SULIT Pendidikan Al-Quran Dan AlSunnah Ogos 2012 2 ½ jam

5227/1

BAHAGIAN PENGURUSAN SEKOLAH BERASRAMA PENUH DAN SEKOLAH KECEMERLANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENTAKSIRAN DIAGNOSTIK AKADEMIK SBP 2012 PERCUBAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA

PENDIDIKAN AL-QURAN DAN AL-SUNNAH Kertas 1 Dua jam tiga puluh minit

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Arahan: 1. Kertas ini mengandungi dua bahagian, Bahagian A dan Bahagian B 2. Bahagian A mengandungi 20 soalan objektif aneka pilihan dan aneka pilihan kompleks. Calon dikehendaki menjawab semua soalan. Hitamkan jawapan anda pada kertas jawapan objektif yang disediakan. 3. Bahagian B mengandungi enam soalan. Calon dikehendaki menjawab empat soalan sahaja. 4. Jawapan Bahagian B hendaklah ditulis dalam tulisan jawi pada kertas jawapan yang disediakan. 5. Jawapan Bahagian A hendaklah diikat bersama-sama helaian jawapan Bahagian B dan serahkan kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan.

______________________________________________________
Kertas ini mengandungi 15 halaman bercetak © 2012 Hakcipta BPSBPSK [Lihat Halaman Sebelah SULIT