2.0 2.

1

ANALISIS DAN TAFSIRAN PENYATA KEWANGAN Analisis Dan Tafsiran Penyata Kewan an K!"rasi S#$ A a#a Ara%

2.1.1 Nis&a' Ke(airan  Nis&a' Se#asa Nisbah Semasa = Aset Semasa Liabiliti Semasa

Nisbah Semasa = 2010

Aset Semasa Liabiliti Semasa

=

58059.03 26394.62

=

2.20 kali

Nisbah Semasa = 2011

Aset Semasa Liabiliti Semasa

=

62387.80 26414.63

=

2.36 kali

Nisbah Semasa = 2012

Aset Semasa Liabiliti Semasa

=

62023.21 22110.50

=

2.80 kali

Berdasarkan ke ada

en!iraan di atas dida ati baha"a

ada tah#n 2010

$% rasi Smk A!ama Ara# terseb#t mem #n&ai aset semasa 2.20 kali !anda dari ada liabiliti semasa. 'ni bermakna s&arikat men&ediakan () 2.20 aset semasa ba!i t#*#an emba&aran sem#la 2011 dan ke# a&aan emba&aran sem#la seban&ak 2.36 kali ada tah#n 2011. $em#dian ada tah#n berik#tn&a iait# ada tah#n 2012 $% rasi Smk $#ndasan! Berhad terseb#t mem #n&ai aset semasa 2.80

.76 /= 0.03. 1ada tah#n 2011 *#mlah asset men#n*#kkan ke0airan &an! alin! tin!!i iait# seban&ak 0.07/ =0. 1ada tah#n 2012 nisbah ke0airan seban&ak 0.62 Nisbah +e at = 2011 = .34 kali. 51012. 53306.63 = .62023.80.10 /= 0.34 kali 26414. $% rasi ini mem #n&ai baki () 0.21.11 kali 22110.27 ba!i setia () 1 lbiliti &an! dit#nt#t.27 kali 26394. 'n-ent%ri Liabiliti Semasa Aset Semasa .kali !anda dari ada libiliti semasa  Nis&a' )e"at Nisbah +e at = Aset Semasa 2 'n-ent%ri Liabiliti Semasa Nisbah +e at = 2010 Aset Semasa . $esim #lan&a Nisbah ini adalah berada ada taha ke0airan &an! baik. 'n-ent%ri Liabiliti Semasa Aset Semasa . 59688. 'n-ent%ri Liabiliti Semasa = .58059.62387.50 Nisbah +e at = 2012 Bedasarkan ke ada en!iraan diatas dida ati nisbah 0air ada tah#n 2010 lebih dari ada 1 &an! memba"a maks#d *#mlah aset &an! b%leh dit#naikan adalah lebih dari ada liabilit& semasa.11 kali.

41 kali &an! memberi maks#d setia seban&ak () 19.66 9 = 19.  P%sin Ganti Aset Teta".41 kali Nisbah 1#sin! 3anti Aset 4eta = 2011 = 1892. 1#sin! 3anti 5#mlah Aset = 5#alan Bersih 5#alan Aset en!!#naan aset 6irma #nt#k men*ana . Nisbah 1#sin! 3anti Aset 4eta = 5#alan Aset 4eta Nisbah 1#sin! 3anti Aset 4eta = 2010 5#alan Bersih 5#mlah Aset 4eta 5#alan Bersih 5#mlah Aset 4eta 5#alan Bersih 5#mlah Aset 4eta = 174.28 kali 9 1984.45 kali 9 Nisbah 1#sin! 3anti Aset 4eta = 2012 = 1en!iraan diatas men#n*#kkan k% rasi ini mem #n&ai #sin!an !anti aset teta seban&ak 19.56 = 210.2.41 *#alan da at di*anakan.03 = 220.1.2 Nis&a' Pen %r%san Aset *A$ti+iti. () 1 aset teta memberi  P%sin Ganti -%#la' Aset )en#n*#kkan ke# a&aan dan ke0eka an hasil *#alan.

1#sin! 3anti 5#mlah Aset = 5#alan Bersih 5#alan Aset = 241074.47 hari sebel#m di*#al.56 kali lebih besar dari ada asetn&a. . $adar !anti st%k dalam tah#n berkenaan ialah 1.56 () 1 &an! dilab#rkan  P%sin Ganti In+ent!ri 1#sin! 3anti 'n-ent%ri = $%s Baran! 7i*#al 8 5#alan 'n-ent%ri R%. Setia dalam asetn&a men!hasilkan () 1.47 kali.%$ La#"iran 1 1#sin! 3anti 'n-ent%ri = $%s Baran! 7i*#al 8 5#alan 'n-ent%ri = 241074. 7en!an kata lain9 st%k di e!an! selama 1.56 kali Berdasarkan ke ada en!iraan di atas men#n*#kkan s&arikat ini mem er%lehi *#alan seban&ak 1.47 kali 164006. Nisbah &an! tin!!i disebabkan en*#alan r%d#k s&arikat &an! laris ata# s&arikat tidak men&im an ban&ak in-ent%ri &an! dari ada se!i men&im an.27 = 1.48 = 1.27 153907.93 Berdasarkan ke ada en!iraan diatas9 s&arikat terseb#t mem #n&ai nisbah #sin! !anti in-ent%ri &an! tin!!i.

97 hari 7421. = 77099.4 = 41.1.82 1879.02 sen. Te#"!' K%ti"an P%rata 4em %h $#ti an 1#rata = Aka#n Bel#m 4erima 1#rata 5#alan Sehari R%.02 .02.97 hari ba!i mem#n!#t aka#n2aka#n bel#m terima.  Nis&a' 0%tan Nisbah :#tan! = 5#mlah :#tan! 5#mlah Aset R%. S&arikat ini erl# men*elaskan liabilit& s&arikat dari semasa ke semasa se0ara t#nai.%$ La#"iran 1 4em %h $#ti an 1#rata = Aka#n Bel#m 4erima = 1#rata 5#alan Sehari 6300 = 14. Setia ()1 aset &an! diberi %leh s&arikat9 ia masih berh#tan! seban&ak 41.%$ La#"iran 1 Nisbah :#tan! = 5#mlah :#tan! 5#mlah Aset Berdasarkan 41./ Nis&a' Le+era. 2.918 Berdasarkan ke ada en!iraan di atas9 s&arikat terseb#t mn!ambil masa selama 14. en!iraan di atas dida ati bha"a nisbah s&arikat terseb#t adalah .

1.74 kali lebih besar dari ada ek#iti. Nis&a' 0%tan 1 E$%iti Nisbah :#tan! < =k#iti = 5#mlah Liabiliti 5#mlah =k#iti R%.2 Nis&a' Ke&er%nt%n an  Nis&a' 3ar in 4nt%n 5ersi' Nisbah )ar!in >nt#n! Bersih = 1enda atan Bersih 5#alan R%.%$ La#"iran 1 Nisbah :#tan! < =k#iti = 5#mlah Liabiliti 5#mlah =k#iti = 74919. 7en!an erkataan lain9 dari ada setia rin!!it *#alan9 ernia!aan mem er%leh #nt#n! bersih seban&ak .54 = 2.031 erat#s.%$ La#"iran 1 Nisbah )ar!in >nt#n! Bersih = 1enda atan Bersih = 7503. 'ni men#n*#kkan s&arikat ban&ak berh#tan! *ika dibandin!kan den!an m%dal &an! disal#rkan %leh ara saham. 5#alan 241074.75 27311. 2.031.21 = 0.74 Berdasarkan ke ada en!iraan di atas dida ati m%dal h#tan! s&arikat terseb#t eme!an! adalah 2.27 Nisbah ini men#n*#kkan mar!in #nt#n! bersih dari ada *#alan sele as dit%lak sem#a belan*a2belan*a &an! terlibat adalah 0.

031 sen Se0ara rin!kasn&a terda at bebera a 6a0t%r &an! menent#kan ke*at#han dan kenaikan mar!in #nt#n! ini iait# 6akt%r? • • • :ar!a $%s 5#alan  Nis&a' P%lan an atas Aset *R6A.75.0.75.21 1879. . 1en!iraan terseb#t men#n*#kkan kadar ke#nt#n!an &an! di er%lehi dari ada en!!#naan aset2aset ernia!aan ialah 3. Nisbah 1#lan!an Aset = 1enda atan Bersih 5#mlah Aset Nisbah 1#lan!an Aset = 1enda atan Bersih = 5#mlah Aset 7503.4 = 3.

. Nis&a' P%lan an E$%iti Nisbah 1#lan!an Atas =k#iti = 1enda atan Bersih 5#mlah =k#iti Nisbah 1#lan!an Atas =k#iti = 1enda atan Bersih = 5#mlah =k#iti 7503.27.27 .21 27311. .54 = 0. Berdasarkan ke ada en!iraan di atas men#n*#kkan nisbah &an! di er%lehi ialah 0.