ΞΩΦΘΡΘΧ ΥΕΦΛΘΓΘΧΘΧ

« Πετὰ δὲ αὐτῷ τε τοφτῳ καὶ τοῖςι ἄλλοιςι Κθραίοιςι ςυνεφζρετο παλιγκότωσ. ἀγνοεῦντεσ δὲ τὰσ
ςυμφορὰσ οἱ Κθραῖοι ἔπεμπον ἐσ Δελφοὺσ περὶ τῶν παρεόντων κακῶν. ἡ δὲ Υυκίθ ςφι ἔχρθςε
ςυγκτίηουςι Βάττῳ Ξυρινθν τῆσ Οιβφθσ ἄμεινον πριξειν. ἀπζςτελλον μετὰ ταῦτα τὸν Βάττον οἱ Κθραῖοι
δφο πεντθκοντζροιςι. πλϊςαντεσ δὲ ἐσ τὴν Οιβφθν οὗτοι, οὐ γὰρ εἶχον ὅ τι ποιζωςι ἄλλο, ὀπίςω
ἀπαλλάςςοντο ἐσ τὴν Κιρθν. οἱ δὲ Κθραῖοι καταγομζνουσ ἔβαλλον καὶ οὐκ ἔων τῇ γῇ προςίςχειν, ἀλλ᾽
ὀπίςω πλϊειν ἐκζλευον. οἳ δὲ ἀναγκαηόμενοι ὀπίςω ἀπζπλεον καὶ ἔκτιςαν νῆςον ἐπὶ Οιβφῃ κειμζνθν, τῇ
οὔνομα, ὡσ καὶ πρότερον εἰρζκθ, ἐςτὶ Βλατζα. λζγεται δὲ ἴςθ εἶναι ἡ νῆςοσ τῆ νῦν Ξυρθναίων πόλι.»
ΘΦΣΔΣΨΣΧ

ΛΧΨΣΦΛΩΡ ΨΕΨΑΦΨΘ ΑΡΑΓΦΑΦΣΠΕΡΘ-ΠΕΟΥΣΠΕΡΘ

Θ Κυρινθ ιδρφκθκε ωσ αποικία των Ελλινων τθσ Θιρασ, το ζτοσ 631 π.Χ , κάτι που αναφζρεται ςτο
τζταρτο βιβλίο τθσ Ιςτορίασ του Θρόδοτου. Τπιρξε θ κφρια πόλθ τθσ αρχαίασ Λιβφθσ και διατθροφςε
εμπορικζσ ςχζςεισ με ελλθνικζσ πόλεισ, ενώ πιρε το όνομα τθσ από τθν πθγι Κφρθ, που ιταν
αφιερωμζνθ ςτο κεό Απόλλωνα.

Θ ΥΕΦΛΦΘΠΘ ΥΘΓΘ «ΞΩΦΘ» Ε΢ΩΨΕΦΛΞΘ ΑΥΣΨΘ

Γριγορα αναπτφχκθκε κι εξελίχτθκε ςε κζντρο του ελλθνικοφ πολιτιςμοφ ςτθ Βόρεια Αφρικι, ενϊ
αποτελοφςε επίςθσ και μεγάλο εμπορικό κζντρο. Θ Ξυρινθ υπιρξε ζδρα μιασ ξακουςτισ ςχολισ τθσ
φιλοςοφίασ τον 3ο αιϊνα π.Χ. που ιδρφκθκε από τον Πζγα Αλζξανδρο. H φιλοςοφικι Χχολι τθσ Ξυρινθσ
υπό τον Αρίςτιππο, μακθτι του Χωκράτθ μεγαλοφργθςε. Ωπιρξε θ πρόδομοσ φιλοςοφία των Επίκουρων,
ιταν δε μια αρχικι μορφι τθσ φιλοςοφικισ ςκζψθσ του« Θδονιςμοφ» .

Ο ΑΡΙ΢ΣΤΠΟ΢ ΚΑΙ Ο ΕΡΑΣΟ΢ΘΕΝΘ΢ Ο ΚΤΡΘΝΑΙΟ΢ ΚΑΙ ΔΕΞΙΑ ΑΠΟ ΡΩΜΕΙΚΟ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ Ο
ΤΠΟΛΟΓΙ΢ΜΟ΢ ΣΟΤ Ι΢ΘΜΕΡΙΝΟΤ ΠΡΩΣΘ ΦΟΡΑ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΕΡΑΣΟ΢ΘΕΝΘ
Θ Ξυρινθ υπιρξε θ γενζτειρα του Ερατοςκζνθ, το 276 π.Χ, o Ζλλθνασ λόγιοσ και ςυγγραφζασ που ικμαςε
τον Γ’ π.Χ. αιϊνα, γεννικθκε ςτθν Ξυρινθ κατά τθν 16θν Σλυμπιάδα. Από τουσ ςπουδαιότερουσ
πνευματικοφσ ανκρϊπουσ τθσ αρχαιότθτοσ, για τθν ευρφτθτα τθσ μόρφωςισ του και τθν πολυμζρεια των
επιςτθμονικϊν του εργαςιϊν. Χρθμάτιςε διευκυντισ τθσ περίφθμθσ βιβλιοκικθσ τθσ Αλεξανδρείασ , Σ
όροσ Γεωγραφία αποδίδεται ςε αυτόν. Ζκανε αρκετζσ ςθμαντικζσ ςυνειςφορζσ ςτα Πακθματικά και ιταν
φίλοσ του ςπουδαίου μακθματικοφ Αρχιμιδθ.

Γφρω ςτο 225 π.Χ. εφθφρε τον ςφαιρικό αςτρολάβο, που τον χρθςιμοποιοφςαν ευρζωσ μζχρι τθν
εφεφρεςθ του πλανθταρίου τον 18ο αιϊνα Επίςθσ εφθφρε ζναν τρόπο υπολογιςμοφ των πρϊτων
αρικμϊν γνωςτό ωσ το κόςκινο του Ερατοςκζνθ. Αναφζρεται από τον Ξλεομιδθ ςτο Υερί τθσ κυκλικισ
κινιςεωσ των ουρανίων ςωμάτων ότι γφρω ςτο 240 π.Χ. υπολόγιςε τθν περιφζρεια τθσ Γθσ
χρθςιμοποιϊντασ το φψοσ του Θλίου κατά τθν εαρινι ιςθμερία ςε δφο διαφορετικά γεωγραφικά ςθμεία,
που όμωσ βρίςκονταν ςτον ίδιο (περίπου) μεςθμβρινό: κοντά ςτθν Αλεξάνδρεια και ςτθ νιςο Ελεφαντίνθ
-όπου ο Ιλιοσ ιταν ςτο ηενίκ του ουρανοφ- κοντά ςτθ Χυινθ (ςθμερινό Αςουάν, Αίγυπτοσ).
Σ Ερατοςκζνθσ υπολόγιςε τθν περιφζρεια τθσ Γθσ ςε 252.000 ςτάδια. Δεν ξζρουμε όμωσ τθν ακρίβεια τθσ
μζτρθςθσ, κακϊσ δεν ξζρουμε ποιο είδοσ ςταδίου χρθςιμοποίθςε. Αν χρθςιμοποίθςε το αττικό ςτάδιο
(184,98 μζτρα) τότε υπολόγιςε τθν περιφζρεια ςε 46.615 χιλιόμετρα. Αν χρθςιμοποίθςε το οδοιπορικό
ςτάδιο (157,50 μζτρα) τότε τθν υπολόγιςε ςε 39.690 χιλιόμετρα που είναι αρκετά καλόσ υπολογιςμόσ, με
δεδομζνο ότι ςιμερα υπολογίηεται ςε 40.007,86 χιλιόμετρα... Ακόμα ζγραψε ποίθςθ. Γι’ αυτζσ τισ

επιδόςεισ του ονομάςκθκε «Υζντακλοσ», «Φιλόςοφοσ» και «Ρζοσ Υλάτων». Υζκανε ςε θλικία 82 ετϊν
από εκοφςια αςιτία, επειδι ζπαςχε από αμβλυωπία τον κατείχε ο φόβοσ ότι κα ζχανε το φωσ του, ενϊ με
τθν πόλθ ςχετίηονται και άλλοι φιλόςοφοι, όπωσ ο Ξαλλίμαχοσ . Ιταν αρχαίοσ ποιθτισ και
επιγραμματοποιόσ (310 – 240 π.Χ.).Πεγάλωςε και ςποφδαςε ςτθν Ακινα, αλλά πζραςε μεγάλο μζροσ τθσ
ηωισ του ςτθν Αλεξάνδρεια ωσ διευκυντισ τθσ αλεξανδρινισ βιβλιοκικθσ. Ψα ζργα που άφθςε είναι πάρα
πολλά, ζξι Ϊμνοι, 63 επιγράμματα και ζνα επφλλιο, θ «Εκάλθ». Περικά από τα επιγράμματα: Λοφσ άφιξθσ,
Χεμζλθ, Άργουσ οικιςμοί, Αρκαδία, Γλαφκοσ, Ελπίδεσ. Επίςθσ ζγραψε μια μεγάλθ (από 120 βιβλία)
εγκυκλοπαίδεια, που περιείχε τουσ πιο μεγάλουσ ςυγγραφείσ και ποιθτζσ με πλθροφορίεσ για τθ ηωι και
το ζργο τουσ. Ιταν ξακουςτόσ για τα γεμάτα οξφτθτα επιγράμματά του, που κεωροφνται εφάμιλλα αυτϊν
του Χιμωνίδθ. Θ "Ξόμθ τθσ Βερενίκθσ", που ο Ξαλλίμαχοσ; ζγραψε για να κολακζψει τθ βαςίλιςςα
Βερενίκθ, αδερφι και γυναίκα του Υτολεμαίου β', ςϊκθκε ολόκλθρθ ςε λατινικι μετάφραςθ.
Θ βαςίλιςςα Βερενίκθ αφιζρωςε ςτο ναό τθσ Αφροδίτθσ τθν πλεξίδα τθσ, που τθν είχε τάξει για να λάβει
καλότυχο και γριγορα τζλοσ ο πόλεμοσ, όταν ο άντρασ τθσ Υτολεμαίοσ, φςτερα από το γάμο τουσ,
εκκίνθςε εναντίον του Χελεφκου Ξαλινίκου. Άξαφνα θ πλεξίδα ζγινε άφαντθ από το ναό,
και ο αςτρονόμοσ Ξόνων διαλάλθςε πωσ τθν είδε ςαν αςτζρι ςτον ουρανό. Ψότε ο
Ξαλλίμαχοσ ζγραψε το ποίθμα, που είναι τα νοςταλγικά λόγια τθσ πλεξίδασ.
O Ξαρνεάδθσ ο Ξυρθναίοσ ιταν ζνασ ρθξικζλευκοσ και αγνωςτικιςτισ Ζλλθνασ
ςκεπτικιςτισ φιλόςοφοσ του δευτζρου αιϊνα π.Χ.. Γεννικθκε το ζτοσ 214 ι 212 π.Χ. ςτθν
Ξυρινθ τθσ βόρειασ Αφρικισ. Ρζοσ ακόμθ ιρκε ςτθν Ακινα και ςποφδαςε ςτθν Ακαδθμία
του Υλάτωνα, όπου διακρίκθκε και τοποκετικθκε προϊςτάμενόσ τθσ. Σ Ξαρνεάδθσ ςτισ
διαλζξεισ του διακθρφττει τθν αποτυχία τθσ μεταφυςικισ εν γζνει, καυτθριάηει όλα
ανεξαιρζτωσ τα φιλοςοφικά δόγματα και ςχολζσ, αρνιται τθν φπαρξθ φυςικοφ νόμου,
κεωρεί εγγενϊσ αςαφι και απροςδιόριςτθ τθν ζννοια τθσ δικαιοςφνθσ και επομζνωσ, τθ ςυςχζτιςθ
οποιουδιποτε νομικοφ ςυςτιματοσ με αυτιν, ενϊ πιςτεφει ςτθ γνωςιολογικι ακαταλλθλότθτα τόςο των
αιςκιςεων όςο και τθσ λογικισ.
Χφμφωνα με τον Ξαρνεάδθ, ο οποίοσ ςυςτθματοποιεί περαιτζρω τισ διδαςκαλίεσ του Αρκεςίλαου του
Υιτιναίου, θ απόλυτθ γνϊςθ είναι μία ψευδαίςκθςθ ενϊ οι άνκρωποι δεν κατζχουν, οφτε μποροφν να
κατζχουν, κανζνα κριτιριο αλικειασ και άρα δε γίνεται ποτζ να είναι πραγματικά βζβαιοι για οτιδιποτε,
παρά μόνον δζςμιοι πικανοκρατικϊν γνωςιολογικϊν ενδεχομζνων. Θ εφρεςθ των πιο ευλογοφανϊν από
αυτά τα ενδεχόμενα είναι ζνα ακανκϊδεσ μονοπάτι το οποίο ελίςςεται ανάμεςα ςτθν απόλυτθ
αμφιςβιτθςθ και τον παρακινδυνευμζνο δογματιςμό.
Πε τον Ξαρνεάδθ θ Ακαδθμία του Υλάτωνα πζραςε ςε μία νζα φάςθ ςφντονου ςκεπτικιςμοφ που
απορρίπτει κάκε δόγμα και μζςο προςζγγιςθσ τθσ απόλυτθσ αλικειασ ίδιοσ, ο Ξριτόλαοσ ο Υεριπατθτικόσ
και ο ςτωικόσ ςχολάρχθσ Διογζνθσ ο Χελεφκιοσ το 155 π.Χ. επιςκζφτθκαν τθ
Φϊμθ αντιπροςωπεφοντασ τθν Ακινα για να διαπραγματευτοφν ζνα
πρόςτιμο το οποίο είχε επιβλθκεί ςτθν πόλθ τουσ και ειςιγαγαν με
διαλζξεισ τισ φιλοςοφικζσ τουσ ιδζεσ ςτθν καρδιά τθσ Λταλίασ. Σ Ξαρνεάδθσ
ςτθ Φϊμθ ζδωςε δφο διαλζξεισ με κζμα τθ δικαιοςφνθ. Χτθν πρϊτθ τθν
εγκωμίαηε ενϊ ςτθ δεφτερθ τθν κατζκρινε. Ζτςι απζςπαςε τον καυμαςμό
τθσ ρωμαϊκισ νεολαίασ με τθν άςτατθ διαλεκτικι ςυλλογιςτικι του. Θ
ρωμαϊκι Χφγκλθτοσ τον απομάκρυνε από τθ Φϊμθ, για να μθ διαφκείρει τθ
νεολαία. Υζκανε ςε βακιά γεράματα ςτθν Ακινα το 128 π.Χ.
Θ Βερενίκθ

Ζνασ άλλοσ Ξυρθνεφσ ιταν και ο Χυνζςιοσ, καταγόταν από τθν αρχαία γενιά
των Θρακλειδϊν που είχε ιδρφςει τθν πόλθ αυτι (370- 414 μΧ ) ςποφδαςε
O Ξαρνεάδθσ ο Ξυρθναίοσ
ςτθν Αλεξάνδρεια και ζγινε επίςκοποσ Υτολεμαίασ. Υαρευριςκόταν
μάλιςτα ςτθν Ξωνςταντινοφπολθ ςτθν ςτζψθ του αυτοκράτορα Αρκάδιου . Ψο ζτοσ 400 μΧ ζφυγε από τθν
Ξωνςταντινοφπολθ και πιγε ςτθν Ακινα, μασ το περιγράφει αυτό ςε δφο επιςτολζσ του τθν 54 και 135

προσ τον αδελφό του. Υοιθτισ και Φιλόςοφοσ ο Χυνζςιοσ ιταν μζλοσ τθσ ςχολισ Ρεοπλατωνικϊν χριςτιανόσ ενϊ ζτρεφε μεγάλο ςεβαςμό και διατθροφςε αλλθλογραφία με τθν νεοπλατωνικι Ωπατία, τθσ
οποίασ υπιρξε επίςθσ μακθτισ
.Ζδραςε επίςθσ ςτθν πόλθ τθσ Αλεξάνδρειασ
Περικά από τα ζργα του είναι τα εξισ....Δίων ι περί τθσ κατ' αυτόν διαγωγισ με κζμα φιλοςοφικό -Υερί
βαςιλείασ, με κζμα Φθτορικό - Υερί ενυπνίων με κζμα φιλοςοφικό Φαλάκρασ εγκϊμιον - & άλλεσ 156 επιςτολζσ Οζει για αυτόν ο ΦϊτιοσἈνεγνϊςκθ ἐπιςκόπου Ξυρινθσ, Χυνζςιοσ αὐῷ ὄνομα, περὶ προνοίασ,
περὶ βαςιλείασ καὶ περὶ ἄλλων τινῶν· τὴν δὲ φράςιν ὑψθλὸσ καὶ ὄγκον
ἔχων, ἀποκλίνων δὲ καὶ πρὸσ τὸ ποιθτικϊτερον. Ἀνεγνϊςκθ δὲ αὐτοῦ καὶ
ἐπιςτολαὶ διάφοροι, χάριτοσ καὶ ἡδονῆσ ἀποςτάηουςαι μετὰ τῆσ ἐν τοῖσ
νοιμαςιν ἰςχφοσ καὶ πυκνότθτοσ.
Ἦν δ´ οὗτοσ ἐξ Ἑλλινων, φιλοςοφίᾳ ςχολάηων· ὅν φαςι πρὸσ τὸν κεϊαςμὸν
τοῦ χριςτιανιςμοῦ νεφςαντα τὰ μὲν ἄλλα παραδζχεςκαι εὐπεικῶσ, τὸν δὲ
περὶ ἀναςτάςεωσ οὐκ ἐκζλειν προςίεςκαι λόγον. Ἀλλ´ οὖν καὶ οὕτω
διακείμενον ἐμφθςάν τε τὰ ἡμζτερα καὶ ἔτι καὶ ἀρχιερωςφνθσ ἠξίωςαν, πρὸσ τὴν ἄλλθν τοῦ ἀνδρὸσ
καλοκἀγακίαν καὶ τὸ κακαρὸν ἀφορῶντεσ τοῦ βίου, καὶ ὅτι οὐκ ἂν οὕτω βιοὺσ ἄνκρωποσ τὸ τῆσ
ἀναςτάςεωσ οὐκ ἐλλαμφκείθ φζγγοσ. Ξαὶ τῆσ ἐλπίδοσ οὐκ ἐψεφςκθςαν· ῥᾷςτα γὰρ αὐτῷ, ἐπεὶ
ἀρχιεράτευςε, καὶ τὸ τῆσ ἀναςτάςεωσ εἰσ πίςτιν ἀποκατζςτθ δόγμα. Ἐπεκόςμει δὲ Ξυρινθν ὅτε Κεόφιλοσ
Ἀλεξανδρείασ ἐπεςτάτει.

Θ πόλθ, τθσ Ξυρινειασ βρίςκεται ςτθν ανατολικι περιοχι τθσ Οιβφθσ με το όνομα Ξυρθναϊκι, το οποίο
παρζμεινε μζχρι ςιμερα. Σι πρϊτοι Ζλλθνεσ άποικοι που εγκαταςτάκθκαν ςε ζνα νθςί τθν «Υλάτεια»
μπροςτά από τθ λιβυκι ακτι (ςφγχρονο Bomba). Αργότερα, κατζλαβαν μια παράκτια λουρίδα 16 χλμ από
τθν ακτι με 600μ υψόμετρο και τελικά, με ςυνκικθ ποφ εςφναψαν με τουσ εγγενείσ «Οίβυουσ», οι
Δωριείσ άποικοι ίδρυςαν τθν πόλθ τθσ Ξυρινειασ. Εδϊ ασ παρατθριςουμε κάτι, αν και οι Ζλλθνεσ ιταν
εξελιγμζνοσ λαόσ τότε και οι γθγενείσ δεν είχαν ζρκει ακόμθ ςτθν εποχι του ςιδιρου, δεν τουσ
κατζςφαξαν όπωσ γνωρίηουμε ότι γίνεται ςε άλλεσ ιςτορικζσ περιόδουσ ςτουσ περιςςοτζρουσ λαοφσ ,εδϊ
φανερϊνεται ο πολιτιςμόσ τθσ ελλθνικισ φυλισ.

ΧΧΕΔΛΑΓΦΑΠΠΑ ΨΣΩ ΥΑΦΑΟΛΣΩ ΧΩΦΣΩ ΞΑΛ ΨΣΩ ΟΛΠΕΡΑ ΨΛΧ ΑΥΣΟΟΩΡΛΑΧ. ΠΕΓΑΟΘ ΕΥΛΦΑΡΕΛΑ
ΧΘΠΕΦΑ ΕΧΕΛ ΞΑΨΑΞΟΩΧΚΕΛ ΑΥΣ ΚΑΟΑΧΧΑ

ΥΑΦΑΚΑΟΑΧΧΛΣ ΠΕΦΣΧ ΨΣΩ ΟΛΠΕΡΑ ΨΘΧ ΞΩΦΘΡΘΧ ,ΨΘΧ ΑΥΣΟΟΩΡΛΑΧ ΠΕ ΕΠΦΑΡΘ ΞΨΛΧΠΑΨΑ ΞΑΛ
ΣΧΩΦΩΠΑΨΛΞΑ ΕΦΓΑ.

ΒΑΧΛΟΛΞΘ ΦΩΠΕΛΞΘΧ ΕΞΞΟΘΧΛΑΧ ΧΨΘΡ ΑΥΣΟΟΩΡΛΑ . ΕΧΕΛ ΞΨΛΧΚΕΛ ΧΨΑ ΠΕΨΕΥΕΛΨΑ ΧΦΣΡΛΑ ΨΘΧ
ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ ΦΩΠΕΛΞΘΧ ΑΩΨΣΞΦΑΨΣΦΛΑΧ ΧΨΣΡ ΞΕΡΨΦΛΞΣ ΟΛΠΕΡΑ ΨΘΧ ΞΩΦΘΡΘΧ

ΡΣΠΛΧΠΑ ΞΩΦΘΡΘΧ ΠΕ ΨΣΡ ΑΥΣΟΟΩΡΑ ΞΑΛ ΨΘΡ ΟΩΦΑ ΨΣΩ
ΜΙΑ ΑΡΧΙΚΘ ΠΕΡΙΘΓΘ΢Θ ΢ΣΘΝ ΘΑΤΜΑ΢ΣΘ ΣΩΝ ΕΛΛΘΝΩΝ ΠΟΛΘ ΢ΣΘ ΛΤΒΙΘ

Σ ΡΑΣΧ ΨΘΧ ΑΦΨΕΠΛΔΣΧ ΞΑΛ ΨΣΩ ΑΥΣΟΟΩΡΑ , ΠΑΞΦΩΨΕΦΑ ΧΨΣ ΒΑΚΣΧ ΧΕ ΕΡΑ ΔΦΣΠΣ ΨΘΧ ΥΣΟΕΩΧ.

ΑΥΣΧΕΨΕΩΨΘΞΑ ΑΟΟΑ ΞΑΛ ΑΦΔΕΩΨΛΞΑ ΧΩΧΨΘΠΑΨΑ .ΨΣ ΡΕΦΣ ΕΦΧΕΨΑΛ ΑΥΣ ΨΘΡ ΥΘΓΘ ΞΩΦΘ ΞΑΛ ΑΥΟΩΡΕΨΑΛ ΧΨΘΡ
ΥΣΟΘ Ε΢ΑΞΣΟΣΩΚΕΛ και ΠΕΨΑ ΑΥΣ 2700 ΧΦΣΡΛΑ .

ΑΥΣΨΘ ΠΕΦΣΩΧ ΨΘΧ ΥΣΟΕΩΧ

ΧΧΕΔΛΑΓΦΑΠΠΑ ΨΘΧ ΥΣΟΕΩΧ ΞΩΦΘΡΘΧ

ΟΙΚΙΕ΢ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΙΚΟΔΟΜΘΜΑΣΑ

ΣΛΞΛΑ ΨΣΩ ΛΑΧΩΡΑ ΠΕΓΑ Θ ΨΣΩ ΞΨΘΧΛΒΛΣΩ ,ΨΘΦΛΔΩΨΣ ΔΑΥΕΔΣ .ΑΥΕΡΑΡΨΛ ΣΛ ΕΡΡΕΑ ΠΣΩΧΕΧ ΞΑΛ ΧΨΣ ΒΑΚΣΧ Θ
ΥΑΟΑΛΧΨΦΑ

Θ ΣΛΞΛΑ ΨΣΩ ΛΑΧΩΡΑ ΠΕΓΑ.

Σ ΛΑΧΩΡΑΧ ΠΕΓΑΧ - ΥΦΣΨΣΠΘ

ΠΕΦΣΧ ΨΣΩ ΚΕΑΨΦΣΩ ΥΣΩ ΑΦΓΣΨΕΦΑ ΕΓΛΡΕ ΠΕΨΑΨΦΣΥΘ ΧΕ ΑΦΕΡΑ. ΠΕ Ε΢ΑΛΦΕΨΛΞΘ ΚΕΑ ΨΘΡ ΚΑΟΑΧΧΑ

ΕΛΧΣΔΣΧ ΧΨΣΑΧ

ΠΕΦΣΧ ΑΥΣ ΨΘ ΒΑΧΘ ΞΦΘΡΘΧ.

ΑΥΣΨΩΧΘΠΕΡΘ ΑΥΣΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΕΛΧΣΔΣΩ

ΑΥΣΨΘ ΨΘΧ ΥΣΟΘΧ ΠΕ ΠΕΦΣΧ ΨΩΡ ΨΕΛΧΩΡ ΨΣΩ ΡΛΞΣΔΘΠΣΩ

ΨΣ ΨΕΛΧΣΧ ΨΣΩ ΡΛΞΣΔΘΠΣΩ

ΠΕΦΣΧ ΨΘΧ ΣΧΩΦΩΧΘΧ ΨΘΧ ΥΣΟΘΧ - ΠΕΦΣΧ ΣΧΩΦΩΠΑΨΛΞΣΩ ΕΦΓΣΩ

ΠΕΦΣΧ ΑΥΣ ΨΘΡ ΣΧΩΦΩΧΘ ΨΘΧ ΑΥΣΟΟΩΡΛΑΧ

ΠΕ ΨΣΩΧ ΞΣΞΞΛΡΣΩΧ ΔΕΛΞΨΕΧ ΧΘΠΕΛΩΡΣΩΠΕ ΧΨΘΡ ΔΣΦΩΦΣΦΛΞΘ ΑΩΨΘ ΦΩΨΣΓΦΑΦΛΑ ΠΕΦΛΞΑ ΔΣΠΛΞΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ
ΨΘΧ ΥΣΟΘΧ ΞΑΛ ΠΕ ΨΑ ΞΩΑΡΑ ΠΕΦΣΧ ΨΣΩ ΣΧΩΦΩΠΑΨΛΞΣΩ ΡΣΨΛΣΩ ΠΕΦΣΩΧ ΨΘΧ ΞΩΦΘΡΕΛΑΧ

ΣΟ ΩΔΕΙΟ
Δστικά βρίσκεται το Ωδείο ποσ κατασκεσάστηκε από τοσς Έλληνες, ήταν μικρό και σκεπασμένο και το
τρησιμοποιούσαν για μοσσική και ομιλίες. Οι Ρωμαίοι το μεγάλωσαν

ΔΩΦΛΞΣΛ ΞΛΣΡΕΧ ΨΘΧ ΕΛΧΣΔΣΩ ΨΣΩ ΛΕΦΣΩ ΨΕΠΕΡΣΩΧ

ΔΩΦΛΞΣΛ ΞΛΣΡΕΧ ΠΕΦΣΩΧ ΨΩΡ ΥΦΣΥΩΟΑΛΩΡ ΣΥΣΩ ΣΔΘΓΕΛ ΧΨΣ ΛΕΦΣ ΨΕΠΕΡΣΧ ΣΥΣΩ ΒΦΛΧΞΣΡΨΑΛ ΥΣΟΟΣΛ ΒΩΠΣΛ
ΞΑΛ ΡΑΣΛ ΣΥΩΧ ΨΣΩ ΑΥΣΟΟΩΡΑ , ΕΞΑΨΘΧ ΑΦΦΣΔΛΨΘΧ ΔΛΣΧΞΣΩΦΩΡ ΨΘΧ ΜΧΛΔΣΧ ΨΣΩ ΑΔΘ ΞΑΛ ΑΟΟΩΡ.

ΠΡΘΠΕΛΣ ΟΕΣΡΨΩΡ ΥΟΘΧΛΣΡ ΨΣΩ ΡΑΣΩ ΨΣΩ ΑΥΣΟΟΩΡΣΧ

ΠΕΓΑΟΣ ΠΕΦΣΧ ΨΣΛΧΣΩ ΑΡΨΛΧΨΘΦΛ΢ΘΧ ΧΨΣ ΦΩΠΣΨΣΠΛΞΣ ΧΧΕΔΛΣ ΨΘΧ ΥΣΟΘΧ

ΟΙ ΗΓΕΣΕ΢ ΣΗ΢ ΠΕΝΣΑΠΟΛΗ΢ ΜΕ΢Α ΑΠΟ ΣΟ
ΠΕΡΑ΢ΜΑ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ

Ο θγζτθσ των αποίκων ιταν ο Αριςτοτζλθσ ο Βάττοσ Α΄ ο Οικιςτισ, γιοσ του Πολφμνθςτου γιου του
Λευκοφάνθ και τθσ Φρονίμθσ κόρθσ του Ετζαρχου, ο τάφοσ του Βάττου Α΄ υπάρχει ακόμα ςιμερα ςτο
κζντρο τθσ αγοράσ .Αν και θ Κυρινθ ιδρφκθκε μετά από μια ςυναλλαγι και ςυμφωνία με τουσ
ντόπιουσ, οι οποίοι τουσ μιμθκικαν και ςτα ικθ αλλά και ςτον τρόπο ηωισ οι ςχζςεισ μεταξφ των
Ελλινων και των «Λίβυων» ερχόταν ςε ριξθ ςυχνά. ΢ε τελευταία ανάλυςθ, ο εγγενισ πλθκυςμόσ δεν
είχε φκάςει ακόμα ςτθν Εποχι του ςιδιρου, όταν αναγκάςτθκε ξαφνικά να διαπραγματευτεί με τουσ
τεχνολογικά προθγμζνουσ Ζλλθνεσ.

ΑΠΟΦΗ ΣΗ΢ ΠΕΡΙΟΥΗ΢ ΣΗ΢ ΚΤΡΗΝΗ΢ ΢Ε ΓΚΡΑΒΟΤΡΑ ΣΟΤ 1880

Ξατά τθν διάρκεια του Βαττοφ ΛΛ του « Ευλογθμζνου» νζοι άποικοι προςκλικθκαν από τθν Κιρα και
αλλοφ να ζλκουν ςτθν Ξυρινθ. Αιτία αυτοφ του γεγονότοσ είναι οι δυςαρεςτθμζνοι ικαγενείσ κάτοικοι
να ηθτιςουν από τον Φαραϊ τθσ Αιγφπτου να τουσ βοθκιςει να ανταπεξζλκουν ςε πόλεμο με τον Βάττο.
Χτθ μάχθ όμωσ ο Φαραϊ κατανικικθκε από τον Βάττο ΛΛ το 570π.Χ.

ΥΑΟΑΛΑ ΓΞΦΑΒΣΩΦΑ ΠΕ ΠΕΦΣΧ ΨΘΧ ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΡΕΞΦΣΥΣΟΘΧ ΨΘΧ ΞΩΦΘΡΘΧ

Εκείνο τον καιρό ςυγχρόνωσ , υπιρξαν κοινωνικζσ εντάςεισ ςτθν πατρίδα. Τπωσ ςυνθκιςμζνο ιταν , οι
αριςτοκράτεσ ανταγωνίηονταν για τθ δόξα και τθν τιμι, αλλά θ κατάςταςθ είχε γίνει πιο ςφνκετθ επειδι

οι πλοφςιοι μθ-αριςτοκράτεσ ιδιοκτιτεσ γθσ, άρχιηαν να απαιτοφν και πολιτικι επιρροι. Χε πολλζσ
περιπτϊςεισ, ζνασ από τουσ αριςτοκράτεσ ζγινε μόνοσ κυβερνιτθσ «τύραννος» ςε ςυνεργαςία με τουσ μθαριςτοκράτεσ, τουσ ζδωςε τα πολιτικά δικαιϊματα, που μποροφςε και τον βόλευε για να βαςιλζψει τθν
πόλθ για κάποιο διάςτθμα. Σι ίδιεσ ςυγκροφςεισ εμφανίςτθκαν και ςτθν Ξυρινθ, αλλά αυτι τθ φορά, οι
βαςιλιάδεσ εκεί ιταν ςε κζςθ να παραμείνουν ςτθν εξουςία. Εντοφτοισ, τα προβλιματα ιταν πολφ
ςοβαρά.

ΗΩΓΦΑΦΛΞΣ ΚΕΠΑ ΠΕ ΕΠΥΣΦΛΞΕΧ ΧΩΡΑΟΟΑΓΕΧ ΠΕ ΨΣΡ ΑΦΞΕΧΛΟΣ ΨΣΡ ΛΛ ΡΑ ΔΛΑΞΦΛΡΕΨΑΛ ΑΦΛΧΨΕΦΑ
Τταν Αρκζςιλοσ ΛΛ ζγινε βαςιλιάσ το 560, ζπρεπε να αντιμετωπίςει μια ςοβαρι κατάςταςθ, ςτθν οποία
οδθγικθκε από τον αδελφό του Οζαρχο. Αυτόσ δε εγκαταςτάκθκε ςε μια γειτονικι πόλθ, τθν Βάρκθ, και
ςυνδζκθκε με τουσ ικαγενείσ «Οίβυουσ».

Πυκικι αναπαράςταςθ από γλυπτό… θ Ξυρινθ παλεφει με λζοντα
Θ Ξυρινθ , κόρθ τθσ Ραϊάδασ Ρφμφθσ Ξρζουςασ από τθ Κεςςαλία, κόρθ τθσ Γαίασ που μαηί με τον
ποτάμιο κεό Υθνειό θ Ξρζουςα γζννθςε ςτισ χαράδρεσ τθσ Υίνδου τον βαςιλιά των Οαπικϊν, πάλευε με
ζνα λζοντα που απειλοφςε τα κοπάδια του πατζρα τθσ. Υερνϊντασ ο κεόσ Απόλλων από εκεί είδε τθν
Ξυρινθ και τθν ερωτεφτθκε .Ψθν μετζφερε ςτθν Αφρικι και ίδρυςε εκεί μια πόλθ, τθν Ξυρινθ . μετά από
αυτό ονομάςτθκε θ περιοχι Ξυρθναϊκι. Πε τον Απόλλωνα .θ Ξυρινθ ζκανε τον Αρίςταιο .

Τταν Αρκζςιλοσ επιτζκθκε ςτουσ ικαγενείσ «Οίβυουσ», νικικθκε (7.000 ςτρατιϊτεσ ςκοτϊκθκαν) και
δολοφονικθκε από τον αδελφό του το 550. Θ βαςίλιςςα Ερυξϊ ςφηυγοσ του Αρκζςιλου, όμωσ
εκδικικθκε: Σ Οζαρχοσ δολοφονικθκε επίςθσ, και ο γιοσ τθσ Βαττόσ ΛΛΛ ζγινε βαςιλιάσ.

Σ Βάττοσ ΛΛΛ όμωσ δεν ιταν αρκετά ιςχυρόσ να κυβερνιςει αποτελεςματικά και προςκάλεςε ζναν Ζλλθνα
,τον Δάμωνα από τθν Παντινεία, ςτον οποίο εηιτθςε να ςυντάξει και να δϊςει ςτθν Ξυρινθ ζνα νζο
ςφνταγμα. Διαίρεςε τουσ ανκρϊπουσ ςε τρεισ ομάδεσ: εκείνοι που προιλκαν από τθν Κιρα, εκείνοι που
προιλκαν από τθν Υελοπόννθςο και τθν Ξριτθ, και εκείνοι που προιλκαν από τά άλλα νθςιά του
Αιγαίου. Θ δφναμθ του βαςιλιά περιορίςτθκε ςε κρθςκευτικοφσ ςτόχουσ. Εντοφτοισ, θ μοναρχία
παρζμεινε,. Χε αυτό το ςθμείο, θ δυναςτεία των Βαττιάδων τθσ Ξυρινθσ άρχιςε να ψάχνει τθν υποςτιριξθ
ενάντια ςτουσ ικαγενείσ «Οίβυουσ» και τθν αριςτοκρατία. Βρζκθκε ςτθν Αίγυπτο, εκεί ο Βάττοσ ΛΛΛ
πάντρεψε τθν κόρθ του Οαδικι με τον Φαραϊ Αμμάςθ , και θ ςυμμαχία ολοκλθρϊκθκε.
Ψο 525, ο Υζρςθσ βαςιλιάσ Ξαμβφςθσ ΛΛ κατάκτθςε τθν Αίγυπτο, και ο
βαςιλιάσ Αρκζςιλοσ ΛΛΛ πλαιςίωςε το νζο κυβερνιτθ τθσ ανατολισ. Σι
Υζρςεσ χοριγθςαν ςυμμαχία, και ο Αρκζςιλοσ αιςκάνκθκε αρκετά
ιςχυρόσ να απαιτιςει τα βαςιλικά δικαιϊματα πάλι ςτθν Ξυρινθ, ζτςι ,
το 518 ο βαςιλιάσ Αρκζςιλοσ πιγε ςτθ Χάμο, όπου δθμιοφργθςε ζναν
ςτρατό .Χρθςιμοποιϊντασ αυτοφσ τουσ ςτρατιϊτεσ, νίκθςε τουσ
αντιπάλουσ του, και επζςτρεψε ςτθν Ξυρινθ. Σ ςτρατόσ κατζλαβε το ζδαφοσ, αλλά
τελικά ο Αρκζςιλοσ ιταν ανίκανοσ να κυβερνιςει, και τρεπόμενοσ ςε φυγι πιγε
ςτον πεκερό του, εντοφτοισ, και οι δφο ςυνελιφκθςαν και κανατϊκθκαν. Αυτιν τθ
ςτιγμι το 513, θ περςικι ςυμμαχία απζδειξε τθν αξία τθσ. Θ βαςίλιςςα Φερετίμθ,
που είχε χάςει τον πατζρα και το ςφηυγό τθσ, προςκάλεςε τουσ Υζρςεσ ςτθν
Ξυρινθ Σ ςατράπθσ τθσ Αιγφπτου, Αριάνδθσ , δζχτθκε τθν πρόςκλθςθ, και
κατάκτθςε τθν Ξυρινθ. Σ νζοσ βαςιλιάσ, Βάττοσ IV, δεν ιταν πλζον ο κυβερνιτθσ ενόσ ανεξάρτθτου
βαςιλείου, αλλά μια μαριονζτα. Ζνα πράγμα ίςωσ ιταν δυνατό αλλά μθ πικανό, ότι ιταν ςε κζςθ να
διϊξει τον περςικό ηυγό από εκεί μετά από τθν καταςτρεπτικι αποςτολι του βαςιλιά ΢ζρξθ ςτθν
ελλθνικι θπειρωτικι χϊρα (480-479).
Ξατά τθ διάρκεια βαςιλείασ του Βάττου 4ου, θ Ξυρινθ ιταν μια πολφ πλοφςια πόλθ, που εξιγαγε
,ελαιόλαδο ςίτο , κρικάρι και μονοπϊλθςε το εμπόριο ςτο sylphium, με τισ αρωματικζσ και ιατρικζσ
ιδιότθτεσ ,μία από αυτζσ είναι θ ςτακεροποίθςθ του οργανιςμοφ κατά τθν διάρκεια τθσ εγκυμοςφνθσ .Σι
Ζλλθνεσ εδϊ γνωρίηουν ςε υψθλό επίπεδο τθν ιατρικι επιςτιμθ όπωσ καταλαβαίνει εφκολα κάποιοσ.

ΨΣ SYLPHIUM ΧΕ ΡΣΠΛΧΠΑΨΑ ΨΘΧ ΞΩΦΘΡΘΧ ΠΕ ΨΣΡ ΧΩΠΒΣΟΣ ΨΣΩ
Πια άποψθ, από τισ αξιοπρόςεκτεσ , που είχε κρθςκευτικζσ εξελίξεισ ςτθν Ξυρινθ ιταν θ ειςαγωγι ενόσ νζου
κεοφ, του Amun, ο Κεόσ χρθςμοφ τθσ όαςθσ Siwa. Σι Ζλλθνεσ προςδιόριςαν αυτιν τθν αιγυπτιακι κεότθτα με τον
ανϊτατο κεό Δία, και ζδωςαν το όνομά του ωσ Άμμων , το οποίο ίςωσ είναι παράγωγο τθσ ελλθνικισ λζξθσ για «τθν
άμμο» - *με άλλα λόγια, οι Ζλλθνεσ κάλεςαν τον Κεό «αμμϊδθσ Ηευσ»+.

Σ ΗΕΩΧ ΑΓΑΟΠΑ ΑΥΣ ΨΣ ΠΣΩΧΕΛΣ ΨΘΧ ΟΛΒΩΞΘΧ ΨΦΛΥΣΟΘΧ
Από τθν Ξυρινθ, θ λατρεία διαδόκθκε ςτθν ελλθνικι θπειρωτικι χϊρα, και ειδικά από το διάςθμο ποιθτι
Υίνδαρο (522-445).

ΓΞΦΑΒΣΩΦΑ ΠΕ ΨΘΡ ΣΑΧΘ ΥΣΩ ΘΨΑΡ ΑΦΛΕΦΩΠΕΡΘ ΧΨΣΡ ΑΠΠΩΡΑ
Αφότου βαςιλεφει ο Βάττοσ, του οποίου θ βαςιλεία διάρκεςε περιςςότερο από ςαράντα ζτθ, ο γιοσ του
Αρκζςιλοσ IV ζγινε βαςιλιάσ το 470. Ιταν μια από τισ προςωπικότθτεσ τθσ θλικίασ του, κερδίηοντασ ςτο
αγϊνιςμα των αρμάτων το 462 ςτα Υφκια ςτουσ Δελφοφσ.

Αυτι θ νίκθ γιορτάςτθκε από τον ποιθτι Υίνδαρο ςτθν τέταρτη και πέμπτη ωδή Πύθια,. Είναι
αξιοπρόςεκτο ότι τονίηει τθν κλθρονομικότθτα του Αρκζςιλου, επειδι αυτό οφείλει να υπάρχει και να
είναι προφανζσ μετά από οκτϊ γενεζσ.
ΥΛΡΔΑΦΣΧ-ΥΩΚΛΑ
4 ,2Α'-2 ΧΑΠΕΦΣΡ ΠΕΡ ΧΦΘ ΧΕ ΥΑΦ' ΑΡΔΦΛ ΦΛΟΩ
ΧΨΑΠΕΡ, ΕΩΛΥΥΣΩ ΒΑΧΛΟΘΝ ΞΩΦΑΡΑΧ,
ΣΦ'ΦΑ ΞΩΠΑΗΣΡΨΛ ΧΩΡ ΑΦΞΕΧΛΟΑ,
ΠΣΛΧΑ, ΟΑΨΣΛΔΑΛΧΛΡ ΣΦΕΛΟΣΠΕΡΣΡ ΥΩΚΩΡΛ Ψ' ΑΩ΢ΘΧ ΣΩΦΣΡ ΩΠΡΩΡ,
ΕΡΚΑ ΥΣΨΕ Χ'ΦΩΧΕΩΡ ΔΛΣΧ ΑΛΕΨΩΡ ΥΑΦΕΔ'ΦΣΧ
ΣΩΞ ΑΥΣΔΑΠ<5ΣΩ>5 ΑΥΣΟΟΩΡΣΧ ΨΩΧΣΡΨΣΧ <4ΛΕ>4ΦΕΑ
ΧΦΘΧΕΡ ΣΛΞΛΧΨΘΦΑ ΒΑΨΨΣΡ
ΞΑΦΥΣΦΣΦΣΩ ΟΛΒΩΑΧ, ΛΕΦΑΡ
ΡΑΧΣΡ ΩΧ ΘΔΘ ΟΛΥΩΡ ΞΨΛΧΧΕΛΕΡ ΕΩΑΦΠΑΨΣΡ
#6ΥΣΟΛΡ ΕΡ ΑΦΓΕΡΡ<4ΣΕ>4ΡΨΛ ΠΑΧΨΩ,
ΞΑΛ ΨΣ ΠΘΔΕΛΑΧ ΕΥΣΧ ΑΓΞΣΠΛΧΑΛ
ΕΒΔΣΠΑ ΞΑΛ ΧΩΡ ΔΕΞΑΨΑ ΓΕΡΕΑ ΚΘΦΑΛΣΡ, ΑΛΘΨΑ ΨΣ ΥΣΨΕ ΗΑΠΕΡΘΧ
ΥΑΛΧ ΑΥΕΥ'ΡΕΩΧ' ΑΚΑΡΑΨΣΩ ΧΨΣΠΑΨΣΧ, ΔΕΧΥΣΛΡΑ ΞΣΟΧΩΡ. ΕΛΥΕ Δ' ΣΩΨΩΧ
ΘΠΛΚΕΣΛΧΛΡ ΛΑΧΣΡΣΧ ΑΛΧΠΑΨΑΣ ΡΑΩΨΑΛΧ:
"ΞΕΞ'ΟΩΨΕ, ΥΑΛΔΕΧ ΩΥΕΦΚΩΠΩΡ ΨΕ ΦΩΨΩΡ ΞΑΛ ΚΕΩΡ:
ΦΑΠΛ ΓΑΦ ΨΑΧΔ' Ε΢ ΑΟΛΥ'ΟΑΞΨΣΩ ΥΣΨΕ ΓΑΧ ΕΥΑΦΣΛΣ ΞΣΦΑΡ
ΑΧΨΕΩΡ ΦΛΗΑΡ ΦΩΨΕΩΧΕΧΚΑΛ ΠΕΟΘΧΛΠΒΦΣΨΩΡ
#6ΔΛΣΧ ΕΡ ΑΠΠΩΡΣΧ ΚΕΠΕΚ'ΟΣΛΧ.
ΑΡΨΛ ΔΕΟΦΛΡΩΡ Δ' ΕΟΑΧΩΥΨΕΦΩΓΩΡ ΛΥΥΣΩΧ ΑΠΕΛΨΑΡΨΕΧ ΚΣΑΧ,
ΑΡΛΑ Ψ' ΑΡΨ' ΕΦΕΨΠΩΡ ΔΛΦ'ΦΣΩΧ ΨΕ ΡΩΠΑΧΣΛΧΛΡ ΑΕΟΟΣΥΣΔΑΧ.
ΞΕΛΡΣΧ ΣΦΡΛΧ ΕΞΨΕΟΕΩΨΑΧΕΛ ΠΕΓΑΟΑΡ ΥΣΟΛΩΡ
ΠΑΨΦΣΥΣΟΛΡ ΚΘΦΑΡ ΓΕΡΕΧΚΑΛ, ΨΣΡ ΥΣΨΕ
Ψ'ΦΛΨΩΡΛΔΣΧ ΕΡ ΥΦΣΧΣΑΛΧ
ΟΛΠΡΑΧ ΚΕΩ ΑΡΕΦΛ ΕΛΔΣΠΕΡΩ ΓΑΛΑΡ ΔΛΔΣΡΨΛ
΢ΕΛΡΛΑ Υ'ΦΩΦΑΚΕΡ ΕΩΦΑΠΣΧ ΞΑΨΑΒΑΛΧ
ΔΕ΢ΑΨ'-ΑΛΧΛΑΡ Δ' ΕΥΛ ΣΛ ΞΦΣΡΛΩΡ
#8ΗΕΩΧ ΥΑΨΘΦ ΕΞ'ΟΑΓ΢Ε ΒΦΣΡΨΑΡ-,

Πετά το 460 π.Χ. ζγινε δθμοκρατία και μετά τον κάνατο του Πεγάλου Αλεξάνδρου ζγινε τμιμα τθσ
δυναςτείασ των Υτολεμαίων.

Σ ΗΕΩΧ ΑΠΠΩΡ ΧΕ ΡΣΠΛΧΠΑ ΨΣΩ ΥΨΣΟΕΠΑΛΣΩ Α

Σ Σφζλλασ κατζκτθςε τθν πόλθ από τον Υτολεμαίο και μετά το κάνατο του, ο γιοσ του Υτολεμαίου,
Πάγασ, πιρε τθν εξουςία τθσ περιοχισ. Ψο 276 π.Χ. ανακθρφχκθκε βαςιλιάσ και ανεξαρτθτοποίθςε τθν
πόλθ, αλλά μετά το κάνατό του θ Ξυρινθ επανιλκε ςτον ζλεγχο των Υτολεμαίων τθσ Αιγφπτου.

Σ ΗΕΩΧ ΑΠΠΩΡ ΧΕ ΡΣΠΛΧΠΑ ΨΣΩ ΥΨΣΟΕΠΑΛΣΩ Β'

Θ Ξυρθναϊκι ζγινε τμιμα τθσ Αυτοκρατορίασ των Υτολεμαίων με βάςθ τθν Αλεξάνδρεια και ζγινε
ρωμαϊκι επαρχία το 96 π.Χ. και οριςτικά το 74 π.Χ.

Θ ΔΘΠΣΧΛΑ ΔΛΑΚΘΞΘ ΨΣΩ ΥΨΣΟΕΠΑΛΣΩ VIII
Επί διακυβζρνθςθσ του δικτάτορα Χφλλα, ο πλθκυςμόσ τθσ Ξυρινθσ χωριηόταν ςε διάφορεσ τάξεισ: τουσ
πολίτεσ, τουσ αγρότεσ, τουσ αλλοδαποφσ Θ ςταδιακι πτϊςθ τθσ Ξυρινθσ ξεκίνθςε με τθν παρακμι τθσ
πόλθσ ωσ εμπορικό κζντρο, εφόςον είχε να ανταγωνιςτεί τθν Ξαρχθδόνα και τθν Αλεξάνδρεια. Ψο λιμάνι
τθσ πόλθσ, θ Απολλωνία, αποτελοφςε ςθμαντικό αςτικό κζντρο .
ΑΚΟΛΟΤΘΟΤΝ ΕΠΙΓΡΑΦΕ΢ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΜΕΡΘ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕ΢ ΢ΣΟΤ΢ ΠΣΟΛΕΜΑΙΟΤ΢ ΒΑ΢ΙΛΕΙ΢ ΕΝΙΟΣΕ ΣΘ΢
ΚΤΡΘΝΘ΢

Θ ΞΟΕΣΥΑΨΦΑ ΧΕΟΘΡΘ ΨΘΧ ΞΩΦΘΡΘΧ ΞΑΛ ΨΘΡ ΟΛΒΩΘΧ

ΑΡΑΥΑΦΑΧΨΑΧΘ ΨΣΩ ΟΛΠΕΡΑ ΨΘΧ ΞΩΦΘΡΘΧ ΑΥΣΟΟΩΡΛΑ ΨΘΡ ΕΥΣΧΘ ΨΘΧ ΑΞΠΘΧ.
Θ Ξυρθναϊκι ζγινε ρωμαϊκι επαρχία, μαηί με τθ νιςο Ξριτθ. Ψο 296, με τισ μεταρρυκμίςεισ του
Διοκλθτιανοφ εφαρμόςτθκε το ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ τθσ Ψετραρχίασ, βάςει του οποίου θ Ξυρθναϊκι
χωρίηεται ςε δφο τμιματα, βόρειο και νότιο. Πετά τθ διαίρεςθ τθσ Αυτοκρατορίασ, θ Ξυρθναϊκι περνάει
ςτθν Ανατολικι Βυηαντινι Αυτοκρατορία, ςτα ςφνορα τθσ οποίασ βρίςκεται θ Ψριπολίτιδα, που ανικει ςτο
κράτοσ των Βανδάλων μζχρι το 533, οπότε και κατακτιζται από το Βελιςάριο.

Σ ΧΨΦΑΨΘΓΣΧ ΒΕΟΛΧΑΦΛΣΧ ΠΕ ΨΣΡ ΛΣΩΧΨΛΡΛΑΡΣ
Ασ παρακζςουμε μια ςφντομθ περιγραφι των γεγονότων .
«Ζτςι βγικε από τθν πόλθ και περίμενε το ςτρατό των Βανδάλων ςτο Ψρικάμαρον, 30 χλμ δυτικά τθσ
Ξαρχθδόνασ. Θ μάχθ που δόκθκε ςτθ κζςθ αυτι (15 Δεκ. 533), ςφράγιςε τθ μοίρα τθσ βανδαλικισ
Αφρικισ. Σι ςυναςπιςμζνοι Βάνδαλοι και Βζρβεροι θττικθκαν ολοςχερϊσ. Υλικοσ αιχμαλϊτων και
πλοφςια λάφυρα περιιλκαν ςτθν κατοχι των νικθτϊν. Σ Γελίμεροσ διζφυγε κακιν κακϊσ προσ ςτα βουνά
τθσ ενδοχϊρασ, αλλά παραδόκθκε λίγεσ εβδομάδεσ αργότερα, αφοφ ζλαβε εγγυιςεισ από τον Βελιςάριο
για τθ ηωι του.

Θ κεραυνοβόλα και, παρά τισ μεγάλεσ δυςκολίεσ, ολοκλθρωτικι επιτυχία του Βελιςάριου ξφπνθςε τον
φκόνο πολλϊν αυλικϊν και αξιωματοφχων ςτθν Ξωνςταντινοφπολθ. Αυτοί καταφζρκθκαν με
ςυκοφαντίεσ κατά του ςτρατθγοφ ςτον Λουςτινιανό, υποςτθρίηοντασ ότι ο κατακτθτισ τθσ Αφρικισ
ςκόπευε να κρατιςει για τον εαυτό του τισ μόλισ κατελθφκείςεσ περιοχζσ και να δθμιουργιςει εκεί μια
αυτοκρατορία. Σ Λουςτινιανόσ, για να εξακριβϊςει τισ προκζςεισ του Βελιςάριου, τοφ πρότεινε να
διαλζξει εάν ικελε να μείνει ςτθν Αφρικι ωσ αρχιςτράτθγοσ ι να επιςτρζψει ςτθν Ξωνςταντινοφπολθ.
Ζχοντασ πλθροφορθκεί τισ ςυκοφαντίεσ, ο Βελιςάριοσ επζλεξε το δεφτερο κι ζτςι το καλοκαίρι του 534

απζπλευςε για τθν πρωτεφουςα. Σ Λουςτινιανόσ του ζδωςε τθν άδεια να τελζςει κρίαμβο, ςτον οποίο τον
ζνδοξο ςτρατθγό ακολουκοφςαν ο Γελίμεροσ και πλικοσ αιχμαλϊτων και λαφφρων. Χτα λάφυρα
ςυμπεριλαμβάνονταν οι κθςαυροί που είχαν αρπάξει οι Βάνδαλοι από τθ Φϊμθ το 455. Αξίηει να
ςθμειωκεί ότι ο τελευταίοσ απλόσ πολίτθσ που είχε τθν τιμι να τελζςει κρίαμβο ιταν ο Οεφκιοσ Ξορνιλιοσ
Βάλβοσ επί αυτοκράτορα Αυγοφςτου, 550 χρόνια παλαιότερα. Επίςθσ ο Βελιςάριοσ τιμικθκε με τθν
υπατεία του ζτουσ 535.»

Σ χριςτιανιςμόσ εξαπλϊκθκε από τθν Αίγυπτο ςτθν Υεντάπολθ. Από το 325 και μετά, θ Ξυρθναϊκι
αποτελοφςε εκκλθςιαςτικι επαρχία του Υατριαρχείου Αλεξανδρείασ. Θ Επαρχία τθσ Δυτικισ Υεντάπολθσ
αποτελοφςε τμιμα τθσ Ξοπτικισ Σρκόδοξθσ Εκκλθςίασ τθσ Αλεξάνδρειασ.
Σι Άραβεσ κατζκτθςαν τθν Υεντάπολθ το 643-644, οπότε και θ περιοχι ζγινε γνωςτι με τθν ονομαςία
Barka. Πετά τθν κατάρρευςθ του χαλιφάτου των Σμεχάδων, θ περιοχι προςαρτικθκε ςτθν Αίγυπτο.
Θγεμόνεσ τθσ Κυρινθσ
ΑΦΛΧΨΣΨΕΟΘΧ ΒΑΨΨΣΧ I

c.631-c.599

ΑΦΞΕΧΛΟΣΧ I

c.599-c.583

ΒΑΨΨΣΧ II

c.583-c.560

ΑΦΞΕΧΛΟΣΧ II

c.560-c.550

ΒΑΨΨΣΧ III

c.550-c.530

ΑΦΞΕΧΛΟΣΧ III

c.530-c.514

ΒΑΨΨΣΧ IV Σ ΔΛΞΑΛΣΧ

c.514-c.470

ΑΦΞΕΧΛΟΣΧ IV

c.470-c.440

Δυναστεία των Πτολεμαίων
ΒΑ΢ΙΛΕΙ΢
Υτολεμαίοσ Α' Χωτιρ
Υτολεμαίοσ Β' Φιλάδελφοσ
Υτολεμαίοσ Γ' Ευεργζτθσ
Υτολεμαίοσ Δ' Φιλοπάτωρ
Υτολεμαίοσ Ε' Επιφανισ
Υτολεμαίοσ Χτ' Φιλομιτωρ
Υτολεμαίοσ Η' Ρζοσ Φιλοπάτωρ
Υτολεμαίοσ Θ' Φφςκων
Υτολεμαίοσ Κ' Οάκυροσ
Υτολεμαίοσ Λ' Αλζξανδροσ
Υτολεμαίοσ ΛΑ' Αλζξανδροσ Β'
Υτολεμαίοσ ΛΒ' Αυλθτισ
Υτολεμαίοσ ΛΓ'
Υτολεμαίοσ ΛΔ'
Υτολεμαίοσ ΛΕ' Ξαιςαρίων
ΒΑΧΛΟΛΧΧΕΧ
Αρςινόθ Αϋ
Αρςινόθ Β'
Αρςινόθ Γ'

Αρςινόθ Δ'
Βερενίκθ Α'
Βερενίκθ Β'
Βερενίκθ Γ'
Βερενίκθ Δ'
Ευρυδίκθ
Ξλεοπάτρα Α'
Ξλεοπάτρα Β'
Ξλεοπάτρα Γ'
Ξλεοπάτρα Δ'
Ξλεοπάτρα Ε'
Ξλεοπάτρα Χτ'
Ξλεοπάτρα Η'
Ξλεοπάτρα Χελινθ Α'
Ξλεοπάτρα Χελινθ Β’
Δθμιτριοσ ο Καλόσ
Σ Δθμιτριοσ ο Καλόσ (όπου Ξαλόσ ςθμαίνει «όμορφοσ»), ιταν ζνασ πρίγκιπασ τθσ Πακεδονίασ και
κατοπινόσ θγεμόνασ τθσ Ξυρινθσ κατά τθν ελλθνιςτικι περίοδο. Γιοσ του Δθμθτρίου του Υολιορκθτι,
βαςιλιά τθσ Πακεδονίασ, και τθσ πζμπτθσ ςυηφγου του, τθσ Υτολεμαΐδασ, κόρθσ του Υτολεμαίου του
Χωτιροσ. Ετεροκαλισ αδερφόσ του υπιρξε ο Αντίγονοσ Β' Γονατάσ, διάδοχοσ του πατζρα τουσ ςτο κρόνο
τθσ Πακεδονίασ.
Αρχικά παντρεφτθκε τθν Σλυμπιάδα από τθ Οάριςα, με τθν οποία απζκτθςε δφο γιο, τον Αντίγονο, που
βαςίλεψε αργότερα ςτθ Πακεδονία και ζμεινε γνωςτόσ ωσ Αντίγονοσ Γϋ Δϊςων, και τον Εχεκράτθ.
Ξατά τθ διάρκεια του Β' Χυριακοφ Υολζμου, ανάμεςα ςτον Αντίοχο Β' και τον Υτολεμαίο Β', θ Απάμα,
χιρα του Πάγα, θγεμόνα τθσ Ξυρινθσ, προςζφερε ςτο Δθμιτριο το χζρι τθσ κόρθσ τθσ Βερενίκθσ. Θ
τελευταία, όςο ακόμθ ο πατζρασ τθσ ιταν ςτθ ηωι, ιταν αρραβωνιαςμζνθ με τον Υτολεμαίο Γ' Ευεργζτθ
τθσ Αιγφπτου, αλλά δεν είχε τελεςτι γάμοσ. Πετά τθν άφιξθ του Δθμθτρίου ςτθν αυλι τθσ Ξυρινθσ και
τθν ανάλθψθ τθσ θγεμονίασ, θ Απάμα ζκανε τελικά το γαμπρό τθσ δικό τθσ εραςτι. Θ νεαρι Βερενίκθ
προςβεβλθμζνθ θγικθκε κινιματοσ, αποτζλεςμα του οποίου ιταν ο κάνατοσ του Δθμθτρίου μζςα ςτθν
κρεβατοκάμαρα τθσ μθτζρασ τθσ. Θ θμερομθνία του γεγονότοσ εκτιμάται να είναι μεταξφ του 260 και του
250 π.Χ.. Πετά το γεγονόσ αυτό, θ Ξυρινθ προςαρτικθκε για άλλθ μια φορά ςτθν Αίγυπτο, και θ Βερενίκθ
νυμφεφκθκε το φαραϊ Υτολεμαίο Γ'.
288 – 286 π.Χ. Γζννθςθ του Δθμθτρίου του Καλοφ, γιου του Δθμθτρίου του Υολιορκθτι και τθσ
Υτολεμαΐδασ.
283 π.Χ. Κάνατοσ του πατζρα του Δθμθτρίου ςτθν Αςία.
Γάμοσ με τθν Σλυμπιάδα τθσ Οάριςασ.
π.263 π.Χ. Γζννθςθ του γιου τουσ, Αντίγονου Γ' Δϊςονοσ.
Γάμοσ με τθ Βερενίκθ, πριγκίπιςςα τθσ Ξυρινθσ. Ανάλθψθ τθσ θγεμονίασ τθσ χϊρασ.
Δολοφονία κατά τθ διάρκεια εξζγερςθσ.
Μάγασ τθσ Κυρινθσ

Σ Μάγασ τθσ Κυρινθσ ( 276 – 250 π.Χ.) ιταν ζνα ιςτορικό πρόςωπο μακεδονικισ καταγωγισ, που
βαςίλεψε ςτθν Ξυρινθ από το 276 ζωσ το 250 π.Χ. Ιταν γιοσ του Φίλιππου, ενόσ Πακεδόνα ευγενοφσ, και
τθσ Βερενίκθσ Α’, μετζπειτα ςυηφγου του Υτολεμαίου Α’ του Χωτιροσ, ιδρυτι τθσ δυναςτείασ των
Υτολεμαίων ςτθν Αίγυπτο. Σ Πάγασ ιταν επομζνωσ, ετεροκαλισ αδερφόσ του κατοπινοφ φαραϊ
Υτολεμαίου Β’ του Φιλάδελφου.Θ διοίκθςθ τθσ Ξυρινθσ, ανατζκθκε ςτο Πάγα δια μζςου τθσ μθτζρασ
του και ιςτορικοί αναφζρουν πωσ ζμεινε επικεφαλισ τθσ για πενιντα περίπου χρόνια. Ωςτόςο μετά το
κάνατο του Υτολεμαίου Χωτιροσ, ο Πάγασ προςπάκθςε ςε διάφορεσ περιπτϊςεισ να πετφχει τθν
ανεξαρτθςία τθσ Ξυρινθσ, μζχρι που ανακθρφχτθκε βαςιλιάσ το 276 π.Χ. Ξατόπιν, ο Πάγασ νυμφεφκθκε
τθν Απάμα, τθν κόρθ του Βαςιλιά Αντίοχου Α’ τθσ Δυναςτείασ των Χελευκιδϊν και τθσ Χτρατονίκθσ. Θ
Απάμα πικανόν να ταυτίηεται με τθ μθτζρα του μοναδικοφ του παιδιοφ που μασ είναι γνωςτό, τθσ
Βερενίκθσ Β’. Ζχοντασ κάνει αυτι τθν ιςχυρι ςυμμαχία, απζκτθςε τθ δφναμθ να επιτεκεί εναντίον τθσ
Αιγφπτου, ςφμφωνα με τον ιςτορικό Υαυςανία, λίγο μετά τθν επανάςταςι του. Άρχιςε εχκροπραξίεσ
εναντίον του ετεροκαλοφσ αδερφοφ του Υτολεμαίου Β’, επιτικζμενοσ ςτθν Αίγυπτο από τα δυτικά, ενϊ ο
Αντίοχοσ ζκανε επίκεςθ ςτθν Υαλαιςτίνθ. Ωςτόςο ο Πάγασ αναγκάςτθκε να διακόψει τθν προςπάκειά
του εξαιτίασ μιασ επανάςταςθσ που διοργάνωςαν Οίβυοι νομάδεσ, οι Παρμαρίδεσ. Χτθν ανατολι ο
Αντίοχοσ Α’ θττικθκε από τα ςτρατεφματα του Υτολεμαίου. Σ Πάγασ κατάφερε τουλάχιςτον να
διατθριςει τθν ανεξαρτθςία τθσ Ξυρινθσ μζχρι το κάνατό του το 250 π.Χ. από καταχριςεισ, αν και λίγο
αργότερα το κράτοσ του απορροφικθκε εκ νζου από τθν Υτολεμαϊκι Αίγυπτο. Θ κόρθ του Βερενίκθ
αρραβωνιάςτθκε τον μετζπειτα φαραϊ τθσ Αιγφπτου Υτολεμαίο Γ’ Ευεργζτθ.

ΞΕΦΑΟΘ ΨΣΩ ΑΠΠΣΡΑ ΔΛΑ ΧΕ ΡΣΠΛΧΠΑ ΨΣΩ ΥΨΣΟΕΠΑΛΣΩ ΛΛΛ ΕΩΕΦΓΕΨΘ
Οφζλλασ

Σ Οφζλλασ (ι Οφέλτας) ιταν γιοσ του Χιλανοφ από τθν Υζλλα τθσ Πακεδονίασ. Ακολοφκθςε τον Πζγα
Αλζξανδρο ςτθν εκςτρατεία κατά των Υερςϊν. Ψο 325 π.Χ. ιταν ζνασ από τουσ τριθράρχουσ του ςτόλου
που ζπλευςε ςτθν Λνδία. (Αρριανόσ, Λνδικι 18). Ψο 322 π.Χ. ο ςατράπθσ τθσ Αιγφπτου Υτολεμαίοσ ζςτειλε
τον Σφζλλα με ςτρατό να επαναφζρει ςτθν πατρίδα τουσ πλοφςιουσ Ξυρθναίουσ , που διϊχκθκαν από
τουσ δθμοκρατικοφσ και για να διϊξει από τθν Ξυρθναϊκι τον Χπαρτιάτθ Κίβρωνα, ο οποίοσ με ςτρατό
μιςκοφόρων ικελε να γίνει ο κφριοσ τθσ χϊρασ. Σ Σφζλλασ νίκθςε τον Κίβρωνα και, διά του Σλυνκίου
Επικφδουσ, τον ςυνζλαβε και τον παρζδωςε ςτουσ Απολλωνιάτεσ τθσ Ξυρθναϊκισ, οι οποίοι τον
ςταφρωςαν, εκδικοφμενοι για τισ ςυμφορζσ που είχε προκαλζςει ςτθν πόλθ τουσ. Δεν κατάφερε όμωσ ο
Σφζλλασ να καταλάβει τθν Ξυρινθ.

Ψο μνθμείο νικθφόρου ναυμαχίασ όπωσ ιταν το 1950 ςτθν Ξυρινθ
Ψο 313 π.Χ. όντασ ςτρατθγόσ τθσ Ξυρθναϊκισ, ο Σφζλλασ διζτρεξε μεγάλο κίνδυνο όταν οι κάτοικοί τθσ,
υποκινοφμενοι από τον Αντίγονο, επαναςτάτθςαν κατά του Υτολεμαίου, αλλά ςϊκθκε από τον Άγι που
είχε ςτείλει ο ςατράπθσ τθσ Αιγφπτου για να τον βοθκιςει. Ωςτόςο, τθν ίδια χρονιά αυτονομικθκε ζναντι
του Υτολεμαίου, που το 311 π.Χ. τον αναγνϊριςε ωσ ανεξάρτθτο θγεμόνα. Επζκτεινε κατόπιν τθν
επικράτειά του προσ δυςμάσ, φκάνοντασ ςχεδόν μζχρι τα ςφνορα τθσ Ξαρχθδόνασ. Ψο 309 π.Χ. δζχκθκε
ςτθν Ξυρινθ τον Τρκωνα, απεςταλμζνο του τυράννου των Χυρακουςϊν Αγακοκλζουσ, που του μετζφερε
πρόταςθ του τελευταίου να ςυμμαχιςουν κατά των Ξαρχθδονίων με τον όρο να πάρει τθ Οιβφθ (Β.
Αφρικι) ο Σφζλλασ· ο Αγακοκλισ να ζκετε υπό τον ζλεγχό του ολόκλθρθ τθ Χικελία, απαλλαγμζνοσ από
τον πονοκζφαλο των Ξαρχθδονίων. Σ Σφζλλασ δζχκθκε και με 10.000 πεηοφσ, 600 ιππείσ, 100 πολεμικά
άρματα και 10.000 ατάκτουσ, αφοφ μετά δυο μθνϊν πορεία και με πολλζσ απϊλειεσ πζραςε τθν ζρθμο
τθσ Χφρτεωσ, ειςζβαλε ςτθ χϊρα των Ξαρχθδονίων.
Σι ςφμμαχοι, Σφζλλασ και Αγακοκλισ, είχαν ςτρατοπεδεφςει πλάι- πλάι. Υριν ακόμθ ςυγκρουςτοφν με
τουσ Ξαρχθδόνιουσ ο Αγακοκλισ με ψεφτικεσ κατθγορίεσ πζτυχε το κάνατο του Σφζλλα και ζκεςε υπό τισ
διαταγζσ του τον ςτρατό του (309 π.Χ.).

ΔΘΠΘΨΦΛΣΧ Σ ΥΣΟΛΣΦΞΘΨΘΧ
Πετά τον κάνατο του Σφζλλα, ο Υτολεμαίοσ ζςτειλε τον πρόγονό του Πάγα να ανακαταλάβει τθν
Ξυρθναϊκι. Θ χιρα του Ευρυδίκθ, που ιταν από τθν Ακινα και καταγόταν από το γζνοσ του
μαρακωνομάχου Πιλτιάδθ, επζςτρεψε ςτθν πατρίδα τθσ, όπου το 307 π.Χ. τθν παντρεφτθκε ο Δθμιτριοσ
ο Υολιορκθτισ.

Πτολεμαίοσ Απίων

Εδϊ ίςωσ ο Υτολεμαίοσ Απίων, 1οσ αιϊνασ π.Χ., από τον ναό του Απόλλωνα ςτθν Ξυρινθ, κλεμμζνο από
του Άγγλουσ Βρετανικό Πουςείο.
Σ Πτολεμαίοσ Απίων ιταν γιοσ του φαραϊ τθσ Αιγφπτου, Υτολεμαίου Θ' Φφςκονοσ, μζλουσ τθσ
Δυναςτείασ των Υτολεμαίων που κυβζρνθςαν ςτθ χϊρα κακ’ όλθ τθσ διάρκεια τθσ ελλθνιςτικισ περιόδου.
Δεν γνωρίηουμε το όνομα τθσ μθτζρασ του, αλλά ιταν πικανόν κάποια από τισ παλλακίδεσ του βαςιλιά.
Επίςθσ άγνωςτθ είναι θ ακριβισ χρονολογία γζννθςισ του.
Ζγινε Βαςιλιάσ τθσ Ξυρινθσ πικανότατα το 116 ι το 101 π.Χ., λαμβάνοντασ τθ χϊρα ωσ κλθρονομιά από τθ
διακικθ του πατζρα του. Απεβίωςε το 96 π.Χ. χωρίσ απογόνουσ, κλθροδοτϊντασ τθν Ξυρθναϊκι ςτουσ
Φωμαίουσ.

Πτολεμαίοσ Θ' Φφςκων
Σ Πτολεμαίοσ Θ' Ευεργζτθσ Β' Φφςκων ( 182 – 116 π.Χ. ) ιταν ο όγδοοσ (ςφμφωνα με κάποιεσ εκδοχζσ ο
ζβδομοσ) φαραϊ τθσ Δυναςτείασ των Υτολεμαίων, θ οποία κυβζρνθςε τθν Αίγυπτο κακ’ όλθ τθ διάρκεια
τθσ ελλθνιςτικισ περιόδου. Ιταν γιοσ του φαραϊ Υτολεμαίου Ε' του Επιφανοφσ και τθσ Ξλεοπάτρασ Α',
κόρθσ του Αντίοχου Γ' του Πζγα, βαςιλιά των Χελευκιδϊν.

ΡΣΠΛΧΠΑ ΞΩΦΘΡΘ ΠΕ ΨΣΡ ΑΠΠΩΡΑ ΔΛΑ-ΔΕ΢ΛΑ - ΡΛΞΑΡΣΦΑ ΞΩΦΘΡΘΧ

ΨΣ ΦΩΨΣ sylphium ΧΑΦΑΓΠΕΡΣ ΧΕ ΡΣΠΛΧΠΑ ΠΕ ΨΘ ΟΕ΢Θ …* ΞΩΦΑ ]

ΡΣΠΛΧΠΑ ΨΣΩ ΥΨΣΟΕΠΑΛΞΣΩ ΒΑΧΛΟΕΛΣΩ ΠΕ ΨΘΡ ΒΑΧΛΟΛΧΧΑ ΒΕΦΕΡΛΞΘ

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΑ ΕΤΡΘΜΑΣΑ ΢ΣΘΝ ΚΤΡΘΝΘ
ΦΩΨΣΓΦΑΦΛΞΘ ΥΕΦΛΥΟΑΡΘΧΘ ΧΨΘΡ ΚΑΩΠΑΧΨΘ ΑΩΨΘ ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΥΣΟΘ

ΓΕΡΛΞΘ ΑΥΣΨΘ. ΧΨΣ ΒΑΚΣΧ ΨΣΩ ΣΦΛΗΣΡΨΑ ΨΣ ΟΛΒΩΞΣ ΥΕΟΑΓΣΧ

Θ Ξυρινθ παρζμεινε ευθμεροφςα μζχρι τθν καταςτροφι τθσ από ςειςμό το 262, οπότε και άρχιςε να παρακμάηει,
παρά τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν και τθν ανακαταςκευι τθσ από τον Αυτοκράτορα Ξλαφδιο. Θ οικονομικι
κατάρρευςθ, πλικοσ φυςικϊν καταςτροφϊν κι άλλοσ ζνασ ςειςμόσ το 365 δεν άφθςαν ελπίδεσ ανάκαμψθσ τθσ
πόλθσ
Χτθν πόλθ ςϊηονται αρχαία μνθμεία, όπωσ ο ναόσ του Απόλλωνα (7οσ αιϊνασ π.Χ.), ο ναόσ τθσ Διμθτρασ και ζνασ
ναόσ του Δία, ο οποίοσ καταςτράφθκε μερικϊσ μετά από εντολι του Πουαμάρ Ξαντάφι το 1978. Χτθ περιοχι
βρίςκονται άλλεσ δφο ελλθνικζσ πόλεισ οι οποίεσ δεν ζχουν ακόμθ αναςκαφεί .Χτο μζλλον οι αναςκαφείσ κα ρίξουν
φωσ ςτο παρελκόν των δφο αγνϊςτων αυτϊν ελλθνικϊν πόλεων.

ΠΕΦΣΧ ΨΘΧ ΥΣΟΕΩΧ

Σ ΡΑΣΧ ΨΣΩ ΔΛΣΧ ΠΕΓΕΚΣΩΧ ΧΑΡ ΨΣΡ ΡΑΣ ΨΘΧ ΥΑΟΟΑΔΣΧ ΨΩΡ ΑΚΘΡΩΡ

ΡΑΣΧ ΔΛΣΧ ΑΥΣΨΘ

ΡΑΣΧ ΨΣΩ ΔΛΣΧ Ε΢ΩΨΕΦΛΞΑ

Σ ΡΑΣΧ ΨΣΩ ΔΛΣΧ ΨΘΧ ΞΩΦΘΡΘΧ

ΡΑΣΧ ΨΣΩ ΔΛΣΧ ΕΧΩΨΕΦΛΞΑ

ΑΡΑΧΞΑΦΘ ΧΕ ΕΡΑ ΑΠΦΛΚΕΑΨΦΣ ΨΘΧ ΞΩΦΘΡΘΧ
Υροσ τθν πεδιάδα, ζξω από τα τείχθ τθσ πόλθσ, διακρίνονται άλλο ζνα ελλθνικό κζατρο του 4ου αιϊνα πΧ που
βρζκθκε μόλισ το 2004 (214)και επίςθσ ζνασ ναόσ τθσ Διμθτρασ(215).
Από ζνα ποίθμα του Υίνδαρου του 5ου αιϊνα πΧ, γνωρίηουμε πϊσ από τον βωμό τθσ Διμθτρασ και τθσ Υερςεφόνθσ
ςτθν Αγορά, μια πομπι με μουςικι περνοφςε από τθν οδό Βάττου και κατζλθγε ςε αυτό το κζατρο που το
χρθςιμοποιοφςαν γα κρθςκευτικοφσ λόγουσ και ιταν αφιερωμζνο ςτθν Διμθτρα.

Σ Υίνδαροσ είχε ζρκει το 462 πΧ ςτθν Ξυρινθ, καλεςμζνοσ από τον Αρκεςίλαο τον Δϋ για να μετάςχει ςτον
εορταςμό τθσ νίκθσ του τεκρίππου του ςτουσ Υυκικοφσ αγϊνεσ.
Σι ιππείσ τθσ Ξυρινθσ ιςαν φθμιςμζνοι, και οι βαςιλείσ τθσ νικοφςαν ςυχνά ςτουσ Σλυμπιακοφσ αγϊνεσ, ο δε
Υίνδαροσ ζχει υμνιςει και τον Αρκεςίλαο τον Βϋτον Χαλεπό που θ χαλεπι του φάτςα απεικονίηεται ςτθ
περίφθμθ λακωνικι κφλικα (520πΧ) που βρίςκεται ςτο μουςείο του Οοφβρου(216)

ΓΕΝΙΚΘ ΑΠΟΨΘ ΚΑΙ ΑΡΙ΢ΣΕΡΑ ΟΠΩ΢ ΦΑΙΝΕΣΑΙ Ο ΝΑΟ΢ ΣΟΤ ΑΠΟΛΛΩΝΑ ΑΚΟΛΟΤΘΕΙ ΜΙΑ ΢ΕΙΡΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΩΝ
ΑΠΟ ΣΟΝ ΝΑΟ ΑΤΣΟΝ.

Σ ΡΑΣΧ ΨΣΩ ΚΕΣΩ ΑΥΣΟΟΩΡΑ ΑΦΛΧΨΕΦΑ ΨΣΩ 7ου π.Χ. αι. ΠΕΨΑΧΞΕΩΑΧΨΘΞΕ ΨΣΡ 4ο ΞΑΛ 2ο ΑΛΩΡΑ ΠΕ ΠΕΓΑΟΣ
ΧΕΒΑΧΠΣ ΧΨΘΡ ΑΦΧΛΞΘ ΨΣΩ ΠΣΦΦΘ

Σ ναόσ του Απόλλωνα και ςτο βάκοσ αρφτερα θ κρινθ ΞΩΦΑ αφιερωμζνθ ςτον κεό Απόλλωνα

Ωπάρχουν ακόμθ τα ερείπια του ναοφ τθσ Εκάτθσ και των Διόςκουρων, κακϊσ επίςθσ και το αρχαίο νεκροταφείο με
ςθμαντικά μνθμεία και επιτφμβιεσ ςτιλεσ. Ξοντά ςτθ Ξυρινθ, βρζκθκε και το άγαλμα τθσ αναδυόμενθσ Αφροδίτθσ,
απομίμθςθ παλιότερου τθσ ελλθνιςτικισ εποχισ, το οποίο εκτίκεται ςτο Αρχαιολογικό Πουςείο τθσ Φϊμθσ.

ΨΣ ΑΓΑΟΠΑ ΨΘΧ ΑΦΦΣΔΛΨΘΧ ΧΨΣ ΠΣΩΧΕΛΣ ΨΘΧ ΦΩΠΘΧ ΞΑΛ ΥΟΑΛ ΕΡΑΧ ΕΞ ΨΩΡ ΔΩΣ ΔΛΣΧΞΣΩΦΩΡ ΧΨΣ ΠΣΩΧΕΛΣ
ΞΩΦΘΡΘΧ. ΓΕΡΛΞΑ ΣΥΩΧ ΣΛ ΑΓΓΟΣΛ ΓΑΟΟΣΛ ΓΕΦΠΑΡΣΛ ΕΞΟΕΨΑΡ ΑΥΣ ΨΘΡ ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΘΥΕΛΦΩΨΛΞΘ ΞΑΛ ΠΛΞΦΑ ΑΧΛΑ
ΕΟΟΘΡΛΞΑ ΑΦΧΑΛΣΟΣΓΛΞΑ ΕΩΦΘΠΑΨΑ ΣΛ ΛΨΑΟΣΛ ΕΞΟΕΨΑΡ ΕΟΟΘΡΛΞΑ ΕΩΦΘΠΑΨΑ ΑΥΣ ΨΘΡ ΟΛΒΩΘ .

Θ ΑΓΟΡΑ ΣΘ΢ ΚΤΡΘΝΘ΢
Χτο κζντρο τθσ πόλθσ είναι ι ελλθνικι Αγορά κτιςμζνθ γφρω από τον τάφο του ιδρυτι και πρϊτου βαςιλιά τθσ
πόλθσ Βάττου με τισ 3 πλευρζσ τθσ να καταλαμβάνονται από δθμόςια κτιρια και ναοφσ και θ 4θ να βλζπει ςτθν
Ξφρια οδό τθσ πόλθσ Εδϊ λοιπόν υπάρχουν τα ερείπια του Ξυβερνείου(4οσ πΧ) και του αρχειοφυλάκιου
(Ρομοφυλάκειον) και ςτο οποίο βρζκθκαν 4000 cretulae, δθλαδι ςφραγίδεσ από πθλό.
Χτο κζντρο τθσ πλατείασ τθσ Αγοράσ υπάρχουν 2 μεγάλοι μαρμάρινοι βωμοί.

ΑΓΣΦΑΧ ΞΨΛΧΠΑΨΑ ΞΑΛ Σ ΨΑΦΣΧ Ι ΠΡΘΠΕΛΣ ΥΦΣΧ ΨΛΠΘ ΨΣΩ ΒΑΨΨΣΩ Αϋ.

ΔΩΣ ΑΡΨΛΚΕΨΕΧ ΣΨΕΛΧ ΨΘΧ ΑΓΣΦΑΧ ΣΟΣ ΨΣ ΠΘΞΣΧ ΨΘΧ

Ξυβερνείο 4 π.Χ. - Αρχειοφυλακείο

Επίςθσ ςτθν περιοχι τθσ αγοράσ υπάρχει και ναόσ του Διονφςου.

ΣΞΨΑΓΩΡΕΧ ΒΑΧΕΛΧ ΧΨΣ ΕΡΨΩΥΩΧΛΑΞΣ ΑΩΨΣ ΡΑΣΧΧΘΠΣ ΞΨΘΦΛΣ. ΥΛΚΑΡΑ ΕΛΡΑΛ ΨΣ ΠΡΘΠΕΛΣ ΥΦΣΧ ΨΛΠΘΡ
ΨΦΛΩΡ ΕΟΟΘΡΩΡ ΧΨΦΑΨΘΓΩΡ ΡΛΞΘΨΩΡ ΧΕ ΞΑΥΣΛΑ ΕΞΧΨΦΑΨΕΛΑ . ΨΣ «ΧΨΦΑΨΘΓΕΛΣΡ» Θϋ ΡΑΣΧ ΨΣΩ ΑΧΞΟΘΥΛΣΩ

Σ ναόσ του Αςκλθπιοφ ι το λεγόμενο « ςτρατθγείον»

ΙΕΡΟΝ ΣΘ΢ ΑΡΣΕΜΙΔΟ΢

ΟΕΥΨΣΠΕΦΕΛΑ ΑΥΣ ΨΣΡ ΡΑΣ ΨΘΧ ΑΦΨΕΠΛΔΣΧ

Ο ΝΑΟ΢ ΣΘ΢ ΔΘΜΘΣΡΑ΢ ΚΑΙ ΠΕΡ΢ΕΦΟΝΘ΢

ΨΑ ΑΓΑΟΠΑΨΑ ΨΘΧ ΔΘΠΘΨΦΑΧ ΞΑΛ ΨΘΧ ΥΕΦΧΕΦΣΡΘΧ

ΞΩΞΟΛΞΘ ΔΣΠΘΧΘ ΠΕ ΕΛΧΣΔΣ ΧΨΣ ΡΑΣ ΨΘΧ ΔΘΠΘΨΦΑΧ & ΞΣΦΘΧ (ΥΕΦΧΕΦΣΡΘΧ)ΧΨΘΡ ΔΩΨΛΞΘ ΑΞΦΘ ΨΘΧ ΑΓΣΦΑΧ

ΝΑΤΣΙΚΟ ΜΝΘΜΕΙΟ ΣΟΤ 323 πΧ,

ΔΛΑΦΣΦΕΧ ΣΨΕΛΧ ΑΥΣ ΑΞΦΣΥΦΩΦΣ ΨΦΛΘΦΣΩΧ ΠΕ ΥΑΡΣΠΣΛΣΨΩΥΣ ΨΘΧ ΡΛΞΘΧ ΨΘΧ ΧΑΠΣΚΦΑΞΘΧ ΠΡΘΠΕΛΣ
ΡΛΞΘΦΣΦΣΩ ΡΑΩΠΑΧΛΑΧ. ΕΥΑΡΩ ΞΑΛ ΞΑΨΩ Σ ΞΩΑΡΣΩΧ ΧΦΩΠΑΨΛΧΠΣΧ ΨΣΩ ΞΑΨΩ ΠΕΦΣΩΧ ΨΣΩ ΠΡΘΠΕΛΣΩ
ΩΥΘΦΧΕ ΠΕΧΦΛ ΥΦΛΡ 20 ΕΨΘ ΣΥΣΨΕ ΞΑΛ ΞΑΨΕΧΨΦΑΦΘ .

ΡΛΞΘΦΣΦΣΩ ΡΑΩΠΑΧΛΑΧ ΠΡΘΠΕΛΣ ΑΥΣ ΥΟΑΝΡΘ ΣΨΘ

ΨΣ «ΠΡΘΠΕΛΣ ΨΘΧ ΞΩΦΘΡΘΧ»

ΣΟ ΓΤΜΝΑ΢ΙΟ ΣΘ΢ ΚΤΡΘΝΘ΢

Ψο Πτολεμαιείο ι Γυμνάςιο, μια τεράςτια περίςτυλθ με δωρικζσ κολϊνεσ αυλι, που όλοσ ο ορκογϊνιοσ
χϊροσ τθσ περιβάλλεται από ςτοζσ μικουσ 97 μζτρων περίπου. Χτθν βόρεια πλευρά του υπιρχε το
Γυμνάςιο τθσ πόλθσ για τθν άκλθςθ και τθν ςτρατιωτικι εκπαίδευςθ των νζων.
Σι Φωμαίοι χρθςιμοποίθςαν τον χϊρο ςαν φόρουμ και ζκτιςαν και ναό του Βάκχου ςτο κζντρο του. Ψα
αγάλματα από το ναό τα βοφτθξαν οι Βρετανοί και βρίςκονται ςτο Βρετανικό μουςείο.
Χτθν βόρεια πλευρά βρίςκεται θ Ρωμαϊκι Βαςιλικι θ οποία δεν ζγινε ποτζ χριςτιανικόσ ναόσ.

Θ ΕΛΧΣΔΣΧ

Θ ΥΑΟΑΛΧΨΦΑ ΠΕ ΑΓΑΟΠΑΨΑ ΨΣΩ ΘΦΑΞΟΘ ΞΑΛ ΨΣΩ ΕΦΠΘ

Επί Βυηαντινϊν οχυρϊκθκε θ βορειοδυτικι πλευρά και ζγιναν διϊροφοι ςτρατώνεσ ςτισ δε κολϊνεσ άνοιξαν τρφπεσ
για να δζνουν τα άλογα(207) πιραν δε και πζτρεσ από το παραπλεφρωσ Φωμαϊκό κζατρο για να φτιάξουν ταΐςτρεσ
για αυτά !
Υροφανϊσ αυτζσ τουσ περίςςεψαν γιατί μετά τον ςειςμό του 365μΧ οι βυηαντινοί το ανακαταςκεφαςαν, ςτο 1/3
του αρχικοφ ελλθνικοφ, λόγω τθσ μειϊςεωσ του πλθκυςμοφ τθσ πόλθ

Ξατά μικοσ τθσ οδοφ Βάττου,(210) από το Υτολεμαιείο μζχρι τθν Αγορά υπιρχε ςκεπαςμζνθ ςτοά. Ψον 2ο μΧ
αιϊνα, χωρίςτθκε από τον δρόμο με ζνα ψθλό τοίχο με 56 ςτιλεσ με τουσ κεοφσ Ερμι και Θρακλι, ανάμεςα από τα
παράκυρα του, που ςυμβόλιηαν τισ ικανότθτεσ για εμπόριο και ακλθτιςμό των Ελλινων και ονομάςτθκε ςτοά των
Ερμϊν. Χιμερα θ ςτοά δεν υπάρχει γιατί μζςα ςε αυτι μετά οι Βυηαντινοί ζκτιςαν διάφορα κτίςματα

ΑΥΣΨΘ ΨΘΧ ΥΣΟΕΩΧ «ΞΣΛΨΩΡΨΑΧ» ΨΘΡ ΥΣΟΘ ΥΦΣΧ ΡΣΨΣ

ΕΟΟΘΡΛΞΣ ΚΕΑΨΦΣ ΥΣΩ ΠΕΨΕΨΦΑΥΘ ΧΕ ΑΦΕΡΑ ΕΥΛ ΦΩΠΑΛΞΘΧ ΕΥΣΧΘΧ ΧΩΦΘΨΛΞΣΨΘΨΑ 5- 6.000 ΚΕΑΨΩΡ.

ΔΩΨΛΞΑ -ΑΠΦΛΚΕΑΨΦΣ .

ΘΕΡΜΕ΢ - ΛΟΤΣΡΑ ΓΤΝΑΙΚΩΝ

ΑΥΣΨΘ ΨΩΡ ΟΣΩΨΦΩΡ ΕΔΩ Θ ΔΕ΢ΑΠΕΡΘ ΧΩΦΛΧ ΡΕΦΣ

ΨΣ ΡΩΠΦΑΛΣ. Θ ΥΘΓΘ «ΞΩΦΘ »ΑΦΛΕΦΩΠΕΡΘ ΧΨΣΡ ΚΕΣ ΑΥΣΟΟΩΡΑ ΘΨΑΡ ΛΞΑΡΘ ΡΑ ΠΥΣΦΕΛ ΡΑ ΕΦΣΔΛΑΗΕΛ ΠΕ
ΑΦΚΣΡΣ ΡΕΦΣ ΣΟΘ ΨΘΡ ΥΣΟΘ ΘΨΑΡ ΞΑΛ ΠΛΑ ΥΦΩΨΑΦΧΛΞΘ ΑΛΨΛΑ ΣΛΞΛΧΠΣΩ ΨΣΩ ΧΩΦΣΩ ΑΩΨΣΩ ΑΥΣ ΨΣΩΧ
ΚΘΦΑΛΣΩΧ ΑΥΣΛΞΛΧΨΕΧ ΨΣ 631 Υ.Χ . ΕΛΡΑΛ ΛΧΧΩΦΣ ΩΥΣΓΕΛΣ ΦΕΩΠΑ ΠΕ ΩΥΣΓΕΛΑ ΧΘΦΑΓΓΑ 350 ΠΕΨΦΩΡ ΥΕΦΛΥΣΩ
ΠΕΦΛΞΩΧ ΦΩΧΛΞΘ ΠΕΦΛΞΩΧ ΨΕΧΡΛΨΘ. ΧΨΑ ΨΣΛΧΩΠΑΨΑ ΩΥΑΦΧΣΩΡ ΕΥΛΓΦΑΦΕΧ ΠΕ ΑΦΛΕΦΩΠΑΨΑ ΧΨΛΧ ΡΩΠΦΕΧ .
ΧΘΠΕΦΑ ΨΣ ΧΨΣΠΛΣ ΨΘΧ ΧΥΘΟΛΑΧ ΕΛΡΑΛ ΧΦΦΑΓΛΧΠΕΡΣ ΞΑΛ ΕΛΡΑΛ ΩΔΦΑΓΩΓΕΛΣ ΨΣΩ ΥΑΦΑΞΕΛΠΕΡΣΩ ΧΩΦΛΣΩ.

ΕΧΩΨΕΦΛΞΑ Σ ΑΦΛΕΦΩΠΑΨΛΞΣΧ ΧΩΦΣΧ ΨΘΧ ΞΦΘΡΘΧ ΞΩΦΑΧ

ΣΛ ΚΕΦΠΕΧ ΨΣΩ ΨΦΑΝΑΡΣΩ ΕΛΧΑΡ ΠΕΨΑΒΟΘΚΕΛ ΧΕ ΒΑΧΛΟΛΞΘ ΕΞΞΟΘΧΛΑΧ ΞΑΨΑ ΨΣΩΧ ΦΩΠΕΛΞΣΩΧ ΧΦΣΡΣΩΧ. ΕΔΩ
ΔΛΑΞΦΛΡΣΡΨΑΛ ΣΛ ΔΛΑΦΣΦΕΨΛΞΕΧ ΕΥΛΔΑΥΕΔΛΕΧ ΕΥΛΧΨΦΩΧΕΛΧ ΔΛΑΦΣΦΩΡ ΕΥΣΧΩΡ

Ε΢ΑΛΦΕΨΛΞΑ ΔΕΛΓΠΑΨΑ ΞΑΨΑΧΞΕΩΘΧ ΔΑΥΕΔΣΩ ΠΕ ΨΘΦΛΔΩΨΑ

ΔΕΛΓΠΑΨΑ ΑΥΣ ΨΘΦΛΔΩΨΑ ΔΑΥΕΔΑ ΧΨΘΡ ΞΩΦΘΡΘ

ΦΩΠΑΝΞΑ ΟΣΩΨΦΑ

ΠΕΡΙΠΛΑΝΘ΢Θ ΜΕ΢Α ΢ΣΑ ΑΓΑΛΜΑΣΑ ΚΑΙ ΢Ε ΑΛΛΑ ΢ΣΟΙΧΕΙΑ ΣΟΤ Ι΢ΣΟΤ ΣΘ΢ ΕΛΛΘΝΙΔΟ΢ ΠΟΛΕΩ΢
Ψο 2005, Λταλοί αρχαιολόγοι από το Υανεπιςτιμιο του Συρμπίνο ανακάλυψαν 76 άκικτα ρωμαϊκά αγάλματα του
2ου αιϊνα, τα οποία εντοπίςτθκαν κάτω από ζνα βοθκθτικό τείχοσ ναοφ, που είχε γκρεμιςτεί ςτο ςειςμό του 375.

ΥΕΡΨΕ ΑΥΣ ΨΛΧ ΕΡΡΕΑ ΠΣΩΧΕΧ

ΑΡΑΥΨΩΓΠΑ ΨΘΧ ΥΣΟΕΩΧ ΑΡΑΨΣΟΛΞΑ ΔΛΑΞΦΛΡΣΡΨΑΛ ΣΛ ΔΦΣΠΣΛ ΨΘΧ ΑΡΑΠΕΧΑ ΧΨΑ ΞΨΘΦΛΑ

ΚΕΦΠΕΧ ΨΦΑΝΑΡΣΩ. ΠΕΧΑ ΕΧΕΛ ΔΣΠΘΚΕΛ ΑΦΓΣΨΕΦΑ ΦΩΠΕΛΞΘ ΕΞΞΟΘΧΛΑ ΕΔΩ ΒΟΕΥΣΩΠΕ ΞΛΣΡΕΧ ΑΥΣ ΨΘΡ
ΒΑΧΛΟΛΞΘ

ΡΑΣΧ ΑΥΣΟΟΩΡΣΧ ΞΑΛ ΥΟΘΧΛΣΡ Σ ΡΑΣΧ ΨΘΧ ΑΦΨΕΠΛΔΣΧ ΔΕ΢ΛΑ.

ΑΡΣΛ΢ΛΑΨΛΞΘ ΑΥΣΨΘ ΠΕΦΣΩΧ ΨΘΧ ΥΣΟΕΩΧ ΨΘΧ ΞΩΦΘΡΘΧ

ΔΕ΢ΛΑ Σ ΡΑΣΧ ΨΣΩ ΑΥΣΟΟΩΡΑ ΑΦΛΧΨΕΦΑ Θ ΞΩΦΑ ΞΑΛ ΔΕ΢ΛΣΨΕΦΑ ΨΘΧ ΨΣ ΠΛΚΦΑΛΣΡ ΔΕ΢ΛΑ ΥΟΑΛ ΧΨΣΡ ΡΑΣ ΨΣΩ ΑΥΣΟΟΩΡΑ Σ
ΡΑΣΧ ΨΘΧ ΑΦΨΕΠΘΧ

ΨΑ ΦΩΠΑΝΞΑ ΟΣΩΨΦΑ ΞΑΛ ΔΕ΢ΛΣΨΕΦΑ ΨΑ ΡΕΣΨΕΦΑ ΦΩΠΕΝΞΑ (ΒΩΗΑΡΨΛΡΑ)

Χτθν Ξυρινθ εκτόσ από το ναυτικό εμπόριο αναπτφχκθκε ιατρικι ςχολι που ανταγωνιηόταν αυτζσ τθσ Ξω και τθσ
Παςςαλίασ, φιλοςοφικι ςχολι από τον μακθτι του Χωκράτθ Αρίςτιππο τον Ξυρθναίο ,αλλά ανζδειξε και
διάςθμουσ μακθματικοφσ όπωσ ο Κεόδωροσ τον οποίο επιςκζφτθκε ο Υλάτων το 399 πΧ, και ποιθτζσ όπωσ ο
Ξαλλίμαχοσ ο Ξυρθναίοσ που ζγραψε 800 βιβλία!
Ξυρθναίοσ ιταν επίςθσ ο φίλοσ του Υλάτωνα, Αννίκερθσ που τον αγόραςε όταν κινδφνεψε να πουλθκεί ςαν δοφλοσ
από τον Διονφςιο.
Από εκεί ιταν επίςθσ και ο διάςθμοσ γεωγράφοσ Ερατοςκζνθσ αλλά και ο Ερατοςκζνθσ που ιτανιςτορικόσ .
Ακόμα και θ Κεοδϊρα πζραςε από εδϊ, όταν είχε προαχκεί ςε ερωμζνθ του διοικθτι τθσ Υενταπόλεωσ

ΘΠΛΞΩΞΟΛΞΣ ΞΨΛΧΠΑ - ΠΡΘΠΕΛΣ ΠΕ ΟΕΣΡΨΕΧ ΨΣ ΣΡΣΠΑΗΣΠΕΡΣ « ΠΡΘΠΕΛΣ ΨΘΧ ΞΩΦΘΡΘΧ » ΥΟΑΛ ΧΨΣΡ ΡΑΣ
ΨΣΩ ΑΥΣΟΟΩΡΑ.
Σι κάτοικοι τθσ Ξυρινθσ τθν περίοδο του Χοφλλα ιταν χωριςμζνοι ςε 4 τάξεισ: Υολίτεσ, αγρότεσ, αλλοδαποί και
Εβραίοι, οι οποίοι αποτελοφςαν μειονότθτα. Σ θγζτθσ τθσ πόλθσ Απίων τθν κλθροδότθςε τθν πόλθ ςτθ Φϊμθ αλλά
κράτθςε τθν διακυβζρνθςθ τθσ. Ψο 74 π.Χ. θ Ξυρινθ ζγινε και τυπικά Φωμαϊκι επαρχία. Ψο ζτοσ 117 επί Ψραϊανοφ.
Σι εντάςεισ μεταξφ του Ελλθνορωμαϊκοφ και του Εβραϊκοφ πλθκυςμοφ είχαν ωσ αποτζλεςμα να ξεςπάςουν
ταραχζσ. Χφμφωνα με τον Ευςζβιο το ξζςπαςμα τθσ βίασ αποδεκάτιςε τον πλθκυςμό τθσ Οιβφθσ (200,000
Ζλλθνορωμαίοι *εβραϊκι εγκυκλοπαίδεια 2009)ςε τζτοιο βακμό που ο αυτοκράτορασ Αδριανόσ ίδρυςε μερικζσ
νζεσ αποικίεσ για να διατθριςει τθ ηωτικότθτα τθσ περιοχισ., Ωποχρζωςε τουσ Εβραίουσ μάλιςτα που το
προκάλεςαν να πλθρϊςουν για τθν αποκατάςταςθ των ηθμιϊν μζρουσ τθσ πόλεωσ.

ΑΡΑΦΕΦΕΨΑΛ ΧΨΘΡ ΕΥΛΓΦΑΦΘ ΨΣ ΓΕΓΣΡΣΧ ΨΘΧ ΥΟΘΦΩΠΘΧ
Σ εμπορικόσ ανταγωνιςμόσ με τθν Ξαρχθδόνα και τθν Αλεξάνδρεια είχε ωσ αποτζλεςμα τθ μείωςθ τθσ εμπορικισ
δυναμικισ τθσ Ξυρινθσ. Θ Απολλωνία το λιμάνι τθσ Ξυρινθσ παρζμεινε ζνα ςθμαντικό αςτικό κζντρο μζχρι το
ςειςμό του 262. Πετά τθν καταςτροφι ο αυτοκράτορασ Ξλαφδιοσ αποκατζςτθςε τισ ηθμιζσ και ονόμαςε τθν πόλθ
Ξλαυδιοφπολθ αλλά θ ανακαταςκευζσ που είχε κάνει δεν ιταν τζτοιεσ ϊςτε να αντζξουν και θ πόλθ άρχιςε να χάνει
ςταδιακά τθν αίγλθ τθσ. Ξαι οι αυτοκράτορεσ τθσ Ανατολικισ Φωμαϊκισ αυτοκρατορίασ προςπάκθςαν με
αναδόμθςθ, επίςθσ για τθν διατιρθςθ τθσ πόλθσ αυτισ.

Θ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ Ο ΛΙΜΕΝΑ΢ ΣΘΝ ΚΤΡΘΝΘ΢

ΑΠΦΛΚΕΑΨΦΣ

ΚΕΦΠΕΧ ΞΑΛ ΟΣΩΨΦΑ

ΞΛΣΡΕΧ ΑΥΣ ΒΑΧΛΟΛΞΘ ΞΨΛΧΠΕΡΘ ΞΑΨΑ ΨΘΡ ΦΩΠΕΛΞΘ ΕΥΣΧΘ(ΒΩΗΑΡΨΛΡΘ ΑΩΨΣΞΦΑΨΣΦΛΑ )

ΠΕΦΣΧ ΑΥΣ ΨΣ ΥΑΟΑΨΛ ΞΑΛ ΨΑ ΟΣΩΨΦΑ ΞΑΛ ΑΟΟΑ ΞΨΛΧΠΑΨΑ ΧΨΣ ΒΑΚΣΧ ΨΑ ΕΡΑΥΣΠΕΛΡΑΡΨΑ ΠΕΦΘ ΨΣΩ
ΕΔΑΦΣΩΧ ΥΦΛΡ ΒΩΚΛΧΨΕΛ ΑΥΣ ΨΣΡ ΒΣΦΕΛΣ ΒΦΑΧΛΣΡΑ ΨΣΩ ΔΩΨΛΞΣΩ ΟΛΠΕΡΑ ΨΘΧ ΑΥΣΟΟΩΡΛΑΧ.

ΨΣ ΕΟΟΘΡΛΞΣ ΑΠΦΛΚΕΑΨΦΣ ΥΟΑΛ ΧΨΘΡ ΚΑΟΑΧΧΑ ΨΣΩ ΟΛΒΩΞΣΩ ΥΕΟΑΓΣΩΧ ΧΨΣ ΒΑΚΣΧ ΞΑΛ ΔΕ΢ΛΑ ΔΛΑΞΦΛΡΕΨΑΛ
ΠΕΦΣΧ ΑΥΣ ΨΣΛΧΛΣ ΑΡΨΛΧΨΘΦΛ΢ΘΧ ΨΩΡ ΞΕΦΞΛΔΩΡ.

ΕΞΞΟΘΧΛΑ ΨΘΡ ΕΥΣΧΘ ΨΘΧ ΒΩΗΑΡΨΛΡΘΧ ΑΩΨΣΞΦΑΨΣΦΛΑΧ

ΕΧΞΑΥΨΑ ΧΦΘΧΨΛΞΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΥΟΘΧΛΣΡ ΨΘΧ ΧΘΠΕΦΛΡΘΧ ΥΛΑ ΥΑΦΑΞΨΛΑΧ ΗΩΡΘΧ

ΨΣ΢ΩΨΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΞΑΛ ΠΛΑ ΕΛΧΣΔΣΧ ΠΕ ΕΓΧΑΦΑΞΨΣ ΧΨΑΩΦΣ ΧΨΣ ΩΥΕΦΚΩΦΣ ΨΘΧ ΑΥΣ ΨΣ ΥΑΟΑΨΛ ΧΨΘΡ
ΑΥΣΟΟΩΡΛΑ

ΠΕΦΣΧ ΑΥΣ ΨΣ ΥΑΟΑΨΛΣΡ ΧΨΘΡ ΑΥΣΟΟΩΡΛΑ

ΚΕΦΠΕΧ -ΟΣΩΨΦΑ

ΞΛΣΡΕΧ ΒΑΧΛΟΛΞΘΧ ΦΩΠΕΛΞΘΧ «ΒΩΗΑΡΨΛΡΘΧ» ΕΞΞΟΘΧΛΑΧ

ΟΣΩΨΦΑ- ΚΕΦΠΕΧ .ΠΛΑ ΑΡΑΥΨΩ΢Θ ΨΣΩ ΔΣΠΛΞΣΩ ΧΩΠΥΟΕΓΠΑΨΣΧ.

ΞΛΣΡΕΧ ΞΑΛ ΞΛΣΡΣΞΦΑΡΑ ΦΩΠΕΛΞΣΩ ΨΩΥΣΩ ΨΘΧ ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ ΕΟΟΘΡΛΞΘΧ ΑΩΨΣΞΦΑΨΣΦΛΑΧ

ΦΩΠΕΛΞΑ ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΨΘΧ ΒΑΧΛΟΛΞΘΧ

ΦΩΠΕΛΞΕΧ ΞΣΟΣΡΕΧ ΠΕΦΣΧ ΨΘΧ ΒΑΧΛΟΛΞΘΧ

ΠΕΦΣΧ ΑΥΣ ΞΛΧΨΕΦΡΑ ΧΨΘΡ ΑΥΣΟΟΩΡΛΑ

ΨΣ ΕΟΟΘΡΛΞΣ ΑΠΦΛΚΕΑΨΦΣ ΧΨΘΡ ΑΥΣΟΟΩΡΛΑ

ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΠΟΤ ΕΚΑΝΕ Ο «ΑΘΕΟΦΟΒΟ΢» ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ ΣΘΝ ΠΕΡΙΟΧΘ

΢Σ΄ ΠΣΟΛΕΜΑΪΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ,ΣΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΣΘ΢ ΚΤΡΘΝΑΪΚΘ΢
Εάν ςτθν μία από τισ δφο εφφορεσ παρακαλάςςιεσ περιοχζσ τθσ Οιβφθσ, τθν Ψριπολίτιδα, είχαμε 3πόλεισ που
απετζλεςαν τθν Ψρίπολθ (Σία, δθλαδι θ ςφγχρονθ Ψρίπολθ, Χαμπράκα και Οζπτισ Πάγκνα), ςτθν άλλθ,
τθν Ξυρθναϊκι είχαμε 5 και γιϋ αυτό τθν εποχι των Υτολεμαίων ονομαηόταν Υεντάπολθ.
Σι 5 πόλεισ ιςαν θ Υτολεμαϊσ, που ιταν το λιμάνι τθσ Βάρκθσ , θ Απολλωνία, το επίνειο τθσ Ξυρινθσ,
θ Ψαφχειρα και θ Βερενίκθ δθλαδι θ ςφγχρονθ Βεγγάηθ .
Θ περιοχι αποτελεί ζνα από τα ςθμαντικότερα μζρθ του ελλθνικοφ αποικιςμοφ και άρχιςε από το 631πΧ με τθν
ίδρυςθ τθσ Ξυρινθσ από Δωριείσ από τθν Κιρα.

Αφοφ λοιπόν φτάςαμε ςτθν Βεγγάηθ, με το ςφικτό πρόγραμμα που είχαμε τθν Βεγγάηθ ουςιαςτικά δεν τθν είδαμε,
γιατί μετά ζνα γερό πρωινό ξεκινιςαμε για τθν Υτολεμαϊδα ςθμερινι Tolmeita ι Tolmeitha παραφκορά του
Tolemaide. Από τθν πόλθ ζχει αναςκαφεί μόνο το 1/10 τθσ ζκταςθσ τθσ.

Θ επίςκεψθ ξεκινάει από τθν κριαμβευτικι αψίδα του Πεγάλου Ξωνςταντίνου ςτο ςταυροδρόμι από όπου ξεκινάει
ο πρϊτοσ cardo(κφριοσ δρόμοσ βορρά-νότου) και ο decumanus ι οδόσ των Πνθμείων (165,16)που είχε ςτοζσ ςτισ
πλευρζσ τθσ και ζφτανε μζχρι ζνα ςταυροδρόμι, το Ψετράπυλο με τον δεφτερο cardo που ςυνικωσ δεν υπάρχει ςε
άλλεσ πόλεισ τθσ εποχισ. Χτα μιςά τθσ οδοφ των Πνθμείων βρίςκουμε τα ερείπια μιασ δεξαμενισ που ζγινε μετά
βυηαντινι εκκλθςία(166).
Υροσ τθν μεριά τθσ κάλαςςασ από το Ψετράπυλο ζφτανε κανείσ ςτο λιμάνι.

Αντίκετα ανεβαίνοντασ τον κφριο δρόμο από εκεί, μετά καμιά 300μζτρα φτάνουμε ςτθν περίφθμθ Βίλλα των
Ξιόνων(167) που θ αρχικι τθσ δομι καταςτράφθκε με τθν εξζγερςθ των Λουδαίων(115-118μΧ) και μετά ζγινε
παλάτι πλοφςιου ντόπιου Φωμαίου με πιςίνα ςτο κζντρο και όλα τα ςζα και μζα όπωσ frigidarium κτλ(168)

Οίγο πιο πάνω είναι θ ελλθνικι αγορά θ οποία ςτθν ςυνζχεια ζγινε Φωμαϊκό φόρουμ.
(169 ) Ξάτω από αυτιν είναι θ μεγαλφτερθ ςτζρνα τθσ Βόρειασ Αφρικισ χωρθτικότθτασ 65000 λίτρων και το νερό
ερχόταν από πθγι ςτα βουνά 25 χιλιόμετρα μακριά με αγωγό και μοιραηόταν ςτθν πόλθ(170) .
Χτον τεράςτιο αυτό λαβυρινκϊδθ χϊρο, που ζχει κατά διαςτιματα τετράγωνεσ οπζσ εξαεριςμοφ(τα μαφρα
ςθμάδια ςτθν 169), είχαν βρεί καταφφγιο και ηοφςαν ςτον ΒϋΥαγκόςμιο πόλεμο Οίβυοι και μπορεί να δει κανείσ
ςτουσ τοίχουσ αφϋενόσ μζν καπνιζσ από τισ φωτιζσ που χρθςιμοποιοφςαν αλλά και τθν επζκταςθ που ζκαναν προσ
τα επάνω οι Φωμαίοι με τοφβλα ςτθν αρχικι ελλθνικι δεξαμενι που ιταν από πζτρεσ (171).

Επιςτρζφοντασ προσ τθν πφλθ βλζπουμε το Ωδείο τθν εποχι των Ελλινων 500 κζςεων, που ζγινε κζατρο τθν εποχι
των Φωμαίων και μετά δεξαμενι νεροφ κατά τουσ βυηαντινοφσ χρόνουσ(172).

Χτο μικρό μουςείο τθσ περιοχισ υπάρχουν μερικά εξαιρετικά ψθφιδωτά όπωσ των 4 εποχϊν από τθν ομϊνυμθ
βίλλα(173) , τθσ Πζδουςασ από τθν βίλλα των Ξιόνων(174), τθσ ςυνομιλίασ με τα ηϊα(175) αλλά και των
ορνίκων(18) και του εξαιρετικοφ ςαργοφ(176) που βλζποντασ τον τόςο ηωντανό ςου ζρχεται να τον βάλεισ ςτθν
ςχάρα να τον ψιςεισ! Επίςθσ και μερικά ψθφιδωτά από εκκλθςίεσ(17)

Ενδιαφζρον επίςθσ είναι το άγαλμα τθσ Αφροδίτθσ με το κεφάλι τθσ Διμθτρασ(177), το ανάγλυφο από τον τάφο
ενόσ μονομάχου(178) αλλά και μερικά εξαιρετικά κομμάτια από ςαρκοφάγουσ.

Ψο άλλο λιμάνι τθσ Υεντάπολθσ είναι ι Απολλωνία(180), ςιμερα Χοφςα, παραφκορά του βυηαντινοφ τοπωνφμιου
Χϊηουςα. Χτθν ςθμερινι κωμόπολθ ηουν ελλθνόφωνοι κρθτικοί μουςουλμάνοι με ονόματα ςε ακθσ, που κατϋ
άλλουσ εξορίςτθκαν εκεί, κάπου 2000 άτομα, ωσ κακοποιά ςτοιχεία από τθν Ψουρκικι διοίκθςθ λίγο πριν τθν ζνωςθ
τθσ Ξριτθσ με τθν Ελλάδα, κατϋ άλλουσ όμωσ ζφυγαν μόνοι τουσ από τα Χανιά και το Φζκυμνο εκείνθ τθν εποχι από
τον φόβο αντιποίνων.
Τπωσ φαίνεται και ςτον χάρτθ ζνα μεγάλο μζροσ του λιμανιοφ βρίςκεται ςιμερα κάτω από τθν κάλαςςα από το
τςουνάμι που ζπλθξε τθν περιοχι από τον ςειςμό τθσ Ξριτθσ τθσ 21 Λουλίου 365 μΧ.
Ζξω από το λιμάνι ςε βάκοσ 5 μζτρων βρίςκεται ναυάγιο ελλθνικοφ πλοίου ονόματι ΘΦΑΞΟΘΧ του Βϋαιϊνα πΧ που
παραμζνει ςτθν άμμο μζχρι να μπορζςουν να φτιάξουν τον κατάλλθλο χϊρο που να μπορεί να τοποκετθκεί χωρίσ
να φκαρεί.

Θ πόλθ ιταν περιτοιχιςμζνθ, με πφργουσ ςτισ 4 γωνίεσ του τετράπλευρου τείχουσ του ΒϋπΧ αιϊνα, για να
προφυλάςςεται από επιδρομζσ των εχκρικϊν φυλϊν και των πειρατϊν.(181-Θ είςοδοσ του αρχαιολογικοφ χϊρου .
Αρ. διακρίνεται μζροσ του πφργου και ςτθν ςυνζχεια το τείχοσ, δεξ. εντόσ του τείχουσ θ δυτικι βαςιλικι, ςτθν
κάλαςςα τα υπολείμματα του λιμανιοφ )

Πζςα ςτθν οχυρωμζνθ πόλθ υπιρχε το μεγαλοπρεπζσ διοικθτιριο ι οικία του περιςτυλίου επί Φωμαίων και
μετά παλάτι του δοφκαεπί Βυηαντινϊν, με πάνω από 100 δωμάτια και ιδιωτικι εκκλθςία.(182 θ βιβλιοκικθ του
παλατιοφ με τισ κικεσ για τουσ παπφρουσ )
Εκτόσ από αυτιν και μια βαςιλικι εκτόσ των τειχϊν, θ πόλθ διακζτει άλλεσ 3 βαςιλικζσ του 5ου μΧ αιϊνα που δεν
είναι γνωςτό που ιςαν αφιερωμζνεσ. Οόγω των μεγαλοπρεπϊν εκκλθςιϊν τθσ τθν αποκαλοφςαν πόλθ των
εκκλθςιϊν.

Χτθν ανατολικι εκκλθςία (183,20) οι κολϊνεσ είναι από Υαριανό μάρμαρο και ζχει κτιςτεί επί βάςθσ ελλθνιςτικισ
ενϊ θ δυτικι(21) και θ κεντρικι (184α) ζχουν επενδυκεί με μάρμαρα τθσ Υροκονιςου(νθςί τθσ Υροποντίδασ) και
τθσ Ξαρφςτου. Ξοντά ςτθν κεντρικι ιςαν και μεγάλεσ κζρμεσ τθσ πόλθσ.(184)

Ψο ελλθνικό κζατρο τθσ πόλθσ 5000 κεατϊν του 1ου αιϊνα μ Χ, είναι ζξω από τα τείχθ τθσ πόλθσ ,ςκαλιςμζνο ςτουσ
βράχουσ.(185)Εδϊ του άρεςε να κάκεται και ρεμβάηει ο Αντονυ Ξουιν όταν ςτθν Απολλωνία γφριηε το Οιοντάρι τθσ
Εριμου.-Σ ΑΚΕΣΦΣΒΣΧ.

ΑΥΣΨΘ ΑΥΣ ΞΨΘΦΛΑ ΨΘΧ ΑΥΣΟΟΩΡΛΑΧ

ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΑΥΣ ΨΘΡ ΒΑΧΛΟΛΞΘ ΧΨΘΡ ΑΥΣΟΟΩΡΛΑ

ΦΩΠΕΛΞΕΧ ΞΣΟΣΡΕΧ ΑΥΣ ΨΘΡ ΕΥΣΧΘ ΑΡΑΨΣΟΛΞΘΧ ΦΩΠΑΛΞΘΧ ΑΩΨΣΞΦΑΨΣΦΛΑΧ ΕΥΑΡΩ ΞΑΛ ΞΑΨΩ

ΑΥΣΟΟΩΡΛΑ

ΧΨΣΛΧΕΛΑ ΑΥΣ ΠΛΑ ΒΑΧΛΟΛΞΘ ΕΞΞΟΘΧΛΑΧ ΨΘΧ ΑΥΣΟΟΩΡΛΑΧ

ΑΥΣΨΘ ΑΥΣ ΨΘΡ ΥΣΟΘ- ΟΛΠΕΡΑ

Θ Απολλωνία ςε προθγοφμενουσ αιϊνεσ από γκραβοφρα όπου διακρίνεται τα καλάςςια τείχθ τθσ πόλθσ

Θ ΝΕΚΡΟΠΟΛΘ

ΑΤΣΘ ΕΙΝΑΙ ΜΘΚΟΤ΢ 5 ΧΛΜ, Θ ΜΕΓΑΛΤΣΕΡΘ ΣΟΤ ΑΡΧΑΙΟΤ ΚΟ΢ΜΟΤ

ΓΞΦΑΒΣΩΦΑ ΨΣΩ 19ΣΩ ΑΛΩΡΣΧ. ΔΛΑΠΣΡΘ ΠΕΧΑ ΧΨΣ ΨΑΦΛΞΣ ΧΩΓΞΦΣΨΘΠΑ ΨΘΧ ΡΕΞΦΣΥΣΟΘΧ

ΑΥΣΨΘ ΨΘΧ ΡΕΞΦΣΥΣΟΘΧ ΨΘΧ ΞΩΦΘΡΘΧ ΑΥΣ ΓΞΦΑΒΣΩΦΑ ΨΣΩ 19ΣΩ ΑΛΩΡΑ.

ΕΧΩΨΕΦΛΞΣ ΨΑΦΛΞΣΩ ΧΩΦΣΩ

ΓΕΡΛΞΘ ΑΥΣΨΘ ΨΘΧ ΡΕΞΦΣΥΣΟΘΧ

ΡΕΞΦΣΥΣΟΘ ΣΛΞΣΓΕΡΕΛΑΞΣΧ ΨΑΦΣΧ

ΕΚΘΕΜΑΣΑ ΣΟΤ ΜΟΤ΢ΕΙΟΤ ΢ΣΘΝ ΣΡΙΠΟΛΘ ΣΟΤ ΛΙΒΤΚΟΤ
ΑΓΑΛΜΑΣΑ ΣΟΤ ΜΟΤ΢ΕΙΟΤ ΚΤΡΘΝΘ΢

ΒΦΕΚΘΞΕ ΥΟΘΚΣΧ ΑΓΑΟΠΑΨΩΡ ΣΥΩΧ ΨΣΩ ΔΛΑ ΑΟΟΑ ΨΑ ΥΕΦΛΧΧΣΨΕΦΑ ΒΦΛΧΞΣΡΨΑΛ ΧΨΣ ΒΦΕΨΑΡΛΞΣ ΠΣΩΧΕΛΣ ΕΛΡΑΛ
« ΑΥΑΟΟΣΨΦΛΩΠΕΡΑ » ΣΥΩΧ ΞΑΡΣΩΡ ΣΛ ΒΦΕΨΑΡΣΛ ΧΕ ΣΟΑ ΨΑ ΠΕΦΘ ΨΣΩ ΞΣΧΠΣΩ ΞΑΛ ΧΨΘΡ ΕΟΟΑΔΑ .ΑΟΟΑ ΞΑΛ
ΨΣ ΥΕΦΛΦΘΠΣ ΑΓΑΟΠΑ ΨΘΧ ΑΦΦΣΔΛΨΘΧ ΑΡΑΔΩΣΠΕΡΘΧ ΑΩΨΣ ΒΦΛΧΞΕΨΑΛ ΧΨΣ ΠΣΩΧΕΛΣ ΨΘΧ ΦΩΠΘΧ.

ΑΡΔΦΛΑΡΣΧ ΞΑΛ ΞΕΦΑΟΘ ΨΣΩ ΑΡΔΦΛΑΡΣΩ

ΑΓΑΟΠΑΨΑ ΨΣΩ ΑΥΣΟΟΩΡΑ ΑΥΣ ΨΣ ΠΣΩΧΕΛΣ ΨΘΧ ΞΩΦΘΡΘΧ

ΛΧΛΔΑ ΔΕΣΩΧΑ ΑΓΦΣΨΕΦΑ ΞΑΛ ΑΚΘΡΑ

ΔΕ΢ΛΑ Σ ΠΕΓΑΧ ΑΟΕ΢ΑΡΔΦΣΧ ΧΕ ΧΥΑΡΛΑ ΣΟΣΓΩΠΡΘ ΑΥΣΔΣΧΘ.

ΑΦΛΧΨΕΦΑ Θ ΠΩΚ. ΞΩΦΘΡΘ ΧΨΣ ΠΕΧΣΡ Θ ΚΕΑ ΛΧΛΔΑ ΒΦΕΦΣΞΦΑΨΣΩΧΑ ΔΕ΢ΛΑ ΧΑΨΩΦΣΧ.

Θ ΠΣΩΧΑ ΞΟΕΛΩ ΞΑΨΩ ΧΕ ΑΟΟΘ ΑΥΣΨΘ ΕΟΟΘΡΛΞΣ ΑΓΑΟΠΑ ΠΕ ΕΡΨΩΥΩΧΛΑΞΕΧ ΥΨΩΧΩΧΕΛΧ ΨΣΩ ΩΦΑΧΠΑΨΣΧ

ΞΕΦΑΟΘ ΑΚΘΡΑΧ ΠΕ ΞΣΦΛΡΚΛΑΞΣ ΞΦΑΡΣΧ -ΔΕ΢ΛΑ Σ ΔΘΠΣΧΚΕΡΘΧ

ΠΥΣΩΧΨΣ ΑΡΔΦΣΧ ΑΥΣ ΨΣ ΡΑΣ ΑΥΣΟΟΩΡΑ ΔΕ΢ΛΑ ΑΡΨΩΡΛΣΧ ΥΛΣΧ.

ΗΕΩΧ

ΥΕΦΧΕΦΣΡΘ

ΣΛ ΨΦΕΛΧ ΧΑΦΛΨΕΧ

ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΓΟΩΥΨΛΞΘ - ΞΕΦΑΟΘ ΑΥΣ ΠΥΦΣΩΨΗΣ

Σ ΥΑΡ ΥΑΛΗΣΡΨΑΧ ΨΣΡ ΑΩΟΣ ΨΣΩ

ΥΛΚΑΡΣΡ Θ ΑΦΦΣΔΛΨΘ Ι Θ ΟΩΔΛΑ

ΑΦΛΧΨΕΦΑ ΡΛΞΘ ΞΑΛ ΔΛΣΡΩΧΣΧ

ΧΑΠΥΛΡΑ Θ ΧΩΗΩΓΣΧ ΨΣΩ ΑΡΔΦΛΑΡΣΩ

ΦΩΠΕΛΞΣ ΨΘΦΛΔΩΨΣ ΧΨΣ ΠΣΩΧΕΛΣ ΨΦΛΥΣΟΘΧ ΑΥΣ ΨΘΡ ΞΩΦΘΡΘ

ΨΘΦΛΔΩΨΣ ΑΥΣ ΨΘΡ ΞΩΦΘΡΘ

ΠΣΦΦΘ ΕΟΟΘΡΣΧ

Σ ΚΘΧΕΑΧ ΧΞΣΨΩΡΕΛ ΨΣΡ ΠΛΡΩΨΑΩΦΣ

ΗΕΩΧ

ΟΕΥΨΣΠΕΦΕΛΑ ΨΘΦΛΔΩΨΣΩ ΔΑΥΕΔΣΩ

ΨΘΦΛΔΩΨΣ ΠΕ ΨΛΧ ΨΦΕΛΧ ΧΑΦΛΨΕΧ

ΟΕΥΨΣΠΕΦΕΛΑ ΨΘΦΛΔΩΨΣΩ ΔΑΥΕΔΣΩ

Θ ΥΕΦΧΕΦΣΡΘ ΧΕ ΔΩΣ ΔΛΑΦΣΦΕΨΛΞΕΧ ΧΨΑΧΕΛΧ

ΧΨΣΛΧΕΛΣ ΠΑΦΠΑΦΛΡΣΩ ΕΓΧΑΦΑΞΨΣΩ ΑΥΣ ΨΘΡ ΑΥΣΟΟΩΡΛΑ -ΒΦΛΧΞΕΨΑΛ ΧΕ ΔΑΥΕΔΣ ΨΘΧ ΥΣΟΘΧ

ΑΥΕΛΞΣΡΛΧΘ ΠΕ ΨΕΚΦΛΥΥΣ ΥΛΚΑΡΣΡ Θ ΣΟΩΠΥΛΑΞΕΧ ΡΛΞΕΧ ΨΣΩ ΑΦΞΕΧΛΟΑ Δ'

ΕΟΟΘΡΛΞΘ ΓΦΑΦΘ ΕΥΛ ΠΑΦΠΑΦΛΡΣΩ ΕΓΓΦΑΠΠΑΨΣΩ ΠΕΟΟΣΩΧ

ΓΣΦΓΣΡΑ

ΑΓΑΟΠΑΨΑ ΨΣΩ ΠΣΩΧΕΛΣΩ ΧΕ ΓΕΡΛΞΘ ΑΥΣΨΘ
ΧΕ ΟΕΥΨΣΠΕΦΕΛΑ ΧΕΦΛΣΩ

Θ ΞΣΩΞΣΩΒΑΓΛΑ ΨΘΧ ΑΚΘΡΑΧ

ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΑ ΨΣΩ ΠΣΩΧΕΛΣΩ ΞΣΥΘΞΑΡ ΨΑ ΞΕΦΑΟΛΑ ΨΩΡ ΑΓΑΟΠΑΨΩΡ ΓΛΑ ΡΑ ΠΘΡ ΞΟΕΒΣΩΡ ΨΑ ΩΥΣΟΣΛΥΑ
ΑΓΑΟΠΑΨΑ. …. ΛΔΛΣΨΩΥΣΧ ΨΦΣΥΣΧ ΦΩΟΑ΢ΘΧ..!!!

ΧΦΛΓΓΑ ΨΩΡ ΡΑ΢ΛΩΡ ΧΨΘΡ ΨΦΛΥΣΟΘ ΨΣΩ ΟΛΒΩΞΣΩ ΑΥΣ ΨΘΡ ΞΩΦΘΡΘ . ΒΦΛΧΞΣΩΠΕ ΣΠΣΛΣ ΧΨΣ ΠΣΩΧΕΛΣ ΨΩΡ ΔΕΟΦΩΡ. Θ
ΧΦΛ΢ ΨΘΧ ΣΥΣΛΑΧ ΨΣ ΑΛΡΛΓΠΑ ΕΟΩΧΕ Σ ΣΛΔΛΥΣΔΑΧ.

ΞΣΛΠΘΧΣΩ ΥΕΦΧΕΦΣΡΘ ΧΨΘΡ ΑΓΞΑΟΛΑ ΨΘΧ ΓΘΧ …

ΠΛΑ ΕΦΓΑΧΛΑ ΨΣΩ ΑΦΧΑΛΣΓΡΩΠΩΡΑ -2009
και Β ζκδοςθ 2014

ΒΛΒΟΛΣΓΦΑΦΛΑ – ΥΘΓΕΧ- ΦΩΨΣΓΦΑΦΛΕΧ
ΘΡΟΔΟΣΟ΢, Ι΢ΣΟΡΙΑΙ, Δ' ΒΙΒΛΙΟ (ΜΕΛΠΟΜΕΝΘ), § 150
΢ΤΝΕΝΣΕΤΞΘ ΜΕ ΣΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟ MARIO LUNI
ΆΡΘΡΟ ΓΙΑ ΣΘΝ ΚΤΡΘΝΘ CYRENE AND THE CYRENAICA BY JONA LENDERING
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ -CHRISTOPHER BENNETT
PTOLEMY VIII- EUERGETES II
THE HOUSE OF PTOLEMY,BY E. R. BEVAN
ΠΙΝΔΑΡΟ΢- ΠΤΘΙΑ
ΠΑΝΟΡΜΙΟ - ΦΛΙΚΡ -ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ
΢ΣΘΒΕΝ ΑΡΝΟΛΝΣ
« ΣΕΜΕΧΟΤ» CO. ΛΙΒΤΘ΢
Θ4 ΘΑΡΡΤ.COM CHRISTIAN
ΣΟΞΟΛΤΡΟ΢
ΟΡΓΑΝΙ΢ΜΟ΢- ΛΙΒΤΟ΢ΒΙΚΙΠΑΙΔΙΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΚΑΙ ΑΓΓΛΟΦΩΝΘ
ΕΒΡΑΪΚΘ ΕΓΚΤΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ 2009
HELLENIKA .DE
ΚΑΘ. Ι΢ΣΟΡΙΑ΢ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ΢ - ΕΠ.ΒΡΑΝΟΠΟΤΛΟ΢.
ΔΙΕΤΚΡΙΝΙ΢ΣΘΚΕ΢ ΛΕΗΑΝΣΕ΢ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΤΣΟΠΣΘ ΑΘΕΟΦΟΒΟ
ΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ΢ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕ΢ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΕ΢

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful