Test b

Narodziny nowożytnego świata
Test podsumowujący rozdział IV 1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach od 1. do 8. znajdują się cztery odpowiedzi: A, , C, !. Wy"ierz ty#ko jedną z nich i za$a#uj kratkę z odpowiadającą jej #iterą w karcie odpowiedzi. %. &eże#i się po$y#isz, "'ędne zaznaczenie otocz k('kie$. ). *ozwiązania zada+ od ,. do 1%. zapisz #u" uzupe'nij czyte#nie i starannie w wyznaczonych $iejscach. -o$y'ki przekre.#aj. /. -rzy każdy$ po#eceniu podano #icz"ę punkt(w, jaką $ożna uzyska0 za w'a.ciwą odpowied1. 2a rozwiązanie ca'e3o testu $ożesz otrzy$a0 $aksy$a#nie 24 punkt(w. 1. Cywi#izację, kt(ra rozwinę'a się na o"szarze dzisiejszych -eru i o#iwii, stworzy#i A. 9ajowie. C. Aztekowie. . :#$ekowie. !. ;nkowie. 2. :d"ieranie p(# dotychczasowy$ dzierżawco$ i przekszta'canie ich w pastwiska otaczane p'ote$ nazywa$y 5671 p.8 A. pracą nak'adczą C. 3rodzenie$. . korsarstwe$ #ądowy$. !. $anu<akturą. %. W 1/%, r. ;3nacy =oyo#a za'oży' zakon A. 9isjonarzy A<ryki. . >owarzystwa &ezusowe3o. C. raci 9niejszych. !. -rzenaj.więtszej >r(jcy. ). -ok(j au3s"urski z 1/// r. zako+czy' wojny re#i3ijne po$iędzy A. hu3enota$i i kato#ika$i. . #uterana$i i hu3enota$i. C. an3#ikana$i i kato#ika$i. !. kato#ika$i i protestanta$i. 5671 p.8 5671 p.8 5671 p8.

. ?apisz.8 567% p..r(d ska'F. E@więta AnnaF. • duchowny.GGGGGG. indekse$ ksią3 zakazanych.GG. w. 4. kukurydzy.8 A.. -rzedstawiony o"raz nosi tytu' A. kon3re3acją. inkwizycją.#in. zwaną 5671 p. . &edny$ z pozytywnych skutk(w wie#kich odkry0 3eo3ra<icznych "y'o 5671 p. .8 • konkwistador hiszpa+ski. papież zre<or$owa' wykorzystywaną do wa#ki z innowierca$i instytucję sądowniczą. W BC.. Na podstawie zamieszczonej fotografii wykonaj zadania 7 i ! D../.GG.in.nk(w 7 GGGGGGGG. 9icha' Anio'.. kt(rych postaci historycznych dotyczą podane opisy. po$idor(w i papryki.r(d rdzennej #udno.8 5671 p. Araz$ z *otterda$u. przywożenie niewo#nik(w do ?owe3o @wiata i wykorzystywanie ich do pracy na p#antacjach.GG. rozprzestrzenianie się w.nk(w.. opanowa' pa+stwo . kt(ry w 1/1D r. .. autor rze1"y E9ojżeszF 7 GGG. !. doprowadzenie do za3'ady ku#tury Aztek(w oraz . !. E9adonna w. 8. !zie'o wykona' A. • wy"itny tw(rca w'oskie3o odrodzenia.GGG. C. $. dostarczenie do Auropy nowych ro. *a<ae#. E!a$a z 'asiczkąF. w Witten"erdze zapoczątkowa' re<or$ację 7 GGG. =eonardo da Cinci.ci ?owe3o @wiata chor(" z Auropy. . C. C.8 A.GG. C. !. E9ona =isaF.GGGG. . so"ore$. !. 5671 p.

W Rzeszy Niemieckiej pokój augsburski nie załagodził wszystkich napięć między katolikami oraz protestantami.więtych J K z'a3odzenie nor$ o"yczajowych J K odrzucenie zwierzchnictwa papieża J K poparcie d#a sprzedaży odpust(w 11. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG . 12. Ró nice religijne odgrywały równie du ! rolę w politycznej rywalizacji pomiędzy ksi! ętami Rzeszy a katolickim cesarzem z dynastii habsburskiej" który d! ył do wzmocnienia swojej władzy. w. ?a podstawie za$ieszczone3o tekstu wykonaj po#ecenia. <i#ozo<ii oraz sztuki 567) p. 567/ p.8 1%. $anu<aktura 7 G. -odaj nazwę "#oku po#itycznoNre#i3ijne3o utworzone3o w *zeszy przez zwo#ennik(w kato#icyz$u.. epoka. W pocz!tkach #$%% w. oparty na pracy ręcznej A. na terenie Rzeszy powstały dwa bloki polityczno&religijne' (nia )rotestancka" z księciem )alatynatu Re*skiego +ryderykiem $ na czele" oraz .ciwy$ wyja. ruch w Io. A.8 A. okręt s'użący do podr(ży oceanicznych w BC i BC. Aztekowie 7 G. .awarii /aksymiliana %. tw(rcy pa+stwa na terenach .ndiach.8 567/ p. !. Lzupe'nij podany tekst.16.. . kontrre<or$acja 7 G. duży zak'ad produkcyjny.ndii.. Wstaw znak EHF w kratki o"ok po3#ąd(w &ana Ia#wina.nienio$.ndianie.ch ce#e$ "y'o op'ynięcie GGGGGGGGGGG i zna#ezienie $orskiej dro3i do .iga -atolicka pod przewodnictwem księcia . odkrywając w ten spos(" nowy sz#ak że3#u3owy. W 1)88 r. w kt(rej nawiązywano do starożytnej ku#tury. 567% p.rodkowe3o 9eksyku ze sto#icą w >enochtit#Mn C. Wstaw o"ok wyraz(w #itery odpowiadające w'a.8 -ierwsze da#ekie wyprawy $orskie w BC w. GGGGGGG.. J K wiara w predestynację J K uznawanie sied$iu sakra$ent(w J K zane3owanie ku#tu . &ednak dopiero GGGGGG GGGGG w GGG r.. kto staną' na cze#e kato#ik(w.cie#e kato#icki$ $ający na ce#u przeciwstawienie się re<or$acji . dotar' do $iasta Ia#ikat w . karawe#a 7 G. ?apisz. GGGG dop'yną' do -rzy#ądka urz. GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG Karta odpowiedzi . renesans 7 G. podję#i GGGGGGGGGG.