1 TEMA PRIEVOLIŲ TEISĖS SAMPRATA IR SISTEMA Prievolių teisės reguliavimo dalykas yra asmenų turtiniai ir asmeniniai neturtiniais santykiai

. Prievolių teisė yra civilinės teisės pošakė, kurią sudaro sistema teisės normų, reguliuojančių asmenų turtinius santykius ir su šiais santykiais susijusius asmeninius neturtinius santykius. Prievolių teisės sistema yra tokia pati kaip ir civilinės teisės sistema. Prievolių teisėje yra išskiriama bendroji ir ypatingoji dalys. Bendrąją prievolių teisės dalį sudarančios civilinės teisės normos taikomos visiems prievoliniams santykiams ir yra patalpintos C !eštosios knygos " dalyje #$.% & $.%'( straipsniai). !ios normos reglamentuoja prievolės sampratą, prievolių atsiradimo pagrindus, prievolių r*šis, prievolių vykdymą ir neįvykdymo teisines pasekmes, kreditoriaus interesų gynimą, prievolių įvykdymo u+tikrinimą, asmenų pasikeitimą prievolėje, prievolių pa,aigą ir restituciją. -patingajai prievolių teisės daliai priskiriamos civilinės teisės normos, reglamentuojančios atskiras prievolinių santykių r*šis, kurie yra santykinai savarankiški pagal savo prigimtį, atsiradimo pagrindus. -patingosios dalies normos patalpintos C !eštosios knygos ""."/ dalyse. Prievolė yra teisinis asmenų santykis, kurio viena šalis (skolininkas) privalo atlikti kitos šalies (kreditoriaus) naudai tam tikrą veiksmą arba susilaikyti nuo tam tikro veiksmo, o kreditorius turi teisę reikalauti iš skolininko, kad šis įvykdytų savo pareigą. 0smuo, turintis reikalavimo teis1 vadinamas 2 kreditoriumi 3, o asmuo, kuris turi pareigą atlikti tam tikrus veiksmus ar nuo jų susilaikyti vadinamas 2 skolininku 3. "šskiriami šie prievolių teisiniu santykius c4arakteri5uojantys ,ruo+ai6 Prievolės subjektų apibrė tu!as reiškia, kad prievoliniame santykyje dalyvauja konkret*s su,jektai, kurie turi grie+tai api,rė+tas teises ir pareigas. Prievolės "i#a!i$ku!as sąlygotas to, kad prievolė yra ekonominės apyvartos, kuri yra la,ai dinamiška, teisinė 7orma. Prievolės turi#io apibrė tu!as %privalo!u!as& rei$kia' ka" prievolinė teisė nesuteikia su,jektui teisės veikti kaip jis nori, o suteikia tik teis1 reikalauti, kad skolininkas atliktų tam tikrus veiksmus ar,a susilaikytų nuo tokių veiksmų, kurie sudaro prievolės turinį. Prievolės $alių subjekti#ių teisių ()#i!as reiškia, kad a,iejų iš prievolės šalių su,jektinės teisės yra ginamos teisme. Prievolės tiksli#(u!as rei$kia' kad prievoliniai teisiniai santykiai atsiranda dėl to, kad kreditorius ar skolininkas vienokiu ar kitokiu ,*du nori patenkinti savo poreikius ,ei interesus. 8urodyti prievolinių santykių po+ymiai skiria prievolinius santykius nuo daiktinių.

PRIEVOLIŲ ATSIRA*IMO PA+RI,*A
C $.9 straipsnis numato, kad prievolės atsiranda iš sandorių ar,a kitokių juridinių 7aktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius. !i norma turi ,*ti sistemiškai aiškinama su C %.%($ straipsniu & jame pateikiamas sąrašas juridinių 7aktų, su kuriais įstatymas sieja civilinių teisių ir pareigų atsiradimą. Pateikiamas sąrašas nėra ,aigtinis. Paprastai skiriami šie prievolių atsiradimo pagrindai6

Prievolių atsiradimo pagrindas gali ,*ti tiek vienašaliai, tiek dvišaliai ar,a daugiašaliai sandoriai #sutartys). :utartys yra vienas iš plačiausiai paplitusių prievolių atsiradimo pagrindų. Plačiąja prasme deliktu yra laikomas neteisėtas veiksmas. ;ačiau toks api,rė+imas ,*tų per platus api,*dinant deliktą kaip prievolės atsiradimo pagrindą <ietuvos teisėje. ;radiciškai deliktas suprantamas siauriau & kaip neteisėtas asmens veiksmas, kurio pagrindu atsiranda prievolė tarp asmenų, iki tol nesusijusių teisiniu santykiu. Prievolės, kurių atsiradimo pagrindas yra deliktas, dar vadinamos deliktinėmis prievolėmis. =eliktas gali ,*ti susij1s ir su sutartiniais santykiais. C $.9>' straipsnio > dalyje deliktinė atsakomy,ė api,rė+iama kaip turtinė prievolė, atsirandanti dėl +alos, nesusijusios su sutartiniais santykiais, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato, kad deliktinė atsakomy,ė atsiranda ir dėl +alos, susijusios su sutartiniais santykiais. Pavy5d+iui, kai +ala padaroma keleiviui, kuris yra ve+amas pagal keleivio ve+imo sutartį, ve+ėjo atsakomy,ė dėl keleivio asmeniui padarytos +alos yra deliktinė ir nustatoma pagal $.9$(&$.9?% straipsnių taisykles #C $.@9( str.). ;radiciškai dar nuo :enovės Aomos laikų prie kvazisutartinių #lot. quasi & tarytum) prievolių priskiriami kito asmens reikalų tvarkymas ,e pavedimo, nepagrįstas praturtėjimas ar,a turto įgijimas ,e pagrindo. Boms ,*dingi šie po+ymiai6 %) prievolinis santykis šalių valia nesuderintasC 9) prievolės atsiradimo pagrindu esantis veiksmas yra teisėtas. Įstatymas, kaip savarankiškas prievolės atsiradimo pagrindas, išskiriamas tais atvejais, kai prievol1 įstatymas nustato ,e kokio nors asmens įsikišimo. ;iesiog įstatymas nustato juridinių 7aktų sudėtį, kuriai esant tam tikri asmenys įgyja tam tikras tarpusavio teises ir pareigas. Pavy5d+iui, tėvai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus #C (.%?9 str.), vaikai turi išlaikyti savo nedar,ingus ir paramos reikalingus tėvus #C (.9D' str.) ir pan. PRIEVOLIŲ R-./S Pagal dalyko dalumą prievolės skirstomos į dalomąsias ir nedalomąsias. !iai klasi7ikacijai turi reikšmės ne tik prievolės dalyko savy,ės & tai, kad jis pagal savo prigimtį yra nedalus, tačiau ir įstatymas ar,a šalių susitarimas. =alomosiomis yra laikomos visos prievolės, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, taip pat kai dėl prievolės dalyko prigimties prievolė yra nedaloma nei 7i5ine, nei a,strakčia prasme #C $.9> str.). Pavy5d+iui, daiktų pirkimo&pardavimo sutartis išsimokėtinai #C $.>%% str.) ir kt. 8edalomosiomis yra laikomos prievolės, kurių

dalykas dėl savo prigimties yra nedalus, ar,a jeigu prievolės šalys susitarė dėl tokio jos įvykdymo ,*do, kuriuo įvykdyti prievol1 dalimis neįmanoma #C $.9' str.). Pagal dalyko api,rė+tumą prievolės skirstomos į6 a) konkrečiąsiasC ,) altenatyviąsiasC c) fakultatyviąsias. Konkrečio i yra tokia prievolė, kurios dalykas yra konkretus veiksmas. Pavy5d+iui, grą+inti pasiskolintą pinigų sumą. !lternatyvio i yra tokia prievolė, kai skolininkas turi atlikti vieną iš dviejų ar,a iš daugiau skirtingų veiksmų savo, kreditoriaus ar trečiojo asmens pasirinkimu. Pavy5d+iui, kreditavimo sutartimi šalys susitaria, kad kreditas gali ,*ti grą+intas litais, eurais ar,a B0/ doleriais pagal nustatytą kursą. "akultatyvią a laikoma prievolė, jeigu ji turi tik vieną pagrindinį dalyką. ;ačiau jei prievolės negalima įvykdyti pagrindiniu ,*du, ją galima įvykdyti ir kitu pagrindiniam įvykdymo ,*dui neprieštaraujančiu ,*du. Pavy5d+iui, paskolos sutartimi ilgam terminui skolininkui ,uvo perduota tam tikra litų suma. !alys susitarė, kad paskola turi ,*ti grą+inta litais, tačiau jeigu to padaryti ,us neįmanoma dėl to, kad <ietuvai įstojus į Europos :ąjungą litas ,us išimtas iš apyvartos, paskola ,us grą+inta eurais. 0lternatyviųjų ir 7akultatyvinių prievolių ypatumai reglamentuojami C $.9$&$.9? straipsniuose. Prievolės taip pat gali ,*ti neapi#rė$to termino ir terminuotos. 8eapi,rė+to termino prievolės yra tokios, kurių pa,aiga ar,a įvykdymas jų atsiradimo momentu nėra siejamas su kokiu nors terminu. Bų vykdymo ypatumus nustato C $.'( straipsnis. ;erminuotų prievolių pa,aiga ar,a įvykdymas priklauso nuo tam tikro termino. ;erminas gali ,*ti nurodomas kalendorine data, metais, mėnesiais, savaitėmis, dienomis, valandomis ar,a įvykiu. ;erminuotos prievolės taip pat skirstomos į6 a) atidedamo o termino prievolesC ,) naikinamo o termino prievoles. 0tidedamojo termino prievole yra laikoma eg5istuojanti prievolė, kuri nevykdytina tol, kol nesuėjo tam tikras terminas ar,a ne,uvo tam tikros aplinky,ės. 8aikinamojo termino prievole yra laikoma prievolė, kurios trukm1 api,rė+ia įstatymai ar,a šalių susitarimai ir kuri ,aigiasi šiam terminui suėjus. ;erminuotų prievolių ypatumai reglamentuojami C $.((&$.(' straipsniuose. %olidarią a prievole yra vadinama tokia prievolė, kurios kreditorių ir skolininkų reikalavimai ,ei skolininkų ir kreditorių pareigos yra solidar*s. :olidarusis kreditorių reikalavimas reiškia, kad kiekvienas kreditorius turi teis1 pareikšti skolininkui reikalavimą tiek dėl visos skolos, tiek ir dėl jos dalies #C $.%@ str. % d.). :olidarioji skolininkų pareiga reiškia, jog kreditorius turi teis1 reikalauti, kad prievol1 įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai ,endrai, tiek ,et kuris iš jų skyriumi, ,e to, tiek ją visą, tiek jos dalį #C $.$ str. > d.). :olidarioji skolininkų pareiga pre5iumuojama, jeigu prievolė susijusi su paslaugų teikimu, jungtine veikla ar,a kelių asmenų veiksmais padarytos +alos atlyginimu. :olidariųjų prievolių vykdymo ypatumai reglamentuojami C $.$&$.9( straipsniuose. %u#sidiarią a vadinama prievolė, kai įvykdyti prievol1 papildomai su pagrindiniu skolininku yra įpareigotas papildomas skolininkas, ,et tik tą dalį, kurios neįvykdė pagrindinis skolininkas. Pavy5d+iui, C $.?9 straipsnio % dalis nustato, kad garanto prievolė yra su,sidiari ir ją ri,oja garantijoje nustatyta suma. &aline vadinama tokia prievolė, kurioje dalyvauja keli kreditoriai ar,a keli skolininkai, ir kiekvienas iš kreditorių turi teis1 reikalauti įvykdyti dalį prievolės, o kiekvienas iš skolininkų turi pareigą įvykdyti dalį prievolės. ;eisiškai reikšmingas yra piniginių prievolių išskyrimas #C $.($ ir $.(F str.). Pavy5d+iui, praleid1s piniginės prievolės įvykdymo terminą skolininkas privalo mokėti u+ termino praleidimą sutarčių ar,a įstatymų nustatytas pal*kanas #C $.9$% str.). Piniginėmis yra laikomos prievolės, kurių turinį sudaro pareiga perduoti pinigus #litus ar,a u+sienio valiutą). Prievolė yra sąlyginė, kai jos atsiradimas, pasikeitimas ar pasi,aigimas siejamas su tam tikros aplinky,ės ,uvimu ar ne,uvimu ateityje. Prievolės skirstomos į sutartines ir nesutartines. :utartinės prievolės pagrindu yra sutartis. ;uo tarpu nesutartinės & kiti prievolių atsiradimo pagrindai6 deliktas ir kt. ;eisinėje literat*roje pateikiama ir kitų klasi7ikacijų. Pavy5d+iui, pagal savo turinį prievolės gali ,*ti skirstomos į teigiamo ir neigiamo turinio prievoles. Esant teigiamo turinio prievolėms, skolininkas privalo atlikti kreditoriaus naudai tam tikrą veiksmą ar,a veiksmus. Esant neigiamo turinio prievolėms, skolininkas privalo susilaikyti atlikti tam tikrą veiksmą ar,a veiksmus. Pagal dalyką prievolės skirstomos į6 a) prievoles, kurių dalykas yra ką nors duoti #dare)C ,) prievoles, kurių dalykas yra ką nors daryti #fa'ere)C c) prievoles, kurių dalykas yra ko nors nedaryti #non fa'ere). !i klasi7ikacija yra reikšminga, pavy5d+iui, prievolės neįvykdymo pasekmėms #C $.$D ir $.$% str.). Pagal tai, kaip teisės ir pareigos yra susijusios su prievolės su,jektais, prievolės skirstomos į asmenines ir neasmenines. 0smenine prievole vadinama prievolė, kurios kreditorius ar,a skolininkas gali ,*ti tik tas, o ne ,et kuris kitas asmuo. Prievolės gali ,*ti pagrindinės ir papildomos Pagrindinė prievolė galioja ir ,e papildomos prievolės, tuo tarpu papildoma prievolė priklauso nuo pagrindinės. Pavy5d+iui, laidavimas yra papildoma prievolė. ai ,aigiasi pagrindinė prievolė ar,a ji pripa+įstama negaliojančia, ,aigiasi ir laidavimas #C $.F$ str. 9 d.). Papildomas teises pagrindinės prievolės likimas ištinka ir perleidus reikalavimą #C $.%D% str. 9 d.). 0 TEMa PRIEVOLIŲ V/1*/MO SAMPRATA Prievolėje skolininkas privalo atlikti kreditoriaus naudai tam tikrą veiksmą ar,a susilaikyti nuo jo, o kreditorius turi teis1 reikalauti, kad skolininkas savo pareigą įvykdytų. Ggyvendindamos savo su,jektines teises ir pareigas šalys atlieka prievolės dalyką sudarančius veiksmus. !ie veiksmai yra vadinami prievolės vykdymu. /eiksmai, kuriuos asmuo turi atlikti vykdydamas prievol1, gali ,*ti įvair*s6 daiktų perdavimas, paslaugų atlikimas, dar,ų re5ultato perdavimas, pinigų sumokėjimas ir t. t. /isų jų neįmanoma aprašyti, todėl įstatymas įtvirtina ,endro po,*d+io reikalavimus, kurie yra taikomi vykdant prievoles. !ie reikalavimai teisinėje literat*roje da+niausiai vadinami prievolių vykdymo principais.

Pro7esin1 veiklą vykdantys asmenys turi elgtis ypač atid+iai ir r*pestingai. Biems keliami grie+tesni atidumo ir r*pestingumo, kvali7ikacijos standartai. !alis, kuriai prievolės vykdymas kartu yra ir pro7esinė veikla, turi vykdyti prievol1 taip pat pagal tai pro7esinei veiklai taikomus reikalavimus #C $.(@ str. 9 d.). 8uostatos, kad pro7esin1 veiklą vykdančiam asmeniui taikomi grie+tesni reikalavimai, laikomasi ir teismų praktikoje6 Pavy5d+iui, <ietuvos 0ukščiausiasis ;eismas 9DD% m. lapkričio %> d. nutartyje civilinėje ,yloje (. ). %andienė v. Kauno *audono o Kry$iaus ligoninė, 8r. ( &(&%%>DH9DD%, nurodė6 I=arytina išvada, kad pacientą ir gydytoją #sveikatos prie+i*ros įstaigą) sieja prievolė, kurios turinį sudaro gydytojo pareiga u+tikrinti, kad ši prievolė ,*tų vykdoma dedant maksimalias pastangas, t. y. u+tikrinant maksimalų atidumo, r*pestingumo, atsargumo ir kvali7ikuotumo laipsnį. ;aigi sprend+iant dėl gydytojų kaltės ,*tina atsakyti į klausimą, ar tikrai medicininės paslaugos ,uvo teikiamos dedant maksimalias atidumo, r*pestingumo, dėmesingumo, atsargumo pastangas. !iuo tikslu turi ,*ti remiamasi ne tik teisės aktų, reglamentuojančių medicininių paslaugų teikimą, ,et ir gydytojų pro7esinės etikos nuostatomis. ompleksiška jų anali5ė patvirtina, kad atidumo, dėmesingumo, r*pestingumo, atsargumo, kvali7ikuotumo stoka, pro7esinės etikos taisyklių pa+eidimas pro7esinės atsakomy,ės atveju yra tolygu pro7esionalo kaltei2. inkamo prievolės vykdymo principas įtvirtintas C $.(@ straipsnio % dalyje. Bis reiškia, kad šalies atliekami veiksmai turi tiksliai atitikti prievolės sąlygas pagal su,jektą, ,*dą, vietą, terminus, jos o,jektui keliamus koky,ės, kiekio, asortimento, komplektiškumo reikalavimus ,ei kitus įstatymų ir sutarties nurodymus. Beigu šios sąlygos nėra aptartos, prievolė turi ,*ti vykdoma laikantis ,endrųjų teisės principų. Bendra šalių pareiga įvykdyti prievol1 kuo ekonomiškiau nustatyta C $.(@ straipsnio ( dalyje, taip pat $.9DD straipsnio ( dalyje. Ekonomiškumo principas reiškia, kad prievolės šalys privalo pasirinkti tokį įvykdymo ,*dą, kuris ekonominiu po+i*riu ,*tų racionaliausias ir pareikalautų ma+iausių išlaidų. Aeikalavimas prievol1 įvykdyti kuo ekonomiškiau konkreti5uojamas specialiose normose. Pavy5d+iui, rangovas atsako u+ netinkamą med+iagos sunaudojimą, jeigu dar,as atliekamas iš u+sakovo ar,a iš dalies iš u+sakovo med+iagos #C $.$>@ str. ( d.). !alių pareiga ,endradar,iauti vykdant prievol1 įtvirtinta C $.(@ straipsnio ( dalyje. !alių bendradarbiavimas #kooperavimasis) & tai jų veiksmai padedant viena kitai įgyvendinti su,jektines teises ir vykdyti pareigas. !ie veiksmai gali ,*ti neaptarti šalių susitarimu ir nenumatyti prievolės atsiradimo momentu, tačiau tampa ,*tini dėl to, kad prievolė ,*tų vykdoma išlaikant tiek kreditoriaus, tiek skolininko interesų pusiausvyrą. !alys prievolių vykdymo principų negali savo susitarimu pakeisti. !ie reikalavimai yra imperatyv*s ir negali ,*ti apri,oti. Prievolės turi ,*ti vykdomos są+iningai, protingai ir teisingai. !ie principai taikomi kaip ,endrieji teisės principai #C %.' str., $.> str., $.(@ str.). PRIEVOLĖS 2V/1*/MO S345E1TAI Prievolės šalys yra kreditorius ir skolininkas . Paprastai šie asmenys yra ir prievolės įvykdymo su,jektai. Prievolės įvykdyme, tiek kaip asmenys, kuriems įvykdoma prievolė, tiek ir kaip prievol1 įvykdantys gali dalyvauti ir tretieji asmenys. PRIEVOLĖS 2V/1*/MAS TRE6IA5AM ASME,I3I7 <aikoma, kad prievolė įvykdyta tinkamai, jeigu ji įvykdyta kreditoriaus paskirtam asmeniui #C $.>> str. % d.). Pavy5d+iui, pirkėjas ir pardavėjas pirkimo&pardavimo sutartimi susitarė, kad nupirktas prekes pardavėjas perduos pirkėjo nurodytam ve+ėjui, kuris pristatys jas pirkėjui. Prievolė taip pat laikoma įvykdyta tinkamai, kai įvykdoma asmeniui, kuris įstatymų ar,a teismo yra įpareigotas priimti prievolės įvykdymą #C $.>> str. % d.). C $.>> straipsnio 9 dalyje nustatytos išimtys, tinkamu taip pat pripa+įstant įvykdymą asmeniui, neturinčiam teisės priimti jos įvykdymą, jeigu kreditorius patvirtina tokį įvykdymą ar,a 7aktiškai gauna visą įvykdymą iš to asmens. +rečio o asmens prievolės vykdymas. Gstatymas nustato ,endrą taisykl1, kad prievol1 visiškai ar,a iš dalies gali įvykdyti trečiasis asmuo #C $.'D str. % d.). ;ačiau ne,us laikoma, kad trečiasis asmuo prievol1 įvykdė tinkamai, jeigu asmenin1 skolininko pareigą įvykdyti prievol1 nustato šalių susitarimas ar,a tai lemia pačios prievolės esmė #C $.'D str. % d.). Bendrosios C $.'D straipsnyje nustatytos taisyklės išimtis gali numatyti ir specialios įstatymo normos. Pavy5d+iui, mokslinio tyrimo dar,us vykdytojas privalo atlikti pats #C $.FD@ str. % d.), pagal pavedimo sutartį įgaliotinis privalo įvykdyti pavedimą asmeniškai, išskyrus sutartyje nustatytas išimtis ,ei atvejus, kai įstatymas leid+ia perįgaliojimą #C $.F$D str. 9 d.). reditorius negali priimti prievolės įvykdymo iš trečiojo asmens, jeigu skolininkas pranešė kreditoriui prieštaraująs tokiam įvykdymui #C $.'D str. 9 d.). ;ačiau kreditorius negali atsisakyti priimti prievolės įvykdymo net ir gav1s skolininko prieštaravimą, jeigu jis nukreipė ieškojimą į skolininko turtą ir dėl to trečiasis asmuo gali netekti tam tikrų teisių į tą turtą. ;okiu atveju trečiasis asmuo turi teis1 patenkinti kreditoriaus reikalavimą. ;okia pat teisė priklauso valdančiam turtą asmeniui, jeigu šis dėl išieškojimo gali prarasti turto valdymo teis1 #C $.'% str.). ;rečiasis asmuo, įvykd1s u+ skolininką prievol1, įgyja regreso teis1 reikalauti iš skolininko. PRIEVOLĖS V/1*/MO O45E1TAS Prievolės vykdymo objektu yra laikoma ta vertybė, kurią kreditorius gauna skolininkui įvykd!ius prievolę. =a+niausiai prievolės vykdymo o,jektas yra daiktai ir pinigai, tačiau gali ,*ti ir intelektinės veiklos re5ultatai, paslaugos #veiksmai) ,ei kiti civilinių teisių o,jektai #C %.?F str.). J,jektui keliami reikalavimai nustatomi šalių susitarimu, o kai tokio susitarimo nėra & remiantis įstatymais ar,a ,endraisiais teisės principais. !ie reikalavimai gali ,*ti susij1 su prievolės o,jekto koky,e, kiekiu, asortimentu ir kt. Prievolės ,vykdymo koky#ė. Aeikalavimas, kad prievolė ,*tų įvykdyta tinkamai, taikomas visoms prievolėms & tai kreditoriaus reikalavimai dėl atliekamų dar,ų ar,a paslaugų, perduodamų daiktų, intelektinės veiklos re5ultatų koky,ės ir pan. oky,ės reikalavimai paprastai nustatomi vadovaujantis įvairiais tec4niniais reglamentais, 4igienos normomis, standartais, taisyklėmis ir pan. :kolininkas turi įvykdyti prievol1 taip, kaip aptarta sutartyje ar,a įstatymuose. !ios pareigos skolininkas privalo laikytis nepaisydamas prievolės ,vykdymo #-do vertės #C $.(? str. % d.). Prievolės įvykdymo ,*do pakeitimo negalima tapatinti su vienos prievolės pakeitimu kita #novacija) & tai pirmąją daro pasi,aigusią #C $.%>% str.). Pirmuoju atveju prievolės ,*do pakeitimas lemia prievolės pa,aigą, tačiau nauja prievolė neatsiranda. ;uo tarpu novacijos atveju tarp šalių atsiranda nauja prievolė. Prievolės įvykdymo vieta yra laikoma ta vieta, kurioje turi ,*ti atlikti veiksmai pagal prievol1. Prievolės įvykdymo vieta6

gali ,*ti nurodyta sutartyje , įstatymuose ar,a ją gali lemti prievolės esmė PRIEVOLĖS V/1*/MO TERMI,AI Prievolės įvykdymo terminas yra tam tikras laikas, kai prievolė turi ,*ti įvykdyta. !is laikas paprastai tapatinamas ne su tam tikru momentu, o su laiko tarpu, per kurį prievolė turi ,*ti įvykdyta. ;erminas gali ,*ti api,rė+iamas kalendorine data, tam tikru laikotarpiu, įvykiu, kai prievolė turi ,*ti įvykdyta, ar pan. ;erminas gali ,*ti nustatytas įstatymu , sutartimi ar,a teismo sprendimu . :kolininkas turi teis1 įvykdyti pinigin1 prievol1 ne tiesiogiai kreditoriui, o sumokėdamas skolą į notaro, ,anko ar kitos kredito įstaigos depo5itin1 sąskaitą ir toks įvykdymas laikomas tinkamu. ;ačiau šia teise skolininkas gali pasinaudoti tik tuomet, kai6 %) vietoje, kurioje turi ,*ti įvykdyta prievolė, nėra kreditoriaus ar kito priimti prievolės įvykdymą įgalioto asmensC 9) kreditorius yra neveiksnus ir neturi glo,ėjoC () kreditorius vengia priimti prievolės įvykdymąC >) kreditorius neaiškus dėl to, jog vyksta kelių asmenų ginčas dėl teisės priimti prievolės įvykdymą. Beigu prievolės dalykas yra daiktas, o kreditorius atsisako priimti įvykdymą, skolininkas turi pasi*lyti kreditoriui priimti įvykdytą prievol1 ir nustatyti terminą, kada ji ,*tų priimta. Beigu per nustatytą terminą kreditorius prievolės įvykdymo nepriima, laikoma, kad jis pa+eidė prievol1. !iuo atveju skolininkas daiktą perduoda saugoti kreditoriaus sąskaita. =aikto atsitiktinio +uvimo ar sugedimo ri5ika tokiu atveju pereina kreditoriui. Beigu daiktas yra greitai gendantis, skolininkas gali jį reali5uoti, o gautą sumą įmokėti į depo5itin1 sąskaitą. Beigu sutartinės prievolės įvykdymas yra priešpriešinis, o prievolės šalis, kuri pirma turi atlikti veiksmus prievolei vykdyti, prievolės nevykdo ar,a yra aišku, jog nustatytu terminu jos neįvykdys, kita prievolės šalis turi teis1 susta,dyti priešpriešinį savo prievolės vykdymą ar,a apskritai atsisakyti ją vykdyti, apie tai pranešti kitai šaliai ir pareikalauti atlyginti nuostolius. PRIEVOLĖS ,E2V/1*/MO TEISI,ĖS PASE1MĖS .eigu skolininkas ne,vykdo prievolės perduoti pagal individualius po$ymius api#-dinamą daiktą kreditoriui nuosavy,ės ar patikėjimo teise ar,a naudotis, tai kreditorius turi teis1 reikalauti, kad skolininkas daiktą perduotų #C $.$D str. % d.). !i norma turi ,*ti aiškinama sistemiškai su kitomis C normomis, pirmiausia su C $.9%( straipsnio 9 dalimi. ;odėl reikalavimas įvykdyti prievol1 nat*ra negalės ,*ti patenkintas, jeigu sutartin1 prievol1 įvykdyti nat*ra neįmanoma teisiškai ar,a 7aktiškai #pv5., daiktą yra įgij1s są+iningas įgijėjas). :kolininkui nevykdant pareigos perduoti daiktą, kreditorius taip pat turi alternatyvią teis1 reikalauti nuostolius atlyginti, o ne įvykdyti prievol1 nat*ra #C $.9>' str.). Beigu sutartis numato netesy,as, tai kreditorius turi teis1 savo pasirinkimu reikalauti ar,a sumokėti netesy,as, ar,a perduoti pagal individualius po+ymius api,*dinamą daiktą #C $.$D str. 9 d. ir $.F( str. 9 d.). Pasekmės, kai skolininkas ne,vykdo prievolės atlikti tam tikrą dar#ą, aptariamos C $.$% straipsnyje. Beigu skolininkas neįvykdo prievolės atlikti tam tikrą dar,ą, kreditorius turi teis1 reikalauti atlyginti nuostolius ar,a atlikti dar,ą u+ skolininko pinigus. !iuo atveju kreditorius taip pat turi teis1 kreiptis į teismą ir reikalauti, kad skolininkas avansu sumokėtų dar,ui atlikti reikalingas sumas. ;okia teise kreditorius negali pasinaudoti, jeigu įstatymai ar,a sutartis numato kitas pasekmes. editorius turi atlikti dar,ą per protingą terminą ir u+ protingą kainą. Beigu prievolė yra susijusi su skolininko asmeniu, t. y. jeigu skolininkas neįvykdo prievolės atlikti tam tikrą dar,ą ar,a veiksmus, kuriuos atlikti gali tik jis pats, tai kreditorius turi teis1 kreiptis į teismą ir reikalauti netesy,ų & ,audos. Baudos dydį nustato teismas. "šieškoma ,auda gali ,*ti vienkartinė ar,a mokama u+ kiekvieną praleistą dieną, kol skolininkas įvykdys prievol1 #C $.$% str. 9 d.). !ia teise kreditorius negali pasinaudoti, kai pa+eistas jo teises galima ginti kitais ,*dais, pavy5d+iui, išieškoti nuostolius, sutartines netesy,as, taip pat kai įvykdyti prievol1 tampa neįmanoma ne dėl skolininko kaltės. &višalė e sutarty e šalys turi ir teises ir pareigas, todėl svar,u nustatyti tokių prievolių ne,vykdymo pasekmes reglamentuojančias taisykles. Beigu viena šalis ne,egali įvykdyti prievolės pagal dvišal1 sutartį dėl tokios aplinky,ės, u+ kurią neatsako nė viena iš šalių, o kitko nenumato įstatymai ar,a sutartis, tai nė viena iš šalių neturi teisės reikalauti, kad kita šalis sutartį įvykdytų. !iuo atveju taikoma restitucija, t. y. šalys turi grą+inti viena kitai visa, ką jos įvykdė ,e atitinkamo priešpriešinio įvykdymo. Beigu viena šalis prievolės pagal dvišal1 sutartį ne,egali įvykdyti dėl tokios aplinky,ės, u+ kurią ji atsako, pavy5d+iui, rangovas negali perduoti o,jekto dėl to, kad +uvo, antra šalis turi teis1 atsisakyti sutarties ir reikalauti grą+inti visa, ką ji įvykdė, taip pat atlyginti dėl neįvykdytos sutarties patirtus nuostolius. !ia teise kreditorius negali pasinaudoti, jeigu kitaip numato įstatymai ar,a sutartis. Kali ,*ti, kad viena iš prievolės šalių negali įvykdyti savo pareigos dėl tokios aplinky,ės, u+ kurią atsako antra šalis. Pavy5d+iui, rangovas negali atlikti dar,o, nes u+sakovas nepateikė med+iagų, kaip ,uvo sutarta rangos sutartyje. ;okiu atveju pirmoji šalis turi teis1 reikalauti iš antrosios įvykdyti prievol1 ir atlyginti nuostolius, į kuriuos įskaitoma tai, ką ši sutaupė dėl negalėjimo įvykdyti savo prievol1 #C $.$9 str. ( d.). !aliai, kuri pateikia teismui reikalavimą dėl prievolės pa+eidimo, tenka procesinė pareiga įrodinėti prievolės pa+eidimo 7aktą. ;odėl kad ,*tų apsaugotos kreditoriaus teisės, materialiosios civilinės teisės normos nustato pre5umpcijas, kada skolininkas laikomas pa$eidusiu prievol/. !ios pre5umpcijos išdėstytos C $.$( straipsnyje. :kolininkas laikomas pa+eidusiu prievol1, jeigu6 %) neįvykdomos ar,a netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygosC 9) skolininkas praleid+ia prievolės įvykdymo terminąC () kreditorius teisminiu ar neteisminiu ,*du pagrįstai reikalauja, kad skolininkas įvykdytų prievol1C >) kreditorius reikalavo įvykdyti prievol1 ir nustatė protingą jos įvykdymo terminą, o skolininkas prievolės per šį terminą neįvykdėC ') skolininkas dar nesi,aigus prievolės įvykdymo terminui praneša kreditoriui, kad jis prievolės nevykdysC $) prievolės ne,egalima įvykdyti dėl skolininko kaltės. 0tvejai, kai kreditorius laikomas pa$eidusiu prievol/, ,ei tokio pa+eidimo pasekmės nustatyti C $.$> straipsnyje. reditorius yra laikomas pa+eidusiu prievol1, jei6 %) skolininkas negali įvykdyti prievolės dėl nela,ai glaudaus kreditoriaus ,endradar,iavimo su skolininku ar,a dėl kitokios kreditoriaus kaltės. Pavy5d+iui, sutartyje ,uvo nurodyta, kad skolininkas pinigin1 prievol1 įvykdys sumokėdamas pinigus į kreditoriaus sąskaitą ,anke, tačiau kreditorius nei pats, nei skolininko prašomas nenurodo sąskaitos, į kurią turi ,*ti sumokėti pinigai, rekvi5itųC 9) kreditorius dėl savo kaltės neįvykdo pareigų skolininkui ir dėl to skolininkas pagrįstai susta,do prievolės vykdymą. Pavy5d+iui, u+sakovas neperduoda rangovui med+iagų, kurios pagal rangos sutartį turi ,*ti panaudotos rangos o,jektui. 8TEMA 1RE*ITORIA3S I,TERESŲ +/,IMAS

C !eštosios knygos "/ skyriuje išskiriamos trys teisinės priemonės, kurias gali panaudoti kreditorius gindamas savo interesus.

!'tio Pauliana institutas leid+ia kreditoriui imtis priemonių prieš nesą+iningą skolininką, kuris, vengdamas prievolės įvykdymo perleido savo turtą kitiems asmenims #da+niausiai savo giminėms, pa+ystamiems ar pan.). !'tio Pauliana & tai teisė ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pa+eid+ia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai +inojo ar,a turėjo +inoti. C $.$$ straipsnio anali5ė leid+ia teigti #ir tai pripa+inta teismų praktikoje . pv5. <ietuvos 0ukščiausiojo ;eismo 9DD' m. rugsėjo 9$ d. nutartis civilinėje ,yloje 0!12&is'a 1alti'a2 v. 0!12Panevė$io #alsas2 8r.( .(.>9DH9DD'), kad a'tio Pauliana taikymui ,*tinos šios sąlygos6 %) skolininkas sudarė sandorį, kurio sudaryti neprivalėjoC 9) šis sandoris pa+eid+ia kreditoriaus teisesC () tretysis asmuo, sudar1s sandorį su skolininku, ,uvo nesą+iningas, t.y. +inojo ar turėjo +inoti, kad sandoris pa+eid+ia skolininko teisesC <ietuvos 0ukščiausiasis ;eismas, aiškindamas %?$> metų C 'F% straipsnį, kuris yra analogiškas 9DDD metų C $.$$ straipsnyje nurodytam pagrindui, yra pasisak1s kaip turi ,*ti suprantamas privalėjimas sudaryti sandorį6 I Privalėjimas sudaryti sandorį yra vienas iš imperatyvų, apribojan"ių sutar"ių sudarymo laisvę. okia b#tinybė sudaryti sandorį gali b#ti numatyta įstatymu arba atsirasti iš kitų susitarimų,. Pavy$d!iui, ikisutartiniai santykiai, viešas konkursas ir t.t%& #Lr.<ietuvos 0ukščiausiojo ;eismo 9DDD m. ,aland+io ' d. nutartį civilinėje ,yloje 3.1a#arskis v. 4.1oguševičius ir kt., 8r.( .(.>9'H9DDD, ,ylų kategorija >9, taip pat <ietuvos 0ukščiausiojo ;eismo 9DD% m. gruod+io ' d. nutartis civilinėje ,yloje 3ilniaus apskrities 3)Į v. +.*ozovskis, 8r.( .(.%9'(H9DD%, ,ylų kategorija (%.$.%). :andoris pa!eid!ia kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus ar,a ,*damas nemokus suteikia pirmeny,1 kitam kreditoriui, ar,a kitaip pa+eid+iamos kreditoriaus teisės. ;rečiasis asmuo, sudar1s sandorį su skolininku, laikomas nesą!iningu , jeigu +inojo ar turėjo +inoti, kad sandoris pa+eid+ia skolininko kreditoriaus teises. Civilinėje teisėje eg5istuoja są+iningumo pre5umpcija. ;odėl turto įgijėjas laikomas są+iningu įgijėju, kol neįrodyta priešingai #C >.9$ str.). ;rečiojo asmens nesą!iningumą b#tina įrodyti #<ietuvos 0ukščiausiojo ;eismo 9DD> m. lapkričio 99 d. nutartis civilinėje ,yloje 10!12Pamario langai2 v. 0!12Palangos staty#a2, !.Kuisys, 8r.( .(.$($H9DD>, ;eismų praktika 8r.9(, 9DD'). ;ačiau C $.$$ straipsnyje numatytos nesą+iningumo pre5umpcijos, kurios perkelia są+iningumo įrodinėjimo pareigą įgijėjui6 %) skolininkas sudarė sandorį su savo sutuoktiniu, vaikais, tėvais ar kitais artimaisiais giminaičiaisC 9) skolininkas sudarė sandorį su juridiniu asmeniu, kurio vadovas, valdymo organo narys ar,a dalyvis, nuosavy,ės teise tiesiogiai ar netiesiogiai valdantis ma+iausiai penkiasdešimt procentų juridinio asmens akcijų #pajaus, įnašų ir pan.), yra skolininko sutuoktinis, vaikas, tėvas #motina) ar kiti artimieji giminaičiai, ar,a kai jiems visiems kartu priklauso ma+iausiai penkiasdešimt procentų to juridinio asmens akcijų #pajaus, įnašų ir pan.)C () skolininkas & juridinis asmuo sudarė sandorį su 7i5iniu asmeniu, kuris yra to juridinio asmens vadovas ar valdymo organo narys ar,a šio asmens sutuoktinis, vaikas, tėvas #motina) ar kitas artimasis giminaitisC >) įvykdymo, kurį pagal tą sandorį turėjo atlikti skolininkas, vertė +ymiai viršija kitos sandorio šalies pateiktą įvykdymą #priešpriešinių įsipareigojimų disproporcija)C ') sandoris sudarytas dėl skolos, kurios mokėjimo terminas dar ne,uvo suėj1s, mokėjimoC $) skolininkas & juridinis asmuo sudarė sandorį su 7i5iniu asmeniu, kuris pats ar,a jo sutuoktinis, vaikai, tėvai ar kiti artimieji giminaičiai, ar,a kartu su jais yra to juridinio asmens dalyviai, nuosavy,ės teise tiesiogiai ar netiesiogiai valdantys ma+iausiai penkiasdešimt procentų juridinio asmens akcijų #pajaus, įnašų ir pan.)C F) skolininkas & juridinis asmuo sudarė sandorį su kitu juridiniu asmeniu, kurį skolininkas kontroliuoja, ar,a kai vienos iš sandorio šalių vadovas ar valdymo organo narys yra asmuo, tiesiogiai ar netiesiogiai, vienas ar kartu su savo sutuoktiniu, vaikais, tėvais ar artimaisiais giminaičiais turintis nuosavy,ės teise ma+iausiai penkiasdešimt procentų kito juridinio asmens akcijų #pajų, įnašų ir pan.) ar,a a,iejų juridinių asmenų akcijų #pajų, įnašų ir pan.)C ,etiesio(i#is ie$ki#)s reglamentuotas C $.$@ straipsnyje6 reditorius, turintis nea,ejotiną ir vykdytiną reikalavimo teis1 skolininkui, turi teis1 priverstinai įgyvendinti skolininko teises pareikšdamas ieškinį skolininko vardu, jeigu skolininkas pats šių teisių neįgyvendina ar,a atsisako tai daryti ir dėl to pa+eid+ia kreditoriaus interesus. Pagrindinė netiesioginio ieškinio paskirtis . apsaugoti kreditorių nuo nesą+iningo skolininko veiksmų tais atvejais, kai skolininkas nesuinteresuotas įgyvendinti savo teis1. 8etiesioginio ieškinio taikymui ,*tinos šios sąlygos6 8etiesioginio ieškinio instituto taikymas yra speci7iškas. reditorius gali pareikšti netiesioginį ieškinį, jeigu yra šios sąlygos6 %) kreditorius turi nea,ejotiną ir vykdytiną reikalavimo teis1, 9) skolininkas neįgyvendina savo teisių ar,a atsisako tai daryti, () skolininko neveikimas pa+eid+ia kreditoriaus interesus,

'eabejotina ir vykdytina reikalavimo teisė reiškia, kad prievolė turi ,*ti galiojanti, iki ieškinio pareiškimo turi ,*ti suėj1s prievolių įvykdymo terminas, neturi ,*ti suėj1s prievolės naikinamasis terminas, prievolė neturi ,*ti pasi,aigusi kitais prievolių pa,aigos pagrindais. :kolininko neveikimas gali pasireikšti įvairiai6 gali ,*ti delsiama, stokojama iniciatyvos įgyvendinti savo teises, pikty,iškai vengiama jas įgyvendinti ar,a įgyvendinamos netinkamomis priemonėmis. reditoriaus interesų pa!eidimas reiškia, kad skolininkas nevykdo savo prievolės kreditoriui. !iuo atveju prie+astys nėra svar,ios. ;ai gali ,*ti dėl to, kad skolininkas tapo nemokus, jam iškelta ,ankroto ,yla ar pan. C $.$? straipsnyje nustatyta kreditoriaus teisė pasinaudoti daikto sulaikymo teise , kol skolininkas neįvykdys prievolės. !i teisė nustatomas pagal C etvirtosios knygos, reglamentuojančios sulaikymo teis1, nuostatasM%N. 9 TEMA PRIEVOLIŲ 2V/1*/MO 3:TI1RI,IMO SAMPRATA Prievolių ,vykdymo u$tikrinimo #-dais laik)ti#os spe;ialios prie!o#ės' kurios u tikri#a pa(ri#"i#ės prievolės <v)k")!= ir skati#a skoli#i#k= ti#ka!ai v)k")ti savo prievol>7 Prievolių įvykdymo u+tikrinimo ,*dai atlieka dvi 7unkcijas6 a5 skatinamąją ir #5 u!tikrinamąją. Prievolių įvykdymo u+tikrinimo ,*dai yra įvardijami <ietuvos C $.FD str., 6

itais sutartyje numatytais prievolių įvykdymo u+tikrinimo ,*dais gali ,*ti įvairios poveikio skolininkui priemonės, tiek įstatymo atskirai reglamentuojamos, pavy5d+iui, 7aktoringas #C $.?D( str. 9 d.), atpirkimo teisės nustatymas pirkimo.pardavimo sutartyje #C $.>%F & $.>%@ str.), tiek ir ne, kaip, pavy5d+iui, susitarimas dėl didesnių nei įstatymo numatytų pal*kanų mokėjimas u+ naudojimą pinigais pa+eidus piniginės prievolės įvykdymą, ir kt. LAI*AVIMAS (aidavimo samprata ir atsiradimo pagrindai (aidavimas 6 tai sutartis, kuria laiduotojas u+ atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jei asmuo, u+ kurį laiduojama, neįvykdys visos savo prievolės ar jos dalies #C $.F$ str.). <aidavimas yra asmeninis #in personam) prievolių įvykdymo u+tikrinimo ,*das. Bo esmė ta, kad kreditorius papildomai įgyja solidarią #o laidavimo sutartyje numatytais atvejais . su,sidiarią) reikalavimo teis1 į trečiąjį asmenį & laiduotoją, jeigu skolininkas neįvykdys pagrindinės prievolės ar ją įvykdys iš dalies. <aidavimas yra turtinė prievolė, tačiau laiduotojas neatsako konkrečiu turtu, todėl laidavimas nelaikoma prievole in rem. ;ai konsensualinė, vienašalė #ar,a dvišalė & kai laidavimas atlygintinis) sutartis, kuri gali ,*ti tiek atlygintinė, tiek ir neatlygintinė, terminuota ar,a neterminuota. :avo teisine prigimtimi laidavimas yra papildoma prievolė. ;odėl pasi,aigus laidavimu u+tikrintai prievolei ar,a ją pripa+inus negaliojančia, negalioja ir laidavimas #C $.F$ str. 9 d.). 9DDD metų Civilinis kodeksas išplečia laidavimo atsiradimo pagrindus. Pagal %?$> metų C laidavimas atsirasdavo tik iš sutarties, tuo tarpu naujasis C nustato, kad laidavimas atsiranda pagal sutart, ar,a ,statymų ar teismo sprendimo pagrindu #C $.FF str.). %utartis yra la,iausiai paplit1s laidavimo pagrindas. <aidavimo sutartis gali ,*ti į7orminta tiek atskiru dokumentu, tiek ir sutartyje, iš kurios kilo laidavimo u+tikrinama prievolėM%N. ;uo tarpu pagal ,statymą laidavimas atsiranda grie+tai api,rė+tais atvejais. Pavy5d+iui, esant skolininkų daugetui prievolėje, kai prievolė yra išimtinai vieno iš ,endraskolių interesais ar,a neįvykdyta dėl vieno iš skolininkų kaltės, tai toks skolininkas atsako kitiems ,endraskoliams u+ visą skolą, o šie ,endraskoliai laikomi to skolininko laiduotojais #C $.? str. ' d.). +eismo sprendimo pagrindu laidavimas atsiranda taip pat tik įstatymo nustatytais atvejais. ;ačiau, skirtingai nuo laidavimo atsiradimo įstatymo pagrindu, kai laidavimo santykiai įvykus atitinkamiems juridiniams 7aktams atsiranda per se, šiuo atveju reikalingas teismo sprendimas. ;eisminio laidavimo atvejais C komentare nurodomi pavy5d+iai6 teismas, spr1sdamas dėl ,uvusių sutuoktinių tarpusavio išlaikymo, gali pareikalauti iš ,uvusio sutuoktinio, privalančio teikti išlaikymą kitam sutuoktiniui, pateikti adekvatų šios prievolės įvykdymo u+tikrinimą #C (.F9 str. F d.)C kai, dalijant sutuoktinių ,endrąją jungtin1 nuosavy,1, sutuoktinis pateikia adekvatų areštui ar turto administravimui kito sutuoktinio ar kreditorių reikalavimų u+tikrinimą #C (.%99 str.)M9N. <aidavimas gali atsirasti neatsi+velgiant į tai, ar asmuo, u+ kurio prievol1 laiduojama, prašo u+tikrinti prievol1, taip pat į tai, ar tas asmuo +ino apie laiduotoją #C $.FF str. 9 d.). <aidavimo santykiai atsiranda tarp laiduotojo ir kreditoriaus, taip pat tarp laiduotojo ir skolininko. <aiduotojais gali ,*ti veiksn*s 7i5iniai ir juridiniai asmenys, išskyrus tuos, kuriems įstatymas tai draud+ia. Pv5., viešieji juridiniai asmenys negali ,*ti laiduotojais, jei tai prieštarauja jų specialiam teisnumui #C 9.F> str. 9d.). <ietuvos Aespu,likos valsty,ės ir savivaldy,ės įmonių įstatymo %( str. ? d. nustato, kad įmonės turtu negali ,*ti u+tikrinamas kitų asmenų prievolių įvykdymas. !is draudimas reiškia taip pat draudimą valsty,ės ir savivaldy,ės įmonėms sudaryti laidavimo sutartis u+tikrinant kitų asmenų prievoles. Lr. <ietuvos 0ukščiausiojo ;eismo teisėjų :enato %??' m. gruod+io 9D d. nutarimo 8r.%@ 2=ėl įstatymų taikymo teismų praktikoje nagrinėjant civilines ,ylas, kuriose paskolos sutarčių įvykdymas u+tikrintas įkeitimo, laidavimo ,ei garantijos sutartimis,

api,endrinimo re5ultatų3 %' punktą. ;eismų praktika, 8r. 9, /ilnius, %??'. p.%%>. Kali ,*ti laiduojama tiek u+ pagrindinį skolininką, tiek ir u+ laiduotoją #C $.FF str. ( d.). ;oks atvejis vadinamas dvigu,u laidavimu. reditorius turi teis1 reikalauti, kad laiduotojas ,*tų konkretus jo nurodomas asmuo. Beigu tokio reikalavimo kreditorius nepareiškia, skolininkas laiduotoju turi pasi*lyti pakankamai turto prievolei įvykdyti turintį asmenį #C $.FF str. > d.). Kinčus dėl to, ar pakanka laiduotojo turto, sprend+ia teismas #C $.FF str. $ d.). ;eis1 pakeisti laidavimą kitu adekvačiu prievolės įvykdymo u+tikrinimo ,*du skolininkas įgyja tik tuomet, kad laidavimas atsiranda įstatymo ar teismo sprendimo pagrindu. 0dekvačiu gali ,*ti pripa+intas ,et kuris iš prievolės įvykdymo u+tikrinimo ,*dų6 garantija, įkeitimas ir kt. Esant nesutarimui dėl to ar pateiktas prievolės įvykdymo u+tikrinimo ,*das yra adekvatus, ginčus sprend+ia teismas #C $.FF str. $ d.). Gstatymas neri,oja laidavimu u+tikrinamų prievolių. Pagrindinės prievolės gali ,*ti atsiradusios tiek iš paskolos, tiek iš pirkimo.pardavimo ar kitų santykių. <aidavimu gali ,*ti u+tikrinamos tiek sutartinės, tiek deliktinės ar kitais pagrindais atsiradusios prievolės. <aidavimu gali ,*ti u+tikrinamos tiek piniginės, tiek ir nepiniginės prievolės #pv5. paslaugų, dar,ų atlikimo ir pan.). ;ačiau laidavimu negali ,*ti u+tikrinamos prievolės, kurias pagal jų prigimtį galį įvykdyti tik pats skolininkas, pv5. asmeninės, individualiais po+ymiais api,*dintos daikto perdavimas. O+tikrinama gali ,*ti tiek esamos, tiek ir ,*simos prievolės įvykdymas. ;ačiau u+tikrinant ,*simą prievol1 ji turi ,*ti pakankamai api,*dinta #C $.F@ str. % d.). Pagal ,endrą taisykl1 laiduotojas atsako visa pagrindinės prievolės, taip pat papildomų prievolių #pv5., netesy,ų ir pan.) apimtimi #C $.F@ str. ( d.C $.@% str. 9 d.). ;ačiau sutartyje gali ,*ti nustatyta, kad laiduotojas atsako tik u+ dalį prievolės #C $.F$ str. % d., $.F@ str. 9 d.). Pavy5d+iui, sutartyje laiduotojas ir kreditorius susitaria, kad laiduotojas atsakys tik u+ pagrindinės prievolės įvykdymą. <aidavimo apimtis negali viršyti sumos, kurią yra skolingas skolininkas. Beigu laiduojama suma viršija skolą, tai ji turi ,*ti suma+inta iki skolos dyd+io #C $.F@ str. 9 d.). Lai"avi!o sutarties ?or!a <aidavimo sutartis turi ,*ti rašytinė. Aašytinės 7ormos nesilaikymas laidavimo sutartį daro negaliojančią #C $.F? str.). 0iškinant šios taisyklės turinį turi ,*ti atsi+velgiama ir į C %.F( str. 9 d. ;odėl laidavimo sutartis galima tiek surašant vieną dokumentą ir jį šalims pasirašant, tiek ir apsikeičiant atskirais dokumentais. Aaštu sudarytai laidavimo sutarčiai taip pat prilyginami šalių pasirašyti dokumentai, perduoti telegra7inio, 7aksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais, jeigu yra u+tikrinta teksto apsauga ir galima identi7ikuoti parašą. Lai"uotojo teisės ir parei(os <aiduotojas6 %) turi teis/ reikalauti, kad kreditorius suteiktų laiduotojui in7ormaciją apie pagrindinės prievolės turinį ir sąlygas, taip pat jos vykdymą #C $.@D str. % d.)C 9) turi teis/ reikalauti, kad kreditorius pirmiausia nukreiptų išieškojimą į konkretų skolininko turtą, išskyrus atvejus, kai laiduotojas šios teisės yra aiškiai atsisak1s. !ia teise laiduotojas negali pasinaudoti solidarios atsakomy,ės atveju #C $.@D str. 9 d.)C () pareikšti kreditoriaus reikalavimui visus atsikirtimus, kuriuos galėtų reikšti skolininkas, net ir tuo atveju., kai skolininkas atsikirsti atsisako ar,a pripa+įsta savo prievol1 #C $.@9 str. 9 d.)C >) turi teis/ įgyvendinti visas kitas teises, kuriomis gali naudotis skolininkas #ginčyti skolą, taikyti įskaitymą, susta,dyti prievolės vykdymą ir t. t.), išskyrus tas, kurios išimtinai susijusios su skolininko asmeniu #C $.@9 str. ( d.)C ') turi teis/ atsisakyti patenkinti kreditoriaus reikalavimą, jeigu pagrindinis skolininkas turi įskaitymo teis1 #C $.%(' str.)C $) įvykd1s prievol1 kreditoriui, turi teis/ reikalauti, kad šis perduotų visus reikalavimą skolininkui patvirtinančius dokumentus, taip pat šį reikalavimą u+tikrinančias teises #C $.@( str. > d.)C F) privalo atsakyti kreditoriui, jeigu skolininkas neįvykdo laidavimu u+tikrintos prievolės ar jos dalies #C $.F$ str. % d.)C @) privalo įtraukti skolininką į ,ylą, kai kreditorius pareiškia ieškinį laiduotojui #C $.@9 str. % d.)C 8urodytoms laiduotojo teisėms ir pareigoms koresponduojančias pareigas ir teises atitinkamai turi ir kreditorius. Bendra taisyklė . skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui solidariai, jeigu ko kita nenumato laidavimo sutartis #C $.@% str.). ;ai viena iš savy,ių, skiriančių laidavimą nuo garantijos. ai laidavimo sutartyje nustatyta su,sidiari laiduotojo atsakomy,ė, jis turi teis1 reikalauti, kad kreditorius pirmiausiai išsiieškotų iš pagrindinio skolininko turto, ne,ent tokios savo teisės laiduotojas ,*tų atsisak1s #C $.@D str. 9 d.). Bei kreditorius nepasinaudoja tokiu laiduotojo nurodymu ir pirmiausiai nenukreipia išieškojimo į laiduotojo nurodytą pagrindinio skolininko turtą, tai jam tenka pagrindinio skolininko nemokumo ri5ika tokio dyd+io, kokia ,uvo laiduotojo nurodyto turto vertė, t.y. laiduotojo atsakomy,ė suma+ėja ,*tent nurodyto turto verte. Kali ,*ti atvejai, kai u+ skolininką ,endrai laiduoja keli laiduotojai. ;okiu atveju, jei sutartyje nenumatyta kas kita, jų atsakomy,ė kreditoriui yra solidarioji, jei ko kita nenustato laidavimo sutartis #C $.@% str. ( d.). <aidavimo sutartis gali taip pat numatyti, kad kiekvienas laiduotojas laiduoja tik u+ atitinkamos dalies prievolės įvykdymą. ai prievolės įvykdymą laidavo keli laiduotojai, kiekvienas iš jų turi teis1 regreso ,*du reikalauti iš skolininko savo sumokėtos sumos #$.@( str. ( d.). !iuo atveju taip pat taikomos regresinio reikalavimo apimties taisyklės, nustatytos C $.@( straipsnio %.9 dalyse6 . kai laidavimas atsirado skolininko prašymu ar jo sutikimu, laiduotojas turi teis1 reikalauti visų su laidavimu susijusių nuostolių atlyginimo, taip pat pal*kanų u+ kreditoriui sumokėtą sumą net ir tuomet, kai pagrindinė prievolė nenustato pal*kanųC . jeigu laidavimas atsirado ,e skolininko +inios, laiduotojas turi teis1 reikalauti tik to, ką skolininkas ,*tų privalėj1s sumokėti ,e laidavimo, įskaitant nuostolius Beigu tos pačios prievolės įvykdymą laidavo keli laiduotojai ir vienas iš jų prievol1 įvykdė, jis įgyja teis1 reikalauti iš kitų laiduotojų grą+inti sumokėtą sumą proporcingai kiekvieno iš jų daliai, jei tos sumos negali ,*ti išieškotos iš skolininko #C $.@> str.). C $.@' straipsnyje nustatyta įvykd+iusio laidavimu u+tikrintą prievol1 skolininko pareiga tuoj pat pranešti apie tai laiduotojui. Priešingu atveju laiduotojui, savo ruo+tu įvykd+iusiam prievol1, paliekama atgr1+tinio #su,rogacijos) reikalavimo skolininkui teisė. !iuo atveju skolininkas turi teis1 išieškoti iš kreditoriaus tik tai, ką šis ,e pagrindo gavo. !ios taisyklės apsaugo laiduotojo teises ir u+kerta kelią nepagrįstam kreditoriaus praturtėjimui. (aiduoto o atleidimo nuo atsakomy#ės kreditoriui pagrindai

ai kreditorius atsisako savo pirmeny,ės teisės patenkinti reikalavimą ar kito jo naudai nustatyto prievolės u+tikrinimo, laiduotojas atleid+iamas nuo atsakomy,ės, jeigu kreditorius ,*tų galėj1s patenkinti savo reikalavimą pasinaudodamas teisėmis, kurių atsisakė #C $.@$ str.). Lai"avi!o pabai(a Paprastai laidavimas pasi,aigia skolininkui įvykd+ius laidavimu u+tikrintą prievol1. ;ačiau laidavimas gali ,aigtis ir kitais pagrindais. !ie pagrindai išskiriami C $.@F straipsnyje. <aidavimas pasi,aigia6 %) pasi,aigus juo u+tikrintai prievoleiC 9) laiduotojui mirusC () kai skolininkas ir laiduotojas sutampa. Bet jei kreditorius suinteresuotas, kad laidavimas išliktų, laidavimas lieka galiotiC >) kai iš esmės pasikeičia prievolė ir dėl to ,e laiduotojo sutikimo padidėja jo atsakomy,ėC ') kai skola pagal laidavimu u+tikrintą prievol1 yra perkeliama kitam asmeniui, o laiduotojas nedavė sutikimo laiduoti u+ kitą skolininkąC $) jei kreditorius ,e pagrindo atsisako priimti skolininko ar laiduotojo pasi*lytą tinkamą prievolės įvykdymą. !iuo atveju laiduotojas turi įrodyti, kad ,uvo si*loma kreditoriui priimti tinkamą įvykdymą, kad si*lomas įvykdymas tikrai ,uvo tinkamas ir kad tokio tinkamo įvykdymo kreditorius atsisakė. Be nurodytų pagrindų laidavimo pa,aiga taip pat priklauso nuo to, ar laiduota ,uvo tik tam tikram laikui ar,a u+tikrinta terminuota prievolė #terminuotas laidavimas 7 8K 9.::str.) ar nenustatytam laikui #neterminuotas laidavimas 7 8K 9.:;str.). Pagal C $.@@ str. terminuotas laidavimas pasi,aigia, jei kreditorius per ( mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo laidavimo terminas ar prievolės įvykdymo terminas, nepareiškia laiduotojui ieškinio, o jeigu laidavimu u+tikrinta ,*sima prievolė, tai terminuotas laidavimas ,aigiasi suėjus laidavimo terminui, jeigu prievolė iki šio termino pa,aigos neatsirado. 8urodytas trijų mėnesių terminas yra naikinamasis. <eterminuotas laidavimas yra kai laidavimo terminas nenustatytas ar,a kai laidavimu u+tikrinta prievolė, kurios įvykdymo terminas neapi,rė+tas ar,a api,rė+tas pareikalavimo terminu. ;oks laidavimas pasi,aigia suėjus dviems metams nuo laidavimo sutarties sudarymo dienos, jei kreditorius per šį terminą nepareiškia ieškinio laiduotojui , o jei neterminuotu laidavimu u+tikrinama ,*sima prievolė, tai laidavimas gali ,*ti panaikintas praėjus trims metams po jo atsiradimu vienašaliu laiduotojo pareiškimu, jei per šiuos tris metus prievolė neatsirado. #C $.@?str.) +ARA,TI5OS SAMPRATA IR REI1.MĖ Karantija teisėje naudojama keliomis reikšmėmis. Karantijos kaip u+tikrinimo ,*do samprata pateikiama C $.?D str. % d.6 (arantija laikomas vienašalis garanto įsipareigojimas garantijoje nurodyta suma visiškai ar iš dalies atsakyti kitam asmeniui ) kreditoriui, jeigu asmuo ) skolininkas prievolės neįvykdys ar ją įvykdys netinkamai, ir atlyginti kreditoriui nuostolius tam tikromis sąlygomis (skolininkui tapus nemokiam ir kitais atvejais) "š pateiktos įstatyminės garantijos sampratos matyti, kad garantija yra vienašalis sandoris. ;ai esminis po+ymis, kuris skiria 9DDD metų C įtvirtintą garantijos sampratą nuo %?$> metų C reglamentuotos garantijosM%N. Karantija reglamentuota C $.?D.$.?F straipsniuose. %??' m. gruod+io %% d. ,uvo priimta Bungtinių ;autų konvencija dėl nepriklausomų garantijų ir re5ervinių akredityvų #Onited 8ations Convention on "ndependent Kuarantees and :tand.,y <etters o7 Credit)M9N. !i konvencija įsigaliojo 9DDD m. sausio % d. Karantijos plačiai naudojamos komercinėje veikloje, todėl garantijų reglamentavimo suvienodinimo ėmėsi ir nevyriausy,inės organi5acijos. ;arptautiniai preky,os r*maiM(N parengė ir %?F@ metais išleido Bendrąsias taisykles dėl sutartinių garantijų #"CC Oni7orm Aules 7or Contract Kuarantees, pu,lication 8o6(9')M>N. %??9 metais ,uvo išleistos Bendrosios taisyklės dėl garantijų pagal pareikalavimą #"CC Oni7orm Aules 7or =emand Kuarantees, pu,lication 8o.>'@)M'N, o %??( metais . Bendrosios taisyklės dėl sutartinių garantijų #Oni7orm Aules o7 Contract Bond, pu,lication 8o6'9>)M$N. "CC parengė išleido dar vieną ,ankinėms garantijoms taikomą dokumentą & Bankų garantijos tarptautinėje preky,oje #Bank Kuarantees in "nternational ;rade, pu,lication 8o6'>F). "CC parengti aktai yra soft la=, todėl privalomais šalims tampa tik tuomet, kai tai nurodoma pačioje garantijoje. Karantija gali ,*ti atlygintinė ir neatlygintinė. Banko garantija visuomet yra atlygintinė. O+ ,anko garantijos suteikimą skolininkas moka garantui skolininko ir ,anko sudarytoje sutartyje nustatytą atlyginimą #C $.?( str. 9 d.). Pagal garantijos ryšį su ja u+tikrinama prievole garantijas galima skirstyti į dvi pagrindines grupes6

%ąlyginėms garantijoms ,*dinga tai, kad garanto pareiga mokėti garantijoje nurodytą sumą atsiranda tik tuomet, jeigu pagrindinis skolininkas neįvykdė prievolės. ;okiais atvejais visų pirma turi pareikštas reikalavimas pagrindiniam skolininkui, o garantui pateikiami įrodymai, kad pagrindinė prievolė neįvykdytaMFN. Karanto prievolės pagal garantiją pagal pareikalavimą yra nepriklausoma nuo pagrindinės prievolės net ir tuomet, kai ta prievolė yra nurodyta garantijoje. Pagal tokią garantiją garantas privalo išmokėti garantijoje nurodytą sumą, gav1s kreditoriaus reikalavimą ir pridėtus dokumentus, jeigu tokių dokumentų pateikimas ,uvo nurodytas garantijoje kaip mokėjimo sąlyga. Pokėjimo pagal tokią garantiją sąlyga paprastai garantijoje išreiškiama & Imokėti pagal pirmą pareikalavimą ,e jokių prieštaravimų2M@N. Pagrindinės prievolės negaliojimas ar pasi,aigimas kitais pagrindais nėra garantijos pagal pareikalavimą pa,aigos sąlyga. C $.?D straipsnio 9 dalyje numatyta, kad garantija nepriklauso nuo pagrindinės prievolės, kurios įvykdymui u+tikrinti išduota garantija, net ir tais atvejais, kai garantijoje ta prievolė nurodyta. !i taisyklė teisinga tik garantijų pagal pirmą pareikalavimą # first demand guarantee) atveju. 8epriklausomumas nuo pagrindinės prievolės reiškia, kad garantija išlieka galioti ir garantas yra įpareigotas vykdyti

garantijos sąlygas net ir tais atvejais, kai pagrindinė prievolė yra įvykdoma ar ji negalioja. B*tent garantija pagal pirmą pareikalavimą dėl santykio su pagrindine prievole yra ypatingas prievolių įvykdymo u+tikrinimo ,*das. Karantijos ir ja u+tikrinamos prievolės santykio ypatumai leid+ia atri,oti ir garantiją nuo kitų prievolių įvykdymo u+tikrinimo ,*dų, nes garantija pagal pirmą pareikalavimą nepasi,aigia net ir tuomet, kai ja u+tikrinta prievolė įvykdyta, pripa+inta negaliojančia ar pasi,aigė kitais pagrindais, pavy5d+iui, ,uvo nutraukta. 8epriklausomumas nuo pagrindinės garantijos taip pat reiškia, kad garantas kreditoriui gali pareikšti tik tokius atsikirtimus, kurie nustatyti pačioje garantijoje. Pavy5d+iui, jeigu garantijoje numatyta, kad kartu su pareikštu reikalavimu turi ,*ti pateikti ir tam tikri dokumentai, šių dokumentų nepateikimas garantui yra pagrindas atsisakyti vykdyti savo prievol1, tačiau garantas negali atsisakyti mokėti motyvuodamas tuo, kad pagrindinė prievolė yra įvykdyta ar negalioja. ;okius argumentus garantas gali pateikti tik sąlyginių garantijų atveju. +ara#tijos ?or!a ir turi#)s Karantija turi ,*ti rašytinė. !io reikalavimo nesilaikymas daro garantiją negaliojančia #C $.?% str.). C nenumato specialių reikalavimų garantijos turiniui, tačiau reikalavimus jam galima nustatyti atsi+velgiant į garantijos sampratą ,ei jos paskirtį. "CC Bendrųjų taisyklių dėl garantijų pagal pareikalavimą ( straipsnis numato, kad tokioje garantijoje turi ,*ti nurodyta6 %) :kolininkasC 9) reditoriusC () KarantasC >) 8uoroda į pagrindin1 sutartį, kurioje nurodyta ,*tiny,ė išduoti garantijąC ') Paksimali suma, kuri turi ,*ti sumokėta ir mokėjimo valiutaC $) ;erminas kuriam išduota garantija, ar,a įvykis, kuriam įvykus garantija pasi,aigiaC F) Pokėjimo vykdymo sąlygosC @) :ąlygos, nustatančios pagal garantiją išmokamos sumos suma+inimą. Karanto prievol1 ri,oja garantijoje nustatyta suma ir tai aiškiai išreikšta C $.?D straipsnio % dalyje pateikiamoje garantijos sampratoje6 I4aranti a laikomas vienašalis garanto ,sipareigo imas garantijoje nurodyta suma visiškai ar iš dalies atsakyti kitam asmeniui>2. ;ačiau C $.?9 straipsnio 9 dalis numato atvejus, kai garanto atsakomy,ė gali viršyti garantijos sumą & jeigu garantas neįvykdo ar,a netinkamai vykdo savo prievol1 pagal garantiją, jo atsakomy,ės kreditoriui u+ šio patirtus nuostolius dėl garantijos pa+eidimo neri,oja garantijoje nurodyta suma. :utarties laisvės principas leid+ia taip pat garantijoje nustatyti sąlygas, kurios apri,oja garanto prievol1M?N. 4aranti os pa#aiga :ąlyginės garantijos pa,aiga priklauso nuo garantijos sąlygų, pavy5d+iui, joje nustatyto galiojimo termino ar,a nuo pagrindinės prievolės. Banko garantijos pa,aigos pagrindai pateikiami C $.?$ straipsnyje. !i norma mutatis mutandis taikytina ir paprastai garantijai.M%DN Prievol/ u$ skolininką ,vykd$iusio garanto atgr/$tinio reikalavimo teisė skolininkui Karantui, įvykd+iusiam u+ skolininką prievol1, pereina kreditoriaus teisės regreso tvarka #C $.?D str. ( d.). Banko atgr1+tinio reikalavimo teisė aptariama C $.?F straipsnyje. RA,1PI,I+IAI *ankpinigių samprata ir reikšmė *ankpinigiais laikoma pinigų suma, kurią viena sutarties šalis pagal sudarytą sutartį jai priklausančių mokėti sumų sąskaita duoda antrajai šaliai, kad įrodytų sutarties eg5istavimą ir u+tikrintų jos įvykdymą #C $.?@ str. % d.). Kramatinis C $.?@ straipsnio % dalyje pateiktos rankpinigių sampratos aiškinimas #>pagal sudarytą sutart,>) leid+ia daryti išvadą, kad rankpinigiais gali ,*ti u+tikrinama tik esama sutartis. !ią nuostatą papildomai įtvirtina C $.?@ straipsnio 9 dalies imperatyvas, draud+iantis rankpinigiais u+tikrinti preliminariąją sutartį, taip pat sutartį, kuriai pagal įstatymus privaloma notarinė 7ormaM%N. "ki <ietuvos 0ukščiausiojo ;eismo 9DDD m. vasario 9 d. nutarties civilinėje ,yloje ?.%tankevičius v. @.8Aadakevičius *+, rankpinigiai gana plačiai ,uvo naudojami preliminariuose santykiuose, ,*tent tokia neteisinga praktika ir paskatino įstatymų leidėją aiškiai išreikšti minėtus draudimus. =raudimas u+tikrinti preliminarią sutartį seka ir iš šios sutarties esmės. Preliminarioji sutartis yra susitarimas dėl sutarties sudarymo ateityje, tai nėra atlygintinė sutartis, todėl nėra ir priklausančių atlikti pagal ją mokėjimų. =ėl šios prie+asties preliminarios sutarties u+tikrinimas neatliktų rankpinigių sampratoje įtvirtintos mokamosios 7unkcijos, kuri rankpinigių sampratoje išreikšta +od+iais6 IQ ai priklausančių mokėti sumų sąskaita duodaQ2. Preliminariosios sutarties įvykdymą šalys gali u+tikrinti kitais prievolių u+tikrinimo ,*dais #pv5., netesy,omis), o taip pat ir nenumatytais C ,*dais #C $.FD str. )M(N. Aankpinigių sutartis laikytina dvišale, realine. Aankpinigiai akcesorinė prievolė ir jais gali ,*ti u+tikrinama tik galiojanti sutartis. Pagrindinės sutarties negaliojimas lemia ir susitarimo dėl rankpinigių pa,aigą. ;uo tarpu rankpinigiai neįtakoja pagrindinės prievolės. Aankpinigių sumokėjimas nelemia pagrindinės prievolės likimo. Pagal C $.?@ straipsnį rankpinigiai atlieka tris 7unkcijas6

%) )okamo i funk'i aB Aankpinigiai mokami priklausančių mokėti sumų sąskaita ir įskaitomi į atsiskaitymo sumą. 9) Įrodomo i funk'i aB Bie skirti sutarties eg5istavimui įrodyti. !i 7unkcija išskiria rankpinigius iš kitų prievolių įvykdymo u+tikrinimo ,*dų tuo, kad jais negali ,*ti u+tikrinta ,*sima prievolė. () 0$tikrinamo i funk'i aB Aankpinigiais u+tikrinamas sutarties įvykdymas. ;ik susitarimas, kuris turi visus minėtus 7unkcinius elementus, gali ,*ti laikomas rankpinigiais. Beigu ,ent vieno nėra, tokia sutartis nelaikoma rankpinigiais.

Aankpinigiai yra panaš*s į avansinį mokėjimą, ,et nėra jam tapatus. B*tent tik rankpinigiams ,*dingas trijų 7unkcijų #mokamosios, įrodomosios ir u+tikrinamosios) visetas leid+ia atskirti juos nuo avansinio mokėjimo. 0vansas, kaip ir rankpinigiai, atlieka mokėjimo 7unkciją #įskaitomas į ,*simus mokėjimus), gali atlikti įrodomąją 7unkciją #tiek galiojančiam reikalavimui, tiek ir susitarimui sudaryti sutartį ateityje). Bet skirtingai nuo rankpinigių, avansas niekada neatliks u+tikrinamosios 7unkcijos, t.y. šalis, sumokėjusi avansą, turi teis1 reikalauti jį grą+inti visais sutartinių įsipareigojimų nevykdymo atvejais, o šalis, gavusi avansą, jokiomis aplinky,ėmis neturi jo grą+inti dvigu,ai. M>N %usitarimo dėl rankpinigių forma :usitarimas dėl rankpinigių, neatsi+velgiant į jų dydį, turi ,*ti rašytinis. Aašytinės 7ormos nesilaikymas daro susitarimą dėl rankpinigių negaliojantį #C $.?? str.). Ra#kpi#i(iais u tikri#tos sutarties #e<v)k")!o pasek!ės Beigu u+ sutarties neįvykdymą atsako davusi rankpinigius šalis, sumokėti rankpinigiai lieka antrajai šaliai. Bei u+ prievolės nevykdymą atsako gavusi rankpinigius šalis, ji privalo sumokėti antrajai šaliai dvigu,ą rankpinigių sumą. Aankpinigių sumokėjimas neatleid+ia nuo likusių nuostolių atlyginimo. @TEMA Prievolių pa,aiga yra reikšminga vertinant įvairias teisines situacijas su prievolinių santykių anali5e. ;ai ,endro po,*d+io tema, kurios med+iaga sudaro dalį ,a5inių +inių ,*tinų tinkamam įgytų +inių apie prievolių teis1 pritaikymui. Prievolių pa#aigos samprata ir pagrindai Prievolė ,aigiasi, kai jos šalis nustoja sieti teisės ir pareigos. Pasi,aigus prievolei kreditorius netenka teisės įgyvendinti prievolės nustatytas teises, o skolininkas & atitinkamai neturi pareigos atlikti tai, kas ,uvo nustatyta prievolės. Prievolių pa,aiga reglamentuota C !eštosios knygos "R skyriuje. !iame skyriuje pateikiami ,endrieji prievolių pa,aigos pagrindai6 %) prievolė baigiasi jos įvykdymu #$.%9( str.)C 9) suėjus naikinamajam terminui #$.%9> str.)C () šalims susitarus #$.%9' str.)C >) šalims sutapus #$.%9$ str.)6 ') kai neįmanoma prievolės įvykdyti #$.%9F str.)C $) mirus -i$iniam asmeniui arba likvidavus juridinį asmenį #$.%9@ str.)C F) skolininką atleidus nuo prievolės įvykdymo #$.%9? str.)C @) įskaitymu #$.%(D&$.%>D str.)C ?) nova.ija #C $.%>%&$.%>> str.). Prievolė ,aigiasi, kai tinkamai įvykdoma #C $.%9( str.). ;inkamas prievolės įvykdymas & skolininko veiksmai, prievolėje tiksliai atitinkantys prievolės sąlygas pagal o,jektą, įvykdymo laiką, ,*dą, vietą ,ei kitus reikalavimus, kuriuos nustato įstatymas ar,a sutartis. ;inkamo įvykdymo kriterijus nustato imperatyvios teisės normos, sutartys, o jei tai nenumatyta nei įstatyme, nei sutartyje & dispo5ityvios teisės normos. Prievolė taip pat ,aigiasi, kai kreditorius vietoje reikiamo įvykdymo priima kitos r*šies įvykdymą #$.%9( str. % d.). reditoriui, priėmusiam įvykdymą, tenka įrodinėjimo pareiga, kad prievolė neįvykdyta ar,a įvykdyta netinkamai #$.%9( str. 9 d.). ai prievolė ,aigiasi tinkamai ją įvykd+ius, ,aigiasi ir visos iš šios prievolės atsiradusios papildomos teisės ir pareigos #C $.%9( str. ( d.). Prievolė ,aigiasi suėjus naikinamajam terminui , kuris yra prievolės pa,aigos sąlyga. 8aikinamuoju terminu įvardijamas terminas, kuriam pasi,aigus išnyksta tam tikra civilinė teisė ar,a pareiga. 8aikinamieji terminai negali ,*ti teismo ar,a ar,itra+o sprendimu atnaujinti #C %.%%F str. $ d.). 8aikinamuosius terminus gali nustatyti įstatymai ar,a sutartis. Prievolė gali visiškai ar iš dalies baigtis jos šalių susitarimu . ;oks susitarimas gali ,*ti ,et kokios 7ormos, išskyrus atvejus, kai susitarimas, pagal kurį atsiranda prievolė, privalo ,*ti rašytinės ar notarinės 7ormos. Prievolė gali ,aigtis vienašaliu prievolės šalies pareiškimu tik įstatymų ar sutarties numatytais atvejais. ;oks susitarimas dėl prievolės pa,aigos gali ,*ti ,et kokios 7ormos, išskyrus atvejus, kai susitarimas, pagal kurį atsiranda prievolė, privalo ,*ti rašytinės ar,a notarinės 7ormos. Prievolė ,aigiasi, kai skolininkas ir kreditorius sutampa . ai sutapimas ,aigiasi, prievolė atsinaujina, jeigu nėra pasi,aigusi kitais pagrindais. Prievolė ,aigiasi, kai jos įvykdyti neįmanoma dėl nenugalimos jėgos, u+ kurią skolininkas neatsako. !iuo pagrindu prievolė ,aigiasi tik tuo atveju, jeigu nenugalima jėga atsirado iki tol, kol skolininkas nepa+eidė prievolės. 8enugalimos jėgos 7aktą turi įrodyti skolininkas. Beigu ne,eįmanoma įvykdyti tik dalies prievolės, prievolė ,aigiasi, kai skolininkas įvykdo tą prievolės dalį, kurią įvykdyti dar įmanoma Prievolė ,aigiasi mirus -i$iniam asmeniui arba likvidavus juridinį asmenį . ai skolininkas miršta, prievolė ,aigiasi, jeigu ji negali ,*ti įvykdyta nedalyvaujant pačiam skolininkui ar,a kitokiu ,*du yra neatsiejamai susijusi su skolininko asmeniu. ai kreditorius miršta, prievolė ,aigiasi, jeigu ji turėjo ,*ti įvykdyta asmeniškai jam ar,a kitokiu ,*du yra neatsiejamai susijusi su kreditoriaus asmeniu. ai juridinis asmuo #kreditorius ar,a skolininkas) likviduojamas, prievolė ,aigiasi, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai prievol1 turi įvykdyti kiti asmenys. /ai likviduojama dėl bankroto individuali (personalinė) įmonė, kuri yra neribotos .ivilinės atsakomybės asmuo ( 0/ +.12 str. 3 d.) ir nėra šio juridinio asmens dalyvio turto, į kurį gali b#ti nukreiptas išieškojimas tenkinant šios įmonės kreditorių reikalavimus, laikytina, jog šios įmonės savininko (dalyvio) prievolės prieš įmonės kreditorius pasibaigia (0/ 4.5+6 str. 7 d.).8 *5, 7 Prievolė ,aigiasi, kai kreditorius atleid!ia skolininką nuo jos įvykdymo ar,a pareiškia, kad prievolė neeg5istuoja, jeigu atleidimas nuo prievolės įvykdymo nepa+eid+ia trečiųjų asmenų teisių į kreditoriaus turtą. Prievolė pasi,aigia įskaitymu esant šioms pagrindinėms sąlygoms6 %) kreditoriaus ir skolininko reikalavimai vienas kitam turi ,*ti priešpriešiniaiC 9) priešpriešiniai reikalavimai turi ,*ti vienar*šiai, t.y. reikalavimų o,jektai turi ,*ti api,rė+ti vienar*šiais po+ymiaisC () pagal kiekvieną priešpriešinį reikalavimą turi ,*ti suėj1s vykdymo terminas, kuris gali ,*ti api,rė+tas konkrečia data, įvykiu, pareikalavimu, ar,a kurio terminas nenustatytas. Gskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo. =raud+iama įskaityti6

%) reikalavimus, kurie ginčijami teismeC 9) reikalavimus, atsiradusius iš sutarties dėl turto perleidimo su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvosC () reikalavimus, kurių įvykdymas susij1s su konkretaus kreditoriaus asmeniuC >) dėl sveikatos su+alojimo ar gyvy,ės atėmimo atsiradusius reikalavimus atlyginti +aląC ') reikalavimus valsty,ei, tačiau valsty,ė turi teis1 taikyti įskaitymąC $) kai prievolės dalykas yra turtas, į kurį negalima nukreipti išieškojimoC F) įstatymų numatytus kitokius reikalavimus. :kolininkas neturi įskaitymo teisės, jeigu jis privalo atlyginti savo tyčiniais veiksmais padarytą +alą. Prievolė ,aigiasi, jeigu šalys vietoj esamos prievolės savo susitarimu sukuria pradin1 prievol1 pakeičiančią naują prievol1, turinčią skirtingą negu ankstesnioji prievolė dalyką ar skirtingą įvykdymo ,*dą # nova.ija ). 8ovacija taip pat laikoma pradinio skolininko pakeitimas nauju, kai pradinį skolininką kreditorius atleid+ia nuo prievolės įvykdymo. !iuo atveju novacija galima ,e pradinio skolininko sutikimo. 8ovacija laikomi ir tie veiksmai, kai pagal naują sutartį naujas kreditorius pakeičia ankstesnįjį, o skolininkas atleid+iamas nuo prievolės įvykdymo ankstesniam kreditoriui Gkeitimo teisė #4ipoteka) ir kitos papildomos #šalutinės) teisės, atsirandančios iš pradinės prievolės, novacijos atveju pasi,aigia, išskyrus atvejus, kai šalys susitaria šias teises išsaugoti ATEMA S3TAR6IŲ TEISĖS VIETA BIVILI,Ė5E TEISĖ5E :utarčių teisė iš dalies yra savarankiškas civilinės teisės institutas, turintis savo ,endrąsias nuostatas, kurios yra taikomos visoms sutartims atsi+velgiant į sutarčių prigimtį ir atskiras sutarčių r*šis. <ietuvos teisės sistema priskiriama monistinėms privatinės teisės sistemomsM%N. Bendrosios sutarčių teisės nuostatos patalpintos pagrindinio privatinės teisės šaltinio . <ietuvos Aespu,likos civilinio kodekso #toliau . C ) šeštosios knygos "" dalyje. !i dalis susijusi su C Pirmosios knygos nuostatomis, reglamentuojančiomis ,endruosius civilinės teisės klausimus. ;aip pat su 0ntrąja knyga I0smenys2, ,ei su !eštosios knygos " dalimi, kurioje patalpintos viso prievolių teisės ,endrosios nuostatos. :utarčių teisei reikšminga ir kodekso etvirtoji knyga, reglamentuojanti daiktin1 teis1, ;rečioji knyga & I!eimos teisė2 ir Penktoji knyga & IPaveldėjimo teisė2, taip pat special*s įstatymai, kuriuose yra sutartiniams santykiams taikomų nuostatųM9N. S3TARTIES SAMPRATA IR REI1.MĖ :utarties sąvoka yra pateikiama C $.%'> straipsnio % dalyje. Bame sutartis api,rė+iama kaip dviejų ar,a daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar,a nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar,a keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar,a asmenims atlikti tam tikrus veiksmus #ar,a susilaikyti nuo jų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teis1. Pateiktoje sutarties sąvokoje sutartis api,rė+iamas kaip susitarimas, tačiau kal,oje naudojamos sąvokos Isutartis2 ir Isusitarimas2 ne visada turi tą pačią reikšm1. :utartis, kaip galima matyti iš pateikto api,rė+imo, visuomet yra teisiškai įpareigojantis susitarimas, t.y. susitarimas, kurio privalu laikytis ir kurio nesilaikymas ginamas teisinėmis priemonėmis. ;oks susitarimas atitinka C %.$( straipsnyje pateikiamą sandorio reikšm1, t.y. šalys sutartimi siekia civilinių teisinių santykių atsiradimo, pakeitimo ar pa,aigos. ;uo tarpu ne kiekvienas susitarimas yra sutartis. Beigu šalys susitarimu nesiekė teisinių pasekmių, t.y. nesiekė civilinių teisinių santykių atsiradimo, pakeitimo ar pa,aigos, toks susitarimas nelaikomas sutartimi ir jo nesilaikymas nesukelia teisinių pasekmių. ;okios susitarimo nesilaikymo pasekmės yra tik moralinio po,*d+io. ;aigi esminis sutarties, kaip susitarimo, po+ymis yra ketinimas sukurti tarpusavio teises ir pareigas, pagal šį kriterijų sutartis atri,ojama nuo kitų teisiškai neįpareigojančių susitarimų, kuriais nesiekiama teisinių padarinių. S3TAR6IŲ TEISĖS .ALTI,IAI :utarčių teisės šaltiniai6

:utarčių teisės šaltiniais yra 7undamental*s moralės ir teisės prin'ipai & teisingumas, protingumas ir są+iningumas. !ie principai ,endrąja reikšme įtvirtinti C %.' straipsnyje. /isi civilinių teisinių santykių su,jektai, įgyvendinami savo teises ,ei atlikdami pareigas, privalo veikti pagal teisingumo, protingumo ir są+iningumo reikalavimus. ;ais atvejais, kai įstatymai nedraud+ia asmenis sudaryti sutartis, nustatydamos tarpusavio teises ir pareigas šalys turi veikti vadovaujamosios teisingumo, protingumo ir są+iningumo reikalavimais. !ių reikalavimų nesilaikymas sukelia įvairias pasekmes. Pavy5d+iui, sutartis gali ,*ti pripa+inta negaliojančia #apgaulės ir kt. pagrindais), pakeista ar nuo jos atsisakyta #esant esminei šalių nelygy,ei) ir pan. Pinėtų reikalavimų šalys turi laikytis ir ikisutartiniuose santykiuose. 8esą+iningas dery,ų vedimas taip pat gali ,*ti pagrindu civilinei atsakomy,ei kilti ir kaltoji šalis gali ,*ti įpareigota atlyginti nuostolius. Bendraisiais teisės principais teisingumo, protingumu ir są+iningumu turi ,*ti vadovaujamais ir tais atvejais, kai u+pildomos sutarčių spragos, t.y. nustatomos sutarčių sąlygos, ,*tinos sutarties įvykdymui, kai dėl jų nesusitarė šalys. Bendrieji teisės principai taikomi ir teisės analogijos atvejais, t.y. tuomet, kai susiduriama su teisės spraga. 8esant panašius santykius reglamentuojančių civilinių įstatymų, taikomi ,endrieji teisės principai. Bendraisiais teisės principais pripa+įstami ir kiti principai, pv5. leC retro non agit #įstatymas atgal negalioja), leC posterior derogat priori #vėlesnis įstatymas apri,oja ankstesnįjį) ir leC spe'ialis derogat generalis #specialus įstatymas apri,oja ,endrąjį) ir kt. +arptautinės sutarties api,rė+imas pateikiamas <ietuvos Aespu,likos tarptautinių sutarčių įstatymo % straipsnyje6 2<ietuvos Aespu,likos tarptautinė sutartis . tarptautinės teisės principų ir normų reglamentuotas susitarimas, kurį raštu sudaro <ietuvos Aespu,lika su u+sienio valsty,ėmis ir tarptautinėmis organi5acijomis, nesvar,u, koks sutarties pavadinimas ir ar sutartį sudaro vienas, du ar keli tarpusavyje susij1 dokumentai2. <ietuvos Aespu,likos onstitucijos %(@ straipsnio ( dalyje yra nustatyta, kad tarptautinės sutartys, kurias rati7ikavo <ietuvos Aespu,likos :eimas, yra sudedamoji <ietuvos Aespu,likos teisinės sistemos dalis. Bei įsigaliojusi rati7ikuota <ietuvos Aespu,likos tarptautinė sutartis

nustato kitokias normas negu <ietuvos Aespu,likos įstatymai, kiti teisės aktai, galiojantys šios sutarties sudarymo metu ar,a įsigalioj1 po šios sutarties sudarymo, taikomos <ietuvos Aespu,likos tarptautinės sutarties nuostatos. Aati7ikavimo proced*ra ,*tina toms sutartims, kurios pagal <ietuvos Aespu,likos onstituciją, ;arptautinių sutarčių įstatymą ar pačią tarptautin1 sutartį turi ,*ti rati7ikuotos. itos tarptautinės sutartys gali ,*ti patvirtintos <ietuvos Aespu,likos /yriausy,ės nutarimu. <ietuvos 0ukščiausiojo ;eismo praktikoje pripa+įstama, kad tiek rati7ikuotos tarptautinės sutartys, tiek <ietuvos Aespu,likos /yriausy,ės patvirtintos sutartys turi vienodą teisin1 galią ir turi viršeny,1 prieš <ietuvos Aespu,likos įstatymus2M%N. :utartiniams santykiams taikomos tarptautinės sutartys6%. %?@D metų Bungtinių ;autų /ienos onvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo pardavimo sutarčių9. %?'$ metų Lenevos onvencija dėl tarptautinio krovinių ve+imo keliais sutarties konvencija(. %?9? metų /aršuvos konvencija dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais ve+imais oru, uni7ikavimo,ir kt. Duropos %ą ungos teisės normos yra sudedamoji <ietuvos Aespu,likos teisinės sistemos dalis. Beigu tai kyla iš sutarčių, kuriomis grind+iama Europos :ąjunga, Europos :ąjungos teisės normos taikomos tiesiogiai, o teisės normų koli5ijos atveju jos turi viršeny,1 prieš <ietuvos Aespu,likos įstatymus ir kitus teisės aktus #9DD> m. liepos %( d. onstitucijos papildymo onstitucinis aktas I=ėl <ietuvos Aespu,likos narystės Europos :ąjungoje2 ir <ietuvos Aespu,likos onstitucijos %'D straipsnio papildymo įstatymo % straipsnio 9 dalis.). Bendroji Europos :ąjungos sutarčių teisė eg5istuoja 7ragmentiškai. Eilė direktyvų skirtos silpnosios sutarties šalies . vartotojo teisių apsaugaiM9N, šalių teis1 uni7ikuojanti direktyva dėl agentųM(N, vėlesnių mokėjimų komerciniuose sandoriuoseM>N ir elektroninės komercijosM'N ir kt. (ietuvos *espu#likos ,statymuose ir po,statyminiuose aktuose yra did+ioji dalis sutarčių teisės normų. Pagrindinis įstatymas yra <ietuvos Aespu,likos onstitucija. ;iesiogiai onstitucija taikoma tuomet, kai santykio nedetali5uoja kiti norminiai aktai . įstatymai ar poįstatyminiai aktai, neprieštaraujantys onstitucijai. <ietuvos Aespu,likos civilinis kodeksas yra pagrindinis sutarčių teisės aktas. Beigu yra kodekso ir kitų įstatymų prieštaravimų, taikomos kodekso normos, išskyrus atvejus, kai civilinis kodeksas pirmeny,1 suteikia kitų įstatymų normoms. Poįstatyminiai aktais yra laikomi norminio po,*d+io valsty,ės valdymo institucijų aktai ./yriausy,ės nutarimai ir kiti valsty,ės valdymo institucijų aktai. Bie turi ma+esn1 galią nei įstatymai ir sutartiniams santykiams taikomi tik tiek, kiek įstatymų nustatyta. Papročiai sutartiniams santykiams taikomi tik tiek, kiek įstatymai ar sutartys nustato. Pavy5d+iui, C $.%'$ straipsnio $ dalis numato papročių taikymą u+pildant sutarties spragas. =a+nai verslo su,jektai, sudarydami tarptautinio prekių pirkimo pardavimo sutartis, jose nurodo pirkimo sąlygas pagal "8CJ;EAP:M$N, kurie yra laikomi surašytų papročių rinkiniu. Papročiai netaikomi, jeigu jie prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, są+iningumo, protingumo ar teisingumo principams. =idel1 reikšm1 sutarčių teisei turi teismų praktika. Pagal <ietuvos Aespu,likos civilinio proceso kodekso > straipsnį teismai, taikydami teis1, atsi+velgia į <ietuvos Aespu,likos teismų įstatymo nustatyta tvarka paskel,tose kasacine tvarka priimtose nutartyse esančius teisės taikymo išaiškinimus. <ietuvos 0ukščiausiojo ;eismo ,iuletenyje I;eismų praktika2 skel,iamos civilinių ,ylų skyriaus plenarinių sesijų nutartys, taip pat trijų ir išplėstinių septynių teisėjų kolegijų nutartys, dėl kurių paskel,imo pritarė dauguma skyriaus teisėjų. G paskel,tose nutartyse esančius įstatymų ir kitų teisės aktų taikymo išaiškinimus atsi+velgia valsty,ės ir kitos institucijos, taip pat kiti asmenys, taikydami tuos pačius įstatymus ir kitus teisės aktus. Beigu <ietuvos 0ukščiausiajame ;eisme nagrinėtos ,ylos nutartis yra paskel,ta ,iuletenyje I;eismų praktika2, kitose ,ylose, kurios pagal ratio de'idendi *9, yra analogiškos išnagrinėtai, sprendimas turi precedento reikšm1, t.y. nagrinėjama ,yla turi ,*ti sprend+iama taip pat. :utarčių teisei la,ai reikšminga yra ir teisės doktrina . teisės mokslo dar,ai, kuriuose atskleid+iamos teisės aiškinimo ir taikymo sąlygos ,ei metodai, anali5uojantys ir api,endrinantys teisės taikymo praktiką. ;eisės doktrinos taikymas yra gana da+nas reiškinys teismų praktikojeM@N. ;eisės doktrinai priskiriami ir du reikšmingi ,endrų sutarčių teisės taisyklių rinkiniai . O8"=AJ"; tarptautinių komercinių sutarčių principai #O8"=AJ"; Principles o7 "nternational Commercial Contracts) ,ei Europos sutarčių teisės principai #Principles o7 European Contract <aS . PEC<). 0,u šie aktai yra soft la= *:, , todėl šalims tiesiogiai taikomi tik tuomet, kai šios savo sutartyje numato, jog savo santykiuose vadovausis vienu ar kitu taisyklių rinkiniu. 8ema+ai O8"=AJ"; tarptautinių komercinių sutarčių principų nuostatų yra perkelta į <ietuvos 9DDD metų Civilinio kodekso šeštosios knygos "" dalį, todėl aiškinant ar taikant atitinkamas C normas turi ,*ti atsi+velgiama ir į tarptautin1 principų aiškinimo ir taikymo praktiką. S3TAR6IŲ TEISĖS PRI,BIPAI :utarčių teisei taikomi C %.9 straipsnyje įtvirtinti ,endrieji civilinių teisinių santykių principai #su,jektų lygiateisiškumo, nuosavy,ės neliečiamumo, sutarties laivės, teisinio api,rė+tumo, proporcingumo ir teisėtų l*kesčių, nesikišimo į privačius reikalus, neleistinumo piktnaud+iauti teise, visokeriopos civilinių teisinių santykių teisminės gyny,os), taip pat C %.' straipsnyje įtvirtinti ,endrieji teisės principai & teisingumo, są+iningumo ir protingumo. Be ,endrųjų teisės ,ei civilinės teisės yra išskiriami ir pagrindiniai sutarčių teisės principai6 • sutarties laisvės principas • sutarties privalomumo principas • konsensuali5mo principas • silpnosios šalies gynimo sutartiniuose santykiuose principas • są+iningumas ir są+ininga dalykinė praktika :utarties laisvės principas paprastai suprantamas kaip šalių teisė laisvai sudaryti sutartis ir savo nuo+i*ra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, taip pat sudaryti sutartis, nors ir įstatymo nenumatytas, ,et jam neprieštaraujančias. :utarties laisvės principas reiškia, kad niekas negali versti kitą asmeninį sudaryti sutartį. ;ačiau ši taisyklė nėra a,soliuti. Bi netaikoma tais atvejais, kai priverstinis įpareigojimas sudaryti sutartį yra pateisinamas siekiant teisingumo. Pavy5d+iui, C $.%$% straipsnyje nustatyta, kad visiems paslaugas ar prekes parduodantis juridinis asmuo #verslininkas) privalo sudaryti sutartį su ,et kuriuo asmeniu, kai šis kreipiasi, išskyrus įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas išimtis #viešoji sutartis). 0kcijų, dalių ar pajų pirkimo pardavimo sutartį gali ,*ti įpareigotas sudaryti juridinio asmens dalyvis, kurio veiksmai prieštarauja juridinio asmens veiklos tikslamsM%N. Priverstinis įpareigojimas sudaryti sutartį gali ,*ti numatytas ir specialiuose įstatymuose. :udarydamos sutartį šalys negali pakeisti imperatyvių #privalomų) įstatymo taisyklių. :utartis, kuri prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, yra niekinė ir negaliojanti nuo jos sudarymo momento. :utartis taip pat negali prieštarauti gerai moralei ar viešėjai tvarkai.

%utarties privalomumo prin'ipas #pa'ta sunt servanda *+, ) įtvirtintas C $.%@? straipsnyje, kuriame nustatyta, kad teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis turi jos šalims įstatymo galią. !alys negali vienašališkai atsisakyti sutarties ar jos dalies ne sutartyje ar įstatyme numatytu pagrindu. :utarties nesilaikymas lemia civilin1 atsakomy,1. aip ir kiti sutarčių teisės principai, sutarties privalomumo principas nėra a,soliutus, nes šis principas derintinas su kitais ,endraisiais civilinės teisės principais. :utartis gali ,*ti nutraukta ar pakeista, jeigu įvykdyti sutartį vienai šaliai tampa sudėtingiau nei kitai šaliai kai iš esmės pakeičiama sutartinių prievolių pusiausvyra #re#us si' stanti#us *7, ). :utarties nutraukimo ar pakeitimo sąlygas ,ei tvarką nustato C $.9D> straipsnis. Pagal C $.9%F straipsnio % dalį šalis gali nutraukti sutartį, jei kita šalis sutarties neįvykdo ar,a netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pa+eidimas. !iuo atveju šalis gali nutraukti sutartį nesikreipdama į teismą. !alis taip pat gali nutraukti sutartį, jeigu iki sutarties įvykdymo termino pa,aigos iš konkrečių aplinky,ių matyti, kad kita šalis pa+eis sutartį iš esmės #C $.9%? str.). !alis gali atsisakyti sutarties ar atskiros jos sąlygos, jeigu sutarties sudarymo metu sutartis ar atskira jos sąlyga nepagrįstai suteikė kitai šaliai perdėtą pranašumą #$.99@ str. %d.). :utarties neįvykdymas yra pateisinamas ir esant tam tikroms aplinky,ėms. !ios aplinky,ės kontinentinėje teisėje vadinamos for'e ma eure #nenugalima jėga) aplinky,ėmis. Panaši sutarties neįvykdymo doktrina ,endrosios teisės šalyse yra +inoma kaip frustration. =a+nai ji dar vadinama I+lugusio tikslo2 doktrina. onsensuali5mo principas reiškia, kad sutartis yra jos šalių 'onsensus ad idem *3, . :utarties sudarymo 7aktui 7ormal*s reikalavimai neturi turėti įtakos, jeigu jie nėra nustatyti įstatymu ar tokiems reikalavimams reikšmės nėra suteik1 sutarties šalys. onsensuali5as priešingas 7ormali5mui, nes 7ormali5mas teikia prioritetą ne šalių valiai, o tos valios išorinei 7ormai . dokumento surašymui, notarinei 7ormai ir pan. /ertinant istoriškai, sutarčių teisei gana ilgai ,uvo ,*dingas 7ormali5mas #sutartį antspauduoti, paliudyti liudytojų parašais ir pan.), tačiau šiuolaikinei sutarčių teisei ,*dingas ne 7ormali5mas, ,et konsensuali5mas. %ilpnosios šalies gynimo sutartiniuose santykiuose prin'ipas reiškia, kad kai kurie teisinių santykių dalyviai dėl skirtingo pro7esinio statuso, materialinės padėties ar kitų prie+asčių gali ,*ti pernelyg nelygioje padėtyje lyginant su kita šalimi, todėl įstatymų leidėjas nustato gana daug taisyklių, kuriomis siekiama apginti silpnąją sutarties šalį. Pavy5d+iui, C $.%@@ straipsnyje nustatytos nesą+iningos vartojimo sutarčių sąlygos, C $.%?( straipsnis reglamentuoja sutarčių aiškinimo taisykles kai jas sudaro vartotojas, C $.99@ straipsnis numato galimy,1 atsisakyti nuo sutarties dėl esminės šalių nelygy,ės ir kt. :ą+iningumo principas, C %.' straipsnyje įvirtintas ,endrąja norma, detali5uojamas ir kitose kodekso normose. C $.%'@ straipsnis nustato, kad kiekviena sutarties šalis turėdama sutartinių santykių, privalo elgtis są+iningai. :ą+ininga dalykinė praktika reiškia są+iningumą o,jektyviąja prasme . 2veikimą pagal protingus sutartinių santykių standartus3. Pareigos elgtis są+iningai šalys savo susitarimu negali pakeisti ar panaikinti. :ą+iningas elgesys taip pat reiškia, kad įgyvendindami savo civilines teises jie negali ne pagal įstatymus ri,oti konkurenciją ar piktnaud+iauti dominuojančia padėtimi rinkoje #C %.%(F str. > d.). :ą+iningai šalys privalo elgtis net tik vykdydamos sutartį, ,et ir ikisutartiniuose santykiuose. =ery,ų šalis, pradėjusi dery,as ar jas vedusi nesą+iningai #pavy5d+iui, net nesiekusi sutarties sudarymo, o turėjusi kitų tikslų), privalo atlyginti kitai šaliai nuostolius. S3TAR6IŲ R-./S :utarčių teisės teorijoje sutartys yra suskirstomos į atskiras grupes. ;okio skirstymo pagrindai gali ,*ti įvair*s6 teisių ir pareigų atsiradimo momentas, atlygintinumas, teisių ir pareigų pasiskirstymas tarp sutarties šalių ir pan. :utarčių skirstymas leid+ia sugrupuoti sutartis pagal ,endrą po+ymį, kuris tam tikrose teisinėse situacijose turi reikšmės kvali7ikuojant teisinius santykius ir taikant teisės normas. =ėl to sutarčių klasi7ikacija išskiriama ne tik teisinėje mokslinėje literat*roje, ,et yra įtvirtinta ir C $.%$D straipsnyje. Pagrindinė sutarčių klasi7ikacija dic4otomijosM%N pagrindu6

!tlygintinės yra sutartys, kuriose a,i šalys viena iš kitos gauna tam tikrą priešpriešinių turtinio po,*d+io reikalavimų patenkinimą #pinigus, daiktus, paslaugas ir pan.), #pv5. pirkimas.pardavimas, mainai). <eatlygintinė yra sutartis, kurios viena šalis iš kitos gauna turtin1 naudą, o kita negauna iš kontra4ento jokio priešpriešinio patenkinimo #pv5., panauda, dovanojimas ir kt.). !i sutarčių klasi7ikacija yra reikšminga, pavy5d+iui, savininkui ,e jo valios praradus ir vėliau išreikalaujant daiktą iš są+iningo svetimo daikto valdytojo #vindikacija). ;okiu atveju, jeigu daiktą tretysis asmuo daiktą įgijo pagal neatlygintin1 sutartį, savininkas jį gali išreikalauti visais atvejais. ;uo tarpu išreikalaujant pagal atlygintin1 sutartį įgytą daiktą taikomi įstatyme numatyti apri,ojimai. Konsensualinė yra sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo šalių susitarimo momento #pv5., pirkimas.pardavimas). *ealine yra sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo tam tikrų veiksmų atlikimo, paprastai & daikto ar kito sutarties o,jekto perdavimo #pv5., paskola, dovanojimas). ;odėl, pavy5d+iui, šalims net ir pasirašius dokumentą, kuris ,us pavadintas I=ovanojimo sutartimi2 apdovanotasis negalės reikalauti perduoti dovanos. Bis tik galės reikalauti nuostolių, susijusių su pasirengimu priimti dovaną, atlyginimą, jeigu dovanotojas atsisakė sudaryti dovanojimo sutartį dėl nepateisinamų prie+asčių. 3ienašalėmis vadinamos sutartys, kuriose viena šalis turi tik teises, o kita šalis & tik pareigas #pv5., paskola, dovanojimas). &višalė e sutarty e šalis sieja priešpriešinės teisės ir pareigos #pv5., pirkimas.pardavimas, mainai). Pavy5d+iui, jeigu sutartis yra dvišalė, tai jos šalis

gali susta,dyti savo prievolės vykdymą, kol kita sutarties šalis neįvyks savosios. ;arkime, pagal pirkimo pardavimo sutartį, jeigu kitaip nenumatyta, pirkėjas turi teis1 sulaikyti apmokėjimą u+ prekes, kol ne,us perduotos prekės. G a#ipusėmis dery#omis ir prisi ungiant sudaromas sutartis jos skirstomos pagal sudarymo ,*dą. =a+nai sutartys sudaromos po prieš tai įvykusių dery,ų. ;okiais atvejais, kilus neaiškumui dėl sutarties sąlygų aiškinimo, nei viena iš šalių neturi pranašumo aiškinant neaiškią sutarties sąlygą. ;ačiau, šiuolaikinėje verslo praktikoje yra naudojama daug standartinių sutarčių, t.y. sutarčių prie kurių kita šalis tegali prisijungti akceptuojant pasi*lytas sąlygas. ;okiu ,*du, pavy5d+iui, da+niausiai sudaromos draudimo sutartys. ;okių sutarčių sąlygos gali ,*ti neaiškios ir, reikalui esant, pasi*liusioji sąlygas šalis gali aiškinti jas sau palankia prasme. ;ačiau, aplinky,ė, kad sutartis ,uvo sudaryta prisijungimo ,*du, suteikia pranašumą prisijungusiajai šaliai ir neaiški sąlygas ,us aiškinama jos naudai. <ietuvos 0ukščiausiasis ;eismas yra pasisak1s kad tais atvejais, kai sutartis sudaroma prisijungimo ,*du pagal vienos šalies parengtas standartines sutarties sąlygas, šios sąlygos yra sudėtine sutarties dalimi ir privalomos kitai šaliai tik tuo atveju, jeigu standartines sutarties sąlygas parengusi šalis tinkamai supa+indino su jomis kitą šalį. 0plinky,1, kad su standartinėmis sutarties sąlygomis kita sutarties šalis ,uvo tinkamai supa+indinta, turi įrodyti standartines sutarties sąlygas parengusi šalisM9N. 3ienkartinio ,vykdymo sutartis pasi,aigia įvykdyta vienu veiksmu #pavy5d+iui, perduodamas parduotas daiktas, grą+inama visa paskolos suma vienu mokėjimu ir pan.). +/stinio vykdymo sutartys yra tokios, kurios įvykdomos keliais veiksmais, paprastai per tam tikrą sutartyje nustatytą periodą #pv5., kredito grą+inimas, atliekant periodinius mėnesinius mokėjimus, rentos mokėjimas tam tikrais periodais ir pan.). G rizikos ir ekvivalentines sutartys skirstomos pagal gaunamos naudos api,rė+tumą. *izikos sutartysekonkrečiai nenustatytas naudos gavimas ar šalių pareigos dydis ar,a tai priklauso nuo tam tikro įvykio ,uvimo ar ne,uvimo #pv5., draudimo sutartis). Dkvivalentinėse sutartyse jų sudarymo metu konkrečiai nurodoma gaunama nauda ir jos dydis ar šalių pareigų dydis #pv5., pirkimo pardavimo sutartis). Pavy5d+iui, jeigu, sudarant draudimo sutartį, yra +inoma, kad draudiminis įvykis įvyks ar yra įvyk1s, tokia sutartis yra niekinė, nes neatitinka draudimo sutarties sampratos. Pagal savarankiškumą sutartys skirstomos į pagrindinės ir papildomas. Pagrindinės sutartys galioja ir jų vykdymas nepriklauso nuo papildomų. ;uo tarpu papildomos sutarties vykdymas, o paprastai & ir galiojimas, priklauso nuo pagrindinės sutarties. Pv5., papildomomis sutartimis yra laikomi susitarimai dėl netesy,ų, laidavimo ir pan. 3arto imo sutartimi yra laikoma sutartis dėl prekių ar paslaugų įsigijimo, kurią 7i5inis asmuo #vartotojas) su prekių ar paslaugų pardavėju #tiekėju) sudaro su vartotojo verslu ar pro7esija nesusijusiu tikslu, t. y. vartotojo asmeniniams, šeimos, namų *kio poreikiams tenkinti #C %.(? str.). <aikoma, kad tokiose sutartyse silpnoji šalis yra vartotojas, todėl įstatymų leidėjas įvairiomis įstatymuose nustatytomis priemonėmis siekia silpnajai šaliai suteikti lygiavert1 padėtį. Pavy5d+iui, įstatymu nustatytos nesą+iningų vartojimo sutarčių sąlygos, kurios gali ,*ti pripa+intos negaliojančiomis ir pan. 3iešo i sutartis & tai sutartis, kurią sudaro juridinis asmuo #verslininkas), teikiantis paslaugas ir parduodantis prekes visiems, kas tik kreipiasi #transporto, ryšių, elektros, šilumos, dujų, vandentiekio ir kt. organi5acijos) #C $.%$% str.). :utartys taip pat skirstomos į sutartis, kurios sudaromos trečiojo asmens naudai ir kontra4ento naudai sudaromas sutartisC u#errimae fidei principu grind+iamas sutartis ir kt. C TEMA S3TARTIES S3*AR/MAS Paprastai sutartis sudaroma vienai šaliai pateikiant pasi*lymą, o kitai šaliai šį pasi*lymą priimant. !i klasikinė sutarties sudarymo tvarka sutarčių teisėje, o kartais ir neteisinėje kal,oje, +inoma kaip o7erta ir akceptas. ;ačiau kartais sutartis sudaroma po ilgalaikių dery,ų, kai neįmanoma nustatyti, kas pateikė pasi*lymą, o kas akceptavo. artais šalys sutartį sudaro pas notarą, kuris šalims pasi*lo kai kurias savo naudojamas standartines sutarties sąlygas. ;okiais atvejais taip pat ,*tų sudėtinga taikyti o7ertos ir akcepto taisykles. ;odėl m*sų įstatymas #C $.%$9 str. % d.) numato, kad sutartis sudaroma pateikiant pasi*lymą #o7erta) ir priimant pasi*lymą #akceptas) ar,a kitais šalių susitarimą pakankamai įrodančiais veiksmais. :utartis galioja, kai šalys susitaria dėl visų esminių sutarties sąlygų, nors susitarimas dėl antraeilių sąlygų ir atidėtas. Pavy5d+iui, šalims susitarus dėl tam tikrų prekių pardavimo ir jų kainos, pripa+intina, kad sutartis sudaryta, nors nėra aptartas prekių pristatymo terminas. Beigu šalys nesusitaria dėl antraeilių sąlygų, jas nustato teismas, atsi+velgdamas į dispo5ityviąsias įstatymo normas, šalių ketinimus, sutarties tikslą ir esm1, są+iningumo, protingumo ir teisingumo kriterijus. :antykiai tarp šalių sąlyginai gali ,*ti suskirstyti į dvi dalis6 ikisutartinius santykius ir sutartį. "kisutartiniams santykiams paprastai priskiriamos dery,os ir preliminarioji sutartis. !alys turi teis1 laisvai pradėti dery,as ,ei derėtis ir neatsako u+ tai, jog nepasiekiamas šalių susitarimas. ;ačiau dery,ose šalys privalo elgtis są+iningai. !alis, kuri pradeda ar veda dery,as dėl sutarties sudarymo nesą+iningai, privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. 8esą+iningu dery,ų pradėjimu ar vedimu pripa+įstamas dery,ų pradėjimas ar vedimas neturint tikslo sudaryti sutartį, taip pat kiti veiksmai, kurie neatitiktų są+iningumo kriterijų. !alys taip pat privalo atskleisti viena kitai joms +inomą in7ormaciją, turinčią esminės reikšmės sutarčiai sudaryti. :ą+iningas elgesys dery,ų metu reiškia ir tai, kad dery,ų metu su+inojusi kon7idencialią in7ormaciją šalis privalo neatskleisti ar nenaudoti savo tikslams neteisėtu ,*du nepaisant to, ar sutartis sudaryta, ar ne. !ią pareigą pa+eidusi šalis privalo atlyginti kitai šaliai nuostolius. =ery,ų metu šalys pasirašo įvairius dokumentus, 7iksuojančius dery,ų pasiekimus. ;okie dokumentai da+niausiai vadinami ketinimų protokolais. etinimų protokolas, kuriame yra 7iksuojama dery,ų eiga, ,et jame nėra išreikšto įsipareigojimo sudaryti pagrindin1 sutartį ateityje, nėra teisiškai įpareigojantys. Bie gali turėti reikšmės tik sprend+iant klausimą dėl są+iningo dery,ų vedimo ir iš to išplaukiančių pasekmių & atsakomy,ės. ;ačiau gali ,*ti, kad ketinimų protokole ar kitaip pavadintame dokumente yra aiškiai išreikšta šalių valia sudaryti ateityje sutartį dokumente nurodytomis sąlygomis. ;uomet toks dokumentas yra pripa+intinas preliminariąją sutartimi. Preliminarioji sutartis yra da+nai naudojama praktikoje. Bi padeda šalims įtvirtinti savo ketinimus tais atvejais, kai dėl kokių nors prie+asčių jos dar negali sudaryti pagrindinės sutarties. Pavy5d+iui, +emės sklypo savininkas, ketinantis jame statyti preky,os centrą ir jį išnuomoti, negali sudaryti pagrindinės nuomos sutarties, nes dar nėra jos o,jekto & pastato. ;ačiau jis gali sudaryti preliminarią nuomos sutartį u+sitikrindamas, kad pastačius preky,os centrą jis ,us išnuomotas ir duos pajamas. Preliminariosios sutarties samprata pateikiama C $.%$' straipsnyje6 Preliminarią a sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą ) pagrindinę ) sutartį.

Preliminarioji sutartis privalo ,*ti sudaryta raštu ir šio reikalavimo nesilaikymas daro preliminarią sutartį negaliojančią. Preliminariojoje sutartyje turi ,*ti nurodytas terminas pagrindinei sutarčiai sudaryti, tačiau termino nenurodymas nedaro preliminariosios sutarties negaliojančia. ai terminas nenurodytas pagrindinė sutartis turi ,*ti sudaryta per metus nuo preliminariosios sutarties sudarymo. Preliminariosios sutarties pa+eidimas lemia civilinės atsakomy,ės atsiradimą. Beigu preliminariąją sutartį sudariusi šalis nepagrįstai vengia ar atsisako sudaryti pagrindin1 sutartį, ji privalo atlyginti kitai šaliai padarytus nuostolius. ;ai vienintelė kreditoriaus teisių gynimo priemonė, nes reikalauti įvykdyti preliminarią sutartį nat*ra negalima. ;odėl, pavy5d+iui, ,*simam pardavėjui atsisakius ar vengiant vykdyti preliminariąją sutartį ,*simas pirkėjas negali reikalauti įpareigoti sudaryti pirkimo pardavimo sutartį ar kitaip reikalauti perduoti tą o,jektą dėl kurio pirkimo ,uvo tartasi. 8ukentėjusioji šalis gali reikalauti tik nuostolių atlyginimo. Preliminariųjų sutarčių įvykdymas gali ,*ti u+tikrintas numatant netesy,as, garantija ar naudojant kitas kreditoriaus teises u+tikrinančias priemones. 8uo naujo Civilinio kodekso įsigaliojimo teismų praktikoje gana da+nai kildavo pro,lemos dėl preliminariosios sutarties atskyrimo nuo pagrindinės sutarties, taip pat dėl nuostolių, kurių atlyginimo galima reikalauti dėl preliminariosios sutarties pa+eidimo, dyd+io. !iuos klausimus <ietuvos 0ukščiausiojo ;eismo Civilinių ,ylų skyriaus teisėjų plenarinė sesija išaiškino 9DD$ m. lapkričio $ d. nutarime. ;eismas nurodė, kad pagrindinė preliminariosios sutarties sąlyga, skirianti ją nuo pagrindinės sutarties, & aiškiai išreikštas ar akivai5d+iai #aiškiai) numanomas šalių įsipareigojimas ateityje sudaryti pagrindin1 sutartįM%N. !iame teismo nutarime ,uvo išplėsta ir atlygintinų nuostolių samprata. "ki tol tiek <ietuvos teisės teorijoje, tiek teismų praktikoje dominavo nuomonė, jog dėl preliminarios sutarties pa+eidimo atlyginamos tik tiesioginiai nuostoliai, t.y. turėtos išlaidos. ;okia situacija neu+tikrino nukentėjusiosios šalies interesų ir skatino preliminariųjų sutarčių nesilaikymą, ypatingai nekilnojamojo turto rinkoje sparčiai kylant jo kainoms. <ietuvos 0ukščiausiojo ;eismo Civilinių ,ylų skyriaus teisėjų plenarinė sesija pasisakė, kad dėl preliminarios sutarties pa+eidimo nukentėjusioji šalis tam tikrais ikisutartinių prievolių pa+eidimo atvejais gali reikalauti ne tik tiesioginių išlaidų atlyginimo, ,et ir prarastos galimy,ės piniginės vertės, pagrįstos realiomis, įrodytomis, neišvengiamomis, o ne tikėtinomis #4ipotetinėmis) pajamomis ar išlaidomis, priteisimo. Be to, kai nesą+ininga ikisutartinių santykių šalis iš savo neteisėto elgesio gauna naudos, są+ininga šių santykių šalis galėtų reikalauti pripa+inti šią naudą jos nuostoliais, nes 7aktiškai nesą+iningos šalies gauta nauda ir yra są+iningos šalies patirti nuostoliai. =a+nai sutartis sudaroma teikiant pasi*lymą #ofertą) ir šį pasi*lymą kitai šaliai akceptuojant. C $.%$F straipsnyje pateikiamas toks o7ertos api,rė+imas6 oferta laikomas pasi*lymas sudaryti sutartį, jeigu jis pakankamai api,*dintas ir išreiškia o7erento ketinimą ,*ti sutarties saistomam ir įsipareigojančiam akcepto atveju. "š šio api,rė+imo išskiriamos dvi ,*tinos pasi*lymui sąlygos, kad jis ,*tų pripa+intas o7erta6 %) o7erta turi ,*ti pakankamai api,*dintaC 9) o7erta turi išreikšti o7erento ketinimą ,*ti saistomam ir įsipareigojančiam akcepto atveju. J7ertos pakankamas api,*dinimas reiškia, kad o7ertoje turi ,*ti nurodytos esminės sutarties sąlygos, nes o7ertos akcepto atveju taikoma ,endra sutarties sudarymo taisyklė & sutartis galioja, jeigu šalys susitarė dėl visų esminių sutarties sąlygų. ;odėl, pavy5d+iui, parduodant prekes, pasi*lyme turi ,*ti pakankamai duomenų leid+iančių šias prekes identi7ikuoti, taip pat šių prekių kainaM9N. J7erta pripa+įstamas tik pasi*lymas, kuriame išreikštas o7erento ketinimas ,*ti saistomam ir ,sipareigo ančiam akcepto atveju. ;uo o7erta skiriasi nuo kvietimo pradėti dery,as #angl. invitation to treat). Pasi*lymo pripa+inimui o7erta taikomas o,jektyvusis metodas. ;ai reiškia, kad o7erta yra pripa+įstamas pasi*lymas, kurį protingas +mogus tokioje pat situacijoje ,*tų suvok1s kaip pasi*lymą sudaryti sutartį. J,jektyvusis metodas ne,us taikomas, jeigu akceptantas +inojo, kad o7erentas neketina sudaryti sutarties. Pavy5d+iui, o7erta negalima laikyti tokio pasi*lymo6 2 aš pasireng/s parduoti savo #utą u$ EFF FFF litų3. ;oks pareiškimas tik nusako asmens pasirengimą, tačiau neišreiškia galutinės jo valios atlikti pardavimo aktą. J7erta įsigalioja nuo momento, kai ją gauna akceptantas #$.%$@ str. %d.). ;erminai 2panaikinti3 ir 2atšaukti3 turi skirtingą reikšm1. 2Panaikinti3 galima tik tokią o7ertą, kuri dar neįsigaliojo. ;uo tarpu 2atšaukti3 galima jau įsigaliojusią o7ertą. :var,u, tik, kad ji ne,*tų neatšaukiama #neatšaukiamomis laikomos o7ertos, jeigu6 #a) o7ertoje nurodant tam tikrą terminą jai akceptuoti ar kitokiu ,*du nustatyta, kad ji neatšaukiamaC #,) akceptantas turėjo protingą pagrindą manyti, kad o7erta yra neatšaukiama ir, remdamasis ja, atitinkamai veikė). J7ertą galima atšaukti, jeigu pranešimą apie atšaukimą akceptantas gauna prieš išsiųsdamas akceptą. ;iek panaikinus o7ertą, tiek ją atšaukus ji netenka galios ir akceptantas neturi teisės ja remtis. J7erta netenka galios, kai atsisakymą ją akceptuoti gauna o7erentas ar,a per nustatytą terminą negauna atsakymo. J7erta gali ,*ti pateikta tiek konkrečiam asmeniui, tiek ir neapi,rė+tam asmenų ratui. Pastaroji o7erta vadinama viešą a oferta. /iešąja o7erta laikomas visiems skirtas pasi*lymas sudaryti sutartį, taip pat prekių pa+ymėtomis kainomis išdėstymas parduotuvės vitrinoje ar lentynoje ar,a atlyginimo pa+adėjimas u+ tam tikrų veiksmų atlikimą. /iešąja o7erta nelaikomi kainoraščiai, prospektai, katalogai, tari7ai ir kita in7ormacinė med+iaga, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis. ;okia išimtis yra vartojimo pirkimo.pardavimo sutartims. C $.('9 straipsnyje numatyta, kad daiktų nurodymas reklamoje, visiems skirtuose kataloguose ar aprašymuose laikomas viešąja o7erta, jeigu yra nurodytos esminės pirkimo.pardavimo sutarties sąlygos. =aiktų išdėstymas vitrinose, ant prekystalio ar kitose jų pardavimo vietose, taip pat daiktų demonstravimas ar,a in7ormacijos apie parduodamus daiktus pateikimas #aprašymai, katalogai,nuotraukos ir kt.) jų pardavimo vietoje laikomi viešąja o7erta nepaisant to, ar nurodytadaiktų kaina ar,a kitos pirkimo&pardavimo sutarties sąlygos, išskyrus atvejus, kai pardavėjas aiškiai ir nedviprasmiškai nurodo, kad tam tikri daiktai nėra skirti parduoti. J7erta savaime nesukelia jokių teisinių pasekmių. ;am, kad sutartis ,*tų sudaryta pasi*lymui turi pritarti jį gav1s asmuo. ;okia išvada darytina iš sutarties kaip šalių suderintos valios & konsensuso sampratos. !k'eptu yralaikomas akceptanto pareiškimas ar,a kitoks jo elgesys, kuriuo pareiškiamas o7ertos priėmimas. 0kceptas sukelia teisines pasekmes, t.y. sutartis laikoma sudaryta nuo to momento kai jį gauna o7erentas. 8e kiekvienas pasi*lymą gavusio ir jam pritarusio asmens elgesys ,us laikomas akceptu. Bam taikomos kelios sąlygos6 %) akceptas turi ,*ti išreikštas reikalaujama 7orma, 9) akceptas turi ,*ti ,e išlygų, () akceptas turi ,*ti pareikštas per o7ertoje ar įstatyme nustatytą terminą. Beigu akceptanto sutikimas su pasi*lymu neatitinka šių reikalavimų, jo sutikimas nelaikomas akceptu, o tik nauja o7erta. ;okiu atveju sutartis nėra sudaryta. Bi ,us laikoma sudaryta, jeigu naują o7ertą akceptuos ją gav1s asmuo #,uv1s o7erentas). 0kceptanto elgesio kaip teisiškai įpareigojančio sutikimo #akcepto) vertinimui yra svar,i jo išraiškos 7orma. Paprastai tylėjimas ar,a neveikimas nelaikomas akceptu. ;ačiau tylėjimas ir neveikimas ,us laikomi akceptu, jeigu o7ertoje numatyta galimy,ė ją akceptuoti nepranešant apie tai o7erentui #tylėjimu ar konkliudentiniais veiksmais) ar,a tokia išvada darytina atsi+velgiant į eg5istuojančius šalių santykius ar,a papročius. ;okiais atvejais akceptas sukelia teisines pasekmes nuo atitinkamų akceptanto valią reiškiančių veiksmų atlikimo.

:utartis taip pat ne,us laikoma sudaryta, jeigu pasi*lymas ne,us akceptuotas per reikiamą laiko tarpą. ai akceptavimo terminas nurodytas pačioje o7ertoje, ji turi ,*ti akceptuojama per o7erento nurodytą terminą, o kai jis nenurodytas, & per protingą terminą, atsi+velgiant į konkrečias aplinky,es, tarp jų & ir į šalių naudojamų ryšio priemonių galimy,es. Beigu pasi*lymas sudaryti sutartį yra +odinis, jis turi ,*ti akceptuojamas nedelsiant, jeigu atsi+velgiant į konkrečias aplinky,es nedarytina kitokia išvada. ai akceptas pateikiamas pavėluotai, jis galioja, jeigu o7erentas nedelsdamas apie gavimą praneša akceptantui ar,a nusiunčia jam atitinkamą patvirtinimą. Kali ,*ti, kad o7erentas gauna pavėluotą akceptą. ;okios situacijos sureguliuotos C $.%F$ straipsnyje. Beigu akceptas pavėluoja, jis galioja tik tuo atveju, jeigu o7erentas nedelsdamas apie gavimą praneša akceptantui ar,a nusiunčia jam atitinkamą patvirtinimą. Pavėluotas akceptas taip pat laikomas galiojančiu, jeigu iš laiško ar kito rašytinio pranešimo, kuriuo atsiunčiamas pavėluotas akceptas, galima nustatyti, jog jis išsiųstas laiku, ir normaliomis aplinky,ėmis o7erentas jį ,*tų gav1s laiku, o o7erentas nedelsdamas nepraneša akceptantui, kad jo o7erta neteko galios. 8et ir išsiunt1s akceptą akceptantas gali jį atšaukti. 0kceptas netenka galios, jeigu pranešimą apie jo atšaukimą o7erentas gauna anksčiau ar,a tuo pačiu momentu, kai akceptas įsigalioja. 0kceptas turi ,*ti pilnas. Beigu akcepte yra papildymų, išlygų ar pakeitimų, laikoma, kad o7erta atmesta ir toks akceptas yra priešpriešinė o7erta. !i taisyklė netaikoma tik tuo atveju, jeigu tokiame akcepte yra o7ertos sąlygų esmės nekeičiančių papildomų ar skirtingų sąlygų ir o7erentas, gav1s atsakymą, nedelsdamas nepareiškia prieštaraująs tokiems papildymams ar pakeitimams. Kali ,*ti, kad a,i sutartį ketinančios sudaryti šalys naudoja savo standartines sąlygas. ;okiu atveju, taikant klasikin1 o7ertos ir akcepto taisykl1, tektų pripa+inti, kad šalys nepasiekė susitarimo. :iekiant išvengti tokių pasekmių įstatyme #C $.%F? str.) yra nustatyta, kad, jeigu a,i šalys sudaro sutartį apsikeisdamos standartinėmis sutarties sąlygomis, tai sutartis laikoma sudaryta pagal iš esmės sutampančias standartines sutarties sąlygas, išskyrus atvejus, kai viena šalis iš anksto aiškiai nurodo, jog ji nesutinka su kitos šalies pasi*lytomis standartinėmis sąlygomis, ar,a apie tokį nesutikimą nedelsdama praneša tas sąlygas gavusi. %tandartinėmis laiko!os s=l)(os' kurias be#"ra! #evie#karti#ia! #au"oji!ui i$ a#ksto pare#(ia vie#a $alis #e"eri#"a!a jų su kita $ali!i ir kurios be "er)bų su kita $ali!i taiko!os su"aro!ose sutart)se7 !iuolaikinėje verslo praktikoje standartinės sutarties sąlygos la,ai paplitusios. Bos padeda operatyviau sudaryti sutartis. :var,ią reikšm1 turi sutarties sudarymo momento ir vietos nustatymas, nes nuo to priklauso kokią teis1 taikyti sutarties aiškinimui, tai apsprend+ia teismingumo klausimus, ieškinio senaties termino skaičiavimo prad+ią ir pan. :utarties sudarymo momentą ir vietą reglamentuoja C $.%@% str. :kiriamos dvi sutarties sudarymo momentą aiškinančios teorijos . emisijos ir recepcijos. Pagal pirmąją sutartis laikoma sudaryta nuo to momento kai akceptantas išsiunčia akceptą. Pagal recepcijos teoriją sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai o7erentas gauna akceptą #pranešimas apie sutikimą jam įteikiamas ar,a apie jį jis su+ino kitokiu ,*du).C $.%@% str. % d. nustatyta, kad sutartis laikoma sudaryta nuo to momento, kai o7erentas gauna akceptą, jeigu sutartyje nenumatyta ko kita. ;aigi <ietuvos teisėje įtvirtinta recepcijos principas. %utarties sudarymo vieta yra o7erento gyvenamoji ar verslo vieta, jeigu sutartyje nenumatyta kas kita #C %@% str. 9 d.). ai sutartis sudaroma prisijungimo ,*du pagal kitos šalies pasi*lytas standartines sąlygas, prisijungiančioji šalis turi teis1 reikalauti ją nutraukti ar pakeisti, jeigu sutarties standartinės sąlygos nors ir neprieštarauja įstatymams, tačiau atima iš jos paprastai tokios r*šies sutarčių suteikiamas teises ar galimy,es, panaikina ar apri,oja sutarties standartines sąlygas parengusios šalies civilin1 atsakomy,1 ar,a nustato sutarties šalių lygy,ės ,ei jų interesų pusiausvyros principus pa+eid+iančias sąlygas, ar,a prieštarauja protingumo, są+iningumo ar teisingumo kriterijams. ;ais atvejais, kai standartinėms sąlygoms prieštarauja individualiai aptartos sąlygos, turi ,*ti taikomos individualiai aptartos sąlygos. :tandartinės sutarties sąlygos privalomos kitai šaliai tik tuo atveju, jeigu jai ,uvo sudaryta tinkama galimy,ė su tomis sąlygomis susipa+inti. Gstatymas nustato susipa+inimo pre5umpcijas įmonių #verslininkų) sudarytoms sutartims. <aikoma, kad supa+indinimo pareiga tinkamai įvykdyta, jeigu6 %) sutarties standartines sąlygas parengusi šalis įteikia jas kitai šaliai raštu iki sutarties pasirašymo ar ją pasirašantC 9) iki sutarties pasirašymo praneša kitai šaliai, kad sutartis ,us sudaroma pagal sutarties standartines sąlygas, su kuriomis kita šalis gali susipa+inti standartines sutarties sąlygas parengusios šalies nurodytoje vietojeC () pasi*lo kitai šaliai, jei ši pageidautų, atsiųsti tų sąlygų kopiją. %iurprizinės #netikėtos) sutarčių standartinės sąlygos yra tokios, kurių kita šalis negalėjo protingai tikėtis ,*siant sutartyje. Pavy5d+iui, netikėta sąlyga galima ,*tų laikyti smulkiu šri7tu parašytą išlygą dėl sutartį pasi*liusios šalies atsakomy,ės apri,ojimo ar panaikinimo, nurodomą standartinėje sutartyje, jeigu akceptantas atitinkamomis aplinky,ėmis protingai negalėjo jos tikėtis, o kita šalis jos neatskleidė. 8etikėtomis #siurpri5inėmis) nelaikomos sutarties sąlygos, su kuriomis šalis aiškiai sutiko, kai jos tai šaliai ,uvo tinkamai atskleistos. /artotojų teisių apsaugos tikslais įstatymų leidėjas C $.%@@ str. nustato nesą+iningų vartojimo sutarčių sąlygų pre5umpcijas. 8esą+iningos sąlygos vartotojo reikalavimu gali ,*ti pripa+intos negaliojančiomis. D TEMA S3TAR6IŲ +ALIA IR EORMA :utarčių teisės principas pa'ta sunt servanda išreikštas C $.%@? straipsnyje6 %. Teisėtai su"ar)ta ir (alioja#ti sutartis jos $ali!s turi <stat)!o (ali=7 :utarties galia jos šalims nėra sua,soliutinama. !alis gali nutraukti sutartį įstatyme ar sutartyje nustatytais pagrindais. Pavy5d+iui, sutartis gali ,*ti nutraukta esant esminiam sutarties pa+eidimui #C $.9%F str.), kai sutartis neįvykdoma per nustatytą papildomą terminą #C $.9D? str.), kai sutarties vykdymas pasunkėja pasikeitus aplinky,ėms #C $.9D> str.) ir kt. !alis taip pat turi teis1 susta,dyti priešpriešinės pareigos vykdymą, jeigu kita sutarties šalis neįvykdė savosios #C $.9DF str.) ir pan. 0smens valia sudaryti sutartį tampa +inoma kitai šaliai tik tuomet, kai ji išreiškiama išorėn. !ios valios išraiškos išorėn ,*das yra laikomas sutarties 7orma. :utartys gali ,*ti sudaromos +od+iu, raštu ar,a konkliudentiniais veiksmaisM%N. Lod+iu gali ,*ti sudaromos visos sutartys, kurioms įstatymai ar šalių susitarimas nenustato rašytinės 7ormos. C %.F( straipsnyje pateikiamas ,endras sąrašas sutarčių, kurios privalomai turi ,*ti sudaromos raštu. ;okiomis sutartimis yra pv5., 7i5inių asmenų sutartys, kai sutarties suma sudarymo metu yra didesnė kaip penki t*kstančiai litų, išskyrus sutartis, kurios ir įvykdomos sudarymo metuC juridinių

asmenų steigimo sutartysC prekių pirkimo.pardavimo išsimokėtinai sutartysC draudimo sutartysC ar,itra+iniai susitarimaiC kilnojamojo daikto nuomos ilgesniam nei vienerių metų terminui sutartysC preliminarinės sutartys ir kt. :pecialiose įstatymo normose taip pat gali ,*ti numatyta, kad tam tikra sutartis turi ,*ti sudaryta raštu. Pavy5d+iui, C $.'%( straipsnyje numatyta, kad transporto priemonių nuomos teikiant vairavimo ir tec4ninės prie+i*ros paslaugas sutartis nepaisant jos termino turi ,*ti rašytinė. Gstatymų reikalaujamos rašytinės 7ormos nesilaikymas sukelia dvejopas pasekmes. :utartis negalioja tais atvejais, kai įstatymas įsakmiai nurodo, jog 7ormos reikalavimų nesilaikymas daro sutartį negaliojančia. Pavy5d+iui, C $.F? straipsnis numato6 I(aidavimo sutartis turi #-ti rašytinė. ;ašytinės -ormos nesilaikymas laidavimo sutartį daro negaliojan"ią 2. itais atvejais paprastos rašytinės 7ormos apri,oja šalių teis1, kai kyla ginčas dėl sutarties sudarymo ar įvykdymo 7akto, remtis liudytojų parodymais. Pavy5d+iui, C $.F9 straipsnis numato6 I%usitarimas dėl netesy#ų turi #-ti rašytinis2). ai kurioms sutartims įstatymas nustato privalomą rašytin1 notarin1 7ormą. 8otarine 7orma turi ,*ti sudaromos, pavy5d+iui, nekilnojamojo daikto pirkimo pardavimo sutartys, 4ipotekos sutartys ir kt. Beigu šalys nesilaiko įstatymo nustatyto privalomo reikalavimo sudaryti sutartį notarine 7orma, tokia sutartis yra niekinė ir šalims teisių ir pareigų nesukuria. /isi sutarties pakeitimai ar,a papildymai turi ,*ti tokios pat 7ormos, kokios turėjo ,*ti sudaryta sutartis, išskyrus įstatymų ar sutarties nustatytus atvejus. Beigu šalys rašytinėje sutartyje nustatė, kad ji gali ,*ti pakeista, papildoma ar nutraukiama tik raštu, tai ji ir turi ,*ti pakeista, papildoma ar nutraukiama tik raštu. itokia 7orma išreikšta asmens valia nesukelia jokių teisinių pasekmių. !alys savo susitarimu gali nustatyti, kad jų sudaroma sutartis ,us laikoma sudaryta tik tuomet, kai ,us išreikšta sutarta 7orma, nors pagal įstatymus tai sutarčių r*šiai tokia 7orma neprivaloma. S3TARTIES RE+ISTRABI5A VIE.AME RE+ISTRE IR 5OS REI1.MĖ7 Gstatymai gali numatyti, kad kai kurios sutartys turi ,*ti registruojamos viešuose registruose. <ietuvoje yra tokie pagrindiniai viešieji registrai, kuriuose registruojamos sutartys6 • sutarčių registrasC • nekilnojamojo turto registrasC • 4ipotekos registras. :utarčių registre registruojamos trijų r*šių sutartys6 pirkimo.pardavimo išsimokėtinai, pirkimo.pardavimo su atpirkimo teise sutartys ir li5ingo #7inansinės nuomos) sutartys. 8ekilnojamojo turto registre registruojamos nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo, nuomos, mainų, dovanojimo, rentos ir kitos sutartys, kuriomis keičiamas nekilnojamojo daikto teisinis re+imas. Tipotekos registre registruojamos sutartys #4ipotekos lakštas), kurių pagrindu nustatoma 4ipoteka ar įkeitimas. !ias sutartis nuo kitų aukščiau minėtų išskiria tai, kad teisės ir pareigos pagal jas šalims atsiranda ne nuo jų sudarymo momento, o nuo įregistravimo 4ipotekos registre momento. ;ai paaiškinama tuo, kad įkeitimas suteikia kreditoriui teis1 nukreipti išieškojimą į įkeistą turtą ir patenkinti jį pirmiau u+ kitus kreditorius, jeigu skolininkas nevykdo savo įsipareigojimų, pv5. laiku negrą+ina paskolos. ;okia teisė praktiškai reali5uojama prieš trečiuosius asmenis, kurie, savo ruo+tu, turi ,*ti in7ormuoti apie kito asmens teises į konkretų daiktą. !is in7ormavimas reali5uojamas registruojant įkeitimo teis1 4ipotekos registre, kuriame ,et kuris suinteresuotas asmuo gali gauti in7ormaciją apie tai, ar konkretus daiktas nėra apsunkintas įkeitimu. Beigu įstatymas nustato, kad tam tikra sutartis turi ,*ti įregistruota viešame registre, tai šio reikalavimo nesilaikymas sandorio nedaro negaliojančio. ;okia sutartis yra galiojantis ir privaloma sutarties šalims, tačiau jos negali panaudoti sutarties prieš trečiuosius asmenis. Pavy5d+iui, neįregistravus pirkimo pardavimo išsimokėtinai sutarties sutarčių registre, pirkėjo ,ankroto atveju pardavėjas negalės išreikalauti jam nuosavy,ės teise priklausančių daiktų iš ,ankrutuojančio asmens, o tik galės pareikšti piniginį reikalavimą, kuris ,us patenkintas pagal <ietuvos Aespu,likos ,ankroto įstatyme nustatyta kreditorių reikalavimų tenkinimo tvarką. Beigu tą patį daiktą ar daiktines teises #įkeitimą, 4ipoteką ar kt.) įgijo keli asmenys, tačiau vienas asmuo sandorį įregistravo, o kiti ne, tai laikoma, kad daiktą ar daiktines teises įgijo sandorį įregistrav1s asmuo. Beigu nė vienas asmuo sandorio neįregistravo, laikoma, kad teises įgijo pirmasis sandorį sudar1s asmuo. Beigu tas pačias teises į daiktą ar daiktines teises įregistravo keli asmenys, taikoma prior tempore, potior iure *5, taisyklė, t.y. laikoma, kad teises įgijo pirmasis sandorį įregistrav1s asmuo. F TEMA S3TAR6IŲ T3RI,/S :utartį sudaro jos sąlygos, kuriose išreiškiamos šalių teisės ir pareigos. :utarties sąlygos yra klasi7ikuojamos kiekvienai sąlygų grupei suteikiant atitinkamą teisin1 reikšm1. :utarties sąlygos gali ,*ti įvairios6 #%) esminės ir antraeilėsC #9) aiškiai nurodytos ir numanomosC ir kt. Dsminės yra tokios sutarties sąlygos, ,e kurių negali ,*ti pripa+įstamas sutarties sudarymo 7aktas. ;uo tarpu antraeilės sąlygos, t.y. sąlygos, kurios ,*tinos sutarties įvykdymui, tačiau nedarančios sutarties negaliojančia gali ,*ti u+pildomos teismo. Pavy5d+iui, prekių pristatymo terminas paprastai nelaikomas esmine sutarties sąlyga. !alims nesusitarus dėl jo, sutartis galios, o kilus ginčui, terminą nustatys teismas. Esmine sutarties sąlyga visoms sutartims pripa+įstama sąlyga dėl sutarties dalyko. Pavy5d+iui, pirkimo.pardavimo sutartyje turi ,*ti nurodytas perleid+iamas daiktas ar kitas o,jektas. Esminėmis taip pat pripa+įstamos sąlygos, kurios tiesiog tokiomis nurodomos įstatyme, pavy5d+iui, gyvenamojo namo ar ,uto pirkimo pardavimo sutarčiai taikomame C $.>DD straipsnyje yra numatyta6 3 esminė sąlyga yra asmenų, kurie pagal ,statymus ar sutartis išsaugo teis/ naudotis gyvenamą a patalpa ir pasikeitus os savininkui išvardi imas Gsąrašas5 ir ų teisės naudotis parduodama gyvenamą a patalpa turinys3. Esminė sutarties sąlyga gali ,*ti išreiškiama aiškiu įstatymo imperatyvu. Pavy5d+iui, C $.(?F straipsnis nustato6 2<ekilno amo o daikto pirkimo6pardavimo sutarty e privalo #-ti nurodyta parduodamo nekilno amo o daikto kaina3. Esminė sutarties sąlyga gali ,*ti nustatoma ir vienos iš šalių pareiškimu. Pavy5d+iui, šalis gali pareikšti, kad prekių pristatymo terminas iki tam tikros kalendorinės datos yra esminė sutarties sąlyga ir, jeigu pardavėjas šios sąlygos nepriims, sutartis ne,us laikoma sudaryta.

0pie esmine sutarties sąlygas ne kartą yra pasisak1s ir <ietuvos 0ukščiausiasis ;eismas. Pavy5d+iui, vienoje iš ,ylų jis nurodė6 I&raudimo sutartis sudaroma standartinių sutarties sąlygų 6 draudimo r-šies taisyklių pagrindu prisi ungimo #-du. &raudimo r-šies taisyklėse, #e kitų reikalavimų, turi #-ti numatyti draudiminiai ir nedraudiminiai ,vykiai. <edraudiminiai ,vykiai yra esminė draudimo sutarties sąlyga, todėl nedraudiminiai ,vykiai ose turi #-ti api#rė$ti aiškiai ir nedviprasmiškai, o ei yra a#e onių, draudimo sutarties sąlygos turi #-ti aiškinamos sutart, prisi ungimo #-du sudariusios šalies naudai G8K 9.E;H straipsnio I dalis5 2M%N. :utarties sąlygos pagal jų išraišką skirstomos į aiškiai nurodytas ir numanomas. 0iškiai nurodytos sąlygos išreiškiamos sutarties tekste raštu ar aiškiai išreiškiamos +od+iu. 8umanomos sąlygos nėra raštu aptartos, dėl jų šalys nesusitarė ir +od+iu, tačiau, atsi+velgiant į sutarties esm1 ir tikslą, šalių santykių po,*dį, są+iningumo, protingumo ir teisingumo kriterijus, protinga ,*tų laikyti, kad jos yra sutarties turinio dalimi. ilus ginčui tarp šalių dėl numanomos sąlygos, ją aiškina teismas. artais sutartimi šalys sprend+ia ir atsakomy,ės dėl sutarties pa+eidimo klausimus, pv5. numato, kad atsakomy,ė ,us apri,ota ar,a visai netaikoma. ;okios sutarties sąlygos, atsi+velgiant į sutarties prigimtį ,ei kitas aplinky,es turi ,*ti są+iningos, kitaip jos ,us negaliojančios. /isais atvejais taip pat negalioja sutarties sąlygos dėl civilinės atsakomy,ės u+ nuostolius #+alą), padarytus dėl skolininko tyčios ar didelio neatsargumo, u+ sveikatos su+alojimą, gyvy,ės atėmimą ar neturtin1 +alą netaikymo ar jos dyd+io apri,ojimo. Pagal 9DDD metų C sutarties kaina, ,endrąja reikšme, nėra laikoma esmine sutarties sąlyga. !alims nesusitarus dėl kainos gali ,*ti nustatyta taikant C $.%?@ straipsnio taisykles.<aikoma, kad šalys turėjo omenyje kainą, kurią sutarties sudarymo metu toje verslo srityje ,uvo įprasta imti u+ tokį pat įvykdymą atitinkamomis aplinky,ėmis, o jeigu ši kaina neeg5istuoja, & atitinkančią protingumo kriterijus kainą. ;ais atvejais, kai kainą nustatyti turėjo viena šalis ir ji aiškiai neatitinka protingumo kriterijų, tai sutarties kaina turi ,*ti pakeista protingumo kriterijus atitinkančia kaina. ai kainą turi nustatyti trečiasis asmuo, ,et jis to nedaro ar negali padaryti, laikoma, kad protingumo kriterijus atitinkanti kaina yra sutarties kaina. Beigu kaina turi ,*ti nustatyta remiantis kriterijais, kurių nėra ar kurie išnyko ar,a negali ,*ti nustatyti, tai kaina nustatoma remiantis artimiausios reikšmės kriterijais. 1G TEMA S3TAR6IŲ AI.1I,IMAS Pasitaiko, kad sutartyje yra sąlyga, kuri nevienareikšmiškai suprantama, neaiški ar,a nepakankamai api,rė+ta, tai yra kai iškarto negalima daryti išvados dėl aiškios reikšmės. ;okiu atveju teismas nustato sutarties sąlygos reikšm1 ir tai vadinama sutarties aiškinimu. 0iškinimas yra ,*tinas ir tuomet, kai sutarties sąlygos, kurios atrodo aiškios, prieštarauja viena kitai, ar,a nustoja ,*ti aiškiomis, kai atsi+velgiama į ,endrąją sutarties reikšm1. ;eisės teorijoje pripa+įstama, kad aiškinant sutartį gali ,*ti taikomi du metodai6 o,jektyvusis ir su,jektyvusis. ;aikant o,jektyvųjį metodą aiškinant sutartis pa,rė+iama gramatinė sutarties teksto išraiška, o ne šalių tikrųjų #vidinių) ketinimų nustatymas. ;okiu atveju sutarties 7orma turi pranašumą prieš tikrąją sutarties šalių valią. ;uo tarpu su,jektyvusis metodas reikalauja, kad aiškinant sutartis ,*tų nustatyti tikrieji, t. y. su,jektyv*s šalių, ketinimai. <ietuvoje, kaip ir daugumoje vakarų valsty,ių taikomas su,jektyvusis sutarties aiškinimo metodas. 8ustatant tikruosius #ir ,endrus) šalių ketinimus taikomi ir o,jektyv*s & są+iningumo ir protingumo kriterijai. :utartys turi ,*ti aiškinamos są$iningai ir, jeigu šalių tikrų ketinimų negalima nustatyti, tai sutartis turi ,*ti aiškinama atsi+velgiant į tai, kokią prasm1 jai tokiomis pat aplinky,ėmis ,*tų suteik1 analogiški šalims protingi asmenys. ;eismas, aiškindamas sutarties sąlygas privalo atsi+velgti į6 %. sutarties sąlygų tarpusavio ryšįC 9. sutarties esm1 ir tiksląC (. sutarties sudarymo aplinky,esC >. įprastines sąlygas, nors jos sutartyje ir nenurodytasC '. dery,as iki sutarties sudarymoC $. šalių tarpusavio santykių praktikąC F. šalių elgesį po sutarties sudarymoC @. papročius. Beigu a,ejojama dėl sutartyje naudojamų sąvokų, kurios gali turėti kelias reikšmes, šioms sąvokoms priskiriama priimtiniausia, atsi+velgiant į tos sutarties prigimtį, esm1 ,ei jos dalyką, reikšmė. 0iškinant sutartį taikoma taip vadinama 'ontra proferentem taisyklė, t.y., jeigu a,ejojama dėl sutarties sąlygų, jos aiškinamos tas sąlygas pasi*liusios šalies nenaudai ir jas priėmusios šalies naudai. /isais atvejais sutarties sąlygos turi ,*ti aiškinamos vartotojų naudai ir sutartį prisijungimo ,*du sudariusios šalies naudai. Beigu sutartis sudaryta dviem ar daugiau kal,ų ir kiekvienas sutarties tekstas turi tokią pat teisin1 galią, ,et skirtingomis kal,omis surašyti sutarties tekstai neatitinka vienas kito, tai pirmeny,ė suteikiama pirmiausia surašytam tekstui. Beigu šalys neaptarė tam tikrų sutarties sąlygų, reikalingų sutarčiai vykdyti, tai šias sutarties spragas vienos iš šalių reikalavimu gali pašalinti teismas, nustatydamas atitinkamas sąlygas, atsi+velgdamas į dispo5ityviąsias teisės normas, šalių ketinimus, sutarties tikslą ir esm1, są+iningumo, protingumo ir teisingumo kriterijus. 11 TEMA S3TARTIES V/1*/MO PRI,BIPAI :utartis turi ,*ti vykdoma tinkamai ir są+iningai, šalims ,endradar,iaujant ir kuo ekonomiškesniu kitai šaliai ,*du. ;aigi teisės teorijoje išskiriami šie pagrindiniai sutarties vykdymo principai6

Ti#ka!o sutarties vykdymo principas reiškia, kad šalies atliekami veiksmai turi tiksliai atitikti sutarties sąlygas pagal su,jektą, ,*dą, vietą, terminus, jos o,jektui keliamus koky,ės, kiekio, asortimento, komplektiškumo reikalavimus ,ei kitus įstatymų ar sutarties nurodymus. Beigu sąlygos nėra aptartos, sutartis turi ,*ti vykdoma laikantis ,endrųjų teisės principų. S= i#i#(o sutarties vykdymo principas yra logiška ,endro reikalavimo elgtis są+iningai sutartiniuose santykiuose išdava. :ą+iningumas plačiąja prasme reiškia ir šalių pareigas įvykdyti sutartį tinkamai ir ekonomiškai, šalims ,endradar,iaujant. !alių be#"ra"arbiavi!as %kooperavi!asis& & tai jų veiksmai vykdant sutartį padedant viena kitai įgyvendinti su,jektines teises ir vykdyti pareigas. !ie veiksmai gali ,*ti neaptarti šalių susitarimu ir nenumatyti prievolės atsiradimo momentu, tačiau tampa ,*tini dėl to, kad prievolė ,*tų vykdoma išlaikant tiek kreditoriaus, tiek skolininko interesų pusiausvyrą. Eko#o!i$ku!o principas reiškia, kad sutarties šalys privalo pasirinkti tokį įvykdymo ,*dą, kuris ekonominiu po+i*riu ,*tų racionaliausias ir pareikalautų ma+iausių išlaidų. <aikydamasi ekonomiškumo principo šalis neturi pa+eisti kitos šalies interesų. ;okiu atveju prievolė turi ,*ti vykdoma ne tik ekonomiškai, ,et ir tinkamai, protingai. :utartis yra privaloma jos šalims, iš to darytina išvada, kad sutartį turi įvykdyti jos šalis. ;ačiau pripa+įstama, kad sutartį visiškai ar iš dalies gali įvykdyti trečiasis asmuo, išskyrus atvejus, kai šalių susitarimas ar sutarties esmė reikalauja, kad skolininkas ją įvykdytų asmeniškai. reditorius taip pat negali priimti sutarties įvykdymo iš trečiojo asmens, jeigu skolininkas pranešė kreditoriui prieštaraująs tokiam įvykdymui. ;aip yra siekiama išvengti nesą+iningų trečiųjų asmenų, kurie, įvykd1 sutartį, įgytų teises į skolininką ir galėtų jas panaudoti nesą+iningais tikslais, pv5., siekdami įgyti ekonominio spaudimo svertus. %utartis turi #-ti ,vykdyta o e nustatytomis sąlygomis. Jr tik ypatingais atve ais, sutarties ne,vykdymas yra pateisinamas. Pavyzd$iui, pasikeitus aplinky#ėms, dėl kurių vienai iš šalių ,vykdyti sutart, tampa iš esmės sudėtingiau, t.y. kai iš esmės pakeičia sutartinių prievolių pusiausvyraB iš esmės padidė a ,vykdymo kaina ar iš esmės suma$ė a gaunamas ,vykdymas, sutartis gali #-ti nutraukta ar os sąlygos pakeistos ,statymų nustatyta tvarka G8K 9.KFI str.5. Gstatymas specialiai sureguliuoja situaciją kai sutarties vykdymas yra susij1s su valsty,ės leidimo gavimu. Pavy5d+iui, u+sakovas ir rangovas sudaro rangos sutartį dėl gyvenamojo namo staty,os. Pagal <ietuvos Aespu,likos staty,os įstatymą toks gyvenamasis namas gali ,*ti pradėtas statyti tik u+sakovui gavus leidimą staty,ai. ;okį leidimą turi gauti u+sakovas #statytojas). ai įstatymas nustato, kad sutarties galiojimui ar vykdymui reikšmės turintis valsty,ės institucijos leidimas yra ,*tinas ir, jeigu įstatyme ar sutartyje nenustatyta kitaip, tai tokį leidimą privalo gauti valsty,ėje, kurios įstatymai nustato tokį reikalavimą, esanti sutarties šalis. Beigu a,i sutarties šalys yra <ietuvoje, tai tokį leidimą turi gauti šalis, kuriai šią pareigą nustato įstatymai #pv5. leidimą staty,ai turi gauti statytojas #u+sakovas). 0,i sutarties šalys turi teis1 nutraukti sutartį, jeigu leidimas negaunamas nepaisant ,*tinų pastangų. ai reikalingas leidimas yra susij1s tik su sutarties dalies vykdymu, o likusioje dalyje sutartis gali ,*ti protingai vykdoma, toje dalyje sutartis lieka galioti. Beigu atsisakoma išduoti sutarties galiojimui įtakos turintį leidimą, sutartis negalioja. ai leidimas liečia tik dalį sutarties sąlygų, likusioje dalyje sutartis galioja, jeigu sutarties šalys sutartį ,*tų sudar1 ir ,e negaliojančių sąlygų. :utartis gali ,*ti nutraukta ar pakeista, jeigu įvykdyti sutartį vienai šaliai tampa sudėtingiau nei kitai šaliai kai iš esmės pakeičiama sutartinių prievolių pusiausvyra #re#us si' stanti#us *5, ). ;okiu atveju taikomos C $.9D> straipsnyje nustatytos sąlygos. 8ustatant ar sutarties vykdymą suvar+iusios aplinky,ės gali pateisinti sutarties neįvykdymą, turi ,*ti atsi+velgta į šias aplinky,es6 %) tos aplinky,ės atsiranda ar,a nukentėjusiai šaliai tampa +inomos po sutarties sudarymoC 9) tų aplinky,ių nukentėjusi šalis sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatytiC () tų aplinky,ių nukentėjusi šalis negali kontroliuotiC >) nukentėjusi šalis ne,uvo prisiėmusi tų aplinky,ių atsiradimo ri5ikos. 10 TEMA S3TARTIES ,E2V/1*/MO TEISI,ĖS PASE1MĖS :utarties neįvykdymu laikomas ,et kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą. =a+nai, kal,ant apie sutarties neįvykdymą, naudojama sutarties Ipa+eidimo2 sąvoka. :utarties pa+eidimas ir sutarties neįvykdymas C prasme iš esmės yra lygiareikšmės sąvokos. iekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. 0smuo, neįvykd1s ar netinkamai įvykd1s savo sutartin1 prievol1, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesy,as #,audą, delspinigius). :utarties neįvykdymas pateisinamas tik esant nenugalimos jėgos aplinky,ėms. ;okiomis sąlygomis nekyla sutarties neįvykd+iusios šalies civilinė atsakomy,ė. 8enugalimos jėgos aplinky,ės da+nai vadinamos for'e ma eure aplinky,ėmis. Panaši sutarties neįvykdymą pateisinanti doktrina #+lugusio tikslo doktrina) ,endrosios teisės teisės sistemoje #jai priklauso 0nglija, B0/ ir kt.) yra vadinama frustration. ;am, kad aplinky,ės ,*tų pripa+intos for'e ma eure, jos turi atitikti šias sąlygas6 • šalis šių aplinky,ių negalėjo kontroliuoti ,ei protingai numatyti sutarties sudarymo metuC • negalėjo u+kirsti kelio šių aplinky,ių ar jų pasekmių atsiradimui. 8enugalima jėga #for'e ma eure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, sutarties šalis neturi reikiamų 7inansinių išteklių ar,a skolininko kontra4entai pa+eid+ia savo prievoles.

8enugalimos jėgos aplinky,ės #C $.9%9 str.) skiriasi nuo sutarties vykdymo suvar+ymo #C $.9D> str.) tuo, kad esant vykdymo suvar+ymui sutarties įvykdymas yra galimas, tačiau vienai šaliai jis yra per sunkus, atsi+velgiant į gautą pagal sutartį naudą. ;uo tarpu esant nenugalimos jėgos aplinky,ėms sutarties vykdymas yra neįmanomas 7aktiškai ar teisiškai. 1RE*ITORIA3S TEISIŲ +/,IMO 4-*AI S1OLI,I,13I PA:EI*3S S3TART2 /ienai sutarties šaliai pa+eidus sutartį, kita šalis, priklausomai nuo aplinky,ių, gali panaudoti gyny,os priemones

;eisė reikalauti prievolės <v)k")!o #atHra gali ,*ti įgyvendinama priklausomai nuo prievolės r*šies. !alis visuomet turi teis1 reikalauti, kad piniginė prievolė ,*tų įvykdyta nat*ra. ;uo tarpu nepiniginės prievolės negali reikalauti įvykdyti nat*ra, jeigu6 %) sutartin1 prievol1 įvykdyti nat*ra neįmanoma teisiškai ar,a 7aktiškaiC 9) sutartinės prievolės įvykdymas nat*ra la,ai komplikuotų skolininko padėtį ar,a ,rangiai kainuotųC () turinti teis1 gauti įvykdymą sutarties šalis gali protingai gauti įvykdymą iš kito šaltinioC >) turinti teis1 gauti įvykdymą sutarties šalis nereikalauja įvykdyti prievolės per protingą terminą po to, kai ji su+inojo ar turėjo su+inoti apie sutarties nevykdymąC ') neįvykdyta prievolė yra išimtinai asmeninio po,*d+io. Beigu skolininkas neįvykdo teismo sprendimo įvykdyti prievol1 nat*ra, teismas skiria skolininkui ,audą #C $.9%' str.). :kiriant ,audą jos dydis nustatomas atsi+velgiant į konkrečias aplinky,es. Bauda gali ,*ti nustatyta konkrečia pinigų suma ar,a procentais u+ kiekvieną u+delstą dieną. !i C numatyta ,auda skiriasi nuo Civilinio proceso kodekse numatytos ,audos, kurią teismas, antstolio prašymu, skiria skolininkui u+ antstolio reikalavimų nevykdymą. C $.9%' str. numatyta ,auda išieškoma kreditoriaus naudai. ai skolininkas neįvykdo sutartinės prievolės nat*ra per nustatytą terminą, kreditorius gali taikyti kitus savo teisių gynimo ,*dus. Beigu sutartinės prievolės įvykdymas yra priešpriešinis, o prievolės šalis, kuri pirma turi atlikti veiksmus prievolei vykdyti, prievolės nevykdo ar,a yra aišku, jog nustatytu terminu jos neįvykdys, kita prievolės šalis turi teis1 sustab")ti prie$prie$i#< savo prievolės v)k")!= ar,a apskritai atsisakyti ją vykdyti, apie tai pranešti kitai šaliai ir pareikalauti atlyginti nuostolius. :utartis gali ,*ti #utraukta sutartyje ir įstatyme numatytais atvejais. =ėl kitos sutarties šalies kaltės sutartis gali ,*ti nutraukta vienašališkai joje numatytais atvejais, esant esminiam sutarties pa+eidimui, taip pat po to, kai skolininkas neįvykdo prievolės per nustatytą papildomą terminą sutarčiai įvykdyti. itai sutarties šaliai pa+eidus sutartį nukentėjusioji šalis turi teis1 reikalauti #uostolių atl)(i#i!o. 8uostoliais yra laikomas asmens turto netekimas ar,a su+alojimas, turėtos išlaidos, taip pat negautos pajamos, kurias asmuo ,*tų gav1s, jeigu sutartis ne,*tų pa+eista. 8uostoliais taip pat gali ,*ti pripa+inta ir atsakingo asmens iš neteisėtų veiksmų gauta nauda. Beigu kartu pareiškiamas reikalavimas atlyginti nuostolius ir sumokėti netesy,as, netesy,os įskaitomos į nuostolius. :iekiant išvengti nuostolių įrodinėjimo pro,lemų, tais atvejais kai neįvykdyta prievolė yra piniginė, įstatymas numato tam tikro dyd+io pal*kanas. Bos yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais. Civilinis kodeksas numato, kad terminą įvykdyti pinigin1 prievol1 praleid1s skolininkas privalo mokėti penkių procentų dyd+io metines pal*kanas u+ sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio pal*kanų dyd+io. ai a,i sutarties šalys yra verslininkai ar privat*s juridiniai asmenys, tai u+ termino praleidimą mokamos šešių procentų dyd+io metinės pal*kanos, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio pal*kanų dyd+io. omerciniams santykiams pal*kanas numato ir specialus įstatymas . <ietuvos Aespu,likos mokėjimų, atliekamų pagal komercinius sandorius, vėlavimo prevencijos įstatymas. Bame numatyta, kad u+ pavėluotus mokėjimus pagal komercinius sandorius skolininkas moka vieno mėnesio /"<"BJA pal*kanų normos padidintos F procentiniais punktais dyd+io pal*kanas. Gstatyme ir sutartyje numatytais atvejais, jeigu kita sutarties šalis pa+eid+ia sutartį taip, kad jos įvykdymu teikiama kontra4entui nauda yra ma+esnė, nei šis ,*tų gav1s sutartį įvykd+ius tinkamai, kreditorius turi teis1 reikalauti kai#os su!a i#i!o. Pavy5d+iui, C $.(9% str. $ d. numatyta, kad kai pardavėjas pa+eid+ia pareigas in7ormuoti apie trečiųjų asmenų teises ir preten5ijas, panaikinti 4ipoteką #įkeitimą), arešto ne,uvimą ir viešosios teisės pa+eidimų ar apri,ojimų, kurie gali turėti įtakos pirkėjo nuosavy,ės teisei į tą daiktą, pirkėjas turi teis1 reikalauti suma+inti kainą ar,a nutraukti sutartį, jeigu pardavėjas neįrodo, kad pirkėjas +inojo ar,a turėjo +inoti apie trečiųjų asmenų teises į daiktus ar šių teisių suvar+ymą. ;aikant kelis kreditoriaus teisių gynimo ,*dus turi ,*ti atsi+velgiama į jų suderinamumą. Pavy5d+iui, neįmanoma nutraukti sutartį ir taip pat reikalauti įvykdyti prievol1 nat*ra. ;aikomų gynimo ,*dų ri,ojimai gali ,*ti nustatyti ir įstatymo. Pavy5d+iui, nustačius papildomą terminą sutarčiai įvykdyti, nukentėjusioji šalis gali šiam terminui susta,dyti savo prievolių vykdymą ir pareikalauti atlyginti nuostolius, tačiau negali taikyti kitų gynimo ,*dų #C $.9D? str. 9 d.). 18 TEMA S3TARTIES ,3TRA31IMAS :utarties nutraukimas reiškia civilinių teisių ir pareigų, kylančių iš sutarties pasi,aigimą. ;okiu atveju šalys atleid+iamos nuo sutarties vykdymo. :utarčių teisėje taikomas favor 'ontra'tus principas, kuris reiškia, kad šalys turi imtis maksimalių pastangų siekdamos išsaugoti sutartį, todėl sutarties nutraukimas yra kraštutinė priemonė, todėl sutartis gali ,*ti nutraukta tik sutartyje ar įstatymuose numatytais atvejais. !alys yra laisvos susitarti tiek dėl sutarties nutraukimo ,e kurios nors šalies kaltės, tiek ir esant šalies kaltei dėl sutarties pa+eidimo. ;oks susitarimas galimas nepriklausomai nuo padaryto pa+eidimo reikšmės, tačiau tokia sąlyga negali prieštarauti imperatyvioms įstatymo normoms, viešąjai tvarkai ar gerai moralei. Pavy5d+iui, gali ,*ti pripa+inta negaliojančia vartojimo sutarties sąlyga, kuri suteikia pardavėjui ar paslaugų teikėjui teis1 vienašališkai nutraukti sutartį, o ši teisė vartotojui nesuteikiama, nes tai yra nesą+ininga sąlyga, numatyta C $.%@@ str. 9 d. $ p. Gstatymo ar sutartyje nustatytais atvejais ,*tina laikytis ir sutarties nutraukimo 7ormos. Pavy5d+iui, rašytinė sutartis, kurioje yra išlyga, kad sutartį nutraukti galima tik raštu, negali ,*ti nutraukta kitokiu ,*du. Gstatymas numato atvejus, kada sutartis gali ,*ti nutraukiama net ir tuomet, kai tokia galimy,ė nėra numatyta sutartyje. Pavy5d+iui, C $.%@$ str. ( d. #prisijungimo ,*du sudaryta sutartis), $.%?? str. #sutartis neapi,rė+tam terminui), $.9D( str. #leidimo neišdavimas), $.9D> str. #sutarties vykdymo suvar+ymas) ir kt.

:utartis gali ,*ti nutraukta šalių susitarimu, vienašaliu pranešimu, taip pat kreipiantis į teismą. !alių laisvės principas lemia šalims teis1 susitarti dėl sutarties nutraukimo ,et kuriuo sutarties galiojimo metu. ;oks susitarimas gali ,*ti sudaromas nepriklausomai ar nutraukimo pagrindu yra sutarties pa+eidimas ar ne. Gstatymo numatytais atvejais sutartis gali ,*ti nutraukta teismo keliu. Pavy5d+iui, esant sutarties vykdymo suvar+ymui #C $.9D> str.) teismas gali nutraukti sutartį nustatydamas nutraukimo datą ,ei sąlygas. !alys taip pat gali numatyti sutartyje, kad sutartis tam tikrais atvejais gali ,*ti nutraukiama tik teismo keliu. /ienašaliu pranešimu sutartis gali ,*ti nutraukta sutarties ir įstatymo numatytais atvejais. Pavy5d+iui, esant esminiam sutarties pa+eidimui šalis gali nutraukti sutartį nesikreipdama į teismą nustatyta tvarka. S3TARTIES ,3TRA31IMO PA+RI,*AI :utartis gali ,*ti nutraukta6 %. joje numatytais pagrindais, 9. įstatyme numatytais pagrindais. Gstatyme numatyti pagrindai gali ,*ti skiriami į bendruosius ir spe.ialiuosius . 1endrie i sutarties nutraukimo pagrindai taikomi visoms sutarčių r*šims ir yra numatyti ,endrose sutarčių teisės nuostatose #C !eštosios knygos "" dalyje). :utartis gali ,*ti nutraukta6 %. sudarius sutartį prisijungimo ,*du #C %.%@$ str.), 9. neapi,rė+tam terminui sudaryta sutartis #C $.%?? str.), (. kai, nepaisant šalies ,*tinų pastangų, per protingą terminą negaunamas valsty,ės institucijos leidimas, turintis reikšmės sutarties galiojimui ar jos vykdymui #C $.9D( str.), >. sutarties vykdymo suvar+ymo atveju #C $.9D> str.), '. po nustatyto papildomo termino sutarčiai įvykdyti #C $.9D? str.), $. nenugalimos jėgos #for'e ma eure) atveju #C $.9%9 str.), F. esant esminiam sutarties pa+eidimui #C $.9%F ir $.9%? str.). %pe'ialie i sutarties nutraukimo pagrindai numatyti specialiose atskiras sutarčių r*šis reglamentuojančiose normose6 %. daikto pirkimo & pardavimo sutartis su sąlyga naudoti daiktą tam tikram tikslui gali ,*ti nutraukta, jeigu pirkėjas nevykdo šios sąlygos #C $.(%9 str.), 9. daikto pirkimo & pardavimo sutartis gali ,*ti nutraukta, jeigu tretieji asmenys pareiškia į daiktą teises ar nuosavy,ės teisė į daiktą yra suvar+yta #C $.(9% str. $ d.), (. pirkėjas, nupirk1s netinkamos koky,ės daiktą, turi teis1 nutraukti sutartį #C $.((> str. ir $.($( str.), >. kitais įstatymo numatytais atvejais. ai sutartis nutraukiama joje numatytais atvejais, nutraukimo tvarka gali ,*ti aptariama pačioje sutartyje. ai sutartis nutraukiama įstatyme numatytais pagrindais, nutraukimo tvarka paprastai numatyta įstatyme. Pavy5d+iui, nutraukiant sutartį dėl esminio sutarties pa+eidimo C $.9%@ straipsnis nustato, kad esminio pa+eidimo atveju apie sutarties nutraukimą privaloma iš anksto pranešti kitai šaliai per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu sutartyje toks terminas nenurodytas, & prieš trisdešimt dienų. adangi nutraukus sutartį iš jos kylančios šalių teisės ir pareigos pasi,aigia, nutraukus sutartį a,i šalys atleid+iamos nuo sutarties vykdymo. ai sutartis nutraukiama dėl vienos iš šalių kaltės, nukentėjusioji šalis turi teis1 reikalauti nuostolių atlyginimo ir netesy,ų sumokėjimo #civilinė atsakomy,ė). :utarties nutraukimas taip pat neturi reikšmės sutarties sąlygoms, kurios nustato ginčų nagrinėjimo tvarką ir kitoms sutarties sąlygoms, jeigu jos pagal savo esm1 lieka galioti ir po sutarties nutraukimo. ai sutartis nutraukta, taikoma restitucija, t.y. šalys grą+inamos į tą padėtį, kurioje ,uvo iki sutarties sudarymo. Beigu sutarties vykdymas yra t1stinis ir dalus, galima reikalauti grą+inti tik tai, kas ,uvo gauta po sutarties nutraukimo. Aestitucija taikoma laikantis C $.999C $.%>'.$.%'( straipsniuose nustatytų taisyklių. S3TARTIES PA1EITIMAS :utartis gali ,*ti pakeista šalių susitarimu ar,a įstatyme ,ei sutartyje numatytais atvejais. Pakeitimo sąlygos reglamentuotos C $.99( str. A4SOLI3T3S IR SA,T/1I,IS S3TARTIES ,E+ALIO5IMAS :udarydamos sutartis šalys siekia konkrečių teisinių pasekmių. Pavy5d+iui, pirkimo pardavimo sutartimi siekiama nuosavy,ės teisės į turtą perdavimo, nuomos sutartimis nuomininkas nori gauti turtą naudoti ir pan. ;ačiau ne kiekviena šalių sudaryta sutartis yra galiojanti ir sukelia tas teisines pasekmes, kurių norėjo jų šalys. =ėl įvairių sutarties elementų ydų gali ,*ti pripa+inta negaliojančia įstatymų numatytais pagrindais. Bendrieji negaliojimo pagrindai išdėstyti C Pirmojoje knygoje, tačiau jie gali ,*ti numatyti ir kitose C normose. Pavy5d+iui, C $.$$ yra numatyta, kad sandoris, skolininko sudarytas pa+eid+iant kreditoriaus interesus gali ,*ti pripa+intas negaliojančiu #a'tio Pauliana) ir kt. Teisi#ėje literatHroje i$skiria!os tokios sutarties (alioji!o s=l)(osI %.7i5inis asmuo turi ,*ti veiksnus, o juridinis asmuo turi turėti atitinkamą teisnumąC 9.valios išraiška turi atitikti sutarties dalyvio tikrąją valiąC (.sutarties turinys turi neprieštarauti imperatyvioms įstatymo normoms, viešajai tvarkai ar gerai moraleiC >.sutartis turi ,*ti išreikštas įstatyme reikalaujama 7orma. Beigu ,ent vienos iš šių sąlygų nėra, sutartis gali ,*ti pripa+inta negaliojančia. Gstatyme išskiriami tokie sandorių negaliojimo pagrindai6 %. imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris #C %.@D str.)C 9. viešajai tvarkai ar gerai moralei prieštaraujantis sandoris #C %.@% str.)C (. juridinio asmens teisnumui prieštaraujantis sandoris #C %.@9 str.)C >. įstatymų nustatyta tvarka neįregistruoto ar licencijos verstis tam tikra veikla neturinčio juridinio asmens vardu sudarytas sandoris #C %.@( str.)C '. neveiksnaus 7i5inio asmens sudarytas sandoris #C %.@> str.)C $. 7i5inio asmens, kurio veiksnumas apri,otas dėl piktnaud+iavimo alko4oliniais gėrimais ar,a narkotinėmis med+iagomis #C %.@' str.)C F. tariamas sandoris #C %.@$ str.)C @. apsimestinis sandoris #C %.@F str.)C ?. nepilnamečio nuo %> iki %@ metų sudarytas sandoris #C %.@@ str.)

%D. savo veiksmų reikšmės negalėjusio suprasti 7i5inio asmens sudarytas sandoris #C %.@? str.)C %%. dėl suklydimo sudarytas sandoris #C %.?D str.)C %9. dėl apgaulės, smurto, ekonominio spaudimo ar realaus grasinimo, taip pat dėl šalies atstovo piktavališko susitarimo su antrąja šalimi ar dėl susidėjusių sunkių aplinky,ių sudarytas sandoris #C %.?% str.)C %(. įgaliojimus viršijusio atstovo sudarytas sandoris #C %.?9 str.C 9.%(( str.). %>. sandoris, sudarytas nesilaikant įstatymų reikalaujamos notarinės 7ormos #C %.?( str. ( d.). Pripa+inus sutartį negaliojančia6 • sutartis nustoja galioti #a# initio *5, ar,a eC nun' *+, )C • šalys atstatomos į pradin1 padėtį #restitucija) ar,a restitucija netaikomaC • pakeičiamas teisinis santykis #pakeičiama prievolė). • šaliai, kaltai dėl negaliojančio sandorio sudarymo, kyla civilinė atsakomy,ė. Pripa+įstant negaliojančia tik dalį sutarties, laikoma, kad vienos iš sutarties sąlygų negaliojimas nedaro negaliojančios visos sutarties, išskyrus atvejus, kuriais šalys ,e tos sąlygos ne,*tų sudariusios sutarties. ;eis1 pareikšti ieškinį dėl a,soliutaus sutarties #niekinės) negaliojimo turi visi asmenys, kurių teises ar teisėtus interesus tokia sutartis pa+eidė. ;okios sutarties negaliojimo 7aktą ir jo teisines pasekmes gali konstatuoti teismas eU o77icio #savo iniciatyva). ;ai reiškia, kad ieškinyje ne,*tina yra kelti savarankišką reikalavimą dėl sutarties pripa+inimo negaliojančia. ;ačiau šiuo atveju reikšminga yra tai, kad niekinės sutartys skirstomos yra akivaizd$iai niekines ir neakivaizd$iai niekines. Pastarosioms pripa+inti negaliojančiomis reikalingas įrodinėjimo procesas, tai reiškia, kad turi ,*ti pareikštas savarankiškas reikalavimas dėl tokios sutarties pripa+inimo negaliojančia. +eis/ pareikšti ieškin, dėl santykinio sutarties Gnuginči amos5 negalio imo turi są$ininga sutarties šalis, kuri nukentė o dėl sutarties sudarymo, ar#a trečiasis asmuo, kurio naudai sutartis #uvo sudaryta, ar asmuo, kurio teises ar#a teisėtus interesus ta sutartis pa$eidė. Pagal pasekmes į sutarties negaliojimą la,ai panašus atsisakymo nuo sutarties institutas. Bis reglamentuotas C $.99@ straipsnyje. 0tsisakyti nuo sutarties ar jos dalies šalis gali tik tuomet, jeigu sutarties sudarymo metu sutartis ar atskira jos sąlyga nepagrįstai suteikė kitai šaliai perdėtą pranašumą. :uteikdamas galimy,1 vienašališkai atsisakyti nuo sutarties, įstatymų leidėjas taip gina silpnosios sutarties šalies, kurios valią sudarant sutartį įtakojo pašaliniai veiksniai dėl ko, sutartimi gauta nauda yra neproporcinga ja perduotai. ;odėl atsisakant nuo sutarties turi ,*ti atsi+velgiama ir į tai, jog viena šalis nesą+iningai pasinaudojo tuo, kad kita šalis nuo jos priklauso, turi ekonominių sunkumų, neatidėliotinų poreikių, yra ekonomiškai silpna, nein7ormuota, nepatyrusi, veikia neapdairiai, neturi dery,ų patirties, taip pat atsi+velgiant į sutarties prigimtį, tikslą ir kitas reikšmingas aplinky,es. <kirtingai nuo sutarties pripa!inimo negaliojan"ia, atsisakant nuo sutarties nereikia kreiptis į teismą . ;iesiog silpnoji šalis apie atsisakymą praneša kitai šaliai. ;ik tuo atveju, jeigu teis1 atsisakyti sutarties turinti šalis nenori sutarties atsisakyti, o tik pakeisti sutartį ar jos sąlygą, ji turi teis1 kreiptis į teismą ir prašyti teismo atitinkamai pakeisti, kad sutartis ar atskira jos sąlyga atitiktų są+iningumo ir protingus są+iningos verslo praktikos reikalavimus. ;eismas taip pat gali pakeisti sutartį ar atskiras jos sąlygas ir šalies, gavusios pranešimą apie sutarties atsisakymą, prašymu, jeigu ši šalis po pranešimo gavimo nedelsdama apie savo prašymą teismui pranešė kitai šaliai ir pastaroji sutarties dar neatsisakė. ASME,Ų PASI1EITIMAS PRIEVOLĖ5E 0smenų pasikeitimui prievolėje taikomos C $.%D%.$.%%> straipsniai #reikalavimo perleidimas ir su,rogacija) ,ei C %%'.%99 straipsniai #skolos perkėlimas). Pagal C $.%D% str.6 reditorius turi teis1 ,e skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai ar,a jeigu reikalavimas nesusij1s su kreditoriaus asmeniu. Aeikalavimo teisės perleidimas neturi pa+eisti skolininko teisių ir la,iau suvar+yti jo prievolės. Perleid+iant reikalavimą taikoma pagrindinė taisyklė6 reikalavimas gali b#ti perleistas be skolininko sutikimo. :kolininko sutikimas reikalingas tik tuomet, kai kreditoriaus asmuo skolininkui turi esminės reikšmės. :u,rogacija yra reikalavimo perėjimas trečiajam asmeniui, šiam įvykd+ius prievol1 u+ skolininką. :kolos perkėlimas gali ,*ti atliktas dviem ,*dais6 pagal trečio o asmens sutart, su kreditoriumi ir pagal skolininko ir skolos perėmė o sutartį. B*tina skolos perkėlimo sąlyga6 turi b#ti kreditoriaus sutikimas

19 TEMA PIR1IMOJPAR*AVIMO S3TARTIES SAMPRATA' REI1.MĖ' TEISI,IO RE+3LIAVIMO .ALTI,IAI Pirkimo&pardavimo sutartis priskiriamos prie prievolių, kurių dalykas yra ką nors duoti # dare). Pagrindinis pirkimo&pardavimo santykių teisinio reguliavimo šaltinis yra C . !eštosios jo knygos RR""" skyriuje išdėstytos specialiosios normos, reglamentuojančios pirkimą&pardavimą. Be šio civilinio įstatymo, pirkimo&pardavimo santykiams taikomi ir kiti įstatymai, tarptautinės sutartys ,ei kiti teisės šaltiniai6 . %?@D m. /ienos konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo&pardavimo sutarčiųC . %??$ m. ,ir+elio 9D d. <ietuvos Aespu,likos onstitucijos >F straipsnio antrojoje dalyje numatyto +emės sklypų įsigijimo nuosavy,ėn su,jektų, tvarkos, sąlygų ir apri,ojimų konstitucinis įstatymas 8r. "&%(?9C . 9DDF m. sausio %@ d. <ietuvos Aespu,likos 7inansinių priemonių rinkų įstatymas 8r.R.%D9>C . %??$ m. rugpj*čio %( d. <ietuvos Aespu,likos viešųjų pirkimų įstatymas 8r. ".%>?%C . %??@ m. gegu+ės %9 d. <ietuvos Aespu,likos valsty,ės ir savivaldy,ių turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo įstatymas 8r. /"""& F9?C . 9DD% m. liepos ( d. <ietuvos Aespu,likos +emės sklypų įsigijimo ir nuomos u+sienio valsty,ių diplomatinėms atstovy,ėms ir konsulinėms įstaigoms tvarkos ,ei sąlygų įstatymo pakeitimo įstatymas 8r. "R&>%@ . ir kt. Pirkimo&pardavimo sutartimi viena šalis # par"avėjas ) įsipareigoja perduoti daiktą #prek1) kitai šaliai # pirkėjui ) nuosavy#ės ar,a

patikė imo teise, o pirkėjas įsipareigoja priimti daiktą #prek1) ir sumokėti u+ jį nustatytą pinigų sumą # kainą ) #C $.(D' str.). Pirkimo pardavimo sutarties esmė & kitam asmeniui perleid!iama daiktinė #nuosavy#ės ar,a patikė imo) teisė į jį . Pirkimo&pardavimo sutartis visuomet yra konsensualinė. Bi laikoma sudaryta , kai šalys susitaria dėl esminių sutarties sąlygų #C $.%$9 str. 9 d.), o įstatymuose ar,a sutartyje numatytais atvejais šį susitarimą išreiškia atitinkama -orma #C $.%'? str.). Pirkimo&pardavimo sutartis yra dvišalė. 0,išales teises ir pareigas įgyja tiek pardavėjas, tiek ir pirkėjas, pirkėjas u+ gaunamą sutarties dalyką turi pareigą perduoti materialinį ekvivalentą & pinigų sumą. Pirkimo&pardavimo sutartis yra atlygintinė. Piniginio ekvivalento sumokėjimas pagal pirkimo&pardavimo sutartį skiria ją nuo mainų sutarties, pagal kurią mainais u+ daiktą perduodamas daiktas. PIR1IMOJPAR*AVIMO S3TARTIES .AL/S' *AL/1AS' T3RI,/S IR EORMA7 Lalys. Pirkimo&pardavimo sutarties šalys yra pirkėjas ir pardavėjas . Bais gali ,*ti fiziniai ir uridiniai asmenys. C $.(D@ straipsnis numato ,endrus draudimus, kas negali ,*ti pirkimio pardavimo sutarties šalimis. Pirma, daikto pirkėju #tiesiogiai ar per tarpininkus) negali b#ti asmuo, kuriam pavesta parduoti kito asmens daiktą #pv5., įgaliotinis), ar,a administratorius, išskyrus įstatymo numatytas išimtis. Pavy5d+iui, administratorius gali įsigyti administruojamą turtą nuosavy,ėn, kai tai leid+ia naudos gavėjas ar,a teismas #C >.9>( str. > d.). 0ntra, administratorius #egali parduoti jam priklausan"io turto, jeigu u! jį mokama iš administruojamo turto . :u pirkimo&pardavimo su,jektų teisnumu susij1 draudimai gali ,*ti nustatyti ir kituose įstatymuose. Pavy5d+iui, ;a,ako kontrolės įstatymo %D straipsnyje nustatyta, kad <ietuvos Aespu,likoje verstis ta,ako auginimu, ta,ako gaminių gamy,a, didmenine ir ma+menine preky,a leid+iama tik turint nustatyta tvarka išduotas licencijas. Pirkimo&pardavimo sutarties šalims taikoma ,endra taisyklė, jog par"avėju turi bHti "aikto savi#i#kas arba as!uo' val"a#tis "aikt= turto patikėji!o teise7 ;ačiau įstatymo ar,a sutarties numatytais atvejais pardavėju gali ,*ti ir asmuo, kuris nėra parduodamo daikto savininkas. Pavy5d+iui, kai turtą parduoda prekybos agentas #C 9.%'9 str.), komisionierius #C $.F@D str.), administratorius #paprastas administravimas & C >.9>D str., visiškas administravimas & C >.9>% str.), įkaito turėtojas , kai išieškojimas nukreipiamas į įkeistą kilnojamąjį daiktą #C >.9%? str. ' d.) ir kitais atvejais. C reglamentuoja daikto pardavimą, kai asmuo neturi teisės perleisti daikto ir nėra jo savininko atstovas6 A78GC straips#is7 Par"avėjui #epriklausa#Kio "aikto par"avi!as %. Pirkimo&pardavimo sutartis, pagal kurią pardavėjas parduoda jam nepriklausantį daiktą neb#damas daikto savininko įgaliotas ar neturėdamas tam teisės pagal įstatymus, (ali bHti pripa i#ta #e(alioja#Kia pagal daikto savininko, valdytojo ar,a pirkėjo ieškinį. 9. ;okia pirkimo & pardavimo sutartis nėra negaliojanti, jeigu pardavėjas pirkimo & pardavimo sutarties įvykdymo metu tapo parduodamo daikto savininku . (. Beigu sutartis negaliojančia pripa+inta šio straipsnio % dalyje numatytu pagrindu, daiktas grą+inamas savininkui, išskyrus atvejus, numatytus šio kodekso 3.:4 straipsnyje. &alykas. Pirkimo&pardavimo sutarties dalyku gali ,*ti iš apyvartos neišimti kilno amie i ir nekilno amie i daiktai. Pavy5d+iui, pirkimo&pardavimo sutarties dalyku negali ,*ti c4eminis ginklas #C4eminio ginklo u+draudimo įstatymoM%N ( str.) ar,a turtas, išimtine nuosavy,ės teise priklausantis valsty,ei6 valsty,inės reikšmės vidaus vandenys, miškai, parkai, keliai, istorijos, arc4eologijos ir kult*ros o,jektai # onstitucijos >F str.). Pirkimo)pardavimo sutarties sąlyga dėl sutarties dalyko laikoma suderinta, jeigu sutarties turinys leid!ia nustatyti daikto (prekės) pavadinimą ir kiekį (0/ 724 str. 3 d.). C $.(D' straipsnyje pateiktoje pirkimo&pardavimo sutarties sampratoje +od+iai Idaiktai #prekės)2 turi ,*ti aiškinami plečiamai. ;okia išvada darytina iš kitų kodekso normų. Pavy5d+iui, C $.>9'&$.>9F straipsniai taikomi teisių pirkimo&pardavimo sutarčiai, C $.>9@ straipsnis & verty,inių popierių ir valiutos pirkimo&pardavimo sutarčiai ir t. t. Gstatymai gali ri,oti ne tik tam tikrų o,jektų pardavimą, ,et ir tam tikro jų kiekio apyvartą, pavy5d+iui, draud+iama parduoti cigaretes, cigariles ir papirosus vienetais #;a,ako kontrolės įstatymoM9N %> str. ' d. % p.). :utarties dalykas gali ,*ti api,*dintas tiek pagal individualius po+ymius, tiek pagal r*šį #C (D$ str. ( d.). :utarties dalyku gali ,*ti ir prieauglis, derlius ar,a kiti atsirandantys daiktai #C (D$ str. 9 d.). :utarties dalyku gali ,*ti daiktai, kuriuos pardavėjas jau turi ir kurie gali ,*ti sukurti ar,a pardavėjo įgyti ateityje #C $.(D$ str. % d.). +urinys. Pirkimo&pardavimo sutarties turinį sudaro sąlygos, dėl kurių pirkėjas ir pardavėjas susitaria. Es!i#ė sutarties sąlyga yra šalių susitarimas dėl dalyko , taip pat kitos sąlygos , kurias numato įstatymas ar,a kurios laikytinos esminėmis atsi!velgiant į pirkimo&pardavimo sutarties pob#dį . Pavy5d+iui, nekilnojamojo daikto pirkimo&pardavimo sutartyje privalo ,*ti nurodyta parduodamo nekilnojamojo daikto kaina. Beigu kaina nenurodyta, sutartis laikoma nesudaryta #C $.(?F str. % d.). =aiktų pirkimo&pardavimo išsimokėtinai #kreditan) sutartyje privalo ,*ti nurodyta daikto kaina ir periodinių įmokų dydis, periodinių įmokų mokėjimo terminai ir atsiskaitymo tvarka #C $.>%( str. 9 d.). :ąlygos dėl sutarties dalyko perdavimo ir priėmimo nuosavy,ėn #patikėjimo teise) u+ tam tikrą kainą taip pat yra esminė pirkimo& pardavimo sutarties sąlyga. !i sąlyga skiria pirkimo pardavimo sutartį nuo kitų sutarčių #pv5. nuomos). Pirkimo&pardavimo sutartyje pardavėjas gali nustatyti sąlygą, kad tas daiktas turi ,*ti naudojamas tam tikram tikslui nepa+eid+iant kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų. Beigu pirkėjas nevykdo tokios sąlygos, tai pardavėjas teismo tvarka turi teis1 reikalauti, kad sąlyga ,*tų įvykdyta ar,a kad ,*tų nutraukta sutartis, daiktas grą+intas jam ir atlyginti nuostoliai #C $.(%9 str.). aina nėra esminė pirkimo&pardavimo sutarties sąlyga, išskyrus įstatymo numatytus atvejus. Pavy5d+iui, kaina yra esminė nekilnojamojo daikto pirkimo&pardavimo sutarties sąlyga #C $.(?F str.). ;odėl pirkimo&pardavimo sutartis galioja ir nesant susitarimo dėl kainos.

/ai kaina nėra nustatyta, taikomos 0/ 4.5:6 straipsnyje nustatytos taisyklės. !alys gali nustatyti tiek konkrečią pirkimo&pardavimo sutarties kainą, tiek ir jos nustatymo tvarką. Gstatymo numatytais atvejais šalių teis1 susitarti dėl kainos gali ri,oti įstatymas. ;oks apri,ojimas, pavy5d+iui, taikomas energijos pirkimo&pardavimo sutartyse #C $.(@' str. > d.)M(N. "orma. Pirkimo&pardavimo sutarties 7ormą nustato ,endros sandorių sudarymo taisyklės. 0tskiroms pirkimo&pardavimo sutarčių r*šims įstatymai gali nustatyti specialiąsias jų sudarymo taisykles #C $.(%% str.). Pavy5d+iui, nekilnojamojo daikto pirkimo&pardavimo sutartis turi ,*ti notarinės 7ormos. !ios 7ormos nesilaikymas daro sutartį negaliojan"ią #C $.(?( str. % ir 9 d.). Prekių pirkimo&pardavimo išsimokėtinai sutartis turi ,*ti sudaryta raštu #C $.>%( str. % d.). ;ačiau šiuo atveju 7ormos nesilaikymas nedaro sutarties negaliojan"ios , o apri,oja šalių galimy,es įrodinėjant sutarties sudarymo ar,a įvykdymo 7aktą #C %.?( str. 9 d.). ai pardavėjas įsipareigoja parduoti daiktą kartu perduodamas daiktą ,*simajam pirkėjui valdyti, tai laikoma to daikto pirkimu&par. davimu. Pinigų sumos sumokėjimas parduoti daiktą įsipareigojusiam asmeniui pripa+įstamas dalies kainos sumokėjimu #avansu), jeigu šalys nėra susitarusios kitaip. Beigu įsipareigoj1s pirkti ar parduoti daiktą asmuo atsisako į7orminti sutartį įstatymų nustatyta 7orma, kita šalis turi teis1 teismo tvarka reikalauti patvirtinti sutarties sudarymą #C $.(D? str.). 4E,*ROSIOS PAR*AVĖ5O PAREI+OS IR TEISĖS Pagrindinė pardavėjo pareiga yra perduoti daiktus pirkėjui nuosavybės (patikėjimo) teise #C $.(%F str. % d.). <aikoma, kad pardavėjo pareiga perduoti daiktus įvykdyta, kai pardavėjas perduoda daiktus pirkėjui valdyti ar,a sutinka, kad pirkėjas pradėtų daiktus valdyti, ir kai pašalintos ,et kokios pirkėjo valdymo teisės kli*tys #C $.(%F str. > d.). Pardavėjas privalo patvirtinti nuosavybės teisę į daiktus #C $.(%F str. % d.). Pirma , pardavėjas privalo patvirtinti, kad į perduodamus daiktus tretie i asmenys neturi okių teisių ir pretenzi ų, išskyrus atvejus, kai pirkėjas iš anksto sutiko priimti daiktus, kurie yra tokių teisių ar,a preten5ijų o,jektai, o pardavėjas apie jas tinkamai pranešė pirkėjui. =ntra , pardavėjas privalo patvirtinti pirkėjui, kad perduodami daiktai neareštuoti ir kad nėra teisminio ginčo dėl ų, taip pat, kad pardavėjo teisė disponuoti daiktais neatimta ar neapri#ota. Pavy5d+iui, teismo nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pardavėjui ,uvo u+drausta parduoti, išnuomoti, įkeisti daiktą paliekant galimy,1 jį naudoti ar,a kitaip juo disponuoti. re"ia , nekilnojamojo daikto pardavėjas privalo patvirtinti pirkėjui, kad nėra jokių viešosios teisės pa$eidimų ar#a apri#o imų, kurie galėtų turtėti ,takos pirkė o nuosavy#ės teisei , tą daiktą. Pardavėjas privalo įstoti į bylą pirkėjo pusėje , eigu tretysis asmuo pareiškia ieškin, dėl daikto paėmimo. Beigu šios pareigos pardavėjas nevykdo, jis netenka teisės įrodinėti, kad pirkėjas netinkamai atliko procesinius veiksmus #C $.(99 str. ( d.). Beigu daiktas, kuris ,uvo pirkimo&pardavimo sutarties dalykas, teismo atiteisiamas iš pirkėjo dėl pagrindų, atsiradusių iki sutarties įvykdymo, pardavėjas privalo pirkėjui grą$inti sumokėtą kainą ir atlyginti nuostolius. !i taisyklė netaikoma, jeigu pardavėjas įrodo, kad pirkėjas apie tokius pagrindus +inojo ar,a turėjo +inoti #C $.(9( str. % d.). !alių susitarimas panaikinti ar,a apri,oti pardavėjo atsakomy,1 teismui išreikalavus daiktą negalioja, jeigu pardavėjas, +inodamas, kad trečiasis asmuo turi teisių į parduodamą daiktą, neįspėja apie tai pirkėjo. Pardavėjas privalo saugoti parduotus daiktus ir neleisti jiems pa,logėti, kai nuosavy,ės #patikėjimo) teisė pereina pirkėjui iki daiktų perdavimo #C $.(9$ str. % d.). Beigu pardavėjas šios pareigos nevykdo, jis privalo atlyginti pirkėjui dėl šio pa+eidimo patirtus nuostolius. Pardavėjas privalo perduoti sutarties sąlygas atitinkan"ius daiktus pagal kokybę, kiekį ar kitus kriterijus #C $.(9F str.). :udarydamas sutartį pardavėjas privalo patvirtinti daiktų koky#/ #C $.(%F str. % d.). Bis taip pat privalo perduoti pirkėjui daiktus, kurių koky,ė atitinka pirkimo&pardavimo sutarties sąlygas ,ei daiktų koky,1 nustatančių dokumentų reikalavimus #C $.((( str. % d.). (arantijos terminas ) tai laiko tarpas, per kurį daiktas turi b#ti tinkamas naudoti pagal paskirtį . Karantiniai terminai gali ,*ti nustatyti įstatymo ar,a sutarties #C $.((' str. % d.). Karantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo daiktų perdavimo, jeigu sutartis nenumato ko kita #C ((' str. 9 d.). 8uo daiktų koky,ės garantijos terminų reikia skirti daiktų tinkamumo naudoti terminus. >aiktų tinkamumo naudoti terminai ) tai įstatymų arba kitų teisės aktų nustatyti terminai, kuriems praėjus atitinkami daiktai laikomi netinkamais naudoti pagal jų paskirtį #C $.(($ str. % d.). Pardavėjas privalo perduoti pirkėjui daiktus, kurie atitinka pirkimo&pardavimo sutarties sąlygų, nustatančių daiktų komplektiškumą , reikalavimus #C $.((? str. % d.). omplektiškumo reikalavimas paprastai taikomas, kai parduodamas sudėtingas daiktas, pavy5d+iui, įrenginiai, transporto priemonės ir pan. Beigu sutartyje daiktų komplektiškumas neaptartas, pardavėjas privalo perduoti daiktus, sukomplektuotus taip, kad jie atitiktų preky,os papročių ir įprastai keliamus reikalavimus. Pardavėjas privalo perduoti pirkėjui daiktus su tara ir supakuotus , išskyrus atvejus, kai daiktų dėl jų po,*d+io nereikia perduoti su tara ar supakuotų #C $.(>9 str. % d.). 4E,*ROSIOS PIR1Ė5O PAREI+OS IR TEISĖS Pagrindinė pirkėjo pareiga yra sumokėti kainą per sutarty e ar#a ,statyme nustatytus terminus ir nustatyto e vieto e . Beigu sutartyje nenumatyta ko kita, pirkėjas privalo iš karto sumokėti visą kainą #C $.(%> str. > d.). Pirkėjas privalo priimti am perduotus daiktus, išskyrus atvejus, kai pirkėjas turi teis1 reikalauti juos pakeisti ar,a nutraukti sutartį #C $.(>$ str. % d.). Pirkėjas privalo tinkamai saugoti daiktus , jei pagal įstatymus ar,a sutartį jis turi teis1 jam perduotus daiktus grą+inti pardavėjui. !iuo atveju pirkėjo pareiga saugoti daiktus išlieka iki daiktų grą+inimo #C $.(>F str. % d.). Pirkėjas privalo įtraukti pardavėją į bylą , jeigu trečiasis asmuo pareiškia ieškinį dėl daikto paėmimo #C $.(99 str. % d.). Pirkėjas taip pat privalo pranešti pardavėjui apie sutarties sąlygų, nustatan"ių daiktų kokybę, kiekį, asortimentą, komplektiškumą, tarą ir pakuotę, pa!eidimą per įstatymų ar,a sutarties nustatytą terminą, o jei tokio nėra & per protingą terminą #C $.(>@ str. % d.). Pirkėjas privalo neparduoti daikto arba kitaip juo nedisponuoti , jei nuosavy,ės teisė į daiktą išlieka pardavėjui, kol pirkė as visiškai atsiskaito ar#a ,vykdo kitas sąlygas, išskyrus atvejus, kai sutarties ar daiktų prigimtis ir savy,ės lemia ką kita #C $.(>? str. % d.). PIR1IMO PAR*AVIMO S3TARTIES V/1*/MAS IR TEISIŲ +/,IMO 4-*AI' TAI1OMI PA:EI*3S S3TART2

Pirkimo pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai įvykdytos jos sąlygos & perduotas daiktas ir sumokėta kaina. Pa+eidus pirkimo pardavimo sutartį nukentėjusioji šalis turi teis1 panaudoti prieš skolininką prievolinius pa+eistų teisių gynimo ,*dus. !ių ,*tų taikymas ir pasirinkimas priklauso nuo pa+eidimo po,*d+io ir reglamentuoti C !eštosios knygos $.(%F.$.(>? straipsniuose. Pa+eidimo pasekmės taip pat reglamentuojamos ,endrosiomis prievolių teisės ir sutarčių teisės nuostatomisM%N. Beigu pardavėjas nepagrįstai atsisako perduoti daiktus pirkėjui, šis turi teis1 atsisakyti vykdyti pirkimo&pardavimo sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius #C $.(9> str. % d.). Bei pardavėjas atsisako perduoti pagal individualius po+ymius api,*dinamą daiktą, pirkėjas gali reikalauti prievol1 įvykdyti nat*ra C $.$D ir $.9%( straipsnių nustatytomis sąlygomis. Bei pirkėjas nepriima ar atsisako priimti daiktus, pardavėjas gali savo nuo+i*ra reikalauti, kad pirkėjas priimtų daiktus, ar,a atsisakyti vykdyti sutartį #C $.(%> str. $ d. ir $.(>$ str. ( d.). /isais atvejais nukentėjusioji šalis turi teis1 reikalauti nuostolių atlyginimo. VARTO5IMO PIR1IMOJPAR*AVIMO S3TAR6IŲ /PAT3MAI /artojimo sutartis yra viena iš sutarčių r*šių, kuriai reglamentuoti ,*dingi silpnosios šalies & vartotojų teisių gynimo prioritetai. Europos :ąjungoje vartotojų teisėms 4ori5ontaliuose santykiuose ginti skirtos kelios direktyvosM%N. Pa(al vartoji!o pirki!oLpar"avi!o sutart< par"avėjas L as!uo' kuris verKiasi prek)ba' par"avėjo atstovas <siparei(oja par"uoti prek> L kil#oja!=j< "aikt= pirkėjui L ?iMi#ia! as!e#iui jo as!e#i#ia!s' $ei!os arba #a!ų Hkio poreikia!s' #esusijusie!s su verslu ar pro?esija' te#ki#ti' o pirkėjas <siparei(oja su!okėti kai#= %B1 A78@G str7 1 "7&7 /artojimo pirkimo&pardavimo santykius reguliuoja /yriausy,ės 9DD% m. ,ir+elio %% d. nutarimu 8r. $?F I=ėl ma+meninės preky,os taisyklių patvirtinimo2 patvirtintos ma+meninės preky,os taisyklėsM9N. /artojimo pirkimo&pardavimo sutartyje pardavėjas visuomet yra juridinis asmuo ar,a verslininkas, taip pat šių asmenų atstovas, o pirkėjas visuomet yra -i$inis asmuo . Pa+ymėtina, kad galimi atvejai, kai sutartį pasirašo juridinis asmuo, pavy5d+iui, daugia,učio gyvenamojo namo savininkų ,endrija, atstovaujanti gyventojams. !iuo atveju kvali7ikuojant sutartį kaip vartojimo sutartį svar,u, kas yra galutinis prekių ir paslaugų vartotojas ir kokiems tikslams prekės ir paslaugos įgytos. "r vien ta aplinky,ė, kad sutartį pasirašė ne 7i5inis asmuo, o jam atstovaujantis juridinis asmuo, nėra pagrindas nelaikyti sutarties vartojimo sutartimi. 0pie vartojimo sutarčių teisinį kvali7ikavimą +r.6 <ietuvos 0ukščiausiojo ;eismo 9DD( m. gegu+ės %9 d. nutartis civilinėje ,yloje 8r. ( &(&'F?H9DD( KMN7o i &<%1 v 0!1 O3ilniaus vandenys2 ir 0!1 O3ilniaus energi a2, kat. (F.%C >D.9. /artojimo pirkimo&pardavimo sutartyse negali ,*ti sąlygų, pasunkinančių pirkėjo padėtį ar,a panaikinančių ar suvar+ančių vartotojo teis1 pareikšti ieškinį pardavėjui dėl sutarties sąlygų pa+eidimo #C $.('D str. 9 d.). 8esą+iningų vartojimo sutarčių sąlygų pre5umpcijos nustatytos 0/ 4.566 straipsnyje . C $.('D str. ( d. nustato draudimus pardavėjui6 (. Pardavėjui vartojimo pirkimo&pardavimo sutarties atveju draud+iama6 %) nustatyti, kad pirkimo&pardavimo sutartis sudaroma tik tuo atveju, jei tuo pat metu ar kitomis sąlygomis nuperkamas tam tikras daiktų kiekisC 9) suteikti teis1 pirkėjui iš karto ar per tam tikrą terminą po sutarties sudarymo gauti dovanų ar priedą prie daikto, išskyrus reklaminius priedus ar nusipirkto daikto priklausiniusC 8& veikti pirkėjus <k)riai siHla#t "aiktus ar paslau(as' #uro"a#t kai#ora$Kiuose' kai#ų etiketėse' par"uotuvių vi"aus ir la#(o vitri#ose taria!= kai#ų su!a i#i!= bei kitais (erai !oralei ir vie$ajai tvarkai prie$tarauja#Kiais bH"ais ar prie!o#ė!is7 Kindamas savo pa+eistas teises, vartotojas gali kreiptis ir į teismą , ir į vartotojų teises ginan"ias institu.ijas , kurios gali taikyti pardavėjams administracines sankcijasM(N. /artojimo pirkimo&pardavimo sutartims taikomos viešosios ofertos sąlygos. !ios sąlygos yra grie+tesnės pardavėjo at+vilgiu nei C $.%F% straipsnyje numatytos ,endrosios viešosios o7ertos sąlygos. ?artojimo pirkimo&pardavimo sutartyse viešąja o-erta yra laikomas daiktų nurodymas reklamoje, visiems skirtuose kataloguose ar,a aprašymuose, jeigu yra nurodytos esminės pirkimo&pardavimo sutarties sąlygos. =aiktų išdėstymas vitrinose, ant prekystalio ar,a kitose jų pardavimo vietose, taip pat daiktų pavy5d+ių demonstravimas ar,a in7ormacijos apie parduodamus daiktus pateikimas #aprašymai, katalogai,nuotraukos ir kt.) jų pardavimo vietoje laikomi viešąja o7erta nepaisant to, ar nurodytadaiktų kaina ar,a kitos pirkimo&pardavimo sutarties sąlygos, išskyrus atvejus, kai pardavėjas aiškiai ir nedviprasmiškai nurodo, kad tam tikri daiktai nėra skirti parduoti #C $.('9 str.). Pardavėjas parduodamų daiktų etiketėse ar,a kitokiu ,*du privalo suteikti pirkėjui ,*tiną, teisingą ir visapusišką in7ormaciją apie parduodamus daiktus6 jų kainą #įskaitant visus mokesčius), koky,1, vartojimo ,*dą ir saugumą, koky,ės garantijos terminą, tinkamumo naudoti terminą ,ei kitas daiktų ir jų naudojimo savy,es, atsi+velgdamas į daiktų po,*dį, jų paskirtį, vartotojo asmenį ,ei ma+meninės preky,os reikalavimus #C $.('( str. % d.). Lenklinimo ir kainų nurodymo taisykles nustato<ietuvos Aespu,likos *kio ministro 9DD9 m. gegu+ės %' d. įsakymu 8r. %FD patvirtintos <ietuvos Aespu,likoje parduodamų daiktų #prekių) +enklinimo ir kainų nurodymo taisyklėsM>N. C , atsi+velgdamas į pirkėjo, kaip silpnosios sutarties šalies, padėtį vartojimo pirkimo&pardavimo sutarčių atveju, atskirai reglamentuoja speci7inius vartojimo sutarčių atvejus6 daiktų pardavimą pagal pavy5d+ius #C $.('$ str.), prekių pardavimą ne preky,ai skirtose patalpose #C $.('F str.), pardavimą naudojant automatus #C $.('@ str.), daiktų pardavimą su sąlyga pristatyti juos pirkėjui #C $.($D str.), nuomos&pardavimo sutartį #C $.($9 str.), daiktų pardavimo pagal sutartis, sudaromas naudojant ryšio priemones #C $.($$&$.($F str.), teisės tam tikru laiku naudotis gyvenamosiomis patalpomis pirkimą #C $.($?&$.(FD str.). *I*ME,I,IO PIR1IMOJPAR*AVIMO S3TAR6IŲ /PAT3MAI =idmeninio pirkimo&pardavimo sutartis nuo vartojimo sutarties skiriasi subjektais ,ei tikslais . Pa(al "i"!e#i#io pirki!oLpar"avi!o sutart< par"avėjas L as!uo' kuris verKiasi prek)ba' par"avėjo atstovas <siparei(oja #ustat)tu laiku per"uoti savo pa(a!i#tus arba <si()tus "aiktus pirkėjui #uosav)bės teise %patikėji!o teise& pastarojo verslo poreikia!s arba

kitokie!s su as!e#i#iais' $ei!os ar #a!ų Hkio poreikiais #esusijusie!s poreikia!s te#ki#ti' o pirkėjas <siparei(oja su!okėti kai#= %B1 A78C1 str7&7 =idmeninio pirkimo&pardavimo sutarties, kitaip nei vartojimo pirkimo&pardavimo sutarties atveju, pirkėjas gali ,*ti ir 7i5inis, ir juridinis asmuo. ;ačiau šie asmenys yra komercinės veiklos su,jektai, t. y. įmonės ar,a verslininkai. Tai ko!er;i#ė sutartis, sudaroma ne asmeniniams, o verslo poreikiams tenkinti, :utartis gali ,*ti ilgalaikė, jei prekės perduodamos atskiromis partijomis #C $.(F9 str.). Beigu tokioje sutartyje nenumatyti prekių perdavimo terminai, daiktų partijos turi ,*ti perduodamos kas mėnesį lygiomis dalimis, jeigu kitokia išvada nedarytina atsi+velgiant į preky,os papročius ar,a prievolės esm1. Beigu per tam tikrą terminą pardavėjas neperdavė visų daiktų, tai per likusį terminą #terminus) pardavėjas privalo perduoti laiku neperduotus daiktus, išskyrus atvejus, kai sutartis numato ką kita #C $.(F9 str. 9 d.). &aiktų pristatymas. Prekes turi pristatyti pardavėjas, jeigu kitaip nenustatyta didmeninio pirkimo&pardavimo sutartyje. Beigu sutartyje neaptarta, kokiu transportu ir kokiomis sąlygomis pardavėjas turi atga,enti daiktus pirkėjui, tai transporto r*šį ir prekių ga,enimo sąlygas pasirenka pardavėjas, jeigu kitokia išvada nedarytina atsi+velgiant į preky,os papročius ir prievolės esm1 #C $.(F( str. % d.). :utartyje gali ,*ti numatyta pirkėjo pareiga atsiimti daiktus pardavėjo verslo ar,a kitoje vietoje #sandėlyje, gele+inkelio stotyje ir t. t.). &aiktų priėmimas. Pirkėjas privalo imtis ,*tinų priemonių, kad perduoti daiktai ,*tų tinkamai priimti per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu jis nenustatytas, & per protingą terminą ir sutartyje numatyta tvarka ,ei ,*dais patikrinti daiktų kiekį, koky,1 ir nedelsdamas pranešti pardavėjui apie nustatytus jų de7ektus ir kiekio tr*kumą #C $.(F> str. % d.). Bei daiktus pirkėjas turi atsiimti iš transporto organi5acijos, jis privalo patikrinti, ar daiktai atitinka ga,enimo dokumentuose nurodytą in7ormaciją, ir daiktus priimti pagal tos transporto r*šies taisykles. <epriimtų daiktų saugo imas. Pirkėjas, nepa+eisdamas sutarties, gali atsisakyti priimti daiktus dėl įvairių prie+asčių. ;ačiau jis privalo saugoti daiktus, jeigu atsisakė juos priimti, ,ei nedelsdamas pranešti pardavėjui apie tai. Pardavėjas, gav1s pranešimą, per protingą terminą turi atsiimti daiktus ar,a pranešti pirkėjui, ką daryti su daiktais. Beigu tokio pranešimo nėra, pirkėjas gali daiktus parduoti ar,a grą+inti pardavėjui. "š gautos u+ parduotus daiktus pinigų sumos pirkėjas atlygina pardavimo ,ei saugojimo išlaidas, o likusią sumą grą+ina pardavėjui. Kreitai gendančius daiktus pirkėjas gali parduoti nelaukdamas atsakymo iš pardavėjo #C $.(F' str. ' d.). =idmeninio pirkimo&pardavimo sutartis gali b#ti nutraukta vienašališkai , kai viena iš šalių ją iš esmės pa!eid!ia . Pardavė o padarytas sutarties pa$eidimas laikomas esminiu, jeigu perduoti daiktai yra netinkamos koky,ės ir jų tr*kumų neįmanoma per pirkėjui priimtiną terminą pašalinti ar,a pardavėjas daugiau kaip du kartus pa+eidė daiktų perdavimo terminą, kai daiktai pagal ilgalaik1 sutartį turėjo ,*ti perduodami nustatytais terminais #C $.(F? str. 9 d.). Pirkė o padarytas sutarties pa$eidimas laikomas esminiu, jeigu jis daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo u+ daiktus, kai jie per nustatytus terminus ,uvo perduodami, ar,a daugiau kaip du kartus neatsiėmė daiktų, kai jie per nustatytus terminus ,uvo perduodami #C $.(F? str. ( d.). VIE.O5O PIR1IMOJPAR*AVIMO S3TART/S Pa(al vie$ojo pirki!oLpar"avi!o sutart< valst)bės ar savival")bės i#stitu;ija arba valst)bės ar savival")bės <!o#ė' <stai(a ar or(a#iMa;ija u valst)bės' savival")bės' Valst)bi#io so;iali#io "rau"i!o ?o#"o biu" eto ir kitų valst)bės ar savival")bės ?o#"ų lė$as perka "aiktus arba !oka u "arbus ar paslau(as %<skaita#t #uo!=& valst)bės arba savival")bės ar jų i#stitu;ijų' <!o#ių' <stai(ų bei or(a#iMa;ijų poreikia!s te#ki#ti7 Pardavėjas pagal viešojo pirkimo&pardavimo sutartį yra 7i5inis ar,a juridinis asmuo, o pirkėjas & valsty,ės ar savivaldy,ės valdymo institucija ar,a valsty,ės ar savivaldy,ės įmonė, įstaiga ar organi5acija, kuri u+ valsty,ės, savivaldy,ės, /alsty,inio socialinio draudimo 7ondo ,iud+eto ir kitų valsty,ės ar savivaldy,ės 7ondų lėšas perka daiktus, moka u+ dar,us ar,a paslaugas. :utarties dalykas yra daiktai, paslaugos ir dar,ai. /iešojo pirkimo&pardavimo sutartys sudaromos konkurso tvarka , jeigu įstatymai nenustato kitaip. C nuostatos viešojo pirkimo&pardavimo sutarčiai taikomos tiek, kiek kiti įstatymai nenumato ko kita. /iešojo pirkimo&pardavimo sutarčių ypatumus šiuo metu reglamentuoja %??$ m. rugpj*čio %( d. /iešųjų pirkimų įstatymas M%N. @nergijos pirkimoApardavimo sutartys Pa(al e#er(ijos %ar e#er(ijos i$teklių& pirki!oLpar"avi!o sutart< e#er(ijos tieki!o <!o#ė <siparei(oja patiekti abo#e#tui %vartotojui& per priju#(t= e#er(ijos tieki!o ti#kl= sutart)je #u!at)tos rH$ies e#er(ijos kiek<' o abo#e#tas %vartotojas& <siparei(oja u patiekt= e#er(ij= su!okėti ir laik)tis sutart)je #u!at)to jos vartoji!o re i!o' u tikri#ti ja! priklausa#Kių e#er(ijos tieki!o ti#klų eksploatavi!o sau(u!= bei #au"oja!ų prietaisų ir <re#(i#ių tvarki#(u!= %B1 A78D8 str7 1 "7&7 C !eštosios knygos 9( skyriaus normos taikomos, kai elektros, šilumos energija, dujos ir na7tos produktai, vanduo ir kitų r*šių energija tiekiama per jų tinklus, jei įstatymai nenustato ko kita ar,a kitokia išvada nedarytina atsi+velgiant į prievolės esm1 #C (.(?% str.). Energijos pirkimo&pardavimo sutartinius santykius reglamentuoja C , Energetikos įstatymasM9N, !ilumos *kio įstatymasM(N ir kiti norminiai teisės aktai. Energijos pirkimo&pardavimo sutartis priskiriama viešosioms, o jei pirkėjas yra 7i5inis asmuo, perkantis energiją savo, šeimos ar,a *kio poreikiams tenkinti, & ir vartojimo sutartims. Bei a,onentas & 7i5inis asmuo, vartotojas, naudojantis energiją savo ,uitinėms reikmėms, taikoma supaprastinta sutarties sudarymo tvarka, o sutartis laikoma sudaryta nuo vartotojo įrenginių prijungimo prie energijos tiekimo tinklų. :ilpnosios šalies & vartotojo teisių gyny,os prioritetai pripa+įstami ir teismų praktikojeM>N. Energijos pirkimo&pardavimo sutarties dalykas priskiriamas prie daiktų. ;ai speci7inis o,jektas, reikalaujantis ir atitinkamo reguliavimo. :utarties kaina paprastai nustatoma įstatymų nustatyta tvarka, o ne šalių susitarimu. Pirkėjas turi6 %) pri+i*rėti tec4nin1 įrenginių ,*kl1C 9) u+tikrinti jam priklausančių tiekimo tinklų, kitokių įrenginių ir prietaisų ,*kl1 ir jų eksploatavimo saugumąC () laikytis nustatyto energijos vartojimo re+imoC >) nedelsdamas pranešti energijos tiekimo įmonei apie avariją, gaisrą, apskaitos prietaisų gedimus ir kitokius pa+eidimus. ,E1IL,O5AMO5O *AI1TO PIR1IMO PAR*AVIMO S3TARTIS ,ekil#oja!ojo "aikto pirki!oLpar"avi!o sutarti!i vie#a $alis %par"avėjas& <siparei(oja per"uoti #ekil#oja!=j< "aikt= kitai $aliai %pirkėjui& #uosav)bės teise' o pirkėjas <siparei(oja prii!ti #ekil#oja!=j< "aikt= pa(al per"avi!oLpriė!i!o akt= ir su!okėti u j<

#ustat)t= pi#i(ų su!= %kai#=& :utartis yra konsensualinė & yra laikoma sudaryta nuo to momento, kai šalys susitaria dėl visų esminių sąlygų ir šį susitarimą išreiškia notarine 7orma #C $.(?( str.). :utartis yra atlygintinė, dvišalė. :utarties šalimis gali ,*ti ,et kurie civilinės teisės su,jektai & <ietuvos Aespu,likos ir u+sienio 7i5iniai ar,a juridiniai asmenys, turintys nekilnojamąjį daiktą nuosavy,ės ar,a patikėjimo teise, išskyrus tam tikras įstatymų nustatytas išimtis dėl +emės sklypų įsigijimo u+sienio 7i5iniams ar,a juridiniams asmenims. 8ekilnojamojo daikto pirkimo&pardavimo sutartis turi ,*ti notarinės -ormos . ;ai imperatyvi įstatymo nuostata ir 7ormos reikalavimų nesilaikymas sutartį daro negaliojančią #C $.(?( str.). Esminėmis nekilnojamojo daikto pirkimo&pardavimo sutarties sąlygomis laikomos sąlygos dėl pirkimo&pardavimo sutarties dalyko, kainos ir pirkėjo teisių į +emės sklypą aptarimas, taip pat sąlygos, nustatytos įstatymais, ,ei sąlygos, kurias kaip esmines nustato šalys. Esminė gyvenamojo namo, ,uto ar,a jų dalies pirkimo&pardavimo sutarties sąlyga, kai parduodamame name ar,a ,ute gyvena asmenys, kurie pagal įstatymus ar,a sutartis išsaugo teis1 naudotis gyvenamąją patalpa ir pasikeitus jos savininkui, yra šių asmenų išvardijimas #sąrašas) ir jų teisės naudotis gyvenamąją patalpa turinys #C $.>DD str.). 8ekilnojamojo daikto pirkimo&pardavimo sutarties dalykas & nekilnojamasis daiktas. :utarties dalyku gali ,*ti tik neišimti iš apyvartos, realiai #7i5iškai) eg5istuojantys nekilnojamieji daiktai, kurie priklauso pardavėjui nuosavy,ės #ar patikėjimo) teise, turintys ekonomin1 vert1. 8ekilnojamieji daiktai gali ,*ti apyvartoje tik tada, kai jie yra nustatyta tvarka įregistruoti 8ekilnojamojo turto registre. 2MO,ĖS PIR1IMASJPAR*AVIMAS ;eisiniuose aktuose sąvoka Iįmonė2 vartojama dviem reikšmėmis6 ji gali reikšti civilinių teisinių santykių subjektą ar,a objektą . Pagal C įmonė yra verslu u+siimančiam asmeniui priklausantis turto ir turtinių ,ei neturtinių teisių, skolų ir kitokių pareigų visuma #C %.%%D str.). Civiliniame kodekse įmonė išskiriama kaip atskiras subjektiškumo neturintis teisių objektas . Bmonė 0/ prasme negali b#ti aiškinama kaip subjektas . Gmonės pirkimą&pardavimą reglamentuoja C !eštosios knygos RR""" skyriaus devintasis skirsnis. Pa(al <!o#ės pirki!oLpar"avi!o sutart< par"avėjas <siparei(oja per"uoti pirkėjui #uosav)bės teise vis= <!o#> kaip turti#< ko!pleks= arba jos es!i#> "al<' i$sk)rus teises ir parei(as' kurių par"avėjas #eturi teisės per"uoti kitie!s as!e#i!s' o pirkėjas <siparei(oja tai prii!ti ir su!okėti kai#= %B1 A79G0 str7 1 "7&7 Gmonės pirkimo&pardavimo sutartis yra konsensualinė, nes šalims teisės ir pareigos atsiranda nuo to momento, kai šalys sudaro sutartį. :utartis atlygintinė. 0tlygintinumas pasireiškia tuo, kad įmonės pirkėjas privalo sumokėti kainą pardavėjui. !is sutarties po,*dis nesikeičia ir tuomet, kai įmonė yra neigiamo ,alanso, t. y. perkamas iš esmės ne aktyvas, o pasyvas. :utartis yra dvišalė, nes tiek pardavėjas, tiek pirkėjas turi ir teises, ir pareigas. %utarties dalykas. Gmonė yra vientisas turtinis kompleksas, apimantis visas turto r*šis, naudojamas pelnui gauti, & pastatus, kitą nekilnojamąjį turtą, įrenginius, +aliavas, pusgaminius, +emės nuomos ar,a panaudos teis1 ir kitas turtines teises, taip pat teises į 7irmos vardą, prekės +enklą, gamy,ines ir komercines paslaptis #kno=6Ao=) ir kt. ;aigi sandorių su įmone o,jektu tampa turtinio ir neturtinio po,*d+io dalykai, kurių prigimtis reikalauja skirtingo perleidimo re+imo. Įmon/ reikia skirti nuo kito panašaus objekto ) turtinio komplekso #C %.%%D str. 9 d.). ;urtinį kompleksą sudaro tik daiktai, kuriuos vienija ,endra *kinė paskirtis. G turtinio komplekso sudėtį neįeina skolos, išimtinės ir kitos turtinės ,ei neturtinės teisės, todėl turtinio komplekso pardavimui ,monės pirkimą6pardavimą reglamentuo ančios normos netaikomos. Pagal įmonės pirkimo&pardavimo sutartį, jeigu joje nėra numatyta kitaip, pirkėjui taip pat pereina teisė į 7irmos vardą, prekių ar paslaugų +enklą ar,a į kitus pardavėją ar jo prekes, ar teikiamas paslaugas identi7ikuojančius +ymenis, taip pat į teises, kurios pardavėjui priklauso pagal licencin1 sutartį #C $.>D9 str. 9 d.). Pagal įmonės pirkimo&pardavimo sutartį negali b#ti perleid!iamos teisės , kurios yra neatskiriamai susi usios su asmeniu. Pagal leidimus #licencijas) įgytos teisės gali ,*ti perleistos tik tais atvejais, kai tokio perdavimo galimy,ė numatyta įstatymuose ar,a leidime #licencijoje). "orma. Bmonės pirkimo)pardavimo sutartis sudaroma raštu ant vieno dokumento ir turi b#ti patvirtinta notaro . :utarties priedai nustatyti C $.>D> straipsnio 9 dalyje6 įmonės turto inventori5avimo aktasC įmonės ,alansasC nepriklausomo auditoriaus išvada apie įmonės turto sudėtį ir jo kainąC įmonės skolų sąrašas, kuriame nurodytas skolos dydis, įvykdymo terminas, prievolių u+tikrinimo r*šis, kreditoriai ir jų adresai. Beigu sutartis neatitinka 7ormos reikalavimų, ji yra negaliojanti #C $.>D( str. 9 d.). Gmonės pirkimo&pardavimo sutartis ir jos pakeitimai turi ,*ti registruojami juridinių asmenų registre. :utarties neįregistravimas nedaro jos negaliojančios, t. y. ji privaloma sutarties šalims, tačiau neįregistruota sutartis negali ,*ti panaudota prieš trečiuosius asmenis. +urinys. Gmonės pirkimo&pardavimo sutartyje turi ,*ti nurodyta parduodamos įmonės turto sudėtis ir įmonės kaina, taip pat asmuo, kuriam ,us sumokėta ir kuris atsiskaitys su įmonės kreditoriais. !ios sąlygos yra esminės įmonės pirkimo&pardavimo sutarties sąlygos. Lalys. Gmonės pardavėju ir pirkėju gali ,*ti fizinis ar,a uridinis asmuo. *AI1TŲ PIR1IMASJPAR*AVIMAS I.SIMO1ĖTI,AI Pa(al "aiktų pirki!oLpar"avi!o i$si!okėti#ai sutart< par"avėjas <siparei(oja par"uoti "aikt= pirkėjui' o par"avėjas L "aikt= prii!ti ir su!okėti u j< kai#= laika#tis sutart)je #ustat)tų ter!i#ų7 Pagal daiktų pirkimo&pardavimo išsimokėtinai sutartį pardavėjui išlieka nuosavy,ės teisė į parduodamus daiktus tol, kol pirkėjas nesumoka visos sutartyje numatytos kainos, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip #C $.>%% str.). Pirkėju pagal sutartį gali ,*ti tiek fizinis asmuo, tiek ir uridinis asmuo.

Bei pirkėjas yra 7i5inis asmuo, įsigyjantis daiktą asmeniniams, šeimos, namų *kio poreikiams tenkinti #vartotojas), sutarčiai taikomos vartotojų teises ginančios teisės normos #C $.%@@ str. ir kt.). :utartis turi ,*ti sudaryta rašytine forma. Dsminės šios sutarties sąlygos yra sutarties dalykas, daikto kaina ir periodinių įmokų dydis, periodinių įmokų mokėjimo terminai ir atsiskaitymo tvarka. Pirkimo&pardavimo sutarties išsimokėtinai dalyku gali ,*ti kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai. Bei sutarties dalykas yra nekilnojamieji daiktai, sutarčiai taikomos ir nekilnojamųjų daiktų pirkimą&pardavimą reglamentuojančios normos. Bei nuosavy,ės teisė į daiktą išlieka pardavėjui, o pirkėjas nesilaiko sutartyje nustatytų įmokų mokėjimo terminų, pardavėjas turi teis1 pareikalauti sumokėti visą kainą iš karto ar,a atsiimti parduotą daiktą. Pirkėjas turi teis1 reikalauti grą+inti savo įmokas, jeigu sutartyje nenumatyta ko kito. !ia teise pardavėjas negali pasinaudoti, jeigu pirkėjas yra sumokėj1s daugiau kaip pus1 daiktų kainos, išskyrus atvejus, kai sutartis numato kitaip. "š grą+intinų įmokų atskaitomos sutartyje numatyto daikto nusidėvėjimo ir naudojimosi daiktu išlaidos. Beigu nuosavy,ės teisė pereina pirkėjui nuo daikto perdavimo, laikoma, kad šis daiktas yra įkeistas priverstine 4ipoteka #ar,a įkeitimu) pardavėjui u+tikrinant pirkėjo prievoles pagal sudarytą sutartį, išskyrus atvejus, kai sutartis nustato kitaip #C $.>%> str. 9 d.). Pardavėjas turi teis1 reikalauti, kad pirkėjas nedelsdamas sumokėtų likusią kainos dalį, jeigu pirkėjas ,e pardavėjo sutikimo perleid+ia daiktus kitam asmeniui ar,a daiktai dėl neteisėtų pirkėjo veiksmų areštuojami. Bei pardavėjas atsiima daiktą dėl to, kad sutartis ,uvo nutraukta, jis privalo registruotos sutarties registraciją panaikinti per dvidešimt dienų, o jei sutarties dalykas yra nekilnojamasis daiktas, & per šešiasdešimt dienų. Bei daiktai pagal pirkimo&pardavimo išsimokėtinai sutartį įsigyti teikti paslaugoms ar,a įmonės verslui, aplinky,ė, kad nusipirktų neregistruojamų daiktų nuosavy,ės teisė išlieka pardavėjui, gali ,*ti panaudota prieš trečiuosius asmenis tik tuomet, kai sutartis įregistruota :utarčių registreM%N. PIR1IMASJPAR*AVIMAS S3 ATPIR1IMO TEISE Pa(al pirki!oLpar"avi!o su atpirki!o teise sutart< par"avėjas <siparei(oja par"uoti "aikt= pirkėjui kartu <()"a!as teis> par"uot= "aikt= atpirkti' o pirkėjas <siparei(oja "aikt= val")ti' #au"oti ir juo "ispo#uoti taip' ka" par"avėjas (alėtų <()ve#"i#ti atpirki!o teis> %B1 A791C str7&7 Pardavėjas atpirkimo teis1 turi ne ilgiau kaip penkerius metus. Beigu sutartyje šalys numatė ilgesnį terminą, taikomas penkerių metų terminas #C $.>%F str. ( d.). aip ir pirkimo&pardavimo išsimokėtinai sutartis, pirkimo&pardavimo su atpirkimo teise sutartis, kai neregistruojami daiktai perkami paslaugoms teikti ar,a įmonės verslui, gali ,*ti panaudota prieš trečiuosius asmenis tik tuo atveju, jeigu ji įregistruota :utarčių registre. Pirkimo&pardavimo su atpirkimo teise sutartys paplitusios ,ankų veikloje & prekiaujant verty,iniais popieriais. <ietuvos ,anko valdy,os 9DDD m. kovo ? d. nutarimu 8r. (% ,uvo patvirtintos 0tpirkimo sandorių tarp <ietuvos ,anko ir ,ankų sudarymo ir vykdymo taisyklėsM%N. *AI1TŲ PAR*AVIMAS A31BIO,O 4-*3 *aiktų pirki!asLpar"avi!as auk;io#o bH"u rei$kia' ka" "aiktai siHlo!i pirkti kelie!s as!e#i!s per tarpi#i#k= L auk;io#o ve"ėj=' o sutartis laiko!a su"ar)ta su tuo pirkėju L auk;io#o "al)viu' kuris pasiHlo "i" iausi= kai#= u par"uo"a!= "aikt= %B1 A791F str7&7 0ukcionas gali ,*ti savanoriškas ir priverstinis. Priverstinis aukcionas, pavy5d+iui, yra var+ytynės. Bų vykdymo ypatumus nustato CP . /alsty,ei ir savivaldy,ei nuosavy,ės teise priklausantiems daiktams parduoti aukciono ,*du C nuostatos taikomos tiek, kiek kiti įstatymai nenumato ko kita. :utartis laikoma sudaryta nuo plaktuko d*+io ar,a kitokio aukciono vedėjo įprasto veiksmo. 0ukciono dalyvis neturi teisės atšaukti savo pasi*lymo. TEISIŲ PIR1IMASJPAR*AVIMAS ;eisių pirkimui&pardavimui taikomos ,endrosios pirkimo&pardavimo sutartį reglamentuojančios normos. ;eisės gali ,*ti pirkimo&pardavimo dalyku, jeigu tai neprieštarauja teisių prigimčiai ir esmei. 0tskirai C nustato paveldėjimo teisių ,ei ginčijamų teisių pardavimo taisykles. Paveldėjimo teisių pardavimo atveju pardavėjas6 a) privalo garantuoti pirkėjui savo, kaip įpėdinio, statusąC ,) privalo perduoti pirkėjui visus iš palikimo gautus vaisius ir pajamas, visas reikalavimo teises ir u+ parduotus daiktus, sudarius palikimo dalį, gautą kainą. Kinčijamų teisių pardavimo atveju6 a) teisė yra ginčo o,jektas, jeigu ją ginčija asmuo pareikšdamas ieškinį ar,a jeigu yra reali tikimy,ė, kad toks ieškinys gali ,*ti pareikštasC ,) advokatų, teisėjų, notarų, teismo antstolių, jų šeimos narių ir artimųjų giminaičių sudarytos ginčijamų teisių pirkimo&pardavimo sutartys negalioja. 1ITO1IŲ PIR1IMOJPAR*AVIMO S3TAR6IŲ /PAT3MAI 3erty#inių popierių ir valiutos pirkimo6pardavimo sutartis. /erty,inių popierių ir valiutos sutarčių ypatumus reglamentuoja special*s įstatymai. Pavy5d+iui, %??? m. kovo %$ d. Vekių įstatymasM%N ir /ekselių įstatymasM9N, 9DDF m. sausio %@ d. <ietuvos Aespu,likos 7inansinių priemonių rinkų įstatymasM(N, 9DDD m. liepos %( d. 0kcinių ,endrovių įstatymasM>N, %??( m. liepos F d. O+sienio valiutos <ietuvos Aespu,likoje įstatymasM'N, %??> m. kovo %F d. <ito patikimumo įstatymasM$N ir kt. Paprastai verty,inio popieriaus patvirtinta teisė gali ,*ti perleista kitam asmeniui tik tuo atveju, jei perleid+iamas pats verty,inis popierius. /erty,iniai popieriai perleid+iami perdavimu, juos indosuojant #C %.%D% str. ( d.). Pirkimo6pardavimo sutarties sudarymas konkurso #-du. Pirkimo&pardavimo sutartį sudaro konkurso ,*du pardavėjas su pirkėju, kurį konkurso komisija nustato pagal konkurso sąlygas, pirkimo&pardavimo sutarties sudarymą konkurso ,*du reglamentuoja C ir konkurso taisyklės. Bas tvirtina konkurso organi5atorius ar,a kitas jo įgaliotas asmuo. Pirkimo6pardavimo sutarčių sudarymas #ir$o e. Pirkimo&pardavimo sutarčių sudarymą prekių ar,a verty,inių popierių ,ir+oje reglamentuoja ,ir+ų veiklą nustatantys įstatymai ir preky,os ,ir+ose taisyklės. Bendrosios pirkimo&pardavimo sutarčių sudarymo taisyklės ,ir+oje sudaromoms pirkimo&pardavimo sutartims taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ,ir+ų veiklą reglamentuojantiems įstatymams ar,a sutarties esmei.

Pirkimo6pardavimo sutartis su išlyga dėl nuosavy#ės teisės. Pagal pirkimo&pardavimo sutartį su išlyga dėl nuosavy,ės teisės nuosavy,ės teisė į parduodamą daiktą išlieka pardavėjui tol, kol pirkėjas neįvykdo sutartyje nurodytų sąlygų. Pagal pirkimo&pardavimo sutartį su išlyga dėl nuosavy,ės teisės pirkėjas neturi disponavimo parduodamu daiktu teisės tol, kol neįvykdo sutartyje nurodytų sąlygų. 1@ TEMA MAI,Ų S3TARTIES SAMPRATA Pagal !ai#ų sutart< viena šalis įsipareigoja perduoti kitai šaliai nuosavy,ės teise vieną daiktą mainais u+ kitą daiktą #C $.>(9 str.). Pagal savo teisin1 prigimtį mainų sutartis yra la,ai panaši į pirkimo.pardavimo sutartį. Painų sutarčiai taikomos pirkimo.pardavimo sutartis reglamentuojančios normos #C RR""" skyrius), jeigu tai neprieštarauja mainų esmei. Painų sutartis nuo pirkimo pardavimo sutarties skiriasi šiais po+ymiais6 %) mainų sutartyje viena šalis gauna ne piniginį ekvivalentą #kaip tai yra pagal pirkimo & pardavimo sutartį), ,et kitą daiktą . <0; yra pa+ymėj1s, kad Imainai ir pirkimas.pardavimas turi ,endrų ,ruo+ų, ,et tai & ne tapat*s sandoriai. 8ors a,iejų sandorių atveju įvyksta turto perdavimas, tačiau mainų esmė yra apsikeitimas daiktais, o pirkimo.pardavimo sutartimi daiktas perduodamas kito asmens nuosavy,ėn u+ sutartą pinigų sumą #kainą). ;ai esminis mainų skirtumas nuo pirkimo.pardavimo2 #<0; 9DD' m. kovo ? d. nutartis civilinėje ,yloje *. 1alči-nienė v. <. Limanauskienė, 8r. ( .(.%$'H9DD', kategorija >$, (D.?.%). 9) pagal pirkimo & pardavimo sutartį viena šalis yra pirkėjas, o kita šalis yra pardavėjas, tuo tarpu pagal mainų sutartį a,i šalys tuo pat metu yra ir pirkėjas, ir pardavėjas. Painų sutarties bruo ai #C $.>(9 & $.>(' str.)6 onsensualinė, dvišalė, atlygintinė sutartis, sinalagmatinė, pasi+yminti priešpriešinių reikalavimų po,*d+iu. ;ai sutartis dėl daiktų perdavimo. <0; yra pasisak1s dėl šių mainų sutarties po+ymių6 Iįstatymo leidėjo naudojama sąvoka Iperleidimas2 yra api,endrinanti, civilinėje teisėje reiškianti nuosavy,ės teisės perdavimą kitam asmeniui, o taip pat vienas iš ,*dų įgyvendinti savininkui savo disponavimo teis1 tiek u+ atlyginimą, tiek ir neatlygintinai. Perleidimo teisė gali ,*ti reali5uota per įvairias sandorių r*šis6 pirkimo.pardavimo, dovanojimo, mainų ir kt. Painų sutartis savo esme yra turto perleidimo sutarties r*šis. ;ai sinalagmatinė sutartis, kuri yra atlygintinė a,iems sandorio šalims ir joms a,iems sukuria teises ir pareigas. #<0; 9DD( m. vasario %F d. nutartis civilinėje ,yloje 0!1 korpora'i a O(ietverslas2 v. D. 4rakauskas, 8r. ( .(.%%(H9DD(, kategorija6 %'.9.%.%C %'.9.9.@C 9%.9.9.%C 9%.$C 99.%C >%C ?>.%C %D(). :utarties tikslas & perduoti šalims daiktą nuosavy,ės teise mainais u+ kitą daiktą, perduodamą nuosavy,ės teise. 1ai#a pagal mainų sutartį yra kiekvieno keičiamo daikto vertė. C yra nustatyta daiktų l)(iaverti$ku!o preMu!p;ija . Beigu ko kita nenumato mainų sutartis, pre5iumuojama, kad daiktų kaina yra vienoda ir jais keičiamasi ,e jokių priemokų #C $.>(( str. % d.). ai sutartyje numatyta, kad mainomų daiktų kaina skiriasi, tai šalis, kuri privalo perduoti ma+esnės kainos daiktą nei kitos šalies perduodamo daikto kaina, #eprivalo kitai šaliai !okėti kai#ų skirtu!o, jeigu ko kita nenustato sutartis. MAI,Ų S3TARTIES .AL/S' *AL/1AS' T3RI,/S IR EORMA :utarties $al)s gali ,*ti tiek 7i5iniai, tiek juridiniai asmenys, tiek valsty,ė ir savivaldy,ės. Aeikia atsi+velgti į ,endrąsias asmenų teisnumą ir veiksnumą reglamentuojančias nuostatas, pv5., asmenys iki %> metų galės mainyti tik tokius daiktus, kurie atitiks smulkių sandorių sampratą. ;aip pat ,*tina atsi+velgti į viešųjų juridinių asmenų specialaus teisnumo taisykl1. 0tsi+velgiant į tai, kad mainų sutarčiai yra taikomos pirkimo pardavimo sutarties taisyklės, mainų sutarties atveju abi mainų sutarties $al)s laiko!os ir perduodamos prekės pardavėju, ir gaunamos prekės pirkėju. :utarties šalimi gali ,*ti tik tie 7i5iniai ir juridiniai asmenys, kurie turi į mainomus daiktus nuosavy,ės ar patikėjimo teis1. Painų sutarties atveju mainomas dalykas perduodamas nuosavy,ėnC kiekvienai iš sutarties šalių nuosavy,ė pereina tuo pačiu metu po to, kai a,i šalys įvykdė savo įsipareigojimus. <0; yra pa+ymėj1s, kad Ikitas skiriamasis mainų ir pirkimo.pardavimo po+ymis yra nuosavy,ės teisių į daiktą atsiradimo momentas. 8uosavy,ės teisė į daiktą pirkimo.pardavimo atveju atsiranda nuo jo perdavimo #C $.(?( str. > d., C $.(%F str. % d.), o į išmainytus daiktus & a,iejoms mainų sutarties šalims tuo pat metu, t. y. kai prievol1 perduoti daiktus įvykdo a,i šalys #C $.>(> str.)2 #<0; 9DD' m. kovo ? d. nutartis civilinėje ,yloje *. 1alči-nienė v. <. Limanauskienė, 8r. ( .(.%$'H9DD', kategorija >$, (D.?.%). :utarties es!i#ė s=l)(a & dalykas. Painų sutarties sąlyga dėl sutarties dalyko laikoma suderinta, jeigu sutarties turinys leid+ia nustatyti daikto pavadinimą ir kiekį #C $.(D$ str.). Painų sutarties dalyku gali ,*ti daiktas, kitas turtas, įskaitant ir turtines teises. ;eismų praktikoje su7ormuluotas teiginys, kad Imainų sutarties esminės sąlygos yra mainomi daiktai #sutarties dalykas), taip pat tai, kad jie perduodami mainais kitam asmeniui nuosavy,ėn #sutarties turinys)2 #(!+ KFFE m. gegu$ės KH d. nutartis #ylo e !.).*agelienė v. !.Popelienė , <r. HK7H79KKQKFFE5. :utarties turi#)s7 Painų sutarties šalių teisės ir pareigos yra a#alo(i$kos pirkėjo ir pardavėjo teisėms ir pareigoms, tačiau pagal mainų sutartį a,i šalys yra ir pirkėjas, ir pardavėjas tuo pačiu metu, todėl mainų teisinio santykio su,jektas tuo paKiu !etu turi abiejų pirkimo & pardavimo su,jektų teises ir parei(as. Painų sutarties šalių pareigos yra vienodos a,iems sutarties šalims. Pagrindinė mainų sutarties šalių pareiga yra per"uoti "aikt= #uosav)bė# kitai šaliai. C nustato prievolės perduoti daiktus vykdymo momentą . a,i šalys savo prievol1 perduoti daiktus turi <v)k")ti kartu, tačiau ši norma yra dispo5ityvi ir šalys gali sutartyje nustatyti ir kitokias taisykles. C numato šalims apsaugines nuostatas, jei mainomas daiktas išreikalaujamas pagal trečiojo asmens reikalavimus, taip pat jei šalis perdavusi daiktą nėra jo savininku #C $.>(' str.). :utarties ?or!ai taikomos ,endros sutarčių sudarymo taisyklės. 0tsi+velgiant į tai, kad sutarčiai yra taikomos pirkimo.pardavimo sutarties taisyklės, taikomi ir reikalavimai, numatyti pirkimo.pardavimo sutarties 7ormai. Pavy5d+iui, nekilnojamojo daikto pirkimo.pardavimo sutartis turi ,*ti notarinės 7ormos, todėl ši taisyklė ,us taikoma ir mainų sutarties 7ormai. *OVA,O5IMO S3TARTIES SAMPRATA

Pagal "ova#oji!o sutart< viena šalis #dovanotojas) neatlygintinai perduoda turtą ar turtin1 teis1 #reikalavimą) kitai šaliai #apdovanotajam) nuosavy,ės teise ar,a atleid+ia apdovanotąjį nuo turtinės pareigos dovanotojui ar trečiajam asmeniui #C $.>$' str.). =ovanojimas pagal dovanojimo tikslą gali ,*ti skirstomas į6 • dovanojimą, vykdomą vieno ko#kretaus as!e#s interesais, • ir dovanojimą, vykdomą #eapibrė to as!e#ų rato interesais, tam tikram naudingam tikslui & t.y. auka #parama ar la,dara). :utarties tikslas & perduoti turtą ar turtin1 teis1 kito asmens nuosavy,ėn neatlygintinai. <0; vienoje ,yloje pasisakė6 Idovanojimo sutartis yra valios aktas, kuriuo šio sandorio šalys sąmoningai siekia tam tikro tikslo . dovanotojas nori neatlygintinai perduoti turtą kito asmens nuosavy,ėn, o apdovanotasis nori jį neatlygintinai gauti. ;am, kad ,*tų sudaryta dovanojimo sutartis la,ai svar,ią reikšm1 turi paties +mogaus #dovanotojo) vidinė valia, kuriai susi7ormuoti jam reikia turėti motyvus ir tikslą. ;eisin1 reikšm1 turi tiktai tiesioginis teisinis tikslas, kurio siekia sandorio šalys jį sudarydamos, o nuo to ir priklauso to sandorio teisinė prigimtis, todėl reikia nustatyti, ar dovanojimo sutartimi dovanotojas tikrai norėjo ir siekė neatlygintinai perduoti savo turtą apdovanojamajam jo nuosavy,ėn. ;okiam sandoriui sudaryti yra ,*tina, kad dovanotojas savo tikrąją valią atiduoti turtą neatlygintinai kitam asmeniui jo nuosavy,ėn, išreikštų viešai ir įstatyme numatyta 7orma. !iuo atveju, išorinis valios išreiškimas turi atitikti vidinį . tikrąjį valios turinį. "škreiptai išoriškai išreiškus tikrosios #vidinės) valios turinį gali ,*ti sudarytas ne tas sandoris, kurį norėjo ir siekė sudaryti sandorio šalys2 #<0; %??? m. kovo %' d. nutartis civilinėje ,yloje .. !domaitis ir kt. v. P. Padelskas ir kt., ,ylos 8r. ( .F. $H%???, kategorija >?). itoje ,yloje <0; pa,rė+ia ,*tiny,1 aiškintis dovanotojo valią perleisti turtą kito asmens nuosavy,ėn neatlygintinai6 Idovanojimo sutartis yra valinis aktas, kuriuo šalys sąmoningai siekia vieningo tikslo & nuosavy,ės teisinių santykių į turtą pasi,aigimo dovanotojui ir atsiradimo apdovanotajam. 0smuo, dovanojantis turtą, paprastai turi turėti tokio savo elgesio motyvą ir tikslą. Tikslu galima ,*tų įvardinti savo turto perdavimą kitam asmeniui nuosavy,ėn, o !ot)vu & paskatas, dėl kurių turtas perduodamas. Potyvo anali5ė šios ,ylos atveju leid+ia teismui sua,ejoti, ar apskritai dovanojimo sutartį sudariusi ieškovė #dovanos davėja), sudarydama tokią sutartį, suprato tokios sutarties teisines pasekmes ir spr1sti, kokių pasekmių ji siekė. "eškovė, padovanodama iš esmės vertingiausią savo turtą . ,utą, kuris yra ,*tinas ir jai pačiai naudotis, negalėtų jo neatlygintinai atsisakyti. 0pie tai, kad ieškovė po dovanojimo sutarties sudarymo ,utu nesinaudos, neteigė netgi ieškovė. "eškovės senyvas am+ius #sutarties sudarymo metu jai ,uvo FF metai) taipogi teismui leido patikėti pastarosios aiškinimu apie ketinimą savo turtą perleisti atsakovei tik po savo mirties. WQX 0pygardos teismas pagrįstai ieškovės ,uto dovanojimo sutarties sudarymą pripa+ino kaip sandorį, sudarytą suklydimo, turinčio esmin1 reikšm1, įtakoje2 #<0; E;;; m. rugsė o 9 d. nutartis 'ivilinė e #ylo e !. (iu$inaitė v. 3. (iu$inaitė, <r. HK7H7M;HQE;;;, kategori a IK5. =ovanojimo sutarties po )!iai Aealinė, vienašalė, neatlygintinė sutartis =ovanojimo sutartis yra reali#ė, nes laikoma sudaryta nuo turto ar turtinės teisės #reikalavimo) perdavimo ,ei apdovanotojo atleidimo nuo turtinės pareigos dovanotojui ar trečiajam asmeniui. !ios sutarties su"ar)!as ir v)k")!as suta!pa. Pa a"as pa"ova#oti turtą ar turtin1 teis1 ar,a atleisti nuo turtinės pareigos ateityje nelaikomas dovanojimo sutartimi #C $.>$' str. 9 d.). C Gsigaliojimo įstatymo >@ str. 9 d. numato, kad C $.>$' str. 9 d. dėl pa+ado dovanoti taikoma tik po C įsigaliojimo duotiems pa+adams padovanoti turtą ar turtin1 teis1. Pa+adas padovanoti turtą vertintinas kaip ikisutarti#iai šalių santykiai. "kisutartiniuose santykiuose įstatymas nustato šalių pareigą elgtis są+iningai #C $.%$( str.). =ėl nesą+iningo šalies elgesio ikisutartiniuose santykiuose gali kilti atsakomy,ė. !ie principai atsispindi ir dovanojimo sutarties reglamentavime. C $.>$' straipsnio 9 dalyje yra nustatyta, kad asmuo, kuriam ,uvo pa+adėta ką nors padovanoti ateityje, turi teis1 į #uostolių, susijusių su pasirengimu priimti dovaną, atlyginimą, jeigu dovanotojas atsisakė sudaryti dovanojimo sutartį "ėl #epateisi#a!ų prie+asčių. !i sutartis yra vie#a$alė, nes dovanojimo sutarties šalių nesieja priešpriešinės teisės ir pareigos, t.y.6 • apdovanotasis jokių pareigų neįgyja #išskyrus išimtį numatytą C $.>$F str., kai dovanotojas nustato s=l)(=, kad padovanotas turtas turi ,*ti naudojamas tam tikram tikslui. ;okiu atveju apdovanotasis privalo dovanotą turtą panaudoti sutartyje nustatytam tikslui, o jeigu jis šios sąlygos nevykdo, dovanotojas teismo tvarka turi teis1 reikalauti, kad sąlyga ,*tų įvykdyta ar,a kad ,*tų panaikinta sutartis ir turtas grą+intas)C • apdovanotasis neatsako u+ dovanotojo skolas #išimtis yra numatyta C $.>F> str.), • dovanotojas taip pat neįgyja jokių teisių. =ovanojimo sutartis yra #eatl)(i#ti#ė visais atvejais, kadangi dovanotojas u+ savo turto perdavimą iš apdovanotojo negauna jokio priešpriešinio patenkinimo. Bei šalys dovanojimo sutartyje numato priešpriešines apdovanotojo pareigas dovanotojo at+vilgiu, sutartis negali ,*ti laikoma dovanojimo sutartimi & tokie santykiai kvali7ikuotini kaip mainų, pirkimo.pardavimo, rangos sutartis, priklausomai nuo sutartyje nustatytų sąlygų. <0; yra pasisak1s, kad Ivienas pagrindinių dovanojimo sutarties po+ymių yra jos #eatl)(i#ti#u!as. ;ačiau nagrinėjamu atveju šalių sudaryta dovanojimo sutartis yra atlygintinė, nes vietoj padovanotų gyvenamųjų patalpų ieškovai įgijo turtin1 teis1 & gyvenamosios patalpos nuomos teis1. Esant tokioms aplinky,ėms, šalių dovanojimo sutartis kvali7ikuotina kaip mainų sutartis2 #<0; 9DD% m. gruod+io %D d. nutartis civilinėje ,yloje !.%trainys v. !1 O(ietuvos energi a2 8r. ( .(.%9?'H9DD%, kat. (F.$C >%). <0; yra pa+ymėj1s, kad Idauguma civilinių sandorių yra atlygintiniai, o dovanojimo sutarties kvali7ikuojantis po+ymis yra #eatl)(i#ti#u!as. !is dovanojimo sandorio elementas yra es!i#is. WQX :ąlyga dovanojimo sutartyje suteikti paramą ar kitokia 7orma atsilyginti dovanotojui yra negalima, nes tai prieštarauja šio sandorio, kaip neatlygintinio, prigimčiai2 #<0; 9DD% m. vasario 9% d. nutartis civilinėje ,yloje .. )ontvilo vardo (enkų kult-ros funda'i a v. *. Kupčinskas, 8r. ( .(.9D$H9DD% m., kategorija %'.9.9.$, >>). itoje ,yloje <0; nurodė, kad Idovanojimo sutartimi viena šalis & dovanotojas neatlygintinai perduoda kitai šaliai & apdovanojamajam turtą nuosavy,ėn. !i sutartis yra reali#ė, taip pat #eatl)(i#ti#ė7 WQX =ovanojimo sutartis yra valinis aktas, kuriuo asmuo & dovanotojas nesiekia sau naudos, tačiau, antra vertus, nesiekia ir sau +alos2 #(!+ E;;; m. gruod$io KK d. nutarty e 1. +rukonienė v !. %kučas, 4. Pakerytė, <r. HK7H7;;IQE;;;, kategori a IK5. =ovanojimas & vienašalė sutartis, tačiau dvišalis sandoris =ovanojimas yra "vi$alis sa#"oris. =ovanojimo sutartyje yra dvi šalys & dovanotojas ir apdovanotasis. !iai sutarčiai sudaryti reikalinga dviejų šalių suderinta valia. 8epakanka tik dovanotojo vienašalio valios išreiškimo daiktą padovanoti . apdovanotasis taip pat turi išreikšti savo valią dovaną priimti. /ienoje ,yloje <0; konstatavo6 Idovanojimo sandoris yra realinis WQX Sutarti#ė tokio sandorio kilmė pasireiškia tuo, kad padovanoto namo perdavimui reikalingas apdovanotojo sutikimas, nors da+niausiai pre5iumuojama, kad toks sutikimas ,us gautas. Beigu apdovanotasis atsisako priimti dovaną, dovanojimo sutartis nutraukiama2 #<0; 9DD% m. vasario 9% d. nutartis civilinėje

,yloje .. )ontvilo vardo (enkų kult-ros funda'i a v. *. Kupčinskas, 8r. ( .(.9D$H9DD% m., kategorija %'.9.9.$, >>). Aeikėtų patikslinti šį teismų praktikos su7ormuluotą teiginį . jeigu atsisakoma dovaną priimti, tai dovanojimo sutartis yra laikoma nesudaryta . 0pdovanotasis turi teis1 atsisak)ti prii!ti dovaną. ;ai jis gali padaryti ,et kuriuo momentu iki "ova#os per"avi!o jam #C $.>$@ str. % d.). ;ačiau jeigu dovanojimo sutartis ,uvo rašytinė, tai dovanotojas turi teis1 reikalauti iš apdovanotojo, nepagrįstai atsisakiusio priimti dovaną, atlyginti dėl atsisakymo atsiradusius nuostolius #C $.>$@ str. 9 d.). 0pdovanotojo teisė atsisakyti priimti dovaną kyla iš ikisutartinių teisinių santykių, o ne iš pačios dovanojimo sutarties. Beigu asmuo atsisako priimti dovaną dar iki jos perdavimo, galima teigti, kad jis neduoda akcepto sudaryti sutartį, nes perdavus daiktą sutartis ,*tų jau sudaryta. =ovanojimui taikomi tam tikri apriboji!ai, susij1 su paveldėjimu, ,endrosios jungtinės nuosavy,ės dovanojimu ir kt. speci7iniais atvejais #C $.>$$ str., $.>F% str.). C neleid+ia sudaryti tokių dovanojimo sutarčių, kad turtas pereitų apdovanotajam dovanotojo !irties atveju. C nustato, kad sutartis, pagal kurią dovana pereina apdovanotajam nuosavy,ės teise po dovanotojo mirties, negalioja. !iems santykiams taikomos paveldėjimo teisinius santykius reglamentuojančios normos. Patvarkymas dėl turto mirties atveju į7orminamas testamentu #C '.%? str.). *OVA,O5IMO S3TARTIES .AL/S' *AL/1AS' T3RI,/S IR EORMA =ovanojimo sutarties "al)kasI • daiktai, • pinigai, • verty,iniai popieriai, • kitas turtas, • turtinės teisės #reikalavimai), • apdovanotojo atleidimas nuo turtinės pareigos dovanotojui • apdovanotojo atleidimas nuo turtinės pareigos trečiajam asmeniui. =ovanojimo sutarties dalyku gali ,*ti tik tas turtas, į kurį dovanotojas jau turi nuosavy,ės teises dovanojimo sutarties sudarymo metu. :utarties dalyku negali ,*ti turtas, kuris dovanotojo ,us sukurtas ar įgytas ateityje. C imperatyviai nustato, kad turto, kurio nėra sutarties sudarymo metu ar kuris ,us sukurtas tik ateityje, dovanojimo sutartis #e(alioja. =ovanojimo sutarties es!i#ės s=l)(os6 • sąlyga dėl sutarties dalyko, • dėl sutarties neatlygintinumo, • dėl jos dalyko perdavimo.priėmimo nuosavy,ėn. =ovanojimo sutarties $al)s vadinamos6 • dovanotoju ir • apdovanotuoju. !alimis gali ,*ti 7i5iniai, juridiniai asmenys, valsty,ė, savivaldy,ės, kurie yra dovanojamo turto savininkai ar jų įgalioti asmenys. *ova#otoju gali ,*ti tik tas asmuo, kuris valdo, naudoja turtą ar disponuoja juo nuosavy,ės ar patikėjimo teise. C nustato, kad dovanojimo sutartis negalioja, jeigu dovanotojas ne,uvo dovanos savininkas ar,a ne,uvo tinkamai įgaliotas sudaryti tokią sutartį #C $.>FD str. ( d.). C nustato, kad dovanotojas #e(ali bHti #eveiks#us asmuo. 8eveiksnaus asmens glo,ėjui draud+iama dovanoti neveiksnaus asmens turtą pastarojo vardu, išskyrus sim,olines dovanas, kurių vertė neviršija vieno minimalaus gyvenimo lygio dyd+io sumos. Ribotai veiks#aus asmens galimy,ė sudaryti dovanojimo sutartį reglamentuojama C 9.@ straipsnio 9 dalimi ,ei 9.%% straipsnio 9 ir ( dalimis. 0ptariant dovanojimo sutarties šalį . dovanotoją, ,*tina atskirai aptarti vie$ųjų juri"i#ių as!e#ų & valsty,ės ir savivaldy,ių institucijų #įmonių, įstaigų, organi5acijų) galimy,1 #su,jektiškumą) sudaryti dovanojimo sutartį. !ių juridinių asmenų su,jektiškumą, kiek tai susij1 su valsty,ės ,ei savivaldy,ių turto valdymu, naudojimu, disponavimu juo, reglamentuoja <ietuvos Aespu,likos valsty,ės ir savivaldy,ių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, kurio %F straipsnis numato tokio turto perdavimo ,*dus kitų asmenų nuosavy,ėn, kartu numatydamas galimy,1 atitinkamus ,*dus reglamentuoti ir kituose įstatymuose. ;ačiau nei šis įstatymas, nei kiti įstatymai #e#ustato (ali!)bės "ova#oti valst)bės ar savival")bės turt= kitie!s as!e#i!s . Ap"ova#otuoju gali ,*ti 7i5inis ar juridinis asmuo, tačiau įstatyme taip pat yra nustatyti tam tikri apri,ojimai ir draudimai. 8eveiks#ia! as!e#iui skirtas dovanas turi teis1 priimti tik jo glo,ėjas, išskyrus sim,olines dovanas, kurių vertė neviršija vieno minimalaus gyvenimo lygio dyd+io sumos. =ovanojimo sutarties turi#)s C nustato šias "ova#otojo parei(as6 %) dovanotojas pagal sutartį privalo perduoti dovanojamą turtą ,e teisės į jį suvar+ymų, kurie trukdytų apdovanotajam naudotis ar disponuoti turtu ar,a jį valdyti #išskyrus atvejus, kai tokie suvar+ymai aptarti sutartyje ir apdovanotasis sutinka priimti suvar+ytą daiktą)C 9) dovanotojas perduoda tik tas su dovanojamu turtu susijusias teises, kurias jis turiC () dovanotojas apmoka sutarties sudarymo ir įvykdymo išlaidas, jeigu sutartis nenumato ko kita. C $.>$F straipsnyje numatytu atveju ap"ova#otasis <()ja parei(= vykdyti dovanotojo nustatytą s=l)(= padovanotą turtą naudoti tam tikram tikslui. Beigu apdovanotasis šios sąlygos nevykdo, dovanotojas teismo tvarka turi teis1 reikalauti6 • kad sąlyga ,*tų įvykdyta ar,a • kad ,*tų panaikinta sutartis ir turtas grą+intas. :utarties ?or!a priklauso nuo sutarties kainos ir dalyko. :utartis, kai dovanojama "i"es#ė kaip @GGG litų suma, turi ,*ti ra$)ti#ės 7ormos. ,ekil#oja!ojo daikto dovanojimo sutartis turi ,*ti #otari#ės 7ormos. =ovanojimo sutartis, kurios suma "i"es#ė kaip @G GGG litų, turi ,*ti #otari#ės 7ormos. 8ekilnojamojo daikto ar daiktinės teisės į jį dovanojimo sutartis teisines pasekmes tretiesiems asmenims sukelia tik tuo atveju, jei sutartis <re(istruota viešame registre. *OVA,O5IMO PA,AI1I,IMAS

Pagal ,endrą taisykl1 dovanojimo sutartis, nustatanti dovanotojo teis1 vie#a$aliu sprendimu atsii!ti dovanotą turtą ar turtin1 teis1, #e(alioja %C $.>$' str. ( d.). =ovanotojo teisė kreiptis į teismą dėl dovanojimo sutarties panaikinimo yra numatyta tik i$i!ti#iais atvejais. =ovanotojas pagal C $.>F9 str. turi teis1 kreiptis į teismą dėl dovanojimo sutarties pa#aiki#i!o, jeigu apdovanotasis pasikėsina į dovanotojo ar jo giminaičių gyvy,1, ar tyčia juos su+aloja ar atlieka kitus neleistinus veiksmus, taip pat jei apdovanotasis su turtu, turinčiu didelės neturtinės reikšmės, elgiasi taip, kad jam kyla reali to turto +uvimo grėsmė. =ovanotojas turi teis1 teismine tvarka pagal C $.>$F str. reikalauti v)k")ti s=l)(as ar nutraukti sutartį, jei apdovanotasis nevykdo dovanojimo sutartyje numatytos sąlygos. *OVA,OTO5O IR AP*OVA,OTO5O ATSA1OM/4ĖS /PAT3MAI 0pdovanotasis turi teis1 reikalauti #uostolių atl)(i#i!o iš dovanotojo, jeigu patyrė išlaidų, susijusių su teisės į turtą suvar+ymų panaikinimu ar tr*kumų šalinimų, jei dovanotojas tai +inodamas, nepraneša apdovanotojamC :al=, padarytą apdovanotojo gyvy,ei, sveikatai ar turtui dėl dovanoto turto tr*kumų, atlygina dovanotojas ,endrais pagrindais, jeigu įrodoma, kad turto tr*kumai atsirado iki turto perdavimo apdovanotajam ir ne,uvo akivai5d*s, o dovanotojas, +inodamas apie juos, apdovanotojo neįspėjo. =ovanotojas neatsako u+ paslėptus dovanojamo turto tr*kumus, jeigu apie juos jis ne+inojo ar neturėjo. 0pdovanotasis atsako u+ tas dovanotojo skolas, kurios neatsiejamai susij1 su dovana . ši norma yra dispo5ityvi, todėl sutartis gali nustatyti ir kitas taisykles. A31A %PARAMA AR LA4*ARA& Auka laikomas turto ar turtinės teisės dovanojimas tam tikram naudingam tikslui, kurį nurodo aukotojas #C $.>F$ str. % d.). 0uka . atskira dovanojimo sutarties r*šis. 0ukos specialus po+ymis . dovanojimo tikslas, kuris yra tam tikras naudingas tikslas #,endra nauda). <a,daros ir paramos įstatymo 9 straipsnyje yra nustatyta, kad visuomenei naudingais tikslais šiame įstatyme laikoma6 veikla tarptautinio ,endradar,iavimo, +mogaus teisių apsaugos, ma+umų integracijos, kult*ros, religinių ir etinių verty,ių puoselėjimo, švietimo, mokslo ir pro7esinio to,ulinimo, ne7ormalaus ir pilietinio ugdymo, sporto, socialinės apsaugos ir dar,o, sveikatos prie+i*ros, nacionalinio saugumo ir gyny,os, teisėtvarkos, nusikalstamumo prevencijos, gyvenamosios aplinkos pritaikymo ir ,*sto plėtros, autorių teisių ir gretutinių teisių apsaugos, aplinkos apsaugos ir kitose visuomenei naudingomis ir nesavanaudiškomis pripa+įstamose srityse. 0ukai taikomos ,endrosios dovanojimo sutarties taisyklės išskyrus tas, kurios prieštarauja auką reglamentuojančioms nuostatoms. 0ukai priimti nereikalingas joks leidimas ar sutikimas #C $.>F$ str. 9 d.). 0ukos atveju visa"a e(Mistuoja apdovanotojo pareiga . naudoti turtą #au"i#(ie!s tiksla!s. Beigu turtas naudojamas ne tam, kam jis ,uvo paaukotas, tai aukotojas ar jo teisių perėmėjai turi teis1 reikalauti teismo tvarka at$aukti auk= %C $.>F$ str. ' d.). !i taisyklė netaikoma ,uitinio po,*d+io ir nedidelės vertės aukoms. Beigu aukos gavėjas . juri"i#is as!uo L jis turi parei(= tvarkyti visų operacijų, susijusių su paaukoto turto naudojimu, apskait= %C $.>F$ str. ( d.). !ios apskaitos tvarką reglamentuoja <a,daros ir paramos įstatymas. !i pareiga u+tikrina paaukoto turto naudojimo kontrol1. S1OLOS PA*E,+IMO S3TARTIS Pagal skolos pa"e#(i!o sutart< skolininkas perduoda savo turtą, kuris kreditoriui neįkeistas, kreditoriui nuosavy,ės teise kaip u+mokestį u+ savo pinigin1 ar kitą turtin1 skolą #C $.>($ str. % d). C $.>(F str. numato apri,ojimą šalims iš anksto susitarti dėl skolos padengimo & sutarties sąlyga, pagal kurią kreditoriui ,*tų suteikiama neatšaukiama teisė tapti skolininko turto savininku ar,a teisė šiuo turtu disponuoti, jeigu skolininkas nevykdo savo prievolės, negalioja. Aealinė, atlygintinė, vienašalė sutartis. :utartis reali#ė, nes laikoma sudaryta tuo momentu, kai turtas perduodamas kreditoriui #C $.>($ str. ( d.) !iai sutarčiai taikomos pirki!oJpar"avi!o sutarčių taisyklės & asmeniui, kuris yra skolininkas ir kuris perduoda turtą pagal šią sutartį, tenka visos pardavėjo pareigos #C $.>($ str. 9 d.). =ėl skolos padengimo sutarties <0; yra pasisak1s ,yloje6 Iteismai padarė pagrįstą išvadą, kad tarp šalių susiklost1 teisiniai santykiai nėra grynai tik paskoliniai, pagal kuriuos paskolos davėjas perduoda paskolos gavėjo nuosavy,ėn tam tikrą pinigų sumą, o šis įsipareigoja grą+inti tokią pačią pinigų sumą #%?$> m. C 9?% straipsnio % dalis, 9DDD m. C $.@FD straipsnio % dalis), tačiau su tam tikromis išlygomis, (ali!)be paskol= (r= i#ti ne atitinkama pinigų suma, ,et perlei" ia#t paskolos "avėjo #uosav)bė# #ekil#oja!=j< turt= WQX ;eismai nustatė, kad ieškovė atsakovui paskolą grą+ino turtu #,utu). WQX asatoriaus teigimas, kad, paskolą dengiant turtu, ,*tų sudarytos ne turto pirkimo.pardavimo, o paskolos padengimo sutartys, numatytos C $.>($ straipsnyje, nepaneigia 7aktinės aplinky,ės, jog u+ paskolą ,uvo atsiskaityta nekilnojamuoju turtu. 8otariškai patvirtintose pirkimo.pardavimo sutartyse esančios sąlygos, kad pinigus u+ perleid+iamą turtą gavo prieš sudarant sutartis, nepaneigia aplinky,ės, jog tie pinigai ,uvo perduodami kaip paskola 9DDD m. sausio %( d. sudarytos paskolos sutarties ir vėlesnių jos papildymų pagrindu. Be to, ,yloje nėra duomenų ir kasatorius jų nenurodė, kad gaudamas nekilnojamąjį turtą nuosavy,ėn pagal sudarytas pirkimo.pardavimo sutartis ,*tų mokėj1s sutartyse nurodytus pinigus2 #<0; 9DD' m. spalio 9$ d. nutartis civilinėje ,yloje *. %vito ienė v. 3. Kra'Amalis, 8r. ( .(.'%%H9DD', kategorijos >9.@C $(.%). T3RTO PERLEI*IMO 3: RE,TN S3TARTIS Pagal turto perlei"i!o u re#t= sutart< nekilnojamojo daikto nuomotojas perduoda šio daikto nuosavy,ės teis1 daikto nuomininkui mainais u+ rentą. Aentą įsipareigoja mokėti nuomininkas #C $.>(@ str.). !alis iš prad+ių sieja nuomos teisiniai santykiai, kurie trans7ormuojasi į nuosavy,ės teisės perleidimo ir rentos mokėjimo teisinius santykius. !ių normų taikymo sritis & tik #ekil#oja!ųjų "aiktų nuomos atvejai. 8uomotojas perduoda išnuomoto daikto nuosavy,ės teis1 nuomininkui. ;ačiau skirtingai nei tai yra pirkimo.pardavimo sutarties atveju, nuomininkas ne iš karto sumoka daikto kainą, o įsipareigoja mokėti rentą. !alys sutartyje turi aptarti mokėtinos rentos dydį, 7ormą, mokėjimo terminus. 8uomotojas tampa rentos gavėju, o nuomininkas & rentos mokėtoju. Aenta nuo sutarties galiojimo prad+ios mokama pinigais ar,a nat*ra kiekvienų metų pa,aigoje, jeigu sutartis nenustato kitaip.

Be to, papildomai nuomininko ir nuomotojo santykiams taikomos atitinkamos pirkimo.pardavimo ir turto perleidimo su sąlyga mokėti išlaikymą sutarčių taisyklės #C $.>(@ str. ' d.). 1A TEMA RE,TOS S3TARTIES SAMPRATA Pagal re#tos sutart< viena šalis . rentos mokėtojas #skolininkas) įsipareigoja neatlygintinai ar,a mainais u+ kapitalo perdavimą jam nuosavy,ės teise periodiškai mokėti kitai šaliai . rentos gavėjui sutartyje numatytą pinigų sumą #rentą) ar,a kitaip išlaikyti rentos gavėją #C $.>(? str.). Aentos sutartis yra ilgalaikio, t1stinio, sta,ilaus po,*d+io. Vie#a$alė' reali#ė' atl)(i#ti#ė arba #eatl)(i#ti#ė' riMikos sutartis . Aentos sutartis yra vie#a$aliai įpareigojanti, nes, ją sudarius, pareigos atsiranda tik rentos mokėtojui, o rentos gavėjas savo pareigą mainais u+ rentą perduoti kapitalą rentos mokėtojui nuosavy,ės teise įvykdo sudarydamas sutartį. Aentos sutartis yra #eatl)(i#ti#ė tais atvejais, kai rentos gavėjas u+ rentos mokėtojo įsipareigojimą mokėti rentą neperduoda jam jokio kapitalo. Aentos sutartis yra atl)(i#ti#ė tais atvejais, kai rentos gavėjas perduoda kapitalą rentos mokėtojui mainais u+ šio įsipareigojimą mokėti rentą. Aemiantis ,endrosiomis sutarčių nuostatomis . C $.%$D straipsnio ( dalis visas sutartis pagal gaunamos naudos api,rė+tumą skirsto į6 • riMikos sutartis #jose konkrečiai nenustatytas naudos gavimas ar,a šalių pareigos dydis ar,a tai priklauso nuo tam tikro įvykio ,uvimo ar ne,uvimo) ir • ekvivale#ti#es sutartis #jose sudarymo metu konkrečiai nurodoma gaunama nauda ir jos dydis ar šalių pareigų dydis). Aentos sutarčiai ,*dingas riMikos ele!e#tas & sudarant rentos sutartį, eg5istuoja ri5ika, kad rentos 7orma išmokamų išmokų dydis ,us didesnis ar,a, atvirkščiai, ma+esnis u+ perduodamą daiktą. Aentos sutarties tikslas yra6 • tiek nuosavy,ės teisės perleidimas, • tiek pačios rentos mokėjimas rentos gavėjui, kuris paprastai siejamas su rentos gavėjo išlaikymu, kaip vieninteliu jo pragyvenimo šaltiniu. Aenta gali ,*ti #ustato!aI • sutartimi, • testamentu #vienašaliu sandoriu), • teismo sprendimu ar,a • įstatymu. Pavy5d+iui, C (.F9 str. % ir @ d. numato, kad teismas, priimdamas sprendimą dėl santuokos nutraukimo, priteisia išlaikymą ,uvusiam sutuoktiniui & išlaikymas priteisiamas nustatyto dyd+io vienkartine pinigų suma ar,a periodinėmis išmokomis # re#ta), mokamomis kas mėnesį. RE,TOS S3TARTIES .AL/S' *AL/1AS' TERMI,AS' T3RI,/S IR EORMA Aentos sutarties "al)kas6 • rentos mokėtojui nuosavy,ės teise per"uo"a!as kapitalas, kuriuo gali ,*ti kilnojamieji, nekilnojamieji daiktai ar tam tikra pinigų suma, • pati renta, t.y. tam tikra periodiškai !oka!a pi#i(ų su!a ar kitoks rentos gavėjui teikiamas išlaikymas. Sutarties ter!i#as #C $.>>9 str.). Aenta gali ,*ti nustatyta ir mokama6 • iki rentos gavėjo gyvos galvos, • neterminuotai ar • tam tikrą laiką. /isais atvejais rentos terminas ne ilgesnis kaip %DD metų. Aentos $al)s & rentos mokėtojas ir rentos gavėjas. Aenta gali ,*ti nustatyta ir treKiojo as!e#s #au"ai #C $.>>% str.). <0; yra pasisak1s dėl galimy,ės sudaryti rentos sutartį trečiojo asmens naudai6 I%??' m. rugsėjo %> d. WQX ,uvo sudaryta turto perleidimo su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos sutartis, kuria turto perleidėjas 0.V. perdavė turto įgijėjai 8.:. jam priklausantį ,utą, o turto įgijėja įsipareigojo slaugyti turto perleidėją 0.V. ir jo +moną J.V., pirkti maistą u+ jų pinigus, skal,ti, tvarkyti ,utą, leisti jiems nemokamai naudotis ,utu iki gyvos galvos. aip matyti iš sutarties turinio, turto įgijėja 8.:. įsipareigojo išlaikyti iki gyvos galvos ne tik turto perleidėją 0.V., ,et ir jo +moną J.V., tai yra prisiėmė prievol1 dviejų asmenų at+vilgu. WQX Prievolės nevykdymas nors vieno iš sutartyje nurodytų asmenų at+vilgiu ipso fa'to vertintinas kaip turto įgijėjo nevykdymas sutartimi prisiimtų pareigų. Pa+ymėtina, kad įstatymas nedraud+ia turto perleidėjui sudaryti sutartį trečiojo asmens naudai2 #<0; 9DD% m. vasario 9@ d. nutartis civilinėje ,yloje !. Rerne'ko teisių perėmė a v. <. %a#aliauskaitė, 8r. ( .(.9%@H9DD%, ,ylų kategorija >(.>) Re#tos sutarties $alių teisės ir parei(os. Pagrindinė rentos mokėtojo6 • teisė & gauti iš rentos gavėjo ar trečiojo asmens sutartą kapitalą, jei sutartis atlygintinė, • pareiga & laiku ir tinkamai mokėti sutartą rentą ar teikti kitokį sutartą išlaikymą rentos gavėjui. Pagrindinė rentos gavėjo6 • teisė & gauti rentą, • pareiga & perduoti sutartą kapitalą rentos mokėtojui nuosavy,ės teise. !i jo pareiga reali5uojama sudarant sutartį. Es!i#ės rentos sąlygos & tai šalių susitarimas6 • "ėl "al)ko, t.y. dėl konkretaus kapitalo perdavimo rentos mokėtojo nuosavy,ėn,

• dėl re#tos !okėji!o ir jos apimties, • jeigu rentos mokėtojui perduodamas kilnojamasis daiktas ar pinigų suma & esminė sąlyga yra rentos mokėtojo pareiga pateikti savo prievolės <v)k")!o u tikri#i!= ar,a apdrausti savo civilin1 atsakomy,1 u+ rentos sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą #C $.>>' str. 9 d.) :utarties ?or!a & #otari#ė visais atvejais. J jeigu pagal šią sutartį perduodamas nekilnojamas daiktas, tai sutartis prieš trečiuosius asmenis gali ,*ti panaudota tik sutartį <re(istravus viešame registre. ,E1IL,O5AMO5O *AI1TO' TEISĖS 2 13R2 S3VAR:/TOS RE,TA' PERLEI*IMO PASE1MĖS Bei perduodamas su sąlyga mokėti rentą nekilnojamas daiktas, laikoma, jog teisės į šį daiktą yra suvar )tos renta. ;aigi rentos mokėtojo įgyta nuosavy,ės teisė yra suvar+yta. Aemiantis ,endrosiomis daiktinės teisės normomis . "aikti#ės teisės suvar )!ai kartu su daiktu perlei" ia!i #aujaja! daikto savininkui #C >.? str. 9 d.). Aentos mokėtojui daiktą perleidus, šis daiktinės teisės suvar+ymas renta išlieka ir tai reiškia, kad prievolė mokėti rentą pereina daikto įgijėjui #C $.>>> str.). Be to, siekiant u+tikrinti rentos gavėjo interesus, pirmasis rentos mokėtojas ir naujasis savininkas, kuriam perleistas renta suvar+ytas nekilnojamasis daiktas, kartu atsakys pagal rentos gavėjo reikalavimus #su,sidiari ar,a solidarinė atsakomy,ė). Aentos sutarties r*šys ,ETERMI,3OTA %,3OLATI,Ė& RE,TA' 5OS +AVĖ5AI' EORMA' */*IS #C $.>>? & $.>'' str.) Aentos (avėjai6 • 7i5iniai asmenys ir • pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, kurie verčiasi glo,a, jei tai neprieštarauja įstatymams ir jų veiklos dokumentams. ;ai vienintelė rentos r*šis, kurioje rentos gavėju gali ,*ti juridinis asmuo ir kurios tikslas . u+tikrinti ne,*tinai asmeniniai ar ,uitinius rentos gavėjo interesus. Beigu sutartis ar įstatymai nenustato ko kita6 • rentos gavėjo teisės gali ,*ti perduotos reikalavi!o perlei"i!o ,*duC • rentos gavėjo teisės gali ,*ti pavel"i!osC • jeigu rentos gavėjas juridinis asmuo & teisė gauti rentą gali pereiti reor(a#iMavus juridinį asmenį. :utarties ter!i#as & pareiga mokėti rentą nėra ri,ojama konkrečiu terminu, t.y. ji nustatoma neterminuotam laikotarpiui. /iena iš es!i#ių neterminuotos #nuolatinės) rentos sutarties sąlygų & mokamos rentos 7orma ,ei dydis. Aentos mokėjimo ?or!a6 • Aenta paprastai mokama pi#i(ais. • Aentos ")"is nustatomas sutartyje. • Aentos sutartyje gali ,*ti nustatyta, kad rentą galima mokėti perduodant daiktus, atliekant dar,us ar teikiant paslaugas, kurių kaina atitinka rentos dydį pinigais. • Pokama perio"i#iais mokėjimais, nustatytais sutartyje, o jeigu sutartis to nenumato, tai kiekvieno mėnesio pa,aigoje. • Aentos dydis i#"eksuoja!as atsi+velgiant į teisės aktų nustatytą minimalią mėnesin1 algą. ,ETERMI,3OTOS %,3OLATI,ĖS& RE,TOS I.PIR1IMAS IR PASI4AI+IMAS Aenta gali ,*ti išperkama tiek rentos mokėtojo, tiek ir rentos gavėjo reikalavimu. Aentos i$pirki!o kai#a numatoma sutartyje. Beigu sutartyje kaina nenumatyta, tai jos dydis priklauso nuo to, ar turtas rentos mokėtojui ,uvo perduotas atlygintinai, ar neatlygintinai6 • jeigu perduotas atl)(i#ti#ai & turtas išperkamas tokia kaina, kuri lygi metinei rentos sumaiC • jeigu perduotas #eatl)(i#ti#ai & turtas išperkamas kaina, kuri lygi metinei rentos ir perduoto turto vertės sumai. 8eterminuotos #nuolatinės) rentos sutartis pasibai(iaI • mirus rentos mokėtojuiC • likvidavus rentos mokėtojąC • nutraukus sutartį šalių susitarimuC • nutraukus rentos sutartį vienašaliu šalies pareiškimu esant esminiams sutarties pa+eidimams #šis sutarties nutraukimas susij1s su rentos gavėjo ir rentos mokėtojo teisėmis reikalauti išpirkti nuolatin1 rentą) ;urto, kuris perduotas kaip renta, atsitikti#io uvi!o ar su(e"i!o riMika. !i ri5ika paskirstoma priklausomai nuo to, ar turtas rentos mokėtojui ,uvo perduotas atlygintinai ar neatlygintinai6 • jeigu turtas perduotas #eatl)(i#ti#ai & ri5ika tenka rentos mokėtojuiC • jeigu turtas perduotas atl)(i#ti#ai & turtui atsitiktinai +uvus ar jį sugadinus, rentos mokėtojas turi teis1 reikalauti ar,a nutraukti jo prievol1 mokėti rentą, ar,a pakeisti rentos sutarties sąlygas. RE,TA I1I +/VOS +ALVOS' 5OS +AVĖ5AI' */*IS %B1 A79@A L A79@F str7& Aentos (avėjas6 • tik 7i5inis asmuo6 • juo gali ,*ti pats turtą perdav1s asmuoC • ar,a kitas asmuo, kuri nurodo turtą perdav1s asmuo. • gali ,*ti keli 7i5iniai asmenys & tokiu atveju nustatoma lygių dalių pre5umpcija. :utarties šalys negali nustatyti, kad teisė gauti rentą pereis rentos gavėjo įpėdiniams po jo mirties #išskyrus atvejus, kai renta nustatoma iš karto kelių asmenų naudai & tačiau ir šiuo atveju prievolė mokėti rentą pasi,aigia po paskutinio rentos gavėjo mirties #C $.>'$ str. ( d.)).

Aentos "al)kas & kilnojami ir nekilnojami daiktai. Aentos ?or!a6 • renta nustatoma pinigų suma, periodiškai mokama visą rentos gavėjo gyvenimąC • sutartyje nustatomas mokėtinų sumų dydisC • nurodomas mokėjimo da+numas & jei jis sutartyje neaptartas, renta turi ,*ti mokama kas mėnesį iki ateinančio mėnesio pirmos dienos. Aentos iki gyvos galvos sutarties ter!i#as & rentos gavėjo gyvenimo trukmė. !alys negali kitaip nustatyti šios sutarties termino #pv5., negali numatyti, kad renta ,us mokama dešimt metų ar,a tiek metų, kiek tarnaus perduotas turtas ir pan.). RE,TOS I1I +/VOS +ALVOS S3TARTIES PASI4AI+IMAS Aentos iki gyvos galvos sutartis bai(iasi6 • mirus rentos gavėjui, • jeigu ,uvo keli rentos gavėjai & mirus paskutiniam iš jų. :utarties #utrauki!as Beigu rentos mokėtojas i$ es!ės pa ei" ia sutartį, rentos gavėjas turi teis1 reikalauti6 • kad rentos mokėtojas išpirktų rentą ar,aC • nutraukti rentos sutartį ir atlyginti nuostoliusC • jeigu turtas ,uvo perleistas neatlygintinai & reikalauti grą+inti tą turtą. O+ rentą iki gyvos galvos perduoto turto atsitikti#io uvi!o ar su(e"i!o riMika Beigu perduotas u+ rentą turtas atsitiktinai +*na ar,a yra sugadinimas & ši aplinky,ė neatleid+ia rentos mokėtojo nuo jo sutartinių įsipareigojimų vykdymo, t.y. jis privalo ir toliau mokėti rentą sutartyje numatytomis sąlygomis #C $.>'? str.). I.LAI1/MO I1I +/VOS +ALVOS S3TARTIES SAMPRATA %B1 A79AG L A79A9 str7& Pagal i$laik)!o iki ()vos (alvos sutart< rentos gavėjas & 7i5inis asmuo perduoda jam priklausantį gyvenamąjį namą, ,utą, +emės sklypą ar kitą nekilnojamąjį daiktą rentos mokėtojui nuosavy,ės teise, o rentos mokėtojas įsipareigoja išlaikyti rentos gavėją ir #ar,a) šio nurodytą asmenį iki gyvos galvos #C $.>$D str. % d.). :avo es!e išlaikymo iki gyvos galvos sutartis yra rentos iki gyvos galvos por*šis, todėl jai taikomos C numatytos rentos iki gyvos galvos taisyklės. "šlaikymo iki gyvos galvos sutartis yra ?i"u;iari#ė, kadangi rentos gavėjui paprastai yra svar,ios asmens, teikiančio jam išlaikymą, savy,ės. !i sutartis grind+iama šalių tarpusavio pasitikėjimu. !ios sutarties tikslas & perduoti nekilnojamąjį turtą rentos mokėtojui nuosavy,ės teise u+ šio įsipareigojimą išlaikyti daiktą perdavusį asmenį iki gyvos galvos. <0; yra pasisak1s dėl ,*tiny,ės ai$ki#tis tikruosius sutarties $alių keti#i!us, siekiant teisingai kvali7ikuoti santykius, kuriuos ,uvo siekiama sukurti sutartimi6 Inagrinėjant ,ylą teisme pagal reikalavimus pripa+inti pirkimo.pardavimo sutartį negaliojančia ir vertinti ją kaip turto perleidimo su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos sutartimi, sudarytoji sutartis, vadinama pirkimo.pardavimo sutartimi, turi ,*ti aiškinama ir vertinama pagal tikruosius šalių ketinimus. Aeikalavimai rodo, kad ieškovė nesiekė visiškai panaikinti sudaryto sandorio, nereikalavo sugrą+inti jai sutartimi perduotą turtą, ,et siekė u+sitikrinti išlaikymą iki gyvos galvos, tik netiksliai su7ormulavo reikalavimą dėl išlaikymo. 0peliacinės instancijos teismas vertino, kad susitarimas dėl namo dalies pardavimo ,uvo sudarytas ieškovei neklystant, o klydimas dėl to, kad į susitarimą neįtrauktos nuostatos dėl naudojimosi namu ir išlaikymo ar prie+i*ros yra klydimas dėl sandorio sudarymo motyvo. ;oks argumentas netinkamas. Sa#"orio !ot)vas yra prie+astis ar veiksnys, kurio skatinamas asmuo sudaro susitarimą. Perleid+iant dalį namo kito asmens nuosavy,ėn paskata sudaryti sutartį gali ,*ti tikėjimasis gauti išlaikymą įvairiais pavidalais #gyvenamosios patalpos, pagal,os, paramos teikimu). Beigu šalis šią paskatą paskel,ia sutarties sudarymo metu ir sandorio šalys dėl jos susitaria, t.y. suderina savo valią, tai sandorio sudarymo motyvas gali virsti sandorio turinio dalimi. itas klausimas, ar šis susitarimas yra išreikštas įstatymo nustatyta 7orma #ar yra dėl to galiojantis), ar šis susitarimas yra įrodomas, taikant įrodinėjimui skirtus apri,ojimus #kai nesilaikyta įstatymo reikalaujamos rašytinės sandorio 7ormos). Byloje šalys teikė paaiškinimus, kad iki pirkimo.pradavimo sutarties sudarymo tarėsi dėl tolesnio naudojimosi namo dalimi, dėl paramos teikimo ,uvusiai namo dalies savininkei. Pagal tai teisiškai kvali7ikuotini šie šalių veiksmai2 #<ietuvos 0ukščiausiojo ;eismo 9DD9.D?.%@ nutartis civilinėje ,yloje !. )a$ulienė v. !. 1artkienė, 8r. ( .(.%D9DH9DD9, ,ylų kategorija %'.9.9.$, >(.>) !ios sutarties spe;i?ik= atspindi jos dalykas & t.y. rentos mokėtojui nuosavy,ės teise gali ,*ti perduodamas tik nekilnojamasis daiktas #gyvenamasis namas, ,utas, +emės sklypas ar kitas nekilnojamas turtas). <0; šiuo klausimu yra pasisak1s, nurodydamas, kad Iturto perleidimo su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos sutarties )pat)bė ta, kad turto perleidėjas perduoda turto įgijėjui tik #ekil#oja!=j< turt= #gyvenamąjį namą, ,utą, +em1 ir panašiai), o turto įgijėjas įsipareigoja teikti turto perleidėjui tam tikrą įstatymu numatytą išlaikymą6 apr*pinimą gyvenamąja patalpa, maistu, o esant reikalui pri+i*rėti turto perleidėją #ligos atveju ir panašiai)2 #<ietuvos 0ukščiausiojo ;eismo 9DD%.D9.9@ nutartis civilinėje ,yloje !. Rerne'ko teisių perėmė a v. <. %a#aliauskaitė, 8r. ( .(.9%@H9DD%, ,ylų kategorija >(.>) =ar vienas sutarties ypatumas . rentos (avėju gali ,*ti tik 7i5inis asmuo6 • pats asmuo, kuris perduoda jam priklausantį nekilnojamąjį daiktąC • asmuo, kurį nurodo daiktą perduodantis asmuo. "šlaikymo ?or!a6 • pagal ,endrą taisykl1 išlaikymas iki gyvo galvos teikiamas #atHra, t.y. rentos gavėjo apr*pinimu gyvenamąja patalpa, dra,u+iais, maitinimu, prie+i*raC • sutartyje gali ,*ti 7iksuojama viso i$laik)!o vertė & tokiu atveju vieno mėnesio trukmės išlaikymo vertė negali ,*ti ma+esnė u+ vieną minimalią mėnesin1 algąC • išlaikymas nat*ra gali ,*ti pakeistas perio"i#iais !okėji!ais, mokamais iki rentos gavėjo gyvos galvos. <0; yra pasisak1s dėl išlaikymo iki gyvos galvos sutarties ypatumų6 Ii$laik)!o iki ()vos (alvos sutartis & rentos por*šis, kuriai ,*dingi ,endrieji rentos sutarties po+ymiai ir r*šiniai rentos iki gyvos galvos po+ymiai #C $.>$D str. 9 d.). "šlaikymo iki gyvos galvos sutarties skiria!ieji po )!iai6 rentos mokėtojui u+ rentą perleid+iamas ne ,et koks turtas, o tik nekilnojamasis daiktasC rentos 7orma & rentos gavėjo poreikių tenkinimas atsi+velgiant į jo poreikius gali ,*ti tiek materialaus, tiek nematerialaus po,*d+io & apr*pinimas gyvenamąja

patalpa, apranga, maitinimas, prie+i*raC kai sutartimi api,rė+iama išlaikymo vertė, ji turi ,*ti ne ma+esnė nei nustatyta įstatyme #C $.>$% str. 9 d.)C sutartyje gali ,*ti nustatyta ir rentos mokėtojo pareiga padengti rentos gavėjo laidojimo išlaidasC galimy,ė išlaikymą nat*ra pakeisti periodinėmis įmokomis iš esmės yra išimtinė, ji gali ,*ti taikoma atsi+velgiant į sutarties po,*dį ir konkrečias aplinky,es, vadovaujantis protingumo kriterijais. 0tsi+velgiant į išvardytus po+ymius ir sutarties esm1, galima daryti išvadą, kad išlaikymo iki gyvos galvos sutartis išsiskiria so;iali#e reik$!e. Pagal šią sutartį rentos gavėjas įgyja teis1 gauti reikiamas paslaugas ir priemones ,*tiniausiems, gyvy,iškai svar,iems poreikiams tenkinti. Aentos mokėtojas, nevykdydamas ar netinkamai vykdydamas išlaikymo prievol1 pagal išlaikymo iki gyvos galvos sutartį, gali padaryti didel1 ir nepataisomą +alą rentos gavėjo sveikatai, kitiems teisėtiems jo interesams2 #<0; 9DD$ m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje ,yloje %. J. Gteisių perėmė ai 6 ). (., !. (. ir *. !.5 v. !. L., 8r. ( .(.9DFH9DD$ #:), kategorija >@.>). *ispo#avi!as ir #au"oji!asis perleistu turtu Aentos mokėtojas disponuoti jam nuosavy,ėn perduotu turtu, suvar+yti teis1 į jį gali tik išankstiniu rentos gavėjo rašytiniu ir notaro patvirtintu sutikimu. I.LAI1/MO I1I +/VOS +ALVOS S3TARTIES PASI4AI+IMAS • Pagal ,endrą taisykl1 prievolė išlaikyti asmenį iki gyvos galvos ,aigiasi po rentos (avėjo !irties. • Aentos gavėjas turi teis1 reikalauti #utraukti rentos sutartį tais atvejais, kai rentos mokėtojas i$ es!ės pa ei" ia sutartį & tokiu atveju rentos mokėtojas privalo6 o ar,a grą+inti perduotą nekilnojamąjį daiktą, o ar,a sumokėti išperkamąją daikto kainą. =ėl (ali!)bės #utraukti išlaikymo iki gyvos galvos sutartį yra pasisak1s <0;6 Isutartis dėl turto perleidimo su sąlyga išlaikyti iki gyvos galvos gali ,*ti nutraukiama, kai turto įgijėjas nevykdo sutartimi prisiimtų pareigų #C 9@? str. % dalis, %?$> m. įstatymo redakcija). Pagrindinė turto įgijėjo pareiga teikti turto perleidėjui apr*pinimą iki gyvos galvos #C 9@> str.). Pagal šią sutartį materialinis apr*pinimas ,ei kitas išlaikymas, kurį įgijėjas įsipareigoja teikti perleidėjui, nėra ekvivalentiškas perleid+iamo turto vertei, jo dyd+io negalima nustatyti, ir jis teikiamas ne pinigais, o nat*ra. Ggijėjas apr*pina perleidėją gyvenamuoju plotu, maistu, jį pri+i*ri, teikia reikiamą pagal,ą ligos ir kitais ,*tinais atvejais2. #<ietuvos 0ukščiausiojo ;eismo 9DD9.D>.9> nutartis civilinėje ,yloje .. 1artelienė v. &. La#levičius, 8r. ( .(. $'>H9DD9, ,ylų kategorija >(.>). /ienoje iš ,ylų ,uvo sprend+iamas klausimas "ėl pro;esi#ių teisių perė!i!o ,yloje dėl i$laik)!o iki ()vos (alvos sutarties #utrauki!o. 0tsakovas teigė, kad mirus ieškovei, reikalavusiai grą+inti pagal rentos sutartį perleistą turtą, yra negalimas materialinių ir procesinių teisių perėmimas. 0peliacinės instancijos teismas taip pat nurodė, kad išlaikymo iki gyvos galvos teisė yra asmeninė, šios teisės negalima nei perleisti, nei paveldėti ir kad rentos sutartis dėl išlaikymo iki gyvos galvos ,aigiasi mirus rentos gavėjui. ;ačiau <0; teisėjų kolegija su tokia išvada nesutiko ir konstatavo, kad Iieškovė pareiškė ieškinį "ėl re#tos sutarties #utrauki!o ir įpareigojimo grą+inti u+ rentą perleistą turtą, t.y. išreiškė valią susigrą+inti nuosavy,ėn atsakovui perleistą turtą. adangi reikalavimas grą+inti u+ rentą perleistą turtą yra turti#io pobH" io ir tokia turtinė reikalavimo teisė pagal 8K M.E straipsnio 9 dalį (ali bHti pavel"i!a, tai šiuo atveju galimas tiek materialinių, tiek procesinių teisių perėmimas2 #<0; 9DD' m. sausio %D d. nutartis civilinėje ,yloje %. Jvaškevičienė v. !. Luipys, 8r. ( .(.9%H9DD', kategorija ?'.'). C $.>$> straipsnio 9 dalyje įtvirtinta rentos (avėjo teisė #utraukti sutart<, jei rentos !okėtojas i$ es!ės pa ei" ia sutartį. <0; yra pasisak1s, kad klausimas, ar konkretus išlaikymo iki gyvos galvos sutarties pa+eidimas iš esmės pa+eid+ia išlaikymo įsipareigojimus, sprend+iamas įvertinant anksčiau aptartus šios sutarties ypatumus6 Iesant ,logai rentos gavėjo sveikatos ,*klei ar turtinei padėčiai, laiku nepatenkinus jo poreikio gauti reikiamą materialin1 paramą ar paslaugas, rentos gavėjo interesams gali ,*ti padaryta didelė +ala, todėl tuo konkrečiu atveju tai ,*tų sutarties pa+eidimas iš esmės. Byloje nustatyta, kad šalių sudaryta sutartimi atsakovas u+ gautus +emės sklypus įsipareigojo išlaikyti ją iki gyvos galvos6 maitinti, skal,ti dra,u+ius ir patalyn1, pirkti reikalingus daiktus, vaistus, slaugyti ligos atveju, jai pareikalavus & suteikti gyvenamąsias patalpas. ;okio po,*d+io įsipareigojimai & kasdienės prie+i*ros prievolė, kurią ,*tina vykdyti nuolat, o ne epi5odiškai. ;eismai, įvertin1 ,yloje esančius įrodymus, konstatavo, kad atsakovas netinkamai vykdė sutartin1 prievol16 nors ieškovei ,uvo reikalingos kasdienės paslaugos, WQX neu+tikrino visaverčio maitinimo, nepakankamai r*pinosi dra,u+ių, patalynės skal,imu, netinkamai vykdė pareigą pirkti vaistus, ieškovei susirgus, nevykdė įsipareigojimo ją slaugyti. WQX 0tsakovui nevykdant sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, kai jų vykdymas ieškovei tapo gyvy,iškai svar,us, ,uvo pa+eisti ieškovės teisėti sutarties vykdymo re5ultatų l*kesčiai ir jos interesai, prarastas pasitikėjimas ieškovu, kuris 7iduciarinio po,*d+io, t.y. pagrįstuose šalių pasitikėjimu, išlaikymo iki gyvos galvos teisiniuose santykiuose yra ,*tinas. olegija konstatuoja, kad, atsi+velgiant į išlaikymo iki gyvos galvos sutarties ypatumus, jos pa+eidimai, padaryti atsakovo, laikytini esminiais, todėl teismai pagrįstai tenkino ieškinį ir sutartį nutraukė2. #<0; 9DD$ m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje ,yloje %. J. Gteisių perėmė ai 6 ). (., !. (. ir *. !.5 v. !. L., 8r. ( .(.9DFH9DD$ #:), kategorija >@.>). C $.>$> straipsnio nustatyti i$laik)!o iki ()vos (alvos sutarties #utrauki!o pa(ri#"ai6 prievolė išlaikyti ,aigiasi, kai miršta rentos gavėjas ar,a kai rentos mokėtojas iš esmės pa+eid+ia sutartį, ji gali ,*ti nutraukta rentos gavėjo reikalavimu. /ienoje ,yloje rentos gavėja ,uvo pareiškusi ieškinį nutraukti išlaikymo iki gyvos galvos sutartį ,ei grą+inti pagal sutartį rentos mokėtojui perduotus +emės sklypus, tačiau, nepasi,aigus teismo procesui, ieškovė mirė. Aentos mokėtojas teigė, kad rentos sutartis nutr*ko dėl rentos gavėjos mirties, todėl ne,eliko pagrindo sutartį nutraukti teismo sprendimu. ;ačiau <0; su tokia rentos mokėtojo nuomone nesutiko ir nurodė6 Isutarties pa,aigos dėl rentos gavėjo mirties pasek!ės prie$i#(os pasekmėms, atsirandančioms nutraukus išlaikymo iki gyvos galvos sutartį dėl jos pa+eidimo #C $.>$> str. 9 dalis), todėl, rentos gavėjui pareiškus reikalavimą nutraukti sutartį ir mirus dar neišnagrinėjus ,ylos, sutarties pa,aigos pagrindą konstatuoja tik teismas, priimdamas ,yloje sprendimą. olegija konstatuoja, kad, rentos gavėjui pareiškus ieškinį dėl išlaikymo iki gyvos galvos sutarties nutraukimo rentos mokėtojui iš esmės pa+eidus sutartį, rentos gavėjui mirus, sutartis negali ,*ti laikoma pasi,aigusia rentos gavėjo mirties pagrindu, kol ne,us išspr1stas sutarties nutraukimo dėl rentos mokėtojo kaltės klausimas. ;uo atveju, jei reikalavimas nutraukti rentos sutartį ,*tų atmestas, sutartis ,*tų laikoma pasi,aigusia nuo rentos gavėjo mirties momento2 #<0; 9DD$ m. lapkričio 9 d. nutartis civilinėje ,yloje %. J. Gteisių perėmė ai 6 ). (., !. (. ir *. !.5 v. !. L., 8r. ( .(.9DFH9DD$ #:), kategorija >@.>). 1C TEMA ,3OMOS S3TARTIES SAMPRATA' *AL/1AS' TERMI,AI IR EORMA

,uo!os sutarti!i viena šalis #nuomotojas) įsipareigoja duoti kitai šaliai #nuomininkui) daiktą laikinai valdyti ir naudotis juo u+ u+mokestį, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį ir grą+inti daiktą pasi,aigus sutarčiai #C $.>FF str. % d.). =ėl nuomos sutarties esmės ir jos ,ruo+ų <0; yra pasisak1s 9DD% m. ,aland+io %@ d. nutartyje, priimtoje civilinėje ,yloje O0B I0lksnynė2 v. ,endra <ietuvos./okietijos įmonė O0B ITolvita2, 8r. ( .(.>'%H9DD%. ;ai "vi$alė, atl)(i#ti#ė, ko#se#suali#ė sutartis. 8uomojamas turtas nuomininkui perduodamas naudotis ir valdyti, tačiau #uosav)bės teisė į nuomojamą daiktą #eper"uo"a!a. 8uomos sutarties "al)kas gali ,*ti6 • ,et kokie nesunaudojamieji daiktai. • t.y. ,et kokie daiktai, kurie jų naudojimo procese iš esmės nepraranda savo vertės ir paskirties #C >.' str. 9 d.)6 +emės sklypai, įmonės, statiniai, įrengimai, transporto priemonės ir kt. Gstatymai gali nustatyti daiktų, kurių nuoma draud+iama ar,a ri,ojama, r*šis. !alių susitarimas dėl dalyko yra es!i#ė sutarties sąlyga, ,e kurios sutartis laikoma nesudaryta. Sutarties $al)s7 8uomos sutarties šalys yra6 • nuomotojas ir • nuomininkas. 8uomotojas gali ,*ti6 • daikto savininkas ar,a • atitinkamus įgaliojimus gav1s iš savininko asmuo. 8uomos sutarties ?or!a ir sutarties re(istravi!as7 8uomos sutartis ilgesniam kaip vienerių metų terminui turi ,*ti rašytinė. :tatinių, pastatų nuomos sutartis turi ,*ti rašytinė, nepriklausomai nuo termino #C $.'(% str. % d.). /artojimo nuomos sutartys gali ,*ti sudaromos ir kitokia 7orma #kvitas, +etonas ir kt.) #C $.'D$ str.). 8otarinė sandorio 7orma privaloma, sudarant il(alaikės #uo!os #emp4yteusis) į nekilnojamąjį daiktą sutartį #C %.F> str. % d. % p.). 8ekilnojamųjų daiktų nuomos sutartys, sudarytos ilgesniam nei vienerių metų terminui, gali ,*ti panaudotos prieš trečiuosius asmenis, jeigu įstatymo nustatyta tvarka įregistruotos viešame registre #C $.>F@ str. 9 d.). ;ik registruota sutartis galioja daikto perėjimo kitam savininkui atveju #C $.>?> str. % d.). 0tskirų nuomos sutarčių r*šių 7ormai nustatytos specialios taisyklės #pv5., gyvenamųjų patalpų nuomos sutarties 7ormą reglamentuoja C $.'F? str.). 8uomotojas, parduodamas nuomojamą daiktą kitiems asmenims ar,a jį įkeisdamas, privalo pranešti6  daikto pirkėjui apie nuomos sutartį,  o nuomininkui & apie daikto pardavimą #C $.>?' str.). 8uomos sutarties ter!i#as. Pagal nuomos sutartį daiktas perduodamas nuomininkui laiki#ai naudotis. 8uomos sutarties terminas nustatomas $alių susitari!u. Gstatymas nedraud+ia sudaryti nuomos sutartį, nenurodant nuomos termino. ;okiais atvejais nuomos sutartis pripa+įstama #eter!i#uota sutartimi. !alys turi teis1 nutraukti neterminuotą nuomos sutartį ,et kada6 o įspėjusi apie tai kitą šalį prie$ vie#= !ė#es< iki nutraukimo, o o kai nuomojami nekilnojamieji daiktai & prie$ tris !ė#esius iki nutraukimo. Kyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių nutraukimui nustatyti special*s terminai #C $.$%> str.). ;aigi, nuomos sutartys gali ,*ti terminuotos ar,a neterminuotos, tačiau visais atvejais sutarties terminas negali ,*ti ilgesnis kaip %DD metų #C $.>F? str. % d.). ,3OMOS S3TARTIES .ALIŲ TEISĖS IR PAREI+OS Pagrindinės nuomotojo pareigos6 %) per"uoti nuomininkui tinkamos ,*klės daiktą, atitinkantį sutarties sąlygas ,ei daikto paskirtį #C $.>@( str. % d.), ir perduoti daikto dokumentus ir priedus #C $.>@( str. ( d.)C 9) (ara#tuoti, kad daiktas ,us tinkamas naudoti pagal paskirtį, kuriai jis išnuomojamas, visą nuomos terminą #C $.>@( str. % d.)C () sutartyje nurodyti daikto tr*kumus #jeigu jų yra). 8uomotojas atsako u "aikto trHku!us, kurie visiškai ar iš dalies trukdo naudoti daiktą pagal paskirtįC >) jeigu nuomos sutartimi daikto tr*kumai ne,uvo aptarti, jų ap+i*rint ir priimant daiktą, nuomininkas nepaste,ėjo ir ,e papildomo tyrimo paste,ėti negalėjo, nuomotojas privalo #eatl)(i#ti#ai $iuos trHku!us pa$ali#ti ar,a nedelsiant pakeisti išnuomotą daiktą tinkamuC ') nuomotojas savo sąskaita privalo daryti išnuomoto daikto kapitali#< re!o#t= #C $.>?9 straipsnis), jeigu įstatymai ar sutarties šalys nenumato kitaipC $) prieš nuomos sutarties sudarymą pra#e$ti nuomininkui apie visas treKiųjų as!e#ų teises į daiktą #įkeitimą, servitutą, u5u7ruktą ir kt.) #C $.>@$ str. 9 d.)C F) pra#e$ti nuomininkui apie išnuomoto daikto par"avi!= ar kitokį perleidimą tretiesiems asmenims #C $.>?' str.)C @) ra$tu pra#e$ti nuomininkui apie jo teis> su"ar)ti nuomos sutartį #auja! ter!i#ui #C $.>@9 str. 9 d.)C ?) prii!ti išnuomotą daiktą iš nuomininko, kai šis, sutarčiai pasi,aigus, jį grą+ina. 8uomotojo teisės6 %) tikri#ti, ar nuomininkas tinkamai naudojasi išnuomotu daiktu #C $.>@? str. ' d.)C 9) laiku (auti #uo!os !okest< #C $.>@F str. % d.). 8uomininkas turi šias pagrindines pareigas6 %) #au"otis išsinuomotu daiktu pa(al sutart< ir "aikto paskirt< #C $.>@? str. % d.)C 9) #au"otis išsinuomotu daiktu taip, kad #etruk")tų juo naudotis kitiems teisėtiems to daikto naudotojams #C $.>@? str. 9 d.)C () laiku !okėti #uo!os !okest<' kuris nustatomas šalių susitarimu ar,a teismo pagal C $.>@F str. taisyklesC

>) laikyti išsinuomotą daiktą tvarkingą ir atlyginti daikto išlaikymo išlaidas, savo sąskaita daryti ei#a!=j< re!o#t=, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitaip #C $.>?( str. % d.)C ') i#?or!uoti nuomotoją apie ,*tiny,1 daryti kapitalinį remontą #C $.>?( str. 9 d.)C $) nuomos sutarčiai pasi,aigus, (r= i#ti nuomotojui daiktą tokios ,*klės, kokios gavo, atsi+velgiant į nat*ralų nusidėvėjimą ar,a sulygtos sutartyje ,*klės #C $.>?? str. % d.). 8uomininko teisės6 %) gavus rašytinį nuomotojo sutikimą ar iš anksto tai aptarus sutartyje, sub#uo!oti išnuomotą daiktąC 9) gavus rašytinį nuomotojo sutikimą ar iš anksto tai aptarus sutartyje, <keisti, kitaip suvar+yti, perleisti savo #uo!os teis>C () gauti daikto pa(eri#i!o bHti#ų i$lai"ų atl)(i#i!=, jei daiktas pagerintas su nuomotojo sutikimu ar teis1 į daikto pagerinimus, jei jie padaryti ,e nuomotojo sutikimo, tais atvejais, kai juos galima ,e +alos atskirti nuo išnuomoto daikto. Beigu nuomotojas neperduoda daikto, tai nuomininkas turi teis16 o išreikalauti tą daiktą ir išieškoti dėl u+delsimo įvykdyti sutartį atsirandančius nuostolius ar,a o atsisakyti sutarties ir dėl sutarties neįvykdymo gauti nuostolių atlyginimą. Beigu nuomotojas nevykdo pareigos pašalinti daikto tr*kumus, nuomininkas turi teis16  reikalauti atlyginti tr*kumų pašalinimo išlaidas #jeigu pats tr*kumus pašalino) ar,a  naudotis daiktu su tr*kumais, jeigu tai galima, ,et reikalauti ma+inti nuomos mokestįC  tr*kumų pašalinimo išlaidos gali ,*ti išskaičiuotos iš nuomos mokesčioC  nuomininkas turi teis1 nutraukti sutartį prieš terminąC visais atvejais nuomininkui atsiranda teisė į nuostolių atlyginimą. Beigu nuomotojas nevykdo pareigos daryti daikto kapitalinį remontą, nuomininkas teismo leidimu įgyja teis16 • atlikti kapitalinį remontą ir išieškoti remonto kainą iš nuomotojoC • ar,a įskaityti patirtas išlaidas į nuomos mokestįC • ar,a nutraukti sutartį ir išieškoti dėl sutarties nevykdymo atsiradusius nuostolius. Beigu nuomininkas nemoka nuomos mokesčio, nuomotojas turi teis1 • nutraukti sutartį prieš terminą . tačiau, jeigu ko kito nenumatyta sutartyje, nuomotojas šią teis1 turėtų reali5uoti prieš tai pareikalav1s, kad nuomininkas per nustatytą terminą iš anksto sumokėtų nuomos mokestį #C $.>@F str. $ d.). ,3OMOS S3TARTIES PA4AI+A ". :utartis gali pasi,aigti $alių susitari!u. "". :utartis ,aigiasi pasibai(us jos ter!i#ui. Pagal ,endrą taisykl1 . suėjus nuomos sutarties terminui, sutartis ,aigiasi. ;ačiau pasi,aigus nuomos prievoliniams santykiams, yra galimy,ė juos atnaujinti. C įtvirtina tokią taisykl1 . jeigu pasi,aigus sutarties terminui nuomininkas "au(iau kaip 1G "ie#ų toliau naudojasi turtu, o nuomotojas tam #eprie$tarauja, tai laikoma, kad sutartis tomis pat sąlygomis tapo #eter!i#uota. 8uomininkas, tvarkingai vykd1s pagal nuomos sutartį prisiimtas pareigas, pasi,aigus sutarties terminui turi pir!e#)bės teis> palyginti su kitais asmenimis atnaujinti sutartį. "ki nuomos sutarties termino pa,aigos, nuomotojas privalo raštu pranešti nuomininkui apie jo pir!e#)bės teis> sudaryti sutartį naujam terminui. artu gali ,*ti si*lomos naujos nuomos sąlygos. Beigu nuomotojas atsisako sudaryti su nuomininku sutartį naujam terminui, tai iš esmės jis metus laiko nuo nuomos sutarties pasi,aigimo negali sudaryti naujos nuomos sutarties dėl to paties daikto su kitu asmeniu, išskyrus tuos atvejus, kai ,uv1s nuomininkas atsisakė atnaujinti sutartį ar,a neatsiliepė į pasi*lymą atnaujinti nuomos sutartį. Beigu nuomotojas atsisakė sudaryti nuomos sutartį su nuomininku naujam terminui ir, nepraėjus vieneriems metams nuo nuomos pa,aigos, nepraneš1s ,uvusiam nuomininkui, sudaro naują nuomos sutartį su kitu asmeniu, tai ,uv1s nuomininkas gali reikalauti perleisti jam nuomininko teises ir pareigas pagal naują sutartį ar,a reikalauti atlyginti nuostolius dėl atsisakymo atnaujinti nuomos sutartį naujam terminui. """. ,eter!i#uota sutartis ,aigiasi nutraukus ją vienos iš šalių reikalavimu <spėjus prieš įstatymo ar sutarties numatytus terminus. "/. :utartis ,aigiasi #utraukus j= prie$ ter!i#= teis!e vie#os i$ $alių reikalavi!u . ,uo!otojas turi teis1 reikalauti teisme nutraukti nuomos sutartį, kai nuomininkas ją pa+eid+ia #C $.>?F str.), t.y.6 • naudojasi daiktu ne pagal paskirtįC • tyčia ar dėl neatsargumo ,logina daikto ,*kl1, • nemoka nuomos mokesčio ir kt. ;ačiau prieš kreipdamasis į teismą, nuomotojas privalo nusiųsti nuomininkui rašytinį įspėjimą apie ,*tinumą įvykdyti prievol1, pv5., mokėti mokestį ar pašalinti pa+eidimus per protingą terminą, pv5., gyvenamąją patalpą naudoti gyvenimui joje, o ne ,iuro reikmėms. Beigu nuomininkas, gav1s įspėjimą, nepašalina pa+eidimų ir nevykdo sutartinės prievolės, nuomotojas turi teis1 reikalauti nutraukti sutartį. :utarties nutraukimas prieš terminą #uo!i#i#ko reikalavimu galimas, esant pagrindams, susijusiems su išnuomoto daikto ,*kle ar,a daikto neperdavimu #C $.>?@ str.), pv5.6  daiktas tampa netinkamas naudotiC  nuomotojas nedaro kapitalinio remonto ir pan. /. :utartis ,aigiasi, kai ,et kuri iš šalių reali5uoja savo teis1 atsisak)ti sutarties. /ienašalis sutarties atsisakymas galimas, jeigu tai numatyta įstatyme ar sutartyje. /". :utartis ,aigiasi #utraukus ją vienašališkai "ėl es!i#io pa ei"i!o. I.PER1AMO5I ,3OMA Gstatymų ar nuomos sutarties nustatytais atvejais, išnuomotas daiktas gali pereiti nuomininkui nuosavy,ės teise #pasi,aigus nuomos sutarties terminui ar,a iki termino pa,aigos), jeigu nuomininkas sumoka visą sutartyje numatytą kainą %i$perka!oji #uo!a& #C $.'D( str. % d.).

8uomos sutarties šalys gali susitarti dėl daikto išpirkimo6  tiek sudarydamos nuomos sutartį,  tiek nustatydamos daikto išpirkimo sąlygą vėliau papildomu susitarimu #C $.'D( str. 9 d.). "šperkamosios nuomos sutarties tikslas & nuomininkas siekia įgyti nuosavy,ės teis1 į nuomojamą daiktą #tačiau ne vien verslo tikslais, kaip tai ,*tų li5ingo sutarties atveju), o nuomotojas siekia reali5uoti daiktą. Pokėdamas nuomos mokestį, nuomininkas kaskart sumoka daikto pardavimo kainos dalį. :utarties "al)kas & ,et kokie nesunaudojami kilnojamieji ir nekilnojamieji daiktai. C $.@@$ str. 9 d. numato, kad pirkimo.pardavimo išsimokėtinai #išperkamosios nuomos) ar kita panašaus po,*d+io sutartis, kai daiktai vartotojo nuosavy,ės pereina per sutartyje nustatytą terminą sumokėjus daikto kainą, kredito pal*kanas ir kitus mokesčius, laikoma vartoji!o kre"ito sutarti!i. VARTO5IMO ,3OMA Pagal vartoji!o #uo!os sutart< nuomotojas, t. y. asmuo, kurio nuolatinis verslas . daiktų nuoma, įsipareigoja duoti nuomininkui #vartotojui) kilnojamąjį daiktą laikinai valdyti ir juo naudotis u+ u+mokestį nuomininko ar jo šeimos asmeniniams, namų *kio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar pro7esija, tenkinti, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį #C $.'D> str.). :pecial*s su,jektai6 • nuomotojas . asmuo, kurio nuolatinis verslas . daiktų nuoma. • nuomininkas . vartotojas. ;ai vartojimo sutartis. :utarties objektas . tik kil#oja!ieji daiktai #išskyrus transporto priemones). /artojimo nuomos sutarties ter!i#as negali ,*ti ilgesnis kaip vieneri metai. !ios nuomos r*šies sąlygos yra sta#"arti#ės, kurias ,endram nevienkartiniam naudojimuisi iš anksto parengia nuomotojas, nederindamas su nuomininku. Eor!a & rašytinė ar kitaip specialiai nustatyta #kvitas, +etonas ir pan.). 8uomininkas ,et kada šios sutarties gali atsisakyti & įstatymas nustato specialų įspėjimo terminą & nuomotojas turi ,*ti įspėtas ne vėliau kaip prieš dešimt dienų iki sutarties atsisakymo. 8uomininkas neturi teisės savo teisų pagal šią sutartį perleisti, įkeisti ar išnuomotą daiktą su,nuomoti. 8uomotojas turi daryti tiek einamąjį, tiek kapitalinį išnuomoto daikto remontą. 8uomotojas atsako u+ daikto tr*kumus. 8uomininkas atsako tik u+ tuos daikto tr*kumus, kurie atsirado dėl naudojimosi daiktu taisyklių pa+eidimo. 8uomininkas pagal šią sutartį neturi pirmeny,ės teisės atnaujinti sutartį ir šiai sutarčiai netaikoma taisyklė dėl sutarties tapimo neterminuota, nuomininkui toliau naudojantis daiktu po sutarties pasi,aigimo. TRA,SPORTO PRIEMO,IŲ ,3OMA ;ransporto priemonių nuomos sutarties r*šys6 Pagal transporto priemonių nuomos teikia#t vairavimo ir tec4ninės prie+i*ros paslaugas sutartį nuomotojas įsipareigoja perduoti nuomininkui laikinai naudotis u+ u+mokestį transporto priemon1 ir suteikti tos transporto priemonės vairavimo ir tec4ninės prie+i*ros paslaugas, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį #C $.'%9 str.). Pagal transporto priemonės nuomos #eteikia#t vairavimo ir tec4ninės prie+i*ros paslaugų sutartį nuomotojas įsipareigoja suteikti u+ u+mokestį transporto priemon1 nuomininkui laikinai valdyti ir naudotis, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį #C $.'99 str.). ;ransporto priemonių nuomai teikiant vairavimo ir tec4ninės prie+i*ros paslaugas ir transporto priemonių nuomai ,e šių paslaugų teikimo ,*dingi kvali7ikaciniai po+ymiai, kurie sudaro pagrindą šios r*šies nuomą išskirti iš kitų nuomos santykių6 %) nuomos dalykas & transporto priemonėC 9) speci7inis šios r*šies nuomos santykių tikslas & perve+imasC () šios nuomos sutarties 7orma, nepriklausomai nuo termino, turi ,*ti rašytinėC >) nuomininkas, pasi,aigus sutarties terminui, negali toliau naudoti transporto priemonės ir neįgyja pirmeny,ės teisės atnaujinti sutartį. ;ransporto priemonių nuoma teikiant vairavimo ir tec4ninės prie+i*ros paslaugas skiriasi nuo transporto nuomos ,e šių paslaugų. Pirmiausia, nuomininkas, kuriam teikiamos paslaugos, transporto priemone gali tik laikinai naudotis, o esant transporto priemonės nuomai ,e šių paslaugų, nuomininkas transporto priemon1 gali ir valdyti. ;eikiant vairavimo ir tec4ninės prie+i*ros paslaugas, nuomotojas daro šios priemonės einamąjį ir kapitalinį remontą, apdraud+ia transporto priemon1 ir kaip valdytojas atsako u+ +alą, padarytą nuomojama transporto priemone tretiesiems asmenims, asmenys, vairuojantys išnuomotą transporto priemon1, turi ,*ti nuomotojo dar,uotojai, kuriems dar,o u+mokestį moka nuomotojas, jeigu sutartyje nenumatyta kitaip #C $.'%' str. 9.> d.). ai transporto priemonė išnuomojama ,e vairavimo ir tec4ninės prie+i*ros paslaugų teikimo, nuomininkas privalo tec4niškai pri+i*rėti transporto priemon1, u+tikrinti reikiamą jos ,*kl1, atlikti einamąjį ir kapitalinį remontą, mokėti draudimo įmokas, atsakyti u+ +alą, padarytą nuomojamu transportu tretiesiems asmenims. PASTATŲ' STATI,IŲ IR 2RE,+I,IŲ ,3OMA Pagal pastatų' stati#ių ar <re#(i#ių #uo!os sutart< nuomotojas įsipareigoja u+ u+mokestį perduoti nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti ar,a laikinai naudoti pastatą, statinį ar įrenginį, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį #C $.'(D str.). Pastatas, statinys ar įrenginys perduodamas ir priimamas pagal priėmimo.perdavimo aktą, kuris turi ,*ti pasirašomas a,iejų šalių. Pastatų, statinių ir įrenginių nuomos sutarties ypatumus lemia nuomos dalykas . pagal šią sutartį kartu su nuomos dalyku per"uo"a!os ir teisės #au"otis tų pastatų, statinių ir įrenginių u+imamu e!ės skl)pu, ,*tinu jiems naudoti pagal paskirtį. • Beigu pastatų nuomotojas yra ir +emės sklypo savininkas, tai išnuomojamas ne tik pastatas, ,et ir +emės sklypas. • Beigu pastatų nuomotojas nėra +emės sklypo savininkas, tai pastatų nuoma ,e +emės sklypo savininko sutikimo neleid+iama, jeigu ko kito nenumato įstatymai ar pastatų savininko sutartis su +emės sklypo savininku.

• Beigu teisės į +emės sklypą pastatų nuomos sutartyje neaptartos, tai laikoma, kad pastatų nuomininkas visam nuomos laikui turi teis1 #eatl)(i#ti#ai naudotis +emės sklypu, ant kurio yra išnuomotas pastatas. :utartis turi ,*ti rašytinė. Pasikeitus +emės sklypo savininkui, pastato nuomininkui teisė naudotis šiuo sklypu išlieka, jeigu nuomos sutartis ,uvo įregistruota viešame registre #C $.'(( str.). 2MO,ĖS ,3OMA Pagal <!o#ės #uo!os sutart< nuomotojas įsipareigoja u+ u+mokestį perduoti nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti įmon1 kaip turtinį kompleksą, naudojamą verslui, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį #C $.'($ str.). Turti#io ko!plekso, naudojamo verslui, sudėtis #C $.'($ str. % d.)6 • nekilnojami daiktai, • kilnojami daiktai, • turtinės teisės ir pareigos, • intelektualinė nuosavy,ė, • reikalavimo teisės ir • skolos. 8uomotojo teisės, įgytos jam išduoto leidimo #licencijos) pagrindu, pagal įmonės nuomos sutartį negali ,*ti perduotos nuomininkui, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytas išimtis. 0pie sutarties sudarymą turi ,*ti in7ormuojami kreditoriai. Eor!a & vienas rašytinės 7ormos dokumentas. Prieš trečiuosius asmenis gali ,*ti panaudota tik įregistruota viešame registre ir juridinių asmenų registre. :EMĖS ,3OMA Pagal e!ės #uo!os sutart< viena šalis #nuomotojas) įsipareigoja perduoti u+ u+mokestį kitai šaliai #nuomininkui) sutartyje nurodytą +emės sklypą laikinai valdyti ir naudotis pagal sutartyje numatytą paskirtį ir naudojimo sąlygas, o nuomininkas įsipareigoja mokėti sutartyje nustatytą +emės nuomos mokestį #C $.'>' str.). Lemės nuomos "al)kas yra privačios ar,a valsty,inės +emės sklypas, ar,a jo dalis, su7ormuota pagal patvirtintą +emėtvarkos projektą ar,a kitą detalų teritorijos planavimo dokumentą, ir įregistruotas viešame registre #C $.'>$ str.). Eor!a & rašytinės 7ormos su C $.'>F str. numatytais +emės sklypo dokumentais6 • prie sutarties turi ,*ti pridėta +emės sklypo sc4ema & jeigu sutartis sudaryta laikotarpiui iki trejų metų, • ar,a planas & jeigu sutartis sudaroma ilgesniam terminui. Prieš trečiuosius asmenis gali ,*ti panaudota tik įregistruota viešame registre :utarties ter!i#as. :utartis gali ,*ti6 • ;erminuota6  privačios +emės nuomos sutarties terminas nustatomas šalių susitarimuC  valsty,inės +emės sklypo nuomos terminas ne ilgesnis kaip ?? metai. • 8eterminuota. C ir atskiri įstatymai numato specialus reikalavimus valsty,inės +emės sklypo nuomai, pv5. +emės išnuomojimas aukciono ,*du ir pan. Lemės nuomos sutarties su,jektai6 %) nuomotojas & privačios +emės savininkas, valsty,inės +emės savininkas ar,a valdytojasC 9) nuomininkas & <ietuvos Aespu,likos ir u+sienio valsty,ių 7i5iniai ir juridiniai asmenys. LIOI,+AS %EI,A,SI,Ė ,3OMA& Pagal liMi#(o %?i#a#si#ės #uo!os& sutartį6 viena šalis #li5ingo davėjas) įsipareigoja įsigyti nuosavy,ėn li5ingo gavėjo nurodytą daiktą iš pardavėjo ir perduoti tą nupirktą daiktą li5ingo gavėjui valdyti ir naudoti verslo tikslais u+ u+mokestį, su sąlyga, kad sumokėjus visą sutartyje nustatytą kainą, daiktas pereis li5ingo gavėjo nuosavy,ėn, jeigu ko kita nenumato sutartis. <i5ingo sudaroma ko!er;i#iais tikslais . tai skiria šią sutartį nuo pirkimo.pardavimo išsimokėtinai. Beigu sutartį sudaro 7i5iniai asmenys, įsigyjantys daiktą savo asmeniniams ar namų *kio poreikiams, tokiems santykiams turėtų ,*ti taikomos daiktų pirkimo.pardavimo išsimokėtinai taisyklės #C $.>%% str.). <i5ingu vadinami tik tie atvejai, kai asmuo daiktą įsigyja savo verslo poreikiams. <0; yra pasisak1s dėl li5ingo pri(i!ties ir tikslų6 Ikadangi li5ingas yra viena iš #uo!os sa#t)kių rH$ių, kai daiktas sutarties laikotarpiu valdomas ir naudojamas ne savininko, o nuomininko, kaip valdytojo, tai tinkamas daikto perdavimas yra sąlyga tinkamai įvykdyti priešpriešines prievoles. Prievolės perduoti daiktą tinkamas įvykdymas li5ingo santykiuose reiškia, kad li5ingo gavėjas gali nekliudomai naudoti išnuomotą ir jau perduotą turtą verslo tiksla!s. <i5ingas savo prigimtimi yra ?i#a#si#ė i#vesti;ija, tikslu įgyti naujas tec4nologijas, įrangą ir jas panaudojant kurti produktą, teikti paslaugas. ;eisėto li5ingo santykių su,jektų l*kesčio . gauti pelną . reali5avimui prielaidos sudaromos, kai turtas naudojamas pagal paskirtį & verslui2 #<0; 9DD> m. vasario %@ d. nutartis, priimta civilinėje ,yloje 0!1 O31 (izingas2 v. !.%. stomatologi os ,monė O&entesta2, 8r. ( .(.%9(H9DD>, kategorija >'.@. Pu,likuota6 9DD> m. I;eismų praktika2 8r. 9%). <0; yra pasisak1s dėl liMi#(o sutarties es!ės6 IW...X li5ingo, kaip šiuolaikinės #nacionalinės) prievolinės, sutarčių teisės, taip pat tarptautinės privatinės teisės, instituto ,ei u+sienio valsty,ėse, diegiančiose rinkos ekonomikos principus, e7ektyviai 7unkcionuojančio 7inansavimo mec4ani5mo, suteikiančio galimy,1 7i5iniams asmenims ir įmonėms tam tikriems poreikiams, da+niausiai verslo interesams, tenkinti gauti operatyvų ir lankstų 7inansavimą, vykdomai *kinei.7inansinei veiklai reikalingas investicijas, savo esme apimančio pirkimo. pardavimo, ilgalaikės nuomos, kreditavimo, pavedimo sutartinių santykių elementus WQX3 #<0; 9DD% m. ,ir+elio 9% d. nutartis, priimta civilinėje ,yloje 0!1 O31 lizingas2 v. *. 1agvilas, 8r. ( .F.>>DH9DD%, kategorija >'.@). :utarties šalys6 • li5ingo davėjas #nuomotojas)C

• li5ingo gavėjas #nuomininkas). <i5ingo "avėjas & tik ,ankas ar kitas pelno siekiantis juridinis asmuo, kuris savo ar skolintomis lėšomis vykdydamas li5ingo sutartį įgyja nuosavy,ėn daiktą ir pateikia jį kaip li5ingo o,jektą u+ tam tikrą u+mokestį, tam tikram laikui ir tam tikromis sąlygomis. <i5ingo (avėjas & ,et kuris 7i5inis ar juridinis asmuo, kuris pagal sutarties sąlygas u+ tam tikrą u+mokestį verslo tikslais gauna tam tikrą turtą, su sąlyga, kad sumokėjus visą sutartyje nurodytą kainą, daiktas pereis li5ingo gavėjui nuosavy,ės teise. <i5ingo sutartyje svar,us ir par"avėjas, t.y. 7i5inis ar juridinis asmuo, kuris pagal pirkimo.pardavimo sutartį su li5ingo davėju perduoda li5ingo gavėjui li5inguojamą daiktą. ;ačiau pardavėjas nėra li5ingo sutarties šalis. <0; yra pasisak1 dėl liMi#(o kaip "vi$alio sa#"orio ir li5ingo sutarties sa#t)kio su pirki!oJpar"avi!o sutarti!i li5ingo teisinių santykių atveju6 Ili5ingo davėjas, kuris li5ingo sutarties sudarymo momentu nėra daikto #šios sutarties dalyko) savininkas, turi šį daiktą įsigyti iš trečiojo asmens. !is įsigijimas privalomas, todėl ir tokio turto pirkimo.pardavimo sutartis li5ingo davėjui privaloma. Pirki!oJ par"avi!o sa#"oris li5ingo santykiuose yra ''l)"i#tisP sa#"oris, sudaromas vykdant li5ingo sutartį, ir dėl tokios savo paskirties turi tam tikrų speci7inių ,ruo+ų palyginus su atskira pirkimo.pardavimo sutartimi. ;okios pirkimo.pardavimo sutarties vykdymo speci7ika yra ta, kad li5ingo davėjo įgytas turtas perduodamas ne pirkėjui, o tiesiogiai li5ingo gavėjui, kuris ne,*damas sutarties šalis, turi teis1 pardavėjui reikšti preten5ijas dėl netinkamo turto perdavimo, pv5., dėl daikto koky,ės, komplektiškumo, perdavimo terminų ir kita. <i5ingo gavėjas neperima visų pirkėjo teisių ir pareigų jis negali nutraukti pirkimo.pardavimo sutarties ,e li5ingo davėjo sutikimo. =aikto perdavimo vietos nustatymas pas li5ingo gavėją, taip pat tam tikrų pirkėjo teisių ir pareigų suteikimas li5ingo gavėjui, pirkimo.pardavimo ir li5ingo sutarčių #epa"aro tri$alių. !ie sandoriai yra savara#ki$ki "vi$aliai sa#"oriai su atiti#ka!a spe;i?ika, kuri atsiranda dėl li5ingo davėjo ir pirkėjo sutapties ,ei atitinkamų li5ingo gavėjo teisių ir pareigų pagal pirkimo.pardavimo sutartį, kurios šalis jis nėra2. #<0; 9DD> m. vasario %@ d. nutartis, priimta civilinėje ,yloje 0!1 O31 (izingas2 v. !.%. stomatologi os ,monė O&entesta2, 8r. ( .(.%9(H9DD>, kategorija >'.@. Pu,likuota6 9DD> m. I;eismų praktika2 8r. 9%). <i5ingo "al)kas gali ,*ti ,et kokie #esu#au"oja!ieji6 • kilnojamieji ir • nekilnojamieji daiktai, išskyrus +em1 ir gamtos išteklius #C $.'$@ str.). <i5ingo dalyką tiesiogiai li5ingo (avėjui per"uo"a par"avėjas, nes li5ingo davėjas, pirkdamas daiktą praneša, kad jį gaus li5ingo gavėjas #C $.'$? str.). Pardavėjas atsako pagal visus pirkėjo #šiuo atveju . li5ingo gavėjo) pareikalavimus, kurie gali atsirasti iš pirkimo. pardavimo #daikto koky,ė, perdavimo terminas, komplektiškumas ir kita). <0; yra nurod1s6 Ili5ingo "avėjui, kaip daikto pirkėjui ir jo savininkui, i$lieka parei(a u tikri#ti, kad įgytas turtas bus ti#ka!ai per"uotas val")ti ir #au"oti verslo tikslams #C $.'$F straipsnio % dalis). 8ors preten5ijas dėl daikto perdavimo li5ingo gavėjas turi teis1 reikšti pardavėjui, li5ingo davėjui išlieka atsakomy,ė u+ li5ingo sutartyje numatyto tikslo pasiekimą & daikto, reikalingo li5ingo gavėjo verslui, tinkamą perdavimą pastarajam, o jei tokia prievolė tinkamai nevykdoma dėl aplinky,ių, u+ kurias atsako li5ingo davėjas & li5ingo gavėjas turi teis1 nutraukti li5ingo sutartį, reikalauti atlyginti nuostolius ar naudotis teise susta,dyti periodinių įmokų mokėjimą #C $.'FD str. 9 ir ( d.)2 #<0; 9DD> m. vasario %@ d. nutartis, priimta civilinėje ,yloje 0!1 O31 (izingas2 v. !.%. stomatologi os ,monė O&entesta2, 8r. ( .(.%9(H9DD>, kategorija >'.@. Pu,likuota6 9DD> m. I;eismų praktika2 8r. 9%). <i5ingo sutartis gali ,*ti #utraukta li5ingo davėjo reikalavimu, jei li5ingo gavėjas pa+eid+ia sutartį, pv5., nemoka periodinių įmokų, su,nuomoja li5ingo dalyką ,e li5ingo davėjo sutikimo, ner*pestingai išlaiko li5ingo dalyką ir kita. !ia teise li5ingo davėjas gali pasinaudoti, prieš tai pareikalav1s li5ingo gavėją nutraukti pa+eidimą per protingą terminą. 8utraukus li5ingo sutartį, li5ingo davėjas turi teis1 reikalauti nuostolių atlyginimo, kuris reikštų tokią padėtį, kokia ,*tų sutarties įvykdymo atveju. =aikto su(e"i!o ir atsitikti#io uvi!o riMikos pasekmės tenka tam, pas ką yra daiktas tokio įvykio metu & t.y. ši ri5ika pereina li5ingo gavėjui nuo daikto perdavimo jam, jei sutartis nenumato kitaip. Pagrindiniai li5ingo sutarties )patu!ai lyginant su kitų r*šių nuomos sutartimis6 %. <i5ingo davėjas nėra daikto savininkas, todėl turi įgyti nuosavy,ėn daiktą iš pardavėjo. 9. 0ktyvus vaidmuo, kuris paprastai nėra ,*dingas nuomos santykiuose, li5ingo sutartyje priklauso li5ingo gavėjui, todėl davėjas yra atleid+iamas nuo kokios nors atsakomy,ės u+ li5ingo o,jekto ir pardavėjo parinkimą, jeigu sutartis nenumato ko kita #C $.'$F str. 9 d.). (. =aiktą pagal sutartį paprastai perduoda pardavėjas #,et ne li5ingo davėjas) gavėjui. Bet u+ šios pareigos nevykdymą ar netinkamą vykdymą yra atsakingas davėjas #C $.'FD str. 9 d.). C $.'F% str. reglamentuoja li5ingo sutarties įregistravimo ,ei neįregistravimo pasekmes. LiMi#(o sutarties $alių teisės ir parei(os <i5ingo davėjo pareigos6 %. Ggyti nuosavy,ės teise iš trečiojo asmens li5ingo gavėjo nurodytą daiktą. 9. Perduoti li5ingo dalyką gavėjui valdyti ir naudoti. (. Pranešti pardavėjui, kad daiktą perka turėdamas tikslą perduoti jį li5ingo sąlygomis konkrečiam li5ingo gavėjui. <i5ingo davėjo teisės6 %. Perleisti tretiesiems asmenims visas ar dalį savo teisių, susijusių su li5ingo sutartimi ir jos dalyku. 9. Kavus li5ingo gavėjo sutikimą, perduoti naudotis li5ingo sutarties dalyku ar kitokią iš li5ingo sutarties atsirandančią teis1 tretiesiems asmenims. (. Kavus li5ingo davėjo sutikimą, įkeisti li5ingo dalyką. <i5ingo gavėjo teisės ir pareigos yra ,eveik tapačios įprastoms nuomininko teisėms ir pareigoms. <i5ingo gavėjas privalo6 %. <aiku ir tinkamai mokėti li5ingo įmokas, 9. Priimti li5ingo dalyką, (. A*pestingai jį išlaikyti. >. 8audotis, palaikant jo ,*kl1, atitinkančią normalų nusidėvėjimą. '. Padengti išlaidas daikto išlaikymui ir remontui. <i5ingo gavėjas turi teis16 %. Perleisti li5ingo dalyką naudotis tretiesiems asmenims . tik gav1s išankstinį li5ingo davėjo sutikimą. 9. <i5ingo gavėjas neturi teisės nutraukti pirkimo.pardavimo sutarties ,e li5ingo davėjo sutikimo. Pagrindiniai li5ingo sutarties šalių atsako!)bės bruo ai6

%. ai daiktas #li5ingo sutarties dalykas) neperduodamas li5ingo gavėjui per sutartyje nustatytą ar protingą terminą, li5ingo gavėjas turi teis1 nutraukti li5ingo sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius, jeigu daiktas laiku neperduotas dėl aplinky,ių, u+ kurias atsako li5ingo davėjas #C $.'FD str. 9 d.). <i5ingo gavėjas turi teis1 susta,dyti periodinių įmokų mokėjimą tol, kol li5ingo davėjas tinkamai įvykdo savo prievol1 perduoti daiktą #C $.'FD str. ( d.). 9. <i5ingo gavėjas turi teis1 pareikšti tiesiogiai pardavėjui visus reikalavimus, atsirandančius iš li5ingo dalyko pirkimo.pardavimo sutarties #dėl turto koky,ės ir komplektiškumo, perdavimo terminų ir kt.) #C $.'F( str. % d.). (. ai li5ingo gavėjas iš esmės pa+eid+ia sutartį, li5ingo davėjas turi raštu pareikalauti, kad per protingą terminą li5ingo gavėjas šį pa+eidimą pašalintų, jeigu atsi+velgiant į konkrečias aplinky,es tai yra įmanoma. Beigu li5ingo gavėjas to nepadaro, li5ingo davėjas turi teis1 reikalauti sumokėti periodines įmokas prieš terminą ar,a nutraukti li5ingo sutartį ir reikalauti grą+inti jam sutarties dalyką ,ei išieškoti iš li5ingo gavėjo nuostolius pagal C $.'F> str. <0; yra pasisak1s dėl "rau"i!o ir liMi#(o sutarKių sa#t)kioI Idraudiminė apsauga atsiranda dėl draudimo sutarties sudarymo ir taikoma draudiminio įvykio atvejais. ;arp draudiko O0B ,,<ietuvos +emės *kio ,anko draudimas3 ir O0B ,,Jlegas ir s*nus3 draudimo sutartis sudaryta, naudos gavėju pagal šią sutartį yra li5ingo davėjas O0B ,,<ietuvos +emės *kio ,anko li5ingas3. <i5ingo davėjas su li5ingo gavėju susitarė, kad li5ingo o,jektas gali ,*ti su,nuomojamas su rašytiniu li5ingo davėjo sutikimu #sutarties '.%.9 punktas). !alys sutartyje numatė tokio pa+eidimo nesilaikymo pasekmes, t.y. sutartin1 atsakomy,1. Pagal li5ingo sutarties @.%.> punktą ,uvo numatyta li5ingo davėjo teisė vienašališkai nutraukti sutartį, jei li5ingo o,jektas ,e li5ingo davėjo raštiško sutikimo perduotas valdyti ar naudotis tretiesiems asmenims. 0utomo,ilio išnuomojimas ,e li5ingo davėjo sutikimo pa+eidė ne draudimo, ,et li5ingo sutartį. ;ai sukėlė civilin1 atsakomy,1 pagal sutartį, ,et nereiškia kitų sutarčių negaliojimo. =ėl li5ingo sutarties pa+eidimo draudimo sutartis nelaikytina praradusia teisin1 galią. =raudimo sutartis sudaryta trečiojo asmens & li5ingo davėjo & naudai. ;eikiant draudimin1 apsaugą yra saugomi ne tik li5ingo gavėjo, ,et ir li5ingo davėjo interesai. G tai turi ,*ti atsi+velgta. =raudiminė apsauga taikoma apdrausto turto savininkui ar teisėtam valdytojui. <i5ingo davėjas yra turto savininkas, todėl jam draudiminė apsauga galioja2 #<0; 9DD( m. kovo $ d. nutartis, priimta civilinėje ,yloje 0!1 OSlegas ir s-nus2 v. 0!1 O(ietuvos $emės -kio #anko draudimas2, 8r. ( .F.%F'H9DD( m., kategorija >'.@C $F #dėl draudimo išmokos priteisimo). +/VE,AMOSIOS PATALPOS ,3OMOS S3TARTIES 4E,*ROSIOS ,3OSTATOS +)ve#a!osios patalpos #uo!os sutartimi nuomotojas įsipareigoja suteikti u+ mokestį gyvenamąją patalpą nuomininkui laikinai valdyti ir naudoti ją gyvenimui, o nuomininkas įsipareigoja naudotis šia patalpa pagal paskirtį ir mokėti nuomos mokestį #C $.'F$ str.). Atl)(i#ti#ė' "vi$alė' ko#se#suali#ė sutartis :utarties "al)kas gali ,*ti tik6 • tinkamas gyventi • gyvenamasis namas • ar jo dalis, • atskiras ,utas • ar,a i5oliuota gyvenamoji patalpa iš vieno ar kelių kam,arių. Bei išnuomojama gyventi kitokia patalpa & *kinis pastatas, vasarnamis, gamy,inė patalpa, tai laikoma, kad šalys sudarė ne gyvenamųjų patalpų, o turto nuomos sutartį. Kyvenamosios patalpos nuomos "al)kas #e(ali bHti6 • kam,ario dalis, • pereinamieji kam,ariai, • pagal,inės patalpos #virtuvės, koridoriai, sandėliai ir pan.). 8uomotojas privalo perduoti patuštintą, tinkamą gyventi gyvenamąją patalpą. Patalpa netinkama, jeigu yra ,*klės, keliančios grėsm1 nuomininko ar jo šeimos narių sveikatai ir saugumui. Beigu nuomininkas naudoja patalpą ne pagal paskirtį, nuomos sutartis su juo gali ,*ti nutraukta. :utarties $al)s6  nuomotojas  nuomininkas. ,uo!i#i#kas . 7i5inis asmuo kuris savo vardu ir dėl savo, savo šeimos ,ei ,uvusių šeimos narių interesų sudaro gyvenamosios patalpos nuomos sutartį. Pagal ,endrą taisykl1 nuomininkai yra tik 7i5iniai asmenys. Buridiniams asmenimis gyvenamoji patalpa (ali bHti suteikta valdyti ir #ar,a) naudotis nuomos ar kitokios sutarties pagrindu, ,et tokia gyvenamąja patalpa juridinis asmuo gali naudotis tik pagal paskirtį . ?iMi#ių as!e#ų ap()ve#"i#i!ui. ,uo!i#i#ko $ei!os #ariai yra kartu gyvenantys6 o sutuoktinis #sugyventinis), o jų nepilnamečiai vaikai, o nuomininko tėvai o nuomininko sutuoktinio tėvai. iti asmenys6 pilnamečiai vaikai, glo,ėjai ir glo,otiniai, artimieji giminaičiai, kiti išlaikytiniai ir kt. asmenys gali ,*ti pripa+inti šeimos nariais pagal C $.'@@ str. taisykles. Bų teisės ir pareigos numatytos C $.'@? &'?D str. ,uo!otojas & 7i5inis asmuo, valsty,ė ar savivaldy,ė, taip pat juridiniai asmenys. 8uomotojas & tik patalpų savininkas ar kitaip teisėtu pagrindu patalpas valdantis asmuo. Pasikeitus patalpų savininkui, sutartis lieka galioti, jei ,uvo įregistruota viešame registre. 8uomotojais gali ,*ti gyvenamųjų patalpų savininkai6 7i5iniai asmenys, juridiniai asmenys, valsty,ė ir savivaldy,ė. Priklausomai nuo nuomotojo, skiriasi sutarties su"ar)!o pa(ri#"ai. %. /alsty,ė ar savivaldy,ės sutartį sudaro, esant teisės taikymo aktui & atitinkamam jų institucijų sprendimui. 9. Buridiniai asmenys sudaro šias sutartis su savo dar,uotojais, jeigu tai numatyta kolektyvinėse sutartyse, o jeigu tokių sutarčių nėra sudaryta, . administracijos ir dar,uotojų susitarimu. omerciniais tikslais gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis sudaroma juridinių ir 7i5inių asmenų susitarimu. (. Yi5inių asmenų nuosavy,e esantys gyvenamieji namai, ,utai, kam,ariai, išnuomojami šalių susitarimu. 8uomotojai neturi teisės atsisakyti sudaryti gyvenamosios patalpos sutartį, ją prat1sti, papildomai suvar+yti nuomininko teises6  dėl to, kad nuomininkė yra nėščia moteris,

 dėl to, kad asmuo turi nepilnametį vaiką #C $.'F@ str. > d.). Kyvenamosios patalpos nuomos sutarties ?or!a Beigu nuomotojas . valsty,ė ar savivaldy,ė, juridinis asmuo, sutartys sudaromos ra$tu. 8uomos sutartis tarp ?iMi#ių as!e#ų gali ,*ti ir o"i#ė, i$sk)rus ter!i#uotas, kurios visada turi ,*ti sudaromos ra$tu #C $.'F? str. ( d.). Aašytinė nuomos sutartis gali ,*ti įregistruota viešame registre . įregistruotos sutartys gali ,*ti panaudotos prieš trečiuosius asmenis. Pareigą mokėti nuomos mokestį nuomininkas turi vykdyti sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. 8uomos mokestį šalys nustato susitarimu. <A civilinis kodeksas "rau" ia nuomotojui reikalauti iš nuomininko mokėti nuomos mokestį i$ a#ksto, išskyrus nuomos mokestį u+ pirmąjį nuomos mėnesį. 8uomos mokestį galima perskaičiuoti, keisti, ,et ne daugiau kaip kart= per !etus. 8egalioja nuomos sutarties sąlygos, kurios suteiktų nuomotojui teis16  vienašališkai perskaičiuoti nuomos mokestį  ar,a reikalauti jo perskaičiavimo nepraėjus dvylikai mėnesių po nuomos sutarties sudarymo  ar,a perskaičiuoti nuomos mokestį daugiau kaip kartą per metus. /alsty,ės ir savivaldy,ės gyvenamųjų patalpų nuomos mokestį nustato /yriausy,ė. Pokestis u+ vandenį, energiją ir komunalines paslaugas #ėra #uo!os !okestis, todėl tokie mokesčiai mokami atskirai ar,a tokia tvarka, kokia susitaria nuomos sutarties šalys. :utarties ter!i#as & sutarties gali ,*ti neterminuota ar,a terminuota. +/VE,AMOSIOS PATALPOS ,3OMOS S3TARTIES .ALIŲ TEISĖS IR PAREI+OS 8uomotojo pareigos6 a) perduoti nuomininkui laisvą, tinkamą gyventi gyvenamąją patalpą, nurodytą sutartyjeC ,) u+tikrinti tinkamą gyvenamojo namo, kuriame yra išnuomota gyvenamoji patalpa, naudojimąC c) teikti nuomininkui u+ mokestį sutartyje numatytas ,*tinas komunalines paslaugas ar,a u+tikrinti jų teikimąC d) u+tikrinti daugia,učio namo ,endro turto ir komunalinių paslaugų teikimo įrangos, esančios name, remontąC e) daryti kapitalinį gyvenamosios patalpos remontą. Prireikus kapitališkai remontuoti ar rekonstruoti valsty,ės, savivaldy,ių įmonių, įstaigų ar organi5acijų savo dar,uotojams išnuomotas gyvenamąsias patalpas, kurių remontuoti negalima neiškėlus gyventojų, ir jei po remonto gyvenamoji patalpa išlieka, nuomotojas si*lo nuomininkui su šeimos nariais patalpos remonto laikui persikelti į kitą gyvenamąją patalpą pagal C $.$D$ str. 8uomotojos teisės6 a) nutraukti sutartį ir nuomininką ,ei jo šeimos narius iškeldinti pagal C $.$%% str., jei nuomininkas iš esmės pa+eid+ia sutartį, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalposC ,) iškeldinti iš patalpų savavališkai šias patalpas u+ėmusius asmenisC c) patikrinti patalpų ,*kl1 po sutarties pasi,aigimo ar nutraukimo. 8uomininko pareigos6 a) laiku ir tinkamai mokėti nuomos mokestį ,ei kitus su naudojimusi patalpomis susijusius mokesčiusC ,) naudoti patalpas pagal paskirtį ir tinkamai jas pri+i*rėtiC c) išsikelti iš patalpų pasi,aigus nuomos sutarčiai ar ją nutraukus. 8uomininko teisės6 a) pirmeny,ės teisė prat1sti sutartį pagal C $.$DF str.C ,) nutraukti sutartį pagal C $.$D? str.C c) su,nuomoti patalpas, gavus šeimos narių ir nuomotojo sutikimą pagal C $.'?' str.C d) gavus nuomotojo ir šeimos narių sutikimą, leisti naudotis patalpomis laikiniesiems gyventojams pagal C $.'?$ str. Papildomos nuomininko teisės į savivaldy,ės ,ei valsty,ės nuomojamas patalpas6 a) teisės naudotis gyvenamąja patalpa išsaugojimas laikinai išvykus šešiems mėnesiams ar visam išvykimo laikui pagal C $.'?% str. taisykles, dėl laikinai išvykusių nuomininkų yra pasisak1s <ietuvos 0ukščiausiasis ;eismas KFFF m. kovo HF d. nutarty e, priimto e J. Re#otariova v. ). Re#otariovas #ylo eT #ylos <r.HK7N7KKHQKFFF m., kategori a :, nutartis paskel#ta 1iuleteny e <r.EI, psl. :K7:NC ,) teisė į patalpos re5ervavimą išvykus ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui pagal C $.'?( str. taisyklesC c) pertvarkyti ,ei perplanuoti iš savivaldy,ės ,ei valsty,ės nuomojamas patalpas pagal C $.$D' str.C d) keistis nuomojamomis patalpomis pagal C $.$D@ str. taisykles. 8uomininkas turi teis1 sub#uo!oti gyvenamąją patalpą, jeigu6  su tuo ra$ti$kai sutinka  kartu su juo gyvenantys šeimos nariai ir  nuomotojas. 8uomininkas ir jo šeimos nariai, tarpusavyje susitar1, iš anksto praneš1 nuomotojui, gali leisti gyvenamojoje patalpoje apsigyventi laiki#ie!s ()ve#toja!s6 o nesudarydami su jais su,nuomos sutarties ir o neimdami mokesčio u+ naudojimąsi patalpa. <aikinų gyventojų naudojimosi patalpomis trukmė įstatymu nesureguliuota, tačiau pats jų apsigyvenimo patalpoje pagrindas suteikia teis1 nuomininkui, jo šeimos nariams ,et kada pareikalauti išsikelti ir šiuos reikalavimus laikinasis gyventojas turi vykdyti nedelsiant. O+ laikinųjų gyventojų veiksmus nuomotojui atsako #uo!i#i#kas. "š principo . nuomininkas turi pir!e#)bės teis> prat1sti nuomos sutartį #C $.$DF str.). ;ačiau tokia teisė jam suteikiama tik tuo atveju, jei jis tinkamai vykdė sutarties sąlygas. 8uomotojas prie$ 8 !ė#esius iki nuomos sutarties pa,aigos privalo raštu nuomininką įspėti6 • ar,a apie pasiHl)!= su"ar)ti #auj= sutartį tokiomis pat ar kitomis sąlygomisC • ar,a apie atsisak)!= prat>sti nuomos sutartį, jeigu jis nenumato nuomoti tų patalpų ne trumpiau kaip vienerius metus.

Beigu nuomotojas atsisako prat1sti sutartį ir tą pačią patalpą nepraėjus vieneriems metams po sutarties pasi,aigimo išnuomoja kitam asmeniui tokiomis pat sąlygomis, tai nuomininkas turi teis1 reikalauti pripa+inti tą sutartį negaliojančia. +/VE,AMOSIOS PATALPOS ,3OMOS S3TARTIES PA1EITIMAS 8uomos sutarties sąlygas galima pakeisti6 • šalių susitarimu ar,a • vienos iš šalių reikalavimu. :utartis gali ,*ti pakeista teismo sprendimu #C $.'?@ str.). 8uomotojas turi teis1 perkeldinti nuomininką gyvenamosios patalpos kapitalinio remonto ar rekonstrukcijos laikui į pasi*lytą patalpą, kuri turi atitikti sanitarinius ir tec4ninius reikalavimus. 8uomojamos patalpos kapitalinis remontas ar rekonstrukcija nenutraukia nuomos sutarties, ,et tuo laiku, kai patalpa nesinaudojama, mokestis mokamas tik u+ naudojamas patalpas. Beigu patalpa po rekonstrukcijos išlieka, nuomininkas turi teis1 t1sti nuomos santykius. ;okia teise jis gali naudotis, jeigu rekonstruota patalpa padidėjo ar suma+ėjo. Beigu dėl gyvenamosios patalpos pasikeitimo t1sti nuomos santykius nuomininkas nesutinka, nuomotojas suteikia kitą tinkamai įrengtą gyvenamąją patalpą. ;okia pareiga nuomotojui tenka, ir kai gyvenamoji patalpa po rekonstrukcijos neišlieka. C $.$D$ straipsnio %.> dalyse numatytas nuomininko teises kapitalinio remonto ar rekonstrukcijos laiku garantuoja valsty,ės ar savivaldy,ės atitinkamos institucijos jų išnuomotų patalpų nuomininkams ,ei juridiniai asmenys savo dar,uotojams. Beigu gyvenamosios patalpos išnuomotos juridinių ir 7i5inių asmenų 7i5iniam asmeniui komercinėmis sąlygomis, sutarties šalių teisės ir pareigos patalpos kapitalinio remonto ar rekonstrukcijos atveju numatomos jų susitarimu. C $.'?@ & $.$D( str. numato valsty,ės ir savivaldy,ės sudarytų nuomos sutarčių pakeitimo sąlygas, padalijant ,utą, kai viena gyvenamoji patalpa keičiama į kelias, nuomininkams susijungus į vieną šeimą, dėl kito šeimos nario pripa+inimo nuomininku, perdavus patuštintą kam,arį. C $.$D> str. taip pat numato nuomos sutarties pakeitimo sąlygas nuomininkui nutraukus dar,o sutartį. +/VE,AMOSIOS PATALPOS ,3OMOS S3TARTIES PA4AI+A IR EIOI,IŲ ASME,Ų I.1EL*I,IMAS Kyvenamosios patalpos nuomos sutarties pabai(a6 ". :utartis ,aigiasi, pasi,aigus jos terminui. "". Kyvenamosios patalpos nuomos sutartis gali ,*ti nutraukiama #uo!i#i#ko reikalavimu . šia teise nuomininkas gali pasinaudoti, nenurodydamas tokio veiksmo prie+asčių, ,et visais atvejais prie$ !ė#es< apie sutarties nutraukimą raštu <spėj>s nuomotoją. """. Kyvenamosios patalpos nuomos sutartis gali ,*ti nutraukiama #uo!otojo reikalavimu6 a) jeigu nuomininkas #e !a iau kaip 8 !ė#esius #e!oka #uo!os !okesKio. !is terminas sutartyje gali ,*ti ilgesnis, ,et ne trumpesnisC ,) jeigu nuomininkas ar jo šeimos nariai ar"o ar (a"i#a patalpasC c) jeigu patalpos naudojamos #e pa(al paskirt<C d) jeigu nuomininkas ar jo šeimos nariai #eti#ka!u el(esiu su"aro #e<!a#o!as s=l)(as kitie!s kartu ar greta gyventi. "/. 8eterminuotos sutarties atveju, juridinių ir 7i5inių asmenų nuomojamų komercinėmis sąlygomis gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis nuomotojo reikalavimu gali ,*ti nutraukta nuomininką raštu įspėjus prie$ $e$is !ė#esius. /. Beigu dėl stic4inių nelaimių, gaisro ar tec4ninio susidėvėjimo valsty,ės, savivaldy,ių ar juridinių asmenų gyvenamoji patalpa gresia sugri*ti ar,a tampa netinkama gyventi, 7i5iniai asmenys iš jų iškeldinami pagal prokuroro sankciją ir jiems suteikiama kita tinkamai įrengta gyvenamoji patalpa . tokiais atvejais ankstesnė nuomos sutartis laikoma pasi,aigusia. 8uomos sutarties #utrauki!as . tai sutarties šalių veiksmai, dėl kurių pasi,aigia nuomos teisiniai santykiai ir nuomininkas praranda teis1 valdyti ,ei naudotis gyvenamąja patalpa. I$kel"i#i!as yra nuomos sutarties nutraukimo pasekmė, kai ,uv1s nuomininkas, pasi,aigus nuomos sutarčiai ar šios sutarties nesudarius #nesant nuomos sutarties, asmuo neteisėtai įsikėlė į gyvenamąją patalpą), atsisako ją patuštinti. I$kel"i#i!as gali ,*ti ir negaliojančios nuomos sutarties pasekmė. I$kel"i#i!as & nuomos sutarties pasi,aigimo, nutraukimo ar,a pripa+inimo negaliojančia pasekmė. "škeldinimas gali vykti tik teis!i#e tvarka, išskyrus atvejus, kai iškeldinama pagal prokuroro sankciją. <0; yra pasisak1s dėl <spėji!o apie #uo!os sutarties #utrauki!= 6 Iteismai ieškovės :. :. ieškinį paliko nenagrinėtą, remdamiesi CP 9>' straipsnio % punktu. ;eismai pripa+ino, kad ieškovė nesilaikė išankstinės neteisminio ,ylos nagrinėjimo tvarkos, nes ieškovė atsakovo. nuomininko neįspėjo apie ,*tinumą įvykdyti prievol1 #sumokėti nuomos mokesčius) per protingą terminą, kaip tai yra numatyta C $.>?F straipsnio ( dalyje. :utikti su tokia teismų išvada nėra pagrindo, nes C $.>?F straipsnio ( dalyje numatytą nuomininko įspėjimą siekiant su juo nutraukti terminuotą nuomos sutartį prieš terminą teismai klaidingai pripa+ino privaloma išankstine neteismine šio ginčo sprendimo tvarka. ;oks minėtos teisės normos aiškinimas yra neteisingas, nes C $.>?F straipsnio ( dalyje yra nustatyta ne privaloma išankstinė neteisminė ginčo sprendimo tvarka, o vie#a i$ bHti#ų s=l)(ų, kuriai esant gyvenamosios patalpos nuomos sutarties šaliai atsira#"a teisė vie#a$ali$kai #utraukti nuomos sutartį prie$ ter!i#=. 8urodyto reikalavimo laikymasis daro įtaką ne asmens procesinei teisei kreiptis į teismą, ,et asmens materialinei teisei į ieškinio patenkinimą2 #<0; 9DD> m. ,aland+io F d. nutartis, priimta civilinėje ,yloje %. %tun$ėnienė v. Parasų ra ono savivaldy#ė ir ..@.3erikas, 8r. ( .(.9FDH9DD>, kategorija (F.@.C >'.?.%). TAR,/4I,ĖS +/VE,AMOSIOS PATALPOS Tar#)bi#ės patalpos . tai gyvenamosios patalpos, kurias "arb"av)s skiria apgyvendinti "arbuotojui #tarnautojui) dėl dar,o #tarny,os) po,*d+io tokiam laikotarpiui6 • kol tas dar,o #tarny,os) po,*dis nepasikeis ar,a • kol nenutr*ks dar,o #tarny,os) santykiai, ar • kol neišnyks įstatymų numatytos sąlygos. Pasi,aigus dar,o sutarčiai, dar,uotojai #tarnautojai), jų šeimos nariai privalo išsikeldinti iš tarny,inių patalpų. +/VE,AMŲ5Ų PATALPŲ ,3OMA 4E,*RA436I3OSE 4e#"rabuKiai yra dar,uotojų, tarnautojų, studentų, moksleivių apgyvendinimui jų dar,o ar mokymosi laiku specialiai pastatyti ar šiam tikslui įrengti gyvenamieji namai. Bendra,učių suteikimo ir naudojimosi tvarka nustatoma administracijos ir dar,uotojo susitarimais ar,a kolektyvinėse sutartyse, mokslo įstaigose . šių įstaigų valdymo organų sprendimais. "š ,endra,učių iškeldinama teis!o tvarka. 8uomininkai ,endra,učiuose neturi teisės su,nuomoti ,ei apgyvendinti laikinuosius gyventojus.

VIE.436IAI' ,A1V/,ĖS ,AMAI IR +/*/MO 4EI SOBIALI,ĖS +LO4OS I,STIT3BI5Ų PATALPOS Vie$buKiai . juridinių ar 7i5inių asmenų nuosavy,ės teise valdomos gyvenamosios patalpos, kurios specialiai įrengtos laikinai atvykusiems asmenims apgyvendinti. ,akv)#ės #a!ai & tai gyvenamoji patalpa, kuri asmenims suteikiama nemokamai. ;okie namai skirti paramos reikalingiems asmenims. Bų steigėjų veiklą numato atitinkami teisės aktai, reguliuojantys la,darą ,ei specialios nakvynės namų taisyklės. +)")!o ar (lobos %rHp)bos& i#stitu;ijų patalpose gyvenantys asmenys nėra nuomininkai. Bų teisinius santykius reguliuoja atitinkami gydymo ir glo,os įstatymai, sudaromos paslaugų sutartys. 1D TEMA PA,A3*OS S3TARTIES 4E,*ROSIOS ,3OSTATOS Pa#au"os sutarti!i viena šalis #panaudos davėjas) perduoda kitai šaliai #panaudos gavėjui) nesunaudojamąjį daiktą laiki#ai ir #eatl)(i#ti#ai val")ti ir juo #au"otis, o panaudos gavėjas įsipareigoja grą+inti tą daiktą tokios ,*klės, kokios jam ,uvo perduota, atsi+velgiant į normalų susidėvėjimą ar,a sutartyje numatytos ,*klės. ;ai viena iš sutarčių dėl daiktų perdavimo laikinam naudojimuisi r*šių. Panaudos sutartis skiriasi nuo nuomos sutarties tuo, kad jos pagrindu daiktu naudojamasi #eatl)(i#ti#ai. =ėl neatlygintinumo panaudos sutartis panaši į dovanojimo sutartį, tačiau dovanojimo sutartimi daiktas perduodamas neatlygintinai nuosavy,ėn. =ėl panašumo į nuomą panaudos sutartims taikomos nuomos santykius reguliuojančios teisės normos dėl6 • sutarties dalyko, • sutarties 7ormos, • sutarties termino, • tolesnio naudojimosi daiktu pasi,aigus sutarties terminui, • naudojimosi daiktu pagal paskirtį, • daikto pagerinimo. C nustato su,jektinės sudėties riboji!= . pelno siekiantys juridiniai asmenys neturi teisės perduoti daikto neatlygintinai naudotis savo dalyviams, steigėjams ar valdymo organo nariams #C $.$(D str.). Panaudos davėjai gali ,*ti 7i5iniai ir juridiniai asmenys6 • daikto savininkai, • kiti įstatymo įgalioti asmenys & pv5., jeigu glo,ėjas nori perduoti glo,otinio nekilnojamąjį daiktą neatlygintinai naudotis tretiesiems asmenims, reikalingas išankstinis teismo leidimas #C (.9>> str. ( d.)C • kiti daikto savininko įgalioti asmenys . pv5., nuomininkas turi teis1 perduoti išsinuomotą daiktą kitam asmeniui neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį tik turėdamas rašytinį nuomotojo sutikimą #C $.>?D str. ' d., % d.). Panaudos gavėjai gali ,*ti juridiniai ir 7i5iniai asmenys. Panaudos "al)kas6 • nesunaudojami kilnojamieji ir • nekilnojamieji daiktai. Panaudos sutarties ter!i#as =aikto panauda gali ,*ti terminuota ar neterminuota, ,et ne ilgesnė kaip %DD metų #C $.>F? str. % d., $.$9? str. 9 d). :utarties ?or!a priklauso nuo6 • termino & jei ilgesniam kaip vienerių metų terminui & rašytinė. Beigu sudaroma ilgesnė nei vienerių metų nekilnojamųjų daiktų panaudos sutartis & prieš trečiuosius asmenis ji gali ,*ti panaudota, tik jei ,uvo įregistruota viešame registre. Panaudos sutartis nekeičia trečiųjų asmenų teisių į daiktą. 8eatlygintinė, realinė, dvišalė sutartis Panaudos sutartis #eatl)(i#ti#ė, nes daiktas perduodamas laikinai valdyti ir naudotis juo, nereikalaujant u+ tai turtinio ekvivalento. !i sutartis yra reali#ėI • C $.$9? str. % d. vartojamas terminas Iperduoda2, o ne Iįsipareigoja perduoti2 & viena šalis #panaudos davėjas) perduoda kitai šaliai #panaudos gavėjui) nesunaudojamąjį daiktą laikinai ir neatlygintinai valdyti ir juo naudotisC • C $.$(% str. & pa+ado perduoti neįvykdymas ,e pakankamo pagrindo suteikia gavėjui teis1 į išlaidų, susijusių su daikto perdavimu, atlyginimą, tačiau nesuteikia teisės reikalauti daiktą perduoti. Panaudos sutarties šalys turi teises ir pareigas, todėl sutartis "vi$alė7 PA,A3*OS S3TARTIES .ALIŲ TEISĖS IR PAREI+OS Pagal ,endrą taisykl1 panaudos davėjas atsako u+ perduoto daikto tr*kumus, jeigu6 • jis tyčia ar dėl didelio neatsargumo jų neaptarė sutarties sudarymo metu. Panaudos davėjas #eatsako u+ daikto tr*kumus, jeigu6 • šie tr*kumai ,uvo aptarti panaudos sutartyje ar,a • šie tr*kumai panaudos gavėjui ,uvo +inomi iki sutarties sudarymo ar,a • gavėjas tr*kumus turėjo paste,ėti daikto perdavimo, ap+i*ros ar iš,andymo metu. Panaudos davėjas, sudarydamas sutartį, privalo <spėti panaudos gavėją apie visas trečiųjų asmenų teises #pv5., servitutą, įkeitimą ir pan.) į perduodamą daiktą #C $.$(' str. 9 d.). =aikto atsitikti#io uvi!o ar su(e"i!o riMika !i ri5ika tenka panaudos "avėjui, jeigu6  panaudos gavėjas daiktu naudojasi normaliai pagal sutartyje numatytą paskirtį. !i ri5ika tenka panaudos (avėjui, jeigu6

• daiktas naudojamas ne pagal sutartyje numatytą paskirtįC • daiktas perduodamas trečiajam asmeniui ,e panaudos davėjo rašytinio sutikimoC • panaudos gavėjas naudojasi daiktu pasi,aigus sutarties terminuiC • panaudos gavėjas galėjo išgel,ėti daiktą, tam tikslui panaudodamas savo daiktą, tačiau to nepadarė. PA,A3*OS S3TARTIES PA4AI+A :utartis gali ,*ti nutraukta prieš terminą panaudos "avėjo reikalavi!u, jeigu panaudos gavėjas6 • naudoja daiktą ne pagal paskirtį, • nevykdo pareigos išlaikyti ir saugoti daiktą, • iš esmės ,logina jo ,*kl1, • perduoda daiktą trečiajam asmeniui ,e davėjo sutikimo, • jeigu daiktas tapo reikalingas pačiam savininkui. :utartį gali ,*ti nutraukta prieš terminą panaudos (avėjo reikalavi!u' jeigu6 • nustatomi daikto tr*kumai, dėl kurių naudotis daiktu neįmanoma ar la,ai sunkuC • negalima daiktu naudotis pagal paskirtį dėl aplinky,ių, nepriklausančių nuo panaudos gavėjo, • panaudos davėjas neįspėjo apie trečiųjų asmenų teises į daiktąC • panaudos davėjas neperdavė daikto priklausinių ar dokumentų. 8eterminuota sutartis gali ,*ti nutraukta ,et kurios šalies reikalavimu, įspėjus kitą šalį prie$ 8 !ė#esius apie numatomą nutraukimą #sutartyje gali ,*ti nustatyti kitokie terminai). Be to, terminuotą panaudos sutartį gavėjas turi teis1 nutraukti įspėj1s prie$ 1 !ė#es<. Panaudos davėjui mirus ar jį reorgani5avus, jo teisės ir pareigos pereina teisių perėmėjams. <0; yra pasisak1s dėl pa#au"os sutarties #utrauki!o6 Iatsakovė da,ar gyvena ieškovei nuosavy,ės teise priklausančiame name ir juo naudojasi pagal neterminuotą panaudos sutartį, nes namu naudojasi neatlygintinai #C $.$9? str. % d.). WQX gyvenamosios patalpos nuomos ir panaudos teisiniai santykiai pagal savo kilm1 yra panaš*s #giminingi), o nuomos ir panaudos sutarčių nutraukimo sąlygos iš esmės turi vienodus reikalavimus, kurių pagrindinė sąlyga, norint nutraukti neterminuotas nuomos ar panaudos sutartis, yra nuomotojo ar panaudos davėjo duotas prieš tam tikrą laiką <spėji!as apie sutarties su nuomininku ar panaudos gavėju nutraukimą. Aemiantis C $.$>9 straipsnio % dalimi, kiekviena daikto neatlygintinio naudojimo sutarties šalis ,et kada turi teis1 nutraukti neterminuotą panaudos sutartį, įspėjusi apie tai kitą šalį prieš tris mėnesius, jeigu sutartis nenustato kitokio termino. !ioje ,yloje yra nustatyta, kad ieškovė #namo savininkė ir panaudos davėja) 9DD9 m. rugsėjo > d. pareiškimu, paduotu notarų ,iurui, įspėjo atsakov1 daugiau kaip prieš tris mėnesius, kad nutraukia su ja neterminuotą panaudos sutartį ir pakartotinai prašo iki 9DD( m. vasario 9 d. išsikelti iš jai priklausančio namo ir *kinio pastato. ;okio ieškovės įspėjimo apie neterminuotos sutarties nutraukimą pakanka, kad panaudos sutartis ,*tų nutraukta pagal C $.$>9 straipsnio % dalį #kitoks įspėjimo terminas ne,uvo nustatytas) ir atsakovė su nepilnamečiu vaiku ,*tų iškeldinta iš ieškovei priklausančių nuosavy,ės teise pastatų, nes pagal C >.?@ straipsnio nuostatas savininkas gali reikalauti pašalinti ,et kuriuos jo teisės pa+eidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu2 #<0; 9DD> m. gegu+ės ' d. nutartis, priimta civilinėje ,yloje 3. *asimavičienė v. D. %taneli-nienė ir (. %taneli-nas, 8r. ( .(.(D(H9DD> m., kategorija 9'.@.9. 1F TEMA Ra#(os sutarties sa!prata Ra#(os sutarti!i viena šalis #rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą dar,ą savo ri5ika pagal kitos šalies #u+sakovo) u+duotį ir perduoti šio dar,o re5ultatą u+sakovui, o u+sakovas įsipareigoja atliktą dar,ą priimti ir u+ jį sumokėti #C $.$>> str.). Beigu atliekamų dar,ų po,*dis ir vertė palyginti su pagaminto, perkamo ar perdir,to daikto verte yra nedideli, tai sutartis pripa+įstama ne rangos, o pirkimo. pardavimo sutartimi. Aangos sutarties teisi#ė ;Qarakteristika6 >višalė =tlygintinė kadangi a,i šalys turi ir teises, ir pareigas kadangi kiekviena šalis patenkina kitos šalies priešpriešinius turtinio po,*d+io reikalavimus #rangovas perduoda dar,ų re5ultatus, o u+sakovas sumoka atlyginimą /onsensualinė kadangi laikoma sudaryta nuo susitarimo momento

:utarties turinį sudaro sąlygos, dėl kurių šalys susitaria. Esminės sutarties sąlygos6 %) dalykas C 9) įvykdymo terminai #dar,ų prad+ios ir pa,aigos, tarpiniai terminai). <utarties kaina nelaikoma esmine sąlyga, išskyrus kai kurias rangos sutarčių r*šis #pv5., staty,os rangą ar,a rangos dar,us, 7inansuojamus iš valsty,ės ar savivaldy,ės ,iud+eto). Ra#(os sutarties $alių teisės ir parei(os7 Ra#(ovas Parei(os %) dar#ų rezultato perdavimo #C $.$>' str. % d.)C 9) informa'i os atskleidimo iki sutarties sudarymo #C $.$>' str. % d.)C () u+sakovo patikėto turto saugo imo #C $.$'F str.)C >) terminų laikymosi #C $.$'9 str.)C ') u$sakovo ,spė imo apie svar,ias aplinky,es #C $.$'? str.)C $) dar#ų koky#ės u$tikrinimo #C $.$$( str.)C 3 sakovas %) kainos sumokė imo #C $.$'' str.)C 9) pagal#os rangovui #C $.$$D str.)C () apr-pinimo med$iagomis #jei taip ,uvo susitarta) #C $.$>@ str.)C >) atliktų dar#ų priėmimo #C $.$$9 str.).

F) dar#ų koky#ės garanti os #C $.$$> str.)C @) privalomų dar#ų reikalavimų laikymosi #C $.$$( str. 9 d.)C ?) aktualios informa'i os perdavimo kartu su dar,ų re5ultatu #C $.$$@ str.)C %D) turto grą$inimo u$sakovui #C $.$FD str.). Teisės %) su#rangovų pasitelkimo #C $.$'D str.)C 9) atlyginimo u$ atliktą dar#ą išieško imo #C $.$'$ str.)C () dar#ų nepradė imo Gsusta#dymo5, jeigu u+sakovas neįvykdo savo pareigų ar,a kliudo rangovui vykdyti sutartį #C $.$$% str.). %) dar#ų tikrinimo #C $.$'@ str. % d.)C 9) sutarties atsisakymo dėl rangovo delsimo #C $.$'@ str. 9 d.)C () termino tr-kumams pašalinti nustatymo #C $.$'@ str. ( d.)C >) sutarties atsisakymo dėl svar#ių prie$asčių, kartu sumokant rangovui atlyginimą u+ atliktą dar,o dalį ir atlyginant nuotolius, padarytus dėl sutarties nutraukimo #C $.$'@ str. > d.)C ') tr-kumų šalinimo išlaidų išskaitymo jeigu #C $.$'@ str. ' d.)C $) kitų rangovų pasitelkimo #jeigu generalinis rangovas sutinka) #C $.$'D str. ' d.)C F) teisės nekoky#iškų dar#ų atve u #C $.$$' str.).

Bendros šalių pareigos6 %) konfiden'ialumo laikymosi #C $.$$? str.)C 9) ekspertų pasitelkimo6 jeigu tarp rangovo ir u+sakovo kyla ginčas dėl dar,o tr*kumų, kiekviena šalis turi teis1 reikalauti skirti eksperti51 #C $.$$9 str. ' d.). Ra#(os sutarties $alių atsako!)bės pa(ri#"ai7 ;angovo atsakomybė Pa(ri#"ai Atsako u I C $.$>F, $.$>@, $.$'9, $.$'@, $.$$9, $.$$', $.$FD, $.$F% str. . nekoky,iškus, nustatytu terminu neatliktus atliktus dar,usC . nekoky,iškas med+iagasC . dar,ų neatlikimąC . viršytą dar,ų sąmatą. . reikalauti netesy,ų sumokėjimoC . reikalauti nuostolių atlyginimoC . reikalauti tr*kumų pašalinimo ar,a kito daikto pagaminimoC . pavesti trečiajam asmeniui dar,ą pataisyti rangovo sąskaitaC . atsisakyti priimti dar,usC . nutraukti sutartį. C!sakovo atsakomybė C $.$'$, $.$$D.$.$$9 str. . priešpriešinių pareigų nevykdymąC . įsipareigojimo sumokėti atlyginimą nevykdymąC . atsisakymą teikti pagal,ą rangovui #jei tokia pareiga nustatyta sutartyje)C . vengimą priimti atliktą dar,ą. . reikalauti nuostolių atlyginimoC .reikalauti prievolių įvykdymoC . atsisakyti nuo sutartiesC . vengiant priimti dar,us, dar,o re5ultato atsitiktinio +uvimo ar sugadinimo ri5ika pereina u+sakovui

1itos $alies teisės pa ei"i!o atveju

=ar,o tr*kumai gali ,*ti nustatyti per (ara#ti#< ter!i#=, o jeigu jis nenustatytas & per protingą terminą, ne ilgesnį kaip "veji !etai nuo re5ultato perdavimo #C $.$$$ str.). Aeikalavimams, kylantiems dėl atliktų dar,ų tr*kumų, nustatomas vie#erių !etų ie$ki#i#ės se#aties ter!i#as. :enaties terminai skaičiuojami pagal C $.$$F str. taisykles. VARTO5IMO RA,+A Pagal vartojimo rangos sutartį rangovas, ,esiverčiantis tam tikru verslu, įsipareigoja pagal 7i5inio asmens #vartotojo) u+sakymą atlikti tam tikrą ,uitinius ar,a asmeninius u+sakovo ar jo šeimos poreikius tenkinantį dar,ą, o u+sakovas įsipareigoja priimti dar,o re5ultatą ir u+ jį sumokėti. .al)s6 %) rangovas , u+siimantis versluC 9) u!sakovas & vartoto as . 7i5inis asmuo, u+sak1s dar,ą, skirtą tenkinti #uitinius ar asmeninius poreikius. /artojimo rangai taikomos rangos ,endrosios nuostatos tiek, kiek jos neprieštarauja specialiosioms vartojimo rangos nuostatoms, taip pat mutatis mutandis C normos, reglamentuojančios vartojimo pirkimą.pardavimą ir nesą+iningas vartojimų sutarčių sąlygas. ;aikytini ir kiti su vartotojų teisių gynimu susij1 įstatymai. /artojimo rangos atveju grie+čiau reglamentuoti rangovo ir u+sakovo santykiai, papildomos u+sakovo, kaip silpnesniosios šalies, garantijos #C $.$F( str.). Aangovo pareiga suteikti u+sakovui in7ormaciją apie si*lomus dar,us #C $.$F> str.). C $.$F@ str. numato speci7ines atsakomy,ės sąlygas, siekiant apsaugoti vartotojo saugumą, jei tai kelia grėsm1 u+sakovo ar kitų asmenų gyvy,ei ar sveikatai. Aeikalavimai dėl neatlygintinio dar,o tr*kumų pašalinimo gali ,*ti pareikšti per du, o jeigu sutarties dalyku ,uvo pastatas, įrenginys ar kitoks statinys & per dešimt metų nuo dar,ų re5ultato priėmimo momento. C taip pat numato papildomas rangovo teises, jei u+sakovas vengia priimti dar,o re5ultatą #C $.$F? str.). STAT/4OS RA,+A :taty,os rangos sutarties dalykas . įmonių, pastatų, gyvenamųjų namų ir kitokių statinių staty,a ar rekonstrukcija, taip pat montavimas, paleidimas ar kitoks dar,ų atlikimas. :utartyje gali ,*ti numatyta rangovo pareiga u+tikrinti pastatyto o,jekto aptarnavimą po jo priėmimo per sutartyje nustatytą terminą.

Beigu pagal staty,os rangos sutartį dar,ai atliekami 7i5inio asmens #vartotojo) asmeniniams, šeimos ar namų *kio poreikiams, nesusijusiems su jo verslu ar pro7esija, tenkinti, sutarčiai taikomos vartojimo rangos sutarties taisyklės. :peci7inis rangovas & juo gali ,*ti <ietuvoje įsteigtas juridinis asmuo, u+sienio valsty,ėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita u+sienio organi5acija, kuri pagal šios valsty,ės teisės aktus turi teis1 savo šalyje u+siimti staty,a, pateikusi šią teis1 patvirtinančius dokumentus, staty,os in+inierius # :taty,os įstatymo %' str. % d.). Sutarties es!i#ės s=l)(os6 susitarimas dėl dalyko , terminų ir kainos . :utartyje privalo ,*ti nurodyta su ja susijusių dokumentų sudėtis #normatyviniai staty,os dokumentai). :utartyje taip pat privalo ,*ti nurodyta, kuri šalis ir per kokius terminus turi pateikti tam tikrus normatyvinius staty,os dokumentus. .alių teisių ir parei(ų spe;i?ika <pe.i-inės rangovo teisės ir pareigosD <pe.i-inės u!sakovo teisės ir pareigosD %) pre5umpcija, kad rangovas privalo pats atlikti visus %) u+sakovo pareiga laiku suteikti +emės sklypą staty,ai #staty,viet1) #C $.$@@ dar,us #C $.$@> str. ( d.)C str. % d.)C 9) rangovas privalo vykdyti staty,os dar,us pagal 9) u+sakovo pareiga perduoti rangovui naudotis pastatus ar įrenginius, teikti normatyvinių staty,os dokumentų nustatytus krovinių ve+imo paslaugas, įrengti laikinus energijos ar vandens tiekimo tinklus, reikalavimus ir sutartį #sutarties dokumentus) #C gauti reikalingus leidimus, suteikiančius teis1 atlikti rangovui tam tikrus dar,us, $.$@> str. % d.)C ,ei teikti kitas sutartyje numatytas paslaugas #C $.$@@ str. 9 d.)C () paprastai rangovas privalo staty,ą apr*pinti () u+sakovo teisė kontroliuoti ir pri+i*rėti atliekamų staty,os dar,ų eigą ir koky,1, med+iagomis, įrengimais, detalėmis ir kitokiomis staty,os dar,ų gra7iko laikymąsi, rangovo tiekiamų med+iagų koky,1, u+sakovo konstrukcijomis #C $.$@$ str. % d.)C perduodamų med+iagų naudojimą pagal C $.$@? str.C >) rangovo teisė reikalauti perskaičiuoti sutarties kainą, >) u+sakovo teisė pasitelkti projektuotoją ir kitus asmenis #in+inierių, jeigu dėl ne nuo jo priklausančių aplinky,ių 7aktiška konstruktorių, konsultantą ir kt.) #C $.$?D str.)C staty,os dar,ų kaina padidėjo daugiau kaip %' procentų ') u+sakovo pareiga sumokėti u+ visus iki konservavimo atliktus dar,us, taip pat #C $.$@' str. 9 d.)C atlyginti išlaidas, susijusias su dar,ų nutraukimu ir o,jekto konservavimu #C ') rangovo pareiga laikytis aplinkos apsaugos ir dar,ų $.$?( str.). saugumo reikalavimų #C $.$?9 str.). =ar,ų perdavimas ir priėmimas #C $.$?> str.) į7orminamas aktu, kurį pasirašo a,i šalys. Beigu viena iš šalių atsisako pasirašyti aktą, jame daroma +yma apie atsisakymą ir aktą pasirašo kita šalis. /ienašalis perdavimo aktas gali ,*ti teismo pripa+intas negaliojančiu, jeigu teismas pripa+įsta, kad kita šalis atsisakė pasirašyti aktą pagrįstai. Atsako!)bės spe;i?ika #C $.$?'.$.$?@ str.). Aangovas atsako u+sakovui u+ nukrypimus nuo normatyvinių staty,os dokumentų reikalavimų, taip pat u+ tai, kad nepasiekė šiuose dokumentuose ar sutartyje numatytų staty,os dar,ų rodiklių #įmonės gamy,inių pajėgumų, atsparumo ir kt.). ai statiniai ir įrenginiai rekonstruojami, rangovas atsako u+ statinio ar įrenginio patikimumo, patvarumo ar atsparumo suma+ėjimą ar netekimą. O+ statinio sugriuvimą ir tuo padarytą +alą atitinkamai atsako rangovas, projektuotojas ir staty,os tec4ninis pri+i*rėtojas, jeigu o,jektas sugriuvo dėl projektavimo, konstrukcijų ar staty,os dar,ų de7ektų ar netinkamo +emės grunto. *arbų kok)bės (ara#tija. Aangovas, projektuotojas ir staty,os tec4ninis pri+i*rėtojas atsako u+ de7ektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl o,jekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar u+sakovo ar,a jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto ar,a dėl u+sakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Karantiniai terminai6 a) ' metaiC ,) %D metų . esant paslėptų statinio elementų #konstrukcijų, vam5dynų ir kt.)C c) 9D metų . esant tyčia paslėptų de7ektų. 8ustatyti terminai pradedami skaičiuoti nuo dar,ų re5ultato atidavimo naudoti dienos. PRO5E1TAVIMO IR T/RI,Ė5IMO *AR4Ų RA,+A Projektavi!o ir t)ri#ėji!o "arbų sutarti!i rangovas #projektuotojas, tyrinėtojas) įsipareigoja atlikti pagal u+sakovo u+duotį tyrinėjimo ir projektavimo dar,us, parengti tec4ninius dokumentus ar sukurti kitokį dar,ų re5ultatą ir perduoti jį u+sakovui, o u+sakovas įsipareigoja priimti dar,ų re5ultatą ir sumokėti u+ atliktą dar,ą #C $.FDD str.). :utarties "al)kas & k*ry,inės veiklos re5ultatas, į7orminamas projektiniais sąmatiniais dokumentais, reikalingais tam tikram o,jektui statyti ar,a įrengti. C $.FD9 ,ei $.FD> straipsniai numato speci7ines rangovo ,ei u+sakovo pareigas. Projektuotojo %t)ri#ėtojo& atsako!)bės spe;i?ika #C $.FD( str.)6 =tsako u!D . netinkamą tec4ninių dokumentų parengimą ar tyrinėjimo dar,ų atlikimąC . statinio staty,os dar,ų perdir,imą dėl netinkamai atliktų projektavimo #tyrinėjimo) dar,ų ar,a netinkamai parengtų tec4ninių dokumentųC . nustatytus dar,ų #dokumentų) tr*kumus. . pareiga u+sakovo reikalavimu neatlygintinai ištaisyti tec4ninių dokumentų tr*kumus ar iš naujo atlikti tyrinėjimo dar,usC ir . pareiga atlyginti u+sakovui nuostolius.

Pa!eidimų pasekmėsD

RA,+OS *AR4AI' EI,A,S3O5AMI I. VALST/4ĖS AR SAVIVAL*/4ĖS 4I3*:ETO *al)kas . staty,os, projektavimo ar tyrinėjimo dar,ai, taip pat arc4itekt*rinė ir in+inerinė veikla ,ei su ja susijusios tec4ninės konsultacijos valsty,ės ar savivaldy,ių reikmėms. !ie rangos dar,ai vykdomi valsty,ės ar savivaldy,ės #viešosioms5 reikmėms valsty,ės ar,a savivaldy,ės institucijų u$sakymų pagrindu. Bie paprastai vykdomi pagal rangos sutartis, sudaromas konkurso tvarka. Beigu rangos sutartis ,uvo sudaryta konkurso tvarka, sutarties turinys nustatomas pagal paskel,tas konkurso sąlygas ir konkurso metu pateiktus rangovo, laimėjusio konkursą, pasi*lymus. MO1SLI,IO T/RIMO 4A,*OMIE5I 1O,STRAVIMO IR TEBR,OLO+I,IAI *AR4AI

=vi sutartys6 pagal !oksli#io t)ri!o "arbų atliki!o sutart< viena šalis #vykdytojas) įsipareigoja pagal kitos šalies #u+sakovo) tec4nin1 u+duotį atlikti mokslinius tyrimus, o pagal ba#"o!ųjų' ko#stravi!o ar te;Q#olo(i#ių "arbų sutart< . parengti naujo gaminio pavy5dį ar,a jo gamy,os konstrukcijos dokumentus ar naują tec4nologiją, o u+sakovas įsipareigoja priimti dar,ą ir u+ jį sumokėti #C $.FDF str. % d.). :utarties teisinė c4arakteristika6 >višalė =tlygintinė kadangi a,i šalys turi ir teises, ir pareigas kadangi kiekviena šalis patenkina kitos šalies priešpriešinius turtinio po,*d+io reikalavimus #vykdytojas perduoda dar,ų re5ultatus, o u+sakovas sumoka atlyginimą) /onsensualinė kadangi laikoma sudaryta nuo susitarimo momento

.al)sI %) vykdytojas A 7i5inis, juridinis asmuo, paprastai specialios mokslo įstaigos, organi5acijos #institutai, universitetai)C 9) u!sakovas & 7i5inis, juridinis asmuo, valsty,ė ar savivaldy,ės. :utarties "al)kas & dar,ų re5ultatas, susij1s su intelekte ir k*ry,ine asmens, vykdančio u+duotį, veikla #sutarties sudarymo metu dar,ų re5ultatas ne visuomet gali ,*ti tiksliai api,rė+tas, ne visuomet yra +inoma, ar re5ultatas apskritai yra pasiekiamas). Bei tinkamai vykdant sutartį re5ultatas nepasiekiamas, tai nėra laikoma sutarties pa+eidimu. Eor!ai taikomos ,endros sandorio sudarymo taisyklės #C %.$(.%.FF str.). ;.y. šios sutartys gali ,*ti sudaromos $od$iu, rašytine forma ar,a konkliudentiniais veiksmais. .alių teisės ir parei(os6 Pagrindinės vykdytojo pareigosD %) dar,us atlikti pagal suderintą su u+sakovu tec4nin1 u+duotį ir laiku perduoti dar,ų re5ultatus u+sakovuiC 9) suderinti su u+sakovu įstatymo saugomų intelektinės veiklos re5ultatų, priklausančių tretiesiems asmenims, panaudojimo ,*tinumą ,ei teisių į jų naudojimą įsigijimąC () savo jėgomis ir lėšomis pašalinti dėl savo kaltės padarytus dar,ų tr*kumus, pa+eid+iančius sutarties ar tec4ninės u+duoties sąlygasC >) nedelsdamas pranešti u+sakovui, kad negali gauti norimų re5ultatų ar,a kad dar,us t1sti netikslingaC ') garantuoti u+sakovui, kad jam perduodami atliktų dar,ų re5ultatai nepa+eid+ia kitų asmenų išimtinių teisiųC $) kon7idencialumo pareiga ir kitos C numatytos pareigos. Pagrindinės u!sakovo pareigosD %) perduoti vykdytojui sutartyje numatytą ,*tiną dar,ams atlikti in7ormacijąC 9) priimti atliktų dar,ų re5ultatus ir juos apmokėtiC () perduoti vykdytojui tec4nin1 u+duotį ir suderinti su vykdytoju dar,ų programą ar tematiką #jei sutartyje numatyta)C >) kon7idencialumo pareiga ir kitos C numatytos pareigos.

.alių atsako!)bė #C $.F%' str.). /ykdytojas atsako u+sakovui u+ sutarties pa+eidimą, jeigu neįrodo, kad sutartis ,uvo pa+eista ne dėl vykdytojo kaltės ir privalo atlyginti u+sakovui dėl dar,ų tr*kumų padarytus nuostolius pagal atliktų dar,ų vert1, jeigu taip nustato sutartis. 8egautos pajamos atlyginamos tik sutartyje numatytais atvejais. 0tliekant mokslinio tyrimo dar,us, u+sakovas privalo sumokėti vykdytojui u+ dar,us, kurie ,uvo atlikti, jeigu paaiškėjo, kad norimų re5ultatų neįmanoma gauti dėl nepriklausančių nuo vykdytojo aplinky,ių #C $.F%( str.). 0tliekant ,andymus, konstravimo ar tec4nologinius dar,us, u+sakovas privalo sumokėti vykdytojui sutartyje nustatytos kainos dalį, proporcingą atliktų dar,ų daliai, taip pat apmokėti kitas protingas išlaidas, kurias rangovas yra padar1s norėdamas įvykdyti dar,ą, jeigu paaiškėja, kad ne dėl vykdytojo kaltės neįmanoma ar netikslinga jų t1sti #C $.F%> str.). 0G TEMA 4E,*ROSIOS PASLA3+Ų S3TARTIES ,3OSTATOS Paslau(ų sutarti!i viena šalis #paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies #kliento) u+sakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus po,*d+io #intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus o,jekto suk*rimu #atlikti tam tikrus veiksmus ar,a vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja u+ suteiktas paslaugas sumokėti #C $.F%$ str.). %. :utarties teisinė c4arakteristika6 >višalė =tlygintinė kadangi a,i šalys turi ir teises, ir pareigas kadangi kiekviena šalis patenkina kitos šalies priešpriešinius turtinio po,*d+io reikalavimus #paslaugų teikėjas suteikia paslaugas, o klientas sumoka atlyginimą) /onsensualinė kadangi laikoma sudaryta nuo susitarimo momento

.al)s & paslaugų tiekėjas ir klientas , kurių nesieja dar,o ar kitokie pavaldumo #su,ordinacijos) santykiai. !alimis gali ,*ti ,et kuris civilinės teisės su,jektas & tiek 7i5inis, tiek juridinis asmuo. Paslaugų teikėjams atsi+velgiant į teikiamų paslaugų po,*dį taikomi special*s reikalavimai, da+niausiai susij1 su paslaugų teikėjo kvali7ikacija, įg*d+iais, patirtimi. ai kurioms paslaugoms teikti ,*tina ir licencija. Paslaugų tiekėjas turi teis1 laisvai pasirinkti sutarties įvykdymo ,*dus ir priemones ,ei pasitelkti trečiuosius asmenis, tačiau ir šiuo atveju u+ tinkamą įvykdymą jis lieka atsakingas klientui.

Eor!ai taikomos ,endros sandorio sudarymo taisyklės #C %.$(.%.FF str.). ;.y. šios sutartys gali ,*ti sudaromos $od$iu, rašytine forma ar,a konkliudentiniais veiksmais. *al)kas & nematerialaus po,*d+io ar,a kitokios paslaugos, nesusijusios su materialaus o,jekto suk*rimu #audito, konsultacinių, asmens sveikatos prie+i*ros, veterinarijos, in7ormacijos, mokymo, turi5mo ir kitos paslaugos). Pagrindiniai dalyko po!ymiai 6 %) nematerialus paslaugų po#-dis, nesusij1s su materialaus o,jekto suk*rimuC 9) negalė imas garantuoti, jog sutartis ,us įvykdyta C $.F%@ straipsnis numato kliento interesų prioriteto prin.ipą , ,et jei kliento nurodymai prieštarauja įstatymams, nusistovėjusioms pro7esinės veiklos taisyklėms, standartams, pro7esinės veiklos etikai ar sutarties sąlygoms, paslaugų teikėjas turi teis1 atsisakyti vykdyti tokius nurodymus ir sutartį nutraukti. 1ai#a nustatoma šalių susitarimu. ainos apmokėjimo tvarką nustato C $.F9D straipsnis. lientas turi teis1 vienašališkai nutraukti sutartį pagal C $.F9% straipsnį, nepaisydamas to, kad paslaugų teikėjas jau pradėjo ją vykdyti. !iuo atveju klientas privalo sumokėti kainos dalį, proporcingą suteiktoms paslaugoms, ir atlyginti kitas paslaugų teikėjo patirtas protingas išlaidas. ;uo tarpu paslaugų teikėjas turi teis1 vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl svar#ių prie$asčių, visiškai atlygindamas kliento patirtus nuostolius. Paslaugų teikėjo pagrindinės pareigos 6 %) suteikti klientui paslaugąC 9) suteikti klientui išsamią in7ormaciją, susijusią su paslaugomis ir turinčią įtakos kliento apsisprendimui sudaryti sutartį #C $.F%? str.)C () klieno reikalavimu pateikti klientui visą in7ormaciją ar ataskaitą apie paslaugų suteikimą ar teikimo eigą #C $.F99 str.)C >) perduoti klientui viską, ką teikdamas paslaugas gavo kliento naudai. Pagrindinė kliento pareiga & sumokėti u+ suteiktas paslaugas #C $.F9D str.). Paslaugų sutartims tiek, kiek tai neprieštarauja C $.F%$&$.F9( straipsniams ir paslaugų sutarties dalyko ypatumams, taikomos ir C normos, nustatančios ,endrąsias rangos sutarties nuostatas #$.$>>&$.$F% str.) ,ei reglamentuojančios vartojimo rangą #$.$F9&$.$@D str.), Paslaugų teikimo sutarties skirtumai nuo kitų panašių sutarčių6 'uo darbo sutartiesI %) tarp paslaugų sutarties šalių nėra pavaldumo ar,a kitokių priklausymo santykiųC 9) da+niausiai paslaugų sutartys sudaromos dėl konkrečių paslaugų, o dar,o sutartys sudaromos ilgesniam terminuiC () dar,uotojai negali nukrypti nuo dar,o sutartyje nustatytų 7unkcijų, o paslaugų teikėjas gali pasirinkti sutarties įvykdymo ,*dus ir priemonesC >) paslaugų teikėju gali ,*ti ne tik 7i5inis, ,et ir juridinis asmuo. Aangos sutarties dalyką sudaro tam tikro dar,o materialus re5ultatas, o paslaugų dalykas & nematerialaus po,*d+io paslaugos, nesusijusios su materialaus o,jekto suk*rimu. ;.y. rangos atveju svar,iausias yra materialus o,jektas, o paslaugų atveju & atliekami veiksmai.

'uo rangos sutartiesI

C reglamentuojami kelios atskiros atlygintinų paslaugų teikimo sutarčių r*šys6 asmens sveikatos prie!i#ros paslaugų sutartis ,ei turi$mo paslaugų sutartis . itų atlygintinų paslaugų sutarčių ypatumus reglamentuoja atskiri įstatymai #pv5., Pašto įstatymas, ;elekomunikacijų įstatymas ir kiti įstatymai). ASME,S SVEI1ATOS PRIE:I-ROS PASLA3+Ų S3TARTIS =smens sveikatos prie!i#ros paslaugų sutartimi savo pro7esinės ar verslo veiklos dėka turintis teis1 teikti sveikatos prie+i*ros paslaugas asmuo #sveikatos prie+i*ros paslaugų teikėjas) įsipareigoja teikti kitai šaliai #pacientui) sutartyje numatytas sveikatos prie+i*ros paslaugas, o pacientas įsipareigoja sumokėti sveikatos prie+i*ros paslaugų teikėjui sutartą kainą #C $.F9' str.). :utarties "al)kas . asmens sveikatos prie$i-ros paslaugos, t.y. veikla, įskaitant tyrimus ir su asmeniu tiesiogiai susijusius patarimus, kuria stengiamasi asmenį išgydyti, apsaugoti nuo susirgimo ar įvertinti jo sveikatos ,*kl1. !i sąvoka taip pat apima paciento slaugą ir su ja susijusią prie+i*rą ,ei tiesioginį paciento materialinį apr*pinimą, kuris yra reikalingas asmens sveikatos prie+i*ros veiklai vykdyti, išskyrus 7armacin1 veiklą. C $.F9' str. ( dalis numato atvejus, kokiai veiklai šios sutarties nuostatos netaikomos. .al)sI %) paslaugų tiekėjas . pro7esinės ar verslo veiklos dėka turintis teis1 teikti sveikatos prie+i*ros paslaugas asmuoC 9) klientas & 7i5inis asmuo, sulauk1s %$ metų am+iaus #dėl nepilnamečių sutarčių sudarymo C $.F9$ str. numato specialias taisykles). (. Pagrindinė paslaugų teikėjo pareiga & suteikti sutartas paslaugas ,ei tinkamai įvykdyti sutartį, u+tikrinant tokį r*pestingumo laipsnį, kokio tikimasi iš są+iningo asmens sveikatos prie+i*ros paslaugų teikėjo #C $.F(9 str.). C numato imperatyvų reikalavimą asmens sveikatos prie+i*ros paslaugų teikėjui pagal C $.F9F str. in7ormuoti pacientą jam suprantama 7orma, paaiškindamas specialius terminus, apie jo sveikatos ,*kl1, ligos diagno51, galimus gydymo ,*dus, gydymo progno51 ,ei kitas aplinky,es, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti si*lomo gydymo, taip pat apie pasekmes, jeigu si*lomo gydymo atsisakytų. Pa+ymėtina, jog minėta in7ormacija, paprastai neturi ,*ti pacientui pateikta prieš jo valią. Paciento valia turi ,*ti aiškiai pareikšta ir patvirtinta parašu. Pa;ie#to parei(os6 %) sumokėti sutartimi sulygtą atlyginimąC 9) kiek įstengdamas suteikti asmens sveikatos prie+i*ros paslaugų teikėjui in7ormacijos ir pagal,os, kuri pagrįstai yra reikalinga norinti įvykdyti sutartį. 0smens sveikatos prie+i*ros paslaugų teikėjas negali jokiems kitiems asmenims ,e paciento sutikimo suteikti in7ormacijos apie pacientą ar,a sudaryti sąlygų gauti o7icialių dokumentų, nurodytų C , kopijas, išskyrus atvejus, numatytus C $.F($ str. :utarties kaina nustatoma šalių susitarimu, išskyrus atvejus, kai sveikatos prie+i*ros paslaugų teikėjas u+ savo dar,ą gauna atlyginimą pagal įstatymą ar,a kokiu nors kitu pagrindu, kaip tai nustatyta sutartyje #C $.F>D str.). 0smens sveikatos prie+i*ros paslaugų teikėjo atsakomy,ė negali ,*ti apri,ota ar,a panaikinama. T3RIOMO PASLA3+Ų TEI1IMO S3TARTIS uri$mo paslaugų teikimo sutartimi viena šalis . turistinės kelionės organi5atorius . įsipareigoja u+ atlyginimą kitai šaliai . turistui . u+tikrinti iš anksto organi5uotą turistin1 kelion1, kuri t1siasi ilgiau kaip 9> valandas, įskaitant nakvyn1, ,ei suteikti ma+iausiai dar dvi

paslaugas6 ve+imo ir apgyvendinimo ,ei esmin1 turistinės kelionės dalį sudarančią paslaugą, nesusijusią su ve+imu ar apgyvendinimu. ;uristas įsipareigoja sumokėti u+ suteiktas paslaugas #C $.F>F str.). .al)sI %) kelionės organi$atorius A t.y. asmuo, kuris įstatymų nustatyta tvarka ir sąlygomis verčiasi turi5mo verslu ir tiesiogiai ar,a per tarpininkus #kelionių pardavimo agentus) savo vardu viešai si*lo teikti turi5mo paslaugas ,et kuriam asmeniui ar,a tam tikrai asmenų grupeiC 9) turistasD & 7i5inis asmuo, kuris su kelionės organi5atoriumi sudaro turi5mo paslaugų teikimo sutartį # sutart, pasiraš/s asmuo)C ar,a . ,et kuris kitas 7i5inis asmuo, kurio vardu sutartį pasiraš1s asmuo perka turistin1 kelion1 ir prisiima visas teises ir pareigas pagal sutartį #kiti naudos gavė ai)C ar,a . ,et kuris asmuo, kuriam sutartį pasiraš1s asmuo ar,a ,et kuris naudos gavėjas perleid+ia savo teises į kelion1. C $.F>@ str., numato specialius reikalavimus kelionių organi5atoriui dėl in7ormacijos apie teikiamas paslaugas teikimui. !alys turi teis1 atsisakyti nuo sutarties, tačiau skirtingomis sąlygomis ir tvarka, kurią nustato C $.F'D.$.F'% str. Be to, turistas turi teis1, likus iki kelionės prad+ios ne ma+iau kaip F dienoms pagal C $.F'( str. tvarką, perleisti savo teis1 į kelion1 trečiajam asmeniui, kuris vykdys visas sutarties sąlygas. Beigu kelionės organi5atorius dėl savo nemokumo ar kitų prie+asčių negali tinkamai įvykdyti sutarties, jis privalo imtis priemonių, kad jo pareigas perimtų kitas asmuo. Beigu turistas jau atvyko į paskyrimo vietą, kelionės organi5atorius ,et kuriuo atveju privalo u+tikrinti turisto sugrį+imą atgal. ;uristinių paslaugų teikimo sutartis turi ,*ti rašytinė , kurioje turi ,*ti nurodyti C $.F>? str. numatyti rekvi5itai. !i sutartis vieša ir da+niausiai sudaroma prisijungimo b#du prie vienos iš sutarties šalių & kelionės organi5atoriaus & parengtų standartinių sutarties sąlygų . C $.F'9 str. suteikia kelionių organi5atoriui galimy,1 dėl svar,ių prie+asčių keisti sutarties sąlygas. C $.F'' str. draud+ia ri,oti ar panaikinti kelionių organi5atoriaus atsakomy,1 u+ +alą, atsiradusią dėl turisto mirties ar jo sveikatos su+alojimo. elionės organi5atorius privalo vykdyti sutartį atsi+velgdamas į turisto protingus l*kesčius, kurių pagal sutarties ir teikiamų paslaugų po,*dį turistas galėjo turėti. Priešingu atveju jis turi atlyginti turistui nuostolius ,ei neturtin1 +alą, išskyrus atvejus, numatytus C $.F'> str. 01 TEMA PAVE*IMO S3TARTIS Pave"i!o sutarti!i viena šalis #įgaliotinis) įsipareigoja kitos šalies #įgaliotojo) vardu ir lėšomis atlikti tam tikrus teisinius veiksmus su trečiaisiais asmenimis #C $.F'$ str.). 0tstovo #įgaliotinio) veikimas pavedimo sutarties pagrindu yra viena iš atstovavimo 7ormų, todėl pavedimo sutartį reglamentuojančios normos aiškinamos ir taikomos mutatis mutandis neatsiejamai kartu su C 0ntrosios knygos """ dalimi I0tstovavimas2. <utarties teisinė .Earakteristika 6 /onsensualinė kadangi laikoma sudaryta nuo susitarimo momento =tlygintinė ar,a neatlygintinė >višalė ar,a vienašalė kai yra neatlygintinė, t.y. kai tik įgaliotinis prisiima vienašalius įsipareigojimus atlikti teisinius veiksmus kai įgaliotiniui atlyginimas nemokamas #neatlygintinumas pre5iumuojama, jei šalys 7i5iniai asmenys, išskyrus atvejus, kai įgaliotinio kito asmens vardu atliekami teisiniai veiksmai yra įgaliotinio pro7esinė ar verslo veikla) kai yra atlygintinė jei įgaliotiniui įgaliotojas moka atlyginimą #atlygintinumas pre5iumuojamas, jei šalys verslininkai)

:utarties "al)kas . teisiniai veiksmai , sukeliantys įgaliotojui teisines pasekmes ir susij1 su įgaliotojo gynimu, įgaliotojo viso ar dalies turto administravimu, procesinių veiksmų atlikimu įgaliotojo vardu teismo ir kitose institucijose, ,ei kitokie teisiniai veiksmai #sandorių sudarymas ir pan.). ;ačiau pavedimo sutarties dalyku negali ,*ti teisiniai veiksmai, kurie neatsiejamai susij1 su įgaliotojo asmeniu #pv5., sudaryti santuoką, testamentą), taip pat taikytini kiti C 9.%(>.9.%($ str. numatyti atstovo teisių sudaryti sandorius ri,ojimų atvejai. Eor!ai taikomos ,endros sutarčių sudarymo taisyklės, t.y. ši sutartis gali ,*ti sudaroma $od$iu, raštu ar,a konkliudentiniais veiksmais. Be to, asmens sutikimas priimti jam duotą pavedimą gali ,*ti išreikštas aiškiai ar,a, atsi+velgiant į konkrečias aplinky,es, . tylėjimu. Ggaliojimas visais atvejais turi ,*ti rašytinės formos #C 9.%(F str.), o C 9.%(@ str. % d. nurodytais atvejais & ir patvirtintas notarine tvarka. .al)s . įgaliotinis ir įgaliotojas & veiksn*s ir teisn*s 7i5iniai asmenys, taip pat juridiniai asmenys. ;ačiau įstatymai gali nustatyti ir apri,ojimus #pv5., CP '$, $D str.). Falių teisės ir pareigos B Pagrindinės įgaliotinio pareigos (0/ 4.942 str.)D %) įvykdyti jam duotą pavedimą pagal ,galioto o nurodymus #teisė į nukrypimus . C $.F'? str.)C 9) įvykdyti pavedimą asmeniškai #išskyrus galimus pergaliojimo atvejus), są$iningai ir r-pestingai, kad įvykdymas geriausiai atitiktų įgaliotojo interesus, ,ei vengti savo asmeninių interesų kon7likto su įgaliotojo interesaisC () suteikti įgaliotojui visą in7ormaciją apie pavedimo vykdymo eigą, ,ei pranešti įgaliotojui ir pateikti ataskaitą, kai ,aigia vykdyti pavedimąC Pagrindinės įgaliotojo pareigos (0/ 4.945 str.)D %) ,endradar,iauti su įgaliotiniu, kai šis vykdo pavedimą #įgaliotojo nurodymai privalo ,*ti teisėti, įvykdomi ir konkret*s)C 9) priimti iš įgaliotinio visa, ką šis įvykdė pagal pavedimo sutartįC () apr*pinti įgaliotinį priemonėmis, reikalingomis pavedimui įvykdyti, atlyginti įgaliotiniui ,*tinas išlaidas, o esant reikalui . išmokėti avansą, ,*tiną išlaidoms padengtiC

>) viską, ką gavo vykdydamas pavedimą, tuojau pat perduoti įgaliotojui.

>) sumokėti įgaliotiniui atlyginimą, jeigu sutartis yra atlygintinėC ') atlyginti įgaliotiniui šio patirtą vykdant pavedimą +alą, jeigu paties įgaliotinio veiksmuose nėra kaltės ir +alos neprivalo atlyginti kiti u+ ją atsakingi asmenys.

Pavedimo sutartis, ,e kitų prievolių pasi,aigimo pagrindų, taip pat ,aigiasi, kai6 a) įgaliotinis panaikina įgaliojimąC ,) įgaliotinis atsisako įgaliojimoC c) ,aigiasi įgaliojimo terminasC d) miršta viena iš sutarties šaliųC e) likviduojama viena iš pavedimo sutarties šaliųC 7) vienai iš šalių iškeliama ,ankroto ,ylaC g) viena iš šalių pripa+įstama neveiksnia, ri,otai veiksnia ar ne+inia kur esančia. Pavedimo sutarties pa,aigos teisines pasekmes reglamentuoja C $.F$> str. Ggaliotinis turi teis1 perduoti pavedimo vykdymą kitam asmeniui # perįgaliojimas ) tik C 9.%>' str. nustatytais atvejais ir tvarka. omerciniam atstovavimui taikomos specialios taisyklės #C 9.%'9.9.%$@ str.). Pavedimo sutarties skirtumai nuo kitų panašių sutarčių6 'uo darbo sutartiesI %) įgaliotojo ir įgaliotinio nesieja pavaldumo santykiaiC 9) pavedimo sutartis gali ,*ti ir neatlygintinėC () įgaliotiniu gali ,*ti ne tik 7i5inis, ,et ir juridinis asmuo.

'uo rangos sutartiesI Aangos sutarties dalyką sudaro faktinio po#-d$io veiksmai, o pavedimo atveju atliekami teisinio po#-d$io veiksmai. 'uo komiso sutartiesI %) komisionierius sandorius sudaro savo vardu, o įgaliotinis sandorius sudaro įgaliotojo vardu 9) komiso sutartis yra atlygintinė. ERA,.IOĖS S3TARTIS Era#$iMės sutarti!i viena šalis #teisių turėtojas) įsipareigoja perduoti u+ atlyginimą kitai šaliai #naudotojui) tam tikram terminui ar,a neterminuotai teis1 naudotis verslo tikslais išimtinių teisių, priklausančių teisių turėtojui, visuma #teise į 7irmos vardą, teise į prekių ar paslaugų +enklą, teise į saugomą komercin1 #gamy,in1) in7ormaciją ir kt.), o kita šalis įsipareigoja u+ tai mokėti sutartyje nustatytą atlyginimą #C $.F$$ str.). <utarties teisinė .EarakteristikaD /onsensualinė kadangi jos sudarymo momentas nėra siejamas su tam tikrų išimtinių teisių perdavimo momentu & u+tenka tik susitarimo >višalė =tlygintinė kadangi a,i šalys turi a,ipuses teises ir pareigas kadangi u+ suteiktas teises naudotojas moka tam tikrą u+mokestį

Era#$iMės sutarKių rH$)s6 %) sutartys dėl paslaugų -raši$avimo C 9) sutartys dėl gamybos -raši$avimo C () sutartys dėl platinimo -raši$avimo . .al)s & tik ,monės Gverslininkai5, kadangi ši sutartis yra komercinė sutartis. ;.y. šalimis gali ,*ti tiek 7i5iniai asmenys, kurie vykdo verslą, tiek ir juridiniai asmenys, kuriems nėra apri,ota teisė u+siimti komercine veikla. :utarties tikslas & perduoti laikinai naudotis civilinių teisių o,jektus ir padėti rinkoje įsitvirtinti tam tikroms prekėms, paslaugoms. 8audotojas paprastai yra pirkėjas prekių ar paslaugų, kurios yra plačiai išreklamuotos. =rauge su prekėmis naudotojas gauna ir teis1 naudoti jų individuali5avimo atri,utus, neišlaidaudamas reklamai, kas ,*tų ,*tina kuriant analogišką savo verslą. ;eisių turėtojas, savo ruo+tu, didina savo pardavimus, u+tikrina savo ateities teis1 ateityje naudotojui parduoti naujas prekių partijas. Yranši5ės sutarties "al)kas . išimtinių teisių visuma #intelektinės teisės, pramoninės nuosavy,ės teise saugomas o,jektas #prekės +enklai, di5ainas, patentai, kno=7Ao=) ir pan.), dalykinė reputa'i a, komer'inė patirtis, kuri naudojama tam tikru mastu, tam tikroje teritorijoje, tam tikroje verslo srityje, kurių visumos panaudojimas sudaro galimy,es jų naudotojui vykdyti tam tikrą *kin1 veiklą. Yranši5ės sutartis turi ,*ti ra$)ti#ė. Aašytinės 7ormos nesilaikymas sutartį daro negaliojančią. ;retiesiems asmenims sutartis gali ,*ti panaudota tik įregistravus 7ranši5ės sutarties sudarymo 7aktą juridinių asmenų registre ir atitinkamoje institucijoje, registruojančioje pramoninės nuosavy,ės teisės o,jektus ir teises į juos pagal C $.F$F str. <ub-ran"i$ės sutarties ypatumus reglamentuoja C $.F$@ str. 8audotojas turi mokėti teisių turėtojui sutartyje nustatytą atlyginimą, kuris nustatomas vienkartinis 7iksuotas ir #ar,a) mokamas periodiškai, darant sutartyje nustatyto dyd+io atskaitymus iš naudotojo gaunamų pajamų, ar,a apskaičiuojamas kitu sutartyje nustatytu ,*du. Falių pareigosD eisių turėtojo pareigosD %) perduoti naudotojui tec4ninius ir komercinius dokumentus ir suteikti kitą ,*tiną in7ormaciją, taip pat instruktuoti naudotoją ir jo dar,uotojusC 9) išduoti naudotojui sutartyje numatytas licencijas ir u+tikrinti jų į7orminimą nustatyta tvarkaC () atlikti kitas pareigas, numatytas C $.FFD str. 9 dalyje, jeigu sutartis nenustato kitaip. 'audotojo pareigosD %) sutartyje nustatytu ,*du savo veikloje naudoti teisių turėtojo 7irmos vardą, prekių ir paslaugų +enkląC 9) u+tikrinti pagal 7ranši5ės sutartį gaminamų prekių, atliekamų dar,ų ar teikiamų paslaugų tinkamą koky,1C () laikytis teisių turėtojo nurodymų ir instrukcijų dėl 7ranši5ės sutartyje nustatytos veiklos sąlygųC >) teikti pirkėjams #u+sakovams) papildomų paslaugų, kurių jie galėjo

protingai tikėtis įsigydami #u+sakydami) prekes #dar,us, paslaugas) tiesiai iš teisių turėtojoC ') neatskleisti kitiems asmenims iš teisių turėtojo gautų komercinių #gamy,inių) paslapčių ar kitos kon7idencialios in7ormacijosC $) sudaryti su,7ranši5ės sutartį, jeigu tokia jo pareiga nustatyta 7ranši5ės sutartyjeC F) in7ormuoti pirkėjus #u+sakovus) akivai5d+iausiu jiems ,*du apie tai, kad naudotojas veikia pagal 7ranši5ės sutartį. :utarties šalys gali sutartyje numatyti tik tokias konkurenciją ri,ojančias sąlygas, kurių nedraud+ia konkurencijos teisė ir numato C $.FF9 str. Es!i#ės $alių atsako!)bės tretiesie!s as!e#i!s s=l)(osI . teisių turėtojas su#sidiariai atsako pagal naudotojui pareikštus reikalavimus dėl prekių #dar,ų, paslaugų), naudotojo parduotų pagal 7ranši5ės sutartį, koky,ėsC . pagal reikalavimus, pareikštus naudotojui, kaip teisių turėtojo prekių #produkcijos) gamintojui, teisių turėtojas atsako solidariai su naudotoju. Era#$iMės sutartis bai(iasi6 %) neterminuotos sutarties atveju . ,et kurios iš šalių pageidavimu, pranešus apie tai kitai šaliai prieš šešis mėnesius, jeigu sutartis nenustato ilgesnio terminoC 9) jeigu teisių turėtojas netenka teisės į 7irmos ar į prekių #paslaugų) +enklą ir vietoj jos neįgyja naujos analogiškos teisėsC () jeigu teisių turėtojui ar naudotojui iškeliama ,ankroto ,yla. Granši$ės sutarties skirtumai nuo kitų panašių sutar"iųD 'uo li.en.inės sutartiesI %) 7ranši5ės sutarties dalykas yra platesnis, apimantis ne tik išimtines teises, ,et ir tam tikras taisykles, rekomendacijas ir kitą in7ormacijąC 9) licencinėms sutartims ne,*dingas privalomų rekomendacijų davimas. %) distri,ucijos sutartimi neperduodamos išimtinės teisėsC 9) distri,ucijos sutartims ne,*dingas privalomų rekomendacijų davimas.

'uo distribu.ijos (platinimo) sutartiesI 1OMISO S3TARTIS

1o!iso sutarti!i viena šalis #komisionierius) įsipareigoja kitos šalies #komitento) pavedimu u+ atlyginimą sudaryti vieną ar kelis sandorius savo vardu, ,et komitento lėšomis #$.F@D str.). <utarties teisinė .EarakteristikaD /onsensualinė kadangi ji laikoma sudaryta nuo susitarimo momento >višalė =tlygintinė kadangi a,i šalys turi a,ipuses teises ir pareigas kadangi komisionieriui komitentas moka tam tikrą u+mokestį

Kali ,*ti tiek terminuota, tiek neterminuota. :utarties "al)kas & paslaugos, kurios pasireiškia tam tikrų teisinių re5ultatų suk*rimu & sandorių sudarymu. :utarties $al)s & komitentas ir komisionierius . teisn*s ir veiksn*s 7i5iniai asmenys, juridiniai asmenysC komisionierius da+niausiai yra verslininkas ar verslu u+siimanti įmonė. ai komiso sutarties šalys yra įmonės #verslininkai), komiso sutartyje gali ,*ti numatytos tik tokios konkurenciją ri,ojančios sąlygos, kurių nedraud+ia konkurencijos teisė. :utarties ?or!= nustato ,endros sandorių sudarymo taisyklės. omiso sutartis visada atlygintinė #C $.F@% str. ,ei $.%?@ str.). :utarties ,ruo+as, skiriantis ją nuo pavedimo & komisionieriaus pareiga sudaryto sandorius savo vardu komitento lėšomis. Pagal komisionieriaus sudarytą sandorį su trečiaisiais asmenimis teises ir pareigas įgyja pats komisionierius. ;ačiau komisionierius neatsako komitentui, jei tretieji asmenys nevykdo savo įsipareigojimų, išskyrus atvejus, kai komisionierius u+ juos laiduoja ar,a neparodo pakankamo apdairumo, rinkdamasis sandorio šalį. =aiktai, kuriuos gauna komisionierius iš komitento ar,a įgyja komitento lėšomis, yra komitento nuosavy,ė nuo jų perdavimo momento. <utarties šalių teisės ir pareigos B 1o!ite#to 1o!isio#ieriaus PareigosD %) apr*pinti komisionierių visomis reikalingomis %) vykdyti pavedimą naudingiausiomis komitentui sąlygomisC priemonėmisC 9) pateikti ataskaitą, kai įvykdomas pavedimasC 9) priimti iš komisionieriaus visa, kas įvykdyta () saugoti komitento jam perduotą turtą #C $.F@@ str.)C pagal pavedimąC >) perleisti įgytą turtą arHir reikalavimo teis1 nepriklausomai nuo tokią teis1 () ap+i*rėti daiktą, kurį įgijo iš komisionieriaus ir ri,ojančių susitarimų su trečiaisiais asmenimisC pranešti apie tr*kumusC ') jei trečiasis asmuo nevykdo sandorio, perduoti reikalavimo teis1 komitentui >) atleisti komisionierių nuo įsipareigojimų ir surinkti ,*tinus įrodymusC trečiajam asmeniuiC $) atlyginti komitentui kainos skirtumą, jei parduoda daiktą ma+esne kaina, jei ') atlyginti komisionieriui jo turėtas ,*tinas neįrodo, kad ne,uvo galima parduoti daikto nurodyta kaina ir taip ,uvo pavedimo vykdymo išlaidas, jei kitaip nenumatyta apsisaugota nuo dar didesnių nuostolių. sutartyjeC $) per protingą terminą pranešti komisionieriui, jei nenori priimti iš jo daikto, nupirkto didesne, nei sutarta, kaina.

eisėsD

Bet kada atsisakyti komiso sutarties pagal C $.F(? str. taisykles.

%) nukrypti nuo komitento nurodymų, jei tai ,*tina komitento interesais ir negalima gauti iš anksto ar per protingą laiką komitento pritarimoC 9) sulaikyti daiktą, jei komitentas nevykdo savo įsipareigojimų, išskyrus komitento nemokumo atvejus #C $.F@$ str. ( d.)C () išskaityti pagal komiso sutartį jam priklausančias sumas iš visų sumų, kurias gauna komitento sąskaita, laikantis komitento kreditorių interesų apsaugos taisyklių #C $.F@F str. 9 d.).

1o!iso sutartis bai(iasi6 %) komitentas atsisako komiso sutartiesC 9) komisionierius atsisako komiso sutarties įstatymo ar sutarties numatytais atvejais #C $.F?> & $.F?' str.)C () komisionierius miršta, pripa+įstamas neveiksniu, ri,otai veiksniu ar ne+inia kur esančiu, likviduojamas ar,a tampa nemokus #iškeliama ,ankroto ,yla)C >) jeigu komisionieriui iškeliama ,ankroto ,yla, visos teisės ir pareigos pagal komitento nurodymu sudarytą sandorį pereina komitentui. C $.F@> str. reglamentuoja subkomiso ypatumus. Atskirų ko!iso sutarties rH$ių )patu!ai. :peci7inės komiso sutarčių r*šys yra konsigna.ija , sutartys su draudimo brokeriu , -inansų makleriu , kurių ypatumus reguliuoja atskiri teisės aktai, pv5., <ietuvos Aespu,likos draudimo įstatymas, <ietuvos Aespu,likos 7inansų priemonių rinkų įstatymas, verslo praktikos papročiai ir kt. *ISTRI43BI5OS S3TARTIS *istribu;ijos sutarti!i viena šalis . distri,utorius . įsipareigoja tam tikrą laiką ar neterminuotai savo vardu ir lėšomis pirkti iš kitos šalies . gamintojo #tiekėjo) . prekes #paslaugas) ir parduoti jas galutiniam vartotojui ar kitiems distri,utoriams ,ei atlikti kitus su prekių #paslaugų) perpardavimu susijusius dar,us, o gamintojas #tiekėjas) įsipareigoja parduoti prekes #paslaugas) distri,utoriui ,ei atlikti kitus su prekių #paslaugų) paskirstymu susijusius dar,us #C $.F?$ str.). :udarius distri,ucijos sutartį, susiklosto dvejopo po,*d+io santykiai6 %) pirkimo7pardavimo & kadangi distri,utorius prekes perka savo vardu ir lėšomisC 9) santykiai dėl tam tikrų dar#ų, tiesiogiai susijusių su prekių pirkimu.pardavimu, atlikimo. <utarties teisinė .EarakteristikaD /onsensualinė kadangi ji laikoma sudaryta nuo susitarimo momento >višalė =tlygintinė kadangi a,i šalys turi a,ipuses teises ir pareigas kadangi distri,utorius perka iš tiekėjo prekes #paslaugas)

.al)s & distributorius ir tiekėjas . tik ,monės Gverslininkai5, t.y. tiek 7i5iniai asmenys, kurie vykdo verslą, tiek ir juridiniai asmenys, kuriems nėra apri,ota teisė u+siimti komercine veikla. >istributorius yra nepriklausoma įmonė #verslininkas), savo vardu ir lėšomis perkanti prekes iš gamintojo ar kito distri,utoriaus ir perparduodanti jas galutiniam vartotojui ar kitiems distri,utoriams. Ter!i#as & terminuota ar,a neterminuota. Eor!a . rašytinė. !io reikalavimo nesilaikymas sutartį daro negaliojančią. *istribu;ijos sutarKių rH$)s %B1 A7DGG str7&I %) išimtinės . gamintojas #tiekėjas) įsipareigoja parduoti sutartyje nurodytas perparduoti skirtas prekes tik vienam distri,utoriui konkrečioje distri,utoriui išimtinai priskirtoje teritorijoje ar,a konkrečiai distri,utoriui išimtinai paskirtai pirkėjų grupeiC 9) pasirinktinės . gamintojas #tiekėjas) įsipareigoja parduoti skirtas perparduoti prekes tik tam tikriems distri,utoriams, kurie atitinka gamintojo #tiekėjo) nustatytus tec4ninius, kvali7ikacinius ir kitokius kriterijus. C $.@D% str. numato apri,ojimus šalims sutartyje numatyti sąlygas, ri,ojančias konkurenciją, išskyrus šiame straipsnyje numatytus atvejus. Falių teisės ir pareigosD >istributoriaus pareigosD %) parduoti prekes tik sutartyje nustatytoje teritorijoje ar sutartyje nustatytiems asmenimsC 9) u+tikrinti e7ektyvų prekių paskirstymąC () organi5uoti gamintojo #tiekėjo) prekių reklamą ir reklamines kampanijasC >) u+tikrinti tinkamą prekių saugojimą ir sandėliavimą, nuolatinį jų atsargų papildymą sandėliuose, steigti ir išlaikyti preky,os sandėlių tinkląC ') negaminti prekių, kurios konkuruoja su sutartyje nustatytomis prekėmisC $) pasi,aigus sutarčiai, grą+inti gamintojui #tiekėjui) visus iš jo gautus dokumentus, med+iagas, prekių pavy5d+ius ir kt.C F) kitos C $.@D9 str. ( d. išvardintos pareigos. (amintojo (tiekėjo) pareigosD %) parduoti tinkamos koky,ės prekes ir garantuoti jų koky,1, parduoti prekes sutartyje nustatytais terminais ir mastuC 9) parduoti sutartas prekes tik distri,utoriui ir neparduoti prekių tiesiai vartotojamsC () apmokyti distri,utoriaus dar,uotojusC >) apr*pinti distri,utorių reklamine med+iagaC ') mokėti distri,utoriui sutartyje nustatytą atlyginimą u+ distri,utoriaus teikiamas papildomas paslaugas.

Bet kuri šalis turi teis1 neterminuotą sutartį prieš terminą pranešdama apie tai raštu kitai šaliai ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki numatomo sutarties nutraukimo, jeigu sutartyje nėra nustatytas ilgesnis įspėjimo terminas. 8utraukus terminuotą sutartį, atsiranda C $.@D> str. numatytos pasekmės.

C $.@D$ str. numato distri,utoriaus ir gamintojo #tiekėjo) atsakomy,1 tretiesiems asmenims u+ padarytą +alą. =istri,ucijos sutarties sąlygos, nustatančios, kad gamintojas #tiekėjas) neatsako u+ +alą, padarytą vartotojams jo gaminamomis #teikiamomis) prekėmis #paslaugomis), negalioja. 00 TEMA Ve i!o sutarKių rH$)s 6 Pagal kelių ir transporto priemones6 Pagal ve$imo o# ektą6 Pagal teritori ą6 Pagal tai, kiek transporto r-šių dalyvau a ve$ime6 Pagal sutarties #uvimą6 Pagal atlygintinumą6 sausumos #gele+inkeliu ar keliais), j#ros , vidaus vandenų , oro , vam$dynų , galimas ir mišrus (tiesioginis kombinuotas) susisiekimas krovinių, keleivių, baga!o, pašto . vietiniai (na.ionaliniai) ir tarptautiniai . tiesioginio susisiekimo , vietinio susisiekimo ,ei tiesioginio kombinuoto (mišraus) susisiekimo sutartiniai ir nesutartiniai . atlygintiniai ir neatlygintiniai .

C $.@99 str. taip pat numato ve!imų organi$avimo sutar"ių galimy,1, jeigu kroviniai ve+ami nuolat ir reikia nustatyti transporto priemonių ir krovinių pateikimo terminus ir tvarką. /e+imo sąlygas nustato C , atskirų transporto šakų kodeksai ir kiti įstatymai, <ietuvos Aespu,likos tarptautinės sutartys ,ei kiti transporto teisės aktai. Pagal krovi#io ve i!o sutart< ve+ėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nuga,enti į paskirties punktą ir išduoti turinčiam teis1 gauti krovinį asmeniui #gavėjui), o siuntėjas #gavėjas) įsipareigoja u+ krovinio ve+imą sumokėti nustatytą u+mokestį. :utarties sudarymas patvirtinamas va!taraš"iu ar kitokiu dokumentu. Ve i!as vie$uoju %be#"rojo #au"oji!o& tra#sportuI juridinis asmuo #verslininkas), teikiantis ve+imo paslaugas, pripa+įstamas teikiančiu viešojo transporto paslaugas, jeigu jis pagal įstatymą ar,a leidimą #licenciją) privalo ve+ti krovinius ar keleivius ,et kurio asmens pageidavimu nustatytais maršrutais ir nustatytu laiku. ;ai viešo i sutartis. <utarties teisinė .EarakteristikaD /onsensualinė kadangi ji laikoma sudaryta nuo susitarimo momento >višalė =tlygintinė ar,a neatlygintinė kai ve+ėjui atlyginimas nemokamas kadangi a,i šalys turi a,ipuses teises ir pareigas kai ve+ėjui sumokamas atlyginimas

rovinio ve+imo sutarties sudarymas da+niausiai patvirtinamas va!taraš"iu #j*ros transporte & konosamentu ) ar kitokiu dokumentu. /e+imo "al)kas & paslaugos, kurias suteikia ve+ėjas, ga,endamas krovinį. /e+imo $al)s6 %) ve!ėjas . juridinis asmuo, turintis atitinkamą licenciją #leidimą) ve+ti krovinius tam tikru transportuC 9) krovinio siuntėjas . 7i5inis ar juridinis asmuo, perduodantys ve+ti krovinį jo nurodytam gavėjui. /e+imo sutartis gali ,*ti laikoma sutartimi trečiojo asmens #gavėjo) naudai, kadangi da+niausiai krovinio siuntėjas su gavėju sutartyje nesutampa. /e+imo terminas ir u+mokestis u+ ve+imą nustatomas šalių susitarimu, išskyrus įstatymo nustatytus atvejus #pv5., krovinių ve+imas gele+inkelio transportu, kai sudaroma viešoji ve+imo sutartis). Falių teisės ir pareigosD Pagrindinės ve!ėjo pareigosD %) pateikti transporto priemon1C 9) laiku paimti krovinį ir nuga,enti jį į paskirties punktą per nustatytą ar protingą terminąC () išduoti jį turinčiam teis1 jį gauti asmeniuiC >) apsaugoto krovinį ve+imo metuC ') laikytis siuntėjo nurodymų ir kt. Pagrindinės siuntėjo pareigosD %) sumokėti u+ ve+imąC 9) laiku perduoti ve+ėjui sutartą krovinįC () paprastai siuntėjo pareiga tinkamai ir laiku pakrauti krovinį ir pan.

.alių atsako!)bės )patu!ai. O+ ve+imo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą šalys atsako ve+imo sutarties, C , taip pat atskirų transporto šakų kodeksų ir kitų įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka. /patu!ai6 %) ve+ėjo atsakomy,ė & sutartinė , o ve+ėjas & specialus su,jektas, kurio veiksmai #neveikimas) turi atitikti grie+tesnius r*pestingo ir atsargaus elgesio standartusC 9) ribota atsakomybė , kuri paprastai ri,ojama keliais ,*dais6 a) atlyginami tik teigiami #po5ityv*s) nuostoliai, o negautos pajamos nekompensuojamosC ,) atlygintini nuostoliai ri,ojami tam tikru dyd+iuC c) tam tikrais atvejais nustatant išimtines netesy,asC () ve+ėjo atsakomy,ei pagal sutartį atsirasti paprastai netaikomas kaltės prin.ipas , o sutarties sąlygos, panaikinančios ar ri,ojančios ve+ėjo civilin1 atsakomy,1, negalioja, išskyrus įstatymo nustatytas išimtisC >) preten$inė nuostolių atlyginimo tvarka . atskirų transporto šakų kodeksai ar kiti įstatymai gali nustatyti privalomą preten5ijų ve+ėjui pareiškimą prieš kreipiantis į teismąC ') ve+ėjas iš esmės atsako u+ transporto priemonės ir krovinio nepateikimą #C $.@%@ str.), jo neišsaugojimą #praradimą, tr*kumą, su+alojimą) #C $.@9D str.), pavėluotą krovinio pristatymą #$.@%? str.)C

$) siuntėjas atsako u+ krovinio nepateikimą ve+ti, netinkamą krovinio pakrovimą, neatsiskaitymą su ve+ėjuC pa+eidus sutartį siuntėjas turi atlyginti ve+ėjui nuostolius, ,e to, netinkamai pakrovus krovinį, pre5iumuojama, jog dėl krovinio ve+imo metu atsiradusių krovinio de7ektų kaltas siuntėjas, ve+ėjas turi teis1 sulaikyti krovinius, kol siuntėjas su juo neatsiskaitys, jei sutartis ar įstatymas nenustato ko kitaC F) C , atskiri įstatymai ir tarptautinės konvencijos ,ei susitarimai numato atvejus, kuomet ve+ėjas irHar siuntėjas atleid+iami nuo atsakomy,ės, iš kurių esminės sąlygos6 nenugalima jėga, krovinių ve+imo nutraukimas ar apri,ojimas tam tikrais maršrutais ,ei kitos nuo ve+ėjo valios nepriklausiusios aplinky,ės. 1rovi#ių ve i!as (ele i#kelių tra#sportu a) reglamentuoja <ietuvos Aespu,likos gele+inkelių transporto kodeksasC ,) gele+inkelio įmonė #ve+ėjas) ir krovinių siuntėjas #gavėjas) sudaro krovinių ve+imo ir #ar) ve+imų organi5avimo sutartisC c) gele+inkelio įmonė įsipareigoja siuntėjo jai perduotą krovinį nuga,enti į paskirties punktą ir išduoti turinčiam teis1 gauti krovinį asmeniui #gavėjui), o siuntėjas #gavėjas) įsipareigoja u+ krovinio ve+imą sumokėti nustatytą mokestį #sutarties sudarymas patvirtinamas va+taraščiu)C d) krovinio pristatymo terminus nustato rovinių ve+imo taisyklės, jei šalys nesusitaria kitaip, u+ nuve+imą imamas sutartyje numatytas mokestis, krovinių ve+imo tari7us nustato gele+inkelio įmonėC e) krovinio perdavimas ve+ėjui patvirtinamas va+taraščiu #u+dėjus pradinės stoties antspaudą ar,a apskaitos mašinos spaudą) ,ei krovinio kvituC 7) galinėje stotyje #paskirties punkte) gele+inkelio įmonė privalo gavėjui išduoti va+taraštį ir krovinįC g) gele+inkelio įmonė turi teis1 krovinį reali5uoti, jeigu siuntėjas #gavėjas) neatsiskaitoC 4) ve+ėjo atsakomy,ės ypatumai panaš*s kaip ir krovinių ve+imo kelių transportu atveju. 1rovi#ių ve i!as sausu!os kelių tra#sportu a) reglamentuoja <ietuvos Aespu,likos kelių transporto kodeksasC ,) ve+ėjas pagal priimtą u+sakymą įsipareigoja priimti krovinį, pateikti transporto priemon1, pagal va+taraštį nuve+ti jam patikėtą krovinį į paskirties punktą ir išduoti jį gavėjui, o siuntėjas įsipareigoja pateikti krovinį ir u+ jo ve+imą sumokėti sutartyje nustatytą mokestįC c) ve+ėjas privalo sutartu laiku pateikti transporto priemones kroviniui pakrauti, o u+sakovas & krovinį #krovinio perdavimas patvirtinamas va+taraščiu, kurį u+pildo ir u+ duomenų teisingumą atsako siuntėjas)C d) paprastai krovinį pakrauna siuntėjas, o iškrauna gavėjasC ve+ėjas privalo patikrinti pakrovimo tinkamumąC e) atve+1s krovinį ve+ėjas privalo jį perduoti gavėjui kartu su antruoju va+taraščio eg5emplioriumiC krovinys laikomas atiduotu nuo gavėjo pasirašymo va+taraštyje momentoC 7) ve+ėjas neatsako u+ krovinio praradimą, tr*kumą ar,a su+alojimą, jeigu siuntėjas #gavėjas) neįrodo jo kaltės, kai6 %) krovinys atve+tas tec4niškai tvarkinga kelių transporto priemone su nepa+eistomis siuntėjo plom,omis, o vienetinis krovinys . su tvarkingomis krovinio siuntėjo ar,a gamintojo apsauginėmis +ymomis, ,anderolinėmis plom,omisC 9) krovinio tr*ksta ar,a jis su+alotas dėl nat*ralių prie+asčių, susijusių su krovinio ve+imu transporto priemonėmis #nud+i*vimo, koro5ijos, nu,yrėjimo ir pan.)C () krovinys ,uvo lydimas siuntėjo ar gavėjo atstovoC >) krovinio tr*kumas neviršijo nat*ralaus suma+ėjimo normų ar leistinų paklaidos matavimo priemonėmis ri,ų, taikomų ve+ant kelių transporto priemonėmis. 1rovi#ių ve i!as jHra a) reglamentuoja <ietuvos Aespu,likos preky,inės laivy,os įstatymas T ,) krovinių ve$imo -ra sutartis . susitarimas, pagal kurį ve+ėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nuga,enti j*ra į paskirties uostą ir išduoti turinčiam teis1 gauti krovinį asmeniui #gavėjui), o siuntėjas #gavėjas) įsipareigoja u+ krovinio ve+imą sumokėti nustatytą 7rac4tąC c) krovinio ve+imo j*ra sutarties sudarymo 7aktas ir jos turinys patvirtinamas laivo fra'Atavimo sutartimi Gčarteriu5, konosamentu, kurie gali ,*ti vardiniai, orderiniai, pareikštiniai, ar kitu dokumentuC d) laivo fra'Atavimo sutartis Gčarteris5 . susitarimas, pagal kurį laivo valdytojas #7rac4tininkas) įsipareigoja kitai šaliai #7rac4tuotojui) u+ mokestį leisti naudotis laivu ar jo dalimi kroviniams, keleiviams ar ,aga+ui ve+ti #gali ,*ti sudaroma terminuota 7rac4tavimo sutartis ar,a laivo 7rac4tavimo sutartis laivo reisui)C e) ypatumas & jeigu šalys nėra susitarusios kitaip, u+mokesčio u+ ve+imą #7rac4to) dydis nustatomas pagal normas, taikomas krovinių pakrovimo į laivą uoste jų pakrovimo į laivą dienąC 7) Preky,inės laivy,os įstatymo 9'.9$ str. numatyti speci7iniai sutarties nutraukimo atvejai, kai sutartis gali ,*ti nutraukta vienos iš šalių pageidavimu sumokant ar nesumokant atitinkamo atlyginimoC g) Preky,inės laivy,os įstatymas taip pat numato ir šalių atsakomy,ės ypatumusC 4) laivo nuomos #e ,gulos sutartis G#are#oat 'Aarter5 . terminuotas susitarimas, pagal kurį laivo nuomininkas turi teis1 valdyti laivą, įskaitant nuomininko teis1 paskirti laivo kapitoną ir laivo įgulą nuomos laikotarpiuiC i) #endro i avari a . nuostoliai, kai sąmoningai ir pagrįstai padaromos išlaidos ar,a aukojimai, kad ,*tų išgel,ėtas nuo ,endro pavojaus laivas, 7rac4tas ir laivu ve+ami kroviniai. Bendrosios avarijos paskirstymo ypatumus reglamentuoja Preky,inės laivy,os įstatymo >$ & 'D str.C 1rovi#ių ve i!as oro tra#sportu a) reglamentuoja <ietuvos Aespu,likos aviacijos įstatymasir eleivių, ,aga+o, pašto ir krovinių ve+imo orlaiviais taisyklėsC ,) krovinio ve$imo orlaiviu sutartis & susitarimas, kuriuo oro ve+ėjas įsipareigoja siuntėjo jam perduotą krovinį nuve+ti orlaiviu į paskirties vietą ir išduoti turinčiam teis1 gauti krovinį asmeniui #gavėjui), o siuntėjas #gavėjas) įsipareigoja u+ krovinio ve+imą sumokėti nustatytą u+mokestįC c) oro ve$ė as& oro transporto įmonė, turinti licenciją oro susisiekimui vykdyti, faktinis oro ve$ė as & asmuo, kuris pagal oro ve+ėjo įgaliojimą vykdo visą ar,a dalį ve+imoC

d) pagrindinės ve$imo sąlygos & in7ormacija apie registravimo skryd+iui prad+ios ir pa,aigos laiką, išvykimo ir atvykimo į galutin1 paskirties vietą laikąC 7aktinį oro ve+ėją ar oro ve+ėjus nepriklausomai nuo to, su kuriuo oro ve+ėju keleivis sudarė keleivio ve+imo sutartįC pagrindines ,ilieto tari7o sąlygas #,ilietas grą+inamas ar neC keičiamas ar neC ,*tinosios grą+inimo ir keitimo sąlygos), ,aga+o turiniui ir kiekiui taikomus apri,ojimus, oro ve+ėjo atsakomy,ės ri,as, ,*tinus keleivio kelionės dokumentus, draud+iamų ,aga+e ve+ti daiktų sąrašąC e) krovinio ve+imo oru sutarties sudarymą patvirtina va+taraštis, kuris gali ,*ti pakeistas ,et kokiu kitu dokumentu, kuriame įrašyta apie numatomą vykdyti ve+imą. Beigu naudojami kiti dokumentai, ve+ėjas siuntėjo pareikalavimu pateikia gavėjui krovinio kvitą, leid+iantį identi7ikuoti siuntą ,ei pasinaudoti in7ormacija, saugoma kitų dokumentų įrašeC 7) krovinių ve+imo sąlygas, oro ve+ėjo atsakomy,1 ir kitus ypatumus reglamentuoja eleivių, ,aga+o, pašto ir krovinių ve+imo orlaiviais taisyklės. 4uks)ravi!o jHra sutartis a) #uksyravimo -ra sutartis . susitarimas, kuriuo laivo valdytojas įsipareigoja u+ atlyginimą ,uksyruoti kitą laivą ar kitokį plaukiantį o,jektąC ,) sutarties dalykas & plaukiojančio o,jekto vilkimo ar,a st*mimo paslaugosC c) šalys & laivą #uksyruo ančio laivo valdyto as ir #uksyruo amo laivo ar#a kito plaukio ančio o# ekto valdyto asC d) ,uksyravimo j*ra sutarties ypatumus reglamentuoja Preky,inės laivy,os įstatymo >>&>' str. 1ROVI,IŲ E1SPE*IBI5A 1rovi#ių ekspe"ijavi!as . krovinių ve+imo organi5avimas ir su tuo susij1 veiksmai, numatyti krovinių ekspedijavimo sutartyje. 1rovi#ių ekspe"i;ijos sutarti!i viena šalis #ekspeditorius) įsipareigoja u+ atlyginimą kitos šalies . u+sakovo #u+sakovo kliento) . lėšomis teikti ar,a organi5uoti sutartyje numatytas paslaugas, susijusias su krovinių ve+imu #C $.@9> str. ( d.). :utarties teisinė c4arakteristika6 /onsensualinė kadangi ji laikoma sudaryta to momento, kai ekspeditorius patvirtina gautą u+sakymą, t.y. nuo susitarimo momento >višalė =tlygintinė kadangi a,i šalys turi a,ipuses teises ir pareigas kadangi ekspeditoriui sumokamas atlyginimas

.al)s 6 %) ekspeditorius . juridinis asmuo #verslininkas), sudar1s krovinių ekspedijavimo sutartį su u+sakovu ir įsipareigoj1s u+sakovo #u+sakovo kliento) lėšomis, jo ar savo vardu ga,enti jam priklausantį krovinį ir atlikti kitus su tuo susijusius veiksmusC 9) u!sakovas & ,et kuris 7i5inis ar juridinis asmuo. :utarties "al)kas & krovinių ekspedijavimo paslaugos, t.y. krovinių ve+imo organi5avimas ir su tuo susij1 veiksmai. C $.@9> str. '.$ d. numato, kokios pareigos ,ei papildomos paslaugos gali ,*ti numatytos sutartyje. Ve i!o ir ekspe"ijavi!o sutarKių atriboji!o kriterijai 6 %) sutartyje numatyti šalių įsipareigojimai & jeigu sutartyje ve+ėjas vadinamas ve+ėju ir atitinkamai api,*dinamos jo teisės ,ei pareigos, sutartis siuntėjo sutikimu turėtų ,*ti pripa+įstama ve+imo sutartimiC 9) sutarties kaina & jeigu pagal sutartį mokamą mokėjimą sudaro ve+imo kaina, mokama ve+ėjui, ,ei atitinkamas komisinis mokestis, mokamas ekspeditoriui, tokia sutartis da+niausiai ,us laikoma ekspedijavimo sutartimi. Panytina, kad tais atvejais, kai ekspeditorius pats atlieka ir ve+ėjo 7unkcijas, tarp šalių susiklosto ir ve+imo, ir ekspedijavimo santykiai. rovinių ekspedicijos sutartis gali ,*ti terminuota ar,a neterminuota. iekviena šalis turi teis1 nutraukti sutartį, įspėjusi kitą šalį prieš vieną mėnesį, tačiau kartu privalo atlyginti jai nuostolius. Eor!a . rašytinė ar,a sudaroma pateikiant u$sakymą tam tikromis ryšio priemonėmis. Be to, krovinių ekspedijavimo sutartimi gali ,*ti laikomas ir ekspeditoriaus u+pildytas krovinio ve+imo va+taraštis, pasirašytas u+sakovo #u+sakovo kliento). Bei reikia, ekspeditoriui išduodamas įgaliojimas. Pa(ri#"i#ė u sakovo parei(a . pateikti ekspeditoriui dokumentus ir ,*tiną in7ormaciją, kad ekspeditorius galėtų tinkamai įvykdyti savo prievoles. Ekspeditorius turi teis1 susta,dyti sutarties vykdymą, iki tokia in7ormacija ,us pateikta. O+sakovas #u+sakovo klientas) atsako u+ nuostolius, kuriuos patyrė ekspeditorius dėl to, kad u+sakovas #u+sakovo klientas) neįvykdė minėtos pareigos. Pašto siuntų ekspedicijos sutarties ypatumus ,ei ryšių įmonių atsakomy,1 reglamentuoja <ietuvos Aespu,likos pašto įstatymas ir kiti teisės aktai. 08 TEMA Pasau(os sutarti!i viena šalis #saugotojas) įsipareigoja saugoti kitos šalies #davėjo) perduotą kilnojamąjį daiktą ir grą+inti jį išsaugotą, o davėjas įsipareigoja sumokėti atlyginimą, jeigu tai nustatyta sutartyje #C $.@(D str.). %. :utarties teisinė c4arakteristika6 ;ealinė =tlygintinė ar,a neatlygintinė kai saugotojui nemokamas atlyginimas >višalė ar,a vienašalė kai neatlygintinė kai atlygintinė kadangi sutartis laikoma sudaryta nuo daikto perdavimo saugotojui momento kai saugotojui mokamas atlyginimas

Eor!a . rašytinė, jeigu sudaryta tarp 7i5ini asmenų ir daikto #daiktų) vertė viršija penkis t*kstančius litų, ar,a jeigu pasaugos sutartis numato saugotojo pareigą priimti daiktą saugoti ateityje. C $.@(% str. ( d. numato atvejus, kai atitinkama sutarties 7orma pripa+įstama rašytine #kvitas ar kitas dokumentas, +etonas #numeris) ar kitoks +enklas). ;ačiau 7ormos nesilaikymas neatima iš šalių teisės remtis liudytojų parodymais kilus ginčui dėl perduoto saugoti ir grą+into daikto tapaty,ės. .al)sI %) pasaugos davėjas . perduodamo turto savininkas ar,a teisėtas jo valdytojasC 9) saugotojas & ,et kuris veiksnus 7i5inis ar juridinis asmuo. >. :utarties "al)kas & paslaugos davėjui teikiamos saugojimo paslaugos, o paslaugų o# ektas & paprastai kilnojamieji daiktai. ;ačiau specialios pasaugos r*šies & sekvestracijos o,jektu gali ,*ti ir nekilnojamieji daiktai #C $.@$( str. 9 d.). Ter!i#as & turi ,*ti terminuota ar,a, jei terminas nenustatytas, laikoma, jog sudaryta iki pareikalavimo. .alių teisės ir parei(os. Sau(otojo PareigosD %) imtis visų jam prieinamų priemonių u+tikrinti jam perduoto daikto išsaugojimąC 9) laikyti daiktą sutartyje ar,a pagal C $.@($ str. numatytomis sąlygomis, u+tikrinti įstatymų ar kitų teisės aktų nustatytų saugojimo priemonių laikymosi reikalavimus #priešgaisrinės saugos, sanitarinius ir kt.)C () r*pintis saugomu daiktu taip pat kaip savo daiktais, jeigu pasauga neatlygintinėC >) nedelsiant pranešti davėjui, jeigu ,*tina pakeisti daikto saugojimo sąlygas, ir gauti šio nurodymusC ') grą+inti daiktą davėjo reikalavimu, nepaisant to, kad nėra pasi,aig1s sutartyje nustatytas saugojimo terminas, ir apmokėti daikto grą+inimo išlaidas, jeigu sutartis atlygintinėC $) saugotojas neturi teisės reikalauti, kad davėjas ar,a asmuo, kuriam turi ,*ti daiktas grą+intas, įrodytų, kad yra saugomo daikto savininkai ar,a turi kitokią teis1 į tą daiktąC eisėsD Pasau(os "avėjo %) sumokėti saugotojui atlyginimą, o jei sutartis neatlygintinė . atlyginti saugotojui ,*tinąsias ir C $.@>9 str. numatytais atvejais ypatingąsias saugojimo išlaidasC 9) laiku atsiimti daiktą #C $.@>( str.) ir jei pasaugos sutartis ,uvo neatlygintinė & apmokėti daikto grą+inimo išlaidas.

%) naudoti saugojamą daiktą ar leisti juo naudotis kitiems asmenims tik Pagrindinė teisė . reikalauti ,et kada grą+inti perduotą davėjo sutikimu, jeigu sutartis nenustato ko kitaC saugoti daiktą. 9) reikalauti, kad atsiimantis daiktą asmuo pateiktų kvitą ar kitą dokumentą, patvirtinantį pasaugos sutarties sudarymą ir asmens teis1 atsiimti daiktąC () atsisakyti priimti saugoti daiktą, jeigu jis jam ne,uvo perduotas per sutartyje nustatytą terminąC >) pakeisti saugojimo sąlygas pagal C $.@(F str., o jeigu saugojami deg*s, sprogstamieji ar kitokie pavojingi daiktai, tai kilus pavojui, turi teis1 juos sunaikinti ar nukenksminti pagal C $.@(@ str.C ') sulaikyti perduotą jam saugoti daiktą tol, kol davėjas su juo neatsiskaitys.

.alių atsako!)bė7 Pasaugos davėjo atsakomybėD <augotojo atsakomybėD %) davėjas privalo atlyginti saugotojui nuostolius, kuriuos šis :augotojo atsakomy,ė priklauso nuo6 patyrė dėl to, kad davėjas neperdavė daikto saugoti per sutartyje %) sutarties atlygintinumo #jei atlygintinė & atsako visada, išskyrus, kai nustatytą terminą, jeigu sutartis nenustato ko kitaC tai įvyko dėl nenugalimos jėgos, o kai neatlygintinė & tik esant saugotojo 9) davėjas privalo atlyginti nuostolius, jeigu dėl pavojingų daiktų kaltei)C saugojimo jie ,uvo padaryti saugotojui ir tretiesiems asmenims, o 9) saugotojo pro-esionalumo #pro7esionalas atsako visada, išskyrus, kai apie pavojingas daiktų savy,es pasaugos davėjas saugotojo tai įvyko dėl nenugalimos jėgos)C neįspėjoC () sutarties termino #po termino pa,aigos saugotojas atsako tik esant jo () davėjas privalo atlyginti dėl saugomo daikto savy,ių padarytus tyčiai ar dideliam neatsargumui). saugotojui nuostolius, jeigu saugotojas, priimdamas daiktą saugoti, :augotojas privalo atlyginti davėjui visus nuostolius, tačiau jeigu sutartis apie tas savy,es ne+inojo ir negalėjo +inoti, o davėjas apie jas neatlygintinė & saugotojo atsakomy,ė apri,ojama daikto ar jo tr*kstamos +inojo ar,a turėjo +inoti. dalies verte #u+ praradimą ar tr*kumą) ir daikto vertės suma+ėjimo suma #u+ sugedimą). C $.@>? str. numato, kad bHti#a pasau(a atsiranda tais atvejais, kai dėl nenumatytų ir neišvengiamų ekstremalių aplinky,ių #avarija, stic4inė nelaimė ir kt.) asmuo yra priverstas patikėti savo turtą saugoti kitam asmeniui. B*tinos pasaugos atveju saugotojas atsako taip pat kaip ir saugotojas pagal neatlygintin1 pasaugos sutartį. Pre5iumuojama, kad ligonio daiktų atidavimas sveikatos prie+i*ros ar glo,os #r*py,os) institucijai yra ,*tina pasauga. SA,*ĖLIAVIMO /PAT3MAI :peciali pasaugos r*šis yra sa#"ėliavi!as #C $.@'%&$.@$9 str.) Pagal prekių sa#"ėliavi!o sutart< prekių sandėlis #saugotojas) įsipareigoja u+ atlyginimą saugoti prekių savininko #davėjo) jam perduotas prekes ir išsaugotas grą+inti nurodytam asmeniui.

a) prekių sandėlis (saugotojas) . juridinis asmuo #verslininkas), kurio pagrindinė veiklos r*šis yra saugoti prekes ir teikti kitas su prekių saugojimu susijusias paslaugasC ,) prekių sandėliavimo sutartis į7orminama sandėliavimo dokumentu 6 dvigu,u sandėliavimo liudijimu, paprastu sandėliavimo liudijimu ar,a sandėlio kvitu #C $.@'$ str.)C c) sandėliai gali ,*ti skiriami į dvi grupes6 %) bendrojo naudojimo sandėlis , kuris privalo priimti prekes saugoti iš ,et kurio prekių savininko #tokia sutartis laikoma vieša)C 9) spe.ialios paskirties sandėliai , kurie aptarnauja tam tikrą veiklą vykdančius su,jektus #pv5., muitinės, licencijavimo sandėliai)C d) C taip pat reglamentuoja prekių tikrinimą #C $.@'( str.), prekių saugojimo sąlygų pakeitimą #C $.@'> str.), grą+inamų prekių tikrinimą #C $.@'' str.)C e) jeigu įstatymas ar sutartis nustato prekių sandėlio teis1 disponuoti saugomomis prekėmis, tai šalių santykiams taip pat taikomos paskolos sutartį reglamentuojančios taisyklės #C R<""" skyrius), tačiau prekių grą+inimo vieta ir laikas nustatomas pagal šio skyriaus taisykles. 1ITOS SPEBIALIOS PASA3+OS R-./S C $.@$(&$.@$? str. reglamentuojas ir kitas spe;ialias pasau(os rH$is6 a) daiktų, esan"ių gin"o objektu, laikinąją pasaugą (sekvestra.iją) & pasaugos sutartį, kuria du ar daugiau asmenų, tarp kurių yra kil1s ginčas dėl teisės į daiktą, perduoda tą daiktą jų pasirinktam trečiajam asmeniui #saugotojui), o šis asmuo įsipareigoja po ginčo išsprendimo grą+inti daiktą tam asmeniui, kuriam ,us pripa+įstama teisė į tą daiktą #dalyku gali ,*ti nekilnojamasis ar,a kilnojamasis daiktas). ,) daiktų saugojimą lombarde & viešąją sutartį, kuri patvirtinama davėjui #7i5iniam asmeniui) išduotu vardiniu kvitu #lom,ardui perduodami daiktai įkainojami šalių susitarimu)C c) daiktų saugojimą viešbu"iuose . vieš,utis ,e specialaus susitarimo su vieš,utyje apsigyvenusiu asmeniu atsako kaip saugotojas u+ šio asmens daiktų praradimą, tr*kumą ar sugadinimą ir privalo priimti saugoti jame apsigyvenusių asmenų pinigus, ,rangeny,es ir kitas verty,es, išskyrus daiktus, kurie kelia pavojų aplinkiniams ar,a dėl savo la,ai didelių ga,aritų ar did+iulės vertės gali sudaryti didelių nepatogumų vieš,učiui ir jo gyventojams #$.@$' str. taisyklės taip pat taikomos daiktų saugojimui moteliuose, poilsio namuose, pensionuose, sanatorijose ir kitose panašiose įstaigose)C d) daiktų saugojimą banke . ,ankas turi teis1 priimti saugoti verty,inius popierius, ,rangiuosius metalus ir ,rangakmenius, kitas verty,es ,ei dokumentus, o sutartį patvirtina ,anko išduotas vardinis saugojimo dokumentasC e) vertybių saugojimą individualiame banko sei-e #sei7o skyriuje, i5oliuotoje ,anko patalpoje) & pasaugos sutartį, kuri teis1 klientui pačiam padėti į sei7ą verty,es ir jas iš sei7o paimti #sutartis taip pat gali numatyti kliento teis1 dir,ti ,anke su individualiame sei7e saugomomis verty,ėmis). lientui ,ankas išduoda sei7o raktą ir klientą identi7ikuojančią kortel1 ar,a kitokį dokumentą, patvirtinantį kliento teis1 įeiti į ,anko saugyklą, kurioje yra jo individualus sei7as, ir sei7ą atrakintiC 7) daiktų saugojimą transporto įmonių saugojimo kamerose & viešąją sutartį, kuria patvirtina davėjui išduotas kvitas ar,a +etonas #išskyrus automatines kameras)C g) daiktų saugojimą drabu!inėse & taip pat apima tuos atvejus, kai 7i5iniai asmenys palieka viršutinius dra,u+ius, galvos apdangalus ir kitus panašius daiktus įmonėse, įstaigose, organi5acijose ar transporto priemonėse tam skirtose vietose ,e specialaus jų perdavimo saugoti. 09 TEMA Paskolos sutarti!i viena šalis #paskolos davėjas) perduoda kitos šalies #paskolos gavėjo) nuosavy,ėn pinigus ar,a r*šies po+ymiais api,*dintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grą+inti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą #paskolos sumą) ar,a tokį pat kiekį tokios pat r*šies ir koky,ės kitų daiktų ,ei mokėti pal*kanas, jeigu sutartis nenustato ko kita #C $.@FD str.). <utarties teisinė .EarakteristikaD ;ealinė ?ienašalė =tlygintinė ar,a neatlygintinė kai pal*kanos nemokamos #neatlygintinumas pre5iumuojamas, jei paskolos dalykas r*šies po+ymiais api,*dinti suvartojamieji daiktai) OPaskolos sutartis U...V priskiriama realiniams sandoriams, nes šiai sutarčiai sudaryti neu$tenka vien šalių susitarimo dėl esminių os sąlygų, o #-tina pagal tą susitarimą perduoti ir daiktą 7 sutarties dalyką. Kadangi pagal paskolos sutart, paskolos davė as perduoda pinigus Gar kitus daiktus5 paskolos gavė ui, sudarydamas sutart,, tai ši sutartis am pareigų nesukuria, o is tik ,gy a teis/ reikalauti, kad paskolos gavė as ,vykdytų savo pareigą ir grą$intų am tokią pat pinigų sumą Gar kitus paskolintus daiktus5. Paskolos sutarties sudarymo teisinės pasekmės pasireiškia tuo, kad paskolos sutarties dalykas Gšiuo atve u pinigai5 perduodami paskolos gavė ui sutarties sudarymo metu ir nuo ų perdavimo momento pereina paskolos gavė o nuosavy#ėn ir paskolos sutartis laikoma sudaryta2 G(!+ E;;; m. gruod$io KK d. nutartis <r. HK7H7;NHQE;;;5. :utarties "al)kas & pinigai ar,a r-šies po$ymiais api,*dinti suvarto ami daiktai, perduodami paskolos gavėjo nuosavy,ėn . =alyku negali ,*ti individualiais po+ymiais api,*dinami daiktai. .al)s & paskolos davėjas ir gavėjas & ,et kurie 7i5iniai ir juridiniai asmenys. ;ačiau asmenys, kurie nėra kredito įstaiga, negali sistemingai išduoti atlygintinas paskolas, kadangi tai ,*tų laikoma kreditavimo veikla, kuri yra privaloma tvarka licencijuojama. Eor!a . rašytinė, jeigu paskolos suma viršija du t*kstančius litų. Beigu paskolos davėjas yra juridinis asmuo, paskolos sutartis turi ,*ti rašytinė visais atvejais. ;ačiau 7ormos nesilaikymas nedaro sutarties negaliojančia. Aašytinės 7ormos reikalavimus atitinka paskolos gavėjo pasirašytas paskolos raštelis ar,a kitoks skolos dokumentas, patvirtinantis paskolos sutarties dalyko perdavimą paskolos gavėjui. Es!i#ės paskolos sutarties s=l)(os6 %) paskolos dalyko #pinigų sumos ar,a daiktų) perdavimas paskolos gavėjui nuosavy,ėnC ir 9) paskolos gavėjo įsipareigojimas grą!inti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą ar daiktus. :utarties atlygintinumas pasireiškia pal*kanų mokėjimu, kurių dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys savo susitarimu. Bei dėl to šalys nesusitaria, pal*kanos nustatomos pagal paskolos davėjo gyvenamosios ar verslo vietos komercinių ,ankų vidutin1 pal*kanų normą, galiojusią paskolos sutarties sudarymo momentu, ir yra mokamos kas mėnesį iki paskolos suma ,us grą+inta. kadangi paskolos sutartis pripa+įstama sudaryta nuo pinigų ar,a daiktų perdavimo momento kadangi po sutarties sudarymo pereigas turi tik paskolos gavėjas kai mokamos pal*kanos #atlygintinumas pre5iumuojamas, jei paskolos dalykas yra pinigai)

Pa(ri#"i#ė paskolos (avėjo parei(a & laiku ir nustatyta tvarka grą+inti paskolą. Bei šalys dėl to nesusitaria, paskola grą+inama pagal C $.@F( str. <aiku negrą+inus paskolos, paskolos gavėjas privalo mokėti $.9%D str. nustatytas pal*kanas. C $.@F' str. suteikia paskolos davėjui teis1 ginčyti paskolos sutartį, jeigu jis paskolos 7aktiškai negavo ar gavo ma+iau #turi reikšmės rašytinės 7ormos laikymasis). Paskolos sutarKių tipaiI %) tikslinė paskola #C $.@FF str.) & kai sutartyje nustatyta sąlyga, kad paskolos gavėjas naudos paskolos sumą tam tikram tiksluiC 9) paskola, išduodant vekselį . dokumentą, kuriuo jį išrašantis asmuo ,e išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui ar,a kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui. ;aikomas <ietuvos Aespu,likos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas. /ekselis gali ,*ti6 a) ,sakomasis #trata) . vekselis, kurio davėjas įsako kitam asmeniui, kad šis vekselyje įrašytą sumą sumokėtų jame nurodytam asmeniuiC ,) paprastasis #solo) . vekselis, kurio davėjas ,e sąlygų įsipareigoja vekselio turėtojui sumokėti vekselyje įrašytą sumą. () paskola, išleid!iant ir parduodant obliga.ijas . verty,inius popierius, patvirtinančius jų turėtojo teis1 gauti iš o,ligacijas išleidusio asmens per o,ligacijose nurodytą terminą o,ligacijų nominalios vertės dyd+io sumą ar kitokį turtinį ekvivalentą. J,ligacija taip pat suteikia jos turėtojui teis1 gauti joje nurodytas pal*kanas nuo nominalinės o,ligacijos vertės ar,a kitas turtines teises. >) skolos pakeiti!as %#ova;ija& paskolos prievole J $alių susitarimu skola, kilusi iš pirkimo&pardavimo, nuomos ar kitokios sutarties, gali ,*ti pakeista paskolos prievole pagal C $.%>%&$.%>> str. nustatytas taisyklesC ') kreditavimo sutartis . 1RE*ITAVIMO S3TARTIS 1re"itavi!o sutarti!i ,ankas ar kita kredito įstaiga #kreditorius) įsipareigoja suteikti kredito gavėjui sutartyje nustatyto dyd+io ir nustatytomis sąlygomis pinigines lėšas #kreditą), o kredito gavėjas įsipareigoja gautą sumą grą+inti kreditoriui ir mokėti pal*kanas #C $.@@% str.). reditavimo sutartis yra giminiška paskolos sutarčiai, neretai laikoma savarankišku paskolos sutarties por*šiu. ;odėl kreditavimo santykiams taikomos paskolos normos, ,et tik tiek, kiek tai neprieštarauja kreditavimo sutarties esmei ir specialiosioms normoms. <utarties teisinė .EarakteristikaD /onsensualinė kadangi laikoma sudaryta nuo susitarimo momento >višalė =tlygintinė kadangi ir kreditorius turi įsipareigojimą & suteikti kredito gavėjui kreditą kadangi visais atvejais mokamos pal*kanos

Eor!a . rašytinė. !io reikalavimo nesilaikymas kreditavimo sutartį daro negaliojančią. *al)kas & piniginės lėšos. C $.@@> str. numato kreditavimą prekėmis. .al)sI %) kreditorius & ,ankas ar kita kredito įstaiga, kuri turi licenciją verstis ir verčiasi indėlių ar kitų grą+intinų lėšų priėmimu iš nepro7esionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu ar,a elektroninių pinigų išleidimu ir tvarkymuC 9) kredito gavėjas . 7i5inis ar juridinis asmuo. '. .alių teisės ir parei(os. Pagrindinė kreditoriaus pareiga & suteikti kreditą laikantis kreditavimo sutartyje nustatytų sąlygų ir terminų. Pagrindinės kredito gavėjo pareigos 6 %) grą+inti kreditąC 9) sumokėti pal*kanas. /reditavimo sutarties ir paskolos sutarties atribojimo kriterijaiD 1re"itavi!o sutartis subjektai dalykas teisinė .Earakteristika -orma reditoriumi gali ,*ti tik kredito įstaiga ;ik pinigai, išskyrus kreditavimą prekėmis onsensualinė, dvišalė ir visuomet atlygintinė Aašytinės 7ormos nesilaikymas daro sutartį negaliojančia Paskolos sutartis Paskolos davėju gali ,*ti ,et kuris civilinės teisės su,jektas Pinigai ar,a r*šies po+ymiais api,*dinti suvartojami daiktai Aealinė, vienašalė, atlygintinė ar,a neatlygintinė Aašytinės 7ormos nesilaikymas nedaro sutarties negaliojančia

reditinių santykių ypatumas, palyginti su paskolos santykiai, . vienpusio atsisakymo vykdyti sudarytą kreditavimo sutart, teisė , priklausanti tiek kreditoriui, tiek ir kredito gavėjui #C $.@@( str.). C $.@@' str. reglamentuoja ko!er;i#< kre"itavi!=. ;okiu atveju kreditas gali ,*ti suteikiamas kreditas gali ,*ti suteikiamas avansą, išankstinį apmokėjimą, prekių, dar,ų ar paslaugų apmokėjimą atidedant ar išdėstant. reditorius & ne ,ankas, o ,et kuris *kinės veiklos dalyvis. VARTO5IMO 1RE*ITAS Vartoji!o kre"ito sutarti!i kredito davėjas suteikia ar įsipareigoja suteikti kredito gavėjui 7i5iniam asmeniui #vartotojui)6 %) kreditą atidėto apmokėjimo, taip pat mokėjimo išdėstymo #apmokėjimo dalimis) ,*duC 9) kreditus, įskaitant einamosios sąskaitos kreditą, ,endrosios vienkartinės sumos kreditą ir daiktui ar paslaugai pirkti teikiamą kreditą. /artojimo kredito sutartis yra viena iš vartojimo sutarčių, kurių sąlygų ypatumus reglamentuoja C $.%@@ str., r*šių. Fios sutarties ypatumai 6 a) vartojimo kredito sutartimi taip pat laikoma pirkimo.pardavimo išsimokėtinai #išperkamosios nuomos) ar kita panašaus po,*d+io sutartis, kai daiktai, esantys sutarties dalyku, vartotojo nuosavy,ėn pereina per šioje sutartyje nustatytą terminą sumokėjus daikto kainą, kredito pal*kanas ,ei kitus sutartyje nustatytus mokesčiusC ,) kredito gavėju gali ,*ti tik 7i5inis asmuo #vartotojas), o kredito davėju & ne tik kredito įstaigos, ,et ir asmuo ar grupė asmenų, kurie įstatymų nustatyta tvarka ir atvejais dėl savo komercinės, pro7esinės veiklos turi teis1 teikti vartojimo kreditą #pv5., li5ingo kompanijos)C c) vartojimo kredito sutarties dalyku gali ,*ti ne tik pinigai, ,et ir daiktai ar,a paslaugosC

d) 7orma & rašytinė. eliami reikalavimai sutarties turiniui #C $.@@F str.)C e) kredito davėjas turi teis1 nutraukti kredito sutartį tik C $.@@? str. numatytais atvejais #vėluojant mokėti)C 7) kredito gavėjas turi teis1 kreditą grą+inti nesi,aigus jo grą+inimo laikui, tačiau sumoka iki kredito grą+inimo dienos priskaičiuotas pal*kanas ir kitus mokesčius. 0@ TEMA 4A,1O I,*ĖLIO S3TARTIS 4a#ko i#"ėlio sutarti!i %"epoMitu& viena šalis #,ankas ar kita kredito įstaiga) įsipareigoja priimti iš kitos šalies #indėlininko) ar,a, gavusi kitai šaliai pervestą pinigų sumą #indėlį), įsipareigoja grą+inti indėlį ir sumokėti u+ jį pal*kanas sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka #C $.@?9 str.). <utarties teisinė .EarakteristikaD /onsensualinė kadangi kredito įstaiga įsipareigoja priimti indėlį jau po sutarties pasirašymo ?ienašalė =tlygintinė kadangi įsipareigojimus turi tik kredito įstaiga, o indėlininkas yra la,iau ginamas kadangi kredito įstaiga indėlininkui privalo mokėti pal*kanas

Banko indėlio sutartis turi ,*ti rašytinė. Aašytine sutarties 7orma pripa+įstama indėlininko knygelė, depozito sertifikatas ar,a kitoks #anko ar kitos kredito ,staigos išduotas dokumentas. Beigu rašytinės 7ormos nesilaikoma, ,anko indėlio sutartis negalioja. Sutarties $al)sI %) kredito įstaiga & įmonė, kuri turi licenciją verstis ir verčiasi indėlių ar kitų grą+intinų lėšų priėmimu iš nepro7esionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu ar,a elektroninių pinigų išleidimu ir tvarkymuC 9) indėlininkas & <ietuvos ar u+sienio 7i5inis asmuo ar,a juridinis asmuo. Banko indėlio sutartis, kai indėlininkas yra 7i5inis asmuo, pripa+įstama vieša sutartimi. ;eis1 priimti indėlius turi tik ,ankai ar kitos kredito įstaigos, turinčios tam išduotą licenciją. C $.@?' str. numato šias i#"ėlių rH$is6 %) indėlis iki pareikalavimo . nustatant ,anko ar kitos kredito įstaigos pareigą išmokėti indėlį pagal pirmą pareikalavimąC 9) terminuotas indėli . nustatant ,anko ar kitos kredito įstaigos pareigą išmokėti indėlį praėjus tam tikram terminui. 8epaisant indėlio r*šies, ,ankas ar kita kredito įstaiga privalo išmokėti visą ar dalį indėlio pagal pirmą indėlininko pareikalavimą #priešinga sutarties sąlyga negalioja). "ndėlis gali ,*ti įdėtas į ,anką ar kitą kredito įstaigą trečio o asmens naudai #C $.?DD str.). .alių atsako!)bės )patu!ai. Beigu indėlį priėmė asmuo, neturintis tam teisės, ar,a indėlis ,uvo priimtas pa+eid+iant nustatytas ,ankų veiklos taisykles, indėlininkas turi teis1 reikalauti nedelsiant jam grą+inti visas įmokėtas sumas, įstatymo nustatytas pal*kanas ir nuostolius, kiek jų nepadengia pal*kanos #C $.@?( str. 9.( d.). ;okias pat teises indėlininkas turi ir jeigu ,ankas ar kita kredito įstaiga nevykdo savo pareigos u+tikrinti indėlio grą+inimą, taip pat praradus u+tikrinimą ar,a jam pa,logėjus #C $.@?@ str. ( d.). EA1TORI,+O S3TARTIS Eaktori#(o sutarti!i viena šalis #7inansuotojas) perduoda ar,a įsipareigoja perduoti kitai šaliai #klientui) pinigus mainais u+ kliento #kreditoriaus) piniginį reikalavimą, susijusį su prekių pardavimu, dar,ų atlikimu ar paslaugų teikimu, trečiajam asmeniui #skolininkui), o klientas perleid+ia ar,a įsipareigoja perleisti 7inansuotojui piniginį reikalavimą skolininkui #7inansavimas su sąlyga perleisti piniginį reikalavimą) ir mokėti sutartyje nustatytą atlyginimą #C $.?D( str.). /onsensualinė kadangi laikoma sudaryta nuo susitarimo momento >višalė =tlygintinė kadangi a,i šalys turi priešpriešines teises ir pareigas kadangi klientas moka 7inansuotojui atlyginimą

Pavy5dinis 7aktoringo realus veikimas6 7 klientas Gpardavė as, paslaugų teikė as, rangovas5 pagal sutart, parduoda prekes, suteikia paslaugas ar#a atlieka dar#us trečia am asmeniui ir ,gy a reikalavimo teis/ , , Gtrečiasis asmuo tampa skolininku5T 7 vienas kliento skolininkui išrašomos sąskaitos7fakt-ros egzempliorius pateikiamas faktoringo ,monei Gfinansuoto ui5T 7 finansuoto as per K ar#a H dienas sumoka klientui faktoringo avansą GNF7;F pro'. kainos5 pagal ak'eptuotas sąskaitas7fakt-rasT 7 per HF7;F dienų finansuoto as iš skolininko pagal sąskaitas7fakt-ras gauna EFF pro'. sąskaitos7fakt-ros sumosT 7 finansuoto as sumoka klientui rezervą GGHF7EF pro'. kainos5. 1vali?ikuoja#t)s ?aktori#(o po )!iaiI • piniginis perleid$iamo reikalavimo po#-disC • išankstinis apmokė imasC • finansuoto as turi turėti teis/ vykdyti faktoringo veiklą . .al)s6 %) -inansuotojas (-aktorius) . ,ankas ar,a kitas pelno siekiantis juridinis asmuo, įstatymų nustatyta tvarka turintys teis1 vykdyti 7aktoringo veikląC 9) klientas (kreditorius) . ,et kuris asmuo, ,et daugumoje atvejų & komercinės organi5acijos. 8ors šiuose santykiuose dalyvauja ir dar vienas su,jektas & skolininkas, tačiau jis susij1s tik su klientu, o ne su 7aktoringo sutartimi. ;ačiau skolininkas turi tam tikrus įsipareigojimus & sumokėti pinigų sumas 7inansuotojui, jei yra tinkamai in7ormuotas apie reikalavimo perleidimą. :utarties "al)kas & piniginis reikalavimas, perleid+iamas tikslu gauti 7inansavimą #reikalavimas turi ,*ti pakankamai identi7ikuotas). C $.?D( str. skiria dvi 7aktoringo sutarties dalyko r*šis6 piniginis reikalavimas, kuriam mokėti suėjo terminas # esamas)C ,ei kuriam nesuėjo

terminas ##-simas). Be to, 7aktoringo sutartis gali nustatyti 7inansuotojo pareigą tvarkyti kliento veiklos ,u4alterin1 apskaitą, teikti klientui 7inansines paslaugas, susijusias su piniginiais reikalavimais, esančiais perleidimo dalyku. C $.?DF str. numato specialią taisykl1 . draudimo perleisti piniginį reikalavimą negaliojimą. C $.?D@ str. numato draudimą 7inansuotojui perleisti jam perleistą piniginį reikalavimą. Eor!ai taikomos ,endros sandorių sudarymo taisyklės. ;ačiau C ?D' str. 9 d. 7ormuluotė leid+ia daryti išvadą, kad 7aktoringo sutartis turi ,*ti rašytinės 7ormos. C $.?D? & $.?%9 str. reglamentuoja santykius tarp 7inansuotojo ir skolininko. Eaktori#(o sutarties skirtu!ai #uo reikalavi!o perlei"i!o sutarties 6 %) 7aktoringo atveju 7inansuotoju gali ,*ti tik api,rė+tas asmenų ratasC 9) kitaip nei 7aktoringo, reikalavimo perleidimo sandoris gali ,*ti neatlygintinisC () 7aktoringo sutarties dalykas yra tik piniginis reikalavimasC >) reikalavimo teisė kitam asmeniui gali pereiti įstatymų pagrindu #C $.%D% str. > d.), 7aktoringo atveju & tik sutartimi. Eaktori#(o sutarKių rH$)s6 %) Pagal tai, kur yra faktoringo santykių dalyviai6 a) vidaus (vietinio) -aktoringo & visi trys 7aktoringo santykių dalyviai yra vienoje šalyjeC ,) tarptautinio -aktoringo & kai vienas iš 7aktoringo santykių dalyvių re5iduoja kitoje šalyje6 . eksporto faktoringo & klientas yra eksportą vykdanti įmonė, o skolininkai re5iduoja kitose šalyseC . importo faktoringo & klientų & ne re5identų reikalavimų rinkimas iš skolininkų 7aktoriaus šalyje. 9) Pagal pardavė o informavimo faktą6 a) atviro -aktoringo & skolininkas yra in7ormuojamas apie teisės į jo skolą perdavimą 7aktoriui6 . sąskaitų administravimas Gsurinkimas5 & susitarimas tarp 7aktoriaus ir kliento, kai 7aktorius įgyja reikalavimo teis1 pats ne7inansuodamas pardavėjo #avansas nemokamas), tik administruojami skolininko mokėjimaiC . #endro faktoringo & sudaroma ne tarp dviejų šalių, o tarp 7aktoriaus, kliento ir skolininkoC . varto imo faktoringo & susitarimas tarp 7aktoriaus ir kliento, kai klientas sudaro su skolininkais standartines prekių ar,a suteikiamų paslaugų išsimokėtinai sutartis, kuriose nurodyta, kad reikalavimo teisė yra perleista ir pirkėjas turi mokėti 7aktoriuiC ,) u!darojo (tyliojo) -aktoringo & susitarimas tarp 7aktoriaus ir kliento, kai nė vienas iš skolininkų nėra in7ormuojamas apie 7aktoringo operaciją #C $.?D? str. nuostatos eliminuoja u+darojo 7aktoringo galimy,1 <ietuvoje)6 . sąskaitų diskontavimo sutartis Gavanso faktoringas5 & susitarimas, kuriuo pardavėjas perleid+ia reikalavimo teis1 7aktoriui ,e skolininko +iniosC skolininkas moka į kliento jam išrašomose sąskaitose nurodytą specialią #diskontuojamų sąskaitų) ,anko sąskaitą, atidarytą 7aktoriausC . mokesčių faktoringo & 7aktoriaus ir kliento susitarimas, kuriuo 7inansuojamos klientui grą+intinos P/P sumos. () Pagal šalių prisiimamą rizikos laipsn,6 a) -aktoringo be regreso teisės & kai klientas, parduodamas 7aktoriui reikalavimo teis1 į skolininką, neįsipareigoja padengti galimų 7aktoriaus nuostolių dėl skolininko nemokumoC ,) -aktoringas su regreso teise & klientas atsako u+ skolininko neapmokėtas sąskaitas, t.y. jis įsipareigoja jas apmokėti ar,a perpirkti iš 7aktoriaus. 4A,1O SNS1AITOS S3TARTIS 4a#ko s=skaitos sutarti!i ,ankas įsipareigoja priimti ir įskaityti pinigus į kliento #sąskaitos savininko) atidarytą sąskaitą, vykdyti kliento nurodymus dėl tam tikrų sumų pervedimo ir išmokėjimo iš sąskaitos ,ei atlikti kitokias ,anko atliekamas operacijas, o klientas įsipareigoja apmokėti ,ankui u+ suteiktas paslaugas ir operacijas #C $.?%( str.). /onsensualinė kadangi laikoma sudaryta nuo susitarimo momento >višalė =tlygintinė kadangi a,i šalys turi priešpriešines teises ir pareigas kadangi klientas apmoka ,ankui

Bankas privalo sudaryti ,anko sąskaitos sutartį su klientu, kuris kreipėsi su prašymu atidaryti sąskaitą, pagal ,anko paskel,tas tam tikros sąskaitos r*šies atidarymo sąlygas, turinčias atitikti įstatymų ir ,ankų veiklą nustatančių teisės aktų reikalavimus. :udar1s sutartį, ,ankas atidaro klientui sąskaitą. Bankas neturi teisės atsisakyti atidaryti sąskaitą, jeigu jos atidarymo galimy,ė yra nustatyta įstatyme. G sąskaitą įneštų lėšų savininku tampa ,ankas, tačiau savo ruo+tu ,ankas pakeičia įrašą kliento sąskaitoje, kuris +ymi kliento reikalavimo teisės ,anko at+vilgiu dydį #t.y. klientas įgyja reikalavimo teis1 į ,anką). :ąskaitos mec4ani5mas taip pat aiškinamas kaip ,anko ir kliento tarpusavio įsipareigojimų skaičiavimo priemonė. Eor!ai taikomos ,endros sandorių sudarymo taisyklės. ;ačiau siekiant įgyvendinti įvairius įstatymo reikalavimus #pv5., supa+indinti klientą su standartinėmis sąlygomis) sutartis turėtų ,*ti rašytinės 7ormos. :utarties $al)s6 %) bankas & kredito įstaiga, kuri turi licenciją verstis ir verčiasi indėlių ar kitų grą+intinų lėšų priėmimu iš nepro7esionalių rinkos dalyvių ir jų skolinimu ir prisiima su tuo susijusią ri5iką ,ei atsakomy,1C 9) klientas & <ietuvos ar u+sienio 7i5inis asmuo ar,a juridinis asmuo. Falių teisės ir pareigosD Pagrindinės banko pareigosD %) atidaryti klientui ,anko sąskaitą #C $.?%> str.)C 9) įskaityti į sąskaitą pinigų sumas, kurias klientui perveda kiti asmenys ar,a pats klientasC () įvykdyti kliento įsipareigojimus dėl sąskaitoje esančių lėšų, t.y. atlikti operacijasC >) mokėti klientui pal*kanas u+ naudojimąsi sąskaitoje Pagrindinės kliento pareigosD %) apmokėti u+ ,anko suteiktas paslaugas ir atliktas operacijasC 9) in7ormuoti ,anką apie kliento duomenų pasikeitimą.

esančiomis lėšomis, jeigu sutartis nenustato ko kitaC ') in7ormuoti klientą apie sąskaitos tvarkymo sąlygas ir jų pasikeitimą, likučius sąskaitose, atliktas operacijas ir pan.C $) saugoti ,anko paslaptį, t.y. garantuoti ,anko sąskaitos, indėlio, visų su jais susijusių operacijų ir kliento slaptumą. Lė$ų #ura$)!as. <ėšos iš sąskaitos nurašomos kliento nurodymu, taip pat gali ,*ti nurašomos teismo sprendimu ir kitais įstatymo ar ,anko sąskaitos sutarties numatytais atvejais. <ėšų nurašymo eiliškumas nurodomas C $.?9( str. 4a#ko atsako!)bė. Beigu ,ankas ne laiku įskaito gautas lėšas į kliento sąskaitą ar,a jas nepagrįstai nurašo iš sąskaitos, taip pat jei nevykdo kliento nurodymų dėl lėšų pervedimo ar išmokėjimo iš sąskaitos, ,ankas privalo mokėti klientui ,anko sąskaitos sutartyje nustatytas pal*kanas, o jeigu jos nenustatytos, & C $.9%D str. nustatytas pal*kanas #C $.?9> str.). Be to, jeigu ,ankas atskleid+ia ,anko paslaptį, klientas turi teis1 reikalauti, kad ,ankas atlygintų tuo padarytus nuostolius. &ėl #ankų veiklos pagrindų santykiuose su klientais ir #anko atsakomy#ės (!+ yra pasisak/s KFFF m . gruod$io EH d. nutarty e #ylo e 0!1 ,,3ilekaW v. !1 #ankas ,,%norasW, <r. HK7H7EHIMT KFFE m . #ir$elio EH d. nutarty e #ylo e !.+okAadze v. !1 #ankas 2%norasW, <r. HK7H79IM, KFFK m . vasario KF d. nutarty e #ylo e ?.Lapalas v. !1 2(ietuvos taupomasis #ankasW, <r. HK7H7H;F. 0pi,endrinant gali ,*ti išskirti tokie ba#ko atsako!)bės )patu!ai6 a) ,anko civilin1 atsakomy,1 lemia ,et kuri, net ir pati lengviausia ,anko kaltės 7ormaC ,) ,anko civilinė atsakomy,ė gali kilti ir dėl to, kad ,ankas pa+eidė ,endrąją ,anko pareigą u+tikrinti paankamą savo vykdomos veiklos patikimumą, e7ektyvumą ir saugumą tam, kad +ala #nuostoliai) neatsirastųC c) savo atsakomy,1 ,ankas gali pašalinti visiškai ar,a iš dalies, jeigu įrodo, kad ,ankas tinkamai įvykdė minėtą pareigą, ar,a jeigu įrodo, kad nuostoliai ar jų dalis atsirado dėl paties kliento kaltės #pv5., kodų, slapta+od+ių atskleidimo ar kt.) ar,a dėl nenugalimos jėgos. liento pareiškimu ,anko sąskaitos sutartis gali ,*ti nutraukta ,et kada. Banko reikalavimu ,anko sąskaitos sutartis gali ,*ti nutraukta tik C $.?9F str. 9 d. numatytais atvejais. ATSIS1AIT/MAI Eg5istuoja du atsiskaitymų ,*dai6 grynaisiais pinigais ir negrynaisiais pinigais . 0tsiskaitymai dalyvaujant 7i5iniams asmenims, kurie nesiverčia *kine komercine veikla, gali ,*ti atliekami a,iem minėtais ,*dais. 0tsiskaitymai tarp juridinių asmenų, taip pat atsiskaitymai dalyvaujant 7i5iniams asmenims, u+siimantiems *kine komercine veikla, vykdomi negrynaisiais pinigais, o įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka . ir grynaisiais pinigais. 0tsiskaitant negrynaisiais pinigais atsiranda savarankiški atsiskaitymo santykiai ir jų dalyviu tampa ,ent vienas ,ankas, kuris nėra prievolės, vykdomos atsiskaitant negrynaisiais pinigais, dalyvis. Pagrindu atsiskaityti gali ,*ti įvairios prievolės, kylančios iš sutartinių #pv5., pirkimo.pardavimo), ir iš nesutartinių #pv5., dėl +alos padarymo) santykių. 0tsiskaitymai negrynaisiais pinigais atliekami naudojant mokėjimo pavedimus, akredityvus, "ekius, vekselius, inkaso ir kitas įstatymų nustatytas atsiskaitymų priemones. !alys turi teis1 pasirinkti ir nustatyti ,et kurią tarpusavio atsiskaitymų priemon1. 0tsiskaitymus čekiais ir vekseliais atitinkamai reglamentuoja atitinkamai <ietuvos Aespu,likos čekių įstatymas ir <ietuvos Aespu,likos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymas. Atsiskait)!ai !okėji!o pave"i!ais 0tsiskaitant mokėjimo pavedimais ,ankas įsipareigoja pagal mokėtojo pavedimą pervesti nurodytą sumą iš mokėtojo sąskaitos į kitą mokėtojo nurodytą sąskaitą tame pačiame ar,a kitame ,anke per įstatymų ar įstatymų nustatyta tvarka nustatytus terminus, jeigu trumpesni terminai nėra nustatyti ,anko sąskaitos sutartyje ar ,anko veiklos taisyklėse. 0tsiskaitymus mokėjimo pavedimais reglamentuoja įstatymai ir ,ankų veiklos taisyklės. Pokėtojo pavedimą ,ankas vykdo, jeigu mokėtojo sąskaitoje yra pinigų, jeigu ko kita nenustato sutartis. Pokėjimo pavedimai vykdomi laikantis C $.?9( str. nustatytos lėšų nurašymo eilės. Beigu mokėjimo pavedimas neįvykdomas ar netinkamai įvykdomas dėl kito ,anko, kuris ,uvo pasitelktas tam tikroms operacijoms atlikti, kaltės, mokėtojui atsako ,ankas, priėm1s mokėjimo pavedimą, jeigu įstatymas ar sutartis nenustato ko kita. Beigu dėl atsiskaitymų taisyklių pa+eidimo ,ankas neteisėtai sulaikė lėšas, tai ,ankas privalo mokėti C $.9%D str. nustatytas pal*kanas Akre"it)vas 0tsiskaitant akre"it)vais, ,ankas, atidar1s akredityvą ir veikiantis mokėtojo prašymu ,ei nurodymu ar,a savo vardu #,ankas emitentas), įsipareigoja sumokėti pinigus lėšų gavėjui ar,a akceptuoti ir apmokėti įsakomąjį vekselį, išrašytą lėšų gavėjo, ar,a įgalioja kitą ,anką #vykdantįjį ,anką) sumokėti pinigus lėšų gavėjui ar,a akceptuoti ir suėjus mokėjimo terminui apmokėti įsakomąjį vekselį, ar,a įgalioja kitą ,anką pirkti dokumentus #negocijuoti), jeigu pateikti dokumentai atitinka akredityvo sąlygas. 0kredityvai skirstomi6 %) atšaukiamas akredityvas #C $.?($ str.) . kurį gali pakeisti ar,a panaikinti ,ankas emitentas ,e išankstinio lėšų gavėjo įspėjimo. 0kredityvo pakeitimas ar atšaukimas lėšų gavėjui nesukelia jokių ,anko emitento prievolių. 9) neatšaukiamas akredityvas #C $.?(F str.) . kuris negali ,*ti pakeistas ar panaikintas ,e ,anko emitento, tvirtinančiojo ,anko #jei toks yra) ir lėšų gavėjo sutikimo #C $.?(F str. > d. nustato neatšaukiamo akredityvo pre5umpciją). 8eatšaukiamas akredityvas gali ,*ti6 a) nepatvirtintas & lėšų gavėjas dokumentus pateikia ir apmokėjimą gauna iš ,anko emitento #lėšų gavėjui tenka dokumentų siuntimo ri5ika)C ,) patvirtintas & kai ,anko emitento prašymu kitas ,ankas, atliekantis akredityvines operacijas, patvirtina neatšaukiamą akredityvą, t.y. tvirtinantysis ,ankas papildomai šalia ,anko emitento prievolės įsipareigoja atlikti mokėjimą ar kitas operacijas pagal akredityvo sąlygas. O+ akredityvo sąlygų pa+eidimą mokėtojui atsako ,ankas emitentas, o ,ankui emitentui & tvirtinantysis ,ankas #jei toks yra) ir #ar,a) vykdantysis ,ankas, išskyrus C $.?>D str. nustatytas išimtis. C $.?>% str. numato akredityvo u+darymo atvejus.

I#kaso I#kaso reiškia operacijas, kurias atlieka ,ankas #instruktuojantis ,ankas) su dokumentais pagal kliento pavedimą, turėdamas tikslą gauti apmokėjimą ir #ar,a) apmokėjimo akceptą ar,a išduoti dokumentus #gav1s apmokėjimą ir #ar,a) apmokėjimo akceptą ar,a kitomis sąlygomis). "nstruktuojantis ,ankas, gav1s kliento pavedimą, jam vykdyti gali pasitelkti kitą ,anką #inkasuojantį ,anką). "nkaso operacijos vykdomos su čekiais, vekseliais, de,eto pervedimais. 0tsiskaitymus inkaso reglamentuoja įstatymai ir ,anko veiklos taisyklės. "nkaso pavedimo vykdymą reglamentuoja C $.?>( str. 0A TEMA VIE.AS ATL/+I,IMO PA:A*Ė5IMAS Vie$u atl)(i#i!o pa a"ėji!u asmuo viešu skel,imu u+ skel,ime nurodytą teisėtą veiksmą per skel,ime nurodytą terminą #surasti prarastą daiktą ir kt.) įsipareigoja ,et kuriam asmeniui, kuris tą veiksmą atliko, sumokėti atlygimą. /iešo atlyginimo pa+adėjimo po )!iai6 %) atlyginti turi ,*ti pa+adama viešai, t.y. pa+adas turi ,*ti skirtas neapi,rė+tam asmenų ratuiC 9) viešai +adamas atlyginimas turi ,*ti turtinisC () viešo atlyginimo pa+adėjimo skel,ime turi ,*ti nurodomas siekiamas rezultatas #surasti daiktus ir t.t.)C >) skel,ime nurodytas veiksmas turi ,*ti teisėtasC ') viešas atlyginimo pa+adėjimas turi leisti nustatyti asmen, Gasmenis5, kurie tą atlyginimą pa+adėjo. ?iešas atlyginimo pa!adėjimas & tai neapi,rė+tam asmenų ratui skirtas pa+adas sumokėti piniginį ar,a kitokio turtinio po,*d+io atlyginimą u+ teisėtai atliktą veiksmą tam, kas pasieks skel,ime nurodytą re5ultatą. :avo teisine prigimtimi tai yra vienašalis sąlyginis sandoris, kadangi šio teisinio santykio dalyviams teisės ir pareigos atsiranda nuo skel,ime nurodyto tikslo pasiekimo momento. /iešas atlyginimo pa+adėjimas gali ,*ti išreikštas #et kokia forma #+od+iu, raštu, per +iniasklaidos priemones ir pan.). 0smuo, atsiliep1s į viešą pa+adėjimą, turi teis1 reikalauti, kad pa+adas ,*tų patvirtintas raštu. Beigu viešame skel,ime atlyginimo dydis nenurodytas, jis nustatomas šalių susitarimu, o joms nesusitarus, & teismo sprendimu. 0smuo, viešai pa+adėj1s sumokėti atlyginimą, turi teis1 jį tokiu pat ,*du, kokiu jis ,uvo paskel,tas, atšaukti, išskyrus C $.?>$ str. nurodytus atvejus. /iešo pa+adėjimo sumokėti atlyginimą atšaukimas nepanaikina jį paskel,usio asmens pareigos atlyginti nuostolius asmenims, kurie juos patyrė rengdamiesi atlikti skel,ime nurodytą veiksmą. ;ačiau atlygintinų nuostolių dydis negali viršyti pa+adėto atlyginimo sumos. VIE.AS 1O,13RSAS Vie$as ko#kursas . asmens #konkurso rengėjo) viešas pa+adėjimas sumokėti specialų atlyginimą #premiją) u+ geriausią tam tikro dar,o atlikimą ar,a kitokį re5ultatą #konkurso paskel,imas). onkursu taip pat yra pripa+įstamas asmens viešas pa+adėjimas suteikti specialią teis1 u+ geriausią tam tikros teisės įgyvendinimo projektą #C $.?>F str.) /iešo konkurso skel,ėjais ir dalyviais gali ,*ti tiek 7i5iniai, tiek juridiniai asmenys. /iešas konkursas gali ,*ti6 %) atviras , kai konkurso organi5atoriaus pasi*lymas dalyvauti konkurse skiriamas visiems norintiems jame dalyvauti ir paskel,iamas spaudoje ar kitose visuomenės in7ormavimo priemonėseC 9) u!daras , kai pasi*lymas dalyvauti konkurse siunčiamas tik tam tikriems asmenims konkurso organi5atoriaus pasirinkimu. /iešas konkursas gali ,*ti skel,iamas tik norint pasiekti tam tikrą viešą ar privatų tikslą, neprieštaraujantį gerai moralei ar viešajai tvarkai. Paskel,iant konkursą turi ,*ti išdėstyta u+duotis, jos įvykdymo terminas, atlyginimo #premijos) dydis ar suteikiama speciali teisė, dar,ų ar projektų pateikimo vieta, jų įvertinimo tvarka ir laikas #privalomosios sąlygos), taip pat gali ,*ti nurodytos ir kitos konkurso sąlygos. Pakeisti konkurso sąlygas ar,a jį atšaukti leid+iama tiktai nustatyto dar,ams pateikti termino pirmojoje pusėje pagal C $.?>@ str. reikalavimus. 8utarimas mokėti atlyginimą #premiją) ar suteikti specialią teis1 turi ,*ti priimamas ir pranešamas konkurso dalyviams paskel,iant konkurso nustatytus terminus ,ei tvarką. C $.?>? str. numato specialias atlyginimo paskirstymo taisykles, jei konkurso nugalėtojais pripa+inti du ar daugiau asmenų. Paskel,1s viešą konkursą asmuo privalo grą+inti konkurso dalyviams dar,us ar projektus, u+ kuriuos neskirtas atlyginimas #premija) ar nesuteikta teisė, jei ko kita nenumatyta skel,iant konkursą. Beigu paskel,1s konkursą asmuo nesilaiko paskel,tos dar,ų ar projektų įvertinimo tvarkos ar terminų, pateikto ir atitinkančio kitus konkurso reikalavimus dar,o ar projekto autorius įgyja teis1 gauti jam padarytų nuostolių atlyginimą. Beigu konkurso nugalėtojui nesuteikiama speciali teisė #teisės), jam turi ,*ti atlyginti nuostoliai. T3RTO PATI1Ė5IMAS Turto patikėji!o sutarti!i viena šalis #patikėtojas) perduoda kitai šaliai #patikėtiniui) savo turtą patikėjimo teise tam tikram laikui, o kita šalis įsipareigoja tą turtą valdyti, naudoti ir juo disponuoti patikėtojo ar jo nurodyto asmens #naudos gavėjo) interesais #C $.?'( str.). <utarties teisinė .EarakteristikaD ;ealinė =tlygintinė ar,a neatlygintinė jeigu patikėtiniui atlyginimas nemokamas >višalė ar,a vienašalė kai neatlygintinė kai atlygintinė kadangi laikomas sudaryta perdavus turtą jeigu patikėtiniui mokamas atlyginimas

;urto patikėjimo teisės turi#)s & patikėtinio teisė patikėtojo nustatyta tvarka ir sąlygomis valdyti, naudoti perduotą turtą ir juo disponuoti #įstatymas ar sutartis gali nustatyti apri,ojimus).

Patikėjimo teisės objektais gali ,*ti nekilnojamieji ir kilnojamieji daiktai, verty,iniai popieriai ar kitoks turtas. ;urtas, perduotas patikėtiniui patikėjimo teise, turi ,*ti atskirtas nuo patikėtojo ir patikėtinio turto ,ei turi ,*ti tvarkomas pagal C $.?$% str. reikalavimus. .al)s6 %) patikėjimo teisės steigėjas (patikėtojas) & juo gali ,*ti turto savininkas ar,a kitas įstatymo nustatytas tokią teis1 turintis asmuoC 9) patikėtinis . juo gali ,*ti 7i5inis ar juridinis asmuo. Patikėtiniu negali ,*ti įstatymo nustatyti asmenys, taip pat vienintelis naudos gavėjas pagal turto patikėjimo sutartį. C $.?'? str. % d. numato esmines turto patikėjimo sutarties sąlygas. ;urto patikėjimo sutartis negali ,*ti sudaroma ilgesniam kaip 9D metų terminui, tačiau įstatymas gali nustatyti ir ilgesnius maksimalius sutarties galiojimo terminus. Eor!a & rašytinė, o nekilnojamojo daikto patikėjimo sutartis . notarinės 7ormos #prieš trečiuosius asmenis ji gali ,*ti panaudota tik įregistravus ją viešame registre). :utarties 7ormos reikalavimų nesilaikymas turto patikėjimo sutartį daro negaliojančią. Falių teisės ir pareigos. Pagrindinės patikėtinio pareigosD %) laikantis įstatymo ir sutarties, įgyvendinti savininko teises į jam perduotą patikėjimo teise turtąC 9) sutartyje nustatyta tvarka ir terminais pateikti patikėtojui ir naudos gavėjui savo veiklos ataskaitąC () vykdyti sutartį pačiam ar pavesti kitam asmeniui atlikti tam tikrus veiksmus pagal C $.?$> str.C >) sudarant sandorius nurodyti, kad veikia turto patikėjimo teise. Pagrindinės patikėtinio teisėsD %) ginti patikėjimo teis1 tokiais pat ,*dais, kokiais yra ginama valdymo ir nuosavy,ės teisėC 9) teisė į sutartyje nustatytą atlyginimą ir ,*tinų išlaidų atlyginimą iš jam perduoto turto duodamų pajamų, jeigu ko kita nenustato sutartis.

:avininkas turi teis1 ,et kada kontroliuoti patikėtinio veiklą. C $.?$' str. reglamentuoja patikėtinio atsakomy,1 u+ nesir*pinimą perduotu turtu ,ei kitus sutarties pa+eidimus . turi atlyginti naudos gavėjui ar,a patikėtojui nuostolius ir negautas pajamas. C $.?$F str. numato turto patikėjimo sutarties pasi,aigimo atvejus. Be to, šalis, norinti atsisakyti sutarties, privalo apie tai raštu pranešti kitai šaliai prieš $ mėnesius, jeigu sutartis nenustato kitokio termino. Pasi,aigus turto patikėjimo sutarčiai, patikėtinis privalo grą+inti turtą patikėtojui, jeigu sutartis nenustato ko kita. TAI1OS S3TARTIS Taikos sutarti!i šalys tarpusavio nuolaidomis išsprend+ia kilusį teisminį ginčą, u+kerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprend+ia teismo sprendimo įvykdymo klausimą ar,a kitus ginčytinus klausimus #C $.?@( str.). %. :utartis turi ,*ti rašytinė ir atitikti kitus C reikalavimus. Yormos nesilaikymas sutartį daro negaliojančia. 9. ;eismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio teismo sprendimo # res udi'ata) galią. ;eismo patvirtinta sutartis yra priverstinai vykdytinas dokumentas. (. 8egalioja taikos sutartis dėl asmenų teisinio statuso ar veiksnumo, dėl klausimų, kuriuos reglamentuoja teisės imperatyvios normos, taip pat dėl klausimų, susijusių su viešąja tvarka. ;aikos sutarties pripa+inimo negaliojančia atvejus numato C $.?@$ str. 0C TEMA 53,+TI,ĖS VEI1LOS S3TARTIES SAMPRATA' EORMA IR .AL/S 5u#(ti#ės veiklos %part#er)stės& sutarti!i du ar daugiau asmenų #partnerių), kooperuodami savo turtą, dar,ą ar +inias, įsipareigoja veikti ,endrai tam tikram, neprieštaraujančiam įstatymui tikslui ar,a tam tikrai veiklai #C $.?$? str.). Beigu jungtinės veiklos #partnerystės) tikslas nėra susij1s su pelno siekimu, tokia jungtinės veiklos sutartis # paprasto i partnerystės) vadinama aso.ia.ijos sutartimi . O+siėmimas komercine *kine veikla #siekimas pelno), remiantis jungtinės veiklos sutartimi, vadinamas kvali-ikuota partneryste . 17 Sutarties teisi#ė ;QarakteristikaI /onsensualinė =tlygintinė kadangi laikoma sudaryta nuo susitarimo momento kadangi šalys įneša turtą ir naudojasi ,endru turtu & jungtinės veiklos re5ultatu

>višalė (sinalagmatinė) kadangi visoms šalims sukuria priešpriešines teises ir pareigas Bi yra daugiašalis sandoris #kai ją sudaro daugiau negu du asmenys). Be to, tai -idu.iarinė (pasitikėjimo) sutartis, nes pagrįsta jų dalyvių tarpusavio pasitikėjimu. Eor!a6 ši sutartis turi ,*ti rašytinė, o įstatymo numatytais atvejais #pv5., kai įnašu yra nekilnojamasis daiktas) . notarinės 7ormos. Beigu sutarties 7ormos reikalavimų nesilaikoma, sutartis tampa negaliojanti. .al)s & partneriai , kurie gali ,*ti tiek 7i5iniai, tiek juridiniai asmenys. Bungtinės veiklos sutartis gali numatyti, kad partneris #partneriai) negali ,*ti atskleistas tretiesiems asmenims #nevieša partnerystė) #C $.?@9 str.). 0tskiri įstatymai gali nustatyti tam tikrus reikalavimus ar,a apri,ojimus jungtinės veiklos #partnerystės) sutarties su,jektams :utartis gali ,*ti terminuota ar,a neterminuota. ESMI,ĖS S3TARTIES SNL/+OS

%) bendras tikslas & jis turi ,*ti teisėtasC 9) įnašai į jungtinę veiklą . visa, ką partneriai įneša į ,endrą veiklą & pinigai, kitoks turtas, pro7esinės ir kitos +inios, įg*d+iai, dalykinė reputacija ir dalykiniai ryšiai. Gnašai įvertinami pinigais ir pre5iumuojama, kad jie yra lyg*s. Gnašai yra visų partnerių ,endroji dalinė nuosavy,ė, jeigu ko kita nenustato įstatymas ar jungtinės veiklos sutartis #C $.?F% str.)C () sutarties dalykas & partnerių ,endra veikla, kuria sukuriamas tam tikras re5ultatas. ;ai turtinis re5ultatas, kurio ,uvo siekiama sudarant sutartį #pv5., namas, paslaugų teikimas ar kt.). .ALIŲ TEISĖS IR PAREI+OS Pagrindinės partnerių pareigosD Pagrindinės partnerių teisėsD

%) įnešti ,*tinuosius įnašus pagal C %) į pelno, gauto iš jungtinės veiklos, dalįC $.?FD str. ir dalyvauti veikloje, siekiant 9) į ,endrosios dalinės nuosavy,ės dalįC ,endro tiksloC () dalyvauti tvarkant ,endrus reikalus, susipa+inti 9) padengti ,endras išlaidas ir nuostolius su ,endrų reikalų tvarkymo dokumentais ir gauti proporcingai savo dalies dyd+iuiC kitą in7ormacijąC () atsakyti u+ ,endras skolas ir prievoles >) atsisakyti toliau ,*ti neterminuotos jungtinės tretiesiems asmenims #C $.?F' str.)C veiklos sutarties dalyviu ar,a nutraukti terminuotą >) atsakyti kitiems partneriams u+ ,endrai jungtinės veiklos sutartį. veiklai ar,a ,endram turtui padarytus nuostoliusC ') tvarkyti ,endrus reikalus są+iningai, protingai ir teisingaiC $) suteikti kitiems partneriams išsamią in7ormaciją apie ,endrų reikalų tvarkymą ir ,endrą turtąC F) neatskleisti kon7idencialios in7ormacijos apie ,endrą veiklą tretiesiems asmenims. F. ;varkydami ,endrus reikalus, kiekvienas iš partnerių turi teis1 veikti visų partnerių vardu, jeigu jungtinės veiklos sutartis nenustato, kad ,endrus reikalus tvarko vienas iš partnerių ar,a visi partneriai kartu. ;okiu atveju partnerių atsakomy,ė nustatoma pagal C $.?F9 str. @. Bendrų išlaidų ir ,endrų nuostolių, susijusių su jungtine veikla, paskirstymą nustato jungtinės veiklos sutartis ar,a C $.?F> str. :usitarimas, kuris visiškai atleid+ia vieną iš partnerių nuo ,endrų išlaidų ar nuostolių padengimo, negalioja. ?. Pelnas, gautas iš jungtinės veiklos, paskirstomas partneriams proporcingai kiekvieno jų indėlio į ,endrą veiklą vertei, jeigu ko kita nenustato jungtinės veiklos sutartis. :usitarimas nušalinti kurį nors iš partnerių, skirstant pelną, negalioja. %D. Bungtinės veiklos sutartis ,aigiasi C $.?F@ str. numatytais atvejais. %%. Partneris, norintis atsisakyti neterminuotos jungtinės veiklos sutarties, turi apie tai pranešti kitiems partneriams ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki numatomo pasitraukimo, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato ko kita. %9. C $.?@D str. numatytais atvejais vienas iš partnerių turi teis1 nutraukti savo sudarytą su kitais partneriais terminuotą ar sudarytą tam tikram tikslui jungtinės veiklos sutartį. %(. C $.?@% str. reglamentuoja partnerio, nutraukusio jungtinės veiklos sutartį, atsakomy,1. 8umatytas ,endras principas, jog asmuo, kuris ne,ėra jungtinės veiklos sutarties dalyvis, atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, atsiradusias jam esant jungtinės veiklos sutarties dalyviu, taip, kaip jis atsakytų ,*damas partneriu. %>. Bungtinės veiklos sutartimi taip pat kuriamos *kinės ,endrijos. !i sutartis yra *kinės ,endrijos pagrindinis steigimo dokumentas ir veiklos pagrindas. ;okios sutarties ypatumus reglamentuoja <ietuvos Aespu,likos *kinių ,endrijų įstatymas. 0D TEMA *RA3*IMO S3TARTIES 4E,*ROSIOS ,3OSTATOS *rau"i!o sutarti!i viena šalis #draudikas) įsipareigoja u+ sutartyje nustatytą draudimo įmoką #premiją) sumokėti kitai šaliai #draudėjui) ar,a trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą įstatyme ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudiminis įvykis #C $.?@F str.). Pagrindinė draudimo veiklą reglamentuojanti teisinė ,a5ė . C ir <ietuvos Aespu,likos draudimo įstatymas. =raudimo sutarties teisinė c4arakteristika6 /onsensualinė =tlygintinė kadangi sutartis sudaroma draudikui akceptuojant draudėjo pasi*lymą kadangi u+ draudimin1 apsaugą mokamos įmokos

>višalė (sinalagmatinė) kadangi visoms šalims sukuria priešpriešines teises ir pareigas =raudimo sutartis yra ri$ikos sutartis, nes jos sudarymo metu gaunamos naudos dydis ne+inomas. =raudimo sutarties sudarymo metu a,i draudimo sutarties šalys ne+ino ir neturi +inoti, kad draudiminis įvykis ,*tinai įvyks. Be to, tai -idu.iarinė sutartis, kuri suponuoja są+iningą sutarties šalių elgesį. *rau"i!o ?or!os6 privalomasis ir savanoriškas draudimas. *rau"i!o $akos6 gyvybės ir ne gyvybės draudimas. Kyvy,ės draudimo šakai priskiriamos šios grupės6 sutuoktuvinis ir gimimų draudimas, gyvy,ės draudimas, kai investavimo ri5ika tenka draudėjui, tontinos, pensijų kaupimo veikla ir kitoks gyvy,ės draudimas. 8e gyvy,ės draudimo šakai priskiriamos šios grupės6 draudimas nuo nelaimingų atsitikimų, draudimas ligos atvejui, sausumos transporto priemonių, gele+inkelio transporto priemonių draudimas, ve+amų krovinių draudimas, turto draudimas nuo gaisro ar gamtinių jėgų ir kitoks draudimas, numatytas =raudimo įstatymo F str. ( d. 0tsi+velgiant į draudimo šakas, draudimo sutartys gali ,*ti skirstomos į gyvybės ir ne gyvybės draudimo sutartis #apima turto draudimo, 'ivilinės atsakomy#ės draudimo ,ei sveikatos draudimo sutartis). 0tsi+velgiant į draudimo išmokos po,*dį, draudimo sutartys skirstomos6

%) nuostolių draudimo & apima turto draudimo, 'ivilinės atsakomy#ės draudimo, taip pat ir sveikatos draudimo sutartis, pagal kurias draudikas įsipareigoja įvykus draudiminiam įvykiui išmokėti draudimo išmoką, lygią patirtiems nuostoliamsC 9) sumų draudimo . gyvy#ės draudimo sutartys, taip pat ir sveikatos draudimo sutartys, pagal kurias draudikas įsipareigoja įvykus draudiminiam įvykiui išmokėti draudimo išmoką, lygią draudimo sumai ar jos daliai. *rau"i!o objektas & turtiniai interesai, susij1 su asmens gyvy,e, sveikata, turtu ar civiline atsakomy,e. >raudimo interesas & nuostolis, kurį gali patirti draudėjas, apdraustasis ar,a naudos gavėjas įvykus draudiminiam įvykiui. *rau"i!o <!oka %pre!ija& & draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma, kurią draudėjas draudimo sutarties sąlygomis moka draudikui u+ draudimo apsaugą. *rau"i!o i$!oka & pinigų suma, kurią įvykus draudiminiam įvykiui draudikas privalo išmokėti draudėjui ar kitam asmeniui, turinčiam teis1 į draudimo išmoką, ar,a kita draudimo sutartyje nustatyta išmokos mokėjimo 7orma. *rau"i!o su!a & draudimo sutartyje nurodyta pinigų suma ar,a pinigų suma, kuri apskaičiuojama draudimo sutartyje nustatyta tvarka, kuri, išskyrus draudimo sutartyje nustatytus atvejus, yra lygi maksimaliai draudimo išmokai, galimai išmokėti pagal draudimo sutartį. *rau"i!i#is <v)kis & draudimo sutartyje nurodytas atsitikimas, kuriam įvykus draudikas privalo mokėti draudimo išmoką. =raudimo sutarties $al)s6 %) draudikas & draudimo įmonė, turinti leidimą verstis šia veiklaC 9) draudėjas & 7i5iniai ir juridiniai asmenys. :u draudimo sutartimi gali ,*t susij1 ir kiti dalyviai6 perdraudėjai, perdraudikai, draudimo tarpininkai #,rokeriai), tretieji asmenys . naudos gavėjai. Eor!a . rašytinė, kurią patvirtina draudimo liudijimas (polisas) , kurio turinys nurodytas C $.??% str. =raudimo sutartis sudaroma prisijungimo ,*du. Beigu draudimo sutartis sudaroma pagal draudimo r*šies taisykles, kurios yra sudėtinė sutarties dalis ir laikomos standartinėmis sutarties sąlygomis. =ėl draudimo sutarties sudarymo, jos turinio, esmės yra pasisak1s <ietuvos 0ukščiausiasis teismasG(!+ KFFK m. gegu$ės KN d. nutartis, priimta 0!1 2.unestaWv. !1 2(ietuvos draudimasW #ylo eT #ylos <r.HK7H7NNNQKFFKm., kategori a 9NT KFFF m. gegu$ės KK d. nutartis, priimta %. (isovskis v. !1 2(ietuvos draudimasW #ylo eT #ylos <r.HK7H7M:EQKFFFm., kategori a IHT5. =raudimo sutartis sudaroma draudikui akceptuojant draudėjo pasi*lymą #prašymą), pateiktą draudikui, ar,a draudėjui akceptuojant draudiko pasi*lymą sudaryti sutartį. =raudimo sutartis, jeigu joje nenustatyta ko kita, įsigalioja nuo to momento, kai draudėjas sumoka visą ar pirmą draudimo įmoką #premiją), o jei nesumoka & sutartis nutr*ksta #C $.??$ str.). =raudimo sutarties es!i#ės s=l)(os6 %) draudiminiai, nedraudiminiai ,vykiaiC 9) draud$iamas interesas #turtinė ar,a neturtinė verty,ė)C () draudimo sumaC >) draudimo sutarties terminasC ') draudimo ,mokos Gpremi os5 sumokė imas. .ALIŲ TEISĖS IR PAREI+OS *rau"ėjo PareigosD %) atskleisti draudikui in7ormaciją apie draudiminio įvykio atsitikimo tikimy,1 ir galimų nuostolių dydį pagal C $.??( str.C 9) sumokėti draudimo įmokąC () pranešti draudikui apie draudimo ri5ikos padidėjimą ir suma+ėjimąC >) per nustatytą terminą pranešti apie draudiminį įvykį pagal C $.%D%9 str.C ') imtis priemonių +alai suma+inti pagal C $.%D%( str. eisėsD %) gavus draudiko sutikimą, pakeisti apdraustą asmenį kitu, taip pat pakeisti draudimo sutartyje nurodytą naudos gavėją kituC 9) ,et kada nutraukti sutartįC () suma+ėjus draudimo ri5ikai, reikalauti pakeisti sutarties sąlygas ar suma+inti draudimo įmokąC >) papildomai apdrausti likusią neapdraustą turto dalį ar ri5ikos #draudimo) vert1 pagal C $.%DDD str. #papildomas draudimas). *rau"iko %) sudaryti sąlygas viešai susipa+inti su draudimo r*šies taisyklėmis ir, prieš sudarydamas draudimo sutartį, įteikti jų kopijas draudėjuiC 9) suteikti draudėjui in7ormaciją apie save, draudimo sutarties sąlygas ir kt. pagal C $.??( str. ,ei kitus specialius įstatymusC () atsitikus draudiminiam įvykiui, išmokėti draudimo išmoką, išskyrus C $.%D%9&$.%D%> str. atvejus.

%) įvertinti draudimo ri5iką pagal C $.??> str.C 9) gavus atitinkamų institucijų leidimą, perleisti savo teises ir pareiga pagal draudimo sutartį kitiems draudikamsC () padidėjus draudimo ri5ikai, reikalauti pakeisti draudimo sąlygasC >) pagal C $.%D%' str. reikalauti išmokėtų draudimo išmokų iš atsakingo u+ +alą asmens, jei kitaip nenumatyta sutartyjeC ') visiškai ar iš dalies apdrausti draudimo išmokos išmokėjimo ri5iką pagal C $.%D%$ str. #perdraudimas).

C $.%DD? str. numato atvejus, kai draudimo sutartis gali ,*ti nutraukta prieš terminą. C $.%D%> str. reglamentuoja atleidimą nuo draudimo išmokos mokėjimo. =raudikas atleid+iamas nuo išmokos mokėjimo, jeigu draudiminis įvykis įvyko dėl draudėjo, apdraustojo ar naudos gavėjo tyčios, išskyrus minėtame straipsnyje numatytus atvejus. Beigu draudimo sutartis nenustato ko kita, draudikui, išmokėjusiam draudimo išmoką, pereina teisė reikalauti išmokėtų sumų iš atsakingo u+ padarytą +alą asmens # subroga.ija ). :u,rogacijos nuostatos reglamentuojamos C $.%D%' str. C $.%D%F str. numato galimy,1 7i5iniams ir juridiniams asmenys drausti turtinius interesus savitarpio pagrindu, sujungiant šiam draudimui reikalingas lėšas savidraudos draugijose. C taip pat numato specialius draudimo atvejus6 . nevisišką draudimą #C $.??? str.)C . papildomą draudimą #C $.%DDD str.)C . draudimą nuo skirtingų ri$ikų #C $.%DD9)C . bendrąjį draudimą #C $.%DD( str.)C . perdraudimą #C $.%D%$ str.).

=ėl ,endrojo draudimo ir perdraudimo yra pasisak1s (ietuvos !ukščiausiasis +eismas KFFK m. #ir$elio KI d. nutarty e, priimto e !&1 2PreventaW v. 0!1 &K 21alti' PolisW #ylo eT #ylos <r.HK7H7;FHQKFFKm., kategori a MI, 9N, :N.E5. *rau"i!o tarpi#i#kavi!as & *kinė komercinė veikla, susijusi su supa+indinimu su galimy,e sudaryti draudimo sutartį, pasi*lymu sudaryti draudimo sutartį ar kitokiu parengiamuoju dar,u, kurio tikslas & sudaryti draudimo sutartį, taip pat *kinė komercinė veikla, susijusi su draudimo sutarties sudarymu, pagal,a administruojant ar vykdant sudarytas draudimo sutartis ar,a administruojant draudiminius įvykius. 0F TEMA BIVILI,ĖS ATSA1OM/4ĖS SAMPRATA Civilinė atsakomy,ė . turtinė prievolė, atsiradusi asmeniui, pa+eidusiam viešą ar,a privatų interesą. /iena tokios prievolės šalis #pa+eidėjas) u+ pa+eidimą patiria įstatymuose numatytas sankcijas, kita šalis #nukentėjusysis) gali taikyti šias sankcijas ar,a reikalauti, kad jas taikytų atitinkama valsty,inė ar visuomeninė institucija #teismas, ar,itra+as ir kt). ;aigi, civilinė atsakomy,ė yra papil"o!a pa+eidėjo prievolė nukentėjusio asmens naudai, kurios įvykdymas pasireiškia pa+eidėjo turto suma+inimu . Bivili#ė atsako!)bė J tai turti#ė prievolė' kurios vie#a $alis turi teis> reikalauti atl)(i#ti #uostolius % al=& ar su!okėti #etes)bas %bau"=' "elspi#i(ius&' o kita $alis privalo atl)(i#ti pa"ar)tus #uostolius % al=& ar su!okėti #etes)bas %bau"=' "elspi#i(ius&7 % B1 A709@& Civilinė atsakomy,ė yra viena iš teisinės atsakomy,ės r*šių. ,uo bau" ia!osios atsako!)bės civilinė atsakomy,ė skiriasi šiais aspektais6 • skirtingi atsakomybės tikslai 6 civilinės atsakomy,ės tikslai yra kompensaciniai, ją pritaikius siekiama nukentėjusiąją šalį atstatyti į iki pa+eidimo ,uvusią padėtį. Baud+iamosios atsakomy,ės tikslai & nu,austi pa+eidėją, jį perauklėti. • skirtingi atsiradimo pagrindai . civilinė atsakomy,ė atsiranda pa+eidus privatų interesą, o ,aud+iamoji & atlikus įstatyme numatytas ,aud+iamąsias veikas. • skirtinga kaltės samprata ir jos įrodinėjimo tvarka & civilinėje atsakomy,ėje skolininko kaltė pre5iumuojama, ,aud+iamojoje teisėje galioja priešinga taisyklė & nekaltumo pre5umpcija. • skirtinga atsakomybės taikymo tvarka . civilinė atsakomy,ė taikoma civilinio proceso tvarka, o ,aud+iamoji & ,aud+iamojo proceso tvarka. • skirtingi ieškinio senaties terminai. Bivili#ė atsako!)bė )ra vie#a i$ ;ivili#ių teisi#ių sa#k;ijų rH$ių S1T Civilinės teisinės sankcijos apima visas įstatymo numatytas turtinės priverčiamojo po,*d+io priemones, teismo taikomas pa+eidėjui, siekiant kompensuoti turtinius kreditoriaus nuostolius, sukeliančios skolininkui nepalankius turtinius padarinius dėl pa+eidimo.M9N ;aigi, civilinė atsakomy,ė visada yra sankcija dėl teisės pa+eidimo, tačiau ne kiekviena civilinė sankcija yra civilinė atsakomy,ė.B*tina atskirti civilin1 atsakomy,1 nuo kitų įstatyme numatytų civilinių teisių gynimo ,*dų, tokių kaip teisių pripa+inimas, įpareigojimas įvykdyti prievol1 nat*ra, ginčijamo sandorio pripa+inimo negaliojančiu ir kt. Pagal ,endrą taisykl1 kiti ;ivili#ių teisių ()#i!o bH"ai (ali bHti taiko!i kartu su ;ivili#e atsako!)be , ne,ent įstatyme ,*tų numatyta kitaip. Bi yra retrospekt)vi#io pobH" io ir gali ,*ti taikoma tik u+ jau įvykusį pa+eidimą. iti teisių gynimo ,*dai da+nai reali5uoja prevencin1 7unkciją ir naudojami dar iki teisės pa+eidimo padarymo ar,a siekiant susta,dyti neteisėtus veiksmus. Be to, civilinėje teisėje pasitaiko ir kon7iskacinių sankcijų & pavy5d+iui, 0utorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo FF str. % dalies @ punktas numato, kad asmuo, gindamas savo teises, įstatymų nustatyta tvarka turi kreiptis į teismą ir reikalauti perduoti nukentėjusiajam jo prašymu ar,a sunaikinti pa+eidėjo lėšomis neteisėtų k*rinių, kompiuterių programų, audiovi5ualinių k*rinių #7ilmų) ir 7onogramų kopijas ,ei gamy,os priemones ar įrangą, kuri ,uvo naudojama platinimui skirtoms neteisėtoms kopijoms gaminti ar tira+uoti.M(N ;ačiau tai išimtiniai atvejai. Civilinėje atsakomy,ėje vyrauja išimtinai ko!pe#sa;i#ės sa#k;ijos, kuriomis siekiama asmens, kurio su,jektinė teisė ,uvo pa+eista, padėties atstatymo į iki pa+eidimo ,uvusią padėtį. Pa(ri#"i#ės ;ivili#ės atsako!)bės sa#k;ijos . netesy,os ir nuostolių atlyginimas. Bivili#ės atsako!)bės )patu!aiI • Bivili#ė atsako!)bė )ra vie#as i$ pa eistos teisės ()#)bos bH"ų7 • Spe;i?i#is jos bruo as J turti#is pobH"is7 • 4Hti#a atskirti ;ivili#ės atsako!)bės prie!o#es #uo kitų <stat)!e #u!at)tų ;ivili#ių teisių ()#i!o bH"ų' tokių kaip teisių pripa i#i!as' <parei(oji!as <v)k")ti prievol> #atHra' (i#Kija!o sa#"orio pripa i#i!o #e(alioja#Kiu ir kt7 Bivili#ės atsako!)bės rH$)s Pa(al atsira"i!o pa(ri#"us skiriamos šios civilinės atsakomy,ės r*šys & sutartinė ir deliktinė. Sutarti#ė ;ivili#ė atsako!)bė yra turtinė prievolė, kuri atsiranda dėl to, kad neįvykdoma ar netinkamai įvykdoma sutartis, kurios viena šalis turi teis1 reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesy,ų #sumokėti ,audą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius ar,a sumokėti netesy,as #,audą, delspinigius) #C $.9>' str. 9d.) *elikti#ė ;ivili#ė atsako!)bė yra turtinė prievolė, atsirandanti dėl +alos, kuri nesusijusi su sutartiniais santykiais, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato, kad deliktinė atsakomy,ė atsiranda ir dėl +alos, susijusios su sutartiniais santykiais#C $.9>' str. (d.). Pa(al atsako!)bės api!t< ir tvarką civilinės atsakomy,ė skirstoma į dalin/ #C $.' str.), solidarią ą #C $.$ str.) ir su#sidiarią #C $.9>' str. ' d.). *ali#ė atsako!)bė J kai kiekvienas iš skolininkų atsako kreditoriui ta dalimi, kuri jam numatyta įstatyme ar,a sutartyje. =alinė atsakomy,ė yra ,endro po,*d+io taisyklė, todėl taikoma tuo atveju, kai įstatymas ar sutartis nenustato solidarios ar su,sidiarios atsakomy,ės. 0tsakomy,ės dalys pripa+įstamos lygiomis, jei įstatymas ar sutartis nenumatė kitokių dalių #C $.' str.). Pavy5d+iui, namo ,endrasavininkiai atsako u+ parduoto namo tr*kumus priklausomai nuo jų dalies ,endrojoje nuosavy,ėje dyd+io.M%N Soli"arioji atsako!)bė 6 taikoma, jei numatyta sutartyje ar įstatyme. ;okiu atveju kreditorius gali pareikšti ieškinį ,et kuriam iš ,endraskolių pilna apimtimi, ar,a dėl dalies #C $.$ str). :olidarioji atsakomy,ė nepre5iumuojama. "šimtį sudaro atvejai, jei prievolė susijusi su paslaugų teikimu, jungtine veikla ar kelių asmenų veiksmais padarytos +alos atlyginimu.M9N

Subsi"iarioji atsako!)bė 7 atsiranda įstatymo numatytais atvejais ar,a sutarties pagrindu. Pavy5d+iui, asmuo, perdav1s nekilnojamąjį daiktą, teisės į kurį suvar+ytos renta, kitam asmeniui nuosavy,ės teise, pagal rentos gavėjo reikalavimus dėl rentos sutarties pa+eidimo atsako su,sidiariai su naujuoju daikto savininku # C $.>>> str. 9d.). ai juridinis asmuo negali įvykdyti prievolės dėl juridinio asmens dalyvio nesą+iningų veiksmų, juridinio asmens dalyvis atsako pagal juridinio asmens prievol1 savo turtu su,sidiariai. #C 9.'D str. (d.) B*tinas šios r*šies atsakomy,ės ,ruo+as, kad pir!iausiai turi bHti reikalauja!a i$ pa(ri#"i#io skoli#i#ko, pa+eidusio prievol1, tik po to reikalavimas yra nukreipiamas į su,sidiariai atsakingą skolininką. #C $.9>'str 'd.). 8uo su,sidiarios atsakomy,ės reikia skirti skolininko atsakomy,1 u+ trečiųjų asmenų veiksmus & šiuo atveju tikrasis atsakomy,ės su,jektas yra ne 7aktiškai pa+eid1s prievol1 asmuo, o asmuo, kurio tiesioginė pareiga atlyginti +alą u+ neteisėtus veiksmus atlikusį asmenį kyla iš įstatymo ar sutarties. Pavy5d+iui, C $.9'F str.6 :kolininkas, pasitelk1s prievolei įvykdyti trečiuosius asmenis, atsako kreditoriui, kai prievolė neįvykdyta ar netinkamai įvykdyta dėl šių trečiųjų asmenų kaltės, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato, kad atsako tiesioginis vykdytojas. BIVILI,ĖS ATSA1OM/4ĖS SNL/+OS Pagal ,endrą taisykl1, civilinė atsakomy,ė atsiranda esant keturioms civilinės atsakomy,ės sąlygoms & neteisėtiems veiksmams, +alai, prie+astiniam ryšiui tarp jų ir kaltei. "eškovas turi įrodyti pirmas tris sąlygas, o atsakovo kaltė pre5iumuojama. Bivili#ės atsako!)bės s=l)(os • #eteisėti veiks!ai L B1 A709AU • prie asti#is r)$)s L B1 A709C str7 • kaltė L B1 A709D str7 #t)Kia ar #eatsar(u!as %paprastas ir "i"elis&& • ala ir #uostoliai L B1 A709F str7 ,eteisėti veiks!ai Civilinė atsakomy,ė atsiranda neįvykd+ius įstatymuose ar sutartyje numatytus pareigos, atlikus veiksmus, kuriuos įstatymas ar sutartis draud+ia, ar,a pa+eidus ,endro po,*d+io taisykl1 elgtis atid+iai ar r*pestingai.M%N <ietuva laikosi generalinio delikto principo, perimto iš Pranc*5ijos civilinės atsakomy,ės doktrinos. /adovaujantis šiuo principu, ,et koks kito asmens su,jektinės teisės pa+eidimas nesant tam teisinio pagrindo, yra neteisėtas. :utartinei teisei veiksmų neteisėtumo sąlyga nėra la,ai svar,i, nes ,et koks sutarties pa+eidimas a priori laikomas neteisėtu. :utartinės civilinės atsakomy,ės atsiradimo pagrindas & prievolės neįvykdymas ar,a jos netinkamas įvykdymas ar,a sutarties įvykdymo termino praleidimas. Visi$kas sutarties #e<v)k")!as & kai sutarties šalis iš esmės negauna to, ką ji tikėjosi gauti pagal sutartį. Esminis sutarties pa+eidimas yra 7akto klausimas. =a+niausiai tai ,us pagrindinių sutarties sąlygų nesilaikymas & nuompinigių nemokėjimas pagal nuomos sutartį, daikto neperdavimas pirkėjui pagal pirkimo . pardavimo sutartį, kt. ,eti#ka!as sutarties <v)k")!as & kai sutartis įvykdoma nesilaikant visų sutarties sąlygų, ne pagal verslo papročius, tačiau tai nėra esminis sutarties pa+eidimas. Pavy5d+iui, daikto perdavimas vėliau, nei ,uvo susitarta, ar,a prekės koky,ės ir kieky,ės nedidelis neatitikimas sutarčiai ,us laikomi netinkamu sutarties įvykdymu. ;ermino praleidimas pagal ,endrą taisykl1 laikomas netinkamu sutarties įvykdymu, tačiau tam tikrais atvejais tai gali ,*ti sutartyje numatyta esminė sąlyga. :ala Lala & ,*tina sąlyga visais atvejais. Bei nėra +alos ar,a nuostolių, civilinė atsakomy,ė ne,us taikoma. /isos kitos civilinės atsakomy,ės sąlygos ne visada yra ,*tinos civilinei atsakomy,ei atsirasti. 8eteisėti veiksmai ne visada yra ,*tina sąlyga, nes įstatymas gali numatyti, kada atlyginama +ala padaryta teisėtais veiksmais. 8ors kaltė yra ,endroji civilinės atsakomy,ės taisyklė, tačiau įstatymai numato ir atsakomy,1 ,e kaltės. ;aip pat ne visada ,*tinas prie+astinis ryšys tarp +alos #nuostolių) ir neteisėtų veiksmų. 8etiesioginės atsakomy,ės atveju +alą atlygina asmuo, atsakingas u+ +alą padariusiojo asmens veiksmus. :ala L tai teisės sau(o!ų as!e#i#ių ir turti#ių vert)bių su#aiki#i!as ar pake#ki!as #eteisėtais veiks!ais' sukėl>s #ei(ia!ų pasek!ių' kurias pa(al <stat)!= (ali!a <verti#ti pi#i(i#e i$rai$ka7 ;ačiau +ala nėra siejama su ekonomine o,jekto verte, nes ji padaroma teisės ginamoms verty,ėms. :alos po )!iai )ra $ieI • Poveikis as!e#i#ė!s irVarba turti#ė!s vert)bė!sU • Poveikis pa"aro!as #eteisėtais veiks!ais • Poveikio reMultatas )ra #ei(ia!as #uke#tėjusia!U • 5< (ali!a <verti#ti pi#i(i#e i$rai$ka • Su $iais juri"i#iais ?aktais <stat)!as sieja prievol> atl)(i#ti al=7 Lala yra asmens turto netekimas ar,a su+alojimas, turėtos išlaidos #tiesioginiai nuostoliai), taip pat negautos pajamos, kurias asmuo ,*tų gav1s, jeigu ne,*tų ,uv1 neteisėtų veiksmų. Piniginė +alos išraiška yra nuostoliai. Beigu šalis nuostolių dyd+io negali tiksliai įrodyti, tai jų dydį nustato teismas. # Lr.C $.9>?, $.9'D str.) :alos %#uostolių& rH$)sI Pa(al vert)bių pobH"<I Pa(al #eteisėto veiki!o ir alos sa#t)k<I 17 ala turtuiU 07 ala as!e#iuiU 87 #eturti#ė ala7 ?ala turtui padaroma turtą sunaikinant ar suma+inant jo vert1. ?ala asmeniui padaroma sveikatos su+alojimu, gyvy,ės atėmimu, +eminant jo gerą vardą. 17 tiesio(i#ė ala %realioji&U 07 #etiesio(i#ė ala %#uostoliai& ir #e(autos paja!os7

<eturtinė $ala ir os nustatymo kriteri ai. <eturtinė $ala yra padaroma neturtinėm įstatymo saugomoms verty,ėms ir pasireiškia kaip asmens 7i5inis skausmas, dvasiniai išgyvenimai, nepatogumai, dvasinis sukrėtimas, emocinė depresija, pa+eminimas, reputacijos pa,logėjimas, ,endravimo galimy,ių suma+ėjimas ir kita, teismo įvertinti pinigais. ,eturti#ė ala atl)(i#a!a tik <stat)!u #u!at)tais atvejais7 8eturtinė +ala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvy,ės atėmimo. 8eturtinės +alos atlyginimo galimy,ė numatyta visų neturtinių verty,ių pa+eidimų atvejais. 8eturtinės +alos atlyginimo srityje netaikomas visiško +alos atlyginimo principas # restitutio ir integrum). 8ustatinėjant neturtinės +alos dydį svar,us tiek su,jektyvus nukentėjusiojo situacijos vertinimas, tiek visuomeninis konkretaus neturtinių verty,ių pa+eidimo vertinimas. ;uri ,*ti atsi+velgta į pačių ginamų neturtinių verty,ių speci7iką ir jų tarpusavio santykį 8eturtinės +alos dydį nustato teismas, atsi+velgdamas į šiuos kriterijus6 17 Patirtos alos ")"<U 07 :alos sukeltas pasek!esU 87 :al= pa"ariusio as!e#s kalt>U 97 :al= pa"ariusio as!e#s turti#> pa"ėt<U @7 Pa"ar)tos turti#ės alos ")"<U A7 1itas turi#Kias reik$!ės b)lai apli#k)besU C7 Teisi#(u!o' proti#(u!o ir s= i#i#(u!o pri#;ipus7 Pagal neteisėto veikimo ir +alos santykį skiriama tiesioginė $ala Grealio i5 ir netiesioginė $ala #nuostoliai)Hnegautos pajamos. Aealioji +ala atsiranda dėl ,etarpiško neteisėto poveikio ir pasireiškia turto sugadinimu ar sunaikinimu #C $.9>? str. % d.) ;iesioginiai nuostoliai yra +alingų pasekmių ,etarpiškai sąlygotos ir dėl to ,*tinos išlaidos pakenkimui pašalinti #C $.9>? str. % d., pv5., išlaidos gydymui, prie+i*rai, rea,ilitacijai). <etiesioginė $ala . dėl neteisėtų veiksmų daromos išlaidos ar turto suma+ėjimas, kurie atsiranda kaip +alos padarymo papildomas re5ultatas, ar,a yra ,*tinos, siekiant gauti +alos atlyginimą. ;ai negautos pajamos #C $.9>? str. % d.), išlaidos +alos prevencijai ar suma+inimui, nuostolių įvertinimui ir civilinės atsakomy,ės taikymui, nuostolių išieškojimui ne teismo tvarka #C $.9>? str. > d.). <egautos pa amos 7 kreditoriaus numatytos ir realiai tikėtinos gauti sumos, kurias gauti sutrukdė skolininko neteisėti veiksmai.0r patirti nuostoliai gali ,*ti vertinami kaip negautos pajamos, turi ,*ti sprend+iama pagal tokius kriterijus6 %) ar pajamos ,uvo numatytos gauti iš ankstoC 9) ar pagrįstai tikėtasi jas gauti esant normaliai veiklaiC () ar jos negautos dėl skolininko neteisėtų veiksmų. :alos atl)(i#i!o )pat)bėsI 17Visi$kas alos atl)(i#i!o pri#;ipas %restitutio in integrum&' i$sk)rus <stat)!o #u!at)tus atvejus7 07 :alos atl)(i#i!o turti#is pobH"is L ala' <verti#a!a pi#i(ais' su"aro #uostolius7 87 :ala sveikatai ir ()v)bei' turtui atl)(i#a!a pa(al spe;ialaus "elikto tais)kles %B1 A70D8 str7' A70D9 str7 ir kt7& rie asti#is r)$)s Lala turi ,*ti tiesiogiai susijusi su neteisėtais veiksmais & turi ,*ti prie+astinis ryšys tarp +alą padariusiojo asmens neteisėtų veiksmų ir nukentėjusiojo +alos. ;oks prie+astinis ryšys vadinamas ?akti#iu prie asti#iu r)$iu %;o#"itio si#e Wua #o#&. ;ačiau 7aktinis #nat*ralus) prie+astinis ryšys gali sujungti teisiniu po+i*riu pernelyg nutolusius reiškinius. ;odėl teisės doktrina pasitelkdama įvairias prie+astinio ryšio teorijas siekia atri,oti nat*ralų prie+astinį ryšį nuo teisiškai reikšmingo. Civilinė atsakomy,ė kyla 7aktinio prie+astinio ryšio pagrindu, ,et tik tuo atveju, jei 7aktinis prie+astinis ryšys pripa+įstamas teisiškai reikšmingu. 1a" teisės pa ei"ėjui atsirastų ;ivili#ė atsako!)bė' ?akti#is prie asti#is r)$)s turi bHti teisi$kai reik$!i#(as7 <ietuvoje nėra pripa+intos vienos prie+astinio ryšio doktrinos. /akarų jurisprudencijoje taip pat eg5istuoja nema+ai prie+astinio ryšio teorijųM%N, nes nei viena jų neapima visų teisei reikšmingų prie+astinio ryšio aspektų. Pagrindinės prie+astinio ryšio teorijos yra šios6 • iesioginės pasekmės teorija & civilinė atsakomy,ė taikoma tik u+ +alą, padarytą tiesioginiais +alą padariusiojo asmens veiksmais. /isi kiti veiksmai laikomi teisiškai nereikšmingais. Lalingos pasekmės dėl neteisėtų veiksmų turi atsirasti iš karto ar,a po la,ai trumpo laiko tarpo nuo neteisėtų veiksmų atlikimo. Pavy5d+iui, pagal šią teoriją, 7armacinės kompanijos atsakomy,ė u+ +alą sveikatai neatsirastų, jei +alingos vaistų vartojimo pasekmės kiltų po daugelio metų ir ,*tų sąlygota dar ir nesveiko gyvenimo ,*do. • =rtimiausios prie!asties teorija & pagal šią teoriją teisiškai reikšmingas ryšys eg5istuoja tik tarp +alos ir artimiausios prie+asties. !i teorija reikšminga tuo, kad padeda atri,oti vieno asmens veiksmų sukeltas pasekmes nuo kito asmens veiksmų pasekmių. Pavy5d+iui, jei +ala gali ,*ti dviejų savarankiškų neteisėtų veikų pasekme, teisiškai reikšmingas ,us prie+astinis ryšys tarp pirmųjų neteisėtų veiksmų ir +alos. Pavy5d+iui, asmuo ,*tų mir1s nuo apsinuodijimo, ,et mirė nuo aplaidaus c4irurgų dar,o. • =dekvataus prie!astinio ryšio teorija & prie+astinis ryšys yra tada, kai asmens veiksmai padidina +alos atsiradimo galimy,1 iš esmės. !i teorija leid+ia išskirti vieną pagrindin1 prie+astį, nulėmusią +alos atsiradimą. /isada teisiškai reikšmingas yra tiesio(i#is prie asti#is r)$)s, kai +ala atsiranda iš neteisėtų veiksmų kaip tiesioginė ir ,etarpiška neteisėtų veiksmų pasekmė. ;am tikrais atvejais #etiesio(i#is prie asti#is r)$)s irgi gali ,*ti teisiškai reikšmingas. 8etiesioginis prie+astinis ryšys yra tada, kai dėl neteistų veiksmų susidaro palankios sąlygos +alai atsirasti. <0; civilinėje ,yloje A.<evandauskas v. /G Aegistrų centras yra pasisak1s, kad taikant deliktin1 atsakomy,1, netiesioginis prie+astinis ryšys pripa+įstamas tinkama civilinės atsakomy,ės sąlyga, jeigu neteisėti veiksmai padėjo +alai #nuostoliams) atsirasti ar jiems padidėtiM9N. Teisi$kai reik$!i#(as prie asti#is r)$)sI • Tiesio(i#is • ,etiesio(i#is Prie+astiniam ryšiui nustatyti ,*tina išaiškinti ir įvertinti visumą sąlygų, dėl kurių atsirado +ala, nustatyti, kad neteisėti veiksmai ,uvo vienintelė ar,a pagrindinė +alos atsiradimo sąlygaC nustatyti, kad neatlikus šių veiksmų, +ala ne,*tų atsiradusi, ne,uvo kitų prie+astinį ryšį keičiančių ar nutraukiančių aplinky,ių. <0; yra pasisak1s dėl prie+astinio ryšio nustatymo tvarkos6 IPagal teisės doktriną ir teismų praktiką prie$astinio ryšio nustatymo 'ivilinė e #ylo e pro'esą sąlygiškai galima padalyti į du etapus. Pirma, nustatomas faktinis prie$astinis ryšys, kai sprend$iama, ar $alingi padariniai kyla iš neteisėtų veiksmų, t. y. nustatoma, ar $alingi padariniai #-tų atsirad/, eigu ne#-tų #uv/ neteisėto veiksmo. !ntra, nustatomas teisinis prie$astinis ryšys, kai sprend$iama, ar padariniai

teisiškai nėra pernelyg nutol/ nuo neteisėto veiksmo. +aigi tam, kad #-tų konstatuotas prie$astinio ryšio #uvimas ar ne#uvimas, #-tina visapusiškai analizuoti atsakovo veiksmus ir #ylos faktines aplinky#esG...5. 1e to, reikia turėti omeny e tai, kad prie$astinis ryšys yra teisinė, o ne #iologinė ar fizikinė kategori a.G...5 tai, yra ar ne prie$astinis ryšys, sprend$ia teismas, visapusiškai ,vertin/s visus #ylos faktus, o ne ekspertai. &ėl to, sprend$iant klausimą, yra ar ne prie$astinis ryšys šio e #ylo e, negalima apsiri#oti vien ekspertų išvada, o #-tina ,vertinti visus #ylo e esančius ,rodymus. Kasa'inis teismas taip pat pa$ymė o, kad šio e #ylo e ekspertai kategoriškai nei patvirtino, nei paneigė, dėl kokių prie$asčių ieškovė tapo invalide. &ėl to tokia ekspertų išvada turi #-ti vertinama itin atid$iai ir i negali nulemti teismo išvadų dėl teisinio prie$astinio ryšio2 G<ietuvos 0ukščiausiojo ;eismo Civilinių ,ylų skyriaus teisėjų kolegijos 9DD' m. lapkričio ? d. nutartis, priimta civilinėje ,yloje A. B. v. /ilniaus universiteto :antariškių klinikosC ,ylos 8r. ( .(.''$H9DD'5. 1altė Civilinė atsakomy,ė atsiranda tik esant skolininko kaltei, išskyrus įstatymų ar sutarties numatytus atvejus, kai galima atsakomy,ė ,e kaltės. Civilinėje teisėje kaltė suprantama kaip asmens veiksmų išorinis vertinimas pagal o,jektyvius elgesio standartus. altas asmens elgesys . tai nesuge,ėjimas u+tikrinti reikiamo atidumo, r*pestingumo ir apdairumo, kuris ,uvo ,*tinas konkrečiose sąlygose. Civilinėje atsakomy,ėje skolininko kaltė yra pre5iumuojama.M%N ;ačiau tam tikrais atvejais galima ir atsako!)bė be kaltės #C $.9>@ str.) . grie+ta atsakomy,ė #atsakomy,1 šiuo atveju gali pašalinti tik nenugalima jėga ar,a nukentėjusiojo kaltė). Pavy5d+iui, atsakomy,e ,e kaltės pripa+įstama padidinto pavojaus šaltinio valdytojo #autotransporto priemonės valdytojo) atsakomy,ė. 1altės ?or!osI ty"ia ir neatsargumas. 'eatsargumas ) paprastas ir didelis. Paprastas neatsargumas & tai r*pestingumo įgyvendinant savo civilines teises ir pareigas stoka. =idelis neatsargumas & elementarių, visiems suprantamų elgesio taisyklių nesilaikymas ar asmeniui nea,ejotinai +inomų saugaus elgesio reikalavimų ignoravimas. ai kurių asmenų #gydytojų, notarų, advokatų, auditorių, arc4itektų atsakomy,ė ir pan.), kuriems taikomi ypatingi pro7esinio atidumo reikalavimai, atsakomy,1 lemia menkiausio laipsnio neatidumas, klaida ar net neapsi+i*rėjimas. y"ia L tai asmens elgesys, kuriuo siekiama padaryti +alą kitam asmeniui BIVILI,ĖS ATSA1OM/4ĖS ,ETAI1/MO IR ATLEI*IMO ,3O BIVILI,ĖS ATSA1OM/4ĖS PA+RI,*AI Lalos padarymo 7aktas dar savaime nereiškia, kad ,us taikoma civilinė atsakomy,ė. 8etgi ir nustačius visas civilinės atsakomy,ės sąlygas, civilinė atsakomy,ė ,us negalima, jei eg5istavo 7aktinio po,*d+io aplinky,ės, su kuriomis įstatymas sieja civilinės atsakomy,ės netaikymą ar atleidimą nuo jos # iš dalies ar visiškai). C $.9'( straipsnis numato, kad civilinė atsakomy,ė netaikoma, taip pat asmuo gali ,*ti visiškai ar iš dalies atleistas nuo civilinės atsakomy,ės šiais pagrindais6 • ,e#u(ali!a jė(a %-or.e majeure)H • Valst)bės veiks!aiU • TreKiojo as!e#s veiklaU • ,uke#tėjusiojo veiks!aiU • 4Hti#asis reikali#(u!asU • 4Hti#oji (i#tisU • Savi()#a7 ;aip pat civilinės atsakomy,ės netaikymo ar atleidimo nuo jos pagrindus gali numatyti ir kiti įstatymai ar,a šalių susitarimai. 8e kiekvienas šalių susitarimas dėl civilinės atsakomy,ės netaikymo ar ri,ojimo galios. !alys savo susitarimu negali pakeisti imperatyviųjų teisės normų, nustatančių civilin1 atsakomy,1, jos 7ormą ar dydį. 8egalios ir šalių susitarimas dėl civilinės atsakomy,ės u+ nuostolius padarytus dėl skolininko tyčios ar didelio neatsargumo, netaikymo ar jos dyd+io apri,ojimo. ;aip pat draud+iama apri,oti ar panaikinti civilin1 atsakomy,1 u+ sveikatos su+alojimą, gyvy,ės atėmimą ar neturtin1 +alą. ,e#u(ali!a jė(a <enugalima ėga #"or'e ma eure5 . šalis atleid+iama nuo civilinės atsakomy,ės, jeigu ji įrodo, kad +alos padarymo metu eg5istavo aplinky,ės, kurių ji negalėjo kontroliuoti ,ei protingai numatyti, ir kad negalėjo u+kirsti kelio šių aplinky,ių ar jų pasekmių atsiradimui. 8e ,et kokie nenumatyti įvykiai yra pripa+įstami nenugalima jėga. Bie turi atitikti šiuos po+ymius6 • 0plinky,ės privalo ,*ti išskirtinio po,*d+io, kurių ne,uvo galima protingai numatyti • 8epašalinamos skolininko jėgomis • 0plinky,ės turi ,*ti išorinio po,*d+io # nepriklausyti nuo skolininko valios ) Pavy5d+iui, nenugalima jėga nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, sutarties šalis neturi reikiamų 7inansinių išteklių ar,a skolininko kontra4entai pa+eid+ia savo prievoles. lasikiniai nenugalimos jėgos pavy5d+iai yra gamtos reiškiniai . potvyniai, gaisrai, +emės dre,ėjimai. ;aip pat nenugalima jėga gali ,*ti pripa+inti ir socialiniai reiškiniai & karai, perversmai, nusikaltimai. • Lr. C $.9%9 str.. atlei"i!as #uo ;ivili#ės atsako!)bės u sutarties #ev)k")!= C C $.9'( str. 9 d. & ;ivili#ės atsako!)bės #etaik)!as ar atlei"i!as #uo ;ivili#ės atsako!)bės . Valst)bės veiks!ai 3alsty#ės veiksmai & C $.9'( str. ( d.6 tai privalomi ir nenumatyti valsty,ės institucijų veiksmai #aktai), dėl kurių įvykdyti prievol1 neįmanoma ir kurių šalys neturėjo teisės ginčyti. /alsty,ės veiksmai yra viena iš nenugalimos jėgos r*šių, todėl turi atitikti jos po+ymius. /alsty,ės veiksmai ,us atsakomy,1 šalinanti aplinky,ė, tik jei ji negalėjo ,*ti skolininko numatyta ir galiojo visą prievolės įvykdymo terminą. Pavy5d+iui, teisinio reguliavimo eksporto srityje pasikeitimas ,us atsakomy,1 šalinanti aplinky,ė, tik jei skolininkas negalėjo jos numatyti ,ei draudimas galiojo visą sutarties galiojimo terminą. ;ačiau valsty,ės veiksmai ne,us pripa+inti atsakomy,1 šalinančia aplinky,e, jei valsty,ės institucijos aktą skolininkas turėjo galimy,1 skųsti, ,et to nepadarė. TreKiojo as!e#s veiks!ai

+rečio o asmens veiksmai. ;rečiojo asmens veikla . tai asmens, u+ kurį nei kreditorius, nei skolininkas neatsako, veiksmai #veikimas, neveikimas), dėl kurių atsirado nuostolių. #C $.9'( str.> d.) ;rečiojo asmens veiksmai nutraukia prie+astinio ryšio grandin1 tarp skolininkoH+alą padariusiojo asmens neteisėtų veiksmų ,ei +alingų pasekmių, todėl ir pareiga atlyginti +alą neatsiranda. B*tina sąlyga, kad trečiojo asmens veiksmai šalintų skolininko atsakomy,1 yra ta, kad tretysis asmuo negali ,*ti nei teisiškai, nei 7aktiškai susij1s su skolininku # pavy5d+iui, skolininko atsakomy,ės nešalins jo atstovo atlikti neteisėti veiksmai).;eisiškai reikšmingi trečiojo asmens veiksmai gali pasireikšti tiek veikimu tiek neveikimu. ,uke#tėjusiojo as!e#s veiks!ai <ukentė usio o asmens veiksmai & veiksmai, dėl kurių kaltas pats nukentėj1s asmuo ir dėl kurių jam atsirado +ala ar padidėjo nuostoliai. ;ai gali ,*ti nukentėjusio asmens sutikimas, kad jam ,*tų padaryta +alos, ar,a ri5ikos prisiėmimas. !is nukentėjusio asmens sutikimas gali ,*ti pagrindas atleisti nuo civilinės atsakomy,ės tik tuo atveju, kai toks sutikimas ir +alos padarymas neprieštarauja imperatyviosioms teisės normoms, viešajai tvarkai, gerai moralei, są+iningumo, protingumo ir teisingumo kriterijams.#C $.9'( str. ' d.) 8ukentėjusiojo sutikimas yra nukentėjusiojo asmens veiksmai kuriais jis aiškiai sutinka patirti +alą #pavy5d+iui, ,oksininkas ringe ar 7ut,olininkas stadione). 8e ,et koks sutikimas patirti +alą šalina ar ri,oja civilin1 atsakomy,1 & jis privalo ,*ti galiojantis pagal visas sandorių sudarymo taisykles. Ai5ikos prisiėmimas yra realaus +alos atsiradimo pavojaus įvertinimas ir apsisprendimas veikti esant didelei +alos atsiradimo galimy,ei. !iuo atveju svar,u nustatyti, ar asmuo, prisiimdamas ri5iką turėjo galimy,1 įvertinti pavojaus realumą ir mąstą, taip pat ar jo apsisprendimas ,uvo ,e valios tr*kumų. ;ačiau ri5ikos prisiėmimo pagrindu ne,us ri,ojama dar,davio ar renginių organi5atoriaus atsakomy,ė, nes u+tikrinti saugią aplinką yra pastarųjų pareiga. Pavy5d+iui, <0; nutartyje #c.,. 8r. ( .(.($>H9DD>) pa+ymėjo, tuo atveju, kai nukentėjusiojo nuostolių atsiradimas ar padidėjimas daugiausiai sąlygoti jo paties neteisėtų veiksmų, ri5ikos prisiėmimas yra civilin1 atsakomy,1 šalinanti aplinky,ė6 I Pagal 8K 9.KMH str. M d. nukentė usio o asmens veiksmai, dėl kurių kaltas pats nukentė usysis asmuo ir dėl kurių am atsirado ar padidė o nuostoliai, yra 'ivilin/ atsakomy#/ šalinanti aplinky#ė. Kadangi piniginė prievolė 6 konkretaus mokesčio permoka ir pareiga ą grą$inti ar ,skaityti 6 atsirado dėl neteisėtų nukentė usio o veiksmų 6 siekimo pavaizduoti gerą ,monės padėt,, ataskaitos klasto imo ir nepagr,sto mokesčio mokė imo, o vėliau ne#uvo galima ,skaityti mokesčio permokos dėl #ankroto, kuris pripa$intas tyčiniu,7 tai nukentė usio o nuostolių atsiradimas ir ų didė imas daugiausia yra susi /s su o paties neteisėtais veiksmais siekiant sau naudos.2 4Hti#asis reikali#(u!as 1-tinasis reikalingumas M%N. tai veiksmai, kuriais asmuo priverstas padaryti +alos dėl to, kad siekia pašalinti jam pačiam, kitiems asmenims ar jų teisėms, visuomenės ar valsty,ės interesams gresiantį pavojų, išvengdamas gresiančios didesnės +alos atsiradimo +alą patyrusiam ar kitam asmeniui, jeigu +alos padarymas tomis aplinky,ėmis ,uvo vienintelis ,*das išvengti didesnės +alos. ;eismas, atsi+velgdamas į ,ylos aplinky,es ,ei są+iningumo ir teisingumo kriterijus, gali įpareigoti atlyginti +alą asmenį, kurio interesais veikė +alą padar1s asmuo. #C $.9'( str. $ d.) S=l)(osI • Realus pavojus as!e#iui ar jo turtuiU • Pavojaus #ei$ve#(ia!u!asU • Pavojaus' kurio siekia!a i$ve#(ti' s=l)(ota ala "i"es#ė arba ekvivale#ti$ka7 Pavojus gali pasireikšti įvairiomis 7ormomis & tai gali ,*ti ir kitų asmenų veiksmai, gyv*nai ,ei gamtos jėgos. Pavy5d+iui, gel,stint vieną asmenį padaroma +ala kito asmens turtui, ar,a gel,stint vieno asmens turtą, apgadinamas kito asmens turtas. /eiksmai, atlikti ,*tinojo reikalingumo sąlygomis, yra teisėti, todėl +alą padariusiajam asmeniui civilinė atsakomy,ė neatsiranda. ;ačiau, atsi+velgiant į są+iningumo ir teisingumo principus ,ei ,ylos aplinky,es al= atl)(i#ti (ali bHti <parei(otas as!uo' kurio i#teresais veikė j= pa"ar>s as!uo & pavy5d+iui, kaimynas, gesindamas gaisrą vieno kaimyno name, apgadino kito kaimyno tvorą. !iuo atveju +alą atlyginti gali ,*ti įpareigotas kaimynas, kuriam priklauso deg1s namas. 4Hti#oji (i#tis 1-tino i gintis . tai veiksmai, kuriais siekiama gintis ar,a ginti kitą asmenį, nuosavy,1, ,*sto neliečiamy,1, kitas teises, visuomenės ar valsty,ės interesus nuo pradėto ar tiesiogiai gresiančio neteisėto pavojingo kėsinimosi, jeigu jais ne,uvo per+engtos ,*tinosios ginties ri,os. #C $.9'( str. F d. ) 4Hti#osios (i#ties po )!iaiI • 3 puoli!as ar kėsi#i!asis #ukreiptas < as!e#<' #uosav)b>' bHsto #elieKia!)b>' kitas teises' visuo!e#ės ar valst)bės i#teresus U • 3 puoli!as ar kėsi#i!asis turi bHti realus arba #ei$ve#(ia!as' o akt)vi ()#)ba turi bHti vie#i#telis bH"as i$ve#(ti alosU • 3 puoli!as ar kėsi#i!asis turi bHti #eteisėtas • Pa#au"oti ()#)bos bH"ai turi bHti a"ekvatHs' propor;i#(i u puoli!o ")" iui ir pavoji#(u!ui7 0r ,*tinosios ginties ri,os ne,uvo per+engtos, sprend+iama pagal u+puolimo laiką, vietą, u+puolikų skaičių, +alos grėsm1, ,ei kitas aplinky,es. 4Hti#oji (i#tis (ali!a tik #uo #eteisėtų veiks!ų' tuo ji skiriasi #uo bHti#ojo reikali#(u!o7 Savi()#a %avigynos samprata. <A C $.9'( str. @d. numato, kad savigyna . tai asmens veiksmai, kuriais jis teisėtai priverstinai įgyvendina savo teis1, kai neįmanoma laiku gauti kompetentingų valsty,ės institucijų pagal,os, o nesiėmus savigynos priemonių teisės įgyvendinimas taptų negalimas ar,a iš esmės pasunkėtų. :avigyna . tai su,jektin1 teis1 turinčio asmens 7aktiniai veiksmai, numatyti įstatyme, skirti apsaugoti materialines ir nematerialias verty,es. Savi()#a realiMuoja!a teisėtai esa#t $io!s s=l)(o!sI • +i#a!a tik reali teisėU • :ala' pa"ar)ta realiMuoja#t teis> < savi()#a turi atitikti arba bHti !a es#ė u (ali!ai atsirasia#Ki= al=U • Savi()#os bH"ai #eturi per e#(ti veiks!ų' bHti#ų jie!s realiMuoti' ribų7 M%N :var,u6 Panaudoti savigyną galima tik C numatytais atvejais. Preve#;i#is ie$ki#)s

Pagal ,endrą taisykl1, civilinė atsakomy,ė +alą padariusiajam asmeniui taikoma tik esant visoms keturioms civilinės atsakomy,ės sąlygoms & neteisėtiems veiksmams, prie+astiniam ryšiui, kaltei ir +alai ir tik retrospekt)viai. ;ačiau ši civilinių teisių gynimo priemonė yra nepakankama, nes tam tikrais atvejais, nors +ala dar nėra atsiradusi ir todėl civilinės atsakomy,ės negalima taikyti, yra visos prielaidos teigti, kad +ala atsiras ateityje. ;odėl C $.9'' numato papildomą civilinių teisių gynimo priemon1 & teismo draudimą atlikti tam tikrus veiksmus, jei yra didelė tikimy,ė, kad atlikus šiuos veiksmus +ala atsiras. ;odėl, realus pavojus, kad ateityje gali ,*ti padaryta +alos, yra pagrindas preven'iniam ieškiniui pareikšti. Prevenciniu ieškiniu laikomas ieškinys, kuriuo siekiama u+drausti atlikti veiksmus, sukeliančius realią +alos padarymo ateityje grėsm1. Beigu +alos padaryta eksploatuojant įmon1, įrenginį ar dėl kitokios *kinės ar ne*kinės veiklos ir yra realus pavojus, jog dėl šios veiklos vėl gali ,*ti padaryta +alos, tai teismas ieškovo prašymu gali įpareigoti atsakovą susta,dyti ar nutraukti tokią veiklą. ;eismas gali atsisakyti tenkinti prašymą dėl tokios veiklos susta,dymo ar nutraukimo, jeigu veiklos nutraukimas ar susta,dymas prieštarautų viešajai tvarkai. ;eismo atsisakymas tenkinti prevencinį ieškinį neatima teisės reikalauti atlyginti dėl tos veiklos atsiradusią +alą. # C $.9'' str.) 8G TEMA Sutarti#ės atsako!)bės )patu!ai :utartinė ir deliktinė atsakomy,ė turi nema+ai ,endrų ,ruo+ų6 • a,i yra turtinės prievolėsC • a,i atlieka tą pačią kompensacin1 7unkcijąC • jų taikymas nepašalina galimy,ės taikyti ir kitus civilinių teisių gynimo ,*dus ,ei kitas teisinės atsakomy,ės r*šisC • a,i atsiranda kaip naujos prievolės jau eg5istuojančios sutartinės prievolės ar,a delikto at+vilgiuC • a,iejų r*šių taikymo atveju skolininkas patiria neigiamo po,*d+io turtinius praradimus. TaKiau jos turi ir es!i#ių skirtu!ų J skirtingi atsakomy,ės pagrindai, skirtingi ieškinio senaties terminaiC skirtingas atsakomy,ės dydis ir 7ormos ,ei skirtinga kaltės reikšmė ir jos įrodinėjimas. • Skirti#(as atsira"i!o pa(ri#"as & sutartinės atsakomy,ės atveju pa+eista sutartis, deliktinės & padaryta +ala nesant sutartinių santykių. • Skirti#(i ie$ki#io se#aties ter!i#ai L reikalavimams dėl sutartinių prievolių C %.%9' straipsnis numato %D metų ieškinio senaties terminą, o reikalavimams dėl +alos atlyginimo & ( metų ieškinio senaties terminą. Skirti#(as atsako!)bės ")"is L sutartinės atsakomy,ės atveju šalys iš anksto pačios gali numatyti atsakomy,ės dydį & pavy5d+iui, numatydamos sutartyje minimalius nuostolius, ar,a gali susitarti netaikyti netaikyti civilinės atsakomy,ės, deliktinės atsakomy,ės atveju tokie susitarimai negalimi.M%N 81 TEMA *ELI1TI,ĖS ATSA1OM/4ĖS SAMPRATA =ėl +alos padarymo atsiranda turtinio po,*d+io teisinis santykis & civilinė atsakomy,ė. >eliktinė .ivilinė atsakomybė )ra turti#ė prievolė' atsira#"a#ti "ėl alos' kuri #esusijusi su sutarti#iais sa#t)kiais' i$sk)rus atvejus' kai <stat)!ai #u!ato' ka" "elikti#ė atsako!)bė atsira#"a "ėl alos' susijusios su sutarti#iais sa#t)kiais7 S1T Pavy5d+iui, atsakomy,ė u+ +alą, atsiradusią dėl netinkamos koky,ės produktų ir paslaugų laikytina deliktine atsakomy,e, nors ji atsiranda iš sutartinių #pirkimo.pardavimo) santykiųM9N. Lalą padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais ir neturtin1 +alą privalo atlyginti ją padar1s asmuo. Lala turi ,*ti atlyginama visiškai, šis principas negalioja neturtinei +alai, dėl speci7inio neturtinio verty,ių, kurioms padaroma +ala, po,*d+io. *elikti#ės atsako!)bės subjektai =eliktinės prievolės šalys yra kreditorius ir skolininkas. Skoli#i#kas yra +alos atlyginimo prievolės dalyvis, kuriam pagal įstatymą ar sutartį tenka pareiga atlyginti +alą #C $.% straipsnis). :kolininkas ne visada yra 7aktiškai +alą padar1s asmuo & tam tikrais įstatyme numatytais atvejais +alą privalo atlyginti asmuo, atsakingas u+ +alą padariusiojo asmens veiksmus ar,a asmuo, atsakingas u+ jo valdomų daiktų padarytą +alą. 1re"itorius yra +alos atlyginimo prievolės dalyvis, kuriam priklauso teisė reikalauti atlyginti +alą #C $.% straipsnis). ;okią teis1 suteikia įstatymas ar sutartis. reditoriaus ir skolininko teisės ir pareigos gali atsirasti tiesiogiai ar netiesiogiai. Tiesio(iaiI • pats nukentėjusysis yra kreditorius dėl jo su,jektinės teisės, išplaukiančios iš įstatymo ar sutarties, pa+eidimoC • pats +alą padariusysis asmuo privalo atlyginti +alą. ,etiesio(iai I • reikalavimo teisė kitam asmeniui pereina sandorio #C %.$( straipsnio % dalis) ar kitokiu teisėtu pagrindu #C %.%($ straipsnis)C • pareiga atsakyti u+ +alą tenka ne +alą padariusiam asmeniui, o kitam, atsakingam u+ +alą pagal įstatymą #C $.9>$ straipsnio 9 dalis). Pavy5d+iui, visuomenės in7ormavimo priemonė atlygina turtin1 ir neturtin1 +alą, kai asmens reputaciją +eminančius ir tikrovės neatitinkančius duomenis paskel,ė jos dar,uotojai. Lalą atlygin1s asmuo įgyją regreso teis1 į +alą padariusį asmenį, jeigu įstatymas nedraud+ia reikšti tokį reikalavimą #pv5. Civilinio kodekso $.9F$, $.9F@ ir kt.). reditorius ir skolininkas gali ,*ti vienas asmuo ar,a jų daugetas. 1re"itorių "au(etas7 Pagal ,endrą taisykl1 & kreditoriai gali reikšti dalinį reikalavimą lygiomis dalimis #C $.%F straipsnis)."šimtis . įstatymas ar šalių sutartis nustato solidarųjį kreditorių reikalavimą #C $.%@ straipsnis).

Skoli#i#kų "au(etas7 Bendra taisyklė & su kelių asmenų veiksmais padarytu +alos atlyginimu pre5iumuojama solidarioji skolininkų pareiga #C $.$ straipsnio ( dalis) . jeigu +ala galėjo atsirasti dėl kelių asmenų skirtingų veiksmų ir šie asmenys yra atsakingi u+ +alos atlyginimą, tačiau nustatoma, kad iš tikrųjų +ala atsirado tik dėl vieno iš tų asmenų veiksmų, tai visi asmenys atsako kartu #C $.9F? straipsnio ( dalis)."šimtis & jeigu asmuo, kuris yra atsakingas u+ +alos atlyginimą su kitais asmenimis, įrodo, kad +ala, galėjusi atsirasti dėl kelių asmenų skirtingų veiksmų, negalėjo ,*ti įvykio #veiksmų), u+ kurį jis atsakingas, re5ultatas #C $.9F? straipsnio ( dalis). Prievolės "ėl alos atl)(i#i!o "al)kas & tai prievolės dalyvių veiksmai įgyvendinant teises ir pareigas, susijusias su +alos atlyginimu. Prievolės "ėl alos atl)(i#i!o objektas yra daiktas ar pinigai. C $.9@% straipsnis numato, kad teismas gali įpareigoti +alą padariusį asmenį atl)(i#ti j= #atHra #pateikti tos pat r*šies ir koky,ės daiktą, pataisyti su+alotą daiktą ir pan.) ar,a visi$kai atl)(i#ti pa"ar)tus #uostolius7 Sa!"a#Kio "arbuotojus as!e#s atsako!)bė u al=' atsira"usi= "ėl jo "arbuotojų kaltės :amdantis dar,uotojus asmuo privalo atlyginti +alą, atsiradusią dėl jo dar,uotojų, einančių savo dar,ines pareigas, kaltės. #C $.9$> straipsnio % dalis). :amdančio dar,uotojus atsakomy,ė atsiranda nustačius ,endrąsias civilinės atsakomy,ės sąlygas6 neteisėtus veiksmus, +alą ir nuostolius, prie+astinį ryšį tarp jų ir kalt1 ,ei specialias sąlygas6 • =ar,o #tarny,os) 7aktąC • Lalos padarymas ryšium su dar,o #tarny,os) pareigų atlikimu. =ar,uotojų sąvoka apima ne tik asmenis, dir,ančius dar,o sutarties, ,et ir civilinės sutarties pagrindu, taip pat tuo atveju, kai jie veikia atitinkamo asmens nurodymu ir jo kontroliuojami #C $.9$> straipsnio 9 dalis.) Pavy5d+iui, <ietuvos 0ukščiausiasis ;eismas 9DD' m. kovo 9( d. civilinėje ,yloje . B. /. v. O0B IP*kas2 ir kitiC ,ylos 8r. ( .(. 9D'H9DD' pa+ymėjo, kad ir tuo atveju, kai duomenis apie ieškovą paskel,usi radijo laidos vedėja nėra radijo stoties dar,uotoja, radijo stotis privalo atlyginti +alą, atsiradusią dėl paskleistų +inių. ;eismas pa+ymėjo, kad I aptariamuo u atve u ,statyme nustatyta netiesioginė visuomenės informavimo priemonės 'ivilinė atsakomy#ė 6 pareiga atlyginti os dar#uoto o padarytą $alą, todėl taikant nurodytą 8K K.KI straipsnio M dalies nuostatą atsi$velgtina , 8K 9.K9I straipsnio K daly e ,tvirtintą dar#uoto o sampratą. Pagal 8K 9.K9I straipsnio K dal, dar#uoto ais laikomi asmenys, atliekantys dar#ą ne tiktai dar#o sutarties, #et ir 'ivilinės sutarties pagrindu, eigu ie veikia atitinkamo uridinio ar fizinio asmens nurodymu ir o kontroliuo ami. Kasa'inis teismas konstatavo, kad eigu visuomenės informavimo priemonė turi teis/ pagal autorin/ sutart, dir#ančiam asmeniui duoti tam tikrus nurodymus ir tam tikra apimtimi kontroliuoti o veiklą, toks asmuo taikant 8K K.KI straipsnio M dal, gali #-ti laikomas dar#uoto u.2 Atsako!)bė u kitų as!e#ų pa"ar)t= al= %B1 A70A@ str7& Beigu asmuo, kuris nėra dar,uotojas, vykdydamas kito asmens, kuris nėra jo dar,davys, duotą nurodymą, padaro +alos, tai a,u šie asmenys atsako solidariai. #C $.9$' straipsnio % dalis). 0tsakomy,ė atsiranda esant ,endrosioms sąlygoms #+ala, neteisėti veiksmai, prie+astinis ryšys, kaltė), nustačius šias specialiąsias sąlygas6 • As!e#ų #epaval"u!as vie#as kita!U • ,uro")!o atlikti ta! tikrus veiks!us ?aktas7 0tstovaujamasis atsako u+ savo atstovo, vykdančio pavedimą, padarytą +alą solidariai #C $.9$> straipsnio 9 dalis). 0tsakomy,ė atsiranda esant ,endrosioms sąlygoms #+ala, neteisėti veiksmai, prie+astinis ryšys, kaltė), nustačius šias specialiąsias sąlygas6 • Atstovavi!o ?aktasU • :alos pa"ar)!as r)$iu! su pave"i!o v)k")!u7 Savi#i#ko %val")tojo& atsako!)bė u jo val"o!ų "aiktų pa"ar)t= al= Lalą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar kitokių tr*kumų, atlygina šių o,jektų savininkas #valdytojas) #C $.9$$ straipsnio %dalis). Pre5iumuojama, kad pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų savininkas #valdytojas) yra asmuo, viešame registre nurodytas kaip jų savininkas #valdytojas). #C $.9$$ straipsnio 9 dalis). 0tsakomy,ė u+ +alą, padarytą dėl pastatų, statinių, įrenginių ar kitokių konstrukcijų sugriuvimo ar kitokių tr*kumų atsiranda be kaltės6 tik esant +alai, neteisėtiems veiksmams ir prie+astiniam ryšiui. Atsako!)b> $ali#a#Kios apli#k)bės yra šios6 • #e#u(ali!a jė(a' • #uke#tėjusiojo as!e#s t)KiaU • #uke#tėjusiojo as!e#s "i"elis #eatsar(u!as %B1 A70AA straips#io 1 "alis' A70CG straips#io 1 "alis&7 ;aip pat ir naminių gyv*nų ar asmens +inioje esančių laukinių gyv*nų padarytą +alą atlygina jų savininkas #valdytojas) #C $.9$F straipsnio % dalis). aip ir atsakomy,ės u+ statinių padarytą +alą atveju, atsakomy,ė atsiranda be kaltės, o tik esant +alai, neteisėtiems veiksmams ir prie+astiniam ryšiui. 0tsakomy,1 šalinančios aplinky,ės taip pat tik nenugalima jėga, nukentėjusiojo asmens tyčia ir nukentėjusiojo asmens didelis neatsargumas. <aukinių +vėrių padaryta +ala atlyginama įstatymų nustatyta tvarka #C $.9$F straipsnio 9 dalis). ;varką numato <aukinių kanopinių +vėrių padarytos +alos +emės *kio pasėliams ir miškui atlyginimo tvarka, patvirtinta /yriausy,ės %??> m. gruod+io %? d. nutarimu 8r. (?F. Atsako!)bė u savo veiks!ų reik$!ės #e(ali#Kio suprasti ?iMi#io as!e#s pa"ar)t= al= /eiksnus 7i5inis asmuo, padar1s +alą tokios ,*senos, kai jis negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti, u+ padarytą +alą neatsako. #C $.9$@ straipsnio % dalis). ;ačiau civilinė atsakomy,ė asmeniui, negalinčiam suprasti savo veiksmų, netaikoma tik esant šioms sąlygoms6 • :alos pa"ar)!o #esuprato savo veiks!ų reik$!ės ir #e(alėjo jų val")tiU • Tokios bHse#os tapo #e "ėl alkoQoli#ių (ėri!ų' #arkoti#ių' psi;Qotropi#ių !e" ia(ų vartoji!o ar kitokiu bH"u7 ;ačiau ši taisyklė taip pat turi išimčių . teismas gali priteisti +alą asmens gyvy#ei ar sveikatai, padarytą asmens, kuris negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti, visiškai ar iš dalies #C $.9$@ straipsnio 9 dalis). 0tsakomy,ė atsiranda esant visom keturioms ,endrosioms sąlygoms #+alai, neteisėtiems veiksmams, prie+astiniam ryšiui, kaltei).

0smens, pripa$into ri#otai veiksniu dėl piktnaud$iavimo alkoAoliu ar#a narkotinėmis ar psi'Aotropinėmis med$iagomis , padaryta +ala atlyginama ,endrais pagrindais 0tsakomy,ė taikoma +alą padariusiam asmeniui ,endrais pagrindais#esant +alai, neteisėtiems veiksmams, prie+astiniam ryšiui, kaltei). Beigu +alos padarė asmuo, kuris savo veiksmų reikšmės suprasti ar jų valdyti negalėjo dėl psic4inės ligos ar kitokio psic4ikos sutrikimo, tai teismas gali įpareigoti atlyginti +alą kartu su šiuo asmeniu gyvenantį jo sutuoktinį, tėvus ar pilnamečius jo vaikus, kurie +inojo apie tokią +alą padariusio asmens psic4ikos ,*kl1, tačiau nesiėmė priemonių, kad tas asmuo ,*tų pripa+intas neveiksniu. #C $.9$@ straipsnio > dalis). 0tsakomy,ė atsiranda esant ,endrosioms sąlygoms #+ala, neteisėti veiksmai, prie+astinis ryšys, kaltė). ;aip pat turi ,*ti nustatytos šios aplinky,ės6 %) +alos padarymo metu asmuo ,uvo tokios ,*senos, kad nesuprato savo veiksmų reikšmės ir negalėjo jų valdytiC 9)tokios ,*senos ,uvo dėl psic4inės ligos ar kitokio psic4ikos sutrikimoC ()ne,uvo imtasi priemonių dėl pripa+inimo neveiksniu #C 9.%D straipsnis). 0tsakomy,ė taikoma asmenims, kurie +alos padarymo metu gyvena kartu su +alą padariusiuoju asmeniuC +inojo apie +alą padariusiojo asmens psic4ikos ,*kl1, ,et nesiėmė priemonių, kad tas asmuo ,*tų pripa+intas neveiksniu. *i"es#io pavojaus $alti#io val")tojas atl)(i#a al=' pa"ar)t= "i"es#io pavojaus $alti#io 0smuo, kurio veikla susijusi su didesniu pavojumi aplinkiniams #transporto priemonių, mec4ani5mų, elektros ir atominės energijos, sprogstamųjų ir nuodingų med+iagų naudojimas, staty,os ir t. t.), privalo atlyginti didesnio pavojaus šaltinio padarytą +alą, jeigu neįrodo, kad +ala atsirado dėl nenugalimos jėgos ar,a nukentėjusio asmens tyčios ar didelio neatsargumo. 0tsakovas pagal šį straipsnį yra didesnio pavojaus šaltinio valdytojas, t. y. asmuo, valdantis šį šaltinį nuosavy,ės, patikėjimo teise ar kitokiu teisėtu pagrindu #panaudos, nuomos ar kitokios sutarties pagrindu, pagal įgaliojimą ir t. t.). #C $.9FD straipsnio % dalis). C nepateikia didesnio pavojaus šaltinių išsamaus sąrašo. 8ustatant, ar konkreti veikla ar o,jektas priskirtini didesnio pavojaus šaltinio kategorijai, ir todėl jo valdytojas turi atsakyti u+ padarytą +alą ,e kaltės, remiamasi ri5ikos teorija. 0smuo, vykdantis įstatymais neu+draustą, visuomeniškai naudingą, socialiai vertingą, pelningą, ,et ri5ikingą veiklą ir $i veikla ar valdomas objektas dėl o,jektyvių savy,ių kelia didesn1 grėsm1 aplinkiniams ir šios grėsmės negalima pašalinti net laikantis visų įmanomų atsargumo priemonių, privalo prisiimti neigiamus šios veiklos ar valdomo o,jekto padarinius. =idesnio pavojaus šaltinio valdytojo sąvoka & tai asmuo, valdantis didesnį pavojaus šaltinį nuosavy,ės, patikėjimo teise ar kitokiu teisėtu pagrindu #C $.9FD straipsnio 9 dalis). Teis!ų praktika su?or!ulavo tais)kl>' ka" "i"es#io pavojaus $alti#io val")toju laik)ti#as as!uo (av>s teisėtai ?akti$kai #au"oti auto!obil< #e "ėl "arbo sa#t)kių7I O!utomo#ilio savininkas gali realizuoti nuosavy#ės teis/ valdydamas am priklausant, turtą, uo naudodamasis ir disponuodamas. 3aldymas, kaip daiktinė teisė, reiškia uridiškai turėti daiktą savo $inio e, daryti am fizin, ar -kin, poveik,. Jš šio valdymo api#rė$imo matyti, kad automo#ilio savininkas, realizuodamas valdymo teis/, gali veikti ir kaip automo#ilio valdyto as, t.y. asmuo, kurio veikla susi usi su didesniu pavo umi aplinkiniams asmenims. %avininkas, perleid/s nuosavy#ės teis/, kartu nau a am savininkui perleid$ia ir automo#ilio valdymą. %avininkas gali sudaryti sandorius dėl savo turto ir ,statymo nustatyta tvarka leisti naudotis automo#iliu kitiems asmenims. <uo perleidimo momento automo#ilio savininkas nenusto a savo daiktinės valdymo teisės, tačiau 8K I;H str. prasme tai nėra svar#u, nes ne šios teisės turėto as yra atsakingas u$ $alą asmuo. 'uo -aktinio teisėto automobilio perleidimo, nesusijusio su darbo santykiais, kitam -i$iniam asmeniui momento automobilio savininkas nelaikytinas asmeniu, kurio veikla susijusi su didesniu pavojumi aplinkiniams asmenims. .uo tampa fizinis asmuo, gav/s teisėtai faktiškai naudoti automo#il, ne dėl dar#o santykių.2 <0; CB: išplėstinės teisėjų kolegijos 9DDD m. kovo ? d. nutartis civilinėje ,yloje 8r. ( .F.9((H9DDD ). Kaminskis v. <. !rlauskienė ir kt., kategorija FC ;P 8r. %(C *arbuotojas #ėra laiko!as pa"i"i#to pavojaus $alti#io val")toju ir atsako!)bė u jo pa"ar)t= al= k)la "arb"aviui7 IKai didesnio pavo aus šaltinis yra transporto priemonė, tai os valdyto as yra asmuo, kuris vykdo veiklą su ta transporto priemone. 3ykdyti veiklą didesnio pavo aus šaltiniu nereiškia tik vairuoti ar kitaip te'Aniškai valdyti transporto priemon/ . >ėl to įmonių darbuotojai ar asmenys, kuriems įmonė patikėjo savo transporto priemonę įmonės interesais ar jos u!duotims vykdyti, nėra laikomi didesnio pavojaus šaltinio valdytojais. Į veiklos vykdymą didesnio pavo aus šaltiniu ,eina os naudo imas -kinei veiklai, pa amų iš os gavimas, #et kartu tai yra rizikos prisiėmimas dėl os pavo ingumo ir iš to galinti atsirasti 'ivilinė atsakomy#ė. Kasa'inis teismas pa$ymė o, kad 'ivilinė atsakomy#ė didesnio pavo aus šaltinio valdyto ui priskiriama kaip asmeniui, kuris u$siima teisėta, ekonomiškai ir so'ialiai vertinga ir pelninga veikla, tačiau rizikinga dėl didesnės tikimy#ės padaryti $alą aplinkiniams asmenims. !r asmuo yra transporto priemonės kaip didesnio pavo aus šaltinio valdyto as, sprend$iama pagal tai, ar is vykdė veiklą transporto priemone, ar transporto priemonė #uvo o $inio e, ar o interesais i #uvo naudo ama.I G(ietuvos !ukščiausio o +eismo 8ivilinių #ylų skyriaus teisė ų kolegi os KFFM m. kovo HF d. nutartis, priimta 'ivilinė e #ylo e 0!1 ODrgo (ietuva2 v. %.&. ir kitiT #ylos <r. HK7H7KEHQKFFM5. 5ei as!uo val"o auto!obil< su val")tojo sutiki!u' bet #eteisėtai' jie abu atsako tretiesie!s as!e#i!s u pa"ar)t= al= soli"ariai7I I/aldytojas, kuris leido naudotis didesnio pavojaus šaltiniu kitam asmeniui, pa+eisdamas teisės aktų nustatytą tvarką #neį7ormin1s dokumentų, pasi,aigus jų galiojimo laikui ir pan.), ir asmuo, naudoj1s transporto priemon1 su valdytojo sutikimu, tačiau pa+eisdamas teisės aktų nustatytą jų perdavimo tvarką #,e dokumentų į7orminimo, pasi,aigus dokumentų galiojimo laikui ir pan.), atsako u+ padarytą +alą solidariai #C %@F, >?> str.)2.M%N *i"es#io pavojaus $alti#io val")tojo atsako!)b> $ali#a#Kios apli#k)bės )ra #e#u(ali!a jė(a' #uke#tėjusiojo as!e#s t)Kia bei #uke#tėjusiojo as!e#s "i"elis #eatsar(u!as7 =idesnio pavojaus šaltinio valdytojo atsakomy,1 gali pašalinti valdymo praradimas #C $.9FD straipsnio ( dalis), esant šioms sąlygoms6 didesnio pavojaus šaltinio valdymas prarastas dėl kito asmens neteisėtų veiksmų ir dėl valdymo praradimo nėra ,uvusiojo valdytojo kaltės. Teis!ų praktikos su?or!uluota tais)klė' ka" # eteisėto tra#sporto prie!o#ės u val")!o atveju turi bHti #ustat)ta' jo( auto!obiJ lio val")tojas #eper"avė tra#sporto prie!o#ės #au"otis kita! as!e#iui' #elei"o ja #au"otis' taip pat jokiu kitu bH"u #ei$rei$kė pritari!o' ka" tra#sporto prie!o#e #au"osis kitas as!uo. I+rečio o asmens veiksmai pasinaudo ant kito asmens transporto priemone turi #-ti priešingi teisei ir valdyto o valiai, kuri aiškiai išreiš7 kia o nenorą perduoti automo#il, naudotis kitam asmeniui G8ivilinio kodekso I;H straipsnis5. Lias aplinky#es turi ,rodyti didesnio pavo7 aus šaltinio valdyto as, nurodantis neteisėtą automo#ilio u$valdymą kaip atsikirtimų pagrindą G8ivilinio pro'eso kodekso M: straipsnis5.2 <0; CB: teisėjų kolegijos 9DD% m. vasario 9@ d. nutarties civilinėje ,yloje 8r. ( .(.99%H9DD% E. antauskas v. /. /ilkas ir kt., kategorija (?.(C ;P 8r. %'. Turti#ė ala' pa"ar)ta "ėl kelių "i"es#io pavojaus $alti#ių s=veikos $ių $alti#ių val")toja!s' esa#t kaltei' atl)(i#a!a taipI

a) kai dėl kelių didesnio pavojaus šaltinių sąveikos kaltas vienas iš valdytojų, tai +alą, padarytą kito valdytojo turtui, turi atlyginti kaltasis didesnio pavojaus šaltinio valdytojas. ,) kai dėl kelių didesnio pavojaus šaltinių sąveikos +ala padaroma tik kaltojo valdytojo turtui, kitas valdytojas jam +alos neatlygina. c) kai dėl didesnio pavojaus šaltinių sąveikos kalti keli tų šaltinių valdytojai, tai jų turtui padarytą +alą turi atlyginti kaltieji valdytojai priklausomai nuo kiekvieno iš jų kaltės laipsnio, išreikšto procentais. =idesnio pavojaus šaltinio valdytojo kaltė nustatoma pagal tai, ar transporto priemon1 vairav1s asmuo pa+eidė elių eismo taisykles. ?r. (ietuvos !ukščiausio o +eismo senato KFFF m . #ir$elio E9 d. nutarimo 2&ėl ,statymų taikymo teismų praktiko e, nagrinė ant 'ivilines #ylas dėl atlyginimo turtinės $alos, padarytos eismo ,vykio metuW EF punktas. +P <r. EH. Atsako!)bė u al= "ėl val" ios i#stitu;ijų #eteisėtų veiks!ų O+ +alą, padarytą valsty,ės ar savivaldy,ės vald+ios institucijų neteisėtais aktais, atlygina atitinkamai valsty,ė ar savivaldy,ė, nepaisant dar,uotojų kaltės #C $.9F% straipsnio % dalis). Valst)bės ar savival")bės ;ivili#ė atsako!)bė u atsako!)bė be kaltės al=' pa"ar)t= valst)bės ar savival")bės val" ios i#stitu;ijų #eteisėtais aktais L

/alsty,ės ar savivaldy,ės civilinė atsakomy,ė atsiranda nustačius kitas ,endrąsias civilinės atsakomy,ės sąlygas6 +alą, neteisėtus veiksmus ir prie+astinį ryšį tarp jų. 8eteisėti veiksmai pasireiškia kaip vald+ios institucijų dar,uotojų neveikimas taip, pagal įstatymus šios institucijos ar jų dar,uotojai privalėjo veikti #C $.9F% straipsnio > dalis). Prie+astinis ryšys yra ne tarp konkrečios institucijos ar jos pareig*no neteisėto veikimo, o valsty,ės organų sistemos netinkamo veikimo ir +alingo re5ultato. Be ,endrųjų civilinės atsakomy,ės ,e kaltės sąlygų, turi ,*ti nustatytos specialiosios sąlygos6 • ala turi bHti pa"ar)ta val" ios aktu7 0ktas reiškia ,et kokį veikimą ar neveikimą, kuris tiesiogiai daro įtakos asmenų teisėms, laisvėms ar interesams #valsty,ės ar savivaldy,ės institucijų priimami teisės ar individual*s aktai, administraciniai aktai, 7i5iniai aktai ir t. t., išskyrus teismo nuosprend+ius, sprendimus ir nutartis). #C $.9F% straipsnio ( dalis). • val" ios aktas turi bHti atliktas valst)bės val" ios i#stitu;ijos7 • val" ios aktai turi bHti prii!ti v)k"a#t tar#)bos parei(as7 0r konkretus veiksmas atitinka val" ios akto po )!ius, nustatoma pagal šiuos kriterijus6 %) aktai turi ,*ti privalomi vykdytiC 9) jie turi ,*ti priimti institucijų ar pareig*nų, kurie panaudojo jiems suteiktus valdingus įgaliojimus spr1sti ar,a nepanaudojo tų įgaliojimų, kai ,uvo ,*tina juos panaudoti. Lala gali ,*ti padaroma ir #eveiki!u. <0; civilinėje ,yloje 8r. ( .(.$(9H9DD9 yra pasisak1s6 I%iekdamas teisėtų savo teisių ir interesų gynimo, ieškovas #uvo priverstas nevienkartiniai kreiptis , vietos savivaldos #ei 'entrines vald$ios institu'i as ir akivaizdu, kad #e turtinės patyrė ir moralin/ $alą, nes atsakovas o interesus gana ilgą laiką ignoravo.2 (!+ 81% teisė ų kolegi os KFFK m . #aland$io KI d. nutartis .. Reponis v. Kauno miesto savivaldy#ės valdy#a 'ivilinė e #ylo e <r. HK7H79HKQKFFK, kategori a H;.9.K.H. Val" ios i#stitu;ija api,*dinama kaip ,et kuris viešosios teisės su,jektas, taip pat privatus asmuo, atliekantis vald+ios 7unkcijas #valsty,ės ar savivaldy,ės institucija, pareig*nas, valsty,ės tarnautojas ar kitoks šių institucijų dar,uotojas ir t. t.), taip pat privatus asmuo, atliekantis vald+ios 7unkcijas #C $.9F% straipsnio 9 dalis). <ietuvos 0ukščiausiojo ;eismo Civilinių ,ylų skyriaus teisėjų kolegija yra konstatvusi, kad nepriklausomai nuo to, kokio asmens & privataus ar viešojo #valsty,ės institucijos ar pareig*no) . neteisėtais veiksmais padaroma +ala, tarp šalių susiklosto civiliniai teisiniai santykiai dėl +alos atlyginimo, kuriuos reguliuoja civilinės teisės normos. Lala, padaryta neteisėtais mokesčių administratoriaus ar jo pareig*nų veiksmais ar neveikimu, turi ,*ti atlyginama pagal civilinės atsakomy,ės taisykles. (!+ 81% teisė ų kolegi os E;;; m . #aland$io K9 d. nutartis !. Paskinas v. 3isagino miesto valsty#inė mokesčių inspek'i a 'ivilinė e #ylo e <r. HK7H7 ;KQE;; ;, kategori a N. /alsty,ė ar savivaldy,ė, atlyginusi +alą, padarytą dėl kaltų valsty,ės ar savivaldy,ės dar,uotojų veiksmų, įgyja regreso teis1 į kaltus asmenis #C $.9@D straipsnis, Lalos, atsiradusios dėl vald+ios institucijų neteisėtų veiksmų atlyginimo įstatymo ' straipsnis). Atsako!)bė u al=' atsira"usi= "ėl ikiteis!i#io t)ri!o parei(H#ų' prokuroro' teisėjo ir teis!o #eteisėtų veiks!ų Lalą, atsiradusią dėl neteisėto nuteisimo, neteisėto suėmimo kardomosios priemonės taikymo tvarka, neteisėto sulaikymo, neteisėto procesinės prievartos priemonių pritaikymo, neteisėto administracinės nuo,audos & arešto & paskyrimo, atlygina valsty,ė visiškai, nepaisant ikiteisminio tyrimo pareig*nų, prokurat*ros pareig*nų ir teismo kaltės. #C $.9F9 straipsnio %dalis). AtvejaiI • #eteisėtas #uteisi!asU • #eteisėtas suė!i!as kar"o!osios prie!o#ės taik)!o tvarkaU • #eteisėtas sulaik)!asU • #eteisėtas pro;esi#ės prievartos prie!o#ių pritaik)!asU • #eteisėtas a"!i#istra;i#ės #uobau"os L are$to L pask)ri!as7 !iais atvejais valsty,ės civilinė atsakomy,ė atsiranda ,e kaltės, nustačius kitas ,endrąsias civilinės atsakomy,ės sąlygas . +alą, neteisėtus veiksmus ir prie+astinį ryšį tarp jų. 0r veiksmai neteisėti, sprend+iama pagal tai, ar ,uvo pagrindas atlikti tam tikrus veiksmus, ar nustatyta tvarka jie ,uvo atliekami. <0; 9DD% m. sausio 9? d. nutartimi civilinėje ,yloje 8r. ( .(.(>H9DD% P. <arkevičius v. (ietuvos *espu#likos teisingumo ministeri a yra pa+ymėj1s, kad Ivien išteisinamo o nuosprend$io priėmimas nėra #esąlyginis pagrindas išteisinta am asmeniui atlyginti $alą. eisę į !alos atlyginimą turi asmenys, jeigu juos sulaikant ar suimant buvo įvykdyti neteisėti veiksmai . Įstatymo K straipsnio I daly e išaiškinta, kas yra neteisėti veiksmai ir kokiu pro'esiniu aktu ie turi #-ti nustatyti. ai įsiteisėjusiu teismo pro.esiniu sprendimu (nuosprendis, nutartis) nustatyti baud!iamojo pro.eso normų pa!eidimai, kuriuos padarė kvotėjas, prokuroras, tardytojas, teismas (teisėjas), priimdami sprendimą asmen, sulaikyti, suimti. !smens sulaikymo ar suėmimo teisėtumas, vertinamas na'ionalinių ,statymų ir Duropos $mogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konven'i os prasme.2 Lalą, atsiradusią dėl neteisėtų teisėjo ar teismo veiksmų nagrinėjant civilin1 ,ylą, atlygina valsty,ė visiškai, jeigu +ala atsirado "ėl teisėjo ar kito teis!o parei(H#o kaltės. #C $.9F9 straipsnio 9 dalis). Valst)bės ;ivili#ė atsako!)bė atsira#"a #ustaKius visas be#"r=sias ;ivili#ės atsako!)bės s=l)(asI al=' #eteisėtus veiks!us' prie asti#< r)$< ir kalt>7

;eismo veiksmų ir jo priimtų procesinių dokumentų teisėtumas tikrinamas specialia instancine tvarka, t.y. skund+iant priimtą teismo sprendimą ar nutartį aukštesnės instancijos teismui apeliacine ar kasacine tvarka . O+ik apelia'inės ar kasa'inės instan'i os teismas, nagrinėdamas #ylą apelia'ine ar kasa'ine tvarka, gali konstatuoti, og skund$iamas $emesnės instan'i os teismo sprendimas ar nutartis yra neteisėti. 4alio antys ,statymai nenumato okios kitos teismo veiksmų teisėtumo kontrolės formos. +eismo sprendimų ir nutarčių teisėtumo vertinimas kitokia, nei instan'inė, tvarka pa$eistų Konstitu'i os EF; straipsny e ,tvirtintą teismų nepriklausomumo prin'ipą.2 ?r. (!+ 81% teisė ų kolegi os KFFF m . spalio I d. nutartis 'ivilinė e #ylo e <r. HK7H7;K9QKFFF 0!1 2<S*&7KW v. (ietuvos *espu#likos 3yriausy#ė ir kt., kategori a NT /alsty,ės kaltė pasireiškia kaip teisėjo ar kito teismo pareig*no kaltė. /alsty,ės regresiniai reikalavimai ikiteisminio tyrimo, prokurat*ros ar teismo pareig*nams, teisėjams galimi tik valsty,ei atlyginus +alą, šių asmenų padarytą tyčia #C $.9F9 straipsnio > dalis).Be turtinės +alos, atlyginama ir neturtinė +ala. Atsako!)bė u #epil#a!eKių as!e#ų pa"ar)t= al= Atsako!)bė u #epil#a!eKių iki keturiolikos !etų pa"ar)t= al=7 O+ nepilnamečio iki keturiolikos metų padarytą +alą atsako jo tėvai ar glo,ėjai, jeigu neįrodo, kad +ala atsirado ne dėl jų kaltės. Beigu nepilnametis iki keturiolikos metų padaro +alą tuo metu, kai jis yra mokymo, auklėjimo, sveikatos prie+i*ros ar glo,os #r*py,os) institucijos pri+i*rimas, u+ tą +alą atsako ši institucija, jeigu neįrodo, kad +ala atsirado ne dėl jos kaltės. %B1 A70C@ straips#is&7 0tsakomy,ė atsiranda esant visoms ,endrosioms sąlygoms #+ala, neteisėti veiksmai, prie+astinis ryšys, kaltė). 1altės )patu!aiI • ,epil#a!eKio as!e#s kaltė L #epaka#ka!as ati"u!as ir ap"airu!as' • tėvų %(lobėjų& kaltė J tai #eti#ka!as auklėji!as ar #epaka#ka!a prie iHra' • i#stitu;ijų J #epaka#ka!a prie iHra7 ;ėvai #glo,ėjai) ir institucijos neįgyja regreso teisės į nepilnametį. Atsako!)bė u #epil#a!eKio #uo 19 iki 1D !etų pa"ar)t= al=7 8epilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų u+ savo padarytą +alą atsako ,endrais pagrindais. ;ais atvejais, kai nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų neturi turto ar u+dar,io, kurio pakaktų jo padarytai +alai atlyginti, atitinkamą +alos dalį turi atlyginti jo tėvai ar r*pintojas, jeigu neįrodo, kad +ala atsirado ne dėl jų kaltės. #C $.9F$ straipsnio % .9 dalis). Bendra taisyklė & u+ savo padarytą +alą atsako pats nepilnametis. ;ėvai, r*pintojas, ar,a mokymo, auklėjimo, sveikatos prie+i*ros ar glo,os #r*py,os) institucijos, jeigu nepilnametis +alos padarymo metu jų pri+i*rimas atsako tik papildomai#C $.9F$ straipsnio 9 dalis). Papil"o!os % subsi"iarios& atsako!)bės (alioji!o s=l)(aI • #epil#a!etis #eturi turto ar u "arbio' paka#ka!o alai atl)(i#ti7 0tsakomy,ė atsiranda esant ,endrosioms sąlygoms #+ala, neteisėti veiksmai, prie+astinis ryšys, kaltė). ;ėvų, r*pintojo, ar,a mokymo, auklėjimo, sveikatos prie+i*ros ar glo,os #r*py,os) institucijų parei(a atl)(i#ti al= pasibai(ia nepilnamečiui sulaukus pilnametystės, irHar nepilnamečiui asmeniui įgijus turto ar u+dar,į, pakankamą +alai atlyginti. Atsako!)bė u pripa i#to #eveiks#iu ?iMi#io as!e#s pa"ar)t= al= O+ pripa+into neveiksniu 7i5inio asmens padarytą +alą atsako jo glo,ėjas ar,a jį pri+i*rėti privalanti institucija, jeigu neįrodo, kad +ala atsirado ne dėl jų kaltės. Bendra taisyklė & u+ +alą atsako jo glo,ėjas ar neveiksniu pripa+intą asmenį pri+i*rėti privalanti institucija #C $.9F@ straipsnio % dalis). 0tsakomy,ė atsiranda esant ,endrosioms sąlygoms #+ala, neteisėti veiksmai, prie+astinis ryšys, kaltė). altė suprantama kaip nepakankama prie+i*ra. Klo,ėjo ar atitinkamos institucijos pareiga atlyginti +alą nepasi,aigia ir tuo atveju, kai +alą padar1s asmuo po jos padarymo pripa+įstamas veiksniu. ;ačiau teismas gali išieškoti +alą iš neveiksniu pripa+into asmens turto #C $.9F@ straipsnio ( dalis), esant šioms sąlygoms6 • 5ei(u ala pa"ar)ta as!e#s sveikatai ar ()v)beiU • 5ei(u (lobėjas #e(ali atl)(i#ti $ios alos "ėl savo !irties ar turto #eturėji!oU • 5ei(u al= pa"ar>s #eveiks#iu pripa i#tas as!uo turi paka#ka!ai lė$ų7 :ALOS ATL/+I,IMO */*:IO PA1EITIMAS7 :ALOS ATL/+I,IMO MO1Ė5IMAS7 2PAREI+OTO ATL/+I,TI :ALN EIOI,IO ASME,S MIRTIES AR 53RI*I,IO ASME,S PASI4AI+IMO TEISI,ĖS PASE1MĖS Atl)(i#i!o ")" io pakeiti!as #uke#tėjusio as!e#s reikalavi!u7 "š dalies netek1s dar,ingumo nukentėj1s asmuo turi teis> bet ka"a reikalauti i$ atsaki#(o u al= as!e#s atiti#ka!ai pa"i"i#ti alos atl)(i#i!=' jeigu jo dar,ingumas dėl sveikatos su+alojimo paskiau suma+ėjo palyginti su tuo dar,ingumu, kuris jam ,uvo lik1s tuo metu, kai priteistas +alos atlyginimas, išskyrus atvejus, kai +ala ,uvo atlyginta priteisiant konkrečią vienkartin1 pinigų sumą. Atl)(i#i!o ")" io pakeiti!as as!e#ų' i$ kurių priteistas alos atl)(i#i!as' reikalavi!u7 0smuo, iš kurio priteistas dėl suluošinimo ar kitokio sveikatos su+alojimo atsiradusios +alos atlyginimas, turi teis> reikalauti atiti#ka!ai su!a i#ti priteist= atl)(i#i!=' jeigu nukentėjusio asmens dar,ingumas, palyginti su tuo, kuris jam ,uvo lik1s tuo metu, kai priteistas +alos atlyginimas, padidėja, išskyrus atvejus, kai +ala ,uvo atlyginta priteisiant konkrečią vienkartin1 pinigų sumą. # C $.9@F str.) :alos atl)(i#i!o !okėji!as Lala atlyginama nuo jos padarymo dienos, o jeigu +ala atsirado vėliau, & nuo +alos atsiradimo dienos. #C $.9@@ straipsnis). :alos atl)(i#i!as' kai pasibai(ia <parei(otas atl)(i#ti al= juri"i#is as!uo ar !ir$ta <parei(otas ?iMi#is as!uo7 Po įpareigoto atlyginti su 7i5inio asmens sveikatos su+alojimu ar gyvy,ės atėmimu susijusią +alą juridinio asmens reorgani5avimo reikalavimai atlyginti +alą pareiškiami juri"i#io as!e#s teisių perė!ėjui. Po valsty,ės ar savivaldy,ės įmonės ar įstaigos likvidavimo parei(a atl)(i#ti al= perei#a valst)bei ar savival")bei7 ai <parei(otas as!uo !ir$ta' reikalavi!ai atl)(i#ti al= parei$kia!i jo <pė"i#ia!s .

Beigu įpareigotas atlyginti dėl 7i5inio asmens sveikatos su+alojimo ar gyvy,ės atėmimo atsiradusią +alą juridinis asmuo likviduojamas, +alos atlyginimo sumos kaupiamos įstatymų nustatyta tvarka išieškant konkrečią sumą iš karto ar,a sudarant draudimo sutartį. %B1 A70DF straips#is7& Teis!ų praktikos su?or!uluota tais)klėI X 3ykdant privatizuo amų ,monių reorganiza'i ą Gišskaidymą5 , smulkesnius o# ektus, kurie gali veikti kaip atskiros ,monės, $alos atlyginimo mokė imo prievolė pereina ų ,gi ė ams Gnau iems savininkams5. <au ų savininkų dal, šio e prievolė e nustato reorganizavimo komisi a savo sprendimu, o nenustačius šios prievolės dalies ir vienam iš nau ų savininkų savanoriškai mokant $alos atlyginimą nukentė usia am, laikytina, og šią prievol/ sau prisiėmė vienas iš nau ų savininkų.2 J dėl +alos atlyginimo mokėjimo po įmonės privati5avimo L <0; CB:teisėjų kolegijos %??? m. gegu+ės %? d. nutartis (. %veikauskas v. 0!1 X*amunėX civilinėje ,yloje 8r. ( .(. %'9H%???, kategorija