ΙΑΘΕΙΑ

:
ΓΝΖΗΜΖΚΩΚΖΓΟ
ΔΓΔΜΙΓΚΩΚ ΗΑΖ
ΠΓ΢ΚΜΘΜΓΖΓΟ INTERNET I

Γκδεηθηηθή θαηακμμή ςνχκ
Κεθάιαηο

Ελόηεηες

Ώρες

Ώρες

Θεφρίας

Εργαζηερίοσ

1

Μοληέιο επηθοηλφληώλ δεδοκέλφλ

6

2

Σηοητεία κεηάδοζες

2

3

Μέζα κεηάδοζες

2

4

Τετληθές κεηάδοζες

1

5

Δίθησα επηθοηλφλίας

4

6

Σσζθεσές ηειεπηθοηλφληώλ θαη δηθηύφζες

3

7

Digital Subscriber Line/DSL

2

8

Μηζζφκέλες Γρακκές

2

9

Μοληέιο επηθοηλφλίας ζηο εργαζηήρηο

10

Πρόησπο

Αλαθοράς

Open

14
Systems

4

Interconnection/OSI
11

Εηζαγφγή ζηο INTERNET θαη ζηελ Υπερεζία

5

περηήγεζες ζηολ Παγθόζκηο Ιζηό/WWW
12

Εηζαγφγή ζηελ Υπερεζία ηοσ ει. ηατσδροκείοσ

5

13

Λοηπές βαζηθές σπερεζίες Internet

2

14

Δηαζύλδεζε κε ηο Δηαδίθησο

2

15

Tεζη προόδοσ

2

Ηεθ. 1 (Θ) & Ηεθ. 9 (Γ):
Ιμκηέιμ επηθμηκςκίαξ
δεδμμέκςκ

Ιμκηέιμ επηθμηκςκίαξ
δεδμμέκςκ

Ιμκηέιμ επηθμηκςκίαξ
δεδμμέκςκ
 Πεγή: Αοηή ε ζοζθεοή πανάγεη ηα δεδμμέκα.
 Πμμπόξ: Μ πμμπυξ μεηαιιάζεη θαη θςδηθμπμηεί ηεκ
πιενμθμνία με ηέημημ ηνυπμ, χζηε κα πανάγεη
ειεθηνμμαγκεηηθά ζήμαηα ηα μπμία μπμνμφκ κα μεηαδμζμφκ
μέζς θάπμημο είδμοξ ζοζηήμαημξ μεηάδμζεξ.
 ΢ύζηεμα μεηάδμζεξ: Αοηυ μπμνεί κα είκαη μία μμκή γναμμή
μεηάδμζεξ ή έκα πμιφπιμθμ δίθηομ πμο ζοκδέεη ηεκ πεγή με
ημκ πνμμνηζμυ.
 Δέθηεξ: Μ δέθηεξ δέπεηαη ημ ζήμα απυ ημ ζφζηεμα
μεηάδμζεξ θαη ημ μεηαηνέπεη ζε ηέημηα μμνθή χζηε κα
μπμνεί κα είκαη θαηακμεηή απυ ηεκ ζοζθεοή πνμμνηζμμφ.
 Πνμμνηζμόξ: Ναίνκεη ηα εηζενπυμεκα δεδμμέκα απυ ημκ
δέθηε.

Πεπκηθέξ ακαιμγηθήξ θαη
ρεθηαθήξ μεηάδμζεξ

Ε δηαδηθαζία ηεξ δηαμυνθςζεξ
 ΔΙΑΜΟΡΦΩ΢Η: Ε μεηαβμιή, ζφμθςκα με ηεκ
πιενμθμνία, μηαξ ή πενηζζμηένςκ παναμέηνςκ εκυξ
θένμκημξ θφμαημξ (carrier wave) πμο είκαη θαηάιιειμ
γηα ηεκ μεηάδμζε μέζα απυ ημ δεδμμέκμ θακάιη.
 ΑΠΟΔΙΑΜΟΡΦΩ΢Η είκαη ε ακηίζηνμθε δηαδηθαζία
 Πμ είδμξ ηεξ δηαμυνθςζεξ θαζμνίδεη:
 Πεκ ακημπή ζημ ζυνοβμ θαη ηεκ παναμυνθςζε
 Πεκ πηζηυηεηα ακαπαναγςγήξ ημο ανπηθμφ ζήμαημξ
 Πμ εφνμξ ημο απαηημφμεκμο γηα ηεκ μεηάδμζε θάζμαημξ
 Πεκ πμιοπιμθυηεηα ηςκ ζοζηεμάηςκ εθπμμπήξ θαη ιήρεξ

7

Πη επηηογπάκμομε με ηεκ
δηαμυνθςζε
 Πεκ μεηάδμζε πμιιχκ ζεμάηςκ ζημκ ίδημ πχνμ
με πνήζε δηαθμνεηηθχκ θενυκηςκ
 Πεκ ειάηηςζε ηςκ απαηηήζεςκ ζηα
παναθηενηζηηθά ηςκ ζοζηεμάηςκ εθπμμπήξ
 Πεκ πνεζημμπμίεζε πενημπχκ ημο θάζμαημξ με
θαιφηενεξ ζοκζήθεξ μεηάδμζεξ

8

Μη δηεπαθέξ ζε έκα μμκηέιμ
επηθμηκςκίαξ (1/3)

DTE

DCE

Network

DCE

DTE (Data Terminal Equipment): Μπμηαδήπμηε Πενμαηηθή Οοζθεοή

DCE (Data Circuit-Terminating Equipment): Ηαιχδηα – Modems

DTE

Ννυηοπα θαιςδηχζεςκ – DCE
(2/3)
EIA-232 Interface (πνχεκ RS-232) με
25 αθνμδέθηεξ ανζεκηθμφ ή ζειοθμφ
ηφπμο. Γμβέιεηα 15 m, Παπφηεηα 20 kbps
ΓΖΑ-449
DB-37 (37 αθνμδέθηεξ)
DB-9 (9 αθνμδέθηεξ)

RS-422, RS-423, EIA-530
X.21 Ιπμνεί κα πάεη μέπνη 64kbps

MODEM –DCE (3/3)
 To MODEM (Δηαμμνθςηήξ-Απμδηαμμνθςηήξ)
πνεζημμπμηείηαη ζηεκ ρεθηαθή επηθμηκςκία μέζς
ακαιμγηθχκ γναμμχκ.
 Ιεηαηνέπεη έκα ρεθηαθυ ζήμα ζε ακαιμγηθυ (D/A)
πνεζημμπμηχκηαξ ηηξ ηεπκηθέξ δηαμυνθςζεξ:
 ASK
 FSK
 PSK
 QAM

θαη ακηηζηνυθςξ απυ ακαιμγηθυ ζε ρεθηαθυ (A/D)

Βαζηθμί ηφπμη ρεθηαθήξ
δηαμυνθςζεξ
ASK

FSK

PSK
12

Ιμνθέξ μεηάδμζεξ
Πανάιιειε επηθμηκςκία: (8 bits)
ζηέικμκηαη ηαοηυπνμκα, άνα πνεηάδμκηαη
8 ακελάνηεηεξ γναμμέξ ζφκδεζεξ.
΢εηνηαθή επηθμηκςκία: (1 bit) θαη
πνεηάδεηαη μυκμ 1 γναμμή ζφκδεζεξ.
Οφγπνμκε μεηάδμζε
Αζφγπνμκε μεηάδμζε

Νανμοζίαζε ζημ ενγαζηήνημ
 Δηαζύκδεζε RS-232 (πανμοζίαζε D-connector, αθμιμοζία ζεμάηςκ ζε
εθπμμπή data απυ DTE, αθμιμοζία ζεμάηςκ ζε ιήρε data απυ DCE,
ηνμπμπμίεζε θαιςδίμο γηα ζφκδεζε DCE-DCE θαη DTE-DTE)
 modems – AT εκημιέξ (ζφκδεζε ελςηενηθμφ modem ζημκ Ε/Ρ,
εγθαηάζηαζε, μνηζμυξ παναμέηνςκ, επηβεβαίςζε επηηοπμφξ
εγθαηάζηαζεξ, βαζηθέξ ΑΠ εκημιέξ, μπηηθέξ εκδείλεηξ ζοζθεοήξ
modem)
 Πνμγνάμμαηα επηθμηκςκίαξ οπμιμγηζηώκ (π.π. Hyperterminal) θαη
βαζηθέξ ιεηημονγίεξ (πνμζμμμίςζε ηενμαηηθμφ γηα πνυζβαζε ζε
θεκηνηθμφξ Ε/Ρ ή ζε ζοζθεοέξ ηειεπηθμηκςκηχκ, νφζμηζε παναμέηνςκ
επηθμηκςκίαξ, μεηαθμνά ανπείςκ)
 Πνςηόθμιια επηθμηκςκίαξ ( πανμοζίαζε ηεξ δμμήξ θαη ηςκ
ιεηημονγηχκ απιχκ πνςημθυιιςκ, υπςξ π.π Xmodem, Δmodem θαη
πνήζε ημοξ γηα μεηαθμνά ανπείςκ)
 ΢ύκδεζε δύμ απμμαθνοζμέκςκ Η/Τ μέζς ηειεθςκηθήξ γναμμήξ
(βαζηθέξ ΑΠ εκημιέξ- Γπηθμηκςκία με modem, θιήζε ζε Ε/Ρ,
παναμεηνμπμίεζε ημο Hyperterminal, μεηαθμνά ανπείμο)
 ΢ύκδεζε δύμ Η/Τ ημο ενγαζηενίμο ζεηνηαθά, πανάιιεια, αζφνμαηα,
μέζς TCP/IP.

Ε δηαζφκδεζε RS-232
H δηαζφκδεζε (πυνηα) RS-232
(Recommended Standard 232)
πνεζημμπμηείηαη γηα ηε ζεηνηαθή
μεηάδμζε δεδμμέκςκ μεηαλφ εκυξ DTE
θαη εκυξ DCE μέζς πνμγναμμάηςκ
υπςξ ημ
MATLAB
Microsoft Hyperterminal

Μη D-connectors

Πα ζήμαηα ζημκ πνμζανμμγέα
(adapter) DB 9
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Data carrier detect
Receive data (Rx)
Transmit data (Tx)
Data terminal
ready(DTR)
Signal ground
Data set ready (DSR)
Request to send(RTS)
Clear to send(CTS)
Ring indicator

Γνχηεζε: Νμηα pins ζα πνέπεη κα βναποθοθιςζμφκ μεηαλφ ημοξ
ζηε μηα θαη ηεκ άιιε πιεονά ημο πνμζανμμγέα γηα κα οπάνλεη
επηθμηκςκία;

Πμ UART
 Θεπημμένεηεξ ηεξ δηαμυνθςζεξ παναθηήνςκ θαη
ημο νοζμμφ μεηάδμζεξ ειέγπμκηαη απυ ημ οιηθυ ηεξ
ζεηνηαθήξ ζφναξ, πμο είκαη έκα μιμθιενςμέκμ
θφθιςμα, ημ UART (universal asynchronous
receiver/transmitter), ημ μπμίμ μεηαηνέπεη
δεδμμέκα απυ πανάιιειε ζε ζεηνηαθή μμνθή.

Ιodems (1/4)
Οφκδεζε ελςηενηθμφ modem ζημκ Ε/Ρ
Γγθαηάζηαζε,
Μνηζμυξ παναμέηνςκ,
Γπηβεβαίςζε επηηοπμφξ εγθαηάζηαζεξ,
 Βαζηθέξ ΑΠ εκημιέξ,
Μπηηθέξ εκδείλεηξ ζοζθεοήξ modem)

Modems (2/4)
Πα θμηκά Modems πενημνίδμκηαη απυ ημ
εφνμξ δχκεξ ηςκ ηειεθςκηθχκ γναμμχκ.
Μη ηειεθςκηθέξ γναμμέξ έπμοκ εφνμξ
δχκεξ πενίπμο 4000 Hz.
H δεηγμαημιερία γίκεηαη με νοζμυ 8.000
δείγμαηα/sec θαη ε δηαμυνθςζε (PCM)
πνεζημμπμεί 7 bits/δείγμα.
Γηζη ηειηθά έπμομε ηαπφηεηεξ:
8.000 δείγμαηα/s X 7 bits/δείγμα = 56 kbps

Modems (3/4)

 Ιεγαιφηενεξ ηαπφηεηεξ δίκμοκ ηα cable
modems πμο πανέπμοκ θαη ηεκ θαιςδηαθή
ηειευναζε.
 Πα μμμαλμκηθά αοηά θαιχδηα δίκμοκ 750
MHz εφνμξ δχκεξ, εκχ δηαηίζεκηαη θακάιηα
ηςκ 6 MHz. Πειηθά πνμθφπημοκ μη
ζεςνεηηθά μέγηζηεξ ηημέξ:

 Downloading: 6 MHz X 6 = 36 Mbps με
απμδηαμυνθςζε 64-QAM (6 bits ηε θμνά).
Οηε πνάλε 3 – 10 Ιbps.
 Uploading: 6 MHz X 2 = 12 Mbps με δηαμυνθςζε
QPSK (2 bits ηε θμνά).
Οηε πνάλε 0,5 - 1 Mbps.

Ακάιοζε ηεξ ιεηημονγίαξ ηςκ
MODEMS (4/4)
 Ιεηάβαζε ζηεκ εθανμμγή
Networks μέζς ηεξ
ζοκηυμεοζεξ ζηεκ
επηθάκεηα ενγαζίαξ
 Γπηιμγή Γπηθμηκςκία

δεδμμέκςκ (MODEM)
 Άκμηγμα ηεξ Οφκδεζεξ
 Άκμηγμα ημο browser
 Γπηιμγή μηαξ απυ ηα
πανεπυμεκα URL
 Ναναθμιμφζεζε ηςκ
Ηομαημμμνθχκ απυ ημ
μεκμφ Νανάζονμ.
 Πνμπμπμίεζε ημο

Θμνφβμο

Telnet
Ννμγνάμμαηα επηθμηκςκίαξ
οπμιμγηζηχκ (1/4)
Βαζηθέξ ιεηημονγίεξ ημο Hyperterminal:
Ννμζμμμίςζε ηενμαηηθμφ γηα πνυζβαζε ζε
θεκηνηθμφξ Ε/Ρ ή ζε ζοζθεοέξ
ηειεπηθμηκςκηχκ (ππ. ζε routers CISCO).
Ξφζμηζε παναμέηνςκ επηθμηκςκίαξ.
Ιεηαθμνά ανπείςκ.
Βαζηθέξ ΑΠ εκημιέξ.
Ηιήζε θαη ζφκδεζε δφμ Ε/Ρ μέζς
ηειεθςκηθήξ γναμμήξ.

Πμ Microsoft
HyperTerminal (2/4)

Γηα ηεκ πνυζβαζε ζηεκ εθανμμγή
HyperTerminal ζηα Windows XP
αθμιμοζμφμε ημ μμκμπάηη

Start Menu →Programs →Accessories
→Communications → HyperTerminal

Ξφζμηζε ημο HyperTerminal
(3/4)

Ξφζμηζε ημο
HyperTerminal (4/4)

Ννςηυθμιια επηθμηκςκίαξ
 Μη ιεηημονγίεξ ημοξ ζπεηίδμκηαη με ημκ θαζμνηζμυ ημο
μεγέζμοξ θαη ημκ έιεγπμ γηα ηε ζςζηή ημοξ ιήρε υπςξ ημ
checksum πμο απμηειεί ημ άζνμηζμα υιςκ ηςκ bytes
ημο παθέημο modulo 256.
Πμ modulo οπμιμγίδεηαη απυ ηα 8 least significant bits
(πμο υμςξ μεηαδίδμκηαη πνχηα!). Ακ ηα παθέηα είκαη 2
απυ 130 bytes, ημ ζφκμιμ είκαη 260 θαη ημ checksum
είκαη 4):
 XMODEM, ζηα 1990 (μέγεζμξ παθέημο 128-byte, υζμ ημ
πενηεπυμεκμ μηαξ δηζθέηαξ δειαδή)
 ΡMODEM μηα κευηενε έθδμζε πνςημθυιιμο πςνίξ
μεγάιε απήπεζε
 ΔMODEM ζεςνείηαη πιέμκ ημ πημ δηαδεδμμέκμ
πνςηυθμιιμ.

Οφκδεζε δφμ Ε/Ρ ημο
ενγαζηενίμο
ζεηνηαθά,
πανάιιεια,
αζφνμαηα,
μέζς ημο TCP/IP

Οεηνηαθή θαη πανάιιειε
απεοζείαξ ζφκδεζε Ε/Ρ (1/2)

Οεηνηαθή θαη πανάιιειε
απεοζείαξ ζφκδεζε Ε/Ρ (2/2)

Αζφνμαηε ζφκδεζε (1/2)

Αζφνμαηε ζφκδεζε (2/2)

Οφκδεζε μέζς ΠCP/IP (1/3)

Οφκδεζε μέζς ΠCP/IP (2/3)

Οφκδεζε μέζς ΠCP/IP (3/3)

Κεθ. 2:
΢ημηπεία μεηάδμζεξ (Θ)

Ηχδηθεξ επηθμηκςκίαξ (1/6)
 Ε Νιενμθμνία ακαπανίζηαηαη απυ γνάμμαηα
ημο αιθαβήημο, ανηζμμφξ, ζεμεία ζηίλεξ θαη
άιιμοξ παναθηήνεξ-ζφμβμια
 Μη Ειεθηνμκηθμί Ρπμιμγηζηέξ μπμνμφκ θαη
πεηνίδμκηαη μυκμ ηα δοαδηθά ρεθία 0 θαη 1
(bit).
 Γηα κα οπάνλεη επηθμηκςκία μεηαλφ ακζνχπςκ
θαη οπμιμγηζηχκ πνέπεη κα μεηαηναπμφκ μη
παναθηήνεξ ζε ζεηνέξ απυ bit.
 Γηα ηεκ μεηαηνμπή αοηή πνεζημμπμημφκηαη
ζογθεθνημέκμη πίκαθεξ ακηηζημηπίαξ ή πίκαθεξ
θςδηθμπμίεζεξ ή θςδηθμζειίδεξ ή θχδηθεξ.

Ηχδηθεξ ακαπανάζηαζεξ (2/6)
Μη θχδηθεξ ζοκήζςξ πενηιαμβάκμοκ ηα
παναθάης ζφμβμια:
10 ανηζμεηηθά ρεθία 0 έςξ θαη 9
26 ιαηηκηθά θεθαιαία γνάμμαηα
26 ιαηηκηθά μηθνά γνάμμαηα
Οφμβμια θαη ζεμεία ζηίλεξ .΄,;?:+-/()###BOT_TEXT###amp;@ θιπ
΢αναθηήνεξ ειέγπμο STX, EOT, SYN, ACK
θιπ
Γιιεκηθά γνάμμαηα !!

Ηχδηθαξ ASCII (3/6)
 Μ ASCII (American Standard Code for Information
Interchange) είκαη μ πημ δηαδεδμμέκμξ θχδηθαξ
ακαπανάζηαζεξ παναθηήνςκ.
 Ανπηθά ε θςδηθμπμίεζε ASCII ηθακμπμημφζε ηηξ ακάγθεξ
ηςκ πνμγναμμάηςκ πμο απαηημφζακ έκα πενημνηζμέκμ
ζφκμιμ θςδηθμπμηεμέκςκ παναθηήνςκ.
 Ε ελέιηλε υμςξ ηςκ οπμιμγηζηχκ δεμημφνγεζε ηεκ ακάγθε
κέςκ μμνθχκ θςδηθμπμίεζεξ ημο θεημέκμο υπςξ είκαη μη
ISO θαη Unicode θαζχξ θαη κέεξ γιχζζεξ πενηγναθήξ
υπςξ ε θςδηθμπμίεζε ηζημζειίδαξ HTML.

Έκα πανάδεηγμα ASCII
θςδηθμπμίεζεξ (7bit) ηεξ
ιέλεξ “HELLO” (4/6)

ASCII (δεθαδηθός)
Δσαδηθή
απεηθόληζε

Η

Ε

L

L

O

72

69

76

76

79

1001000

1000101

1001100

1001100

1001111

Ηςδηθμζειίδεξ ISO
(International Standards
Organisation) (5/6)

Οεμακηηθυ μεημκέθηεμα ηεξ ASCII είκαη υηη
πενηιαμβάκεη μυκμ ιαηηκηθμφξ παναθηήνεξ.
 Γηα ημ ιυγμ αοηυ δεμημονγήζεθακ επεθηάζεηξ ηεξ
(πνήζε 8 bit), μη μπμίμη μπμνμφζακ κα ακηηζημηπήζμοκ
αθυμα άιιμοξ 2^8 =256 παναθηήνεξ.
 Μη πνχηεξ 128 ζέζεηξ είκαη ίδηεξ με ηεκ ASCII θαη μη
επηπιέμκ 128 παναθηήνεξ είκαη γηα εηδηθά ζφμβμια
άιιςκ αιθάβεηςκ
 Γκςζημί θχδηθεξ πμο πνεζημμπμημφκηαη ζηεκ Γιιάδα:
 IBM 851, IBM 869, 737 ή αιιηχξ ειιεκηθυξ 437
(γηαηί πνμέθορε απυ ηεκ αμενηθάκηθε θςδηθμζειίδα
437)
 ΓΘΜΠ 928 είκαη ε πημ ζφγπνμκε ηοπμπμίεζε θαη
θαζηενχζεθε ανπηθά απυ ημκ ΓΘΜΠ θαη ανγυηενα
έγηκε απμδεθηή απυ ημκ ISO-Latin-8859-7 ή απιά
Latin 7.

Unicode θςδηθμπμίεζε (6/6)
• Ε ακάπηολε θςδηθμζειίδςκ ISO έιοζε μενηθχξ ημ
πνυβιεμα με ηα δηάθμνα αιθάβεηα.
• Ε Γονςπασθή Έκςζε πνεηαδυηακ πιήζμοξ
θςδηθμζειίδςκ γηα κα θαιφρεη υιεξ ηηξ πχνεξ μέιε ηεξ
θαη έηζη δεμημονγήζεθε ε θςδηθμζειίδα Unicode, πμο
πνμηείκεη γηα θάζε παναθηήνα, έκα μμκαδηθυ ανηζμυ
ακελάνηεηα απυ ημ ιεηημονγηθυ ζφζηεμα, ημ ιμγηζμηθυ θαη
ηε γιχζζα.
• Ηάζε θςδηθμπμηεμέκε ιέλε Unicode έπεη μήθμξ 16 bit
δειαδή επηηογπάκμκηαη 2^16=65536 ζοκδοαζμμί
• Ε Unicode πανέπεη θςδηθμπμίεζε γηα ημοξ παναθηήνεξ
υιςκ ηςκ γιςζζχκ ζομπενηιαμβακμμέκςκ ηςκ
Γονςπασθχκ, ηεξ Ιέζεξ Ακαημιήξ θαη ηεξ Αζίαξ.

Ιμνθέξ μεηάδμζεξ (1/5)
Νανάιιειε επηθμηκςκία: (8 bits)
ζηέικμκηαη ηαοηυπνμκα, άνα πνεηάδμκηαη
8 ακελάνηεηεξ γναμμέξ
Οεηνηαθή επηθμηκςκία: (1 bit) θαη
πνεηάδεηαη 1 γναμμή ζφκδεζεξ.
Οφγπνμκε μεηάδμζε
Αζφγπνμκε μεηάδμζε

Οεηνηαθή μεηάδμζε (2/5)

Νανάιιειε μεηάδμζε (3/5)

Οφγπνμκε μεηάδμζε (4/5)
 Ιεηάδμζε μηαξ πιενμθμνίαξ ηεμαπηζμέκε ζε
παθέηα
 Απαναίηεηε πνμτπυζεζε γηα ηε μεηάδμζε ηςκ
δεδμμέκςκ είκαη μ ζογπνμκηζμυξ μεηαλφ πμμπμφ
θαη δέθηε.
 Οηυπμξ είκαη μ νοζμυξ δεηγμαημιερίαξ ημο δέθηε
κα ηαοηίδεηαη με ημκ νοζμυ μεηάδμζεξ ηςκ bit.
 Ηοθιχμαηα πνμκηζμμφ θαζμνίδμοκ ημκ νοζμυ
μεηάδμζεξ.
 Μ δέθηεξ πνέπεη κα „θμηηάδεη‟ ζηεκ μέζε ηεξ
δηάνθεηαξ ημο bit γηα κα πνμζδημνίδεη ηεκ ηημή ημο
απμζηειιυμεκμο bit (0 ή 1).
 Ιεγάια παθέηα δεκ μπμνμφκ κα μεηαδμζμφκ ζε
αζφγπνμκε δεφλε.

Αζφγπνμκε μεηάδμζε (5/5)
 Ε απμζημιή ηςκ δεδμμέκςκ γίκεηαη οπυ μμνθή
παναθηήνςκ, μη μπμίμη μεηαδίδμκηαη έκαξέκαξ, με θάπμημ θεκυ πνμκηθυ δηάζηεμα μεηαλφ
ημοξ γηα κα δηαθνηζμφκ απυ ημ δέθηε.

Ηαηεφζοκζε Ιεηάδμζεξ
Δεδμμέκςκ (1/3)
Ε θαηεφζοκζε ηεξ μεηάδμζεξ ηςκ δεδμμέκςκ
μπμνεί κα είκαη:
 Απιή ή μμκυδνμμε (Simplex)
 Εμίαμθίδνμμε (Half-Duplex) ακ μπμνεί κα
γίκεη μεηάδμζε θαη πνμξ ηηξ δφμ θαηεοζφκζεηξ
αιά υπη ηεκ ίδηα ζηηγμή.
 Αμθίδνμμε (Full-Duplex) ακ μπμνεί κα γίκεη
μεηάδμζε θαη πνμξ ηηξ δφμ θαηεοζφκζεηξ θάζε
ζηηγμή.

Ιμκυδνμμε (2/3)
 Οηε μμκυδνμμε μεηαθμνά ηα δεδμμέκα

έπμοκ ηεκ ίδηα θμνά ζημ θακάιη μεηάδμζεξ
 Νανάδεηγμα - Οφκδεζε Ε/Ρ με Γθηοπςηή

Μονόδρομη μεηάδοζη

Μεηάδοζη πάνηα προς
ηην ίδια θορά

Αμθίδνμμε
Γκαιιαζζυμεκε (3/3)
 Πα δεδμμέκα θηκμφκηαη θαη πνμξ ηηξ δφμ
θαηεοζφκζεηξ αιιά υπη ηαοηυπνμκα

(Εμίαμθίδνμμε).
 Νανάδεηγμα – Walkie Talkie
Αμθίδρομη εναλλαζζομένη μεηάδοζη

Μεηάδοζη και προς ηις δύο θορές αλλά ότι ηασηότρονα

Ιεηάδμζε ζεμείμο πνμξ
ζεμείμ

• Μη θυμβμη (ή ηενμαηηθά) είκαη ζοκδεμέκμη
απεοζείαξ μεηαλφ ημοξ.

Ιεηάδμζε εθπμμπήξ

• Έκαξ θυμβμξ ακαιαμβάκεη ημ νυιμ ημο πμμπμφ, εκχ
θάπμημη άιιμη θυμβμη ιαμβάκμοκ ηα δεδμμέκα ςξ
δέθηεξ.
• Οθεθηείηε ημ υπςξ ηεκ ηειευναζε: Μ ζηαζμυξ
εθπέμπεη, αιιά δεκ γκςνίδεη ακά πάζα ζηηγμή πυζεξ
ηειεμνάζεηξ ημκ ιαμβάκμοκ.

Ξοζμυξ Ιεηάδμζεξ
• Ιεηνηέηαη ζε bits (δοαδηθά ρεθία) ακά
δεοηενυιεπημ θαη Ό΢Ζ ζε bytes
• H μμκάδα είκαη ημ bps (bits per second) θαη
ηα πμιιαπιάζηα ημο
• Παπφηεηα μεηάδμζεξ 1Ιbps ζεμαίκεη
1.000.000 bits ημ δεοηενυιεπημ.
• Γπεηδή 1 byte=8bits
1 Mbps= 1.000.000/8=125.000
bytes ημ δεοηενυιεπημ

Ξοζμυξ Οθαιμάηςκ
Δοαδηθμφ Σεθίμο

• Ακ ζηείιμομε
1.000.000 δοαδηθά
ρεθηά, θαη ηα 3
3
ιεθζμφκ ιάζμξ,
έπμομε νοζμυ
1
.
000
.
000
ζθάιμαημξ
3/1.000.000
• Οε αζφνμαηα δίθηοα
μ νοζμυξ
ζθαιμάηςκ είκαη
ζοκήζςξ πημ
μεγάιμξ απυ ηα
εκζφνμαηα.

3 10

6

Ακίπκεοζε ιαζχκ
• Ιέζμδμη ακίπκεοζεξ:
– Parity (Ζζμηημία)
• πενηηηή
• άνηηα

– Checksum
• Ρπμιμγίδεηαη ακ πνμζηεζεί μ δεθαδηθυξ ASCII
ανηζμυξ θάζε παναθηήνα ημο μεκφμαημξ θαη
δηαηνεζεί ημ άζνμηζμα με ημ 255. Πμ οπυιμηπμ
ηεξ δηαίνεζεξ απμηειεί ημ checksum.
• Πμ checksum (οπυιμηπμ) μεηαδίδεηαη με ημ
μήκομα.

Κεθ. 3:
Μέζα μεηάδμζεξ (Θ)

Ιέζα Ιεηάδμζεξ
Δεδμμέκςκ

Γκζφνμαηα:

Ηαιχδηα Οοκεζηναμμέκμο Δεφγμοξ (Twisted Pair):


Μμμαλμκηθά Ηαιχδηα:

Βαζηθήξ Δχκεξ (Baseband Coaxial Cable) – thinnet.
Γονείαξ Δχκεξ (Broadband Coaxial Cable) - thicknet.

Μπηηθέξ Ίκεξ:

Shield Twisted Pair.
Unshielded Twisted Pair.

Ιμκυηνμπεξ (single mode).
Νμιφηνμπεξ (multi-mode).

Αζφνμαηα:

Αέναξ:Ξαδημθφμαηα - Radio
Ιηθνμθφμαηα -Microwave
Ρπένοζνεξ –Infrared.

Ηνηηήνηα επηιμγήξ μέζμο
μεηάδμζεξ θαη ζημηπείςκ
δηαζφκδεζεξ
Απμζηάζεηξ - Ιήθμξ θαιςδίμο
Γπεθηαζημυηεηα - Ακαβαζμίζεηξ
Ακημπή ζηηξ βιάβεξ - Δηαζεζημυηεηα
Νενηβάιιμκ - Νανεμβμιέξ
Γοθμιία εγθαηάζηαζεξ.

Θςναθηζμέκα /Αζςνάθηζηα
Οοκεζηναμμέκα θαιχδηα
(1/4)
Πα UTP απμηειμφκ:
Μηθμκμμηθή επηιμγή γηα δηθηφςζε LAN
Έπμοκ εονεία δηάδμζε ζηα ζεμενηκά LAN
΢νεζημμπμημφκ 1 δεφγμξ θαιςδίςκ.

Πα STP πνεζημμπμημφκηαη υπμο
οπάνπμοκ πνμβιήμαηα πανεμβμιχκ.

Πμ ζήμα ζηα ζοκεζηναμμέκα
θαιχδηα (2/4)

LINE 1 +
LINE 2 -

 Ακηηζηνμθή ηςκ θάζεςκ, χζηε κα απαιεηθζεί μ
ζυνοβμξ.

Ηαηεγμνίεξ θαιςδίςκ (3/4)
Cable Type
Level 1
Level 2
Category 3
Category 4
Category 5

Use
Voice & low speed data
Data to 4 Mbps
LAN to 10 Mbps
LAN to 20 Mbps
LAN to 100 Mbps

 Οοκήζςξ ακαθενυμαζηε ζηα θαιχδηα θαηεγμνίαξ 3
θαη 5
 Ε θαηεγμνία 5 έπεη ακηηθαηαζηαζεί απυ ηεκ CAT 5E
με 4 δεφγε ζοκεζηναμμέκα ακά 2.
 Ε θαηεγμνία 6 δηπιαζηάδεη ημ εφνμξ δχκεξ ηεξ
θαηεγμνίαξ CAT 5.
 Ε θαηεγμνία 7 θηάκεη ηα 600 Mbps.

Οοκδεζμμιμγία
ζοκεζηναμμέκςκ (4/4)
 Δεφγε θαιςδίςκ

 blue, white-blue
 orange, white-orange
 green, white-green
 brown, white-brown

 Ηαηεγμνίεξ βοζμάηςκ RJ-11 θαη RJ-45.
 Πα Cross over θαιχδηα πνεζημμπμημφκηαη γηα
ηεκ απεοζείαξ ζφκδεζε δφμ Ε/Ρ, ζοκδέμκηαξ
ημ πνάζηκμ ηεξ μηαξ άθνεξ με ημ πμνημθαιί
ηεξ άιιεξ (δεφγμξ μεηάδμζεξ με δεφγμξ
ιήρεξ).
 D connectors.

RJ-45 (Jack 45)
΢νεζημμπμημφκηαη 8 θαιχδηα γηα Ethernet δίθηοα.

RJ-11

4 ή 6 θαιχδηα γηα ηα ηειέθςκα

Μμμαλμκηθά Ηαιχδηα
 Απμηειμφκηαη απυ δφμ αγςγμφξ.
 Θηγυηενμ εοαίζζεηα ζηεκ πανεµβμιή θαη ηεκ
ζοκαθνυαζε απυ υηη έκα ζοκεζηναµµέκμ δεφγμξ.
 Xνεζηµμπμημφκηαη γηα µεγαιφηενεξ απμζηάζεηξ.
 Νανέπμοκ µεγαιφηενμ εφνμξ δχκεξ ζε ζπέζε µε ηα
ζοκεζηναµµέκα δεφγε.
 Μμμαλμκηθυ Βαζηθήξ Δχκεξ (thinnet, ιεπηυ)
 Ιαφνμο πνχμαημξ
 185 μέηνα απυζηαζε.

 Μμμαλμκηθυ Γονείαξ Δχκεξ (thicknet, πμκηνυ).
 Ηίηνηκμο πνχμαημξ.
 500 μέηνα απυζηαζε.

Μπηηθέξ ίκεξ (1/4)
΢νεζημμπμημφκηαη:
Γηα κα θαιφρμοκ μεγαιφηενεξ απμζηάζεηξ.
Όηακ απαηημφκηαη μεγάιεξ ηαπφηεηεξ.
Όηακ οπάνπμοκ πνμβιήμαηα μεγάιςκ
πανεμβμιχκ.
Όηακ απαηηείηαη αζθάιεηα ζηε μεηάδμζε.

Νμιφ πημ δφζθμιε ε οιμπμίεζε ημοξ
απυ ηα UTP θαιχδηα.

Μπηηθέξ ίκεξ (2/4)
Single Mode
Μονόηροπες

Laser
8/125 micron
Μέχρι 50 μίλια

LED
Multimode
Πολύηροπες

62.5/125 micron
Μέχρι 2000 μέτρα

Μπηηθέξ ίκεξ (3/4)
• Οηηξ πμιύηνμπεξ μπηηθέξ ίκεξ, μ πονήκαξ ηεξ
μπηηθήξ ίκαξ έπεη ζπεηηθά µεγάιμ µέγεζμξ µε
απμηέιεζµα ημ θςξ κα θοθιμθμνεί µέζα ζηεκ
μπηηθή ίκαξ υπη µε ηεκ µμνθή µηαξ θαη µμκαδηθήξ
αθηίκαξ, αιιά πμιιχκ.
• Οηηξ µμκόηνμπεξ μπηηθέξ ίκεξ ημ θςξ θοθιμθμνεί
µε ηεκ µμνθή µίαξ θαη µυκμ αθηίκαξ. Γίκαη
ιεπηυηενεξ, πημ ζφκζεηεξ ζηεκ θαηαζθεοή θαη
µπμνμφκ κα πνεζηµμπμηεζμφκ γηα µεγαιφηενεξ
απμζηάζεηξ.

Βφζμαηα μπηηθχκ ηκχκ
(4/4)

Αζφνμαηα θοζηθά μέζα
(1/2)
 Φοζηθυ μέζμ είκαη μ αέναξ (αημυζθαηνα) ή αθυμα θαη
ημ θεκυ.
 Δηαζπμνά ειεθηνμμαγκεηηθμφ θάζμαημξ ζοπκμηήηςκ
(Spread Spectrum):Ξαδημθφμαηα
Ιηθνμθφμαηα
Ρπένοζνεξ
LASER

 Πα ναδημθφμαηα ζπεηηθά παμειχκ ζοπκμηήηςκ
μπμνμφκ κα λεπενάζμοκ αδηαθακή εμπυδηα.
 Πα ναδημθφμαηα ορειχκ ζοπκμηήηςκ (θαη
μηθνμθφμαηα) δηαδίδμκηαη εοζφγναμμα θαη
πνεηάδμκηαη μοζηαζηηθά μπηηθή επαθή.
 Μη οπένοζνεξ αθηίκεξ θαη ημ θςξ γεκηθά
πνεηάδμκηαη μπηηθή επαθή.

Πμ ειεθηνμμαγκεηηθυ
θάζμα (2/2)

Πη είκαη ζήμα Βαζηθήξ
δχκεξ ;

• Απμζημιή (με πμιφ παμειέξ ζοπκυηεηεξ) ηεξ
πιενμθμνίαξ :
100110
• Πμ ιμγηθυ «1» είκαη ε ζεηηθή ηημή
• Πμ ιμγηθυ «0» ε ανκεηηθή ηημή (θαη υπη ημ 0)
• Πμ θάζε bit απμζηέιιεηαη ζε πενηυδμοξ
(πνμκμζονίδεξ) ίζεξ μεηαλφ ημοξ.

Πη είκαη ζήμα εονείαξ
δχκεξ ;

Θυνοβμξ – παναμυνθςζε (1/8)
• Γίκαη μ ιυγμξ πμο δεκ πνεζημμπμημφμε
μεηάδμζε βαζηθήξ δχκεξ ζηηξ αζφνμαηεξ
επηθμηκςκίεξ (αιιά θαη γηα μαθνηκέξ
απμζηάζεηξ ζηηξ εκζφνμαηεξ).

Θυνοβμξ – παναμυνθςζε
(2/8)
•Αξ δμφμε έκα πανάδεηγμα.
•Οηέικμομε ημ ζήμα 1101001000

Θυνοβμξ – παναμυνθςζε
(3/8)

• Ιεκ λεπκάηε υηη ημ ζήμα πνέπεη κα
δηαμμνθςζεί.
• Ηάπςξ έηζη ζάκαη ημ ηδακηθυ δηαμμνθςμέκμ
ζήμα με ASK (Amplitude Shift Keying)
δειαδή δηαμυνθςζε πιάημοξ.

Θυνοβμξ – παναμυνθςζε (4/8)
...υμςξ, ιυγς ζμνφβμο ιαμβάκμομε

Θυνοβμξ – παναμυνθςζε
(5/8)
• Οογθνίκμκηαξ ηα ζήμαηα...

Ιδαληθό

Πραγκαηηθό

Θυνοβμξ – παναμυνθςζε (6/8)

Αξ δμφμε μαδί ηεκ ανπηθή πιενμθμνία θαη
αοηυ πμο ηειηθά ζα ιάβμομε :

Γίκαη ηειηθά ζςζηυ;

Θυνοβμξ – παναμυνθςζε (7/8)
• Νςξ ζα πάνς ηεκ ανπηθή πιενμθμνία:
– Ακ οπμιμγίζς ημκ μέζμ υνμ ημο πιάημοξ ημο
ζήμαημξ γηα θάζε πενίμδμ bit, ηη ζα βνς ;
– Ακ βνς ζεηηθυ ανηζμυ, ηυηε έπς «1»
– Ακ βνς ανκεηηθυ ανηζμυ, έπς «0».
1 1

0 1 0 0 1 0 0 0

Θυνοβμξ – παναμυνθςζε (8/8)
•Νναθηηθά, μ αιγυνηζμμξ δμοιεφεη θαιά!
•Νηζακυηεηα ιάζμοξ :

8 bit γηα θάζε 10.000 bit
(8*10-4)
•Ανθεηά θαιά δε κμμίδεηε ;
•Οομπέναζμα : Οηα ρεθηαθά ζήμαηα, δεκ
πνεηάδεηαη κα ακαπανάγμομε ηεκ ανπηθή
θομαημμμνθή, υπςξ ζηα ακαιμγηθά!

Νενίμδμξ - Οοπκυηεηα
1

0.5

2
-0.5

-1

4

6

8

10

• Έκα ζήμα πμο
επακαιαμβάκεηαη
μκμμάδεηαη πενημδηθυ.
• Νενίμδμξ ζε έκα ηέημημ
ζήμα είκαη μ πνυκμξ πμο
πνεηάδεηαη γηα μηα πιήνε
12εκαιιαγή (δει. μ πνυκμξ
μέπνη κα ανπίζεη κα
επακαιαμβάκεηαη).
• Ε πενίμδμξ μεηνηέηαη
ζακ πνυκμξ ζε
δεοηενυιεπηα θαη
οπμδηαηνέζεηξ.

1

Νενίμδμξ - •Οοπκυηεηα
Οοπκυηεηα μκμμάδεηαη

0.5

2

4

6

8

10

-0.5

-1
1

μ ανηζμυξ ηςκ
πενηυδςκ
(επακαιήρεςκ) ημο
12
ζήμαημξ ζε πνυκμ εκυξ
δεοηενμιέπημο.
• Ιμκάδα ζοπκυηεηαξ
είκαη ημ Hertz (Hz)

0.5

Ποηο από ηα δύο ζήκαηα αρηζηερά
έτεη κεγαιύηερε ζστλόηεηα;
2

-0.5

-1

4

6

8

10

12

Το δεύηερο (δηπιάζηα ζστλόηεηα):
Σηολ ίδηο τρόλο έτεη θάλεη ηης δηπιές
επαλαιήυεης.

Κεθ. 4:
Σεπκηθέξ μεηάδμζεξ (Θ)

Πεπκηθέξ μεηαγςγήξ (1/8)
 Σεπκηθή µεηαγςγήξ μκμμάδεηαη μ ηνυπμξ µε

ημκ μπμίμ απμθαζίζηαηαη ε επηθμηκςκία
ακάµεζα ζε δφμ θυµβμοξ με ζθμπυ ηεκ
ακηαιιαγή δεδμμέκςκ.

 Μεηαγςγή Κοθιώµαημξ
 Μεηαγςγή μεκύμαημξ
 Μεηαγςγή παθέημο:
 αοημδύκαμμο
 κμεημύ θοθιώμαημξ.

Ακαπανάζηαζε ηςκ ηεπκηθχκ
μεηαγςγήξ (2/8)
Switching
Technology
Circuit
Switched

Store and
Forward

Message

Packet

Virtual Circuit
“Connected”

Datagram
“Connectionless”

Ιεηαγςγή Ηοθιχµαημξ (3/8)
Γηα θάζε μεηάδμζε δεδμµέκςκ,
εγθαζίζηαηαη έκα µυκηµμ (θοζηθυ)
θφθιςµα γηα υζε χνα απαηηείηαη
π.π. ηα δίθηοα ISDN θαζχξ θαη ημ
θιαζηθυ ηειεθςκηθυ δίθηομ.

Ιεηαγςγή Ηοθιχμαημξ (4/8)
Γ
Β
1

Γ

2

3

5
Δ

4
Α

7
Γίκτυο Μεταγωγής

6
Ε

Μεηαγςγή μεκύμαημξ
(5/8)

 Δεκ οπάνπεη θάπμημ µυκηµμ θοζηθυ θφθιςµα.
 Μη θυµβμη µεηαδίδμοκ ηεκ πιενμθμνία μέζα ζε
έκα θαη μυκμ παθέημ ημ μπμίμ δνμµμιμγείηαη
θαηάιιεια µέζα απυ ηηξ δηάθμνεξ δηθηοαθέξ
ζοζθεοέξ πμο οπάνπμοκ ζηεκ δηαδνμµή µέπνη κα
θηάζμοκ ημκ πνμμνηζµυ ημοξ.
 Νανμοζηάδεη ζεμακηηθά μεημκεθηήμαηα (ππ.
απαηηεί μη εκδηάμεζμη θυμβμη κα έπμοκ μεγάιμ
απμζεθεοηηθυ πχνμ).

Μεηαγςγή παθέημο (6/8)
 Απμηειεί παναιιαγή ηεξ μεηαγςγήξ μεκφμαημξ.
 Ε πιενμθμνία ηεμαπίδεηαη ζε πενηζζυηενα ημο εκυξ
παθέημο μεηάδμζεξ.
 Γμθακίδεηαη με δφμ παναιιαγέξ ζηεκ ηεπκηθή:

 Υνήζε αοημδύκαμμο παθέημο (datagram).Μη εκδηάμεζμη θυµβμη
ακηαιιάζμοκ θαηάιιεια ηα παθέηα πμο δνμµμιμγμφκηαη, χζηε
αοηά κα θηάζμοκ ζημκ πνμμνηζµυ ημοξ έζης θαη απυ
δηαθμνεηηθμφξ δνυμμοξ. Δεκ έπεη αλημπηζηία (ππ. πνήζε UTP
πνςημθυιιμο).
 Υνήζε κμεημύ θοθιώμαημξ (VC). Απμηειεί µηα πνμδηαγναµµέκε
κμεηή δηαδνμµή πμο αθμιμοζμφκ ηα παθέηα µέζα ζε έκα δίθηομ
γηα κα θηάζμοκ ζημκ πνμμνηζμυ ημοξ.
Πα κμεηά θοθιχµαηα δηαθνίκμκηαη με ηε ζεηνά ημοξ ζε:
 Πνμζςνηκά κμεηά θοθιώµαηα θαη
 Μόκηµα κμεηά θοθιώµαηα.

Ιεηαγςγή Ναθέημο
με πνήζε Αοημδφκαμςκ
Ναθέηςκ (7/8)
Γ

Β
1

Γ

2

3

5
Δ

4
Α

7
Γίκτυο Μεταγωγής

6
Ε

Ιεηαγςγή Ναθέηςκ
με πνήζε Κμεηχκ Ηοθιςμάηςκ
(8/8)
Γ

Β
1

Γ

2

3

5
Δ

4
Α

7
Γίκτυο Μεταγωγής

6
Ε

Κεθ. 5:
Δίθηοα επηθμηκςκίαξ
(Θ)

Πη είκαη δίθηομ;
Δίθηομ είκαη μηα μμάδα οπμιμγηζηχκ
ζοκδεδεμέκςκ μεηαλφ ημοξ εκζφνμαηα
ή αζφνμαηα, ε μπμία επηηνέπεη ζε
πμιιμφξ ακζνχπμοξ κα ακηαιιάζζμοκ
πιενμθμνίεξ θαη κα μμηνάδμκηαη
ηαοηυπνμκα ελμπιηζμυ.

Πη ζεμαίκεη μ υνμξ επηθμηκςκία
 Γπηθμηκςκία είκαη :
ε απμζημιή μεκφμαημξ απυ έκα ζεμείμ
εκυξ δηθηφμο ζε έκα άιιμ ζεμείμ ή δίθηομ
θαη
ε επηβεβαίςζε ηεξ μνζήξ θαηακμεηήξ
ιήρεξ απυ ημκ ελμοζημδμηεμέκμ
παναιήπηε.

Γπίηεολε επηθμηκςκίαξ ζε
ακμμμημγεκέξ πενηβάιιμκ

Γηα κα επηθμηκςκήζμοκ δφμ οπμιμγηζηηθά
ζοζηήμαηα πνέπεη κα οπάνλεη μεηαλφ ημοξ

 Θμγηθή δηαζφκδεζε θαη
 Φοζηθή.

Γηδηθυηενα ε θοζηθή δηαζφκδεζε οιμπμηείηαη
απυ:

 Πμ θοζηθυ μέζμ μεηάδμζεξ (ππ. θαιχδημ UTP,
αέναξ).
 Πεκ ημπμιμγία δηθηφμο.
 Πε μέζμδμ πνυζβαζεξ ζημ µέζμ
 Πεκ ηεπκηθή Ιεηάδμζεξ θαη θςδηθμπμίεζεξ ηςκ
δεδμµέκςκ
 Πεκ ηαπφηεηα µεηάδμζεξ.
 Πμ δηθηοαθυ ελμπιηζµυ.

Γίδε δηθηφςκ
 Σμπηθό Δίθηομ (Local Area Network LAN). Οοκδέεη οπμιμγηζηέξ ζε έκα

πενημνηζμέκμ πχνμ, υπςξ έκα θηίνημ.

 Μεηνμπμιηηηθό Δίθηομ (Metropolitan
Area Network - ΙΑΚ). Οοκδέεη Ε/Ρ

πμο βνίζθμκηαη μέζα ζε μηα εονεία
πενημπή υπςξ μία πυιε, κμμυξ θιπ

 Δίθηομ Γονείαξ Πενημπήξ (Wide Area
Network - WAN). Οοκδέεη οπμιμγηζηέξ

μέζα ζε έκα μεγάιμ γεςγναθηθυ πχνμ
(θνάημξ, ήπεηνμξ, πιακήηεξ).

Πμ Νακειιήκημ Δίθηομ γηα
ηεκ Γθπαίδεοζε (EDUnet)

ΔΕΙΜΟΖΜ ΠΕΘΓΦΩΚΖΗΜ ΔΖΗΠΡΜ
(PSTN) (1/5)
΢σνδρομηηής

ΑΘΗΝΑ
Αζηικό Κένηρο
Ιδιωηικό
Σηλεθωνικό Κένηρο

Δίκησο Διαβιβαζηικών Κένηρων
ΠΑΣΡΑ
Αζηικό Κένηρο

ΘΕ΢/ΚΗ
CO

ΘΕ΢/ΚΗ
Αζηικό Κένηρο
΢σνδρομηηής

Δίθηομ PSTN (2/5)

• Ννμζθένεη:Οηαζενή ηειεθςκία
Αζφνμαηε ηειεθςκία
fax (με εκζςμαηςμέκμ modem)
Γπηθμηκςκία δεδμμέκςκ (data communication) με
modem

Δίθηομ PSTN:
Βαζηθά ΢αναθηενηζηηθά (3/5)

• Ακαιμγηθή πνυζβαζε, 300-3.400 Hz
• Δίθηομ μεηαγςγήξ θοθιχμαημξ με
αμθίδνμμε επηθμηκςκία (circuit-switched
duplex connection)
• Γφνμξ δχκεξ 3.100 Hz γηα ακαιμγηθά
ηειεθςκηθά θέκηνα (telephone exchanges)

Σεθημπμίεζε ημο δηθηφμο
PSTN (4/5)
 Ανπή απυ ακαιμγηθή μεηάδμζε.
 Ιεηαηνμπή ακαιμγηθχκ γναμμχκ ζε ρεθηαθέξ:
Δεκ άιιαλακ μη θοζηθέξ γναμμέξ, αιιά μ ηνυπμξ
εθμεηάιιεοζεξ ημο παιθμφ.
 Απμηειέζμαηα εγθαηάζηαζεξ ρεθηαθχκ
ηειεθςκηθχκ θέκηνςκ:
 Ιείςζε ζμνφβςκ.
 Ιεγαιφηενε πνυζβαζε.
 Κέεξ οπενεζίεξ υπςξ ε ακαγκχνηζε/ ακαμμκή
/ εθηνμπή θιήζεξ.
 Λεθίκεμα πνμκμπνέςζεξ.

Δίθηομ PSTN
T1 carrier – Ηαιχδηα Π1 (5/5)
 Πo πνχημ ρεθηαθυ μυκημμ θφθιςμα PSTN ζηεκ
Αμενηθή.
 Μ νοζμυξ δεδμμέκςκ είκαη 1,544 Mbps
 Ιεηαθένεη 24 ρεθηαθέξ θιήζεηξ ηαοημπνυκςξ μέζς
πάιθηκςκ θαιςδίςκ ζε απμζηάζεηξ μέπνη 50 μηιίςκ
 Πχνα πνεζημμπμημφκηαη θαη μπηηθέξ ίκεξ.
 ΢νεζημμπμηείηαη γηα μεηάδμζε θςκήξ θαη γηα
μεηάδμζε δεδμμέκςκ.
 Ε μεηάδμζε πιενμθμνηχκ με ημ T1 ιέγεηαη DS1 –
Digital Services 1.
 Οηεκ Γονχπε οπάνπεη ακηίζημηπα μ θμνέαξ Γ1 (2048
Mbps).

Ιηζζςμέκεξ γναμμέξ
(leased lines)
 Tειεθςκηθέξ γναμμέξ πμο εκμηθηάδμκηαη
γηα απμθιεηζηηθή πνήζε.
 Οοκδέζεηξ θονίςξ γηα επηπεηνεμαηηθή
πνήζε.
 Νανέπμοκ 24 χνεξ μυκημε πνυζβαζε με
θαζμνηζμέκμ θυζημξ.

Ιμκηέιμ Dial-up
δηαζφκδεζεξ (1/2)
Internet

Internet
Service
Provider

Public
Switched
Telephon
Network

Modem

 Ηαηά θακυκα πνεζημμπμηείηαη απυ μηθηαθμφξ
ζοκδνμμεηέξ (1 πνήζηεξ)
 ΢νήζε ηεξ οπάνπμοζαξ ηειεθςκηθήξ ζφκδεζεξ
 Ιηθνή ηαπφηεηα πνυζβαζεξ
 Ιε ζηαζενή ζφκδεζε
 Οοκδνμμή + ΢νμκμπνέςζε PSTN
 Over booking (~15 :1) ηςκ modems ημο ISP

Ιμκηέιμ Dial-up
δηαζφκδεζεξ (2/2)
 Γπηηνέπεη ηεκ μεηάδμζε bits μέζς θμηκχκ ηειεθςκηθχκ
γναμμχκ.

 ΢νεζημμπμηείηαη υηακ μη Ε/Ρ δεκ είκαη θμκηά
 Ε μεηάδμζε γίκεηαη μέζς ηεξ ηειεθςκηθήξ γναμμήξ θαη

είκαη ζεηνηαθή.
 Μη κέεξ ρεθηαθέξ ηειεθςκηθέξ γναμμέξ δίκμοκ ηε
δοκαηυηεηα γηα πμιφ ορειέξ ηαπφηεηεξ ζφκδεζεξ (ADSL).
 Πα πενηζζυηενα θηκεηά ηειέθςκα πιέμκ μπμνμφκ κα
ιεηημονγήζμοκ ςξ modem.

Σεθηαθυ Δίθηομ
Γκμπμηεμέκςκ Ρπενεζηχκ –
ISDN (1/2)

 Ανπηηεθημκηθή μνγακςμέκε ζε επίπεδα.
 Οηενίδεηαη ζηεκ οπάνπμοζα οπμδμμή ημο
ηειεθςκηθμφ δηθηφμο.
 Απμηειεί ελειηγμέκμ δίθηομ μεηαγςγήξ
θοθιχμαημξ.
 Ιπμνεί κα μεηαθένεη θάζε ιμγήξ πιενμθμνία (ήπμ,
βίκηεμ, δεδμμέκα οπμιμγηζηχκ)
 Νιήνεξ ρεθημπμίεζε
 Ηαιφηενε πμηυηεηα (υπη ζυνοβμξ)
 Yρειυηενεξ ηαπφηεηεξ

 Νμιιέξ δηαθμνεηηθέξ ζοζθεοέξ πάκς ζηεκ ίδηα
γναμμή.
 Παπφηεηεξ x64 Kbps.

Σεθηαθυ Δίθηομ Γκμπμηεμέκςκ
Ρπενεζηχκ – ISDN (2/2)

Πνόζβαζε Βαζηθμύ Ροζμμύ (BRA)
2B

64 Kbps
64 Kbps

{

}

16 Kbps

D

Πνόζβαζε Πνςηεύμκημξ Ροζμμύ (PRA)

144
Kbps

• Ιία θοζηθή ζφκδεζε με ημ Δίθηομ
ISDN

• 2 ιμγηθέξ ζοκδέζεηξ (θακάιηα)
• Πενμαηηθυξ Γλμπιηζμυξ
(ΠΓ1, ΠΓ2, ΠΑ, ΚΠ)

30B

64 Kbps

D

64 Kbps

• Ιία θοζηθή ζφκδεζε με ημ Δίθηομ
ISDN

• 30 ιμγηθέξ ζοκδέζεηξ (θακάιηα)
(Eονώπε)
• 23 ιμγηθέξ ζοκδέζεηξ
(U.S.Α / Canada)
• Πενμαηηθυξ Γλμπιηζμυξ

Ψ/Κ

NT

ISDN

NT

}

2.048
Mbps

TE1
TA

TE2

Δίθηοα μεηαγςγήξ παθέημο
Πμ πνυηοπμ ΢.25 (1/4)

 Γμθακίζηεθε ζηηξ ανπέξ ηεξ δεθαεηίαξ ημο 1970 ελαηηίαξ
ηεξ πνήζεξ ηςκ δεµυζηςκ δηθηφςκ επηθμηκςκίαξ:
 Απαίηεζε γηα δηαζφκδεζε δηαθμνεηηθχκ ζοζηεμάηςκ.
 Ρρειυ θυζημξ ηςκ µυκηµςκ ζοκδέζεςκ.

 Πμ πνυηοπμ ΢.25 είκαη ζοµβαηυ µε ημ µμκηέιμ OSI θαη
θαζμνίδεη µηα ζεηνά θακυκςκ πμο μνίδμοκ ηεκ επηθμηκςκία
µεηαλφ ηςκ ηενµαηηθχκ (DTE) θαη ηςκ θυµβςκ µεηαγςγήξ
(DCE).
 Μη βαζηθέξ οπενεζίεξ πμο πανέπεη ημ ΢.25 είκαη:
 Ακηαιιαγή θςδηθχκ γηα ηεκ απμθαηάζηαζε µηαξ ζφκδεζεξ.
 Θεηημονγίεξ δηαπείνηζεξ δηαδηθαζίαξ ειέγπμο ζθαιµάηςκ θαη
ελαζθάιηζεξ αληυπηζηεξ µεηάδμζεξ πιενμθμνηχκ.

Κμεηά Ηοθιχµαηα ζημ ΢.25 (2/4)
Πμ δίθηομ ΢.25 απμηειείηαη απυ θυµβμοξ µεηαγςγήξ
παθέηςκ μη μπμίμη ζοκδέμκηαη ακά δφμ µε ζοκδέζεηξ ζεµείμ
πνμξ ζεµείμ. Γηα ιυγμοξ μηθμκμµίαξ ζηηξ θαιςδηχζεηξ, είκαη
δοκαηυκ δφμ ηενµαηηθά ή DTE κα µμηνάδμκηαη ηεκ ίδηα
γναµµή επηθμηκςκίαξ με ηεκ γκςζηή µαξ µέζμδμ ηεξ

πμιοπιελίαξ ζημ πνυκμ (TDM).

Ε ιεηημονγία ημο ΢.25 (3/4)
 Πα δεδμµέκα ζημ ΢.25 πςνίδμκηαη ζε παθέηα
ζογθεθνηµέκμο µεγέζμοξ π.π. 128 παναθηήνςκ εθηυξ
ίζςξ απυ ημ ηειεοηαίμ, ημ μπμίμ µπμνεί κα είκαη
µηθνυηενμ.
 Πμ ΢.25 θαζμνίδεη ηεκ µμνθή ημο πιαηζίμο ημο
παθέημο δεδμµέκςκ πμο απμηειείηαη απυ:
 ηεκ επηθεθαιίδα
 ημ πεδίμ δεδμµέκςκ ημο πνήζηε θαη
 ημ µεηαβιεηό πεδίμ πιενμθμνίαξ
θαη εκζςµαηχκεηαη ζημ πιαίζημ πιενμθμνίαξ
(information frame), ημ μπμίμ πενηιαµβάκεη υιεξ
ηηξ πιενμθμνίεξ πμο απαηημφκηαη γηα κα θαζμνηζηεί
ε δηαδνμµή ημο παθέημο απυ ημ έκα ζεµείμ ζημ άιιμ.

Ε επηθμηκςκία ζημ πνυηοπμ ΢.25
(4/4)
• Ριμπμηείηαη ζε ηνία επίπεδα:
– Φοζηθό επίπεδμ: Γκενγμπμίεζε ηεξ θοζηθήξ
ζφκδεζεξ µηαξ DTE µε µηα DCE.
– Γπίπεδμ γναµµήξ δεδμµέκςκ: Ε πιενμθμνία
μµαδμπμηείηαη ζε πιαίζηα. Γπίζεξ θαζμνίδμκηαη
μη δηαδηθαζίεξ πμο απαηημφκηαη γηα ηεκ
ακηαιιαγή ηςκ πιαηζίςκ.
– Γπίπεδμ δηθηύμο:Πα δεδμµέκα παίνκμοκ ηε
µμνθή παθέημο θαη µεηαθένμκηαη απυ θαη πνμξ
ημ δίθηομ.

Σμ πνόηοπμ µεηαγςγήξ
πιαηζίμο (Frame Relay)
 ΢νεζηµμπμηείηαη ζηα δίθηοα WAN
 Απμηειεί μοζηαζηηθά ελέιηλε ημο πνμηφπμο ΢.25
 Θεηημονγεί ζηα δφμ πνχηα επίπεδα ημο OSI
(θοζηθυ θαη γναµµήξ δεδμµέκςκ)
 Οηενίδεηαη ζηε µεηαγςγή παθέηςκ θαη µάιηζηα
µεηαβιεημύ µήθμοξ (variable length) ηα μπμία
μκμµάδμκηαη πιαίζηα
 Ανπηθά πνεζηµμπμηήζεθε ζηα δίθηοα ISDN αιιά
απυ ημ 1988 θαη µεηά έπεη βειηηςζεί ζεµακηηθά
θαη πνεζηµμπμηείηαη εονφηενα
 ΢νεζηµμπμηείηαη ηυζμ ζε δεµυζηα υζμ θαη ζε
ηδηςηηθά δίθηοα.
 Γπηηογπάκεη νοζµμφξ µεηάδμζεξ πμο είκαη
πμιιαπιάζηα ηςκ 64 Kbps (max 45 Mbps).

Οοζθεοέξ δηθηφςκ
Frame Relay

 Πενµαηηθά ∆εδμµέκςκ (DTE)
 Πενµαηηθή δηάηαλε θοθιχµαημξ (επηθμηκςκίαξ)
δεδμµέκςκ (DCE) θαη μη
 Οοζθεοέξ πνυζβαζεξ µεηαγςγήξ πιαηζίμο FRAD
(Frame Relay Access Device) πμο µπμνμφκ κα
δηαπεηνηζημφκ πμιιά πνςηυθμιια θαη άιιεξ
δηθηοαθέξ ζοζθεοέξ.

Πμ πνυηοπμ Ιεηαγςγήξ
πιαζίμο Frame Relay
 ΢νεζηµμπμηεί κμεηά θοθιχµαηα
 Νανέπεη επηθμηκςκία δηπιήξ θαηεφζοκζεξ ακάµεζα
ζε δφμ DTE.
 Νενηζζυηενα απυ έκα θακάιηα µπμνμφκ κα
µμηνάδμκηαη ημ ίδημ θοζηθυ µέζμ πνεζηµμπμηχκηαξ
ηεκ γκςζηή µαξ µέζμδμ ηεξ πμιοπιελίαξ TDM (ζημ
πνυκμ).
 Πα θακάιηα παναθηενίδμκηαη έκακ ανηζμυ (µηα
ηαοηυηεηα ζφκδεζεξ γναµµήξ δεδμµέκςκ DLCI,
Data Link Connection Identifier).

DLCIs

Virtual Circuits and Frame
Relay Virtual Connections

(X.25)

Πμ Hellaspack II
 Πνία Ζδνφμαηα (Νμιοηεπκείμ, Νακ. Αζεκχκ,
Μηθμκμμηθυ Νακ.) μεηέπμοκ ζημ πηιμηηθυ
Frame Relay (HELLASPAC II) ημο ΜΠΓ ημ
μπμίμ ζηεκ πανμφζα θάζε πανέπεη πνυζβαζε
2 Mbps ζημ Γζκηθυ Δίθηομ Γνεοκαξ &
Πεπκμιμγίαξ (ΓΔΓΠ - Grnet) με δηεζκή
ζφκδεζε 2 Mbps ζημ Internet (μέζς ημο
Γονςπασθμφ θμνέα DANTE, πανμπήξ
οπενεζηχκ Internet ζε Γζκηθά Γνεοκεηηθά
δίθηοα).

Δίθηοα Frame Relay
• Γηα ηεκ πνυζβαζε μέζς εκυξ ημπηθμφ δηθηφμο ζε δίθηομ Frame
Relay απαηηείηαη μηζζςμέκε ρεθηαθή γναμμή γηα ηεκ ζφκδεζε με ημκ
πιεζηέζηενμ θυμβμ, δνμμμιμγεηήξ με θάνηα Frame Relay θαη
ζοζθεοή CSU/OSU γηα ημκ μεηαζπεμαηηζμυ ημο ρεθηαθμφ ζήμαημξ.
• Ε ηημμιυγεζε ηεξ πνήζεξ ημο δηθηφμο Frame Relay ελανηάηαη απυ
ημ επηζομεηυ εφνμξ δχκεξ.
• Ε οπενεζία Frame Relay είκαη μηθμκμμηθυηενε απυ ηε πνήζε
αθηενςμέκςκ γναμμχκ, υηακ πνυθεηηαη κα δηαζοκδεζμφκ ανθεηά
ημπηθά δίθηοα ζε πμιιέξ απμμαθνοζμέκεξ πενημπέξ.
• Απαηηείηαη ιηγυηενμ οιηθυ αθμφ ανθεί μηα μυκμ γναμμή Γ1/Π1
(μεηαλφ ημο πειάηε θαη ημο πανμπέα ηεξ οπενεζίαξ) γηα ημ ζφκμιμ
ηςκ απαηημφμεκςκ γναμμχκ.
• Μ θμνέαξ ηεξ οπενεζίαξ είκαη οπεφζοκμξ γηα ηε δηαπείνηζε θαη θαιή
ιεηημονγία ημο δηθηφμο Frame Relay, ακηίζεηα με ηηξ αθηενςμέκεξ
γναμμέξ, υπμο οπεφζοκμξ είκαη μ πνήζηεξ - πειάηεξ.

Δίθηοα ATM
 Απμηειμφκ έκα δηαδεδμμέκμ ηφπμ δηθηφμο.
 Έπμοκ ζπεδηαζηεί γηα θμκηηκέξ απμζηάζεηξ (π.π.
γναθείμ ή θηίνημ), υζμ μαθνηκέξ (δηεζκείξ θαη
δηεπεηνςηηθέξ ζοκδέζεηξ). Αοηυ ζεμαίκεη
πναθηηθά ελάιεηρε μεγάιμο μένμοξ ηεξ
οπμδμμήξ πμο απαηηείηαη ζήμενα γηα κα
ζοκενγάδμκηαη ανμμκηθά ηα ημπηθά δίθηοα (LAN)
με ηα δίθηοα μεγάιςκ απμζηάζεςκ (WAN) ή θαη
ηα μεηνμπμιηηηθά δίθηοα (MAN).
 Οηενίδμκηαη ζηεκ αζφγπνμκε μεηάδμζε παθέηςκ
(cell) 53 byte.
 ΢νεζημμπμημφκ ημ μμκηέιμ ακαθμνάξ B-ISDN
ATM.

Δίθηοα ΑΠΙ
 Πμ ΑΠΙ δακείδεηαη ζημηπεία απυ ηνία δηαδμπηθά επίπεδα
ζηεκ ηενανπία OSI:
 ημ δεφηενμ (επίπεδμ ζφκδεζεξ δεδμμέκςκ), γηαηί βνίζθεηαη
αθνηβχξ πάκς απυ ημ οιηθυ θαη μηιάεη θαηεοζείακ με αοηυ,
 ημ ηνίημ (επίπεδμ δηθηφμο), γηαηί ηνμπμπμηεί ηε ζομπενηθμνά ημο
με ημκ έιεγπμ νμήξ θαη ηε δοκαμηθή δνμμμιυγεζε θαη μκμμάδεηαη
Πνμζανμμγήξ ΑΣΜ (πνεζημμπμηείηαη γηα ηεκ ζοκανμμιυγεζε
απμζοκανμμιυγεζε μηθνυηενςκ / μεγαιφηενςκ παθέηςκ υηακ
πνεηάδεηαη) θαη
 ημ ηέηανημ (επίπεδμ μεηαθμνάξ), γηαηί μη ζοκδέζεηξ είκαη
θαζμνηζμέκεξ απυ ζεμείμ ζε ζεμείμ θαη έπμοκ ανπή θαη ηέιμξ
(επίπεδμ ΑΣΜ).
 Oη ιεηημονγίεξ ημο επηπέδμο μεηαθμνάξ οπμδηαηνμφκηαη ζε δφμ
επίπεδα:
 ημ VC (Virtual Channel) επίπεδμ θαη
 ημ VP (Virtual Path) επίπεδμ.
 Πα δηαθμνεηηθά κμεηά θακάιηα VCs, δηαθνίκμκηαη απυ ημ
ακαγκςνηζηηθυ VCI (Virtual Channel Identifier).

Γθανμμγέξ ηςκ ΑΠΙ
• Μη θονηυηενεξ εθανμμγέξ ζηηξ μπμίεξ ε
ηεπκμιμγία ΑΠΙ μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί
είκαη:

 Σεθηαθή ηειευναζε
 Πειεζοκδηάζθερε (Video Conferencing)
 Οοκδηάζθερε απυ γναθείμ ζε γναθείμ (Desktop
Conferencing)
 Γηθμκμηειέθςκμ (Videophone)
 Γηθυκα / Επμξ θαηά παναγγειία (Audio/Video On
Demand)
 Γηθμκηθά ημπηθά δίθηοα (VLAN: Virtual LANs)
 Γπηθμηκςκίεξ ΑΠΙ μεγάιεξ πςνεηηθυηεηαξ με
θηκεημφξ θυμβμοξ (ζοκήζςξ με δμνοθμνηθέξ δεφλεηξ)

Δίθηοα ATM
 ΢νήζε ζε δίθηοα δηαφιμο θαη δαθηοιίμο με θμοπυκη
δηέιεοζεξ (πνυηοπα 802.4 θαη 802.5).
 Οήμενα ηα ATM δεκ πνεζημμπμημφκηαη ςξ ημπηθά
δίθηοα, αιιά θονίςξ γηα πμιφπιελε ζηα DSL δίθηοα,
ηα μπμία έπμοκ παμειέξ απαηηήζεηξ ζε νοζμυ
μεηάδμζεξ θαη οπμζηενίδμοκ ημ πνςηυθμιιμ IP (θαη
ηηξ IP οπενεζίεξ υπςξ ημ VoIP) μέζς ημο PPP over
ATM θαη ημο Ethernet over ATM (RFC 1483).

Κεθ. 6:
΢οζθεοέξ ηειεπηθμηκςκηώκ
θαη δηθηύςζεξ

΢οζθεοέξ ηειεπηθμηκςκηώκ θαη
δηθηύςζεξ
 Δφμ Ε/Ρ ζοζηήμαηα μπμνμφκ κα ζοκδεζμφκ
πνεζημμπμηχκηαξ:

 Οεηνηαθή ή πανάιιειε ζφνα επηθμηκςκίαξ

Δηα-απμδηαμμνθςηέξ (Ιodems)
Ηάνηεξ δηθηφμο (NICs)
∆ηακμµείξ (Hubs)
Γπακαιήπηεξ (repeaters)
Γέθονεξ (bridges)
Δνμµμιμγεηέξ (routers)

΢οζθεοέξ ηειεπηθμηκςκηώκ
θαη δηθηύςζεξ
 ΢εηνηαθή/πανάιιειε ζύνα
 Ννμηημάηαη υηακ μη Ε/Ρ είκαη πμιφ θμκηά
 Απμηειεί έκα θζεκυ ηνυπμ δηαζφκδεζεξ
 ΢νεζημμπμηείηαη υηακ μη απαηηήζεηξ ζε ηαπφηεηα είκαη μηθνέξ
 Ιπμνεί κα θηάζεη ημ 1 Mbps.

 Σα modems
 Γίκαη γεκηθά ζοζθεοέξ πμο επηηνέπμοκ ηεκ µεηάδμζε
δεδμµέκςκ µέζα απυ γναµµέξ πμο δεκ είκαη
ζπεδηαζµέκεξ εηδηθά γηα ημ ζθμπυ αοηυ.

΢οζθεοέξ ηειεπηθμηκςκηώκ θαη
δηθηύςζεξ
 Οη θάνηεξ δηθηύμο (NIC- Network Interface Cards):

 Θεηημονγμφκ ζημ θοζηθυ επίπεδμ
 Γίκαη ζπεδηαζµέκεξ γηα ζογθεθνηµέκμ ηφπμ δηθηφμο θαη ζφκδεζεξ
(θαιχδημ ή αζφνμαηεξ).
 Ηαζμνίδμοκ ηεκ µεζόδμ πνόζβαζεξ ζημ µέζμ, ζφµθςκα µε ηα
πνυηοπα ΖΓΓΓ-802.΢.
 Έπμοκ έκακ ανηζµυ ηεξ ΖΓΓΓ (MAC Address), δηαθμνεηηθυ γηα
θάζε θάνηα, μ μπμίμξ ηοπχκεηαη πάκς ηεξ π.π.
08:00:20:02:90:4C.

΢οζθεοέξ ηειεπηθμηκςκηώκ
θαη δηθηύςζεξ

 Οη ∆ηακμµείξ (Hub)

 Γκχκμοκ υια ηα θαιχδηα πμο πνμένπμκηαη απυ ημοξ
ζηαζµμφξ ενγαζίαξ ζε έκα θεκηνηθυ ζεµείμ ή θυµβμ.
 Ηάζε εηζενπυµεκμ ζήµα εµθακίδεηαη ζε υιεξ ηηξ ελυδμοξ
ημο hub (aοηυ είκαη θαη ε βαζηθή ημο δηαθμνά µε ημ
Switch).
 Μη δηακμµείξ δηαθνίκμκηαη ζηηξ θαηεγμνίεξ:
 Ναζεηηθμί δηακμµείξ (με µηθνυ ανηζµυ ζονχκ, πςνίξ
ηνμθμδμζία.
 Γκενγεηηθμί δηακμµείξ.

΢οζθεοέξ ηειεπηθμηκςκηώκ
θαη δηθηύςζεξ

 Οη Γπακαιήπηεξ

 Ακ ζέιμοµε είηε κα ζηείιμοµε
ημ ζήµα ημο ημπηθμφ δηθηφμο ζε
απυζηαζε µεγαιφηενε ηςκ 300
µέηνςκ ή κα ζοκδέζμοµε δφμ
ημπηθά δίθηοα µεηαλφ ημοξ
πνέπεη µε θάπμημ ηνυπμ κα
ακαδεµημονγήζμοµε θαη
εκηζπφζμοµε ημ ζήµα.
 Ε ιεηημονγία ημο επακαιήπηε
(ακαδεµημονγία – εκίζποζε
ζήµαημξ) εκζςµαηχκεηαη ζε
πμιιέξ δηθηοαθέξ ζοζθεοέξ
πιέμκ, υπςξ είκαη ππ. μη
δηακμµείξ (εκενγμί) θαη μη
γέθονεξ.
 Μη επακαιήπηεξ (υπη μη
έλοπκμη) υζμ θαη μη δηακμµείξ
ιεηημονγμφκ ζημ θοζηθυ
επίπεδμ ηεξ ανπηηεθημκηθήξ
OSI.

΢οζθεοέξ ηειεπηθμηκςκηώκ
θαη δηθηύςζεξ
 Οη Γέθονεξ

Θεηημονγμφκ θαη ζημεπίπεδμ ηεξ γναµµήξ δεδμµέκςκ
Γίκαη έλοπκεξ ζοζθεοέξ (δηαζέημοκ επελενγαζηή θαη µκήµε).
Γκςνίδμοκ (αιιά θαη μαζαίκμοκ) ηε δμµή ημο δηθηφμο.
Ναίνκμοκ απμθάζεηξ γηα ηα πιαίζηα (υπη παθέηα) πμο πενκάκε µέζα
απυ αοηέξ, γηαηί θαηαιαβαίκμοκ ηα πιαίζηα μεηαθμνάξ ηςκ παθέηςκ
θαη αλημιμγμφκ ηηξ πιενμθμνίεξ δνμμμιυγεζεξ πμο δηαζέημοκ.
 Δηαζέημοκ πίκαθα δηεοζφκζεςκ γηα ημοξ Ε/Ρ ημο δηθηφμο πμο
ακακεχκεηαη (δηαθάκεηα- μάζεζε) ζοκεπχξ.΢οζθεοέξ ηειεπηθμηκςκηώκ
θαη δηθηύςζεξ

 Οη Δνμµμιμγεηέξ

 Θεηημονγμφκ θαη ζημ επίπεδμ δηθηφμο ημο OSI.
 Ρπμζηενίδμοκ ηεκ ηαοηυπνμκε ζφκδεζε πμιιχκ δηαθμνεηηθχκ
ηφπςκ δηθηφμο, με πηζακά δηαθμνεηηθά µέζα µεηάδμζεξ (π.π.
μµμαλμκηθυ θαιχδημ, UTP θηι)
 Ρπμζηενίδμοκ πμιφπιμθεξ δηαηάλεηξ (ημπμιμγίεξ) δηθηφςκ ζηηξ
μπμίεξ είκαη πηζακυκ δφμ ζεµεία ημο δηθηφμο κα εκχκμκηαη µε
πενηζζυηενεξ απυ µία δηαδνμµέξ αολάκμκηαξ έηζη ηεκ
αλημπηζηία.
 Ε δνμµμιυγεζε ηςκ παθέηςκ γίκεηαη δοκαµηθά, ιαµβάκμκηαξ
οπυρε ηεκ θαηάζηαζε ημο δηθηφμο (ζοκζήθεξ θίκεζεξ,
θαζοζηένεζε θιπ.).
 Δηαζέημοκ πίκαθεξ δνμμμιυγεζεξ.
 Πμ νυιμ ημο δνμμμιμγεηή μπμνμφκ κα παίλμοκ αθυμα θαη Ε/Ρ
με θαηάιιεια πνμγνάμμαηα ππ. ηα Win2000 Server δηαζέημοκ
μηα οπενεζία πμο ιέγεηαη Routing & Remote Access).

Οφγπνμκεξ δηθηοαθέξ
ζοζθεοέξ (εθηυξ φιεξ)
 Οηα παναπάκς κα πνμζζέζμομε μνηζμέκεξ ζφγπνμκεξ
ζοζθεοέξ δηθηφςζεξ υπςξ:
 Αζφνμαηεξ θάνηεξ (Ννςηυθμιια: 802.11b/g).
 Access points (Οοζθεοέξ γηα αζφνμαηε πνυζβαζε ζημ δίθηομ).
Ηαιφπημοκ απμζηάζεηξ μέπνη 100m ζε εζςηενηθμφξ πχνμοξ
θαη 200 ζε ελςηενηθμφξ επηηογπάκμκηαξ ηαπφηεηεξ μέπνη θαη
54G, πνήζε πνςημθυιιςκ 802.11b/g.
 Bluetooth θαη Ifrared (Οοζθεοέξ αζφνμαηεξ δηθηφςζεξ ζε
μηθνή απυζηαζε, ππ. BLUETOOTH to USB ADAPTER ) με
ηαπφηεηεξ μέπνη 3Mbps θαη θάιορε έςξ 100m.
 Δηακμμείξ εθηυξ απυ Ethernet, USB θαη mini USB.
 Switches με μκήμε Buffer 512KB γηα θάζε ζοζθεοή. Ιε
πνήζε ελανηεμάηςκ υπςξ ημ FIBER MODULE μαξ δίκμοκ ηε
δοκαηυηεηα κα επεθηείκμομε ημ δίθηομ μαξ με ζφκδεζε ημο ζε
έκα δηαζέζημμ expansion slot ημο switch. Ιπμνμφμε κα
ζοκδέζμομε πμιιαπιά switches ζε απυζηαζε έςξ 2000 μέηνα
μέζς πμιφηνμπςκ μπηηθχκ ηκχκ (πνυηοπα: IEEE 802.3u,
ηαπφηεηα μεηαθμνάξ 200Mbps
 Patch Panel

Κεθ. 7:
Digital Subscriber
Line / DSL (Θ)

Σεθηαθή Γναμμή Οοκδνμμεηή
(Digital Subscriber Line, DSL)
 ΢νήζε απιμφ ηειεθςκηθμφ θαιςδίμο (παιθυξ, CAT3)
 Έςξ 2,3 Mbps γηα ηε ζφκδεζε Οπίηη -> Δνμμμιμγεηήξ
 Οηεκ πνάλε έςξ 768 Kbps

 Έςξ 52,8 Mbps γηα ηε ζφκδεζε Δνμμμιμγεηήξ -> Οπίηη
 Οηεκ πνάλε έςξ 8 Mbps

 Νμιοπιελία FDM:
 50 kHz - 1 MHz γηα «θαηέβαζμα» (downloading)
 4 kHz - 50 kHz for «ακέβαζμα (uploading)
 0 kHz - 4 kHz γηα θακμκηθέξ ηειεθςκηθέξ θιήζεηξ

 Αλημπμίεζε θαη ημο 1 MHz εφνμοξ δχκεξ ηςκ
ηειεθςκηθχκ θαιςδίςκ.

Tοπηθή δηάηαλε ADSL ελμπιηζμμφ
(Tanenbaum -Figure 2-29)

xDSL

 ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

 Γίκαη ε πημ δηαδμμέκε μμνθή DSL.
 Γίκαη αζφμμεηνε ηεπκμιμγία (8 Mbps downstream/ 1 Mbps
upstream), απυ εθεί θαη ημ πνυζεμα "A" ζημ ADSL, χζηε ε max
ηαπφηεηα κα είκαη δηαζέζημε γηα "downloading", πμο απμηειεί θαη ηεκ
πημ ζοπκή δναζηενηυηεηα.
 ΢νεζημμπμηεί μεζυδμοξ ρεθηαθήξ θςδηθμπμίεζεξ θαη επελενγαζίαξ
ζήμαημξ γηα αφλεζε ηεξ παναδμζηαθήξ πςνεηηθυηεηαξ.
 Δηαπςνίδεη ηα θακάιηα upstream θαη downstream απυ ημ ηειεθςκηθυ
θακάιη (δηαπςνηζμυξ απυ 300 KHz μέπνη ηα 3,5 MHz).

xDSL
 HDSL (High bit rate DSL)
 Γίκαη ζομμεηνηθή ηεπκμιμγία upstream/downstream
μέπνη 2 Mbps.
 Έςξ 3.5 km απυζηαζε μεηαλφ ηςκ δφμ άθνςκ ημο
πάιθηκμο αγςγμφ.
 Απαηηεί ηεκ φπανλε 2 ηειεθςκηθχκ γναμμχκ (2
ζοκεζηναμμέκα θαιχδηα).

 SDSL (Single line DSL)
 Γίκαη θαη αοηή ζομμεηνηθή ηεπκμιμγία
(upstream/downstream μέπνη 2Mbps)
 Έςξ 3.5 km απυζηαζε μεηαλφ ηςκ δφμ άθνςκ ημο
πάιθηκμο αγςγμφ.
 Απαηηεί ηεκ φπανλε 1 μυκμ ηειεθςκηθήξ γναμμήξ.

xDSL
 VDSL (Very high data rate DSL)
 μέπνη 52 Mbps downstream θαη 2.3 Mbps
upstream
 1,5 km ε μέγηζηε απυζηαζε μεηαλφ ηςκ δφμ
άθνςκ ημο πάιθηκμο αγςγμφ.

Κεθ. 8: Μηζζςμέκεξ
Γναμμέξ (Θ)

Νανάδεηγμα πνήζεξ
μηζζςμέκςκ γναμμχκ

Ιηζζςμέκεξ γναμμέξ
& θοθιχμαηα

Μη μηζζςμέκεξ γναμμέξ είκαη θαηάιιειεξ γηα αζθαιείξ
ζοκδέζεηξ με ζηαζενή πςνεηηθυηεηα. Δηαθνίκμκηαη ζε
 Ακαιμγηθέξ (γναμμέξ M1020) γηα μεηάδμζε δεδμμέκςκ
 Σεθηαθέξ
 Hellascom: Γζκηθυ ηειεπηθμηκςκηαθυ δίθηομ μεηάδμζεξ
δεδμμέκςκ θαη θςκήξ γηα ζηαζενά ρεθηαθά θοθιχμαηα απυ 2,4
Kbps έςξ2Mbps. Νιήνςξ ρεθηαθυ δίθηομ με ακίπκεοζε θαη
δηυνζςζε ιαζχκ.
 HellasStream: Πμ πημ ηεπκμιμγηθά πνμεγμέκμ δίθηομ βαζηζμέκμ
ζηεκ ΑΠΙ ηεπκμιμγία. Οοκδοάδεη ηε μεηαγςγήξ παθέημο με ηε
μεηαγςγή θοθιχμαημξ. Νανμπή μυκημςκ ηδεαηχκ ζοκδέζεςκ έςξ
33Mbps γηα ηε δηαζφκδεζε πμιιαπιχκ ζεμείςκ (n-tier). Απυ
64Kbps μέπνη 2Ιbps..
 Hellaspac: Δηαζφκδεζε δηθηφςκ δεδμμέκςκ 2 ή πενηζζμηένςκ
ζεμείςκ (n-tier). Παπφηεηεξ απυ 300 bps μέπνη 2 Ιbps.

 Ρπάνπεη θυμβμξ θαη ζηεκ Ηένθονα.

Ιηζζςμέκεξ γναμμέξ
& θοθιχμαηα

 Γθανμμγέξ
Οφκδεζε με ημ ηειεθςκηθυ δίθηομ
Οφκδεζε εκυξ ημπηθμφ δηθηφμο.
FAX
Πειεδηάζθερε
Ιεηάδμζε ηαηνηθήξ εηθυκαξ/ Γθανμμγέξ ηειεσαηνηθήξ (Medical
Imaging and Telemedicine).

 Ηυζημξ εγθαηάζηαζεξ μηαξ μηζζςμέκεξ γναμμήξ:

 Ηυζημξ γηα ηέιμξ ζφκδεζεξ ή μεηαθμνάξ ακά άθνμ.
 Ηυζημξ πμο αθμνά ημ μεκηαίμ μίζζςμα ηεξ γναμμήξ.
 Ηαζμνίδεηαη απυ:
 Tαπφηεηα
 Πφπμ γναμμήξ (Ακαιμγηθή ή Σεθηαθή) θαη
 Ακ ε ζφκδεζε αθμνά αζηηθέξ ή οπεναζηηθέξ γναμμέξ

 Γκδεηθηηθυ θυζημξ μίζζςζεξ ρεθηαθήξ γναμμήξ μεηαλφ 2 θυμβςκ
πμο απέπμοκ 250 km (π.π. Νάηνα-Αζήκα), ηαπφηεηαξ 34 Ιbps
θαη μεηαβιεημφ μηζζχμαημξ ακένπεηαη ζηα 4402 € γηα ημ ηέιμξ
ζφκδεζεξ ακά άθνμ θαη ζηα 16463 € γηα ημ μεκηαίμ μίζζςμα ακά
άθνμ.

Κεθ. 10:
Πνόηοπμ Ακαθμνάξ
Open Systems
Interconnection/OSI

Δηεπαθέξ
Host 1

High-lev el
object

Protocol

Host 2

Serv ice
interf ace

Peer-to-peer
interf ace

High-lev el
object

Protocol

Ιμκηέιμ Ακαθμνάξ OSI
End host

End host

Application

Application

Presentation

Presentation

Session

Session

Transport

Transport

Network

Network

Network

Network

Data link

Data link

Data link

Data link

Phy sical

Phy sical

Phy sical

One or more nodes
within the network

Phy sical

Ε θηιμζμθία θαη ε πνήζε
ημο πνμηφπμο
 Ιηα εονέςξ απμδεθηή ηεπκηθή δυμεζεξ ζε
επίπεδα.
 Μη ιεηημονγίεξ πςνίδμκηαη ζε έκα ηενανπηθυ
ζφκμιμ απυ επίπεδα.
 Ηάζε επίπεδμ ζπεηίδεηαη με έκα οπμζφκμιμ
ιεηημονγηχκ πμο απαηημφκηαη γηα κα
επηθμηκςκήζεη με θάπμημ άιιμ ζφζηεμα.
 Ηάζε επίπεδμ ζηενίδεηαη ζημ αμέζςξ
παμειυηενμ ημο.

Πα επίπεδα ημο Ιμκηέιμο OSI
Φοζηθυ επίπεδμ (Physical Layer)
Ιεηάδμζε αθαηένγαζηςκ bits (0 ή 1) απυ
ημκ απμζημιέα ζημκ δέθηε.

Γπίπεδμ Γναμμήξ Δεδμμέκςκ (Data Link
Layer)
Πεμαπίδεη ηα δεδμμέκα ζε πιαίζηα (frames)
Γπηβεβαηχκεη υηη ε επηθμηκςκία είκαη
αληυπηζηε (acknowledgement frames)
Ακίπκεοζε θαη επηδηυνζςζε ιαζχκ (Error
detection and correction).
Έιεγπμξ νμήξ (flow control).

Πα επίπεδα ημο Ιμκηέιμο OSI
 Γπίπεδμ Δηθηφμο (Network Layer)
 Δνμμμιυγεζε παθέηςκ
 Έιεγπμξ ζομθυνεζεξ
 Έθδμζε ιμγανηαζμχκ (billing)

 Γπίπεδμ Ιεηαθμνάξ (Transport Layer)
 Πεμαπίδεη ηα μεκφμαηα ζε μηθνυηενεξ μμκάδεξ
 Γπηβεβαηχκεη υηη υιεξ μη μμκάδεξ θηάκμοκ ζημ άιιμ άθνμ
θαη επακαζοκανμμιμγεί ημ μήκομα.
 Ρπενεζίεξ μεηαθμνάξ παθέηςκ απυ άθνμ ζε άθνμ (endto-end) (π.π. αληυπηζηε μεηαθμνά).
 Έιεγπμξ ζομθυνεζεξ (congestion) θαη νμήξ παθέηςκ.

Πα επίπεδα ημο Ιμκηέιμο OSI
Γπίπεδμ Οοκυδμο (Session Layer)
Απμθαηάζηαζε ζοκυδςκ μεηαλφ δηαθυνςκ
μεπακχκ (sessions)
Δηαπείνηζε ζθοηάιεξ (token management)
Οογπνμκηζμυξ (synchronization)

Γπίπεδμ Νανμοζίαζεξ (Presentation
Layer)
Ηςδηθμπμίεζε δεδμμέκςκ

Γπίπεδμ Γθανμμγήξ (Application Layer)
Οομβαηυηεηα μεηαλφ εθανμμγχκ.

Πα επίπεδα ημο Ιμκηέιμο OSI
ζοκμπηηθά

Οφγθνηζε ηςκ μμκηέιςκ OSI-TCP/IP

Θυγμη μεγαιφηενεξ απμδμπήξ ημο
μμκηέιμο TCP/IP έκακηη ημο OSI
 Πμ μμκηέιμ OSI:
΢νεζημμπμηείηαη ζημ ζπεδηαζμυ δηθηφςκ.
Γίκαη ζεςνεηηθυ, υπη ηδηαίηενα δηαδεδμμέκμ.
Δηεκενγεί ζε θάζε επίπεδμ ειέγπμοξ.
Γίκαη πενίπιμθμ θαη αθνηβυ.
Ρπμιείπεηαη ζε δηάδμζε ημο μμκηέιμο TCP/IP ημ
μπμίμ:


Γίκαη ζπεηηθά απιυ θαη ζηαζενυ.
Ρπμζηενίδεηαη απυ θάζε δηθηοαθή ζοζθεοή θαη ιμγηζμηθυ.
Νάκς ζε αοηυ βαζίδεηαη ε ιεηημονγία ημο Δηαδηθηφμο.

Μη ιεηημονγίεξ ημο επηπέδμο
γναμμήξ δεδμμέκςκ (1/3)

 Οηέθεηαη ακάμεζα ζημ θοζηθυ θαη ημ επίπεδμ
δηθηφμο.
 Δέπεηαη ηα δεδμμέκα απυ ημ επίπεδμ δηθηφμο θαη
θαηεοζφκεη ημ οιηθυ γηα ηε μεηάδμζε ημοξ.
 Δεμημονγεί ηα πιαίζηα μεηάδμζεξ.
 Απμηειείηαη απυ δφμ οπμεπίπεδα:
 Γιέγπμο Ννυζβαζεξ ζημ μέζμ (MAC - Media
access control)
 Γιέγπμο Θμγηθήξ Γναμμήξ (LLC - Logical link
control)
 Ηαηεοζφκεηαη απυ ημ ακηίζημηπμ πνςηυθμιιμ.

Μη ιεηημονγίεξ ημο
επηπέδμο γναμμήξ

δεδμμέκςκ:
Πμ
οπμεπίπεδμ
MAC
(2/3)
 Δμοιεηά ημο είκαη ε επηθμηκςκία ηςκ ζοζθεοχκ

μέζα απυ έκα θμηκυ μέζμ πνυζβαζεξ.
 Ακηπκεφεη, αιιά δεκ δημνζχκεη ηα ιάζε.
 Νανέπεη έκα μεπακηζμυ δηεοζοκζημδυηεζεξ
(MAC), δειαδή εκυξ μμκαδηθμφ 12ρεθημο ζεηνηαθμφ
ανηζμμφ (δεθαελαδηθυξ) θάκμκηαξ δοκαηή ηεκ
πανάδμζε παθέηςκ ζε έκα οπμδίθηομ, ημ μπμίμ ππ.
δεκ έπεη router, υπςξ ζα μπμνμφζε κα ζομβεί ζε
έκα ημπηθυ δίθηομ Ethernet.
 Μ MAC ανηζμυξ πανυηη δεκ πνέπεη, μπμνεί κα
ηνμπμπμηεζεί

(http://www.nthelp.com/NT6/change_ma
c_w2k.htm)

Μη ιεηημονγίεξ ημο
επηπέδμο γναμμήξ

δεδμμέκςκ:
Πμ οπμεπίπεδμ
LLC (3/3)
 Βνίζθεηαη
πάκς απυ ημ MAC.

 Γίκαη ακελάνηεημ απυ ημ μέζμ θαη έπεη ςξ
ακηηθείμεκμ κα δηεοζοκζημδμηεί θαη κα πμιοπιέθεη ζε
μέζα πμιιαπιήξ πνυζβαζεξ, υπςξ αοηά ηςκ
ημπηθχκ δηθηφςκ.
 Νανέπεη έιεγπμ νμήξ δεδμμέκςκ.
 Ακηπκεφεη ηεκ ανπή /ηέιμξ ηεξ μεηάδμζεξ.
 Γπακαιαμβάκεη ηεκ απμζημιή ηςκ απμννηπηέςκ
παθέηςκ ακ πνεηαζηεί.

Πμ πνςηυθμιιμ PPP
(Point- to - Point Protocol)
 Γίκαη ημ εονφηενα ακαπηογμέκμ πνςηυθμιιμ γηα ηε ζφκδεζε
μέζς ηειεθχκμο (dial up) (ζφκδεζε ζεμείμο πνμξ ζεμείμ)
 Μοζηαζηηθά εκζοιαθχκεη ηα TCP/IP παθέηα ημο οπμιμγηζηήπειάηε θαη ηα πνμςζεί ζημκ ελοπενεηεηή μέζς ηεξ ζεηνηαθήξ
γναμμήξ επηθμηκςκίαξ (layer two -L2-point-to-point links)
 Μ ελοπενεηεηήξ ιαμβάκεη ηα παθέηα θαη ηα πνμςζεί ζημ
Internet.
 Γίκαη full-duplex θαη μπμνεί κα πνεζημμπμηεζεί ζε δηάθμνεξ
ηεπκμιμγίεξ θοζηθμφ μέζμο (twisted pair, fiber, satellite).
 Ννμηημάηαη έκακηη ημο πνςημθυιιμο Serial Line Internet
Protocol (SLIP), αθμφ μπμνεί κα πεηνηζηεί αζφγπνμκε
(asynchronous) θαη ζφγπνμκε (synchronous) επηθμηκςκία, κα
δηαμμηνάζεη μία γναμμή ζε πμιιμφξ πνήζηεξ θαη ζε ακηίζεζε με
ημ SLIP, δηαζέηεη ακαγκχνηζε ζθαιμάηςκ.

Πμ πνςηυθμιιμ PPP
(Point- to - Point Protocol)
8

8

8

16

Flag Address Control Protocol

16

Payload

Checksum

8

Flag

 Flag: ΢αναθηήναξ ζογπνμκηζμμφ
 Protocol: LCP, NCP, IP ή IPX
 To PPP επηηνέπεη ζημκ απμζημιέα θαη ημκ παναιήπηε κα
δηαπναγμαηεοζμφκ ημ μέγεζμξ ηςκ δηαθυνςκ
παναθηήνςκ.
 Πμ πιαίζημ PPP είκαη θνοπημγναθεμέκμ με Microsoft
Point-to-Point Encryption (MPPE) πνεζημμπμηχκηαξ
θιεηδηά θνοπημγνάθεζεξ πμο δεμημονγήζεθακ απυ
δηαδηθαζίεξ αοζεκηηθμπμίεζεξ MS-CHAP (πνεζημμπμηεί
πεηναρία ηνηχκ δηαδνμμχκ (three-way), MS-CHAP v2 ή
EAP-TLS.

Πμ πνςηυθμιιμ PPP
(Point- to - Point Protocol)
8

8

8

16

Flag Address Control Protocol

16

Payload

Checksum

8

Flag

 ΢νεζημμπμηείηαη εονέςξ γηα ηηξ ζοκδέζεηξ ζημ
δηαδίθηομ.

 Γπηηνέπεη ημκ δηαπςνηζμυ ηςκ πιαηζίςκ
 LCP (Link Control Protocol): οπμζηενίδεη ηεκ
αοηυμαηε εκενγμπμίεζε θαη απεκενγμπμίεζε ηςκ
δεφλεςκ
 NCP (Network Control Protocol): Νανέπεη οπενεζίεξ
ζημ επίπεδμ δηθηφμο, π.π., δηαπναγμαηεφεηαη ηε
δηεφζοκζε IP.

Πα πνςηυθμιια
PPPoA θαη ΞΞΞμΓ
 Ε δηαθμνά βνίζθεηαη ζημ πχξ πενηγνάθμκηαη ηα δεδμμέκα θαηά ηε μεηαθμνά
ημοξ ακάμεζα ζημ DSL Modem θαη ηo dslam ημο ISP, ζημ αμέζςξ
παμειυηενμ επίπεδμ απυ ημ IP: ζημ Data Link layer.
 Ιε ημ PPPoA ηα PPP παθέηα εκζοιαθχκμκηαη απεοζείαξ ζε παθέηα ATM
(cells), εκχ με ημ PPPoE πνώηα πενηθιείμκηαη απυ μηα επηθεθαιίδα PPPoE
πνμθεημέκμο κα μπμνμφκ κα πενάζμοκ μέζα απυ έκα ethernet δίθηομ,
δίκμκηαξ έηζη ηε δοκαηυηεηα ζε μπμημδήπμηε μεπάκεμα ημο δηθηφμο κα
ζπεμαηίζεη απεοζείαξ PPP link με ημκ ISP.
 Δεκ έπεηξ θακέκα ιυγμ κα πνεζημμπμηήζεηξ PPPoE ακ ζμο ανθεί κα ζοκδέεζαη
ζημ Internet απεοζείαξ απυ ημ DSL Router. Έπεη κυεμα μυκμ ακ ζέιεηξ κα
πνεζημμπμηήζεηξ θάπμημ άιιμ μεπάκεμα ημο δηθηφμο (π.π. έκα PC) ζακ
router πνμθεημέκμο κα έπεηξ θαιφηενμ έιεγπμ πάκς ζημ traffic -ή ηέιμξ
πάκηςκ γηα μπμημδήπμηε ιυγμ κα ημ ζοκδέζεηξ απεοζείαξ ζημ Internet.
 Δηαθμνά ζηεκ αλημπηζηία δεκ οπάνπεη, απιά με ημ PPPoA ζα έπεηξ ιίγμ
ιηγόηενμ overhead (8bytes / παθέημ, ηοπηθά γφνς ζημ ~0,58%). Θυγς ημο
πνυζζεημο header ζημ PPPoE ζέιεη πνμζμπή γηα κα με θφγμοκ παθέηα
μεγαιφηενα απυ 1500 bytes, θαζχξ ηυζμ είκαη ημ μέγηζημ MTU (Maximum
Transmission Unit) πμο πνμβιέπεη ημ Ethernet, υμςξ υιμη μη routers ζα
ημ θνμκηίζμοκ αοηυμαηα. Ιε πημ απιά ιυγηα ημ MTU ζε PPPoE εηκαη 1492,
εκχ ζε PPPoA είκαη 1500.

Πα πνςηυθμιια
PPPoA θαη ΞΞΞμΓ
 Πμ ΞΞΞμΓ παίδεη ζοκήζςξ με LLC θαη ηα dslam ηςκ
ISPs π.π. ζηε Forthnet παίδμοκ με ΞΞΞμΓ, εκχ ημ
ΞΞΞμΑ παίδεη με VX-MUX (Virtual Circuit
Multiplexing) ή ζθέημ VX (πημ πμιφ γηα ηα dslam
ημο ΜΠΓ.
 Οοκήζςξ αθυμα θαη κα βάιεηξ ημ ακάπμδμ απυ αοηυ
πμο παίδεη μ πάνμπμξ πάιη ζα δμοιέρεη. Απιά
πάκεηξ ζε ηαπφηεηα θαη επηβανφκεηαη θαη ιίγμ ημ
dslam ,ιυγς ημο υηη ζα θάκεη αιιαγέξ ζηα παθέηα,
γηα κα ένζμοκ αοηά ζηεκ ζςζηή μμνθή.

Κεθ. 11: Γηζαγςγή ζημ
INTERNET θαη ζηεκ
Τπενεζία πενηήγεζεξ
ζημκ Παγθόζμημ
Ιζηό/WWW

Πμ δηαδίθηομ
 Πμ Δηαδίθηομ (Internet) είκαη ημ δίθηομ ηςκ
δηθηφςκ, ζημ μπμίμ είκαη ζοκδεδεμέκμη πανά πμιιμί
οπμιμγηζηέξ θαη επημένμοξ δίθηοα ηα μπμία
μπμνμφκ κα πνεζημμπμημφκ δηαθμνεηηθή ηεπκμιμγία
θαη ιεηημονγηθά ζοζηήμαηα.
 Νενηιαμβάκεη ζπεδυκ ημ

ζφκμιμ ηςκ παγθυζμηςκ
πεγχκ πιενμθμνίαξ θαη
πνμζθένεη πμηθηιία απυ
οπενεζίεξ θαη ενγαιεία
επηθμηκςκίαξ θαη
πιενμθυνεζεξ.

Νχξ θαη πυηε λεθίκεζε;
 Οηα ηέιε ηεξ δεθαεηίαξ ημο '60, ημ οπμονγείμ άμοκαξ
ηςκ Ε.Ν.Α. ακέπηολε έκα πεηναμαηηθυ ζφζηεμα
επηθμηκςκίαξ πμο μκμμαδυηακ ARPANet.
 Ανπηθά ζοκέδεε ηα δίθηοα οπμιμγηζηχκ ηςκ
ζηναηηςηηθχκ βάζεςκ ηςκ Ε.Ν.Α, αιιά ζφκημμα
επεθηάζεθε χζηε κα πενηιαμβάκεη ηηξ εηαηνείεξ θαη ηα
ενεοκεηηθά ηδνφμαηα πμο είπακ ζπέζε με ηεκ άμοκα.
 Πε δεθαεηία ημο 1980, αοηά ηα ζοκδεδεμέκα δίθηοα,
επεθηάζεθακ εονφηαηα ζηα πακεπηζηήμηα θαη ζε άιιμοξ
μνγακηζμμφξ.
 Οήμενα μ θαζέκαξ απυ ημ ζπίηη ημο.

Νςξ είκαη δμμεμέκμ;
• Πμ Internet δεκ ακήθεη ζε θακέκακ, μφηε θακείξ
θαζμνίδεη ηη είδμοξ πιενμθμνίεξ ζα πενάζμοκ ζε
αοηυ
ή
πχξ
αοηέξ
μη
πιενμθμνίεξ
ζα
πνεζημμπμηεζμφκ.
• Γίκαη πανυμμημ με ημ δηεζκέξ ηειεθςκηθυ ζφζηεμα:
ζημ ζφκμιυ ημο δεκ είκαη ηδημθηεζία θακεκυξ θαη δεκ
ειέγπεηαη απυ θακέκακ, οπάνπεη υμςξ ζφκδεζε
ηέημηα χζηε κα ιεηημονγεί ςξ έκα μεγάιμ δίθηομ.
• Γάκ θάπμημ ημήμα έπεη βιάβε μη πιενμθμνίεξ
αθμιμοζμφκ άιιμ δνυμμ παναθάμπημκηαξ ημ
παιαζμέκμ ημήμα.

Πη πνμζθένεη ημ Internet;
 Νιενμθμνίεξ, δηαζθέδαζε, εθπαίδεοζε, βηβιία,
πενημδηθά, εθπαηδεοηηθυ οιηθυ, μμοζηθή,
βηκηεμηαηκίεξ, μμηιίεξ θαη δηαιέλεηξ.
 Ξαδημθςκηθά θαη ηειεμπηηθά θακάιηα, ηδεαηέξ
θμηκυηεηεξ, πμδυζθαηνμ, ζνεζθεία, μηθμιμγία,
πενηζχνημ, θαηακαιςηηθά αγαζά (νμφπα,
παπμφηζηα, θάνμαθα, ακηαιιαθηηθά, είδε
ζπηηημφ,…).
 Οοδεηήζεηξ δςκηακά με άιιμοξ ακζνχπμοξ με
θμηκά εκδηαθένμκηα απυ υιμ ημκ θυζμμ, ανπεία γηα
κα μεηαθένεη ζημκ οπμιμγηζηή ημο (μδεγμφξ
ζοζθεοχκ, εγπεηνίδηα πνήζεξ).
 Δςνεάκ πνμγνάμμαηα, εηθυκεξ, ανπεία, μμοζηθή,
video, εηθμκηθή πενηήγεζε ζε δηάθμνμοξ πχνμοξ.

Μη θονηυηενεξ οπενεζίεξ:
Παγθόζμημξ ηζηόξ – πενηήγεζε ζε
πμιομμνθηθή (multimedia) πιενμθμνία
Ηιεθηνμκηθό ηαποδνμμείμ – (e-mail)
Μεηαθμνά ανπείςκ – (ftp)
Γθηέιεζε πνμγναμμάηςκ ζε άιιμοξ
οπμιμγηζηέξ – (telnet)
΢οκμμηιία με άιιμοξ πνήζηεξ – (Talk,
irc, videoconferencing)
 Ομάδεξ ζοδεηήζεςκ – (newsgroups,
mailing lists, chatlines)
Ακαδήηεζε πιενμθμνηώκ – (archie,
search engines)

Νχξ μεηαθένμκηαη μη
πιενμθμνίεξ;
 ΢άνε ζημ πνςηυθμιιμ TCP/IP (Transmission
Control Protocol/ Internet Protocol) μη
οπμιμγηζηέξ ζοκδέμκηαη, μηιχκηαξ ηεκ ίδηα γιχζζα
(πνςηυθμιιμ).
 Πμ TCP/IP πςνίδεη ηηξ πιενμθμνίεξ πμο
ζηέικμομε ζε παθέηα πμο ημ θαζέκα έπεη ηε δηθή
ημο ηαοηυηεηα.
 Ηάζε παθέημ «ηαληδεφεη» μυκμ ημο μέζα ζημ
Internet θαη μπμνεί κα αθμιμοζήζεη δηαθμνεηηθυ
δνυμμ απυ ηα άιια παθέηα γηα κα θζάζεη ζημκ
πνμμνηζμυ ημο. Όηακ θζάζμοκ ζημκ πνμμνηζμυ
ημοξ επακαζοκδέμκηαη με ηε ζςζηή ζεηνά.

… πςξ μεηαθένμκηαη μη
πιενμθμνίεξ;

 O Δνμμμιμγεηήξ (router) είκαη έκαξ εηδηθυξ
οπμιμγηζηήξ πμο νοζμίδεη ηεκ θοθιμθμνία ηςκ
παθέηςκ θαη επηιέγεη ηεκ θαηαιιειυηενε
δηαδνμμή.
 Οπμκδοιηθή ζηήιε (Backbone) είκαη μία μμάδα
γναμμχκ μεγάιεξ ηαπφηεηαξ πμο ζοκδέμοκ
μεηαλφ ημοξ ηα μεγαιφηενα δίθηοα
 Ιπμνμφμε κα ιαμβάκμομε (download)
πιενμθμνίεξ απυ έκακ άιιμκ οπμιμγηζηή ή κα
ζηέικμομε (upload) ζε έκακ άιιμκ οπμιμγηζηή
μέζς ημο Internet.

Πμ TCP/IP πνςηυθμιιμ
 Γίκαη ζηεκ πναγµαηηθυηεηα µηα
μηθμγέκεηα πνςημθυιιςκ (4
επηπέδςκ) πμο πενηέπεη µεηαλφ
άιιςκ ημ TCP (Transmission
Control Protocol) θαη ημ IP
(Internet Protocol) πνςηυθμιιμ.
 Νενηιαμβάκεη αθυμα ηα πνςηυθμιια:
 UDP (User Datagram Protocol)
 ICMP (Internet Control
Message Protocol)
 ARP (Address Resolution
Protocol)
 RARP (Reverse Address
Resolution Protocol)
 ΢νεζηµμπμηείηαη ζε υιεξ ζπεδυκ ηηξ
µμνθέξ δηθηφςκ (ημπηθά, εονείαξ
θηι.).

Δμμή θαη μμνθή ηςκ
ΖΞ εκυξ
δηεοζφκζεςκ
 Ε ΖΞ δηεφζοκζε
οπμιμγηζηή ζημ TCP/IP είκαη µμκαδηθή
µέζα ζημ δίθηομ.
 Οε πενηβάιιμκ ημπηθμφ δηθηφμο µπμνμφµε εµείξ κα
επηιέλμοµε ΖΞ δηεοζφκζεηξ γηα ημοξ Ε/Ρ.
 Πμ δηαµμηναζµυ ηςκ δηεοζφκζεςκ ζημ TCP/IP ημκ έπεη
ακαιάβεη έκαξ θεκηνηθυξ μνγακηζµυξ (NIC, Network
Information Center).
 Ε ΖΞ είκαη έκαξ 32-bit ανηζμυξ μνγακςμέκμξ ζε ηέζζενα
δεθαδηθά ρεθία (απυ 0-255 ημ θαζέκα), πςνηζμέκα με
ηειεία ηεξ µμνθήξ ππ 10.14.28.135 ή
00001000.00001110.00011100.10000011
 Ιηα δηεφζοκζε IP πενηιαµβάκεη δφμ ηµήµαηα:

 Πεκ ηαοηόηεηα ημο δηθηύμο (network identifier)
 Πεκ ηαοηόηεηα ημο θόµβμο (host identifier) (π.π. οπμιμγηζηήξ)
πμο βνίζθεηαη ζοκδεµέκμξ ζημ ζογθεθνηµέκμ ηµήµα ημο δηθηφμο.
 πναθηηθά έπμοκ ηαληκμµεζεί ηέζζενηξ θιάζεηξ δηθηφςκ (Α,Β,C θαη D)

Internet Protocol
 Ε ηνέπμοζα έθδμζε ημο IP είκαη ε έθδμζε ΖΞκ4. Ηονηυηενα
πνμβιήμαηα:
Ιαξ ηειεηχκμοκ μη δηαζέζημεξ δηεοζφκζεηξ.
Δφμ είδε ηεπκηθχκ γηα δεμημονγία θαη άιιςκ
δηεοζφκζεςκ: ΚΑΠ θαη ΞΑΠ (Port address translation).
Ε οπμζηήνηλε ημο γηα νμή δεδμμέκςκ (ππ. video) δεκ
είκαη θαη ε θαιφηενε.
 Πμ κέμ IPv6 απμηειεί ηεκ ελέιηλε ημο γκςζημφ μαξ IPv4.
 Οημ IPv6 έπμομε δηεοζφκζεηξ 128 bits ακηί ηςκ ζεμενηκχκ
32 bits
 Ιηα δηεφζοκζε IPv6 πενηθιείεηαη ζε αγθφιεξ, χζηε κα μεκ
μπενδεφεηαη με ημκ ανηζμυ ηεξ ζφναξ (port number) πμο
πνεζημμπμηεί ε εθανμμγή ππ:
http://[2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344]:443/

Ιμνθέξ δηεοζφκζεςκ:
 Μη δηεοζφκζεηξ URL (Uniform Resource Locator) μπμνμφκ
κα έπμοκ ηηξ ελήξ μμνθέξ:
http://www.ypepth.gr
http://www.ypepth.gr/lykeio.html
http://ta-nea.dolnet.gr
http://openclas.lrf.gr/papers/cart2.html
http://www.unicef.org
http://sun.sunsolve1.com
http://www.ripe.net

http://www.aua.gr/site/index.html
Πρφηόθοιιο
Επηθοηλφλίας

Όλοκα αποκαθρσζκέλοσ
Υποιογηζηή
Web Server

Θέζε αρτείοσ θαη όλοκα αρτείοσ
ποσ δεηάκε

Οφζηεµα Μκμµαζίαξ
Νενημπχκ (DNS)
 Μ άκζνςπμξ δεκ μπμνεί κα ζομάηαη μεγάιμοξ
ανηζμμφξ θαη γηα ημ ιυγμ αοηυ ηηξ πενηζζυηενεξ
θμνέξ μη δηεοζφκζεηξ µπμνμφκ κα ακαπαναζηαζμφκ
θαη µε ιέλεηξ πμο πςνίδμκηαη επίζεξ µε ηειείεξ,
υπςξ γηα πανάδεηγµα:
www.sch.gr
 Οε υιμ ημ ∆ηαδίθηομ οπάνπμοκ δηαζθμνπηζµέκα
µεπακήµαηα πμο ακαιαµβάκμοκ κα εθηειέζμοκ αοηή
ηεκ οπενεζία ηεξ µεηάθναζεξ απυ δηεοζφκζεηξ µε
ιέλεηξ, ζε δηεοζφκζεηξ µε ανηζµμφξ.
 Αοηή ε οπενεζία μκμµάδεηαη Οφζηεµα Μκμµαζίαξ
Νενημπχκ (DNS, Domain Name System).

Ε οπενεζία World Wide
Web
 Πμ μμκηέιμ client/server
 Μ ηνυπμξ μνγάκςζεξ ηςκ πιενμθμνηχκ ζημ WWW
 Πμ πνςηυθμιιμ HTTP (Hypertext Transfer
Protocol)
 Ε γιχζζα θςδηθμπμίεζεξ ηςκ πιενμθμνηχκ (HTML:
Hypertext MarkUp Language)
 Ε δμμή ηςκ δηεοζφκζεςκ ηςκ ειεθηνμκηθχκ ζειίδςκ
ζημ WWW (URL: Uniform Resource Locator)
 Νναθηηθή ελάζθεζε ηςκ θαηανηηδυμεκςκ ζημ
πνυγναμμα πιμήγεζεξ (Internet Explorer) θαη
γκςνημία με ηηξ βαζηθέξ ημο ιεηημονγίεξ.

Πη είκαη μ παγθυζμημξ ηζηυξ
(WWW)
 O παγθυζμημξ ηζηυξ (World Wide Web) ή
Web ή WWW ή W3 είκαη ε πειχνηα ζοιιμγή
εγγνάθςκ πμο είκαη απμζεθεομέκα ζε
οπμιμγηζηέξ δηάζπανημοξ ζε υιμκ ημκ θυζμμ.
 Πμ WWW ακαπηφπζεθε ανπηθά ζημ CERN
(Γονςπασθυ Ηέκηνμ Νονεκηθήξ Ένεοκαξ) ηεξ
Γεκεφεξ ημ 1989 απυ ηεκ μμάδα ημο Tim
Berners – Lee θαη ζήμενα έπεη θαζηενςζεί,
ςξ ε θεκηνηθή οπενεζία ημο Δηαδηθηφμο.

Πη πνμζθένεη;
 Γμθάκηζε ηςκ δεδμμέκςκ ζε μμνθή θεημέκμο,
εηθυκαξ, θηκμφμεκεξ εηθυκαξ, ήπμο θαη βίκηεμ.
 Νιενμθμνίεξ μνγακςμέκεξ ζε μμνθή οπενθείμεκμο
(με γναμμηθή, υπη υπςξ ημ βηβιίμ πμο είκαη γναμμηθή
ε μνγάκςζε ππ. ε μηα ζειίδα μεηά ηεκ άιιε).
 Ιέζς ημο WWW, o απιυξ πνήζηεξ θάκεη με θηιηθυ
ηνυπμ υιεξ ηηξ βαζηθέξ ενγαζίεξ.
 Δοκαηυηεηεξ ακαδήηεζεξ, αιιειμγναθίαξ,
εκημπηζμμφ, πενηήγεζεξ θαη μεηαθμνάξ ηςκ
δεδμμέκςκ ημο Internet με ηδηαίηενα θηιηθυ ηνυπμ.

Ζζημζειίδεξ θαη δηθηοαθμί
ηυπμη
 Ιηα ηζημζειίδα ή έγγναθμ μπμνεί
κα πενηιαμβάκεη θείμεκμ, εηθυκεξ,
θηκμφμεκεξ εηθυκεξ, ήπμ θαη
video.
 Πμπμζεζία ηζημφ (Web Site)
είκαη μία ζοιιμγή απυ ηζημζειίδεξ
πμο ζοκηενμφκηαη απυ θάπμημ
πνυζςπμ (θοζηθυ ή κμμηθυ).

Δηεφζοκζε ζειίδαξ (URL)
 Ηάζε ηζημζειίδα έπεη ηε δηθή ηεξ δηεφζοκζε πμο
πνμζδημνίδεη ημ πμο βνίζθμκηαη μη πιενμθμνίεξ.
 Ε δηεφζοκζε ιέγεηαη URL (Uniform Resource
Locator).
 Ακ γκςνίδμομε ηε δηεφζοκζε μηαξ ζειίδαξ μπμνμφμε
κα ηεκ εμθακίζμομε απεοζείαξ.
 Οεμακηηθή Ναναηήνεζε: Δεκ επηηνέπεηαη ε πνήζε
ημο θεκμφ δηαζηήμαημξ ςξ παναθηήνα ζηεκ μκμμαζία
μπμημοδήπμηε ανπείμο π.π δηεφζοκζε ηζημζειίδαξ,
δηεφζοκζε email, ανπείμ ηζημζειίδαξ, εηθυκα, θηι.

Πμ πνςηυθμιιμ HTTP
 Ννςηυθμιιμ ζεμαίκεη μηα ζεηνά απυ θακυκεξ πμο
ακ αθμιμοζεζμφκ ζα μπμνέζεη θάπμημξ κα
επηθμηκςκήζεη.
 Πμ πνςηυθμιιμ HTTP (Hypertext Transfer
Protocol, Ννςηυθμιιμ μεηαθμνάξ Ρπενθεημέκμο)
μαξ δίκεη ηε δοκαηυηεηα πνυζβαζεξ ζε
πιενμθμνίεξ μέζς ημο Δηαδηθηφμο.
 Πμ http είκαη πνςηυθμιιμ μεηαθμνάξ ανπείςκ.

Ε ιμγηθή client-server
 Ε ιμγηθή ημο Ζζημφ είκαη πειάηεξ - ελοπενεηεηήξ (client-server).
 Γηα κα δμφμε ηηξ πιενμθμνίεξ μηαξ ζειίδαξ πνέπεη κα έπμομε έκα
θοιιμμεηνεηή (web broswer).
 Ανπεία πμο μ web browser έπεη ηεκ δοκαηυηεηα κα απεηθμκίζεη.
 Ανπεία HTML text/html. Ανπεία Ρπενθεημέκμο ζε μμνθή HTML
 Ανπεία εηθυκαξ. image/jpeg image/gif (*.jpg, *.gif, *.png)
 Ανπεία πμιομέζςκ. video/mpeg

 Μ θοιιμμεηνεηήξ θάκεη πιεζχνα ενγαζηχκ μέπνη κα εμθακίζεη ηε
ζειίδα πμο ζέιμομε:
 Αίηεμα http με πιενμθμνίεξ εμθάκηζεξ-ιήρε απυ serverζογθέκηνςζε απαηημφμεκςκ πιενμθμνηχκ απυ ηε βάζε δεδμμέκςκ
ημο –απμζημιή - ιήρε απυ browser – θαηάιιειε εμθάκηζε
απμηειέζμαημξ.

Πελάηηρ
Internet Explorer,
Netscape, Mozilla,
Opera, Lynx

Εξςπηπεηηηήρ (webserver)
IIS, Apache, TUX

Η γιώζζα HTML
 Ακάπηολε ζειίδςκ με πνήζε ηεξ γιχζζαξ ζήμακζεξ HTML
(απιή γιχζζα).
 Ε HTML είκαη ημ αθνςκφμημ ηςκ ιέλεςκ HyperText
Markup Language, δει. Γιχζζα ΟήμακζεξΡπεν-Ηεημέκμο
θαη βαζίδεηαη ζηε γιχζζα SGML, Standard Generalized
Markup Language, υπςξ θαη μη μεηαγεκέζηενεξ XML,
NewsML, VRML θ.η.ι.
 Ε HTML μνίδεη έκα ζφκμιμ θμηκχκ ζηοι γηα ηηξ ηζημζειίδεξ,
υπςξ ηίηιμη (titles), επηθεθαιίδεξ (headings), πανάγναθμη
(paragraphs), ιίζηεξ (lists) θαη πίκαθεξ (tables).
 Μνίδεη επίζεξ ζηοι παναθηήνςκ, υπςξ ε έκημκε γναθή
(boldface) θαη μη εκυηεηεξ θχδηθα.
 Ηάκεη πνήζε ηςκ tags-εηηθεηχκ πμο πενηθιείμοκ
μπμηεζδήπμηε πιενμθμνίεξ (θείμεκμ, εηθυκα θηι.).

Η γιώζζα HTML
 Οηηξ ηζημζειίδεξ html ζοκοπάνπμοκ δφμ πνάγμαηα:
δμμή θαη εμθάκηζε άννεθηα ζοκδεδεμέκα μεηαλφ
ημοξ.
 Γηα κα δμφμε ηηξ πιενμθμνίεξ μηαξ ζειίδαξ πνέπεη
κα έπμομε έκα θοιιμμεηνεηή (web broswer).
 Όηακ δηαβάδμομε μηα ζειίδα γναμμέκε με ηεκ HTML
ζ‟ έκακ θοιιμμεηνεηή, μ θοιιμμεηνεηήξ δηαβάδεη
(δηενμεκεφεη) ηα tags ηεξ HTML θαη μμνθμπμηεί ημ
θείμεκμ θαη ηηξ εηθυκεξ ζηεκ μζυκε.

Νανάδεηγμα ανπείμο html
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 3.2//EN">
<HTML>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=iso-8859-7">
<title>Agricultural University of Athens</title>
</head>
<body>
<div align="center">
<p>Γεςπμκηθυ Νακεπηζηήμημ Αζεκχκ </p>
<p><img src="http://www.aua.gr/gpa.jpg" width="450"
height="317"></p>
</div>
</HTML>

Ε πενηήγεζε ζημ WEB
Ννμγνάμμαηα –θοιιμμεηνεηέξ:
Netscape Communicator (Navigator).
Microsoft Internet Explorer.
Mozilla Firefox.

Πνυπμξ επίζθερεξ μηαξ ηζημζειίδαξ:
Απυ ηε δηεφζοκζή ηεξ.
Απυ θάπμημ ζφκδεζμμ.

Γπίζθερε μηαξ ηζημζειίδαξ

Κεθ. 13: Λμηπέξ
βαζηθέξ οπενεζίεξ
Internet
FTP, Chat, News, Search engines

Ιεηαθμνά ανπείςκ (File
Transfer Protocol, FTP)
user
at host

FTP
FTP
user
client
interface
local file
system

file transfer

FTP
server
remote file
system

 ΢νεζημμπμηείηαη γηα μεηαθμνά ανπείςκ απυ/πνμξ έκα
απμμαθνοζμέκμ ζφζηεμα
 Αθμιμοζεί ημ μμκηέιμ client/server
 client: Ε πιεονά πμο εθθηκεί ηεκ μεηαθμνά ανπείμο
(είηε απυ, είηε πνμξ ημ απμμαθνοζμέκμ ζφζηεμα)
 server: ημ απμμαθνοζμέκμ ζφζηεμα
 FTP server: “αθμφεη” ζημ port 21.

Δηαπςνηζμυξ ηςκ ζοκδέζεςκ ειέγπμο/
δεδμμέκςκ
TCP control connection
port 21

 O FTP Client ζοκδέεηαη ζημκ
FTP Server ζημ port 21,
(πνήζε TCP ςξ transport
protocol)
 Μ Client είκαη ακαγθαζμέκμξ κα
πηζημπμηεζεί πάκς απυ ημ ίδημ
control connection (port 21)
 Νανέπμκηαξ ηα ζςζηά username/password, o Client
μπμνεί κα εμθακίζεη ημ remote
directory ζηέικμκηαξ
θαηάιιειεξ εκημιέξ πάκς απυ
ημ control connection

FTP
client

TCP data connection
port 20

FTP
server

 Γηα μεηαθμνά εκυξ ανπείμο μ
Server ακμίγεη έκα data
connection (TCP) πνμξ ημκ
Client (port 20)
 Ιεηά απυ ηε μεηαθμνά εκυξ
ανπείμο μ Server θιείκεη ημ
data connection
 Γηα ηε μεηαθμνά εκυξ άιιμο
ανπείμο μ Server ακμίγεη
δεφηενμ TCP data connection

Οφκδεζε ζε έκακ ftp server

Οοκμμηιία με άιιμοξ πνήζηεξ –
(Talk, irc, videoconferencing)

Ακαδήηεζε πιενμθμνηώκ –
(search engines)
 Tμ δηαδίθηομ δεκ έπεη δμμή.
 Μη πνήζηεξ αδοκαημφκ ηηξ πενηζζυηενεξ θμνέξ κα
εκημπίζμοκ ηα ζεμεία εθείκα ημο δηθηφμο πμο
πενηέπμοκ ηηξ πιενμθμνίεξ ηηξ μπμίεξ αοημί
πνεηάδμκηαη :
 Θεμαηηθμί θαηάιμγμη
 Μεπακέξ ακαδήηεζεξ

Θεμαηηθμί θαηάιμγμη - Νφιεξ

Γεςγναθηθή ηαληκυμεζε
Ακαδήηεζε ακά
θαηεγμνία
Ακαδήηεζε ακά
πενηθένεηα
….

Ννμζζήθε ηζημζειίδαξ ζε
ζεμαηηθυ θαηάιμγμ

Μη μεπακέξ ακαδήηεζεξ
 Μη Μεπακέξ Ακαδήηεζεξ (Search Engines)
απμζεθεφμοκ πιενμθμνίεξ γηα εθαημμμφνηα
ζειίδεξ Web ζε μηα ηενάζηηα βάζε
δεδμμέκςκ.
 Απυ ηα ανπεία πμο ζογθεκηνχκμκηαη (με
βάζε ημκ ηίηιμ ημοξ, ημ πιήνεξ θείμεκμ, ημ
μέγεζυξ ημοξ, ηε δηεφζοκζή ημοξ θιπ)
δεμημονγείηαη έκα εονεηήνημ.
 Ιπμνείηε κα θάκεηε ακαδεηήζεηξ ζε αοηέξ ηηξ
βάζεηξ δεδμμέκςκ εηζάγμκηαξ ιέλεηξ-θιεηδηά
(keywords).

Γιιεκηθέξ μεπακέξ
ακαδήηεζεξ - πφιεξ
 www.directory.gr
 www.e-go.gr
 www.flash.gr
 www.forthnet.gr
 www.hol.gr
 www.in.gr
 www.pathfinder.gr
 www.phantis.com

Δηεζκείξ Ιεπακέξ
ακαδήηεζεξ
www.yahoo.com
www.altavista.com
www.infoseek.com
www.lycos.com
www.coogle.com
www.askjeeves.com
www.infind.com
www.metafind.com
www.cyber411.com

Μεπακέξ Ακαδήηεζεξ θαη
ηζημζειίδεξ
 Ακαδήηεζε με ιέλεηξ θιεηδηά: εφνεζε δεημφμεκςκ
ιέλεςκ ιέλεηξ μέζα ζε έκα θείμεκμ.
 Ηαιφηενε ιφζε απμηειμφκ ηα μεηαδεδμμέκα πμο
πνέπεη κα ζοκμδεφμοκ μηα ζειίδα, αθυμα θαη ζε
HTML μμνθή, χζηε κα έπμομε θαιφηενε ακάθηεζε
πιενμθμνηχκ.
 Ακαδήηεζε-ακάθηεζε (search-retrieval) θαη
θαηάηαλε (ranking) ηςκ ζειίδςκ (πνήζε
δηακοζμάηςκ γηα ηε ζπεηηθυηεηα μηαξ ζειίδαξ).
 Απαηηείηαη μηα πημ ζεμαζημιμγηθή δμμή ηςκ
ηζημζειίδςκ πιέμκ. Πα tags πιέμκ πενηέπμοκ
ζεμαζία θαη υπη μδεγίεξ εμθάκηζεξ (ππ υπςξ ζηεκ
XML).
 ΢νήζε θίιηνςκ γηα ημοξ θακυκεξ εμθάκηζεξ ηςκ

Κακόκεξ ακαδήηεζεξ
 ΢νήζε υζμ πημ αθνηβχκ υνςκ ακαδήηεζεξ γίκεηαη
 Γπηιμγή γηα «Ννμπςνεμέκε Ακαδήηεζε»
 Γηα κα γεκηθεφζεηε ημοξ υνμοξ ηεξ ακαδήηεζεξ,
πνεζημμπμηείζηε μεηά ημκ υνμ ημ " * " (π.π. ημ "surg*" ζα
θαιφρεη ημοξ υνμοξ "surgery", "surgical", θ.ά.).
 Ωξ πημ δφζθμια ζεκάνηα ακαδήηεζεξ:
 Ακαδήηεζε ζογθεθνημέκςκ ηζημζειίδςκ
 Ακαδήηεζε ιμγηζμηθμφ εγθαηάζηαζεξ
 Ακαδήηεζε επημμνθςηηθμφ οιηθμφ ζε δηάθμνεξ μμνθέξ
(π.π .pdf, .zip)
 Ακαδήηεζε ζογθεθνημέκςκ ανπείςκ
 Ωξ πανάδεηγμα ακαδεηείηαη οιηθυ γηα ηε δηδαζθαιία ημο
Νοζαγμνείμο Θεςνήμαημξ (ζει.16) με πνήζε ηςκ
πνμακαθενζέκηςκ ενγαιείςκ.

H ιέλε «Γιιάξ» . . .ημ 2000
 380

εθαημμμφνηα
ειεθηνμκηθέξ
ζειίδεξ
 Αθυμε θαη με
ηεκ θαιφηενε
μεπακή
ακαδήηεζεξ, μ
πνήζηεξ
ακαηνέπεη
μυιηξ πενίπμο
ζημ 1/3 απυ
αοηέξ.

 Ε ιέλε «Γιιάξ» ζε
156.000 ζειίδεξ
 Ε ιέλε«Greece» ζε
1.435.000 ζειίδεξ

Ακαδήηεζε με ιέλεηξ θιεηδηά

Ηεθ. 12:
Γηζαγςγή ζηεκ Ρπενεζία
ημο ειεθηνμκηθμφ
ηαποδνμμείμο

Θέμαηα
Ση είκαη ημ E-mail
Πνμγνάμμαηα γηα E-mail
Δηεοζύκζεηξ E-mail
Δεμημονγία μεκύμαημξ
Σα θύνηα μένε εκόξ μεκύμαημξ
Πνμζζήθε άιιςκ ανπείςκ ζε μήκομα
Απμζημιή θαη ιήρε μεκομάηςκ
Σαποδνμμηθμί θαηάιμγμη δηεοζύκζεςκ
ειεθηνμκηθμύ ηαποδνμμείμο (mailing lists)
 Γγγναθή ζε ηαποδνμμηθό θαηάιμγμ mail list
 Κακόκεξ ζομπενηθμνάξΠη είκαη ημ ειεθηνμκηθυ

ηαποδνμμείμΕ ειεθηνμκηθή αιιειμγναθία (E-mail) μαξ
πνμζθένεη έκα γνήγμνμ, μηθμκμμηθυ θαη βμιηθυ
ηνυπμ απμζημιήξ μεκομάηςκ.
Έκα γνάμμα μπμνεί κα ζηαιεί θαη κα θηάζεη ζε
μπμημδήπμηε μένμξ ημο θυζμμο ή ζε πμιιμφξ
απμδέθηεξ ηαοηυπνμκα μέζα ζε ιίγα ιεπηά.
Δεκ πνεηάδεηαη κα πιενχζμομε επηπιέμκ
πνήμαηα ακ ημ ζηείιμομε ζε πμιιμφξ απμδέθηεξ
ή ακ ημ μήκομά μαξ έπεη πμιιέξ «ζειίδεξ».
Πεκ επυμεκε θμνά πμο ζα ζεθχζεηε ημ
αθμοζηηθυ ζθεθζείηε : «Ιήπςξ είκαη θαιφηενα
κα ζηείις έκα E-mail;

To ειεθηνμκηθυ ηαποδνμμείμ
 Ακηαιιαγή πιενμθμνηχκ δηα μέζμο δηθηφμο
οπμιμγηζηχκ
 Απαηηείηαη ε εγγναθή ζε θάπμηα οπενεζία (web ή
άιιε, δςνεάκ ή με) γηα ηεκ απυθηεζε e-mail
δηεφζοκζεξ ηεξ μμνθήξ
makis@otenet.gr
(υκμμα_πνεζηε@υκμμα_δηθηφμο.θαηάιελε)
 Ιε ημ e-mail μπμνμφμε κα ζηείιμομε ζε πμιιμφξ
απμδέθηεξ θείμεκμ, γναθηθά, δεδμμέκα, ήπμ,
θηκμφμεκε εηθυκα
 Οοκήζςξ ημ μέγηζημ επηηνεπυμεκμ υνημ γηα ηεκ
απμζημιή θαη ηεκ παναιαβή εκυξ μεκφμαημξ (mail)
είκαη ηα 10 MB, οπμιμγίδμκηαξ ζε αοηυ ημ υνημ θαη
ηεκ θςδηθμπμίεζε ημο μεκφμαημξ.

Πα πνςηυθμιια γηα ηα emails
 Γηα ηεκ απμζημιή μεκφμαημξ πνεζημμπμηείηαη ημ πνςηυθμιιμ
επηθμηκςκίαξ SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)
 Γηα ηε ιήρε πνεζημμπμηείηαη ημ πνςηυθμιιμ POP3 (Post Office
Protocol 3). Πμ POP3 επηηνέπεη ηεκ ακάγκςζε ηςκ email μμκάπα
απυ ημκ οπμιμγηζηή ζημκ μπμίμ έπμοκ θαηέβεη.
 Πμ πνςηυθμιιμ Internet Message Access Protocol (IMAP) έθδμζε
4 ζε ακηίζεζε με ημ POP3, πμο εμθακίζηεθε ανγυηενα οπμζηενίδεη
ηυζμ ηεκ online υζμ θαη ηεκ offline ακάγκςζε μεκομάηςκ. Γπίζεξ
αθήκεη ηα μεκφμαηα ζημκ server έςξ υημο μ πνήζηεξ απμθαζίζεη κα
ηα δηαγνάρεη. Ε ηαθηηθή αοηή δίκεη ηεκ δοκαηυηεηα ζε έκακ πνήζηε
κα δηαβάδεη ηα email ημο απυ δηάθμνμοξ οπμιμγηζηέξ ακηίζεηα με ημ
POP3
 Μ mail server (Δηαθμμηζηήξ αιιειμγναθίαξ) απαηηείηαη γηα ηεκ
απμζήθεοζε ηςκ μεκομάηςκ, μ μπμίμξ έπεη πενημνηζμυ ηα 50
MB. θαη είκαη μοζηαζηηθά 2 servers
 Γηζενπόμεκεξ αιιειμγναθίαξ (Incoming mail server):
popper.forthnet.gr θαη
 ελενπόμεκεξ αιιειμγναθίαξ (Outgoing mail server ):
mailgate.forthnet.gr
 Mπμνεί κα έπμοκ θαη ημ ίδημ υκμμα ππ. mail.forthnet.gr

Πη πνεηάδεηαη γηα κα έπεηε Γ-mail
 Κα οπάνπεη πνυζβαζε ζε έκακ οπμιμγηζηή,
ζοκδεδεμέκμ ζημ δηαδίθηομ.
 Κα έπεη γίκεη εγγναθή ζε μηα web-οπενεζία γηα
ειεθηνμκηθή αιιειμγναθία ή κα έπεη εκενγμπμηεζεί
θάπμημ απυ ηα εηδηθά πνμγνάμμαηα δηαπείνηζεξ
αιιειμγναθίαξ (email client).
 Πμ ειεθηνμκηθυ ηαποδνμμείμ πνεζημμπμηείηαη ζοπκά
γηα ηε μεηαθμνά απνυζθιεηςκ μεκομάηςκ ζε μεγάιμ
υγθμ, spam, αιιά οπάνπμοκ πνμγνάμμαηα πμο
μπμνμφκ κα θηιηνάνμοκ θαη κα ζηαμαηήζμοκ ή κα
ζβήζμοκ αοηυμαηα ηα πενηζζυηενα απυ αοηά.

Ννμβιήμαηα ει. ηαποδνμμείμο
 Πμ ιεγυμεκμ spam ή junk mail είκαη μεκφμαηα με εκμπιεηηθυ ή θαη
δοζάνεζημ γηα ημκ παναιήπηε πενηεπυμεκμ. Οημ spam mail
ζογθαηαιέγμκηαη ακεπηζφμεηεξ δηαθεμίζεηξ γηα πνμσυκηα, οπενεζίεξ θαη
ηζημπχνμοξ, θαζχξ επίζεξ θαη δηάθμνμη άιιμη ηφπμη e-mail
(π.π.ακεπηζφμεηα newsletters).
 http://www.translatum.gr/forum/index.php?topic=14992.0
 Μ πνήζηεξ μπμνεί κα πνεζημμπμηήζεη ηα θίιηνα πμο ημο πνμζθένμοκ ηα
πενηζζυηενα web mail γηα κα δηαγνάθεη ηα μεκφμαηα αοηά, ή κα νοζμίζεη
θαηάιιεια ημ πνυγναμμα δηαπείνηζεξ αιιειμγναθίαξ ημο οπμιμγηζηή ημο
(ππ. outlook express).
 Ιεκφμαηα απαηειμφ πενηεπμμέκμο (hoaxes). Ννυθεηηαη γηα εκμπιεηηθμφ
ηφπμο μεκφμαηα ειεθηνμκηθμφ ηαποδνμμείμο:
 Πνμεηδμπμηεηηθά: είηε εηδμπμημφκ ζημ πνήζηε γηα ηεκ φπανλε ημφ ή άιιμο
ηφπμο απεηιήξ ζημ ιεηημονγηθυ ημο ζφζηεμα θαη ημκ ζομβμοιεφμοκ κα πνμβεί
ζε μνηζμέκεξ εκένγεηεξ, είηε πνμεηδμπμημφκ γηα πηζακέξ επηζέζεηξ απυ ημφξ,
πμο ζηεκ πναγμαηηθυηεηα δεκ απμηειμφκ απεηιή γηα ημ ζφζηεμα
 ΢ομπανάζηαζεξ: πανμοζηάδμοκ οπμζεηηθά πνμβιήμαηα θάπμημο ακζνχπμο
(ζοπκυηαηα ακαθμνέξ ζε παηδηά πμο πάζπμοκ απυ ζμβανέξ αζζέκεηεξ) θαη
δεημφκ ηεκ θηκεημπμίεζε υζμ πενηζζυηενςκ πνεζηχκ γίκεηαη
 Γθθμβηζμμύ : μπμημοδήπμηε ηφπμο αιοζηδςηέξ επηζημιέξ πμο εθθμβίδμοκ ημ
πνήζηε υηη ζα ημο ζομβεί θάηη ακ δεκ πνμςζήζεη ημ μήκομα θαη ζε άιιμοξ
πνήζηεξ.

Ννμγνάμμαηα γηα E-mail
Microsoft Outlook
Ms Outlook Express
Thunderbird
Netscape Messenger
Eudora
Pegasus
Pine

Γθθίκεζε Outlook Express

Δεμημονγία κέαξ επηζημιήξ

Απμζημιή & Θήρε
μεκομάηςκ

Ακάγκςζε - απάκηεζε
μεκομάηςκ

Πμ βηβιίμ δηεοζφκζεςκ

Ρπενεζίεξ Web mail

 Απαναίηεηε ε εγγναθή ζε μηα οπενεζία
 www.yahoo.gr
 www.gmail.com
 www.in.gr
 http://webmail.sch.gr/horde2new/imp/login.php

Φυνμα εηζαγςγήξ

Πμ πενηβάιιμκ ηεξ οπενεζίαξ

Ννμζηαζία απυ ημφξ

 Μη ίδηεξ μη οπενεζίεξ εκζςμαηχκμοκ
πνμζηαζία απυ ημφξ θαη εκμπιεηηθή

Ννμζηαζία απυ ημφξ

 Πα πενηζζυηενα antivirus πμο δηαζέημομε ζημοξ Ε/Ρ μαξ
εκζςμαηχκμοκ θαη ζημηπεία γηα ημκ έιεγπμ ηςκ e-mail πμο
ιαμβάκμομε.

Νναθηηθή ελάζθεζε ζημ
e - mail
 Γλάζθεζε ηςκ θαηανηηδυμεκςκ ζημ πνυγναμμα απμζημιήξ/
ιήρεξ μεκομάηςκ gmail θαη γκςνημία με ηηξ βαζηθέξ ημο
ιεηημονγίεξ υπςξ:
 Ηαζμνηζμυξ ηςκ απαηημφμεκςκ παναμέηνςκ γηα ηεκ απμζημιή
θαη ιήρε μεκομάηςκ
 Απμζημιή μεκφμαημξ
 Ακάγκςζε μεκφμαημξ
 Δηαπείνηζε ηςκ μεκομάηςκ ημο γναμμαημθηβςηίμο (Inbox)
 Δεμημονγία θαθέιςκ (folders)
 Γκζςμάηςζε ανπείμο ζε μήκομα
 Απάκηεζε θαη πνμχζεζε μεκφμαημξ

Ηεθ. 14: Δηαζύκδεζε με ημ
Δηαδίθηομ

Δοκαηυηεηεξ ζφκδεζεξ

 ΢ύκδεζε μέζς modem με PSTN,
ISDN, ADSL γναμμήξ
΢ύνδεζη SLIP ή PPP Internet

 Γοζεία γναμμή
Απ’ εςθείαρ ΢ύνδεζη
Internet

 Mέζς ημπηθμύ δηθηύμο

Πη απαηηείηαη γηα κα ζοκδεζείηε;Πνμζςπηθόξ οπμιμγηζηήξ
Πα θαηάιιεια Πνμγνάμμαηα (πμο εθανμυδμοκ θάπμηα πνςηυθμιια)
Οοζθεοή επηθμηκςκίαξ υπςξ π.π. θάπμημ Modem
Γηα Dial up ζοκδέζεηξ φπανλε απιήξ ηειεθςκηθήξ PSTN γναμμήξ ή
ISDN ή DSL.
Τπενεζία πανμπήξ Internet (Internet Service Provider - ISP)
Όκμμα πνήζηε (user name) & ζοκζεμαηηθό (password) πμο ημ πανέπεη
ε οπενεζία ISP
Οφκδεζε PPP (Point to Point Protocol) ή SLIP (Serial Line Protocol) Δεκ πνεηάδεηαη εκδηάμεζμξ οπμιμγηζηήξ. Μ ζοκδνμμεηήξ ζοκδέεηαη
θαηεοζείακ ζημ δίθηομ.
Αθηενςμέκε Οφκδεζε (Leased Line, Dedicated Line connection).
 Μ θαιφηενμξ ηνυπμξ ζφκδεζεξ.
 Μ οπμιμγηζηήξ ημο πνήζηε είκαη μυκημα ζοκδεδεμέκμξ με ημ δίθηομ.
 Αζθαιέξ (π.π. δίθηομ Αζηοκμμίαξ).

Δηθηομγναθία

• Ιακχιεξ Ηηαγηάξ,“Ιεηάδμζε Δεδμμέκςκ θαη Δίθηοα - Πμ Ακεπίζεμμ
Βμήζεμα”, 2005, http://diktia.dyndns.org/?q=node/9
• Warren Montgomery, “Electrical Engineering 498D/598D
(Telecommunications Systems)”,
http://home.att.net/~wamontgomery/niu498d/ELE498-1.ppt
• Ketan Mayer-Patel, “TCP Friendly Streaming”,
http://inst.eecs.berkeley.edu/~cs2949/fa03/slides/TCPFriendly.ppt
• Dave Hollinger, “TCP Details”,
http://www.cse.sc.edu/~wyxu/515/slides/CSCE515-Aug28.ppt
• “Comparison and Contrast between the OSI and TCP/IP Model”,
http://academic.regis.edu/jguhlke/osi.ppt
• W.Fone, “Sending information across a WAN”,
• ΟΓΙΦΓ, Οπεδίαζε Γθανμμγχκ θαη Ρπενεζηχκ Δηαδηθηφμο,
http://icbnet.ntua.gr/icbnet/Mathimata/IntroInternetTech/slid
es/5-FTP_E-mail_DNS.ppt

Δηθηομγναθία
• ΖΓΗ Ηένθοναξ, Ιηηζμφιεξ Μδοζζέαξ, Πάθμο Βαζηιηθή
• Ηονηαθίδεξ Θςμάξ, Πμήμα Ιεπακμιμγίαξ,
www.nkantzelis.gr/Portals/0/networks.ppt
• Αφγμοζημξ Πζηκάθμξ, Πεπκμιμγίεξ XDSL,
de.teikav.edu.gr/telematics/docs/adsl.ppt
• ΢ΞΕΟΠΜΟ Ζ. ΙΝΜΡΞΑΟ, Νακεπηζηήμημ Ναηνχκ,
Νμιοηεπκηθή Οπμιή, Πμήμα Ιεπακηθχκ Ε/Ρ θαη
Νιενμθμνηθήξ,
http://ru6.cti.gr/bouras/dialekseis/1/14_ote_2.pdf
• http://learn-networking.com/network-design/thedifference-between-straight-through-crossover-androllover-cables/comment-page-1#comment-10237