You are on page 1of 23

http://www.VietShare.

com

Kinh Sach Phat Giao

DÖÔÏC SÖ LÖU LY QUANG NHÖ LAI BAÛN NGUYEÄN COÂNG ÑÖÙC KINH
Tam Taïng Phaùp Sö Huyeàn Trang Phuïng Chieáu Vua Ñöôøng (Trung Hoa) Dò h !a Chö" Haùn# To$n %ia& 'nan(a Cheùp )aïi Pha*+ )ôøi Pha*+ ,oùi -a.ng Chö" Phaïn# -oà Taù+ %iôùi Ñe* Tö& Tue* ,hua*n Dò h !a Chö" Vie*+ ,am#


KHOÙA TUÏNG KINH DÖÔÏC SÖ TÒNH PHAÙP GIÔÙI CHAÂN NGOÂN '/n )am# (01 2aàn) VAÊN THUØ HOÄ THAÂN CHAÂN NGOÂN '/n 3i 2a$m 4o* 2a$m# (5 2aàn) LUÏC TÖÏ ÑAÏI INH CHAÂN NGOÂN '/n ma ni 4aù+ minh hoàng# (5 2aàn) ÑAÏI PHAÄT ÑAÛNH THUÛ LAÊNG NGHIEÂ '/n6 a na 2e*6 +yø 3aù 7eà6 -eà ra 4aï+ 3aø ra 7aø rò6 -aøn 7aø 4aøn 7aø ne86 -aï+ 3aø ra 4aùng ni phaán6 Ho8 hoàng 7o$ 2o$ ung phaán6 Ta 4aø ha# (5 2aàn) CHUÙ

CHUÙ ÑAÏI BI THIEÂN THUÛ THIEÂN NHA!N VOÂ NGAÏI ÑAÏI BI TAÂ

ÑAØ LA NI

,am mo$ ha9 ra 7aù+ na 7aù ra (aï (a# ,am mo$ a rò (a6 4aø 2o$ :ieá+ 7eá +höôù 4aù+ ra (a6 4oà 7eà +aù+ 7o&a 4aø (a6 ma ha +aù+ 7o&a 4aø (a6 ma ha a 2o$ ni a (a6 aùn6 +aù+ 4aøn ra phaï+ (ue*6 3oá 7aù+ na 7aù+ +o&a# ,am mo$ +aá+ :ieá+ 2a*+ 7o&a y mo$ng a 2ò (a6 4aø 2o$ :ieá+ 7eá +haá+ pha*+ ra 2a;ng 7aø 4aø# ,am mo$ na ra a8n +r<6 he$ rò ma ha 4aøn 7a 3a meá6 +aù+ 4aø a +ha 7a*u (u 4a.ng6 a +he* (öïng6 +aù+ 4aø +aù+ 7a6 na ma 4aø (aø6 ma phaï+ 7aï+ 7a*u6 7aù+ 7ie*+ +ha# '/n a 4aø 2o$ he$6 2o$ a 7eá6 a ra 7eá6 (i he$ rò6 ma ha 4oà 7eà +aù+ 7o&a6 +aù+ 4aø +aù+ 4aø6 ma ra ma ra6 ma he$ ma he$ rò 7aø (öïng6 u 2o$ u 2o$ yeá+ mo$ng6 7o* 2o$ 7o* 2o$ phaï+ =aø (a 7eá6 ma ha phaï+ =aø (a 7eá6 7aø 2a 7aø 2a6 7òa rò ni6 +haá+ Pha*+ ra (a6

-1-

http://www.VietShare.com

Kinh Sach Phat Giao

(aù (a (aù ra6 maï maï phaï+ ma ra6 muï 7eá 2e*6 y he$ y he$6 +haá+ na +haá+ na6 a ra 3a$m Pha*+ ra =aù 2ôïi6 phaï+ ra phaï+ 3a$m6 Pha*+ ra =aù (a6 ho$ 2o$ ho$ 2o$ ma ra6 ho$ 2o$ ho$ 2o$ he$ rò6 +a ra +a ra6 +aá+ 2ò +aá+ 2ò6 +o$ ro$ +o$ ro$6 4oà 7eà (aï 4oà 7eà (aï6 4oà 7aø (aï 4oà 7aø (aï6 (i 7eá (ò (aï6 na ra a8n +r<6 7òa rò 3a9 ni na6 4a (aï ma na6 +a 4aø ha# Taá+ 7aø (aï6 +a 4aø ha# >a ha +aá+ 7aø (aï6 +a 4aø ha# Taá+ 7aø (u nghe*6 +haá+ 4aøn ra (a6 +a 4aø ha# ,a ra a8n +r<6 +a 4aø ha# >a ra na ra6 +a 4aø ha# Taá+ ra +a;ng a muï :hö (a6 +a 4aø ha# Ta 4aø ma ha a +aá+ 7aø (aï6 +a 4aø ha# %ia& :ieá+ ra a +aá+ 7aø (aï6 +a 4aø ha# -a 7aø ma yeá+ +aá+ 7aø (aï6 +a 4aø ha# ,a ra a8n +r< 4aøn 7aø ra (aï6 +a 4aø ha# >a 4aø 2ò +ha9ng :ieá+ ra (aï6 +a 4aø ha# ,am mo$ ha9 ra 7aù+ na 7aù ra (aï (a# ,am mo$ a rò (a 4aø 2o$ :ieá+ 7eá6 +höôù 4aøn ra (aï6 +a 4aø ha# '/n +aá+ 7ie*n 7o$6 maïn 7a ra6 4aï+ 7aø (aï6 +a 4aø ha# DÖÔÏC SÖ LÖU LY QUANG NHÖ LAI BAÛN NGUYEÄN COÂNG ÑÖÙC KINH BAØI KEÄ Caàu Pha*+ gia ho* (ò h :inh ho 7uùng ngh?a6 Haïnh nguye*n u&a Pha*+ :hoù ngh? 4aøn# Ñöa heá+ huùng 3anh 2e$n o"i +ònh6 >uoán 2e$n pha&i +uïng @aø pha&i +u# -o& haAn 7öôøng +aø6 +heo 7öôøng hBnh6 )aïy Pha*+ +he$m 3öù phuø ho* ho# Con (ò h 7öôï 7uùng ngh?a ha$n +höï 6 Ñe8 ai u"ng hie8u +uïng @aø +u6 Chuye8n :ieáp +aiCnaïn +haønh nöôù Pha*+# TUEÄ NHUAÄN KHOÙA LE" DÖÔÏC SÖ NHA#T THIE#T CUNG K$NH ()eD ho*i +h< hu& 3aùm 7öùng 7oï # Eho$ng ngöôøi 2aøm 2eD 7oï mo*+ m<nh)# ,haá+ +a$m :Bnh 2eD Tam -a&o +höôøng +ruï :ha9p a& möôøi phöông# (>oïi ngöôøi uøng 7oï 6 2aïy F 2aïy)# BAØI DAÂNG HÖÔNG (>oïi ngöôøi uøng Guyø6 hu& 3aùm aàm höông hoa (a$ng6 moïi ngöôøi uøng 7oï )# Con (a$ng höông6 %iôùi höông6 Ñònh höông6 Hue* höông6 %ia&i +hoaù+ höông6 %ia&i +hoaù+ Tri :ieán# -2-

http://www.VietShare.com

Kinh Sach Phat Giao

,a;m +höù höông naøy :eá+ +haønh 7aøi ma$y6 3aùng höng Phaùp giôùi6 uùng (öôøng möôøi phöông +höôøng +ruï Tam -a&o# (moïi ngöôøi ye$n 2aHng 1 phuù+)# CUÙNG DÖÔØNG %O&I' NHA#T THIE#T CUNG K$NH(Chu& 3aùm 7oï ) ,haá+ +a$m :Bnh 2eD Tam -a&o +höôøng +ruï :ha9p a& möôøi phöông# (>oïi ngöôøi uøng 7oï 6 2aïy mo*+ 2aïy)# BAØI TAÙN PHAÄT (moïi ngöôøi uøng 7öùng uøng 7oï )# Ñaáng Phaùp Vöông ngo$i 4aùu +uye*+ @ôøi6 Eha9p Tam %iôùi :ho$ng ai 3aùnh :òp# Thaày hI 7öôøng :ha9p o"i ,ha$n6 Thie$n6 Cha hieàn öùu 4oán 2oaøi 7au :ho8# Con nay @eà nöông +öïa @aøo ha6 -a nghie*p a +a;ng :yø (ie*+ heá+# Taùn (öông o$ng 7öù Pha*+ Theá To$n J/ :ieáp muo$n 7ôøi :ho$n :e8 =ieá+# '/n phaï nha*+ 2a @a*+# ( a$u naøy 7oï F 2aàn) N()*+ +),- ./0( 1234 1# Pha*+ Thie*n Danh Köng Eieá+ Töôøng Vöông ô& o"i Luang Tha9ng phöông Ño$ng6 uøng hö Pha*+ ô& :ha9p Phaùp giôùi# (1 2aïy) 0# Pha*+ -a&o ,guye*+ TrB ,ghie$m Luan 'Mm Töï Taïi Vöông ô& o"i Die*u -a&o phöông Ño$ng uøng hö Pha*+ ô& :ha9p Phaùp giôùi# (1 2aïy) F# Pha*+ Eim Sa9 -a&o Luang6 Die*u Haïnh Thaønh Töï ô& o"i Vie$n >a"n Höông TB h phöông Ño$ng6 uøng hö Pha*+ ô& :ha9p Phaùp giôùi# (1 2aïy) N# Pha*+ Vo$ Ju Toái Tha9ng Eieá+ Töôøng ô& o"i Vo$ Ju phöông Ño$ng6 uøng hö Pha*+ ô& :ha9p Phaùp giôùi# (1 2aïy) O# Phaùp Ha&i )o$i 'Mm ô& o"i Phaùp Traøng phöông Ño$ng6 uøng hö Pha*+ ô& :ha9p Phaùp giôùi# (1 2aïy) P# Pha*+ Phaùp Ha&i Tha9ng Tue* Du Hyù Thaàn Tho$ng ô& o"i Thie*n Truï -a&o Ha&i phöông Ño$ng6 uøng hö Pha*+ ô& :ha9p Phaùp giôùi#(1 2aïy) 5# Pha*+ Döôï Sö )öu )y Luang ô& o"i Tònh )öu )y phöông Ño$ng6 uøng hö Pha*+ ô& :ha9p Phaùp giôùi# (1 2aïy) -3-

http://www.VietShare.com

Kinh Sach Phat Giao

Q# Einh -a&n ,guye*n Co$ng Ñöù Cu&a Pha*+ Döôï Sö @aø huù Luaùn ÑInh uøng To$n Phaùp ô& :ha9p Phaùp giôùi# (1 2aïy) R# -oà Taù+ ,ha*+ Luang -ieán Chieáu ô& o"i Tònh )öu )y phöông Ño$ng6 uøng hö -oà Taù+ ô& :ha9p Phaùp giôùi# (1 2aïy) 1S# -oà Taù+ ,guye*+ Luang -ieán Chieáu ô& o"i Tònh )öu )y phöông Ño$ng6 uøng hö -oà Taù+ ô& :ha9p Phaùp giôùi# (1 2aïy) 11# Thaùnh huùng +rong Ha&i Ho*i Thanh Tònh ô& o"i Tònh )öu )y phöông Ño$ng6 uøng Thaùnh huùng ô& :ha9p Phaùp giôùi# (1 2aïy) 10# Con nay Guy maïng6 3aùm hoái +heà nguye*n 7oaïn +röø +aá+ a& 4a höôùng ho phaùp giôùi huùng 3inh @aø +öù a$n6 +am hö"u# (1 2aïy)

BAØI SAÙ

HO#I

CH$ TAÂ SAÙ HO#I (>oïi ngöôøi uøng Guyø 7oï ) Con =öa 7a" +aïo 4ao nghie*p aù 6 Ñeàu @< @o$ +huy& +ham6 3a$n6 3i# Töø +ha$n6 mie*ng6 yù phaù+ 3inh ra6 Heá+ +ha&y on nay 7eàu 3aùm hoái6 -ao nhie$u nghie*p höôùng 3a$u (öôøng aáy6 Tha&y 7eàu +ie$u (ie*+ 3aï h 2aøu 2aøu6 ,ie*m nie*m +rB 3oi :ha9p phaùp giôùi# Ño* heá+ huùng 3inh 7eàu haAng +hoái# (Ñoï =ong uøng (a*p 7aàu =uoáng hieáu F 2öôï+ roài (a*y)# SAÙ HO#I PHAÙT NGUYEÄN %O&I (Chu& 3aùm 7oï ) Lui maïng 2eD Pha*+ Döôï Sö )öu )y Luang uøng heá+ +ha&y Tam -a&o ô& :ha9p möôøi phöông# (1 2aïy) CooTooC BAØI TAÙN KINH Ta -aø haAng ô& 7öôï 2a$u (aøi6 -4-

uøng 7öùng

http://www.VietShare.com Sôùm 2ie*u +uïng :inh ö&a Pha*+ 7aøi6 Hai 3aùu nguye*n @öông +ie$u +o*i heá+# -a ngh<n Hoùa Pha*+ (u&i 2oøng 3oiU Hoa Sen Ta$y Truù (aày +hôm ngaù+6 Lua& phuù ,am (ie$m 7öôï +oá+ +öôi# %ia&i :ieá+6 +ie$u +ai6 +he$m +uo8i +hoï6 Vö"ng @aøng 4o8n maïng6 7öôï ye$n @ui# CooTooC BAØI TAÙN PHAÄT >öôøi hai nguye*n 2ôùn6 %iaùo hu& Ño$ng Phöông6 -oán hBn 7eøn 3oi 3aùng 7aøn +röôøng# -a&y 4a8y 7öù hôn +höôøng6 2eD 4aùi +aùn (öông6 Heá+ +ai naïn 7öôï +hoï +röôøng#

Kinh Sach Phat Giao

,am >o$ Döôï Sö Ha&i Ho*i Pha*+6 -oà Taù+ >a Ha Taù+# (F 2aàn) CooTooC KEÄ KHAI KINH Phaùp naày maàu nhie*m raá+ ao 3a$u6 J/ :ieáp muo$n 7ôøi höa (eD gaHp# ,ay 7öôï +haáy nghe6 7öôï +hoï +r<6 Con +heà gia&i ngh?a Chôn nhö Pha*+# ,am mo$ -o8n Sö ThB h Ca >a$u ,i Pha*+# (F 2aàn) ,am mo$ Ehai -a&o Taïng -oà Taù+ >a Ha Taù+# (F 2aàn) ,am mo$ Ño$ng Phöông %iaùo Chu& Tie$u Tai Tröø Die*+ ,höù+ Thieá+ Chuùng Sanh Eho8 ,a"o#(F 2aàn) ,am mo$ Tie$u Tai Die$n Thoï Döôï Sö )öu )y Luang Vöông Pha*+# (F 2aàn) ,am mo$ Döôï Sö Ha&i Ho*i Pha*+ -oà Taù+ >a Ha Taù+# (F 2aàn) CooTooC DÖÔÏC SÖ LÖU LY QUANG NHÖ LAI BAÛN NGUYEÄN COÂNG ÑÖÙC KINH Ñuùng +höï nhö +heá6 hBnh +o$i 7öôï ngheU >o*+ +hôøi 4aáy giôø6 Ñöù -aï %iaø Phaïm 7i 7o* aù nöôù 6 7eán +haønh Lua&ng ,ghie$m6 ,gaøi (öøng 2aïi ô& (öôùi a$y a$m nhaï uøng @ôùi +aùm ngh<n @ò Ñaïi Tyø Eheo6 4a @aïn 3aùu ngh<n @ò Ñaïi -oà -5-

http://www.VietShare.com

Kinh Sach Phat Giao

Taù+6 @aø aù Luoá Vöông6 aù Guan Ñaïi +haàn6 aù -aø )a >o$n6 aù +haày Cö 3?6 Thie$n6 )ong6 -aù+ -o* ,hôn @ôùi Phi ,hôn6 7o$ng :ho$ng =ieá+ :e86 +ha&y 7eàu ung :Bnh @a$y :Bn =ung Guanh Ñöù Pha*+ +huyeá+ phaùp# Con 7aáng Phaùp Vöông6 4aáy giôø 2aø ngaøi >aïn Thuø Sö )ôïi6 +heo oai +haàn Pha*+6 7öông ngoài 7öùng (a*y6 hô& mo*+ @ai aùo6 7aàu goái 4e$n hö"u Gu< 3aù+ +a*n 7aá+6 nh<n -aï %iaø Phaïm6 uùi m<nh6 ha9p +ay 4aï h ra.ngU Theá To$n6 =in Pha*+ (ieDn +huyeá+6 u"ng gioáng nhö +heá6 (ieDn nhö"ng (anh hie*u6 @aø nhö"ng 7ieàu nguye*n a;n 4a&n 2ôùn 2ao6 o$ng 7öù +uye*+ @ôøi u&a aù Ñöù Pha*+6 ho nhö"ng ngöôøi nghe +ie$u heá+ nghie*p höôùng6 @< muoán 2ôïi 2aï aù 2oaøi hö"u +<nh6 :hi Töôïng Phaùp huye8n# -aáy giôø Theá To$n +aùn +haùn Ñoàng +ö& >aïn Thuø Sö )ôïi6 ,gaøi :hen ngôïi ra.ngU VHay 2a9mW Hay 2a9mW >aïn Thuø Sö )ôïi6 2oøng 7aïi 4i o$ng :huyeán +hInh +a noùi (anh hie*u hö Pha*+6 4a&n nguye*n o$ng 7öù 6 7e8 4aï+ ho heá+ nghie*p höôùng raøng 4uo* aù 2oaøi hö"u +<nh @aø 7e8 2aøm ho 2ôïi B h an 2aï aù 2oaøi hö"u +<nh6 :hi Töôïng Phaùp huye8n# TMng ha"y nghe :y"6 ngaDm ngh? +höï :heùo6 +a 3e" noùi# >aïn Thuø Sö )ôïi 4aï h ra.ngU Kin @a$ng6 =in Theá To$n noùi6 huùng on +hB h nghe# Ñöù Pha*+ 4a&o ngaøi >aïn Thuø Sö )ôïiU @eà phöông Ño$ng :ia6 aù h 7a$y =a nhieàu @o$ 3oá Pha*+ 7o*6 nhieàu 4a.ng möôøi 3oá aù+ 3o$ng Ha.ng6 ô& 7aáy où mo*+ +heá giôùi goïi 2aø o"i Tònh )öu )y# Ñöù Pha*+ o"i aáy6 hie*u 2aø Döôï Sö )öu )y Luang ,hö )ai6 J/ng hBnh 7aAng giaù 6 >inh haønh @ie$n ma"n6 Thie*n +he*6 Theá gian gia&i6 Vo$ +höôïng 3?6 Ñieàu ngöï +röôïng phu6 Thie$n nhôn 3ö6 Pha*+6 -aï giaø phaïm# TMng >aïn Thuø ôi6 :hi Ñöù Theá To$n Döôï Sö )öu )y Luang ,hö )ai oøn 7öông haønh 7aïo -oà Taù+# ,gaøi 7a" phaù+ ra möôøi hai nguye*n 2ôùn6 :hieán ho hö"u +<nh aàu g< u"ng 7öôï # NGUYEÄN LÔÙN THÖÙ NHA#T ,guye*n 7ôøi 3au naøy6 :hi +a 7a9 7aïo ' ,a*u Ña )a Tam >ie*u Tam -oà Ñeà6 +h< +öï +ha$n +a 3aùng +röng röï rô"6 3oi 3uoá+ +aá+ a& @o$ 3oá +heá giôùi @o$ 2öôïng @o$ 4ie$nX (uøng 4a möôi +öôùng Ñaïi +röôïng phu6 +aùm möôi +uøy h<nh 7e8 +rang nghie$m +ha$n :hieán ho heá+ +ha8y aù 2oaøi hö"u +<nh6 7eàu 7öôï +aá+ a& nhö +a :ho$ng :haù # -6-

http://www.VietShare.com

Kinh Sach Phat Giao

NGUYEÄN LÔÙN THÖÙ HAI ,guye*n 7ôøi 3au naøy6 :hi +a 7a9 7aïo Vo$ Thöôïng -oà Ñeà6 +h< +öï +ha$n +a nhö ngoï 2öu 2y +rong ngoaøi 3aùng 3uoá+6 3aï h :ho$ng @eá+ 4a8n6 Guang minh ro*ng 2ôùn6 o$ng 7öù ao @ôøiX +ha$n :heùo ô& ye$n +rong 2öôùi +ia 3aùng6 +rang nghie$m hôn a& maH+ +rôøi6 maH+ +ra;ngX huùng 3inh +oái +a;m 7eàu 7öôï 3aùng 4öøng6 7a$u u"ng 2aøm 7öôï moïi 3öï nhö yù# NGUYEÄN LÔÙN THÖÙ BA ,guye*n 7ôøi 3au naøy6 :hi +a 7a9 7aïo Vo$ Thöôïng -oà Ñeà6 +a (uøng raá+ nhieàu TrB Hue* phöông +ie*n6 @o$ 2öôïng @o$ 4ie$n6 :hieán ho hö"u +<nh 7eàu 7öôï moïi @a*+6 +huï (uïng @o$ uøngU haAng 7e8 huùng 3inh où hoD +hieáu +hoán# NGUYEÄN LÔÙN THÖÙ TÖ ,guye*n 7ôøi 3au naøy6 :hi +a 7a9 7aïo Vo$ Thöôïng -oà Ñeà6 neáu où hö"u +<nh +u haønh +aø 7aïo6 +h< +a :hieán ho 7eàu 7öôï ô& ye$n +rong 7aïo -oà ÑeàX neáu ai haønh 7aïo6 Thanh Va;n6 Ño* %iaù +h< +a u"ng 7eàu 2aáy 7aïo Ñaïi Thöøa6 maø (öïng ho ye$n# NGUYEÄN LÔÙN THÖÙ NAÊ ,guye*n 7ôøi 3au naøy6 :hi +a 7a9 7aïo Vo$ Thöôïng -oà Ñeà6 neáu où @o$ 2öôïng6 @o$ 4ie$n hö"u +<nh +u haønh Phaïm Haïnh +rong Phaùp u&a +a6 +h< heá+ +ha&y 7eàu 7öôï giôùi haAng +hieáu6 7u& giôùi +am +uï6 neáu où ai maø +roù+ 7a" phaïm giôùi nghe +e$n +a roài6 2aïi 7öôï +ònh giôùi6 haAng @aøo 7öôøng aù # NGUYEÄN LÔÙN THÖÙ SAÙU ,guye*n 7ôøi 3au naøy6 :hi +a 7a9 7aïo Vo$ Thöôïng -oà Ñeà6 neáu nhö"ng hö"u +<nh +ha$n +he8 heøn :eùm moïi a;n haAng 7u&6 =aáu =a6 ngu ngoá 6 muø6 7ieá 6 ngoïng6 a$m6 Gueø GuaH+6 :hoøm 2öng6 hoùa hu&i6 7ie$n6 uoàng6 4ao nhie$u 4ònh :ho86 nghe +e$n +a roài heá+ +ha&y 7eàu 7öôï 7eïp 7e"6 3aùng 3uoá+6 moïi a;n hoaøn +oaøn6 :ho$ng moïi +a*+ :ho8# NGUYEÄN LÔÙN THÖÙ BAÛY ,guye*n 7ôøi 3au naøy6 :hi +a 7a9 7aïo Vo$ Thöôïng -oà Ñeà6 neáu nhö"ng hö"u +<nh ma9 moïi 4ònh :ho86 :ho$ng ai öùu hö"a6 :ho$ng hoD nöông +ha$n6 :ho$ng ngöôøi +ha$n +hieá+6 :ho$ng ö&a :ho$ng -7-

http://www.VietShare.com

Kinh Sach Phat Giao

nhaø6 4aàn uøng :hoán :ho86 mo$+ :hi +e$n +a nghe 2oï+ @aøo +ai moïi 4ònh 7eàu heá+ +ha$n +a$m ye$n @ui6 gia Guyeán +ieàn u&a6 +ha&y 7eàu phong +uù 6 roài +u 7a9 7aïo Vo$ Thöôïng -oà Ñeà# NGUYEÄN LÔÙN THÖÙ TAÙ ,guye*n 7ôøi 3au naøy6 :hi +a 7a9 7aïo Vo$ Thöôïng -oà Ñeà6 neáu où +ha$n gaùi +haáy +ra;m noDi =aáu6 4öù 4aù h :ho8 na"o 3inh 2oøng haùn ngaùn6 muoán 4o& +ha$n gaùi6 nghe +e$n +a roài6 +ha&y 7eàu huye8n 7öôï +ha$n gaùi +haønh +rai6 7u& +öôùng +röôïng phu6 roài +u 7a9 7aïo Vo$ Thöôïng -oà Ñeà# NGUYEÄN LÔÙN THÖÙ CH$N ,guye*n 7ôøi 3au naøy6 :hi +a 7a9 7aïo Vo$ Thöôïng -oà Ñeà6 :hieán nhö"ng hö"u +<nh +hoaù+ haøi 2öôùi ma6 +hoaù+ 7öôï heá+ +ha&y ngoaøi 7aïo raøng 4uo* X neáu 2aï @aøo aù röøng ra*m aù :ieán6 +a 3e" (a9+ (aDn 2e$n 7öôøng haùnh :ieán6 roài +u +a*p (aàn moïi haïnh -oà Taù+6 hoùng höùng 7öôï 7aïo Vo$ Thöôïng -oà Ñeà# NGUYEÄN LÔÙN THÖÙ ÖÔØI

,guye*n 7ôøi 3au naøy6 :hi +a 7a9 7aïo Vo$ Thöôïng -oà Ñeà6 neáu nhö"ng hö"u +<nh 4ò phaùp 2ua*+ 4a9+ +roùi 4uo* 6 7aùnh 7a*p6 giam aàm 2ao nguï hoaH 4ò +ö& h<nh6 @aø oøn raá+ nhieàu +ai naïn :haù nö"a 2aán hieáp nhuï nha" 2o 3aàu nung naáu6 +ha$n +a$m hòu :ho86 neáu maø 7öôï nghe (anh hie*u u&a +a6 7öôï gia&i +hoaù+ heá+ +ha&y 2o :ho8# NGUYEÄN LÔÙN THÖÙ ÖÔØI OÄT

,guye*n 7ôøi 3au naøy6 :hi +a 7a9 7aïo Vo$ Thöôïng -oà Ñeà6 neáu nhö"ng hö"u +<nh 4ò 7oùi :haù+ :ho86 @< :ieám a;n maø +aïo moïi nghie*p aù 6 :hi nghe +e$n +a6 huye$n +a$m +r< nie*m6 +h< +a ha"y ho a;n uoáng raá+ ngon 7e8 no +ha$n 7a"6 roài 3au +a môùi ho a;n Phaùp @ò 7e8 2a*p +haønh ngöôøi roá+ raùo ye$n @ui# NGUYEÄN LÔÙN THÖÙ ÖÔØI HAI

,guye*n 7ôøi 3au naøy6 :hi +a 7a9 7aïo Vo$ Thöôïng -oà Ñeà6 neáu nhö"ng hö"u +<nh6 ngheøo :ho$ng aùo maH 6 ruoài muoDi6 4öù reù+ :ho8 3uoá+ 7e$m ngaøy6 :hi nghe +e$n +a huye$n +a$m +r< nie*m +h< +a$m muoán g< 2ieàn 7öôï 7u& +höù6 aùo maH +ha*+ 7eïp6 7öôï a& 7oà (uøng Guyù 4aùu +rang nghie$m6 7eo hoa6 öôùp höông6 a$m nhaï muùa haù+6 +uøy +a$m +hB h g< 7eàu 7öôï 7aày 7u&#

-8-

http://www.VietShare.com

Kinh Sach Phat Giao

TMng >aïn Thuø ôi6 +heá 2aø möôøi hai nguye*n raá+ nhie*m maàu u&a Ñöù Theá To$n Döôï Sö )öu )y Luang ,hö )ai6 J/ng uùng6 Chaùnh 7aAng giaù 6 :hi ,gaøi oøn 7öông haønh 7aïo -oà Taù+X ,gaøi 7a" phaù+ ra# Coøn nö"a naøy o$ng >aïn Thuø Sö )ôïi6 2aø nhö"ng nguye*n 2ôùn u&a Theá To$n Döôï Sö )öu )y Luang ,hö )ai# ,gaøi 7a" phaù+ ra6 :hi ,gaøi oøn 7öông haønh 7aïo -oà Taù+6 @aø nhö"ng o$ng 7öù +rang nghie$m ô& 4e$n o"i nöôù u&a ,gaøi6 neáu +a noùi ra6 7eán heá+ mo*+ :ieáp hay hôn mo*+ :ieáp u"ng :ho$ng heá+ 7öôï # ,höng où mo*+ 7ieàuU ô& nöôù Pha*+ :ia mo*+ maøu +hanh +ònh6 :ho$ng où nö" nhôn6 :ho$ng où aù +huù @aø nhö"ng +ieáng :ho8X maH+ 7aá+ +huaàn 2aø ngoï pha 2e$ 2öu 2y6 nhö"ng +höøng 4a.ng @aøng gia;ng 4e$n 7öôøng 7i6 +haønh :huyeá+6 ung6 aù 6 hie$n6 ö&a6 maøng 2öôùi6 7eàu 4a.ng +haá+ 4a&o u"ng nhö +heá giôùi Cöï )aï Phöông Ta$y6 o$ng 7öù +rang nghie$m gioáng nhau :ho$ng :haù # Trong nöôù où hai @ò Ñaïi -oà Taù+U mo*+ @ò goïi 2aø ,ha*+ Luang -ieán Chieáu6 mo*+ @ò goïi 2aø ,guye*+ Luang -ieán Chieáu 7öùng 7aàu +aá+ a& @o$ 3oá @o$ 2öôïng aù @ò -oà Taù+# Hai ,gaøi 2aàn 2öôï+ 3e" 2e$n ngo$i Pha*+6 7eàu giö" @ö"ng 7öôï :ho 4aùu Chaùnh Phaùp u&a Ñöù Theá To$n Döôï Sö )öu )y Luang ,hö )ai# TMng >aïn Thuø ôi6 4ô&i +heá ho ne$n nhö"ng Thie*n nam +ö& @aø Thie*n nö" nhôn où +Bn +a$m roài6 +hôøi ne$n phaù+ nguye*n 3anh 3ang +heá giôùi u&a 7öù Pha*+ :ia# -aáy giôø Theá To$n 2aïi 4a&o Ñoàng +ö& >aïn Thuø Sö )ôïiU ,aøy o$ng >aïn Thuø6 où nhö"ng huùng 3anh haAng 4ieá+ +hie*n aù 6 hI o$m aùi 2oøng +ham 2am :eo 4a8n6 haAng 4ieá+ 4oá +hB6 @aø nhö"ng Gua& 4aùo @eà haïnh 4oá +hB6 ngu 3i :ho$ng +rB6 +hieáu maá+ +Bn a;n6 höùa nhieàu u&a 4aùu aàu giö" 2aáy ma"i6 +haáy :e& =in 7eán +a$m hoï haAng möøngU :hi 4aá+ 7a9 (? hoï pha&i 4oá +hB6 +hò oi nhö a9+ mieáng +hò+ hoï raá+ 2aø 7au +ieá # )aïi où 2a9m :e& +ham 2am 4o&n =e&n6 +B h +rö" +ieàn u&a6 7eán ngay +ha$n hoï oøn haAng +ie$u (uøng6 huoáng 2aïi (aùm ho ha6 meï6 @ôï6 on6 +o$i 7oøi 3ai :hieán6 @aø :e& 7eán =in# ,hö"ng hö"u +<nh aáy6 7eán 2uù maïng hung6 3inh 2aøm nga" GuI6 hoaH 2aøm 4aøng 3inh6 nhöng @< +huô& =öa6 ô& 7ôøi +öøng 7öôï +aïm nghe (anh hie*u u&a Ñöù Theá To$n Döôï Sö )öu )y Luang ,hö )ai6 ne$n 7öông :hi ô& +rong @oøng aù +huù6 7öôï +aïm nhôù 7eán (anh hie*u u&a ,gaøi6 ngay +rong phuù+ ngh?6 2ieàn ra :ho&i @oøng6 2aïi 7öôï 2aøm ngöôøi6 nhôù 7öôï +uù maïng 3ôï :ho8 aù +huù6 haAng ham (uï 2aï 6 +hB h 2aøm 4oá +hB6 @aø :hen nhö"ng ngöôøi hay 2aøm 4oá +hB6 m<nh où nhö"ng g<6 7eàu :ho$ng +ham +ieá 6 (aàn (aø 7em a& 7aàu6 ma9+6

-9-

http://www.VietShare.com

Kinh Sach Phat Giao

ha$n6 +ay6 maùu6 +hò+ u&a m<nh6 ho :e& 7eán =in6 huoáng oøn +ieá g<6 7eán +aøi @a*+ :haù # Coøn nö"a6 naøy o$ng >aïn Thuø Sö )ôïi6 neáu nhö"ng hö"u +<nh6 +uøy +heo ,hö )ai nha*n aù hoD hoï maø phaù +hi 2aX 2aïi où :e& +uy haAng phaù +hi 2a maø phaù Guy& +a9 6 :e& giö" 7öôï a& +hi 2a6 Guy& +a9 2aïi hu&y haùnh :ieánX 2aïi où :e& +uy haAng hu&y haùnh :ieán maø 4o& 7a @a;n haAng +he8 hie8u ro" ngh?a 3a$u +rong :inh u&a Pha*+ 7a" noùiU où :e& 7a @a;n6 2aïi +a;ng +höôïng maïn6 @< +a;ng +höôïng maïn he 2aáp +a$m roài6 :hen m<nh he$ ngöôøY6 phI 4aùng Chaùnh Phaùp6 2aøm 4aïn @ôùi ma6 ngöôøi ngu nhö +heá6 +öï m<nh 7i @aøo on 7öôøng +aø :ieán6 2aïi oøn 2aøm ho @o$ 2öôïng öù +rie*u hö"u +<nh uøng +heo =uoáng hoá hie8m 3a$u# ,hö"ng hö"u +<nh naày +ro$i Guanh ma"i ma"i +rong @oøng Ñòa nguï -aøng Sinh6 Luy& +huù neáu maø 7öôï nghe (anh hie*u Döôï Sö )öu )y Luang ,hö )ai6 2ieàn 4o& aù haïnh6 +u moïi +hie*n phaùp6 haAng 7oïa aù +huù6 (uø où :e& naøo6 haAng +he8 4o& 7öôï heá+ moïi aù haïnh maø +u +hie*n phaùp pha&i 7oïa aù +huù6 @< nhôø 3öù +haàn 4o8n nguye*n u&a Pha*+6 :hieán hoï hie*n +ieàn 7a" 7öôï +aïm nghe (anh hie*u u&a Pha*+6 hoï 3e" +hoaù+ +ha$n nôi aù +huù :ia6 2aïi 7öôï 2aøm ngöôøi6 haùnh :ieán +inh +ieán :heùo 7ieàu hoøa 7öôï +a$m yù ye$n @ui 2ieàn 4o& 7öôï nhaø 7eán hoán :ho$ng nhaø6 hòu +heo hoD hoï +rong Phaùp ,hö )ai6 :ho$ng heà hu&y phaïm6 haùnh :ieán6 7a @a;n6 hie8u ngh?a raá+ 3a$u6 4o& +a;ng +höôïng maïn6 haAng 4aùng Chaùnh Phaùp6 haAng 4aïn @ôùi ma6 (aàn (aàn +u haønh nhö"ng haïnh -oà Taù+ hoùng 7öôï @eïn +oaøn# Coøn nö"a naøy o$ng6 >aïn Thuø Sö )ôïi6 neáu nhö"ng hö"u +<nh =ang +ham ghen gheù+ :hen m<nh he$ ngöôøi6 3e" pha&i 7oïa @aøo +rong 4a 7öôøng aù 6 maáy möôi ngh<n na;m hòu moïi öï :ho86 hòu öï :ho8 roài6 ô& 7aáy ma"n haïn6 2aïi 2e$n nha$n gian6 2aøm +ha$n +ra$u6 ngöïa6 2öøa @aø 2aï 7aø6 +höôøng 4ò 7oøn 7aùnh6 7oùi :haù+ :ho8 na"o6 2aïi +höôøng mang naHng6 +heo 7öôøng maø 7iU hoaH 7öôï 2aøm ngöôøi6 ô& nôi haï +ie*n6 2aøm :e& +o$i 7oøi 4ò ngöôøi 3ai :hieán6 haAng 7öôï +öï +aïi6 neáu =öa 2aøm ngöôøi 7a" +öøng 7öôï nghe (anh hie*u Theá To$n Döôï Sö )öu )y Luang ,hö )ai6 4ô&i nha$n 2aønh aáy nay 2aïi nhôù 7eán6 (oá 2oøng Guy y6 nhôø +haàn 2öï Pha*+ gia&i +hoaù+ moïi :ho86 moïi a;n +ho$ng 2ôïi6 +rB +ue* 7a @a;n6 +höôøng aàu Tha9ng Phaùp6 +höôøng gaHp 4aïn hieàn6 (öù+ haAn 2öôùi ma6 7a*p @ô" aùi =aù @o$ minh 7en +oái6 gaïn 2oøng phieàn na"o gia&i +hoaù+ heá+ +ha&y 3inh6 giaø6 4ònh6 heá+6 2o 3aàu6 :ho8 na"o# Coøn nö"a6 naøy o$ng >aïn Thuø Sö )ôïi6 neáu nhö"ng hö"u +<nh +hB h ga$y ngang ngöôï 6 7aùnh nhau :ie*n nhau6 2aøm ho naùo 2oaïn6 a& m<nh a& ngöôøi 7em +ha$n6 mie*ng6 yù +aïo +he$m ma"i ra 4ao nhie$u nghie*p aù 6 2aàn 2öôï+ +höôøng 2aøm 3öï haAng 2ôïi B h6 möu haïi 2aDn nhau6 7i goïi aù +haàn ô& röøng6 ô& nuùi6 ô& a$y6 ô& ma&6 roài gieá+ - 10 -

http://www.VietShare.com

Kinh Sach Phat Giao

huùng 3inh6 2aáy maùu6 2aáy +hò+6 uùng +eá 4oïn Guy& Döôï Koa6 )a Saù+6 @ieá+ +e$n :e& +huø6 2aøm h<nh :e& +huø6 2aøm 4uøa huù aù 7e8 maø nguyeàn ru&aX ye8m 4uøa +haønh mò6 nuo$i +ruøng +haønh o86 ho$ Guy& nha*p @aøo +ha$y heá+ 7öùng (a*y6 3ai 7i gieá+ haïi +ha$n maïng ngöôøi +aX nhö"ng hö"u +<nh aáy6 neáu maø 7öôï nghe (anh hie*u Döôï Sö )öu )y Luang ,hö )ai6 +h< aù 3öï :ia 7eàu haAng haïi 7öôï X 2aàn 2öôï+ heá+ +ha&y 7eàu :hô&i +öø +a$m6 2ôïi B h6 ye$n @ui6 :ho$ng oøn où yù na"o haïi hieàm +huø6 ai u"ng @ui möøngX moïi @a*+ +huï (uïng +öï ho 2aø 7u&6 haAng 2aán u&a nhau6 maø 7oàng uøng 2aøm 2ôïi B h ho nhau# Coøn nö"a6 naøy o$ng >aïn Thuø Sö )ôïi6 neáu où 4oán huùngX Tyø :heo6 Tyø Eheo ,i6 Ju -aø Ta9 6 Ju -aø Di6 @aø nhö"ng +ònh +Bn +hie*n nam +hie*n nö"6 ai hòu giö" 7öôï +aùm phaàn +rai giôùi6 hoaH 3uoá+ mo*+ na;m6 hoaH +rong 4a +haùng hòu +heo hoD hoï 6 7e8 2aøm +hie*n a;n6 nguye*n 7öôï 3inh 3ang +heá giôùi Cöï )aï ô& 4e$n Phöông Ta$y6 7eán hoD 7öù Pha*+ Vo$ )öôïng Thoï Luang aàu nghe Chaùnh Phaùp6 nhöng höa Guyeá+ 7ònh6 maø neáu 7öôï nghe (anh hie*u Theá To$n Döôï Sö )öu )y Luang ,hö )ai6 +hôøi :hi 2a$m hung6 3e" où +aùm @ò Ñaïi -oà Taù+ 2aøU Va;n Thuø Sö )ôïi -oà Taù+6 Luaùn Theá 'Mm -oà Taù+6 Ña9 Ñaïi Theá -oà Taù+6 Vo$ Ta*n Z/ -oà Taù+6 -a&o Ñaøn Hoa -oà Taù+6 Döôï Vöông -oà Taù+6 Döôï Thöôïng -oà Taù+6 Di )aï -oà Taù+6 +aùm @ò aáy 3e" 7i 2aïi ô& +re$n :ho$ng maø hI 7öôøng6 +öï nhie$n +haáy m<nh hoùa 3inh ngay 4e$n +heá giôùi :ia6 +rong 7aùm hoa 4aùu nhieàu maøu 3a9 7eïp# HoaH 2aø nha$n +heá6 7öôï 3inh 2e$n +rôøi6 +uy 3inh 2e$n +rôøi maø a;n 2aønh u" @aDn höa heá+6 haAng pha&i 3inh @aøo aù +huù naøo :haù X +re$n +rôøi +a*n 3oá6 +h< =uoáng nha$n gian6 hoaH 2aøm )ua$n Vöông6 oi a& 4oán ha$u6 oai 7öù 6 +öï +aïi6 giö" ye$n @o$ 2öôïng +ra;m ngh<n hö"u +<nh ô& +rong +ha*p +hie*n6 hoaH 3inh @aøo nhö"ng (oøng Saù+ Ñeá )ôïi6 (oøng -aø )a >o$n6 Cö 3?6 Ñaïi gia6 raá+ nhieàu u&a 4aùu6 :ho +aøng 7aày ngaá+6 h<nh +öôùng +oá+ 7eïp6 Guyeán +huo* 7o$ng 7u&6 +ho$ng minh +rB hue*6 (o"ng :ie*n oai huøng nhö 7aïi 2öï 3?# ,eáu 2aø nö" nha$n 7öôï nghe (anh hie*u Theá To$n Döôï Sö )öu )y Luang ,hö )ai6 (oá 2oøng +r< nie*m6 +h< 3au haAng pha&i 2aøm +ha$n gaùi nö"a# Coøn nö"a6 naøy o$ng >aïn Thuø Sö )ôïi6 :hi Ñöù Döôï Sö )öu )y Luang ,hö )ai 7a9 7aïo -oà Ñeà6 (o 3öù 4a&n nguye*n6 maø ,gaøi 3oi +haáy aù 2oaøi hö"u +<nh ma9 nhieàu 4ònh :ho86 nhö 2aø nhö"ng 4e*nh gaày oøm6 o Gua9p6 :ho$ heùo6 3oá+ @aøng6 hoaH 4ò +ruùng 7o* 6 ma mò +ruøng o86 hoaH 4ò heá+ non6 hoaH :hi heá+ uo8ng# ,gaøi muoán :hieán ho nhö"ng 4ònh :ho8 aáy6 7eàu 7öôï +ie$u +röø6 @aø où aàu g< u"ng 7öôï ma"n nguye*n6 +hôøi ,gaøi 2ieàn @aøo a&nh Ta >a Ñeà goïi 2aø a&nh Ñònh6 (ie*+ heá+ :ho8 na"o ho aù huùng 3inh# - 11 -

http://www.VietShare.com

Kinh Sach Phat Giao

Ña" @aøo Ñònh roài6 ô& +rong nhuï :eá6 phoùng 7aïi Guang minh6 +rong 7aïi Guang minh (ieDn noùi +haàn huù Ñaïi Ñaø )a ,iU V,am mo$ -aï C giaøCphaï+C7eá 4e* 3aùi =a" 2u"Cro$6 4e* 2öuC2i6 4aù+ 2aï+ 4aø6 haù+ ra =aø gia"6 7aù+ 7aø yeá+ 7a gia6 a ra haù+ 7eá6 Tam (ie8u +am 4o*+ 7aø gia 7aù+6 7ie*+ +ha6 '/n6 4e* 3aùi +he*6 4e* 3aùi +he*6 4e* 3aùi =a"6 +am mo*+ yeá+ 7eá 3a ha#V Ehi +rong Guang minh noùi +haàn huù roài6 +raùi 7aá+ haán 7o*ng6 phoùng 7aïi Guang minh6 heá+ +ha&y huùng 3inh6 4ònh :ho8 7eàu +röø6 7öôï @ui ye$n o8n# TMng >aïn Thuø naøyU +haáy ai6 nam6 nö" neáu où 4ònh :ho86 +h< ne$n nhaá+ +a$m6 @< ngöôøi 4ònh aáy6 +a9m6 go*i6 3uù mie*ng 3aï h roài6 +uïng huù mo*+ +ra;m +aùm 2öôï+ @aøo mo*+ +höù a;n6 hoaH @aøo @ò +huoá 6 hoaH @aøo nöôù 2oï 6 :ho$ng où @i +ruøng6 roài 7em ho uoáng6 +h< 4ònh :ho8 g< u"ng 7eàu +ie$u heá+# ,eáu où aàu g<6 (oá 2oøng +uïng nie*m6 u"ng 7eàu 7öôï a&6 @aø 2aïi oøn 7öôï 3oáng 2a$u6 @o$ 4ònhX 3au :hi maïng hung6 3inh 3ang o"i :ia6 7öôï ngo$i -aá+ Thoái6 ho 7eán +a*n :hi 7a9 7aïo -oà Ñeà# -ô&i +heá ho ne$n o$ng >aïn Thuø ôi6 neáu où nam +ö& nö" nha$n naøo maø où 2oøng +o$n +roïng6 ung :Bnh uùng (öôøng Ñöù Pha*+ Döôï Sö )öu )y Luang ,hö )ai6 ne$n +höôøng +r< huù6 hôù 7e8 2a"ng Gue$n# Coøn nö"a6 naøy o$ng >aïn Thuø Sö )ôïi6 neáu où nam +ö&6 nö" nha$n +ònh +Bn6 7öôï nghe +aá+ a& (anh hie*u u&a ,gaøi Döôï Sö )öu )y Luang ,hö )ai6 J/ng Chaùnh ÑaAng %iaù 6 nghe roài +uïng +r<X 3aùng 3ôùm +rô& (a*y6 =Ia ra;ng6 +a9m6 go*i6 3uù mie*ng +hanh 3aï h6 (a$ng aù hoa +hôm6 höông 7oá+6 höông 4o$i6 @aø aù a$m nhaï 6 uùng (öôøng +öôïng Pha*+6 7em :inh naøy ra6 hoaH m<nh +öï @ieá+6 hoaH 4a&o ngöôøi @ieá+6 nhaá+ +a$m hòu nghe6 hòu nhôù 2aáy ngh?a 7oái @ôùi Phaùp 3ö6 pha&i 3a9m heá+ +ha8y aù moùn uùng (öôøng 7u& 7e8 nuo$i +ha$n6 +ha8y 7eàu aáp ho6 7öøng 7e8 +hieáu +hoánX nhö +heá 2ieàn 7öôï hö Pha*+ ho* nie*m6 aàu g< u"ng 7öôï 6 @aø 7öôï a& 7eán 7aïo Gua& -oà Ñeà# -aáy giôø Ñoàng +ö& >aïn Thuø Sö )ôïi 4aï h Ñöù Pha*+ ra.ngU )aïy Ñöù Theá To$n6 on +heà 7eán :hi 7ôøi +öôïng Phaùp huye8n on 7em raá+ nhieàu aù pheùp phöông +ie*n6 :hieán ngöôøi +ònh +Bn +hie*n nam6 +hie*n nö" 7öôï nghe (anh hie*u Theá To$n Döôï Sö )öu )y Luang ,hö )ai a& +rong :hi ngu&6 u"ng 7em hie*u Pha*+ giaù ngo* @aøo +ai# -aï h Ñöù Theá To$n6 neáu ai +hoï +r<6 7oï +uïng :inh naøy6hoaH 2aø (ieDn +huyeá+6 :hai +hò ho ngöôøi6 hoaH +öï m<nh @ieá+6 hoaH 4a&o ngöôøi @ieá+6 hoaH 2aø +o$n +roïng6 ung :Bnh :inh naøy6 7em nhieàu aù +höù höông hoa6 höông 4o*+6 höông 7oá+6 höông 4o$i6 +raøng hoa6 anh 2aï 6 phöôùn6 2oïng6 a$m nhaï 6 7e8 maø uùng (öôøngX 2aáy 3ôïi ngu" 3a9 - 12 -

http://www.VietShare.com

Kinh Sach Phat Giao

2aøm +uùi 7öïng :inh6 Gueù+ rö&a hoD 3aï h6 +hieá+ 2a*p +oøa ao 2aøm hoD 7e8 :inh6 4aáy giôø 3e" où 4oán Ñaïi Thie$n Vöông6 uøng @ôùi Guyeán +huo* @aø Thie$n huùng :haù maáy möôi +ra;m ngh<n 7eàu 7eán hoD aáy6 g<n giö"6 uùng (öôøng# -aï h Ñöù Theá To$nU neáu hoD naøo phaù+ :inh 4aùu naøy ra6 où ngöôøi +hoï +r<6 @aø nhôø o$ng 7öù 4a&n nguye*n u&a Ñöù Theá To$n Döôï Sö )öu )y Luang ,hö )ai6 7öôï nghe (anh hie*u ne$n 4ieá+ hoD aáy6 :ho$ng oøn où ngöôøi 4ò heá+ (ö" (o*i6 haAng ai oøn 4ò 4oïn +haàn Guy& aù 7oaï+ maá+ +inh :hBX ai 4ò 7oaï+ roài6 2aïi 7öôï +ha$n +a$m ye$n @ui nhö u"# Ñöù Pha*+ 4a&o ,gaøi >aïn Thuø Sö )ôïi 7uùng nhö +höï nhö +heá6 7uùng +höï nhö +heá6 TMng noùi 7uùng 2a9mW o$ng >aïn Thuø ôi6 neáu où +hie*n nam6 +hie*n nö" +ònh +Bn6 maø muoán uùng (öôøng Theá To$n Döôï Sö )öu )y Luang ,hö )ai6 +röôù heá+ pha&i +aïo h<nh +öôïng u&a ,gaøi 2a*p +oøa +hanh +ònh maø röôù +öôïng 2e$n6 ra&i aù +höù hoa6 7oá+ aù +höù höông6 (uøng nhieàu +raøng phan +rang nghie$m hoD aáy6 4a&y ngaøy6 4a&y 7e$mX hòu giö" 7öôï 7u& +aùm phaàn +rai giôùi6 a;n uoáng +hanh +ònh6 +a9m go*i 3aï h +hôm6 maH aùo +hanh +ònh6 :ho$ng huù+ @a8n 7uï 6 :ho$ng huù+ gia*n (ö"6 na"o haïi 7eán aiX 7oái @ôùi heá+ +ha8y aù 2oaøi hö"u +<nh6 pha&i :hô&i ra +a$m 2ôïi B h ye$n @ui6 +öø6 4i6 hI6 =a&6 4<nh 7aAng nhö nhauX 7aøn haù+ +aùn +haùnX nhi u Guanh +öôïng Pha*+6 @eà 4e$n +ay hö"uX 2aïi pha&i ngh? nhôù6 o$ng 7öù 4a&n nguye*n u&a Ñöù Pha*+ :ia6 7oï +uïng :inh naøy 3uy ngh? ngh?a :inh6 roài 7em (ieDn +huyeá+ :hai +hò ho ngöôøi# Theá roài +uøy muoán aàu g< u"ng 7öôï U aàu 3oáng 2a$u 7öôï 3oáng 2a$u6 aàu giaøu où 7öôï giaøu où6 aàu Guan höù 7öôï Guan höù 6 aàu on aùi 7öôï on aùi# HoaH où ngöôøi naøo6 4oDng +haáy mo*ng aù 6 nhö"ng h<nh +öôùng aù 6 hoaH him Guaùi aù ô& 7a$u 7eán 7a$u6 hoaH où 2a9m 3öï Guaùi aù hie*n ra ô& ngay hoD ô&6 ngöôøi aáy neáu 7em aù +höù nhie*m maàu6 ung :Bnh uùng (öôøng Ñöù Theá To$n Döôï Sö )öu )y Luang ,hö )ai6 +hôøi nhö"ng mo*ng aù 6 nhö"ng h<nh +öôùng aù 6 nhö"ng 7ieàm haAng 2aønh6 7eàu 4ieán maá+ heá+6 haAng 2aøm haïi 7öôï # HoaH où 3ôï ha"i +ai naïn +hu&y ho&a6 4inh 7ao 7o* aù 6 heo 2eo hie8m ngheøo6 @oi (ö"6 3ö +ö&6 huøm6 3oùi6 gaáu6 4eo6 ra9n6 rB+6 7o* aù 6 3a$u6 4oï6 muoDi6 ruoài6 neáu hay (oá 2oøng6 nie*m Ñöù Pha*+ :ia6 ung :Bnh uùng (öôøng6 +hôøi 3ôï ha"i aáy +ha8y 7eàu gia&i +hoaù+# ,eáu où nöôù :haù =a$m 2aán Guaáy roái6 giaH öôùp pha&n 2oaïn6 +h< ngöôøi ung :Bnh nie*m Ñöù Pha*+ :ia6 u"ng 7eàu gia&i +hoaù+# Coøn nö"a naøy o$ng6 >aïn Thuø Sö )ôïi6 neáu où nhö"ng ngöôøi +hie*n nam +hie*n nö"6 2oøng +in hôn +ònh6 ho 7eán heá+ 7ôøi haAng +hôø - 13 -

http://www.VietShare.com

Kinh Sach Phat Giao

+haàn :haù 6 hI (oá mo*+ 2oøng Gui Pha*+6 Phaùp6 Ta;ng6 hòu giö" aám giôùi6 4oán +ra;m giôùi -oà Taù+6 hai +ra;m na;m möôi giôùi Tyø Eheo6 na;m +ra;m giôùi Tyø Eheo ,i6 nhöng hoaH ô& +rong nhö"ng hoD +hoï giôùi où ai hu&y phaïm6 3ôï 7oïa aù +huù6 maø hay huye$n nie*m (anh hie*u Pha*+ :ia6 ung :Bnh uùng (öôøng6 +h< Guyeá+ haAng 3inh @aøo 4a 7öôøng aù # HoaH où 7aøn 4aø6 +ôùi :hi 3inh nô&6 hòu raá+ 7au :ho86 maø hay (oá 2oøng nie*m (anh hie*u Pha*+ 2eD 4aùi6 +aùn +haùn ung :Bnh uùng (öôøng6 +h< moïi 7au :ho8 7eàu +röø (ie*+ heá+X 7öùa on 3inh ra6 +ha$n pha*n 7aày 7u&6 h<nh 3a9 +oá+ 7eïp6 ai +haáy u"ng möøng6 nhanh nheïn +ho$ng minh6 :ho$ng 4ò phi nha$n 7oaï+ maá+ +inh :hB# -aáy giôø Theá To$n 4a&o ' ,an ra.ngU ,hö +a :hen ngôïi o$ng 7öù u&a 7aáng Theá To$n Döôï Sö )öu )y Luang ,hö )ai6 7où 2aø nhö"ng hoD haønh @i raá+ 3a$u u&a aù Ñöù Pha*+6 :hoù hie8u 3uoá+ 2a9m6 o$ng où +in :ho$ng[ ' ,an 4aï h ra.ngU Ñaïi Ñöù Theá To$n6 on 7oái @ôùi :inh u&a Pha*+ 7a" noùi haAng (aùm nghi hoaH 6 2aø @< 2e" 3ao[ V< ra.ng 4a nghie*pU +ha$n6 ngö"6 yù u&a heá+ +ha&y hö Pha*+6 7eàu +hanh +ònh a&# )aïy Ñöù Theá To$n6 @öøng ,ha*+ ,guye*+ :ia 2aøm rôi =uoáng 7öôï 6 nuùi Die*u Cao Vöông 2aøm nghie$ng 7o8 7öôï 6 2ôøi hö Pha*+ noùi :ho$ng où :haù 7öôï # -aï h Ñöù Theá To$n6 nhö"ng huùng 3anh :ia6 +Bn a;n haAng 7u&6 nghe noùi nhö"ng hoD haønh @i raá+ 3a$u u&a aù Ñöù Pha*+6 maø ngh? ra ra.ngU 2aøm g< hI nie*m (anh hie*u Pha*+ u&a ,gaøi Döôï Sö )öu )y Luang ,hö )ai6 maø 7öôï ngay nhö"ng +ha9ng 2ôïi6 o$ng 7öù nhieàu 7eán nhö +heáW V< haAng +in +heá6 3inh ra phI 4aùng6 ngöôøi 7où ô& hoD 7e$m (aøi +oái mò+6 maá+ heá+ 2ôïi 2aï 7oïa aù 7öôøng aù 6 huye8n ma"i :ho$ng uøng# Pha*+ 4a&o ' ,anU nhö"ng hö"u +<nh aáy6neáu nghe (anh hie*u Theá To$n Döôï Sö )öu )y Luang ,hö )ai6 (oá 2oøng +r< nie*m6 haAng 3inh nghi hoaH 6 +h< :ho$ng :hi naøo pha&i 7oïa aù +huù# TMn ' ,an ôi6 7où 2aø nhö"ng hoD haønh @i raá+ 3a$u u&a aù Ñöù Pha*+6 raá+ :hoù +in 2a9m6 raá+ :hoù hie8u 2a9m6 maø nay o$ng hòu +in 7öôï nhö +heá6 +hôøi ne$n 4ieá+ 2aø 7eàu nhôø oai 2öï u&a Pha*+ ,hö )ai# ,aøy o$ng ' ,an6 heá+ +ha&y aù 4a* Thanh Va;n6 Ño* %iaù 6 @aø aù -oà Taù+ oøn höa 7a;ng 7òa6 7eàu haAng +in hie8u 7öôï 7uùng nhö +höï 6 hI +röø mo*+ haïng aù @ò -oà Taù+ ,haá+ Sinh Sô& He*# TMng ' ,an ôi6 2aøm 7öôï +ha$n ngöôøi6 7a" 2aø :hoù 2a9mX 7öôï 4ieá+ :Bnh +in +o$n +roïng Tam -a&o u"ng 2aø :hoù 2a9m6 7öôï nghe (anh hie*u Theá To$n Döôï Sö )öu )y Luang ,hö )ai +hôøi 2aïi :hoù hôn#

- 14 -

http://www.VietShare.com

Kinh Sach Phat Giao

TMng ' ,an ôi6 nhö"ng haïnh -oà Taù+6 nhö"ng pheùp phöông +ie*n6 nhö"ng nguye*n 2ôùn 2ao u&a Ñöù Döôï Sö )öu )y Luang ,hö )ai6 neáu +a noùi ra +rong 3uoá+ mo*+ :ieáp6 hay hôn mo*+ :ieáp6 +h< :ieáp mau heá+6 maø nhö"ng haïnh6 nguye*n6 phöông +ie*n u&a ,gaøi @aDn :ho$ng +haáy heá+# Trong huùng 4aáy giôø6 où Ñaïi -oà Taù+ +e$n 2aø Cöùu Thoaù+6 2ieàn +öø hoD ngoài 7öùng (a*y6 :eùo aùo hô& @ai 4e$n hö"u6 Guyø goái 4e$n hö"u6 3aù+ =uoáng +a*n 7aá+6 uùi m<nh ha9p +ay6 maø 4aï h Pha*+ ra.ngU -aï h Ñöù Theá To$n6 :hi Töôïng Phaùp huye8n où nhö"ng huùng 3anh 4ò nhieàu hoaïn naïn 2aøm ho :hoán :ho86 oám 2a$u6 gaày moøn6 haAng a;n uoáng 7öôï 6 o8 raùo6 mo$i :ho$6 +haáy aù phöông +oái6 +öôùng heá+ hie*n raX ha6 meï6 +ha$n +huo* 6 4aïn 4eø6 Guen 4ieá+6 =uùm Guanh +han :hoù X +ha$n ngöôøi oám :ia @aDn na.m nguye$n 7a"y maø +haáy Söù gia& u&a @ua Die$m >a (aDn +haàn +höù m<nh 7eán +röôù ö&a +oøa Phaùp @öông Die$m >aU nhö"ng 2oaøi hö"u +<nh6 ngöôøi naøo u"ng où mo*+ Thaàn Ca$u Sinh6 ngöôøi aáy 2aøm g<U +o*i hay phuù 6 Thaàn 7eàu heùp 7u&6 roài 7em +r<nh heá+ ho @ua Die$m >aX 4aáy giôø @ua 2ieàn =eù+ ho&i ngöôøi aáy6 +Bnh +oaùn moïi @ie* ngöôøi aáy 7a" 2aøm6 +heo hoD +o*i phuù aáy maø =ö& 7oaùn# )uù 7où6 nhö"ng ngöôøi +ha$n +huo* Guen 4ieá+ u&a ngöôøi oám aáy neáu hay6 Guy y Ñöù Theá To$n Döôï Sö )öu )y Luang ,hö )ai ho ngöôøi oám aáy6 +hInh aù huùng +a;ng huye$n 7oï :inh naøy6 7oá+ 7eøn 4a&y +öøng6 +reo 2aù phöôùn +haàn na;m 3a9 noái maïng6 +haàn +höù ngöôøi aáy6 hoaH où hoD 7où6 maø 7öôï +rô& @eà6 +öï +haáy ro" raøng nhö +rong giaá mo*ngX hoaH Guaù 4a&y ngaøy6 hoaH ha"m moá+ ngaøy6 hoaH 4a 2a;m ngaøy6 hoaH 4oán hBn ngaøy6 +haàn +höù ngöôøi aáy6 :hi 7öôï +rô& @eà6 nhö hie$m 4ao +InhU +öï m<nh nhôù 4ieá+ 7öôï aù Gua& 4aùo u&a aù nghie*p +hie*n6 @aø nghie*p 4aá+ +hie*nX @< +öï höùng 2aáy Gua& 4aùo u&a nghie*p6 ne$n höøa ho 7eán :hi ma9 naïn heá+6 u"ng haAng (aùm 2aøm nhö"ng nghie*p aù nö"a# V< +heá ho ne$n nhö"ng ngöôøi +ònh +Bn +hie*n nam6 +hie*n nö"6 7eàu ne$n +r< nie*m (anh hie*u Döôï Sö )öu )y Luang ,hö )ai6 +uøy 3öù m<nh maø ung :Bnh uùng (öôøng# -aáy giôø ' ,an ho&i ,gaøi Cöùu Thoaù+U -aï h Thie*n nam +ö&6 ung :Bnh uùng (öôøng Ñöù Theá To$n Döôï Sö )öu )y Luang ,hö )ai6 pha&i ne$n +heá naøoX 7eøn phöôùn noái maïng6 ne$n 2aøm +heá naøo[ ,gaøi Cöùu Thoaù+ noùiU EBnh 4aï h Ñaïi Ñöù 6 neáu où ngöôøi oám muoán +hoaù+ 4ònh :ho86 ne$n @< ngöôøi aáy6 4a&y ngaøy 4a&y 7e$m6 hòu giö" ho 7u& +aùm phaàn +rai giôùiX ne$n +uøy 2öï 3a9m aù +höù a;n uoáng6 @aø aù 7oà (uøng uùng Tyø Eheo +a;ngX 7e$m ngaøy 3aùu 4uo8i6 2eD 4aùi haønh 7aïo ung :Bnh uùng (öôøng Ñöù Theá To$n Döôï Sö )öu )y Luang ,hö )aiX +uïng 7oï :inh naøy 4oán möôi hBn 2öôï+6 +ha9p 4oán hBn ngoïn 7eøn6 +aïo 4a&y pho +öôïng Ñöù ,hö )ai :iaX +röôù moDi @ò +öôïng6 7e8 4a&y ngoïn 7eøn6 moDi mo*+ 7eøn 3aùng6 +o - 15 -

http://www.VietShare.com

Kinh Sach Phat Giao

4a.ng 4aùnh =e6 3uoá+ 4oán hBn ngaøy6 :ho$ng 2uù naøo +a9+X 2aøm mo*+ 2aù phöôùn ngu" 3a9 @aø (aøi 4oán hBn gang +ayX pha&i 7em phoùng 3inh aù 2oaøi ho 7u& 4oán hBn +höù6 +hôøi où +he8 Gua +ai naïn nguy aù h haAng 4ò heá+ uo8ng aù Guy& ha"m haïi# ,aøy o$ng ' ,an6 2aïi oøn nhö :hi aù @ua Luaùn ÑInh6 @aø Saù+ Ñeá )ôïi6 +ai naïn :hô&i 2e$n nhö 2aø nhö"ng naïnU nha$n (a$n +a*+ (ò h6 nöôù :haù 2aán 4öù 6 +rong nöôù pha&n nghò h6 3ao 2aï moï ra6 ,ha*+ +höï 6 ,guye*+ +höï 6 möa gioù +raùi muøa6 7eán muøa haAng möa6 aù @ua Luaùn ÑInhX @aø Saù+ Ñeá )ôïi6 4aáy giôø 7oái @ôùi heá+ +ha&y hö"u +<nh6 :hô&i +a$m +öø 4i6 +ha nhö"ng +uø +o*i6 +heo pheùp uùng (öôøng +röôù 7a" noùi :ia6 ung :Bnh uùng (öôøng Ñöù Theá To$n Döôï Sö )öu )y Luang ,hö )ai6 nhôø +hie*n a;n aáy @aø 3öù 4a&n nguye*n u&a ,hö )ai :ia6 :hieán ho a& nöôù 2ieàn 7öôï ye$n o8n6 möa gioù +hua*n +hôøi6 2uùa aáy 7öôï muøa6 heá+ +ha&y hö"u +<nh6 @o$ 4ònh möøng @ui6 ô& +rong nöôù aáy6 :ho$ng où nhö"ng +haàn6 4aïo aù Döôï Koa6 na"o haïi hö"u +<nh6 nhö"ng h<nh +öôùng aù 6 +ha&y 7eàu 4ieán maá+X aù @ua Luaùn ÑInh6 @aø Saù Ñeá )ôïi6 3oáng 2a$u6 maïnh :hoe&6 @o$ 4ònh6 +öï +aïi6 2ôïi B h 7eàu +a;ng# ,aøy o$ng ' ,an6 neáu aù Hoaøng Ha*u6 Hoaøng Phi Co$ng Chuùa6 Thaùi Tö&6 Vöông Tö&6 Ñaïi Thaàn6 Te8 Töôùng6 The8 ,ö" +rong ung6 aù Guan @aø (a$n6 où ma9 4ònh :ho8 @aø aù h naïn g<6 u"ng ne$n (öïng a$y phöôùn +haàn na;m 3a9 6 +ha9p 7eøn +ieáp 3aùng6 phoùng 3anh aù 2oaïi6 ra&i aù +höù hoa6 7oá+ aù höông +hôm6 4e*nh 7öôï :ho&i heá+6 naïn 7eàu gia&i +hoaù+# -aáy giôø ' ,an ho&i ,gaøi Cöùu Thoaù+U -aï h Thie*n nam +ö&6 +aïi 2aøm 3ao maø maïng ngöôøi 7a" heá+6 où +he8 +a;ng +he$m[ ,gaøi Cöùu Thoaù+ noùiU EBnh 4aï h Ñaïi Ñöù 6 ,gaøi haù haAng nghe ,hö )ai noùi où hBn +höù heá+ uo8ng[ -ô&i @a*y :huye$n 2aøm 7eøn phöôùn noái maïng +u moïi phöôù 7öù X @< +u phöôù ne$n heá+ 7ôøi +hoï maïng haAng ma9 naïn :ho8# ' ,an ho&i ra.ngU ChBn +höù heá+ uo8ng aáy 2aø nhö"ng g<[ ,gaøi Cöùu Thoaù+ noùiU ,eáu nhö"ng hö"u +<nh6 4ònh +uy nheï maø :ho$ng +haày6 :ho$ng +huoá 6 :ho$ng ngöôøi +ro$ng nom6 hay où gaHp +haày6 2aïi ho +raùi +huoá 6 +höï haAng 7aùng heá+6 maø pha&i heá+ uo8ngX 2aïi +in aù +haày6 +aø ma6 ngoaïi 7aïo6 ye$u nghie*+ +heá gian noùi nha&m hoïa phuù 6 3inh ra 3ôï ha"i6 +a$m haAng 7öôï ye$n6 =em 4oùi +haáy =aáu6 gieá+ nhieàu huùng 3inh6 :haán @aùi +haàn +haùnh6 aàu ma Guy& 2e$n 4an ho haïnh phuù muoán mong 3oáng +he$m @aDn haAng +he8 7öôï X ngu 3i6 me$ hoaH 6 me$ +Bn6 +aø :ieán6 +haønh ra heá+ uo8ng6 7oïa @aøo 7òa nguï 6 :ho$ng où ngaøy ra6 nhö +heá goïi 2aø mo*+ - 16 -

http://www.VietShare.com

Kinh Sach Phat Giao

+höù heá+ uo8ng6 hai 2aø :e& 4ò @öông phaùp =ö& +ö&6 4a 2aø nhö"ng :e& 3a;n 4a9n6 hôi 4ôøi6 3ay 7a9m +ö&u 3a9 6 ro$ng rô" Guaù 7o*6 4ò 2oaøi phi nha$n 7oaï+ maá+ +inh :hB6 +haønh ra heá+ uo8ng# -oán 2aø heá+ haùy# ,a;m 2aø heá+ 7uoái# Saùu 2aø heá+ @< aù 2oaøi aù +huù a9n heá+6 a;n +hò+# -a&y 2aø heá+ @< nga" =uoáng 3öôøn nuùi# Taùm 2aø heá+ @< +ruùng pha&i +huoá 7o* 6 4uøa6 huù6 nguyeàn ru&a6 +ha$y ma 7öùng (a*y6 aù +höù 3aù+ haïi# ChBn 2aø 4ò 7oùi6 4ò :haù+ :hoán :ho86 haAng 7öôï a;n uoáng6 maø pha&i heá+ uo8ng# Ñaáy 2aø ,hö )ai noùi Gua hBn +höù heá+ uo8ng nhö +heá6 oøn nhieàu @o$ 3oá aù +höù heá+ uo8ng6 noùi 3ao ho =ieá+# )aïi oøn 7a$y nö"a6 naøy o$ng ' ,an6 Vua Die$m >a :ia6 hu& 2?nh giö" 3o8 ghi +e$n +heá gian6 neáu nhö"ng hö"u +<nh6 phaïm nhö"ng +o*i nhöU 4aá+ hieáu ngu" nghò h6 phaù nhuï Tam -a&o6 hoaïi phaùp Vua Guan6 hu&y a& +Bn giôùi6 +h< @ua Die$m >a6 +uøy +o*i naHng nheï6 =eù+ maø =ö& phaï+# V< +heá +a nay :huye$n nhö"ng hö"u +<nh +ha9p 7eøn6 +reo phöôùn6 phoùng 3inh6 +u phöôù ho +hoaù+ :ho8 aù h6 haAng gaHp +ai naïn# -aáy giôø +rong huùng où möôøi hai @ò Ñaïi +öôùng Döôï Koa 7eàu ngoài ô& ho*i aáy 2aø aù @òU Ñaïi +öôùng Cung T< )a6 Ñaïi +öôùng Phaï+ Chieá+ )a6 Ñaïi +öôùng >e$ Si )a6 Ñaïi +öôùng 'n Ñe8 )a6 Ñaïi +öôùng '/+ ,e8 )a6 Ñaïi +öôùng San Ñe8 )a6 Ñaïi +öôùng ,ha$n Ñaï+ )a6 Ñaïi +öôùng -a Di )a6 Ñaïi +öôùng >a Ho8 )a6 Ñaïi Töôùng Cha$n Ñaï+ )a6 Ñaïi Töôùng Chie$u Ño8 )a6 Ñaïi Töôùng Tyø Zeá+ )a# >öôøi hai @ò naøy6 Ñaïi +öôùng Döôï Koa6 moDi @ò 7eàu où 4a8y ngh<n Döôï Koa6 7e8 2aøm Guyeán +huo* 6 7oàng +hôøi 2e$n +ieáng maø 4aï h Pha*+ ra.ngU )aïy Ñöù Theá To$n6 huùng on ngaøy nay nhôø oai 2öï Pha*+ 7öôï nghe (anh hie*u Ñöù Theá To$n Döôï Sö )öu )y Luang ,hö )ai6 haAng oøn où 3ôï nôi aù +huù6 huùng on 4a&o nhau 7eàu uøng mo*+ 2oøng Gui Pha*+6 Phaùp6 Ta;ng ho 7eán heá+ 7ôøi +heà =in gaùnh @aù heá+ +ha&y hö"u +<nh6 2aøm @ie* ngh?a 2ôïi6 nhieàu B h6 ye$n @uiX 4aá+ öù hoD naøoU +rong aù +ho$n Gue$6 +haønh +hò6 2aøng nöôù X röøng a$y @a9ng 2aHng6 maø où :inh naøy 4an phaù+ 7eán nôi6 roài où ngöôøi naøo +hoï +r< (anh hie*u Ñöù Theá To$n Döôï Sö )öu )y Luang ,hö )ai6 ung :Bnh uùng (öôøng6 Guyeán +huo* huùng on ho* @e* ngöôøi aáy :hieán ho gia&i +hoaù+ heá+ +ha&y :ho8 naïn6 où aàu nguye*n g< 7eàu 7öôï 7u& a&X hoaH où ai aàu +hoaù+ :ho&i 4e*nh +a*+6 aù h naïn u"ng ne$n 7oï +uïng :inh naøy6 2aáy hI ngu" 3a9 maø :eá+ +haønh hö" +e$n u&a huùng on6 7öôï nhö nguye*n roài6 3au ha"y ô&i ra# -aáy giôø Theá To$n :hen ngôïi aù @ò Ñaïi +öôùng Döôï Koa# ,gaøi 2ieàn noùi ra.ngU Hay 2a9mW Hay 2a9mW Töôùng Ñaïi Döôï Koa6 +rong 7oaøn aù o$ng6 @< nhôù 4aùo a$n Ñöù Döôï Sö )öu )y Luang ,hö )ai6 +höôøng ne$n öù 2aøm nhö +heá ho 7öôï 2ôïi B h ye$n @ui heá+ +ha&y hö"u +<nh#

- 17 -

http://www.VietShare.com

Kinh Sach Phat Giao

-aáy giôø ' ,an 4aï h Ñöù Pha*+ ra.ngU )aïy Ñöù Theá To$n6 Phaùp mo$n naøy ne$n 7aH+ +e$n 2aø g<6 @aø huùng on pha&i phuïng +r< +heá naøo[ Pha*+ 4a&o ' ,anU Phaùp mo$n naøy goïi 2aø Phaùp noùi nhö"ng o$ng 7öù 4a&n nguye*n u&a Ñöù Döôï Sö )öu )y Luang ,hö )ai u"ng goïi 2aø Phaùp noùi nhö"ng +haàn huù :eá+ nguye*n u&a möôøi hai @ò Thaàn +öôùng 2ôïi B h hö"u +<nhX u"ng goïi 2aø Phaùp 4aï+ +röø heá+ +ha&y moïi +höù nghie*p höôùngX ne$n phuïng +r< 7uùng nhö"ng ngh?a nhö +heá# Ehi -aï+ %iaø Phaïm noùi 2ôøi aáy roài6 aù Ñaïi -oà Taù+6 @aø Ñaïi Thanh Va;n6 Luoá Vöông6 Ñaïi Thaàn6 -aø )a >o$n6 Cö S?6 Thie$n6 )ong6 Döôï Koa6 Caøn Thaù+ -aø6 ' Tu )a6 Zeá+ )o* Traø6 Eha8n ,a )a6 >a Haàu )a %iaø6 ,ha$n @aø Phi ,ha$n6 heá+ +ha8y 7aïi huùng6 nghe 2ôøi Pha*+ noùi 7eàu a& @ui möøng6 +in6 hòu6 @a$ng 2aøm# NA OÂ DÖÔÏC SÖ HAÛI HOÄI PHAÄT BO& TAÙT5 67 1)809 CooTooC DÖÔÏC SÖ QUAÙN ÑAÛNH CHÔN NGOÂN ,am mo$ 4aï giaø phaï+ 7eá6 4e* 3aù+ =a"6 2u" 2o$ +hB h 2öu 2y 4aù 2aH 4aø6 ha9 ra =aø gia&# Ñaù+ +ha yeá+ 7a gia6 a ra ha9 7eá# Tam mie*u +am 4o*+ 7aø gia6 7aù+ 7ie*+ +ha# '/n6 4e* 3aù+ +he*6 4e* 3aù+ +he*6 4e* 3aù+ =a"6 +am mo*+ yeá+ 7eá +oùa ha# %ia&i :ieá+6 gia&i :ieá+ gia&i oan :ieá+6 ,ghie*p höôùng 4ao 7ôøi 7eàu gia&i heá+6 !ö&a 3aï h 2oøng +raàn phaù+ +a$m +haønh :Bnh6 Ñoái +röôù Pha*+ 7aøi aàu gia&i :ieá+# Döôï Sö Pha*+6 Döôï Sö Pha*+# Tie$u +ai Duye$n +hoï Döôï Sö Pha*+# Tuøy +a$m ma"n nguye*n Döôï Sö Pha*+# ,am >o$ Tie$u Tai Duye$n Thoï Döôï Sö Pha*+# (F 2aàn) CooTooC BAØI TAÙN CHUNG

- 18 -

http://www.VietShare.com

Kinh Sach Phat Giao

Ha&i ho*i Döôï Sö6 3aùng röï +haàn Guang6 +aùm @ò -oà Taù+ giaùng aù +öôøng6 4a&y @ò Pha*+ +uye$n (öông6 ,ha*+ ,guye*+ hoài Guang6 4an phuù +hoï an :hang# Döôï Sö Pha*+6 Döôï Sö Pha*+# Tie$u Tai Duye$n Thoï Döôï Sö Pha*+# CooTooC BAØI TAÙN DÖÔÏC :OA >öôøi hai Ñaïi +öôùng Döôï Koa6 %iuùp Pha*+ +uye$n (öông6 ChI ngu" 3a9 :eá+ +haønh +e$n6 Caàu nguye*n 7öôï hu @ie$n6 !ö&a 3aï h oan :hie$n6 Phuù +hoï :hang @eïn +uyeàn# CooTooC BAØI NIEÄ PHAÄT

>öôøi hai nguye*n 2ôùn6 giaùo hu& 7o$ng phöông# -oán hBn 7eøn 3oi 3aùng 7aøn +röôøng# -a&y 4a&y 7öù ha$n +höôøng6 2eD 4aùi +aùn (öông# Heá+ +ai naïn 7öôï +hoï +röôøng# ,am mo$ Döôï Sö Ha&i Ho*i Pha*+ -oà Taù+ >a Ha Taù+# ,am mo$ Tie$u Tai Die$n Thoï Döôï Sö Pha*+# (1 +raøng) ,am mo$ ,ha*+ Luang -ieán Chieáu -oà Taù+# (1S 2aàn ) ,am mo$ ,guye*+ Luang -ieán Chieáu -oà Taù+# (1S 2aàn) ,am mo$ Thanh Tònh Ñaïi Ha&i Chuùng -oà Taù+# (1S 2aàn) CooTooC A HA BAÙT NHA! BA LA AÄT ÑA TAÂ KINH

Luaùn Töï Taïi -oà Taù+ haønh +ha$m -aù+ ,ha" -a )a >a*+ 7a +hôøi6 hieáu :ieán ngu" ua8n giai :ho$ng6 7o* nhöù+ +hieá+ :ho8 aù h# Kaù )ôïi Tö&6 3a9 4aá+ (ò :ho$ng6 :ho$ng 4aá+ (ò 3a9 6 3a9 +öù +hò :ho$ng6 :ho$ng +öù +hò 3a9 6 +hoï +öô&ng haønh +höù (ie* phuï nhö +hò# Kaù )ôïi Tö&6 +hò hö phaùp :ho$ng +öôùng6 4aá+ 3anh 4aá+ (ie*+6 4aá+ aáu 4aá+ +ònh6 4aá+ +a;ng 4aá+ gia&m# Thò oá :ho$ng +rung @o$ 3a9 6 @o$ +hoï +öô&ng haønh +höù #

- 19 -

http://www.VietShare.com

Kinh Sach Phat Giao

Vo$ nha"n nh? +y& +hie*+ +ha$n yù6 @o$ 3a9 +hanh höông @ò =uù phaùp6 @o$ nha"n giôùi na"i hB @o$ yù +höù giôùi# Vo$ @o$ minh6 (ie* @o$ @o$ minh +a*n6 na"i hB @o$ 2a"o +ö&6 (ie* @o$ 2a"o +ö& +a*n# Vo$ :ho86 +a*p6 (ie*+6 7aïo# Vo$ +rB (ie* @o$ 7a9 6 (? @o$ 3ô& 7a9 oá# -oà 7eà +aù+ 7o"a y -aù+ nha" -a 2a ma*+ 7a oá6 +a$m @o$ Guaùi ngaïi6 @o$ Guaùi ngaïi oá6 @o$ hö"u :hu&ng 4oá6 @ieDn 2y 7ie$n 7a&o mo*ng +öô&ng6 öùu aùnh ,ieá+ 4aøn# Tam +heá hö Pha*+6 y -aù+ nha" -a 2a ma*+ 7a oá6 7a9 ' na*u 7a 2a Tam mie*u Tam 4oà 7eà# Coá +ri -aù+ nha" -a 2a ma*+ 7a6 +hò 7aïi +haàn huù6 +hò 7aïi minh huù6 +hò @o$ +höôïng huù6 +hò @o$ 7aAng 7aAng huù6 na;ng +röø nhaá+ +hieá+ :ho86 ha$n +ha*+ 4aá+ hö# Coá +huyeá+ -aù+ nha" -a 2a ma*+ 7a huù6 +öù +huyeá+ huù @ieá+U Zeá+ 7eá yeá+ 7eá6 4a 2a yeá+ 7eá6 4a 2a +a;ng yeá+ 7eá6 4oà 7eà +aù+ 4aø ha# CooTooC CHUÙ VA!NG SANH ,am mo$ ' (i 7a 4aø (aï6 Ña +ha (aøø 7a (aï6 Ña 7ie*+ (aï +ha6 ' (i rò 7o* 4aø +yø6 ' (i rò 7a +aá+ 7am 4aø +yø6 ' (i rò 7a +yø a 2an 7eá6 ' (i rò 7a +yø a 2an 7a6 Daø (i nò (aø (aø na6 ChI (a a 2e* +a 4aø ha# CooTooC KEÄ TAÙN PHAÄT A DI ÑAØ ' Di Ñaø Pha*+ +ha$n :im 3a9 6 Töôùng ha&o Guang minh @o$ 7aAng 2ua$n# -aï h haøo uye8n huye8n ngu" +u (i6 Haùm muï +röøng +hanh +öù 7aïi ha&i# Luang +rung hoùa Pha*+ @o$ 3oá öù 6 Hoùa -oà Taù+ huùng (ie* @o$ 4ie$n# Töù +ha*p 4aù+ nguye*n 7o* huùng 3anh6 Cö&u pha8m haøm 2inh 7a;ng 4I ngaïn#

- 20 -

http://www.VietShare.com ,am mo$ Ta$y Phöông Cöï Pha*+# (F 2aàn) )aï

Kinh Sach Phat Giao Theá %iôùi Ñaïi Töø Ñaïi -i ' Di Ñaø

CooTooC NIEÄ ,am ,am ,am ,am ,am ,am PHAÄT mo$ mo$ mo$ mo$ mo$ mo$ ' Di Ñaø Pha*+# (1SQ 2aàn) Ñaïi 4i Luaùn Theá 'Mm -oà Taù+# (F 2aàn ) Ñaïi Theá ChB -oà Taù+# (F 2aàn) Ñòa Taïng Vöông -oà Taù+# (F 2aàn) Thanh Tònh Ñaïi Ha&i huùng -oà Taù+# (F 2aàn) )ie$n Tr< Ha&i Ho*i Pha*+ -oà Taù+# (F 2aàn) CooTooC SAÙ CA&U AN

Cuùi 7aàu 3aùm 2eD Döôï Sö6 ,guye*n ho 4aù +aùnh +ie$u +röø naïn +ai# )aïi aàu Luan 'Mm ,hö )ai6 Taàm +hinh öùu :ho8 haøng ngaøy huùng 3anh# Co"i 7ôøi +a*+ 4ònh +ö& 3anh6 >oDi ngaøy nguy hie8m 7aáu +ranh 7u& 7ieàu# Saùng ra +öø 3ôùm 7eán hieàu6 -ieá+ 4ao +ai naïn raá+ nhieàu +ö& 3anh# Thaáy 7ôøi 2ie*+ 2ie*+ oanh oanh6 >ieáng moài phuù GuB o$ng (anh +aïo +haønh# ,guye*n ,gaøi 7öù a& +aàm +hanh6 Caàu =in öùu :ho8 4an 2aønh nha$n (a$n# Chuùng on 2eD 4aùi Luan 'Mm6 Koù+ +höông öùu 7o* +öø +a$m 4ie8n +raàn# Tay aàm (öông 2iu a$n aàn6 Cuøng 4<nh +ònh +hu&y röôùi (a$n am 2oà# Cuùi 7aàu 3anh +ö& mô hoà6 Phuø (u o"i +aïm ô 7oà 2ö&a +hie$u# Ha.ng ngaøy +ai naïn raá+ nhieàu6 Caàu ,gaøi öùu :ho8 môi hieàu hoùa +ha$n# Ño* 7ôøi 4aù +aùnh @aïn (a$n6 Eha9p uøng phaùp giôùi +roïn phaàn an @ui# Cha 3anh on +ha&o (öô"ng nuo$i6 >eï hieàn 7öù 7o* :hieán =ui 2aøm 2aønh# ,haø nhaø an 2aï +ònh +hanh6 -oán muøa +aùm huyeá+ hoùa 3anh +hua*n hoøa# ,ha$n (a$n 2aï nghie*p a$u a6 - 21 -

http://www.VietShare.com Hoøa 4<nh +heá giôùi Guoá gia an 2aønh# Traùnh 7ieàu Gua& 4aùo 3aù+ 3anh6 T<m 7öôøng Ñaïo 7öù ha 2aønh ThB h Ca# Tuïng :inh nie*m Pha*+ Di Ñaø6 Caàu ho (+Bn hu&) 4aù +aùnh +oaøn gia an 2aønh# Hie*n +ieàn phöôù Gua& @ie$n +haønh6 Eha9p a& nam nö" +a$m 3anh hieàn +öø# >oDi ngöôøi +a*+ 4ònh +ie$u +röø6 ,oi +heo haùnh phaùp -o8n 3ö +u haønh# Chuùng on 2eD 4aùi hB +haønh6 ,guye*n mau ra :ho&i +ö& 3anh 2ua$n hoài# Co"i 7ôøi :ho8 na"o 2a9m o$i6 Luyeá+ 2oøng +heo Pha*+ @eà ngo$i 3en @aøng# ,am mo$ Tònh Ño* )aï -ang6 Da9+ (<u 7e* +ö& Ta$y phang mau @eà# CooTooC SAÙ HO#I CA&U NGUYEÄN TAÄT BÒNH TIEÂU T%ÖØ

Kinh Sach Phat Giao

Cuùi 7aàu 2eD Pha*+ Di Ñaø6 Döôï Sö Ha&i Ho*Y6 uøng 2aø Luang 'Mm# >ô& mang 7öù ro*ng hieáu 2aøm6 Koù+ +höông phaùp giôùi 2oDi 2aàm öùu on# Tha$n +a*+ 4ònh mo&i moøn 7au yeáu6 V< huyeDn +ha$n +rieàn nBu nghie*p +raàn# ChB +haønh 2a*y Pha*+ a$n aàn6 Caàu ho +a*+ 4ònh gia&m 2aàn hie8m nguy# HoaH +o*i aù :hinh :hi Tam -a&o6 >ie*ng hung ha;ng haAng :e8 +haùnh +haàn# Taïo nhieàu oan nghie*p =a$y @aàn6 ,hoài a;n +ra& Gua& hòu phaàn oám 7au# )uù me$ muo*i aàm (ao mo8 =e&6 ChaH+ naáu 4aàm gieá+ haïi huùng 3anh# >oùn a;n @öøa mie*ng ngon 2aønh6 ,gaøy nay +hoï 4ònh +ö& 3anh 7aùo 7aàu# DaDy 7aày oan nghie*+ +ha8m 3a$u6 Keù+ ra môùi 4ieá+ +öø 2a$u 2oDi 2aàm# Eieáp +aïo aù 2ung 2a;ng :ho$ng :e86 ,ay oám 7au 2aøm 2eD :ha8n aàu# Cho hay nha$n Gua& nhie*m maàu6 %ioáng hi höô&ng maáy +raùnh 7a$u :ho&i naøn# ,ay 3aùm hoái 2a*p 7aøn aàu nguye*n6 Ñöù Töø -i 2inh hie8n 7o* on# ,heï nhaøng aù nghie*p +ie$u moøn6 Tha$n naøy 7öù+ heá+ haAng oøn oám 7au# - 22 -

http://www.VietShare.com Lua& nhôn haAng +röôù +hôøi 3au6 %aDm ôn 4aùo öùng ha*m mau maáy hoài# ,ay on 3aùm hoái 7a" roài6 Tu haønh +heo Pha*+ 7eàn 4oài +o*i =öa# Töø nay @ie* aù nguye*n höøa6 ,guye*n 2aøm @ie* +hie*n nga;n ngöøa @oïng +a$m# -ao nhie$u oan nghie*+ 2oDi 2aàm6 Con =in 3aùm hoái +ha$n +a$m 7e$m ngaøy# -ònh a;n Gua :ho&i naïn +ai6 Lui y Tam -a&o +r< +rai +u haønh# ,guye*n @eà Tònh Ño* )aï Thaønh6 Caàu ho +hoaù+ :ho&i +ö& 3anh 2ua$n hoài# Co"i +raàn :ho8 na"o 2a9m +ho$i6 Luyeá+ 2oøng nie*m Pha*+ @eà nôi 3en @aøng# ,am mo$ Tònh Ño* )aï -ang6 Da9+ (<u 7e* +ö&### Ta$y phöông mau @eà# CooTooC HO&I HÖÔÙNG ,guye*n 7em o$ng 7öù naøy6 Höôùng @eà :ha9p +aá+ a&6 Ñe* +ö& uøng huùng 3inh6 Ñeàu 3ôùm +haønh Pha*+ 7aïo# (F =aù)

Kinh Sach Phat Giao

- 23 -