You are on page 1of 45

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT
Haùn dòch: Phaùp Sö Khöông Taêng Khaûi
Vieät dòch: HT Thích Trí Tònh
Phaùp Hoäi Voâ Löôïng Thoï Nhö Lai Thöù Naêm Kinh Ñaïi Baûo Tích
Haùn boä töø quyeån thöù 17 ñeán heát quyeån thöù 18
Nhö vaäy, toâi nghe moät luùc ñöùc Phaät ôû thaønh Vöông Xaù, trong
nuùi Kyø Xaø Quaät, cuøng chuùng ñaïi Tyø Kheo moät vaïn hai ngaøn
ngöôøi caâu hoäi. Caùc Ngaøi naày ñeàu laø böïc ñaïi Thanh Vaên maø
moïi ngöôøi quen bieát. Ñoù laø Toân giaû A Nhaõ Kieàu Traàn Nhö,
Toân giaû Maõ Thaéng, Toân giaû Ñaïi Danh, Toân giaû Höõu Hieàn,
Toân giaû Voâ Caáu, Toân giaû Danh Vaên, Toân giaû Thieän Xöng,
Toân giaû Vieân Maõn, Toân giaû Kieàu Phaïm Ba Ñeà, Toân giaû Öu
Laâu Taàn Loa Ca Dieáp, Toân giaû Giaø Da Ca Dieáp, Toân giaû Na
Ñeà Ca Dieáp, Toân giaû Ma Ha Ca Dieáp, Toân giaû Xaù lôïi Phaát,
Toân giaû Ñaïi Muïc Kieàn Lieân, Toân giaû Ma Ha Ca Chieân Dieân,
Toân giaû Ma Ha Kieáp Taân Na, Toân giaû Ma Ha Chaâu Na, Toân giaû
Phuù Laâu Na Di Ña La Ni Töû, Toân giaû A Naâu Laâu Ña, Toân giaû Ly
Baø Ña, Toân giaû Nan Ñaø, Toân giaû La Haàu La, Toân giaû A Nan
Ñaø v.v... caùc Toân giaû naày laøm Thöôïng thuû.
Laïi coù chuùng ñaïi Boà Taùt, caùc ngaøi Phoå Hieàn Boà Taùt, Vaõn
Thuø Sö Lôïi Boà Taùt, Di Laïc Boà Taùt, vaø chö ñaïi Boà Taùt trong
kieáp Hieàn sau tröôùc vaây quanh.
Laïi cuøng Hieàn Hoä v.v... möôøi saùu vò Chaùnh Só caâu hoäi. Ñoù
laø caùc ngaøi Thieän Tri Duy Nghóa Boà Taùt, Hueä Bieän Taøi Boà
Taùt, Quaùn Voâ Truï Boà Taùt, Thieän Hoa Thaàn Thoâng Boà Taùt,
Quang Traøng Boà Taùt, Trí Thöôïng Boà Taùt, Tòch Caên Boà Taùt,
Hueä Nguyeän Boà Taùt, Höông Töôïng Boà Taùt, Böûu Traøng Boà
Taùt v.v... laøm Thöôïng thuû.
Chö ñaïi Boà Taùt naày ñeàu tuaân tu haïnh Phoå Hieàn, ñaày ñuû taát
caû haïnh nguyeän Boà Taùt, an truï trong taát caû coâng ñöùc, ñeán
bôø Phaät phaùp roát raùo kia, nguyeän ôû trong taát caû theá giôùi
thaønh Ñaúng Chaùnh Giaùc. Laïi nguyeän sanh cung trôøi Ñaâu
Suaát, ôû ñoù thoï chung giaùng sanh ôû hoâng beân höõu, hieän ñi
baûy böôùc phoùng aùnh saùng lôùn chaán ñoäng khaép theá giôùi
maø xöôùng leân raèng: "Nôi taát caû theá gian, ta laø toân quyù hôn
caû." Ñeá Thích vaø Phaïm Thieân ñeàu ñeán thaân caän cuùng
döôøng. Laïi hieän hoïc taäp luïc ngheä hôn ngöôøi, ôû vöông cuøng
nhaøm chaùn nguõ duïc, thaáy ngöôøi giaø bònh cheát lieàn bieát ñôøi
laø voâ thöôøng, rôøi boû ngoâi Vua vöôït thaønh hoïc ñaïo, côûi luïa
laø chuoãi ngoïc maëc y hoaïi saéc, khoå haïnh saùu naêm. ÔÛ coõi
-1-

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

nguõ tröôïc naày coù theå thò hieän nhö vaäy. Vì thuaän theo theá
gian, ñeán taém taïi soâng Ni Lieân roài ñi tôùi ñaïo traøng. Long
Vöông ca tuïng nghinh tieáp. Chö Boà Taùt ñi nhieãu beân höõu ngôïi
khen. Nhaän laáy coû töï tay traûi döôùi coäi caây Boà Ñeà roài ngoài
kieát giaø. Laïi hieän quaân ma bao vaây laøm haïi. Duøng söùc ñònh
hueä haøng phuïc maø oaùn. Thaønh baäc Voâ Thöôïng Chaùnh Giaùc.
Phaïm Vöông thænh chuyeån phaùp luaân duõng maõnh voâ uùy. AÂm
thanh cuûa Phaät vang reàn, ñaùnh troáng phaùp, thoåi loa phaùp,
döïng traøng phaùp, thaép ñuoác phaùp, nhieáp chaùnh phaùp vaø
caùc thieàn ñònh, möa phaùp vuõ nhuaàn thaám quaàn sanh, chaán
saám phaùp khai ngoä taát caû quoác ñoä, quang minh chieáu
khaêaùp theá giôùi, maët ñaát ruùng ñoäng, cung ma suïp ñoå, Ma
Vöông Ba Tuaàn kinh sôï, phaù giaëc phieàn naõo, xeù löôùi taø kieán,
xa rôøi aùc phaùp, sanh lôùn thieän phaùp, vôùi moùn ñoà aên cuûa
tín thí coù theå aên coù theå tieâu, vì ñieàu phuïc chuùng sanh maø
tuyeân döông dieäu lyù, hoaëc hieän mæm cöôøi phoùng traêm ngaøn
tia saùng leân böïc quaùn ñaûnh thoï kyù Boà Ñeà, hoaëc thaønh Phaät
ñaïo, hieän nhaäp Nieát baøn, khieán voâ löôïng höõu tình ñeàu ñöôïc
quaû voâ laäu, thaønh thöïc thieän caên cho voâ bieân Boà Taùt. Trong
taát caû coõi Phaät ñeàu coù theå thò hieän nhö vaäy.
Ví nhö nhaø aûo thuaät bieát roõ aûo thuaät coù theå hieän ra nhöõng
töôùng nam nöõ v.v... ôû trong caùc töôùng aáy thieät khoâng coù
ñöôïc.
Cuõng vaäy, chö Boà Taùt kheùo hoïc voâ bieân aûo thuaät coâng
ñöùc neân hay thò hieän bieán hoùa, hay kheùo bieát roõ ñaïo bieán
hoùa, neân ôû caùc quoác ñoä hieän ñaïi töø bi ñeàu coù theå lôïi ích
taát caû quaàn sanh. Thaønh töïu voâ bieân haïnh nguyeän Boà Taùt.
Thoâng ñaït bình ñaúng voâ löôïng nghóa moân. Tu haønh ñaày ñuû
taát caû phaùp laønh. Bình ñaúng thaúng vaøo trong caùc coõi Phaät.
Thöôøng ñöôïc chö Phaät khuyeán taán vaø gia hoä oai thaàn. Ñöôïc
taát caû Nhö Lai roõ bieát aán khaû. Vì giaùo hoùa chö Boà Taùt maø
laøm A Xaø Leâ. Thöôøng tu taäp thaønh töïu voâ bieân coâng haïnh.
Thoâng ñaït taát caû phaùp giôùi haïnh. Hay bieát raønh reõ höõu tình
vaø quoác ñoä. Cuõng thöôøng ñi ñeán cuùng döôøng chö Phaät. Hieän
caùc thöù thaân hình nhö laø aûnh töôïng. Kheùo hoïc phaùp voâ uùy,
phaù löôùi ma, tröø taø kieán, qua khoûi quyeán thuoäc hieàn naõo
vaø baïn ma daân ma. Hôn haún böïc Thanh Vaên vaø Bích Chi Phaät.
Nhaäp moân Khoâng, Voâ Töôùng vaø Voâ Nguyeän, maø hay an truï
phöông tieän thieän xaûo. Chaúng heà thích Nieát Baøn cuûa Nhò
Thöøa. Ñöôïc caùc tam muoäi Voâ Sanh Voâ Dieät vaø caùc moân Ñaø
La Ni. Caùc caên quaûng ñaïi, bieän taøi quyeát ñònh, nôi taïng phaùp
Boà Taùt hay bieát roõ Phaät Hoa Tam Muoäi, tuøy thôøi ngoä nhaäp.
Ñuû bieát taát caû caùc thöù thaäm thaâm thieàn ñònh. Taát caû chö
Phaät ñeàu hieän ra tröôùc. Trong khoaûng moät nieäm ñi khaép coõi
-2-

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

Phaät, quanh voøng qua laïi vaãn chaúng khaùc thôøi gian, cöùu vôùt
naïn khoå. Phaân bieät hieån baøy chôn thieät boån teá. Ñöôïc Phaät
hieän taøi, truï haïnh Phoå Hieàn. Hay phaân bieät roõ ngoân ngöõ
cuûa chuùng sanh. Vöôït hôn taát caû phaùp theá gian. Bieát raønh
taát caû phaùp xuaát theá. Nôi taát caû vaïn vaät tuøy yù töï taïi. Vôùi
taát caû höõu tình laøm baïn chaúng chôø thænh. Coù theå chaáp trì
phaùp taïng cuûa taát caû Nhö Lai. An truï chaúng döùt chuûng taùnh
taát caû Phaät. Thöông meán höõu tình môû baøy phaùp nhaõn cho
hoï. Bít cöûa aùc ñaïo, môû cöûa thieän ñaïo. Vôùi taát caû höõu tình
xem nhö cha meï anh em. Laïi xem chuùng sanh khoâng khaùc thaân
mình. Taát caû phaùp laønh ñeàu ñöôïc roát raùo. Voâ löôïng coâng
ñöùc cuûa chö Phaät ñeàu ñaõ ñöôïc. Trí hueä thaùnh minh chaúng
theå nghó baøn.
Chuùng ñaïi Boà Taùt voâ löôïng voâ bieân nhö vaäy ñoàng ñeán
phaùp hoäi.
Luùc baáy giôø saéc dieän cuûa ñöùc Theá Toân vui veû saùng rôõ.
Thöøa oai thaàn cuûa ñöùc Phaät, Toân giaû A Nan töø choã ngoài
ñöùng daäy chænh lyù y phuïc, tròch vai höõu, goái höõu chaám ñaát
chaép tay höôùng leân ñöùc Phaät baïch raèng:
- Baïch ñöùc Theá Toân! Hoâm nay saéc dieän cuûa ñöùc Theá Toân
vui veû saùng rôõ, trong saïch nhö göông saùng, töø naøo chöa töøng
ñöôïc thaáy.
Baïch ñöùc Theá Toân! Toâi töï nghó raèng hoâm nay ñöùc Theá Toân
an truï choã an truï cuûa chö Phaät. Hoâm nay ñöùc Theá Nhaõn an
truï nôi haïnh cuûa böïc ñaïo sö. Hoâm nay ñöùc Theá Anh an truï nôi
ñaïo toái thaéng. Hoâm nay ñöùc Theá Huøng haønh coâng ñöùc cuûa
Nhö Lai.
Phaûi chaêng hoâm nay ñöùc Theá Toân nghó nhôù ñeán chö Phaät
quaù khöù, vò lai, hieän taïi?
Ñöùc Phaät phaùn daïy:
- Naày A Nan! Sao oâng bieát ñöôïc vieäc aáy, chö Thieân baûo oâng,
hay laø oâng töï thaáy bieát?
Ngaøi A Nan thöa:
- Baïch ñöùc Theá Toân! Toâi thaáy saéc dieän cuûa ñöùc Theá Toân
raïng rôõ ít khi coù, neân môùi baïch hoûi nhö vaäy, chaúng phaûi laø
do chö Thieân maùch baûo.
-3-

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

Ñöùc Phaät phaùn daïy:
- Laønh thay, laønh thay! Naày A Nan! OÂng phaùt trí hueä bieän taøi
hoûi ñöôïc Nhö Lai vieäc aáy. OÂng laø Ñaïi Só hi höõu nhö hoa Öu
Ñaøm xuaát hieän theá gian, coù loøng ñaïi bi lôïi ích chuùng sanh,
neân thöa hoûi vieäc aáy.
- Naày A Nan! Ñöùc Nhö Lai Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc hay khai thò
ñöôïc voâ löôïng tri kieán. Taïi sao? Vì Nhö Lai tri kieán voâ chöôùng
voâ ngaïi.
- Naày A Nan! Nhö Lai Chaùnh Ñaúng Chaùnh Giaùc, neáu muoán ôû
theá gian, coù theå ôû ñeán voâ löôïng voâ soá traêm ngaøn öùc na do
tha kieáp, hoaëc laø taêng hôn soá löôïng treân, maø thaân theå cuûa
Nhö Lai vaø caùc caên vaãn khoâng toån giaûm. Taïi sao vaäy?
Vì Nhö Lai ñöôïc Tam Muoäi Töï Taïi roát raùo. Nôi taát caû phaùp laø
töï taïi hôn heát.
- Naày A Nan! OÂng phaûi laéng nghe, kheùo suy nghó laáy. Ta seõ vì
oâng maø phaân bieät giaûi noùi.
Ngaøi A Nan thöa:
- Vaâng! Baïch ñöùc Theá Toân! Toâi mong muoán ñöôïc nghe ñöùc
Phaät chæ daïy.
Ñöùc Phaät baûo Ngaøi A Nan:
- Thuôû xöa quaù a taêng kyø voâ soá ñaïi kieáp coù ñöùc Phaät xuaát
theá hieäu laø Nhieân Ñaêng Nhö Lai giaùo hoùa ñoä thoaùt voâ löôïng
chuùng sanh.
Sau ñoù coù Quang Vieãn Phaät, Nguyeät Quang Phaät, Chieân Ñaøn
Höông Phaät, Thieän Sôn Vöông Phaät, Tu Di Thieân Quang Phaät, Tu
Di Ñaúng Dieäu Phaät, Nguyeät Saéc Phaät, Chaùnh Nieäm Phaät, Ly
Caáu Phaät, Voâ Tröôùc Phaät, Long Thieân Phaät, Daï Quang Phaät,
An Minh Ñaûnh Phaät, Baát Ñoäng Ñòa Phaät, Löu Ly Dieäu Hoa Phaät,
Löu Ly Kim Saéc Phaät, Kim Taïng Phaät, Vieâm Quang Phaät, Vieâm
Caên Phaät, Ñòa Chuûng Phaät, Nguyeät Töôïng Phaät, Nhaät AÂm
Phaät, Giaûi Thoaùt Hoa Phaät, Trang Nghieâm Quang Minh Phaät,
Haûi Giaùc Thaàn Thoâng Phaät, Thuûy Quang Phaät, Ñaïi Höông
Phaät, Ly Traàn Caáu Phaät, Xaû Yeåm YÙ Phaät, Böûu Vieâm Phaät,
Dieäu Ñaûnh Phaät, Duõng Laäp Phaät, Coâng Ñöùc Trì Hueä Phaät,
Tyø Nhöït Nguyeät Phaät, Voâ Thöôïng Löu Ly Quang Phaät, Toái
-4-

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

Thöôïng Thuû Phaät, Boà Ñeà Hoa Phaät, Nguyeät Minh Phaät, Nhöït
Quang Phaät, Hoa Saéc Höông Phaät, Thuûy Nguyeät Quang Phaät,
Tröø Si Minh Phaät, Ñoä Caùi Haïnh Phaät, Tònh Tín Phaät, Thieän Tuù
Phaät, Oai Thaàn Phaät, Phaùp Hueä Phaät, Loan AÂm Phaät, Sö Töû
AÂm Phaät, Long AÂm Phaät, Xöû Theá Phaät, chö Phaät nhö vaäy keá
tieáp nhau xuaát hieän ra ñôøi.
Keá ñoù coù ñöùc Phaät hieäu laø Theá Töï Taïi Vöông Nhö Lai, ÖÙng
Cuùng, Chaùnh Bieán Tri, Minh Haïnh Tuùc, Thieän Theä, Theá Gian
Giaûi, Voâ Thöôïng Só, Ñieàu Ngöï Tröôïng Phu, Thieân Nhôn Sö, Phaät
Theá Toân.
Luùc ñoù coù Quoác Vöông nghe ñöùc Phaät thuyeát phaùp loøng raát
vui ñeïp phaùt taâm Voâ Thöôïng Boà Ñeà, töø boû ngoâi vua xuaát gia
laøm Tyø Kheo hieäu laø Phaùp Taïng, ñeán choã ñöùc Phaät Theá Töï
Taïi Vöông, cuùi laïy chôn ñöùc Phaät, ñi quanh beân höõu ba voøng,
quyø daøi chaép tay noùi keä tuïng khen raèng:
Saéc dieän Phaät röïc rôõ,
Oai thaàn Phaät voâ cöïc.
AÙnh saùng choùi nhö vaäy,
Khoâng ai saùnh baèng Phaät.
Maët nhöït vaø maët nguyeät,
Cuøng ma ni böûu chaâu.
AÙnh saùng bò che laáp,
Chaúng khaùc gì ñoáng möïc.
Dung nhan cuûa Nhö Lai,
Theá gian khoâng ai saùnh.
Vieân aâm cuûa Nhö Lai,
Vang khaép ñeán möôøi phöông.
Giôùi, ña vaên, tinh tieán,
Tam muoäi vaø trí hueä.
Oai ñöùc khoâng ai saùnh,
Raát thuø thaéng hy höõu.
Ñeá lyù saâu, nieäm laønh,
Phaùp haûi cuûa chö Phaät.
Ñaõ cuøng taän thaâm aùo,
Toät bôø vaø suoát ñaùy.
Voâ minh vaø tham saân,
Theá Toân ñaõ khoâng haún.
Ñaáng nhôn huøng sö töû,
Thaàn ñöùc khoâng theå löôøng.
Coâng huaân Phaät roäng lôùn,
Trí hueä saâu vi dieäu.
Quang minh töôùng oai nghi,
Chaán ñoäng coõi Ñaïi Thieân.
-5-

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

Nguyeän toâi luùc laøm Phaät,
Baèng vôùi ñaáng Phaùp Vöông.
Vöôït khoûi doøng sanh töû,
Khoâng gì chaúng giaûi thoaùt.
Boá thí vaø trì giôùi,
Nhaãn nhuïc vaø tinh tieán
Thieàn ñònh caùc tam muoäi,
Trí hueä laø treân heát.
Toâi theà ñöôïc laøm Phaät,
Laøm khaép heát nguyeän naày.
Taát caû söï khuûng boá,
Toâi seõ laøm an oån.
Giaû söû coù chö Phaät,
Soá traêm ngaøn muoân öùc.
Voâ löôïng ñaáng ñaïi Thaùnh,
Nhö soá caùt soâng Haèng.
Daàu cuùng döôøng taát caû,
Chö Phaät Theá Toân aáy.
Vaãn chaúng baèng caàu ñaïo,
Taâm vöõng chaéc chaúng boû.
Thí nhö haèng haø sa,
Theá giôùi cuûa chö Phaä.
Laïi coù baát khaû keå,
Voâ soá nhöõng quoác ñoä.
Quang minh ñeàu chieáu ñeán,
Khaáp heát nhöõng coõi aáy.
Sieâng tinh taán nhö vaäy,
Söùc oai thaàn khoù löôøng.
Neáu luùc toâi laøm Phaät,
Coõi nöôùc toâi ñeä nhöùt.
Raát nhieàu thöù kyø dieäu,
Ñaïo traøng raát sieâu tuyeät.
Coõi nöôùc nhö Nieát baøn,
Khoâng coõi naøo saùnh baèng.
Toâi seõ luoân thöông nhôù,
Ñoä taát caû chuùng sanh.
Ngöôøi möôøi phöông sanh veà,
Loøng vui möøng thanh tònh.
Ñaõ veà ñeán nöôùc toâi,
Ñeàu sung söôùng an oån.
Troâng mong Phaät chöùng minh,
Cho toâi ñöôïc thaønh töïu.
Do söùc muoán tinh tieán,
Toâi phaùt nguyeän nhö treân.
Möôøi phöông chö Theá Toân,
Trí hueä lôùn voâ ngaïi.
-6-

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

Khieán cho Theá Toân naày,
Bieát taâm nieäm cuûa toâi.
Giaû söû thaân toâi ôû,
Trong nhöõng choán khoán khoå.
Toâi tinh tieán haønh ñaïo,
Chòu ñöïng chaúng hoái tieác.
Naày A Nan! Tyø Kheo Phaùp Taïng noùi keä tuïng xong baïch ñöùc
Phaät Theá Töï Taïi Vöông raèng:
- Baïch ñöùc Theá Toân! Toâi ñaõ phaùt taâm Voâ Thöôïng Chaùnh
Giaùc, xin ñöùc Theá Toân roäng tuyeân kinh phaùp cho. Toâi seõ tu
haønh nhieáp laáy Phaät quoác thanh tònh voâ löôïng trang nghieâm.
Khieán toâi mau thaønh böïc Chaùnh Giaùc nhoå heát goác reã sanh
töû khoå luïy.
Theá Töï Taïi Vöông Nhö Lai noùi vôùi Phaùp Taïng Tyø Kheo raèng:
- Coâng haïnh tu haønh trang nghieâm Phaät ñoä, oâng töï bieát laáy.
Tyø Kheo Phaùp Taïng thöa:
- Baïch ñöùc Theá Toân! Nghóa aáy saâu roäng chaúng phaûi caûnh
giôùi cuûa toâi. Ngöôõng mong ñöùc Theá Toân chæ daïy coâng haïnh
Tònh Ñoä cuûa chö Phaät Nhö Lai. Toâi ñöôïc nghe roài seõ y theo tu
haønh ñeå hoaøn thaønh sôû nguyeän.
Luùc aáy ñöùc Phaät Theá Töï Taïi Vöông bieát Tyø Kheo Phaùp Taïng
cao minh chí nguyeän saâu roäng lieàn giaûng daïy raèng:
- Ví nhö bieån caû kia, coù moät ngöôøi laáy ñaáu muùc nöôùc traûi
qua kieáp soá coøn coù theå caïn ñeán ñaùy ñöôïc chaâu baùu vi
dieäu. Coù ngöôøi chí taâm tinh tieán caàu ñaïo chaúng thoâi, taát seõ
keát quaû, coù nguyeän gì maø chaúng ñöôïc thaønh.
Roài ñöùc Theá Töï Taïi Vöông Phaät noùi roäng hai traêm möôøi öùc
quoác ñoä chö Phaät, nhöõng laø söï thieän aùc cuûa haøng Thieân
Nhôn, nhöõng söï xaáu toát cuûa coõi nöôùc, vaø öùng theo taâm
nguyeän cuûa Tyø Kheo Phaùp Taïng maø hieän roõ ra cho thaáy caû.
Nghe vaø thaáy caùc quoác ñoä nghieâm tònh, Tyø Kheo Phaùp Taïng
phaùt khôûi theä nguyeän thuø thaéng voâ thöôïng, taâm Ngaøi tòch
tònh, trí Ngaøi roãng rang, taát caû theá gian khoâng coù ai baèng.
Troïn ñuû naêm kieáp, Ngaøi suy xeùt nhieáp laáy coâng haïnh trang
nghieâm thanh tònh nöôùc Phaät.

-7-

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

Ngaøi A Nan thöa:
- Baïch ñöùc Theá Toân! Ngöôøi coõi Phaät xöa aáy thoï maïng bao
laâu?
Ñöùc Phaät noùi:
- Naày A Nan! Ñöùc Phaät Theá Töï Taïi Vöông thoï maïng boán möôi
hai kieáp.
Thuôû aáy, Tyû Kheo Phaùp Taïng nhieáp laáy coâng haïnh thanh tònh
trang nghieâm hai traêm möôøi öùc nöôùc Phaät vaø tu taäp xong,
Ngaøi ñeán tröôùc ñöùc Theá Töï Taïi Vöông Nhö Lai cuùi laïy chôn
Phaät, ñi quanh beân höõu ba voøng chaép tay ñöùng laïi baïch raèng:
- Baïch ñöùc Theá Toân! Toâi ñaõ nhieáp laáy coâng haïnh trang
nghieâm thanh tònh nöôùc Phaät.
Ñöùc Theá Töï Taïi Vöông Nhö Lai noùi:
- Nay oâng neân trình baøy, phaûi bieát laø ñuùng luùc, ñeå phaùt
khôûi vaø laøm vui ñeïp taát caû ñaïi chuùng. Boà Taùt tu haønh phaùp
aáy thì seõ ñaày ñuû voâ löôïng ñaïi nguyeän.
Tyø Kheo Phaùp Taïng thöa:
- Baïch Ñöùc Theá Toân! Mong ñöôïc xeùt soi, toâi seõ trình roõ nhöõng
ñieàu nguyeän maø toâi ñaõ phaùt.
1. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, nöôùc toâi coøn coù ñòa nguïc, ngaï
quyû, suùc sanh thì toâi chaúng laáy ngoâi Chaùnh Giaùc.
2. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, haøng Thieân Nhôn nöôùc toâi sau
khi maïng chung coøn trôû laïi ba aùc ñaïo thì toâi chaúng laáy ngoâi
Chaùnh Giaùc.
3. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, haøng Thieân Nhôn nöôùc toâi
chaúng ñeàu thaân maøu vaøng roøng thì toâi chaúng laáy ngoâi
Chaùnh Giaùc.
4. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, haøng Thieân Nhôn nöôùc toâi saéc
thaân chaúng ñoàng coù keû xaáu ngöôøi ñeïp thì toâi chaúng laáy
ngoâi Chaùnh Giaùc.

-8-

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

5. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, haøng Thieân Nhôn nöôùc toâi
chaúng bieát tuùc maïng, toái thieåu laø bieát söï vieäc trong traêm
ngaøn öùc na do tha kieáp thì toâi chaúng laáy ngoâi Chaùnh Giaùc.
6. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, haøng Thieân Nhôn nöôùc toâi
chaúng ñöôïc thieân nhaõn, toái thieåu laø thaáy traêm ngaøn öùc na
do tha coõi nöôùc chö Phaät thì toâi chaúng laáy ngoâi Chaùnh Giaùc.
7. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, haøng Thieân Nhôn nöôùc toâi
chaúng ñöôïc thieân nhó, toái thieåu laø nghe lôøi thuyeát phaùp cuûa
traêm ngaøn öùc na do tha chö Phaät vaø chaúng thoï trì heát, thì toâi
chaúng laáy ngoâi Chaùnh Giaùc.
8. Giaû sö khi toâi thaønh Phaät, haøng Thieân Nhôn nöôùc toâi
chaúng ñöôïc tha taâm trí, toái thieåu laø bieát taâm nieäm cuûa
chuùng sanh trong traêm ngaøn öùc na do tha coõi nöôùc, thì toâi
chaúng laáy ngoâi Chaùnh Giaùc.
9. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, haøng Thieân Nhôn nöôùc toâi
chaúng ñöôïc thaàn tuùc, toái thieåu laø khoaûng moät nieäm qua
ñeán traêm ngaøn öùc na do tha nöôùc Phaät thì toâi chaúng laáy
ngoâi Chaùnh Giaùc.
10. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, haøng Thieân Nhôn nöôùc toâi
neáu sanh loøng töôûng nghó tham chaáp thaân theå thì toâi chaúng
laáy ngoâi Chaùnh Giaùc.
11. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, haøng Thieân Nhôn ôû nöôùc toâi,
chaúng an truï ñònh tuï quyeát ñeán dieät ñoä thì toâi chaúng laáy
ngoâi Chaùnh Giaùc.
12. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, quang minh coù haïn löôïng, toái
thieåu chaúng chieáu ñeán traêm ngaøn öùc na do tha coõi nöôùc chö
Phaät thì toâi chaúng laáy ngoâi Chaùnh Giaùc.
13. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, thoï maïng coù haïn löôïng, toái
thieåu laø traêm ngaøn öùc na do tha kieáp thì toâi chaúng laáy ngoâi
Chaùnh Giaùc.
14. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, haøng Thanh Vaên trong nöôùc toâi
maø coù ngöôøi tính ñeám ñöôïc, nhaãn ñeán chuùng sanh trong coõi
Ñaïi Thieân ñeàu thaønh böïc Duyeân Giaùc cuøng nhau chung tính
ñeám suoát traêm nghìn kieáp maø bieát ñöôïc soá löôïng aáy thì toâi
chaúng laáy ngoâi Chaùnh Giaùc.

-9-

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

15. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, haøng Thieân Nhôn nöôùc toâi thoï
maïng khoâng ai haïn löôïng ñöôïc, tröø hoï coù boån nguyeän daøi
ngaén töï taïi. Neáu chaúng nhö vaäy thì toâi chaúng laáy ngoâi
Chaùnh Giaùc.
16. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, haøng Thieân Nhôn nöôùc toâi maø
coùn nghe danh töø baát thieän thì toâi chaúng laáy ngoâi Chaùnh
Giaùc.
17. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, möôøi phöông voâ löôïng chö Phaät
chaúng ñeàu ngôïi khen xöng tuïng danh hieäu cuûa toâi thì toâi
chaúng laáy ngoâi Chaùnh Giaùc.
18. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, chuùng sanh ôû möôøi phöông chí
taâm tin öa muoán sanh veà nöôùc toâi nhaãn ñeán möôøi nieäm,
neáu khoâng ñöôïc sanh thì toâi chaúng laáy ngoâi Chaùnh Giaùc.
19. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, chuùng sanh ôû möôøi phöông
phaùt taâm Boà Ñeà Taâm, tu caùc coâng ñöùc chí taâm phaùt
nguyeän muoán sanh veà nöôùc toâi. Luùc hoï maïng chung, toâi vaø
ñaïi chuùng vaây quanh hieän ra tröôùc maët hoï. Neáu khoâng nhö
vaäy thì toâi chaúng laáy ngoâi Chaùnh Giaùc.
20. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, chuùng sanh ôû möôøi phöông
nghe danh hieäu cuûa toâi, chuyeân nhôù nöôùc toâi, troàng nhöõng
coäi coâng ñöùc, chí taâm hoài höôùng muoán sanh veà nöôùc toâi
maø chaúng ñöôïc toaïi nguyeän thì toâi chaúng laáy ngoâi Chaùnh
Giaùc.
21. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, haøng Thieân Nhôn nöôùc toâi
chaúng ñeàu ñaày ñuû ba möôi hai töôùng ñaïi nhôn thì toâi chaúng
laáy ngoâi Chaùnh Giaùc.
22. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, chuùng Boà Taùt ôû coõi nöôùc
khaùc sanh veà nöôùc toâi roát raùo taát caû ñeán böïc Nhöùt Sanh
Boå Xöù. Tröø ngöôøi coù boån nguyeän töï taïi hoùa ñoä, vì chuùng
sanh maø maëc giaùp hoaèng theä chöùa coâng ñöùc ñoä taát caû, ñi
qua caùc nöôùc Phaät tu haïnh Boà Taùt, cuùng döôøng chö Phaät
möôøi phöông, khai hoùa haèng sa voâ löôïng chuùng sanh khieán hoï
ñöùng nôi ñaïo chaùnh chôn voâ thöôïng, vöôït hôn coâng haïnh cuûa
haïng taàm thöôøng, hieän tieàn tu coâng ñöùc Phoå Hieàn. Neáu
khoâng nhö vaäy thì toâi chaúng laáy ngoâi Chaùnh Giaùc.
23. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, Boà Taùt trong nöôùc toâi thöøa
thaàn löïc Phaät ñi cuùng döôøng chö Phaät, khoaûng böõa aên neáu

- 10 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

khoâng ñeán khaép voâ soá voâ löôïng öùc na do tha coõi nöôùc thì
toâi chaúng laáy ngoâi Chaùnh Giaùc.
24. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, Boà Taùt trong nöôùc toâi ôû
tröôùc chö Phaät hieän coâng ñöùc mình, neáu nhöõng thöù duøng ñeå
cuùng döôøng khoâng coù ñuû theo yù muoán thì toâi chaúng laáy
ngoâi Chaùnh Giaùc.
25. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, Boà Taùt trong nöôùc toâi chaúng
theå dieãn noùi Nhöùt Thieát Trí thì toâi chaúng laáy ngoâi Chaùnh
Giaùc.
26. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, Boà Taùt trong nöôùc toâi chaúng
ñöôïc thaân Kim Cöông Na La Dieân thì toâi chaúng laáy ngoâi Chaùnh
Giaùc.
27. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, haøng Thieân Nhôn vaø taát caû
vaïn vaät trong nöôùc toâi trang nghieâm thanh tònh saùng rôõ hình
saéc ñaëc bieät laï luøng vi toät dieäu khoâng ai löôøng bieát ñöôïc,
daàu laø coù thieân nhaõn maø bieän bieät ñöôïc danh soá aáy thì toâi
chaúng laáy ngoâi Chaùnh Giaùc.
28. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, Boà Taùt trong nöôùc toâi, nhaãn
ñeán ngöôøi coâng ñöùc ít nhöùt maø chaúng thaáy bieát ñaïo traøng
thoï maøu saùng voâ löôïng cao boán traêm muoân daëm thì toâi
chaúng laáy ngoâi Chaùnh Giaùc.
29. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, Boà Taùt trong nöôùc toâi neáu
ñoïc tuïng thoï trì dieãn thuyeát kinh phaùp maø chaúng ñöôïc trí hueä
bieän taøi thì toâi chaúng laáy ngoâi Chaùnh Giaùc.
30. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, trí hueä bieän taøi cuûa Boà Taùt
trong nöôùc toâi maø coù haïn löôïng thì toâi chaúng laáy ngoâi
Chaùnh Giaùc.
31. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, nöôùc toâi thanh tònh soi thaáy
taát caû voâ löôïng voâ soá baát khaû tö nghò theá giôùi chö Phaät
möôøi phöông, nhö göông saùng soi hieän hình göông maët, neáu
khoâng nhö vaäy thì toâi chaúng laáy ngoâi Chaùnh Giaùc.
32. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, töø maët ñaát leân ñeán hö
khoâng, nhöõng cung ñieän, laâu ñaøi, ao nöôùc, caây hoa, taát caû
vaïn vaät trong nöôùc toâi ñeàu duøng voâ löôïng chaâu baùu, traêm
ngaøn thöù höông hieäp laïi laøm thaønh xinh ñeïp kyø laï hôn haøng
Thieân Nhôn. Höông aáy xoâng khaép voâ löôïng theá giôùi möôøi

- 11 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

phöông. Boà Taùt nghe muøi höông aáy ñeàu tu haïnh Phaät. Neáu
khoâng nhö vaäy thì toâi chaúng laáy ngoâi Chaùnh Giaùc.
33. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, nhöõng loaøi chuùng sanh cuûa
voâ löôïng baát tö nghò theá giôùi möôøi phöông, ñöôïc quang minh
toâi chieáu ñeán thaân, thaân hoï nhu nhuyeán hôn haún haøng Thieân
Nhôn. Neáu khoâng nhö vaäy thì toâi chaúng laáy ngoâi Chaùnh Giaùc.
34. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, nhöõng loaøi chuùng sanh cuûa
voâ löôïng baát tö nghò theá giôùi möôøi phöông nghe danh hieäu toâi
maø chaúng ñöôïc Boà Taùt Voâ Sanh Phaùp Nhaãn caùc thaâm toång
trì thì toâi chaúng laáy ngoâi Chaùnh Giaùc.
35. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, haøng nöõ nhôn cuûa voâ löôïng
baát tö nghò theá giôùi möôøi phöông nghe danh hieäu toâi vui möøng
tin öa phaùt taâm Boà Ñeà nhaøm gheùt thaân ngöôøi nöõ, neáu sau
khi cheát maø hoï coøn sanh thaân ngöôøi nöõ laïi thì toâi chaúng laáy
ngoâi Chaùnh Giaùc.
36. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, chuùng Boà Taùt trong voâ löôïng
baát tö nghì theá giôùi möôøi phöông theá giôùi nghe danh hieäu toâi
sau khi thoï chung thöôøng tu phaïm haïnh ñeán thaønh Phaät ñaïo.
Neáu khoâng nhö vaäy thì toâi chaúng laáy ngoâi Chaùnh Giaùc.
37. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, haøng Thieân Nhôn trong voâ
löôïng baát tö nghò theá giôùi möôøi phöông nghe danh hieäu toâi roài
naêm voùc gieo xuoáng ñaát cuùi ñaàu vaùi laïy vui möøng tin öa tu
haïnh Boà Taùt thì ñöôïc chö Thieân vaø ngöôøi ñôøi ñeàu kính troïng.
Neáu khoâng nhö vaäy thì toâi chaúng laáy ngoâi Chaùnh Giaùc.
38. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, haøng Thieân Nhôn nöôùc toâi
muoán ñöôïc y phuïc lieàn tuøy nguyeän hieän ñeán, y phuïc ñeïp
ñuùng phaùp nhö Phaät khen ngôï töï nhieân maëc treân thaân. Neáu
coøn phaûi may caét nhuoäm giaët thì toâi chaúng laáy ngoâi Chaùnh
Giaùc.
39. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, haøng Thieân Nhôn nöôùc toâi
höôûng thoï khoaùi laïc chaúng nhö böïc laäu taän Tyø Kheo thì toâi
chaúng laáy ngoâi Chaùnh Giaùc.
40. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, Boà Taùt nöôùc toâi tuøy yù muoán
thaáy voâ löôïng nöôùc Phaät trang nghieâm thanh tònh möôøi phöông
thì lieàn ñöôïc toaïi nguyeän, ñeàu ñöôïc soi thaáy ôû trong nhöõng
caây baùu, nhö thaáy maët mình hieän roõ trong göông saùng. Neáu
khoâng nhö vaäy thì toâi chaúng laáy ngoâi Chaùnh Giaùc.

- 12 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

41. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, chuùng Boà Taùt ôû quoác ñoä
phöông khaùc nghe danh hieäu toâi, töø ñoù ñeán luùc thaønh Phaät
neáu caùc caên thaân coøn thieáu xaáu chaúng ñöôïc ñaày ñuû thì toâi
chaúng laáy ngoâi Chaùnh Giaùc.
42. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, chuùng Boà Taùt ôû quoác ñoä
phöông khaùc nghe danh hieäu toâi thaûy ñeàu chöùng ñöôïc thanh
tònh Giaûi Thoaùt Tam Muoäi, khoaûng moät luùc phaùt yù, cuùng
döôøng voâ löôïng baát khaû tö nghò chö Phaät Theá Toân, maø
khoâng maát taâm chaùnh ñònh. Neáu khoâng nhö vaäy thì toâi
chaúng laáy ngoâi Chaùnh Giaùc.
43. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, chuùng Boà Taùt ôû quoác ñoä
phöông khaùc nghe danh hieäu toâi, sau luùc thoï chung sanh nhaø
toân quyù. Neáu khoâng nhö vaäy thì toâi chaúng laáy ngoâi Chaùnh
Giaùc.
44. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, chuùng Boà Taùt ôû quoác ñoä
phöông khaùc nghe danh hieäu toâi vui möøng hôùn hôû tu haïnh Boà
Taùt ñaày ñuû coäi coâng ñöùc. Neáu khoâng nhö vaäy thì toâi chaúng
laáy ngoâi Chaùnh Giaùc.
45. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, chuùng Boà Taùt ôû quoác ñoä
phöông khaùc nghe danh hieäu toâi thaûy ñeàu chöùng ñöôïc Phoå
Ñaúng Tam Muoäi, an truï trong tam muoäi naày ñeán luùc thaønh
Phaät thöôøng thaáy voâ löôïng baát khaû tö nghò taát caû chö Phaät.
Neáu khoâng nhö vaäy thì toâi chaúng laáy ngoâi Chaùnh Giaùc.
46. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, chuùng Boà Taùt ôû trong nöôùc
toâi tuøy chí nguyeän cuûa moãi ngöôøi muoán ñöôïc nghe phaùp lieàn
töï nhieân ñöôïc nghe. Neáu khoâng nhö vaäy thì toâi chaúng laáy
ngoâi Chaùnh Giaùc.
47.Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, chuùng Boà Taùt ôû quoác ñoä
phöông khaùc nghe danh hieäu toâi maø chaúng lieàn ñöôïc ñeán böïc
Baát Thoái Chuyeån thì toâi chaúng laáy ngoâi Chaùnh Giaùc.
48. Giaû söû khi toâi thaønh Phaät, chuùng Boà Taùt ôû quoác ñoä
phöông khaùc nghe danh hieäu toâi maø chaúng lieàn ñöôïc Ñeä Nhöùt
Nhaãn, Ñeä Nhò Nhaãn vaø Ñeä Tam Phaùp Nhaãn, nôi caùc Phaät
phaùp chaúng lieàn ñöôïc böïc Baát Thoái Vhuyeån thì toâi chaúng laáy
ngoâi Chaùnh Giaùc.
Tuyeân boán möôi taùm ñaïi nguyeän aáy xong, Tyø Kheo Phaùp Taïng
noùi keä tuïng raèng:

- 13 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

Toâi laäp nguyeän hôn ñôøi,
Taát ñeán ñaïo voâ thöôïng.
Nguyeän naày chaúng ñaày ñuû,
Theà chaúng thaønh Chaùnh Giaùc.
Toâi ôû voâ löôïng kieáp,
Chaúng laøm ñaïi thí chuû.
Cöùu khaép keû ngheøo khoå,
Theà chaúng thaønh chaùnh giaùc.
Toâi ñeán luùc thaønh Phaät,
Danh tieáng sieâu möôøi phöông.
Troïn coù ngöôøi chaúng nghe,
Theà chaúng thaønh chaùnh giaùc.
Ly duïc, chaùnh nieäm saâu,
Tònh hueä, tu phaïm haïnh.
Chí caàu ñaïo voâ thöôïng,
Laøm thaày haøng trôøi ngöôøi.
Thaàn löïc phoùng quang minh,
Chieáu khaép voâ bieân coõi.
Tieâu tröø toái phieàn naõo,
Cöùu thoaùt nhöõng aùch naïn.
Khai maét trí hueä kia,
Tröø toái muø loøa naày.
Ñoùng bít caùc aùc ñaïo,
Thoâng ñaït cöûa thieän ñaïo.
Coâng ñöùc thaønh ñaày ñuû,
Oai saùng choùi möôøi phöông.
Saùng hôn maët nhöït nguyeät,
Thieân quang bò khuaát laáp.
Vì chuùng khai phaùp taïng,
Roäng ban baùu coâng ñöùc.
Thöôøng ôû trong ñaïi chuùng,
Thuyeát phaùp sö töû roáng.
Cuùng döôøng taát caû Phaät,
Ñaày ñuû nhöõng coâng ñöùc.
Nguyeän, hueä ñeàu vieân maõn,
Ñöôïc laøm böïc Theá Toân.
Nhö Phaät voâ ngaïi trí,
Thoâng ñaït chieáu taát caû.
Nguyeän coâng ñöùc cuûa toâi,
Baèng Toái Thaéng Toân naày.
Nguyeän ñaây neáu quaû toaïi,
Ñaïi Thieân neân caûm ñoäng.
Chö Thieân Thaàn treân khoâng,
Seõ mua hoa baùu ñeïp.

- 14 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

Tyø Kheo Phaùp Taïng noùi keä xong, khaép maët ñaát lieàn chaán
ñoäng saùu caùch. Trôøi möa hoa ñeïp raûi treân mình Ngaøi.
AÂm nhaïc töï nhieân treân hö khoâng khen raèng:
- Quyeát ñònh chaéc thaønh Voâ Thöôïng Chaùnh Giaùc.
Töø ñoù Tyø Kheo Phaùp Taïng tu taäp ñaày ñuû nhöõng ñaïi nguyeän
aáy chaéc thieät chaúng luoáng vöôït khoûi theá gian.
Naày A Nan! Tyø Kheo Phaùp Taïng ôû choã ñöùc Phaät Theá Töï Taïi
Vöông vaø giöõa ñaïi chuùng, chö Thieân, Ma, Phaïm, Long Thaàn Baùt
Boä maø phaùt hoaèng theä aáy. Sau khi laäp theä roài, Ngaøi
chuyeân chí trang nghieâm tònh ñoä toát ñeïp roäng lôùn thuø thaéng
hôn caû, khoâng suy khoâng bieán ñoåi. Trong thôøi gian baát khaû tö
nghò trieäu taûi kieáp laâu xa, Ngaøi tích chöùa voâ löôïng ñöùc haïnh
Boà Taùt, chaúng sanh duïc giaùc, saân giaùc, haïi giaùc, chaúng khôûi
duïc töôûng, saân töôûng, haïi töôûng, chaúng tröôùc saéc, thanh,
höông, vò, xuùc, phaùp, thaønh töïu nhaãn luïc chaúng keå nhöõng söï
khoå, thieåu duïc tri tuùc khoâng coù tham saân si, chaùnh ñònh
thöôøng vaéng laëng, trí hueä voâ ngaïi, khoâng coù taâm hö nguïy
sieåm khuùc, hoøa nhan aùi ngöõ hoûi thaêm tröôùc, duõng maõnh
tinh tieán chí nguyeän khoâng moûi nhaøm chuyeân caàu laáy phaùp
thanh baïch, ñem aân hueä ban cho quaàn sanh ñöôïc lôïi ích, duøng
ñaïi trang nghieâm ñaày ñuû nhöõng coâng haïnh, khieán caùc chuùng
sanh thaønh töïu coâng ñöùc, an truï nôi phaùp Khoâng, Voâ töôùng,
Voâ nguyeän, Voâ taùc, Voâ khôûi. Quaùn caùc phaùp nhö huyeãn nhö
hoùa, rôøi xa lôøi thoâ aùc haïi mình haïi ngöôøi, mình ngöôøi ñoàng
haïi, tu taäp lôøi laønh lôïi mình lôïi ngöôøi, mình ngöôøi ñoàng lôïi, boû
nöôùc thoâi vu döùt boû taøi saéc, töï laøm saùu moân Ba La Maät
cuõng daïy ngöôøi cuøng laøm, trong voâ öông soá kieáp tích coâng
chöùa ñöùc, tuøy sanh ôû choã naøo theo yù muoán, coù voâ löôïng
kho baùu töï nhieân phaùt hieän, giaùo hoùa an laäp voâ soá chuùng
sanh an truï nôi ñaïo Voâ Thöôïng Chaùnh Giaùc, hoaëc laøm tröôûng
giaû cö só hoï quyù doøng sang, hoaëc laøm Quoác Vöông Chuyeån
Luaân Thaùnh Vöông, hoaëc laøm Thieân Vöông ôû saùu coõi trôøi
Duïc giôùi nhaãn ñeán laøm Phaïm Vöông, thöôøng ñem töù söï cuùng
döôøng cung kính taát caû chö Phaät, Tyø Kheo Phaùp Taïng coù
nhöõng coâng ñöùc nhö vaäy chaúng theå keå heát.
Mieäng Ngaøi hôi thôm nhö hoa sen xanh, loã loâng treân thaân tieát
hôi thôm chieân ñaøn, hôi thôm naày xoâng khaép voâ löôïng theá
giôùi. Dung saéc Ngaøi ñoan chaùnh ñuû nhöõng töôùng toát. Tay
Ngaøi thöôøng xuaát sanh nhöõng chaâu baùu voâ taän, nhöõng laø y
phuïc, thöùc aên uoáng, hoa baùu ñeïp, höông quyù thôm, baûo caùi,
traøng phan nhöõng ñoà trang nghieâm. Nhöõng söï nhö vaäy hôn
haún haøng thieân nhôn, vôùi taát caû phaùp ñeàu ñöôïc töï taïi.
- 15 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

Ngaøi A Nan thöa:
- Baïch ñöùc Theá Toân! Phaùp Taïng Boà Taùt ñaõ thaønh Phaät vaø
nhaäp dieät roài hay hieän nay vaãn coøn, hay laø Ngaøi chöa thaønh
Phaät?
Ñöùc Phaät phaùn:
- Naày A Nan! Phaùp Taïng Boà Taùt ñaõ thaønh Phaät, nay hieän ôû
taïi Taây phöông caùch ñaây möôøi muoân öùc coõi, hieäu laø Voâ
Löôïng Thoï. Theá giôùi cuûa Ngaøi teân laø An Laïc.
Ngaøi A Nan laïi thöa:
- Baïch ñöùc Theá Toân! Ñöùc Phaät aáy thaønh ñaïo ñeán nay ñaõ
ñöôïc bao laâu?
Ñöùc Phaät phaùn:
- Naày A Nan! Ngaøi thaønh Phaät ñeán nay ñöôïc möôøi kieáp.
Coõi nöôùc cuûa ñöùc Phaät aáy, töï nhieân thaát baûo: vaøng, baïc,
löu ly, san hoâ, hoå phaùch, xa cöø, maõ naõo hieäp laøm thaønh ñaát
roäng lôùn voâ haïn. Baûy baùu aáy xen laãn nhau choùi saùng ñeïp laï
trang nghieâm thanh tònh hôn caû nhöõng tinh tuùy chaâu baûo cuûa
taát caû theá giôùi. Thaát baûo aáy nhö thaát baûo cuûa cung trôøi
thöù saùu.
Laïi quoác ñoä aáy khoâng coù nuùi Tu Di, nuùi Kim Cöông, nuùi Thieát
Vi, taát caû caùc nuùi, cuõng khoâng coù bieån lôùn, bieån nhoû,
soâng ngoøi hang gieáng. Do thaàn löïc cuûa Phaät, ai muoán thaáy thì
ñöôïc thaáy, quoác ñoä aáy cuõng khoâng coù ñòa nguïc, ngaï quyû,
suùc sanh, khoâng coù boán muøa xuaân haï thu ñoâng. Chaúng laïnh
chaúng noùng, thöôøng oân hoøa ñieàu thích.
Ngaøi A Nan thöa:
- Baïch ñöùc Theá Toân! Neáu quoác ñoä aáy khoâng coù nuùi Tu Di,
thì trôøi Töù Thieân Vöông vaø trôøi Ñao Lôïi ôû nôi ñaâu?
Ñöùc Phaät phaùn:
- Naày A Nan! Trôøi Daï Ma thöù ba leân ñeán trôøi Saéc Cöùu Caùnh
ñeàu nöông ôû ñaâu?

- 16 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

Ngaøi A Nan thöa:
- Baïch ñöùc Theá Toân! Haønh nghieäp vaø quaû baùo chaúng theå
nghó baøn.
Ñöùc Phaät phaùn:
- Naày A Nan! Haønh nghieäp vaø quaû baùo chaúng theå nghó baøn,
theá giôùi cuûa chö Phaät chaúng theå nghó baøn. Söùc laønh coâng
ñöùc cuûa chuùng sanh aáy ôû ñaát haønh nghieän neân ñöôïc nhö
vaäy.
Ngaøi A Nan thöa:
- Baïch ñöùc Theá Toân! Toâi voán chaúng nghi phaùp aáy, chæ vì
chuùng sanh ñôøi sau, muoán tröø loøng nghi ngôø cuûa hoï neân toâi
hoûi ñöùc Phaät veà nghóa aáy.
Ñöùc Phaät phaùn:
- Naày A Nan! Ñöùc Phaät Voâ Löôïng Thoï oai thaàn quang minh toái
toân ñeä nhaát, quang minh cuûa chö Phaät chaúng baèng. Quang
minh cuûa Ngaøi hoaëc chieáu traêm theá giôùi, ngaøn theá giôùi,
nhaãn chieáu ñeán chieáu suoát haèng sa theá giôùi chö Phaät ôû
phöông Ñoâng, chín phöông kia cuõng vaäy. Coøn chö Phaät khaùc,
hoaëc coù Phaät quang chieáu baûy thöôùc, hoaëc chieáu moät do
tuaàn, hai ba boán naêm do tuaàn, gaáp boäi nhö vaäy cho ñeán
hoaëc coù Phaät quang chieáu moät coõi nöôùc Phaät.
Vì theá neân ñöùc Phaät Voâ Löôïng Thoï hieäu laø Voâ Löôïng Quang
Phaät, Voâ Bieân Quang Phaät, Voâ Ngaïi Quang Phaät, Voâ Ñoái
Quang Phaät, Vieâm Vöông Ngaïi Quang Phaät, Thanh Tònh Quang
Phaät, Hoan Hæ Quang Phaät, Trí Hueä Quang Phaät, Baát Ñoaïn
Quang Phaät, Nan Tö Quang Phaät, Voâ Xöng Quang Phaät vaø Sieâu
Nhöït Nguyeät Quang Phaät.
Coù chuùng sanh naøo gaëp ñöôïc quang minh aáy thì tieâu tröø tham
saân si, thaân yù nhu nhuyeán, hôùn hôû vui möøng taâm laønh phaùt
sanh.
Neáu laø keû ôû tam ñoà choã raát khoå thaáy ñöôïc quang minh aáy
thì khoå sôû thoâi döùt khoâng coøn, sau khi maïng chung ñeàu ñöôïc
thoaùt khoûi.
Quang minh cuûa ñöùc Phaät Voâ Löôïng Thoï saùng rôõ chieáu ñeán
quoác ñoä cuûa chö Phaät möôøi phöông, khoâng coõi nöôùc naøo
- 17 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

chaúng chieáu thaáu. Chaúng rieâng gì ta hoâm nay khen quang minh
cuûa Ngaøi, maø taát caû chö Phaät, chuùng Boà Taùt, Thanh Vaên
vaø Duyeân Giaùc ñeàu cuõng ca ngôïi nhö vaäy.
Neáu coù chuùng sanh naøo nghe oai thaàn coâng ñöùc cuûa quang
minh Phaät Voâ Löôïng Thoï roài ngaøy ñeâm khen noùi chí taâm
chaúng ngôùt, thì tuøy yù hoï muoán ñöôïc sanh veà quoác ñoä cuûa
ñöùc Phaät aáy, ñöôïc chuùng Boà Taùt, Thanh Vaên ñoàng khen ngôïi
coâng ñöùc cuûa hoï, ñeán luùc toái haäu, khi hoï thaønh Phaät, Boà
Taùt khen quang minh cuûa hoï cuõng nhö vaäy.
Ñöùc Phaät phaùn tieáp:
- Ta noùi oai thaàn quang minh voøi voïi kyø dieäu cuûa ñöùc Phaät
Voâ Löôïng Thoï caû ngaøy ñeâm suoát moät kieáp cuõng chöa heát
ñöôïc.
- Laïi naày A Nan! Ñöùc Phaät Voâ Löôïng Thoï thoï maïng daøi laâu
chaúng noùi keå ñöôïc. OÂng bieát khoâng, giaû söû voâ löôïng chuùng
sanh ôû trong theá giôùi möôøi phöông ñeàu ñöôïc thaân ngöôøi vaø
ñeàu laøm cho thaønh töïu böïc Thanh Vaên, Duyeân Giaùc ñoàng hoäi
hoïp thieàn ñònh nhöùt taâm heát söùc trí hueä cuûa hoï traûi naêm
ngaøn muoân kieáp cuøng suy tính soá naêm kieáp thoï maïng daøi
laâu cuûa ñöùc Phaät aáy cuõng chaúng bieát cuøng taän ñöôïc.
Chuùng Boà Taùt, Thanh Vaên vaø haøng thieân nhôn ôû quoác ñoä An
Laïc aáy thoï maïng daøi laâu cuõng nhö vaäy, chaúng phaûi tính ñeám
hay duøng thí duï maø bieát ñöôïc.
Chuùng Thanh Vaên vaø Boà Taùt ôû coõi aáy, soá ñoâng voâ löôïng
chaúng theå keå noùi ñöôïc. Chuùng Thaùnh aáy coù trí hueä thoâng
ñaït oai löïc töï taïi, coù theå trong baøn tay caàm laáy taát caû theá
giôùi.
- Naày A Nan! Phaùp hoäi ban sô cuûa ñöùc Voâ Löôïng Thoï Phaät,
chuùng Thanh Vaên soá ñoâng chaúng noùi keå ñöôïc, chuùng Boà
Taùt cuõng vaäy.
Nhö oâng Ñaïi Muïc Kieàn Lieân, traêm ngaøn muoân öùc voâ löôïng
voâ soá ngöôøi, trong thôøi gian voâ soâ na do tha kieáp maõi ñeán
dieät ñoä, cuøng nhau ñoàng tính keå, vaãn chaúng theå bieát roõ soá
aáy nhieàu ít.
Ví nhö bieån lôùn saâu roäng voâ löôïng, giaû söû coù ngöôøi chia
moät sôïi loâng ra laøm traêm phaàn, laáy moät phaàn loâng aáy
chaám laáy moät gioït nöôùc.
- 18 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

- Naày A Nan! YÙ oâng nghó sao? Gioït nöôùc ñöôïc chaám laáy aáy
saùnh vôùi bieån lôùn kia thì theá naøo?
- Baïch ñöùc Theá Toân! Gioït nöôùc ñöôïc chaám laáy aáy ñem saùnh
nhieàu ít vôùi dung löôïng cuûa bieån lôùn kia, thì chaúng phaûi tính
ñeám ngoân töø hay thí duï maø bieát ñöôïc.
- Naày A Nan! Nhö soá ngöôøi Ñaïi Muïc Kieàn Lieân, trong traêm
ngaøn muoân öùc na do tha kieáp hoäi ban sô kia, soá ñöôïc bieát nhö
gioït nöôùc, coøn soá chaúng bieát nhö nöôùc bieån lôùn.
- Laïi naày A Nan! Trong coõi nöôùc An Laïc, nhöõng caây baûy baùu
ñaày khaép caû nöôùc: nhöõng caây vaøng, caây baïc, caây löu ly,
caây pha leâ, caây san hoâ, caây maõ naõo, caây xa cöø.
Hoaëc coù nhöõng caây hai thöù baùu, ba thöù baùu, nhaãn ñeán baûy
thöù baùu hieäp chung laøm thaønh.
Hoaëc coù caây vaøng, laù boâng vaø traùi baïc. Hoaëc coù caây baïc,
laù boâng vaø traùi vaøng.
Hoaëc coù caây löu ly, laù boâng vaø traùi pha leâ.
Hoaëc coù caây thuûy tinh, laù boâng vaø traùi löu ly. Hoaëc coù caây
san hoâ, laù boâng vaø traùi maõ naõo.
Hoaëc coù caây maõ naõo, laù boâng vaø traùi löu ly. Hoaëc coù caây
xa cöø, laù boâng vaø traùi baèng caùc baùu khaùc.
Hoaëc coù caây baùu: goác töû kim, thaân baïch ngaân, nhaùnh löu ly,
caønh thuûy tinh, laù san hoâ, boâng maõ naõo, traùi xa cöø.
Hoaëc coù caây baùu: goác baïch ngaân, thaân löu ly, nhaùnh thuûy
tinh, caønh san hoâ, laù maõ naõo, boâng xa cöø, traùi töû kim.
Hoaëc coù caây baùu: goác löu ly, thaân thuûy tinh, nhaùnh san hoâ,
caønh maõ naõo, laù xa cöø, boâng töû kim, traùi baïch ngaân.
Hoaëc coù caây baùu: goác thuûy tinh, thaân san hoâ, nhaùnh maõ
naõo, caønh xa cöø, laù töû kim, boâng baïch ngaân, traùi löu ly.
Hoaëc coù caây baùu: goác san hoâ, thaân maõ naõo, nhaùnh xa cöø,
caønh töû kim, laù baïch ngaân, boâng löu ly, traùi thuûy tinh.
Hoaëc coù caây baùu: goác maõ naõo, thaân xa cöø, nhaùnh töû kim,
caønh baïch ngaân, laù löu ly, boâng thuûy tinh, traùi san hoâ.
Hoaëc coù caây baùu: goác xa cöø, thaân töû kim, nhaùnh baïch
ngaân, caønh löu ly, laù thuûy tinh, boâng san hoâ, traùi maõ naõo.
Nhöõng caây baùu aáy, haøng haøng gaëp nhau, thaân thaân troâng
nhau, nhaùnh nhaùnh chuaån nhau, laù laù höôùng nhau, boâng boâng
thuaän nhau, traùi traùi töông ñöông, maøu saéc xinh ñeïp choùi
saùng chaúng theå nhìn thaáy xieát heát ñöôïc. Gioù maùt luoân thoåi
ñeán phaùt ra naêm aâm thanh cung thöông vi dieäu töï nhieân hoøa
nhau.
- 19 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

Laïi coøn caây ñaïo traøng cuûa ñöùc Voâ Löôïng Thoï Phaät cao boán
traêm vaïn daëm. Goác caây ñaïo traøng aáy chu vi naêm ngaøn do
tuaàn, nhaùnh laù rôïp boán phía hai möôi vaïn daëm. Caây aáy do
taát caû nhöõng thöù baùu töï nhieân hieäp thaønh, trang nghieâm
vôùi vua chaâu baùu, nguyeät quang ma ni trì haûi luaân baûo. Quanh
khaép trong caùc caønh caây, thoøng ruõ nhöõng chuoãi ngoïc traêm
ngaøn muoân maøu bieán dò nhieàu caùch, voâ löôïng quang minh
chieáu saùng voâ löôïng. Löôùi baùu traân dieäu giaêng che treân
caây. Taát caû söï trang nghieâm theo ñuùng luùc maø hieän. Gioù
nheï hôi ñoäng thoåi qua caùc caây baùu dieãn xuaát voâ löôïng aâm
thanh noùi phaùp vi dieäu, aâm thanh aáy vang ñeán khaép quoác ñoä
cuûa chö Phaät. Ai tai nghe aâm thanh aáy thì ñöôïc thaâm phaùp
nhaãn truï böïc Baát Thoái Chuyeån ñeán thaønh Phaät ñaïo, nhó caên
trong suoát chaúng bò beänh khoå. Ai maét thaáy, muõi bieát, löôõi
hay, thaân chaïm, taâm roõ aâm thanh quang minh aáy thì ñeàu ñöôïc
thaâm phaùp nhaãn truï böïc Baát Thoái Chuyeån ñeán thaønh Phaät
ñaïo, saùu caên trong suoát khoâng coù nhöõng beänh khoå.
- Naày A Nan! Neáu haøng Thieân Nhôn ôû nöôùc An Laïc thaáy caây
ñaïo traøng aáy thì ñöôïc ba phaùp nhaãn: moät laø AÂm Höôûng
Nhaãn, hai laø Nhu Thuaän Nhaãn, ba laø Voâ Sanh Phaùp Nhaãn.
Nhöõng söï aáy laø ñeàu do söùc oai thaàn cuûa ñöùc Voâ Löôïng Thoï
Phaät, cuõng laø do söùc boån nguyeän, söùc nguyeän ñaày ñuû, söùc
nguyeän saùng toû, söùc nguyeän kieân coá roát raùo cuûa ñöùc Voâ
Löôïng Thoï Phaät vaäy.
- Naày A Nan! Ñeá Vöông trong ñôøi coù traêm ngaøn aâm nhaïc, töø
Chuyeån Luaân Thaùnh Vöông nhaãn ñeán coõi trôøi thöù saùu Ñaïi Töï
Taïi Thieân, aâm nhaïc tuaàn töï hôn nhau ngaøn öùc muoân laàn.
Muoân thöù aâm nhaïc treân trôøi Ñaïi Töï Taïi chaúng baèng moät
thöù aâm thanh nôi nhöõng caây baûy baùu ôû nöôùc An Laïc cuûa
ñöùc Voâ Löôïng Thoï Phaät, aâm thanh naày coøn hôn ngaøn öùc
laàn.
Coõi nöôùc An Laïc cuõng coù muoân thöù töï nhieân aâm nhaïc.
Tieáng nhaïc aáy khoâng tieáng naøo chaúng phaûi laø tieáng phaùp
trong treûo roõ raøng vi dieäu hoøa nhaõ, laø ñeä nhöùt trong nhöõng
aâm thanh ôû caùc theá giôùi möôøi phöông.
ÔÛ nöôùc An Laïc, nhöõng giaûng ñöôøng, tinh xaù, cung ñieän, laâu
ñaøi ñeàu toaøn baûy baùu trang nghieâm töï nhieân hoùa thaønh. Laïi
coøn coù chôn chaâu, minh nguyeät chaâu, chaâu ma ni, vaø caùc
chaâu baùu laøm thaønh daây hoa giaêng che phía treân nhaø.
- 20 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

Boán phía nhaø coù nhöõng ao taém baèng baûy baùu hoaëc roäng
möôøi do tuaàn hoaëc roäng hai möôi, ba möôi, nhaãn ñeán hoaëc
roäng traêm ngaøn do tuaàn, ngang roäng saâu caïn ñeàu rieâng moät
thöù. Trong ao, nöôùc baùt coâng ñöùc laëng ñaày trong thôm, muøi
vò nhö cam loä.
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao
Ao

hoaøng kim thì ñaùy traûi caùt baïch ngaân.
baïch ngaân thì ñaùy traûi caùt hoaøng kim.
thuûy tinh thì ñaùy traûi caùt löu ly.
löu ly thì ñaùy traûi caùt thuûy tinh.
san hoâ thì ñaùy traûi caùt hoå phaùch.
hoå phaùch thì ñaùy traûi caùt san hoâ.
xa cöø thì ñaùy traûi caùt maõ naõo.
maõ naõo thì ñaùy traûi caùt xa cöø.
baïch ngoïc thì ñaùy traûi caùt töû kim.
töû kim thì ñaùy traûi caùt baïch ngoïc.

Hoaëc coù ao hai baùu, ba baùu, nhaãn ñeán hoaëc coù ao baûy baùu
chuyeån ñoåi hieäp thaønh.
Treân bôø nhöõng ao taém aáy, coù caây chieân ñaøn hoa laù ruõ rôïp
muøi thôm khaép nôi.
Nhöõng hoa sen xanh, nhöõng hoa sen vaøng, hoa sen ñoû, hoa sen
traéng coõi trôøi maøu naøo aùnh saùng maøu aáy ñeïp saùng che
treân maët nöôùc.
Chuùng Boà Taùt, Thanh Vaên vaø trôøi, ngöôøi nöôùc aáy luùc vaøo
ao baùu, neáu yù muoán nöôùc ngaäp baøn chaân, thì nöôùc ngaäp
baøn chaân, yù muoán nöôùc ngaäp goái thì nöôùc ngaäp goái, yù
muoán nöôùc ñeán löng thì nöôùc ñeán löng, yù muoán nöôùc ñeán
coå thì nöôùc ñeán coå, yù muoán nöôùc xoái treân thaân thì nöôùc
lieàn töï nhieân xoái treân thaân, yù muoán nöôùc trôû laïi nhö cuõ thì
nöôùc trôû laïi nhö cuõ, ñieàu hoøa aám maùt töï nhieân theo ñuùng
yù muoán cuûa ngöôøi taém. Taém xong, thaân theå thô thôùi, tinh
thaàn côûi môû, phieàn naõo tieâu tröø trong saïch saùng suoát nheï
nhaøng nhö laø khoâng coù thaân.
Caùc baùu ôû ñaùy ao choùi suoát saâu bao nhieâu cuõng chieáu
thaáu leân treân.
Soùng gôïn laên taên an töôøng lan ñi chaãm raõi khoâng mau khoâng
chaäm, töï nhieân vang leân voâ löôïng aâm thanh vi dieäu, tuøy theo
ngöôøi ñaùng neân nghe theá naøo thì ñeàu ñöôïc nghe.

- 21 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

Hoaëc nghe tieáng nieäm Phaät, hoaëc nghe tieáng dieäu phaùp,
hoaëc nghe tieáng ca ngôïi Boà Taùt, Tyø Kheo Taêng, hoaëc nghe
tieáng tòch tònh, hoaëc nghe tieáng Khoâng, voâ ngaõ, hoaëc nghe
tieáng ñaïi töø bi, hoaëc nghe tieáng Ba La Maät, tieáng thaäp löïc,
tieáng voâ uùy, tieáng phaùp baát coäng, tieáng thaàn thoâng, tieáng
trí hueä, tieáng voâ sôû taùc, tieáng baát sanh baát dieät, tieáng voâ
sanh nhaãn, cho ñeán tieáng cam loä quaùn ñaûnh, vaø nhöõng tieáng
dieäu phaùp khaùc.
Nhöõng aâm thanh nhö vaäy ñeán xöùng theo yù ngöôøi nghe laøm
cho vui möøng voâ löôïng, thuaän theo nghóa ly duïc thanh tònh chôn
thieät tòch dieät, thuaän theo Tam baûo, löïc, voâ uùy, phaùp baát
coäng, thuaän theo ñaïo sôû haønh cuûa caùc böïc Boà Taùt, Thanh
Vaên.
Nöôùc An Laïc aáy khoâng coù teân tam ñoà khoå naïn, chæ coù aâm
thanh vui thích töï nhieân, vì theá neân nöôùc aáy ñöôïc teân laø An
Laïc.
- Naày A Nan! Nôi quoác ñoä An Laïc cuûa ñöùc Voâ Löôïng Thoï Phaät,
nhöõng ngöôøi sanh veà ñoù coù ñuû saéc thaân thanh tònh, caùc aâm
thanh vi dieäu, thaàn thoâng coâng ñöùc nhö vaäy. Cung ñieän cuûa
hoï ôû, nhöõng thöù y phuïc, uoáng aên, hoa höông vaø ñoà trang
nghieâm ñeàu nhö laø nhöõng vaät ôû cung trôøi Ñaïi Töï Taïi thöù
saùu.
Ngöôøi nöôùc aáy muoán aên, cheùn baùt baûy baùu töï nhieân hieän
ra, nhöõng laø cheùn baùt baèng vaøng, baïc, löu ly, xa cöø, maõ
naõo, san hoâ, hoå phaùch, minh nguyeät, chôn chaâu ñeàu theo
ñuùng yù muoán maø hieän ñeán, thöùc uoáng aên traêm vò thôm
ngon töï nhieân ñaày trong cheùn baùt aáy.
Daàu cho nhöõng thöùc uoáng aên nhö vaäy maø khoâng coù ai aên.
Chæ thaáy saéc ngöûi muøi yù cho laø aên thì lieàn töï nhieân no ñuû,
thaân taâm nhu nhuyeán khoâng heà tham luyeán. Xong roài taát caû
bieán maát, ñeán giôø laïi hieän ra.
- Naày A Nan! Coõi nöôùc cuûa ñöùc Phaät aáy thanh tònh an oån
khoaùi laïc vi dieäu keá ñaïo Voâ Vi Nieát baøn.
Trôøi, ngöôøi, Thanh Vaên vaø Boà Taùt ôû nöôùc aáy trí hueä cao
minh, thaàn thoâng töï taïi, ñeàu ñoàng moät thaân hình nhö nhau
khoâng coù töôùng khaùc laï, chæ vì thuaän theo caùc nöôùc phöông
khaùc maø coù teân laø trôøi, ngöôøi.

- 22 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

Dung maïo cuûa ngöôøi nöôùc aáy ñoan chaùnh hôn haún theá gian,
nhan saéc vi dieäu chaúng phaûi trôøi, chaúng phaûi ngöôøi, ñeàu
baåm thoï thaân hình töï nhieân hö voâ toät böïc.
- Naày A Nan! Nhö ôû theá gian naày, ngöôøi aên maøy ngheøo cuøng
taät nguyeàn ñöùng caïnh Ñeá Vöông, hình traïng dung maïo cuûa hoï
coù gioáng nhau khoâng?
- Baïch ñöùc Theá Toân! Ngöôøi aên maøy aáy ñöùng beân Ñeá Vöông
thì xaáu xí traêm ngaøn muoân öùc laàn khoâng gì ví duï ñöôïc. Taïi
sao vaäy? Vì ngöôøi aên maøy ngheøo cuøng raát ty tieän, aùo chaúng
che ñöôïc thaân, aên chaúng no ñöôïc buïng, ñoùi laïnh khoán khoå
maát caû sanh lyù. Ñoù laø do ñôøi tröôùc hoï chaúng troàng coäi
ñöùc, giöõ cuûa chaúng boá thí, caøng giaøu caøng boûn seûn, chæ
muoán ñöôïc khoâng, tham caàu khoâng chaùn, chaúng tin laøm
laønh, phaïm nhieàu söï aùc chöùa baèng nuùi. Sau khi cheát, taøi
saûn tieâu taùn. Caû ñôøi khoå thaân chöùa nhoùm roài vì cuûa maø
raàu lo. Vôùi mình voâ ích, luoáng laøm sôû höõu cho keû khaùc.
Khoâng ñieàu laønh ñeå nhôø, khoâng phöôùc ñöùc ñeâ nöông. Vì theá
neân sau khi cheát ñoïa vaøo aùc ñaïo maõi maõi chòu khoå. Heát toäi
ñöôïc sanh ra laøm ngöôøi haï tieän ngu si xaáu xí.
Coøn Ñeá Vöông toân quyù trong loaøi ngöôøi laø do ñôøi tröôùc laøm
phöôùc ñöùc maø ñöôïc: thöông ngöôøi boá thí, nhôn aùi giuùp ñôõ,
chaùnh tín laøm laønh khoâng gaây toäi laøm haïi. Vì theá neân sau
khi cheát do phöôùc ñöùc maø hoï ñöôïc sanh leân trôøi höôûng nhieàu
vui söôùng. Nay hoï sanh laøm ngöôøi ôû ngoâi vua chuùa toân quyù,
nghi dung ñoan chaùnh ñöôïc moïi ngöôøi kính troïng, maëc ñeïp aên
ngon, tuøy yù höôûng thoï. Vì phöôùc ñöùc maø ñöôïc nhö vaäy.
- Naày A Nan! OÂng noùi raát phaûi. Ñeá Vöông aáy daàu toân quyù
xinh ñeïp nhöng saùnh vôùi Chuyeån Luaân Thaùnh Vöông thì laïi xaáu
xí khoâng khaùc gì ngöôøi aên maøy kia ôû caïnh Ñeá Vöông.
Chuyeån Luaân Thaùnh Vöông nghi dung raát ñeïp ñeä nhöùt ôû nhôn
gian ñem saùnh vôùi Ñao Lôïi Thieân Vöông thì laïi keùm hôn traêm
ngaøn vaïn öùc laàn.
Ñem thaân Thieân Ñeá saùnh vôùi thaân Ñeä Luïc Thieân Vöông cuõng
laïi thua caû vaïn öùc laàn.
Ñem thaân Ñeä Luïc Thieân Vöông saùnh vôùi thaân hình xinh ñeïp
cuûa ngöôøi nöôùc An Laïc cuûa ñöùc Voâ Löôïng Thoï Phaät cuõng laïi
khoâng baèng, traêm ngaøn muoân öùc chaúng theå tính keå ñöôïc.

- 23 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

- Naày A Nan! ÔÛ nöôùc An Laïc, trôøi ngöôøi coù nhöõng y phuïc,
uoáng aên, hoa höông, chuoãi ngoïc, phan, loïng, aâm thanh vi dieäu,
cung ñieän, nhaø cöûa, laâu ñaøi ñeàu caân xöùng theo thaân hình cao
thaáp lôùn nhoû cuûa hoï. Hoaëc moät baùu, hai baùu, nhaãn ñeán
voâ löôïng thöù baùu tuøy theo yù hoï muoán maø hieän ñeán.
Nöôùc aáy laïi coù gaám luïa vi dieäu traûi treân ñaát baùu, trôøi
ngöôøi nöôùc aáy ñi treân ñoù.
Nöôùc An Laïc aáy ñöôïc giaêng che vôùi voâ löôïng maøng löôùi baùu
baèng chæ vaøng xoû chôn chaâu vaø traêm ngaøn thöù chaâu baùu
traân dieäu ñeïp laï xen laãn trang nghieâm. Boán phía thoøng ruõ
nhöõng caùi linh baùu. Maøu saéc, aùnh saùng raát möïc nghieâm leä.
Gioù coâng ñöùc töï nhieân thoåi ñoäng nheï. Gioù ñoù ñieàu hoøa,
chaúng laïnh chaúng noùng, aám maùt dòu daøng thoåi ñeán maøng
löôùi baùu vaø nhöõng caây baùu phaùt ra voâ löôïng phaùp aâm vi
dieäu, thoaûng phaát muoân thöù höông thôm coâng ñöùc aám aùp. Ai
ñöôïc nghe thì phieàn naõo traàn lao töï nhieân chaúng phaùt khôûi.
Gioù chaïm ñeán thaân thì ñeàu ñöôïc khoaùi laïc nhö Tyø Kheo nhaäp
dieät taän ñònh.
Laïi gioù thoåi hoa rôi khaép moïi nôi trong nöôùc aáy, theo maøu hoa
coù thöù lôùp chaúng taïp loaïn. Nhöõng hoa aáy meàm dòu choùi
saùng hôi thôm ngaøo ngaït. Chaân ñi giaãm leân hoa luùn xuoáng
boán taác, vöøa dôû chaân hoa trôû laïi nhö cuõ. Vieäc duøng cuûa hoa
ñaõ xong, ñaát töï nöùt ra, hoa theo ñoù aån maát saïch heát khoâng
coøn soùt. Tuøy theo thôøi tieát, gioù thoåi raûi hoa rôi traûi maët ñaát
baùu ngaøy ñeâm saùu laàn nhö vaäy.
Laïi coù nhöõng hoa sen baùu khaép caû nöôùc aáy. Moãi ñoùa hoa
sen baùu coù traêm ngaøn öùc caùnh, voâ löôïng maøu saéc choùi
saùng. Hoa saéc xanh aùnh saùng xanh, hoa saéc traéng aùnh saùng
traéng, vaønh ñoû tím huyeàn, maøu naøo saùng aáy röïc rôõ hôn caû
maët trôøi, maët traêng. Trong moãi ñoùa hoa sen phaùt ra ba möôi
saùu traêm ngaøn öùc tia saùng, trong moãi tia saùng hieän ra ba
möôi saùu traêm ngaøn öùc Phaät thaân maøu vaøng töû kim ñuû
nhöõng töôùng toát. Moãi ñöùc Phaät laïi phoùng traêm ngaøn aùnh
saùng khaép vì möôøi phöông maø noùi phaùp vi dieäu. Chö Phaät aáy
ñeàu gaày döïng voâ löôïng chuùng sanh ôû nôi chaùnh ñaïo.
- Naày A Nan! Coù chuùng sanh naøo, sanh veà coõi nöôùc An Laïc aáy
thì ñeàu ôû böïc chaùnh ñònh tuï caû. Taïi sao vaäy? Vì nöôùc aáy
khoâng coù haïng taø tuï vaø baát ñònh tuï.

- 24 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

Haèng sa chö Phaät Nhö Lai möôøi phöông ñoàng khen ngôïi oai thaàn
coâng ñöùc baát khaû tö nghò cuûa ñöùc Voâ Löôïng Thoï Phaät.
Coù nhöõng chuùng sanh nghe danh hieäu ñöùc Phaät aáy, loøng tin
vui möøng nhaãn ñeán phaùt moät nieäm chí taâm hoài höôùng
nguyeän caàu sanh veà nöôùc aáy, thì lieàn ñöôïc vaõng sanh ôû böïc
Baát Thoái Chuyeån, chæ tröø keû phaïm toäi nguõ nghòch vaø phæ
baùng chaùnh phaùp.
- Naày A Nan! Chuùng sanh ôû möôøi phöông, nhöõng ngöôøi vaø chö
Thieân nguyeän caàu sanh veà nöôùc An Laïc cuûa ñöùc Voâ Löôïng
Thoï Phaät coù ba haïng:
- Haïng thöôïng phaåm laø nhöõng ngöôøi boû nhaø lìa aùi duïc maø
laøm Sa Moân, phaùt taâm Boà Ñeà, chuyeân moät maät nieäm Voâ
Löôïng Thoï Phaät, tu caùc coâng ñöùc, nguyeän sanh veà nöôùc aáy.
Luùc chuùng sanh naày laâm chung, ñöùc Voâ Löôïng Thoï Phaät
cuøng haøng Thaùnh chuùng hieän ra tröôùc ngöôøi aáy, lieàn theo
ñöùc Phaät sanh veà nöôùc An Laïc, töï nhieân hoùa sanh töø trong
hoa sen thaát baûo, ôû böïc Baát Thoái Chuyeån, trí hueä duõng
maõnh, thaàn thoâng töï taïi. Vì theá neân, naày A Nan! Coù ai muoán
hieän ñôøi ñöôïc thaáy ñöùc Voâ Löôïng Thoï Phaät thì phaûi phaùt
taâm Voâ Thöôïng Boà Ñeà tu nhöõng coâng ñöùc nguyeän sanh veà
nöôùc An Laïc.
- Naày A Nan! Haïng trung phaåm laø nhöõng ngöôøi vaø chö Thieân
ôû caùc theá giôùi möôøi phöông, coù ai chí taâm nguyeän sanh veà
nöôùc aáy, nhöng phaûi phaùt taâm Voâ Thöôïng Boà Ñeà chuyeân
moät maët nieäm Voâ Löôïng Thoï Phaät, laøm laønh hoaëc ít hoaëc
nhieàu, giöõ gìn giôùi Baùt quan trai, xaây döïng thaùp töôïng, trai
taêng, treo phan, thaép ñeøn, raûi hoa, ñoát höông, duøng ñaây ñeå
hoài höôùng nguyeän sanh veà nöôùc An Laïc. Luùc ngöôøi naày laâm
chung, ñöùc Voâ Löôïng Thoï Phaät hoùa hieän thaân ra ñuû töôùng
toát vaø quang minh nhö chôn Phaät cuøng vôùi Thaùnh chuùng ñeán
tröôùc ngöôøi aáy, lieàn theo ñöùc Hoùa Phaät sanh veà nöôùc An Laïc
ôû böïc Baát Thoái Chuyeån. Coâng ñöùc trí hueä keá böïc thöôïng
phaåm.
- Naày A Nan! Haïng haï phaåm laø coù nhöõng ngöôøi vaø chö Thieân
ôû caùc theá giôùi möôøi phöông chí taâm muoán sanh veà nöôùc An
Laïc, giaû söû chaúng laøm ñöôïc caùc coâng ñöùc, hoï phaûi phaùt
taâm Voâ Thöôïng Boà Ñeà, moät maët chuyeân taâm nieäm Voâ
Löôïng Thoï Phaät cho ñeán möôøi nieäm nguyeän sanh nöôùc An Laïc,
hoaëc nghe phaùp Ñaïi Thöøa vui möøng tin öa chaúng sanh nghi
hoaëc nieäm Voâ Löôïng Thoï Phaät cho ñeán moät nieäm, duøng taâm
chí thaønh nguyeän sanh nöôùc An Laïc. Ngöôøi aáy luùc laâm chung
- 25 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

chieâm bao thaáy ñöùc Voâ Löôïng Thoï Phaät cuõng ñöôïc vaõng
sanh, coâng ñöùc trí hueä keá böïc trung phaåm.
- Naày A Nan! Ñöùc Voâ Löôïng Thoï Phaät oai thaàn voâ cöïc. Voâ
löôïng voâ bieân baát khaû tö nghò chö Phaät Nhö Lai ôû caùc theá
giôùi möôøi phöông, khoâng ñöùc Phaät naøo chaúng khen ngôïi Voâ
Löôïng Thoï Phaät.
Haèng haø sa Phaät quoác ôû phöông Ñoâng kia coù voâ löôïng voâ
bieân chuùng Boà Taùt thaûy ñeàu ñeán choã ñöùc Voâ Löôïng Thoï
Phaät ñeå cung kính cuùng döôøng ñöùc Phaät aáy vaø chuùng Boà
Taùt, Thanh Vaên, roài nghe thoï kinh phaùp tuyeân baù giaùo hoùa.
Chín phöông khaùc cuõng nhö vaäy.
Luùc baáy giôø ñöùc Theá Toân noùi keä tuïng raèng:
Phöông Ñoâng caùc Phaät quoác,
Soá nhieàu nhö haèng sa.
Chuùng Boà Taùt nöôùc aáy,
Ñeán laïy Voâ Löôïng Phaät.
Ba phöông vaø boán höôùng,
Thöôïng haï cuõng nhö vaäy.
Chuùng Boà Taùt nöôùc aáy,
Ñeán laïy Voâ Löôïng Phaät.
Taát caû chuùng Boà Taùt,
Ñeàu mang hoa trôøi ñeïp.
Höông trôøi, y voâ giaù,
Cuùng döôøng Voâ Löôïng Phaät.
Ñeàu cuøng taáu nhaïc trôøi,
Phaùt ra tieáng hoøa nhaõ.
Ca ngôïi ñaáng Toái Thaéng,
Cuùng döôøng Voâ Löôïng Phaät.
Thaáu suoát thaàn thoâng hueä,
Chöùng nhaäp thaâm phaùp moân.
Ñaày ñuû taïng coâng ñöùc,
Dieäu trí chaúng ai baèng.
Hueä nhöït soi theá gian,
Tieâu tröø maây sanh töû.
Cung kính nhieãu ba voøng,
Cuùi laïy ñaáng Voâ Thöôïng.
Thaáy nöôùc aáy nghieâm tònh,
Vi dieäu khoù nghó baøn.
Neân phaùt taâm voâ löôïng,
Nguyeän nöôùc toâi cuõng vaäy.
Lieàn ñoù Voâ Löôïng Phaät,
Hoan hyû mieäng mæm cöôøi.
- 26 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

Mieäng phoùng voâ soá quang,
Chieáu khaép möôøi phöông coõi.
Quay veà voøng quanh thaân,
Ba voøng vaøo ñaûnh Phaät.
Taát caû chuùng trôøi, ngöôøi,
Ñeàu vui möøng hôùn hôû.
Quaùn Theá AÂm Boà Taùt,
Chænh y cuùi ñaàu hoûi.
Côù sao ñöùc Phaät cöôøi,
Ngöôõng mong Phaät noùi yù?
Tieáng Phaät nhö saám ñoäng,
Baùt aâm vang tieáng dieäu.
Seõ thoï kyù Boà Taùt,
OÂng laéng nghe ta noùi.
Boà Taùt möôøi phöông ñeán,
Ta ñeàu bieát hoï muoán.
Nguyeän caàu nöôùc nghieâm tònh,
Thoï kyù seõ thaønh Phaät.
Giaùc ngoä taát caû phaùp,
Ñöôøng nhö moäng, aûo, vang.
Ñaày ñuû nhöõng dieäu nguyeän,
Taát thaønb nöôùc nhö vaäy.
Bieát phaùp nhö ñieän, aûnh,
Troïn veïn ñaïo Boà Taùt.
Ñuû caùc coäi coâng ñöùc,
Thoï kyù seõ thaønh Phaät.
Thoâng ñaït caùc phaùp taùnh,
Taát caû khoâng, voâ ngaõ.
Chuyeân caàu nöôùc Phaät tònh,
Taát thaønh nöôùc nhö vaäy.
Chö Phaät baûo Boà Taùt,
Phaûi ñeán Phaät Voâ Löôïng.
Nghe phaùp thích vaâng laøm,
Mau ñöôïc choã thanh tònh.
Ñeán nöôùc nghieâm tònh aáy,
Thì mau ñöôïc thaàn thoâng.
ÔÛ choã Phaät Voâ Löôïng,
Thoï kyù thaønh chaùnh giaùc.
Phaät aáy coù boån nguyeän,
Nghe danh muoán vaõng sanh.
Ñeàu ñöôïc sanh nöôùc aáy,
ÔÛ böïc Baát Thoái Chuyeån.
Boà Taùt phaùt chí nguyeän,
Muoán nöôùc toâi khoâng khaùc.
Nhôù ñoä khaép taát caû,
Danh vang khaép möôøi phöông.
- 27 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

Phuïng söï ñöùc Nhö Lai,
Bieán hoùa ñeán caùc nöôùc.
Cung kính cuùng döôøng Phaät,
Trôû veà nöôùc An Döôõng.
Ngöôøi naøo khoâng taâm laønh,
Chaúng ñöôïc nghe kinh naày.
Ngöôøi coù giôùi thanh tònh,
Môùi ñöôïc nghe chaùnh phaùp.
Ñaõ töøng thaáy chö Phaät,
Thì tin ñöôïc vieäc naày.
Cung kính nghe phuïng haønh,
Hôùn hôû raát vui möøng.
Kieâu maïn, ngu, giaûi ñaõi,
Khí tin ñöôïc phaùp naày.
Ñôøi tröôùc thaáy chö Phaät,
Thích nghe giaùo phaùp naøy.
Thanh Vaên hoaëc Boà Taùt,
Chaúng bieát ñöôïc taâm Phaät.
Ví nhö ngöôøi sanh manh,
Muoán daãn ñöôøng ngöôøi khaùc.
Bieån trí hueä cuûa Phaät,
Saâu roäng khoâng bôø ñaùy.
Nhò thöøa chaúng löôøng ñöôïc,
Chæ rieâng Phaät saùng toû.
Giaû söû taát caû ngöôøi,
Ñeàu ñaéc ñaïo caû thaûy.
Hueä nhaõn bieát boån khoâng,
ÖÙc kieáp suy Phaät trí.
Taän löïc coá giaûng noùi,
Vaãn chaúng bieát ñöôïc roõ.
Trí Phaät khoâng ngaèn meù,
Toät thanh tònh nhö vaäy.
Thoï maïng raát khoù ñöôïc,
Ñôøi Phaät cuõng khoù gaëp.
Coù tín hueä cuõng khoù,
Neáu nghe sieâng naêng caàu.
Nghe phaùp ñöôïc chaúng queân,
Cung kính raát vui möøng.
Laø baïn laønh cuûa ta,
Vì vaäy phaûi phaùt taâm.
Giaøu löûa khaép theá giôùi,
Quyeát vöôït qua nghe phaùp.
Ñeå ñöôïc thaønh Phaät ñaïo,
Roäng ñoä doøng sanh töû.
Ñöùc Phaät baûo Ngaøi A Nan:
- 28 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

- Boà Taùt ôû nöôùc An Laïc roát raùo ñeàu seõ ñeán baäc Nhaát Sanh
Boå Xöù. Tröø nhöõng vò coá boån nguyeän vì chuùng sanh maø laäp
nguyeän coâng ñöùc lôùn ñeå töï trang nghieâm, muoán ñoä thoaùt
khaép caû chuùng sanh.
- Naày A Nan! Haøng Thanh Vaên ôû nöôùc An Laïc thaân chieáu aùnh
saùng moät taàm, thaân Boà Taùt chieáu aùnh saùng traêm do tuaàn.
Coù hai Boà Taùt toái toân ñeä nhöùt oai thaàn quang minh chieáu
khaép coõi Ñaïi Thieän.
- Baïch ñöùc Theá Toân Hai Boà Taùt aáy danh hieäu laø gì?
- Naày A Nan! Boà Taùt thöù nhöùt hieäu laø Quaùn Theá AÂm, Boà
Taùt thöù hai hieäu laø Ñaïi Theá Chí. Hai Boà Taùt aáy ôû coõi nöôùc
Ta Baø naày tu Boà Taùt haïnh, luùc maïng chung chuyeån sanh veà
nöôùc An Laïc.
- Naày A Nan! Coù chuùng sanh naøo sanh veà nöôùc An Laïc, thaân
cuûa hoï ñeàu ñaày ñuû ba möôi hai töôùng toát, thaønh maõn trí hueä
thaâm nhaäp dieäu phaùp, thaàn thoâng voâ ngaïi, caùc caên saùng
suoát mau leï. Ngöôøi caên trí chaäm luït nhöùt thì thaønh töïu hai
phaùp nhaãn. Ngöôøi caên trí lanh lôïi thì ñöôïc voâ löôïng Voâ Sanh
Phaùp Nhaãn.
Laïi chö Boà Taùt ôû nöôùc aáy maõi ñeán thaønh Phaät chaúng sanh
vaøo aùc ñaïo, thaàn thoâng töï taïi thöôøng bieát tuùc maïng. Tröø
ngöôøi sanh veà ñôøi aùc nguõ tröôïc ôû phöông khaùc nhö quoác ñoä
Ta Baø cuûa ta ñaây.
- Naày A Nan! Boà Taùt nöôùc An Laïc thöøa oai thaàn cuûa ñöùc Voâ
Löôïng Thoï Phaät, khoaûng thôøi gian moät böõa aên, ñi ñeán voâ
löôïng theá giôùi möôøi phöông cung kính cuùng döôøng chö Phaät
Theá Toân, theo yù nghó cuûa hoï, nhöõng moùn cuùng döôøng nhö
hoa, höông, kyõ nhaïc, y phuïc, phan loïng, voâ soá voâ löôïng thöù töï
nhieân hoùa hieän ra, taát caû ñeàu traân quyù vi dieäu theá gian
chaúng coù ñöôïc. Chö Boà Taùt aáy lieàn ñem raûi leân cuùng döôøng
chö Phaät vaø chö Boà Taùt Thanh Vaên. Nhöõng thöù aáy ôû treân
khoâng hoùa thaønh loïng hoa xinh ñeïp saùng choùi toûa höông thôm
khaép nôi. Loïng hoa aáy chu vi boán traêm daën, roài laàn laàn lôùn
gaáp boäi cho ñeán truøm khaép coõi Ñaïi Thieân, sau ñoù tuaàn töï
aån maát.
Chö Boà Taùt ñeàu vui möøng thaêng leân hö khoâng ñoàng taáu
thieân nhaïc, duøng aâm thanh vi dieäu ca ngôïi coâng ñöùc cuûa chö
- 29 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

Phaät, laéng nghe kinh phaùp vui möøng voâ löôïng. Cuùng döôøng
chö Phaät xong, boãng nhieân nheï nhaøng bay veà boån quoác An
Laïc vaãn coøn tröôùc giôø aên.
- Naày A Nan! Luùc ñöùc Voâ Löôïng Thoï Phaät ban phaùp ngöõ cho
haøng Trôøi, Ngöôøi, Thanh Vaên, Boà Taùt thì ñeàu vaân taäp taïi
thaát böûu giaûng ñöôøng. Thính chuùng ñöôïc nghe dieäu phaùp
khoâng ai laø chaúng khai ngoä vui möøng. Lieàn ñoù boán phöông töï
nhieân gioù nheï thoåi ñoäng nhöõng caây thaát böûu phaùt ra nguõ
aâm. Voâ löôïng hoa ñeïp theo gioù bay töù taùn ñeå cuùng döôøng
baát tuyeät.
Taát caû haøng chö Thieân ñeàu mang traêm ngaøn thöù hoa höông
coõi trôøi vaø muoân thöù kyõ nhaïc trôøi cuùng döôøng ñöùc Phaät
aáy cuøng Boà Taùt, Thanh Vaên. Raûi hoa höông khaép nôi, hoøa
taáu aâm nhaïc, chö Thieân haøng haøng lôùp lôùp tröôùc sau qua laïi,
veït traùnh laãn nhau. Trong luùc aáy, taát caû ñeàu sung söôùng
khoaùi laïc chaúng theå noùi ñöôïc.
- Naày A Nan! Chö Boà Taùt sanh veà nöôùc An Laïc coù giaûng
thuyeát ñöôïc thì thöôøng tuyeân chaùnh phaùp thuaän theo trí hueä
chaúng heà sai thaát.
Trong nöôùc An Laïc, chö Boà Taùt ñoái vôùi vaïn vaät khoâng coù
taâm ngaõ sôû, khoâng coù taâm nhieãm tröôùc, qua laïi ñi ñöùng
taâm khoâng heä luïy tuøy yù töï taïi, khoâng khen laáy hay cheâ boû,
khoâng quan nieäm bæ ngaõ, khoâng yù nghó tranh giaønh. Ñoái vôùi
moïi ngöôøi coù taâm ñaïi töø ñaïi bi, chæ nghó ñeán vieäc laøm lôïi
ích, loøng luoân nhu thuaän ñieàu phuïc khoâng heà giaän hôøn,
khoâng löôøi bieáng chaùn naûn, lìa caùi trieàn ñöôïc thanh tònh, coù
nhöõng taâm bình ñaúng, taâm thuø thaéng, thaâm taâm, ñònh taâm,
taâm yeâu phaùp, thích phaùp vaø möøng ñöôïc phaùp. Dieät tröø
phieàn naõo, rôøi taâm aùc ñaïo, troïn veïn coâng haïn cuûa Boà Taùt,
thaønh töïu ñaày ñuû voâ löôïng coâ ñöùc, ñöôïc thaâm thieàn ñònh,
thaàn thoâng vaø trí hueä, chæ ôû baûy phaàn Boà Ñeà, tu taâm Phaät
thöøa. Nhuïc nhaõn trong saùng khoâng gì chaúng thaáy bieát roõ,
thieân nhaõn thoâng ñaït voâ haïn voâ löôïng, hueä nhaõn thaáy chôn
ñeá ñeán ñöôïc bôø kia, phaùp nhaõn quan saùt roát raùo caùc ñaïo,
Phaät nhaõn ñaày ñuû chieáu roõ phaùp taùnh. Duøng trí voâ ngaïi
giaûng thuyeát cho ngöôøi, xem khaép ba coõi troáng roãng khoâng
choã coù, chí caàu Phaät thöøa ñuû caùc bieän taøi, tröø dieät khoå
hoïa phieàn naõo cuûa chuùng sanh. Töø Nhö Lai sanh ra hieåu phaùp
nhö nhö, bieát raønh taäp dieät aâm thanh phöông tieän, chaúng thích
theá tuïc ngöõ ngoân, öa meán ñaøm luaän chaùnh phaùp, tu taäp
nhöõng goác laønh chí toân suøng Phaät ñaïo, bieát taát caû phaùp
thaûy ñeàu tòch dieät, hai thöù coøn thöøa laø sanh thaân vaø phieàn
- 30 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

naõo ñeàu heát.Nghe noùi phaùp thaäm thaâm loøng chaúng nghi
chaúng sôï, thöôøng hay tu haønh ñöùc taùnh ñaïi bi saâu xa vi dieäu
chôû che cho taát caû, roát raùo Nhöùt Thöøa ñeán bôø kia, quyeát
ñoaùn löôùi nghi trí tueä töø taâm phaùt ra, goàm bao Phaät phaùp
khoâng ñeå soùt, trí hueä roäng saâu nhö ñaïi haûi, tam muoäi vöõng
chaéc nhö sôn vöông, trí hueä chieáu saùng trong saïch hôn haún
maët nhöït, maët nguyeät, phaùp thanh baïch ñeàu ñaõ ñaày ñuû, soi
caùc coâng ñöùc ñoàng moät trong saïch nhö nuùi Tuyeát. Taâm
khoâng phaân bieät nhö maët ñaát khoâng nghó saïch dô toát xaáu sai
khaùc, röûa saïch nhöõng caáu nhieãm traàn lao nhö tònh thuûy,
chaùy heát taát caû cuûi phieàn naõo nhö löûa hoàng, ñi qua caùc
theá giôùi khoâng chöôùng ngaïi nhö gioù lôùn, vôùi taát caû khoâng
dính maéc nhö hö khoâng, nôi taát caû theá gian khoâng bò nhieãm oâ
nhö hoa sen, chuyeân chôû chuùng sanh ra khoûi sanh töû nhö coã xe
lôùn, chaán ñaïi phaùp loâi caûnh giaùc keû chöa thöùc tænh nhö
maây daøy möa phaùp cam loä nhuaàn öôùt chuùng sanh nhö möa
lôùn, loaøi ma ngoaïi ñaïo chaúng ñoäng ñeán ñöôïc nhö nuùi Kim
Cöông, noùi caùc phaùp laønh vaø laø böïc toái thöôïng thuû nhö
Phaïm Thieân Vöông, che maùt taát caû nhöõng caây ni caâu luaät,
raát laø ít coù, khoù gaëp nhö hoa öu ñaøm baùt, oai phuïc ngoaïi ñaïo
nhö kim sí ñieåu, khoâng coù chöùa ñeå nhö loaøi du caàm, khoâng ai
thaéng ñöôïc nhö Ngöu Vöông, kheùo ñieàu phuïc thuaàn thuïc nhö
Töôïng Vöông, ñöôïc voâ sôû uùy nhö Sö Töû Vöông, ñaïi töø bình
ñaúng nhö hö khoâng roãng rang, döùt loøng ganh gheùt vì chaúng
ñoá kî ngöôøi hôn mình, chuyeân öa caàu phaùp loøng chaúng chaùn
ñuû, thöôøng muoán giaûng daïy chí nguyeän chaúng moûi meät,
ñaùnh phaùp coå, döïng phaùp traøng, chieáu hueä nhöït, tröø si aùm,
tu luïc hoøa kính, thöôøng haønh phaùp thí, chí duõng maõnh tinh
tieán, loøng khoâng khieáp nhöôïc thoái chuyeån, laø ñeøn saùng cho
ñôøi, laø ruoäng phöôùc thuø thaéng, thöôøng laøm thaày dìu daét
bình ñaúng khoâng thöông gheùt, chæ thích chaùnh ñaïo khoâng öa
muoán gì khaùc, nhoå gai aùi duïc ñeå an oån quaàn sanh, coâng ñöùc
trí hueä ñeàu thuø thaéng khoâng ai laø chaúng toân kính, dieät ba
chöôùng du hyù thaàn thoâng, ñaày ñuû taát caû nhöõng löïc nhö:
nhôn löïc, duyeân löïc, yù löïc, nguyeän löïc, phöông tieän löïc, thöôøng
löïc, thieän löïc, ñònh löïc, hueä löïc, ña vaên löïc, thí löïc, giôùi löïc,
nhaãn löïc, tinh tieán löïc, thieàn ñònh löïc, trí hueä löïc, chaùnh nieäm
löïc, chæ quaùn löïc, thaàn thoâng löïc, vaø naêng löïc ñieàu phuïc
caùc chuùng sanh ñuùng phaùp, saéc thaân töôùng haûo coâng ñöùc
bieän taøi ñeàu ñaày ñuû trang nghieâm khoâng ai baèng, cung kính
cuùng döôøng voâ löôïng chö Phaät, thöôøng ñöôïc chö Phaät ñoàng
khen ngôïi, ñaõ roát raùo caùc moân Ba La Maät cuûa Boà Taùt, tu
caùc moân Khoâng, Voâ Töôùng, Voâ Nguyeän Tam Muoäi vaø caùc
moân Tam Muoäi baát sanh baát dieät, rôøi xa ñòa vò Thanh Vaên vaø
Duyeân Giaùc.

- 31 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

- Naày A Nan! Chö Boà Taùt nöôùc An Laïc thaønh töïu voâ löôïng
coâng ñöùc nhö vaäy. Ta chæ noùi löôïc cho oâng ñoù thoâi. Neáu noùi
roäng thôøi noùi suoát traêm nghìn muoân kieáp cuõng chaúng heát
ñöôïc.
Ñöùc Phaät goïi Ngaøi Di Laëc Boà Taùt maø baûo raèng:
- Naày A Daät Ña! Coâng ñöùc vaø trí hueä cuûa haøng Thanh Vaên
vaø Boà Taùt nöôùc An Laïc cuûa ñöùc Voâ Löôïng Thoï Phaät chaúng
theå keå noùi ñöôïc.
Laïi quoác ñoä aáy vi dieäu an laïc thanh tònh döôøng aáy, sao chö
Thieân vaø moïi ngöôøi chaúng gaéng söùc laøm laønh, phaûi ñeàu
sieâng naêng tinh tieán noã löïc töï caàu taát ñöôïc sieâu tuyeät vaõng
sanh nöôùc An Laïc, döùt ngang naêm aùc ñaïo, aùc ñaïo töï nhieân
ñoùng bít, con ñöôøng ñaïo tieán leân khoâng cuøng toät deã ñeán
maø khoâng coù ngöôøi, nöôùc aáy chaúng traùi boû moät ai laïi coù
söùc keùo daét töï nhieân.
Sao moïi ngöôøi chaúng vöùt boû vieäc ñôøi ñeå chuyeân caàn tu
haønh caàu neân ñaïo ñöùc ñeå ñöôïc toät söï tröôøng sanh höôûng vui
khoâng cuøng cöïc.
Nhöng ngöôøi ñôøi phaàn ñoâng phöôùc moûng, cuøng tranh nhau
nhöõng söï chaúng caàn kíp, ôû taïi trong choã kòch aùc toät khoå maø
nhoïc nhaèn kinh doanh chaät vaät ñeå töï cung caáp. Khoâng luaän
laø ngöôøi toân keû ti, ngöôøi ngheøo, keû giaøu, treû giaø nam nöõ
ñeàu lo nghó veà tieàn taøi, vaát vaû saàu khoå maõi nghó maõi lo
khoâng luùc naøo yeân. Coù ruoäng lo ruoäng, coù nhaø lo nhaø, coù
traâu ngöïa luïc suùc noâ tyø tieàn cuûa y thöïc traêm ngaøn thöù laïi
lo traêm ngaøn thöù. Toan tính caàu lôïi lo nghó buoàn sôï boãng
choác bò troäm cöôùp, nöôùc cuoán, löûa chaùy, sung coâng, taøi
saûn tieâu tan thaân mang tai hoïa, laïi saàu khoå phaãn uaát. Neáu
taøi saûn khoâng bò tieâu tan, thaân khoâng bò tai hoïa, nhöng cuoái
cuøng voâ thöôøng boãng ñeán, thaân cheát maïng chung, tay khoâng
maø ñi khoâng mang moùn gì theo ñöôïc.
Ñöùc Phaät baûo Ngaøi Di Laëc Boà Taùt vaø haøng chö Thieân nhôn
chuùng raèng:
- Nay ta noùi vôùi caùc ngöôøi, theá nhôn do nhöõng söï vieäc aáy
neân chaúng ñaéc ñaïo.
Phaûi suy nghó chín chaén, neân xa lìa nhöõng ñieàu aùc, choïn
nhöõng ñieàu laønh roài sieâng naêng thöïc haønh.

- 32 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

AÙi duïc vinh hoa laø nhöõng thöù chaúng theå baûo toàn maõi maõi,
roài ñeàu seõ ly tan khoâng coù gì ñaùng vui ñaùng thích.
May maén gaëp ñöùc Phaät taïi theá phaûi kíp chuyeân caàn tu taäp,
ngöôøi naøo coù chí nguyeän sanh veà nöôùc An Laïc thì ñöôïc trí hueä
saùng suoát, coâng ñöùc thuø thaéng. Chaúng neân buoâng lung theo
loøng duïc voïng maø phuï raãy lôøi daïy trong kinh phaùp giôùi luaät
ñeå roài phaûi rôi ôû sau ngöôøi. Neáu coù ai coøn maéc hay chaúng
hieåu kinh phaùp neân ñem hoûi Phaät. Ta seõ giaûi thuyeát cho.
Baáy giôø Ngaøi Di Laëc Boà Taùt tieán ra quyø daøi baïch ñöùc Phaät:
- Ñöùc Theá Toân oai thaàn toân troïng giaûng noùi raát hay. Toâi
laéng nghe kinh ngöõ maø ñöùc Phaät vöøa noùi, suy gaãm kyõ laïi thì
ngöôøi ñôøi thieät ñuùng nhö lôøi ñöùc Phaät ñaõ phaùn daïy.
Nay ñöùc Phaät thöông xoùt hieån thò ñaïi ñaïo, taát caû ñeàu saùng
maét ra ñöôïc lôïi ích laønh raát lôùn, khoâng ai laø chaúng vui möøng.
Chö Thieân, nhôn daân cho ñeán caùc loaøi nhuyeán ñoäng ñeàu nhôø
töø aân cuûa ñöùc Phaät maø thoaùt khoûi öu khoå.
Ñöùc Phaät daïy baûo raát saâu raát laønh. Phaät trí thaáy suoát möôøi
phöông ba ñôøi, chaúng söï gì laø chaúng raønh reõ.
Ngaøy nay chuùng toâi ñöôïc giaûi thoaùt ñaây, ñeàu laø nhôø ñôøi
tröôùc ñöùc Phaät ñaõ töøng khoå nhoïc caàu ñaïo vaäy.
AÂn ñöùc cuûa Phaät truøm khaép, phöôùc lôùn voøi voïi quang minh
chieáu suoát, ñaït thaáu phaùp khoâng, khai nhaäp tòch dieät, caûm
ñoäng möôøi phöông voâ cuøng voâ cöïc.
Ñöùc Phaät laø ñaáng Phaùp Vöông, laø thaày cuûa taát caû trôøi
ngöôøi, tuøy theo sôû nguyeän cuûa hoï ñeàu laøm cho hoï ñaéc ñaïo.
Nay ñöôïc gaëp ñöùc Phaät laïi ñöôïc nghe veà ñöùc Voâ Löôïng Thoï
Phaät khoâng ai laø chaúng vui möøng taâm ñöôïc khai ngoä.
Ñöùc Phaät baûo Ngaøi Di Laëc Boà Taùt:
- OÂng noùi raát phaûi. Neáu ai meán kính ñöùc Phaät thì thieät laø söï
ñaïi thieän.
Trong thieân haï laâu laâu môùi coù Phaät ra ñôøi.
Nay ta ôû ñôøi naày laøm Phaät dieãn noùi kinh phaùp tuyeân boá ñaïo
döùt caùc löôùi nghi, nhoå goác aùi duïc, ngaên nguoàn xaáu aùc, ñi

- 33 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

khaép ba coõi khoâng bò chöôùng ngaïi, khai thò nguõ ñaïo ñoä keû
chöa ñöôïc ñoä, quyeát chaùnh con ñöôøng sanh töû vaø Nieát Baøn.
- Naày A Daät Ña! Töø voâ soá kieáp ñeán nay, oâng tu Boà Taùt haïnh
ñeå ñoä chuùng sanh. Nhöõng ngöôøi nhôø oâng maø ñöôïc ñaéc ñaïo
cho ñeán chöùng Nieát Baøn chaúng theå ñeám noùi.
Chö Thieân vaø nhaân daân töù chuùng töø nhieàu kieáp ñeán nay
xoay laên trong nguõ ñaïo lo sôï khoán khoå chaúng noùi heát ñöôïc.
Maõi ñeán ñôøi nay vaãn chöa döùt sanh töû. Gaëp ñöôïc ñöùc Phaät
nghe thoï kinh phaùp vaø ñöôïc nghe veà ñöùc Voâ Löôïng Thoï Phaät,
thieät laø ñöôïc lôïi laønh raát lôùn. Ta möøng cho ñoù.
Caùc ngöôøi ngaøy nay cuõng neân töï nhaøm chaùn sanh laõo beänh
töû thoáng khoå, thaân nguõ aám hoâi nhô voâ thöôøng khoâng coù gì
ñaùng vui thích. Phaûi töï quyeát ñoaùn ñoan thaân chaùnh haïnh laøm
nhieàu vieäc laønh, tröø saïch taâm nhô baån, ngoân haïnh trung tín
trong ngoaøi töông öng, töï ñoä mình maø cuõng cöùu giuùp ngöôøi
khaùc, thaønh taâm caàu nguyeän chöùa nhoùm ñöùc laønh.
Daàu phaûi caàn khoå tu haønh nhöng chæ laø moät ñôøi ngaén
nguûi, veà sau ñöôïc sanh veà nöôùc An Laïc cuûa ñöùc Voâ Löôïng
Thoï Phaät höôûng söï khoaùi laïc voâ cöïc, maõi maõi hieäp vôùi ñaïo,
khoûi haún sanh töû, khoâng coøn hoïa hoaïn tham saân ngu si, muoán
thoï moät kieáp hay traêm ngaøn muoân öùc kieáp ñeàu tuøy yù töï
taïi, taát caû ñeàu voâ vi töï nhieân keá ñaïo tòch dieät.
Caùc ngöôøi phaûi ñeàu tinh tieán phaùt nguyeän tu haønh, khoâng
ñöôïc nghi ngôø chaàn chôø töï gaây laáy toäi vaï maø phaûi sanh veà
cung ñieän baûy baùu ôû bieân ñòa cuûa nöôùc aáy, chòu laáy tai
aùch trong naêm traêm naêm.
Ngaøi Di Laëc Boà Taùt baïch ñöùc Phaät:
- Chuùng toâi nhaän laõnh lôøi raên daïy cuûa ñöùc Phaät, chuyeân
caàn tu hoïc y giaùo phuïng haønh, chaúng daùm coù loøng nghi ngôø.
Ñöùc Phaät laïi baûo Ngaøi Di Laëc Boà Taùt raèng:
- Caùc ngöôøi coù theå ôû ñôøi naày ñoan taâm chaùnh yù chaúng
laøm nhöõng ñieàu aùc ñoù laø chí ñöùc, möôøi phöông theá giôùi
khoâng ñaâu saùnh baèng. Taïi sao vaäy?
ÔÛ quoác ñoä cuûa chö Phaät, haøng chö Thieân vaø nhôn daân töï
nhieân laøm ñieàu laønh, chaúng phaïm nhieàu ñieàu aùc, hoï raát deã
khai hoùa. Hieän nay ta laøm Phaät ôû theá gian naày, ôû trong nguõ
- 34 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

aùc nguõ thoáng nguõ thieâu, choã quaù khoå luïy, giaùo hoùa chuùng
sanh khieán hoï tröø nguõ aùc, boû nguõ thoáng, rôøi nguõ thieâu,
ñieàu phuïc yù hoï khieán hoï trì nguõ thieän, cho hoï ñöôïc phöôùc
ñöùc thoaùt khoûi theá gian chöùng nhaäp ñaïo Nieát baøn tröôøng
thoï.
- Naày A Daät Ña! Nhöõng gì laø nguõ aùc, nguõ thoáng vaø nguõ
thieâu? Theá naøo laø tieâu hoùa nguõ aùc, khieán trì nguõ thieän
ñöôïc phöôùc ñöùc thoaùt khoûi theá gian chöùng nhaäp ñaïo Nieát
Baøn tröôøng thoï?
- Ñieáu aùc thöù nhaát. Chö Thieân vaø nhôn daân cho ñeán loaøi
nhuyeán ñoäng, phaàn ñoâng muoán laøm caùc ñieàu aùc ñeàu nhö
theá naày: Keû maïnh hieáp keû yeáu, giaønh giöït taøn haïi saùt luïc
cho ñeán aên thòt laãn nhau. Hoï chaúng bieát laøm laønh, aùc nghòch
voâ ñaïo. Coâ nghieäp nhôn taát chòu quaû baùo, neân coù nhöõng söï
ngheøo cuøng haï tieän coâ ñoäc, ñui ñieác caâm ngoïng teä aùc ngu
si, thaäm chí coù haïng cuoàng ñieân chaúng neân hình.
Coøn nhöõng ngöôøi toân quyù haøo phuù cao taøi minh ñaït, ñoù laø
do ñôøi tröôùc hoï nhôn töø hieáu ñeå tích ñöùc laøm laønh.
Thoâng thöôøng theá gian coù pheùp nöôùc nguïc tuø. Keû chaúng
kieâng sôï giöõ gìn laøm aùc bò toäi phaûi xöû phaït caàu thoaùt khoù
ñöôïc. Theá gian coù nhöõng söï hieän tieàn tröôùc maét nhö vaäy. Khi
cheát ñôøi sau caøng saâu caøng khoå vaøo choã u minh thoï laáy
thaân hình, neân coù töï nhieân tam ñoà voâ löôïng khoå naõo,
chuyeån ñoåi thaân hình, thoï maïng hoaëc daøi hay ngaén, thaàn
thöùc töï nhieân ñeán ñoù theo nhau cuøng sanh, baùo ñeàn laãn nhau
khoâng coù luùc naøo thoâi döùt, toäi aùc chöa heát thì chaúng theå
thoaùt lìa, ñau khoå chaúng noùi ñöôïc. Con ñöôøng thieän aùc nhôn
quaû ñöông nhieân nhö vaäy.
Ñaây laø moät ñaïi aùc moät thoáng moät thieâu, nhö löûa lôùn ñoát
chaùy thaân ngöôøi. Coù ai ôû trong aáy nhöùt taâm nhieáp yù ñoan
thaân chaùnh haïnh chuyeân laøm ñieàu laønh chaúng phaïm toäi aùc
thì ñöôïc ñoä thoaùt, coù phöôùc ñöùc lôùn, sanh leân coõi trôøi, hoaëc
chöùng nhaäp Nieát baøn. Ñaây laø moät ñaïi thieän vaäy.
- Ñieàu aùc thöù hai: Ngöôøi theá gian, cha con anh em choàng vôï
voâ nghóa voâ ñaïo, chaúng thuaän phaùp ñoä, xa xí hoang daâm
kieâu maïn phoùng tuùng, ñeàu rieâng muoán khoaùi yù neân buoâng
lung theo loøng hoï, khi doái laãn nhau, taâm khaåu maâu thuaãn, lôøi
cuøng yù khoâng thaønh thieät, sieåm nònh chaúng trung, xaûo ngoân
dua mò, gheùt ngöôøi hieàn, cheâ ngöôøi laønh. Laøm vua baát minh,
laøm quan loäng quyeàn, taïi vì chaúng chaùnh khi doái laãn nhau,
- 35 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

haõm haïi trung cang, dung döôõng gian nònh. Toâi khi chuùa, con khi
cha, anh em choàng vôï beø baïn löôøng gaït laãn nhau. Ai ai cuõng
cöu loøng tham duïc, saân haän, ngu si, muoán mình ñöôïc nhieàu
maëc ngöôøi toån haïi. Chaúng nghó nhaø phaù thaân vong, chaúng
quaûn toäi tröôùc hoïa sau, cho ñeán thaân thuoäc noäi ngoaïi lieân
luïy dieät toäc.
Coù khi gia ñình beø baïn xoùm laøng chôï buùa, daân ngu tranh
giaønh lôïi haïi, do giaän hôøn maø keát oaùn thuø. Keû giaøu dö daû
laïi boûn seûn chaúng chòu thí cho, tham aùi quaù naëng taâm nhoïc
thaân khoå. Cuoái cuøng roài khoâng choã caäy nhôø ñeán ñi moät
mình khoâng ai theo giuùp. Thieän vaø aùc, hoïa vaø phöôùc theo
ngöôøi maø sanh, hoaëc ôû choã vaøo choán khoå, sau ñoù môùi hoái
haän thì ñaâu coøn kòp.
Ngöôøi ñôøi vì taâm khôø ít trí, thaáy ngöôøi laøm laønh thì cheâ gheùt
chaúng chòu ngöôõng moä ñeå ñöôïc baèng. Chæ muoán laøm aùc,
laøm ñieàu phi phaùp. Thöôøng coù taâm troäm caép troâng ñoaït
ñöôïc cuûa ngöôøi. Phaù cuûa tieâu tan roài ñi tìm caàu. Taâm taø
chaúng chaùnh, sôï ngöôøi hôn mình. Chaúng lo tính tröôùc vieäc ñeán
môùi aên naên.
Hieän ñôøi bò pheùp nöôùc tuø phaït trò toäi. Sau khi cheát ñoïa vaøo
aùc ñaïo, neân coù töï nhieân tam ñoà chòu khoå voâ löôïng. Xoay
vaàn trong ñoù nhieàu ñôøi nhieàu kieáp khoâng coù luùc ra khoûi,
khoù ñöôïc giaûi thoaùt, ñau khoå chaúng noùi ñöôïc.
Ñaây laø hai ñaïi aùc, hai thoáng, hai thieâu, nhö löûa lôùn ñoát chaùy
thaân ngöôøi.
Coù ngöôøi naøo ôû trong aáy maø nhöùt taâm cheá yù, ñoan thaân
chaùnh haïnh chuyeân laøm ñieàu laønh, chaúng phaïm ñieàu aùc thì
ñöôïc ñoä thoaùt coù nhieàu phöôùc ñöùc, hoaëc sanh leân coõi trôøi,
hoaëc chöùng nhaäp Nieát Baøn. Ñaây laø hai ñaïi thieän vaäy.
- Ñieàu aùc thöù ba: Ngöôøi ñôøi nöông nhôø nhau maø soáng coøn ôû
trong trôøi ñaát, tuoåi thoï khoâng ñöôïc bao nhieâu. Treân coù caùc
nhaø hieàn minh tröôûng giaû toân quyù haøo phuù, döôùi coù nhöõng
keû ngheøo cuøng ti tieän yeáu keùm ngu phu. Trong ñoù coù nhöõng
ngöôøi baát thieän thöôøng cöu loøng taø aùc, chæ nghó nhôù daâm
daät aùi duïc, phieàn naõo ñaày buïng, ngoài ñöùng chaúng an, tham
lam muoán laáy khoâng cuûa ngöôøi, chaùn gheùt vôï nhaø leùn luùt
ra vaøo, hao toån gia taøi laøm ñieàu phi phaùp. Tuï hoäi beø ñaûng,
ñem quaân xaâm laêng, ñaùnh cöôùp gieát haïi, cöôõng ñoaït voâ
ñaïo; ra ngoaøi laøm aùc chaúng töï laøm aên, troäm caép böùc hieáp
buoâng lung höôûng laïc, hoaëc vôùi ngöôøi trong thaân thuoäc cuõng
- 36 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

chaúng keå toân ty. Gia toäc noäi ngoaïi ñeàu lo laéng khoå sôû vì hoï.
Cho ñeán cuõng chaúng kieâng sôï pheùp nöôùc. AÙc nghieäp chieâu
baùo, sau khi cheát ñoïa vaøo tam ñoà chòu voâ löôïng khoå naõo,
xoay vaàn trong ñoù nhieàu ñôøi nhieàu kieáp khoâng coù thôøi gian
ra khoûi, khoù ñöôïc giaûi thoaùt, ñau ñôùn chaúng theå noùi ñöôïc.
Ñaây laø ba ñaïi aùc, ba thoáng, ba thieâu, nhö löûa lôùn ñoát chaùy
thaân ngöôøi.
Coù ai ôû trong aáy nhö taâm cheá yù ñoan thaân chaùnh haïnh
chuyeân laøm ñieàu laønh chaúng phaïm ñieàu aùc, thì ñöôïc ñoä
thoaùt, coù nhieàu phöôùc ñöùc, hoaëc sanh leân trôøi hay chöùng
nhaäp Nieát Baøn. Ñaây laø ñaïi thieän vaäy.
- Ñieàu aùc thöù boán: Ngöôøi ñôøi chaúng nghó laøm laønh ñeå daïy
baûo laãn nhau, laïi cuøng laøm nhöõng ñieàu aùc, nhöõng laø löôõng
thieät, aùc khaåu, voïng ngoân, yû ngöõ. Caõi vaõ cheâ bai, ganh
gheùt ngöôøi laønh, haõm haïi ngöôøi hieàn roài ñöùng beân vui thích.
Baát hieáu vôùi cha meï, khinh maïn Sö tröôûng. Voâ tín vôùi baèng
höõu, töï toân töï ñaïi, cho mình laø hay laø phaûi, caäy quyeàn yû
theá aùp böùc ngöôøi, laøm aùc khoâng bieát hoå theïn, chaúng töï
bieát mình. Töï cho mình laø khoûe muoán moïi ngöôøi kính neå.
Chaúng sôï trôøi ñaát thaàn minh nhöït nguyeät, chaúng chòu laøm
laønh, khoù giaùo hoùa. Khoâng kieâng sôï ai luoân luoân kieâu maïn.
Caäy coù chuùt ít phöôùc ñöùc do ñôøi tröôùc laøm ñöôïc ñieàu laønh
nhoû, ñôøi nay laøm aùc, phöôùc ñöùc tieâu dieät, sau khi cheát, toäi
baùo töï nhieân chaúng heà rôøi lìa, ñoïa vaøo tam ñoà chòu voâ löôïng
thoáng khoå, ñeán luùc naøy aên naên ñaâu coøn kòp. Xoay vaàn
trong aáy nhieàu ñôøi nhieàu kieáp khoâng coù thôøi kyø ra khoûi,
khoù ñöôïc giaûi thoaùt, ñau khoå chaúng noùi ñöôïc. Ñaäy laø boán
ñaïi aùc, boán thoáng, boán thieâu, nhö löûa lôùn ñoát chaùy thaân
ngöôøi.
Coù ai ôû trong aáy nhöùt taâm cheá yù ñoan thaân chaùnh haïnh
chuyeân laøm nhöõng ñieàu laønh chaúng phaïm ñieàu aùc, thì ñöôïc
ñoä thoaùt coù nhieàu phöôùc ñöùc, hoaëc sanh leân coõi trôøi, hay
chöùng nhaäp Nieát Baøn. Ñaây laø boán ñaïi thieän vaäy.
- Ñieàu aùc thöù naêm. Ngöôøi ñôøi yû laïi löôøi bieáng chaúng chòu
laøm ñieàu laønh söûa mình tu nghieäp. Gia ñình quyeán thuoäc ñoùi
reùt khoán khoå. Cha meï coù daïy raên thì giaän doãi choáng traùi,
baát hieáu baát muïc, phuï aân voâ nghóa, khoâng coù loøng baùo
ñaùp. Ngheøo cuøng khoán thieáu, sang ñoaït phoùng ñaõng, laáy
ngang cuûa ngöôøi ñeå töï cung caáp. Thích ngon öa röôïu, aên uoáng
voâ ñoä, gaây goå xung ñoät chaúng bieát nhôn tình. Thaáy ngöôøi
hay toát thì ganh gheùt. Voâ nghóa voâ leã khoâng heà kieâng kî.
Phoùng tuùng chôi bôøi khoâng ai khuyeân can ñöôïc. Vôùi luïc thaân
- 37 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

quyeán thuoäc, thieáu ñuû khoâng heà ñoaùi hoaøi. Chaúng nghó ôn
cha meï, chaúng bieát nghóa thaày baïn. Taâm thöôøng nghó aùc,
mieäng thöôøng noùi aùc, thaân thöôøng laøm aùc, khoâng coù ñöôïc
chuùt laønh. Chaúng tin kinh phaùp cuûa chö Phaät Hieàn Thaùnh.
Chaúng tin haønh ñaïo seõ ñöôïc giaûi thoaùt. Chaúng tin sau khi cheát
thaàn thöùc ñaàu thai trôû laïi. Chaúng tin laøm laønh ñöôïc laønh,
laøm döõ ñöôïc döõ. Muoán gieát ngöôøi chôn tu, phaù roái chuùng
Taêng. Muoán haïi cha meï anh em quyeán thuoäc. Toâng toäc ñeàu
chaùn gheùt muoán noù cheát ñi. Ngöôøi nhö vaäy, taâm yù hoï chaùy
phöøng ngu si meâ muoäi maø hoï töï cho laø saùng suoát. Chaúng
bieát sanh töø ñaâu ñeán, cheát seõ veà ñaâu. Baát nhôn baát thuaän
aùc nghòch trôøi ñaát, maø laïi muoán caàu may ñöôïc tröôøng thoï.
Coù ai thöông daïy baûo ñieàu laønh leõ phaûi, khai thò con ñöôøng
sanh töû thieän aùc, hoï vaãn chaúng tin, khoå taâm caïn lôøi cuõng
thaønh voâ ích. Loøng hoï bít laáp, yù hoï chaúng toû ngoä. Luùc saép
cheát môùi bieát lo sôï aên naên thì ñaâu coøn kòp nöõa. Trong trôøi
ñaát naêm loaøi phaân minh, roäng raõi mòt môø meânh meânh
moâng moâng. Baùo öùng laønh döõ, hoïa phöôùc keùo daét töï mình
laõnh chòu, khoâng ai thay theá ñöôïc. Ngöôøi laønh laøm laønh thì töø
vui vaøo vui, töø saùng vaøo saùng. Ngöôøi döõ laøm döõ thì töø khoå
vaøo khoå, töø toái vaøo toái. Ai bieát ñöôïc ñoù? Chæ moät mình ñöùc
Phaät bieát roõ daïy baûo khai thò. Ngöôøi tin laøm theo raát ít. Vì theá
neân sanh töû chaúng thoâi, aùc ñaïo chaúng tuyeät. Ngöôøi ñôøi taïo
aùc nhö vaäy neân coù töï nhieân tam ñoà khoå sôû voâ löôïng. Xoay
vaàn trong aáy nhieàu ñôøi nhieàu kieáp khoâng coù thôøi kyø ra
khoûi, khoù ñöôïc giaûi thoaùt ñau ñôùn chaúng noùi ñöôïc. Ñaây laø
naêm ñaïi aùc, naêm thoáng, naêm thieâu, nhö löûa lôùn ñoát chaùy
thaân ngöôøi.
Neáu coù ai trong aáy nhöùt taâm cheá yù ñoan thaân chaùnh nieäm,
ngoân haïnh töông öng, vieäc laøm chí thaønh, chuyeân laøm ñieàu
laønh chaúng phaïm ñieàu aùc thì ñöôïc ñoä thoaùt, coù nhieàu phöôùc
ñöùc ñöôïc sanh leân coõi trôøi hay chöùng nhaäp Nieát baøn. Ñaây
laø naêm ñaïi thieän vaäy.
- Naày A Daät Ña! Ñoù laø naûm ñieàu aùc trong ñôøi khoå naõo nhö
vaäy. Naêm thoáng, naêm thieâu xoay vaàn sanh laãn nhau. Chaúng
tu ñöùc laønh maø chæ laøm nhöõng ñieàu aùc thì ñeàu töï nhieân
ñoïa vaøo aùc ñaïo. Hoaëc coù keû hieän ñôøi nay, tröôùc heát bò
beänh hoaïn caàu cheát chaúng ñöôïc, caàu soáng chaúng ñöôïc, cho
moïi ngöôøi thaáy söï chieâu caûm cuûa toäi aùc. Khi thaân cheát,
thaàn thöùc theo aùc nghieäp maø ñi vaøo ba aùc ñaïo chòu voâ löôïng
thoáng khoå.
Toäi aùc töø maûy nhoû laàn thaønh to lôùn, ñeàu do tham laøm taøi
saéc chaúng chòu ban boá. Chaïy theo duïc voïng si cuoàng, phieàn
- 38 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

naõo buoäc troùi khoâng thaùo môû ñöôïc. Tranh lôïi veà mình chaúng
bieát töï xeùt. Phuù quí vinh hoa ñöông thôøi ñaéc yù, chaúng hay
nhaãn nhuïc, chaúng bieát laøm laønh. Khoâng bao laâu oai theá tieâu
dieät, thaân bò khoå nhoïc caøng ngaøy caøng naëng, nhôn xaáu quaû
khoå, nhôn quaû töï nhieân khoâng heà sai soùt, xöa nay ñeàu nhö
vaäy thieät raát ñaùng thöông.
- Naày A Daät Ña! Nay oâng vaø chö Thieân cuøng nhôn daân vôùi
ngöôøi ñôøi sau ñöôïc kinh giaùo cuûa ñöùc Phaät phaûi suy ngaãm
chín chaén, coù theå y theo trong aáy maø ñoan thaân chaùnh haïnh,
ngöôøi treân laøm laønh roài ñem caûm hoùa ngöôøi döôùi, luaân
chuyeån daïy baûo nhau ñeàu giöõ gìn thaät haønh, toân böïc Thaùnh,
kính ngöôøi laønh, nhôn töø baùc aùi, chaúng daùm traùi lôøi Phaät
daïy. Phaûi caàu xuaát theá nhoå ñöùt goác sanh töû toäi aùc, rôøi
haún con ñöôøng tam ñoà voâ löôïng lo sôï khoå ñau. Caùc ngöôøi ôû
coõi naày vun troàng coäi coâng ñöùc lôùn roäng, ban ôn boá thí, chôù
phaïm caám giôùi, nhaãn nhuïc, tinh tieán, nhöùt taâm vaø trí hueä.
Giaùo hoùa laãn nhau, tu ñöùc laäp thieän, chaùnh taâm chaùnh yù,
trai giôùi thanh tònh moät ngaøy moät ñeâm coøn hôn ôû nöôùc An
Laïc laøm laønh caû traêm naêm.
Taïi sao vaäy? Quoác ñoä An Laïc cuûa ñöùc Voâ Löôïng Thoï Phaät voâ
vi töï nhieân ñeàu chöùa nhöõng ñieàu laønh, khoâng coù tô haøo
vieäc aùc. ÔÛ coõi naày laøm laønh möôøi ngaøy möôøi ñeâm hôn ôû
coõi khaùc laøm laønh ngaøn naêm. Taïi sao vaäy? Nhöõng coõi khaùc,
ngöôøi laøm laønh nhieàu, ngöôøi laøm aùc ít, phöôùc ñöùc töï nhieân
khoâng coù choã ñeå taïo aùc. Chæ ôû theá gian naày khoâng coù
phöôùc ñöùc töï nhieân, nhieàu ngöôøi laøm aùc, caàn khoå theo duïc
voïng, khi doái laãn nhau, lao taâm khoå thaân, uoáng ñaéng aên
ñoäc, söï aùc trieàn mieân khoâng bao giôø ngöøng nghæ.
Ta vì thöông moïi ngöôøi maø heát lôøi khuyeân daïy haønh ñaïo laøm
laønh tuøy nghi dìu daét truyeàn kinh phaùp cuûa Phaät, taát ñöôïc
thoï duïng, theo yù nguyeän caàu ñeàu laøm cho ñaéc ñaïo caû. Choã
naøo ñöùc Phaät ñi ñeán, hoaëc quoác aáp, hoaëc xoùm laøng, khoâng
ñaâu laø chaúng nhôø giaùo hoùa. Thieân haï hoøa thuaän, nhöït
nguyeät trong saùng, gioù möa phaûi thôøi, tai dòch chaúng khôûi,
nöôùc thaïnh daân an, binh ñao voâ duïng, suøng ñöùc troïng nhôn
chuyeân laøm leã nghóa.
Ta thöông moïi ngöôøi coøn hôn cha meï thöông con. Nay ta oõ ñôøi
naày laøm Phaät caûm hoùa naêm aùc, tieâu tröø naêm thoáng, tuyeät
dieät naêm thieâu. Ñem ñieàu laønh coâng phaù toäi aùc, döùt khoå
sanh töû, khieán ñöôïc naêm ñöùc ñeán choã an oån voâ vi. Sau khi ta
nhaäp dieät rôøi boû theá gian naày, kinh ñaïo dieät laàn, nhôn daân
sieåm nguïy trôû laïi laøm aùc, naâm thoáng naêm thieâu hoaøn laïi
- 39 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

nhö tröôùc, veà sau caøng naëng chaúng noùi heát ñöôïc. Ta chæ noùi
löôïc ñoù thoâi.
Ñöùc Phaät baûo Ngaøi Di Laëc Boà Taùt:
- Caùc ngöôøi phaûi kheùo suy gaãm daïy baûo laãn nhau ñuùng nhö
kinh phaùp cuûa Ñöùc Phaät, khoâng ñöôïc phaïm aùc.
Ngaøi Di Laëc Boà Taùt chaép tay baïch raèng:
- Baïch ñöùc Theá Toân! Lôøi ñöùc Phaät daïy raát hay. Ngöôøi ñôøi
quaû thaät coù nhö vaäy. Ñöùc Nhö Lai töø maãn laøm cho hoï ñöôïc
ñoä thoaùt. Chuùng toâi xin laõnh lôøi Phaät caën keõ daïy baûo,
chaúng daùm sai thaát.
Ñöùc Phaät baûo Ngaøi A Nan:
- Naày A Nan! OÂng ñöùng daäy chænh y phuïc chaép tay cung kính
ñaûnh leã ñöùc Voâ Löôïng Thoï Phaät. Chö Phaät Nhö Lai ôû nhuõng
quoác ñoä möôøi phöông thöôøng ca ngôïi ñöùc Voâ Löôïng Thoï Phaät
chaúng chöôùng ngaïi chaúng nhieãm tröôùc.
Ngaøi A Nan ñöùng daäy chænh y phuïc, chaùnh thaân höôùng veà
phöôngTaây chaép tay cung kính naêm voùc gieo xuoáng ñaát ñaûnh
leã ñöùc Voâ Löôïng Thoï Phaät maø baïch raèng:
- Baïch ñöùc Theá Toân! Chuùng toâi mong ñöôïc thaáy quoác ñoä An
Laïc, ñöùc Phaät vaø chö Boà Taùt cuøng Thanh Vaên ñaïi chuùng.
Lieàn ñoù ñöùc Voâ Löôïng Thoï Phaät phoùng ñaïi quang minh chieáu
khaép taát caû theá giôùi cuûa chö Phaät möôøi phöông. Nhöõng nuùi
Kim Cang, nuùi Thieát Vi, nuùi Tu Di, caùc nuùi lôùn nhoû vaø taát caû
vaïn vaät ñeàu ñoàng moät maøu saéc. Nhö thôøi kyø ñaïi thuûy tai,
nöôùc ngaäp traøn ñaày taát caû, vaïn vaät ñeàu chìm ngaäp chaúng
coøn, chæ thaáy maët nöôùc meânh moâng. Quang minh cuûa ñöùc
Voâ Löôïng Thoï Phaät chieáu khaép cuõng nhö vaäy. Quang minh
cuûa taát caû Boà Taùt, Thanh Vaên ñeàu bò che aån, chæ thaáy
Phaät quang saùng rôõ.
Ngaøi A Nan thaáy ñöùc Voâ Löôïng Thoï Phaät oai ñöùc nguy nguy,
töôùng haûo ñaày ñuû quang minh röïc rôõ nhö nuùi Tu Di cao vöôït
treân taát caû theá giôùi. Taát caû haøng töù chuùng nôi ñaây cuõng
ñoàng thaáy nhö vaäy. Ñaïi chuùng ôû nöôùc An Laïc cuõng nhìn thaáy
beân coõi Ta Baø naày.
Ñöùc Phaät baûo Ngaøi A Nan vaø Ngaøi Di Laëc Boà Taùt raèng:
- 40 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

- Caùc oâng coù thaáy ôû nöôùc An Laïc aáy, töø maët ñaát baùu leân
ñeán khoâng gian, taát caû vaïn vaät ñeàu vi dieäu thanh tònh töï
nhieân chaêng?
- Baïch ñöùc Theá Toân! Chuùng toâi ñeàu thaáy.
- Caùc oâng coù nghe aâm thanh to lôùn cuûa ñöùc Voâ Löôïng Thoï
Phaät tuyeân boá khaép taát caû theá giôùi giaùo hoùa chuùng sanh
chaêng?
- Baïch ñöùc Theá Toân! Chuùng toâi coù nghe.
- Caùc oâng coù thaáy ngöôøi nöôùc An Laïc ngoài cung ñieän thaát
böûu roäng lôùn traêm ngaøn do tuaàn ñeán khaép nhöõng quoác ñoä
möôøi phöông cuùng döôøng chö Phaät khoâng bò chöôùng ngaïi
chaêng?
- Baïch ñöùc Theá Toân! Chuùng toâi ñeàu thaáy.
- Caùc oâng coù thaáy trong nöôùc An Laïc, nhöõng caây thaát böûu,
nhöõng ao thaát böûu, nhöõng hoa trôøi ñeïp thôm luoân luoân möa
raûi khaép maët ñaát thaát böûu ñeå laøm trang nghieâm chaêng?
- Baïch ñöùc Theá Toân! Chuùng toâi ñeàu thaáy.
- Caùc oâng coù thaáy trong nöôùc an Laïc, caùc loaøi chim ñeïp laï
bay lieäng treân khoâng keâu hoùt hoøa nhaõ khoâng khaùc aâm
thanh cuûa Phaät, tieáng chim vang khaép theá giôùi. Caùc lôøi chim
aáy ñeàu do ñöùc Phaät Voâ Löôïng Thoï bieán hoùa ra, chaúng phaûi
laø thieät suùc sanh chaêng?
- Baïch ñöùc Theá Toân! Chuùng toâi ñeàu nghe thaáy.
- Caùc oâng coù thaáy chuùng sanh ôû nöôùc An Laïc ngaøy ñeâm
saùu thôøi töï nhieân nieäm Phaät töông tuïc chaêng?
- Baïch ñöùc Theá Toân! Chuùng toâi ñeàu nghe thaáy.
- Caùc oâng thaáy ôû nöôùc An Laïc, chö Thieân vaø nhôn daân thoï
duïng nhöõng thöù caàn duøng coù khaùc nhau chaêng?
- Baïch ñöùc Theá Toân! Chuùng toâi thaáy Trôøi vaø ngöôøi ôû nöôùc
An Laïc thoï duïng ñoàng nhau khoâng coù moät chuùt sai khaùc.

- 41 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

- Caùc oâng coù thaáy taïi nöôùc An Laïc, coù ngöôøi ôû trong thai
chaêng?
- Baïch ñöùc Theá Toân! Chuùng toâi thaáy taïi nöôùc An Laïc, ngöôøi
ôû trong thai cung ñieän baûy baùu, nhö trôøi Ñao Lôïi ôû trong cung
ñieän thaát böûu hoaëc roäng lôùn moät traêm do tuaàn, hoaëc naêm
traêm do tuaàn sung söôùng, vui veû. Chuùng toâi cuõng thaáy taïi
nöôùc An Laïc, coù ngöôøi töø hoa sen thaát böûu töï nhieân hoùa
sanh.
Luùc aáy Di Laïc Boà Taùt baïch ñöùc Phaät:
- Baïch ñöùc Theá Toân! Duyeân côù gì maø ngöôøi nöôùc An Laïc coù
thai sanh vaø hoùa sanh?
Ñöùc Phaät daïy:
- Naày A Daät Ña! Neáu coù chuùng sanh chaúng hieåu roõ Phaät trí,
baát tö nghò trí, baát khaû xöng trí, ñaïi thöøa quaûng trí, voâ ñaúng
luaân toái thöôïng thaéng trí. Vôùi nhöõng trí aáy nghi hoaëc chaúng
tin, nhöng laïi tin nhôn quaû toäi phöôùc tu taäp haïnh laønh caàu
nguyeän sanh veà nöôùc An Laïc cuûa ñöùc Voâ Löôïng Thoï Phaät.
Chuùng sanh aáy sanh veà nöôùc An Laïc ôû trong cung ñieän thaát
böûu naêm traêm naêm, chaúng thaáy Phaät, chaúng nghe kinh
phaùp, chaúng thaáy Boà Taùt vaø chuùng Thanh Vaên. Vì theá neân
ôû nöôùc aáy goïi laø thai sanh.
Neáu chuùng sanh bieát vaø tin Phaät trí, cho ñeán bieát vaø tin voâ
ñaúng luaân toái thöôïng thaéng trí, tu caùc coâng ñöùc kính tin hoài
höôùng nguyeän caàu sanh veà nöôùc An Laïc cuûa ñöùc Voâ Löôïng
Thoï Phaät. Caùc chuùng sanh aáy sanh veà nöôùc An Laïc ôû trong
hoa sen thaát böûu töï nhieân hoùa sanh ngoài kieát giaø, khoaûnh
khaéc nhöõng thaân töôùng, quang minh, trí hueä, coâng ñöùc ñeàu
thaønh töïu ñaày ñuû nhö chö Boà Taùt.
- Laïi naày A Daät Ña! Chö ñaïi Boà Taùt ôû coõi nöôùc phöông khaùc
phaùt taâm muoán thaáy ñöùc Voâ Löôïng Thoï Phaät ñeå cung kính
cuùng döôøng vaø muoán thaáy chuùng Boà Taùt Thanh Vaên nöôùc
aáy. Chö ñaïi Boà Taùt aáy luùc maïng chung ñöôïc sanh veà nöôùc An
Laïc ôû trong hoa sen thaát böûu töï nhieân hoùa sanh.
- Naày A Daät Ña! Taïi nöôùc An Laïc, nhöõng ngöôøi hoùa sanh vì coù
trí hueä thuø thaéng. Ngöôøi thai sanh khoâng coù trí hueä, trong
naêm traêm naêm thöôøng chaúng thaáy Phaät, chaúng nghe kinh
phaùp, chaúng thaáy Thaùnh chuùng Boà Taùt vaø Thanh Vaõn.
Khoâng do ñaâu ñeå ñöôïc cuùng döôøng ñöùc Phaät, chaúng bieát
- 42 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

pheùp taéc cuûa Boà Taùt, chaúng tu taäp ñöôïc caùc coâng ñöùc.
Phaûi bieát nhöõng ngöôøi naày luùc ôû ñôøi tröôùc vì khoâng coù trí
hueä, chaúng dieät nghi hoaëc maø ra.
- Naày A Daät Ña! Thí nhö vua Chuyeån Luaân Thaùnh Vöông coù nhaø
nguïc baûy baùu trang nghieâm, traàn thieát giöôøng maøn, treo phan
keát tuïi. Neáu coù haøng Tieåu Vöông Töû maéc toäi, beøn ñem giam
vaøo trong nhaø nguïc aáy troùi baèng daây xích vaøng, caáp döôõng
ñaày ñó ñoà uoáng aên meàn neäm hoa höông kyõ nhaïc, ñoàng nhö
Chuyeån Luaân Thaùnh Vöông khoâng ñeå thieáu thoán. YÙ oâng nghó
sao, A Daät Ña! Caùc Tieåu Vöông Töû aáy coù vui thích chaêng?
- Baïch ñöùc Theá Toân! Khoâng vui thích ñöôïc. Hoï chæ mong coù
phöông caùch gì ñeå ra khoûi nguïc.
- Naày A Daät Ña! Cuõng vaäy. Caùc chuùng sanh aáy vì nghi hoaëc
Phaät trí maø sanh trong cung ñieän thaát böûu khoâng coù hình phaït,
cuõng khoâng coù moät nieäm aùc söï. Chæ trong voøng naêm traêm
naêm, chaúng thaáy Tam Böûu. Chaúng ñöôïc cuùng döôøng, chaúng
ñöôïc tu caùc ñöùc laønh maø laáy ñoù laøm khoå, daàu coù nhöõng
söï vui, nhöng vaãn chaúng thích choã aáy. Neáu caùc chuùng sanh
aáy bieát toäi ñôøi tröôùc raát aên naên töï traùch caàu rôøi choã aáy
lieàn ñöôïc toaïi yù qua ñeán choã Voâ Löôïng Thoï Phaät cung kính
cuùng döôøng, cuõng ñöôïc ñeán khaép voâ löôïng voâ soá choã chö
Phaät möôøi phöông tu caùc coâng ñöùc.
- Naày A Daät Ña! Coù Boà Taùt naøo sanh loøng nghi hoaëc ñoái vôùi
Phaät trí thì maát lôïi lôùn. Vì theá neân phaûi bieát vaø tin trí hueä
voâ thöôïng cuûa Phaät.
Ngaøi Di Laëc Boà Taùt thöa:
- Baïch ñöùc Theá Toân! ÔÛ coõi Ta Baø naày coù bao nhieâu Boà Taùt
baát thoái sanh veà nöôùc An Laïc aáy?
- Naày A Daät Ña! Coõi Ta Baø naày coù saùu möôi baûy öùc Boà Taùt
baát thoái sanh veà nöôùc An Laïc aáy. Moãi Boà Taùt naày ñaõ töøng
cuùng döôøng voâ soá chö Phaät gaàn nhö Di Laëc vaäy. Coøn haøng
tieåu Boà Taùt vaø ngöôøi tu taäp coâng ñöùc ít thì soá ñoâng chaúng
theå keå noùi, seõ ñöôïc sanh veà nöôùc aáy.
- Naày A Daät Ña! Chaúng phaûi chæ coù caùc Boà Taùt ôû coõi naày
vaõng sanh nöôùc aáy maø quoác ñoä phöông khaùc cuõng nhö vaäy.

- 43 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

Trong nöôùc cuûa ñöùc Phaät thöù nhöùt laø ñöùc Phaät Vieãn Chieáu
coù moät traêm taùm möôi öùc Boà Taùt, seõ ñeàu vaõng sanh veà
nöôùc An Laïc cuûa ñöùc Voâ Löôïng Thoï Phaät.
Ñöùc Phaät thöù hai laø ñöùc Böûu Taïng Phaät, coù chín möôi öùc Boà
Taùt ñeàu seõ vaõng sanh.
Ñöùc Phaät thöù ba laø ñöùc Phaät Voâ Löôïng AÂm coù hai traêm hai
möôi öùc Boà taùt seõ ñeàu vaõng sanh.
Ñöùc Phaät thöù boán laø ñöùc Phaät Cam Loä Vò coù hai traêm naêm
möôi öùc Boà Taùt seõ ñeàu vaõng sanh.
Ñöùc Phaät thöù naêm laø ñöùc Phaät Long Thaéng coù möôøi boán
öùc Boà Taùt seõ ñeàu vaõng sanh.
Ñöùc Phaät thöù saùu laø ñöùc Phaät Thaéng Löïc coù moät vaïn boán
ngaøn Boà taùt seõ ñeàu vaõng sanh.
Ñöùc Phaät thöù baûy laø ñöùc Phaät Sö Töû coù naêm traêm öùc Boà
Taùt seõ ñeàu vaõng sanh.
Ñöùc Phaät thöù taùm laø ñöùc Phaät Ly Caáu Quang coù taùm möôi
öùc Boà Taùt seõ ñeàu vaõng sanh.
Ñöùc Phaät thöù chín laø ñöùc Phaät Ñöùc Thuû coù saùu möôi öùc
Boà Taùt ñeàu seõ vaõng sanh.
Ñöùc Phaät thöù möôøi laø ñöùc Phaät Dieäu Ñöùc Sôn coù saùu möôi
öùc Boà Taùt seõ ñeàu vaõng sanh.
Ñöùc Phaät thöù möôøi moät laø ñöùc Phaät Nhôn Vöông coù möôøi
öùc Boà Taùt seõ ñeàu vaõng sanh.
Ñöùc Phaät thöù möôøi hai laø ñöùc Phaät Voâ Thöôïng Hoa coù voâ
soá baát khaû xöng keå Boà Taùt seõ ñeàu vaõng sanh.
Ñöùc Phaät thöù möôøi ba laø ñöùc Phaät Voâ UÙy coù baûy traêm
chín möôi öùc ñaïi Boà taùt, chö Boà Taùt nhoû vaø chuùng Tyø Kheo
chaúng tính keå ñöôïc, ñeàu seõ vaõng sanh veà nöôùc An Laïc cuûa
ñöùc Voâ Löôïng Thoï Phaät.
- Naày A Daät Ña! Chaúng phaûi chæ coù chuùng sanh trong möôøi
boán coõi nöôùc treân ñaây seõ vaõng sanh veà nöôùc An Laïc, maø
trong theá giôùi möôøi phöông coù voâ löôïng coõi nöôùc, chuùng sanh
vaõng sanh cuõng nhö vaäy, raát ñoâng raát nhieàu, daàu ta coù keå
noùi luoân ngaøy ñeâm suoát moät kieáp cuõng chaúng heát ñöôïc.
Nay ta chæ noùi löôïc ñoù thoâi.
- Naày A Daät Ña! Coù ai ñöôïc nghe danh hieäu ñöùc Voâ Thöôïng
Thoï Phaät maø hôùn hôû vui möøng cho ñeán chöøng moät nieäm,
phaûi bieát ngöôøi aáy ñaõ ñöôïc lôi ích raát lôùn, laø ñaõ ñaày ñuû
coâng ñöùc voâ thöôïng.
Vì theá neân giaû söû coù löûa lôùn ñaày khaép caû Ñaïi Thieân theá
giôùi vaãn caàn phaûi löôùt qua ñeå nghe kinh phaùp naày roài vui
möøng tin öa thoï trì ñoïc tuïng tu haønh ñuùng theo.
- 44 -

KINH VOÂ LÖÔÏNG THOÏ PHAÄT

http://www.VietShare.com

Taïi sao vaäy? Coù raát nhieàu Boà Taùt muoán ñöôïc nghe kinh naày
maø chaúng ñöôïc. Neáu chuùng sanh vaøo nghe kinh naày thì khoâng
con thoái chuyeån ñaïo Voâ Thöôïng Chaùnh Giaùc. Vì leõ aáy neân
caàn phaûi chuyeân taâm tin öa thoï trì ñoïc tuïng giaûng thuyeát thöïc
haønh.
Nay ta vì chuùng sanh maø noùi kinh phaùp naày, laøm cho hoï ñöôïc
thaáy ñöùc Voâ Löôïng Thoï Phaät, taát caû vaïn vaät ôû nöôùc An Laïc
vaø Thaùnh chuùng Boà Taùt, Thanh Vaên ôû nöôùc aáy. Chôù neân
sau khi ta dieät ñoä maø sanh loøng nghi hoaëc.
Ñôøi töông lai, luùc kinh phaùp dieät taän, ta duøng oai löïc töø bi ñaëc
bieät löu kinh naày laïi moät traêm naêm, coù chuùng sanh naøo gaëp
kinh naày thì tuøy yù hoï nguyeän caàu ñeàu ñöôïc ñoä thoaùt.
- Naày A Daät Ña! Ñöùc Nhö Lai ra ñôøi khoù gaëp khoù thaáy, kinh
phaùp cuûa Phaät khoù ñöôïc khoù nghe. Caùc moân Ba La Maät, caùc
phaùp thuø thaéng cuûa Boà Taùt ñöôïc nghe cuõng khoù. Gaëp
Thieän tri thöùc nghe phaùp maø laøm ñöôïc cuõng laø khoù. Neáu
nghe kinh naày maø tin öa thoï trì thì laø khoù trong khoù, khoâng gì
khoù hôn. Vì theá neân phaùp cuûa ta, laøm nhö vaäy, noùi nhö vaäy,
daïy nhö vaäy, phaûi neân tin thuaän y theo tu haønh.
Luùc ñöùc Theá Toân noùi kinh naày, coù voâ löôïng chuùng sanh
phaùt taâm Voâ Thöôïng Boà Ñeà. Moät muoân hai ngaøn na do tha
ngöôøi ñöôïc phaùp nhaõn thanh tònh. Hai möôi hai öùc chö Thieân
vaø nhôn daân ñöôïc quaû A Na Haøm. Taùm möôi vaïn Tyø Kheo laäu
taän yù giaûi thaønh A La Haùn. Boán möôi öùc Boà Taùt ñöôïc chaúng
thoái chuyeån, duøng coâng ñöùc hoaèng theä töï trang nghieâm, ôû
ñôøi töông lai seõ thaønh Chaùnh Giaùc.
Baáy giôøi Ñaïi Thieân theá giôùi chaán ñoäng saùu caùch. Quang
minh lôùn chieáu khaép coõi nöôùc möôøi phöông. Traêm ngaøn aâm
nhaïc töï nhieân hoøa taáu. Voâ löôïng hoa ñeïp thôm tho röôùi
xuoáng.
Ñöùc Phaät noùi kinh naày xong, Di Laëc Boà Taùt vaø chuùng Boà
Taùt töø möôøi phöông ñeán, Tröôûng Laõo A Nan vaø chö ñaïi Thanh
Vaên, taát caû ñaïi chuùng nghe lôøi ñöùc Phaät daïy ñeàu raát vui
möøng tín thoï phuïng haønh.

- 45 -