I.

Prezentarea companiei IKEA ROMÂNIA
MOTTO: "Affordable Solution for !etter "i#in$"

1.1.

IKEA în lume
Compania IKEA este o companie privată cu sediul central în Suedia, pioner în

comercializarea de mobilier ambalat în cutii de dimensiuni reduse, fiind în prezent cel mai mare retailer de mobilier. Istoria companiei începe în anul 1943, când In var !amprad, un tânăr de 1" ani ce#$i avea re$edin%a la ferma &lmtar'd, lân ă () unnar'd( *un mic sat din Suedia+ a fondat IKEA. ,umele IKEA a fost format din ini%ialele lui !amprad *I.!.+ $i primele litere ale fermei $i satului unde a crescut # (&lmtar'd( $i () unnar'd(. IKEA este în prezent de%inută de un ansamblu complicat de or aniza%ii non#profit $i corpora%ii cu scop comercial din -landa, .u/embur $i alte câteva %ări. )ceastă comple/ă structură oraniza%ională se pare că a fost creată de In var !amprad pentru a evita ta/ele, men%inându#$i însă controlul asupra IKEA. 0irma este divizată în principiu în două păr%i1 opera%ional $i francize. Cele mai multe din opera%iunile întreprinse de IKEA, inclusiv mana ementul ma2orită%ii ma azinelor sale, desi n#ul $i fabricarea mobilei $i ac3izi%ionarea materialelor de la furnizori sunt suprave 3eate de In 4a 5oldin , o firmă privată daneză. IKEA a a2uns să fie cunoscută peste tot în lume datorită inova%iei $i stilului. )proape toate produsele IKEA sunt concepute pentru a fi ambalate într#o formă cât mai mică, reducându#se astfel costurile de livrare, minimizând daunele provocate de transport, mărind capacitatea de stocare $i facilitând sarcina cumpărătorilor de a#$i lua sin uri produsele acasă, fără a necesita să fie livrate. 6e plan mondial IKEA numără 371 de ma azine desc3ise în 3" de %ări, operate în sistem de franciză, prezentând următoarea dispersie eo rafică1 )ustralia, )ustria, 8el ia, Canada, C3ina, Cipru, Ce3ia, 9anemarca, 0inlanda, 0ran%a, :ermania, :recia, ;n aria, Islanda, Israel, Italia, <aponia, !u=eit, >alaezia, -landa, ,orve ia, 6olonia, 6ortu alia, ?omânia, ?usia, )rabia Saudită, Slovacia, Spania, Suedia, &lve%ia, @ai=an, @urcia, >area 8ritanie, Statele ;nite ale )mericii. 1

0i ura 1 A .oca%ii IKEA pe lob
Sursa : http://en.wikipedia.org/wiki/IKEA

IKEA este structurată pe departamente1 administrativ, desi n interior, facilită%i $i între%inere, I@, 2uridic, lo istică, mana ement proiecte, dezvoltare produse, rela%ii clien%i, resurse umane, securitate, te3nicăBcalitateBmediu, vânzări, restaurant *IKEA food+.

1.2.

IKEA Rom nia
IKEA $i#a anun%at intrarea $i pe pia%a romanească de retail prin desc3iderea la

8ucure$ti în martie C77" a primului ma azin în sistem de franciză. 6rima unitate a fost inau urată în apropierea celui mai mare proiect imobilar auto3ton, (8ăneasa Investment(, în urma unei investi%ii de peste 17 milioane de euro, fiind al CD3#lea ma azin desc3is în a 3D#a %ară. >a azinul are o suprafa%ă de CE.777 de metri pătra%i desfă$urată pe C eta2e, comercializând o amă de ".D77 de articole $i deservind 1.D77 de locuri de parcare. :ama de produse acoperă toate ariile casei1 sufra erie, dormitor, birou, baie, camera copilului, dar $i articole te/tile, corpuri de iluminat, articole pentru depozitare, accesorii $i decora%iuni pentru rădină. >a azinul cuprinde un s3o=#room de mobilă, un departament de accesorii $i C

decora%iuni, o zonă de 2oacă pentru copii, zone pentru servit masa, respectiv restaurant cu specific suedez pentru a oferi poten%ialior clien%i o destina%ie de cumpărături ideală, fast food $i cofetării. Fncă de la intrare cumpărătorii ăsesc carne%ele, creioane $i benzi de măsurat pe care le pot folosi pe tot parcursul vizitei. 0iecare produs din s3o=room#ul de mobilă este înso%it de o etic3etă de pre% care con%ine informa%ii complete despre materialul din care este fabricat produsul, beneficiile pentru client, instruc%iunile de în ri2ire specifice, dar $i modul în care se poate combina cu alte produse. Fn prima zi de la desc3idere, IKEA a vândut produse în valoare totală de 3D7.777 de euro, apro/imativ E3.D77 de articole de mobilier $i accesorii. )pro/imativ 1 din C români care au pă$it pra ul IKEA $i#a ac3izi%ionat câte ceva Giziunea companiei IKEA este Hoferirea unei ame lar i de mobilier $i accesorii pentru casă cu un bun desi n $i la un pre% atât de mic încât cât mai mul%i oameni $i#l pot permite.I IKEA vinde peste 17.777 de tipuri de mobilier, produse de rădină, plante, produse te/tile, corpuri de iluminat, produse pentru bucătărie, 2ucării $i decora%iuni sezoniere. 0iecare ma azin e/pune o selec%ie din cele 17.777 de produse în func%ie de mărimea ma azinului. 9esi nul ma azinelor *cu auto#servire+ $i u$urin%a asamblării mobilei IKEA nu reprezintă doar simple măsuri de reducere a costurilor, ci fac parte din viziunea $i în reclamele $i catalo ul lor. Fn ceea ce prive$te misiunea companiei IKEA aceasta a fost formulată încă de la început $i reflectă dorin%a $i eforturile între ii ec3ipe de a satisface toate cerin%ele clien%ilor, de a crea o via%ă de zi cu zi mai bună pentru cei mai mul%i oameni, oferind produse de mobilier modern $iJsau clasic la un raport calitate A pre% continuu îmbunătă%it. Se remarcă efortul deosebit depus de companie în îndeplinirea acestei misiuni, dovadă fiind pozi%ia de lider dobândită pe plan interna%ional. 9e asemenea, o altă misiune a acestei companii este de a asi ura un mediu de lucru e/emplar $i standarde care să 3ideze fiecare an a2at către performan%ă în activitatea zilnică, în interac%iune cu cerin%ele clien%ilor, efectuând activită%ile în cadrul unei ec3ipe dinamice, profesioniste $i dedicate atributelor mărcii. - direc%ie primordială de ac%iune va fi aceea de perfec%ionare continuă a te3nolo iilor de fabrica%ie $i de lobală IKEA de a#$i determina clien%ii să fie independen%i $i implica%i. 9e asemenea, această viziune se re ăse$te

3

. Intrarea pe pia%a românească a reprezentat un atuu esen%ial. 6roprietarii francizei locale au 3otărât să vândă drepturile de operare $i franciza ma azinului IKEA din 8ucure$ti. francizorul lobal al conceptului IKEA. )ctivitatea eficientă a companiei IKEA atât la nivelul ?omâniei. după 3 ani de operare sub franciză locală.(.vânzare a produselor. cât $i în celelate %ări. având în vedere e/tinderea viitoare a or aniza%iei IKEA în &uropa de Sud#&st. acordată de Inter IKEA S&stems '. consolidarea $i e/tinderea ma azinelor în cele mai mari ora$e ale %ării. @otodată firma urmăre$te diversificarea portofoliului de produse. acest statut conferindu#i si uran%ă $i reputa%ie. IKEA R!"#$IA a devenit parte din IKEA %roup. Fncepând cu data de K martie C717. câ$ti ând o pozi%ie strate ică în rândul comercian%ilor $i a producătorilor de mobilă. iar acest lucru a fost văzut ca o e/celentă oportunitate de către IKEA %roup. a condus la o pozi%ie de leader în domeniul comer%ului de mobilier $i decora%iuni. 4 .

din analiza vânzărilor. lipsa de spa%iu. 6e pia%a auto3tonă de mobilă tendin%ele s#au modificat de la an la an. >obilierul modular comercializat de IKEA vine să rezolve câteva din problemele consumatorilor români. a$a că în prezent cele mai bine vândute produse pe pia%a mobilei sunt cele care se aliază noilor tendin%e. acestea s#au diminuat cu EL comparativ cu anul C77K. respectiv un mobilier construit din plăci u$oare.u în ultimul rând. u$or de între%inut $i care arată foarte bine pentru că asta î$i doresc ma2oritatea clien%ilor cel mai mult. astfel. climatul din acest sector fiind deteriorat de criza care s#a reflectat într#o prăbu$ire a pie%ei imobiliare care a tras după sine cererea la nivel local na%ional. acesta fiind un factor decisiv al cre$terii cifrei de vânzări în industria mobilei.1. "o+e. Analiza itua%iei e&i tente 2. . 6e de o parte. din materiale u$oare. iar (col%arii( din anii M97 $i mobila din fa $i ste2ar sunt înlocuite de bibliotecile din rafturi.pert. în centrul cărora se află mobilierul multifunc%ional. iar pe de altă parte. simplu de transportat. )nul C77K a fost un an profitabil datorită dinamismului resim%it pe pia%a imobiliară. D . la acest tip de mobilier contează pre%ul care este unul în concordan%ă cu puterea de cumpărare. odată cu apari%ia copiilor. dar $i auto3tone1 IKEA. iar una din tendin%ele actuale este mobilierul modular. Cum anul C779 a adus o prăbu$ire a investi%iilor în construc%ii. El-ila $i Kika. )ia*a 6ia%a mobilei din ?omânia este dominată în eneral de patru companii străine. 6ia%a românească de mobilă a trecut printr#un an mai pu%in fast în C717. 6roducătorii români au început să realizeze tot mai mult mobilier multifunc%ional.II. cu multe elemente ce pot fi u$or modificate. canapelele er onomice $i dulapurile modulare. acest lucru a afectat în mod direct cererea de mobilier din partea popula%iei. Intrarea pe pia%ă a i antului suedez IKEA în C77" a sc3imbat $i mai mult percep%ia consumatorilor. nevoile în cre$tere ale familiei.

3tml E .e/ti-0 este formată din to%i acei clien%i vin $i cumpără mobilier. potrivit datelor furnizate unui site se $tiri de către companie1. persoane cu o via%ă activă. proprietarii apartamentelor în care locuiesc *97L+. tuturor celor care au o casă de mobilat $i decorat. cu 17. produse din cadrul sectorului fast#food. C&C. Cei mai mul%i dintre clien%ii IKEA care au intrat în ma azinul din 8ucure$ti sunt bucure$teni *K7L+. indiferent că este vorba despre un student care tocmai a înc3iriat prima arsonieră. în timp ce persoanele 2uridice se aprovizionează mai des. Fn ceea ce prive$te pia*a poten*ial0 ma aziul IKEA oferă în momentul de fa%ă peste ".777 de clien%i. sau de un cuplu care tocmai $i#a cumpărat o casă de vacan%ă cu două eta2e la munte.iderii tradi%ionali de pe pia%a românească sus%in faptul că produsele oferite de IKEA sunt destinate clasei de mi2loc. decora%iuni.1. orice usturi. pentru ca ace$tia să He/perimenteze ma azinulN. func%ional în ma2oritatea %ărilor în care operează. iar mai pu%in de 2umătate dintre ei *47L+ nu $i#au întemeiat încă o familie. motiv pentru au introdus de curând sistemul de cumpărături online.roBdetaliiBstiriBclientul#i4ea#bucurestean#proprietar#familist#"9E1DK. Fn prezent ma azinul din 8ucure$ti este supraa lomerat. . de o famillie mai în vârstă. 6ersoanele fizice fac cumpărături o dată la câteva luni. 6lata se poate face prin numerar. ordin de plată. având un trafic săptămânal de 47. )numi%i clien%i beneficiază $i de posibilitatea înc3eierii unui contract în urma căruia pot efectua cumpărături în limita unui disponibil aflat în contul ma azinului.777 de articole diferite pentru orice persoană. 1 3ttp1BB===. ai cărei copii $i#au întemeiat de2a familiile lor.evz. 2. de sărbători sau cu orice altă ocazie. -ficialii IKEA afirmă că produsele se adresează ma2orită%ii oamenilor.)ia*a e.777 mai mult decât a fost proiectat.1. celor obi$nui%i. persoane practice. 1lien*ii IKEA R!"#$IA IKEA R!"#$IA se concentrează deocamdată pe clien%ii persoane fizice. orice preferin%e. ceea ce va determina desc3iderea unei noi unită%i în Capitală în viitor. accesorii. indiferent dacă sunt persoane fizice sau persoane 2uridice. fără restric%ie de venit sau statut social. etc din cadrul ma azinului IKEA.

tapiţeriile şi obiectele de ceramică. ci doar cumpărături planificate.2. furnizează !rupului produse în valoare de apro"imativ #00 de milioane de euro anual. +hiar dacă notorietatea suedezilor s*a construit în primul rând prin divizia de mobilă. milioane de euro. inclusiv informa%ii le ate de modul în care produsele oferite influen%ează sănătatea. care. având la dispozi%ie numeroase oferte speciale care îi avanta2ează $i având posibilitatea de a ale e dintr#o amă diversificată de produse.Clien%ii sunt pe primul loc la IKEA. aceasta nu reprezintă unicul profil de activitate al !rupului. modul de construc%ie.a momentul actual. Circa D. construcţia fiind finalizată în #///. toate aceste avanta2e fiind acordate în sc3imbul unui contract de e/clusivitate $i al obli a%iei de a men%ine pre%urile reduse. beneficiază de asisten%ă te3nică $i de posibilitatea înc3irierii ec3ipamentului. Swedwood International şi*a anunţat încă de anul trecut intenţia de a*şi întări prezenţa pe piaţa din România prin intermediul unei noi fabrici. când analizează produsele. detalii le ate de pre%. . IKEA comercializând şi decoraţiuni interioare şi ornamente. 6rincipalele produsele pe care IKEA le achiziţionează din România sunt cele din lemn masiv. împreună cu fabrica proprie S ed ood de la Siret. potrivit firmei. potrivit analizelor făcute de IKEA. conectate permanent la tendin%ele de pe pia%a de mobilier. Gor ăsi întotdeauna spri2in $i informa%ii utile din partea consultan%ilor.EL din produsele comercializate în loca%ia IKEA provin de la furnizori locali. ce alte piese de mobilier se potrivesc *sau completează+ cu respectivul element. în timp ce pentru prima fabrică investiţia s*a ridicat la apro"imativ #. si uran%a $i mediul. 2. ţări în care se află doar #( dintre cei )0 de furnizori balcanici ai !rupului suedez şi unde IKEA nu şi*a manifestat încă interesul pentru partea de retail. %e altfel. . IKEA are peste 40 de furnizori în România. Fn ceea ce privesc obiceiurile de cumpărare ale clien%ilor se observă două tendin%e principale în opinia conducerii IKEA1 ace$tia se orientează către produse cu un raport calitate# pre% cât mai bun $i au nevoie de mai mult timp ca să se decidă. 9e asemenea au la dispozi%ie toate informa%iile de care au nevoie. 0urnizorii înc3eie cu firma IKEA contracte pe termen lun .1. 2urni3orii IKEA R!"#$IA ?eprezentan%ii IKEA sus%in că în 2ur de 17L din produsele comercializate provin de la furnizori locali. &i cu si!uranţă. " . >a2oritatea clien%ilor trec pra ul ma azinului din 8ăneasa mai ales la sfâr$it de săptămână. $n principal achiziţionează mobilă din lemn masiv şi pal de la aceştia. România devine tot mai interesantă pentru IKEA. mult mai interesantă decât 'ul!aria şi Serbia. .nvestiţia este estimată la apro"imativ -0*-( de milioane de euro. urmând să revină în timpul săptămânii pentru a le ac3izi%iona în cazul în care s#au decis. restul produselor având provenien%ă de la furnizori străini. instruc%iuni de asamblare.u mai e/istă cumpărături de impuls. dar $i a desi nerilor prezen%i în ma azin în care se investe$te continuu astfel încât să poată oferi cele mai bune solu%ii de mobilare $i amena2are.

00( a avut o cifră de afaceri de apro"imativ . primii doi furnizori de ceramică IKEA din 'alcani sunt românii de la Ipec 0lba*. NIKMOB 4'uzău59 furnizor al companiei IKEA de peste şase ani. Celelalte 4L apar%in )mericii de . ) avut în anul C77D o cifră de afaceri de peste 1D milioane de euro. $n .00( să livreze către IKEA articole de mena1 în valoare de 2. )stăzi ma2oritatea produselor IKEA *EEL+ sunt ac3izi%ionate de la producători din &uropa. +ompania IKEA încearcă o livrare directă de la furnizorii români. IKEA are (0 de furnizori români care produc ((0 de articole diferite şi în total )0 de furnizori în zona balcanică. pe locul al treilea aflându*se bul!arii de la Kalinel.3 milioane de piese pe lună 4apro"imativ .6 /6 36 26 +hina 7olonia Suedia . căreia îi livrează circa 97L din produc%ie. C3ina. 0pro"imativ (6 din cele 3. principalii furnizori din România pentru IKEA sunt9 1.6 06 #)6 #. fie în cel al ceramicii. K . dar e"istă şi producători de tapiţerie. IKEA lucrează cu 1E77 de furnizori din DD de %ări.ulia şi Cesiro Si!hişoara. 8urnizorii IKEA din România activează fie în domeniul lemnului..talia . cel mai mare furnizor de ceramică al IKEA din 'alcani. precum $i scaune pliante $i este furnizor IKEA de peste 17 ani. )4I"!' *Si 3etu >arma%iei+1 produce scaune clasice simple $i tapi%ate.0 de milioane de euro.) milioane de euro . IPEC 40lba*. +apacitatea de producţie a Ipec este de #. $n .%e altfel. Cea mai mare pondere o de%ine cu toate acestea.ulia59 cel mai mare furnizor de ceramică al IKEA în 'alcani. 7otrivit lui. Principalii furnizori ai produselor IKEA . optimizarea traseului lo!istic va permite companiei să atin!ă cele mai mici preţuri de pe piaţă la produsele comparabile. 3.06 #)6 #26 #46 #.) milioane de euro.ulia. .ermania 0i ura C A 6rincipalii furnizori IKEA )$adar.:ea articole în valoare de 2. aceasta reprezentând #6 din producţia mondială. $n prezent.ord.00( a livrat către . a început în #//# ca o afacere de familie.0 de milioane de piese anual5.6 #06 )6 26 46 .000 de produse aflate în ma!azinul IKEA sunt produse în România. +ompania Ipec din 0lba*. conform oficialilor companiei. 33L din produsele IKEA fiind produse în )sia. pentru a a1un!e în .

777 mp+O 9 . precum dulapuri.D77 mp. dar mai comercializează produse $i prin C3 de unită%i mici. distribu%ie prin ma azine specializate proprii sau prin dealeri. e/port. "!'E6)ER7 # Se clasează între primele 1C întreprinderi europene din industria mobilei si are D 3iperma azine în ?omania $i 1 în 8ul aria *circa 17. )re D7 ma azine de mici dimensiuni. mobilier mic.4. IASITEX 4. 2. care func%ionează în re im de franciză. A) Concurenţa indirectă 6ia%a de mobilă. C. ). cuiere şi tăbliţe de desenat pentru copii. în cre$tere cu 37L fa%ă de aceea$i perioadă a anului precedent. Se pot identifica atât concuren%i direc%i cât $i indirec%i ai companiei IKEA astfel1 1. realizând în primele trei luni ale anului C77K o cifră de afaceri de peste 4. )stfel ca urmare a cre$terii sectorului construc%iilor mai multi producători î$i anun%ă intrarea pe pia%a românească . ELVILA * 8ondată în anul #//0 ea este în prezent una dintre principalele companii din domeniul producerii şi comercializării mobilei din România. dar $i din reorientarea producătorilor români pe pia%a internă. ". 1on/uren*ii IKEA R!"#$IA 6e pia%ă func%ionează o serie de companii mari $i foarte mari * "o+e. )RI$1! %R!5) *9ambovita+1 realizează din #//( panouri de bucătărie şi tocatoare din lemn de fa! pentru !rupul suedez. Cre$terea este sus%inută atât din importuri. %E!SE2 4E(I1!" *?e 3in+1 produce în special mobilier din răşinoase.+. CESIRO 4Si!hişoara59 este al doilea mare furnizor de ceramică al !rupului suedez.aşi59 cuprinde secţii de filatură.pert. ţesătură. de sub 1. D. sus%inută de boom#ul din construc%ii.3 milioane de euro. finisa1 şi confecţii. E1!4!R *Clu2+1 producător de mobilier e/clusiv pentru concernul suedez IKEA. dar de câ%iva ani a început să investească în suprafe%e medii spre mari *peste D. 2. Kika etc.2. franciză. Staer. de circa un miliard de euro în C77E. El-ila. este în continuă cres$ere cu până la 17L. care desfă$oară activită%i comple/e de produc%ie.777 mp+.

4.. similare celor produse B) Concurenţa directă #. NEOSET < $n România a intrat pe piaţă în anul #//# cu primul ma!azin. după 3 ani de operare sub franciză locală. %eşi aceşti concurenţi specificaţi în randurile de mai sus susţin faptul că nu se află într*o concurenţă directă cu !rupul suedez de concurenţă. 4. D.(. compania anunţând că va renunţa la comercializarea produselor desi!n IKEA pe piaţă românească. mai precis la 8aia >are. 1ompanie Fncepând cu data de K martie C717. KIKA < Retailerul austriac de mobilă şi decoraţiuni interioare se numără printre cei mai mari comercianţi de mobilier din @uropa. dar semnificativă. IKEA R!"#$IA a devenit parte din IKEA %roup. din cota de piaţă a acestor concurenţi indirecţi. iar acest lucru a fost văzut ca o e/celentă oportunitate de către IKEA %roup.a în &uropa.3. francizorul lobal al conceptului IKEA. unde produce mobilă care se comercializează sub numele de Italso. 6roprietarii francizei locale au 3otărât să vândă drepturile de operare $i franciza ma azinului IKEA din 8ucure$ti. Se vor a"a e"clusiv pe e"porturi. iar prima fabrică Aeoset din România s*a deschis în anul #///.9. renuntând să mai vândă produse pe piaţa internă. având în vedere că e"istă şi produse . 17 . având în prezent un sin!ur ma!azin în 'ucureşti. STAER < %e%ine în prezent o re%ea de CE de ma azine. având în vedere e/tinderea viitoare a or aniza%iei IKEA în &uropa de Sud#&st. $n prezent es te unul din cei mai mari concuren%i ai IKEA în ?omânia. CLASS MOB * +lass*=ob a fost divizia de mobilă de lu" a !rupului >obe/pert. compania vizează mărirea re%elei de puncte de desfacere la 3D. 3. ALPROM < Cu activită%i în industria prelucrării lemnului $i produc%ia de mobilă. $A7588I A )re o strânsă colaborare cu compania 1lass "o+ $i de%ine o fabrică în ?omânia.:ea cu o calitate mai ridicată. 0cum Neoset România distribuie prin sistemul de franciză produse în peste #( ma!azine răspândite în toată ţara. iar pentru anul în curs. 0stfel !rupul suedez va >muşca? o mică parte. C. până în C77E când a fost preluată de Camelia Pucu. $i#a bu etat în ultimul an o cifră de afaceri de D7 milioane de euro. în cre$tere cu C7L fa%ă de anul 2. IKEA totuşi va e"ista cu si!uranţă o concurenţa tan!enţială. S!R7I4E"$ # &ste unul dintre principalii producători de mobilier de pe piaţa locală. trecut. acordată de Inter IKEA S&stems '.

&/istă o limită între ceea ce trebuie să facă sin uri clien%ii $i 11 . IKEA are $i produc%ie proprie A apro/imativ 17L din totalul vânzărilor. 9e asemenea furnizorii trebuie să transporte componentele la unul dintre centrele mari de distribu%ie cum ar fi cel din )lm3ult.etonia. a luat drept e/emplu via%a oamenilor din Smaland. Cele doisprezece centre de distribu%ie aprovizionează apoi diverse ma azine care sunt de fapt mini#depozite.Conceptul IKEA Conceptul I!&) contrazice le ea cauză#efect1 calitate ridicată $i deci un pre% mai ridicat. Creatorul conceptului IKEA. Compania se bucură de numeroase avanta2e în urma practicării produc%iei pe bază de contract1 investi%ii minime de capital. Consumatorii I!&) sunt în acela$i timp $i producători deoarece ma2oritatea produselor trebuie asamblate. timp $i e/pertiză mana erială. Cu toate că firma î$i dore$te ca to%i clien%ii săi să participe activ în procesul de vânzare#cumpărare nu sunt foarte stric%i în această privin%ă. evitarea riscului valutar $i a problemei finan%ării. bazându#se mai mult pe practicitatea lor decât pe un desi n foarte preten%ios $i costisitor în acela$i timp. Fn sc3imbul contractelor pe termen lun . o mică provincie din sudul Suediei. Fntre ul concept presupune $i modul de ambalare $i transportare a produselor. furnizorii fabrică doar la pre%uri reduse pentru IKEA. -feră mobilă de foarte bună calitate la pre%uri pe care $i le poate permite oricineO sau cel putin a$a sus%in oficialii companiei. 9istribu%ia finală este $i responsabilitatea clientului. evitarea problemelor le ate de stabilirea pre%ului. prote2area mărcii. surmontarea barierelor le ate de importuri $i IS9# uri. 6olonia $i ?omânia numărul total a2un ând la 37. In var a 3otărât să reducă pe cât posibil costurile de produc%ie ale serviciilor oferite. In var !amprad. control asupra mar4etin ului. IKEA dore$te ca produc%ia proprie să nu depă$ească 17L în principal pentru a asi ura fle/ibilitate. înc3irierea ec3ipamentului $i a asisten%ei te3nice din partea IKEA. Strate ia IKEA este bazată pe mana ementul costurilor prin contractarea producătorilor proveni%i în mare parte din %ări cu for%ă de muncă ieftină care au acces la materii prime $i au infrastructura dezvoltată. Cu toate că noi fabrici au fost desc3ise în . unde din cauza pământului sărac ace$tia foloseau materiile prime la ma/imum de randament $i cu o risipă foarte aproape de zero. 6roduc%ia în cantită%i mari a articolelor standardizate permite realizarea economiileor de scală. )stfel.

Conform mana erilor firmei concuren%ii nu sunt văzu%i ca ma azine de mobilă ci ca destina%ii în care clien%ii vor să#$i petreacă timpul liber. Anali3a S. >a azinele IKEA sunt prevăzute cu spa%ii pentru copii $i restaurante cu specific suedez pentru a oferi poten%ialior clien%i o destina%ie de cumpărături ideală. G).an%ul valorilor IKEA G). >offett A N International 8usinessI. Cu toate acestea firma suedeză poate oferi toate aceste servicii la un cost suplimentar. p. "t3 &d. 9e e/emplu.-)?& IKEA CONSUMATOR FURNI OR G). încărcându#$i marfa ac3izi%ionată $i asamblând ei mobila.!7 Puncte forte # C brand recunoscutO 1C >ic3ael Czin4ota. Conceptul IKEA Ha obli at atât consumatorii. iar IKEA însă$i nu este nu este un retailer ci o stea centrală într#o constela%ie de servicii(C.137 .-)?& G).-)?& 2. furnizorii sunt $i consumatori *ai afacerii IKEA $i ai asisten%ei te3nice din partea firmei+.-)?& 0i ura 3 A . transport+. I44a ?on4ainen. cât $i furnizorii să re ândească valoarea într#un nou mod în care clien%ii sunt $i furnizori *de timp. IKEA colaborează cu o firmă ce înc3iriază dube $i camioane de mici dimensiuni la pre%uri rezonabile pentru clien%ii ce au nevoie de servicii de transport.ceea ce an a2a%ii IKEA pot face pentru ei. Clien%ii economisesc foarte mult venind sin uri la ma azin. >ic3ael 5.:.

77 # CC. capabil să ofere informa%ii despre produsele e/puseO infrastructură1 dispune de lo istică $i ma azin propriu. recomandările din broşuri fiind însoţite de o rubrică specială numită Aotiţe. un creion şi pliante de prezentare. pentru ca ulterior să le poată ridica din zona de 0utoservireB e/isten%a amei de produse 6atrull. site bine or anizat. GIS) &lectron.uni # 9uminică 17. spoturi @G $i panouri publicitareO posibilitatea realizării pe site a unui cont de utilizator prin care po%i alcătui mai multe liste de cumpărături. fiecare client primeşte la intrarea în ma!azin o sacoşă.D77 de locuri de parcare+. pe care le po%i salva $i imprima $i e$ti la curent cu ofertele speciale $i promo%ii prin ne=sletterul IKEA. # pro ram atractiv1 . locuri de 2oacă în toate zonele din ma azin. bonuri de masă *la IKEA ?estaurant Q Cafe+O bonuri cadouO card cadou IKEA. de un loc de 2oacă suprave 3eat în care î$i pot lăsa copiii.BziBcarucior platformă cost asamblare rapidă C7 L din valoare * valoare minimă comandată 1C7 ?-. restaurant IKEA< facilită%i de plată1 numerar. >astercard $i >aestro. produse create special pentru a asi ura protec%ia copiilorO produse accesibile $i u$or de asamblatO dispune de resurse financiare.77O Puncte !la"e # # # imposibilitatea de a posta o comandă direct pe siteO costuri suplimentare1 # cost de depozitare 1D?-.# # ama lar ă de produse adresate tuturor cate oriilor de consumatoriO familiile cu copii beneficiază de locuri de parcare în apropierea intrării *1. un automat de sc3imb valutarO un bancomatO # # publicitate cumulativă A catalo ul IKEA. unde aceştia îşi notează rândul şi secţiunea de prezentare a produselor.( de ani. umane $i materialeO preocupări deosebite pentru inova%ie $i creare de produse competitiveO personal calificat. precum $i alte facilită%i pentru în ri2irea copiluluiO # # # # # # # # # # politică de returnare fle/ibila care permite clien%ilor să returneze un produs în termen de 97 de zile de la cumpărareO toate produsele IKEA au termen de !aranţie care variază de la # la . carduri bancare GIS).+ 13 . în funcţie de cate!oria din care fac parteB înainte de a începe un tur prin ma!azin.

oliul de produse >a azinul IKEA oferă o amă lar ă de produse de mobilier. disponibil la cerere. sistemul de plată prin card. Rona Comercială 8ăneasaO e/tinderea liniei de produseO prezen%a slabă în sector a concuren%ei $i cererea nesatisfăcută a popula%ieiO utilizarea sistemelor informa%ionale peformante în or anizarea internă a companiei. )orto. accesorii $i solu%ii func%ionale $i cu un desi n de calitate. re%eaua de calculatoare ce estionează rota%ia stocurilor. IKEA se bazează pe principiul Hdo it 'ourselfI ceea ce presupune asamblarea mobilei de către client. -biectivul lor este să îi a2ute pe români să aibă o via%ă cât mai bună $i să se bucure de propria locuin%ă. 14 . contra costO intervalul de timp necesar pentru a a2un e la IKEA este mareO ine/isten%a unui atelier de repara%iiO Oportunităţi # # # # # cucerirea de noi se mente de pia%ăO amplasare eo rafică favorabilă 1 Pos.4C). desi n modern. A#eninţări # # # # # # recesiunea economică * în C779 vânzările au scăzut cu 9L fa%ă de C77K+O politici uvernamentale nefavorabile * ta/e $i impozite practicate+O scăderea veniturilor popula%ieiO sc3imbări în nevoile $i usturile consumatorilorO fluctua%ia cursului valutarO cre$terea lentă a pie%ei $i a pre%urilor materiilor prime. nr.=. îi conferă acesteia eficien%ă. clien%ii. 8ucuresti#6loie$ti.# # # serviciul de livrare la domiciliu si asamblare. efectuarea plă%ilor $i sistemele audio#video de suprave 3ere a între ii activită%i. simplist. 2. prin baza de date referitoare la clien%i. dar $i o satisfacere la un nivel mai înalt a e/i en%elor clien%ilor. culori frumoase atră ătoare la pre%uri atât de scăzute încît cei mai mul%i oameni să $i le poată permite.

camera copilului. ceea ce subliniază faptul că această companie aplică o abordare inte rală către produc%ie $i desi n. @otodată se facilitează transportul produselor cumpărate la domiciliul clientului. pentru mobilier cu col%uri ascu%ite. 6rodusele IKEA răspund la nevoi $i usturi diverse. 6e parcursul fiecărui an ama de produse decoraţiuni sunt actualizate pentru a urma tendinţele şi nevoile în schimbare ale consumatorilor. 0par desi!n*uri noi. mobilier de birou. articole pentru or anizarea casei $i nu în ultimul rând decora%iuni. :ama de produse a companiei este comună tuturor ma azinelor din întrea a lume. eliminând cantită%ile de aer. :ama lor de produse cuprinde solu%ii complete pentru toate ariile casei. bucătării. produse create special pentru a asi ura protec%ia copiilor precum1 dispozitive blocare u$ă. de baie+. IKEA. Fn cadrul amei de produse (I4ea pentru copii( e/istă o zonă specială destinată copiilor de toate vârstele$ 'ama de produ e Patrull. anti#derapare pentru scări. păstrând caracteristica de func%ionalitate $i accesibilitate.)tfel se pot reduce costurile $i materialele folosite pentru împac3etare.777 de articole. camera de baie. pentru sertare etc. până la te/tile de casă *perdele. sisteme de protec%ie împotriva prizelor. cât $i accesorii $i decora%iuni. de aceea se ne ociază cantită%i foarte mari $i pe termen lun cu furnizorii. covoare. de la mobilier pentru sufra erii. articole pentru bucătărie. se reînnoieste permanent. atât mobilă. te/%ile de pat. corpuri de iluminat. aceeaşi pentru toate ma!azinele din întrea!a lume. produsele e"istente sunt îmbunătăţite. dormitor. ob%inându#se costuri de produc%ie reduse.+ >a azinul IKEA din ?omânia corespunde conceptului IKEA de a reuni totul sub un sin ur acoperi$. iar mi"urile de piese de mobilier şi 1D . !amprad nume$te acest concept Hdesi n democraticI. Fn ma azin se pot ăsi peste ". acesta fiind posibil prin mi2loacele de transport public.

1E .

1" .

orve iaO >ese. Clien%ii care au totu$i nevoie de a2utor pot opta pentru serviciul de livrare la domiciliu sau pentru cel de asamblare. ocupă foarte pu%in spa%iu $i are toate calită%ile pentru a face via%a clien%ilor mai u$oară. asamblat. ecolo ică. 0iecare produs este marcat cu un cod format din patru cifre. indiferent de motiv. contra cost. arderobe1 nume de locuri în . rafturi1 nume de locuri în SuediaO 6aturi. dintre care primele două reprezintă anul. acestea pot fi returnate în cel mult /0 de zile de la data cumpărării. scaune1 nume de locuri finlandezeO 1K .0i ura 4 A @otalitatea produselor comercializate de IKEA pe sec%iuni Sursa1 3ttp1BB===.i4ea. 7entru a beneficia de !aranţie. 6rodusele sunt ambalate în pac3ete plate $i sunt u$or de transportat $i de asamblat. un cod al producătorului. u$or de manipulat. disponibile la cerere. în funcţie de cate!oria din care fac parte.( de ani.:ea au termen de !aranţie care variază de la # la . clientul trebuie să prezinte bonul de casă sau factura fiscală a produsului cumpărat 9enumirile produselor fac parte dintr#un sistem de denumire special conceput de IKEA astfel 1 • • • >ăsu%e de cafea. format din D cifre *1""9E+. Coate produsele . demontat.roBcatalo ueBtoate#produsele#lista >obila de la IKEA este practică. $n plus. lo o#ul IKEA şi numele ţării în care a fost fabricat. er onomică. iar ultimele două luna fabrica%iei.

Se fac apro/imativ D7. . dacă o masă poate sus%ine o reutate mare timp îndelun at sau dacă u$a de la un dulap de bucătarie poate fi desc3isă $i înc3isă de mii de ori până să apară probleme. de e/emplu. materiale1 nume de femeiO Covoare1 nume de locuri danezeO 6erne $i paturi1 nume de flori. meteorolo ieO @abouri. Fn ceea ce prive$te mobila. planteO Corpuri de iluminat1 teme din muzică.aboratorul IKEA din )lm3ult testează atât te/tilele.1" 7CD. cât $i mobila. numeroase teste mecanice sunt realizate pentru paturi. decora%iuni. 19 . 6entru a fi si uri că îndeplinesc a$teptările $i cerin%ele clien%ilor. 6entru câ%iva ani la rând laboratorul IKEA a fost acreditat pentru sistemul de calitate $i metodele de testare în conformitate cu standardele interna%ionale IS.aborator'.• • • • • • • • )rticole de baie1 lacuri scandinaveO 8irouri.777 de teste anual în conformitate cu normele $i standardele interna%ionale actuale. @estele pentru te/tile includ proceduri care determină cum vor reac%iona materialele la spălatul automat $i e/punerea la soare. dulapuri de bucătărie pentru a determina durabilitatea. scaune de birou1 nume de bărba%iO >obila de rădină1 insule suedezeO 6erdele. precum $i standardele $i normele interna%ionale produsele IKEA sunt testate în IKEA @est . mese. cât de rezistente la foc sunt $i ce c3imicale con%in. ceasuri1 e/presii colocviale. )semenea teste arată.

(e crierea pie%ei %int) 9. al atitudinii fa%ă de produs. nivelului de educa%ie. usturilor. vârstei. nee/istând anumite limite care să cuprindă o cate orie anume de vârstă. se/ului. al stilului de via%ă. al avanta2elor căutate în utilizare $i al multor alte variabile individuale sau de rup. Fn cadrul pie%ei %inte primare avute în vedere de compania IKEA se încadrează1 # # din punct de vedere eo rafic1 locuitorii municipiului 8ucure$ti $i ai 2ude%ului IlfovO din punct de vedere socio demo rafic1 persoane de toate vârstele.III. al tipului de personalitate. 9ar vorbim în special de C7 . )ia*a primar0 6ia%a %intă a produselor IKEA este alcătuită din utilizatori diferi%i sub aspectul veniturilor.1. al mărimii familiei. Clien%ii diferi%i vor avea nevoi $i preten%ii diferite. al mediului de locuit. ocupa%iei.

persoanele conservatoare. Stabilirea obiecti#elor de mar+etin$ 9eoarece compania IKEA $i#a făcut apari%ia de pu%in timp pe pia%a românească se bucură de un real succes. cei de vârsta a doua. cât $i mediu. tot din punct de vedere socio#demo rafic. căutându#se solu%ii de creare a C1 . 9e asemenea. I*. dar care nu este îndea2uns valorificată. )cestora li se pot alătura turi$tii care au fie scopuri business. mai mult din mediul urban decât din cel rural $i cu venituri mari $i medii. la fel ca $i tinerii. sunt u$or de asamblat $i sunt la un pre% redus. )ia*a se/undar0 Fn sfera %intei secundare un rol principal îl 2oacă persoanele cu venituri modice. de o reac%ie pozitivă primită de la clien%i. această dezvoltare venind ca un pas strate ic firesc. cu un nivel de pre ătire atât ridicat. de unde î$i ac3izi%ioneaza diverse produse culinare. simt dorin%a de a ac3izi%iona lucruri ce au o calitate superioară. la lucruri inovative. produsele comercializate de IKEA se adresează persoanelor de ambele se/e. acest fapt constituind o deosebită oportunitate. a2un ându#se la dezvoltarea portofoliului de produse comercializate. Compania IKEA a apărut pe o pia%ă de2a e/istentă. # # din punct de vedere psi3olo ic1 persoanele privile iate atât de un venit considerabil. dar totodată $i practice. cât $i de un stil de via%ă superior. venituri modeste care se opresc la ac3izi%ionarea unor produse de strictă necesitate. produse ce au un pre% mai redus sau doar în cadrul restaurantului IKEA. combinarea bunului ust cu optim de calitate $i functionalitate la un pre% accesibil oricărui se ment de consumatori. din punct de vedere economic1 persoane cu venituri medii $i mari 9. fie scopuri personale pentru ac3izi%ionarea diverselor produse. parteneri de afaceri. publicul lar . 9e asemenea. persoanele receptive la nou.2. 6ractic ce este special în cadrul ofertei IKEA sunt următoarele aspecte1 -arietatea de produse. varietatea modelelor clasice $i moderne.

IKEA î$i îmbunătă%e$te continuu produsele $i c3iar $i unele servicii. îmbunătă%irea politicii de distribu%ie $i lansarea unui catalo e/clusivist în perioada martie#octombrie C711O # fidelizarea clien%ilor e/isten%i prin includerea unor carduri de fidelizare începând cu luna februarie C711O Se urmăre$te. de asemenea. IKEA este de părere că cel mai important capital al companiei îl reprezintă clien%ii CC . un discount de 17L la următoarele produse ac3izi%ionate de la IKEA R!"#$IA. 6ractic principalul obiectiv al companiei IKEA Rom nia este de a stabili un parteneriat de lun ă durată cu to%i clien%ii săi. ca evolu%ia companiei să fie cel pu%in propor%ională cu cre$terea pie%ei. transport ratuit în cazul în care clientul are domiciliul în 8ucure$ti. personalizându#le în func%ie de necesită%ile clien%ilor săi. de elaborare a unei politici de mar4etin fle/ibile. 9e aceea. &/pansiunea re%elei va continua $i în anii următori cu desc3iderea a încă cel pu%in un ma azin IKEA. subordonate nevoilor clien%ilor. un alt obiectiv strate ic al companiei este reinvestirea profitului în vederea e/tinderii $i modernizării re%elei de comercializare e/istentă.unei oferte cât mai diversificate $i mai atră ătoare. )$adar. 6rincipalele obiective de mar4etin ale companiei IKEA pe anul în curs sunt1 # realizarea unui volum al vânzărilor totale în special pe cale e/tensivă *atra ere de noi clien%i+ în valoare de peste 1 de milion de euro. stabilirea unor oferte promo%ionale. >odul în care produsele $i serviciile sunt special concepute $i oferite clien%ilor reprezintă in redientul principal al succesului pe pia%a românească. parteneriat bazat pe încredere reciprocă.777 lei. scopuri comune $i responsabilitate e al asumată. 6entru fidelizarea clien%ilor persoane fizice $i 2uridice care ac3izi%ionează produse în valoare minimă de 3D77 lei IKEA a lansat un card de fidelizare ce are mai multe unită%i1 o limită de credit de ma/im 1D. înre istrând o cre$tere de apro/imativ 37L în perioada ianuarie#decembrie C711O # # # atin erea unei cote de pia%ă de 37L în perioada ianuarie#iunie C711O e/pansiunea $i cre$terea vânzărilor online cu apro/imativ E7L în perioada martie#mai C711 $i noiembrie#decembrie C711O îmbunătă%irea mi/ului de mar4etin prin introducerea unei noi ame de produse.

dar $i la produsele comercializate de aceasta a publicului vizat de IKEA.i3i/e în urm0toarele : luniO C3 .ormare asupra noii /ole/*ii de mo+ilier lansat0 în prim0-ara anului 2>11 /u :>? în r ndul persoanelor . -biectivele de comunicare urmărite sunt1 # s0 /reas/0 gradul de in. atitudine. -biectivele de comunicare se referă la sc3imbarea de comportament. ea trebuie să se bazeze pe ni$te obiective de comunicare. )cestea se stabilesc după ce s#a realizat o analiză a mediuluiBpie%ei $i după ce au fost stabilite obiectivele de mar4etin ale companiei. Stabilirea obiecti#elor de comunicare 6entru ca o campanie de rela%ii publice să aibă efectele dorite.*. opinie sau informare referitoare la companie.

@ s0 /reas/0 gradul de notorietate al +randului în perioada ianuarie A de/em+rie 2>11 /u peste B>?< @ s0 /reas/0 ni-elul de /onCtienti3are de /0tre poten*ialii /lien*i asupra elementelor pra/ti/e. / t Ci /ea -er+al0 DsloganE. dar $i pe cele de mar4etin . spirit european. @ s0 sus*in0 Ci s0 promo-e3e -alorilor +randului A integrare.1. 1rea*ia pu+li/itar0 0olosindu#se de pro ramul H6rima casăI. sta+ilitate at t prin identitatea -i3uala Dlogo. *I. Planificarea ac%iunilor de publicitate F. pro ram ce a fost ini%iat de către :uvernul ?omâniei atât pentru încercarea de relansare a creditării $i a activită%ii a en%iilor imobiliare. IKEA ar putea lansa o campanie outdoor neconven%ională de promovare. o+ie/ti-itate. )stfel compania C4 . cât $i pentru oferirea unui spri2in celor care nu de%in în proprietate un imobil. &ste o modalitate inovativă prin care compania s#ar putea bucura de notorietate în rândul poten%ialilor clien%i tocmai pentru că ea capătă repere tan ibile pe care ace$tia le pot în%ele e $i re%ine mai bine. Ga fi imperios necesar ca IKEA R!"#$IA să demare'e campanii promo%ionale inovative astfel încât să î$i atin ă obiectivele de comunicare. /oloristi/0E. )ceste obiective vor fi posibile doar printr#o colaborare strânsă între companie $i a en%ia de publicitate care o reprezintă. >odalitatea de promovare la care m#am ândit s#ar inte ra foarte bine cu ideea de prima casă a românului oferită de acest proiect na%ional.

dar $i a decora%iunilor de interioare. 9e fapt ar fi un mini# apartament studio C7 pe C7 metri pătra%i complet mobilat $i decorat cu accesorii IKEA. demonstrând cât de încăpătoare $i confortabilă poate fi o cameră mică. Clien%ii poten%iali sau c3iar cei e/isten%i pot vedea astfel noile tendin%e în materie de mobilier $i accesorii. în/ep nd de la materialele . )ceastă campanie constă în construirea unor mini apartamente care practic din e/terior sunt identice cu ni$te cutii de carton mari.erent de . 6ia%a . 6ractic sarcina acestei campanii este aceea de a pune în lumină caracteristicile. repozi%ionarea strate ică asupra mobilierului.olosind solu*iile simple Ci la îndem na ori/ui pre3entate în /adrul a/estor /ampanii. Centrul ora$ului . a$a cum au ma2oritatea românilor. &ste destul de inovativ să optăm pentru o campanie outdoor pentru promovarea elementelor pentru indoor. )/east0 /ampanie -a . S@a pus mai mult a//ent pe -aloarea pe /are o o+*ine /lientul . fiind practic reprezentat de către locuitorii marilor ora$e din ?omânia. S@au .apoca.nirii Ia$i.nirii 8ra$ov. ne-oi sau -enituri. 6ia%a >are Clu2#. /ulorile utili3ate Ci p n0 la .aptul /0 s@au in/lus mai pu*ine produse to/mai pentru a dedi/a mai mult spa*iu în/0perilor. indi.oca%iile sunt alese datorită flu/ului foarte mare de oameni care tranzitează aceste zone zilnic. pot face comenzi în cadrul acestei campanii neconven%ionale $i pot veni de asemenea cu câteva idei $i recomandări pentru viitoarele colec%ii. pre%urile reduse $i noua colec%ie de mobilier pentru primăvara anului C711 într#un mod cât mai elocvent pentru publicul %intă A un public lar si etero en. 6ia%a Sfatului Sibiu. Centrul ora$ului Constan%a.i /reat0 /a s0 inspire pe toat0 lumea.comunică poten%ialilor clien%i. dar $i clien%ilor e/isten%i. gusturi. 6ia%a .0/ut o serie de îm+un0t0*iri. o/upa*ie. CD .rst0.oca%iile pentru această campanie ar putea fi următoarele1 # # # # # # # 8ucure$ti. 9e asemenea are rolul de a oferi inspira%ie în amena2area dormitorului. 6ia%a >i3ai Giteazul @imi$oara.olosite. .

Sibiu *6ia%a >are+. Ca $i loca%ii pentru desfă$urarea campaniei la nivel na%ional am specificat zonele în care se vor amplasa aceste mini apartamente. zilnic. 0ormularea planului media solicită o analiză $i o evaluare cuprinzătoare a elementelor de mar4etin critice. "edia plan &laborarea planului media reprezintă procesul pro ramării ac%iunilor publicitare ce necesită desfă$urarea unor activită%i sistematice în scopul dezvoltării unor solu%ii de media cât mai bune. aceste pie%e de publicitate fiind denumite arii de influen%ă sau arii de mar4etin . perioadă în care se spune din străbuni că NreînvieI totul la via%ă. @imi$oara *6ia%a . respectiv 8ucure$ti *6ia%a .nirii+. Ia$i *Centrul ora$ului+. Clu2#.)$ denumi această campanie1 H>er em acasă împreunăI. între orele 9177 A C7177. precum $i calitatea între ului proces de pro ramare. 8ra$ov *6ia%a Sfatului+. Constan%a *Centrul ora$ului+. 6lanul media trebuie să reflecte un mod perfect de or anizare a activită%ii.nirii+. F. cât $i a elementelor media relevante pentru pozi%ia companiei. 6erioada aleasă este 1 martie A " iunie martie C711. )ceste mini apartamente vor fi amplasate în centrele marilor ora$e timp de C săptămâni $i î$i vor sc3imba produsele $i modul de aran2are o dată pe săptămână. practic lunile din anotimpul primăvara. invitându#i astfel pe cei care le descoperă să constate că oricât de mic ar fi spa%iul de acasă. 6erioada la care m#am ândit pentru amplasarea acestor mini apartamente sunt lunile martie. acesta poate deveni cu u$urin%ă încăpător $i confortabil. 6entru a face cunoscută această campanie la nivel na%ional a companiei IKEA se va or aniza o conferin%ă de presă în care se va men%iona inten%ia companiei de a desfă$ura CE .apoca *6ia%a >i3ai Giteazul+. aprilie $i mai.2.

un rol ce nu poate fi înlocuit. promo%ii speciale. e/istând pericolul ca o parte din consumatori să înceapă să devină indiferen%i sau să se orienteze spre ofertele concuren%ilor. a creat o situa%ie de a lomerare promo%ională. deoarece ea are în cadrul le ăturii dintre consumator $i produs.această campanie. concursuri $i altele. totu$i nu este o ac%iune menită C" . celei asemănătoare din domeniul publicită%ii. promovarea vânzărilor nu va abandona niciodată acest dialo concret $i imediat. 9ezvoltarea rapidă a mi2loacelor de promovare a vânzărilor. Planificarea ac%iunilor de promo#are a #. se vor împăr%i fl'ere în cutiile po$tale $i în centrul ora$elor vizate pentru în$tiin%area poten%ialilor clien%i cu privire la evenimentul ce va avea loc.nz)rilor .ăscută în urma unui contact direct $i interactiv cu consumatorul. *II. ceea ce va determina scăderea capacită%ii cupoanelor $i a altor mi2loace de promovare de a stimula ac3izi%ionarea. 9e$i IKEA beneficiază de un card de fidelitate pe care clien%ii îl primesc în cazul în care fac cumpărături în valoare de minim 3D77 lei *tva inclus+.

6e o perioadă determinată de timp această te3nică de promovare a vânzărilor contribuie la conferirea unei valori superioare produselor. oferind avanta2e le ate $i de pre%ul acestora. însă compania trebuie să î$i orienteze aten%ia $i spre atra erea unor noi clien%i. respectiv cea a H pa/hetului +onusI în cadrul mini#apartamentelor. ?espectiv în cazul în care un poten%ial client dore$te să ac3izi%ioneze spre e/emplu o canapea să i se ofere C perne bonus asortate la modelul tapi%eriei. 6ână în prezent compania IKEA s#a a/at practic pe promovarea prin lansarea catalo ului ce cuprindea colec%ia pe un an între $i era acordat ratuit locuitorilor capitalei. )ceastă te3nică este folosită pentru a#i determina pe anumi%i oameni să opteze pentru ac3izi%ionarea mai rapidă $i într#un volum mai mare a unor produse de mobilier. în cazul în care optează pentru un birou să i se ofere o lampă de birou asortată bineîn%eles cu nuan%a biroului. indiferent dacă este client nou sau client e/istent. ai ora$ului 6loiesti $i locuitorilor zonelor limitrofe. )m ini%iat această campanie de promovare a vânzărilor deoarece ma2oritatea oamenilor nu văd ac%iuni de enul reducerilor. C3iar dacă brandul nu a folosit te3nici ce vor enera vânzări pe termen scurt.să stimuleze clien%ii. dar $i u$urin%ă în folosin%ă. m#am ândit totu$i la o te3nică inovativă pentru această campanie. CK . ci mai de rabă să#i fidelizeze. indiferent de valoarea acestuia. promo%iilor. să primească un breloc pentru c3ei astfel încât IKEA să demonstreze că se implică în amena2area unei locuin%e până la cele mai mici detalii. bonusurilor din partea companiei IKEA. ace$tia căutând în primul rând calitate la pre%uri mici. dar $i să cunoască noile tendin%e ale mobilei pentru anul în curs. )stfel se pune accentul pe ima inea companiei $i a presti iului acesteia în rândul consumatorilor. 9e asemenea. )vând în vedere că slo anul acestei campanii este N>er em împreună acasăN m#am ândit că fiecare client efectiv ce ac3izi%ionează un produs din cadrul mini#apartamentelor. făcându#le mai atră ătoare $i mai bine adaptate diferitelor situa%ii. )m ales această modalitate de promovare a vânzărilor întrucât mi se pare mai eficientă pentru că se este utilizată în paralel cu publicitatea $i volumul vânzărilor poate cre$te concomitent cu cre$terea radului de notorietate al companiei $i al produselor comercializate. valoare de întrebuin%are mare.

*III. a$a cum am specificat anterior. 0l'erele vor avea un te/t ce îndeamnă persoanele cărora le sunt înmânate cel pu%in să viziteze aceste mini#apartamente $i să opteze în final pentru produsele IKEA. Ac%iuni de mar+etin$ direct . ===. dar care este distribuit ratuit doar în 8ucure$ti.com.oua colec%ie de mobilier este prezentată în totalitate în cadrul catalo ului IKEA care se ăse$te online pe site#ul companiei. 9e asemenea. dar $i în centrul acestora. în 6loie$ti $i în zonele limitrofe.i4ea.777 de cataloa e în fiecare ora$ în care se vor amplasa mini#apartamentele. C9 . pentru în$tiin%area acestei campanii se vor împăr%i fl'ere în cutiile po$tale din ora$ele tar etate. >#am ândit ca o dată cu această campanie promo%ională să împăr%im un număr de ma/im D.

mod de montare etc. cât $i la rolurile îndeplinite de catalo pentru utilizatori. lic3idări de stoc.a/e îm+un0t0*iri. recomandări. renun%ându#se la colaborarea cu (. fiind realizate 977.onturile . mod de întrebuin%are. al procesului de rela%ionare dintre IKEA $i clien%ii săi. menit s0 inspire pe toat0 lumea.ilv' Q >at3er(. Catalo ul prezintă c3iar $i diverse modalită%i de mobilare moderne a casei. indi.el în/ t s0 se adrese3e tuturor oamenilor. 0elul în care catalo ul este comunicat publicului lar este comple/ $i necesită aten%ie sporită în estionarea mesa2elor companiei. care se referă atât la anun%area livrării sale iminente. 6loie$ti $i zonele limitrofe.olosind solu*iile simple Ci la îndem na ori/ui pre3entate în /atalog. ne-oi sau -enituri. valabil de la 1 septembrie C779 până la 31 au ust C717. în/ep nd de la . Se -or .rst0. o/upa*ie.777 de astfel de cataloa e ce au fost distribuite ratuit în pun i de plastic o/o#biode radabile în 8ucure$ti. Fncepând din luna au ust C779 serviciile de crea%ie pentru comunicarea companiei IKEA Rom nia sunt furnizate de a en%ia de publicitate full#service (6unct(.i/iilor produselor. Ast. gusturi. produse Ila pac3etI etc împreună cu diverse solu%ii. 37 .i /reat ast. )$adar pentru implementarea catalo ului aferent anului C711 lansat o dată cu această campanie promo%ională se va apela la această a en%ie de publicitate care se va ocupa de asemenea $i de creearea fl'erelor. cu produse de top. informa%ii despre beneficii.el se pune mai mult a//ent pe -aloarea pe /are o o+*ine /lientul . 9e asemenea el -a .erent de .olosite în paginile /atalogului Ci p n0 la introdu/erea unui num0r mai redus de produse to/mai pentru a dedi/a mai mult spa*iu +ene. 6rimul proiect dezvoltat împreună cu noua a en%ie de crea%ie (6unct( este campania de lansare a catalo ului IKEA 2>1>. 9e asemenea m#am ândit să or anizez catalo ul după acelea$i principii ca $i un ma azin.)m ales catalo ul ca formă de mar4etin direct întrucât consider că este cel mai vizibil $i eficient element al mar4etin ului direct. produse nou apărute.

îmbunătă%iri ale produselor $i serviciilor care să îndeplinească cerin%ele cumpărătorilor. în colaborare cu departamentul de mar4etin companiei IKEA la nivel mondial. Ac%iuni pecifice rela%iilor publice Speciali$tii din departamentul de mar4etin al companiei IKEA au studiat în permanen%ă nevoile $i lipsurile cumpărătorilor. elaborând campanii promo%ionale de succes pentru fiecare se ment %intă.I-. 9e asemenea ei măsoară ima inea companiei $i satisfac%ia cumpărătorului neîntrerupt. 9e asemenea acest departament. atât în ândire. cule ând $i evaluând în mod continuu idei de produse noi. pe se mente de pia%ă bine definite. &i influen%ează toate departamentele companiei $i pe to%i an a2a%ii în a fi orienta%i spre cumpărător. cât $i în practică. are $i alte atribu%ii precum1 31 al .

iar poten%ialii clien%i se vor putea documenta în le ătură cu aceea$i campanie. IKEA a evitat dintotdeauna rela%ia cu mass#media. discursuri ale mana erilor companiei publicate de#a lun ul timpului pentru a men%ine publicul la curent cu activită%ile companiei. Se are în vedere un discurs al directorului francizei. dar $i al directorului de mar4etin . @ot în cadrul site#ului se va insera o 3artă în care se vor marca ora$ele în care se vor desfă$ura campaniile promo%ionale $i intervalul în care sunt prezente în ora$ la momentul respectiv. un bu et estimativ.e ociere contracte cu firme de mediaO )si urarea $i men%inerea rela%iei cu a en%ia de publicitate. Site#ul con%ine practic o sec%iune I?ela%ii clien%iI ce include mai multe articole. dar $i modalită%ile de în$tiin%are a poten%ialilor clien%i. 6ractic compania a identificat acele media care sunt relevante pentru companie. pro ramul de desfă$urare. precum propriul site. precum o fac alte companii multina%ionale. >#am ândit ca noua campanie promo%ională să fie men%ionată într#un comunicat oficial al companiei ce va fi postat pe site. comunicate de presă. Fn felul acesta clien%ii e/isten%i care sunt de2a înre istra%i pe site vor primi un ne=sletter prin care sunt în$tiin%a%i cu privire la această campanie. 9irectorul de mar4etin e/plică radul de implicare al a en%iei de publicitate I6unctI în desfă$urarea campaniei promo%ionale. dar $i într#o conferin%ă de presă or anizată în cadrul ma azinului din centrul comercial 8ăneasa înainte de desfă$urarea propriu#zisă a campaniei. locurile unde se vor desfă$ura aceste aceste activită%i. 3C . 9e asemenea se vor prezenta obiectivele acestei campanii. precum $i implementarea lorO &laborarea ac%iunilor de promovare a vânzărilor $i a bu etului de mar4etin O )naliza concuren%eiO .• • • • • • Crearea $i implementarea politicii de comunicare $i mar4etin a companieiO &laborarea te3nicilor si politicilor de mar4etin .

lunile în care se spune din străbuni că NreînvieI totul la via%ă.1. practic lunile din anotimpul primăvara. 6erioada la care m#am ândit pentru amplasarea acestor mini apartamente sunt lunile martie.0Curare a /ampaniei )$a cum am men%ionat anterior. Intervalul de vizitare va fi zilnic. între orele 9177 A C7177. perioada de desfă$urare a campaniei este intervalul 1 martie C711 A 7" iunie C711. 33 .urare al campaniei 1>. Planul de de f). iar oamenii se apucă de cură%enie enerală în casele lor. )erioada de des.-. aprilie $i mai. câte C săptămâni în fiecare ora$ tar etat pentru această campanie.

1. )rogramare 6ro ramarea desfă$urării campaniei în centrele ora$elor tar 3etate este următoarea1 # # # 8ucure$ti. E. transport.2.777 CEE.D77 Ima inea financiară este c3iar încura2atoare întrucât anual IKEA c3eltuie$te în 2ur de C#3 milioane de euro doar din împăr%irea cataloa elor în cutiile po$tale ale locuitorilor din 8ucure$ti. 6loie$ti $i zonele limitrofe. C-S@ 6ret &. 3.D77 47.777 C7.777 D777 K7. 4. începând cu demararea campaniei $i până la atin erea obiectivelor lobale $i specifice ale campaniei.777 177. 6ia%a >are A perioada C9 martie # 1C aprilie C711 34 . K.nirii A perioada 1 martie # 1D martie C711 8ra$ov. 6ia%a Sfatului A perioada 1D martie # C9 martie C711 Sibiu. D.?1. 9atorită costurilor foarte ridicate pe care le implică această activitate promo%ională $i comple/ită%ii sale. C. cazare+ @-@).r. 8u etul campaniei publicitare trebuie să sus%ină toate eforturile promo%ionale. stabilirea mărimii bu etului publicitar se realizează %inându#se seama de cota de pia%ă de%inută. 1>.9. Getalierea +ugetului 6ractic primul pas în realizarea campaniei publicitare îl reprezintă stabilirea bu etului campaniei publicitare A suma de bani alocată pentru respectiva campanie.777 1C.1>. nivelul concuren%ei pe pia%ă etc. >#am ândit la un bu et estimativ în func%ie de necesarul acestei campanii1 . 6ia%a . inscrip%ionare $i amena2are Fnc3iriere spa%iu public ora$e )n a2are consultan%i Creeare fl'ere Creeare catalo *D777 bucă%i pentru fiecare ora$+ Colaborare cu a en%ia de publicitate N6unctI pentru campanie -r anizare conferin%ă de presă A ma azinul din 8ăneasa )lte costuri *mâncare. )ctivitate Construire mini#apartament. ".777 K.

6ia%a >i3ai Giteazul A perioada 1C aprilie # CE aprilie C711 @imi$oara.# # # # Clu2#. zilnic. Centrul ora$ului A perioada C4 mai # " iunie C711 Campania se va desfă$ura timp de C săptămâni în centrele ora$ele stabilite anterior $i vor urma itinerariul pentru fiecare ora$ în parte. Centru ora$ului A perioada 17 mai # C4 mai C711 Constan%a. 6ia%a .apoca. 3D . în intervalul orar 9177 A C7177.nirii A perioada CE aprilie # 17 mai C711 Ia$i.