JEMITAR TRADING AND DISTRIBUTOR

KERTAS KERJA
LADANG TERNAKAN KAMBING SECARA KOMERSIAL

Ahmad Najib Bin Mohamad Mokhtar [5 MAY 2009]

http://kambing-wangi.blogspot.com

1.0RINGKASAN EKSEKUTIF
Idea penubuhan perniagaan ini telah dicetuskan pada tahun 2004 namun disebabkan dengan komitmen semua pihak-pihak yang terlibat maka ia telah tertangguh sekian lama. Namun begitu pada tahun 2008, idea ini telah direalisasikan dengan aktiviti pertama iaitu membersihkan tanah dengan menggunakan modal sendiri. Bertitik-tolak dari situ maka pro ek ini mula mengorak langkah secara perlahan-lahan disebabkan !aktor ke"angan yang terhad. #alau bagaimanapun ia tetap membuahkan hasil apabila sebuah kandang berukuran 24$ % 40$ siap dibina dan disusuli pula dengan pembinaan sebuah bangsal dan rumah peker a pada tahun 200&. 'okasi tapak pro ek adalah di atas sebidang tanah terbiar di lot (8)8 *ukim +lu *uar, ,aerah -uala .ilah. /anah ini merupakan tanah ar"ah nenek saya dan kebenaran menggunakan tanah tersebut telah diperolehi dari pentadbir tanah itu sendiri iaitu 01i1ah Binti *ohmad Nor. /erletak lebih kurang )0km dari .ekan -uala .ilah, 20km dari .ekan Bahau dan 20km dari Bandar 3eremban, lokasi tapak cadangan pro ek ini amat bersesuaian kerana ia dihubungkan dengan aringan alanraya yang baik. 3elain itu ia uga dilengkapi dengan in!asturktur seperti kemudahan bekalan air dan elektrik dan ini akan memudahkan cadangan penternakan kambing ini untuk dima ukan. 0lhamdulillah, pada tahun 200& ini uga perniagaan ini telah diberi kepercayaan untuk menggunakan tanah bersebelah dengan tapak sedia ada untuk dima ukan sebagai tapak penanaman rumput Napier. Ini secara tidak langsung dapat mengurangkan kebergantungan kepada makanan yang diimport dari luar. Buat masa ini, perniagaan ini telah melaburkan sebanyak 4*(2,500.00 untuk membangunkan segala in!rastruktur dan masih memerlukan modal tambahan dan modal operasi sebanyak 4*20,000.00 untuk men ayakan pro ek ini. -ebanyakkan dari modal ini akan digunakan untuk memba"a masuk kambing-kambing yang akan men ana perniagaan ini kelak.

http://kambing-wangi.blog pot.!om

"ag# 1

00 bagi mema ukan lagi cadangan pro ek penternakan kambing yang sedang saya ayakan ini. Perkara Kerja Tanah Kandang 24' x 40' Rumah pekerja dan bangsal Kerja-kerja pagar en!h dan penanaman rumpu" #ap!er ekalan a!r dan elek"r!k %es!n &h'pper (embel!an kamb!ng a) *nduk aka +1 ek'r) b) *nduk be"!na +2 ek'r) .) (engurusan JUMLAH Modal Sendiri (RM) 5.000.200. Berikut adalah pecahan belan a"an pin aman yang diperlukan sebagai kos permulaan pro ek ini.00 50.000.500."!l!"! .000.600. peralatan ladang dan yang paling penting sekali ialah untuk memba"a masuk kambing-kambing yang akan men ana pro ek ini kelak.000.blog pot.*0'083I0 di ba"ah 3kim Belia /ani 93B/: -ementerian Belia dan 3ukan *alaysia sebanyak 4*20. pembangunan kandang. bangsal dan rumah peker a telah pun disiapkan dengan menggunakan modal sendiri.00 $.!om "ag# 2 .00 -.00 5.000.00 $.500.erniagaan ini adalah untuk memohon pembiayaan ke"angan daripada 0647B0N.00 5.000.00 $.$.00 6.ba"-uba"an (erala"an ladang K's 'peras! +12 bulan) a) /aj! pekerja b) .000.000.000.00 600.00 http://kambing-wangi. maka keperluan pin aman ini banyak tertumpu kapada pembangunan pastura.00 35.0 TU%UAN /u uan utama penyediaan 4ancangan .000.000.500.00 19. bekalan air dan elektrik.) Kamb!ng sembel!han +20 ek'r) .00 1.700.00 $.00 1.00 5. *emandangkan sebahagian besar daripada in!rastruktur seperti pembangunan tanah.00 6.000.00 Pinjaman (RM) 10.

pemasaran.4ancangan . 3elain itu ia uga bakal digunakan sebagai panduan di dalam membuat ramalan tentang harga. operasi dan uga ke"angan supaya ia tidak lari dari matlamat sebenar pro ek ini. persaingan perniagaan.blog pot. http://kambing-wangi.erniagaan ini uga disediakan sebagai garis panduan di dalam strategi dan perlaksanaan pentadbiran. mengka i permasalahan dan uga mencari alan penyelesaian kepada segala masalah yang timbul kelak.!om "ag# $ .

I3/4IB+/74 .enda!taran /arikh .!om "ag# 4 .IN6 0N. . .500.00 . <=*I/04 /40. 2 <anuari 20)0 .blog pot. .0 "R'FI( PROFIL PERNIAGAAN Nama 3yarikat No.&. N3004&((4-. *asih di dalam proses http://kambing-wangi.erkongsian .enda!taran /arikh /amat /empoh Bentuk perniagaan 0lamat 3yarikat *odal . > <anuari 200& ..ermulaan Bank . 4*(2.

.blog pot. Beker a 3endiri . () /ahun . 'elaki .iploma +kur Bahan .engenalan /arikh 'ahir +mur <antina 0gama 3tatus 0lamat No.PROFIL PEMOHON Nama .ihadiri .ilah /ahun 200& 0n uran <abatan Belia dan 3ukan Negeri pada 8-& <un 200&./ele!on -elulusan 0kademik . /iada . Berkah"in .emohon No. . 0)&-288>08> .engalaman *enternak -ursus .eker aan 3ekarang . .!om "ag# 5 .ada &-)( November 2005 .eringkat . 0hmad Na ib Bin *ohamad *okhtar .ernah . & 0pril )&58 . 2: -ursus 0sas .erniagaan .-ad . Islam .aerah -uala . ): -ursus .ertanian *alaysia . PROFIL RAKAN KONGSI http://kambing-wangi.enternakan -ambing 2005 an uran 0l-Barakah 6lobal ?ood Industry 3dn Bhd dengan ker asama Bank .

'elaki . 22 /ahun .iploma -e uteraan 0"am . /iada http://kambing-wangi. . 0)2->822>(4 .!om "ag# 6 .ihadiri . 2) <ulai )&84 .blog pot. Bu ang .engenalan /arikh 'ahir +mur <antina 0gama 3tatus 0lamat No. .engalaman *enternak -ursus . Islam . Beker a 3endiri . 0hmad -amal Bin *ohamad *okhtar ./ele!on -elulusan 0kademik . .eker aan 3ekarang .-ad .ernah .Nama 4akan -ongsi No. /iada .

).!om "ag# - .blog pot.6 4232#/9 9(1#/.(1RK:*3%2T2 # :2*82# (1#T23 *R2# 32# (1R4232#/2# K182#/2# (1%262R2# 9(1#/. perniagaan ini turut mendapatkan <abatan .6 K182#/2#9 9(1#/.R. 51%*T2R TR23*#/ 2#3 3*6TR* . perniagaan ini akan diuruskan oleh setiap rakan kongsi dan akan dibantu oleh seorang pembantu. 3elain itu. sebuah carta organisasi telah di"u udkan sebagai langkah menentukan tugas dan tanggung a"ab setiap individu yang terlibat.6 (1%262R2#9 9(1K1R52 4232#/9 http://kambing-wangi.R. 3ebagai permulaan.erkhidmatan @ai"an sebagai sumber ru ukan luaran yang akan memantau segala aspek teknikal berkaitan penternakan kambing.R.0 RAN*ANGAN 'RGANISASI +ntuk memudahkan proses mengurus perniagaan ini.T7R 52 .

http://kambing-wangi. 2 .engurus .  *engurus segala bentuk ke"angan dan membuat analisa bagaimana untuk mengurangkan kos dan memaksimakan keuntungan.  *emastikan segala keba ikan peker a dan per alanan organisasi ber alan dengan lancar. kematian dan sebagainya.eker a 'adang  *emastikan keadaan ladang berada di dalam keadaan yang bersih pada setiap masa  *embuat dan mengemaskini segala rekod yang berkaitang dengan kambing seperti kesihatan.  *emastikan aktiviti di ladang berada di dalam perancangan.engurus -e"angan  *emastikan segala aspek ke"angan berada dalam keadaan stabil. 4 .engurus 'adang /ugas dan /anggung a"ab  Bertanggung a"ab dalam merancang dan menyelaras segala hal berkaitan aktiviti pro ek  *embuat segala keputusan berkaitan perniagaan.  *elakukan segala aktiviti perladangan seperti yang diarahkan oleh .engurus 'adang. kelahiran.blog pot.!om "ag# 0 .Jadual tenaga kerja Bil ) <a"atan .  3entiasa mengemaskini stok di ladang bagi memudahkan urusan ual-beli.emasaran  *erancang dan melaksanakan strategi-strategi pemasaran dalam usaha menarik minat pelanggan. ( .

eralatan ladang .!om "ag# 9 .blog pot.000.PERBELANJAAN PENTADBIRAN (1 Tahun) PERKARA Aset Tetap (Harta) -andang kambing 4umah peker a A bangsal .00 4* >00.00 4* (00.000.000.'--)*)) PERBELANJAAN !dal Pus"ngan (Bulanan) La"n#La"n http://kambing-wangi.eposit bekalan air.00 4* 200.00 4* >00.00 4* 2.480.00 4* >.000.200.00 4* )20. elektrik dan tele!on 3usutnilai kandang kambing 3usutnilai rumah peker a A bangsal 3usutnilai pagar 3usutnilai mesin chopper J$ LAH R %&'())*)) R 1')+)*)) 4* )&.engurusan +bat-ubatan .00 R 1.00 4* (.00 4* ).00 4* (.00 4* )2.(00.00 4* (.agar *esin chopper 6a i peker a Bil +tiliti .200.00 4* (.000.

00 tengahari B 2. Pengurusan .00 petang .erkala B suntikan vaksin. penimbangan berat kambing. Ini penting bagi memastikan setiap kambing mendapat nutrient yang seimbang dan sempurna. setiap pengurusan akan dibahagikan kepada dua kategori iaitu pengurusan harian dan pengurusan berkala. 0ntaranya kebaikan menggunakan sistem ini ialah.0 RAN*ANGAN '"ERASI . Pengurusan har"an B makanCminum 9pemberian susu:. b: 4umput dan kosentrat diberikan di dalam kandang.42 petang 9<umaat: http://kambing-wangi.00 pagi B 5. ). ra"atan cacing A kutu. 7leh itu ia boleh mengurangkan risiko penyakit.00 tghari B 2.blog pot.alam men alankan pengurusan di ladang. pengenalan kambing. pemotongan kuku. . menyambut kelahiran. kebersihan kandang.00 petang . 3etiap hari 9kecuali atas sebab-sebab kecemasan: .ukul 8. ra"atan kepada kambing yang sakitCcedera. .a: /ernakan berada di dalam kandang selama 24 am setiap hari. penyimpanan rekod. ).!om "ag# 10 . sistem intensi! telah dikenalpasti sebagai sistem yang akan digunapakai kelak.emilihan sistem intensi! ini adalah kerana sistem ini mempunyai beberapa kelebihan berbanding dengan sistem yang lain. /aktu !peras" ): @ari beker a 2) #aktu beker a $) #aktu rehat . 3elain itu di dalam menguruskan ladang ternakan kambing ini.+.

ia hendaklah diasingkan ke dalam bilik pemulihan.00 B )>.00 B )>.(0 ( 4 2 > 5 8 & )0 )) )2 )( )4 0&.00 Akt"0"t" 1"ngguan http://kambing-wangi.(0 B )&.00 )0.00 B 0&. *emberi ternakan makan. /akungan air hendaklah diganti dan dipenuhkan dengan air minuman yang baru.00 B )2. *eneliti dan memastikan tahap kesihatan setiap ternakan. . 3usukan anak-anak kambing yang memerlukan *emberi ternakan makan dan mengganti air minuman yang baru.00 B )5. 3usukan anak-anak kambing yang memerlukan.erah susu induk-induk yang patut diperah susunya.(0 )5. 2 0&. -er a-ker a am.00 )4.(0 B )8.(0 )8.00 B )).00 B 0&. 3apu dan bersihkan kandang.!om "ag# 11 .00 B )4. Bagi ternakan yang sakit.(0 )>. 3apu dan bersihkan kandang.Akt"0"t" har"an N2* ) /AKT$ 08.erah susu dari induk kambing untuk diberikan kepada anak-anak kambing yang memerlukan.00 )5.00 )>.blog pot.00 )2.00 )2.00 B )2.00 )(.(0 B )5.(0 B )0.00 AKTI3ITI *emotong rumput Napier dan mengumpulkan di dalam bangsal untuk dicincang. *emberi ra"atan kepada ternakan yang sakit 4=@0/ *emotong rumput Napier bagi makanan sesi petang .00 B )(.00 )).

).blog pot. 2 3etiap 3abtu ( 3etiap 0had 2. *embersihkan sistem perparitan ). *emastikan kuku kambing tidak terlalu pan ang. -er a-ker a merumput dan memba a Napier. 2. *embersihkan kandang dengan menggunakan D"ater etE.N2* ) TARIKH @ari pertama setiap minggu AKTI3ITI *encatatkan umlah baki makanan tambahan ternakan di dalam borang stok. -er a-ker a pembersihan ka"asan kandang dan bangsal. 4. (. (. *embersih dan servis mesin chopper. 3untikan pencegahan penyakit dan vitamin ika perlu. 4 3etiap ) @aribulan 2. .engasingan induk-induk kambing yang sarat mengandung. -er a-ker a penandaan ternakan yang baru lahir. (. *engumpul tin a ternakan ke tempat yang disediakan.!om "ag# 12 . http://kambing-wangi. ).

. #alau bagaimanapun kebimbangan kami tertumpu kepada pesaingan dari luar negara khususnya dari negara 0ustralia dan Indonesia kerana pengeluaran yang http://kambing-wangi. Trend pasaran Berdasarkan kepada keadaan pasaran daging kambing segar tempatan. perniagaan ini turut cuba untuk men adi pembekal baka kambing yang bermutu tinggi.blog pot. dalam tempoh masa yang lama. Pesa"ngan . Namun begitu. negara kita masih lagi bergantung kepada negara-negara luar seperti 0ustralia dan Indonesia untuk menampung permintaan domestik. perniagaan ini hanya menumpukan pasaran tempatan khususnya pasaran di sekitar Negeri 3embilan. Ini di angka dapat direalisasikan men elang tahun ke-( perniagaan ini nanti.0 RAN*ANGAN "E-ASARAN 4asaran pasaran Buat permulaan. dan uga hasil daripada tin a kambing. perniagaan ini akan cuba merebut peluang pasaran yang dita"arkan melalui promosi-promosi ualan di seluruh negeri. 7leh yang demikian.. susu kambing. Ini uga termasuk meningkatkan promosi ualan pada musim-musim cuti sekolah dan cuti perayaan 0idiladha di mana pada ketika itu pasaran di angka meningkat akibat permintaan untuk 0FiFah dan uga ibadah Gurban. Ini menun ukkan pasaran untuk produk kambing masih lagi memberi satu peluang yang amat besar untuk dima ukan dan dipasarkan. 7leh yang demikian.!om "ag# 1$ .i dalam perniagaan ini kami dapati terdapat persaingan domestik namun ia bukanlah sesuatu yang menggusarkan kami kerana pasaran yang dita"arkan amatlah besar. 3elain itu perniagaan ini akan cuba menembusi pasaran pasar tani dan pasar-pasar besar di seluruh Negeri 3embilan. perniagaan ini mensasarkan kepada individu-individu dan uga peniagapeniaga di sekitar ka"asan penternakan sebagai sasaran pasaran. perniaagaan ini akan menumpukan perhatian kepada pena"aran produkproduk berasaskan ternakan kambing seperti pena"aran daging kambing segar. 3elaras dengan itu.

-ambing baka #alaupun kambing baka di angka dapat di ual pada tahun ke-2 perniagaan. . *empunyai ke"angan yang kukuh. setiap produk akan dianalisa satu per satu mengikut kategori masing-masing seperti.blog pot. -ekuatan ). Ra1alan jualan Bagi memudahkan perniagaan meramal ualan tahunan. .!om "ag# 14 . 4. perniagaan ini mengambil berat purata seekor kambing pada (2kg seekor dan di ual pada harga 4*>00.i sini terdapat beberapa kekuatan dan kelemahan yang dikenalpasti pada pesaing-pesaing kami. namun ia di angka memberikan satu pendapatan yang lumayan kepada perniagaan. . .besar-besaran sedikit sebanyak boleh men e askan harga yang perniagaan ini ta"arkan.engan http://kambing-wangi. . 'ebih berpengalaman kerana telah lama beroperasi. (.engeluaran ternakan kambing dalam skala yang besar. -ambing sembelihan kambing sembelihan merupakan produk utama perniagaan ini. 2.engaruh yang kuat dalam pasaran dan mempunyai pelanggan yang tetap dan setia. (. 2. . *asa yang di ambil agak lama untuk sampai kepada pengguna sasaran. pasar-pasar besar. /ukaran "ang asing sedikit sebanyak mempengaruhi harga. 2. +ntuk pengiraan.).00Cekor.asaran produk ini termasuklah mena"arkan produk di pasar tani. akikah dan uga Gurban.romosi yang tidak meluas kerana ingin men imatkan kos pemasaran. Ini boleh mempengaruhi harga ualan ternakan kambing yang dipelihara di dalam negara. -elemahan ).

00.00 setahun.(20. $.00Cekor 2 ekor 4 ekor 4*).200.)>>.00 setahun pada tahun pertama dan angka ini akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.00 http://kambing-wangi. anggaran purata pendapatan tahunan yang di angka diperolehi dari ualan kambing baka adalah sebanyak 4*)4. 3usu kambing ini akan di ual pada harga 4*)2. Ra1alan Jualan J$ALAN 4E$NIT (purata) RA ALAN J$ALAN B$LANAN ) B 2 ekor RA ALAN J$ALAN TAH$NAN 20 ekor HA4IL J$ALAN B$LANAN 4*). Ba a organic ini akan di ual pada harga sebanyak 4*2. Ba a organik Ba a organik merupakan hasil kumbahan ternakan kambing yang telah dira"at dan diproses sebelum ianya dibungkus sebagai ba a untuk tanaman. 3usu kambing segar 3usu kambing amat sesuai digunakan untuk mera"at bayi yang baru lahir yang menghidapi demam kuning.00 seekor mengikut umur dan spesi!ikasi kambing.00Ckg manakala anggaran pendapatan tahunan yang bakal diperolehi adalah sebanyak 4*)8. 4.engan andaian setiap ekor kambing <amnapari akan menghasilkan 0.000.harga purata sebanyak 4*(.00 seliter dan anggaran purata pendapatan yang bakal diperolehi ialah sebanyak 4*).000.roduktiviti tahunan yang di angka dapat dikeluarkan adalah sebanyak (.000.00 N2 PR2D$K ) -ambing sembelihan -ambing baka 4*>00Cekor 2 4*(.( liter susu setiap hari selama 2 bulan di dalan satu tahun maka umlah susu kambing yang dapat di ual adalah sebanyak &0 liter setahun dan produktiviti ini di angka akan meningkat pada setiap tahun berdasarkan peningkatan kambing <amnapari yang baru dilahirkan.>20kg setahun dengan andaian setiap ekor kambing akan menghasilkan 0.2kg tin a setiap hari. .>5 4*)4.200.blog pot.220.!om "ag# 15 . .000.00 HA4IL J$ALAN TAH$NAN 4*)2.

00 4 4*)2. Ini kerana 4 aspek ini dilihat mempunyai peranan yang sangat penting dalam men ayakan perniagaan ini. . • *engedarkan produk di pasar-pasar tani dan pasarpasar besar di ka"asan Negeri 3embilan.2 liter &0 liter 4*))2. N2 A4PEK PE A4ARAN KETERAN5AN • *ena"arkan harga yang kompeteti! dan mampu dimiliki oleh semua golongan masyarakat.ilah dan 3eremban 2 .220.blog pot.>20kg 4*). ) .lace 9lokasi: membolehkan perniagaan mendekati pelanggan dengan lebih dekat.00Cliter 5. -uala .00Ckg (00kg (.00 4trateg" pe1asaran .( Ba a organik 3usu kambing 4*2.00 4*)8.alam memasang strategi pemasaran.200. iaitu price 9harga:.roduct 9produk: dan .rice 9harga: • @arga boleh dikurangkan memandangkan kos makanan ternakan yang rendah kerana tidak bergantung sepenuhnya kepada dedak.!om "ag# 16 .romotion 9promosi:. • /erletak diantara Bahau.(20. . perniagaan ini akan memberi penumpuan kepada aspek 4. http://kambing-wangi.20 4*).lace 9lokasi:. • 'okasi yang strategik kerana dihubungkan dengan aringan alanraya yang sempurna.

• -ad perniagaan yang diedarkan kepada pelanggan memudahkan mereka untuk berurusan dengan penting kepada pelanggan 4 . .blog pot.( .!om "ag# 1- .a* Hu.enggunaan papan tanda yang akan memaparkan maklumat-maklumat sasaran. beberapa alinan perhubungan di antara penternakpenternak lain akan dilakukan.romotion 9promosi: perniagaan. +ntuk memantapkan lagi perniagaan ini. http://kambing-wangi.ungan pe1asaran luar @ubungan .erniagaan mengutamakan kualiti produk yang tinggi serta di amin bersih dan halal. Ini termasuklah .roduct 9produk: • .ungan pe1asaran sete1pat 4angkaian 9net"orking: di antara penternak-penternak sedia ada di sekitar ka"asan ternakan terutamanya di ka"asan Negeri 3embilan bagi membekalkan produk kambing di ladang masing-masing bagi memastikan permintaan pasaran setempat tidak terganggu. • . • *enggunakan lea!let untuk mempromosikan produk perniagaan.emasaran dengan penternak-penternak di luar Negeri *elaka uga secara tidak langsung akan dapat membantu melebarkan lagi sempadan pemasaran dan perkongsian ilmu pengetahuan serta pengalaman disamping memahami permasalahan yang dihadapi oleh penternak-penternak lain. • *enerusi laman "eb dan blog untuk menembusi pasaran luar.* Hu.

my """. """.!om "ag# 10 .istributor.com. . pelanggan sasaran dapat diperluaskan ke seluruh negara.agriba1aar.engan cara ini.mudah.my http://kambing-wangi. promosi kami telah diperluaskan melalui blog kami iaitu http.com.com.6* Pe1asaran se6ara 2N#LINE *engu udkan sebuah laman "eb yang akan digunakan sebagai salah satu agen ataupun media pengiklanan dalam mempromosikan produk berasaskan kambing ini. !!.blog pot. 3elain itu terdapat uga laman-laman "eb percuma yang digunakan untuk tu uan promosi dan ualan. 0ntaranya ialah. kepada pelanggan-pelanggan dan penternak-penternak yang lain.CCkambing"angi. Bagi <emitar /rading A . !.blogspot.

.B: dan 6ood 0nimal @usbandary .engan pena"aran kambing di *alaysia masih lagi berada pada tahap )2H daripada permintaan domestik.ractice 960@.ro ek seperti ini mampu di adikan batu loncatan bagi membangunkan semula tanahtanah terbiar khususnya di ka"asan-ka"asan kampung di mana ia mempunyai potensi yang sungguh besar untuk dibangunkan sebagai ladang ternakan kambing.ro ek ternakan kambing ini berada di landasan yang tepat dalam merealisasikan impian kera aan dalam membangunkan industri penternakan di dalam negara selaras dengan hasrat untuk men adikan pertanian itu satu perniagaan.. 4.0 RU-USAN Bers7ukur ka1" ke hadrat Allat s*8*t kerana dengan l"1pah kurn"a dan h"da7ahn7a 1aka dapat ka1" 1en7"apkan Ran6angan Pern"agaan "n"* D" s"n" dapat d"s"1pulkan . . http://kambing-wangi. Ini secara tidak langsung akan menyumbang kepada ekonomi penduduk kampung selain dari man!aat tanah terbiar itu sendiri. .:.!om "ag# 19 . ladang ternakan kambing ini mampu menghasilkan produk yang bermutu tinggi selaras dengan hasrat kera aan untuk men adikan *alaysia sebagai sebuah hab makanan halal sedunia. $.engan mengamalkan 0malan .blog pot.aha8a9 1.enternakan Baik 90. .. maka pro ek seperti ini dilihat mampu untuk mengimbangi kebergantungan negara kepada kambing-kambing yang diimport dari luar negara khususnya dari 0ustralia dan Indonesia 2.