Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng

PHẦN II. SỬ DỤNG PHẦN MỀN ECONIGTION 8.0 (eCognition Developper 8.0) CHO PHÂN LOẠI ĐỊNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Chương 1. Phần mền eCognition và Một số khái niệm cơ bản Ecognition là phần mền được cung cấp và phát triển bởi công ty Definiens AG –CHLB Đức. eCognit ion được sử dụng để phân tích ảnh ở nhiều tỷ lệ khác nhau từ tỷ lệ rất nhỏ như cấu trúc tế bào đến tỷ lệ lớn như các ảnh vệ tinh.Ví dụ, sử dụng eCognition để phân tích ảnh của các tế bào trong y học, chiết tách các đối tượng từ ảnh vệ tinh phục vụ cho việc quan sát, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường, phân loại rừng….Trong eCognition ảnh phân tích theo hai con đường: tự động và bán tự động. Công ty Definiens cung cấp hai bộ phần mềm:
 

Definiens XD: thiết kế cho phân tích ảnh đa chiều Definiens Enterprise Image Intelligence® : dùng cho phân tích ảnh 2 chiều.

Một số khái niệm cơ bản sử dụng trong eCognition a. Đối tượng ảnh (Image Object) Trong xử lý ảnh, đối tượng ảnh là sản phẩm của quá trình phân mảnh ảnh (segment). Mỗ i đối tượng ảnh là tập hợp của một nhóm Pixel. Mỗi đối tượng ảnh sẽ chứa rất nhiều thông tin. Thông tin về đối tượng bao gồm bốn loại: 1) thông tin về đặc trưng phổ ảnh của đố i tượng, 2) thông tin về các yếu tố hình thái của đối tượng, 3) thông tin về quan hệ của đố i Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC)- ĐHQGHN Page 1

Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng
tượng này với đối tượng khác trên ảnh và 4) thông tin về quan hệ của đối tượng trên ảnh với các đối tượng bên ngoài ảnh lấy từ các nguồn thông tin khác (bản đồ địa hình, bản đồ đất, bản đồ thuỷ văn v.v.) b. Phân mảnh ảnh (segmentation) Phân mảnh ảnh là sự chia nhỏ hình ảnh thành các phần nhỏ (segment) dựa trên các tiêu chí: màu sắc (color), hình dạng (shape), độ chặt (compactness), độ trơn (smoothness). Sự phân mảnh tạo ra các đối tượng ảnh, các đối tượng ảnh này được gọi là các đối tượng ảnh nguyên thuỷ (Đối tượng ảnh chưa phân loại) c. Mạng phân cấp đối tượng ảnh

Hình 1: Mạng phân cấp đối tượng ảnh

Hình 1 cho thấy, mức thấp nhất có thể có của một ảnh chính là mức pixel và mức cao nhất là mức toàn ảnh. Giữa hai mức này bao giờ cũng tồn tại các đối tượng ở các mức trung gian và mức này là mức “Con” (child) của mức ở trên nó đồng thời lại là mức

Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC)- ĐHQGHN

Page 2

Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng
“Cha” (parent) của các đối tượng ở mức thấp hơn. Để đảm bảo có được mạng phân cấp để sử dụng cho phân loại thì việc phân mảnh ảnh phải tuân thủ các quy tắc sau:  Ranh giới của đối tượng ở mức thấp hơn phải nằm trong ranh giới của đối tượng ở mức cao hơn,  Các tiêu chí sử dụng để phân loại đối tượng ở mức thấp hơn phải bao gồm các tiêu chí ở các mức cao hơn ngay trước đó, Về phương diện thực nghiệm thì mạng phân cấp tạo ra các cơ sở tốt cho việc chiết xuất thông tin khi tận dụng được mọi quan hệ tạo ra từ tính phân cấp này. d. Bộ quy tắc (Rule set) Trong xử lý ảnh, bộ quy tắc bao gồm các tiêu chí được thiết lập sao cho đối tượng này có thể tách khỏi đối tượng khác trên ảnh phục vụ mục đích phân loại. e. Image Object domain

Hình 2: Nhóm chuyên đề của đối tượng ảnh (Image Object Domain) Nhóm đối tượng ảnh là tập hợp các đối tượng thuộc một chuyên đề ở các cấp được sử dụng để phân loại (“Cha”, “Con”, “Cháu”. Chắt” v.v.). Nhóm lớn nhất chính là toàn bộ ảnh; nhóm nhỏ nhất chỉ gồm một lớp và dưới nó không còn lớp nào khác.
Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC)- ĐHQGHN Page 3

Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng

Chương 2. Sử dụng phần mền eCognition 8.0
Sơ đồ chung phân loại định hướng đối tượng Hiển thị và quản lý dữ liệu

Trộn ảnh và tăng cường chất lượng ảnh

Phân mảnh ảnh và xem các đặc trưng của đối tượng ảnh

Thiết lập chú giải các lớp phân loại

Thiết lập bộ quy tắc và tiến hành phân loại

Chỉnh sửa kết quả

Đánh giá kết quả và xuất kết quả

Quá trình phân loại định hướng đối tượng trên eCognition đước tiến hành theo sau các bước : Bước 1: Hiển thị và quản lý dữ liệu Bước 2: Trộn các kênh ảnh và tăng cường chất lượng ảnh Bước 3: Phân mảnh ảnh và xem các đặc trưng của đối tượng ảnh Bước 4: Thiết lập chú giải cho phân loại Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC)- ĐHQGHN Page 4

Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng
Bước 5: Thiết lập quy tắc và tiến hành phân loại Bước 6: Chỉnh sửa kết quả bằng tay Bước 7: Đánh giá kết quả và xuất kết quả 1. Khởi động chương trình Ecognition 8.0 Click vào Start > Programs> eCognition Developer Trial 8.0> eCognition Developer Trial

Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC)- ĐHQGHN

Page 5

Export. Process.ĐHQGHN Page 6 . Library. File menu Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC).1.Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng Process Tree Class Hierarchy View Feature View Image Object Information Thanh thực đơn (Menu) bao gồm các Menu sau: File. Classification. Window. view. Help 1. image objects. Analysis. Tools.

2.Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng Trên Thanh file menu gồ m một số công cụ chính thường xuyên sử dụng: Load image file: nhập file ảnh New project: Tạo một Project mới Open project: Mở một Project đã có Modify Open project: Thay đổ i Project đang mở 1.ĐHQGHN Page 7 . View menu Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC).

- - 1. tăng cường chất lượng ảnh Filter classes for dislay: cho phép lọc các lớp phân loại để hiển thị trên nền ảnh gốc.Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng Thanh view menu gồm: View setting: mở và đóng cửa sổ View setting Image layer mixing: mở và đóng công cụ trộn các kênh ảnh.ĐHQGHN Page 8 . Image objects menu Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC).3.

5. Classification menu Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC).Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng Image object information: xem các thông tin đối tượng ảnh Delete level: xoá bỏ một mức đối tượng ảnh 1.ĐHQGHN Page 9 . Analysis Builder 1.6. Library men 1.4.

ĐHQGHN Page 10 .8. Tools menu Feature view: cửa sổ quan sát các đặc trưng đối tượng ảnh Manual editting: công cụ chỉnh sửa bằng tay Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC).Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng Class hierarchy: mạng phân cấp các lớp phân loại Legend: chú giải phân loại 1. Process menu Process tree: cửa sổ thiết lập bộ quy tắc cho phân tích ảnh Load rule set: mở bộ quy tắc tồn tại Save rule set: save bộ quy tắc Delete Rule set: Xoá một bộ quy tắc 1.7.

Help menu Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC).11.ĐHQGHN Page 11 . Window menu 1. Export menu 1.Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng 1.9.10.

ĐHQGHN Page 12 .Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng Một số Icon thường xuyên sử dụng: Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC).

ĐHQGHN Page 13 .Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng 2. Tạo mới một Project. save và mở project Để tạo mới một project có thể làm theo hai cách sau: Cách 1: Trên thanh Menu chọn File New project Cách 2: kích vào biểu tượng tạo mới project trên thanh công cụ Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC).

File of type: lựa chọn khuôn dạng của file ảnh Tiếp theo.Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng Sau đó.ĐHQGHN Page 14 . chọn ảnh cần phân tích: . click open để mở ảnh Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC).File name: Donglac_44a_VN2K . Cửa sổ import image layer hiện ra.

Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng - - Trên cửa sổ creat project cung cấp một số thông tin của ảnh như: hệ thống toạ độ (coordinate system).ĐHQGHN Page 15 . độ phân giải của ảnh (Resolution). các kênh ảnh…. geocoding. project size. Để phân tích trên một phần của ảnh bằng cách click vào: subset selection trên cửa sổ new project Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC).

ĐHQGHN Page 16 .Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng - save một project Vào File save project trên cửa sổ save project đặt tên project cần lưu save Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC).

Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng - Mở một project Vào file open project  chọn project cần mở Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC).ĐHQGHN Page 17 .

cho phép hiển thị từng layer. Manual Ngoài ra. cho phép lựa chọn các cách tăng cường ảnh khác nhau như: linear.ĐHQGHN Page 18 . có thể đánh trọng số cho các layer của ảnh bằng cách bỏ dấu stick trên No weight layer Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC). nhiều kênh ảnh… Trên hộp equalzing. Histogram. standard deviation. Trộn các kênh ảnh và tăng cường chất lượng ảnh Để trộn ảnh: trên thanh thực đơn chọn View Image layer mixing hoặc trên thanh công cụ - Trên hộp layer mixing.Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng 3. Gamma correction.

Mục đích chính của quá trình trộn ảnh và tăng cường chất lượng ảnh giúp mắt người có thể nhận biết tốt nhất đối tượng trên ảnh cần chiết tách. tích chuột phải lên từng kênh ảnh để giảm trọng số. Sử dụng thuật toán Segmentation cho sự phân mảnh đối tượng ảnh Trên cửa sổ process tree  click chuột phải chọn Append new Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC). 4.Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng Thay đổ i trọng số của từng layer bằng cách: tích chuột trái lên từng kênh ảnh để tăng trọng số.ĐHQGHN Page 19 .

màu sắc (color). Thuật toán được thực hiện dựa theo việc lựa chọn các trọng số về hình dạng (shape). Thuật toán multiresolution segmentation Thuật toán phân mảnh thường xuyên được sử dụng trong quá tình xử lý ảnh là phân mảnh đa độ phân giải (Multi-segmentation) Multi-segmentation: Áp dụng mức độ tối ưu hoá làm giảm thiểu mức độ bất đồng nhất của đối tượng ảnh cho một độ phân giải nhất định. Thuật toán có thể được ứng dụng trên mức Pixel hay mức đối tượng ảnh.ĐHQGHN Page 20 .Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng Trên của sổ append new. Thuật toán quatree based segmentation. độ chặt (compactness). Nguyên lý của thuật toán được trình bày sơ đồ hình 3 Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC). eCognition cung cấp một số thuật toán cho phân mảnh ảnh (segmentation) như: Thuật toán chessboard segmentation. trên hộp thuật toán Algorithm kéo thả để chọn thuật toán phân mảnh. độ trơn (smothness) do người phân loại lựa chọn (các trọng số này có thể thay đổi dễ dàng).

ĐHQGHN Page 21 .Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng Hình 3: Sơ đồ phân mảnh theo thuật toán multiresolution segmentation Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC).

Tạo các lớp cho phân loại Vào Classification class hierarchy Trong cửa sổ class hierarchy. Sau khi đặt xong các tham số. click chuột vào Execute để thực hiện quá trình phân mảnh ảnh Hình 4: Kết quả quá trình phân mảnh ảnh với Scale=50. shape=0.Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng Level name: để đặt tên cho Level image layer weights: để đặt trọng số cho từng layer. Scale parameter: thay đổ i tham số tỷ lệ Tham số tỷ lệ ( Scale parameter): là vấn đề quan trọng trong việc lý giải thông tin trên ảnh và thường được hiểu trên cơ sở kích thước pixel.ĐHQGHN Page 22 .2.5 5.Tham số này càng lớn thì kích thước đối tượng ảnh tạo ra càng lớn và ngược lại.Tham số này thể hiệ n kích thước của đối tượng ảnh trong quá trình phân mảnh. click chuột phải chọn insert class để thêm các lớp Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC). compactness=0.

ĐHQGHN .Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng - Name: Đặt tên cho các class Lựa chọn màu cho lớp Page 23 Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC).

Để nhìn đặc trưng đối tượng ảnh. đường bên bên trái của ảnh …. khoảng cách đến đường biên bên phải..Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng 6. Mỗi một đối tượng ảnh có chứa những thông tin thuộc tính. cấu trúc. vào Tools  feature view - Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC). trên thanh thực đơn. hình dạng. diện tích. Xem đặc trưng của đối tượng ảnh Đây là giai đoạn rất quan trọng để tìm ra ngưỡng (threshold) cho sự phân loại các đối tượng ảnh. độ sáng.ĐHQGHN Page 24 . Các thông tin thuộc tính này có thể là các thông tin về giá trị phổ của các lớp. vị trí.

ĐHQGHN Page 25 . Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC).Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng Trên cửa sổ Feature view chúng ta có thể xem thông tin của các đối tượng nằm trong một khoảng giá trị nhất định  phục vụ cho việc xác định ngưỡng (threshold) phân loại.

Thiết lập thêm các chỉ số eCognition cho phép thiết lập thêm các chỉ số phục vụ cho việc nhận biết.Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng Hình 4: Trên cửa sổ trên tất cả các đối tượng ảnh màu Blue là các đối tượng ảnh có giá tr ị Brighness trong khoảng [50.ĐHQGHN Page 26 . 100]). Để thiết lập thêm chỉ số trên cửa sổ Feature view  object features customized Creat new ”Arithmetic feature” Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC). 7. phân tích đố i tượng ảnh.

ĐHQGHN Page 27 .Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng Cửa sổ customized Feature xuất hiện: Feature name: đặt tên thuật toán Feature caculator: thiết lập biểu thức tính chỉ số Ok Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC).

Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC).Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng Ví dụ: Tính chỉ số tổng giá trị xám độ trung bình theo TRRI=( DN1+DN2+DN3)/(3*255) 8. Lập bộ quy tắc cho phân loại ảnh Donglac_44a_VN2K Bộ nguyên tắc sử dụng trong phân loại đối tượng bao gồ m các thuật toán phân mảnh ảnh (segment). các thuật toán phân lo ại đối tượng ảnh. nhập dữ liệu. mối quan hệ giữa các đối tượng với nhau.được thiết lập trên cửa sổ Process Tree. xuất dữ liệu…. đặc trưng phản xạ của đố i tượng trên ảnh. sự hiểu biết khu vực nghiên cứu. cũng như các thuật toán kiểm tra thông tin đối tượng ảnh. Việc lập một bộ rule set trong phân loại ảnh đối tượng đòi hỏ i người phân tích ảnh phải có rất nhiều hiểu biết khác nhau nhue: đặc trưng của từng kênh ảnh.ĐHQGHN Page 28 .

ĐHQGHN Page 29 .Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng Sơ đồ thiết lập phân loại các đối tượng trên ảnh Donglac_44a_VN2K Phân mảnh ảnh lần 1 (Segmentation 1) Rừng (Forest) Không phải rừng (Non-forest) Rừng 1 (Forest Rừng 2 (Forest 2) Rừng 3 (Forest 3) Phân mảnh ảnh 2 (Segmentation 2) Mặt nước (Surwater) Đất trống Giao thông (Road) Thổ cư (Resland) Phân ảnh lần 3 Đất NN (Agriland) Nương rẫ y Cây bụi Chi tiết các bước lập bộ Rule set cho phân loại ảnh Donglac_44a_VN2K Phân mảnh ảnh lần 1 (segmentaion 1: Tách hai đối tượng riêng biệt là Rừng và Không phải rừng Trong đối tượng Rừng. Rừng 3 - Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC). sử dụng các đặc trưng đối tượng để tách thành các loạ i rừng khác nhau: Rừng 1. Rừng 2.

Thổ cư dựa theo sự phân mảnh lần 2 (segmentation 2) Chi tiết các bước như sau: Trong cửa sổ Process tree Click chuột phải chọn Append new Name: segment 1 Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC). để tách nhỏ thành các đối tượng Đất nông nghiệp.Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng Đối với đối tượng không phải là Rừng. đường giao thông.ĐHQGHN Page 30 . đất trống-cây bụi. mặt nước.

ĐHQGHN Page 31 .Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC).

5 Sau khi phân mảnh ảnh xong.1. compactness=0.ĐHQGHN Page 32 . shape=0. bắt đầu tiến hành phân loại: Trên process tree nhấn chuột phải  chọn Assign class Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC).Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng Hình 5: Kết quả phân mảnh ảnh 1 (segmen1): với Scale=50.

Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC).ĐHQGHN Page 33 .

Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC).ĐHQGHN Page 34 .

ĐHQGHN Page 35 .Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng Trên cửa sổ Edit Process  chọn Thresold condition để xác định ngưỡng Use class: lớp chuyên đề ok Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC).

ĐHQGHN Page 36 .Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng Đối tượng Rừng được phân loại thoả mãn điều kiện chỉ số DNMT=[0.93] Các đối tượng không phân loại còn lại unclassify thuộc vào đối tượng không phải là Rừng Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC). 0.

Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC).Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng Kết quả ảnh được phân loại thành hai nhóm đối tượng : Rừng (forest) và không phải là Rừng (Non-forest). Để tách các đối tượng nhỏ trong lớp không phải là rừng ta sử dụng sự phân mảnh lần 2 ( segment 2). Dùng lệnh Merge region để gộp tất cả các lớp không phải là Rừng (non.ĐHQGHN Page 37 .forest).

Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng (Kết quả của quá trình merge đối tượng không phải Rừng Non-Forest) Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC).ĐHQGHN Page 38 .

Rừng 3 Trong nhóm đối tượng không phải Rừng (Non-forest) chia ra làm các đối tượng đường giao thông. Rừng 2. đất nông nghiệp. Bộ quy tắc thiết lập: Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC). Tiếp theo. mặt nước. Trong nhóm đối tượng Rừng chia ra làm các đối tượng nhỏ hơn là Rừng 1.Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng Kết quả của quá trình phân mảnh lần 2 ( segment 2) trên đối tượng được chọn là Non-forest.ĐHQGHN Page 39 . Đất trống cây bụi. Đất thổ cư. sử dụng các đặc trưng của đối tượng ảnh để tách các đối tượng nhỏ hơn (Đố i tượng “Con”).

Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng Kết quả phân loại Rừng và ko Rừng: Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC).ĐHQGHN Page 40 .

ĐHQGHN Page 41 . Chỉnh sửa bằng tay Công cụ Chỉnh sửa bằng tay bao gồm: gộp đối tượng (Merge Objects Manually).Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng 9. phân loại đố i tượng ảnh (Classify Image Objects Manually) và chia nhỏ một đối tượng ảnh (Cut an Object Manually) Để nhìn vào công cụ chỉnh sửa bằng tay: Vào view Custionmize Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC).

và đối tượng ảnh đã được phân loại thành các lớp chuyên đề. Lựa chọn đối tượng theo dạng đường (line) 4. Công cụ lựa chọn (selection) đối tượng đơn 2. Lựa chọn đối tượng theo hình chữ nhật (Rectangle) Gộp các đối tượng ảnh: Tools > Manual Editing > Merge Objects Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC). Lựa chọn đối tượng theo Polygon 3. 1.ĐHQGHN Page 42 .Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng Trên của sổ customize chọn Manual Editting close Các công cụ của thanh Manual Editting hiện ra Có thể kéo thả hộp công cụ để chỉnh sửa (editting) cho các đối tượng ảnh chưa phân loại.

Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC).ĐHQGHN Page 43 .

Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC). Click vào biều tượng classify image object để phân loại. Sau đó.Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng Chia nhỏ một đối tượng ảnh (cut an image object) - Phân loại đối tượng ảnh bằng tay Công cụ này cho phép phân loại đối tượng ảnh thành các lớp chuyên đề.ĐHQGHN Page 44 . Trên cửa sổ Manual Editting chọn: image object editting và hộp thoại bên cạnh là tên của lớp chúng ta muốn gán đối tượng ảnh thành lớp chuyên đề đó.

Trên thanh menu: Export export result Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC). Xuất kết quả Dữ liêu sau khi được phân tích có thể được xuất ra thành 3 khuôn dạng chính: dạng vector (Shapefile).Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng 10. dạng raster (Raster file) và dạng thống kê (statistics).ĐHQGHN Page 45 .

Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng - Export type: khuôn dạng dữ liệu sẽ export Fomat export Level: các lớp phân loại tại mức đối tượng ảnh Select Classes: lựa chọn các lớp cần export Select features: các đặc trưng sẽ export Dữ liệu dạng Raster Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC).ĐHQGHN Page 46 .

Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC).ĐHQGHN Page 47 .

ĐHQGHN Page 48 .Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC).

Dữ liệu dạng vector (Shapefile) Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC).Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng Bảng một số khuôn dạng raster phần mền Ecognition có thể xuất dữ liệu dưới dạng Raster.ĐHQGHN Page 49 .

ĐHQGHN Page 50 .Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng Dự liệu dạng thống kê (Statistics) Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC).

UserGuide and Referencebook của phần mền eCognition Developper Trial 8.ĐHQGHN Page 51 .definiens.com/ 2.0 Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Biến đổi Toàn cầu (ICARGC).Sử dụng phần mền eCognition cho phân loại Định hướng đối tượng Tài liệu tham khảo 1. http://www.