KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 1
PPPM KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 1

.Cetakan 2014 © Lembaga Peperiksaan Kementerian Pendidikan Malaysia 2014 Hak Cipta Terpelihara. Lembaga Peperiksaan. Tidak dibenarkan mengubah mana-mana bahagian. isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa cara pun tanpa mendapat keizinan bertulis daripada Pengarah Peperiksaan. artikel. ilustrasi. Kementerian Pendidikan Malaysia.

KANDUNGAN BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 PENDAHULUAN FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN MATLAMAT MATA PELAJARAN OBJEKTIF MATA PELAJARAN OBJEKTIF PENTAKSIRAN TAFSIRAN KERANGKA STANDARD PRESTASI PENYATAAN STANDARD KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL PEMETAAN PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID PERKARA MUKA SURAT 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 0 .

emosi. rohani dan intelek. Mata pelajaran ini yang digubal berlandaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan sebagai usaha pendidikan ke arah mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran teknologi serta keusahawanan dalam usaha membangun modal insan melalui program pendidikan yang berkualiti dan holistik. Pentaksiran Sekolah dalam bentuk pentaksiran formatif dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran atau pentaksiran sumatif di akhir proses pembelajaran. Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid (PPPM) bagi mata pelajaran ini dibina dengan komponen teras iaitu Reka Bentuk dan Teknologi dan komponen elektif iaitu Kemahiran Teknikal sebagai panduan untuk guru membimbing murid dan seterusnya mendapatkan maklumat tentang perkembangan individu serta keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam pembangunan dan pembentukan modal insan. Adalah diharapkan dokumen ini dapat memberi maklumat yang lengkap dan tepat kepada guru tentang Pentaksiran Rujukan Standard bagi mata pelajaran dalam memenuhi hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan tentang pembinaan modal insan yang berteraskan kepada pembangunan jasmani.PENDAHULUAN Mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal merangkumi komponen Reka Bentuk dan Teknologi. 1 . Kemahiran Teknikal serta Perniagaan dan Keusahawanan merupakan mata pelajaran wajib Tingkatan 1 hingga 3 di Sekolah Menengah Rendah. Pentaksiran Rujukan Standard bagi mata pelajaran ini merupakan proses mendapatkan maklumat tentang sejauh mana murid tahu dan boleh buat atau telah menguasai apa yang dipelajari berdasarkan penyataan standard prestasi yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan mengikut tahap-tahap pencapaian seperti yang dihasratkan oleh kurikulum mata pelajaran ini.

berketerampilan. masyarakat dan negara. emosi dan jasmani. berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. berakhlak mulia. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. rohani. bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. 2 .FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

menyenggara dan membaik pulih mudah kerja elektrik dan paip dalam kehidupan harian. Mengenal pasti kepentingan perniagaan. ) 3 . perkembangannya pada masa depan yang berciri k-ekonomi dan perniagaan dalam negeri dan antarabangsa. Menerangkan faktor utama dalam pengeluaran. (Dipetik daripada Huraian Sukatan Pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu Tingkatan 1. OM2 Mengamalkan sikap peka terhadap masalah sekeliling dan mendapatkan idea daripada pelbagai sumber untuk mereka bentuk dan menghasilkan produk. Kementerian Pelajaran Malaysia. OBJEKTIF MATA PELAJARAN OM1 Mengamalkan kreativiti. berinisiatif dan yakin diri dalam keadaan teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian. kenal faham teknologi dan ekonomi serta kreatif. Menghasilkan artikel mudah dengan menggunakan mesin jahit Menghasilkan tumbuhan hiasan untuk kecerian kawasan tertentu. Memilih bahan. OM9 OM10 OM11 Mengenal pasti cabaran dan kejayaan usahawan serta menilai potensi diri dalam bidang keusahawanan. Mengumpul. Pusat Perkembangan Kurikulum. papan lapis dan bahan komposit.MATLAMAT MATA PELAJARAN Matlamat mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu adalah untuk melahirkan insan yang berdikari. (2003). inovasi dan berdaya usaha dalam mereka bentuk dan menghasilkan produk daripada pelbagai bahan seperti kayu. kaitannya dengan permintaan dan proses pengeluaran serta membuat pengiraan kos. memproses dan mendokumentasikan maklumat secara sistematik dan menggunakannya dengan bijak dalam membuat keputusan rekaan dan penghasilan projek. OM12 Mengamalkan peraturan dan budaya kerja yang baik dan selamat. alatan dan perkakas serta menggunakannya dengan teknik yang betul. Mengenal pasti prinsip mudah asas elektromekanikal dalam dunia teknologi maju. OM3 OM4 OM5 OM6 OM7 OM8 Menjalankan kerja buat sendiri.

Mengamalkan cara bekerja yang sistematik. bijaksana dan dengan teknik yang betul dengan yakin diri. Kebolehan mendokumentasikan maklumat secara bersistem. Kenal faham terhadap teknologi yang sentiasa berubah untuk kehidupan harian. OP1 OP2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 Kebolehan berdikari dalam menjalankan kerja buat sendiri. (Dipetik daripada dokumen format pentaksiran Kemahiran Hidup Bersepadu Kemahiran Teknikal. Kenal faham terhadap ekonomi untuk kehidupan harian.OBJEKTIF PENTAKSIRAN Berdasarkan matlamat dan objektif mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu.) 4 . Kebolehan bagi mengaplikasikan kreativiti untuk mereka bentuk dan menghasilkan sesuatu produk / projek. berikut ialah Objektif Pentaksiran (OP) mata pelajaran yang dikenal pasti untuk mentaksir penguasaan murid dalam mempamerkan. Kebolehan mengaplikasikan kemahiran bagi menghasilkan sesuatu projek / produk. Kementerian Pelajaran Malaysia. Lembaga Peperiksaan. (2005).

Pentaksiran Sekolah merupakan pendekatan pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah berdasarkan tugasan. peraturan dan penskoran yang dibangunkan oleh sekolah merujuk kepada Panduan Perkembangan Pembelajaran Murid yang dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan. demonstrasi dan ujian amali. Standard Prestasi ialah penyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan pembelajarannya. Instrumen ialah alat yang digunakan untuk menguji penguasaan atau pencapaian murid bagi sesuatu domain seperti ujian bertulis. Perkembangan dalam standard itu terbahagi kepada dua iaitu perkembangan secara mendatar (konstruk) dan perkembangan menegak (band). 5 . Perkembangan murid dijelaskan dengan satu atau lebih qualifier menggunakan perkataan atau rangkai kata yang betul menggambarkan standard dalam bentuk hasil pembelajaran. Standard ialah satu penyataan tentang sesuatu domain merujuk kepada tanda aras tertentu dan bersifat generik bagi memberi gambaran holistik tentang individu. o o o Deskriptor ialah penyataan yang menerangkan apa yang murid tahu dan boleh buat berdasarkan standard di mana kualiti boleh ditaksir dan dicapai.TAFSIRAN o o o Band ialah satu label yang digunakan untuk menunjukkan tanda aras tertentu yang disusun secara hierarki digunakan bagi tujuan pelaporan individu. ujian secara lisan. instrumen pentaksiran.

KERANGKA STANDARD PRESTASI 6 5 4 3 2 1 Tahu Faham Boleh Buat dengan Beradab Mithali Tahu Faham Boleh Buat dengan Beradab Terpuji Tahu Faham Boleh Buat dengan Beradab Tahu Tahu Tahu Faham Faham Boleh Buat 6 .

kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan.PENYATAAN STANDARD KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL BAND 6 (Tahu. kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan. Menyatakan tentang reka bentuk dan teknologi. kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan secara sistematik. kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan secara kreatif dan inovatif. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab) 3 (Tahu. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi. kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan secara berinisiatif. 7 . Menerangkan tentang reka bentuk dan teknologi. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Mithali) 5 (Tahu. kemahiran teknikal serta perniagaan dan keusahawanan. Faham dan Boleh Buat) 2 (Tahu dan Faham) 1 (Tahu) PENYATAAN STANDARD Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi. Faham dan Boleh Buat dengan Beradab Terpuji) 4 (Tahu. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan teknologi.

PEMETAAN BAND BERDASARKAN TAJUK BIL 1 TAJUK Organisasi bengkel dan keselamatan BAND B1 B1 B1 B2 2 Reka bentuk dan penghasilan projek B3 B4 B5 B6 B1 3 Elektrik B2 B3 B4 B1 4 Kerja paip B2 B3 B4 B1 5 Jahitan B2 B3 B3 B1 6 Tanaman hiasan B2 B3 B4 B1 B2 7 Elektrik B3 B4 B5 8 9 Asas elektromekanikal Perniagaan dan keusahawanan JUMLAH B1 B2 B1 B2 JUMLAH 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 33 8 .

PANDUAN PERKEMBANGAN PEMBELAJARAN MURID KHB KEMAHIRAN TEKNIKAL TINGKATAN 1 9 .

BIL 1 TAJUK Organisasi bengkel dan keselamatan BAND B1 B2 DESKRIPTOR Menyatakan tentang organisasi bengkel dan keselamatan dengan memberikan empat amalan 4M. B5 prosedur1 daya usaha1 nilai tambah1 B6D1 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek secara kreatif dan inovatif dengan membuat lakaran reka bentuk merujuk penyataan masalah dengan nilai tambah1. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek secara sistematik dengan membuat lakaran reka bentuk merujuk penyataan masalah mengikut prosedur1. : Lakaran mesti menggunakan pensel tanpa menggunakan pembaris. BIL 2 TAJUK Reka bentuk dan penghasilan projek BAND B1 B2 B3 B4 DESKRIPTOR Menyatakan tentang reka bentuk dan penghasilan projek dengan memberikan empat faktor utama reka bentuk dan tujuh alatan tangan termasuk mesin. Menerangkan tentang reka bentuk dan penghasilan projek dengan menjelaskan lima alatan tangan termasuk mesin dari segi fungsinya. B6 10 . Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek secara berinisiatif dengan membuat lakaran reka bentuk merujuk penyataan masalah dengan daya usaha1. Lakaran mesti dalam bentuk oblik atau isometrik. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek dengan membuat lakaran reka bentuk merujuk penyataan masalah. Menerangkan tentang organisasi bengkel dan keselamatan dengan menjelaskan dua amalan 4M. : Penambahan bahan atau idea yang berfungsi dan mampu menggambarkan idea tersendiri murid. : Lakaran mesti : (i) kemas (boleh menggambarkan idea yang dihasratkan) (ii) bersih.

Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang kerja paip secara sistematik dengan membuat penyenggaraan perangkap mengikut prosedur2. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas elektrik secara sistematik dengan membuat pendawaian plag 3 pin 13A mengikut prosedur2. B3 B4 prosedur2 : Mengikut urutan langkah kerja yang betul. BIL 4 Kerja paip TAJUK BAND B1 B2 DESKRIPTOR Menyatakan tentang kerja paip dengan memberikan tiga jenis paip. B3 B4 11 . Menerangkan tentang asas elektrik dengan menjelaskan tiga alatan tangan dari segi fungsinya.BIL 3 Elektrik TAJUK BAND B1 B2 DESKRIPTOR Menyatakan tentang asas elektrik dengan memberikan tiga jenis wayar. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang kerja paip dengan membuat penyenggaraan perangkap. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas elektrik dengan membuat pendawaian plag 3 pin 13A. Menerangkan tentang kerja paip dengan menjelaskan tiga paip yang disambung pada tangki simpanan air dan enam jenis penyambung paip dari segi fungsinya.

berpenjuru dan melengkung. B4D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas jahitan secara sistematik dengan menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus. B2 B3 B4 12 . berpenjuru dan melengkung mengikut prosedur2. B2D5 Menerangkan tentang asas jahitan dengan menjelaskan enam bahagian mesin jahit dari segi fungsinya.BIL 5 Jahitan TAJUK BAND B1 DESKRIPTOR B1D5 Menyatakan tentang asas jahitan dengan memberikan enam bahagian mesin jahit. B3D4 Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang asas jahitan dengan menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus.

Menerangkan tentang tanaman hiasan dengan menjelaskan nisbah campuran medium semaian. : Pengiraan dan jawapan yang betul. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang elektrik dengan membuat pemasangan litar selari. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang elektrik secara sistematik dengan membuat pemasangan litar selari mengikut prosedur3. empat bahagian utama meter pelbagai dari segi fungsinya serta tiga komponen pada unit kawalan utama bekalan elektrik domestik dari segi fungsinya. mengira jumlah rintangan dalam litar selari dan membaca skala meter ohm pada meter pelbagai. BIL 7 TAJUK Elektrik (elektif) BAND B1 DESKRIPTOR Menyatakan tentang elektrik dengan memberikan nama empat bahagian utama meter pelbagai dan tiga komponen pada unit kawalan utama bekalan elektrik domestik. : Penyambungan pada litar tersusun serta mematuhi peraturan keselamatan diri dan alatan. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang tanaman hiasan dengan menyemai keratan dalam medium semaian. 13 . Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang tanaman hiasan secara sistematik dengan menyemai keratan dalam medium semaian mengikut prosedur2.BIL 6 TAJUK Tanaman hiasan BAND B1 B2 B3 B4 DESKRIPTOR Menyatakan tentang tanaman hiasan dengan memberikan dua jenis keratan batang. Menerangkan tentang elektrik dengan menjelaskan dua perbezaan antara litar siri dan litar selari. B2 B3 B4 B5 prosedur3 prosedur4 prosedur5 daya usaha2 : Mengikut urutan langkah kerja yang betul dan berfungsi. mengira jumlah rintangan dalam litar selari mengikut prosedur4 dan membaca skala meter ohm pada meter pelbagai mengikut prosedur5. Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang elektrik secara berinisiatif dengan membuat pemasangan litar selari dengan daya usaha2. : Langkah kerja dan jawapan yang betul.

BIL 8 TAJUK Asas elektromekanikal BAND B1 DESKRIPTOR Menyatakan tentang asas elektromekanikal dengan memberikan satu jenis pergerakan mekanikal dan tiga jenis gear. B2 BIL 9 TAJUK Pengenalan kepada perniagaan BAND B1 DESKRIPTOR Menyatakan tentang pengenalan kepada perniagaan dengan memberikan empat alat pembayaran masa kini. Menerangkan tentang pengenalan kepada perniagaan dengan menjelaskan perniagaan runcit. borong dan antarabangsa. Menerangkan tentang asas elektromekanikal dengan menjelaskan gear dari segi fungsinya dan dua perbezaan antara sistem mekanikal dan elektromekanikal. B2 14 .

Lembaga Peperiksaan. Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1. 2. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Tel. Kompleks Kerajaan Parcel E.my/lp e-mel : weblpm@moe.gov.my 15 . Blok E11.gov. : 03-88843787 Faks : 03-88843783 Web : http://www.moe. 5 – 15.