โครงงานวิทยาศาสตร์

เรื่อง การเปรียบเทียบความพึงพอใจระหว่างเต้าหู้กุยช่ ายกับเต้าหู้ปกติ

ผู้จัดทาโครงงาน
นายชิวารส

ศรีวรานนท์ เลขที่ 17 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/2

นางสาวนภาพร สวัสดีหนู

เลขที่ 22 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/2

นางสาวสุ นิสา

เลขที่ 23 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/2

สอนศาตร์

รายงานนีเ้ ป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาวิทยาศาสตร์ สาขา ชีววิทยา
โรงเรียนรัตนโกสินทร์ สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ปี การศึกษาที่ 2556

ชื่อเรื่อง

การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจระหว่างเต้าหู้กุยช่ายกับเต้าหู้ปกติ

ผู้จัดทา

1. นายชิวารส

อาจารย์ทปี่ รึกษา

ศรี วรานนท์ เลขที่ 17 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/2

2. นางสาวนภาพร สวัสดีหนู

เลขที่ 22

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/2

3. นางสาวสุ นิสา

เลขที่ 23

ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/2

อาจารย์สิปป์ แสง

สอนศาตร์

สุ ขผล

ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษาที่ 2556 โรงเรี ยนรัตนโกสิ นทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์
บทคัดย่อ
โครงงานเรื่ อง การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจระหว่างเต้าหู้กุยช่ ายกับเต้าหู้ปกติ เป็ นการศึก ษาความชื่ นชอบ และ
ข้อเสนอแนะภายหลังจากคณะผูจ้ ดั ทานั้นได้ทาการดัดแปลงสูตรเต้าหู้แข็งขาวปกติโดยเติมกุยช่าย ทาให้ได้เต้าหู้ได้เต้าหู้กุยช่าย
ที่มีกลิ่น สี และรสขึ้น เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการเพื่อความหลากหลายของชนิ ดเต้าหู้ จากการศึกษาพบว่าเต้าหู้กุยช่าย มี
ร้อยละของผูท้ ี่ชื่นชอบมาก 48.33 % ,ชอบ 48.33 % ,ปานกลาง 3.34 % .และไม่ชอบร้ อยละ 0 % และเต้ าหู้ปกติมีผ้ ชู ื่นชอบ
มาก 18.33 % ,ชอบ 41.67 % ,ปานกลาง 30.00 % ,และไม่ชอบร้ อยละ 10.00 % เต้ าหู้กยุ ช่ายจึงมีผ้ ชู ื่นชอบมากกว่าเต้ าหู้
ปกติทงด้
ั ้ านสี กลิน่ และ รสชาติ

-ก-

กิตติกรรมประกาศ
โครงงานนี้จะสาเร็ จไปไม่ได้เลยถ้าขาดความร่ วมมือของสมาชิกในกลุ่มที่สามัคคีกนั มาโดยตลอดถึงแม้จะมีปัญหาและ
อุปสรรค์มากมายก็ยงั คงสามัคคีและร่ วมมือกันมาเสมอ นอกจากนี้ ตอ้ งขอขอบพระคุณผูป้ กครองของคณะผูจ้ ดั ทาทุกท่านที่ใน
ความสนับสนุนและคาปรึ กษาตลอดการทาโครงงานและต้องขอขอบพระคุณอาจารย์สิปป์ แสง สุ ขผล ซึ่ งเป็ นอาจารย์ที่ปรึ กษา
โครงงานนี้ที่ช่วยให้คาปรึ กษาและคาแนะนาในการทาโครงงานซึ่งคณะผูจ้ ดั ทาขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านมา ณ. โอกาสนี้

คณะผูจ้ ดั ทา

-ข–

สารบัญ
เรื่อง

หน้ า

บทคัดย่อ

กิตติกรรมประกาศ

สารบัญ

ค-ง

สารบัญภาพ

บทที่ 1 บทนา
-ที่มาและความสาคัญของโครงงาน

1

- วัตถุประสงค์ของโครงงาน

2

- สมมติฐานของโครงงาน

2

- ตัวแปรที่เกี่ยวข้องของโครงงาน

2

- ขอบเขตการศึกษาของโครงงาน

2

- นิยามศัพท์เฉพาะของโครงงาน

2-3

บทที่ 2 เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
- เศรษฐกิจพอเพียง

4-5

- ถัว่ เหลือง

6-9

-กุ ยช่าย

10-18

บทที่ 3 วิธีการดาเนินงาน
- วัสดุ ส่ วนผสม

19

- วิธีการทาเต้าหู้กุยช่าย

20-26

บทที่ 4 ผลการดาเนินงาน
- ผลการดาเนินงาน

27

- กราฟที่ 1 กราฟแสดงร้อยละความพึงพอใจในสี ของเต้าหู้กุยช่ายและเต้าหู้ปกติ

28

- กราฟที่ 2 กราฟแสดงร้อยละความพึงพอใจในกลิ่นของเต้าหู้กุยช่ายและเต้าหู้ปกติ

29

- กราฟที่ 3 กราฟแสดงร้อยละความพึงพอใจในรสชาติ ของเต้าหู้กุยช่ายและเต้าหู้ปกติ

30

- กราฟที่ 4 กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนความพึงพอใจรวมทุกด้าน

31

- การดาเนินงานสมบูรณ์

32
-ค-

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง

หน้า

บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
- สรุ ปและอภิปรายผลการทดลอง

33

- ข้อเสนอแนะ

34

- บรรณานุกรม

35

ภาคผนวก
แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับประทานเต้าหู้กุยช่าย กับ เต้าหู้ ปกติ
ภาพการทางาน

36-56
57

-ง –

สารบัญภาพ
ภาพ

หน้ า

ภาพที่ 1-2 ทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง

4

ภาพที่ 3

5

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาพที่ 4 ถัว่ เหลือง

6

ภาพที่ 5

ต้นกุยช่ายเขียว

10

ภาพที่ 6

ต้นกุยช่ายขาว

11

ภาพที่ 7

ใบกุยช่าย

11

ภาพที่ 8

ดอกไม้กวาด

12

ภาพที่ 9

ดอกกุยช่ายแห้ง (เมล็ดพันธุ์)

13

ภาพที่ 10 ดอกกุยช่าย (ดอกบานเต็มที่)

13

ภาพที่ 11 ดอกกุยช่าย (ดอกกุยช่ายดอกตูม)

14

ภาพที่ 12 กุยช่ายขาว

16

ภาพที่ 13 กุยช่ายผัด

17

ภาพที่ 14 เต้าหู้กุยช่ายทอด

19

ภาพที่ 15 เต้าหู้กุยช่ายสด

27

ภาพที่ 16 เต้าหู้กุยช่ายสด

32

ภาพที่ 17 เต้าหู้กุยช่ายทอด

32

-จ-

บทที่ 1
บทนา
ที่มาและความสาคัญ
เต้ เต้าหู ้ ถือกาเนิดมากว่า 2,000 ปี ในจีนแผ่นดินใหญ่ คนจีนบางกลุ่มถือว่าเต้าหู ้เป็ นอาหารที่ มีคุณค่าสู งที่อยูใ่ น
ความธรรมดาสามัญ คนไทยเรี ยกเต้าหูเ้ พี้ยนมาจากภาษาจีนว่า โตวฟู คนญี่ปุ่นเรี ยกกันว่า โทฟุ (tofu) คนอังกฤษ
เรี ยก bean curd หรื อ บางครั้งก็เ รี ยกทับศัพท์ว่า tofu เช่ นกัน ส่ วนชาวฝรั่ งเศสเรี ยกว่า fromage de soja
(ชีสถัว่ เหลือง)

เต้าหูม้ ีคุณค่าทางสารอาหารสูงมาก จากข้อมูลด้านโภชนาการพบว่า เต้าหูป้ ระกอบด้วยโปรตีน
ร้อยละ 7.4 ไขมันร้อยละ 3.1 น้ าตาลร้อยละ 2.7 โดยเต้าหู ้ทุก 100 กรัม จะมีแคลเซี ยม 277 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัส
57 มิลลิกรัม เหล็ก 2.1 มิลลิกรัม นอกจากนี้ยงั มีวติ ามิน บี 1 วิตามินบี 2 และวิตามินบี 3 อยูเ่ ป็ นจานวนมาก ส่ วน
แร่ ธาตุก็มีอีกมากมาย อาทิเช่น เหล็ก แมกนี เซี ยม โมลิบเดนนัม แมงกานี ส ทองแดง สังกะสี และธาตุซิลีเนี ยม
เป็ นต้น ส่ ว นผสมอี ก อย่างที่ ข าดไม่ ไ ด้คื อ กุย ช่ า ย กุ ย ช่ า ยอุ ดมไปด้ว ยวิต ามิ น เอซึ่ งเป็ นส่ ว นประกอบของ
สารอาหารจอตาเซลล์เ ยื่อ บุ ต่ า งๆที่ ช่ ว ยในการมองเห็ น และสร้ า งภู มิ คุ ้ม กัน โรคที่ ส าคัญ มี ธ าตุ เ หล็ ก เป็ น
ส่ วนประกอบของฮิ โมโกลบินในเซลล์เม็ดเลื อดแดง ซึ่ งจะทาหน้าที่นาออกซิ เจนจากปอดไปเลี้ยงเซลล์ของ
ร่ างกายและช่วยขจัดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่ างกายทางลมหายใจออกยิง่ กว่านั้นยังมีสารอาหารต่างๆ
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่อร่ างกาย โดยเฉพาะคุณแม่ที่ตอ้ งให้นมลูก เพราะมันอุดมไปด้วยเหล็กฟอสฟอรัสและ
แคลเซียมรวมทั้งมีสารต่อต้านปฎิชีวนะ ซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรคและมีฤทธิ์ร้อนช่วยเพิม่ ความอบอุ่นให้แก่ร่างกายจึง
เหมาะที่จะรับประทานในหน้าหนาวและหน้าฝนที่มีอากาศชื้น กลิ่นของกุยช่ายมีกลิ่นฉุ นของน้ ามันหอมระเหย
มีสารประกอบของพวกกามะถัน มีสรรพคุณทางยาจีนในด้านเสริ มสมรรถภาพทางเพศ และยังช่วยแก้อาการ
ท้องอืด ท้องเฟ้ อ ขับลม และแก้ทอ้ งผูกแก้อาการฟกช้ า และรักษาอาการปั สสาวะกะปริ บกะปรอยได้อีกด้วย
ฉะนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงมีความคิดที่วา่ อยากจะนาเต้าหูแ้ ละกุยช่ายมารวมกันให้เป็ นอาหารสักหนึ่งอย่าง
เพื่อรวบรวมคุณประโยชน์ของเต้าหู ้และกุยช่าย ดังนั้นกลุ่มของข้าพเจ้าจึงทาการศึกษาการผลิตและการคิดค้น
เต้าหูก้ ุยช่ายขึ้นมา

วัตถุประสงค์ของโครงงาน
1. เพือ่ ศึกษาการผลิตเต้าหูก้ ุยช่าย
2. เพือ่ เพิม่ ความหลากหลายของชนิดเต้าหู ้
3. เพือ่ เพิม่ ความหลากหลายของประเภทอาหาร
4.เพือ่ เปรี ยบเทียบความพึงพอใจในการบริ โภคเต้าหูก้ ุยช่ายกับเต้าหูป้ กติ
สมมติฐานของโครงงาน
“ถ้าเต้าหูม้ ีส่วนผสมของกุยช่าย ดังนั้นเต้าหูจ้ ะมีสี กลิ่น รสชาติที่ดีกว่าเต้าหูป้ กติ”
ตัวแปรในการทดลอง
ตัวแปรต้น

: เต้าหูก้ ุยช่าย

ตัวแปรตาม

: ความพึงพอใจในกลิ่น สี และรสชาติของเต้าหูก้ ุยช่าย

ตัวแปรควบคุม : คะแนน,ผูป้ ระเมิน,ชนิดของถัว่ ,ปริ มาณน้ า,ปริ มาณดีเกลือ,ปริ มาณกุยช่าย
ขอบเขตของการศึกษา
ศึกษาเฉาะเต้าหูก้ ุยช่ายเท่านั้น
นิยามศัพท์ เฉพาะ
เต้าหู ้ หมายถึง อาหารที่เกิดจากการแปรรู ปเมล็ดถัว่ เหลืองให้อยูใ่ นรู ปแบบที่สามารถเก็บรักษาไว้ได้นาน
ยิง่ ขึ้น โดยเต้าหูน้ ้ นั จะเกิดจากการนาถัว่ เหลืองที่โม้แล้วมาทาเป็ นแผ่นๆ
กุยช่าย หมายถึง ชื่อไม้ลม้ ลุกชนิด Allium tuberosum Rpxb ในวงศ์ Alliaceae คล้ายต้นหอมหรื อ กระเทียม
ใบแบนกลิ่นฉุน กินได้น้ าเข้ามาปลูกเพือ่ เป็ นอาหาร
เต้าหูก้ ุยช่าย หมายถึง การนาเอากุยช่ายมาเป็ นหนึ่งในส่วนผสมที่สาคัญของการผลิตเต้าหู ้

คะแนนความพึงพอใจ หมายถึง ผลรวมคะแนนทั้งหมดคิดเป็ นร้อยละคิดได้จากเกณฑ์ความพึงพอใจแบ่งเป็ น
4 ระดับหากผูต้ อบแบบสอบถามเลือกจะมีการคิดคะแนนดังนี้
1. ชอบมาก

คิดเป็ น 2 คะแนน

2. ชอบ

คิดเป็ น

3. ปานกลาง

คิดเป็ น 0 คะแนน

4. ไม่ชอบ

คิดเป็ น

1 คะแนน
-1 คะแนน

ในการศึกษาครั้งนี้
1.จานวนคนทั้งหมดในการสารวจ ความพึงพอใจ = 20 คน
2. คะแนนสูงสุดของเกณฑ์ คือชอบมาก คิดเป็ น 2 คะแนน
ดังนั้นสูตรสาเร็ จในการคานวณคะแนนความพึงพอใจ คือ
คะแนนความพึงพอใจ = ผลรวมคะแนนทั้งหมดของทุกคน × 100

20

บทที่ 2
เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ อง
เศรษฐกิจพอเพียง

ภาพที่ 1-2 ทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง
“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็ นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวพระราชทานพระราชดาริ ช้ ีแนะแนวทาง การ
ดาเนินชีวติ แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า ๒๕ ปี ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อ
ภายหลังได้ทรงเน้นย้าแนวทางการแก้ไขเพือ่ ให้รอดพ้น และสามารถดารงอยูไ่ ด้อย่างมัน่ คงและยัง่ ยืนภายใต้
กระแสโลกาภิวตั น์และความ เปลี่ยนแปลงต่างๆ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัชญาชี้ถึงแนวการดารงอยูแ่ ละปฏิบตั ิตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
ครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริ หารประเทศให้ดาเนินไปในทางสายกลาง
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพือ่ ให้กา้ วทันต่อโลกยุคโลกาภิวตั น์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ
ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็ นที่จะต้องมีระบบภูมิคุม้ กันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการกระทบใดๆ อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอก ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู ้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิง่
ในการนาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการ ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกัน จะต้องเสริ มสร้าง
พื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสานึกใน
คุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริ ต และให้มีความรอบรู ้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวติ ด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ

ปั ญญา และความรอบคอบ เพือ่ ให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วและกว้างขวาง
ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็ นอย่างดี

ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึงประกอบด้ วยคุณสมบัติ ดังนี้

ภาพที่ 3 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่นอ้ ยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ ื่น
เช่น การผลิตและการบริ โภคที่อยูใ่ นระดับพอประมาณ
๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็ นไปอย่างมีเหตุผล โดย
พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้นๆ อย่างรอบคอบ
๓. ภูมิคุม้ กัน หมายถึง การเตรี ยมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น โดย
คานึงถึงความเป็ นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ทีค่ าดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยมี เงื่อนไข ของการตัดสินใจและดาเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยูใ่ นระดับพอเพียง ๒ ประการ ดังนี้
๑. เงื่อนไขความรู ้ ประกอบด้วย ความรอบรู ้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนา
ความรู ้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพือ่ ประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบตั ิ
๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริ มสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักใน คุณธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริ ตและมี
ความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวติ

ภาพที่ 4 ถัว่ เหลือง
ถัว่ เหลือง นับว่าเป็ นถัว่ ชนิดเดียวที่สามารถนามาดัดแปลงเป็ นอาหารได้หลายชนิด หลากรสชาติมากที่สุด มีให้
เลือกกินได้ครบ ทั้ง ต้ม ผัด แกง ทอด หรื อแม้กระทัง่ ทาเป็ นขนมขบเคี้ยวก็ได้ อาหารจากถัว่ เหลืองใน
ชีวติ ประจาวันที่เรารู ้จกั กันดี ได้แก่ เต้าหู ้ ซึ่ งก็มีมากมายหลายอย่าง นอกจากนั้น ก็เป็ นฟองเต้าหู ้ น้ าเต้าหู ้ เต้าฮวย
โปรตีนเกษตร และน้ ามันถัว่ เหลือง แม้กระทัง่ มาการี น มายองเนส และน้ ามันสลัดก็มีส่วนประกอบของถัว่
เหลือง โดยอยูใ่ นรู ปของน้ ามันถัว่ เหลือง เฉพาะผลิตภัณฑ์ เต้าหู ้ นั้นมีให้เลือกหลายชนิด ได้แก่
เต้าหูอ้ ่อน เป็ นเต้าหูท้ ี่มีเนื้ออ่อนนุ่ม มีสีขาวนวลกลิ่นหอม มีให้เลือกทั้งแบบก้อนบาง และก้อนหนา นิยมนามา
ใส่แกงจืด และสุก้ ียากี้ เป็ นต้น ปั จจุบนั มีผผู ้ ลิตจานวนมากผลิตเต้าหูอ้ ่อนแบบญี่ปุ่นในกล่องพลาสติกสี่เหลี่ยม
บรรจุอย่างดี ออกมาจาหน่ายตามซูเปอร์มาร์เก็ต ทาให้ผบู ้ ริ โภคได้รับความสะดวกสบายในการเลือกซื้อมายิง่ ขึ้น
เต้าหูห้ ลอด เป็ นเต้าหูอ้ ่อนอีกชนิดหนึ่งที่มีกรรมวิธีการผลิตที่ทนั สมัย บรรจุลงในหลอดพลาสติกแบบสุญญากาศ
ทาให้รักษาความสะอาดได้ดี จึงเก็บได้นาน สะดวกในการใช้ มีท้งั ชนิดธรรมดาและชนิดใส่ไข่
เต้าฮวย มีลกั ษณะคล้ายกับเต้าหูอ้ ่อนมาก ต่างกันตรงที่เต้าฮวยมีเนื้อนิ่มกว่า มักนิยมใช้รับประทานคู่กบั น้ าขิง
เป็ นอาหารว่างอีกชนิดหนึ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่ างกาย และมีราคาถูก
เต้าหูแ้ ข็ง (ขาว) เป็ นเต้าหูท้ ี่มีเนื้อแข็ง สีขาวนวลออกครี มๆ มักทาออกมาเป็ นก้อนสี่เหลี่ยม หนาประมาณ 1

เซนติเมตร เหมาะสาหรับทาอาหารหลายชนิด เช่น ยา ลาบ แกง ผัด รวมทั้งอาหารจานเดียวยอดนิยมของคนทัว่
โลกอย่างผัดไทย แต่เคล็ดลับในการปรุ งอาหารจากเต้าหูช้ นิดนี้ ควรจะนามาทอดให้เหลืองเสียก่อน เวลานาไป
ทาอาหารจะไม่เละ ทาให้น่ารับประทานยิง่ ขึ้น
เต้าหูเ้ หลือง มีท้งั ชนิดอ่อนและแข็ง ลักษณะภายนอกจะมีเปลือกสีเหลือง เนื้อสีขาวนวล รสออกเค็มกว่าเต้าหูข้ าว
เพราะเป็ นเต้าหูข้ าวที่ปรุ งขึ้นมาใหม่ ด้วยการนาก้อนเต้าหูไ้ ปแช่ในน้ าเกลือ แล้วนาไปจุ่มสีเหลืองหรื อขมิ้น
เพือ่ ให้รู้วา่ เต้าหูช้ นิดนี้มีรสเค็มกว่าเต้าหูข้ าวธรรมดา และรสเค็มนี้สามารถยืดอายุการเก็บได้นานขึ้น ดังนั้น
อาหารที่นาเต้าหูเ้ หลืองมาปรุ งมักเป็ นอาหารที่ตอ้ งการให้มีรสชาติของเต้าหูท้ ี่เข้มข้นขึ้น เช่น อาหารจาพวก ทอด
ผัด แกง ชนิดต่างๆ หรื อแม้กระทั้งผัดไทย บางคนก็นิยมใช้เต้าหูเ้ หลืองมากกว่าเต้าหูข้ าว
วิธีการเลือกซื้อเต้าหู ้ โดยรวมแบ่งเป็ น 2 ลักษณะ คือ
• เต้าหูท้ ี่ทาขายทัว่ ไปในตลาดสด เช่น เต้าหูอ้ ่อน เต้าหูแ้ ข็ง เต้าหูเ้ หลือง ที่เป็ นแผ่นห่อด้วยใบตองกับที่บรรจุ
ภาชนะอย่างดี ควรเลือกซื้อที่ทามาใหม่ๆ สีขาวนวลเป็ นปกติ มีกลิ่นหอม ไม่มีเมือก ไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ ยว และ
ภาชนะที่บรรจุตอ้ งสะอาด
• เต้าหูแ้ บบบรรจุภาชนะอย่างดี ควรดูวนั ที่ผลิตและวันหมดอายุ มีสีสนั เป็ นปกติ รู ปร่ างเป็ นปกติ เต้าหูเ้ ป็ น
อาหารที่บูดเสียได้ง่าย โดยเฉพาะถ้าเต้าหูน้ ้ นั ไม่ใส่สารกันบูด จะสังเกตเห็นว่าบางครั้งที่เราซื้อเต้าหูม้ าเก็บไว้ใน
ตูเ้ ย็นเพียงแค่วนั สองวัน เต้าหูก้ ็จะเริ่ มเป็ นเมือก มีกลิ่นเหม็นเปรี้ ยว ยกเว้นเต้าหู ้หลอดที่บรรจุในถุงพลาสติก
สุญญากาศอย่างมิดชิด จะเก็บไว้ได้หลายวันกว่า แต่ก็ตอ้ งดูวนั เดือนปี ที่ผลิดและวัยหมดอายุดว้ ยเช่นกัน
มีวธิ ีการเก็บเต้าหูใ้ ห้ได้นานยิง่ ขึ้น มีผรู ้ ู ้แนะนาให้เอาน้ าต้มสุกที่เย็นแล้วใส่ชาม แล้วเอาเต้าหูล้ งแช่ให้ท่วม
จากนั้นนาเข้าตูเ้ ย็น ก็จะยืดอายุการเก็บได้นาน 7-15 วัน แล้วแต่ชนิดของเต้าหู ้ ถ้าเป็ นเต้าหูอ้ ่อน จเก็บได้ไม่นาน
เท่าเต้าหูแ้ ข็ง ในกรณี เต้าหูห้ ลอด ให้เก็บในตูเ้ ย็นช่องแช่เย็นธรรมดา ก็เก็บได้นานหลายวัน อย่านาไปแช่ช่องแข็ง
เพราะลักษณะของเนื้อเต้าหูจ้ ะเปลี่ยนไปไม่คงรู ปเหมือนเดิม ส่วนเต้าหูท้ อด แม้จะเก็บในตูเ้ ย็น หากไม่ใช่ช่องแช่
แข็ง ไม่นานก็จะขึ้นรา ดังนั้น การทาอาหารจากเต้าหู ้ จึงไม่ควรซื้อเต้าหูม้ าในปริ มาณมาก เพราะกลิ่นรสของ
เต้าหูจ้ ะเปลี่ยนไปเมื่อเก็บไว้หลายวัน
เต้าหูท้ าอาหารได้อร่ อยทุกอย่าง แถมมีประโยชน์ต่อร่ างกายมากมายมหาศาล เพราะทามาจากถัว่ เหลือง ซึ่งเป็ น
พืชที่มีคุณสมบัติในเรื่ องการช่วยรักษา และลดระดับความดันในเส้นเลือด รักษาระดับน้ าตาลในเลือด ปกป้ อง
หัวใจ ทาให้ประจาเดือนของสตรี เป็ นปกติ ทาให้กระดูกแข็งแรง มีคอเรสเตอรอลต่า และมีคุณสมบัติในการ
ต่อต้านมะเร็ง มีรายงายว่า ผูห้ ญิงในประเทศแถบซีกโลกตะวันออก มีอตั ราการเป็ นมะเร็งเต้านม และมะเร็งปาก

มดลูกน้อยกว่าผูห้ ญิงในอเมริ กา เพราะกินอาหารจากถัว่ เหลือง มากกว่า 20-50 เท่า ผูห้ ญิงที่กินอาหารจากถัว่
เหลือง มีอตั ราการเป็ นมะเร็ งน้อยกว่าคนที่ไม่ได้กินถึงร้อยละ 50
น้ าเต้าหู ้ คือ น้ านมถัว่ เหลืองที่ได้จากการปั่ นถัว่ เหลืองแล้วนามาต้มเป็ นน้ า ถือเป็ นเครื่ องดื่มทดแทนนมวัวที่นิยม
รับประทานกันทัว่ ไป เพราะเป็ นอาหารเสริ มสุขภาพที่ราคาถูก
ฟองเต้าหู ้ เป็ นผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลืองที่ได้จากการทาน้ าเต้าหู ้ เมื่อต้มน้ าเต้าหูจ้ นมีความเข้มข้น ผิวหน้าของ
น้ านมเต้าหูจ้ ะจับตัวกันเป็ นแผ่น สามารถตักออกมารับประทานได้เลย โดยนิยมใส่ในแกงจืด ฟองเต้าหูช้ นิดที่
นามาใช้เลยนี้เป็ นแบบเปี ยก ส่ วนแบบแห้งนั้น ต้องนาฟองเต้าหูท้ ี่ได้ไปตากหรื ออบจนแห้ง มีท้งั แบบแผ่นใหญ่ที่
คนจีนเรี ยกว่า หู่ เมาะ นิยมนาไปห่ออาหาร เช่น แฮ่ก๊ ึน หอยจ๊อ เปาะเปี๊ ยะ และบดเป็ นชิ้นเล็กที่เรี ยกว่า หู่กี่ นิยม
ใส่แกงจืด ผัดโป๊ ยเซียน หรื อนาไปอบและทอดให้กรอบแล้วทาเป็ นผัดพริ กขิง หรื อผัดกับขิง
โปรตีนเกษตร หรื อ โปรตีนถัว่ เหลือง ทาจากแป้ งถัว่ เหลือง ปราศจากไขมัน มีคุณค่าทางอาหารสูง ราคาถูก เก็บ
ง่ายไม่ตอ้ งใส่ตเู ้ ย็น ใช้สะดวก ใช้แทนเนื้อสัตว์ได้หลายชนิด ปั จจุบนั มีหลายรู ปแบบ เช่น
• ชนิดใหญ่พเิ ศษ ใช้ใส่แกงเขียวหวาน พะโล้ สะเต๊ก น้ าตก ฯลฯ
• ชนิดเกล็ดขนาดกลาง ใช้ผดั กะเพรา แกงเขียวหวาน แกงเผ็ด ผัดพริ กขิง ฯลฯ
• ชนิดเล็กขนาดเล็ก ใช้ทาลาบ แทนเนื้อหมูหรื อหมูสบั
• ชนิดป่ นละเอียด ใช้ทาขนมจีนน้ ายา แกงเลียง ซุป ฯลฯ ช่วยผสมในน้ าแกง ทาให้น้ าแกงข้นขึ้น
ถัว่ งอกหัวโต เป็ นถัว่ งอกชนิดหัวใหญ่ที่เพาะจากถัว่ เหลือง ต่างจากถัว่ งอกทัว่ ไปที่นิยมเพาะจากถัว่ เขียว จึงเรี ยก
ให้ต่างไปว่า ถัว่ งอกหัวโต
นอกจากนี้แล้ว ยังมีอาหารหมักจากถัว่ เหลืองอีกหลายชนิด ได้แก่ ซีอิ๊ว เต้าเจี้ยว เต้าหู ้ย้ ี เทมเป้ นัตโต เป็ นต้น แต่
ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ไม่ถือเป็ นแหล่งของโปรตีนหลักที่จะให้แก่ร่างกาย เนื่องจากเป็ นสารปรุ งรสที่มีรสเค็ม จึงกิน
ได้นอ้ ย ซอสปรุ งรส หรื อ ซีอิ๊ว เป็ นเครื่ องปรุ งรสอาหารที่ได้จากการหมักถัว่ เหลือง ซีอิ๊วดีที่สุดจะเป็ นซีอิ๊วที่ได้
จากการหมักครั้งแรก เรี ยกว่าซีอิ๊วขาว ส่วนซีอิ๊วที่ได้จากการหมักซ้ าโดยใช้ถวั่ เหลืองที่หมักไปแล้ว จะเป็ นซีอิ๊ว
ขาวชั้นรอง คุณภาพต่าลง ราคาถูกลง ส่วนซีอิ๊วดา ได้จากการผสมซีอิ๊วขาวกับกากน้ าตาล เดิมนั้น การหมักซีอิ๊ว
จัดเป็ นศิลปะและเป็ นความลับทีถ่ ่ายทอดกันเฉพาะในหมู่สมาชิกครอบครัวและลูกหลานเท่านั้น ประเทศที่นิยม
ใช้ซีอิ๊วเป็ นเครื่ องปรุ งรส ได้แก่ จีนและญี่ปุ่น ปั จจุบนั คนไทยก็นิยมใช้ซอสปรุ งรสจากถัว่ เหลืองอย่างแพร่ หลาย
หลังจากที่คุน้ เคยกับน้ าปลามายาวนาน
เต้าเจี้ยว คือ ถัว่ เหลืองที่หมักด้วยกรรมวิธีเดียวกับการทาซีอิ๊ว แต่เต้าเจี้ยวจะมีส่วนประกอบของเนื้อถัว่ อยูด่ ว้ ย
การหมักเต้าเจี้ยวใช้ถวั่ เหลืองเป็ นหลัก มีแป้ ง เชื้อรา น้ าเกลือ และเครื่ องปรุ งรสต่างๆ เป็ นส่วนประกอบ ผสมให้
เข้ากันบรรจุในโอ่ง ปิ ดฝาแล้วตากแดด ปล่อยให้เกิดปฏิกิริยาการหมักเป็ นเวลาประมาณ 3-6 เดือน เมื่อครบ

กาหนดแล้วหากทาซีอิ๊วร่ วมกับเต้าเจี้ยวในระยะนี้ ก็จะดูดส่วนที่เป็ นของเหลวสีน้ าตาลปนแดงออกมา นาไปผ่าน
การฆ่าเชื้อที่อุณหภูมิ 65-88 องศาเซลเซี ยส จากนั้น จึงนาไปกรองเพือ่ กาจัดตะกอนที่มีถวั่ อยูอ่ อกไปก่อนบรรจุ
ขวดกลายเป็ นซีอิ๊วคุณภาพดีเต้าเจี้ยวญี่ปุ่น (miso) จะแตกต่างจากเต้าเจี้ยวของจีน ตรงสีขน้ ดา เนื้อถัว่ บดละเอียด
รสและกลิ่นแรงกว่า เพราะใช้เวลาหมักยาวนานเป็ นปี ๆ นิยมใช้เป็ นเครื่ องปรุ งพื้นฐานของอาหารญี่ปุ่นส่วนใหญ่
เครื่ องจิม้ ต่างๆ รวมทั้งซุปทุกชนิด คล้ายกะปิ และปลาร้าในอาหารไทยของเรา เต้าหูย้ ้ ี เป็ นผลิตภัณฑ์หมักดองอีก
ชนิดหนึ่งที่ทาจากถัว่ เหลือง และนิยมบริ โภคกันทัว่ เต้าหู ้ย้นี ิยมใช้ปรุ งอาหารพวกผัก (สุก้ ียากี้) เนื้อสัตว์ เป็ น
เครื่ องจิ้ม และกินกับข้าวต้ม ที่ขายกันอยูใ่ นท้องตลาดมี 2 ชนิด คือ สีเหลืองและสีแดง โดยผูผ้ ลิตอาจเติมสารที่
ให้กลิ่น สี และรสชาติเฉพาะตัวลงไปตามแนวความนิยมชอบของผูบ้ ริ โภคเทมเป้ เป็ นอาหารหมักพื้นเมืองของ
ชาวอินโดนีเซีย ที่นิยมใช้เนื้อเทียมแทนเนื้อสัตว์ ทาจากการหมักถัว่ เหลืองต้มนาน 1-2 วัน จนเชื้อราออกใยสีขาว
เชื่อมยึดเมล็ดถัว่ ให้ติดกันแน่นเป็ นแผ่นหนา เมื่อรับประทานก็จะนาไปหัน่ เป็ นแผ่นบางๆ จุ่มลงในน้ าเกลือ แล้ว
ทอดน้ ามันให้กรอบหอม นอกจากนี้ ยังนาไปปรุ งเป็ นอาหารแทนเนื้อสัตว์ได้อีกมากมาย มีรสชาติอร่ อยและให้
คุณค่าทางโภชนาการสูง ย่อยง่าย เป็ นที่นิยมในประเทศต่างๆ ทัว่ โลก แต่ในไทยไม่ค่อยมีคนรู ้จกั และนิยม
รับประทานมากนัก นัตโต เป็ นอาหารหมักพื้นบ้านของชาวญี่ปุ่น ได้จากการหมักถัว่ เหลืองด้วยเชื้อแบคทีเรี ย
จาพวก บาซิลลัส นัตโต ที่ต่างจากผลิตภัณฑ์ถวั่ เหลืองหมักอื่นๆ ทีม่ กั ใช้เชื้อรา ดังนั้น นัตโตจึงมีกลิ่นและรสชาติ
เฉพาะตัว และมีเมือกที่แบคทีเรี ยสร้างขึ้นอยูบ่ นผิวรอบตัวของนัตโตด้วย คนญี่ปุ่นนิยมรับประทานนัตโต
ร่ วมกับซอสและซีอิ๊วขาวเป็ นอาหารเช้าและอาหารค่า ถัว่ เน่า เป็ นอาหารหมักจากถัว่ เหลืองที่นิยมกันมากแถบ
ภาคเหนือของประเทศไทย มีลกั ษณะคล้ายนัตโตของญี่ปุ่น ใช้เป็ นเครื่ องปรุ งรสแทนกะปิ ส่วนใหญ่มกั เติมใน
ซุปผัก หรื อนามาห่อในใบตองนึ่งหรื อปิ้ งพอสุกแล้วกินกับข้าวเหนียว และนักมังสวิรัติบางคนยังนิยม
รับประทานถัว่ เน่า เพือ่ ชูรสชาติอาหารให้กลมกล่อมยิง่ ขึ้น

กุยช่ าย ภาษาอังกฤษ Garlic chives, Leek, Chinese Chives, Oriental Garlic, Chinese Leek, Kow Choi (จีน) กุยช่ าย ชื่อ
วิทยาศาสตร์ Allium tuberosum Rottl. ex Spreng จัดอยูใ่ นวงศ์ Liliaceae (Alliaceae) มีชื่อเรี ยกอื่นๆ อีกเช่น ผักไม้กวาด (ภาค
กลาง), ผักแป้น (ภาคอีสาน) เป็ นต้น
กุยช่ าย มีอยูด่ ว้ ย 2 ประเภทด้วยกัน คือ กุยช่ ายเขียว และกุยช่ ายขาว ซึ่งลักษณะจะไม่แตกต่างกัน แต่จะแตกต่างในเรื่ องของ
กระบวนการปลูกและการดูแลรักษา และในเอเชียตะวันออกแถบภูเขาหิ มาลัย จีน อินเดีย ไต้หวัน และญี่ปนุ่ จะมีปลูกกุยช่ายกัน
อยู่ 2 พันธุ์ นัน่ ก็คือ พันธุ์สีเขียวที่ปลูกทัว่ ๆไป และพันธุ์สีเขียวใบใหญ่สีขาวซึ่งเกิดจากการบังร่ ม

ลักษณะของกุยช่ าย

ต้นกุยช่ าย จัดเป็ นไม้ลม้ ลุกที่มีความสูงประมาณ 30-45 เซนติเมตร มีเหง้าเล็กและแตกก่อ

ภาพที่ 5 ต้นกุยช่ายเขียว

ภาพที่ 6 ต้นกุยช่ายขาว

ใบกุยช่ าย ลักษณะของใบเป็ นรู ปขอบขนาน ใบแบน ยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตร ที่โคนเป็ นกาบบางซ้อนสลับกัน

ภาพที่ 7 ใบกุยช่าย

ดอกกุยช่ าย หรื อ ดอกไม้กวาด ออกดอกเป็ นช่อ ดอกมีสีขาว มีกลิ่นหอม ลักษณะช่อดอกเป็ นแบบซี่ร่ม ก้านช่อดอกกลมตันยาว
ประมาณ 40-45 เซนติเมตร (ยาวกว่าใบ) ออกดอกในระดับเดียวกันที่ปลายของก้านช่อดอก ด้านดอกมีความเท่ากัน และมีใบ
ประดับหุ ้มช่อดอก เมื่อดอกเจริ ญขึ้นก็จะแตกออกเป็ นริ้ วสี ขาว กลีบดอกมีสีขาว 6 กลีบ มีความยาวประมาณ 6 มิลลิเมตร โคน
ติดกัน ปลายแยก ที่กลางกลีบดอกด้านนอกมีสันหรื อเส้นสี เขี ยวอ่อนๆ จากโคนกลีบไปหาปลาย เมื่อดอกบานจะกว้างประมาณ 1
เซนติเมตร มีเกสรตัวผู้ 6 อัน อยูต่ รงข้ามกับกลีบดอก และเกสรตัวเมียอีก 1 อัน รังไข่อยูเ่ หนือวงกลีบ

ภาพที่ 8 ดอกไม้กวาด

ผลกุยช่ าย ลักษณะของผลเป็ นผลกลม มีความกว้างและยาวประมาณ 4 มิลลิเมตร ภายในมีช่อง 3 ช่องและมีผนังตื้นๆ
ผลเมื่อแก่จะแตกตามตะเข็ม ในผลมีเมล็ดช่องละ 1-2 เมล็ด
เมล็ดกุยช่ าย มีลกั ษณะขรุ ขระมีสีน้ าตาลแบน

ภาพที่ 9 ดอกกุยช่ายแห้ง (เมล็ดพันธุ์)
คุณค่าทางโภชนาการของต้นกุยช่ าย ต่อ 100 กรัม

ภาพที่ 10 ดอกกุยช่าย (ดอกบานเต็มที่)


พลังงาน 28 กิโลแคลอรี
คาร์โบไฮเดรต 4.1 กรัม
เส้นใย 3.9 กรัม

ไขมัน 0.3 กรัม
เบต้าแคโรทีน 136.79 ไมโครกรี ม
ธาตุแคลเซียม 98 มิลลิกรัม
ธาตุเหล็ก 1.5 มิลลิกรัม
ธาตุฟอสฟอรัส 46 มิลลิกรัม

คุณค่าทางโภชนาการของดอกกุยช่ าย ต่อ 100 กรัม

ภาพที่ 11 ดอกกุยช่าย (ดอกกุยช่ายดอกตูม)
พลังงาน 38 กิโลแคลอรี
คาร์โบไฮเดรต 6.3 กรัม
เส้นใย 3.4 กรัม
ไขมัน 0.2 กรัม
เบต้าแคโรทีน 152.92 ไมโครกรัม
วิตามินซี 13 มิลลิกรัม
ธาตุแคลเซียม 31 มิลลิกรัม
ธาตุเหล็ก 1.6 มิลลิกรัม
ธาตุฟอสฟอรัส 62 มิลลิกรัม

สรรพคุณของกุยช่ าย
1. ช่วยบารุ งกระดูก เนื่องจากใบกุยช่ายมีธาตุฟอสฟอรัสสูง (ใบ)
2. สมุนไพรกุยช่ าย ช่วยบารุ งกาหนัด กระตุน้ ความรู้ทางเพศ แก้ปัญหาการหลัง่ เร็ วในเพศชาย ไร้สมรรถภาพทางเพศ
เนื่องจากกลิ่นฉุนของน้ ามันหอมระเหยของกุยช่าย จะคล้ายกับกลิ่นของกระเทียม เพราะมีสารประกอบจาพวก
กามะถัน ซึ่งมักจะมีสรรพคุณช่วยในเรื่ องเพศ (ใบ)
3. น้ ามันหอมระเหยจากผักกุยช่ายมีสาร อัลลิซิน (Alllicin) ซึ่งมีคุณสมบัติช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด (ใบ)
4. ช่วยป้ องกันมะเร็ ง ลดความเสี่ ยงของการเกิดโรคมะเร็ ง (นิตยสารครัว) (ใบ)
5. ช่วยลดระดับความดัน รักษาโรคความดันโลหิ ตสูง (นิตยสารครัว) (ใบ)
6. สาหรับผูท้ ี่เป็ นโรคเบาหวานและวัณโรค ให้นาใบของต้นกุยช่ายมาต้มกับหอยน้ าจืด และรับประทานทุกวัน จะช่วย
บรรเทาอาการของโรคได้ (ใบ)
7. ช่วยรักษาโรคหูน้ าหนวก ด้วยการใช้น้ าที่ค้ นั ได้จากใบสดนามาทาในรู หู (ใบ)
8. ใช้เป็ นยาแก้หวัด (ใบ)
9. ช่วยแก้เลือดกาเดาไหลได้เป็ นอย่างดี (ราก)
10. เมล็ดช่วยฆ่าแมลงกินฟัน ด้วยการใช้เมล็ดคัว่ เกรี ยม นามาบดให้ละเอียด แล้วผสมกับน้ ายางชุบสาลีใช้อุดฟันที่เป็ นรู ทงิ้
ไว้ 1-2 วัน จะช่วยฆ่าแมลงที่กินอยูใ่ นรู ฟันให้ตายได้ (เมล็ด)
11. ช่วยแก้อาเจียน ด้วยการใช้ตน้ กุยช่ายนามาคั้นเอาแต่น้ าผสมกับเกลือเล็กน้อย หรื อจะผสมกับน้ าขิงสักเล็กน้อยอุ่นให้
ร้อนแล้วนามารับประทานก็ได้เช่นกัน (ราก,ใบ)
12. รากสรรพคุณมีฤทธิ์ในการช่วยห้ามเหงื่อ (ราก)
13. ช่วยรักษาอาการหวัด (ใบ)
14. ช่วยแก้อาการแน่นหน้าอก (ราก)
15. ช่วยแก้อาการท้องเสี ย ด้วยการใช้ตน้ กุยช่ายนามาคั้นเอาแต่น้ าผสมกับเกลือเล็กน้อย แล้วนามารับประทาน (ต้น)
16. ช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้ อ ขบลมในกระเพาะ ด้วยการใช้ใบสดนามาตาให้ละเอียดคั้นเอาแต่น้ ามาดื่ม (ใบ)
17. ช่วยแก้อาการท้องผูก เนื่องจากกุยช่ายมีเส้นใยอาหารสูงมาก จึงช่วยกระตุน้ ให้ลาไส้บีบตัวได้เป็ นอย่างดี (ใบ)
18. ใบใช้ทาท้องเด็กช่วยแก้อาการท้องอืด (ใบ)
19. เมล็ดใช้รับประทานช่วยขับพยาธิเส้นด้ายหรื อพยาธิแซ่มา้ ได้ (เมล็ด)
20. ช่วยรักษาแผลริ ดสี ดวงทวาร ช่วยทาให้ริดสี ดวงหด ด้วยการใช้ใบสดล้างสะอาด ต้มกับน้ าร้อน แล้วนัง่ เหนือภาชนะ
เพื่อให้ไอรมจนน้ าอุ่น หรื อจะใช้น้ าที่ตม้ ล้างที่แผลวันละ 2 ครั้ง หรื อจะใช้ใบนามาหั่นเป็ นฝอยคัว่ ให้ร้อนใช้ผา้ ห่ อมา
ประคบบริ เวณที่เป็ นจะช่วยทาให้หัวริ ดสี ดวงหดเข้าไปได้ (ใบ)
21. ต้นและใบสด สรรพคุณช่วยแก้โรคนิ่ว ด้วยการใช้ใบสดและต้น นามาตาให้ละเอียดผสมกับสุ ราและใส่ สารส้ม
เล็กน้อย แล้วกรองเอาแต่มาน้ ารับประทาน 1 ถ้วยชา (ต้น,ใบ)
22. ช่วยแก้อาการปัสสาวะกะปริ บกะปรอย ด้วยการใช้เมล็ดกุยช่ายแห้งนามาต้มรับประทาน หรื อจะทาเป็ นยาเม็ดไว้
รับประทานแก้อาการก็ได้เช่นกัน (เมล็ด)

23.
24.
25.
26.

สรรพคุณ กุยช่ายช่วยแก้อาการปัสสาวะขัด (ขัดเบา) (ราก)
เมล็ดใช้รับประทานร่ วมกับสุ ราใช้เป็ นยาขับโลหิ ตประจาเดือนที่เป็ นลิ่มเป็ นก้อนได้เป็ นอย่างดี (เมล็ด)
ช่วยแก้อาการตกขาวของสตรี ด้วยการใช้ตน้ กุยช่าย น้ าตาลอ่อย ไข่ไก่ นามาต้มรับประทาน (ต้น)
ช่วยแก้โรคหนองในได้ดี ด้วยการใช้ใบสดและต้น นามาตาให้ละเอียดผสมกับสุ ราและใส่ สารส้มเล็กน้อย แล้วกรเอา
แต่มาน้ ารับประทาน 1 ถ้วยชา (ต้น,ใบ)

ภาพที่ 12 กุยช่ายขาว
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.

ใบกุยช่าย สรรพคุณช่วยแก้ลมพิษ (ใบ)
ช่วยแก้พิษจากแมลงสัตว์กดั ต่อย หรื อแมงป่ องกัด (ใบ)
ช่วยแก้อาการห้อเลือดบริ เวณท้อง ด้วยการรับประทานน้ าคั้นจากกุยช่าย (ใบ)
ช่วยแก้อาการฟกช้ า ดาเขียว ห้อเลือดและแก้ปวด ด้วยการใช้บดสดตาให้ละเอียด แล้วนามาพอกบริ เวณที่ฟกช้ า หรื อจะ
ผสมกับดินสอพองในอัตราส่ วน ใบกุยช่าย 3 ส่ วน / ดินสอพอง 1 ส่ วน นามาบดผสมกันให้ละเอียดจนเป็ นเนื้อเหนียว
ข้น แล้วนามาทาบริ เวณที่เป็ นวันละ 2 ครั้งจนกว่าจะหาย (ใบ)
ใบใช้ตาผสมกับเหล้าเล็กน้อยนามารับประทานจะช่วยแก้อาการช้ าใน กระจายเลือดไม่ให้คงั่ ได้ (ใบ)
ช่วยรักษาแผลที่หนองเรื้ อรัง ด้วยการใช้ใบสดล้างสะอาดนะมาพอกบริ เวณที่เป็ นแผล (ใบ)
เมล็ดใช้ทาเป็ นยาฆ่าสัตว์ต่างๆ ให้ตายได้ ด้วยการนาเมล็ดไปเผาไฟเอาควันรมเข้าในรู หู (เมล็ด)
ช่วยแก้แมลงหรื อตัวเห็บ ตัวหมัดเข้าหู ด้วยการใช้น้ าคั้นจากกุยช่ายนามาหยอดเข้าไปในรู หู จะช่วยทาให้แมลงหรื อ
เห็บไต่ออกมาเอง (ใบ)
ช่วยบารุ งน้ านมและขับน้ านมสาหรับสตรี หลังคลอดบุตร การที่แม่ลูกอ่อนรับประทานแกงเลียงใส่ ผกั กุยช่ายจะช่วย
บารุ งน้ านมแม่ได้เป็ นอย่างดี (ต้น,ใบ)
ต้นและใบมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อ (Antiseptic) และช่วยลดการอักเสบ (ต้น,ใบ)

37. น้ ามันสกัดจากต้นกุยช่ายมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริ ญของเชื้อ Flavobacterium columnaris ซึ่งเป็ นสาเหตุหนึ่งที่ทาให้ปลานิล
ตาย และเมื่อนาน้ ามันชนิดนี้ไปผสมกับอาหารเลี้ยงปลาก็จะช่วยลดการตายของปลานิลจากการติดเชื้อชนิดนี้ได้
(น้ ามันสกัดจากต้น)
38. สาหรับสตรี ที่กาลังตั้งครรภ์ แล้วมีอาการคลื่นไส้อาเจียน หรื อเบื่ออาหาร ให้ใช้น้ าคั้นจากกุยช่าย 1/2 ถ้วย / น้ าขิง 1/2
ถ้วย นามาผสมกันแล้วนาไปต้มจนเดือน เติมน้ าตาลตามใจชอบแล้วนามาดื่ม (ใบ)
39. สาหรับสตรี หลังคลอดบุตรใหม่ มักมีอาการหมดสติ สามารถแก้ดว้ ยการใช้ใบกุยช่ายสดนามาสับละเอียดใส่ ในเหล้าที่
ต้มเดือดแล้วกรอกเข้าไปในปาก แต่ถา้ มีอาการวิงเวียนศีรษะก็ใช้ใบกุยช่ายสับละเอียดใส่ ขวดเติมน้ าส้มสายชูร้อนๆ ลง
ไปแล้วนามาใช้สูดดมแก้อาการวิงเวียนได้ (ใบ)
ข้อควรรู้ ! : ใบและรากของกุยช่าย จะมีสรรพคุณที่คล้ายๆกัน โดยในส่ วนของใบจะมีฤทธิ์ช่วยกระจายห้อเลือด ด้วยการใช้ใบคั้น
เป็ นดื่ม แต่ในส่ วนของรากจะออกฤทธิ์ในบริ เวณขาได้ดีกว่า
ฤทธิ์ทางเภสั ชวิทยาของกุยช่ าย

น้ าคั้นจากต้นกุยช่ายที่เจริ ญเติบโตเต็มที่ เมื่อฉีดเข้าไปในเส้นเลือดของหนูทดลอง (ในปริ มาณ 0.1-0. 5 มิลลิกรัม / 10
กรัม) จะทาให้เกิดอาการเกร็ งและเกิดอาการคลุม้ คลัง่ หลังจากนั้นก็สลบ และทาให้ผวิ หนังเปลี่ยนเป็ นสี เขียวหรื อสี น้ า
เงินเนื่องจากขาดเลือดและออกซิเจน หลังจากนั้นครึ่ งชัว่ โมงหนูก็ตาย
เมื่อใช้กบั กระต่าย จะทาให้ความดันโลหิ ตลดลงเล็กน้อย และในระยะแรกจะมีฤทธิ์ช่วยยับยั้งการเต้นของหัวใจ
หลังจากนั้นจะมีฤทธิ์กระตุน้ หากใช้ในปริ มาณมากจะทาให้หัวใจหยุดเต้นในช่วงที่หัวใจคลายตัว
มีฤทธิ์ช่วยขยายหลอดเลือดเพียงเล็กต่อขาหลังของกบและกระต่าย

ภาพที่ 13 กุยช่ายผัด

ประโยชน์ ของกุยช่ าย
1. ช่วยเสริ มสร้างภูมิคุม้ กันในร่ างกาย
2. ผักกุยช่ าย มีฤทธิ์ร้อนช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กบั ร่ างกายได้ มันจึงเหมาะอย่างมากที่จะรับประทานในช่วงฤดูหนาวหรื อ
ฤดูฝนที่มีอากาศชื้น
3. ช่วยบารุ งและรักษาสายตา เนื่องจากผักกุยช่ายมีวิตามินเอที่ช่วยในการมองเห็น
4. ช่วยบารุ งกระดูก เนื่องจากต้นกุยช่ายมีแคลเซียมและฟอสฟอรัสสูง
5. กุยช่ายมีธาตุเหล็กสูง ซึ่งช่วยในการสร้างเม็ดแดงหรื อเกล็ดเลือดต่า รักษาภาวะเม็ดเลือดแดงต่า แก้อาการอ่อนเพลีย
(พบได้บ่อยในผูป้ ่ วยผูป้ ่ วยไข้เลือดออก ผูป้ ่ วยมะเร็ ง และผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นระยะพักฟื้ นหลังการเจ็บป่ วย จากการผ่าตัดหรื อ
คลอดบุตร) เม็ดเลือดแดงประกอบด้วยฮีโมโกลบิน ที่ทาหน้าที่ในการนาออกซิเจนจากปอดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของ
ร่ างกาย และกาจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากร่ างกาย
6. ประโยชน์ของใบกุยช่าย ช่วยปรุ งแต่งรสอาหารให้อร่ อยมากยิง่ ขึ้น
7. กุยช่ายนิยมใช้รับประทานเป็ นอาหาร ด้วยการใช้ดอกนามาผัดกับตับหมู หรื อจะใช้ใบสดรับประทานกับลาบ หรื อผัด
ไทยก็ได้ นอกจากนี้ยงั ใช้ใบนามาทาเป็ นไส้ของขนมกุยช่ ายอีกด้วยครับ
ข้ อควรระวังในการรับประทานกุยช่ าย


การรับประทานกุยช่ายในปริ มาณมากเกินไปอาจจะทาให้ธาตุในร่ างกายร้อน และทาให้เป็ นร้อนในใด
ไม่ควรรับประทานกุยช่ายหลังจากการดื่มเหล้า เพราะจะทาให้ธาตุในร่ างกายร้อนเข้าไปอีก
สาหรับผูท้ ี่ระบบย่อยอาหารทางานได้ไม่ค่อยดี ไม่ควรรับประทานกุยช่ายในปริ มาณมาก เพราะกุยช่ายมีเส้นใยมาก
เกินไปทาให้ยอ่ ยยาก ถ้ารับประทานมากเส้นใยจะกระตุน้ ลาไส้ ทาให้ลาไส้เคลื่อนไหวมากขึ้นทาให้ทอ้ งเสี ย แนะนาว่า
ให้รับประทานในปริ มาณที่เหมาะสมจะดีกว่า
ไม่ควรเลือกรับประทานกุยช่ายแก่ เพราะกุยช่ายยิง่ แก่มากเท่าไหร่ ยงิ่ มีปริ มาณเส้นใยมากและเหนียวมาก ทาให้ยงิ่ ย่อย
มากยิง่ ขึ้น

บทที่ 3
อุปกรณ์ และวิธีการทดลอง
วัสดุ อุปกรณ์
1) เครื่ องปั่ นน้ าผลไม้

1 เครื่ อง

2) ผ้าขาวบาง

1 ผืน

3) กระชอนหรื อตะแกง

1 อัน

4) พิมพ์ไม้หรื อตะกร้าพลาสติก 2 อัน
-ส่วนผสม
1) ถัว่ เหลือง

1

กิโลกรัม ( soybean , a soya bean )

2) กุยช่าย

300

กรัม

3) น้ าดีเกลือ
4) น้ า

3.3

กรัม

4

ลิตร

วิธีการทาเต้ าหู้กยุ ช่ าย

ภาพที่ 14 เต้าหู้กุยช่ายทอด

1) เมล็ดถัว่ เหลืองล้างน้ าให้สะอาด แช่น้ าอุ่นปานกลาง 4 ชัว่ โมง.

2) เมื่อถัว่ เหลือง พองตัวดีโดยจะเปลี่ยนลักษณะจากลูกกลมๆมาเป็ นรี ๆ

3) เอาถัว่ เหลืองที่แช่จนได้ที่แล้วมาปั้ น โดยใส่ถวั่ ลงไปในเครื่ องปั่ น ถัว่ เหลือง 1 ส่วน น้ า 2 ส่วน

4) ปั่ นถัว่ เหลืองไว้ประมาณ 8 นาทีจนเริ่ มรู ้สึกว่าเนียนหรื ออาจจะเอามือไปขยี้ๆดูถา้ ถัว่ เหลืองไม่หยาบ

5) เอาผ้าขาวบางมากรอง แล้วบีบเอากากถัว่ เหลืองออก

6) หัน่ กุยช่ายให้เป็ นชิ้นเล็ก

7) นากุยช่ายที่หนั่ ลงไปปั่ น โดยผสมน้ าเพียงเล็กน้อย เพือ่ ช่วยในการปั่ นให้เนื้อเนียน และละเอียดง่ายขึ้น

8) นากุยช่ายที่ปั่นจนละเอียดแล้ว เทไปบนผ้าขาวบาง แล้วกรองเอาเอากากของกุยช่ายออก เพือ่ เต้าหูจ้ ะได้มีเนื้อ
เนียน

9) นาถัว่ เหลืองที่ปั่นแล้วมาผสมกับกุยช่ายที่ปั่นแล้ว คนให้ส่วนผสมเข้ากันจนเป็ นเนื้อเดียว

10) จากนั้นนาไปตั้งไฟ โดยใช้ไฟกลาง คอยคนอยูต่ ลอดเวลา มิฉะนั้นน้ าถัว่ เหลืองอาจจะไหม้ติดก้นหม้อ
แล้วอาจจะต้องทิง้ ทั้งหม้อ

11) พอน้ าถัว่ เหลืองเริ่ มเดือดปานกลาง ปิ ดไฟเตา แล้วยกหม้อออกจากเตา

12) ผสมดีเกลือลงในหม้อกับน้ าเย็น ดีเกลือ 3.3 กรัม ต่อ น้ า 15 มิลลิลิตร และคนให้ดีเกลือละลาย

13) เอาน้ าถัว่ เหลืองที่ตม้ ไว้ ค่อยๆเทลงไปในหม้อดีเกลือ

14) ปล่อยทิ้งไว้ใน 2 ชัว่ โมง (เอาช้อนตักดูถา้ เนื้อในน้ าเต้าหู ้ มันเริ่ มแข็งตัว แบบเต้าฮวย (เรี ยกว่าเนื้อเต้าหู)้ ก็
เตรี ยมผ้าขาวบางไว้)

15) เอาผ้าขาวบางวางไว้บนแม่พมิ พ์ ค่อยๆเทเนื้อเต้าหูใ้ ส่ลงในผ้าขาวบางจนหมด

16) แล้วทาการจับห่อเป็ นทรงสี่ เหลี่ยม

17) เอาพิมพ์วางทับ แล้วตามด้วยของหนัก เช่น เอาถังน้ าใส่น้ าวางทับไว้ ทิง้ ไว้ให้น้ าในเนื้อเต้าหูไ้ หล
คอยให้เต้าหูแ้ ข็งตัว ระยะเวลาราว 2 ชัว่ โมง

18) พอเต้าหูแ้ ข็งตัว ให้นาเต้าหูไ้ ปนึ่ง เพือ่ ให้เต้าหูไ้ ม่แตกตัว และเพือ่ ให้เต้าหูม้ ีอายุการเก็บรักษาให้ยาวนานขึ้น

19) รอให้เต้าหูเ้ ย็นลงแล้วค่อยๆแกะผ้าที่ห่อออก แล้วเอามีดตัดเต้าหูใ้ ห้เป็ นชิ้น เอาเนื้อเต้าหูอ้ อกมา
ก็จะได้เป็ นเต้าหูก้ ุยช่าย

20) หากล่องพลาสติกใส่น้ าเย็น แล้วเอาเต้าหูก้ ุยช่ายที่ตดั ออกมา แช่ในกล่องน้ าเย็น เก็บแช่ตเู ้ ย็นได้ 7 วัน ถ้า
อยากจะเก็บได้นาน ก็เอาไปทอด แล้ว พักให้สะเด็ดน้ ามัน แล้วเอาเข้าช่องแช่แข็ง คุณจะมีเต้าหู ก้ ุยช่ายไว้กินได้
นานกว่าเดิม

บทที่4
ผลการดาเนินงาน
1.ผลการผลิตเต้าหูก้ ยุ ช่าย
จากการทดลองผลิตเต้าหูก้ ุยช่าย ใช้ถวั่ เหลือง 1 กิโลกรัม ต่อ กุยช่าย 300 กรัม จนได้เต้าหูก้ ุยช่าย
หนัก 475 กรัม มีกลิ่นและสี ของกุยช่าย

ภาพที่ 15 เต้าหู้กุยช่ายสด

2.การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจระหว่างเต้าหูก้ ุยช่ายกับเต้าหูป้ กติ
2.1 กราฟแสดงร้อยละความพึงพอใจเต้าหูก้ ุยช่ายและเต้าหูป้ กติ 4 ระดับ จาแนกเป็ น ชอบมาก,
ชอบ, ปานกลาง และไม่ชอบด้านสี
กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบร้ อยละความชื่นชอบระหว่ าง
เต้ าหู้กุยช่ ายกับเต้ าหู้ปกติด้านสี
70%
60%
60%
50%
50%
เต้ าหู้กุยช่าย

40%
40%

เต้ าหู้ปกติ

30%

25%
20%

20%
10%

5%
0%

0%

0%
ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

จากกราฟพบว่า มีผชู ้ ื่นชอบสี ของเต้าหูท้ ้ งั 4 ระดับได้ดงั นี้คือ ชอบมาก 60% ,ชอบ 40% ,ปานกลาง
0% , และไม่ชอบ 0%

2.2 กราฟแสดงร้อยละความพึงพอใจในเต้าหูก้ ุยช่ายและเต้าหูป้ กติ 4 ระดับ จาแนกเป็ น ชอบมาก,
ชอบ, ปานกลาง และไม่ชอบด้านกลิ่น

กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบร้ อยละความชื่นชอบระหว่ าง
เต้ าหู้กุยช่ ายกับเต้ าหู้ปกติด้านกลิ่น
60%

55%

50%
40%
40%

35%

35%

เต้ าหู้กยุ ช่าย

30%

เต้ าหู้ปกติ

20%
20%

15%
10%

10%
0%
0%

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

จากกราฟพบว่า มีผชู ้ ื่นชอบกลิ่นของเต้าหู ้ท้งั 4 ระดับได้ดงั นี้คือ ชอบมาก 35% ,ชอบ 55% ,ปาน
กลาง 10% , และไม่ชอบ 0%

2.3 กราฟแสดงร้อยละความพึงพอใจของเต้าหูก้ ุยช่ายและเต้าหูป้ กติ 4 ระดับ จาแนกเป็ น ชอบมาก, ชอบ, ปาน
กลาง และไม่ชอบด้านรสชาติ

กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนร้ อยละความชื่นชอบระหว่ าง
เต้ าหู้กุยช่ ายกับเต้ าหู้ปกติด้านรสชาติ
60%
50%

50%

50%
40%
40%

35%

เต้ าหู้กยุ ช่าย

30%
20%

เต้ าหู้ปกติ
15%

10%
10%
0%

0%

0%

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

จากกราฟพบว่า มีผชู ้ ื่นชอบรสชาติของเต้าหูท้ ้งั 4 ระดับได้ดงั นี้คือ ชอบมาก 50% ,ชอบ 50% ,ปาน
กลาง 0% , และไม่ชอบ 0%

3. การเปรี ยบเทียบคะแนนความพึงพอใจรวมทุกด้าน

กราฟแสดงการเปรี ยบเทียบคะแนนร้ อยละความชื่นชอบระหว่ าง
เต้ าหู้กุยช่ ายกับเต้ าหู้ปกติในทุกๆด้ าน
60.00%

50.00%

48.33%

48.33%
41.67%

40.00%
30%

เต้ าหู้กุยช่าย

30.00%
20.00%

เต้ าหู้ปกติ

18.33%
10%

10.00%

3.34%

0%

0.00%
ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

จากกราฟพบว่า มีผชู ้ ื่นชอบเต้าหูก้ ุยช่ายทั้งในด้านสี ด้านกลิ่น และด้านรสชาติ โดยคิดเป็ น
เปอร์ เซ็นได้ดงั นี้คือ ผูท้ ี่ชอบมากคิดเป็ น 48.3% , ผูท้ ี่ชอบคิดเป็ น 50% , ผูท้ ี่ปานกลางคิดเป็ น 0%
และผูท้ ี่ไม่ชอบคิดเป็ น 0 %
ส่ วนเต้าหูธ้ รรมดามีผทู ้ ี่ชอบมากคิดเป็ น 18.3% , ผูท้ ี่ชอบคิดเป็ น 47.7% , ผูท้ ี่ปานกลางคิดเป็ น
33.3% และผูท้ ี่ไม่ชอบคิดเป็ น 10 %

การดาเนินเนินงานที่สมบูรณ์

ภาพที่ 16 เต้าหู้กุยช่ายสด

ภาพที่ 17 เต้าหูก้ ุยช่ายทอด

บทที5่
สรุป อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
จากการที่คณะผูจ้ ดั ทาได้ทาการสารวจจากการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจระหว่างเต้าหูก้ ุยช่ายและเต้าหู ้
ปกติ โดยได้สารวจกับผูป้ ระเมินในจานวน 20 คน ปรากฏว่ามีผชู ้ ื่นชอบเต้าหูก้ ุยช่ายคิดเป็ นร้อยละของผูท้ ี่ชื่น
ชอบมาก 48.33 % ,ชอบ 48.33 % ,ปานกลาง 3.34 % .และไม่ชอบร้อยละ 0 %
อภิปรายผล
โครงงานเรื่ อง การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจระหว่างเต้าหูก้ ุยช่ายกับเต้าหูป้ กติเป็ นการศึกษาความชื่น
ชอบ และข้อเสนอแนะภายหลังจากคณะผูจ้ ดั ทานั้นได้ทาการดัดแปลงสูตรเต้าหูแ้ ข็งขาวปกติโดยเติมกุยช่าย ทา
ให้ได้เต้าหู ก้ ุยช่าย ที่มีกลิ่น สีและรสชาติดีข้ นึ เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ในการเพือ่ ความหลากหลายของชนิด
เต้าหู ้ จากการศึกษาพบว่าเต้าหูก้ ุยช่ายเป็ นที่ยอมรับในหลายๆด้าน ทั้งด้านสี ด้านกลิ่นและด้านรสชาติ ฉะนั้น
เต้าหูก้ ุยช่ายที่คณะจัดทาได้คิดค้นขึ้น ก็ทาให้อาหารมีความหลากหลายเพิม่ ขึ้น

ข้ อเสนอแนะ
1. ปั่ นและกรองน้ าเต้าหูให้มีความละเอียดมากที่สุด เพือ่ ที่จะได้เต้าหูท้ ี่มีเนื้อเนียนน่ารับประทาน
2. ใช้ดีเกลือผสมน้ ามะนาวเพือ่ ช่วยให้เต้าหูแ้ ยกชั้น โดยจะลดความเค็มของดีเกลือ
3. นาน้ าออกจากเต้าหูใ้ ห้ได้มากที่สุดเพือ่ เต้าหูจ้ ะได้มีเนื้อแน่น
4. วางแผนการไปจาหน่ายเพือ่ เพิม่ รายได้

บรรณานุกรม
สุดยอดถัว่ เหลือง (ออนไลน์).
แหล่งที่มา :.http://www.yourhealthyguide.com/article/an-ads-soybean.htm
วันที่สืบค้น 15 ตุลาคมคม 556
ที่มาของเต้าหู .้ (ออนไลน์)
แหล่งที่มา :http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%
AB%E0%B8%B9%E0%B9%89
วันที่สืบค้น15 ตุลาคมคม 2556
ประโยชน์ของกุยช่าย(ออนไลน์).
แหล่งที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/lifestyle/health/.html
วันที่สืบค้น 15 ตุลาคมคม 556.
กุยช่าย (ออนไลน์).
แหล่งที่มา :http://www.greenerald.com/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B9
%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2/วันที่สืบค้น 15 ตุลาคมคม 2556.
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : http://www.tiksurin.myreadyweb.com/page12124.html. วันที่สืบค้น 15 ตุลาคมคม 2556.

ภาคผนวก

แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับประทานเต้ าหู้กยุ ช่ายกับเต้ าหู้ปกติ
ผู้กรอกแบบสอบถาม ชื่อ นาย มงคล นามสกุล ขาท้ วม
อายุ 16 ปี

เพศ ชาย
เต้ าหู้กยุ ช่าย

เกณฑ์การประเมิน
สีของเต้ าหู้

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน



กลิน่ ของเต้ าหู้

รสชาติของเต้ าหู้

เต้ าหู้ปกติ

เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน

สีของเต้ าหู้

กลิน่ ของเต้ าหู้

รสชาติของเต้ าหู้

ข้ อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับประทานเต้ าหู้กยุ ช่ายกับเต้ าหู้ปกติ
ผู้กรอกแบบสอบถาม ชื่อ นางสาว ชลธิชา นามสกุล เกตุพมุ่
อายุ 16 ปี

เพศหญิง
เต้ าหู้กยุ ช่าย

เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน

สีของเต้ าหู้

กลิน่ ของเต้ าหู้


รสชาติของเต้ าหู้

เต้ าหู้ปกติ

เกณฑ์การประเมิน
สีของเต้ าหู้

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน

กลิน่ ของเต้ าหู้

รสชาติของเต้ าหู้

ข้ อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับประทานเต้ าหู้กยุ ช่ายกับเต้ าหู้ปกติ
ผู้กรอกแบบสอบถาม ชื่อ. นางสาว ชนิดา นามสกุล นาป่ า
อายุ 16 ปี

เพศ หญิง
เต้ าหู้กยุ ช่าย

เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน

สีของเต้ าหู้

กลิน่ ของเต้ าหู้

รสชาติของเต้ าหู้

เต้ าหู้ปกติ

เกณฑ์การประเมิน
สีของเต้ าหู้


กลิน่ ของเต้ าหู้
รสชาติของเต้ าหู้

ข้ อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับประทานเต้ าหู้กยุ ช่ายกับเต้ าหู้ปกติ
ผู้กรอกแบบสอบถาม ชื่อ นางสาว สุวนันท์ นามสกุล สิทธิจิตตระกูล
อายุ 15 ปี

เพศ หญิง
เต้ าหู้กยุ ช่าย

เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน

สีของเต้ าหู้

กลิน่ ของเต้ าหู้


รสชาติของเต้ าหู้

เต้ าหู้ปกติ

เกณฑ์การประเมิน
สีของเต้ าหู้
กลิน่ ของเต้ าหู้
รสชาติของเต้ าหู้

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนนข้ อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับประทานเต้ าหู้กยุ ช่ายกับเต้ าหู้ปกติ
ผู้กรอกแบบสอบถาม ชื่อ นาย คุณากร นามสกุล พิมพา
อายุ 16 ปี

เพศ ชาย
เต้ าหู้กยุ ช่าย

เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน

สีของเต้ าหู้

กลิน่ ของเต้ าหู้

รสชาติของเต้ าหู้

เต้ าหู้ปกติ

เกณฑ์การประเมิน
สีของเต้ าหู้


กลิน่ ของเต้ าหู้
รสชาติของเต้ าหู้

ข้ อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับประทานเต้ าหู้กยุ ช่ายกับเต้ าหู้ปกติ
ผู้กรอกแบบสอบถาม ชื่อ นางนุจรี นามสกุล สอนศาสตร์
อายุ 39 ปี

เพศ หญิง
เต้ าหู้กยุ ช่าย

เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน

สีของเต้ าหู้

กลิน่ ของเต้ าหู้

รสชาติของเต้ าหู้

เต้ าหู้ปกติ

เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน

สีของเต้ าหู้
กลิน่ ของเต้ าหู้
รสชาติของเต้ าหู้


ข้ อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับประทานเต้ าหู้กยุ ช่ายกับเต้ าหู้ปกติ
ผู้กรอกแบบสอบถาม ชื่อ นาย อัญมัญ นามสกุล อยูว่ งษ์ อนั๋
อายุ 16 ปี

เพศ ชาย
เต้ าหู้กยุ ช่าย

เกณฑ์การประเมิน
สีของเต้ าหู้

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน




กลิน่ ของเต้ าหู้
รสชาติของเต้ าหู้

เต้ าหู้ปกติ

เกณฑ์การประเมิน
สีของเต้ าหู้

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน


กลิน่ ของเต้ าหู้
รสชาติของเต้ าหู้

ข้ อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับประทานเต้ าหู้กยุ ช่ายกับเต้ าหู้ปกติ
ผู้กรอกแบบสอบถาม ชื่อ นาย คุณภัทร นามสกุล พิมพา
อายุ 16 ปี

เพศ ชาย
เต้ าหู้กยุ ช่าย

เกณฑ์การประเมิน
สีของเต้ าหู้

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน


กลิน่ ของเต้ าหู้
รสชาติของเต้ าหู้

เต้ าหู้ปกติ

เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน

สีของเต้ าหู้

กลิน่ ของเต้ าหู้

รสชาติของเต้ าหู้

ข้ อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับประทานเต้ าหู้กยุ ช่ายกับเต้ าหู้ปกติ
ผู้กรอกแบบสอบถาม ชื่อ นาย คชพัชธ์ นามสกุล พันธ์ ประสิทธิเวช
อายุ 16 ปี

เพศ ชาย
เต้ าหู้กยุ ช่าย

เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน

สีของเต้ าหู้

กลิน่ ของเต้ าหู้

รสชาติของเต้ าหู้

เต้ าหู้ปกติ

เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน

สีของเต้ าหู้

กลิน่ ของเต้ าหู้

รสชาติของเต้ าหู้

ข้ อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับประทานเต้ าหู้กยุ ช่ายกับเต้ าหู้ปกติ
ผู้กรอกแบบสอบถาม ชื่อ นาย จักรพันธ์ นามสกุล เบญจมาตร
อายุ 15 ปี

เพศ ชาย
เต้ าหู้กยุ ช่าย

เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน

สีของเต้ าหู้

กลิน่ ของเต้ าหู้

รสชาติของเต้ าหู้

เต้ าหู้ปกติ

เกณฑ์การประเมิน
สีของเต้ าหู้

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน


กลิน่ ของเต้ าหู้
รสชาติของเต้ าหู้

ข้ อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับประทานเต้ าหู้กยุ ช่ายกับเต้ าหู้ปกติ
ผู้กรอกแบบสอบถาม ชื่อ นาย ชญานนท์ นามสกุล เปลีย่ นสี
อายุ 16 ปี

เพศ ชาย
เต้ าหู้กยุ ช่าย

เกณฑ์การประเมิน
สีของเต้ าหู้

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน


กลิน่ ของเต้ าหู้

รสชาติของเต้ าหู้

เต้ าหู้ปกติ

เกณฑ์การประเมิน
สีของเต้ าหู้

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน

กลิน่ ของเต้ าหู้

รสชาติของเต้ าหู้

ข้ อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับประทานเต้ าหู้กยุ ช่ายกับเต้ าหู้ปกติ
ผู้กรอกแบบสอบถาม ชื่อ นาย ทวีพร นามสกุล ทันใจ
อายุ 16 ปี

เพศ ชาย
เต้ าหู้กยุ ช่าย

เกณฑ์การประเมิน
สีของเต้ าหู้

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน

กลิน่ ของเต้ าหู้

รสชาติของเต้ าหู้

เต้ าหู้ปกติ

เกณฑ์การประเมิน
สีของเต้ าหู้

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน

กลิน่ ของเต้ าหู้

รสชาติของเต้ าหู้

ข้ อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับประทานเต้ าหู้กยุ ช่ายกับเต้ าหู้ปกติ
ผู้กรอกแบบสอบถาม ชื่อ นาย พงศธร นามสกุล สุขปั ญญา
อายุ 16 ปี

เพศ ชาย
เต้ าหู้กยุ ช่าย

เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน

สีของเต้ าหู้
กลิน่ ของเต้ าหู้

รสชาติของเต้ าหู้

เต้ าหู้ปกติ

เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน

สีของเต้ าหู้

กลิน่ ของเต้ าหู้

รสชาติของเต้ าหู้

ข้ อเสนอแนะ
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับประทานเต้ าหู้กยุ ช่ายกับเต้ าหู้ปกติ
ผู้กรอกแบบสอบถาม ชื่อ นางาสาว สุภาภรณ์ นามสกุล นันทเสน
เพศ หญิง

อายุ 16 ปี

เต้ าหู้กยุ ช่าย

เกณฑ์การประเมิน
สีของเต้ าหู้

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน



กลิน่ ของเต้ าหู้
รสชาติของเต้ าหู้

เต้ าหู้ปกติ

เกณฑ์การประเมิน
สีของเต้ าหู้

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน


กลิน่ ของเต้ าหู้
รสชาติของเต้ าหู้

ข้ อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับประทานเต้ าหู้กยุ ช่ายกับเต้ าหู้ปกติ
ผู้กรอกแบบสอบถาม ชื่อ นาย ปิ ยพงษ์ นามสกุล บุญมีศรี
อายุ 16 ปี

เพศ ชาย
เต้ าหู้กยุ ช่าย

เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน

สีของเต้ าหู้

กลิน่ ของเต้ าหู้

รสชาติของเต้ าหู้

เต้ าหู้ปกติ

เกณฑ์การประเมิน

สีของเต้ าหู้
กลิน่ ของเต้ าหู้
รสชาติของเต้ าหู้


ข้ อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับประทานเต้ าหู้กยุ ช่ายกับเต้ าหู้ปกติ
ผู้กรอกแบบสอบถาม ชื่อ นางสาว เบญจวรรณ นามสกุล ชงโค
อายุ 16 ปี

เพศ หญิง
เต้ าหู้กยุ ช่าย

เกณฑ์การประเมิน
สีของเต้ าหู้

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน


กลิน่ ของเต้ าหู้
รสชาติของเต้ าหู้

เต้ าหู้ปกติ

เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน

สีของเต้ าหู้

กลิน่ ของเต้ าหู้

รสชาติของเต้ าหู้

ข้ อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับประทานเต้ าหู้กยุ ช่ายกับเต้ าหู้ปกติ
ผู้กรอกแบบสอบถาม ชื่อ นางสาว นิมิตศรา นามสกุล อินเฉิดฉาย
อายุ 16 ปี

เพศ หญิง
เต้ าหู้กยุ ช่าย

เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน

สีของเต้ าหู้

กลิน่ ของเต้ าหู้

รสชาติของเต้ าหู้

เต้ าหู้ปกติ

เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน

สีของเต้ าหู้
กลิน่ ของเต้ าหู้

รสชาติของเต้ าหู้

ข้ อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับประทานเต้ าหู้กยุ ช่ายกับเต้ าหู้ปกติ
ผู้กรอกแบบสอบถาม ชื่อ นางสาว เพ็ญนภา นามสกุล เนตรรักษา
เพศ หญิง

อายุ 16 ปี

เต้ าหู้กยุ ช่าย

เกณฑ์การประเมิน
สีของเต้ าหู้

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน

กลิน่ ของเต้ าหู้

รสชาติของเต้ าหู้

เต้ าหู้ปกติ

เกณฑ์การประเมิน
สีของเต้ าหู้

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน

กลิน่ ของเต้ าหู้

รสชาติของเต้ าหู้

ข้ อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับประทานเต้ าหู้กยุ ช่ายกับเต้ าหู้ปกติ
ผู้กรอกแบบสอบถาม ชื่อ นางสาว กนกวรรณ นามสกุล. แสนสาธารณะ
อายุ 16 ปี

เพศ หญิง
เต้ าหู้กยุ ช่าย

เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน

สีของเต้ าหู้

กลิน่ ของเต้ าหู้

รสชาติของเต้ าหู้

เต้ าหู้ปกติ

เกณฑ์การประเมิน
สีของเต้ าหู้

กลิน่ ของเต้ าหู้

รสชาติของเต้ าหู้

ข้ อเสนอแนะ
..........อร่อยมาก อยากให้ ทาขายเป็ นอาชีพ..............................................................................................
................................................................................................................................................................

แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับประทานเต้ าหู้กยุ ช่ายกับเต้ าหู้ปกติ
ผู้กรอกแบบสอบถาม ชื่อ นางสาว วิชาดา นามสกุล แจ่มใจ
อายุ 16 ปี

เพศ หญิง
เต้ าหู้กยุ ช่าย

เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน

สีของเต้ าหู้

กลิน่ ของเต้ าหู้

รสชาติของเต้ าหู้

เต้ าหู้ปกติ

เกณฑ์การประเมิน

ชอบมาก

ชอบ

ปานกลาง

ไม่ชอบ

2 คะแนน

1 คะแนน

0 คะแนน

-1 คะแนน

สีของเต้ าหู้
กลิน่ ของเต้ าหู้
รสชาติของเต้ าหู้


ข้ อเสนอแนะ
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ภาพการทางาน

นาถัว่ เหลืองลงไปแช่ในน้ าอุ่นปานกลาง

นาถัว่ เหลืองที่ไปปั่ นให้ละเอียด และกรองเอากากถัว่ เหลืองออก

กรองเอากากกุยช่ายออก