SZEMBESÜLÉS ELFELEDETT ÉRTÉKEINKKEL

(Kalapis

Zoltán:

Betűk

és képek. Forum,

Újvidék,

1992)

M ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i írásaiból a d o t t közre egy k ö t e t n y i t K a l a p i s Zoltán, e z ú t t a l is t a n ú s í t v a , hogy szellemi ö r ö k s é g ü n k r ő l m é g m i n d i g n e m t u d u n k m i n d e n t , hisz oly sok ember, könyv, e s e m é n y m e r ü l t feledésbe, oly sok n é v e s e t t ki a köztudatból. S z e r z ő n k az újságíró vérbeli kíváncsiságával, e g y s z e r s m i n d a k u t a t ó alaposságával vállalta a leltározó szerepét, s a „ p o r t a l a n í t á s " m u n k á j á t elvégezve letette az a s z t a l r a k u t a t á s a i n a k eredm é n y e i t . Ezzel pedig, fűzzük hozzá, egyben m ó d o t is a d o t t rá, hogy s z e m b e n é z z ü n k é r t é k e i n k k e l , éspedig itt és most, a m i k o r e n n e k a s z e m besülésnek, é r t é k e i n k s z á m b a v é t e l é n e k a szokásosnál nagyobb súlya, azonosságtudat-megőrző szerepe van. A Betűk és képek öt í r á s a bizonyítja, hogy K a l a p i s széles s k á l á n m o z o g k u t a t á s a i b a n , illetve t é m a v á l a s z t á s á b a n . A padéi Typotbeta című t a n u l m á n y á v a l n y o m d á s z a t t ö r t é n e t ü n k e t g y a r a p í t o t t a , Oldal I s t v á n és követői t e v é k e n y s é g é n e k feltérképezésével fotótörténeti k u t a t á s a i n k a t gazdagította, az első bácskai teljes g i m n á z i u m b e m u t a t á s á v a l i s k o l a t ö r t é n e t ü n k é r t é k e s fejezetét í r t a meg, az Öt magyar napilap Szabadkán c í m m e l pedig a t é m a k ö r b e n való j á r t a s s á g á v a l s a j t ó t ö r t é n e t i t é n y e k e t ad közre. A B a r t ó k család á l t a l a feltárt b á n á t i kapcsolatait is t a n u l m á n y b a foglalta, így g y c s a l á d t ö r t é n e t i í r á s t is felvett kötetébe. N o h a e n n e k az öt í r á s n a k t e m a t i k a i l a g n i n c s köze egymáshoz, a b b a n azonosak, hogy m i n d művelődéstörténeti é r t é k e i n k e t m u t a t j a fel, szellemi ö r ö k s é g ü n k r ő l t a n ú s k o dik. J ó l l e h e t m i n d az öt m u n k a a k u t a t ó i kedvről és a p o n t o s tényfeltárásról t a n ú s k o d i k , az a n y a g g a z d a g s á g a mégis t a l á n a becskereki fényíróról szólót helyezi a többi elé. M i n d e n e k e l ő t t t e h á t e r r e kívánjuk felhívni a z olvasó figyelmét. Oldal I s t v á n m u n k á s s á g á r ó l eddig is t u d o t t a becskereki h e l y t ö r t é n e t , de m i n d ö s s z e n é h á n y m o n d a t erejéig m é l t a t t a , k i z á r ó l a g helyi v o n a t k o z á s b a n említve, hogy ő n y i t o t t a m e g a becskereki fényképészek s o r á t . M u n k á s s á g a m e g k ö z e l í t é s é n e k e s z ű k k e r e t é t Kalapis a v a l ó s á g n a k megfelelően k i t á g í t o t t a . F á r a d o z á s a , alapos, összehasonlító fotótörténeti k u t a t á s a i n y o m á n u g y a n i s k i t ű n t , hogy Oldal I s t v á n becskereki fényképészeti m ű t e r m e volt az első állandó jellegű m ű t e r e m az országban! Már
e

p u s z t á n ez a tény teljesen m á s megvilágításba helyezi a becskereki fényírót. N e m beszélve arról, hogy 1978-ban K a l a p i s m é g életben t a l á l t a az utolsó O l d a l - t a n í t v á n y t , Verth Józsefet, és el is b e s z é l g e t e t t vele, s r á b u k k a n t az utolsó élő O l d a l - u n o k á r a is Szolnokon. A tőlük s z e r z e t t információk, továbbá az Újvidéken, B e c s k e r e k e n , B u d a p e s t e n , Bécsben és m á s u t t végzett levéltári és fotótörténeti k u t a t á s a i a r r ó l győzték m e g a szerzőt, hogy Oldal I s t v á n jelentősége t ú l m u t a t a B e g a - p a r t i v á r o s helyt ö r t é n é s z e i n e k évtizedekig fennálló értékelésén. Kalapis írása n y o m á n m u t a t k o z o t t meg, hogy Oldal csaknem az egész Bánátról készített fényképeket, m a m á r felbecsülhetetlen értékű k o r d o k u m e n t u m o k a t . Ezekből ügyes v á l o g a t á s b a n a kötet is t a r t a l m a z egy kis gyűjteményt, a m i igencsak egyik e r é n y e . Oldal esetében K a l a p i s n a k n e m c s a k a levéltári a d a t o k a t kellett feltárnia, h a n e m az O l d a l - m ű t e r e m s z e r t e s z ó r t t e r m é k e i t : a családi a l b u m o k b a n m e g h ú z ó d ó , padláson heverő vagy közgyűjtemények a n y a g á b a n kallódó Oldal-képeket össze is kellett gyűjtenie. K i t a r t ó m u n k á v a l ezt s i k e r ü l t is elérnie, s az a l k o t á s o k a t , N é m e t h M á t y á s fotóriporter k i t ű n ő reprodukciói n y o m á n , a kötet olvasói elé t á r n i a . S z e r z ő n k s z á m á r a n e m volt kevésbé k a l a n d o s és fáradságos a m é g fellelhető O l d a l - f e s t m é n y e k f e l k u t a t á s a s e m . K a l a p i s ezt a feladatot is egy n y o m o z ó b u z g ó s á g á v a l végezte el. M i n d e z t a z é r t t a r t j u k s z ü k s é g e s n e k hangsúlyozni, hogy érzékeltessük, m e n n y i r e körültekintő, fárasztó és u t a z g a t á s s a l egybekötött, időigényes k u t a t á s u t á n állt össze az „Oldal-kép". S z e r z ő n k n e m s a j n á l t a s e m az időt, s e m a fáradságot, e z é r t is k e r e k e d e t t ki ilyen alapos és k é p g a z d a g t a n u l m á n y a tolla alól. A becskereki fényíró (Beékereéki svetlopisac) címmel ez a m u n k á j a n é h á n y évvel ezelőtt s z e r b nyelven m á r napvilágot látott, s ö r v e n d e t e s , hogy e z ú t t a l m a g y a r nyelven is megjelent k ö t e t b e foglalva, m e g í t é l é s ü n k s z e r i n t a Betűk és képek legjobb í r á s a k é n t . N e m véletlen t e h á t , hogy éppen Oldal I s t v á n fényképe díszíti a k ö t e t borítóját. Az Oldal-íráson kívül A padéi TypotbetávóX is bővebben kell s z ó l n u n k . E z a k ö t e t n y i t ó esszé ugyanis egy b á n á t i v o n a t k o z á s b a n igen lényeges t é m á v a l foglalkozik: a padéi kézisajtóval a B á n s á g egyetlen (ismert) 18. s z á z a d i nyomdájával. Egy m a g á n n y o m d á r ó l szól, e n n e k t e r m é k e i r ő l , tulajdonosáról, a viszontagságos életű, sokoldalú T a k á t s Rafael szerzetesről, aki a 18. század végén, padéi évei a l a t t m i n t e g y t u c a t n y i n y o m t a t v á n y t állított elő, saját kedvtelésére űzve a n y o m t a t á s t és b e t ű s z e d é s t , s h a g y o t t r á n k . A padéi Typotbeta, a h o g y a n Kalapis nevezi, m i n t e g y h á r o m és fél évet ( 1 7 8 8 - 1 7 9 2 ) töltött e b á n á t i falucskában, „egy n e m hivatalos icipici m a g á n n y o m d a " tulajdonosaként. O l y a n n y i r a szenvedélyes nyomdász volt, hogy a h á z k u t a t á s o k és üldöztetés ellenére s e m h a g y o t t fel munkájával. K a l a p i s hozzá illő alapossággal, v a l a m e n n y i e l é r h e t ő forrás felhasználásával és saját k u t a t á s a i alapján rajzolta m e g és t á r t a elénk T a k á t s Rafael alakját, kitérve m u n k á s s á g á n a k teljes i s m e r t e t é s é r e , m ű v e i n e k s z á m b a v é t e l é r e . H a n y o m d á s z a t t ö r t é n e t i s z e m p o n t b ó l vizsgáljuk í r á s á t ,

a k k o r m i n d e n e k e l ő t t a z t kell t u d n u n k , hogyan kezelte eddig v i d é k ü n k s z a k i r o d a l m a a padéi n y o m d á t . Kalapis a r r a a m e g á l l a p í t á s r a j u t o t t , hogy „a m a g y a r s z a k i r o d a l o m eddig legalább h á r o m s z o r fedezte fel T a k á t s Rafaelt, illetve nyomdáját, szótárírói m u n k á s s á g á t , d e élete és m ű k ö d é s e újra é s újra feledésbe m e r ü l t " . T e g y ü k hozzá, olyan jeles k u t a t ó k is megfeledkeztek róla, m i n t Félix Milleker és T r i v a Militar! P e d i g a padéi Typotbetának ú t t ö r ő s z e r e p e volt a b á n á t i nyomdászatban. H i s z e n a m a i B á n á t t e r ü l e t é n egykor ü z e m e l t n y o m d á k s o r á t é p p e n a padéi n y i t o t t a meg, s n o h a - kézisajtóról lévén szó - m é r e t e i b e n n e m volt, n e m is l e h e t e t t i m p o z á n s produkciója, belőle k e r ü l t e k ki a z első b á n á t i n y o m d a t e r m é k e k . K o r s z a k n y i t ó s z e r e p j u t o t t h á t a kis padéi n y o m d á n a k , t ö r t é n e t é n e k feldolgozásával pedig Kalapis egyben a m a i B á n á t n y o m d á s z a t t ö r t é n e t é n e k első és igen fontos fejezetét is m e g í r t a . S t e t t e e z t a laikus é s a s z a k e m b e r s z á m á r a e g y a r á n t élvezetes módon, átfogóan é s érdekfeszítően, m e g a n n y i a p r ó részlettel, epizóddal fűszerezve. E g y é b k é n t é p p e n az adja m e g Kalapis í r á s a i n a k z a m a t á t , hogy figyelme a vizsgálódás t á r g y á n a k m i n d e n részletére kiterjed, s a látszólag „ s z á r a z " t é m á k a t is o l v a s m á n y o s a n , hiteles a d a t o k k a l a l á t á m a s z t v a dolgozza fel. T a k á t s R a faelről szóló í r á s á t is az teszi élvezetessé, hogy a tényközlésen t ú l , mellőzve m i n d e n feldolgozási sablont, biztos vonalvezetéssel, szilárd k u t a tási t á m p o n t o k s z e r i n t tájékozódva m u t a t j a be n e m c s a k a padéi n y o m d a m ű k ö d é s é t és t e r m é k e i t , h a n e m T a k á t s Rafael életét é s m u n k á s s á g á t . A k ü l ö n b e n is szegényes b á n á t i n y o m d á s z a t t ö r t é n e t i s z a k i r o d a l o m ezzel a z írással n a g y m é r t é k b e n g y a r a p o d o t t . S h a m á r a s z a k i r o d a l m a t említjük, h a d d j e g y e z z ü k m e g , hogy nagy h i á n y á t é r e z z ü k a padéi T y p o t b e t á h o z h a s o n l ó r é s z t a n u l m á n y o k n a k , melyekből egyszer ö s s z e á l l h a t n a a b á n á t i n y o m d á s z a t átfogó t ö r t é n e t e . Az eddigi n é h á n y összefoglaló m u n k a u g y a n i s é p p e n hogy csak érinti a b á n á t i n y o m d á k t ö r t é n e t é t . K a l a p i s sajtótörténeti í r á s a a s z a b a d k a i sajtó egy k i r a g a d o t t , r e n d k í v ü l t e r m é k e n y k o r s z a k á t öleli fel, a m i k o r S z a b a d k á n e g y s z e r r e öt m a g y a r n a p i l a p j e l e n t m e g . E r r ő l a vajdasági viszonylatban is egyedülálló jelenségről é r t e k e z i k Öt magyar napilag Szabadkán című í r á s á b a n , é r d e k e s k é p e t festve a századelő történéseiről é s az öt n a p i l a p a r c u l a t á r ó l . U g y a n c s a k é r t é k e s a d a t o k a t közöl a B a r t ó k család b á n á t i kapcsolatairól, fölelevenítve „egy torontáli család értelmiségi á g á n a k fakuló e m l é k e it". E családban, m i n t s z e r z ő n k írja, „úgy t ű n i k , h á r o m n e m z e d é k t a r t o g a t t a mécsesében a t ü z e t a későbbi l á n g e l m e s z á m á r a , é l e s z t g e t t e é s szította a negyediknek". Az első bácskai teljes gimnázium című t a n u l m á n y á b a n i s k o l a t ö r t é n e t ü n k vajdasági viszonylatban is figyelemreméltó fejezetét í r t a m e g , amelyben a z 1789. s z e p t e m b e r l-jén megnyílt újvidéki g i m n á z i u m t ö r t é n e t é t , p o n t o s a b b a n t ö r t é n e t é n e k első fejezetét k ö r v o n a l a z t a , i s m e r t e t v e a Regiu m G y m n a s i u m N e o p l a n t e n s e 18. s z á z a d végi e s e m é n y e i t és szereplőit. A Betűk és képekben Kalapis Zoltán „szellemi ö r ö k s é g ü n k n a g y r é s z t feledésbe m e r ü l t fejezeteit dolgozta fel h o s s z a n t a r t ó és f á r a d s á g o s

k u t a t ó m u n k a e r e d m é n y e i r e t á m a s z k o d v a . " E z t a m o n d a t o t m á r a Híd-díj b í r á l ó b i z o t t s á g á n a k megindoklásából i d é z t ü k . U g y a n i s K a l a p i s Zoltán é r d e m e l t e ki e kötetével az 1992. évi H í d I r o d a l m i Díjat. Az e l i s m e r é s nyilván n e m c s a k e könyvéért, h a n e m több évi k i t a r t ó , művelődési é r t é k e i n k e t feltáró m u n k á j á é r t illeti m e g s z e r z ő n k e t . NÉMETH Ferenc