PROGRAMACIONS ANGLÈS CURS 2013/14

L’ensenyament de la llengua estrangera en aquesta etapa té com a objectiu el desenvolupament de les capacitats següents: 1. Escoltar i comprendre missatges orals dins un context i amb suport visual, utilit ant les in!ormacions rebudes per realit ar tasques relacionades amb la situaci" i amb la seva experi#ncia. $. Expressar%se oralment amb correcci" i amb una entonaci" adequada en situacions sen illes, quotidianes o properes a la realitat, utilit ant els procediments verbals i no verbals adequats a la situaci" i adoptant una actitud respectuosa i de cooperaci". &. Escriure textos amb !inalitats variades sobre temes tractats pr#viament a l’aula amb l’ajut, si cal, de models. '. Llegir de !orma comprensiva textos diversos, amb una bona pronunciaci", i ser capa( d’extreure in!ormaci" general i espec)!ica d’acord amb una !inalitat pr#via i com a !ont de plaer i satis!acci" personal. *. +prendre a utilit ar amb progressiva autonomia els mitjans convencionals i les tecnologies de la in!ormaci" i la comunicaci" com a instrument per comunicar%se i per a l’aprenentatge de la llengua estrangera, augmentant l’autonomia en l’aprenentatge. ,. -alorar la llengua estrangera i les llengües en general com a mitjans de comunicaci" i entesa entre persones de proced#ncies i cultures diverses i com a eina d’aprenentatge. .. /ostrar una actitud receptiva, d’inter#s, d’es!or( i de con!ian(a amb la pr0pia capacitat d’aprenentatge i d’1s de la llengua estrangera. 2. 3tilit ar els coneixements, 4abilitats, destreses i experi#ncies pr#vies amb altres llengües per a una adquisici" més r5pida, e!ica( i aut0noma de la llengua estrangera. 6. 7denti!icar trets !on#tics i r)tmics, d’accentuaci" i d’entonaci", aix) com estructures lingü)stiques i aspectes l#xics de la llengua estrangera i usar%los com a elements b5sics de la comunicaci". 18. 9esenvolupar l’inter#s per gaudir de l’aprenentatge de la llengua estrangera en un ambient divertit i l1dic. LES COMPETÈNCIES BÁSIQUES En la de!inici" que la Llei :rg5nica d;Educaci" <L:E= !a del curr)culum, ens trobem tant amb els components tradicionals <objectius, continguts, m#todes pedag0gics i criteris d;avaluaci"= com amb les compet#ncies b5siques. +quest és un dels aspectes orientadors del conjunt del curr)culum i, en conseqü#ncia, orientador dels processos d;ensenyament% aprenentatge> + 't de prim5ria l;alumne 4a de participar en la denominada avaluaci" de diagn0stic, en qu# 4aur5 de demostrar l;adquisici" de determinades compet#ncies. +questa avaluaci" no té conseqü#ncies acad#miques per als alumnes, per0 el !et que els seus resultats serveixin d;orientaci" perqu# els centres adoptin decisions relatives als

aprenentatges dels alumnes, ens d"na una idea de com els processos educatius es veuen condicionats per aquest element en la l)nia de ser molt més !uncionals. + ,# de prim5ria la decisi" de si l;alumne aconsegueix la promoci" d;etapa, es basar5 en part en si 4a adquirit o no les compet#ncies b5siques, per aix0 acaben convertint%se en un re!erent per a l;avaluaci" de l;alumne. En!ront d;un model educatiu centrat en l;adquisici" de coneixements més o menys te0rics, desconnectats dintre seu moltes vegades, un procés educatiu basat en l;adquisici" de compet#ncies incideix, !onamentalment, en l;adquisici" d;uns sabers imprescindibles, pr5ctics i integrats, sabers que 4auran de ser demostrats pels alumnes <és alguna cosa més que una !ormaci" !uncional=. En suma, una compet#ncia és la capacitat posada en pr5ctica i demostrada d;integrar coneixements, 4abilitats i actituds per resoldre problemes i situacions en contextos diversos. 9e manera molt gr5!ica i succinta, s;4a arribat a de!inir com la posada en pr5ctica dels coneixements adquirits, els coneixements en acci", és a dir, mobilit ar els coneixements i les 4abilitats en una situaci" determinada <de car5cter real i di!erent d;aquella que s;4a apr#s=, activar recursos o coneixements que s;4an <encara que es cregui que no es tenen perqu# s;4an oblidat=. ?i 4a un aspecte que cal destacar, sobre el que es pot anomenar caràcter combinat de la compet#ncia: l;alumne, mitjan(ant el que sap, 4a de demostrar que 4o sap aplicar, per0 a més que sap ser i estar. 9;aquesta !orma veiem com una compet#ncia integra els di!erents continguts que s"n treballats a l;aula <conceptes, procediments i actituds=, exemple d;una !ormaci" integral de l;alumne. En suma, estem reconeixent que la instituci" escolar no només prepara l;alumne en el coneixement de sabers t#cnics i cient)!ics, sin" que 4o !a també com a ciutad5, per aix0 4aur5 de demostrar una s#rie d;actituds c)viques i intel@lectuals que impliquin el respecte als altres, ser responsable, treballar en equip... Aambé és important un altre aspecte: !ormar en compet#ncies permet !er !ront a la constant renovaci" de coneixements que es produeix en qualsevol 5rea de coneixement. La !ormaci" acad#mica de l;alumne transcorre en la instituci" escolar durant un n1mero limitat d;anys, per0 la necessitat de !ormaci" personal iBo pro!essional no acaba mai, per la qual cosa una !ormaci" competencial en l;1s, per exemple, de les tecnologies de la in!ormaci" i la comunicaci" permetr5 accedir a aquest instrument per recollir la in!ormaci" que en cada moment es precisi <0bviament, després d;analit ar%se la seva qualitat=. Ci a més tenim en compte que moltes vegades és impossible tractar en pro!unditat tots els continguts del curr)culum, és clar que l;alumne 4aur5 de !ormar%se en aquesta compet#ncia, la d'aprendre a aprendre. En el nostre sistema educatiu es considera que les compet#ncies b5siques que 4a de tenir l;alumne quan !inalit a la seva escolaritat obligat0ria per en!rontar%se als reptes de la seva vida personal i laboral s"n les següents:  Dompet#ncia en comunicaci" lingü)stica.  Dompet#ncia matem5tica.  Dompet#ncia en el coneixement i la interacci" amb el m"n !)sic.  Dompet#ncia en el tractament de la in!ormaci" i compet#ncia digital.  Dompet#ncia social i ciutadana.  Dompet#ncia cultural i art)stica.  Dompet#ncia per aprendre a aprendre.  Dompet#ncia en autonomia i iniciativa personal.

Contrib !i" #$ %&'r$( #$ L%$n) ( E*tr(n)$r( ( %&(#+ i*i!i" #$ %$* !o,-$t.n!i$* b'*i+ $* L;aprenentatge d;una llengua estrangera contribueix a l;adquisici" de la competència en comunicació lingüística de manera directa, completant, enriquint i omplint de nous matisos comprensius i expressius aquesta capacitat comunicativa general. 3n aprenentatge de la llengua estrangera basat en el desenvolupament d;4abilitats comunicatives, contribuir5 al desenvolupament de la mateixa compet#ncia b5sica en el mateix sentit que 4o !a la primera llengua. L;aportaci" de la llengua estrangera al desenvolupament d;aquesta compet#ncia és primordial en el discurs oral a l;adquirir les 4abilitats d;escoltar, parlar i conversar, una rellev5ncia singular en aquesta etapa. +ix) mateix, l;aprenentatge de la llengua estrangera, millora la compet#ncia comunicativa general al desenvolupar l;4abilitat per expressar%se, oralment i per escrit, utilit ant les convencions i el llenguatge apropiat a cada situaci", interpretant di!erents tipus de discurs en contextos i amb !uncions diverses. 9;altra banda, el reconeixement i l;aprenentatge progressiu de regles de !uncionament del sistema de la llengua estrangera, a partir de les llengües que es coneixen, millorar5 l;adquisici" d;aquesta compet#ncia. + partir de l;adquisici" del llenguatge, aquest es converteix en ve4icle del pensament 4um5, en instrument per a la interpretaci" i representaci" de la realitat i en l;eina d;aprenentatge per excel@l#ncia. +questa mat#ria contribueix al desenvolupament de la competència per aprendre a aprendre ja que augmenta la capacitat lingü)stica general con!erint%li noves potencialitats i recursos di!erents per a la comprensi" i expressi", !acilitant o completant la capacitat dels alumnes per interpretar o representar la realitat i aix) construir coneixements, !ormular 4ip0tesis i opinions, expressar i analit ar sentiments i emocions. +questa mat#ria és a més un bon ve4icle per al desenvolupament de la competència social i ciutadana. Les llengües serveixen als parlants per comunicar%se socialment, !ormen part de la cultura comuna de les di!erents comunitats i nacions. Eer0 també, en gran mesura, s"n ve4icle de comunicaci" i transmissi" cultural, i a!avoreixen el respecte, l;inter#s i la comunicaci" amb parlants d;altres llengües i el reconeixement i l;acceptaci" de di!er#ncies culturals i de comportament. L;intercanvi d;in!ormaci" personal ajuda a re!or(ar la identitat dels interlocutors. 9;altra banda, en llengua estrangera és especialment rellevant el treball en grup i en parelles i, a través d;aquestes interaccions, s;apr#n a participar, a expressar les idees pr0pies i a escoltar les dels altres, es desenvolupa l;4abilitat per construir di5legs, negociar signi!icats, prendre decisions valorant les aportacions dels companys, aconseguir acords, i, en de!initiva, s;a!avoreix aprendre de i amb els altres. Les compet#ncies citades estan en l;actualitat en relaci" directa amb la competència en tractament de la informació i competència digital . Les tecnologies de la in!ormaci" i la comunicaci" ens o!ereixen la possibilitat de comunicar%nos en temps real amb qualsevol part del m"n i també l;accés sen ill i immediat a un !luix incessant d;in!ormaci" que creix cada dia. El coneixement d;una llengua estrangera !acilita l;accés a la in!ormaci" que es pot trobar en aquesta llengua, al temps que o!ereix la possibilitat de comunicar%nos utilit ant%la. + més, !acilita la comunicaci" personal a través del correu electr0nic en intercanvis amb joves d;altres llocs, i, el que és més important, crea contextos reals i !uncionals de comunicaci". +ix) mateix, en la mesura que la llengua estrangera exigeix el contacte amb models lingü)stics molt diversos, la utilit aci" de recursos digitals per a l;aprenentatge, és in4erent a la mat#ria i aquest 1s quotidi5 contribueix directament al

desenvolupament d;aquesta compet#ncia. +questa mat#ria inclou espec)!icament un acostament a mani!estacions culturals pr0pies de la llengua i dels paFsos en els quals es parla i, per tant, contribueix a adquirir la competència artística i cultural al propiciar una aproximaci" a obres o autors que 4an contribuFt a la creaci" art)stica. +ix) mateix, l;5rea contribueix al desenvolupament d;aquesta compet#ncia si es !acilita l;expressi" d;opinions, gustos i emocions que produeixen diverses mani!estacions culturals i art)stiques i si s;a!avoreixen els treballs creatius individuals i en grup, com la realit aci" i representaci" de simulacions i narracions. En de!initiva, ve4icular en llengua estrangera el coneixement i l;apreciaci" de la diversitat cultural a partir de mani!estacions art)stiques, contribuir5 al desenvolupament d;aquesta compet#ncia. El coneixement d;una llengua estrangera contribueix també a l;adquisici" de la competència en autonomia i iniciativa personal , en diversos sentits. El curr)culum !omenta el treball cooperatiu a l;aula, el maneig de recursos personals i 4abilitats socials de col@laboraci" i negociaci", !et que suposa posar en !uncionament determinats procediments que permeten el desenvolupament d;iniciatives i presa de decisions en la plani!icaci", organit aci" i gesti" del treball, propiciant aix) l;autonomia i la iniciativa personal. Ginalment, i malgrat que la compet#ncia en el coneixement i la interacci" amb el m"n !)sic i la compet#ncia matem5tica no s;esmenten espec)!icament en els objectius per a Llengua Estrangera, donada la naturalesa dels materials elaborats per impartir aquesta assignatura, es poden trobar moltes oportunitats de desenvolupar també aquestes compet#ncies.

PRIMER CICLE /E PRIM0RIA A#$+ (!i" #$%* ob1$!ti *
OB2ECTIUS
Cb1 Cb2 Cb3 Cb4 Cb3 Cb4 Cb5 Cb6

Escolta i comprensi" de missatges orals sen ills H per realit ar tasques en l;aula. 7nteracci" oral en situacions reals o simulades a través de respostes verbals i no verbals !acilitades per rutines de comunicaci". H

Eroducci" de textos orals coneguts H pr#viamentmitjan(ant la participaci" activa en representacions compartides, can(ons, recitaci", dramatit acions. 9esenvolupament d;estrat#gies b5siques per H donar suport a la comprensi" i expressi" oral: 1s de context visual i no verbal i dels coneixements previs sobre el tema o la situaci" trans!erits des de les llengües que coneix, a la llengua estrangera. Lectura de paraules i !rases sen illes, pr#viament conegudes a partir de la participaci" activa en interaccions orals reals o simulades. H

H

H

H

7niciaci" en l;1s d;estrat#gies de lectura: 1s del H context visual i verbal i dels coneixements previs sobre el tema o la situaci" trans!erits des de les llengües que coneix. Escriptura de paraules i !rases, conegudes pr#viament a partir de la participaci" activa en interaccions orals i posteriorment en activitats que inclouen la seva lectura per transmetre i compartir in!ormaci", o amb intenci" l1dica. H H

H

H

Ieconeixement d’aspectes !on#tics i del ritme, H accentuaci" i entonaci" de la llengua estrangera i 1s tant per a la comprensi" com per a la producci" oral. Ieconeixement i 1s de !ormes i estructures sen illes pr0pies de la llengua estrangera, pr#viament utilit ades. +ssociaci" global de gra!ia, pronunciaci" i signi!icat a partir de models escrits que representen expressions orals conegudes. Gamiliarit aci" amb l;1s de les estrat#gies b5siques en la producci" de textos a partir de models: selecci" del destinatari, prop0sit i contingut. Js d;4abilitats i procediments tals com repetici", memorit aci", associaci" de paraules i expressions amb elements gestuals i visuals, observaci" de models i altres, per a l;adquisici" de l#xic, !ormes i estructures de la llengua. 3tilit aci" progressiva de mitjans gr5!ics de consulta i in!ormaci" i de les possibilitats que o!ereixen les noves tecnologies. H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

Don#ixer costums, !ormes de relaci" social, trets H i particularitats dels paFsos en els quals es parla la llengua estrangera, !omentant la toler5ncia i el coneixement d;altres cultures a través de l;idioma. 9esenvolupar i mostrar inter#s i participaci" activa en les activitats comunicatives i l1diques d;aula -aloraci" de l;angl#s com una llengua per comunicar%se di!erent a la pr0pia. Iespectar les normes 4abituals de l;aula per a parlar en veu alta, i intercanviar in!ormaci". 7nter#s per comprendre i !er%se comprendre a través de recursos verbals i no verbals. 7nter#s per la cura i la presentaci" dels textos H

H

H

H

H H H

H H H

H

escrits. Ie!lexi" sobre el propi aprenentatge i l;organit aci" del treball. /ani!estar una actitud receptiva, interessada i d;autocon!ian(a en la capacitat d;aprenentatge i d;1s de la llengua estrangera -aloraci" de la llengua estrangera com a instrument per !er i aprendre. Duriositat i inter#s per altres llengües i cultures di!erents a les pr0pies -aloraci" de la cultura pr0pia a partir del coneixement i valoraci" d’altres cultures. Ieconeixement i aprenentatge de !ormes b5siques de relaci" social en llengua estrangera.. H H H H H

H H H H H H H H

H

+ctitud receptiva cap a les persones que parlen H una altra llengua i tenen una cultura di!erent a la pr0pia. H 9esenvolupar de !orma progressiva la sensibilitat cr)tica que permet desvetllar els estereotips sexistes, classistes i racistes que la llengua comporta.

H

H

CRITERIS /&A7ALUACI8
1. Earticipar en interaccions orals molt dirigides sobre temes coneguts en situacions de comunicaci" !5cilment predictibles9 $. Daptar la idea global i identi!icar alguns elements espec)!ics en textos orals, amb ajuda d;elements lingü)stics i no lingü)stics del context. &. Llegir i identi!icar paraules i !rases sen illes presentades pr#viament de !orma oral, sobre temes !amiliars i d;inter#s. '. Escriure paraules, expressions conegudes i !rases a partir de models i amb una !inalitat espec)!ica. *. Iecon#ixer i reproduir aspectes sonors, de ritme, accentuaci" i entonaci" d;expressions que apareixen en contextos comunicatius 4abituals.

IN/ICA/ORS
– Earticipar en interaccions orals molt dirigides sobre temes coneguts en situacions de comunicaci" !5cilment predictibles. – Daptar la idea global. – 7denti!icar alguns elements espec)!ics en textos orals, amb ajuda d;elements lingü)stics i no lingü)stics del context. – Llegir paraules i !rases sen illes. – 7denti!icar paraules i !rases sen illes – Escriure paraules. – Escriure expressions conegudes i !rases% – Iecon#ixer aspectes sonors. – Ieproduir aspectes sonors, de ritme, accentuaci" i entonaci".

,. 3sar estrat#gies b5siques per a aprendre a aprendre, com demanar ajuda, acompanyar la comunicaci" amb gestos, utilit ar diccionaris visuals i identi!icar alguns aspectes personals que li ajudin a aprendre millor. .. /ostrar inter#s i curiositat per aprendre la llengua estrangera i recon#ixer la diversitat lingü)stica com element enriquidor.

– 9emanar ajuda – +companyar la comunicaci" amb gestos – 3tilit ar diccionaris visuals – 7denti!icar alguns aspectes personals que li ajudin a aprendre millor. – /ostrar inter#s i curiositat per aprendre la llengua estrangera – Iecon#ixer la diversitat lingü)stica com element enriquidor.

CONTINGUTS I SEQ:ENCIACI8 Pri,$r ! r*
PRIMER TRIMESTRE UNIT 1; <=ERE&S M> BAB>? -ocabulari K5sic: Ieceptiu: Iep5s: body, head, arms, legs, feet, tail. Yes/no, read, green, tree, big, small, long, bac , pouch. Els n1meros de l’1 al 18. dinosaur, dance, mon ey, angaroo, elephant, penguin. !t"s sunny.

Estructures comunicatives Llenguatge b5sic: #here"s $my baby%&, !t"s got $four legs%. Llenguatge receptiu' (oday is $)onday%, !t"s $*indy%, (urn around, sit do*n, move your+, !s that $your baby%&, ,oo at my $feet%-

UNIT 2; @L>A BITEA @L>C -ocabulari K5sic: Ieceptiu: Iep5s: ite, s ateboard, ball, scooter, bi e, doll, pin , blue, green, red, yello*, purple, rainbo*. balloon, too, indigo, violet. three, four, !t"s sunny, !t"s raining.

Estructures comunicatives Llenguatge b5sic: !t"s a $ ite%, !"ve got a $scooter%, !t"s $pin %. Llenguatge receptiu' .ly, ite, fly-, .ly up in the s y, #hen it"s sunny and it"s raining, there"s a rainbo*.

SEGON TRIMESTRE UNIT 3; T=E ENORMOUS CARROT -ocabulari K5sic: Ieceptiu: Iep5s: grandad, granny, daddy, mummy, sister, brother. /pple. 0abbit. 0un, 1ump, s*im, s ip. #ell doneenormous, carrot, (han you. ite, one, t*o, three.

Estructures comunicatives Llenguatge b5sic: ,et"s $run%-, $2randad% pulls and pulls. Llenguatge receptiu' 3tanding in a ro*, *aving hello, (ime to go-, (he carrot gro*s and gro*s, (hat"s no good-, 3ho* me you muscles-, 2reat muscles-

UNIT 4; T=E BING O@ T=E 2UNGLE -ocabulari K5sic: Ieceptiu: Iep5s: tiger, mon ey, elephant, sna e, turtle, crocodile. (he mon ey and the tiger meet a $turtle%. 4a e, spider. 5ump, s*im, run, roar, birds, fish. too, piano, gloc enspiel, flute, double bass. orange, purple, angaroo.

Estructures comunicatives Llenguatge b5sic: ! can $1ump%. Llenguatge receptiu' *al ing through the 1ungle, #hat can you see&, (he $turtle% is scared, !"m the ing of the 1ungle, 6o* about you& TERCER TRIMESTRE UNIT 3; C=UCB&S NE< CLOT=ES -ocabulari K5sic: Ieceptiu: Iep5s: shirt, 1eans, hat, s*eater, 1ac et, boots hungry, tired, angry, sad, happy. !"m sorry-. /pple, sand*ich. 4otton, *ool, (7shirt. scarf, cap. ten, seven, sna e, ball, doll, tail, feet, red, blue, yello*, green, 8urple, pin , orange, blac , *hite, bro*n, hot, cold.

Estructures comunicatives Llenguatge b5sic: ,oo at my $shirt%-, !"m $hungry%, ,oo at my $blue% $1eans%-

Llenguatge receptiu' !"m a co*boy, 4huc the co*boy and 6an the horse are in the desert. 4huc puts up his tent and goes to sleep. (he sheriff is eating $a sand*ich%. (here"s a $hat%. UNIT 4; ADIDA&S =AT -ocabulari K5sic: Ieceptiu: Iep5s: bananas, *atermelon, plums, cherries, oranges, apples. giraffe, chocolate ca e, chic en, salad, potatoes, pineapple, mil sha e too red, yello*, purple, pin , mon ey, elephant, sna e, turtle, shirt, Yes, no, carrots.

Estructures comunicatives Llenguatge b5sic: ! li e $bananas%, $red% $cherries%, 9o you li e $chocolate ca e%&, ,oo at my lovely hat-. Llenguatge receptiu' 6o* about you&, /:i:a and ;ito are going to a party, /re you ready&, /n $elephant% ta es the $red% $cherries%, 4an *e come to the party& $8otatoes% gro* under the ground, $<ananas% gro* on trees, $8ineapples% gro* on plants.

S$)on ! r*
PRIMER TRIMESTRE UNIT 1; T=E SUN AN/ T=E <IN/ -ocabulari K5sic: Ieceptiu: Iep5s: trac suit, scarf, (7shirt, shorts, trainers, soc s, football strip 2ranny, grandad, aunty, uncle, daddy, mummy, autumn, *inter, spring, summer. chestnuts, =aster eggs, chic , rabbit, beach, sno*man. hat, shirt, 1eans, boots, s*eater, 1ac et, green, bro*n, red, yello*, >range, blue, blac , 6allo*een, 4hristmas tree, cherries, plums.

Estructures comunicatives Llenguatge b5sic: !"m *earing $a trac suit/trainers%. (han you. Llenguatge de rep5s: !t"s cold/*indy/sunny/hot, <ye byeLlenguatge receptiu' /le? puts on his $trac suit%. /le? is *earing his $shorts and (7shirt%, !"m $very strong/the *inner%, You"re $clever%, @o* it"s my turn, !t"s easy, #atch-, $2ranny% is *earing $a scarf%.

UNIT 2; NEON T=E @IS= -ocabulari K5sic: Ieceptiu: Iep5s: hair, mouth, eyes, teeth, nose, ears, mobile. mermaid, *hale, fish, shar , s*ordish, sea lion, octopus, seahorse long, short, small, big, happy, sad, fruit, vegetables.

Estructures comunicatives Llenguatge b5sic: ! haven"t got $legs%, !"ve got $t*o arms%. Llenguatge de rep5s: $@eon% is sad, #hat"s this& $a mouth%. Llenguatge receptiu' ,oo at my $hair%-, !"m a $mermaid%, @eon sees t*o $*hales%, #here are you going&, 4an ! come&, You haven"t got $a big mouth/ big teeth%, ! can"t $see%, ! live in the sea, !"m special, !"m me- (his painting is called $Aertumno%, !t *as painted by /rcimboldo, ,oo at her $eyes%. SEGON TRIMESTRE UNIT 3; <=AT A MESSC -ocabulari K5sic: Ieceptiu: Iep5s: painting, dancing, reading, rollers ating, s*imming, singing 8aints, 1igsa*s, stic ers, board games, computer games, 9rum, accordion, guitar, bagpipes. music !t"s raining, mummy, (han you, piano, flute, double bass, gloc enspiel.

Estructures comunicatives Llenguatge b5sic: ! li e $dancing%, ! don"t li e $1igsa*s%. Llenguatge de rep5s: ! li e+ Llenguatge receptiu' 4ome on, everyone, 4ome and see, (om and his dog 9i::y are at home, !"m bored, 4ome Buic ly-, 9i::y is $painting%, 9on"t be silly-, 9ogs can"t $paint%, (idy up-, #hat a mess-, #ell done, (om-, !"m 9i::y the dog.

UNIT 4; CIT> MOUSE AN/ COUNTR> MOUSE -ocabulari K5sic: Ieceptiu: Iep5s: bread, tomatoes, cheese, ham, pi::a, ice cream, hats and aprons, trees, cars, flo*ers, country, shops, city, oranges, *heat, cocoa beans, corn, orange 1uice, chocolate, cornfla es. delicious, farmer, factory. cherries, bananas, plums, *atermelon, apples, oranges, 6ello-, run, small, big, mummy, daddy.

Estructures comunicatives Llenguatge b5sic: ! li e $trees%, ! don"t li e $cars%.

Llenguatge de rep5s: !"m hungry, $>ranges% gro* on a tree. Llenguatge receptiu' ,et"s ma e lunch, 4omo on, everybody-, #e eat $pi::a and ice cream%, (his is my house, 4ome in, !t"s fantastic-, !t"s lunchtime, !"m going home, !t"s Buiet/noisy, $>range 1uice% comes from $oranges%. TERCER TRIMESTRE UNIT 3; M> =OUSE IS TOO SMALLC -ocabulari K5sic: Ieceptiu: Iep5s: dog, hamster, cat, parrot, horse, fish, puppet. <edroom, bathroom, itchen, living room, 3tor , sBuirrel, fo?, dormouse. too, *indo*, door. tiger, mon ey, elephant, sna e, turtle, crocodile, Yes, small, big, clever, sad, happy. Els n1meros de l’1 al '

Estructures comunicatives Llenguatge b5sic: (he $parrot% is in the $bedroom%. Llenguatge de rep5s: !"ve got $a dog%, under the ground, in trees. Llenguatge receptiu' 6ave you got a pet&, Yes, ! have, #hat"s the matter&, )y house is too small, <uy a parrot/dog/horse-, 2o a*ay-, )y house is perfect, ,oo through my *indo*, >pen the door, !"m in the $ itchen%-, 3tor s/sBuirrels/ fo?es/dormice live in nests/in leaves on the ground.

UNIT 4; T=E PRINCESS AN/ T=E PEA -ocabulari K5sic: Ieceptiu: Iep5s: ;ing, cro*n, castle, Bueen, princess, prince Els n1meros de l’11 al $8. 4himpan:ees, giraffes, hippos, bats. 6is, her 2randad, granny, daddy, mummy, sister, brother, sad, cold, tired, hungry, chic en, potatoes, salad, chocolate ca e, pea, bedroom, star, mattress, 1ac et, soc , cro*n, cat, shar , tree, cave, yello*, pin , football strip, mobile, paints, hats and aprons, puppet, castle Els n1meros de l’1 al 18.

Estructures comunicatives Llenguatge b5sic: (his is the $ ing% Llenguatge de rep5s: 9o you li e $8rincess 6elen%&, $3arah% can"t $sleep%, ! don"t li e $this bed%, 4ome in-. Llenguatge receptiu' #here does he/she live&, 6e *ants to marry a princess, 8oor girl-, /re you a princess&, /re you sure&, let"s see- $8rince 0obert% and $8rincess 3arah% get married. 3leep, 3arah, sleep-, !n nests, in trees, standing up, upside do*n, in *ater.

SEGON CICLE /E PRIM0RIA A#$+ (!i" #$%* ob1$!ti *
OB2ECTIUS
Cb1 Cb2 Cb3 Cb4 Cb3 Cb4 Cb5 Cb6

Escolta i comprensi" de missatges orals H sen ills per realit ar tasques en l;aula 7nteracci" oral en situacions reals o H simulades a través de respostes verbals i no verbals !acilitades per rutines de comunicaci". Eroducci" de textos orals coneguts H pr#viament mitjan(ant la participaci" activa en representacions compartides, can(ons, recitaci", dramatit acions. 9esenvolupament d;estrat#gies H b5siques per donar suport a la comprensi" i expressi" oral: 1s de context visual i no verbal i dels coneixements previs sobre el tema o la situaci" trans!erits des de les llengües que coneix, a la llengua estrangera. Lectura de paraules i !rases sen illes, H pr#viament conegudes a partir de la participaci" activa en interaccions orals reals o simulades. 7niciaci" en l;1s d;estrat#gies de lectura: H 1s del context visual i verbal i dels coneixements previs sobre el tema o la situaci" trans!erits des de les llengües que coneix. Escriptura de paraules i !rases, H conegudes pr#viament a partir de la participaci" activa en interaccions orals i posteriorment en activitats que inclouen la seva lectura per transmetre i compartir in!ormaci", o amb intenci" l1dica. Ieconeixement d’aspectes !on#tics i del H ritme, accentuaci" i entonaci" de la llengua estrangera i 1s tant per a la comprensi" com per a la producci" oral. H H H

H

H

H

H

H

Ieconeixement i 1s de !ormes i H estructures sen illes pr0pies de la llengua estrangera, pr#viament utilit ades. +ssociaci" global de gra!ia, pronunciaci" H i signi!icat a partir de models escrits que representen expressions orals conegudes. Gamiliarit aci" amb l;1s de les H estrat#gies b5siques en la producci" de textos a partir de models: selecci" del destinatari, prop0sit i contingut. Js d;4abilitats i procediments tals com H repetici", memorit aci", associaci" de paraules i expressions amb elements gestuals i visuals, observaci" de models i altres, per a l;adquisici" de l#xic, !ormes i estructures de la llengua. 3tilit aci" progressiva de mitjans gr5!ics H de consulta i in!ormaci" i de les possibilitats que o!ereixen les noves tecnologies. Don#ixer costums, !ormes de relaci" H social, trets i particularitats dels paFsos en els quals es parla la llengua estrangera, !omentant la toler5ncia i el coneixement d;altres cultures a través de l;idioma. 9esenvolupar i mostrar inter#s i H participaci" activa en les activitats comunicatives i l1diques d;aula -aloraci" de l;angl#s com una llengua H per comunicar%se di!erent a la pr0pia Iespectar les normes 4abituals de l;aula H per a parlar en veu alta, i intercanviar in!ormaci" 7nter#s per comprendre i !er%se H comprendre a través de recursos verbals i no verbals. 7nter#s per la cura i la presentaci" dels H textos escrits. Ie!lexi" sobre el propi aprenentatge i H l;organit aci" del treball. H H H H H H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

/ani!estar una actitud receptiva, H interessada i d;autocon!ian(a en la capacitat d;aprenentatge i d;1s de la llengua estrangera -aloraci" de la llengua estrangera com a H instrument per !er i aprendre. Duriositat i inter#s per altres llengües i H cultures di!erents a les pr0pies. -aloraci" de la cultura pr0pia a partir del H coneixement i valoraci" d’altres cultures. Ieconeixement i aprenentatge de H !ormes b5siques de relaci" social en llengua estrangera. +ctitud receptiva cap a les persones que H parlen una altra llengua i tenen una cultura di!erent a la pr0pia H H H H H H

H

H

H

H

H

H

CRITERIS /&A7ALUACI8
1. Earticipar en interaccions orals dirigides sobre temes coneguts en situacions de comunicaci" predictibles, respectant les normes b5siques d;intercanvi, com escoltar i mirar qui parla.

IN/ICA/ORS
– Earticipar en interaccions orals dirigides sobre temes coneguts en situacions de comunicaci" predictibles. – Iespectar les normes b5siques d;intercanvi, com escoltar i mirar qui parla. – Daptar el sentit global. – 7denti!icar in!ormaci" espec)!ica – Llegir textos sen ills. – Daptar el sentit global. – Daptar algunes in!ormacions espec)!iques de textos sen ills sobre temes coneguts i amb una !inalitat concreta. – – – – Escriure !rases curtes signiticatives. Escriure textos curts signi!icatius. Escriure en !ormat paper. Escriure en !ormat digital.

$. Daptar el sentit global i identi!icar in!ormaci" espec)!ica en textos orals sobre temes !amiliars i d;inter#s. &. Llegir i captar el sentit global i algunes in!ormacions espec)!iques de textos sen ills sobre temes coneguts i amb una !inalitat concreta.

'. Escriure !rases i textos curts signi!icatius en situacions quotidianes i escolars a partir de models amb una !inalitat determinada i amb un !ormat establert, tant en suport paper com digital. *. 3sar !ormes i estructures pr0pies de la llengua estrangera incloent%4i aspectes sonors, de ritme, accentuaci" i entonaci" en di!erents contextos comunicatius de manera signi!icativa.

– 3tilit ar !ormes i estructures pr0pies de la llengua estrangera incloent%4i aspectes de ritme. – 3tilit ar !ormes i estructures pr0pies

de la llengua estrangera incloent%4i aspectes d;accentuaci" – 3tilit ar !ormes i estructures pr0pies de la llengua estrangera incloent%4i aspectes d;entonaci". ,. 3sar algunes estrat#gies per aprendre a aprendre, com demanar aclariments, acompanyar la comunicaci" amb gestos, utilit ar diccionaris visuals i bilingües, recuperar, buscar i recopilar in!ormaci" sobre temes coneguts en di!erents suports i identi!icar alguns aspectes personals que li ajudin a aprendre millor. .. -alorar la llengua estrangera com a instrument de comunicaci" amb altres persones i mostrar curiositat i inter#s cap a les persones que parlen la llengua estrangera. – 9emanar aclariments – +companyar la comunicaci" amb gestos – 3tilit ar diccionaris visuals i bilingües – Iecuperar, buscar i recopilar in!ormaci" sobre temes coneguts en di!erents suports – 7denti!icar alguns aspectes personals que li ajudin a aprendre millor. – -alorar la llengua estrangera com a instrument de comunicaci" amb altres persones. – /ostrar curiositat i inter#s cap a les persones que parlen la llengua estrangera.

2. 7denti!icar alguns aspectes de la vida quotidiana dels paFsos on es parla la llengua estrangera i comparar%los amb els propis.

– 7denti!icar alguns aspectes de la vida quotidiana dels paFsos on es parla la llengua estrangera. – Domparar%los amb els propis.

CONTINGUTS I SEQ:ENCIACI8 T$r!$r ! r*
PRIMER TRIMESTRE UNIT 1; IN T=E 2UNGLE -ocabulari K5sic: a sna e, a crocodile, a mon ey, a :ebra, a parrot, an elephant, a lion, a giraffe. 9on"t be scared- 0un0oc s, grass, tree, plants, river, flo*ers 6aving fun, hungry, )r, ! *ant you for lunch, ! don"t no*, glue nature, butterfly, frog, li:ard, leaves, difficult to see, camouflage . !t"s a/an+ Your turn-, toys, yes/no, Los colores

Ieceptiu: Iep5s:

Estructures comunicatives Llenguatge b5sic: #hat"s this&, !s it a+& Llenguatge receptiu' #here is it&, #hat colour is it&

Gon#tica <ritme, accentuaci" i entonaci"=     Eracticar la pronunciaci" del vocabulari clau Escoltar i cantar un chant Dantar la can(" de la unitat . Dlassi!icar !on#ticament i repetir vocabulari

UNIT 2; <IDAR/ SC=OOL -ocabulari K5sic: boo , ruler, pen, sharpener, rubber, pencil, pencil case, felttip. 8ic up, put do*n, open, close, count, do it again, 4lassroom, toilet, library, dining room, playground, garden, 6at, castle, cat, tree, broomstic , bridge, to*er, high/thic *alls, small *indo*s, moat, in the mountains, defences #hat"s this&, !t"s a+/!s it a+&, Els n1meros de l’1 al 2. Els colors. !"m a+ *ith a+ 3pell, 4ome and *hi:: around *ith me-.

Iep5s: Ieceptiu:

Estructures comunicatives Llenguatge b5sic: ! have got+, 6ave you got+&, Yes, ! have/@o, ! haven"t, Yes, here you are. #here"s the+&, !n the+ Llenguatge de rep5s: >h no-, !t"s >;. Gon#tica <ritme, accentuaci" i entonaci"= Eracticar la pronunciaci" del vocabulari clau Escoltar i cantar un chant . +ctuar i representar la 4ist0ria i la can(" de la unitat. Dlassi!icar !on#ticament i repetir vocabulari SEGON TRIMESTRE UNIT 3; ACTI7IT> CAMP -ocabulari K5sic: s ate, play tennis, ride a bi e, s i, dance, play football, s*im, run. #ith my friend, me, ,oo at me- >h/#o*/fantastic, 4harlie the 4hamp-, You"re the real champ-, 9rum, trumpet, guitar, piano, recorder, violin, big bass drum, strings, *ood*ind, brass, percussion, flute, oboe, double bass, ?ylophone, tuba 6ave you got+& C objectes de l’aula. 6ere you are, (han you, 6ello/6i, !"m+, sports, 2ranny"s attic, #hat"s this&, !t"s a /an+, !s it+& Your turn-, #here is it&, !n the +section.

Iep5s:

Estructures comunicatives Llenguatge b5sic: !/3he/6e can/can"t+, 4an you+&, Yes, !/3he/6e can/ @o, !/3he/6e can"t, 3he/6e can play+, !s it L nombre, 4an you help me, please&, Yes, of course. Llenguatge receptiu' ,isten-, too. Gon#tica <ritme, accentuaci" i entonaci"= Eracticar la pronunciaci" del vocabulari clau Escoltar i cantar un chant. +ctuar i representar la 4ist0ria i la can(" de la unitat. Dlassi!icar !on#ticament i repetir vocabulari.

UNIT 4; LUNC= <IT= ALIENS -ocabulari K5sic: sand*iches, bananas, ice cream, tomatoes, eggs, cheese, chocolate, crisps, chic en, sausages, chips, salad, rice, bread. (ry it-, Yuc /Yum, !n space, on earth, eat food on a plate, in bags and bo?es, sleep in a bed, sleeping bag. science, float, do, difficult, important, sleeping mas , fruit, nuts, s*eets, astronaut, gravity. 6ave you got+&, 6ello/6i, !"m+, #hat"s this&, !s it a +&, ! don"t no*. !t"s a+ 4an, li e, run, ride a bi e, read a boo , food, activity.

Ieceptiu: Iep5s:

Estructures comunicatives Llenguatge b5sic: #hat"s your favourite food for lunch&, ! li e/! don"t li e.. 9o you li e+& C respostes curtes. 6o* about you&, 9o you li e it too& !t"s nice/!t isn"t nice. #hat does $tea% mean& Gon#tica <ritme, accentuaci" i entonaci"= EI:DE97/EMAC  Eracticar la pronunciaci" del vocabulari clau  Escoltar i cantar un chant .  +ctuar i representar la 4ist0ria i la can(" de la unitat.  Dlassi!icar !on#ticament i repetir vocabulari TERCER TRIMESTRE UNIT 3; T=E ROBBERES CLOT=ES -ocabulari K5sic: shoes, soc s, a shirt, a s irt, trousers, a 1umper, a dress, a (7shirt.

Ieceptiu: Iep5s:

3unglasses, cap, shorts, trainers, sandals, s*imsuit, )arching, /ll day long, sing our marching song, off to to*n *e go. (his painting is by+, man, *oman, boy, girl. 4an you repeat that, please& artist, has got, !t"s called+, 6is name is+ 9o you li e tea&, #hat does DteaE mean&, ,et"s+, ,oo -, !"ve got+ #hat"s this&, !t"s a+, 4an L activitat. Els colors. La !am)lia.

Estructures comunicatives Llenguatge b5sic: a/an C adjectiu L color L substantiu , ?e"s/3he"s *earing C adjectiu L pe(a, !s he/she *earing+& Gon#tica <ritme, accentuaci" i entonaci"=     Eracticar la pronunciaci" del vocabulari clau Escoltar i cantar un chant +ctuar i representar la 4ist0ria i la can(" de la unitat Dlassi!icar !on#ticament i repetir vocabulari

UNIT 4; =AUNTE/ =OUSE -ocabulari K5sic: Ieceptiu: Iep5s: bed, chair, bath, cupboard, (A, sofa, fridge, table #hoo-, >h no-, ,oo -, @o, there isn"t/Yes, there is0adio computer, 49 player, here, scary, !"m coming after youDases del m"n, geography, ger, tent, stools, futon, log cabin #hat"s number F &, !s it a+&, (here"s a+, numbers/nouns, 2ranny"s attic, #hat"s this&, !t"s a /an+, !s it+& Yes/@o, Your turn-, ghost, spider, (his is +, !t"s calledN La !am)lia.

Estructures comunicatives Llenguatge b5sic: #here"s the L <moble=O, !n the L <4abitaci"=, (here isn"t a C moble. !n/on/under. #here"s the+&, !t"s over there. Gon#tica <ritme, accentuaci" entonaci"=     Eracticar la pronunciaci" del vocabulari clau Escoltar i cantar un chant . +ctuar i representar la 4ist0ria i la can(" de la unitat Dlassi!icar !on#ticament i repetir vocabulari

Q (rt ! r*
PRIMER TRIMESTRE UNIT 1; A REAL CO<BO> -ocabulari

K5sic:

Ieceptiu: Iep5s:

playing hoc ey, canoeing, horse riding, rollerblading, s ateboarding playing volleyball, playing bas etball, s*imming. 4ome on, (om-, !"m not a real co*boy, You"re a real co*boy/co*girl. #atching (A, reading comics, tal ing to friends, *riting emails , listening to music, playing computer games. 3tamp your feet on the ground, 3*ing your partner round and round. 4ompass, north, south, east, *est, the G3/, 4anada, /las a, 8lease spea =nglish. idea, brilliant, fantastic. Moms de les ciutats dels E3+ @ative /merican, language, !nuit, /frican /merican, ranch, thro*ing lassos, riding a sno*mobile, baseball, bet*een, the rest of. 6aving fun, everyone, in the sun.

Estructures comunicatives Llenguatge b5sic: 6e/3he li es+, 6e/3he doesn"t li e+, !t"s in the+, F is from+ Llenguatge receptiu' #hat"s this&, !t"s a+, 6o* do you spell+&, 9o you li e+&, Yes ! do, ! li e+/! don"t li e. Gon#tica <ritme, accentuaci" i entonaci"=     Eracticar la pronunciaci" del vocabulari clau Escoltar i cantar un chant +ctuar i representar la 4ist0ria i la can(" de la unitat C%(**iFi!(r Fon.ti!(,$nt i r$-$tir Go!(b %(ri

UNIT 2; BAT=TIME @OR @I@I -ocabulari K5sic: face, eyes, ears, hands, fingers, feet, toes, body 4lean, dirty, blond. 6amster, canary, goldfish, tortoise, rabbit, pony, eagle, *olf, leopard, pig, dolphin. taste, smell, touch, hear, hearing, see, sight 6is/her sense of+ is important, ! haven"t got a pen, <orro* mine. teeth, nose, mouth, hair, arms, legs, curly, enemies bathtime, rap, 1ump in the air, bird house, #olf 8ar , #ild 4at 6ouse, 8et .arm, 9olphin 8ool, active, a guide dog, a blind person.

Iep5s: Ieceptiu:

Estructures comunicatives Llenguatge b5sic: 6e"s/3he"s got+, 6as he/she got+&, Yes, he/she has. @o, he/she hasn"t. Llenguatge receptiu' !"ve got.., 6e/3he li es+, 6e/3he doesn"t li e+, (his is+, 6e"s/3he"s+, 6e"s/3he"s in+, 6e"s/3he can see+ Gon#tica <ritme, accentuaci" entonaci"=   Eracticar la pronunciaci" del vocabulari clau Escoltar i cantar un chant

 

+ctuar i representar la 4ist0ria i la can(" de la unitat 4lassificar fonèticament i repetir vocabulari SEGON TRIMESTRE

UNIT 3; T=E =UNGR> RAT -ocabulari K5sic: 4a e, meat, fish, 1uice, fruit, mil , cola, 1am, 1ug, plate, fridge, 6appy, angry, la:y, busy, hungry, thirsty. 3till life, painting, *ine, soup, a bo*l, a bottle, a bas et, a rabbit, a nife, a coffee pot, !t"s by C nom del pintor, a table, a guitar, an apple, grapes. #hat can you see&, ! can see.., !t"s time for+,3ome for me and some for you, 4an ! go to the toilet, please&, Yes, of course. 6o* much is it& C price <pounds and pence=. L’al!abet. Els n1meros. a ne*spaper, a coc erel, a pipe, an onion, a pepper, alive, dead. .rench, 4atalan, /merican.

Iep5s: Ieceptiu:

Estructures comunicatives Llenguatge b5sic: A4ere’s someN, in, on, Dan 7 4ave someNO, Pes, o! course. Mo, sorry. ?ere you are. Llenguatge receptiu' ! li e+, ! don"t li e+, 9o you li e+&, 6e/3he"s got+ $blue% hair. (his + is called+, (here"s a + Gon#tica <ritme, accentuaci" entonaci"=     Eracticar la pronunciaci" del vocabulari clau Escoltar i cantar un chant +ctuar i representar la 4ist0ria i la can(" de la unitat 4lassificar fonèticament i repetir vocabulari

UNIT 4; NIG=T AN/ /A> -ocabulari K5sic: get up, have brea fast, go to school, have lessons, have lunch, go home, have dinner, go to bed. Huarter past one, Buarter past four, half past si?, half past eight, Buarter to five, Buarter to seven. (ime :one, 3pain, <ritain, the G3/, 4hina, midday, in the morning/ afternoon/evening. !"m sorry, !"m late, >;, sit do*n. science, float, do, difficult, important, sleeping mas , fruit, nuts, s*eets, astronaut, gravity. 6ave you got+&, 6ello/6i, !"m+, #hat"s this&, !s it a +&, ! don"t no*. !t"s a+ 4an, li e, run, ride a bi e, read a boo , food, activity.

Ieceptiu: Iep5s:

Estructures comunicatives

Llenguatge b5sic: ! get up/have/go+ at+ o"cloc . 3he/he gets up at+ o"cloc . 3he//6e has brea fast/lunch/dinner at+ o"cloc . 3he/6e goes to+ at+ o"cloc . Llenguatge de rep5s: ! / you L verb. ! don"t li e+, ! li e+., #hat"s the time& !t"s+ Gon#tica <ritme, accentuaci" i entonaci"= Eracticar la pronunciaci" del vocabulari clau Escoltar i cantar un chant +ctuar i representar la 4ist0ria i la can(" de la unitat Dlassi!icar !on#ticament i repetir vocabulari TERCER TRIMESTRE UNIT 3; O@@ TO SC=OOL -ocabulari K5sic: a train, a plane, a bus, a motorbi e, a ta?i, a helicopter, a boat, a lorry, by+ transport, paper, *ater. 8=, =nglish, geography, maths, history, science. (his is good/bad for the environment, pollute, *aste, recycle, have an engine, leave taps on, collect rain *ater, *ater plants, dra* only on one side, put+, in the recycling bin. #e all use+, some children/people+, 8aper/*ater comes from+, traffic, polluted air. car, bi e, shops, museum, par , sports centre, trees, river, la e, forest, clean, dirty. !s that right&, @o that"s *rong. L’4ora.

   

Ieceptiu: Iep5s:

Estructures comunicatives Llenguatge b5sic: ! go by+ L transport on C day o! t4e QeeR, 6e/3he goes to + by+, 6o* do you go to school&, <y+ Llenguatge de rep5s' can, have got, present simple. Gon#tica <ritme, accentuaci" i entonaci"= EI:DE97/EMAC  Eracticar la pronunciaci" del vocabulari clau <DK p5g. &2=.  Escoltar i cantar un chant <DK p5g. &6=.  +ctuar i representar la 4ist0ria i la can(" de la unitat <DK, p5g. '8 i '1 i '& respectivament=.  4lassificar fonèticament i repetir vocabulari UNIT 4; T=E <OL@ IS IN TO<N -ocabulari K5sic: station, supermar et, ban , cinema, cafI, :oo, par , s*imming pool. 3 ip, turn around, touch the ground. !n front of , ne?t to, bet*een, behind, above, opposite. (his story is about+, in this picture+, myth, legend, fairytale, prince,

Ieceptiu: Iep5s:

princess, ing, night, god. ! don"t understand. ,isten again. ball, Jth century, s*ord, stone, adventures, change, pull out, poor, fairy godmother, message. !n, on, under. =arth, father, girl, =ngland.

Estructures comunicatives Llenguatge b5sic: !"m +ing. 6e/3he"s +ing. !t"s C preposici" L lloc. Llenguatge de rep5s: (here"s a +, (here isn"t a +, 6e"s/3he"s *earing+, 4an/4an"t. El present simple i el present continu. Gon#tica <ritme, accentuaci" i entonaci"= EI:DE97/EMAC  Eracticar la pronunciaci" del vocabulari clau <DK p5g. ',=.  Escoltar i cantar un chant <DK p5g. '.=.  +ctuar i representar la 4ist0ria i la can(" de la unitat <DK, p5g.'2, '6 i *1 respectivament=.  Dlassi!icar !on#ticament i repetir vocabulari

TERCER CICLE /E PRIM0RIA A#$+ (!i" #$%* ob1$!ti *
OB2ECTIUS
Cb1 Cb2 Cb3 Cb4 Cb3 Cb4 Cb5 Cb6

Escolta i comprensi" de missatges orals sen ills H per !er tasques a l’aula. 7nteracci" oral en situacions reals o simulades mitjan(ant respostes verbals i no verbals !acilitades per rutines de comunicaci". H H

Eroducci" de textos orals coneguts pr#viamente H mitjan(ant la participaci" activa en representacions compartides, can(ons, recitaci" i dramatit acions. 9esenvolupament d’estrat#gies b5siques per re!or(ar la comprensi" i l’expressi" orals: 1s de context visual i no verbal i dels coneixements previs sobre el tema o la situaci" trans!erits des de les llengües que coneix !ins a la llengua estrangera. H

H

H

H

H

Lectura de paraules i !rases sen illes, H pr#viament conegudes a partir de la participaci" activa en interaccions orals reals o simulades. 7niciaci" en l’1s d’estrat#gies de lectura: 1s del H context visual i verbal i dels coneixements previs sobre el tema o la situaci" trans!erits des de les llengües que coneix. Escriptura de paraules i !rases, conegudes H H H

pr#viament, a partir de la participaci" activa en interaccions orals i posteriorment en activitats que n’inclouen la lectura per transmetre i compartir in!ormaci", o amb intenci" l1dica. Eronunciaci" acurada, ritme, accentuaci" i H entonaci" adequats tant en la interacci" i expressi" oral com en la recitaci", dramatit aci" o lectura en veu alta. Doneixement de l’1s i la !uncionalitat d’algunes !ormes i estructures b5siques pr0pies de la llengua estrangera, pr#viament utilit ades. H H H

H

+ssociaci" de gra!ia, pronunciaci" i signi!icat a H partir de models escrits que representen expressions orals conegudes, establiment de les relacions anal)tiques segures gra!ia%so i coneixement d’algunes irregularitats rellevants. Gamiliarit aci" amb l’1s de les estrat#gies b5siques en la producci" de textos a partir de models: selecci" del destinatari, prop0sit i contingut. Js d’4abilitats i procedimients com ara la repetici", la memorit aci", l’associaci" de paraules i expressions amb elements gestuals i visuals, observaci" de models i altres, per a l’adquisici" de l#xic, !ormes i estructures de la llengua. Js progressiu de mitjans gr5!ics de consulta i in!ormaci" i de les possibilitats que o!ereixen les noves tecnologies. H H

H

H

H

H

H

H

Doneixements de costums i 1s de les !ormes de H relaci" social, trets i particularitats dels paFsos on es parla la llengua estrangera, !omentant la toler5ncia i el coneixement d’altres cultures per mitj5 de l’idioma. -aloraci" de la cultura pr0pia a partir del coneixement i la valoraci" d’altres cultures. H

H

H

H H

H H

9esenvolupament i mostra d’inter#s i H participaci" activa en les activitats comunicatives i l1diques d’aula. -aloraci" de l’angl#s com una llengua per comunicar%se di!erent de la pr0pia. Iespecte per les normes 4abituals de l’aula a l’4ora de parlar en veu alta i intercanviar in!ormaci". H H

H H

H

7nter#s per entendre i !er%se entendre mitjan(ant H recursos verbals i no verbals.

H

H

9isposici" per superar les di!icultats que sorgeixen 4abitualment en la comunicaci" a causa del seu domini imper!et, mitjan(ant les estrat#gies de comunicaci" de les llengües que coneix. 7nter#s i cura en la presentaci" dels textos escrits i valoraci" del paper que exerceixen per satis!er les necessitats de comunicaci". Js a l’4ora de llegir i escriure en la llengua estrangera de les estrat#gies que utilit a en les llengües que coneix. Ie!lexi" sobre el propi aprenentatge i l’organit aci" de la !eina.

H

H

H

H

H

H

H

H

H H

H H

/ani!estaci" d’una actitud receptiva, interessada H i d’autocon!ian(a en la capacitat d’aprenentatge i d’1s de la llengua estrangera. -aloraci" de la llengua estrangera com a instrument per !er i aprendre. Duriositat i inter#s per altres llengües i cultures di!erents de les pr0pies. -aloraci" de la cultura pr0pia a partir del coneixement i valoraci" d’altres cultures. H H H H H H H H H H H

H

H

Ieconeixement i aprenentatge de !ormes H b5siques de relaci" social en llengua estrangera. +ctitud receptiva cap a les persones que parlen H una altra llengua i tenen una cultura di!erent a la pr0pia. 9esenvolupament de !orma progressiva de la sensibilitat cr)tica que permet revelar els estereotips sexistes, classistes i racistes que la llengua comporta. H

H

H

CRITERIS /&A7ALUACI8
1. /antenir converses quotidianes i !amiliars sobre temes coneguts en situacions de comunicaci" predictibles, respectant les normes b5siques d’intercanvi, com ara escoltar i mirar qui parla. $. Daptar el sentit global i identi!icar in!ormacions espec)!iques i variades en textos orals emesos en di!erents situacions de comunicaci".

IN/ICA/ORS
– /antenir converses quotidianes i !amiliars sobre temes coneguts en situacions de comunicaci" predictibles. – Iespectar les normes b5siques d’intercanvi, com ara escoltar i mirar qui parla. – Daptar el sentit global d;un text oral. – 7denti!icar in!ormacions espec)!iques i variades en textos orals emesos en di!erents situacions de comunicaci".

&. Llegir i localit ar in!ormaci" expl)cita i !er in!er#ncies directes en comprendre textos diversos sobre temes d’inter#s.

– Llegir textos diversos. – Localit ar in!ormaci" expl)cita – Ger in!er#ncies directes en comprendre textos diversos sobre temes d’inter#s. – Elaborar textos escrits tenint en compte el destinatari, el tipus de text i la !inalitat, tant en suport paper com digital. – 3tilit ar !ormes i estructures pr0pies de la llengua estrangera incloent%4i aspectes de ritme. – 3tilit ar !ormes i estructures pr0pies de la llengua estrangera incloent%4i aspectes d;accentuaci" – 3tilit ar !ormes i estructures pr0pies de la llengua estrangera incloent%4i aspectes d;entonaci". – Ger preguntes pertinents per tal d’obtenir in!ormaci". – 9emanar aclariments – 3tilit ar diccionaris bilingües i monolingües – +companyar la comunicaci" amb gestos. – Kuscar, recopilar i organit ar in!ormaci" en di!erents suports – 3tilit ar les A7D per contrastar i comprovar in!ormaci" – 7denti!icar alguns aspectes que l’ajudin a aprendre millor. – -alorar la llengua estrangera com un instrument de comunicaci" amb altres persones – -alorar la llengua estrangera com a eina d’aprenentatge – /ostrar curiositat i inter#s cap a les persones que parlen la llengua estrangera. – 7denti!icar alguns trets, costums i tradicions de paFsos on es parli la llengua estrangera i comparar%los amb els propis.

'. Elaborar textos escrits tenint en compte el destinatari, el tipus de text i la !inalitat, tant en suport paper com digital.

*. 3tilit ar !ormes i estructures pr0pies de la llengua estrangera incloent%4i aspectes de ritme, accentuaci" i entonaci" en di!erents contextos comunicatius de manera signi!icativa.

,. Emprar algunes estrat#gies per aprendre a aprendre, com ara !er preguntes pertinents per tal d’obtenir in!ormaci", demanar aclariments, utilit ar diccionaris bilingües i monolingües, acompanyar la comunicaci" amb gestos, buscar, recopilar i organit ar in!ormaci" en di!erents suports, utilit ar les A7D per contrastar i comprovar in!ormaci", i identi!icar alguns aspectes que l’ajudin a aprendre millor.

.. -alorar la llengua estrangera com un instrument de comunicaci" amb altres persones, com a eina d’aprenentatge, i mostrar curiositat i inter#s cap a les persones que parlen la llengua estrangera.

2. 7denti!icar alguns trets, costums i tradicions de paFsos on es parli la llengua estrangera i comparar%los amb els propis

CONTINGUTS I SEQ:ENCIACI8 Cin+ . ! r*
PRIMER TRIMESTRE UNIT 1; @AMIL> AN/ @RIEN/S -ocabulari K5sic: ,ong, short, small, big, curly, straight, glasses. 8olite, rude, tidy, untidy, on time, late. ,ovely, hairdressers, uniform, cardigan, cap, he G;, =cuador, 5apan, !taly.

Estructures comunicatives +djectiuLadjectiuLsubstantiu !"ve got $short curly hair%, ! haven"t got+ 6e"s/3he"s *earing+, 6e/3he isn"t *earing+ Guncions del llenguatge 9escriure’s un mateix i descriure altres persones. Expressar el que un té. Expressar normes. Gon#tica <ritme, accentuaci" i entonaci"= +prendre i dir un embarbussament +ctuar i representar el rap, la 4ist0ria i la can(" de la unitat.

UNIT 2; =EALT=> EATING -ocabulari K5sic: 4arrots, pineapple, broccoli, beans, potatoes, peas, onions, plums. 0un.ruit, smoothie, *ash, peel, cut, put, pour, mi?, drin , recipe, vegetables, meat, fish, oil, fats, cereals, healthy.

Estructures comunicatives 9o you li e+&, Yes, ! do. @o, ! don"t. ! love/hate/li e/don"t li e+ 6o* about+& Guncions del llenguatge Caludar i acomiadar%se.

Ger i respondre preguntes sobre els gustos alimentaris. Expressar gustos i pre!er#ncies. Gon#tica <ritme, accentuaci" i entonaci"= +prendre i dir un embarbussament . SEGON TRIMESTRE UNIT 3; M> CIT> -ocabulari K5sic: /rt gallery, bo*ling alley, ice rin , sports centre, shopping centre, restaurant, football stadium, !nternet cafI. (raffic lights, :ebra crossing, te?t message, cycle helmet, reflective vest, lights. 0obbery, security guard, robber, map. )etal, glass, bric , ice, fantastic, uniBue, stone, building.

Estructures comunicatives (here is a $painting%. (here isn"t a+, (here are+, (here aren"t any+ 2o+ straight on/past/through, (urn left/right, 4ross the road. Guncions del llenguatge Earlar del que !an el cap de setmana. Expressar el que 4i 4a i el que no 4i 4a quan es descriu una ciutat. 7ndicar direcci" per anar a un lloc. Gon#tica <ritme, accentuaci" i entonaci"= +prendre i dir un embarbussament . Dantar la can(" de la unitat. UNIT 4; SPORTS AN/ =OBBIES -ocabulari K5sic: 8laying handball, doing aerobics, doing gymnastics, itesurfing, bo*ling, sno*boarding, doing 1udo, playing volleyball. )ountain bi e, ite and iteboard, )8K player, digital camera, pets, 9A9s. =at, drin , sleep, brush your teeth, go to bed, *al , ta e.

Estructures comunicatives !"m $playing football%, 6e"s/3he"s $ itesurfing%, (hey"re $playing volleyball%. !s he/she $s*imming%&, Yes, he/she is. @o, he/she isn"t, he/3he isn"t $s*imming%. Guncions del llenguatge

Expressar gustos amb relaci" als esports. Earlar sobre 45bits saludables. Gon#tica <ritme, accentuaci" i entonaci"= +prendre i dir un embarbussament . Dantar la can(" de la unitat. TERCER TRIMESTRE UNIT 3; M> COUNTR> -ocabulari K5sic: <each, island, 1ungle, la e, mountains, ocean, river, *aterfall. )onths of the year. 2o on holiday, tidal *ave, tsunami, safe, bravery, clever, proud. (he 8acific//tlantic//rctic/3outhern/!ndian >cean, continents, @orth /merica, 3outh /merica, /frica, /sia, /ustralia, /ntarctica, =urope.

Estructures comunicatives -erb to be' !"m.., You"re+, !t"s+, 6e"s/3he"s+, #e"re+, (hey"re+ )y favourite food *as pi::a, )y favourite toys *ere a scooter and bi e. Guncions del llenguatge 7ndicar on van i qu# !an per les vacances. Expressar pre!er#ncies en present i en passat. Gon#tica <ritme, accentuaci" i entonaci"= +prendre i dir un embarbussament . Areballar la pronunciaci" d’oceans i continents. UNIT 4; ANIMALS -ocabulari K5sic: 4heetah, oala, rhino, hippo, gorilla, spider, angaroo, panda. <igger, smaller, slo*er, faster, heavier, lighter. =?tinct, tall, long, *oolly, mammoth, !ndian elephant, great *hite shar , megalodon, emperor, fairies, dragon.

Estructures comunicatives ! *atched $television%, 6e played $a computer game%. Aisited, *al ed, *atched, played, li ed <passat simple dels verbs regulars=. Guncions del llenguatge

Earlar dels animals pre!erits de cadasc1. Expressar passat. Gon#tica <ritme, accentuaci" i entonaci"= +prendre i dir un embarbussament. Cantar la can(" de la unitat.

Si*. ! r*
PRIMER TRIMESTRE UNIT 1; =EROES AN/ 7ILLAINS -ocabulari K5sic: old, young, strong, *ea , pretty, ugly, brave, scared. older, younger, stronger, *ea er, nicer, nastier, shortest, tallest, lightest, heaviest, biggest, smallest, longest, youngest, oldest. 3porty, friendly, *ise, trendy, luc y, funny. )anga, eyebro*, pupil, iris, 1a*, lip, mouth, head. ! no*, ! don"t no*.

Sram5tica Domparative and superlative adjectives Estructures comunicatives #ho is she/he& !"m/6e"s/3he"s+ 7er than !"m/3he/6e"s the +7est in the $class% 7 #ho"s the+ 7est person in the *orld& Guncions del llenguatge 9escriure persones. Domparar edats, pesos i al(ades. Gon#tica <ritme, accentuaci" i entonaci"= +prendre i dir un embarbussament per practicar la pronunciaci" dels sons BTB i BUB. Dantar la can(" de la unitat.

UNIT 2; @AME AN/ @ORTUNE -ocabulari K5sic: *atch, belt, ring, *ristband, ruc sac , scarf, boots, earrings. famous, cro*n, princess, eagle, prince. never, sometimes, often, al*ays.

*atch films, go out alone, go horse riding, go to pop concerts, go on s iing holidays, play video games, send, maga:ine article, princesses, schoolboy/girl gold, diamonds, pearls, sil , roc , mine, oyster, rare, ordinary, cocoon, *orm, gold long, short, ne*, old, fragile, hardest, come from, get from. ,uc y thing-, 8oor thingSram5tica Eresent simple: s4eB4e L adverbs o! !requency Eresent simple: all !orms L questions Estructures comunicatives 3he"s/6e"s/(hey"re *earing, /re you *earing+&, Yes, ! am/@o, !"m not. 6e/3he *ears+ ! al*ays/often/sometimes/never+ 9oes he/she play+& Yes, al*ays/sometimes/often, @o, never. Guncions del llenguatge Expressar el que es porta posat i el que es té en general. Earlar d;activitats de temps lliure i !reqü#ncia d;acci". Gon#tica <ritme, accentuaci" i entonaci"= +prendre i dir un embarbussament per practicar la pronunciaci" dels sons BQB i BrB. Dantar la can(" de la unitat. SEGON TRIMESTRE UNIT 3; <ORB AN/ PLA> -ocabulari K5sic: la*yer, doctor, vet, office *or er, builder, cleaner, house*ife, reporter. !n a hospital, postman, *aiter, policeman, pupil, actor, teacher, *or ers, co*herd (rousers, school uniform, short, go to school, surprised, free education. .ive past, ten past, t*enty past, t*enty five past, t*enty five to, t*enty to, ten to , five to, o"cloc , half past, Buarter past, Buarter to . /frican, 4alypso, .lamenco, 3amba, roc and roll, blues, 1a::, reggae, rap, hip hop, #est /frica, the 4aribbean !slands, 8eru, <ra:il, @orth /frica 4ool-, <oring-

Sram5tica East simple: to beL she/he/they C *as/*ere East simple: to be, all !orms L questions Estructures comunicatives

#hat"s your uncle"s 1ob&, 6e"s a+ 6e/3he *as/*asn"t, (hey *ere/*eren"t, !"m/!"m not a+ ! *as/*asn"t at C lloc, #here you at C lloc&, Yes, ! *as, @o, ! *asn"t. ! *as+ #e *ere+, +*as originally from+, it often accompanies+, on C data. Guncions del llenguatge Earlar sobre el que 4a !et la gent el cap de setmana 9ir les 4ores Gon#tica <ritme, accentuaci" i entonaci"= +prendre i dir un embarbussament per practicar la pronunciaci" dels sons BVB. +ctuar i representar la 4ist0ria i la can(" de la unitat. UNIT 4; PAST TIMES -ocabulari K5sic: clever, silly, cruel, ind, fat, thin, poor, rich, 8laying team sports, acting in plays, playing in an orchestra, going on school trips, doing archery, using a video camera, survey, go running. .ootball player, archer, tennis player, itesurfer, racing driver, cyclist, sno*boarder, shoot, arro*, drive cars, cycle, sno*board, archery, cycling, car racing, running, bat, bo* and arro*, sno*board. ,et"s+, 2ood idea-, <ritain, instead.

Sram5tica East simple regular: she/he/it/they C verb L ed East simple regular: all !orms L questions Estructures comunicatives #hat *as this character li e&, !"m thin ing of a character, 6e/she/they C passat simple dels verbs regulars. 9id you+&, Yes ! did/@o ! didn"t, ! + yesterday. Guncions del llenguatge 9escriure la gent Earlar del que van !er els alumnes a4ir, després del col@legi. Expressar gustos i pre!er#ncies pel que !a a activitats d’oci. Gon#tica <ritme, accentuaci" i entonaci"= +prendre i dir un embarbussament per practicar la pronunciaci" dels sons Bi i BeB. Dantar la can(" de la unitat. TERCER TRIMESTRE

UNIT 3; LI@E AT =OME -ocabulari K5sic: ma e my bed, tidy my room, do the *ashing up, empty the rubbish bin, lay the table, loo after my brothers and sisters, house*or . #ent, said, gave, had, got, made, tidied, did, .irst, then, ne?t, finally. !"ve got a$n% stomach ache, headache, earache, bac ache, toothache. 4ollected, cleaned, pumped, turned, used, started, reservoir, *ater treatment plant, safe, underground, tap, drain, se*age, se*er, cycle, use it for+ ing.

Sram5tica East simple irregular: a!!irmative and negative East simple irregular: all !orms L questions Estructures comunicatives #e *ent $to a birthday party%, 6e/3he *ent/gave/said+. 6e/3he didn"t go/give/have/say+ #hat time did you get up/have+/go+& #hat"s the matter&, !"ve got a$n% $stomach ache%, #ell, !"m not surprised Guncions del llenguatge Earlar del que va !er a4ir la gent i a quina 4ora. Earlar de !estes i aniversaris. Gon#tica <ritme, accentuaci" i entonaci"= +prendre i dir un embarbussament per practicar la pronunciaci" dels sons B!B i BWB. Dantar la can(" de la unitat.

UNIT 4; OUR PLANET -ocabulari K5sic: ta e a picnic, go fishing, find shells, hide in caves, loo for treasure, 1ump in the sea, go on boats, ta e photos, sea shells, vet, oil, oil drum, island, contaminate, move, police, reporter, dump. 6ot, sunny, cloudy, cold, *arm, sno*s, *indy 8enguin, seal, polar bear, fish, global *arming, /rctic, /ntarctica, @orth 8ole, 3outh 8ole, s*im, hide, planet, ice, conserve energy, use energy. 3ounds alright-, @o *ay-

Sram5tica

2oing to <!uture=: 7 L a!!irmativeBnegative 2oing to $future%' all !orms L questions Estructures comunicatives !"m $not% going to+, 6e"s/3he"s going to+ 6e/3he isn"t going to+ #here are you going to go& #hat are you going to do& !t"s hot, it rains. 9o you+& Guncions del llenguatge Earlar sobre el que !ar5 la gent Expressar intenci" de !utur. Gon#tica <ritme, accentuaci" i entonaci"= +prendre i dir un embarbussament per practicar la pronunciaci" dels sons BCB BsB i B B. Dantar la can(" de la unitat.