You are on page 1of 9

PANITIA FIZIK@SMKTK

NAMA: . TARIKH :

KELAS:

ULANGKAJI - Bab 2 (Tingkatan 4)


Soalan Objektif 1. Apabila satu daya mengufuk 6 N dikenakan pada satu blok kayu 3 kg, didapati bahawa blok itu bergerak dengan halaju seragam. Jika daya itu ditambahkan menjadi 18 N, berapakah pe utan baru blok itu! A ".# m s % 3.# m s & '.# m s ( ).# m s * 6.# m s
$" $" $" $" $"

".

Raja !

+ajah 1 menunjukkan satu daya 6# N sedang menarik satu beban " kg melalui satu takal li in. ,itungkan pe utan gerakan beban itu. A ).# m s % 1).# m s & "#.# m s ( ").# m s * 3#.# m s
$" $" $" $" $"

3.

-ebutir peluru berjisim "# g ditembakkan daripada sepu uk senapang berjisim 1 kg. Jika peluru itu meninggalkan senapang itu dengan halaju '## m s , hitungkan halaju tindak balas senapang. A #ms % 3.# m s & 8.# m s ( 1#.# m s * 11.# m s
$1 $1 $1 $1 $1 $1

'.

PANITIA FIZIK@SMKTK

+ajah " menunjukkan satu beban 3## N digantung oleh seutas tali yang diikat pada siling. -eutas tali yang lain diikat pada beban itu dan ditarik dengan daya . se ara mengufuk sehingga tali yang pertama membuat 3#/ dengan garis men an ang. 0agnitud daya . ialah A % & ( * ). 1)# N 113 N 126 N "#1 N ")" N

Apabila payung yang basah diputarkan dan kemudiannya diberhentikan dengan serta$ merta, didapati bahawa titik$titik air meninggalkan payung itu. 3ejadian ini adalah disebabkan oleh A momentum % inersia & jisim (alam eksperimen nera a inersia, frekuensi getaran nera a itu adalah bergantung kepada A jisim beban % amplitud getaran & daya gra4iti (aya 3.# N dan '.# N yang bertindak se ara berserenjang pada satu titik akan menghasilkan daya paduan A 3.# N % '.# N & ).# N ( 6.# N * 1.# N -atu jasad ) kg bergerak dengan halaju ' m s . 0agnitud momentum jasad itu ialah A ).# g m s % "#.# kg m s & )#.# kg m s ( 1).# kg m s * 1## kg m s
$1 $1 $1 $1 $1 $1

6.

1.

8.

2.

Antara perkara berikut yang manakah boleh ditentukan daripada graf halaju$masa! A ,alaju % (aya meme ut & 5enaga kinetik (aya boleh A mengubahkan kandungan nukleus dalam atom % mengubahkan arah gerakan & mengubahkan warna objek

1#.

PANITIA FIZIK@SMKTK

Soalan St"#kt#" 1. 6a7 -atu jasad bergerak ke arah barat dengan halaju '.# m s selama 3.# s dan bertukar ke arah selatan dengan halaju 3.# m s selama ".# s. ,itungkan 6i7 jumlah jarak yang dilalui oleh jasad
$1 $1

6ii7 sesaran jasad

6iii7 halaju purata jasad

6b7 -ebuah kereta yang sedang bergerak dengan halaju 3#.# m s diberhentikan se ara seragam dalam tempoh masa 1).# s. 5unjukkan bagaimanakah pe utan kereta itu boleh dihitungkan.
$1

".

Raja $

+ajah 3 menunjukkan satu gambar foto stroboskop bagi gerakan satu jasad yang dirakamkan pada frekuensi "#.# ,8. 6a7 Nyatakan bilangan gambar yang boleh dirakamkan dalam tempoh 1.) s.

PANITIA FIZIK@SMKTK

6b7

,itungkan tempoh masa bagi satu gambar.

6 7

,uraikan jenis gerakan yang ditunjukkan oleh gambar foto stroboskop. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................

6d7

,itungkan laju purata gerakan jasad itu.

3.

6a7

Apakah yang dimaksudkan dengan medan gra4iti! ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................

6b7

%agaimanakah konsep daya gra4iti boleh digunakan untuk menerangkan pergerakan jasad semawi!

................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................

6 7

Namakan daya yang mengekalkan satelit dalam orbitnya mengeliling %umi. ................................................................................................................................. .................................................................................................................................

6d7

%agaimanakah daya yang anda telah nyatakan dalam 6 7 dibekalkan. Nyatakan arah daya itu bertindak! .................................................................................................................................

PANITIA FIZIK@SMKTK

NAMA: . TARIKH :

KELAS:

ULANGKAJI - Bab 2 (Tingkatan 4)


Soalan %&ei Ba agian B 1.

Raja 4

+ajah ' menunjukkan sebiji buah kelapa jatuh dari pokok ke %umi. 6a7 (aya yang sama telah menjatuhkan buah kelapa itu juga mengekalkan %ulan dalam orbitnya. 5erangkan pernyataan ini. 98 markah: -eorang angkasawan mengumpulkan batu %ulan di permukaan %ulan serta menimbangnya. %eliau mendapati bahawa berat batu itu ialah 8.# N. Apabila angkasawan itu kembali ke %umi dan menimbangkan semula batu %ulan itu dengan nera a yang sama, beliau mendapati bahawa berat batu itu ialah )#.# N. 6i7 5erangkan mengapakah terdapat perbe8aan di antara kedua$dua pengukuran itu. 9' markah: 6ii7 %erapakah jisim batu %ulan itu! 9' markah: 6iii7 ,itungkan kekuatan medan gra4iti %ulan. 9' markah:

6b7

PANITIA FIZIK@SMKTK

Ba agian ' 1. G"af Bent#k G"af

G"af s-t

G"af v-t

G"af a-t

Ja(#al ! Jadual 1 menunjukkan tiga jenis graf gerakan bagi satu jenis gerakan yang sama. 6a7 Antara graf$graf ini yang manakah lebih sesuai untuk menunjukkan jenis gerakan itu. 5erangkan jawapan anda. 96 markah: -ebuah kereta meme ut dari keadaan pegun pada kadar ".# m s selama 1#.# s dan seterusnya bergerak dengan halaju seragam selama "#.# s sebelum breknya ditekankan dan berhenti dalam ).# s yang seterusnya. ;ukiskan satu graf halaju$ masa bagi gerakan kereta itu. ,itungkan
$"

6b7

6i7 laju purata kereta dalam 1#.# s yang pertama 6ii7 nyahpe utan kereta dalam ).# s yang akhir 6iii7 jumlah jarak yang dilalui oleh kereta 6i47 laju purata kereta bagi keseluruhan gerakan 91" markah:

PANITIA FIZIK@SMKTK

Soalan %&ei

Ba agian B
1. 6a7 %uah kelapa jatuh daripada pokok menuju ke permukaan %umi kerana ditarik oleh daya gra4iti %umi ke arah pusat %umi. (aya gra4iti wujud di antara sebarang dua objek. 0aka, semua objek sentiasa saling menarik di antara satu sama lain. (aya gra4iti ini juga mengekalkan %ulan dalam orbitnya. -emua objek yang bergerak dalam satu bulatan, iaitu orbit, memerlukan daya memusat untuk mengekalkannya dalam gerakan membulat. (aya memusat yang diperlukan dibekalkan oleh daya gra4iti %umi. Jika daya gra4iti %umi tidak wujud, %ulan akan bergerak dalam satu garis lurus akibat daripada inersianya.

6b7

6i7 %erat batu adalah bergantung kepada kekuatan medan gra4iti. %erat W < mg, di mana m ialah jisim yang malar dan g ialah kekuatan medan gra4iti yang boleh berubah bergantung kepada kedudukan. =erbe8aan ba aan berat di %ulan dan %umi adalah disebabkan oleh magnitud kekuatan medan gra4iti yang berbe8a di kedua$dua tempat itu. 3ekuatan medan gra4iti %umi adalah lebih tinggi daripada kekuatan medan gra4iti %ulan.

6ii7 (i permukaan %umi> %erat, W < mg )#.# N < m61# N kg 7 m < ).# kg
$1

Jisim batu bulan itu ialah ).# kg. 6iii7 (i permukaan %ulan> %erat, W' < mg' 8.# N < 6).# kg7g' g' < 1.6 N kg
$1

3ekuatan medan gra4iti %ulan ialah 1.6 N kg .


$1

Ba agian '

PANITIA FIZIK@SMKTK

1.

6a7

?raf v$t, iaitu graf halaju$masa adalah biasanya digunakan untuk menunjukkan jenis gerakan. ?raf v$ t ialah graf yang dilukiskan untuk menunjukkan perubahan halaju dengan masa. ,alaju ditetapkan pada paksi tegak sementara masa ditetapkan pada paksi ufuk. ?raf halaju$masa boleh digunakan untuk mengkaji jenis gerakan dan juga mengira beberapa perkara mengenai gerakan. =erubahan halaju gerakan boleh diba akan se ara langsung daripada graf manakala pe utan gerakan dihitungkan daripada nilai ke erunan graf. Jarak yang dilalui boleh ditentukan dengan mengira luas di bawah graf halaju$masa.

6b7

6i7 ;aju purata < u @ v " < # @ "# m s " < 1# m s


$1 $1

6ii7 Nyahpe utan, a < 3e erunan graf v$t < # $ "# m s 63) $ 3#7 s
$1

< $' m s

$"

6iii7 Jumlah jarak < ;uas di bawah graf v$t


8

PANITIA FIZIK@SMKTK

< A96"# @ 3)7s:9"# m s :


$1

< ))# m 6i47 ;aju purata < Jumlah jarak Jumlah masa < ))# m 3) s < 1).1 m s
$1