=D —„ (1 c˜B_gA'c˜{wA' šEu{xƒA'E„{3_dA'/sƒA

'

٢٠٠٧/‫ﺍﺩ‬/٥٤ ‫ﺗﻌﺪﻳﻞ‬/٢٠٠٥/‫ﺍﺩ‬/٢٧٩ ‫ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻢ ﻭﺧﺒﺮ‬

”dNH« 
|5 
|5 
|5 
|5 
|5 
|5 
|5 
|5 
|5 
|5 
|5

—Æ{3oÆ{5#' 
—u¯'u›{4#­'#'s`d{3ŸdB
uN (c {wBe˜d>/
¡(uƒA'E¡(u†A'ʱ_ƒA'¬Š˜ƒA'E)#'u±'
s 9_Œ{wA's•¶/
a{z†*­
™GsA'b_›{4Š{3žG™{w-#'
ÀuA'š"'uŒA'¬_›Cž˜BE)1tA'c` @u*
¾_`?/ž•¶—
ÀuA'š"'uŒA'¬¢Ež˜A'|z•¯'c` @u*
”_`¯'“ •,s•¶/ cGÁA'É.Ÿ’9—Æ{wA'E)Æ{yA'¬c C"'uŒA'c •?uA')vjƒ±'
s•-#'”_•@b_›G%'#'
š"'uŒA'!ÆB%'”ž-š_d›`A'E>%­'
c`{x.ž(#'É.s•¶—
)É{wA'E–’ƒA'Ê()É`A'
¡’9™GsA's -E–{3_(#'
ÀuA'š"'uŒA'2_j9%'ž,EŠ&_}A™B
Daliah Merzaban and Hesham Hassaballa

Too Busy to Pray Five Times

rž{4u>s•¶/… 

–AÎ'u‰†Gš#'šž`¨­#'

Œuýd bL× —u²b« bŽUI²*« sd« bOLF« ∫d¹dײ« fOz—
WMLOM WUÝ√ ”bMN*« w{UI«∫ÍuGK«Ë wNIH« ·«dýô«

wK«e« —U² bLŠ√ –U²Ý_« ∫WUF« U
öF« 

›`™aA­Wd™|xA'E›"'vA'­¢–“„A'2`k9%®'Fte™BX=AdG1'/%®'d]¡œA'
¢“9—|3`(0`e|3#®'}x¡&vA'b&`C
¢“B'wA'1`e¸t–-#'0`e|3#®'Et™|zA'ËB#'
˜Ç|3pÇ|50`e|3#®'1`|ye|xB
Ë|x-tA`./1`|ye|xB

sŸ|4v>t–·/˜1†•E$Ÿ|x²'vGt²'E}x¡&vA'
d™BŸBl¡œ(0`e|3#®'v|xA'ËB#'
£t™¯'ÊD20`e|3#®'b|3`n²'
t91›`|x:/b¡™A'1`|ye|xB

`H C`¶d“k²'žuD†2Ÿ*
!'Ÿ“A'…(`~Bd9`a~A'Em'v.%®'
!'Ÿ“A')tGv,)1'/%'šB—9t(/t„A''uD1t|5
d™|xA'E›"'vA'­¢–“„A'2`k9%ÇAd¡²`„A'd]¡œA'šBd¡–“9)12'$Ÿ¥E
d“k²'žuD1`|yeC'…¡|3Ÿ*­d–D`|x–“A 
c`|x°'—?1)/Ÿ9‘™(FtA†ÂeA'
878 074 461 002 062 01
١٤ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬
° . ‫ ﻫـ‬١٤٣٥

SI¿à

Þº`E¿s

øÂd(« dNý_« √b³²Ý v²
fUM²« Ê√Ë ¨…bÐUJË «Î d³Ë «Î bNł VKD²ð VuJ« «c¼ vKŽ …UO(« Ê√ UÎ FOLł rKF½
wË ”UM« 5Ð …—U−²« w fUM²« UL …UO(« 4Ý s UÐ …cUM« ÈuI« 5Ð WDK « vKŽ
Æ3_«Ë »uFA« 5Ð …—UC(«
UÎ HM² »d(« ô≈ b−¹ ô v²Š UÎ ½UOŠ√ ZłQ²¹ b wÝUO « Ÿ«dB« ÊQÐ 5Lžd rNH²½Ë
Æ5Š bFÐ uË WzbN²« v≈ —u_« œuFð Ê√ vKŽ öÎ ŠË WF¹—–Ë
ÊËœ WOÐU¼—ù«Ë WOÐd(« ‰ULŽ_« dL² ð Ê√ qLײ½ ôË rNH²½ Ê√ UMOKŽ VFB¹Ë rNH½ ô UMMJ
·u)« Y³ð ¨UMU¹—√Ë UMOŠ«u{Ë UM½b w —Ub«Ë u*« WŽ—«“ U½œöÐ qš«œ WKIM² n uð
w s¹œdA ¨‰UHÞ_«Ë ŒuOA«Ë ¡U M« s ·u_« U¾0 wIKðË ¨ÊUJ « 5Ð VŽd«Ë oKI«Ë
ÆdNI«Ë dIH«Ë Ÿu'« rNKQ¹ ¨rN½UÞË√ w ¡UÐdž «u׳BO ¨¡włö*«Ë ULO *«Ë Ÿ—«uA«
∫g¹d …—uÝ w vUFð tK« ‰U ¨Âö «Ë sú W³K− uN `¹dË `{«Ë Í√— ÂöÝû
VK−¹ s l u s¹Q ¨ýáu s rNMÂè Ùu s rNLF Ã êcÇ XOÇ Çc ÈÑ ÇèbFOKû
ø5LK *«Ë ÂöÝù« s b¹dA²«Ë qOJM²«Ë —Ub«Ë u*«
n×B«Ë WOzUCH« «uMI« ú9 b¹dA²« rŁ ‰ô–ù«Ë qOJM²« rŁ —UB(«Ë q²I« b¼UA
s mKÐ√ wN UNOKŽ vÝ_«Ë nÝ_« «—U³Ž VJ ôË UNHu WłUŠ ôË WO½Ëd²Jù« l «u*«Ë
°sJË ¨dO³F²«Ë nu«
W¹dJ F« ‰ULŽ_« w ‚«dG²Ýô« «c¼ U ødE½ …œUŽ≈Ë »U Š …œdłË dJHð WH Ë s fO√
l¹u−²«Ë wŽUL'« qOJM²«Ë wŽUL'« q²I« w ÊUFù« «c¼ UË ø WMü« ÈdI«Ë «bK³« vKŽ
øwŽUL'« b¹dA²«Ë wŽUL'«
s* WłU×Ð fO ÂöÝùU ¨ŸUA¹ UL ¨ÂöÝù« v≈ ¡w ¹ p– qFH¹ s Ê√ UÎ ×O× fO
sJ ¨bNA¹ a¹—U²«Ë ¨oUM*« v²ŠË dUJ«Ë sR*« UNdF¹ tLO Ë ÂöÝù« ‚öš√Ë tMŽ l«b¹
oK²š« ULN ÆwIOI(« ÁbI²F sŽË ÁU¹«u½ sŽ UÎ HýU t²FLÝ v≈Ë tu Ë tK¼√ v≈ ¡w ¹ ¡w *«
dDš√Ë bý√ tK« Íb¹ 5Ð n u*U ¨rNC¹dײ Ë√ ”UM« ŸUM ù Z−ŠË lz«—– s …œUI« iFÐ
îæuïHKð ò Oî î UFë OLð î tï K] Ç rï Nï ï Fî ò î åî uò î û ∫WœU−*« …—uÝ w vUFð tK« ‰uI¹ øtK« vKŽ ÊuÐcJOÝ qN
Æ ý îæuï Ðð UJî ò Ç rï ï rò Nï ] Åð ™î Ãî íÁwò î vKî î rò Nï ] Ãî îæuï î ò î èî rò Jï î îæuïHKð ò î ULî î tï î
rJ H½√ «uDŽ√ ¨rJMŽ tK« nHš UMŽ «uHHš ¨UÎ FOLł ·«dÞ_« býUM½ œd−²*« d³M*« «c¼ s
Uî û ∫dA(« …—uÝ w vUFð tK« ‰uI¹ ¨wðQOÝ U0 dB³²KË Èdł U rOOI²Ë dJH²K Wd
Æý îæuKï Lî Fò î Uî ð0 dOð
ì Hî dò Eï Mò î ò èî tî K] Ç ÇuïI] Ç ÇuMï î Â sî cð ] Ç UNî ^ Ãî
ì î tî K] Ç æ] Åð tî K] Ç ÇuïI] Çèî bí Gî ð Xò î ]bî Uî fò
ÆdB³²«Ë dJH²« Wd lOL−K `O²ð W½b¼ Ë√ WzbNð s bÐ ôË WŠ«d²Ý« nMF« …—Ëœ «uDŽ√
Âd(« dNý_« bŽu0 Êu³Žö²¹ «u½U bI vË_« WOK¼U'« q¼√ s WOK¼Uł d¦√ «u½uJð ôË
«c¼ q¦*Ë Æ÷ËUH²« »«uÐ√ `²Ë ‰U²I« n Ë v≈ ÊËœuF¹ «u½U rNMJ …Ëež Ë√ UÐdŠ «Ë—dLO
ø5LK U¹ dNý_« Ác¼ s r²½√ s¹Q ¨Âd(« dNý_« vUFð tK« ÷d

WOŠU²²ô«
ÂöÝ Õö Æ √

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

±

SI¿à

Þº`E¿s

œbF« WLK
sU¦« UNUŽ WK−*« ‰ušœ W³ÝUM0
«Î dJý
WHK v²Š Êuu²¹ ô UNOKŽ 5LOÒ I« Ê√Ë ¨UÎ ½U− Ÿ“uð WO½UM³K« å“U−Žù«ò WK− Ê√ UÎ uKF UÐ
Èb²M*« …—«œSÐ qB²¹ Ê√ u¼ UNO „«d²ýôUÐ Vž«d« vKŽ U qË ¨UNO 5d²ALK b¹d³UÐ UNUB¹≈
ÆrE²M qJAÐË UÎ OKB tKBð v²Š Íb¹d³« t½«uMŽ q−¹Ë
Ò −F¹ ôË 
«d lЗ√ W 
½ ·ô¬ WFCÐ qO uðË l³Þ nOUJð wDG¹ Ê√ Èb²MLK sJ1 nO bŠ√ 6
Èb²M*« w 5KUF« Ê√ «ËbłË rNð«bŽU l{«uðË r¼œbŽ WK vKŽ 5L¼U*« Ê_ p– ¨WM« w
r¼Uð wN ¨dAM«Ë WŽU³DK ¡«uK« —«œ pcË ¨«Î dł√ Êu{UI²¹ ôË 5ŽuD²*« s r¼ WK−*« wË
vM¹ ô dL²Ë dO³ qC ÂöÝ Õö –U²ÝúË ¨UÎ ½U− œ«bŽ_« nB½ s d¦√ l³Þ w …—uJA
ÆWKÒ −*«Ë Èb²M*« rŽœ w
b¹d³UÐ UNu Ë dšQð «–≈ UNÐ W³UD*«Ë WK−*« vKŽ ”UM« ‰U³ ≈ w w¼ WOIOI(« WL¼U*« sJ
ÊË—d× v²ŠË Êu—UAË ÊËb U½Ë ÊuFÐU²Ë Êu³−F WK−LK UÐ bI ÆÂU??¹√ WFCÐ Ë√ UÎ u¹
Æ5KUF« tzUCŽ√Ë W¹—«œù« t²¾O¼ vKŽË Èb²M*« vKŽ 5LOÒ I« …œUFÝ sLJð UM¼Ë ¨œbł ÊuŽuD²
l gOFð ¨WM«Ë ʬdI« w wLKF« “U−ŽùUÐ ¡w??ý q q³ vMÓ FðÔ X½U Ê≈Ë ¨å“U??−??Žù«å???
rNKUA* ‰uK(« iFÐ vKŽ ¡uC« wIKð Ê√ nDË l{«uð qJÐ ‰ËU%Ë rNuL¼Ë rNU¹√ ”UM«
ÆrKÝË tOKŽ tK« vK tK« ‰uÝ— ‰U UL ¨ånR¹ ôË nQ¹ ô sLO dOš ôòË ¨rNðôƒUðË
vKŽ l−A*«Ë ÷d??Ò;« ÊËdFA¹ ô Ë√ ÊËdFA¹ YOŠ s «uðUÐ rN½√ Èb²M*« ¡U b √ qCË
WOŽu³Ý_« «d{U;« qFHÐË WK−*« qFHÐ Èb²M*« w »bð …UO(U ¨¡«œ_« 5%Ë qLF« WFÐU²
ÆlDIMð ô w²« ôUBðô«Ë
Î
Î
Î
WK−*« —UA²½« lOÝuð u¼Ë U×KË UUŽ U³KD UNU√ b& W¹—«œù« W¾ON« lL²& …d q wË
ÆW¹dA³« «—bI« pcË …œËb× W¹œU*« U½UJô« sJ ¨aM« s b¹e*« l³ÞË
qzUÝ—Ë W³OD« WLKJ« ÊS ¨qLF« «c¼ vKŽ vUFð tK« s ô≈ dł_« Êu³KD¹ ô lOL'« Ê√ lË
Æ«Ë—uD¹
Ò Ê√Ë «ËdÐU¦¹ Ê√ WK−*« wË Èb²M*« w 5KUF« Yײð —UH²Ýô« ôUBð«Ë lO−A²«
s¹—d×LKË 5¦ŠU³K «dJýË ¨qOKIUÐ uË r¼U¹Ë r¼UÝ s* «Î dJýË Èb²M*« ¡U b _ «Î dJA
Î LŽ Âb s qJ «dJýË ¨5¹—«œûË
ÆtÐU³Š√ UNzdI¹Ë U¼ƒdIO WK−*« tKBð s qJ «dJýË ¨ ö

d¹dײ« fOz—

²

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

SI¿à

Þº`E¿s

d ‰UI

wÐdF«Ë wÐdG« 5*UF« w nMF«Ë …√d*«
∗‫ﹼ‬dÐ WJO XM² Æœ
∫WbI
œbÒ L²ð UN½_ WOŽUL²łù« —UDš_« …bOFÐË WO³K « —UŁü« WIOLŽ WKJA ÂuO« rUF« tM w½UF¹ Íc« nMF« qJA¹
…dÝ_« vKŽË …√d*« vKŽ UN²Ý—U2Ë UNŽu Ë s bÒ % 5½«u ÊËœ Ë« ¨WO öš√ WËUI ÊËœ dš¬ v≈ bKÐ s dA²MðË
Æ¡«uÝ b> Š vKŽ lL²−*«Ë 
U×H vKŽË ¨…eHK²« UýUý vKŽ Á—U³š√ dA²½«Ë ¨ÂuO« tMŽ ÂöJ« rÒ Ž Íc« nMF« Ê√ dcUÐ d¹b'«Ë
Î
»uFA« UOÐœ√ w dA²½«Ë rÒ Ž –≈ ÊU ½ù« Âb .b u¼ U/≈ ¨«bÎ −² ôË U{—UŽ
«dÎ √ fO ¨ö−*«Ë bz«d'«
©±®
WO½U½u¹ v≈ W¹dBË WOMOË WOÝ—UË W¹bM¼ s ¨ W1bI« WO½U ½ù« «—UC(« ‰öš a¹—U²« d³F2_«Ë
Æ©≤®¡«uÝ b> Š vKŽ WO×O *«Ë W¹œuNO« w u¼ UL WO½UË—Ë
5Ð ULOË ¨wM¹b«Ë wŽUL²łù«Ë ÍœUB² ù«Ë wÝUO « nMF« tML ÆtŽ«u½√Ë nMF« ‰UJý√ XŽuMð b Ë
Æ¡«uÝ bŠ
Ì vKŽ ¡Î U ½Ë ôÎ Uł— œ«d_«
rUF« —UD √ rEF rF¹ nMF« Ê« v≈ ÂU —_UÐ ±∞≤’
∫wÐdG« rUF« w nMF«Ë …√d*« ∫ôÎ Ë√
ÊbMË U ½d w ∫U??ÐË—Ë« w ÊU ¡«u??Ý WOUŽ V MÐ
Y׳UÐ «dÎ ¹bł tUJý√ lOL−Ð nMF« ÊU Ê«Ë ¨«c¼
Ë√ ÊUÐUO« Ë√ q¹“«d³« Ë√ UJ¹d√ w ÊU Ë√ ªUO½U*√Ë
UMLN¹ U ÒÊ« ô≈ ¨WKU W'UF tŽu{u W'UF* ¡Î UHO²Ý«
Æ5B« ^
¨…√d*« b{ ”—UL*« nMF« vKŽ ¡uC« ¡UI≈ u¼ Êü« tM
Î ¦ cšQMË
tðdł√ Íc??« oOIײ« Ê« ∫p??– vKŽ ö
…√d*« ò …UOŠ vKŽ UÎ UN²½« dDš_«Ë ¨UŽuOý
d¦_« t½_
Î
nMF« sAF¹ …√d« w½uOK
v≈
dOA¹
WO ½d
WK−
ÒÊ«
Ò
«d²Š« vKŽË ¨UN²«dË UN²OK¼√ vKŽË «cUÐ åÊU ½ù«
ÆU ½d w ¡U M« t ÷dF²ð U V³ Ð UOÎ u¹ U łU¼
Î
ÆUNÐ ·«d²Žù«Ë WO½U ½ù« UN uIŠ
s •∑≤ Ê«Ë Ær¼¡U ½ ÊuÐdC¹ ‰Ułd« s •π≤ Ê«Ë
«c¼ ULÝ s WLÝ …√d??*« b{ nMF« «b??ž v²Š
UJ¹d« w U«Ë ÆnMF« V³ Ð ‚öDUÐ 6UD¹ UłËe«
bKÐ s nK² ¹ ôË ¨rOU _«Ë Ê«bK³« nK² w dBF«
iF³«Ë sNðUłË“ ÊuÐdC¹ 5OJ¹d_« s •∑π ÊS
nMF«Ë ÆtUJý√ ŸuMðË tðbýË ÁdNE w ô≈ dš¬ v≈
°»dC« dŁ√ s ÃöFK vHA² *« sKšb¹ sNM
d¼UE ‰öš s …uIK «b ²Ý« u¼ ∫t n¹dFð j Ð√ w
uËUÐ ÊUÝ w sNł«Ë“« sNK² wð«uK« ¡U M« U«
vKŽ s¹dšü« qL×¹ v²Š »U¼—ùUÐ UÐÎ u×B ¨…œbF²
°…√d≈ ∑∑≤ mKÐ bI ±ππ∏ ÂUŽ WOK¹“«d³«
VCGUÐ UνËdI ÊuJ¹ U U³Î UžË ¨Âö ²Ýô«Ë ·u)«
ÆWOÐdG« Ê«bK³« dzUÝ w …dO¦ ‰U¦_« Ác¼ dOžË
dJH²«Ë qIF²« d¼UE0 ÊU×OD¹ s??¹c??K?« ‰U??F?H?½ô«Ë
lЫd« w*UF« d9R*« w w³D« d¹dI²« tdÒ Ž v²Š
Æ—bB« WÐUŠ—Ë W¹Ò Ëd«Ë
¨©¥®¨±ππμ ÂU?? Ž 5??J? Ð w?? …√d??L? K? 
…œ—«u?? ? ??« ¬U?? ? B? ? ?Šù« d??O? A? ð
Íb ł
wz«bŽ ·Ï dÒ ?B?ð ò t??½√ vKŽ
Ò
…√d*« b{ nMF«
©≥®
årUF« w?? ¡U?? ?M?«ò ∫WK− w??
b{ V??J? ðd??¹Ô 5??N? Ô Ë –R?
Ì ? Íd?
Ò ?J??Ë
ÊU½ô« Âb .b
w ©Women in the world®
WO½U ½ù« U??N?²?«d??J? W??½U??¼≈ …√d?? ?*«
. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

³

SI¿à

Þº`E¿s

d ‰UI

–« ÆŸu{u*« «c¼ w WOÐdG« UN²š√ sŽ nK² ¹ UNHË WDÝ«uÐ W¹b '« UN²öÝ Ë√ WO öš_« UN²dŠÔ Ë√
‰UOł√Ë ÊËd ‰öš bÒ uð W“√ UNð«uš√Ë XýUŽ UN½« l u*« sŽ dEM« ·dBÐ U ÝR Ë√ UŽULł Ë« œ«d«
WOÐdF« ‰Ëb??« XFCš Âu??¹ ¨l??L?I?«Ë œU??N?D?{ù« s??
ÆåwUI¦«Ë ÍœUB² ô«Ë wŽUL²łô«Ë wÝUO «
ÂöÝô« »—uŠ Âu¹Ë ¨iOG³« —ULF²Ýû WOöÝô«Ë ‰uI« v≈ åÊU½« wu bO «ò ÂUF« 5_« lœ U2
»«œüUÐ p L²« sŽ ÊuLK *« bF²Ð« Âu¹Ë ¨Á—«œ dIŽ w nMF« ÒÊ≈ò ∫„—u¹uO½ w bIŽ Íc« d9R*« w tMOŠ w
W¹dÝ_« öUF*« w?? W×L « WOIK)« UMOIK²«Ë q w Êu½UI« sŽ U??ł—U?
Î ?š «dÎ ? √ `³√ ¡U M« b{
XbF½≈ Âu??¹Ë ¨Âö??Ýô« UNO« U??Žœ w²« WOŽUL²łù«Ë ‰UJý« s Ÿu½ w¼ W1d'« Ê«Ë ÆU³Î ¹dIð rUF« ¡U×½√
bŠ vKŽ ¡U MKË ‰UłdK W×O×B« WOöÝô« WOÐd²«
Æå¡U M« b{ —dÒ ³*« dOž nMF«
W¹œU(ô«Ë W¹œU*« WOÐdG« WUI¦« UNK× XKÒ ŠË ¡«uÝ
∫nMF« Ÿu{u ‰uŠ d9R*« «c¼ w œ—Ë UL
WOŽUL²łô« U??N? ð«œU??ŽË …d??U?? ?« WOIK)« UNðUMOIK²Ð w²« ‰Ëb« w ¡U M« s •μ∞ v≈ ≤∞ 5Ð U Ê√ò
bŠ vKŽ lL²−*«Ë …d??Ýô« w??Ë œ«d??_« w WÝ—UL*« nMF s{dF²¹ ¨‚UDM« WFÝ«Ë UÝ«—œ UNO X¹dł√
Æ¡«uÝ nMF« Ê√Ë ÆsNJ¹dý Íb¹√ vKŽ q _« vKŽ …d Íb ł
5*UF« XŠU²ł« w²« …d¼UI« ·ËdE« Ác¼ qþ wË
°rUF« w ¡U M« iFÐ UOu dýU³*« V³ « ÊU
W“√ b¹bł s w½UFð …√d*« cš√ ¨wöÝù«Ë wÐdF« wÝUÝ_U uI(«WM−KNðdłQŽöD²Ý« ÀbŠ√ dOA¹Ë
XðUÐË ¨¡«b²Žô«Ë dNI«Ë ¨rKEUCFÐ
w —b ¨wÐË—Ë_« œU%öWFÐU²«…
…uI« «b ²Ý« u¼
Íb '« ∫t?OÚ ?IÒ ?A? ?Ð nMFK ÷dF²ð
≤∞±¥ ”—UØ—«–¬ dNý w ¨åUMOò
ÆÍdJH«
œU%ô« ¡U?? ? ½ Y??K? Ł Ê√ ¨Âd??B? M? *«
VCGUÐ UÎ ½ËdI
vKŽ UNKL( ‰UFH½ô«Ë ∂≤ w«uŠ Í√ ¨q _« vKŽ wÐË—Ë_«
∫Íb '« nMF« ≠√
nMFK s{dFð b ¨…bOÝ ÊuOK
Âö²Ýô«Ë ·u)« uË
sÝ s?? «—U??³?²?Ž≈ ¨sNðUOŠ w?? …d??*
w½UFð Íc« Íb '« nMF« U√
r wM½S WOöÝù«Ë WOÐdF« œö³« w WLK *« …√d*« tM XO³« w ¡U M« oŠö¹ nMF« Ê«Ë ¨dAŽ W U)«
tuŠ jGKÒ « d¦J¹ r u qOBH²«Ë ÕdAUÐ tËUMð_ s√ Ê√Ë ÆX½d²½ô« vKŽ v²ŠË WUF« sU_« wË qLF« wË
Ê_Ë ¨`¹d−²UÐ Âö _« tËUM²ð r uË ¨…dOš_« W½Ëü« w Xö«Ë Æ»UB²žö X{dFð b s¹dAŽ q s …bŠ«Ë
WF¹—– ÁËc?? ?ð« w??ö??Ýù« s¹b« ¡«b??Ž« s 5{dG*« „—U/b«∫…dCײ*« ‰Ëb« w ¡Uł V M« vKŽ√ Ê√
nMF« vKŽ i×¹ t½« s wöÝô« ŸdA« w sFDK vKŽ œbA¹ U2 ¨• ¥∂ b¹u «Ë ¨• ¥∑ «bMKMË ¨• μ≤
w .dJ« ʬdI« w œ—Ë U0 p–Ë ¡U M« »dCÐ dQ¹Ë WOB A« U¹d(«Ë w öš_« Èu² *« ◊U³ð—« ÂbŽ
Æ©μ®WAOF*« Èu² ŸUHð—UÐ
] èû
wð šÇ
∫¡U M«
…—uÝ
w
vUFð
tu
s
¡U M«
…—uÝ
î
lð ðUCî î*Çò wð s?] ?ï èd?ï ???Çòï èî s] ï uEï Fð î s] ï Òî u ïAï îæuï U îî wð«uK« UOÐdG« ¡U M« —U³š√ s dO¦ s qOK «c¼
ÆsNł«Ë“√ s r¼œöÐ w nMFK s{dF²¹
ë s] ðNOKî î ÇuGï î šî î rJï MF î Ãî òæSð î s] ï udð {Ç
tî K] Ç æ] Åð šOð
ò è

ï î
î ò
ò îò
ò
î Ið rò ï òHð òæÅð èî ›≥¥¤ ÇdOð
Çuï Fî ò Uî ULî ðNMð Oò î âUî
ë î UOñë Kð î îæUî
oð = uî ï Uë šî ò Åð Çbî dð ï òæÅð UNî Kð ò Ãî sò ð ULë Jî î èî tð Kð ò Ãî sò ð ULë Jî î WOÐdF« œö³« w nMF«Ë …√d??*« ∫UOÎ ½UŁ
∫WOöÝô«Ë
®ý›≥μ¤ ÇdOð
ë Kð î îæUî tî K] Ç æ] Åð ULî Nï Mî Oò î tï K] Ç
ë î ULO

s W¦U¦« WKŠd*« Õd??ý w ŸdA½ Ê« q³ UM½«Ë
ÊS WOöÝô«Ë WOÐdF« œö³« w nMF«Ë …√d*« U√
b¹b% bMŽ nI½ Ê« UM¹√— ¨…eýUM« WłËe« V¹œQð qŠ«d

´

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

SI¿à

Þº`E¿s

d ‰UI

¨Õöù« U« ∫5²−O²½ ÈbŠ« v≈
∫n¹dFð b??M? ŽË ¨å“u??A? M? «ò ∫v??M?F?
WOÐË—Ë√
…bOÝ
ÊuOK
∂≤
ª‚öDU ‚«dH« Ë√ ÆdOš `KB«Ë
∫vUFð t??u?? w?? å…e??ýU??M? « …√d???*«ò
nMFK X{dFð
] èû
ÆåtK« bMŽ ‰ö(« iGÐ√ u¼Ëò
bMŽË ¨ýs] ï Òî u ïAï îæuï U îî wð šÇ
î
ï
Ò
î
î
î
î
W¦U¦« WKŠd*« w Ê–≈ »dCU
šî rò JMî Fò à òæSð ? û ∫ö??ŽË qł tu
ë î s] ðNOò Kî î ÇuGï ò î
…u× WKŠd*« Ác¼ w ÊuJ¹ ¨…eýUM« WłËe« V¹œQð s
ÆýšOð
sŽ …œuFK b¹bł s dOJH²«Ë qQ²« v≈ …uŽœË dOL{ ¨åÊUOBF«ò t½√ s ÊËd H*« tdŽ UL å“uAMUò
lOL−Ð XO³« »«d??š v??≈ ÍœR??¹ Íc??« ‰öC«Ë wG«
s qFH« Ë« ‰uI« w W½uA)« —UNþ≈Ë ål^ d²«ò t½«Ë
Ò
Æ©∏®WUŽ ÃËe«Ë WłËe«Ë œôË_« ∫tzUCŽ√ u×½ ULNM bŠ«Ë q s ¨UFÎ ULNM Ë« WłËe«Ë ÃËe«
tŠUÐ√ Íc??« »dC« Ê« «bÎ Oł rKF¹Ô Ê« V−¹ UM¼Ë
Æ©∂®dšü«
«cË Æ“uAM« ôUŠ dOž w ezUł dOž »d{ u¼ tK« vKŽ WFd²*« …√d*« wN ¨åeýUM« …√d*«ò vMF U«Ë
»UÐ s w¼ ýs] ï uï dð {Ç
ò èû
î tu w d_« WGO ÊS tOBFð w²«Ë ¨tMŽ W{dF*« ¨Ád_ W—U²« w¼Ë ¨UNłË“
U p– bR¹ Æ»ułu« »UÐ s fOË ¨»dCUÐ Ê–ù«
ÆUN H½ tFM9Ë Ád« lODð ôË
ô »dC« Ê« wò ∫rKÝË tOKŽ tK« vK ‰uÝd« tU ýs] ï Òî u ïAï îæuï U îî w??ð š?] ?Çèû
î ∫vUFð tu U??«Ë
©∑®
Î tuIË Æå—UOš_« ÊËœ ‰Ułd« —«dý« ôÒ « tO« Q−K¹ t½U×³Ý tK« Ê«ò Áb³Ž bL× ÂUù« dO³Fð V Š t½S
∫UC¹«
U«Ë Æår—UOš »dC¹ sË «uÐd{«ò
å“uAM«ò bM ¹Ô Ê« QA¹ r vUFðË
ôò ∫rKÝË tOKŽ tK« vK tu w
‰b¹ U/≈ ¨«dÎ ýU³ «œÎ UMÝ« ¡U M« v≈
X{dFð …bŠ«Ë
¨b³FU t?? ð√d?? « r?? b?? Š« »d??C? ¹
u¼Ë ÆåsNM lI¹ Ê« t½Qý s ÒÊ« vKŽ
q
s
»UB²ſö
UNFłUC¹ rŁ ¨—UNM« ‰Ë√ U¼bK−¹
UHÎ OD UNÎ O³Mð dO³F²« «c??¼ w?? Èd??¹
WOÐË—Ë«
…bOÝ
s¹dAŽ
W×{«Ë …—U??ý« ôÒ « w¼ U ¨åÁd??š¬
vKŽ V−¹ U v≈Ë ¨…√d*« W½UJ v≈
Ê–ù« s ÊU Ê≈Ë ¨»dC« Ê« v≈
s ŠË ¨UN¼U& WÝUO « s qłd«
»UÐ s?? ô V??¹œQ??²?« »U??Ðò s?? ‰U??Š q?? vKŽ uN ¨t?? Ê« vA ¹ U UNM błË «–≈ v²Š ÆUN²KUF w nDK²«
dOž≠UHÎ OHš »dC« ÊuJ¹ t½QÐ wu¹ pcË åV¹cF²« Ê√ tOKF ¨WOłËe« ‚uI(UÐ ÂUOI« ÂbŽË ld²« v≈ ‰ËR¹
„d²¹ ôuNłu« f1 ö –R
Ì dOžË szUý dOžË ¨Õd³ UNO« —Uý« w²« WO³¹œQ²« qŠ«d*« v≈ ¨‰ËQÐ ôÎ Ë√ Q−K¹
ë î s] ðNOò Kî î ÇuGï ò î šî î rò Jï Mî Fò î Ãî òæSð î û ∫W1dJ« W¹ü«
sÐ dÐUł sŽ œË«œ uÐ«Ë rK ÈË— bI Ær '« vKŽ «dÎ Ł« ÆýšOð
w ‰U ULO ‰U rKÝË tOKŽ tK« vK w³M« Ê« tK« b³Ž qŠ«d*« Ác¼ tNłË tK« ÂdÒ wKŽ ÂUù« qB
Ò b Ë
Ô
s] ¼uÔ
rJ½U Æ¡U M« w tK« «uIÒ ð«ò ∫Ÿ«œu« W³Dš åeýUM« t²łË“ò V¹œQð w ÃËe« UNF³Ò²¹ Ê« V−¹ w²«
Ô 9cš«
sNOKŽ rJË ÆtK« WLKJÐ sNłËd rÚ ²Ô ÚKÓK×ÓÚ ²Ý«Ë ÆtK« W½UQÐ ÆUNOKŽ t qO³Ý ö XN²½« ÊS Æt½U KÐ UNEF¹ ∫tuIÐ
p– sKF ÊS?? Æt½u¼dJð «bÎ ? Š√ rJý«d s¾Þu¹ ô Ê« kF²ð r ÊS ÆUNÐd{ XÐ√
Ú ÊS ÆUNF−C d−¼ XÚ ÐÓ √ ÊS
sN “— rJOKŽ s??N?Ë ÆÕd??³? dOž U??ÐÎ d??{ s??¼u??Ðd??{U?? «cJ¼Ë ÆUNK¼« s ULÎ JŠË tK¼« s ULÎ JŠ YFÐ ¨»dCUÐ
Æå«dÎ Oš ¡U MUÐ «uu²Ý«Ë Æ·ËdF*UÐ sNðu Ë WłËe« “uA½ W'UF w l³ð« b .dJ« ʬdI« ÊuJ¹
vF ¹ WOC q ÊQý p– w t½Qý Æ×b²« »uKÝ«
»dC«ò ∫vMF ”U³Ž sЫ sŽ Íd³D« `{Ë« b Ë
rŁ kŽuUÐ √b²Ð« –≈ ÆUNŠö« v≈
Ê« Í« å„«u?? Ýò ∫‰U??I? åÕd??³?*« dOž
wH½
Ë√
Íbł
nMF«
»dC« v≈ rŁ ¨Ê«d−N« v≈ v Ò dð
…œU² s??ŽË Ær??R??¹ ö?? UHÎ OHš Êu??J?¹
ÍœR¹ Íc?? «Ë q??¼_« 5??Ð rOJײU
dOž Í« ås??zU??ý dOž »d??{ò ∫t??u??
UL¼ö Ë√
. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

µ

SI¿à

Þº`E¿s

d ‰UI

nMF« «c??¼ uN WLK *« …√d??*« v??≈
tłu« vKŽ W×{U WöŽ td²Ð –R
Ì
©π®
w
nMFK
ÀU½ù«
÷dF²ð
6G«Ë ·U?? ×? ?łù« ‰ËU??M? ²? ¹ Íc?? ? «
Æ b '« Ë«
ÊËœ ‰u×¹ Íc« …√d*« o×Ð rKE«Ë sU_«Ë qLF«Ë ‰eM*« Íc« å»d??C?«ò ÂuNH u¼ «c??¼
WOÝUO « UN uIŠ qU UN²Ý—U2
l«u vKŽË WUF« WłËe« “uA½ ‰U??Š w tÐ tK« d??«
ÆWO½b*«Ë WOŽUL²łù«Ë W¹œUB² ù«Ë
UOÎ ³¹œQð ¡Î «dł« tKFł b Ë ¨dOžô jI
wŽUL²łô«
q «u²«
Íc« nMF« p??– u??¼ ¨d??š¬ kHKÐË
r UH²¹ Ê« q³ dJ³*« ŸbB« »√d??
w rKEðË rKþ s …√d??*« t ÷dF²ð
ÊU—√ i??¹u??I?ð v?? ≈ ÍœR?? ?¹Ë Ád?? «
oKF²ð w²« pKð ULOÝ ô WOB A« UN«uŠ« W'UF W³× WAOŽ 5łËe« 5Ð WAOF*« ÊuJð v²Š ¨…d??Ýô«
ÊËbÐ UłËe« œbÒ F²Ð Ë« ¨Ã«Ëe« vKŽ Á«dù« Ÿu{u0 ÈbF²ð U0dË Æ«d²Š«Ë ‚UËË ÂU¾²«Ë ÷«dðË
…œuË
Ì
Î lL²−*« v≈ W¾O « t−zU²½
¨wH F²«
‚öD« 5½«u s tO½UFð U* Ë√ ¨wŽdý —d³ Ác¼ WU(«Ë vI³O ÆUC¹«
^
5½«u w 5O H½ r√Ë …—«d s U³Î Už t ÷dF²ð U* Ë√ nš√ ¨»«d)« «c¼ w V³ ðË ¡UÝ√ Íc« œdH« »d{
Ò UFÎ Ë
ÊUdŠ s UN³OB¹ ULO «dÎ Oš√Ë ÆW½UC(«Ë W¹ôu« È–Q²¹ qUŠ WU× ô ‚öÞ Ÿu Ë s «—Î d{ q √Ë
‰UJýQÐ WOöÝô« ‰Ëb??« iFÐ w À—ù« w UNIŠ
°lOL'« tM
w X½U Ê≈Ë ¨Êü« U¼d– v≈ ‰U− ô WHK² —«cŽ«Ë Y¹œUŠ√Ë ¨.dJ« ʬdI« w …œ—«u« ’uBM« ÁcN
ÆqOBH²«Ë ÕdAK WOL¼_« W¹Už
dOAð rKÝË tOKŽ tK« vK ‰uÝd«
ö ‰UI*« «c¼ W¹UN½ wË U√
wŽUL²ł« ÀË—u nMF« UN½« v??≈Ë ¨»dC« s dOHM²« v≈
∫‰uI« s bÒ Ð
»dCÐ Ê–ùU?? ? Ð W?? ŠU?? Ðù« »U???Ð s?? 
s¹bUÐ
t
WöŽ
ô
„—bð ôÒ « U??IÎ ?Š n??ÝR??*« s?? t??½«
s U¼dOž ÊËœ jI …eýUM« WłËe«
t×UJ¹
s¹b«Ë
WOöÝô«Ë W??O?Ðd??F?« ‰Ëb?? « i??F?Ð
Æ¡U M« dzUÝ
WÝUOÝ Ê« ¨¡ULKF«Ë s¹b« ‰U??ł—Ë
w²« U?? ??Ðö??*« ¡u?? ?{ v??K??ŽË
—dC« ‚U(«Ë ¨ÂUF« ÊQA« sŽ U¼œUFÐ≈Ë ¨…√d*« ‰UL¼« UL ô ŸdÒ ? ý bI å¡U M« »d??{ò Ÿu{u0 XÞUŠ√
Î C ¨WOŽdA« UN uI×Ð UNF²9 ÊËœ ‰u×¹ U0 VÝ«Ë— W'UF* bŽ«u w¼ U/≈ ¨s¹b« ¡«bŽ« t ÃËd¹
sŽ ö
tO« Q−K¹ Íc« tOÒ IAÐ nMF« qzUÝË nK² * UN{dFð Íc« wöÝô« ZNM*« UNOłuð v≈ œuI² WOK¼U'«
Ê_ d{U(« U½dBŽ w ULOÝô ôÎ u³I bF¹ r ¨iF³« W¹UG« XII% v² ÁbMŽ nIð «bÎÒ Š ¬«dłù« ÁcN qFł
«c¼ u¼ ÂuO« WLK *« …√d??*« rKþ WOC w U dDš« UIË W??¹d??Ý_« U?? ö??F?« —u??D? ðË «œU??F? « d??O?G?ðË
Æs¹dO¦J« rŽ“ vKŽ ÂöÝô« rÝUÐ VJðd¹ Íc« rKE« tu oË U??¼¡«—Ë U v≈ “ËU−²ð ö ¨nOM(« ŸdAK
ë î s] ðNOò Kî î ÇuGï ò î šî î rò Jï Mî Fò î Ãî òæSð î û ∫vUFð
ÂuO« ÂöÝô« UN ÷dF²¹ w²« WÝdA« WL−N« ÒÊ«Ë bMF ¨ýšOð
¨rýUG« w½uONB« dJH« U¼œuI¹ WOMKŽ WL−¼ XðUÐ W¹UG« ÒÊ« vKŽ ‰b¹ U2 ÆWKOÝu« nIð Ê–« W¹UG« oI%
¨W¹œU(ù« UH KH«Ë ¨W¹—ULF²Ýô« WOÐdG« ÈuI«Ë WŽUÞ ô WÐU−²Ýô« WŽUÞ w¼Ë ÆWŽUD« w¼ …œuBI*«
Í—UCŠ ÍdJ Ÿ«d?? s WL−N« Ác¼ Xu% v²Š lL²−*U W(UB« …dÝô« W ÝR ÂUOI p–Ë ÂUž—ù«
WO−Oð«d²Ý« v??≈Ë s??¹b??« ÂU??J?Š_ t¹uAðË oOHKð v??≈
Æ`UB«
¨ÂöÝô« vKŽ ÷UCI½û WOÝUOÝ
∫ÍdJH« nMF« ≠»
ÂUJ×Ð V??O? N? ½ p??c?? Æt?? K? ?¼« v??K? ŽË …√d*« «dSÐ ÂöÝô« d√
rNF «u ·ö??²?š« v??K?ŽË 5LK *«
UNz«c¹SÐ fOË
W³ MUÐ Íd??J? H? « n??M? F? « U?? √

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

SI¿à

Þº`E¿s

d ‰UI

XKÒ { b?? XKF Ê≈ ÊuJ² ¨p??– v??≈
∫vUFð tuI U Î «bB UÎMO³ ôÎ ö{

v≈ ‚uI(« …œU??Ž≈ w «u ŽUI²¹ ôÒ √
eýUM« …√d*« »d{ W½UQÐ – ¡U M« WU ÐË ¨UNÐU׫
î ò w??ð s?ò ?î d?î ?î ? ò Ãî l?ò ?D?ð ?ï òæÅð èî û
ÖÑò _Ç
d¹cײK W Uš WUŠ ∆œU³* «dÎ ¹bIðË UÎ «d²Š« ¨ÊU1«Ë ‚bË
™] Åð îæuFï ð ] î òæÅð tK] Ç qOðî s?ò ?î ãuK^ Cð ï
‚uI(« w?Ú ?U??−? w?? WLOÒ I« Âö?? Ýô«
‚öD«
q³
]
tK« ‚b ý îæuï dï òî ™] Åð rò ï òæÅð èî sñ EÇ
ÆU³ł«u«Ë
Æ©±±∂ W¹¬ ÂUF½ô« …—uÝ® rOEF«
U¼U¹≈ UN²×M w??²?« ‚u??I? (« Ác??¼
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠
wJ ‰Ułd« s 5M9 ôË WÒM  dOž s WONù« W«bF«
ÆW³¹œ√Ë …dJHË WO½UM³ W¦ŠUÐ ∗
Ʊ∏≤ر∂ …—UC(« WB ∫X½«—u¹œ ‰Ëœ ©±® UN œ«—« UL …√d*« ÊuJð wJË ÊU ½ô« rKþ s UNOL%
©2® Nez Bensadon∫ Les droits de la femme
∫t²O½U ½« w qłd« uM ÂöÝô«
des originesjusqu’anos jour pÆ27 ≠30
—uu ¨WOK¼_« qU ¨WOB A« qI² ¨«dÎ ŠÔ «Îe¹eŽ
Women in the world ±∞≤ ’ rUF« w ¡U M« ©≥®
Î
Î
Î
5B« Ø 5JÐ w …√dLK lЫd« w*UF« d9R*« ©¥® lL²−*« w öFHMË öŽU ¨ôËR Ë UHÎ KJ ¨W«dJ«
Æqłd« VMł v≈ U³Î Mł tO gOFð Íc«
¨qOÐ w½U¦OÐ ¨Íb ł nMF s{dFð wÐË—Ë_« œU%ô« ¡U ½ YKŁ ©μ®
Æ—«–¬ Ø”—U μ ¨¡UFЗ_« ¨ UMOO ≠ wÝ wÐ wÐ
ÁcNÐ dÒ ²GðôÒ « WLK *« …√d*UÐ «dÎ Oš« VON½ UM½« UL
∂μر∞ Í“«dK dO³J« dO H²« ©∂® Ò
ô«Ë UNÐ lM²Ið ôÒ «Ë ¨ÂöÝû WzËUM*«Ë W¼u³A*« «uŽb«
±∞∞μ Y¹b(« r — ±∞∑∂Ø≥ Âö « q³Ý ∫w½UFMB« ©∑®
≥≤ ’ nODK« fM−K ¡«b½ ∫U{— bOý— ©∏® WOÒ F{Ë ÈdšQÐ nOM(« ŸdA« ÂUJŠ« ‰«b³²ÝUÐ VUDð
¥∑¥Ø± ÂUJŠ_« U¹¬ dO Hð ∫w½uÐUB« wKŽ bL× ©π® WłU(« XŽœ ULK ‰Ułd« s UNOF{«Ë ¡«u¼√ l ‰b³²ð

¡«dI« bd

þÆÆÆv¦½_U dc« fO ÆÆÆü

Æå—U O«Ë 5LO« 5Ð ¨5³½U'« s r²O
5 M'« ⁄Uœ 5Ð Uö²šô«ò Ê√ ¡ULKF« `{Ë√Ë
¡U M« vKŽ ‰Ułd« WOKC« V³Ý rN w rN —Ëœ t
WOKC√Ë ¨öCF« w ULÎ J% VKD²ð w²« ‰ULŽ_« w
Æå”b(«Ë …d«c« VKD²ð w²« ‰ULŽ_« w ¡U M« 
Uö²š« œułË WOłuu¹eO «—U³²š« X²³Ł√ b Ë
WOM¼– ÂUN ¡«œ√ vKŽ …—bI« w 5 M'« 5Ð …dO³
X uHð ULMOÐ UNCFÐ w ‰Ułd« ‚uHð YOŠ ¨…b¹bŽ
Ædšü« iF³« w ¡U M«
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠
Î I½ ¡«dI« b¹dÐ Æ©≥∂ Ê«dLŽ ‰¬® ∗
Ʊ≥ر≤Ø≥ å…dAM«ò sŽ ö

sŽ «dÎ ¹dIð WO½UD¹d³« åX½bMÐb½ô«ò WHO× dA½
⁄UœË dc« ⁄Uœ 5Ð ‚dH« 5³ð ¡ULKŽ U¼dł√ WÝ«—œ
5Ð ‚dH« 5žUb« 5Ð Uö²šô« Ác¼ d HðË Æv¦½_«
Æ…√d*« «—UNË qłd« «—UN
XMOÐ WÝ«—b«ò Ê≈ rNu ¡ULKŽ sŽ WHO×B« XKI½Ë
s ÊUHK² ¹ v¦½_« ⁄U??œË dc« ⁄U??œ Ê√ …d?? ‰Ë_
5Ð Uö²šô« d H¹ U u¼Ë ¨ULNz«eł√ jЫdð YOŠ
Æå…√d*« „uKÝË qłd« „uKÝ
qłd« ⁄Uœ ¡«eł√ jЫdðò Ê√ ¡ULKF« nA²« bI
…√d*« ⁄Uœ w jЫd²« U√ ¨nK)« v≈ ÂU_« s r²¹
. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

®­

SI¿à

Þº`E¿s

Íu “U

∗bOŽ UI « bL× Æœ

VCGð ô

Æ©≤®oKÔ )« b¹bý Í√ »uCž qł—Ë ¨…bA«
VKI« Âœ Ê«—u bMŽ qB×¹ dO^ Gð ∫ÁUMF w qO Ë
Æ©≥®—bB« w wHA²« tMŽ qB×O
X ÒeÔ rJ ¨WOÒ KÐ q —bBË ¨dA« ŸULł VCG«Ë
—U½ tÐ XKFý√Ô Ë ¨ÂU??Š—√ s tÐ XFD Ô Ë ¨ö?? s tÐ
w²« UdB²« s b¹bF« t³³ Ð X³JÔð—«Ë ¨«Ë«bF«
Æ ÂbM« lHM¹ ô WŽUÝ UN³ŠU UNOKŽ ÂbM¹
Íd ¹ ¨dŽUA*« w ÊU−O¼Ë ¨VKI« w ÊUOKž t½≈
tOMOŽ ÕbIð ¨tłu« dL× t³ŠU Èd² ¨fHM« w

®®

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

VCG« n¹dFð
¨r¼dOžË W??G?K?« ¡U??L?K?Ž s?? l?Ï ?L?ł V?Ó ?C?G?« ·d] ? ?ŽÓ
©VCG« ® WLKJ Æ …dL¦« XIHð«Ë ¨«—U³F« XHK²š«Ë
¨VFð Ë√ nKJð ö??Ð dO³J«Ë dOGB« U¼UMF „—b?? ¹
b Ë ¨U×{UH« s ≠ ‰UI¹ UL ≠ U×{«u« `O{u²
vUFð tK« tLŠ—– ÍËUM*« ‰U ÆôUJý≈Ë U{uLž Áb¹e¹
lË Æ©±®—uB²« wN¹bÐ u¼Ë WO½U H½ WOHO VCG«Ëå–
∫p– s ¡wý d– s bÐô p–
∫WGK« w VCG«Ë ≠vUFð tK« tLŠ—≠ w³ÞdI« ‰U

SI¿à

Þº`E¿s

Íu “U

pÒM³Ý_ tK«Ë ∫‰U Ë tðu qłd« ld
«–≈ ¨U½e² UzœU¼ ÊU Ê√ bF³ ¨—dA«
…bý
VCG«
qÐ ∫dJÐ uÐ√ ‰UI ¨„d³ pF qšb¹ UÎ ³Ò Ý
sŽ WOK nK² ¹ dš¬ szU v≈ ‰uײ¹ tÐ
oK)« w ¡uÝË dzU¦« ÊUd³U ¨WzœUN« …—uB« pKð
ÆX½√ „d³ pF qšb¹
nMŠ_« «u³CG¹Ô Ê√ rO9 uMÐ e−ŽË
Æ bŠ√ q vKŽ tLLŠ ·cI¹ Íc«
Î ł— «ËdłQ²ÝU ¨»dF« rOKŠË r¼bOÝ fO sÐ ∫¡UŽœ s d¦J¹ rKÝË tOKŽ tK« vK w³M« ÊU «cNË
UÎ NOHÝ ö
nMŠ_« ‰œU− UMFL²ł« «–≈ ∫«uU Ë ôÎ U ÁuDŽ√Ë UÎ ýUOÒ Þ Á«Ë— ©U{d«Ë VCG« w o(« WLK pQÝ√ w½≈ rNK«®
VCG¹ rË nMŠ_« UNKL²ŠU qłd« qFH ¨tLD« rŁ
Æ bLŠ√
V{UžË Æ„uDŽ√ U q¦ pODŽ√ U½√ ∫qłdK ‰U Ë d³Ë Ë√ o(« ‰u s ¨b³F« Èd²Ž« «–≈ VCG« lM1 b Ë
V¼c ¨UÎ Ýdý UÎ ÐuCž ÊUË rNðœUÝ s ÊUË UÎ ½ö w rNOKŽ tK« Ê«u{— `UB« nK « œbÒ ý b Ë ¨tu³
UÎ Ðd{ tÐd{Ë UÎ {—√ tŠdÞË tOKŽ ÂUI t³{UžË qłd«
Æ 5A*« oK)« «c¼ s d¹cײ«
Æs¹d³²FLK …d³Ž tKFłË UÎ ŠdÒ ³ ∫‰uI¹ tMŽ tK« w??{— VUÞ w??Ð√ sÐ wKŽ u¼ U??¼Ë
UÎ O× UÎ ¾Oý ÊuJ¹ U …œUŽË ¨wFO³Þ ¡wý VCG«Ë
w VDF« ÊU U0—Ë ¨Âb½ Ádš¬Ë ¨ÊuMł VCG« ‰Ë√ò
qË «–≈Ë ÆW¹dAÐ WHÞUŽ t½_ WMOF dO¹UF oË sJË
ÆåVCG«
ÈœR¹Ë «Î db `³B¹ rJײ« ÂbŽ WDI½ v≈ ÊU ½ù« w »u²Jò
∫ULNMŽ tK« w{— dOÐe« sÐ …ËdŽ ‰uI¹Ë
Ï
w qUA ¨qLF« w qUA ÆÆ …b¹bŽ qUA v≈ VCG« …bý ÊS ∫VCG« …býË „U¹≈ œË«œ U¹ ∫rJ («
ÆWUF« …UO(« w qUA Ë√ ¨WO½U ½ù« U öF«
ÆårOJ(« œ«RH …b H
X³¦¹ ô ¨wMÐ U¹ò ∫tMÐô ‰U t½√ ¡ULJ(« bŠ√ sŽ dŁ√Ô Ë
VCG« bMŽ nK« Íb¼ s —u
dO½UM²« w w(« ÕË— X³¦ð ô UL ¨VCG« bMŽ qIF«
¨WLKE« w WKO b− *« e¹eF« b³Ž sÐ dLŽ qšœ
ÆårNKIŽ√ UÎ ³Cž ”UM« q Q ¨…—u− *«
ÏÊuM−√ ∫‰U Ë t??Ý√— ld ¨t??Ð d¦F rzU½ qłdÐ dL
U/≈ ¨t ∫dLŽ ‰UI ¨”d(« tÐ rN ¨ô ∫dLŽ ‰UI øX½√ tOKŽ Âb½√ U0 ¨j w³Cž w XLKJð Uò ∫dš¬ ‰U Ë
ÆåXO{— «–≈
Æô ∫XKI øÊuM−√ wMQÝ
¨t³CžQ Uš√ vš«Rð Ê√ œ—√ «–≈ ∫tMÐ_ ÊULI ‰U Ë
¨t³ ¨ULNMŽ tK« w{— 5 (« sÐ wKŽ qł— wIË
ÆÁ—cŠU ô≈Ë VCG u¼Ë XHB½√ ÊS
Î N ∫‰UI ¨bO³F« tO≈ —U¦
qłd« vKŽ q³ √ rŁ ¨ö
pMOF½ WłUŠ p√ ¨d¦√ U½d√ s pMŽ d²Ý U ∫‰UI s sBŠ sÐ WMOOŽ vKŽ »UD)« sÐ dLŽ VCž
¨tOKŽ X½U WBOLš tOKŽ vIQ ¨qłd« UOײÝU øUNOKŽ Í—UA² b??Š√ ‰UI ¨t??Ð l u¹ Ê√ rÒ ?¼Ë tdBð ¡u??Ý
 Ô ∫‰uI¹ tK« Ê≈ 5MR*« dO√ U¹ ∫dLŽ
bNý√ ∫‰uI¹ p– bFÐ qłd« ÊUJ ¨r¼—œ nQÐ t d√Ë dÚ Ô Ú√ËÓ uÓ HÚ FÓ Ú« c??šò
Ó Ú sŽÓ ÷
Ú d? ?ŽÚ √Ó ËÓ · dÚ FÔ ÚUÐ
Ó K ¼U'«
ƉuÝd« œôË√ s p½√ ¨5K¼U'« s «c¼Ë ¨å5
n Ë Ê¬dIUÐ d= –Ô «–≈ ÊUË ¨t³Cž sJÝË dLŽ XJ 
ULK – ULNMŽ tK« w??{—≠ ”U³Ž s??Ы q??ł— V??Ý
ÆÁ“ËU−²¹ rË
fJM ø UNOCIM WłUŠ qłdK q¼ WdJŽ U¹ ∫‰U ⁄d
≤∞±Ø ·dD² *«Æv×²Ý«Ë tÝ√— qłd« Á—UA² e¹eF« b³Ž sÐ dLŽ bý«d« WHOK)« d√Ë
ô ∫tuIÐ VCž «–≈ Ád= c¹Ô Ê√ UÎ LŠ«e
≠tMŽ t??K? « w{—– —– u?? Ð√ ‰U?? Ë
nKŽ vKŽ …U??A?« X??K?Ý—√ rÓ ?  ∫töG o(« ‰u s lM1 ¨tF³Þ √b??N?¹Ë t³Cž sJ O VCGð
o¹bB« dJÐ w??Ð√ vKŽ q?Ï ?ł— VCžË
∫‰U Æ pEOž√ Ê√ œ—√ ∫‰U ø ”dH«
VKI« bH¹Ë
¨UÎ L ³ðË UÎ LKŠ œ«œe¹ dJÐ uÐ√Ë tL²A
tłu dÏ Š X½√ «dł√ kOG« l sFLł_
. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

®¯

SI¿à

Þº`E¿s

Íu “U

V{UG« d√ 5Š rKÝË tOKŽ tK« vK
Æ©¥®vUFð tK«
tKUÐ
…–UF²Ýô«
`{«Ë «c¼Ë «d …bŽ tKUÐ –uF²¹ Ê√
w{— – ¡«œ—b??« UÐ√ qł— lLÝ√Ë
vKŽ 5Fð
pMž“≠s¹ U≈Ë® ∫W1dJ« W¹ü« ÂuNH s
s dGð ô «c¼ U¹ ∫‰UI ¨ Uö ≠tMŽ tK«
VCG« r²
u¼ t½≈ tKUÐ cF²ÝU ⁄e½ ÊUDOA« s
ô U½S UF{u `KBK ŸœË UM³Ý w
Æ ≤∞∞W?? ¹ü« ·«d??Ž_« ©rOKF« lOL «
Ê√ s d¦QÐ UMO tK« vBŽ s TUJ½
vK w³M« …u??Žœ ¨qO³I« «c??¼ s??Ë
Æ tO tK« lOD½
ÍQÐ oDM« ÂbŽË uJ « v≈ V{UG« rKÝË tOKŽ tK« U¹ ∫tMÐô – vUFð tK« tLŠ—– fO sÐ nMŠ_« ‰U
w³M« Ê√ ULNMŽ tK« w{— ”U³Ž sÐ tK« b³Ž sŽ Æ»«uł pHB½√ ÊS ¨ t³CžQ öł— wš«uð Ê√ œ—√ «–≈ wMÐ
åXJ OK rbŠ√ VCž «–≈ò ∫‰U rKÝË tOKŽ tK« vK ÊULI sŽ p– ÍË—Ë ≤∞≥ Ø ·dD² *« ÆÁ—cŠU ô≈Ë
ÆÆwÞuO « tM ŠË bLŠ√ ÂUù« Á«Ë—
Æπ±Ø ¡öIF« W{Ë— w UL – Âö « tOKŽ≠
ÊU1≈ l fHM« j³{ v≈ ÃU²×¹ VCG« VM&Ë
U³ŠU p HM UB² XM «–≈
«c¼ rKÝ tOKŽ tK« vK ‰uÝd« Õb²1Ë tKUÐ Íu?? t³Cž√ œuUÐ ÁUIKð Ê√ q³ sL
U/≈Ë WŽdBUÐ b¹bA« fO ÆÆ t¦¹bŠ w?? „uK «
UHBM WFODI« ‰UŠ w ÊU ÊS
VM& ÊuJ¹ ôË ÆÆ VCG« bMŽ t H½ pK1 Íc« b¹bA« t³M−² t²Ðdł bI ô≈Ë
UNËUMð —«dJ²Ð wðQ¹ U¼dOŁQð Êô UzbN*« ‰ËUM²Ð VCG«
∫VðUJ« œULŠ sÐ bL× ‰U Ë
WuN Ð UNM hK ²¹ Ê√ UzbN*« wÞUF² lOD² ¹ ôË
wM½√ «–Ë «– s V−ŽQ
©μ®
dOOG²Ð ÊuJ¹ ÃöF« ÊS?? „uK « dOG¹ VCG« Ê_Ë VCG« w U{d« 5FÐ „«—√
‰uײO WOuO« öJA*« WNł«u w ÊU ½ù« „uKÝ √bÐ t²JJ Ê≈ l??³?Ý V??C?G?«® ∫r??O? I? « s??Ы ‰u??I?¹
ÆÆ Ê«eð«Ë ¡Ëb¼ v≈ ÊU ½ù« VCž ¨ÊU ½û UN²ÝUOÝ sŽ s¹b«Ë qIF« bF³¹ t½_ ¨©pKQÐ
vLF¹ q??Ð ¨—U??O?²?š« ôË dJ ôË dE½ tF t?? vI³¹ ö??
“U−Ž≈
Ãd ðË ¨…d??c??ð Ë√ WEŽu q?? s??Ž tLB¹Ë t³ŠU
UÎ OLKŽ XÐU¦« s t½√ w³D« Êu ¹—U¼ »U² w ¡Uł
·UF{√ ≥–≤ W³ MÐ œ«œe¹ 5UM¹—œ√ ≠—uM« Êud¼ Ê√ ÊuJ¹Ë ¨5½U−*« qF vÞUF²¹Ë ¨VOðd²« s??Ž tUF√
Êud¼ U??√ o??zU?? œ f??L?š …b??* ¡Ëb??N? Ð ·u?? u??« Èb?? ¨t H½ È√— u t³−Fð ô VCG« WŽUÝ tð—uË tKJý
sJ ·u?? u??« w UÎ DO Ð UÎ ŽUHð—« lHðdO 5??U??M?¹—œ_« Wd;« ‰U??F? _«Ë W??d??;« ‰«u??? _« s?? tM —b??B? ¹Ë
pý ôË ì Âb« w t²³ ½ s b¹eð WO HM« ◊uGC« qÐ ¨VCG« »U??¼– bFÐ UNMŽ —«c??²? Žô« lOD² ¹ô U??
W³ ½ ld¹ ·u u«Ë VCG« ¨UÎ F 5KUF« ŸUHð—« Ê√ Æt³ŠU q??√ l³ ¨t??ðd??š¬Ë ÁU??O?½œ X??I?ÐË√ ÊuJð b??
ÆdO³ qJAÐ 5½udN« s¹c¼ w HM« VD« ¡ULKŽ `BM¹ ∫ÍË«d??« rO¼«dÐ≈Æœ ‰uI¹
v≈ VCG« UÐu½ v≈ Êu{dF²¹ s¹c« ’U ý_«
«–Ó ≈ ò ∫rKÝË tOKŽ tK« vK tK« ‰uÝ— ‰U p– wË
Ó GÚ« tÔ MÚ ŽÓ VÓ ¼Ó –Ó ÊÚ S Ó ¨f
VÔ CÓ
Ú K−Ú OÓ ÚKÓ rÏ z U Ó uÓ ¼Ô ËÓ rÚ Ô bÔ ŠÓ √Ó VÓ C žÓ s¹—UL²« Ác¼ ¨WK¼c ZzU²½ v≈ ÍœRð WUš s¹—U9
Ú OÓ ÚKÓ ô] ≈ ËÓ VCG« —U½ ¡UHD½« v≈ ÍœR¹ s¼c« w ¡Ušd²Ý« V³ ð
Æ©∂®ålÚ − DÓ C
b] F¹ Ê√ UNM ¨WO³BF« …—u¦« œULš≈Ë
rKÝË tOKŽ tK« vK w³M« rK] Ž sL
Ê√ q³ ≥∞ v²ŠË ì ≥≠≤≠± s h A«
·u uUÐ œ«œe??ð U½udN« Ác??¼ò Ê√
ÊUOKſ VCG«
w WIOI(« Ác¼ Æ·dŠ ÍQÐ oDM¹
«c¼ nB¹ v²Š ¡UIK²ÝôUÐ iH MðË
¡u{u« t¾HD¹Ë ‰U−
ÂöÝù« w³½ UNHA²« w HM« VD«
tO≈ vŠu¹ wŠË t½√ pý ô ì åø ÃöF«

®°

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

SI¿à

Þº`E¿s

Íu “U

UÎ ¼ËdJ —UË tðËöŠË t²ÐUN V¼–√Ë
ÆÂö «Ë …öB« tOKŽ
tOKŽ UÎ ÐuCG tOKŽ UÎ Þu UÎ ðuI2
¡ULKŽ w³M« o³Ý
WK¦√ ÆÆÆVCGð ô
Æ”UM« s rŁ tK« s
WdF0 U½dBŽ ÁƒU{—≈ VFB¹ q??H?Þ „U??M?¼ ÊU??
d³«Ë ÊU?? ? ½ù« U??N?¹√ VCGð ô
VCG« W'UF dOU *UÐ ¡wK fO Áb??«Ë ÁU??D?Ž√ ¨
œuFð v²Š ozU œ pEOž rE«Ë UE(
bŠ«Ë —U??L? ? ‚d??D??Ð r?? ∫t?? ? ‰U?? ? Ë
rÏ OKÝ X½√Ë „bý— p »u¦¹Ë p H½ p
…d q?? ? w?? ? W???I? ?¹b???(« —u?? ? ?Ý w?? ?
Æ’UBI« s vUF ÂUI²½ô« s Æh ý Í√ l?? n??K?²? ?ð Ë√ p??ÐU??B? Ž√ U??N?O? b??I?H?ð
p²FLÝË pKIŽ vKŽ UÎ dŠ ÊU ½ù« UN¹√ VCGð ô
—uÝ w «Î —UL ≥∑ ‚dDÐ bu« ÂU ‰Ë_« ÂuO« w
Îö√ …UO(U ¨pK³I² Ë pM¹œË pÐUBŽ√Ë p²×Ë
ÆWI¹b(«
WHz«“ WKz«“ UN½_ ªVCG« s …bŠ«Ë WIO œ oײ ð ô w rJײ¹ nO bu« rKFð wU²« Ÿu??³?Ý_« w??Ë
ÆWNUð ÆiH M¹ UOu¹ l{uð w²« dOU *« œbŽ ÊUË t H½
UÎ {«d√ VCG« l Ê_ ªÊU ½ù« UN¹√ VCGð ô
rJײ¹ n??O? t??u??N? ? Ð r??K? F? ð t?? ?½√ b?? u?? « n??A? ²? «
ZMAÒ²«Ë n¹eM«Ë WDK'«Ë jGC«Ë ÍdJ U WMe WI¹b(« —u?? Ý v??K? Ž ‚d??D??« s?? q??N? Ý√ ¨t?? ? H? ½ w??
Æ»«dD{ô«Ë oKI«Ë ‚d?? D? ?¹ r?? ? ? Íc?? ? ? ? ?« Âu?? ? ?O? ? ? « v?? ? ? ?ð√ W?? ?¹U?? ?N? ? M? ? « w?? ? ?
] t³Cž n
] sÚ Ó ÊS ÊU ½ù« UN¹√ VCGð ô
tK« n
WI¹b(« —u?? ? ? Ý w?? ? —U???L? ? ? ? Í√ b?? ? u?? ? « t???O? ?
Î
”UM« sŽ 5UF«Ë kOG« 5LþUJK U¾OMN ¨tЫcŽ tMŽ ‚dD¹ Ê√ v≈ WłU×Ð bF¹ r t½√ Áb«Ë d³ O V¼– U¼bMŽ
Æ5M ;« V×¹ tK«Ë «bŠ«Ë «—UL lK Ð r Êü« ∫Áb«Ë t ‰U Æ—UL Í√
dÒ c½ Ê√ UN³ Ë …UO(« WLŠ“ w UMOKŽ wG³M¹
ÆpÐUBŽ√ bIHð Ê√ ÊËœ pÐ d1 Âu¹ q sŽ
UMðuOÐ w?? UMMOŽ√ ÂU??√ UN³²J½ …b??Š«Ë WLKJÐ UM H½√ t½√ Áb«Ë ⁄öÐ≈ s bu« sJ9 «dOš√Ë ÂU¹√ …bŽ d
‰u¾ *« UN³²J¹ åVCGð ôò ∫WLKJ« ‰uIð UM³ðUJË cšQÐ b«u« ÂU Æ—u « s dOU *« q lK Ð ÂU b
UMFD²Ý« «–≈Ë ¨ÃËe«Ë nþu*«Ë dłU²«Ë d¹b*«Ë rUF«Ë ¨·dB²« XM Š√ b wMÐ ∫t?? ‰U?? Ë —u « v??≈ tMЫ
q²I« qI¹ ·u UM³Cž dNI½Ë UM H½√ vKŽ dB²M½ Ê√ s —u « w UN²dð w²« »uI¦« Ác¼ v≈ dE½« sJË
¡UM×A«Ë WFODI«Ë ‚ö??D? «Ë —U??−?A?«Ë ÂU??B? )«Ë
ÆX½U UL «bÐ√ œuFð
rFM½ ·uÝË ¨Ê«eŠ_«Ë ÂuLN«Ë ÷«d_«Ë ¡UCG³«Ë
VCGð ô
‚bË ¨WMOJ «Ë s_«Ë …œUF «Ë Âö « U¼RK …UO×Ð
WœU¼Ë WH¹dþ WUI0 VCG« s??Ž wö r??²?š√Ë
ÆåÊË
Ó dÔ HÚG¹Ó rÚ ¼Ô «u³Ô C žÓ UÓ «–Ó ≈ ËÓ ò ∫‰uI¹ YOŠ ¨vUFð tK«
åÊe%ôòdONA« »U²J« nR w½dI« izUŽ —u²bK
UbMF ¨VCG« VM−²Ð .dJ« ‰uÝd« vu¹ «cN
tOKŽ tK« vK ‰u??Ýd??« s WOË qLł√∫UNO ‰uI¹
ôò ∫özU .dJ« ‰uÝd« tOKŽ œd ÆÆ `BM« qł— tQÝ
ôò ∫‰U ¨wMË√ ∫‰UI »uCž qł— Á¡Uł b Ë rKÝË
ÆÆåVCGð ôò ∫‰UI tOKŽ œUŽ√ rŁ ÆÆåVCGð
¨åVCGð ôò ∫‰U «Î —«d œœd åVCGð
sLCð w²« åd « WLKò w¼ Ác¼
p²H¹ d??Ò b?? w??½«Ëb??Ž o??KÔ ? šÔ VCGU
p×M9Ë ¨ÂöÝË WMOJ Ð —u³F« p ‚dÞ rKFð wC²I¹
UË V??C?G?« √u?? Ý√ U?? ÆWOB AUÐ
p³M&Ë ¨…œUF «Ë WMO½QLD«Ë s??_«
VCG« j³{
VCG« vu²Ý« «–≈Ë °ÁdÒ √ UË tFAÐ√
Æ…db*« ôUFH½ô«Ë UMŠUA*« …d¦
] ÊU ½ù« vKŽ
tOKŽ »—b²«Ë
t Ë– b √Ë t öš√ qý
Æ©VCGð ô® ∫UÎ Lz«œ U¼œœ—Ë U¼dcð
. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

®±

SI¿à

Þº`E¿s

Íu “U

¥¥Øμ d¼b« WLO²¹ ±π∏Øπ vAŽ_« `³ ¥¥Øμ nOC« Èd ©μ®
¨©≤¥π Ø¥® œË«œ wÐ√ 4Ý ¨©≤∑∏ Ø≥μ® WUÝd« ◊ bLŠ√ bM ©∂®
Æ—– wÐ√ sŽ ¨©μ∞± ر≤® ÊU³Š sЫ `O×

∫“U−Žù« Èb²M s …œU¹“

Ô ÝÔ —Ó ‰Ó U Ó
Ó GÚ« ]Ê≈ ò ∫rÓ K] ÝÓ ËÓ t OÚ ÓKŽÓ tÔ K« vK] 
VÓ CÓ
Ó t K] « ‰u
] ]Ê≈ ËÓ ¨ ÊUDÓ OÚ A«
] sÓ 
QÔ HÓ DÔÚ ð UÓ/] ≈ ËÓ ¨—U] M« sÓ  ÓoKšÔ ÊU
Ó DÓ OÚ A«
] uÓ ²Ó OÓ ÚKÓ rÚ Ô bÔ ŠÓ √Ó VÓ C žÓ «–Ó S Ó ¨¡UÓ*UÚ Ð —Ô U]M«
åÚQ{
] sÓ  VÔ CÓ
Ó GÚ« ò ∫Âö «Ë …öB« tOKŽ ‰U Ë
¨ ÊUDÓ OÚ A«
Ó GÚ« sÓ  ]Ê≈ ËÓ
nÓ OÚ Ó ÊÓ ËÚ dÓ ðÓ ôÓ √Ó ¨ÂÓ œÓ ¬ sÐÚ « V ÚK Ó w  UνUÓMFÓ ÞÓ V CÓ
Æ©bLŠ√ ÂUù« Á«Ë—® åø ÁÔ UÓMOÚ ŽÓ d^ LÓ %
Ú Ó ËÓ tÔ ł«
Ó œÓ ËÚ √Ó —Ô cÓ ¹Ó

∫Ÿu{u*« «c¼ v UNO« Ÿułd« sJ1 —œUB
W³²J ≠ UýUÐ w Lý ÊU Š Æœ åÍu³M« VD« s U ³ ò ≠±
Ʊππ≤Í«œu «
Æ Wýd³« œuL× Æœ ≠åÊb³« vKŽ TO « ÁdŁ√Ë VCG«ò ≠≤
Æw½öOJ« ‚«“d« b³Ž Æœ ≠åÂöÝù« w WO³D« ozUI(«ò ≠≥
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠
ÆwЫuG« bUŠ Æœ ≠åVCG«Ë rK(«ò ≠¥
W¹bd«
W?
?
O
?
F
?
L
?
'
«
u?
?
C
?
Ž
¨Êu?
?
O
?
F
? 

«
W?
?
Š
«d??łË V??Þ Í—U??A? ²? Ý« ∗
 ÂöÝù« …—UCŠ ≠ ÍË«d« rO¼«dÐ≈ Æœ ≠åWO HM« ôUFH½ô«ò ≠μ
ÆW¹dB*«
±π∑¥ ≠ ∑ Ÿ ≠ ±μ
¥πØ ÊU³CG« ‚öÞ w ÊUHNK« WŁUž≈ ©±®
ÆbL(« bLŠ√ sÐ n¹U½ Æœ ÂUJŠ√Ë »«œ¬ VCG« »U²≠∂
Æ
≤≤¥Ø¥
d¼b« WLO²¹ ≤≤¥ Ø ¥ nOC« Èd « ©≤®
Æ bOFÝ Í“u aOAK VCG« »U²≠∑
Æø VCG« s p H½ wL% nO »U²≠∏ w½Už_« ≥μ∂ر ‰U??¦??_« …d??N?L?ł ±π∂Øπ v??A? Ž_« `??³? ©≥®
ÆÍdHF'« W¹ËUF sÐ tK« b³F t³ ½Ë≤μ∞ر≤
qO×J« rz«b« b³Ž ”bMNLK ʬdI« —«dÝ√ l u≠π
Æ ≤∞±Ø ·dD² *« ¥μ∂ر 5O³²«Ë ÊUO³« ©¥®
ÆWOÐdFUÐ Æ vÝÆ vÐÆ vÐ l u≠±∞

¡«dI« bd

…œU≈ ÆÆÆÊUM²ô«Ë dJA« w
ÆWO½U½_« sŽ UÎ OK ðË UÎ ½ËUFð VKD²ð
dJA«Ë ÊU??M? ²? ô« Ê« b??R??ð W???Ý«—œ W??L?Ł Ê« d??– U??L?
…bŽU * WÝUL×Ð —uFA«Ë oKI« s hK ²« vKŽ ÊUF−A¹
Æs¹dšü«
W×B«Ë ÊUM²ô« 5Ð UÎ ÞU³ð—« dNþ√ dš¬ UÎ ¦×Ð Ê« ‰U Ë
—uFA«Ë Âb« jG{ iOH ð w bŽU ¹ t½« YO×Ð ¨qC_«
Æ©±®ÆÆÆÆqC√ Íb ł l{uÐ 
UHB« s?? u??¼Ë ¨ ÊU?? 1ù« VFý s?? dJA«Ë
Çbë ò î îæUî tï ] Åð û ∫Õu½ U½bOÝ sŽ ‰UI ¡UO³½ú WOIK)«
i¹Ëdð dJA« w??Ë Æ›≥∫¡«d?? ?Ýù« …—u??ݤ ýÇÑu?
ë ?J?ï ? î
sŽ l??d??²?« ‰ËU??% w??²?« W??O?½U??½_« fHMK ÊU???Ž–≈Ë
”UM«
dJA¹ ôåU ÎŽud tMŽ tK« w{— …d¹d¼ wÐ√ sF
Æ©≤® å”UM« dJA¹ ô s tK«
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠
Ʊ≥ر±Ø≥∞å…dAM«ò sŽ öÎ I½ ¡«dI« b¹dÐ ©±®
Æ`O× œUMÝSÐ Ícd²«Ë œË«œ uÐ√Ë bLŠ√ Á«Ë— ©≤®

®²

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

wzUIKð d√ œd− dJA« sŽ dO³F²« Ê« ÊuME¹ s d¦
–≈ …bzU d??_« «cN Ê« dNþ√ …b¹bł W??Ý«—œ sJ ¨dÐUŽË
w WOÐU−¹≈ «dOOGð Àb×¹Ë ”UM« UdBð vKŽ dŁR¹ t½«
ÆrNðUOŠ
¨uMO² ¹œ bOH¹œ sŽ wdO_« ©“uO½ Í«œ YKO¼® l u qI½Ë
¨sDÝu³Ð åÊd² ¹≈ À—u½ò WFU−Ð fHM« rKŽ w —u Ëd³«
sJ ¨WOL¼√ ÊUM²ù«Ë dJAK ÊuDF¹ ô s¹dO¦J« Ê« tu
vKŽ «Î dO³ «Î dŁ√ t¹b Ê« dNþ√ d_« «c¼ «dOŁQ² t²Ý«—œ
Æ”UM« UdBð
dJA« sŽ dO³F²« —UO²š« Ê« dNEð WÝ«—b« Ê« v≈ —Uý√Ë
Æ”UM« …UOŠ w WOÐU−¹≈ «dOOGð UŁb×¹ Ê√ sJ1 ÊUM²ù«Ë
UMðUdBð …—«œ≈ w bŽU ¹ ÊUM²ù«ò Ê« uMO² ¹œ `{Ë√Ë
Æåq³I² *UÐ 
dNþ√ t ¡ö“ l U¼«dł√ »—U& Ê« v≈ XHË
dJA« sŽ dO³F²« v≈ ÊË—œU³¹ s¹c« ’U ý_« Ê√
—u√ w d³√ qJAÐ W—UALK ÊuKO1 ÊUM²ù«Ë

SI¿à

Þº`E¿s

UO uuMJ

UMðUOŠ WI¹dÞ dOÒ G²Ý …eNł√

∗œ«uŽ ÍœUý

ÆWKNÝ WI¹dDÐ s b¹bFK »U³« `² wMI²« —uD²« ÒÊ√ ÂuKF*« s
vKŽ U¼bŽUÝË ¨UÎ IÐUÝ WËdF sJð r w²« U−²M*«
wÝUÝ√ qJAÐ WOc« …eNł_« Ác¼ œUL²Ž« rž— vKŽË
¨Âb ² *« nðU¼ 5ÐË UNMOÐ s«eðË ‰UBð« œułË vKŽ WI¹dÞ dOÒ G²Ý …eNł√ UN½√ ”UÝ√ vKŽ rUFK —uNE«
ÆUMðUOŠ
¨q³I² *« w «Î dO³ «Î —uDð bNA²Ý …eNł_« pKð Ê√ ôÒ ≈
vKŽ U¼œUL²Ž« nOH ð U¼—ËbI w `³BOÝ YO×Ð WOMI²« U−²M*« —Ëœ ¡U??ł WOc« nð«uN« bF³
pO≈Ë ÆqU qJAÐ UNMŽ qÒ I² ð Ê√ v« WOc« nð«uN« q¦ ¨…œb??×? …e??N? ł√ qLAð w??²? « ¡«b??ð—û?? W??K?ÐU??I?«
∫…eNł_« Ác¼ tKFHð U0 qBH
Ò n¹dFð W¹cŠ_«Ë —ËU?? ?Ý_«Ë «—U??E? M? «Ë ¨W??O? c??« U??ŽU?? ? «
ÂUL²¼ô« œuF¹Ë ÆÆÆWOc« W ³_«Ë ¨WOc« WO{U¹d«
WO½Ëd²J≈ WŽUÝ sŽ …—U³Ž w¼Ë ¨WOc« WŽU « ≠
s lOD² ðË ¨dO³ qJAÐ n??ðU??N?« ÂULN „—U??A? ð ¨wU(« X u« w ¡«bð—û WKÐUI« UOłuuMJ²UÐ dO³J«
W³ «dË pKzUÝ—Ë pðU*UJË pHðUNÐ rJײ« UNöš m½u UÝË qЬ —«dž vKŽ WLN Udý ‰ušœ W−O²½ 
UJ³A« w?? pÐU Š Y??¹b??%Ë w??½Ëd??²?J?ù« „b??¹d??Ð v« wU²UÐ Èœ√ U ¨W UM*« qIŠ v« w½uÝË qžužË
ÂUOI«Ë u¹bOH«Ë —uB« ◊UI²≈ v« WU{≈ ¨WOŽUL²łù« tbIð U v≈ WU{≈ ¨ŸUDI« «c¼ w UNðbŠ ŸUHð—«
UN½√ YOŠ …œËb× vI³ð UNMJ ¨WOðuB« öO− ²UÐ YOŠ ¨5b ² LK W³ MUÐ UNð«– bŠ w U−²M*« pKð 
UuKF*UÐ r??¼b??¹Ëe??ð UN²ŽUD²ÝUÐ
¡«dłù wc« nðUN« vKŽ bL²Fð
v≈
WuL;«
…eNł_«
s
vKŽ rNOI³ðË ¨«u½U ULM¹≈ W¹—ËdC«
ƉULŽ_« Ác¼
¡«bð—ö
WKÐUI«
…eNł_«
WOŽUL²łù« UJ³AUÐ rz«œ ‰UBð«
 ?²? ðË
d³Ž U??ŽU?? ??« Ác???¼ q??B?
. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

®³

SI¿à

Þº`E¿s

UO uuMJ

s bL² ² ¨nðUN« l ÀuðuK³«
oO³Dð o¹dÞ sŽ —«u « w rJÒ ×²«
qO'«
dDOOÝ

v« Ád³Ž qI²MðË UuKF*« töš
ÆtÐ UÎ IdÔ wðQ¹ ’Uš
øÊU½ù« vKŽ YU¦« w½uÝ ÒÊ√ UÎ LKŽ ÆW³ðu³JMF« WJ³A«
—«u « ÒÊS ¨p– v≈ WU{ùUÐË
U²IKÞ√ 5²dý “d??Ð√ m½u UÝË
¡«u{√Ë s×AK USB cHM pK²1
ÆWO– UŽUÝ
œË—u W½uÒ K ¡«u{√ ‰öš s ÊuJ¹Ë ¨tO³M²K åLEDò
„u³ O s «—U??F?ý≈ Ë√ …dOB WUÝ— Ë√ ‰UBð« …—UE½ ÍQ?
Ò ? U??¼ƒ«b??ð—« sJ1Ë ¨WOc« «—UEM« ≠
sJ1 UL ÆUÎ I³ œb× bŽu0 dOc²« Ë√ ¨d²¹uð Ë√ vKŽ UNKš«bÐ Íu²%Ë ¨UÝbŽ pK²9 ô UNMJ ¨W¹œUŽ
Ò WOzuC« «—U?? ýù« s?? Ê«u?? √Ë ‰U??J?ý√ —UO²š« bL²FðË ÆqIÒ M² dðuO³L “UN−Ð t³ý√ UNKF& ¡«e??ł√
qJ

Æ«—UFýù« s WOŽu½ qJ Ë√ qB² 
UuKF*« —UNþù “eFÔ*« l «u« WOMIð vKŽ WOc« …—UEM«
ÆÂb ² *« 5FÓ UOKF« vMLO« W¹Ë«e« w
UNMJ1 WIÞU½ W¹cŠ√ sŽ …—U³Ž w¼Ë ¨WOc« W¹cŠ_« ≠
tM¹—U9 WÝ—U2 vKŽ ÁeHÒ ×² UN³ŠU v≈ Àbײð Ê√ Âb ² *« 5J9 ∫WOc« «—UEM« tÐ ÂuIð U “dÐ√ sË
WŽuL−Ë dOG ZUF vKŽ ¡«c(« Èu²×¹Ë ÆWO{U¹d« v« WU{≈ ¨Í—u qJAÐ WuKF Í√ vKŽ ‰uB(« s
¨ÁU&ù«Ë jGC«Ë Ÿ—U ²« ”U × ¨UÝU (« s sU_« b¹b%Ë ¨Áułu«Ë —uÓ B« v« ·dÒ F²« WO½UJ≈
ÆnðUN« l ‰UBðô« qł√ s ÀuðuK³« v≈ WU{ùUÐ d¹uBðË ¨jz«d)« ÷dŽË ¨WOðuB« d??«Ë_« cOHMðË
ÆÆÆu¹bOH«
l dýU³ qJAÐ Àbײ¹ w uBK «Î d³JÒ pK²1 UL
 Ê√ uBK sJ1 UL ¨t³ŠU
qB¹
v≈ u?? B? ?« q??I? M? t?? ?½√ d??c??¹
‰Ë_« qO'« dNþ
ÆÀuðuK³« WŽULÝ d³Ž Âb ² LK
vKŽ …—UEM« Íu²% ô ¨Âb ² *«
qUF²« wc« ¡«c(« bO−¹ pc
WOc« UŽU« s ÂuIð WOMIð vKŽ q??Ð uBK d³Ò J
¨wŽUL²łù« q«u²« UJ³ý l
v≈ u??B? « «“«e?? ²? ?¼« ‰U??Ý—S??Ð
w²« UOzUBŠù« dšPÐ p²×H Y¹b% lOD² ¹ uN uB« ÊuJ¹ YO×Ð ¨ÂUEF« d³Ž …Î dýU³ WL−L'«
w²« WU *U ¨w{U¹d« pM¹d9 ‰u??Š UNFL−Ð ÂU?? Í_
Ò W??łU??(« ÊËœ s?? ¨j??I? Âb ² LK UÎ ?Žu??L? ?
ÆUNO≈ XKË WŽdÝ vB √Ë UN²FD
ÆUŽULÒ Ý
Ê«uMŽ X??% …dýU³ ×b??M?ðË ¨WOc« f??Ðö??*« ≠
ÁcN …—u??D? *« U??d??A? « “d?? Ð√ s?? q??žu??ž X??½U??Ë
q¹Ë«d «Ë ÊUBLIU ¨¡«bð—û WKÐUI« UOłuuMJ²« qžužå?Ð ·dF¹ U «Î dšR XIKÞ√ UN½√ UÎ LKŽ ¨«—UEM«
ÆWOc« ¨‰Ëb« iFÐ w?? UÎ ? F? Ý«Ë ôÎ b??ł —U??Ł√ w²« å”ö??ž
 ¨…eNł_« s U¼dOGË
nðUNUÐ WOc« fÐö*« qB²ð
UÎ š—U UÎ UN²½« qJAð UN½√ œUIM« iFÐ U¼d³²Ž« YOŠ
l³DUÐË ÆUNOIÒ KðË UuKF*« ‰UÝ—ù ¨ÀuðuK³« WOMIð d³Ž ·dF²K UN²−dÐ WO½UJ≈ V³ Ð ¨s¹dšü« WOuB)
UNK ž sJ1 WOUF« WOMI²« «– f??Ðö??*« Ác??¼ ÒÊS??
ÆÁułu« v«
ô UNðUOÒ ½Ëd²J≈ ÒÊ« YO×Ð ¨W ³_« w U³ UNHOEMðË tMJ ¨ÍbOKI²« —«u « t³A¹ u¼Ë ¨wc« —«u « ≠
Æ¡U*UÐ dŁQ²ð 
uŁuK³« WOMIð tzUDž X% wH ¹Ô 
U −0
…œËÒ e WOc« W ³_«Ë
nðUN« l?? Ê«d??²? ù« t?? `O²ð w²«
Ò
WOc« «—UEM«
h A« W??U??Š d??F?A?²? ?ð W??I? O? œ
—«u « «c¼ tÐ ÂuI¹ U “dÐ√Ë Æwc«
·dF²«
v≈
œuIð 
«dOÒ G²« W³ «d ‰öš s WO HM«
Ë√ WUÝ— pö²Ý« bMŽ “«e²¼ô« u¼
WIÐUD*«Ë d¹uB²«Ë sJ1 p??c?? ÆWOHðU¼ W*UJ pOIÒ Kð
w U0 ¨UN¹bðd bMŽ WOłuu¹eOH«

®´

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

SI¿à

Þº`E¿s

UO uuMJ

r¼—«Ëœ√ ÊËbIH¹ dA³« Ê√ s¹bR
œułuÐ WŽ—U ² …dOðuÐ rNULŽ√Ë
dOJH²« …œUŽ≈ r²×¹ U ¨WOc« ôü«
—uDð v??K?Ž À«b?? ?Š_« U??O? Ž«b??ð w?? 

U œË r '« …—«d?? Š W??ł—œ p??–
wc« —«u«
w– nðU¼ d³Ž UNKÝdðË ¨VKI«
¨X½d²½ù« vKŽ U½UOÐ …b??ŽU?? v??≈
dOðdJÝ WÐU¦0
W bÐ WKÝd*« UuKF*« qOKײРÂuIð
ÆqJ dA³« W ³_« Íbðd WUŠ UNÝUÝ√ vKŽ œb% ¨WIzU WŽdÝË
Wü« dBŽò »U² w œ—Ë ¡«—ü« Ác??¼ Wöš
ÆU¼–U ð« Vł«u« «¡«dłù«Ë ¨Ác¼
¨Êu HuGM¹«dÐ p¹—≈ s q tOKŽ qLŽ Íc« åw½U¦« –UI½≈ w WOc« q³I² *« fÐö bŽU ²Ý pc
Î ¦ «—UO « wIzUÝ iF³ ÆUN¹bðd …UOŠ
YŠU³« ¨wHU Ë—b½√Ë ¨ÊuKÝ WFUł w …—«œù« –U²Ý√ ÊuÐUB¹ ö
WKÐUI w ¨U×{Ë√ b?? Ë ¨WOL d« ‰ULŽ_« ed w ¨—Ëd*« WdŠ ¡UMŁ√ rNOŽË ÊËbIH¹Ë WO³K WDK−Ð …Q−
Wü« dBŽò —uNþ w WOKBH*« WDIM« Ê√ CNN l „d× v??≈ —«c??½≈ «—U?? ý≈ qIMÐ f??Ðö??*« Ác??¼ ÂuI²
Æ!dDA« W³FKÐ dðuO³LJ« —UB²½« w XK¦9 åw½U¦« V½Uł v« dO «Ë ¡UDÐù« vKŽ W³d*« —U³ł≈Ë …—UO «
X½U UM¼U³²½« XH U ‰Ë√ò ∫U×{u wHU ‰U Ë
sŽ mKÒ ³² ¡È—«uD« Wb Ð ‰UBðù«Ë ¨n u²«Ë o¹dD«
Í—Už ¨!dDAUÐ rUF« qDÐ XFLł w²« …«—U??³? *«
Æ…—UO « n Ò uð ÊUJË WU(«
XN²½« w²« ’uKÐ V¹œ‘ dðuO³LJ« “UNł l ·Ë—U³ÝU
∫dA³« —cM¹ »U²
5Ð s !dDA« W³F d³²F½ s×½Ë ¨·Ë—U³ÝU W1eNÐ
åŸuC)«ò ÊU½ù« vKŽË √bÐ åw½U¦« Wü« dBŽò
W1e¼ q¦9Ë ¨W¹dA³« W¹dI³F« vKŽ WK¦_« qC√

UIŠôË ¨‰u??% ‰uBŠ ·Ë—U³ÝU
dA³« Xe¼ Èd??š√ …eNł√ dNþ
s×M wU²UÐË ¨…œbF² WOKIŽ »UFQÐ
Wü« ‚uHð s «—dJ² s UD/ Èd½
åÆÊU ½ù« vKŽ

rKJOÝ wc« ¡«c(«
ÁœËe¹Ë t³ŠU
W“ö« UuKF*UÐ

ÊUB² ÊUOdO√ ÊU¦ŠUÐ b«
cM qšœ rUF« Ê« WOMI²« ÂuKFUÐ
dBŽò WKŠd nB½Ë bIŽ W??Ыd??
…eNł_« tO q% Íc« åw½U¦« Wü«
¨tOKŽ ‚uH²ðË ÍdA³« ⁄Ub« q×

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

®µ

SI¿à

Þº`E¿s

UO uuMJ

rNKLŽ vN²½« s¹c« 5³ÝU×LK
dBŽ 5????Ð ‚—U????H????« ‰u??????ŠË
WOc« W³_«
qJÐ ÂuIð Z«dÐ ÕdÞ l UOKF
wU(« d??B??F??«Ë ‰Ë_« W????ü«
åÆrNUN UN¹bðd ôUŠ dFA²ð ‰öš t??½« ¨Êu HuGM¹«dÐ È√—
Íc« X u« sŽ t«RÝ ÈbË
…u q× Wü« XKŠ ‰Ë_« dBF«
WO³D«Ë WOHM«
nzUþË ÊËœ dA³« tO `³BOÝ
‰ULŽ_« w Ê«uO(« Ë√ ÊU ½ù«
¨Êu HuGM¹«dÐ b???« q??U??J??U??Ð
bFÐË Í—U ³« „d;U ¨W UA«
vKŽ «œbA ¨V¹d X?? Ë w qB×¹ s «c??¼ Ê« öCŽ …u ‰«b³²ÝUÐ `LÝ œu u« „d× p–
UNöš qLF½ w²« ‚dD« n¹dFð …œU??Ž≈ …—Ëd??{ ed¹ w½U¦« dBF« Ê√ dOž ¨U½«uO(« Ë√ dA³«
ÂbI²ð UOłuuMJ²« Ê« v« U²ô ¨ dðuO³LJ« l ¨p– Ê« «d³²F ¨ WOM¼c« dA³« …u ‰«b³²Ý« vKŽ
VOUÝ√Ë dA³« V¼«u —uDð WŽdÝ ‚uHð WŽd Ð ÆdA³« …dO w ‰u% WDI½ ÂU√ »U³« `²HOÝ
Uå∫‰U Ë ¨W¹œUB² ô« rNðUÝUOÝ Ë√ rNLOEMð dBŽ w dA³« —Ëœ Ê√ v≈ Êu HuGM¹«dÐ XHË
dA³« vKŽ Ê√ u¼ »U²J« «c¼ ‰öš s tu b¹d½ ÊuJOÝ q¼ò ∫UHOC å`??{«Ë dOžò w½U¦« W??ü«
åÆqB×¹ U …«—U−* rNbIð l¹d ð ¡UMG²Ýô« sJ1 Ë√ wU{≈ qUŽ œd− dA³«
¡UMG²Ýô« sJ1 ÊU??O??Š_« s?? dO¦ wH ørNMŽ
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ vKŽ ‘uA¹ b r¼œułË Ê≈ qÐ ¨UU9 dA³« sŽ
Ʊ¥Ø≤ر∏ Ë ±≥ر≤Ø¥ W¹—uNL'« …b¹dł ∗
W³ MUÐ ö¦ qBŠ U «c¼Ë ¨Wx rOK « qLF«

å “U?−?Žù« ò
ÆWOÝUOÝ dOž WOLKŽ WOM¹œ
ÆWH¹dA« W¹u³M« WM«Ë .dJ« ʬdI« Í
Ú “Ó U−Ž≈ w Y׳ð
ÆÊuO½UM³ ÊËdJHË Êu¦ŠUÐ U¼œ«bŽ≈ w r¼U¹
Æw½U− UNO „«d²ýô«Ë `Ðd« všu²ð ô
WFł«d ÈuÝ UNM W 
½ vKŽ ‰uB(UÐ 5³ž«d« vKŽ U
WÝR*« Ë√ h
A« rÝUÐ Áb¹ËeðË Èb²M*« ed
ÆnðUN« r —Ë Ê«uMF« d– l WÐuKD*« aM« œbŽË

®¶

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

SI¿à

Þº`E¿s

w¬d “U

.dJ« ʬdI« w UN½uMJË …—c«
∗s¹b« »UNý nÝu¹ s ŠÆ√
w w³ÞdI« ÂUû ʬd??I?« ÂUJŠ_ lU'« w??Ë
î î èû
UMî Oð Qò î ™î Çèd?ï ?Hî ?î s?î ?c?ð ?] Ç äU
î ∫vUFð tK« ‰uI¹
∫vUFð tu w ¡U M« …—u??Ý s ©¥∞® W??¹ü« dO Hð tï Mò î Èï eï Fò î ™î Vð Oò Gî ò Ç rð ð Uî rò Jï M] Oî ð Qò î î w= Ñî èî vKî î òqï WU
î Ç
]

UNHUC WM p?? æÅè ÉÑÐ äUI rKE ™ t??K?Çû
ï Iò ð
äUî
î ò wð ™î èî ÊÇ
ÆýULOE Çdà tb s ÊRè pî ð Ðî sð dï Gî ò Ãî ™î èî Öð Ñò _Ç
ð èUî Lî Ç
] wð íÉÑ] Ðî
tK«Ë ªU??½“Ë …—cK Ê√ vKŽ Êôb??¹ WM «Ë ʬd??I?«Ë
›≥∫Q³Ý …—uݤ ý5ð^ ÈU
í î ð wð ™] Åð dï î ò Ãî ™î èî
ÆrKŽ√
rKEð ö??ò ∫vUFð ‰U?? UL ªW??œd??)« …—c??« ∫qO Ë
åUNÐ UMOð√ ‰œd??š s W³Š ‰UI¦ ÊU Ê≈Ë U¾Oý fH½
…—U³Ž WKL'« w w¼Ë ¨«c¼ dOž qO Ë Æ›¥∑ ∫¡UO³½_«¤
ÆU¼dG√Ë ¡UOý_« q √ sŽ
vK w³M« sŽ œuF sЫ sŽ rK `O× wË
t³K w ÊU s WM'« qšb¹ ô® ∫‰U rKÝË tOKŽ tK«
Æ©d³ s …—– ‰UI¦

WOLKF« WOŠUM« s
Æ…œU*« ¡UM³ WOÝUÝ_« «bŠu« ÈbŠ≈ w¼∫ …—] c] ? ? «
WGUÐ …bŠ«u« …—] c«Ë Æ«—] – s ÊuJ UMuŠ ¡wý qJ
pLÚ ÝÔ s ÊuOK vKŽ «b??Î Š«Ë ÈbF²ð ô wN ¨dGB«
=
ÍœUŽ dN−0 UN²¹ƒ— sJ1 WMO= Ž dG√ Íu²%Ë Æ…dFý
Æ…—– 5¹öÐ …dAŽ vKŽ b¹e¹ U vKŽ
w¼Ë ¨œ«u*« j Ð_ WOzUM³« V«uI« «—c« ÊuÒ JðË
∫ WFzUA« dUMF« qLAðË ÆWOzUOLOJ« dUMF«
ÊuJ²¹Ë Æ’Ud«Ë b¹b(«Ë 5− _«Ë 5łË—bON«
Æ«—Ò c« s bŠ«Ë wÝUÝ√ Ÿu½ s wzUOLO dBMŽ q
s «bÎ OIFð d¦√ œ«u?? wN ¨WOzUOLOJ« U³] d*« U??√
d¦√ Ë√ 5Žu½ s nQ²ð –≈ ªwzUOLOJ« UN³Odð YOŠ
vL] Ôð «b??ŠË w iF³Ð UNCFÐ j³ðd «—Ò c??« s
q ÊuJ²¹ Vd ¨‰U¦*« qO³Ý vKŽ ¨¡U*U ÆU¾¹e'«

∫qz«Ë_« s¹d H*« Í√—
q¹ËQð w ¡Uł ∫ʬdI« q¹ËQð w ÊUO³« lUł w
WM p æÅè ÉÑÐ äUI rKE ™ tKÇ æÅû ∫vUFð tu
…—uݤ ÆýU??L?O?E? Çd?? à t??b?? s?? ÊR?? è UNHUC
U Í√ ýÉÑÐ äUIû ∫ÁƒUMŁ qł pcÐ wMF¹ Æ›¥¡U M«
t¹“U−¹ tMJË ¨Ê“u??« w UNKIŁ —b vKŽ ÊuJ¹Ë UN½e¹
ÆtÐ
Æ›∂±¤ W¹ü«¨WÐu²« …—uÝ w vUFð tu q¹ËQð wË
∫tu Ë ýÁULÇ w?? ™è ÖÑ_Ç w?? ÉÑÐ äUI s??û
vJ×¹ ¨…dOG WK/ W½“ s ∫wMF¹ ýÉÑÐ äUI sû
nš√ Í√ ª„«– s ‰UI¦ nš√ t½S «c¼ cš ∫»dF« sŽ
ÆqLM« —UG ∫—c«Ë ¨—c« …bŠ«Ë …—c«Ë ÆU½“Ë
dG√ töł qł tOKŽ vH ¹ ô t½√ sŽ d³š p–Ë
p– d¹œUIË ¨WH)« q Ê“u« w nš Ê≈Ë ¨¡UOý_«
©ÆÆÆ® Æt½“Ë qIŁË rEŽ Ê≈Ë U¼d³√ ôË ¨tGK³Ë
UMŁ ∫‰U?? ¨b¹e¹ UMŁ ∫‰U?? ¨©≤±π±μ® dAÐ UMŁbŠ ≠
ô Í√ ýÉÑÐ äUI tM ÈeF ™û …œU² sŽ ¨bOFÝ
ÆtMŽ VOG¹
dG√ w¼ ∫qO ©…—–® ÆÊ“Ë ∫Ë√ ¨—«bI ©‰UI¦®
ô Íc« ¡e'« vKŽ U¼UMF qL×¹ Ê√ bF³¹ ôË ¨qLM«
WKI« w WGU³*« œ«d*U ∫q vKŽË ¨¡UOý_« s √e−²¹
ÆdGB«Ë
. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

¯­

SI¿à

Þº`E¿s

w¬d “U

…—cÐ 5²D³ðd 5łË—bON« s 5??ð—– s tM ¡Íe??ł
Æ5− _« s …bŠ«Ë
UFÎ OLł UNMJË ¨Ê“u??« w «dÎ O¦ «—c??« ËUH²ðË
vKŽ ¨Âu??O?½«—u??O?« …—Ò c?? Ær??−?(« w?? U³Î ¹dIð ÈËU ²ð
¨WFO³D« w …œułu*« «—Ò c« qIŁ√ w¼Ë ¨‰U¦*« qO³Ý
Íc« 5łË—bON« …—Ò – Ê“Ë nF{ w²zU UN½“Ë mK³¹
ÊS p– lË ÆÊü« v²Š WËdF*« dUMF« nš√ b^ F¹Ô
…—Ò – dD ‰U¦√ WŁöŁ ÈbF²¹ ô ÂuO½«—uO« …—Ò – dD
U³Î ¹dIð 5łË—bON«

∫…—c« ¡«eł√
s W?? O? ?ÝU?? Ý√ Ÿ«u?? ? ?½√ W?? Łö?? Ł s?? …—c?? ? ?« Êu??J? ²? ð
ÆU½Ëd²OM«Ë U½Ëd²Jù«Ë U½uðËd³« w¼¨ULO '«
…d³J …«uM« dNEðË ÂuOKN« …—c Í—c« VOd²K oO œ d¹uBð
W³UÝ WM×ý U½Ëd²JûË W³łu WM×ý U½uðËd³K
w½«uł—_« ÊuKUÐ Ê—u²OM«Ë Íœ—u« ÊuKUÐ ÊuðËd³« Êu dNE¹Ë 
U½uðËd³« lL−²ð ¨UOzUÐdN WœUF² U½Ëd²OM« ULMOÐ 
U½Ëd²Jù«Ë ¨fLAK …dþUM …«uM« d³²FÔ² ¨w LA« «Î bł …dOG WIDM w??¼Ë¨ …«u??M?« q??š«œ U½Ëd²OM«Ë
W½—UI*« Ác¼ sJ ÆUNuŠ —Ëb??ð w²« V«uJK …dþUM
Æ…—c« ed s »dIUÐ
ô ¨V«uJ« fJŽ vKF ÆUN öÞ≈ vKŽ W×O× X O ¡UCH« ‰ö??š WOUŽ UŽd Ð U½Ëd²Jù« —Ëb??ðË
v≈ WU{ùUÐ ÆW³ðd WLE²M «—U U½Ëd²Jù« l³²ð ô≈ …—c« WP{ s rždUÐË ¨ …—c« …«u½ ×Uš ⁄—UH«
Æ…«uM« qš«œ UOÎ z«uAŽ „dײ« WLz«œ U½uðËd³« Ê√
ÆUNM «Î dG d¦√ ULO ł s ÊuJ²ð UN½√
¨U½Ëd²OM«Ë U½uðËd³« s …«uM« nQ²ð ∫…«uM« 
U½uðËd³« ∫ w¼ WOÝUÝ_« WŁö¦« ULO '«Ë
WOL w¼ WK²J«ËÆ…—c« WK² q U³¹dIð …«uM« qJAðË
ÆU½Ëd²OM«Ë U½Ëd²Jù«Ë
WK² s ±∏≥∂ mK³ð ÊuðËd³« WK² Ê_¨…—– w …œU??*« ÆW¹—c« X% ULO '« Ác¼ s œb× œbŽ …—– qË
ÊuðËd³«Ë¨tM±∏≥π mK³ð ÊËd²OM« WK²˨ÊËd²Jù« WIDM w¼Ë ¨…«uM« qš«œ U½Ëd²OM«Ë U½uðËd³« rŠœeð
Êu×A d??O?ž ÊËd??²?O?M?« ULMOÐ W??³?łu?? WM×ý qL×¹ ÊU u ‰U¦*« qO³Ý vKŽË Æ…—c« ed w dGB« WGUÐ
œbŽ Ê√ U?? 0Ë W??³?U?? ?« W??M?×?A?« q??L?×?¹ ÊËd??²? J? ù«Ë …«uM« ÊS «d²uKO W²Ý ÍËU ¹ 5łË—bON« …—– dD
…dI² *« …—c« w U½Ëd²Jù« œbŽ ÍËU ¹ U½uðËd³« s vI³ð UË ÆW¹œUF« »dC*« …d UNL−Š ÈbF²¹ ô 
U½ËdðuOM«Ë U½uðËd³«Ë ÆUÎ OzUÐdN Wb²F ÊuJð UN½S wË Æ⁄—U ¡UC t³Kž√ w u¼ …«uM« ×Uš …—c« r−Š
UNMJË ¨…—c« Ê“uÐ W½—UI U³Î ¹dIð …d ±∞∞¨∞∞∞ ?Ð dG√ WGUÐ WŽd Ð …«uM« ‰uŠ U½Ëd²Jù« —Ëb𠨡UCH« «c¼
«dÎ G d??¦?√ ULO łÔ s?? nQ²ð
q w?? ö??Šd??« 5??¹ö??Ð UNÐ lDIð
ÊuJ²¹Ë Æ„—«u?? ? UNM q?? vL ¹
ÆWO½U¦« s ¡eł ÊuOK*« s ¡eł
ʬdI« d–
WŁöŁ s ÊËdðuO½ q??Ë ÊuðËdÐ q 
U½Ëd²Jù« W??Žd??Ý V??³? ? ÐË
…—c«
lOD² ¹Ë Æ„—«u??J? « ULO ł s??
¨…bUł UN½QË …—Ò c??« Ëb³ð ¨WGU³«
UNM dG √Ë 
ULO ł qFł d³² *« w ¡ULKF«
ÂUEMUÐ «—Ò c« Ê—Ó UIð U «dÎ O¦ p«cË

¯®

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

SI¿à

Þº`E¿s

w¬d “U

WU{ùUÐ 5½ËdðuO½ Ë√ b??Š«Ë ÊËd??ðu??O?½ s?? s??¹d??šü«
eOOL²K wK²J« œbF« ¡ULKF« Âb ² ¹Ë ÆÊuðËd³« v≈
¨± 5łË—bO¼ `³B² WŁö¦« 5łË—bON« dzUE½ 5Ð
5łË—bON« ÊuL ¹Ô UL Æ≥ 5łË—bO¼ ¨≤ 5łË—bO¼
≥ 5??łË—b??O?¼Ë ¨Âu??¹d??ðu??¹œ ≤ 5??łË—b??O?¼Ë ¨Âu??O?ðËd??Ð ±
ÆÂuOÚ²¹dð
vKŽ …—Ò – q …«u½ Íu²% ¨nš_« dUMF« VKž√ wË
Íu²% ULMOÐ ÆU½ËdðuOM«Ë U½uðËd³« s ËU ²
œbŽ
Ì
d³√ U½ËdðuOM« s œb??Ž vKŽ qIŁ_« dUMF« Èu??½
WŁöŁ Íuײ dUMF« qIŁ√ U√ ÆU½uðËd³« œbŽ s
¨≤≥∏ ÂuO½«—uOU ÆU½uðËd³« s 5MŁ« qJ U½ËdðuO½
Î ¦
Æ…—– q w UνuðËdÐ π≤ qÐUI UνËdðuO½ ±¥∂ tÐ ¨ö 
«bŠuÐ tMŽ «dÎ ³] F …—Ò c??« Ê“Ë u??¼∫Í—c??« Ê“u??«
ÆW¹—c« WK²J«
w¼¨©Da® Êu??²? «œ Ë√¨©u® W??¹—c??« q²J« …b?? ŠËË
W¹—c« W??K?²?J?« s??Ž dO³F²K Âb?? ?²? ?ð …d??O?G? …b?? ŠË
…—– WK² s ©±≤ر® ÍËU ð w¼Ë ¨WO¾¹e'« WK²J«Ë
©±≤®ÊuÐdJ«
…—– s ¡eł ±≤ s ¡eł ÍËU ð UN½√ wMF¹ «c??¼Ë
∫tM˨ ±≤ ÊuÐdJ«
œbŽ rO Ið b?? Š«Ë œb?? Ž® ÍËU?? ? ð W?? ¹—– …bŠË q
u¼NA YOŠ® «dG« s®NA ± ¨Â«dG« s Ë—œUžu¬
«dž uKOJ« s ©NA ±∞∞∞®±ÍËU ðË ©Ë—œUžu¬ œbŽ
Æ≤∑≠©±[∂∂∞μ≥∏∏∂™±∞® Ω W¹—– q² …bŠË U1
5łË—bON« …—– Ê_ «dE½ W³ÝUM …bŠu« Ác¼Ë ≠
WUŽ WHBÐ˨W¹—– q² …bŠË ± ÈËU ð WK² UN U³¹dIð 
U½uðËd³« s?? ånò t?? Íc??« ¡Íe?? '« Ë√ …—c?? « ÊS??
ÆW¹—c« q²J« «b??ŠË s?? ånò t?? ÊuJ¹ U½Ëd²OM«Ë
∂ ¨U??½u??ðËd??Ð ∂ U??N?Ð Êu??Ðd??J? « …—– Ê√ «c??¼ V??³?ÝË ®
U³¹dIð ÊËdðuOM«Ë ÊuðËd³«Ë ¨U½Ëd²J≈ ∂ ¨U½ËdðuO½
«c¼ ÊU Ê≈Ë Æ©WKLN t²K² ÊËd²Jù«Ë ¨WK²J« fH½ ULN
W UÞ —U³²Žô« w cšQ¹ ô t??½_ «dE½ Íd¹bIð —uB²«
X O Ác¼ jЫd²« W UÞ WK²Ë ¨«—c« U¹uM jЫd²«
Æ…—c« WK²J wKJ« ŸuL−*« s XÐUŁ ¡eł 

ULO '« s Èd??š√ UŽ«u½√
ÊuÒ JðË lL−²ð „—«uJ«
Î
q sJË ÆU½ËdðuOM«Ë U½uðËd³« V½U−Ð W¹—c« X% 
ULO łÔ v≈ ‰uײðË pJH²ð Èdš_« ULO '« Ác¼
UNM Í√ błu¹ ö «cNË Æ…bŠ«Ë WO½UŁ ÊuCž w W¹œUŽ
ÆW¹œUF« «—c« w

∫…—c« w n¹—UFð 
U½uðËd³« œbŽ 5³¹ Íc« œbF« u¼Ë ∫©z® Í—c« œbF«
…—c« w U½Ëd²Jù« œbŽ ÍËU ¹Ë ¨…—c« w Èu²;«
w dBMF« VOðdð œbF« «c¼ œb×¹ ΨUOzUÐdN Wb²F*«
WHK² *« dUMF« ‰Ëb'« «c¼ rEM¹Ë ÆÍ—Ëb« ‰Ëb'«
ÆWOzUOLOJ« UN«uš w tÐUA²ð UŽuL− w 
U½uðËd³« œbŽ lLł qUŠ u¼ ∫©A® ∫WK²J« œbŽ 
«—c« q Ê√ s rždUÐË Æ…—– w U½ËdðuOM« œbŽË
b UN½√ ô≈ ¨U½uðËd³« œb??Ž fH½ UN U dBMŽ w
w²« «—c« vKŽ oKD¹Ë ÆU½ËdðuOM« œbŽ w nK² ð 
U½ËdðuOM« œbŽ w nK² ðË U½uðËd³« œbŽ fH½ UN

ÆdzUEM« rÝ«
s d¦√ UN WFO³D« w …œułu*« dUMF« VKž√Ë
ÆdzUE½ WŁöŁ t ¨‰U¦*« qO³Ý vKŽ ¨5łË—bONU dOE½
s UŽuOý
5łË—bON« dzUE½ d¦√ w …«uM« ÊuJ²ðË
Î
s¹dOEM« w …«u??M?« ÊuJ²ð ULMOÐ ÆjI b??Š«Ë Êu??ðËd??Ð
. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

¯¯

SI¿à

Þº`E¿s

w¬d “U

dš√ V??³? Ý „U??M? ¼ Ê√ U??L? ≠
ÆWO LA« WŽuL−*UÐ
qLM«
—UG

—c«
u¼Ë W¹—c« q²J« …b??ŠË «b ²Ýô
w …—c?? « WK² rEF e??d??²?ð≠≥
»—U−²« w «b ²Ýô« WKNÝ UN½√
s qIŁ√ ÊuðËd³« Ê_ W³łu*« …«uM«
Æ …d ©±∏≥∂®» ÊËd²Jù« b¹b%® U¾¹e'«Ë «—c« q² W½—UI* WIO œ UN½√ UL
r²¹Ë ÆWIKD*« q²J« ”UO w UNM d¦√ ©WO³ M« q²J«
ÊuJð ©…d??I?²? ?*«® W??¹œU??F?« W??U??(« w?? …—c?? « ≠¥
Æ WK²J« ·UOD o¹dÞ sŽ q²J« W½—UI
ÍËU ¹ W³łu*« UM×A« œb??Ž Ê_¨UÎ OzUÐdN WœUF²
ÆW³U « UM×A« œbŽ rN«b ²Ý« r²¹ ‰u*«Ë ©NA® Ë—œUłu√ œbŽ Ê√ UL
…œU*« s bŠ«u« ‰u*« ÊuJ¹Ë ¨W¹—c« q²J« …bŠË l 
«—«b o??Ë …«u??M?« ‰u??Š U½Ëd²Jù« —Ëb??ð ≠μ
ÆWUš W¹—– q² …bŠË ± ÈËU ð WO¾¹eł Ë√ W¹—– WK² t Íc«
Æ«dł ± ÈËU ð WK² t ÊuJOÝ
œ—u—“— Á–U??²?Ý√ Öu??/ —u??Ð eKO½ wzU¹eOH« ÂU?? Ë
∫wK¹ U tOKŽ ·U{√Ë oÐU « dzUEM« œbF² dBMF Í—c??« Ê“u??« ¡ULKF« 5F
= ¹Ô Ë
V MÐ dzUEM« ÁcN W??¹—c??« Ê«“Ë_« jÝu² œU−¹SÐ
WMOF W UÞ …«uM« ‰uŠ t½«—Ëœ ¡UMŁ√ ÊËd²J≈ qJ ≠∂
Æ©…«uM« sŽ ÊËd²Jù« bFЮdD nB½ vKŽ n u²ð ¨—uKJ« “UG Í—c« Ê“u« mK³O ÆWFO³D« w U¼œułË
w¼ WLOI« Ác??¼Ë ÆÊu??²?«œ ≥쨥μ≥ ¨‰U¦*« qO³Ý vKŽ
s œb× œbŽ w …«uM« ‰uŠ ÊËd²Jù« —Ëb¹ ≠∑
—uK s¹dOEMK Í—c« Ê“u« jÝu²
…œb;«Ë W²ÐU¦« W UD« U¹u² 
—uKË ©≥¥¨π∂∏∏μ Í—c« t½“Ë® ≥μ
W UÞ V ²J¹ Ë√ bIH¹ Ê√ ÊËœ …—cK
W¹ËU²
œ«u*« 
«—–
V Š ©≥∂¨π∂μπ∞ Í—c« t½“Ë® ≥∑
Æ…dI² *« WU(« w
Ê“u«
WHK² 
r−(«
WFO³D« w ULNM q W³ ½
W UD« U¹u² * œbŽ d³√ ≠∏
wzU¹eOH« r??U??F??« √b?? ?Ð ≠©√®
WF³Ý …—c??K?? W??¹œU??F? « W??U??(« w??
`O× œb??F?Ð Èu² q?? W?? U??Þ s??Ž d³F¹¨U¹u² WÝ«—bÐ ©±π±≤≠±π∞∂® wUŽ 5Ð œ—u—“— ÍeOKJ½ù«
Æ w Ozd« rJ« œbŽ vL ¹ w²« ULO 'UÐ UNc WDÝ«uÐ œ«u*« nK² VOdð 
«—–®UH≈ ULO ł q¦ WFA*« dUMF« U¼—bBð
∫w½¬dI« o³ « sŽ —bBð w²« ©U½Ëd²Jù«® U²OÐ ULO ł Ë√ © ÂuOKN«
W−O²MÐ Z²M²Ý«Ë¨WFA*« dUMF« s ÁdOžË ÂuO½«—uO«
vMF dO)« q UMŽ tK« r¼«eł qz«Ë_« ÊËd H*« rN
∫wK¹ UL …—cK Öu/ l{Ë WIO b« tЗU&
ô Íc« ¡e'« wMFð w²«Ë WO½U½uO« sŽ WLłd²*« …—c« 
ULO ł s nQ²ð UN½√Ë ¨Ê“Ë …—cK Ê√ «uLKŽË ¨r IM¹ dOG UNL−Š …«uM« Ê_ ⁄«d UNLEF …—c« ≠±
Æ…—c« r−Š ÂU√
©ÆÆÆ®Ædš√ Êu UN½√Ë ¨UN½uJð UNM dG√
©U½ËdðuO½Ë U½uðËdЮ …«u½ s …—c« nQ²ð ≠≤
∫“U−Žù« tłË√ —Ëbð W³UÝ WM×ý «– U½Ëd²J≈Ë W³łu WM×ý «–
ÆWFÝUý UU vKŽ UNuŠ
p«– w WËdF X½U UL …—c??«∫ …—Ò – ‰UI¦ ≠©±®
…«uM« ‰u??Š —Ëb??ð U½Ëd²JùU
rË r IM¹ ô Íc« ¡e'« UN½√ ÊUe«
fLA« ‰u??Š V??«u??J?« —Ëb?? ð UL
¡Uł v²Š …—c« Ê“Ë Ÿu{u ÕdD¹ …—c« ÂUE½ 5Ð tÐUAð —Ëbð U??L?K?¦? U??N? ?H?½ ‰u???Š —Ëb?? ? ðË
wLA« ÂUEM«Ë
«c¼Ë UN½“uÐ U½d³ O .dJ« ʬdI«
…—c« ¡ULKF« t??³Ò ?ý t??M?˨V??«u??J?«

¯°

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

SI¿à

Þº`E¿s

w¬d “U

wË W1dJ« U??¹ü« vMF s `{«Ë
WUD« U¹u² œbŽ ¨WOÐdF« WGK« »U×√Ë dO H²« rKŽ
°WF³Ý …—c« w WLK ULz«œ UNK³ Ë …—c??« WLK œË—ËË
Æ Ê“Ë UN …—c« Ê√ wMF¹ U2 ¨ ‰UI¦
w q??Q??ð W??H? Ë nI½ U??½u??Žœ ≠©≤®
ôË p??«– s?? d??G?√ ôË® vUFð tuI ÍuGK« vMF*«
Æ©d³√
©WOKFH«Ë WOLÝô«® WKL'« vKŽ qšbð wH½ …«œ√ – ©ô® 
«œdH*«Ë
bOHð qF√ Ê“Ë vKŽ qOCHð WGO w??¼ – dG√
dGB« …bý w WGU³*«
¨ bF³K Âö??«Ë ¨ …—U??ý≈ r??Ý«∫ «– ≠ ©p??«–® »«d??Ž≈Ë
»UD K ·UJ«Ë
«c¼Ë © …—– ‰UI¦ ® WKLł v≈ œuFð p«– s dG√ ôË
Ê≈ «c¼Ë w³ÞdIK ʬdI« q¹ËQð w ÊUO³« lUł w œ—«Ë
Ò ¡wý vKŽ ‰œ
Ò
wU²UÐË Ê“Ë UN …—c« U½uJ Ê√ vKŽ ‰œ
UN U½Ëd²OM«Ë U½uðËd³«Ë U½Ëd²Jù«® s q ÊS 
U—«uJ«® WOÝUÝ_« ULO '« Ác¼ U½uJË qÐ Ê“Ë
ÍËuM«Ë Í—c??« rKF« tÐ ¡Uł U «c¼Ë Æ©UC¹√ Ê“Ë UN
Æw{U*« ÊdI« w tHAJO
ÊUË wÐdŽ »U² .dJ« ʬdI« Ê√ rKF½ s×½ ≠©≥®
ʬdI« ¡U− dBF« p«– w WGK« ÂuKŽ »U×√ »dF«
¨ tK¦ s …bŠ«Ë W¹¬ «uDF¹ Ê√ ¡UGK³«Ë ¡«dFA« U¹bײ
dO³F²« w W«e'«Ë “U−¹ù«Ë “U−Žù« »U² ʬdI« Ê_
∫l «u*« ≠
dG√ ôË® qłË eŽ tK« ‰U p«c ¨vMF*« w `O{u²«Ë
≠ wLOKF²« ¡U¹eOH« Èb²M≠
Æ bF³« bOHð p– Ê_ ©UNM dG√ ôË®qI¹ rË ©p«– s
wwwÆhazemsakeekÆcom ≠
ôË Íb¹_« ‰ËUM² sŽ …bOFÐ …—c« Ê√ v≈ WU{ùUÐË
arÆwikipediaÆorg U¹bO³OJ¹Ë ≠ W¹—– q² …bŠË ≠
ÆÆÆ ¡U?? ? ? ? ? »dF« ? ? ? ? ?OLO ≠
UM¼ …—Uýù« ÊuJ² pc UNðU½uJË ¨…œd−*« 5FUÐ Èdð
wwwÆarabchemistryÆnet
W½uJ*« dUMF« U¼U¹UMŁ 5Ð gOFð dš¬ Êu …—c??« Ê√
wwwÆkaheel7Æcom ≠
UNK¦ …—c??« Ê√ „—b½ UM׳√ Y¹b(« rKF« sË ÆUN
qO×J« rz«b« b³Ž ∫ ”bMN*« l u
…«uM« ‰uŠ —Ëbð U½Ëd²JùU WO LA« WŽuL−*« q¦
wwwÆ ÆWOUI¦« eF« U¹b²M …—c« ≠ s¹b« bFÝ bLŠ√ ≠
al3ezÆnet V«u UN½QË …œËb×Ë W²ÐUŁ «—«b oË UN H½ ‰uŠË
W³ MUÐ W²ÐUŁ Ëb³ðË »cÐc²ð U½uJ s UNO U0 …«uM«Ë
U «c¼Ë WO Lý WŽuL− qJ …—c« ÊQË U½Ëd²Jû
Æ UNuNH w bF³« vKŽ ‰b¹

≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠
tKUJÐ Y׳« WFÐU²0 5³ž«dKË Æ¡U¹eO –U²Ý√ ∗
wwwÆquran≠mÆcom l u*« WFł«d
∫lł«d*«
…—uÝ ¨ÊËdAF«Ë w½U¦« ¡e'« ∫ .dJ« ʬdI« ≠
Æ©¥≤∏®’ ©≥¥® Q³Ý
¡U M« …—uÝ Æ‰Ë_« bK−*« w½uÐUBK dO¦ sЫ dO Hð dB² ≠
©¥∞®W¹ü«
UÓ »U?
Ô ?ÐÓ ¨ Ø≥ÃØ Ícd²« ÂUû ¨©qKF« Õd??ýË® Ícd²« 4Ý ≠
Æ d³Ú J« w ¡Ó UłÓ
!sLF!š!uLÈ!çÆü ∫»UÐ ≠Ø≥ÃØ Í—U ³« ÂUû Í—U ³« `O× ≠
¨©Ø¥∞Ø þÊÒÑ!åVJ
wÆ©Wee«® ¯þVOÈfÓ!×Ò`È!YfÓ!ÈÑÆü ∫…—uÝ dO Hð »UÐ wË ≠
Æ©¥μ±®r — Y¹b(«
W¹ü« dO Hð w « ØμÃØ w w³ÞdI« ÂUû ʬdI« ÂUJŠ_ lU'« ≠
Æ¡U M« …—uÝ s ©¥∞®
wÞuO « s¹b« ‰öł ÂUû —uŁQ*UÐ dO H²« w —u¦M*« —b« wË ≠
¨¡U M« …—uÝ s ©¥∞® W¹ü« dO Hð w
Æ©∑® W¹ü« Wee« …—uÝ dO Hð w 5ö'«dO Hð ≠
Æ©»U²J« 7® —uEM sЫ WöFKÆ»dF« ÊU ≠
Æd b« wMG« b³Ž aOAK¨ ¡U]²« »U
Ô ÐÓ ¨WOÐdF« bŽ«uI« r−F ≠
Æ¥μ ’ ¨ ©dO® WF³D ¨ ·uœöłÆ„ ≠‰ …—c« W UÞ ≠
∫—u²bK W¦¹b(« ¡U¹eOH« ∆œU³ ¥¡e'« WOIO³D²«Ë WUF« ¡U¹eOH« ≠
±π≤ ’ ¨wJ dOAÐ bL× ∫—u²b«Ë dž«œ qOÝd
WOzU¹eOH« ÂuKF« WOK oAœ WFUł¨ w½U¦« »U²J« – WOÐdF« WGK« ≠
Æ ∂μ’ WO½U¦« WM «
http∫ØØenÆwikipediaÆ …d(« WŽuÝu*« l u ∫—uB« —bB
orgØwikiØAtom

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

¯±

SI¿à

Þº`E¿s

w¬d “U

ÍËuM« iL(« W³Odð
.dJ« ʬdI« w
¿w½U³
œuL× ÆÂ
«c¼Ë Ær Nð «¡UŽœÒ « X³¦¹Ô w> LÚK Ž qOœ
«uðQ¹ Ê√
Ì Ë√ »U²JÐ
Ì
] e] Ž åtK«ò ÒÊ√ X³¦¹Ô ÍbÒ ×]²«
WO] LKF« W] œ_« ÂÓ b] Ó b qłË
Î √ ÍbÒ ×]²« «c??¼ Õd??Þ U??*Ó ôÒ ≈Ë ¨.d??J?« tÐU² w
Æö
Ó «ò uN åÍÒbײ] «ò Ÿu{u U??Ò √
∫vUFð tuIÐ å Ôo??ÚK? )
sË Æ©¥ ∫·UIŠ_«®
¨ýÖð Ñ_Ç
Ú
ò sî ð ÇuIKî î ÇÐU wèÑÃû
Ó « sÓ zUJ«ò h ¹
w] (
åd³_« Íb×]Ò ²«ò ÊuJ¹ Ê√ wN¹b³«
^
=
Ò
¨÷—_«
s
qłË
e
Ž
åtK«ò
tIKš
Íc«
å©ÊU ½ù«®
]
ÒÊ√Ë
ʬdI«ò w sÔ LÔ JÚ ðÓ åÍbÒ ×]²«ò «c¼ vKŽ WO] LKF« W??] œ_«
Æå.dJ«

ð sò ð îæubò î U rò ï ò ÃÑî Ã òqï û
ÇuIKî î ÇÐU wèÑà tð KÇ æèÏ
ð
sò ð ÈUJð 
Ç
í wuòzÇ ¬ÊÇèUL
] w ãì dò ð rò Nï î åò Ã Öð Ñ_Ç
ò sî ð
∫·UIŠ_«®
¬ý5
î Ïð U rò ï Mò ï òæÅ rí Kò ð sò ð íÉÑî Uà èÃò Çcî qð ò î
Ú
Æ©¥

rOŠdÒ « sLŠdÒ « tK« r Ð
Ô LÚ («
.dJ« ʬdI« w Í^ Ë uÓ M] « i
Ò
ª5
eÒ Ž tK« ‰U
ì Öð Ñ_Ç
î Mð uLKò ð ÊUÂ
ò wèû ∫qłË
Æ©≤± ≠ ≤∞∫U¹—« cÒ «® ¨ý îæèdBð ò ï šî à ¬rò Jï ïð Hò à wè
sò ð îæUò Ç oî Kî î ¿oKî î êcñ Ç pî = Ñî rð Uð
ò Ãò d?ð ?ò Çû ≠

î ?^ Ñî èî Ãò d?î ?ò Ç ¿ oí Kî î
ò p?
rî K] î ¿ rð Kî Iî Uð rî K] î êc??ñ Ç ¿ åï d?î ?_Ç
Æ©μ ≠ ± ∫oÓKFÓ «® ¨ýrò Kî Fò î rò î U îæUò Ç

åw ŠÚ uÓ «ò s ‰Ó eÚ ½√Ô U ‰ËÒ √ w¼ W1dJ« U¹ü« Ác¼Ë
w¼Ë ¨rKÒ ÝË tOKŽ åtK«ò vKÒ åbLÒ ×ò .dJ« w] ³ M] « vKŽ
¨åÊU ½ù« o ÚKšÓ WOÒ HOò sŽ qzU ²¹ s* »«u'« wDFð
Ó ÒÊ√ 5
Ô Ó ¨oÓKŽÓ s ] Ó åÊU ½ù« ÓoÚKšò
Ê√ b¹d¹ sÓ ^Y%Ë
Ô = ³Ó ²Ô 
Ò »«u'U Æå√dI¹Ó ò Ê√ d¦√ ·dF
WLK w sLÔ J¹ wUA«
 ¹Ó
¨å.dJ« ʬdI«ò …¡«d h ð
w²« …—u «
Ò
Ò ‰ËÒ √ Ú√dÓ ? Ú «
wMFð w²«Ë ¨åWŁöŁò r — W¹ü« w WO½U¦Ò « Ú√dÓ ? Ú « WLKË
¨rÚ ÓKFÚ ¹Ó rÚ Ó UÓ ÊU
Ó ½
 Ú rÓ K] ŽÓ Ë r ÓKIÓ ÚUÐ rÓ K] ŽÓ ∫åw] LÚK F« ÓY×Ú ³Ó «ò
Ó ù«
h]
] M«ò jÐdð UNÚ²ÓKðÓ w²« U??¹ü«Ë ÊUð—uc*« ÊU²¹üU
Ó ?Ð ’U)«
qJAÐ å ÊU Ú½ù« o ÚKšò
år ÚK F«ò l åw½¬dI«
=
]
ÆoOŁË

ð ?Fî ?L?î ?î ?Çò s?ð ?ð ?î òq??ï û
ÇuQò î òæÃî vKî s?^ ? 'ð Çèî f?
ï ? ò Ç X?
ií Fò î ð rò Nï Cï Fò î îæU uò î èî tð Kð ò ð ð0 îæuQò î ™ æÂð dïò IÇ Çcî qð ò ð ð0
Æ©∏∏ ∫¡«dÝù«®
¨ýëÇdON î
Ú
sc
ï Mñ Ç UN^ Ã Uû
î ñ Ç æÅ] ¬tï î ÇuFLð î U
ò î qì î î Èî dð {ï ÓU
ð sò ð îæubò î
¬tï î ÇuFLî î Çò ðuî èî Uë UÐï ÇuIKï òî sò î tð KÇ æèÏ
^ rï Nï ò Kï ò î òæÅèî
nî Fï {î ¬tï Mò ð çï ècIð Mò î ò î ™ Uë Oò î ÈU
ï cÇ
tï Lî K] î ¿æUò Ç oî Kî î ¿æÂdïò IÇ rî K] î ¿ sï Lî ò dÇû
]
ñ
Ó « …—uÝ® ¨ýÈuK
ð
î
ò
Æ©∑≥ ∫ZÒ (
D
*
Ç
è
V 

U
DÇ
ï
î ï
Æ©¥ ≠ ± ∫sLŠdÒ «® ¬ îæUOÇ
î
å.dJ« ʬdI«ò 5Ð ◊U³ð—ô« X³¦Ôð åÍÒbײ] «ò U¹¬Ë
Ó ÂuKŽòË
«c¼ q¦0 wðQ¹ Ê√ lOD² ¹ ÍcU ¨åo??KÚ ?)«
åUÎ OÒ ŠÓ UÎ M zUò oKÔ ¹Ó Ê√ UÎ C¹√ lOD² ¹ å.dJ« ʬdI«ò
Î ¦ å WÐÓ UÐc^ «ò ?
Ë√ ¨dÒ Ý ÒÊ√ vKŽ wU{≈
qOœ «c¼Ë Æö
Ò

5
w UMðU¹Ó ¬ rÚ N¹dMÔ ÝÓ
Ó ] ³Ó ²Ó ¹Ó vÒ²ŠÓ rÚ N  HÔ ½Ú √ wË ‚Uü«

Ó « tÔ ½] √ rÚ NÔ Ó
¨bÏ ONýÓ ¡Ì wÚ ýÓ q= Ô vKŽÓ tÔ ½] √ pÓ Ð= dÓ Ð n JÚ ¹Ó rÚ ÓËÓ √ ¨ ^o(
Æ©μ≥ ∫XÓKB
= Ô ®
W1d U?? ¹¬ å.d??J??« ʬd??I??«ò w?? b??łu??ð p??c??Ë
Ó « sz UJ«ò o ÚKšÓ ¨rÚK Ž
błu¹ ¨åÊU ½ù«ò u¼Ë ¨“dÐ_« åw= (
Ó
 √Ô Íd JMò
å5*UF«
»= —Ó WO] ¼u
ÈbÒ ×²ð
Ô Ë å5dA*«ò

¯²

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

SI¿à

Þº`E¿s

w¬d “U

Ô ÝuH«ò
pcË ¨å5łËd²Ú OÚ M] «òË åUH
∫w¼Ë ¨åÍËu
ÆtÔ öłÓ q] łÓ åtK«ò bMŽ s ‰ÓeMÚ Ô*« å.dJ« ʬdI«ò w
Ò MÒ «
Ú
Ò « åÔ5− Ú Ë_«òË åÔ5łË—bÚ OÚ ÓN«òË åÊuÐ
Ô dÚ JÓ «ò íÉÑî uð ÇuQò î Ubð ò î vKî UMò e] î Uñ2ð Ví ò Ñî w rò ï Mò ï òæÅèû
? W“ö
î
ð sò ð rò ï Áî ÇbNî ï ÇuÏÇò èî tð Kð ò ð sò ð
ÆåU¹Ò d J] «ò
∗5
^
î Ïð U rò ï Mò ï òæÅ tð KÇ æèÏ
Ò e] Ž tK« ‰U
ÓU
¬tï Iî Kî î íÁwò î q] ï sî î Ãò êcñ Çû ∫qłË
ï Mñ Ç UÏï uèî wñ Ç Ñî UMñ Ç ÇuI]Uî ÇuKFî òHî sò î èî ÇuKFî òHî rò î òæSî
ð ò Ç oî Kò î Ãbî î è
Æ©≤¥ ≠ ≤≥ ∫…dI³«® ¨ýsd
Æ©∑ ∫…b− «®
Ò ¨Ìý5 sò ð æU
î ð UJKò ð Êò ]bð Ãï ¬ïÉÑî U(ð Çèî

sð î ÇuÏÇò èî tð Kð ò ð íÉÑî uð ÇuQò î òqï ¬çï Çdî ò Ç îæuuIî åò Ãû
ð sò ð rò ï Fò Dî î Çò
U ð0 Çuc] î òqî ∗5
î Ïð U rò ï Mò ï òæÅ tð KÇ æèÏ
sc
î ñ Ç Èî c] î pî ð cî î ¬tï Kï èQò î rò ðNð Qò î Uñ*î èî tð Lð Kò Fð ð ÇuDOï rò î
ñ Wï î ð U îæU nî Oò î dò Eï ò Uî ¬rò ðNKð ò î sò ð
∫fÔ½u¹® ¨ý5
î *ð UEÇ
Æ©≥π ≠ ≥∏

ÊU
í dî î òHï tð Kð ò ð Ñí uî ï dð Aò Fî ð ÇuQò î òqï ¬çï Çdî ò Ç îæuuIî åò Ãû
ð sò ð rò ï Fò Dî î Çò sð î ÇuÏÇò èî
òæSî ∗5
î Ïð U rò ï Mò ï òæÅ tð KÇ æèÏ
tî î Å ™ òæÃè tð KÇ rð Kò Fð ð äî eð ò Ãï U/Ã] ÇuLKî Uò î rò Jï î ÇuOî ò î rò î
Æ©±¥ ≠ ±≥ ∫œu¼® ¨ý îæuLKð ò ï rò ï ò à òqNî î ¬uî ï ™ñ Å
šî à ¬rò Jï ïð Hò à wèî ∗5
ì î Â Öð Ñ_Ç
î Mð uLKò ð ÊU
î
ò wèû
Æ©≤± ≠ ≤∞ ∫U¹—« cÒ «® ¨ý îæèdBð ò ï
î ?O?ò ?Kî ? î U??M? e?ò ?ñî s?ï ? ?ò ? î U?? ?ñ Åû
¨ýëšeMò î îæÂd?ò ? ?Iï ? ? Ç p?
Æ©≤≥∫ÊU Ú½ù«®
Ò
ÍËuÒ
= ∫©±® qJA«
Ò M« iL×K WOÒ zUOLOJ« WK K «

«Î dAÓ ÐÓ ¡ U??*« s?Ó ?  ÓoÓKšÓ Íc??Ò « uÓ ?¼Ë
Ô ∫q?Ò ?łË e] Ž tK« ‰U
 UÎ ³ ÓÓ ½ tÔ ÓKFÓ −
∫ÊU dÚ HÔ «® ¨«Î d??¹b?? Ó p?Ó ?Ð^ —Ó ÊU?
Ó ?Ë ¨«Î d??NÚ ? Ë
Ó
Æ©μ¥
Ò vKŽ åÍËuÒ
W O] Ł «— u« …dHOA«ò
Ò M« iL(«ò Íu²×¹Ë
YOŠ s dA³« 5Ð ·ö²šô« V³Ý w¼ w²« åÊU ½û
]
]
sJÒ 9 b?? Ë ÆWO] B A«Ë
¨W×] B«Ë
¨Êu??KÒ ?«Ë ¨qJA«
=
w ¨åp¹d fO ½dòË åÊu?? ?Þ«Ë fLOłò ÊU *UF«
Ò ·UA²« s ¨ÍœöO*«
s¹dAF« ÊdI« nB²M
qJA«
Ò
Deoxyribonucleic ÍËu?
Ò ?MÒ ?« iL(«ò ? w?Ò ?ÝU??Ý_«
v≈ ÈœÒ √ Íc«Ë ¨åà ËœÓ eÚ Ô*« VÔ ÓuÚ K] «ò u¼Ë ¨åacid ©DNA®
s¹e ð WOÒ HO ‰uŠ UuKF*« s dO¦J« vKŽ ·dÒ FÒ²«

v≈ qOł
Ì s UNKI½ WOÒ HOË ¨åWOÒ Ł«—u« UuKF*«ò kHŠË 
«bŠ Ë s WK KÝ s åÍËuÒ
Ò M« iL(«ò ÊuÒ J²¹Ë ÆqOł
¨åNucleotides «bOðuKÚ uOÚMÒ «ò vLÒ ÔÓ ð …—d= J² WOÒ zUOLO
WOÒ Oz— U½uÒ J Àö??Ł s?? åbOðuKÚ uOÚ½ò q?Ò ? ÊuÒ J²¹Ë

UMò ]bî UMò ð ÇÐÅèî ¬rò ï dî Ãò UÏò bî îèî rò ï UM òIKî î sï ò î û
Æ©≤∏ ∫ÊU Ú½ù«® ¨ýëšbò î rò Nï î Uò Ã
åÍ= ËuÓ M] « i
 LÚ («ò W³Odð v≈ .dJ« ʬdI« —Uý√
Ò v??≈Ë ¨WOÒ zUOLOJ«
ÃËœe*« w³u
qJA«
Ò KÒ « wzU¹eOH«
Ò
XËUMð …bÒ ?Ž U??¹¬ w p??–Ë ¨iL (« «c¼ åWK KÝò?
Õu{uÐ U¹ü« Ác¼ XMOÒ Ð YOŠ ¨åÊU½ù« oKšò WOÒ HO
¨—U
Ò HÓ U ‰UB
Ó ¨»Ì “ô
Ì KÚ Ë
 5Þ
Ì s oÓ KšÔ ÊU½ù« ÒÊ√
Æ¡U*«Ë ¨ÊuM
Ó ¨»«dðË
Ì KÚ Ë
Ì Ú Ó SÌ LÓ ŠÓ s ‰UB
W³Od²«ò ÷d??Ž ¨t??K? « Ê–S?? Ð ¨w??K?¹ ULO rÒ ?²?O?ÝË
Ò
åwzU¹eOH«
qJA«Ëò
åaM« ÂUE½Ëò åWOÒ zUOLOJ«
Ò
∫qOBHÒ²« iF³Ð åÍ= Ë uÓ M] « i
 LÚ («ò?

i
 LÚ («ò ??? åWOÒ zUOLOJ« W??³??O??d??²Ò ?«ò – ±
å.dJ« ʬdI«ò w åÍ= Ë uÓ M] «
Ó vUFðË t½U×³Ý åtK«ò √b??Ð
s åÊU????½ù« o?Ó ?KÚ ?šò
Ò
Z¹e*« «c¼Ë ¨å¡U*UÐ jK²
*« »«d²Ò «ò u¼Ë ¨å5D«ò
Ò vKŽ Íu²×¹
Ò « dUMF« q
iL(«ò VOd² W“ö
. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

¯³

SI¿à

Þº`E¿s

w¬d “U

 šÔ dÌ J] ÝÔ ¡Ô ÍÓÚ e? łòË
w½UdÐ
d u¼ åX¹Ú UðUÐ_«ò Ê≈ ∫UM¼ “U−Žù«
w Ú u¹ œ® wÒ ÝUL
∫w¼
Ô ¨åUHÝuò
Ú
Ò
U¹«Ë]e« …Ô œ] U??Š UNM ÊuÒ J²¹ w²« å«—u?
ÆåG¨A¨T¨C WO] MOłËdÚ²OÚ M] « bŽ«uI« bŠ√òË ¨å©“u³¹Ú «—
Ô ?KÒ ?³ ?«òË ¨åQ??LÓ ?Šò
Ó
åUHÝuH«ò ? åÍ] —= c] « r dÒ «ò ÒÊ√ UL ÆWÓ½uM Ú Ó UNÒ½QË
]
Ó «ò qłË
∫©P® UHÝuH«
–√
w åÊuM
e] Ž åÔtK«ò dÓ –Ë ¨å±μò u¼
Ó Ú Ó *« QLÓ (
Ú
Æå±μò r — …—u «
Ò
Íc« å‰Ó UBÚKB«ò
] t³Að œ] «u vKŽ 廫dÒ²«ò Íu²×¹
Ô
]
]
Ú

œ
å©“u³¹Ú «— wu¹ dJÝ® wÒ ÝUL)« dÌ J«
Ô ≠»
w Âb ² Ôð ô X½U Ê≈Ë ¨å—U Ò HÓ «ò lM
Ô w Âb ² ¹Ô
©C5H10O5® ©Deoxy Ribose®
Æ—U Ò HÓ U ∫vUFðË t½U×³Ý tK« ‰uI ¨å—U Ò HÓ «ò WŽUM
s ÃdÓ ? ?²Ó ? ?¹Ô Íc??« åU??H?Ýu?
Ú ?H?«ò v??≈ …—U?? ý≈ Ác??¼Ë
w²« ©Apatite®qô« WO½Ud³« åX¹UðUÐ_«ò —u 
Ò
å—U H«ò
WŽUM w ÂbÓ ² *« å‰Ó UBÚKB«ò
qŁU9
] 
UHÝuò ÒÊ√ ·ËdF*«Ë Æå¡U*«ò ?Ð UNłeË
UN I×Ý bMŽ

pcË ¨åX¹Ú UðUÐ_«ò ? wÝUÝ_«
VÔ ] dÓ Ô*« u¼ åÂuO Ú ÚUJ«
^
ÆÊU ½ù« r ł w åÂUE F«ò ?
äUB
í Kò î s?ò ?ð îæU??? ò Ç o?î ?Kî ?û
î ∫q?Ò ?łË eÒ ?Ž tK« ‰U??
] oî Kî è
∫sLŠdÒ «® ¨ýÑU
î ∗ðÑUîñ HUî
í sò ð Ìðí ÑU sò ð æU'Ç
Ò
å“u³¹Ú «— w Ú u¹ œò ∫©≥® qJA«
Æ©±μ ≠ ±¥ 
«—Ò – W Lš s å“u³¹Ú «— w Ú u¹ œ dÔ J] ÝÔ ò VÒ d²¹
sò ð äUB
í Kò î sò ð îæUò Ç UM òIKî î bîò Iî èû ∫UC¹« ‰U Ë
…dAŽ sË ¨å»«dÒ²«ò w œułu*« å©C® ÊuÐdJ«ò s ¨ýåð uLÇ
]
∗æuM
í ò î Sí Lî î
] Ñð U sò ð qï ò î sò ð çï UM òIKî î æU'Çè
s «—Ò – W LšË ¨å©H® 5??łË—b??O? N? «ò s?? «—Ò – tï î òIKî î dí Aî î ð bî ï _
ò sò Ãï rò î û ‰Ó U Æ©≤∑ – ≤∂ ∫d−Ú («®
å5− Ë_«òË å5łË—bON«òË ¨å©O® 5− Ë_«ò
Æ©≥≥ ∫d−Ú («® ¨ÌæuMò î Sí Lî î sò ð äUB
í Kò î sò ð
]
Ú
å“u³¹Ú «— w u¹ œ dÔ JÝò
Ô j³ðd¹Ë Æå¡U*«ò w Ê«œułu
åÍËuÒ
Ò M« iL(« WK KÝò ? åÍ= d? ?IÓ ?HÓ ?« œuLF«åò w
UNMË ¨åW??O??Ò(« U uK *«òË ÆåUHÝuH«ò
l UÎ Lz«œ
Ú
åWÌ ¹] ËULO U³
Ì ] dÓ Ô ò sŽ …—U³Ž ôÒ ≈ w¼ U ¨åÊU?? ?½ù«ò
? åWOÒ z«cG« —œUB*«ò ULO ¨å¡U*«òË åÊuÐdJ«ò UNÝUÝ√
w …d «u²*« åU
Ô ¹Ò d J] «ò
^ w¼ å“u³¹Ú «— w Ú u¹ œ d J] Ýò
Ô
ÆU¼dOžË åt«uH«ò
¨U¹¬ …bÒ Ž w åd J] «ò
^ v≈ .dJ« ʬdI« —Uý√ b Ë
∫åq×]Ú M«ò …—uÝ w WOUÒ²« U¹ü« UNM
Ò «® VOK(« dÔ J] ÝÔ æ
ÂUFÚ
 ½_« w rÚ JÔ Ó ]Ê≈Ë ∫©“u²Ú ö
UÎ M³Ó Ó ÂÌ œÓ Ë ÀÌ dÚ ?Ó 5??ÐÓ Ú sÚ  t ½ uDÐÔ w U2
Ò  rÚ JÔ OI ÔÚ ½ ¨…Î dÓ ³Ú FÓ
Ò UÎ GzUÝ UÎ BUš
Æ©∂∂ ∫q×]Ú M«® ¨5
Ó Ð—U AK
 LÓ ŁÓ sÚ Ë ∫©“u²Ú ËdHÚ «® t«uH« dÔ J] ÝÔ æ
qO ]M« «d
X¹UðUÐô« ÊbF ©≤® qJý
Î
Ó
Óp–Ó w ]Ê≈ ¨UÎ M Ó ŠÓ UÎ Ú“—Ë
 «dJÝÓ tÔ MÚ  ÊËc
Ó ] ²ðÓ »UM
 ŽÚ _«Ë

¯´

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

SI¿à

Þº`E¿s

w¬d “U

Ó «
ð fí òHî sò ð rò Jîï IKî û
íÉbî Çè
î ∫WOUÒ²« W¹ü« w¼Ë ¨åqLÚ (
Wî Oî ð ULî åð U??F?ò _Ç s?î ?ð rò Jï î äî e?î ? ò Ãî è U??N?î èò Òî UNMò ð îqFî î r?] ?ï
ð ï w rò Jïï IKï òî ¬ÌÇè
oí Kò î bð Fò î sò ð Uë IKò î rò Jï ð UN] Ãï æuD
í Òò Ã
™ñ Å tî î Å ™ ¬pï Kò ï*Ç tï î rò Jï ^ Ñî tï KÇ rï Jï ð Ðî ¬Ëš
í î ÊUL
í Kï ï w
Æ©∂ ∫dÓ e^ «® ¨ý îæudî Bò ï vñQî ¬uî ï
dcÐ œuBI*« Ê« bR² WOU²« W1dJ« W¹ü« wðQðË
iL(« w “W¹uKI« bŽ«uI«” w¼ åÂUF½ô« ë˓√ò
r—c³¹ wMF¹ ›tO rƒ—c¹¤ dEMK XHK dO³Fð w ÍËuM«
∫©U¼—cÐ ∫ ÷—_« √—–® tO rJ²³M¹ Ë√

rJHÃ s rJ qF ÖÑ_Çè ÊÇuLÇ d Uû
Áw tKL fO tO rÄÑc UÇèÒÃ åUF_Ç sè UÇèÒÃ
©±±∫ È—uA«® ¨ýÝdOBÇ lOLÇ uè
qOBHÒ²UÐ åÂÓ UF½_«ò Ác¼ å.dJ« ʬdI«ò nË rÒ Ł
¬ð5ò Mî ò Ç eð Fò î*Ç sî ð è 5
] sî ð ¬ÌÇè
ð ò Mî ò Ç æð Qò CÇ
í Òò Ã Wî Oî ð ULî û ∫tuIÐ

] òqï
åï UÑÃò tð Oò Kî î Xò Kî Lî î òÇ Uñ Ã 5
ð ò Oî î ò _ï Ç åð Ãî åî d?] ?î sð ò dî î cÂ
qðð Ç s??ð î è ∗5ÏU rò ï Mò ï òæÅ rí Kò Fð ð wèR= î ¬ð5ò Oî î ò _ï Ç
] òqï ¬ð5ò Mî ò Ç dîð IÇ
Uñ Ã 5
ð ò Oî î ò _ï Ç åð Ã åî d] î sð ò dî î cÂ
ð ò Mî ò Ç
î sî ð è 5
ï ñ èî òÐÅ Áî ÇbNî ï rò ï Mò ï åò à ¬ð5ò Oî î ò _ï Ç åï UÑÃò tð Oò Kî î Xò Kî Lî î òÇ
rï U
q] Cð Oï ð Uë cð î tð KÇ vKî édî ò Ç sð ]2ð rï Kî ò Ãî sò Lî î ¬ÇcNðî tï KÇ
ñ åî u?ò ?I??î Ç êbNò î ™ tî KÇ æÅ] ¬rí Kò ð dð Oò Gî ð ÓU
¨ý5
î *ð UEÇ
î Mñ Ç

Æ©±¥¥ – ±¥≥ ∫ÂUF½_«®
Ò Ÿ«u½√
åe FÚ Ó *«òË å ÊÚQC«ò
vUFðË t½U×³Ý tK« d – UË
Ó 
U¾¹eł v≈ ed¹Ó tÏ O³Að ôÒ ≈ WFЗ_« åd IÓ ³Ó «òË å qÐ ù«òË
ULO jЫd²ð w²« åG¨T¨A¨C WFЗ_« W ¹] uÓKIÓ « bŽ«uI«ò
Æë˓« WFЗQ ULz«œ ÍËuM« ÊËeK(« w²H{ vKŽ UNMOÐ
j³ðdð G…bŽUI«Ë T …bŽUIUÐ ULz«œ j³ðdð A …bŽUIU
UbMŽ `O× fJF« ÊS pcË ÆC …bŽUIUÐ ULz«œ
ÍËuM« iL×K W UF*« WHC« vKŽ bŽ«uI« ÊuJð
sJ1 ôË G l jI C j³ðdðË A l jI T j³ðd²
ÆC l T j³ðdð Ê« Ë√ G …bŽUIUÐ j³ðdð Ê« A …bŽUIK
Ë CG Ë TAË AT w¼ WFЗ_« ë˓_« `³Bð pcÐË
ÆGC
Ò Ω AT ¨ TA
åe FÚ Ó *«òË å ÊÚQC«ò
åd IÓ ³Ó «òË å qÐ ù«ò Ω GC ¨ CG

Æ©∂∑ ∫q×]Ú M«® ¨ÊuK
Ó IFÚ ¹Ó ÂÌ uÚ IÓ  WÎ ¹Ó ü
v≈ p?Ó ?Ð^ —Ó v?? ŠËÚ √Ó Ë ∫©“u??²?Ú Ëd??HÚ ?«® q F« dÔ ?J] ?ÝÔ æ
] sÓ Ë UÎ ðuOÐÔ ‰U³'«
U2Ë
 sÓ  Íc ] ð« Ê√ q×]Ú M«
Ò  d −Ó A«
pÐ= —Ó qÓ ³Ô ÝÔ wJKÔ ÝU
 LÓ ¦] « q= Ô sÚ  wKÔ r] ŁÔ ™Êuý
Ó d FÚ ¹Ó
Ú Ó «d
Î Ô –Ô
¡Ï UHý t O tÔ ½Ô «uÚ√Ó nÏ K²Ó Ú Ô »«d
Ï ýÓ UN½uDÐÔ sÚ  ÃÔ dÔ Ú ¹Ó ¨ö
≠ ∂∏ ∫q×]Ú M«® ¨ÊËd
 MK
Ó J] HÓ ²Ó ¹Ó ÂÌ uÚ IÓ  WÎ ¹Ó ü pÓ –Ó w ÒÊ≈ ¨”UÒ
Æ©∂π
UNO d??– w²« åq×ÒÚ M«ò …—u??Ý ÒÊ≈ ∫UM¼ “U−Žù«
…—uÝ bFÐ lIð w??¼Ë ¨å±∂ò r?? — …—u?? ?
Ò ?« w¼ dJ «
¨åUHÝuH«ò UNO d–Ô w²« å±μò r dÒ « «– åd−Ú («ò
wzUOLOJ« jЫd« v« dOA¹ vUFðË t½U×³Ý tK« ÒÊ√ Í√
dÔ J] Ýò
Ô ¡Íeł l UHÝuH« …—c ©chemical bond®
d³Ž ÍËuM« iL(« WK KÝ vKŽ å“u??³?¹Ú «—Ò w Ú u¹ œ
Ʊ∂ Ë ±μ 5ð—u « q K ð Ë« ‰UBð«
©WOMOłËd²OM«®

W???¹u???K???I???« b???Ž«u???I???« ≠Ã
©Nucleobases®

W ¹] uÓKIÓ « b??Ž«u??I?«ò ”U??Ý√ u??¼ å5
Ú ?łËd??²Ú ?OÚ ?M] ?«ò ÒÊ≈
å©G¨A¨T¨C©guanine¨ adenine¨ thymine¨ cytosine
åÍËuÒ
Ò M« iL(« WK KÝò ? Í] d IÓ HÓ « œuLF« qJÒ Að w²«
¨åWÔ O] M O_« ÷U?? L? ?Š_«ò u??¼ b??Ž«u??I? « Ác?? ¼ —b??B? Ë
Ò ¨W¹Ò u½U¦Ò «Ë WOÒ ÝUÝ_«
sJ1Ë ÆÊU ½ù« …UO( W¹Ò —ËdC«
¨åW¹Ò u½U¦Ò « WÓ O] M O_« ÷ULŠ_«å“dH¹Ô Ê√ ÊU ½ù« r '
r ' sJ1 ö åWOÒ ÝUÝ_« WÔ O] M O_« ÷ULŠ_«ò UÒ √
UNOKŽ ‰uB×K dÒ DC u¼ pc ¨UNFMB¹ Ê√ ÊU ½ù«
Íu²% UNÒ½_ ¨åÂu×KÒ «ò WUšË
¨¡«cG« —œUB s
Ò
WOÒ ÝUÝ_« W ? O] ? M ? O? _« ÷U??L? Š_«ò Ÿ«u???½√ lOLł v??K?Ž
arginine ¨histidine¨ isoleucine¨ leucine¨®
lysine¨ methionine¨ phenylalanine¨ threonine¨
Æå©tryptophan¨ and valine
¨dEÒMK W²HK WI¹dDÐ ¨å.dJ« ʬdI«ò —U??ý√ b Ë
…œułu*« åWOÒ ÝUÝ_« W O] M O_« ÷ULŠ_«ò WO] L= ¼√ v≈
¨ÊU ½ù« ¡«cG åÂu×KÒ «ò w
Êu^ JÓ ðÓ ò WKŠd w WUšË
Ò
Ó « …d² ¡UMŁ√ å5M'«
w ÂUFÚ
 ½_« d – œ«d¹SÐ p–Ë ¨qLÚ (
Ó sŽ rKÒ J²ð w²« W??¹ü« jÝË
qŠ«dòË åÊU ½ù« o ÚKšò
. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

¯µ

SI¿à

Þº`E¿s

w¬d “U

w …—uc*« ›ÀöŁ ULKþ¤ ‰« d– s ÈeG*« U√
ÂUE½ Ê« uN ÂUF½ô« ë˓√ nBð w²« W1dJ« W¹ü«

Ò
WFЗ_« WÔ O] M OłËdÚ²OÚ M] « bŽ«uI« ∫©¥® qJA«

Ò
åÍËuÒ
Ò M« iL(« WK KÝò w åW¹Ò uKI« bŽ«uI«ò jЫdÓð ∫©μ® qJA« 

UMOðËd³« v« ÍËuM« iL(« lÞUI q¹u%Ë a M«
r ł w WHK² *« ¡UCŽô« nRð w²« WBB ²*«
WOMOłËd²OM« bŽ«uI« WLłdðË …¡«dIÐ r²ð U/« ÊU ½ù«
l{«u WŁöŁ vKŽ UNF{ËË …bŠ vKŽ bŽ«u ÀöŁ q
bŽ«uIUÐ UN²¾³Fð q³ åWLKE Ë«ò WuN− X½U Wž—U
ò åÍËuM« iL(« …dHOA wŁö¦« ÂUEM«ò ÆWŁö¦«
Æ åTriplet DNA Code
î ?î òÐÅð èû
vî uò î*Çò w??Oð ?%ò ï n?
bŽ«uI«Ë —Ëb VÝUM*« rNH« ‰UB¹« w …œU¹eKË
î ?O?ò ?î w?? ð Ñð Ãî È= Ñî r?ï ?O? ð Çd?î ?ò Åð äU?
î
î î wðKò î s] ð Lî Dò Oî = sJð î èî vKî î äU
î î sð Rò ï r?ò ?î èî Ãî äU
î î t½U×³Ý tK« d– oK)« …œUŽ≈Ë oK)« w WFЗô« W¹uKI«
cò ïî äU
] sî = Wë Fî î Ñò Ãî tM VKÞ UbMŽ Âö « tOKŽ rO¼dЫ UMOO³½ WB vUFðË
qí î î q= ï vKî î òqFî Çò r] ï pî Oò î Åð s] ï dò Bï î dð Oò DÇ

bFÐ U uK *« ¡UOŠ« …œUŽ« UNÐ r²ð w²« WOHOJ« WdF 
UOMI²«Ë ÂuKF« rO¼dЫ U½bO du²ð r U*Ë Æu??*«
u¼Ë ÍËuM« iL(« W??¹ƒ— s tMJ9 w²« …e??N?łô«Ë
Ác¼ q¦ t tK« »d{ bI d¦U²¹Ë r IM¹ Ë« Vd²¹
tO³A²Ð UM UOLKŽ «“U−Ž«Ë t UÝ—œ X½U w²« WOKLF«
t½U×³Ý ‰UI ÆWFЗô« W¹uKI« bŽ«uIK åWFЗô« —uOD«ò
∫vUFðË

¯¶

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

SI¿à

Þº`E¿s

w¬d “U

∗çï dî ] î îqOÇ
] r] ï ∗çï Ñî ]bîIî tï Iî Kî î íWîHDò ï sò ð ∗tï Iî Kî î íÁwò î
U i
ð òIî Uñ*î šñ î ∗çï dî Aî ò Ãî Áî U ÇÐÅ r] ï ∗çï dî î ò Qî î tï î Uà r] ï
∗Uë ñ î Áî U*Ç UMò î î Uñà ∗tð ð UF î vÅ ïæUò Ç dð Eï Mò Oî Kò î ∗çï dî î Ãî
∗Uë Cò î è Uë Mî ð è ∗Uë ñ î UNO UMò î ò Qî î ∗Uë Iñ î Öî Ñ_Ç
ò UM òIîI î r] ï
ð ∗Uë Kò ï oî zð Çbè
Uë Uî ∗Uñë Ãî è Wë Nî Uè
î ∗šë òîè Uë uò Òî è
Æ©≥≤ – ±∑ ∫f³Ó ŽÓ ® ¨ýrò Jï ð UFò _è rò Jï î
Öî Ñ_Ç
ò UM òIîI î r] ï û U¹ü« VOðdð ]Ê≈ ∫‫ﺍﻹﻋﺠﺎﺯ ﻫﻨﺎ‬
ë òîèî Uë uï ò Òî èî ∗Uë Cò î èî Uë Mî ð èî ªëUñ î UNO UMò î ò Qî î ªëUIñ î
∗š
iL(«ò ? w= FDÓ IÚ Ó *« VOðdÒ²« l oÐUD²¹ ýëUKò ï oî zð Çbè
î
]
Ó
¨åUHÝuH«ò
j³ðd¹ YOŠ ¨åwÒ ³ uÚ K« ÃËœe??*« ÍËuÒ
Ò M«
Ú
Ô « d J] «ò
 )
w Ú u¹ œ® w= ÝUL
?Ð ¨å÷—_«ò ?Ð q¦] L*«
^
¨åWO] M OłËdÚ²OÚ M] « …bŽUI«ò l ¨åVÓM F«ò ?Ð q¦] L*« ¨å©“u³¹Ú «—
Ú IÓ «ò ?Ð WK¦] L*«
åWÔ O] M OłËdÚ²OÚ M] « …bŽUI«ò j³ðdð rÒ Ł ÆåVC
w Ú u¹ œ d? ?J] ?Ýò
Ô l ¨å Êu??²? ¹Ú e??Ò «ò ?Ð WK¦] L*«Ë ¨WÓK LJÚ Ô*«
ådÔ J] «ò
j³ðd¹Ë ¨åq Ú ]M«ò ?Ð q¦] L*« ¨w½U¦Ò « å“u³¹Ú «—
^
Ó «ò ?Ð q¦] L*« ¨åUHÝuH«ò
j Ð√ dO³F²ÐË Æåoz«b(
l
Ú
Ò WOÒ ½¬dI« U¹ü« V Š
∫©μ® qJA«Ë
Ú IÓ « – VÓM F« – ÷—_«
– q Ú ]M« – Êu²¹Ú e] « ÆÆÆÆ VC
Ó «
oz«b(
Ω
 šÔ dÏ J] ÝÔ – UHÝu
ÆÆÆÆÆ WO] M OłËdÚ²OÚ ½Ó …bŽU – wÒ ÝUL
Ú
 šÔ dÏ J] ÝÔ – WO] M OłËdÚ²OÚ ½Ó …bŽU 
UHÝu
Ú ≠wÒ ÝUL

î ò sî ðñ rJï î î Ãî tï ?Kñî Çèû
UNO
ï Fð ï rñî ï ¤ Uë Uî î Öð Ñò _Ç
î ð rò ï bO
î

eì eð î tî Kñ Ç æ] Ãî rò Kî Çò èî UOë Fò î pî Mî Oð Qò î s] Nï ï ÏÇò r] ï ÇÁë eò ï s] Nï Mò =
©≤∂∞∫…dI³«® ýrO
ì Jð î
©Nucleotides® «bOðuKÚ uOMÚÒ « VOðdð ≠ ≤
∫WłËœe*« ÍËuM« iL(« WKKÝ vKŽ

åW¹Ò ËULOJ« dUMF«ò VOðdð å.dJ« ʬdI«ò d–Ó
∫‰QÝ UbMŽ Áö??Ž√ …—uc*« åÍËu?
Ò ?MÒ ?« iL(«ò vKŽ

ñ äÇRÇ
ñ æQ
ÁwAÇ
= sò ð û
ñ vK ÈUà rñ ¿tï Iî Kî î íÁwò î êÃ
5ÐË
Ò ¨ýçï Ñî ]b??Iî ??î tï ?Iî ?Kî ?î íW??Hî ?D?ò ?^ s??ð û ¨ýŒW??Hî ?D?ò ?M^ ?ǘ u??
Ò “u— ‰öš s U¼dUMŽ
ïæUò Ç dð Eï Mò Oî Kò î û ¨ÂUFD«
Ó ¨ýtð ð UF î vÅ
ÍËuÒ
tÓ ³] ýË

Ò M« iL(« ÊËeÓKŠò
Ó ‚öH½«
‚UIA½UÐ ¨U¼dŁUJð bMŽ WOÒ K)« å …«u?? ½Ó ò w ¨åÃËœe?? *«
Ó ¨ýëUIñ î Öî Ñ_Ç
«b ²Ý« tÓ ³] ýË
ò UM òIîI î r] ï û ¨÷—_«
Ó « U?? ³? ?½≈ò ? ? å÷—_« d??U??M? Žò
«b ²ÝUÐ åV?= ? ? ?(
…—] cÓ W¹Ò ËuMÒ « WKK«ò
åUHÝuH«
jÐd ”UÝQ
=
Ú
Ì
Æå«bOðuKÚ uOMÚÒ «ò
d J] «å—«dJÓ
ðË jЫdÓð pc å.dJ« ʬdI«ò d–Ó Ë
^
Ô «
 ? L? ?)
…bŽUI«ò l?? å©“u?? ? ³? ? ?¹Ú «— w?? ? ?Ú u?? ¹ œ® w?= ? ÝU?
dÔ Ô cÚ ðÓ WOU²² U??¹P??Ð p??– —dÒ ? bI ¨åW??O= ?M ?O?łËd??²Ú ?OÚ ?M] ?«
÷ULŠ_«ò e— l åVÓ M F«ò w …œułu*« åU¹Ò d J] «ò
^
Ú IÓ «ò ?Ð …œułu*« åWOÒ MO_«
¨åUÝuJ«Ë —UO
 )«ò q¦ åVC
å»_«òË
åWÓ ? NÓ ? U??H? «òË ¨åq?? Ú ??M] ? «òË åÊu?
Ó ?²Ú ? ¹eÚÒ ? «ò p??c??Ë
Ò
ÆågzUA(«Ë ‰uI³Ô «åq¦
Ò e] Ž åtK«ò ‰U
êÃ
= sò ð ∗çï dîî HÃò U ïæUò Ç îqðï û ∫qłË

Ò
ÍËuM« iL(« a ½ ÂUE½ ∫©∂® qJA«
. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

°­

SI¿à

Þº`E¿s

w¬d “U

= ²Ô òË å…Ï bÓ z U ò ¨å5ÓÚ ²¹Ó “«uÓ
å≥ò s¼«bŠ≈
vLÒ ÔÓ ð ¨å…dÓ šQÓ
Ò
 ²Ô
W¦U¦Ò « ÊuÐdJ« wÓ ð—] –Ó ò vKŽ sNKLŽ
V³ Ð ¨åμò Èdš_«Ë
Ò
Ô « d J] «ò
Ò vKŽ œułu*« åw= ÝUL
 )
q
? åW U)«Ë
^
Ò vKŽ qLF² ¨WIö
Ò « åUMOðËd³«ò UÒ √ Æ·dÞ
WIKÓ q
åWÐužd
dÓ OG« œ] «u*«ò lbðË ¨…bÓ Š vKŽ åWK K «ò
Ì
Ò s
s åÊU1e½≈ò ÂuI¹ rÒ Ł ÆåÍËu?
Ò ?MÒ ?« iL(«ò sŽ «Î bOFÐ
Ò åU?
 ?½uÒ ? J? ò …¡«d??I? Ð åPolymerase e¹dOLOu³«ò
q
 ?O?ðu??K?Ú u??O?MÚÒ ?«ò ¡U??I?≈ rÒ ? Ł ¨åWK KÝò
vKŽ W ?ÓK? L??JÚ ?Ô*« å«b?
Ò WOÒ ÝUÝ_« å«bOðuKÚ uOÚMÒ «ò
¨…bÓ Š vKŽ åWK KÝò qJ
dO ð w²« —u_« sJË
Ò ÆåWOÒ zöù« ¡UDš_«ò `O×BðË
vKŽ d OÔ « fHMÐ dO ð ô å…bzUI« WK K «ò
Ò vKŽ d OÔ Ð
=
WŽuL− v≈ WÏ ÝU
WK K «ò
] WłU(« YOŠ ¨å…dšQ²*«
Ò
=
?Ð ‚U×K d³√ WŽd Ð qLF« “U$ù Èdš« åU1e½≈ò
w«“UË√ U¹UEýå?Ð W½UF²Ýô« r^ ²² ¨å…bzUI« WK K «ò
Ò
eOGO .e½≈ò ?Ð UNIBÓ r^ ²¹ w²« åOkazaki Fragments
¨WL] NÓ Ó *« ‰ULù åe¹dOLOu³«ò wðQ¹ p– bFÐË ÆåLigase
WK K «ò
Ò vKŽ WK LJ*« å«bOðuKÚ uOÚMÒ «ò `O×BðË …¡«dIÐ
åeOGOÒ .e½≈ò rO×K²Ð WOÒ KLF« wN²MðË ¨åW¾ýUÒM« …b¹b'«
ÆiF³« UNCFÐ l åWšu M*« lÞUI*«ò lOLł
…bÒ FÐ WOÒ KLF« Ác¼ v≈ å.dJ« ʬdI«ò —U??ý√ b Ë
ð ?ñ U??B?ñ ?Çèû ∫åU??Ò U??B?
∗Uë Hñ î ÊU?
Ò ?«ò …—u??Ý w?? U??¹¬
ð ðÇeU
ð ð Uñ Uî ∗Çë dò Òî ÊÇd
wË ¨©≥ ≠±® ¨ýëÇd??ò Ðð ÊUO
ñ î
ð UFU
ð î dò ï*Çèû ∫åöÝÓ dÚ Ô*«ò …—uÝ
ð î ∗ Uë dò ï ʚ
ÊUH
ð Mñ Çè ∗ Uë HBò î
ð ÑUHUî ªëÇdAò î ÊÇd
ð U
ð Ið Kò ï*Uî ∗Uë dò î ÊUð
ÊUO
Æ©∂ ≠ ±® ¨ýëÇÑcò ï èÃò Çë Ñcò ï ∗Çë dò Ðð
a Ó½ò ÂuNH s?? UÎ ? ö??D?½« U?? ¹ü« Ác??¼ dO HðË
tO³Að bMŽ UÎ OÒ IDM «Î d?? √ `³B¹ åÍËu?
Ò ?MÒ ??« i??L?(«
?Ð åÍËu?
Ò ?MÒ ? « i??L?(«ò ? åa??ÝU??MÒ ?« ÂUEÒM« UMOðËdÐò
ð ?ñ U??B?ñ ?Çû? ? Æåö???ÝÓ dÚ ? ?Ô*«òË åU??Ò U??B?
ýëUHñ î ÊU?
Ò ?«ò
Ï ?
åRNA primer U??½d] ?« ¡ Èœ«u?? Ðò ? n?
Ú ËÓ ôÒ ≈ w¼ U
= w²« ¨U¼dOžË
Ô « ·UH
Ó D«ò Ë√ ¨å·u Ëò rEMð
 ¹Ú eÓ '
åU¾
wIÒ K² UN²¾ON² åÍËuÒ
Ò M« iL(« WK KÝò vKŽ …œułu*«
ð ðÇeÇû
ÊÇd
ÒÊ√ UL ÆWK LJ*« …b¹b'« å«bOðuKÚ uOÚMÒ «ò
ñ
œÔ dÔ DÓÚ ðò w²« åU??M?O?ðËd??³?«ò v??≈ …—U?? ý≈ w??¼ ýëÇd?? ?ò Òî

°®

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

©±∑∫ Õu½ …—uÝ® ýUÇ
ë dî ò Åð rò Jï ï dð òï èî
åÍËu
Ò MÒ « iL(«ò a½Ó ≠≥

iL(«ò a ÓMÐ √b³ð w²« ¨åU¹ö)« dŁÔ UJÓðò WOÒ KLŽ ÒÊ≈
∫wUÒ²U r^ ²ð ¨t H½ åÍËuÒ
Ò M«
√b³ vKŽ åWOÒ (« WOÒ K)«ò w åd ŁÔ UJÒ²« ÂUE½ò bL²F¹
å …«u]M«ò w åÃËœe??*« ÍËuÒ
Ò M« iL(« qÝöÝò o ÚKÓ
Ò sŽ WIÐUD² U ½ qLŽË ¨5²IKÓ v«≈
WK KÝò q
iL(«ò ??Ð ’U?
Ò ?)« åa?? ?MÒ ?« ÂU??E?½ò ÂuIO ÆåW??¹Ò œd?? 
U1e½≈ò Ë√ åProteins UMOðËdÐÚ ò …bÒ Ž ‰UÝ—SÐ åÍËuÒ
Ò M«
nÒ Q²¹Ë ÆWHK² WBB ²
‰ULŽQÐ ÂUOIK åEnzymes
=
¨WzÓ œU³«ò ∫qŠ«d ≥ s åReplisome a ÒM« ÂUE½ò
Initiation¨ Elongation and ¡U?? N? ?½Ú ù« ¨W?? ÓU?? Þù«
= ¨åTermination
ÆUNÐ WU)«
åU1e½ù«ò
WKŠd
qJË
Ì
Ô
Ò
¨åWłËœe*« WK K «ò
= dOC% åvË_« WKŠd*«ò w rÒ ²¹Ë
iL(«ò UIKÓ l{ËË ¨UN×ÚÔ ²Ó Ë ¨¡«eł√ v≈ UNLO IðË
¨å·UH Dô«ò l{Ë w å«bOðuKÚ uOÚMÒ «òË åÍËu?
Ò ?MÒ ?«
åWO½U¦Ò « W??K?Šd??*«ò Âu??I? ðË Æåa?? ? MÒ ? «ò WOÒ KLŽ qON ²
œUFÐ≈Ë ¨WÐuKD*« åU½u= J*«ò —UCŠSÐ
dO žÓ dUMF«ò

WKŠd*«ò UÒ √ Æ¡UDš_« V^M& qł√ s åa ÒM«ò?Ð åWÌ O] M FÚ Ó *«
¨å«bOðuKÚ uOÚMÒ « q K ðò …¡«dIÐ h² ð
wN åW¦U¦Ò «
Ò
ÆUNOKŽ W ÓK LJÚ Ô*« åU½u= J*«ò ‰«e½≈Ë
Ò ?«Ë qOBHÒ²« s?? ¡w?
tÒ½S ¨åÂU??E?MÒ ?«ò ? Õd??A?
Ì ?A?ÐË
 ? 1e?? ½≈ò ‰U??Ý—S??Ð ôÎ Ë√ Âu??I? ¹
åGyrase e??¹d??¹Ú U??G? « U?
¨…dOG ¡«eł√ v≈ åÍËuÒ
Ò M« iL(« WK KÝò lODI²
eO1«d³Ú «® ¡ÈœU³« .e½ù«ò ÂuI¹ rÒ Ł ¨UN ÓM «Î bON9
p– wK¹Ë Æåa ÒM«ò W¹«bÐ WDI½ n¹dF²Ð å©Primase
UNKLŽ ò ©RNA Primers® U½d] « a ÓÚ ½ ¡ Èœ«uÐÓ ò …Ô dýU³
Ô « ·U??H? D??«ò rOEM²Ð
 ?¾? ¹Ú eÓ ? '
WIKÓ vKŽ …œu??łu??*« åU?
wIÒ ÓK²Ó UN²¾ON² ¨…b??¹b??'« åÍËu?
Ò ?MÒ ?« iL(« WK KÝò
“«dOu ¹Ú UÐuÒ²«ò ÂuI¹ ULMOÐ ¨WÓK LJÚ Ô*« å«bOðuKÚ uOÚMÒ «ò
Ó «ò ·UH²« ¡Uš—SÐ åTopoisomerase
ÍËuÒ
Ò M« ÊËeÓK(
Helicase “UJOK N«ò ÂuI¹ UL ¨WL] NÓ Ó *« qON ² åÃËœe*«
5²K KÝò v??≈ åÃËœe?? *« ÍËu?
Ò ?MÒ ? « ÊËe??K? («ò ‚ dÚ ? HÓ ? Ð ò

SI¿à

Þº`E¿s

w¬d “U

ÆåWK K «ò
w²« åWOÒ zöù« ¡UDš_«ò ‰UŠ w Çë Ñc?ò ?ï Ë√ ¨`O×B«
Ò sŽ «Î bOFÐ åWÌ IÓ Ð UDÔ dÓ OG« œ] «u*«ò å©dÔ łÚÔ eðÓ ®
Ò
ð ?O?ð U??ñ ?Çû U?? Ò √Ë
ÆåU¼u^ A]Ó ²«òË å÷«d_«ò VÔ ³= ÔÓ ð .e½≈ò v??≈ …—U?? ý≈ UNÒ½S ýëÇd?? ?ò Ðð ÊU?
å«bOðuKÚ uOÚMÒ «ò ¨√d??I?¹ Ë√ ¨uK²¹ Íc??« åe¹dOLOu³«
iL(« WK KÝ a ½ò WOÒ KLŽ ÒÊ≈ ∫UM¼ “U??−??Žù« 
«bOðuKÚ uOÚMÒ «ò ? åe¹dOLOu³«ò …¡«dIÐ UÎ Lz«œ rÒ ²ð åÍËuÒ
Ò M«
WOÒ ÝUÝ_« WK K «ò
= vKŽ UNdÞ lI¹ w²« åWOÒ ÝUÝ_«
·dÞ s UNOKŽ WK LJ*« å«bOðuKÚ uOÚMÒ «ò ‰«e??½≈Ë ¨å≥
W¹ü« ÒÊ√ UM¼ kŠö*«Ë Æ©∑® qJA«® ƨåμ WK K «ò
=
 UÒ²«
¨åUÒ UB«ò
Ò …—uÝ w W¦U¦Ò «ò W¹ü« w¼ «Î dÚ – UO
…—uÝ w åW U)«ò W¹ü« w¼ Çë dò Ðð ÊUO
ï Ið Kò ï*Uî W¹ü«Ë
ÆåöÝÓ dÚ Ô*«ò
Ò
w åÍËu
qJA«ò
≠¥
Ò MÒ « iL(«ò ? åwzU¹eOH«
Ò
å.dJ« ʬdI«ò

Ò « 5D«
Ò ≠√
»“ö
qJý vKŽ åÍËu?
Ò ? MÒ ? ?« i??L? («ò ëd?? ?²?Ý« sJ1
Ë√ åWOÒ ðU³½ò ¨åWOÒ Kšò Í√
= s å© íW?? î Ò𠙨 W?Ì ?łÓ e? ?Ó WK KÝò
WDÝ«uÐ UN ŽeÚ MÓ Ð p–Ë ¨WuN Ð ¨åWOÒ ½U ½≈ò Ë√ åWOÒ ½«uOŠò
åU½uÐdÚ JÓ «òË åÊuÐUB«ò
∫q¦ ¨WDO Ð åU¹Ò ËULOò
Ò
w vÒ²Š Ë√ åd³² *«ò w p– qLŽ sJ1Ë ¨å‰u×JÔ «òË
Ï
¨eO] 2 qJý
ÃdÓ ² *« åÍËuÒ
Ò M« iL(«ò ?Ë ¨åa³D*«ò
ÆåWOÓ  UŽ WÌ łËe
jOšò
Ì
Ì q¦ uN
Ó Ô ò «– åpOLÝ
íWî šï sò ð îæUò Ç UM òIKî î bîò Iî è ∫q?Ò ?łË eÒ Ž tK« ‰U
r
í sò ð
ò î ∫UÎ C¹√ ‰U Ë Æ©±≤ ∫ÊuM ÚRÔ*«® ¨5
ò Ãî rò ðNð òHî U
¨»Ì “ô
 5Þ
Ô IÚ ÓKšÓ U??½Ò ≈ ¨UM òIKî î sò î åò Ãî Uë IKò î ^b?? îÃî
Ì sÚ ?  rÚ ¼UM
Æ©±± ∫UÒ UB«®
Ò

Ò
©ÃeK«® ÍËuM« iL(« ëd ²Ý« ∫©∏® qJA«

Ò
åÍËuM« iL(« WK KÝò v« å«bOðuKÚ uOM«ò WU{≈ ∫©∑® qJA«

WU{SÐ UNÔ²ÓKLJð r] ²² åa ÒM« ÂUE½ò vKŽ WOÒ ÝUÝ_«
ÆWK LJ*« å«bOðuKÚ uOÚMÒ «ò
qOBH²Ð åa ]M« ÂUE½ò å.dJ« ʬdI«ò ‰ËUMð b Ë
s qÔ ÝÓ dÚ ðÔ åö
Ô ÝÓ dÚ Ô*«ò ? ¨åöÝÓ dÚ Ô*«ò …—uÝ w d¦√
Ác¼ nÒ Q²ðË ÆåÍËuÒ
Ò M« iL(«ò ? åaÝUÒM« ÂUEÒM«ò q³ 
hB ²
å‰ËÒ _« ŸuÒM«ò ∫5Žu½ bŠ√ s åö
Ô ÝÓ dÚ Ô*«ò
=
WKNÝË W×{«Ë t²HOþËË ¨å…bzUI« WK K «
Ò a ½ò ?Ð
Ò UL ¨UÎ dÚ ŽÔ WËdFË 
U¹¬ Õdý w UÎ IÐUÝ tŠdý s nÒ Q²O åw½U¦Ò « Ÿu??MÒ ?«ò U??Ò √ ÆåU??Ò U??B?
Ò ?«ò …—u??Ý
WOKLFÐ ÂuIð r−(« …dOG åUMOðËdÐòË åU??1e??½≈ò
=
UN²OL ð rzö²² ¨…dšQ²*«
åWK K «
Ò a ½ò ? …bI] FÔ
ð UFÇû
ð
ånBFÓ «ò ?Ð
w²« ¡UOý_« ÒÊ_ ¨ýëUHBò î ÊUH

UÒ √ Ær−(« …dOGË Wd(« WF¹dÝ …œUŽ ÊuJð nBFð
ð Mñ Çè
ð U
Íc« åe¹d¹Ú UG« .e½≈ò ? tO³Að wN ÇÎ dAò î ÊÇd
Ô ½ qÓ NÔ Ú OÓ …dOG ÂU √ v≈ åWK K «ò
ÆUN Ó
= rÔ = IÓ ¹Ô
ð ÑUHÇË
Ô‚d HÚ ðÓ w²« å“UJOK N« U1e½≈ò ? tO³Að UÎ dò î ÊUð
ð Ið Kò ï*Ç ÒÊS pcË Æ5Ú Ó dÚ  v≈ åWłËœe*« WK K «ò
ÊUO
=
å«bOðuKÚ uOÚMÒ «ò wIK¹Ô tÒ½_ ¨åe¹dOLOu³«ò ? tO³Að ÇÎ dò Ðð
vKŽ `O×B«
Ò UN½UJ w U¼œułË s b] Q²O WK LJ*«
a ÒM« ‰U??Š w «Î —cÚ ? ?ŽÔ ¨åW??OÒ ?ÝU??Ý_« «bOðuKÚ uOÚMÒ «ò
. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

°¯

SI¿à

Þº`E¿s

w¬d “U

iL(«ò ? ? åw?^ ? ³? ? Ó uÚ ? ?K] ? ?« q??J? A?Ò ?«ò – Ã
åÍËuÒ
Ò M«
] «–≈
iL(« WK KÝò v??≈ d??¦?√ W?? Ò b??Ð d??E?M??Ò « Ô « wzU¹eOH«
Ò ÒÊ√ 5³²¹
Ò UL ¨åw] ¾¹Ú eÓ '
qJA«ò
Ò ¨åÍËuÒ
Ò M«
Ò
ÆåÃËœe w> ½ËeÓKŠÓ VÌ ÓuÚ Óò sŽ …—U³Ž u¼ ¨UÎ IÐUÝ ÕUC¹ù«
Ó «ò Ë√ åw^ ³ ÓuÚ K] «ò qJA«
Ò d–Ô b Ë
ʬdI«ò w åw^ ½ËeÓK(
Ó « ¡b??Ðò ”U??Ý√ t??½Ò √ vKŽ å.d??J? «
dB²I¹ ôË Æåo??ÚK? )
Ó «ò qJA«
Ó Ë√ åÊuJ« o ÚKšÓ ¡b??Ðò vKŽ åw?^ ?½ Ëe??ÓK?(
Ò
w= Þò
åU uK *«ò lOLł vKŽ o³DM¹ u¼ qÐ ¨jI å¡UL «
Ò
Ò d¼«uE«òË
Ò
w wFO³Þ
¡eł w¼ w²«Ë UÎ C¹√ åWOÒ FO³D«
Ò

tM oKš Íc« 5D« WOLð W œ ∫UM¼ “U−Žô«
廓ö«ò Ë åWöUÐò ÊU½ô«

ÃUA_«
Ú ≠»
Ò Íu²%
qš«œË ¨å…«uÓ½ò vKŽ r '« w åWOÒ Kšò q
÷ULŠ_«ò s?? åq??Ýö??Ýò …bÒ ? Ž błuð å…«u??M] ? «ò Ác??¼
vLÒ Ôð åW??¹Ò Ëu??MÒ ?«
¨å©UuÝuËdJÚ «® UOÒ G³Ú B«ò
=
¨åÃUAÚ √ WJÐUA² ◊uOšò ? dN−*« X% dNEð w¼Ë
ål LÚ «ò
wÓ ²ÝU×Ð
UNÓ²O] L= ¼√ jÐd¹Ó å.dJ« ʬd??I?«òË
]
]
åÃUA
Ó ³Ó «òË
Ó Ú _«ò Ác¼ ÒÊ√ v≈ W×{«Ë …—Uý≈ w ¨ådB

Ò
 OÒ G³Ú B«
WOÒ K)« å …«uÓ½ò w åU
Ô Ú √ò ∫©π® qJA«
= ÃUA

ÆåÊuJ«ò «c¼
Æ唫u(«ò
ÁcN åWU)«
W−d³«ò vKŽ Íu²%
Ò
Ò
Ò eÒ Ž tK« ‰U
q= î Ç
] w= Dî î Áî ULÇ
] êuDò î åî uò î û ∫qłË
Ò eÒ Ž tK« ‰U
ÌUA
í ò Ãî íWîHDò ï sò ð îæUò Ç UM òIKî î UñÅ ∫qłË
ï
î
ò
î
ð
î
ò
ò
UMñ ï UñÅ ¬UMOò Kî î Çë bò èî ¬çï bOF 

o
K 

ä
è
Ã
U
Ã
b 

UL 

¬
V 

J
K 

ð
ï ï í î ] îî
ï
Æ©≤ ∫ÊU ½ù«® ¨Çë dOBî Uë FOLî çï UMKò Fî î î tð OKî ò î
Æ©±∞¥ ∫¡UO³½_«® ¨ý5
î Kð U
÷ULŠ_« qÝöÝò WOLð WÔ ] œ ∫UM¼ “U−Žù«
 ÒÊ√ ÂuKF*«Ë
W¹ü« Ác¼ w ·uu*« åV²J« q] − Ýò
ÃUAÚ _«ò ?Ð å …«uM] «ò qš«œ åW¹Ò ËuMÒ «
fOË ¨w½ËeK(« qJA« «– åWÔ Ó uHK*« WÔ Ó U d^ «ò u¼
w¼ w²U …bÓ K] −*«Ë WKBHM*« U×HB«
Ò «– V²J«

°°

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

SI¿à

Þº`E¿s

w¬d “U

Ó «ò ∫©±∞® qJA«
Ò
åÍËuÒ
Ò M« iL(«ò wË åWO]  —Ó uÓ « W Ó UHK^ «ò w å ÔÊËeÓK(

Ò
å…d] −Ó Ó *«ò q¦ åwy ½ËeÓKŠò
Ó 5M'« ∫©±±® qJA«

Æ©±® d¾³« vKŽ W{d²F*« W³A)« tK√Ë

©±∞ qJA«® ÆÂuO« …dA²M

n Ë `{Ë« q¦9 W¹ü« Ác¼ ∫UM¼ “U−Žù« 
«bŠu« ÊS ÆÍËuM« iL(« ÊËeK(
q−Ó FÓ « qJý – œ
Ëb³ð åWOMOłËd²OM« bŽ«uI«ò WOzUOLOJ«
ï ï
ÍËuM« iL(« årKÝò w Uł—bU šî w??U?? r?ò ?J??ÑèQ? î q???î ?î s?ò ?ð ïæU????ò ð Ç o?î ?Kð ? ïû

ð Fò î ò î
©≥∑ ∫¡UO³½_«® ýæuK

bFBO rKU qF−¹Ë dIM¹ WK
M« Ÿbł ∫WK−Ž
UC¹« wMFð w²« åq−Žò WLK Ê√ ∫UC¹√ “U−Žù«
wöF« v≈ tOKŽ
ÍËuM« iL(« a½ WŽdÝ nBð åW??Žd????√ò 
«—UOK Àö??Ł s?? d¦« s?? n??R??*« ÊU????½ô« w?? «ËbMÝQ¤ ∫ fO½√ sÐ tK« b³Ž Y¹bŠ Y¹b(« wË
ÊULŁ “ËU−²ð ô …b w WOzUOLOJ« «bŠu« s Wł—œ WK−F« ∫ w³O²I« ‰U ¨ ›q ½ s WK−Ž w tO≈
ÆUŽUÝ qu²¹ WK−Ž ÍuÝ dOIM« Ê√ œ«—√ dOIM« u×½ q M« s

Ÿc'« dIM¹ Ê√ u¼ ∫ dOŁ_« sЫ ‰U ¨ l{u*« v≈ UNÐ
U¼dOžË ·dG« v≈ tO bFBO ×b« t³ý tO qF−¹Ë
. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

°±

SI¿à

Þº`E¿s

w¬d “U

Ó «ò ‰UJý_« ∫©±≤® qJA«
Ò
åÊuJ«ò w åWÔ O] ½ ËeÓK(

Ò
ÍËuM« iL(« årKÝòË —UÐü«Ë d−A« oK ð Uł—œ ∫©±≥® qJA«

°²

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

SI¿à

Þº`E¿s

w¬d “U

Ò
åUŁ—= uÓ Ô*«ò w åU½ËdÚ²½Ú ù«òË åU½u Ú ù«ò ∫©±¥® qJA«

©WL²ð Y׳KË® w å U???½Ëd???²Ú ? ?½Ú ù«òË å U?? ½u?? ? ?Ú ù«ò – Á

ï Oï î tð K bï Lò (î Ç qð ï èû
pî ^ Ñî Uèî ¬UNî udð Fò î î tð ð Uî Â rò Jd
î
Æ©π≥ ∫qLÚ M] « ® ¨ý îæuKLî Fò î ULñ î qí ð UGð

å UŁ—= uÓ *Ô «ò

Ô
 OÒ G³Ú B«ò
w Í= Ë u??M?Ó ?]« i 
U
ÒÊ≈
 LÚ (« qÝöÝ®
=
Ò vKŽ Íu²% å©WOÒ (« WOÒ K)« …«u½Ó
Ò « UuKF*« q
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ W“ö

wzUOLOJ«
”bMN*« WFł«d tKUJÐ Y׳« WFÐU²0 5³ž«dKË ∗
Ò
Æw½U³Ò œuL× –U²Ý_«
kabbaniÆmahmoud@gmailÆcom ∫w½Ëd²Jù«
b¹d³«
Ò
http∫ØØlibraryÆislamwebÆnetØnewlibraryØdisplayfl
book Æ php ø idfrom Ω 5328& idto Ω 5328& bk fl
noΩ122&IDΩ5338

∫lł«d
 Ó*« r^ Ó¼√
1 – Gardiner KÆ Human genome organizationÆCurrÆ
OpinÆ GenetÆ DevÆ ©1995®ª 5∫ 315–322Æ›PubMed¤
2 – National Center for Biotechnology Information¨
UÆSÆ National Library of Medicine ¨National
Institutes of Health NCBI X≠Chromosome
MapView∫http∫ØØwwwÆncbiÆnlmÆnihÆgovØprojectsØ
mapviewØmapsÆcgiøtaxidΩ9606&chrΩX
3 ≠ Genetic in MedicineÆ Thomson¨
McInnes¨ and Willard

Ó « ‚uK *«ò s¹uJ²
åÊ«uO(«òË åÊU?? ? ½ù«ò ? ¨åw?Ò ? (
dÔ ³= FÓ ¹Ô åWÌ O] z UOLÚ O WÓÌ GÔ ò ?Ð …Ï dÓ H] AÓ Ô UuKF*« Ác¼Ë ¨åU³ÒM«òË
= vKŽ å«bOðuKÚ uOÚMÒ «ò VOðdð UNMŽ
Ác¼Ë ÆåWK KÝò q
vLÒ ÔÓ ð åWÌ K] IÓ² Ú Ô WÌ O] z UOLÚ O «b
Ì ŠÚ Ëò v≈ WL I
] Ô åWGKÒ «ò
åUŁ
Ô —= uÓ Ô*«ò Ác??¼Ë ¨åGenes UMO'«ò Ë√ åU??Ł—= uÓ ? Ô*«ò
åExons U½u Ú ≈ò vLÒ ÔÓ ð dÓ GÓ √
Ì ŠÚ Ëò s WH] R
Ú å«b
WÐU²J«ò ? w¼ åU½u Ú ù«òË ÆåIntrons U½ËdÚ²½Ú ≈òË
åUMOðËd³Ú «ò l??M?
Ô vKŽ qLFðË ¨åw??½U??F? UN w??²?«
Í√
] Z²MÔð ö åU??½Ëd??²Ú ?½Ú ù«ò U??Ò √ ¨åÊU?? ?½ù« r łò w
 ?ò UNÒ½_ ¨åUMOðËdÐÚ ò 
«–
Ô åU??½u?? ?Ú ù«ò 5Ð åq??«u?

åq«uH«ò
Âb ² Ôð UL åU½u Ú ù«ò rNH WO] L= ¼√
åq«uH«ò Ác¼Ë ÆåW¹] uGK^ « «—U³F«ò rNH åWGKÒ «ò w
Ò W¹UN½ w å.dJ« ʬdI«ò w …œułu
p–Ë ¨åW¹¬ò q
Î ON ð
ÆtFO{«uË å.dJ« ʬdI«ò ÊuLC rNH ö
vKŽ .dJ« ʬdI« Íu²×¹ q¼ ∫UM¼ ‰«R«
ø lÞU wLKŽ qOb ÊU½û WOŁ«—u« …dHOA«
. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

°³

SI¿à

Þº`E¿s

w¬d “U

w WO½¬dI« WOLd« …e−F*«
W¹d³« dOš vKŽ Âö«Ë …öB«
∗‰U³(« qOLł bL× —u²b«
∫bFÐË ¨ Áô«Ë sË t³×Ë t¬ vKŽË tK« ‰uÝ— vKŽ Âö «Ë …öB«Ë tK bL(«
∫tÐU² rJ× w qłËeŽ tK« ‰uI¹
…—uݤ ýrO
ì Lð î tï Kñ Çèî rò Nï ] sì Jî î pî î šî î æ] Åð rò ðNOò Kî î q= î èî UNðî r ðNO= eî ï èî rò ï dï N= Dî ï Wë î bî î rò ðNð Çuî ò Ãî sò ð cò ïû
ì Kð î lO
Æ ±∞≥ W¹ü« r — – ›π WÐu²«
^ sî = rJï î dð òOï ð tï ï Jî zð šî î èî rò Jï Oò Kî î wK= Bî ï êcð ] Ç uî ï û
ð Lî Kï EÇ
»«eŠô« …—uݤ ýULO
î Mð ð Rò ï*Uðò îæUî èî Ñð uM^ Ç vî Åð ÊU
ë ð Ñî 5
Æ ¥≥ W¹ü« r — ≠ ›≥≥
– ≥≥ »«eŠô« …—uÝ ýULO
î cð ] Ç UNî ^ Ãî Uî wð= M] Ç vKî î îæuK^ Bî ï tï î Jî zð šî î èî tî K] Ç æ] Åð û
ë Kð ò î ÇuLï K= î èî tð Oò Kî î ÇuK^ î ÇuMï î Â s
μ∂ W¹ü« r —

ï dð ò ðèî çï ™î uò î uî ï tî K] Ç æ] Sð î tð Oò Kî î Çdî Uî Eî î æÅð èî ULî Jï ï uKï ï Xò Gî î bîò Iî tð K] Ç vî Åð Uî uï î æÅð û
Wï Jî zð šî î*Çò èî 5
î Mð ð Rò ï*Çò `ï ð Uî èî q
Æ ¥ W¹ü« r — – ›∂∂ .dײ« …—uݤ ýdO
ì ðN î pî ð Ðî bî Fò î
∫WOU²« ozUI(« j³M² ½ ÁöŽ« U1dJ« U¹ü« Ác¼ s
ÍuMF*« oÝUM²« ∫ôË«

©»«eŠô« …—uÝ s μ∂ W¹ü« s® tOKŽ ÊuKB¹ UC¹√ r¼—ËbÐ 5MR*« Ê«Ë ¨ w³M« vKŽ ÊuKB¹ WJzö*«Ë tK« Ê«
Æ
W¹ü«Ë »«eŠô« …—uÝ s ¥≥ W¹ü« s ® rNOKŽ wKB¹ Á—ËbÐ w³M« Ê√Ë 5MR*« vKŽ ÊuKB¹ WJzö*«Ë tK« Ê√Ë
Æ© WÐu²« …—uÝ s ±∞≥
s ® Âö « tOKŽ q¹d³ł rNMË t½uu²¹Ë t½Ëb½U ¹ rN w³M« vKŽ ÊuKB¹ 5MR*«Ë WJzö*«Ë tK« Ê« UL
Æ ©.dײ« …—uÝ s ¥ W¹ü«
∫ÁU½œ« YK¦*« qJAUÐ p– `O{uð sJ1Ë

°´

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

SI¿à

Þº`E¿s

w¬d “U

rNMOÐ Wd²A*« W³;« vKŽ öOœ iFÐ v« UNCFÐ wCH¹ w²«Ë WIÝUM²*« WFÐU²²*« «uKB« Ác¼ X׳Q
∫tÐ eOL² ’Uš vMF UN rNM qJ …öB« ÊU l³DUÐË
Æ° ¡UMŁ 5MR*« sË ¨¡UŽœ w³M« sË ¨—UHG²Ý« WJzö*« sË ¨WLŠ— tK« s …öBU
© n×B*« rÝ— VŠ® ÍœbF« oÝUM²« ∫UO½UŁ
©±® r — ‰Ëb'«

UNdŠ« œbŽ

UNðULK œbŽ

W¹ü« r —

n×B*« w UN³Oðdð

…—u« rÝ«

64

16

103

9

WÐu²«

63

13

43

33

»«eŠô«

61

13

56

33

»«eŠô«

89

21

4

66

.dײ«

63

ŸuL−*«
∫UÞU³M²Ýù«

tOKŽ tK« vK vHDB*« dLŽ v« …—Uý≈ p– wË WLK © ∂≥ ®u¼ ÁöŽ« U¹ü« w ULKJ« œbŽ ŸuL− ≠±
Æ5MRLK W³ MUÐ pcË t²½UJË ÁdcÐ WBB ² U¹ü« Ác¼Ë Íd−N« .uI²UÐ rKÝË
∂≥ Ωπ™∑ ∫Ê√ YOŠ ©∑® œbF« UHŽUC s u¼ © ∂≥® ÁöŽ« r d« ≠≤
tMŽ ŸUb« w WBB ²*« ÁöŽ√ .dײ« …—uÝ s WÝ«—b« WŽu{u WFЫd« W¹ü« ULK œbŽ pcË
Ω≥™∑ Ê« YOŠ UC¹√ ©∑® œbF« UHŽUC s u¼ Íc«Ë WLK ©≤±® u¼ Âö «Ë …öB« qC√ tOKŽ tðb½U Ë
UNO dNEð YOŠ ≤±
.dJ« ʬdI« w WOL d« …e−F*« w WO{U¹d« «—U *« ÈbŠ≈ w¼ w²« ©WO½¬dI« WOŽU³ « WuEM*«®
©w½U¦*« l³ «® W%UH« …—uÝ w eOL²ð WuEM*« Ác¼ ÊS pcË ÆUIŠô ‰Ë«b'« w UC¹√ UM `{u²²Ý w²«Ë
—uÝ WŽuL−Ë ©#«uH« —u « ® WFDI*« ·dŠôUÐ Wײ²H*« —u « w WUš .dJ« ʬdI« —uÝ WOIÐ w pcË
’uB)« tłË vKŽ UNM ©rŠ® l³ « rO«u(«
WOL d« …e−F*« s vË_« WU(«
©≤® r — ‰Ëb'«

UNdŠ« œbŽ

UNðULK œbŽ

W¹ü« r —

n×B*« w UN³Oðdð

…—u« rÝ«

63

13

43

33

»«eŠô«

61

13

56

33

»«eŠô«
∫UÞU³M²Ýô«

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

°µ

SI¿à

Þº`E¿s

w¬d “U

tOKŽ tK« vK vHDB*« ‰uÝd« dLŽ v« …—Uý≈ p– wË ©∂± Ë ∂≥ ® ÁöŽ« ÊU²¹_« w ·dŠô« œbŽ ≠±
Æ ©w LA«® ÍœöO*« .uI²UÐ UUŽ © ∂±® o«u*« ©ÍdLI«® Íd−N« .uI²UÐ UUŽ © ∂≥ ® u¼ Íc« rKÝË
‚dH« Ê« Ë WO LA« WOJKH« …—Ëb« v« …—Uý« p– w ÊuJ¹ b © ≥≥ ® u¼ n×B*« w …—u « VOðdð ≠≤
W³ MUÐ 5UŽ ‚dH« pcÐ ÊuJO ¨ WMÝ ≥≥ qJ bŠ«Ë ÂUŽ u¼ w LA« ÍœöO*«Ë ÍdLI« Íd−N« 51uI²« 5Ð
Æ rKÝË tOKŽ tK« vK ‰uÝd« dLF
bNF« w …uŽb« dLŽ v« …—Uý« p– w ÊuJ¹ b Ë ¨© ±≥ ®u¼Ë ÁöŽ« 5²¹ü« w oÐUD² ULKJ« œbŽ ≠≥
U*Ë ¨ bOŠu²«Ë …bOIF« V½Uł vKŽ bOQ²K …uŽb« tO X½U Íc«Ë © WH¹dA« W¹u³M« …d−N« q³ UUŽ ±≥® wJ*«
Æ UNO« …—Uý« p– w ÊuJ¹ bI W¹bzUIF« WO³KI« ‰ULŽô« s rKÝË tOKŽ tK« vK ‰uÝd« vKŽ …öB« X½U
´ μ∂ u¼ ULNŽuL−Ë ÆÁö??Ž√ WIÐU « WuKF*« v« …—U??ý« ¨ ±≥ Ω ¥≥ – μ∂ ÁöŽ√ 5²¹ü« 5Ð ‚dH« ≠¥
w³MK WLŠ— w¼ ULNO …—uc*« tK« s …öB«Ë ©rOŠd«® UNMË vM (« tK« ¡ULÝ√ v« …—Uý« ¨ ππ Ω ¥≥
Æ°5MRLKË
μ∂ Ê√ YOŠ ∑ r d« UHŽUC s WO½U¦« W¹ü«Ë ∑ Ω ¥´≥ Ê« YOŠ ∑ u¼ vËô« W¹ü« ÂU —« œbŽ ŸuL− ≠μ
© WO½¬dI« WOŽU³ « WuEM*« v« …—Uý«® ∏ ™ ∑ Ω
WOL d« …e−F*« s ©√® WO½U¦« WU(«
©≥® r — ‰Ëb'«

ŸuL−*«

W¹ü« r —

w UN³Oðdð
n×B*«

…—u« rÝ«

©7x16® 112

103

9

WÐu²«

©7X 10® 70

4

66

.dײ«

©26™ 7 ® 182

107

75

ŸuL−*«
∫UÞU³M²Ýô«

ULNðU¹« ÂU —« ŸuL− l ÁöŽ« 5ð—u « VOðdð ŸuL− w WK¦L² ©WO½¬dI« WOŽU³ « WuEM*«® UM¼ dNþ
∫Ê√ YOŠ ¨ ∑ œbF« UHŽUC s r d« «c¼Ë © ±∏≤ ®mU³«
∫uN ¨©WOJ*« …uŽb« dLŽ®±≥œbF« UHŽUC s pcË ¨±∏≤Ω≤∂™∑
`³ ð UN½« UL l³ « 5{—ô«Ë l³ « «ËUL « Ê« …—Uý« p– w ÊuJ¹ b Ë ¨ ≤™ ∑ ™ ±≥ Ω ±¥™±≥
ÆrKÝË tOKŽ tK« vK vHDB*« t³O³Š vKŽ wKBð wN töł qł oU K

°¶

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

SI¿à

Þº`E¿s

w¬d “U

©‰œU³²UЮ WOL d« …e−F*« s ©»® WO½U¦« WU(«
©¥® r — ‰Ëb'«

ŸuL−*«

W¹ü« r —

…—u« rÝ«

w UN³Oðdð
n×B*«

…—u« rÝ«

©13x1® 13

4

.dײ«

9

WÐu²«

©13X 13® 169

103

WÐu²«

66

.dײ«

©14 ™13 ® 182
©2 ™ 7™ 13® Ë√

107

75

ŸuL−*«
∫UÞU³M²Ýô«

w ÍœbF« oÝUM²« vKŽ Wôœ ÁöŽ« ‰Ë«b??'« w ULNðUHŽUCË ©∑® œbF«Ë ©±≥® œbF« —uNþ kŠö½
wKBð wN rOEF« oU K `³ ð ULNO sË l³ « 5{—ô«Ë «ËUL « Ê« ULJ ¨ WO½¬dI« WOŽU³ « WuEM*«
qUŠ u¼ UL vUFðË t½U×³Ý tLÝUÐ ÊËdI rKÝË tOKŽ tK« vK tLÝ« Ê« YOŠ ¨ .dJ« tuÝ— vKŽ rK ðË
s ‰ULŽô« Ác¼ X½U U*Ë ¨ © tK« ‰uÝ— bL× tK« ô« t« ô® ’öšô« WLK w Ë ©Ê«–ô«® …öBK ¡«bM« w
UIÝUM² r d« «c¼ U½bMŽ dNE UUŽ ±≥ X½U w²« WOJ*« …uŽb« …d² w XzUł w²« W¹bzUIF« WO³KI« —uô«
Æ Áœ«d0 rKŽ√ tK«Ë ¨ …d²H« ÁcNÐ
W ö)«

rKÝË tOKŽ tK« vK w³M« vKŽ …öBUÐ W öF« «– U¹ü« Ác¼ w ÍœbF«Ë ÍuMF*« oÝUM²« oI% bI
U0 pcË WOJ*« …d²H« w tðuŽœ dLŽË Âö «Ë …öB« qC« tOKŽ ÁdLŽ ÊUOÐ w WOL — «—Uý≈ UNO UM dNþË
ÆWO½¬dI« WOŽU³ « WuEM*UÐ W öŽ t
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠
ål u*« WFł«d tKUJÐ Y׳« WFÐU²0 5³ž«dK ∗
wwwÆalhabbalÆinfoØdrÆmjamil
ʬdI« w WOŽU³ « WuEM*«– UMÐU² vKŽ ŸöÞ≈ vłd¹ Ÿu{u*« «c¼ sŽ qOUH²« …œU¹e® ©±®
∫WOðu³JMF« WJ³A« w UMF u vKŽ ≠ÊU ½ù«Ë ÊuJ« w UNðUIO³DðË .dJ«
©wwwÆ AlhabbalÆinfoØdrÆmjamil

¨∆—UI« Íe¹eŽ
Ò wJ V% s* ‰U−*« „dð«Ë XO³« wË√ V²J*« w WK−*« Ác¼ l{
ôË ÆUNOKŽ lKD¹
Ò
‰U ÆqłË
eÒ Ž tKUÐ ”UM« dOcð dł√ UNO p ÊuJ¹ bI ¨«dÎ UÐ UN½e
ð Ë√ UNKLNð
ÆþèeÑ!ÂV !tM!Êed!VOÈ!›ü vUFð
. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

±­

SI¿à

Þº`E¿s

WG

¡UŽœ«=w ÊU²N³Ô «Ë pù«
ʬdI« ¡ö≈ w ¡UDš√
Ì

∗bLŠ√ ‰UL »UN¹≈ Æ√

= w ÊuJ¹ Ê√ ∫åd??ðÔ «u??²] ?«ò¤ åd??ð «u??²Ó ?Ô ò qJAÐË
q
Âö «Ë
…ö??B?
Ì
Ò ?«Ë ¨5??*U??F? « »—
Ò t??K? b??L?(«
Ò
w qOײ¹ œÏ b??Ž å …«Ëd^ ????«ò UI³Þ s WI³Þ
Ì
t¬ vKŽË ¨5FLł√ tK« o ÚKšÓ dOš
 tK« ‰uÝ— vKŽ
Ô
«c¼Ë ¨QD)« Ë√ »cJ« vKŽ r¼RÞ«uð
…œUF«
Ò —UOš_« t³×Ë
∫bFÐË Æs¹d¼UD«
Ò
«c¼Ë ¨›åu³¦^ « w wy F DÚ Ó ò qIÚ M] « w o¹dD«
Ó
qL²A¹ å.dJ« ʬdI«ò Ê√
rŽe¹
ÓÒ s¹d²H*« iFÐ

Ò u¼ pOJAÒ
Æå.dJ« ʬdI«ò qI½ w fOzdÒ « o¹dD«
Ó
²« pcÐ 5ËU× ¨åWOÒ zö≈ ¡Ó U??D?š√ò vKŽ
Ô
Ô
Î
Ò
XÓ GÓKÐÓ ¨UÐu²J tÔ EHÚ Š ∫Í√ ∫—uD «
^ kHÚ Š ∫w½U¦«
pKð vKŽ WÎ K¦√ ÊuÐdC¹Ë ¨t²O] −= ŠË
Ô t ² ×]  w
Ô
Ô
^
]
…Ó ËÓ —Ú c« åt LÝÚ —Ó òË ån×B*«ò WÐU²JÐ W¹UMF«Ë W b= « X³²Ô w²« åWLŠ—ò WLK ∫UNM ¨WuŽe*« ¡UDš_«
ÆWOÒ öÝù« Ê«bK³«Ë —uBF« lOLł w å…öB«ò
WLKË ¨åXLŠ—ò ∫å.dJ« ʬdI«ò w
]
Ú
VÓÓ ²J¹Ô Ê√ ∫ån??×? B? *« r? ? ? ÝÚ —Ó ò ? ?Ð œu??B? I? *«Ë
Æå…uKB«ò
∫å.dJ« ʬdI«ò w X³²Ô w²«
]
WÐU² w lÓ ³ ð^ « Íc« åwzöù«
`KDB*«ò? UÎ I «uÔ V−¹ W¹d H« Ác¼ vKŽ œ= d] ? « w ŸËdA«
^ q³ Ë
Ò
w{— åÊUHÒ Ž sÐ ÊUL¦Žò bNŽ w åÂUù« n×B*«ò w UÎ þuH× ÊU å.dJ« ʬdI«ò ]Ê≈ò ∫`{u½
= Ê√
¡ULKF«Ë WÐU×B«
Ô «òË å¡ «dÒ ?IÔ ?«ò —Ëb??
Ò ŸULł≈ q] ×Ó Ó —UË ¨tMŽ tK« w UÎ ?½Ë] bÓ ?Ô ÊU UL ¨åÿU??HÒ ?(
] HÓ Ô*« WŁö¦Ò « ÊËdI« w tK« vKÒ åw= ³ M] «ò s“ cM U¼u×½Ë ån zU×B«ò
ÆU¼bFÐ UË W ÓKC
]
år ÝÚ d] «ò «c??¼ WHU ÒÊ≈ò ∫q??zU??I?« ‰u?? U??√
5Ð tMŽ tK« w{— ådJÐ uÐ√ò tÔ FÓ LÓ łÓ rÔ] Ł ¨rKÒ ÝË tOKŽ
w UÎ MFÓ DÚ Ó b^ FÓ ¹Ô å…dUF*« WO] zöù« bŽ«uI«ò ? w å ÔYU¦Ò « lÔ LÚ '
Ó «ò ÓÀbÓ ŠÓ r] ŁÔ ¨ån×B*«ò w 5Ó
 Ú ²] œÓ
 ¡Ï U??Žœ= « uN ¨åtO QÎ Dš Ë√ å.dJ« ʬdI«ò ÆåbŠ«Ë
¨qÞUÐ
 ·Ì dÚ Šò
Ó vKŽ tMŽ tK« w{— åÊUL¦Žò bNŽ
◊UI^M« w œ= d] ??« ‰ULł≈ sJ1Ë ¨œËœd?? ¡Ï «d??²? «Ë UþuH×
Î
å.dJ« ʬdI«ò ‰Ô ËÔ «bÓð dÒ L²Ý« «cJ¼Ë
∫WOðü«
∫UL¼ 5I¹dDÐ
Î
ÊU w²« åWÐU²J«ò »uKÝ√Ë WI¹dÞ ÒÊ≈ ∫ôË√
Ò
s ÊU?
Ì ?“ Í√
^ q?Ô ? Ú ??¹Ó r ∫—Ëb??B?
^ ?« k?Ô ?HÚ ?Š ∫‰ËÒ _«
ÊuFÐUÒ²«Ë rNMŽ tK« w{— åWÐU×B«ò
UNÐ VÔ²J¹Ó s ¨å.d??J? « ʬd??I? « W ? E?Ó ?HÓ ? Šò
]
Ì ?O?H?ž Ÿu?
Ó s?? …d?
Ì ?L? ł
Ò fH½
V²J½ w²« WI¹dD«
w¼ X O
tK« rNLŠ— å» dÓ FÓ «ò s??Ë ¨‰U??H? Þ√Ë ¡U?Ì ? ? ½Ë Œu?
Ú
Ó
Ì ? ł—
Ì ?O? ýË ‰U?
å¡öù«ò bÔ Ž«uI ¨U½dBŽ w UNÐ
å…¡«dI«ò ·dF
 ¹Ó s??Ú 2Ë
]  ¨år−Ó FÓ «òË
] sÓ Ë ¨WHK² åWÐU²J«òË
vKŽ lÓ ÓKÞ«
Ô «ò ¡ôR??¼Ë ¨UNdF¹Ó ô s??2Ë
Ô HÒ (
åÿU
Ú] 
w ʬdI« kHŠ
Ó
5Ð Ó‚dÚ HÓ « rÔ KFÚ ¹Ó W1bI« UÞuD *«
Ê«bK³« s dO¦ w s¹dA²M «u½U
V²J¹
Ê«
q³
—ËbB«
Ò
Ó
L
U×Ô
r ½ Ê√ qN'« s ¨5ÓÚ ²I¹dD«
å.dJ« ʬdI«ò «uK UMðË ¨—UB_«Ë
—uD«
w
åWÌ O] zö≈ò bÓ Ž«uI åw½¬dI«
rÓ ÝÚ d] «ò
Î Oł ¨rNMOÐ
¨WNÓ Ó UAÔ*UÐ ¨qOł sŽ ö
]

±®

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

SI¿à

Þº`E¿s

WG

= ?«
¨›q¹bFÚ ²] K qÌ ÐU
ÆÁbFÐ QA½ åWO] ÐU²òË
 dÔ OG« w?
^ ?Ž dÚ ?A?
…Ëöð wŠu« ‰e½
åWOÒ zöù« b??Ž«u??I?«ò ÒÊ≈ ∫UÎ O½UŁ
t½U×³Ý tK« s åwÌ ŠÚ ËÓ ò ?Ð ]oÓK²Ó ¹Ô rË
Ò ¨v??U??F?ðË UÐu²J fOË …¡«dË ôË ¨åôÎ eÓ ? ?MÚ ? ?Ó UÎ ? O? ŠËò X O UÎ ?u??L?Ž
U u×½ vKŽ V?
Ó ?² ? Ô U??/≈Ë
¨·ö)« q³Ið ô åWÎ O] LKŽ Ôo??zU??I?Šò
w tOKŽ ”UÒM« å`Ó ÓKDÓ «òË
å ÓoHÓ ð] «ò
Ú
Ò
åWO] ŠöD ô«ò
—u_« s w¼ U/≈Ë
UNOKŽ Ôo H=²¹Ó w²« —u_«Ë ¨X u« p–
Ú
—u???_«ò¤
Ú
UNO dÔ JÓ MÚ ¹Ô ôË ¨WŽÓÓ “UMÔ ôË UNO WÓ ŠUA
Ó Ó ô ”UÒM« q¼√ tOKŽ o H²] ¹ U?? ∫åW??O] ? Šö??D? ? ô«
Î
÷dG«  œ] √Ë œuBI*« UNÐ qBŠ «–≈ bŠ√
Ì vKŽ oHð] « ∫ö?¦?? ¨WMO] F WQ w?? ’U??B??²??šô«
ÆU¼œU−¹≈ s åœËË«œò w²Ó LK WÐU² vKŽ å¡öù«ò ¡ULKŽ iFÐ
å`Ó KÓ DÓ «ò
5??Š w?? ¨ås????¹Ú Ë«Ëò
???Ð å”ËËU???ÞòË
Ó
Ú
Ú
‰e^ MÓ ²] «Ë ‰b'« »UÐ s ¨UM{d²«
UM]½√ u ∫UÎ FЫ—
åœË«œò
UN²ÐU² vKŽ ÊËdš¬ ¡ULKŽ
Ô
Ô
ʬdI« WÐU²ò WI¹dÞ ·ö??²?š« ÒÊ√ ¨r??B?)« l?? å”ËUÞòË
œułË «u¼d Ó rN½Ò _ ¨…b??Š«Ë òË«Ëò ?Ð
Ó
b^ FÓ ¹Ô åWÐU²J«ò w …dUF*« WI¹dD« sŽ å.dJ« ås ¹Ú Ë«Ëò
Ò U²KÚ Ë ¨…b??Š«Ë WLK w 5
5Ú ²Ó I¹dD«
 Ú ²Ó OÓ U²²Ó Ô
w ÊuJ¹ ô hI]M«Ë VOF« «c¼ ]ÊS ¨UÎ BI½Ë UÎ ³OŽ
w r¼bŠ√ W¾D
ð “u−¹ ô ¡ULKFK åÕö
Ï D «ò
Ú
sŽ åWÐU²J« WI¹dÞò ÃËd) ¨t H½ å.dJ« ʬdI«ò ÆåÕöD ô«ò w Ÿ“Ô UMðÓ ôË WÓ ŠUA ô t½Ò _ ¨p–
Ó
Ó
Ú
Ó
r å.dJ« ʬdI«ò ÒÊ_ ¨å.dJ« ʬdI« WIOIŠò bI ¨jI åWO] ÐdF« WGK^ «ò?Ð UÎ Uš
fO «c¼Ë
Ò
Ò ¨åUÎ Ðu²Jò ‰Ú eÚ M¹Ó oDM¹Ô Ê√ vKŽ ö
Æå«Î ¡ËdIÚ Ó «Î uÒ KÔ ²Ú Ó ò ‰ÓÓ e½Ó U/≈Ë
Î ¦ åW¹Ò eOK$ù«ò q¼√ å`Ó KÓ DÓ «ò
Ú
^
Î
Ô
Ô
·öš vKŽ tÔ K åV
² 

ò

½

ô

UM{
d
²«
uK
Ó
Ú
WLK q¦ åKò ULKJ« iFÐ w åCò ·d??Š
Ú
Ô
V¹d s tO ÕÔ bÓ I¹Ó ôË ÁÔ d^ C¹Ó ô «cN ¨åbŽ«uI«ò l³DUÐ øp??– w rN²¾D
ð sJ1 qN ¨åcarò
> ?Ð ö
Î ¦ bÏ Š√ t³² u UL ¨bOFÐ Ë√ UNOKŽ ÓoHÓ ð] « w²« ¨›åWO] ŠöD «ò
¨åqOLł dOž jšò
WQ UN½Ò _ ¨ô
Ú
‚«—Ë√òË
åÕ«u?
Ì
] ?MÓ ?Ô d??O?žòË q Ô UMÓð w r¼bŽU Ôð WÎ KOÝË ÊuJð Ê√ bB
Ì ? ?Ú√ò vKŽ t³² Ë√ ¨åo?? ?
Ú IÓ Ð ¨¡ULKF«
ʬdI«ò t??Ð »U?
Ó ÆÍ—UC(«
Ò p??– q?Ò ? ÒÊS?? ¨åW??¾? ¹œ— ÊU UÒ*Ë
Ó ?F? ¹Ô ô U??2
◊UAÒM« t ł ËÚ √ s ÁdOžË rK F«
Ò
Î
WI¹dÞË ¨åUÐu²Jò ‰Ú e? ?MÚ ? ¹Ó r?? t??½Ò _ ¨t H½ å.d??J?« Ê√ “u−O ¨åUÎ OÒ Šö
 D «ò
«Î d√ åwzöù«
rÔ ÝÚ d] «ò
Ú
^
Î
Æt²IOIŠ s «¡eł X O tM¹ËbðË t²ÐU² ÊuJ¹ Ê√ “u−¹ UL ¨¡ULKF« 5Ð ·ö²š« tO lI¹
UM 5?
Ó ] ?³Ó ?ðÓ ¨dE]M«Ë Y׳« bMŽ ¨U??M?½Ò √ WIOI(«Ë
Ó dÚ ŽÔ
V ×Ð —uBF« d= Ó vKŽ d¹uD]²«Ë dOOG]²K WÎ {
oO œ
Ì u×½ vKŽ ¡Uł ån×B*« rÓ ÝÚ —Ó ò ÒÊ√ Õu{uÐ
ÆW×KB*«Ë WłU(« wC²Ið U
œÓ uBI*« oI] Š b Ë ¨…œÓ b] × `Ó UB oOIײ j³CM
Ì
Ï ?²? š« b??łu??¹Ë
5Ð ¨«c??¼ U½dBŽ w?? vÒ²Š ¨·ö?
ÕÔ bÓ 1
Ú Ô årÓ ÝÚ d] «ò «c¼ ÒÊS pcË ¨tłË dOš vKŽ tM œbŽ år ÝÚ —Ó ò WI¹dÞ w å…dUF*« WOÒ zöù« ”—«b*«ò
«e²ô« v≈ U¼¡ULKŽË WÓ ] _Ô « UŽœ U «c¼Ë ¨ÂÒ cÓ ¹Ô ôË ¨å‰ËR òË å‰u¾ ò ∫q¦ ¨ULKJ« s qOK dOž
Æ«c¼ UMu¹ v≈ år ÝÚ d] «ò «cNÐ åœËË«œòË ¨åÊ«¡d òË åʬd ò ¨å·Ë¡—òË å·Ëƒ—òË
5Š ”UÒM« X?
Ô ?—œ√ò ∫åbFÝ sÐ VFBò ‰U
dOž ·ö²šô« «c¼Ë ÆÆÆ åW¾òË åWzUòË ¨åœË«œòË
¨ånŠUB*«ò t??M?Ž t??K? « w?? {— åÊU??L? ¦? Žò Óo??I] ??ýÓ å Ï‚UH=ð«òË åÕö
Ó
ôË ¨dŁ= RÓ Ô
t]½_ ¨tO ‰UJý≈
Ï D «ò
Ú
Æ©±®åbŠ√ tÔ ³Ú F¹Ô rË ¨p– rN³Ó −ŽQ
Ó
ÆWMO] F bÓ Ž«u vKŽ 5B² *«

Ò
WHU ÂÔ dÔ ×Ú ¹Ó ò ∫bLŠ√ ÂUù« ‰U Ë
ÕöD « WÐU²J«
vKŽ ¨ån??×?B?*« rÔ ? ? ÝÚ —Ó ò ∫UÎ ?¦?U??Ł
Ë√ åË«Ëò
Ì w åÊUL¦Ž n×Bò j= šÓ tO ·ö²š« ô kH(«Ë fO ¨¡U??L?K?F?« ‰«u?? √ s?? `??ł«dÒ ? «
Æ©≤®åp– dOž Ë√ ¨ån√ò Ë√ å¡U¹ò
Ì
h
^ M] « ∫wÒ HO uÚ ²] « d_«¤ åUÎ OÒ HO uÚ ðÓ ò
. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

±¯

SI¿à

Þº`E¿s

WG

¡Uðò
ÓoÐ UD¹Ô Ê√ V?
Ì ? ?Ð åX?? L? ?Š—ò p??c?? å.d?? J? ?«
Ô ?U??G??« ∫UÎ ????U??š
n×B*« rÝ— wIÐ ô «c¼ sJË
ÆåWŠu²H
¨å‚uDM*«ò å»u²J*«ò
Ò
Ô
^
Î
tO X??³? ² ? Ô Íc?? « l??{u??*« w??H?
åWO] ÐdF« WGK«ò wH ¨ULz«œ ÀbÔ ×¹
bNŽ vKŽ ÊU UL
Ó ð ôË V??²Ó ? J? ðÔ ò ·Ëd?
Ï ? Š „U??M?¼
UNÒ½S ¨åW??Þu??Ðd?? ¡U?Ì ??ðò ? ?Ð åW??L? Š—ò
¨åoDMÔ
ÊUL¦Ž WHOK)«
‚UHð= UÐ UNOKŽ n Ú uÓ « bMŽ å¡Î U¼ò oDMÔð
qÐ ÆåV??²Ó ??J??ðÔ ôË o??D?Ó ?M? ðÔ ò ·Ëd?? ?ŠË
UL³ Ó ∫vUFð tu w UL ¨å¡«dÒ IÔ «ò
åWO] ÐdF« WGKÔ «ò ?Ð UÎ Uš
fO «c¼
Ò
wË Æ›±μπ ∫Ê«dL Ž ‰¬¤ ¨rÚ NÔ Ó XÚÓ M t K« sÓ  WÌ LÓ ŠÚ —Ó ¨UÎ C¹√ åWO] ³Mł_« UGK^ «ò w œÏ ułu u¼ qÐ ¨jI
Î ¦ åW??¹Ò e??O?K?$ù«ò q??¼√ Óo??HÓ ? ð] « bI
oDMÔð åWŠu²H ¡U?Ì ?ðò ??Ð tO X³²Ô Íc??« l??{u??*« WLK ]Ê√ vKŽ ö
w UL ¨¡«dÒ IÔ « iFÐ bMŽ ¨UNOKŽ n Ú uÓ « bMŽ å¡Î Uðò ·dŠ ÒÊ√Ë ¨åhò ·dŠ UNO ÔoDÚÓ M¹Ô ô åschoolò
Ú Ô sÓ  V¹d
¨5
Ó M  ;«
Ï D «ò
Ï Ó t K« XÓ LÓ ŠÚ —Ó ]Ê≈ ∫vUFð tu sJ1 ô rN åÕö
Ú «c¼Ë ¨åkò UNO oDM¹Ô åcò

Æ©≥®›μ∂ ∫·«dŽ_«¤
ÆtO rNÔ²¾Ó D ð
Ò j³Cð Ê√ sJ1 ô pc åWÐU²J«òË
 ?  _«ò WÐU² V³Ý w??Ë 
ULKJ« iFÐ w ån?
¨å‚uDMò q
Î ?¦? ¨VFB¹
– …U??e] ? «òË å…uKB«
p??c??Ë
] – …ö??B?
] ?«ò ∫q¦ ¨å«Î Ë«Ëò ? åw?= ?ð uÚ ? B?
] ?« d? ? ŁÓ _«ò WÐU² ¨ö
Ô
 ?O? ?
V²JÔð å ‰bÓ ? ³Ó ? «ò w??ò ∫åw?Ò ?Þu?
Ì vKŽ åWUù«òË åWKIKI«òË ¨å¡UHšù«òË åW M] GÔ «ò
= ?«ò ‰U?? ¨å…u??e] ? « u×½
Ò tLÔ NH¹ oO œ
Ô ? √ò ¨rO HÚ ²] K ¨òË«u??«ò ?Ð
å…U]e«òË å…öB«ò
ån?
Æ¡È—U q
]
Ì
å…UJAÚ òË ¨UUCÔ dOž ¨åU??Ðd= ? «òË å…U??O? («òË Ê¬dI«ò q??IÚ ?½ w?? œU??L?²?Žô« sJ1 ö?? ¨p??c??Ë
 ÊËœ jI å»u²J*«ò vKŽ å.dJ«
Æ©¥®åå…UMÓ òË å…U−ÒM«òË å— bÚ B«
] k HÚ Šò
Ó M
Ò ¨å«¡«d???I???« Œu??O??ýò s??Ž w??IÒ ?ÓK?²] ?«Ë
…b] Ž UH]
dÔ ] Ó ¹Ô U?? /≈Ë
Ì MBÔ UÎ ¦¹bŠË UÎ 1b rK F« q¼√ n]
Ó b Ë
ʬdI«ò w ULKJ« iFÐ år ÝÚ —Ó ò V³Ý ÊUOÐ w Áb$ U «c¼ sË ¨å‚uDM*«ò Wbš w å»u²J*«ò
 I« rÓ ÝÚ d] «ò nU ¹Ô u×½
Æ©μ®åwÒ ÝUO
Ì vKŽ å.dJ« ‰^ bÔ ðÓ w²« ån×B*«ò w WÐu²J*« «—U??ýù« s
UL ån×B*« r ÝÚ —Ó ò ? 5LK *« ¡UIÐ≈ ∫UÎ FÐUÝ 
«—Uýù«Ë ¨ån?? Ú uÓ ? «òË å q??
Ú uÓ ? «ò l{«u vKŽ
 O^ GÓ ²Ó tŽUCš≈ ÂbŽË ¨u¼ pcË ¨åb¹u−]²«ò ÂUJŠ√ oO³Dð vKŽ …bŽU *«
åWOÒ zöù«ò bŽ«uI« «d
Ú s ¨W¦¹b(« åWOÒ ÐU²J«òË u×½Ë ¨åŸU??З_«òË å»«e??Š_«òË å¡«e??ł_«ò rO Ið
W½UO vKŽ WÒ œ_« d NÓ þ√
= å.dJ« ʬdI«ò qON ð UNÐ bÔ B
 ?D? ?«ò
—u??√ s p??–
ÿUH²Šô« Wł—b ¨tÐ oK] F²¹ U qË
Ó IÚ ¹Ô åW?Ì ?O] ?Šö?
Ú
ÆUN³¹dIðË å…¡«dI«ò
åWÐU×B«ò
ÁÔ U??C? ðÓ —Ú « Íc??« ån×B*« r? ? ÝÚ —Ó ò ??Ð
Ò
fH½ vKŽ tOKŽ «uIHÓ ð] «Ë ¨rNMŽ tK« w{— «dJ« iFÐ å.dJ« ʬdI« WÐU²ò w błuð ∫UÎ ÝœUÝ
 ?Šö??D? ?ô«ò
«c¼ ÒÊ≈ YOŠ ¨åUŠöD «ò
Ú
Ú s UNO U0 ¨tð—u å»u²J*«ò UNO n??U?? ?¹Ô w??²?« åU?
ÆtM œ«dÔ*« ÓoI] ŠÓ årÓ ÝÚ d] «ò X³²Ô w²« ULKJ« iFÐ UNOË ¨UÎ ½UOŠ√ å‚uDM*«ò

oK= F² 5F
tÐ W¹UMF« XGKÐ
b åw½¬dI«
rÔ ÝÚ d] «ò ÊU «–S
] ÷dž Wb) œU²F*« nU ð b WI¹dDÐ
Ì
^
] «c¼ d¦QÐ å.dJ« ʬdI«ò w ¡Uł Ë√ ¨å…¡«dI««ò ?Ð
]
s t½u rž— ¨j³C«Ë
W ] b= « s rOEF« ÊÓ ÚQA«
Î ¦ ¨…Î UŽ«d ¨…—u s
œb^ FÓ ðÓ ò ? ¨ö
W O] ŠöD ô«ò
—u_«
¨åW¹] œUN²łô«
Ú
Ú
—u?? _U?? Ð W??¹U??M??F??« ÒÊ√ p?] ? ? ý ö?? ? .bI« tLÝ— vKŽ wIÐ√
Æå«¡«dI«
b å ‰]e? MÓ ? Ô*« w? ?ŠÚ u??Ó «òË åW O] HO uÚ ²] «ò
WLK ∫o³Ý U vKŽ WK¦_« sË
·d× dOſ UÎ Ł«dð
] ‚U
 WÎ ¹UMŽ p– q
Ó ¨UÎ EHÚ ŠË
UÎ D³Ú {Ë
ʬdI«ò w?? X??³?²?Ô w??²? « åW??L? Š—ò

±°

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

SI¿à

Þº`E¿s

WG

UNÒ½√ rÔ ¼] uÓ ²Ó ¹Ô ô vÒ²Š ¨ÔtM] ×Ó ÐÓ –Ú Ó_ u×½ ¨UNK³ U WdŠ
Ì
ÆUNK³ w²« tÔ M] ÐÓ c= ŽÓ _Ô ? ¨b¹bAÒ²UÐ
UÒ*Ó rNMŽ tK« w??{— åWÐU×B«ò
ÒÊ≈ ∫YU¦Ò «
Ò
Ó ?×?B?*«ò «u??L?Ý—
…œUFË ¨t??ð ¡Ó «b??ÐÓ w?? «u??½U?? ån?

t¦Ô ŠU³
lÔ ] ²ðÓ r??]ŁÔ …dOG
ÓYŠU³0 √Ô b³¹ rÌ ÚK Ž Í√
Ì
=
Ô
Ô
Ó
Ú
Ó
Ú
ô Íc« ∫rJÓ ;«¤ åWLÓ J;«ò dOž
 ¡«—ü«Ë —u] D²¹Ë
q¹ËQð v≈ ÃU²×¹ ôË ¨WN³Ô ýÔ ôË tO ·ö²š«
åWÐU×B«ò
s œÏ UN²ł« årÔ ÝÚ d] «ò –≈ ¨›dOHð Ë√
Ò

t½U×³Ý åtK«ò s åUÎ OŠÚ ËÓ ò fOË ¨rNMŽ tK« w{—
ÆvUFðË
lODI²Ð ’Uš
årÏ ÝÚ —Ó ò u¼ ∫÷ËdF«
Ó rÔ Ý
Ú —Ó ≠≤
y
=
U q^ Ô Ë ¨V²J¹Ô oDM¹Ô U q^ Ô ò ∫tDÔ Ð U{Ë ¨ådFÚ A«ò
WdF v≈ qÔ 
^ uÓ ²] «ò ∫tÔðbzUË ¨åV²J¹Ô ô oDM¹Ô ô
= X OÚ ³Ó « d ×Ú ÐÓ ò
ÆååÍÒ d FÚ A«
 ?O?? I??« rÔ ???Ý
Íc« årÔ ? ?ÝÚ d] ? ?«ò u??¼ ∫w?Ò ?ÝU?
Ú d] ???« ≠≥
tMOÐ U Ï‚dÚ ?Ó Ë ¨åWO] uO« UMðU³ÓðUJÔ ò w tb ² ½
tÔ KÔ šÔ bÚ ðÓ årÓ ? ÝÚ d] ? «ò «c??¼ ÒÊ√ å÷Ëd?
 ?FÓ ? « r? ?ÝÚ —Ó ò 5??ÐË
Ó «Ë …œU??¹e= ?«
Æd??šÓ √Ô ¡Ô UOý√Ë q??_« …Ô U??Ž«d??Ô Ë ·Ô cÚ ? (
©ÆÆÆ®
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠
Æ¡«dI« b¹dÐ s ∗
»U² l ¨—UB_« nŠUB rÝ— w lÚ M IÚ Ô*« ∫»U² ¤ ≠©±®
Æ›±∏ ∫’ ¨w½«bÒ « ËdLŽ
Ì wÐ_ ¨jIÚ M] «
Ò »«œü« ∫»U²¤ ≠©≤®
Æ›±πμØ≤ ¨`KHÚ Ô sÐô ¨WOÒ ŽdA«
Ò

Æ›±¥π ∫’ ¨WO] ³ ÞUA« Õdý w w«u« ∫»U²¤ ≠©≥®
 K
Æ›μ≥πØ≤ ¨wÒ ÞuO
^ ¨Ê¬dI« ÂuKŽ w ÊUIðù« ∫»U²¤ ≠©¥®
nŠUB rÝ— w lMIÔ*«ò ∫‰U¦*« qO³Ý vKŽ l??ł«—¤ ≠©μ®
ÂuÝd w qObÒ « Ê«uMŽòË ¨w½«b« ËdLŽ wÐ_ å—UB_«
Ò
ÂuEM*« RRK« …“uł—√òË ¨wÒ A «dÒ Ô*« ¡UÒM³« sÐô åq¹eÚM²] « jš
v≈ Ê«dO(« býdòË ¨wÒ uÓ ²Ó LÔ K åÂuÝd*« WKLł d– w
w ÊUIðù«òË ¨wMO ×K
åʬdI« rÝ— w tŽU³ð= « V−¹ U
Ò
 K
åÊUdF« q¼UMòË ¨©μ≥μØ≤® wÒ ÞuO
^ ªåʬdI« ÂuKŽ
Ú ?×? ?²Ú ?Ô*«òË ¨©≥∑∑ر® w?Ò ?½U?? —Ú e^ ?K?
ån×B*« ÂU??J?Š√ w?? n?
ʬdI« ÂuKŽ w UÝ«—œòË ¨©∂∞∞ ∫’® bOýdÒ « `UB
ån×B*« r???Ý—òË ¨©≥≥∑’® w??ËdÒ ? « bNH å.d??J? «
WGK^ « tI w ‰uBòË ¨©∑≤π ∫’® bL(« Í—Ëb +UG
Æ›©π∞ ∫’® »«u²« b³Ž ÊUCd åWO] ÐdF«

sï ò î UñÅû ∫qzUI« årÔ OEFÓ « w^ KFÓ «ò ‚bË ÆW ] œË
= UMò e] î
Æ›π ∫d−Ú («¤ ¨ýæuEU( tï î UñÅè dî ò cÇ

∫©ÆÆÆ® …dOš√ WLK
Ò Ác??¼ VO−F« s??
‰uŠ —Ëb??ð w??²?« UN³A«
U¼dO¦¹ w??²?« åW??OÒ ? zö??ù«ò Ë√ åW??¹Ò u??G?K^ ?« ¡U??D? š_«ò
Ò t??½Ò _ ¨åÂö????Ýù«ò vKŽ åÊu??M??ŽU??D?Ò ?«ò
∫WÞU Ð qJÐ
ʬdI«ò u¼ U¼— u^ DðË WGK^ « ÂuKŽ ÃËdš w V³ «
Ò
Ò WÔ ¹] u³Ó M] « WÚ M] «òË
ÆåWH¹dA«
å.dJ«
^
d¹uBðò ∫u¼ Íc« å¡öù«ò rKF dEM½ UbMŽË
å»u²J*«ò
?Ð åk HÚ K] «ò
ÓoÐ UD¹Ô ÊQÐ ¨åWO] zU−¼ ·ËdŠò
Ì
Ô
Ï
·dŠ
åWO] ÐdF« WGK^ «ò w błu¹ ôË ¨åtÐ Ó‚uDM*«ò
…œU¹“ ∫q¦ ¨åWŁöŁò Ë√ åÊU??d??Šò
Ú Ó ôÒ ≈ ¨tÐ oDM¹Ô ô
¨ådLÓ Žò
Ô 5??ÐË tMOÐ UÎ ?? dÚ ??Ó ¨òËdÚ ? ?LÚ ? ?Žò
Ó w?? òË«u?? ?«ò
 ?  _«òË
ån?
qFH« w åWŽUL'« Ë«Ëò bFÐ W Ó —UH«

dOG Ë«u«ò 5ÐË tMOÐ UÎ dÚ Ó ¨ÂËe−*« Ë√ »uBM*«
ÆååWŽUL'«
bŽ«uI« Ác?? ?¼Ë ¨r??K? F??« «c??N? d??E?M?½ U??b??M? F? 
  ò ∫vLÒ Ó ¹Ô Íc«Ë ¨å¡öù«ò w W ŁÓ bÓ ×ÓÚ ² Ú Ô*«
¨åwÒ ÝUO
Ó s …Ï UIÓ² Ú Ô UNÒ½√ b$
 ¹Ó Ë Æån×B*« j= šò
q¼√ r I
∫ÂU √ v≈ åWOÒ ÐdF« ◊uD)«ò rKF«
ÊU Ê≈Ë ¨tOKŽ ”UI¹Ô ôË ∫n×B*« rÔ ?ÝÚ —Ó ≠±
Ó
tłËd) p–Ë ¨”UÒM« tOKŽ Íc« å¡ö??ù«ò q√
∫UNM ¨…bÒ Ž —u_
…UŽ«d å”UOI«ò sŽ
Ì
œÔ b^ FÓð tF sJ1 t?Ì ?łÚ ËÓ vKŽ WLKJ« ¡UMÐ ∫‰ËÒ _«
u×½ ¨åtHÔ  √ò XÚ Ó cŠÔ U w dÏ O¦ p–Ë Æå…¡«dI«ò
Æ s¹Òb« Âu¹ p KÓ
=
]
∫qJÚ A«¤
å qJÚ A«ò
—uNþÔ q³ ÊU tÒ½≈ ∫w½U¦Ò «
›UNOKŽ åU??d??(«ò l??{u??Ð ·Ëd???(« qOJAð
·Ëd(« vKŽ å◊UI
Ì ½Ô ò l{Ë ∫jIÚ M] «¤ åjIÚ M] «òË
Ó
„UM¼ sJ¹ r??¤ Æ›d????šü«
s??Ž ·d??Š
q?Ò ? eOOL²
Ì
Ï
å‰uÝdÒ «ò ÂU¹Ò √ ·Ëd(« vKŽ åjÏ IÚ ½Ó ò ôË åqOJAðò
tK« w{— åWÐU×B«òË
rKÝË tOKŽ tK« vK
Ò
vKŽ WÎ ?ôœ ·d??Š_« iFÐ tO b??¹Ó “ U0] dÔ ¨›rNMŽ
. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

±±

SI¿à

Þº`E¿s

d ‰UI

…dO«Ë rKF« 5Ð …dO³«
©±®

W³Aš uÐ√ dOš bL× ÆÂ

w …Î b ‰uÞ_« s bFð WÝ«—œ ÊuO½UD¹dÐ ¡ULKŽ Èdł√
μ∞∞∞ w«uŠ «uFÐU𠨩≤®WMÝ ≤∞ X dG²Ý« ¨rKF« a¹—Uð
dOŁQð w Y׳K ¨WMÝ μ∂ r¼—ULŽ√ ‰bF ¨ UÎ O½UD¹dÐ úł—
Æt²O H½Ë tKIŽË ÊU ½ù« r ł vKŽ …dO³« 
«uM « w XF Lł «¡UBŠ≈ vKŽ WÝ«—b« Ác¼ XOMÐÔ
¡«dł≈ rŁ sË ¨wuO« …dO³« „öN²Ý« ‰bF* vË_« dAF« 
«uM « w UN−zU²½ WÝ«—œË …dO³« wЗUý vKŽ »—U&
ødL)« rJ× UNLJŠ ∫…dO³«
ÆWOU²« dAF«
vKŽ dL)« …—uDš s WMÝ ±¥∞∞ q³ ÂöÝù« —cÒ Š
w¼UC¹ …dO³« »dAÐ ◊«d??ù« Ê√ ÀU×Ð_« Ác¼ XMOÒ Ð
W¹œUB² ô«Ë WOŽUL²łô«Ë UNM WO×B« ¨…bF_« WU UNM 5Šb »dA¹ Íc« ÷dÒ F¹Ë ¨Èdš_« ‰u×J« qOŽUH
dOFA« dOL ð sŽ rłUM« dL)« s¦² ¹ rË ¨ÆÆÆWOM¹b«Ë
∫UNM ¨X u« d vKŽ …dODš WOKIŽ qUA* UÎ Ou¹ jI
vL ðË ¨å¡«dO³G«ò vL ð UÎ 1b X½U w²«Ë ¨…dO³« vL *« —UJ√ ŸUłd²Ý« vKŽ …—bI« ÂbŽ ∫…d«c« —u¼bð Ʊ
ÆdO¦J«Ë UNM qOKI« ¨å—e*«ò
ÆW1b Àœ«uŠË
WO³K« …dO³« qOŽUH ¡UŽb²Ý« v??K??Ž …—b????I????« Âb????Ž Æ≤
…bŽ w?? p??– vKŽ ¤w??³?M?« œbÒ ? ?ýË
tKOKI ÁdO¦ d??J?Ý√ U??ò ∫‰U??I? n?? «u?? 
UÐËdA*« w¼UCð —u¼bðË dOJH²« w?? ¡j?? Ð ∫U??u??K??F??*«
©≥®
Æ å«dŠ
ÆôU−*« WU w WdFLK
Èdš_« WOu×J«
UË Æ«d??Š dJ q ò ∫UÎ C¹√ ‰U?? Ë
∫W¹cOHM²« n??zU??þu??« l??ł«d??ð Æ≥
©¥®
Æ å«dŠ tM nJ« ¡qL ¨‚dH« tM dJÝ√ WOd(« «—U??N? *«Ë ¨q??U??A?*« q??ŠË ¨ÁU??³?²?½ô« «—U??N?L?
s dÔ JÚ «
ÆÆÆ…œUOIU
^ ËÓ ¨U¼dO¦Ë UNKOK dL)« XdŠò ∫UÎ C¹√ ‰U Ë
©μ®
Æ å«dŠ »«dý q ∫«œdH*« dcðË ÿUH_« «b
²Ý« w WÐuF Æ¥
¨dLš t½√ vKŽ »«dA« s dJ *« ¤w³M« nMËË
ƉULF²Ýô« WKN «Ë UNM …dOBI« v²Š
Ò ¨dÏ LšÓ dÌ J Ú Ô qò
Ò ∫‰UI oKIU ∫n??Þ«u??F??« vKŽ …dDO« w?? WÐuF Æμ
u¼Ë U
Ó sË ¨ÂÏ «dŠÓ d J Ô qË
Æ©∂®å…dšü« w UNÐÚ dA¹Ó r UNÔM bÚ ¹Ô dÓ L)« »dA¹
ÆÆÆ»U¾²ô«Ë „U³ð—ô«Ë
Ô
dOFA« dL) WЗUI² ¡ULÝ√ ∫…dO³« ≠¡«dO³G«
w²«Ë WËdF*« W¹b '« WO³K « —U??Łü« sŽ «b??Ž «c??¼
¨UÎ öN²Ý« d¦_« w¼ …dO³« Ê√ d– t½√ ¤Á“U−Ž« sË
w WÐuFB« ≠‰u??L? )« ≠‚—_« ∫UÎ ?I?ÐU??Ý UNUA²« ∫‰U ¤tK« ‰uÝ— ÒÊ√Ó ¨tMŽ tK« w{— …œU³ŽÔ sÐ bFÚ ÝÓ sF ≠Âb« jG{ ŸUHð—« ≠r '« …—«d??Š ÷UH ½« ≠fHM²«
Ó Ú w] ÓKŽÓ ÂÓ d] ŠÓ q] łÓ ËÓ e] ŽÓ tÓ K] « ]Ê≈ ò w qUA ≠ROI²« ≠Âb?? « w?? dJ « W³ ½ ÷UH ½«
rÚ Ô U¹] ≈ ËÓ ¨5
Ó M= IÚ«ËÓ WÓ ÐÓ uJÔ Ú«ËÓ dLÚ )«
∫‰Ó U Ó Æ år ÓUFÓ Ú« d LÚ šÓ ÔYKÔ ŁÔ UNÓ ½] S Ó ¡Ó «dÓ OÚ ³Ó GÔ Ú«ËÓ
≠”U¹dJM³« »UN²« ≠b³J« qA ≠VKI«
©∑® Ô ]
Æ åq³Ú D«ò ∫‰U øWÔ ÐÓ uJÔ Ú« U ∫vOÓ ×Ú OÓ  XÔ ÚK Ô
rL ²« ≠©Beer Belly® sD³« WMLÝ
…d«c« —u¼bð
Ê√ ¨ÊUOHÝ w??Ð√ WMЫ W³O³Š Â√ s??ŽË

w WFHðd*« Êu??¼b??« U¹u² ≠r?? ?'« w?? ·U??H? '«Ë
qUA ≠W d(« ≠©hypertriglyceridemia® Âb«
WOIK)« U¼uA²«Ë ÷UNłùU® 5M'« bMŽË qL(« w 
UЫdD{« ≠©fetal alcohol syndrome∫WOuK «Ë
ÃU²½≈ iHš ≠WŽU{d« ‰öšË …œôu« bFÐ „uK «Ë uLM«
ÆÂ_« bMŽ VOK(«

±²

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

SI¿à

Þº`E¿s

d ‰UI

å‰u×J« s WOUšò X½U ¡«uÝ – …dO³«
‰uÝ— vKŽ «ub sLO« q¼√ s UÎ ÝU½√
WKO¾{ WOL vKŽ Íu²% – åWOŽdýò Ë√ «b ²Ý« w WÐuF 4 «Ë …ö?? B? ?« r??N? L? K? ŽQ?? ¨¤t???K? ?«
ÿUH_«
U¼bŠ w •∞[∞≤ v≈ qB𠨉u×J« s
UM Ê≈ ¨tK« ‰uÝ— U¹ ∫«uU rŁ ¨iz«dH«Ë
Æv½œ_«
∫‰U ødOFA«Ë `LI« s tFMB½ UΠЫdý
…dO³U ¨ÂU??¹√ WŁöŁ bFÐ dL ²« s dOFA« ¡U* bÐ ôË
Ê√ «Ëœ«—√ U* rŁ ¨ åÁuLFDð ôò ∫‰U rF½ ∫«uU ¨ åø¡«dO³G«ò
¨q¹b³« q(« U√Ë ÆdL ²ð ‚«uÝ_« w ‰u×J« s WOU)« ∫‰U rF½ ∫«uU ¨ åø¡«dO³G«ò ∫‰UI øULNMŽ ÁuQÝ «uIKDM¹
VMF« WÐdý√ lMB¹Ë ¤w³MUÐ rK *« Íb²I¹ ÊQÐ sLJO UNd²¹ r sò ∫‰U øUN½uŽb¹ ô rN½S ∫«uU åÁuLFDð ôò
sF ÆjI ÂU¹√ ÀöŁ …b* UNÐdA¹Ë ¨t²OÐ w U¼dOžË dOFA«Ë
Æ©∏®åtIMŽ «uÐd{U
t lÔ IÓ MÚ ¹Ô ¤tK« ‰uÝ— ÊUò ∫‰U ULNMŽ tK« w{— ”U³Ž sЫ tK« Ê≈ò ∫¤tK« ‰uÝ— ‰U ∫‰U ËdLŽ sÐ tK« b³Ž sŽË
¨W¦U¦« ¡U v≈ bG« bFÐË ¨bÓG«Ë ¨ÂÓ uO« tÐ tÐdAO VOÐe«
Æ©π®å¡«dO³G« w²√ vKŽ ÂdŠ
Æ©±¥®å©vd¹Ë VB¹
…dO³« ·UM √
Í√® ‚«dNÚ ¹Ô Ë√ vIÓ Ú OÔ tÐ dQ¹ rŁ
Ò
¨dL)« Ÿ«u½√ s Ÿu½ UN½√ vKŽ …dO³« ¤w³M« nM
¨rÝùUÐË ÊuLC*UÐ ÂuO« 5LK *« s dO¦ Ÿ bšÔ b Ë
Êu½uJ¹ ¨WłUłe« vKŽ å‰u× •∞[∞ò ÊuFMB*« V² «–S Ê≈Ë ¨«Î dLš VMF« s Ê≈ò ∫t¦¹bŠ w Á—œUBË tŽ«u½√ œb×
r d« UL ¨YU¦« ÂuO« bFÐ dL ²« q _« vKŽ «uÝUMð b ¨«Î dLšd= ³Ô « s Ê≈Ë ¨«Î dLš q F« s Ê≈Ë ¨«Î dLš dL²« s
Æ©±∞®å«Î dLš dOFA« s Ê≈Ë
Í–U;« Y??U??¦?« r?? d??« u??¼Ë ¨·Ëc?? ?;«
Æs1_« dHBK …dDO« w WÐuF p– »UD)« s??Ы dLŽ U½bOÝ d??–Ë
s ∫W Lš s?? lMBð W??Ðd??ý_«ò tuIÐ
dŽUA*« vKŽ
øøø¡«œ Â√ ¡«Ëœ
¨WDM(«Ë ¨q?? ? F? «Ë ¨d??L? ²? «Ë ¨V??O? Ðe??«
©±±®
W½UF²Ýô« rNMJ1 t½√ ÊuME¹ s¹c« U√
Æ ådLš uN «Î dLš ÊuJ¹ v²Š tðdLÒ š UË ¨dOFA«Ë 
UUA²ô« dš¬ Ê√ ÊuLKF¹ ô ¨÷«d_« s ÍË«b²K …dO³UÐ —u√ w ÁuQÝ UbMŽ ¤w³M« WÐU× sŽ tK« w{—Ë
«Î ¡uÝ l{u« b¹eðË ÷d*« W³ ½ b¹eð b …dO³« Ê√ vKŽ ‰bð ¨tOÐ √Ó sÚ ŽÓ ¨Ó…œÓ dÚ ÐÔ wÐ √Ó sÐÚ bO FÝÓ sF ¨UNO≈ rN¦FÐ w²« —UB_«
ÆtMO % sŽ UÎ {uŽ vÝu
Ó Š ¤tK] « ‰Ó uÝÔ —Ó XÔ FÚ LÝÓ ∫‰Ó U Ó ¨Áb= łÓ sÚ ŽÓ
Ó Ô UÐÓ √Ó tÓ ł] ËÓ 5
¨pcÐ UMLKŽË WÐU×B« rKŽ U* ¨¤tK« ‰u??Ý— ôu??Ë
U¹Ó ∫vÝu
Ó Ô uÐÔ √Ó ‰Ó UIÓ Ó ¨ sLÓ OÓ Ú« vÓ≈ qÌ ³Ó łÓ sÓ ÐÚ –Ó UFÓ Ô ËÓ ÍdFý_«
Ó
Ó
Ó
‰uÝ— U¹ ∫‰UI ¤w] ³ M] « ‰Q ¹
Ó ‚Ì —U Þ sÓ ÐÚ bÓ ¹Ú uÓ ÝÔ vð√ UbMF tÔ Ó ‰U
Ô IÓ ¹Ô q Ó FÓ Ú« sÓ  »«
Ï dÓ ýÓ UNÓ Ð lÔ MÓ B
Ú ¹Ô ÷Ì —Ú QÓ Ð U]½≈ ¨tK] « ‰Ó uÝÔ —Ó
UN½≈ ∫‰UI ¨ÁUNM ¨dL)« dc ¨U¼dB²F½ UÎ ÐUMŽ√ UM Ê≈ ¨tK« ∫¤tK] « ‰u
Ô ÝÔ —Ó ‰Ó UIÓ Ó Æ—Ô eÚ *« Ú tÔ Ó ‰U
Ô IÓ ¹Ô dOÌ FýÓ sÚ  »«
Ï dÓ ýÓ ËÓ ¨lÔ ²Ú ³ Ú«
©±μ®
Æ å¡«œ w¼ qÐò ∫¤tK« ‰uÝ— ‰UI ¨¡«Ëœ
Æ©±≤®“ÂÏ «dÓ ŠÓ dÌ J Ú Ô q^ Ô ”
∫≠ r??K?ÝË tOKŽ t??K?« v??K] ? ‰U??I? £tzU Kł `??B?½Ë
øøøWOŽdý …dOÐ
Ò
Ó
¨¡Î «ËÓ œÓ ¡«œ
¨¡«Ë
b 
«Ë
¡
«
b 
«

e
½

qłË
e
Ž
tK«
Ú
Ò
Ó
]Ê≈ò
Ì qJÔ  qÓ FÓ łË
]
]
Ó
Ó
ÊuLK *UÐdA¹ UbMŽ¤w³M« tÐ U½d³š√ Íc« ÂuO« ¡UłË
©±∂®
Æ å«dÓ ×Ð «ËË«bÓ ðÓ ôË ¨«ËË«bÓ²Ó v²Š ÂU¹_«Ë wUOK« V¼cð ôå∫ ¤‰UI ¨qNł vKŽ …dO³«
ødJ ¹ r uË Â«dŠ
Æ©±≥®åUNLÝ« dOGÐ UN½uL ¹Ë ¨dL)« w²√ s WHzUÞ »dAð
WCH M*«…dO³« Ê√ w¼ …dÒ *« WIOI(«Ë
»ËdA*« ÊU?? «–≈ ULŽ dEM« iGÐË
¡d*« Í–R??¹ U?? Ÿd??A?« Âd??Š bI ¨«Î d??L?š 
«—UN w lł«dð w¼ ©Low≠Alcohol Beer® ‰u×J«
Non≠® ‰u×J« s WOU)« …dO³« UNð«–
tK] « w{— WLKÝ Â√ sF ¨UÎ ¹b łË UÎ OKIŽ 
«—UO« …œUO
Ÿ«u½√ q?Ò ? ÊS?? ¨©Alcoholic Beer
sŽ ¤tK] « ‰uÝÔ —Ó vN½ò ∫XU UN½√ UNMŽ
. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

±³

SI¿à

Þº`E¿s

d ‰UI

fOË WN³ý d??_« «c??¼ w?? ÊU?? Ê≈Ë
À—u¹ »«d??ý q Í√® d²HË dJ q
s
»ËdA
błu¹
ô
Y¹b(U ¨dD K …U??Žb?? u??N? ¨UÎ ??«d??Š
©¡UCŽ_« w ‰uL)«Ë r '« w —u²H«
Ó Ú ∫‰U t½√ ¤w³M« sŽ dONA« ‰u×J« s wUš …dO³«
Æ©±∑®ò
5
Ï = ÐÓ ‰Ô öÓ («ò
Ó Ú ËÓ
qOKײ«
sLÓ Ó ¨U
Ï NÓ ³ ²Ó AÚ Ô —Ï uÔ √Ô ULÓ NÔ MÓ OÚ ÐÓ ËÓ ¨Ï5= ÐÓ ÂÔ «dÓ («
^ vIÓ ð] « tMJË ¨Èb??Ý ©UNŽ«u½√ WUJЮ dL)« ŸdA« Âd×¹ r
^ w  lÓ Ó ËÓ sÚ Ó ËÓ ¨t{ dÚ ŽËÓ t M ¹ b √Ó dÓ ³Ú ²Ó Ý«
 NÓ ³Ô A«
 NÓ ³Ô A« 
U
Ú U
Î
Ó Ú w  lÓ Ó ËÓ rK *« WLOIË ¨WNł s U¼—dC «Î dE½ UNÐUM²łUÐ rK *« d√
 ¹Ô vLÓ («
 Ú ‰Ó uÚ ŠÓ vŽÓ dÚ ¹Ó w Ž«d] UÓ ¨Â« dÓ («
lÓ ðÓ dÚ ¹Ó ÊÚ √Ó pÔ ýu
]Ê≈ ËÓ ôÓ √Ó ¨ÔtÔ —U ×Ó Ó t K] « vLÓ Š ]Ê≈ ËÓ ¨vLÎ Š pÌ KÓ q= JÔ  ]Ê≈ ôÓ √Ó ¨tO  eŽ tK« W¹b¼ u¼ ÊU ½ù« qIF ÆÈd??š√ WNł s t²«dË
Ó Ú w  Vłu ¨tLF½Ë tK« oKš s UÎ IKš qDŽ ¨tKDŽ
Ó Ú `Ó ÓKÓ XÚ ×Ó ÓKÓ «–Ó ≈ WÎ GÓ C
Ú Ô b Ó '«
«–Ó ≈ ËÓ ¨ÔtK^ Ô bÔ Ó '«
Ò sL Æt qłË
©≤∞® Ú Ó Ú
^
Ô
Ó
Ó
Ú
Ó
Æ åVÔ KI« wÓ ¼ËÓ ô√ ¨ÔtK bÔ Ó '« bÓ Ó Ó Ú bÓ Ó Ó
ÆtÐUIŽ
tO¼«u½ »UM²ł«Ë tOÒ ³½ WMÝË Ád??«Ë√ ŸU³ð« tK« UM “—
d²H*«Ë dJ *U ¨W??O?ŠËd??«Ë WOM¹b« WOŠUM« s?? U??√
Æ5*UF« »— tK bL(«Ë Æ—u_« s UN³A«Ë UŽUD« w q JUÐË ¨tK« sŽ WKHGUÐ ÊU ½ù« ÊU³OB¹
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠
ÆU¼¡UMŁ√ qIF« wŽË ÂbŽ sŽ pO¼U½ ¨«œU³F«Ë
w WM «Ë ʬdI« w wLKF« “U−Žù« Èb²M ¡U b√ s ”bMN ©±®
¨WLOšË dL)« qOŽUHL ¨WOŽUL²łù« WOŠUM« s U√
ÆÊUM³
wwwÆneurologyÆorgØcontentØ
©≤® ¨lL²−*« w W¹d ÝË ¡e??¼Ë U??ÐU??≈Ë dOÝ Àœ«u??Š s
WNLÆ0000000000000063ÆØ15Ø01ØearlyØ2014
w oOKFð ôË ÆÆÆ‚öš_«Ë rOI« ŸUO{Ë …dÝ_« pJHð v≈
short
dOŁQð rKF¹ lOL'U ¨W¹œUB² ù« wŠ«uM«
sÐ«Ë bLŠ√uNK] « b³Ž sÐ dÐUł sŽ œË«œ uÐ√ Á«Ë— ©≥®
WłU
WOK¼U'« »dŽ ÊU
ÆVO'« vKŽ ÊUœù«
tK] « w{— WAzUŽ 5MR*« Â√ sŽ bLŠ√ Á«Ë— ©¥®
¨5²¹PÐ p– q qłË eŽ tK« dB²š«Ë
UNMŽ vUFð Ãd ²*« dL)« ÊudF¹
d–Ë ¨…bIF«ØWKJA*« v??Ë_« w?? d??–
tK« w??{— ”U³Ž s??Ы s??Ž wzU M« t??łd??š√ ©μ®
dOFA« s
tÐU² w ‰UI ¨.dײ« V³Ý WO½U¦« w
ULNMŽ
ULNMŽ tK« w{— dLŽ sЫ sŽ Í—U ³« tłdš√ ©∂®
∫e¹eF«
tMŽ tK« w{— …œU³Ž sÐ bFÝ sÐ fO sŽ q³MŠ sЫ bLŠ√ tłdš√ ©∑®
î ò è d???ð ?O??î*Çò è d??L??)Ç
î ò U??/î ] Åð ÇuMï î Â s?î ?c?ð ?] Ç UNî ^ Ãî U??î û
ÈUB_Ç
tK« w{— ÊUOHÝ wÐ√ WMЫ W³O³Š Â√ sŽ q³MŠ sЫ bLŠ√ tłdš√ ©∏® ï î ò î ï ò î ï ò
î ò èî
ð Dî Oò AÇ
] qð Lî î sò ð fì ðò Ñ åï ™î Òò _Ç
îæuï Kð Hò ï rò Jï K] Fî î çï uï Mð î Uò î æU
UNMŽ
ËdLŽ sÐ tK« b³Ž sŽ q³MŠ sЫ bLŠ√ tłdš√ ©π® wð Áî UCî Gò î ò Çèî Éî èî Çbî Fî ò Ç rï Jï Mî Oò î lî ð uï òæÃî ïæUDî Oò AÇ
] bï dð ï U/î ] Åð ∗
dOAÐ sÐ ÊULF^M« sŽ sŽ œË«œ uÐ√ Á«Ë— ©±∞® rÃî òqNî Éð šî BÇ sè tð K] Ç dò Ðð s rï ]bBè dð Oî*Çò è dL)Ç
] ð î î ð ò î ò ï îî ð ò î ð òîò
ïò î
…œdÐ wÐ√ sŽ q³MŠ sЫ bLŠ√ tłdš√ ©±±® ò
Æ©±∏®ý îæuNï î Mò ï
q³MŠ sЫ bLŠ√ tłdš√ ©±≤®
kHK«Ë “d¹dO× sЫ sŽ wzU M«Ë ¨WU√ wÐ√ sŽ tłU sЫ Á«Ë— ©±≥® .dJ« »U²J« w œ—Ë U* UÎ IÐUD rKF« ¡Uł ¨…b¹bł …d
tłU sÐô
dOž w ÊU U tO ‰eM¹ r ʬdIU ¨n¹dA« Y¹b(«Ë
rK Á«Ë— ©±¥®
ô≈ w³M« U½¡Uł UË ¨WUŽ ÊU ½ù«Ë WUš rK *« W×KB
wÝUOKD« œË«œ uÐ√ tłdš√ ©±μ®
ÆlLł√ 5*UFKË UM WÎ LŠ—
tMŽ tK« w{— ¡«œ—b« wÐ√ sŽ œË«œ uÐ√ Á«Ë— ©±∂®
UNMŽ tK« w{— WLKÝ Â= √ sŽœË«œ uÐ√ Á«Ë— ©±∑®
dBŽ
w?? UMKFł Íc?? « t??K? b??L? («
Ì
π± ≠ π∞ ∫ …bzU*« …—uÝ ©±∏® dL ²¹ vK×
Ò »«dý q WOŽdA« ÂU??J? Š_« ¡«—Ë U??¹U??³?)« ·d??Ž
∏∏ ∫’ …—uÝ ©±π®
vUFð tK« ‰UI ¨ÂUŽ ±¥∞∞ s d¦√ bFÐ
ÂU¹√ WŁöŁ bFÐ
ÆrK Ë Í—U ³« Á«Ë— ©≤∞®

±´

Æ©±π®ý5í ð bî Fò î çï Qî î î s] Lï Kî Fò î î èî û

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

SI¿à

Þº`E¿s

ʬd

ʬdI« rKŽ sLŠd«
.dJ« ʬdI« “U−Ž≈ ÁułË nzUD s ≠≤π
wKŽ s¹b« bOŠË rÝUÐÆ√
w½UF*« …—«e???ž u??¼ ¨d???š¬ wHš “U??−??Ž≈ ʬd??I??«
¨Ê¬dI« ¡Í—U?? Ê√ pcÐ bBI½Ë ¨dL¦« …Ëö??ŠË
ÊUF
…¡«dI« uKð …¡«dI« w b−¹ ¨tð¡«d n√ «–≈
Ì
UNMË UNÐ V−F¹ ¨…b¹bł —UJQÐ t wŠuð …œb−²
vKŽ Áu² U¼√d w²« W¹ü« rNH¹ rÚ rÓ ‰¡U ²O ¨
5Š UÎ ÐU−Ž≈Ë UÎ ³−Ž œ«œe¹ UL ¨q³ s u×M« «c¼
UNÐ bNA² ¹ UbMŽ UÎ ³OÞ «Î b¹bł «Î dLŁ W¹ü« wðRð
…—uÝ w vUFð vu*« ‰U UL ÆUNO≈ œuF¹ Ë√
sŽË ÆÆÆUNЗ Ê–SÐ 5Š q UNK√ wðRð ∫rO¼«dÐ≈
∫‰U 5Š tMŽ tK« v{— ¡«œ—b« uÐ√ —Uý√ p–
…bŠ«u« W¹ü« qL×¹ v²Š UNOI qłd« ÊuJ¹ ô®
Æ©…œbF² qU× vKŽ
tK« vK tK« ‰uÝ— ‰U p– w ʬdI« sŽË
ô Í√ ÆåœÒ dÒ ? « …dÓ ¦Ú Ó vKŽÓ ÔoÓK Ú ¹Ó ÓôËÓ ò ∫rKÝË tOKŽ
«c¼Ë ÆU¼œ«œdð d¦ uË ¨tþUH√ ôË tO½UF vK³ð
sK ¨5F »U²JÐ UM³−Ž√ ULN UM½_ VO−Ž dÏ Ý
.dJ« »U²J« w b$ ULMOÐ ¨UU* ô≈ tð¡«d —dJ½
lOÐUMOU …d−H² w½UF s tO≈ U½bA¹ U UÎ Lz«œ
5dA*« iFÐ tO qI¹ r√ ¨ —UL¦U rJŠ sË
dL¦* Áö??Ž√ Ê≈Ë ‚bG* tKHÝ√ Ê≈Ë® ∫g¹d s
w¼ …ËöD«Ë Æ©…Ëö??( tOKŽ Ê≈Ë …ËöD t Ê≈Ë
s …Ëö???(«Ë ¨Ê–_« w?? mOK³« Âö??J??« d??Ł√ s??
ÆfHM«Ë VKI« qIF« w tF Ë
»— u¼ ÂöJ« VŠU Ê√ ¨YU¦« tłu«≠≥
UM¼ “U−Žù« qUJ²¹ ∫¡wý q »—Ë rKJ«Ë rKF«
w b??& Ê√ s?? b??Ð ö?? ¨r??K= ?J??*« v??≈ Âö??J??« s??
Î Oœ ¨i UM²« iFÐ »U² Í√
nR*« Ê√ vKŽ ö

Íc« ¨bLB« œdH« ¨bŠ_« bŠ«u« tK bL(«
vKŽ Âö «Ë …öB«Ë ¨bË ôË WÎ ³ŠU c ²¹ r
d³BUÐ qL% ¨bL× U½bOÝ ¨bL²F*« w³M«
ÆbŠ√ tK« u¼ q WUÝ— mOK³² ¨bK'«Ë
sŽ XOHš “U−Žù« s ÁułË .dJ« ʬdI« w
s ô≈ UN—b¹ ô ¨dzUB³« w dNþË —UBÐ_«
.dJ« »U²J« —UB tð¡«d n√Ë Ê¬dI« VŠ√
Æt O½√Ë t OKłË t1b½
¨vUFð tK« »U² w œ—Ë U Áułu« Ác¼ s
¨rKÝË tOKŽ tK« vK tK« ‰uÝ— Ád– U UNMË
ÊuŁb;«Ë rNM ¡UbI« ¡ULKF« tD³M²Ý« U UNMË
Ær¼U{—√Ë rNMŽ tK« w{—
ôË tO i UMð ô »U² t½√ ‰Ë_« tłu«≠±
ô qUJ² r− M w½UЗ »U² ʬdI« ∫·ö²š«

p– sŽ vUFð tK« ‰uI¹ ¨·ö²š« ôË tO i UMð
tKÇ dO bM s æU uèý ∫¡U M« …—u??Ý w
Èd¹ s vKŽË Æ›∏≤¤ ýÇdO UšÇ tO Çèbu
Íd¼Uþ t½√ rKFOK UÎ C UMð Ë√ w½UF*« w UÎ ö²š«
¨t½U1≈ …uI ÊUײ« p– w Ê_ —c×OË œuBI
ozUI(« t wK−Mð v²Š rKF« q¼√ s d H² OË
ÆU¹ü« qUJðË w½UF*« ÂU− ½« t `C²¹Ë
cš√ ¨dÐbðË wŽuÐ U¹ü« …¡«d ¡d*« œuFð «–S
q s?? WLJ(« tIH¹Ë ¨…œu??B??I??*« w½UF*« tIH¹
¨o œË d¦√ qžuð «–≈Ë ÆWB Ë q¦Ë WEŽË rJŠ
UNCFÐ qLJðË UCFÐ UNCFÐ d Hð U¹ü« È√d
ÆUCFÐ UNCFÐ —“«RðË UCFÐ
wH ∫w??½U??F??*« …—«e???ž w??½U??¦??« t???łu???«Ë≠≤
. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

±µ

SI¿à

Þº`E¿s

ʬd

Æåp H½ vKŽ XOMŁ√ UL X½√ pOKŽ ¡Î UMŁ wBŠ√ ÊUO M«Ë QD K W??{d??Ž l³DUÐ u??¼Ë ‚uK 
Î UJ² ö
Î .dJ« ʬdI« b$ ULMOÐ ¨jDA«Ë
qUJ« WLJ(« »U² ¨fU)« tłu« ≠μ
¨ö
∫VCM¹ ô Íc« t LKŽË ¨t??ö??ł q?Ò ?ł rK= J*« ÊQ??ý uKŽ vKŽ ö
Î ?O??œ
uÓ ¼Ô ËÓ ∫tO rKÝË tOKŽ tK« vK tK« ‰uÝ— ‰U
UFOLł rN³ÞU ¹ ¨rNÝuHMÐË rNuO0Ë ÁœU³FÐ
Ó
Ú
Ú
Ò
ÊuI² ¹Ë ¡ULJ(« qNM¹ tML® ¨rÔ O J(« dÔ ?c?« rKJ*«Ë ÆtOMF¹ U?? rNM q?? rNHO b??Š«Ë ÂöJÐ
Æ©”UM« t??Ð Êu??N??łu??¹ Íc???« œU????ý—ù«Ë `BM« w tuIÐ oK)« lOLł Èbײ¹ t½Qý eÒ Ž bŠ«u«
Ô dÓ B«
Ô eÓ ð Óô Í cÒ « uÓ ¼Ô ¨rÔ O IÓ² Ú Ô*« ◊«

Ò uÓ ¼Ô ËÓ ∫‰U Ë sð^ 'Çò èî f
ò sð ð ] qï û ∫¡«dÝù« …—uÝ
ï ð Ç Xð Fî Lî î Ç
Èu½ s* UÎ ÝUOI vUFð tK« tKFł –≈®¨¡Ô «uÓ ? ¼Ú Ó_« tÐ uò î èî tð Kð ò ð ð0 îæuïQò î ™î æÂ
ð dïò Iò Ç Çc?î î qð ò ð ð0 Çò uï Qò î æÃî vKî î
wG³M¹ UË ¨`B¹ ôË `B¹ U tÐ œb× WUI²Ýô«
Æ›∏∏¤ ýÇdO
ë ðN î ií Fò î ð rò Nï Cï Fò î îæUî
UË ÍbN¹ U??Ë iH ¹ U??Ë ld¹ U??Ë ¨œd??¹ U??Ë qÐ ¨5 UM² Ê«d √ 5Ð b%
Ì fO UM¼ Íbײ«Ë
¨¡Ô ULÓ ÓKFÔ Ú« tÔ MÚ  lÔ ³Ó AÚ ¹Ó ÓôËÓ ∫UÎ C¹√ tO ‰U ËÆÆ©qC¹ ¨s¹ełUFK …—bI« qUJ«Ë ¨—UGBK —U³'« Íb%
ÊË–uK¹ tÐË ÊuI² ¹ tF¹dAð sË ÊuLKF²¹ tML®
Æ5Ý—«b«Ë ¡ULKF« —U³J rKF« ÂU²«Ë
Æ©ÊËœuF¹ tO≈Ë vKŽ ʬd???I???« ‰u??L??ý ¨l???Ыd???« t???łu???«≠¥
WO¼u_« bOŠuð vKŽ Wœ_«Ë 5¼«d³« lOLł
rNK² ¹Ë ¨tK] tM b³F« lL−² ¹ »U²

Ï
o(« 5Ð U tÐ eO1Ë ¨tЫu œd² ¹Ë ¨Áb??ý—
∫WOÐuÐd«Ë
‰U ÆwG«Ë býd«Ë ¨ÊUOGD«Ë ‰bF«Ë ¨qÞU³«Ë tK« u¼ s ·dF¹ UMK³ ÊU s2 Ë√ UM s
sÒ '«
 Ú tÓ²MÚ ðÓ rÚ Ó Í cÒ « uÓ ¼Ô ∫tO rKÝË tOKŽ tK« vK .dJ« w³MUÐ UMOKŽ tK« rFM¹ Ê√ q³ s vUFð
Uë î î î Uî Âdò ï UMî Fò Lð î U??ñ Åð û «uÔ U vÒ²ŠÓ tÔ ²Ú FÓ LÝÓ –Ú ≈ ʬdI« Ê√ dJM¹ Ê√ lOD² ¹ s ørOEF« »U²J«Ë
Æýtð ð UMñ î Pî bð òdÇ
ñ vî Åð êbð Nò î sJ1 tÐ Íc« bŠË_« bOŠu²« »U² u¼ .dJ«
∫błË oŠ »U² u¼ ¨”œU????« tłu« ≠∂
¨tK« v≈ o¹dD« b−¹ Ê√ WIOI(« v≈ wŽU K
w¼ W¹UGË
¨o(UÐ ÊuJ« vUFð tK« oKš bI vMFË tK« ô≈ t≈ ô Ê√ bOŠu²« vMF rNH¹ Ê√Ë
Ì
UNKIÓ Ž s ¨ oK)« s bŠ√ UNÐ lLÝ U dDš√ ·dF¹ ÊU?? UM s?? ÆÁ«u???Ý »— ô Ê√ W??O??Ðu??Ðd??«

vUFð ‰U ¨dšË »Uš UNKHž√ sË bFÝË
“U tðULKË vM (« Á¡U??L??Ý√Ë WOKF« tK« UH
÷—_«Ë «uL « UMIKš UË ∫ÊUšb« …—uÝ w nO ·dF¹ UM s Æ .dJ« ʬdI« ôu WU²«
sJË o(UÐ ô≈ UL¼UMIKš U 5³Žô ULNMOÐ UË ôu WIzö« «—U³FUÐ WONù« WLEF« VÞU ¹
ÆÊuLKF¹ ô r¼d¦√ tK« o×Ð .dJ« ʬdI« U??¼œ—Ë√ w²« «—U³F«
ôË UNO uN ô WQ oK)« œułË q√ Ê≈ –≈
”UM« vKŽ wHš “U−Ž≈ «c??¼Ë ørOEF« wKF«
Ò
·«d²Žô«Ë oU)« vKŽ ·dF²« WQ UN½≈ ¨Õ«e ô≈ tOłUMð ô UNЗ XłU½ «–≈ ”UM« Ê√ l ¨«Î d¼Uþ
tK« Ê√Ë ¨W¹UNM« tO≈Ë W¹«b³« tM Ê√Ë ¨U??З tÐ U¼d√ w²« dOÐUF²UÐ ô≈ ÁuŽbð ôË u¼ UNLKŽ UL
Ê√Ë oŠ qÝd«Ë oŠ 5O³M«Ë oŠ ʬdI«Ë oŠ ∫·«dŽ_« …—u??Ý w vUFð ‰U?? ¨UNÐ ÁuŽbð Ê√
Ê«eO*«Ë o??Š »U?? ??(«Ë o??Š —U??M??«Ë o??Š WM'« scð ] Ç Çò èÑ îÐèî UNðî çï uï ÏU
ï ò ÁULî ò _î Ç tð Kñ ð èû
ò î vMî ò (Ç
î
î
ï
d³I« ‰«RÝË oŠ u*« Ê√Ë ¨oŠ ◊«dB«Ë oŠ ý îæuKï LFò î Çò uï Uî Uî îæèeî ò Oî tð zð PLÃî wð îæèbï ð Kò ï
ò ï
î
î ò
w ‰eN« s¹Q ¨—u³I« w s YF³¹ tK« Ê√Ë oŠ tK« ‰uÝ— ¡UŽœ s ÁUMLKFð U p– sË Æ›±∏∞¤
tUË t² Ë iFÐ w b³F« ◊dÒ ? s¾Ë U½d– U ô p½U×³Ý ò ∫öŽË qł
Ò UMÐd rKÝË tOKŽ tK« vK

±¶

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

SI¿à

Þº`E¿s

ʬd

øtPË ÁdOB w ◊dÒ H¹ qN Áb łË
w tK« ‰uÝ— vHš√ U0 d³š√ UL Æ›∑μ¤ÇdO
ë Bð î
UNMŽ tK« w??{— 5MR*« Â√ VM¹“ WN' t H½ w UNe½√ ¨vUFð o??(« s?? d³F« Ác??¼ q??
w wHèû ∫»«e???Š_« …—u??Ý w vUFð ‰UI tÅû ∫‚—UD« …—uÝ w tMŽ ‰U Ë ¨o(« tÐU²
æà oà tKÇè ÓUMÇ vAè tb tKÇ U pH tK« ‰u??Ý— ‰U?? Ë ¨ýäeNU u Uè qB äuI
Æ›≥∑¤ýçUA f
Ú HÓ « uÓ ???¼Ô ËÓ ò ∫tO rKÝË tOKŽ tK« vK
Ó OÚ Ó qÔ B
vÓG²Ó ÐÓ « sÚ Ó ËÓ ¨tK« tÔ LÓ B
n u W??? œË W??Š«d?? qJÐ Ád???– s??Ž pO¼U½
Ó Ó —UÌ ³Ò łÓ sÚ  tÔ Ó dÓ ðÓ sÚ Ó ‰ÚeNÓ ÚUÐ
Ó √Ó Ád OÚ žÓ w  ÈbÓ NÔ «
ÆåÆÆÆtK« tÔ KÒ {
Âœ¬ UNO vUFð tK« oKš w²« WE×K« w fOKÐ≈
…—uÝ w ¡Uł UL 5FK« ‰U 5Š Âö « tOKŽ Àbײ¹ vUFð tK« «œ U …UÐU;«Ë ‰eN« s¹√
î î û ∫¡«dÝù« rKÝË tOKŽ tK« vK vHDB*« tO³½ «e²« sŽ
ý¶±û UMë O ð Xî òIKî î sò î*ð bï ï ò Ãî Ãî äU
î î …—uÝ w ‰uIO ¨dO«c(UРʬdIUÐË …uŽbUÐ
vî Åð sð î dò ] Ãî sò ð î w] Kî î Xî ò d] î êcð ] Ç Çc?î î pî î ò Ãî Ñî Ãî äU
ì eM
ð î û ∫W U(«
Æ ›∂≤¤ýëšOKð î ™] Åî tï î ] Ñ= Ðï s] Jî Mð î ò _î Wð î UOî Ið ò Ç åð uò î äî u] îIî uò î èî ›¥≥¤ 5
î ð*Uî Fî ò Ç È= Ñ] s= q
îò i
›¥μ¤ 5
ð Lð Oî ò Uð tï Mò ð Uî cò î _î î ›¥¥¤ q
ÊU u »U²J« «c¼ Ê√ ”UM« rKFO ô≈ p– UË
ð ðèUî _Ç
î Fò î UMî Oò Kî î
Æý›¥∂¤ 5
¨lzU u« s dO¦J« tM VO= G tK« dOž bMŽ s
î ð uî ò Ç tï Mò ð UMî Fò Dî îIî r] ï
w WŠ«dB«Ë ‚bB« vN²M w ʬdI« ÊUJ t³K w?? tK« d?? Ò Ë U/S tK« »U² d?? Ò Ë sL
fOÝUŠ_« v²ŠË ¨À«b???Š_«Ë n?? «u??*« n??Ë .dJ« »U²JK ÁdNþ —«œ√ s??Ë ¨t½U Ë tKIŽË
tKÇ s?? âb??Ã s??èû ∫v??U??F??ð ‰U?? ¨d??ŽU??A??*«Ë pcË ¨WK s tK« 5??ÐË tMOÐ U lD U/QJ
Æ©±≤≤ ¡U M«®ý¿šO tK« q³Š rKÝË tOKŽ tK« vK tK« ‰uÝ— ÁULÝ
Æ5²*«
“U−Ž≈ w WHODK« Áułu« iFÐ Ác¼ X½U
U¼dBŠ sJ1 ô w²«Ë ¨ÊUFË
UÎ ËdŠ ʬdI« t²Š«d Ë Ê¬dI« ‚b ¨lÐU« tłu«≠∑
Ì
∫WO¼UM²ö«
¨ÁuH√Ë Ê¬dI« «u³Š√ s¹c« UMQÝ u??Ë UÎ FOLł
u¼ tÐ ’Uš ‰UŠ ʬdI« l rNM qJ Ê√ U½błu s Íd−¹ ÊU U0 ”UM« vUFð tK« nýU
e−F ”UMK tŠdA¹ Ê√ œ«—√ u ¨“U−Ž≈ tð«– b×Ð ¨rKÝË tOKŽ tK« vK w³M« l UOuBš
WO½UЗ W¹b¼ UN½√ s u¹ v²Š ¨ÕdA«Ë dO³F²« sŽ 5ÐË tMOÐ rŁ g¹d ¡UNłË iFÐ 5ÐË tMOÐ ¡«uÝ
X½UJ hK ðË hKš√ ’uB b³F WUš œb¼ t½√ v²Š ÷dÒ ?Ž Ë√ ÕdÒ B ¨t??ł«Ë“√ iFÐ
wF « WFÐU² vKŽ lO−Að W×H½ w½UF*« Ác??¼ ‰UI tu s 5dA*« l 5K¹ ô Ê√ …d w³M«
î Mî ò ] î æÃî ™î u?ò ? î èû
î ∫¡«d???Ýù« …—u??Ý w t
ÆWKB« œułË vKŽ bOQð …—Uý≈Ë bò îIî ãU
î Mî ò îÐ_î ] Çë ÐÅð ›∑¥¤ š
ë OKð î Uë Oò î rò ðNOò î Åð sï î dò î Êb?
ãU
] ?ð
»U¼–Ë UMÐuK lOЗ rOEF« ʬdI« qFł« rNK«
î ò nî Fò {ð
ð Lî î*Çò nî Fò {ð èî Éð UOî (Ç
î î bï &ð î ™î r] ï ÊU
Æ5*UF« »— tK bL(«Ë ¨UM½«eŠ√ ¡öłË UMuL¼ UMî Oò Kî î p

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

²­

SI¿à

Þº`E¿s

d ‰UI

dzU−«Ë „«u«
wð«uM
œULŽ —u²b« aOA«
WUÝ œ«u0 tuŠ s Í–R¹ sšb*« Ê√ WdFË dzU− K
l uO³«Ë UÐUG« oz«dŠ w t³³ ð rŁ WKzUÝË W¹“Už
WJzö*« —uHM WU{≈¨WFA œ«u s dzU− « t¹u% U
«dJ« WJzö*« WFO³Þ Âö « tOKŽ tHu ¨5Mšb*« sŽ
Æ ©Âœ¬ uMÐ tM È–Q²¹ U2 È–Q²ð® UN½QÐ WHODK«
bL× —u²b« U½–U²Ý√ Ád??– U UM¼ w½dC×¹Ë
Î I½ ©„«u «® rOI« tÐU² w —U³« wKŽ
lU−*« sŽ ö 
U½UOÝ uO¦« …œU0 „«u « eO9 w WO dA«Ë WOÐdG«
w V³ « rEF X½U w²«Ë WOM « —u MK …œUC*«
Æ ÊUMÝ_« VO³D UÎ 1b »dF« WłUŠ ÂbŽ
Íu³M« “U−Žù« vKŽ e—√ —uD « Ác¼ ‰öš s
w³M« …UË w WO×B« WO¾O³« WOLKF« Wôb« WLEŽ w
U0— „«u « Êu vKŽ qœ√Ë „u ²¹ u¼Ë Âö « tOKŽ
p– ¨ 5šb²« ¡UÐË s WOöÝù« Wú wKLF« Ãd *« 
U«d×½ù«Ë «—b *« ¡UÐË »U³Ý« s bF¹ Íc« ¡UÐu«
ÆWLK *« UFL²−*« w WHK² *« WOuK «

s Ãdš Ÿu{u W²×Ð WOLKŽ dE½ WNłË s „«u «
tuŠ WŠËdD*« WOJOJA²« ôƒU ²«Ë UN³A« »UÐ
WOLKŽ WOC q vKŽ r−N²« «ËœU²Ž« s q³ s UÎ 1b
Æ o¹dF« wLKF« 5LK *« a¹—Uð s UÎ ŠËd ¡U{√
w WUFH« WOFO³D« œ«u*« ‘dŽ vKŽ lÐd²O p–Ë
WUš Î UOUŠ WbI²*« œö³« w rH«Ë r '« W×
…¬d rH« ∫ W1b WuI X³¦O Y¹b(« VD« œUŽ UbFÐ
©ÆÆÆ®ÆrH« W× w r '« W× Ê≈ Í√ b '«
∫„«u« WOMÝË dzU−« WdŠ

©WŽbÐ UN½UJ ¡UłË ô≈ WMÝ XdðU®
5ÞUOAUÐ …—U−O «Ë WJzö*UÐ „«u « ◊U³ð—« Ê≈
∫ UNM —u√ …bŽ ‰öš s `{«Ë
…U{d rHK …dND „«u «® ∫ n¹dA« Y¹b(«
ÆÆÊUDOAK …œdD ∫ W¹«Ë— wË ¨©»dK
rN³ŠË s?? '«Ë d??×? ?« Êu??Ý—U??1 s?? W?? ö??Ž r??Ł

dzU−« —«d{√ s UNKÐUI¹ UË „«u« bz«u iFÐ 5Ð W½—UI ‰Ëbł

dzU−«
Ê«dDI«Ë Xe« W×z«—

WO Ëc« ULOK(« „ö¼Ë t¹dJ« rFD« …—«d
vKŽ sšb*« d³−¹ dzU− « ÊUšœ WDÝ«uÐ
5MÝ w qЫu²« s …dO³ UOL ‰ULF²Ý«
…dOš_« 5šb²« Æ

„«u«
`z«Ëd« WUJ Í—u?? q??¹e??Ë – …dDF
`z«ËdK q¹e ŸdÝ√ – WN¹dJ«
Î O ¡d??*« …œU??F?Ý »U??³?Ý√ s??
tULF²Ý« ö
W³OD® lz«d« rFD« ≠ ÂuM« q³ „«u «
vKŽ „«u K w³M« ‰ULF²Ý«Ë – ©rHK
Î O ÊU K« ·«dÞ√
W×B w× œUý—≈ ö
fŠ UMODFð w??²? « W??O? Ëc??« U??L?O?K?(«
ÂUFD«

W½—UI
rH« W×z«—

rH« rFÞ

ÂuFK³K WLz«b« W−Že*« «“d??H?*« V³ ¹
UÝUO X Ë ŸdÝQÐ UÎ U9 UNOKŽ wCI¹ wH½_« ÂuFK³« «“dH
‚UB³« vKŽ sšb*« d³& w²«Ë wH½_«
W¹bOKI²« W¹Ëœ_« s dO¦J
rGK³K WHEM*«
UΠ˜

²®

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

SI¿à

Þº`E¿s

d ‰UI

d³−¹ U2 WŽd Ð WO Ëc« ULOK(« u9 
UNJM*«Ë «—UN³« ‰ULF²Ý« vKŽ sšb*«
d³√ WOLJÐ

WOB AK ÂUF« ‰UL¼ù« vKŽ ‰b¹Ë `O³ 
UÐUN²«Ë »UFK« “«d??≈ w?? U??Ыd??D?{«
…b¹bŽ W¹uLÆ 
UO¬Ë …b¹bŽ VOUÝQÐ sÞd W¦K db
W¹“UNłË WOF{u
r '« qJ rH« s dA²M ÂUŽ ¡öÐË ¡UIý 
U½UÞd « UNK √ UO¬ …bFÐ
WONAK WKDFË WMÞd Ë WŠdI «dOŁQð

qOD¹Ë W??O? Ëc??« ULOK(« W× kH×¹
vÝu w???Ð√ Y??¹b??Š d?? E? ?½«® – U??¼d??L? Ž
„u ð nË w tMŽ tK« w{— ÍdFý_«
Î O Âö « tOKŽ w³M«
—d1 ÊU nOË ö
t½U ·dÞ vKŽ „«u «®
WCO³*« UJOKO « V³ Ð eO2 iOÐ√
WLIF*« œ«u?? ? *« s?? U??¼d??O? žË ÊU??M? Ýú??
rOŁ«d−K
rN qUŽ u¼Ë »UFù« vKŽ Íu ÷d×
W¹uLH« W×B« W½UO w «Î bł
WOC w¼Ë W¦K W½dI² WUŠ vKŽ kU×¹
ÊUMÝ_«Ë rH« W× w WLN
©WO×B« Àu׳« tð—d U ÀbŠ√®
tJM*« r??H? « W??×? w?? r?? ? '« W??×? 
«Ó bł W1b WOLKŽ WIOIŠ „u ²LK VOD*«Ë
U¼bRO Y¹b(« VD« œUŽ
qLF² ® W??¹b??F? *« »U??B? Žú?? ∆b??N? 
ÂbI« s w³FA« VD« w ŸuIML®

33% W³ ½ Ë oz«d(« w w Oz— V³Ý
qFł `??U??*« ¡U?? ?*«Ë U?? ?³? ?« w?? Áu??/
d×B²« wU²UÐË UÐUG« oz«dŠ s
s d²uKO 100 ‰u%Ë ÁUM³²ð «—Uô« 
öCHUÐ 5šb²« sU√ …—«c?? sŽ «bŽ
—U−ý√ v≈ ¡«d×B«
tMŽ WLłUM«
dOJ« aU½
dDF« qUŠ
©ÆÆÆ®

ÂUFD« rFÞ

ÊUMÝ_« Êu

»UFK« “«d≈

W¦K« ÷«d√

ÂUŽ Í“UNł dOŁQð

…bF*«

W¾O³«

t OKł q¦

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

²¯

SI¿à

Þº`E¿s

Íu “U

tK« oKš dOš

Íu³½ “U−Ž≈≠WÐUM'« s ‰U²ſô«
ÆŸÆ√ rKIÐ
¨WK¹uÞ ÊËd bFÐ WO³D« ÀU×Ðù«Ë rKF« wðQ¹Ë
wzUOLOJ« U??N??³??O??d??ðË W??ÐU??M??'« vMF nAJO
VOBð w²« ÷«d_«Ë UNM W¦F³M*« rOŁ«d'«Ë
ÆUNM q ²G¹ ô s
©π®
¨ wK“ …eLŠ l¹b³« b³Ž Æœ ÁbŽ√ Y×Ð wH
WÐUM'« vL w?? wLKF« “U??−??Žù«ò ∫Ê«uMFÐ
WO dF« œbGK Ê√ œ—Ë√ ¨©±∞®åw??Žd??A??« UNLJŠË
s ÂuL «Ë …—UC« œ«u*« ëdš≈ UNM nzUþË
d³√ WOL Ãd ð Ê√ œbG« Ác¼ lOD² ðË Ær '«
ÊuuI¹ s¹c« ’U ý_« Èb ‰u³« tłd ¹ U2
W¾OÐ w 5KUF« Ë√ WO{U¹— Ë√ W Uý UÞUAMÐ
Æ…—UŠ
—uKJ«Ë Âu¹œuB« vKŽ Íu²×¹ ‚dF« VOdðË
ÂuO MG*«Ë —uH H«Ë ÂuO UJ«Ë U??O??½u??_«Ë
÷ULŠ√Ë p??½e??«Ë b??¹b??(«Ë U²¹d³J«Ë œu??O??«Ë
wM³K« iU(« `K® UM³K«Ë UMOðËdÐË WOMO«
ÆU¹—uO«Ë ©Lactate
œbG« s??? d??³??√ …d??O??³??J??« W??O?? d??F??« œb???G???«Ë
Ác¼ `²HðË Æ·U??F??{√ …dAFÐ ULÎ −Š …dOGB«
U ÊS pc UNЫdł Í√ …dFA« bLž w œbG«
Ác¼ błuðË Æ…dýU³ …dFA« X% dI² ¹ Á“dHð
WIDM– W½UF« WIDM≠ ∫WOU²« oÞUM*« w œbG«
WHK – ©5²OB)« fO® sHB« fO– 5DÐù«
W½uK*« WIDM*«– —bB«– …√d??*« Ãd– qłd«
WOFL « «uMI«– Íb¦« WLKŠ ‰uŠ W¹dz«b«
ÆÊ–ô« w WOł—U)«
mK³¹ ¡U M« bMŽ …dO³J« WO dF« œbG« œbŽË

²°

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

¨tK« ‰uÝ— vKŽ Âö «Ë …öB«Ë tK bL(«
qÓ šÓ œÓ ÊU??
Ì ?1
Ó ≈ lÓ ? Ó s?] ? N??Ð ¡Ó U??łÓ s?Ú ?Ó f?
Ï ?LÚ ?šÓ ò ∫qzUI«
Ó Ú «
Ó Ú
 uÓ ÓKB«
vÓKŽÓ f LÚ )«
] vÓKŽÓ kÓ Ó UŠÓ sÚ Ó ∫WÓ M] '«
Ô ËÔ
¨s] N² O  «uÓ Ó ËÓ s?] ? ¼ œu??−?
Ô ?ÝÔ ËÓ s?] ? N?? Žu??Ô —Ô ËÓ s?] ? N??z u??{
tOÚ Ó≈ ŸU
Ó ?Ó —Ó ÂÓ U??
Ó ?C?
Ó DÓÓ ²Ý«
Ó ËÓ
Ú Ê≈ XÓ OÚ ³Ó Ú« Z?] ?ŠÓ ËÓ ¨ÊU?
Î ³ ÝÓ
Èœ] √Ó ËÓ ¨Ôt Ô HÚ ½Ó UNÓ Ð WÎ ³Ó O= ÞÓ …Ó U??Ó e] ?« v??D?Ó ?ŽÚ √Ó ËÓ ¨öO
Ú ¡Ô «œÓ √Ó UÓ ËÓ ¨¡ «œÓ —Ú b] ? « UÐÓ √Ó U¹Ó ∫«uÔ U Ó ò WÓ ½Ó UÓ Ó_«
Ú
WÓ½UÓ Ó_«
Ó Ú sÓ  qÔ Ô
Ó Ó
tÓ K] « ]ÊS Ó ò ∫‰UI œ«“Ë Æ©±®å WÐÓ UÓM'«
Ú GÚ«ò ∫‰U
Æ©≤®åU¼Ó dÓ OÚ žÓ tM¹ œ sÚ  ¡Ì wÚ ýÓ vÓKŽÓ ÂÓ œÓ ¬ sÓ ÐÚ « sÓ ÚQ¹Ó rÚ Ó
Æ©≥® åWÎ ÐÓ UÓMłÓ …Ì dÓ FÚ ýÓ q= Ô XÚ
Ó %Ó ]ÊS Ó å∫UÎ C¹√ ‰U Ë
Ú Â= √Ô WÓ A
Ó zUŽÓ sÚ ŽË
 —Ó 5
«–Ó ≈ ò ∫UNÓ MÚ ŽÓ tÔ K] « wÓ {
Ó M ÚRÔ*«
Ó
©¥® Ô
Ó
Ú
Ú
Ó
 vIÓ ²Ó Ú«
—U³ q??ÝÓ —Ú √Ë Æ åq Ô
Ó ?łÓ ËÓ ÊU½Ó UÓ²)«
Ú G« V?
Ó zUŽÓ v??Ó≈ WÐU×B«
 —Ó WÓ A
∫XÚ ÓUIÓ Ó UNÓ MÚ ŽÓ tÔ K« w?
Ó ?{
 Ú ÔÊUÓ²)«
 Ú “Ó ËÓ UłÓ «–Ó ≈ ò
Æ©μ®åqÔ Ô
Ó ²)«
Ú GÚ« VÓ łÓ ËÓ bÚ IÓ Ó ÊUÓ
Î ?zU??Ý Âö?? ??«Ë …ö??B??« tOKŽ »U???ł√Ë
nO ö
] q^ ³Ô ðÓ ËÓ ¨Ó…dÓ AÚ ³Ó Ú« qÔ Ú Gð å∫‰UI q ²G¹
Æ©∂®ådÓ FÚ A«
Ô ÝÔ —Ó ÊU
œÓ «—Ó √Ó «–Ó ≈ rÓ K] ÝÓ ËÓ tOÚ ÓKŽÓ tÔ K] « vK] 
Ó Ó Ë
Ó tK] « ‰u
Ó Ú sÓ  qÓ Ó ²GÚ ¹Ó ÊÚ √Ó
ÊÚ √Ó qÓ ³Ú Ó t¹Ú bÓ ¹Ó qÓ Ó
Ó GÓ √Ó bÓ ?ÐÓ WÐÓ UÓM'«
] uÓ ²Ó ¹Ó r] ? ŁÔ ¨Ôt? łÓ dÚ ? Ó qÔ Ú G¹Ó r] ? ŁÔ ¨¡Ó U?? ½Ó ù « ULÓ NÔ ÓKš bÚ ¹Ô
QÔ {
Ú ÁÔ dÓ FÚ ýÓ »Ô d= AÓ ¹Ô r] ŁÔ ¨ …öBK
Ô ËÔ
w¦×Ú ¹Ó r] ŁÔ ¨¡Ó UÓ*«
] ÁÔ ¡Ó u{
©∑®
Ú iO
Ô H¹Ô r] ŁÔ Æ U
vÓKŽÓ ¡Ó U??Ó*«
Ì OÓ ¦Ó ŠÓ ÓÀöŁÓ t??Ý Ú√—Ó vÓKŽÓ
Æ tK= Ô Á bÚKł
tK« w??{— Í—b???)« bOFÝ U??Ð√ q??ł— ‰Q???ÝË
Ó Ú sÚ  q Ô
Ó IÓ Ó ¨UŁÎ öÓ ŁÓ ∫‰U
Ó IÓ Ó ¨ WÐÓ UÓM'«
‰U
Ú GÚ« sÚ ŽÓ ¨tMŽ
Ó IÓ Ó ¨dÏ O¦Ó Íd FÚ ýÓ ÊÚ ≈ ∫qÔ łÔ d] «
ÊU ∫bOFÝ uÐ√ ‰U
Ô ?ÝÔ —Ó
«dÎ FÚ ýÓ dÓ ¦Ó Ú √Ó ¨rÓ K] ÝÓ ËÓ tOÚ ÓKŽÓ tÔ K] « vK] 
Ó ¨ tK] « ‰u?
Æ©∏®VÓ OÓ ÞÚ √Ó ËÓ pÚÓ M 

SI¿à

Þº`E¿s

Íu “U

dFA« X??% dI² ðË r?? ??'« s?? Ãd?? ??ð w??²??«
sŽ V¼cð r UN½_ qFHUÐ WÐUMł wN ÆÁbMŽ Ë√
tð«dFý V½«uł w dI²Ý« qÐ UÎ U9 r '«
Ætð«dOFýË
’UB²« …œU??Ž« vKŽ …—b bK−K ÊU pc
’UdU q³ s U¼“d« w²« WU « ÊœUF*«
Î ¦
¡UIÐ ‰uÞ Ê√ UÝ«—b«Ë ÀU×Ðô« Xœ b Ë ¨ö
œ«u*« …œU¹eÐ WKOH bK'« `DÝ vKŽ œ«u*« Ác¼
sŽ UN²«“≈ s qNÝ√ fOË ¨r '« w WU «
s¹b« Wö UÎ ³ł«Ë q G« —UB Æq G« o¹dÞ
Ær '« WöÝË
‰U Íc« ‚ËbB« ‚œUB« tK« ‰uÝ— ‚b
òæÅð ›≥¤ éuî Nî ò Ç sð î oï Dð Mò î Uî èû
î ∫tIŠ w vUFð tK«
Æ›r−M« …—uݤ ý©´¨ vu
î ï wì ò èî ™] Åð uî ï
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠
¡«œ—b« w??Ð√ sŽ ©±±∑≠±±∂ ر® œË«œ w??Ð√ 4Ý ≠ ©±®
Æ©tMŽ tK« w{—®
Æ©∏∑ ر® wЫdŽ_« sЫ r−F ≠ ©≤®
Æ©≤∂μ≠≤∂¥ Ø¥® ÊU1ù« VFý ≠ ©≥®
Ó Ó Æ©∑∂≠∑μ ر® s (« sÐ bL; —UŁü« ≠ ©¥®
bÏ LÓÒ ×Ó Ô ‰U
 —Ó WÓ HÓ OMŠÓ wÐ √Ó ‰Ô uÚ Ó uÓ ¼Ô ËÓ ¨cÔ šÔ ÚQ½Ó tÐ ËÓ ∫s (« sÐ
tÔ ÓKÒ « wÓ {
ÆÔtMÚ ŽÓ
ÊU³Š sÐ«Ë wzU M«Ë Ícd²«Ë bLŠ√Ë pU tłdš« ≠©μ®
ÆwINO³«Ë w½«d³D«Ë
Æ©≤∂∂ Ø¥® ÊU1ù« VFý ≠ ©∂®
Ó zUŽÓ s?Ú ?ŽÓ ≠ ©∑®
 —Ó WÓ A
≠ wFUA« bM ¨UNÓ MÚ ŽÓ tÔ ?ÓKÒ ?« w?
Ó ?{
Æ©≤∞± ر® d−MÝ VOðdð
Æ©≥∂∂ ر® ◊ËR½—_« tłU sЫ 4Ý ≠ ©∏®
bNF qOË Æw¾O³« rL ²«Ë ÀuK²« rKŽ –U??²??Ý« ≠ ©π®
Æ…—uM*« WM¹b*« – W³OÞ WFU−Ð «—UA²Ýô«Ë Àu׳«
Â√ WFUł – WO×B«Ë WO¾O³« Àu׳« …b??ŠË fOz—
Æ…—uM*« WM¹b*« – ÈdI«
bO½UÝ_«Ë lł«d*« l tKUJÐ Y׳« WFł«d sJ1 ≠ ©±∞®
wwwÆnooranÆorg ∫wU²« l u*« vKŽ WU
Æ…d¹d¼ wÐ√ sŽ 4 « w œË«œ uЫ Á«Ë— ≠ ©±±®

Ác¼ «“«d« Ê√ UL ‰Ułd« bMŽ U¼œbŽ nF{
Î 
«—ËbÐ UIÎ OŁË UÞU³ð—«
j³ðdð ÀU??½ù« bMŽ œbG«
ÆiO(«
‚dF« q??¦?? W??O??zd?? X O «“«d?????ô« Ác???¼Ë
ÊuK« dH√ Ë√ iOÐ√ wM³ “«d« tMJ ¨ÍœUF«
…œU0 WNO³ý WI³Þ qJAO b??K??'« ‚u??? n??−??¹
X% s tłËdš —u WŽd Ð n−¹ –« pO²Ýö³«
Î
»«dł Wײ bMŽ WŽU* W½uÒ K U¹UIÐ U—Uð
…dFA«
Æ…dFA« 
UMOðËd³« …d??O??³??J??« œb???G???« Á“d???H???ð U????2Ë
sJ1Ë Æb¹b(«Ë Êu¼b«Ë UO½u_«Ë U¹dJ «Ë
WU « «“«dô« Ác¼ q WuN Ð q¹e¹ Ê√ ¡ULK 
«“«dô« Ÿu½ rNH²½ Ê√ ÊUJôUÐ UÐË …—UC«Ë
‰uÝ— d√ «–U*Ë ‰UFH½ô«Ë VCG« sŽ WLłUM«
ÆQ{u²¹ Ê√ VCG« t¹d²F¹ s tK«
Ê–≈ dI² ð r '« U¼“dH¹ w²« ÂuL U
dFA« XÐUM oÞUM w WUšË …dFý q X%
vK t??K??« ‰u???Ý— ‰u??I??¹ p??– w??Ë ÆW??ÝU?? ??(«
WÐUMł …dFý q X% Ê≈ò ∫Õ≠ ∫rKÝË tOKŽ tK«
Æ©±±® ådA³« «uI½«Ë dFA« «uK žU
WH¹dA« Y???¹œU???Šô« Ác???¼ q??¦?? s?? `??C??²??¹Ë
¡wý w¼ qÐ wM*« w¼ X O WÐUM'« Ê√ U¼dOžË
q bMŽ dI² ¹Ë r '« q??š«œ s Ãd ¹ d??š¬
«uKF−¹ r?? ¡ULKF« Ê√Ë W??U??š …d??A??ÐË …d??F??ý
q GU Æq GK bOŠu« Vłu*« u¼ wM*« ÃËdš
r u??Ë ŸU??L??'« bMŽ U??³Î ?ł«Ë `³B¹ WÐUM'« s??
Ɖ«e½ù« Àb×¹
bMŽ œ«œe???ð Âu??L?? ??«Ë «“«d????ô« W³ ½ sJ
s Ãd ð UbMŽË ¨‰«e½ù« bMŽË w M'« ÃUON«
Ó Ô qÐ tMŽ V¼cð ô ÊU ½ô« r ł
YOŠ tOKŽ V]M&
`{u²² wł—U)« t×DÝ v≈ tKš«œ s qI²Mð
¨UMO³½ oKÞ« –« WÐUM'UÐ WIKF²*« W¹u³M« …e−F*«
œ«u*« vKŽ WÐUM'« rÝ« ¨Âö «Ë …öB« tOKŽ
. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

²±

SI¿à

Þº`E¿s

œUB«

…eJðd*« WOU*« öUFLK rUF« t−²¹ q¼
ø WOöÝô« WF¹dA« vKŽ
∗ÊuMŠ bUšÆ√
UN²KUF WU Íd&Ë UN «—u²Ýœ ÂöÝô« s c ²ð
Æ WOöÝô« WF¹dAK UÎ IË

WbI

‰Ë_Ë ≠ UO½UD¹dÐ w bIF½« ≤∞±≥ر∞Ø≤π w
œUB² ô« Èb²M ‰ULŽ√ ≠ WLK dOž WËœ w …d
øWOöÝô« W¹œUB² ô« WÐd−²K
U t??O? « w??Žœ Íc?? ?«Ë l??ÝU??²? « w??*U??F? « w??ö??Ýù«
XOLÝ U X³A½ UbMŽË≠ «uMÝ fLš w«uŠ cM
W¹œUB² «Ë WOÝUOÝ WOB ý ±∏∞∞ s?? »d??I?¹
s b¹bF« ‰«“ U w²«Ë åWO*UF« WOU*« W“ôUÐò UIŠô
tO s??K ?Ž√ b?? Ë ÆU??u??J?ŠË ‰Ëœ ¡U?? ݃— rNMOÐ s?? 
U ÝR*« XKþ ≠ UNðQÞË X??% gOF¹ rUF« ‰Ëœ
`³B² WOöÝ≈ „uJ —«b« UO½UD¹dÐ ÂeŽ sŽ
v¾M0 WOöÝô« WF¹dA« l³²ð w²« WOdB*«Ë WOU*«
ŸuM« «c¼ —bB¹ wöÝù« rUF« ×U??š bKÐ ‰Ë√
rN¦¹bŠ w ¡«d³)« V ×Ð V³ «Ë ÆW??“ô« pKð sŽ
—«bù« r−Š mK³¹ Ê√ l u²*« sË ÆöUF*« s
·—UB*« Ê√ò X u« p– w åjÝËô« ‚dA«ò …b¹d'
¡«—“u« fOz— ÊUË ÆwMOd²Ý≈ tOMł ÊuOK w²zU
bFÐÔ V½Uł v??≈ Êu??¹b??« lOÐ w qUF²ð ô WOöÝù«
Âe²Fð t²uJŠ Ê« sKŽ√ åÊËdOU bH¹œò w½UD¹d³«
XŁbŠ w²« …dO³J« UЗUC*« sŽ WOöÝù« „uM³«
ÊbM W—uÐ w b¹bł wöÝ≈ wU dýR 5ýbð
ÆåWOdO_«Ë WOЗË_« „uM³« w
×Uš wöÝù« q¹uL²K ed d³√ WM¹b*« `³B²
WŽuL−* ÍcOHM²« fOzd« ¨nÝu¹ bLŠ√ ÊU½bŽ ‰uI¹
WD)« Ác¼ wðQð ÆtHË bŠ vKŽ ¨WOöÝù« ‰Ëb«
Ê≈ò ¨UN «Î dI s¹d׳« s c ²ð w²« WOdB*« Wd³«
vKŽ –«uײÝö WO«d« WO½UD¹d³« wŽU *« —UÞ≈ w
Ë√ «bM « w kU× UN¹b X O WOöÝù« „uM³«
uLM« l¹dÝ wöÝù« q¹uL²« ‚uÝ s d³√ WBŠ
‰U(« u¼ UL Êu¹b« ¡«dý w qšbð ô w¼Ë ¨rNÝ_«
q³I*« ÂUF« ‰öš UNL−Š eHI¹ Ê√ l u²*« s w²«Ë
¨WOdO_«Ë WOÐË—Ë_« „uM³« Ë√ W¹bOKI²« „uM³« w
dýR*« l³²²¹ Ê√ —dI*« s??Ë Æ—ôËœ w½uOK¹dð v??≈
¡«dý WO½UJ≈ ÂbŽ wöÝù« ·dB*« eOÒ 1 U Ê√ UÎ MO³
bŽ«u l WI«u²*« WOU*« «—UL¦²Ýô« WdŠ b¹b'«
¨WOöÝù« WF¹dA« w Âd× s¹b« ¡«dý Ê_ Êu¹b«
Æ©±®WOöÝù« WF¹dA«
sŽ …bOFÐ WOöÝù« „uM³U pcË
t−²*« WF¹d « «u??D?)« Ác??¼
ÆåWKJA*« Ác¼
 r ÂöÝö
wöÝù« q¹uL²« ‚uÝ UN²L²Š ôË ¨⁄«d s Qð
.b½ œ«R?? ? ? —u???²? ?b???« n??O? C? ¹
V × W¹—U−²« ôË WO½ü« `UB*«
ÂUŽ ‰öš eHIOÝ
uCŽË oÐU « ÂUF« d¹b*« ¨włdD
WFÐU²Ë b— vKŽ ¡Î UMÐ ¡Uł U/«
Ê√ ¨wÐdF« q¹uL²« XOÐ …—«œ≈ fK−
—ôËœ ÊuOK¹dð ≤ v≈ v²« WOU*«Ë W¹—U−²« 
U ÝRLK
WOÐU−¹ô« …dEM« Ác¼ —uK³²ð √bÐ nO

²²

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

SI¿à

Þº`E¿s

œUB«

w ½u²« w??Þ«d??I? 1b??« Í—u??²? Ýb??«
W“QÐ dŁQ²ð r WOöÝù« ·—UB*«
WuEM Í√® —U??F? ý X??% …b??I?F?M?*«
‚«uÝ_« UNðbNý w²« Í—UIF« s¼d«
„uM³« dŁQ²ð r
—«dI²Ýô« ÊULC WO*UŽ W¹œUB² «
Wł—bÐ WMB× UN½√Ë ¨WO*UF« WOU*«
W“_UÐ WOöÝù«
„uM³« Ê√ v??« ©rUF« w?? WOLM²«Ë
q«uF p–Ë U“_« Ác¼ b{ …dO³
V³Ð
WO*UF«
WOU*«
…—Uýù« X³łË öŠ qJAð WOöÝù«
WdOB« Ác¼ qLŽ WFO³Þ w WMU
qUF²« ÂUE½ WöÝ ¨s¹bUÐ s??¹b??« l??O? Ð Âb???Ž U??N? L? ¼√Ë
lM9 U¼—U³²ŽUÐò tOKŽ lO−A²«Ë tO≈
wöÝù« wU*«
ÂuIð ôË dOBI« Èb*« vKŽ ÕU??З_«
ÊËœ s bIM« bOuð —u q wöðË
r UHð Ê√ `?? {Ë√Ë ÆåW??ЗU??C? *« vKŽ
u¼ U v≈ WU{≈ ¨WOIOIŠ öUF
ÕUЗ_« V sŽ Y׳«Ë WЗUC*«
jЫu{ s ·—UB*« Ác¼ Èb rzU
X½U ULN WB B)« v??« ¡u??−?K?«Ë q³ « qJÐ UŽËdA*« iFÐ w ÷u)« s —c(U WOMË WOŽdý
b√Ë ¨åWO*UF« WOU*« W“_« rOL w w¼ò V «uF«
ÆWOU*« qUA*«Ë «d¦F²« «–
WOJM³«Ë W¹œUB² ô« ◊U?? ÝË_« Ê√ t??ð«– ‚UO « w?? …bŽ UN¹b WOöÝù« ·—UB*« Ê√ włdD 5?Ò ?ÐË
Æ©≥®åWOU*« W“_« Ác¼ ¡«—Ë nIð w²« w¼ò WO*UF« …—Uł≈ s wöÝù« q¹uL²« mO ‰ö??š s qz«bÐ
œUIF½« vKŽ UIOKFð w ‰U v×M*« w½ULKŽ o¹b w
…œU¹“ l u²¹ UL Æ p– dOž Ë√ W×Ыd Ë√ pOKL²UÐ WON²M
lÝU²« w*UF« w??ö??Ýù« œUB² ô« Èb²M*« ‰ULŽ√ œ«bŽ√ u/Ë rUF« Èu² vKŽ wöÝù« q¹uL²« r−Š
r¼Ë rUF« »uFý v??¼œ« eOKJ½ô« Ê«å∫ UO½UD¹dÐ w w qBŠ U «c¼Ë© ¨q¹bÐ sŽ Êu¦×³OÝ s¹c« ¡öLF« 
«—UL¦²Ýô« s b¹e*« «ËcšQ¹ Ê« ÊËb¹d¹ Ác¼ rNðuD Ð U Ê√ ∫włdD ·U??{√Ë Æ©WO{U*« WKOKI« «uM «
pI«Ë« b ∫t XK ÆUNÐU׫ vKŽ «uJ×C¹Ë WOöÝô« WOŽdý jЫuCÐ UN«e²« u¼ WOöÝù« „uM³« eO1
WQ *« X O sJË rUF« »uFý v¼œ« s rN½« vKŽ qUA UN¹b Ë√ WM¬ dOž l¹—UA w UN{uš ÂbŽË
U/« ¨dš¬ Ÿu{u «cN «bŠ« vKŽ «uJ×C¹ Ê« UM¼ l¹—UA*« vKŽ «—UC*« sŽ bF³« sŽ öC ¨«d¦FðË
w wöÝô« tłu²« ÈËb−Ð å…U??¼b??« ¡ôR??¼ò WŽUM qBŠ U Ê√ v≈ —Uý√Ë ÆU¼d¹bð ‰u√ UN¹b fO w²«
«cNÐ rN²dŠ v²« w¼ rN«u√ vKŽ t½U√Ë œUB² ô« ·—UB*« w ‰«u_« w dO³ r Cð u¼ U/≈ W“_« w
ÆwÝUÝ√ qJAÐ ÁU&ô« ÊËœ s UÐU (« dO³JðË Êu¹b« ¡«dý V³ Ð WO*UF«
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ Ê√ «bR ¨»—U??C? *« UNÐ dFA¹ Ë√ WÝuLK UOKLŽ
WM «Ë Ê√dI« w wLKF« “U−Žù« Èb²M* WUF« W¾ON« uCŽ ∗
Æl¹—UA*« Ác¼ q¦ w i ð r WOöÝù« ·—UB*«
ÆÊUM³ w
http∫ØØwwwÆaljazeeraÆnetØ ©±® s dŁQ²ð b WOöÝù« „uM³« Ê√ włdD lÐUðË
ebusinessØpagesØ890d0c75≠05cb≠
ÕUЗ_« vKŽ u¼ dOŁQ²« «c¼ ÊuJOÝ sJË WO*UF« W“_«
47e5≠960e≠62591b908bc2
t²¹UL( W¹u W½UBŠ t¹b Íc« ‰U*« ”√— vKŽ fOË
ÊU?C— 22 ¡U?Łö¦« œbŽ ¨jÝË_« ‚dA« …b¹dł ©≤® ©≤®
Æ Èdš_« W¹bOKI²« „uM³« w tÐ ‰uLF u¼ U ·öš
10892 œbF« 2008 d³L²³Ý 23 ?¼ 1429
http∫ØØwwwÆaawsatÆcomØdetailsÆaspøsectio
nΩ58&articleΩ488061&issuenoΩ10892
a¹—U²Ð ¨WO½Ëd²Jù« W¹œUB² ô« ∫WHO× ©≥®
μ∏∂∑ ∫œbF« ≠ ≤∞∞π≠±±≠≥ ∫
Ø03Ø11Øhttp∫ØØwwwÆaleqtÆcomØ2009
articlefl296615Æhtml

ÊuLKJ²¹ ÊuOÐdG« ¡«d³)«

dO³)« ©U??½U??²?½u?? f??½«d??® Èb??²?M? f??O?z— n??A?
„uM³« Ê√ ÂuO« ÊË—uð—U ‰uÐ Íd ¹u « ÍœUB² ô«
XHË ÆWO*UF« WOU*« W“_UÐ «b??Ð√ dŁQ²ð r WOöÝù«
lL−²K WOËb« …ËbM« w U¼UI√ …d{U× w ÊË—uð—U
. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

²³

‫ﹼ‬
¡«dI«
bd

SI¿à

Þº`E¿s

W¹ub« WOŽË_« wL×¹ ÊUd« 
U“_« s VKI«Ë
W?? ? ??Ý«—œ b?? ? ? ??łË
‰ËU???M? ?ð Ê√ …b?? ? ¹b?? ? ł
Íu²% WOz«cž ULL²
bŽU ¹ b ÊUd« vKŽ
W× W?? ¹U?? L? ?Š v?? K? ?Ž
wL×¹Ë W¹ub« WOŽË_«
VKI« U“√ s wU²UÐ
ÆWOžUb« U²J «Ë
WHO× d?? ? ? –Ë
WO½UD¹d³« åqO wK¹œò
bNF w?? 5??¦?ŠU??Ð Ê√
VKI« ÂuKF ÊôU??ðU??ò
UO½U³Ý√ w å5¹«dA«Ë
b ÊU??d??« Ê√ «Ëb?? łË
iFÐ v?? K? ?Ž w??C??I??¹
tHKÒ ð Íc???« —d??C? «
¨WF¹d « ôu?? Q?? *«

o¹dÞ w?? v??Ë_« …u??D?)« W½UD³« Ác??¼ —dCð bF¹Ë
WO³K U“√ v≈ ÍœR¹ Ê√ sJ1 Íc« 5¹«dA« VKÒ Bð
d¹“UM)« bMŽ W¹ub« WOŽË_« bÐË ÆWOžUœ U²JÝË
pc “d??ÐË ¨W??½Ëd?? q?? √ WOM¼œ WLFÞ√ XËUMð w²«
ÆVKI« w öJA vKŽ Èdš√ «dýR
vKŽ Íu??²?×?¹ rL² s?? W??O?u??¹ W??Žd??ł ‰ËU??M? ð s??J?
Ác¼ s dO¦J« vG√ ÊUd« s Ãd ² å‰uMOHOuÐò
Æ«dOŁQ²«
¨Êu1œUÐ UMO WÝ«—b« sŽ WËR *« W¦ŠU³« XU Ë

²´

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

WO³KI« U“_« s wI¹Ë W¹ub« WOŽË_« bŽU ¹ uN
ÆWOžUb« U²J «Ë
œ«u0 WHKG ¡«Ëœ W??³?Š d??O?ŁQ??ð w?? ¡U??L?K?F?« d??E?½Ë
vKŽ å‰uMOHOuÐ ò vŽbð ÊUd« s …–ušQ WOzUOLO
d¹“UM)« dO²š« b Ë Æd¹“UM)« bMŽ W¹ub« …—Ëb??«
œułu*« p– t³A¹ U¼bMŽ 5¹«dA«Ë VKI« “UNł Ê_ 
U½«uO(« Ác¼ ÂUFÞ≈ ÊQÐ UÎ ¾łUH sJ¹ rË ÆdA³« bMŽ
W½UD³« UÎ uBšË W¹ub« UN²OŽËQÐ dÒ {√ WOM¼œ WLFÞ√
ÆWOŽË_« Ác¼ hKIðË œb9 j³C𠜫u “dHð w²« w¼Ë

‫ﹼ‬
¡«dI«
bd

SI¿à

Þº`E¿s

ð î ULî ðNOð ¨ ∫WM'« sŽ vUFð ‰U
∗ ìæU] Ñï èî qì òîèî Wì Nî U
s Ãd ² *« ‰uMOHOu³UÐ wz«cG« ÂUEM« rOŽbðò Ê≈
ð î c= Jî ï ULî Jï = Ñî Áð ™î Âî ê= Qî ð î öJA s W¹UL(« vKŽ bŽU ¹ Ê√ sJ1 ÊU??d??«
Æ›∂π≠∂∏ ∫sLŠd«¤ ©æU
UË WM'« ÊU— s X×IË ô≈ W½U— s Uò ∫qO Ë
5¹«dA« VKBð vKŽ «dýR*« ‰Ë√ qJAð w²« W½UD³«
©±®
Æå⁄Ub« U²JÝË
åWM'« ÊU— s W³Š UNO ô≈ W½U— s
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠ w ÊU??d??« —Ëb?? —U??ý« WIÐUÝ U??Ý«—œ X½UË
Î I½ ∗
Æ≤∞±≥ر∞Ø≤≤ ©·dB²Ð® elnashrafanÆcom sŽ ö
œUNłù« U½ud¼ WOL iHš d³Ž Âb« jG{ iHš
¨UÎ Žud ”U³Ž sЫ sŽ tKU w ÍbŽ sÐ«Ë wLK¹b« Á«Ë—® ≠©±®
©vN²½«® Ær '« U¼“dH¹ w²«
Æ©w³¼c« ‰U UL nOF{ ÁbMÝË ∫¡UH)« nA w ‰U
‫ﹼ‬
¡«dI«
bd

ì wM³« ÂeI«
Ó Ú UMÓ Ú eÓ ½Ú √Ó ËÓ
Ó b («
ìb¹

π≤∑ v≈ åwÐ ±∂ ÊUuò V×Ý …—«dŠ Wł—œ qBðË
ÆW¹u¾ Wł—œ
«e _« s U¾ lCÐ Êü« v²Š ¡ULKF« nA²«Ë
Æ©±®WOM³«
î ò U??Mî ? ò e?î ?ò Ãî èî û ∫vUFð tK« ‰uI¹
bì bð î Óì Qò ? î tð Oð b?î ?b?ð ?(Ç
…œU ÊQÐ q³ s ¡ULKF« Áb√ U «c¼Ë ¨©≤®ýÓU
ð M] Kð lï ð UMî î èî
UL t²dÐ w LA« ÂUEM« sŽË ÷—_« sŽ W³¹dž b¹b(«
Vu v≈ ‰e½√ b b¹b(« Ê√Ë ¨ÁöŽ√ ·UA²ô« «c¼ X³Ł√
WUŠ w ÷—_« Vu ÊU ULMOÐ ¨«Î —uNB «Î b¹bŠ ÷—_«
ÆÊUOKG«
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠
Ʊ¥Ø±Ø≥∞å—U¹b«ò sŽ öÎ I½ ¡«dI« b¹dÐ ©±®
Æ≤μ W¹¬ ¨b¹b(« …—uÝ ©≤®

WO LA« WŽuL−*« sŽ bF³¹ Âd??ł ÆÆÆw??Ð ±∂ ÊUu
VuJ« 5Ð t½QÐ ¡ULKF« tHMB¹Ë ¨WOzu{ WMÝ ∂[∑ u×½
dD9 Âd??'« «c??¼ ¡ULÝ Ê√ V¹dG« d??_« sJ ¨r−M«Ë
Æå«—uNB «b¹bŠò
WD¹dš ‰Ë√ ¨«Î dšR dA½ b¹bł Y×Ð w ¡ULKŽ l{ËË
rÝUÐ rNMOÐ ·ËdF*« ¨Í“UG« r²F*« Âd'« «cN fIDK
¡wK „UM¼ fID« Ê√ ÊU²Ý«—œ dNþ√Ë ¨åwM³« ÂeI«ò
wKGð Èdš√ ÊœUFË özUÝ «b¹bŠ Íu% w²« V× UÐ
ÆWKzU¼ …—«dŠ Uł—œ w
t½√ v≈ ¡ULKF« UNLL w²« dðuO³LJ« ÖU/ dOAðË 
«dD Íu'« töž w qJA²ð åwM³« ÂeI«ò œd³¹ 5Š
ÊUðb¹b'« ÊU²Ý«—b« ‰uIðË ¨Èdš√ ÊœUFË «b¹bŠ Íu%
ÆdD9 rŁ V×Ý qJý w lL−²ð «dDI« Ác¼ Ê≈
r−Š w w²« V«uJ« s d³√ w¼ WOM³« «e?? _«Ë
—UNB½« UNO Àb×¹ Ê√ s dG√ UNMJ ¨Èd²A*« Vu
rŁ s??Ë ¨tI¹dÐ r−M« V ²JO W??“ô WOKLŽ w??¼Ë ¨ÍËu??½
w¼Ë ¨åWKýU Âu$ò rÝ« UC¹√ WOM³« «e _« vKŽ oKD¹
œd³ð rŁ U²Uš «¡u??{ YF³ð WMšUÝ WO½uJ« UNð—Ëœ √b³ð
ÆUO−¹—bð
. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

²µ

‫ﹼ‬
¡«dI«
bd

SI¿à

Þº`E¿s

Êu{dF
Ò ËdOÐ ÊUJÝ s • π≥

ÆÆÆ V³«Ë —UDšú

WbI
Êô« v²Š Ë ÆUÎ UŠœ“« d¦_« w¼Ë ËdOÐ w t²³ ½ XFHð—« b Ë ¨ œU¹œ“« v≈ ÊUM³ w ¡«uN« ÀuKð
÷«dô« WOŠU½ s s W×B« vKŽ WO³KÝ «—Î UŁ« „d²ð nÝú w²« WMe*« W¾O³« WQ *« ÁcN ÃöŽ ô
¨W¹—bB« ÷«d_« w 5UB²šù« Í√— V Š ‰UHÞ_« bMŽ UuBš
uÐd«Ë WOÝU (U W¹uzd«
Î
rN ¹ qIM« ŸUD Ê√ dNE¹Ô ŒUM*« dOGð l nOJ²K WOłuuMJ²« ÊUM³ UłUO²Š« d¹dIð Ê√ rKF« l 
UŁuK U½uJ s •π¥ ?Ð rN ¹ UL ¨ÊUM³ w ÊuÐdJ« bO Ë« w½UŁ UŁUF³½« s •≤±[¥± W³ MÐ 
U³d*« ‰uDÝ√ s •∏∞ Ê√ UL ¨qI½ WKOÝË ÊuOK ±[μμ VŽu² ð WO½UM³K« U dD« Ê«Ë Æ¡«uN«
≥ qJ? …bŠ«Ë …—UOÝ v« «—UO « WOJK W³ ½ qBðË ¨WOuBš «—UOÝ sŽ …—U³Ž u¼ ÊUM³ w
jÝu²*« dLF« Ê√ UÎ LKŽ ¨UÎ ¹uMÝ •±¨μ?Ð ÂœUI« bIFK «—UO « œbŽ …œU¹“ W³ ½ —bÒ ULO ¨’U ý√
ÆUÎ UŽ s¹dAF« “ËU& UNM •∂≥ Ê√ UL ¨UÎ UŽ dAŽ WŁö¦« “ËU& wU(« «—UO « ‰uDÝ_

²¶

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

SI¿à

‫ﹼ‬
¡«dI«
bd

dNþ√Ë ø÷«dú V³ ÀuKð s UNMŽ Z²MOÝ
w WOzUÐdNJ« Ud;« sŽ "UM« ÀuK²« W³ ½
¨ÀuK²K nO ÖuLM ¨ËdOÐ w «dL(« WIDM
sŽ W&UM« —UDš_« Èb X³¦ð UOzUBŠ« Âb Ë
©ÆÆÆ® ÆÀuK²« «c¼
W¾Ob« «“UG« UŁUF³½« s • ≤≥
qIM« ŸUD s

Þº`E¿s

ÆÆÆ WO×{ ‰UHÞ_«

W¹—bB« ÷«d???_U???Ð W??O??U??B??²??šù« b??R??ð
WIO œ W???Ý«—œ œu??łË Âb??Ž b??«Ë U½dO …—u??²??b??«
UNMJ ¨WOÝU (« œU¹œ“«Ë ÀuK²« dOŁQð Èb ‰uŠ
—U³J« s •μ[∑ u×½ „UM¼ Ê√ 5³ð
Ò t½√ v≈ XHKð
ÊuÐUB WMÝ 5FЗ_« vKŽ r¼—ULŽ√ b¹eð s2
Ò
WOÝU Š s ‰UHÞ_« s •≤∞ w½UF¹ ULO ¨uÐdUÐ
w²« W¹œUF« WOÝU (« v??≈ WU{≈ ¨n??½_« w
s UÎ öD½«Ë Æ•±±Ë ±∞ 5Ð ÕË«d²ð W³ ½ VOBð
b¹eð uÐd« W³ ½ ÒÊ√ v≈ b«Ë …—u²b« dOAð ¨UM¼
WŁuK*« U dD« »d sJ « ÊU «–≈ UÎ uBš
Æ©ÆÆÆ® l½UB*«Ë WOzUÐdNJ« «bu*«Ë
oM²
¹ ÊUM³

…œułu*« WŁuK*« «“U??G??« s W¾*« w ∑∞ Ê«
nK² vKŽ qIM« ŸUD U¼—bB ¡«u??N??« w?? 
«“UG«Ë ÊuÐdJ« bO √ ‰Ë√ “Už WUšË tŽ«u½√
vKŽ b¹e¹ U UM¹b ÊU «–« nOJ ÆWO½uÐdË—bON«
—œUB*« V ×Ð WK− WO¬Ë …—UOÝ ÊuOK ±¨≥

¡«uN« ÀuKð sŽ ÊU³Fý œUł —u²b« Àb% rŁ
WOKLŽ «u??D??š –U?? ??ð« Vłu² ð w²« Á—U??D??š√Ë 
ËdOÐ ÊU??J??Ý s?? •π≥ Ê√ å∫ö??zU?? UN²Nł«u*
V³ ²ð w??²??« ¡«u??N??« Àu??K??ð —U??D??š_ Êu??{d??F??
jK² ¹Ë ÀUF³½ô« bŽUB²¹ –« WO½UÞdÝ ÷«dQÐ
r−(« b¹«e²¹ WO LA« WFý_« dOŁQ²ÐË ¨¡«uN« l
Î 
UÝ«—œ sŽ WK¦√ U{—UŽ
—UDš_« tF b¹«e²ðË
hK ²Ý«Ë Æ…bײ*« U¹ôu« w Êb ∂ XËUMð
sË ÆUOu« …œU¹“ v« ÍœRð ÀuK²« …œU¹“ ∫WœUF
¨5šb²« ¨ÀuK²« ∫ÊUM³ w UOu« »U³Ý√ r¼√
sŽ Àb??%Ë ÆWOM_« Àœ«u???(«Ë dO « Àœ«u???Š
÷dŽË ¨¡UÐdNJ« bOuð qUF sŽ "UM« ÀuK²«
w????{«—_« v??K??Ž q??U??F??*« Ác???¼ —U??A??²??½ô W??D??¹d??š
ÆÀuK²« —UA²½« Èb vKŽ ‰bO ¨WO½UM³K«
qUF œułË Í—ËdC« s q¼ ∫ ÊU³Fý ‰¡U ðË
w¼Ë ¨WOMJ « oÞUM*« s WÐdI vKŽ Èd³ bOuð
UL øWO½UÞd « ÷«d??_«Ë uÐdUÐ V³ ²ð w²«
s UuBš
"UM« wŽUMB« ÀuK²« sŽ Àb%Ë
Î
– uЗ WUŠ ≤¥∞∞® 5K³ÝË UJý w XMLÝ_« qUF
Æ©WO HM²« ÷«d_« V³ Ð qLF« sŽ VOG²« b¹«eð
«–UË ‰Ëd²³« d¹dJð UD× ÂUI²Ý s¹√ ∫‰QÝË
. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

³­

SI¿à

d ‰UI

WÝ«—œ
w WOdO_« WFU'« UNðdł√ WÝ«—œ dNþ√
u×½ d ¹ w½UM³K« sÞ«u*« Ê√ ©AUB® ËdOÐ
¡«uN« ÀuKð W³ ½ ŸUHð—« V Ð ÁdLŽ s •±∞
u'« Àu??K??ð œU???¹œ“« »U??³??Ý√ œu??F??ðË ÆËd??O??Ð w??
—«dD{ô«Ë ¡UÐdNJ« ŸUDI½« v≈ w Oz— qJAÐ
Ì
ÆWU)« «—U??O?? ??K?? nO¦J« «b?? ??²??Ýô« v??«
WOL w?? UÎ þu×K UÎ ?ŽU??H??ð—« qOUײ« XK−ÝË
‰ULF²Ýô« V³ Ð ¡«u??N??« w WU « «“U??G??«
ÆË“U*« vKŽ WKUF« ¡UÐdNJ« «bu* nO¦J«
WH—QÐ jO;« ¡«uN« Ê√ WÝ«—b« dNþ√ UL
…Î dODš UÎ ³ ½ WÎ K− ¨UÎ ŁuKð d¦_« u¼ U dD«
WF «u« w¼UI*« s qF−¹ U ¨WU « «“UG« s
¨ÂuL « s?? «Î —R???Ð U?? d??D??« Ác??¼ ·«d???Þ√ vKŽ
ÊUšbK w³K « dŁ_« UMH{√ U «–≈ UÎ uBšË
©±®
qO«—_« s "UM«
≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠≠
Î I½ ∗
a¹—U²Ð Í—UÐdÐ Ê«“uÝ …–U²Ýú —U¹b« …bÐdł w ‰UI sŽ ö
Æ©·dB²Ð® ≤∞±≥Øπر∑
Æ≤∞±≥ر∞Ø≥ —U³šô« …b¹dł ©±®

Þº`E¿s

…—œUB« WU « «“UG« WOL Ê« –« øWOLÝd«
r−ŠË UOü« Ÿu½ V ×Ð qIM« ŸUD s œb%
©ÆÆÆ® ÆWKLF² *« œu u« WOŽu½Ë Ud;«
W¾*« w ∂∞ u×½ q¦1 w*UF« qIM« ŸUD Ê≈
¡«uN« UŁuK V³ ðË ÆUOÎ u¹ pKN² *« jHM« s
ÊU ½≈ ÊuOK sŽ b¹e¹ U …U??Ë w tMŽ "UM«
…—U ÐË …dOD)« ÷«d_« s b¹bF«Ë U¹Î uMÝ
V³ Ð U¹Î uMÝ —ôËœ ÊuOK μ∞∞∞ sŽ b¹e¹ U 
UðU³M«Ë qOU;« vKŽ Àu??K??*« ¡«u??N??« dOŁQð
©ÆÆÆ® ÆWOŽ«—e«
s b×K WOÐdF« ‰Ëb??« s b¹bF« vF ðË 
ö«u*« q??zU??ÝË s??Ž W??L??łU??M??« U??ŁU??F??³??½ô«
‰bÒ F mKÐ WOÐdF« WIDM*« w?? t??½«Ë UuBš
Î
WzU*« w ¥ v«uŠ U³d*« œbF ÍuM « uLM«
U u¼Ë ¨≤∞∞∏ v« ±ππ∑ ÂUŽ s …d²H« ‰öš
WOUM« Ê«bK³« w W¹uM « uLM« ôbF ‚uH¹
s b¹bF« Ê≈ Ë WzU*« w ≤[∏ v«u×Ð —bIð w²«
¨UNM jHMK W−²M*« ‰Ëb« WUš ¨WOÐdF« ‰Ëb«
WBŠ l??—Ë qIMK WUF UJ³ý ¡UA½ù jD ð
U2 ¨WU)« U³d*« œbŽ qOKIðË ÂUF« qIM«
sŽ WLłUM« UŁUF³½ô« s b×K WKOÝË qJAOÝ
ÆŒUM*« dOGð vKŽ U¼dOŁQðË ö«u*« qzUÝË

å“U−Žù«ò s WœUI« p² ½ sL{≈
sLC½ wJË ¨ Liban Post b¹d³« WDÝ«uÐ rJKBð ô å“U−Žù«ò WK− X½U «–≈
Î U rJ½«uMFÐ U½b¹Ëeð vłd¹ rJO≈ WœUI« œ«bŽ_« ‰u Ë
ÆU×{«ËË
ö
Î
s¹ËUMŽ vKŽ ÍœUF« b¹d³UÐ Ë√ X½d²½ù« d³Ž Ë√ fUHUÐ Ê«uMF« ‰UÝ—≈ sJ1
ÆWK−*« w WŽu³D*« “U−Žù« Èb²M

³®

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

SI¿à

Þº`E¿s

d ‰UI

Too busy to
Pray Five Times?
By: Daliah Merzaban and Hesham Hassaballa*

Before I genuinely began to cultivate and nurture
my relationship with God, I regarded the five daily
prayers that Islam enjoins on believers as laborious.
It seemed impractical to expect that I would be able to
stop what I was doing during my busy work schedule
to take time out and pray.
Working as a news wire journalist, I was often
spending upwards of 10 hours a day in the office or
at conferences, interviews and meetings, barely able
to make time for a lunch break. If I wasn’t working,
my time was divided between house chores, errands,
family and friends, and exercise. I was punctual with

everything in my life, except that I was late five times
a day.
In my mind, it was not viable to expect that I could
wake up before the crack of dawn to pray the earlymorning prayer, fajr, otherwise I would be too tired to
work effectively later that morning. It also seemed inefficient to interrupt my work meetings to pray duhr,
the mid-day prayer, and asr, the afternoon prayer.
Making the sunset prayer maghrib was often a challenge because the window to pray is typically quite
short and coincides with the time between finishing
work, having dinner and returning home. So, in ef-

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

³¯

SI¿à

Þº`E¿s

d ‰UI
fect, the only prayer that was feasible for me to pray
on time was isha, the evening prayer. For most of my
life, thus, I would at best pray all five prayers in the
evening, or skip prayers here and there to accommodate my immediate commitments.
Without realizing it, my inconsistency and approach to praying trivialized the principle behind
performing prayers throughout the day. I believed in
God and loved Him, but on my own terms, not on the
terms very clearly set out in the Quran and Prophetic
teachings. Yet praying the five daily prayers, at their
prescribed times, is the backbone of being a Muslim;
we cannot stand upright in our faith without them. It
is one of the essential practices that God has called on
those who endeavor to live in Islam, a state of existence whereby a human strives to live in submission
to God.
When I came to truly understand the importance of
prayer, the realization was both overwhelming and
quick. It dawned on me that if I was not fulfilling this
precondition, then I really could not claim to be Muslim. Even if I desired to have a solid connection with
the Almighty I was not taking the necessary steps to
do so. I promptly reoriented my life and it has now
been a year and a half that I have not intentionally
missed a prayer time, whether I am in the office, mall,
grocery store, out with friends or travelling.
Looking back, I see how wrong I was about the
impracticality of Islamic prayers, which are succinct
and straightforward notwithstanding their resonance.
When I moved from trying to fit prayers into my life to
fitting my life around my prayer schedule, I instantly
removed a great deal of clutter from my daily routine.
Since regular prayer promotes emotional consistency
and tranquility, I began to eliminate excess negativity
and cut down on unnecessary chitchat, helping me be
more focused, productive and patient.
Over a short period of time, what amazed me was
how easy and fluid the prayers became. Performing
the early-morning prayer actually gave me a burst
of energy during the day and, gradually, the prayers
that I had initially perceived as cumbersome became
an essential facet of my routine. With God’s help, I
would find ways to make a prayer regardless of the
hurdles. While in Canada for the summer, I would
often catch duhr prayer in a department store fitting
room, with the help of a handy Islamic prayer compass application on my iPhone.
«‘Verily the soul becomes accustomed to what you
accustom it to.’ That is to say: what you at first burden
the soul with becomes nature to it in the end.»
This is a line drawn from a magnificent book I am
in the process of reading by great Islamic thinker AlGhazali, entitled «Invocations and Supplications:
Book IX of the Revival of Religious Sciences.» Al-

³°

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

Ghazali describes a series of formulas, drawn from
the Qur’an and Hadith, which we can repeat to help
us attain greater proximity to the divine and purify
our hearts.
At each turn in my quest to enrich my faith, I have
found that what at first appears difficult becomes easy
when performed with sincerity. Soon after I reoriented my life to revolve around prayer, the five prayers
felt insufficient in expressing my devotion. I examined Hadith, or the traditions of Prophet Muhammad,
peace and blessings be upon him, and discovered
there were optional prayers I could add to my routine.
Since then, I have not let a day pass without praying
them.
To supplement my prayers, I have integrated various zikr, or remembrance and mentioning of God,
into my days. Zikr, including repeating such phrases
as «la illa ha il Allah» (There is no God but God),
habitually draws our attention back to God.
Among the many rich invocations mentioned in
Ghazali’s book is this one which I have started to incorporate. As we leave our houses each day, if we say
«In the name of God» (Bismillah), God will guide us;
when we add «I trust in God» (Tawakalt al Allah),
God will protect us; and if we conclude with «There
is no might or power save with God» (La hawla wa la
quwwata illa billah), God will guard us.
I suppose to an outsider, these acts of devotion
can appear a bit obsessive, and I have had a couple
of people say this to me. Yet it is an obsession with
the greatest possible consequences that can improve
rather than disintegrate one’s disposition. The more
time I devote to God, the greater the peace of mind I
find filling my life and the more focused I become on
what is important -- such as treating my family and
friends honourably, working hard in my job, giving
charity with compassion and generosity, and maintaining integrity.
Remembering God throughout the day, through
prayer and invocation, truly does polish the heart as
Hadith teaches; you erase obstructions that would
impede faith in its purest form.

«Truly when a man loves a thing, he repeatedly
mentions it, and when he repeatedly mentions a thing,
even if that may be burdensome, he loves it,» writes
Ghazali.
What does it mean when a prayer goes unanswered?
In the Quran, God clearly says that He will answer
the prayers of those who pray to Him: «When My
servants ask thee [O Muhammad] concerning Me,
[tell them] I am indeed close: I listen to the prayer of
every suppliant when he calls on Me: Let them also,
with a will, Listen to My call, and believe in Me: That
they may walk in the right way» (Quran 2:186)

SI¿à

Þº`E¿s

d ‰UI
In another verse: «Your Lord says: <Call on me,
I will answer [your prayer]» (Quran 40:60). Consequently, I pray to God for everything in my life, big
or small. If one notices closely, my lips are frequently
fluttering away in silent prayer to God throughout the
day. Most of the time, the Lord answers my prayers.
Sometimes, He does not.
Recently, I asked God for something very, very important to me. I prayed to Him night and day. I got up
in the early morning to pray extra devotional prayers
before sunrise to make that supplication to Him. I
prayed to God at times when the Prophet said God
will answer those who pray to Him. I prayed almost
constantly for this particular thing. It did not come.
Needless to say, I was sad and disappointed. In the
midst of my sadness, a barrage of thoughts and questions raced through my head: «What went wrong?
Was it something I did or said? Is God angry with
me?» In fact, I almost wanted to say, «Why?» Furthermore, my sadness gave way to momentary spiritual weakness in that I had transient thoughts of rebellion against God. I said to myself, «All this prayer,
and it was not answered. Did God not hear me?»
No, God indeed did hear me, but He chose not to
give me what I asked of Him at this particular moment in my life. The above exchange in my head was
born out of the fact that I am a human being, subject
to all of the weaknesses and hypocrisies of the human
condition. The Quran told me that this is in my nature: «Now, as for man, when his Lord tries him, giving him honor and gifts, then said he, <My Lord hath
honored me.’ But when He tries him, restricting his
subsistence for him, then said he (in despair), <My
Lord hath humiliated me!’» (Quran 89:15-16).
Now, thank God I did not say God has humiliated
me. Also, thank God, I did not point an angry finger
at the Lord and proceed to disobey His commands.
To do so would be horribly ungrateful. How many
blessings has the Lord bestowed upon me? They are
innumerable. I do not want to be among those who
«worship God, as it were, on the verge,» as the Quran
says, «if good befalls them, they are, therewith, well
content; but if a trial comes to them, they turn on their
faces» (Quran 22:11). When the answer to my prayer
eluded me, I simply put my head down in acceptance,
still sad, and said, «All praise is due to God. God has
decreed thus, and He does what He wills.»
The truth is, the Lord neither abandoned nor humiliated me. According to the Prophet, when someone
calls on God, one of three things happen:
(1) it is immediately answered (and I do not have a
shortage of those prayers, thank God);
(2) the answer to the prayer is deferred to Judgment Day, when the supplicant will be handsomely
rewarded;

(3) the prayer will block a calamity that is to befall
that person.
Thus, in my case, either something bad was going
to happen to me, but my unanswered prayer blocked
it, or the Lord is saving the answer to that prayer for
Judgment Day. Either way, I win.
The thing is, I frequently can’t see that; I do not
have Divine Vision. This is another trait of the human
condition. I do not understand God’s wisdom in not
answering that prayer right here, right now. Hence,
my sadness and disappointment. Yet, my role is to be
patient with the will of God and continue to be a humble, devout servant. God will answer other prayers.
Perhaps God will one day let me see the wisdom of
His decision. He has done so already once before.
When I was a senior in high school, I applied for
an honors program in medicine in which I would be
guaranteed a spot in medical school after three years
of college. My application was very competitive: a
4.0 GPA and a whole host of extracurricular activities, honors, and awards. I prayed and prayed and
prayed and prayed. I was not accepted, and I felt the
same sadness and disappointment then as I do now.
Yet, I did not despair or become rebellious against
God. Three years later, I was accepted to medical
school without a bachelor’s degree. In fact, I was the
only one in my medical school class to be accepted
right out of college.
I reminded myself of this during my recent sadness.
While I do not understand God’s wisdom, I have to
trust that He has my best interest in mind, and that He
will not do me harm. This is what God wants, and I
have to be patient.
Even though this prayer was not answered immediately, I will continue to pray. I will continue to try and
get up before sunrise and pray those extra devotional
prayers. I will, in fact, pray more to God now than
I have done so in the past. God always hears those
who call on Him, and I will live my life making sure
He constantly hears my voice. And the most beautiful thing is, He never gets tired of hearing that voice.
That is why nothing else in this world except He deserves to be worshipped.

_________________________________
* Daliah Merzaban is an Egyptian-Canadian journalist, editor and economic analyst with a decade of
experience in the Gulf region, Egypt and Canada.
Hesham A. Hassaballa is a physician and writer based
in Chicago.
Complete article is found on the web site www.
IslamiCity.com. Article Ref: IC1112-4943&
IC0809-3659.

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

³±

SI¿à

Þº`E¿s

…dO_« WLKJ«

ørJ tK« dHG¹ Ê√ Êu³% ô√
Œuýd bL×ƜƟ
d¦_« ‰«R « vKŽ WÐUłù« —U²š«Ë WK¾Ý_« »UÐ `² rŁ «Î œb− s¹d{U(« UOÒ ŠË rOJ(« fKł
UMOKŽ X³UJð «–U*Ë ø…U½UF*« Ác¼Ë »«cF« «c¼ q rË øUMuŠË U½bMŽ Íd−¹ Íc« U ∫UÎ ŠU(≈
tK« Àuž s¹√Ë øUOI¹d√ jÝË v≈ UÐË—Ë√ sË »dG« vB √ v≈ ‚dA« vB √ s «u _«Ë 3_«
∫¡ËbNÐ »UłQ ørKE« «c¼ q s vUFð
ÂuO ÊuNÐQ¹ ôË Êu¼U³²¹Ë Êu³½c¹ ÂuI UÎ ³−Ž øtK« vKŽ …√d'« Ác¼ s¹√ s ∫‰«R UÐ rJ³OłQÝ
»UÐ rN tK« `² ÆtMŽ «uN½ U* «ËœUŽ WOBF*UÐ ·ËdE« rN X×MÝ ULKË Æ—UBÐ_« tO h Að
t²KHž w r¼d¦« dL²Ý«Ë rNCFÐ ‚UH²Ý« u*« vKŽ «udý√ «–≈ v²Š «u{dŽQ …dHG*«Ë WÐu²«
Æ…d q w UL UUF ULOKÝ t²“√ s Ãd OÝ t½√ UÎ ½Uþ
u¼ U0 dB³²«Ë ozUI(« ¡öł sŽ rN½uOŽ XOLŽË rNÐuK WKHG« XKKłË rNuIŽ UO½b« XK√
ÆtK« s t œÒ d ôË ¨¬
vKŽ ¨vUFðË „—U³ð UMЗ U½d³š√ UL r¼dOž vKŽ WLzöUÐ ÊuIKOÝ ÷dF« Âu¹ ÊuHIOÝ 5Š
qJ ÊuJOÝË ¨¡u « ‚U— vKŽË rJ(« q¼√ vKŽË ¡ULKF« vKŽË rNðUN√Ë rNzUЬ vKŽ Ë√ rNz«d³
rN H½« nOI¦²Ð rNUL²¼« ÂbŽ WOËR rNMŽ jI ¹ s p– sJ ¨tÐU Š WOBF*« w p¹dý
Æ„uK « dOOG²Ë WÐu²KË WEŽu*« ŸUL Ë qOBײK rNOFÝ WK Ë
”UM« vÒMž «–≈ v²Š ¨UNU¼Ë√Ë UNöþË UO½bUÐ r²¼«Ë …dšü« WIOI( ÁdNþ —«œ√ b³F UÎ ³−Ž
WŽö)«Ë Êu−*« q¼√ qFł s* U³−Ž Æ»dý
 «uÐdý «–≈Ë »dÞ
 «uÐdÞ «–≈Ë h — «uB — «–≈Ë vÒMž
vUFð tK« ‰U ÆvÒ uðË ÷dŽ√ dc« lLÝ «–≈Ë ¨öHŠ ôË rN «Î bNA t H½ vKŽ uÒ H¹ rK ¨tðËb
r ¬ýUNðî îæuFï Lî ò î ™î ìæÇ îРrò Nï î èî UNðî îæèdï Bð ò ï ™î 5
ì Kï ï rò Nï î û ∫tU¦√ w
ì ï ò Ãî rò Nï î èî UNðî îæuNï îI òHî ™î Èu

î ò î pî ð î èÃï û ºäUI WUNAÇè WÇdJÇ ÈUÃè äuIFÇ ÈUà åbB U0 rNHè
rò ï qò î åð UFî ò _U
î ð î èÃï q^ {î Ãî
`Ðc« v≈ WuN Ð œUIMð UN½_ WHO_« rzUN³« w¼Ë ÂUF½_UÐ rNHË Æý îæuKï ð UGî ò Ç rï ï p

¡u ÐË —u_« W³ UFÐ dÐbð ôË dJHð dOž s ÊuKUG« pcË ÆvŽd*« v≈ œUIð UN½« sEð w¼Ë
ÆdOB*«
hB ½ Ê« UMMJ1 ô√ ¨5L¦« UM² Ë ·dB½ nOË ¨UOKF« UM²×KB* UM² Ë iFÐ wDF½ v²
WŽUÝ UMŠ«Ë—_ wDF½ v² ÆUýUA« vKŽ UŽU fK$ Ê√ q³ …öB« ¡«œ_ ozU œ lCÐ
UNöš «uK$Ë UMÝuH½ sŽ UNÐ ÕËÒ d½ ¨…dc²«Ë WEŽu*« v≈ UNO lL² ½ Ÿu³Ý_« w jOAMð
sL UMR æU sLÃû ∫vUFð tK« ‰uI¹ ÆUMÐuK sŽ WKHG«Ë UMMOŽ√ sŽ WöG« UNÐ ld½Ë U½—Ëb

sñ à ébà tNè vK Uë J wA1 sLÃûºäuIO WÑUI*Ç vÅ Uubè ®ýæèu ™ ¿ëUIU æU

³²

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

SI¿à

Þº`E¿s

…dO_« WLKJ«

®ý¿rOI ×Çd vK Uu wA1
tð Kð Lî î Áï uï tï î sî = Òï sò Lî î Ãî û ∫‰uIO ¨eOOL²« vKŽ UNð«—b UMuIŽ bIHð ô√ t½U×³Ý UMЗ U½—c×¹Ë
ÆýUMë î î çï Âdî î
qHIð Ê√ q³ ¨«ËdJHðË «ËdE½«Ë ¨tO≈ ÊuŠUðdðË ÈuI²« q¼√ s Êu³% s vKŽ rJUŠ «u{dŽ≈
ÆrdOBË r—«dÝ≈ rKF¹ ÁbŠË tK«Ë rJŽ«œu ”UM« rJOKŽ lL²−¹Ë ÊUH_« j ³ðË »«uÐ_«
·dF¹ ô s* U³−ŽË ¨ b− *« v≈ rNKÝd¹ Ê√ vKŽ w¼UI*« v≈ ÁœôË√ qÝd¹ Ê√ qCH¹ s* UÎ ³−Ž
W×O×B« WOŽu²« s UÎ ¾Oý «uKB×O rNFb¹ Ê« id¹ rŁ ¨t²łË“ tłu¹Ë ÁœôË√ »œR¹ nO
Î Už ÁbË Vý «–≈ v²Š ¨ÈuI²«Ë rKF« q¼√ bMŽ
·dD²« q¼√ tOKŽ UDÝ ¨tK¼√Ë rKF« sŽ «bOFÐ ö
ÈuI²«Ë rKF« q¼√ bMŽ sB% uË ÆÁU³IŽ bL% ô U vKŽ Áu{dŠË UÎ ³N²K Uö ÁuFLÝQ
Ær¼«uŽœ VM−²¹Ë rNOKŽ œd¹ nO ·dFË tOKŽ ÷dFOÝ U id
¨ýrò Nï Oî ð Mî î tî K] Ç Çuï î û ∫vUFð tu s `{«Ë »«u'U 5LK *« ‰UŠ Èœdð «–U* bŠ√ sQ ¹ ô
∫rNO ‰U s¹c« s «u½uË Æ ýrò Nï ï
î ∫tu sË
î cð ] Uî Çuï uJï î ™î èû
î Hò Ãî rò ï Uî ò Qî î tî K] Ç Çuï î s
ð dïï HJò î ™î èî wð Çèdï Jï òÇèî rò ï dò ï òÐÃî wð èdï ï òÐUî û
Æ ýæè
Î zU U½—c×¹ vUFð tKU wB A« ÁbOF vKŽ tOKŽ U0 ÂU t½QÐ bŠ√ sŠdH¹ ôË
ÇuïI] Çèû
î ∫ö
ð îIFð ò Ç b
uË »«cF« rÒ F¹ bI Æ ýÈU
ï bð î tî K] Ç æ] Ãî ÇuLï Kî Çò èî Wë U
] î Bð ï ™î Wë Mî ò ð
] î rò Jï Mò ð ÇuLï Kî î s
î cð ] Ç 6O
`³Bð UbMŽ Í√ ¨åY³)« d¦ «–≈ rF½ò ∫Âö «Ë …öB« tOKŽ UMO³½ ‰U ¨Êu(U UMMOÐ ÊU
ÆWOUŽ WO¼ô W¹d¦_«
îæuEï u
î ï Uî ÇuKï Fî î rò N]ï Ãî uò î èû
î ∫rNOKŽ tK« t{d U œU³F« ÍœR¹ v²Š ÁbŽË vUFð tK« e−M¹ ôË
Ò ‰U bI ¨«ËdBMð «uLOI²ÝU Æ ýUë Oðò î ]b îÃî èî rò Nï î Çdë Oò î îæUJî î tð ð
ÇuMï î Â s
î cð ] Ç UNî ^ Ãî Uî û ∫öŽË qł
¨»u q s s_«Ë dO)« U½¡Uł UMLI²Ý« «–S Æýrò Jï î Çbî ò Ãî Xò = î ï èî rò ï dò Bï Mò î tî K] Ç Çèdï Bï Mò î òæÅð
rò Jï Oò Kî î Áî ULî Ç
] qð ð dò ï tð Oò î Åð Çuï uï r] ï rò Jï ] Ñî Çèdï Hð Gò î Ç
î ∫œu¼ …—uÝ w r²¾ý Ê≈ «Ë√d «Ë
ò åð uò î Uî èû
Æ ý5
î ð dð ò ï Çuò ] uî î î ™î èî rò Jï ð u] ï vî Åð Éë u] ï rò ï Ïò eð î èî ÇÑÇë Ñî bò ð
Çuï èò Ãî èî rò Jï Oò Kî î Xï Lò Fî ò Ãî wð ] Ç wî ð Lî Fò ð Çèd?ï ?ï òÐÇ îqOðzÇdî ò Åð wMð î Uî û øqOz«dÝ≈ wM³ UMЗ qI¹ r√

ð Ãï êbð Nò Fðî 
ð ï î ÑUò î êU
®ýæu
î ] Åð èî rò ï bð Nò Fðî áè

Ò
Ò ¡UŽbUÐ W K'« rOJ(« vN½«
eÒ Ž tK« ‰uIÐ s¹d{U(« d–Ë
sî ð çð bð Nò Fðî vî èò Ãî sò î èû
î ∫qłË
ð K] Ç
®ý rO
ò î ¿t
ï Eð Fî ò Ç Òï uò îHò Ç uî ï pî ð îÐèî tð ð rò ï Fò î Uî êcð ] Ç rï Jï Fð Oò ðî Çèdï Að ò î U

. ‫ ﻫـ‬١٤٣٥ - ‫ ﻡ‬٢٠١٤ ‫ ﺭﺑﻴﻊ‬- ‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ‬

³³

‫ ‪Þº`E¿s‬‬
‫ ‪Þº`E¿s‬‬

‫‪SI¿à‬‬
‫‪SI¿à‬‬

‫«‪÷—_« ÂuK
w “U
ù‬‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ -‬ﺭﺑﻴﻊ ‪ ١٤٣٣‬ﻫـ ‪ ٢٠١٢ -‬ﻡ ‪³´.‬‬

‫‪SI¿à‬‬
‫«‪…dO_« WLKJ‬‬

‫‪³³‬‬

‫ﺍﻟﻌﺪﺩ ﺍﳊﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﻭﻥ ‪ -‬ﺭﺑﻴﻊ ‪ ١٤٣٣‬ﻫـ ‪ ٢٠١٢ -‬ﻡ ‪.‬‬