You are on page 1of 96

Mục Lục

01. Lời Mở Đầu 02. Cảm Tạ Ân Đức 03. Nguyên Do Nào K i!n T"i Ni#m $ %& 0'. ( Ng )* Tu +àn 0,. ( Ng )* -. M%& C/* C0u 1 Di Đà 02. Mu3n Đ45c N 6& T0m K "ng Tu 78n Tạ9 0:. Ni#m $ %& C;c Nào Đ< Đ45c N 6& T0m 0=. $ ;& T0m -> Đ? 0@. N Ang D6u +i#u TB4Cc K i Đ45c N 6& T0m 10. N Ang D6u +i#u K i Đ45c N 6& T0m 11. -i!n C uy<n D*u K i Đ45c N 6& T0m 12. Eiải TF* -* Ng i G6n 13. Cản EiCi NHi T0m 1'. Đ;n ĐuIi T0m M* 1,. K "ng Ni#m 12. ( Ng )* Di#u Âm 1:. ( Ng )* C0u JN 6& T0m -6& LoạnJ 1=. Tại D*o Ng4ời Tu L4u Lại 7; L5i 1@. Ni#m $ %& Đại T K* 20. Đại Nguy#n T ứ M4ời T;m 21. Đạo $ %& K "ng $ ải Là T"n Ei;o 22. +i<u Lầm CLng D4ờng Gà LM -;i 23. +i<u Lầm +*i C A -u"ng 7ả 2'. +i<u Lầm +*i C A T *n TNn 2,. ( Ng )* T ời Ei*n 22. Ni#m $ %& K "ng Làm M6& T ời Ei*n Din +oạ& 2:. Nu3i Ti!c 2=. C;c Ni#m $ %& C ung GCi Con 2@. Ni#m $ %& T ! 30. TO Puy Q GCi $ %& 31. -3 T . Là Ni?m +ạn $ Lc G" -iên 32. +i<u Lầm TB. Tu# C/* $ %& 33. +i<u Lầm LRng TK -i C/* $ %&

3'. 1n $ %n Là TO Tại 3,. Cứu T ần T ức 32. Cản Ei;c 3:. Tại D*o Ni#m $ %& Mà GSn CRn K IT 3=. Tại D*o K "ng Di C4 G? CUi $ %&T 3@. +Vn Di#n C o $ W NAX T 4Yng C o N*m EiCi '0. -u>n C o N Ang C uy#n -6& C"ng '1. ( Ng )* Ngày EiZ '2. T 4Yng C o Ng4ời Đời M0u T uSn '3. Mu3n Cứu Con $ ải D[ng T\n T 4Yng Cứng ]^n ''. 7_* T*n M`c Cảm ',. +y Din K "ng ĐLng C Z '2. C uy<n Đ*u K I T àn -\n 1n ':. C uy<n Tuy#& Gang T àn +y Gang '=. Ei6c MY N 4 T %& '@. C uH& -i!& TBả T [ ,0. -* Ki!9 TBong MH& Đời ,1. Ng4ời -N C !& ,2. Ng4ời C !& T àn ]^n ,3. ]^n T àn Ng4ời ,'. Tiên -N Đa* ,,. $ ần K!& Lu%n ,2. C 4 $ %& Ei* +H ,:. L; T 4 T0m DO

Lời Mở Đầu K.n bạc c C 4 T"n +R* T 45ngX C 4 T 45ng Ta*X Đại ĐứcX Tdng Ni. Con 9 ;9 e*n fà Di#u Âm. N ờ $ %& 9 ;9 c*o giêu n i#m mầuX n ờ c 4 $ %& gi* HX nên con hV ni#m $ %& h45c n 6& &0m &*m muHi. N ờ Yn &Bên h`& h<X c o con c ứng ii!n h45c n Ang c uy#n fu0n >i. N ờ &Bải ju* n i?u g_ng gi_ & dng &Bầm h*u i I c/* & ! gi*nX nên con hV i<u & 6u hời fà k" & 4ờngX fàm ii!9 c Lng g*n ju; h*u i I. N ờ C 4 $ %& gi* HX euyên fàn h4* hlyX n*y con c_ cY Hi h45c &F bày &0m nguy#n. Tuy bi!& BU i ả ndng con c 4* h/ h< ki!& kdn *y fàm i#X c m k\ blm &;n con & .c i o8 i o*ng kà n i?u c uy#nX n!u n 4 con bi!& h45c mH& c L& iin ng i#m g\ mà i "ng h45c i o8 kCi hại c LngX con gn cảm & 6y c_ fZi kCi f4Yng &0m. Nên ở h0y con oin ki!& mH& c L& cRn Yn i "ng. MWc h.c c .n c/* cu3n g;c này fà con mu3n i o8 kCi &6& cả mai ng4ờic $ %& 9 ;9 fà c*o giêu n i#m màuX fời $ %& eạy fà kạn fần c 0n & %&.

K o8 K o*ng. K o8 i o*ng mong hH h45c ng4ời. K o8 i o*ng i "ng ạiX ngại g\ i "ng i o8. K o8 i o*ng fp c qng hH ng4ời. K o8 i o*ng crng h45cX &F &4ờng f4Yng &0ms TB^ng Đ8n. Ng4ời hời n i?u c uy#nX i _ 4*. Con h0y n i?u c uy#nX k\ 4* & .c ng4ời. Ng4ời hời ung eAX ii#n & 4*. Con h0y ung eAX k\ & 4Yng o_& ng4ời. Ng4ời hời i o8 bạcX i o8 e*n . Con h0y i o8 $ %&X hạo c*o n 6& &Bờis Cảm Tạ Ân Đức Con oin cLi h6u hản fM cảm &ạ 0n hức c/* Đ6ng TK $ W T .c C* M0u NiX C 4 $ %& kà C 4 -> T;&X hV h8m ;n g;ng &B. &u# $ %& 9 ;9 goi h4ờng eSn e^& c o c Lng con hi. Con oin cLi hầu hản fM cảm &ạ 0n hức LNc Đại D4 TIX hại hứcX &dng niX c[ng jut $ %& &u &Bong ju; i ứX crng n 4 i#n &ạiX hV eày c"ng ovng &Buy?n c ;n 9 ;9. N ờ jut NgàiX jut $ %& &u mà Kin $ %& mCi h45c &>n &ại c o h!n ngày "m n*y. N ờ 0n hức c*o g0u c/* jut NgàiX mà ngày "m n*y con mCi c_ hầy h/ Kin D;c h< &u ac. Con oin cLi hầu hản fM cảm &ạ 0n hức c/* Ngài 9 ;9 g4 TNn K "ng. N ờ & ầy mà con ac i<u h45c fời $ %& eạy &Bong bH Kin G" L45ng T a mH& c;c & "ng gu3&. Con oin cLi hầu hản fM cảm &ạ 0n hức c/* & ầy &BW &B\ T .c C 0n T.n kà Put Đại ĐứcX Tdng ở c [* +ovng $ ;9X +uy#n +3c M"nX Gi#& N*m hV c o con ni?m ạn 9 Lc k" biên. Tuy con i "ng h45c 9 4Cc kào eO $ %& & 6& c/* jut c [*X con c m h45c coi ju* cu>n bdng kie8o mà fRng con gung g4CngX cảm hHng &Ci b%& i _c.

Con & %& i "ng ngờ n4Cc Gi#& N*m c/* c Lng &* fại c_ h45c mH& ng"i c [* +ovng $ ;9 fCn n 4 k%y. Con oLc hHng i "ng 9 ải k\ ng"i c [* fCnX mà k\ &Bong & ời mạ& 9 ;9 kSn cRn n i?u kN b> &;& kà n i?u c Lng g*n $ %& &u. Cản $ %& & 6& c/* h êm +o* Đdng fàm c o con cứ &4ởng n 4 $ %& h*ng cRn &ại & !X h*ng eSn e^& c Lng g*n eO Hi +o* Đdng. LRng con ạn 9 Lc i "ng c i g;n bvng. N ờ fRng &K bi c/* jut & ầyX nên h0u h0u crng c_ 9 ong &Bào $ %& & 6&X &Bong crng n 4 ngoài n4Cc. Con oin cLi hầu hản fM cảm &ạ 0n hức c/* b;c c4 g) TNn +ải. N ờ b;c h8m !& bvng c ứng o; f5i n i#m mầu c/* $ %& 9 ;9 9 Yi bày B* hại c LngX f4u &Buy?n i ^9 n 0n gi*n. N ờ kào n Ang bvng c ứng này mà con mH& fRng 9 ;& nguy#nX ni#m $ %& h< & àn $ %&. N ờ bvng c ứng này mà i i!n c o gi* h\n con ở Gi#& N*mX *i n6y crng h?u ni#m $ %&X i "ng uIng c"ng con i uyên bảo b6y f0u. Pu* bản & 0n kà gi* h\n X con mCi i<u hi?u c Lng g*n mu3n & 6yX h_ fà bvng c ứng. N 4ng &i!c & *yX o4* n*y jut & ầy c m h4* B* ft & uy!& kà & Oc àn c/* $ %& 9 ;9X mà i "ng h4* B* bvng c ứng n i#m mầuX nên fRng c/* c Lng g*n o*ng m*ng i "ng e;m &inX k\ i "ng & 6y bvng c ứng. N*y n ờ c_ bvng c ứng mà *i n6y h?u kui kw bu"ng oả &6& cảX mH& fRng 4Cng hạo. C"ng hức c/* b;c & %& i "ng c i g;n bvng. -;c hV giL9 uy hHng 9 ong &Bào $ %& & 6& &ại c [* fSn &ại gi*X &Bong crng n 4 ngoài n4Cc. N ờ jut & ầyX con ac i<u & êmX mu3n hH c Lng g*n X 9 ải cần c_ b* y!u &3 cdn bảnc ft & uy!&X & Oc àn kà bvng c ứng k\ bvng c ứng fà ni?m &in. Con B6& kui mKngX i i & 6y jut & ầy h*ng c[ng n *u 59 gức h< hly mạn b;n o8 $ %& 9 ;9X càng ngày càng kAng mạn Yn. +i#n &ạiX con & 6y jut & ầy h*ngc ngày hêm & uy!& 9 ;9X eSn e^& c Lng g*n &u ni#m $ %& & 6&X iêu gai &uyên e4Yng bvng c ứng n i#m mầu c/* $ %& 9 ;9 &Bong kà ngoài n4CcX h< f4u &Buy?n i ^9 n 0n gi*n. Con & 6y i "ng cRn b*o f0uX i ^9 n 0n gi*n h0u h0u crng fà $ %& & 6&. T4Yng f*i hN* ngWc ngạ jux gn i "ng cRn &i!ng & *n i _c h*u i I c/* c Lng g*n . Cảm Tạ Ân Đức. LRng con gung g4Cng &uy#& kời. -*o ndm c ờ h5iX g;ng ngời &K h0y. N 0n gi*nX $ %& & 6& ngày n*y. T ầy g4X hại hứcX &dng ni e^& e\u. C Lng con $ %& &u juy hi?u. N 6& &0m ni#m $ %& e^& e\u n *u hi. 1 Di Đà $ %&X i ^c g i.

T0y 9 4Yng cOc fạc mH& hi i "ng k?s y K "ng k?X t ng )* i "ng bN ha* fu0n >iz Nguyên Do Nào K i!n T"i Ni#m $ %&. D*u ndm :,X gi* h\n &"i ei &ản kào Dài ERnX c * & \ già y!uX m{ & \ b#n n`ngX c N &"i & \ hi & /y f5iX *n &"i & \ hi ng )* kWX h àn 8m cRn n F eạiX gi* h\n & \ bA* h_i bA* no. LLc h_ &"i c m c_ 1' &uIiX &"i mu* b;n h/ c;c kSn i "ng g*o cứu h45c gi* h\n . TCi ndm =0X k\ & 4Yng gi* h\n nên &"i n %n fời f6y c >ng h< k45& biên ầu cứu kVn gi* h\n . T"i h!n M| ndm =1. G\ n_ng fRng fo c o b* m{ kà gi* h\n nên kK* h!n M| ngày &B4CcX ngày g*u &"i Fi & dm h< ii!m ki#c fàm. M*y & *yX &"i ii!m h45c mH& ki#c fàm ở h5. Ngày hầu h!n fàm ki#cX &"i ndn nm "ng bà c / c o &"i m45n &B4Cc mH& & ;ng f4Yng. }ng bà c / h_ &3& bWngX & "ng cảm oàn cản c/* &"i nên c o m45n. T"i kHi kV hi mu* juà gởi k?X h* g3 fà &"i mu* juà c o m{X k\ &"i & 4Yng m{ &"i n 6&X 9 ần &"i bi!& m{ &"i i "ng g3ng h45c b*o f0u. Eởi & [ng juà oongX &"i k" c[ng gung g4Cng. T"i h!m &Kng giờ &Kng 9 L&X mong g*o & ời gi*n ju* c o f{. MZi ngàyX &"i h?u &4ởng &45ng cản m{ &"i i i n %n h45c & [ng juà. C ^c m{ &"i gn gung g4Cng f^mX c;c 8m &"i gn Cn ở kui mKng. M{ &"i gn c_ &i?n c A* b#n X i "ng cRn bN cYn b#n guyMn àn ạ. M{ &"i gn i "ng cRn BYi f# i i & 6y h;m con c/* m\n bA* h_i bA* no. T"i gung g4CngX mY &4ởng h/ & ứ. T"i n_i & ầm kCi m{c JM{ Yis TK h0y &Bở hiX m{ gn i "ng cRn c Nu i I nA*.J T"i kui g4Cng h!n juên hi cả ki#c fàm cOc n ac kà & ời i~ & *i ng •n. N 4ng ni?m ạn 9 Lc c 4* h45c b*o f0u & \ ng 8 &in m{ &"i m6&. K i ng 8 &in nàyX &"i n 4 bN g•& h;n ng*ng &*iX &im &"i &*n n;&. Đi?u fàm c o &"i k" c[ng 3i %n h_ fàc m{ &"i m6& c[ng ngày fVn h45c & [ng juà c/* &"i. M{ &"i 9 L& cu3i crng i "ng n \n h45c n Ang m_n juà &"i gởi c o m{ kà & [ng juà &Bở & àn m_n juà fàm m*i &;ng. TK h_ mZi h êmX &"i h?u ni#m $ %& 1 Di Đà kà Pu;n T ! Âm cầu oin c o m{ &"i m*u h45c giêu & o;&. T"i g5 m{ &"i k\ ju; & 4Yng con c/* m\n mà i "ng c Nu hi. -ên cạn h_X &"i c3 g^ng i "ng & 4Yng i _c. T"i e[ng !& &\n & 4Yng c o m{ h< fàm ki#c ngày hêmX mong g*o cứu kVn gi* h\n h< m{ h45c yên &0m. T ời gi*n fại &B"i ju*X h!n f45& b* &"i ju* hời. T"i &i!9 &Wc mZi h êm ni#m $ %& cầu giêu c o b* m{. LLc h_X &"i i "ng bi!& b* m{ &"i c_ h45c giêu & o;& i "ngT N 4ng &"i kSn ni#mX k\ &"i &in fRng & àn gn h45c cảm ứngX kà &"i cứ ni#m mVi c o &Ci 1: ndm g*u. MH& "mX &"i m*y m^n hac h45c mH& bài b;oX n_i k? m"n &u &Nn hH kà ni#m $ %& c_ & < cứu hH h45c & 0n n 0nX c * m{ hV c !& o`c cRn g3ng. K i i<u h45c

hi?u nàyX &"i mKng f^m. TK h_X mZi fần &"i f;i o8 hi fàmX hi k? *y hi c"ng c uy#nX &"i i "ng cRn ng 8 n ạc ở &Bong o8X mà c m & *y kào h_ n Ang c0u JN*m M" 1 Di Đà $ %&J. T %m c . n Ang fLc dn ng/ *y fàm ki#cX &"i h?u ni#m $ %&. T3i h!nX &"i & ^9 n *ng cầu oin c o c * m{ m*u h45c giêu & o;&X cầu oin c o gi* h\n &"i ở Gi#& N*m fu"n fu"n h45c mạn i ow b\n *n. D*u h_X &"i >i 4Cng !& c"ng hức ni#m $ %& c o "ng bà c * m{ &Bong i#n &ạiX ju; i ứ kà c;c kong >n i u6& m`& h45c m*u giêu & o;&. T"i cứ ni#m $ %& kà >i 4CngX mZi hêm n 4 k%yX &Ci n*y fà 22 ndm. TB4Cc h_ 1: ndmX &"i i "ng bi!& nên c m ni#m $ %& cầu oin c o c * m{X cRn 1: ndm g*u này & \ &"i ni#m $ %& hại & K*. yĐại & K* fà ni#m &in &6n mZi ngàyX ni#m c o bản & 0n kà ni#m c o &6& cả c Lng g*n .z ( Ng )* Tu +àn . K.n & 4* jut bạnX o4* n*yX c Lng &* & 4ờng ng )X &u àn fà mH& c uy#n B6& i _ i dnX i _ hạ&X i _ & àn . C Lng &* fu"n fu"n ng ) $ %& 9 ;9 ju; c*o giêuX mu3n c ứng juảX 9 ải c_ cdn c4 c*oX &u àn i I ạn X & \ mCi c_ cY Hi kVng g*n . G\ gO i<u fầm nàyX mà c Lng &* i "ng e;m ng ) h!n *i c A giải & o;&X c m cRn n4Yng kào *i c A &u 9 4Cc. K.n & 4* jut bạnX &B4Cc ii* &"i crng ng ) n 4 jut bạnX k\ i "ng i<u c 0n ft c/* gO & %&X nên &"i hV bF 9 . & ời gi*n Yn nu* hời ng4ời. N*y h45c & ức &mn X &"i mong h8m mH& c L& iin ng i#m &u &%9 c/* &"iX h< c i* gw c[ng jut bạnX h< c Lng &* c[ng n *u ei c4 k? CUi $ %&X h< & o;& i Fi & ! giCi &à m* h*u i I này. € h0y &"i oin &_m ganX hYn giảnX eM i<uX h< c Lng &* c[ng n *u &\m i<u. TB4Cc i i &\m i<u c Lng &* nên bF c;i &0m 9 0n bi#&X c 69 &B4Cc c/* c Lng &* ju* mH& bên. C Lng &* c m e[ng c;i &0m b\n & 4ờng h< mà &\m i<u hạoX k\ $ %& eạy &0m b\n & 4ờng fà hạos Tuc fà &u gu*X àn c fà àn ki. +àn cRn c_ t ng )* fà & Oc àn X i "ng c m n_i gu"ng. G%y &u gu* c Z nàoT T Oc àn &K h0uT +*i c0u Fi này mCi fà g3c BM. TB4Cc i i mu3n &u gu*X c Lng &* 9 ải &\m B* cdn nguyênX c Z nào g*i kà fàm g*o &u gu*T Crng n 4 3ng n4Cc bN ng {&X &B4Cc !& c Lng &* 9 ải &\m B* c Z nào bN ng {&. K i &\m B* B>iX & \ c Lng &* mCi c_ c;c fàm c o n_ & "ng. Tu àn crng k%y. Eiờ c Lng &* c[ng n *u &\m i<u nguyên eo b#n cdn. TBong c Lng &* &uy m*ng mH& & 0n & <X n 4ng c_ n i?u &0m i ;c n *u. C Lng &* i "ng cần &\m i<u n i?u &0m i ;c fàm g\ c o n ac. G\ càng &\m i<uX càng & êm n i?u 9 0n bi#&X c 69 &B4Cc yc 69 &B4Cc fàc c 69 hLngX c 69 g*iX c 69 i "ngX c 69 c_z. C Lng &* c m cần bi!& &Bong c Lng &* c_ *i &0m. T0m & %& kà &0m giả. T0m & %& fà Jc Yn &0m $ %& &;n c/* c Lng &*JX cRn &0m giả fà J&0m c Lng &* g3ng vng ngàyJ. C Lng &* k" & mX k" g3 ii!9X i "ng e[ng &0m & %& c/* c Lng &* h< g3ngX mà c m e[ng &0m giả h< g3ng. G\ k%y c Lng &* mCi bN fu0n >i yLu0n >i fà hầu & *i &Bở fại k" g3 ii!9.z N!u

c Lng &* e[ng &0m & %&X & \ c Lng &* hV fàm $ %& f0u B>iX i "ng cRn c_ m`& ở &Bên &B;i h6& này. $ %& & 6y c Lng g*n h?u c_ c /ng &u $ %& yng )* fà H& gi3ngz nên Ngài mCi h!n h0y eSn e^&X eạy eZ c o c Lng &* &uX h< & o;& i Fi fu0n >i. Eiờ c Lng &* h8m *i &0mX k. eW & àn *i ng4ờiX mH& ng4ời fà m*X mH& ng4ời fà $ %&. D*u h_X c Lng &* &\m coi "ng $ %& c/* c Lng &* h*ng ở h0uT K.n & 4* jut bạnX "ng $ %& c/* c Lng &* hV bN c Lng &* bF juên n i?u ii!9X nên "ng $ %& hV bN mê m*n b6& &mn B>i. G\ "ng $ %& &Bong &* b6& &mn X nên m* &Bong ng4ời c Lng &* mCi &O &ung &O &;cX oàn àn hi?u i i<n. K i!n c o c Lng &* f`n W9 h*u i IX fu0n >i k" g3 ii!9. +^n mu3n c Lng &* càng ngu gi càng &3&X h< k" g3 ii!9 &\n nguy#n fàm n" f# c o ^n. N*y i<u BU c 0n &4CngX mu3n & o;& fu0n >iX kVng g*n & àn $ %&. C Lng &* 9 ải m*u m*u h;n & ức "ng $ %& y$ %& &;n z &Bong &* &mn fại. K "ng n Ang cứu "ng $ %& &Bong &* &mn fạiX mà c Lng &* 9 ải 59 gức &B5 fOc c o "ng $ %& c/* c Lng &*X c_ h/ & ần & "ng h;n huIi m* y&0m m*z B* i Fi ng4ời c Lng &*. C Lng &* 59 gứcX &B5 fOc bvng c;c nàoT Ni#m $ %& 1 Di Đà. C m c0u $ %& i#u 1 Di Đà mCi c_ h/ & ần fOcX h;n & ức "ng $ %& kà h;n huIi m* B* i Fi ng4ời c Lng &*. Gi#c fàm c/* c Lng &* fà c uyên &0m ni#m $ %&. Ni#m mZi ngàyX i "ng gi;n hoạnX i "ng & 3i c uy<n. N!u c Lng &* bF ni#m $ %& nu* c KngX & \ "ng $ %& &Bong &* gn bN m* h;n gWc &Bở fạiX k\ m* &Bong ng4ời c Lng &* B6& mạn . Crng n 4 mH& ng4ời b#n h*ng bN 69 3iX cần gO c69 cứu. N 4ng c Lng &* c69 cứu nu* c KngX B>i bF cuHc. G%y ng4ời 69 3i ii* fàm g*o h45c &mn fạiT +u3ng c iX bên cạn ng4ời 69 3i cRn c_ mH& iw & [ fCn mạn X h*ng àn ạ ngày hêm. G%y & u FiX ng4ời 69 3i ii* c_ & ảm & 4Yng i "ngT Ng4ời 69 3i ii* fà *iT Là &*X fà "ng $ %& c/* &*. T %& h;ng & 4Yng c o c Lng &*X o4* n*y n %n gi`c fàm c *. K "ng n Ang bF h_i c .n &*X cRn eSn e^& c Lng m* k? h;n "ng $ %& c/* c Lng &*. G%y & u Fi c Lng &* c_ ngu gi i "ngT G\ & 6y c Lng g*n ngu gi mà $ %& & 4Yng o_&. Crng n 4 c Lng &* & 4Yng o_& c o h;m eRi ở &Bong & [ng 9 0n. N*y i<u BU c 0n &4Cng c/* gO & %&X c Lng &* 9 ải giêng ndng ni#m $ %&. Đ8m & ần fOc c/* c0u 1 Di ĐàX &B5 fOc c o "ng $ %& &Bong &* & ức &mn 9 ;& B* & ần fOcX h;n huIi m* B* i Fi ng4ời c Lng &*X c o &B. &u# c/* c Lng &* h45c i *i mở. K i &B. &u# c Yn &0m i *i mởX & \ & 0n kà àn ki c/* c Lng &* & 8o h_ mà h45c & *n &Nn . Eiờ c Lng &* i<u BUX &u fà &u gu* c o "ng $ %& &Bong &* &Bở fại nguyên & /y c_ h/ & ần & "ng. +àn fà &B\ ni#mX &in &6n i "ng & 3i c uy<n. Lu"n fu"n &B5 fOc kà bảo k# c o "ng $ %& c/* c Lng &* h45c *n &oànX i "ng bN c Lng m* Vm ại. $ L& f0m c ungX "ng $ %& c/* c Lng &* mCi c_ h/ & ần fOcX c iêu cảm h45c C 4 $ %& h!n nYi &i!9 eSn g*n k? CUi $ %&. Đ0y mCi fà t ng )* c/* *i c A &u àn . ( Ng )* -. M%& C/* C0u 1 Di Đà.

N*m M" 1 Di Đà $ %&c N*m M"c fà juy yX hoạn ;cX &u & i#nX &u &Nn ng i#9. A Di Đàc fà k" f45ng gi;cX k" & 45ngX c . cOcX hại & K*. Ac fà m4ời 9 4YngX b* hời &*m & ! $ %&. Dic fà &6& cả c 4 b> &;&. Đàc fà &;m kạn c 4 iin gi;o c/* $ %&. $ %& k\ & 4YngX mu3n cứu !& c Lng g*n &Bong g;u ngV m4ời 9 4YngX nên Ngài hV e[ng !& & ần fOc c/* Ngài &u &Bong n i?u ii!9X n i!9 & a kào &Bong c0u $ %& i#u 1 Di Đà. C0u 1 Di Đà c_ B6& n i?u t ng )* & %m & 0mX c*o giêu b. m%& k" c[ng &%n. C Lng g*n n 4 c Lng &* i "ng & < nào i<u h45c !& t ng )* c*o giêuX eWng t c/* Ngài. € h0y &"i c m i<u h45c c L& .&X mong h45c c i* gw c[ng jut bạn. I• Ngài mu3n c Lng &* ni#mX h< h;n & ức &0m $ %& c/* c Lng &* R* n %9 kào &0m c/* $ %&. Ni#m $ %& h< & ần & ức & uần & Wc in g0u. $ L& f0m c ungX c m n C $ %& 1 Di Đà h< $ %& h!n nYi &i!9 eSn. II• C0u $ %& i#u 1 Di Đà fàm c o c Lng m* i i!9 g5X i "ng h!n 9 ; n iMu gO &u àn c/* c Lng &*X giL9 c o c Lng &* i "ng bN &lu F* n %9 m*. III• C0u $ %& i#u 1 Di Đà c_ mH& & ần fOc mạn mn k" biên. K i c Lng &* ni#mX & ần fOc c/* c0u 1 Di Đà k*ng BHng h!n !& cả 4 i "ngX &Ci g;u ngV m4ời 9 4YngX giL9 c o c Lng g*n nYi nYi & ức &mn >i hầu. IV• T ời n*y fSn fHn c ;n &àX i i!n c Lng &* i "ng h/ &B. &u# 9 0n bi#& h0u fà m*X h0u fà $ %&. Duy c m c_ c0u $ %& i#u 1 Di Đà mCi &Bi#& h< giL9 c o c Lng &* 9 0n bi#& h0u fà c ;n X h0u fà &à. ‚ $ %& n_iX M* G4Yng c_ 9 •9 fOc n 4 Ngài. M* G4Yng c_ & < _* & àn $ %& h< mê o`c c Lng &*X n 4ng M* G4Yng i "ng & < giả h45c c0u $ %& i#u 1 Di Đà. G\ M *i ni#m c0u $ %& i#u 1 Di Đà & \ c Lng m* 9 ải &B;n o* m6y c Wc e`m. L6y &K hi<m nàyX c Lng &* e[ng &B. &u# mà 9 0n bi#& n \n BUX n %n ei#n *i fà h# &u $ %&X *i fà h# &u m*. N!u n 4 c_ *i &O o4ng fà h# &u c/* $ %& mà i "ng ni#m $ %&X & \ h?u fà h# &u m* giả eạng. CRn *i &u màc_ ni#m $ %&X & \ h?u fà $ %& &u c Yn c .n . ‚ Tại g*oT G\ c m c_ h# &u m* mCi g5 ni#m c0u $ %& i#u 1 Di Đà.

Nên c Lng &* 9 ải fu"n fu"n h? c*o cản gi;cX fu"n fu"n c_ h/ &B. &u# 9 0n bi#&. ĐKng uIng c"ng 9 . cả hời &u &%9X h< B>i cu3i c[ng fàm h# &u c/* m* & \ & %& fà h;ng &i!c. Mu3n Đ45c N 6& T0m K "ng Tu 78n Tạ9 TB4Cc ii* &"i mu3n &u ac n 4ng bN n i?u Bàng buHc &B;c n i#mX c 4* mH& fần &Wng iin X c 4* mH& fần &a* & i?nX ngày h êm c m bi!& c uyên &0m ni#m $ %&. CuHc g3ng ju; b%n BHnX i "ng c o 9 •9 &"i c an c;c m"n &u i ;c. TBong c;i oui c_ gO m*y m^nX n ờ &"i i "ng c_ n i?u & ời gi*nX n!u i "ng &"i gn &u ac h/ m"nX k\ &.n &"i & .c &\m i<u h/ & ứ. D*u i i h45c n 6& &0mX &"i mCi ngH kà i<u & 6u c0u n_i c/* Ngài $ ;9 g4 TNn K "ngX Ngài n_icJTBong '@ ndm & uy!& 9 ;9 c/* $ %&X fời n_i ju*n &Bang n 6& h_ fàc ni#m c;i g\ & \ & àn c;i n6y ym\n ni#m $ %& gn & àn $ %&zJ K i & 6u i<u c0u n_i nàyX &"i gi%& m\n X cảm & 6y m*y m^n kà & ầm c;m Yn cuHc g3ng b%n BHn c/* &"i. Pu* ju; &B\n &u &%9X &"i & 6u i<u c 0n ft c/* gO & %&. Crng n 4 kàngX k3n nguyên & /y fà c _i g;ngX n!u c Lng &* &BHn kàng fSn kCi h>ngX gn fàm m6& hi bản & < c _i g;ng c/* kàng. Ni#m $ %& crng k%yX c Lng &* ni#m $ %& fà ni#m c o "ng $ %& c/* c Lng &*X i "ng 9 ải ni#m c o C 4 $ %&. N!u c Lng &* &u o8n &ạ9X & \ h!n b*o giờ mCi h45c n 6& &0mT Crng n 4 c Lng &* ni#m $ %&X fà mong c"ng 9 u ni#m $ %& hạ& & àn mH& i 3iX hLc & àn mH& ni#mX h< & àn n 6& &0m c m cRn mH& ni#m. N!u c Lng &* i "ng i<uX fại hi &Wng h/ foại iin *y &u o8n &ạ9X & \ n 4 k%y c_ i ;c g\ kàng bN &BHn kCi h>ngT T u Fi h!n b*o giờ mCi &\m h45c bản & < c/* kàngT Đ!n b*o giờ mCi & 6y h45c c Yn &0m $ %& &;n c/* c Lng &*T Crng n 4 Ngài $ ;9 g4 TNn K "ng h4* B* mH& k. eWc JN à c/* $ %& 1 Di Đà c_ n i?u cu* i ;c n *u. C Lng &* mu3n kào & \ c m hi kào bvng mH& cu*. K i kào h45c mH& cu* B>i & \ c;c cu* i ;c h?u & "ng. N!u c Lng &* mu3n hi kào mH& fLc bvng *i b* cu*X & \ i "ng c_ c;c c i c Lng &* kào h45c. Crng n 4 c0u "ng bà & 4ờng n_ic JN 6& ng # &in X n 6& & 0n kin J c Lng &* &u àn crng k%yX c m mH& m"n & uần & Wc kiên mVn fà gn & àn $ %&.J Ngài $ ;9 g4 TNn K "ng & uy!& &Bong iin G" L45ng T a fàc JC0u $ %& i#u 1 Di Đà hV ni#m b* hờiX 10 9 4Yng C 4 $ %&ƒ &Wng !& &6& cả iin Đại T K* c/* $ %&ƒ &u !& m"nX &"ngX 9 ;i kà Kin G" L45ng T a fà iin TBung C i G4YngX ng )* fà bH iin c*o giêu n 6& c/* $ %&. Tại g*oT G\ bH iin này hV hLc i!& &6& cả &in o*X c3& &/y c*o & 0m c/* !& & ảy iin gi;o c/* $ %&.J Tại g*o c;c m"n &u i ;c 9 ải cần ni#m $ %&X cRn m"n &u ni#m $ %& & \ i "ng cần &u & êm c;c m"n i ;cT G\ m"n &u ni#m $ %& fà m"n &u h# n 6& c*o giêu c/* $ %&X fà m"n &u k45& i Fi i "ng gi*n kà & ời gi*n. K "ng c_ m"n &u nào c_ & < go g;n X kà e*n i#u 1 Di Đà fà mH& bvng c ứng [ng >n h< c o c Lng &* &in. TB4Cc ii* &"i i "ng i<uX nên ni#m e*n i#u 1 Di Đà .&X ni#m e*n i#u Pu;n

T ! Âm & \ n i?u. D*u i i i<u h45c c0u $ %& i#u 1 Di Đà c*o & 0m & [ & ^ngX &"i i "ng cRn ni#m e*n i#u Pu;n T ! ÂmX &"i c m ni#m $ %& i#u 1 Di Đà. Tại g*oT G\ Pu;n T ! Âm crng fà $ %&X i i c Lng &* ni#m e*n i#u 1 Di ĐàX fà ni#m !& 10 9 4Yng C 4 $ %& kà C 4 -> T;&. yn_i n 4 k%y i "ng c_ ng )* fà c Lng &* ni#m c o C 4 $ %& *y C 4 -> T;&. Mà c Lng &* ni#m c o "ng $ %& &Bong &0m c/* c Lng &*X n 4ng c Lng &* c_ & ần fOc c/* m4ời 9 4Yng C 4 $ %& kà C 4 -> T;& gi* &B\z € h0y &"i oin 9 0n &.c & êm c o jut bạn i<uX &ại g*o $ %& eạy ni#m $ %& gn & àn $ %&c $ %& & 6y &Bong mZi c Lng g*n X &uy m*ng mH& & 0n & <X n 4ng c_ n i?u &0m i ;c n *uX n 4ng c ung juy c m c_ b3n &0m fàm cdn bản yn_i k? c /ng &u &0mz T0m $ %&X T0m ng4ờiX T0m m*X T0m & L. +vng ngày c Lng &* ni#m &0m g\X & \ c Lng &* & àn &0m n6y. Ni#mX h>ng ng )* kCi c iêm ng4pngX kà ju;n &4ởng. Ni#m &K bi 1 Di ĐàX & \ & àn &0m $ %& „ gn & àn $ %&. Ni#m f4Yng &0mX hạo hức & \ & àn &0m ng4ời „ gn & àn ng4ời. Ni#m & ần & "ngX & *m g0nX & \ & àn &0m m* „ gn & àn m*. Ni#m ngu giX & \ & àn &0m & L „ gn & àn & L. $ ần ju*n &Bangc K.n & 4* jut bạnX ở h0y &"i oin nêu B* kài gO o8n &ạ9 &in &! mà c Lng &* h*ng k4Cng 9 ải. N!u c Lng &* n %n ei#n h45c c Lng BU BàngX & \ c"ng 9 u &u ni#m c/* c Lng &* mCi h45c & àn &Ou kiên mVn. Đ* g3 c Lng &* h*ng cRn bN fSn fHn giA* ni#m $ %& &u 9 4Cc kà ni#m $ %& &u kVng g*n . Ni#m $ %& &u 9 4Cc & \ o8n &ạ9 fàm g*o crng h45cX n 4ng &u ni#m $ %& kVng g*n & \ i "ng & < c_ mH& c L& o8n &ạ9X e[ fà gO o8n &ạ9 c/* &i!ng gF mF h;n i ;n yn!u h;n i ;n eSn c Lng & \ i "ng g*oz Tại g*oT G\ i i gF mF h;n i ;n fàm & 0n &0m c Lng &* bN hHng. K i & 0n &0m bN hHngX & \ c0u ni#m $ %& i "ng h45c 59 n 6&. N!u i "ng 59 n 6&X & \ fàm g*o c Lng &* h45c n 6& &0mT y&i!ng mFX &i!ng i ;n giL9 & 0n &0m & ức &mn X n 4ng n!u e[ng i "ng hLng c ZX & \ gn fàm c 4Cng ngại c o c"ng 9 u &u &%9 c/* c Lng &*z. K i ni#m $ %&X c Lng &* nên bF !& \n & ức i "ng cần & i!&. G\ cRn \n & ức fà cRn o8n &ạ9X cRn o8n &ạ9 fà cRn c 4Cng ngại y-u"ng oả \n & ứcX i "ng 9 ải

bu"ng oả c;c & ứcz Tại g*oT G\ i i ni#m $ %&X & 0n &0m 9 ải 59 n 6&X n!u & 0n &0m bN \n & ức eSn e^&X & \ & 0n &0m fàm g*o h45c 59 n 6&T N!u i "ng 59 n 6&X & \ h!n b*o giờ c Lng &* mCi ni#m h45c n 6& &0mT T"i bi!& c;c bạn gn FiX n!u ni#m $ %& i "ng h45c gF mFX h;n i ;n X k%y &ại g*o c;c bdng ni#m $ %& c/* jut & ầy h?u c_ &i!ng mUX &i!ng i ;n T K.n & 4* jut bạnX n ạc ni#m $ %& i ;c kCi &B\ e*n ni#m $ %&. Tại g*oT G\ n ạc ni#m $ %& 9 ải c_ &i!ng mFX &i!ng i ;n X k\ n ạc 9 ải c_ n N9X h0y gai fà n ạc kà n N9 59 n 6&. T_m fạiX i i ni#m $ %& & 0n &0m 9 ải 59 n 6&X uy<n c uy<n &O n iênX n 4ng erng mVn n 4 mH& eRng gu3i &u"n c ảy kào &0m. L0u ngàyX & 0n &0m gn h45c 59 n 6&. K i & 0n &0m h45c 59 n 6&X & \ c Lng &* gn h45c n 6& &0m &*m muHi. $ ần n ^c n ởc K i ni#m $ %&X c Lng &* 9 ải juy!& &0m & àn $ %&X n 4ng i "ng nên i ởi &0m mong cầu m*u h45c n 6& &0m. Tại g*oT G\ cRn mong cầu fà cRn c 4Cng ngại. C Lng &* cứ ni#m &O n iênX càng &O n iênX càng m*u h45c n 6& &0m. Ni#m $ %& C;c Nào Đ< Đ45c N 6& T0m Ni#m $ %& c_ '= c;c ni#m. € h0yX &"i oin c i* gw kCi jut bạn k? c;c ni#m $ %& c/* &"i. TK i i i<u h45c m"n &u ni#m $ %&X k\ cuHc g3ng b"n b* b%n BHnX nên mZi &3i i "ng c_ n i?u & ời gi*n h< ni#m $ %&. G\ k%y mZi i i f;i o8 hi fàmX hi k? o`c hi c"ng c uy#nX &"i ni#m JN*m M" 1 Di Đà $ %&J yni#m B* &i!ngz. T %m c . n Ang fLc dn ng/X o`c fàm c"ng c uy#nX &"i h?u ni#m $ %& yni#m & ầmz K i ni#m $ %& &"i i "ng fần c uZiX i "ng h!m g3X i "ng c0u n# kào \n & ức n 4c hi hứng *y nvm ng>i yn 4ng ở c [* & \ i ;cz. K i ni#m $ %&X kang &4ởng i•o h!nX &"i cứ m`c i# h< c o n_ h!nX h!n càng n i?u càng &3&X k\ n!u c Lng &* i "ng h< c Lng &O n iên h!nX & \ c Lng gn i "ng &O n iên hi. K i c Lng h!nX c Lng &* & 4Yng c Lng n 4 conX B>i e[ng c0u ni#m $ %& mà hH c LngX ng )* fà cứ &O n iên ni#m. L0u ngàyX kang &4ởng &O n iên bi!n m6& ybi!n m6& i "ng c_ ng )* fà ei#& gạc X mà fà c Lng bi!n m6& mZi i i c Lng &* ni#m $ %&.z Duy c m c_ *i hi?u ju*n &Bang fàc i i c Lng &* ni#mX e[ng &;n ng 8 h< ng 8 c0u ni#m $ %&X B>i h4* c0u ni#m $ %& kào &0mX n 4ng 9 ải ni#m mH& c;c &O n iênX n { n àng uy<n c uy<n & 8o Yi & ởX n 4 c Lng &* h*ng u3ng n4CcX hKng e>n n•n fên hầu n i?u. T_m fạiX mZi ng4ời &O &\m c o m\n mH& c;c & .c 59X n { n àng kà &O n iên. K.n & 4* c;c bạnX &"i hV e[ng c;c này B6& fà Au i#uX c_ & < giL9 c Lng &* eM hNn &0m kà 9 ;& nguy#n mH& c;c mVn fi#&. MZi i i c Lng &* ni#m $ %&X ni#m 2 c A *y ' c A crng h45c. MiMn g*o ni#m &Ci c A JĐà $ %&J. T \ &0m c Lng &* ng ) c A JĐà $ %&J fà J& àn $ %&J. Ng )* fà mi#ng c Lng &* ni#m 1 Di Đà $ %&X n 4ng

&Bong &0m mZi c0u Đà $ %& h?u nguy#n & àn $ %&. N 4 k%y kK* ni#m kK* nguy#n c[ng mH& fLcX & \ &0m c Lng &* gn h45c &%9 &Bung YnX i "ng cRn bN kang &4ởng 9 0n &0m kà crng fà mH& c;c n ^c n ở c Lng &*X ni#m $ %& fà h< & àn $ %&. yK i ng 8 n ạc ni#m $ %& c Lng &* crng nguy#n n 4 k%yz K i mCi b^& hầu nguy#nX c A J& àn $ %&J &Bong &0m cRn Bời Bạc. Nguy#n f0u ngàyX &Bong &0m c m cRn fại mH& i 3i & àn $ %&. K i c A J& àn $ %&J hV h_ng & àn mH& i 3iX & \ e[ c Lng &* hi hứng *y nvm ng>iX c A J& àn $ %&J &Bong &0m i "ng ? & *y hIi. Ngoài c uyên &0m ni#m $ %& B*X c Lng &* 9 ải bi!& bu"ng oả. Đi?u này & \ jut bạn hKng fo n i?uX k\ i i ni#m $ %& f0u ngàyX jut bạn gn &O n iên bu"ng oả mà c .n bản & 0n i "ng *y bi!&. N!u jut bạn mu3n ni#m $ %& m*u h45c n 6& &0mX c m c_ kào c [* &u ni#m $ %& & 6& y& 6& fà :X ng )* fà kào c [* &u ni#m $ %& fiên &Wc : ngàyz fà Au i#u n 6&. D*u : ngày ni#m $ %& c;c bạn gn & *y hIi mH& c;c i "ng ngờ. Pu* iin ng i#m c/* bản & 0n &"i i<u BUX c m cần c Lng &* juy!& &0m bu"ng oảX nguy#n ni#m $ %& h< & àn $ %&. TBong kRng b* ndmX c Lng &* gn ni#m h45c n 6& &0m &*m muHi. C;c ni#m $ %& h3i &BN kang &4ởngc C Lng &* ni#m k" &4 n 4 hứ* b• b* &uIi. Mi#ng ni#m fiên &WcX &*i ng 8 fiên &Wc. Ni#m & 8o f3i Kim C*ng TB\ yni#m B* &i!ngz Ng )* fà ni#m g;u c A *y b3n c A i "ng g*o. Đi?u ju*n &Bang fà ni#m mZi c A fiên &Wc n *u i "ng gi;n hoạnX n 4 bức &4ờng & àn c %n hứng kang &4ởng o8n kào yuy<n c uy<n & 8o Yi & ởz Mi#ng &* ni#m fiên &WcX &*i ng 8 fiên &WcX & \ kang &4ởng i "ng c_ cY Hi o8n kào. Gang &4ởng càng n i?uX &* ni#m càng fCn. K i kang &4ởng bC& eần & \ &* ni#m & ầmX i i kang &4ởng i•o h!n & \ &* ni#m fCn yh0y fà c;c h4* kang &4ởng kào Ni!& -ànX i "ng 9 ải c 3ng fại kang &4ởngz N!u c Lng &* i ởi &0m c 3ng fạiX k" &\n gn bN BYi kào 9 0n bi#& c 69 &B4CcX cRn c 69 &B4Cc & \ cRn c 4Cng ngại. T_m fạiX i i ni#m $ %& & 0n &0m c Lng &* 9 ải uy<n c uy<n n { n àng n 4 eRng n4Cc c ảy. C_ n 4 k%y & \ c0u ni#m $ %& mCi h45c & 0m n %9 kào &0m yK i b^& hầu &%9 ni#mX oin c;c bạn hKng fo k? k6n h? h4* &i!ng ni#m kào &0mX ni#m &O n iên fà h/ B>iz Ni#m $ %& i i hi iin àn c

C Lng &* 9 ải ni#m &K &K & 8o b4Cc c 0n yni#m B* &i!ng o`c ng 8 & 8o n ạc ni#m $ %&z MZi b4Cc hi 9 ải c ^cX & 0n 9 ải & qngX &0m 9 ải nguy#nc &* fà $ %& gn & àn . TBong fLc hi iin àn X c Lng &* fu"n ju;n &4ởngc mZi b4Cc c 0n &* hi fà cứu hH c Lng g*n X mZi b4Cc c 0n &* &Ci fà cứu c Lng g*n & o;& i Fi fầm & *n. C Lng &* cứ nguy#n n 4 k%y f0u ngàyX &0m c Lng &* gn &K bi n 4 &0m $ %&. ]>i h!n mH& ngàyX &0m c Lng &* kà &0m c/* $ %& h45c R* n %9 59 n 6&. LLc h_X c Lng &* gn n %9 kào cản giCi n 6& &0m &*m muHi. Mu3n kào h45c Cản giCi &*m muHiX & \ &0m c Lng &* 9 ải h>ng nguy#n h>ng &K bi n 4 $ %&. $ ần f4u tc

K i ni#m $ %&X c Lng &* hKng c0u n# k? k6n h? n ^m m^& *y mở m^&. C Lng &* 9 ải bi!& uy<n c uy<n & 8o & 0n & < kà gức i ow c/* m\n yng )* fà i ow & \ mở m^& 8 •X m#& & \ n ^m m^&z Ni#m $ %& fà &0m &* ni#mX i "ng 9 ải m^& kà & 0n &* ni#m. T0m fà c .n X & 0n c m fà9 W &B5 fOc c o &0m mà & "i. Đi?u ju*n &Bang fà i i ni#m $ %&X &0m c Lng &* fu"n fu"n & ức &mn h< giA c0u ni#m $ %&. N!u c Lng &* c0u n# kào \n & ức ju; n i?uX k" &\n gn g*n B* 9 0n bi#& c 69 &B4Cc. CRn 9 0n bi#& & \ cRn c 4Cng ngạiX cRn c 4Cng ngại & \ i "ng hạ& h!n *n fạc &O &ại. T_m fạiX c Lng &* càng bu"ng oả & \ càng &O &ại. $ ;& T0m -> Đ? TB4Cc ii* i "ng i<u nên mZi h êm &"i ni#m $ %& cầu oin c o c * m{. D*u i i bi!& m"n &u &Nn hHX &"i ni#m $ %& hại & K*. T"i ac iin hi<n i<u BUc ni#m $ %& 9 ải 9 ;& &0m b> h? nguy#n. Tuy &"i &in iin kà &in $ %& n 4ng &"i fại i "ng &in c .n bản & 0nX &"i fLc nào crng ng )c &Hi c 4Cng c/* &"i ju; n`ngX h4ờng &u ii!9 này i "ng h45c &oại nguy#nX & \ nào e;m 9 ;& nguy#n ni#m $ %& h< & àn $ %&T T"i c m mong g*o ni#m $ %& ngày h êmX cầu oin c o c * m{ m*u h45c giêu & o;& kà fàm mai c"ng hứcX h< gi8o n 0n c o ii!9 g*u h45c &Ban h4ờng &u. M*y & *y euyên 9 ần hV h!nX &"i m*y m^n h45c ng4ời bạn c o &"i mH& cu3n g;c JNi#m $ %& L4u 7; L5iJ c/* b;c c4 g) TNn +ải. Mở cu3n g;c B*X &"i o8m c;c \n màu o; f5iX fRng &"i gung g4Cng fạ & 4ờng. T"i kHi hac c0u c uy#n c/* mH& b;c c4 g) &ại gi*. -;c ni#m $ %& ở n àX i "ng &Ci c [* &Wng iin X crng i "ng &a* & i?nX mà b;c crng h45c kVng g*n kà f4u n i?u o; f5i. T"i ạn 9 Lc b%& i _c kà cảm oLc k" bờ b!n. T"i b%& i _c fà g\ &"i c_ & < &u kà kVn g*n ng*y &Bong mH& ii!9. D*u i i hac oong cu3n g;c X &"i 9 ;& nguy#n ni#m $ %& h< & àn $ %&. &"i bu"ng oả !& &Bần euyênX juy!& &0m &u ni#m mH& fRng &in &6n. D*u h_ kài &uầnX &"i h45c n 6& &0m. N!u n 4 &"i i "ng juy!& &0m 9 ;& nguy#n mH& c;c & àn i lnX &Bi#& h< &u àn X & \ &"i i _ h45c n 6& &0m. Pu* ju; &B\n bản & 0nX &"i mCi i<u gO &.n n i#m kà juy!& &0m B6& fà ju*n &Bang. $ %& eạy c Lng &*c mu3n h45c kVng g*n & \ 9 ải c_ hầy h/c &.nX nguy#nX &B\ e*n y ạn z Tín • fà &in g0uX i "ng mH& c L& oài ng i y&in $ %& kà &in bản & 0n &*z Nguyện • fà nguy#n ni#m $ %& h< & àn $ %&. Trì danh • fà ni#m e*n i#u 1 Di Đà i "ng & 3i c uy<n.

N Ang D6u +i#u TB4Cc K i Đ45c N 6& T0m

MH& ngày &B4Cc i i &"i h45c n 6& &0mX cả ngày "m h_X &im &"i n_ng IiX hầu &"i cứng n 4 mH& i 3i h; h`c. T"i i "ng & < bF h45c mH& c0u ni#m $ %& nào kào hầu cả. +"m h_X &"i ni#m $ %& kCi c;c con &"iX &"i ni#m B* &i!ng & \ i "ng g*oX n 4ng ni#m & ầm &Bong hầu & \ i "ng h45c. +"m h_X f>ng ngOc c/* &"i n_ng IiX cứ c ảy m> "i oàiX e[ & ời &i!& ngày "m h_ i "ng c_ n_ng. T"i guy ng ) B>i bu>nX kà cứ &O Fi &ại g*oT -*o n iêu ndm ni#m $ %&X &"i c 4* b*o giờ g`9 9 ải &\n &Bạng n 4 & ! này. T"i gi%n ju;X e[ng *i &*y h%9 kào hầuX mong c o c;i hầu c/* &"i &mn fạiX n 4ng crng i "ng g*o ni#m h45c. N Ang D6u +i#u K i Đ45c N 6& T0m Cả hêm "m h_X k\ bu>n c o c;i hầu c/* &"iX nên ng/ i "ng h45c ngon. D;ng "m g*uX kK* & ức e%yX &"i kHi & u e[ng hầu h< ni#m. T"i mCi i ởi ni#m & "iX bZng n iên &"i ng 8 cả &Bời ni#m $ %&. LLc h_X &"i fại &4ởng con &"i *y àng o_m mở n ạc ni#m $ %&. TBong n à &"iX & \ c ^c c ^n i "ng c_ foại n ạc ni#m b3n c A nàyX cRn àng o_mX &oàn fà ng4ời M| & \ mở n ạc ni#m $ %& Gi#& N*m fàm g\T LLc h_X cảm gi;c c/* &"i c o bi!&X h0y i "ng 9 ải fà n ạc ni#m $ %& b\n & 4ờngX mà fà &i!ng ni#m c/* C 4 $ %&. T"i kK* f^ng ng 8 kK* mKng &Bong bWngX &"i ng ) & ầm i "ng fn &"i m*y m^nX c_ euyênX nên ng 8 h45c C 4 $ %& h*ng ni#m $ %& ở &Bên &BờiT Ti!ng ni#m $ %& fàm fRng &"i & *n & ảnX &O &ại kà *n fạc. T"i cứ nvm im f^ng ng 8X B>i &O gung g4Cng mmm c4ời mVi. -Zng n iên &"i i Ong fại kà ng )c JK "ng h45cX &"i i "ng h45c & *m ng 8 coi c Kng bN m* mê o`c.J T"i kHi ng>i e%y c ^9 &*y g;m 3i. D*u i i g;m 3i oongX &"i &O n_i kCi m\n 9 ải giêng ndng ni#m $ %&X i "ng h45c & *m & ần & "ngX i "ng h45c mong cầuX k\ h0y fà hi?u c6m iN c o ng4ời &u. ]>i &"i fại i ởi ni#m $ %&X h< juyên hi c uy#n >i nVy. -Zng n iênX &"i fại ng 8 cả &Bời ni#m $ %&. T"i hi kRng !& &Bong n àX ngoài g0nX àng o_mX ngoài h4ờngX hi h0u &"i crng ng 8. D*u h_X &"i n C fại fời c;c & ầy & 4ờng n_icJM* G4Yng c_ & < bi!n & àn $ %& h< mê o`c c Lng &*X n 4ng i "ng & < nào giả h45c c0u $ %& i#u 1 Di Đà. G\ c0u $ %& i#u gn fàm c o c Lng m* &B;n o* m6y c Wc e`m.J Ng ) h!n h0y &"i *n &0m. D*u h_ &"i ng )cJK "ng fn &"i hV ni#m h45c &Ci n 6& &0mTJ T"i b^& hầu & u. T"i i "ng & …m ng 8X & \ n ạc ni#m $ %& eKngƒ &"i i ởi ni#mX & \ n ạc ni#m &BIi fên. T"i cứ & u cả ngày n 4 k%y. T %& hLng kCi c0uc n 6& &0m c m cRn mH& ni#m. TB4Cc ii*X &"i cứ & ^c m^c &ại g*o c_ & < ni#m h!n n 6& &0m c m cRn mH& ni#mT Gà mH& ni#m h_ B* fàm g*oT ]>i &ại g*o fạic ni#m mà n 4 i "ng ni#mX i "ng ni#m mà ni#mT D*u h_ &"i mCi i<u. T \ B*X i i c Lng &* i ởi mH& ni#mX & \ n 4 c Lng &* n 6n mH& c;i nL&X B>i c;i m;y &Bong hầu c Lng &*X &O hHng ni#m mVi c o c Lng &* ng 8X h!n i i nàoX c Lng &* i "ng mu3n ng 8 nA* & \ n_ mCi ng4ng. CRn ni#m mà n 4 i "ng ni#mX i "ng ni#m mà ni#mc ng )* fà c Lng &* i "ng

cRn e[ng gức c/* c Lng &* h< ni#m n 4 &B4CcX mà c;i m;y &O hHng &Bong hầuX hV ni#m & ! c o c Lng &*. Gi#c fàm c/* c Lng &* fà giA &;n ng 8X h< ng 8 c0u ni#m $ %&. LLc h_ &"i i<u BUX &"i hV ni#m h45c &Ci n 6& &0mX n 4ng &"i kSn i "ng e;m &in &"i c_ & < c ứng h45c. C_ mH& hi?u &"i & ^c m^cc &ại g*o b*o n iêu ndmX &"i ni#m $ %& g;u c AX g*o b0y giờ &Bong hầu &"iX c m c_ n ạc ni#m b3n c AT Gả fạiX e[ &"i c_ m*y m^n h45c n 6& &0m hi nA*X & \ c m ng 8 h45c &i!ng ni#m c/* &"iX &ại g*o hvng nàyX &"i ng 8 h45c n i?u ng4ời ni#m kà c_ giang n*m fSn nAX y n 4 &"i h*ng ở &Bong $ %& & 6&T Gà hi#u n ạc mà &"i c 4* ? ng 8 ju*. T"i cứ & ^c m^c mVi. CRn mH& hi?u i~ fạ nA*X fà &i!ng n ạc ni#m &Bong hầu c/* &"iX &O hHng fên ou3ngX fCn n F &u~ & 8o &i!ng hHng >n ào ở bên ngoài. Ng )* fàX M &i!ng hHng ở ngoài >n b*o n iêuX & \ &i!ng ni#m $ %& &Bong hầu càng fCn Yn b6y n iêu. T"i & .c n 6& fà i i f;i o8 ở ngoài h4ờngX o8 cH >n àoX &i!ng n ạc ni#m $ %& càng fCn. T"i cảm &4ởng n 4 cả &Bời C 4 $ %& h*ng H ni#m. GK* c ạy o8 kK* n \n &Bời o*n bi!&X & êm kào hi#u n ạc ni#m 0m & *n uy?n ei#uX i i!n &"i cảm & 6y & o;& &WcX &O &ại kà *n fạc. Ng"n ngA i "ng h/ h< giải & .c X c m c_ *i &u n6y i<u mà & "i. Crng n 4 u3ng n4Cc n_ng *y fạn X c m Biêng m\n i<u. C m c_ mH& c0u h< giải & .c fàc $ %& 9 ;9 c*o giêu i "ng & < ng ) bàn. yng )c fà i "ng & < ng ) &Ci. -ànc fà i "ng & < fu%n bàn h45cz -i!n C uy<n D*u K i Đ45c N 6& T0m. D*u i i h45c n 6& &0mX n Ang gi6c mY c/* &"i oàn &oàn i ;c qn o4* ii*. TB4Cc ii* nvm mYX &0m c/* &"i bN kang &4ởng eSn e^&. D*u i i h45c n 6& &0mX &0m c/* &"i i 3ng c ! kang &4ởng. TBong gi6c mYX &"i i<u BU &"i fà *i. T %m c . &Bong gi6c mY &"i c_ &< ni#m $ %& mH& c;c &O &ại. MZi mH& gi6c mY BU Bàng n 4 b*n ngày kà mZi mH& gi6c mY h?u c_ gO i~ ei#u. Ei6c mY c_ & < c o &"i bi!& gO &u àn hV &Ci cản giCi nào. D*u i i n 6& &0m i oảng Yn mH& & ;ngX &BVi ju* m6y gi6c mY i~ ei#u. -Zng mH& ngàyX &B. &u# c/* &"i bKng g;ngX &"i & 6y BU !& 9 ;9 c/* & ! gi*n y&0m &"i & 6yX i "ng 9 ải m^& &"i & 6y.z +ac iin g;c X &"i bi!& & ! gi*n fà giả &ạm. +i<u & \ i<u k%yX n 4ng o4* ii*X &"i i "ng & 6y c 0n &4Cng nên &"i i "ng bi!& g5. Eiờ c 0n &4Cng gO & %& hV i<n bày &B4Cc m^&X n Ang & ứ mà &B4Cc ii* &"i c o fà &B0n jut nguy ng*X m| f# &\n n>ng b0y giờ oàn &oàn i ;c qn. TBong m^& &"iX &6& cả c m fà mH& h3ng B;c kWnX i "ng Yn i "ng i•m. Pu; oLc hHng nên &"i b%& i _cX & 4Yng c o & 0n &"i f0u n*y g3ng mà n 4 c !&X c_ m^& mà n 4 m[X f`n W9 b*o n iêu ii!9X mVi h!n b0y giờ mCi & 6y h45c bờ gi;c. T"i i _c c o &"i kà c o Đ6ng TK $ WX Ngài hV y gin b*o n iêu ii!9 h< cứu hH c Lng g*n . Ngài & 4Yng c Lng g*n k" bờ b!n. Ngài &\m B* m"n &u ni#m $ %& c*o giêu n 6& h< hH c Lng g*n . G%y mà & 4Yng c o c Lng g*n cRn mVi ng i ngờX h< B>i h^m c \m &Bong bi<n i IX i "ng bi!& h0u fà bờ gi;c. K i!n c o Đ6ng TK $ WX C 4 $ %& kà C 4 -> T;& b"n b* h0y h_X i "ng & < n %9 Ni!& -àn.

D;m +3i N*y con oin g;m 3i e%9 hầuX Mong TK $ W ni#m &\n & * & ứ. Con gi mê b*o ii!9 &0m m*X T ! gi*n i I &4ởng fà k)n cuu. T 0n giả &ạmX &4ởng qn fà &* †Ing b*o ii!9 fàm & 0n n" f#. T ức &mn X giờ 3i %n kạn & iên Con b%& i _cX cảm & 4Yng TK $ WX G\ c Lng g*n c qng n %9 Ni!9 -àn. Con oin & ?c hoạn bF cu>ng gi N3i ạn C * TK $ WX hH & *X Con nguy#n hH mu"n &dng i~ ii!9s Eiải TF* -* Ng i G6n D*u i i h45c n 6& &0mX &"i c_ b* hi?u ng i k6n. T"i ngSm ng ) !& m6y & ;ngX cu3i c[ng mCi fVn ngH h45c c 0n ft c/* gO & %&. € h0y &"i oin h45c c i* gw c[ng jut bạn. I- Tại sao trư c !"t ngày# $%u t&i c'ng như !"t (h)i $* $+c, Là k\ c0u ni#m $ %& f0u ndm hV dn g0u kào hầuX h_ng & àn mH& i 3iX h*ng hLc & àn mH& ni#m. Nên ngày "m h_ &"i i "ng & < ni#m & ầm. MH& ni#m này ju; fCnX fCn h!n mức hH k45& i Fi i "ng gi*n kà & ời gi*n. Đầu c/* c Lng &*X i "ng & < nào c ứ* nIi mH& ni#m giêu ki#& này. G\ k%y mà ni#m này 9 ải & o;& B* ngoàiX i i & o;& B* ngoàiX & \ f*n BHng i ^9 i "ng gi*n. G\ k%y fLc h_ &"i &4ởng fà &"i ng 8 cả &Bời ni#m $ %&. D*u này &"i mCi i<uX &i!ng n ạc ni#m $ %& h_ &K &Bong &0m c/* &"i 9 ;& B*X i "ng 9 ải ở ngoài n 4 &B4Cc ii* &"i &4ởng. II- Tại sao c- ngày t.! t&i n/ng h0i, Crng n 4 c0u n_i c/* Ngài +R* T 45ng T .c Đức Ni#mX Ngài n_icJMu3n

n6u n4CcX & \ 9 ải c*n c/iX fu*X fiên &Wc hầy h/X & \ n4Cc mCi g"i.J ( Ngài mu3n n_ic c Lng &* ni#m $ %& crng k%y. Mu3n ni#m n 6& &0mX & \ c Lng &* 9 ải ni#m &in &6nX h?u h`n mZi ngàyX i "ng h45c gi;n hoạn. Crng n 4 c Lng &* n6u n4CcX c/i fu* i "ng hầy h/X &^c nu* c KngX n 4 k%y h!n b*o giờ n4Cc mCi h45c g"iT D*u i i h45c n 6& &0mX &"i mCi & 6y c0u n_i c/* Ngài b*o àm mH& t ng )* B6& g0u. N ờ &"i ni#m $ %& n i?u ndm i "ng gi;n hoạnX nên hV n i!9 & a h45c & ần fOc c/* C 4 $ %& gi* &B\. G\ k%yX &0m $ %& c/* &"i mCi c_ hầy h/ & ần fOc h;n &*nX h3& gạc &0m m* kang &4ởng. Dức mạn c/* & ần fOc 9 ; &*n &dm &3i. Đ< c Yn &0m $ %& &;n c/* &"i h45c i<n i#nX R* n %9 kào &0m & ứcX h< & o;& B* ngoàiX c uy<n & àn mH& ni#m 0m b* uy?n ei#u. III- Tại sao 1ao nhi2u n3! t&i niệ! 4h5t s*u ch6# nhạc niệ! 4h5t trong nhà c7ng ch8 c/ s*u ch69 Nhưng (hi $ư:c nh;t t.!# trong $%u ch8 c/ nhạc niệ! 1)n ch6 <ại c/ gi=ng na!# n6 niệ! chung, C uy#n fà n 4 kầyX &B4Cc mH& h êmX hầu kà &0m &"i bN i ;c & 4ờng. Đêm h_X &"i coi bH Kin G" L45ng T aX eo Ngài 9 ;9 g4 TNn K "ng & uy!& giảng. TCi cu3i cuHn bdngX c_ mH& i Lc n ạc ni#m b3n c A. T"i ng 8 & 6y *y nên &"i ni#m & 8o. K "ng ngờ n Ang ni#m mà &"i ni#m & 8o h_X fại fà n Ang ni#m cu3i c[ng h< h45c n 6& &0m. Crng n 4 fy n4Cc &Ci fLc hV hầyX c m cần bF & êm kài gia& & \ n4Cc gn bN &Bàn B*. K "ng ngờ n Ang ni#m cu3i c[ng này B6& fà ju*n &BangX n_ c_ & < c uy<n _* !& &6& cả n Ang ni#m b*o n iêu ndm c/* &"i. T %& fà y Au i "ng & < ng ) bàn. D*u i i h45c n 6& &0mX n %n & ức h45c m6y ni#m cu3i c[ng c/* &"iX hV c uy<n _* &oàn bH n Ang c0u ni#m $ %& f0u ndm c/* &"iX fàm c o &"i iin oàng g5 Vi. T"i i<u càng g0u g^c n Ang fời $ %& eạy &Bong iin . $ %& n_icJN!u & ần & ức con ng4ời &B4Cc i i c !& ng ) ;cX & \ ha* kào h4ờng ;cX ng ) fàn & \ h45c g*n kào cUi fàn . T[y & 8o & ần & ứcX ng i#9 fOc eSn e^& mà fu0n >i.J Eiờ &"i mCi i<u BU fời $ %& eạy fà kạn fần c 0n & %&. Cản EiCi NHi T0m K.n & 4* jut bạns € h0yX &"i oin c i* gw kài hi?u bi!n c uy<n cản giCi nHi &0m mà &"i hV &Bải ju*X h< jut bạn &\m i<u & êm. G\ n Ang hi?u này B6& fà ju*n &Bang c o ki#c &u àn c/* c Lng &*. N!u i<u BUX c Lng &* gn i "ng bN & 3i c uy<n. N_i k? cản giCi nHi &0m & \ fà h* eạngX k\ mZi ng4ời h?u m*ng c;i ng i#9 n`ng n { kà c_ &0m m* i ;c n *u. € h0y &"i c m n_i fên kài hi?u cdn bản. C m cần n^m h45c cdn bảnX c Lng &* gn c_ c;c hi?u ngO nHi &0m kà h3i 9 _ kCi &0m m* c/* c Lng &*. N 4 9 ần hầu &Bong bài JTu +àn J &"i c_ n_i h!n. N!u mu3n cứu "ng $ %& &Bong &* &Bở fại nguyên & /y c_ h/ & ần & "ngX & \ c Lng &* 9 ải 59 gức &B5 fOc. Ngoài c uyên &0m ni#m $ %&X c Lng &* cần 9 ải c_ hầy h/ ng N fOcX h< h3i 9 _ kCi

&0m m* c/* c Lng &*. D*u h0y fà n Ang bi!n c uy<n cdn bản mà c Lng &* gn 9 ải g`9. LLc b^& hầu ni#m $ %&X &* cảm & 6y & 0n &0m yên In & oải m;i. Ni#m mH& & ời gi*n yng^n *y eài cRn &[y & 8o ng i#9 kà &0m m* c/* mZi ng4ờiz & \ c Lng &* gn nvm mY & 6y m* o`c & L eA B45& hRi gi!& c Lng &*. N!u i "ng i<uX c Lng &* gn i<u fầm c o fà k\ ni#m $ %& mCi nvm mY g`9 ;c mHng ygO i<u fầm này hV oảy B* &Bong gi* h\n X con c;i kà bạn b… c/* &"i.z K.n & 4* jut bạnX i "ng 9 ải k%y h0uX mà fà c"ng 9 u &u ni#m c/* c Lng &* hV c_ i#u juả. Tại g*oT G\ "ng $ %& &Bong &* hV & ức &mn . Nên &0m m*X &0m & L &Bong &* oảng g5. C Lng b^& hầu 59 gức h< h;n "ng $ %& &Bong &*yng )* fà h;n c Lng &*z. TBong & ời gi*n này B6& fà ju*n &BangX fà & ời gi*n & ^ng *y bại. N!u c Lng &* & 3i c uy<n bF ni#m $ %&X fà c Lng &* hV c Nu & u* &0m m* c/* c Lng &* kà c*m &0m &\n nguy#n h< &0m m* àn ạ i I gở fu0n >i &i!9 &Wc. Mu3n & ^ng h45c &0m m*X c Lng &* 9 ải juy!& &0m erng mVn ni#m $ %& &in &6n YnX h< "ng $ %& &Bong &* c_ h/ & ần fOc c/* C 4 $ %& gi* &B\. L0u ngàyX "ng $ %& &Bong &* gn h;n huIi h45c m* B* i Fi ng4ời c Lng &*X nên gO juy!& &0m B6& fà ju*n &Bang. G\ & 6y BU hi?u ju*n &Bang nàyX mà Đ6ng TK $ W i uyên eạy c Lng &*X i i &u ni#m $ %& 9 ải c_ hầy h/ T.nX Nguy#nX TB\ D*n . N!u & i!u mH& &Bong b* hi?u nàyX c Lng &* gn bN & 6& bại k\ m* &Bong ng4ời c Lng &* B6& mạn . D*u i i k45& ju* n Ang gi*i hoạn h;n huIi h45c &0m m*X c Lng &* gn b4Cc kào gi*i hoạn n 6& &0mX D*u i i n 6& &0mX c Lng &* gn & 6y h45c cản giCi nHi &0m o`c cản giCi bên ngoài. Cản giCi nHi &0m fà n Ang g\ i i c Lng &* ng/ mCi & 6y. CRn cản giCi bên ngoài fà i i c Lng &* h*ng & ức mà & 6y. K i & 6y cản giCi nHi &0mX gi6c mY c/* c Lng &* gn oàn &oàn i ;c qn kCi n Ang gi6c mY b\n & 4ờng &B4Cc ii*. Tại g*oT G\ gi6c mY c/* nHi &0m BU Bàng y n 4 & %& kà mZi mH& gi6c mY h?u c_ gO i~ ei#u. C A i~ ei#u b*o g>m n i?u t ng )*X n 4 fà h{9X i~ fạX & ần i~.k..k..T_m fại i _ c_ & < giải & .c bvng fời h< c o jut bạn i<u o`c &inX k\ cản giCi h_ i "ng c_ ở & ! gi*n c Lng &*X c m c_ ng4ời nào &u mCi i<u h45c & "i. € h0yX &"i oin nêu B* kài hi?u mà &"i hV & 6y yc m n_i k? cản giCiz h< jut bạn c_ & < \n eungX cRn &in *y i "ng fà &[y jut bạn. TBong gi6c mY &"i & 4ờng & 6y h/ cản h{9X e*n f*m & ^ng cản . T6& cả h?u &o fCnX g"ng nLi o*n &4YiX m;& B45i & oải m;i. M`& n4Cc yên &Nn X f69 f;n X &Bong gu3& & 6y &%n h;y. ‡n n^ng kàng n u n uyMn n { n àng *n fạc & 0n &0m. Cả bầu &Bời h?u fà cầu kRng ngr g^cX m4* ngr g^c. T45ng B>ng mZi con h?u fàm bvng ngac b;u h/ màu i ;c n *u. T45ng nào crng &o fCn cả mH& g_c &Bời. -4Cm h/ màu &o fCn bvng c;i bàn. C uZi kà c u"ng h?u &o fCn. T_m fại B6& n i?uX mZi k%&X mZi hHng k%& h?u &o fCn fạ & 4ờng. TB4Cc ii* &"i & 4ờng mY 4Cc h45c hi coi e*n f*m & ^ng cản c/* & ! gi*n. N 4ng &K i i c_ cản giCi nHi &0mX &"i i "ng cRn mu3n hi h0u nA*X k\ &Bên & ! gi*n

này i "ng c_ cản nào h{9 bvng cản giCi nHi &0m. N 4ng i "ng 9 ải k\ k%y mà c Lng &* & *m h^m. Cản giCi nHi &0m &uy c_X n 4ng c Lng &* i "ng nên c 69 c_ o`c c 69 i "ng. G\ cản giCi nHi &0m k3n c_ crng k3n i "ng. >/c fà n_i &Bên c"ng 9 u &u &%9 hV c_ gO c ứng h^&X nên c Lng &* mCi & 6y h45c cản giCi nHi &0mX ng )* fà c Lng &* hV c ứng ngH h45c mH& 9 ần c/* c 0n n 4. ?h&ngc fà n_i &Bên cản c/* nHi &0m. Cản &uy c_X n 4ng i "ng &>n &ạiX k\ i i c Lng &* & ức gi6c & \ cản h_ crng &*n. T_m fại c Lng &* Vy h< &O n iênX i "ng nên 9 0n bi#&. Cứ coi n 4 c Lng &* h*ng &Bên h4ờng hi &\m k? CUi $ %&X eac h4ờng & 6y h45c n i?u cản h{9. MZi mH& hoạn h4ờng c Lng &* hi ju*X gn & 6y n i?u cản fạ i ;c n *u. GK* hi kK* ng^m i "ng g*oX n 4ng hKng h< cản fàm mê o`c. N!u bN mê o`cX & \ h4ờng &u gn fạc kào m* hạo. C Lng &* cứ mH& fRng &i!n b4Cc hi n *n k? n à h< g`9 $ %& 1 Di Đà. K i h!n h45c CUi $ %& B>iX & \ c_ & i!u g\ cản h{9 bảy b;u &B*ng ng iêmX h< c o c Lng &* kui c YiX & 4ởng & ức 4ởng fạc k)n cuu. K.n & 4* jut bạnX c_ mH& c uy#n này B6& fà ju*n &BangX &"i i< B* h0y mong fà c0u c uy#n này c_ & < giL9 .c 9 ần nào c o gO &u &%9 c/* c Lng &*. MH& h êm &"i nvm mYX &uy n_i fà mY n 4ng i "ng 9 ảiX k\ g*u i i & ức e%yX >n c/* &"i cRn >i H9 &Ci gần mH& &uần mCi h45c hNn &0m. TBong gi6c mYX &"i b4Cc kào mH& cdn 9 Rng c_ &6m g4Yng fCn. T"i n \n kào g4Yng i "ng & 6y &"i. C 4* iN9 3i oảngX & \ >n &"i ou6& B* b*y ouyên ju* n_c n àX ju* o_mX ju* 9 3X b*y kào 4 i "ng. T"i 3& oảng o*ng m*ng fo g5 h/ & ứ. T"i g5 fp c_ *i kào 9 Rng h_ h8m & 0n o;c &"i hi. $ ần fại g5 bN c Lng m* Vm ại. +>n &"i c Ci kCi giA* 4 i "ngX & %& fà g5 Vi k" c[ng. D*u h_ &"i e[ng !& gức h< ni#m $ %&X ni#m h45c mH& >iX & \ >n &"i hứng fại giA* 4 i "ng. ]>i &O n iên &"i & ức e%yX & 6y mi#ng &"i h*ng cRn ni#m $ %&. TBong fLc ou6& >nX &"i & 6u i<u h45c n i?u hi?u. TB4Cc ii* &"i i "ng i<u &ại g*o jut Ngài D4 TI bên & i?n &"ngX cu3i c[ng h?u i uyên h# &u c Lng g*n nên &u ni#m $ %&. D*u fần h_ &"i mCi i<uX k\ cảm oLc ou6& >n & %& fà g5 Vi. +>n B6& n {X b*y B6& n *n X e[ mH& ng4ời c_ hNn fOc c*o crng i "ng & < i 3ng c !X c 4* n_i g\ fà fp g`9 c 4Cng euyên. Cảm gi;c c/* &"i fLc h_X n 4 bN BYi kào cYn oo;y gi4V 4 i "ng. K "ng hi<m &O*X i "ng 9 4Yng 4CngX o*ng m*ng g5 Vi. D*u i i ni#m $ %&X &0m &"i &O n iên *n InX cảm gi;c *n &oànX n 4 ng4ời g^9 c !& hu3i g`9 h45c c;i 9 *o. Cảm gi;c h_ i _ c_ & < giải & .c bvng fời. Pu* fần h_X &"i i<u & êm mH& hi?u ju*n &Bang nA* h_ fàc N!u c Lng &* vng ngàyX ni#m $ %& h45c dn g0u kào &0m & ức. D[ 9 L& f0m c ung ng i#9 n`ng cRn n i?uX i "ng m*y g`9 c 4Cng euyênX fàm & < o;c bN h*u hCn g*n &0m & [ %nX juên hi ni#m $ %&X i "ng h45c $ %& h!n &i!9 eSn ng*y fLc h_. N 4ng g*u i i c !&X >n c Lng &* e[ c_ bN f4u fạc &ứ 9 4Yng *y bN c Lng m* n.u i•o. TBong fLc g5 ViX &O n iên c Lng &* gn n C c0u ni#m $ %&. C m cần ni#m $ %& & \ e[ c Lng &* h*ng ở &Bong hiˆ* ngWcX C 4 $ %& crng h!n nYi &i!9 eSn. N!u àng ngày c Lng &* i "ng fo

&u ni#m $ %& h< dn g0u kào &0m & ứcX i i bN ng i#9 fOc eSn e^& g5 Vi o*ng m*ngX c Lng&* i "ng eM g\ giA h45c c ;n ni#m h< ni#m $ %&. -i!n c uy<n & 0n &0m. K i b^& hầu ni#m $ %&X & 0n &0m c Lng &* yên &Nn . Ni#m mH& & ời gi*nX & \ & 0n &0m >i H9 i _ c Nu i i & 6y n Ang cản h*u fRng *y coi n Ang 9 im g5 Vi. L0u ngàyX c Lng &* i "ng cRn mu3n coi n Ang 9 im g5 Vi nA*. Tại g*oT G\ "ng $ %& &Bong &* hV & ức &mn . Nên & 0nX &0mX àn ki c/* c Lng &* crng b^& hầu & *n &Nn X &K biX &B. &u# i *i mởX bu"ng oả & *m h^m & 8o & ời gi*nX mà c .n bản & 0n c Lng &* i "ng *y bi!&. Đ0y fà gO n i#m màuX & ần ei#u c/* c0u 1 Di Đà. D*u i i ju* gi*i hoạn >i H9X c Lng &* gn b4Cc kào gi*i hoạn n 6& &0m. D*u n 6& &0mX c Lng &* gn b4Cc kào gi*i hoạn hNn X i i &0m hV hNn e[ hi hứng *y nvm ng>i h?u *n kui &O &ại. Đ`c bi#& fà n Ang fLc &)n &a* ni#m $ %&. C Lng &* gn juên !& & 0n &0mX cản k%&X juên cả & ời gi*n kà i "ng gi*n. C m cRn fại mZi c0u $ %& i#u 1 Di Đà fà i#n Au. $ ần f4u tc D*u i i h45c n 6& &0mX c Lng &* c m e[ng &0m h< ng 8 &i!ng n ạc ni#mX i "ng nên e[ng hầu h< ng 8. Ng )* fà e[ng &;n ng 8 h< ng 8 &i!ng n ạc ni#m &K &0m 9 ;& B*X i "ng 9 ải e[ng &;n ng 8 h< ng 8 &i!ng n ạc ni#m &Bong hầu. N!u c Lng &* i "ng i<uX e[ng hầu h< ng 8X f0u ngày c Lng &* gn bN n ức hầu kà i _ c Nu. Tại g*oT G\ ni#m này ju; fCnX fCn h!n mức hH k45& i Fi i "ng gi*n kà & ời gi*nX nên hầu c/* c Lng &* i "ng & < c ứ* nIiX c m c_ &0m $ %& c/* c Lng &* mCi c ứ* nZi mH& ni#m giêu ki#& này. Gà ni#m này i "ng 9 ải c m & o;& B* mH& fần B>i !&X mà n_ c_ gO fiên &Wc n 4 mH& eRng gu3i &u"n c ảy &Bong &0m i "ng c[ng &%nX gn & 8o c Lng &* c o &Ci ngày kVng g*n yn!u c Lng &* i "ng & 3i c uy<n.z Đ;n ĐuIi T0m M* K.n & 4* jut bạnX n_i k? &0m m*X &0m & LX & \ &Bong mZi c Lng &* h?u c_ k" g3 &0m m*X &0m & L i ;c n *u. C_ ng4ời &0m m* mạn X c_ ng4ời &0m m* y!uX n 4ng e[ c_ &0m m* mạn *y y!u crng i "ng ju*n &Bang. Đi?u ju*n &Bang fà t c . kà &0m $ %& c/* c Lng &* c_ h/ mạn h< h;n huIi h45c &0m m*X &0m & L B* i Fi ng4ời c Lng &* *y i "ngT € h0yX &"i oin i< c o jut bạn ng 8 mH& c0u c uy#n mà &"i hV &Bải ju* i i h;n huIi &0m m*X &0m & L h< jut bạn i<u & êm &0m m*X &0m & L &Bong &* n 4 & ! nào. C m cần i<u BUX c Lng &* gn i "ng g5 i i 9 ải h3i ei#n kCi c Lng. Tuy mZi ng4ời h?u c_ &0m m*X &0m & L i ;c n *u.N 4ng c;c h;n huIi &0m m*X &0m & L &Bong &* c m c_ mH&. Đ_ fàX t c . erng mVn kà juy!& &0m ni#m $ %& i "ng & 3i c uy<n yc m c_ c0u $ %& i#u 1 Di Đà mCi h;n huIi h45c !& &0m m*X &0m & L &Bong &*z C_ mH& hêm &"i nvm mY ygi6c mY c/* nHi &0mzX &"i hi kào mH& i u BKng c_

n i?u c0y c3i 0m u B6& fCn. TBong &0m &"i c o bi!& ở h0y c_ n i?u B^n hHc. ( ng ) &Bong &0m c 4* iN9 eứ&X & \ &O n iên c_ 3 con B^n hHc B6& fCn n ào &CiX c Lng mu3n gi!& ại &"i. LLc h_X &Bong &*y &"i &O n iên c_ mH& g5i e0y & Kng B6& fCnX &Bong &0m &"i c o bi!&X c m c_ g5i e0y & Kng này mCi h3i 9 _ h45c kCi c Lng. T"i e[ng e0y ju6& c Lng &Li bWiX kK* h;n &Bong &0m &"i kK* ng )X &"i 9 ải &iêu ei#& c Lng. N!u i "ngX c Lng gn ại &"i kà ại k" g3 ng4ời. Đ;n n *u mH& >iX c Lng g5 bF c ạyX &"i B45& & 8o h!n *ng c/* c Lng. +*ng c/* c Lng B6& fCn ở &Bong mH& *ng nLi. T"i hứng nL9 mH& bên h< B\n . TBong *ng 0m u c_ mH& ngan h…n f%9 fo…. K i c Lng bR kào &BongX c Lng fi?n bi!n & àn ng4ời. C Lng i? &*i &o n F n 4 bày m4u h< h3i 9 _ kCi &"i. T"i hứng ở ngoàiX kK* g5 kK* juy!& &0m 9 ải &iêu ei#& c LngX nên &"i c*n ở ngoài c ờ c Lng bR B*. MH& f;& g*uX c Lng bi!n & àn B^n bR B* ngoài. C Lng kK* f_ hầuX &"i e[ng e0y & Kng ju6& c Lng &Ci &69. D0y & Kng ju6& &Ci h0uX c Lng hứ& B* &Kng i Lc &Ci h_. N 4ng c Lng B6& mạn kà c_ 9 •9 & u%& nên e[ bN hứ& i LcX c Lng &O n3i kà &Bở fại nguyên \n . T"i càng h;n càng g5 ViX n 4ng t c . c/* &"i fLc h_ n_i i "ng h45c & u*X n 6& hNn 9 ải & ^ngX n!u & ^ng i "ng h45cX & \ b6& ju; "m n *u c !& c ung. ( ng ) &Bong &"i c 4* iN9 eứ&X & \ bZng n iên g5i e0y & Kng &Bên &*y &"i bi!n & àn con B^n. T"i 3i oảng kứ& con B^n ou3ng h6& kà &Bong &0m &"i fLc h_ n_i kCi c Lng JD[ i "ng c_ e0y & KngX &*o kSn c !& g3ng kCi &Wi b0yJ K "ng ngờ con B^n &"i kK* kứ& ou3ng h6&X n_ fdn &CiX ju6n 3 con B^n ii* B>i c !& c ungX c Lng &K &K &*n BV. TO n iên c_ mH& eRng n4Cc &Bong m;& &K h0u c ảy h!n fàm &iêu &*n !& n Ang c 6& eY blnX &*n "iX c0y c3i cF o* crng b^& hầu &K &K mac fên o*n &4Yi !& cả i u BKng. T0m &"i crng &K &K m;& B45iX n { n àng kà & oải m;i. LLc h_X &"i mKng hV & o;& h45c mH& cYn g3ng c !&X n 4ng &"i bu>n kà 3i %n k\ hV i<u fầm g5i e0y & KngX &"i cứ &4ởng n_ bi!n & àn B^n h< ại &"i. K "ng ngờ n_ k\ &"i mà fi?u mạng c !& c ung kCi 3 con B^n ii*. TBong fLc & 4Yng &i!cX bZng n iên c_ mH& giang n_i h àn bà n { n àng & oảng ju* &*i JCon hV & ^ng B>iX con hV & ^ng B>iJ T"i gi%& m\n & ức e%yX &im &"i kSn cRn >i H9 kà guy ng ) c0u c uy#n h_ mVi. Pu* m6y ngày g*u & \ &"i h45c n 6& &0m. D*u i i h45c n 6& &0mX &"i mCi i<u h45c c 0n &4Cng c/* gi6c mY h_. T \ B* 3 con B^n hHc ii* fà 3 &0m hHc & *mX g0n gi c/* &"i y&Bong mZi c Lng &*X *i crng h?u c_ 3 &0m hHc nàyX k\ k%y mà c Lng &* mCi bN c Lng àn ạ h*u i I fu0n >i k" g3 ii!9z CRn g5i e0y & Kng &Bong &*y &"i c .n fà &"i. G\ k%y &Bong fLc &"i ng ) h!n fà gn "m c Lng c !& c ungX & \ g5i e0y fi?n bi!n & àn con B^n fdn &Ci "m c Lng c !& c ungX CRn i u BKng &B4Cc h_ 0m uX g*u i i &iêu ei#& 3 con B^n hHcX & \ i u BKng &Bở fại g;ng g/*X o*n &4Yi m;& B45i. K u BKng fà bi<u &45ng c o &0m & *n &Nn c/* c Lng &* yng )* fà &0m $ %&z T0m $ %& c/* c Lng &* fLc nào crng &Bong g;ng & *n &Nn X c qng ju* 3 &0m hHc &Bong c Lng &* ju; mạn X nên hV c "n k[i &0m $ %& c/* c Lng &*. K i!n c Lng &* bN f`n W9 fu0n >i k" g3 ii!9. N ờ &"i ni#m $ %& n i?u ndm i "ng gi;n hoạnX nên &0m $ %& c/* &"i mCi c_

hầy h/ & ần fOc kà t c . erng mVn h< &iêu ei#& 3 &0m hHcc & *mX g0nX gi c/* &"iX h< &"i h45c n 6& &0m yn 6& &0m ng )* fà c m cRn fại mH& &0m & *n &Nn &Bong &*z K.n & 4* jut bạnX c0u c uy#n &"i kK* i< ở &Bên c m fà c;c h3i 9 _ kCi &0m & L &Bong &*. CRn h;n huIi &0m m* &Bong &* & \ i ;c. MZi i i h3i 9 _ kCi &0m m*X c Lng &* c m cần ni#m $ %&X fà c Lng &O n iên &iêu &*nX bi!n m6&. N 4ng n!u mu3n &0m &* ni#m $ %& h45c & uần & WcX c Lng &* 9 ải giêng ndng ni#m $ %& mZi ngày i "ng gi;n hoạnX & \ &0m $ %& &Bong &* mCi c_ h/ & ần fOc ni#m c0u 1 Di Đà h< h;n huIi &0m m*X &0m & L B* i Fi ng4ời c Lng &*. TBong mZi c Lng &*X *i crng c_ ' c /ng &u &0mc h_ fà &0m $ %&X &0m ng4ờiX &0m m*X &0m & L. K i c Lng &* c !&X &0m nào &Bong c Lng &* mạn YnX & \ &0m h_ eSn c Lng &* hi hầu & *i fàm & 0n h_. Ng )* fà &0m & L c/* c Lng &* mạn YnX & \ &* hi hầu & *i fàm & 0n & L. Tại g*oT G\ &0m & L 9 ải hi hầu & *i fàm & LX h_ fà hi?u h4Yng n iên. Crng n 4 cuHc g3ng àng ngày c Lng &* & 4ờng & 6y. Ng4ời c_ &0m &3& & \ hi &Ci n Ang nYi fàm ki#c &K & i#nX giL9 ng4ời y&0m ng4ời.z Ng4ời c_ &0m & *m & \ hi f4ờng gạ&X &BHm c4C9 y&0m & L.z Ng4ời c_ &0m ;c & \ hi Vm ạiX gi!& ng4ời y&0m m*.z Ng4ời c_ &0m $ %& & \ hi &u àn hH c Lng y&0m $ %&.z K i c Lng &* g3ngX &0m c Lng &* eSn e^&. K i c !&X &0m c Lng &* crng eSn e^& c Lng &*X c C i "ng c_ &Bời $ %& *y mH& h6ng & iêng fiêng nào c_ & < o!9 h`&X &BKng 9 ạ& *y b*n 9 4Cc c o c Lng &* yN!u c Lng &* &3&X &u àn hH c LngX & \ C 4 $ %& kà C 4 -> T;& fLc nào crng gi* H c o c Lng &*. Ei* H i "ng c_ ng )* fà o!9 h`& ki#c fu0n >i c/* c Lng &*X mà fà &B5 fOc c o c Lng &* c_ h/ 9 4Yng &i#nX i ả ndng &O hH kà hH & *z D[ TBời $ %& c_ mu3n o!9 h`& ki#c fu0n >i c/* c Lng &* crng i "ng h45c. Tại g*oT G\ &ạo _* c_ fu%& c/* &ạo o;. N!u TBời $ %& c_ & < o!9 h`&X & \ Put Ngài hV bi!n cUi &* bà h*u i I nàyX & àn & iên h àng k)n cuu !& B>i. Put Ngài h0u cần 9 ải cOc n ac ou3ng h0yX eạy eZ c Lng &* fàm g*o &u àn h< giải & o;&T $ %& 1 Di Đà fà ng4ời c_ 9 ;9 n Vn & ần & "ngX nên Ngài & 6y BU cUi &BờiX hN* ngWcX h0u h0u Ngài crng & 6y. G\ & 6yX nên Ngài i<u BU &ại g*o c Lng g*n 9 ải bN fu0n >i h*u i I k" g3 ii!9. Ngài & 4YngX mu3n cứu !& c Lng g*n nên Ngài eạy eZ c Lng &* &u àn ni#m $ %&X h< &0m $ %& c Lng &* c_ h/ & ần & "ng h;n huIi h45c &0m m*X &0m & L B* i Fi ng4ời c Lng &*. Đ< 9 L& f0m c ungX &0m $ %& c/* c Lng &* mCi c_ h/ & ần fOc c iêu cảm h45c C 4 $ %&X h!n nYi &i!9 eSn c Lng &* g*n k? cUi $ %&. K "ng Ni#m D*u i i h45c n 6& &0m c m cRn mH& ni#mX &"i càng &in g0u kào gO n i#m mầu c/* $ %& 9 ;9. T"i juy!& &0m ni#m &in &6n Yn. L0u ngàyX i "ng ngờ $ %& 9 ;9 k" c[ng y Au. TB4Cc ii*X i i nào &"i i ởi ni#m & \ &"i mCi ng 8 &i!ng ni#m. CRn b0y

giờX &"i i "ng i ởi ni#m c i cảX &O hHng n ạc ni#m &Bong hầu &"i &BIi fên kà mH& hi?u i~ fạ Yn fàc n ạc ni#m $ %& này c_ fin &;n . K i nào &"i guy ng ) *y n_i c uy#n & \ n_ &ạm ngKngX cRn i i nào hầu _c &"i Bản & \ n_ ni#m. DO oạ& hHng &*y c 0n i "ng fàm &Bở ngại &i!ng ni#m. N!u &"i guy ng ) .& & \ &i!ng ni#m kSn &i!9 &Wc. C m i i nào &"i guy ng ) & %& gO & \ n_ &ạm ng4ng. N_i &_m fạiX ng )* fà n ạc ni#m &Bong hầu &"i i "ng b*o giờ ngKng. N!u ng/ mê & \ i "ng ng 8X nu* h êm fp gi%& m\n & ức gi6c & \ fại ng 8. T %& B* i "ng 9 ải n ạc ni#m c_ fin &;n X mà fà i i c Lng &* ni#m $ %& &Ci cản giCi i "ng ni#mX & \ "ng $ %& &Bong &* ni#m oài i "ng eứ&. C qng ju* i i c Lng &* guy ng ) *y &ức gi%nX & \ c Lng &* i "ng cRn h/ hNn &0m h< ng 8 c0u ni#m $ %&. C ^c jut bạn gn ng )X n!u ng 8 cả ngày fSn h êm n 4 k%y & \ c ;n c !&. K.n & 4* jut bạnX i "ng 9 ải k%y h0u. Ng45c fạiX 0m & *n & %& fà *n fạc kà &O &ại i "ng c i g;n bvng. € &Bên hời nàyX i "ng c_ hi#u n ạc nào *y bvng n ạc ni#m $ %&. TB4Cc ii*X &"i B6& & .c ng 8 n ạc. N ạc fà mH& 9 ần gO g3ng c/* &"i. N 4ng b0y giờX &"i i "ng cRn mu3n ng 8 n ạc nA*X k\ &i!ng n ạc ni#m &Bong hầu &"i fà mH& eRng gu3i m;&X fà i Lc n ạc &Bời kCi 0m & *n eu e4Yng uy?n ei#uƒ fàm c o cUi fRng &"i & *n & ản & o;& &Wc. CRn mH& hi?u i~ ei#u nA* fàX i i c Lng &* hV ni#m &Ci cản giCi JK "ng Ni#mJ & \ c_ & < & *y hIi n ạc ni#m $ %& &Bong &0m. Crng n 4 c Lng &* ng 8 mH& hi#u n ạc ni#m oài & 6y c ;n. Mu3n & *y hIiX & \ c m cần ng 8 n ạc ni#m $ %& i ;c c o & 0m kào &0mX fà gn c_ & êm n ạc ni#m mCi. T %m c .X c Lng &* c_ & < ng 8 mH& fLc *i o`c b* foại n ạc ni#m i ;c n *uX &[y & 8o c Lng &* i ởi ni#m. N 4ng n!u mu3n giA h45c &i!ng n ạc ni#m &Bong &0m BU BàngX & \ &* nên & 4ờng ouyên ng 8 bdng ni#m $ %&. N!u i "ngX c Lng &* c m cRn fại mH& foại n ạc ni#m nguyên & /y mà & "i y€ h0y &"i c m nêu & êm kài hi?u n i#m mầu c/* $ %& 9 ;9. TBên & Oc &!X i i c Lng &* hV &Ci cản giCi i "ng ni#mX & \ gn i "ng cRn 9 0n bi#&z K "ng Mi#ng &"i i o8X &0m &"i i "ng hHngX ( hH ng4ờiX m`c i# c ê i 8nX K 8nX c êX c uiX &B;c X c uy#n c/* hờiX Đời fà giảX cần c i c 69 &B4Cc. -L& giả &"i h`& i# ki!& bàiX ĐV c 69 n %n i 8nX c êX c ui &B;c . G3n & ! gi*n &6& cả fà i "ngX Lời 9 i!m eNX n { Yn gi_ & oảngs

( Ng )* Di#u Âm TB4Cc ii*X &"i ng 8 Ngài 9 ;9 g4 TNn K "ng & uy!& giảng &Bong bH Kin G" L45ng T a. Ngài n_icJT6& cả h# &u c/* $ %& h?u h45c & a it & ;c e*n fà Di#u Âm.J LLc h_ &"i i<uc Di#u fà uy?n ei#uX Âm fà 0m & *n X cHng fại fà 0m & *n uy?n ei#u. LLc h_ i<u fà i<u k%y & "iX n 4ng fại i "ng i<u ln t c/* $ %&. D*u i i h45c n 6& &0mX &"i mCi & 6m t ng )* c*o & 0m c/* *i c A Di#u Âm. T \ B*X b6& cứ h# &u c/* $ %& i i h45c n 6& &0mX & \ h?u ng 8 h45c 0m & *n uy?n ei#u này. G\ k%y mà $ %& h`& 9 ;9 e*n c o &6& cả $ %& &u fà Di#u ÂmX b*o àm mH& t ng )* c*o & 0mX i "ng & < ng ) bàn. G\ c m c_ *i c A Di#u ÂmX mCi c_ & < eiMn hạ& mH& c;c c .n o;c gO uy?n ei#u 0m & *n X mà vng ngày &"i h*ng ng 8 h45c. K "ng n Ang c m mH& ni#m 0m & *n uy?n ei#uX mà cRn fà mH& eRng gu3i m;& n i#m màu &u"n c ảy &Bong &0mX i "ng c[ng &%n. Âm & *n uy?n ei#u R* n %9 kCi eRng gu3i m;& &Bong &0mX i i!n &"i fLc nào crng g3ng &Bong ni?m *n fạc &O &ạiX hLng kCi c0uc Ni!& bàn giA* c 3n T* bàX c o &"i mH& cảm gi;c & o;& &WcX n 4 mH& h_* g8n gần b[n mà c qng "i &*ng m[i b[n. ( Ng )* C0u JN 6& T0m -6& LoạnJ. LLc mCi ac hạoX c_ b* hi?u &"i fu"n fu"n guy ng )X & ^c m^c. Tại g*o c Lng &* c_ & < ni#m h!nc N 6& &0m b6& foạnT N 6& &0mX c m cRn mH& ni#mT Ni#m mà i "ng ni#mX i "ng ni#m mà ni#mT D*u i i h45c n 6& &0mX &"i mCi fVn ngH h45c b* t ng )* c*o & 0m này. Lời c/* Ngài C4u•m*•f*•T %9 eNc c N 6& &0m b6& foạn. C0u này oàn &oàn c .n o;c. K "ng n Ang c .n o;cX mà cRn c_ eWng t & 0m g0uX nên i i!n c Lng &* i<u fầmX c o fà Ngài eNc i "ng h45c c .n o;c. C Lng &* h?u c_ mH& c0u Fic Làm g*o ni#m $ %& c_ & < hạ& h!n n 6& &0m b6& foạnT Đi?u này k" c[ng i _ i dnX fp c Lng &* ni#m $ %& cả hời mà kang &4ởng kSn cRnX & \ fàm g*o c_ y kang kVng g*n T G\ k%y mà c Lng &* o*ng m*ngX i "ng c_ &O &in. C Lng &* o*ng m*ng fà k\ c Lng &* i "ng i<u t c/* Ngài y& %& B* t Ngài eNc B6& hYn giảnX k\ c Lng &* i "ng i<u nên &Bở & àn 9 ức &ạ9z Ngài n_i &Bên c;i c Yn &0m $ %& &;n c/* c Lng &*X i "ng 9 ải n_i &Bên c;i &0m kang &4ởngX c 69 &B4Cc c/* c Lng &*. Gang &4ởng kà ng i#9 c 4Cng c/* c Lng

g*n i "ng b*o giờ !&. N!u c_ & <X $ %& h0u cần eạy c Lng &* 9 4Yng 9 ;9 &u h< hCi ng i#9 kVng g*n T yhCi ng i#9c fà m*ng & 8o ng i#9. GVng g*n c fà & o;& i Fi fu0n >i. Lu0n >ic fà hầu & *i &Bở fạiz. C Lng &* o4* n*yX bF juên &0m & %& y&0m $ %&z c/* c Lng &*. C Lng &* vng ngàyX c m e[ng c;i &0m kang &4ởngX c 69 &B4Cc c/* & 0n giả &ạm y&0m giảz h< n \n gO ki#c nên c Lng &* mCi i<u fầm t c/* Ngài. DWng t c/* NgàiX fà i i c Lng &* 9 ;& &0m ni#m $ %&X fà c Lng &* hV e[ng &0m $ %& c/* c Lng &* h< mà ni#m $ %&. LLc mCi 9 ;& &0m &u ni#mX e) n iên kang &4ởng i•o h!n e>n e%9. Ni#m mH& & ời gi*nX & \ &0m $ %& mCi h45c & ức &mn . K i &0m $ %& h45c & ức &mn X & \ &0m mCi bi!& 9 0n bi#& h0u fà &3& o6uX c ;n &à. Ni#m &in &6n f0u ngàyX c Yn &0m $ %& &;n c/* c Lng &* i<n i#n. TB. &u# i *i mởX ou* huIi !& c;c &0m m*X n Y blnX o6u o* c/* c Lng &*X i 3ng c ! h45c kang &4ởng yi 3ng c ! i "ng c_ ng )* fà ei#& gạc z K i &0m oàn &oàn h45c & *n &Nn X i "ng cRn bN c;c &0m foạn eSn e^&X mê o`c y&0m foạnX i "ng 9 ải kang &4ởng foạnz. Puy!& mH& fRng ni#m $ %& h< & àn $ %&X e[ c o k%& hIi g*o eờiX kr &BW gW9 hIX &0m &* kSn iiên hNn giA c0u 1 Di Đà. N 6& • MH& fRng T0m • C uyên &0m ni#m $ %& -6& • K "ng & 3i c uy<n. Loạn • K "ng bN foạn &0m mê o`c. G%y c0u n 6& foạn c/* Ngài C4u•m*•f*•T %9 eNc X oàn &oàn c .n o;cX hLng kCi t ng )* iin hi<n c/* $ %&. Ngài +uy?n TB*ng T*m Tạng eNc c N 6& &0m # ni#m. ngài n_i &Bên c;i cdn cY i<u bi!& c/* c Lng g*n . Ngài oàn &oàn i "ng n_i &Bên c;i gO i<u bi!& c/* NgàiX h0y fà i I &0m eWng t c/* Ngài. Tại g*oT G\ Ngài & 6y c0u n 6& &0m b6& foạn ju; c*o & 0m. Ngài g5 cdn cY c Lng g*n i "ng i<u gu3&. G\ mu3n hH c Lng g*n X nên Ngài eNc n 6& &0m # ni#m. G\ Ngài bi!& BUX c m cần c Lng g*n N 6& &0m # ni#mX & \ c Lng g*n gn hạ& h!n N 6& &0m b6& foạn. MH& Ngài eNc &Bên &0m c/* c Lng g*n . MH& Ngài eNc &Bên cdn cY c/* c Lng g*n . N %9 *i c0u eNc c/* *i Ngài c ung fại kCi n *uX c Lng &* gn & 6y JT %9 &oàn & %9 m|.J +*i c0u này bI &Lc kà &B5 fOc c o n *uX i i!n c o c Lng g*n h45c n i?u gO f5i fạc i<u bi!& &K 9 ;& &0m &uX c o &Ci i i & àn juả. C"ng hức c/* *i Ngài g4 &I & %& fà k" f45ng k" biên. Tại D*o Ng4ời Tu L4u Lại 7; L5i

$ %& eạy c Lng &* &u ni#m $ %&X fà ni#m c o "ng $ %& c/* c Lng &* & ức &mn . K i &0m $ %& c Lng &* i<n i#nX & \ &O n iênX &0m c Lng &* gn R* n %9 kào &0m c/* $ %&. ‡n g;ng & ần fOc c/* $ %& fLc nào crng &F* !& i "ng gi*nX c m cần &0m $ %& c/* c Lng &* & ức &mn X R* n %9 kào &0m $ %&X & \ c Lng &* gn h45c & ần fOc c/* C 4 $ %& gi* &B\. $ %& n_ic JT0m $ %& kà &0m c/* c Lng g*n k3n h>ng mH& & < i "ng *i.J N!u &0m $ %& c/* c Lng &* i<n i#nX & \ cảm ứng h45c Ngài h*ng ở cạn c Lng &*. Crng n 4 mH& cWc n*m c 0mX bN h_ng h6& f0u ndm gn m6& hi gức L&. N 4ng n!u c Lng &* Bu* gạc cWc n*m c 0mX & \ n_ gn & u L& h45c cWc n*m c 0m h3i ei#n. T0m $ %& kà &0m c/* c Lng g*n crng n 4 *i cWc n*m c 0m h3i ei#n. ‡n g;ng & ần fOc c/* $ %&X fLc nào crng b*o 9 / g;u ngV m4ời 9 4Yng k" c[ng &%n. C qng ju* &0m $ %& c/* c Lng &* bN c "n k[i k" & m ii!9X c m cRn hầy eSy &0m m* eY bln. Nên & ần fOc &0m $ %& c/* c Lng &*X i "ng & u L& h45c ;n g;ng & ần fOc c/* Ngài. C0u $ %& i#u 1 Di Đà c_ mH& & ần fOc k" gongX c_ & < giL9 c Lng &* Bu* gạc ng i#9 &HiX h< c Yn &0m $ %& &;n i<n i#n. C Lng &* ni#m mH& ngàyX fà mH& ngày Bu* bC& &0m m*. Ni#m càng n i?uX &0m m* kang &4ởng càng bC&X &0m $ %& càng &dng. L0u ngàyX n ờ & u L& h45c & ần fOc c/* C 4 $ %&X mà &0m &* h45c hNn . ĐNn f0u ngàyX &.c fry & àn n Ang kiên o; f5i h/ màu. Màu g^c c/* o; f5i fà n ờ & u L& h45c & ần fOc ;n g;ng h/ màu c/* $ %&. N ờ & u L& h45c & ần fOc c/* $ %&X mà ng4ời ni#m $ %& &0m & ần *n hNn . ‡n g;ng & ần fOc c/* Ngài &K biX m;& B45iX n 4 eRng gu3i n i#m màu &u"n c ảy &Bong &0m. L0u ngàyX &0m c Lng &* &K bi n 4 &0m $ %&. C Lng &* gn cảm ứng h45c Ngài h*ng ở cạn bên. $ L& f0m c ungX c m cần i ởi ni#mX Ngài kà C 4 T ;n ở ng*y &B4Cc m`&X &i!9 eSn c Lng &* g*n k? CUi $ %&. Ni#m $ %& Đại T K* K.n & 4* jut bạnX ngoài 9 ;& &0m b> h?X nguy#n ni#m $ %& h< & àn $ %&X c Lng &* cRn 9 ải fàm n Ang ạn nguy#n n 4 $ %& eạyX fà &O hH kà hH & * y&O hHc fà gO cứu m\n . ĐH & *c fà cứu ng4ờiz C Lng &* h*ng &u &Nn hHX ng )* fà c Lng &* h*ng &u 9 ;9 m"n hại & K* c*o giêu n 6& c/* $ %&. TNn c fà &Nn ng i#9 kà &Nn &0m. ĐHc fà &O hH kà hH & *. Đại & K*c fà b*o f* k" c[ng &%nƒ t ng )* fàX i i c Lng &* &u ni#m $ %& hại & K*X 9 ải c_ &6m fRng b*o f* k" c[ng &%n n 4 $ %&. ĐH ng4ời fà c"ng hứcX i "ng 9 ải fà 9 4Cc hức. N!u c Lng &* c_ &i?n & \ h8m b3 & .X h< &ạo 9 4Cc hức. CRn n!u c Lng &* ng …o i "ng c_ &i?nX & \ c Lng &* i uyên ng4ời &u ni#m $ %&. C"ng hức fCn Yn 9 4Cc hức. N 4ng c"ng hức mà & i!u 9 4Cc hứcX & \ crng i "ng h45c oàn &oàn m| mVn. K "ng 9 ải c Lng &* b3 & . n i?u &i?nX & \ mCi c_ n i?u 9 4Cc hứcX mà 9 ải &.n ở c ZX c Lng &* fàm !& gức c/* c Lng &*.

Crng n 4 ng4ời giàu c_X a b3 & . n i?u &i?nX n 4ng a fại i "ng &u ni#m $ %&X & \ a crng i "ng h45c kVng g*n . +a c m h45c ii!9 g*u fàm ng4ời giàu c_ mà & "iX B>i crng 9 ải bN fu0n >i. T ời n*y n i?u ng4ời c m fo &u 9 4CcX i "ng fo &u giải & o;&X h0y mCi & %& fà h;ng &i!c. K i c Lng &* 9 ;& nguy#nX ni#m $ %& h< & àn $ %&X c Lng &* 9 ải mH& fRng bu"ng oảX &in &6n &O hH kà hH & *. C Lng &* 9 ải juy!& &0m &uX h< f6y h45c 9 lm c 6& c*o n 6&. Put bạn hKng i<u fầmX c o fà c Lng &* ng ) n 4 k%yX fà c3ng c*o ngV mạn *y fà & *mƒ oàn &oàn i "ng 9 ải. Đ0y fà mWc h.c X mà c Lng &* 9 ải juy!& &0m &uX h< hi h!n kiên mVn. G\ i i c Lng &* &uX i "ng c_ &.n &0m juy!& fi#&X & \ c Lng &* gn bN & 3i c uy<n. TBên cUi COc Lạc c_ c .n 9 lm kVng g*n c b* 9 lm & 45ng g*n X b* 9 lm &Bung kà b* 9 lm ạ. N!u c Lng &* h45c & 45ng g*n X gn bi!& &B4Cc ngày giờ kVng g*n . $ L& f0m c ungX T*m T ;n gn h8m o* g8n ngàn c;n c/* c Lng &* &u b6y f0uX c_ h45c &Bên *o b;u. Đ< c Lng &* ng>i kàoX B>i &i!9 eSn c Lng &* g*n k? CUi $ %&. K i h!n CUi $ %&X & \ o* g8n fi?n nở B*X c Lng &* gn & 6y $ %& 1 Di Đà. Ng*y fLc h_X c Lng &* gn c_ iim & 0n &o fCnX c_ 32 &4Cng &3&X =0 kw h{9X kà 2 foại & ần & "ng gi3ng y n 4 Ngài. CRn n!u c Lng &* c m &O hHX mà i "ng c_ &6m fRng hH & *X i "ng c Nu b3 & . h< &ạo 9 4Cc hứcX & \ c Lng &* c m h45c ạ ạ g*n . C Lng &* gn i "ng c_ h45c n i?u 4u hi<mX n 4 ng4ời c ứng juả & 45ng & 45ng g*n . Tuy n iênX c Lng &* crng h45c kVng g*n k? cUi COc LạcX n 4ng 9 ải g3ng &Bong o* g8nX mH& & ời gi*n B6& f0u h< &u &%9. D*u i i &u &%9 & àn c"ngX c Lng &* gn g`9 h45c $ %& 1 Di Đà. LLc h_ c Lng &* mCi c_ h/ iim & 0n k{n &oàn gi3ng y n 4 Ngài. Tuy n_i fà ở &Bong o* g8n &u &%9X n 4ng crng h45c gung g4Cng n 4 cUi &iênX fu"n fu"n c_ C 4 -> T;& ngày hêm eạy c o c Lng &* &u àn . € cUi COc Lạc i "ng c_ & *i g*n X i "ng c_ fu0n >iX c m c_ o* g8n _* g*n X nên i i o* g8n nở B* & \ fà ngày c Lng &* & àn $ %&. G\ k%y mà $ %& eạyc JK i c Lng g*n X b6& cứ *i ni#m $ %& hại & K*X & \ h?u c_ mH& o* g8n mac fên &Bong *o b;u ở &Bên ở &Bên CUi $ %&.J +o* g8n fCn *y n FX màu g^c i ;c n *u kà n i?u *y .& & ần fOcX fà 9 ải coi c"ng 9 u &u &%9 kà ạn nguy#n c/* mZi ng4ời. K i C 4 $ %& n \n o*g8nX fà bi!& h45c c"ng 9 u c*o & 69 ạn nguy#n c/* mZi ng4ờiX c C i "ng c_ C 4 $ %& nào ng>i &Bên h_ & 8o eUiX h< t c Lng &* mà c 6m hi<m & 69 c*o. Crng n 4 c Lng &* &B>ng mH& c %u ii<ng &Bong n àX n!u c Lng &* giêng &m*X &4Ci n4CcX c dm g_cX & \ n_ mac &4Yi &3&X m*u c_ nWX nở o*X màu g^c BOc Bp. N!u bF bêX & \ o* gn n FX •oX o6uX & %m c . cRn bN c !&. K i ni#m $ %& crng k%yX mH& c0u ni#m $ %& fà mH& gia& n4Cc & ầnX &4Ci c o o* g8n c Lng &* &4Yi &3&. Nên i i ni#m $ %&X c Lng &* 9 ải ni#m &in &6n i "ng & 3i c uy<nX i "ng bF nu* c Kng.N!u bF nu* c KngX o* g8n gn bN c !& kà bi!n m6& &Bong *o b;u.

C Lng &* c_ & < bF dnX bF ng/X bF fàmX n 4ng i "ng & < bF c0u ni#m $ %&X k\ h0y fà &4Yng f*i k)n cuu c/* c Lng &*X cRn &4Yng f*i i#n &ại c m fà &ạm & ời. C Lng &* Vy b\n &0m mà guy ng ) fạiƒ hKng *y & 0n giả h< m6& & 0n $ %&X cu3i c[ng 3i &i!c gn i "ng cRn iN9 nA*. K i ni#m $ %& 9 ải ni#m mZi ngàyX hKng b* >i ni#m b* >i i "ngX fp o* g8n bN c !&X fà c"ng 9 u &u ni#m c/* c Lng &* crng m6& & 8oX k\ c"ng hức i ;c kCi 9 4Cc hức. $ 4Cc hức m\n &ạo b*o n iêu fà c_ b6y n iêuX i "ng b*o giờ m6&ƒ n 4ng c"ng hức mà bF nu* c KngX & \ m6& !& &6& cả. M6& !& c_ ng )* fà m6& !& c"ng 9 u &u &%9 &B4Cc ii*X n 4ng c /ng &u c/* c0u ni#m $ %& kSn cRn. C m cần c Lng &* juy!& &0m &u &%9 fạiX & \ c /ng &u crng n 4 ạ& gi3ng nly mầm mac fại. Tuy n_i fà n_i k%yX n 4ng & u Fi mạng g3ng c/* c Lng &* B6& ng^n ng/iX n!u i "ng c3 g^ngX fp m6& & 0n nàyX & \ h0u cRn cY Hi mà &B>ng fại. N!u fp &B>ng fại i "ng iN9X &Ci 9 L& f0m c ungX i "ng c_ o* g8n ngàn c;n X & \ fàm g*o c Lng &* g*n k? CUi $ %&X h< o* f\* & ! gi*n &à m* nàyT Đức TK $ W &K bi & 4Yng c Lng g*n k" bờ b!n. Ngài bi!& c Lng g*n ngu giX i "ng h/ cdn euyênX i _ c_ & < &O &u h< giải & o;&X nên Ngài &\m B* m"n &u ni#m $ %&X h< giL9 c Lng &* hCi ng i#9 kVng g*n yng )* fà m*ng & 8o ng i#9 h< kVng g*n .z K i fên h45c CUi $ %&X e[ c o c Lng &* c_ ngu giX n ờ & ần fOc c/* C 4 $ %& gi* HX c Lng &* gn c_ h/ &B. &u#.h< &u &%9 & àn $ %&. Tại g*o m"n &u &Nn hH fại c*o giêu h# n 6&T G\ c Lng &* c_ nHi fOc kà & * fOc. N!u i "ng c_ & ần fOc c/* C 4 $ %& gi* HX c Lng &* c_ &u b*o n iêu 1 &dng i~ ii!9X crng i "ng & < & àn $ %&X n_i c i fà fà mH& hời. $ %& n_ic JM"n &u này c*o giêu i _ &inX n!u *i &in h45cX fà ng4ời này hV c_ &u n i?u ii!9X nên ii!9 này cY euyên & uần & Wc c .n m[i mCi c_ h/ &B. &u#X c /ng &uX mà & 0u n %9 h45c uy?n cY c*o & 0m c/* n_.J Ngài 9 ;9 g4 TNn K "ng n_ic JKi!9 nàyX c Lng &* g`9 h45c m"n &u c*o giêu nàyX fàc Lng &* m*y m^n cRn Yn fà &BLng g3 bạc &x.E`9 hV fà i _X mà &.n g0u &u ni#mX & \ fại càng i _ Yn. Put crng n 4 mR iim h;y bi<n ngàn ndm mH& & ởi.J Ngoài m"n &u này B* & i!& ng ) &Bên hời nàyX i "ng cRn m"n &u nào c*o giêuX c_ & < &u &Bong mH& hờiX mà h45c kVng g*n ykVng g*n h>ng ng )* kCi & àn $ %&z Đại Nguy#n T ứ M4ời T;m G\ & 4Yng c Lng g*n X nên Đ6ng TK $ W 1 Di Đà hV f%9 B* '= hại nguy#n yng )* fà hại & <z € h0yX &"i c m nêu B* hại nguy#n & ứ 1= c/* NgàiX k\ &Bong '= hại nguy#nX hại nguy#n & ứ 1= fà ju*n &Bang n 6&. Đ0y fà hại nguy#n & ứ 1= c/* Đức TK $ W 1 Di Đàc JEiả gu &"i & àn $ %&X c Lng g*n m4ời 9 4Yng !& fRng &in 4*X mong mu3n g*n k? cUi n4Cc c/* &"iX o4ng e*n i#u &"i c o h!n m4ời ni#mX mà c qng h45c

g*n X & ời &"i i "ng giA ng"i c ;ng hqngX c ;n gi;cX c m &BK n Ang iw &ạo &Hi ng Nc X c ê b*i c ;n 9 ;9.J K.n & 4* jut bạnX h_ fà hại nguy#n & ứ 1= c/* $ %&. Ngài n_iX n!u c Lng g*n &B4Cc i i c !& mà ni#m h45c m4ời ni#m fiên &Wc yng )* fà m4ời YiX i "ng cần Yi ng^n *y eàiz mà Ngài i "ng h!n nYi &i!9 eSn ng4ời h_ g*n k? CUi COc Lạc c/* NgàiX & \ Ngài & ? i "ng fàm $ %&. Pu* '= hại nguy#n c/* $ %&X c Lng &* & 6y Ngài & 4Yng c Lng &* k" bờ b!n. C * m{ c Lng &* cRn c 4* & ? & 3& kCi c Lng &*X k%y mà Ngài & ? kCi c Lng &*X c o & 6y nZi i I &0m kà fRng &K bi c/* Ngài cRn fCn Yn &Bời bi<n. C Lng &* fà 9 àm 9 u cRn coi n`ng fời & ?X i "ng e;m & ? bK* bViX i "ng fn fời & ? c/* Đ6ng TK $ W c Lng &* i "ng e;m &in g*oT G\ & 4Yng c Lng g*n ngu gi i "ng c_ h/ fRng &inX nên Ngài f%9 fời & ? h< giL9 c Lng g*n c_ kAng fRng &in. Ngài hV fàm !& gức c/* NgàiX c qng ju* c Lng &* i "ng c_ h/ cdn euyên 9 4Cc 9 ầnX &in g0u ni#m $ %&. Đ0y fà hi?u &Hi ng i#9 c o c Lng &*. C_ n i?u ng4ời &Bong c Lng &* ng i ngờX ng ) fà n!u &B4Cc i i c !& mà ni#m h45c m4ời ni#mX gn h45c kVng g*n k? CUi $ %&X k%y &Bên & ! gi*n này h0u cRn *iT K.n & 4* jut bạnX ng 8 ju* m4ời ni#m eM ju;X n 4ng i "ng eMX k\ c_ m6y *i &Bên hời nàyX &B4Cc i i c !& mà ni#m h45c m4ời ni#m fiên &WcT Tại g*oT G\ i i mH& ng4ời g^9 c !&X & ần & ức bN mê m*nX &ứ hại &*n BV y&ứ hạic fà & 0n c/* c Lng &*z c Lng m* eàn giO&X o*n gi*X &B;i c / k0y ju*n hRi n5X &0m & ần oảng 3&X fuy!n &i!c mạng g3ngX k5 conX &i?n bạc kà e*n kang.k..k. C 4* n_i fà &B4Cc i i c !& g`9 c uy#n i "ng m*yX & < o;c bN h*u hCnX g*n &0m o;n %nX & \ fàm g*o c_ h/ g;ng gu3& h< mà giA c ;n ni#mT Ng 8 ju* & 6& eM n 4ng i "ng eMX k\ mH& ng4ời &B4Cc i i c !& mà c_ & < ni#m h45c m4ời ni#m fiên &WcX fà ng4ời này hV c_ c"ng 9 u &u ni#m $ %& n i?u ndmX nên c0u ni#m $ %& mCi h45c & uần & Wc in g0u kào &0m & ức. N ờ ni#m $ %& n i?u ndm mà &0m & ần h45c *n hNn X bi!& & 0n này fà giảX coi n { bản && 0nX bu"ng oả &6& cảX e[ &B4Cc i i c !& & < o;c c_ bN h*u hCn. +a i "ng bN 9 0n &0mX k\ k%y mà ng4ời này mCi c_ h/ g;ng gu3& giA h45c c ;n ni#mX h< ni#m fiên &Wc m4ời ni#m. D[ fà mH& ng4ời hV ni#m $ %& n i?u ndmX &B4Cc i i c !&X ng i#9 n`ng cRn n i?uX i "ng m*y bN gO h*u hCn & < o;cX g*n &0m g0n %nX i "ng giA h45c c ;n ni#mX crng i _ h45c kVng g*n . Đi?u này c Lng &* fu"n fu"n g i n C kà f4u t. Lp c Lng &* bN *i h0m c !&X ng*y gi0y 9 L& h_X c Lng &* nên ng )c h0y fà ng i#9 c Lng &* hV gi8oX giờ c Lng &* 9 ải &BảX i "ng nên g*n &0m & [ %nX mà Vy giA c ;n ni#m h< ni#m $ %& c o h!n i i &^& & ởX & \ C 4 $ %& gn h!n &i!9 eSn c Lng &* g*n k? CUi $ %&. CRn n!u 9 L& cu3iX c Lng &* o;n %nX juên hi ni#m $ %&. $ %& c_ mu3n cứu c Lng &* crng i "ng h45cX mà c Lng m* gn h!n B4Cc c Lng &*. C o nên & ần & ức &B4Cc i i c !& B6& fà ju*n &BangX fàm $ %& *y fàm m*X c m c;c n *u mH& guy ng )

c/* & ần & ứcX mà eSn e^& fu0n >i. G\ & 6y & ần & ức &B4Cc i i c !& B6& fà ju*n &BangX nên Đ6ng TK $ W mCi eạy c Lng &* &u ni#m $ %&X h0y fà i I &0m kà eWng t c/* Ngài. Tại g*o ng4ời &u ni#m $ %& &B4Cc i i c !&X crng cần c_ & 0n bvng juy!n & uHcX *y bạn b… h>ng &u giL9 hp &B5 ni#mT Tuy c Lng &* ni#m $ %& hV n i?u ndmX n 4ng c_ m6y *i e;m c ^c 100‰100 giA h45c c ;n ni#m &B4Cc i i c !&T N!u 9 L& f0m c ungX c_ ng4ời giL9 hpX *y m;y ni#m $ %& &B5 ni#mX & \ ng4ời c !& gn n^m c ^c 100‰100 kVng g*n . G\ k%y mà ng4ời &B5 ni#m B6& fà ju*n &BangX i "ng n Ang ng4ời &B5 ni#m giL9 n ^c n ở & ần & ức c/* ng4ời g^9 c !& giA h45c c ;n ni#mX mà cRn giL9 ou* huIi hi n Ang kong >n o*n gi* &B;i c /X h*ng k0y ju*n ng4ời g^9 c !&. K.n & 4* jut bạnX n!u c Lng &* i uyên c * m{X *y c >ng con c Lng &* ni#m $ %&.X mà a i "ng c_ h/ cdn euyênX 9 4Cc 9 ần h< &in g0u ni#m $ %&. T \ c Lng &* 9 ải cần ni#m $ %& &in &6n kà c uyên cần Yn. Tại g*oT G\ fp &Bong gi* h\n c Lng &* c_ ng4ời & 0n g^9 c !&. LLc h_X c Lng &* giA h45c c ;n ni#mX b\n &)n X eSn e^&X i *i & N kà &B5 ni#m c o ng4ời g^9 c !&X i uyên a ni#m $ %&X & \ c Lng &* c_ & < cứu h45c kong fin c/* ng4ời & 0n. CRn n!u c Lng &* c !& &B4Cc ng4ời & 0n c/* c Lng &*X i i & 6y c Lng &* h45c kVng g*n B* hi &O &ạiX ng4ời & 0n c Lng &* gn i ởi &0m &in $ %&X ni#m $ %&. N 4 k%yX e[ c Lng &* hi &B4Cc *y hi g*uX c Lng &* h?u c_ & < cứu h45c & 0n n 0n c/* c Lng &*. Đ0y mCi fà &\n & 4Yng c 0n & %&. Đạo $ %& K "ng $ ải Là T"n Ei;o Đạo $ %& i "ng 9 ải fà &"n gi;o. Đạo $ %& fà gi;o ac eạy k? c 0n ftX fn & %& c/* kr &BWX &ạo _* fu0n >iX hạo &0m kà giải & o;&. $ %& 1 Di Đà fà ng4ời c_ 9 ;9 n VnX & ần & "ng kà &B. &u# kiên mVn. Ngài & 6y i ^9 cả &%n 4 i "ngX !& 9 ;9 giCiX cUi &BờiX hN* ngWcX h0u h0u Ngài crng & 6y. G\ & 6yX nên Ngài bi!& h45c fn &ạo _*X fu0n >iX h*u i I c/* c Lng g*n ở i ^9 m4ời 9 4Yng. Ngài h!n h0y fàm & ầyX fàm c * h< cứuX eạy eZX eSn e^& c Lng g*n f\* mê gi;c ngHX & o;& kRng g*n &u. Đạo $ %& fà hạo &K bi c_ gần 3000 ndmX n 4ng c 4* c_ *i hI mH& gia& m;u k\ hạo $ %&. $ %& eạy c Lng &*c J+Vy n3i ạn c/* NgàiX h8m gi;o ac $ %& 9 ;9 f4u &Buy?n i ^9 n 0n gi*nX h< eạy c Lng g*n gi;c ngH f\* mê.J $ %& eạyX &Bên h4ờng f4u &Buy?n $ %& 9 ;9X i "ng &B;n i Fi n Ang c uy#n i "ng &in *y 9 m b;ng. JN!u c_ *i 9 m b;ng c ê b*iX & \ h_ fà c uy#n b\n & 4ờng. C Lng &* i "ng nên gi%n aX mà cRn & 4Yng a n i?u Yn.J Tại g*oT G\ a i "ng c_ h/ 9 4Cc euyên cdn fàn X nên i "ng & < fVn ngH nIi uy?n cY c*o & 0m c/* $ %& 9 ;9. $ %& eạyc JC Lng &* 9 ải & 4YngX cứu !& &6& cả mai foàiX i "ng 9 0n bi#& &"n gi;oX c /ng &HcX giàu ng …oX già &BwX gLc g*n *y jux & ần. G\ &6& cả c Lng g*n h?u b\n hqngJ $ %& & 6y &6& cả c Lng g*n e[ fà foài n F n 4 ki i uln h?u c_ c /ng &u $ %&

&;n . TBong n Ang c Lng g*n h_X crng c_ n i?u hời "ng bà c * m{ c/* c Lng &*X kà c .n bản & 0n c/* c Lng &* hV &Bải ju* fàm & LX & *y \n hIi eạng k" g3 ii!9. C qng ju*X ii!9 này c Lng &* i "ng n CX n 4ng $ %& & 6y kà bi!& BU. N!u ii!9 này c Lng &* i "ng m*u gi;c ngH &u àn h< giải & o;&X & \ ii!9 g*u c Lng &* gn fà mH& c Lng g*n &Bong g;u ngV fu0n >i. Tạo _* c/* kr &BWc TB4Cc ii*X &"i &4ởng &Bên &Bời c m c_ "ng &BờiX C 4 $ %& kà c;c Đ6ng T iêng Liêng i ;c. D4Ci h6& c m c_ &B;i h6& c/* c Lng &*. D*u i i ac Fi iin g;c c/* $ %&X &"i mCi i<uc TBên &Bời c_ 2= &ầng &Bời. C_ 3000 hại & iên & ! giCi i ;c n *u. N_i Biêng k? CUi $ %&X hV c_ n i?u CUi $ %& i ;c n *u B>iX nên mCi gai fà 10 9 4Yng C 4 $ %&. CRn hN* ngWc & \ c_ 1= &ầngX mZi &ầng h?u c_ \n 9 ạ& i ;c n *u. CRn &B;i h6& mà c Lng &* h*ng ởX go kCi m6y & ! giCi &Bên h_ & \ c m bvng ạ& c;&. K "ng 9 ải c m c_ &B;i h6& c Lng &* fà c_ c Lng g*n yc Lng g*n ng )* fà gin &u fu0n >iz mà cRn n i?u &B;i h6& ở c ung ju*n &B;i h6& c/* c Lng &* crng c_ c Lng g*n . $ %& i "ng 9 ải c m ou3ng &B;i h6& này h< cứu c Lng &* & "i h0uX mà Ngài mZi gi0y mZi 9 L& h*ng hi i ^9 nYi 10 9 4Yng & ! giCi h< cứu hH c Lng g*n X nên &Ci giờ Ngài kSn c 4* n %9 Ni!& -àn. T6& cả kr &BW c Lng g*n fà eo &ạo _* &O n iênX eo euyên 59 mà & àn X c C i "ng c_ Biêng mH& Đ6ng T iêng Liêng nào &ạo fên. ]iêng c m c_ cUi T0y $ 4Yng COc Lạc fà eo $ %& 1 Di Đà e[ng 9 •9 fOc & ần & "ngX &Bong n i?u ii!9 &u &%9 c/* Ngài mà o0y & àn . C;c Đ6ng T iêng Liêng i ;c crng k%yX a h?u c_ & ! giCi Biêng c/* a. +a &Ci h0y h?u c[ng mH& mWc h.c c eạy c o c Lng g*n fàm g*o & o;& i Fi i I h*u fu0n >i yn_i k? c ;n hạoz G\ k%yX &Bên &B;i h6& c/* c Lng &* mCi c_ n i?u hạo kà &"n gi;o i ;c n *u. C qng ju* mZi hạo kà mZi &"n gi;o h?u c_ h`c hi<m Biêng c/* a. TB4Cc ii* c Lng &* i "ng i<u BUX nên c Lng &* ng i ngờ. N*y i<u BU &ạo _* c/* kr &BWX c Lng &* nên eSn e^& gi* h\n &u ni#m $ %&X h< ei c4 k? CUi $ %&. +i<u Lầm CLng D4ờng Gà LM -;i LLc &"i c 4* i<u $ %& 9 ;9X &"i & 4ờng & ^c m^cc &ại g*o $ %& &u 9 ải cLng h …nX 4YngX o*X juả kà n4Cc c o C 4 $ %&T T"i ng )c Ngài fà $ %&X & \ Ngài h0u cần m6y & ứ này fàm g\T N!u Ngài cần m6y & ứ nàyX & \ Ngài h0u 9 ải fà $ %& &K bi n 4 ng4ời hời c* &Wng. T"i & 6y i "ng hLng nên hi &\m i<u. T"i Fi n i?u b;c fCn &uIiX fu"n cả b* m{ &"i. C_ ng4ời n_i cLng c o C 4 $ %& e[ngX c_ ng4ời n_i cLng fà h< &F fRng & àn i.n . T"i & 6y *i ft eo &Bên i "ng 59 ft. T"i Fic JLu%& f# này eo $ %& h? B*X *y eo ng4ời hời h`& B*TJ +a n_i fà $ %& h? B*. T %m c .X &"i ng 8 n i?u ng4ời n_ic JŠs T"i b0y giờ bN i IX fà k\ bN $ %& kà m{ Pu;n Âm &BKng 9 ạ&X k\ ndm &B4CcX &"i c_ h!n oin $ %& kà m{ Pu;n Âm 9 [ H c o

con &"i i Fi b#n X &"i gn cLng mH& m0m &B;i c0y. ]>i g*u h_X con &"i h45c i F8 fạiX &"i fại i "ng hi &ạ fMX nên b0y giờ bN &*i nạn nàyX fà k\ &Bời $ %& &BKng 9 ạ& &"i.J T"i ng 8 Bi!& B>i crng i<u fầm C 4 $ %&. Tuy fà &"i &in $ %&X n 4ng &Bong &%n h;y fRngX &"i kSn cRn mH& c L& oài ng ic fà &ại g*o $ %& fại eạy c Lng g*n 9 ải mu* 4YngX h …nX o*X juả kà n4Cc h< fên bàn & ờ &B4CcX B>i mCi fM fạy g*uT D[ &"i fà ng4ời 9 àm 9 uX i i giL9 hp ng4ời &* &"i cRn ln e*n X &ại g*o Ngài fà $ %& fại eạy c Lng g*n cLng e4ờngX fp c Lng g*n ng …o i "ng &i?n & \ i "ng h45c 9 [ H *y g*oT N 4 k%y *i c A JTK -iJ fà giảX i "ng & %&T LLc h_X &"i & %& mu3n h!n c [* &\m TdngX Ni giL9 hp h< giải &F* ng i k6n. N 4ng k\ cuHc g3ng &B"i nIi b"n b* nên i "ng c_ eN9 g`9 TdngX Ni. D*u nàyX cuHc g3ng h45c In hNn mH& c L&X &"i &\m i<u k? iin g;c c/* $ %&. D*u i i ac i<uX &"i & %& fà o6u I kà 3i %nX & 6y &"i ju; ngu gi. C Z cần &\m i<u & \ i "ng &\m i<uƒ cứ hi Fi b; &;n ở ngoàiX h* g3 a fà hạo "ng bà kà ngoại hạo mê &.n eN ho*nX c .n bản & 0n a cRn &4ởng a fà hạo $ %& kà bản & 0n &"i &B4Cc h_ crng n 4 k%yX & %& fà h;ng & 4Yng. THi c o &"i b*o n i#u ndmX mZi hêm c^m n *ng fạy $ %&X n 4ng fại i "ng &in $ %& & %& fRngX cứ oài ng i C 4 $ %&. K i i<u h45c mCi & 6y I & {nX 3i %n. G%y mà b*o n iêu ndmX *i Fi &"i hạo g\X &"i h?u n_i fà &"i hạo $ %&X hLng fà ngu gi h!n h;ng %n. T"i n_i &"i hạo $ %&X mà bản & 0n &"i i "ng i<u mH& c L& g\ k? $ %& 9 ;9X i "ng &\m i<u ac Fi iin g;c c/* $ %&. C m ng 8 fời c * m{ kà n Ang ng4ời mê &.n ngoại hạoX B>i hi 9 m b;ngX ng i ngờ i i!n c o c;c &"n gi;o i ;c i<u fầm k? hạo $ %&. T u FiX &Hi fZi c/* &"i c_ n ảy ou3ng m6y g"ng +>ng +à Bu* crng i "ng gạc . D*u i i 3i %nX &"i &O g;m 3iX juy!& &0m ac Fi Kin $ %& h< &\m B* fn & %&X h< &uyên e4Yng $ %& 9 ;9 B* ngoàiX h;n &*n gO i<u fầm k? C 4 $ %&. $ %& eạyc JC Lng &* f%9 bàn & ờX i ^c &45ng kà e[ng ndm & ứ fM k%& h< fên bàn & ờX i "ng 9 ải fà h< cLng e4ờng c o C 4 $ %&X G\ c o &6& cả c Lng g*n X mà Ngài hdˆ& B* ndm & ứ fM k%& nàyX b*o àm ndm 9 ;9 c/* $ %&X c_ ngW t B6& g0u.J t Ngài fà mu3n c Lng &* mZi i i fM fạyX n \n & 6y ndm 9 ;9 nàyX n ^c n ở c Lng &* vng ngày giêng ndng &u àn X h< & àn c ;n juả n 4 Ngài. MZi mH& 9 ;9 c_ mH& t ng )* c*o & 0m c/* n_. +o*c fà &45ng &B4ng c o +o* D8n ngàn c;n kà crng fà &45ng &B4ng c o &0m b> h? c/* c Lng &* y&0m b> h? ng )* fà &0m $ %& c/* c Lng &*z G\ mZi mH& ng4ời &u àn h?u c_ mH& o* g8n ngàn c;n mac &Bong *o b;u ở &Bên CUi $ %&. 1i &u ni#m càng n i?u & \ +o* D8n càng fCnX 9 lm $ %& càng c*o. MH& c0u ni#m $ %& fà mH& 9 •9 & ần fOc c uy<n _* &0m b> h? kà nu"i e4png o* g8n ngàn c;n c/* c Lng &*. K i c Lng &* c !&X gn i "ng m*ng & 8o h45c b6& cứ k%& g\ ở &Bên & ! gi*nX fu"n cả & 0n giả &ạm này. Mà c Lng &* c m m*ng & 8o h45c &0m b> h? kà o* g8n ngàn c;n này & "i. $ L& f0m c ungX C 4 $ %& h8m o* g8n c/* c Lng &* h!n &i!9 eSn. LLc h_X c Lng &* gn ng>i &Bên o* g8n này mà g*n k? CUi $ %&. Puảc fà &45ng &B4ng c o juả kN $ %&. DO &u àn c/* c Lng &* 9 ải hạ& h!n

& ;n juả kiên mVn. +4Yngc fà &45ng &B4ng c o m[i 4Yng & Ym & *n i i!& c/* o* g8n ngàn c;n kà crng fà 4Yng & Ym &u àn X giA ndm giCiX &u & %9 & i#n c/* c Lng &*. K i C 4 $ %& h!n &i!9 eSn c Lng &*X m[i 4Yng & Ym c/* o* g8n ngàn c;n X kSn cRn h< fại &Bong n à h!n m6y ngày g*u yi "ng 9 ải ng4ời nào kVng g*n crng c_ m[i 4Yng & Ym h< fạiX mà cRn &[y 9 lm kVng g*n c*oX & 69 kà mZi ng4ời h?u & 6y h45c n Ang hi?m fàn i ;c n *uz. Đ…nc fà &45ng &B4ng c o &B. &u# b;& n V c/* c Lng &*. TB. &u# fà 9 ; ngu giX n 4 m`& &Bời 9 ; &*n màn hêm &dm &3i. C Lng &* 9 ải bi!& e[ng &B. &u# h< 9 0n bi#& h0u fà c ;n h0u fà &àX h0u fà 4 h0u fà & %&. -;& n V fà & 6y i<u bi!& & ! gi*nX &6& cả fà i "ngX fà giả &ạm. N4Ccc fà &45ng &B4ng c o &0m & *n &Nn X &in i i!&X i "ng bN " n iMm. N4Cc cRn &45ng &B4ng c o mH& &6m fRng &K biX f*i f;ng k" c[ng &%nX & 6m n uần &\n & 4YngX hi i ^9 mai nYi. +\n &45ng c/* C 4 $ %&c fà h< c Lng &* n \n &4ởngX noi g4Yng c;c Ngài mà &u &%9. K i & àn c ;n juảX c Lng &* gn c_ iim & 0n k{n &oàn gi3ng n 4 jut Ngài. ( ng )* cLng e4ờng C 4 $ %&c Put Ngài fà $ %&X i "ng 9 ải fà m*X nên i "ng cần e[ng &B;i c0y o* juả c/* c Lng &* cLng e4ờng yn_i n 4 k%y i "ng c_ ng )* fà c Lng &* e{9 bF bàn & ờ *y i "ng cRn e0ng 4YngX o*X juảX h …nX n4Ccƒ mà c m e{9 bF gO i<u fầm c/* c Lng &* k? C 4 $ %&.z ( ng )* cLng e4ờng ở h0yX fà n!u c Lng &* fà h# &u c/* $ %&X & \ 9 ải ng 8 fời $ %& eạyX ac Fi Kin g;c c/* $ %&X &u àn X &O hH kà hH & *. N 4 k%y fà c Lng &* hV cLng e4ờng m4ời 9 4Yng C 4 $ %& B>i. Put Ngài y gin c o c Lng &* hV n i?u ii!9 mWc h.c fà k\ c;i g\T Là k\ mong c Lng &* & o;& i Fi fu0n >i kVng g*n & àn $ %&. N*y & 6y c Lng &* giêng ndng &u &%9X e) n iên jut Ngài k" c[ng o*n x. Crng n 4 ng4ời fàm c * m{X nào mong con c;i fàm n i?u &i?n h< nu"i c Lng &*X mà c m mong con c;i h45c & àn &àiX ng 8 fời kà fàm ng4ời &3&X b%c fàm c * m{ hV k" c[ng mVn nguy#n. K i c Lng &* &u àn X eSn e^& c Lng g*n &u hạo fà c Lng &* hV g;n bC& mH& 9 ần cOc n ac c o Đ6ng TK $ WX C 4 $ %& kà C 4 -> T;&. Đ0y mCi fà t ng )* cLng e4ờng. LM b;ic $ %& fà & ầyX fà c * h!n h0y h< cứu hH c Lng g*n . Ngài i "ng 9 ải fà gi;o c / m"n 9 ;iX *y fà Đại G4Yng. Nên Ngài crng i "ng cần c Lng &* ju~ g3i b;i fạyX *y h< kin e*n Ngài. Ngài c m mu3n c Lng &* cung i.n NgàiX n 4 cung i.n c .n bản & 0n c/* c Lng &*. C Lng &* cung i.n NgàiX nên c Lng &* b;i fạyX hi?u này hLng i "ng g*i. N 4ng c Lng &* i "ng nên c m e[ng \n & ức bên ngoàiX B>i i<u fầm fà m\n ju~ b;i fạy càng n i?u càng &3&X $ %& gn gi* H c o c Lng &*. Đi?u này oàn &oàn g*i fầmX i "ng i<u t c/* $ %&. K i c Lng &* b;i fạyX &Bong &0m i "ng n 6& &0m & àn i.n X i "ng mH& fRng noi

g4Yng Ngài eạy bảoX i "ng juy!& &0m &u gu*. D[ bạn c_ ju~ h!n f/ng gàngX b< g3i crng c m k" eWng & "iX k\ $ %& c_ mu3n cứu bạnX Ngài cứu crng i "ng nIi. Tại g*oT G\ Ngài fà $ %&X fà h6ng c_ &B. &u# &oàn ndng kiên mVn. Ngài & 6y &6& cả 9 ;9 fà i "ngX hV fà i "ngX & \ Ngài h0u cRn c 69 c;i \n & ức ở bên ngoài. C;i mà Ngài mu3n & 6yX h_ fà &0m $ %& c/* c Lng &*. Ngài c m c 69 n %n gO b;i fạy &K &0m $ %& c/* c Lng &*X mH& fRng & àn i.n X g;m 3iX noi g4Yng c/* Ngài h< mà &O hH kà hH & *. C_ h45c c;i &0m c 0n & %& fM b;i n 4 k%yX & \ c Lng &* c ^c c ^n cảm ứng h45c kCi C 4 $ %& kà h45c & ần fOc c/* C 4 $ %& gi* &B\. Đi?u này fà kạn fần c 0n & %&. D;m 3ic &B4Cc ii*X &"i crng i<u fầm k? g;m 3i. D*u này &"i mCi i<uX i "ng 9 ải c Lng &* ngày hêm hac &Wn iin g;m 3iX *y g;m 3i kCi $ %&X fà &Hi fZi c/* c Lng &* h45c kYi *y fà !&. G\ $ %& i "ng c_ & < giL9 c Lng &* !& ng i#9X mà bC& ng i#9 *y i "ngX fà eo c Lng &* &O g;m 3iX ng )* fàc c Lng &* &O g;m 3i kCi f4Yng &0m c/* c Lng &*. Puy!& &0m i "ng &;i 9 ạmX juy!& &0m ni#m $ %& h< h45c &iêu &BK ng i#9 &Hi c/* c Lng &*. $ %& n_i c m c_ c0u $ %& i#u 1 Di Đà fà giL9 c Lng &* g;m 3i Au i#u n 6&. TB4Cc ii* &"i c_ n i?u &%& o6uX &4ởng &Ci c !& gn m*ng & 8oX i "ng b*o giờ gu* hIi h45c. T"i hV e[ng h/ c;c X n 4ng i "ng i#u juả. D*u này n ờ ni#m $ %&X mà &%& o6u h?u bF h45c !&. T %& fà & ần ei#uX i "ng & < ng ) bàn. +i<u Lầm +*i C A -u"ng 7ả TB4Cc ii*X &"i ng 8 jut & ầy & uy!& 9 ;9X n_i c Lng &* 9 ải bu"ng oả !&X & \ mCi &u h45cX mCi mong giải & o;&. T"i ng )c fàm g*o mà c_ & < bu"ng oảX n!u bu"ng oả h45cX & \ c Lng &* hV kào c [* &u B>iT T"i fại ng )c i "ng bu"ng oảX & \ i "ng h45c giải & o;&X k%y $ %& cứu h45c b*o n iêu ng4ờiT D*u này &"i mCi i<uX & \ B* *i c A bu"ng oảX fà ngW t n_i &0m c/* c Lng &* 9 ải bu"ng oảX i "ng 9 ải bu"ng oả gO ki#c vng ngày c/* c Lng &*. C"ng ki#c fàm vng ngàyX c Lng &* kSn giAX &B;c n i#m kSn &BRnX i "ng & *y hIiX c m & *y hIi &0m c/* c Lng &* mà & "i. T0m c Lng &* 9 ải bu"ng oảX i "ng & *m h^m e*n X &i?nX c 69 &B4CcX & N 9 iX fWy &\n X.k..k. C Lng &* 9 ải e[ng &B. &u#X n \n BU gO ki#c giả &ạm c/* & ! gi*nX mH& fRng 9 ;& nguy#n ni#m $ %& h< & àn $ %&. TB4Cc ii*X &"i &4ởng kào c [* mCi bu"ng oả h45c. T %& gO i "ng 9 ải fà n 4 k%y. +*i c A bu"ng oả i "ng fiên ju*n g\ h!n &Bong c [* *y &ại gi*X mà c m fiên ju*n h!n &0m c/* c Lng &*. ( n_iX &0m c Lng &* c_ c Nu bu"ng oả *y i "ngT K "ng n Ang c Lng &* bu"ng oả !& & *m h^m c/* & ! gi*nX mà &Bong c uy#n ac iin g;c kà &u àn X 9 ải cần bu"ng oả mH& c;c B3& B;o. Ng )* fà i i &u àn X nên bu"ng oả !& \n & ức i "ng cần & i!&. +ac iin g;c X c m cần ac mH& bH iin c o & %& & uần & Wc. C m cần i<u & "ng mH& bHX & \ c;c bH iin i ;c h?u & "ng. K i hac iin g;c X c Lng &* 9 ải bu"ng oả !& kdn c 4YngX h3i hVi e*n i#uX oàn cản X k.k. T_m fạiX bF !& h3i hVi &K ngA B* ngoài. C m &%9 &Bung kào t ng )*

c*o & 0mX g3cX &/y c/* iin . Crng n 4 c Lng &* hac mH& cu3n &i<u & uy!& &\n cảmX hKng h< t c" h_ &ên g\X c" hi &K h0u h!nX mà c m h< t i!& fu%n c" &* ạn 9 Lc *y h*u i I. CRn &ên &uIiX h3i hViX c A ng )* k.k. c m fà 9 4Yng &i#nX giL9 c o c Lng &* i<u & "ng c0u c uy#n. C Lng &* càng bu"ng oả & \ càng &O &ại ybu"ng oả &Bên gO c 69X i "ng 9 ải bu"ng oả &Bên gO ac i<uz T"i bi!& c;c bạn gn ng )c n_i & \ eM fàm & \ i _ƒ i.n & 4* jut bạnX &Bên hời này i "ng c_ g\ fà i _. N!u c Lng &* juy!& &0mX & \ g^& crng c_ & < mài & àn iim. +u3ng c iX $ %& i "ng h< c o c Lng &* mH& m\n hYn hHc hi &\m con h4ờng giải & o;&. C m cần c Lng &* c Nu c6& b4CcX & \ C 4 $ %& gn gi* H eSn e^& c Lng &* &Ci bờ giải & o;&ƒ u3ng c iX c0u $ %& i#u 1 Di Đà c_ & < & *y hIi &6& cả. +i<u Lầm +*i C A T *n TNn C_ B6& n i?u ng4ời &Bong c Lng &*X i<u fầm *i c A J& *n &Nn .J MZi i i &"i i uyên gi* h\n X bạn b… *y ng4ời c ung ju*n ni#m $ %&X a h?u n_i kCi &"ic &0m a c 4* h45c & *n &Nn X & \ fàm g*o c_ & < ni#m $ %&. T"i Fi a &ại g*oT Đ* g3 a &Bả fờiX ng 8 jut & ầy giảng kà &Bong iin $ %& eạyX fà 9 ải e[ng c;i &0m & *n &Nn h< ni#m $ %&. T"i Fi acJG%y &0m & *n &Nn ng )* fà g\TJ +a h?u n_i fà &0m i "ng h45c guy ng ) *y kang &4ởng c i cả. T"i Fi acJG%y c ờ h!n b*o giờ mCi !& kang &4ởngX mCi c_ c;i &0m & *n &Nn TJ +a h?u ng%9 ngKng i "ng &Bả fời h45cX B>i a n_icJNi#m $ %& g*o i _ ju;X mCi i ởi ni#m & \ kang &4ởng i•o h!n e>n e%9.J G\ g5 m*ng &Hi kCi $ %&X nên a i "ng e;m ni#m $ %&. Crng k\ gO i<u fầm nàyX i i!n n i?u ng4ời i "ng e;m ni#m $ %&. K.n & 4* jut bạnX n!u &0m c Lng &* h45c & *n &Nn X & \ $ %& h0u cần h!n & ! gi*n nàyX h< eạy c Lng &* &u àn f\* mêX &\m h4ờng giải & o;&T C Lng &* hV i<u fầm *i c A & *n &Nn c/* $ %& eạy &Bong iin B>i. $ %& eạycJC Lng &* 9 ải e[ng c;i &0m & *n &Nn h< ni#m $ %&J t Ngài n_i &Bên c;i c Yn &0m $ %& &;n c/* c Lng &*X i "ng 9 ải n_i &Bên c;i &0m kang &4ởngX c 69 &B4Cc c/* c Lng &*. TBong mZi mH& ng4ờiX c_ n i?u &0m i ;c n *uX c Lng &* i "ng cần hi &\m i<u n i?u &0m i ;c fàm g\X k\ càng &\m i<uX càng fàm c Lng &* & êm fHn oHnX 9 0n &0mX B>i gin B* 9 0n bi#& c 69 &B4Cc. € h0yX &"i oin &_m fại cRn *i &0mc @9 >hAn t.! 4h5t t*nh y&0m & %& c/* &*z B9 T.! C=ng tưDng ch;E trư c y&0m giả &K & 0n &* mà c_z K i c Lng &* 9 ;& &0m ni#m $ %&X fà c Lng &* hV 9 ;& c;i &0m & *n &Nn c/* c Lng &* B>i. Tại g*oT G\ &0m & *n &Nn X ng iU* fà &0m $ %& c/* c Lng &*X c m c_ &0m $ %& mCi ni#m h45c c0u $ %& i#u 1 Di Đà. CRn &0m kang &4ởngX c 69 &B4Cc fà giảX & \ fàm g*o c_ & < ni#m $ %&T C Lng &* o4* n*yX cứ e[ng c;i &0m kang &4ởngX c 69 &B4Cc B>i c o fà &0m & %&. CRn &0m & %& c/* c Lng &*X & \ c o fà &0m giả

B>i bF ju* mH& bênX i "ng ng_ ngàng c i cả. G\ k%yX c Lng &* mCi i<u fầm t c/* $ %&. K i c Lng &* ni#m $ %&X kang &4ởng i•o h!nX c Lng &* &4ởng fà k\ ni#m $ %& mà c_ n i?u kang &4ởng. T %& B* i "ng 9 ải k%yX kang &4ởng c/* c Lng &* fLc nào crng n i?u k" c[ng &%n. C qng ju*X &B4Cc ii* c Lng &* e[ng &0m giảX nên c Lng &* i "ng & 6y c Lng. Eiờ c Lng &* ni#m $ %&X &0m $ %& c Lng &* & ức &mn . T0m $ %& fà ;n g;ng &B. &u#X goi h4ờng c o c Lng &* & 6y h45c kang &4ởngX h< c Lng &* n %n ei#n mà &iêu ei#& c LngX h< c Lng i "ng fàm c o c Lng &* bN h*u i I fu0n >i. Crng n 4 mH& kiên ngac bN h_ng g\n h6& f0u ndmX c Lng &* h8m hi Bu*. LLc b^& hầu Bu*X &*y c Lng &* gn bN eY blnX & *u n4Cc gn bN h8n "i. N 4ng c Lng &* cứ &i!9 &Wc & *y n4Cc kà c 69 n %n &*y bN eY blnX g*u i i Bu* n i?u fầnX & \ &*y c Lng &*X n4Cc kà kiên ngac gn h45c gạc gnX & Ym & oX c i!u g;ng. Ni#m $ %& crng k%yX kang &4ởng fà eYX c0u $ %& i#u fà n4Cc & ần Bu* gạc &0m eY bln c/* c Lng &*X h< kiên ngac c Yn &0m $ %& &;n i<n i#n. K i "ng $ %& &Bong &0m oàn &oàn 9 ;& B* & ần fOcX & \ &B. &u# c Lng &* & 8o h_ mà h45c & "ngX h0y gai fà & ần & "ng. T ần fà & ần fOc ;n g;ng c/* &0m $ %& c Lng &* 9 ;& B*X fàm &iêu &*n &0m m*. T "ng fà &B. &u# b;& n VX n ờ c_ & ần fOc ;n g;ng c/* &0m $ %& mà &B. &u# h45c & "ngX i<u bi!& &6& cả 9 ;9 c/* & ! gi*n. T0m Ni#m T0m &* ni#mX nào ngoại cản ni#m C 5 h"ng ng4ờiX m`c i# c 5 h"ngX K 8nX c êX c uiX &B;c X c uy#n c/* ng4ời M4*X n^ngX h êmX ngàyX c uy#n & iên n iên. T0m &* ni#mX nào & 0n &* ni#m -%n BHn hêmX ngàyX c uy#n c/* & 0nX ĐiX hứngX nvmX ng>iX i "ng c 4Cng ngại T 0n m6&X cản &ànX k3n &O n iên. T0m hV hNn X ngại c i ngoại hHng Ni#m ni#m Di ĐàX ni#m &O &0mX TB. &u#X c Yn &0mX & ần & "ng h/ COc fạcX e*n h?X $ %& kN f*is

y &* fà $ %& gn & àn z ( Ng )* T ời Ei*n Đ* g3 c Lng &* o4* n*y i<u fầm k? *i c A & ời gi*n. Ng4ời hời & 4ờng k.c & ời gi*n fà kàng bạc. G\ k%y c Lng &*X *i n6y crng &B*n & / fàm cOc i I ngày hêm h< ii!m &i?nX B>i c o & ời gi*n fà kàng bạc. Crng k\ c;i i<u fầm nàyX mà mZi fần &"i i uyên gi* h\n X bạn b…X *y ng4ời c ung ju*n ni#m $ %&X a h?u &Bả fờic J+a i "ng c_ & ời gi*n h< ni#m $ %&.J +a h?u n_i h5i h!n b*o giờ c_ & ời gi*n a gn ni#m $ %& g*u. T"i Fi aX h5i h!n b*o giờ mCi c_ & ời gi*nT +a h?u &Bả fời h5i c uy#n fàm dnX con c;iX k5 c >ngX gi* h\n In hNn X & \ a mCi c_ & ời gi*n. T"i Fi aX h!n b*o giờ n Ang c uy#n h_ mCi h45c In hNn T +a h?u i "ng & < &Bả fời h45cX B>i a n_i g*u này ni#m $ %& crng c 4* c_ muHn. Đi?u h;ng & 4Yng c o c Lng &* fàX c Lng &* i "ng e;m h3i ei#n kCi c;i c !&X c Lng &* fu"n fu"n &O gạ& bản & 0nX fu"n fu"n ng ) c Lng &* gn g3ng & aX g3ng h!n Bdng fongX &_c bạc. K.n & 4* jut bạnX c Lng &* & u hi &Ci ng )* &B*ng n \n fên n Ang bi* mHX h!m & u o8m c_ b*o n iêu gY gin kà &Bw &uIi bN c !&T C ung ju*n vng ngàyX &B4Cc m^& c Lng &*X & 6y c_ b*o n iêu ng4ời &_c bạc h4* ng4ời &_c o*n T T ời gi*n k3n i "ng c_ h< c o c Lng &* c ờ h5i. T ời gi*n k3n ở &Bong &0m c/* c Lng &*. N!u c Lng &* ng ) c_ fà n_ c_X ng ) i "ng fà n_ i "ng. C Lng &* fà ng4ời hi?u i i<n & ời gi*nX i "ng 9 ải & ời gi*n hi?u i i<n c Lng &*. Duy c m c_ & 0n b#n X giàX c !& fà hi?u i i<n c Lng &*. N!u n 4 & ần c !& hV h!nX & \ c Lng &* c_ c ạy h4ờng &Bời crng i "ng & o;&. +*i c A & ời gi*n fà kàng bạcX t n_i & ời gi*n mạng g3ng con ng4ời B6& fà ng^n ng/i. N!u c_ & <X c Lng &* nên bF kàng bạc B* h< mu* & ời gi*n. K "ng 9 ải n_i c Lng &* e[ng & ời gi*n mạng g3ng jut b;u nàyX h< fàm n" f# c o bạc &i?n. N_i n 4 k%yX i "ng c_ ng )* fà c Lng &* i "ng hi fàm h< ii!m &i?n. D) n iênX c Lng &* *i n6y crng cần &i?nX k\ &i?n fà mạc m;uX fà fn g3ng h< nu"i & 0n c Lng &*. N!u i "ng c_ &i?nX & 0n &* gn b#n c !&X i i & 0n bN m6&X & \ h4ờng &u c Lng &* gn i "ng & àn . G\ k%y & 0n &* B6& jut. N 4ng c Lng &* 9 ải bi!& e[ng c Lng h< &uX & \ &i?n kà & 0n giả này mCi fà 0n n 0n c/* c Lng &*. N!u c Lng &* i "ng bi!& e[ng c Lng n_X mà h< c Lng n_ e[ng ng45c &Bở fạiX h0y & %& fà i I gở kà &*i ại. C o nên c Lng &* Vy b\n &0m mà guy ng ) fạiX hKng h< cả hời fàm n" f# c o c Lng. K i m6& & 0n này & \ & %& h;ng &i!c. Ti?n i "ng & < giL9 c Lng &* &u giải & o;&X n 4ng & ời gi*n c_ & < giL9 c Lng &* &u h< & o;& fu0n >i. $ %& n_icJMạng g3ng con ng4ời B6& fà ng^n ng/i n 4 Yi & ởX c m cần m\n & ở B* h45cX mà & ở kào i "ng h45c & \ m\n gn m6& hi & 0n ng4ời này.J $ %& n_icJCon

ng4ời c !& hi h45c &Bở fại & 0n ng4ờiX .& n 4 h6& e.n ở iw m_ng &*y $ %&. CRn g3 ng4ời c !& hi bN ha* kào b* h4ờng ;cX & \ n i?u n 4 c;& g"ng vng.J $ %& n_icJKi!9 này c Lng &* c_ h45c & 0n ng4ờiX ng )* fà &Bong n i?u ii!9 ju; i ứ c Lng &* hV c_ &u. G%y &ại g*o c Lng &* i "ng e[ng c;i & 0n giả &ạm ng^n ng/i nàyX h< mà &u giải & o;&T Lp m*i nvm ou3ngX m6& hi & 0n ng4ời nàyX & \ fàm g*o cRn cY Hi h< mà &u giải & o;&TJ K.n & 4* jut bạnX &"i fà ng4ời B6& b%n BHn i "ng & u* g\ jut bạnX n 4ng c Lng &* c_ & < &u &Bong b%n BHn. T"i k. eWX &"i fà ng4ời b%n BHn h!n mức hH &Bong 2' &i!ng h>ng >X kSn i "ng c_ mH& 9 L& h< ng ) ngYi. T"i kSn c_ & < ni#m $ %&X &K *i h!n b* &i!ng h>ng > &Bong mH& ngày. Tại g*oT D[ c Lng &* c_ b%n BHn n 4 c;i m;yX & \ mZi ngày c Lng &* crng 9 ải &^m Bu*X k# gin X n6u n4CngX dn u3ngX f;i o8 hi fàm o`c k?X c_ 9 ải k%y i "ngT TBong & ời gi*n fàm n Ang ki#c nàyX &*y c 0nX mi#ng m^& c Lng &* b%nX n 4ng &0m kà hầu c/* c Lng &* h0u c_ b%nT Ni#m $ %&X fà e[ng &0m kà hầu c/* c Lng &* h< ni#mX i "ng 9 ải e[ng &*y c 0n h< ni#m. Tại g*o kang &4ởng ại c Lng &*X mà c Lng &* cứ ni#m c Lng ngày h êmX & %m c . cRn h8m c Lng kào gi6c ng/ c/* c Lng &*T CRn ni#m $ %&X fà cứu c Lng &* & o;& i Fi fu0n >iX k%y mà c Lng &* i "ng c Nu ni#mX cứ {n fần {n mRnX B>i bảo fà i "ng c_ & ời gi*n. G\ c;i &4Yng f*i giả &ạmX mà c Lng &* ngày h êm fàm c !& g3ngX ac cOc i I m6y c Wc ndmX & \ c o fà gung g4Cng. CRn &4Yng f*i k)n cuu c/* c Lng &*X c m cần mZi ngày ni#m $ %& nu* &i!ng h>ng >X & \ c Lng &* c o fà cOc i IX fàm i "ng nIi. T u Fi c Lng &* c_ i ờ eại i "ngT Ni#m $ %& K "ng Làm M6& T ời Ei*n Din +oạ& K.n & 4* jut bạnX &"i fà ng4ời B6& b%n BHnX &"i mH& m{ nu"i b* con. T"i kK* fàm c * fSn fàm m{. T"i hi fàm mH& &uần g;u ngàyX mH& ngày m4ời &i!ng ygiờ &"i c m fàm , ngàyz bên cạn i "ng c_ mH& ng4ời & 0n giL9 hp. MZi ngày b%n BHn &Ci i uy*X c_ fLc mi!ng dn gi6c ng/ i "ng h45c &BRn. Cả cuHc hời & 0n &"i n 4 mH& c;i m;y. C;i m;y kSn cRn m*y m^n Yn &"iX k\ n_ .& B* f0u f0u crng h45c ng4ời &* mở B* & *y hIi bH 9 %nX *y & *y eầu n C&. CRn & 0n &"i &i?u &WyX fVo _* & 8o & ời gi*n. MZi mH& gi0y 9 L& &B"i ju*X fà c Lng &* gn m6& hi mH& gi0y mH& 9 L&. T ời gi*n i "ng b*o giờ &Bở fạiX & 0n &* crng k%y. T"i i< B* h0y i "ng 9 ải & *n & 0n *y &B;c 9 %nX k\ m*ng & 0n ng4ời *i c qng gi3ng n *uX c m c_ i ;c fà i I .& *y i I n i?uX n 4ng e[ i I .& *y i I n i?uX cu3i c[ng crng c m fà &Bo bWi. T"i i< B* h0y fà mong jut bạn i<u mH& hi?u. Ni#m $ %& i "ng fàm m6& & ời gi*n gin oạ& vng ngày c/* c Lng &*. N!u jut bạn c_ & ời gi*n h!n c [* &u ni#m $ %& & 6& fà hi?u m*y m^nƒ cRn i "ng c_ & ời gi*n gi3ng n 4 &"iX & \ jut bạn ni#m $ %& &Bong hầu *y ở n à fà h/ B>i. G%y oàn cản X & ời gi*n i "ng 9 ải fà 9 ần c .n X mà 9 ần c .n fà c Lng &* c_ c Nu i _ &u ni#m *y i "ngT

N!u jut bạn cRn c ần c ờX h5i h!n i i nào c_ & ời gi*n Bản mCi &u ni#m $ %& g*uƒ k%y i.n & 4* jut bạnX c Lng &* h5i h!n c !& crng i "ng c_ & ời gi*n. Mà e[ c ờ h!n i i c_ h/ & ời gi*nX & \ & ần c !& crng i "ng c Nu c ờ c Lng &*. +u3ng c i i#n &ạiX c;i & ! giCi &à m* nàyX mZi ngày mH& & êm " n iMmc & iên &*i i ^9 nYiX c !& c _cX nạn h_i "i & "i i< g*o c o !&. T ời gi*n i "ng cRn h/ c o c Lng &* c ần c ờ nA*. G%y c i bvng ng*y &Bong gi0y 9 L& nàyX c Lng &* giêng ndng ni#m $ %&. +i#n &i?n h45c g3ng f0u i F8 mạn X &Bw h{9X *n fạcX &B;n mai &*i 4Yng. Đ!n i i nvm ou3ngX h45c $ %& h!n &i!9 eSnX k%y c_ 9 ải fà & %9 &oàn & %9 m| i "ngT K "ng n Ang k%yX mà c Lng &* cRn cứu h45c & 0n n 0nX c * m{X con c;i kà gi* h\n c/* c Lng &*. G%y & u FiX c Lng &* h!n ii!9 nào mCi &\m h45c m"n &u h# n 6& c*o giêu nàyT Mong jut bạn Vy guy ng ) fại. Ni#m $ %& $ %& ở &O &0mX Fi h0u o* +Fi bạn &B\ e*n X c_ mH& fRngT Ni#m ni#m f0u ngàyX i "ng & 3i c uy<ns $ %& &O &0m bạnX &Bả fời & "ngs Ni#m $ %&X h0u *i b^& &Bả &i?n Ngại g\ i "ng ni#mX mVi oài ng i TCi giờX & ần c !& i "ng bF g_& L`n W9 fu0n >i ii!9 nào B*T C i bvng ni#m ni#mX & 8o ngày & ;ng +i#n &i?n i F8 mạn X hNn &0m *n Đ!n ngày nvm ou3ngX n5 &Bần eứ& T*m & ;n kui mKng &* kVng g*n Nu3i Ti!c T"i ni#m $ %& hV f0u. ]iêng con &"i &K fLc cRn n FX &"i & 4ờng 9 ải ndn nm con &"i ni#m $ %&X & %m c . & 4ởng &i?nX n 4ng con &"i i "ng c Nu kà &"i hV bF ju* mH& & ời gi*n B6& f0u. D*u này &"i mCi i<uX i "ng cần ndn nmX crng i "ng cần & 4ởng &i?nX mà fà b^& buHc. T"i b^& buHc c;c con &"i c[ng ni#m $ %& mZi h êm. LLc hầu c Lng n_ gi%n kà i _cX n 4ng &"i kSn b^& c Lng ni#m.

Ni#m ju8n f0u ngàyX b0y giờ c Lng n_ B6& kui kw h< mà ni#mX n 4ng crng Yi &BMƒ k\ n!u &"i juy!& &0m ng*y &K hầuX & \ hứ* con &B*i c/* &"iX i "ng bN hi fầm h4ờng fạc b4Cc. Crng m*y c0u $ %& i#u n i#m màuX cHng kào gO & àn i ln c/* &"iX hV c uy<n _* con &"i &K h8n &Bở fại &B^ng. MZi &3i c Lng n_ h?u ni#m $ %& kCi &"i. N 4ng & ời gi*n ju; ng^nX k\ *i hứ* con fCn c/* &"ic hứ* g^9 hi ac o*X hứ* c_ cuHc g3ng BiêngX nên i "ng cRn c[ng &"i ni#m $ %& mZi h êmX c m cRn fại hứ* con g;i L& yn 4ng e[ con &"i ở o*X &"i kSn & 4ờng gai 9 on8 h< n ^c n ởz C ^c jut bạn gn Fic &ại g*o ni#m $ %& fại c_ c uy#n b^& buHcT K.n & 4* jut bạnX n!u jut bạn mu3n cứu con c/* m\n ng*y &Bong i#n &ại c/* ii!9 này kà fàm $ %& &Bong &4Yng f*iX & \ jut bạn 9 ải b^& buHc c Lng n_ ni#m. C m cần c Lng n_ ni#m B* mi#ngX & \ c0u $ %& i#u 1 Di Đà c_ mH& gức fOc mạn mn k" biênX gn giL9 c o fRng c/* c Lng n_ &K bi kà fàm ng4ời &3&. Crng n 4 c Lng &* bF n Ang ạ& gi3ng kào mH& mản h6&X e[ c Lng &* c3 &\n &B>ng *y i "ng c3 &\n X & \ n Ang ạ& gi3ng này kSn mac. Tuy c_ c0y c Lng &* c3 &\n &B>ngX & \ n_ mac &4Yi &3&X cRn c0y c Lng &* i "ng c3 &\n &B>ngX & \ n_ mac y!u C&X cRn Yn fà k)n kiMn i "ng c_. D[ c Lng &* c_ h< c o con c/* c Lng &* mH& bi<n &i?n bạc c 0u b;uX crng i "ng bvng h< c o c Lng mH& n?n &ảng ni#m $ %& n %9 &0m. C;c Ni#m $ %& C ung GCi Con Lần hầu &"i b^& c;c con &"i ni#m $ %&X c Lng n_ i "ng & .c X gi%n kà i _c. T"i eW c Lng n_X &"i n_icJC m ni#m $ %& c_ ndm 9 L& & "i.J Lần hầu ni#m c ung kCi c;c conX &"i i "ng mu3n con &"i bu>n c ;nX nên &"i ni#m fCnX kK* ni#m kK* ;&X fại kZ &*y & 8o n N9. Đầu &"i n N9 ju* n N9 fạiX n 4 mH& ng4ời h*ng ;& n ạc kui. T 6y &"i ni#m $ %& &ức c4ờiX c;c con &"i juên hi gi%n B>i n.n i _c. D*u h_ c Lng n_ ni#m & 8o &"iX & ! fà b3n m{ con &"i ni#m 59 c*X i i n \n fại hV ni#m h45c 1, 9 L&. T ! fà &"i juy hNn X mZi &3i ni#m 1, 9 L&X c Lng n_ crng bvng fRng. TK h_ mZi h êmX m{ con &"i h?u 59 c* ni#m $ %&. C_ fLc c Lng n_ hi hứng *y nvm ng>iX &"i h?u h< c Lng n_ &O n iênX miMn g*u c0u ni#m $ %& i "ng Bời mi#ng. Pu* mH& & ời gi*nX &"i & 6y con &"i ni#m $ %& & 6m n uần. -^& hầu &"i ng>i ng*y & qng ni#m $ %&X h< m`c c;c con &"i 59 c*. Pu* mH& & ời gi*nX c;c con &"i &O hHng i "ng cRn gipn nA*X mà ng>i b^& c 4Cc & 8o &"i h< ni#m. LLc h_ &"i b^& hầu & uy!& 9 ;9 c o c Lng n_ ng 8. C Lng n_ B6& kui kw ng 8 &"i & uy!& 9 ;9. C_ n Ang fLc ni#m $ %&X &"i & 6y c;c con &"i c_ kw m#& n ac *y bu>n ng/X &"i ni#m fCn &i!ng h< h;n & ức c;c con &"iX & ! fà c;c con &"i i<u t ni#m fCn &i!ng & 8o. C_ f^m fLcX m{ con &"i & i hu* coi *i ni#m fCn &i!ng YnX n ờ k%y mà juên hi m#& mFi kà bu>n ng/. K i ni#m $ %& kCi c;c conX c Lng &* 9 ải bi!& c;c uy<n c uy<n & 8o &Kng &uIi &;c kà &0m ft c/* c;c con.

ĐKng b^& buHc c Lng n_ kào mH& i u"n i I n 6& hNn X k\ n!u c Lng &* fàm c o c Lng n_ bOc m\n n àm c ;nX & \ h0y fà mH& hi?u i "ng &3&X k\ k" &\n i i!n c Lng n_ ni#m $ %& i "ng h45c n 6& &0m. G\ mu3n ni#m $ %& h45c n 6& &0mX & \ 9 ải bu"ng oả !& c 4Cng ngại kà \n & ức. Duy c m c_ mH& hi?u ju*n &Bang fà eSn e^& kà n ^c n ở c Lng ni#m $ %& mZi ngày. D*u i i c Lng n_ c Nu ng>i yên mH& c Z h< ni#mX c Lng &* nên h< \n $ %& &B4Cc m`&X h< c Lng n \n kà i uyên c Lng 9 ;& nguy#nc ni#m $ %& h< & àn $ %&. G\ i i ni#m $ %& mà & i!u &.n nguy#n & \ i _ h45c kVng g*n yc_ hứ* c Nu n \n \n X c_ hứ* i "ng c Nu crng i "ng g*oX hKng b^& buHc k\ $ %& k3n ở &Bong &0mz C;c con &"i n ờ ni#m $ %& f0u ngàyX nên hV &Bở & àn mH& & _i ju8n. MZi h êm c Lng h?u ni#m $ %&X e[ i "ng c_ &"i ở bên cạn . C;c con &"i h?u n_iX h êm nào c Lng i "ng ni#m $ %& & \ c Lng ng/ i "ng ngonX kà cảm & 6y n 4 & i!u mH& c;i g\ h_. Nên e[ c uy#n ac àn c_ b%n BHn h!n nA* hêmX c Lng crng B;ng ni#m $ %& 1, 9 L& &B4Cc i i hi ng/. TK ngày h`& bL& ki!& cu3n g;c nàyX &"i i "ng c_ & ời gi*n ni#m $ %& kCi c;c con &"iX n 4ng mZi hêm ng 8 &i!ng c;c con ni#m $ %& ở bên 9 RngX mà fRng fàm m{ k" c[ng gung g4Cng kà ạn 9 Lc k" bờ b!n. $ ần n ^c n ởc C Lng &* nên mu* n Ang g5i e0y c uZi & %& h{9 c o c Lng h8o kào &*y yn 6& fà m6y hứ* con ở o*z kà n_i kCi c Lngc K i con & 6y c uZi fà con & 6y m{. N!u con & 4Yng m{ & \ con Vy giêng ndng ni#m $ %&. C m cần con ni#m $ %& & \ m{ gn h45c yên &0m kà ạn 9 Lc f^m. K i c;c con ng 8 c Lng &* n_i n 4 k%yX c Lng n_ gn ni#m $ %& n i?u Yn. Gi#c fàm này &uy n FX n 4ng B6& c_ i#u juả. Ni#m $ %& T ! T"i c_ mH& hứ* con &B*iX i i b4Cc kào &uIi 12X & 8o bạn b… bF acX o* ha* kào c 3n dn c Yi. T"i ngày hêm ni#m $ %& & ! c o con &"i. N ờ c0u $ %& i#u c*o giêu n i#m màu kà fRng & àn i ln c/* &"iX hV cứu con &"i &K h8n &Bở fại &B^ng. € h0yX &"i oin c i* ow c[ng jut bạn k? c;c ni#m $ %& & ! c/* &"i. Ni#m $ %& & ! B6& fà hYn giảnX n 4ng hRi Fi 9 ải mH& fRng & àn i ln & * & i!& kà iiên n Sn. MZi g;ng &"i h?u i 6n nguy#nc Con &ên 1. +"m n*y con oin ni#m & ! c o con c/* con &ên -X mong con c/* con &in $ %&X ni#m $ %&. Ngoài ni#m $ %& & !X &"i B;ng fàm mai c uy#n b3 & . mà i ả ndng &"i c_ & < fàm. Đ!n &3iX &"i >i 4Cng !& 9 4Cc hức kà c"ng hức ni#m $ %& ngày "m h_ h!n c o con c/* &"iX mong con &"i &in $ %&X ni#m $ %& kà fàm ng4ời &3&. MZi ngày &"i h?u fàm n 4 k%yX c o &Ci i i nào c uy<n _* h45c mCi & "i.

Put bạn i "ng &in & \ cứ & u hi. K "ng n Ang jut bạn cứu h45c ng4ời & 0nX mà c .n bản & 0n jut bạn crng gn h45c c ứng juả. Tại g*oT G\ i i bạn ni#m & ! c o ng4ời & 0nX fà bạn hV c_ &6m fRng b> &;& hH & * B>i. TBong fLc ni#m & ! c o ng4ời nào h_X c Lng &* fu"n fu"n ng ) h!n ng4ời h_X &Bong &0m & * & i!& & àn i ln mong ng4ời h_ &Bở & àn ng4ời &3&. Ngoài ni#m & !X jut bạn nên ii!m n Ang cu3n g;c *yX B>i iiên n Sn &K &K hH a. Put bạn gn & àn c"ngX k\ fRng & àn gn cảm ứng h!n gO gi* H c/* C 4 $ %& kà C 4 kN -> T;&. N 4ng &B4Cc i i ni#m $ %& & ! c o ng4ời & 0nX c Lng &* 9 ải ni#m c o bản & 0n c Lng &* &B4Cc. Đ!n i i c"ng 9 u &u ni#m $ %& c/* c Lng &* h45c & uần & Wc i ả ju*nX & \ c Lng &* ni#m & ! gn c_ i#u juả YnX k\ c"ng 9 u ni#m $ %& càng c*o & \ càng c_ i#u ng i#m. Crng n 4 c Lng &* mu3n cứu mH& ng4ời bN hu3iX bản & 0n c Lng &* 9 ải bi!& bYi. N!u i "ngX cả *i h?u bN c !&. Mu3n cứu c Lng g*n crng k%yX c Lng &* 9 ải B;ng &u & àn $ %& &B4CcX g*u h_ c Lng &* mCi cứu h45c k" g3 c Lng g*n . N_i n 4 k%y i "ng c_ ng )* fàX c Lng &* h5i & àn $ %& oong mCi cứu c Lng g*n X mà c Lng &* 9 ải cứu c Lng g*n ng*y &Bong 9 L& nàyX n!u i ả ndng c Lng &* c o 9 •9. K.n & 4* jut bạnX c_ c;c này B6& fà Au i#u. MZi h êm c Lng &* h5i fLc gi* h\n *i crng g^9 hi ng/. C Lng &* ni#m $ %& fCn &i!ng kK* h/ c o gi* h\n ng 8. C Lng &* ni#m fàm g*o 0m & *n BU BàngX & ;n & _& kà n { n àng. K i!n &i!ng ni#m $ %& c/* c Lng &* hi g0u kào &0m & ức c/* ng4ời & 0nX mà c .n a i "ng *y bi!&. L0u ngàyX gn c_ ng4ời & 0n ni#m $ %& & 8o c Lng &*. CRn n Ang ng4ời & 0n i ;c c 4* c Nu ni#m $ %& crng i "ng g*o. C m cần &i!ng ni#m $ %& c/* c Lng &* h45c dn g0u kào &0m aX & \ gCm muHn g\ a crng &in $ %&X ni#m $ %&. Tại g*oT G\ c Lng &* hV gi8o c /ng &u c0u 1 Di Đà kào &0m c/* a B>iX c qng ju* euyên 9 ần c/* a c 4* h45c & uần & Wc c .n m[iX nên c 4* c Nu ni#m. Ngoài &O ni#m $ %& B*X c Lng &* nên mở n ạc ni#m $ %& c o a ng 8X n 4ng hKng mở fCn ju; gn fàm c o a bOc m\n . C Lng &* c m mở n o n FX ng 8 n 4 kdng kqng o* o*X i i!n c o ng4ời ng 8 cảm & 6y n { n àng kà *n fạc. LLc mCi b^& hầu fàm n Ang àn hHng nàyX e) n iên c Lng &* gn bN n Ang ng4ời &Bong gi* h\n cvn n vn & *n 9 i?n. N 4ng c Lng &* Vy n Sn nạiX hKng b*o giờ c o a bi!& fà c Lng &* mở n ạc ni#m $ %& fà h< c o a ng 8. C Lng &* fàm bH ndn nm a & "ng cảmX n_i c o a bi!& fà c Lng &* cần 9 ải ng 8 n ạc ni#m $ %& mZi ngày kà i i ni#m $ %& c Lng &* 9 ải cần ni#m fCn &i!ngX & \ c0u ni#m $ %& mCi h45c & 0m n %9 kào &0m. K i ng 8 c Lng &* ndn nm n 4 k%yX ng4ời & 0n gn i "ng bOc m\n X n 4ng c Lng &* 9 ải i •o f•oX uy<n c uy<n &[y & 8o cdn cYX &;n &\n c/* mZi ng4ời & 0n mà hH. ĐKng fàm c o a bOc m\n ju; & \ i "ng &3&. K.n & 4* jut bạnX c;c ni#m $ %& & ! ở &Bên B6& fà Au i#u. Crng n 4 &B4Cc ii*X c Lng &* & 4ờng ng ) ng4ời nào L& & u3cX & \ ng4ời h_ mCi bN ại h!n gức i F8X cRn ng4ời nào i "ng L& & u3c & \ i "ng g*o. D*u này c Lng &* mCi i<uc ng4ời ở bên cạn ng4ời L& & u3c mCi bN ản 4ởng n`ng Yn. L6y &K hi<m nàyX

c Lng &*gn & 6y c;c ni#m $ %& & ! B6& fà Au i#u kà 59 ft. +u3ng c i c0u $ %& i#u 1 Di Đà c_ mH& & ần fOc k" gong. N ờ c;c này mà c_ mH& c ;u g;i m4ời b* &uIiX bạn c/* con g;i &"iX k\ & 4Yng bà nHiX mu3n bà nHi h45c kVng g*n n 4 cW bà TBi#u G)n $ 4Yng. C ;u hV ng 8 fời k? n à ni#m $ %& mZi h êmX cu3i c[ng c ;u hV hH h45c bà nHi. -ạn b… c/* &"i crng n ờ c;c này mà hH h45c ng4ời & 0n. C m cần c_ juy!& &0mX & \ c Lng &* gn hH h45c !& ng4ời & 0n kà &6& cả c Lng g*n . C;c cứu con Au i#u n 6&c TBong & ời gi*n m*ng & *iX c Lng &* nên ni#m $ %& c o con c Lng &* ng 8. K i g*n B*X c Lng &* &i!9 &Wc ni#m $ %& Bu c o c Lng ng/ *y n Ang i i c Lng i _c. K i c Lng bi!& n_iX c Lng &* &i!9 &Wc eạy c Lng ni#m $ %& 1 Di Đà. N!u c Lng &* *i n6y crng fàm n 4 k%yX &4Yng f*i con c ;u c/* c Lng &* h?u fà $ %& 1 Di Đà. TO Puy Q GCi $ %& TK n F &"i h45c m{ eSn hi fàm $ %& &u kà juy y. Đ45c mH& & ời gi*n & \ ng4ngX k\ bi!n c uy<n c/* h6& n4Cc. T"i hNn c4 ju* M|X &"i fu"n fu"n mong mFi &\m h45c & ầy h< & a giCi juy y fại. Tuy &"i juy y &K n FX n 4ng fLc h_ &"i cRn ju; n FX g5 c 4* h/ & àn t. Nên hV n i?u ndm *i Fi &"i 9 ;9 e*n fà g\X &"i h?u &Bả fời fà i "ng c_X k\ cảm & 6y m\n c 4* oứng h;ng. MVi h!n i i &"i ng 8 Ngài 9 ;9 g4 TNn K "ng eạy k? t ng )* juy yX &"i mCi fVn ngH. Ngài eạycJC Lng &* i "ng cần hi h0u o* h< &\m & ầy juy yX *y & a it y& a it fà fàm c ứng c o c Lng &*z k\ &6& cả c m fà \n & ức. Tại g*oT Tại k\ e[ c Lng &* c_ &\m h45c mH& kN & ầy mà c Lng &* &"n i.n h< c Lng &* juy yX h< & ầy fàm c ứng c o c Lng &*. D*u i i juy y oongX c Lng &* i "ng giA ndm giCiX i "ng &u & %9 & i#nX & \ c m fàm m6& & ời gi*n mong mFi c/* C 4 $ %& kà jut & ầy. ( ng )* juy y c 0n & %&X hLng c;c n 6& h_ fà e[ng c;i &0m c 0n & %&X mH& fRng juy!& &0m c/* c Lng &* juy y kCi $ %&X juy y kCi $ ;9X juy y kCi Tdng. K i c Lng &* i ởi c;i &0m cung i.n X juy!& &0m &u gu*X mH& fRng noi g4Yng & 8o Đ6ng TK $ Wƒ mH& fRng &\m i<u ac Fi iin g;c c/* $ %&ƒ mH& fRng fàm n Ang ạn nguy#n n 4 Ngài Pu;n T ! Âm kà Ngài T ! C . -> T;&X & \ ng*y gi0y 9 L& c Lng &* juy y h_X $ %& gn c ứng c o c Lng &*. Tuy C 4 $ %& ở o* n 4ng i "ng o*X c m cần c Lng &* i ởi ni#mX & \ C 4 $ %& cảm ứng h45c ng*y. CRn k? 9 ;9 e*n X &Bong iin G" L45ng T aX hức $ %& hV & a it c o c Lng &* B>i. Đức $ %& n_ic J$ %& &u nào fàm hLng & 8o n Ang fời $ %& eạy fàc &K biX &O hH kà hH & *X & \ h?u fà $ %& &u Di#u Âm c/* Ngài.J $ ;9 e*n Di#u ÂmX fà eo c .n $ %& & a it c o c Lng &*.J Ngài 9 ;9 g4 TNn K "ng n_icJT ời n*y fSn fHn c ;n &àX i i!n c o c Lng &* o*ng m*ng i "ng bi!& nên juy y & ầy nào c o hLngX i "ng bi!& nên ng 8 & ầy nào c o 9 ải. Nên c;c euy n 6& giL9 c o c Lng &* hi hLng h4ờngX & \ c m c_ b;i $ %& T .c C* fàm & ầy. +ac Fi iin g;c c/* NgàiX fàm & 8o ạn nguy#n c/* C 4 -> T;& fà i "ng g*iX i "ng cRn o*ng m*ng.J K.n & 4* jut bạnX c Lng &* &u fà &u kCi $ %&X kCi C 4 -> T;&ƒ &u c o bản & 0n

c Lng &*X i "ng 9 ải &u c o jut & ầy. 1i &u n6y c ứngX *i &Hi n6y m*ng. C Lng &* cứ mH& fRng ni#m $ %&X 4Cng k? $ %&. K i ni#m $ %&X 9 ải mH& fRng juy!& &0m iiên c3. D[ c o *i n_i B*X n_i kàoX c Lng &* crng mH& fRng iiên hNn . C Lng &* c m &u àn & 8o iin g;c c/* $ %& fà hLng i "ng g*i. N!u c Lng &* i "ng c_ 9 4Cc kào c [* h< &uX & \ c Lng &* c_ & < &u &ại gi*. Tu &ại gi* *y &u ở c [* h?u fà &u ou6& gi*X i "ng i ;c. C m c_ i ;c ở c Z fà m"i &B4ờng gin oạ& mà & "i. 7u6& gi* ở h0y i "ng 9 ải fà bF !& &\n cảmX gi* h\n X & 0n n 0nX *y bF n à kào c [*X mCi gai fà ou6& gi*. Đ_ fà i<u g*i t $ %&. ( ng )* c/* *i c A ou6& gi* ở h0y fà ou6& B* i Fi g;u ngV fu0n >i. C Lng &* 9 ải juy!& &0m &uX eSn e^& c Lng g*n c[ng n *u kVng g*n X h!n cUi cOc fạc h< g`9 $ %& 1 Di Đà. Đ0y mCi fà ou6& gi* c Yn c .n . -* bH iin fCn c/* $ %&X giL9 c o c Lng &* &u &%9 &Bong & ời mạ& 9 ;9 fàc Kin +o* Ng iêmX Kin G" L45ng T a kà Kin 1 Di Đà. N!u jut bạn i "ng mu3n m6& n i?u & ời gi*n h< &\m i<uX & \ ii!m bH Kin G" L45ng T a 2@ cu3n eo Ngài 9 ;9 g4 TNn K "ng giảngX & \ jut bạn gn n^m !& &in o* c3& &/y iin gi;o c/* $ %&. Đ0y mCi fà b;u k%& k" gi; c/* & ! gi*n. T0m Là T6& Cả N à fà c [* T0m fà $ %& Kin fà & ầy T\m c i c o n acX & ời gi*n i "ng cRns 1 Di Đà C uyên &B\ ni#m K "ng & 3i c uy<n Đ4ờng k? CUi $ %& i "ng cRn b*o o*s $ L& f0m c ung T4ởng n C $ %& $ %& &i!9 eSn +o* g8n nở BHX & 0n iim k{n &oàns

-3 T . Là Ni?m +ạn $ Lc G" -iên Kh&ng hiFu $ạoG TB4Cc ii* &"i giL9 ng4ời *y b3 & .X h?u c_ mWc h.c X k\ mu3n h45c c_ &i!ngX mu3n h45c ng4ời &* i 8n &"i fà ng4ời &3&X mu3n n Ang ng4ời &"i giL9X 9 ải m*ng Yn &"i. D*u i i i<u t ng )* b3 & .X &"i & %& fà o6u I c o &"i. G\ fRng eạ b3 & . c/* &"i ju; {9 RiX .c ix. T"i g;m 3i gu* hIiX &BK bF fRng .c ix {9 Ri. TK h_X mZi fần &"i giL9 ng4ời *y b3 & .X &"i h?u m*ng Yn ng4ời n %n gO b3 & . c/* &"i. Tại g*oT G\ n!u i "ng c_ n Ang ng4ời c Nu n %n gO b3 & . c/* &"iX & \ &"i h0u c_ cY Hi &ạo c"ng hức *y 9 4Cc hức. +a fà n Ang ng4ời giL9 &"i c_ mH& àn &B*ng &Bên h4ờng hạo. HiFu $ạoc D*u i i i<u hạoX &"i & %& gO i<u g0u t ng )* *i c A b3 & .. TB4Cc ii*X i i b3 & .X &Bong &0m cRn c_ mong cầuX nên ni?m ạn 9 Lc &Bong &0mX i "ng h45c oàn &oàn &O &ại. G\ cRn mong cầu & \ cRn c 4Cng ngạiX cRn c 4Cng ngại & \ i "ng & < hạ& h!n ạn 9 LcX *n fạc &O &ạiX i "ng hạ& h!n *i c A &K bi. € &Bên hờiX i "ng c_ ni?m ạn 9 Lc nàoX c_ & < go g;n kCi ni?m ạn 9 Lc b3 & .X hH & *s -3 & . c;c nào fà ovng 9 ;9 f5i g*n T N!u c Lng &* c_ &i?nX e[ng &i?n in Kin D;c f4u &Buy?n BHng B*. K "ng &i?n & \ e[ng & ời gi*nX c"ng gứcX & uy!& 9 ;9X eSn e^& c Lng g*n &u ni#m $ %&. +i<u Lầm TB. Tu# C/* $ %& TB4Cc ii*X &"i i<u fầm k? &B. &u# c/* $ %&. T"i & 4ờng ng )c JTại g*o ng4ời hời n_i $ %& fà Đ6ng TK $ WX &K bi cứu i Iƒ n_i $ %& c_ &B. &u# &oàn ndng kiên mVnX fà $ %& c*o n 6& ở cUi &BờiT N!u & %& gO Ngài c_ h/ &B. &u# n 4 ng4ời hời c* &WngX & \ Ngài hV &\m B* c;c &u hYn giảnX h< ạ9 kCi cdn cY c/* mZi c Lng g*n X h< &6& cả c Lng g*n c_ cY Hi &u giải & o;&J. Tu ở c [* fà n Ang b%c c_ & 45ng cdnX a &u i I ạn X mà cRn c 4* n^m h45c 9 ần c ^c kVng g*n X k%y n Ang c Lng g*n ở ngoàiX fàm g*o c_ cY Hi giải & o;&T T"i ng i ngờX B>i & 6& kangX i "ng cRn m8ong h45c giải & o;&X c m cRn b;m kào *i c A &u 9 4CcX h< mong ii!9 g*u h45c fại & 0n ng4ờiX c_ 9 4Cc 9 ần Yn. Crng k\ k%yX c Lng &* & ời n*yX *i *i crng fo &u 9 4CcX i "ng e;m ng ) h!n &u giải & o;&X k\ h4ờng &u giải & o;& ju; o* kời. Đ!n i i bi!& h45c m"n &u ni#m $ %&X ng 8 n_i ni#m $ %& gn & àn $ %&. T"i ng )c JTBên hời này fàm g\ c_ c uy#n eM eàng n 4 k%yX n!u ni#m $ %& gn & àn $ %&X & \ & ! gi*n này h0u cRn *iTJ. N 4ng k\ & 4Yng c * m{X 9 ần oàn cản c/*

&"i i "ng c o 9 •9 c an c;c m"n &u i ;cX nên &"i &u ni#m $ %&. T %& gO &Bong &0mX &"i i "ng e;m ng ) h!n 9 ;& nguy#n ni#m $ %& h< & àn $ %&. Đ!n i i & 6y h45c bvng c ứng &"i mCi 9 ;& nguy#n. N ờ 9 ;& nguy#n mà &"i ni#m $ %& h45c n 6& &0m. D*u i i &mn ngHX i<u h45c c 0n ft c/* gO & %&X &"i mCi i<u &ại g*o m4ời 9 4Yng C 4 $ %& 9 ải cLi hầu hVn fMX &"n e*n $ %& 1 Di Đà fà $ %& TBung C i G4YngT yng )* fà $ %& c*o n 6& ở cUi &Bờiz. G\ c m c_ NgàiX mCi c_ h/ &B. &u# kiên mVn &\m B* m"n &u ni#m $ %& c*o giêu này. MH& m"n &u hYn giản h!n mức hH & àn i "ngc K "ng Bàng buHc K "ng fu%& f# K "ng giCi ạn K "ng hRi Fi cdn cY K "ng hRi Fi & ời gi*n K "ng hRi Fi oàn cản K "ng hRi Fi &u i I ạn K "ngc i "ng c_ ng )* fà i "ng cần &uX c A Ji "ngJ ở h0y n_i &Bên c;i \n & ứcX cdn cYX oàn cản kà & ời gi*n... TBong Jc;i i "ngJ &6& n iên 9 ải c_ Jc;i c_J. JC;i c_J ở &Bong Jc;i i "ngJ mCi fà k)n cuuX b6& oại. JC;i c_J h_X fà c Yn &0m $ %& &;n c/* c Lng &*. T0m mCi fà c .n X mCi fà &uX fà g3cX c3&X &ux c/* ki#c &u àn . K i &0m hV &Nn X & \ & 0n & 8o h_ mà h45c &Nn . C Lng &* &uX mWc h.c c .n fà c uy<n c;i &0m $ %& c/* c Lng &*. K i &0m hV c uy<nX & \ &6& cả 9 ;9 kà & 0n h?u c uy<n. G\ k%y mà $ %& eạyc J&0m fà &6& cảX &6& cả fà &0mJƒ Ji "ng &ức fà c_X c_ &ức fà i "ngJ. N Ang c;i c_ \n &4CngX mà c Lng &* h*ng & 6y vng ngàyX h?u &Bở & àn i "ng. N Ang c;i i "ng c_ \n &4CngX mCi fà n Ang c;i c_ &>n &ại k)n cuu. Đi<n \n n 4 fàc c Yn &0m $ %& &;n X ng i#9X i "ng i .... C Lng g*n i i &u m"n &Nn hH gn i "ng bNc K "ng bN & 3i c uy<n K "ng bN foạn &0m mê o`c K "ng bN & ! gi*n mê o`c K "ng bN àn hHng hiên hảo

K "ng bN ha* fu0n >i T_m fạiX m"n &u &Nn hH ạ9 c o g;u ngV m4ời 9 4Yng c Lng g*n X mai foài. C m c_ m"n &u nàyX mCi hạ& &H& hmn t ng )* &K bi kà &B. &u# kiên mVn c/* $ %& 1 Di Đà. D*u i i &mn ngHX &"i mCi i<u t ng )* c/* *i c A $ %& 9 ;9 c*o giêu. NgW t n_iX 9 4Yng 9 ;9 cứu c Lng g*n c/* Đ6ng TK $ W ju; c*o giêuX c*o giêu h!n mức hHX k45& B* ngoài &4ởng &45ngX &4 &4ởng c/* c Lng g*n . K i!n c o c Lng &* i "ng e;m &in h0y fà gO & %&. N!u n 4 c Lng &* *i n6y crng &in h45cX & \ $ %& h0u gai m"n &u này fà m"n &u c*o giêu i _ &in. Crng n 4 c Lng &* & 4ờng c oc c A ng )* fời n_i kdn o*X b_ng bly mCi fà c*o & 0m &ài giFi c_ ac. C Lng &* nào ngờ c A ng )*X fời n_iX mHc mạc mCi fà c 0n & %&X eM i<uX ạ9 c o &6& cả cdn cY c/* mZi c Lng g*n . Eiờ &"i mCi i<uX càng hYn giản & \ càng hạ& hạoX càng 9 ức &ạ9 & \ càng fạc kào m* hạo. +i<u Lầm LRng TK -i C/* $ %& D*u i i ju* M|X &"i & 6y c;c n4Cc &0y 9 4YngX h* g3 fà hạo & iên C L*X h?u &o fCnX giàu c_X e0n c Lng h45c &O eoX gung g4CngX ạn 9 Lc. Du3& ngày &Bên TGX &Bên b;o c .X *y n Ang ng4ời hi giảng hạoX a h?u n_ic JĐức C L* &Bời hV &ạo fên & ! giCi kr &BW này. N!u *i &in C L* & \ gn g3ng h45c ạn 9 LcX b\n *nX i i c !& gn h45c fên & iên h àng k)n cuuJ. +a n_i ở h0u c_ C L*X fà ở h_ h45c b\n yên. T"i ng 8 Bi!& B>i & 6y crng c_ ftX k\ &"i & 6y c;c n4Cc &0y 9 4YngX h* g3 fà hạo C L*. N4Cc nào crng hầy h/ k%& c 6&X b\n yênX ạn 9 Lc. CRn c;c n4Cc ‡ Đ"ngX h* g3 fà hạo $ %&X n4Cc nào crng h*u i IX c i!n &B*n X ng …o h_i. T"i ng ) & 8o C L* c_ f5i YnX i "ng cần &u i I cOcX kSn h45c fên & iên h àng. T ! fà &"i hi n à & ờX &\m i<u k? Kin D;c c/* C L*. D*u i i &\m i<uX &"i crng i "ng &\m h45c n Ang g\ &"i mu3n. D*u h_ &"i ng )X &"i 9 ải hi &\m i<u hạo $ %&. N!u &"i c 4* &\m i<u BU hạo $ %&X mà bF hạo c * m{ & 8o hạo ng4ờiX & \ & %& fà &Hi fZi. D*u h_X &"i &\m Kin D;c $ %& h< ac Fi. D*u i i i<u BUX &"i & %& o6u I kà cảm & 6y c_ &Hi kCi Đ6ng TK $ W. T"i hV i<u fầm k? fRng &K bi c/* Ngài. LRng &K bi c/* Ngài BHng fCn k" c[ng &%n. Ngài oả & 0n hi cứu hH c Lng g*n X i "ng juản c i cOc i I. Ngài hi &Ci n Ang n4Cc c_ i I h*uX bin h*oX nạn h_iX i~ & NX b6& c"ngX k.k. Ngài &Ci h< eSn e^&X eạy eZ c Lng g*n & o;& i Fi bi<n fu*X i I h*u fu0n >i. N4Cc hầu &iên Ngài &Ci fà n4Cc ‹n ĐH. N4Cc này e0n c Lng 9 0n bi#& gi*i c69X nAX n*m i ^c ng i#&X b6& c"ngX ha* hày. K "ng n Ang Ngài c m h!n c;c n4Cc c_ i I h*uX mà Ngài cRn hi g0u kào hN* ngWc kà ngạ jux h< cứu c Lng g*n . Crng n 4 c Lng &* & 4ờng &Ci n Ang nYi h*u i IX ng …o h_i h< giL9 hp ng4ờiX i uyên ng4ời &u h< h45c giải & o;&. C Lng &* h0u c_ h!n n Ang c Z giàu c_X gung g4CngX giL9 hp *y i uyên a &u àn . G\ e[ c Lng &* c_ i uyênX a crng i "ng

&inX & %m c . cRn c ui c Lng &* fàm 9 i?n. G\ & 6y BU hi?u &*i ại nàyX $ %& eạy c Lng &* nên &u giải & o;& h< B* i Fi fWc hạo fu0n >i. ĐKng c m fo &u 9 4CcX e[ h45c fàm &iênX B>i crng 9 ải bN ha* ou3ng fu0n >i g*n &u. Tại g*oT G\ i i c Lng &* ở &Bên cUi hời fàm &iên 4ởng fạcX gung g4CngX i "ng fo &u àn cứ fo &ạo &;cX h!n i i 4ởng !& 9 4Cc b;uX ng i#9 b;o i•o h!nX fại bN fu0n >i &i!9 &Wc. Lời $ %& eạy i "ng g*i. C Lng &* & u n \n o8mX n Ang iw ju; giàu c_ ở &Bong oV Hi ngày n*yX h* g3 a fàm &oàn n Ang c uy#n iin & iên hHng hN*X & *m e0mX g;& g*n hầy eSyX & 0m &\n &B;o &BởX e*n &i?n hảo hiênX dn c Yi ha* fạcX b;n Bw f4Yng &0m. MZi 9 L& mZi gi0yX a h*ng &ạo &;cX mà c .n bản & 0n a i "ng *y bi!&X Fi n 4 k%y c_ &*i ại i "ngT 1n $ %n Là TO Tại K.n & 4* jut bạns € hời c Lng &* & 4ờng & 6yX n Ang ng4ời g3ng i "ng *n 9 %nX fà n Ang ng4ời h*u i Iƒ k\ a g3ng bon c 8n hu* hRi k%& c 6&X nên &O a &Bở & àn c;i m;yX fàm n" f# c o h>ng &i?n. K i c !&X cRn bN hoạkào b* h4ờng ;c. C;i & *m k%& c 6& ở & ! gi*nX c Lng &* eM n %n ei#nX n 4ng c;i & *m c/* ng4ời &uX & \ c Lng &* i _ n %n ei#n. Đ* g3 c Lng &* & 4ờng ng ) fàc ac Fi n i?u iin g;c c/* $ %&X &Wng & uHc h/ c;c foại iin X &u h/ m"nX &"ngX 9 ;iX fà ng4ời &ài giFi c_ &B. &u# kà cdn cY c*o. T %& B*X t ng ) này oàn &oàn g*i fầmX hi g*i t c/* $ %&. $ %& eạy c Lng &*X &0m b\n & 4ờng fà hạoX iw &u àn 9 ải bi!& &Bi &Lc kà bu"ng oảX & \ mCi hạ& h!n cản giCi *n fạc kà &O &ại. N 4ng c Lng &* o4* n*yX i "ng c Nu e[ng c;i &0m b\n & 4ờng &u hạoX i "ng c Nu *n 9 %n &Bong k6n h? ac FiX hac &Wng iin $ %&X i "ng c Nu bu"ng oả c 69 &B4Cc kà c 4Cng ngại c/* \n & ức. C Lng &* cứ "m h>mX ac h/ foại iin g;c X &Wng h/ foại iin X &u àn o8n &ạ9. G\ ju; & *mX nên B3& cuHcX &O c Lng &* h4* c Lng &* kào b. f3iX o*ng m*ngX 9 0n bi#&X c 69 &B4Cc. Cu3i c[ngX c Lng &* i "ng &\m B* h45c con h4ờng giải & o;&. $ %& eạy c Lng &* n i?u iin g;c X m"n &u &"ngX 9 ;i i ;c n *u. M"n nào $ %& crng n_i fà c*o giêu h# n 6&. Lời $ %& eạy i "ng g*iX k\ mZi mH& m"n &u c/* Ngài eạy c o c Lng g*n X h?u c*o giêu b6& i ả &4 ng N. N 4ng ngoài ft & uy!&X & Oc àn X c Lng &* cRn 9 ải &u~ cdn cYX ;9 eWng hLng & ờiX & \ mCi hạ& h!n c*o giêu h# n 6&. CRn n!u c Lng &* c3 c 69X i "ng c Nu uy<n c uy<n & 8o cdn cY kà & ời & !X & \ e[ $ %& 9 ;9 c_ c*o giêu crng i "ng & < giL9 c Lng &* &u giải & o;&. $ %& n \n & 6y cdn cY c Lng g*n i "ng h>ngX bi!& c Lng g*n 9 ải &Bải ju* n i?u & ời cuHc bi!n _* hIi & *yX nên Ngài eạy c o c Lng &* h/ foại iin g;c X m"n &u i ;c n *uX fà h< c Lng &* &u~ cdn cYX & ời & !X &O c an c o m\n mH& m"n &u & .c 59. N 4ng c Lng &* i "ng i<u t c/* $ %&X c Lng &* cứ "m h>mX c3 c 69X i "ng c Nu bu"ng oả n Ang m"n &uX i "ng cRn ạ9 cdn cY kà & ời & !X k\ k%y mà

c Lng &* mCi i I. T ời n*y fà & ời mạ& 9 ;9X i "ng 9 ải fà & ời c ;n 9 ;9 *y &45ng 9 ;9X c Lng &* 9 ải bi!& & *y hIi m"n &u c o & .c 59 & ời cY. N!u c Lng &* i "ng m*u bu"ng oả gO c3 c 69X iw & i#& & Ri fà c .n bản & 0n c/* c Lng &*. Crng n 4 & ời n*y fà 9 ản fOc b*yX mà c Lng &* cRn c3 c 69X mu3n &O m\n hi bHX i "ng c Nu hi m;y b*yX k%y h!n b*o giờ c Lng &* mCi &Ci mWc h.c T +u3ng c iX &Bên h4ờng hiX c Lng m* hầy eSyX g5 c Lng &* c 4* iN9 c6& b4CcX & \ hV bN c Lng m* Vm ại. Ngài 9 ;9 g4 TNn K "ng & uy!& &Bong bH iin G" L45ng T a fàc JM"n &u ni#m $ %& m"n &u c*o giêuX k45& cả i "ng gi*n kà & ời gi*nX c69 &3cX &BOc c mX & qng &^&. MH& ni#m 1 Di ĐàX c_ & < k45& ju* b* hại 1 Tdng K~ Ki!9. Ng4ời &u ni#m $ %& i "ng cần 9 ải &Bải ju* &Kng gi*i hoạnX &Kng b4Cc n 4 c;c m"n &u i ;cJ. Ngài h4* B* mH& k. eWc JC_ mH& n à fầu ndm &ầng. C;c m"n &u i ;c 9 ải e[ng gức hi bHXf8o &Kng n6c & *ngX h< hi fên h!n fầu ndm. CRn ng4ời &u m"n ni#m $ %&X i "ng cần e[ng gức f8o i I cOcX c Lng &* c m hi kào cầu & *ng m;yX n 6n mH& nL&X &Bong n ;y m^&X fà c Lng &* &Ci fầu ndm. G\ k%yX mà c Lng &* c_ & < kVng g*n ng*y &Bong mH& ii!9 ykVng g*n h>ng ng )* kCi & àn $ %&zJ. Ngài 9 ;9 g4 TNn K "ng fà ng4ời c_ &B. &u# B6& c*oX Ngài nIi &i!ng cả & ! giCi. MZi fần Ngài giảng iin X c_ cả àng ngàn $ %& &u h!n ng 8X i "ng 9 ải c m mH& ngàyX mà i•o eài cả & ;ngX n 4ng g3 ng4ời h!n ng 8 i "ng bN giảm. 1i n6y crng ng>i im f`ng &K hầu c o h!n cu3i. T %& fà y Aus Ngài hi &u fLc Ngài 2' &uIiX n*y Ngài hV =0X eung mạo &Bw &BungX hạo mạo uy ng i. Ngài & uy!& 9 ;9 hV m6y c Wc ndm. TB4Cc ii*X Ngài *y & uy!& bH iin +o* Ng iêmX n 4ng n i?u ndm g*u này Ngài c m giảng bH iin G" L45ng T a yk\ bH iin G" L45ng T a fà c3& &ux c/* bH iin +o* Ng iêm kà Ngr Đại Kin z Ngài c uyên eSn e^& c Lng g*n &u ni#m $ %&. Đ# &u c/* Ngài kVng g*n B6& h"ng. Ngài fà bvng c ứng h< c o c Lng &* &in. D[ c Lng &* i "ng &in &B. &u# c/* NgàiX & \ c Lng &* crng 9 ải &in fời hại nguy#n & ứ 1= c/* $ %& kà &in "ng $ %& &Bong &0m c/* c Lng &*. C m cần c Lng &* 9 ;& &0m ni#m $ %&X &Bong mH& & ời gi*n ng^nX c Lng &* gn c_ c0u &Bả fời & F* h;ng. K.n & 4* jut bạnX ng4ời & ! gi*n k\ i "ng *n 9 %n nên & 0n &0m c/* a mCi i I. CRn ng4ời &u àn n 4 c Lng &*X n!u i "ng *n 9 %n &Bong k6n h? &u ac Fi iin g;c X & \ c Lng &* gn bN c;i & *m kà 9 0n bi#& c 69 &B4Cc fàm c 4Cng ngạiX B3& cuHc &u cả hời c m uIng c"ng. Cứu T ần T ức K.n & 4* jut bạnX h0y fà n Ang hi?u ju*n &Bang kà c6m iŒX mà c Lng &* fu"n fu"n g i n CX h< cứu & ần & ức c/* ng4ời & 0n &Bong giờ 9 L& cu3i. C Lng &* fu"n fu"n c uln bN g•n gàngX k\ mạng g3ng c/* c Lng &* B6& fà ng^n ng/iX i "ng *i c_ & < bi!& &B4Cc ngày m*i c uy#n g\ gn oảy B*. N!u c Lng &* c uln bN &B4CcX i i c_ &*ng

gOX c Lng &* hp bN b3i B3i. yC uln bN &B4Cc i "ng c_ ng )* fà &iêu cOcX mà fà c Lng &* c_ &B. &u# kà c*n hảmX e;m h3i ei#n kCi c;i c !& kà i<u & 6u hời fà k" & 4ờngX k\ *i crng 9 ải c !&. C !& i "ng c_ ng )* fà !&X mà fà b^& hầu c o cuHc g3ng mCi. k%y &ại g*o c Lng &* i "ng e[ng cuHc g3ng giả &ạmX h*u i IX ng^n ng/i nàyX c uln bN c o m\n mH& hời g3ng mCi &B4ờng & a k)n cuuz I9 Nh6ng $iIu Juan tr=ng (hi c/ ngưKi th.n $ang 1L h;E h)ic Đ`& ng4ời & 0n nvm mH& c Z & oải m;i kCi mH& &4 & ! & oải m;i. Mở m;y c .9 ni#m $ %& yfà c;i m;y n F ni#m $ %&X i "ng cần & *y bdngX jut bạn nên &Ci c [* h< & mn z ngày hêm bên cạn ng4ời b#n X c o &Ci i i c "n o`c F* & iêu. yC m e[ng m;y n Ang fLc i "ng c_ ng4ời &B5 ni#mz L6y \n $ %& h< &B4Cc m`& h< a yên fRng kà &4ởng n C h!n $ %&. K uyên & 0n n 0n &Bong n à i "ng h45c i _c. Đi?u ju*n &Bang i "ng 9 ải fà giA fại & 0n o;c c/* ng4ời & 0nX mà fà fLc B6& ju*n &Bang h< cứu & ần & ức c/* ng4ời & 0n. K uyên mai ng4ời &Bong n à c[ng n *u ng>i o`c hứng c ung ju*n ng4ời 69 3iX ni#m $ %& &B5 ni#m. Ti!ng ni#m kK* h/ ng 8X i "ng h45c fCn ju; *y n F ju;ƒ n *n ju; *y c %m ju;. T_m fạiX c Lng &* &B5 ni#m fàm g*o i i!n c o ng4ời g^9 c !& cảm & 6y *n fạc kà & *n & ản. TBong n à cần c_ mH& ng4ời i<u bi!& mH& c L& k? $ %& 9 ;9X fu"n fu"n i? &*i ng4ời 69 3iX i uyên a Vy bu"ng bF !& &Bần euyênX &\n cảmX bản & 0n... k\ &6& cả h?u fà giả i "ng & %&. K uyên a Vy m*u m*u ni#m $ %& h< $ %& h!n &i!9 eSn k? cUi $ %&. K uyên a bi!&X n!u a i "ng c Nu bu"ng bFX cứ nu3i &i!cX a gn bN fàm m* i I gở kà bN ha* fu0n >i. K uyên a Vy ni#m $ %& k\ gi* h\n *i crng & 4Yng a f^mX mu3n a h45c hi & 8o $ %&. N!u a i "ng ni#m $ %&X fp fàm m* & \ gi* h\n gn bu>n f^m... T_m fạiX e[ng fời i uyên h< &B6n *nX eSn e^& & ần & ức c/* ng4ời g^9 c !& h45c yên &0m mà giA c ;n ni#m. G\ &Bong fLc nàyX ng4ời g^9 c !& h*ng 3& oảngX givng co kCi &u & ầnX &ứ hại h*ng bN &*n BVX & %& fà i /ng i i!9X g5 Vi k" c[ng. K i c Lng &* &B5 ni#m c ung ju*n X i uy!n &6n aX a gn cảm & 6y yên InX *n fRng mà B* hi &O &ại. II9 Nh6ng $iIu c;! (Mc N!u ng4ời & 0n c !& &B4Cc i i c Lng &* 9 ;& i#nX i "ng nên hWng *y ei c uy<n & 0n o;c c/* a. K "ng nên f* i _c um g[mX gn fàm &Bở ngại kà ại & ần & ức c/* ng4ời g^9 c !&. C Lng &* i _c fà ại ng4ời & 0n c/* c Lng &* i "ng h45c giêu & o;&.

K "ng f"i i•oX o`c hWng h!n & 0n & < c/* ng4ời c !&X *y &^m Bu* & *y juần ;oX 9 ải h5i h!n 12 &i!ng h>ng > g*u. Tuy fà ng4ời c !& hV &^& & ởX & < o;c hV fạn n 4ng & ần & ức c/* ng4ời c !& kSn cRn &Bong & 0n ng/ 6m &Bong kRng = &i!ng. C Lng &* &B5 ni#m càng f0u càng &3&. N!u c Lng &* i "ng i<uX hWng kào & 0n & < c/* aX k" &\n fàm c o & ần & ức c/* a hầu & *i kào h4ờng o6uX & \ h0y fà mH& hi?u &*i ại. yD*u = &i!ngX n!u & 0n & < o`c &*y c 0n c/* ng4ời c !& i "ng h45c & qngX c Lng &* e[ng i dn & 6m n4Cc n_ng h^9 c ung ju*n i C9 o4YngX kài 9 L& g*u c Lng &* c_ & < fàm & 0n & < ng4ời c !& & qng fạiz. G\ i i ng4ời c !& hi k? h0uX c Lng &* c_ & < bi!& h45cX nên g*u = &i!ng h>ng >X c Lng &* e[ng &*y eR Yi 6m c/* ng4ời c !&. N!u &Bên hmn hầu n_ng fà h45c kVng g*n ƒ ngOc n_ng fà g*n k? cUi fàn ƒ fZ BLnX c Z i.nX hầu g3i kà e4Ci fRng bàn c 0n fà bN ha* kào b* h4ờng ;c yng )* fà gLc g*n X ngạ juxX hN* ngWcz. CHng kào c;c c !& c/* aX n!u \n &4Cng c/* a h45c & *n & ản n { n àng & \ bi!& a hV fên cUi fàn . N!u \n &4Cng c*u c_ i I gởX co ju^9 & \ a bN ha* kào b* h4ờng ;cX o`c fàm m* k6& k4ởng. D*u i i eR Yi n_ng oongX bi!& ng4ời & 0n bN ha* kào h4ờng o6uX c Lng &* i "ng nên nản fRngƒ mà Vy bu"ng oả !& mai c uy#n fàm dnX ngày hêm &in &6n ni#m $ %&. Tại g*oT G\ &Bong bảy fần bảy b3n m4Yi c .n ngàyX c Lng &* cRn c_ cY Hi cứu kong fin c/* ng4ời & 0n. G\ ng4ời c !& &Bong kRng '@ ngàyX a i "ng bi!& fà a hV bN c !&. Gong >n c/* a cRn ở &Bong n à c ung ju*n ng4ời & 0nX c Lng &* i "ng & 6y aX n 4ng a & 6y c Lng &*. TBong kRng '@ ngày nàyX kong >n c/* a B6& i I gởX oảng 3&X fo g5X fạn fnoX h*ng bN c Lng m* n.u i•o. +a iêu &ên kà hWng ng4ời & 0n n 4ng ng4ời & 0n i "ng *i & 6y a. +a B6& &ức gi%n kà g5 Vi yi "ng 9 ải ng4ời nào crng &Ci '@ ngày mCi hiX mà c_ ng4ời hi hầu & *i gCm Yn o`c &BM YnX &u~ & 8o & ần & ứcX ng i#9 fOc c/* mZi ng4ời mà eSn e^&. N 4ng c Lng &* c3 g^ng &B5 ni#m c o &Ci '@ ngày & \ mCi h45c k{n &oànz TBong '@ ngày nàyX ng4ời & 0n i "ng nên i _c. M;y c .9 ni#m $ %& mở ngày h êmX ng4ời & 0n & *y 9 iên &B5 ni#m. -àn & ờX h…n n *ng hầy h/ h< ng4ời c !& cảm & 6y 6m cLng. Ng4ời & 0n &Bong gi* h\n fu"n fu"n iêu &ên ng4ời c !&X i uyên aX n_i c o a bi!& fà a hV c !& B>i. K uyên a Vy m*u ni#m $ %& h< $ %& h!n &i!9 eSn. N_i c o a bi!&X n!u a i "ng &in a hV c !& & \ a hi ii!m &6m g4Yng B>i goi kào yng4ời c !& i i goi g4Yng i "ng & 6y b_ng a &Bong g4Yngz. D*u i i a bi!& BU a hV c !&X a gn ng 8 fời ng4ời & 0n eSn e^&. Duy c m c_ 2 foại ng4ời i "ng c_ bảy fần bảy b3n m4Yi c .n ngàyX h_ fà ng4ời ni#m $ %& kVng g*n & àn $ %&. Ng4ời ni#m $ %& B* hi fLc cRn g3ngX h45c C 4 $ %& h!n &i!9 eSn h4* & qng k? CUi $ %&X i "ng 9 ải c !& B>i mCi hiX nên & 0n & < c/* a B6& m?m n 4 cRn g3ng. CRn foại ng4ời & ứ *i fà fàm &oàn c uy#n ;cX c 4* iN9 n ^m m^& hV bN jux gứ g*i &Ci i•o & qng kào hN* ngWc. CRn 9 ần này B6& fà ju*n &BangX n!u c Lng &* bi!& BU ng4ời & 0n gn bN c !&X c Lng &* i "ng nên gai c69 cứuX k\ c m fàm h*u hCn & ? o;c kà &Bở ngại ng4ời & 0n

i "ng h45c kVng g*n . N!u ng4ời & 0n bN c !& &Bong n à & 4YngX c Lng &* nên oin n à & 4Yng h< c o ng4ời & 0n c Lng &* nvm yên h!n 12 &i!ng y&Bong 12 &i!ng nàyX c Lng &* bên cạn &B5 ni#mz. D*u h_ mCi c uy<n & 0n o;c hi c Z i ;c. N_i c o a bi!& h0y fà fu%& f# &"n gi;oX n!u a n_i n à & 4Yng i "ng c o 9 •9 fàm n 4 k%yX c Lng &* 9 ải &B*n fu%n &Ci c[ngX 9 0n giải c o a i<u BU & i#Ž& YnX & \ a gn c 69 n %n i "ng fàm i _ c Lng &*. CRn n!u c Lng &* bi!& BU ng4ời & 0n gn bN c !& &Bong & ời gi*n ng^nX & \ &3& n 6& c Lng &* nên h4* ng4ời & 0n k? n àX n 4 k%y &3& c o cả mai m`& kà *n &oàn c o ng4ời & 0n c/* c Lng &*. 12 Kin Ng i#m Ni#m $ %& Gà N Ang C uy#n Lu0n +>i III9 4h%n <ưu Nc TBong n à fu"n fu"n &BA g•n kài c;i m;y c .9 ni#m $ %& i ;c n *u. D*u h_X eR Fi ng4ời &Bong gi* h\n yn 6& fà n Ang c ;u n Fz coi c Lng & .c foại n ạc ni#m nào k\ hi?u này B6& fà ju*n &Bang. Đ!n 9 L& f0m c ungX n!u c Lng &* gY t h< foại n ạc mà c Lng i "ng & .c *y i ;c kCi c;c c Lng ni#m vng ngàyX k" &\n gn fàm c Lng bN 9 0n &0m kà nIi gi%n. G\ mZi ng4ời & .c ni#m i ;c n *uc c_ ng4ời & .c ni#m g;u c AX c_ ng4ời & .c ni#m b3n c A. C Lng &* nên c i?u & 8o t c/* ng4ời 69 3i yc m eàn Biêng c o n Ang ng4ời c 4* ni#m h45c & uần & WcX n!u hV & uần & Wc & \ i "ng cRn 9 0n bi#&z. TBong fLc &B5 ni#mX n!u c_ h"ng Yn 10 ng4ờiX c Lng &* nên c i* B* fàm *i n _mX mZi n _m &B5 ni#m mH& &i!ngX hKng k0y ju*n ng4ời 69 3i ju; h"ngX gn fàm c o a bN ngH9 & ở kà i _ c Nu. C Lng &* nên 0m & ầm & *y 9 iên n *u ni#mX n 4ng &B;n hKng h< &i!ng ni#m $ %& bN ng4ng nu* c Kng. T_m fạiX c Lng &* 9 ải c3 g^ng &u~ & 8o oàn cản mà uy<n c uy<n. yD[ ở n à & 4Yng *y ở n à o;cX fLc nào crng h< m;y c .9 ni#m $ %& bên cạn ng4ời & 0nz. IV9 ?h&ng nF tìnhc K.n & 4* jut bạnX 9 ần này B6& fà ju*n &Bang. TBong fLc ng4ời & 0n h*ng bN 69 3iX *y fà mCi m6&X & 0n n 0nX con c ;uX bạn b… i "ng bi!& &Ci nYi & *n i _c *y & 4Yng &i!c. C Lng &* nên mời a B* ngoài ng*y kà n_i c o a bi!& JN!u *n c N & 4Yng ng4ời n à &"iX oin *n c N ni#m $ %& cầu giêu. CRn n!u *n c N & 4Yng i _cX k" &\n gn ại & ần & ức c/* ng4ời n à &"i i "ng h45c giêu & o;&J. N!u a gi%nX bF hi k? crng i "ng g*oX hi?u ju*n &Bang fà cứu & ần & ức c/* ng4ời g^9 c !&X i "ng 9 ải fà fLc g5 ng4ời & 0n *y bạn b… gi%n g •&. Mu3n bảo k# ng4ời & 0n h*ng bN 69 3iX c Lng &* i "ng nên b;o &in c o & 0n n 0n *y bạn b… bi!& n i?uX k" &\n c m fàm B3i foạn & ần & ức c/* ng4ời 69 3i Nguyên T;cc C4 D) Di#u Âm

mà & "i. C Lng &* c 3 c o ng4ời i<u hạo *y bạn h>ng &u bi!&X h< a h!n giL9 hp &B5 ni#m fà &3& n 6&. CRn ng4ời & 0n *y bạn b…X c Lng &* c o bi!& g*u crng c 4* c_ muHn. K.n & 4* jut bạnX c Lng &* fà ng4ờiX i "ng 9 ải fà gZ h;. K i ng4ời & 0n m6&X e) n iên c Lng &* h*u bu>n & 4Yng i _cX h0y fà c uy#n &O n iên c/* con ng4ời. N!u c Lng &* i _c h< kYi hi nIi h*u & 4Yng ở &Bong fRngX & \ c Lng &* cứ i _c yg*u h;m m*.z CRn n!u c Lng &* i _cX mà &Bong &0m & 4Yng &i!cX mu3n ng4ời h_ hKng bF m\n & \ i "ng nênX k\ k" &.n gn fàm ại & ần & ức c/* ng4ời c !& i "ng h45c giêu & o;&. Tại g*oT G\ &0m & ức c/* ng4ời & 0n B6& mạn X c_ & < i•o & ần & ức c/* ng4ời c !& ở fại. +u3ng c i mH& & ần & ức c/* ng4ời c !&X fàm g*o c_ & < c4png fại gức i•o k" \n c/* n i?u &0m & ức c/* ng4ời & 0n. T"i oin h4* B* mH& k. eWc M{ c/* c Lng &* mu3n hi c Yi o* kài ngày h< h45c & oải m;i &in & ần g*u n Ang ndm fàm ki#c cOc n ac. C Lng &* i "ng i<uX ngdn cảnX ndn nm JM{ YiX m{ hKng hi c Yi o*X &Wi con gn n C m{ f^mX m{ hKng hi n * m{J. G%y ng4ời m{ fàm g*o hi h45cT Mà e[ c_ hiX & \ &Bong &0m n`ng &B)u kà cảm & 6y c_ fZi kCi c;c con. G" &\n X c Lng &* fàm con b6& i!uX i "ng i<u h45c nZi cOc n ac c/* m{ m\n yk\ m{ m\n fà ng4ờiX i "ng 9 ải fà c;i m;y.z N!u c Lng &* c_ i!uX i "ng nên ngdn cản mà cRn i uyên m{ m\n JM{ Yis m{ cứ hi c Yi c o kui hiX m{ hKng fo c o &Wi con kà gi* h\n X mai c uy#n c Lng con gn &O bi!& foJ Ng4ời fàm m{X i i ng 8 c;c con n_i n 4 k%yX mCi yên fRng mà hi c Yi mH& c;c & oải m;iX n { n àng. K i c * m{ c Lng &* c !& crng k%yX c Lng &* i "ng nên & 4Yng i _cX mà c m ni#m $ %& kà i uyên c * m{ Vy m*u ni#m $ %&X h< $ %& h!n &i!9 eSnX n 4 k%y c Lng &* mCi fà con c_ i!u. K.n & 4* jut bạnX c Lng &* c_ cả hời fàm h< ii!m &i?nX n 4ng kong fin c/* ng4ời & 0n B6& cần c Lng &* &Bong '@ ngày này. JCứu mH& mạng ng4ời cRn Yn o0y bảy & ;9 9 [ h>J i "ng fn ng4ời & 0n c/* c Lng &* mà c Lng &* i "ng cứu h45c g*oT G%y & u Fi f4Yng &0m c/* c Lng &* h< h0uT +u3ng c iX &Bong '@ ngày ni#m $ %& gn c_ f5i c o bản & 0n c Lng &* B6& n i?u. ]iêng c Lng &* Vy &B*n & / ngày h êm ni#m $ %&X hKng b*o giờ f# & uHc kào ng4ời & 0n giL9 hpX k\ i "ng *i cứu &* bvng c .n &* cứu &*. D[ 9 L& cu3i i "ng c_ ng4ời & 0n bên cạn giL9 hp &B5 ni#mX c Lng &* crng giA h45c c ;n ni#m.G\ i i c Lng &* ni#m $ %& hV dn g0u kào &0m & ứcX 9 L& f0m c ung c Lng &* gn giA h45c c ;n ni#m mà kVng g*n &O &ại. V9 >%u si2uc K.n & 4* jut bạnX i i c Lng &* ni#m $ %&X i "ng n Ang cứu h45c bản & 0nX gi* h\n X & 0n n 0n kàbạn b… mà cRn c_ & < cứu h45c k" g3 c Lng g*n &Bong 3 h4ờng ;c kà n Ang kong >n k6& k4ởng h_ h0y.

Đ0y fà c;c cầu giêu B6& hYn giản n 4ng c_ i#u juả k" c[ng. Crng fà mH& & ời gi*n ni#m $ %&X n 4ng c Lng &* c_ & < cứu h45c bản & 0nX gi* h\n X c Lng g*n &Bong 3 h4ờng ;c kà n Ang >n m* k6& k4ởng h_ h0y. C;c nàoT MZi &3i o`c mZi g;ng &B4Cc i i ni#m $ %&X c Lng &* i 6n nguy#n con &ên 1X "m n*y con cầu oin 10 9 4Yng C 4 $ %& kàC 4 -> T;& gi* H c o &6& cả c Lng g*n &Bong 3 h4ờng ;c kà n Ang kong >n k6& k4ởng h_ h0y h45c &in $ %&X ni#m $ %&. D*u h_X c Lng &* n_i B* &i!ng iêu gai J+pi n Ang c Lng g*n &Bong 3 h4ờng ;c kà n Ang kong >n k6& k4ởng h_ h0yX oin c;c bạn Vy ni#m $ %& & 8o &"i. C m cần c;c bạn ni#m 1 Di Đà $ %& & \ C 4 $ %& gn h!n nYi &i!9 eSnX c;c bạn gn i "ng cRn c Nu i I nA*J. D*u h_ c Lng &* &Nn &0m ni#m $ %& yni#m B* &i!ngz. D*u i i ni#m $ %& oongX c Lng &* >i 4Cng !& c"ng hức ni#m $ %& &Ci n Ang c Lng g*n &Bong 3 h4ờng ;c kà n Ang >n m* k6& k4ởng h_ h0y h45c & ức &mn >i hầu &in $ %& ni#m $ %&. Tại g*o c Lng &* 9 ải ni#m B* &i!ngT G\ c Lng &* h*ng eSn e^& a ni#m & 8oX n!u c Lng &* i "ng ni#m B* &i!ng & \ fàm g*o a bi!& mà ni#m & 8oT +u3ng c i c Lng &* ni#m fCn &i!ng fà h< gi8o c /ng &u c0u 1 Di Đà kào &0m c/* a yng4ời g3ng fSn ng4ời c !&z. TBong & ời gi*n ni#m $ %&X c Lng &* nên iêu kà i uyên a n i?u fần. T %& B* n Ang kong >n i u6& m`& fLc nào a crng ở c ung ju*n c Lng &*X a crng c_ cuHc g3ng c/* a. C qng ju* c Lng &* i "ng & 6y aX n 4ng a & 6y c Lng &*. C Lng &* n_i g\ a crng ng 8 h45c yh0y fà gO & %&X k\ & ời gi*n c_ ạn kà g;c cần 6n &3ng g69 nên &"i i "ng i< c o jut bạn ng 8 h45c n Ang c uy#n m* c_ & %& ở &Bong gi* h\n &"iX &"i oin {n fại cu3n g;c & ứ *iz. T"i bi!& jut bạn gn ng )c k%y hN* ngWc kà ngạ jux ở o* fàm g*o mà a ng 8 h45c &i!ng ni#m $ %& c/* c Lng &*T K.n & 4* jut bạnX & ần fOc c/* c0u 1 Di Đà b*o 9 / &Ci 2 ngV 10 9 4Yng k" c[ng &%n. N!u i "ng 9 ải k%yX fàmg*o ng4ời ni#m $ %& i i h45c n 6& &0m & \ ng 8 cả &Bời ni#m $ %&T 4h%n !ai t*ng K.n & 4* jLy bạnX k? 9 ần m*i &;ngX c Lng &* nên F* & iêu fà &3& n 6&X gn &3& c o cả mai m`&. Tại g*oT T ứ n 6& ng4ời c !& B* hi gn h45c n { n àng Yn yk\ a i "ng cRn nu3i &i!c & 0n o;c c/* az. T ứ *iX n!u con c ;u ng …o & \ hp g;n n`ng k? c i 9 . kà &in & ần. T ứ b*X n!u con c ;u c_ &i?nX & \ eàn fại g3 &i?n c "n c6& h_ in iin g;c f4u &Buy?n BHng B*. K "ng n Ang cứu h45c k" g3 c Lng g*n X mà cRn &ạo & êm 9 4Cc hức c o ng4ời jL* c3. T ứ &4X fà bảo k# h45c m"i gin i "ng bN & 0n c Lng &* fàm " n iMm. T ứ ndmX c Lng &* c_ & < n 4ờng mi!ng h6& c "n c6& h_ fại c o n Ang ng4ời cRn g3ng c_ c Z n4Yng & 0n. N 4 k%yX gO B* hi c/* c Lng &* mCi h45c &BRn hầy c"ng hức kà 9 4Cc hức. Cản Ei;c

K.n & 4* jut bạn h>ng &uX i i c Lng &* b4Cc kào h4ờng &uX b6& cứ fà &u k? m"nX &"ngX 9 ;i nàoX c Lng &* i "ng nên *m & .c & ần & "ngX *y mong cầu & 6y h45c $ %&X k\ h0y fà hi?u c6m iŒ c o ng4ời &u. Pu* ju; &B\n &u &%9X bản & 0n &"i hV bN k4Cng 9 ải m6y fầnX n 4ng n ờ &"i hV iN9 & ời & ức &mn X n!u i "ng &"i crng bN c Lng m* mê o`c. $ %& eạy c Lng &* i i &u àn 9 ải oàn &oàn bu"ng oảX i "ng & *m *y mong cầu. N 4ng jut bạn hKng i<u fầm c o fà i i c Lng &* &u juy!& &0m & àn $ %&X & \ c Lng &* hV 9 ạm kào c;i & *m fàm $ %&. Đi?u này c Lng &* 9 ải cần 9 0n bi#& BU Bàng. K i c Lng &* 9 ;& &0m b> h?X nguy#n ni#m $ %& h< & àn $ %&X fà c Lng &* hV c_ gO juy!& &0mX &.n o0u kà mWc h.c . ( ng ) erng mVn này giL9 c o c Lng &* mH& fRng &u ni#m h< & àn $ %&. Đ0y fà t c . 9 i & 4ờngX i "ng 9 ải fà c3ng c*o ngV mạn *y fà & *m o`c mong cầu. D[ g*u i i h45c n 6& &0mX gi6c mY c/* c Lng &* oàn &oàn i ;c o4* n 4ng c Lng &* crng i "ng nên mong cầu *y & *m & 6y. D*u i i h45c n 6& &0mX c Lng &* càng cản gi;c n i?u YnX ni#m $ %& mH& fRng &in &6n YnX iiên hNn YnX i "ng nên & *m ng 8 e[ fà & *m ng 8 n ạc &Bong hầu c/* c Lng &*. Tuy n ạc ni#m &Bong hầu fà eo &0m c Lng &* 9 ;& B*X n 4ng n!u c Lng &* mu3n ei#& gạc fRng & *mX & \ c Lng &* kSn giA nguyên c"ng 9 u &u ni#m &B4Cc ii*X ng )* fà kSn e[ng gức c/* c Lng &* ni#m yni#m B* &i!ngX cRn ni#m & ầm & \ i "ng h45cX k\ hV c_ n ạc ni#m &Bong &0mz. G? gO c ứng h^c coi n 4 fà mH& 9 ần & 4ởng i uy!n i .c X hKng coi c Lng n`ng ju; i i!n f_ng & *m c Lng &* &BZi e%y. K i c Lng &* hV juy!& &0m &u ni#m $ %& & \ 9 ải mH& fRng iiên hNn X e[ c o *i n_i B* n_i kào crng i "ng 3i c uy<n. N!u h45c c;i &0m iiên hNn n 4 k%yX & \ h4ờng &u c Lng &* mCi h45c & àn c"ng. G\• $ %& ở &Bong &0m c Lng &*X c_ & < &Bả fời hLng g*i. Crng n 4 i i g`9 $ %& i#n B*X & %& *y giảX &O &* bi!&. Tại g*oT G\ i i g`9 $ %& i#n B* & %&X ;n g;ng c/* $ %& fàm c o c Lng &* *n fạc &O &ại. CRn g`9 $ %& giảX &0m c Lng &* gn bN b>n c >n i _ c Nu. N!u c Lng &* & *mX gn i "ng 9 0n bi#& h45cX n 4ng n!u &0m c Lng &* hNn X gn cảm gi;c h45c ng*y. T_m fạiX n!u c Lng &* i "ng i ởi fRng & *m & \ c Lng &* i "ng bN C 4Cng ngại c i cả mà C 4 $ %&X C 4 -> T;& kà C 4 & iên H mạng fLc nào crng ở bên cạn c Lng &*. Tại g*oT G\ i i c Lng &* ni#m $ %& fà c Lng &* hV fà h# &u c/* $ %& 1 Di Đà nên C 4 $ %& fLc nào crng bảo k# c Lng &*. Tại D*o Ni#m $ %& Mà GSn CRn K IT K.n & 4* jut bạnX &B4Cc ii* i "ng k\ i<u BU $ %& 9 ;9X n Ang fLc i I e>n e%9X c ;n hờiX &"i ng i ngờ. $ %& n_ic JNi#m $ %& gn &BK h45c ng i#9J n 4ng &ại g*o &"i cRn i I mViT D*u h_X n ờ &\m i<u iin g;c nên &"i mCi i<u & "ng. T"i k. eWc

T"i & i!u mH& &x h>ngX &"i mCi &Bả h45c c_ kài h>ng & \ & u Fi g3 n5 c/* &"i c_ !& i "ngT Ni#m $ %& crng k%yX ng i#& c/* &"i hV &ạo B* i "ng bi!& b*o n iêu &Bi#u &x ii!9X k\ n gi#9 i "ng c_ \n &4CngX n!u n 4 c_ \n &4CngX & \ ng i#9 c/* &"i hV c 6& hầy cả 4 i "ng. T"i mCi ni#m $ %& h45c mH& & ời gi*n ng^nX mà &"i mu3n ng i#9 c/* &"i h45c &BK !&X k%y &Bên & ! gi*n này h0u c_ cUi T* bà *y n 0n juảT 4h5t dạyc JNi#m $ %& fà mH& m"n &u &BK ng i#9 n *n n 6&J. G%y mà i _ c_ *i &Bong mH& hời c_ & < ni#m $ %& &BK gạc !& ng i#9 k" g3 ii!9 c/* c Lng &*. G\ k%y mà $ %& eạy c Lng &* c;c &u h< hCi ng i#& kVng g*n yng )* fà c Lng &* m*ng & 8o ng i#9 h< mà kVng g*n .z Đ!n i i g`9 $ %&X & \ &O n iên N i#9 c/* c Lng &* n ờ & ần fOc c/* $ %& gi* &B\ mà &iêu gạc . >/ ngưKi hOic JTại g*o m6y ng4ời ni#m $ %&X n_i e*n i#u $ %& 1 Di Đà fà & ần e45cX c_ & < &BN b; b#n X k%y &ại g*o c_ g3 ng4ời bN b#n ung & 4 *y b#n n`ng &B4Cc i i c !&TJ Crng n 4 9 ần &Bên &"i hV & 4* kCi jut bạn. Put bạn m^c n5 ju; n i?uX n 4ng fại &Bả i "ng h45c b*o n iêuX mà jut bạn mu3n !& n5X & \ & ! gi*n nàyX gn hầy eSy &Hi fZi kà c Lng &* gn i "ng cRn g5 n 0n juả. Crng n 4 g3 ng i#9 c Lng &* 9 ải &Bả fà m4ời ii!9X n 4ng n ờ ni#m $ %&X mà ng i#9 e>n fại h< &Bả oong &Bong mH& ii!9. N!u ng4ời i<u hạoX i i h45c e>n ng i#9 a B6& kui mKngX k\ gO &u &%9 c/* a c_ i!& juả kà a c ^c c ^n h45c kVng g*n . C o nên ng4ời i<u hạo kà ng4ời i "ng i<u hạoX c_ c;i n \n i ;c n *u. N 4ng jut bạn Vy &\m i<u i| & êm. D3 ng4ời c !& b#n n`ngX go kCi g3 ng4ời B* hi bi!& &B4Cc ngày giờ kVng g*n &O &ại & \ c m fà g3 .&. Crng n 4 mH& ng4ời ni#m $ %& &K n FX cRn mH& ng4ời &Ci già mCi ni#m. D) n iên 9 ải c_ gO g*i bi#&. +u3ng c iX mZi ng4ời h?u m*ng c;i ng i#9 n`ng n { i ;c n *u. Tại D*o K "ng Di C4 G? CUi $ %&T Tại g*o c Lng &* i "ng eSn e^& gi* h\n X con c ;u ei c4 k? CUi $ %&X mà cứ mong h45c ei c4 B* n4Cc ngoàiT D*u i i i<u hạoX &"i mCi & 6y &Hi ng i#9 c o c Lng &*. 1i n6y f0u n*y y gin bản & 0nX c !& g3ng k45& biên. T %m c .X c_ n i?u ng4ời fK* e3i &\n cảm fSn &i?n bạcX b;n Bw f4Yng &0m mWc h.c crng c m fà mu3n h45c B* n4Cc ngoài. TBải ju* m6y c Wc ndmX n i?u gi*i hoạn h*u i I & ảm i 3c c o ng4ời Gi#& f4u kongX c Lng &* *i n6y crng &4ởng B* h45c n4Cc ngoài fà gung g4CngX ạn 9 Lc giàu g*ngX n 4ng & %& gO i "ng n 4 c Lng &* ng ). Tuy fà k? k%& c 6& h45c hầy h/ mH& c L&X n 4ng kSn fà mH& iw & * 9 4Yng g3ng &ạm nYi oứ ng4ời. K i c !& crng 9 ải bN ha* h ày &Bong g;u nwo. C Lng &* y gin cả hời fà k\ *iT Là k\ c;i g\T T6& cả c Lng &* h?u ng ) fàc c o bản & 0nX gi* h\n kà con c;i. Đ!n i i n \n fạiX i "ng bi!& &* fà *iT 1i fà con c/*

&*T C Lng &* &Hi ng i#9 h!n h;ng & 4YngX &4ởng & 0n giả &ạm này fà &* yh0u ngờ & 0n &* fà bNc & N& & 3iz &4ởng & ! giCi này fà c/* &* yi "ng ngờ & ! giCi này fà c/* &à m* h*ng fàm c /z. ]>i cứ c*m &0m &\n nguy#n fàm n" f#X h*u i I fu0n >i k" g3 ii!9. Du3& ngàyX k\ bNc & N& "i & 3i này mà i i!n c Lng &* bon c 8nX cOc i I ii!m &i?n h< mu* & u3c noX & u3c i ;& c o n_. N_ h_i & \ &* i _ c NuX kHi c o n_ dn. N_ i ;& & \ kHi fo c o n_ u3ngX n_ n_ng fạn & \ m*u m*u hi?u oàX n!u i "ng gdn g_c n_ i| f4png & \ bN n_ àn ạX b#n oạn & ảm & 4Yng. N 4ng B>i fàm n" f# c o n_ cả hời crng i "ng oongX n_ i "ng n< &\n X & 4Yng ại c o c Lng &*. G\ n_ fà giả nên 9 ải 4 *oX già nu* & 8o ngày & ;ng. Đ!n fLc &*n BVX & Li n;&X & 0n giả &ạm này cRn & u* gFi c;&X k\ gFi c;& .& B* i "ng bN "i & 3i. Ng45c fạiX & 0n giả &ạm này cRn fàm & 3i f0y cả h6&. G%y mà ng4ời hời c Lng &* c o & 0n này fà &B0n jutX Fi n 4 k%y c_ h;ng & 4Yng i "ngT K i & 0n giả &ạm bF &* mà hiX c Lng &* fại k\ ng i#9 mà f`n W9 h*u i I &Bong g;u ngV fu0n >iX !& m45n & 0n giả nàyX h!n m45n & 0n giả ii*. MZi mH& & 0n fà c Nu mai h*u i I i ;c n *uX hời hời i "ng c[ng &%n. Làm ng4ời n 4 c Lng &*X *i n6y crng mu3n f\* i I h45c kui. Crng k\ ft fn nàyX mà con ng4ời c Lng &* i "ng ngKng bon c 8n cầu &i!n. MWc h.c fà mong c_ mH& cuHc g3ng ạn 9 LcX b\n *n. G%y &ại g*o c Lng &* i "ng fo &u ni#m $ %& h< ei c4 k? CUi $ %&T Ni#m $ %& i "ng c_ i IX i "ng y gin mạng g3ngX i "ng b;n Bw f4Yng &0m. Ng45c fạiX i#n &i?n g3ng f0u mạn i ow. C Lng &* 9 ải bi!& f5i eWng c;i & 0n giả &ạm này h< mà hIi f6y & 0n iim $ %&. N!u c Lng &* bi!& f5i eWng n_ h< &uX & \ n_ c .n fà 0n n 0n c/* c Lng &*. CRn n!u c Lng &* i "ng bi!& f5i eWng n_ h< &uX & \ & 0n giả &ạm này c .n fà iw & [ fCn n 6& c/* c Lng &*. G\ n_ mà c Lng &* dn ng/ i "ng yênX ha* fạc kào &[X hHi g"ngX fu0n >iX h*u hCn & < o;c k.k. T6& cả h?u fà k\ n_ mà B*X n_ i "ng 9 ải fà iw & [X k%y & \ cRn *iT Ngày n*yX kSn cRn B6& n i?u gi* h\n c_ con g;i mCi fCnX c * m{ h?u mong con g;i f6y h45c c >ng n4Cc ngoài. TB4Cc fà hp &6m & 0nX *i fà c_ & < giL9 hp gi* h\n . Crng k\ t ng ) nàyX hV i i!n bi!& b*o n iêu c" g;i &Bw 9 ải c Nu y gin ạn 9 LcX e*ng eở cả hời. Crng c_ n i?u c" *m k%& c 6& o* o* B>i &O ha* fạc bản & 0nX &6& cả i I h*u crng c m k\ &i?n. N!u b%c fàm c * m{ n 4 c Lng &* mu3n cứu gi* h\n X & \ c m c_ mH& c;c euy n 6& k{n &oàn k)n cuuc fà eSn e^& gi* h\n X con c;i &u ni#m $ %&. C[ng n *u ei c4 k? CUi $ %&X o* f\* & ! giCi &à m* h*u i I này. Đ0y mCi fà &\n & 4Yng c 0n & %& k)n cuu. +Vn Di#n C o $ W NAX T 4Yng C o N*m EiCi

D*u i i o8m oong n Ang cuHn 9 im ni#m $ %& & 6& ở c [* +ovng $ ;9X uy#n +3c M"n Gi#& N*mX kà 9 im $ %& & 6& c/* c;c c [* &Bong fSn ngoài n4CcX &"i & %& Vn ei#n k? 9 W nA c Lng &* & ời n*y 9 i & 4ờngX c_ &B. &u# kà c*n hảm. N \n h0u h0uX e[ $ %& &u h!n c [* *y $ %& &u &ại gi*X 9 W nA c Lng &* hV c i!m ix fWc &Ci @0‰100X cRn n*m giCi c m c_ 10‰100. T 4Yng fà & 4Yng c o c;c "ng & ời n*y kSn cRn "m Jc;i &*J ju; fCnX n 4ng fại juên hi &B;c n i#m fCn f*o c/* m\n X nên 9 W nA* c Lng &"i & ời n*y coi c uy#n f6y c >ng fà mH& g;n n`ng 9 i?n 9 ứcX fà i I g*i c ung & 0n. C;c "ng i "ng &O guy o•& fạiX kHi c o 9 W nA c Lng &"i & ời n*y c ạy & 8o 9 ong &Bào & ời & !X h;n m6& hi 9 lm ạn kà &B;c n i#m c/* mH& ng4ời h àn bà yn!u 9 W nA c Lng &"i h;n m6& 9 lm ạn X & \ h0u c i!m ix fWc @0‰100z. C Lng &"i o4* n*y c 4* b*o giờ h;n m6& &B;c n i#m. K "ng n Ang k%y c Lng &"i cRn 9 ải g;n fu"n c;i g;n n`ng c/* c;c "ng. Ng4ời hời & 4ờng k. h àn "ng fà b_ng m;&X fà cH& &BWX fà hi<m &O* h< bảo k# h6& n4CcX gi* h\n kà k5 con. G\ k%y mà o4* n*y 9 W nA c Lng &"iX fLc nào crng mong f6y h45c mH& &6m c >ng h< mà n4Yng &O*. K "ng ngờ g*u i i f6y c >ngX c Lng &"i i "ng h45c bảo k#X ng45c fại cRn m*ng & êm n i?u g;n n`ng 9 i?n 9 ức. yoin c;c "ng hKng i<u fầm c o fà &"i juY hr* cả n^mX fời &"i n_i oàn &oàn fà gO & %&. C;c "ng i "ng &in & \ hi &\m gO & 3ng iê c/* & ! giCi. K "ng 9 ải c m Biêng 9 W nA Gi#& N*m c Lng &"i n*y g5 f6y c >ngX mà fà 9 W nA c/* &oàn & ! giCiX n 4ng n4Cc N %& fà &Bầm &Bang n 6&. Nên n ?u ndm ju* c .n 9 / N %& fo g5X &4Yng f*i n4Cc N %& gn i "ng cRn & ! # &Bwz. 74* ii* &Bong & ời c i!n foạnX c;c "ng k\ bảo k# h6& n4CcX 9 W nA c Lng &"i 9 ải c Nu mai h*u i I g;n n`ng h* ho*n. D*u i i & ời & ! & *y hIiX c;c "ng i "ng cRn g;n n`ng bảo k# h6& n4CcX & \ .& B* crng 9 ải fo bảo k# c * m{X k5 con kà gi* hin . Đvng nàyX mH& g3 fại fàm ngY. C uy#n oV HiX gi* h\n X con c;iX k.k. h?u eo c Lng &"i g;n f6y. ]>i "m n*yX & ! giCiX kr &BWX foài ng4ời h*ng h3i ei#n kCi bi<n fu* &à m*. C;c "ng i "ng /ng H c ung foX kHi c o c Lng &"i h àn bà i "ng fàm fên c;i &BR &B3ng g\X gu3& ngày c m bi!& &Wm ndm &Wm b*X &in eN ho*nX bF bê c uy#n n àX cứ fo &Ci c [* &Wng iin ni#m $ %&. N!u c;c "ng & %& gO i<u & ời & !X c_ &B;c n i#m kCi h6& n4CcX c * m{ kà gi* h\n X & \ c;c "ng hV eSn e^& c * m{ giàX k5 y!uX con & Y &u ni#m $ %& ngày h êmX h< k45& biên B* i Fi c;i & ! giCi g^9 &%n & !X eo &à m* h*ng fàm c /. C;c "ng Vy n \n & u o8mc h0u h0u crng fà & iên &*iX nạn h_iX b#n oạn ng`& ng …o i "ng & u3c c A*X hHc &3 &Bàn f*nX & *m e0m hầy eSyX foạn fạc i ^9 nYiX i /ng b3 &Bong ngoàiX hạo hức guy h>iX i . hHc hầy &BờiX c Lng m* nIi foạnX &Bong 9 ; ngoại 59X c Lng g*n hiên hảo fầm & *n. Đạo 9 ;9 &K &K bN &iêu ei#&X foài ng4ời bi!n & àn m* ju;i. T *y k\ &B4Cc ii* c;c "ng cầm gLng o"ng 9 * c i!n &B4ờngX mZi mH& kiên hạn fà h;n huIi iw & [. -0y giờX c;c "ng c_ & < eWng c"ng ni#m $ %&X mH& c0u $ %& i#u cứu h45c k" g3 c Lng g*n . Cứu gi* h\n X bản & 0n kà cứu & 0n bvng juy!n & uHcX

c[ng n *u & o;& i Fi bi<n fu* &à m*X k? cUi T0y $ 4Yng *n fạc k)n cuu. Đ0y mCi fà &B*ng n*m &u. y&"i ki!& bài này kCi mH& &0m t & àn i lnX oàn &oàn i "ng c_ t 9 ê b\n mong c;c "ng & "ng cảmz Đi2n Đ-o Thế gian nội ngoại, tà ma phá Con người điên đảo, bởi tiền danh Tiền, danh, là lối vào ngạ q ! "anh, tiền, là đ#a ng$% t&iền miên Tiền, danh, là nh'ng tờ gi() lộn "anh, tiền giả tạm, l*m m+i tanh ,ột mai n-m . ống, danh tiền m(t Th/n thành t&o b$i, đ0a về đ/ 1 2i3m 4h5t một %/ , đáng ngàn vàng 6/) đài 78n bá , %9i T/) 4hư:ng ;<i th/n giả tạm, thành th/n 4h5t =8n bá ta ng>i, Tam Thánh đưa? Pi- D)i T&ư@% mAt Bh8n đCp, 7ang, tốt, q D E a) lưng %hê .( , t3, bFn, %+ng T&ư@% mAt v>n vG, thư:ng, th/n thiết E a) lưng %hHi b@i, %hIng %hJa %hi 2gười đời giả dối, BhKng nhàm %hán Lạt %ả lư:ng t/m, gạt %ả người "anh, tiền, tMnh, bạn l Kn giả dối

Th/m tMnh giả th5t, BhN bi3t ph/n Thế gian giả dối BhKng %+ng t5n ;Nng B#%h đêm ngà), th5t đáng thư:ng CFn %hi t&ả tiền, .8m %hiế bNng T&ư@% mAt h-ng ngà), B#%h, hề, phim -u>n C o N Ang C uy#n -6& C"ng LLc &"i cRn n FX mZi fần h!n ngày giZX &"i & 6y b* m{ &"i gi!& n i?u gà kN& h< cLng "ng bà. LLc h_X &"i i "ng i<u g\ k? hạoX n 4ng h45c m{ *y eạy bảo fà i "ng nên g;& g*n X k\ n!u g;& g*n & \ gn c_ &Hi. M{ &"i & \ eạy c Lng &"i n 4 k%yX n 4ng ngày &!& o`c ngày giZX & \ m{ &"i fại c^& cI n i?u gà kN&. G6n h? này fàm &"i & ^c m^cX &"i & 6y m{ &"i fàm i "ng hLngX k\ m{ &"i eạy i "ng nên g;& g*n X n 4ng m{ &"i fại gi!& gà kN& h< cLng "ng bàX k%y hV hi ng45c fại fời eạy c/* Ng4ời. T"i cứ guy ng ) mViX n 4ng i "ng e;m Fi k\ g5 m{ f* Bầy. N 4ng k\ blm &;n g*n B* fà n i?u c uy#nX nên i "ng c Nu nIiX k\ k%y &"i Fi m{ &"i. T"i Fic JM{ YiX &ại g*o h!n ngày giZ mà m{ gi!& n i?u gà kN& n 4 k%yX bH m{ i "ng g5 "ng bà m\n m*ng &Hi *y g*oTJ M{ &"i fLng &Lng i "ng mu3n &Bả fời c0u Fi c/* &"i. M{ &"i n_ic JCon cRn n FX bi!& g\ mà FiJ B>i m{ iêu &"i hi c Z i ;cX k\ m{ &"i h*ng b%n. T"i bF hiX n 4ng i "ng c*m fRng. MH& "mX & 6y m{ &"i Bản X &"i fại gần Fic JM{ YiX &ại g*o h!n ngày giZ "ng bàX mà m{ gi!& n i?u gà kN&X bH m{ i "ng g5 "ng bà m\n m*ng &Hi *y g*oTJ M{ &Hi fLng &LngX i "ng bi!& fàm g*o h< &Bả fời c0u Fi c/* &"i. T"i mu3n bi!& gO & %&X nên &"i Fi &i!9. T"i Fic JM{ & 4ờng eạy &Wi con i "ng nên g;& g*n X e[ fà n Ang con k%& n F n 4 con ii!nX con n #nX m{ h?u i uyên i "ng nên gi!& c LngX n!u & * h45c & \ nên & *. N 4ng &ại g*o con gàX con kN& fCn n 4 k%y mà m{ c^& cI &Wi n_T M{ i "ng g5 bN m*ng &Hi *y g*oTJ M{ &"i oLc hHng ứ* n4Cc m^&X m{ &"i n_ic JM{ B6& g5 con Fi m{ n Ang fời nàyX k\ c .n m{ & 6y crng i "ng hLng. N 4ng k\ &K ngày f6y b* c/* conX k\ bIn 9 %n fàm k5 m{ 9 ải ng 8 & 8o. T L & %& kCi conX m{ B6& g5 gi!& gà gi!& kN&. MZi fần m{ fàm & N& c Lng n_X fà hêm k? m{ ng/ i "ng yên. N 4ng n!u m{ i "ng fàm & 8o t b* conX & \ b* con gn h;n m{J. M{ &"i n_i &i!9c JLp g*u này m{ c_ m6&X n!u con c_ i!uX & \ hKng gi!& gà kN& h< mà cLng m{. N!u & 4Yng m{X & \ c m cLng c o m{ mH& con cu* fuHc kà mH& c •n mu3i &iêuJ. ye[ c * m{ e`n eR c Lng &* crng i "ng nên fàm & 8oX c m cLng c *y fà &3& n 6&z. Ng 8 m{ &"i n_i h!n h0yX &"i bF c ạy k\ g5 m{ & 6y &"i i _c. T"i c ạy ou3ng bờ bi<n yk\ n à &"i gần bi<nz &"i kK* i _c kK* •&X c o kYi hi nZi u6& ức ở &Bong fRng.

T"i i _c c o gO b6& c"ng c/* m{ &"i. Tại g*o m{ &"i fại i I n 4 k%yT G\ g5 c >ng mà 9 ải g;& g*n X 9 ải fàm n Ang c uy#n mà m\n i "ng mu3n fàm. T"i gi%n g •& b* &"iX k\ b* &"i fà mH& ng4ời hHc &ài. G\ & 6y b* *y h;n m{X nên &K n F &"i hV c ;n g •& cản k5 c >ngƒ &"i g •& gO b6& c"ng y&"i i< c uy#n b* &"i c o c;c bạn ng 8X i "ng 9 ải fà &"i b6& i!uX mà &"i mong c;c bạn Vy eKng &*y fạiX hKng g0y & êm &Hi fZiX k\ kr fOc i "ng giải juy!& h45c k6n h? mà c m g0y & êm h*u i I c o con c ;u kà &ạo & êm 0n o;n c o ii!9 g*uz. TK h_X &"i *y hi &\m i<u c uy#n & ! gi*n kà & 6y h0u h0u crng fà h*u i IX h0u h0u crng gi!& gà kN&X 8o bR h< cLng &!. TuIi hời càng fCnX i<u bi!& càng n i?uX h*u i I càng &dng. T"i n \n cản hờiX i "ng bi!& nên i _c *y nên c4ời. LLc c * m{ cRn g3ng c Lng &* i "ng fo &BRn c A i!u. Đ5i i i c * m{ c !& & \ f%9 bàn & ờ c o fCnX h!n ngày giZ & \ &Ou a9 gi* h\n X bà conX cLng c o & %& n i?u h< f6y &i!ng fà &* h0y c_ i!u. D*u h_ dn u3ngX n %u n {& c o & F* fRng. C Lng &* k" &\n bi!n ngày giZ & àn ngày dn mKng kà g;& g*n . C Lng &* c_ b*o giờ ng>i guy ng )X *y f^ng ng 8 n Ang &i!ng i _c & *n c/* c * m{ c Lng &* nYi hN* ngWcX *y &i!ng & *n fạn fno c/* c;c >n m* i "ng h45c giêu & o;&T C Lng &* ng ) c * m{ c !&X h45c c "n m> mả h àng oàng fà hV &BRn c A i!u *y g*oT Crng c_ mH& g3 ng4ời c_ i!u & %& gOX n 4ng k\ i "ng i<u hạoX c m & 6y &I &iên "ng bà fàm g*o & \ fàm & 8o n 4 k%y. C Lng &* i "ng hi &\m i<u $ %& 9 ;9X i "ng &\m i<u ft fn c/* f4Yng &0m. C Lng &* cứ ng ) "ng bà &I &iên c Lng &* fà hLng. N 4ng c Lng &* c_ e;m bảo hảmX &I &iên c/* c Lng &* *i crng hLng !& i "ngT TI &iên c/* c Lng &* c_ c;i hLngX crng c_ c;i g*iX k\ &I &iên c Lng &* crng fà ng4ời & 4ờng gi3ng n 4 c Lng &*. MH& ngày nào h_X c Lng &* gn & àn &I &iên c/* con c ;u c Lng &* g*u nàyX c_ 9 ải k%y i "ngT N 4ng bản & 0n c Lng &* i#n &ại hV kà h*ng fàm g*iX mà c .n bản & 0n c Lng &* cRn i "ng *y bi!&. G%y c Lng &* c_ cần e[ng ft &B.X f4Yng &0m h< mà guy o•& fại i "ngT C uy#n g\ nên fàmX c uy#n g\ i "ng nên fàmX ầu giL9 c o & ! # con c ;u c/* c Lng &* g*u này. C Lng &* cLng c * m{ fà hLng i "ng c_ g*i. Đi?u g*i fà ở c Z c Lng &* dn m`n fà c uy#n c/* c Lng &*X cRn cLng c * m{ & \ oin cLng c *y. G\ i i cLng m`n fà c Lng &* g;& g*n X i i!n c o "ng bà c * m{ bN m*ng &Hi & êm. G%y c_ i ;c g\ c Lng &* fàm con b6& i!uT CRn c uy#n này & 6y mà h*u fRng. G\ mu3n fàm dn 9 ;& &àiX nên c Lng &* cLng "ng hN* kà T ần &ài. C Lng &* &4ởng fàm n 4 k%yX "ng hN* kà T ần &ài gn 9 [ H. K "ng ngờ c Lng &* h*ng &ạo &;c mà i "ng *y. Tại g*o fại gai fà &ạo &;cT Tại k\ c Lng &* h*ng h8m C 4 $ %& B* fàm &BR ? kà 9 m b;ng. Tại g*oT G\ "ng hN* kà T ần &ài i "ng 9 ải fà $ %&. N 4ng n!u c_ *i FiX

& \ h* g3 c Lng &* &Bả fời fà cLng $ %&X i i!n c o n i?u ng4ời ngoại ju3cX c;c &"n gi;o i ;c kà con c ;u c/* c Lng &*X c_ c;i n \n ;c cảm k? hạo $ %&. G\ k%yX k" &\n c Lng &* hV i i!n c o n i?u & ! # &Bw kà con c ;u c/* c Lng &* bF hạo $ %& & 8o hạo ng4ời. C Lng &* b\n &0m mà guy ng ) fại. C Lng &* gn & 6y gO &ạo &;cX &Hi fZi mà c Lng &* h*ng fàm. C Lng &* vng ngày h*ng & ờ n Ang &45ng "ng hN* kà T ần &ài mi#ng c4ời &o8 &o•&X cI & \ h8o c uZiX *i &*y "m & Fi kàng & %& fCn giY fên c*o n 4 eW ng4ời &* & *m &i?nX c_ &45ng cRn cầm & u3c L&. T %m c .X c_ ng4ời cRn bF & u3c kào mi#ng c o "ng hN* L&. +àn hHng 9 m b;ng này ju; &B^ng &B5nX n 4 h8m C 4 $ %& B* fàm bi* kà h8m & ần fin B* fàm &BR ?. N!u c * m{ c/* c Lng &* hứng &B4Cc m`&X fàm n Ang àn hHng m6& hạo hức h_ƒ & u Fi c Lng &* c_ i.n 9 Wc i "ngX *y fà cảm & 6y o6u IT C Lng &* fà ng4ời & 4ờng cRn i "ng & < c 69 n %n h45c n Ang àn hHng h_ƒ k%y &ại g*o c Lng &* fại h8m C 4 $ %& B* fàm bi* h< c o ng4ời &* i<u fầmT C_ n i?u ng4ời ngoại ju3cX fSn giCi &Bw Gi#& N*m kà c;c &"n gi;o i ;c & ^c m^cX & 4ờng Fi &"ic JTại g*o $ %& fại eạy ng4ời &* & *m &i?n kà L& & u3cX &Bong i i *i & ứ này fà ại ng4ờiT ]>i &ại g*o $ %& fại eạy ng4ời &* cLng h/ & ứX c_ cLng mCi c_ 9 [ HTJ MZi i i &"i ng 8 a FiX *y ng 8 n Ang c0u &Bả fời i "ng i<u bi!& c/* ng4ời Gi#& c Lng &*. T"i & %& fà h*u fRng k" c[ngX k\ i "ng c_ g\ h*u fRng bvngX c .n ng4ời hạo $ %& h8m C 4 $ %& B* 9 m b;ng. G" &\n c Lng &* ại i "ng bi!& b*o n iêu fà c Lng g*n . C Lng g*n h_ fà *iT Là con c ;u c/* c Lng &*. C Lng &* & ờ "ng hN* kà T ần &ài i "ng c_ g*iX c m g*i ở c Z c Lng &* i "ng nên & mn n Ang \n &45ng m6& hạo hức h_ yk\ ng4ời hLc &45ng c 4* qn fà hLngX a h*ng &ạo &;c mà a i "ng *yz. C Lng &* nên & mn n Ang \n &45ng BU Bàng i "ng h45c fSn fHn yng )* fàc & ần B* & ầnX $ %& B* $ %&. K "ng & < fSn fHn $ %& kCi & ầnX k\ & ần i "ng c_ h8o c uZiX cRn $ %& i "ng c_ cầm kàng *y cầm & u3c L&z. CRn cLng & \ c m cLng &B;i c0y kà n4CcX i "ng nên cLng m`n. N!u c_ *i Fi c Lng &* h*ng cLng *iX c Lng &* &Bả fời fà cLng T ần fàm dn. C Lng &* i "ng nên &Bả fời fà cLng $ %&X k\ $ %& kà T ần i ;c o*. Tại g*oT G\ ng4ời cRn c*o Yn & ần. C Lng &* fàm dn nên &in eN ho*n k%y & "iX & %& B* i "ng c_ T ần nào 9 [ H cả. N!u c Lng &* mu3n fàm dn 9 ;& &àiX gi* h\n ạn 9 LcX & \ nên ni#m $ %&X b3 & . giL9 ng4ờiX c Lng &* gn c_ 9 4Cc hức kà c"ng hức. T *y k\ g3 &i?n mu* &B;i c0yX 8o bRX gà kN& h< cLng "ng hN* kà T ần &àiX c Lng &* eàn fại b3 & . c o n Ang iw dn oin & \ 9 4Cc hức cRn n i?u Yn. K "ng n Ang c_ 9 4Cc hức YnX mà cRn &B;n i "ng bN m*ng &Hi 9 i• b;ng C 4 $ %& kà hWng c ạm h!n T ần fin . C_ mH& g3 c Lng &* gi mê h!n mức hH h;ng & 4YngX k\ mu3n fàm dn 9 ;& &ài nên gi!& 8o bRX gà kN& h< cLng &Bời $ %&X &! T ần fin . C Lng &* coi $ %& kà &Bời h6& i "ng B* g\. Đ!n i i fàm dn & 6& bại i "ng h45c n 4 tX & \ &B;c $ %&X "ng &Bời kà T ần c qng fin . N 4 k%y c_ &Hi fZi i "ngT K "ng n Ang k%yX mà cRn mH& hi?u &*i ại nA* fàX n!u c_ *i Fi c Lng &* hạo g\T T \ c Lng &* &Bả fờic &"i hạo $ %&. N 4 k%y c_ o*n ức c o C 4 $ %& i "ngT C Lng &* n_i c Lng &* fà hạo $ %&X n 4ng

c qng i<u g\ k? hạo $ %& cả. N!u fà hạo $ %&X & \ c;i cdn bản n F n 6& c Lng &* crng c qng i<uX h_ fà i "ng nên g;& g*n . Đvng nàyX c Lng &* cLng cả con bRX con 8o. 1i Fi c Lng &* cLng *iT T \ c Lng &* &Bả fời cLng C 4 $ %& kà T ần fin . N 4 k%y c_ i ;c g\ c Lng &* 9 m b;ng C 4 $ %& kà hWng c ạm h!n T ần fin T C Lng &* k" &\n fàm c o c;c &"n gi;o i ;c ng ) hạo $ %& fà &in eN ho*nX ng ) C 4 $ %& fà & ;n mà cRn dn 3i fHX c_ cLng mCi c_ 9 [ H. T u Fi &Hi fZi nàyX c Lng &* g;n c_ nIi i "ngT C o nên &B4Cc i i &Bả fờiX c Lng &* Vy n \n fại àn hHng c/* c Lng &*X c_ oứng h;ng fà h# &u c/* $ %& *y fà ng4ời c/* hạo $ %& i "ngT C_ n i?u ng4ời hạo "ng bà mà &4ởng fầm m\n fà hạo $ %&X k\ hạo $ %& i "ng c_ &in eN ho*n. Đạo $ %& fà kạn fần c 0n & %&. Th'c t8nh Lià 7ang, hạnh phO% nhờ tạo phư@% 2ào phải 4h5t, ThFn ph+ hộ ta? Ph< 7ở, bFn %+ng, tại nghi3p báo 2ào phải 4h5t, ThFn t&Jng phạt ta 4h5t dạ) danh, tiền là tạo tá% =át 7anh là nghi3p báo t&iền miên 4h5t nào dạ) tham tiền, hOt th ố% =ao bạn đ ành đ8m 4h5t làm bia? Qạn :i ma thR% tSnh h>i đF ;Jng tham đ*m, tạo thêm nghi3p oán Tại bao đời %on %há về 7a Tại th/n ta đ0a vào đường á%U ( Ng )* Ngày EiZ T"i fà mH& ng4ời i "ng c_ ac & ức c*oX i "ng c_ 9 4Cc hac h45c n i?u g;c c/* & ;n i?nX &"i c m fàm & 8o ft fn kà f4Yng &0m. € h0yX &"i c m n_i fên c;c n \n Biêng c/* &"i k? t ni#m c/* ngày giZ. Ngày giZ h3i kCi &"iX fà ngày &Ou a9 con c ;u gi* h\n X ng>i fại c[ng n *u ni#m $ %&X cầu giêu c o c * m{ m*u h45c giêu & o;&. $ ần g*u c[ng fà h< c_ eN9 n ^c n ở c o n *u ng 8X g3ng g*o c o hLng fàm

ng4ời kà hKng juên c"ng Yn c/* c * m{. ]iêng &"iX mH& ndm c_ 32, ngàyX ngày nào crng ju*n &Bang gi3ng n *uX ngày nào crng fà ngày giZ kà ngày b;o i!u. CRn cLng fà cLng c;i &0m c 0n & %& c/* c Lng &*X i "ng 9 ải cLng k%& c 6& *y m0m c*o cZ hầy. G\ c Lng &* cLng càng n i?u & \ c Lng &* dn càng n i?uX c * m{ c Lng &* nào c_ dn mi!ng nào h0uT C Lng &* cLng càng fCn & \ g;& g*n càng n i?uX i "ng n Ang bản & 0n c Lng &* m*ng &HiX mà "ng bà c * m{ c/* c Lng &* cRn m*ng &Hi n`ng g69 h"i. Tại g*oT C * m{ c Lng &* m*ng &Hi fà k\ k" \n c ungX &ại ngày giZ c/* c * m{ mà c Lng &* mCi gi!& gà kN&X 8o bR h< cLng. C_ 9 ải fà c * m{ c Lng &* hV c !& B>i mà kSn cRn ại ng4ời ygLc k%& kSn fà ng4ời hầu & *iz. G%y c_ i ;c g\ c Lng &* fàm c o c * m{ bN m*ng &Hi & êmT Crng fà mH& ki#c fàmX n 4ng mH& bên fà c_ i!uX cRn mH& bên fà b6& i!u. C Z i ;c bi#& fàc c Lng &* dn m`n fà c uy#n c/* c Lng &*X cRn cLng c * m{ & \ oin cLng c *y. N!u c Lng &* i "ng m*u & ức &mn X iw bN ại i! &i!9 gn fà c .n bản & 0n c Lng &*. Tại g*oT G\ c Lng &* gn 9 ải c !&s Con c ;u c Lng &* &i!9 &Wc g;& g*n &Bong ngày giZ. G%y & u FiX o*n o*n &4Yng b;o h!n b*o giờ mCi eứ&T C Lng &* i "ng cầu giêu c o c * m{ hV fà b6& i!uX k%y fRng eạ nào fàm c o c * m{ bN m*ng &Hi & êmT Ng4ời hời & 4ờng ng )c JN!u i "ng cLng hầy h/X c * m{ gn bN h_iƒ h3& gi6y bạcX kàng mV h< c o c * m{ c_ oàiJ G%y mH& ndm cLng mH& bA*X cRn c;c bA* i ;c & \ g*oT ]iêng &"iX n!u & %& gO c Lng &* c_ i!uX c i bvng c Lng &* ni#m $ %& &K b0y giờ. Ni#m c o c * m{ i#n &i?nX ni#m c o m4ời hời "ng bà c * m{ hV m6&. K "ng n Ang k%yX c Lng &* cRn ni#m c o bản & 0nX gi* h\n X con c;i kà ni#m c o &6& cả c Lng g*n . Làm n Ang ạn nguy#n mà i ả ndng c Lng &* c o 9 •9X B>i >i 4Cng c o c * m{ kà c Lng g*n . Đ0y mCi fà hạo i!u k{n &oàn. T 4Yng C o Ng4ời Đời M0u T uSn LLc &"i cRn n FX mZi fần cLng giZX b* &"i *y b^& c Lng &"i hứng &B4Cc bàn & ờ i o*n &*y ầu. Đ5i h!n gần !& c0y n *ngX mCi iêu c Lng &"i &Ci fạy. TB4Cc fạyX g*u cầu oin "ng bà &I &iên 9 [ H c o h45c mạn i ow b\n *n. LLc &"i cRn n F i "ng i<u g\ nên &"i fàm & 8o. Đ!n i i Yi fCn mH& c L&X &"i & 6y àng o_m c_ ng4ời c !&X fàm h;m m*. T"i c ạy ju* coiX & 6y c_ n i?u & ầy &u &Wng iin c o ng4ời c !&. T"i i "ng i<u nên Fi m{ k? k6n h? này. M{ &"i n_ic c;c & ầy &Ci &Wng iin cầu giêu c o kong >n ng4ời c !& h45c giêu & o;&. LLc h_X &"i i "ng i<u cầu giêuX giêu & o;& fà g\T T"i Fi & êmX m{ n_ic cầu giêu fà giL9 c o kong >n c/* m\n h45c hi fên &BờiX *y hi hầu & *i h45c gu"ng gwX i "ng bN ở fại fàm m* fạn fnoX h_i

i ;&. T"i ng 8 oong cảm & 6y c_ hi?u g\ i~ fạX &"i &O Fic &ại g*o ngH k%yT C * m{ m\n c !& & \ m\n mời c;c & ầy &Ci &Wng iin h< cầu giêuX fà mong c o c * m{ m\n h45c hi eM eàngX g5 c * m{ ở fại h0y fàm m* fạn fnoX h_i i ;&. G%y &ại g*o b* m\n fại eạy m\n X cầu oin "ng bà &I &iên 9 [ H c o m\n h45c mạn i ow b\n *nX k%y h0u c_ hLngT Mà b* 9 ải iêu m\n cầu oin "ng &Bời 9 [ H c o "ng bà hi h45c càng gCm càng &3& mCi hLng c ứ. Tại g*o i~ k%yT ]>i &"i guy ng )X &ại g*o mH& m`& mời & ầy cầu giêu c o c * m{ h45c giêu & o;&X cRn m`& i ;c & \ fại cầu oin a ở fại bên cạn h< 9 [ H c o m\n X n 4 k%y & %& fà k" ft ju;T Mà e[ a c_ ở fại h0yX & \ a fà m* fàm g*o 9 [ H h45c c o m\n T Gả fạiX mZi fần b* m\n cLng fà h3& gi6y kàng mVX n_i fà h3& h< c o "ng bà c_ &i?n oàiX cRn cLng fà h< "ng bà c_ dn. N 4 k%y *i 9 [ H *iT CRn *i giL9 *iT T %& fà i _ i<u ju;s D*u này &Ci fCnX &\m i<u BU BàngX &"i mCi & 6y ng4ời hời & %& fà m0u & uSn &ức c4ời. Đi &Ci h0uX &"i crng ng 8 ng4ời hời cầu oin c * m{X *y "ng bà 9 [ H c o con & ! này & ! i ;c. T"i i "ng ng 8 & 6y ng4ời hời cầu giêu c o c * m{X *y n Ang kong >n i u6& m`& h45c m*u giêu & o;&. T %m c . c_ mH& g3 ng4ờiX c * m{ c 4* iN9 n ^m m^& hV kHi e`n eRc n C 9 [ H c o con ng 8s ĐKng bF con. +Fi ng4ời hời n 4 k%y c_ h;ng & 4Yng i "ngT K "ng i<u a k" &\n i "ng bi!& *y a .c ixX c m ng ) c o bản & 0nX i "ng ng ) c o & 0n n 0n c/* aT +*y fà a & 6y "ng bà &I &iên fàm B>i a fàm & 8oT +a i "ng c Nu e[ng ft &B.X f4Yng &0m h< &\m i<u & ! nào fà hLngX & ! nào fà g*i. +*y a bi!& h_ fà g*iX n 4ng a fại i "ng h/ c*n hảm h< 9 ; &*n c;i 9 ong &Wc &Hi fZi h_T +*y a mu3n e[ng m6y c A 9 ong &Wc &I &iên h< c 8 hi &Hi fZi f4Yng &0m c/* aT Tại g*o fLc nào a crng ng )X n Ang ng4ời c !& c_ mH& mVn fOc & ần & "ng g\ h_X k45& Yn cả ng4ời g3ngT Nên n Ang ng4ời cRn g3ng cứ mong mFi n Ang & 0n n 0n hV c !&X 9 [ H c o a. Tại g*o a i "ng ng ) B* ng4ời g3ng 9 ải c_ &B;c n i#m ni#m $ %&X cầu giêu c o c;c kong >n hV c !&X mong c o a m*u h45c giêu & o;&T C !& fà g\T C !& fà i "ng & < & *y hIi h45c b6& cứ mH& hi?u g\. Crng n 4 mH& k%& hV c !&X fàm g*o c_ & < & *y hIi h45c k%& cRn g3ngT Ng4ời g3ng c_ & < ni#m $ %& cầu giêu c o ng4ời c !&X cRn ng4ời c !&X bản & 0n c/* a fo cRn c 4* oongX fàm g*o 9 [ H h45c c o ng4ời g3ngT Gà mZi mH& ng4ời i i c !& hiX &u~ & 8o ng i#9 mà hầu & *i c uy<n & ! *y bN ha* kào b* h4ờng ;c. Crng c_ n Ang kong >n k\ ju; & 4Yng ng4ời & 0n c/* m\n X *y c !& o*n ứcX nên a ở fại 9 [ H c o ng4ời & 0nX *y h< b;o & [ iw hV ại a. +a 9 ải g3ng c ui g3ng n /iX fạn fno c" hYnƒ crng n 4 n Ang ng4ời g3ng ở ngoài kRng 9 ;9 fu%&X k)n kiMn i "ng c_ ;n g;ng. G%y fRng eạ nào mà m\n oin a 9 [ H c o m\n T G%y c_ i ;c g\ m\n fà ng4ời k" eWngT TCi ng4ời c !& mà m\n kSn cRn mu3n f5i eWngX k%y & u Fi f4Yng &0m c/* m\n h< h0uT C_ 9 ải fà m\n ju; .c ix i "ngT C o nên ng4ời c !& cần c Lng &* giL9 hpX cRn n i?u Yn fà giL9 hp c o ng4ời

g3ng. CRn n Ang kong >n ng ) fàc a ở fại h< 9 [ H ng4ời & 0nX *y h< b;o & [. +a gi mê nên ng ) k%y & "iX c C & %& gO a crng c qng fàm h45c g\ c o ng4ời g3ng cả. TB;c n i#m c Lng &* fà 9 ải ni#m $ %& ngày hêm h< cầu giêu c o a. G\ &Bong n Ang kong >n i "ng h45c giêu & o;& h_X c_ bi!& b*o n iêu fà & 0n bvng juy!n & uHc c/* c Lng &*T Mu3n Cứu Con $ ải D[ng T\n T 4Yng Cứng ]^n T"i fà m{ nên i<u nZi i I c/* ng4ời fàm m{. Làm hàn bà n 4 c Lng &*X i I k\ c >ng cRn c_ & < c Nu hOng nIiX n 4ng i "ng c_ i I nào bvng c;i h*u i I k\ con. T ời buIi ngày n*yX 10 gi* h\n & \ !& @ gi* h\n h*u i I k\ con. LLc con &"i cRn n FX &"i hV &%9 c o con &"i &;n mạn eạn kà &O f%9X nên n Ang fLc con &"i &•X &"i i "ng hp. T"i h< c Lng n_ &O m\n hứng e%y. Đ!n i i con &"i bi!& n_i Bàn X con &"i Fic JTại g*o con &• mà m{ i "ng hpTJ T"i n_ic J-0y giờ con &• c_ mH& c L& o.uX con &O hứng e%y i "ng nIiƒ k%y g*u này con cRn 9 ải h3i ei#n kCi bi!& b*o n iêu g_ng gi_ ở ngoài hờiX fàm g*o con c 3ng nIiTJ TK h_X mZi fần bN &• fà c;c con &"i &O hHng hứng e%yX c_ fLc bN &Bầy c ảy m;u crng i "ng e;m & *n k\ g5 &"i f*. Tuy &"i i "ng hp n Ang fLc con &"i bN &•X n 4ng con h*u mH&X m{ h*u m4ời 9 ần. G\ mu3n bảo k# c;c con nên hV n i?u ndmX &"i i "ng mu3n b4Cc & êm b4Cc nA*. Tuy &"i hV c o con &"i hầy h/ k%& c 6& kà &\n & 4YngX n 4ng &Bong &0m &"i kSn & 6y c_ fZiX k\ &"i i "ng c o c;c con &"i h45c mH& ng4ời c * &3&. T ời gi*n &B"i ju*X con &B*i &"i b4Cc kào &uIi 12X & 8o bạn b… bF acX g* ha* kào c 3n dn c YiX n_ k? n à hRi Fi h/ & ứ. N!u i "ng c o n_ n Ang & ứ n_ mu3n & \ n_ gn bF ac. LLc hầuX &"i i "ng c \u k\ bản &;n &"i B6& cứng B^n. N 4ng k\ cảm & 6y fZi crng &O nYi &"iX hV i "ng c o n_ mH& ng4ời &3& h< eạy eZ. $ ần ng 8 fời bạn b… c ung ju*n X a i uyên &"i i "ng nên ng iêm i ^c ju;X gn fàm con &"i bF n à B* hi. LLc h_X &"i bi!& bạn b… &"i n_i i "ng hLngX n 4ng a cứ n_ic JN_ mu3n g\ & \ c o n_ hiX miMn g*o n_ c Nu ac fà h45c B>iJ. T"i &K &K h;n m6& c .n &"iX cRn con &"i & \ n^m h45c y!u hi<m c/* &"i. N_ f5i eWng &\n & 4Yng c/* &"i h< hi?u i i<n &"i. -^& hầu n_ hRi mu* o8X giầyX juần ;o &6& cả h?u fà n Ang & ứ m^c &i?n. N!u i "ng c o & \ n_ hRi bF ac kà bF n à B* hi. Đ"i fLc i "ng c_ &i?nX &"i crng m45n n5 mu* c o con &"i. N 4ng B>i càng fàm & 8o t n_X & \ n_ càng 4 kà &"i &Bở & àn con B3i h< c o con &"i hi?u i i<n. T"i &4ởng e[ng &\n & 4Yng m?m ewoX gn cảm hHng h45c fRng conX mong con >i hầu & ức &mn . N 4ng n_ c 4* & ức &mn X & \ &"i hV bN i /ng oảngƒ g3ng i "ng nIi mà c !& crng i "ng oong. TBong cuHc hờiX &"i coi n`ng n 6& fà c;c con &"iƒ con fà fn g3ngX fà y kang c/* &"i. G\ conX mà &"i c_ h/ c*n hảm k45& ju* n Ang b4Cc h4ờng c "ng g*i n 6& c/* cuHc hời. Đ!n i i & 6y con &"i bN g* hoạX fn g3ng kà y kang c/* &"i i "ng cRn. T"i cảm

& 6y &Bên hời này i "ng cRn g\ h? g3ng. T"i juSn &B.X c_ h"i fần guy ng ) & à &"i gi!& n_X cRn Yn h< n_ ại ng4ời kà &"i crng mu3n i!& iiMu hời &"i h< i Fi cRn h*u i I. LLc h_X &"i ju; h*u i I nên juên hi cả ni#m $ %&. DO h*u i I mZi ngày fàm &"i n 4 g3ng &Bong hN* ngWcX i•o eài gần *i ndm. MH& "mX &"i &Ci h4ờng c[ng nên gai cản g;&. T"i n_i a fà Vy b^& &"i kào &[ ng*yX n!u i "ng &"i gn gi!& ng4ời. +a Fi &"i gi!& *iT T"i n_i gi!& con &B*i &"i kà &"i gi!& &"i. +a g5 ju; c ạy fại fi?n. +a h4* &"i hi b;c g) &0m & ần kà 4Cng eSn &"i kào ac fC9 ac &\n & 4Yng cứng B^n. Đ0y fà c 4Yng &B\n eàn c o n Ang c * m{ bN con c;i àn ạ kà hi?u i i<n. +a eạy &"i fàm g*o h3i 9 _ kCi con &"i. Gào h0yX &"i mCi & 6y n Ang ng4ời c ung ju*n h?u bN oàn cản gi3ng n 4 &"i. +a fà n Ang b%c c * m{ h*u i IX n \n *i crng hSm f#X & 0n &àn m* eại. Gào h0yX &"i mCi & 6y c_ n i?u c * m{ cRn h*u i I Yn &"i. D*u i i ac h45c *i i o;X & \ B* c;c eạy con &"i &B4Cc ii* fà hLngX k\ ng 8 & 8o fời n_i bạn b… c ung ju*n nên &"i hV h;n m6& c .n &"i. D*u i i bKng &mn X &"i i "ng cRn g5 f4Yng &0m c^n Bứ&. Tại g*oT G\ &B4Cc ii*X &"i fLc nào crng ng ) fà &"i c_ fZiX hV i "ng c o con &"i mH& ng4ời c * &3&. T"i cứ g5 n!u i "ng c \u & 8o t n_X fp n_ c_ b? g\ & \ &"i fà ng4ời c_ &Hi. ( ng ) h_ c/* &"i oàn &oàn g*i. T"i i "ng c_ fZi k\ &"i hV fàm &BRn bIn 9 %n ng4ời m{X cRn 4 fà &O bản & 0n c/* n_X i "ng 9 ải &O nYi &"i. D*u i i i<u BUX &"i juy!& &0m hứng e%yX 9 ải f6y fại !& i . 9 ;c X c4Yng ng N fàm m{ c/* &"iX h< h3i 9 _ kCi hứ* con m6& eạy này. T"i i "ng & < k\ mH& m\n n_X mà i•o cả gi* h\n &"i ou3ng kOc g0u. N_ hV fàm c o cả gi* h\n &"i h*u i IX &"i & à m6& mH& hứ* cRn Yn m6& cả b*. € h0yX &"i oin c i* ow mH& c L& iin ng i#m hV &Bải ju* c/* &"iX mong fà mH& c L& iin ng i#m nàyX c_ & < giL9 jut bạn &O &\m c o m\n mH& con h4ờng giải & o;&. C Lng &* 9 ải c o con c/* c Lng &* n!m m[i Jg%y "ng h%9 f4ng "ngJ. -4Cc hi này gn B6& fà i _ i dnX n 4ng n!u mu3n cứu con c/* c Lng &* kà gi* h\n & \ c Lng &* 9 ải c*n hảm. C Lng &* 9 ải e[ng c;c n à bin X c Lng &* i "ng coi c Lng fà conX mà 9 ải coi c Lng fà n Ang bin f.n . Làm n 4 k%yX mZi i i c Lng n_ c uiX c Lng &* gn hp &ức Yn. Mu3n h3i 9 _ kCi c Lng n_X c Lng &* 9 ải cần b\n &)n & \ mCi fàm c o c Lng n_ g5. C Lng &* i "ng cần f* c ui c i cảX c m cần àn hHng. 1. G? m`& &0m ftX càng b\n &)n càng &3&X hKng h< c o c Lng n^m h45c y!u hi<m c/* c Lng &*. 2. +àn hHng cứng B^nX BU Bàng kà i "ng n 45ng bH. 3. $ ải c*m hảm n \n nZi h*u i I c/* con m\n .

$ ải c o c Lng g;n f6y mai %u juả c/* c Lng g0y B*X i "ng giL9 hp c Lng b6& cứ hi?u g\ ngoài bIn 9 %n fàm c * m{. N!u c Lng k? ju; giờ 6n hNn X i _* cu* h< c Lng ng/ ngoài h4ờng. -F ac & \ cứ h< c Lng bF acX n 4ng bF ac & \ i "ng h45c kào n à. M^c n5 & \ c Lng &O &Bả. -N b^& & \ kào &[X i "ng nên h8m &i?n bảo fVn c Lng B*. T_m fạiX b6& cứ hi?u g\ c Lng g0y B* & \ c Lng 9 ải g;n &B;c n i#m. C m c_ bN h*u & \ c Lng mCi &mn ƒ crng n 4 iw h*ng g*y B45uX c Lng &* n_i g\ ^n crng i "ng ng 8X i "ng &mn h45c. C m c_ h;n ^n & %& h*uX &ạ& n4Cc & %& fạn n i?u fần & \ ^n mCi &mn . Đ3i 9 _ kCi con c/* c Lng &* crng k%y. Làm c * m{X *i mà i "ng h*u i I i i & 6y con c Lng &* ha* fạc &[ &Hi. Con h*u mH&X c * m{ h*u m4ời 9 ần. N 4ng & à fà n 4 k%yX mà c Lng &* cứu h45c con c/* c Lng &*. Lời "ng bà m\n & 4ờng n_i JĐRn h*u n C hờiX &• h*u mCi &mn J. TBong fLc n \n con c/* &"i h*u i IX &"i ngày h êm ni#m $ %& & ! c o con &"i kà crng ni#m c o c .n &"i. C m c_ c0u $ %& i#u 1 Di Đà mCi cứu kà oo* eNu k!& & 4Yng &Bong fRng m{ con &"i. Cu3i c[ngX &"i hV cứu h45c con &"i. N_ &K h8n &Bở fại &B^ngX B6& giêng ndng ni#m $ %& kà fàm ng4ời &3&. T"i oin c Lc jut bạn & àn c"ng kà kYi hi nZi h*u i IX &\m fại gO b\n *n &Bong &0m >n. 7_* T*n M`c Cảm TB4Cc ii*X k\ ng …o i I nên &"i fu"n fu"n &O &i m`c cảmX hi &Ci h0u crng g5 ng4ời &* c ê c4ời. T"i fu"n fu"n i<u c0u "ng bà & 4ờng eạyc fàm ki#c g\X miMn i "ng bN f4Yng &0m c^n Bứ& fà h/ B>iX g5 g\ ng4ời &* c4ời. +i<u & \ i<u k%yX n 4ng &"i kSn g3ng giA* & iên ạ & \ fàm g*o &B;n i Fi gO &O &i m`c cảmT K "ng n Ang m`c cảm c o Biêng &"iX mà m`c cảm c o c;c con kà gi* h\n &"i ở Gi#& N*m. N_i k? giL9 ng4ời *y b3 & .X &"i hV fàm !& gức n 4ng c qng h45c b*o n iêu. T 6y ng4ời &* juyên &i?n *y b3 & . mH& fần bạc &BdmX bạc ngànX cRn &"i k•& !& &ài gản mà c qng h45c b*o n iêu. Ng4ời &* h45c hi h0y h_ h< fàm ki#c &K & i#nX cRn &"i c qng giL9 h45c g\. N_i k? ki#c &u acX ng4ời &* h45c h!n c [* &u acX gần gri kCi c;c b%c & ầy & i#n &Bi & ứcX g`9 gp h45c bạn h>ng &uƒ cRn &"iX mH& c L& & ời gi*n crng i "ng c_. N_i k? k%& c 6& gin oạ& cuHc g3ngX &"i ju* M| Yn 20 ndmX ng4ời &* ju* g*uX *i n6y crng c_ n à c*o cu* BHngX o8 cH g*ng hời mCi. N \n fại & 0n &"iX n à i "ng c_X o8 & \ hời crX n*y nvm h4ờng m*i bN i•o. -ạn b… h>ng ng i#9X juần ;o n*y bH này m*i bH ii*X cRn &"i & \ cứ oào hi oào fại. D*u nàyX n ờ hac mH& c0u c uy#n &Bong bL& itX &"i mCi !& m`c cảm k? c uy#n b3 & . giL9 ng4ời. C0u c uy#n n_i k? mH& c" g;i dn oin i "ng c_ &i?nX n 4ng fại mu3n cLng e4ờng C 4 Tdng. MH& "mX c" nguy#n gn e[ng !& &i?n dn oin c/* ngày "m h_ h< cLng e4ờng.

7in cả ngày c m h45c kài c^c &i?nX c" guy ng )X i "ng bi!& mu* k%& c i c_ & < cLng e4ờng h45c !& C 4 Tdng &Bong c [*. Cu3i c[ngX c" e[ng g3 &i?n h_ mu* mH& bNc mu3iX h8m h!n n ờ & ầy hầu b!9 bF kào n>i c*n . N 4 k%y fà kN &dng nào crng h45c e[ng. TBên h4ờng c" hi h!n c [*X Ngài &BW &B\ hV bi!& &B4CcX nên iêu C 4 Tdng h;n iwng ng in h_n -> T;& yng )* fà c" dn oinz. N ờ c_ &6m fRng -> T;& nên c" g;i h_ h45c & *y hIi g3 9 %n. Duyên fàn h4* hlyX g*u này c" f6y oàng &u kà fàm oàng %u. -à oàng %u này cRn n C ng"i c [* o4*X nên bà c[ng ng4ời ầu h8m cả o8 kàng bạcX c 0u b;u h!n h< cLng e4ờng c o c [*. N 4ng i~ nàyX Ngài TBW TB\ kà C 4 Tdng i "ng h;n iwng ng in h_n bà n 4 &B4Cc ii*. -à & ^c m^c Fi Ngài &BW &B\. Ngài h;9c o4* ii*X bà h!n h0y h8m cả mH& &6m fRng b> &;& h< cLng e4ờng. Ngày n*yX n Ang & ứ bà h8m fạiX i "ng 9 ải eo m> "i c"ng gức c/* bà fàm B*X mà n Ang & ứ c 0u b;u ii* fà c/* & ần e0n h_ng g_9. Đac oong c0u c uy#n h_X &"i mCi & ức &mn . TK h_X &"i B6& Vn ei#n kà kui kwX i "ng cRn m`c cảm k\ &"i hV fàm !& gức c/* &"i B>i. T \ B* giL9 .& *y giL9 n i?u i "ng ju*n &BangX mà hi?u ju*n &Bang fà c Lng &* c_ e[ng !& gức c/* c Lng &* h< giL9 hp ng4ời *y i "ngT Crng n 4 mH& ng4ờiX &Bong &Li c m c_ 1 h>ng mà giL9 !& 1 h>ngX & \ jut Yn ng4ời &Bong &Li c_ 1000 h>ng mà c m giL9 c_ 100 h>ng. N 4 k%yX ng4ời giL9 1 h>ng ii* c_ &6m fRng -> T;& c*o cả Yn ng4ời giL9 100 h>ng. D*u i i i<u h45c m"n &u ni#m $ %&X &"i i "ng cRn m`c cảm fà i "ng h45c h!n c [* &u ac. G\ &"i hV c_ $ %&X c [* kà & ầy ở &ại gi*. TK h_X &"i giêng ndng &u ni#m kà eSn e^& c;c con &"i. N 4ng & L & %&X &"i hV k45& ju* h45c *i c;i m`c cảmc b3 & . kà &u ac. N 4ng c;i m`c cảm k? ng …o i I k%& c 6& kà 9 4Yng &i#nX &"i & %& i _ k45& ju*. T"i ac iin g;c $ %&X i<u &6& cả & ! gi*n fà giả &ạm. +i<u fà i<u k%y & "iX n 4ng n Ang fLc ean n àX o8 bN nvm h4ờng *y ng 8 bạn b… i o8 i o*ngc nào mu* & êm n àX nào hIi o8 mCiX nào con ac &B4ờng nIi &i!ngX nào &ài gản h> gH h< c/* >i m"nƒ &6& cả fời n_iX ;n m^& c/* a n \n &"i fàm &"i & 6y m`c cảmX B>i & 6y &Hi ng i#9 c o c;c con &"i. N 4ng g*u i i h45c n 6& &0mX &"i n 4 ng4ời c !& hi g3ng fạiƒ n 4 ng4ời bN m[ n i?u ndm n*y h45c g;ng m^&. T 4Yng c o &"i f0u n*y ngu muHiX g3ng mà n 4 c !&X & 6y mà n 4 m[. †Ing c o &"i Yn nu* hời ng4ời n %n giả fàm c YnX B>i fu"n fu"n g3ng &Bong &O &i m`c cảm. Eiờ &mn ngH mCi bi!&X & \ B* &"i giàu n 6& & ! gi*n mà &"i i "ng bi!& ygo kCi n Ang ng4ời i "ng &u hạoz. Tại g*oT G\ &"i hV c_ mH& h ài g8n ngàn c;n n i#m màu nYi *o b;u ở &Bên cUi $ %&. T"i i "ng cRn cảm & 6y c_ fZi kCi c;c con &"i. Tuy fà &"i i "ng h< c o c Lng k%& c 6& &i?n &ài c/* & ! gi*n. N 4ng &"i hV c o c Lng mH& &B. &u#X mH& hài g8n h*ng h45c c Lng vng ngày b>i & êm c"ng hức kà mH& CUi $ %& h*ng c ờ h_n c Lng.

D*u i i g3ng fạiX &"i i "ng cRn m`c cảm mà f6y fàm Vn ei#nX k\ con h4ờng &"i fO* c an c o bản & 0n &"iX c;c con kà gi* h\n &"i ở Gi#& N*m fà hLng i "ng g*i. Eiờ &"i mCi i<u c o Đ6ng TK $ WX &ại g*o Ngài bF c * m{X k5 conX bF cả ng*i kàngX h< c an con h4ờng &u àn &\m con h4ờng c 0n ft giải & o;&T N!u hạo $ %& i "ng c_ g\ fà c*o giêu giải & o;&X & \ Ngài h0u eại g\ mà bF !& &6& cả. G\ Ngài fà ng4ời c_ &B. &u# kiên mVnX nên Ngài & 6y & ! gi*n &6& cả fà giả &ạm k\ k%y mà Ngài bu"ng oả. D*u i i &mn ngHX &"i & %& & 4Yng c o n Ang *i cRn mVi & *m h^m kCi &\n &i?nX e*n f5i c/* & ! gi*n. +y Din K "ng ĐLng C Z Là & 0n h àn bà nên &"i i<u h45c nZi i I c/* ng4ời fàm k5X fàm m{. T"i crng fà ng4ời k5 kà ng4ời m{ b6& ạn n 4 jut bạn. D*n B* fàm & 0n h àn bà fà hV bi!& c Nu n i?u h*u i IX i "ng *i c_ & < &B;n i Fi juả b;o fu0n >i. T"i & \ b6& ạn Yn n Ang ng4ời hàn bà i ;c. TBong fLc m*ng & *iX hV bi!& BU &4Yng f*i con &"i gn i "ng c_ c *. G\ & 4Yng conX &"i B;ng c Nu hOng y gin h< c o con h45c &BRn c * m{. N 4ng ng i#9 ju; n`ngX càng y gin càng &ạo & êm ng i#9 c 4Cng. Cu3i c[ngX &"i c_ b* hứ* con. MZi mH& ngày &B"i ju* fà mH& ngày g3ng &Bong h*u i IX cứ &4ởng con &"i c_ hầy h/ c * m{X & \ c;c con &"i h45c ạn 9 Lc. K "ng ngờ i i & ức &mn mCi bi!& &"i h*ng ại conX &"i h*ng h4* c;c con kào 3 g0u & dm & qm. T"i k" c[ng 3i %n. N!u n 4 c * &3&X & \ gO y gin c/* &"i c_ gi; &BN. CRn n!u fà ng4ời c * o6u & \ c .n &"i fà iw & [ c/* con &"i. T"i hàn 9 ải "m b* hứ* con cRn n F eạiX Bời o* ng4ời hàn "ng k" &B;c n i#mX i "ng f4Yng &0m. LLc &"i "m con B* hiX &"i bi!& b3n m{ con &"i gn BC& ou3ng mH& c;i 3 g0u Yn 3 i#n &ại. N 4ng &"i bi!& BUX cu3i h4ờng ầm gn c_ &i* y kang. T"i i< c uy#n hời c/* &"i c o jut bạn ng 8X i "ng 9 ải &"i mong jut bạn &Hi ng i#9 *y & 4Yng ại. Mà &"i bi!& ngoài ii* c ung ju*n &"iX c_ bi!& b*o n iêu ng4ời h àn bà h*ng h*u i I gi3ng n 4 &"i. T ời gi*n h_X &"i i "ng i<u g\ k? m"n &u ni#m $ %& &Nn hH. N!u &"i bi!& & \ cuHc hời &"i gn i "ng bN i I n i?u. G\ mH& c0u ni#m $ %& i#u 1 Di Đà c_ & < &BK h45c n i?u ng i#9 c 4Cng c/* c Lng &*. +i#n &i?n c_ & < giL9 c Lng &* mạn i owX &0m & ần *n hNn . Pu* bản & 0n iin ng i#m c/* &"iX c0u 1 Di Đà juả fà & u3c & ần &BN b; b#n c c_ & < &BK ng i#9X b#n &0m kà bF h45c !& & _i 4 &%& o6u. Mong jut bạn Vy &in g0u ni#m $ %&X h< &\m c o m\n mH& con h4ờng giải & o;&. C uy<n Đ*u K I T àn -\n 1n TBong cuHc g3ng vng ngày c/* c Lng &*X ngoài oV Hi *y &Bong gi* h\n X c_ n i?u c uy#n 9 ức &ạ9 & %& fà i _ n Sn n Nn. MZi ng4ời g*n B* &Bong cUi hời này

fà h< &Bả n5X hV fà &Bả n5 & \ *i n6y crng h?u g`9 9 ải c uy#n &B;i ng*ng 9 i?n &o;i. CuHc g3ng con ng4ời fu"n fu"n bN c ung hWng kCi mai oàn cản h*u i I i ;c n *u. C m n_i c uy#n &Bong n à & "i crng fà mH& k6n h? n*n giải i "ng c[ng &%nc nào fà m{ c >ng con e0uX k5 c >ngX *n B< 8m k5X nào fà con *n con &"i. k.k. N \n &ứ 9 .*X h0u h0u crng hầy eSy i I h*u 9 i?n nVo. C0y mu3n f`ng mà gi_ c qng mu3n ngKng. Ng4ời i "ng .c ix g3ng c ung kCi ng4ời .c ixX f0u ngày crng .c ix & 8oƒ ng4ời i "ng ở eY g3ng kCi ng4ời ở eYX f0u ngày crng 9 ải ở eY. K< & \ i "ng b*o giờ !&X i "ng b*o giờ c[ng &%nX k\ i "ng c[ng &%nX nên con ng4ời 9 i?n nVo i I h*u crng i "ng c[ng &%n. C_ n Ang c uy#n c Lng &* c_ & < & o;& fyX c_ & < &B3n &B;n X n 4ng crng c_ B6& n i?u c uy#nX c Lng &* mu3n &B;n crng &B;n i "ng h45c. G\ oàn cản X k\ Bàng buHcX k\ gi* h\n X k.k. mà 9 ải hàn h3i ei#nX h4Yng hầu c 69 n %nX n 4ng c 69 n %n mH& c;c h*u i I o;n %n &Bong fRng. L0u ngàyX &Bong &0m c ứ* hầy i . hHcX hHc &0m 0m & ầm dn g0u mac BMX nVo bH 4 *oX uy!& juản hHng mạc B3i foạnX & 0n & < guy y!u già nu*. D3ng n 4 k%y h0u i ;c g\ g3ng &Bong hN* ngWc &Bần gi*nT N!u c Lng &* i<u h45c juả b;o fu0n >i kà hời fà k" & 4ờng & \ c Lng &* gn c_ c;c c uy<n h*u i I & àn b\n *n. Đ*u i I *y b\n *n c;c n *u c m mH& guy ng )X crng n 4 >i hầu fà ngạn. C m c_ c 0n ft c/* $ %& 9 ;9X mCi c_ h/ gức c uy<n _* mai h*u i I. Đ_ fà fRng &K bi kà &B. &u# b;& n V. T"i oin nêu B* mH& k. eWc T* fàm e0uX fàm cOc i I ngày hêm n 4 & 0n hi ở h5X n 4ng m{ c >ng 8m c >ng i "ng & "ng cảmX cRn n`ng n { h/ fời. G\ & 4Yng c >ngX & 4Yng conX i "ng & < & o;& fyX i "ng & < & *y hIi cuHc g3ngX nên vng ngày 9 ải h3i ei#n kCi gO b6& c"ng o;n %n. ]3& cuHcX ng4ời h*u i I &K &0m & ần c o h!n & < o;c crng c .n fà &*. Đ0u c_ *i & *y & ! c o &*s N!u hV i "ng & < & *y hIi oàn cản X & \ c;c euy n 6& fà & *y hIi nHi &0m guy ng ) c/* c .n &*X bi!n %n & [ h*u i IX & àn &K bi & * & ứ. T *y k\ &B4Cc ii* %n m{ c >ngX 8m c >ng k\ a àn ạX fàm c o &* h*u i I. TBong &0m & [ %n i i!n &* i#n &ại g3ng &Bong h*u i IX &ạo & êm 0n o;n c o ii!9 g*u. K i c !&X & ần & ức yc /ng &uz & [ %n ju; fCnX B3& cuHc & ần & ức eSn &* kào hN* ngWcX n 4 k%y c_ 9 ải hV i I fại càng i I & êms N*y &* & ức &mn X i<u h45c n Ang c uy#n &* h*ng fàm vng ngày fà fàm c"ng juảX cLng e4ờng &ạo 9 4Cc hức. CRn m{ c >ng kà 8m c >ng i ^c ng i#& ii*X fà -> T;& h*ng giL9 c o &* &u ạn n Sn n Wc h< &* &ạo c"ng hức. Crng fà mH& ki#c fàmX n 4ng mH& bên fà gi8o o;n &In hứcX mH& bên fà &ạo c"ng hức kà 9 4Cc hức. MH& bên fà h*u i I ha* hàyX mH& bên fà *n kui &O &ại. T"i bi!& jut bạn gn ng )c n_i & \ eM n 4ng fàm B6& i _X k\ c Lng &* i "ng 9 ải

fà & ;n . K.n & 4* jut bạnX & ;n *y 9 àm &uy *i mà mH&X &uy i _ mà eM. K _ *y eM fà ở c Z c Lng &* c_ c Nu fàm *y i "ngT G\ c0u $ %& i#u 1 Di Đà c_ & < c uy<n 9 àm & àn $ %&X i "ng fn c uy#n n F vng ngày i "ng c uy<n nIi *y g*oT K.n & 4* jut bạnX &B4Cc ii* &"i B6& g •& gO b6& c"ng kà gi%n g •& *i g0y nên h*u i I c o ng4ời i ;c. N 4ng g*u i i i<u hạoX &"i & 4Yng o_& c o n Ang ng4ời g0y nên &Hi ;cX cRn n i?u Yn fà n Ang ng4ời bN ại. Tại g*oT G\ a h*ng hứng ng*y cu* hN* ngWc mà a i "ng *y bi!&. +Fi n 4 k%y c_ h;ng & 4Yng i "ngT TB4Cc ii*X &"i i<u fầm k? fàm c"ng juả. T"i &4ởng kào c [* giL9 ki#c mCi gai fà c"ng juảX giL9 &ài & \ fà cLng e4ờng. D*u này &"i mCi i<uX &6& cả mai c uy#n c Lng &* fàm ngoài oV HiX &Bong gi* h\n *y ở c [*X fàm c"ng i "ng fVn &i?nX & \ h?u fà c"ng juả 9 4Cc hức ng*ng n *uX i "ng Yn i "ng i•m. -3 & . &ài crng k%yX crng h?u fà cLng e4ờng. TBong c;c & ứ b3 & .c -3 & . 9 ;9 fà c*o n 6&. +vng ngàyX c Lng &* hi i uyên ng4ời &u àn ni#m $ %&X *y 6n &3ng n Ang cu3n iin g;c c_ t ng )* $ %& 9 ;9X & \ c"ng hức kà 9 4Cc hức k" c[ng &o fCn. C uy<n Tuy#& Gang T àn +y Gang CuHc hời &"iX hV &Bải ju* n i?u fần &*i nạnc &*i nạn o8 cHX &*i nạn &• fầuX &*i nạn fW& n4Cc. G\ &Bải ju* n i?u &*i nạnX nên o4Yng c %u c/* &"i bN guy & o;i. Tuy &Bải ju* n i?u g_ng gi_ kà &*i nạnX n 4ng c 4* b*o giờ &"i cảm & 6y &uy#& kang n 4 & ời gi*n bN &• &Bong fần fW& n4Cc. LLc h_X &"i c m nvm mH& c ZX con &"i hứ* nào crng bN b#n X n à bN ng%9 i "ng ở h45cX o8 bN 4. -ên cạn i "ng c_ mH& ng4ời & 0n giL9 hpX &i?n & \ i "ng c_. T;n &"i B6& g5 fàm 9 i?n bạn b…. Cu3i c[ngX crng 9 ải cầu cứu bạn b…. D[ bạn b… c_ &3&X crng c m giL9 h45c & ời gi*n ng^nX cRn c uy#n c/* &"i fà c uy#n f0u eài. TB4Cc ii*X &"i hV &Kng &Bải ju* n i?u oàn cản cRn i I YnX n 4ng &"i i "ng cảm & 6y &uy#& kangX &ại k\ &"i cRn hi hứng h45cX cRn ii!m B* &i?nX cRn c dm g_c h45c c o c;c con c/* &"i. K~ này &"i n 4 Jng4ời gin acJ i "ng hi fại h45c. LLc h_X &"i k" c[ng &uy#& kang. TBong hờiX &"i g5 n 6& fà bN &àn &%& nvm mH& c Z. N!u n 4 9 ải bN &àn &%&X & à &"i &O k%n c !& cRn g4Cng YnX .& B* crng h45c giải & o;&. D*u i i i<u hạoX & 6y h45c fn & %&X &"i mCi jut mạng g3ng c/* &"i. ( ng ) c/* &"i i#n &ại kà &B4Cc ii* oàn &oàn i ;c qn. -0y giờX &"i i "ng cRn g5 bN &àn &%& *y & àn Jng4ời gin acJ. T"i c m g5 &"i m6& hi ft &B. kà m6& hi c;i & 0n giả &ạm này. Tại g*oT G\ &"i h*ng e[ng c;i & 0n giả &ạm h< fàm c i!c & uy?nX k45& biên k? bên ii* CUi $ %&. T"i mCi hi h45c nu* h4ờngX &"i i "ng mu3n c i!c & uy?n bN c \mƒ bN & uy?n c \m & \ &"i crng bN c \m & 8o. Nên & à &"i c 69 n %n c i!c & uy?n bN 4 *oX o6u o.X i "ng cRn h/ \n & [X n 4ng .& B* kSn cRn c;i m;y hi?u i i<n 4Cng hi. CRn 4Cng hi & \ cRn con h4ờng giải & o;&. T"i bi!& ngoài ii* c_ B6& n i?u ng4ời bN oàn cản n 4 &"iX c_ B6& n i?u ng4ời

h*ng bN &àn &%& i I gở. N!u n 4 c Lng &* i<u BU c 0n ftX fn & %&ƒ hời fà k" & 4ờngX hời fà giả &ạmX & \ c Lng &* gn i "ng k\ c;i & 0n &àn &%& này mà h*u i I. T 0n &àn &%& *y & 0n &Ban k{n h{9 hnX i i c !& B>i crng & àn &Bo bWiX c_ i ;c bi#& g\ h0uT Tại g*o c Lng &* i "ng e[ng ng*y gi0y 9 L& này h< mà ni#m $ %&T D[ng & 0n &àn i uy!& giả &ạmX hIi f6y & 0n $ %& iim g^c k{n &oànT Đ0y mCi fà con h4ờng giải & o;&X mCi fà g3ng & %&. CRn Yn n Ang ng4ời & 0n & < c4ờng &B;ng h{9 hnX mà i "ng i<u h45c cuHc g3ng k" & 4ờngX i "ng fo &u giải & o;&ƒ k%y c_ i ;c g\ g3ng mà n 4 c !&X & 6y mà n 4 m[. TBong c;i oui c_ c;i m*y m^nX n ờ &àn &%& mà c Lng &* c_ n i?u & ời gi*n h< ni#m $ %&. $ %& n_ic JD3ng 100 ndm i "ng bvng mH& ngày i<u hạoJ. Crng n 4 mH& ng4ời dn oin bần c[ng mà i<u hạoX cRn giàu Yn i o b;u c/* & ! gi*n. MH& ng4ời ngu gi hần hHn mà i<u hạoX & \ c_ &B. &u# & "ng min ku* c*i &BN cả n4Cc. Yn mH& kN

T 0n &* &uy &àn &%&X n 4ng &in & ần c/* &* i "ng bN &àn &%&X &0m &* kSn c _i g;ngX &B. &u# kSn & ên & *ng. Đ0y mCi fà g3ng & %&X fà *n fạc &O &ạiX fà ạn 9 Lc k)n cuu. Ei6c MY N 4 T %& Ngày 2,•11•02X &"i nvm mY & 6y mH& gi6c mY i~ fạ. Tuy n_i fà gi6c mY n 4ng y n 4 & %&. TBong gi6c mYX mH& hêmX &"i hi ng*ng ju* mH& cdn n à fCn c_ *i &ầng. TK o*X &"i hV ng 8 &i!ng h"ng ng4ời kui c4ời n_i c uy#n. TBong hầu &"i ng )c "m n*y fà ngày fM Tạ ‘nX nên bà con Hi a9 dn u3ng kui c4ời. K i hi gần h!n cdn n à h_X &"i n \n kào & 6y B6& h"ng ng4ời h*ng dn mKngX a kui c4ời dn u3ng o"n o*o. T"i n \n fên &ầng &BênX & 6y i oảng m6y &Bdm hứ* b•X i oảng 3•' &uIiX i "ng m`c juần ;oX c Lng &oàn màu &B^ngƒ c Lng hi f/i & /i. C ung ju*n cdn n àX kSn cRn n i?u hứ* b• &K c;c nYi i ;c h!n. T"i hứng fại n \n n Ang ng4ời dn mKng ở e4CiX B>i fại n \n h;m &Bw con 0m & ầm h*ng &W a9 ở &Bên. T"i & ^c m^c nên Fi m6y ng4ời hi ju* h4ờng. T"i Fic JM6y *n m6y c N c_ bi!& c / n à h_ fà *i i "ngT Tại g*o &Bên fầu c_ n i?u con n.& ju; k%yT J. +a h?u n_i kCi &"ic h0u & 6y hứ* con n.& nào h0u. T"i cứ n_i c_ n i?u f^mX a n_iX i "ng c_ *i !& B>i a bF hi. LLc h_X &"i ng ) i "ng fn h;m con n.& này fà m* nên i "ng *i & 6yT ]>i &"i ng )c & "i m\n hi k?X ngày m*i &Bở fại n_i c o "ng bà c / n à h_ bi!&X k? c uy#n h;m con n.& ở &Bên fầu. Ngày "m g*uX &"i h!n cdn n à h_. GK* &Ci &B4Cc cu* n àX &"i & 6y c_ m6y ng4ời h*ng ean e{9 bàn g !. T"i g`9 mH& ng4ời h àn bàX &"i ho;n bà &* fà c / n à. T"i b4Cc kào &.n n_i c o bà &* ng 8X c 4* iN9 n_i g\ & \ bà &* cứ ng_ B* ngoài cu*X &"i crng ju*y hầu n \n & 8o. T"i & 6y c_ mH& ng4ời h àn "ng m\n ng4ời m`& & L

h*ng f69 f_. T"i c 4* iN9 & ^c m^cX & \ ng4ời hàn "ng h_ c ạy &Ci &B4Cc m`& &"iX h4* c o &"i mH& f; & YX B>i hứng h_ c ờ &"i mở B* o8m. T"i c 4* iN9 mở B* o8mX & \ bà c / n à c ạy fại giO& f; & YX bà &* mở B* o8m. TBong fLc mở B* o8mX bà &* crng fNc gO c o &"i o8m c ung. TBong f; & Y c_ b* &ờX *i &ờ c_ c A n 4 o• B* &K mH& &ờ b;o nào h_X cRn mH& &ờ c_ \n . T"i i "ng h< t hac *i &ờ gi6y c_ c AX &"i c m h< t coi &ờ gi6y c_ \n . K i &"i n \n kàoX bZng n iên &ờ gi6y \n bi!n & àn mH& màn ản fCn c o &"i coi. T"i & 6y *i bên h4ờngX ng4ời &* bày b;n h/ foại & N& 8o bRX gà kN&. Con nào crng bN gi!& fàm f"ng gạc gnX cRn nguyênX c 4* bN c `& B*. LLc h_X c_ mH& h;m ng4ời hi &Ci hNn mu* & N& c Lng h< dn. TO n iênX &"i & 6y mZi mH& con k%& h?u ou6& B* mH& b_ng ng4ời ở &Bu>ng. C Lng h>ng foạ& ng>i e%yX B>i hứng fên & àn cả h;mc già &BwX n*m nA y a &oàn fà màu &B^ngzƒ a gi%n eA B45& h;m ng4ời hNn mu* & N& c Lng h< dn. T ! fà ng4ời mu* fSn ng4ời B45& c ạy &ứ &ung. D*u i i & ức e%y &"i & %& fà h*u fRngX k\ &"i bi!& c;c kong >n con n.& &Ou a9 ở &Bên fầuX h_ fà kong >n c/* n Ang con gà&0y bN gi!& &Bong eN9 fM Tạ ‘n c/* n4Cc M| yh0y fà gO & %&X i "ng 9 ải fà &4ởng &45ngz. € n4Cc M|X mZi ndm c_ mH& ngày fM Tạ ‘nX a coi fM này B6& fCnX gần bvng kCi fM No8f. TCi ngày fM Tạ ‘nX a h?u &W a9 gi* h\n . D[ con c;i ở h0u crng 9 ải k? dn mKng ngày fM Tạ ‘n. N à nào *i n6y crng h?u dn gà &0yX k\ h0y fà 9 ong &Wc c/* ngày fM. TB4Cc ngày fM Tạ ‘n m6y & ;ngX ở c;c n"ng &BạiX a b%n BHn ngày h êmX nu"i gàX gi!& gàX h"ng fạn X c uyên c ở h< iN9 cung c69 gà &0y c o &oàn n4Cc M|. Ngày fM Tạ ‘n này ju; 4 fà &àn n SnX fà mH& ngày g;& g*n & ảm i 3c. MZi ndmX h!n ngày fM Tạ ‘nX cả n4Cc M|X *i n6y crng dn u3ng no nê kui kw. C_ *i ng 8 h45c &i!ng & *n i _cX c/* b*o n iêu &Bdm &Bi#u kong >n c/* n Ang con gà &0y bY kYX fạn fnoX o;n %nX h*u hCnT K "ng c KngX &Bong h_ c_ "ng bà c * m{ n i?u hờic/* c Lng &*. Ei8o & [ %nX & \ c u3c f6y ei#& kong. MZi mH& ndmX kào ngày fM Tạ ‘nX ở &Bên n4Cc M|X hV c_ bi!& b*o n iêu ng4ời bN c !&c fC9 k\ dn gà &0y bN &BLng hHcX fC9 bN &*i nạn o8 cH k\ dn n %u ju; c •n. T"i & %& i "ng i<u *i c A JTạ ‘nJ h3i kCi a c_ t ng )* n 4 & ! nàoT T"i c m & 6y fà mH& ngày h8n &3iX g;& ại k" g3 & L k%& fSn con ng4ời. CRn mH& c uy#n fạ fàX &ại g*o ng4ời h àn "ng m`& & L fại h4* c o &"i mH& f; & YT K "ng fn "ng &* mu3n c o &"i bi!& & L fà ng4ờiX ng4ời gn & àn & LT ĐLng n 4 fời $ %& eạy ở &Bong iin . $ %& n_ic JDLc k%& fà ng4ời hầu & *i. C Lng c_ fin &;n kà $ %& &;n X k\ ng i#9 &Hi ii!9 &B4Cc nên ii!9 này m*ng & 0n & L h< &Bả.J $ %& n_ic JTBong h;m gLc g*n ii*X c_ c * m{X *n 8mX con c;i n i?u hời n i?u ii!9 c/* c Lng &*.J T"i & 6y fời $ %& eạy fà kạn fần c 0n & %&. C qng ju*X c Lng &* i "ng e;m n \n kào gO & %&. TBong c Lng &*X c_ B6& n i?u ng4ời hV ng 8 c uy#n ng4ời hầu & *i fàm

& LX &Bong bL& it fSn c uy#n i#n &ại c/* & ! gi*n. C_ mH& g3 c Lng &*X i "ng & 6y &%n m^& nên i "ng &in. +o`c giả fà &inX n 4ng fại g5 i "ng cRn h45c dn ngonX 4ởng & WX nên &O m\n fK* e3i f4Yng &0m c/* c .n m\n . C Lng &* & u b\n &0mX f6y f4Yng &0m mà &\m i<u. M6y con & L k%&X n_ c_ h/ bH 9 %nX m;u hF gi3ng n 4 c Lng &*X c Lng c m i ;c ở c Z \n eạng bên ngoàiX cRn &6& cả h?u gi3ng n 4 c Lng &*. C Lng crng bi!& & 4Yng yêuX gi*o 59X m*ng n`ngX hw h*uX bảo k# con c Lng. K i bN huIi gi!&X c Lng oảng g5X eVy eW*X h*u hCnX •& f* & ảm & i!& gi3ng n 4 c Lng &*. C_ mH& g3 c Lng &*X i "ng c .n m^& & 6y c Lng bN gi!&X nên c Lng &* i "ng cảm gi;c h45c nZi h*u hCnX g5 Vi c/* c Lng. G. & uX c Lng &* bN ca9 *y g_i f*ng B45& b^& dn & N&X c Lng &* gn g5 Vi h*u hCn B* g*oT T \ c Lng crng k%yX c_ i ;c g\T C_ n i?u ng4ời dn & N& c Lng mH& c;c ngon fàn X i "ng mH& c L& o_& & 4YngX cRn bi#n HX n_i fà &Bời g*n c Lng n_ c o c Lng &* dn. C qng ju*X c Lng &* mạn Yn c Lng nên dn & N& c Lng. Crng n 4 n Ang con & L eA dn & N& c Lng &* k\ c Lng n_ mạn YnX c C nào 9 ải &Bời g*n con ng4ời B* h< c Lng n_ dn. C_ mH& g3 ng4ời cRn bi#n Hc N!u c Lng &* i "ng dn & N& c LngX & \ fàm g*o c Lng h45c hi hầu & *iT N!u & %& gO n 4 k%yX & \ c Lng &* fà -> T;& !& B>iX h0u cRn gai fà o*n gi* &Buy?n ii!9. € hờiX o*n o*n &4Yng b;oX &Bả oài i "ng eứ&. Ngày n*yX c Lng &* dn & N& c LngX g*u này c Lng &* & àn & LX c Lng dn fại. Đ0y fà juả b;o &uần oànX hời hời ii!9 ii!9 i "ng c[ng &%n. Crng n 4 c_ c0uc JL4Ci &Bời &uy & 4*X n 4ng i "ng bF g_& mH& *iJ c_ k*y ^& c_ &Bả. TB4Cc ii*X &"i crng & .c dn & N& f^m. T"i ac i<u iin $ %& kà bản & 0n &"i c ứng ii!n cản fu0n >iX &"i & %& g5 f^m. -*o n iêu fầnX &"i juy!& &0m bF dn & N&X n 4ng h45c mH& & ời gi*n B>i dn fại. D*u nàyX n ờ ni#m $ %& mà &"i oàn &oàn bF h45c dn & N&. G\ i i ni#m $ %& f0u ngàyX &0m c Lng &* gn &K bi n 4 $ %&. K i & 6y & N&X c Lng &* cảm gi;c kà & 6y h_ fà & N& ng4ờiX B>i & 4Yng o_& c Lng k" c[ngX h!n nZi con ii!n c Lng &* crng i "ng mu3n gi!&. G\ ng ) mH& ngày nào h_X c Lng &* gn bN n 4 c Lng &Bong h;m & L fCn n F ii*X c_ bi!& b*o n iêu fà c * m{X *n 8mX con c;i c/* c Lng &*. N!u n 4 c Lng &* & * h45c & \ nên & *. Tại g*o &Bong n à c Lng &* c_ ii!nX n #nX c uH&X...T Là k\ c Lng &* ở eY nên c Lng mCi &Ci. ]>i i i c Lng n_ &CiX & \ c Lng &* fại gi!& c Lng. LZi fà &ại c Lng &* iêu c Lng h!nX c C nào 9 ải fZi c/* c Lng. N!u c Lng &* giA k# gin gạc gn & \ c Lng h0u b*o giờ h!n. Crng n 4 con ng4ời ngày n*yX fRng eạ ;c hHcX & *m e0m hầy eSyX nên mCi c iêu cảm c Lng m* h!n h0y. G\ k%yX & ! gi*n ngày n*yX &à m* fàm c /. T6& cả crng fà fZi c/* c Lng &*X c C nào 9 ải fZi c/* c Lng m*. T"i i "ng bi!& jut bạn c_ *y &\m i<u i "ngT ]iêng &"iX &K n F hV c_ &;n &R mR n i?u c uy#nX nên hV &\m i<u n i?u gi* h\n fàm ng ? g;& g*n . TBong cuHc hời &"iX c 4* & 6y mH& ng4ời nào fàm ng ? g;& g*n mà g3ng h45c & aX mạn i owX gi* hạo b\n yên. TBong iin $ %& n_i c Lng &* g;& g*n càng n i?uX & \ &uIi & a c Lng &* càng

ng^nX b#n oạn càng &dngX con c;i &In hức. $ _ng g*n càng n i?uX &uIi & a càng eàiX gức i ow càng &dngX con c;i c_ n i?u 9 4Cc hức. $ %& n_ic JC Lng &* dn & N& & L n i?uX f0u ngày c Lng &* crng & àn & LJ. Lt fn này B6& 59 ftX k\ & 0n c Lng &* b>i e4png & N& m;u c/* c LngX & \ & N& m;u c/* c Lng &* fà & L h_ fà hi?u h4Yng n iên. K i c Lng bN gi!&X b*o n iêu & [ %n h?u c" hang fại &Bong & N& m;u c/* c Lng. K i c Lng &* dn kào f0u ngàyX c Lng &* c_ &;n & L n 4 c Lng. C_ &;n & L f0u ngày gn & àn &0m & L. K i c !& &0m & L c/* c Lng &* hi hầu & *i fàm & L yĐ0y fà gO & %&X i "ng 9 ải fà &in eN ho*nz. T"i fà ng4ời c_ cả &Bdm ng \n &Hi fZi. TBong ju; i ứX k" & m n i?u ii!9X gi!& ại dn & N& c Lng. Eiờ &mn ngHX &"i k" c[ng 3i %n. T"i mong e[ng cuHc hời cRn fạiX ngày hêm fo &u ni#m $ %& h< giải bC& o;n & [. T"i ni#m $ %&X h< cầu giêu c o c Lng m*u h45c giêu & o;&X h< ầu mong c uHc fại mH& 9 ần nào &Hi fZi c/* bản & 0n. C;c n4Cc &0y 9 4YngX & N& fà m_n dn c .n c/* a. +a dn & N& mZi ngàyX dn B>i m*ng cả mH& & 0n b#n ung & 4 hầy eSyX e0m foạn hứng hầuX con n.& crng i "ng & *ƒ &0m & L fSn &0m m*. K "ng 9 ải c m Biêng c;c n4Cc T0y 9 4Yng mà ngày n*y hV f*n &Bàn cả & ! giCi. T ời n*yX i "ng Biêng g\ n Ang ng4ời dn & N& n i?u mCi bN ung & 4X mà fu"n cả n Ang ng4ời dn ải gản kà B*u cải h?u bN. N 4ng g3 ng4ời dn c *y c m bN & i<u g3. Tại g*oT G\ & ức dn n4Cc u3ng c Lng &* h*ng e[ng vng ngàyX h?u fà n Ang & ứ bN c 6& hHc " n iMm. N!u c Lng &* &\m i<u kà hac b;o c . vng ngàyX c Lng &* gn & 6y c_ bi!& b*o n iêu ng4ời bN &BLng hHc k\ & Oc 9 lm. -#n c/* con ng4ời &K h0u mà c_T Là &K dn u3ng mà B*. Nên c Lng &* 9 ải cln & %n k? k6n h? dn u3ng. K "ng n Ang fà &Bong & ức dnX n4Cc u3ng c_ hHc &3X mà i "ng i . c Lng &* h*ng .& & ở vng ngày crng bN " n iMm. C uH& -i!& TBả T [ T"i k45& biên ju* T ;i L*n ndm 1@=0X g*u kài & ;ng & \ c uy<n ju* &Bại &N nạn -*&*n*n ở $ ifi99in. Đ0y fà mH& &Bại &N nạn B6& fCnX h45c c i* B* fàm c .n k[ng. MZi mH& k[ng c_ b3n eVyX c_ n i?u cdn c ung c4. C Lng &"i ở k[ng g;u. MZi mH& cdn c ung c4 h?u c_ g;c fungX mZi mH& cdn c i* B* c o b3n o`c ndm ng4ời ở. Cdn c/* c Lng &"i c_ b3n ng4ờic k5 c >ng &"i kà k5 c >ng *n T "ng. € h0y i "ng c_ cầu &iêu *y cầu &^m BiêngX c m oài c ung ở c"ng cHngƒ k\ k%yX c Lng &"i f6y c0y k;n fàm &ạm mH& c;i cầu &^m ở hvng g*u n à. Pu* m6y & ;ng g*uX mH& "m &"i 9 ;& gi;c ở e4Ci gầm cầu &^mX ng*y h4ờng m4Yng h< eSn n4Cc & o;& B* bN c uH& fàm IX b.& fại h4ờng m4Yng. C Lng hHi h6& fênX fàm c o mi!ng k;n e4Ci c 0n bN oê eNc ju* mH& bên. LLc h_X &"i i "ng bi!& &.n hi kào &^mX &"i & 6y mi!ng k;n bN bung fên. T"i e[ng c 0n hạ9 ou3ngX hH& n iên &"i ng 8 n i?u &i!ng c uH& iêu c L& c .&.

T"i 3& oảng f* fên. T"i kK* c ạy kào n àX &"i kK* •&. T"i gai c >ng &"iX &"i n_ic J1n às Đi B* cầu &^m mà coiX c_ h;m c uH& &Wi n_ fàm I e4Ci gầm cầu &^mX *n B* h;n kà 9 ; I c/* &Wi n_ c o 8m hiX n!u i "ng 8m g5 f^mX 8m gn i "ng e;m oài cầu &^m h_ nA* h0u.J TK n FX &"i g5 n 6& fà con c uH&X nên mZi i i & 6y c uH& fà &"i •& i i!n *i ở c ung ju*n &"i h?u 9 ải !& >n. C >ng &"i kHi c ạy B* ngoài hNn h%9 &Wi n_. C N T "ng &Bong n àcản fạiX c N n_ic hKng c_ h%9 &Wi n_X n!u i "ng gn bN &Bả & [. T"i ng 8 h!n *i c A &Bả & [X &"i &ức c4ờiX &"i kK* c4ời kK* n_ic JC N T "ngs C N n_i c;i g\ mà fạ k%yT C uH& fàm g\ mà bi!& &Bả & [TJ C N T "ng c ạy fại &.n bN& mi#ng &"iX &"i &B;n ju* mH& bênX k\ & 6y cu c m c/* c N fạ & 4ờng. C N n_ic JL*n às ’m i "ng c_ ở n à juêX nên 8m i "ng i<u bi!& c i cả. 1n c N ở n à juêX nên k5 c >ng c N bi!& gO fin & iêng c/* m6y "ng Tt.J Ng 8 *i &i!ng "ng TtX &"i càng &ức c4ời h!n i "ng c Nu nIiX &"i n_ic J}ng Tt c;i g\ mà "ng Tt. 74* n*yX 8m c m ng 8 ng4ời &* gai fà m6y con c uH& & "i. -0y giờ &Wi n_ fàm 8m g5X 8m c m iêu c >ng 8m h;n kà 9 ; I c/* n_X h< &Wi n_ g5 mà ean hi c Z i ;c. ’m h0u c_ iêu c >ng 8m gi!& &Wi n_ h0u mà c N g5 &Wi n_ &Bả & [J. C N T "ng n_ic JĐKng h;n "ng TtX mà 9 ải oin m6y "ng ean hi hKng c_ 9 ; m\n J. ]>i c N n_i &i!9c J€ e4Ci juê c NX mZi ndm &Ci m[* fL*X e0n c Lng 9 ải fàm fM h< cLng &! "ng Tt. N!u i "ng gn bN m6y "ng Tt 9 ; !& m[* màngX e0n c Lng gn bN h_iJ. T"i ng 8 ju*X & 6y k" ft nên i "ng &inX &"i &4ởng c N [ &"i. T"i càng gi%nX nên n_ic JC N hKng c_ [ 8mX 8m i "ng g5 &Wi n_ h0u. -0y giờX 8m iêu c >ng 8m B* h%9 &Wi n_X n!u n 4 &Wi n_ c_ fin &;n X i<u h45c &i!ng ng4ời & \ k? h0y &Bả & [ 8m hiX & \ 8m mCi &in fà "ng Tt fin & iêngJ. C N T "ng ng 8 &"i n_iX c N kK* gi%n kK* g5 &"i bN &Bả & [ nên c N n_ic JĐ45cs Đ< c N coi L*n bN &Bả & [ bvng c;c nàoJ. D*u h_X c >ng &"i B* 9 ; I c/* &Wi n_ &*n &àn X c Lng bF c ạy &ứ &ung. Đ!n &3iX g*u i i &^m Bu* oongX &"i gi`& h>. +"m h_X &"i gi`& b3n bH h>c *i bH c/* c >ng &"i kà *i bH c/* &"i. TBong fLc 9 Yi h> &"i ng ) & ầmc J$ Yi juần ;o c/* c >ng &"i *i hầuX cRn juần ;o &"i 9 Yi ở giA*J. G\ c N T "ng n_i c m c_ &"i bN &Bả & [ & "iX bởi c .n &"i iêu c >ng &"i 9 ; kà c .n &"i & ;c & ức c Lng. Cả buIi c i?u &3i "m h_X fRng &"i cứ o*ng m*ng fo g5X fời n_i c ^c c ^n c/* c N T "ng fàm &"i i "ng h45c yên. D*u i i 9 Yi h> oong &"i kào n àX fo*y o*y mH& c L& B>i &Ci giờX *i n6y crng hi ng/. ]iêng &"i & \ cứ & 6y fo &Bong fRng. D*u h_ &"i &O n /X fàm g\ c_ c uy#n c uH& &Bả & [T TBong hờiX &"i c m ng 8 c_ B^n &Bả & [ & "i. T ! B>iX &"i ng/ & i!9 >i nào i "ng *y. MVi &Ci gần g;ngX bZng n iên &"i ng 8 &i!ng c uH& iêu c L& c .&X &"i giO& m\n & ức e%y. T"i & 6y mH& h;m c uH& &K &Bong m[ng &"i c ạy B*. T"i 3& oảng f* fênX fàm c o cả n à giO& m\n & ức e%y. LLc h_X k5 c >ng &"i ở &Bên g;cX cRn *n c N T "ng ở e4Ci n à.

1n c N T "ng Fi fCnX L*n c_ 9 ải bN m6y "ng Tt &Bả & [ i "ngT T"i g5 ju; nên i _c. -Zng n iênX &"i cảm & 6y m4ời ng_n c 0n c/* &"i h*u n ức. T"i n \n ou3ngX & %& i "ng & < &4ởng &45ng h45cX m4ời hầu ng_n c 0n c/* &"i h?u bN c Lng c^n &Ci BCm m;u. T"i bi!& h0y fà mH& c uy#n &Bả & [ c_ & %&. T"i kHi c ạy ou3ng n à e4Ci cầu cứu c N T "ng giL9 hp. 1n c N T "ng n_ic JL*n hi coi fại juần ;o coi m6y "ng Tt c_ c^n i "ngTJ T"i kHi c ạy B* n à g*uX &"i c o;ng k;ng cả m`& màyX juần ;o c/* &"i bN &Wi n_ c^n n;&X i "ng cRn mH& c Z nào e[ fà bvng h3& ng_n &*y. MH& hi?u fạ fàX juần ;o c/* &"i i "ng bN oê eNc . GSn &B8o ng*y & qngX &"i i "ng i<u c Lng f8o fên c^n bvng c;c nàoX k\ n!u c Lng i•o ou3ng h6&X c^n n;& & \ &"i hp g5. Đvng nàyX juần ;o &"i 9 Yi oàn &oàn i "ng bN oê eNc mH& c L& nào cảX cRn juần ;o c/* c >ng &"i & \ cRn nguyên k{n. D*u h_ &"i c ạy fên g;cX n \n & 6y & [ng juần ;o i "ng bN mở B*X &Bong bWng & 6y yên &0m mH& c L&. N 4ng k\ g5 nên mở B* h< o8m & uX &"i c !& hi!ng cả ng4ờiX k\ juần ;o kSn o!9 ng*y & qng i "ng mH& c L& oê eNc . G%y mà &6& cả juần ;o c/* &"iX c Lng c^n n;& i "ng cRn mH& c;i nào cảX cRn juần ;o c/* c >ng &"i & \ cRn nguyên. TBong i i cRn m6y ngày nA* fà &"i hi M|X k%y mà &"i i "ng cRn bH nào h< m`c. LLc h_X &"i i "ng e;m gi%n mà c m c_ g5 Vi. T"i g5 fà k\ c Lng n_ c_ fin &;n i<u h45c &i!ng ng4ời. T"i kHi c ạy ou3ng fầu iêu c N T "ng giL9 hp. 1n c N eạy &"i hi mu* &B;i c0yX n!n n *ng h`& fên mH& c;i bàn n F h< ở hvng g*u n à. C N eạy g*oX &"i fàm k%y. D*u i i h3& n *ng oongX &"i k;ic JT 4* "ng TtX &"i ngu muHi i "ng bi!& "ng Tt c_ fin &;n . -0y giờ &"i oin fZi mong "ng Tt bF ju* c oX &"i i "ng e;m hWng c ạm h!n m6y "ng nA*J. D*u i i k;i oongX &"i kSn cRn fo nên Fi c N T "ngc JC N T "ng Yis C N c_ c ^c fà "ng Tt i "ng &Bả & [ 8m nA* i "ngTJ C N n_i c ^c c ^n fà i "ng. D*u h_X c Lng n_ i "ng 9 ; &"i nA*. Pu* c uy#n h_X c o &"i i<u h45c n Ang con k%& n F crng c_ fin &;n . TK h_X e[ fà n F n 4 ii!nX n #nX &"i h?u i "ng e;m gi!&. C m n_i c uy#nX ndn nm *y B;ng ở gạc gn h< c Lng i "ng &Ci fàm 9 i?n. Lp & 6y c Lng &Bong n àX &"i ii!m c;c h8m c Lng n_ B* ngoàiX c C i "ng e;m gi!& k\ & 6y c Lng n_ &Hi ng i#9 ju;. -* Ki!9 TBong MH& Đời T"i oin i< c o jut bạn ng 8 c0u c uy#n fu0n >i c/* hứ* con g;i fCn &"i. N_ hV &Bải ju* b* ii!9 &Bong mH& hời. Ng 8 ju* jut bạn gn i "ng &inX c o h0y fà c uy#n o*ng h4ờng i "ng c_ & %&. 7in & 4* jut bạnX c0u c uy#n i< g*u h0y oàn &oàn fà mH& &Bdm 9 ần &Bdm c 0n & %&. T"i i "ng k\ bN* h`& mà h8m e*n eO bản & 0n kà con g;i &"i B* c o jut bạn c4ời. +Yn nA*X n!u &"i n_i oạoX ng4ời m*ng &Hi gn fà &"i. T u FiX i< mH& c0u c uy#n oàn &oàn i "ng c_ f5iX c m c_ ại c o bản & 0nX c_ *i c Nu fàm c uy#n e4 & K* này i "ngT C ^c c ^n fà i "ngs C0u c uy#n này n_ ju; c 0n & %&X ng*y h!n bản & 0n c/* &"i crng i "ng e;m

&inX n 4ng gO & %& kSn fà gO & %&. T"i hV gi6u con g;i &"i gần 20 ndm. MCi h0y k\ mu3n ki!& cu3n g;c nàyX &"i hV i< c o con g;i &"i ng 8. N_ bN c Ci kCiX i "ng & < c 69 n %n h_ fà gO & %&. K i ng 8 &"i h8m c0u c uy#n này i< B* ngoàiX n_ oàn &oàn 9 ản h3i. D*u i i i uyên giải & i#& YnX cu3i c[ng con &"i hV bvng fRng n 4ng n_ c_ mH& yêu cầu oin h45c e6u &ên. MWc h.c c/* c0u c uy#n fu0n >i này fà h< c Lng &* &inc fời $ %& eạy fà kạn fần c 0n & %&X i "ng 9 ải fà c uy#n eN ho*n. C qng ju* c Lng &* &O fK* e3i bản & 0nX i "ng e;m n \n kào gO & %&X crng n 4 c Lng &* c m & .c ng 8 n Ang fời gu"ng &*i nNn b5 giả e3i. +M *i n_i fời & %&X & \ fàm c Lng &* nIi g0n B>i c ui m^ng ng4ời &* ng*y. TBên & ! gi*n nàyX c_ h45c b*o n iêu ng4ời c 69 n %n h45c fời & %&T G\ fời & %& ng 8 c _i &*i h*u fRngX n 4ng h0y mCi fà fời kàng bạc. CRn fời giả e3iX ng 8 gu"ng &*i & .c & LX n 4ng fà fời hHc ại ng6m ngầm. Crng n 4 c Lng &*X c o giả fà c YnX c o c Yn fà giả nên ng4ời hời mCi c_ c;i &ên gai fà & ! gi*n. Làm ng4ời hV i I f^m B>i. Du3& ngày c Lng &* cRn g3ng h*u i IX kui bu>n k\ fời fn c/* iw i ;cX n 4 k%y c_ i ;c g\ m\n hV h;n m6& bản & 0n kà fà iw & [ fCn n 6& c/* c .n m\n . Đi?u này & u Fi c_ h;ng & 4Yng i "ngT C uy#n m\n o6u *y &3&X f4Yng &0m m\n &O i<u BUX cần g\ h!n ng4ời i ;c n_i m\n mCi bi!&. Kw c_ &B. &u# B6& g5 fời giả e3iƒ iw ngu gi c m & .c ng 8 fời giả e3i ại ng4ời. 7in fZi jut bạnX &"i Yi eài eRngX giờ &"i oin &Bở fại c0u c uy#n. € h0yX &"i oin i< c o jut bạn ng 8 BU &Kng c0u c uy#n mH& h< jut bạn eM i<u. 1. Ng4ời bN c !& 2. Ng4ời c !& & àn B^n 3. ]^n c !& & àn ng4ời Ng4ời -N C !& LLc &"i i oảng m4ời &uIiX m{ &"i m*ng & *iX bầu & *i này nvm ngoài &u cung. G\ k%yX &K i i c6n & *iX m{ &"i *y bN h*u bWng. M{ &"i hi h/ mai nYiX h/ b;c g) i ;c n *uX *i crng n_i fà m{ &"i i "ng c_ m*ng & *i. T6& cả b;c g) h?u n_ic JM{ &"i c_ cWc m;u bầm ở ngoài &u cungX cần 9 ải c .c & u3c &BWc B* ng*y n!u i "ng gn bN ại h!n &;n mạngJ. M{ &"i i "ng c NuX nên cO !& b;c g) này &Ci b;c g) ii*X m{ &"i n_ic JC;c "ng n_i b%yX n_ fà con c/* &"iX i "ng 9 ải fà cWc m;u bầmJ. D*u h_X m{ &"i i "ng & …m hi &\m b;c g) nA*X k\ mZi fần hi fà mZi fần & êm gi%n. TK h_X m{ &"i ở n à c ờ h5i c o bầu & *i 9 ;& &Bi<n. ]>i ngày ju* ngàyX m{ &"i càng h*u & êmX m;u càng fLc càng B* n i?uX c;i bWng càng ngày càng fCn. M{ &"i h*u i I &%n c[ng. C Nu hOng h!n Yn b3n & ;ngX nZi h*u fàm m{ &"i càng fLc càng *o gầyX dn ng/ i "ng yênX omu fên omu ou3ng.

Cu3i c[ngX m{ &"i bN b6& &mn . -* &"i h4* m{ &"i kào n à & 4Yng h< c69 cứu. -;c g) n_i 9 ải c .c & u3c &BWc cWc m;u bầm này B*X n!u i "ng m{ &"i gn bN c !&. Cu3i c[ngX b* &"i bvng fRng. D*u i i b;c g) c .c & u3c eWc kà fàm c o m{ &"i &mn fại. -;c g) iêu b* &"i h4* m{ &"i k? n à ng m ngYi kà e`n eR b* &"i fàc g*u kài &i!ng h>ng >X m{ &"i gn &BWc B* cWc m;u bầmX B>i h8m hi bF kà fo &lm bI fại c o m{ &"i fà mai c uy#n gn i "ng g*o. -* &"i g*u i i ng 8 fời e`n eR c/* b;c g) & \ yên &0m c ở m{ &"i k?. G? n àX m{ &"i nvm bdng kà &BWc B* cWc m;u bầm. LLc h_X b* &"i &4ởng fà cWc m;u bầm nên g*i c N &"i h8m bF kào & [ng B;c. K i!n ouiX c N &"i i "ng bF kào & [ng B;c fại h8m bF fên n_c cầu &iêu g*u n à. LLc h_ &Bong n à &"iX c m c_ b* m{ &"i kà c N +*iX cRn &6& cả *n c N 8m c/* &"i h?u hi ac c 4* k?. D*u i i b* kà c N +*i fo c o m{ &"i oongX b* &"i yên fRngX &.n hi coi c"ng c uy#n fàm dn. Đi i oảng nu* h4ờngX &Bong fRng b* &"i n_ng nảy B*y Bứ& i _ c Nu n 4 c_ hi?u c i i "ng InX b* &"i guy ng ) i "ng bi!& fà c uy#n g\T TO n iên b* &"i gOc n C fời m{ &"i n_ic JN_ i "ng 9 ải fà cWc m;u bầm mà n_ fà con c/* &"iX m6y ng4ời hKng gi!& n_sJ -* &"i 3& oảngX c ạy &Bở k? n àX kK* c ạy b* &"i kK* guy ng )c “n!u bNc m;u bầm h_ fà con c/* m\n & \ b* &"i gn 0n %n“. Đi?u fàm c o b* &"i g5 9 ;& hiên fênX fà i i ng ) h!n fp con c _ o`c con m…o ở &Bong n àX &Wi n_ b4Yi & [ng B;c B>i dn fu"n hứ* b• h_ & \ b* &"i gn 3i %n gu3& hời. G? &Ci n àX b* &"i hV B•o &K ngoài cu* B•o kào. -* &"i gaic JCon +u# h0uT Mày bF c;i bNc h_ ở h0uTJ C N +*i &"i 3& oảng c ạy B*X b* &"i kK* Fi kK* n.u i•o c N &"i. C N &"i blm &;n i?n kà i ờX & 6y b* &"i 3& oảng ạc FiX c N L C i "ng n C fà hV bF bNc m;u h_ ở h0uT -* &"i c ạy B* g*u n àX fWc m6y & [ng B;c h?u i "ng & 6y. Càng &\mX b* &"i càng c !& hi!ng cả ng4ời. Cu3i c[ngX c N *i &"i n C B*X c N n_i c N bF fên n_c cầu &iêu. -* &"i mKng ju; c ạy fên coi & \ m*y & *y kSn cRn. C m c_ hi?u fà Yi bN i " ngoài m`& k\ &Bời n_ngX fại bF &Bên m;i &"n. K i b* &"i h8m cWc m;u này ou3ngX & \ b* &"i bi!& ng*y fà bên &Bong c_ hứ* b•. -* &"i h8m kàoX f%9 bàn & ờ ở giA* n à. TBong & ời gi*n m{ &"i oảy B* c uy#nX crng fà & ời gi*n &"i bN n_ng fạn X n"n mu*X i _ c Nu. T"i oin c" gi;o c o &"i k? n à. C" gi;o c o *i ng4ời bạn h4* &"i k?. G? h!n n à &O n iên &"i i ow qn n 4 i "ng c_ c uy#n g\ oảy B*. D*u i i c i* &*y kà c;m Yn *i ng4ời bạnX &"i kHi c ạy kào n à. GK* c ạy h!n cu*X &"i 3& oảng i i & 6y giA* n à c_ bàn & ờ n *ng h…nƒ b* kà c N &"i h*ng i _cX n \n ju*n i "ng & 6y m{ &"i. T"i &4ởng m{ &"i hV c !&. T"i c ạy o"ng kào 9 Rng m{ &"i. GK* kào &Ci gi4ờngX &"i & 6y m{ &"i nvm imX e4Ci gầm gi4ờng & \ c_ n i?u fu* & *nX cRn &Bên & \ c_ cả c Wc c;i m?n h^9 &Bên ng4ời c/* m{ &"i. T"i c ạy fạiX &*y gờ &B;ngX &*y eR Yi & ở. T 6y m{ &"i cRn g3ngX &"i mKng &Ci BYi n4Cc m^&. T"i kHi c ạy B* ngoài h< o8m &ại g*o b* kà c N &"i i _cX i "ng fn m{ &"i i "ng g3ng h45c b*o f0uT Ng ) h!n h0y &"i fo g5. T"i c ạy fại Fi c N &"ic JTại g*o c N fại i _cTJ C N &"i i "ng &Bả fời. T"i Fi b*X b* &"i crng i "ng &Bả fờiX *i ng4ời c m

i _cX kK* i _c kK* fàm c"ng c uy#n. T"i &\m i<u kà & ^c m^cX &ại g*o b* &"i fại cLng cWc & N& bầm i~ cWc nàyT $ ải n_i fà bac & N& & \ hLng YnX k\ n_ \n bầu eWcX b? eài i oảng mH& g*ng B4pi &*y c/* ng4ời fCnX b? ng*ng bvng bàn &*y oo… B*. T"i &R mR mu3n bi!& nên c ạy fại Fi c N &"ic JC N +*iX &ại g*o b* cLng cWc & N& bầm i~ cWc này fàm g\ k%yT Tại g*o b* kà c N fại i _cTJ C N &"i gi%nX ju*y ju* iêu &"i c0m mi#ngX c N &"i n_ic JC;i g\ mà cWc & N&X n_ fà 8m c/* m\n h_J. T"i ng 8 oongX c Ci kCi !& >n. T"i &4ởng &"i ng 8 fHnX nên Fi fạic JC N n_i c;i g\T C;i h_ fà 8m c/* m\n ảTJ C N &"i n_i K. T"i b%& i _c k\ &"i i "ng & < nào &4ởng &45ng h45c bac m;u bầm h_ fà 8m c/* &"i. C0y n *ng b^& hầu &àn BWi. -* &"i iêu c N +*i kà &"i &CiX h< b* &"i o• bac m;u bầm h_ B*X h< coi m`& 8m c/* &"i. TBong gi0y 9 L& nàyX c Lng &"i B6& >i H9 kà oLc hHng. -* &"i Bun Bun i i o• bac m;u này B*. GK* o• B*X cả n à &"i i _c R* fên. T \ B* fà mH& 8m b• g;i bN c !& bầm &.mX n_ hV c_ h/ \n ài. T*y c 0n & on eàiX *i &*y "m c;i n *uX n3i eài &K ;ng fên &Ci mi#ng n 4 mH& hứ* b• h*ng cầm b\n gA* bL. Đứ* b• nvm ngu* & qngX m^& n ^mX n \n &Kng n•&X ng_n &*yX ng_n c 0n h?u & on eài n F o.u. TB4Cc cản &45ng h*u fRng nàyX & %& gu3& hời &"i i "ng juên. -* &"i kK* i _c kK* n_ic J-* oin fZi conX b* i "ng bi!& bac m;u này fà conX o•m mH& c L& fà b* hV fàm c uy#n &Hi fZi mà c .n b* crng i "ng & < & * & ứ c o b*. -0y giờX b* h`& &ên c o con fà Đ>ng T N ĐF k\ con c !& &Bong fLc cRn hF FnJ. Crng &Bong & ời gi*n nàyX &6& cả *n c N 8m c/* &"i crng h?u hi ac k?X *i n6y crng h?u & 4Yng i _c. CRn m{ &"i kSn cRn b6& &mn mê m*n i "ng *y bi!& g\. N!u m{ &"i & 6y cản nàyX c ^c m{ &"i gn i "ng g3ng nIi. -* &"i e`n eR &6& cả c N 8m c Lng &"i fàX i "ng h45c h8m c0u c uy#n ngày "m n*y n_i B* ngoàiX k\ g5 àng o_m n_i oàm B>i h>n b%y. -* &"i n_ic JN!u n 4 &Bong n à c_ *i h8m c uy#n này n_i B* ngoàiX b* &"i gn gi!& c !& i "ng & *.J C Lng &"i o4* n*y B6& g5 b* &"iX g5 &Ci mức hHc b* &"i ở h0uX c N 8m c Lng &"i i "ng e;m h!n gầnX nên &K n F c Lng &"i hV c_ i oảng c;c kCi b* &"i. Lời b* &"i e`n "m n*yX e) n iên e[ c_ c !& c Lng &"i crng i "ng e;m n_i B*. D`n eR oongX b* &"i f6y k;n h_ng mH& c;i Rm n FX gYn màu hF B>i bF 8m &"i kào. C ờ &Ci nu* h êmX b* &"i kà &6& cả gi* h\n h4* h;m 8m &"i ju* mH& mi!ng h6& o*ng &B4Cc cu* n à h< c "n. N à &"i &uy ở cạn bVi bi<nX n 4ng &B4Cc i i ou3ng bi<nX 9 ải hi ju* mH& bVi h6& o*ng c_ ei#n &.c crng Yi fCn. Mi!ng h6& này i "ng c_ c / hV bN bF o*ng n i?u ndm. -* &"i mu3n c "n 8m &"i gần n àX n 4ng fại g5 ng4ời &* bi!& ng"i mH hứ* b• h_ fà c/* gi* h\n &"i. G\ k%yX gi* h\n &"i h5i h!n nu* h êmX mCi f8n f•n h8m 8m &"i hi c "n. Đêm h_ fà mH& h êm bu>n &)n mNc X o*ng kuX fạn bu3&. -* &"i hi hầuX "m mH& c i!c Rm n F. C Lng &"i & 8o g*uX *n &"i cầm cu3c. Đ4* h;m 8m &"i mà gi3ng n 4 cả n à &"i h*ng hi dn &BHm. -* &"i i "ng c o cầm h…nX c m e[ng mH& c;i h …n 9in goi h4ờng.

Đêm h_ ;n &Bdng &ờ mờX fSn fHn kCi &i!ng g_ng kZ B\ Bào c/* bi<nX &i!ng c"n &B[ng iêu in Fi & ảm & 4YngX n 4 i _c & 4Yng c o mH& kong >n bạc m#n . ’m &"i & %& fà &Hi ng i#9X &Ci h4* h;m c "n c6& crng i "ng h45c ng i fM b\n & 4ờng. ’m &"i c ^c gn h*u fRng kà %n i i & 6y c Lng &"i àn hHng n 4 k%y. T"i & %& fà h*u fRngX i "ng i<u &ại g*o b* &"i fại g5 àng o_m bi!&T TK h_X gi* h\n &"i i "ng cRn *i e;m &Ci gần ng"i mH h_. MH 8m &"i i "ng c_ n *ngX & %m c . cF mac hầyX i "ng ng4ời ean e{9. C N 8m c Lng &"iX ầu n 4 mZi ngày h?u c ạy ou3ng bVi bi<n c Yi. Đi ng*ng ju* mH 8m &"i mà c Lng &"i i "ng e;m h!n gầnX k\ g5 h!n gần & \ ng4ời &* gn bi!&X mà n!u h< ng4ời &* bi!& & \ gn bN b* &"i h;n c !&. ]>i & ời gi*n cứ f`ng fn &B"i ju*X i "ng *i bi!& ng"i mH h_ fà c/* gi* h\n &"i. MH& "mX c_ mH& bà fVo ean &Ci o_m n à &"i. -à &* ng …o nên hV ju* i *i o*ng mH& i oảng h6& &B3ng h< &B>ng i o*i f*ngX i o*i m\. K i fàm cFX bà &* 9 ;& i#n B* mH& ng"i mH n F. -à &* ean e{9 gạc gnX B>i & ^9 n *ng c o 8m &"i. -à &* k;i iêu n_ 9 [ H c o bàX hKng c o m6y hứ* n F 9 ; i o*i f*ngX i o*i m\ c/* bà. Dan e{9 oong bà &Bở k? n à. Đ!n hêmX bà nvm mY & 6y c_ mH& c i!c Rm n F &K o* b*y fạiX B>i hứng ng*y &B4Cc m`& c/* bà. &i!ng n_i con n.& &Bong Rm kang B*c JCon c;m Yn bà hV ean e{9 c o conX b0y giờ con m;& mw kà & oải m;i f^m.J D*u h_X c i!c Rm oo*y hầu fại B>i &K &K bF hi m6& eạng. Ngày "m g*uX bà fVo h8m c uy#n này h>n B* i ^9 o_mX bà &* mu3n &\m i<u ng"i mH hứ* b• h_ fà c/* n à *iT Ti!ng h>n càng fLc càng o*. -à con hI o" &Ci coi mH 8m &"i. Crng &K h_X mH 8m &"i fLc nào crng h45c gạc gn. N_i fà ng"i mHX & %& B* i "ng gi3ng ng"i mH k\ i "ng c_ o0y g\ !&. C m c_ mH& h3ng h6& c*o fênX m`c c o m4* gi_ & ời gi*n 9 / f69 & %& fà h;ng & 4Yng. D*u i i m6& conX m{ &"i mZi ngày h?u cLng cYm c o 8m &"iX cuHc g3ng c/* m{ &"i fLc nào crng hầy n4Cc m^&. Ng4ời C !& T àn ]^n -à fVo cOc i I hV m6y & ;ngX &Ci fLc i o*i m\X i o*i f*ng c_ c/. TBong o_m &"iX c_ & vng Du C*X con c/* c" +>ng o_m &BênX n_ c_ &i!ng fà 9 ; fàng o_m. -i!& i o*i f*ngX i o*i m\ c/* bà fVo c_ c/X n_ eSn mH& h;m 9 ; 9 ;c &Bong o_mX c[ng hi & 8o h< h ào i o*i c/* bà. MZi fần c Lng h!n 9 ;X h?u c_ mH& con B^n h3m &B^ng h8n B45& c Lng n_ c ạy. L0u ngàyX c Lng h0m B* & [ g •& con B^nX c Lng B/ n *u hi gi!& B^n. Ti!ng h>n &Buy?n hi i ^9 o_m. -à fVo &Bong fRng ng ) hứ* b• &Bong mH 9 [ H c o bàX n 4ng bà i "ng n_i c o *i ng 8. MH& "mX h;m & vng Du C*X c Lng bày m4u m*ng & 8o kr i . h< gi!& con B^n. C Lng crng fàm bH h!n hào i o*i h< eW con B^n B* ngoài. Crng n 4 mai fầnX con B^n bR B* B45& c Lng. N 4ng i~ nàyX h;m Du C* c_ h"ng ng4ời kà c_ kr i . &Bong &*yX nên c Lng b*o k0y h;n h%9 con B^n. ]^n g5 bF c ạyX c Lng B45& & 8o. K i con B^n c ạy h!n mH 8m &"i & \ bi!n m6&. TWi n_ ng ) fà c uy#n ngSu n iênX n 4ng

fần nào con B^n crng bN B45& &Ci mH & \ bi!n m6&. TK h_X c Lng hi h>n i ^9 o_mc n_i hứ* b• fà con B^n. -* m{ &"i ng 8 &Ci &*iX e) n iên fà gi* h\n &"i i "ng *i &in. -* &"i g5 c N 8m &"i hi g0y c uy#nX & \ àng o_m gn bi!& ng"i mH 8m b• h_ fà c/* gi* h\n &"i. T"i ng 8 oong &Bong fRng &ức gi%nX nên hi ii!m & vng Du C* Fi c o B* c uy#n. T"i g`9 n_ ở hầu ngU. T"i Fic JTại g*o mày *y hi 9 ; fàng 9 ; o_m ju; k%yT MH ng4ời &* h0u m^c mC g\ &Ci màyX mà mày h>n c;i mH h_ fà con B^nTJ T vng Du C* n_ ngạc n iênX k\ o4* n*y &"i c 4* b*o giờ g0y h!n ^n. N_ n_ic JT*o i "ng c_ n_i b%yX h_ fà gO & %&X mày i "ng &in & \ hi Fi m6y hứ* &Bong o_m này hiTJ T"i gi%n ju; nên n_ic JMày cầm hầu &Wi n_X mày n_i c;i g\ mà &Wi n_ i "ng n_i & 8oX &*o i "ng cần bi!& & %& *y fà giảX mà &*o mu3n mày c0m c;i mi#ng c/* mày fại. N!u i "ngX &*o iêu *n &*o h;n mày c o o8m.J T vng Du C* &ức n 4ng fại i "ng e;m h;n &"iX k\ *n &"i crng fà e0n 9 ; &Bong o_m nên n_ g5. N_i oong &"i hi k?X &Bong fRng cảm & 6y hV &ức 9 ần nào. T"i &4ởng dm n_ fà n_ g5. 1i ngờ n_ i "ng g5X kSn cứ i•o mH& h;m b*o c ung ju*n mH 8m c/* &"i h< c*n con B^n bR B*. T"i n Nn i "ng h45c nA*X nên iêu *n &"i h;n n_X *n &"i i "ng c Nu. T"i hi ii!m ^nX B3& cuHc &"i kà n_ h;n fHn &Yi bờiX GK* h;n X n_ kK* n_ic JC;i mH h_ fà c;i g\ c/* màyX &ại g*o nZi fần &*o n_i hHng &Ci c;i mHX fà mày c ui &*oT -0y giờ mày cRn hi h;n &*oX bH n_ fà 8m mày g*o mà mày ung eA ju; k%yTJ LLc h_X &"i bN n_ h;n h*uX 9 ần gi%n g •& b* &"i f0u ngàyX nên &"i kK* i _cX kK* •&X &"i n_ic JĐLngs N_ fà 8m c/* &*oX i "ng *i h45c hWng &Ci n_X n!u i "ngX &*o gn i "ng & * c o h0u.J Ng 8 &"i •& oongX n_ !& >n ng4ng fại. T"i n \n ju*n X & 6y cả h;m h*ng hứng n \n &"iX *i n6y crng h?u ngạc n iênX & \ B* c;i mH 8m b• h_ fà c/* gi* h\n &"i. Ti!ng h>n & %& eM g5X mCi h_X b* &"i hV g*i ng4ời iêu &"i k?. TBên h4ờng k? n àX &"i Bun g5X g5 b* &"i gi!& &"i c !&. Lo g5 mH& >iX &"i &O n_ic J-6& ju; & \ c !& c_ g*o h0uX m\n h0u c_ g*isJ T ! fà &"i hi kào n àX b* &"i gi%n eA n 4 mu3n gi!& c !& &"i. -* &"i kK* h;n kK* f*. T"i gi%n ju; nên •&X &"i n_ic JTại g*o b* g5 ng4ời &* bi!&T Mà b* i "ng g5 8m b• n_ g •& b* kà con crng g •& b*TJ -* &"i i Ong fạiX &i!ng •& c/* &"i hV fàm c o b* &"i & ức &mn . -* &"i ng>i b#& ou3ng g !X B>i iêu &"i hi B* ngoài. M{ &"i mKngX h8m &"i kào n à &Bong oo* eầu. 74* n*y b* &"i h;n *iX m{ &"i i "ng e;m h!n gầnX c m bi!& hứng mH& bên h< i _c. N!u m{ &"i c*n *y fà fên &i!ngX & \ m{ &"i crng bN b* &"i h;n . C uy#n n à c 4* oongX àng o_m [n [n i•o h!n Fi & dm h/ c uy#n. Cu3i c[ngX b* m{ &"i & L & %&. TK h_X h;m Du C* i "ng e;m h!n 9 ; mH 8m &"i nA*. Ti!ng h>n gi* h\n &"i c_ hứ* con B^n i "ng b*o f0u hV h>n i ^9 o_m. D*u i i mai c uy#n êm ou"iX &"i &\m & vng Du C* Fi BU &Kng gi*i hoạn mH&.

T;n &"i *y & .c &\m i<u nên i i &"i ng i k6n hi?u g\X &"i 9 ải &\m c o B* gO & %&. N_ n_i n Ang fời n_ kK* i< fà gO & %&. T"i crng i "ng &in 8m &"i fà B^n. MH& "mX &"i kà c N g*n h"i kCi &"i hi ou3ng bi<n b^& 3c c Yi. TBên h4ờng k?X c Lng &"i hi ng*ng ju* mH. T"i n_i c N &"ic JM\n g • ju* & dm mH 8m m\n ng 8.J GK* hiX &"i kK* i< c uy#n & vng Du C* n_i k? 8m c/* &"i c o c N &"i ng 8. TCi mHX &"i kà c N &"i &\m c ung ju*n mHX coi & u c_ *ng B^n nào i "ngT N!u n 4 c_ *ng B^n & \ 8m &"i h0u 9 ải fà B^nX mà &ại k\ con B^n n_ fàm *ng ở &Bên mH 8m &"i. T"i cứ &O 9 0n bu* n 4 k%y mViX n 4ng &\m oài crng i "ng & 6y mH& fZ *ng nào cả. T"i kà c N &"i bF B* k?. GK* hi h45c kài c Wc b4CcX &"i & 6y c0y i8o &B4Cc m`& c_ n i?u &B;i c .n. T"i B8o fênc JTuy!& Yis C0y i8o bu* n*y c_ n i?u &B;i c .n ju;.J T ! fà *i c N 8m &"i bF b*o 3c ou3ngX c ạy &Ci eàn n *u ;i i8o. ĐH& n iênX c 0n &B;i c/* &"i c_ con g\ bR ju*n ju6n c 0n &"i fại. T"i bi!& fà bN B^n ju6nX n 4ng k\ ju; g5 Vi nên i "ng e;m ng ) fà & %& màng ) c N &"i mu3n [ &"i. C N &"i crng bN gi3ng n 4 &"iX n 4ng c N bN ju6n c 0n 9 ải. T"i ju*y ju* f* c Nc JMày hKng c Yi &*o ng 8J y&K n F &"i i "ng c Nu gai c N gin h"i c/* &"i bvng c N.z C N &"i crng f* ng45c fại &"iX c N n_ic JMày hKng c Yi &*o ng 8.J T ! fàX *i c N 8m &"i bi!& BU hV• bN B^n ju6n. +*i c N 8m &"i n \n ou3ng & 6y con B^n eài h3m &B^ng h8nX n_ ju6n c `& *i c 0n c/* *i c N 8m &"i fại kCi n *u. C Lng &"i c !& hi!ng nên •& & 6& & *n i "ng ngKngX i i!n àng o_m c ạy &Ci. +a FiX c uy#n g\ k%yT C Lng &"i kK* i _c kK* •&c J]^ns ]^nsJ +a n \n ou3ng B>i n_ic Đ0u c_ con B^n nào h0u. K i &"i n \n ou3ng i "ng & 6y B^nX mà & 6y m^& c; c 0n c/* &"i c_ hầy ba& o*n nac hHc c/* B^n. T"i g5 ju; kK* n ảy kK* f*. LLc h_X c_ mH& c L àng o_mX ng ) fà &"i hV bN B^n c^n nên o• kHi &*y ;o cH& c `& kào h [i c/* &"iX B>i cUng &"i hi &\m b;c g). -* m{ &"i g*u h_ *y &in crng c ạy h!n. K i c L h_ cUng &"i h!nX &K ngoài bà con f* um o[mc J-;c g) Yis Cứu ng4ờis C_ ng4ời bN B^n c^n.J -;c g) kHi c ạy B* f6y i dn f*u !& c 6& ba& o*n &Bên c 0n c/* &"i. L*u oongX b;c g) &\m oài i "ng & 6y c_ e6u c^n. 1i n6y crng h?u ngạc n iênX a n_i &"i c 4* &Ci g3 c !&. +a Fi &"i con B^n h_ màu g\T T"i n_i & %&X fà con B^n h3m &B^ng h8n. D*u c uy#n nàyX cả o_m a h>n 8m &"i fàcon B^n h_ fà gO & %&X i "ng cRn fà c uy#n h>n b%y nA*X gi* h\n &"i b^& hầu mCi &in. T \ B*X con B^n h_ n_ ju6n c 0n *i c N 8m &"i fại kCi n *u fà h< mKng Bp c C i "ng c_ t ại. MH& "m c_ mH& bà b;cX m{ c/* b;c T0m bên cạn n àX &K Dài ERn kào & dm con. -à b;c h_ ở c Yi h45c m6y ngày & \ ng 8 gi* h\n i< k? c uy#n hứ* con B^n c/* gi* h\n &"i. -à b;c h_ ju* &\m m{ &"i h< n_i c uy#n. D*u i i ng 8 m{ &"i & u%& fại c0u c uy#nX bà b;c h_ &B;c b* m{ &"i fàm i "ng hLng. -à b;c n_ic JĐứ* b• fà mH& & *i n i. K i n_ m6&X c m cần c "n c6& h àng oàng

c C i "ng h45c & *n i _cX *y cLng cYm iêu gai &ên n_ mZi ngày. N 4 k%y fàm g*o n_ h45c giêu & o;&TJ -à n_i &i!9c JK "ng h45c f%9 bàn & ờ c o n_J yk\ &K ngày 8m &"i m6&X m{ &"i f%9 bàn & ờX cLng cYm kà iêu &ên n_ mZi ngàyz -à b;c h_ yêu cầu m{ &"i e{9 bàn & ờX i "ng cLng cYm o`c fàm giZX i "ng & 4Yng i _cX i "ng iêu &ên n_ k? n à dn cYm. $ ải juên n_X c m i uyên n_ hi hầu & *i. N!u m{ &"i i "ng fàm & 8o fời bà n_i & \ 8m &"i gn & àn &in k? n à b^& &Kng hứ* hi. D*u i i ng 8 bà b;c i uyênX m{ &"i g5X e{9 bF bàn & ờX i "ng cLng cYmX i "ng fàm g\ !&. D*u h_X m{ &"i i uyên cả n à i "ng h45c & 4Yng n C mà 9 ải juên. ]>i & ời gi*n &B"i ju*X c i!n &B*n i•o h!nX ndm 1@:,X gi* h\n &"i ei &ản kào Dài ERn. TK h_X &Bong n à &"i i "ng cRn *i n ^c h!n 8m &"i nA*. ]^n T àn Ng4ời Ndm ndm g*uX &"i f6y c >ng k45& biên ju* M|. GK* &Ci M| & ;ng &B4CcX & ;ng g*u &"i c6n & *i. TB4Cc m6y &uần c_ & *iX &"i nvm mYX mZi h êm c[ng mH& c0u c uy#n kà c0u c uy#n này fàm &"i g5 ViX i "ng c_ gi6c ng/ yênX k\ mZi i i &"i n ^m m^& & \ gi6c mY h_ fại i#n B*. Ei6c mY i~ fạX &uy n_i fà gi6c mY n 4ng y n 4 & %&. MH& "m &"i nvm mYX &Bong gi6c mYX c_ mH& hứ* b• g;i c ạy & 8o gai &"i bvng m{X hứ* b• này i oảng mH& &uIi. TBong gi6c mYX &"i bi!& BU fà &"i c 4* c_ & *i & \ fàm g*o c_ con. T"i n_i kCi hứ* b• h_c JMày i "ng 9 ải fà con c/* &*oX &*o c 4* c_ bầu & \ fàm g*o c_ con.J y-\n & 4ờngX &"i & 6y con n.& &"i & 4YngX n 4ng i "ng i<u g*o g`9 hứ*b• nàyX &"i c_ cảm gi;c g5 nên &"i fàm eA h< huIi n_ hi.z T"i càng huIiX n_ càng c ạy & 8oX n_ cứ n.u ;o &"i gai &"i bvng m{X n_ cứ n_ic JM{ Yi hKng bF con.J T"i g5 ju; 6& n_ ju* mH& bên B>i c^m hầu c^m cI bF c ạy. C ạy k? &Ci n à &4ởng hV h45c & o;& n5X *i ngờ n_ hứng ng*y &B4Cc m`&. T"i g5 ju; bF c ạy B* ngoàiX &"i c ạy &ứ &ungX n 4ng e[ &"i c ạy hi h0u crng bN n_ c `ng ng*y &B4Cc m`&. T"i 3& oảng f* um g[m. C >ng &"i h;n & ức &"i e%yX Fic JT 6y c;i g\ mà 8m f* eA k%yTJ T"i & ức e%yX m> "i 4C& hSmX &"i n_ic JC_ mH& con b•X n_ c ạy & 8o 8mX gi3ng n 4 fà hRi n5X n_ cứ gai 8m fà m{X 8m huIi n_ hiX n_ i "ng c Nu hi mà cRn n.u ;o gai 8m bvng m{X n_ n_i fà hKng bF n_.J C >ng &"i n_ic JNvm mY & "i i "ng c_ & %&X hKng fo ju;X & "i ng/ hi.J T"i n_ic JK "ng 9 ải nvm mYX k\ n_ n 4 fà & %&.J C >ng &"i fLc h_X ng ) fà &"i n_i oàm. T"i crng mong fà gi6c mY i "ng c_ & %&. Cả h êm &"i i "ng e;m ng/ k\ g5 g`9 fại n_. Liên &Wc m6y h êmX &"i h?u nvm mY mH& c3& c uy#nX c m i ;c oàn cản mà & "i. C_ mH& hêmX &"i nvm mY &Bong &0m & ức c/* &"i B6& gi%n hứ* b• nàyX n_ hV fàm c o &"i i I gở. T"i gi%n ju; nên [ hRi h;n n_ c !& n!u n_ cứ c ạy & 8o.

N_ i "ng g5 cRn n.u &*y &"iX n_ n_ic JM{ Yis ĐKng bF conX bH m{ juên con B>i g*oT Con fà Đ>ng T N ĐF h0ysJ LLc h_X &"i i "ng ng ) B* Đ>ng T N ĐF fà *i. D*u h_X &"i n C B* & \ c .n fà hứ* 8m bN c !& c/* &"iX B>i &"i n C fời bà b;c ndm o4* n_ic JN_ & àn &in X k? b^& &Kng ng4ời.J Gả fạiX n_ hV & àn B^n B>iX &ại g*o b0y giờ fại & àn ng4ời &Ci gai &"i bvng m{T T"i 3& oảng 6& n_ &• ou3ngX B>i &"i kK* c ạy kK* f*X &"i n_ic JM* juxs M* juxsJ C >ng &"i h;n & ức &"i e%yX i~ này m> "i 4C& hSm cả ng4ời. T"i kK* g5 kK* i _cX &"i cứ flm blmc JM* juxs M* juxsJ C >ng &"i !& >nX i "ng bi!& c uy#n g\ mà mZi ngày càng & êm 3& oảngX c >ng &"i Fic JC uy#n g\T C uy#n g\TJ T"i n_ic JN_ fà m* jux h!n h0y hRi n5.J C >ng &"i Fic J1iT 1i &Ci h0y hRi n5TJ T"i n_ic JLà c;i con b• mà mZi h êm 8m g`9 h_.J T"i n_i &i!9c J1n cRn n C >i 8m mCi ju8n *n ở Gi#& N*mX 8m c_ i< c o *n ng 8 k? hứ* 8m bN c !& c/* 8mX n_ &ên fà Đ>ng T N ĐF i "ngTJ ”n n_i n CX B>i Fic JC_ g\ i "ngTJ T"i n_ic J-0y giờX hứ* b• mà mZi hêm 8m & 6yX n_ n_i n_ fà Đ>ng T N ĐF.J C >ng &"i n_ic JC ^c 8m &4ởng &45ng & "iX fàm g\ c_ c uy#n h_J. T"i n_ic JK "Ung c_ &4ởng &45ng k\ c uy#n hV ju* f0u B>iX n C cRn i "ng n C h45c & \ fàm g\ c_ c uy#n &4ởng &45ng. Mà e[ c_ &4ởng &45ng & \ c m[ mY c_ mH& fầnX h0u c_ ft nào M n ^m m^& fà g`9 n_.J D*u ngày h_X&"i B6& g5 ng/X n 4ng B>i h"i fLc m#& ju; crng 9 ải ng/. Tin & ần &"i bN i /ng oảng. 1n c N +*i ở &Bong n à crng ng ) fà &"i &4ởng &45ng yfLc h_ &"i h*ng fàm c"ngX ở h5 c o gi* h\n *n c N +*i.z ]>i ngày ju* ngàyX mH& "mX &"i i "ng cRn nvm mY & 6y n_ nA*. T"i !& >n gờ bWng c/* &"iX &"i n_ic JG%y fà n_ hV kào &Bong bWng &"i B>i.J T"i e[ng &*y h;n bWng &"i. T"i n_ic JCon n F ii*X hi B* i Fi bWng &*o.J T"i gai c >ng &"i kà n_ic JN_ c ui kào bWng 8m B>i.J C >ng &"i &4ởng &"i bN i [ng. T"i n_ic JC ở 8m hi i ;m b;c g) hiX 8m hV c_ & *i B>i.J C >ng &"i i "ng c NuX c o fà &"i n_i b%y. TCi i~ &"i i "ng c_X c >ng &"i c ở &"i hi b;c g). -;c g) n_i &"i hV c_ & *i. T"i n_i kCi b;c g) fà &"i i "ng mu3n hứ* b• này. -;c g) ngạc n iênX c >ng &"i n_i i "ng c_ g\ h0uX k5 &"i h*ng bN i /ng oảng. D*u h_X &"i ng ) c_ fn &"i m^c n5 n_ ii!9 &B4CcX nên ii!9 này n_ h!n hRi n5. & ! fà &"i 9 ải c 69 n %n. Con &"i n_ bi!& &"i i "ng & .c n_X nên n_ àn ạ&"i & ê & ảmX dn b*o n iêu crng bN _i B*. LLc h_X &in & ần &"i i /ng oảng. C6n & *i bN àn X 9 ần mZi ngày 9 ải ean e{9 n à cu*X n6u dnX coi b3n hứ* n FX cYm n4Cc &^m Bu*ƒ 9 ải fàm n Ang m_n & ức dn c o *n c N +*i hi b;n o8 func yng )* fà o8 b;n & ức dn &B4* c o c;c Vng o4ởngz. +vng ngàyX &"i 9 ải fàm n i?u c ả giRX c `& 4C9 & N& gàX o^& & N& bRX ga& kà o^& i o*i &0y. Dức i ow &"i b\n & 4ờng hV i "ng h45c &3&X giờcRn 9 ải g;n c Nu b*o n iêu fàcOc n acX cRn c >ng &"i i "ng giL9 h45c g\X gu3& ngày c m bi!& cờ bạc B45u c …. T %m c . f6y fu"n &i?n ở h5 c/* &"i hi h;n bài !&X h!n nZi i "ng c_ c i!c o8 h<

c ở m{ con &"i. TBong fLc c Nu h/ hi?u i I gởX 9 ần ng 8 &in m{ &"i m6&X &in & ần &"i oàn &oàn gW9 hI. Con &"i n_ gi%n g •& &"i nên n_ hạ9 i "ng ngKngX àn &"i c o h!n ngày g*n . K i g*n n_ B* fại bN g*n i _X &"i h*u &Ci gần 2, &i!ng h>ng >. -;c g) g5 &"i i "ng cRn gức nên c .c & u3c eWc. Đ!n i i g*n n_ B*X n_ c_ n *u c oàng b* kRng. -;c g) n_ic J-0y giờ &"i mCi i<u &ại g*o c" bN h*u n 4 k%y. Con go mà g`9 hứ* b• n *u c oàng b* kRngX mà g*n h45c &O n iên fà m*y m^n f^mX o•m mH& c L& fà 9 ải mI k\ g5 n *u gi!& c `& cI c/* hứ* b•.J GK* hp hwX "ng &* kK* n_ic JC;i con b• này n_ f*n ju;X mCi g*n B* hV mở m^& n \n &"iX n_ n \n cả m6y c" y &;. T"i hp hw n i?u ndmX c 4* & 6y hứ* b• nào f*n n 4 k%y.J }ng n_i &i!9c JD*o hứ* b• này i "ng c Nu i _cTJ }ng &* h4* fên h;n kào h.& n_X g*u h_ n_ mCi c Nu i _c. Càng ng 8 "ng &* n_i &"i càng & êm g5. D*u i i &^m Bu* hứ* b• oongX c" y &; h4* c o &"i. T"i n \n n_X n_ n \n fại &"iX &"i g5 nên n \n ju* c Z i ;c. LLc h_ &"i ng )c hứ* b• này i "ng bi!& n_ gn hRi n5 &"i bvng c;c nàoT ]ời n à & 4Yng k? n à h45c m6y ngày & \ gức i ow &"i hV ii#&X nên &"i bN ng6& omu. 1n +*i kà c >ng &"i c ở &"i kào n à & 4Yng h< c69 cứu. LLc h_X *n c N +*i kà c >ng &"i &4ởng &"i gn bN c !&. D*u i i h45c c69 cứu kà e4png b#n X c Lng &"i &Bở k? n à. T"i oin *n c N +*i ng m ki#c k\ &"i 9 ải fo c o con &"i. T ! fà c Lng &"i ean hi c Z i ;c. TK fLc g*n con &"i B*X &"i g5 c o n_ bL kà & *y &ả. T"i ndn nm c >ng &"i B;ng fo c o con &"iX h5i h!n i i nào &"i !& g5 n_ & \ &"i gn fo g*u. N 4ng c >ng &"i fà mH& ng4ời hàn "ng k" &B;c n i#mX nên fời cầu i ln c/* &"i n 4 gi_ & oảng ju* &*iX gu3& ngày c m bi!& cờ bạcX B45u c …X hi &K g;ng h!n &3i mCi k?. ]3& cuHcX &"i 9 ải fo c o con &"iX càng fo c o n_ &"i càng g5X càng bN i /ng oảng. MZi fần ng 8 &i!ng con &"i i _c fà &"i g5 Bun fên. T0m &Bạng &"i fLc h_X nu* g5X nu* bứ& Bứ& f4Yng &0m. T"i cảm & 6y fàm m{ gi3ng n 4 &"i & %& fà ;c ju;. T"i mong k45& ju* nZi ;m ản h< fàm &BRn &B;c n i#m c/* ng4ời m{X n 4ng &"i fàm i "ng nIi. C_ mH& fần &"i h*ng fàm & ức dn ở n à b!9X fLc h_ &"i h*ng cầm con e*o h< c^& cải. Ng 8 &i!ng con &"i i _c ở &Bong 9 Rng ng/X &"i 3& oảng cầm fu"n con e*o c ạy kào 9 Rng. T 6y n_ i _cX &"i k\ g5 nên juên &Bên &*y h*ng cầm con e*o. T"i &.n e[ng *i &*y •m n_ fên h< eZ c o n_ n.nX i "ng ngờ con e*o &Bên &*y &"i BC& ou3ngX h0m kào h [i con &"i. N_ •& & 6& & *n X crng m*y fà con e*o n FX nên hầu n an c/* mri e*o h0m &BLng fàm & àn mH& e6uƒ m;u B4Cm B*. T"i 3& oảng 3i %nX "m con kào fRng B>i *i m{ con i _c nức nở. Lần hầu &iênX &"i cảm gi;c h45c &\n & 4Yng mSu &u. T"i & ức &mn 3i %n kà oin fZi con &"i. LLc h_X &Bong &0m &"i ng )X c o e[ hứ* b• này c_ h!n h0y h< hRi n5 &"i hi nA*X & \ &"i crng 9 ải & 4Yng k\ n_ fà con c/* &"i.

TK h_X &"i i "ng cRn g5 Vi *y ng i iŒ g\ nA*X n ờ con e*o k" &\n h_ hV h;n & ức h45c f4Yng &0m &Hi fZi c/* &"i. ]>i & ời gi*n &B"i ju*X con &"i h45c i oảng mH& &uIi & \ &"i fại m*ng & *i hứ* i ;c. TK fLc con g;i &"i bi!& hiX n_ 9 ; i "ng &4ởng &45ng h45cX n_ 9 ; &Ci mức hH i "ng cRn fà hứ* b• b\n & 4ờng. TK h_X c Lng &"i 9 ải b"n b* h/ c Z k\ m4Cn 9 Rng n à *i c 4* ju; b* ngày fà bN huIi eo i "ng *i c Nu nIi con c/* &"i. TBong cuHc hời &"iX c 4* & 6y hứ* b• nào 9 ; n 4 con c/* &"i. N_ h3& fu"n cả n àX m*y i~ h_ cứu iN9 n!u i "ng fà *i hứ* con &"i hV bN c !&. T"i Fi n_ n i?u fầnc JTại g*o con 9 ; ju; k%yTJ N_ n_ic JTại k\ m{ g •& conX m{ i "ng c_ & 4Yng con.J T"i n_ic JM{ & 4Yng con mà.J N_ n \n &"i kCi ;n m^& gi%n g •&X n_ n_ic JM{ n_i oạoX m{ g •& consJ T"i im f`ng k\ cảm & 6y 3i %n kà o6u I. D*u h_X &"i n_i kCi con &"ic JCon i "ng i<u h0us K i nào con fCn fênX m{ gn i< c o con ng 8X con gn i "ng cRn gi%n m{ nA*.J ]>i & ời gi*n h!n gần g;u &uIiX con &"i i "ng cRn 9 ; nA*X c m gu3& ngày kào 9 Rng hac g;c X n_ B6& fà *m ac kà & "ng min Yn hứ* &Bw b\n & 4ờng. Tiên -N Đa* K.n & 4* jut bạnX ở h0y &"i oin i< c o jut bạn ng 8 c0u c uy#n fu"n >i c/* c N gin h"i kCi &"i B6& fà fy i~ kà & ần & oại. Đ;ng fn &Bong cu3n g;c nàyX &"i ki!& B6& n i?u k? c0u c uy#n c/* c N &"i n 4ng k\ bvng c ứng hV m6&. Đi?u này fàm c o &"i B6& bu>nX &"i bu>n fà k\ n!u cRn bvng c ứngX & \ c0u c uy#n c/* c N &"i gn hH h45c n i?u ng4ời. C0u c uy#n c/* c N &"i & ần & oại i _ &inX n 4ng c_ & %& ở & ! gi*n. Lời $ %& eạy fà kạn fần c 0n & %&. G\ bvng c ứng hV m6& nên &"i c m i< mH& c L& h< c o jut bạn ng 8X cRn &in *y i "ng fà &u~ jut bạn. C N &"i fà &iên bN hoạ. MCi g*n B*X c N &"i hi &iêu B* mH& H& ngac n F bvng 1‰2 H& &iêu b^cX c ung ju*n c_ mH& g5i m;u ju6n b* kRng. M{ &"i i "ng bi!& fà H& g\X nên h8m bF kào mi!ng b"ng gRn B>i h< kào g_c &/. +Yn mH& ndm g*uX m{ &"i c 5& n C nên &\m B* coi fại. K "ng ngờX c;i H& h_ fCn bvng H& &iêu b^cX fàm c o b* m{ &"i !& >n. K i c N &"i b%9 b{ bi!& n_iX c N &"i *y n_i kCi m{ &"i kà gi* h\n c c N fà &iên. M{ &"i & 6y c N &"i n_i c uy#n fạ & 4ờng kà H& ngac bi!& fCn & 8o & ời gi*nX m{ &"i ng ) c N &"i i "ng 9 ải fà ng4ời & 4ờng. D*u h_X m{ &"i h8m H& ngac kà c0u c uy#n c/* c N &"i hi Fi n i?u kN C*o Tdng. C m cần bi!& ở h0u c_ c*o &dngX m{ &"i h?u &Ci Fi. T6& cả jut & ầy h?u n_iX c N &"i fà &iên bN hoạX cRn H& h_ fà H& ngac ng4ời k\ &Bong ng4ời c N &"i hi B*. M{ &"i Fi jut & ầyc JG%y cuHc hời con g;i &"i gn B* g*oTJ Put & ầy h?u n_ic JĐV fà bN hoạX e) n iên fà cuHc hời con g;i bà gn bN i I Yn ng4ời b\n & 4ờng.J Ng 8 oongX m{ &"i B6& bu>n.

Đ!n i i c Lng &"i h45c gần 11 &uIiX m{ &"i g`9 mH& kN c*o &dng. }ng &* i uyên m{ &"i nên eSn *i c N 8m &Ci c [* h< juy y &*m bảoX h< c N 8m &"i &uX mong fà c uy<n h45c ng i#9 euyên. D*u h_X m{ eSn *i c N 8m &"i &Ci c [* TK G0n ở gần n à h< oin Ngài TBW TB\ T .c Ei;c +ạn c o *i c N 8m &"i juy y kà fàm $ %& &u. D*u i i ng 8 m{&"i i< k? c0u c uy#n c/* *i c N 8m &"i kà h4* c o & ầy coi H& ngacƒ & ầy h`& c o c N &"i 9 ;9 e*n fà Di#u NgacX cRn &"i 9 ;9 e*n fà Di#u NgH. D*u nàyX &"i hIi 9 ;9 e*n fà Di#u Âm. TK n FX &"i B6& & .c ng 8 c N &"i i< c uy#n k? n Ang gi6c mY c/* c N. C_ i iX c N B6& kui k\ g`9 h45c n i?u &iên kà n i?u $ %&ƒ c_ i iX c N B6& bu>n kà i _c k\ & 6y hN* ngWcX n i?u ng4ời bN àn ạ i I gở. CuHc hời c N &"i ngH f^mX c N & 4ờng bi!& &B4Cc h45c c uy#n oảy B* kà& 4ờng g`9 m{ Pu;n ÂmX n 4ng càng fCn &uIi & \ n Ang gi6c mY i~ ei#u kà gO fin ng i#m c/* c N càng fLc càng 9 *i n ạ&. N!u i< !& c0u c uy#n fy i~ c/* c N &"i 9 ải m6& m6y &Bdm &B*ng. TB4Cc i i ki!& cu3n g;c nàyX &"i gOc n C c N &"i c_ i< ju*. C;c h0y 12 ndmX &B4Cc i i m{ Pu;n Âm f6y fại H& ngacX c N &"i c_ h8m kiên ngac &Ci gởi c o mH& kN &BW &B\. T"i gai k? GN Fi fại hầu hu"i. D*u h_X &"i iêu c N &"i hi h!n Ngài &BW &B\ T .c TK Ei*ngX ở c [* Lin Pu*ng TNn 7;X h4ờng NguyMn K o;iX $3X T$+CMX h< oin & ầy fàm c ứng kà ki!& mH& c ứng & 4 fà H& ngac ng4ời c/* c N &"i c_ & %&. Tuy H& ngac ng4ời c/* c N &"i c_ n i?u ng4ời & 6y ju*X n 4ng bvng c ứng c/* & ầy &BW &B\ gn fàm hại c Lng &in YnX k\ ng4ời &u i "ng e;m n_i e3i. N 4ng i "ng ngờX bvng c ứng cu3i c[ng crng m6&. G\ & 6y n_ic & ầy i "ng bi!& &Bong H9 h_ c_ H& ngac. Gả fạiX c/* $ %& &u gởiX & ầy h0u c_ mở o8m fàm g\. G\ i "ng & 6y nên & ầy i "ng e;m fàm c ứng. C uy#n fà n 4 kầyX c;c h0y 12 ndmX & ời gi*n h_X c N &"i h*u i I k\ c >ng nên •m con B* hi. G\ H& ngac bN m6&X nên c N h8m h!n c [* n ờ & ầy giA gi[m. K i &Ci nYiX & 6y & ầy ju; b%n BHn k\ n ầm eN9 fM Gu L*ngX c N &"i i "ng iN9 i< c o & ầy ng 8 c0u c uy#n c/* H& ngac. C N &"i c m h4* c o & ầy mH& c;i H9 n F kà n_ic JT 4* & ầyX giL9 con giA c;i H9 nàyX k\ c;i H9 này B6& ju*n &BangX con g5 h< bên m\n bN m6& nên n ờ & ầy giA gi[m.J LLc h_X c N &"i "m con & YX i "ng nYi &BL lnX •m con hi n 4 mH& iw dn oin. Đ45c & ầy n %n fời giA gi[m fà c N &"i yên &0m. LLc h_ c N &"i ng )c h5i ii!m h45c nYi &BL & 0n kà h5i & ầy !& b%n BHnX c N &"i gn h!n i< c o & ầy ng 8 k? c uy#n H& ngacX h< & ầy giL9 c6& i| Yn. K "ng ngờ ju* *i &uần g*uX m{ Pu;n Âm b;o mHng m6y fầnX iêu c N &"i &Ci c [* & mn fại H& ngac. C N &"i &Ci c [*X oin & ầy c o & mn fại. D*u i i h8m k? n àX c N c6& kào Hc &/. M6y ngày g*u c N &"i coi fạiX & \ H& ngac hV bN m6&. CRn &"iX g*u i i ju* M|X &"i cứ mong c_ eN9 &Bở k? h< coi fại H& ngac c/* c N &"i. G\ n C H& ngacX nên &"i iêu c N &"i c W9 \n H& ngac gởi ju* c o &"i o8m. K "ng ngờ c N &"i n_ic J+H& ngac hV bN m{ Pu;n Âm f6y fại B>i.J T"i i "ng &in nên nIi gi%nX c o fà c N &"i n_i oạo. T"i Fi

c N &"iX c_ ng4ời &Bong n à dn c^9 H& ngac c/* c N h8m b;n 9 ải i "ngT c N &"i n_i i "ng. T"i n_ic JC N n_i hiX *i fà ng4ời dn c^9 H& ngac c/* c NX 8m n 6& hNn gn i "ng bF ju* h0u.J C N &"i n_ic J-H 8m juên H& ngac c_ fin &;n g*oT 74* n*y H& ngac bN m6& n i?u fầnX n 4ng fần nào crng &\m fại h45c.J D*u i i ng 8 c N &"i 9 0n giảiX &"i mCi &in k\ &"i n C fạic C_ mH& fần n à &"i bN c ;yX n 4ng H& ngac kSn cRn nguyên &Bong h3ng &Bo &àn. C_ fầnX c_ ng4ời dn c^9 H& ngac. D*u h_X &O ng4ời h_ h8m h!n &Bả fại. C N &"i *y bN b#n nên &K n F m{ &"i c o c N &"i h8o H& ngac bên m\n h< H mạng. T;n c N &"i k" &4 nên hV bN BYi m6& n i?u fầnX n 4ng fần nào crng &\m fại h45c. C N &"i n_ic TK ngày m{ Pu;n Âm f6y fại H& ngacX cuHc hời c N &"i mCi & 6y h45c ;n g;ng. C N &"i & %& fà &Hi ng i#9 f^m. MZi fần c N bN i I &Ci h4ờng c[ngX c N mu3n cầu cứu &"i bên này giL9 hp. N 4ng fần nào *i c N 8m &"i c[ng BYi kào mH& oàn cản gi3ng n *uX nên &"i i "ng giL9 h45c c N &"i n i?u. Đ0y crng fà ng i#9 b;o. TK hầu h!n cu3iX &"i i< H& ngac c o jut bạn ng 8 mà juên i "ng eiMn &ả H& ngac h_ n 4 & ! nào h< jut bạn c_ & < \n eung. +H& ngac h_ fCn bvng hầu hr* fCnX B>i ng4ng i "ng fCn nA*. +H& ngac &Bong gu3& n 4 mH& ạ& g4Yng m*i buIi g;ng hang &Bên f;. K i bF H& ngac kào fRng bàn &*yX c Lng &* &4ởng fà mH& gia& n4Cc fong f*n &Bong g;ng. N 4ng i i hWng kàoX & \ cứng n 4 kiên ngac. K.n & 4* jut bạnX &"i i< *i c0u c uy#n fu0n >i c/* gi* h\n &"iX n 4ng fại i "ng c_ h/ bvng c ứng gn i _ fàm c o jut bạn &in. N!u jut bạn i "ng &in & \ i "ng c Nu ni#m $ %& h< &u giải & o;&X k%y &0m nguy#n c/* &"i c_ i ;c g\ n 4 c;& hI bi<n Đ"ng. Nên ở h0yX b^& buHc &"i 9 ải ki!& & êm &i<u gu k? gi* h\n X c Z ở kà &i<u gu c/* c N 8m &"i. Đ< jut bạn nào bi!& gi* h\n &"iX i i hac cu3n g;c nàyX jut bạn gn n C fại c uy#n ndm o4* c/* gi* h\n &"i. Mong jut bạn gn fà n Ang ng4ời fàm c ứng c o n Ang c uy#n &"i i< fà c 0n & %&. Ei* h\n &"i ở +uy#n Đ; -ạcX & N oV C*m ]*n X &mn C*m ]*n . Ei* h\n &"i ở &Bong mH& c;i o_m. 7_m này nvm &Bong i u ju0n gO. G\ fà k[ng ju0n gO nên e0n c4 i "ng c_ h"ng. 7_m &Bên o_m e4CiX cHng fại i oảng Yn 100 cdn n à. C ung ju*n o_m b*o bac bởi n Ang i u ju0n hHiX c_ n i?u bin c /ng i ;c n *u. N 4 fà Pu0n Cản X Pu0n Cản T4 $ ;9X Đ`c K u C*m ]*n X Cản D;&X $ Wng +oàngX 70y DOng N"ng T "n. K u ju0n gO này nvm gần bi<n. -Vi bi<n này B6& fCnX c_ *i eVy nLi +Rn ]>ng kà +Rn ][* b*o ju*n yk\ *i eVy nLi này gi3ng con B>ngX kà con B[* nên ng4ời hời gai n 4 k%yz. -ên ii* c_ n i?u h…n fà -;n Đảo C*m ]*n X fà i u ju0n gO c/* M|X giA* *i eVy nLi fà cu* bi<n Pu3c T!. TBên cu* bi<n fLc nào crng c_ m6y ạm hHi c/* M| 9 Rng & /. G\ fà k[ng c6m hN* kà ju0n gOX nên ju*n ndm ở h0y *y bN 9 ;o i.c kà gài m\n. D0n c4 ở h0yX n à nào crng c_ ầm h< ln nL9 n Ang i i bN 9 ;o i.c . G[ng này &%9 &Bung n i?u bin c /ng i ;c n *uX nên *y g0y B* h;n fHn. MZi i i h;n fHnX a & 4ờng e[ng fOu hạn kà gLng 3ng. D0n c Lng ở h0y hV ju8n kCi cản c !&

c _c kà bom hạn. Mạng g3ng con ng4ời ở h0y B6& Bw. Ei* h\n &"i ở gần i u nLi h;X &Bên nLi h; c_ mH& c;i L" C3&. Ng 8 &Buy?n & uy!& >i & ời $ ;9X a hV gi!& kà c "n g3ng n i?u ng4ời bF kào &Bong h_. 7_m &Bên c_ c" +>ng i "ng &in &Bên hời này c_ m*X nên c" m`c i# gO cản ngdn c/* àng o_m. C" m4Cn ng4ời h%9 L" C3& h_ ou3ng h< f6y gạc o0y n à. TBong fLc h%9 ou3ngX crng c_ m6y ng4ời &Bong o_m &Ci f6y gạc h< h^9 n?n n à. Nào ngờ g*u i i L" C3& h_ h%9 ou3ng i "ng h45c b*o f0uX & \ c;c >n m* &Bàn B* cả o_m. C Lng hi hRi n Ang iw h%9 L" C3& kà f6y gạc &Bả n à fại c o c Lng yc_ mH& h êm m{ &"i & 6y m6y ng4ời m* i "ng hầuX a hi f/i & /iX hứngX ng>i &Bên nLi h; h_. M{ &"i B6& fà h*u fRngX k\ m{ &"i bi!& c uy#n h_ gn oảy B*z. 1i n6y crng g5 h8m gạc &Bả fại. C m c_ c" +>ng fà i "ng c Nu &Bả fại k\ n à c" hV o0y oong. Cu3i c[ngX c" bN n i?u >n m* n %9 kào m\n X fàm c" hiên i [ngX & *n i _c ngày hêm. M{ c" +>ng & mn & ầy 9 ;9 h!n huIi m* n 4ng h?u bN & 6& bại. Cu3i c[ng & mn h45c mH& kN & ầy c*o &*yX &Ci i uyên c Lng & * c o c" +>ng kà& ầy ứ* gn fàm n à fại c o c Lng. TK h_X &Bên nLi h; h_ mCi c_ mH& ng"i mi!u. C uy#n này B6& fy i~X jut bạn gn i "ng b*o giờ juên. 12 Kin Ng i#m Ni#m $ %& Gà N Ang C uy#n Lu0n +>i Nguyên T;cc C4 D) Di#u Âm

€ o_mX *i crng gai b* m{ &"i fà "ng bà T ;i o`c JEi* h\n "ng bà c_ H& ngacJ. D*u nàyX gi* h\n &"i c_ & êm mH& c;i &ên fà JEi* h\n c_ hứ* con B^nJ. TBong k[ng c m c_ gi* h\n &"i fà a Đ>ng kàc m c_ c N 8m &"i fà c N 8m gin h"i. C N &"i &ên Tuy!&X &"i &ên L*n. CRn mH 8m &"i c "n ở mi!ng h6& o*ng hvng g*u n à +Hi Đ>ng 7VX gần con h4ờng mRn hi ou3ng bi<nX bên ii* fà 70y DOng N"ng T "n. +>i n FX c N 8m &"i *y f6y &BRng m^& c; cRn g3ng h< gạ& c;c bạn. C N 8m &"i n_i h_ fà H& ngacX h< c;c bạn i "ng cRn &Ci ndn nm c N 8m &"iX dn c^9 H& ngac c/* m{ &"i c o c;c bạn coi. LLc h_X c;c bạn &4ởng fà& %& nên cứ ndn nm hRi mu*. C_ mH& fần c N 8m &"i k\ *m &i?n nên gạ& b;n c o c;c bạn. C;c bạn h8m k? i o8 kCi b* m{. -* m{ c;c bạn bi!& h_ fà m^& c; nên &Ci m^ng k3n b* m{ &"iX fàm c o *i c o 8m &"i bN hRn. D*u c uy#n m^& c; h_X c;c bạn fên &B4ờng h>nX n_i fà c N &"i c_ H& ngac giảX i "ng c_ & %& n 4 ng4ời &* n_i. T"i cứ cVi kCi c;c bạn fà c N &"i c_ H& ngac & %&. C;c bạn cả h;m n_ic JN!u & %& & \ mày k? dn c^9 H& ngac & %& c o &Wi &*o coi hiX & \ &Wi &*o mCi &in.J LLc h_ &"i & %& fà i ờ eạiX hi k? dn c^9 H& ngac h8m fên &B4ờng c o c" gi;o kà c;c bạn coi. D*u h_X k\ m6y c Wc ng4ời bu fại giàn n *u coiX nên H& ngac bN m6&. TCi giờ &*n &B4ờngX *i n6y crng k?X cRn *i c N 8m &"i ở fại g0n &B4ờng ng>i h_

i _c. C N &"i f* &"ic J1i bi<u mày dn c^9 H& ngac c/* m{ fàm g\TJ T"i kK* i _c kK* n_ic JT*o i "ng mu3n &Wi n_ n_i mày c_ H& ngac giả.J D*u h_X c_ mH& bạn ac c ạy h!n &B4ờng &Bả fại H& ngac c o c N 8m &"i kà n_ic JT"i oin fZi bạnX k\ & 6y H& ngac h{9X nên &"i dn c^9 h8m k? c o m{ &"i coi. Coi oong m{ &"i b^& &"i 9 ải h8m &Bả fại c o bạn g69.J +*i c N 8m &"i mKng ju;X c;m Yn fi* fN* B>i c[ng n *u c ạy k? n à. T ời gi*n c N 8m &"i ac ở &B4ờng &i<u ac C*m ]*n fà ndm 1@2@•1@:'. C;c bạn & 4ờng gai c N 8m &"i fà JC N 8m gin h"iJ *y JC N 8m con n F c_ H& ngacJ. C N 8m &"i fà *i con n F *y krX h_ng iNc kà & 4ờng giả +[ng C4ờng kà M*i L# +uy?nX ;& n Ang bản n ạc &\n c* c/* f.n . MZi fần c N 8m &"i ;& kà n ảyX fàm c o & ầy c" kà c;c bạn c4ời fdn B*. T"i fà con n F mZi g;ng & ứ +*iX *y ;& bài ju3c c* c ào cờ ở &Bên fo*. C N 8m &"i crng fà *i con n F *y iêu c;c bạn "m c`9 &;9 e[mX h< c N 8m &"i 9 W hly o8 o.c f" ở &B4Cc cIng &B4ờng. CRn mH& c uy#n này B6& fà i _ juênX &"i bảo hảm & ầy c"X c;c bạn kà n Ang ng4ời c ung ju*n &B4ờng i "ng b*o giờ juên. Đ_ fà c0u c uy#n c;i gi!ng n4Cc ở bên cạn &B4ờng. C uy#n con n F ac &BR bN &• ou3ng gi!ng. Con n F ac &BR h_ fà &"i. C;i gi!ng n4Cc này &B4Cc h_ hV fàm c o & ầy c" kà n Ang ng4ời e0n c ung ju*n fo f^ng. G\ gi!ng n4Cc này B6& g0u kà c_ n i?u n4CcX n 4ng & àn gi!ng ju; & 69 c m c_ mH& bi. G\ k%y e0n c4 kà & ầy c" ở h0y c6m con n.& kà ac gin i "ng h45c h!n gần. Eiờ &"i oin i< mH& c L& h< c;c bạn bi!&. +"m h_X c N &"i i ;& n4Cc mà n4Cc &Bong b\n m*ng & 8o hV !&. T"i eSn c N &"i &Ci gi!ngX & 6y c i!c gầu ju; n`ngX e0y & Kng ju; fCn. LLc h_ &"i ng )X bF gầu ou3ng i i n4Cc c ảy kào mH& c L&X &"i gn i•o fên & \ i "ng g*o. K "ng ngờ c;i gầu ju; n`ngX mCi bF ou3ng n4Cc hV kào hầyX &"i i•o fên i "ng nIi. C N &"i 9 W &"i i•o crng i "ng fên. C N &"i bu"ng B* i _c kà ndn nm &"ic JL*n Yis Mày bu"ng B* hiX n!u i "ng mày gn bN &• ou3ng gi!ng h_.J T"i n_ic JK "ng h45cs C;i gi!ng này c m c_ mH& c;i gầu này & "iX n!u &*o bu"ng B* & \ c;i gầu gn bN c \m.J C N &"i n_ic J-N c \m & \ bFX cRn Yn mày bN &•.J LLc h_X &"i & %& fà i ờ eại i "ng ng 8 & 8o fời c N &"i i uyênX &"i cứ c3 g^ng i•o c;i gầu h_ fênX i "ng ngờ c;i gầu ju; n`ng i•o &"i BC& ou3ng gi!ng. C N &"i f* i _c iêu cầu cứuX cRn &"i ở e4Ci gi!ng & %& fà g5 f^m k\ &3i & ui. D*u h_X & ầy c" àng o_m bu ju*n mi#ng gi!ng. +a bF e0y & Kng ou3ng c o &"i n^m h< i•o &"i fên. N 4ng b* fầnX a i•o &"i &Ci h45c gần mi#ng gi!ngX & \ &*y &"i bN hu3i gức nên BC& ou3ng &Bở fại. Cu3i c[ngX c_ mH& c L f8o ou3ng i oảng m6y bi kCi e0y & Kng cH& ng*ng f4ng. CRn &"i B;ng gức n^m g5i e0y h_X kK* &Ci gần mi#ng gi!ngX & \ c L h_ n^m f6y &*y c/* &"i. N ờ k%y mà &"i h45c cứu. Lên &Ci nYiX juần ;o &"i B;c &ả &YiX m;u m8 &[m fum. G\ e4Ci h;y gi!ng c_ n i?u c;i gầuX c0y kà mr g^& c/* f.n . Nên mZi fần &Bên c*o BC& ou3ng & \ bN h%9 kào m6y & ứ này. D*u fần h_X c_ n i?u bạn ac ở &B4ờng c ! giMu &"i fà nguX k\ c i!c gầu mà h< bN &• ou3ng gi!ng. LLc h_ &"i & %& fà bu>n f^mX n 4ng g*u i i & àn gi!ng h45c o0y fại *n &oànX &"i i "ng cRn bu>n nA*. G\ c uy#n ngu i ờ c/* &"i crng c_ t ng )*.

K.n & 4* & ầy c" kà c;c bạnX ndm :,X gi* h\n &"i ei &ản kào Dài ERn. D*u h_ &"i ju* M|. CRn & ầy c" kà c;c bạn kSn cRn ở h_ *y mZi ng4ời mH& nYi. ]iêng &"i hV Yn 2: ndmX fLc nào crng mong c_ mH& ngày &Bở fại C*m ]*n X n 4ng c ờ mVi kSn i "ng c_ cY Hi. T"i mong cu3n g;c n F này h!n h45c &*y & ầy c" kà c;c bạnX h< c Lng &* c[ng n *u ei c4 k? CUi $ %&. $ ần K!& Lu%n K.n & 4* jut bạnX ju* *i c0u c uy#n fu0n >i c/* con g;i kà c N &"iX & êm kào c uy#n c uH& bi!& &Bả & [ c o c Lng &* & 6yc con ng4ời k3n c_ c uy#n fu0n >i. D[ fà c;c foại & L fCnX n F h?u c_ fin &;n kà $ %& &;n . G\ k%y mà $ %& n_ic JT6& cả c Lng g*n fà $ %& gn & àn .J C Lng &* &Bong ju; i ứ hV &Bải ju* k" g3 \n eạng i ;c n *u. C qng ju* i i hầu & *iX c Lng &* 9 ải &Bải ju* gi*i hoạn bi!n _* c/* & *i g*n X nên c Lng &* juên !& c uy#n ju; i ứ. C Lng &* &Ci h0y fà h< b;o Yn kà b;o o;n. Crng n 4 con &"i c_ euyên kCi &"iX nên b* ii!9 c/* n_ h?u c_ gO fiên # kCi &"i. TB4Cc ii*X &"i i "ng i<u &ại g*o 8m &"i & àn B^nT D*u này &"i mCi i<uX k\ & ần & ức 9 L& cu3i B6& fà ju*n &Bang. LLc h_X 8m &"i %n fà bN ng4ời &* c .c & u3c c o c !&. ]>i i i c !&X b* &"i k\ giA &*i &i!ng nên k" &\n h3i ou 8m &"i & %m &#. G\ ju; %nX nên & ần & ức eSn 8m &"i hầu & *i & àn B^n. +*i c N 8m &"i n ờ &Bải ju* n i?u & dng &Bầm h*u i I c/* & ! gi*nX nên hV & ức &mn . T 6y cuHc g3ng k" & 4ờngX fàm ng4ời ju; h*u i IX nên *i c N 8m &"i juy!& &0m &u h< & o;& i Fi fu0n >i. Lời $ %& eạy fà kạn fần c 0n & %&. C N &"i m*y m^n cRn h45c &Bở fại fàm ng4ời. TBong bL& itX c_ bi!& b*o n iêu c uy#n g*u i i fàm &iên bN ha* & qng kào b* h4ờng ;c. G\ & 6y gO &*i ại nàyX mà Đ6ng TK $ WX fu"n fu"n n ^c n ở c Lng &* hKng c m fo &u 9 4Cc mà 9 ải fo &u giải & o;&. C 4 $ %& Ei* +H K.n & 4* jut bạnX &Bong & ời gi*n ki!& cu3n g;c nàyX c_ n i?u gO n i#m màu c/* C 4 $ %& gi* HX k45& ju* ngoài &4ởng &45ng c/* &"i. T %& B* cu3n g;c này h45c oàn & àn X i "ng 9 ải fà & àn juả c/* &"iX mà oàn &oàn n ờ kào C 4 $ %& gi* H yk\ &"i c m ac &Ci fC9 2 & \ fàm g*o c_ & < ki!& kdn. N 4ng n ờ ni#m $ %& kà C 4 $ %& gi* HX nên &"i mCi c_ h/ i ả ndng h< oàn & àn h45c cu3n g;c này. Đ0y fà gO n i#m màu c/* $ %& 9 ;9z. € h0yX &"i oin h4* B* mH& c0u c uy#n bvng c ứng y AuX mà C 4 $ %& hV gi* H c o c N 8m &"iX h< jut bạn &in gO gi* H fà c_ & %&.

TBong & ời gi*n ki!& cu3n g;c nàyX c_ mH& hi?u &"i fu"n fu"n nu3i &i!cX h_ fà c0u c uy#n fu0n >i c/* c N &"i i "ng c_ h/ bvng c ứng. C_ h"i fần &"i & ầm & *n & ởX &"i n_i JM{ Pu;n Âm Yis Tại g*o m{ f6y kiên ngac fại gCm ju;X n!u &BM mH& c L& & \ c0u c uy#n c/* c N con gn hH h45c n i?u ng4ời.J K "ng ngờ n Ang fời & *n & ở &Bong &0m &"i hV h45c C 4 $ %& cảm ứng. Ngày 22 & ;ng , ndm 2003X &"i gai k? Gi#& N*mX g`9 c N +*iX &"i n_i JC N +*i Yis Cu3n g;c 8m ki!& oong kà hV h4* c o n à g;c in B>iX kài &uần nA* fà c_ g;c gởi k? c o gi* h\n J C N &"i c^& ng*ng kCi giang n_i 69 &69 JK "ng h45cX i "ng h45cX 8m 9 ải ng4ng fại ng*yJ T"i ngạc n iên Fi &ại g*oT C N &"i n_i kCi giang mKng Bp J+H& ngac hV c_ bvng c ứng B>iJ T"i Fi J-vng c ứng g\TJ C N &"i n_i JCon Tuy!& n_ hV &\m h45c & ầy T .c Ei;c +ạn X fà ng4ời c;c h0y 30 ndm fàm fM juy y kà h`& 9 ;9 e*n c o *i hứ*J T"i ng 8 ju*X nu* mKng nA* ng iX &"i n_i JK "ng 9 ải & ầy hV kVng g*n B>i g*oTJ C N &"i n_i JK "ngs i "ngs & ầy kSn cRn g3ng kà &Bw f^mX i "ng già n 4 c N 8m m\n ng ) h0u.J yC N 8m &"i f0u n*y cứ ng ) & ầy hV kVng g*n X k\ fLc juy yX c N 8m &"i cRn ju; n F nên i "ng n C & ầy TBW TB\ fà *iX cứ ng ) fà & ầy hV fCn &uIi f^m B>iX cHng & êm kào c;c h0y 30 ndmX & \ fàm g*o & ầy cRn g3ng. G\ k%y mà c N 8m &"i i "ng hi &\m & ầyz. T"i Fi c N &"i JG%y & ầy i oảng b*o n iêu &uIiTJ C N &"i n_i JT ầy ,= &uIiJ T"i & 6& kang kà n_i JK "ng & < nàos c N Tuy!& hV &\m fHn & ầy B>iJ C N &"i n_i JK "ngX fLc & ầy fàm TBW TB\ ở c [* TK G0nX &mn C*m ]*n X & ầy c m c_ 2: &uIiJ T"i i "ng &in nên n_i JMCi 2: &uIiX fàm g*o c_ & < fàm TBW TB\ mH& ng"i c [* fCn n 4 k%yTJ C N &"i n_i JLLc hầuX &Wi c N crng ng ) n 4 8mX c o &Ci i i ng 8 & ầy i< c0u c uy#n c;c h0y 30 ndmX m{ eSn *i hứ* 8m &Ci c [* juy y g`9 & ầy B* g*o kà h4* c o & ầy coi H& ngac n 4 & ! nàoJ LLc h_X &Wi c N mCi &inX & \ B* c .n fà & ầy. D*u i i ng 8 c N &"i i< oong c0u c uy#nX &"i mKng kà oLc hHng h!n b%& i _c. C N &"i n_i &i!9 J’m bi!& i "ngT Con Tuy!& n_ mKng &Ci i _c fu"nX B>i g;ng n*yX n_ kà 8m Dung hi B* Grng Tàu h< &\m & ầy B>i.J D*u cuHc n_i c uy#n kCi c N &"iX fRng &"i f0ng f0ng mH& ni?m ạn 9 Lc i "ng & < &ả. LLc h_X &Bong &0m &"i c m 4Cc mong g*o g`9 h45c & ầyX cảm gi;c c_ & ầy & %& fà 6m cLng. T %& & 4Yng c o &"i b*o n iêu ndmX cứ f/i & /i mH& m\n &O &u &O ac. ]>i &"i &/i & 0nX &O Fi JTại g*o m\n kSn c 4* c_ euyên g`9 h45c & ầyTJ Eiờ g`9 fại & ầy mCi & 6y m\n ngu i ờX gi3ng n 4 c%u c uy#n &Bong bL& itX n_i k? mH& gV dn oin c_ kiên ngac jut cH& &Bong c •o ;o mà i "ng bi!&. 7in jut bạn Vy hac &B*ng i! &i!9X h_ fà f; & Y &0m gO c/* & ầy kà c N Di#u Ngac c/* &"i gởi h!n c o jut bạn. Ngoài B*X cRn c_ \n ản c/* T ầyX c N Di#u Ngac kà c A it & N & Oc c ứng min fần juy y c/* c Lng &"i c;c h0y 30 ndm. L; T 4 T0m DO Di#u Ngac i.n gởi N*m M" 1 Di Đà $ %&

K.n gởi c;c bạn Aus T"i &ên fà Đ>ng T N ‡n Tuy!&X 9 ;9 e*n fà Di#u Ngac. ’m &"i fà Di#u NgH yDi#u Âmz c Lng &"i fà c N 8m gong g*n . N*y ng 8 8m &"i ki!& mH& cu3n g;c JKin ng i#m ni#m $ %& kà n Ang c uy#n fu0n >iJ &Bong h_ c_ i< c0u c uy#n fu0n >i c/* &"i. TBong & ời gi*n 8m &"i ki!& cu3n g;c nàyX *i c N 8m &"i B6& bu>n k\ H& ngac i "ng c_ bvng c ứng BU BàngX gn i _ fàm c o c;c bạn &in. N 4ng cuHc hời &"i ầu n 4 mai c uy#n h?u eo Yn &Bên oo*y c uy<nX o!9 h`&. C .n &" crng i "ng & < nào giải & .c *y eiMn hạ& !& gO n i#m màu mà bản & 0n &"i hV &Bải ju*X k\ ng"n ngA i "ng h/ h< giải & .c . Mà e[ &"i c_ c3 g^ng hi c dng nA*X & \ crng i _ c_ *i &in kà gn c o c0u c uy#n c/* &"i fà o*ng h4ờng. Nên ở h0yX &"i c m oin c i* ow kCi c;c bạn k? gO gi* H n i#m màu c/* C 4 $ %&. C_ mH& hi?u c o &Ci b0y giờ &"i crng i "ng i<u fà &"i c_ n 0n euyên m*y m^n g\X mà fu"n fu"n h45c m{ Pu;n Ân & N i#nX c 8 c ở kà gi* H n Ang fLc &"i g`9 i I h*u *y &uy#& kang. Crng n 4 c0u c uy#n y Au mCi h0yX &"i i "ng ngờ hV &\m fại h45c & ầy &"i g*u 30 ndm o* c;c X ng4ời & ầy mà c N 8m &"i cứ ngp hV kVng g*n f0u B>iX n 4ng i "ng ngờ & ầy kSn cRn g3ng. € h0y &"i oin gởi h!n c;c bạn kài àng &0m gOX k? gO ngSu n iên nào mà &"i &\m h45c & ầy c/* &"i. K oảng mH& ndm ju*X 8m &"i fà Di#u NgH yDi#u Âmz gi*o c o &"i fàm 9 %& gO 6n &3ng cu3n g;c JNi#m $ %& L4u 7; L5iJ c/* b;c c4 g) TNn +ải h< gởi hi i ^9 nYi. G\ k%y &Bong mH& ndm ju*X &ui & 4ờng fui &Ci n à g;c h< h`& g;c kà f6y g;c . N ờ gởi iin g;c nên &"i c_ euyên ju8n bi!& kCi & ầy T .c T "ng C 0u. T ầy c o &"i bi!& fà & ầy ở & i?n ki#n T 4ờng C i!u ở Grng &àu. C_ mH& fần c N +*i &"i ean n àX goạn fại mH& g3 gi6y &ờ kà n Ang \n ản &Bả fại c o &"iX k" &\n &"i g`9 fại &ờ gi6y juy y ndm o4*X &"i & 6y &ên & ầy &"i fà T .c Ei;c +ạn . LLc h_ &Bong &0m &"i c 5& ng ) c_ i i nào & ầy &"i cRn g3ng mà &"i i "ng bi!&T D*u h_ c_ fần n_i c uy#n kCi 8m T o* c/* &"iX &"i Fi J’m *y hi c [*X k%y 8m c_ b*o giờ ng 8 & ầy nào &ên fà T .c Ei;c +ạn i "ngTJ ’m &"i n_i JC_s Là "ng & ầy *y i< n Ang c uy#n fạ c/* & ! ix 21 &Bong bdng c*gg8&&8 mà 8m hV h4* c o c N ng 8 c;c h0y m6y ndm &B4CcJ T"i Fi & ầy h_ h*ng ở h0uT ’m &"i n_i J€ Grng TàuX n 4ng 8m i "ng bi!& fà c [* nào.J LLc h_ &"i ng 8 ju*X &Bong &0m cứ ng ) fà &B[ng &ên & "iX 9 ần g`9 fLc h*ng c_ n i?u c uy#n oảy B* &Bong gi* h\n X nên c 4* ng ) h!n c uy#n hi &\m & ầy. MVi h!n ngày 12 & ;ng , ndm 2003X &"i bN ngV b#n X n %9 ki#n !& : ngày. TBong fLc bN cYn b#n àn ạ c ;n hờiX bZng n iên &"i c 5& n C h!n & ầy &"i kà cảm gi;c fà & ầy &"i kSn cRn g3ngX B>i fRng &"i cứ n"n n_ng mong ngày ou6& ki#n. D*u i i ou6& ki#nX &"i fi?n gai c o & ầy T .c T "ng C 0uX k\ & ầy crng ở Grng TàuX mong fà & ầy c_ & < giL9 h45c &"i. T %& i "ng ngoài t ng ) /* &"iX & ầy hV c o &"i g3 hi#n & oại c/* & ầy T .c Ei;c +ạn . Cầm g3 hi#n & oại c/* & ầy &Bong &*y màfRng &"i 9 %9 9 >ng cảm oLc. T"i ng%9 ngKng i "ng e;m gaiX n 4ng g*u i i

guy ng ) mH& >iX &"i hV i "ng cRn h^n ho. T"i gai h!n c [*X i i ng 8 &i!ng c/* & ầyX &"i i "ng bi!& b^& hầu &K h0u. T"i c m oin & ầy o*n m ng 8 &"i i< mH& c0u c uy#n c;c h0y 30 ndm. LLc h_ & ầy &"i ju; b6& ngờX i "ng n C h45c c0u c uy#n c/* 2 c N 8m &"iX h!n i i &"i i< h!n kiên ngacX & \ & ầy fi?n n C fại kà & ầy i< c o &"i ng 8 c0u c uy#n ndm o4*X m{ &"i eSn 2 c N 8m &"i h!n g`9 & ầy kà h4* c o & ầy coi kiên ngac n 4 & ! nào. D*u i i ng 8 & ầy & u%& fại c0u c uy#nX &"i mKng kà oLc hHng h!n BYi n4Cc m^&X i "ng & < nào eiMn &ả bvng fời. E`9 fại & ầy n 4 g`9 fại ng4ời c * & ứ *iX c o &"i 9 ;9 e*n fà Di#u Ngac. D*u cuHc n_i c uy#n kCi & ầyX &"i cứ mong g`9 h45c & ầy h< coi \n e;ng & ầy b0y giờ B* g*o. Đ!n i i g`9 h45c & ầyX fRng &"i cảm oLc k" bờ b!nX n 4 g`9 fại ng4ời c * b6y f0u o* c;c . T"i cảm & 6y ạn 9 LcX 6m cLng kà c_ ni?m &inX &"i c_ & < &0m gO c o & ầy ng 8 n Ang c uy#n hV oảy B* &Bong cuHc hời &"i !& m6y m4Yi ndm. Eiờ &"i mCi & 6m n uần h45c t ng )* c0u JL; BWng k? cHiJ K.n & 4* c;c bạn AuX mai c uy#n h?u eo Yn &Bên gi* H. N!u n 4 &"i i "ng ngV b#n X & \ &"i c 4* g`9 fại & ầy &"i. TBong & ời gi*n nvm b#n ki#nX &"i bN c .c !& mri iim này &Ci mri iim i ;cX & 0n & < h*u hCnX &"i cảm & 6y fàm ng4ời ju; h*u hCn. Càng h*u hCnX &"i càng mong gCm h45c kVng g*n h< h45c giải & o;&. TBong fLc h*u i IX &O n iên &"i *o 4Cc h45c g`9 fại & ầy &"i e[ &"i i "ng n C & ầy fà *i. LLc h_X &Bong &"i c_ mH& gO & Lc hly k" \n nào h_X & %& fà i _ giải & .c X i i!n c o &"i cứ n"n n_ng mu3n hi &\m & ầy. D*u i i g`9 h45c & ầyX &"i mCi bi!& cYn b#n kK* ju* fà eo Yn &Bên h`& h<X i i!n c o &"i juy!& &0m hi &\m & ầyX h< & ầy fàm c ứng c o kiên ngac kà c0u c uy#n fu0n >i c/* &"i. G\ c m c_ & ầy mCi fà ng4ời euy n 6& c_ & < fàm c ứng c o c0u c uy#n nàyX h< &0m nguy#n c/* 8m &"i h45c &BRn. € h0yX &"i oin & 4* kCi c;c bạn Au mH& hi?u fàc C 4 $ %& kà C 4 -> T;& fLc nào crng ở bên cạn c Lng &*X c m cần c Lng &* ni#m $ %& kà c_ fRng & àn X & \ c Lng &* gn cảm ứng h45c gO gi* H c/* C 4 $ %& kà C 4 -> T;&. Di#u Ngac K.n bL&. N*m M" 1 Di Đà $ %&.