You are on page 1of 61

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ
Ñôøi Löu Toáng, Ngaøi Cöông-Löông Gia-Xaù dòch Vieät dòch : Hoøa Thöô ng Th!ch Thie"n Ta#$ %haät Ho c Vieän &uoác Teá Xuaát 'a(n %L )*)+ - ,-.) /01C L01C L234 T516 %H67T TH089:T &06;N V<= L52NG TH<1 >4NH ?2; 4 - %H6@N T51 44 - %H6@N CH6;NH T<=NG /5234 ?6;0 %H9;% &06;N ,- &uaùn ?aùt /aAt TBôøi ?aCD LaAn ENhaät &uaùnF )- &uaùn Nöôùc Ñoùng Thaønh 'aGng EThu(H &uaùnF I- &uaùn Ca(nh Töôùng TBe#n Jöôùi Ñaát Löu LH E'a(o Ñòa &uaùnF K- &uaùn Töô(ng Ca#H 'aùu E'a(o Tho &uaùnF *- &uaùn 6o Nöôùc 'aùt Co#ng Ñöùc E'a(o TBL &uaùnF +- &uaùn Chung Ve" Ñaát Ca#H, 6o, La"u 'aùu EToMng Töôùng &uaùnF N- &uaùn Töô(ng Toøa ?en EHoa Toøa &uaùnF .- &uaùn Töô(ng %haät Oaø 'o" Taùt ETöô(ng &uaùnF -- &uaùn Cha#n Tha#n %haät Vo# Löô ng Tho E%haät Tha#n &uaùnF ,P- &uaùn Tha#n Töôùng Ñöùc &uaùn Theá 6=$ E&uaùn Theá 6=$ &uaùnF ,,- &uaùn Tha#n Töôùng Ñöùc Ña i Theá Ch! EÑa i Theá Ch! &uaùnF ,)- &uaùn ThaáH /Lnh ETö VaQng ?anh &uaùnF ,I- &uaùn Xen Ve" %haät Oaø 'o" Taùt ETa D Töô(ng &uaùnF ,K- &uaùn ?anh Ve" Thöô ng %haM$ EThöô ng %haM$ ?anh &uaùnF ,*- &uaùn ?anh Ve" TBung %haM$ ETBung %haM$ ?anh &uaùnF ,+- &uaùn ?anh Ve" Ha %haM$ EHa %haM$ ?anh &uaùnF 444 - %H6@N L50 TH<=NG

LÔ"I TÖÏA 'a(n hoaøi Ba Rôøi cu(a Röùc %haät, Saø $uoán cho taát ca( chuùng Tanh thoaùt SH UieMn tBa"$ Sua#n, Uöôùc Se#n Uôø dieäu giaùc, Röô c höô(ng Tö an Oui gia(i thoaùt nhö NgaøiV Nhöng Uô(i chuùng Tanh coù nhie"u Ueänh, ne#n %haät DhaùD cuQng coù nhie"u Dhöông, $aø toMng Heáu Who#ng ngoaøi hai $o#n: Tö Sö c Oaø Tha Sö cV Tö Lö c Saø $o#n DhoM tho#ngV Tha SLö c Saø $o#n RaAc Uieät OL do nhôø Töùc %haät -1-

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

nhieáD tBL tieáD daXn, ne#n duø hoaAc nghieäD chöa tie#u cuQng Röô c Uöôùc ngaH Se#n haøng Uaát thoáiV Tònh Ñoä giaùo ch!nh Saø DhaùD $o#n Tha Lö c Baát hô D thôøi cô, Oaø coù Sô i !ch cho nha#n Soa i giöQa thôøi $a t DhaùD naøHV Nhöng OL Ua(n $o#n tuH deX tu deX chöùng, Tong cuQng Whoù noùi Whoù tin, ne#n ngöôøi ho c %haät chöa tha#$, hoaAc thieáu t!n caGn Oe" Tònh Ñoä, thöôøng hieMu Sa"$ cho Saø DhaùD th! du , haH neáu coù gia(i th!ch thL cuQng Sa c Oaøo taø chaáD cu(a Thie#n Who#ngV ÑeM Raùnh tan $oái teä Tai Sa"$ aáH Oaø Re$ Sa i Tö Sô i !ch cho ngöôøi tu, Uuùt gia( duHeät tBong Ra i ta ng, dung hoäi Oaø tB!ch Heáu Dha"n chuù Tôù cu(a caùc ngaøi Thie#n Thai, Thieän Ña o, NguHe#n Chieáu, $aø ghi Sa i Sôøi gia(i th!ch UoMn >inh &uaùn Vo# Löô ng Tho naøHV Xin nhaán BoQ, tBong Ra#H toaøn Sôøi Tôù gia(i cu(a Ua Oò ToM ?ö tBe#n, Uuùt gia( chY Saø ngöôøi Töu taäD Oaø ghi cheùD $aø tho#iV Vieäc Saø$ naøH Who#ng ngoaøi chu( Hù $uoán giöQ Soøng tin cho ngöôøi ho c %haät Oaø ReM Uieän $inh BaZng chö coM Röùc Re"u co#ng nhaän coQi Cö c La c coù thaät, RaQ gia(i th!ch Oe" Tònh Ñoä Oôùi Suaän cuù Tö SHù Oie#n dung, chôù Who#ng nhö $oät !t We( no#ng ca n, chY H theo thie#n Wieán Tai Sa c cu(a $Lnh Bo"i SHù thuHeát hoùa coQi Cö c La c Ra#u, [in $öô n Sôøi ngaøi NguHe#n Chieáu $aø tö tBa"n thuaät BaZng: - 6n JöôQng Ta ch Oui, ca#u hoäi ngöôøi Saønh Uaäc ThaùnhV Ta 'aø nhô WhoM, Sua#n ho"i Taùu ne(o Ua Röôøng\ Theá thL choán gai Uuøn thai ngu c, ne#n gaCng ch! ReM [a SLa] nôi Uaùu Re D Wi$ tBL, Dha(i Re$ ta#$ $aø nguHeän ReánV Gio ng tBie"u a#$ When ngô i, RaQ thaáH WhaCD Winh OaGnV NhöQng tònh chuùng Tanh Oe", haQH coøn ghi Tö( TaùchV ChY coù tB! ngöôøi ho#n $uoäi, heát nghi Uaùn, Sa i TuH Sa"$V >hieán noXi Soøng %haät töø Ui, chuùt Ua(n hoaøi haZng Whoù to(\ Tho#i thL, ai ngöôøi t!n höôùng ne#n ^uHeát ch! Dhu ng haønh, naøo We( höQu duHe#n haQH gaCng tu chaùnh tBô V HoaAc [öng danh ^uaùn töô(ng, tBL chuù, tu ng Winh] hoaAc giöQ giôùi tu tBai, Taù$ hoái, Uoá th!V Neáu ^ua( ta#$ chuHe#n gaCng, $ôùi haH duHe#n Dhöôùc $uo#n ngaønV Vaø chö nieä$ nieä$ noái nhau TeQ thaáH an Oui Who#ng taänV _ie#ng $Lnh töø tBöôùc, RaQ $eán Tònh To#ngV Ñang So $uo#n WieáD nghieäD Dhuø Uinh, UoXng gaGD $o#n Saønh thuHe"n teá RoäV NoXi thöông noXi ca($, tBo#ng Oôøi WhoM ha(i Suoáng than tha"$V Thoa t tu(i thoa t $öøng, $ôùi Uieát dö Tanh coøn choX tö a\ Jo Roù tha$ ta"$ Winh ta ng, Wha(o hoäi Tôù OaGn, SaáH Heáu Uo( Dhie"n, ghi Sôøi chuù gia(iV Thuaät $aø cha`ng taùc, daù$ Ra#u tBaùi Oôùi coM ngo#nV TBo ng Hù ^ue#n Sôøi, [in theM theo göông chY nguHeät, taác Soøng tBa#n W!nh da#ng Ua n Ro"ng tuV Lie#n Ju

-2-

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

#HA$T THU%&'T QUAÙN VOÂ LÖÔNG THOÏ KINH SÔÙ TBöôùc Whi gia(i Winh naøH, [in duøng naG$ nghaa: Janh, TheM, To#ng, Ju ng, Giaùo ReM Dha#n RònhV ,- Th!ch Janh: Janh Re" %haät ThuHeát &uaùn Vo# Löô ng Tho >inh ?ôù, neáu noùi theo tieáng Vieät ch!nh Saø: Lôøi Gia(i >inh %haät Noùi &uaùn Vo# Löô ng Tho V Ve" Lôøi Gia(i, Dha"n Tôù OaGn tBong Ra#H H theo nguHe#n taùc cu(a Ua Ngaøi: Thie#n Thai, Thieän Ña o, NguHe#n Chieáu, Uôùt choM Dhie"n, Sö a RieM$ Heáu $aø tB!ch Su c BaV >inh coù nghaa: Thöôøng %haùD haH >heá %haùDV Thöôøng %haùD Saø DhaùD chö %haät, Thaùnh nhôn tBong Ua Rôøi thöôøng noùiV >heá %haùD Saø DhaùD aáH hô D Oôùi cha#n SHù, thôøi tieát, nha#n duHe#n, Oaø caGn taùnh cu(a chuùng TanhV %haät, noùi cho Ru( Saø %haät Ñaø, coù nghaa] giaùc ngoäV ?ö giaùc ngoä naøH Sa i go"$ I nghaa: tö giaùc ngoä, giaùc ngoä cho ngöôøi, Oaø ha nh giaùc ngoä RaQ Ra"H Ru(V Janh töø %haät tBong Ra#H chY cho Röùc Th!ch Ca /a#u Ni Theá To#nV >inh RieMn cu(a Thaùnh giaùo, Ra i Whaùi do naG$ Uaäc Saø: %haät, caùc Thaùnh Reä tö(, Thie#n Tie#n, &uH( Tha"n, Oaø Hoùa Nhôn noùi BaV TBong Ra#H go i %haät noùi Saø ReM gia(n Uieät Oôùi Uoán Uaäc Wia, Oaø ch!nh Röùc %haät RaQ OL Uaø Vi Ñe" HH cuøng ^uHeán thuoäc, noùi Ba Winh naøH ô( cung Oua Ta"n 'aø ?a LaV &uaùn nghaa Saø ToiV Ngöôøi tuH theo Sôøi %haät da H, duøng tB! hueä thanh tònh cuøng Töùc t!n nguHeän cu(a $Lnh Toi BoQ ch!nh Uaùo, H Uaùo coQi Cö c La c, go i Saù E&uaùnFV Tònh Ñoä giaùo coù Uoán DhaùD tu Saø: &uaùn Töôùng, &uaùn Töô ng, TBL Janh Oaø Thaät TöôùngV >inh naøH Dha"n chaùnh Heáu da H Oe" &uaùn Töô(ng $o#nV ?ö &uaùn Töô(ng tBong Ra#H coù hai Dha"n: Chaùnh 'aùo Oaø 8 'aùoV %ha"n Chaùnh 'aùo coù hai: Chu( tBang nghie#$ Oaø Thaùnh chuùng tBang nghie#$V Chu( TBang Nghie#$ Saø Röùc %haät 6 /i ÑaøV Thaùnh chuùng tBang nghie#$ Saø hai Oò 'o" Taùt Roù Saø &uaùn Theá 6=$, Ña i Theá Ch!, chö thöô ng thieän hieän Rang ô( Cö c La c, cuøng ha(i chuùng WhaCD $öôøi Dhöông Tanh Oe"V %ha"n 8 'aùo coù Ua: Ñòa ha tBang nghie#$, Ñòa thöô ng tBang nghie#$, Oaø Hö Who#ng tBang nghie#$V Ñòa ha tBang nghie#$ Saø Saø Tö tBang nghie#$ ô( döôùi Ua(o Ròa coQi Cö c La c, nhö taát ca( -3-

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

tBaøng Uaùu cuøng aùnh Taùng choùi Tuoát SaXn nhauV Ñòa thöô ng tBang nghie#$ Saø Tö tBang nghie#$ nôi $aAt Raát, nhö Ua(o Ròa, Ua(o tBL, Ua(o Sa#u, Ua(o tho cuøng caùc thöù ca#u Sôn, Raøi UaùuVVV Hö Who#ng tBang nghie#$ Saø Tö tBang nghie#$ ô( hö Who#ng, nhö hoùa ca"$, Sa#u caùc, Söôùi Uaùu, Sinh ngo c, a#$ nha c, gioù, aùnh TaùngVVV 'a thöù tBang nghie#$ tBe#n Ra#H Re"u Saø thaCng töôùng nhieä$ $a"u nôi coQi Cö c La cV Vo# Löô ng Tho Saø dòch a#$ cu(a danh töø %ha n ngöQ 6 /i Ñaø E6$itaF chY cho Hù nghaa: Tö Toáng Who#ng SöôøngV Ca#u Na$ /o# 6 /i Ñaø %haät, neáu Dhie#n a#$ töøng chöQ theo Haùn Oieät thL Saø: &uH $a ng Vo# Löô ng Tho Giaùc, töùc chY cho Hù nghaa: [in nöông Oe" Raáng Giaùc Ngoä coù Tö Toáng Who#ng SöôøngV TBong Ra#H noùi &uaùn Vo# Löô ng Tho Saø $aät Hù $uoán cö( chaùnh Uaùo ReM go"$ H ^ua(, thuaät hoùa chu( ReM Wie#$ Ro" chuùngV Cho ne#n tuH noäi dung coù $öôøi Taùu DhaùD ^uaùn $aø chY noùi %haät Saø RaQ Ra"H Ru(V VL theá ne#n go i: %haät noùi &uaùn Vo# Löô ng Tho V )- 'ieän TheM: TheM Saø chu( chaátV Th!ch Luaän noùi: bTBöø thaät töôùng cu(a caùc DhaùD, ngoaøi Ba taát ca( Re"u Saø $a Tö bV Caùc Winh Ña i Thöøa Re"u SaáH thaät töôùng Saø$ ta#$ aán, duøng Oo# Söô ng co#ng Röùc ReM tBang nghie#$, Oo# Söô ng ha nh nguHeän Saø$ choX ^ui thuùV VaäH Winh naøH SaáH thaät töôùng Saø$ theMV I- /inh To#ng: To#ng coù nghaa Saø coäi goác, Saø nguo"n $oái: nhö ngo#i nhaø coù Weøo coät, chieác aùo coù caùi Ua#uV Jo to#ng chY Who#ng Ro"ng, ne#n giaùo DhaùD coù Sôùn nho(V Nhö caùc Winh TieMu Thöøa, to#ng chY Dha"n nhie"u Ri Oe" choM Tie#u thoaùt, Ua coQi, tu chöùng nhôn Who#ngV Caùc Winh Ña i Thöøa, nhö Winh JuH /a thL SaáH 'aát Tö NghL Gia(i Thoaùt Saø$ to#ng] >inh Ña i 'aùt NhaQ SaáH >ho#ng Hueä Saø$ to#ngV >inh naøH SaáH &uaùn %haät Ta$ /uoäi haH nieä$ %haät Ta$ /uoäi Saø$ to#ngV K- ThuHeát Ju ng: Ju ng töùc Saø Sö c du ng haH co#ng Röùc cu(a WinhV Caùc Winh haH Whieán cho chuùng Tanh Röô c Tö tBöø aùc Tanh thieän, ne#n go i Saø Sö c du ng, Saø co#ng RöùcV Neáu Dha#n t!ch Ba, thL co#ng naGng tBöø aùc go i Saø bSö cbV ?anh thieän go i Saø bdu ngb] tBöø aùc go i Saø bco#ngb, Tanh thieän go i Saø bRöùcbV >inh naøH haH Whieán cho chuùng höQu tLnh tBöø Röô c toäi nguQ nghòch, OaQng Tanh Oe" Tònh Ñoä, ne#n naH SaáH tie#u RieM$ aáH Saø$ Sö c du ng cu(a WinhV *- NhieáD Giaùo: >inh naøH thuoäc Oe" giaùo DhaùD Ña i Thöøa te#n Saø Ña i %höông Ña`ng haH Ña i %höông &ua(ngV ?ao go i Saø Ña i %höông &ua(ngc Thaù$ HuHe"n Nghaa >Hù Ua(o: noùi Ba DhaùD Baát Boäng Sôùn Ta#u [a, ne#n go i Saø Dhöông ^ua(ng] TuHe#n thuHeát ^ua(ng Ra i thaä$ tha#$ DhaùD coá, danh Oi %höông &ua(ngV Ve" -4-

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

Tònh Ñoä giaùo, OL $uoán th!ch hô D Oôùi caùc caGn cô, ne#n Röùc Theá To#n noùi Ba Ua UoMn Winh Boäng Söô c Who#ng Ro"ngV Hai UoMn Wia Saø Winh %haät ThuHeát 6 /i Ñaø Oaø >inh Vo# Löô ng Tho V _ie#ng Oe" UoMn naøH, Oaøo thôøi Na$ 'aCc tBie"u, Rôøi Toáng VaGn Ñeá, nie#n hieäu NguHe#n Gia, ngaøi Cöông Löông Gia Xaù, Reán Jöông Cha#u dòch töø %ha n ngöQ Ba Haùn OaGnV Vaø Winh naøH tBong taù$ giaùo nhieáD Oe" Roán giaùo, tBong hai ta ng thuoäc Oe" 'o" Taùt ta ngV

I( #HA)N TÖÏ
Nhö theá to#i nghe, $oät thôøi %haät ô( ta i non >Hø Xaø &uaät thuoäc thaønh Vöông XaùV Cuøng Oôùi $oät ngaøn hai tBaG$ naG$ $öôi Uaäc Ra i THø >höuV Nôi chuùng hoäi Ra#H, Sa i coù Ua Oa n hai ngaøn Oò 'o" Taùt, tBong aáH Ngaøi VaGn Thuø ?ö Lô i %haùD Vöông Saø Uaäc thöô ng thu(V Ña#H Saø Roa n duHe#n Whô(i, tBöôùc tie#n ne#u Ba Taùu RieM$ ReM thaønh tö u cho toaøn WinhV ?aùu RieM$ aáH cuQng go i Saø Su c chu(ng thaønh tö u : ,V bNhö theáb Uao haø$ Hù nghaa chöùng t!nV Thaät töôùng cu(a caùc DhaùD [öa naH Who#ng dôøi RoMi go i Saø bNhöb, Ruùng Oôùi SHù chôn thaät $aø noùi Ba go i Saø btheábV La i bNhö theáb coù nghaa: nhöQng Sôøi Tau Ra#H hô D Oôùi SHù nhö thaät, Oaø ch!nh thuaät gia( Saø ngaøi 6 Nan RaQ tha#n nghe %haät noùi Ruùng nhö OaäHV NhöQng Sôøi aáH ^uHeát Rònh Raùng tinV Ña#H go i Saø RieM$ T!n thaønh tö uV )V bTo#i ngheb Saø Ngaøi 6 Nan tö tBa"n thuaät ch!nh $Lnh RaQ nghe nhöQng Sôøi Tau Ra#H töø nôi Wi$ WhaMu cu(a %haät noùi BaV Ngaøi Saø Uaäc Ra OaGn Reä nhaát, tho tBL Sôøi cu(a %haät noùi nhö nöôùc Boùt Oaøo ULnh Who#ng Tai $oät gio t, Sa i Saø thò gYa thöôøng ha"u caän Röùc Theá To#nV Ngaøi coù UoMn Dhaän thöøa tBuHe"n giaùo DhaùD cu(a Nhö LaiV Nghe theá naøo thL thuaät Sa i theá aáH, chôù Who#ng Dha(i tö $Lnh öùc thuHeátV Theo cha#n SHù, taát ca( DhaùD Re"u Who#ng, caùi ta cuQng Saø hö huHeXn] nhöng tBong Ra#H noùi bTo#ib, OL Who#ng coù bTo#ib thL Who#ng ai bngheb,Oaø neáu Who#ng ngöôøi nghe ai TeQ tBuHe"n giaùo DhaùD cu(a %haät c Cho ne#n hai chöQ bTo#i ngheb cha`ng ^ua Saø Sôøi tuøH thuaän theo theá tu c ReM tBuHe"n döông %haät DhaùD OaäH tho#iV ÑieM$ thöù hai naøH go i Saø VaGn thaønh tö uV IV b/oät thôøib, chY cho thôøi gian Dhaùt Whô(i Ba Tö giaùo hoùaV Ñöùc Nhö Lai noùi Winh go"$ Baát nhie"u thôøi gian, Who#ng tieän Oaø Whoù noMi chY Rònh Ba, Uô(i thôøi tieát cu(a $oXi Ròa Dhöông coù Whi -5-

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

Tai Whaùc, ne#n go i chung UaZng Soái gia(n tieän Saø b/oät thôøibV La i bthôøib coøn aù$ chY cho thôøi tieát nha#n duHe#n, neáu chuùng Tanh chöa Reán thôøi tieát nha#n duHe#n Röô c nghe DhaùD aáH, $aø %haät noùi Tôù$ Ba thL ho Whoù Röô c Sô i !chV Vaø neáu thuHeát DhaùD Tôù$ haH $uoän Who#ng hô D thôøi tieát nha#n duHe#n, taát Dha $ nhaZ$ SoXi thôøi Ra(oV ÑieM$ thöù Ua Ra#H go i Saø Thôøi thaønh tö uV KV b%haätb Saø chY cho Röùc Th!ch Ca /a#u NiV Janh töø %haät ngoaøi Ua nghaa RaQ gia(i ô( tBe#n, coøn coù nhöQng nghaa: Dhaù Dhie"n naQo, Ra i danh thinhV E'aø Jaø 'aø : danh tieáng SôùnFV %haät cuøng caùc haøng 'o" Taùt, Thinh VaGn Re"u Saø nhöQng Uaäc giaùc ngoä, Tong Tö giaùc ngoä cu(a %haät Oie#n $aQn cöùu caùnh hôn ca(, ne#n cuQng go i Saø Ña i GiaùcV ?ô( da ne#u Ba chöQ b%haätb, OL tBöôùc Whi noùi Winh Dha(i chY BoQ ai Saø thuHeát gYa, Saø Oò hoùa chu( cu(a Ra i chuùngV Ña#H Saø RieM$ Chu( thaønh tö uV *V bTa i non >Hø Xaø &uaätb EGBdhBa>uøtaFV TBung Hoa dòch Saø Linh Thöùu, bThöùub Saø chi$ We#n We#nV Coù thuHeát cho BaZng Ra"u nuùi na"H gioáng hLnh We#n We#n] thuHeát Whaùc Sa i Ua(o nôi Dh!a Na$ cu(a nuùi thöôøng coù Soaøi chi$ We#n We#n tu hô D Oe" ta i Böøng Thi Ñaø, OL theá $ôùi go i Saø Thöùu %hong haH Thöùu LaQnhV Coøn Oe" chöQ bLinhb thL coù thuHeát noùi nôi ngo n nuùi naøH thöôøng coù Uaäc tie#n thaùnh H tBu , hoaAc nhie"u Sinh thoa i ERie"$ SaønhF hieän Ba, thuHeát Whaùc Sa i Ua(o Saø Ra i Hù aù$ chY cho Soaøi chi$ We#n We#n coù taùnh SinhV Caùc thuHeát tBe#n Re"u coù theM Re"u Ruùng ca(, nhöng duø Ruùng haH Who#ng cuQng cha`ng $aáH ^uan heä, duH coù RieM$ [aùc thaät Saø Wh! haäu ô( non Thöùu ^uanh naG$ Suo#n Suo#n $aùt $e(, ne#n Röùc %haät Oaø caùc Reä tö( thöôøng haH tònh döôQng ta i nôi Ra#HV +V bThuoäc thaønh Vöông Xaùb, Vöông Xaù tieáng %ha n go i Saø: La JuHeät >Hø Jaø La E_adagBhaF, Hù nghaa chY cho choX cö [aù cu(a haøng Oua chuùaV Theo tBuHe"n thuHeát, thL thuô( [öa Oua &ua(ng Xa Röô c tha"n Sinh $aùch Ua(o BaZng: $uoán tL$ nôi Ròa ca(nh toát thL ne#n du ngoa n ngoaøi thaønh, taát TeQ Röô c gaADV /oät ho#$, nha#n Ri TaGn UaCn Oua RuoMi theo con nai cuøng cha H Reán Ouøng nuùi >Hø Xaø &uaät, thaáH nôi Ra#H Dhong ^uang thanh tuù, coù Böøng ca#H cao toát, hoa Re D Tuoái tBong, $ôùi di cö tôùi Ua(n Ròa Oaø Wieán SaäD thaønh ^uaùch cung [aùV Con chaùu cu(a Oua Weá thöøa Hù ch! toM Dhu , Rôøi Rôøi OaXn Rònh cö ta i Ra#HV La i $oät tBuHe"n thuHeát Whaùc Ua(o: Thuô( [öa nha#n da#n Whi $ôùi theo Oua di cö Oaøo thaønh aáH, nhaø cö(a ngöôøi naøo Oöøa caát [ong cuQng Re"u UoXng tö nhie#n Dhaùt ho(a chaùH tie#u tan ca(, duH coù cung thaát cu(a Oua Saø Who#ng Uò chaùHV Ja#n chuùng Re$ Oieäc aáH ta#u Se#n, Oua Ua(o: bTöø Ra#H Oe" Tau, neáu coù ai caát nhaø Re"u Dha(i noùi Sôùn Se#n : To#i caát nhaø naøH cho Oua\b /o i ngöôøi H Sôøi, ^ua( nhie#n -6-

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

nhaø cö(a Who#ng Uò chaùHV Jo hai Tö t!ch tBe#n, thaønh naøH Röô c $eänh danh Saø Vöông Xaù thL hoùa Roä haøng ta i tu c, Suùc Se#n RYnh Thöùu ?ôn Sa i thuHeát DhaùD cho chuùng [uaát giaV Hai Ròa RieM$ tBe#n Re"u coù Sie#n ^uan Reán Dha"n thuHeát giaùo cu(a Ua(n WinhV Vaø Ra#H Saø thuoäc Oe" RieM$ Xöù thaønh tö u V NV bCuøng Oôùi $oät ngaøn hai tBaG$ naG$ $öôi Uaäc Ra i THø >höubV TBong ,)*P Oò Ra#H go"$ coù ,PPP Reä tö( cu(a Ua anh e$ ngaøi Ca JieáD Oaø )*P Reä tö( cu(a hai ngaøi Xaù Lô i %haát, /u c >ie"n Lie#nV NhöQng ngöôøi na"H Saø Uan Tô Saø ngoa i Ra o thôø Lö(a, WhoM nho c tu haønh Baát Sa#u $aø Who#ng RaCc ^u(a, Reán Whi gaAD Röùc Nhö Lai $ôùi Röô c gia(i thoaùtV Jo Roù taát ca( Re"u ca($ tha#$ a#n cu(a %haät, ne#n thöôøng theo Saø$ We( tuøH thòV bTHø >höub E'hiWTuF, coù nghaa: >haát ?a, 'oá /a, %haù 6;c, $aø nghaa Whaát Ta Röùng Oe" Dha"n chaùnhV >haát Ta Saø We( tBe#n [in giaùo DhaùD cu(a %haät ReM döôQng hueä tha#n, döôùi [in thöùc aGn cu(a Raøn Oieät ReM döôQng nhu c tha#nV TBöôùc danh töø THø >höu coù the#$ chö( bRa ib Saø ReM to( Hù When ngô i Röùc ha nh cu(a caùc Oò aáH Tie#u Oieäc Sôùn SaoV Neáu theo nguHe#n OaGn chöQ %ha n thL Dha(i go i /a Ha THø >höu] b/a Hab TBung Hoa dòch go"$ Ua nghaa Saø: Ña i, Ña, ThaCng, naH duH SaáH nghaa bRa ib ReM haø$ nhieáD hai nghaa WiaV bNôi chuùng hoäi Ra#H, Sa i coù Ua Oa n hai ngaøn Oò 'o" Taùt, tBong aáH ngaøi VaGn Thuø ?ö Lô i %haùD Vöông Saø Uaäc thöô ng thu(Vb 'o" Taùt go i cho Ru( Saø 'o" Ñe" Taùt ÑoQa E'odhiTattOaF, TBung Hoa dòch: Giaùc höQu tLnh haH HöQu tLnh giaùcV Hai danh töø naøH coù nghaa: tuH giaùc ngoä $aø coøn coù tLnh thöùc, tuH coøn coù tLnh thöùc Tong RaQ giaùc ngoäV VaGn Thuø ?ö Lô i E /anduTBiF, TBung Hoa dòch Saø Jieäu Ñöùc haH Jieäu >ieát TöôøngV %haùD Vöông tö(, noùi Rôn gia(n Saø nghaa: con cu(a Raáng %haùD VöôngV Neáu gia(i th!ch Boäng Ba, thL Oò naøo töø nôi chaùnh DhaùD $aø hoùa Tanh, TeQ noái ngo#i Ña i Giaùc ReM Saø$ tha nh cho doøng gioáng %haät, /ôùi Röô c go i Saø %haùD Vöông tö(V VaäH %haùD Vöông tö( Saø Uaäc 'oM Xöù 'o" Taùt TeQ noái ngo#i %haät, nhö Thaùi tö( Saø Oò TeQ noái ngo#i OuaV Neáu Suaän Oe" ch! nguHeän, Dha(i ReM 'o" Taùt Röùng tBöôùc, naH chY SaáH Dha"n oai nghi ne#n tBöôùc tie#n tBa"n thuaät haøng Thanh VaGnV Thöô ng thu( Saø ngöôøi ca"$ Ra"u, Oò SaQnh Ra o cu(a $oät Toá chuùngV Hai Roa n Winh tBe#n RaQ Söô c WeM Toá chuùng tBong DhaùD hoäiV ÑieM$ Tau cuøng na"H go i Saø Chuùng thaønh tö uV Toù$ Sa i Taùu Roa n haH Taùu RieM$ $eänh danh Su c chu(ng thaønh tö u hoaAc Su c chu(ng chöùng t!n tBe#n, RaQ dö Dha"n Uoá tB! heä thoáng cu(a toaøn Winh Oaø Uieän chöùng ReM daXn Whô(i Soøng tin töô(ng cho ngöôøi ho c %haät Oôùi $oät Hù thuù nhieä$ $a"uV

-7-

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

'aáH giôø tBong Vöông Xaù Ra i thaønh coù Oò Thaùi tö( te#n Saø 6 Xaø Theá, nghe theo Sôøi [uùi giu c cu(a o#ng Ua n aùc Ñie"u Ña t, UaCt Oua cha Saø Ta"n 'aø ?a La gia$ tBong ngu c W!n daøH Reán Ua(H SôùD cö(a, Thaùi tö( Sa i Ba Sònh caá$ caùc ^uan, Who#ng cho $oät ai Röô c Reán thaG$V Ña#H $ôùi Saø RieM$ chaùnh thöùc Ri Oaøo duHe#n Whô(i cu(a Ua(n WinhV ÑieM$ na"H Ra i Whaùi tBa"n thuaät: do Thaùi tö( 6 Xaø Theá Saø$ Rie"u Ua o nghòch, &uoác Thaùi Dhu nhôn Vi Ñe" HH $ôùi Ua ch Oôùi %haät ca"u [in Röô c thoaùt SH $ie"n aùc tBöô c Oe" coQi an SaønhV Noùi Vöông Xaù Ra i thaønh, OL thaønh na"H Baát Boäng Sôùn, go"$ coù Reán ch!n öùc cö da#nV 6 Xaø Theá E6dataTatBu F, TBung Hoa dòch Saø Vò ?anh <aùn haH Chieát ChYV Vò ?anh <aùn Saø $oái oaùn haän Suùc chöa Tanh Ba, Chieát ChY Saø ngoùn taH gaQHV ?ö t!ch na"H hôi daøi, [in thuaät ^ua Ra i Söô c: NguHe#n tBöôùc Wia Oua Ta"n 'aø ?a La Weù$ Ue" tö( töùc, Ri SeX tha"n WhaCD caùc nôi Tong cuQng Who#ng Tanh Röô c conV /oät ho#$ coù Oò töôùng Tö Reán ta#u BaZng: - nuùi THø %huù La coù Uaäc tie#n nhôn Ra o Röùc, Tau Ua naG$ TeQ [a( $a ng Oaø thaùc Tanh Saø$ con cu(a OuaV Ta"n 'aø ?a La Vöông OL Sôùn tuoMi $uoán coù con gaáD, Tau Ro#i Ua Dhen ca"u thYnh tie#n nhôn [a( tha#n $aø Who#ng Röô c, $ôùi daGn Töù gieát o#ng Ri ReM cho $Lng coù con Tôù$V TBöôùc Whi cheát tie#n nhôn coù Dhaùt nguHeän: bNgaøH naH Oua duøng ta#$ Oaø $ieäng Tai ngöôùi gieát to#i, neáu to#i Tanh Saø$ con Oua, cuQng TeQ duøng ta#$ Oaø $ieäng Tai ngöôøi gieát OuaV Ho#$ tie#n nhôn cheát, Re#$ Roù hoaøng haäu ca($ giaùc $Lnh coù thaiV Luùc Uaø TaCD tôùi ngaøH Tanh, Oua cho ngöôøi $ôøi danh Tö tBong nöôùc [e$ töôùngV Caùc töôùng Tö Re"u Ua(o: bÑöùa Ueù TeQ Tanh Saø con tBai, nhöng OL coù $oái oaùn hôøn Roái Oôùi Ueä ha , Tô e ngaøH Tau taát Saø$ toMn thöông Reán thaùnh theMV Vua nghe noùi Tô haQi daAn cung nöQ: Whi hoaøng haäu Sa#$ Uo"n, Röøng Rô( Röùa Ueù, ReM noù Bôùt [uoáng Raát cho cheátV VL oan tBaùi chöa tBa( [ong, Röùa Ueù tuH ô( choM cao Bôùt [uoáng nhöng Who#ng cheát, chY Uò gaXH ngoùn taH uùt $aø tho#iV Jo Roù Whi Sôùn Se#n Thaùi tö( 6 Xaø Theá coù taät nôi ngoùn taH uùtV Janh töø Vò ?anh <aùn haH Chieát ChY Dhaùt [uaát Uô(i goác t!ch tBe#nV Ñie"u Ña t töùc Saø Ñe" 'aø Ña t Ña EJeOadatta - Thie#n NhieätFV Con Ho c %ha n Vöông, e$ nhaø chuù cu(a %haät, anh Buoät ngaøi 6 Nan Etheo Winh %haät thuHeát ThaäD Nhò Ju thL Ñie"u Ña t Oaø 6 Nan Re"u Saø con cu(a Ca$ Loä Tònh VöôngFV Ñie"u Ña t Suùc coøn ta i tu c taùnh ngöôøi Ooán hung $aQnh, Reán Whi [uaát gia neát cuQ OaXn Who#ng chöøaV <=ng tuH ho c tho#ng noäi RieMn Oaø caùc Winh Taùch cu(a ngoa i giaùo, Tong ta#$ Who#ng hô D Oôùi Ña o, thaáH %haät Röô c nhie"u ngöôøi cuùng döôøng Sie"n Tanh Soøng taät RoáV /oät ho#$ Ñie"u Ña t Reán choM %haät ca"u [in ho c DhaùD tha"n tho#ngV Ñöùc Theá To#n Who#ng nhaän Sôøi, duH Ua(o: b<=ng ne#n ^uaùn SHù Oo# -8-

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

thöôøng, taát TeQ RaCc Ra o Oaø tö coù tha"n tho#ngbV >ho#ng Röô c $aQn nguHeän, o#ng Sa i Reán ca"u hai to#n gia( Xaù Lô i %haát, /u c >ie"n Lie#n Oe" Oieäc aáHV Hai Ngaøi cuQng Ua(o: bÑa i Röùc ne#n ^uaùn Oe" Töù Nieä$ Xöù, Who#ng ca"n ho c tha"n tho#ng Saø$ chiVb ?au cuøng o#ng Reán ga n ho(i ngaøi 6 NanV To#n gia( 6 Nan tuH chöùng Tô ^ua( Tong chöa RaCc tha ta#$ tho#ng, Uieát Röô c tha#$ Hù cu(a anh $Lnh, Sie"n Re$ Ñie"u Ña t Reán choM OaCng SaAng tBöôùc tie#n da H Oe" DheùD UaHV Ngöôøi $uoán ho c UaH Dha(i ngo"i Wieát daø giöQ ta#$ cho He#n tYnh, töô(ng tha#n SaH Roäng, Weá töô(ng tha#n nhaCc Se#n Who(i $aAt Raát $oät Dha#n, $oät taác, $oät thöôùc, $oät tBöô ng, Who(i $aùi nhaø Bo"i Sa"n Sa"n UaH Se#n caoV Xong, Sa i nhieáD ta#$ töô(ng tha#n Sa"n Sa"n ha thaáD [uoáng Ua(n toøaV ?au Roù duøng tha#n cö( ta#$, Weá Sa i tha#n ta#$ Re"u cö(, $oMi Dhie#n töø thaáD Se#n cao, töø cao [uoáng thaáD H nhö tBöôùcV Cöù theo Ua nguHe#n taCc aáH $aø [oaH Oa"n taäD SuHeän cho thua"n thu c, tö TeQ coù Weát ^ua(V Ngaøi 6 Nan Sa i tieáD tu c da H cho Ñie"u Ña t Dhöông DhaùD töô(ng UaH Ri, töô(ng tha#n ta#$ Oaøo tBong taát ca( TaCc chaátV >eá Roù töô(ng caùc TaCc chaát nhö non, To#ng, Raát Sie"n Oaøo tBong tha#n $Lnh, nhö hö Who#ng Oo# nga iV La i töô(ng tö tha#n Sôùn Ba Ra"H WhaCD hö Who#ng, ngo"i naZ$ tö ta i, Röa taH SaH Roäng $aAt tBôøi $aAt tBaGngV HoaAc töô(ng tha#n Buùt nho( Sa i, chui Oaøo ha t Uu iV ÑieM$ ca"n Heáu tBong DheùD töô(ng Saø nhaän Rònh caùc TaCc chaát Re"u nhö huHeXn, taát ca( Oo# nga iV >hi ngaøi 6 Nan tua"n tö H theo Dhöông DhaùD chY da H [ong, Ñie"u Ña t nhaát nhaát Re"u ghi nhôù, Bo"i tL$ choM thaät thanh OaCng tu SuHeän, Who#ng Uao Sa#u o#ng Röô c DheùD tha"n tho#ngV ?au Whi RaCc tha"n tho#ng, Ñie"u Ña t Sie"n Ri Reán cung Rieän cu(a Thaùi tö( 6 Xaø Theá hieän Ba nhie"u caùch Uieán hoùa Whieán cho Ro#ng cung Tanh Soøng tin töô(ng, W!nh tBo ng, cuùng döôøng Baát haäuV ÑaQ tha#u Dhu c Röô c Thaùi tö(, $oät ho#$ o#ng Sa i Ri Reán choM %haät thöa BaZng: b'a ch Theá To#n\ NaH Ngaøi tuoMi taùc RaQ cao, [in Re$ Ro" chuùng Oaø %haùD ta ng Dhuù chuùc Sa i cho to#i, ReM an döôQng Suùc TuH giaøbV Ña i chuùng nghe o#ng noùi Sôøi aáH Re"u Winh nga c, nhLn ngoù SaXn nhauV Ñöùc %haät $Y$ cöôøi Ua(o: bNhö Xaù Lô i %haát Oaø /u c >ie"n Lie#n coù theM go i Saø Uaäc Ra i DhaùD töôùng $aø ta Who#ng coøn Re$ chaùnh DhaùD Dhuù chuùc, huoáng chi o#ng Saø We( ngu Ti ö cb 'ò $aát $aAt tBöôùc Ra i chuùng, Ñie"u Ña t Re$ Soøng oaùn haän Sie"n Reán cung Thaùi tö( 6 Xaø TheáV Ño#ng cung thaáH o#ng Ri Reán, cung W!nh Roùn tieáD Oaø ho(i BaZng: bCha`ng haH to#n gia( ^uang Sa#$ coù Oieäc chi, $aø [e$ nhan TaCc Who#ng Röô c Ouicb <=ng RaùD: bTo#i cuøng Thaùi tö( tuH ^uen tha#n chöa Röô c Uao Sa#u, $aø Roái [ö( nhö tLnh ch! thieátV Ho#$ naH to#i coù OeQ So SaCng, cha`ng ^ua cuQng OL ngaøi Roù tho#i\b Thaùi tö( Ooäi ho(i duHe#n côùV Ñie"u Ña t Ua(o: bTo#i [e$ Hù Röùc Oua Roái Oôùi Thaùi tö( Who#ng Röô c a#n haäuV ?ô( da ngoùn taH uùt cu(a Thaùi tö( -9-

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

Uò taät Saø do Whi ngaøi $ôùi Tanh Ba, Oua RaQ a#$ $öu coá Hù ReM cho to#n theM Bôùt töø tBe#n cao [uoáng RaátV Neáu ngaøi Who#ng coù Dhöôùc Röùc thL Suùc aáH $a ng caGn RaQ tuHeät, Ra#u coøn Toáng Reán ngaøH naHc Hieän giôø Röùc Oua RaQ giaø, ?a /o#n Cuø Ñaø$ cuQng RaQ Sôùn tuoMi Who#ng coøn Röông noMi tBaùch nhieä$ nöQaV VaäH chuùng ta ne#n tL$ caùch Dheá tBöø hai ngöôøi Roù, ReM Thaùi tö( TeQ Saø$ ta#n Oöông, Dha"n to#i thL Saø$ ta#n %haät, cha`ng haH to#n Hù theá naøoc Jo oan nghieäD Rôøi tBöôùc, Thaùi tö( 6 Xaø Theá nghe [ong Sie"n noMi giaän H theo SôøiV Töø Roù, Ñe" 'aø Ña t Ña So Oaän Roäng Weùo $oät nhoù$ taGng SöQ Oe" Dhe $Lnh, tö cheá Ba giôùi Suaät $ôùi, Oaø a#$ $öu ha i %haät nhie"u Dhen, Tong Weát cuoäc Re"u thaát Ua i, Uò Tanh Ro a Ròa ngu cV %ha"n 6 Xaø Theá thL Saø$ Rie"u nghòch Ra o UaCt gia$ Oua cha cho Reán cheátV Ta"n 'aø ?a La E'i$UiTaBaF, TBung Hoa dòch Saø /o# Thaät haH >ie#n 6enhV Hai danh töø na"H chY cho nghaa: Ngöôøi coù hLnh Ooùc $a nh Who(e chaCc chaCnV TBe#n Ra#H RaQ gia(i th!ch Oe" nguHe#n u(H cu(a Roa n chaùnh OaGn: bnghe theo Sôøi [uùi giu c cu(a o#ng Ua n aùc Ñie"u Ña t, UaCt Oua cha Saø Ta"n 'aø ?a La gia$ tBong ngu c W!n daøH Reán Ua(H SôùD cö(aVb &uoác Thaùi Dhu nha#n Saø Vi Ñe" HH, OL $eán töô(ng Oua, Uaø So ngha Dhöông chöôùc cöùu giuùDV 'aø taC$ goäi Ta nh TeQ, SaáH Uoät nho"i Oôùi TöQa Oaø $aät thoa d!nh nôi tha#n, RoM Ra"H nöôùc tBaùi nho Oaøo caùc ha t chuoMi 6nh La c, Bo"i Seùn Re$ caùc thöùc aáH da#ng cho OuaV Ta"n 'aø ?a La Vöông tho du ng thöùc aGn uoáng [ong, [in nöôùc [uùc $ieäng Bö(a $aAt, Roa n chaCD taH höôùng Oe" nuùi >Hø Xaø &uaät W!nh Röùc Theá To#n Oaø thöa BaZng:bNgaøi Ña i /u c >ie"n Lie#n Saø Ua n tha#n cu(a to#i, [in Whô(i Soøng töø Ui tBuHe"n cho to#i giôùi 'aùt ^uan tBaiVb &uoác Thaùi Dhu nha#n Saø ngöôøi coù Ròa Oò toái cao tBong nöôùcV Vi Ñe" HH EVaidehiF, TBung Hoa dòch Saø Tö JuH hoaAc Saø ThaCng Jieäu Tha#n, chY cho ngöôøi coù TaCc tha#n [inh Re D Oaø haH So SaCng ^uaùn [uHeán $o i OieäcV 'aø Vi Ñe" HH Saø chaùnh haäu cu(a Oua Ta"n 'aø ?a La, $e cu(a Thaùi tö( 6 Xaø TheáV Thaùi tö( caá$ ^ua"n tha"n Who#ng cho Oaøo thaG$ Oua, $aø cha`ng ngaGn ca(n $e , OL Uaø Saø ngöôøi toái tha#n, Sa i thuoäc Oe" haøng Dhu nöQ, chaCc Who#ng Reán noMi coù $öu Uieán gL, ne#n cha`ng $aáH Söu ta#$V 'aø Vi Ñe" HH $uoán da#ng thöùc aGn cho Oua $aø Dha(i Saø$ nhö theá, OL Tô Thaùi tö( ReM Hù Bo"i Dhaùt giaùc Ba Röô cV Ña i /u c >ie"n Lie#n E/oggaSSiF, TBung Hoa dòch Saø Thaùi Thuùc Thò] OL Ngaøi nguHe#n doøng doQi cu(a $oät Oò tu tie#n tBong nuùi, Toáng UaZng Raäu Oaø UaCDV Ngaøi Saø Oò Reä tö( thöôøng ha"u Ue#n höQu - 10 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

cu(a %haätV TBong tie"n WieáD, /u c >ie"n Lie#n ca o toùc Oaø $aH aùo ca Ta cho $oät Oò '!ch Chi %haät, nguHeän RaCc tha"n tho#ng, ne#n Whi %haät Ba Rôøi Ngaøi Röô c When Saø Uaäc 6 La haùn tha"n tho#ng Reä nhaátV 'aùt &uan TBai, b'aùtb Saø taù$ giôùi: >ho#ng Taùt Tanh] Who#ng tBoä$ caCD] Who#ng da#$ du c] Who#ng noùi Oo ng] Who#ng uoáng Böô u] Who#ng tBang RieM$] Who#ng tö ca $uùa tBoMi a#$ nha c Oaø coá Hù [e$ nghe] Who#ng ngo"i naZ$ giöôøng cao Boäng Tang Re DV b&uanb coù nghaa Saø ngaGn Roùng, OL taù$ giôùi aáH haH ngaGn Roùng caùc cö(a aùc nghieäD ne#n go i Saø b'aùt &uanbV bTBaib coù nghaa tBung, Saø aGn giöQa ngaøH, Who#ng Röô c ^uaù ngo V Taù$ Rie"u tBe#n duH coù nghaa bgiôùib Who#ng go"$ nghaa btBaib, Rie"u Tau Wie#$ ca( hai nghaa bgiôùi, tBaib, OL theá ne#n Who#ng go i cö(u giôùi $aø go i b'aùt ^uan tBaibV NhöQng giôùi naøH co#ng du ng Baát Oi teá, chY coù %haät $ôùi tha#n chöùngV Ta i Tao theác VL chö %haät $ôùi döùt Dhie"n naQo Oaø taäD Wh!, ngoaøi Ba töø ngo#i Ña i Giaùc tBô( [uoáng, Dhie"n hoaAc tuH Roa n Tong taäD Wh! OaXn coønV VL $uoán cho haøng ta i gia gieo ha t gioáng gia(i thoaùt, ne#n %haät $ôùi cheá Ba giôùi Uaùt ^uan tBai ReM ho tho tBL tBong $oät ngaøH Re#$ giöQ Ruùng giôùi naøH, co#ng Röùc Oöô t hôn haøng nhôn Thie#n Baát nhie"uV >hi aáH ngaøi /u c >ie"n Lie#n Uieát Röô c, Sie"n UaH Reán choM Ta"n 'aø ?a La Oöông Se nhö chi$ où, chi$ caCt] $oXi ngaøH tBuHe"n giôùi Uaùt ^uan tBai cho OuaV Ñöùc Theá To#n cuQng Tai to#n gia( %huù La#u Na OL Oua thuHeát DhaùDV Nhö theá tBa(i ^ua hai $öôi $oát ngaøH, nhôø Röô c aGn uoáng Oaø nghe DhaùD, ne#n dung TaCc Oua hoøa nhaQ töôi OuiV Ngaøi /u c >ie"n Lie#n RaQ Röô c Su c tho#ng, nghe thaáH Oaø Uieát Tö ca"u thYnh cu(a Oua, ne#n duøng Töùc tha"n tuùc tBong Whoa(nh WhaCc hieän Reán choM caá$ ngu cV Töôùng tha"n tuùc naøH Baát $a"u nhieä$, OL e ngöôøi Rôøi Who#ng Uieát ne#n tBong Winh $ôùi th! du Saø Se nhö chi$ où, chi$ caCtV Thaät Ba Töùc tha"n tho#ng cu(a to#n gia( /u c >ie"n Lie#n coù theM tBong $oät nieä$ Ri ^uanh Uoán Ra i Uoä cha#u tBaG$ ngaøn Ooøng Ra#u Dha(i ta"$ thöôøng nhö chi$ où, chi$ caCt öc Giôùi Uaùt ^uan tBai chY ha n cuoäc tBong $oät ngaøH Re#$, ne#n $aQn WHø Dha(i tBuHe"n Sa iV /oXi ngaøH Oua Re"u tho giôùi, OL Who#ng Uieát Thaùi tö( 6 Xaø Theá TeQ Tai ngöôøi Reán gieát Suùc naøo, ne#n ch! thaønh tònh nieä$ giöQ giôùi töøng ngaøH, giôø, Dhuùt, cho taGng Dha"n co#ng RöùcV %huù La#u Na E%uøBnaF, TBung Hoa dòch /aQn NguHeän Tö( haH /aQ Töø Tö(, Oò Reä tö( thuHeát DhaùD Uaäc nhaát cu(a Röùc %haätV Ñöùc Theá To#n OL thöông [oùt Ta"n 'aø ?a La Vöông, ne#n Tai to#n gia( - 11 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

%huù La#u Na Reán thuHeát DhaùD Saø$ cho Oua hieMu ^ua(, Ra o SHù, döùt $oái Ta"u WhoM öu Dhie"nV &ua hai ngaøH $aø Oua OaXn Oui OeQ ULnh He#n OL Röô c hoaøng Toùc Oe" Dha"n theM chaát Oaø hai to#n gia( an u(i Oe" tha"nV

BoQ nha#n $öôi $oát haäu TaGn Dha"n tinh

Luùc Roù 6 Xaø Theá Reán ho(i ngöôøi giöQ cö(a BaZng: %hu Oöông ta ho#$ naH coøn Toáng chaGngc Vie#n thu( ngu c RaùD:bTa#u Ña i Oöông\ Jo &uoác Thaùi Dhu nha#n thoa Uoät Oôùi $aät Oaøo tha#n Oaø Rö ng nöôùc tBaùi nho tBong ha t chuoXi Re$ cung Dhu ng] Sa i coù hai ?a $o#n Saø /u c >ie"n Lie#n, %huù La#u Na UaH Reán tBuHe"n giôùi thuHeát DhaùD Who#ng theM ngaGn caá$, ne#n hieän ta i Röùc Oua OaXn ULnh He#nV 6 Xaø Theá nghe [ong, noMi giaän Ua(o: b/e ta Saø giaAc OL RaQ Saø$ Ua n Oôùi We( giaAcV 'o n ?a /o#n Wia Saø ha n ngöôøi [aáu, duøng chuù thuaät Saø$ cho te#n aùc Oöông aáH nhie"u ngaøH Who#ng cheát\ Noùi Roa n, Buùt göô$ $uoán Reán gieát $e V Ñang Whi aáH, coù hai Oò Ra i tha"n tho#ng $inh taøi tB! Saø NguHeät &uang, >Hø 'aø, thaáH theá Ooäi ^uøH [uoáng Saø$ SeX Oaø can giaùn BaZng: - Ta#u Ra i Oöông\ chuùng to#i nghe tBong Winh THø Ñaø La noùi töø thuô( WieáD Tô Reán naH nhöQng aùc Oöông tha$ ngo#i Uaùu $aø gieát ha i cha, coù $oät Oa n taù$ ngaøn ngöôøi] Tong chöa töøng nghe coù o#ng Oua naøo gieát $e V NaH neáu Ra i Oöông Saø$ Oieäc aùc nghòch tBaùi Ra o naøH, töùc Saø ReM Oeát nhô cho doøng gioáng ?aùt Ñeá Lf, naøo Whaùc gL ha ng Chie#n Ñaø LaV 'o n tha"n Who#ng nôQ ô( Sa i tBo#ng nhLn ca(nh töô ng aáH, OaäH [in töø naH Uaùi Uieät\ Noùi [ong Röùng Se#n Röa taH Reø chuo#i göô$ Bo"i thoái Sui ^uaH RiV Vi Ñe" HH Dhu nhôn duø coù haønh Oi W!n Raùo, Tong Sa#u ngaøH cuQng Whoù che daáu Röô cV Vie#n thu( ngu c OL $uoán cha H toäi cho $Lnh, Dha(i Re$ Tö thaät $aø thöa BaV 6 Xaø Theá RaQ hôøn OL $e Seùn Re$ thöùc aGn cho Oua cha, Sa i noùi nghe hai Oò to#n gia( duøng DheùD tha"n tho#ng tö do tôùi Sui tBong ngu c thaát, ne#n caøng the#$ giaän, $ôùi coù Sôøi Oo# Hù thöùc: bcaùc tha"H ?a /o#n Saø ha ng chuHe#n duøng chuù thuaät ReM huHnh hoaAc ngöôøi, Saø$ cho te#n aùc Oöông aáH nhie"u ngaøH Who#ng cheátV bNguHeät &uangb Saø Hoa ngo#n, chY cho ngöôøi tB! hueä Taùng Tuoát nhö aùnh tBaGngV b>Hø 'aøb Saø Dha n ngöQ, TBung Hoa dòch: Coá Hoa t, OL tBöôùc Wia o#ng töøng Dhaùt nguHeän TeQ tBô( thaønh Oò Söông H cöùu Toáng $o i ngöôøi, ne#n tuøH nôi Röùc $aø SaäD danhV Töông tBuHe"n Whi >Hø 'aø $ôùi Tanh Ba $oät taH ca"$ RaQH thuoác, $oät taH ca"$ oáng Wi$V <=ng cuQng Saø con cu(a Oua Ta"n 'aø ?a - 12 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

La, tha#n $aXu Saø 8e#$ La NöQ ENa i NöQF, thaáH anh $uoán Saø$ Rie"u Uoäi nghòch, ne#n cuøng NguHeät &uang cuøng Reán can ngaGnV THø Ñaø La EVetaøSaF, $oät Uoä Soa i Oe" chuù thuaät tBong Winh RieMn %heä ÑaøV >ieáD Tô Saø thuô( theá giôùi Oöøa thaønh SaäD, $ôùi coù Soaøi ngöôøi ô(V ?aùt Ñeá LfE >TatBiHaF Saø giai caáD Oua chuùa, Chie#n Ñaø La hoaAc Thu( Ñaø La E?uødBaF Saø giai caáD tieän da#n, hai doøng gioáng Tang heøn theo theá taäD Ue#n [öù 6:n ÑoäV TBöôùc ca(nh töô ng ngöôøi töø $aXu chaCD taH cuoái Ra"u Bun Tô chôø cheát, Röùa con Uaát hieáu hung haGng ca"$ göô$ $uoán cheù$ Ra#$, ^ua( thaät Uaát nhaXn Oaø Rau Soøng, ne#n hai Oò Ra i tha"n cöông ^uHeát can ngaGn, Saø OL Who#ng nôQ thaáH Rie"u Oo# Ra o aáHV Ñöa taH Reø chuo#i göô$ Bo"i thoái Sui ^uaH Ri Saø cö( chY thò oai Whieán cho 6 Xaø Theá Winh Tô , Oaø to( Hù ^uHeát SieätV 6 Xaø Theá nghe ^ua Winh Tô Ua(o: - Caùc o#ng Who#ng OL ta Taoc >Hø 'aø thöa: - Neáu Ra i Oöông $uoán cho chuùng to#i ô( Sa i giuùD Rô(, [in Röøng gieát ha i &uoác ThaùiV 6 Xaø Theá nghe noùi, to( Oe( aGn naGn Ooäi caát göô$ Uo( Hù ngha gieát $e , Tai noäi ^uan ca"$ &uoác Thaùi Dhu nhôn tBong tha#$ cung, Who#ng cho Ba ngoaøi nöQaV Ca#u noùi:bCaùc o#ng Who#ng OL ta Taocb Laø 6 Xaø Theá Tô hie"n tha"n Uo( Ri, ^uoác Oaän nguH Whoán, Sa i e hai ngöôøi aáH Ooán Uaäc taøi tB! Who#ng Uieát coù $öu Ro" gL cöùu thoaùt Oua Ta"n 'aø ?a La $aø Saät ngöô c cuoäc dieän Sa i chaGngc ?ö Winh Tô cu(a o#ng cuQng höQu SHù Oaø thieát thaätV Ca#u ho(i cu(a theá Oöông haø$ nhie"u aMn nghaa, Sôøi RaùD cu(a >Hø 'aø Sa i tha`ng thaCng noùi BoQ Ba, cuQng Saø Hù can giaùn Sa"n thöù haiV 6 Xaø Theá tuH nhaän Sôøi WhuHe#n can, to( TaCc aGn naGn tBa göô$ Oaøo Tong Sa i Ua(o noäi ^uan gia$ ca"$ $e , Saø $oái dö haän cu(a o#ng Roái Oôùi tha#n $aXu haQH coønV >Hø thaät neáu o#ng Ba Seänh gia$ ca"$ Vi Ñe" HH Dhu nhôn, duH Ua(o ^uan ^ua#n giöQ chaAt nôi ngu c gia$ Oua cha, thL Uaø cuQng Who#ng coù Dhöông tieän naøo giuùD RôQ Ta"n 'aø ?a La Vöông Röô cV Vi Ñe" HH Uò u caá$, Ta"u So tie"u tu H, [a tBo#ng Oe" non >Hø Xaø &uaät Ra(nh Röùc %haät Oaø Ua ch BaZng:bÑöùc Nhö Lai Theá To#n\ Luùc tBöôùc Ngaøi thöôøng Ua(o hie"n gia( 6 Nan Reán thaG$ Oieáng Oaø WhuHe#n da H conV NaH con coù Oieäc So Uuo"n, Who#ng Saø$ Tao coøn Röô c thaáH oai nghi tBang tBo ng cu(a Raáng Thie#n Nhôn ?ö nöQa\ Xin Röùc Theá To#n thöông [oùt cho hai Oò to#n gia( /u c >ie"n Lie#n, 6 Nan Reán da H doX conV 'a ch [ong Sôøi aáH, Uaø thöông Whoùc - 13 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

nöôùc $aCt Bôi [uoáng nhö $öa, höôùng Oe" choX %haät thöôøng ngö , cuùi Ra"u Ra(nh SeXV 6 Nan E6nandaF, TBung Hoa dòch Saø >haùnh HY hoaAc Oo# nhi$, Oò hie"n gia( thöôøng ha"u caän Röùc %haätV Ngaøi 6 Nan Röô c Röùc %haät thöôøng nhaän Sôøi ca"u thYnh, Tai Reán thaG$ Oieáng WhuHe#n da H Oua Oaø ^uoác haäu nöôùc /a >ieät Ñaø, OL Tö hoaZng DhaùD Roä ngöôøi ca"n Dha(i nhôø Uaäc coù ^uHe"n theá, tuH Nhö Lai Saø Raáng Ch! Thaùnh cuQng chie"u thuaän theo thöôøng tLnh ReM Saø$ $o# Dha $ cho Rôøi TauV 'ô(i tö tha#n ô( nôi tha#$ cung, ne#n Uaø Vi Ñe" HH Who#ng daù$ thYnh %haät, $aø chY [in $ôøi hai Oò to#n gia(V TBong hai ngaøi, /u c >ie"n Lie#n Saø tha"H cu(a 'aø, 6 Nan Saø Oò Ra i Röùc thöôøng Sui tôùi ^uen tha#n, ne#n $ôùi coù Tö ca"u thYnh aáHV TBöôùc RaQ Sa H Bo"i, Tau coøn Ra(nh SeX, Saø &uoác Thaùi Dhu nha#n to( Hù thaønh WhaMn a#n ca"nV 'aáH giôø Röùc Theá To#n Rang ô( nuùi >Hø Xaø &uaät Uieát BoQ ta#$ nieä$ Uaø Vi Ñe" HH, Sie"n Ua(o hai to#n gia( /u c >ie"n Lie#n, 6 Nan theo Sôøi He#u thYnh UaH Reán caá$ thaátV Vaø ch!nh Ngaøi cuQng aMn tha#n ta i nuùi >Hø Xaø &uaät, hieän Ba nôi Oöông cungV >hi Uaø Vi Ñe" HH [uoáng Oöøa nguôùc Ra"u Se#n, RaQ thaáH Röùc Th!ch Ca /a#u Ni Theá To#n ngo"i tBe#n toøa Ten Uaù Ua(o, tha#n TaCc tö( Wi$ Bö c BôQ Ue#n ta( coù /u c>ie"n Lie#n, Ue#n höQu coù 6 Nan Ro"ng Röùng ha"uV TBe#n hö Who#ng, caùc %ha $ Vöông, Ñeá Th!ch Oaø hoä theá chö Thie#n $öa nhie"u thöù hoa Re D ô( coQi tBôøi Dhôi Dhôùi UaH [uoáng ReM cuùng döôøng %haätV Th!ch Ca /a#u Ni E?aWHa$uniF, TBung Hoa dòch NaGng Nha#n Tòch /aAc, Uaäc coù ta#$ nha#n töø Oaø chöùng Röô c giaùc taùnh OaCng SaAngV Janh hieäu na"H tie#u UieMu cho hai Röùc 'i TB!, cuQng haø$ nghaa 5;ng tha#n, %haùD tha#nV Ñöùc %haät duøng DheùD tha"n tho#ng aMn nôi Ra#H, hieän nôi Wia theo coM th!ch, coù Ua Hù nghaa: ,V Ñöùc Theá To#n Saø Raáng cha Saønh tBong ta$ giôùi, hieän tha#n cu(a Röùc Töø 'i, OL $uoán hoä tBL ta#$ nieä$ cu(a Oua 6 Xaø Theá, ne#n Who#ng tö Ri Reán ngu c thaát, e o#ng thaáH $aø Whô(i Soøng Ta#n haänV )V VL $uoán Söu haønh chaùnh DhaùD, Dha(i nhôø caäH ngöôøi ^uHe"n theá, ne#n Who#ng $uoán Saø$ $aát Soøng $oät Oò ^uoác OöôngV IV VL tie#u UieMu Ròa Oò Oaø Töùc tha"n tho#ng cu(a Röùc Nhö Lai cao Tie#u hôn haøng Thinh VaGn, JuHe#n Giaùc, %ha $ Vöông Saø Oò Oua cu(a coQi tBôøi %ha $ Thie#n E'Bah$adeOaF, danh töø naøH cuQng chY chung cho chö Thie#n RaQ thaønh tö u %ha $ ha nh ô( coQi ?aCc giôùiV b%ha $b coù nghaa Saø btBong Ta chb, OL chö Thie#n RaQ ô( Roù RaQ [a - 14 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

SLa Tö du c nhi$V Ñeá Th!ch töùc Th!ch Ñe" Hoaøn Nha#n] go i cho Ru( Saø Th!ch Ca Ñe" 'aø Nha#n Ñaø La E?aWBadeOaøna$-4ndBaF, TBung Hoa dòch Saø NaGng Thie#n Chu(V Ña#H Saø Oò chuùa teM Ua $öôi Ua Thie#n &uoác ô( coQi Ñao Lô iV bHoä TheMb Saø chY cho Töù Thie#n VöôngV bChö Thie#nb Saø noùi chung coQi tBôøi ô( hai coQi Ju c Oaø ?aCcV Thie#n chuùng thaáH %haät aMn tha#n ta i >Hø Xaø &uaät, hieän Ba nôi Oöông cung, ngha BaZng: Ñöùc Theá To#n taát TaCD noùi %haùD hH WHø, $Lnh TeQ nha#n Uaø Vi Ñe" HH $aø Röô c Tö Sô i !ch chöa töøng nghe, ne#n Ro"ng Reán Dhu ng thò $aø $öa hoa cuùng döôøngV Vi Ñe" HH Dhu nha#n thaáH Röùc Theá To#n, Sie"n tö Uöùt chuoMi 6nh La c Reo nôi tha#n, gieo $Lnh Dhu( Dhu c [uoáng Raát, Whoùc Soùc Oaø thöa BaZng: - 'a ch Röùc Theá To#n\ >ieáD tBöôùc con coù toäi chi naH Tanh Ba Röùa con aùc naøHV Vaø Röùc Nhö Lai Sa i coù nha#n duHe#n gL, $aø cuøng Oôùi Ñe" 'aø Ña t Ña Ro"ng Saø$ ^uHeán thuoäcc Cuùi [in Röùc Theá To#n OL con gia(ng gia(i Boäng nhöQng coQi naøo Who#ng coøn So Uuo"n WhoM Su H ReM con Röô c OaQng Tanh Oe" RoùV Hieän naH con Baát nhaø$ chaùn coQi Jie#$ %huø Ñe" nhô WhoM, Uô(i coQi naøH daXH Ra"H chuùng Ria ngu c, nga ^uH(, Uaøng Tanh, cuøng nhie"u Rie"u SoXi Sa"$ [aáu aùcV Con nguHeän WieáD Tau Who#ng coøn thaáH ngöôøi döQ, Who#ng coøn nghe tieáng aùc nöQa\ NaH con gieo naG$ Ooùc tBöôùc Röùc Theá To#n, tha thieát ca"u [in Taù$ hoái\ NguHeän Raáng Ña i Töø Toi aùnh hueä nhaät, chY da H cho con DheùD ^uaùn ReM Tanh Oe" choM nghieäD Saønh thanh tònhV Vi Ñe" HH Dhu nha#n Whi thaáH %haät Sie"n Uöùt chuoXi ngo c, OL Uaäc Oöông ha"u nhö Uaø duH Tang ca( Roái Oôùi ha ng tha"n da#n, Taùnh Oôùi Raáng Ña i Giaùc coøn Oo# cuøng thaáD Weù$V Haønh Roäng Roù Saø$ UieMu Soä tBöôùc Röùc Theá To#n $Lnh chY Saø We( Dhaø$ Dhu Ra"H toäi SoXi, Who#ng coù chi Raùng to#n tBo ngV La i Tö tBang Töùc Roái Oôùi theá gian, Saø nghieäD tha$ nhi$, tBöôùc Raáng Giaùc Ngoä tBong Saønh, Uaø ca($ thaáH hoM the n ne#n Ooäi Uöùc chuoMi 6nh La cV Ca#u: b>ieáD tBöôùc con coù toäi chiVVVb Saø Dhu nhôn RaQ nhaän BoQ coQi Rôøi daXH Ra"H toäi aùc, tö ngha $Lnh Saø ngöôøi theá tu c SoXi Sa"$ Oöôùng Oaøo ca(nh con $öu gieát $e RaQ Raønh, Reán chö %haät Saø Uaäc ch! thieän ta i Tao coøn Uò Ñe" 'aø Ña t Ña nhie"u Dhen aù$ ha ic Ca#u ho(i cu(a Uaø Who#ng ngoaøi Hù nieä$ to( Ba chaùn na(n coQi Rôøi aùc tBöô c, ReM Saø$ nha#n Dhaùt Whô(i Sôøi thYnh Oaán Tau Saø ca"u [in Röùc Theá To#n chY RieM$ ^uoác Roä an Saønh Oaø Dhöông DhaùD OaQng Tanh ReM cho $L$h tu taäDV Jie#$ %huø Ñe" Ega$UudOiDaF, TBung Hoa dòch Saø ThaCng >i$, OL Dh!a 'aCc cha#u naøH coù thöù ca#H Jie#$ %huø, döôùi ca#H aáH coù chaát Oaøng Baát ^uHù te#n Jie#$ %huø Na ÑaønV Ña#H Saø SaáH te#n - 15 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

ca#H ReM SaäD danh [öù Tô(V /oät thuHeát Whaùc noùi ca#H Jie#$ %huø ô( $eù UieMn Dh!a 'aCc cu(a cha#u Na$ Thieän 'oäV Jöôùi RaùH UieMn coù chaát Oaøng Jie#$ %huø Na Ñaøn choùi Se#n Saø$ cho nöôùc UieMn Oaø ca#H aùnh Ba TaCc Oaøng Bö c BôQV NaG$ Ooùc cuQng go i Saø nguQ theM haH nguQ Sua#n töùc Saø Ra"u Oaø töù chiV ?aù$ hoái Saø danh töø do tieáng %ha n Oaø Hoa Weát hô DV b?aù$b go i cho Ru( Saø ?aù$ /a, TBung Hoa dòch Saø bhoái OaQnb coù nghaa Sa aGn naGn SoXi tBöôùc, Ra#H Saø %ha n ngöQV bHoáib Hù nghaa cuQng nhö bTaù$b, thuoäc Oe" Hoa a#$V 'aø Vi Ñe" HH [eùt ngha Tònh Ñoä Saø coQi Ta ch Saønh, e $Lnh nhie"u nghieäD chöôùng Whoù Röô c duHe#n nghe DhaùD Oaø OaQng Tanh, ne#n RaQ thaønh WhaMn thYnh ca"u coøn tha thieát Taù$ hoái ReM cho tie#u nghieäDV %haùD cu(a Röùc %haät noùi töø nôi tB! hueä cha#n thaät Dhaùt Tanh, coù theM Dhaù tan $aøn Oo# $inh Dhie"n naQo, ne#n go i Saø Hueä NhaätV Ña#H Saø danh töø ne#u ca( DhaùD Oaø du V Ca#u bchY da H cho con DheùD ^uaùn VVVb Saø Uaø Vi Ñe" HH $uoán UieMu Soä Saø $Lnh RaQ nhaø$ chaùn coQi nhô aùc, Who#ng coøn SuHeán töô(ng Reán We( tha#n Tô, coù theM an ta#$ döùt $uo#n duHe#n ReM ^uaùn nieä$ ca(nh thanh tònh V TBöôùc Dhu nha#n RaQ thYnh ca"u %haät chY UaøH coQi an Saønh, Tau Sa i ho(i Oe" Dhöông cha#$ OaQng TanhV %ha"n tö tBa"n thuaät nha#n duHe#n Wha(i Dhaùt Reán Ra#H RaQ [ongV >eá Tau Saø Roa n chaùnh thöùc cu(a Winh naøH, Röùc %haät TeQ OL Uaø Vi Ñe" HH chY da H BoQ DhaùD thöùc tu taäDV

II ( #HA)N *HAÙNH TOÂNG
Luùc UaáH giôø Röùc Theá To#n, töø nôi töôùng Ua ch haøo giö(a Ro#i $i, Dhoùng Ba aùnh Taùng Oaøng Bö c BôQ Toi WhaCD Oo# Söô ng theá giôùi ô( $öôøi DhöôngV Haøo ^uang aáH tBô( Sa i tBu tBe#n Ra(nh cu(a %haät, hoaù thaønh Raøi Oaøng nhö nuùi Tu JiV NhöQng coQi nöôùc tBong Ta ch nhieä$ $a"u cu(a chö %haät $öôøi Dhöô ng Re"u hieän BoQ nôi toøa ^uang $inh RoùV TBong Oo# Toá ^uoác Roä a(nh hieän aáH, coù coQi do Ua(H Uaùu hô D thaønh, coù coQi thua"n Saø hoa Ten, coù coQi tBaùng Seä nhö cung tBôøi Ña i Tö Ta i, coù coQi Taùng Tuoát nhö göông Dha Se#V Vo# Söô ng Tònh Ñoä hieän Uoùng nôi Raøi ^uang $inh, $oXi $ie"n $oät OeQ Baát BoQ Baøng, cö c nghie#$ Re DV ?au Whi duøng tha"n tho#ng hieMn thò caùc coQi tBang nghie#$ [ong, Röùc Theá To#n Ua(o Uaø Vi Ñe" HH ne#n tuøH Hù $Lnh Sö a ^uoác Roä naøo $aø ta#$ $Lnh öa th!chV b'a ch haøob Saø töôùng So#ng tBaCng giöQa Ro#i $aøH cu(a Röùc %haätV Haøo töôùng naøH tBaCng nga"n nhö tuHeát, daøi $oät tBöô ng - 16 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

naG$ thöôùc Ethöôùc taác TBung HoaF, coù taù$ goác, BoXng nhö Dha Se#, [oaH ^uanh ^ua Ue#n höQu thaønh hLnh tBoøn nhö nö(a ha t cha#u uùD [uoáng, Ue" chu Oi naG$ taácV Ña#H cuQng go i Saø Ra i nha#n töôùngV 6;nh Taùng do nôi Ua ch haøo Dhoùng Ba Saø tie#u UieMu cho töø tBung Ra o Söu [uaát caùc DhaùDV Ñöùc Theá To#n Dhoùng Ua ch haøo ^uang Toi caùc coQi $öôøi Dhöông, Bo"i duøng aùnh Taùng aáH thu nhieáD hLnh Uoùng Oo# Toá ^uoác Roä Re$ Oe# tBu tBe#n Ra(nh] töôùng tBöôùc tan Tau tu naøH tie#u UieMu cho Hù nghaa bnhieáD nhie"u Oe" $oätb, cuQng ReM hieän BoQ Ua(n Winh thuoäc DhaùD Oie#n Roán Nhöùt ThöøaV Tu JiE?u$eBuF, TBung Hoa dòch Saø Jieäu Cao ?ôn, nuùi naøH tBe#n döôùi Boäng Ba, Whoa(ng giö(a eo Sa iV 6;nh Taùng tu Oe" hoùa thaønh Raøi Oaøng gioáng nhö hLnh nuùi Tu Ji, Uao nhie#u tònh ^uoác Re"u hieän tBong Roù, Uaø Vi Ñe" HH Röô c thaáH BoQ Baøng taát ca(, Saø do tha"n Sö c cu(a %haät gia UòV CoQi do Ua(H Uaùu hô D thaønh, chY cho Tö to#n ^uHùV CoQi thua"n Saø hoa Ten chY cho Tö tBong Ta chV CoQi nhö cung tBôøi Ña i Tö Ta i, chY cho Tö Oui Oe(V CoQi nhö göông Dha Se#, chY cho Tö Taùng nga"nV Ña#H Saø duH WeM Dha"n Ra i Söô cV 'aø Vi Ñe" HH thYnh ca"u chY $ie"n an Sa c, Röùc %haät Who#ng duøng ngo#n thuHeát gia(ng gia(i Boäng Ba, duH Dhoùng aùnh Taùng chY UaøH caùc coQi tBang nghie#$, Roù Saø hieMn BoQ Dha"n Hù $aät cu(a Nhö LaiV 'ô(i duø Röùc Theá To#n coù noùi nhie"u $aø Vi Ñe" HH Who#ng thaáH, taát chöa Who(i Soøng coøn nghi hoaAc, ne#n %haät $ôùi hieMn thò caùc Tònh Ñoä cho Uaø Tinh Soøng tin töô(ng öa th!ch Oaø tuøH Hù Sö a cho nV 'aø Vi Ñe" HH Dhu nhôn ^uan Taùt WHQ caùc %haät ^uoác Bo"i thöa BaZng: - 'a ch Röùc Theá To#n\ Caùc Tònh Ñoä aáH tuH Re"u nghie#$ Ta ch Oaø coù aùnh ^uang $inh, nhöng naH con chY th!ch Röô c Tanh Oe" theá giôùi Cö c La c cu(a %haät 6 /i ÑaøV Cuùi [in Röùc Theá To#n da H con DheùD tö duH Oaø chaùnh tho V 'aø Vi Ñe" HH Sö a coQi Cö c La c tBong Oo# Toá tònh Roä, Uô(i coù Ua SHù do: ,V VL nhôn duHe#n cu(a Uaø th!ch hô D Oôùi coQi Cö c La cV )V VL do nguHeän Sö c thuø thaCng cu(a %haät 6 /i Ñaø chie#u ca($V IV VL Dha(i Sö a cho n $oät coQi ReM tu ^uaùn, ta#$ nieä$ $ôùi deX Röô c ^uH nhaátV TBe#n ^uaùn ha nh, Uöôùc Dhöông tieän Ra"u tie#n taùc Hù duHe#n ca(nh go i Saø btö duHbV >hi DheùD ^uaùn töô(ng RaQ thaønh, ta#$ Röô c tö ta i Wheá hô D Oôùi cha#n ca(nh go i Saø bchaùnh tho bV - 17 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

Cha`ng ha n nhö tBong $o#n Ñòa &uaùn coù noùi:b &uaùn töô(ng nhö theá go i Saø thaáH Raát ô( coQi Cö c La c Oe" Dha"n tho#bV Ña#H ch!nh Saø btö duHbV Vaø neáu Röô c ta$ $uoäi thaáH Raát ô( 6n JöôQng ^uoác BoQ Baøng $a"u nhieä$, Who#ng theM duøng Sôøi noùi dieXn ta( cho heát, go i Saø bchaùnh tho bV >hi aáH Röùc Theá To#n Sie"n $Y$ cöôøi, töø nôi $ieäng tuo#n Ba naG$ TaCc ^uang $inh, $oXi tia Taùng Re"u chieáu Reán RYnh Ra"u Oua Ta"n 'aø ?a LaV Luùc Roù Ta"n 'aø ?a La Vöông tuH Uò gia$ ca"$ Tong ta#$ nhaQn Who#ng chöôùng nga i töø nôi [a tBo#ng thaáH Röùc Theá To#n Sie"n cuùi Ra"u Ra(nh SeX, Ra o caGn tö nhie#n taGng tieán, chöùng Röô c ^ua( 6 Na Haø$V Vi Ñe" HH Dhu nhôn Dhaùt Sôøi ho(i tBe#n RaQ [öùng Oôùi Ua(n ta#$ cu(a %haät, Sa i hô D Oôùi Ra i nguHeän cu(a Röùc 6 /i ÑaøV Vôùi Sôøi ho(i aáH, cha`ng nhöQng Bie#ng Uaø tho Dha"n %haùD !ch, $aø chuùng Tanh Rôøi Tau cuQng do Roù Röô c höô(ng nhie"u Sô i Sa c, ne#n Röùc Nhö Lai $ôùi $Y$ cöôøiV >inh &uaùn %haät Töôùng Ha(i noùi: b%haùD thöôøng cu(a chö %haät, Whi cöôøi taát coù aùnh Taùng naG$ TaCc töø nôi $ieäng chieáu BaVb Nhöng Whi %haät töø nôi tha#n Dhoùng Ba aùnh Taùng, tuøH theo $oXi choX Re"u coù Hù nghaa Oaø Tö Sô i !ch Bie#ngV Nhö aùnh Taùng töø nôi cha#n %haät Dhoùng Ba, Saø chieáu !ch chuùng Tanh ô( Ròa ngu c, töø nôi Ra"u goái Dhoùng Ba, chieáu !ch cho chuùng Uaøng TanhV Töø nôi a#$ taøng Dhoùng Ba, chieáu !ch cho chuùng ^uH( tha"nV Töø nôi Buùn Dhoùng Ba, chieáu !ch cho chuùng 6 Tu LaV Töø nôi ngö c Dhoùng Ba, chieáu !ch cho Soaøi ngöôøiV Töø nôi $ieäng Dhoùng Ba, chieáu !ch cho haøng Nhò ThöøaV Töø giö(a Ro#i $aøH Dhoùng Ba, chieáu !ch cho Uaäc caGn taùnh Ña i ThöøaV NaH aùnh Taùng naøH töø nôi Wi$ WhaMu Dhoùng Ba, chieáu ngaH RYnh Ra"u Oua Ta"n 'aø ?a La, töùc tie#u UieMu %haät tho WHù cho Oua chöùng Röô c tieMu ^ua(V Neáu aùnh Taùng töø nôi Ua ch haøo Dhoùng Ba Bo"i tBô( Oaøo Ra(nh %haät, Saø Röùc Theá To#n tho WHù cho Röông nhôn ^ua( Oò 'o" TaùtV 6 Na Haø$, TBung Hoa dòch Saø 'aát HoaønV Ña#H Saø ^ua( thöù Ua cu(a haøng Thanh VaGn, ngöôøi chöùng ^ua( naøH hoaAc nghieäD TaCD heát, Whi [a( tha#n Tanh ngaH Se#n cung tBôøi Tònh Cö, Who#ng coøn tBô( [uoáng ha giôùi nöQaV Ñöùc %haät Dhoùng ^uang gia Uò Ta"n 'aø ?a La Vöông Whieán cho Röùc Oua Ra o nhaQn $ô( $ang, chöùng Röô c Thaùnh ^ua( [e$ caùi cheát nhö giaác ngu( Who#ng coøn So SaCng Tô haQi nö(aV Vi Ñe" HH Dhu nhôn cuQng nha#n aùnh Taùng Roù, thaáH Oua Röô c Sô i Sa c, ne#n Who#ng coøn Uuo"n Ba"u, He#n ta#$ ho c Ra oV Vua Ta"n 'aø ?a La thaáH %haät, RaCc ^ua(, SeQ Ba cuøng Oôùi Dhu nhôn Ro"ng nghe ^uaùn DhaùD, nhöng tBong Dha"n Weát !ch chY noùi Reán Uaø Vi Ñe" HH cuøng naG$ tBaG$ thò nöQ, cöù theo Roù thL Uieát Tau Whi chöùng Ra o Oua Sie"n [a( tha#n ^ui tòchV - 18 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

'aáH Giôø, Röùc Theá To#n Ua(o Vi Ñe" HH: - Ngöôi coù Uieát chaGngc %haät 6 /i Ñaø caùch Ra#H Who#ng [a, ngöôi ne#n heä nieä$ Oaø ^uaùn Taùt WHQ coQi nöôùc Wia, taát tònh nghieäD TeQ Röô c thaønh tö uV NaH ta OL ngöôi noùi Boäng caùc th! du , cuQng Whieán cho Rôøi Oò Sai, taát ca( Dhaø$ Dhu $uoán tu tònh nghieäD, Röô c Tanh Oe" theá giôùi Cö c La c ô( Dhöông Ta#HV /uoán Tanh Oe" coQi aáH, Dha(i tu Ua thöù Dhöôùc: ,V Hieáu döôQng cha $e , Dhu ng thôø Tö tBöô(ng, giöQ Soøng töø Ui Who#ng gieát ha i, tu $öôøi nghieäD SaønhV )V Tho tBL Ta$ &uH, giöQ Oe n caùc giôùi, Röøng Dha $ oai nghiV IV %haùt Soøng 'o" Ñe" tin Ta#u SHù nha#n ^ua(, Ro c tu ng Winh Ña i Thöøa, WhuHeán taán ngöôøi tu haønhV 'a Rie"u nhö theá, go i Saø Tònh NghieäDV Ca#u bCoQi %haät 6 /i Ñaø caùch Ra#H Who#ng [ab, coù Ua Hù nghaa: ,V Theá giôùi Cö c La c tuH caùch $ie"n Ta 'aø $öôøi $uo#n öùc %haät Roä, nhöng taát ca( Re"u ô( tBong cha#n ta#$ cu(a ta Who#ng Bôøi gang taác, ne#n noùi Who#ng [aV )V Loä tBLnh $öôøi $uo#n öùc tuH BaZng dieäu Oie#n, nhöng neáu ngöôøi tu tònh nghieäD thaønh tö u, cuøng Oôùi Rònh ca(nh töông öng, taát TeQ Röô c thöôøng thaáH coQi Lie#n 'ang, Whi Sa#$ chung tBong $oät nieä$ Sie"n Ri ReánV IV Ha ng Dhaø$ Dhu tònh nghieäD tuH chöa Röô c tha"n tho#ng, Tong nhôø Töùc %haät tieáD daXn ne#n Röô c OaQng Tanh de#h daøngV Ca#u bnoùi Boäng caùc th! du b, cha`ng Dha(i Hù noùi coQi Cö c La c Who#ng coù, $aø OL ca(nh Ta#H %höông Oi dieäu, ta#$ Dhaø$ Dhu Whoù noMi öô c Söô ng, ne#n Röùc %haät $ôùi ta $ $öô n $oät Oaøi Tö Wieän ô( coQi naøH ReM To Taùnh] cha`ng ha n Raát ô( Cö c La c tBong Tuoát nhö Söu SH, $uoán töô(ng Raát aáH tBöôùc Dha(i ^uaùn töô(ng $oät Ouøng UaGng tuHeát, Bo"i Sa"n Sa"n töø Dhöông tieän Ri Oaøo thaät thaät ca(nhV VL caGn cô cu(a chuùng Tanh coù Rònh Oaø taùn, neáu chY noùi Oe" Rònh $o#n taát Who#ng theM nhieáD Roä heát ^ua"n Tanh, ne#n Roa n Tau Röùc %haät Sa i $ô( Ba taùn $o#n, töùc Saø da H tu Ua thöù Dhöôùc - 19 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

ReM Röô c OaQng TanhV /öôøi nghieäD Saønh Saø: Who#ng Taùt Tanh, Who#ng tBoä$ cöôùD, Who#ng taø da#$, Who#ng noùi doái, Who#ng noùi the#u deät, Who#ng noùi Ro#i chie"u, Who#ng noùi Sôøi tho# aùc, Who#ng tha$ Sa$, Who#ng giaän hôøn, Who#ng Ti $e# taø WieánV TBong Ra#H toù$ Sa i coù Ua nghieäD Saønh cu(a tha#n, Uoán nghieäD Saønh cu(a $ieäng, Oaø Ua Ua nghieäD Saønh cu(a HùV bCaùc giôùib Saø chY cho NguQ giôùi, 'aùt ^uan tBai giôùi, ThaäD giôùi, Cu tuùc giôùi, 'o" Taùt giôùi] neáu ngöôøi RaQ tho giôùi naøo, Dha(i coá gaCng giöQ cho tBoøn caùc giôùi aáHV ?ö tho tBL $oXi Soa i giôùi Re"u coù chia Saø$ Ua Uaäc: thieMu Dha"n, Ra Dha"n Oaø toaøn Dha"nV Neáu %haät tö( RaQ tBL ta$ ^uH $aø Who#ng giöQ giôùi thL Dhöôùc Sö c Weù$ Heáu, OL theá Röùc Nhö Lai WhuHe#n ne#n tuøH Dha"n $aø SaQnh tho V bÑöøng Dha $ oai nghib Saø noùi ngöôøi tu tònh nghieäD tBong Whi Ri, Röùng, naZ$, ngo"i, noùi naGng, Roäng tanh Dha(i giöQ cho nghie#$ chYnh Roan tBang, neáu coù Dha $ Sie"n tö BaGn tBaùch Taù$ hoáiV b%haùt Soøng 'o" Ñe"b Saø Dhaùt ta#$ ca"u ^u(a %haät ReM Roä $Lnh Roä ngöôøi V _aønh BeQ SHù cô ca($ thieän aùc cho Reán tBong nieä$ Oi teá, go i Saø btin Ta#u nha#n ^ua(Vb Ñöùc %haät Sa i Ua(o: - Vi Re" HH ne#n Uieát Ua thöù Dhöôùc naøH Saø chaùnh nha#n tònh nghieäD cu(a chö %haät tBong Ua Rôøi: ^uaù Whöù, Oò Sai, Oaø hieän ta iV &ua( Röùc tBong Ua Rôøi do Roù $aø thaønh ne#n go i Saø bchaùnh nha#nbV Ña#H Saø ca#u Weát Suaän daXn göông %haät, Thaùnh ReM WhuHeán taán Dhaø$ Dhu V Noùi thôøi gian nieä$ ta i Tau cuøng Saø Röùc Theá To#n $uoán chY ngaH cho Uaø Vi Ñe" HH Uieát $oät caùch thieát thaät: H chaùnh cu(a chö %haät tBong $öôøi Dhöông hieän naH Oaø cu(a Röùc 6 /i Ñaø Re"u do Ua thöù tònh nghieäD tBe#n $aø thaønh tö u V Ñöùc Theá To#n When Vi Ñe" HH Oaø Ua(o 6 Nan: bLaønh thaH, Vi Ñe" HH\ Ho#$ naH ngöôøi RaQ Wheùo ho(i Oieäc aáH\ HaQH chuù ta#$ SaCng nghe Oaø TuH ngha WHQV Nhö Lai TeQ OL taát ca( chuùng Tanh Uò giaAc Dhie"n naQo Uöùc ha i Rôøi Oò Sai $aø noùi Ba nghieäD thanh tònhV NaøH 6 Nan\ <=ng ne#n ghi nhôù Oaø tho tBL DhaùD naøH, Bo"i tuHe#n thuHeát cho Ra i chuùng cuøng UieátV NaH ta TaCD da H Vi Ñe" HH Oaø chuùng Tanh Rôøi Tau DheùD ^uaùn theá giôùi Cö c La c ô( Dhöông Ta#H V Jo nhôø Töùc %haät, haønh gia( TeQ Röô c thaáH coQi nöôùc thanh tònh Wia nhö ngöôøi ca"$ göông Taùng tö tBong thaáH $aAt

- 20 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

$LnhV >hi haønh nhôn thaáH Tö Oui Baát $a"u nhieä$ ô( coQi Wia Bo"i, Tanh Soøng Oui $öøng, Sie"n Röô c tBu Oaøo Vo# ?anh %haùD NhaXnVb Lôøi ho(i cu(a Uaø Vi Ñe" HH Baát hô D Oôùi Soøng töø Ui Sô i Tanh cu(a Raáng Thie#n Nhôn ?ö, ne#n Röùc %haät $ôùi When ngô i V Ca#u: bHaQH chuù ta#$ SaCng nghe, Oaø TuH ngha WHQb, Saø chY cho hai Dha"n OaGn Oaø tö hueäV bChuùng Tanh Uò giaAc Dhie"n naQo Uöùc ha ib Saø chY cho haøng Dhaø$ Dhu coøn Ru( nghieäD hoaAc thie#u Roát Baøng UuoäcV bNghieäD thanh tònhb töùc chY cho $öôøi Taùu DheùD ^uaùn Tau Ra#H] OL Whi haønh gia( chuHe#n ta#$ ^uaùn töô(ng, tBong $oXi nieä$ toäi chöôùng Röô c tie#u tBöø, ta#$ Ròa Sa"n tBô( thaønh Taùng Ta ch, ne#n go i Saø thanh tònhV Ñöùc %haät thuHeát DhaùD Who#ng Dha(i Sô i !ch Bie#ng cho Uaø Vi Ñe" HH, $aø ch!nh $uoán taát ca( We( höQu duHe#n Ro"ng Röô c teá Roä, ne#n Theá To#n $ôùi Ua(o ngaøi 6 Nan tho tBL Oaø tuHe#n thuHeát Sa i cho Ra i chuùng nghe V bJo nhôø Töùc %haätb Hù noùi tònh ca(nh tuH nhieä$ $a"u, nhöng nhôø Töùc %haät gia Uò ne#n Whi tu ^uaùn $o#n naøH haønh gia( TeQ Röô c thaáH coQi Cö c La cV Vo# ?anh %haùD NhaXn Ra#H theo hai ngaøi Thieän Ña o Oaø NguHe#n Chieáu, chY öôùc Oe" Ròa Oò ?ô tBu V Ñoa n tBe#n Saø Röùc %haät cöù theo Rònh $o#n $aø Whai thò ^uaùn duHe#nV %haät Ua(o Vi Ñe" HH: - Ngöôi Saø Dhaø$ Dhu, ta#$ töô(ng Heáu Weù$, chöa Röô c thie#n nhaQn, Who#ng theM ô( [a $aø tBo#ng thaáH coQi Cö c La cV Chö %haät Nhö Lai coù Dhöông DhaùD Sa Whieán cho ngöôi Röô c thaáH coQi WiaV Vi Ñe" HH thöa: - 'a ch Röùc Theá To#n\ Ho#$ naH con nhôø Töùc %haät Röô c thaáH ^uoác Roä WiaV Neáu Tau Whi Theá To#n tòch dieät, nhöQng chuùng Tanh tBöô c aùc Who#ng Saønh, Uò nguQ WhoM Uöùc naQo, Dha(i Saø$ theá naøo ReM Röô c thaáH %haät 6 /i Ñaø Oaø coQi Cö c La cc 'aø Vi Ñe" HH, tBöôùc nhôø %haät hieän Raøi ^uang $inh ne#n Röô c thaáH coQi Cö c La cV Nhöng Dhu nhôn OL Soøng thöông [oùt, $uoán chuùng Tanh Rôøi Tau Röô c Tö Sô i !ch Oe" Tònh Ñoä ne#n $ôùi thöa ho(i Dhöông DhaùD ReM Röô c thaáH $ie"n 6n JöôQng Oaø Oò hoùa chu( ô( coQi aáHV Taá$ Soøng Suo#n Suo#n ngha Reán Tö Sô i !ch cho chuùng Tanh naøH, cuQng Saø Ui ta#$ cu(a 'o" TaùtV bNguQ WhoMb coù Oò cho Saø naG$ $oùn tBöôùc cu(a Uaùt WhoMV Nhöng thuHeát naøH neáu caGn cöù nôi Ra i Ua(n /i Ñaø, thL döôøng nhö Ruùng hônV Theo >inh Vo# Löô ng Tho , nhöQng chuùng Tanh tho Tö - 21 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

Uöùc naQo cu(a nguQ aùc, nguQ thoáng, nguQ thie#u go i Saø nguQ WhoMV NguQ aùc Saø Dha $ naG$ Rie"u SoXi cu(a nguQ giôùi V >hi Dha $ naG$ Rie"u naøH, Röông nha#n Dha(i chòu nhöQng Weát ^ua( Rau Uuo"n do Sa"$ SoXi cu(a $Lnh, go i Saø nguQ thoángV Vaø do nhöQng toäi SoXi aáH, töông Sai TeQ Uò Ro a ta$ Ro" go i Saø nguQ thie#uV

+ÖÔ"I SAÙU #H&Ù# QUAÙN
,. Q-a./ Sa.t +a0t Tr12i Sa3p La0/ 4Nha5t Q-a./6. Ñöùc %haät Ua(o: - Vi Ñe" HH\ Ngöôi Oaø chuùng Tanh ne#n chuHe#n ta#$, Uuoäc nieä$ $oät choX, ReM töô(ng ca(nh giôùi Ta#H %höôngV %höông DhaùD naøH ^uaùn töô(ng aáH nhö theá naøoc %haø$ taát ca( nhöQng ngöôøi, neáu Who#ng Dha(i Uò $uø töø Suùc Tô Tanh, Re"u thaáH $aAt tBôøi SaAnV VaäH ngöôi ne#n ngo"i ngaH tha`ng, höôùng Oe" Dhöông Ta#H, ta#$ chuù Rònh $oät choX Who#ng Röô c aùi Roäng, Bo"i ^uaùn töô(ng $aAt tBôøi TaCD SaAn hLnh nhö caùi tBoáng tBeoV >hi RaQ thaáH hLnh töôùng aáH, Dha(i chuù töô(ng cho thua"n thu c, Saø$ Tao Suùc nhaC$ $aCt $ô( $aCt Re"u Röô c thaáH BoQ BaøngV /o#n Nhaät &uaùn naøH Saø Dhöông DhaùD ^uaùn töô(ng thöù nhöùtV Ca#u: bVi Ñe" Hi\ Ngöôi Oaø chuùng Tanhb Saø Sôøi tBa#n tBo ng WhuHeán nhu( cu(a Röùc %haät, Hù Ua(o: neáu Vi Ñe" HH Dhu nhôn cuøng chuùng Tanh $uoán SLa UieMn tBa"n Sao, Se#n Uôø gia(i thoaùt, Dha(i chuù ta#$ nghe, TuH ngha, Oaø tu taäD theo Dhöông DhaùD Tau Ra#H: /o#n ^uaùn thöù nhaát Töô(ng /aAt TBôøi ?aCD LaAnV Coù Ua tha#$ Hù: ,V Ta#$ Hù chuùng Tanh OaXn thöôøng taùn Soa n, $uoán thaønh tö u caùc DheùD ^uaùn Oi dieäu Tau, tBöôùc Dha(i taäD tBung tö töô(ng ReM Sa"n Sa"n Ri Ta#u Oaøo tha#$ RònhV )V CoQi Cö c La c ô( Dhöông Ta#H, Röùc %haät $uoán cho haønh gia( ta#$ nieä$ WhuHnh höôùng Oe" Ta#H %höông, ReM Tö OaQng Tanh Röô c thaønh tö uV Theo >inh Vo# Löô ng Tho thL neáu We( naøo duøng ta#$ nghi ngôø tu co#ng Röùc Tònh Ñoä, taát TeQ Sa c Oaøo Uie#n Ròa coQi Ta#H %höông Oaø coù theM Uò Ro a tBô( Sa i WieáD thai TanhV VL theá

- 22 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

coM Röùc cho Ra#H Saø Dhöông tieän Dhaù nghi Oaø Wie#n coá the#$ nie"$ tin Cö c La cV IV ÑeM cho haønh gia( tö Uieát nghieäD chöôùng $Lnh nhe haH naAng $aø chuHe#n ta#$ Taù$ hoáiV Theo Thieän Ña o Ra i Tö, Oò ToM thöù hai cu(a Tònh Ñoä To#ng, thL ngöôøi $uoán tBu ta#$ nôi Nhaät &uaùn, tBöôùc Dha(i Sö a choX thanh OaCng ngo"i Wieát daø, tua"n tö giöQ Ruùng theo DhaùD Rie"u tha#n Oaø Rie"u töùcV >eá Roù Sa i töô(ng töù Ra i nôi tha#n $Lnh, Ròa Ra i tan Oe" Dhöông Ta#H, thu(H Ra i tan Oe" Dhöông 'aCc, Dhong Ra i tan Oe" Dhöông Ño#ng, ho(a Ra i tan Oe" Dhöông Na$, cho Reán Who#ng coøn $oät $a(H tBa"nV La i töô(ng Who#ng Ra i cu(a tha#n dung hô D Oôùi hö Who#ng $öôøi Dhöông, WhaCD caùc nôi toaøn Saø hö Who#ng, cha`ng coøn $oät RieM$ tBa"n naøoV Xong, Sa i töô(ng naG$ Ra i cu(a tö tha#n Re"u Who#ng, duH coøn coù thöùc Ra i ngöng Ro ng SaAng tBong, döôøng nhö $aAt göông toaøn TaùngV ?au Whi tBa(i ^ua caùc Dhöông tieän tBe#n, Soa n töô(ng Röô c tie#u tBöø, ta#$ Sa"n Sa"n an RònhV _o"i $ôùi töø töø [oaH ta#$ höôùng Oe" Dhöông Ta#H ^uaùn WHQ Töôùng /aAt TBôøi ?aCD LaAnV Neáu Saø Uaäc thöô ng caGn, thL Whi Whô(i ^uaùn, Sie"n thaáH Töôùng /aAt TBôøi LaAn hieän Ba, Rang Whi ca(nh hieän, haønh gia( hoaAc thaáH Oa"ng Nhaät nhö Ro"ng tie"n Sôùn, hoaAc nhö $aAt göông tBoøn toV Cöù nôi hieän töôùng aáH $oXi ngöôøi tö thaáH nghieäD chöôùng $Lnh naAng haH nhe V Caùc töôùng nghieäD aáH nhö Tau: ,V HaCc chöôùng, nhö $a#H Ren che $aAt tBôøiV )V Hoaøng chöôùng, nhö $a#H Oaøng che $aAt tBôøiV IV 'a ch chöôùng nhö $a#H tBaCng che $aAt tBôøiV Ña i ReM nhö Whi $aAt Nhaät Uò caùc thöù $a#H Whoùi che thL hLnh töôùng Who#ng hieMn Soä] Whi ta#$ chuùng Tanh Uò nghieäD che, taát ^uaùn ca(nh Who#ng Röo c Taùng SaAng BoQ BaøngV Neáu thaáH Uieát nghieäD töôùng cu(a $Lnh, haønh gia( Dha(i Tö(a Tang Ra o tBaøng cho nghie#$ Ta ch, Bo"i ch! ta#$ Taù$ hoái, WHø chöøng naøo nghieäD tie#u heát $ôùi tho#iV Luùc ta#$ Röô c thanh tònh, töôùng $aAt Nhaät hieän Ba Taùng Tuoát BoQ Baøng, haønh gia( cuQng Röøng Tanh ta#$ chaáD tBöôùcV Neáu Whô(i Soøng tha$ chaáD, nhaät töôùng TeQ Bung Roäng, hoaAc $ôø aù$, hoaAc Uieán RoMi thaønh nhie"u $aøu, tö ta#$ $Lnh cuQng Who#ng He#nV %ha(i döùt Soøng tha$ tBöôùc, nhieáD ta#$ Oaøo Rònh, caùc töôùng aáH TeQ $aátV ?ö taø, chaùnh, RaCc, thaát cu(a caùc $o#n ^uaùn Tau cuQng Ro"ng nhö Ra#HV Ña i ReM nhö ^uaùn $aAt tBôøi thaáH $aAt tBôøi, ta#$ ca(nh Taùng SaAng töông öng, go i Saø chaùnh ^uaùnV Neáu ^uaùn $aAt tBôøi thaáH caùc hLnh töôùng ta D, ta#$ ca(nh Boái Roäng Who#ng töông öng Saø taø ^uaùnV

- 23 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

7. Q-a./ N81.c 9 ./: Tha2/h ;a</: 4Th-=> Q-a./6. >eá Sa i ^uaùn töô(ng nöôùc, thaáH $oät Ouøng nöôùc tBong Tuoát Röùng SaAng] Dha(i thaáH cho BoQ Baøng, Hù Röøng Dha#n chia Boái Soa nV >hi thaáH töôùng aáH Bo"i ne#n töô(ng nöôùc Roùng thaønh UaGngV ÑaQ thaáH UaGng tBong nga"n Taùng aùnh, Sa i töô(ng Roù Saø Raát Söu SHV Ña#H Saø $o#n Thu(H Töô(ng, cuQng Saø DheùD ^uaùn thöù haiV /o#n ^uaùn naøH daXn nhaäD coù Ua SôùD chuHeMn Uieán] tBöôùc töô(ng nöôùc, Weá Roù töô(ng UaGng, Tau Sa i töô(ng Söu SHV VL Raát Söu SH ô( coQi naøH tuHeät Who#ng, $aø nöôùc Roùng thaønh UaGng Soaøi ngöôøi coù theM thaáH Uieát Röô c, ne#n Dha(i $öô n Dhöông tieän tBe#nV La i Raát ô( coQi naøH coù nuùi non goø noXng ha"$ hoá cao thaáD Who#ng Ro"ng, ne#n %haät $uoán Re$ $aAt nöôùc ReM chY Tö UaZng Dha`ng cu(a Ua(o Ròa nôi coQi WiaV Theo coM Röùc, ngöôøi $uoán tu DheùD ^uaùn naøH, Oe" oai nghi tBu tha#n cuQng Ro"ng nhö $o#n Nhaät &uaùnV Haønh gia( ne#n ô( choX OaCng SaAng, nôi giöQa Ro#i $aøH daùn $oät $ieáng giaáH tBaCng tBoøn UaZng ha t Raäu, Bo"i ngo"i Roái tBöôùc Uo"n nöôùc, $oät Soøng chaG$ chuù nhLn Oaøo RieM$ tBaCng cu(a Uoùng $Lnh in tBong nöôùcV V! nhö ngöôøi Röùng ga"n ao nöôùc Toùng gô n thL thaáH Uoùng göông $aAt $Lnh in tBong nöôùc thoa t daøi thoa t ngaCn, thoa t Boäng thoa t he D, thoa t coù thoa t Who#ngV Neáu ngöôøi aáH Re$ heát ta#$ tö chaG$ chuù nhLn Oaøo Uoùng göông $aAt, thL gia#H Sa#u ca($ thaáH Toùng Sa"n Sa"n nho(, töôùng göông $aAt Sa"n hieMn SoäV Ñoù Saø do co#ng naGng cu(a Rònh ta#$V %höông tieän chaG$ chuù nhLn RieM$ tBaCng giöQa Ro#i $aøH cu(a Uoùng $Lnh in tBong nöôùc ReM Ri Reán Rònh ta#$ cuQng nhö theáV Neáu Whi nhLn thaáH RieM$ tBaCng di Roäng Saø ta#$ $Lnh coøn chöa SaCng He#nV Luùc thaáH RieM$ tBaCng Who#ng di Roäng, Dha(i thö( [e$ Rònh ta#$ cu(a $Lnh thua"n nhaát chöa] tBöôùc tie#n SaáH ha t ga o] Weá Roù SaáH ha t Raäu, Tau Sa i SaáH ha t taùo Sieäng Oaøo Uo"n nöôùcV Neáu ca( Ua Sa"n thö(, OaXn thaáH RieM$ tBaCng Uaát Roäng, Roù Saø ta#$ RaQ an tBu V %höông tieän naøH Whi taäD thaønh, Tö töô(ng nöôùc Röùng SaAng, töô(ng UaGng, töô(ng Raát Söu SH Who#ng WhoùV ?. Q-a./ *a=/h T81./: Tre@/ A81.i 9aBt L8- L> 4;a= 9Ca Q-a./6. /o#n töô(ng naøH thaønh Bo"i, tieáD ^uaùn thaáH Raát Söu SH tBong ngoaøi choùi TuoátV Jöôùi aáH coù tBaøng Wi$ cöông thaát Ua(o Oaøng aùnh RôQ Raát Söu SHV TBaøng naøH coù Ru( taù$ goùc theo taù$ - 24 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

Dhöông, $oXi $oXi Dhöông dieän do tBaG$ thöù Uaùu hô D thaønh, $oXi $oXi Ua(o cha#u coù ngaøn tia Taùng, $oXi $oXi tia Taùng coù taù$ Oa n Uoán ngaøn $aøu, choùi Raát Söu SH nhö ngaøn öùc $aAt tBôøi, nhLn Who#ng theM [ieát\ Ña#H Saø chuHeMn ^uaùn töø theM Raát Söu SH tBong Tuoát, hieän Ba caùc töôùng tBang nghie#$V TBong VaQng ?anh Luaän, ngaøi Thie#n Tha#n RaQ dieXn ta(: b&uaùn töôùng theá giôùi WiaV ThaCng dieäu hôn Ua coQiV Cöùu caùnh nhö hö Who#ngV _oäng Sôùn Who#ng Uie#n teáVb /aáH ca#u naøH Saø thuHeát $inh chung Oe" Dha"n Söô ng Raát Rai ô( coQi Cö c La cV Ñoa n Winh OaGn tBe#n Ra#H RaQ chY BoQ Tö tBang nghie#$ döôùi Ua(o RòaV TBong aáH neáu teá Dha#n Ba, coù Ua(H Tö WieänV ,V ThuHeát $inh tBaøng theM Saø chaát Oo# Saäu Wi$ cöôngV )V 'a(o tBaøng RôQ Raát Taùng BôQ tBang nghie#$V IV 'a(o tBaøng coù caùc goùc theo taù$ DhöôngV KV TBaøng aáH do tBaG$ thöù Uaùu hô D thaønh, Toá Söô ng nhö tBa"n TaV *V Caùc Uaùu Dhoùng Ba Who#ng Söôøng tia Taùng chieáu Tuoát Reán Oo# Uie#n teáV +V 6;nh Taùng nhie"u $aøu TaCc Sa Whaùc nhau, Toi WhaCD caùc Dhöông tuøH cô Uieán hieänV NV NhöQng ^uang TaCc aáH to(a $uo#n Dhöông Taùng BôQ nhö ngaøn öùc $aAt tBôøi] ngöôøi $ôùi Tanh Oe" Who#ng theM nhLn WhaCD heát Röô cV Coù Sôøi When BaZng: >i$ cöông thaát Ua(o tBaøng, _ö c BôQ TaCc tha"n ^uang\ Taù$ $aAt thaønh cha#u Uaùu, /uo#n Dhöông to(a aùnh OaøngV Nhieä$ $a"u tBaG$ nieä$ döùt, TBong Ta ch RieM$ tBa"n tanV &uaùn ngoä Oo# Tanh nhaXn, ?ie#u Oaøo Cö c La c Uang\ TBe#n Raát Söu SH coù da#H hoaøng Wi$ [en SaXn cuøng thaát Ua(o, Dha#n chia caùc Whu Oö c Baønh BeQ tBang nghie#$V /oXi $oXi thöù Uaùu coù naG$ tBaG$ TaCc WHø ^uangV Caùc aùnh Taùng naøH hLnh nhö hoa, hoaAc nhö tBaGng, Tao, chieáu Se#n hö Who#ng Weát thaønh Raøi ^uang $inh Sô Sö(ngV Ngaøn $uo#n Sa#u caùc do tBaG$ thöù Uaùu hô D thaønh, $oXi $oXi Sa#u Raøi, hai Ue#n Re"u coù tBaG$ öùc tBaøng hoa cuøng Oo# Söô ng nha c Wh! ReM tBang nghie#$V Taù$ thöù gioù nhe $aùt töø nhöQng Raøi ^uang $inh thoMi Ba, coM Roäng caùc nha c Wh!, dieXn thaønh tieáng: WhoM, Who#ng, Oo# thöôøng, Oo# ngaQV TBöôùc RaQ noùi Tö tBang nghie#$ döôùi Raát Söu SH, Roa n naøH Sa i tBa"n thuaät ca(nh tBang nghie#$ nôi Ua(o Ròa Oaø hö Who#ngV Theo ngaøi Thieän Ña o, da#H Oaøng chY cho Röôøng Taù UaZng Oaøng - 25 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

Boøng Dha#n chia caùc Whu Oö c döôøng nhö nhöQng Tô i da#H UaZng OaøngV Coù choX noùi Saø töøng Whoa(ng coät tBu thaáD tBeo da#H Sie#n to(a UaZng OaøngV Cö c La c, hoaAc SaáH ta D Ua(o Saø$ Raát, Söu SH Saø$ Röôøng] hoaAc SaáH Söu SH Saø$ Raát, Ua ch ngo c Saø$ Röôøng, hoaAc SaáH tö( Wi$, Ua ch nga#n Saø$ Raát, tBaG$ Uaùu Saø$ Röôøng] hoaAc SaáH ngaøn $uo#n thöù Uaùu Saø$ Raát, hai, Ua thöù tBa#n Ua(o Saø$ Röôøng] hoaAc SaáH Uaát Wha( thuHeát thöù Uaùu Saø$ Raát, Uaát Wha( thuHeát thöù Uaùu Saø$ RöôøngV Nhö theá, Raát Rai Oaø Röôøng Taù do töø $oät cho Reán Oo# Söô ng thöù Uaùu thaH RoMi [en SaXn hô D thaønh, $oXi $oXi haøo ^uang, $aøu TaCc Re"u Who#ng Ro"ng $aø Who#ng ta D Soa nV Haønh gia( chôù Sa"$ töô(ng Röôøng Taù chY UaZng Oaøng $aø Who#ng coù caùc thöù Uaùu WhaùcV Töø ca#u: b$oXi $oXi thöù Uaùu coù naG$ tBaG$ TaCc WHø ^uangb Oe" Tau, Saø noùi Tö tBang nghie#$ tBe#n hö Who#ngV TBong aáH coù Taùu RieM$: ,V Cha#u Uaùu Dhoùng Ba nhie"u aùnh Taùng] )V Noùi caùc th! du ReM hieMn töôùng cu(a aùnh Taùng] IV 6;nh Taùng Weát thaønh Raøi ^uang $inh] KV 6;nh Taùng Uieán thaønh Sa"u caùc] *V 6;ng Taùng Uieán thaønh tBaøng hoa Oaø nha c Wh!] +V Töø ^uang Raøi Dhaùt Ba gioù nhe coM Roäng nha c Wh! thaønh tieáng DhaùDV Gioù Tanh töø taù$ Dhöông ne#n noùi taù$ thöù, OL coQi Wia Who#ng thôøi tieát, Röùc %haät $uoán tH( Roái coQi naøH ne#n go i Saø btaù$bV Coù Sôøi When BaZng: Ñaát Uaùu tBang nghie#$ Whoù Taùnh Söôøng, Nhieä$ $a"u ^uang TaCc chieáu $öôøi DhöôngV La"u cha#u caùc ngo c hoøa thanh nha c, Laù U!ch hoa ^uHønh SaXn dieäu höôngV 'a(o Raøi SaáD Saùnh Oe( Wi$ nga#n, 'a(o caùi ^uang huH tö chuHeMn Oa"nV %hi Dhaát Ua(o tBaøng theo gioù thoa(ng, Hö Who#ng nghLn TaCc Ua(o höông Oa#nV TuøH ta#$ nha c Uaùu SöQng Sôø [oaùH, 'uo#ng tieáng Oie#n a#$, aùnh Taùng daøiV TBa"n nieä$ ngaøn $uo#n Re"u tuHeät t!ch, >ho#ng gian thaùnh chuùng nhe nhaøng UaHV >hi $o#n töô(ng naøH RaQ thaønh, Dha(i ^uaùn $oXi $oXi chi tieát cho cö c BoQ Baøng, nhaC$ $aCt $ô( Re"u coù theM thaáH, Who#ng ReM tan $aát duH tBöø giôø aGn ngu(, ngoaøi taát ca( thôøi Re"u ghi nhôù Oieäc aáHV Töô(ng Röô c nhö theá go i Saø thaáH coQi Cö c La c - 26 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

Oe" Dha"n tho#V Neáu Röô c ta$ $uoäi, haønh gia( TeQ thaáH BoQ Baøng ca(nh töôùng cu(a Raát nöôùc Wia, Who#ng theM WeM [ieátV Ña#H Saø $o#n Ñòa Töô(ng, thuoäc Oe" DheùD ^uaùn thöù UaV Ñöùc %haät Ua(o ngaøi 6 Nan: - <=ng ne#n ghi nhôù da H cu(a ta, ReM OL taát ca( chuùng Tanh $uoán thoaùt WhoM Rôøi Tau tBuHe"n thuHeát $o#n Ñòa &uaùn naøHV Neáu thaønh tö u DheùD töô(ng Ra#H, TeQ tBöø Röô c tBong taù$ $öôi öùc WieáD Tanh tö(V >hi [a( Uaùo tha#n, We( aáH ^uHeát Rònh Tanh Oe" Tònh &uoác, nôi Soøng Who#ng coøn nghi nga iV &uaùn nhö theá, go i Saø chaùnh ^uaùnV Neáu töô(ng Tai Whaùc, Saø taø ^uaùnV Ca(nh Cö c La c tuH nhieä$ $a"u, nhöng ngöôøi tu neáu duøng Soøng t!n thaønh chuHe#n chuù, H theo Sôøi da H $aø haønh tBL, nhôø Töùc %haät gia Uò, TeQ tö Röô c thaáHV /o#n töô(ng naøH coù hai Dha"n: neáu thaáH Dha"n tho# thuoäc Oe" tieä$ töô(ng ^uaùn, thaáH Dha"n teá dieäu go i Saø thaät ^uaùnV Chuùng Tanh töø Oo# Söô ng WieáD Reán naH haZng Ro a ta$ do" chòu nhie"u noXi WhoM, duø Röô c höô(ng Dhöôùc nhôn thie#n cuQng $ong $anh nhö Uo t nöôùc, Töông $aiV Ngöôøi naøo tBuHe"n DhaùD Tònh Roä ReM cho Soaøi höQu tLnh Röô c gia(i thoaùt, töùc Saø Saø$ tho(a $aQn Ui ta#$ cu(a %haät Oaø Ua(n hoaøi [uaát theá cu(a Nhö LaiV Cho ne#n Raáng Ñie"u Ngö $ôùi a#n ca"n Ua(o ngaøi 6 Nan tuHe#n hoaùV >inh Thanh Tònh Giaùc noùi: - Neáu ngöôøi naøo Roái Oôùi $o#n Tònh Ñoä nghe nhö Who#ng nghe, Uieát nhö Who#ng Uieát, taát We( aáH Oöøa ô( ta$ aùc Ra o Ba hoaAc coøn nhie"u toäi chöôùng, ne#n Who#ng Tanh Röô c Soøng tin töô(ngV Nhö Lai noùi We( aáH Weù$ Dhuùc duHe#n tBe#n Röôøng gia(i thoaùtV La i >inh noùi: - Neáu ngöôøi naøo nghe DhaùD Tònh Ñoä Sie"n thöông $öøng Bôi Seä, ca($ Roäng Reán caùc cha#n So#ng nôi tha#n Re"u Bô n Röùng, ne#n Uieát We( aáH Rôøi tBöôùc RaQ töøng nghe, tin Oaø tu taäD $o#n naøHV Nhö We( aáH chaùnh nieä$ tu haønh, taát TeQ Röô c OaQng TanhV Toù$ Sa i, $o#n Ñòa &uaùn neáu tu thaønh, taát dieät Röô c Oo# Uie#n toäi chöôùngV Ñôøi nhaø Ñöôøng Ue#n TBung Hoa, Ña i Ha nh DhaùD Tö caát a$ ô( Thôùi ?ôn tu tònh nghieä$V &ua hai $öôi $oát ngaøH - 27 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

chuHe#n töô(ng, ta#$ nhaQn DhaùD Tö tho#ng Tuoát, thaáH BoQ Raát Söu SHV Ñeán Tau tBong Suùc Rau Uònh, töôùng aáH Sa i hieän, Ngaøi Ua(o Ro" chuùng: - Ta Who#ng ^uaùn töô(ng $aø Raát Uaùu hieän Ba, Ra#H taát Saø duHe#n Saønh Tanh 6n döôQng OaäHV Co#ng Röùc Ròa ^uaùn ^ua( thaät Who#ng Söôøng\ D. Q-a./ T81=/: *a@> ;a.- 4;a= Th E Q-a./6. Ñöùc %haät Ua(o 6 Nan Oaø Vi Ñe" HH: - /o#n Ñòa Töô(ng RaQ thaønh, Weá tieáD ^uaùn Ca#H 'aùuV /uoán tu DheùD ^uaùn naøH, Dha(i töô(ng Baønh BeQ Ua(H SôùD haøng ca#H, $oXi ca#H cao taù$ ngaøn do tua"n, Ra"H Ru( hoa Saù thaát Ua(oV /oXi $oXi hoa Saù hieMn Dhaùt nhöQng ^uang TaCc Uaùu Sa V TBong TaCc Söu SH chieáu aùnh Taùng Oaøng, tBong TaCc Dha Se# chieáu aùnh Taùng Ro(, tBong TaCc $aQ naQo chieáu aùnh Taùng [a cöø, tBong TaCc [a cöø chieáu aùnh Taùng Su c cha#n cha#uV Ña i Whaùi caùc ca#H, hoa, Saù Re"u UaZng Tan ho#, hoM Dhaùch, hoaAc taát ca( thöù dò Ua(o, tBang nghie#$ Bö c BôQV TBe#n $oXi $oXi ca#H coù Ua(H SôùD Söôùi dieäu cha#n cha#u che Dhu(] giöQa $oXi ta"ng Söôùi coù naG$ tBaG$ öùc cung Rieän dieäu hoa, nghie#$ Re D nhö cung %ha $ VöôngV TBong Roù coù caùc Thie#n Ro"ng, $oXi Oò tBang nghie#$ UaZng caùc chuoXi ngo c go"$ naG$ tBaG$ öùc ha t Th!ch Ca THø LaGng Giaø /a NiV 6;nh Taùng cu(a nhöQng ha t ngo c naøH chieáu [a Reán $oät tBaG$ do tua"n, Oo# cuøng Bö c BôQ nhö ^uang $inh cu(a tBaG$ öùc Oa"ng nhaät nguHeät hoøa hô DV Ngoaøi nhöQng ha t ngo c nghie#$ Töùc coøn [en SaXn caùc cha#u Uaùu Whaùc, $aøu TaCc Re"u Saø Uaäc thöô ngV CoQi Cö c La c Boäng BaQi Oo# Uie#n, $oXi Whu Oö c Re"u coù Ua(H SôùD haøng ca#H, Ra#H Saø chY dieMn ta( $oät Dhöông [öùV Jo tua"n cuQng go i du thieän na, Saø Whoa(ng caùch giöQa hai dòch RLnh EtBa $F Ue#n Thie#n TBuùc] theo nhie"u nhaø chuù gia(i, SaáH Uoán $öôi daA$ Saø$ chuaMn RònhV Caùc ca#H thaát Ua(o, coù ca#H thua"n Saø $oät thöù Uaùu, coù ca#H do hai, Ua, Uoán, cho Reán nhie"u thöù Uaùu ta o thaønhV Cha`ng ha n nhö tha#n ca#H UaZng tö( Wi$, caønh UaZng Ua ch nga#n, Saù UaZng Tan ho#, hoa UaZng Ua ch ngo c, tBaùi UaZng cha#n cha#uV NhöQng chaát Uaùu, coù thöù $aøu naøo chieáu aùnh Taùng naáH, coù thöù Sa i Dhoùng Ba aùnh Taùng WhaùcV Ña#H Re"u do tònh ta#$ Oo# Saäu Oaø co#ng Röùc Oi dieäu cu(a %haät 6 /i Ñaø Söu [uaátV - 28 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

Caùc Ua(o tho , $oXi ca#H coù Ua(H ta"ng cao, tBe#n $oXi ta"ng coù Söôùi cha#u Uao Dhu(, giöQa $oXi ta"ng Söôùi coù cung Rieän dieäu hoa, tBong cung Rieän coù caùc Thie#n Ro"ng, Oaø $oXi Thie#n Ro"ng hLnh $a o nghie#$ Re D, tBang Töùc UaZng chuoXi ngo c cuøng caùc thöù dò tha(o, Th!ch Ca THø LaGng Giaø, TBung hoa dòch Saø NaGng Thaùnh] /a Ni, dòch Saø Vo# Caáu, hoaAc Nhö 8; Cha#uV Coù Sôøi When BaZng: Tònh ta#$, co#ng Röùc nhieä$ $a"u Tanh, 'a(H SôùD haøng ca#H dieäu ^ua( thaønhV Ngo c Oaøng Saù Saù, Cha#u Uaùu caønh caønhV _ö c BôQ $a ni TaCc dieäu thanh, Töø Ui Ra o chaùnhV Xuaát theá caGn Saønh, Löôùi Uaùu ta"ng ta"ng Dhu( WhaCD ^uanhV Cung Rieän dieäu hoa UaøH Soäng SaXH, Nghie#$ Re D thie#n Ro"ng tBLnh $oXi Oe(V Ngaøn $uo#n Who#n ta( neùt tinh anh\ NhöQng ca#H Uaùu aáH haøng haøng Roái nhau, Saù Saù thuaän nhau, giöQa Whoa(ng caùc Saù Tanh hoa Re D $a"u, tBe#n hoa tö nhie#n coù tBaùi thaát Ua(oV /oXi $oXi Saù ca#H Boäng hai $öôi SaG$ do tua"n, coù ngaøn $aøu TaCc, Oaø tBaG$ thöù Röôøng ga#n hLnh nhö chuoXi anh Sa c cu(a chö Thie#nV Caùc hoa choùi Soä TaCc Oaøng die#$ Dhuø Raøn, Bö c BôQ nhö nhöQng Ooøng Sö(a, uHeMn chuHeMn giöQa SaùV Töø hoa Sa noMi Tanh tBaùi ^u! hLnh nhö ULnh Uaùu cu(a tBôøi cu(a tBôøi Ñeá Th!chV Vaø töø tBaùi $a"u chieáu aùnh Taùng Bö c BôQ hoùa thaønh tBaøng Dhan cuøng Oo# Söô ng Ua(o caùiV TBong Ua(o caùi a(nh hieän taát ca( %haät Tö cu(a Ua ngaøn theá giôùi Oaø H chaùnh $öôøi Dhöông coQi %haätV >hi thaáH Ua(o tho Bo"i, ne#n theo thöù SôùD ^uaùn tha#n ca#H, caønh, Saù, hoa, ^ua(, $oXi $oXi Re"u cho BoQ BaøngV Ña#H Saø $o#n tho töô(ng, thuoäc Oe" DheùD ^uaùn thöù töV Taát ca( ca#H Uaùu ô( coQi Cö c La c Re"u do co#ng Röùc Oi dieäu cu(a %haät 6 /i Ñaø hoùa hieän, ne#n Whaùc Oôùi ca#H nôi noQi Ta 'aøV NhöQng ca#H aáH Re"u cao Sôùn UaZng nhau, Who#ng coù ca#H naøo $ôùi Tanh hoaAc coXi cheát, cuQng Who#ng coù töø thaáD nho( Bo"i Sa"n Sa"n Sôùn Se#nV Ñoa n tBe#n Saø thuHeát $inh Tö tBang nghie#$ Tai Uieät cu(a caønh, Saù, hoa, ^ua( caùc Ua(o tho V %haät Tö Saø nhöQng töôùng: thò Tanh, [uaát gia, thaønh Ra o, thuHeát DhaùD, nhaäD ne# hoaønV Chaùnh Uaùo chY cho ngöôøi, H Uaùo chY cho - 29 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

ca(nhV Caùc Ua(o tho , töø tha#n ca#H, caønh, Saù, hoa, ^ua(, $oXi Soa i Re"u do töø $oät cho Reán nhie"u thöù Uaùu hô D thaønh] ca#H cao taøng Boäng, hoa ^ua( Sa i nhie"u, Tö tha"n Uieán cuQng Oo# Söô ngV /oät ca#H RaQ OaäH thL caùc ca#H WhaCD tBong nöôùc cuQng theá, duH tBöø 'o" Ñe" tho cu(a %haätV TBong ca#u Weát, OL Tô ta#$ Hù haønh gia( ta D Soa n, ne#n Röùc %haät da H Dha(i tua"n tö ^uaùn $oXi chi tieát töø tha#n ca#H, Söôùi Uaùu, cung Rieän, Thie#n Ro"ng cho Reán tBaùi $a"u hieän Ba tBaøng Dhan, Ua(o caùiV >hi Töùc ^uaùn töô(ng RaQ thaønh thu c Bo"i, caùc ca(nh aáH Ro"ng thôøi hieän Ba tBöôùc $aCtV Coù Sôøi When BaZng: TBang nghie#$ Ra#u chY $oät, /a"u nhieä$ coù $uo#n ngaøn\ >haCD [öù WHø tBa#n Ua(o, Ña"H tBôøi Oo# caáu ^uangV Ca#H hoøa Söôùi Uaùu tBuø$ Who#ng Rieän, TBaùi hieän $öôøi Dhöông coQi theá gianV F. Q-a./ A N81.c ;a.t * @/: 98.c 4;a= TrG Q-a./6. >eá Sa i ^uaùn töô(ng nöôùc caùc 'a(o TBLV CoQi Cö c La c coù taù$ ao nöôùc 'aùt Co#ng Ñöùc, $oXi ao do Ua(H Uaùu hô D thaønhV NhöQng thöù Uaùu co#ng Röùc, $oXi ao do Ua(H Uaùu hô D thaønhV NhöQng thöù Uaùu naøH taùnh chaát nhu nhuHeXn, töø Nhö 8; Cha#u Vöông Tanh BaV Nöôùc ao Dha#n thaønh $öôøi Uoán chi nhaùnh, $oXi doøng chieáu Soä TaCc $a"u Ua(H UaùuV Thaønh ao UaZng Oaøng Boøng, RaùH ao tBa(i caùt Wi$ cöông ta D TaCcV /oXi ao nöôùc coù Taùu $öôi öùc hoa Ten thaát Ua(o, Oaø $oXi hoa Ten tBoøn Boäng $öôøi hai do tua"nV CoQi Cö c La c coù Baát nhie"u ao Uaùu, tBong Ra#H noùi taù$ ao Saø chY WeM $oät Whu Dhaän Oaø ReM cho Oöøa Oôùi ca(nh cu(a ^uaùn tB!V Theo Sôøi gia(i cu(a coM Röùc, taù$ Ua(o tBL coù nhöQng Sa ch tho#ng nhau, chia thaønh $öôøi Uoán doøng nöôùc cha(H ^ua Sa i caùc aoV Töø thaønh Uö c, caùc Soùt, cho Reán nöôùc tBong ao Re"u Saø Ua(H Uaùu do Nhö 8; Cha#u Vöông Tanh BaV TBong Ra#H noùi thaønh ao UaZng Oaøng Boøng, RaùH ao tBa(i caùt Wi$ cöông ta D TaCc, cho Reán noùi Ua(H Uaùu, cuQng Saø chY WeM $oät Dhöông dieänV Thaät Ba caùc Ua(o tBL hoaAc thua"n $oät chaát Uaùu, hoaAc do hai, Ua, Uoán cho Reán Oo# Söô ng chaát Uaùu [en SaXn ta o thaønhV Nöôùc ao RaQ töø Nhö 8; Cha#u Vöông Tanh, töùc Saø thuoäc Oe" Nhö 8;ù Thu(HV Nöôùc naøH coù taù$ co#ng Röùc: ,V TBong Ta ch, tBôn nhua"n, nhieáD Oe" TaCc nhaäDV )V Thô$ tho Who#ng $uøi ho#i, nhieáD Oe" höông nhaäDV IV Nhe nhaøngV KV /aùt $e(V *V Nhu nhuHeXn] Ua Rie"u naøH nhieáD Oe" [uùc nhaäDV +V Ngon ngo t, nhieáD - 30 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

Oe" Oò nhaäDV NV 0oáng Oaøo Rie"u hoøa, th!ch HùV .V 0oáng [ong, taGng !ch tha#n caGn, tie#u tBöø caùc Ueänh] hai Rie"u nhieáD Oe" DhaùD nhaäDV Nöôùc $a ni tBong ao cha(H Se#n [uoáng theo co ng Ten Oaø Suo"n Oaøo caùc caùnh hoa, Dhaùt Ba tieáng nhieä$ $a"uV 6=$ thanh naøH tuHe#n dieXn nhöQng DhaùD >hoM, >ho#ng, Vo# Thöôøng, Vo# NgaQ, caùc $o#n 'a La /aät, hoaAc When ngô i töôùng toát cu(a chö %haätV Töø Nhö 8; Cha#u Vöông Sa i tuo#n Ba aùnh Taùnh Oaøng $a"u nhieä$, hoùa thaønh caùc TaCc chi$ Uaù Ua(oV Tieáng chi$ thanh dieäu hoøa nhaQ cuøng tBoMi gio ng When ngô i nieä$ %haät, nieä$ %haùD, nieä$ TaGngV Ña#H Saø $o#n Töô(ng 6o Nöôùc 'aùt Co#ng Ñöùc, thuoäc Oe" DheùD ^uaùn thöù naG$V Ñoa n nöôùc $a ni cha(H Se#n [uoáng, theo tBong chaùnh OaGn coù $aáH chöQ bta"$ tho thöô ng ha bV Ngaøi NguHe#n Chieáu gia(i chöQ btho b Saø co ng Ten, Hù noùi nöôùc $a ni cha(H Se#n co ng Ten Suo"n Oaøo caùc caùnh hoa Dhaùt Ba tieáng DhaùD, Bo"i theo co ng Ten cha(H [uoáng aoV Ngaøi Thieän Ña o Sa i gia(i Boäng hôn, Saø cha`ng nhöQng nöôùc cha(H Se#n co ng Ten $aø coøn Se#n Uôø cha(H Se#n [uoáng theo caùc ca#H Uaùu ^uanh ao, OL Ra#H thuoäc Oe" Nhö 8; Thu(HV Nöôùc Uaùu Dhaùt Ba dieäu a#$ Who#ng nhöQng chY noùi Uao nhie#u DhaùD, $aø coøn thuHeát $inh nieä$ $e# Oo ng cu(a chuùng Tanh, ta#$ Ui tB! cu(a 'o" Taùt hoaAc noùi DhaùD Nhôn Thie#n, DhaùD Nhò Thöøa, DhaùD Ña i Thöøa Oe" haøng Ròa tie"n, Ròa thöô ng, hoaAc noùi ta$ tha#n cu(a %haät] tBong chaùnh OaGn duH daXn Dha"n Ra i Söô cV bCaùc TaCc chi$ Uaù Ua(ob, Hù noùi cha`ng Dha(i $oät Soaøi chi$ $aø coù nhie"u thöù, nhö tBong tieMu Ua(n noùi caùc hoùa ca"$: Ua ch ha c, WhoMng töôùc, anh OoQ, [aù Sô i, ca SaGng ta"n giaø, Oaø nhöQng gioáng: Dhuø, nha n, oan öông theo Winh OaGn Tau Ra#HV b%haätb Saø Raáng Tha"H Vo# Thöô ng Dhaù taø chaáD, WhuHe#n höôùng thöô ng cu(a chuùng TanhV b%haùDb Saø thuoác $a"u tBöø Uònh Roäc Dhie"n naQo, ho"i Dhu c DhaùD tha#n thanh tònh cho Soaøi höQu tLnhV bTaGngb Saø Buoäng Dhöôùc cu(a ^ua"n Tanh, neáu We( naøo duøng Soøng t!n höôùng cuùng döôøng TeQ Röô c ^ua( Dhöôùc Nhôn Thie#n Oaø gieo nha#n gia(i thoaùtV /a ni cha#u RaQ Tanh nöôùc Uaùt Röùc, Sa i Dhoùng TaCc Wi$ ^uang, hieMn BoQ cha`ng nhöQng coù co#ng naGng Dhaù tBöø toái taG$, $aø coøn haH thi taùc %haät Tö V Coù Sôøi When BaZng:

- 31 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

TBang nghie#$ Taùng Ta ch tBôøi Thanh Thaùi, 6o Uaùu $e#nh $ang döôøng Ra i ha(iV Chi$ hoùt thanh a#$ giu c tYnh $ô, Nöôùc dieäu tBong nga"n tBo#i SöQng SôøV 6;nh Taùng thaønh ao Uuo#ng Bö c BôQ, Nhie"u TaCc hoa Ten Rua hôùn hô(V 'o" Taùt nhe Ri to(a Ua(o höông, 'a(o höông tu thaønh $a#H Ua(o ^uangV 'a(o ^uang Oa#n hieän nghLn Ua(o caùi, 'a(o caùi hö Who#ng che Ua(o tBaøngV 'a(o tBaøng Dhi Dhaát Oa#H Wi$ Rieän, >i$ Rieän Söôùi cha#u tha"n dieäu UieánV Jieäu Uieán Oo# cuøng Ua(o ngo c Sinh, 'a(o Sinh Ua(o nha c ngaøn tBuøng chuHeMnV >i$ Rieän %haät tuHe#n DhaùD dieäu thöôøng, HaZng Ta Thaùnh chuùng SaCng tö SöôngV HöQu duHe#n $ong We( Ro"ng ta#$ nguHeän, Xa( tho Ro"ng Tanh tònh DhaùD RöôøngV H. Q-a./ *h-/: VeI 9aBt *a@>J A J LaI- ;a.- 4T K/: T81./: Q-a./6. Nôi coQi Uaùu Cö c La c $oXi Whu Oö c coù naG$ tBaG$ öùc Ua(o Sa#uV TBong nhöQng Sa#u caùc aáH coù Oo# Söô ng chö Thie#n thöôøng tBoMi thie#n nha cV La i coù Oo# Söô ng nha c Wh! Sô Sö(ng giöQa hö Who#ng nhö Ua(o tBaøng ô( coQi tBôøi, Who#ng ai tBoMi tö nhie#n Dhaùt thaønh tieángV NhöQng tieáng naøH Re"u dieXn noùi $o#n Nieä$ %haät, Nieä$ %haùD, nieä$ THø >höu TaGngV >hi töô(ng chung caùc töôùng tBe#n go"$ Ua(o Ròa, Ua(o tho , Ua(o tBL, Ua(o Sa#u Röô c thaønh Bo"i, go i Saø thaáH theá giôùi Cö c Sa c Oe" Dha"n tho#V Ña#H Saø $o#n ToMng Töô(ng, thuoäc Oe" DheùD ^uaùn thöù TaùuV Neáu thaáH töôùng naøH, TeQ tBöø Röô c nghieäD aùc Baát naAng tBong Oo# Söô ng öùc WieáDV >hi $a ng chung, We( aáH ^uHeát Rònh Röô c Tanh Oe" coQi cö c La cV &uaùn nhö theá, go i Saø chaùnh ^uaùnV Neáu töôùng Tai Whaùc, Saø taø ^uaùnV Neáu haønh gia( duH töô(ng Raát ca#H, ao, $aø chöa ^uaùn Sa"u caùc, thL Tö thaáH coQi Cö c La c chöa Röô c tinh, $aø ca(nh Tònh Ñoä cuQng chöa go i Saø tBang nghie#$V Theá giôùi Cö c La c Baát Boäng Sôùn go"$ nhie"u Whu Oö c, $oXi Whu Oö c coù naG$ tBaG$ öùc Ua(o - 32 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

Sa#uV bChö Thie#n thöôøng tBoMi thie#n nha cb Saø Söô c thuaät Tö tBang nghie#$ Ue#n tBong Sa"u caùcV bNha c Wh! Sô Sö(ng giöQa hö Who#ngb Saø noùi Tö tBang nghie#$ Ue#n ngoaøiV Ñoa n chaùnh OaGn tBe#n, tBöôùc tie#n Röùc %haät da H töô(ng Bie#ng Oe" Sa"u caùc, Tau Ua(o ^uaùn chung ca( Raát, ca#H, ao, Sa"u UaùuV Cho ne#n $o#n thöù Taùu naøH coù hai Dhöông dieän: Dha"n Bie#ng Saø 'a(o La#u &uaùn, Dha"n chung Saø ToMng Töô(ng &uaùn naH chY SaáH ToMng &uaùn Saø$ RieM$ chaùnhV Ñöùc %haät Ua(o 6 Nan Oaø Vi Ñe" HH: - HaQH ReM ta#$ SaCng nghe Oaø Wheùo TuH ngha\ Ta TeQ OL caùc ngöôi $aø gia(ng thuHeát Dha#n Uieät DhaùD tBöø WhoM naQoV Caùc ngöôi ne#n ghi nhôù Bo"i gia(i noùi Baønh BeQ Sa i cho WhaCD tBong Ra i chuùng ngheV >hi Röùc Theá To#n Oöøa noùi Sôøi aáH [ong, thL %haät Vo# Löô ng Tho RaQ hieän tha#n tBu SaäD giöQa hö Who#ng, hai Oò Ña i ?a &uaùn Theá 6=$, Ña i Theá Ch! Röùng Ra"u ta( höQuV 6;nh ^uang $inh töø tha#n cu(a Ta#H %höông Ta$ Thaùnh to(a Ba Bö c BôQ, nhLn Who#ng theM [ieát, duø cho tBaG$ ngaøn TaCc Oaøng die#$ Dhuø Raøn cuQng Who#ng theM Taùnh O! Röô cV Vi Ñe" HH Dhu nhôn Röô c thaáH Vo# Löô ng Tho Nhö Lai, Sie"n cuùi Ra"u Ra(nh SeX %haät Oaø thöa BaZng: - 'a ch Röùc Theá To#n\ NaH con nhôø töø Sö c Röô c thaáH %haät 6 /i Ñaø Oaø hai Oò 'o" TaùtV Chuùng Tinh Rôøi Tau Dha(i Saø$ theá naøo ReM ^uaùn töô(ng Ta#H %höông Ta$ Thaùnhc Ñöùc Theá To#n OL thöông [oùt chuùng Tanh Uò Sö(a ta$ Roäc thie#u Roát, $aQi tBo#i noMi tBong UieMn Sua#n ho"i, ne#n $ôùi Ua(o ngaøi 6 Nan Oaø Vi Ñe" HH Dhu nhôn tho tBL ^uaùn DhaùD Tau Ra#H Bo"i tuHe#n thuHeát Sa i cho Ra i chuùng cuøng ngheV 'ô(i Raáng Hoùa Chu( coQi Ta 'aø OL Sô i Tanh $aø tBu töô(ng nôi Ta#H %höông, ne#n Uaäc Töø To#n $ie"n 6n La c ca($ tho#ng $ôùi hieän tha#n ô( tBôøi Ño#ng ÑoäV Ña#H Saø Ra o giaùo hoùa cu(a hai Uaäc Ch! Thaùnh töông öng ReM $ô( Ra"u cho Tö Whai gia(ng DhaùD &uaùn %haät Ta$ /uoäiV Vaø cuQng Uô(i Thaùnh chuùng tBong DhaùD hoäi, Dha"n nhie"u caGn cô coøn Weù$ ne#n Ta#H %höông Ta$ Thaùnh $ôùi giuùD duHe#n UaZng caùch tBLnh töô ng giöQa hö Who#ngV Ho(i: Ñöùc cu(a %haät 6 /i Ñaø Baát to#n cao, Ngaøi RaQ OL Ua(n nguHeän $aø Reán Ta 'aø, Tao Who#ng thò hieän ngo"i Roan ch!nh tBe#n hoa Ten, Sa i hieän tha#n Röùngc - 33 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

ÑaùD: Ñoù Saø OL chuùng Tanh ô( coQi naøH Uò nhie"u Tö WhoMn aùc Oa#H ^uanh, WieáD Toáng Sa i Oo# thöôøng ngaCn ngu(i, ca"n Röô c $au Oôùt Who(i doøng $e#, ne#n Röùc Vo# Löô ng Tho Nhö Lai $ôùi hieän töôùng Ra i Ui caáD cöùuV Ho(i: 8 chaùnh coQi Ta#H %höông ^uaù nhieä$ $a"u, $aø chuùng Tanh $ie"n nguQ tBöô c Soa n töô(ng Dha#n Oa#n, $aøn Oo# $inh daøH RaAc, Saø$ Tao taùc ^uaùn Röô c töôøng taátc ÑaùD: Neáu duH cöù theo Oo ng nghieäD cu(a chuùng Tanh thL chY Suoáng co#ng $eät TöùcV Nhö haønh gia( Uieát ch! ta#$ nöông ca"u Töùc %haät gia Uò, taát tuøH theo choX ^uaùn Re"u TeQ Röô c thaáHV /uoán nhö theá, haønh gia( ne#n tBang nghie#$ Ra o tBaøng, ^uL tBöôùc töô ng %haät heát Soøng hoM the n, Ui thöông Bôi Seä, Taù$ hoái toäi chöôùng cu(a $LnhV Luùc aáH ne#n Wha(i thYnh Röùc Th!ch Ca /a#u Ni Oaø $öôøi Dhöông haZng Ta chö %haät, Sa i nieä$ Ua(n nguHeän cu(a /i Ñaø Theá To#n, ta#$ ngha $ieäng noùi: bÑeä tö( DhaùD danhVVVV Saø We( Dhaø$ Dhu, toäi chöôùng Ta#u naAngV NguHeän %haät [oùt thöông hoä nieä$, Whieán cho con Röô c Whai ngoä Oaø thaønh tö u ca(nh Tô( ^uaùnV NaH con nguHeän [a( tha#n $a ng, nöông Oe" Röùc 6 /i Ñaø Theá To#n, nhö Röô c thaáH cuøng Who#ng Re"u nhôø a#n Sö c cu(a %haätbV >eá Roù tieáD tu c ch! ta#$ SeX Taù$, Bo"i de D heát $uo#n duHe#n H theo Dhöông DhaùD Ue"n ch! $oät Soøng tu taäDV Haønh tBL nhö theá Sa#u ngaøH tö TeQ Röô c thaáH, UaZng cha`ng OaäH duø tie#u hao nhie"u naG$ thaùng, ^uaùn ha nh cuQng Whoù thaønhV >hi ^uaùn ca(nh hieän Ba coù hai thöù: ,V Jo töô(ng $aø thaáH, OL coøn coù tBi giaùc, ne#n tuH ca(nh hieän Tö thaáH chöa Röô c BoQ BaøngV )V Jo Rònh $aø thaáH, Uô(i tBi giaùc tBong ngoaøi RaQ dieät, ne#n tònh ca(nh hieän Ba nhieä$ $a"u Who#ng theM To Taùnh ngha Uaøn Röô cV L. Q-a./ T81=/: T 2a Se/ 4H a T 2a Q-a./6. Ñöùc %haät Ua(o Vi Ñe" HH: - /uoán ^uaùn Röùc %haät Wia, tBöôùc tie#n Dha(i Whô(i töô(ng tBe#n Raát thaát Ua(o coù hoa TenV /oXi caùnh Ten naøH ö(ng TaCc Uaù Ua(o, coù taù$ $uo#n Uoán ngaøn Röôøng ga#n döôøng nhö Uöùc OeQ thie#n nhie#nV /oXi Röôøng ga#n coù taù$ $uo#n Uoán ngaøn tia Taùng, chieáu Tuoát BoQ BaøngV Caùc chi tieát tBe#n Ra#H, Dha(i ^uaùn thaáH cho Baønh BeQV Toaøn hoa Ten coù Ru( taù$ $uo#n Uoán ngaøn caùnh, caùnh nho( nhöùt cuQng Boäng hai tBaG$ naG$ $öôi do tua"nV TBong $oXi caùnh - 34 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

coù tBaG$ öùc ha t $a ni cha#u Oöông tBang nghie#$ Taùng choùiV /oXi ha t cha#u $a ni Dhoùng Ba ngaøn TaCc ^uang $inh nhö So ng thaát Ua(o che WhaCD tBe#n $aAt RaátV /uoán töô(ng Röùc %haät, tBöôùc Dha(i ^uaùn toøa Ten cu(a ngaøi thöôøng ngö , O! nhö Ue" to#i cung W!nh chie#$ Uaùi Oua, tBöôùc tie#n töø döôùi the"$ nhLn Se#nV Ñöôøng ga#n nhö Uöùc OeQ thie#n nhie#n, Saø chY cho Tö Wheùo Re DV Hoa Ten coù taù$ $uo#n Uoán ngaøn caùnh, tie#u UieMu cho Röùc Vo# Löô ng Tho Nhö Lai RaQ tBöø dieät .KVPPP tBa"n Sao, thaønh tö u .KVPPP dieäu ha nhV Caùnh Ten nho( nhöùt Boäng )*P do tua"n, hieMn thò toøa Ten naøH to Sôùn Oo# cuøng, taát nhie#n tha#n töôùng cu(a %haät cuQng cao Sôùn Oo# tH(V /oXi caùnh Ten tBang nghie#$ UaZng tBaG$ öùc ha t $a ni cha#u Oöông, $oXi ha t cha#u Dhoùng Se#n hö Who#ng ngaøn tia Taùng tu Sa i hLnh nhö taøng So ng thaát Ua(o che WhaCD tBe#n $aAt Raát] $oät ha t cha#u RaQ theá, tBaG$ öùc ha t cha#u cuQng nhö OaäH, $oXi caùnh Ten RaQ theá, .KVPPP caùnh cuQng nhö OaäH, chY BoQ Tö tBang nghie#$ WHø Sa cu(a hoa toøa thaät Oo# cuøng\ Ñaøi Ten Röô c ta o thaønh UaZng chaát Uaùu ch!nh Saø Th!ch Ca THø LaGng GiaøV Ngoaøi Ba, coøn coù taù$ Oa n ngo c Uaùu Wi$ cöông, cha#n thuùc ca, Dha $ $a ni Oaø Söôùi dieäu cha#n cha#u tBang TöùcV TBe#n Raøi Ten tö nhie#n coù Uoán tBu Ua(o taøng] $oXi tBu cao Sôùn nhö tBaG$ ngaøn $uo#n öùc nuùi Tu JiV TBe#n 'a(o TBu coù $aønh Uaùu Oaø naG$ tBaG$ öùc Oi dieäu Ua(o cha#u che Dhu(, hLnh nhö cung tBôøi Ja /a tBang nghie#$ Bö c BôQV /oXi ha t Ua(o cha#u coù taù$ $uo#n Uoán ngaøn aùnh Taùng, $oXi aùnh Taùng Dhaùt Ba taù$ $uo#n Uoán ngaøn Wi$ TaCc Whaùc Sa Toi WhaCD coQi Uaùu, tuøH $oXi nôi hieän $oXi $oXi töôùng Wi$ TaCc Whaùc nhauV Caùc töôùng aáH nhö Raøi Wi$ cöông, hoaAc Söôùi chôn cha#u haH $a#H ta D hoaVVV ô( WhaCD $öôøi Dhöông, tuøH Hù Uieán hieän Saø$ nhöQng %haät Tö V Ña#H Saø $o#n Hoa Toøa Töô(ng, thuoäc Oe" DheùD ^uaùn thöù Ua(HV Cha#u thuùc ca, TBung Hoa dòch Saø X!ch TaCc Ua(o, $oät Soa i Uaùu TaCc Ro(V %ha $ $a ni Saø thöù ngo c nhö Hù tBong nga"n Taùng Ta ch Oo# cuøngV bJa /ab TBung Hoa dòch: Thôøi %haän, thuoäc Oe" coQi tBôøi >ho#ng Cö, ô( ta"ng thöù Ua cu(a Ju c giôùiV CoQi tBôøi naøH hoa ^uang cö c tBang nghie#$ Taùng Tuoát, ne#n tBong Winh Re$ Ba ReM th! du V Noùi btuøH Hùb, chY BoQ coøn nhie"u Uieán töôùng Whaùc Sa nöQaV Ña i Whaùi Roa n Winh naøH dieXn ta( tBe#n Raøi Ten Etöùc göông TenF coù Uoán tBu Ua(o taøng tBe#n tBu coù $aønh Uaùu Oaø dieäu cha#u, caùc cha#u Uaùu Dhoùng Oo# Söô ng ^uang TaCc Whaùc nhau Toi WhaCD $öôøi Dhöông, tuøH Hù hieän Ba Oo# Toá töôùng Sa ReM Saø$ nhöQng %haät Tö V - 35 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

Ñöùc Theá To#n Ua(o 6 Nan: - Hoa Ten $a"u nhieä$ aáH do nguHe#n Sö c cu(a THø >höu %haùD Ta ng thaønh tö uV /uoán ^uaùn Röùc %haät Wia, tBöôùc Dha(i töô(ng hoa toøa naøHV >hi tu $o#n töô(ng Ra#H, Who#ng Röô c ^uaùn ta D, Dha(i ^uaùn töø Raøi Ten Reán $oXi $oXi caùnh, ha t cha#u, aùnh Taùng, tBu Ua(o tBaøng, Re"u cho BoQ Baøng, nhö ngöôøi Toi göông tö thaáH $aAt $LnhV %heùD töô(ng naøH neáu thaønh, TeQ dieät tBöø toäi chöôùng tBong naG$ $uo#n öùc WieáD Tanh tö(, ^uHeát Rònh Röô c Tanh Oe" theá giôùi Cö c La cV Q-a./ /h8 theBJ : Ei Ma2 cha./h N-a./. NeB- t81=/: Oai Pha.cJ Ma2 ta2 N-a./. Ñöùc %haät 6 /i Ñaø tBong nhie"u WieáD Sa#u [a Oe" tBöôùc, tie"n tha#n Saø $oät Oò ^uoác Oöông, Röô c gaAD Theá Tö Ta i Vöông Nhö Lai, Uo( nöôùc [uaát gia, hieäu Saø %haùD Ta ngV Vò THø Wheo naøH Dhaùt Uoán $öôi taù$ Rie"u Ra i nguHeän ReM ta o thaønh coQi Tònh ÑoäV Theá thL ^ua( töôùng tBang nghie#$ ô( Cö c La c Re"u do nguHeän Sö c $aø thaønh, Ra#u Dha(i chY Bie#ng toøa Tenc Cha`ng ^ua RieM$ naøH Röô c ne#u Se#n, ch!nh ReM hieMn thò $ie"n 6n JöôQng töùc Saø nguHeän theM cu(a %haät, Oaø nguHeän do ta#$ $aø Dhaùt ne#n cuQng Saø ta#$ theM cu(a %haät, Oaø nguHeän do ta#$ $aø Dhaùt ne#n cuQng Saø ta#$ theM cu(a Nhö LaiV Theá thL Uieát nguHeän Sö c Who#ng theM ngha Uaøn OaäHV Coù Sôøi When BaZng: ?en $a"u Sa , /uo#n caùnh choùi WHø tBa#nV Ñaøi aùnh Ua(o tBaøng tBuø$ Söôùi Uaùu, &uang thi %haät Tö Uieán hoa tha"nV NghLn [öù noMi höông Oa#n\ Q. Q-a./ T81=/: #ha5t Ra2 ; I Ta.t 4T81=/: Q-a./6. NaøH 6 Nan, Vi Ñe" HH\ >hi thaáH töôùng hoa toøa Bo"i, Weá tieáD ne#n ^uaùn hLnh töô ng %haätV Vieäc aáH nhö theá naøoc Chö %haät Nhö Lai Saø tha#n DhaùD giôùi Oaøo tBong taát ca( ta#$ töô(ng cu(a chuùng TanhV Cho ne#n Whi ta#$ caùc ngöôi töô(ng %haät, ta#$ aáH ch!nh Saø Ua $öôi hai töôùng, taù$ $öôi Oe( Re D tuøH hLnh] ta#$ aáH Saø$ %haät, ta#$ aáH Saø %haätV 'ieán Chaùnh 'ieán TBi cu(a %haät töø nôi ta#$ töô(ng $aø TanhV VL theá caùc ngöôi ne#n $oät Soøng heä nieä$ ^uaùn WHQ Röùc Ña Ñaø 6 Jaø Ñoä, 6 La Ha Ta$ /ieäu Ta$ %haät Ñaø WiaV

- 36 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

Chuùng Tanh töø Oo# Söô ng WieáD Reán naH, Dha"n nhie"u chöa thaáH cha#n tha#n cu(a %haät, chY thaáH hLnh töô ng, ne#n tBöôùc tie#n Röùc Theá To#n da H Oe" $o#n Töô ng &uaùnV Ca#u bOieäc aáH nhö theá naøob coù nhöQng Hù nghaa] Vieäc ^uaùn %haät nhö theá naøoc Ta i Tao Dha(i tu $o#n %haät Töô(ngc Ñoa n tBöôùc Uaø Vi Ñe" HH chY ho(i Röùc 6 /i Ñaø, naH Nhö Lai Sa i noùi chuùng chö %haät Saø $uoán hieMn thò chö %haät Ro"ng $oät DhaùD tha#nV Janh töø bDhaùD giôùib Ra#H, haø$ Ua Hù nghaa: ta#$ cuøng WhaCD, tha#n cuøng WhaCD, Oaø Who#ng chöôùng nga iV %haùD tha#n OaXn tö ta i WhaCD nôi ne#n Whi chuùng Tanh duøng tònh ta#$ töô(ng %haät, thL %haät tha#n tuøH öùngV TBa ng thaùi naøH nhö göông tBaGng tBoøn Taùng tBe#n ne"n tBôøi cao, OaXn Who#ng coù Hù tö Bie#ng, neáu nöôùc SaAng tBong thL $uo#n doøng Re"u hieän UoùngV bTa#$ aáHb chY cho ta#$ ^uaùn %haät cu(a haønh gia(, OL do ^uaùn töô(ng %haät ne#n töôùng hieän tBong ta#$, töùc nôi ta#$ Ru( töôùng ha(o cu(a %haätV Chuùng Tanh H theo Sôøi da H, ta#$ naøH, ne#n go i bta#$ naøH Saø$ %haätbV VL e haønh gia( töô(ng Sa"$ $o#n %haät &uaùn Whi thaønh do töø Ue#n ngoaøi $aø Röô c, ne#n Sa i noùi bta#$ aáH Saø %haätbV TB! hueä cu(a Nhö Lai Ra"H WhaCD DhaùD giôùi Uao Sa, Taùng Tuoát Who#ng chöôùng nga i, Uieát caùc %haùD $oät caùch ch!nh [aùc go i Saø b'ieán Chaùnh 'ieán TBibV Ñöùc cu(a %haät Oo# Uie#n, naH chY Söô c cö( $oät Chaùnh 'ieán TBi ReM nhieáD taát ca( caùc thöù WhaùcV Vaø OL $uo#n Röùc cu(a Nhö Lai Tô( da Röô c thaønh tö u, Whô(i thY Re"u do Tö Dhaùt ta#$ tu haønh, ne#n go i btöø nôi ta#$ töô(ng $aø TanhbV 'uoäc ta#$ chuHe#n chuù $oät ca(nh go i Saø heä nieä$V Ña Ñaø 6 Jaø Ñoä, TBung Hoa dòch Saø Nhö Lai, 6 La Ha Saø 5;ng Cuùng, Ta$ /ieäu Ta$ %haät Ñaø Saø Chaùnh 'ieán TBiV Ña#H Saø Söô c cö( I Röùc hieäu tBong $öôøi hieäu cu(a %haätV /uoán ^uaùn %haät Vo# Löô ng Tho tBöôùc Dha(i töô(ng hLnh töô ng Saø$ Tao cho Whi nhaC$ $aCt $ô( $aCt Re"u thaáH $oät Ua(o töô ng nhö TaCc Oaøng die#$ Dhuø Raøn, ngo"i tBe#n toøa Ten WiaV Luùc thaáH %haät töô ng Bo"i ta#$ nhaQn tö Röô c $ô( $ang BoQ Baøng Taùng TuoátV 'aáH giôø haønh gia( thaáH coQi Cö c La c Ua(H Uaùu tBang nghie#$, nhö: Ua(o Ròa, Ua(o tBL, haøng Ua(o tho , tBe#n ca#H coù $aønh Uaùu chö Thie#n che Dhu(, caùc Söôùi Uaùu giaGng WhaCD giöQa hö Who#ngV >hi thaáH ca(nh töôùng Baát BoQ Baøng nhö nhLn Oaøo Uaøn taH Bo"i Sa i töô(ng hai hoa Ten Sôùn, $oät ô( Ue#n ta(, $oät ô( Ue#n höQu cu(a %haät, ca( hai Re"u gioáng nhö toøa Ten tBöôùcV Xong Sa i töô(ng hLnh töô ng &uaùn Theá 6=$ 'o" Taùt ngo"i toøa Ten Ue#n tBaùi, töô ng Ña i Theá Ch! 'o" Taùt ngo"i toøa Ten Ue#n $aAt, tha#n töôùng Re"u Bö c BôQ nhö TaCc Oaøng die#$ Dhuø RaønV

- 37 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

Töôùng ha(o cu(a Ta#H %höông Ta$ Thaùnh Baát nhieä$ $a"u, haøng Dhaø$ Dhu tho# ta#$ Who#ng theM thaáH heát Röô c, ne#n Dha(i $öô n hLnh töô ng tie#u UieMu cho chôn tha#n, duøng Dhöông tieän töø deX Ri Oaøo WhoùV Ca#u bngo"i tBe#n toøa Tenb töùc chY cho hoa RaQ dieXn ta( ô( Roa n tBöôùcV Ca#u bUaáH giôø haønh gia(VVVb Reán bgiöQa hö Who#ngb, Hù Ua(o duø RaQ thaáH töô ng %haät, cuQng ne#n chuù ta#$ Reán H Uaùo ô( Ta#H Dhöông, Röøng cho ^ue#n $aátV Theo ngaøi NguHe#n Chieáu, toøa Ten cu(a hai Oò 'o" Taùt tuH gioáng nhö hoa toøa cu(a %haät, nhöng cöù nôi tha#n Söô ng, Dha(i hôi nho( hôn] Winh OaGn tBe#n Ra#H chY noùi Ra i Söô c Tong ho c gia( Dha(i hieMu Dha"n tha#$ HùV %heùD ^uaùn naøH thaønh Bo"i, Sa i töô(ng tha#n töôùng cu(a %haät Oaø 'o" Taùt Re"u Dhoùng aùnh Taùng Oaøng, chieáu caùc ca#H UaùuV Nôi $oXi goác ca#H Re"u coù töô ng %haät Oaø hai Oò 'o" Taùt ngo"i tBe#n toøa Ten, nhö theá cho WhaCD ca( Ua(o RoäV &uaùn nhö theá [ong, haønh gia( Sa i töô(ng tieáng nöôùc cha(H, aùnh Taùng, caùc ca#H Uaùu, nhöQng Soaøi chi$: Dhuø, nha n, oan öông noùi DhaùD $a"u, cho Reán Whi [uaát Rònh, nhaäD Rònh haZng Röô c nghe thaáHV %haùD $a"u na"H duø cho Whi [uaát Rònh, haønh gia( Dha(i ghi nhôù Röøng ^ue#n, Oaø ca"n Dha(i hô D Oôùi Tu Ña LaV Neáu DhaùD Who#ng hô D Oôùi >heá >inh, go i Saø Oo ng töô(ng] nhö hô D, go i Saø töô(ng thaáH theá giôùi Cö c La c Oe" Dha"n tho#V Ña#H Saø $o#n töô(ng thöù taù$V %heùD ^uaùn naøH tu thaønh, tBöø dieät toäi tBong Oo# Söô ng öùc WieáD Tanh tö(, ngaH hieän Rôøi haønh gia( taát chöùng Röô c Nieä$ %haät Ta$ /uoäiV Töô(ng $oXi goác ca#H Re"u coù töô ng %haät, 'o" Taùt, go i Saø Ña Tha#n &uaùn, tie#u UieMu cho Tö tha"n tho#ng öùng hieän cu(a Ta$ Thaùnh ô( Ta#H %höôngV Tu Ña La, TBung Hoa dòch Saø >heá >inhV /o#n Töô ng &uaùn neáu thaønh, taát TeQ thaáH chôn tha#n, ne#n noùi bhieän Rôøi chöùng Röô c Nieä$ %haät Ta$ /uoäiVb S. Q-a./ *ha@/ Tha@/ #ha5t V @ L81E/: Th E 4#ha5t Tha@/ Q-a./6. Ñöùc %haät Ua(o 6 Nan Oaø Vi Ñe" HH: - /o#n töô(ng naøH RaQ thaønh tö u, Weá Sa i ^uaùn tha#n töôùng ^uang $inh cu(a %haät Vo# Löô ng Tho V NaøH 6 Nan\ <=ng ne#n Uieát tha#n %haät 6 /i Ñaø Bö c BôQ nhö TaCc Oaøng die#$ Dhuø Raøn cu(a tBaG$ ngaøn $uo#n öùc cung tBôøi Ja /aV %haät tha#n cao Taùu $öôi Taùu Oa n öùc na do tha haZng haø Ta do tua"nV Töôùng Ua ch haøo giöQa Ro#i $aøH uHeMn chuHeMn [oaH Oe" Ue#n höQu nhö naG$ nuùi - 38 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

Tu JiV /aCt %haät [anh tBaCng Dha#n $inh, Boäng nhö nöôùc Uoán UieMn SôùnV Caùc chôn So#ng nôi tha#n tuo#n Ba aùnh Taùng nhö Jieäu Cao ?ônV Vie#n ^uang cu(a %haät to Boäng nhö tBaG$ öùc ta$ thie#n Ra i thie#n theá giôùiV TBong aáH coù tBaG$ $uo#n öùc na do tha haZng haø Ta Hoùa %haät, $oXi Oò Re"u coù Oo# Toá Hoùa 'o" Taùt Saø$ thò gia(V Vo# Löô ng Tho Nhö Lai coù taù$ $uo#n Uoán ngaøn töôùng, $oXi töôùng coù taù$ $uo#n Uoán ngaøn Oe( Re D tuøH hLnh, Oaø $oXi Oe( Re D Sa i coù taù$ $uo#n Uoán ngaøn tia TaùngV NhöQng tia Taùng aáH Toi WhaCD caùc coQi ô( $öôøi Dhöông, tha#u nhieáD taát ca( chuùng Tanh nieä$ %haätV b_ö c BôQ nhö TaCc Oaøng die#$ Dhuø Raønb Saø noùi Oe" theM TaCc] btBaG$ ngaøn $uo#n öùc cung tBôøi Ja /ab, noùi Oe" tha#n Söô ng to BoängV Na do tha cuQng go i Na du Ra, TBung Hoa dòch Saø 5;cV ?oá öùc coù Ua ha ng: $öôøi $uo#n, tBaG$ $uo#n, ngaøn $uo#n, ne#n caùc coM Röùc Rònh Oe" Toá naøH Who#ng Ro"ngV Tha#n %haät tuH cao Taùu $öôi Taùu Oa n öùc na do tha haZng haø Ta do tua"n, nhöng Whi ^uaùn tuøH theo caGn cô, ta#$ Söô ng, $oXi chuùng Tanh Re"u thaáH Whaùc nhauV Theo ngaøi Thieän Ña o, neáu We( naøo ta#$ Sö c Weù$ Heáu, chY ne#n thaønh W!nh chuù töô(ng $oät tBong Ua töôùng: nhu c Weá, Ua ch haøo, haH thie#n Uöùc Sua#n nôi chôn, TeQ Sa"n Sa"n Röô c thaáH caùc töôùng ha(o WhaùcV Ho(i: Neáu tu caùc ha nh Saønh ho"i höôùng Oe" Ta#H %höông, Re"u coù theM OaQng TanhV Ta i Tao aùnh Taùng cu(a %haät Toi WhaCD $öôøi Dhöông, Sa i chY tha#u nhieáD chuùng Tanh nieä$ %haätc ÑaùD: TBong aáH coù Ua nghaaV ,V ThuHeát $inh Oe" tha#n duHe#n: Chuùng Tanh Whi Whô(i ha nh, tha#n SeX %haät, %haät Sie"n thaáH] $ieäng nieä$ %haät, %haät Sie"n nghe] Hù töô(ng %haät, %haät Sie"n UieátV Chuùng Tanh nhôù töô(ng %haät, %haät cuQng öùc nieä$ chuùng Tanh, Wia Oaø Ra#H töông ^uan nhau, ne#n go i Saø btha#u nhieáDbV )V ThuHeát $inh Oe" caän duHe#n: Chuùng Tanh nguHeän thaáH %haät, %haät Sie"n tuøH nieä$ hieän tha#n, coù ca($ taát coù öùng, go i Saø btha#u nhieáDbV IV ThuHeát $inh Oe" taGng thöô ng duHe#n: Chuùng Tanh nieä$ ho"ng danh Röô c tie#u toäi tBong nhie"u WieáD, Whi Sa#$ chung %haät cuøng Thaùnh chuùng Reán tieáD nghinh, caùc taø nghieäD Who#ng theM Saø$ chöôùng nga iV Coù tieáng taát coù Oang, Ra#H go i Saø btha#u nhieáDbV Toù$ Sa i, OL SHù cô ca($ töông ^uan, ne#n aùnh Taùng cu(a %haät - 39 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

$ôùi tha#u nhieáD chuùng Tanh nieä$ %haätV Cho ne#n caùc ha nh Whaùc duø go i Saø Saønh, To Oôùi co#ng Röùc nieä$ %haät OaXn Weù$ Dha"n tBö c thieäDV Ho(i: Ngöôøi Who#ng nieä$ %haät, ^uang $inh cu(a %haät coù tha#u nhieáD chaGngc ÑaùD: Nghaa tha#u nhieáD tBe#n Ra#H Saø Suaän Oe" Tö cô ca($ giöQa chuùng Tanh Oaø %haät $aø tho#iV Thaät Ba, %haät 6 /i Ñaø tBa(i Soøng töø Ui ULnh Ra`ng, Dhoùng ^uang Toi WhaCD $öôøi Dhöông, nhöQng chuùng Tanh nieä$ %haät cuøng Who#ng, Re"u ô( tBong Ouøng nhieáD thu( cu(a %haätV VaäH Tö RaCc !ch haH OaQng Tanh Röô c cuøng Who#ng Saø do chuùng Tanh chôù Who#ng theM noùi ^uang $inh cu(a %haät tha#u nhieáD coù Bie#ng töV Nhö $aAt tBôøi Uuo#ng aùnh Taùng Toi WhaCD $o i nôi, nhöng We( $uø Soøa Who#ng thaáH Saø do ho toái $aCt chôù Who#ng Dha(i ta i Oa"ng nhaätV VL theá >inh LaGng Nghie#$ noùi: bChö %haät $aXn nieä$ chuùng Tanh nhö $e tBo#ng nhôù con, neáu con cöù Uo( Ri, thL $e duø nhôù cuQng Who#ng Uieát Saø$ Tao Röô c\b NhöQng töôùng ha(o, ^uang $inh cuøng Hoùa %haät Roù Oo# cuøng, noùi Who#ng theM [ieát\ Haønh gia( chY ne#n thaønh W!nh nhôù töô(ng, Whieán cho ta#$ nhaQn Röô c thaáHV ThaáH Röô c töôùng naøH, taát thaáH taát ca( chö %haät $öôøi DhöôngV VL thaáH chö %haät, ne#n go i Saø Nieä$ %haät Ta$ /uoäiV Tu DheùD ^uaùn naøH go i Saø ^uaùn tha#n taát ca( chö DhaätV Vaø OL ^uaùn tha#n %haät ne#n cuQng thaáH ta#$ %haätV Ta#$ %haät Saø ta#$ Ra i töø Ui, duøng Oo# duHe#n töø nhieáD taát ca( chuùng Tanh nieä$ %haätV &uaùn nhö theá, Whi [a( Uaùo tha#n TeQ OaQng Tanh Oe" tBöôùc chö %haät, Röô c Vo# ?anh NhaXnV Cho ne#n ngöôøi tB! Dha(i heä nieä$ ^uaùn WHQ %haät Vo# Löô ng Tho V /uoán ^uaùn %haät Vo# Löô ng Tho , Dha(i töø $oät töôùng ha(o $aø Ri OaøoV TBöôùc tie#n Dha(i ^uaùn töôùng So#ng tBaCng giöQa Ro#i $aøH cho cö c BoQ BaøngV >hi thaáH Röô c töôùng Ua ch haøo, tö nhie#n taù$ $uo#n Uoán ngaøn töôùng toát TeQ hieänV Vaø thaáH Röô c %haät 6 /i Ñaø, töùc thaáH Oo# Söô ng chö %haät ô( $öôøi DhöôngV VL thaáH Oo# Söô ng chö %haät, ne#n Röô c chö %haät hieän tie"n tho WHùV Ña#H Saø $o#n Töô(ng Taát Ca( Töôùng Nôi ?aCc Tha#n, thuoäc Oe" DheùD ^uaùn thöù ch!nV &uaùn nhö theá go i Saø chaùnh ^uaùnV Neáu töô(ng Tai Whaùc, Saø taø ^uaùnV

- 40 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

bTa#$ nhaQnb ô( Ra#H Saø chY cho duøng Hù $aø duHe#n töô(ngV VL chö %haät Ro"ng $oät DhaùD tha#n, caùc töôùng Who#ng ngoaøi Ua(n theM $aø coù, ne#n noùi bthaáH Röô c töôùng naøH, töùc thaáH taát ca( chö %haät $öôøi DhöôngbV Caùc DhaùD Re"u duH ta#$, tha#n Saø töôùng cu(a ta#$, ne#n noùi: bOL ^uaùn tha#n %haät, ne#n cuQng thaáH ta#$ %haätbV 'ô(i %haät töôùng RaQ Who#ng, taát ca( Re"u duH ta#$, chY Saø $oät theM Ra i töø Ui, ne#n go i: bta#$ %haät Saø ta#$ Ra i töø UibV Vo# duHe#n töø Saø Röùc %haät duøng ta#$ töø Ui ULnh Ra`ng Toi WhaCD DhaùD giôùi, Who#ng duHe#n tBu nôi caùc töôùng coù, Who#ng, cuøng thôøi gian, Who#ng gian, $aø DhoM nhieáD taát ca( chuùng TanhV TBa ng thaùi naøH, O! nhö $aAt tBaGng tBong tuH in Uoùng WhaCD $uo#n doøng nöôùc SaAng, Tong thY chung tBaGng OaXn Oo# ta#$V &uaùn SHù tBe#n Ra#H, duH Uaäc tB! hueä $ôùi coù theM tha#$ nhaäD, ne#n noùi: bngöôøi tB! Dha(i heä nieä$ ^uaùn WHQ %haät Vo# Löô ng Tho bV Töôùng Ua ch haøo go"$ nhieáD caùc töôùng, ne#n Whi ^uaùn töôùng naøH thL caùc töôùng Whaùc Re"u hieänV Cöù theo chaùnh OaGn, thL Ra#H Saø ^uaùn töôùng Ua ch haøo Sôùn nhö naG$ nuùi Tu Ji, chôù Who#ng Dha(i haøo töôùng cu(a Wi$ tha#n $oät tBöô ng Taùu, ne#n $ôùi noùi: btö nhie#n taù$ $uo#n Uoán ngaøn töôùng toát TeQ hieänbV bTho WHùb Saø tBao Sôøi ghi nhaän cho Röông nhôn TeQ chöùng caùc Ra o ^ua(, hoaAc thaønh %haätV ,T. Q-a./ Tha@/ T81./: 98.c Q-a./ TheB AÂ! 4Q-a./ TheB AÂ! Q-a./6. NaøH 6 Nan, Vi Ñe" HH\ >hi RaQ thaáH %haät Vo# Löô ng Tho BoQ Baøng Bo"i, Sa i ne#n ^uaùn töô(ng 'o" Taùt &uaùn Theá 6=$V Vò Ña i ?a naøH tha#n cao taù$ $öôi $uo#n öùc na do tha do tua"n, TaCc tö( Wi$, Ra(nh coù nhu c WeáV Vie#n ^uang nôi Ra"u cu(a 'o" Taùt, $oXi Dh!a Re"u Boäng tBaG$ ngaøn do tua"nV TBong Oie#n ^uang coù naG$ tBaG$ Hoùa %haät nhö Th!ch Ca /a#u Ni Nhö LaiV /oXi Oò Hoùa %haät Re"u coù naG$ tBaG$ Hoùa 'o" Taùt Oaø Oo# Söô ng chö Thie#n Saø$ thò gia(V TBong tha#n ^uang cu(a 'o" Taùt hieän taát ca( TaCc töôùng cu(a nguQ Ra o chuùng TanhV 'o" Taùt Ra"u Roäi thie#n ^uang UaZng chaát Uaùu THø LaGng Giaø /a NiV Nôi thie#n ^uang coù $oät Oò Hoùa %haät Röùng, cao hai $öôi SaG$ do tua"nV &uaùn Theá 6=$ Ña i ?a $aAt nhö TaCc Oaøng die#$ Dhuø Raøn, töôùng Ua ch haøo giöQa Ro#i $i coù Ru( TaCc thaát Ua(o, chieáu Ba taù$ $uo#n Uoán ngaøn thöù ^uang $inhV /oXi aùnh ^uang $inh coù Oo# Söô ng Oo# Toá tBaG$ ngaøn Hoùa %haätV /oXi Oò Hoùa %haät Sa i coù Oo# Toá Hoùa 'o" Taùt Saø$ thò gia(V Caùc Hoùa 'o" Taùt naøH Uieán hieän tö ta i Ra"H WhaCD $öôøi Dhöông theá giôùiV

- 41 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

Caùnh taH cu(a 'o" Taùt nhö TaCc hoa Ten ho"ng, coù taù$ $öôi öùc tia Taùng nhieä$ $a"u döôøng nhö chuoXi anh Sa c, tBong aáH hieän Ba taát ca( Oieäc tBang nghie#$V 'aøn taH 'o" Taùt nhö naG$ tBaG$ öùc TaCc ta D Sie#n hoa, nôi Ra"u $oXi ngoùn taH coù taù$ $uo#n Uoán ngaøn Saøn chY Re D döôøng nhö neùt OeQ cu(a chieác aánV /oXi Saøn chY Re"u coù taù$ $uo#n Uoán ngaøn TaCc, $oXi TaCc Sa i coù taù$ $uo#n Uoán ngaøn tia Taùng nhu nhuHn Toi WhaCD caùc nôiV 'o" Taùt thöôøng duøng taH Uaùu naøH tieáD daXn chuùng Tanh caùc coQiV Nôi Soøng Uaøn cha#n cu(a &uaùn Theá 6=$ Ña i ?a coù töôùng Thie#n 'öùc Lua#nV >hi 'o" Taùt dô( cha#n Se#n, töø nôi Sua#n töôùng aáH hoùa hieän Ba naG$ tBaG$ öùc Raøi ^uang $inhV Luùc ReM cha#n [uoáng tö nhie#n coù Oo# Toá hoa Wi$ cöông $a ni tuo#n Ba(i ta(n $aùc WhaCD $o i nôiV Ngoaøi Ba, caùc töôùng Whaùc nôi tha#n 'o" Taùt Re"u Ra"H Ru( Oaø [inh Re D nhö Röùc Vo# Löô ng Tho Theá To#n] duH tBöø nhu c Weá Oaø töôùng Oo# Wieán Ra(nh Saø Who#ng UaZng %haätV Ña#H Saø $o#n Töô(ng ?aCc Tha#n Cha#n Thaät cu(a 'o" Taùt &uaùn Theá 6=$, thuoäc Oe" DheùD ^uaùn thöù $öôøiV Ñoa n chaùnh OaGn tBe#n Ra#H RaQ dieXn ta( chôn tha#n cu(a &uaùn Theá 6=$ 'o" TaùtV Ca#u bnaG$ tBaG$ Hoùa %haät nhö Th!ch Ca /a#u Ni Nhö Laib Saø chY cho chö Hoùa %haät Re"u cao $oät tBöô ng Taùu Oaø coù Ru( Ua $öôi hai töôùng nhö tha#n töôùng cu(a Röùc Th!ch Ca /a#u NiV NhöQng töôùng Sa nôi taH cu(a 'o" Taùt, tie#u UieMu cho naGng du ng töø Ui, Tö hoùa hieän nôi cha#n hieMn thò Oe" ^ua( DhaùD co#ng RöùcV bThie#n 'öùc Lua#nb Saø hLnh töôùng Uaùnh [e coù ngaøn ca#H caG$V Ca#ubduH tBöø nhu c Weá Oaø töôùng Oo# Wieán Ra(nh Saø Who#ng UaZng %haätb hieMn $inh Dha"n ^ua( nguHeän cu(a 'o" Taùt chöa UaZng %haät, ne#n hai töôùng aáH Dha(i Weù$ hônV 6 Nan\ Neáu chuùng Tanh naøo $uoán ^uaùn tha#n töôùng cu(a 'o" Taùt &uaùn Theá 6=$, Dha(i ne#n ^uaùn töô(ng Ruùng nhö OaäHV >e( tu thaønh $o#n ^uaùn na"H Who#ng coøn gaAD caùc tai ho a, tBöø Ta ch nghieäD chöôùng Oaø toäi SoXi tBong Oo# Toá WieáD Tanh tö(V Chuùng Tanh chY nghe danh hieäu Oò 'o" Taùt aáH coøn Röô c Oo# Söô ng Dhöôùc, huoáng nöQa Saø ^uaùn WHQ TaCc tha#nc >e( naøo $uoán ^uaùn töô(ng 'o" Taùt &uaùn Theá 6=$, tBöôùc ne#n ^uaùn nhu c Weá tBe#n Ra(nh, tieáD ^uaùn Reán thie#n ^uan, Uao nhie#u töôùng Whaùc cuQng Sa"n Söô t ^uaùn cho BoQ Baøng, nhö thaáH caùc Saøn chY tBong Uaøn taHV

- 42 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

&uaùn nhö theá, go i Saø chaùnh ^uaùnV Neáu töô(ng Tai Whaùc, Saø taø ^uaùnV Ñoa n OaGn tBe#n, Röùc %haät RaQ nhaán BoQ Sa i nghi thöùc tu ^uaùnV &uaùn Theá 6=$ 'o" Taùt coù Ua(n nguHeän tL$ tieáng cöùu WhoM, chuùng Tanh naøo chY thöôøng [öng nieä$ danh hieäu cuQng Röô c tBöø toäi, Tanh Dhöôùc, Who(i caùc tai na n, huoáng chi Saø ^uaùn Reán TaCc tha#nc Cho ne#n We( naøo tu thaønh $o#n ^uaùn naøH, Who#ng nhöQng hieän Rôøi Röô c Sô i !ch, $aø Whi Sa#$ chung cuQng chaCc chaCn TeQ Röô c Tanh Oe" Ta#H %höông OaäHV ,,. Q-a./ Tha@/ T81./: 98.c 9aEi TheB *hU 49aEi TheB *hU Q-a./6. >eá Reán 'o" Taùt Ña i Theá Ch!V Tha#n Söô ng cu(a Oò Ña i ?a na"H cuQng töông Röông Oôùi 'o" Taùt &uaùn Theá 6=$V Vie#n ^uang nôi Ra(nh cu(a Ña i Theá Ch! 'o" Taùt $oXi Dh!a Re"u Boäng $oät tBaG$ hai $öôi SaG$ do tua"n] töø ^uang theM na"H aùnh Taùng Sa i chieáu [a the#$ hai tBaG$ naG$ $öôi do tua"n nöQaV &uang $inh toaøn tha#n cu(a 'o" Taùt aùnh Ba $a"u TaCc tö( Wi$, chieáu WhaCD caùc coQi ô( $öôøi Dhöông, nhöQng chuùng Tanh höQu duHe#n Re"u Röô c tBo#ng thaáHV Chuùng Tanh naøo chY thaáH aùnh Taùng nôi $oät SoX cha#n So#ng cu(a Oò 'o" Taùt na"H, töùc thaáH ^uang $inh tBong Ta ch nhieä$ $a"u cu(a $öôøi Dhöông Oo# Söô ng chö %haätV VL theá, Oò Ña i ?a naøH Röô c go i Saø Vo# 'ie#n &uangV Vaø Uô(i 'o" Taùt duøng aùnh Taùng tB! hueä Toi WhaCD taát ca( chuùng Tanh, Whieán cho [a SLa ta$ Ro", Röô c Töùc Oo# thöô ng, ne#n Sa i coù te#n Saø Ña i Theá Ch!V Thie#n ^uang cu(a Ña i Theá Ch! 'o" Taùt coù naG$ tBaG$ Ua(o hoa, $oXi Ua(o hoa coù naG$ tBaG$ Ua(o RaøiV TBong $oXi Ua(o Raøi hieän BoQ töôùng ^uoác Roä tònh dieäu Boäng BaQi cu(a $öôøi Dhöông chö %haätV Nhu c Weá nôi Ra(nh cu(a 'o" Taùt hLnh nhö hoa 'aùt Ña"u /aV TBe#n nhu c Weá coù $oät Ua(o ULnh Rö ng caùc thöù ^uang $inh, hieän %haät Tö WhaCD $o i nôiV Ngoaøi Ba, caùc töôùng Whaùc nôi tha#n, cuQng Ro"ng nhö &uaùn Theá 6=$ 'o" TaùtV >hi Oò Ña i ?a naøH caát cha#n Uöôùc Ri, $öôøi Dhöông theá giôùi tha(H Re"u chaán RoängV NgaH choX 'o" Taùt Uöôùc tö nhie#n hoùa hieän naG$ tBaG$ öùc Ua(o hoa, $oXi Ua(o hoa tBang nghie#$ cao Taùng nhö dieäu töôùng ô( coQi Cö c La cV Luùc 'o" Taùt ngo"i [uoáng, ca( coQi thaát Ua(o Ro"ng thôøi Bung chuHeMnV GiöQa Whoa(ng töø coQi %haät >i$ &uang ô( Dhöông döôùi cho Reán coQi %haät &uang /inh Vöông ô( Dhöông tBe#n, coù Oo# Söô ng tBa"n Toá nhöQng Dha#n tha#n cu(a %haät Vo# Löô ng Tho , &uaùn Theá 6=$ Oaø Ña i Theá Ch!, - 43 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

Re"u Oa#n taäD Ra"H daXH nôi hö Who#ng coQi Cö c La cV Taát ca( Dha#n tha#n cu(a Ta$ Thaùnh Re"u ngo"i tBe#n hoa Ten dieXn noùi DhaùD $a"u, Roä chuùng Tanh $e# WhoMV Ña#H Saø $o#n Töô(ng Tha#n Töôùng cu(a Ña i Theá Ch! 'o" Taùt, thuoäc Oe" DheùD ^uaùn thöù $öôøi $oätV Tu $o#n ^uaùn naøH TeQ tBöø Röô c a taGng WHø Tanh tö( tBong Oo# Toá WieáD, Who#ng coøn ô( Uaøo thai, thöôøng da o chôi nôi caùc ^uoác Roä tònh dieäu cu(a chö %haätV /o#n töô(ng naøH thaønh, go i Saø RaQ ^uaùn thaáH Ra"H Ru( TaCc tha#n cu(a 'o" Taùt &uaùn Theá 6=$ Oaø Ña i Theá Ch!V &uaùn nhö theá, go i Saø chaùnh ^uaùnV Neáu töô(ng Tai Whaùc Saø taø ^uaùnV &uang $inh cu(a Ña i Theá Ch! 'o" Taùt thuoäc aùnh Taùng tB! hueä Oo# Saäu, OL theM Oo# Saäu OaXn Ro"ng nhau, ne#n noùi bchY thaáH aùnh Taùng nôi $oät SoX cha#n So#ng cu(a Oò 'o" Taùt naøH, töùc thaáH ^uang $inh tBong Ta ch nhieä$ $a"u cu(a $öôøi Dhöông Oo# Söô ng chö %haätbV b?öùc Oo# thöô ngb töùc Saø thaäD Sö c cu(a %haätV b'aùt Ra"u $ab ch!nh Saø hoa Ten Ro(V >hi Ña i Theá Ch! 'o" Taùt Uöôùc Ri, tö nhie#n hoùa hieän Ba nhie"u Ua(o hoa, OL thöù hoa Uaùu aáH coù nhie"u WHø tBa"n nghie#$ Töùc Bö c BôQ, ne#n $ôùi O! nhö töôùng tBang nghie#$ ô( coQi Cö c La cV Ho(i: >inh /i Ñaø noùi: bChuùng Tanh ô( coQi Wia Who#ng coù caùc Tö WhoM, chY höô(ng nhöQng Rie"u OuiVb Nhö theá, ta i Tao tBong chaùnh OaGn Ra#H Sa i noùi caùc Dha#n tha#n tha$ thaùnh thuHeát DhaùD Roä chuùng Tanh $e# WhoMc ÑaùD: Hai chöQ b$e# WhoMb tBong Ra#H, Hù noùi: ca(nh giôùi cu(a Uaäc Ròa tie"n Who#ng UaZng Uaäc Ròa thöô ng, tB! chöùng Uaäc Tô Ròa Who#ng UaZng Uaäc nhò Ròa, cha`ng Dha(i chY cho Tö WhoM Oui nhö ta$ giôùi ô( coQi Ta 'aøV Ta$ Thaùnh thuHeát DhaùD ReM Röa chö Thöô ng Thieän Nhôn töø ^ua( Oò thaáD Se#n ^ua( Oò cao, Whieán cho Oo# $inh Dha"n dieät, chôn tB! taGng Tanh, ne#n $ôùi go i Saø bRoä $e# WhoMVb 'ô(i Thaùnh chuùng ô( Cö c La c Re"u SaáH Oo# Saäu Saø$ theM, Ra i Ui Saø$ du ng, ta#$ an tBu nôi SHù cha#n thöôøng, SLa Tö Tanh dieät cu(a Dha#n Roa n, coù töôùng tBa ng gL go i Saø WhoM öc 6 taGng WHø, TBung Hoa dòch Saø Oo# Toá, hoaAc Oo# öông ToáV >ho#ng coøn ô( Uaøo thai, Saø Who#ng coøn Uò Ro a Oaøo Uaøo thai, thöôøng Röô c hoùa Tanh Oe" caùc tònh Roä cu(a $öôøi Dhöông chö %haätV ,7. Q-a./ ThaB> +G/h 4T8E VaV/: Sa/h Q-a./6.

- 44 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

>hi RaQ thaáH Oieäc aáH, haønh gia( ne#n töø nôi cha#n ta#$, Whô(i töô(ng $Lnh Tanh Oe" theá giôùi Cö c La c ô( Dhöông Ta#H, ngo"i Wieát daø tBong hoa TenV >eá töô(ng hoa Ten WheùD Sa i, Bo"i töô(ng hoa Ten nô( BaV >hi hoa Ten nô(, töô(ng coù naG$ tBaG$ TaCc ^uang $inh Toi chieáu Reán tha#n $LnhV La i töô(ng $Lnh $ô( $aCt Ba, thaáH %haät Oaø 'o" Taùt Ra"H giöQa hö Who#ng, nhöQng a#$ thanh Dhaùt Ba töø caùc Hoùa %haät cho Reán chi$, nöôùc, Böøng, ca#H, Re"u din noùi DhaùD $a"u, hô D Oôùi $öôøi hai Uoä WinhV >hi [uaát Rònh, OaXn Dha(i ghi nhôù Röøng ReM ^ue#n $aátV ThaáH Röô c töôùng naøH, go i Saø thaáH %haät Vo# Löô ng Tho Oaø theá giôùi Cö c La cV Haønh gia( TeQ Röô c Oo# Toá hoùa tha#n cu(a %haät Vo# Löô ng Tho cuøng &uaùn Theá 6=$, Ña i Theá Ch! thöôøng ^uang Sa#$ Reán choX $LnhV Ña#H Saø $o#n %hoM &uaùn Töô(ng, thuoäc Oe" DheùD ^uaùn thöù $öôøi haiV TBong $o#n ^uaùn naøH, neáu tua"n tö Dha#n Ba, coù $öôøi chi tieát: - TBu ta#$ nôi cha#n taùnh cu(a $LnhV - >hô(i töô(ng Tanh Oe" Ta#HV - Töô(ng ngo"i Wieát daø tBong hoa TenV - Hoa Ten WheùDV - Hoa Ten nô(V - 'a(o ^uang Toi Reán tha#nV - ÑaQ Röô c ^uang $inh chieáu Reán, töô(ng $Lnh $ô( $aCtV - >hi $ô( $aCt Ba thaáH %haät, 'o" Taùt cuøng ca(nh giôùi Cö c La cV - Nghe DhaùD $a"u hô D Oôùi >heá >inhV - Luùc [uaát Rònh Who#ng ^ue#n $aátV - Neáu haønh gia( ^uaùn thaønh, taát coù Tö ca($ öùng thöôøng Röô c %haät Oaø 'o" Taùt Reán an u(i, thuHeát DhaùD, aán höùa cho OaQng TanhV ,?. Q-a./ We/ VeI #ha5t Ra2 ; I Ta.t 4TaEp T81=/: Q-a./6. Ñöùc %haät Ua(o 6 Nan Oaø Vi Ñe" HH: - Neáu We( naøo ch! ta#$ $uoán Tanh Oe" Ta#H %höông, tBöôùc ne#n ^uaùn tha#n %haät 6 /i Ñaø cao $oät tBöô ng Taùu Röùng tBe#n Uôø ao Thaát 'a(oV Nhö tBöôùc RaQ noùi, tha#n %haät Vo# Löô ng Tho Boäng Sôùn Oo# Uie#n, ta#$ Sö c cu(a Dhaø$ Dhu Whoù noMi ^uaùn cho WhaCD Röô cV TuH nhie#n, nhôø Röùc Nhö Lai Wia coù tuùc nguHeän Sö c, ne#n neáu - 45 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

ch! ta#$ ^uaùn töô(ng taát TeQ Röô c thaønh tö uV Chuùng Tanh chY töô(ng hLnh töô ng %haät coøn Röô c Oo# Söô ng Dhöôùc, huoáng chi ^uaùn Ra"H Ru( tha#n töôùng cu(a Nhö Laic %haät 6 /i Ñaø coù Töùc tha"n tho#ng nhö Hù, Uieán hieän tö ta i WhaCD caùc coQi ô( $öôøi Dhöông, hoaAc hieän tha#n Sôùn Ra"H ca( hö Who#ng, hoaAc hieän tha#n nho( cao $oät tBöô ng Taùu, haH taù$ thöôùcV NhöQng tha#n hoùa hieän Re"u Saø TaCc cha#n Wi$V Coøn töôùng Oie#n ^uang, Hoùa %haät cuøng hoa Ten Uaùu, nhö tBöôùc RaQ dieXn ta(V Ve" tha#n Söô ng cu(a hai Oò 'o" Taùt &uaùn Theá 6=$, ô( WhaCD taát ca( choX, ne#n ^uaùn Ro"ng nhö tha#n cu(a caùc Uaäc thöô ng Thieän NhônV Haønh gia( chY ca"n Dha#n Uieät Tö Tai Whaùc cu(a töôùng Ra"u ReM Uieát Roù Saø 'o" Taùt &uaùn Theá 6=$ haH Ña i Theá Ch!V Hai Oò Ña i ?a naøH thöôøng Dhu tBô %haät 6 /i Ñaø, giaùo hoùa taát ca( chuùng TanhV Ña#H Saø $o#n Ta D Töô(ng &uaùn, thuoäc Oe" DheùD ^uaùn thöù $öôøi UaV TBöôùc Röùc %haät RaQ dieXn ta( tha#n Söô ng cu(a Ta#H %höông Ta$ Thaùnh Boäng BaQi Oo# Uie#n, töôùng nhieä$ $a"u Who#ng theM WeM [ieát\ Nhöng OL thöông [oùt chuùng Tanh ô( coQi naøH ta#$ Söô ng Dha"n nhie"u Weù$ nho(, Whoù noMi ^uaùn cha#n tha#n cu(a Ua Oò Ra i Thaùnh, ne#n Röùc Nhö Lai Sa i tuøH cô $aø noùi Ba ^uaùn ca(nh naøHV 'ô(i %haät 6 /i Ñaø tha"n tho#ng tö ta i, tuøH nôi $aø Uieán hieän Sôùn nho(, ne#n ^uaùn tha#n cao $oät tBöô ng Taùu cuQng go i Saø thaáH TaCc tha#n cu(a %haätV Vaø Whi ^uaùn tha#n %haät nho(, taát Dha(i töô(ng tha#n cu(a hai Oò 'o" Taùt thò gia( cuQng nho( Ro"ng nhö tha#n Ua $öôi hai töôùng cu(a caùc Uaäc thöô ng Thieän NhônV b%ha#n Uieät Tö Tai Whaùc cu(a töôùng Ra"u,b Saø nôi thie#n ^uan cu(a Röùc &uaùn Theá 6=$ coù hLnh Hoùa %haät Röùng, thie#n ^uan cu(a Röùc Ña i Theá Ch! coù ULnh Uaùu chieáu aùnh ^uang $inhV Neáu ^uaùn ca(nh naøH thaønh, haønh gia( coù theM thaáH TaCc tha#n cu(a Ta#H %höông Ta$ Thaùnh Sôùn hôn tuøH theo ta#$ Söô ngV Töø $o#n Nhaät &uaùn Reán $o#n Ta D Töô(ng &uaùn naøH RaQ thuHeát $inh [ong Dha"n Röùc Theá To#n RaùD öùng Sôøi thYnh Oaán bda H Oe" DheùD tö duH Oaø chaùnh tho b cu(a Uaø Vi Ñe" HHV Coù Sôøi WeM toMng taùn BaZng: TBöôùc da H Nhaät ^uaùn tBöø ho#n aù$, Töô(ng nöôùc thaønh UaGng ReM Rònh ta#$V Jöôùi Raát Ua(o tBaøng cha#u Taùng BôQ, TBe#n Who#ng thie#n nha c DhaùD tha#$ tBa"$V /a#H, So ng, tha"n ^uang $uo#n öùc Ra o, Ca#H ngo c hoa ^uHønh Tanh tBaùi UaùuV - 46 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

6o Vaøng nöôùc Röùc cha(H tBong hoa, La"u [inh caùc Sa nghLn WHø [a(oV Hoa toøa $a"u nhieä$ Re D Oo# cuøng, 'a(o tBu $aønh cha#u aùnh Oa n tBuøngV 4n Uoùng $öôøi Dhöông nhie"u %haät Tö , TBang nghie#$ döôøng theM Ja /a cungV >ho#ng Söôøng töôùng ha(o ngô i /i Ñaø, TaH Uaùu &uan 6=$ cöùu aùi haøV Theá Ch! tha"n uH haH chaán Roäng, Hueä ^uang Toi WhaCD coQi haZng TaV Cö c La c Tanh Oe" töô(ng thaáH $Lnh, Ngo"i tBong hoa Uaùu Rònh ta#$ tLnhV Caùnh Ten töô(ng WheùD Bo"i töôi nô(, ?oi Reán tBaG$ $aøu aùnh tònh $inhV VL Ra#u Ñie"u Ngö Roäng ai Sa#nc Ca(nh töôùng cha#n tha#n Whoù Oa n Dha"n\ TBöô ng Taùu $ô( UaøH $o#n tieä$ ^uaùn, 'e#n Uôø ao Uaùu töô(ng Wi$ tha#n\ ,D. Q-a./ Sa/h VeI Th81E/: #haK! 4Th81E/: #haK! Sa/h Q-a./6. Ñöùc %haät Ua(o 6 Nan Oaø Vi Ñe" HH: - Thöô ng DhaM$ thöô ng Tanh Saø theá naøoc Neáu chuùng Tanh $uoán Tanh Oe" coQi Wia, ne#n Dhaùt Ua thöù ta#$, Saø ta#$ ch! thaønh, ta#$ Ta#u thieát, ta#$ ho"i höôùng Dhaùt nguHeän, taát TeQ Röô c OaQng TanhV La i coù Ua ha ng höQu tLnh Röô c Tanh Oe" Cö c La c: /oät Saø ha ng coù Soøng [oùt thöông, Who#ng gieát ha i, giöQ tBoøn caùc giôùi ha nhV Hai Saø ha ng Ro c tu ng Winh RieMn %höông Ña`ng Ña i ThöøaV 'a Saø ha ng tu haønh Su c nieä$, ho"i höôùng Dhaùt nguHeän Tanh Oe" 6n JöôQngV Neáu Ru( caùc co#ng Röùc nhö theá, töø $oät ngaøH cho Reán Ua(H ngaøH, Sie"n Röô c OaQng TanhV Jo We( aáH tinh taán doQng $aQnh, ne#n Suùc OaQng Tanh %haät 6 /i Ñaø cuøng hai 'o" Taùt &uaùn Theá 6=$, Ña i Theá Ch!, Oo# Toá Hoùa %haät, tBaG$ ngaøn Thanh VaGn THø >heo Ra i chuùng, Oo# Söô ng chö Thie#n Oaø cung Rieän thaát Ua(o Re"u hieän ReánV >hi aáH &uaùn Theá 6=$ 'o" Taùt Uöng Raøi Wi$ cang, cuøng Ña i Theá Ch! 'o" Taùt tôùi tBöôùc haønh gia(V %haät 6 /i Ñaø Dhoùng Ra i ^uang $inh chieáu Reán tha#n ngöôøi OaQng Tanh, Bo"i cuøng chö 'o" Taùt Ro"ng Röa taH tieáD daXnV Hai Oò Ra i Thaùnh &uan Theá 6=$, Ña i Theá Ch! Sa i cuøng Oo# Toá 'o" Taùt Ro"ng thanh When ngô i, WhuHeán taánV Haønh gia( $u c W!ch ca(nh aáH Bo"i, Tanh ta#$ Oui $öøng WhaáD Whô(i, tö thaáH $Lnh ngo"i tBe#n Raøi Wi$ cang, theo Tau %haät Oaø Thaùnh chuùng, tBong Whoa(ng Wha(H ngoùn taH, Tanh Oe" Cö c La cV

- 47 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

>hi RaQ Tanh Oe" coQi Wia, Sa i thaáH Wi$ tha#n cu(a %haät Ra"H Ru( caùc töôùng, chö 'o" Taùt TaCc töôùng cuQng cu tuùc tBang nghie#$] caùc aùnh Taùng Oaø Böøng Uaùu Re"u dieXn thuHeát DhaùD $a"uV Haønh gia( nghe [ong, Sie"n ngoä Vo# ?anh %haùD NhaXn, tBong gia#H Dhuùt thöøa Tö chö %haät WhaCD $öôøi Dhöông, Röô c tho WHù tBöôùc chö %haät, Bo"i tBô( Oe" Ua(n ^uoác, chöùng Oo# Söô ng tBaG$ ngaøn $o#n Ñaø La NiV Ña#H go i Saø thöô ng DhaM$ thöô ng TanhV Ve" ta#$ ch! thaønh, bch!b Saø chôn, bthaønhb Saø thaätV Ña#H Hù noùi ngöôøi $uoán OaQng Tanh, RieM$ ca"n Heáu Saø Ua nghieäD tha#n, $ieäng, Hù, tBong Whi tu, Re"u Dha(i töø nôi ta#$ cha#n thaät $aø Dhaùt Ba, Who#ng ne#n Ue" ngoaøi hieän töôùng tinh taán hie"n Saønh, Ue#n tBong Sa i aMn nieä$ Sô Saø gia( doáiV Neáu Re$ ta#$ hö ngu H caMu tha( $aø tu, thL duø ngaøH Re#$ haønh tBL Uaát tuHeät, tBa ng nhö Sö(a Roát Ra"u, chung ^ui cuQng Saø ha nh ta D RoäcV La i Tö cha#n thaät coù hai, Saø tö Sô i cha#n thaät Oaø Sô i tha cha#n thaätV Tö Sô i cha#n thaät Saø ta#$ Who#ng coøn $a(H $aH tha$ SuHeán Dhöôùc Uaùu nguQ du c coQi ngöôøi coQi tBôøi, ô( Rôøi naøH hoaAc Rôøi Tau, chY tha thieát nguHeän Tanh Oe" Ta#H %höôngV TBong Whi tha#n SeX %haät, $ieäng tu ng nieä$, Hù ^uaùn töô(ng, cuøng tu caùc ha nh Saønh, Re"u Dha(i cung W!nh ch! thaønhV Lô i tha cha#n thaät Saø thaønh thaät When ngô i co#ng Röùc H chaùnh ô( Cö c La c, WhuHe#n ngöôøi tinh taán tu haønh, thaáH ai Saø$ Röô c Oieäc Saønh nho( $o n cuQng Tanh ta#$ tuøH hYV Ta#$ Ta#u thieát, töùc Soøng tin hieMu Ta#uV Ta#$ naøH cuQng coù hai: Haønh gia( Dha(i tin hieMu Ta#u chaCc $Lnh Saø We( Dhaø$ Dhu toäi chöôùng, töø WieáD Oo# thY Reán naH $aQi tBo#i chL$ tBong Ooøng Su c Ra o, ga#H ne#n nghieäD aùc Who#ng SöôøngV %ha(i tin Ta#u BaZng %haät 6 /i Ñaø coù nguHeän Sö c Boäng Sôùn, neáu chuùng Tanh naøo thaønh ta#$ heä nieä$ ^uH höôùng, thL duø coù Uao nhie#u toäi chöôùng, cuQng ^uHeát Rònh TeQ Röô c tieáD daXn OaQng TanhV Ta#$ ho"i höôùng Dhaùt nguHeän Saø haønh gia( tu Uao nhie#u co#ng Röùc Saønh, duø Saø $oät chuùt $a(H $aH nho( !t, cuQng Re"u Re$ ho"i höôùng ca"u Tanh Oe" Ta#H %höông, Who#ng $oät nieä$ ca"u Dhöôùc Uaùu nhôn Thie#n chi WhaùcV %ha(i Uieát Tö an Oui nghie#$ tònh ô( Cö c La c coøn Oöô t hôn ta$ giôùi Baát [a, Oaø Röô c Tanh Oe" Cö c La c thL Uao nhie#u ha nh nguHeän Roä $Lnh, Roä ngöôøi Re"u TeQ thaønh tö u $oät caùch chaCc chaCnV bLu c nieä$b Saø: nieä$ %haät, nieä$ %haùD, nieä$ TaGng, nieä$ Th!, nieä$ Giôùi, nieä$ Thie#nV Ña#H Saø Taùu nieä$ cu(a Ña i Thöøa, Bie#ng Oe" nieä$ Thie#n töùc Saø nhôù giöQ $öôøi nghieäD Saønh, chôù Who#ng Dha(i nieä$ ca"u Tanh Oe" coQi tBôøiV Ca#u bneáu Ru( co#ng Röùc nhö theá töø $oät ngaøH cho Reán Ua(H ngaøHb, thuHeát $inh - 48 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

a(nh höô(ng cu(a 'o" Taùt ha nh Sôùn Sao Oo# cuøng, chY $oät nieä$ coøn coù theM Saø$ %haät chu(ng, huoáng chi töø $oät ngaøH Reán Ua(H ngaøH öc Ñaø La Ni, TBung Hoa dòch Saø ToMng TBL, coù nghaa haH giöQ DhaùD Saønh, ngaGn DhaùD aùc] Ra#H Saø chY cho Tö tho#ng Ra t Oo# Söô ng DhaùD $o#nV Thöô ng DhaM$ tBung Tanh Saø theá naøoc Coù chuùng Tanh tuH Who#ng tho tBL Winh %höông Ña`ng, nhöng Wheùo hieMu nghaa thuù, Roái Oôùi Ñeä Nhaát Nghaa ta#$ Who#ng Winh Roäng, tin Ta#u SHù nha#n ^ua(, Who#ng DhY Uaùng DhaùD Ña i ThöøaV Neáu haønh gia( Re$ co#ng Röùc naøH nieä$ %haät ho"i höôùng ca"u Tanh Cö c La c, thL Whi Sa#$ chung Ta#H %höông Ta$ Thaùnh cuøng Oo# Söô ng Ra i chuùng ^uHeán thuoäc Uöng Raøi tö( Wi$, hieän Reán tBöôùc $aAt When BaZng: b%haùD tö(\ Ngöôi tu Ña i Thöøa, hieMu Ñeä Nhaát Nghaa, ne#n naH ta Reán tieáD nghinhVb Lie"n Roù Röùc Vo# Löô ng Tho Theá To#n cuøng Oôùi $oät ngaøn Hoùa %haät Ro"ng thôøi Röa taH [uoáng tieáD daXnV 'aáH giôø haønh gia( tö thaáH $Lnh ngo"i tBe#n Raøi tö( Wi$, chaCD taH When ngô i chö %haät, Bo"i tBong Whoa(ng $oät nieä$ Sie"n Tanh Oe" nôi ao Thaát 'a(o ô( coQi Cö c La cV Ñaøi tö( Wi$ aáH nhö hoa Uaùu Sôùn, tBa(i $oät Re#$ Sie"n nô(V 'aáH giôø haønh gia( tha#n TaCc tö( Wi$, döôùi chôn Sa i coù hoa Ten thaát Ua(o, Röô c %haät Oaø 'o" Taùt Ro"ng thôøi Dhoùng ^uang Toi Reán $Lnh, $aCt Sie"n $ô( TaùngV Jo tuùc taäD tBöôùc Wia, Suùc Roù tö nghe caùc a#$ thanh WhaCD nôi Re"u noùi thua"n Saø DhaùD Ñeä Nhaát Nghaa Reá Baát tha#$ $a"uV Nghe [ong, Sie"n Uöôùc [uoáng Wi$ Raøi SeX %haät Oaø chaCD taH When ngô i Röùc Theá To#nV TBa(i ^ua Ua(H ngaøH, Sie"n Röô c Who#ng thoái chuHeMn nôi ^ua( 6 Naäu Ña La Ta$ /ieäu Ta$ 'o" Ñe", coù theM tö ta i UaH Ri WhaCD $öôøi Dhöông thöøa Tö chö %haät, tu caùc $o#n ta$ $uoäiV Nhö theá ^ua $oät tieMu WieáD, chöùng Röô c Vo# ?anh NhaXn Oaø $ong chö %haät tho WHùV Ña#H Saø ca(nh thöô ng DhaM$ tBung TanhV HieMu bÑeä Nhaát Nghaab Saø BoQ Tuoát caùc DhaùD tha(H Re"u OaCng SaAng] Ra#H Saø SHù duHe#n Whô(i Who#ng tö taùnh, OL noù tuHeät Roái, Oöô t hôn caùc DhaùD, ne#n go i Ñeä NhaátV bTa#$ Who#ng Winh Roängb, Saø Uaäc Wheùo hieMu nghaa >ho#ng cu(a Ña i Thöøa, tuH nghe noùi nhöQng Ra o SHù: taát ca( DhaùD Re"u Who#ng, Tanh tö( Nieát 'aøn OaXn Who#ng, Dhaø$ thaùnh $e# ngoä cuQng Who#ng, ca(nh Su c Ra o cu(a theá gian Oaø Oò Ta$ Hie"n ThaäD Thaùnh cu(a [uaát theá nguHe#n Ro"ng theM taùnh, Soøng OaXn tha(n nhie#n, Who#ng nghi tBeäV

- 49 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

bTin Ta#u SHù nha#n ^ua(b Saø BoQ Uieát caùc DhaùD tuH Who#ng, Tong nha#n ^ua( Saønh döQ Who#ng $a(H $aH Tai Sa cV HieMu nhö theá $ôùi go i Saø Who#ng DhY Uaùng DhaùD Ña i ThöøaV 'aäc coù t!n gia(i Ña i Thöøa neáu cha`ng nguHeän Oe" Ta#H %höông thL cuQng coøn ô( tBong Ooøng Sua#n chuHeMn, Whoù Ua(o Ra($ Who#ng thoái thaát, ne#n Röùc Theá To#n WhuHe#n ho"i höôùng ca"u Tanh Cö c La cV 'a(H ngaøH Oaø $oät tieMu WieáD tBe#n Ra#H, theo Sôøi ULnh gia(i cu(a caùc coM Röùc, Saø öôùc Oe" thôøi gian ô( coQi Ta 'aø chôù Who#ng Dha(i Cö c La cV Nhö theá thL Ua(H ngaøH chY Saø $oät Whoa(nh WhaCc ô( Cö c La c $aø tho#iV Thöô ng DhaM$ ha Tanh Saø theá naøoc Coù chuùng Tanh tuH cuQng tin nha#n ^ua(, Who#ng Uaùng Ña i Thöøa, nhöng chY Dhaùt ta#$ ca"u Ra o Oo# thöô ng, Bo"i Re$ co#ng Röùc aáH nieä$ %haät nguHeän Oe" Cö c La cV Haønh gia( aáH Whi Sa#$ chung Röô c %haät 6 /i Ñaø, &uaùn Theá 6=$, Ña i Theá Ch! cuøng chö 'o" Taùt ca"$ hoa Ten Oaøng, hoùa hieän naG$ tBaG$ Oò %haät Reán nghinh tieáDV Luùc Roù naG$ tBaG$ Hoùa %haät Ro"ng thôøi Röa taH [uoáng Oaø When BaZng: b%haùD tö(\ Ngöôi naH thanh tònh, Dhaùt Oo# thöô ng Ra o ta#$, ne#n ta Reán Böôùc ngöôiVb >hi haønh gia( $u c W!ch ca(nh aáH Bo"i, Sie"n thaáH $Lnh ngo"i nôi hoa Ten Oaøng, ngo"i [ong caùnh hoa WheùD Sa i, theo Tau Röùc Theá To#n Tanh Oe" ao Thaát 'a(oV Nhö theá tBa(i ^ua $oät ngaøH Re#$, hoa Ten nô( Ba, Ua(H ho#$ Tau $ôùi Röô c thaáH %haätV Nhöng tuH thaáH %haät, Roái Oôùi caùc töôùng ha(o ta#$ coøn chöa BoQ Baøng, Rô i ^ua hai $öôi $oát ngaøH, $ôùi nhaän Röô c $inh Ua chV 'aáH giôø ngöôøi OaQng Tanh nghe caùc a#$ thanh Re"u dieXn DhaùD $a"u, UaH da o $öôøi Dhöông cuùng döôøng chö %haät, Oaø Röô c nghe DhaùD thaä$ tha#$ tBöôùc caùc Röùc Theá To#nV TBa(i ^ua Ua tieMu WieáD nhö theá, Röô c Uaùch DhaùD $inh $o#n, tBu Tô hoan hH( RòaV Ña#H Saø ca(nh thöô ng DhaM$ ha TanhV TBe#n Ra#H Saø $o#n Töô(ng Thöô ng 'oái VaQng ?anh, thuoäc Oe" DheùD ^uaùn thöù $öôøi UoánV Ca#u: btuH cuQng tin nha#n ^ua(b, chY cho Soøng tin coøn chöa Röô c Ta#uV CuQng Uô(i chöa tin Ta#u nha#n ^ua( WhoM Oui, ne#n Soøng Saønh thöôøng thoái, nieä$ aùc haZng TanhV Neáu We( RaQ hieMu Ta#u Tö WhoM Sua#n ho"i, thL Roái Oôùi caùc toäi nghieäD Who#ng coøn taùi Dha $V Vaø RaQ tin Ta#u ca(nh Oui Tònh Ñoä taát Whi Dhaùt ta#$ tu Who#ng coøn Sui Tu t Uieáng SöôøiV Ca#u: bWho#ng Uaùng Ña i Thöøab Saø noùi Soøng tin tuH coù giaùn Roa n, Tong Roái Oôùi DhaùD Ña i Thöøa Who#ng coøn nghi Uaùng] neáu - 50 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

^ua( coù ta#$ nghi Uaùng thL duø ngaøn %haät hieän tha#n, cuQng Who#ng theM cöùu RoäV Ca#u: bngöôi naH thanh tònhb chY cho toäi chöôùng cu(a haønh gia( RaQ Röô c tie#u tBöøV Caùc Rie"u Saønh tin SHù nha#n ^ua(, Who#ng Uaùng Ña i Thöøa, tuH döôøng nhö Oo# co#ng Tong nhôø haønh gia( Dhaùt ta#$ nieä$ chaùn WhoM, öa ca(nh giôùi chö %haät, $uoán $au thaønh tö u nguHeän Ra i Ui ReM cöùu Roä chuùng höQu tLnh, ne#n $ôùi Röô c OaQng TanhV Ña#H ch!nh Saø ta#$ Vo# Thöô ng 'o" Ñe" OaäHV Ñöô c 'aùch %haùD /inh /o#n Saø theá naøoc >inh Hoa Nghie#$ noùi: - 'aäc Tô Ròa 'o" Taùt tBong Whoa(ng Taùt na, chöùng $oät tBaG$ $o#n Ta$ /uoäi, thaáH Röô c $oät tBaG$ Röùc %haät, Töùc tha"n tho#ng coù theM Ri ^ua Oaø Saø$ chaán Roäng $oät tBaG$ %haät Taùt, aùnh Taùng Toi WhaCD $oät tBaG$ %haät Roä, thaønh tö u chaCc chaCn Röô c $oät tBaG$ chuùng Tanh, Uieát ^uaù Whöù Oò Sai tBaG$ öùc WieáD, haH Oaøo tBaG$ DhaùD $o#n Oaø hoùa tha#n tBong tBaG$ coQiV La i Uaäc 'o" Taùt naøH $oXi $oXi hoùa tha#n Re"u coù $oät tBaG$ 'o" Taùt tBang nghie#$ Saø$ ^uHeán thuoäcV ?ô Hoan hH( Ròa töùc Saø ?ô Ñòa, OL Whi 'o" Taùt chöùng Röô c ngo#i naøH ta#$ Baát Oui $öøng, ne#n go i Saø hoan hH(V Coù Sôøi When BaZng: Thöô ng Uoái nguHe#n Saø Uaäc Sô i caGn, Ca"u Tanh coQi tònh tuHeät tha$, Ta#nV Co#ng tu Tai Whaùc thaønh Ua DhaM$, Ngo#i Oò Ro"ng chung Uaäc thöô ng nha#nV /oät Reán Ua(H ngaøH chuHe#n tònh nieä$, TaGng cuøng tu c Whaùch thoaùt Dhuø tBa"nV /öøng duHe#n Dhöôùc gaAD $o#n $a"u nhieä$\ ?ôù$ chöùng chôn thöôøng dieäu DhaùD tha#nV ,F. Q-a./ Sa/h VeI Tr-/: #haK! 4Tr-/: #haK! Sa/h Q-a./6. Ñöùc %haät Ua(o 6 Nan Oaø Vi Ñe" HH: - TBung DhaM$ thöô ng Tanh Saø theá naøoc Neáu chuùng Tanh tho tBL nguQ giôùi, giöQ Uaùt ^uan tBai, hoaAc tu caùc giôùi Whaùc, Who#ng ta o toäi nguQ nghòch Oaø caùc Rie"u SoXi Sa"$, Bo"i Re$ caGn Saønh aáH ho"i höôùng ca"u Tanh Oe" theá giôùi Cö c La c ô( Dhöông Ta#HV - 51 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

Chuùng Tanh Roù Whi Sa#$ chung, Röô c %haät 6 /i Ñaø cuøng caùc THø >höu ^uHeán thuoäc Oi nhiu, Dhoùng Wi$ ^uang Toi Reán $Lnh, dieXn thuHeát caùc DhaùD WhoM, Who#ng, Oo# thöôøng, Oo# ngaQ, cuøng When ngô i ha nh [uaát gia thoaùt WhoMV /u c W!ch ca(nh aáH, haønh gia( Tanh ta#$ Oui $öøng, tö thaáH $Lnh ngo"i tBe#n Raøi Ten, Ooäi ^uL goái chaCD taH cuùi [uoáng SeX %haätV Luùc chöa ngöôùc $aAt Se#n, RaQ Tanh Oe" theá giôùi Cö c La cV ?au Whi OaQng Tanh, Oöøa Suùc hoa Ten nô( Ba, haønh gia( nghe caùc a#$ thanh When ngô i DhaùD Töù Ñeá, Sie"n chöùng ^ua( 6 La Haùn, Ra"H Ru( ta$ $inh, Su c tho#ng Oaø Uaùt gia(i thoaùtV Ña#H Saø ca(nh tBung DhaM$ thöô ng TanhV TBe#n Ra#H Saø ca(nh giôùi OaQng Tanh cu(a ha ng tieMu caGn, ne#n haønh gia( chY thaáH %haät Oaø chuùng Thanh VaGn, Who#ng thaáH chö 'o" TaùtV 6 La Haùn, TBung Hoa dòch Saø Vo# ?anh, OL Uaäc naøH hoaAc nghieäD RaQ tie#u tBöø, Who#ng coøn Dha(i tho tha#n Tau nöQaV Ta$ $inh: Tuùc $a ng $inh, Laäu taän $inh Oaø Thie#n nhaQn $inh] OL Roái Oôùi ^uaù Whöù, hieän ta i, Oò Sai Re"u thaáu Tuoát, ne#n go i Saø b$inhVb Lu c tho#ng: Thie#n nhaQn, Thie#n nha, Tha ta#$, Tuùc $a ng, Nhö Hù Oaø Laäu taän] OL Oôùi ca( Taùu $o#n naøH Who#ng coøn Uò u(ng tBeä, ne#n go i Saø btho#ngVb 'aùt gia(i thoaùt cuQng go i 'aùt Uoäi [a(] Saø: ,V )V IV KV *V +V NV .V Noäi höQu TaCc ngoa i ^uaùn Noäi Oo# TaCc ngoa i ^uaùnV JuHe#n tònh Uoäi [a(, >ho#ng [öù Uoäi [a(V Thöùc [öù Uoäi [a(, Vo# Tô( höQu [öù Uoäi [a(V %hi Dhi töô(ng [öù Uoäi [a(, Jieät tho töô(ng Uoäi [a(V

TBung DhaM$ tBung Tanh Saø theá naøoc Neáu chuùng Tanh giöQ ch!n chaCn giôùi Uaùt ^uan tBai hoaAc giôùi ?a Ji haH giôùi Cu Tuùc tBong $oät ngaøH Re#$, caùc oai nghi Re"u toaøn Oe n, Re$ co#ng Röùc hua#n tu giôùi höông Roù ho"i höôùng ca"u Tanh Cö c La cV >hi Sa#$ chung, haønh gia( naøH thaáH %haät 6 /i Ñaø cuøng ^uHeán thuoäc ca"$ hoa Ten thaát Ua(o Dhoùng Wi$ ^uang hieän Reán tBöôùc $aAt $LnhV 'aáH giôø Röông nhôn nghe giöQa hö Who#ng coù tieáng When BaZng: bLaønh thaH Thieän Nhôn\ Ngöôi RaQ Uieát thuaän theo Sôøi da H cu(a chö %haät Ua Rôøi $aø tu taäD, ne#n naH ta Reán Böôùc ngöôiVb >hi Roù haønh gia( thaáH $Lnh ngo"i nôi hoa Ten, caùnh hoa WheùD Sa i, Sie"n Röô c Tanh Oe" Ua(o tBL ô( coQi Cö c La cV &ua Ua(H ngaøH hoa Ten nô( Ba, haønh gia( chaCD taH When ngô i %haät, Röô c nghe DhaùD dieäu, Tanh ta#$ hoan hH(, Sie"n chöùng ^ua( Tu Ñaø Hoaøn, - 52 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

Oaø nö(a WieáD Tau $ôùi chöùng ^ua( 6 La HaùnV Ña#H Saø ca(nh tBung DhaM$ tBung TanhV TBe#n Ra#H Saø ca(nh giôùi OaQng Tanh cu(a ha ng Dhaø$ Dhu thuoäc Oe" TieMu Thöøa ha thieänV /uoán Röô c OaQng Tanh haønh gia( Dha(i giöQ oai nghi Oaø $oät tBong Ua giôùi !t nhöùt Saø Whoa(ng $oät ngaøH Re#$ cho thanh tònh, Röøng ReM WhuHeát Dha $V TBong $oät ngaøH Re#$ neáu Dha $ giôùi Whinh, WeM nhö RaQ Dha $ tBo ng toäi, Tö OaQng Tanh Whoù thaønhV bGiôùi höôngb Saø ngöôøi giöQ giôùi thanh tònh, coù Röùc ha nh tieáng toát San [a, O! nhö $uøi höôngV bÑöô c nghe DhaùD dieäub ch!nh Saø nghe DhaùD Töù Ñeá Oaø >hoM, >ho#ng, Vo# Thöôøng, Vo# NgaQV Töù Ñeá Saø WhoM, taäD, dieät, Ra o] WhoM, taäD thuoäc Oe" nha#n ^ua( theá gian, dieät Ra o thuoäc Oe" nha#n ^ua( [uaát theáV Tu Ñaø Hoaøn, TBung Hoa dòch Saø NhaäD Löu haH Nghòch LöuV NhaäD Löu Saø Oaøo doøng Thaùnh, Nghòch Löu coù nghaa: ngöô c doøng Tanh tö( Sua#n ho"iV TBung DhaM$ ha Tanh Saø theá naøoc Neáu Thieän na$ tö(, Thieän nöQ nhôn hieáu döôQng cha $e , tu ha nh nha#n töø theo theá gian, Whi Sa#$ chung gaAD Thieän tBi thöùc gia(ng cho nghe Oe" Tö Oui nôi coQi %haät 6 /i Ñaø Oaø Uoán $öôi taù$ Ra i nguHeän cu(a THø >heo DhaùD ta ngV >e( aáH nghe [ong hoan hH( nieä$ %haät $aø ^ua Rôøi, tha"n thöùc Sie"n Röô c Tanh ngaH Oe" Ta#H %höông Cö c La c theá giôùi, Se nhö Whoa(ng co duoXi caùnh taH cu(a ngöôøi tBaùng TaV &ua Ua(H ngaøH Tau, haønh gia( Röô c gaAD 'o" Taùt &uaùn Theá 6=$ Oaø Ña i Theá Ch!, nghe DhaùD nhieä$ $a"u, Tanh ta#$ Oui Re D, Röô c ^ua( Tu Ñaø Hoaøn, Tau $oät tieMu WieáD $ôùi chöùng ^ua( 6 La HaùnV Ña#H Saø ca(nh tBung DhaM$ ha TanhV /o#n töô(ng naøH go i Saø TBung 'oái VaQng ?anh, thuoäc Oe" DheùD ^uaùn thöù $öôøi SaG$V Ha nh nha#n töø theo theá gian, töùc Saø ha nh Uaùc aùi, thöôøng Uoá th!, an u(i, giuùD RôQ $o i ngöôøi] nhaø Nho go i Saø bTuH aùi caäD OaätVb TBong chaùnh OaGn Who#ng noùi hoa nô(, Saø haø$ Hù: OL coøn tuøH theo nieä$ tinh taán !t nhie"u cu(a ngöôøi OaQng Tanh, $aø hoa nô( coù Tôù$ haH $uoänV 'a ca(nh OaQng Tanh tBe#n Ra#H Re"u thuoäc Oe" tBung DhaM$ cu(a ha ng tBung caGn ne#n go i Saø TBung 'oái VaQng ?anhV Coù Sôøi When BaZng: TBung Uoái caGn Saønh thuoäc Uaäc tBung, GiöQ tBoøn nghi giôùi $oät ngaøH Re#$V - 53 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

%höôùc Saønh hieáu thuaän ta#$ haZng nguHeän, Nha#n Re D töø Ui ha nh giuùD the#$V 6;nh ngo c Ua(o tBL Oe" Reán ca(nh, ?en Oaøng Wi$ caùc Uöôùc Se#n the"$V 'a(H ho#$ hoa nô(, Soøng cuøng nô(, Loøng nô( Uöøng tBong tieáng DhaùD a#$V ,H. Q-a./ Sa/h VeI HaE #haK! 4HaE #haK! Sa/h Q-a./6 Ñöùc %haät Ua(o 6 Nan Oaø Vi Ñe" HH: - Ha DhaM$ thöô ng Tanh Saø theá naøoc HoaAc coù chuùng Tanh ngu toái, tuH Who#ng DhY Uaùng Winh RieMn %höông Ña`ng, nhöng ta o nhie"u nghieäD aùc Who#ng Uieát hoM the n, We( aáH Whi Sa#$ chung gaAD Thieän tBi thöùc noùi cho nghe danh Re" cu(a $öôøi hai Soa i Winh Ña i Thöøa, Sie"n Röô c tBöø dieät nghieäD aùc Baát naAng tBong $oät ngaøn WieáDV 'aäc tBi thöùc Sa i Ua(o Dha(i chaCD taH nieä$ bNa$ /o# 6 /i Ñaø %haätb] do Röông nhôn thaønh ta#$ [öng danh hieäu %haät, ne#n tie#u tBöø toäi tBong naG$ $öôi öùc WieáD Tanh tö(V NgaH Suùc aáH Röùc Vo# Löô ng Tho Nhö Lai ca($ Uieát, Sie"n Tai Hoùa %haät, Hoùa &uaùn 6=$ Oaø Hoùa Theá Ch! hieän Reán tBöôùc haønh gia( When BaZng: bLaønh thaH Thieän Nhôn\ Ngöôøi RaQ [öng danh hieäu %haät, ne#n caùc toäi tie#u dieät, ta Reán Ra#H ReM Böôùc ngöôiVb 'aáH giôø haønh gia( thaáH aùnh Taùng cu(a Hoùa %haät Ra"H WhaCD nhaø $Lnh, tBong Soøng Oui $öøng, Sie"n [a( tho , ngo"i tBe#n hoa Ten Uaùu theo Hoùa %haät Tanh Oe" ao Thaát 'a(oV ?au Whi OaQng Tanh tBa(i ^ua Uoán $öôi ch!n ngaøH hoa Ten $ôùi nô(V Vöøa Suùc hoa nô(, Ña i 'i &uaùn Theá 6=$ Oaø 'o" Taùt Ña i Theá Ch! Dhoùng aùnh Taùng Sôùn, tBu tBöôùc ngöôøi aáH, gia(ng thuHeát cho nghe nghaa SHù tha#$ dieäu cu(a $öôøi hai Soa i WinhV Ñöông nhôn nghe Bo"i tin hieMu, Dhaùt ta#$ Vo# Thöô ng 'o" Ñe", tBa(i ^ua $öôøi hai tieMu WieáD, thaønh tö u Uaùch DhaùD $inh $o#n, Röô c Oaøo ?ô RòaV Ña#H Saø ca(nh ha DhaM$ thöô ng TanhV bTa o nhie"u nghieäD aùcb, Hù noùi Who#ng Dha(i thuoäc Oe" nghieäD cö c aùcV b>ho#ng DhY Uaùng Winh RieMn %höông Ña`ngb, Saø coøn coù Soøng chaùnh t!nV /öôøi hai Soa i Winh Saø: >heá Winh, TBuøng tu ng, Tho WHù, %huùng tu ng, Co# Whô(i, Nha#n duHe#n, Th! du , 'a(n Tanh, 'a(n Tö , %höông ^ua(ng, Vò taZng höQu Oaø Luaän nghòV Ña#H cuQng go i Saø $öôøi hai Dha"n giaùoV Theo Ua(o Cao LH, coù noùi Ru( Oe" Oieäc nghe danh hieäu %haät, %haùD, TaGng] Ua(n naøH chY Söô c thuHeát %haät Oaø %haùD $aø tho#iV 'a DhaM$ tBung ô( Roa n tBöôùc OL $uoán thuHeát $inh nha#n ^ua( cu(a thöô ng thieän, ha thieän thuoäc TieMu Thöøa Oaø thöô ng thieän thuoäc theá gian, ne#n $ôùi noùi Oe" tieMu - 54 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

^ua(] WHø thaät tBung DhaM$ cuQng Sa"n Söô t Oaøo Ña i Thöøa Oaø chöùng tBöôùc ha DhaM$V Ho(i: Ta i Tao nghe danh Re" cu(a $öôøi hai Soa i Winh Ña i Thöøa chY tBöø toäi tBong ngaøn WieáD, $aø chY [öng nieä$ ca#u ho"ng danh Sa i Röô c tie#u toäi Reán naG$ $öôi öùc WieáDc ÑaùD: Ngöôøi ta o nghieäD Uò chöôùng naAng, gia da Suùc Sa#$ chung Tö WhoM Uöùc Uaùch, nghe te#n nhie"u Soa i Winh ta#$ deX Dhuø taùn, ne#n Töùc dieät toäi Dha(i Weù$V Coøn danh hieäu %haät chY Saø $oät, Röông nhôn deX nhieáD ta#$ chuHe#n chuù, ga#H thaønh taùc du ng $a nh, ne#n dieät toäi Röô c nhie"uV Ha DhaM$ tBung Tanh Saø theá naøoc HoaAc coù chuùng Tanh ngu toái hu(H Dha $ nguQ giôùi, Uaùt giôùi, giôùi cu tuùc, tBoä$ cu(a TaGng WHø Oaø Oaät hieän tie"n TaGng, Uaát tònh thuHeát DhaùD, Soøng Who#ng hoM the n, duøng caùc nghieäD aùc ReM tö tBang nghie#$V >e( ta o toäi chöôùng nhö theá, taát Dha(i Uò Ro a Oaøo Ròa ngu c, ne#n Suùc Sa#$ chung caùc töôùng Sö(a cu(a Ròa ngu c Ro"ng thôøi hieän BaV Nhöng ngöôøi naøH $aH $aCn Röô c gaAD Thieän tBi thöùc gia(ng noùi cho nghe Oe" oai Röùc thaäD Sö c, Töùc tha"n tho#ng ^uang $inh cu(a %haät 6 /i Ñaø, cuøng nhöQng DhaùD: giôùi, Rònh, hueä, gia(i thoaùt, gia(i thoaùt tBi WieánV Ñöông nhôn nghe [ong Tanh Soøng t!n tBo ng ne#n tBöø dieät toäi tBong taù$ $öôi öùc WieáD Tanh tö(, Sö(a döQ Ròa ngu c hoùa thaønh gioù $aùt thoMi caùc hoa tBôøi, tBe#n hoa coù Hoùa %haät Oaø Hoùa 'o" Taùt hieän tha#n tieáD daXn, tBong Whoa(ng $oät nieä$ Sie"n Röô c Tanh Oe" hoa Ten nôi ao thaát Ua(oV ?au Whi OaQng Tanh, tBa(i ^ua Taùu WieáD hoa Ten $ôùi nô(V Vöøa Suùc hoa nô(, 'o" Taùt &uaùn Theá 6=$, Ña i Theá Ch! hieän Reán, duøng tieáng Dha $ a#$ an u(i Oaø OL gia(ng thuHeát DhaùD thaä$ tha#$ cu(a Ña i ThöøaV Haønh gia( nghe [ong, Sie"n Dhaùt Ra o ta#$ Oo# thöô ngV Ña#H Saø ca(nh ha DhaM$ tBung TanhV TBe#n Ra#H noùi Dha $ nguQ giôùi cho Reán Cu Tuùc chY Saø Söô c thuHeát, tBong aáH RaQ Uao tBuø$ coù giôùi ?a JiV TaGng WHø, TBung Hoa dòch Saø Ra i chuùng, töùc cu(a thöôøng tBu , coù hai: ,V Thöôøng tBu thöôøng tBu , nhö chuøa chie"n, Buoäng Raát, thuoäc Oe" Uaát Roäng Ta(nV )V ThaäD Dhöông thöôøng tBu , nhö Suùc ga o, thöùc aGn, coù theM cuùng döôøng chung cho chö taGng $öôøi DhöôngV Vaät hieän tie"n taGng cuQng coù hai:

- 55 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

,V Hieän tie"n hieän tie"n, töùc Saø Oaät Bie#ng haH Dha"n chia Bie#ng cu(a chö TaGngV )V ThaäD Dhöông hieän tie"n, töùc Saø cu(a taùc DhaùD DhoM th!V 'aát tònh thuHeát DhaùD Saø thuHeát DhaùD Oôùi du ng ta#$ Who#ng tBong Ta ch, $u c R!ch $öu ca"u danh Oo ng, Tö cuùng döôøngV bJuøng caùc nghieäD aùc ReM tö tBang nghie#$b Hù noùi nghieäD aùc daXH Ra"H, ngöôøi thaáH Re"u Whinh chaùnV ThaäD Sö c Saø $öôøi tB! Sö c cu(a %haät, go"$ coù: Thò [öù Dhi [öù Sö c, NghieäD tB! Sö c, Ñònh Sö c, CaGn Sö c, Ju c Sö c, Taùnh Sö c, Ch! [öù Ra o Sö c, Tuùc $a ng Sö c, Thie#n nhaQn Sö c Oaø Laäu taän Sö cV NaG$ Dha"n: Giôùi, Ñònh, Hueä, Gia(i thoaùt, Gia(i thoaùt tBi Wieán, Ua DhaùD tBöôùc coù theM TuH danh ReM hieMu, coøn Dha"n thöù tö, tu nha#n ca($ ^ua( go i Saø Gia(i Thoaùt, Oaø Tau Whi RaCc ^ua( Whô(i Ba tB! du ng tö ta i, go i Saø Gia(i Thoaùt TBi >ieánV VL ca(nh tuøH ta#$ chuHeMn, ngöôøi aùc nghe co#ng Röùc cu(a %haät Tanh nieä$ t!n tBo ng, ne#n chuHeMn aùc thaønh thieän] caùc töôùng Sö(a nhö: Oa c da"u, nöôùc Ro"ng To#i, thieát tBu , thieát hoaøn, ho(a Sua#n, ho(a [a, Re"u Uieán thaønh gioù $aùt, hoa tBôøi, Röô c %haät 'o" Taùt hoùa tha#n Reán tieáD daXnV Ña#H Saø thuHeát $inh Töùc dieäu du ng Uieán hieän cu(a tö ta#$V Ha DhaM$ ha Tanh Saø theá naøoc HoaAc coù chuùng Tanh ta o toäi nguQ nghòch thaäD aùc, Saø$ Ru( caùc Oieäc cha`ng Saønh] We( ngu aáH do nghieäD aùc Raùng SeQ Dha(i Uò Ro a Oaøo aùc Ra o, tBa(i ^ua nhie"u WieáD chòu WhoM Oo# cuøngV Nhöng Whi Sa#$ chung, ngöôøi naøH nhôø gaAD Thieän tBi thöùc duøng nhie"u caùch an u(i, noùi DheùD $a"u cho nghe, Sa i da H Ua(o töô(ng nieä$ %haätV Ñöông nhôn tuH nghe Sôøi da H, Tong OL Tö WhoM Uöùc aùch, Who#ng He#n Ba(nh ReM ^uaùn töô(ng Röùc Vo# Löô ng Tho Nhö LaiV ThaáH theá, Thieän höøu Sa i Ua(o: bNeáu o#ng Who#ng theM töô(ng Röùc %haät Wia, thL ne#n ch! thaønh [öng bNa$ /o# 6 Ji Ñaø %haätb tieáng taG$ Sie#n tieáD Who#ng döùt cho Ru( $öôøi nieä$Vb Haønh gia( Oa#ng SôøiV Vaø do nhôø [öng danh hieäu %haät ne#n $oXi $oXi nieä$ tBöø Röô c toäi tBong taù$ $öôi öùc WieáD Tanh tö(V >hi $a ng chung, ngöôøi aáH thaáH hoa Ten Oaøng Bö c BôQ nhö Oa"ng nhaät hieän Ba tBöôùc $aAtV TBong Whoa(ng $oät nieä$, Sie"n Röô c OaQng Tanh Oe" theá giôùi Cö c La cV Nhö theá $aQn $öôøi hai Ra i WieáD hoa Ten $ôùi nô(V >hi hoa nô(, hai Oò Ña i ?a &uaùn Theá 6=$, Ña i Theá Ch! duøng tieáng Ra i Ui OL haønh gia( noùi Boäng Oe" thaät töôùng cu(a caùc DhaùD Oaø caùch tBöø dieät toäi chöôùngV Ñöông nhôn nghe Bo"i tha#n ta#$ Oui Re D,

- 56 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

Sie"n Dhaùt Soøng Vo# Thöô ng 'o" Ñe"V Ña#H Saø ca(nh ha DhaM$ ha TanhV /o#n töô(ng tBe#n go i Saø Ha 'oái VaQng ?anh, thuoäc Oe" DhaùD ^uaùn thöù $öôøi TaùuV Toäi nguQ nghòch Saø: gieát cha, gieát $e , gieát 6 La Haùn, Dhaù Tö hoøa hô D cu(a chö TaGng, Oaø Saø$ cho tha#n %haät Ba $aùuV VL naG$ toäi naøH tBaùi a#n Dhu Röùc, ne#n go i Saø bnghòchVb ThaäD aùc Saø Ua nghieäD döQ cu(a tha#n, Uoán nghieäD döQ cu(a $ieäng, Oaø Ua nghieäD döQ cu(a Hù] taát ca( aùc nghieäD Re"u nhieáD Oe" $öôøi Rie"u naøHV b/öôøi nieä$b, öôùc Oe" Toá !t Saø $öôøi ca#u, nhie"u Saø $öôøi hôiV Ho(i: Theo >inh Vo# Löô ng Tho , Roa n Uoán $öôi taù$ Rie"u Ra i nguHeän, coù ca#u bduH tBöø nhöQng ngöôøi ta o nguQ nghòch Oaø Uaùng chaùnh DhaùD, ngoaøi Ba Re"u Röô c OaQng TanhVb NaH tBong chöông Ha DhaM$ ha Tanh cu(a &uaùn >inh Ra#H Sa i nhieáD thu( ngöôøi ta o nguQ nghòch, Who#ng tha#u We( Uaùng chaùnh DhaùD Saø Hù theá naøoc ÑaùD: Vieäc aáH ne#n hieMu theo nghaa öùc chY $o#n, töùc Saø Sôøi noùi ngaGn Roùn tBong %haät DhaùDV 'ô(i ngöôøi RaQ ta o toäi nguQ nghòch taát nghieäD chöôùng Baát naAng ne", Whoù ho"i ta#$ höôùng Oe" chaùnh DhaùD, ne#n Röùc Nhö Lai $ôùi noùi Sôøi Baøo Roùn tBöôùc, ReM cho We( aáH Röô c deX daøng tBong Tö OaQng TanhV Neáu ngöôøi ta o nguQ nghòch thaäD aùc $aø Uieát ho"i ta#$ nieä$ %haät, taát Röùc %haät Tain Taøng tieáD daXnV Chö %haät Soøng töø Ui Oo# Söô ng, Roái Oôùi We( SoXi Sa"$ Uieát ^uaH Ra"u Oe" höôùng thieän, SeQ naøo Sa i Who#ng tieáD Roäc Cho ne#n &uaùn >inh nhieáD thu( ngöôøi ta o nguQ nghòch, Saø Uô(i Hù RoùV TBong Winh Ra#H Who#ng noùi Reán We( Uaùng DhaùD, Saø Uô(i neáu RaQ ta o toäi naAng $aø Uieát tin töô(ng chaùnh DhaùD, thL coøn coù theM hoùa Roä, UaZng tBaùi Sa i thL duø coù WhuHe#n Ua(o, chY e Suoáng Oo# co#ngV TuH nhie#n, neáu coù ngöôøi tBöôùc Wia Who#ng tin töô(ng, thöôøng DhY Uaùng chaùnh DhaùD Tau Uò tai na n, haH thaáH aùc töôùng, hoaAc gaAD duHe#n Tö gL, Uieát thöùc tYnh tBô( Sa i ne(o chaùnh chôn, thL chö %haät Oôùi ta#$ ULnh Ra`ng töø Ui OaXn Tain Taøng tieáD RoäV VL theá, Winh &uaùn %haät Ta$ /uoäi noùi: bNeáu tBong haøng töù chuùng, coù We( Uaùng Winh Ña i Thöøa, ta o toäi nguQ nghòch, Dha $ Uoán tBo ng giôùi, $aø Uieát ch! ta#$ heä nieä$ ^uaùn töô(ng $oät töôùng ha(o cu(a %haät tBong $oät ngaøH Re#$, thL caùc toäi chöôùng tha(H Re"u tie#u dieätVb Theá thL nhöQng We( Uaùng chaùnh DhaùD neáu coù theM ho"i ta#$, taát Re"u OaQng Tanh chôù cha`ng Dha(i Saø Who#ng Röô c tha#u nhieáD Ra#u\ - 57 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

Nhöng ngöôøi Uaùng chaùnh DhaùD duø Röô c OaQng Tanh, Dha(i ô( tBong hoa Ten, tBa(i ^ua nhie"u WieáDV TBong thôøi gian Sa#u [a aáH, Röông nhôn tuH höô(ng Tö Oui nhö ta$ thie"n, Tong coøn Ua Rie"u chöôùng Saø: Who#ng Röô c thaáH %haät Oaø Thaùnh chuùng, Who#ng Röô c nghe chaùnh DhaùD, Who#ng Röô c thöøa Tö cuùng döôøng caùc Röùc Theá To#nV TuH theá, cuQng coøn hôn Saø We( Who#ng ho"i ta#$ ReM Uò Ro a Oaøo Ròa ngu c 6 THø\ Ve" Ha DhaM$ OaQng Tanh Reán Ra#H RaQ [ongV Coù Sôøi When BaZng: Ha Uoái caGn non, Weù$ hieMu Uieát, NguQ nghòch, thaäD aùc, ga#H nhie"u nghieäDV %haù giôùi, Dha $ tBai, tBoä$ cu(a TaGng, >ho#ng tin Ña i Thöøa, Uaùng chaùnh DhaùDV La#$ chung töôùng WhoM hoäi nhö $a#H, 5ng Ro a 6 THø Oo# Söô ng WieáDV Thieän höQu WhuHe#n [öng nieä$ %haät danh, /i Ñaø hoùa hieän taH Oaøng tieáDV /öôøi nieä$ WhuHnh ta#$ Reán Ua(o tBL, Lua#n ho"i töø aáH thoaùt tBöôøng WHøV /öôøi hai Ra i WieáD hoa Ten nô(, Ña i nguHeän theo Oôùi tieáng Ra i UiV >hi Röùc Theá To#n noùi Sôøi aáH Bo"i, Vi Ñe" HH Dhu nhôn cuøng naG$ tBaG$ thò nöQ Sie"n thaáH töôùng Boäng daøi cu(a theá# giôùi Cö c La c, TaCc tha#n cu(a %haät 6 /i Ñaø Oaø hai Oò 'o" TaùtV Taát ca( Re"u Tanh Soøng Oui $öøng, When Saø Oieäc chöa töøng coùV %hu nhôn hoaùt nhie#n Ra i ngoä, chöùng Vo# ?anh %haùD NhaXnV NaG$ tBaG$ thò nöQ Dhaùt ta#$ 6 Naäu Ña La Ta$ /ieäu Ta$ 'o" Ñe", nguHeän Tanh Oe" Cö c La cV Ñöùc Theá To#n tho WHù cho taát ca( Re"u Röô c OaQng Tanh Oaø Tau Whi Tanh Oe" tònh Roä Re"u chöùng Chö %haät Hieän Tie"n Ta$ /uoäiV V @ M81E/: ch8 Thie@/ pha.t ta@! V @ Th81E/: ; I 9eI. TBöôùc chY noùi Uaø Vi Ñe" HH thaáH coQi Cö c La c, naH Sa i thuHeát $inh naG$ tBaG$ thò nöQ Re"u thaáH, Ra#H Saø $aät Hù chY cho Dhu nhôn Oaø naG$ tBaG$ thò nöQ Re"u coù nhôn duHe#n Oôùi $ie"n 6n JöôQngV Ho(i: Luaän VaQng ?anh noùi: bNgöôøi nöQ We( caGn thieáuV Nhò thöøa chu(ng Who#ng TanhVb Nhö theá ta i Tao tBong Winh naøH %haät Sa i aán höùa cho ngöôøi nöQ Röô c OaQng Tanhc

- 58 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

ÑaùD: Ñoù Saø Hù noùi ô( Cö c La c Who#ng coù ngöôøi nöQ cuøng We( Taùu caGn Who#ng Ru(, chöù cha`ng Dha(i nöQ nhôn Oaø We( thieáu caGn nieä$ %haät Who#ng Röô c OaQng Tanh Ra#u\ Coøn bNhò Thöøa Chu(ngb Saø chY cho haøng Rònh taùnh Thanh VaGn SaáH ^ua( Vo# Jö Nieát 'aøn Saø$ cöùu caùnh, Who#ng tin coù coQi Cö c La cV Neáu nhöQng Oò naøH höôùng Oe" Ña i Thöøa, Dhaùt ta#$ nieä$ %haät taát Re"u Röô c OaQng TanhV

III ( #haI/ L8- Th @/:
>hi aáH To#n gia( 6 Nan Sie"n töø choX ngo"i Röùng daäH, SeX %haät Oaø thöa BaZng: - 'a ch Röùc Theá To#n\ >inh naøH te#n go i Saø chic Chuùng con Dha(i tho tBL DhaùD Heáu naøH nhö theá naøoc Ñöùc %haät Ua(o: - >inh naøH te#n &uaùn Cö c La c &uoác Ñoä Vo# Löô ng Tho %haät, &uaùn Theá 6=$ 'o" Taùt, Ña i Theá Ch! 'o" Taùt, cuQng go i Saø Tònh TBöø NghieäD Chöôùng, ?anh Chö %haät Tie"nV <=ng ne#n nhö theá $aø tho tBL, chôù ReM ^ue#n $aátV Ngöôøi tu $o#n Ta$ /uoäi naøH, hieän Rôøi TeQ Röô c thaáH %haät Vo# Löô ng Tho Oaø hai Oò Ña i ?aV Neáu Thieän na$ Thieän nöQ naøo chY nghe danh hieäu cu(a Röùc %haät Oaø hai Oò Ña i ?a Wia, coøn tBöø Röô c toäi tBong Oo# Söô ng WieáD Tanh tö(, huoáng chi Saø töô(ng nieä$\ Nhö coù ngöôøi naøo nieä$ %haät, ne#n Uieát We( aáH ch!nh Saø hoa %ha#n Ñaø Lô i tBong Soaøi ngöôøiV 'o" Taùt &uaùn Theá 6=$ Oaø Ña i Theá Ch! TeQ Saø thaCng höQu cu(a ngöôøi aáHV >e( aáH TeQ ngo"i nôi Ra o tBaøng, Tanh Oaøo nhaø chö %haätV NaøH 6 Nan\ <=ng ne#n ghi nhôù Sôøi naøH, tho tBL Sôøi naøH ch!nh Saø tho tBL danh hieäu %haät Vo# Löô ng Tho V >hi %haät noùi Sôøi aáH [ong, hai to#n gia( /u c >ie"n Lie#n, 6 Nan, Vi Ñe" HH Dhu nhôn cuøng ^uHeán thuoäc, tha(H Re"u hoan hH(V 'aáH giôø Röùc Theá To#n Uöôùc tBe#n hö Who#ng, tBô( Sa i nuùi >Hø Xaø &uaätV >hi Oe" Reán nôi, To#n gia( 6 Nan Sa i OL Ra i chuùng tBuøng tuHe#n Oieäc aáHV Vo# Söô ng chö Thie#n, Long, Ja Xoa nghe Sôøi cu(a %haät noùi, Re"u Baát Oui $öøng, Ra(nh SeX Röùc Theá To#n Bo"i Sui Uöôùc tBô( Oe"V Tho tBL Saø theá naøoc Theo Luaän TB! Ñoä: ?öùc tin töô(ng go i Saø tho , Töùc ghi nhôù go i Saø tBLV

- 59 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

>inh coù hai danh Re", danh Re" tBöôùc b&uaùn Cö c La c &uoác Ñoä Vo# Löô ng Tho %haät, &uaùn Theá 6=$ 'o" Taùt, Ña i Theá Ch! 'o" Taùtb, go i taCt b&uaùn Vo# Löô ng Tho b, Saø $uoán noùi chaùnh Uaùo ReM Wie#$ H Uaùo, thuaät hoùa chu( ReM go"$ Ro" chuùngV Janh Re" Tau bTònh TBöø NghieäD Chöôùng, ?anh Chö %haät Tie"nb Hù noùi Tö dieät toäi Röô c OaQng Tanh Saø Sö c du ng cu(a WinhV %ha#n Ñaø Lô i töùc Saø hoa Ten tBaCngV Ca#u: bTho tBL Sôøi naøH ch!nh Saø tho tBL danh hieäu %haät Vo# Löô ng Tho b Saø Röùc Theá To#n OL Soøng Ra i Ui, $aät Hù Re$ $o#n TBL Janh Nieä$ %haät $aø Dhuù chuùc cho ngöôøi Rôøi TauV >inh naøH coù hai RieM$ Söu tho#ng, Saø nôi Oöông cung Oaø nuùi >Hø Xaø &uaätV Ngaøi 6 Nan tBuøng tuHe#n Sa i Sôøi Röùc %haät, ne#n go i bnghe Sôøi cu(a %haät noùiVb Thieän Ña o Ra i Tö Whi [öa, Suùc TaCD Tôù gia(i Winh naøH, RaQ ^uL tBöôùc Uaøn %haät ca"u [in gia Uò, Bo"i tu ng Suo#n Ua Uieán >inh /i Ñaø, nieä$ %haät Ua $uo#n ca#uV Ñe#$ aáH, ngaøi $oäng thaáH ca(nh giôùi Cö c La c tBang nghie#$, %haät, 'o" Taùt Oaø Thaùnh chuùng hoaAc ngo"i, hoaAc Röùng, hoaAc thuHeát DhaùD, hoaAc Ri Winh haønhV Töø Roù Oe" Tau, $oXi Re#$ tBong giaác chie#$ Uao, Re"u coù $oät Oò TaGng Reán chY Ua(o Oe" huHe"n nghaa >inh &uaùn Vo# Löô ng Tho V ?au Whi Ua(n tha(o RaQ Oieát [ong, tBong Ua(H ho#$, $oXi ngaøH Re#$ Ña i ?ö tu ng >inh /i Ñaø $öôøi Uieán, nieä$ %haät Ua $uo#n ca#u, Taù$ hoái ^uH $a ng, ca"u [in chöùng $inhV Ñe#$ Ra"u thaáH coù Ua coX [e tö cha H Ri tBe#n Röôøng, UoXng coù $oät ngöôøi côQi Sa c Raø tBaCng Reán WhuHe#n BaZng: b?ö ne#n tinh taán, Röøng thoái chuHeMn, coQi naøH nhô aùc WhoM naQo, chôù ne#n tha$ RaC$ Tö Oui Rie#n Ra(o Oo# thöôøngVb Ñe#$ thöù hai, ngaøi thaáH %haät 6 /i Ñaø tha#n TaCc cha#n Wi$ ngo"i tBe#n hoa Ten nôi goác ca#H Uaùu, [ung ^uanh coù $öôøi Oò taGng cuQng Re"u ngo"i döôùi Ua(o tho V TBe#n ca#H Uaùu choX %haät ngo"i, coù thie#n H tBeo Oa#H Dhaát Dhô Baát Re DV ?ang Re$ thöù Ua, Ña i ?ö Sa i thaáH hai ca#H tBu tuHeät cao, coù tBeo tBaøng Dhan naG$ TaCc, Röôøng Uaùu Boäng BaQi the#nh thangV NhöQng töôùng nhö theá Baát nhie"u, Ra#H chY Saø Söô c thuaätV Theá thL Uieát: CoQi Uaùu cha`ng Who#ng, Winh RieMn Söu tBuHe"n OaXn ta iV Loøng thaønh coù ca($, thoa i tBöng ghi cheùD coøn Ra#HV ChY thöông ngöôøi chaáH SHù tBeä Who#ng, cho Saø Sôøi th! du V La i tieác We( theo tLnh ^ue#n taùnh, uoMng $aát Dhöôùc OaQng TanhV Nhöng tho#i, non cao nöôùc cha(H cuQng Raønh chôø Whaùch tBi a#$] Raù cöùng ngo c Saønh, a#u haQH Rô i ngöôøi $inh thöùcV CoQi $a"u haZng tònh, ai We( höQu duHe#nV - 60 -

KINH QUAÙN VOÂ LÖÔÏNG THOÏ

http://www.VietShare.c !

CH0NG

- 61 -