You are on page 1of 11

Ukwiecona bransoletka z wykorzystaniem metalowej bazy

Weronika Kaczor, weraph www.koralikowaweraph.blogspot.com

Bazy metalowe z rantem, tzw. nunny, stworzyy nowe moliwoci na bransoletki typu bangle (bez zapicia . !aprezentu" "ak w niebanalny, wiosenny spos#b wykorzysta$ tak% baz, stosu"%c nieparzysty cieg peyote (o&&'count peyote . Materiay i narzdzia:

' iga &o koralikowania (tu ()**+ ' nici (tu ,-**. /man&a /rena 01* ' obcinak lub noyczki ' baza metalowa z rantem (2340+ ' ok. 5g koralik#w 6oho 6reasure 017* (tu na8aho white 66**. ' 01 9 niewielkie szklane licie (tu /-**5 ' . 9 kwiatki +:** ;mm <waro8skiego (tu 8olcano <=045

Rady dla pocztkujcych: 0. Wygo&nie" szy$ kr#tsz% nici% ni mczy$ si z &ug% i pl%cz%c%. 1. !&arza"% si koraliki krzywe ' staramy si ich unika$. +. >rzy pomyce, lepie" wy"%$ ig i wyci%gn%$ sam% ni$ ni co?a$ si z ig%. 5. Koraliki powinny &o siebie przylega$. 4. >racu"%c ni$mi plecionka nie b&zie tak sztywna "ak przy pracy z yk%. .. 2o&a"%c now% ni$ nie robimy supek#w tylko &o&a"emy "% kilka rz&#w wczenie". >rzecho&z%c przez koraliki (zawraca"%c kilkakrotnie &ocho&zimy &o ostatniego rz&u i &o&a"emy koralki normalnie. @<tar%@ ni$ wrabiamy &o pracy, postpu"%c po&obnie "ak przy zaczynaniu nowe" nici. !aczynamyA 1. ,a ok. 4*'.*cm ni$ z ig% nabieramy 4 koralik#w 6oho 6reasure (66 . >rzesuwamy "e ok. 04 cm o& koBca nici, nie wi%emy supek#w.

. ,abieramy "eszcze "e&en koralik 66 i zawracamy, przecho&z%c przez czwarty nabrany koralik (trzeci o& koBca z ig% , "ak na rysunkuC

!. ,abieramy "e&en koralik 66 i przecho&zimy przez &rugi nabrany koralik (czwarty o& koBca z ig% C

". ,abieramy "e&en koralik 66 , zawracamy i przecho&zimy przez pierwszy nabrany koralik (z punktu 0 C

#. >rzecho&zimy, zgo&nie z rysunkiem, przez &rugi i trzeci nabrany koralik z punktu 0. !awracamy, &o&any w punkcie +, nastpnie przez pierwszy z punktu 0. !awracamy i przecho&zimy przez ostatni koralik &o&any (z punktu 5 C

$. 2o&a"emy po"e&ynczo &wa koraliki w tym rz&zie, pomi&zy te z rz&u poprze&niego.

%. !awracamy i &o&a"emy po"e&ynczo trzy koraliki, pomi&zy te z rz&u poprze&niego. ,astpnie wykonu"emy nawr#t, kt#ry stosu"emy za ka&ym razem, g&y b&zie potrzebny. >rzecho&zimy przez koraliki zgo&nie z rysunkiem. 2o&a"emy koraliki powtarza"%c punkt . i : naprzemiennie.

&. Baza bransoletki ma powierzchni tw#rcz% o &ugoci 10 cm. >ostanowiam po&zieli$ "% na . "e&nakowych o&cink#w, po +,4 cm, co r#wna si ;* rz&om koralik#w (na"procie" policzy$ zewntrzne koraliki i pomnoy$ przez 1 .

!atem, co ;* rz&#w b&ziemy &o&awa$ po "e&nym kwiatku, a 5 rz&y wczenie" i p#Dnie" &oszy"emy licie. (ona r#wnie &o&a$ te elementy po wypleceniu cae" bransoletki.
KWE/63K

FEG-E3

'. >o osi%gniciu ;0 rz&u (rz&u w kt#rym &o&a"emy + koraliki, zaczynalimy te o& takiego st%& liczba ;0 &o&a"emy kwiatek, zawracamy &o centralnie &o&anego koralika. ,abieramy o& spo&u kwiatek i "e&en koralik 66. !awracamy, przecho&z%c ponownie przez kwiatek. >rzecho&zimy "eszcze raz przez centralnie &o&any koralik, "ak na rysunku.

0*. -o?amy si o 5 rz&y, r#wnie &o centralnie &o&anego koralika, aby &oszy$ li$. >ostpu"emy po&obnie "ak z kwiatkiem ' nabieramy li$ i zawracamy &o centralnie &o&anego koralika w tym rz&zie. Warto przeszycie licia powt#rzy$.

11. Wracamy koralikami &o ostatniego rz&u (z kwiatkiem i &o&a"emy koraliki (naprzemiennie . i : punkt . >o wykonaniu 5 rz&#w &o&a"emy kole"ny li$ &o centralnie pooonego koralika.

Wykonany o&cinek prezentu"e si takC

1 . 6worzymy &ale" tak samo, szy"%c baz z 66 oraz &o&a"%c, co ;* rz&#w, kwiatek oraz licie. >o &o&aniu 4 kwiatk#w i wykonaniu 10 cm bazy koralikowe" prezentu"e si to takC

1!. Hstatni zestaw, kwiatek i licie, &o&amy prze& zszyciem bazy koralikowe". Ipewniamy si e koralikowy pasek pasu"e na baz metalow% (powinien ciasno przylega$ i si zazbiaC

1". 2o&a"emy kwiatek oraz licie (moliwe, e niekt#re elementy trzeba b&zie przyszy$ &o pocz%tku bazy koralikowe" . ,astpnie zszywamy pocz%tek z koBcem.

KoBce nici wrabiamy &elikatnie w baz koralikow% i 8oilaA Bransoletka skoBczona. (ona pasek prze& zszyciem przyklei$ &o bazy, "e&nake nie "est to niezb&ne.

!amiast kwiatk#w oczywicie mona uy$ &owolnych koralik#w, guzik#w czy krysztak#w. -zekam na wasze interpretac"eA