Vindecarea cu îngeri - Doreen VirtueCuprins

Cuprins.......................................................................................................................................................1 Să vindecăm pe altcineva...........................................................................................................................5 Arhanghelul Rafail: vindecătorul suprem între îngeri...............................................................................5 Capitolul 1 - Binecuv ntări !i provocări ale căii spirituale........................................................................" #ericirea e sf ntă...................................................................................................................................." $ngerii !i noul mileniu............................................................................................................................% &rocesul de purificare.............................................................................................................................' Schim(area frecven)ei............................................................................................................................* Capitolul + - ,nterven)iile îngerilor în via)a !i dragostea dumneavoastră................................................1Să găsim o nouă iu(ire.........................................................................................................................1Cuplul care iartă împreună...................................................................................................................1&osi(ile variante de viitor....................................................................................................................11 .ragostea nu moare niciodată..............................................................................................................1+ Bell/ $ngerul Bell..................................................................................................................................1+ Rugăciuni către îngeri pentru dragoste................................................................................................1+ Rugăciune pentru a găsi un suflet pereche.......................................................................................10 Rugăciune pentru vindecarea unei rela)ii de iu(ire e1istente...........................................................10 Capitolul 0 - Binecuv ntări ale îngerilor pentru familia dumneavoastră.................................................10 $ngerii !i noii copii ai luminii...............................................................................................................10

+ 2 vor(a doar de integritate...................................................................................................................13 Ber4e !i îngeri......................................................................................................................................15 $ngeri doică..........................................................................................................................................15 $ngerii !i pro(lemele adolescen)ilor.....................................................................................................1" 5indecări îngere!ti...............................................................................................................................1% .ragostea eternă a unui copil...............................................................................................................1% Schim(area rela)iilor !i calea spirituală...............................................................................................1' Schim(area mentalită)ilor/ schim(area prieteniilor.............................................................................1' Cha6rele !i legea atrac)iei....................................................................................................................1* 7egea atrac)iei !i vi4itele la prieteni.....................................................................................................+1 5indecări îngere!ti pentru mem(rii de familie....................................................................................++ Rugăciuni pentru vindecarea rela)iilor de familie................................................................................++ Rugăciune pentru conceperea unui copil.........................................................................................+0 Rugăciune pentru vindecarea rela)iilor dintre părinte !i copil.........................................................+0 Rugăciune pentru pro(lemele de comportament ale copilului.........................................................+0 Rugăciune pentru vindecarea rela)iilor de familie...........................................................................+0 Rugăciune pentru un mem(ru al familiei.........................................................................................+0 Rugăciune pentru un prieten care se stinge......................................................................................+0 Rugăciune pentru atragerea de noi prieteni......................................................................................+3 Capitolul 3 - 8rupul dumneavoastră înăl)ător..........................................................................................+3 $ngerii !i somnul...................................................................................................................................+3 Călătoria sufletului !i visele.................................................................................................................+5 2nergie din partea îngerilor..................................................................................................................+5 Rugăciune pentru a primi mai multă energie...................................................................................+5 .eto1ificarea corpului..........................................................................................................................+" ,ată o rugăciune minunată pe care o pute)i spune:...........................................................................+% $ngeri vindecători/ îngeri a9utători........................................................................................................+' 2fecte vindecătoare asupra trecutului..................................................................................................+* Rugăciune pentru anularea efectelor unor ac)iuni din trecut...........................................................+* Speran)a de via)ă..................................................................................................................................+* Rugăciune pentru sănătate !i vindecare...........................................................................................0Rugăciune pentru sănătatea unei persoane iu(ite.............................................................................0Rugăciune pentru normali4area greută)ii !i poftei de m ncare........................................................0Rugăciune pentru pro(leme privind somnul....................................................................................0Rugăciune pentru motiva)ia de a fi în formă....................................................................................01 Rugăciune pentru vindecarea dedării la patimi sau vicii.................................................................01 Capitolul 5 - Scopul vie)ii !i alegerea carierei.........................................................................................01 :ăsirea scopului vie)ii voastre.............................................................................................................0+ Cariere importante din punct de vedere spiritual.................................................................................00 Sufletul artistului..................................................................................................................................00 .e4voltarea propriei afaceri.................................................................................................................03 Să vedem partea noastră cea mai (ună.................................................................................................05 ;n cuv nt de încura9are.......................................................................................................................05 <anagementul stresului.......................................................................................................................05 Călătorii de afaceri...............................................................................................................................0" Rugăciuni către îngeri..........................................................................................................................0" Rugăciune pentru vindecarea conflictelor la locul de muncă..........................................................0% Rugăciune pentru a ne afla scopul vie)ii..........................................................................................0% Rugăciune pentru o nouă slu9(ă.......................................................................................................0% Rugăciune pentru vindecarea efectelor stresului..............................................................................0% Rugăciuni pentru mai multe oportunită)i de afaceri.........................................................................0% Rugăciune pentru lini!te financiară..................................................................................................0'

0 Afirma)ii pentru îngeri.........................................................................................................................0' Capitolul " - $ngeri al naturii !i ai animalelor..........................................................................................0' $ngerii naturii - spiritele elementare.....................................................................................................0' $ngerii animalelor.................................................................................................................................0* &rotec)ia îngerilor pentru animalele noastre de companie...................................................................3Cei mai (uni prieteni ai oamenilor - pentru totdeauna.........................................................................3Cristalele !i îngerii...............................................................................................................................3Rugăciuni pentru animale adresate îngerilor........................................................................................31 Rugăciune pentru vindecarea unui animal de companie..................................................................31 Rugăciune pentru un animal pierdut................................................................................................3+ Capitolul % - $ngerii/ via)a de apoi !i vindecarea de suferin)ă..................................................................3+ .espăr)irea de cei dragi........................................................................................................................3+ <em(ri ai familiei trecu)i în lumea cealaltă........................................................................................30 Convor(iri vindecătoare cu fiin)e din lumea cealaltă..........................................................................30 Rela)ii sănătoase cu persoanele iu(ite decedate...................................................................................33 Rugăciune către îngeri pentru vindecarea de suferin)ă........................................................................3" Capitolul ' - Cum ne pot a9uta îngerii în lumea materială.......................................................................3" .eschiderea !i facilitarea drumului......................................................................................................3" 2nergia (unurilor voastre materiale.....................................................................................................3% &sihometrie...........................................................................................................................................3% Cură)area spa)iului personal sau familial.............................................................................................3' .o( ndirea unei case...........................................................................................................................3' Cu îngerii la cumpărături.....................................................................................................................3* Ave)i gri9ă în legătură cu ceea ce cere)i=..............................................................................................5$ngerii a9ută la re4olvarea pro(lemelor mecanice................................................................................5Capitolul * - Siguran)ă spirituală cu a9utorul îngerilor............................................................................51 $ngeri protectori....................................................................................................................................51 &rotec)ie la drum..................................................................................................................................5+ 7umina al(ă..........................................................................................................................................50 :ăsirea lucrurilor pierdute...................................................................................................................53 Bani pierdu)i !i găsi)i...........................................................................................................................55 $ngeri care ne aduc aminte...................................................................................................................5" A9utorul îngerilor la drum....................................................................................................................5% <odificarea sau deformarea timpului >time ?arp@ de către îngeri......................................................5' Siguran)ă la locul de muncă.................................................................................................................5' Capitolul 1- - 5indecarea pro(lemelor din vie)ile noastre/ trecute cu a9utorul îngerilor........................"&ro(leme din vie)ile trecute/ provocări din via)a actuală....................................................................."+ 2liminarea 6armei................................................................................................................................"0 Cum vă pot a9uta îngerii să vindeca)i pro(lemele din vie)ile trecute..................................................."3 Capitolul 11 - $ngeri întrupa)i/ spirite elementare/ suflete AintrateA!i oameni stelari.............................."% Bameni stelari......................................................................................................................................"' $ngeri întrupa)i......................................................................................................................................"* Spirite elementare întrupate................................................................................................................."* Suflete AintrateA....................................................................................................................................%.acă sunte)i un înger terestru...............................................................................................................%1 Capitolul 1+ - Secven)e numerice de la îngeri.........................................................................................%1 Secven)e numerice...............................................................................................................................%1 Com(ina)ii numerice............................................................................................................................%+ Com(ina)ii ale cifrei 1......................................................................................................................%0 Com(ina)ii ale cifrei +......................................................................................................................%0 Com(ina)ii ale cifrei 0......................................................................................................................%3 Com(ina)ii ale cifrei 3......................................................................................................................%5

3 Com(ina)ii ale cifrei 5......................................................................................................................%" Com(ina)ii ale cifrei "......................................................................................................................%" Com(ina)ii ale cifrei %......................................................................................................................%% Com(ina)ii ale cifrei '......................................................................................................................%' Com(ina)ii ale cifrei *......................................................................................................................%* Com(ina)ii ale cifrei -......................................................................................................................'Ane1e.......................................................................................................................................................'1 21erci)iul A,ertare/ eli(erea4ă-te acumA...............................................................................................'1 5i4uali4area în )arc..............................................................................................................................'+ Afirma)ii pentru îngeri.........................................................................................................................'+

Cu este imagina)ie. $ngerii sunt printre noi/ acum mai mult ca niciodată !i nu doar în spa)iile comerciale. ;n număr din ce în ce mai mare de oameni relatea4ă înt lniri cu aceste fiin)e cere!ti. $n aceste înt lniri/ îngerii transmit mesa9e oportune !i adecvate/ leacuri pentru vindecarea unor (oli/ măsuri pentru salvarea vie)ii. .e ce încon9oară îngerii păm ntul nostru at t de t r4iuD Parţial din cauza rugăciunilor noastre pentru a primi ajutor ceresc şi parţial deoarece Dumnezeu şi îngerii ştiu că a venit vremea să ne vindecăm pe noi înşine, vieţile şi lumea noastră. La trecerea noastră în noul mileniu, îngerii ne ajută să ne lecuim provocările şi bolile pentru a putea să trăim la cel mai înalt potenţial al nostru. Îngerii sunt aici să ne înveţe că iubirea lui Dumnezeu răspunde tuturor problemelor şi provocărilor. Sunt aici să ne vindece de e ectele ricii. Îngerii sunt vindecători puternici şi puteţi lucra împreună cu ei pentru a vă grăbi e orturile de vindecare. !u c"t îi invităm mai mult pe îngeri în vieţile noastre, cu at"t mai repede vieţile noastre vor re lecta splendoarea cerească. #u e$istă limite ale puterii vindecătoare a îngerilor. %i ne pot ajuta să ne vindecăm relaţiile, probleme din carieră, problemele inanciare sau locative, şi toate celelalte provocări care ne tulbură. &rebuie doar să urmăm c"teva etape pentru a'i ajuta pe îngeri să ne ajute( 1. Să cerem. - 7egea 7i(erului Ar(itru spune că îngerii nu pot interveni în vie)ile noastre fără permisiunea noastră e1presă. Singura e1cep)ie este dacă suntem într-o situa)ie în care via)a ne este pusă în pericol/ înainte de a veni vremea să părăsim această lume. Altfel tre(uie să le cerem îngerilor să ne a9ute. S-ar putea să vă între(a)i: cum să le ceremD Cu este necesară vreo invita)ie formală pentru a-i chema pe îngeri în a9utor. Pur şi simplu, trebuie să vă g"ndiţi( Îngerilor) şi ei vor răspunde imediat. .umneavoastră/ ca oricine altcineva/ ave)i de9a doi sau mai mul)i îngeri pă4itori/ care vă înso)esc de la na!tere p nă la moarte. Cimic din ceea ce face)i/ spune)i sau g ndi)i nu-i poate face pe îngerii dumneavoastră să vă iu(ească mai pu)in. .ragostea lor pentru dumneavoastră este puternică !i nu condi)ionată= .e asemenea/ pute)i ruga mai mul)i îngeri să vi se alăture. Puteţi ie să'L rugaţi pe Dumnezeu să vă trimită îngeri, ie să'i rugaţi direct pe îngeri să vină. *m"ndouă căile sunt identice, pentru că îngerii răspund voinţei lui Dumnezeu. +ar Dumnezeu vrea întotdeauna ca îngerii să vă înconjoare şi să vă m"ng"ie oric"nd aveţi nevoie. 2. Să lăsăm în seama lui Dumnezeu rezolvarea problemei. - Înainte ca Dumnezeu şi îngerii sii poată rezolva situaţia dumneavoastră, trebuie să le'o predaţi în totalitate. 2ste ca !i cum am trimite o scrisoare: tre(uie să da)i scrisoarea din m nă înainte ca po!ta să o poată transmite în numele dumneavoastră. Adeseori cerem cerurilor să ne a9ute. .ar/ în loc să lăsăm lucrurile să se înt mple/ insistăm asupra situa)iei/ (loc nd astfel capacitatea îngerilor de a interveni. Dacă vreţi într' adevăr să iţi ajutaţi, lăsaţi în totalitate problema în m"inile lui Dumnezeu şi ale îngerilor) 3. Aveţi încredere în Dumnezeu. - Cu tre(uie să dăm lui .umne4eu !i îngerilor indica)ii scrise/ în care să schi)ăm ce etape am dori să urme4e pentru a re4olva situa)ia. $n schim(/ să avem încredere că înţelepciunea şi creativitatea in inită a lui Dumnezeu vor găsi o soluţie mult mai bună dec"t şi'ar putea înc,ipui vreodată mintea omenească. *mintiţi'vă( Dumnezeu vrea să iţi ericiţi)

pentru că aceasta poate alege să asculte sau nu mesajele îngerilor. cum ar i o boală sau o durere. Alteori/ instrucţiunile vă vor implica mintea şi su letul. Lumina acţionează ca un balsam liniştitor şi ca declanşator al unei vindecări rapide şi complete. (a4ate pe ac)iune !i îngerii vă vor cere să merge)i într-un anumit loc ori să chema)i o anumită persoană/ de e1emplu. Rafail/ asemenea tuturor locuitorilor lumii spiritelor/ poate fi alături de fiecare om care îl . . ar. .umne4eu este sigura putere care e1istă.neori aceste instruc)iuni vor f.umne4eu !i îngerii vă vor dărui întotdeauna mesa9e de dragoste !i de sus)inere/ astfel înc t dacă ve)i primi o instruc)iune înspăim ntătoare sau vătămătoare/ nu o urma)i= Cu toate acestea/ dacă noi credem în .umne4eu să vă a9ute. !rmaţi îndrumările lui Dumnezeu. după ce am c. . În acest el. rugăciune minunată ca să puteţi rezista şi să vă împăcaţi cu situaţia este( . Aceste instruc)iuni vor a9unge la dumneavoastră su( forma unei voci/ a unui vis/ a unei vi4iuni. Cici o pro(lemă nu este prea mare sau prea mică pentru ca îngerii să o re4olve pentru dumneavoastră. *cest înger.acă nu sunte)i siguri de sursa acestor mesa9e/ ruga)i-7 pe . cum ar i atunci c"nd îngerii vă cer să vă iertaţi pe voi înşivă ori să iertaţi pe altcineva.elul înconjură părţile dureroase ale corpului cu această lumină vindecătoare.umne4eu/ astfel înc t/ dacă se apropie sf r!itul unei persoane iu(ite/ îngerii îi vor aduce acesteia u!urare !i (ucurie în ultimele 4ile petrecute pe păm nt. complet AvindecatăA. poate aduce o eliberare imediată de su erinţă. *desea. .Dumnezeu vindecă.ivină a lui . nu e$istă un vindecător mai bun în împărăţia îngerilor dec"t ar. puteţi. $ngerii nu vor încălca niciodată voia lui . scăpa de o grijă inutilă şi puteţi i siguri că Dumnezeu va avea grijă de toate.umne4eu !i a îngerilor/ ei s-ar putea să vă ceară să întreprinde)i unele măsuri omene!ti pentru a re4olva situa)ia.acă dori)i un spa)iu de parcare/ (ani pentru facturile de între)inere sau o sănătate mai (ună/ îngerii sunt ferici)i vă a9ute. să ştiţi că ele vin de la +zvorul tuturor vindecărilor şi soluţiilor.ang. care ne vor arăta cum să soluţionăm diversele provocări. ..elul 0a ail. $ntruchipările groa4ei !i ale întunericului sunt ilu4ii care pot Asă ne facă răuA/ numai dacă le dăm noi putere. al cărui nume înseamnă . -ricare le'ar i mesajele.ang.umne4eu să vă confirme./acă'se voia &a). asemănătoare smaraldului. $n ultimă instan)ă/ bucuria este dreptul dumneavoastră de la naştere şi îl meritaţi= Să vindecăm pe altcineva Ce se înt mplă oare dacă dorim ca îngerii să a9ute la vindecarea altei persoaneD . . să aşteptăm mesajele trimise de Dumnezeu. Cea mai mare mul)umire a lor este fericirea dumneavoastră/ astfel înc t/ dacă ceea ce dorim corespunde voin)ei lui . *şadar.5 . Aceste instruc)iuni sunt răspunsurile la rugăciunile dumneavoastră !i tre(uie să ac)iona)i pentru a-7 a9uta pe . #u este o încălcare a liberului arbitru al altei persoane. .umne4eu/ în mod special/ răspunde foarte repede la această rugăminte/ atunci c nd vine de la părin)i care vor ca îngerii să ai(ă gri9ă de copiii lor.rm nd aceste instruc)iuni/ situa)ia dumneavoastră va f.e e1emplu/ var plăcea ca îngerii să a9ute o persoană iu(ită aflată în nevoie sau un grup de oameni despre care a)i aflat la !tiri !i a cărui situa)ie v-a impresionatD %ste întotdeauna un act de iubire să rogi pe Dumnezeu să trimită îngeri în ajutorul altei persoane.ragostea .umne4eu/ îngerii vă vor dărui tot ceea ce vă poate aduce (ucurie. . 0a ail străluceşte cu o minunată energie vindecătoare de culoare verde. A!adar/ e o idee (ună să rugăm îngerii să-i a9ute pe al)ii.umne4eu cu sufletul !i cu mintea noastră/ nu tre(uie să ne facem gri9i că a!a-numi)ii îngeri că4u)i ne-ar putea influen)a. Arhanghelul Rafail: vindecătorul suprem între îngeri Pentru provocări ale trupului izic.emat îngerii în ajutor.upă ce lăsa)i pro(lema în seama lui ...

orin)a de a e1plora adevărurile vie)iiD Căutarea fericirii/ împlinirii/ dragostei profundeD B tragedie sau o înt mplare miraculoasă care v-au îndemnat să cerceta)i latura spirituală. elimin"nd teama şi întunericul din trupul şi din mintea noastră.eci/ nu vă teme)i că îl face)i să nu-!i îndeplinească alte îndatoriri atunci c nd îl chema)i.*r. care nu ne vor mai a ecta pacea minţii. Capitolul 1 ." cheamă/ în acela!i timp.neori/ totu!i/ îl chemăm în a9utor pe arhanghelul Rafail !i îl împiedicăm să-!i manifeste virtu)ile vindecătoare. ci dealuri line.ang.ang.n gospodar în)elept/ care simte miros de fum/ nu a!teaptă p nă c nd întreaga locuin)ă este cuprinsă de flăcări !i a(ia atunci telefonea4ă la pompieri. Cu-l îngrădesc limitările în timp !i în spa)iu.e e1emplu/ nu-i permitem accesul la Asecretele noastre vinovateA/ pentru ca el să le poată înlătura. Sunt oare fericirea şi prosperitatea scopuri . care acţionează ca un c. . În acel moment ' ca întotdeauna ' %l vă va trimite ajutor şi alinare.ema pe Dumnezeu în ajutor. . el îşi poate îndeplini uncţia dăruită de Dumnezeu de a contribui la vindecarea completă a oricărei a ecţiuni. $n acel moment/ un astfel de telefon este aproape inutil.emaţi. &rin urmare/ după ce l'aţi c.ele 0a ail.iar dacă s'ar putea să nu simţiţi braţele Sale iubitoare timp de c"teva minute.elul vindecător vine alături de dumneavoastră imediat ce îl c.. 2i nu doresc să a!teptăm p nă a9ungem la disperare ori să ne îngro4im înainte de a ne a9uta. te rog. Îngerii sunt aici pentru a vă ajuta să vă vindecaţi viaţa şi ei vor să le cereţi ajutorul.nii dintre clien)ii mei au fost crescu)i în cadrul unor religii care consideră suferin)a ca o virtute. cel mai bine este să'i permiteţi accesul deplin în trupul. *r. #u aşteptaţi p"nă sunteţi copleşiţi de spaimă înainte de a'l c. Sau încercăm să-7 a9utăm spun ndu-i ce să facă. de asemenea. la rugămintea voastră. mintea şi su letul dumneavoastră. . În acest el. . Fericirea e sfântă . Aceste sisteme de credin)ă aprecia4ă stilul de via)ă al martirilor !i creea4ă terenuri favora(ile vinovă)iei/ fricii !i resentimentelor. în ajutorul persoanelor iubite.elul 0a ail.emaţi creaţiile cereşti ale lui Dumnezeu să vă ajute şi să vă călăuzească imediat ce deveniţi conştienţi de vreo durere internă.ang. învaţă bine această lecţie.irurg spiritual. ajută'mă). accesele de teamă nu vor mai i culmi ascuţite.emat pe ar. 0a ail este un vindecător puternic. !. A!a cum au scris îngerii prin intermediul meu în cartea Terapia cu îngeri: !.ang.elul 0a ail va veni. *şadar. cer"nd ajutor oric"nd e nevoie. şi aminteşte'ţi să ai grijă de iinţa ta interioară. În acest el. *r.emaţi g"ndindu'vă la el ori spun"nd cu voce tare( .ndiferent dacă e vor(a de o (oală u!oară sau una despre care se crede că ar fi AterminalăA/ chema)i pe . a e1isten)eiD Sau interesul v-a fost tre4it de e1emplul altcuivaE poate o persoană de înaltă spiritualitate/ pe care o admira)iD Brice v-ar fi atras pe această cale/ elementul o(i!nuit a fost dorin)a de a vă îm(unătă)i via)a. iindcă vă simţiţi blocaţi între multele straturi de teamă şi ceruri. . Puteţi să'L c. . !el mai bine este să învăţăm să ne urmărim şi să conştientizăm propria noastră stare de bine şi să nu ezităm să rugăm entităţile cereşti să ne ajute şi să ne aline.umne4eu !i îngerii în a9utor. Astfel înc t/ atunci c nd aceste persoane pă!esc pe o cale spirituală care le promite fericire !i prosperitate devin nervoase. Chiar dacă avem inten)ii (une/ ac)iunile noastre omene!ti pot să (loche4e din st ngăcie calea arhanghelului.ndiferent că urmări)i să o()ine)i iluminarea/ răspunsuri adecvate la propriile pro(leme/ noi deprinderi sau lini!te sufletească/ a)i cre4ut că spiritualitatea vă poate oferi ceva po4itiv. scump copil.Binecuvântări şi provocări ale căii spirituale Ce v-a determinat să studia)i spiritualitateaD .

Dumnezeu ştie că. .e fapt/ sufletele stau la coadă/ a!tept nd ca . $ngerii m-au învă)at că sunt mai multe suflete care vor să se întrupe4e pe &ăm nt dec t trupuri pregătite să le primească.isus ne arată că tre(uie să (atem !i u!ile se vor deschide.umne4eu nu vrea ca noi să suferim în nici un fel. Dumnezeu vrea să ne olosim timpul şi energia pentru a'i ajuta pe alţii. bani.e mai multe ori/ el ne îndeamnă să avem credin)ă că nevoile noastre materiale vor fi împlinite. Atunci c nd intui)ia va fi acceptată ca o trăsătură omenească normală/ ave)i gri9ă/ pentru că lumea se va schim(a dramatic= 1"ndiţi'vă o clipă cum ar arăta o lume plină de iinţe cu intuiţie de mare ineţe. Această carte vă va a9uta să cunoa!te)i (ogatele e1perien)e disponi(ile celor care cer acest a9utor.după c.umne4eu/ cu îngerii !i cu . care nu se poate stinge.umne4eu !i îngerii vor într-adevăr să ne a9ute= Cu toate acestea/ datorită legii li(erului ar(itru/ lor li se permite să ne a9ute doar dacă le cerem a9utorul. creativitate şi orice altceva avem nevoie. dacă ne acem griji iindcă nu am avea destul. inteligenţă. $ngerii vă scriu: Dumneavoastră. sunteţi un copil s "nt şi per ect al lui Dumnezeu. Spun Apoten)ialA/ deoarece/ ca în ca4ul oricărui dar/ tre(uie să fim con!tien)i de el !i să-l folosim înainte de a .niversitatea din Bhio/ aduc de9a dove4i că fiecare dintre noi este în4estrat poten)ial cu capacitatea de a trimite !i de a primi informa)ii telepatic. . *tunci c"nd îi ajutăm pe ceilalţi.. o minune. !a orice părinte iubitor. <otivul pentru care e (ine că trăi)i în aceste vremuri este că ne apropiem de sf r!itul unei epoci în care oamenii se comportă ca animalele agresive/ lipsite de con!tienti4area esen)ei lor spirituale. orice clipă de viaţă este un miracol. A!adar/ . Studii !tiin)ifice desfă!urate la universită)i prestigioase/ cum ar fi &rinceton/ Cornell/ .isus/ sunt convinsă că . #imic din ceea ce aţi ace nu vă poate lua moştenirea divină. B(sesia (anilor este ca un drum cu două sensuri: cei care au o gri9ă permanentă că nu vor avea destui (ani să-!i plătească facturile au o situa)ie spirituală asemănătoare celor care str ng (ani cu înfrigurare. . %l cuprinde esenţa sau sc"nteia divină. $n lungile mele conversa)ii cu .umne4eu/ acceptăm durerea ca pe o componentă a vie)ii noastre. .niversitatea din Cevada !i . %l se va îngriji să avem destul timp. 8otu!i/ atunci c nd credem că .umne4eu este doar dragoste din a(unden)ă !i că toate fiin)ele create sunt după chipul !i asemănarea 7ui/ înseamnă că 2l nu a creat durere !i constr ngeri. Am ndouă felurile de o(sesii legate de (ani î!i au rădăcinile în teama de a nu avea destul.umne4eu să le permită venirea pe &ăm nt. olosind talentele şi interesele noastre ireşti. !u toate acestea. nu se poate murdări şi nu va putea să vă ie luată vreodată. Cu c t acceptăm mai mult că această calitate este înnăscută/ cu at t mai mult ne vom deschide canalele comunicării divine !i metafi4ice. ca oricare altcineva care s'a întrupat în această epocă.isus că-i e mai u!or unei cămile să treacă prin urechea acului dec t unui om (ogat să intre în $mpără)ia Cerurilor. Suntem într-un moment în care ne vom recăpăta/ la nivel colectiv/ darurile spirituale ale intui)iei !i ale vindecării. ne vom irosi timpul şi energia pe care le'am putea olosi cu mai mult olos pentru ceilalţi. Cei crescu)i în ideologia cre!tini au aflat din învă)ătura lui . $n alte locuri din Cartea Sf ntă/ . Atunci c nd credem că suferin)a !i lipsurile sunt normale sau atunci c nd credem că sunt încercări trimise de . Din această cauză.umne4eu a ales să fi)i aici/ !tiind că ave)i multe daruri !i talente de care vor (eneficia ceilal)i copii ai Săi.% "corecte"? se întrea(ă ei în taină.ar această teamă ascunsă ne răpe!te fericirea.ipul şi asemănarea lui. #e dăm seama că s'ar putea să nu vă simţiţi întotdeauna s "nt şi per ect şi mai observăm că adesea nu acţionaţi în acest sens.isus nu a vrut să spună că (anii sunt ceva rău. să avem linişte su letească şi să trăim în siguranţă. $n schim(/ 2l a vrut să spună că obsesia (anilor descura9a fericirea în această via)ă !i în via)a de apoi. Dumnezeu a creat su letul vostru . Dumnezeu vrea ca noi să im ericiţi. <a9oritatea celor care merg pe calea spirituală în)eleg că . #aptul că sunte)i aici/ într-un trup omenesc/ înseamnă că sunte)i un învingător. Îngerii şi noul mileniu Sunteţi oarte norocoşi că trăiţi în această epocă din istoria omenirii.

4ibraţiile care înconjoară problemele ego'ului. 1"ndiţi'vă pentru o clipă la elul cum va arăta lumea noastră atunci c"nd noi toţi ne vom regăsi conştiinţa intuitivă naturală. $n practica mea personală/ am fost impresionată de numărul profesioni!tilor de nivel înalt at t femei/ c t !i (ăr(a)i .e asemenea/ nu vom mai avea nevoie de dispo4itive tehnice pentru a comunica unii cu al)ii. <ul)i oameni devin intuitivi !i se deschid către călău4irea divină. veţi deveni cel mai mare medium din lume. în timp ce persoanele care meditează şi se roagă în mod regulat au recvenţe mai înalte. *sta deoarece aşteptările prezic ceea ce vi se va înt"mpla. . suntem atraşi de situaţii. 4ibraţiile înalte înconjoară înclinaţiile spirituale/ cum ar fi  meditaţia  rugăciunea . Pe măsură ce recvenţa noastră creşte. Dumnezeu şi îngerii văd lucrurile cu totul alt el.care mi-au cerut să le preiau mesa9e de la îngeri. %i vor să spună că aşteptările noastre. Procesul de purificare :usturile noastre se schim(ă în urma studiului spiritual Cu mai dorim su(stan)e care să ne modifice starea sufletească/ nu ne mai place violen)a din programele media !i ceea ce ne atrage la prieteni !i la persoanele iu(ite se schim(ă. Dacă vă întrebaţi înaintea oricărei situaţii( .umne4eu sau la pro(leme de spiritualitate p nă acum trei sau patru ani.. o văd. aşa cum vedem sistemul unei maşini pe osciloscop sau undele creierului unei persoane pe dispozitivul de monitorizare. !ei care îşi ac griji.  cum ar i tirania  violenţa  mentalitatea că lipseşte ceva 5credinţa că nu ajunge pentru ca lucrurile să meargă bine6  mentalitatea de victimă 5credinţa că altcineva ne controlează viaţa şi trebuie învinovăţit pentru ne ericirea noastră6  competitivitatea  lipsa de onestitate şi  gelozia sunt e1trem de joase. *sta înseamnă şi aptul că nu mai suntem atraşi de anumiţi prieteni şi de anumite evenimente care ne captivau altădată.' putea să-l stăp nim într-adevăr. de m"ncăruri şi de energii cu recvenţe vibraţionale mai înalte. %i sunt conştienţi că ne creăm propria realitate prin intenţiile şi prin deciziile noastre conştiente. se răm"ntă şi au obsesii au recvenţe mai joase. 2ulţi oameni cred că nu sunt conştienţi încă de divinitatea lor interioară) Se văd pe ei în!i!i ca simple trupuri/ plutind la înt mplare ca ni!te dopuri/ du!i de curent !i dependen)i de el pentru a !ti ce să facă.ar acum/ în această rena!tere spirituală în care ne găsim cu to)ii/ con!tiin)a colectivă prive!te spre ceruri. Îngerii spun că recvenţa noastră se acordă cu g"ndurile şi emoţiile noastre.+ntenţiile vă creează e$perienţele. este una din e$presiile avorite ale îngerilor. . Îngerii e1plică o mare parte din aceste schim(ări ca fiind re4ultatul Aschim(ării frecven)eiA noastre. !red că mulţi dintre noi au drept scop în viaţă să'i înveţe pe alţii despre adevăratele lor origini spirituale. Ace!tia sunt oameni care nu s-au g ndit niciodată la via)a de apoi/ la . din pro unzimea su letului şi minţii noastre sunt scenariştii ilmului pe care îl trăim şi pe care îl numim . .!e aştept să se înt"mple cu adevărat aici3. de oameni..viaţă. #imeni nu va mai putea să mintă pe altcineva >Amicile minciuni nevinovateA vor dispărea în amintirile de demult@/ ceea ce va crea în mod sigur schim(ări importante în sistemele noastre 9uridice/ educative !i politice. 2i spun că iecare persoană are o anumită recvenţă vibraţională pe care o percep.

#ic$elle% .rmări)i mult timp programele 85D ><ichelle confirmă că da@. 2i vor să facem această schim(are din două motive. 7na din misiunile vindecătoare ale îngerilor este să ne ajute în sc. Schimbarea frecvenţei Îngerii sunt aici pentru a vă ajuta să vă vindecaţi în multe eluri.imbătoare. . $ngerii sugerea4ă ca apoi evităm situa)iile cu vi(ra)ii mai 9oase ca mi9loc de înăl)are a frecven)elor noastre spirituale. A "arbara: A!a este.în timp ce urmărea AtelenoveleA sau alte emisiuni cu su(iecte lacrimogene. &ute)i să închide)i televi4orul timp de o săptăm nă !i să vede)i dacă e altfelD <ichelle a urmat sfatul îngerilor !i a o(servat că/ timp de o săptăm nă/ nu au mai ArulatA în mintea ei filme cu Ascenariul celui mai rău ca4A. . Primul8 este că această sc.. Acest fel de cunoa!tere afectea4ă profund orice interac)iune cu ceilal)i. 4'aţi trăi viaţa ca pe o e$perienţă cerească pe păm"nt. 2i spun că atunci c nd cite!ti ori c nd urmăre!ti !tirile la televi4or sau la radio/ asta te tul(ură !i î)i îndreaptă în mod negativ energia pe o cale potrivnică fa)ă de ceea ce vrei.înălţare.ori să facem . *tunci c"nd înţelegem şi trăim într'adevăr această cunoaştere suntem în starea de înălţare. $n timpul altei !edin)e de vindecare/ îngerii i-au e1plicat clientului meu cum respectul de sine scă4ut a fost agravat de imaginile !i de mesa9ele negative primite . . 2i sunt deose(it de fermi în privin)a evitării reporta9elor tipărite sau difu4ate prin media/ care promovea4ă negativitatea. A renun)at la o(iceiul de a-!i vedea via)a prin prisma telenovelelor negative !i a putut să vadă frumuse)ea no(ilă a vie)ii ei de familie. la cele care par urgente sau pro unde spiritual.neori lipse!te de acasă !i cum să fac . *l doilea motiv pentru care îngerii vor să avem o recvenţă mai înaltă este că noi vom i mai bine acordaţi cu lumea noastră materială sc. 1"ndiţi'vă o clipă cum ar i viaţa voastră dacă aţi i conştienţi că orice om cu care aţi vorbi este un aspect divin al lui Dumnezeu însuşi. B(iceiurile noastre alimentare se vor schim(a foarte mult !i speran)a noastră de via)ă va cre!te semnificativ. de la problemele şi provocările considerate lumeşti.ată transcrierile a două din !edin)ele mele de terapie cu îngeri/ în care îngerii le cer clien)ilor mei să evite acest tip de programe media: Doreen: 2 un mesa9 de la îngerii tăi.*  devoţiunea  altruismul  voluntariatul  activităţile de vindecare  de predare a cunoştinţelor  de împărtăşite a valorilor şi  mani estările de iubire.in c nd în c nd simt un fel de de4amăgire sau de e!ec/ nu numai pentru mine/ ci !i pentru so)ul !i fiica mea.să fie din nou ca înainteD Doreen% Cu a)i făcut nimic gre!it/ de!i îngerii îmi arată că e1istă o influen)ă media în 9urul dumneavoastră/ care vă afectea4ă g ndurile !i via)a. $ngerii spun: "N-o lua în glumă. 2ste un mesa9 de averti4are foarte puternic pentru tine. 8recerea într-un nou mileniu va aduce importante schim(ări po4itive în sistemele noastre 9uridice/ de educa)ie/ de guvernăm nt !i de telecomunica)ii. Am făcut ceva gre!it sau ce nu am făcutD $mi iu(esc foarte mult familia !i a! face orice pentru ai mei/ dar în privin)a so)ului meu/ lucrurile s-au schim(at >cred@. Ascult !tirile mai mult la radio !i asta mă tul(ură/ a!a că o să le urmăresc ceva mai pu)in de acum încolo.imbare e un proces de .imbarea recvenţei noastre vibraţionale la valoarea cea mai înaltă şi mai ină. *ţi simţi iubirea deplină pentru acei oameni şi pentru voi înşivă. &arcă a)i a(sor(i negativitatea din spectacolele 85 !i asta vă influen)ea4ă g ndurile !i via)a. . . !u toţii suntem pe cale să descoperim unitatea noastră cu Dumnezeu.

în timpul şedinţei.. 4om i conştienţi în mod intuitiv de sc. Chema)i-vă în g nd îngerul pă4itor al dumneavoastră sau al celeilalte persoane din rela)ia dumneavoastră !i ve)i fi martorii minunilor care vor avea loc. +'am întrebat dacă m'ar putea ajuta să'mi găsesc bărbatul potrivit. într'o emisiune radio că trebuie să c. 9arbara a . Să găsim o nouă iubire . Îngerii vă ajută să aceţi asta d"ndu'vă semne şi minuni. *şadar. cu o recvenţă mai joasă. vă ajută să vă păstraţi liniştea su letească.emi îngerii în ajutor. Problema pusă de ea îngerilor.1!u c"t recvenţa noastră va i mai înaltă. $n următorul capitol/ vom vedea cum participă îngerii la rela)iile noastre romantice.n se certau cam mult. *cum aveţi de ales între a răm"ne împreună şi a vă despărţi.2r. Cuplul care iartă împreună. Prin intermediul meu.imbările care vor avea loc pe Păm"nt.t. %ste în întregime alegerea voastră. să se dematerializeze şi vor putea să reziste în aţa unor evenimente care ar traumatiza un corp mai dens. 9arbara a ost studentă la unul din cursurile mele de consiliere spirituală. Scopurile şi lucrurile pe care le avem în comun sunt e$traordinare. am des ăşurat o şedinţă de citire a mesajelor trimise de îngeri.imbări. am înt"lnit un bărbat minunat.6 şi ei s'au apucat imediat de treabă ca peţitori cereşti.otăr"tă să înveţe despre spiritualitate şi vindecare. #e'am potrivit per ect. !red în el şi sunt convinsă că şi el crede în mine.o. Îngerii noştri c"ntă de bucurie atunci c"nd văd că suntem liniştiţi şi ericiţi.Intervenţiile îngerilor în viaţa şi dragostea dumneavoastră $ngerii ne pot a9uta să-ne vindecăm pro(lemele privind rela)iile/ dacă le cerem a9utorul. B voi lăsa pe Bar(ara să descrie ce s-a înt mplat după ce a lăsat pro(lema căsătoriei sale în seama lui .otăr"t să răm"nă căsătorită şi a început să se roage pentru intervenţia entităţilor spirituale.<otăr"rea de a vă căsători s'a împlinit. şi intervenind în viaţa şi în trupul vostru. nu mai e nevoie să spun că îi văd alt el pe îngeri. 9arbara era într'adevăr interesată şi .emeie cu numele 9et.eci/ îngerii vor să vă a9ute să vă adapta)i la cerin)ele unei lumi schim(ătoare/ d ndu-vă energia !i îndrumarea necesară pentru schim(area frecven)ei. iar îngerii sunt aici pentru a ne ajuta să o realizăm. . aşa cum animalele pot prevedea cutremurele şi urtunile. În acest el. cu at"t ne va i mai uşor să ne adaptăm la aceste sc. 2ai presus de orice.. i'a rugat pe îngeri să o ajute să'şi găsească bărbatul potrivit 5. 0ig. călăuzire divină. din prima clipă. împreună cu c"ţiva studenţi. *m început să cer mai des ajutorul îngerilor. . $ngerii por a9uta !i cuplurilor căsătorite să-!i întărească legăturile de iu(ire. În mai puţin de o săptăm"nă. %a mi'a spus următoarea poveste despre cum au ajutat'o îngerii să'şi vindece viaţa şi dragostea( #u m'am g"ndit niciodată cu adevărat la îngeri. se re erea la aptul că ea şi soţul ei . dar într'o zi te'am auzit. În . 2inţile cu vibraţie mai înaltă vor putea ace să apară orice aliment sau orice altceva ar dori. În timpul unei ore.umne4eu !i a îngerilor: %u şi soţul meu ne'am con runtat cu unele probleme în căsnicie timp de aproape un an. . :i m'am g"ndit să încerc. 9arbara era unul dintre ei. Se distingea în preluarea mesajelor de la îngeri şi avea deprinderi e$celente la studiu şi la temele pentru acasă. * întrebat dacă îngerii văd un divorţ în viitor sau dacă vor răm"ne căsătoriţi. liniştea este unul din principalele noastre scopuri în viaţă. Capitolul 2 . îngerii au spus( . !orpurile noastre cu recvenţe înalte vor putea să se teleporteze.

n să o acă personal. emoţională. şi am ost oarte calmă tot timpul. Posibile variante de viitor Rareori îngerii ne spun că viitorul nostru este scris în piatră. Sunt convinsă că neiertarea lui .o.imbare at"t de pozitivă în acea săptăm"nă. . +'am amintit că Dumnezeu nu poate lucra prin noi dacă nu ne lăsăm în seama Lui.o.n despre ego şi i'am spus că ego'urile noastre se certau ' nu adevăratele noastre iinţe.o. o s"mbătă rumoasă şi însorită.o.n mi'a spus că nu ştia unde e Dumnezeu în căsătoria noastră agitată. Înainte de a pleca de pe malul p"r"ului. !ele două nume a late la s "rşitul listei erau ale lui . încuraj"ndu'mă şi spun"nd( .o. eliberează'te).11 seara de duminică.%'n regulă. 9arbara. S'au risipit şi resentimentele şi amărăciunile mele aţă de el. ast el înc"t să putem auzi apa susur"nd. =acest e$erciţiu.i. +'am e$plicat lui . În ziua următoare.o.o. . am cobor"t la p"r"u pentru a e$ecuta partea de eliberare a e$erciţiului. Îngerii îmi ăceau semne discrete.n l'a strigat pe Dumnezeu să vină şi să'l ajute. am"ndoi am trăit într'o atmos eră de resentimente şi de amărăciune unul aţă de altul După ce s'a în uriat. cred. lucr"nd iecare la propria listă de iertări. $n schim(/ ei spun că variantele noastre pro(a(ile de viitor se (a4ea4ă pe actualul nostru mod de g ndire. pentru el toate vor i în regulă.idea palma şi elibera persoana ca pe un luture.o.n. #u pot să'l învinovăţesc.acă tiparele g ndirii clien)ilor mei se schim(ă semnificativ în mod po4itiv sau negativ/ la fel se va schim(a !i viitorul lor.o. *cum. *m rămas acasă cu . *m vorbit despre opţiune a comună de a ne întări dragostea şi relaţia.n aţă de sine era la originea depresiei sale. *m mers cu maşina p"nă într'unul din locurile noastre avorite şi am găsit un loc unde era un p"r"u cu o cascadă mică. am văzut o loare minusculă de levănţică zbur"nd alături de mine.n m'a întrebat dacă puteam discuta. !"nd mi'am terminat lista. după şedinţa de citire a mesajelor transmise de îngeri. P"nă la primele ore ale dimineţii.n şi al meu.n şi cu mine am realizat împreună e$erciţiul .n mi'a spus că. c"nd neiertarea s'a dus.o. După ce i'am iertat şi i'am eliberat pe r"nd pe toţi ceilalţi. 2ste ceea ce îngerii i-au e1plicat clientului meu Fevin/ atunci c nd acesta î!i e1prima gri9ile în legătură cu viitorul !i căsătoria sa: ?evin( !opilul meu va pleca peste puţin timp de acasă ' în mare parte. *m ăcut procedura de eliberare a iertării pentru mine pe malul p"r"ului. Lucrurile nu sunt întotdeauna plăcute@ de apt. 0elaţia noastră s'a sc. pentru a se îndepărta de elul în care merg lucrurile aici. vălul depresiei s'a ridicat. la zăgaz. în care am încredinţat căsătoria mea lui Dumnezeu. dar ce se va înt"mpla cu viaţa mea de acasă3 4a i mai bună sau mai rea3 %u şi soţia mea . dar am lăsat eliberarea iertării lui . +ertarea aţă de noi înşine şi iertarea unuia aţă de celălalt ne'a permis să ne vedem cu alţi oc. * ost o e$perienţă de necrezut.n. am continuat să ne bucurăm de rumuseţea şi de seninătatea împrejurimilor. apoi desc. uneori merg destul de rău. *m stat alături. . cerut la absolvirea programului meu de certi icare în consilierea spirituală. ţinea mental persoana în m"nă. . aşa cum a spus . 2ă uimeşte c"t de mult am putut am"ndoi să lăsăm sc"nteia noastră divină să se micşoreze şi cum acea sc"nteie a redevenit lacără. . ne'am împărtăşit credinţa în Dumnezeu şi în entităţile spirituale. în timp ce spunea numele iecărei persoane de pe listă sa cu iertări. ştii ce ai de ăcut) % vremea să aplici ceea ce ai învăţat). într'o revizuire şi re acere spirituală. mentală şi izică) *poi s'a petrecut o sc. #e'am simţit am"ndoi at"t de uşori şi de liberi) Dragostea pe care o simţim unul aţă de celălalt şi aţă de noi înşine era un sentiment pe care nul trăisem vreodată) %ra ca şi cum am"ndoi ne angajasem. de asemenea. în ane$a acestei cărţi>. dar în lumi paralele. 9ine. După ce pleacă. ştiam că îngerii mă apărau. .imbat mult. soţul meu a ajuns la cel mai jos nivel spiritual.o. iindcă le cerusem să mă înconjoare. *m mers alături de el în %$erciţiul +ertării în !or =puternicul e$erciţiu de vindecare este reprodus în ane$a acestei cărţi>. apare. şi am continuat să ne împărtăşim opinii şi să reclădim.+ertare. luni. în ziua următoare. 2ai mult. în acel moment. imediat ce m'am întors alături de el.

8otu!i/ dacă voi crede)i că al)ii vă învinovă)esc/ ve)i avea de-a face cu o profe)ie care se auto-îndepline!te. . *r putea i un mesaj de la un înger sau c. Adesea/ so)ul decedat devine un pe)itor angelic pentru so)ul supravie)uitor: *nette( *m cunoscut un bărbat a cărui soţie a murit şi simt cum cineva îmi spune că totul e în regulă. în g"nd sau le puteţi scrie. Căsătoria voastră nu este foarte trainică în acest moment. %ra oarte supărată iindcă avea nevoie să ia legătura cu el imediat.iar acum. Doreen( Da. . 0ugăciunea este o cale oarte puternică de conectare cu puterile cereşti în scopul vindecării.rmătorul ca4 ne arată cum o căsătorie (ună este într-adevăr ve!nică/ chiar atunci c nd unul din so)i moare. Puteţi spune rugăciunile cu voce tare. <ă voi ruga pentru voi. #ugăciuni către îngeri pentru dragoste . /elicitări pentru relaţia minunată pe care o ai şi pentru că păstrezi legătura cu darurile naturale ale intuiţiei) !ell" Îngerul !ell Îngerii scot întotdeauna în evidenţă importanţa unei comunicări clare şi plină de adevăr în relaţiile noastre. Coi sperăm desigur că ve)i alege să trăi)i miracolele vindecării/ de care îngerii vă a9ută să vă (ucura)i. Îngerii vă avertizează totuşi să nu vă învinovăţiţi@ aceţi doar o trecere în revistă.De ce nu'i ceri lui.n terapeut care a urmat cursurile mele de terapie cu îngeri mi-a relatat următorul ca4 despre felul în care îngerii au a9utat un cuplu să comunice cu mai multă claritate: !lienta mea încercase de nenumărate ori să vorbească la tele onul mobil cu prietenul ei.ar ave)i într-adevăr puterea să vă salva)i căsătoria !i să o face)i să dure4eE totu!i/ tre(uie să ave)i credin)ă !i să păstra)i o atitudine iu(itoare/ po4itivă. spunea că nu se g"ndise niciodată să apeleze la îngerii ei pentru aşa ceva. Cimeni nu vă învinovă)e!te pentru nimic/ în afara a!teptărilor proprii. eşti oarte intuitivă) Soţia sa te încurajează în această relaţie pentru că vede e ectul pozitiv pe care l'ar putea avea asupra lui. ragostea nu moare niciodată .1+ vom răm"ne împreună sau vom merge pe căi di erite3 Doreen( Îngerii spun că treceţi prin sc. %a este mai presus de orice sentiment de gelozie şi vrea doar să vadă dragostea ' singurul lucru care este real şi care contează ' radiind strălucitor în voi am"ndoi. +'am sugerat atunci 5ştiind că unul din îngerii ei păzitori se numea 9ell6( . un inventar şi aceţi unele ajustări la ceea ce nu merge bine după aprecierea voastră. S-ar putea să ave)i nevoie de mai mult spri9in pentru a vă păstra această atitudine po4itivă/ poate un consilier/ participarea la un grup spiritual de studiu sau un prieten apropiat cu care să vor(i)i.imbări importante c. +'a cerut ajutor şi. dar nu reuşea.iar de la soţia sa3 Simt că e un mesaj consolator. 9ell să te ajute3. sentimentele şi intenţiile voastre. e$act în clipa următoare. %i sunt recunoscători că vă îndreptaţi privirile spre lumea voastră interioară şi deveniţi răspunzători pentru multe aspecte ale vieţii voastre. . Dumnezeu şi îngerii percep toate g"ndurile.ată două e1emple de rugăciuni care pot fi folosite atunci c nd lucra)i cu îngerii pentru vindecarea pro(lemelor privind dragostea. legătura era per ect de clară şi a putut să'i transmită mesajul urgent) După aceea. &ute)i reali4a propriile variante ale acestor rugăciuni pentru a corespunde circumstan)elor/ dacă dori)i.

armec.&e rog pe &ine şi pe îngerii iubirii să mă ajutaţi să am o relaţie minunată de dragoste cu su letul meu perec.e1primarea iu(irii din partea altei persoane sau fa)ă de o altă persoană ne dă satisfac)ii profunde. Îngerii şi noii copii ai luminii 21istă o nouă AspecieA de oameni printre noi/ după cum spun îngerii. Doresc să mă eliberez de orice neiertare aţă de mine şi aţă de partenerul meu. Capitolul ! . să cunoaştem şi să acceptăm binecuv"ntările marii iubiri. 4ă cer ajutorul pentru a crea condiţiile să pot avea această minunată relaţie su letească c. 4ă rog să mă ajutaţi să aud şi să urmez îndrumările divine ce'mi vor permite să găsesc şi să mă bucur de această relaţie su letească. şi'i rog pe îngeri să mă cureţe de orice m"nie sau resentiment c. să mă ajutaţi să'l înt"lnesc şi să ne bucurăm unul de altul c"t mai cur"nd. 4ă rog să aceţi ast el înc"t eu şi partenerul meu să putem avea armonie. Rugăciune pentru vindecarea unei relaţii de iubire e istente Doamne Dumnezeule.copiii cei noi au sosit de 7ee Carroll !i Jan 8o(er. onestitate şi să im marea iubire unul pentru celălalt. Sunt persoane care s-au născut în anii 1*'.e mă caută cu aceeaşi ardoare cu care şi eu îl caut pe el. Ace!ti oameni puternici !i intuitivi sunt foarte pu)in îngăduitori cu lipsa de onestitate/ de cinste !i nu !tiu să facă fa)ă discu)iilor fără rost !i sarcinilor lipsite de sens.ndigoA. :tiu că su letul meu perec.ii iubirii. 2ulţumesc. *m"ndoi vă rugăm să ne ajutaţi să ne înt"lnim. Cu toate acestea/.iar acum. prezente şi viitoare să ie anulate. Cine sunt ace!ti oameni misterio!iD Ce referim frecvent la ei numindu-i ACopii ai 7uminiiA/ ACopii ai <ileniuluiA !i ACopii . ne pot ajuta să ne vindecăm relaţiile cu copiii noştri şi cu alţi membri ai amiliei.!i 1**-/ astfel înc t să poată a9unge la v rsta adultă prin anul +-1+/ momentul pre4is pentru începutul noii ere a păcii. . $n ultimă instan)ă/ sufletele lor au ales să se întrupe4e pe &ăm nt în acest timp pentru a-i putea învă)a pe al)ii despre importan)a de a vor(i cinstit !i de a trăi în armonie. prietenie. 4ă rog să'l ajutaţi pe partenerul meu şi pe mine să ne vedem unul pe altul cu oc.e. respect. B carte întreagă/ la care am contri(uit !i eu ca autor/ este disponi(ilă/ pe această temă la 2ditura GaH Gouse >pu(licată în Rom nia de 2ditura #or Iou@.iar acum.ragostea ne este de9a fiecăruia la îndem nă !i nu avem nevoie de altă persoană în via)a noastră pentru a ne sim)i iu(i)i. . 2i vor să ne a9ute !i în alte feluri de rela)ii/ cum ar fi prietenia/ sau în rela)iile cu mem(rii familiei/ a!a cum ve)i vedea în capitolele următoare. 2ste vor(a de Copiii indigo . 4ă rog să ne reînnoiţi dragostea. &ro(lema e că ace!ti copii speciali cresc în urma vechii energii în care oamenii încă se mint unii . 2i au calită)i suflete!ti superioare/ au voin)ă puternică/ imagina)ie e1trem de (ogată !i sunt aici pentru a ne a9uta să intrăm în noua eră a păcii. 2ulţumesc.10 Rugăciune pentru a găsi un suflet pereche Doamne Dumnezeule. trupeşti sau emoţionale.ată de ce îngerii sunt at t de interesa)i să ne a9ute să atingem !i să păstrăm o rela)ie între suflete perechi. 4ă rog să mă ajutaţi să'mi vindec orice blocaje mentale. 4ă rog să mă îndrumaţi să'mi găsesc su letul perec.Binecuvântări ale îngerilor pentru familia dumneavoastră La el cum îngerii ne ajută în relaţiile noastre de iubire.e. 4ă rog să aceţi ast el înc"t toate e ectele greşelilor noastre trecute. care m'ar ace să mă tem de iubirea cea mare.&e rog pe &ine şi pe îngerii tăi să mă ajutaţi să'mi vindec iubirea.

ologul şcolii. din moment ce l'a luat. #u contează pentru el. care îl trimite. cum ar i să vorbească cu îngerii şi su letul său să mai călătorească în timpul nopţii. De e$emplu. 2ste mult mai sănătos pentru părin)i să discute deschis situa)ia. >folosind cuvinte !i e1presii potrivite v rstei copilului@/ dec t să-l facă pe copil să creadă că dore!te să ai(ă sentimente care se împotrivesc fa)ă de ceea ce spun părin)ii. 9obbA este acum doar o persoană normală. . care nu'şi mai poate aminti misiunea sa în viaţă. %l ştie. să înveţi despre !risto or !olumb şi despre gramatică i se pare lipsit de importanţă. la medic. Diagnosticul este pus repede şi cu uşurinţă( tulburare cu de icit de atenţie. $n urmă cu un deceniu sau mai mult/ noi psihologii îi averti4am pe părin)i să nu confunde prietenia cu rolul de părinte. învăţătorul sau învăţătoarea îl trimite pe 9obbA la psi. a văzut îngeri şi a comunicat cu ei c"t se poate de clar. mulţi dintre cei asemenea lui 9obbA simt e$act în acelaşi el. 9obbA vorbeşte desc. el trăieşte în epoca actualului sistem educativ şi trebuie să găsească o cale de a'i ace aţă.13 pe al)ii/ încă intră în concuren)ă din cau4a credin)ei că resursele sunt limitate !i încă se anga9ea4ă în activită)i fără rost. *şa înc"t. #u'i . dar încă nu e sigur cum se va înt"mpla acest lucru. pentru evaluare. Cu alte cuvinte/ misiunea noastră colectivă în viaţa de zi cu zi este să im cinstiţi aţă de noi înşine. să spunem că 9obbA este un !opil al Luminii în v"rstă de nouă ani.is şi nu are nici o reţinere să'şi spună părerea atunci c"nd simte că s'a înt"mplat o nedreptate. #ără deprinderile necesare pentru a face fa)ă acestor re4iduuri ale ceea ce cur nd va fi fosta noastră civili4a)ie/ ace!ti copii se vor sim)i necop)i !i vulnera(ili.*scultaţi cu atenţie. $ngerii îi apără pe Copiii 7uminii pentru a se asigura că !i îndeplinesc misiunea. cel puţin 9obbA nu e singur. legile univers ale ale cauzei şi e ectului şi studii privind viitorul probabil al Păm"ntului şi al omenirii. iindcă şi ei sunt !opii ai Luminii. lui 9obbA îi e greu să se ocupe de ceea ce el percepe că ar i activităţi ără rost. :i voi aveţi o misiune e$trem de importantă de îndeplinit. &otuşi. 9obbA nu se simte mai bine după ce a luat 0italin. Datorită diagnosticului şi prescripţiei medicale. *re adesea viziuni ale viitorului şi ace preziceri ca medium pentru prieteni şi membri de amilie. unde a învăţat lucruri care îl interesează într'adevăr şi care par să aibă semni icaţii superioare. 2i spun: . în timp ce merge spre casă. 2edicamentul îl ace pe 9obbA să se simtă mai puţin iritat iindcă temele pentru acasă nu au nici o importanţă pentru scopul său în viaţă. Kineam conferin)e în fa)a părin)ilor pled nd împotriva discu)iilor foarte apropiate >Ade la inimă la inimăA@ cu copiii/ de teamă să nu ofere copiilor informa)ii pentru care ei erau prea tineri să le poată folosi. părinţi din anii BCCD. 0italinul îl ace pe 9obbA să nu'i mai pese de o mulţime de lucruri. !"nd era mic. $ vorba doar de integritate $ngerii spun că vor consacra anii dinainte !i imediat după trecerea în noul mileniu să ne a9ute să învă)ăm despre integritate. iar atenţia lui este în altă parte. $ngerii au opinii foarte ferme în legătură cu ace!ti copii/ în mare parte fiindcă îngerii simt nevoia să-i prote9e4e. 9obbA ştie în mod intuitiv că are un scop măreţ de îndeplinit în viaţă. 2i t n9esc după onestitate/ după cinste= . Din contră. La şcoală. că sistemul educativ actual va i înlocuit cu unul mai adaptat vieţii de iecare zi.e asemenea/ asta înseamnă să fim cinsti)i fa)ă de ceilal)i/ inclusiv fa)ă de copiii no!tri.acă un Copil al 7uminii simte că ceva nu merge (ine/ de e1emplu/ în căsătoria părin)ilor săi/ este distrugător pentru părin)i să încerce să ascundă acest lucru. şi care se dovedesc a i e$acte. În cele din urmă. 2ama lui 9obbA cumpără medicamentul 0italin. %L simte că o să ajute mulţi oameni. De apt. la r"ndul lui. &rebuie să vă asiguraţi că aceşti copii ai voştri răm"n intuitivi şi apropiaţi de natură. Din ericire. în ad"ncul su letului său. simte ca şi cum su letul său a călătorit la o şcoală de departe. Acum/ copiii noului mileniu au nevoie de intimitate emo)ională !i de discu)ii sincere cu ceilal)i. &ot ce ştie e că oric"nd se trezeşte. cum ar i baza geometrică a materiei. Se plictiseşte şi este agitat. trecut pe reţetă.

care sunt aici pentru îndeplinirea unei misiuni oarte importante.15 împingeţi spre succes cu preţul pierderii scopului speci ic su letului lor. vorbeşte în somn şi are coşmaruri pe care nu şi le aminteşte niciodată în dimineaţa următoare. Îngerii sunt sinceri şi direcţi. singuri şi plini de teamă. Sufletele lor răm n neatinse/ neafectate. 2i discută orice aspect care )ine de cre!terea !i educarea copiilor/ din momentul concep)iei p nă la provocările privind comportamentul adolescen)ilor. 7e place să fie chema)i pentru toate pro(lemele privind cre!terea copiilor !i sunt gata să acorde asisten)ă= Janet: *m două iice rumoase şi sunt însărcinată cu alt copil. A rămas însărcinată cu mine peste trei săptăm ni. suntem aici să vă ajutăm pe voi. %ste ericită şi eu. din punct de vedere spiritual. ără o direcţie în viaţă. Ceav nd copii după mai mul)i ani de căsătorie/ părin)ii mei doreau cu disperare să ai(ă un copil. . permiteţi'ne să punem într'o lumină nouă situaţiile di icile. 4ă rog. la invitaţia din inimă de a vă ajuta să vă vindecaţi. iindcă %l ne trimite pe noi în preajma voastră c. /iica mea cea mare se teme de întuneric. mă temeam de vocile pe care le auzeam şi nu voiam să le văd. Îngeri doică $ngerii îmi amintesc de doicile sau de dădacele iu(itoare. !"nd eram de v"rsta ei. copiii voştri se vor simţi pierduţi. vine la mine în vise. #oi. $ntr-un fel/ în definitiv/ copiii noştri sunt îngerii păm"nteşti ai lui Dumnezeu. Copiii sunt ferici)i !i potrivi)i !i pur !i simplu vor să fie cu mama lor/ să o a9ute !i să o călău4ească. Cei care nu au avut !ansa de a se na!te din nou cresc pe cealaltă lume aproape în acela!i ritm în care ar fi crescut dacă s-ar fi născut la termen. Copiii avorta)i nu poartă pică nimănui/ fiindcă veni vor(a. Sunt adeseori între(ată: AC nd voi avea un copilDA/ ACe se1 va avea copila!ul meuDA !i A5a fi sănătos copilul meu care încă nu s-a născutDA &e măsură ce le citesc/ îngerii tratea4ă aceste între(ări cu sinceritate !i dragoste. să îndreptaţi atenţia copiilor voştri asupra studiilor spirituale. Se teme oare de spirite. *st el înc"t este mai bine pentru voi. Bri/ dacă mama lor răm ne din nou însărcinată/ ei pot fi primii care se vor întrupa !i se vor na!te ca ni!te copii sănăto!i. mi'aţi putea spune cum pot să iu o mamă mai bună pentru copiii mei3 . din c"nd în c"nd. care a murit c"nd eu aveam opt ani. o sarcină pe care o îndeplinim cu bucurie în su let. îngerii.rană care le va asigura maturizarea şi supravieţuirea. !er%e şi îngeri &ărin)ii mei au avut o e1perien)ă minunată în prea9ma concep)iei mele/ acesta fiind unul din motivele pentru care m-au îndrumat către studiile spirituale c nd am crescut mai mare. iindcă scopul nostru este orţa noastră călăuzitoare şi. 4reau să ştiu dacă îngerii îmi pot spune cum aş putea să iu o mamă mai bună. $n cele din urmă/ mama a depus o cerere-rugăciune la o (iserică Ce? 8hought >Coua : ndire@/ prin care cerea enoria!ilor să se roage ca ea să 4ămislească. /iica mea cea mică este toată o lumină. dar nu'i simte şi nu'i aude. #oarte des/ vor(esc cu spiritele copiilor care răm n cu mama lor după o sarcină pierdută sau după un avort. iindcă acestea sunt adevărata . iar acum aş vrea să vină iindcă sunt pregătită să le accept prezenţa. Pur şi simplu. pentru copiii mei3 !"nd eram mică am ost oarte sensibilă şi vorbeam cu oamenii de pe tavan p"nă c"nd temerile mele îi ăceau să plece. dar întotdeauna plini de iubire. de îngeri sau de amintiri din vieţile trecute3 !um aş putea'o încuraja să nu'i mai ie teamă3 !red că i se înt"mplă aşa ceva iindcă ştie că întotdeauna sunt spirite şi îngeri în jurul nostru şi ea poate să'i vadă. am o teamă cumplită că s'ar putea să'mi ie luată. Asemenea lui <arH &oppins/ îngerii au o atitudine fermă/ dar (l ndă/ atunci c nd e vor(a de cre!terea copiilor >care sunt într-adevăr copiii lui . 2u cred că îngerii sunt deose(it de interesa)i de copiii no!tri. #iciodată să nu vi se pară că Dumnezeu nu vă aude rugăciunile. <ul)i dintre clien)ii !i dintre auditorii mei îmi pun între(ări despre concep)ia !i na!terea copiilor. /ratele meu. părinţii. şi noi nu intervenim şi nici nu ne opunem.umne4eu/ în ochii lor@.iar în clipa c"nd vă rugaţi. ca părinţi. . $n ca4urile care urmea4ă/ ve)i vedea cum îngerii îi călău4esc puternic !i sigur pe părin)i.

9a aveţi. cer"ndu'şi scuze că a sunat aşa devreme... la r"ndul meu. .Sun'o pe doamna doctor c.acEie ştia că uneori îndrumările divine pot veni pe căi bizare. Sim)i că nu po)i face orice pentru fiecare chiar acum !i asta e adevărat= 2ste o perioadă de adaptări pentru voi to)i/ în care tre(uie să la!i copiii să mai crească pu)in/ ca tu să nu te mai sim)i mereu o(osită.acEie a auzit o voce distinctă spun"ndu'i( . într'un colţ.iar acum. Asta e tot ce contea4ă .e asta au nevoie acum.acEie s'a trezit e$act la ora şase dimineaţa. daţi'mi numele psi. !"nd s'a aşezat să'şi aştepte maşina. .iar acum. Asta te va a9uta să sim)i că ai mai multă energie !i (ucurie/ adică darul de care copiii au cea mai mare nevoie din partea ta.Spălătoria amiliei lui DannA3 a întrebat ea.iar acum.acEie a cedat şi a permis ca maşina să'i ie spălată complet. . dar a urmat ascultătoare s aturile transmise prin voce.. .olog care obţinea rezultate miraculoase cu băieţii adolescenţi.ologul pentru adolescenţi. înc"t s'a îmbolnăvit.acEie a văzut că erau cărţi privind . .ologul să le citească. . În dimineaţa următoare. +mediat ce a intrat cu maşina în spălătorie.. să'l pot ajuta pe iul meu c. 8e sim)i pu)in epui4ată !i ai emo)ii datorită sarcinii/ ceea ce-)i dă un sentiment de vinovă)ie.acEie a observat.Pleacă din oraş oarte devreme. a răspuns . 9ărbatul s'a trezit brusc şi a z"mbit în timp ce'i e$plica lui . . /iind disperată. . .ologului.acEie avea probleme grave acasă şi la şcoală. Sus)ine-i doar/ vor(e!te cu ei !i fii alături de ei !i/ în plus/ spune-le întotdeauna adevăratele tale sentimente. .4ă rog.*m nevoie de &ine să mă ajuţi pentru ca.Da.psi. . . şi grăbeşte'te). Îngerii şi problemele adolescenţilor . . cu o grămadă de cărţi pe burtă. *v"nd încredere în îndrumarea primită.acEie tremura de emoţie.ologia adolescentului. s'a îndreptat spre Dumnezeu pentru ajutor.ologului) . * auzit vocea interioară care o s ătuise să meargă la spălătoria auto.. vă rog.iar acum. re erindu'se la psi. . *tunci. *tunci a descoperit un psi. a spus ea.umne4eu !i îngerii a9ută în mod strălucit atunci c nd e vor(a de pro(leme ale copiilor no!tri adolescen)i. . De data asta îi spuse( .iar acum.Du'te la spălătoria auto a amiliei lui DannA c.doamna doctor c.Sun'o pe . Lucrătorul i'a răspuns8( .1" Doreen% $ngerii spun că e!ti o mamă minunată! 2i î)i reamintesc faptul că inten)iile tale sunt cel mai important lucru !i că tu ai inten)ii foarte sincere să fii o mamă nemaipomenită.inten)iile tale sincere= Copiii tăi văd cu siguran)ă îngerii !i interac)ionea4ă cu ei !i/ da/ asta îi poate înspăim nta uneori.*m nevoie de o minune. *runc"nd o privire mai de'aproape. trebuie să suni c.să vă ceruim şi o să vă spălăm complet maşina la jumătate de preţ. lucrătorul i'a spus( .acEie a tele onat psi. . vocea a spus( .. Doamne . 8ot ce tre(uie să facem este să cerem a9utorul !i să urmăm sfaturile minunate/ a!a cum a făcut studenta mea la cursul de consiliere Jac6ie Saunders: /iul adolescent al lui . .iar acum. . .acEie s'a urcat repede în maşină.acEie cum iul său adolescent îi crease c"ndva probleme. *cele cărţi i le recomandase psi. * condus spre casă liniştită su leteşte şi plănuia să'i tele oneze psi. . iar . .. a spus ea cu ermitate. dar i s'a părut că e prea de tot. . Peste c"teva minute. l'a trezit pe bărbat şi l'a întrebat despre interesul său aţă de comportamentul adolescenţilor. În timp ce omul îi dădea numele şi numărul de tele on al psi.acEie era at"t de a ectată. ne iind prea sigură de ce.ologului în următoarele c"teva zile pentru a'l programa pe iul ei.. du'te la spălătoria auto a amiliei lui DannA c. un om dormind.ologului. /ără să se mai g"ndească..acEie..acEie a răspuns că nu avea destul timp. . ea simţea că rugăciunea de ajutor îi usese auzită şi primise răspuns.acEie a putut să'i spună că îi pare rău dacă a trezit'o şi se teme că a deranjat' .Dar e abia ora şase dimineaţa) . a repetat vocea. ca o con irmare a ceea ce auzise. *cum băiatul său mergea oarte bine.

$n următorul studiu de ca4/ studenta mea la cursul de consiliere Faren <ontano relatea4ă că frica ei/ Jourdan/ l-a !i vă4ut pe îngerul implicat în vindecarea sa= B voi lăsa pe Faren să vă spună povestea ei direct: Soţul meu şi cu mine a trebuit să o ducem pe iica noastră . Am vor(it cu mul)i adolescen)i care au murit în accidente auto tragice. dovedit statistic.. . pe mătuşa mea. sau poate au intervenit îngerii. continuaţi. :i .ourdan este acasă acum şi se simte oarte bine.ii. . spun"ndu'le( . mergeţi spre lumină). *stăzi.1% o. 2"inile sale erau îndreptate către capul ei) %l părea să conducă un el de grup de m"ini care aplicau proceduri de vindecare asupra ei. şi a întors capul..acEie ca pacient şi lui i'a mers bine sub îngrijirea psi.&otul o să ie bine). lucrez doar cu cinci adolescenţi odată şi am deja şase programaţi. %ra cea mai liniştitoare e$perienţă şi ştiam că totul o să meargă oarte bine. .elul 2i. pe care am iubit'o mult şi care murise cu mai mult de şase săptăm"ni în urmă. !eva din vocea lui . !"nd am desc.ată stenograma unei !edin)e deose(it de sf !ietoare/ în . . st"nd în uşă. am nevoie să ac o programare pentru iul meu. asupra vindecării trupurilor noastre izice.ail şi la toţi îngerii iicei mele să vină în acea încăpere.Dar plec din oraş în această după'amiază. ragostea eternă a unui copil . . am înc. Adeseori/ aceste ca4uri mă fac să pl ng. . dar ştiu că este oarte important pentru iul meu să vă vadă c. . . Acestea includ studii $n care rugăciunile au avut efecte po4itive asupra plantelor !i a copiilor foarte mici/ care pot sim)i/ dar nu !tiu $n mod con!tient că cineva se roagă pentru ei.9ine. am văzut'o ăc"nd cu m"na su letelor care circulau pe coridor.&otul e bine) #u e nevoie să iţi în acest spaţiu.#u pot să vă e$plic.ii şi m'am rugat la ar. ca şi cum ar i dispărut în mulţime. . să'l vedeţi. %a spune că şi'o aminteşte clar pe mătuşa mea acţion"nd asupra trupului ei şi ajut"nd'o să se vindece.În plus. Am primit numeroase mărturii nesolicitate de la cei care spun că ei/ sau mem(rii familiilor lor/ s-au vindecat pentru că s-au rugat să le fie trimi!i $ngerii vindecării.is oc. am văzut un prieten de amilie care decedase anul trecut st"nd la piciorul patului de spital. Li i-am a9utat pe părin)ii copiilor uci!i să în)eleagă !irul de înt mplări care au dus la moartea copiilor lor. . iul lui . aşa că a insistat. *poi am văzut'o.acEie este ericit şi bine adaptat şi mulţumeşte lui Dumnezeu şi îngerilor că au trimis'o la spălătoria auto a amiliei lui DannA. 2i'a z"mbit.. Doamna doctor l'a acceptat în cele din urmă pe iul lui .acEie trebuie să o i impresionat pe doamna doctor. o să'l văd pe iul dumneavoastră în această dimineaţă la ora F(GD. 4ă rog. *poi.is oc. $n ultimă instan)ă/ multe din aceste studii includ su(iec)i care nu !tiau că cineva s-a rugat pentru ei. a răspuns. ca răspuns la rugăciunile mamei) &indecări îngereşti <ai mult de trei sute de studii (ine documentate arată că rugăciunea are un e ect important.nele dintre cele mai profund emo)ionante !edin)e conduse de mine implică sta(ilirea unei comunicări cu copiii deceda)i ai clien)ilor mei. %'n regulă.acEie ştia că îndrumarea divină n'o îndreptase către această doamnă doctor ără motiv. Înainte să vină doctorul în sala de tratamente. Cercetătorii !tiu că efectul place(o !i g ndirea po4itivă nu pot e1plica acest fenomen. Am condus mai multe !edin)e în care copiii care muri -seră prin sinucidere î!i e1plicau motivele gestului lor !i nu mai conteneau să-!i ceară iertare. *vea ebră mare şi dureri de spate şi abdominale. .ourdan 5În v"rstă de H ani6 la camera de gardă a spitalului de urgenţă.ologului. %ste singurul moment disponibil înainte de pleca în e$cursia mea de o săptăm"nă.acEie a răsu lat uşurată atunci c"nd doamna doctor a spus( ... .iar acum. a spus( .ang.

. &inn': 5e4i ceva în legătură cu fiul meu care a muritD Doreen: Cum îl cheamăD &inn': Ro(ert.1' care un t năr decedat î!i e1primă dragostea fa)ă de mama sa rămasă în via)ă. Doreen: 2 în st nga ta/ de!i nu e întotdeauna cu tine. &inn': $i plăcea via)a la )ară. Cei care au fost crescu)i în cadrul unor religii tradi)ionale pot fi trata)i cu duritate de către mem(rii familiilor lor care privesc metafi4ica !i spiritualitatea netradi)ională cu ochi temători.a/ el este. de apt. #ace o mi!care ce îi plăcea mult atunci c nd trăia. 2le pot fi !i înspăim ntătoare !i dureroase dacă )ine)i str ns de ata!amentele privind felul în care ar trebui să fie lucrurile sau dacă vă e teamă să nu pierde)i pe cineva. S-ar putea să vă face)i gri9i: A&rietenii !i familia mea vor mai păstra legăturile cu mine/ din moment ce eu am noi interese !i perspective diferite asupra vie)iiDA 2 posi(il să vă da)i seama că vă pierde)i interesul fa)ă de vechii prieteni !i sunte)i dornici să lega)i noi prietenii cu oameni care g ndesc la fel ca dumneavoastră. . Spune: A<amă/ nu fi tristă=A Scrie o literă " sau este #? Ltia să scrie Ro(ertD &inn': Ltia să-!i scrie numele !i alte c teva cuvinte. &utea să ai(ă între 1' !i +5 de ani. Schimbarea mentalităţilor" schimbarea prieteniilor ACa urmare a studiilor mele spirituale/ am luat c teva deci4ii pentru a-mi schim(a felul de via)ăA/ mi-a e1plicat o persoană dintre auditorii mei/ numită Celia. Bamenii din lumea cealaltă creea4ă aceste imagini ale vie)ii pe &ăm nt din imaginile lor mentale. Avea ++ de ani !i era handicapat mintal. Ro(ert trăie!te într-o 4onă rurală !i-mi arată cum aleargă printr-un lan de gr u cu m inile întinse/ ca !i cum ar 4(ura. &inn': . Doreen: 5ăd un t năr înalt care pă!e!te alături de tine chiar în acest moment. .a. 5ă poate deschide noi posi(ilită)i/ interven)ii miraculoase !i vindecări.in fericire/ îngerii sunt gata să vă îndrume prin aceste schim(ări !i să vă nete4ească drumul. &ro(lema rela)iilor este pro(a(il cea mai mare preocupare a celor care au pornit pe calea spirituală. Doreen: Bine/ Ro(ert/ Ro(ert MSpun numele persoanei de mai multe ori/ pentru a-l chema din lumea cealaltă. asemenea temeri a9ung uneori să se împlinească. Doreen: Bine/ trăie!te într-o 4onă care seamănă cu o fermă/ din lumea cealaltă/ !i spune că se simte foarte li(er. Studiile mele spirituale m'au ajutat să conştientizez că. m'am .. 2ste foarte înalt !i are o fa)ă at t de t nără.otăr"t să încetez b"r ele şi să vorbesc de sus despre alţii. Cu cunosc c t de multe lucruri !tii despre lumea cealaltă/ dar sunt multe nivele !i straturi diferite. Aceste schim(ări pot fi e1perien)e fermecătoare/ frumoase/ dacă ave)i încredere în acest proces. Doreen% B/ e-n regulă/ este un l !i scrie /E love $ou %Te iubesc&.e asemenea/ s-ar putea să fi)i preocupa)i de felul în care familia va reac)iona fa)ă de calea spirituală aleasă de dumneavoastră." Schimbarea relaţiilor şi calea spirituală $n mod evident/ studiul spiritualită)ii vă poate schim(a via)a în multe feluri. 2ra înaltD &inn': . . Are fa)a at t de t nără/ înc t e greu să !tii ce v rstă are. $mi arată o imagine a lui alerg nd. Schim(ările sunt inevita(ile atunci c nd vă deschide)i mintea/ inima !i via)a către lume a spirituală. 7a aproape două minute după ce l-am strigat pe Ro(ert/ am vă4ut că un t năr înalt a apărut alături de :innHN. $n unele 4one/ seamănă cu cele mai frumoase locuri de pe &ăm nt. Are haine de modă veche.e asemenea/ vă poate transforma în mod considera(il rela)iile.În primul r"nd. Ro(ert e foarte lini!tit !i are o energie senină. îmi ac mie însămi rău de iecare dată c"nd b"r esc sau încerc să pun pe altcineva într'o lumină proastă. .

!elia nu s'a simţit bine după ce a luat o ast el de decizie. -rice problemă care ne preocupă de mai mult timp ace ast el înc"t una din c. acest proces poate aduce un sentiment de vinovăţie în plus. . m'am înt"lnit într'o seară cu prietenele mele şi le'am spus( . Îngerii e$plică aptul că c. tipul ăsta de discuţie ne bloc. ca în cadrul unui sistem sonar. . Coi suntem atra!i de oameni ale căror mentalită)i le oglindesc pe ale noastre. un el de . în timpul liber.grup de b"r ă. Cha'rele şi legea atracţiei Adevărata călău4ire divină nu vor(e!te niciodată folosind termeni de condamnare sau de învinovă)ire !i nu caută să sta(ilească dacă cineva este (un sau rău/ ori dacă are sau nu are dreptate. a ost un adevărat răspuns la rugăciunile sale. noi b"r eam doar iindcă credeam că e cel mai bun mod de a ne distra. *m descoperit că b"r a era un obicei de care eram cu toţii ispitiţi şi ne'a luat ceva timp p"nă am reuşit să renunţăm la acest obicei. /iecare c.e ce nu pute)i fi la fel de spirituali cum sunt euD/ ei vor o(serva comportamentul nostru !i vor pune mai pu)in pre) pe cuvintele noastre. Încetarea unei relaţii ar putea să înspăim"nte pe oricine.mai ales prietenii !i familia nu vrea să asculte predici sau conferin)e. !um o să reacţioneze prietenele ei dacă ea n'o să mai participe3 Prin urmare. . &e măsură ce apar modificări în stilul de via)ă/ ve)i căuta în mod firesc oameni cu care ave)i unele lucruri în comun. *şa că. A!a cum arăta Celia/ c nd trecem prin transformări comportamentale ca urmare a op)iunii pentru o cale spirituală/ este o oca4ie pentru noi să fim deschi4ători de drumuri sau învă)ători pentru prietenii no!tri !i pentru familia noastră.ii prieteni şi mai mult timp cu oamenii noi din viaţa voastră. C nd ne înt lnim cu cineva care are un tipar energetic similar/ energia cha6relor sale a9unge la noi !i ne sim)im (ine. Astfel înc t îngerii dumneavoastră caută o solu)ie a conflictului în care fiecare să ai(ă ceva de c !tigat.. atragem sau suntem atraşi de oameni cu mentalităţi asemănătoare..nteresele comune creea4ă condi)ii favora(ile prieteniei. &oţi ne simţim mult mai bine acum c"nd împărtăşim lucruri mai pozitive atunci c"nd vorbim. criticaţi sau părăsiţi pe cineva. meta izic. Cu toate /acestea/ din c nd în c nd v-ar putea călău4i către renun)area la o anumită rela)ie !i v-ar putea a9uta Asă închide)i u!aA unei prietenii din interes. numiţi . o altă persoană din grup va interveni şi va spune( I-opsJ sau ceva asemănător care să atragă atenţia că e vorba de b"r ă. *devărul e că aţi ales să petreceţi mai puţin timp cu vec.7itaţi.acă )ipăm la prietenii sau la familia noastră: A.Îmi părăsesc prietena dacă am ales să petrec mai puţin timp cu ea3.ează pe toate.aErele noastre să ie stimulată. a e$plicat !elia. asemenea unui radar. iindcă ea şi cele mai bune prietene ale ei ormau.aEra corespunde unei anumite probleme de viaţă. Suntem atunci atra!i de ei !i vom fi plăcut surprin!i să constatăm că avem interese comune !i reciproce.&rebuia să ajut oamenii şi să iu o persoană iubitoare. *sta nu înseamnă că judecaţi. Cea mai (ună cale de a propovădui pacea este de a demonstra valoarea ei prin ac)iunile noastre.*şadar. . La nivel mai pro und. mentalităţile dumneavoastră in luenţează centrii energetici din corp. Pur şi8 simplu vă permiteţi să iţi călăuziţi con orm legii spirituale a atracţiei.În de initiv.. *poi. !eea ce a primit.c.. însă pentru cei care au ales calea spirituală.aErele trimit unde energetice care sunt re lectate înapoi.:tiam că trebuia să'i ajut pe prietenii mei să înveţe că este mult mai distractiv să nu b"r eşti dec"t să b"r eşti). Cimeni . . !elia a cerut îndrumare divină despre ce ar trebui să acă. dacă cineva din grupul nostru aude pe cineva vorbind de rău pe altcineva sau despre ceva. S'ar putea să vă aceţi griji( . !ereţi îngerilor să vă călăuzească acţiunile şi cuvintele pentru a putea să iţi un învăţător într'adevăr înţelept pentru ceilalţi. #u sunteţi snobi sau persoane care se izolează. ...aEre. prin sentimente şi emoţii intuitive. .1* La început. <aideţi să încetăm şi să acem o înţelegere să intervenim dacă auzim măcar pe una dintre noi că începe să b"r ească.

aEră.aEra rădăcinii. .aEră. numită . În dreptul inimii. cuprind temerile şi obsesiile privind puterea şi controlul.e pildă/ dacă vă g"ndiţi mai tot timpul la bani şi la siguranţa personală. !. !ea de'a patra c.aEră vă va i a ectată. prima c. Asemenea unui magnet/ ve)i atrage $n cercul dumneavoastră de prieteni al)i oameni care sunt/ de asemenea/ preocupa)i de (ani !i de siguran)a personală..aEra ple$ului solar.. şi este localizată la baza coloanei vertebrale.aEra este localizată În spatele ombilicului.+- . Bamenii cu pro(leme fi4ice sau cu o(sesii privind greutatea/ poftele fi4ice/ sănătatea sau care au comportamente dependente >de alcool/ tutun/ droguri etc. Problemele care a ectează cea de'a treia c. *ceastă c. #u Înt"mplător.acă suntem foarte preocupa)i de aceste pro(leme/ atragem oameni cu mentalită)i asemănătoare.c. este prima dintr'un grup de c. Primele trei c.aEra inimii.. * doua c.aEre sunt legate de aspectele păm"nteşti. in luenţează problemele trupului şi este localizată la jumătatea distanţei dintre ombilic şi coccis. 2i tind să atragă !i să fie atra!i de al)i oameni care au pro(leme corporale. numită .c.aEra sacrală. Cei care lucrea4ă asupra pro(lemelor legate de dragoste/ cum ar fi iertarea/ cOmpasiunea !i .aEra inimii.aEră. .c. *ceasta se numeşte .aErele ocalizate pe spiritualitate sunt localizate în partea superioară a corpului. materiale.c. c. este legată de iubire.aEre legate de probleme de nivel mai Înalt.@ vor avea un de4echili(ru la nivelul cha6rei sacrale. localizată În piept.

otel şi am presupus că iecare om din grup se cazase deja..+1 rela)iile dintre sufletele perechi/ sunt considera)i Acentra)i pe inimă.acumulea4ă energie în cha6ra g tului.mediat ce transformarea a avut loc/ ve)i pierde în mod firesc Aatrac)ia:P pe care o sim)ea)i pentru oameni care trăiau conform fostului vostru tipar de func)ionare a cha6relor.aEră este desc. localizată în zona mărului lui *dam şi numită . Cercul vostru de prieteni împărtă!e!te credin)e similare.persoană cu această mentalitate va atrage În mod iresc su letele cu tipare mentale asemănătoare. la colegiu. noi vom atrage acele situaţii şi e$perienţe în vieţile noastre. spun"nd că nu am mai văzut'o demult şi ar i rumos să o văd din nou) %venimente precum cel de mai sus constituie o con irmare că e$istă un univers ordonat de divinitate. Cei implica)i în proiecte artistice sau educative . A!adar/ să spunem că/ în trecut/ ma9oritatea g ndurilor voastre erau focali4ate pe pro(leme păm nte!ti/ cum ar fi gri9ile privind (anii sau o(sesiile se1uale. am adormit.c. pe la ora F(GD. localizate c. care este activată atunci c"nd o persoană Îşi dă seama că noi suntem una cu Dumnezeu.!. În interiorul creştetului capului se a lă . acum c"ţiva ani. Prin urmare. (egea atracţiei şi vi%itele la prieteni 7n bărbat numit !.A 2i tind să atragă al)i oameni iu(itori în vie)ile lor.aEra g"tului..!el de'al treilea oc.enson.i. iindcă ceilalţi useseră programaţi să sosească înaintea mea cu c"teva ore.aEră. !ei care meditează În linişte şi sunt receptivi la mesajele cereşti şi'au stimulat şi activat c. Apoi ave)i o tre4ire spirituală care vă îndeamnă să citi)i !i să medita)i despre su(iecte legate de divinitate.arles a relatat următoarea înt"mplare( /ăceam cumpărături pentru !răciun într'un supermagazin de l"ngă 9oston. . c"t şi prietenilor ei le poartă de grijă. sau dacă sunteţi clarvăzător nativ. !ea de'a cincea c. se întrunea într'un . &impul trecea şi tot aştept"ndu'i.. controlează e$primarea şi comunicarea. că corespundă adevărului nostru interior. În viaţa dumneavoastră. Astfel înc t/ în loc să func)iona)i pornind de la prima cha6ră >legată de (ani@ sau de la a doua >legată de se1@/ începe)i să trăi)i pornind de la cha6ra a patra >legată de iu(ire@ sau a cincea >legată de adevăr@. &ocmai vorbeam despre ea mai devreme. Prin legea atracţiei. nu doar legea atracţiei. am înc.isă şi veţi atrage. Pe la BD(LD.în via)a voastră vor intra prieteni noi/ care au tip are mentale asemănătoare.iar deasupra spr"ncenelor. În loc să ne acem griji în legătură cu elul în care vor merge lucrurile.aErele urec.ascultători. 2'am ridicat şi m'am . consilier spiritual din *rizona. &rin legea atrac)iei at ta timp c t ave)i a!teptări po4itive . am ajuns la .eiat ormalităţile la recepţie şi m'am dus în cameră să'i aştept pe ceilalţi să sosească. sunt specializate în ascultare a Spiritului.aEră şi controlează perspectiva şi viziunile spirituale. 7n grup din P. . 2aria Step. ci şi îngerii ajutători. trebuie să ne olosim timpul şi energiile pentru a g"ndi pozitiv despre ceea ce dorim.aErele urec. care merg pe aceeaşi cale spirituală. c"nd prietenul meu şi cu mine am intrat într'un anumit raion în acelaşi timp cu o t"nără care usese colegă cu noi.otel din #eKport 9eac.ilor.ilor şi tind să atragă alţi . *m întrebat dacă ceilalţi sosiseră şi mi s'a răspuns că nu.c. Concentr ndu-vă pe aceste pro(leme/ ve)i atrage către dumneavoastră suflete cu mentalită)i asemănătoare. în acea dimineaţă. 5e)i începe fie să dori)i/ fie să atrage)i oameni care împărtă!esc acelea!i preocupări. . oameni cu interese şi capacităţi asemănătoare. 4ineri seara.oeni$..aEra coroanei. 2ulţi dintre noi aranjasem să locuim mai mulţi în cameră pentru a reduce c.să mă trezesc. Dacă aţi practicat vizualizarea creatoare şi meditaţia.eltuielile. este a şasea c..în special cele de natură spirituală . pentru o con erinţă. Înseamnă că această c. din care ăceam şi eu parte. spune că următoarea e$perienţă a ajutat' o să cunoască aptul că at"t ei.. . Această cha6ră este stimulată $n mod deose(it de un stil de via)ă integru/ $n care ne străduim ca vor(ele !i faptele noastre. proced nd astfel/ energia primei cha6re urcă. pe dreapta şi pe st"nga. am auzit în somn o voce care îmi spunea .

ip de bărbat şi de emeie. din moment ce nu mă puteau găsi) %rau gata să pună c.otelului ăcuseră o greşeală şi nu trecuseră camera pe numele meu. 2'am rugat pentru ea. #u se stingea.is uşa. pe numele altei persoane. #ugăciuni pentru vindecarea relaţiilor de familie . 2i'a spus despre un vis pe care îl avusese cu o noapte înainte( %ra urmărită de un bărbat şi de o emeie. 2i'am aşezat capul la loc pe pernă şi mă întreb am unde erau prietenii mei. *r i trebuit să plătim pentru două camere. dar ei continuau să strige la ea( . aşa că eram îngrijorată că ar i putut să r"dă de mine ori să se în urie. la lumina lum"nării. *tunci au venit la mine îngerii păzitori ai nepoatei. +'am scris un e'mail. Deşi. +ată'i pe prietenii mei.is oc.iar şi ai c"inelui) %rau at"t de plini de lumină şi îşi anunţau numele şi scopurile pentru care veneau. pun"nd'o în sc. de semne legate de ei. cu c. am r"s după ce am a lat ce se înt"mplase ' datorită îngerilor mei care insistaseră să mă scol şi să ies pe uşă) &indecări îngereşti pentru membrii de familie . dar am avut şi noroc să primească o cameră e$act la acelaşi etaj.Scoală'te. !"nd i'am spus . vieţile lor sunt acum inundate de dragoste şi de lumină de la Dumnezeu şi de la îngerii lor păzitori. *m înc. Se considera atee de mulţi ani şi acum este în toiul unei treziri spirituale. +mediat ce am desc. trebuind să plătească separat. ar i intrat în noua lor cameră şi nu i'aş mai i văzut.iar atunci. #u ne'ar i venit nici unuia dintre noi să credem ce se înt"mplase. %a nu era o persoană credincioasă. care luaseră altă cameră. asemănători cu păsările. /usesem doar eu şi entităţile pe care le vedeam) 5/iindcă veni vorba.. mi'am pus panto ii şi m'am dus la uşă. era . nepotului şi surorii mele şi.. se con runtase cu di icultăţi cutremurătoare anul trecut. Scumpul ei căţel este şi el complet vindecat. m'am trezit devreme să mă rog pentru sora mea care trecuse prin încercări cumplite în viaţa ei personală. Sora mea avea doi îngeri.ol) /uncţionarii .. apoi am stins lacăra lum"nării olosite la rugăciune. 5ă rugăm să completa)i sau să rescrie)i con)inutul rugăciunilor pentru a le adapta situa)iilor voastre specifice. #u numai că i'am înt"lnit. c.. S'a mirat c"nd i'am spus numele îngerilor ei. *m încercat de mai multe ori să o sting. .imb. #umele lor era 2ic. nu ştiu sigur care dintre noi a ost mai uimit) 2ulte din înt"lnirile mele anterioare cu îngerii useseră oarte personale şi alte persoane nu au primit nici un el.2%0*. *nn. 2i'a cerut să'i repet numele îngerilor. /ugea de ei. *m avut din nou un sentiment ciudat şi o voce din capul meu spunea( .ael %dKard şi 0ut. *i nevoie de noi).#u ugi.eia în uşă) Dacă nu aş i cobor"t c. P"nă şi c"inele ei era bolnav. !uv"ntul pe care ea îl strigase în somn. în acea dimineaţă. cuv"ntul pe care'l scrisese la marginea patului. !"nd a început să se trezească. încalţă'te şi ieşi pe uşă. 0ut. dar sentimentul era din ce în ce mai puternic.ael %dKard.. apoi mi'am dat seama ce se înt"mpla. da. *m încercat să nu mă mai g"ndesc la asta.emeie numită !. S'a . şi totuşi ştiam că trebuia să'i spun.ată c teva e1emple de rugăciuni puternice pe care le pute)i spune în g nd/cu voce tare sau în scris pentru a-i cere lui . ceea ce corespundea siglei 2%0*.erAl *nne ne împărtăşeşte această poveste despre elul în care îngerii i' au vindecat sora şi c"inele( Într'o dimineaţă.ii şi am stat liniştită acolo. #u era nimeni. c"inele surorii mele.2ic. c"te unul de iecare parte.otăr"t să'l scrie ca să şi'l amintească. s'a auzit spun"nd ceea ce credea că era un nume sau un cuv"nt ciudat. surorii mele pentru a'i spune ce văzusem.umne4eu !i îngerilor să intervină în via)a voastră de familie.. care era aproape să moară şi era înconjurat de îngeraşi minusculi. /ireşte. *nn. s'a însănătoşit)6 Sora mea se simte acum oarte bine.++ uitat în jur. /usese o perioadă uimitoare pentru amilia ei. prietenii mei coborau în . 2'am sculat deci.

Îţi cer Mie şi îngerilor &ăi să'l ajutaţi pe copilul meu să se elibereze de orice neiertare şi de orice resentiment. 4ă rugăm trimiteţi unul dintre cele mai strălucitoare şi mai ericite su lete în viaţa noastră şi lăsaţi'l să devină copilaşul nostru. că prietenia mea cu NNNNNNN va lua s "rşit. &e rog pe &ine şi pe îngerii &ăi să mă . *min. &e rog.elul 2i. &e rog să mă ajuţi să accept această trecere cu bună'cuviinţă şi cu pace. &e rog să ne ajuţi.+0 Rugăciune pentru conceperea unui copil Doamne Dumnezeule. Rugăciune pentru un membru al familiei Doamne Dumnezeule. &e rog să'l călăuzeşti pe copilul meu să acă alegeri inteligente bazate pe iubire şi nu pe teamă. Rugăciune pentru vindecarea relaţiilor de familie Doamne Dumnezeule. &e rog să'i mai trimiţi şi alţi îngeri să'l însu leţească. ajută'ne să avem o relaţie apropiată şi plină de iubire. &e rog. ajută'l pe copilul meu să se concentreze şi să ie ericit. Îţi cer să'l înconjuri pe copilul meu cu iubire. &e rog. Îi rog pe aceşti îngeri păzitori să ne ajute să ne vindecăm problemele şi neînţelegerile. Rugăciune pentru vindecarea relaţiilor dintre părinte "i copil Doamne Dumnezeule. 4ă rog. 2ulţumesc. &e rog. *jută'ne să ne eliberăm şi să avem credinţă şi încredere. &e rugăm ca îngerii noştri păzitori să ne dea c"t se poate de limpede îndrumările &ale. :tiu că celălalt membru al amiliei mele şi eu avem am"ndoi îngeri păzitori. *vem at"ta dragoste de dăruit. &e rugăm pe &ine şi pe îngerii &ăi să ne ajutaţi să concepem un copil. Rugăciune pentru un prieten care se stinge Doamne Dumnezeule. Rugăciune pentru problemele de comportament ale copilului Doamne Dumnezeule.ail să'l eliberaţi pe copilul meu de orice legături sau blocaje care ar putea să'l împiedice să ie ericit.iar acum. ajutaţi'ne să ne eliberăm de orice m"nie sau neiertare. iar soţia mea şi eu dorim să împărtăşim dragostea noastră unui copil. &e rugăm. &e rog. dă'ne un semn al iubirii &ale pentru ca ast el să ne eliberăm de temerile noastre. înţelepciune şi inteligenţă. ajută'mă să las deoparte orice judecată aţă de mine sau aţă de alţii. &e rog. &e rog. înconjoară întreaga noastră amilie cu încă o dovadă a iubirii &ale divine. să avem o relaţie armonioasă. 2ulţumesc pentru toată dragostea &a vindecătoare. &e rog să ne ajuţi să vindecăm orice temeri care ne împiedică pe copilul meu şi pe mine să ne mani estăm dragostea unul aţă de celălalt. &e rog să'l ajuţi pe acest membru al amiliei mele să aibă un sentiment de pace şi ericire c. pe copilul meu şi pe mine. ştiind că voia &a pentru noi e pace. în ad"ncul su letului meu. ajută'l pe copilul meu să mă accepte pe mine şi elul meu de a i. ajută'l pe copilul meu să înţeleagă şi să accepte responsabilitatea pentru comportamentul său. /ie ca toate e ectele greşelilor noastre să se risipească şi să ie uitate de oricare dintre cei implicaţi. 2ulţumim. :tiu. &e rog pe &ine şi pe *r. ajută'mă să'mi înţeleg copilul.ang. 2ulţumesc.

Pe somnul tău şi în somnul tău. iindcă îngerii tăi spun că lumina te trezeşte şi nu'ţi permite să ai un somn mai pro und. întăreşte'B pe prietenul meu ca să putem accepta am"ndoi această sc.să ne vindecăm de a ecţiunile izice.onda( 9ine. Sunt oarte îngrijoraţi de somnul tău. #'ai putea să tragi mai mult perdelele sau jaluzelele3 0. provocată de o lumină3 0.imbare cu seninătate şi speranţă. 7a fel ca în toate aspectele în care lucrăm cu îngerii/ tre(uie să le cerem îngerilor să ne a9ute înainte să li se permită să intervină. 0. De asemenea. cu conştiinţă sănătoasă şi veseli.rmea4ă o transcriere a unei !edin)e >legată de pro(lemele somnului@ la care am participat eu !i o clientă care venea pentru prima dată !i pe care o voi numi Rhonda. &e rog ajută'mă să iu consecvent cu mine însumi. Singura e1cep)ie este atunci c nd suntem într-o situa)ie care ne pune via)a în pericol/ înainte de a fi venit timpul să trecem în lumea cealaltă. 2ulţumesc oarte mult. Rugăciune pentru atragerea de noi prieteni Doamne Dumnezeule. dar ele tot permit razelor de soare să treacă. iar lumina soarelui pătrunde în dormitorul meu în timp ce încerc să adorm. care sunt desăv"rşiţi. $n mod inten)ionat/ atunci c nd cineva face o programare/ scriu doar numele persoanei/ pentru a evita să fiu influen)ată de informa)iile aflate anterior.ise. /ără perioada de somn pro und.e asemenea/ eu lucre4 cu îngerii în trei feluri: fie transmit ceea ce-i aud pe ei spun ndu-mi în urechea dreaptă/ asemenea unui translatorE fie descriu imaginile Aclarvă4ătoareA pe care îngerii mi le aratăE fie îngerii vor(esc direct prin mine/ fapt indicat prin folosirea unor pronume cum ar fi noi sau nostru Q noastră' noştri Q noastre. % un mesaj în care ei spun că ai nevoie de un somn mai pro und.+3 ajutaţi să iu desc. aţă de mine şi aţă de prietenul meu. e'n regulă. !ălăuzeşte'mă. ast el înc"t acţiunile mele să pornească din dragoste şi nu din teamă. . 5ă rog să re)ine)i/ atunci c nd ve)i citi transcrierea/ că era prima mea !edin)ă cu Rhonda !i că nu !tiam nimic despre ea. =Îngerii îmi arată o lumină care intră în camera ei trezind'o. spun ei. ei vor să avem mai multă energie şi vitalitate. asta vor să spună îngerii. . dar am tot am"nat să le pun. Doreen( Îngerii tăi spun că ei lucrează cu tine în timpul somnului. ast el înc"t ne îndrumă cum să ne îngrijim c"t mai bine de corpul nostru izic. Îngerii şi somnul $n timpul unei !edin)e de comunicare cu îngerii/ ace!tia m-au învă)at că este important pentru noi să avem un somn (un în timpul nop)ii pentru ca ei să ne poată a9uta mai (ine. lucrez acum În sc. ajută'mă să ştiu că merit dragostea şi atenţia acestor noi prieteni. Pot să simt prezenţa unor noi prietenii cu su lete care au acelaşi tipar mintal.Trupul dumneavoastră înălţător Îngerii ne ajută .is şi a ectuos. să înt"lnesc oameni noi. şi &e rog să'i ajuţi să mani este această perspectivă. &e rog. am cumpărat alte perdele să le pun peste celelalte jaluzele. de înaltă spiritualitate.să mai pun ceva în plus la erestre. îngerii nu pot intra în starea ta de vis şi nu pot interacţiona cu tine. Capitolul # . 2ă văd acum înconjurat de prieteni iubitori cu care am multe lucruri în comun. . &e rog. din sentimente de vinovăţie sau din obligaţie.onda( Da. Dooreen( -. Doreen( 2ai mult ca sigur.imbul de noapte şi dorm în timpul zilei.> %ste un el de întrerupere care apare în timpul somnului.onda( *m jaluzele înc. &e rog. .

#oi simţim că principalul lucru pe care l'ai putea ace pentru a'ţi linişti mintea este să ai un somn mai pro und. 9atem la uşa ta în iecare noapte. îngerii tăi vor într'adevăr să ai un somn mai pro und şi spun că trebuie să bloc.. a e$plicat e$perienţa sa luminoasă în lucrul cu îngerii ast el( . în a ara unui somn mai bun. Deci. 0. în care lucrurile nu se bazează pe timp sau spaţiu. vă rog pe tine şi pe îngerii care te ajută să veniţi . !u toate acestea. *st el înc"t nu mai e necesar să'ţi aminteşti acele călătorii ale su letului şi acele lecţii din timpul visului pentru a bene icia de ele. Dacă vă simţiţi obosiţi ără nici un motiv. Doreen( 4ăd că aci multe călătorii cu su letul în timpul somnului şi parcă ţi'ai aminti de aceste călătorii ca nişte vise. #oi îngerii căutăm să lucrăm cu tine.niţi şi cu mai multă energie. numit &errA. *şa că i'am rugat pe îngerii mei să mă ajute. înveţi despre adevăruri care nu pot i traduse sau care nu au sens.onda =mai t"rziu în cursul şedinţei>( 2intea mea a lecărit cam mult în ultima vreme. toate învăţăturile şi e$perienţele tale din timpul visului sunt încorporate în inconştientul tău şi te in luenţează pozitiv. 7n prieten al soţului meu.emaţi'l pe *r. Îngerii nu numai că ne s ătuiesc în legătură cu importanţa unui somn sănătos. * mers) *m avut un somn e$celent în acea noapte şi m'am trezit odi. în timpul nopţii. Călătoria sufletului şi visele $n timpul acestei !edin)e de comunicare cu îngerii/ clienta mea Fatherine !i eu am discutat fenomenul e1perien)elor e1tracorporale în timpul somnului. 2ă simţeam epuizat şi aveam nevoie de un somn zdravăn. *cea sursă este Dumnezeu cel omniprezent.+5 Doreen( Da. dacă le cerem ajutorul şi urmăm îndrumările transmise de ei. ne trezim odi. să ne ajute. dar ne şi ajută să dormim bine. dar tu trebuie să ajungi la un nivel mai pro und al somnului pentru ca noi să avem acces.erine( Le cer îngerilor mei să mă ajute să'mi amintesc visele. $nergie din partea îngerilor *cum ştim că îngerii ne pot ajuta să dormim bine. #u avem nici un motiv să im obosiţi. dar tot nu mi le pot aminti) Doreen( *tunci c"nd aci călătorii cu su letul.ail. . dar dimineaţa nu'ţi prea aminteşti visele.ezi pătrunderea acelei lumini. spun"nd o rugăciune ca aceasta( Rugăciune pentru a primi mai multă energie *r. pătrunzi într'o lume cu patru dimensiuni. Alteori/ noi putem fi de fapt implica)i în activită)i prin care îi învă)ăm pe al)ii/ în timpul acestor e1perien)e de călătorie a sufletului. concepte care ne limitează capacitatea de a înţelege elementele undamentale ale vieţii.*m lucrat din greu şi a trebuit să depăşesc alte di icultăţi în ziua următoare.ele 2i. . %$istă vreun tip de meditaţie. un sunet sau o mantra care ar putea să mă ajute să'mi liniştesc mintea3 Doreen( Îngerii spun( . c. atunci c"nd te trezeşti cu un tipar mintal speci ic lumii tridimensionale. &ot ceea ce trebuie să acem este să le cerem să ne sprijine. #u ajungi la acel nivel mai pro und şi acest lucru îţi a ectează capacitatea de concentrare.ang.ail. care se a lă c. al iecăruia.iar acum În interiorul nostru. în g"nd. bloc"nd acea lumină. din moment ce îngerii spun că avem o sursă nelimitată de energie în jurul nostru. /ăc"nd ast el.nit şi re ăcut..ang. #oarte adesea/ îngerii no!tri ne înso)esc sufletele în locuri din alte lumi/ unde acestea merg la !coală !i înva)ă lec)ii spirituale profunde. ?at. *cestea sunt concepte din lumea tridimensională.să vezi lumina interioară dacă vei bloca lumina e$terioară) #u'ţi trebuie nici un alt instrument.elul 2i.

isă. *m ajuns acasă în siguranţă. /olosindu'şi . aş i lovit cealaltă maşină.ormoni şi cu pesticide. oarte lungi cu maşina. &entru că virtual aproape toate felurile de carne !i produse animale >lapte/ (r n4ă/ ouă/ etc.ang. !"nd ne'am reluat drumul. .e1istă acum produse delicioase !i greu de deose(it de produsele din carne.acă sim)i)i că tre(uie să consuma)i produse animale/ cumpăra)i produse lactate AorganiceA >cum ar fi laptele produs de firma Gori4on@/ pui crescu)i în aer li(er/ carne rară hormoni !i ouă de la găini crescute în li(ertate. eto)ificarea corpului $ngerii ne îndeamnă să ne deto1ificăm corpurile !i s-ar putea să fi primit de9a unele sen4a)ii intuitive care să vă determine să face)i schim(ările necesare în dieta !i în modul vostru de via)ă.ează capacitatea de a primi mesajele cereşti. de vită. de pui şi peşte.  Pesticidele de pe ructe şi legume.acă nu a)i încercat alimente vegetariene în ultima vreme/ încerca)i-le . oc. &o$inele ne reduc nivelele energetice şi ne ac să ne simţim apatici. 4eţi simţi prezenţa acestui ar. această înt"mplare a ost dovada că e$istau îngeri păzitori. *m trecut eu la volan.  &o$inele din băuturi. nu ştiu de unde. cred). a trecut ca o săgeată peste trei benzi.ang. o maşină.ail Înlătură legăturile care vă secătuiesc. %ram am"ndoi obosiţi. %ra aproape să se lovească de parapetul despărţitor din mijlocul autostrăzii. ele ne bloc. vă veţi simţi odi. &o$inele ne împiedică şi elevarea spirituală. $ngerii ne cer să eliminăm ori să reducem mult cantitatea de alcool/ . c"nd s'a. precum şi energiile negative care vă împovărează. de asemenea.emeie numită Pam a descoperit. în care ea trebuia să conducă( Într'o zi. 2ulţumesc. dar. *m reuşit să opresc în siguranţă.el puternic la puţin timp după ce aţi spus rugăciunea.idă. iind gata să se înc. 4ă rog să tăiaţi şi să înlăturaţi tot ceea ce îmi secătuieşte energia. .+" acum la mine.ii au început să'i obosească. dar el părea să ie mai obosit dec"t eram eu. răsucit în loc şi s'a oprit.nit şi revitalizat. Deodată. Alimenta)ia vegetariană a fost practicată timp îndelungat în vie)ile trecute. Dacă s'ar i înt"mplat cu doar c"teva minute mai devreme. am primit un plus de energie. Pentru mine.. şi le'am mulţumit Îngerilor că au veg. *jutaţi'mă să'mi re ac energia p"nă la nivelul ei iresc de vitalitate. . cu c"ţiva centimetri înainte de a lovi maşina oprită.idă. Consider că această metodă este de 4ece ori mai eficientă dec t (ăutul unei ce!ti de cafea. contaminate cu . Acestea sunt mesa9e foarte reale/ pe care le primi)i de la îngerii vo!tri pă4itori. #u era vorba de necredinţă. În c"teva minute. Principalele to$ine pe care îngerii ne cer să le evităm sunt(  !arnea de porc. %ram doar o persoană sceptică şi cu mintea desc. $ngerii vă cer să înceta)i ingerarea de to1ine din ceea ce m nca)i/ (e)i sau folosi)i pentru îngri9irea corpurilor voastre.@ au/ în mod o(i!nuit/ urme de hormoni !i de pesticide/ pute)i să lua)i în considera)ie adoptarea unui stil de via)ă vegetarian sau aproape vegetarian >în care să elimina)i produsele animale o dată sau de două ori pe săptăm nă@. dar eu nu eram sigură că trebuia să cred în ei. venind de pe banda cea mai din dreapta. Aceste produse sunt disponi(ile în maga4inele cu hrană naturală/ a!a cum pute)i găsi !i minuna)ii înlocuitori de carne/ cum ar fi seitan glutan tempa( !i tofu. în timp ce aproape aţipisem. #u mai e nevoie să spun că adrenaBina produsă de incident a ost su icientă ca să nu mai apară tendinţa de a adormi la volan. prietenul meu şi cu mine veneam spre casă cu maşina de la Las 4egas. prietenul meu vorbise deseori despre îngeri. $ncerca)i să m nca)i numai alimente produse cu îngră!ăminte organice. bloc"nd banda pe care mergeam noi. şi oc. În timp ce conducea.9ine. Înaintea acestui incident. *r. după o vreme. ajung"nd aproape să i se înc. după trecerea riscului de accident. am spus( . Peste mai puţin de un minut. că îngerii o puteau ajuta să răm"nă trează în timpul unei călătorii oarte.eat asupra mea şi a prietenului meu. De asemenea. Cere)i v n4ătorilor să aducă produse organice sau găsi)i un maga4in alimentar sau un punct de v n4are a fructelor în care se v nd fructe !i legume organice. Cu vi le închipui)i.elul 2i.ii mei au obosit.sabia.

După asta. ale împărăţiei îngerilor. 4ă rog să mă ajutaţi să scap de po ta pentru substanţe . 4ă rog să mă înconjuraţi cu . În ultimă instanţă. a corpurilor noastre. corespunzătoare notei pe care o produce. şi nu . alune şi cereale. mai creatori şi avem mai multă energie naturală.rană din prana care se găseşte în aer.  &o$inele din produsele cosmetice şi igienice. dormiţi bine. către un stil de viaţă bazat pe respiraţie 5. sul atul de sodiu Laurel. . 2vita)i preparatele conservate sau afumate din carne/ cum ar fi me4elurile/ c rna)ii/ !unca !i 9am(onul. <ulte supermar6et-uri !i ma9oritatea maga4inelor cu produse naturale oferă spre v n4are ace!ti înlocuitori delicio!i.  #itraţii.arianism. ne îndreptăm cu toţii.sunt minunate@/ iar firma Au(reH produce lo)iuni foarte (une. mai ine. /recvenţa vibraţională mai înaltă înseamnă că suntem mai puţin denşi şi mai sensibili la recvenţele mai înalte.+% de cafea/ de produse car(onatate din dieta noastră.6.acă sim)i)i că vă este greu să elimina)i anumite alimente sau (ăuturi din dieta voastră/ cere)i în g nd îngerului pă4itor să vă vindece de vechile pofte/ astfel înc t să nu sim)i)i că acele produse vă lipsesc. #irma Releda produce una din pu)inele paste de din)i care nu con)in sulfat de sodiu ca ingredient >pastele lor de din)i cu gel de plante !i cu găl(enele . Să bem sucuri proaspete de ructe. pentru că orţa vie din ructe se pierde după OD de minute din momentul în care au ost stoarse. Să bem apă de izvor. 2vita)i produsele de al(ire !i pe cele din h rtie al(ită/ cum ar fi !erve)elele !i prosoapele din h rtie. aceţi e$erciţii izice şi respiraţi aer curat. *semenea unei corzi de vioară care vibrează cu o recvenţă mai înaltă. Puteţi accelera procesele de deto$i icare dacă beţi lic. noi începem să ne înălţăm. Îngerii spun că ei lucrează cu noi pentru a ne ajuta să ne ridicăm .breat. 5e)i fi uimi)i c t de u!or ve)i renun)a la alimentele !i (ăuturile to1ice/ dacă cere)i îngerilor să vă a9ute.arul vostru vindecător şi să mă ajutaţi să'mi vindec po tele pentru alimentele şi băuturile nesănătoase.Calendula oficinalis .acă (e)i suc de pir %Triticum repens& pe care îl găsi)i în ma9oritatea (arurilor !i maga4inelor cu produse naturale/ pute)i gră(i eliminarea metalelor !i altor su(stan)e poluante din corp..apă de băut. %vitaţi !ocamida D%*. /acem asta pentru a ne armoniza cu recvenţa vibraţională din ce în ce mai accelerată a Păm"ntului.eticheta cu ingredientele/ fiindcă multe produse a!a-4is naturale con)in sulfat de sodiu !i alte to1ine. plată.  &o$ine în produsele pentru întreţinerea casei. *poi sunt îndrumaţi treptat să devină complet vegani 5persoane care nu măn"ncă produse animale6. <aga4inele de produse naturale oferă o mare diversitate de produse fără to1ine/ dar asigura)i-vă citind . în cadrul căruia vom primi întreaga . orţa vieţii. Am avut !i eu aceea!i e1perien)ă/ atunci c nd am reu!it să elimin complet pofta mea de alimente conservate/ sărate !i afumate/ !i de cafea. nuci. %vitaţi produsele cu sul at de sodiu A7aurelA/ un catali4ator pe (a4ă de nitra)i/ !i cu propHlen glHcol/ un AantigelA industrial. Asta nu înseamnă că ne mi!căm mai repede în timpul 4ilei sau că devenim mai ocupa)i sau mai gră(i)i. recvenţa vibraţională. $ată o rugăciune minunată pe care o puteţi spune: Dragi Îngeri.. grăsimile şi aromele sintetice. pentru că îngerii ne îndeamnă să bem apa într'o ormă c"t mai naturală posibil. precum sucul proaspăt obţinut. Înseamnă că suntem mai intuitivi. 21istă înlocuitori minuna)i o()inu)i din soia/ care au acela!i aspect/ gust !i miros ca !i cele o()inute din carne. sul atul de sodiu Lauret. <aga4inele de produse naturale oferă produse de cură)at !i detergen)i de mare eficien)ă.ide din belşug. ei sunt călăuziţi să nu măn"nce dec"t ructe crude şi neprelucrate( legume. Citi)i etichetele de pe lo)iuni/ paste de din)i/ produse de machia9 !i !amponuri. 2ulţi dintre lucrătorii de lumină se simt călăuziţi să adopte o dietă vegetariană. dar nu mai are . la nivel colectiv. $n fiecare săptăm nă/ înt lnesc oameni care îmi spun că îngerii i-au a9utat să elimine ori să reducă în mod considera(il pofta lor de alcool/ de 4ahăr/ de p ine al(ă/ de ciocolată/ de cola !i de alte to1ine. Sucul de ructe concentrat sau păstrat în rigider are vitamine sănătoase. D%*. .

+' to$ice şi să mă ajutaţi să iu motivat să trăiesc şi să mă ,rănesc sănătos. 4ă rog să mă călăuziţi atunci c"nd cumpăr, prepar şi măn"nc alimentele şi să mă îndrumaţi cum să trăiesc ără să poluez propria iinţă şi lumea noastră. !u multă dragoste şi recunoştinţă, vă mulţumesc.

Îngeri vindecători" îngeri a*utători
.e asemenea/ vor(esc cu mul)i oameni care s-au vindecat prin rugăciune/ prin conversa)ii cu .umne4eu !i cer nd îngerilor să-i a9ute. #red Rothlis(erger/ un cititor al căr)ilor mele/ mi-a trimis următoarea relatare: &rebuia să mă duc să'mi ac a treia operaţie la coloană pe BH /ebruarie BCCF. *vusesem cu mulţi ani în urmă ultima operaţie pentru rezolvarea unei probleme la coloană. %ram îngrijorat mai ales de re acerea după operaţie, pentru că avusesem probleme în perioada ieşirii de sub e ectul anesteziei. +eşisem în curtea din spatele casei, curăţ"nd murdăriile lăsate de c"inii noştri, c"nd am auzit o voce. Spunea simplu( .#u'ţi ace griji în legătură cu operaţia@ va i oarte bine@ Dumnezeu mai are multe lucruri să'ţi dea de ăcut. . De atunci încolo i'am simţit oarte liniştit. *m ăcut operaţia şi medicii au găsit un c,ist care se orma pe coloana mea, pres"nd asupra măduvei spinării şi provoc"ndu'mi durere. * doua zi după operaţie am ost e$ternat şi m'am putut duce acasă. 0e acerea a ost oarte rapidă. *vusesem şapte operaţii în viaţă şi niciodată nu simţisem at"ta pace, iar viteza de re acere nu usese niciodată mai mare dec"t la această operaţie. - emeie numită S,ellA Long .tocmai s'a înt"mplat. să asculte un post de radio în ziua în care vorbeam la un post local din P,oeni$, *rizona. S,ellA trebuia să meargă la medic pentru o biopsie a unei e$crescenţe pe care o descoperise pe s"n. 2'a auzit pe mine accentu"nd( .&rebuie să cereţi îngerilor să vă ajute. Doar în cazul în care viaţa vă este pusă în pericol, îngerii pot interveni în viaţa voastră ără permisiunea voastră.. S,ellA usese dintotdeauna o emeie credincioasă, dar uitase să le ceară îngerilor să o ajute să se vindece. * spus deci o rugăciune, cer"ndu'le îngerilor să intervină şi apoi a intrat în cabinetul doctorului. În timpul consultaţiei, doctorul nu a mai putut găsi e$crescenţa. De la ultima consultaţie, cu o săptăm"nă mai devreme, aceasta dispăruse) Îngerilor le place oarte mult să ne ajute iindcă ei au credinţă deplină şi păstrează o atitudine plină de bucurie în timp ce ne ajută. Îngerii m'au învăţat că o atitudine tristă, mo,or"tă, contribuie uneori la înrăutăţirea situaţiei. 9ucuria este c,eia împlinirii dorinţelor, inclusiv în privinţa vindecărilor. $ntr-adevăr/ îngerii dau adeseori dovadă de un minunat sim) al umorului/ în timp ce lucrea4ă cu noi/ a!a cum ne arată relatarea trimisă nouă de 8ina Ceedham: *m citit o mulţime de cărţi pro unde şi pline de înţeles pentru mine. Dar p"nă nu am citit !ălăuzirea Divină nu am simţit că am un instrument real cu ajutorul căruia să ajung la un alt nivel, mai .activ.. *m olosit s aturile date de Doreen pentru a înlătura blocajele şi pentru a putea medita, iar atunci c"nd eram pe la jumătatea cărţii, am avut prima mea e$perienţă angelică. Se înt"mpla .în iecare zi., ceea ce încă mă ace să r"d. #u auzeam ,arpe c"nt"nd, nici nu vedeam iinţe luminoase. Într'o noapte, eram în pat, l"ngă soţul meu, care dormea, iind trează din cauza unei dureri s "şietoare provocate de o in ecţie în g"t. Deodată am auzit o voce de emeie spun"ndu'mi în urec,ea st"ngă( .Stăp"ne, pastila pentru g"t este în sertarul cel mai de jos.. /ireşte că nu mă aşteptam să aud acest mesaj pro und. %ram paralizată. *m stat culcată o clipă, încerc"nd să'mi adun g"ndurile, apoi c,iar l'am trezit pe soţul meu ca să a lu dacă nu cumva el îmi spusese ceva 5deşi era o voce de emeie6. *m încercat să e$plic ce se înt"mplase. %ram sceptică în su letul meu şi din această cauză încerc am să înlătur blocajele care mă împiedicau să'mi văd îngerii. 4edeţi, nu olosisem niciodată p"nă atunci pastile pentru g"t, înc"t nu ştiam ce gust au şi ce simţi c"nd le iei. 2'am aşezat cu picioarele pe podea, am respirat ad"nc şi am desc,is sertarul al treilea şi cel mai de jos al toaletei de l"ngă pat. %ra întuneric şi am cotrobăit prin ,arababura din

+* sertar, p"nă c"nd am simţit ceva ' era o pastilă vec,e şi lipicioasă de .<all8s 2ent,olatum.. 2i se ăcuse piele a de găină pe tot braţul. 2'am sculat imediat şi am scris tot ce trăisem. %ra ora trei dimineaţa. #'o să uit niciodată. Încă nu înţeleg ce a vrut să spună vocea prin .Stăp"ne..

$fecte vindecătoare asupra trecutului
$ngerii nu sunt constr n!i de limitări în timp sau în spa)iu. Cici noi nu suntem/ însă nu credem încă suficient în asta !i din cau4a asta suntem prin!i în capcana accesului limitat în timp !i spa)iu. .acă ave)i regrete pentru unele ac)iuni din trecut/ care vă influen)ea4ă starea de sănătate din pre4ent/ îngerii vă pot a9uta. .e e1emplu/ dacă a)i făcut a(u4 de )igări/ de alcool sau de droguri/ în trecut/ îngerii vă pot a9uta să anula)i efectele negative ale acestor comportamente dependente. Anularea lor îi va influen)a în mod po4itiv pe to)i cei implica)i/ astfel înc t/ de e1emplu/ orice urmări negative suferite de alte persoane din cau4a faptului că a)i fumat >cum ar fi fumatul pasiv@ sau din cau4a into1ica)iei/ vor fi vindecate. ,ată o rugăciune adresată îngerilor pentru anularea efectelor unor ac)iuni din trecut:

Rugăciune pentru anularea efectelor unor acţiuni din trecut Dragi îngeri, *m ăcut greşeli în elul în care m'am purtat cu trupul meu şi vă rog să anulaţi toate e ectele acestor greşeli, iar acestea să ie iertate în trecut, prezent şi viitor, de către toţi cei implicaţi. Speranţa de viaţă
B componentă a planului de via)ă pe care noi l-am de4voltat înainte de întrupare este lungimea vie)ii pe care o avem de trăit. $mpreună cu îndrumătorii !i cu îngerii no!tri/ am hotăr t să trăim 3-/ "ori 1-- de ani. Cei mai mul)i oameni aleg să trăiască mult/ deoarece doresc să fie c t mai mult timp împreună cu copiii lor !i cu cei pe care îi iu(esc. 8otu!i/ al)i oameni decid să ai(ă vie)i mai scurte/ fie pentru că au o anumită re)inere să trăiască pe &ăm nt timp de un secol/ fie pentru că au de învă)at o lec)ie mai scurtă înainte de a se întoarce în ceruri. Coii ACopii ,ndigoA/ despre care am discutat anterior/ au o speran)ă de via)ă mai mare dec t genera)iile precedente. <ul)i dintre ace!ti copii vor cre!te su( influen)a noii energii care va curge la trecerea în noul mileniu !i vor trăi p nă la v rste foarte înaintate. Acest lucru se va înt mpla datorită faptului că multe din condi)iile care afectea4ă sănătatea/ cum ar fi o dietă săracă !i neadecvată/ suportarea stresului !i a poluan)ilor din atmosferă/ vor fi eliminate. Bamenii vor trăi într-o lume mai AproaspătăA/ mai curatăE vom avea o dietă mult mai hrănitoareE nu ne vom lua la întrecere !i nici nu ne vom anga9a în activită)i nesănătoase. $ngerii v-ar putea spune care este speran)a voastră de via)ă/ dacă a)i dori să afla)i. Atunci c nd oamenii î!i cunosc cadrul temporal pe care-l au de trăit/ apar multe re4ultate po4itive. Am o(servat cum unii oameni s-au vindecat pe loc de fo(ii după ce au aflat că vor avea de trăit mult mai mul)i ani dec t credeau p nă atunci. Brusc/ au reu!it să-!i elimine frica de moarte/ imediat ce au aflat că sf r!itul nu le este aproape. #ire!te/ nu e o invita)ie să Avă pune)i soarta la încercareA !i să începe)i să sări)i din avion fără para!ută. 8otu!i/ această cunoa!tere îi poate a9uta pe oameni să se rela1e4e pu)in. $n al doilea r nd/ cei care au primit informa)ii privind speran)a lor de via)ă devin motiva)i să-!i îndeplinească scopurile acum/ în loc să am ne reali4area lor în viitor. 2i î!i continuă carierele/ pasiunile !i am(i)iile/ fiindcă !tiu că au un nesf r!it număr de ani în care să le împlinească !i să se (ucure de ele.

Pentru a vă a la speranţa de viaţă, pur şi simplu înc,ideţi'vă oc,ii şi respiraţi ad"nc. *poi întrebaţi'vă îngerul păzitor( .La ce v"rstă voi părăsi lumea materială şi mă voi întoarce în lumea cealaltă3 !e v"rstă voi avea atunci3.
5e)i au4i/ vedea/ sim)i sau cunoa!te în alt fel un set de numere. <ul)i oameni aud două sau trei

0numere/ fiindcă a)i ales mai multe v rste diferite la care să părăsi)i această lume. &rimul număr pe care îl au4i)i este v rsta la care a)i putea Asă pleca)i acasăA în ceruri/ dacă v-a)i îndeplinit misiunea pe &ăm nt !i alege)i să pleca)i. &ute)i răm ne în continuare !i pute)i trăi p nă la a doua sau a treia v rstă aleasă/ dacă dori)i. .acă a)i primit ca răspuns o v rstă peste care a)i trecut de9a/ g ndi)i-vă o clipă la ceea ce s-a înt mplat la acea v rstă. A)i avut o depresie/ a)i fost (olnav/ v-a)i g ndit să vă sinucide)i sau a)i avut vreun accidentD .acă da/ înseamnă că a)i ales să răm ne)i pe &ăm nt mai mult timp dec t hotăr seră)i prima dată. .acă sunte)i unul dintre acele suflete care au ales să fie aici la trecerea în noul mileniu !i după aceea/ s-ar putea să afla)i că ve)i trăi p nă la o v rstă foarte înaintată/ de sute sau chiar de mii de ani. A!a cum am scris mai sus/ speran)a de via)ă va cre!te în mod dramatic cu oca4ia viitoarei modificări energetice din lumea noastră. Ave)i li(er ar(itru !i cred că pute)i alege să pleca)i acasă ori să răm ne)i aici pentru perioade mai lungi sau mai scurte de via)ă dec t a)i sta(ilit la început. &rin urmare/ dacă nu sunte)i mul)umi)i de informa)iile pe care le-a)i primit/ privind speran)a de via)ă/ hotăr )i un alt număr/ o altă v rstă. $n lucrarea Curs în miracole %) Course in *iracles& se spune că nimeni nu moare fără propriul consim)ăm nt. A!adar/ voi decide)i/ iar îngerii vo!tri vă vor a9uta să vă îndeplini)i dorin)ele.

Rugăciune pentru sănătate "i vindecare
Doamne Dumnezeule, :tiu că &u m'ai creat în per ecţiune, după c,ipul şi asemănarea &a. 4ă rog, pe &ine, pe S "ntul Du, şi pe *r,ang,elul 0a ail, să mă ajutaţi să cunosc şi să trăiesc această stare de sănătate în trupul meu material. Doresc să elimin orice g"nduri şi comportamente care au creat iluzia de boală şi de durere. :tiu că &u eşti omniprezent, deci &u e$işti în iecare celulă a trupului meu. &e rog, ajută'mă să simt iubirea &a în trupul meu material, ca să pot şti că mă legeni c,iar acum în s intele &ale braţe. *min.

Rugăciune pentru sănătatea unei persoane iubite
(reaiubite Doamne Dumnezeule) *ţi mulţumesc că l-ai trimis pe Ar$ang$elul +a,ail -i pe îngerii vindecători la căpăt.iul iubitului meu / iubitei mele 0000000000000000000000000 Acum văd că 1u) S,.ntul Du$ -i Ar$ang$elul +a,ail mă îmbrăţi-aţi cu dragostea voastră. *mi înc$ipui că iubitul meu / iubita mea000000000000000 z.mbe-te -i se simte bine. 2tiu că) întradevăr) iubitul meu / iubita mea 00000000000000000se simte bine acum -i te rog să continui să-1 / s-o a3uţi ast,el înc.t să avem sănătate -i pace su,letească în viaţa noastră de zi cu zi. 4acă-se voia 1a5

Rugăciune pentru normali%area greutăţii "i poftei de m&ncare
Doamne Dumnezeule, *stăzi mi'am stabilit intenţia ca po ta mea de m"ncare să se îndrepte doar spre alimente şi băuturi sănătoase şi uşoare. Doresc să elimin orice temeri care m'ar putea ace să măn"nc mai mult dec"t e nevoie. :tiu că mă călăuzeşti în orice clipă a vieţii mele, c,iar şi atunci c"nd măn"nc şi beau. &e rog să mă binecuv"ntezi în continuare cu înţelepciunea şi cu pacea &a divină, ast el înc"t toate ,otăr"rile privind alimentele şi băuturile să vină doar de la eul meu superior. 2ulţumesc şi *min.

Rugăciune pentru probleme privind somnul
Doamne Dumnezeule, !reatorul meu,

01 &e rog, ajută'mă să am un somn odi,nitor şi sănătos în această noapte. &e rog să permiţi îngerilor mei păzitori să veg,eze la nordul, sudul, estul şi vestul casei mele în timpul nopţii. 4ăd casa mea înconjurată de lumina albă divină a iubirii &ale protectoare. Doresc să las toate grijile şi neliniştile mele în seama &a şi a îngerilor &ăi, pentru a scăpa de povara su letului meu în această noapte. &e rog să trimiţi îngeri m"ng"ietori la căpăt"iul meu, pentru a mă putea bucura de un somn minunat. *min.

Rugăciune pentru motivaţia de a fi în formă
Doamne Dumnezeule, &e rog ajută'mă să iu motivat să'mi îngrijesc c"t mai bine trupul. &e rog, ajută'mă să'mi respect ,otăr"rea de a ace e$erciţii, de a m"nca numai ,rană sănătoasă şi de a mă odi,ni su icient. *jută'mă, &e rog, să am încredere în capacitatea mea de a obţine şi de a păstra o ormă izică bună. !ălăuzeşte'mă, &e rog, să cunosc cele mai bune căi de a ava grijă de mine. Dacă motivaţia mea ar scădea sau aş i ispitit să am"n, te rog, ajută'mă să'mi întăresc ,otăr"rea. 2ulţumesc şi *min.

Rugăciune pentru vindecarea dedării la patimi sau vicii
Preaiubite Doamne Dumnezeule, Du,ule S "nt şi voi îngerilor, :tiu că po tele mele către patimi şi vicii sunt de apt o aspiraţie către iubirea divină. 4ă rog, ajutaţi'mă să simt că sunt plin de iubirea 4oastră veşnică. Doresc să înlătur orice temeri care m'ar putea împiedica să conştientizez iubirea 4oastră. 4ă rog să îndepărtaţi de mine credinţele, convingerile, tiparele, sentimentele şi g"ndurile care mi'ar putea declanşa po tele. !ălăuziţi'mă, 4ă rog, către oameni, situaţii şi e$perienţe care îmi întăresc ,otăr"rea de a trăi ără patimi şi vicii. Las toate po tele şi năzuinţele mele în seama &a, Doamne Dumnezeule, şi &e rog să'mi trimiţi îngerii &ăi care să mă înconjoare cu lumina sănătăţii şi a păcii. &e rog să mă ajuţi acum şi întotdeauna. *min. Sănătatea !i via)a noastră sunt foarte mult influen)ate de carierele noastre !i îngerii vor să ne a9ute !i în vindecarea pro(lemelor din via)a noastră profesională !i financiară. $n capitolul următor/ ve)i vedea cum ne călău4esc îngerii să ne amintim scopul nostru în via)ă !i să găsim voca)ii !i ocupa)ii care să ne repre4inte.

Capitolul ' - Scopul vieţii şi alegerea carierei
$ngerii ne a9ută să ne vindecăm pro(lemele privind cariera !i î!i manifestă empatia cu oamenii care simt că îndeplinesc o slu9(ă nepotrivită. $ngerii văd talentele noastre ascunse !i !tiu că îi putem a9uta pe al)ii (ucur ndu-ne !i noi în acela!i timp - să lucre4e într-o profesie care incorporea4ă interesele noastre naturale. <ul)i oameni vin la mine căut nd să afle scopul vie)ii lor. $ngerii sunt ferici)i atunci c nd ne a9ută să ne amintim misiunea pe care am ales-o de (unăvoie înainte de întrupare. ;neori a9utorul lor vine su( forma unei îndrumări psihologice/ a!a cum s-a înt mplat cu clienta mea AmH: *mA( % vreun mesaj pe care îngerii vor să mi'l transmită privind calea şi direcţia aleasă în viaţă3 Doreen( +'am auzit pe îngerii tăi spun"nd la unison( ./ii sinceră cu tine).. Se pare că, într' un anumit el, îţi urmezi cariera, însă aci asta în detrimentul adevăratei dorinţe din su letul tău. %i îmi spun că încerci să dai e$plicaţii raţionale sentimentelor pe care le ai aţă de cariera ta şi că te rogi pentru ajutor. 0ăspunsul la rugăciuni ţi'a ost deja dat şi eşti conştientă de asta. /ii cinstită cu tine şi întreprinde măsurile necesare pe baza onestităţii aţă de tine. Dumnezeu şi îngerii te vor căBăuzi pas cu pas în ceea ce trebuie să spui şi să aci, pe calea iubirii, şi ii sigură că nu'ţi vor cere niciodată să aci ceva care te'ar a ecta pe tine sau pe alţii.

a ace. g"ndurile tale interpretează o muzică minunată ce răsună printre s ere. Îngerii tăi spun( . *tunci c"nd lucrezi în grădină. 2ulte scopuri îţi cer pur şi simplu să ii cumpătat şi liniştit atunci c"nd te duci în oraş. liniştit. bani. îmi place să mă ocup de grădinărit. Doreen( Îngerii tăi spun că ai deja un scop în viaţă. Planului îi sunt. ar trebui doar să'i vizitezi pe cei internaţi acolo. ei mai spun(dacă vrei să lucrezi ca voluntară.neşti. Îngerii îmi mai arată că munca ta în grădină este o ormă de terapie pentru tine. . principala noastră misiune este să im împăcaţi cu noi înşine. %i spun că( P#u orice scop implică o slujbă de la nouă la cinci şi un stat de salariu. Pentru a avea rolul de model. *nnette( *cesta'i stilul meu. inteligenţă. &otuşi. *nnette( Da. orice g"nduri şi sentimente de m"nie îi a ectează pe alţii aşa cum se dădea pe vremuri . la cumpărături. *şadar.a ară'n ţară. ca să'ţi aduci contribuţia.4ine vremea în viaţă c"nd trebuie să o iei mai încet. le dăruieşti din energia vindecătoare a iubirii tale. categoric. care este o menire. mai degrabă dec"t de .a i. &u îndeplineşti rolul de model pentru alţii. În următoarea şedinţă. în timp ce aci asta.ilibrul lumii prin starea ta de pace su letească. Îngerii spun că nu ai nevoie să . Doreen( 9ine. &otuşi.. Doreen( %i îţi trimit un semn de aprobare şi spun( . de asemenea. nu trebuie în mod obligatoriu să ne trans ormăm scopul vieţii într'o vocaţie plătită. de compasiune şi de nobleţe. %i îmi arată că acestea sunt calităţile tale şi pe care alţi oameni le observă. dacă ai vrea să ai o activitate regulată în a ara casei. 2i pun această între(are pentru că doresc să ai(ă o muncă importantă/ care să însemne ceva în această lume. Dumnezeu. la el cum şi invers. Doreen( Însă îngerii nu te îndeamnă să aci asta. &e văd duc"ndu'te în camerele celor internaţi şi îmbărbăt"ndu'i într'un mod simplu. dar important. e un lucru despre care îngerii spun că te'ar bucura şi la care ai i oarte e icientă. 8%$istă o teamă omenească de a muri ără să i trăit o viaţă cu olos.0+ +ăsirea scopului vieţii voastre ACare este scopul meu în via)ăDA este una din cele mai o(i!nuite între(ări pe care mi le pun clien)ii mei. tu contribui la ec. discutăm despre aptul că elul în care procedăm pentru îndeplinirea scopului nostru în viaţă este practic instinctiv( . creativitate şi alte resurse necesare pentru îndeplinirea lui. Să le aduci nişte ceai. %şti un mesager al luminii şi al iubirii divine.De iecare dată c"nd lucrezi în grădină. /iecare dintre noi are un . :i. asigurate su icient timp. într'o pro esie. %i ac ast el înc"t scopul nostru să corespundă talentelor şi intereselor noastre. În activitatea ta voluntară. *nnette era o văduvă pensionară care dorea să'şi cunoască scopul vieţii şi simţea dorinţa de a'şi aduce o modestă contribuţie la binele lumii... *nnette( -. . să te odi. cu clienta mea Stella. *nnette. să te bucuri. !ontrolează'ţi ritmul. o îndatorire de împlinit în cursul vieţii. Doreen( #u trebuie să te simţi împinsă de la spate ori să ai un sentiment de vinovăţie. nu e absolut obligatoriu să ii cineva care urcă pe scenă sau apare în ziare. *nnette( -. ceea ce e un scop subtil. să'i îmbărbătezi şi să le spui o vorbă bună. %i vor să ştii că îţi aduci o contribuţie la binele acestei lumi de iecare dată c"nd ai un g"nd plin de pace.. Îngerii te binecuv"ntează pentru contribuţia ta. dorinţa de a'i sluji pe ceilalţi este oarte puternică la mulţi oameni. sarcina noastră este de . De iecare dată c"nd ai un g"nd paşnic. *şa cum ne'au e$plicat îngerii *nnettei. el se răsp"ndeşte în lume şi îi in luenţează pe alţii în bine. plin de iubire. îndrumătorii şi îngerii noştri ne ajută să ne stabilim acest scop înaintea întrupării. Îi vindecă mai degrabă nu ceea ce le spui. ai i ericită într'un cadru instituţional cum ar i într'un azil de bătr"ni. ai dreptate. Poate i cineva ca tine. un model de pace. *nnette( 4oiam să a lu scopul meu în viaţă. iindcă vreau să ac ceva care să ajute această lume. ci sprijinul pe care li'l dai.scop divin în viaţă. care să conteze. *şa cum e$plică îngerii. m'am g"ndit să lucrez într'un azil.dai cu pumnul în ceas. *m ost at"t de obosită de oarte mulţi ani.

*tunci c"nd am început şedinţa. % rumos c"nd se înt"mplă aşa ceva. minunat) 2i se desc. ascultaţi ce spun şi le transmiteţi învăţături noi.ila e ectele dăunătoare ale poluanţilor şi ai negativităţii. îmi place mult să scriu. deci arta. Dar trebuie să înveţi şi ec. Stella( :i nu e un sentiment care să treacă odată cu anii. *sta înseamnă că ei sunt trimişi ca îngeri păm"nteşti strălucitori. 4om vorbi cu îngerii voştri în şedinţa din această seară şi vom vedea ce spun ei despre scopul vostru în viaţă.ilibrul dintre smerenie şi umilinţă şi să te iubeşti pe tine însăţi aşa cum îl iubeşti pe aproapele tău. 9elinda( Da. . pentru că nu am putut găsi acest tip de relaţie permanentă. De e$emplu. Stella( Pe măsură ce îmbătr"nesc ' am deja peste patruzeci de ani ' încep să simt că nu mai am prea mult timp.nii oameni cred că nu pot o()ine mul)i (ani din activită)i artistice/ însă dacă ne folosim resursele creatoare/ vom descoperi multe căi practice/ minunate/ de Aa face (aniA din artă: %ileen( La v"rsta mea. a cuplului. înveţi cum să te e$primi în scopuri terapeutice. scopul vieţii unor oameni este . De asemenea. dacă le cereţi ajutorul. În următoarea şedinţă. ireşte. nu'mi pot permite să mai ac greşeli în cariera mea şi îi rog pe îngerii mei să mă călăuzească. 4ăd ziare peste tot în jurul tău. nici nu s'ar putea. Bamenii cu înclina)ii artistice/ precum clienta mea 2ileen/ tre(uie să opte4e pentru cariere artistice. te'am văzut scriind şi îmi dau seama că e un mijloc de veri icare ' scrii în jurnal şi apoi vezi ce se înt"mplă. Sufletul artistului !onsider că oamenii sunt mai ericiţi atunci c"nd urmează cariere ce corespund adevăratelor lor interese. tranda irii roz sunt în corelaţie cu desc.iderea c. să ridic recvenţa noastră vibraţională. 9elinda( -. *i şi misiunea de a'i învăţa pe alţii. ştiţi deja care este misiunea voastră în viaţă.aErei inimii. orice'ar i. Doar că aţi uitat'o. Doreen( Îngerii îmi arată şi că ar i o idee minunată să ai în jurul tău tranda iri roz. 2ulţi oameni îşi aduc o contribuţie semni icativă la evoluţia lumii pe căi ce par mai degrabă subtile. Doreen( %$act. Doreen( Da. clienta mea 9elinda şi eu discutăm despre in luenţa pe care recvenţa ei vibraţională înălţătoare o are asupra lumii( 9elinda( Poţi să'mi dai vreo idee despre misiunea mea în această viaţă3 2ult timp m'am g"ndit că misiunea mea era să iu într'o relaţie într'adevăr e$traordinară şi.00 Stella( 2ă simt oarte obligată în sinea mea să îndeplinesc misiunea pentru care am venit aici. *i unele probleme privind viaţa personală şi intimitatea şi înveţi să le cumpăneşti în aşa el înc"t să ştii cum să te porţi cu alţi oameni. dar vă rog să nu credeţi că e puţin lucru aptul că deja îi ajutaţi pe oameni atunci c"nd vorbiţi cu ei. pornind de aici. Scopurile noastre nu trebuie să ie o pro esie plătită. În ad"ncul su letului vostru.ide inima numai c"nd mă g"ndesc la ei) Doreen( %$act. Procedez oare bine promov"nd prin marEeting acest produs din domeniul . iar îngerii vă vor ajuta să v'o amintiţi. Doreen( #u. Cariere importante din punct de vedere spiritual . în lume. care răsp"ndesc g"nduri şi energii vindecătoare în corpul şi în atmos era Păm"ntului pentru a ani. scrisul şi e$primarea creatoare sunt oarte importante pentru împlinirea ta personală.neori/ clien)ii mei îmi spun că nă4uiesc să a9ute lumea prin practicarea unor profesii legate de spiritualitate. +mboldul pe care iecare dintre noi îl are de a'şi îndeplini scopul este un instinct e$trem de puternic.să ancoreze lumina. am început să mă întreb dacă nu cumva misiunea mea implică altceva. Doreen( 2isiunea ta implică ridicarea recvenţei tale vibraţionale( 0idic"ndu'ţi recvenţa ta vibraţională. &rebuia să încep şi să o ac. înalţi întreaga lume şi aduci un serviciu. Dar mai t"rziu.

!"nd am procedat aşa. Prin urmare. !.. Îngerii tăi spun că ai adevăratele talente artistice şi că nu trebuie să le laşi să se piardă. *m urmat s atul şi am ăcut o sc. atunci c"nd procedăm aşa. mi'am dat seama că aveam o preocupare legată de ego'ul meu. numită #ancine.ipă şi lor le place modul tău de abordare. În iecare zi.iţă. stai liniştită şi sc. Solicitantul m'a întrebat dacă aş putea să ac un seminar privind marEetingul a acerilor. Doreen( Îngerii îţi mulţumesc pentru că i'ai consultat în această privinţă.!er ca oricine ar primi binecuv"ntarea de a i cu mine să ie călăuzit să se implice în activităţile mele practice. .iţează'ţi ideile de bază. am auzit o voce interioară calmă spun"ndu' mi( . printre alte credinţe.ang. îngerii mă însoţeau în aţa .aci doar pentru bani şi. a spus el.amuel. % mai puţin stresant.altă studentă de la cursurile mele de consiliere spirituală. mi'am rezervat timp pentru curăţarea c..aErelor şi pentru a asculta îndrumările divine. &rebuie să mai întreb cine sunt îngerii mei ' şi dacă cealaltă carieră ar putea i în domeniul catering'ului 5servirea de m"ncăruri şi băuturi63 Doreen( !atering'ul ar corespunde desigur cu parametrii pe care mi'i arată îngerii tăi. le'a cerut îngerilor să o ajute să înceapă o carieră de vorbitor în public. e%voltarea propriei afaceri $ntr-o seară/ )ineam o conferin)ă unui grup de vindecători cu profesii de (a4ă foarte diferite/ despre felul în care îngerii îi puteau a9uta în activită)ile pe care le practicau.elul 1avril 51abriel6. $n timpul discu)iei/ am men)ionat că vindecătorii puteau să le ceară îngerilor să-i a9ute în atragerea mai multor clien)i. .vorbitor în public. am putut să'i răspund plină de încredere ce puteam să ac. îngerii m'au încurajat să caut blocajul pro und.eiat imediat primul meu contract important ca . -rice domeniu în care îţi poţi olosi talentele artistice ar i oarte bun. inclusiv pe *r.03 computerelor sau ar trebui să ac cu totul altceva3 Sunt obosită şi dezorientată şi nu vreau să'mi iau o slujbă adevărată. căci nu ştiam dacă eram sau nu într'adevăr pregătită şi dacă aveam con irmări su iciente. :i alţi îngeri sunt alături de tine( <oziel. +'am sugerat c. înainte de a vorbi în public. Peste c"teva săptăm"ni. Poţi să ai o slujbă de care să'te bucuri. după cum ştii. nici nu ne putem bucura de munca noastră) &e aşteaptă o altă slujbă. %i îţi sugerează să apelezi la ei şi pentru alte aspecte ale vieţii tale. munca e mai plăcută. am consemnat preocuparea. +ată povestea ei despre elul în care îngerii au îndrumat'o să'şi pregătească şi să'şi susţină cuv"ntările( Încep o carieră privind stimularea şi motivarea vorbirii şi am meditat o vreme la elul cum trebuie să conving publicul. *m înc. în plus.ip bărbătesc. nu e potrivită cu interesele tale reale. %ileen( 2ulţumesc. *r putea i în domeniul v"nzărilor de produse pentru emei. mulţumită aptului că am urmat îndrumarea divină) În următoarele opt săptăm"ni. . #u con unda cele două lucruri şi să nu crezi că trebuie să su eri pentru a c"ştig a bani p"nă c"nd îţi vine şi ţie apă la moară. într'un . *m scris apoi a irmaţii pozitive despre calităţile mele şi despre pregătirea mea şi le'am răsp"ndit peste tot în casă. *v"nd sc. clienţii mai selecţi. *i mai mulţi îngeri în jurul tău. şi le'am ars pe toate în cadrul unei ceremonii. îngerul artiştilor şi oratorilor. În primul r"nd. sau alt el de magazin. %i îţi amintesc aptul că aci parte dintr'o ec. şi apoi să mă eliberez de această credinţă. &ocmai c"nd mă pregăteam să tele onez solicitantului. inclusiv în privinţa relaţiilor tale. 8ot ce tre(ui a să facă era să spună o rugăciune ca aceasta: . a carierei în ec. am primit pe robotul meu tele onic o solicitare să ţin o cuv"ntare. şi un alt înger cu c.ipă.4ă sunt su iciente trei ore sau aţi dori să aveţi mai mult timp la dispoziţie3. St"nd nemişcată şi tăcută în meditaţie.boutiQue. care insistă că se numeşte -scar. /uncţia de promotor prin marEeting a produselor din domeniul computerelor. care să iasă la supra aţă dacă îmi imaginez că primesc ceea ce'mi doreşte inima.2inunat). urm"ndu'ţi în acelaşi timp adevărate tale pasiuni. iindcă te vei simţi ericită şi vei avea şi siguranţă inanciară.. apoi am tele onat. am putut auzi îndrumările divine ale îngerilor mei.iţa în aţă.Du'te la bibliotecă. nu c"ştigăm at"t de mulţi bani şi. din ne ericire.iar şi titlul seminarului) . *sta te va ajuta să te concentrezi asupra celeilalte cariere 5e ceva în care îţi dezvolţi propria a acere în domeniul creaţiei6.

organizaţia solicitantă mi'a cerut să'i trimit prin a$ !4'ul. Să vedem partea noastră cea mai bună Îngerii îmi amintesc de antrenori. *vem at"t de mult control asupra vieţii noastre de zi cu zi c"t conştientizăm. m'au îndemnat să redactez o scurtă biogra ie privind studiile şi cariera mea. 2ă g"ndeam că e o nebunie. el m'a c.#u prezintă interes. iindcă aparatul uncţiona cu baterii şi sc. adesea deoarece .iţa seminarului. .. stresul este propria noastră opţiune. c. !u alte cuvinte. Prin urmare.05 tastaturii calculatorului şi începeam să scriu. !.n cuvânt de încura*are .iar dacă acest lucru poate avea consecinţe neplăcute. *tunci c"nd am ţinut seminarul. am ost oarte mulţumită de aptul că. a auzit o voce care îi spunea( . 7nul din îngerii mei păzitori mi'au sugerat să iau legătura cu un serviciu de presă local şi să ac puţină publicitate. -anagementul stresului Îngerii îmi spun mereu( .eta aparatul de ras. De e$emplu. *ceastă apreciere venea din partea unui client care nu ăcuse niciodată un compliment nimănui.. Într'o zi. În timp ce îşi împac. soţul meu.. pentru8 a se putea bărbieri ceva mai t"rziu. Îngerii ne spun că însăşi conştientizarea aptului că avem această opţiune ne eliberează şi ne ajută să scăpăm de stresul care însoţeşte acest sentiment de sclav întemniţat. * ascultat totuşi sugestia transmisă de voce şi a împac.emat. în g"nd îngerilor mei. :tia că n'o să aibă clienţi în cursul dimineţii şi că ar i trebuit să ie singur în birou p"nă în jurul pr"nzului. %i ne pregătesc sub toate aspectele ' intelectual.Sună'i din nou. împac. mai t"rziu. dar în ultimă instanţă.imbase recent bateriile. .. Preşedintele organizaţiei mi'a scris mai t"rziu( .Mi'am văzut numele şi evenimentul în ziarul de ieri dimineaţă).otăr"t să nu se mai bărbierească în acea dimineaţă. noi întotdeauna avem de ales şi putem să spunem nu. dar am tele onat. După ce i'am predat documentul clientului meu. la birou. mintal şi izic.emeie numită Patricia mi'a spus această poveste ermecătoare( .. Peste o săptăm"nă. Peste trei ore.. %$perienţa pe care am trăit'o împreună a ost cu adevărat per ectă.2ai bine împac.ael s'a g"ndit că era ciudat.* aceri. au ost trimise prin poştă sute de broşuri cu in ormaţiile umizate de mine. una din vecinele mele mi'a spus entuziasmată( .iar în ziua următoare. bateriile s'au descărcat brusc... Îngerii mei şi eu însămi ne'am bucurat mult).ael. %ra singura zi în care nu cumpărasem ziarul. a spus el. spiritual. se pregătea să meargă la birou într'o zi. le'am spus. dar ermă. un !4. dar mi l'a dăruit pe al ei cu mare plăcere. 0ăspunsul iniţial al agenţiei a ost( . con orm"ndu'mă cerinţelor ormulate de ei şi susţin"nd oportunitatea cuv"ntării mele în ziarul lor.et"ndu'şi aparatul electric de ras. ei ajut"ndu'ne să im c"t mai buni posibil în tot ceea ce acem. a . şi mi'a spus că a ost oarte rumos impresionat şi mi'a mulţumit pentru e orturile mele creatoare. în public. !"nd l'a terminat. Îngerii continuă să mă îndrume în cariera mea de vorbitor în public. !. după cum îmi spuseseră îngerii.iar în dimineaţa c"nd avea loc seminarul.*m putut vedea de pe eţele luminoase ale tuturor celor din sală că le'a mers într'adevăr la inimă. /ii a ectuoasă. :tirea era acolo. programul şi sc.-rice presiune este autoimpusă.etat cablul. pe prima pagină de la secţiunea . aş i rămas nebărbierit pentru programările din acea după amiază. îngerii mi'au spus( .Lucrasem cu multă stăruinţă la un document oarte comple$. se a lau oarte mulţi oameni cu energii superioare. 2ic.etezi şi cablul de alimentare. #u puteam să mai aştept nici o clipă. 2ic.Dacă nu aş i luat cablul. Putem să ne înşelăm pe noi înşine g"ndind că altcineva sau altceva ne obligă să acem ceva împotriva voinţei noastre. Peste c"teva zile. I*sta ar merita o anumită apreciereJ. un curriculum vitae. în timp ce se bărbierea la birou.

oc. şi mii de alţi călători. . aşa cum am descoperit. au răspuns cei doi. aeroportul din *tlanta era practic înc.iul. !ereţi'le să se ocupe de apelurile tele onice.. <otărăsc . dar sunt ale voastre dacă le vreţi. *şadar. iecare se îng. *m început să discut cu un cuplu care era în aţă la r"nd. încerc am să prindem avioanele la care aveam bilete. am mulţumit din su let lui Dumnezeu.*u mai rămas doar trei locuri în avion.. *sta mi'a asigurat timpul necesar să mă ocup de sarcini mult timp am"nate. *poi pilotul a anunţat că. şi aşa va i.esuia la terminalul companiei Delta.is într'o seară de duminică. dar atunci c"nd îi inviţi pe îngeri cu tine în călătorie. %i vă vor ajuta să vă ţineţi înt"lnirile la timp şi. Studenta mea 9onnie a descoperit acest secret într'o zi.*ceastă persoană călătoreşte tot cu dumneavoastră3. s'a trezit într'o dimineaţă şi le'a spus îngerilor( . +nvitaţi'i pe. !umva mulţimea m'a împins în partea din aţă a r"ndului.. în loc să permit circumstanţelor să'mi dicteze programul. cer"nd să li se permită accesul la singurul zbor din acel aeroport către !ali ornia. . ast el înc"t să puteţi dezvolta noi idei creatoare. R"mbeam şi glumeam. Îngerii voştri pot acţiona e$act ca nişte minunaţi manageri şi asistenţi loiali. m'am rugat şi le'am cerut îngerilor să mă ajute să ajung acasă. care aşteptau pe podiumul de la una din intrări. Îngerii m'au învăţat c"t este de important să ne stabilim intenţiile pentru iecare zi.e e1emplu/ dacă dori)i să nu sune telefonul/ cere)i îngerilor să selecte4e apelurile. Din nou. atunci c"nd eu. care era ca prin minune spre culoar. Rbur"nd at"t de mult ar însemna de obicei să înt"mpini un anumit procent de probleme. nu vor permite nici unui obstacol să le stea în cale. %ram obosită şi aveam clienţi programaţi pentru ziua următoare. . 9onnie..işeu le'a spus( .işeu. Călătorii de afaceri !ălătoresc cu avionul aproape la iecare s "rşit de săptăm"nă. iecare tele on pe care îl prime a părea să ie călăuzit de divinitate. *vionul Delta la bordul căruia am urcat iniţial a rămas pe pistă timp de GD de minute. !"nd m'am aşezat con ortabil peste c"teva minute. statisticile îţi devin avorabile. /uncţionarul s'a uitat la mine. . Singura companie aeriană care opera era Delta@ toate celelalte companii îşi anulaseră zborurile. de vizitatori şi de programări. ireşte.Da..zău că aş vrea să lucrez acasă astăzi. Îngerilor şi cuplului care mă ajutase. în timp ce priveam mulţimea nervoasă. *gentul de la g.v"nzătoare. #ugăciuni către îngeri . Spre uimirea ei. În scaunul din avion. care lua cu asalt g. conduc"nd seminarii într' unul sau mai multe oraşe.0" nu am încercat niciodată apele pentru a cunoaşte elul în care g"ndurile noastre in luenţează tot ceea ce ni se înt"mplă în cursul zilei. zborul a ost anulat şi noi trebuie să cobor"m şi să încercăm să obţinem locuri la alte zboruri. lupt"nd să obţină locuri.. #e'am întors la terminal.brainstorming. datorită unor probleme mecanice.&oţi cei care tele onau solicitau reprogramări pentru săptăm"na următoare. *cum îmi stabilesc singură obligaţiile pentru iecare zi. la primele ore ale dimineţii. de pro esie. unui uragan în mişcare. într'o mare de oameni. Îmi termin proiectele pe care obişnuiam să le am"n de pe o zi pe alta şi care mă copleşeau. apoi s'a întors către cei doi şi i'a întrebat( .nvers/ dacă ne a!teptăm ca 4iua să fie un co!mar/ inten)ia însă!i va fi cea care se va autoîmplini. Datorită urtunilor din regiune. *m simţit că eram în .ată c teva rugăciuni puternice care vă pot a9uta să vă conecta)i cu divinitatea în activitatea dumneavoastră: . Sunt toate trei în partea din spate a avionului.!um aş dori să ie ziua de astăzi. îngeri să participe la . *tunci le'a venit r"ndul noilor mei prieteni la g.işeul de rezervări. Bamenii care o(i!nuiesc să telefone4e vor fi îndruma)i să nu mai sune dacă nu au ceva într-adevăr important de transmis.

ele 0a ail şi *r.ang. Rugăciuni pentru mai multe oportunităţi de afaceri Doamne Dumnezeule.ail. şi vă cer ajutor ca această viziune să devină realitate.ele 2i. de urgenţe în timp. tipare sau credinţe negative care m'ar determina să'mi . în care talentele şi interesele mele să ie olosite în moduri c"t mai utile. ajutaţi'mă să cunosc di erenţa dintre bucurie şi teamă pentru a putea să mă implic pro und în acţiuni importante care să slujească celorlalţi şi mie să'mi aducă bucurie.ang. eliberează'mă de orice temeri care ar putea declanşa con licte la locul de muncă. Doresc să elimin orice deprinderi de auto'pedepsire. într' adevăr. &e rog să mă ajuţi să ştiu că merit o nouă slujbă minunată şi să elimin orice mani estare de nervozitate în cursul interviului în vederea angajării. &e rog pe &ine şi pe îngeri să mă îndrumaţi către responsabilităţile şi sarcinile de muncă ce răspund intereselor şi deprinderilor mele. 4ă rog să mă ajutaţi să ştiu că merit să ie mai bine acum. 4ă mulţumesc. maeştri elevaţi şi îngeri. Rugăciune pentru vindecarea efectelor stresului Doamne Dumnezeule.ise noi oameni şi noi oportunităţi în viaţa mea. *min. şi orice alte sisteme care creează situaţii stresante. !er ca semne oarte clare şi evidente să mă îndrume către o nouă slujbă. 4ă rog să mă eliberaţi de presiunile pe care eu însumi mi le'am impus.ail. ajută'mă să iu înţeles şi să mă înţeleg cu iecare om cu care intru în contact.arul tău vindecător pentru ca trupul meu să anuleze e ectele stresului. inclusiv legăturile care îmi secătuiesc orţele. te rog să mă acoperi cu energia şi cu . 2ulţumesc. :tiu că am su icient timp şi su icientă energie. /ie ca toţi cei care ar putea primi binecuv"ntările produselor şi serviciilor o erite de a acerea mea să ie călăuziţi să mă contacteze astăzi.ang.ang. Rugăciune pentru a ne afla scopul vieţii &uturor celor care veg. inclusiv teama de succes şi de eşec. :tiu că sunt în stare să'mi îndeplinesc misiunea şi vă cer să mă îndrumaţi în continuare să ştiu ce cale mi'ar înc"nta inima. Se pare că stresul mă a ectează puternic şi am nevoie de ajutorul vostru. Dorinţa mea cea mai pro undă este să iu ericit în timp ce muncesc şi îţi cer ajutorul ast el înc"t să'mi pot găsi liniştea la locul de muncă. *min.is pentru mine acum. &e rog. Doresc să elimin toate temerile care mă împiedică să'mi amintesc scopul vieţii. şi vă cer să mă ajutaţi să trăiesc această stare acum. *r. Se pare că mi'am uitat scopul divin al vieţii şi vă cer ajutorul să'mi pot reaminti motivul pentru care am ales să vin aici în acest moment. *min. 2ă vizualizez acum că mă simt ericit atunci c"nd mă trezesc dimineaţa să merg la muncă.ează asupra mea. .0% Rugăciune pentru vindecarea conflictelor la locul de muncă Doamne Dumnezeule. !reatorule. Rugăciune pentru o nouă slu(bă Doamne Dumnezeule. Doresc să elimin orice g"nduri. *r. 4ă mulţumesc mult. 4oi primi cu braţele desc.sabotez. 2'ai călăuzit să'mi găsesc o nouă slujbă şi te rog să mă ajuţi să observ uşile pe care le'ai desc. noile oportunităţi.ele 2i. *r. &e rog. S inte Du. 4ă rog. te rog să tai şi să îndepărtezi e ectele negative şi g"ndurile de teamă. !er ca alţi îngeri să'mi stimuleze încrederea şi curajul şi să răm"n centrat pe cunoaşterea sigură pe care mi'o trimiţi mie acum.ele 0a ail..

Clientul !i-a dat seama pe loc de adevărul transmis de îngeri !i/ cur nd după aceea/ a lucrat cu afirma)iile !i cu îngerii/ ca !i cum se a!tepta să fie anga9at. 7ucr nd cu oameni care se simt frustra)i la locurile lor de muncă sau care nu au reu!it să urme4e carierele dorite/ de o(icei găsesc că principalul vinovat este lipsa de încredere în sine. . $n capitolul următor/ ne vom înt lni cu un grup special de îngeri care ne pot a9uta să ne crească nivelele de (ună dispo4i)ie !i de energie. 2ulţumesc. &e rog. îngerii naturii constituie o parte a împărăţiei îngerilor şi ei pot să vindece rapid o mulţime de a ecţiuni.regnul elementar. inclusiv lorile. care trăiesc printre plante şi animale. $ngerii mi-au spus că/ de fapt/ clientul meu nu se a!tepta să fie anga9at !i chiar această a!teptare negativă îi afecta posi(ilitatea de a urca pe scenă. 7or le place de oamenii care sunt interesa)i de păstrarea echili(rului ecologic/ acesta fiind primul scop al regnului elementar. Atunci c nd ne deschidem către percep)ia clarvă4ătoare/ aflăm că aceste fiin)e e1istă într-adevăr !i că nu sunt chiar at t de greu de vă4ut. Îngerii naturii .is călăuzirii divine. lorilor şi animalelor este că natura este plină de îngeri vindecători puternici. ajută'mă să simt emoţiile păcii. oameni şi oportunităţi. recunoştinţei şi securităţii inanciare şi să ştiu că sunt copilul &ău. plantele. &ute)i folosi aceste a irmaţii pentru vindecarea problemelor legate de carieră sau pentru întărirea încrederii în sine.spiritele elementare -rice creatură vie are îngeri păzitori. &este pu)in timp a revenit pe scenă.firmaţii pentru îngeri 7ucre4 cu clien)i pentru întărirea încrederii în sine/ at t trimi) ndu-le îngeri pentru înlăturarea îndoielii de sine/ c t !i cer ndu-le să repete Aafirma)iile pentru îngeriA în fiecare 4i. care sunt o parte din planul &ău pentru liniştea mea inanciară. Acestea cuprind creaturi care au fost considerate mitice/ cum ar fi spiridu!ii/ elfii/ gnomii/ 4 nele !i spiritele copacilor. păsările şi animalele. . Am alcătuit o listă cu multe afirma)ii pentru îngeri/ pe care le folosesc în activitatea mea practică de consiliere !i pe care le pute)i găsi în Ane1a acestei căr)i. 4ăd şi simt acum că eu şi toţi ceilalţi suntem complet asiguraţi din punct de vedere inanciar şi inima mea este plină de recunoştinţă şi de bucurie aţă de universul îmbelşugat pe care L'ai creat.e e1emplu/ am avut client un actor.Îngeri al naturii şi ai animalelor A)i o(servat vreodată c t de minunat vă sim)i)i atunci c nd vă plim(a)i în aer li(erD Îngerii naturii. !uprinşi uneori sub denumirea generică de . în relaţiile sociale. 0ăm"n acum desc. *min. în relaţiile de dragoste şi în relaţia cu voi înşivă. :tiu că eşti izvorul tuturor lucrurilor mele bune şi mi le trimiţi pe toate căile. 21istă multe feluri diferite de fiin)e în împără)ia spiritelor elementare sau al îngerilor naturii. . 7nul din motivele pentru care. &e rog. Cu primise nici un rol în ultimele 4ece luni înainte de !edin)a noastră.0' Rugăciune pentru lini"te financiară Doamne Dumnezeule. 8ot ce tre(uie să face)i este să vă plim(a)i în săl(ăticie !i să le chema)i în g nd. ajută' mă să scap de teama care mă împiedică să primesc darurile &ale. care mă îndreaptă către situaţii. sunt în mare parte cei care generează acest e ect terapeutic resimţit c"nd suntem în mijlocul naturii.. căruia îi trimiţi mari binecuv"ntări. $ngerii vor să ne implicăm în orice domeniu al vie)ii !i al activită)ii noastre. Capitolul ) . copacii. ne simţim minunat atunci c"nd suntem în apropierea plantelor. 2ste important să ave)i o atitudine politicoasă/ pentru că spiritele elementare sunt precaute cu oamenii agresivi/ în!elători/ (e)i vi sau înfumura)i.

%le seamănă cu . animalele de companie sunt îngerii noştri păm"nteşti. !eea ce este minunat e că iecare animal are îngeri păzitori. 0omeo se comportă rumos. &utem să vor(im cu îngerii animalelor noastre preferate !i le putem cere să ne a9ute oric nd avem vreo pro(lemă cu animalul nostru.6 de locul p"nă unde ajungeam cu m"na. Întotdeauna. %l se uita la mine.băiatul meu iubit. /iindu'mi teamă să pun piciorul pe acoperişul alunecos.0* R"nele sunt spirite elementare implicate în primul r"nd în vindecarea oamenilor. Cele mai multe 4 ne se află în 9urul florilor !i în 4onele săl(atice. în toiul crizelor. *re cea mai puternică personalitate dintre toate animalele pe care le'am cunoscut vreodată şi oricine îl vede se îndrăgosteşte imediat de el ' de unde şi numele pe care i l'am dat. . dragoste necondiţionată şi distracţie. trad. Bdată/ am fost între(ată de ga4da unui Atal6 sho?A dacă îngerii c nilor arată ca ni!te că)ei cu aripi. %le roiesc în jurul nostru şi vor culege negativitatea. Deci. Silfii sunt 4 ne ale apelor/ care au trup lung !i su()ire/ sunt transparente !i multicolore. 2'am uitat la ceas. îşi va apropia şi el gura ca şi cum l'ar săruta.imalaAan locos. Cu au aripi/ pentru că înoată !i nu 4(oară. %le ne o eră companie.. atunci c"nd sunteţi împreună cu animalul de companie. 2i s'a înt"mplat să cer ajutor îngerilor păzitori ai lui 0omeo. R"nele ne ajută să eliminăm g"ndurile. Sunt întotdeauna oameni al cărui scop în via)ă include prote9area naturii/ preocupările ecologice/ animalele. cu oc.ivece au şi ele z"nele lor. . $ngerii animalelor voastre vă vor a9uta în tot felul de pro(leme/ cum ar fi pro(leme de sănătate/ de comportament/ sau în locali4area unui animal pierdut. Animalele !i păsările care trăiesc în apă sau la suprafa)a apei au silfi ca îngeri pă4itori. mi'am dat seama că uitasem să mă rog pentru rezolvarea situaţiei.iveci cu plante în apropierea patului. Dacă cineva se apropie cu aţa de 0omeo. arăt"nd ca licuricii cu luminiţe albe.. Îngerii animalelor În multe privinţe. cerem în g"nd z"nelor să ne înconjoare cu iubirea şi lumina lor. Apoi m-a între(at dacă mu!tele au îngeri >au=@. Animalele au 4 ne/ ca îngeri pă4itori. /lorile din g. rugăciunile mele erau urmate de un răspuns rapid venit din univers. R"nele ne pot aduce buna dispoziţie necesară să r"dem şi să ne bucurăm. îl rugam cu voce tare pe 0omeo să vină la mine. :tiu că pisicile sunt8 oarte agile în cădere şi totuşi eram îngrijorată că 0omeo ' motan de casă longeviv şi rară g.Rurgălăii de argint. !ea mai mare parte a timpului. activităţi care au cu siguranţă e ecte terapeutice. Dar uneori. sper"nd să ajung la . conceptele şi energiile negative pe care le putem absorbi de la alte persoane sau din propriile noastre îngrijorări. să cer ajutor spiritual p"nă c"nd înţelegeam că doar e orturile mele omeneşti nu erau su iciente. iinţe minuscule asemănătoare cu oamenii. $nt lnesc mul)i oameni care au 4 ne drept îngeri pă4itori. R"nele pot lucra cu voi în timp ce dormiţi şi vă pot ajuta să vă odi.. Desigur.. n.eare ' ar i putut să plece de acasă din teama de a cădea de pe acoperiş. cum puteam să plecăm +ăs"ndu'B pe 0omeo pe acoperiş3 În cele din urmă. aşa cum o albină culege polen. în a ară de ziua în care s'a urcat pe acoperişul casei noastre care are două etaje. *cesta este unul din motivele pentru care e sănătos să aveţi un g.i mari albaştri şi cu blană de culoare crem.uitam. dar stătea la distanţă de două picioare 5circa HD cm. /ireşte că poţi să'i dai cea mai scumpă marcă de m"ncare pentru pisici şi nu se va atinge de ea. este un . dar cu aripi de libelule sau de luturi. !um acoperişul este din ţiglă şi destul de abrupt. Deşi nu mă g"ndisem . Soţul meu şi cu mine programasem să plecăm de acasă pentru o înt"lnire importantă. motanul meu. Dar dincolo de această intoleranţă. el se înv"rte în jurul soţului meu şi al meu insist"nd ca ar uria lui să ie mereu plină cu carne crudă. %le zboară din loare în loare. nu interacţionaţi doar cu animalul. 0omeo. Prin urmare. &ute)i găsi 4 ne oriunde se găsesc plante sau animale. $n capitolul despre îngeri întrupa)i/ ve)i citi despre oameni care provin de fapt din regnul elementar. *m alergat la o ereastră care dă spre acoperiş şi am ridicat paravanul. *tunci c"nd ne plimbăm în natură. dar nu ăcea nici o mişcare spre mine. 0omeo nu ne'a creat niciodată probleme.niţi de minune în timpul nopţii. clipea somnoros. m'am temut că 0omeo ar putea să alunece şi să se rănească. ci sunteţi intraţi în contact şi cu îngerii săi păzitori.

şi. *m simţit că mă cuprinde un val de linişte. Din înt"mplare. am ost necuviincioasă şi l'am întrebat( .isă ' vreau să spun larg desc. în acel moment.. Acesta cuprinde cristalele/ care au capacitatea de a amplifica . .ii şi mi'am îndreptat rugăciunile îngerilor păzitori ai motanului meu( .0omeo.3niciodată în mod conştient că motanul meu ar avea îngeri păzitori. nu are iecare îngerii lui păzitori3 De ce animalele ar i e$cluse de la acest dar dumnezeiesc3 *m înc. înainte de a mă duce la culcare.ca un !an) cu apă în 9urul unui castel sau ca o pernă de aer la un automo(il. %i erau împreună. procedez aşa cum sugerează Doreen. care ar i putut în mod normal să ugă a ară. cu dimensiuni şi culori naturale. /iul meu se întorcea acasă la ora două dimineaţa de la serviciu. Spiritele lor stau adesea alături de noi după moarte.ideam oc. a descoperit că proprii ei îngeri păzitori dăruiau protecţie şi pisicii ei. vino la mine. în timp ce eu pl"ngeam de recunoştinţă pentru ajutorul imediat pe care mi'l dăduseră îngerii săi păzitori. În de initiv. *m simţit că trebuie să spun( .isă. 4ă mulţumesc. %ra ca şi cum ar i ost un obstacol invizibil care o împiedica să iasă a ară. am mers în oaier şi am văzut un bărbat de vreo LD de ani st"nd pe o canapea. . -dată. Protecţia îngerilor pentru animalele noastre de companie 0enee.is bine uşa casei.isă şi pisica mea. c"nd m'am sculat. mi'a mărturisit bărbatul. a mers.. care era şi ea în oaier. m'am g"ndit atunci. Cristalele şi îngerii $n afara spiritelor elementare !i celor ale animalelor/ natura ne pune la dispo4i)ie Aregnul mineralA pentru a ne a9uta să ne vindecăm. %rau într'adevăr împreună.ea imagine cu vaca sărind peste lună. o emeie care urmase multe din cursurile mele de comunicare cu îngerii. %a a consemnat( *m avut o e$perienţă minunată şi doresc să v'o împărtăşesc. inclusiv animalele suntem înconjuraţi de îngeri păzitori care ne dăruiesc dragoste şi protecţie. Dimineaţa.*ţi pierdut de cur"nd un c"ine3. a venit repede l"ngă mine să răspundă la întrebarea mea. !"inele îmi arăta scene în care se juca împreună cu stăp"nii şi sărea prin mormane de runze îngălbenite de toamnă. şi'i cer lui Dumnezeu să pună c"te un înger la iecare colţ al casei mele.4ă rog să'i cereţi lui 0omeo să vină la mine la ereastră şi să'mi dea voie să'+ iau de pe acoperiş. era un c"ine springer spaniel. #oi toţi. 0omeo a păşit imediat spre mine şi mi'a permis să'+ iau în casă. 9ărbatul şi emeia se bucurau că'şi pot povesti acele amintiri sentimentale. în oaier.pentru totdeauna Ca !i sufletele noastre/ su letele animalelor noastre de companie sunt nemuritoare. la un post de televiziune de pe !oasta de %st a Statelor 7nite. /ireşte că am păstrat doar pentru mine viziunile mele spirituale. Soţia sa. !a întotdeauna. st"nd într'o poziţie de semilună. de data asta. a lăsat uşa din spate desc. ca în vec. pentru a ne proteja întreaga noapte. Dintr'un anumit motiv. Pe umărul său drept. Stăp nul s-ar putea să nu fie con!tient de pre4en)a animalului pierdut/ însă la nivelul sufletului/ !tim c nd c inele sau pisica noastră este acolo. Coi (eneficiem de faptul că animalele răm n alături de noi/ pentru că adaugă un nivel suplimentar de Aenergie a iu(iriiA în 9urul nostru . 2otanul era în siguranţă în braţele mele. mi s'a părut soluţia cea mai bună.ii. îngerilor) Cei mai buni prieteni ai oamenilor .+'am spus c"inelui meu că vom i mereu împreună. după ce am apărut intr'o emisiune de dimineaţă. în timp ce desc. %ste o pisică învăţată să trăiască în casă şi nu ar şti să se descurce singură a ară.estul de frecvent văd c ini !i pisici în apropierea clien)ilor mei !i !tiu că ei trimit aceea!i dragoste !i aceea!i credin)ă ca atunci c nd erau în via)ă. * reieşit că le murise recent c"inele iubit şi noi aveam o rumoasă reuniune de amilie acolo. se plimba încoace şi încolo în dreptul uşii. ără ca nimeni să întrebe ceva. %ra obosit şi nu a veri icat dacă a înc. uşa era desc.is oc. era rig în living.

. Ametist. . 5e)i sim)i o sen4a)ie asemănătoare fiorilor sau unei schim(ări de presiune a aerului/ ceea ce înseamnă că cristalul diri9ea4ă energia îngerilor către voi precum o prismă. . 7apis 7azuli. 6uarţ tranda. pe *r. #ugăciuni pentru animale adresate îngerilor . 2ulţumesc. *m descoperit că cristalele constituie un instrument minunat pentru a intra în legătură cu împărăţia îngerilor. Sugalitul este foarte (un pentru deschiderea cha6reiA g tului/ astfel înc t pute)i comunica mult mai clar !i mai puternic.mega oanele.31 energia îngerilor/ la fel cum cristalele folosite la ceasuri sau la aparatele de radio amplifică alte forme de energie. B frumoasă piatră opalină care vă a9ută să vă ridica)i frecven)a vi(ra)iei spirituale. 4ă rog să'mi ajutaţi animalul pre erat şi pe mine să simt pacea şi liniştea. &e rog.Această frumoasă piatră purpurie este numită adesea ACristalul dragosteiA/ deoarece provoacă un minunat sentiment de iu(ire superioară. .ii &ăi. &e rog.. . 5ă va a9uta să primi)i mult mai clar informa)ii de la Amintea universalăA a lui . &e rog pe &ine. 5ă rog să rescrie)i rugăciunile pentru a le adapta circumstan)elor concrete !i pentru a introduce numele animalului preferat. $n timpul conferin)ei/ am preluat un mesa9 puternic de la Arhanghelul <ihail/ chiar dacă nu planificasem să o fac. ajută'mă să am credinţă şi încredere pentru a putea simţi iubirea &a eu însămi şi animalul meu pre erat acum. Spectrolit 8A9A 7abradorit:. 2ste minunat pentru cre!terea frecven)ei intui)iei !i pentru a privi orice situa)ie cu Aochii îngeruluiA. Cu c t vă deschide)i mai mult cha6ra inimii/ cu at t mai receptivi ve)i fi la iu(irea divină/ pe care . %le acţionează ca .e asemenea/ vă a9ută să vă conecta)i mai (ine la nivelele înalte de energie ale împără)iei îngerilor.. . Sugalit. iindcă eu ştiu că toate sunt deja vindecate în oc. .Acest frumos cristal purpuriu are o vi(ra)ie e1trem de înaltă !i unii oameni găsesc că ametistul îi stimulea4ă asemenea cofeinei >deci nu oricine poate lucra cu cristale de ametist@. :ăsesc că este în perfectă re4onan)ă cu harul !i energia Arhanghelului <ihail &rima dată c nd am purtat un colier cu sugalit/ )ineam o conferin)ă în Colorado Springs.ang.arul şi energia iubirii voastre divine. (iatra lunii.iriu. Culoarea pietrei aminte!te de frumuse)ea străve4ie a îngerilor.$ncerca)i să purta)i un cristal de cuar) transparent la g t ori să )ine)i unul deasupra 4onei dintre cei doi ochi fi4ici >Aal treilea ochiA@. ampli ic"nd puterea semnalelor de comunicare şi energiile vindecătoare pe care ni le trimit îngerii. pentru ca vindecarea să aibă loc. Rugăciune pentru vindecarea unui animal de companie Doamne Dumnezeule.umne4eu !i îngerii o revarsă asupra voastră.elul 0a ail şi pe îngerii vindecători să'l înconjuraţi pe animalul meu pre erat cu . 6uarţ transparent. 2ulte cristale au proprietăţi deosebit de compatibile cu împărăţia îngerilor.B piatră de culoare al(astru regal/ folosită în tre4irea capacită)ii de clarvi4iune sau capacitatea de a vedea lumea non-fi4ică !i cea a dimensiunilor superioare. $n acest fel/ pute)i depă!i credin)ele specifice eului inferior !i pute)i vedea lucrurile dintr-o perspectivă mai înaltă.ată c teva rugăciuni pe care le pute)i folosi pentru animale. .umne4eu sau de la incon!tientul colectiv.n cristal minunat pentru deschiderea cha6rei inimii/ centrul energetic al iu(irii. ă o minune.Această frumoasă piatră ver4uie-al(astră îmi aminte!te de cele mai (ogate culori ale sidefului. 2ste un cristal puternic pentru a deschide cha6ra coroanei/ (a4a energetică a Aclarcogni)ieiA sau Aclarcunoa!teriiA.

Dar eu înţelegeam. * irm că nimic nu e pierdut în oc. $ngerii sunt aici !i ne a9ută să ne vindecăm de suferin)ă/ uneori trimi) ndu-ne semne precum nori în formă de fluturi/ de păsări sau de îngeri. Ca în ca4ul oricărei provocări prin care trecem/ este important să-i invităm pe A îngerii no!tri să ne a9ute în vindecare după o pierdere dureroasă. să o consolez. 2ulţumesc. +'am spus că îngerul va veni . . $i putem oric nd au4i/ iar dacă îi chemăm în g nd/ vor veni pe loc alături de noi.ang.ii lui Dumnezeu. 4oia să trăiască at"ta timp c"t eram eu acolo@ p"nă la capătul puterilor.ang. :tiam că petreceam ultimele clipe împreună. la r"ndul ei. *cum mă calmez. în clipa c"nd voi pleca. care era pe moarte( Stăteam acolo. * ost o revelaţie brutală. 9a din contră.Îngerii. în locul în care eram.va proteja. pe *r. &ersoanele iu(ite decedate pătrund adeseori în visele noastre pentru a ne transmite mesa9ele vindecătoare ale îngerilor. dorind să petreacă alături de mine c"t mai mult timp posibil. +'am cerut să nu se teamă. ci să aibă încredere.elul 2i. care trăieşte în Spania. să se simtă liberă să ne părăsească. !u inima r"ntă. dar vorbindu'i cu dragoste. Cei care au decedat recent sunt din c nd în c nd cu noi/ în timp ce trec prin e1perien)e similare la !coala din lumea cealaltă. $n definitiv/ a!a cum am men)ionat anterior/ îngerii no!tri pot să intervină doar atunci c nd le dăm noi voie. îi interzisesem să ne părăsească. o va călăuzi.elul 0a ail. *m vizualizat că o lăsam în grija unui înger. * trebuit să plec eu de l"ngă ea pentru ca. în timp ce îi ţineam m"na slăbită în m"na mea. la căpăt"iul mamei mele. &ersoanele iu(ite decedate ne a9ută în timpul cri4elor !i iau parte la înt lnirile noastre de săr(ători sau de familie. ără să vreau. +ti. îngerii şi eul meu superior comunică deja cu animalul meu pre erat.3+ Rugăciune pentru un animal pierdut Doamne Dumnezeule. căci tu eşti pretutindeni şi poţi vedea orice şi pe oricine. :tiu că nimeni şi nimic nu poate i pierdut vreodată cu adevărat. ştiind că Dumnezeu. . pe *r.otăr"re din viaţa mea. Aceste vise sunt mai (ogate dec t scenele din via)ă/ av nd culori vii !i emo)ii puternice.ar nu este.elle 2ordo. vorbindu'i despre viaţa de apoi şi spun"ndu'i c"t de mult o iubesc. dar a trebuit să iau cea mai grea . Alteori/ persoanele iu(ite decedate ne trimit un mesa9/ în!tiin) ndu-ne că se simt (ine. 7e place să fie recunoscute !i chiar dacă nu sunte)i siguri că sim)i)i într-adevăr pre4en)a persoanelor iu(ite/ spune)i-le oricum: ASalut/ te Q vă iu(escA. şi încercam cu disperare să o m"ng"i. espărţirea de cei dragi 2ic. viaţa de apoi şi vindecarea de suferinţă Chiar dacă îngerii !tiu că nimeni nu poate muri cu adevărat/ ei ne compătimesc atunci c nd persoanele iu(ite nouă trec în lumea cealaltă. i'am pus despre îngerul care avea să răm"nă alături de ea. &ersoanele iu(ite decedate îndeplinesc adesea func)ia de îngeri pă4itori. ajunsesem să nu mai iu de nici un olos. 1ross. o va susţine.i că sunt e1perien)e reale/ însă eul vostru inferior ar putea încerca să vă convingă de faptul că ar fi doar imagina)ie. . &e rog pe &ine. pentru a'l putea găsi. o lumină în întuneric. Capitolul * .ia la revedere. de la mama ei. Doctorii nu puteau să înţeleagă de ce şi cum ţinea at"t de mult să mai trăiască.. relatează această înt"mplare emoţionantă despre elul în care îngerii au ajutat'o să'şi .ail. Prin urmare.să îi ţină companie. $ngerii !i persoanele iu(ite decedate pătrund în visele voastre cu mesa9e vindecătoare/ fiindcă !tiu că sunte)i larg deschi!i fa)ă de îndrumările lor în acest moment. Îi rog pe îngerii păzitori ai animalului meu pre erat să'mi trimită un semnal. +'am descris cel mai rumos înger pe care cineva l'a văzut vreodată. pe îngerii naturii şi pe îngerii mei păzitori să mă ajute să'mi regăsesc animalul pre erat acum.

2 una din căile prin care rudele iu(ite/ decedate/ vin cu chip de îngeri pentru a ne a9uta să ne . /igi. . peste c"teva ore. +mediat ce a înţeles că erau îngeri. cu aripi şi toate celelalte) 9raţele sale. e cu tine. 2ama înc.. ără nori. în a ara unui singur nor galben şi portocaliu. şi nu era prea în v"rstă atunci c"nd a decedat ' poate să i avut în jur de şaizeci de ani. aţa rotundă şi era destul de senzuală. am ajuns acasă@ iind sigură că va suna tele onul ' şi a sunat. . care sunt gata să te ajute. % înalt şi voinic şi e din partea mamei tale. !erul era strălucitor şi albastru. aşa cum o mamă şi'ar ţine copilul adormit. *bbA( -. 9a mai mult. *bbA( Da. *i pierdut cumva un căţel ca eniu. dar sunt înc"ntată că este cu mine) Doreen( *cum e cu tine. *bbA le'a cerut adesea bunicii şi bunicului ei să o ajute şi spune că este oarte recunoscătoare pentru sprijinul lor. sub norul în ormă de iinţă. a ost răspunsul meu. rindcă se înv"rte în jurul tău3 *bbA( Da.na din (ucurii1e !edin)elor mele o constituie AreunirileA familiilor/ în care clien)ii mei î!i dau seama că rudele decedate se află încă alături de ei. e căţeluşa mea. Peste două ore. e cel mai bun moment. Pare să ie urmaşa unor oameni cu pielea mai înc. e din nou cu mine) Doreen( Da. în acea zi. ci În mai multe. -embri ai familiei trecuţi în lumea cealaltă <ul)i dintre îngerii care ne a9ută sunt/ de fapt/ persoane iu(ite decedate.ilor mei. pe care Dumnezeu a ales'o pentru mine. 2i sunt fie permanent Anumi)iA pe l ngă noi/ ca Aspirite călău4itoareA/ fie sunt trimi!i doar pentru momentele de răscruce sau de cri4ă din vie)ile noastre. e bine ăcută. şi mă a lam într'un avion îndrept"ndu'mă spre casă. +'am sărutat m"na. mă trec iorii. în ormă de pat. pe care am pierdut'o acum două luni) -.!"nd eşti pregătită. 2i'a promis atunci că' mi va trimite un curcubeu. am văzut c"te un curcubeu. *m ştiut atunci că mama mea pornise cu siguranţă spre cer. *bbA( -.30 Lacrimile curgeau pe aţa mea. ţineau un alt nor de orma unei iinţe. *bbA era oarte emoţionată să ştie că rudele ei iubite şi c"inele se a lau în jurul ei. :i ast el am plecat. 7na din emeile care sunt cu tine pare să'şi i vopsit părul. *ţipisem şi deodată m'am trezit brusc şi am privit pe ereastră.d"nd culoare. În timpul ultimei noastre convorbiri. mama m'a întrebat( .ii la ora patru după amiază. vieţii mele. atunci c"nd ea. Doreen( /irea ta iubitoare şi generoasă a atras multe iinţe din lumea cealaltă. a început să vorbească în g"nd cu ei în mod regulat. am uitat de el. are părul alb.e asemenea/ este foarte important pentru mine atunci c nd persoanele iu(ite decedate ale clien)ilor mei trimit mesa9e pentru a încerca să-!i vindece ori să-!i îm(unătă)ească rela)iile ApostmortemA. era un alt nor. întinse în aţă. două emei. c. mulţumindu'i că a ost legătura între cer şi păm"nt. *i descris'o e$act. *rată ca un muncitor în abrică.isese oc.isă la culoare. vă vine sau nu să credeţi. %a avea părul vopsit.iar în aţa oc. :i. e minunat) %ram oarte apropiate una de alta atunci c"nd trăia şi mi'a lipsit oarte mult după ce a murit. e cu tine acum şi acţionează ca un înger. *sistenta de la spital mi'a transmis vestea pe care eu o ştiam deja. ar putea i bunica din partea tatălui. strălucind pe cer şi . mi'a str"ns m"na în semn de acceptare. boală ori su erinţă. 2ama este acum în siguranţă ' a scăpat de teamă. nemaiput"nd să vorbească. peste opt luni. are aţa rotundă. Doreen( Da. *i alături de tine două persoane iubite decedate. tatăl mamei mele3 Doreen( % rumos. *bbA( Poate bunicul pe care l'am cunoscut într'adevăr. seamănă cu 9ob 9arEer. %ra ora cinci după amiază. * luat orma îngerului rumos pe care mi'l imaginasem pentru mama mea. Doreen( 2ai e şi un bărbat. nu doar într'o singură zi. dacă ceea ce am crezut eu se dovedea adevărat şi pentru ea. care pare să ie un bunic.!"nd vor veni să mă ia3. Convorbiri vindecătoare cu fiinţe din lumea cealaltă .

Doreen( 9ine. Sunt sentimente la care ne a!teptăm din partea cuiva care !i-a pierdut un prieten sau un mem(ru al familiei. $n ca4ul următor/ ve)i citi despre felul în care sora decedată a unei cliente a venit să încheie unele lucruri ce rămăseseră neterminate. 2le doar î!i schim(ă forma. 2'am simţit vinovată c. *m ăcut'o iindcă nu voiam să'i îngreunez şi mai mult boala. #elaţii sănătoase cu persoanele iubite decedate Rela)iile noastre cu cei pe care-i iu(im nu încetea4ă o dată cu moartea lor sau a noastră. %ste oarte sănătoasă acum. 8otu!i/ supravie)uitorii sunt uneori furio!i ori se simt trăda)i de persoanele iu(ite decedate. surioară) &e voi iubi mereu.( *vea cincizeci şi doi. m'a întrebat dacă mai oloseam droguri şi i'am spus că nu.( *r putea i sora mea.( &e iubesc. Rela)iile sănătoase postmortem sunt importante pentru sufletele aflate de am(ele păr)i ale Avă1ului mor)iiA. 0ut. Pare să i avut în jur de cincizeci de ani c"nd a murit.( &e rog. draga mea. şi ace semn din cap.iar din acea zi pentru acea minciună.33 eli(erăm de suferin)ă !i de sentimentul de vinovă)ie. 0ut. e rumos din partea ei. 0ut. dar nu sunt supărată pe ea deloc. Cei răma!i în via)ă au pro(a(il sentimente cople!itoare de triste)e/ de singurătate !i de confu4ie. La puţin timp după ce a trecut în lumea cealaltă. Supravie)uitorii îndurera)i au emo)ii amestecate/ pe care tre(uie să le limpe4ească/ după moartea unei persoane iu(ite. %a nu te judecă în nici un el ' din contră) &e binecuv"ntează pentru irea ta grijulie. Doreen( 9ine. Aceste sentimente sunt greu de $nlăturat/ deoarece ma9oritatea supravie)uitorilor nu sunt dispu!i să accepte că sunt supăra)i pe o persoană decedată. Întrebarea mea este( :tie că am minţit3 Dacă ştie.ilibrezi. Doreen( %'n regulă. atunci ea este. în mod categoric ea este. Cu putem ascunde nimic de o persoană trecută pe . *re aţa durdulie şi nu o doare nimic. Doreen( &e rog să'ţi linişteşti conştiinţa. $n definitiv/ persoanele iu(ite decedate sunt foarte con!tiente de felul $n care sim)im !i g ndim $n privin)a lor. mă iartă pentru asta3 Sunt în perioada de recuperare acum şi am patru ani. care a eliberat'o de sentimentul de vinovăţie pe care îl resimţea de cinci ani( ?arla( 2ama mea a murit acum cinci ani.is la culoare3 0ut. la el ca bunica ta şi cei doi îngeri păzitori. Atunci c nd vor(im cu rudele decedate/ le a9utăm pe ele să-!i eli(ere4e sufletele/ iar pe noi să ne regăsim lini!tea.eze asupra ta cu dragostea ei necondiţionată. g"ndul acesta mă răm"ntă. 0ut. Pe atunci. Sora ta spune că se simte oarte inutilă şi lipsită de putere şi tu ştii că nu ar insista dacă nu ar i absolut necesar. Pe patul de moarte. Doreen( *lături de tine e o emeie care nu era în v"rstă atunci c"nd a murit. *rată şi se poartă ca o soră. Se consideră că nu e AcorectA să păstre4i resentimente fa)ă de cineva care a murit. :i clienta mea ?arla a primit din lumea cealaltă un mesaj. Doreen( *vea părul înc. 0ut. Doreen( &e poate auzi. $n calitatea mea de psihoterapeut !i de medium clarvă4ător/ îi a9ut pe clien)ii mei să păstre4e rela)ii sănătoase cu persoanele iu(ite trecute în lumea cealaltă. te'a ajutat să renunţi la droguri şi să te ec. 2ama ta ştie că i'ai răspuns aşa iindcă o iubeai şi că încercai să o ereşti de o supărare şi de o durere în plus. *m minţit. pot să te asigur. opt luni şi optsprezece zile de c"nd nu am mai consumat droguri şi sunt ec.ilibrată.( Da. apreciindu'ţi cuvintele.( -. eram oarte dependentă de consumul de droguri. Cu toate acestea/ admiterea e1isten)ei acestor sentimente perfect normale este un pas important spre vindecare după o astfel de pierdere. ea spune că trebuie să'şi ia de pe su let această grijă. spune'i că a ost o plăcere să stau cu ea în ultimele luni de viaţă. &otuşi. iindcă o apasă de c"nd a murit. Îşi cere scuze iindcă te'a părăsit pe neaşteptate. 0ut. :i continuă să veg..

*cest lucru se înt"mplă În mod obişnuit( atunci c"nd suntem oarte tulburaţi de moartea unei persoane iubite. c"t şi pe tatăl ei. Aminti)i-vă că dragostea nu moare niciodată! . el sau ea răm"n în preajma noastră pentru a se asigura că ne simţim bine. 2arAann. însă dorea . atunci c"nd era copil.. bunicul decedat din partea tatălui şi'a ăcut brusc apariţia.. . Aminti)i-vă că persoana iu(ită !tie de9a tot ce sim)i)i fa)ă de el sau de ea. !lienta mea Laura.ote at"t din cauza su erinţelor îndurate de ea în copilărie. Atunci c nd refu4ăm să recunoa!tem adevărate noastre sentimente/ ne (locăm accesul la propria fericire !i împiedicăm evolu)ia spirituală a persoanelor iu(ite decedate. de e$emplu. B metodă care dă re4ultate este să scriem o scrisoare foarte cinstită către persoana iu(ită decedată. &atăl Laurei decedase după o su erinţă Îndelungată şi era urioasă că tatăl ei dusese o viaţă nesănătoasă. dar nu le voi ierta aptele. . <ul)i clien)i ai mei îmi spun că rela)iile lor cu persoanele iu(ite decedate sunt acum mai apropiate !i mai cinstite dec t erau înainte de moartea lor. Laura se simţea vinovată că era supărată pe tatăl ei.dar cu pre)ul lini!tii noastre suflete!ti. $n timp ce scrie)i scrisoarea/ nu vă stili4a)i !i nu vă cen4ura)i în nici un fel e1primarea sentimentelor. 2arAann s'ar elibera ea însăşi din capcana uriei şi resentimentelor nevindecate. Laura şi 2arAann voiau am"ndouă să'i ierte pe taţii lor decedaţi. umatul şi băutura contribuind la grăbirea morţii. c"t şi datorită morţii tatălui ei. i'a cerut iertare. &atăl Laurei voia să plece de initiv în lumea spiritelor pentru a putea participa la activităţi care să'l ajute să eleveze.altă clientă.numită.inuise. *mbele cliente avuseseră mai multe şedinţe de consiliere cu mine înainte de i pregătite să'şi înlăture complet m"nia şi resentimentele. în a ara cazului în care persoana iubită decedată ar i .Îi voi ierta pe tatăl şi pe bunicul meu.e. aptul că răm"n prea mult timp În apropierea noastră ar putea să le a ecteze progresul spiritual. <oartea nu înseamnă !i sf r!itul dragostei pe care am împărtă!it-o. cel mai important este să iertăm persoana. 5ă rog să adaptati rugăciunea astfel înc t să sim)i)i că o spune)i din inimă !i corespunde situa)iei voastre concrete. !u toate acestea. era oarte supărată pe tatăl ei. %l a ţinut să e$plice că iert"ndu'i pe am"ndoi. În timp ce 2arAann pl"ngea în . dacă nu putem ierta aptele lor. %a simţea că ar trebui . pentru că. Laura a ost în cele din urmă capabilă să vadă în obiceiurile nesănătoase ale tatălui ei un domeniu în care să'şi poată continua cariera nesatis ăcătoare de p"nă atunci. datorită abuzurilor la care o supusese in copilărie. şi'a iertat tatăl şi bunicul după ce mi'a spus( . %l i'a e$plicat că preocuparea lui pentru bunăstarea ei emoţională l'a ţinut legat de păm"nt. *ceasta e una din căile de a înlătura m"nia vec. &atăl lui 2arAann a venit şi şi' a e$primat ad"ncul regret pentru aptul că o c. În timpul şedinţei noastre. În acelaşi timp. 2arAann.o.umne4eu !i persoana iu(ită decedată doresc să vi le dăruiască. În ultimă instanţă. &ersoana iu(ită nu ne 9udecă pentru că avem sentimente negative fa)ă de ea/ ci vrea pur !i simplu să ne regăsim lini!tea sufletească !i să fim ferici)i/ stări care provin din cinstea fa)ă de noi în!ine !i din iertare. *buzurile din copilărie l'au ăcut pe viitorul tată să se poarte la el cu propriul său copil. Însă dorinţa de a ierta şi iertarea din toată inima sunt două lucruri complet di erite. &e de altă parte/ rela)iile cu persoanele iu(ite pot deveni deose(it de satisfăcătoare. De asemenea. iindcă nu avusese grijă de el însuşi. Putea să'l compătimească pe tatăl ei pentru că perseverase într'o slujbă care nu'i plăcea şi această concepţie a ajutat'o să înlăture neiertarea aţă de el.35 lumea cealaltă= &utem să ne ascundem sentimentele doar fa)ă de noi $n!ine .ată o rugăciune care vă poate a9uta să vă vindeca)i de suferin)ă !i să sim)i)i încura9area !i m ng ierea pe care . 9unicul a implorat'o pe 2arAann să'i ierte at"t pe el. 9unicul a e$plicat aptul că el era in mare parte vinovat pentru abuzurile la care 2arAann usese supusă În copilărie. At t noi/ c t !i persoanele iu(i te decedate putem constitui o lume mai (ună/ atunci c nd admitem în mod deschis !i ac)ionăm asupra emo)iilor noastre legate de suferin)ă. În cursul primei noastre şedinţe. îl bătuse zdravăn pe tatăl ei. !ealaltă clientă a mea. Îndrumătorul nostru spiritual. avea un resentiment pro und aţă de tatăl ei decedat. mai înt"i să'i ceară voie să plece de l"ngă iica lui.să aibă mai mult respect pentru cei morţi. la r"ndul lui. tatăl Laurei a venit din lumea cealaltă şi a rugat'o pe Laura să îl ierte.

ei înţeleg cerul pe păm"nt ' starea noastră naturală. . 1e rog să-mi trimiţi -i mie îngeri -i să mă a3uţi să scap de tristeţe -i de su. 4ă promitem că vă vom alina şi încuraja şi vom in luenţa lumea materială ast el înc"t să vă sprijine în mediul vostru actual. . Ceea ce .inile 1ale. A2-n regulă dacă îi chem pentru un spa)iu de parcare mai mareDA .Cum ne pot a uta îngerii în lumea materială Sunt adeseori între(ată dacă este corect să chemi îngerii în a9utor pentru pro(leme materiale. *sta înseamnă orice activitate care ne distrage atenţia de la îndeplinirea scopului vieţii noastre.A Joc de cuvinte în lim(a engle4ă/ e1ploat nd omonimia !i omofonia dintre su(stantivul AmaterieA !i ver(ul Aa contaA: <atter doesPt matter/ n.erinţă. 1e rog să veg$ezi asupra lui / ei ast.umne4eu !i îngerii vor ca noi să !tim este că: .e asemenea/ este voia lui Dumnezeu ca îngerii să ne ajute în îndeplinirea scopului urmărit de eul nostru superior. nu mai avem timp şi energie să ne îndeplinim propriul scop. iind aşadar capabili să ajute pe iecare in acelaşi timp. pe care eu îl numesc tactica am"nării. $ngerii spun că (unurile noastre materiale ne împovărea4ă !i că o mare parte din preocupările noastre se îndreaptă către do( ndirea/ apărarea !i păstrarea lor. unde toate nevoile noastre naturale sunt satis ăcute con orm ordinii divine.t să se înalţe către iubirea 1a. . 5ă rog să nu în)elege)i gre!it. Cu ar tre(ui să devenim maturi ca să învă)ăm că este a!a. Amin. eschiderea şi facilitarea drumului Atunci c nd lucrăm cu îngerii/ una din primele AsarciniA pe care s-ar putea să ni le dea este să ne cură)ăm casa/ (iroul sau automo(ilul de toate lucrurile inutile. preocupări şi temeri legate de bunuri sau de provizii materiale. în timp ce noi ne concentrăm doar să dăruim lumii talentele şi interesele noastre ireşti. vă rog nu ezitaţi să ne c. A3ută-mă să mă vindec de senzaţia de apăsare pentru a putea reveni la viaţa pe care iubitul meu / iubita mea o dore-te pentru binele meu.@.A Acestea sunt unele din preocupările pe care le aud în mod o(i!nuit !i ele e1primă teama care ne impiedică să le cerem a9utor. &rin urmare/ îngerii vin în gra(ă să ne scape de preocupările e1agerate privind situa)iile !i aspectele materiale. 1e rog să-mi trimiţi un semn din cer) ca să -tiu că iubitul meu / iubita mea este în m. %i mai ştiu că noi olosim uneori aspectele materiale ca un mijloc de irosire a timpului. Lăsaţi'ne să vă readucem acasă. trad.Dacă aveţi nevoie de ceva. 2i nu ne scapă de iresponsa(ilitate.rosesc oare timpul îngerilor chem ndu-i să mă a9ute într-o pro(lemă pe care a! putea să o re4olv mai u!or/ singurDA A&oate că ..umne4eu va fi 9ignit dacă îi cer a9utorul pentru aspecte materiale sau pentru lucruri mărunte. Prin acasă. &e de o parte/ Dumnezeu şi îngerii nu au limitări în timp şi în spaţiu. $ngerii mi-au spus de mai multe ori: A<ateria nu contea4ă.iinţele cere-ti.ericit / ă alături de . Lăsaţi în grija noastră orice situaţie care vă provoacă su erinţă sau vă ace să vă pierdeţi liniştea su letească. Capitolul + .umne4eu !i îngerii nu ac)ionea4ă pe principiul AtrieriiA/ precum doctorii/ care tre(uie să 9udece care persoană are cele mai presante nevoi. Dumnezeu şi îngerii ştiu că. *sta nu înseamnă că îngerii ne vor ajuta să avem un stil de viaţă în care să im bogaţi şi aimoşi@ ei vor doar să ne elibereze mintea pentru a putea i liberi. dacă minţile şi programele noastre sunt ocupate de griji. 1e rog să trimiţi îngeri să-l / să o a3ute să se simtă .el înc.emaţi în ajutor.3" #ugăciune către îngeri pentru vindecarea de suferinţă Doamne Dumnezeule) 2tiu că iubitul meu / iubita mea decedat / ă este acasă la 1ine în ceruri.

.acă sim)i)i/ în cele din urmă/ că a venit vremea să dona)i sau să înlătura)i lucrurile pe.!e mesaje v'ar place să'i transmit lui. 2oneda usese otogra iată după ce persoana care o ţinea în m"nă avusese g"nduri şi sentimente de m"nie.in punct de vedere energetic/ mediul nostru de via)ă !i de muncă va fi mult mai curat !i mai eficient rară acele o(iecte inutile.aurei. aceeaşi monedă a ost otogra iată atunci c"nd persoana avea g"nduri şi sentimente de iubire. un cuv"nt sau nişte cuvinte. Puteţi încerca singuri metoda ţin"nd c.3% . Kin nd în m nă un o(iect din metal al unei persoane/ pute)i primi mult mai u!or impresii !i mesa9e de la îngerii săi pă4itori.i cu altele noi. Mineţi deci obiectul în m"na receptoare. !eea ce înseamnă că noi lucruri vor veni către voi şi depinde doar de voinţa voastră dacă vreţi să înlocuiţi lucrurile vec. 2ani estaţi'vă intenţia de a vorbi îngerilor voştri păzitori.ideţi oc.!e v'ar place să ştiu eu despre. începeţi prin a'i spune ce impresii primiţi.upă ce a)i renun)at la (unurile nefolosite/ vă ve)i sim)i mai u!ura)i !i mai (ine organi4a)i. respiraţi ad"nc şi observaţi orice impresie apare( un sentiment. Psihometrie Atunci c nd îi învă) pe oameni cum să primească mesa9e de la îngeri/ începem prin a împăr)i cursan)ii în perechi !i îi rugăm să stea fa)ă in fa)ă. *poi.idee minunată este să menţineţi un circuit permanent dăruind ceva în iecare zi.. înc. -biectele tind să reţină amprenta g"ndurilor şi sentimentelor dominante ale deţinătorului lor. un g"nd. În timp ce îi vorbiţi. care nu le mai folosi)i/ pute)i vedea că acest paragraf are o valoare în plus. Dacă cealaltă persoană este cu dumneavoastră. *ceasta este o metodă pe bază . /iecare otogra ie are importante sc.. iindcă ea absoarbe energie. &otuşi. ceasul sau inelul altei persoane în m"na cu care nu scrieţi în mod normal. Acesta este unul din motivele pentru care nu cumpăr niciodată lucruri la reduceri de pre)uri. sau ale c"mpului energetic care înconjoară moneda. $ngerii vă vor cere apoi să cură)a)i energia din cameră/ printr-un proces cunoscut/ în mod logic/ drept Acură)enieA. 5completaţi prenumele persoanei63.ii şi respiraţi ad"nc de c"teva ori. o imagine mentală. 2"na cu care scrieţi în mod obişnuit este . *ceasta este .. precum şi îngerilor păzitori ai celeilalte persoane.m"na dumneavoastră receptoare. *poi. sau o altă întrebare punctuală. $nergia bunurilor voastre materiale . 7rmătoarea otogra ie surprindea moneda după ce persoana avusese g"nduri şi sentimente de teamă. aceste otogra ii pun în evidenţă modi icări semni icative care au loc în uncţie de g"ndurile şi sentimentele persoanei care ţine moneda în m"nă. Dăruind aceste lucruri. primiţi alte mesaje.eile.. <ai degra(ă plătesc pre)ul întreg pentru un lucru ce re)ine optimismul unui proprietar prosper de maga4in. Coi numim această metodă ApsihometrieA.ceea ce.m"na dumneavoastră emiţătoare. sau . Ltiu că o(iectele re)in energia specifică gri9ilor !i convingerilor emo)ionale ale proprietarului maga4inului în legătură cu situa)ia sa financiară. Puneţi'le acestor îngeri o întrebare cum ar i( .. care trimite energie. ormă şi culoare ale . care trăia în mod deliberat di erite emoţii. .imbări de mărime.. 7e cer apoi partenerilor să schim(e între ei o(iecte din metal/ cum ar fi inele sau ceasuri. /otogra iile ?irlian arată că obiectele sunt a ectate de g"ndurile oamenilor a laţi în vecinătate a lor. . 5completaţi numele persoanei63. .serie de otogra ii ?irlian remarcabile reprezintă o monedă ţinută în m"nă de aceeaşi persoană. 5ă ve)i sim)i (ine dacă vă programa)i o după-amia4ă de s m(ătă pentru o astfel de Acură)enieA. în mod automat invocaţi Legea Spirituală a dăruirii şi a primirii. surprinde camera specială de luat vederi. /enomenul sau e ectul ?irlian este controversat şi oamenii de ştiinţă nu reuşesc să cadă de acord asupra a . <a9oritatea celor care sunt gă4dui)i în adăposturile pentru victimele violen)ei în familie sau pentru cei rară locuin)ă ar fi ferici)i să primească (unurile de care nu mai ave)i nevoie.regulă e$trem de simplă este să renunţaţi la orice obiect pe care nu l'aţi olosit în ultimii doi ani.

*şezaţi un vas puţin ad"nc plin ie cu apă sărată. îngerii vă pot ajuta să găsiţi spaţiul de locuit care vi se potriveşte per ect.e band o mercA. obândirea unei case Dacă doriţi o casă nouă. Puneţi un cristal din cuarţ transparent în mijlocul iecărei camere pe care doriţi să o curăţaţi.ang. *r. 8otu!i/ dacă voi sau oamenii alături de care trăi)i a)i fost implica)i în certuri sau a)i avut neca4uri/ energia casei va re)ine ecourile acelor pro(leme. &rin urmare/ dacă noi sau mem(rii familiilor noastre au de o(icei lini!te sufletească !i mentală/ casa noastră reflectă acea stare de lini!te. biroul. ast el înc"t umul să cuprindă toată încăperea. trad. biroul sau automobilul dumneavoastră pot să i reţinut amprentele energetice ale oricărei persoane care a petrecut ceva timp acolo. +ată c"teva căi de curăţare a oricărui spaţiu. ie că e vorba de casă. în iecare seară şi cerea lui Dumnezeu şi lui +isus să'i ajute pe ea şi pe soţul ei să găsească o locuinţă care să ie plină de iubire şi accesibilă în acelaşi timp. 5t.ang. podele de lemn.3' pentru a obţine un mesaj de la îngeri. . automobil sau magazin( Rugrăviţi pereţii. Într'o noapte. *rdeţi beţişoare sau conuri de salvie 5se găsesc la orice librărie cu literatură de spiritualitate6. să intre şi să străbată mediul de curăţat.elul 2i. 5a fi un cadru asemănător unui sanctuar/ pe care oricine va intra îl va o(serva !i se va (ucura de el. Mineţi în m"nă suportul cu beţişor sau con şi parcurgeţi spaţiul de curăţat. puteţi curăţa mediul în care trăiţi. n. casa.a a avut un vis limpede. De e$emplu. voiau oarte mult să aibă o casă a lor. se ruga. &ere)ii/ podelele !i o(iectele de mo(ilier re)in energia atitudinii noastre menta1e dominante.a şi Stan. ie cu alcool medicinal în mijlocul iecărei camere pe care vreţi să o curăţaţi. magazinul sau ve. Curăţarea spaţiului personal sau familial A!a cum o(iectele ne spun o mul)ime de lucruri/ mediul în care trăim/ muncim sau conducem ma!ina/ ne poate furni4a la fel de multe. birou.e asemenea/ ei vor deschide multe u!i/ nete4indu-vă calea ce vă va permite să vă muta)i mai u!or. Spălaţi sau curăţaţi tapetul.ail şi îngerii vor înlătura orice energii negative din casa. Din ericire.iculul dumneavoastră. cunoscuţi sub numele de . căsătoriţi de zece ani. 7n cuplu din statul 4irginia. în limba engleză. *şadar. iar în baia de la etaj.elului 2i. !ereţi *r. Înlocuiţi tapetul. 2art.a şi Stan.6. *siguraţi ' vă că aţi curăţat mai înt"i cristalul.a. munciţi sau conduceţi maşina. casa dumneavoastră poate să i absorbit energii negative sau incompatibile de la oamenii care au locuit în ea înaintea voastră. vreodată.ail şi celorlalţi îngeri care îl ajută. $ngerii m-au învă)at că este foarte important să înlăturăm îndoielile omene!ti/ cum ar fi: ABine/ asta nu e posi(il/ fiindcă e ilogicA. ca pe vremea bunicii( perdele brodate cu dantelă. pun"ndu'l direct la lumina soarelui sau a lunii cel puţin c"teva ore. $ngerii se înal)ă deasupra logicii umane/ la o înăl)ime la care toate lucrurile sunt posi(ile. iar îngerii vă vor ajuta să o aceţi. . 2art. o emeie oarte credincioasă. 2art. o metodă pe care majoritatea oamenilor o pot realiza cu succes la prima sau la a doua încercare. o cadă rumoasă cu tranda iri aurii pictaţi pe plăcile de aianţă. în care vizita o casă amenajată ermecător. a descoperit miracolele care devin posibile atunci c"nd lăsăm deoparte îndoiala( 2art. 7a fel cum o(iectele de mo(ilier/ pere)ii !i tapetul a(sor( mirosul de fum/ ele a(sor( !i anumite amprente ale stresului psihic.ceata bine ăcătoare.

9ine.a nu lucra. Cu tre(uie să ne fie niciodată ru!ine să le cerem a9utorul !i nici să ne temem Că solicitarea noastră este prea (anală sau prea neînsemnată.. Cu îngerii la cumpărături $ngerii intervin cu mare (ucurie în lumea noastră materială. 2art. . timp de patru luni. . . Deci au luat legătura cu un agent imobiliar şi au început să caute casa potrivită. s'au întrebat ei. Stan a ost angajat ca v"nzător autorizat.a a simţit o ine$plicabilă amiliaritate. dar aceasta a replicat dur(. i'am c. !um 2art. . 4isul a ost at"t de rumos şi de viu.a şi le'a spus( .emat pe îngeri să ne ducă e$act la . !uplul a in orma& imediat pe uncţionara care se ocupa de acordarea creditului. După două săptăm"ni de căutări. *m căutat o lampă din alabastru. Peste două zile. *tunci c"nd au intrat în baia de la etaj. La el suntem în zilele în care îi inspirăm pe alţii să'şi urmeze steaua.a i l'a descris în amănunt lui Stan. &rebuie să ne amintim că îngerii sunt aici să ne desc. !uplul a considerat visul ca un semn că venise vremea să caute o casă. vom avea casa. #'am văzut niciodată o solicitare de împrumut aprobată. au e$clamat am"ndoi şi i'au cerut agentului să ormuleze o o ertă de cumpărare în numele lor@ Proprietarul a acceptat o erta imediat şi cuplul a completat cu emoţie ormularul de împrumut pentru cumpărarea locuinţei. Deci. S'au rugat să primească ajutor şi au lăsat toată grija în seama lui Dumnezeu. !ei doi s'au îmbrăţişat şi s'au mutat ericiţi în noua lor casă cu tranda iri aurii în baie.idă calea pentru a permite luminii lui Dumnezeu să strălucească. Stan a ost anunţat că şi'a pierdut slujba.suntem pe val. în dimineaţa următoare. cuplul a ost iniţial descurajat. * doua zi după depunerea cererii de împrumut. mă îndoiesc de aptul că împrumutul va i aprobat.ei( tranda irii aurii pictaţi pe plăcile de ceramică ce împodobeau cada. 2art.e-a lungul anilor de c nd iau interviuri oamenilor în legătură cu interven)ia divină/ acest tip de înt mplare a devenit aproape un loc comun în dosarele mele. /uncţionara de la bancă g"ndea la nivel omenesc şi probabil că nu era conştientă de in luenţa pe care rugăciunile o pot avea în situaţii cum ar i cumpărarea unei case. 7n specialist în decoraţiuni interioare mi'a spus cum l'au ajutat îngerii să găsească un articol pe care o clientă îl dorea pentru amenajarea casei( 7na din clientele mele avea nevoie de unele accesorii pentru a'şi inisa nou proiectata cameră de baie.3* 2art..a şi'a amintit că se simţea ca acasă în vis şi ştia că dorea să locuiască acolo. #oi toţi ştim că suntem mai strălucitori în zilele în care lucrurile ne merg aşa cum dorim. Pe c"nd mă a lam într'un magazin de antic.*sta e) . . c"nd s'a înt"lnit cu Stan şi 2art. *u aprobat împrumutul). . Părem mai înalţi.#u'mi vine să cred. unul din cele mai dorite articole. iar Stan s'a în iorat la g"ndul că putea să ie aşa.!um am mai putea obţine un împrumut ără o sursă de venit3 . înc"t 2art. $ngerilor le place foarte mult să deschidă u!i pentru noi. avem z"mbetul mai larg şi suntem mai optimişti atunci c"nd . 5au observat imediat amănuntul care usese at"t de viu în visul 2art. 7e putem cere să ne călău4ească în găsirea lucrurilor de care avem nevoie !i apoi să le AascultămA sfaturile/ care urmea4ă întotdeauna unei cereri de a9utor.Dacă asta e voia lui Dumnezeu. Am vor(it cu 4eci/ poate cu sute de oameni/ care au cerut insistent a9utor spiritual pentru a-!i vinde casa/ pentru a-!i construi o casă nouă/ pentru a o()ine un împrumut/ pentru perfectarea unei închirieri sau instituirea unei ipoteci/ pentru mutarea într-o casă nouă... ără să e$iste o sursă sigură şi constantă de venit. spun"nd( .!red că asta e casa despre care am visat).ităţi. $ndrumările pot veni printr-un g nd/ o vi4iune/ o sen4a)ie sau o voce. pe c"nd cei trei vedeau o ast el de casă. * rămas mută de uimire a doua zi. din moment ce Stan nu igurează că ar mai i lucrat ca v"nzător. Relatările lor sunt convingătoare: dacă ceri a9utor/ îl vei primi pe căi miraculoase. nu ezitaţi să cereţi lui Dumnezeu şi îngerilor să vă ajute să aveţi c"t mai des parte de ast el de zile.a şi'a văzut visul şi i'a spus lui Stan cu voce tare( .

ang. am auzit vocea lui 2ic. &oamna. În timp ce mă depărtam de banda rulantă să înc. *utobuzul a oprit la o intrare cu care nu era obişnuită. Îngerii a*ută la re%olvarea problemelor mecanice B(i!nuiam să o privesc pe mama rug ndu-se ori de c te ori automo(ilul familiei noastre era în pană. iar şo erul a anunţat că a ajuns la capătul traseului.elul 0a ail cu atenţie( . merg"nd spre zona de recepţie a bagajelor să ne luăm cele patru valize mari. +'am spus lui 2ic.ael( . * mulţumit îngerilor.. L'am c. De puţin timp şi'a pornit a acerea şi este oarte bucuroasă că poate să comercializeze articole care i'au adus at"t de multă bucurie în trecut.e atunci am solicitat mereu interven)ia divină pentru dispo4itive !i aparate mecanice !i electronice.ema să'l ajut. aceste bluze erau oarte populare şi se vindeau repede. a văzut o cabină de in ormaţii şi. 1ail a intrat în t"rg prin acel loc ' unul di erit de locul prin care intra de obicei ' dar imediat ce a intrat. Deci a trebuit să aşteptăm ca bagajele noastre să parcurgă din nou tot traseul marii benzii rulante a aeroportului internaţional.veţi gri*ă în legătură cu ceea ce cereţi/ Soţul meu 2ic.5ceea ce aveam nevoie şi doream. a avut o e$perienţă asemănătoare. numită 1ail Siggs. !ăuta să cumpere tricouri cu tematica t"rgului. în toamna trecută. .ail ace minuni atunci c"nd e vorba de repararea unor aparate de a$.elul vindecătorilor şi al călătorilor.<ai să'i cerem lui 0a ail. 7n consilier spiritual. Deci 1ail susţinea că trebuie să ajungi devreme la t"rg pentru a i sigur că mai găseşti una.o.ael şi eu eram la aeroport. pline cu materiale necesare pentru seminarul meu de la s "rşitul săptăm"nii. ci două. *m ormulat deci solicitarea către *r. 2'am întors şi am văzut toate cele patru valize ale noastre venind în acelaşi timp. iindcă ştiam c"t e de important să ii atent cu ceea ce ceri. programul oarte încărcat nu i'a permis să ajungă la t"rg dec"t oarte t"rziu. 2ra uimitor că motorul î!i îm(unătă)ea întotdeauna aprinderea după rugăciunile ei. *m ezitat apoi. 2ic.ang. să ne dea bagajele jos din avion c. Dacă o să spuneţi îngerilor e$act ceea ce le cereţi.ael nu a reuşit să le preia pe toate odată.emat atunci c"nd am avut necazuri cu computerul şi situaţia s'a rezolvat imediat. &otuşi. iar în următoarele două luni a primit mesaje puternice prin care i se sugera să înceapă o a acere proprie cu tricouri şi bluze care să poarte imagini de îngeri. dar îngerii m'au învăţat că ei ascultă cererile noastre şi le iau ad litteram. Din ne ericire. !redeam că am acoperit toate lucrurile importante din cererea mea. bluze tematice. în timp ce parcurgea întreg t"rgul şi a descoperit repede că nu mai rămăsese nici o altă bluză cu m"necă lungă. 2ai rămăsese doar o bluză cu m"necă lungă ' una mare ' pe care a cumpărat'o imediat. În iecare primăvară şi toamnă.ael care mă c. * ost uşor.oeni$. . precum şi c"teva suporturi şi accesorii mai greu de găsit.iar acum. cu numele . +'a rugat pe îngerii ei să o asigure că va mai putea cumpăra o bluză cu m"necă lungă.Data viitoare vom i mult mai atenţi în legătură cu ceea ce cerem). pentru că aveau întotdeauna pe piept rumoase picturi originale brodate cu mătase.. pentru că au venit toate împreună. ar.anna 4andenberg a avut un rezultat la el de ericit .ang. ea cumpăra o bluză cu m"neca lungă. *m"ndoi am avut acelaşi g"nd( .cunoştinţă. %ra după'amiază atunci c"nd 1ail a luat un autobuz care ăcea naveta la t"rg. asiguraţi'vă că aţi completat spaţiile goale din cerere cu multă grijă. 1ail a veri icat toate celelalte cabine de in ormaţii. Peste c"teva clipe. ea participa la un t"rg de arte şi meserii care se ţinea la P.iriez un cărucior pentru bagaje. &e rog doar să le pui pe banda rulantă de bagaje acum. în aţa ei. !u toate acestea. de care aveam nevoie. am găsit nu doar o singură lampă din alabastru. .#u'ţi cer să iei bagajele at"t de repede înc"t să cadă pe pista de aterizare..elul 2i. a unor maşini de spălat ori a altor piese mecanice. 2ai ales *r. distractiv şi nu ne'a luat deloc prea mult timp să acem cumpărături cu ajutorul îngerilor.

atunci c"nd aceţi apel la ajutor din ceruri. Dar toată apa a început să curgă prin partea de jos a iltrului) *m scos din nou partea de jos. o psi. acum acea amilie are apă curată. p"nă c"nd am ajuns să blestem.iuvetei ' trebuia doar să deşurubez partea de jos. ea pare să ie un loc periculos datorită ormelor'g"nd de teamă care acţionează ca re lectări ale oricărei îngrijorări sau neîncrederi pe care o purtăm în g"nd sau în su let. Îngerii păzitori ai lui S. /amilia trebuia să vină cur"nd acasă şi mă simţeam obligată să termin înainte de a se întoarce. ve.ail ajutorul pentru o problemă cu instalaţia de apă( #aşa mea de botez mi'a cerut să îi sc. av"nd în jur de douăzeci de ani. *lţi oameni. pre eră să'şi c.aron au ajuta'o recent să'şi . Două camioane ale ' armatei de uscat ale . într'o zi de luni dimineaţa. În timp ce conduceam maşina spre serviciu.oterapeută pe care o cunosc. În acel moment de disperare.ang. Deci c. cum ar i S. de'a lungul ţării. Îngeri protectori Dumnezeu şi îngerii ne garantează că noi şi bunurile noastre bene iciem de siguranţă şi de protecţie. . Prietena mea 2arA %llena descoperit această regulă într'un mod dramatic şi aproape tragic( %a şi prietena ei #ancA.cum am reuşit3.cu autostopul. şi pun un nou cartuş. care îmi mulţumea mult şi mi'a spus că apa iltrată curgea acum de zece ori mai puternic dec"t de obicei şi .iar din seara următoare. *m scos din nou partea de jos. îngerii ne ajută păzindu'ne şi protej"ndu'ne. %ra aproape să arunc obiectul pe ereastră. !. am simţit prezenţa puternică a unui înger pe scaunul de l"ngă mine. *m avut senzaţia pro undă că *ngela spusese că va ace ceea ce o rugasem.elilor este o cale oarte e icientă de ieşire din blocajele care implică bunuri materiale.eamă şi am auzit o voce interioară spun"nd( . în 1ermania. am"ndouă studente de colegiu americane.eep'ului meu nu uncţiona. /iind singur în apartamentul ei. +ar îngerii m'au ajutat at"t de uşor. &otuşi. radiatorul meu a început din nou să uncţioneze) Capitolul .eep.aron. căci trebuia să curgă timp de BT minute înainte de a o olosi.emarea în ajutor a ar.eli 2i. ceea ce era o normă culturală în acea vreme. !ălătoreau .elului 2i. *m rugat'o să ia legătura cu orice înger care putea să repare radiatoare de . vă rog ajutaţi'mă să pun acest iltru de apă). iindcă ea era e$trem de ocupată. deodată mi'am ridicat m"inile către cer şi am strigat( .vindece.51 atunci c"nd i'a cerut *r. *m întrebat cum îl c. am reuşit să o des ac. am primit un tele on de la mama naşei mele.eep'ul din momentul în care am cerut pentru prima dată protecţia îngerilor. #ici o c.*ngela. asta înseamnă că trebuie să le cerem ajutorul. !u toate acestea. Părea at"t de simplu( un iltru montat deasupra c.imb rezerva de la iltrul de apă. *poi am dat drumul la apă. am pus cartuşul cel nou şi am înşurubat din nou partea de jos. orma un număr greşit. Desigur. pentru că radiatorul meu era stricat de două săptăm"ni.eep'ul cu mai multe luni în urmă şi am simţit'o spun"nd că a ost îngerul care îmi păzise .ail şi 0a ail.Siguranţă spirituală cu a utorul îngerilor Lumea este cu adevărat un loc BDDU sigur pentru a trăi. apoi să înşurubez partea de jos la loc. c"t şi . .eme Îngerii păzitori ori de c"te ori are nevoie de ajutor.emare în ajutor nu răm"ne ără răspuns şi nu puteţi . de repede şi de rumos) !a rezultat. nu puteam să des ac partea de jos ' era înţepenită) După LT de minute. simţindu'mă rustrată că încercasem să'l repar timp de o oră şi jumătate. am pus'o la loc. Le cerusem îngerilor să'mi păzească at"t casa. erau într'o vacanţă .ang. să ascultăm şi să urmăm îndrumările pe care le primim. Deoarece uneori dăm naştere unor monştri cu g"ndurile noastre. am încercat să ac ce mă rugase. am pus'o la loc de mai multe ori şi tot curgea. am pornit apa şi totul uncţiona per ect) &otul a ost terminat în CD de secunde) 2ai t"rziu.cu buget restr"ns.iculul( 0adiatorul .S inţilor *r.ang. .

Peste o săptăm"nă. însă nu aveam dec"t un cuţit pentru tăiat p"inea şi br"nza la picnic. %ra îngrijorată şi a ost bucuroasă c"nd m'a văzut. În g"nd. /ăceam e$erciţii într'un loc de pe acoperiş. am observat un bărbat care stătea într'o maşină peste drum. . intuiţia îmi spunea că bărbatul se uita la mine cu intenţii dubioase. cu o bluză şi cu pantaloni largi. * oprit şi a început să mă atace. Pe la jumătatea programului. nimeni nu s'a mai oprit să se uite la mine) Protecţie la drum $ngerii ne prote9ea4ă în multe feluri.. şi eram ără mac. de îngeri şi de rugăciunile mele pentru protecţie. ca la o posibilă pradă. de uşurare.iar atunci. #u credeam că va avea e ect. l'am privit cum pleca.neori !oferul care conduce încet în fa)a noastră este un înger ascuns su( înfă)i!are omenească.Spune'i că o să ţipi.Spune'i că'i aci raport). iar după trei minute. *m o tat ad"nc.*uzi acea voce3. cum l'ar putea in luenţa vorbele 3. şi am avut un sentiment de spaimă. soldatul ar i crezut că sunt nebună şi m'ar i lăsat în pace) +'am spus deci( . %l a spus( .. . În de initiv. am auzit motorul pornind şi. La început am încercat să'l ignor ori să'mi e$plic raţional situaţia. 2'am g"ndit că ar i o nebunie să'i spun aşa ceva şi nu ar i ost posibil să descurajez vreun atacator. cu recunoştinţă. nici eu nu am accepta.Dacă nu mă laşi în pace. *veam două opţiuni( puteam să întrerup e$erciţiile şi să plec ori să încerc o abordare spirituală. *m avut un sentiment de linişte. . n'am pe cine să c. Partea nostimă e că nu m'am g"ndit că ar i ceva neobişnuit să aud vocea. %u am avut o e$perienţă asemănătoare. #u i'am spus niciodată despre voce. deoarece comportamentul lui o alarmase. am auzit vocea unui bărbat invizibil. Poate dacă i'aş i spus( . care îmi spunea în urec. * pornit din nou camionul şi a condus în tăcere p"nă la unitate a militară. %ram uluită. !.ea st"ngă( .e a st"ngă( . te înţep cu cuţitul. :i am spus( .să ţip. !u toate acestea.. dar ştiu că am ost salvată de Dumnezeu.#'o să ţipi. aşa că am spus( . mi'am i$at intenţia de a vorbi cu îngerii păzitori ai acelui bărbat. de ce s'ar uita cineva i$ la mine3 %ram îmbrăcată oarte tradiţional. :i'a ridicat apoi m"necile cămăşii. 2'am g"ndit c"t am putut de repede şi m'am rugat pentru ajutor pentru a contracara avansurile sale.. *tunci a sărit de pe mine.5+ S7* au oprit să le ia pe cele două emei şi iecare a urcat în c"te un ve. . 2i'a dat numărul maşinii lui.. *cum.voi lăsa pe 2arA %ven să vă spună restul povestirii cu propriile ei cuvinte( !onducătorul camionului în care am urcat eu avea intenţii mai degrabă imorale.ea mea st"ngă(.em ori să'i spun şi nici măcar nu ştiu unde suntem. suna cam dur..icul. Le'am spus că bărbatul mă înspăim"nta şi i'am rugat să'i ceară să plece.. o emeie s'a apropiat de mine şi mi'a spus că a observat un bărbat care mă urmărise insistent în trei ocazii di erite. *m ales a doua variantă. 4ocea bărbătească mi'a strigat în urec. din ziua în care am discutat cu îngerii săi.Mi'ar plăcea ca sora ta să vină în %uropa şi să acă dragoste cu un străin3. +ar el a răspuns că nu'i pasă. tot cu s "rşit ericit. &otuşi. unde ne aştepta celălalt camion în care era #ancA. Dar nu mai aveam altceva să'i spun şi i'am zis( . 4ocea omului invizibil a repetat în urec. amintiri de la luptele de stradă din #eK VorE. arăt"ndu'mi semnele de cuţit de pe braţe. Părea că se uită i$ la mine. dacă nu l'a speriat cuţitul.#u mă sperii.Spune'i că o să ţipi. o să ţip. +'am spus t"nărului soldat din #eK VorE că nu eram o emeie de acest el. . 2'am g"ndit( . Îmi înc.9a da. . :i mă g"ndeam( Suntem într'o ţară străină a cărei limbă nu o ştiu.iaj. unde aveam nişte aparate mecanice.ipuiam că o să priceapă că nici ea.

La baza dealului era o stradă oarte aglomerată. într'o după'amiază. 8ot ce tre(uie să facem este să cerem a9utor !i apoi să avem c t de pu)ină credin)ă .iar dacă nu mai aveţi combustibil. 4ă vor ajuta să puteţi conduce p"nă la o staţie de benzină. În timp ce cuplul sc. mi'a spus că rămăsese la marginea unui drum izolat.cale minunată de a obţine siguranţă şi stabilitate în casa noastră este să o înconjurăm cu .emeie.chiar dacă acea credin)ă este trecătoare. te rog opreşte căruciorul. pur şi simplu. pe care o voi numi 0ebecca. ca şi cum ar i văzut zilnic aşa ceva 5şi văzuse. îngerii vor avea grijă să ajungeţi în siguranţă la destinaţie. Dacă nu ar i ieşit acel om cu maşina din parcare. îndrept"ndu'se direct spre şoseaua aglomerată. de apt6. îngerii vă vor trimite repede un salvator. consilier spiritual din #eK . s'a rugat să primească ajutor.imbă o roată. În timp ce ne îndreptam spre maşină. Ac)ion nd ca ni!te super-eroi/ îngerii sunt/ de asemenea/ capa(ili să influen)e4e chiar !i condi)iile materiale/ fi4ice/ pentru a preveni unele accidente. c. ea şi'a dat seama că . cu o roată dezum lată. $n unele ca4uri/ persoana s-ar . #u erau clădiri în apropiere. în timp ce conduceam printr'un orăşel în care lucrasem c"ndva. un om a apărut de nicăieri şi a mutat căruciorul în cealaltă parte a parcării. ne a lam în parcarea unui supermarEet. ştiam că 2iriam era o persoană lucidă şi inteligentă. în pantă) #u era nimeni în parcare atunci c"nd căruciorul s'a oprit) *poi.erseA. !"nd am văzut căruciorul cobor"nd dealul..apăruseră. &ommA. de unde să i venit cei doi. #eştiind cum se sc. ne'a spus următoarea înt"mplare remarcabilă despre elul în care îngerii au salvat situaţia într'o zi( /iul meu în v"rstă de opt ani. ără să aibă maşină.olog. dacă răm"neţi în pană de benzină. acum). 2iriam. ast el înc"t să nu mai plece singur la vale şi. De e$emplu. Într'o clipă. Li încă tre(uie să spun că/ atunci c nd oamenii au de-a face cu pierderi tragice/ asta nu înseamnă că .. !a psi. 2aşina lui mergea mai încet dec"t aş i mers eu. Astfel/ dacă cineva cu inten)ii rele se aproprie de noi sau de o(iectele noastre încon9urate cu lumină al(ă/ acea persoană nu va putea să ne facă rău. am văzut un cărucior deplas"ndu'se oarte repede pe panta dealului. mi'a povestit această înt"mplare despre un ast el de înger( -dată. Cererea de a9utor a lui Faren/ precum !i credin)a neclintită a ei !i a fiului ei/ creaseră această minune. &ierderile apar din multe motive/ inclusiv faptul că poate cuiva i-a venit vremea să plece pe lumea cealaltă. Lumina albă este o energie a îngerilor care are propria ei orţă de viaţă şi propria inteligenţă. realizăm un scut care ne asigură protecţia.alucinaţii şi nu e$agera în timp ce'mi relata înt"mplarea. am spus imediat( .% din nou un înger. cu patru benzi de circulaţie. *poi.lumină albă. înc"t a spus( . un bărbat a ieşit cu maşina dintr'o parcare e$act în aţa mea. . c"nd ne apropiam de o intersecţie.umne4eu !i îngerii i-au părăsit. ?aren #oe. pe un deal oarte abrupt. în timp ce am întors capul să'i spun iului meu să vadă ce se înt"mpla..a/ eu întotdeauna cred că atunci c nd cerem a9utor !i ascultăm îndrumările primite/ îngerii ne a9ută fie să scăpăm de pericol/ fie să-i reducem considera(il efectele. la mijlocul dealului. Dacă ar i continuat în acelaşi ritm.emăm îngerii. cerurile ne protejează în multe eluri care s idează legile terestre. ar i ajuns în şosea şi ar i provocat în mod sigur un accident. !ăruciorul s'a oprit e$act atunci şi acolo. *tunci c"nd ne înconjurăm pe noi înşine sau bunurile noastre cu lumină albă.omul.50 . o doamnă în v"rstă cu care am discutat. Sau dacă răm"neţi complet rară benzină. dispăruse e ectiv) /iul meu este at"t de obişnuit ca noi să c. Acea persoană va fi for)ată să ne lase în pace pe noi !i (unurile noastre/ fără să în)eleagă de ce !i ce anume a respins-o. .. un bărbat şi o emeie au apărut venind pe jos şi s'au o erit să o ajute.Doamne. o maşină a trecut pe roşu 5noi aveam încă verde6. După ce a văzut roata cea nouă montată. aş i ost în mijlocul intersecţiei atunci c"nd acea maşină a trecut pe roşu şi nu cred că aş mai i ost astăzi aici) De asemenea. (umina albă . care nu avusese .imba roata lui 2iriam. 2iriam a rămas uimită că salvatorii au dispărut la el de misterios cum apăruseră. şi eu.

*l treilea strat acţionează ca un tampon.. Adeseori cer să-mi fie trimi!i noi îngeri care să ne înso)ească !i să ne prote9e4e vehiculul. Înc. care respinge orice in luenţe negative.ilodendron.umne4euA. -amenii cBarsenzitivi tind să devină conştienţi de sentimentele şi senzaţiile altor oameni şi pot să preia cu uşurinţă negativitatea celorlalţi. #e imaginăm cum ar arăta persoana sau obiectul cuprinse complet în lumină albă.#imic nu este pierdut în înţelepciunea lui Dumnezeu. natura acţionează ca un . De asemenea. cum ar i pot.acă teama de ho)i sau de incendiu vă )ine trea4>ă@ în timpul nop)ii/ ve)i putea dormi fără gri9i/ dacă le cere)i îngerilor să vă a9ute. . Am adormit/ repet nd afirma)ia: ACimic nu este pierdut în în)elepciunea lui .os sau p. &ur !i simplu vi4uali4a)i casa încon9urată de lumină al(ă.umne4eu.. Plantele absorb energia reziduală sau negativă din corp. ori de c"te ori mergeţi într'un loc unde e$istă vreo ormă de negativitate sau de mentalitate terestră. $mi place să încon9ur !i automo(ilul sau avionul cu care călătoresc cu lumină al(ă. în timp ce persoana doarme. <-am mutat recent într-o casă nouă !i documentele din (iroul meu erau puse cam la înt mplare în diferite cutii. în special plante cu runze late. intuitiv sau senzitiv6. Pentru a evita aceste emoţii negative. Apoi/ vi4uali4a)i c te un înger pă4itor la fiecare u!ă !i chiar la fiecare fereastră/ dacă vre)i. pentru a'i izola spiritual. veţi i predispuşi să absorbiţi energie negativă din acel mediu.umne4eu putea să-7 vadă chiar în acea clipă. & nă astă4i/ ea sus)ine acela!i lucru/ iar eu cred că a fost un miracol reali4at de credin)a mea deplină în puterea lui . îi putem înconjura pe copiii noştri şi pe celelalte persoane iubite cu lumină albă. înconjuraţi'vă cu lumină albă.53 putea să nici nu ne vadă pe noi sau (unurile noastre/ ca !i cum lumina al(ă ar face lucrurile invi4i(ile pentru oamenii cu inten)ii rele. +mediat ce reuşim să vedem totul cu oc.idem pur şi simplu oc.-am implorat pe îngerii mei: A5ă rog/ unde sunt cecurile meleDA Am au4it o voce: "Caută în debara!" .ivece cu lori l"ngă patul lor.ii minţii.ii şi vizualizăm cum lumina albă ne înconjoară întregul contur al persoanei sau al obiectului. şi înlătură energiile negative pe care cBarsenzitivul le'a preluat. <ama a 9urat că nu avea nimic de-a face cu re apari)ia lui. $n acea seară/ am pl ns/ însă mama m-a lini!tit cer ndu-mi să afirm: ACimic nu este pierdut în în)elepciunea lui . urmat de un al doilea strat de lumină verde'smarald vindecătoare şi apoi un strat de lumină purpurie. 0ezultatul este că ei se pot simţi adeseori epuizaţi sau descurajaţi. Dacă încercaţi să iţi cBarsenzitiv 5cunoscut şi ca empatic.umne4eu îmi va readuce portmoneul. cBarsenzitivii ar putea vizualiza o triplă pecete de lumină în jurul lor( înt"i un strat de lumină albă. aşa cum absorb mono$idul de carbon din aer. Cu-mi găseam cecurile !i aveam nevoie de ele pentru a plăti ni!te facturi. Îngerii recomandă cu tărie cBarsenzitivilor să păstreze g. 7a fel/ pute)i ruga îngerii să vă a9ute să găsi)i unele o(iecte pierdute. cu lumină albă. repet"nd a irmaţia( . 2a mi-a e1plicat că/ de!i eu nu !tiam unde îmi era portmoneul/ . Cu lumina al(ă !i cu îngerii pă4itori care vă prote9ea4ă !i vă veghea4ă/ ve)i putea dormi în siguran)ă !i lipsi)i de gri9i. A doua 4i de diminea)ă/ c nd am deschis ochii/ micul meu portmoneu ro!u se afla în dreapta mea/ pe pat. ca într'o coajă de ou.umne4euA/ cu deplină credin)ă că . !on orm îngerilor. În plus. sarcina este îndeplinită) . pe cei pe care îi iubim sau lucrurile noastre. %ste uşor să ne înconjurăm pe noi. +ăsirea lucrurilor pierdute : nd eram fată/ mi-ar pierdut portmoneul în timp ce mergeam de acasă spre !coală. Îngerii mai spun că oamenii cBarsenzitivi trebuie să petreacă mai mult timp în aer liber. +'am învăţat pe mulţi această a irmaţie şi de atunci am primit multe scrisori de la oameni care spuneau că au avut şi ei parte de regăsiri miraculoase ale obiectelor pierdute.absorbant de um.

de la casă şi de la cutia poştală. . :tiam că aş putea să port acea bluză de sărbători şi cu ocazii speciale.ennA a văzut c. în sc. S'a .ennA s'a urcat în maşina ei şi a apăsat uşor pe cla$on.Dacă bonul se mai a lă undeva în casa mea.Doamne. mă duc la piaţă). .eilor. 4irtue şi am început să mă g"ndesc la căile sugerate pentru comunicarea cu îngerii noştri. După ce a purtat'o.emeie numită . lui. av"nd deplină încredere în ea. &e rog. C nd am deschis de(araua aglomerată/ am sim)it că aten)ia !i m inile mele erau că..imb. iar c"nd .ennA s'a uitat la o cutie de ca ea goală. . . mi'aţi putea arăta unde este3.is. L'am desc.ennA şi soţul ei discutau în garaj. !um a ridicat cutia de ca ea. şi p"nă la urmă am zis în g"nd că e un lucru de la care pot să'mi iau adio. %l a salutat'o absent. am . *cum problema mea era că nu găseam nicăieri bonul. Prietena mea voia să cumpere alta în loc.eile strălucind sub ea. /iind o emeie oarte credincioasă. să ie e$act mărimea mea. . m'a surprins aduc"ndu'mi bluza) S'a g"ndit să încerce şi a mai trecut o dată pe la magazin. Acolo era carnetul meu de cecuri/ e1act unde vocea îngerului meu spusese că ar fi. *şadar.eile de la maşină acum). dar la magazinul de unde o cumpărasem nu mai aveau alta la el.eile de la maşină.eltuit niciodată mai mult de OT de dolari pe o bluză.ennA nu s'a îndoit de miracolul petrecut imediat după ce a cerut ajutorul lui Dumnezeu. %a mi'a spus că se va duce cu el la spălătorie şi va primi o despăgubire. . +mediat ce a terminat propoziţia. %ra oarte supărată că nu'şi găsea c. ajută'mă să'mi găsesc c. dragă. Se pregătea să meargă la piaţă cu maşina soţului. 2ntită)ile cere!ti ne pot a9uta !i să înlocuim unele o(iecte u4ate/ a!a cum a descoperit consilierul spiritual <aria Stephanson/ pe care a)i mai înt lnit-o anterior: *m ost invitată la un eveniment monden şi am cumpărat o bluză deosebit de rumoasă. *u ost oarte amabili şi au înlocuit'o ară discuţii. .55 . Sunt o persoană care caută să cumpere lucruri la preţuri rezonabile şi nu am c. . înc"t m'am întors şi m'am dus direct la sertarul respectiv. s'a întrebat ea. * doua zi.iar de a se pune problema unor despăgubiri. cu BTT de dolari. .otăr"t. Soţul ei nici nu a observat.ennA îşi pierduse c. răsturnată în garaj. i'am împrumutat bluza. a dus'o la spălătorie şi a primit' o complet deteriorată.eile de la maşina ei.!um se poate aşa ceva3. :i era) *m r"s@ am mulţumit îngerilor şi am dus bonul prietenei mele. Prin urmare. nu numai că îngerii m'au ajutat să găsesc bonul. Părea că străluceşte ceva din interiorul ei şi a ost irezistibil atrasă de ea. &ocmai primiseră încă o bluză şi . o zi întreagă. . şi din ambele locuri i s'a cerut bonul. * alergat după ea şi am"ndoi au r"s atunci c"nd .ennA ieşea pe stradă. dar ără succes. %a şi soţul ei au căutat peste tot. iindcă nu mai găsea c.eile. * sunat la spălătorie şi la magazinul de unde o cumpărasem. *m primit imediat senzaţia că trebuie să caut într'un sertar din bucătărie.s'a înt"mplat. L'am căutat prin toată casa. %ra ceva important pentru mine. 2i'a părut rău.proiectul.ău4ite imediat către o geantă mare. Peste două zile de la pierderea c.eile şi a spus cu voce tare( . a pl"ns şi nu a putut să doarmă toată noaptea înainte să'mi spună. *m ascultat şi casetele despre !ălăuzirea divină. iind convinsă că bonul era acolo. înainte c. dar a mai apărut şi o altă bluză care mă aştepta) !ani pierduţi şi găsiţi . dar mai rău îmi părea de prietena mea. iind ocupat cu treburile lui. După o lună de la eveniment. Dar tocmai participasem la un seminar de o zi cu Dr. şi'a dat seama că mergea cu o maşină pentru care nu avea c. o prietenă oarte apropiată a avut o înt"lnire ormală şi. să'i acă o surpriză soţului ei.em îngerii în ajutor( . care era ocupat cu . %ra distrusă.otăr"t să'mi c.ei.ennA i'a e$plicat cum reuşise să'şi găsească c. 2esajul a ost at"t de puternic.eile nu erau acolo înainte.Îmi amintesc că m'am uitat sub cutia de ca ea de două ori şi c.Pa. ajutată de călăuzirea divină. de la un magazin oarte e$clusiv.intre relatările privind interven)ia divină pe care le-am primit/ unele din cele mai emo)ionante se referă la oameni care !i-au pierdut portmoneul sau geanta !i apoi le-au descoperit pe căi miraculoase.

le'au cerut îngerilor să le îndrume. ancoreze. pentru a merge la următorul magazin.ang. banii şi agenda.ail să aibă grijă de portmoneul lor pierdut( 0ac. *poi ele au a irmat( . După o oră. şi'a pierdut mai multe ore căut"nd în zadar. au oprit la o benzinărie.La ce magazin ar trebui să merg pentru restul cumpărăturilor3. este important să cerem ajutor spiritual.ail într'un alt caz de obiecte pierdute) /iind asistentă de cardiologie. În mai puţin de o oră.ail să aibă grijă de bunurile ei şi a trimis binecuv"ntări şi dragoste divină persoanei care luase geanta.elle şi 2arA LAnn i'au cerut *r. 2i'am întrebat îngerii( .5" Aceste povestiri nu numai că-mi întăresc credin)a că .eme pe *r. banii primiţi pentru munca din seara trecută. cineva îl adusese în magazin şi era acolo. * căutat prin cutiile goale şi sub iecare . !um am"ndouă surorile aveau mare încredere în puterea îngerilor. *u simţit prezenţa îngerilor. s'a îndreptat către Dumnezeu şi îngeri. pe care o cumpărase în seara trecută. pe care l'a pus în geantă. pentru a le ajuta să'şi. 2erg"nd înapoi spre restaurant.ail. în special a *r.elul 2i.elului 2i. a observat că'i lipsea) L'a rugat imediat pe ar.&otul este într'o ordine divină şi per ectă. îngrozită.umne4eu !i îngerii veghea4ă asupra noastră/ ci îmi confirmă !i încrederea în (unătatea esen)ială a oamenilor. . 2arA LAnn a trebuit să'l c. au ajuns acolo. Lumea e plină de oameni iubitori şi cinstiţi şi sunt binecuv"ntată că ac parte din ea. Îşi păstrează totul.elneriţă cu jumătate de normă.ang.etat cumpărăturile şi am revenit la maşină. inclusiv cardul de credit şi cei ODD de dolari.elle şi 2arA LAnn mergeau cu maşina de la Pittsburg la !leveland şi s'au oprit să ia masa la un restaurant. Peste o lună.eile. a căutat peste tot portmoneul plin cu bani. doi vindecători numiţi 0ac. toate lucrurile erau neatinse şi nu lipsea nimic. aştept"nd să'l iau. #u am primit un răspuns clar şi m'am simţit puţin rustrată.ang. cer"ndu'le ajutorul. 2aggie şi'a pus cu grijă cei HT de dolari. inclusiv c. !. În dimineaţa următoare.consilieră numită 1aAle %arle mi'a spus următoarea înt"mplare înălţătoare despre elul în care îngerii au ajutat'o să'şi găsească portmoneul pierdut( 2i'am lăsat din greşeală portmoneul în căruciorul de cumpărături de la băcănie.elul 2i. dar acesta dispăruse.ang.trece ca v"ntul. au intrat în restaurat şi managerul i'a înm"nat lui 2arA LAnn portmoneul. 2arA LAnn şi'a căutat portmoneul ca să plătească benzina şi. în cele din urmă. credinţa. +ată ce ne'a relatat o emeie numită 2aggie( Studentă şi c. într'o geantă. şi'a dat seama că'l uitase la restaurant. le'au cerut imediat să aibă grijă de portmoneul lui 2arA LAnn. timp în care a luat T dolari din plic ca să cumpere ceva de m"ncare de la un magazin &aco 9ell. Într'o noapte. c"t şi de casele noastre. *deseori vorbesc cu oameni care îmi povestesc cum au căutat ore întregi un anumit obiect. *poi a livrat c"teva comenzi.eată) După operaţie. am despac. Într'o altă relatare despre bani pierduţi şi găsiţi. !a şi în primul caz. cu bani şi cu tot ce mai aveam în el. 2aggie a primit o imagine mentală a pungii cu produse de la &aco 9ell."rtie din casă. &otul era neatins. 2arA LAnn . .elului 2i. Desigur.iar în clipa în care s'a rugat. *m ajuns acasă. -ri de c"te ori pierdem un lucru.:tii unde îţi este portmoneul3 :i mi'am dat seama că nu'l mai aveam. iindcă nu mai ştiau unde era situat. a des ăcut punga şi a găsit plicul plin cu bani) Îngeri care ne aduc aminte Îngerii au grijă at"t de noi. care le călăuzeau şi le linişteau. într'un plic. prin spital şi nu are un birou sau un dulăpior permanent în care să'şi ţină lucrurile. disperată. 2arA LAnn a ost oarte ocupată cu o urgenţă şi a lăsat geanta nesupraveg. cer lui Dumnezeu şi îngerilor săi ajute şi ' deodată ' lucrul este găsit în c"teva clipe. S'a dus la coşul de gunoi. 2arA LAnn a primit un tele on de la serviciul de securitate şi a ost anunţată că geanta usese predată. În cele din urmă. !eva m'a îndemnat să mă întorc la băcănie. *poi am primit mesajul( . *poi.

a apărut în aţa mea o maşină de nicăieri. înainte de a pleca de acasă.esigur/ ei nu pot să facă altceva dec t să ne trimită mesa9e de averti4are. Îngerii ne iubesc.iar at"t de mult3. tocmai am ăcut plinul. vocea era imperativă. David ştie că Dumnezeu şi îngerii +'au scăpat de un accident grav cu ajutorul indicatorului de benzină.iar. <ulte din relatările privind interven)iile divine sunt adevărate pove!ti de groa4ă/ precum e1perien)a lui . *m oprit e$act la H inc. * trebuit să apăs cu putere pe r"nă ca să evit lovirea maşinii din aţă. şi'l avea. *poi a mers cu grijă în spatele maşinii sale să veri ice dacă avea sau nu capacul rezervorului.eau asupra scumpei noastre case. Permite'mi să te întreb. conduci c.ii nu'mi tremurau cum m'aş i aşteptat într'o ast el de situaţie neaşteptată. acum). :i totuşi. . dar vor să im atenţi atunci c"nd conducem un autove. a răspuns ea cu reţinere. . i'am răspuns. ..2ă întreb dacă nu cumva am lăsat capacul rezervorului pe maşină la benzinărie. .participantă la unul din seminarele mele de călăuzire divină ne'a relatat următoarea înt"mplare( În timp ce mergeam cu maşina spre serviciu. c"nd a observat deodată că indicatorul de benzină cobora brusc de la / la %..%i.ip de emeie. În mod normal nu m'aş i g"ndit la asta. cu c. David ar i ost cu siguranţă prins în coliziune. L'am întrebat dacă îşi aminteşte că a scos din priză aparatul de ăcut ca ea. David mergea cu maşina pe o autostradă aglomerată din !ali ornia de Sud.avid. . David a tras pe dreapta autostrăzii pentru a vedea ce se înt"mplase. %i îl cunoşteau pe David destul de bine pentru a şti că ar i cercetat imediat o ast el de înt"mplare) .. !um indicatorul cobor"se sub % şi se aprinsese indicatorul roşu.6 de ea) Partea incredibilă era că nu mi'a ost deloc teamă am tresărit puţin.. nu c. S'a întors acasă şi l'a scos din priză. *m redus puţin viteza şi imediat după asta. să te salveze atunci c"nd conduci.. .însă mă mac. ocup"ndu'se de rujul de buze. .-. este cea mai tipică intervenţie divină pe care am auzit'o vreodată( !onduceam pe banda de viteză. iindcă soţul meu lucrează recvent aproape de casă şi în primul r"nd el prepară şi bea ca ea.icul) 7rmătoarea relatare. trad. S'a uitat înapoi şi e$act pe banda de pe care ieşise erau trei maşini ajunse una peste alta. am uitat).0edu viteza. spusă mie de o emeie numită LAnette. 5circa BT cm. 7i(erul nostru ar(itru ne dă op)iunea să nu )inem seama de îndemnurile îngerilor de a conduce mai încet/ de a trece pe o altă (andă !i a!a mai departe.. care stă acum l"ngă umărul tău st"ng.auditoare care a tele onat la o emisiune radio onică a întrebat despre îngerii care o înconjurau.2işcă din spr"nceană şi'mi arată că te ajută în timp ce conduci maşina şi te'a scăpat de mai multe ori de accident. . *m văzut o imagine a acelei emei conduc"nd cu oglinda retrovizoare în aţă. La o clipă după ce a tras pe dreapta. .%ste un înger mare.*utorul îngerilor la drum <a9oritatea relatărilor despre îngeri pe care le primesc se referă la automo(ile. c"nd am auzit o voce interioară spun"ndu'mi( . $ngerii no!tri veghea4ă asupra noastră c nd suntem în ma!ini/ fiindcă nu vor să ni se înt mple nimic înainte de vreme.5% . datorită îngerilor care veg. * spus o rugăciune de mulţumire şi s'a rugat şi pentru oamenii implicaţi în accident. 2aşina lui nu avusese niciodată probleme cu indicatorul de benzină înainte şi nici de atunci încoace. Dacă nu ar i părăsit banda. s'a g"ndit David. în timp ce îngerul trebuia să aibă grijă de volanul maşinii pe care ea o conducea. . a e$clamat el. n. *poi a pornit maşina şi a ost uimit să vadă că indicatorul a urcat imediat la /.9ine. am auzit o voce interioară care îmi spune a că vasul de ăcut ca ea usese lăsat în priză. David a auzit zgomotul oarte puternic al unei ciocniri. Se comportă ca şi cum ai ţine'o ocupată tot timpul. dar genunc. L'am sunat deci pe soţul meu şi mi'a răspuns la tele onul mobil în timp ce conducea maşina.iez în drum spre serviciu.

ac între GD şi LD de minute p"nă acolo. este bunicul tău. Într'o notă mai puţin mistică. *stăzi.. n.emeie povesteşte cum era în înt"rziere şi trebuia să ia o prietenă de la aeroport( Practic nu aveam cum să ajung la timp la aeroport. . Persoana care tele onase la emisiunea radio a spus că era un pompier care scăpase de la moarte cu o seară înainte. #u ştiu cum. am parcat maşina şi am ajuns la punctul de înt"lnire cu cinci minute înaintea venirii ei. în siguranţă şi ără stres. am răspuns eu. . aşa că i'am rugat pe îngerii mei să mă ajute.avid/ îngerii pot influen)a lumea fi4ică !i pot face minuni atunci c nd e nevoie. 2ai era o maşină în aţa mea şi alta în st"nga mea. iar avionul sosise la timp) * ost ca şi cum îngerii m'au ajutat să intru într'un time Karp 5modi icare sau de ormare a timpului. a trăit o e$perienţă din care a înţeles cum îngerii pot s ida legile izicii( !onduceam pe banda din dreapta pe un drum cu patru benzi.Sunt călăuzită de divinitate. trad. :i nu am condus mai repede sau alt el dec"t de obicei. am ajuns la aeroport.acă nu a! fi trăit miracole similare cu modificări ale timpului de către îngeri/ n-a! fi cre4ut aceste relatări. -odificarea sau deformarea timpului 0time 1arp2 de către îngeri <ul)i oameni/ inclusiv eu/ au descoperit că îngerii ne pot a9uta să a9ungem la destina)ie la timp. a spus el emoţionat. *m a irmat pur şi simplu( .. iindcă drumul cu maşina p"nă la aeroport durează întotdeauna o oră şi atunci l'am ăcut în GD de minute...6. am luat'o pe un drum necunoscut. Îmi poţi spune cine este îngerul meu păzitor3 !ine mi'a salvat viaţa în seara trecută 3.!ineva m'a ajutat să ies din casa care ardea. Deodată.:tiu asta) *m putut să simt prezenţa şi m"inile cuiva care m'a ajutat să scap şi totuşi nu erau alţi pompieri cu mine în acea casă.5' . . în această seară. %ram complet singur şi ştiu că un înger mi'a salvat viaţa. 5ederea noastră spirituală/ sau clarvi4iunea/ nu este limitată a!a cum e vederea noastră fi4ică. o vindecătoare din 7ta. o emeie numită Patti mi'a povestit această înt"mplare( !onduc"nd spre casă de la o prietenă.. 2adison. 9ine. . #u am nici o îndoială că am ost salvată de îngerii mei. A!a cum am vă4ut din înt mplarea lui . am ajuns în BT minute) *proape că nu era circulaţie. #u am depăşit deloc limita de viteză şi tot am ajuns la serviciu mai devreme) 4ă mulţumesc. . Siguranţă la locul de muncă $ntr-o 4i/ participam telefonic/ de acasă/ la o emisiune radio din <id?est/ efectu nd preluări de mesa9e de la îngeri. am avut numai două opriri la stop şi am avut de aşteptat doar c"teva clipe. În cele din urmă scurtasem cu BT minute drumul obişnuit de la prietena mea p"nă acasă la mine. Le'am cerut îngerilor mei ajutor să ajung la serviciu repede. dar apropiată. *m o idee despre cine a ost cel care m'a salvat. şi m'am simţit condusă de o orţă 8nevăzută să o iau pe mai multe străzi pe care nu mai trecusem niciodată.. Dar m' am uitat în oglinda retrovizoare şi maşina care usese în st"nga mea era cu şase lungimi de maşină în urma mea. şo erul din aţa mea a pus r"nă) &rebuia să trec brusc pe banda din st"nga pentru a evita să lovesc maşina din aţa mea. . Îl privisem pe bărbatul în v"rstă care se a la în dreapta ascultătorului nostru tot timpul c"t am vorbit cu el( 9unicul mi'a arătat c"t de mult îşi . . &ot vedea cu u!urin)ă îngerii unei persoane dacă vor(esc cu ea fa)ă în fa)ă/ prin telefon/ la o emisiune radio sau numai g ndindu-mă la acea persoană. dar aş i lovit maşina din st"nga. îngeri.ar mi s-au înt mplat !i mie lucruri asemănătoare !i am au4it at t de multe de la al)ii/ înc t acum accept aceste evenimente ca op)iuni normale accesi(ile oricui cere a9utorul îngerilor în timp ce călătoresc.altă emeie mi'a povestit o înt"mplare asemănătoare( %ram în înt"rziere şi plecasem de acasă cu OD de minute mai t"rziu dec"t în mod obişnuit.Da. dar vreau să iu sigur. De obicei.

4or crea totuşi un e ect de protecţie care va împiedica energiile ne avorabile să intre în contact cu persoana iubită. . Dacă aveţi îndoieli. c. 4izualizaţi persoana iubită înconjurată ca într'o capsulă în lumină albă.&e rog. atunci c"nd le cerem sprijinul.ează asupra lor şi îi protejează.:tiam eu).ipuit că'l pun pe <oratio la treabă. 7ini-te -i pace Îngerii ştiu că zgomotul este un actor de stres care ne poate a ecta nervii. /olosiţi'vă intuiţia pentru a şti dacă trebuie să continuaţi să'l resigilaţi în mod regulat cu lumină sau dacă ec. 4a avea grijă de orice altceva. &otuşi. iindcă urec. !a un Superman viu.:tie că'i eşti recunoscător şi mai ştie că'l iubeşti oarte mult. a e$clamat el.elul 2i.*m spus deci în g"nd lui <oratio( . rapid situaţia.iţerii de poliţie îl consideră pe *r. !. îngerii pot să intervină şi să aducă liniştea cerească în orice situaţie.elul 2i. Îi spusesem că principalul său înger păzitor se numea <oratio şi că putea să'l c.. Puteam vorbi normal timp de .ipamentul răm"ne sigilat permanent. *r. ei ne pot ajuta numai dacă noi ' sau altcineva pe care îl iubim. indi erent de orientarea sa religioasă sau nereligioasă. atunci c"nd am sosit recent într'o clădire în care trebuia să ţin un seminar şi tocmai se de ectase alarma de incendiu 5o alarmă alsă6.9unicul a murit e$act acum trei luni. c"inele s'a oprit complet din lătrat şi asta a durat toată dimineaţa. Sunt oarte sensibilă la zgomot. Din ericire.ang. o rudă. *r. dacă trebuie să vă eriţi de pericol. .ail ajută pe oricine. deoarece el veg. .elul 2i. A!a cum am discutat mai devreme/ lumina al(ă e o formă de energie a îngerilor care are propria ei inteligen)ă/ putere !i for)ă de via)ă. Atunci c nd vă imagina)i un echipament încon9urat în lumină al(ă/ acesta este i4olat !i ferit de deteriorare sau de furt. şi'a amintit el.. Dacă sunteţi îngrijoraţi de siguranţa la locul de muncă a unei persoane iubite.otăr"tă să . . ne poate întrerupe somnul şi ne poate tulbura liniştea su letească.ang. !u toate acestea. c. . şi încerca să doarmă p"nă mai t"rziu în acea zi liberă. &ompierul a trăit o astfel de înt mplare !i a primit a9utorul eroic al (unicului său/ care îi era !i înger pă4itor. tare şi clar. &receţi'mă şi pe mine printre cei care cred în îngeri). *poi şi'a amintit că îi preluasem nişte mesaje de la îngeri la emisiunea lui de săptăm"na trecută.iar acum. un prieten. *scultătorul a ost uimit de con irmarea imediată.vindec. 2i intervin dacă ne confruntăm cu o situa)ie în care via)a ne este pusă în pericol înainte de vreme. Îi ţin certi icatul de deces şi otogra ia în m"ini c.ang. %ra într'o s"mbătă.iar acum). pentru problemele siguranţei noastre de zi cu zi. Sistemul lor de alarmă consta din lumini intermitente în cele patru colţuri ale sălii de seminar. :tiam eu că el a ost cel care mi'a salvat viaţa) &e rog să'i spui că'i mulţumesc. soţul sau soţia ' le cerem ajutorul. însoţite de un sunet oarte puternic şi strident care se relua la iecare două minute. *st el..elul 2i.ail poate i în acelaşi timp cu oricine îi cere ajutor şi protecţie.. 1azda unei emisiuni radio onice mi'a spus că îngerul său păzitor l'a ajutat să aibă o dimineaţă liniştită. . .ail patronul lor cel s "nt.elul 2i. <ul)i ofi)eri din for)ele de ordine poartă )inte sau imagini ale Arhanghelului <ihail/ pentru a-!i aminti să-i ceară a9utorul.emaţi în g"nd mai mulţi îngeri care să înconjure acea persoană. pentru protecţie şi izolare suplimentară.ail nu'i protejează doar pe o iţerii de poliţie.eme în ajutor pentru orice problemă. !um o să reuşesc eu să dorm cu gălăgia asta3 se g"ndea el. cer"ndu'i să mă ajute. ă'l pe acel c"ine să tacă. În secunda în care am terminat rugămintea.&e poate auzi în acest moment. Să ştiţi că îngerii şi lumina nu vor încălca niciodată liberul arbitru al celeilalte persoane.ang. deranjat.5* adora nepotul şi nu l'ar i lăsat să păţească ceva. eram . $ngerii no!tri ne a9ută în privin)a siguran)ei la locul de muncă. !"inele vecinului însă lătra urios.e asemenea/ găsesc că este util să vi4uali4ăm echipamentele !i locurile de muncă încon9urate în lumină al(ă. *r.ang. mai sigilaţi'l o dată cu lumină albă.ile mele sunt acordate să audă vocile îngerilor. am răspuns.emaţi'l în g"nd pe *r. !on orm legii liberului arbitru. 4ă va spune. pe la ora şapte dimineaţa. :i el te iubeşte la el de mult.2i'am înc.. .ail să stea l"ngă voi şi să vă călăuzească. trebuie să permitem lui Dumnezeu şi îngerilor să intervină.

8otu!i/ nu e suficient să ascultăm sfaturile. Steve a c. !"ţiva dintre studenţii mei erau cu mine la seminar şi s'au str"ns într'un cerc în jurul meu cu c"teva clipe înainte de a'mi începe activitatea.esigur/ nu am cre4ut mult timp nici în îngeri sau în via)a de după moarte= 2ram o persoană sceptică în legătură cu toate aspectele e4oterice/ av nd emisfera st ngă dominantă.de e1emplu/ o femeie care suferea de (ulimie !i nu răspundea la terapia tradi)ională.elii 2i. 8re(uie să le !i urmăm/ să punem în aplicare îndrumările divine. $n cartea mea Călău-ire divină: cum să ai un dialog cu . în timp ce eram prezentată. <ul)i clien)i cu fo(ii nu s-au vindecat p nă c nd nu au întreprins întoarceri în vie)ile trecute . odi.. la mine acasă.!indecarea problemelor din vieţile noastre. *poi am lăsat întreaga situaţie în grija lui Dumnezeu."două minute şi apoi pornea alarma de incendiu şi iecare trebuia să urle ca să poată i auzit. Capitolul 1. Peste c"teva clipe. Am avut parte de c teva miracole înainte de a deveni suficient de deschisă fa)ă de ideea unei lumi spirituale. spun"ndu'le( . Li totu!i/ chiar atunci c nd credeam că ideea vie)ilor trecute era o a(surditate/ am vă4ut valoarea lor terapeutică. din care se auzea muzică rap la intensitate ma$imă. însă nu eram sigură dacă tinerii vor asculta de îngerii lor sau îşi vor ignora conştiinţa) :i totuşi.e e1emplu/ mul)i oameni cu care am lucrat au primit îndrumări divine să devină consilieri intuitivi sau vindecători în domeniul medicinii spirituale Q alternative. &oţi priveau de jur împrejur atunci c"nd şi'au dat seama că alarma de incendiu se reparase în momentul în care eu am urcat pe scenă. luminile intermitente s'au oprit brusc. o parte dintr'o emisiune pentru un post naţional de televiziune. după c"teva clipe. *m discutat în g"nd cu îngerii păzitori ai celor doi tineri. !ereţi şi veţi primi) <etoda a func)ionat at t de (ine/ înc t săptăm na următoare/ c nd am fost deran9ată de 4gomote/ am hotăr t să folosesc din nou această tehnică. $n multe ca4uri/ vindecătorii de a4i/ într-una sau mai multe din vie)ile lor trecuteE au fost uci!i . Li cu toate că doresc mult să atingă aceste scopuri/ au cel pu)in tot at ta/ dacă nu chiar mai multă teamă. :tiam că îngerii vor încerca să mă ajute. .nindu'mă după o lungă perioadă de muncă intensă. 2ă bucurasem de vreo două ore de odi. trecute cu a utorul îngerilor Ca terapeut/ am fost întotdeauna foarte interesată de su(iectul vie)ilor trecute.iar şi el a ost surprins c"t de rapid i'a ost împlinită cererea.emarea în ajutor a îngerilor uncţionează întotdeauna. anunţaţi'i că muzica lor mă deranjează şi i'aş ruga să o dea mai încet. *poi eram sigură că alarma de incendiu se va repara cumva p"nă să'mi încep prezentarea. Acum/ contea4ă oare dacă femeia a avut într-adevăr sau nu altă via)ăD Cu= Singurele lucruri care contea4ă sunt cele de acum !i de aici/ din moment ce vindecarea poate avea loc doar în pre4ent.ang.ail şi 0a ail să repare alarma de incendiu. Steve *llen. !. Luminile stroboscopice uncţionau ără întrerupere şi creau un e ect ciudat de discotecă..umne-eu şi cu îngerii tăi pă-itori discut unele căi practice pentru a primi sfaturi !i sugestii din ceruri. rigiderul ăcea cam mult zgomot. ei au dat mai încet muzica.mediat după !edin)ă/ pofta ei de m ncare s-a normali4at !i apoi a început să scadă în greutate.emat în g"nd îngerii să liniştească rigiderul şi motorul s'a oprit în aceeaşi clipă) Deşi Steve este un bărbat cu multă credinţă. %ram pe plajă. c"nd doi tineri s'au aşezat l"ngă mine şi au pornit bo$ele unui aparat. +'am rugat pe pompierii şi geniştii decedaţi să vină în ajutorul nostru şi să îmbunătăţească situaţia.4ă rog. . 2anagerul meu. Atunci c nd am făcut !edin)e de hipno4ă cu inten)ia de a găsi trauma originală legată de foamea ei o(sesivă/ ea a vă4ut/ cu ochii min)ii/ o scenă în care a murit de foame/ într-o via)ă anterioară. . c. #e'am rugat împreună la *r. 8imp de mul)i ani/ totu!i/ chiar dacă am putut vedea valoarea terapeutică a !edin)elor de întoarcere în vie)ile trecute pentru eliminarea vechilor/tensiuni !i traume/ credeam că întregul fenomen se (a4a pe fante4ie. a descoperit dovada acestui adevăr atunci c"nd ilmam.acă vă sim)i)i (loca)i/ parali4a)i/ în privin)a capacită)ii de a aplica îndrumările divine în via)a de 4i cu 4i/ ar putea să fie vor(a de o pro(lemă din vie)ile trecute. . În timpul interviului.nă.

A *şadar.eci/ în această via)ă/ atunci c nd primesc îndrumări divine să înceapă o activitate practică de consiliere sau de vindecare/ este de mirare că simt o teamă profundăD . nu vă poate a ecta. c"t şi în viitor.eia e icienţei acestor a irmaţii depinde de convingerea cu care le spuneţi.i puternic .*veţi întotdeauna sentimentul că nu aveţi succes în plan inanciar3 0elaţiile dumneavoastră par să aibă întotdeauna unele probleme de care nu puteţi scăpa3 . 0ezultatul este că rugăciunile lor răm"n ără răspuns ' nu iindcă Dumnezeu şi îngerii le'ar ignora. !u alte cuvinte. Sau nu urmează îndrumările primite. ăcute în vieţile trecute.iar v'ar putea ajuta. mulţi oameni îşi bloc. *şa cum am spus. ca nişte scrisori primite din cer.puterea poate să predomine. în mod inconştient. mai armonioasă. ."1 din cau4a în4estrărilor lor intuitive sau datorită calită)ii lor de vindecători. Atlan)ii aveau metode avansate de vindecare !i de transport. s'ar putea să ie vinovate de asta.ează accesul la in ormaţiile primite prin călăuzire divină.Această teamă specifică provine adesea din vie)ile trecute în care ne-am folosit gre!it puterea. puteţi bene icia de rolul pe care acestea îl joacă în punerea în aplicare a îndrumărilor divine în viaţa noastră prezentă. ba c. Cred că voi hotărî să nu mai fiu intuitiv în mod deschis/ în această via)ă.ată c teva afirma)ii puternice pentru înlăturarea efectelor unor astfel de 9urăminte. . trebuie să le acordaţi cea mai mare importanţă atunci c"nd le spuneţi şi să nu le consideraţi doar simple vorbe. Atlantida a fost o societate prosperă care a folosit tehnologii de v rf (a4ate pe energia diri9ată prin cristale !i produsă de soare. îndrumările divine pot avea aplicaţii practice. !u toate acestea.e fapt/ este o deci4ie inteligentă dacă vă g ndi)i (ine: Asă vedem/ am fost ucis fiindcă îmi manifestam calită)ile intuitive.nchi4i)iei !i a v nătorii de vră9itoare. ace în să ie ace în să ie >Cotă: Cu spune)i următoarea afirma)ie dacă a)i ales/ în această via)ă/ să răm ne)i celi(atar Q celi(atară@: Prin aceasta rup toate jurămintele de a răm"ne necăsătorit5 ă6. pe care le'aş i putut ace în oricare din vieţile mele trecute şi cer ca toate e ectele acelor jurăminte să ie înlăturate at"t în trecut. ie în g"nd. pe care destinatarul re uză să le desc. ajut"ndu'ne să ducem o viaţă mai ericită. +ată c"teva blocaje legate de vieţile trecute. ci pentru că îndrumările divine sunt privite cu neîncredere. Prin aceasta rup toate jurămintele de su erinţă pe care le'aş i putut oricare din vieţile mele trecute şi cer ca toate e ectele acelor jurăminte înlăturate at"t în trecut. #olosesc această metodă cu clien)ii mei care sunt (loca)i datorită influen)ei ac)iunilor sau deci4iilor din vie)ile trecute !i re4ultatele sunt foarte (une. dar cu convingere( Prin aceasta rup toate jurămintele de sărăcie pe care le'aş i putut oricare din vieţile mele trecute şi cer ca toate e ectele acelor jurăminte înlăturate at"t în trecut. 8reptat/ atlan)ii au cucerit mai multe continente ale lumii. 1eama de a . Spuneţi iecare din a irmaţiile următoare de două ori. ie cu voce tace. !. Din nou. $n special/ dacă am trăit în civili4a)ia antică pe care o cunoa!tem su( numele de AAtlantidaA/ teama de a folosi gre!it . care ne împiedică să ne bucurăm de bene iciile punerii în aplicare a îndrumărilor divine( <urăminte din vieţile trecute .idă şi să le citească. . c"t şi în viitor. indi erent dacă credeţi sau nu în vieţile trecute. c"t şi în viitor. Atlan)ii !i-au folosit cuno!tin)ele tehnologice pentru a de4volta arme pe care le-au folosit la cucerirea altor civili4a)ii.e asemenea/ mul)i dintre ei aveau sete nesăturată de putere. . să anulaţi jurămintele pe care s'ar putea să le i ăcut. Am lucrat cu oameni care/ în e1isten)ele lor trecute/ fuseseră decapita)i/ ar!i pe rug/ ori au suferit alte forme de moarte cumplită/ deoarece darurile lor intuitive erau considerate o amenin)are de către institu)iile (iserice!ti locale sau de cele guvernamentale. <uriseră în vremea . să nu vă căsătoriţi ori să su eriţi.urămintele prin care vă obligaţi să răm"neţi sărac. indi erent dacă credeţi sau nu în vieţile trecute.

&rebuie să iu oarte desc. lecţia spirituală. Să ştim că măreţia lui Dumnezeu se găseşte în iecare din noi. vindecarea are loc atunci c"nd vă eliberaţi emoţiile înăbuşite din vieţile trecute. care au ajutat'o să înţeleagă modul în care problemele sale actuale privind respectul de sine erau legate de vieţile sale trecute( 1race( De ce mă simt at"t de nevrednică şi de neadecvată şi ce aş putea să ac3 Doreen( Îngerii îmi spun că te vei vindeca. #u este necesar să vă aduceţi aminte ori să vă revedeţi vieţile trecute pentru ca îngerii să vă ajute în e ortul de vindecare. pentru că într'una din vieţile trecute nu ai ost deloc smerită. adică rostul a ceea ce învăţăm acum. Altă femeie/ care fusese sp n4urată/ într-o via)ă trecută/ suferea de o durere cronică în 4ona g tului !i îi era teamă să poarte cămă!i str nse la g t. :i acum asta e lecţia pe care o ai de învăţat( !um să cumpăneşti smerenia ără să ai sentimentul de ruşine sau de vinovăţie3 *şadar. $ngerii vo!tri !i propriul incon!tient vă vor permite să vă aduce)i aminte scene din vie)ile trecute. *proape întotdeauna. Se pare că o componentă a scopului tău în viaţă a ost să vii şi să înveţi despre umilinţă în cursul acestei vieţi. 2i v-ar putea a9uta să scăpa)i de sentimente de groa4ă vechi de secole/ pe care le ave)i ca reac)ie la un masacru din timp de ră4(oi/ la care a)i fost martori. să ec. De asemenea. însă elul în care priveai oamenii în general era in luenţat de aptul că nu ai ost niciodată nevoită să aci aţă unor necazuri şi provocări. în cele din urmă.ilibreze trăirile din viaţa trecută. îngerii vă pot ajuta să înlăturaţi această su erinţă. iar tu trebuie să înveţi smerenia. -ricum va i mult mai bine. speci icul iecăruia din noi. care v'a ăcut să vă blocaţi capacităţile intuitive. cum ar i Mara 1alilor sau +rlanda."+ $n ultimă instan)ă/ totu!i/ ei au utili4at gre!it armele !i au a9uns să-!i distrugă propriul lor continent/ care s-a scufundat în urma unei e1plo4ii provocate de armele pe care le-au desfă!urat pentru a ocupa )inuturi din cealaltă parte a lumii. într'o viaţă trecută( ai ost iica privilegiată a unor părinţi oarte înstăriţi şi ai ost crescută în pu . % interesant. Dar problema e că. înlocuieşti smerenia cu probleme privind respectul de sine. &u mai păstrezi încă măreţia dintr'una din vieţile tale trecute. !u toate acestea. Îngerii tăi îmi spun că. Smerenia este una din calităţile tale şi o parte a scopului tău în viaţă. însă va merge mai încet dec"t ţi'ar plăcea. în multe cazuri. . atunci c"nd a primit un mesaj de la îngeri. îngerii vă pot ajuta uneori să cunoaşteţi legătura dintre unele probleme din viaţa actuală şi durerile nevindecate din vieţile trecute. 2ai ai încă ceva din distanţa şi răceala din acea viaţă şi acest lucru te pune în situaţia de a avea probleme cu propriul ego şi'ţi dă un sentiment de teamă. !lienta mea 1race a înţeles. *proape că te temi de reacţiile tale ireşti aţă de alţi oameni şi asta înseamnă să'ţi observi şi să'ţi controlezi g"ndurile aţă de alţi oameni. Dar asta se înt"mpla iindcă nu înţelegeai@ asta era tot ce ştiai să aci. de ce era at"t de atrasă de ţinuturile celtice. . $n acele momente în care este util !i necesar din punct de vedere terapeutic.e1act în locul în care primise lovitura fatală în acea via)ă trecută. & nă astă4i/ sufletele celor care au trăit în Atlantida se tem să nu se autodistrugă !i să nu-i distrugă pe cei iu(i)i prin a(u4ul lor de putere.e e1emplu/ îngerii v-ar putea îndruma să-i ierta)i pe cei care v-au ucis într-una din vie)ile trecute. *i avut o viaţă minunată şi nu ai trăit'o degeaba. Am lucrat cu mul)i clien)i !i studen)i care se născuseră cu malforma)ii sau cu alte pro(leme trupe!ti care erau direct legate de felul în care au murit în vie)ile trecute.isă cu ceea ce'mi arată îngerii tăi( *i ost într'adevăr plină de i ose şi îi priveai de sus pe ceilalţi oameni. Probleme din vieţile trecute" provocări din viaţa actuală Dacă bănuiţi sau ştiţi că aţi avut o viaţă trecută plină de traume.e e1emplu/ o femeie numită Su4ana/ care fusese străpunsă cu sa(ia în timpul unei (ătălii/ avea o durere cronică în !oldul st ng . îngerii vă pot ajuta să vă vindecaţi orice probleme de sănătate legate de vieţile trecute. inclusiv în tine. #imeni nu este mai mult sau mai puţin special dec"t oricare altul. . Am(ele cliente au reu!it să înlăture cu succes durerile legate de vie)ile lor trecute/ invit ndu-!i îngerii să le vindece. în timp ce ele sunt două lucruri separate. Pare să i ost în ţinuturile celtice. ast el înc"t viaţa actuală trebuie să compenseze. este să ne cunoaştem cu adevărat unicitatea. 2i nu vă vor arăta informa)ii pentru care nu sunte)i pregăti)i emo)ional.

Pentru că. Să e1primăm lucrurile în alt fel/ deoarece este foarte important ca acest concept să fie e1plicat în termeni clari !i simpli. dacă e$istă vreunul. Dar eşti at"t de aproape. la el te vezi şi pe tine. #oi ştim că timpul este."0 *şa cum îi vezi pe ceilalţi.ar altul este o Acomedie a erorilorA/ în care persona9ele trec dintr-o încurcătură în alta. +mediat ce înţelegem acest lucru. Îngerii caută să ne ajute să vindecăm această tendinţă. *mbele e$treme ajung să ie la el de dureroase. $liminarea 'armei /arma este un străvechi sistem de credin)e care sus)ine că orice facem este o Acau4ăA a AefectelorA pe care le vom trăi mai t r4iu. iindcă mai mult ne încurcă dec"t ne motivează. &utem alege să urmărim oricare film am dori. *m parcurs un drum lung şi trebuie să'mi acord mai multă încredere în tot ce ac. . /iecare din noi este la el de îndreptăţit şi de .iar în acest moment. să aleagă şi să trăiască iecare ilm. probabil că ar mai i avut de luptat cu mama sa şi într'o viaţă viitoare. Credin)a în 6armă este unul din modurile de a privi legea universală a cau4ei !i a efectului/ însă nu este singura cale. -amenii de pe Păm"nt au creat credinţa în trecut. este să înţelegem că am obţinut deja tot ce dorim. nu liniar. Dacă poţi învăţa să vezi armecul şi rumuseţea celorlalţi. De e$emplu. alt el se vor ampli ica şi vor deveni mai puternice. B analogie potrivită este să ne g ndim la aceste realită)i ca la ni!te filme care sunt fiecare pe c te o casetă video/ la televi4or.. Îngerii tăi spun că trebuie să'ţi observi g"ndurile şi. Suntem deja . atunci c"nd ai tendinţa să te judeci pe tine şi pe ceilalţi. %ste important pentru noi să înţelegem că noi într'adevăr ne alegem g"ndurile şi.scop. -bservă'ţi doar g"ndurile şi lasă'le să treacă.. Dar conştientizarea a ost su icient de puternică pentru a o motiva pe 9ridgette să'şi vindece relaţia cu mama sa. Cu tre(uie să cerem permisiunea nimănuiE noi suntem autoritatea care hotără!te. &e rog să nu subestimezi progresele pe care le'ai tăcut) Îngerii tăi îmi spun că te'ai maturizat şi mai ales că te'ai maturizat în această privinţă. SSS <ul)i dintre clien)ii mei au a9uns să în)eleagă de ce aveau rela)ii conflictuale în via)ă. % vorba doar să. noi alegem ilmul ' sau tipul de viaţă ' pe care dorim să'l trăim. toţi avem momentele noastre de asprime aţă de noi înşine. . &otuşi. se bazează pe credinţa într'un timp liniar. *ceste relaţii au ost continuate în viaţa prezentă. ca o cale de măsurare a dezvoltării. c. pe de o parte. Alt film este unul mediocru/ reali4at cu un (uget modest. Doreen( 9ine. să te ierţi pe tine însăţi şi să laşi acele g"nduri să treacă.in contră/ legea cauzei şi a e ectului este o lege a iubirii şi ea urmăreşte să ne elibereze de povara trecutului.trecut. simultan. cumpăneşti şi nu să ajungi la judecăţi e$treme ori la alt el de judecăţi.acasă. tot ceea ce aţi trăit şi veţi trăi vreodată se înt"mplă acum.n film este într-adevăr o capodoperă/ un film magnific/ ce vă inspiră !i vă dă putere. 8oate aceste filme co-e1istă simultan/ fiecare a!tept nd să fie urmărit !i trăit/ e1perimentat/ în acest moment. :i asta datorită aptului că nu e$istă alt moment dec"t acum. o clientă numită 9ridgette a descoperit că a avut două relaţii di icile cu mama sa în vieţile trecute.. . prezent şi viitor. #u trebuie să vă c"ştigaţi dreptul . în care 9ridgette şi mama ei s'au certat permanent. Singura . #u lupta cu ele. creşterii şi împlinirilor lor. îl şi trăim. cu ajutorul îngerilor. în realitate. !u alte cuvinte. le poţi vedea şi în tine însuţi. prin urmare. Dacă îngerii 9ridgettei n'ar i ajutat'o să'şi vindece relaţia mamă' iică în această viaţă.cali icat. per ecţi în toate privinţele. sau singurul . 7egea cau4ei !i a efectului este una din legile imua(ile/ dar această lege nu înseamnă că tre(uie să fim Apedepsi)iA sau A(loca)iA datorită e1perien)elor noastre trecute. Apoi e tragedia/ care e plină de drame profunde/ de suferin)e !i orice pro(leme imagina(ile. iindcă suntem uniţi cu Dumnezeu. 21istă mai multe realită)i care co-e1istă în acest moment. ideea de . adevărul spiritual este că noi suntem deja împliniţi at"t c"t am putea dori vreodată să im. !e ilm veţi urmări şi trăi3 4oi decideţi asupra g"ndurilor pe care alegeţi să le g"ndiţi. 1race( *i dreptate.cale.

$n ultimă instan)ă/ gre!elile nu cer pedeapsă/ ci pur !i simplu corectarea lor. armonios. e ectele sale vor dispărea o dată cu ea. veţi recunoaşte pe loc şi veţi elimina orice g"nduri de teamă pe care le'aţi ales din greşeală. şi ei voi interveni şi vă vor ajuta să vă vindecaţi.de neiertat. Deşi trecerea prin su erinţe şi depăşirea obstacolelor este o cale de împlinire spirituală. Re4ultatul minunat al acestor realită)i este că toate g ndurile de teamă pe care le-a)i avut sau pe care al)ii le-au putut avea despre voi/ pot fi eliminate.ipul şi asemănarea !reatorului nostru. Pe măsură ce veţi înainta pe calea spirituală. . către baza adevăratei realităţi. . noaptea.neori nu suntem con!tien)i de aceste g nduri sau credem că nu le putem controla .învinge timpul. dacă eliminaţi cauza. liniştită şi plină de sensuri este dreptul vostru din naştere.cum ar fi manifestarea cru4imii fa)ă de altă persoană . vă rog să mă ajutaţi).iar greşeli pe care le putem considera .Înainte de a merge la culcare. 1"ndurile de iubire vin din adevăratul vostru eu. $n unele din planurile astrale de după această via)ă/ e1istă o credin)ă că/ dacă a)i făcut gre!eli într-o via)ă . veţi şti că aţi avut un g"nd de teamă. puteţi deveni conştienţi ce tip de g"nduri se a lă în mintea voastră în orice clipă. :i nu contează dacă credeţi în reîntrupare sau nu.a(ordare este foarte diferită de evitarea responsa(ilită)ii pentru ac)iunile voastreE !i este foarte diferită de conceptul religios de Aispă!ire pentru păcateA. /iecare g"nd de iubire şi iecare g"nd de teamă are un e ect. Îngerii vă vor ajuta să eliminaţi e ectele greşelilor ăcute în această viaţă sau în oricare altă viaţă. veţi dezvolta mai puţină toleranţă aţă de su erinţă. p"nă c"nd veţi atinge un punct în care veţi avea . &ute)i totu!i să scăpa)i de această gre!eală g ndindu-vă de fiecare dată c nd alege)i. e$perienţele dureroase răm"n legate de voi ' una după alta.oar dacă ave)i inten)ia de a vă vindeca pro(lemele din vie)ile trecute/ îngerii vor putea să vă a9ute. cereţi în g"nd îngerilor voştri să intre în visele voastre şi să vă arate orice elemente din vieţile trecute care au legătură cu . nu veţi mai avea g"nduri de teamă.. #imic din ceea ce este real nu poate i ameninţător@ nu e$istă nimic nereal.. 1"ndiţi doar( PÎngeri. &otuşi."3 de a trăi ilmul rumos. Această . pentru că sunteţi deja iluminaţi acum. Dumnezeu ne priveşte dincolo de aceste păcate şi vede per ecţiunea creaţiei din noi. dar nu su icient de puternice pentru a anula per ecţiunea cu care am ost creaţi după c. Suntem iinţe puternice. Puteţi lucra cu îngerii pentru înlăturarea g"ndurilor de teamă şi a e ectelor lor. Din acel moment. În de initiv. .viaţă puternică. &ute)i îndeplini acest scop fie în somn/ fie în stare de medita)ie: *n timpul somnului .ar efectele lor dureroase pot fi e1iminate o dată cu ele= În lucrarea * !ourse in 2iracles 5!urs în miracole6 se spune( . nu este singura cale. -ric"nd alegeţi un g"nd de teamă. În toate se a lă pacea lui Dumnezeu. el răm"ne agăţat de propriul ego. într'un tipar şi un ciclu ce pare ără s "rşit ' at"ta timp c"t depindeţi de cauză sau de g"ndurile de teamă ale ego'ului.imba elul absolut minunat în care sunteţi alcătuiţi şi veţi i întotdeauna. :i totuşi. Atunci c nd vă întrupa)i pornind de la acest cadru de g ndire/ alege)i să ave)i o via)ă plină de suferin)e !i de pro(leme. g"ndit sau ăcut vreodată nu a putut sc. 2li(erarea 6armei înseamnă pur !i simplu înlăturarea ideilor false/ care provoacă efecte dureroase. Puteţi cu adevărat să dob"ndiţi iluminarea printr'o viaţă liniştită şi senină. !eea ce spune acest !urs este că noi putem . Prin urmare. Cum vă pot a*uta îngerii să vindecaţi problemele din vieţile trecute . &oţi am ăcut greşeli ' unii dintre noi am ăcut c. îngerii sunt întotdeauna cu noi şi sunt mereu pregătiţi să ne ajute. -ric"nd simţiţi su erinţe de orice el.toleranţă zero aţă de su erinţă. . #imic din ceea ce aţi spus.ca !i cum g ndurile ne-ar fi ales pe noi! Prin practică. $n afara unei !edin)e de regresie în vie)ile trecute/ condusă de un specialist/ îngerii vă pot a9uta să vă aminti)i !i să elimina)i pro(lemele din vie)ile trecute. asemenea unui balon cu aer cald. ocazional.acă a)i trecut prin lipsuri/ limitări ori suferin)e de orice fel/ asta înseamnă pur !i simplu că undeva/ în interiorul vostru/ a)i ales g nduri de teamă. readuc"ndu'ne g"ndurile către adevăr..0ecunoaşte doar că ai greşit şi toate e ectele greşelilor vor dispărea.tre(uie să vă reîntrupa)i cu unele pro(leme fi4ice sau emo)ionale pentru Aa ispă!iA pentru acele păcate.

. Sam( -. ..iar să vă simţiţi puţin epuizaţi. $ngerii vă vor călău4i ca să pute)i vindeca !i înlătura suferin)ele din vie)ile voastre trecute. Doreen( %$act) *i această energie mentală care împiedică banii să vină la tine. 4eţi vedea vise despre alte epoci în care aţi trăit şi s'ar putea să vă amintiţi ori să nu vă amintiţi acele vise.e e1emplu/ ei s-ar putea să vă ceară să vă imagina)i un alt Asf r!itA pentru filmul unei vie)i trecute/ aproape ca !i cum a)i rescrie scenariul acelei vie)i trecute. 4eţi citi cum îngerii l'au ajutat să'şi anuleze tiparele anterioare de sărăcie. *r trebui să vă treziţi av"nd sentimentul că aţi . Din punctul de vedere al vindecării.ăm în continuare transcrierea unei !edin)e de terapie cu îngeri/ cu un client ale cărui pro(leme din vie)ile trecute afectau activitatea !i situa)ia financiară din această via)ă. în timpul somnului. *n stare de meditaţie .$n timp ce intra)i în starea de medita)ie/ ruga)i-i pe îngerii vo!tri să vă arate imagini din vie)ile trecute. în uncţie de pregătirea minţii voastre inconştiente de a ace aţă acestor emoţii. . &rin urmare/ în loc să fi)i uci!i în chinuri/ inventa)i o scenă în care muri)i lini!tit/ în timpul somnului. &e'aş ruga să a irmi împreună cu mine( Doresc să rup orice jurăminte de sărăcie pe care l'aş i putut ace într'o altă viaţă.ac cu oarte multă pasiune) Doreen( 9ine. $n timp ce urmări)i sau retrăi)i amintiri din alte vie)i/ asigura)i-vă că păstra)i con!tiin)a îngerilor vo!tri. îngerii voştri să aibă permisiunea de a intra şi de a vindeca emoţiile înăbuşite. <intea voastră incon!tientă va înlătura vechile emo)ii/ înlocuindu-le cu emo)iile noi/ mai pline de pace. re ulate. iindcă asta te reprezintă. bine3 &e rog să respiri ad"nc şi să vezi un ascicul de lumină cobor"nd prin creştetul capului. :i îmi mai dau seama că. nu are importanţă dacă vă amintiţi sau nu visele. te vei bucura şi ai un mare potenţial de succes."5 problemele din viaţa actuală. în loc să ie ai tăi c. îngerii îmi arată că orice activitate artistică ai ace. . &otuşi. deci nu talentul este problema.iar acum terapie cu îngeri. Lti)i că ei sunt alături de voi în vie)ile voastre trecute !i acum/ c nd retrăi)i vechile amintiri. Îngerii vă pot îndruma să vă iertaţi pe voi înşivă sau pe alţii în vieţile trecute. sunt conştient de asta. !eea ce contează este că. Doreen( Îngerii ne cer să acem c. atrăg"nd orice el de stres sau de griji şi elimin"ndu'le. într'o muncă oarte importantă. desigur. !u toate acestea. care va avea un puternic e ect vindecător la nivelul întregii iinţe. Îngerii spun că te aştepţi să nu ai destui bani. veţi şti că v'aţi angajat. Sam( %'n regulă. *r trebui să ştiu că merit să obţin bani pe baza talentelor mele. 2go-ul vostru mental ar putea încerca să vă convingă de faptul că vă crea)i voi în!ivă imaginile pe care le vede)i cu ochiul min)ii. Apoi răm ne)i concentra)i/ cu mintea deschisă.iar în acest moment. nu simt că merit ca banii să vină la mine. Sam( *şa e. S'ar putea c. 7ăsa)i acele temeri !i preocupări în seama îngerilor pentru a nu întrerupe flu1ul de informa)ii pe care ei vi-l trimit. Cu vă strădui)i să se înt mple ceva anume. $n schim(/ încerca)i să fi)i asemenea unui ecran de cinema/ care prime!te pasiv imaginile proiectate de îngeri. îngerii spun că ai unele probleme privind banii pe care meriţi să'i c"ştigi. la un anumit nivel. ast el înc"t să se poată bucura de prosperitate şi de apreciere în pro esia sa( Sam( &ocmai mă pregătesc să'mi lansez propria irmă de creaţie. !oncepţiile tale în această privinţă ac în aşa el înc"t banii se a lă la un pas în aţa ta. în timpul nopţii. Asigura)i-vă că cere)i îngerilor să vă a9ute să reali4a)i această eli(erare/ căci s-ar putea să vi se pară prea greu să vă ierta)i complet doar cu propriile for)e. !e spun îngerii despre asta3 Doreen( &rebuie să aci o ast el de muncă@ îngerii spun că nu ai de ales. 0up aceste jurăminte de sărăcie acum şi le anulez. ăcut curăţenie în timpul somnului. Îngerii spun că eşti o persoană oarte talentată. Îngerii vor intra în memoria voastră celulară şi emoţională şi vor curăţa orice urmă a emoţiilor negative din vieţile trecute.

categoric este o problemă cu mine. &rebuie doar să depăşesc greutăţile de început. 0up aceste jurăminte de sărăcie acum şi le anulez. cum ar i un act de vodevil. pe de altă parte. Dar era ca şi cum ai i acceptat să primeşti ăr"me de viaţă. De asemenea. !u alte cuvinte. Doreen( *şa. tu decizi c"nd vei începe.. !eva asemănător. să'ţi des ăşori activitatea şi se vor găsi nişte ţărani buni la su let care te vor găzdui peste noapte. 1abriel este un înger cu c. #u cred că o să dureze mult timp. !rezi că meditaţia ar i o soluţie3 Doreen( !red că doar conştientizarea acestei atitudini este c. %l este îngerul protector şi îţi va da curaj să continui. ai trăit în *nglia şi erai îmbrăcat ca un bu on de curte. îi vei simţi prezenţa în di erite ocazii. aş spune( . !onvingerea nu va veni din teamă şi m"nie. e$act asta intenţionez) Doreen( &rebuie să aci asta. mai ales c"nd ştiu că alţi oameni o duc mult mai greu dec"t mine. vrei să ii ceva mai e$igent. Sam( Da. atunci c"nd eşti erm convins că a venit momentul.iar dacă nu simţi că vorbeşte cu tine. c"nd vei şti că . #u ai de ales datorită acestei porniri puternice din interiorul tău.iar acum.iar dacă de mulţi ani am conştientizat că acest mesaj nu este adevărat pentru mine. este o atitudine greu de zdruncinat. îngerul oratorilor. *m obosit să ac proiecte artistice pentru marile corporaţii şi sunt gata să ac ce'mi spune inima şi să creez lucrări de artă pornind din su letul meu. +mediat ce vei i pregătit su leteşte. Doreen( %$act.eli să te ajute în munca ta pentru a'ţi continua cariera aleasă. ai acturi de plătit şi nu eşti menestrel călător în această viaţă. o să aibă cineva grijă de asta. Dacă ai i singur. Sam( *m ost întotdeauna atras de ideea de a călători ca un menestrel.ail. care provine din misiunea divină a vieţii tale. Doreen( %$act) *sta erai) 7n menestrel călător şi în această viaţă nu ai ăcut altceva să'ţi creezi condiţii să o poţi ace din nou. dar nu asta ăceai.ide multe uşi pentru tine.ang. Poţi să începi . el va răspunde pe loc. %$istă ceva în mintea ta subconştientă care priveşte banii puţin di erit de elul în care ar vrea îngerii să'i priveşti. !elălalt ar. Sam( :tiu din ad"ncul su letului meu că munca mea va avea succes."" Sam( Doresc să rup orice jurăminte de sărăcie pe care le'aş i putut ace într'o altă viaţă. Deci.ip de emeie şi poate desc. prin educaţia mea.arul ar. iindcă simt că mai mult dec"t orice altceva.ang. artiştilor şi tuturor celor implicaţi în arta spectacolului.. ai o soţie. !.el este 2i.elul 1abriel. #imic nu e bătut în cuie. în remarcabila ta viaţă trecută legată de cea actuală. cu atitudinea .orice'ar i. Îngerilor şi mie ne'ar plăcea ca doi ar. 9ine. Simţi că acum e momentul potrivit să renunţ la slujba mea obişnuită de artă comercială şi să mă ocup doar de propria a acere3 Doreen( *r trebui să mai răm"i încă la slujba obişnuită p"nă c"nd vei i într'adevăr pregătit să aci cealaltă muncă şi să te poţi dezvolta. totuşi. Însă curajul de a crede în mine şi de a şti că e bine să pornesc şi c. +mediat ce vei i mai erm cu universul. Singurul lucru pe care îl ai de ales priveşte aşteptările de a i sprijinit în munca pe care o aci.cu jumătate de normă. iindcă intenţionezi într' adevăr să aduci lumii multă bucurie şi veselie prin ceea ce aci.. Să înţelegi că meriţi să primeşti ca să poţi dărui.ang.iar să ac greşeli simt că . %ste cu adevărat important să priveşti banii ca pe un simplu suport pentru munca artistică pe care eşti născut să o des ăşori. Sam( 9ine.ang. În această viaţă. acum am nevoie de curaj. poţi începe. am primit mesajul că . *cesta era stilul de viaţă pe care l'ai avut ' într'adevăr lipsit de griji. Sam( 1rozav) *m ajuns într'un moment în care simt că sunt pregătit. care stă în dreapta ta în această clipă.. Sam( Da. Îngerii îţi cer să i mai erm cu universul şi să spui( . oarte bine. Doreen( . p"nă c"nd voi avea mai multă încredere în mine.<ei) 2erit să iu pe deplin sprijinit în munca mea. !. 7nul este ar.sărăcia e s "ntă. Sam( %ste interesant că apare problema curajului... *r trebui să te opreşti într'o localitate. În ultimă instanţă.elului 1abriel în comunicarea artistică. mă simt pregătit să ac asta.eia soluţiei pentru tine.*cum e momentul.să ii cur"nd mai încrezător.Porneşte c. 4a veni din sentimentul de linişte şi pace. Simt că am primit .

de oamenii cu care ne asociem şi de g"ndurile noastre predominante. .Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi. ei au .e asemenea/ e1istă diferite tipare energetice/ în func)ie de stilul nostru de via)ă. amintiri din vieţile trecute preluate din 2emoria *Eas. care cuprinde înregistrări despre tot ceea ce i s'a înt"mplat vreodată cuiva6.acă au mai multe vie)i în acele locuri/ înfă)i!area !i tiparul lor energetic reflectă acele medii !i e1perien)e de via)ă. $n capitolul următor/ ve)i citi despre îngerii &ăm ntului/ care ne a9ută în moduri surprin4ătoare. 2i aleg să se întrupe4e ca oameni pe &ăm nt acum/ pentru a ac)iona ca îngeri păm nte!ti la trecerea în noul mileniu. &rebuie într'adevăr să aci această muncă. . Apoi/ c nd aleg să vină pe &ăm nt pentru întrupare/ aduc cu ei tiparele energetice din vie)ile anterioare din alte locuri !i dimensiuni. $n activitatea mea practică de consiliere psihologică/ am avut oca4ia să cunosc mul)i oameni ale căror origini nu sunt pe acest păm nt. Pentru mine. $n definitiv/ noi suntem to)i una . $n această privin)ă/ atunci/ noi to)i suntem din c nd în c nd îngeri întrupa)i.umne4eu/ între noi/ cu îngerii !i cu mae!trii eleva)i.% timpul să mergi mai departe. . Doreen( Da. Asemenea frun4elor prinse de acela!i copac/ pornim din aceea!i sursă !i ne influen)ăm unii pe al)ii.Îngeri întrupaţi.una cu . am simţit o apăsare pe care n'o mai încercasem vreodată. #iecare dintre noi are aceea!i sc nteie divină din lumina dumne4eiască în interiorul nostru.8. Dacă nu renunţăm la ele. Pentru a se putea adapta vieţii pe Păm"nt. suflete "intrate"şi oameni stelari *m ost adeseori întrebată dacă îngerii se întrupează vreodată în oameni. La ultima slujbă pe care am avut'o. 8otu!i/ în această lume ilu4orie/ în care părem să fim fiin)e separate/ avem trăsături e1terioare care ne deose(esc pe unii de ceilal)i. Cu orice copil al lui .i îngeri întrupa)i !i să nu !ti)i. &iparul nostru energetic este in luenţat de locurile în care ne petrecem timpul. Prin urmare. Încep"nd din BCCF.e e1emplu/ cei care s-au născut (ăr(a)i au o energie deose(ită de cei care s-au născut femei. . categoric. ast el înc"t su letul va şti la ce să se aştepte pe această planetă."% acesta e obiectivul meu în acest an.nele fiin)e aleg să trăiască pe alte planete !i în alte dimensiuni. pe îngeri.. . Bameni din întregul univers au venit să trăiască pe &ăm nt la trecerea în noul mileniu. vom avea din ce în ce mai multă su erinţă. simt asta cu toată puterea. % mai degrabă o orţă plină de linişte şi pace. căci unii prin ea au găzduit. un înger este oricine ace apte îngereşti. *ceste amintiri împrumutate din vieţile trecute servesc drept tampoane sau perne de aer. Civelul de agresiune/ de violen)ă !i de pesimism de pe &ăm nt este considerat destul de . %ra ca şi cum acea apăsare îmi spunea( . 0pistola către 0vrei >10:+@ a Sf ntului Apostol &avel men)ionea4ă acest fapt atunci c nd spune: .i de fapt îngeri ai &ăm ntului. &ute)i descoperi că sunte. ără să ştie. Cu alte cuvinte/ s-ar putea să fi avut de-a face cu îngeri care arătau ca oamenii/ fără să fi fost con!tien)i că erau de fapt fiin)e cere!ti. 0ăspunsul este un categoric da.Ps@/ îngeri/ spirite elementare/ intru!i întrupa)i pe planeta noastră în acest moment. $n definitiv/ &ăm ntul este considerat una din cele mai nestatornice planete pe care sufletele se pot întrupa. <ul)i Alucrători cu luminăA >oameni care s-au anga9at să-i a9ute pe al)ii/ mai ales pe căi spirituale@ au avut întrupări anterioare în alte dimensiuni !i pe alte planete.iva lumii de dincolo. . Am învă)at că sunt mul)i e1tratere!tri >2.împrumutat. adaugă această nouă energie din BCCC şi va trebui să renunţi la unele lucruri vec.eamă să trăim deplin şi să renunţăm la lucruri care nu ac onoare adevăratului nostru eu. nu o nelinişte e cea care mă îndeamnă să înaintez. în timp ce realizam o broşură comercială..e e1emplu/ cineva care petrece mult timp într-un (ar !i (ea alcool va avea o înfă)i!are !i o energie diferite de altcineva care î!i petrece cea mai mare parte a timpului rug ndu-se !i medit nd. :i totuşi. Capitolul 11 .umne4eu se întrupea4ă ca om pe &ăm nt. Sam( Da.e fapt/ s-ar putea să fi. spirite elementare.ică 5biblioteca sau ar. noi toţi am simţit o nouă energie care ne c.i şi să mergi înainte. $n acela!i fel/ e1istă suflete care !i-au petrecut cea mai mare parte din vie)ile trecute în diferite întrupări !i împre9urări.

e$tratereştrii întrupaţi sunt adesea diagnosticaţi în mod greşit ca av"nd tulburări psi. Se simt în a ara imaginilor romantice ale culturii occidentale. *deseori îşi petrec vieţile ca şi cum nu s'ar i adaptat la condiţiile noastre de trai. Cei care ac)ionea4ă ca îngeri ai &ăm ntului pot alege să vină aici de mai multe ori. &ipare relaţionale şi amiliale neobişnuite. ' Deoarece pe planetele lor sunt obiceiuri di erite privind viaţa amilială.in momentul în care am lucrat cu acea primă persoană stelară/ am avut oca4ia să lucre4 cu mai mult de douăspre4ece !i am găsit printre ele c teva tip are interesante: -c. în ad"ncul su letului lor. -amenii şi iinţele din dimensiunile terestre au aure care le înconjoară corpul ca o coajă de ou. ei ştiu că viaţa de amilie i'ar împiedica să'şi îndeplinească . Datorită scopului . prin intermediul cărora pot ajuta mulţi oameni prin vorbe de încurajare şi atitudini înălţătoare. cu semne îndreptate în jos. în sc. Prin urmare. sunt de acord să ajute pe oricine are nevoie de ajutor. 1"ndiţi'vă la oc. Arăta ca o persoană o(i!nuită >de!i e1istă/ la oamenii stelari/ unele elemente distinctive la nivel su(til/ dar !i la nivel fi4ic/ pe care le-am trecut în lista de mai 9os@.imb. naşterea. că nu sunt de pe Păm"nt.ise pentru străini şi'i lasă pe ceilalţi să le'o ia înainte atunci c"nd aşteaptă la r"nd.să ajute atunci c"nd e nevoie. . ' *u oarte puţină toleranţă aţă de necinste şi de violenţă. În plus. sunt slabi şi mici de statură.Întotdeauna am avut senzaţia că am ost scăpat din greşeală pe această planetă . *ure neobişnuite. . 3ameni stelari &rima dată c nd am lucrat cu un e1traterestru întrupat . ' -amenii stelari au oc."' ridicat fa)ă de situa)ia din gala1ia noastră !i din alte gala1ii. ca în litera n.munca de lumină. %i vin de pe planete unde aceste trăsături sunt ine$istente şi nu ştiu aşadar să acă aţă oamenilor înşelători. -amenii stelari ţin uşile desc. Datorită lipsei de deprinderi compatibile cu problemele păm"nteşti. mulţi oameni stelari nu se angajează să înc. Sentimentul că sunt di eriţi. la nivel global. 7n om stelar spunea( .i deosebiţi. 2i păstrea4ă tiparul energetic al lumii lor de origine/ astfel înc t/ de e1emplu/ un înger întrupat a ales această formă mai multe vie)i la r nd. reproducerea şi relaţiile se$uale. Scopuri ale vieţii .pe care eu îl numesc un Aom stelarA/ am fost uimită. ' -amenii stelari ştiu. ' %i tind să aibă trăsături aciale simple şi cei mai mulţi dintre ei se îmbracă obişnuit. Spre deose(ire de unii din clien)ii mei oameni stelari de mai t r4iu/ ea era foarte con!tientă de originile sale. pentru că nu acesta este stilul lor. ără să le pese dacă li se mulţumeşte sau nu pentru asta. pe care s'au angajat să o des ăşoare în cursul acestei vieţi. Atunci c nd i-am spus clientei mele că o vedeam lucr nd !i călătorind pe o navă spa)ială de mari dimensiuni/ ea a confirmat imediat.. ' 2ajoritatea oamenilor stelari întrupaţi au oase mici.. inclusiv tulburarea atenţiei de icitare şi sc. dar.risipite. %i sunt aici pentru a i drăguţi şi pentru a risipi stresul şi violenţa de pe planetă. Cu orice înger întrupat/ fiin)ă stelară/ spirit elementar/ intrus întrupat este pentru prima dată pe &ăm nt. al vieţii.ii lui 9ette 2idler şi aveţi imaginea e$actă.e din grupul lor stelar. care este su letul ei perec.i migdalaţi sau în ormă de semilună. 2a >era o femeie@ sfida toate stereotipurile mele privitoare la e1tratere!tri. av"nd culorile curcubeului. În ăţişare timidă. manipulatori sau violenţi. /oarte adesea.carte minunată av"nd ca subiect amintirile împrumutate din vieţile trecute este Paznicii 1rădinii de Dolores !annon. o emeie stelară se va îndrăgosti de un bărbat mult mai t"năr. ' Scopurile vieţii lor sunt . !onstituţie minionă.izo renie.eie căsătorii terestre şi să aibă copii.risipit. 8otu!i/ p nă să descopăr că ea lucra pe o navă spa)ială/ nu mi-am dat seama că nu era de pe &ăm nt. %ste ca şi cum ar vrea să se piardă în undal şi să nu atragă atenţia asupra lor.iatrice. ei au deseori slujbe obişnuite. oamenii stelari nu au de obicei un scop e$act în viaţă. Sete de linişte şi de cinste. ' -amenii stelari au aure cu raze care pornesc din corp.

al serviciilor. lor amilie şi se întreabă dacă nu cumva au ost în iaţi. Dăruitori. Spirite elementare întrupate Spiritele elementare întrupate constituie un alt grup de Aîngeri tere!triA/ care se găsesc aici/ pe &ăm nt/ să ne a9ute. 6omportamente nestăp. ' Îngerii întrupaţi at"t în bărbaţi.#u ştiu de ce îţi spun lucrurile astea despre mine. ' *u adesea părul roşcat. Se îndreaptă către m"ncare sau către di erite substanţe pentru a depăşi unele probleme emoţionale. W Îngerii întrupaţi au o . pielea albă şi oc.ată trăsăturile lor caracteristice: Au în.aine verzi şi panto i uşori.ăţi-are -i elemente mo-tenite de la celţi. cu relaţii co'dependente."* şi am aşteptat ca cineva să se întoarcă şi să mă ia acasă. Spiritele întrupate ale caselor poartă adesea . îndeosebi măn"ncă prea mult şi sunt în mod recvent supraponderali. datorită predispoziţiei lor de a dărui.ii desc. Îngerii întrupaţi sunt oarte sensibili la sentimentele celorlalţi. Spiriduşii întrupaţi arată ca spiriduşii în ăţişaţi în cărţile pentru copii.nite -i probleme cu greutatea. *ceste lucruri sunt adevărate şi la el ii şi spiritele întrupate ale caselor. c"t şi la trăsăturile eţei. Strămoşii lor sunt irlandezi sau britanici. de obicei au eţele în ormă de inimă şi au trăsături copilăreşti. Simt că pot să am încredere în tine. într'o companie aeriană. at"t la trup. Sunt . ' Sunt înclinaţi să joace este. ajung"nd adeseori să uite de propriile lor nevoi. !a urmare. Sunt oameni originari din regnul spiritelor elementare/ cum ar fi spiridu!i/ 4 ne/ elfi/ spirite ale caselor. ţesute de m"nă. de înălţime peste medie. Îngerii întrupaţi au avut adesea mai multe căsătorii şi divorţuri. nu primitori. De asemenea. % greu să'ţi dai seama dacă un spirit elementar întrupat glumeşte sau e serios. . Persoane necunoscute le spun ce au pe inimă şi le spun adesea( .iar din aversiunea . asemănătoare cu veşmintele mona.. cărora le este uneori oarte greu să primească ceva. social. energie şi alte resurse naturale. con ortabili.. %i ştiu că amilia lor biologică nu este . prin blocarea lu$ului de bani. cum ar i( îngrijirea pacienţilor.aine caracteristice. Personalităţi poznaşe.. Seamănă cu spiritele elementare. .işi la culoare. 7n.istorie.ii unduitoare. de a îngriji şi de a'i salva pe alţii. Îngerii întrupaţi sunt oameni oarte generoşi. mai ales dacă şi'au pierdut legătura cu tipul de spiritualitate cel mai potrivit lor. ajung"nd uneori la şotii pasiv'agresive."tre. /oarte rar vezi o z"nă întrupată scundă sau grasă. ast el înc"t continuă să răm"nă în relaţii în care sunt supuşi unor abuzuri mai mult timp dec"t ar tolera o persoană obişnuită. în învăţăm"nt. au trăsături aciale plăcute. De e$emplu. muncă socială. R"nele întrupate sunt de obicei emei zvelte şi mlădioase.aine aspre. ' Spiritele elementare întrupate se îmbracă ast el înc"t te duc cu g"ndul la pre erinţele acelor spirite. Îngeri întrupaţi Alt grup de oameni pe care am avut oca4ia să-i cunosc în activitatea mea practică îl constituie îngerii întrupa)i. Poartă . *cest lucru îi poate ace să se simtă rustraţi sau indignaţi atunci c"nd nu'şi pot satis ace nevoile proprii. Li ei au unele trăsături distinctive: *u în ăţişare de Îngeri. terapie prin masaj.adevărata. ei pot vedea partea cea mai bună a iecăruia.ajutători de pro esie.ale. procent ridicat dintre îngerii întrupaţi în emei îşi decolorează părul ori se remarcă prin părul lor blond. (rovocări privind relaţiile. pot să aibă de'a ace cu multe lipsuri în viaţă. R"nele întrupate optează pentru roc. c"t şi în emei. ' Îngerii întrupaţi au adesea comportamente greu de controlat. un spiriduş întrupat pre eră să poarte . *ceste trăsături ale personalităţii lor provin din lipsa de încredere sau c. ' Prin irea lor tind să ajute şi să vindece şi îndeplinesc adeseori pro esii în domeniile medical. dia ane.

7şurinţă în mani estarea anumitor deprinderi. 2ste vor(a de fiin)e care s-au întrupat prin Aacord reciprocA cu un suflet Aie!itA/ care !i-a părăsit trupul în timpul unui accident/ al unei (oli sau chiar în timpul somnului. se pot muta în altă localitate. prietenii şi rudele persoanei încep să observe( .acă sufletul Aie!itA este de acord să eli(ere4e trupul !i să permită sălă!luirea deplină a sufletului TintratA/ cele două suflete încep trecerea unul în locul celuilalt/ aran9ament pe care l-au încercat de mai multe ori. . *şadar sc. .e o(icei/ la momentul asupra căruia au convenit/ sufletul AplecatA părăse!te trupul !i sufletul AintratA îi ia locul/ trupul devenind Are!edin)a sa permanentăA.imbări după intrarea în noul lor trup. şi în special pe copii. Sufletul AintratA preia (ăncile de.ise. Prin urmare.%oamenilor aţă de aceste spirite. amintiri ale sufletului Aie!itA !i persoana s-ar putea să nu fie con!tientă că este un suflet AintratA.imbarea numelui.imbare dramatică de personalitate. Spiritele elementare întrupate îşi concentrează cu multă uşurinţă g"ndurile şi obţin rezultate e$celente în transpunerea visurilor în realitate. inclusiv o stare de sărăcie.imbările stilului de viaţă se petrec c"t mai responsabil posibil. *şadar. Spre deose(ire de ca4urile de posedare sau Aata!amentA/ trupul con)ine doar un singur suflet/ cel TintratA. 2ajoritatea spiritelor întrupate au relaţii mai bune cu plantele şi cu animalele dec"t cu ceilalţi oameni. activităţi ecologice şi de cercetare în mijlocul naturii. Cum totul s-a desfă!urat cu deplina permisiune !i cooperare a sufletului Tie!itA/ nu sunt implicate energii negative sau întunecate.imbări. Sufletul AintratA este o persoană foarte evoluată !i e1evată/ iar scopul vie)ii sale este să fie lucrător de lumină. Suflete 4intrate4 Al patrulea tip de îngeri tere!tri este format din sufletele AintrateA. %i pot să divorţeze de soţ X soţie.imbarea stilului de viaţă. ' Spiritele elementare au ca scop al vieţii protejarea Păm"ntului' 2amă şi a animalelor de e ectele distructive ale oamenilor. Sc. petrecută în timpul unei boli grave sau al unui accident grav.acă totul este convenit/ sufletul AplecatA facilitea4ă apari)ia unei schim(ări ma9ore în via)ă/ cum ar fi o (oală foarte gravă sau un accident. Sufletul AintratA a comunicat atunci/ de o(icei/ prin transfer de vise sau de g nduri/ cu persoana disperată !i i-a spus: A5oi prelua eu responsa(ilită)ile tale/ iar tu vei putea să te duci acasă/ în ceruri/ fără urmările negative legate de sinucidere. 2l a găsit o persoană disperată sau sinuciga!ă/ ori un copil care a avut dificultă)i de adaptare.A . &otuşi. mulţi dintre ei sunt timizi şi retraşi. ' #ou întrupatele su lete intrate găsesc adesea că nu le place stilul de viaţă al su letului plecat. animalele şi întreaga planetă. să respecte plantele. 4or i oarte ericiţi să des ăşoare activităţi voluntare prin care să'i înveţe pe oameni. îşi pot părăsi slujba. pre eră cariere legate de îngrijirea plantelor şi animalelor. ei se ocupă de responsabilităţile anterioare ale persoanei respective. 7n spirit elementar întrupat nu va lucra niciodată într'un birou sau în alte spaţii înc. totuşi. ' +mediat după înlocuirea su letului ieşit cu cel intrat. c.%şti at"t de di erit X ă ' simt că aproape nu te mai cunosc). !a parte a înţelegerii cu su letul ieşit. ' Su letele intrate ar putea găsi că numele anterior al persoanei nu . $n unele oca4ii/ înlocuirea unui suflet cu celălalt are loc în timp ce sufletul AplecatA doarme/ în loc să se a!tepte apari)ia unei situa)ii de cri4ă/ dar asta se înt mplă mai rar. Dacă îşi pun în g"nd pot obţine c.iar averi considerabile. 8otu!i/ e1istă unele trăsături caracteristice ale vie)ii unui suflet intrat. Sufletul TintratA a tre(uit să se întrupe4e în gra(ă pentru îndeplinirea scopului !i a hotăr t să sară peste pa!ii o(i!nui)i de de4voltare/ încep nd de la fetus/ la nou născut/ adolescent !i adult.iar în cursul acestor sc. Sc. . ast el înc"t ac unele sc. Cu e1istă un set de trăsături fi4ice ale sufletelor intrate/ pentru că apar)in tuturor tipurilor de suflete intrate !i ie!ite.sc. *propierea de natură. $n schim(/ sufletulAintratA trăie!te într-un om viu care nu a fost fericit ca fiin)ă. spiritele elementare întrupate care se concentrează pe atitudini pesimiste pot să aibă la el de repede diverse probleme.

+ată semni icaţiile de bază ale di eritelor secvenţe numerice. cine credeţi că este în spatele lor3 Îngerii. .)./ în care afi!a9ele îi tot dădeau informa)ii pline de semnifica)ie@.= De asemenea.#u putem să scriem mesajele către voi în cer.acă sunte)i uimi)i !i interesa)i de faptul că face)i parte dintr-una din aceste patru categorii/ atunci îndrumătorul interior vă poate spune mai multe. Păm"ntul are multe daruri de o erit acestei lumi. spuneţi această a irmaţie eului vostru superior şi grupului vostru spiritual( =Vă rog să-mi daţi un vis cu mesa3e clare despre originea mea) vis pe care să mi-l pot aminti cu u-urinţă la trezire. întrebaţi'vă . Cei care sunt con!tien)i de acest fenomen devin adep)i ai citirii semnifica)iilor diferitelor plăcu)e de înmatriculare. $ngerii spun: .imbe numele întreg. Stor$ . puteţi să scrieţi această a irmaţie pe o bucată de . lumină şi multe învăţăminte. Înainte de a merge la culcare. $n parte/ acest lucru se datorea4ă anilor în care au încercat să se adapte4e la via)a terestră.%1 li se mai potriveşte. acă sunteţi un înger terestru &oate cele patru categorii de îngeri tereştri cuprind persoane cu un nivel oarte înalt de intuiţie.e e1emplu/ pute)i vedea frecvent secven)a numerică 111 !i se pare că de fiecare dată c nd vă uita)i la ceas/ el indică ora 1: 11 sau 11: 11. inclusiv iubire."rtie şi să o puneţi sub pernă. desigur). $n acest fel/ îngerii vă vor transmite de fapt mesa9e amănun)ite >aminti)i-vă de persona9ul Steve <artin din filmul 1. *tunci c"nd subconştientul va i pregătit emoţional. înc"t vă va ajuta să înţelegeţi mai multe lucruri despre voi înşivă.Secvenţe numerice de la îngeri $ngerii se străduiesc să ne atragă aten)ia !i să comunice cu noi c t mai (ine. Secvenţe numerice $ngerii vo!tri vă transmit adesea mesa9e arăt ndu-vă secven)e numerice. dar cărora le este adeseori greu să aibă încredere în intuiţia lor. $n acest fel/ ei ne a9ută să ne vindecăm vie)ile. B fac în două feluri. Cu toate acestea/ noi nu acordăm importan)a !i încrederea cuvenită semnelor pe care ei ni le trimit/ consider ndu-le simple coinciden)e sau produsul imagina)iei noastre. . $ngerii speră că ve)i fi con!tien)i că privi)i acela!i secven)ă numerică de mai multe ori. Deci s'ar putea să'şi sc. veţi avea un vis at"t de viu şi de limpede.2oveste din 1os )ngeles . &rebuie să iţi atenţi şi să credeţi atunci c"nd vedeţi orm"ndu'se anumite tipare în viaţa voastră ' mai ales ca răspuns la întrebările şi rugăciunile pe care le aceţi. Capitolul 12 . *tunci c"nd auziţi acelaşi c"ntec de mai multe ori sau vedeţi aceeaşi secvenţă numerică. &otuşi. îngerii voştri vă vor spune dacă numerele din situaţia voastră concretă au o altă semni icaţie pentru voi. Rugămintea mea este/ dacă sunte)i într-una din categoriile de mai sus/ să vă deschide)i inima !i să vă (ucura)i de timpul petrecut pe această minunată planetă. $n primul r nd/ !optesc u!or în urechea voastră atrăg ndu-vă astfel aten)ia să privi)i în momentul potrivit pentru a o(serva ora pe care o arată ceasul sau un număr de telefon pe afi!a9ul telefonului. $n definitiv/ o(iceiurile de aici sunt at t de străine înclina)iilor lor fire!ti/ înc t oamenii stelari sau îngerii întrupa)i înva)ă în cele din urmă să nu acorde prea mare încredere sentimentelor lor profunde.imbe numele de botez. Al doilea fel în care îngerii vă pot arăta secven)e numerice semnificative este prin interven)ia în lumea fi4ică/ prin care/ să 4icem/ o ma!ină cu un anumit număr de înmatriculare să treacă prin fa)a voastră/ pentru că ei vor să o vede)i. să adopte un nume spiritual ori să'şi sc.

.B anumită etapă/ o fa4ă/ din via)a voastră e aproape să ia sf r!it/ iar această secven)ă numerică vă anun)ă din timp pentru a putea să vă pregăti)i. . continuaţi deci să vă vizualizaţi şi să vă simţiţi în linişte şi pace.e asemenea/ înseamnă că se vede lumini)a de la capătul tunelului.. @@@. . să a irmaţi şi să vizualizaţi g"nduri pozitive.$ngerii vă aplaudă . Cu vă face)i gri9i/ pentru că a9utorul îngerilor vă este la îndem nă.acă mesa9ele voastre con)in trei sau mai multe numere/ folosi)i răspunsurile de la diferite com(ina)ii de numere. 2ste un semn e1trem de po4itiv !i înseamnă că ar tre(ui să vă a!tepta)i !i la alte miracole. Combinaţii numerice $ngerii vă vor transmite adeseori un mesa9 care implică o com(ina)ie de două sau mai multe numere. şi ei vor i ericiţi să vă dea in ormaţiile suplimentare pentru a vă ajuta să decodi icaţi semni icaţiile acelor secvenţe numerice.rmări)i-vă g ndurile cu aten)ie !i asigura)i-vă că g ndi)i doar ceea ce vre)i/ nu ceea ce nu vre)i. . BBB.. $mplinirea va deveni evidentă pentru voi/ continua)i deci/ e (ine a!a= !ontinuaţi să aveţi. înseamnă că universul tocmai v'a înregistrat g"ndurile şi le trans ormă în realitate. 333. Ca în cele(ra A&redică de pe munteA/ îngerii vă cer să vă îngri9i)i de suflet !i de slu9irea celorlal)i/ !tiind că nevoile voastre materiale !i emo)ionale vor fi astfel !i ele împlinite. Bri/ dacă vă sim)i)i călău4i)i astfel/ aduna)i numerele între ele p nă c nd a9unge)i la un număr . Această secven)ă este un semn că se deschide o poartă Ade oportunitateA !i g ndurile voastre se împlinesc cu vite4e record.nii dintre cei mai cunoscu)i mae!tri spirituali eleva)i sunt .&une)i-vă centurile/ pentru că ve)i avea parte de o schim(are importantă în via)ă.isus/ <oise/ #ecioara <aria/ Uuan Iin !i Iogananda. ..eiat un ciclu speci ic unei anumite situaţii. Această secven)ă numerică vă cere să vă echili(ra)i g ndurile între cer !i păm nt. . Chema)i-i adesea/ în special atunci c nd vede)i secven)e care cuprind numărul 0 în 9urul vostru.<ae!trii spirituali eleva)i sunt l ngă voi/ dorind ca voi să !ti)i că pute)i (eneficia de a9utorul/ iu(irea !i tovără!ia lor.deile voastre Anou săditeA încep să devină realitate.$ngerii vă încon9oară acum/ asigur ndu-vă de dragostea !i a9utorul lor.!e încercaţi să'mi spuneţi3.e e1emplu/ dacă o(serva)i de mai multe ori secven)a 01+/ folosi)i semnifica)ia com(ina)iei numerelor 0 !i 1/ plus cea a com(ina)iilor 1 !i +/ 0 !i +. Sunteţi mulţumiţi de g"ndurile pe care le'a captat universul3 Dacă nu.felicitări/ sunte)i printre cei ale!i= Continua)i tot a!a/ !tiind că dorin)ele voastre vor deveni realitate.imbare este un răspuns la rugăciunile voastre. $n plus/ mai înseamnă: ARecolta s-a copt. . 111. . Această schim(are nu ar tre(ui să fie privită ca fiind Apo4itivăA sau AnegativăA/ fiindcă nu este altceva dec t o parte firească din cursul o(i!nuit al vie)ii. dacă vă este greu să vă controlaţi ori să vă urmăriţi g"ndurile6.să le face)i să crească/ imediat ce ies din păm nt !i pute)i să ave)i dovada împlinirii !i manifestării lor. AAA. ???.%+ îngerii( . Cu înt r4ia)i să o culege)i !i să vă (ucura)i de ea. . . Această secven)ă numerică poate însemna că încheia)i o fa4ă emo)ională/ rela)ională sau din cariera voastră. BBB este ca lumina albă a unui bec electric. . Cu alte cuvinte/ nu renun)a)i cu cinci minute înaintea miracolului.. Poate că acea sc. . . Continua)i să le uda)i !i .7n semn care vă reaminteşte că sunteţi una cu Dumnezeu şi că trebuie să simţiţi prezenţa iubirii !reatorului în interiorul vostru. CCC.A Cu alte cuvinte/ nu înt r4ia)i să face)i mi!carea ori să vă (ucura)i de roadele muncii voastre.La treabă. iindcă Păm"ntul'2arnă are nevoie de voi acum.e asemenea/ este un mesaj către lucrătorii de lumină implicaţi în vindecarea Păm"ntului şi înseamnă( . . 2ste sf r!itul unei fa4e importante în via)a voastră personală sau la nivel glo(al. corectaţi'vă g"ndurile 5cereţi îngerilor să vă ajute în această privinţă. >>>. .$mplinire.: ndurile vă sunt de4echili(rate acum/ fiind concentrate prea mult asupra lumii materiale. . 2ai e şi un semn că s'a înc. 222.ată semnifica)iile de (a4ă ale com(ina)iilor a două numere/ cu trei cifre. .

$ntotdeauna/ totu!i/ ei vă înva)ă că orice crea)ie începe la nivel de g nd !i de idee. .A@ 1 -i >) cum ar .i 1??) 1?1 sau 11?. Recuno!tin)a va gră(i procesul transformării visurilor în realitate.%0 cu o singură cifră.umne4eu !i de la îngeri vă cere să vă schim(a)i g ndurile. 1 si C) cum ar . Cere)i lui .umne4eu să vă călău4ească direc)ia g ndurilor !i să vă spri9ine în cursul perioadei de tran4i)ie.$ngerii pun un puternic accent pe faptul că tre(uie să vă urmări)i g ndurile în acest moment. >5ede)i com(ina)ia 311/ care înseamnă: ACere)i îngerilor informa)iile vitale de care ave)i nevoie acum. Ave)i acum oca4ia să vă privi)i g ndurile în fa)ă !i să vă înt lni)i Aîntre patru ochiA cu propriile crea)ii. 1 -i A) cum ar . 1 -i ?) cum ar .Kine)i-vă g ndurile îndreptate spre cer !i lăsa)i gri9ile materiale. 1 -i B) cum ar .: ndurile noastre sunt ca semin)ele care încep să încol)ească. . Asigura)i-vă că adăuga)i emo)ii potrivite g ndurilor voastre. .i 1@@) 1@1 sau 11@.acă este a!a/ acesta este un răspuns la rugăciunile voastre. $n multe feluri/ ei ac)ionea4ă ca mentori/ învă) ndu-vă în)elepciunea străveche implicată în împlinirea g ndurilor.2ste o confirmare că face)i lucruri minunate. . .S-a deschis o nouă u!ă pentru voi/ ca re4ultat al g ndurilor voastre. .A@ 1 -i @) cum ar . &ăstra)i-vă credin)a= 1 -i 3) cum ar . Cere)i-le să vă a9ute să alege)i cu în)elepciune ceea ce dori)i. >5ede)i com(ina)ia "11/ care înseamnă: ACere)i a9utor pentru îndreptarea unor lucruri din lumea materială/ care vă irită ori vă deran9ea4ă acum.i 122) 121 sau 112. .i 133) 131 sau 113.i 211) 212 -i 221.umne4eu !tie că solu)ia pe care o căuta)i ia na!tere din g ndurile voastre.<ae!trii spirituali eleva)i lucrea4ă cu voi pentru îm(unătă)irea procesului vostru de g ndire.e e1emplu/ să vă sim)i)i minunat pentru darurile pe care le-a)i primit în via)ă.5ă apropia)i de sf r!itul unei fa4e importante din via)a voastră. S-ar putea să fi vă4ut de9a dovada fructificării dorin)elor voastre. Apoi/ căuta)i semnifica)ia acelui număr din listele schi)ate anterior/ care con)in trei numere identice.i 233) 232 -i 223. S-ar putea să fi vă4ut de9a dovada fructificării dorin)elor voastre.acă a)i o(osit datorită unei anumite păr)i a vie)ii voastre/ fi)i mul)umi)i că în cur nd aceasta va fi AvindecatăA sau înlocuită cu ceva mai (un. Combinaţii ale cifrei 2 2 -i 1) cum ar . 1 -i ) cum ar . Sunt semne că lucrurile evoluea4ă sau vor evolua în direc)ia dorită. . .: ndurile vă creea4ă schim(ări în via)ă. 2i vă spun că vă împărtă!esc entu4iasmul !i !tiu că totul lucrea4ă în favoarea voastră.i 1CC) 1C1 sau 11C. 2i vă sfătuiesc să vă formula)i o dorin)ă/ pentru că sunte)i la o poartă prin care g ndurile voastre se vor Pmanifesta chiar acum.i 1BB) 1B1 sau 11B.i 1AA) 1A1 sau 11A. Sunte)i pe drumul (un/ )ine)i-o tot a!a= 2ste un semn că v-a)i ales (ine g ndurile !i că ar tre(ui să vă concentra)i mai ferm pe o(iectivele proprii. . 2i vă trimit energie pentru a nu vă sim)i descura9a)i !i vă încura9ea4ă să răm ne)i concentra)i asupra scopurilor sufletului vostru. . V Călău4irea divină de la . Sunt semne că lucrurile evoluea4ă sau vor evolua în direc)ia dorită. . &oate v-a)i rugat să fi)i mai ferici)i !i mai sănăto!i. Combinaţii ale cifrei 1 1 -i 2) cum ar . &ăstra)i-vă credin)a= 2 -i 3) cum ar . .<ae!trii spirituali eleva)i lucrea4ă cu voi în calitate de co-creatori ai noului vostru proiect. 7ăsa)i lucrurile vechi să dispară/ pe măsură ce sunt înlocuite cu altele noi/ conform dorin)elor voastre.i 1 ) 1 1 sau 11 . <ae!trii pot vedea că viitorul vostru este de9a în mod garantat pregătit să primească . .i 1>>) 1>1 sau 11>. $ndrepta)ivă g ndurile în direc)ia dorită. V : ndurile noastre sunt ca semin)ele care încep să încol)ească. $n plus/ mae!trii spirituali eleva)i pot să vă ofere sfaturi/ îndrumări !i sugestii privind scopul vie)ii voastre.acă schim(ările pe care le vede)i că urmea4ă să ai(ă loc nu sunt dorite/ pute)i să le opri)i ori să le schim(a)i/ prin modificarea g ndurilor voastre.

. . V <ae!trii vo!tri spirituali eleva)i vă a9ută să o()ine)i .i 2BB) 2B2 -i 22B.i 2 ) 2 2 -i 22 .i 2>>) . . Accepta)i cu inima deschisă această schim(are !i (ucura)i-vă de (inecuv ntările implicate de ea.2>2 -i 22>.i 322) 323 sau 332. 2le s-ar putea reali4a pe căi nea!teptate/ deci păstra)i-vă credin)a.i 2@@) 2@2 -i 22@. Combinaţii ale cifrei ! 3 -i 1) cum ar .i 2??) 2?2 -i 22?. 5or(i)i adesea cu . 2 -i @) cum ar .neori/ anumi)i factori tre(uie să se întrunească e3act înainte ca re4ultatul dorit să poată fi reali4at.. .5e)i avea de făcut noi cumpărături sau achi4i)ii. Bucura)i-vă de această nouă fa4ă a vie)ii voastre= 3 -i ) cum ar . 3 -i 2) cum ar . #i)i siguri că vă asculta)i foarte atent intui)ia acum/ pentru că ea vă va călău4i $n privin)a pa!ilor pe care tre(uie să-i face)i pentru a vă asigura prosperitate cresc ndă în cursul acestor tran4i)ii. . .niversul se pregăte!te/ în schim(/ pentru noută)i. . 2 -i B) cum ar . At ta timp c t răm ne)i fermi în g nduri !i în credin)ă/ nimic nu vă împiedică să vă împlini)i dorin)a. 2i vor să !ti)i că Avă )in de m năA în cursul acestei schim(ări !i că totul va fi (ine.B u!ă începe să se deschidă !i o altă u!ă începe să se închidă. Bucura)i-vă de această nouă fa4ă a vie)ii voastre= 2 -i ) cum ar . Cu vă da)i la o parte c nd dorin)ele sunt aproape să vi se împlinească. .umne4eu vrea să !ti)i că 2l nu v-a uitat !i nu v-a părăsit. 8otul lucrea4ă în favoarea voastră/ de!i s-ar putea să fie at t de mult implicată o activitate de culise/ înc t să vă între(a)i dacă nu cumva . 2 -i C) cum ar .2ste un semn că primi)i a9utor de sus în reali4area tran4i)iilor dorite.umne4eu v-a uitat.<ae!trii spirituali eleva)i vor să vă pregătească pentru o iminentă schim(are ma9oră în via)a voastră. 2le vă cer să vă concentra)i !i să nu vă slă(ească credin)a. . . $n plus/ mae!trii spirituali eleva)i pot să vă ofere sfaturi/ îndrumări !i sugestii privind scopul vie)ii voastre. Cere)i-le să vă a9ute să alege)i cu în)elepciune ceea ce dori)i..umne4eu !i cere)i-i să vă trimită din nou lini!tea.acă a)i suferit recent o pierdere >slu9(ă/ dragoste etc.%3 fericirea pe care o căuta)i.i 3??) 3?3 sau 33?. 5or(i)i adesea cu .A)i depus recent un dosar pentru a o()ine o nouă slu9(ă/ pentru admiterea într-o !coală sau pentru a primi un împrumutD Aceste numere semnalea4ă că vor veni ve!ti (une.umne4eu vă mai aminte!te !i de importan)a Asincroni4ării divineA. 2 vremea să !ti)i în mod special că nu sunte)i singuri.i 3>>) 3>3 sau 33>. Cu ve)i fi pedepsit pentru pierderea recentă. $ntotdeauna/ totu!i/ ei vă înva)ă că orice crea)ie începe la nivel de g nd !i de idee.@/ a!tepta)i-vă să o înlocui)i în viitorul foarte apropiat. 5ă iu(e!te foarte/ foarte mult= .i 2AA) 2A2 -i 22A. .<ae!trii spirituali eleva)i lucrea4ă cu voi în calitate de co-creatori ai noului vostru proiect. 2i vă trimit energie pentru a nu vă sim)i descura9a)i !i vă încura9ea4ă să răm ne)i concentra)i asupra scopurilor sufletului vostru.umne4eu !i ve)i sim)i miracolul care se întrevede.i 3 ) 3 3 sau 33 . <ae!trii pot vedea că viitorul vostru este de9a în mod garantat pregătit să primească fericirea pe care o căuta)i. . $ntinde)i m inile către ei/ a!a cum !i ei întind m inile către voi.A!a cum se spune în te1tul spiritual ) Course in *iracles >Curs în miracole@/ A$ngerii au gri9ă de scopul vostru nou născut".Rugăciunile !i inten)iile voastre au fost dare/ puternice !i fără re4erveE a!adar/ a!tepta)i-vă să apară o schim(are mai repede dec t a)i putea prevedea. 3 -i ?) cum ar . 2 -i A) cum ar . 2 -i ?) cum ar .&rimi)i a9utor din mai multe direc)ii acum= At t mae!trii spirituali eleva)i/ c t !i îngerii sunt aici să vă spri9ine/ să vă călău4ească !i să vă iu(ească. 3 -i >) cum ar .umne4eu orchestrea4ă o nouă fa4ă minunată a vie)ii voastre.i 2CC) 2C2 -i 22C. Com(ina)iile numerelor + !i 3 sunt un semnal de la îngerii vo!tri/ prin care vă spun că lucrea4ă foarte str ns cu voi 2 -i >) cum ar . .<ae!trii spirituali eleva)i lucrea4ă cu voi pentru îm(unătă)irea procesului vostru de g ndire. . Cu vă face)i gri9i= Sim)i)i-vă energia vie)ii/ care avansea-ă acum. 2i vă spun că vă împărtă!esc entu4iasmul !i !tiu că totul lucrea4ă în favoarea voastră.i 311) 313 sau 331. $n multe feluri/ ei ac)ionea4ă ca mentori/ învă) ndu-vă în)elepciunea străveche implicată în împlinirea g ndurilor.e fapt/ .

2 vremea să !ti)i în mod special că nu sunte)i singuri. A@ -i 2) cum ar . .i 3CC) 3C3 sau 33C.i >>) > sau >. 2ste vital să ave)i o perspectivă po4itivă despre voi în!ivă !i despre viitorul vostru.i AA) A sau A.i 3AA) 3A3 sau 33A. . Această perspectivă creea-ă de fapt ceea ce trăi)i/ deci ruga)i-i pe mae!trii spirituali eleva)i să vă a9ute în alegerea g ndurilor voastre din perspectiva înaltă a iu(irii divine. Con!tienti4a)i !i ave)i gri9ă de orice clipă din via)a voastră. 3 -i A) cum ar .AContinua)i tot a!aA/ vă spun mae!trii spirituali eleva)i.i @@) @ sau @.acă da/ s-ar putea să vă sim)i)i (loca)i acum.i ??) ? sau ?. -i 1) cum ar . . 2chili(ra)i-vă concentrarea între cer !i păm nt !i să !ti)i că sursele de care dispune)i sunt într-adevăr nelimitate/ mai ales atunci c nd lucra)i Am nă-n m năA cu for)ele divine.umne4eu/ cu fiecare !i cu întreaga e1isten)ă.2ste un mesa9 puternic să lăsa)i să treacă anumite situa)ii din via)a voastră care nu mai corespund ori care !i-au îndeplinit de9a scopul. A -i A) cum ar . .$ngerii vă atrag aten)ia că vă concentra)i prea mult asupra lumii materiale. 3 -i @) cum ar .i Combinaţii ale cifrei # 1) 1 sau 11.$ngerii vo!tri sunt implica)i într-una din schim(ările importante din via)a voastră acum. 2i vor să !ti)i că merita)i să primi)i acest a9utor/ pentru că el vă va permite să dărui)i mai mult !i mai (ine altora.$ngerii vă recomandă să vă urmări)i g ndurile chiar în acest moment. . . 3 -i C) cum ar . >Com(ina)ia 311 înseamnă: ACere)i îngerilor informa)ii vitale de care ave)i nevoie în acest moment.ine un efect important şi po-itiv.i 3@@) 3@3 sau 33@.%5 (unurile materiale de care ave)i nevoie pentru împlinirea scopului divin al vie)ii voastre. -i >) cum ar .<ae!trii spirituali eleva)i sunt (ucuro!i.i-vă g4ndurile concentrate pentru că astfel ve. .A!a cum se spune în te1tul spiritual ) Course in *iracles >Curs în miracole@/ A$ngerii au gri9ă de scopul vostru nou născut". 2i vă cer să vă lăsa)i gri9ile în seama lor/ pentru ca ei să poată interveni. . Cu răm ne)i lega)i de anumite situa)ii din teamă. -i @) cum ar . Asta înseamnă să asculta)i !i să urma)i îndrumările divine în privin)a pa!ilor care tre(uie făcu)i.. Realinia)i-vă perspectiva conform con!tiin)ei că sunte)i una cu . . 2i vor să !ti)i că merita)i să fi)i ferici)i !i să permite)i curgerea fericirii sfinte/ care vine o dată cu mo!tenirea voastră divină !i din calea aleasă.i 3BB) 3B3 sau 33B. 2ste un semn că primi)i a9utor de sus în reali4area tran4i)iilor dorite. <ări)i-vă energia !i concentrare a g ndurilor !i sentimentelor. 3 -i B) cum ar . . .i tot aşa! Sunte.&rimi)i a9utor din mai multe direc)ii acum= At t mae!trii spirituali eleva)i/ c t !i îngerii sunt aici să vă spri9ine/ să vă că1ău4ească !i să vă iu(ească.i 33) 3 sau 3.$ngerii vă felicită !i vă spun: "Continua. -i ?) cum ar .i 22) 2 -i 2. Com(ina)iile numerelor 3 !i + sunt un semn de la îngerii vo!tri/ prin care vă spun că lucrea4ă foarte str ns cu voi acum. $ntinde)i m inile către ei/ a!a cum !i ei întind m inile către voi. .acă asta înseamnă (ani pentru educa)ie sau posi(ilită)i materiale pentru ca voi să vă pute)i desfă!ura activitatea de predare sau de vindecare/ mae!trii eleva)i caută să vi le asigure.umne4eu !i mae!trii spirituali eleva)i încearcă să vă atragă aten)ia/ mai ales în privin)a pro(lemei legate de scopul divin al vie)ii voastre. Cu numai că văd adevărata voastră divinitate interioară/ ci sunt !i de acord cu calea pe care a)i ales-o. -i 3) cum ar . 2i vor să !ti)i că atunci c nd lucrurile merg mai încet/ ei sunt alături de voi !i vă vor a9uta că1ău4indu-vă către o nouă situa)ie mai potrivită nevoilor/ dorin)elor !i scopului .i ob. 2ăstra.i printre cei aleşi. 2i vă sfătuiesc să vă pune)i o dorin)ă/ pentru că sunte)i în fa)a unei por)i care vă va permite să vă împlini)i g ndurile. C-a)i )inut seama de unele îndrumări divine în ultima vremeD .2ste un mesa9 de la îngerii vo!tri că o fa4ă din via)a voastră este pe cale să se încheie. Această secven)ă este o cale cerească de a vă atrage aten)ia că tre(uie să vă îndeplini)i partea voastră în procesul de Aco-crea)ieA.

-i B) cum ar .Această secven)ă numerică înseamnă că sunte)i în al unspre4ecelea ceas/ chiar înaintea schim(ării. deta!a)i cu iu(ire de trecut. .i >??) >?> sau >>?. .umne4eu !i în acord cu voia lut . > -i B) cum ar .sau o com(ina)ie a celor trei. Accepta)i cu inima deschisă această schim(are !i (ucura)i-vă de (inecuv ntările implicate de ea.i ?11) ?1? sau ??1. > -i 2) cum ar .acă schim(ările pe care le vede)i petrec ndu-se nu sunt dori te/ le pute)i opri !i schim(a modific ndu-vă g ndurile. . > -i ) cum ar .i >AA) >A> sau >>A.Rugăciunile !i inten)iile voastre au fost dare/ puternice !i fără re4erveE a!adar/ a!tepta)i-vă să apară o schim(are mai repede dec t a)i putea prevedea.i >@@) >@> sau >>@. &oate fi vor(a de o nouă casă/ o nouă ma!ină sau de alte (unuri materiale. .5e)i avea de făcut noi cumpărături sau achi4i)ii. . Combinaţii ale cifrei ' > -i 1) cum ar .i BB) B sau B.umne4eu !i îngerii vor să !ti)i că sunte)i foarte/ foarte iu(i)i. . -i C) cum ar .A@ ? -i 2) cum ar . > -i C) cum ar .i >11) >1> sau >>1. . . Să !ti)i că noul este la u!a voastră/ a!tept nd să-l lăsa)i să intre. . Combinaţii ale cifrei ) ? -i 1) cum ar .nvita)i noul să intre pe măsură ce vă. 2i vă cer să vă face)i timp/ măcar o clipă/ să sim)i)i această dragoste/ pentru că ea răspunde multor între(ări !i re4olvă orice provocare. Continua)i să vă îndrepta)i g ndurile în direc)ia dorită.%" vostru în via)ă.umne4eu !i cere)i-i să vă trimită din nou lini!tea. $ngerii vă a9ută desigur să deschide)i u!i noi !i să vă vindeca)i de orice suferin)e care ar înso)i perioada de tran4i)ie pe care oW parcurge)i. 8otu!i/ via)a curge !i schim(area este inevita(ilă.g ndurile voastre creea4ă schim(ările în via)a voastră.Kine)i-vă g ndurile îndreptate spre cer !i lăsa)i deoparte gri9ile materiale.i >BB) >B> sau >>B.$ngerii vă spun că e vremea să lăsa)i să treacă o situa)ie de9a încheiată.umne4eu pentru eul vostru superior. > -i A) cum ar . . 2i vor să !ti)i că Avă )in de m năA în cursul acestei schim(ări !i că totul va fi (ine. . > -i @) cum ar .2ste o validare/ o confirmare că sunte)i Ape )intăA !i că este iminentă o schim(are care vă va îm(ogă)i în plan fi4ic/ emo)ional sau intelectual .i > ) > > sau >> .i >22) >2> sau >>2. . . 5or(i)i adesea cu . ..i ?22) ?2? -i ??2.i >33) >3> sau >>3. . Cu vă teme)i/ pentru că ve)i fi spri9ini)i !i iu(i)i pe tot parcursul acestei schim(ări/ care este iminentă acum.i >CC) >C> sau >>C. . > -i ?) cum ar .&entru ca noul să se manifeste/ este important să eli(era)i trecutul. > -i 3) cum ar .n mesa9 important care vă în!tiin)ea4ă că schim(ările din via)a voastră sunt în ordinea divină !i perfectă.5ia)a voastră materială se schim(ă semnificativ. Cu vă da)i la o parte c nd dorin)ele sunt aproape să vi se împlinească. >Com(ina)ia "11 înseamnă: ACere)i a9utor pentru îndreptarea unor lucruri din lumea materială/ care vă irită ori vă deran9ea4ă acum. 2le s-ar putea reali4a pe căi nea!teptate/ deci păstra)i-vă credin)a.i CC) C sau C.$ngerii vo!tri sunt implica)i într-una din schim(ările importante din via)a voastră acum.<ae!trii spirituali eleva)i vor să vă pregătească pentru o iminentă schim(are ma9oră în via)a voastră. Continua)i în aceea!i direc)ie !i ve)i vedea cur nd că schim(ările vă vor îm(ogă)i via)a voastră !i a celor din 9urul vostru.. Această secven)ă numerică vă cere să lăsa)i vechiul să treacă !i să !ti)i că a îndeplinit o func)ie vitală la vremea lui. 5ă rog/ cere)i-le îngerilor să vă a9ute să ave)i credin)a că acele închideri !i deschideri sunt răspunsuri la rugăciunile voastre. 2i vă reamintesc faptul că/ pe măsură ce o u!ă se închide/ alta se deschide. 2le sunt un dar de la .

i ? ) ? ? sau ?? .Sunte)i aproape să vă despăr)i)i de ceva din lumea voastră materială/ de e1emplu să vinde)i o proprietate.i mai înt4i împără. 5-a)i echili(rat cu succes g ndurile !i activită)ile pentru a vă îngri9i de minte/ trup !i suflet. "Căuta.i ?>>) ?>? sau ??>.umne-eu şi toate celelalte lucruri de care ave. ? -i @) cum ar . Sus)ine)i-vă cu fermitate munca deose(ită= ? -i A) cum ar .nite ale Americii@ sau citind A&redica de pe <unteA din 2vanghelia după <atei >5:1-1+@. &oate fi vor(a de o nouă casă/ o nouă ma!ină sau de alte (unuri materiale. . Asta nu înseamnă că . ca voi să vă pute)i desfă!ura activitatea de predare sau de vindecare/ mae!trii eleva)i caută să vi le asigure. Combinaţii ale cifrei * @ -i 1) cum ar .2ste o confirmare că face)i lucruri minunate. 2chili(ra)i-vă concentrarea între cer !i păm nt !i să !ti)i că sursele de care dispune)i sunt într-adevăr nelimitate/ mai ales atunci c nd lucra)i Am nă-n m năA cu for)ele divine. &ute)i o()ine mai multe informa)ii despre acest proces citind cartea T(e )bundance 5oo6 >Cartea (el!ugului@ de John Randolph &rice >pu(licată de 2ditura GaH Gouse în Statele . . Asigura)i-vă că adăuga)i emo)ii potrivite g ndurilor voastre.i ?BB) ?B? sau ??B. . Această secven)ă numerică vă cere să lăsa)i o(sesia să treacă !i să vă deta!a)i. ? -i >) cum ar . .A)i depus recent un dosar pentru a o()ine o nouă slu9(ă/ pentru admiterea într-o !coală sau pentru a primi un împrumutD Aceste numere semnalea4ă că vor veni ve!ti (une.<ae!trii vo!tri spirituali eleva)i vă a9ută să o()ine)i (unurile materiale de care ave)i nevoie pentru împlinirea scopului divin al vie)ii voastre.i ?AA) ?A? sau ??A.i ?@@) ?@? sau ??@. .i ?33) ?3? sau ??3. Cu numai că văd adevărata voastră divinitate interioară/ ci sunt !i de acord cu calea pe care a)i ales-o. . ? -i B) cum ar .B validare a faptului că at t g ndurile/ c t !i activitatea voastră privind lumea materială/ se îndreaptă spre o )intă (ună.acesta este un mesa9 de la Creator privind via)a voastră materială.. 8otu!i/ dacă inten)iona)i să vinde)i sau să renun)a)i la ceva din via)a voastră materială/ considera)i aceste secven)e numerice ca un semn că dorin)a voastră este aproape să devină realitate. ? -i ) cum ar .i ?CC) ?C? sau ??C. 2i vor să !ti)i că merita)i să fi)i ferici)i !i să permite)i curgerea fericirii sfinte care vine o dată cu mo!tenirea voastră . 2i vor să !ti)i că merita)i să primi)i acest a9utor/ pentru că el vă va permite să dărui)i mai mult !i mai (ine altora.e asemenea/ este un . Recuno!tin)a va gră(i procesul transformării visurilor în realitate.eta!a)i-vă de (unurile materiale/ în special dacă ave)i vreo o(sesie legată de o anumită categorie de (unuri materiale.umne4eu vă cere să trăi)i o via)ă sărăcită/ ci mai degra(ă să încerca)i o a(ordare mai spirituală pentru a vă putea satisface nevoile.umne4eu vă cere să vă concentra)i mai pu)in pe dorin)ele terestre. Să !ti)i că .acă asta înseamnă (ani pentru educa)ie sau posi(ilită)i materiale pentru.5ia)a voastră materială se schim(ă semnificativ. . 2i vă cer să vă lăsa)i gri9ile în seama lor/ pentru ca ei să poată interveni. 2le vă cer să vă concentra)i !i să nu vă slă(ească credin)a.$ngerii vă atrag aten)ia că vă concentra)i prea mult asupra lumii materiale. . . Sunte)i pe drumul (un/ )ine)i-o tot a!a= 2ste un semn că v-a)i ales (ine g ndurile !i că ar tre(ui să vă concentra)i mai ferm pe o(iectivele proprii. #i)i deschi!i să primi)i noi (unuri care vă depă!esc a!teptările/ fiindcă sunte)i pregăti)i să vă îm(unătă)i)i dotarea. .i @33) @3@ sau @@3. @ -i 3) cum ar .e e1emplu/ să vă sim)i)i minunat pentru darurile pe care le-a)i primit în via)ă.acă nu inten)iona)i să pierde)i ori să vinde)i ceva din via)a voastră materială/ vă pute)i schim(a g ndurile !i direc)ia. . .%% ? -i 3) cum ar .mesa9 că un anumit lucru pe care l-a)i v ndut sau l-a)i pierdut 5a fi cur nd înlocuit cu altceva mai (un. <erita)i ce e mai (un= ? -i C) cum ar .i @22) @2@ -i @@2. .<ae!trii spirituali eleva)i sunt (ucuro!i. . .ia lui .i @11) @1@ sau @@1. &ur !i simplu păstra)i-vă credin)a !i recuno!tin)a !i răm ne)i deschi!i la semnele sau la noile oportunită)i de împlinire a necesită)ilor voastre materiale. @ -i 2) cum ar .i nevoie vi se vor da pe deasupra" este esen)a mesa9ului acestei secven)e numerice.umne4eu este cu voi !i că 2l e sursa voastră pentru tot ce ave)i nevoie.

5-a)i echili(rat cu succes g ndurile !i activită)ile pentru a vă îngri9i de minte/ trup !i suflet. A -i ) cum ar .A)i sim)it că o parte din via)a voastră/ de e1emplu o slu9(ă sau o rela)ie/ se încheieD Această com(ina)ie confirmă că ceea ce sim)i)i este corect.i A22) A2A -i AA2. Realinia)i-vă perspectiva conform con!tiin)ei că sunte)i una cu . Această secven)ă numerică AaplaudăA deci4ia voastră de a trăi cinstit. #i)i siguri că vă asculta)i foarte atent intui)ia acum/ pentru că ea vă va călău4i în privin)a pa!ilor pe care tre(uie să-i face)i pentru a vă asigura prosperitate cresc ndă în cursul acestor tran4i)ii. A -i ?) cum ar .i tot aşa! Sunte.i @BB) @B@ sau @@B.i @AA) @A@ sau @@A.i @??) @?@ sau @@?.%' divină !i din calea aleasă.B validare a faptului că at t g ndurile/ c t !i activitatea voastră privind lumea materială/ se îndreaptă spre o )intă (ună. .2ste o validare/ o confirmare că sunte)i Tpe )intăA !i că este iminentă o schim(are care vă va îm(ogă)i în plan fi4ic/ emo)ional sau intelectual . . .i ob.i A>>) A>A sau AA>. A -i 3) cum ar .umne4eu/ care vă aprecia4ă pentru activitatea mentală/ spirituală !i fi4ică pe care o desfă!ura)i.sau o com(ina)ie a celor trei.#elicitări= . A -i 2) cum ar . . Cu vă teme)i/ pentru că ve)i fi spri9ini)i !i iu(i)i pe tot parcursul acestei schim(ări/ care este iminentă acum. .i A ) :LF sau AA .B u!ă începe să se deschidă !i o altă u!ă începe să se închidă.n A(ăiat (unA sau o Afată (unăA/ spuse direct de .Această secven)ă numerică înseamnă că sunte)i în al unspre4ecelea ceas/ chiar înaintea schim(ării.i A??) A?A sau AA?. @ -i ?) cum ar .i-vă g4ndurile concentrate pentru că astfel ve.. .acă a)i o(osit datorită unei anumite păr)i a vie)ii voastre/ fi)i mul)umi)i că în cur nd aceasta va fi AvindecatăA sau înlocuită cu ceva mai (un. 8otu!i/ dacă inten)iona)i să vinde)i sau să renun)a)i la ceva din via)a voastră materială/ considera)i aceste secven)e numerice ca un semn că dorin)a voastră este aproape să devină realitate. 5ă a9uta)i pe voi în!ivă !i pe al)i oameni merg nd pe această cale/ !i . Continua)i în aceea!i direc)ie !i ve)i vedea cur nd că schim(ările vă vor îm(ogă)i via)a voastră !i a celor din.i A33) A3A sau AA3.i @CC) @C@ sau @@C. <ări)i-vă energia !i concentrarea g ndurilor !i sentimentelor.umne4eu/ cu fiecare !i cu întreaga e1isten)ă.5ă apropia)i de sf r!itul unei fa4e importante din via)a voastră.ndiferent de situa)ie/ această secven)ă numerică aduce ve!ti (une despre o iminentă schim(are po4itivă care implică încheierea unei situa)ii dificile. . @ -i B) cum ar .i printre cei aleşi.. .acă nu inten)iona)i să pierde)i ori să vinde)i ceva din via)a voastră materială/ vă pute)i schim(a g ndurile !i direc)ia. A @ -i >) cum ar .Sunte)i aproape să vă despăr)i)i de ceva din lumea voastră materială/ de e1emplu să vinde)i o proprietate. Concentra)i-vă/ fiindcă via)a voastră e pe cale să devină mai u!oară.2ste un mesa9 de la îngerii vo!tri că o fa4ă din via)a voastră este pe cale să se încheie. 2i vor să !ti)i că atunci c nd lucrurile merg mai încet/ ei sunt alături de voi !i vă vor a9uta călău4indu-vă către o nouă situa)ie mai potrivită nevoilor/ dorin)elor !i scopului vostru în. . . .i @ ) @ @ sau @@ .umne4eu vă cere să continua)i activitatea voastră minunată. @ -i ) cum ar . 8răi)i o via)ă mai autentică în conformitate cu cea mai înaltă perspectivă despre voi în!ivă.ine un efect important şi po-itiv. . @ -i C) cum ar ."Continua. 9urul vostru.a)i la o parte păr)i vechi din via)a voastră/ care nu mai corespund personalită)ii voastre.i A11) A1A sau AA1. Combinaţii ale cifrei + A -i 1) cum ar . via)ă. 2ăstra. . . . .$ngerii vă felicită !i vă spun: "Continua. Sus)ine)i-vă cu fermitate munca deose(ită= @ -i A) cum ar . A -i >) cum ar .i @>>) @>@ sau @@>.i tot aşa" vă spun mae!trii spirituali eleva)i. Sf r!itul ar putea să însemne o importantă schim(are po4itivă a situa)iei sau ar putea să însemne că o anumită parte din via)a voastră se apropie de sf r!it.

B -i ?) cum ar . Cu vă îngri9ora)i/ fiindcă aceste schim(ări sunt necesare pentru ca noi secven)e !i noi condi)ii să înceapă pentru tine.S-a deschis o nouă u!ă pentru voi/ ca re4ultat al g ndurilor voastre. Să !ti)i că noul este la u!a voastră/ a!tept nd să-l lăsa)i să intre. Cu răm ne)i lega)i de anumite situa)ii din teamă. Con!tienti4a)i !i ave)i gri9ă de orice clipă din via)a voastră.. Sf r!itul ar putea să însemne o importantă schim(are po4itivă a situa)iei sau ar putea să însemne că o anumită parte din via)a voastră se apropie de sf r!it. . . Sunt răspunsuri la rugăciunile voastre !i sunt conforme cu voi a .&entru ca noul să se manifeste/ este important să eli(era)i trecutul.omnului în privin)a ta. 7ăsa)i lucrurile vechi să dispară/ pe măsură ce sunt în1ocuite cu altele noi/ conform dorin)elor voastre. ..%* A -i @) cum ar .i A@@) A@A sau AA@.ndiferent de situa)ie/ această secven)ă numerică aduce ve!ti (une despre o iminentă schim(areA po4itivă care implică încheierea unei situa)ii dificile. treacă o situa)ie de9a încheiată. .i B ) B B sau BB . 8otul lucrea4ă în favoarea voastră/ de!i s-ar putea să fie at t de mult implicată o activitate de culise/ înc t să vă între(a)i dacă nu cumva . Combinaţii ale cifrei .$ngerii vă spun că e vremea să lăsa)i să.niversul se pregăte!te/ în schim(/ pentru noută)i.ivin. . . Asemenea unui tren care sose!te la capătul liniei/ un vagon se va opri/ în timp ce următoarele vagoane vor avea nevoie de mai mult dec t o clipă înainte de a se opri.A)i sim)it că o parte din via)a voastră/ de e1emplu o slu9(ă sau o rela)ie/ se încheieD Această com(ina)ie confirmă că ceea ce sim)i)i este corect. Cu vă face)i gri9i= Sim)i)i-vă energia vie)ii/ care avansea-ă acum. $ngerii vă a9ută desigur să deschide)i u!i noi !i să vă vindeca)i de orice suferin)e care ar înso)i perioada de tran4i)ie pe care o parcurge)i.i B>>) B>B sau BB>.umne4eu v-a uitat. . B -i 3) cum ar . 5ă rog/ cere)i-le îngerilor să vă a9ute să ave)i credin)a că acele închideri !i deschideri sunt răspunsuri la rugăciunile voastre. Cere)i-i lui . A -i B) cum ar . .acă a)i suferit recent o pierdere >slu9(ă/ dragoste/ etc. .2ste un mesa9 puternic să lăsa)i să treacă anumite situa)ii din via)a voastră care nu mai corespund ori care !i-au îndeplinit de9a scopul. fi)i deschi!i să primi)i noi (unuri . Această secven)ă numerică vă cere să lăsa)i vechiul să treacă !i să !ti)i că a îndeplinit o func)ie vitală la vremea lui. Această secven)ă numerică este un mesa9 că trece)i printr-o serie de evenimente/ în care anumite păr)i ale vie)ii voastre încetinesc !i se opresc. B -i 2) cum ar . Această secven)ă numerică vă cere să lăsa)i o(sesia să treacă !i să vă deta!a)i.. .umne4eu să vă potolească orice temeri !i gri9i pe care le-a)i putea ave a în legătură cu schim(ările care vor veni.Se încheie o fa4ă importantă din via)a voastră/ aduc nd cu ea alte evenimente care se vor sf r!i/ la r ndul lor/ printr-un efect de . Cu ve)i fi pedepsit pentru pierderea recentă.e asemenea/ este un mesa9 că un anumit lucru pe care l-a)i v ndut sau l-a)i pierdut va fi cur nd înlocuit cu altceva mai (un.i B??) B?B sau BB?. 2i vă reamintesc faptul că/ pe măsură ce o u!ă se închide/ alta se deschide.domino. Concentra)ivă/ fiindcă via)a voastră e pe cale să devină mai u!oară.n mesa9 de la Creatorul vostru/ însemn nd că situa)iile care iau sf r!it sunt o parte din <arele &lan . 2ste vital să ave)i o perspectivă po4itivă despre voi în!ivă !i despre viitorul vostru. B -i 1) cum ar .i B22) B2B -i BB2. B -i ) cum ar . .i ACC) ACA sau AAC.@/ a!tepta)i-vă să o înlocui)i în viitorul foarte apropiat.i ABB) ABA sau AAB.nvita)i noul să intre pe măsură ce vă deta!a)i cu iu(ire de trecut.i B33) B3B sau BB3. . A -i C) cum ar . Ave)i acum oca4ia să vă privi)i g ndurile în fa)ă !i să vă înt 1ni)i Aîntre patru ochiA cu propriile crea)ii. B -i >) cum ar .eta!a)i-vă de (unurile materiale/ în special dacă ave)i vreo o(sesie legată de o anumită categorie de (unuri materiale. . Această perspectivă creea-ă de fapt ceea ce trăi)i/ deci ruga)i-i pe mae!trii spirituali eleva)i să vă a9ute în alegerea g ndurilor voastre din perspectiva înaltă a iu(irii divine.i B11) B1B sau BB1. 8otu!i/ via)a curge !i schim(area este inevita(ilă.

umne4eu să vă călău4ească direc)ia g ndurilor !i să vă spri9ine în cursul perioadei de tran4i)ie. C-a)i )inut seama de unele îndrumări divine în ultima vremeD .umne4eu orchestrea4ă o nouă fa4ă minunată a vie)ii voastre. Cu e1istă moarte !i nu e1istă nici accidente. 8răi)i o via)ă mai autentică în conformitate cu cea mai înaltă perspectivă despre voi în!ivă. Această secven)ă numerică este un mesa9 că trece)i printr-o serie de evenimente/ în care anumite păr)i ale vie)ii voastre încetinesc !i se opresc.umne4eu vă cere să trăi)i o via)ă sărăcită/ ci mai degra(ă să încerca)i o a(ordare mai .i CC>) C>C sau C>>.umne4eu !i ve)i sim)i miracolul care se întrevede.Călău4irea divină de la .i B@@) B@B sau BB@. .#elicitări= .a)i la o parte păr)i vechi din via)a voastră/ care nu mai corespund personalită)ii voastre.umne4eu !tie că solu)ia pe care o căuta)i ia na!tere din g ndurile voastre.i CC2) C2C -i C22... . Cu vă îngri9ora)i/ fiindcă aceste schim(ări sunt necesare pentru ca noi secven)e !i noi condi)ii să înceapă pentru tine. 2le sunt un dar de la .i CC ) C C sau C . .i BAA) BAB sau BBA.Acesta este un mesa9 de la Creator privind via)a voastră materială.umne4eu pentru eul vostru superior. Cere)i lui . .umne4eu !i în acord cu voia lui . .i CC?. Această secven)ă numerică AaplaudăA deci4ia voastră de a trăi cinstit.umne4eu.umne4eu !i de la îngeri vă cere să vă schim(a)i g ndurile. . &oate v-a)i rugat să fi)i mai ferici)i !i mai sănăto!i. <ai degra(ă/ planul vostru de via)ă sau rugăciunile voastre au AchematA această schim(are/ prin puterea dată vouă de .e fapt/ . Această secven)ă este o cale cerească de a vă atrage aten)ia că tre(uie să vă îndeplini)i partea voastră în procesul de Aco-crea)ieA.2ste un mesa9 de la Creatorul vostru/ av nd semnifica)ia că partea din via)a voastră care se încheie este călău4ită divin. . Combinaţii ale cifrei C -i 1) cum ar . Asta nu înseamnă că . C -i 3) cum ar . . Cimic nu este cu adevărat pierdut. B -i A) cum ar . Să ierta)i pe oricine este implicat/ pentru a putea fi u!ori !i li(eri atunci c nd intra)i într-o nouă fa4ă minunată din via)a voastră..i CC3) C3C sau C33.i CC1) C1C sau C11. . At ta timp c t răm ne)i fermi în g nduri !i în credin)ă/ nimic nu vă împiedică să vă împlini)i dorin)a.i BCC) BCB sau BBC. Asta înseamnă să asculta)i !i să urma)i îndrumările divine în privin)a pa!ilor care tre(uie făcu)i.umne4eu vă cere să vă concentra)i mai pu)in pe dorin)ele terestre. C -i ?) cum ar . 2i vă cer să vă face)i timp/ măcar o clipă/ să sim)i)i această dragoste/ pentru că ea răspunde multor între(ări !i re4olvă orice provocare. 5ă iu(e!te foarte/ foarte mult= . . .neori/ anumi)i factori tre(uie să se întrunească e3act înainte ca re4ultatul dorit să poată fi reali4at. . C -i 2) cum ar . .Se încheie o fa4ă importantă din via)a voastră/ aduc nd cu ea alte evenimente care se vor sf r!i/ la r ndul lor/ printr-un efect de domino. ce următoarele vagoane vor avea nevoie de mai mult dec t o clipă înainte de a se opri. C -i >) cum ar . Recenta schim(are din via)a voastră/ în care s-a încheiat ori s-a schim(at o parte importantă a vie)ii voastre/ este de fapt un răspuns la rugăciunile voastre. Asemenea unui tren care sose!te la capătul liniei/ un vagon se va opri/ în timp.umne4eu !i îngerii vor să !ti)i că sunte)i foarte/ foarte iu(i)i. C?C sau C??. . B -i C) cum ar .umne4eu vă în!tiin)ea4ă că 2l nu vă ia nimic/ nici nu vă AprovoacăA vreo pierdere. C -i ) cum ar .n mesa9 important care vă în!tiin)ea4ă că schim(ările din via)a voastră sunt în ordinea divină !i perfectă.acă da/ s-ar putea să vă sim)i)i (loca)i acum.umne4eu vrea să !ti)i că 2l nu v-a uitat !i nu v-a părăsit.umne4eu vă mai aminte!te !i de importan)a Asincroni4ării divineA.acă este a!a/ acesta este un răspuns la rugăciunile voastre.'care vă depă!esc a!teptările/ frindcă sunte)i pregăti)i să vă îm(unătă)i)i dotarea. . 5or(i)i adesea cu . <erita)i ce e mai (un= B -i @) cum ar ..umne4eu !i mae!trii spirituali eleva)i încearcă să vă atragă aten)ia/ mai ales în privin)a pro(lemei legate de scopul divin al vie)ii voastre.

< nia veche/ teama !i resentimentele sunt poveri care ne încetinesc !i ne secătuiesc vitalitatea.nii oameni scriu numele animalelor de companie care i-au iritat !i aproape fiecare î!i trece propriul nume undeva pe listă. C -i B) cum ar . 2 altceva dec t să sco)i pe cineva din încurcătură pentru un act gre!it perceput.St"nd singur X ă într'o cameră liniştită.omnului $n privin)a voastră.umne4eu să vă potolească orice temeri !i gri9i pe care le-a)i putea avea în legătură cu schim(ările care vor veni.de minute !i/ crede)i-mă/ merită investi)ia de timp. Dliberează -i iartă.&e iert şi te eliberez.inclusiv pe voi în!ivă . Cu e1istă moarte !i nu e1istă nici accidente. .umne4eu este cu voi !i că 2l e sursa voastră pentru tot ce ave)i nevoie. .>Acest e1erci)iu se (a4ea4ă par)ial pe lucrarea lui John Randolph &rice@. <ai degra(ă/ planul vostru de via)ă sau rugăciunile voastre au AchematA această schim(are/ prin puterea dată vouă de .i CC@) C@C sau C@@.B încura9are de la .i mai înt4i împără. Scrieţi numele iecărei persoane. #u mai păstrez deloc neiertare. .n mesa9 de la Creatorul vostru/ însemn nd că situa)iile care iau sf r!it sunt o parte din <arele &lan . *cest proces poate dura GD de minute sau mai mult. 5ă a9uta)i pe voi în!ivă !i pe al)i oameni merg nd pe această cale/ !i . Cimic nu este cu adevărat pierdut. %ste totuşi important să nu renunţaţi la el p"nă c"nd nu terminaţi întreaga listă. Cei mai mul)i oameni găsesc că au o listă de trei sau patru pagini !i sunt capa(ili să-!i amintească (rusc numele unor oameni la care nu s-au mai g ndit de mul)i ani. .umne4eu/ care vă aprecia4ă pentru activitatea mentală/ spirituală !i fi4ică pe care o desfă!ura)i. +ertarea mea pentru tine este totală. Atunci c nd ierta)i lumea . C -i @) cum ar ..ertarea e altceva dec t să spui: ACu reu!escA sau A2u am gre!it !i tu ai avut dreptateA. Sunt liber X ă şi tu eşti liber X ă. eliberaţi de pe listă c"te un singur nume odată.ia lui . Să ierta)i pe oricine este implicat/ pentru a putea fi u!ori !i li(eri atunci c nd intra)i $ntr-o nouă fa4ă minunată din via)a voastră.umne4eu vă cere să continua)i activitatea voastră minunată. Acest proces durea4ă între 0.i CCA) CAC sau CAA.iciile iertării. 6unoa-teţi bene. &ute)i o()ine mai multe informa)ii despre acest proces citind cartea T(e )bundance 5oo6 >Cartea (el!ugului@ de John Randolph &rice sau citind A&redica de pe <unteA din 2vanghelia după <atei >5:1-1+@. . care v'a iritat vreodată. Păstraţi imagine a iecărei persoane în minte şi spuneţi'i( . .i nevoie vi se vor da pe deasupra" este esen)a mesa9ului acestei secven)e numerice. 4aceţi un inventar al persoanelor pe care trebuie să le iertaţi. . 3. C -i A) cum ar .ivin. Sunt răspunsuri la rugăciunile voastre !i sunt conforme cu voia .upă părerea mea/ este o afacere (ună. . unde nu e$istă pericolul să vă întrerupă cineva. Ane e $)erciţiul 45ertare" eliberea%ă6te acum4 Bricine se poate sim)i mai lini!tit !i mai plin de energie prin intermediul iertării. Acest proces îmi aminte!te de aruncarea (alastului atunci c nd 4(urăm într-un (alon plin cu aer cald/ ca să putem urca mai sus. Să !ti)i că . +ertarea este pur şi simplu o cale de eliberare a spiritului vostru şi de a deveni o iinţă ără limite. Recenta schim(are din via)a voastră/ în care s-a încheiat ori s-a schim(at o parte importantă a vie)ii voastre/ este de fapt un răspuns la rugăciunile voastre. . liniştea şi senzaţia că eşti plin de energie sunt premiile şi iertarea este preţul. Pacea. &ur !i simplu păstra)i-vă credin)a !i recuno!tin)a !i răm ne)i deschi!i la semnele sau la noile oportunită)i de împlinire a necesită)ilor voastre materiale. Cere)i-i lui .!i ".umne4eu. în viaţă sau decedate.'1 spirituală pentru a vă putea satisface nevoile..umne-eu şi toate celelalte lucruri de care ave.umne4eu vă $n!tiin)ea4ă că 2l nu vă ia nimic/ nici nu vă AprovoacăA vreo pierdere.. +ată c"ţiva paşi către libertate prin iertare( 1 .2ste un mesa9 de la Creatorul vostru/ av nd semnifica)ia că partea din via)a voastră care se încheie este călău4ită divin.deveni)i mai u!ori !i mai pu)in temători. . "Căuta. &oate ave)i o anumită greutate pe care vre)i să o arunca)i din (alonul vostru cu aer acum.i CCB) CBC sau CBB. 2 . <ul)i clien)i raportea4ă că doar cu acest singur e1erci)iu au reu!it să-!i transforme imediat vie)ile în moduri po4itive puternice.

emoţiile şi nivelul de energie se vor optimiza. 7e pute)i înregistra cu propria voce/ o()in nd o casetă cu afirma)ii puternice/ sau pute)i să copia)i la 1ero1 această pagină !i să o pune)i într-un loc vi4i(il !i u!or accesi(il. a evenimentelor zilei respective. +maginea acelei persoane care ne în urie este . în g"nd.'+ . Marcul are două porţi( una spre drum şi cealaltă spre voi.ideţi oc. 2erit iubire. A. iar porţile ţarcului se înc. pentru ca resentimentele să nu se acumuleze. 4ocea mea interioară şi sentimentele mele sunt îndrumări de la Dumnezeu şi de la îngeri. 7rmez aceste îndrumări cu deplină credinţă. lăs"nd acolo doar judecata ego'ului aţă de voi înşivă.ideţi porţile şi eliberaţi ţarul. c"t şi ceea ce aveţi nevoie să primiţi. Dacă am"ndouă porţile sunt desc. emoţional şi spiritual. imaginaţi'vă că porţile ţarcului se desc. :tiu că Dumnezeu şi îngerii mă iubesc şi mă îndrumă acum. Vizualizarea în ţarc După ce vă rela$aţi cu c"teva respiraţii lente şi pro unde. &ransmiteţi'le g"nduri bune. înc. Deci ambele porţi sunt înc. în conştiinţa noastră. *ccept această iubire de la Dumnezeu şi de la îngeri. 2erit ericire. 2erit sănătate.ise şi se bloc.irmaţii pentru îngeri Spune)i aceste afirma)ii 4ilnic/ pentru a face să crească încrederea în sine !i dragostea de sine. 7n drum se îndreaptă spre locul unde staţi.id precum porţile înc. ericit şi iertat. 4eţi găsi că în acele momente aveţi cei mai mulţi oameni 5inclusiv voi înşivă6 înc. În mod necesar intraţi în ţarc împreună cu persoana pe care o judecaţi. aceţi o trecere în revistă. mai ales atunci c"nd vă simţiţi obosit X ă. bolnav X ă sau vă e teamă. Dacă vi se pare greu. *ceste îndrumări sunt tot ceea ce am nevoie. Îngerii emit razele iubirii lui Dumnezeu asupra mea şi prin mine. este important să puri icaţi conştiinţa în iecare seară.În iecare seară.id automat. înainte de culcare.iecare seară.ise. tot ce aveţi nevoie poate veni către voi şi darurile voastre către lume vor putea porni de la voi. Priviţi în interiorul ţarcului acum şi vedeţi cine e acolo. în timp ce resentimentele dispar.em pe Dumnezeu şi pe îngeri să mă ajute şi să mă călăuzească. +mediat ce desc.simţiţi eliberarea.prinsă în ţarc. Sunt înconjurat de îngeri acum. *scult de vocea mea interioară şi de sentimentele mele.isorii. -ri de c"te ori nu iertăm pe cineva. 2erit ajutor din cer şi îl accept acum. Pe el vine tot ce aveţi nevoie în plan material. 4izualizaţi că oricine este în ţarc iese liber. Pe măsură ce iertaţi. %ste cineva pe care trebuie să'l iertaţi3 %$act aşa cum probabil vă spălaţi pe aţă în iecare seară. încercaţi să iertaţi persoana şi nu actele sale. (racticaţi iertarea -i eliberarea în . întemniţăm acea persoană în minţile noastre şi o biciuim mintal cu verdictele noastre de vină şi de condamnare. Adăuga)i propriile afirma)ii legate de scopurile !i dorin)ele voastre.işi în ţarcul vostru.ează at"t ceea ce dăruiţi. !onştientizaţi preţul mare pe care îl plătiţi pentru ţinerea în ţarc a acestor oameni. . pentru a o controla în timpul întemniţării.ii şi aşezaţi'vă într'o poziţie con ortabilă. Drumul trece printr' un ţarc înainte de a ajunge la voi. *siguraţi'vă că nu răm"neţi singur X ă în ţarc. 4eri icaţi ' vă adesea ţarcul. Dacă sunteţi pregătiţi să iertaţi. . !. +maginaţi'vă că staţi în picioare într'un c"mp de la ţară. uşurarea şi energia reînnoită.

Sunt iubire. . Sunt oarte iubit. 4eg. Sunt plin X ă de pace. +ubesc. Sunt iubitor X iubitoare. %ste şi pentru toţi din jur. 2ă iert pe mine însumi X însămi. Sunt plin X ă de bucurie. în viaţa mea. În lume e$istă iubire din belşug. *m toate din belşug. *ccept iubirea. %ste destulă iubire pentru iecare. iubitori. &rimit iubirea de la Dumnezeu oricărei persoane pe care o înt"lnesc. /iecare mă iubeşte.'0 *ccept iubirea îngerilor. *trag oameni minunaţi. +ert pe iecare. 0adiez de bucurie. Sunt mereu răsplătit.ez cu grijă asupra g"ndurilor mele şi permit numai g"nduri pozitive şi iubitoare. +ubesc pe iecare. 4iaţa mea este armonioasă şi liniştită. Îngerii mei şi eu ne bucurăm de ocaziile de a sluji această lume.