Aditz trinkoak

:
INDIKATIBOA:ORAINA NOR IBILI ETORRI nabil nator dabil dator gabiltza gatoz zabiltza zatoz zabiltzate zatozte dabiltza datoz

EGON nago dago gaude zaude zaudete daude

JOAN noa doa goaz zoaz zoazte doaz

EDUKI dau(z)kat dau(z)ka dau(z)kagu dau(z)kazu dau(z)kazue dau(z)kate

INDIKATIBOA:ORAINA NOR-NORK EKARRI ERAMAN dakar(tza)t darama(tza)t dakar(tza) darama(tza) dakar(tza)gu darama(tza)gu dakar(tza)zu darama(tza)zu dakar(tza)zue darama(tza)zue dakar(tza)te darama(tza)te

JAKIN daki(zki)t daki(zki) daki(zki)gu daki(zki)zu daki(zki)zue daki(zki)te

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful