S.C.

___________
Numele şi prenumele : ..................................

Funcţia : electrician Cauza verificării : autorizare anuala

TEST
examinare cunoştinţe profesionale pentru funcţia de electrician 1. Conductorii electrici de culoare negru , albastru şi maron sunt : a) conductori de nul de lucru ; b) conductori de protecţie ; c) conductori de faze . 2. Pe un circuit de iluminat din înc perile de locuinţe se pot monta : a) 12 l mpi de iluminat însum!nd o putere de 1.""" # ; b) 1$ l mpi de iluminat însum!nd o putere de 1.$"" # ; c) l mpi de iluminat însum!nd o putere de %"" # . &. Protecţia electromotoarelor se realizeaz prin : a) întrerup toare automate , pre' zute cu relee electromagnetice şi relee termice ; b) prin siguranţe fuzibile necalibrate ; c) prin montarea de siguranţe fuzibile pe toate fazele . (. )luminatul de siguranţ de e'acuare cu surs independent de alimentare se practic în : a) teatre , cinematografe ; b) s li de concerte ; c) s li de conferinţe . $. Pe un circuit de prize din înc perile de locuinţe se pot monta : a) p!n la * prize cu o putere instalat de *"" # pe circuit ; b) 1$ + 2" prize dep şind o putere instalat de 2.$"" # ; c) at!tea c!te sunt necesare . %. , priz de p m!nt comun se poate folosi pentru : a) instalaţiile electrice de paratr znet , antena colecti' de radio şi -. , firme luminoase ; b) numai în instalaţiile de paratr znet ; c) numai pentru instalaţiile electrice .

C!te tipuri de 'erific rii 3controale) ale instalaţiilor efectueaz furnizorul de energie electric 4 a) preliminare .b /.erific rile instalaţiilor electrice se fac : a) în timpul e1ecut rii şi înainte de punerea în funcţiune . b) dup punerea în funcţiune . 2. contor electric . 1". 0imbolul al a) b) c) turat înseamn : niş electric . c) în toate cazurile . *. . b) definiti'e . c) priz cu contact de protecţie . c) periodice . tablou de distribuţie . b) priz bipolar . 0imbolul al turat reprezint : a) priz dubl sau dou prize separate . Comisia examinare : 55555555555555555555 555555555555555555555 555555555555555555555 .

.C. (. c) se utilizeaz dispoziti'e şi scule electroizolante şi nu este ne'oie a se separa .. Personalul care lucreaz în instalaţiile electrice are urm toarele obligaţii: a) s e1ecute dispoziţiile şefilor ierar7ici .... c) s cunosc normele de protecţie a muncii pentru acti'itatea pe care o desf şoar . deoarece tensiunea nu este prea mare .@ ...... ______________ Numele şi prenumele : .. la punctul de separare 'izibil a coloanei colecti'e . care sunt primele m suri te7nice 4 a) identificarea instalaţiei 3locului) în care urmeaz s se lucreze .C>-?<....S. 9up ce s8a lucrat la un tablou electric . b) s pre'in sau s opreasc orice acţiune care ar putea conduce la acciden8 tarea proprie sau a altor persoane .= 9.<)C. ce se face 4 a) se 'a încuia uşa . c) utilizarea dispoziti'elor şi sculelor electroizolante .... b) 'erificarea integrit ţii leg rii la p m!nt a carcaselor . 6n cazul firidelor de palier cum se realizeaz separarea electric 4 a) separarea se face de la firida principal de branşament 3e1...C-<.. b) nu este ne'oie a se separa electric . &.. 6n cazul in care sunteţi solicitat s inter'eniţi la instalaţia electric .. nişa princi8 pal ) . .. c) nu are nici o obligaţie din punct de 'edere al protecţiei muncii ...... b) uşa se las desc7is pentru e'entualele inter'enţii ulterioare . Ce condiţii trebuie s îndeplineasc personalul care îşi desf şoar acti'itatea în instalaţiile electrice 4 a) s posede calificarea profesional necesar . Funcţia : electrician Cauza verificării : autorizare anuala TEST examinare cunoştinţe securitatea muncii pentru funcţia de electrician 1... în condiţiile normelor de protecţie a muncii . 2...=.. c) se aplic pe tablou inscripţia :P. . $. b) s fie apt din punct de 'edere fizic şi psi7ic .

se face masaAul cardiac .%. Primul aAutor în caz de electrocutare : a) se scoate 'ictima de sub influenţa curentului electric . Care din situaţiile enumerate mai Aos le consideraţi ca m suri te7nice de protecţie împotri'a electrocut rii prin atingere direct 4 a) acoperiri cu materiale electrizolante ale p rţilor acti'e ale instalaţiilor electrice . 2. 1". c) da . c) protecţie prin amplasare 3 asigurarea unor distanţe minime de protectie ) . *. Comisia examinare : 55555555555555555555 555555555555555555555 555555555555555555555 . întreţinerea unei instalaţii electrice s se aduc modific ri faţ de proiect 4 a) nu . . b) acti'itatea desf şurat la ma1im 2 m de sol . Care consideraţi c este definiţia lucrului la înalţime 4 a) acti'itatea desf şurat la minim 2 m . dar numai modific ri simple . c) se c7eam de urgenţ personalul calificat . c) în cazul în care inima nu bate .ste interzis ca în e1ploatarea . 6n caz de r nire care sunt m surile de prim8aAutor 4 a) oprirea 7emoragiei . /. m surat de la talpa piciorului p!n la sol . b) se fi1eaz pansamentul . b) da . b) înc7ideri în carcase 3 protecţia prin carcasare ) . c) acti'itatea care se desf şurat la minim 1 m de sol . b) se c7eam medicul de la cea mai apropiat unitate medical .

. a .. 2. . a . a ... &. &. a . . a . 1". a . . . $.. c . .. a ... 2. b. . . (. c . b . c . . %... .aspunsuri la testul profesional 1. ... a ..... 2. b ... b ... ...... .. b . b . $. b .. .. ..... %.. c .. c .. a ... a . .. ăspunsuri la testul securitatea muncii 1. a .. (.. a .. ... b . .... . /. *. *.. c ..... a . c . b . a .... 2.. /. c . 1"... .. .