R C4 01

GROMOBRANSKA ZAŠTITA VISOKONAPONSKOG KABLA POLOŽENOG U TLO VELIKE SPECIFIČNE OTPORNOSTI U OBLASTI SA VELIKIM BROJEM GRMLJAVINSKIH DANA MILAN SAVIĆ ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U BEOGRADU SRBIJA MLADEN BANJANIN ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET U ISTOČNOM SARAJEVU BOSNA I HERCEGOVINA

MILORAD LALOVIĆ, MARKO MIJIĆ, MIROSLAV TUVIĆ ELNOS BL, BANJA LUKA BOSNA I HERCEGOVINA

Kratak sadržaj — U radu je opisano rešavanje problema zaštite 10 kV kabla, položenog u kamenito tlo veoma velike specifične otpornosti na strmom terenu sa velikim kerauničkim nivoom, od prenapona atmosferskog porekla. Prikazani su mehanizmi koji ugrožavaju izolaciju kabla prilikom atmosferskih pražnjenja, a to su induktivne i konduktivne smetnje. Izvršena je analiza mogućih uzroka koji su izazvali dva proboja kabla blizu vrha brda, na kome se nalazi transformatorska stanica za napajanje radio-relejne stanice sa visokim tornjem. Predložene su odgovarajuće zaštitne mere kabla. Ključne reči — Atmosferski prenaponi, Prenaponska zaštita kabla, Kamenito tlo, Visok k eraunički nivo, Induktivne smetnje, Konduktivne smetnje.

Bulevar Kralja Aleksanda 73, 11120 Beograd, savic_ms@etf.rs

7]. godini i čiji su uzrok bila atmosferska pražnjenja.1. a koje su se dogodile u 2011. kao i prema uputstvu za projektovanje gromobranskih instalacija 3. Ova traka treba biti vezana za uzemljivače postrojenja i u početnoj i u krajnjoj tački trase kabla. Napajanje preko samonosećeg kablovskog snopa je odbačeno jer je za očekivati da bi takav sistem imao veliki broj havarija usljed udara groma. Kao optimalno rješenje zadržano je kablovsko napajanje RS Leotar.6. 2. Osnovni razlog za korišćenje standarda za zaštitu nadzemnih objekata pri izradi idejnog rešenja zaštite podzemnog kabla je u veoma velikoj specifičnoj otpornosti tla.1 levo. slika 2. b) Konduktivne smetnje.1. kao na slici 2.1 Indukovane smetnje Indukovane smetnje nastaju zbog induktivne sprege između kanala pražnjenja i plašta energetskog kabla u kome se indukuju prenaponski talasi koji naprežu izolaciju kabla. ali sa pojačanom zaštitom kabla od atmosferskih prenapona. Delovanje atmosferskih pražnjenja se može podeliti na dva osnovna tipa: a) Indukovane smetnje. način napajanja RS Leotar. sigurniji. 2 . tako da indukovana pražnjenja ne bi predstavljala problem kao u slabo provodnom tlu.5. Smanjivanje indukovanih uticaja se vrši postavljanjem provodnika u obliku okruglih užadi ili traka iznad štićenog kabla na dubinu od oko 20 cm do 60 cm iznad kabla na celoj dužini trase [4. Prilikom izrade idejnog rešenja zaštite napajanja Radio relejne stanice Leotar osnovni koncept zaštite je urađen po analogiji sa gromobranskom zaštitom koja se preporučuje za nadzemne objekte klase 1. prema važećim IEC standardima [1] i Evropskim normama 2. potrebno je realizovati novi. Zbog toga se u plaštu kabla generišu značajno manje struje i naponi nego u slučaju kada dodatne provodne trake iznad kabla ne postoje. Magnetno polje usled atmosferskih pražnjenja indukuje struje u traci koje teže da smanje polje koje je stvorilo te struje (Lencov zakon).1 desno.1 UVOD Zbog dvije velike havarije napojnog kabla nazivnog napona 20 kV koji radi pod naponom od 10 kV i iz TS Trebinje 1 (110/35/2×10) kV napaja RS Leotar. U dobro provodnom tlu bi se indukovale vrtložne struje. tako da se sistem ponaša na veoma sličan način kao u vazduhu. koje bi poništile magnetno polje usled atmosferskog pražnjenja. 2 PODZEMNI NAPOJNI SISTEM RRS LEOTAR Napojni visokonaponski podzemni kabl koji bi bio položen kroz kamenito tlo u oblasti sa visokim kerauničkim nivoom je izložen opasnim uticajima atmosferskih pražnjenja.

Kod tla manje specifične otpornosti dubina ukopavanja kabla ima veliki uticaj na verovatnoću proboja tla do kabla. Potrebna struja u kanalu groma koja može da izazove proboj zemlje do kabla u slučaju udara groma u tlo direktno iznad kabla je prema [11] i [12] data u tabeli I.1: Indukovani prenaponi Up i radni napon na žili kabla Ur u odnosu na referentnu zemlju levo i provodna traka za zaštitu od indukovanih napona desno 2. dok je kod tla velike specifične otpornosti taj uticaj zanemarljiv.6 2.8 Na slici 2.2 levo prikazana je iskra dužine 5 m u tlu velike specifične otpornosti [8] prilikom namerno izazvanog udara groma lansiranjem rakete vezane provodnikom za tlo 9. Tabela I: Potrebna struja atmosferskog pražnjenja koja može da izazove proboj zemlje do kabla za različite specifične otpornosti tla i dubine ukopavanja kabla [11].1. tada se u 80% slučajeva električ ni luk razvija radijalno po površini zemlje.2 m 1.2 Konduktivne smetnje Konduktivne smetnje nastaju kada grom udari u zemlju u blizini kabla i kada struja iz kanala groma počne da se odvodi u okolno tlo.2: Slika tragova iskre kroz stenovito tlo pri veštački trigerovanim atmosferskim pražnjenjima i proboj PVC cevi i kabla koje je trigerovano pražnjenje izazvalo 8 3 .1. bilo po površini tla ili kroz samo tlo. Slika 2.1.Slika 2.5 m 2 m 23 34 52 93 7 10 16 28 1.7 1 1. Kada se atmosfersko pražnjenje dogodi u vertikalnu uzemljivačku sondu i kada struja atmosferskog pražnjenja pređe vrednost od 15 kA.6 0.4 2 3.2 5. [12] Sprecifični otpor zemlje [Ωm] 30 100 500 1000 Struja groma [kA] Dubina ukopavanja 1 m 1.

Trasa kabla označena je crvenom linijom.4 vidi se podzid ispod antene i staza ispod koje je položen kabl. a moguće trase iskrenja od antenskog stuba do kabla roze bojom. slika 2. Na slici 2.1. Pošto namerno izazvana pražnjenja imaju 2 do 3 puta manje amplitude struje u [8] se navodi da je sasvim opravdano očekivati da dužine iskri u tlu specifične otpornosti 4000 Ωm mogu da budu duge i do 20 m. je proces iskrenja po površini zemlje od krajeva uzemljivača do metalne cevi sa kablom. Uvidom na terenu ustanovljeno je da je na delu trase kabla neposredno ispod antenskog stuba.3: Fotografija cevi sa kablom koja se nalazi na površine zemlje Na slici 2. Mesto proboja PVC izolacije i izolacije koakcijalnog kabla se poklapaju.1. Najverovatniji uzrok dva kvara kabla.1. Slika 2.4.4: Moguća trasa iskrenja po površini ispod podzida gde se završavaju kraci uzemljivača antene 4 . koji su se pojavili na segmentu prikazanom na slici 2.Maksimalne dužine iskri koje su dobijene na ovaj način iznosile su do 10 m sa obe strane mjesta udara groma [8].1. na kome su se desila dva proboja kabla.1. Slika 2. metalna cev sa kablom postavljena na samoj površini zemlje iako bi trebalo da bude ukopana.1.3.2 desno prikazan je slučaj kada namerno inicirano pražnjenje uništi koaksijalni kabl koji je polo žen unutar PVC izolacione cevi na dubini od 1 m 8.

Idejno rešenje prikazano je na slici 3. Na slici 3. nego prema kablu koji je u kanalu od izolacionog materijala. Dužine poprečnih traka bi bile 10 m (po 5 m na svaku bočnu stranu).1. Prilikom udara atmosferskog pražnjenja bočno od kabla.3 PREDLOG REŠENJA GROMOBRANSKE ZAŠTITE KABLA Da bi se poboljšale zaštitne karakteristike provodnih traka koje se postavljaju iznad kabla predlažu se dodatna rešenja zaštite kabla na najugroženijim delovima trase gde je specifična otpornost tla najveća. Krajevi poprečnih traka bi bili povezani uzdužnim trakama paralelnim sa osnovnom trakom iznad kabla.1: Predlog rešenja gromobranske zaštite na najugroženijim delovima trase Otvori za vertikalne sonde bi bili ispunjeni dobro provodnim materijalom (bentonitom).5 m. Na slici 3. Kabl ne treba da bude u metalnoj cevi što jer do sad bio slučaj jer metalna cev privlači iskre koje se kreću kroz tlo i dovodi ih na plašt kabla. dok bi kablovski kanal i prostor oko traka koje se nalaze iznad kabla bio ispunjen šljunkom ili nekim drugim neprovodnim materijalom kako bi se struja odvodila putevima koji ne ugrožavaju kabl. kroz zemlju će se konduktivnim putem zatvoriti struja pre prema bočnim trakama ili centralnoj traci iznad kabla. 5 . Na svakom kraju poprečne trake bila bi spojena vertikalna sonda zabodena u zemlju na dubinu od 1. na svakih 5 metara dužine kabla poprečno se postave identične pocinkovane trake koje su na sredini povezane sa uzdužnom trakom koja se nalazi iznad kabla na celoj dužini trase kabla. prema tabeli I. Slika 3. Eventualna mehanička zaštita kabla se može realizovati postavljanjem delova kabla kroz kraće izolacione PVC cevi.1 gore predstavljen je presek u vertikalnoj ravni kablovskog kanala i dodatnih traka sa sondama. Pored standardne zaštite od pocinkovane čelične trake koja se nalazi iznad kabla. Sonde će odvoditi parcijalne struje kroz dobro provodni sloj oko njih. što je dovoljno rastojanje da ne dođe do preskoka. a udaljenost sonde od kabla je oko 5 m.1 dole prikazan je pogled iz ptičje perspektive na sistem zaštitnih traka i kabl. a izloženost atmosferskim udarima takođe velika.

3 53.13 Oznaka 6 AWG Cu [5] 1/0 AWG Cu [6] 40×4 Površina poprečnog preseka [mm2] 13. Odvodnici prenapona moraju biti velike apsorbcione moći. Zbog toga se na početak i kraj kabla.5 160 Otpornost na 1 m dužine [mΩ] 1. Slika 3. kao na slici 3. moraju postaviti ZnO odvodnici prenapona u polimernom kućištu bez iskrišta. Postavljanje odvodnika duž trase kabla. Rešenje sa FeZn trakama je lošije od rešenja zahtevanih prema [6]. što bi bilo slabo mesto. 6 . Tabela II: Karakteristike zaštitnih provodnika i njihova otpornost za dužinu od 1 m Materijal Bakar F30 FeZn traka Specifična otpornost [Ω mm2/m] 0. između unutrašnje žile i plašta kabla.2.3338 0. Prema EN 50164-2 minimalni poprečni presek traka ukopanih u zemlju je 90 mm2. i bez paralelnih podužnih traka paralelnih traci koja se nalazi iznad kabla.01786 0. takođe treba primeniti sistem zaštite kabla sa slike 3. na prvih 20 m od ograde TS Trebinje 1. [6] i FeZn trake 40x4 mm. kao i eventualne refleksije talasa. relejne kućice i trasu kabla na vrhu Leotara. Postepen završetak bočnih traka ka srednjoj. ali je rešenje neprihvatljivo zbog potrebe za kablovskim kućicama koje bi trebalo da imaju ukupno 6 kablovskih glava i 3 odvodnika prenapona u vazduhu. ali sa većim podužnim korakom postavljanja. na svakih 1000 m. ali je povoljnije od rešenja traženog u [5].01786 0. je predviđen da bi se sprečilo naglo zgušnjavanje strujnica i povećanje potencija na krajevima bočnih traka.3 dat je deo projekta koji prikazuje uzemljenje antenskog stuba. dok je nova predložena trasa kabla iscrtana plavom linijom. Stoga se preporučuje da se kabl nastavlja sa kablovskim spojnicama bez ikakvih dodatnih elemenata.1. Na drugom kraju kabla. Skica kompletne trase kabla sa odgovarajućom prenaponskom zaštitom prikazana je na slici 3. koja se koristi kod nas za gromobranske instalacije i uzemljivače. koji postepeno raste sa 5 m na 40 m. Traka FeZn 40x4 mm zadovoljava tražene zahteve. značajno bi povećalo zaštitu kabla od prenapona.2: Skica kompletne trase kabla sa odgovarajućom prenaponskom zaštitom U tabeli II prikazane su osnovne karakteristike zaštitnih p rovodnika koji se preporučuju u [5].3429 0. Cilj je da se izbegne petlja oko uzemljivača antene gde su se dešavali proboji kabla.2. Usled udara groma u RS Leotar uzemljivač iste dolazi na povišen potencijal pa i plašt kabla dolazi na povišeni potencijal uzemljivača što može dovesti do proboja kabla.8125 Na slici 3. Postojeća trasa kabla je naknadno dopunjena uvidom na terenu i iscrtana crvenom linijom.Na manje ugroženim delovima trase sonde na krajevima bočnih traka se zadržavaju.

Department of defense. antenskog stuba i njegovog uzemljivača sa docrtanom starom (crvena linija) i novom trasom kabla (plava linija) [10] 4 ZAKLJUČAK U radu je predložena zaštita kabla od atmosferskih prenapona.A. 2004. bonding and shielding for electronic equipment and facilities. page 212. [7] K. 2010. 8 Martin A. December 1987. Vol. Dužine traka i razmaci između traka su definisani u skladu sa standardom IEC 62305-3 1 koji se odnosi na zaštitu jako osetljivih objekata u vazduhu od direktnih atmosferskih pražnjenja. strane 1. Ovo je urađeno jer se kamenit teren može smatrati neprovodnim. Power point prezentacija 5 AVCON. 1992. pp. IEEE Transaction on Power delivery. September 2007. Washington DC 20301 MIL-HDBK-419A.57 do 1. pa se mreža provodnika može shvatiti kao sistem hvataljki koji treba da prihvati struju pražnjenja i zaštiti kabl od direktnog udara. D. Lightning Protection for Airfield Lightning Systems – Its Description.Slika 3. Orlando. 30th International Conference on Lightning Protection. Cagliari. Function and Design. 7. 2nd updated edition. September 13-17. University of Florida. Carl S.3 : Deo projekta radio relejne stanice. Approved for public release 29. AVCON. Johnson II. [4] Lightning Protection For Airfield Lighting Systems. 3 DEHN +SÖHNE – Lightning Protection guide. Italy. 10 Projekat postavljanja energetskog kabla na relaciji TS Trebinje – Leotar. Florida. Literatura 1 International Standard IEC 62305. Voltz: Cable with Overall Shield for Protection from Lightning and Faults. Rakov: A Review of Triggered-Lightning Experiments. Prilikom izrade idejnog rješenja zaštite moralo se voditi računa o nepristupačnosti i velikom nagibu terena. First edition 2006-01 [2 European Standards EN 50164.58. Tegrad Ljubljana 1976 god. [6] Military Handbook – Grounding. Uman: The Art and Science of Lightning Protection. Uman. 9 Vladimir A. 7 . Martin A. strane 30-32. Bow. 2008.E. kao i o kamenitom tlu u kume se kabl polaže i u kome je teško izvoditi bilo kakve radove. Cambridge University Press. 627-663. International Center for Lightning Research and Testing (ICLRT).

2. J. 2005. 782 . Khatsaengand. Hokierti: Effects of electric fields generated by direct lightning on ground to underground cables. Conductive coupling. [12] N. Possible causes of two cable insulation breakdown are analyzed. Klairuang.787. Klairuang. T. Inductive and conductive coupling between cable shield and lightning channel are analyzed. MIROSLAV TUVIC ELNOS BL BANJA LUKA BOSNIA AND HERZEGOVINA Abstract — In this paper surge protection of 10 kV cable in soil with high specific resistivity and in area with high keraunic level is described. 8 . International Conference on Power System Technology . 2005. pp. Vol. IEEE. Cable surge protection.IPEC. Key words — Lightning overvoltages. pp.POWERCON 2004 Singapore. Inductive coupling. MARKO MIJIC. Protective measures of cable insulation against lightning overvoltages are suggested. 7th International Power Engineering Conference. Pobpom and J. W. LIGHTNING PROTECTION OF HIGH VOLTAGE CABLE IN THE SOIL WITH HIGH SPECIFIC RESISTIVITY IN AREA WITH HIGH KERAUNIC LEVEL MILAN SAVIC FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING IN BELGRADE BELGRADE SERBIA MLADEN BANJANIN FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING IN EAST SARAJEVO EAST SARAJEVO BOSNIA AND HERZEGOVINA MILORAD LALOVIC. November 2004. High keraunic level. 21-24. High soil resistivity.[11] N. Hokierti: Lightning Electric Field in the Soil and Its Effect to Buried Cables.