You are on page 1of 2

LES PLANTES

si tenen un tronc gros i llenyós, amb


branques que neixen lluny de terra.

segons la si tenen una tija llenyosa que es divi-


seva tija deix en branques a prop de terra.
en
TOTES
si tenen una tija fina i flexible ESTAN
FORMA-
DES PER

quan tenen fulles durant tot l’any:


neixen, creixen i cauen continua-
ment però i no es queden mai des-
pullades.
PODEN segons si
CLASSIFI- tenen
CAR-SE
fulles
durant tot si renoven les fulles contínuament
l’any en però, a més perden totes les fulles en
arribar la ...............................

les quals que viuen a


necessiten
................ flors molta humitat
per viure com

segons si
pro- quan tenen
dueixen flors petites i
flors o no com
no pro-
en dueixen fruits
................ flors s’anomenen

quan tenen
flors petites i
produeixen
fruits com
s’anomenen

tot el dia i despre-


agafen de nen a l’aire
l’aire

PER VIURE
NECESSITEN

i com que per fabri-


es fabri- car-lo
quen el seu necessiten
propi ali-
ment diem
que són

i per això que mes-


en primer clat
lloc absor- s’anomena
beixen
i després es
transforma
en

en el que
la planta en un
necessita procés
anomenat

i desprén
LA ................................ DE LES PLANTES AMB FLORS

Completa el procés:
FECUNDACIÓ
S’uneix una cèl.lula sexual femenina i una altra de masculina.
APARICIÓ DE LES FLORS POL.LINITZACIÓ
POL.LINITZACIÓ FECUNDACIÓ
Les plantes floreixen apareixent així el seu òrgan reproductor: El ............... o els .................transporten el pol.len
........................................... dels estams de la flor al ............................

estam
El pol.len dels estams d’una
flor arriba al gineceu
de la mateixa flor. gineceu
TIPUS DE POL.LINITZACIÓ

El pol.len dels estams d’una flor arriba al


gineceu d’una del mateix tipus.

GERMINACIÓ

DESENVOLUPAMENT DE LA PLANTA GERMINACIÓ FORMACIÓ DEL FRUIT I LES LLAVORS


La planta va creixent fins a convertir-se en ................................... Quan la llavor cau a terra germina, és a dir, neix una nova El ............................................es fa molt més gran i al seu interior
Algunes plantes creixen sense aturar i viuen molts d’anys planta i això passa en aquest ordre (posa el número d’ordre): es forma el ......................................
(sobretot els arbres) i d’altres no.
CREIX UNA PETITA ARREL CAP ABAIX

CREIXEN LES FULLES


CARNOSOS–
DE FULLA CREIX LA TIJA
acumulen aigua
CADUCA S’ENTERRA UNA LLAVOR TIPUS DE FRUITS
TIPUS D’ARBRES
SECS– no acumulen
DE FULLA aigua
PERENNE

Algunes plantes també poden reproduir.se a partir de tiges especials com: (escriu els seus noms)