You are on page 1of 24

SULIT

LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
SIJIL PELAJARAN
MALAYSIA 2OII
SEJARAH
Kertas I
Nov./Dis.
1
jam
1249n
t.
2.
3.
Satu
jam
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.
Jawab semua soalan.
Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan,
iaituA, B, C danD. Bagi setiap
soalan, pilih satu
jawapan
sahaja. Hitamkan jawapan
anda pada kertas jawapin
obj ektif y an g dis ediakan.
Jika anda hendak menukar jawapan,
padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian
hitamkan
jawapan
yang baharu.
Kertas soalan ini mengandungi 14 halaman bercetak dan 2halaman tidak bercetak.
[Lihat
halaman sebelah
4.
totafayw
124911 @ 2oll Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
iltililililililflil]lll
www.myschoolchildren.com
more examination papers at :
LPKPM SPM 2011 SEJARAH KERTAS 1, 2
SULIT
2
t14gl
1 Setiap negara kota dalam tamadun Mesopotamia mempunyai pintu gerbang yang
pelbagai bentuk.
Apakah kepentingan pintu gerbang dalam tamadun tersebut?
A Lambang kekayaan
B Panduan laluan kapal
C Sempadan empayar
D Simbol keagamaan
2 Apakah sumbangan Imhotep terhadap Tamadun Mesir
purba?
A Memperkenalkan teknik pembinaan bangunan
B Memajukan teknologi bidang pertanian
C Menggubal undang-undang
D Mencipta sistem tulisan
3 Negara berikut mengamalkan sistem pemerintahan demokrasi yang diwarisi daripada
Tamadun Yunani.
.
Malaysia
.
Indonesia
.
Amerika Syarikat
Apakah ciri demokrasi yang diamalkan oleh negara tersebut?
A Perdana Menteri mengetuai negara
B Rakyat diberi hak memilih pemimpin
C Dewan Senat meluluskan undang-undang
D Ahli Dewan Perhimpunan dilantik oleh ketua negara
4 Pada tahun 509 S.M., Rom mengamalkan sistem pemerintahan republik yang
ditadbir oleh dua orang konsul.
Mengapakah dua orang konsul tersebut dilantik?
A Memudahkan perluasan empayar
B Mengukuhkan hubungan luar
C Menghalang pemusatan kuasa
D Memilih pemimpin berwibawa
l249ll @ 20ll Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
www.myschoolchildren.com
more examination papers at :
SULIT
3
5 Rajah berikut menunjukkan tahap perkembangan
awal di Asia Tenggara.
1249tL
sesebuah pelabuhan
dalam kerajaan
Pelabuhan X dalam rajah tersebut ialah
A pelabuhan
bandar
B pelabuhan nelayan
C pelabuhan kerajaan
D pelabuhan bebas
Gambar berikut menunjukkan candi Angkor wat di Kemboja.
Mengapakah kerajaan Angkor membina candi tersebut?
A Sebagai pusat kegiatan perdagangan
B Menjadi pusat pentadbiran
C Lambang penguasaan alam semesta
D Memperkukuh sistem pertahanan negara
Mengapakah Nabi Muhammad sAw digelar sebagai al-Amin?
A Keturunan baginda dihormati
B Memilikikebijaksanaan
C Berpengalaman luas
D Sentiasa dipercayai
[Lihat
halaman sebelah
SULIT
1249ll @ 201I Hak cipta Kerajaan Malaysia
www.myschoolchildren.com
w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
more examination papers at :
SULIT
4
n4gn
8 Antara yang berikut, yang manakah berkaitan dengan masyarakat Arab Jahiliah?
I Menghalalkan amalan riba
tr Menjalankan pemerintahan berpusat
ru Menjalin kerjasama antara kabilah
IV Mengamalkan perkahwinan bebas
A IdanII
B IdanIV
C II dan III
D III dan IV
9 Nabi Muhammad SAW berjaya membuka semula kota Makkah pada tahun
630 Masihi bersamaan tahun 8 Hijrah.
Apakah peristiwa yang mempercepatkan pembukaan semula kota tersebut?
A Perluasan kegiatan tentera
Quraisy
B Penguasaan ekonomi oleh Rom
C Penawanan kafilah perdagangan Parsi
D Pembunuhan seorang anggota Bani Khuzaah
10 Apakah kepentingan Piagam Madinah yang dirangka oleh Nabi Muhammad SAW
pada tahun 622 Masihi?
A Memberi panduan pemerintahan negara
B Melindungi tradisi masyarakat Arab
C Menamatkan permusuhan dengan Rom
D Menyediakan strategi menghadapi ancaman
Quraisy
Makkah
11 Dasar sosial Islam yang diamalkan kerajaan Turki Uthmaniyah telah menarik minat
orang Kristian di Eropah untuk memeluk Islam.
Apakah aspek yang ditekankan dalam dasar tersebut?
A Warisan bangsa
B Jurai keturunan
C Pengumpulan kekayaan
D Kecemerlangan individu
1249ll @ 2otl Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
www.myschoolchildren.com
more examination papers at :
SULIT
s
D4g1
12 Apakah pembaharuan yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar al-Siddiq
dalam sistem pertahanan negara?
A Menyediakan pakaian seragam tentera
B Membentuk tentera sukarela
C Memperkukuh tentera laut
D Memperkenalkan gaji untuk tentera
13 Wilayah berikut termasuk dalam jajahan
takluk Kesultanan Melayu Melaka.
a
Aru
Siak
Rokan
a
a
Apakah usaha sultan Melaka untuk memperkukuh kedudukan Islam
di wilayah tersebut?
A Membina institusi pendidikan
B Melatih pendakwah tempatan
C Mendirikan pusat penterjemahan
D Menghantar ulama mengajar agama
14 Ajaran Islam disebarkan dalam kalangan masyarakat Asia Tenggara secara aman
dan tertib.
Keadaan tersebut berlaku kerana masyarakat Asia Tenggara
A sedia menerima perubahan
B tabah menghadapi cabaran
C bersepakat dalam perjuangan
D bekerjasama untuk kesejahteraan
15 Sekolah pondok merupakan institusi pendidikan penting di Tanah Melayu pada
abad ke-17 .
Pernyataan manakah yang berkaitan dengan institusi tersebut?
A Peperiksaan secara berpusat
B Waktu pembelaj aran tidak terbatas
C Mufti mengawal sukatan pelajaran
D Bangunan dibina oleh pemerintah
[Lihat
halaman sebelah
SULIT 124911 @ 2otl Hak cipta Kerajaan Malaysia
www.myschoolchildren.com
w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
more examination papers at :
SULIT
6
D4g1
16 Jadual berikut berkaitan dengan tokoh ulama yang terdapat di negarakita.
Tokoh Ulama
Negeri
Tuk Pulai Condong Kelantan
Tuk Ku Pulau Manis Terengganu
Apakah peranan tokoh ulama tersebut?
A Menasihati sultan
B Mengawal adat istiadat
C Menguatkuasakan undang-undang
D Mengetuai pentadbiran wilayah
17 Pada abad ke-16, Gerakan Reformation berlaku di Eropah Barat.
Apakah bidang yang berkaitan dengan gerakan tersebut?
A Politik
B Agama
C Kewangan
D Pendidikan
18 Sistem feudal yang diamalkan pada awal Zaman Pertengahan di Eropah mempunyai
persamaan dengan sistem feudal yang diamalkan dalam masyarakat
Melayu tradisional.
Apakah persamaan tersebut?
A Raja pemilik tanah secara mutlak
B Golongan agama menerajui pentadbiran
C Petani berpeluang meningkatkan status sosial
D Rakyat berhak memilih pemerintah
l,249ll @ 2011 Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT
www.myschoolchildren.com
more examination papers at :
SULIT
t249lt
19 Antara yang berikut, bank manakah yang ditubuhkan oleh pemodal tempatan
di Tanah Melayu?
I Mercantile Bank
tr Kwong Yik Bank
III Ban Hin Lee Bank
IV The Chartered Bank
A IdanII
B IdanIV
C II dan III
D III dan IV
20 Apakah kesan peristiwa berikut?
Tahun Peristiwa
t897 British menubuhkan Lembaga Pesuruhjaya Wang
di bawah Ordinan XIII
A Mata wang tradisional terhapus
B Nilai mata wang merosot
C Pinjaman wang sukar diperoleh
D Penggunaan wang asing dibenarkan
2l Jadual berikut berkaitan dengan kejayaan Jepun dalam bidang ketenteraan.
Thhun Kejayaan
1895 Menewaskan China
1 905 Menewaskan Rusia
Apakah kesan kejayaan tersebut terhadap Asia Tenggara?
A Pengukuhan sistem pertahanan
B Perluasan kawasan pemerintahan
C Kemunculansemangatnasionalisme
D Kemantapan kuasa pemerintah tempatan
[Lihat
halaman sebelah
SULIT
1249ll o 20t l Hak cipta Kerajaan Malaysia
www.myschoolchildren.com
w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
more examination papers at :
SULIT
22 X dalam rajah
8
berikut adalah pertubuhan nasionalisme tahap
1249n
awal di Burma.
Apakah X?
A Liga Antipemisahan
B Persatuan Belia Buddha
C Liga Pembebasan Rakyat AntiFasis
D Parti Dobama Asiayone
23 Rajah berikut menerangkan perubahan jawatan
Tok Janggut di Kelantan.
Apakah peristiwa yang menyebabkan perubahan tersebut?
A Pembunuhan Penasihat British
B Perluasan kuasa British
C Penawanan Pasir Puteh
D Pengunduran tentera Siam
24 Novel berikut adalah karya Ishak Haji Muhammad (Pak Sako).
.
Anak Mat Lela Gila
.
Putera Gunung Tahan
Apakah persamaan tema dalam novel tersebut?
A Menghargai warisan bangsa
B Menghargai sumbangan tokoh
C Kepentingan pendidikan moden
D Cinta akan tanah air
Ditubuhkan pada tahun 1906
Menggunakan isu kasut
Pemimpin Tempatan Perdana Menteri
l249ll @ 2otl Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT
www.myschoolchildren.com
more examination papers at :
SULIT
1249n
25 Senarai berikut adalah undang-undang tubuh kerajaan Melayu.
.
Undang-undang Tubuh Kerajaan Johor 1895
.
Undang-undang Tubuh Kerajaan Terengganu 1911
Mengapakah undang-undang tersebut digubal?
A Meningkatkankecekapanpemerintah
B Membentukpentadbirandemokratik
C Memperkukuh sistem pertahanan
D Mengekalkan kedaulatan negeri
26 Tokoh berikut telah berjaya menyatukan negara masing-masing pada abad ke-19.
.
Count Camillo Bensor di Cavour - Itali
.
Otto Eduard von Bismarck - Jerman
Bagaimanakah mereka berjaya melakukan penyatuan tersebut?
A Mewujudkan pakatan strategik
B Menyekat pengaruh agama
C Mengamalkan realpolitik
D Melaksanakan sistem perundingan
27 Mengapakah Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) ditubuhkan pada
tahun 1946?
A Mengeratkan perpaduan pelbagai kaum
B Menentang pelaksanaan Malayan Union
C Memperjuangkan kemerdekaan Tanah Melayu
D Mengimbangi kemajuan ekonomi antara rakyat
28 Malayan Union memperkenalkan prinsip keraky atan
jus
soli.
Mengapakah orang Melayu menentang prinsip kerakyatan tersebut?
A Menggugat kedudukan raja
B Memusnahkan status quo
C Pembentukan pelbagai budaya
D Penghapusan ekonomi tradisional
[Lihat
halaman sebelah
SULIT
124911 @ 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia
www.myschoolchildren.com
w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
more examination papers at :
SULIT
t249tl
29 Mengapakah sistem berikut diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu?
Tahun Perkara
1951 Sistem Ahli diperkenalkan
A Merangka perlembagaan baru
B Membincangkansyaratkewarganegaraan
C Melatih penduduk tempatan berkerajaan sendiri
D Melaksanakan pilihan ruyaumum
30 Tokoh berikut telah dilantik memegang portfolio dalam Sistem Ahli pada
tahun 195 1 .
.
Dato' Onn bin Jaafar
.
Dr. Lee Tiang Keng
.
Dato' E.E.C. Thuraisingam
Apakah persamaan tugas mereka dalam sistem tersebut?
A Menasih att raja dalam pentadbiran
B Mencadangkan undang-undang
C Merangka sistem pendidikan
D Memajukan kegiatan ekonomi
31 Jadual berikut berkaitan dengan keadaan hubungan antata Malaysia dengan
Indonesia pada peringkat awal penubuhan Malaysia.
Tarikh
Peristiwa
20 Januari 1963 Indonesia mengumumkan kempen
Ganyang Malaysia
Bagaimanakah kempen tersebut dilaksanakan?
A Mempererat hubungan dengan Filipina
B Melakukan serangan dari udara
C Melawat ke negara Afro-Asia
D Menyokong parti
Pembangkang
10
t249ll @ 2011 Hak cipta Kerajaan Malavsia
SULIT
www.myschoolchildren.com
more examination papers at :
Negeri Yang Menyokong
Gagasan Malaysia
Singapura
Sarawak
SULIT
32 Rajah berikut
t249tL
Mengapakah negeri tersebut menyokong gagasan Malaysia?
A Menamatkan ancaman komunis
B Memperkukuh amalan demokrasi
C Mengelakkan campur tangan asing
D Memenuhi desakan penduduk tempatan
33 Pilihan taya kecil diadakan di mana-mana kawasan di negara kita sekiranya
wakil rakyat
A meninggal dunia
B dipecat dari parti
C menyertai parti lain
D hilang sokongan
34 Jadual berikut menerangkan
jenis
undang-undang yang terdapat di negara kita.
Jenis Undang-undang Keterangan
Enakmen Dibuat oleh Dewan Undangan Negeri
x
Dibuat oleh Dewan Undangan Negeri
Sabah dan Sarawak
Apakah X?
A Kanun
B Piagam
C Ordinan
D Akta
[Lihat
halaman sebelah
SULIT
11
berkaitan dengan pembentukan Malaysia.
1249ll @ 201I Hak cipta Kerajaan Malaysia
www.myschoolchildren.com
w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
more examination papers at :
SULIT
35
Seorang
rakyat
t2
Malaysia
menghadapi
masalah
berikut:
1249/1
Dalam
sistem
pilihan
ruyadi
Malaysia,
individu
terbabit
dengan
masalah
tidak
berhak
di atas
A
menganggotai
parri
politik
B
membuang
undi
C
menyediakan
manifesto
D
menjadi
calon
pilihan
raya
Rancangan
Malaya
Pertama
dilaksanakan
pada
tahun
rg56hingga
1960.
Apakah
matlamat
rancangan
tersebut?
A
Membangunkan
kawasan
luar
bandar
B
Menyusun
semula
sistem
pendidikan
c Memajukan
sektor
perindustrian
berat
D
Memperkukuh
sistem
pertahanan
negara
flXi:llil
ffi;lrffff,irkenalkan
prosram
pembansunan
in-situ
merarui
Dasar
Apakah
tujuan
program
tersebut?
A
Membuka
petempatan
baru
B
Menambah
peluang
pekerjaan
C
Memperkemas
sistem
pemasaran
D
Memurihkan
kawasan
berproduktiviti
rendah
36
37
Disabitkan
dengan
kesalahan
jenayah
or.rrluiil**
Diisytiharkan
muflis
1249/l
a 2on Hak cipra
Kerajaan
Matavsia
SULIT
www.myschoolchildren.com
more examination papers at :
SULIT
13
1249/1
38 Gambar berikut menunjukkan penderitaan yang dialami rakyat Palestin akibat
kekejaman tentera Israel.
Bagaimanakah Malaysia membantu untuk mengurangkan penderitaan tersebut?
A Menghantar bantuan ketenteraan
B Menganjurkanpersidanganantarabangsa
C Meningkatkan kerjasama kebudayaan
D Menambah pelaburan pelbagai sektor
39 Apakah kesan peperangan berikut terhadap Eropah?
Tahun Peperangan
t9t4-1918 Perang Dunia Pertama
A Keperluan bahan mentah meningkat
B Kerjasama antara etnik diperkukuh
C Pakatan tentera dibentuk
D Pemerintahan beraja tamat
[Lihat
halaman sebelah
SULIT 124911 @ 2011 Hak cipta Kerajaan Malaysia
www.myschoolchildren.com
w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
more examination papers at :
SULIT t4
40 Jadual berikut berkaitan dengan Dasar Luar Malaysia Tahap 1.
Dasar Luar Malaysia
.
Dasar Pro-Barat
Tahap 1
(1957 -1970)
I
.
Dasar berbaik-baik dengan negara
jiran
dan negara Komanwel
Mengapakah Malaysia mengamalkan dasar tersebut?
I Keperluan pasaran
tr Sikap diskriminasi
m Persamaan ideologi
[V Ancaman keselamatan
A IdanII
B IdanIV
C II dan III
D III dan IV
KERTAS SOALAN TAMAT
1249n
1249/'/-, o 2011 Hak cipta Kerajaan Malaysia
SULIT
www.myschoolchildren.com
more examination papers at :
SULIT
NO. KAD PENGENALAN
ANGKA GILIRAN
tuta{aysio
LEMBAGA PEPERIKSAAN
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Dua
jam
tiga puluh minit
SIJIL PE,LAJARAN MALAYSIA 2OII
SEJARAH
Kertas 2
Nov./Dis.
jam
t249t2
,l
o2
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Tulis nombor kad pengenalan dan angka
giliran anda pada petak yang disediakan.
Kertas soalan ini mengandungi dua
bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.
Jawab semua soalan dalam Bahagian A
dan tiga soalan daripada Bahagian B.
Jawapan bagi Bahagian A hendaklah
ditulis pada ruang yang disediakan dalam
kertas soalan.
Jawapan bagi Bahagian B hendaklah
ditulis dalam buku
j
awapan yang
dibekalkan oleh Pengawas Peperiksaan.
Sekiranya buku
jawapan
tidak mencukupi,
sila dapatkan helaian tambahan daripada
pengawas peperiksaan.
Ceraikan Bahagian B daripada kertas
soalan ini. Ikat buku
jawapan
bersama-
sama kertas soalan ini dan serahkan
kepada Pengawas Peperiksaan pada akhir
peperiksaan.
Markah yang diperuntukkctn bagi setiap
soalan atau ceraian soalan ditunjukkan
dalam kurungan.
U ntuk Ke gunaan Peme riksa
Kod Pemeriksa:
Bahagian Soalan
Markah
Penuh
Markah
Diperoleh
A
1 10
2 10
.t
J 10
4 10
B
5 20
6 20
7 20
8 20
9 20
Jumlah
100
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Kertas soalan ini mengandungi 10 halaman bercetak dan 2halaman tidak bercetak.
[Lihat
halaman sebelah
L24912 @ 20t I Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT
ilt Iilililtillililllllllllil
www.myschoolchildren.com
w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
more examination papers at :
SULIT
Gambar berikut
Tamadun Indus.
)
Bahagian A
140
markahl
Jawab semua soalan.
menunjukkan tapak dua buah
1249t2
bandar terancang dalam
(a) Senaraikan dua contoh bandar terancang dalam tamadun tersebut.
(i)
(ii)
[2
markah]
(b) Nyatakan ciri bandar terancang dalam tamadun tersebut.
(i)
(ii)
(c) Padapandangan anda,
bandar terancang?
[2
markah]
mengapakah masyarakat Tamadun Indus mampu membina
(i)
(ii)
12
markahl
124912 o 2011 Hak cipta Kerajaan Malaysia SULIT
www.myschoolchildren.com
more examination papers at :
SULIT 3
@
Berdasarkan pengetahuan anda, apakah kesan
terhadap kehidupan manusia?
1249t2
pembinaan bandar terancang
(e)
(i)
(ii
)
(i)
t;;;;i;ij
Adakah bandar di daerah atau kawasan tempat tinggal anda dibina secara
terancang?
fl
markah]
(ii) Beri alasan anda.
fl
markah)
[Lihat
halaman sebelah
SULIT
124912 o 2011 Hak Cipta Kerajaan Malaysia
www.myschoolchildren.com
w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
more examination papers at :
SULIT 4 T24912
2 Pendidikan formal telah berkembang pesat dalam kalangan masyarakat Melayu
di Tanah Melayu selepas kedatangan Islam.
(a) Apakah yang anda faham tentang pendidikan formal?
(b) Nyatakan dua ilmu Islam yang diajar dalam pendidikan formal
tradisional.
ll
markah)
masyarakat Melayu
(i)
(ii
)
(c)
12
markahl
pendidikan formal Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah
masyarakat Melayu berkembang selepas kedatangan Islam?
(i)
( ii)
[2
markah]
@
Pada pandangan anda, mengapakah pendidikan formal penting dalam kehidupan
manusia sepanjan g zaman?
(i)
(ii)
(iii
)
13
markahl
(e) Apakah kesan terhadap negara sekiranya rakyat tidak mendapat pendidikan
yang sempurna?
(i)
(ii)
[2
markah]
124912 @ 201I Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
www.myschoolchildren.com
more examination papers at :
SULIT
3 Berikut adalah lirik
5
lagu kebangs aan negara kita.
Negaraku
Tanah tump ahny a darahku
Rakyat hidup bersatu dan maju
Rahmat bahagia
Tuhan kurniakan
Raja kita selamat bertakhta
Rahmat bahagia
Tuhan kurniakan
Raja kita selamat bertakhta
t249t2
(a) Apakah tajuk lagu kebangsaan negara kita?
ll
markahl
(b) Bagaimanakah anda menghormati lagu tersebut ketika dinyanyikan?
(i)
(ii)
(c)
12
markahl
anda,
jelaskan
mesej yang terkandung dalam lirik Berdasarkan pemahaman
lagu tersebut.
12
markahl
@
Seb agai warg anegara Malaysia, bagaimanakah anda berusaha untuk
melaksanakan mesej di 3(c) dengan berkesan?
(i)
(ii
)
(i)
(ii)
l2
markahl
[Lihat
halaman sebelah
SULIT
124912 @ 2ol1 Hak cipta Kerajaan Malaysia
www.myschoolchildren.com
w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
more examination papers at :
SULIT
6
(e) Sebagai wargane gara yang patriotik, apakah
lagu kebangsaan kita berkumandan
o?
1249t2
perasaan anda ketika mendengar
fl
markah]
Beri dua alasan mengapa anda berperasaan demikian.
(i)
(ii
)
12
markah)
124912 @ 2oll Hak Cipta Kerajaan Malaysia SULIT
www.myschoolchildren.com
more examination papers at :
SULIT
4 Negara kita menjadi tumpuan
(a) Mengapakah negara kita
7
buruh luar sejak kurun ke- 19 hingga kini.
menjadi tumpuan buruh luar pada kurun ke-19?
1249t2
(i)
(i i)
(b) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,
terhadap negara kita sebelum merdeka?
12
markah)
apakah kesan kedatangan buruh luar
(i)
(ii)
[2
markah)
(c) Pada pandangan anda, mengapakah selepas merdeka sehingga kini, negara kita
masih lagi menjadi tumpuan buruh warga asing?
(i)
( ii)
12
markahl
(d) Apakah kesan baik dan kesan buruk kedatangan warga asing ke negara kita seperti
yang anda lihat sejak kebelakangan ini?
Kesan baik :
(i)
(i i)
12
markah)
Kesan buruk :
(i)
(ii)
[2
markah)
[Lihat
halaman sebelah
SULIT
124912 o 2011 Hak cipta Kerajaan Malaysia
www.myschoolchildren.com
w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
more examination papers at :
SULIT 8
HALAMAN KOSONG
124912
124912 o 201I Hak cipta Kerajaan Malaysia
SULIT
www.myschoolchildren.com
more examination papers at :
SULIT 9
Bahagian B
f6O
markahl
Jawab tiga soalan sahaja.
Jelaskan latar belakang pembentukan kerajaan Bani Umaiyah.
1249t2
s (a)
(b)
(c)
14
markahl
Terangkan sumbangan kerajaan tersebut kepada tamadun dunia.
l0
markahl
Berdasarkan pengkajian anda terhadap kegemilangan kerajaan Bani Umaiyah,
terangkan iktibar yang boleh diambil untuk menjadikan negara dan bangsa
Malaysia lebih gemilang pada masa akan datang.
[6
markah)
British telah memperkenalkan tanaman getah sebagai tanaman komersil
di negara kita pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.
(a) Terangkan faktor kemajuan tanaman tersebut.
[10
markah)
(b) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah orang Melayu tidak
melibatkan diri dalam penanaman getah secara besar-besaran pada zaman
penjajahan British di Tanah Melayu?
[6
markah]
(c) Pada pendapat anda, mengapakah perusahaan getah penting kepada
negara kita?
14
markahl
Penjajah Barat telah bertapak di negara kita sejak tahun l51l sehingga tahun 1957.
Qa)
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, terangkan sebab negara kita dijajah oleh
penjajah Barat.
(b) Pada pandangan anda, mengapakah kita
daripada dijajah?
[8
markahT
perlu mempertahankan negara kita
[6
markah]
(c) Sebagai wargane gata Malaysia yang cintakan negara,
jelaskan persiapan yang
anda mesti lakukan untuk mempertahankan negara kita daripada sebarang bentuk
penjajahan pada masa hadapan.
16
markahl
[Lihat
halaman sebelah
SULIT
124912 o 201I uak cipta Kera3aan Malaysia
www.myschoolchildren.com
w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
more examination papers at :
SULIT 10 1249t2
8 Gambar berikut menunjukkan penentangan terhadap tindakan British melaksanakan
Malayan Union.
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda,
jelaskan
muslihat British melaksanakan
Malayan Union di Tanah Melayu.
18
markah,l
Terangkan sebab orang Melayu menentang Malayan Union.
16
markahl
Sekiranya anda sebagai pemimpin pada waktu itu, bagaimanakah anda menentang
pelaksanaan Malayan Union?
16
markahl
Setelah mencapai kemerdekaan, Malaysia telah menyertai dan bergiat secara aktif
dalam pertubuhan antatabangsa seperi Komanwel, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu
(PBB), Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM), Kumpulan Selatan-Selatan
dan Pertubuhan Persidangan Islam (OIC).
(ct) Terangkan manfaat yang Malaysia peroleh melalui penyertaan dalam
pertubuhan antarabangsa di atas.
16
markahl
(b) Terangkan sumbangan Malaysia untuk keamanan dan kesejahteraan dunia
melalui pertubuhan antarabangsa di atas. [8
markah]
(c) Anda adalah sebahagian daripada generasi muda warga dunia yang cintakan
keamanan dan kesejahteraan. Nyatakan harapan anda kepada pemimpin
dunia supaya keamanan dan kesejahteraan dunia berkekalan.
16
mctrkahl
KERTAS SOALAN TAMAT
(a)
(b)
(c)
124912 o 2011 Hak cipta Kerajaan Malaysia
SULIT
www.myschoolchildren.com
more examination papers at :