Laurent en Albert: vijanden voor het leven Thierry Debels @thierryd 7/4/14

Begin april 2014 ligt prins Laurent nog steeds in het ziekenhuis. en depressie! een longontsteking o" to#h een $anhoopsdaad% De &edia bli'(en spe#uleren o(er de gezondheidstoestand (an de prins. )aar $e $el zeker o(er zi'n! is de zeer sle#hte relatie tussen *lbert en zi'n 'ongste zoon1. +olgens +T, bezo#ht enkel -aola de zieke Laurent. *lbert hield zi#h a"zi'dig. .et dieptepunt in de relatie tussen *lbert en Laurent (indt plaats in het (oor'aar (an 2011. Laurent legt het ad(ies (an het paleis en ontslagne&end pre&ier Leter&e naast zi#h neer en (ertrekt naar /ongo. *lbert is $oedend en laat een s#herp #o&&uni0ue1 (erspreiden $aarin hi' het gedrag (an zi'n zoon a"keurt. 2)at in de
1

-rins Laurent is $el degeli'k de zoon (an *lbert. 3ie 2-rins Laurent! 4ebel &et een reden5. 1

pers staat o(er het "eit dat de koning boos is! klopt &et de $erkeli'kheid!5 zo luidt het. 6pnieu$ is Laurent niet &eer $elko& op het paleis. 7et als in 2007 $ordt Laurent (erbannen. ,aar deze keer hee"t het geen zin &eer o& de brokken te li'&en. 2+oor Laurent is het een uitge&aakte zaak!5 (ertelt 8athy -au$els in t( 9a&ilie. 23i'n relatie &et het paleis is een afgesloten hoofdstuk. .i' hee"t er geen behoe"te &eer aan o& die banden nog aan te halen.5 6ok *lbert zet een de"initie" punt a#hter de &oeiza&e relatie &et zi'n 'ongste zoon. Volgens onze informatie heeft de koning Laurent definitief laten vallen. 6pnieu$ is het de koninkli'ke "a&ilie (olgens .et 7ieu$sblad &enens o& de prins $eg te houden (an o""i#i:le a#ti(iteiten. 6p 24 &ei 2011 is Laurent pro&inent a"$ezig op het paleis! $aar de /ongolese dokter Denis ,uk$ege gehuldigd $ordt &et de 8oning Boude$i'npri's (oor 6nt$ikkelings$erk. ,uk$ege zet zi#h in 6ost;/ongo in (oor (rou$en die $erden (erkra#ht. -rins 9ilip! prinses ,athilde en prinses *strid zi'n er $el! net als koning *lbert en koningin -aola. 8oningin 9abiola < binnengereden in een rolstoel < kan &et de hulp (an een $andelstok delen (an de #ere&onie re#htopstaand (olgen. De i&&er spitse 8oen ,eulenaere (an 8na#k (indt de (er&aning (an (ader *lbert en de t$eede (erbanning (an de prins niet erg geloo"$aardig. 23el" zouden $i' niet $eten hoe &en nog (erder kan gaan in de (er&akeli'ke dis#ipline (an de &a'esteitss#hennis! &aar =4ik> +an /au$elaert $eet dat duideli'k $el. ?n zi'n (orige +an de 4eda#tie suggereerde hi' zonder (erpinken
2

dat koning *lbert! toen hi' nog prins $as! zi#h hee"t laten @soignerenA door urosyste& .ospitalier! een Benerale; do#hter die dankzi' zi'n be&iddeling een &il'arden#ontra#t in Caudi;*rabi: had a"gesloten. ?n ruil (oor zi'n hulp kreeg de prins geld en (rou$en! een &eestal aangena&e do#h ook ge(aarli'ke #o&binatie5 staat in Bladspiegel (an 1D april 2011. 2?n (ergeli'king &et $at zi'n (ader alle&aal hee"t uitgestoken! is prins Laurent een bra(e &ens!5 besluit ,eulenaere. +oor $ie &eer $il $eten o(er deze on(erk$ikkeli'ke a""aire! (er$i'zen $e graag naar onze biogra"ie (an Boude$i'n $aarin het dossier urosyste& bes#hre(en staat. ?n tegenstelling tot de (orige aan(aring tussen de (orst en zi'n 'ongste zoon ko&t er deze keer geen toenadering tussen beiden. De breuk is definitief. 3el"s /laire kan ze niet (erzoenen. ?n de aanloop (an de nationale "eestdag (an 21 'uli 2011 $ordt duideli'k dat Laurent die dag niet aan$ezig zal zi'n! de prins is niet o""i#ieel uitgenodigd door het paleis. Dat is een pri&eur. 7ooit eerder $erd een lid (an de koninkli'ke "a&ilie ge$eerd (an de o""i#i:le ple#htigheden die dag. .ier&ee is de boods#hap (an de koning! die tot eendra#ht oproept en pleit (oor ste(ige "a&ilie$aarden! hypo#rieter dan ooit. De (orst slaagt er e(en&in in o& zi'n pri(e1besognes op de a#htergrond te plaatsen.

D