new-exofilo7_Layout 1 02/04/2014 11:29 Page 1

1­ ç­ΜΑΡΤΙΟΥ­2014,
ÖÕËËÏ 439,
ÌÇÍÉÁÉÁ ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÇ
ÁÓÖÁËÉÓÔÉÊÇ ÅÐÉÈÅÙÑÇÓÇ
ËΗ'­ΧΡΟÍΟÓ,­6­åõñþ,
www.aagora.gr

,

English
Supplement

Ιορδάνης
Χατζηιωσήφ
Εγγύηση
για το μέλλον
το παρόν
και το παρελθόν
της Αγροτικής

new-exofilo7_Layout 1 02/04/2014 11:29 Page 2

periexomena:Layout 1

26/02/2014

13:05

Page 1

periexomena:Layout 1

26/02/2014

13:05

Page 2

1 Μαρτίου 2014
Ιδιοκτήτης ∆. ΡΟΥΧΩΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
Εκδότης ΑΜΑΛΙΑ ΡΟΥΧΩΤΑ
Αρχισυντάκτρια ΣΟΥΛΑ ΚΟΡΜΑ
Λογιστήριο ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΑΣ
Κωδ. ΕΛΤΑ 1062
Τιµή τεύχους: a 6
Aτοµική Συνδροµή: a 55
Εταιρική Συνδροµή: a 150
Συνδροµή Εξωτερικού: a 180

Ε∆ΡΑ: ∆ιονύσου 126, 151 24 Μαρούσι
Α.Φ.Μ.: 082314452

www.aagora.gr

3.
4.

10.

12.

18.

20.

28.

32.

34.

36.

40.

ASFALISTIKI AGORA
Μonthly Economic
& Insurance Review
Editor A. ROUCHOTA
126 DIONISSOU Str., 151 24
Maroussi, Athens − Greece
Annual Subscription: a180
Τηλ.: 210−6196879 210−6196942
Fax: 210−6196943,
e−mail: aagora@aagora.gr

fAσφαλιστική Αγορά

Editorial
Χωρίς Τίτλο
Από τη δική µας
Σκοπιά
Εποπτεία & Ρυθµίσεις: Σύµµαχος ή
Τροχοπέδη;
Το Ευρωκοινοβούλιο
για τηνι ασφάλιση
φυσικών καταστροφών.
Η Ασφαλιστική Αγορά αλλάζει Σελίδα
(Άρθρο του Αλ. Σαρρηγεωργίου, Προέδρου ΕΑΕΕ).
Παιδικά Χωριά SOS:
Οι ασφαλιστικές
εταιρείες τα στηρίζουν και τα ασφαλίζουν (Της Αµαλίας
Ρουχωτά).
Θέµατα
Μειωµένη κατά
9,3% η παραγωγή
ασφαλίστρων το
2013.
Επικουρικό Κεφάλαιο: Αποζηµιώσεις
€56 εκατ. το 2013.
HDI Gerling: Ακολουθώντας τις ελληνικές επιχειρήσεις στο
εξωτερικό.
ΕΙΑΣ: Σκέψεις και
Σχόλια από την τελετή αποφοίτησης.
Ανοιχτή Γραµµή
µε Μεσίτες και
Πράκτορες: ∆έκα
Ασφαλιστικοί ∆ιαµεσολαβητές εξηγούν
γιατί επένδυσαν

Aρ. Φύλλου: 439
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1977

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΧΩΤΑΣ
Σύµβουλος Έκδοσης

ΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΑΖΑΝΤΖΑ
Συντάκτρια
ΜΑΡΙΝΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ
Art Director
ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Επεξ. Φωτογραφίας
ΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΥ
Υπ. Marketing
TYΠΟΣ ΕΛΛΑΣ ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ
Εκτύπωση

u Aσφαλιστική Αγορά

Νέο φορολογικό πλαίσιο και
ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές

Μέλος: της Ένωσης
Ιδιοκτητών
Περιοδικού Τύπου,
της FIPP FAEP και
της Presse Interna−
tionale des Assur−
ances (P.I.A.)

Εβδοµαδιαίο Newsletter

Ο φοροτεχνικός σύµβουλος της Ένωσης Επαγγελµατιών
Ασφαλιστών Ελλάδος, κ. Ν. Ι. Λάµπρου, “αποκωδικοποιεί”
τις διατάξεις της νέας νοµοθεσίας σε θέµατα που αφορούν
τους διαµεσολαβούντες. Εστιάζει στις δαπάνες της φορολογίας εισοδήµατος, στην παρακράτηση φόρου εισοδήµατος
και στις φορολογικές αποσβέσεις, προβαίνοντας σε καίριες
επισηµάνσεις, που αφορούν ειδικά τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές.

44.
50.
54.

62.
74.
78.

79.

14

22

Συνέντευξη:
Ιορδάνης Χατζηιωσήφ

Η Αγροτική Ασφαλιστική, στην
τριαντατετράχρονη πορεία της,
ξεχώρισε από τις υπόλοιπες
τραπεζικές ασφαλιστικές εταιρείες, κυρίως λόγω της σύγχρονης δόµησής της αλλά και της
στρατηγικής επιλογής να δηµιουργήσει δικά της δίκτυα πωλήσεων και να συνεργαστεί µε
ανεξάρτητα. Επανδρώθηκε από
το 1980 µε ευέλπιδες νέους, κατηρτισµένους αλλά και ταλαντούχους ανθρώπους και έχτισε όνοµα στην αγορά.
Αυτό το παρελθόν και αυτό το παρόν είναι η εγγύηση και
για το µέλλον της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, σύµφωνα µε τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλό της, κ. Ιορδάνη Χατζηιωσήφ.

Εκδόσεις
Βιβλιοπωλείο

80.
82.
84.
88.

90.

92.

94.
96.

στη γνώση.
Παρουσιάσεις
Μαθήµατα ασφαλιστικής ιστορίας.
Eurolife ERB: Συνέδριο Συνεργατών
Generali: Νέα προϊόντα και αύξηση παραγωγής.
Νέα από τις Εταιρείες
Προϊόντα
MDRT Views
Back to the Future,
του Ιωάννη Χαλικιά
Αυτοβελτίωση, από
τον Άκη Αγγελάκη
Τι είδους ζωή ζεις;
Τεχνολογία & Ασφάλιση
Βιβλία
Σπονδές στη Γνώση &
τη Βελτίωση
English Supplement
Hellenic Insurance
Market: Premium
Production 2013.
New Markets in New
Europe
In and Out from the
Romanian Insurance
Market
O ΣΥΝήΓΟΡΟΣ επιλέγει
Αξίωση Ασφαλισµένου κατά Ασφαλιστή
στις Συµβάσεις Αστικής Ευθύνης, του Θ.
Κουτσούµπα.
Σε πρώτο πρόσωπο
…πολιτική αδεία
Από το “Περίπτερο”
της διεθνούς ασφαλιστικής αγοράς.

Αγ. Κωνσταντίνου 43, Μαρούσι, Τηλ.: 210 61.27.502, Fax: 210 61.27.719
Υπεύθυνος: Μάκης Ρουχωτάς e-mail: forumbookstore@gmail.com

periexomena:Layout 1

26/02/2014

13:06

Page 3

(ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ)

αφώς, υπό το κράτος της
έντονης προσδοκίας…
Τα όσα ελέχθησαν στο εκλεκτό
ακροατήριο της Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος, στην εκδήλωσή
της της 19ης Φεβρουαρίου, εκ µέρους του Υφυπουργού Ανάπτυξης, κ. Αθανασίου Σκορδά, περί
συγκρατηµένης αισιοδοξίας για
την εξέλιξη της οικονοµίας της
Χώρας στο άµεσο µέλλον, σε συνδυασµό µε τη συχνή παρουσία
και εκποµπή θετικών µηνυµάτων
από τον επικεφαλής οικονοµικό
αναλυτή της Alpha Bank, κ. Μιχάλη Μασουράκη, τις τελευταίες
µέρες του Φεβρουαρίου, δικαιολογούν την επισήµανσή µας, από
τη στήλη αυτή, για αισιόδοξα µηνύµατα.
Μηνύµατα ανάλογου περιεχοµένου “εκπέµπονται” και από τους
διάφορους –λαβωµένους, βέβαια, ως προς την εγκυρότητά
τους– οίκους αξιολόγησης, αλλά
και από τα ευρωπαϊκά όργανα.
Πράξεις όπως αυτή της Euler
Hermes, η οποία εξαγόρασε και
κατέχει πλέον το 100% των µετοχών της θυγατρικής της στη χώρα
µας, και η θετική εξέλιξη, όπως
όλα δείχνουν, της µεταβίβασης
της Αγροτικής Ασφαλιστικής συνιστούν ενδείξεις προς την κατεύθυνση που όλοι οι Έλληνες εύχονται για την αναστροφή, επιτέλους, του οικονοµικού κλίµατος.

Σ

Ο χειµώνας
φεύγει,
η κρίση
τελειώνει;

Η ελληνική ασφαλιστική αγορά,
ανεξαρτήτως και µε δεδοµένο το
µικρό της µέγεθος, έχει αναδιατάξει τις υποδοµές της, έχει εκκινήσει πάνω σε νέες βάσεις τις συναλλακτικές της πρακτικές και
εκτρέφει βάσιµες και ικανές
προσδοκίες ως προς τη συµπληρωµατική στήριξη του συνταξιο-

δοτικού συστήµατος και της νοσοκοµειακής κάλυψης των πολιτών. Το επικείµενο παγκόσµιο συνέδριο της HILA – AIDA, που θα
διεξαχθεί στην Αθήνα από τις 7
έως τις 9 Μαΐου, θα έχει ως θέµα
του την «Ασφάλιση Ζωής, Υγείας
και Συντάξεων στο νέο οικονοµικό περιβάλλον» και αναµένεται
να καταγράψει, και αυτό, την ενδιαφέρουσα άποψή του για τις
εξελίξεις.
Η ύπαρξη αντιλόγου και ισχυρών
επιφυλάξεων ασφαλώς ελλοχεύουν, µε κρισιµότερο σταθµό εξέλιξης την πολιτική σταθερότητα
της Χώρας. Πολιτική σταθερότητα, η οποία δεν απειλείται µόνον
από την εσωτερική κατάσταση,
αλλά και από τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, όπως αυτές θα διαµορφωθούν µετά τις ευρωεκλογές.
Το περιβάλλον δεν αποτρέπει τις
ανησυχίες. επιτρέπει σαφώς,
όµως, τις προσδοκίες.
Οι Έλληνες ασφαλιστές, αυτοί
δηλαδή που διοικούν τις ασφαλιστικές εταιρείες, τα στελέχη που
υπηρετούν τις εταιρείες και τα
ανθρώπινα δίκτυα των διαµεσολαβούντων, µέσα από τη δεδοµένη συρρίκνωση που έχουν υποστεί όλοι και όλα την τελευταία
εξαετία, θα δοκιµάσουν και θα
δοκιµαστούν µέχρι το τέλος του
χρόνου και θα απαντήσουν στο
ερώτηµα που απασχολεί όλη την
Ελλάδα και όλη την Ευρώπη:
Έρχεται το τέλος της κρίσης;
Η απάντηση, κατά τη δική µας
εκτίµηση, ταυτίζεται µε την απάντηση στο ερώτηµα:
Αλλάζουν τα πρόσωπα και οι πρακτικές;
Εµείς εργαζόµαστε προς αυτήν
την κατεύθυνση και το ελπίζουµε.

(MΑΡTΙΟΣ 2014) 3

xoris titlo:Layout 1

27/02/2014

09:54

Page 2

(ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ)

t Υπεύθυνος για την αποτελεσµατική λειτουργία των εταιρειών
της MetLife στις 30 χώρες της γεωγραφικής περιφέρειας του EMEA
είναι πλέον ο κ. Γιάννης Βασιλάτος
(φωτ.), διασφαλίζοντας ότι οι
δραστηριότητές τους
υποστηρίζουν την
επιχειρησιακή
στρατηγική
της Εταιρείας. Παράλληλα µε
τα διευρυµένα καθήκοντά του ως
Head of Operations για ολόκληρη
την Περιφέρεια Ευρώπης, Μέσης
Ανατολής και Αφρικής (ΕΜΕΑ) της
MetLife, ο κ. Βασιλάτος θα είναι
µέλος του ΕΜΕΑ Leadership Team
της MetLife.
Μέχρι σήµερα, ο κ. Γ. Βασιλάτος
ήταν υπεύθυνος για τη διασφάλιση
της επίτευξης των συνολικών στόχων της Περιφέρειας Ανατολικής
και Νότιας Ευρώπης µέσα από την
αποτελεσµατική και αποδοτική
διαχείριση των επιχειρηµατικών
λειτουργιών, καθώς και τη βέλτιστη αξιοποίηση και ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναµικού της Εταιρείας. Υπό την ηγεσία του, οι πρωτοβουλίες στα πλαίσια της
πελατοκεντρικότητας στην Ανατολική και Νότια Ευρώπη έχουν ήδη
επιφέρει ορατά αποτελέσµατα,
προς την κατεύθυνση µιας αναβαθµισµένης εµπειρίας για τους ασφαλισµένους. Παράλληλα, έχει
διευρυνθεί η αξιοποίηση των επιχειρησιακών λειτουργιών, µέσω
της χρήσης αυτοµατοποιηµένων
διαδικασιών, αλλά και της εφαρµογής κοινών πρακτικών σε όλες τις
χώρες.
Ο κ. Γ. Βασιλάτος εντάχθηκε στη
MetLife το 2011, διαθέτοντας ένα
ισχυρό στρατηγικό, οικονοµικό και
επιχειρησιακό υπόβαθρο, µε
εµπειρία που υπερβαίνει τα 15 χρόνια σε θέσεις Chief Financial
Officer και Γενικής ∆ιεύθυνσης σε
κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες.

4 (ΜΑΡΤΙΟΣ 2014)

ενδιαφέρον κορυφαίου κυβερνητιt Μεγάλο σάλο προκάλεσε έγγρακού παράγοντα, ο οποίος ήταν σε θέση
έΓραµµατ
Γενικός
ο
ε
υπέγραφ
φο που
να αντιληφθεί τις χείριστες συνέπειες
ας ∆ηµοσίων Εσόδων, κ. Χάρης Θεοχάπου θα επέφερε στην ελληνική ασφαρης, και η Συντονίστρια της Επιτροπής
λιστική βιοµηχανία η εφαρµογή της
δ
µ
α
α
ν
Α
ν
Ά
κα
για το Περιουσιολόγιο,
ανωτέρω απόφασης.
ί
χ
ι
ο
ε
ή
τ
σ
τ
σ
λ
ο
ο
π
α
την
θέµα
α
ι
µε
,
Κόλλ
Και θα ήταν χείριστες οι συνέπειες,
ων για ασφαλιστικά συµβόλαια σε κιγιατί ουδείς πλέον θα σύναπτε τέτοινητή περιουσία. Αποδέκτης του εγγράους είδους ασφαλίσεις µε ασφαλιστιν
Εταιρειώ
τικών
φου η Ένωση Ασφαλισ
κές εταιρείες που δραστηριοποιούνται
στις
ίησε
κοινοπο
το
οποία
η
,
Ελλάδος
στην Ελλάδα.
εταιρείες-µέλη της στις 12 ΦεβρουαρίΧάρη, λοιπόν, στις προσπάθειες του
ου.
συγκεκριµένου κυβερνητικού παράγοτου
έγγραφο
Σύµφωνα µε το εν λόγω
ντα, που είναι βαθύς γνώστης της λειΦοροΓ.Γ.

ικών
Οικονοµ
ίου
Υπουργε
τουργίας της ασφαλιστικής αγοράς,
λογικών και Τελωνειακών Θεµάτων –
ανεστάλη η εφαρµογή της συγκεκριµέΓεν. ∆/νση Φορολογίας – ∆/νση Φορονης εγκυκλίου.
.,
Φ.Μ.Α.Π
λογίας Κεφαλαίου – Τµήµα
Ελπίζουµε η Ένωση Ασφαλιστικών
αν
καλούντ
ς
εταιρείε
τικές
οι ασφαλισ
Εταιρειών να ενηµερώσει άµεσα τα
να στείλουν στο Υπ.Οικ. στοιχεία που
µέλη της αλλά και να εκτιµήσει, για µια
περιέχονται στα ασφαλιστήρια συµβόακόµη φορά, από ποιους µπορεί να πετης
η
ασφάλισ
λαια που αφορούν στην
ριµένει την υπεράσπιση των συµφερόαξίας
ής
σηµαντικ
ίας
περιουσ
κινητής
ντων του Κλάδου.
(πλην αυτοκινήτων, µοτοσικλετών,
Πέραν τούτου, έχουµε να προσθέσκαφών, εναέριων µέσων µεταφοράς).
σουµε και ένα ακόµη σχόλιο: ουδείς
ο
α
π
α
ν
αν
Πιο συγκεκριµένα, καλούντ
διαφωνεί µε τις προσπάθειες του
ι
α
ν
κ
σ
ώ
κ
ι
φ
υ
τ
ω
ν
ε
χ
α
ί
ι
ο
τ
σ
τ
α
λ
ν
υ
ο
στεί
Υπουργείου Οικονοµικών για την πάνοµικών προσώπων που είναι κάτοχοι
ταξη της φοροδιαφυγής. Αρκεί όµως,
έργων τέχνης µεγάλης αξίας, καθώς
στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής,
έ
µ
κ
ι
ι
ε
τ
ν
α
υ
ο
τ
ί
ξ
α
α
και το είδος και την
να µην επιφέρονται καταστροφικά χτυ.
ς
η
ι
λ
ά
σ
φ
σ
α
νου
πήµατα στην πίστη και στην εµπιστοΕίµαστε υποχρεωµένοι αλλά και στην
σύνη του καταναλωτή στους Θεσµούς.
ευχάριστη θέση να ενηµερώσουµε ότι
Και η ιδιωτική ασφάλιση είναι Θεσµός.
το
σµατικό
υπήρξε έντονο και αποτελε

t Σε µια κίνηση σπάνια για τα δεδοµένα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς προχώρησε η MetLife Alico: χορήγησε την έκδοση του βιβλίου της διακεκριµένης ασφαλίστριάς της, κας Μαρίας Τριβυζά, µε τίτλο: «Με συστηµατική δουλειά, τιµιότητα και κέφι…».
Η κα Τριβυζά στο
βιβλίο της αυτό,
εκκινώντας από τις
προσωπικές της
εµπειρίες όχι µόνο
ως ασφαλίστρια
αλλά και ως διοικητικό στέλεχος
στη MetLife (από
το 1979), εστιάζει
στα χαρακτηριστικά του επαγγελµατία ασφαλιστή.
Η αντιµετώπιση του άγχους, η εξεύρεση πελατών, οι τηλεφωνικές επαφές,
οι πρώτες συναντήσεις µε τους δυνη-

τικούς πελάτες, ο χειρισµός των
αντιρρήσεών τους, η εξυπηρέτηση των
ασφαλισµένων, η επαναπώληση, η στοχοθεσία, η ανάλυση αναγκών είναι µερικά µόνον από τα επιµέρους θέµατα
που πραγµατεύεται στο βιβλίο της.
Πρόκειται για µια βιωµατική καταγραφή όσων η ίδια έζησε ως ασφαλίστρια,
τα οποία “µοιράζεται” µε όλους εκείνους που σταδιοδροµούν ήδη ή θέλουν
να σταδιοδροµήσουν µε επιτυχία στο
χώρο της ασφαλιστικής διαµεσολάβησης.
Το εν λόγω βιβλίο –“απόσταγµα” της
εµπειρίας της επιτυχηµένης και βραβευµένης ασφαλίστριάς της– η
MetLife Alico το εξέδωσε, προκειµένου να το διαθέσει στους συνεργάτες
του παραγωγικού της δικτύου. Είναι
µια πρωτοβουλία της Εταιρείας, που
αποτελεί ισχυρή ένδειξη εµπιστοσύνης στη γνώση και στο επίπεδο των ανθρώπων της.

xoris titlo:Layout 1

27/02/2014

09:54

Page 3

t Μάρτης 1977 µε Μάρτη 2014!
ύς κυκλοφορίας!
Το περιοδικό «Ασφαλιστική Αγορά» συµπλήρωσε 37 χρόνια συνεχο
Ε, και λοιπόν;
στήριξαν και µας στηρίζουν.
Εµείς, πάντως, το γιορτάζουµε και ευχαριστούµε όλους όσους µας
Επιπλέον... συνεχίζουµε!

Από αριστερά, οι κ.κ. Κ. Λάµπρου, Γ. Καραβίας, Ε. Γρυπάρη, Γ. Παπακωνσταντίνου,
Γ. Χατζηθεοδοσίου, Μ. Νεκτάριος, Α. Ραφαηλίδης, ∆. Λύχρου, ∆. Γαβαλάκης.

t Σηµαντική συµφωνία συνεργασίας υπεγράφη στις 11 Φεβρουαρίου
2014, µεταξύ της αστικής εταιρείας
του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου
Αθηνών «ΕΡΜΗΣ» και του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών.
Σκοπός της, η παροχή ουσιαστικών
υπηρεσιών προς τα µέλη του Ε.Ε.Α.,
στο πεδίο της υλοποίησης προγραµµάτων εκπαίδευσης, για το έτος 2014. Ειδικότερα, η συµφωνία αφορά στην εκπαίδευση πλέον των 2.000 ασφαλιστικών διαµεσολαβητών όλων των βαθµίδων, καθώς και των υπαλλήλων σε γραφεία διαµεσολάβησης.
Στην τελετή της υπογραφής, εκ µέρους
του Ε.Ι.Α.Σ. παραβρέθηκαν οι κ.κ. Μ.
Νεκτάριος, Πρόεδρος, και Γ. Παπακωνσταντίνου, Γεν. ∆/ντής, και εκ µέρους
του Ε.Ε.Α. και της «ΕΡΜΗΣ» ο Πρόεt Άµεσα αντανακλαστικά επέδειξε η Εθνική Ασφαλιστική, προκειµένου να συνδράµει από την
πλευρά της τους πληγέντες Κεφαλονιάς-Ιθάκης από τον καταστροφικό σεισµό της 26ης Ιανουαρίου.
Ήταν η πρώτη από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες που ανακοίνωσε (στις 29 Ιανουαρίου)
συγκεκριµένα µέτρα στήριξης
των κατοίκων της περιοχής.
Συγκεκριµένα, απόλυτη προτεραιότητα δόθηκε από την Εται-

δρος, κ. Γ. Χατζηθεοδοσίου. Επίσης,
παραβρέθηκαν ο κ. Α. Ραφαηλίδης,
Πρόεδρος της ΠΟΑ∆ και της ΕΑ∆Ε, η κα
Ελένη Γρυπάρη, Πρόεδρος του ΠΣΑΣ, ο
κ. ∆. Γαβαλάκης, Πρόεδρος του ΠΣΣΑΣ
και µέλος του ∆.Σ. του Ε.Ι.Α.Σ, ο κ. Γ.
Καραβίας, Πρόεδρος του ΣΕΜΑ, η κα ∆.
Λύχρου, Πρόεδρος της Ε.Ε.Α.Ε., ο Πρόεδρος του Τµήµατος Υπηρεσιών του
Ε.Ε.Α., κ. Κ. Λάµπρου, και το µέλος του
∆.Σ. του Ε.Ε.Α., κ. Ν. Γρέντζελος.
Ο Πρόεδρος του Επιµελητηρίου, κ.
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, επεσήµανε
σχετικά: «Το Ε.Ε.Α. έχει την εκπαίδευση των επαγγελµατιών ως στρατηγική επιλογή του. Ας µη ξεχνάµε ότι,
σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα πλέον επιτυχηµένα Επιµελητήρια στηρίζουν το
80% της δραστηριότητάς τους αφιερωµένο στην εκπαίδευση! Φιλοδορεία στην καταβολή αποζηµιώσεων που αφορούν σε ζηµιές στις
πληγείσες περιοχές. Επιπρόσθετα, όπως ανακοίνωσε, «τα
ασφάλιστρα των εν ισχύ συµβολαίων, όλων των κλάδων, που
αφορούν µόνιµους κατοίκους Κεφαλονιάς και Ιθάκης ή κατοικίες
και επιχειρήσεις µε έδρα τις εν
λόγω περιοχές και τα οποία πρέπει να καταβληθούν από
26/01/2014 έως 31/03/2014 µπορούν να εξοφληθούν έως

ξούµε να εκσυγχρονίσουµε τη
δράση µας σε αυτά τα πρότυπα. Είναι
ένα καλό παράδειγµα για εµάς, να αρχίσουµε να εκπαιδεύουµε επαγγελµατίες τους οποίους θα χρειαστεί η
οικονοµία στο άµεσο µέλλον. Για να το
υλοποιήσουµε αυτό, ένα από τα κοµµάτια της συµφωνίας είναι να εκπαιδεύσουµε και εργαζόµενους. Πρέπει
να βλέπουµε πού πάει η οικονοµία και
η τεχνολογία».
Εκ µέρους του Ε.Ι.Α.Σ., οι κ.κ. Νεκτάριος και Παπακωνσταντίνου, αφού εξέφρασαν την πλήρη ικανοποίησή τους,
ανακοίνωσαν την έναρξη δύο προγραµµάτων εκπαίδευσης διαµεσολαβούντων και εργαζοµένων στο χώρο των
ασφαλειών και ότι η συµφωνία θα καλύψει εκπαίδευση 2.000 και πλέον
ασφαλιστικών διαµεσολαβητών.

30/05/2014 χωρίς καµία επιβάρυνση ή οποιαδήποτε κύρωση
και ασφαλώς µε απόλυτη ισχύ
των συµβολαίων για το διάστηµα
αυτό».
Τέλος, δηµιούργησε ειδική
γραµµή επικοινωνίας (2109099500), προκειµένου να εξυπηρετούνται οι ενδιαφερόµενοι,
24 ώρες το 24ωρο, είτε για να λάβουν συµπληρωµατικές πληροφορίες είτε για να υποβάλουν
αιτήµατα.

(ΜΑΡΤΙΟΣ 2014) 5

xoris titlo:Layout 1

04/04/2014

15:24

Page 4

(ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ)

∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης
Απαιτήσεων Ασφαλίστρων:
Σ. ∆ΗΜΑΚΗ
Τοµέας Αµοιβών Συνεργατών:
Ι. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΚΗ
Τµήµα Υποστήριξης Αµοιβών:
Κ. ΣΤΡΙΜΠΕΡΗΣ
Υπηρεσία Αµοιβών: Θ. ΜΑΤΣΙΟΥΛΑ
Υποδιεύθυνση Ελέγχου Απόδοσης & Είσπραξης Ασφαλίστρων: Ε. ΜΟΥΣΟΥΛΙ∆ΟΥ
Τοµέας Παρακολούθησης Απόδοσης Ασφαλίστρων: Ε. ΜΟΥΣΟΥΛΙ∆ΟΥ
Τµήµα Ελέγχου Απόδοσης
Ασφαλίστρων: Ε. ΤΣΟΛΟΓΛΗ
Υπηρεσία Ελέγχου ∆ιαχ/σης
Πινακίου: ∆. ΛΙΛΙΚΑΚΗ
Τµήµα Ελέγχου Εισπρακτόρων:
Γ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Υπηρεσία Εποπτείας Εναλλακτικών Τρόπων Είσπραξης:
Γ. Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ
Υποδιεύθυνση ∆ιαχείρισης Καθυστερούµενων Ασφαλίστρων:
∆. ΟΡΦΑΝΑΚΟΥ
Τοµέας ∆ιαχ/σης Καθυστερούµενων Ασφαλίστρων - ∆ήµων:
Ο Γενικός ∆ιευθυντής ΠωλήΠ. ∆ΑΡΗΣ
σεων της Εθνικής ΑσφαλιστιΑναπλ. Προϊστάµενος: Κ. ΚΑκής, κ. Γιώργος Ζαφείρης.
ΤΣΑΤΟΥΡΑ
Υποστήριξης Μεσιτών – ΠραΤµήµα ∆ιαχ/σης ∆ικαστ. ∆ιεκκτόρων, Τοµέας Υποστήριξης
δικήσεων - ∆ήµων: Μ. ΜΑΤΙΑΓραφείων Παραγωγής.
ΤΟΥ
Ο κ. Ζαφείρης θα αναφέρεται
Υπηρεσία ∆ιαχ/σης ∆ικαστ.
στον Αναπληρωτή ∆/ντα Σύµ∆ιεκδικήσεων: Α. ΚΑΣΙΡΑΝΗΣ
βουλο, κ. Θεοφάνη ΠαναγιωΤµήµα ∆ιαχ/σης Εντόκων ∆ιατόπουλο.
κανονισµών: Ε. ∆ΑΣΚΑΛΑΚΟΥ
Τµήµα Προβλέψεων Επισφαt Μια νέα διεύθυνση, η ∆ιεύλών Απαιτήσεων: Γ. ΧΑNΤΖΟΣ
θυνση ∆ιαχείρισης ΑπαιτήσεΥποδιεύθυνση Εξυπηρέτησης
Συναλλασσοµένων: Ι. ΑΝΑΓΝΩων Ασφαλίστρων, δηµιουργήη
ν
σ
τ
ίου
Ιανουαρ
ΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
θηκε στις 21
Εθνική Ασφαλιστική, στο πλαίΤµήµα Εξυπηρέτησης Πελασιο προσαρµογής της στην αλτών-Συνεργατών: Μ. ΛΕΒΕΝΤΟλαγή της λειτουργίας των
ΠΟΥΛΟΥ
ασφαλιστικών εταιρειών που
Να σηµειωθεί ότι, από τις 21
Ιανουαρίου, µε απόφαση του
επήλθε από τις Πράξεις 30 &
31/30.9.2013 της Εκτελεστικής
∆/νοντος Συµβούλου, κ. ΣπύΕπιτροπής της ΤτΕ, καθώς και
ρου Μαυρόγαλου, υπήχθησαν
µασίας
προετοι
της
στον Αναπληρωτή ∆ιευθύνοστο πλαίσιο
ντα Σύµβουλο, κ. Θ. Παναγιωτης για την εφαρµογή του
τόπουλο, οι κάτωθι
Solvency II.
υπηρεσιακές ενότητες της
Στην εν λόγω νέα ∆ιεύθυνση
ανατίθενται οι αρµοδιότητες
∆/νσης Εξυπηρέτησης Πελαπαρακολούθησης των απαιτήτών και Συνεργατών: Τοµέας
σεων ασφαλίστρων όλης της
Υποστήριξης Γραφείων ΠαραΕταιρείας και το οργανόγωγής και Τοµέας Υποστήριξης
ς
:
ή
ξ
ς
ε
ι
ε
ω
ς
έ
χ
γραµµά τη
Μεσιτών - Πρακτόρων.

t Με απόφαση του ∆.Σ. της
Εθνικής Ασφαλιστικής, ο κ.
Γιώργος Ζαφείρης, ως Γενικός
∆ιευθυντής Πωλήσεων της
Εταιρείας, θα έχει υπό την
εποπτεία του τις ακόλουθες
Υπηρεσιακές Μονάδες: ∆ιεύθυνση Πωλήσεων Agency, ∆ιεύθυνση Πωλήσεων Μεσιτών
– Πρακτόρων, ∆ιεύθυνση
Bancassurance, ∆ιεύθυνση
Μεγάλων Πελατών, Υποδιεύθυνση Marketing, Υποδιεύθυνση Εκπαίδευσης ∆ικτύου Πωλήσεων Βορείου & Κεντρικής
Ελλάδος, Τοµέας Εκπαίδευσης
∆ικτύου Πωλήσεων, Τοµέας

6 (MΑΡTΙΟΣ 2014)

O Πρωθυπουργός κ.
Αντώνης
Σαµαράς
ήταν κεντρικός
οµιλητής
στο δείπνο
του Ελληνογερµανικού
Εµπορικού
και Βιοµηχανικού
Επιµελητηρίου.

t Η ERGO υποστήριξε και
φέτος, µε την ιδιότητα του βασικού χορηγού, το πρωτοχρονιάτικο
∆είπνο του Ελληνογερµανικού
Εµπορικού και Βιοµηχανικού Επιµελητηρίου, το οποίο πραγµατοποιήθηκε στην Αθήνα, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων
για τη συµπλήρωση 90 χρόνων
από την ίδρυσή του.
Με την πρωτοβουλία της αυτή η
ERGO, όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου, υποστηρίζει
µια εκδήλωση που παραδοσιακά
απευθύνεται στον επιχειρηµατικό
κόσµο, στοχεύει στην αναβάθµιση των συνεργασιών που αναπτύσσονται µεταξύ επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και τη Γερµανία και συµβάλλει ουσιαστικά στη σύσφιξη των
εµπορικών σχέσεων των δύο
χωρών. Ταυτόχρονα, µε τον τρόπο
αυτό η ERGO σηµατοδοτεί το ουσιαστικό ενδιαφέρον της για τον
επιχειρηµατικό χώρο, προς τον
οποίο παρέχει εξειδικευµένες
ασφαλιστικές υπηρεσίες και προϊόντα υψηλού επιπέδου, µέσα από
ένα ευρύ φάσµα έµπειρων και καταξιωµένων ασφαλιστικών διαµεσολαβητών µε τους οποίους
συνεργάζεται.
Στην εκδήλωση παρέστησαν,
ως προσκεκληµένοι του CEO
της ERGO, κ. Θεόδωρου Κοκκάλα,
ανώτερα διοικητικά στελέχη
της ERGO και της Τράπεζας Πειραιώς, στρατηγικού συνεργάτη
της ERGO στο χώρο του
Bancassurance.

xoris titlo:Layout 1

04/04/2014

15:24

Page 5

t Οι βασικές κεφαλαιακές απαιτήσεις
(BCR) που θα αναπτυχθούν από τη ∆ιεθνή
Ένωση Εποπτικών Αρχών Ασφαλίσεων
(IAIS) για τους παγκόσµιας συστηµικής
σηµασίας ασφαλιστικούς οµίλους (GSIIs) πρέπει να ισορροπούν σωστά µεταξύ
της ευαισθησίας στον κίνδυνο και της πολυπλοκότητας. Αυτό υποστήριξε η
Insurance Europe, συµµετέχοντας στη
διαβούλευση της IAIS που αφορούσε το
συγκεκριµένο θέµα.
Με την παραδοχή ότι οι BCR είναι προσωρινές, η Insurance Europe υποστηρίζει µια
προσέγγιση που βασίζεται σε µετρήσιµους παράγοντες. Μια τέτοια προσέγγιση
θα πρέπει να συνδυάζει ορισµένα µέτρα
διαχείρισης κινδύνων και παραγόντων,
προκειµένου να είναι σε θέση να υπολογίσει το ύψος του κεφαλαίου που απαιτείται.
Ο αριθµός των µέτρων και των παραγόντων που χρειάζονται οι βασικές κεφαλαιακές απαιτήσεις (BCR), ώστε να
αποτυπώνουν το προφίλ κινδύνου των
ασφαλιστικών οµίλων, θα πρέπει να προσδιοριστούν από την άσκηση πεδίου δοκιµών που η IAIS θα ξεκινήσει τον Μάρτιο.

Η εξασφάλιση απλότητας αλλά και
ακρίβειας θα είναι µια σηµαντική πρόκληση. Σκοπός είναι να αποφευχθούν
τυχόν ακούσιες συνέπειες, ιδίως λόγω
του αυστηρού χρονοδιαγράµµατος
που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση
του πλαισίου BCR.
«Είναι ζωτικής σηµασίας το σύστηµα
µέτρησης BCR να αναγνωρίζει σωστά
τη µακροπρόθεσµη φύση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων και την ικανότητα των ασφαλιστών να επενδύσουν
µακροπρόθεσµα, έτσι ώστε να µπορούν να συνεχίσουν να διαχειρίζονται
τους κινδύνους τους µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο. Οι BCR δεν πρέπει να
δηµιουργούν προ-κυκλική συµπεριφορά», δήλωσε ο κ. Olav Jones, Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής της
Insurance Europe.
«Οι όποιες ακούσιες αρνητικές επιπτώσεις που δηµιουργούνται από τις
BCR για την επενδυτική συµπεριφορά
αυτών των µεγάλων G-SiiS θα είναι
επιζήµια για τη σταθερότητα και την
υγεία της ευρύτερης οικονοµίας»,
πρόσθεσε ο κ. Jones.

Να σηµειώσουµε εδώ ότι η ανάπτυξη
του πλαισίου για τις βασικές κεφαλαιακές απαιτήσεις (BCR) ανακοινώθηκε
από την IAIS τον Οκτώβριο του 2013
και πρέπει να είναι έτοιµο για εφαρµογή από τους G-SiiS στα τέλη του
2014. Στις 16 ∆εκεµβρίου 2013, η IAIS
ξεκίνησε µια δηµόσια διαβούλευση
σχετικά µε την πρότασή της, η οποία
διήρκεσε µέχρι τις 3 Φεβρουαρίου
2014.
Η ανάπτυξη του πλαισίου BCR είναι το
πρώτο βήµα στο σχέδιο της IAIS να
αναπτύξει κάποια παγκόσµια κεφαλαιακά πρότυπα, βασισµένα στον υπολογισµό κινδύνου, σε επίπεδο οµίλων.
Οι BCR θα χρησιµεύσουν ως βάση για
υψηλότερες απαιτήσεις όσον αφορά
την απορρόφηση της ζηµίας (HLA) από
τους G-SiiS, και θα πρέπει να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2015. Το τελικό βήµα του έργου είναι η
ανάπτυξη, σε επίπεδο οµίλων, ενός
ασφαλιστικού κεφαλαιακού προτύπου
(ICS), που θα βασίζεται στον κίνδυνο
και το οποίο αναµένεται να ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος του 2016.

ι σε µια εταιt Όταν µια στήλη και µάλιστα του έγκριτου ΒΗΜΑΤΟΣ εύχετα
...οµοιωµατικά!
τουµε
προσθέ
εµείς
,
»
α
Επιτυχί
Καλή
«
ίων
κεφαλα
ισης
ρεία διαχείρ
κεφαλαίων,
ισης
διαχείρ
ας
Ευτυχισµένοι οι υποψήφιοι πελάτες της νέας εταιρεί
τραπεπρώην
ιµένοι
διακεκρ
κάποιοι
,
ΒΗΜΑ
την οποία “έστησαν”, όπως γράφει το
του
εις
επιδόσ
τις
για
έντα
διακριθ
µε
µαζί
ιστές
ζικοί υπάλληλοι και χρηµατ
πρώην ασφαλιστή, λαδέµπορα, κ.ά., κ.ά.
Αρκεί να µην είναι καλαµπούρι (wise-crack) το ...“στήσιµο”.
t Λεπτοµερή στατιστικά στοιχεία
δηµοσίευσε η Insurance Europe, σύµφωνα µε τα οποία ο ευρωπαϊκός ασφαλιστικός κλάδος κατέβαλε συνολικά
€948 δις για απαιτήσεις πελατών του το
2012. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 1,4% έναντι του 2011, παρά τη συνεχιζόµενη δύσκολη οικονοµική συγκυρία. Σηµειώνεται ότι το σύνολο των
απαιτήσεων και των παροχών που καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές εταιρείες της Ευρώπης αυξάνονται κάθε
χρόνο την τελευταία δεκαετία, εκτός
από µια πτώση το 2009, λόγω της οικονοµικής κρίσης.
Οι παροχές των ασφαλίσεων
Ζωής, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν τα δύο τρίτα του συνόλου των παροχών και αποζηµιώσεων που
καταβλήθηκαν στους ασφαλισµένους,
ανήλθαν σε €647 δις το 2012, ενώ
οι απαιτήσεις των Γενικών Ασφαλί-

σεων που καταβλήθηκαν (συµπεριλαµβανοµένων των παροχών περίθαλψης)
ανήλθαν σε €302 δις.
Τα συνολικά ακαθάριστα εγγεγραµµένα
ασφάλιστρα στην Ευρώπη µειώθηκαν
ελαφρά κατά 0,3% σε ετήσια βάση
το 2012, και διαµορφώθηκαν σε
€1.093 δις. Τα ασφάλιστρα των ασφαλίσεων Ζωής, τα οποία αντιπροσωπεύουν
περίπου το 60% του συνόλου των
ασφαλίστρων, µειώθηκαν κατά 1,2%
στα €643 δις. Τα ασφάλιστρα των
ασφαλίσεων κατά ζηµιών, ωστόσο, αυξήθηκαν κατά 1,1% σε €451 δις. Κατέχοντας το ένα τρίτο της παγκόσµιας
αγοράς, η ευρωπαϊκή ασφαλιστική βιοµηχανία παραµένει η µεγαλύτερη στον
κόσµο.
Οι ασφαλιστικές εταιρείες είναι
επίσης οι µεγαλύτεροι θεσµικοί επενδυτές της Ευρώπης, µε το χαρτοφυλάκιο
επενδύσεων για το 2012 να διαµορφώ-

νεται σε €8,4 τρις. Το ποσό αυτό, αυξηµένο κατά 8,6% έναντι του 2011, ισοδυναµεί µε το 58% του συνολικού
Α.Ε.Π. των 32 χωρών, οι ασφαλιστικές
αγορές των οποίων δίνουν στοιχεία στην
Insurance Europe.
«Στο πλαίσιο ενός αδύναµου µακροοικονοµικού περιβάλλοντος, οι ευρωπαϊκές ασφαλιστικές εταιρείες χρειάζονται
περισσότερο από ποτέ για να καλύψουν
τους κινδύνους που αντιµετωπίζουν οι
επιχειρήσεις της Ευρώπης και οι πολίτες
της και να επενδύσουν στην οικονοµία»,
δήλωσε η κα Michaela Koller, Γενική ∆ιευθύντρια της Insurance Europe. «Αυτά
τα τελευταία στοιχεία αποδεικνύουν
πόσο σηµαντικός είναι ο ρόλος του
ασφαλιστικού κλάδου στη στήριξη της
σταθερότητας και της ανάπτυξης».
∆είτε όλη της µελέτη της Insurance
Europe στην ιστοσελίδα µας:
www.aagora.gr.

(MΑΡTΙΟΣ 2014) 7

xoris titlo:Layout 1

27/02/2014

09:59

Page 6

(ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ)

AΠΟ ΤΟ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ «Α.Α.»

ς, στη Θεσσαλο1978 – Στο ξενοδοχείο Μακεδονία Πάλα
ς, Αγγελική Νταλ
ο
κ
α
Κ
ί
ς
λ
η
σ
ί
α
Β
,
τερά
αρισ
Από
.
νίκη
δεξιά ο Νίκος
λιάνη, Γιώργος Αναγνώστου και στο άκρο
Αδαµαντιάδης.
13/12/1995 – Ο
Άλµπερτ Μπάρρυ
(δεξιά) µε τον
Γιώργο ∆ιαλιάνη,
για τη Sun
Alliance.

1989 – Ο αείµνηστος Μάνος
Ματθίας χαιρετίζει συνέδριο των
Συντονιστών.

κός ∆/ντής της
1980 – Ο Γεώργιος Γιγκλάς, Αναπλ. Γενι
Αθηνά Τσακίρη.
την
εύει
βραβ
,
κής
λιστι
Ασφα
κής
Εθνι

1980 – Πάλλης, Στυλιανόπουλος, Τσ
ιµπόγος και Χατζηγεωργάκης σε εκδήλωση της Εθνι
κής Ασφαλιστικής.

8 (MΑΡTΙΟΣ 2014)

(ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ)

t Tην οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της «LA VIE Ανώνυµη Ασφαλιστική Εταιρεία Υγείας» και τη θέση της σε ασφαλιστική εκκαθάριση,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.∆. 400/1970, αποφάσισε η Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, στη συνεδρίαση
της 21ης Φεβρουαρίου 2014. Η εν λόγω ασφαλιστική
εταιρεία δραστηριοποιείται στους κλάδους ασφαλίσεων ζηµιών και ειδικότερα στους κλάδους ατυχηµάτων και υγείας, ενώ δεν έχει δραστηριότητα στον
κλάδο αστικής ευθύνης αυτοκινήτων.
Στο σχετικό δελτίο τύπου της ΤτΕ, αναφέρονται σχετικά τα εξής:
«Στις 2 Σεπτεµβρίου 2013, για τη διασφάλιση των
συµφερόντων των ασφαλισµένων και κάθε δικαιούχου αποζηµίωσης, η Τράπεζα της Ελλάδος προέβη
στη λήψη διοικητικών µέτρων κατά της εταιρείας, η
οποία δεν διέθετε το εκ του νόµου προβλεπόµενο
αναγκαίο ελάχιστο περιθώριο φερεγγυότητας. Με
την υπ’ αριθµ. 89/2/02.09.2013 απόφαση ΕΠΑΘ
(ΦΕΚ Β΄ 5647), µεταξύ άλλων, απαγορεύθηκε η ανάληψη νέων ασφαλιστικών εργασιών, τοποθετήθηκε
Επίτροπος και η εταιρεία κλήθηκε να υποβάλει σχέδιο εξυγίανσης για την κάλυψη του ελλείµµατος περιθωρίου φερεγγυότητας και του ελάχιστου εγγυητικού κεφαλαίου. Επίσης, µε την υπ’ αριθµ.
94/6/15.11.2013 απόφαση ΕΠΑΘ (ΦΕΚ Β΄ 8206), ανατέθηκε στον Επίτροπο η διοίκηση της ασφαλιστικής
επιχείρησης σε αντικατάσταση του ∆ιοικητικού της
Συµβουλίου.
Η εταιρεία δεν µπόρεσε κατά τη διάρκεια της προθεσµίας αυτής να ενισχυθεί κεφαλαιακά για την κάλυψη των ανωτέρω ελλειµµάτων».
Περαιτέρω, σηµειώνεται ότι η Τράπεζα της Ελλάδος
έχει ενεργοποιήσει όλες τις προβλεπόµενες από το
θεσµικό πλαίσιο διαδικασίες για τη διασφάλιση των
συµφερόντων των ασφαλισµένων και κάθε άλλου δικαιούχου ασφαλίσµατος. Για την τήρηση των νόµιµων
διαδικασιών, ως επόπτης ασφαλιστικής εκκαθάρισης
διορίστηκε η κα Ελένη Αθερινού, η οποία µε τη σειρά
της θα καταθέσει στο αρµόδιο δικαστήριο αίτηµα περί διορισµού Εκκαθαριστή. Σύµφωνα µε τον νόµο,
µέχρι τον διορισµό του Εκκαθαριστή, ο Επόπτης
ασκεί όλες τις εξουσίες του Εκκαθαριστή.
Ειδικότερες πληροφορίες για τους ασφαλισµένους:
Οι ασφαλιστικές συµβάσεις της εταιρείας, τριάντα
ηµέρες µετά την οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της, θεωρούνται αυτοδίκαια λυµένες (N.∆.
400/1970 άρ.3 παρ.6). Οι έχοντες απαιτήσεις αποζηµίωσης από ασφαλιστήρια συµβόλαια, όπως και από
τα καταβληθέντα-µη δεδουλευµένα ασφάλιστρα, θα
ικανοποιηθούν κατόπιν αναγγελίας της απαίτησής
τους στον Εκκαθαριστή.
Οι ενδιαφερόµενοι δύνανται να ενηµερώνονται από
την ιστοσελίδα www.lavie.gr για τη διαδικασία της
εκκαθάρισης. Επίσης, θα µπορούν να ενηµερώνονται
από τους υπαλλήλους της εκκαθάρισης, καθηµερινά
από ώρα 10.00 έως 15.00, στo τηλέφωνο 2106234330 (fax 210-6287040), καθώς και από την κα
Αθερινού στο τηλέφωνο 6941-480678.

xoris titlo:Layout 1

27/02/2014

10:00

Page 7

t Μία κοπή πίτας είναι µία καλή ευκαιρία, για να δεις πολλούς
ανθρώπους του Κλάδου και να
ανταλλάξεις απόψεις. Όµως, όταν
ένας από τους βασικούς µετόχους
της εταιρείας που διοργανώνει την
εκδήλωση είναι ο Αλέξανδρος Ραφαηλίδης, είναι και µία ευκαιρία,
λόγω του θεσµικού ρόλου του, για
να ενηµερωθείς ευρύτερα για τα
τρέχοντα θέµατα που απασχολούν
την αγορά.
Στην κοπή πίτας της Safeline, που
έλαβε χώρα στις 19 Φεβρουαρίου,
οι κ.κ. Γ. Πολίτης και Θρ. Γρηγοριάδης, Πρόεδρος και ∆/νων Σύµβουλος, αντίστοιχα, µίλησαν για την
εταιρεία και την επτάχρονη πορεία
της, αλλά και για τις προοπτικές της
στο µέλλον. Προοπτικές τις οποίες
στηρίζουν στην αγαστή συνεργασία
των µετόχων, στην ποιότητα των εργασιών, στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου, στην εκπαίδευση, στην καλή οργάνωση και στην ανάπτυξη δικτύου συνεργατών.
Ο αντιπρόεδρος της εταιρείας,
κ. Ραφαηλίδης, µιλώντας µε την
ιδιότητα του Προέδρου της ΕΑ∆Ε
και της ΠΟΑ∆, διαφώτισε αρκετά
τους παρευρισκόµενους όσον αφορά τις Πράξεις 30 και 31 –οι οποίες,
σύµφωνα µε την πληροφόρηση που
υπάρχει από την ΤτΕ, είναι µόνο η
αρχή, αφού αναµένεται να ακολουθήσουν ακόµα 42!
Χωρίς να παραβλέπει την προσπάθεια που γίνεται για µια πιο εύρυθµη λειτουργία της αγοράς, ο κ. Ραφαηλίδης εστίασε στις γκρίζες ζώνες των δύο Πράξεων, αλλά και
στην απίστευτη γραφειοκρατία που
αυτές δηµιουργούν. Σύµφωνα µε
τον ίδιο, το βασικό πρόβληµα που
προκύπτει από τις Πράξεις εντοπίζεται στην αύξηση του λειτουργικού κόστους, το οποίο στην ουσία
µετακυλύεται στους διαµεσολαβητές. «Ακόµα και οργανωµένα γρα-

t Τελευταίο αντίο στον φίλο
Νίκο Μάνο
Ένας ακόµη εκλεκτός άνθρωπος, που έφυγε λαβωµένος
στις µέρες της ελληνικής παρακµής.
Ο Νίκος έζησε, έδρασε, προσέφερε, διακρίθηκε, πληγώθηκε και αποχώρησε σαν θνητός και

φεία σαν το δικό µας, µε 4 άτοµα
στο λογιστήριο, έχουν
πελαγώσει», είπε χαρακτηριστικά.
Ωστόσο, για τον κ. Ραφαηλίδη πρόβληµα δηµιουργείται και στις ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς πολλές
από αυτές δεν µπορούν ούτε τεχνικά, αλλά κυρίως λόγω έλλειψης ευρωστίας να υποστηρίξουν αυτές τις
αλλαγές.«Οδηγούµαστε σε µία ολιγοπωλιακή αγορά, τόσο σε επίπεδο
εταιρειών όσο και σε επίπεδο διαµεσολαβητών», τόνισε ο κ. Ραφαηλίδης, σηµειώνοντας όσον αφορά
τους τελευταίους ότι από 25.000
που ήταν µέχρι πριν λίγα χρόνια,
σήµερα δεν ξεπερνούν τις 10.000.
Είναι γεγονός, και αναδείχτηκε για
άλλη µια φορά, τόσο από την οµιλία
του κ. Ραφαηλίδη όσο και από εκείνες των κ.κ. Πολίτη και Γρηγοριάδη,
ότι έτσι όπως διαµορφώνεται η κατάσταση, µόνο ισχυρά και καλά οργανωµένα δίκτυα µπορούν πλέον να
σταθούν στην αγορά. Αναφερόµενος στο παράδειγµα της Safeline, ο
κ. Ραφαηλιδης επισήµανε: «Οι δοµές της προσιδιάζουν σε αυτές των
ασφαλιστικών εταιρειών και αυτό
βοηθά να ξεπεράσουµε πιο εύκολα
τα εµπόδια. Στόχος βεβαίως δεν είναι µόνο η επιβίωση, αλλά να πάµε
παραπέρα», τόνισε εν κατακλείδι.
Στην εκδήλωση, που πραγµατοποιήθηκε στο ΕΙΑΣ, ήταν παρόντες επίσης ο επίτιµος πρόεδρος της
Safeline, κ. Γ. Στράφτης, ο Σύµβουλος Ανάπτυξης Εργασιών, κ. ∆. Πολυχρόνης, οι συνεργάτες και το διοικητικό προσωπικό της εταιρείας,
ενώ τίµησαν την εκδήλωση ο Γεν.
∆/ντής του ΕΙΑΣ, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, και πολλά στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, µεταξύ των οποίων οι κ.κ. Ν. Στρατηγάκης-Εθνική,
Ν. ∆ελένδας-EFG Eurolife, Μ. Σωτηράκος-Generali, Β. Μπακούσης-Ατλαντική, ∆. ΜελεξόπουλοςΑΧΑ, κ.ά.

t Στις 5 Φεβρουαρίου η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος εξέδωσε την
ακόλουθη ανακοίνωση: «Εκ µέρους όλων
των εταιρειών-µελών µας, εκφράζουµε την
ειλικρινή συµπαράσταση εταιρειών και εργαζοµένων προς τους κατοίκους της Κεφαλονιάς στη δοκιµασία που περνούν λόγω των
πρόσφατων σεισµών. Στο πλαίσιο αυτό, µεταφέρουµε τη δέσµευση των ασφαλιστικών
εταιρειών-µελών της ΕΑΕΕ να θέσουν σε
προτεραιότητα τα αιτήµατα των ασφαλισµένων της Κεφαλονιάς και να κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποζηµιωθούν οι
δικαιούχοι το συντοµότερο δυνατόν για τις
ζηµιές που προκλήθηκαν στις περιουσίες
τους. Ελπίζουµε να λήξει σύντοµα το φυσικό
αυτό φαινόµενο, να αποκατασταθούν οι ζηµιές και να επιστρέψουν οι κάτοικοι στη
θαλπωρή των σπιτιών τους. Ευχόµαστε ένα
ασφαλές και σίγουρο αύριο στους κατοίκους
της Κεφαλονιάς».
t Κυκλοφόρησε το εµπεριστατωµένο βιβλίο του Αντιστρατήγου ε.α. ∆ιονυσίου Αντ.
Καλαντζή, µε θέµα: «Επιστηµονική Ανάλυση
– ∆ιερεύνηση Τροχαίου Ατυχήµατος».
Ο συγγραφέας είναι µέλος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, έχει υπηρετήσει
σχεδόν σε όλη την καριέρα του στις Υπηρεσίες Τροχαίας και έχει µετεκπαιδευτεί στο
εξωτερικό σε θέµατα ανάλυσης του τροχαίου ατυχήµατος. Μετά την αποστρατεία του
ίδρυσε το Γραφείο «Τροχογνώµων».
Στις 420 σελίδες του βιβλίου περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα κεφάλαια:
η δυναµική ανάλυση του ατυχήµατος, τα
αξιοποιήσιµα ευρήµατα στον τόπο του ατυχήµατος και στα οχήµατα, η έκθεση αυτοψίας και το σχεδιάγραµµα, ο υπολογισµός
της ταχύτητας, οι συγκρούσεις γενικά και ειδικότερα µε δίκυκλα, οι παρασύρσεις πεζών, οι πραγµατογνώµονες, κ.ο.κ.
Πρόκειται για ένα βιβλίο χρήσιµο για αστυνοµικούς που ασχολούνται µε την προανάκριση των τροχαίων ατυχηµάτων, για δικηγόρους, για συγκοινωνιολόγους, πραγµατογνώµονες και δικαστές.
Επικοινωνία µε το συγγραφέα στο email:
trohognomon@gmail.com.

αυτός, όπως όλοι µας.
Η µνήµη του και οι πολλές
ευτυχισµένες στιγµές που η
προσωπικότητά του απλόχερα σκόρπιζε στους γύρω του
θα µας συντροφεύουν.
Στους οικείους του, θερµά
συλλυπητήρια!
Η Εταιρεία Ε. Ν. ΜΑΝΟΣ Ε.Π.Ε., σε Ελ-

λάδα και Κύπρο, συνεχίζει για 4η γενιά
πλέον να παρέχει µε αίσθηµα ευθύνης
και µε τη γνωστή επιστηµονική της κατάρτιση τις υψηλού επιπέδου υπηρεσίες της. Ελπίζει ότι η συνεργασία µε
τους πελάτες της θα εξακολουθήσει
να είναι αποδοτική και επωφελής και
για τις δύο πλευρές και προσβλέπει
στην περαιτέρω ανάπτυξή της.

5
(ΜΑΡΤΙΟΣ 2014) 9

skopia7:Layout 1

26/02/2014

13:07

Page 10

(ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΚΗ ΜΑΣ ΣΚΟΠΙΑ)

Κυριάκος Μητσοτάκης.

Εποπτεία και Ρυθµίσεις
Γιώργος Σταθάκης.

Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου.

Gabriel Bernardino.

Σύµµαχος ή τροχοπέδη;

Με επίτιµο προσκεκληµένο οµιλητή τον κ. Gabriel Bernardino, Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Αρχής
Ασφαλίσεων και Επαγγελµατικών Συντάξεων (EIOPA), και την καθιερωµένη εκπροσώπηση
της κυβέρνησης και της αξιωµατικής αντιπολίτευσης –στα πρόσωπα των κ.κ. Κ. Μητσοτάκη
και Γ. Σταθάκη αυτή τη φορά–, η ΕΑΕΕ διοργάνωσε, στις 14 Φεβρουαρίου, στο Μέγαρο Μουσικής, εκδήλωση µε θέµα: «Η Εποπτεία Εγγυητής της Αξιοπιστίας της Ασφαλιστικής Αγοράς».
Η εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε µετά το πέρας της Ετήσιας Γενικής της Συνέλευσης
και συγκέντρωσε πλήθος κόσµου, µε τις παρουσίες του κ. Σπύρου Ζάρκου,
∆ιευθυντή της ∆/νσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, και του Υφυπουργού Ανάπτυξης,
κ. Αθανάσιου Σκορδά, να ξεχωρίζουν.
ι κ.κ. Κυριάκος Μητσοτάκης,
Υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, και Γιώργος Σταθάκης, Βουλευτής, Επικεφαλής Τοµέα Ανάπτυξης
ΣΥΡΙΖΑ, συµφώνησαν στην ύπαρξη πρωτογενούς πλεονάσµατος, διαφώνησαν
για όλα τα υπόλοιπα και οι οµιλίες τους
ούτε κατάφεραν να ξεφύγουν από τα τετριµµένα, παραµένοντας άκρως θεωρητικές, ούτε είδηση έβγαλαν.
Ο κ. Κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις
αναπτυξιακές πολιτικές της Κυβέρνησης
και στην ένταση των προσπαθειών για
µεταρρυθµίσεις στη δηµόσια διοίκηση,
τονίζοντας ότι ο δηµόσιος τοµέας θα περιορίζεται σιγά-σιγά σε ρόλο επόπτη,
αφήνοντας την ιδιωτική πρωτοβουλία να
απελευθερώσει τις δυνάµεις της και να
δουλέψει απρόσκοπτα.
Για την Ιδιωτική Ασφάλιση είπε ότι έχει
ουσιαστική προοπτική ανάπτυξης, που
δεν θα ωφελήσει µόνο την οικονοµία αλλά και το σύνολο της κοινωνίας. Απαραίτητη προϋπόθεση, ωστόσο, για την ανάπτυξή της είναι η διασφάλιση της αξιοπιστίας και της εµπιστοσύνης. «Η Τράπε-

Ο

10 (MAΡTΙΟΣ 2014)

Οι κ.κ. Ι. Λαπατάς και Αλ. Σαρρηγεωργίου, Γεν. Γραµµατέας και Πρόεδρος
της ΕΑΕΕ, αντίστοιχα, µε τη συντονίστρια
της εκδήλωσης κα Μ. Αντωνάκη, Γενική ∆/ντρια της ΕΑΕΕ.

ζα της Ελλάδος χτίζει ένα αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας, αλλά και ο ίδιος ο κλάδος θα πρέπει να φροντίζει για την αξιοπιστία του», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.
Ο κ. Γ. Σταθάκης αναφέρθηκε στην πορεία της χώρας στην περίοδο της κρίσης
και τόνισε πως η κοινωνική ασφάλιση θα
πρέπει να παραµείνει ο βασικός πυλώνας για τις συντάξεις και την υγεία. Αναφερόµενος στην ασφαλιστική αγορά,
υπογράµµισε πως η αξιοπιστία είναι
αφετηρία για τη σηµαντική ανάκαµψή

της στο µέλλον, ανάκαµψη που θα έρθει
µε την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.
Κλείνοντας το χαιρετισµό του, τόνισε ότι
η Ευρώπη οφείλει να διασφαλίζει την
αξιοπιστία της ασφαλιστικής αγοράς µέσω του κατάλληλου θεσµικού πλαισίου,
µ πέρδεψε, ωστόσο, τη διάσωση των
Τ ραπεζών µε τις ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες ουδέποτε επιβάρυναν τα
κρατικά ταµεία –η διαφορά αυτή πρέπει
να γίνει κάποτε αντιληπτή από τους πολιτικούς!

skopia7:Layout 1

26/02/2014

13:07

Page 11

Αλ. Σαρρηγεωργίου:
Ίδιοι κανόνες για όλους,
λιγότερη γραφειοκρατία
Ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, κ. Αλ. Σαρρηγεωργίου, σε όλες τις δηµόσιες εµφανίσεις
του, θίγει πληθώρα θεµάτων που απασχολούν και προβληµατίζουν την ασφαλιστική αγορά. Εύστοχες και ενδιαφέρουσες ήταν οι παρατηρήσεις-επισηµάνσεις του και στην εκδήλωση της 14ης Φεβρουαρίου.
Για το Solvency II, επεσήµανε ότι «ως
αγορά καλωσορίζουµε τις κανονιστικές
αλλαγές και τις µεταβολές που θα επιφέρουν», υπογράµµισε, ωστόσο, ότι «η
εφαρµογή όλων αυτών των κανόνων
απαιτεί κόπο, χρόνο και φυσικά κεφάλαια από τις εταιρείες προκειµένου να
ανταποκριθούν στα νέα δεδοµένα. Και
ας µην ξεχνάµε – και αυτό είναι σηµαντικό– ότι το µέγεθος των εν Ελλάδι εταιρειών είναι τέτοιο, που χρειάζεται (τηρώντας πάντα την ουσία του νόµου) η δέουσα προσοχή στο θέµα της αναλογικότητας».
Ο Πρόεδρος της ΕΑΕΕ δήλωσε ότι ο κλάδος στηρίζει ξεκάθαρα τις κινήσεις της
ΤτΕ για τη θωράκιση του κλάδου.
Ζήτησε, ωστόσο, από την Εποπτική Αρχή
να ισχύσουν οι ίδιοι κανόνες για όλες τις
εταιρείες που λειτουργούν στην Ελλάδα,
ανεξάρτητα από το πού προέρχονται,
ώστε να µη δηµιουργηθούν νέες στρεβλώσεις στην αγορά. Επιπλέον, επεσήµανε ότι δεν πρέπει να αυξηθεί η γραφειοκρατία, γιατί θα επηρεάσει αρνητικά την εύρυθµη λειτουργία των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, προσθέτοντας βάρη που θα αυξήσουν το κόστος της
ασφάλισης.
Τονίζοντας τα οφέλη που θα προκύψουν
για την κοινωνία και την οικονοµία από

την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς
ο κ. Σαρρηγεωργίου συνόψισε τις προϋποθέσεις που θα εξασφαλίσουν αυτή την
ανάπτυξη: «Σταθερό επιχειρηµατικό και
φορολογικό πλαίσιο, ολοκλήρωση των
µεταρρυθµίσεων που θα επιτρέψουν
στον ιδιωτικό τοµέα να αναπνεύσει, µακροπρόθεσµος στρατηγικός σχεδιασµός
για τον τοµέα της ασφάλισης σε συνεργασία µε την Πολιτεία, αναγνώριση συµπληρωµατικού ρόλου στις συντάξεις,
πλάνο συνεργασίας µε την Πολιτεία, καλλιέργεια ασφαλιστικής συνείδησης και
κουλτούρας, ξεκινώντας από την παιδεία».
Κλείνοντας την οµιλία του ο Πρόεδρος
της ΕΑΕΕ τόνισε ότι η ασφαλιστική αγορά
είναι έτοιµη να αναλάβει αναβαθµισµένο ρόλο στην ελληνική κοινωνία και οικονοµία.

Gabriel Bernardino:
«Μη βλέπετε τους ρυθµιστικούς
κανόνες ως εµπόδιο»
Μιλώντας για το Solvency II, την
Omnibus και όλες τις άλλες κανονιστικές
ρυθµίσεις που προωθούνται, o κ.
Bernardino υπογράµµισε ότι «το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ που αφορά την
ασφάλιση διάγει µία περίοδο βαθιάς µεταµόρφωσης και είναι σηµαντικό να διατηρήσουµε την αίσθηση της ισορροπίας
και του σκοπού. Μπορούν οι ρυθµιστικοί
αυτοί κανόνες να γίνουν εµπόδιο; ∆εν
πρέπει. Οι κανονισµοί συχνά προκαλούν
αντιδράσεις, αλλά µερικές φορές µπορούν επίσης να λειτουργήσουν ως καταλύτης για την αλλαγή. Πιστεύω ότι το νέο
κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ στον τοµέα
της ασφάλισης θα παράσχει κίνητρα για
την ανάπτυξη βιώσιµων προϊόντων και
την προώθηση της πλήρους διαφάνειας

προς τους πελάτες», τόνισε.
Αναφερόµενος ειδικά στο Solvency, ο
Πρόεδρος της EIOPA είπε ότι η χρηµατοπιστωτική κρίση των τελευταίων ετών
έδειξε ότι αυτό είναι ακόµα πιο σηµαντικό τώρα από ό,τι πριν, ενώ επεσήµανε
ότι τα επόµενα δύο χρόνια θα είναι ζωτικής σηµασίας για την επιτυχία του.
Ο κ. Bernardino εξέφρασε την άποψη ότι
η ασφάλιση είναι µια οικονοµική δραστηριότητα µε µεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και έκανε ιδιαίτερη µνεία στην αυξανόµενη ανάγκη προγραµµάτων συνταξιοδοτικής αποταµίευσης, ως αποτέλεσµα
της συρρίκνωσης των συνταξιοδοτικών
κρατικών παροχών.
«Η κρίση στην ευρωζώνη έχει λειτουργήσει ως καταλύτης για τις απαραίτητες οικονοµικές µεταρρυθµίσεις σε πολλές
χώρες. Από την άποψη της ασφάλισης
νοµίζω ότι η κρίση θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί ως ευκαιρία για την εξυγίανση
της ασφαλιστικής αγοράς και να ενισχυθεί η διαφάνεια και η αποτελεσµατικότητά της. Είµαι βέβαιος ότι οι ελληνικές
αρχές θα συνεχίσουν να λαµβάνουν συγκεκριµένα µέτρα προς αυτή την κατεύθυνση τα επόµενα χρόνια», επεσήµανε ο
Πρόεδρος της EIOPA, ενώ δεν παρέλειψε
να αναφερθεί στον καθοριστικό ρόλο της
ΤτΕ στην ενίσχυση της ποιότητας του
εποπτικού ελέγχου και στην προστασία
των ασφαλισµένων.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε τη βράβευση, στο πρόσωπο του ταξίαρχου Β.
Κοντογιάννη, της Υπηρεσίας Οικονοµικής
Αστυνοµίας & ∆ίωξης Ηλεκτρονικού
Εγκλήµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας
για την προσφορά της και τις επιτυχίες
της στην καταπολέµηση του οργανωµένου οικονοµικού και ηλεκτρονικού
εγκλήµατος.

skopia7:Layout 1

26/02/2014

13:10

Page 2

(ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΚΗ ΜΑΣ ΣΚΟΠΙΑ)

∆εν µπορεί να υπάρξει
ενιαίο υποχρεωτικό πλαίσιο
ασφάλισης φυσικών καταστροφών
Ευρωκοινοβούλιο

Με τις πληγές που άφησε ο σεισµός στην Κεφαλονιά ακόµα ανοιχτές αλλά και τις καταστρεπτικές επιπτώσεις από τις πληµύρες σε Ρόδο και Άργος πρόσφατες, το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της 5ης Φεβρουαρίου, που αφορά την ασφάλιση Φυσικών και Ανθρωπογενών
Καταστροφών, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα µας και την ασφαλιστική της αγορά.
Στο ψήφισµα αυτό, το οποίο έγινε δεκτό µε θετικά σχόλια από την Insurance Europe, αναγνωρίζεται ότι δεν µπορεί να υπάρξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα ενιαίο υποχρεωτικό πλαίσιο ασφάλισης φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

άποψη αυτή του Ευρωκοινοβουλίου
στηρίζεται στις διαφορετικές συνθήκες που επικρατούν και όσον αφορά
την ασφάλιση από χώρα σε χώρα και
όσον αφορά τα γεωγραφικά και κλιµατολογικά δεδοµένα και τα είδη των κινδύνων µε τα οποία έρχονται αντιµέτωπα τα
κράτη µέλη.
Στο ψήφισµα τονίζεται, επιπρόσθετα, η
ανάγκη να ενθαρρυνθούν η πρόληψη και
η ευαισθητοποίηση των πολιτών, οι οποίοι θα πρέπει να αναλάβουν το µέρος της
ευθύνης που τους αναλογεί, προκειµένου να προστατεύσουν τις περιουσίες
τους, και να µη θεωρούν ως δεδοµένη
την κρατική στήριξη. Εξίσου σηµαντική
θεωρείται από το Ευρωκοινοβούλιο η
βελτίωση της συλλογής και ανταλλαγής
πληροφοριών και στατιστικών δεδοµένων και η συνεργασία µεταξύ δηµόσιου
και ιδιωτικού τοµέα (π.χ. ασφαλιστικές).
Ειδικότερα για τον ασφαλιστικό κλάδο,
στο ψήφισµά του το Ευρωκοινοβούλιο:
«9. υπογραµµίζει ότι η ΕΕ δεν πρέπει να
θεσπίζει αλληλοκαλυπτόµενους και
αντικρουόµενους κανόνες περί ευθύνης.
επισηµαίνει ότι στην πλειονότητα των
κρατών µελών υφίστανται κάποιας µορφής ασφαλιστικά συστήµατα για πληµµύρες και άλλες φυσικές καταστροφές.
επισηµαίνει ότι το σύστηµα µπορεί να
συµπληρωθεί µε κρατικά κεφάλαια για
αποζηµίωση εκείνων των περιουσιακών
στοιχείων που δεν είναι δυνατόν να
ασφαλιστούν ιδιωτικά και ότι κρατικά κεφάλαια µπορεί επίσης να αποζηµιώνουν
ασφαλιστικές αξιώσεις που υπερβαίνουν τα µέγιστα ποσά ή για κατ’ άλλο
τρόπο εξαιρετικά βαριές ζηµιές. φρονεί
περαιτέρω ότι ένα κράτος µέλος µπορεί

H

12 (MΑΡTΙΟΣ 2014)

να συµµετέχει στην αποζηµίωση ζηµιών,
παρέχοντας αντασφάλιση. θεωρεί,
ωστόσο, ότι τα συστήµατα αυτά διαφέρουν από πολλές απόψεις και ότι δεν είναι συνετό ή αναγκαίο να ενοποιηθούν
(…)
12. (…) ενθαρρύνει τις ασφαλιστικές
εταιρείες να αναγάγουν την τιµολόγηση
βάσει κινδύνου σε κεντρική προσέγγιση
στο θέµα της ασφάλισης από φυσικές
καταστροφές. καλεί τα κράτη µέλη να
προτείνουν κίνητρα, ώστε να ενθαρρύνουν τους πολίτες να προστατεύονται
και να ασφαλίζουν την περιουσία τους
έναντι ζηµιών, καθώς και κίνητρα που να
ανταποκρίνονται στις ασφαλιστικές ανάγκες από πλευράς περιβαλλοντικής ευθύνης, π.χ. για εξορυκτικές επιχειρήσεις
ή για επιχειρήσεις στους τοµείς του φυσικού αερίου, της χηµικής βιοµηχανίας ή
της πυρηνικής ενέργειας.
13. καλεί τις ασφαλιστικές εταιρείες να
διευκρινίσουν τις συµβάσεις για τους καταναλωτές και να παράσχουν πληροφορίες για τις διαθέσιµες επιλογές και τον
αντίκτυπό τους στην τιµή κάλυψης, προκειµένου να εξασφαλίζεται η επαρκής
δυνατότητα εκλογής των καταναλωτών.
καλεί τις ασφαλιστικές εταιρείες να προσφέρουν σαφείς και κατανοητές πληροφορίες στους πελάτες και τους δυνητικούς πελάτες τους.
14. αναγνωρίζει την ανάγκη των καταναλωτών να κατανοούν τι είδος κάλυψης
έχουν και µε ποιον τρόπο λειτουργεί σε
περίπτωση επέλευσης του κινδύνου.
επισηµαίνει ότι είναι αναγκαίο οι καταναλωτές να ενηµερώνονται πλήρως σχετικά µε τους όρους και τις προϋποθέσεις
όταν αγοράζουν προϊόντα ασφάλισης,

συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών
και των προθεσµιών που αφορούν τις
διαδικασίες για τη διακοπή συµβολαίου
και την υποβολή καταγγελιών, και πριν
να υπογράψουν κάποια σύµβαση. θεωρεί ότι η τιµολόγηση βάσει των κινδύνων
θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο
της διαθεσιµότητας ασφαλιστικής κάλυψης. πιστεύει ότι η προστασία των καταναλωτών πρέπει να είναι θέµα ενδιαφέροντος για την ΕΕ και τα κράτη µέλη· (…)
18. συµπεραίνει ότι δεν υπάρχει στρέβλωση της αγοράς σε αυτόν τον τοµέα,
ώστε να δικαιολογηθεί η παρέµβαση σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και δεν πιστεύει ότι
θα ήταν δυνατό να βρεθεί µία ενιαία και
αδιαφοροποίητη λύση όσον αφορά αυτό
το ζήτηµα. υπενθυµίζει ότι τα εξατοµικευµένα προϊόντα ασφάλισης εξαρτώνται από πολλά στοιχεία, όπως είναι το
είδος των κινδύνων, η πιθανή ποσότητα
και ποιότητά τους, η νοοτροπία πρόληψης, η κατάσταση ετοιµότητας και η ικανότητα ανάληψης δράσης, και η προσέγγιση των µεµονωµένων κρατών µελών
και των περιφερειακών αρχών ως προς
την παρακολούθηση των κινδύνων και
την προετοιµασία για την αντιµετώπισή
τους.
19. θεωρεί ότι µια ευέλικτη αγορά
ασφάλισης έναντι φυσικών καταστροφών επιτρέπει στις ασφαλιστικές εταιρείες να προσαρµόζουν τα προϊόντα
τους σε διαφορετικές συνθήκες, και πιστεύει ότι η καθιέρωση ενός µη υποχρεωτικού πλαισίου είναι ο καλύτερος τρόπος για να αναπτυχθούν προϊόντ α προσαρµοσµένα στους φυσικούς κινδύνους
που παρουσιάζονται σε κάθε µεµονωµένη γεωγραφική περιοχή».

skopia7:Layout 1

26/02/2014

13:10

Page 3

skopia7:Layout 1

26/02/2014

13:14

Page 6

(ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΚΗ ΜΑΣ ΣΚΟΠΙΑ)

Επισηµάνσεις για
ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές
Νέο φορολογικό πλαίσιο

Οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές όπως και όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι αντιµέτωποι µε µια
νέα πραγµατικότητα, όσον αφορά τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, όπως αυτές πηγάζουν
από το νέο νοµοθετικό πλαίσιο που τέθηκε σε εφαρµογή από 1.1.2014.
Ο φοροτεχνικός σύµβουλος της Ένωσης Επαγγελµατιών Ασφαλιστών Ελλάδος, κ. Ν. Ι. Λάµπρου, ανταποκρίθηκε πρόθυµα στο αίτηµά µας να “αποκωδικοποιήσει” διατάξεις της νέας νοµοθεσίας σε θέµατα που αφορούν τους διαµεσολαβούντες. Στο κείµενο που ακολουθεί,
εστιάζει στις δαπάνες της φορολογίας εισοδήµατος, στην παρακράτηση φόρου εισοδήµατος
και στις φορολογικές αποσβέσεις, προβαίνοντας σε καίριες επισηµάνσεις, που αφορούν ειδικά
τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές.
Του Νικολάου Ι. Λάµπρου, Λογιστή – Φοροτεχνικού Α’ Τάξης

ο 2014 είναι το έτος στο οποίο θα
ισχύσουν όλοι οι νέοι νόµοι που
πλαισιώνουν τη φορολογία στην
Ελλάδα. Αναλυτικά, από 1.1.2014 ξεκίνησε η ισχύς βασικών διατάξεων των
νόµων:
4172/2013 - Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος.
4174/2013 - Κώδικας Φορολογικής ∆ιαδικασίας.

Τ

14 (MΑΡTΙΟΣ 2014)

4093/2012 - Κ.Φ.Α.Σ.
Ακολούθως, παραθέτουµε µερικές µόνο από τις βασικότερες διατάξεις που
τέθηκαν σε ισχύ από 1.1.2014.

Αλλαγές στη φορολογία
εισοδήµατος
Αλλά ζει άρδην το τοπίο σχετικά µε τις
εκπιπτόµενες και µη εκπιπτόµενες δαπάνες. Πιο συγκεκριµένα, στα άρθρα 22

και 23 περιγράφονται οι δαπάνες που
εκπίπτουν ή δεν εκπίπτουν και για τις
οποίες περιµένουµε διευκρινιστική
εγκύκλιο.
Άρθρο 22 - Εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες
Κατά τον προσδιορισµό του κέρδους από
επιχειρηµατική δραστηριότητα, επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, µε
την επιφύλαξη των διατάξεων του άρ-

skopia7:Layout 1

26/02/2014

13:14

Page 7

θρου 23 του Κ.Φ.Ε., οι οποίες:
α ) πραγµατοποιούνται προς το συµφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις
εµπορικές συναλλαγές της,
β) αντιστοιχούν σε πραγµατική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας,
στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η
Φορολογική ∆ιοίκηση,
γ) εγγράφονται στα τηρούµενα βιβλία
απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγµατοποιούνται
και αποδεικνύονται µε κατάλληλα δικαιολογητικά.
Άρθρο 23 - Μη εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες
Οι ακόλουθες δαπάνες δεν εκπίπτουν:
α) τόκοι από δάνεια που λαµβάνει η επιχείρηση από τρίτους, εκτός από τα τραπεζικά δάνεια, διατραπεζικά δάνεια,
καθώς και τα οµολογιακά δάνεια που
εκδίδουν ανώνυµες εταιρείες κατά το
µέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους
που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο
ήταν ίσο µε το επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασµών προς µη χρηµατοπιστωτικές επιχειρήσεις, όπως αυτό αναφέρεται στο στατιστικό δελτίο οικονοµικής συγκυρίας της Τράπεζας της
Ελλάδος για την πλησιέστερη χρονική
περίοδο πριν την ηµεροµηνία δανεισµού,
Με άλλα λόγια, τόκοι δανείων
εκτός από αυτά που λαµβάνουν οι επιχειρήσεις από τις
τράπεζες δεν εκπίπτονται φορολογικά.
β ) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε
αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας
άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ, εφόσον η τµηµατική ή ολική εξόφληση δεν
έγινε µε τη χρήση τραπεζικού µέσου
πληρωµής,
Οποιαδήποτε δαπάνη για επιχειρηµατική δραστηριότητα
δεν πληρώνεται µέσω του
τραπεζικού συστήµατος και
είναι συνολικής αξίας πάνω
από 500,00 ευρώ, δεν εκπίπτεται φορολογικά. Συναλλαγές
µέσω τραπεζών είναι: η µεταφορά από τον τραπεζικό λογαριασµό της επιχείρησης στον
τραπεζικό λογαριασµό του
προµηθευτή, η κατάθεση µετρητών στον τραπεζικό λογαριασµό του προµηθευτή και η
πληρωµή µε πιστωτική κάρτα.
Μεγάλη προσοχή χρειάζεται
στις πληρωµές µε πιστωτική
κάρτα, διότι εάν δεν είναι στο
όνοµα της εταιρείας αλλά σε

αυτό του επιχειρηµατία µπορεί να θεωρηθεί δανεισµός,
µε συνέπεια την επιβολή χαρτοσήµου στα εξοφληθέντα
ποσά και την επιβολή προσαυξήσεων και προστίµων που
προβλέπονται στον ΚΦ∆, τα
οποία µε βάση τις διατάξεις
που ισχύουν µέχρι σήµερα είναι δυσβάστακτα.
γ) οι µη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές,
Είναι αυτονόητο ότι η µη πληρωµή των εισφορών του ΙΚΑ
και του ΟΑΕΕ δεν µας δίνει το
δικαίωµα να εκπέσουµε τα
αντίστοιχα έξοδα.
δ) προβλέψεις εκτός των οριζοµένων
στο άρθρο 26,
Στο άρθρο 26 περιλαµβάνονται οι επισφαλείς απαιτήσεις.
Μεγάλη προσοχή εδώ για τις
επισφαλείς απαιτήσεις από
ασφάλιστρα, οι οποίες σε καµία περίπτωση δεν εκπίπτονται
από τα έξοδα των διαµεσολαβούντων, αφού δεν τηρούν
τον κανόνα της παραγράφου
4α (έχει προηγουµένως εγγραφεί ποσό που αντιστοιχεί
στην οφειλή ως έσοδο).
ε) πρόστιµα και ποινές, περιλαµβανοµένων των προσαυξήσεων,
Αυτοτελή πρόστιµα και προσαυξήσεις για φόρους, τέλη
και εισφορές δεν εκπίπτονται
φορολογικά.
στ) η παροχή ή λήψη αµοιβών σε χρήµα
ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκηµα,
Αυτονόητο.
ζ) ο φόρος εισοδήµατος, συµπεριλαµβανοµένων του τέλους επιτηδεύµατος και
των έκτακτων εισφορών, που επιβάλλεται για τα κέρδη από επιχειρηµατική
δραστηριότητα, σύµφωνα µε τον Κ.Φ.Ε.,
καθώς και ο Φόρος Προστιθέµενης
Αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί σε µη εκπιπτόµενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως Φ.Π.Α. εισροών,
Κάθε φόρος που πληρώνεται
για τα κέρδη από την επιχειρηµατική δραστηριότητα καθώς και το ΦΠΑ των δαπανών
που δεν µπορούν να εκπέσουν, δεν συµπεριλαµβάνονται στις δαπάνες των επιχειρήσεων προς έκπτωση.
η) το τεκµαρτό µίσθωµα της παραγράφου 2 του άρθρου 39 σε περίπτωση ιδιόχρησης, κατά το µέτρο που υπερβαίνει
το τρία τοις εκατό (3%) επί της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου,

Όταν η επιχείρηση ιδιοχρησιµοποιεί ακίνητο ως επαγγελµατική στέγη, το εισόδηµα
από ιδιοχρησιµοποίηση τεκµαίρεται ότι συνίσταται στο
τρία τοις εκατό (3%) της αντικειµενικής αξίας του ακινήτου. Εάν το µίσθωµα αυτό
υπερβαίνει το 3%, θα φορολογηθεί ως εισόδηµα στο σύνολό του, όµως το κοµµάτι του
εξόδου πάνω από το 3% δεν
θα εκπέσει από τις δαπάνες
της επιχείρησης.
θ) οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενηµερωτικών ηµερίδων και συναντήσεων που αφορούν στη σίτιση και
διαµονή πελατών ή εργαζοµένων της
κατά το µέτρο που υπερβαίνουν το ποσό
των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συµµετέχοντα και κατά το µέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το µισό
τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήµατος της επιχείρησης,
Ο περιορισµός της δαπάνης
αφορά τη σίτιση και διαµονή
και όχι τις δαπάνες για την
διοργάνωση των ηµερίδων.
ι) οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαµονής
φιλοξενούµενων προσώπων κατά το µέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά συµµετέχοντα
και κατά το µέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το µισό τοις εκατό (0,5%) επί του ετήσιου ακαθάριστου
εισοδήµατος της επιχείρησης,
Ο περιορισµός αφορά το σύνολο της δαπάνης.
ια ) οι δαπάνες ψυχαγωγίας. Η διάταξη
του προηγούµενου εδαφίου δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση που η επιχειρηµατική δραστηριότητα του φορολογούµενου έχει ως κύριο αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας και οι δαπάνες αυτές πραγµατοποιούνται στο
πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής,
Καµία δαπάνη ψυχαγωγίας
δεν εκπίπτεται, ακόµα και αν
αφορά δαπάνη για δηµόσιες
σχέσεις της επιχείρησης.
ιβ) προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες
Όλες αυτές οι δαπάνες που
αφορούν το πρόσωπο του επιχειρηµατία και γίνονται για
την προσωπική του κατανάλωση ( π.χ. δαπάνες για τον ρουχισµό του κ.λπ.).
ιγ) το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος µη συνεργάσι(MΑΡTΙΟΣ 2014) 15

skopia7:Layout 1

26/02/2014

13:15

Page 8

(ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΚΗ ΜΑΣ ΣΚΟΠΙΑ)

µο ή που υπόκειται σε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 65 του Κ.Φ.Ε., εκτός
εάν ο φορολογούµενος αποδείξει ότι οι
δαπάνες αυτές αφορούν πραγµατικές
και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν
ως αποτέλεσµα τη µεταφορά κερδών ή
εισοδηµάτων ή κεφαλαίων µε σκοπό τη
φοροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν
αποκλείει την έκπτωση των δαπανών
που καταβάλλονται προς φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που είναι
φορολογικός κάτοικος σε κράτος - µέλος
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., εφόσον υπάρχει η
νοµική βάση για την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ της Ελλάδας και αυτού
του κράτους - µέλους.
∆απάνες που γίνονται µε
offshore εταιρείες εξωτερικού.

Παρακράτηση
φόρου εισοδήµατος
(άρθρα 61 έως 64) 

∆εν υπάρχει πλέον το όριο των 300,00

ευρώ. 

Παρακράτηση φόρου 20% γίνεται στις

αµοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αµοιβές διοίκησης, αµοιβές για συµβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αµοιβές για
παρόµοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν
έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο

λήπτης της αµοιβής είναι φυσικό πρόσωπο. ∆ιευκρινίζουµε, για να γίνει κατανοητό, ότι εάν αυτός που εισπράττει την αµοιβή είναι νοµική
οντότητα, δηλαδή Ο.Ε.-Ε.Ε.-Ε.Π.Ε.Α.Ε.-Ι.Κ.Ε. κ.λπ., δεν γίνεται παρακράτηση φ όρου. Αναµένουµε
εγκύκλιο που θα διευκρινίζει ποιες
αµοιβές εννοούνται στην παραπάνω παράγραφο του νόµου. Η άποψή µας είναι ότι οι διαµεσολαβούντες δεν παρέχουν σε καµία περίπτωση υπηρεσίες που αναφ έρονται στο άρθρο. 
Παρακράτηση φόρου γίνεται για το
ασφάλισµα που καταβάλλεται µε τη µορφή περιοδικά καταβαλλόµενης παροχής
δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Για το
ασφάλισµα που καταβάλλεται εφάπαξ
µέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων
(40.000) ευρώ δέκα τοις εκατό (10%) και
για τα ποσά που υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ είκοσι τοις
εκατό (20%). Οι συντελεστές των προηγούµενων εδαφίων της περίπτωσης αυτής αυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό
(50%) σε περίπτωση είσπραξης από τον
δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς.
∆εν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε
καταβολή που πραγµατοποιείται σε εργαζόµενο, ο οποίος έχει θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα ή έχει υπερβεί το
60ό έτος της ηλικίας του, καθώς και κά-

Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης

16 (MAΡTΙΟΣ 2014)

Φορολογικές Αποσβέσεις
Καθιερώνεται ο όρος φορολογικές αποσβέσεις, έτσι ώστε να καλυφθεί το κενό
που θα δηµιουργηθεί στις περιπτώσεις
που από άλλη νοµοθεσία ορίζονται (Λογιστικό σχέδιο) ή θα ορίζονται στο µέλλον (λογιστικά πρότυπα) διαφορετικοί
συντελεστές αποσβέσεων.
1. Εδαφικές εκτάσεις, έργα τέχνης, αντίκες, κοσµήµατα και άλλα πάγια στοιχεία
ενεργητικού επιχειρήσεων που δεν υπόκεινται σε φθορά και αχρήστευση λόγω
παλαιότητας, δεν υπόκεινται σε φορολογική απόσβεση.
2. Κόστος κτήσης ή κατασκευής, περιλαµβανοµένου και του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής
αποκατάστασης του περιβάλλοντος αποσβένονται, σύµφωνα µε τον παρακάτω
πίνακα:
Συντελεστής φορολογικής
απόσβεσης (% ανά
φορολογικό έτος)

Κτήρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιοµηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις,
µη κτηριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθµοί, περιλαµβανοµένων
των παραρτηµάτων τους (και ειδικών οχηµάτων φορτοεκφόρτωσης)
Εδαφικές εκτάσεις που χρησιµοποιούνται σε εξόρυξη και λατοµεία,
εκτός αν χρησιµοποιούνται για τις υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης
Μέσα µαζικής µεταφοράς, περιλαµβανοµένων αεροσκαφών,
σιδηροδροµικών συρµών, πλοίων και σκαφών
Μηχανήµατα, εξοπλισµός εκτός Η/Υ και λογισµικού
Μέσα µεταφοράς ατόµων
Μέσα µεταφοράς εµπορευµάτων («εσωτερικές εµπορευµατικές µεταφορές»)
Άυλα στοιχεία και δικαιώµατα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης
Εξοπλισµός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισµικό
Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης
3. Ο υπολογισµός των φορολογικών αποσβέσεων είναι υποχρεωτικός, γίνεται σε
ετήσια βάση και δεν επιτρέπεται η µεταφορά αποσβενόµενων ποσών µεταξύ οικονοµικών χρήσεων.
4. Η φορολογική απόσβεση ενός πάγιου
περιουσιακού στοιχείου αρχίζει από τον
επόµενο µήνα εντός του οποίου χρησιµοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία από τον
φορολογούµενο κατ’ αναλογία.

θε καταβολή που γίνεται χωρίς τη βούληση του εργαζοµένου, όπως σε περίπτωση απόλυσης του εργαζοµένου ή
πτώχευσης του εργοδότη. Επίσης, επισηµαίνουµε ότι µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 12, θεωρείται εισόδηµα από µισθωτή εργασία το
ασφάλισµα που καταβάλλεται
εφάπαξ ή µε τη µορφή περιοδικής
παροχής στο πλαίσιο οµαδικών
ασφαλιστηρίω ν συνταξιοδοτικών
συµβολαίων.

5. Εάν η αποσβέσιµη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης είναι
µικρότερη από χίλια πεντακόσια (1.500)
ευρώ, το εν λόγω στοιχείο µπορεί να
αποσβεστεί εξ ολοκλήρου µέσα στο φορολογικό έτος που αποκτήθηκε το περιουσιακό στοιχείο.
6. Οι νέες επιχειρήσεις δύνανται να αναβάλουν τη φορολογική απόσβεση των
περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης

4
5
5
10
16
12
10
20
10
κατά τα πρώτα τρία (3) φορολογικά έτη.
Σηµειώνετα ι ότι όλα τα ανωτέρω είναι
µια προσπάθεια αρχικής καταγραφής
ορισµένων δ ιατάξεων της καινούργιας
νοµοθεσίας σε θέµατα που αφορούν
τους διαµεσολαβούντες και βέβαια υπολείπεται από πλευράς Υπουργείου Οικονοµικών η έκδοση σωρείας εγκυκλ ίων
για την ορθή εφαρµογή του νόµου.

skopia7:Layout 1

26/02/2014

13:15

Page 9

skopia7:Layout 1

26/02/2014

13:16

Page 12

Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
αλλάζει ΣΕΛΙ∆Α
(ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΚΗ ΜΑΣ ΣΚΟΠΙΑ)

Του Αλέξανδρου Σαρρηγεωργίου, Προέδρου Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος

περιδίνηση της ελληνικής οικονοµίας
και κοινωνίας την τελευταία πενταετία
σε αχαρτογράφητα νερά µοιάζει να
πλησιάζει προς το τέλος της, όπως διαφαίνεται από τους µακροοικονοµικούς δείκτες. Παρά τις δυσκολίες που παραµένουν, στο ξεκίνηµα του 2014 υπάρχουν θετικές ενδείξεις:
η χώρα σηµειώνει πρόοδο στη δηµοσιονοµική
προσαρµογή, µε ιδιαίτερα θετικό σηµάδι την
επίτευξη τόσο πρωτογενούς πλεονάσµατος
όσο και πλεονάσµατος τρεχουσών συναλλαγών. Μπορεί, λοιπόν, να περιµένει κανείς
σταδιακή αποκατάσταση της εµπιστοσύνης
και της σταθερότητας, όρων απαραίτητων για
να έρθει η ανάκαµψη.
Είναι βέβαιο, πάντως, πως η οικονοµική κρίση
θα αφήσει τα σηµάδια της τόσο στη λειτουργία της ίδιας της οικονοµίας και των δοµών
της, όσο κυρίως στον τρόπο σκέψης και αντίδρασης όλων µας, σε ατοµικό και συλλογικό
επίπεδο. Η δικαιολογηµένη ανασφάλεια που
κυριαρχεί στους πολίτες επιβάλλει πως πλέον
µόνο αξιόπιστοι φορείς, µόνο αξιόπιστες
προτάσεις µπορούν να κερδίσουν την εµπιστοσύνη των πολιτών και να βγάλουν τελικά
τη χώρα από την κρίση.
Η σωρευτική µείωση της οικονοµικής δραστηριότητας της τάξης του 20,1%, που κατ’ αναλογία στην ασφαλιστική αγορά είναι περίπου
15%, τα µεγάλα ποσοστά ανεργίας στο σύνολο του πληθυσµού και ειδικά στους νέους
αποτελούν ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα που καλείται να διαχειριστεί η Πολιτεία.
Μισθοί και συντάξεις έχουν υποστεί µεγάλες
µειώσεις ενώ, παράλληλα, η φορολογία αυξάνεται, µε αποτέλεσµα τη µεγάλη συρρίκνωση του διαθέσιµου εισοδήµατος των πολιτών.
Ταυτόχρονα, οι κοινωνικές παροχές του Κράτους στις συντάξεις και την υγεία περιορίζονται δραµατικά κι ενώ, µέχρι κάποια χρόνια
πριν, το Κράτος ήταν πρακτικά ο βασικός
υπεύθυνος για τη φροντίδα της σύνταξης και
της υγείας των πολιτών (και µάλιστα µε πολύ
µεγάλες, συγκριτικά µε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες, παροχές που ήταν αναντίστοιχες της
οικονοµικής συνεισφοράς που ζητείτο), σήµερα τα πράγµατα έχουν αλλάξει. Το Κράτος
υπό το βάρος της ανεστραµµένης δηµογραφικής πυραµίδας, της αύξησης του προσδόκιµου της ζωής αλλά και άλλων παραγόντων,
αδυνατεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της
σύγχρονης κοινωνίας. το σύστηµα κοινωνικών

Η

18 (MΑΡTΙΟΣ 2014)

skopia7:Layout 1

26/02/2014

13:16

Page 13

παροχών όπως το γνωρίζαµε είναι πλέον
µη βιώσιµο ενώ οι µελλοντικές παροχές
του ανεπαρκείς.
Καθίσταται, εποµένως, σαφές πως το
ασφαλιστικό προϊόν ειδικά στην εποχή
µας δεν είν αι ένα προϊόν πολυτελείας,
αλλά ένα βασικό εργαλείο διαχείρισ ης
οικονοµικού κινδύνου. Οι συνθήκες
έχουν αλλάξει και η ελληνική κοινωνία,
εν µέσω κρίσης, έχει περισσότερο από
ποτέ ανάγκη την ασφάλιση. Ο Έλληνας
της οικονοµικής κρίσης καθίσταται πολλαπλά εκτεθειµένος απέναντι στους κινδύνους: είναι ανασφάλιστος, έχει υποστεί µείωση των εισοδηµάτων του, δηλαδή δεν έχει τα κεφάλαια για να καλύψει
την ενδεχόµενη ζηµιά (ούτε ο ίδιος, ούτε
η οικογένειά του) και την ίδια στιγµή το
κράτος δεν έχει τα µέσα για να τον στηρίξει στο βαθµό που έκανε µέχρι σήµερα.
Η ασφαλιστική αγορά έχει υ ποχρέωση
προς την κοινωνία να συµπληρώσει µε
ποιότητα και αξιοπιστία τη σύνταξη και
την περίθαλψη του σκληρά εργαζόµενου Έλληνα Πολίτη. ∆εν αµφισβητούµε
ότι το θεµέλιο του συστήµατος είναι µια,
σε νέες βάσεις, υγιής κρατική κοινωνική
ασφάλιση Πρώτου Πυλώνα. Παράλληλα,
όµως, είναι πλέον πασιφανές ότι η θεσµική αναβάθµιση του ρόλου της Ιδιωτικής Ασφάλισης σε τοµείς όπως οι συντάξεις και η περίθαλψη, είναι πια απαραίτητη και θα ενδυναµώσει αποφασιστικά
το κρατικό δίκτυ ασφαλείας. Για να γίνει
αυτό, θα πρέπει να υπάρξει ενίσχυση
της αξιοπιστίας και αύξηση της εµπιστοσύνης των πολιτών στο θεσµό της ασφάλισης. Η ελληνική ασφαλιστική αγορά κινείται προς αυτή την κατεύθυνση µέσω
κυρίως τριών αξόνων: 
της πιστής εφαρµογής του θεσµ ικού
πλ αισίου, όπως αυτό ορίζεται από την
Ευρωπαϊκή Οδηγία Solvency II. 
της αυστηρής εποπτ είας που ασκείται
από την ΤτΕ και η οποία διασφαλίζει και
εγγυάται τη συµµόρφωση στο κανονιστικό πλαίσιο και, τέλος, µέσω 
της ύπαρξης των Εγγυητικών Ταµείων.
Ο πρώτος άξονας ενίσχυσης της αξιοπιστίας, το θεσµικό πλαίσιο Solvency II,
αλλάζει άρδην τη λειτουργία του ασφαλιστικού κλάδου. Το νέο αυτό ευρωπαϊκό καθεστώς έχει στόχο τη διασφάλιση
της προστασίας του καταναλωτή και, για
να το επιτύχει αυτό, θωρακίζει την
ασφαλιστική αγορά ζητώντας περισσότερα κεφάλαια και επιβάλλοντας κανόνες και διαδικασίες στην εταιρική διακυβέρνηση. Πρόκειται για µια προσέγγιση

που δίνει µεγάλη έµφαση στη διαχείριση
κινδύνου (risk based approach), στην ουσία ποσοτικοποιεί όλους τους πιθανούς
κινδύνους που µπορεί να επηρεάσουν τη
φερεγγυότητα της ασφαλιστικής επιχείρησης και τους συνδέει µε τις ανάγκες
της σε κεφάλαια, ενώ παράλληλα επιβάλλει διαδικασίες που διασφαλίζουν
την ορθή διακυβέρνηση των πόρων. Το
Solvency II θα είναι σε πλήρη εφαρµογή
από 1.1 .2016 και η ασφαλιστική αγορά
έχει µπει µε ταχείς ρυθµούς σε τροχιά
εντατικής προετοιµασίας.
Βέβαια, δεν πρέπει να αγνοείται το γεγονός ότι η εφαρµογή όλων αυτών των
κανόνων απαιτεί κόπο, χρόνο και φυσικά
κεφάλαια από τις εταιρείες, προκειµένου να ανταποκριθούν στα νέα δεδοµένα. Τα επόµενα δύο χρόνια µέχρι την
πλήρη εφαρµογή του Solvency II θα είναι χρόνια εντατικής προετοιµασίας και
προσαρµογής, διευκρινίσεων και βαθµονοµήσεων ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της αγοράς υπό το νέο
καθεστώς. Στηρίζουµε ξεκάθαρα τις κινήσεις της εποπτικής αρχής για τη θωράκιση του κλάδου και είµαστε έτοιµοι να
τη συνδράµουµε όσο και όπως µπορούµε, επισηµαίνοντας όµως δύο κύρια σηµεία: 
Πρώτον, πρέπει να ισχύσουν οι ίδιο ι
κανόνες για όλους όσους λειτουργούν
στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από το πού
προέρχονται, ώστε να µη δηµιουργηθούν νέες στρεβλώσεις στην αγορά. 
∆εύτερον, πρέπει πάση θυσία να µην
αυξηθεί η γραφειοκρατία για τις εταιρείες, πράγµα που θα επηρέαζε αρνητικά
την εύρυθµη λειτουργία κάθε ασφαλιστικής επιχείρησης. Η γραφειοκρατία
προσθέτει βάρος που αυξάνει το κόστος
της ασφάλισης και την κάνει δυσπρόσιτη, µε κίνδυνο ο µέσος πολίτης να µείνει
και πάλι ανασφάλιστος.
Ο δεύτερος άξονας είναι ο σοβαρός και
συνεχής έλεγχος και εποπτεία που
ασκείται από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Ως αγορά καλωσορίζουµε τις κανονιστικές αλλαγές και τις µεταβολές που θα
επιφέρουν και αποζητούµε τους αυστηρούς κανόνες λειτου ργίας του κλάδου
και τις συνθήκες υγιούς ανταγωνισµού
που θωρακίζουν την αγορά, αίρουν την
αβεβ αιότητα και αποκαθιστούν την
εµπιστοσύνη. Το περιβάλλον γίνεται
εξαιρετικά απαιτητικό και σε συνδυασµό µε την αυστηρή και σοβαρή εποπτεία διασφαλίζεται η προστασία των
καταναλωτών, επιτρέποντας µόνο στους

καλύτερους να δραστηριοποιούνται.
Τέλος, η ύπαρξη Εγγυητικών Ταµείων
στον τοµέα της ιδιωτικής ασφάλισης, δηλαδή ταµείων που αποβλέπουν στην εύρυθµη λειτουργία του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία ο χηµάτων και στη διασφάλ ιση των
συµφερόντων και των κα τόχων µακροχρόνιων συµβολαίων ζωής, αποτελεί ένα
πρόσθετο δίκτυ ασφαλείας και ενίσχυσης της αξιοπιστίας της ασφαλιστικής
αγοράς. Η αρτιµέλεια των Ταµείων είναι
ένα ζήτηµα εξαιρετικά σηµαντικό, που
χρήζει διαχείρισης, επιµέλειας και σοβαρής εποπτείας. Η σηµερινή κατάσταση, µε το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής να
είναι ένα νεοσύστατο ταµείο µε περιορισµένα κεφάλαια και το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτου, βελτιωµένο µεν,
να κουβαλάει ακόµη τα βαριά προβλήµατα του παρελθόντος δε, παρά την
εξαιρετική δουλειά που γίνεται από τη
∆ιοίκησή του, επιβάλλει τη λήψη µέτρων
για την ενίσχυση και θωράκισή τους. Σε
αντίθετη περίπτωση, ζηµιωµένοι θα
βρεθούν κυρίως οι καταναλωτές-ασφαλισµένοι και µάλιστα την πιο κρίσιµη
στιγµή: τη στιγµή που έρχεται η ώρα εκπλήρωσης της ασφαλιστικής υπόσχεσης,
τη στιγµή της ζηµιάς. Συνέπεια αυτού θα
είναι η αξιοπιστία των ασφαλιστικών
εταιρειών και κατ’ επέκταση της ασφαλιστικής αγοράς να πληγεί εκ νέου, ενώ
παράλληλα τυχόν ελλείµµατα στα Εγγυητικά Κεφάλαια θα κληθούν να χρηµατοδοτηθούν από τις ασφαλιστικές
εταιρείες µε ανάλογες επιπτώσεις στο
ασφαλιστικό προϊόν, τα ασφαλιστικά κεφάλαια και την τσέπη του καταναλωτή.
Αναδεικνύεται, εποµένως, ο καίριος ρόλος που καλείται να διαδραµατίσει η
εποπτική αρχή για την προληπτική δράση και τη διασφάλιση της κεφαλαιακής
επάρκειας των ασφαλιστικών εταιρειών,
ώστε να µη χρειαστεί να λειτουργήσει ο
µηχανισµός των ταµείων.
Στη δική µας δουλειά, η αξιοπιστία είναι
εξαιρετικά σηµαντική, καθώς δεν προσφέρουµε ένα απτό προϊόν αλλά µια
υπόσχεση για το µέλλον. Η αυστηρή
εποπτεία, το θεσµικό πλαίσιο και τα υγιή
Εγγυητικά Ταµεία αποτελούν τα διαπιστευτήρια της α ξιοπιστίας και φερεγγυότητάς µας, προκειµένου η ασφαλιστική αγορά να αναλάβει τον αναβαθµισµένο ρόλο που της αξίζει και που µπορεί να διαδραµατίσει στην ελληνική κοινωνία και οικονοµία, προς όφελος του
Έλληνα Πολίτη.

* O κ. Σαρρηγεωργίου θα είναι οµιλητής στο HILA – AIDA SUMMIT, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, από τις 7 έως τις 9 Μαΐου 2014.
(MΑΡTΙΟΣ 2014) 19

skopia7:Layout 1

26/02/2014

13:18

Page 4

Οι ασφαλιστικές εταιρείες
τα στηρίζουν και τα ασφαλίζουν
(ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΚΗ ΜΑΣ ΣΚΟΠΙΑ)

Παιδικά Χωριά SOS

Είναι µια καλή µέρα εκείνη που σου δίνεται η
ευκαιρία να διαπιστώσεις ότι, µέσα στις αντίξοες
συνθήκες που όλοι µας αντιµετωπίζουµε τα τελευταία χρόνια, κάποιοι άνθρωποι καταφέρνουν
να δώσουν προτεραιότητα και να στηρίξουν συστηµατικά και ουσιαστικά εκείνους που είναι πιο
αδύναµοι και χρειάζονται τη φροντίδα µας. Είναι
ακόµα καλύτερη η µέρα, όταν αυτή τη διαπίστωση την κάνεις για ανθρώπους που γνωρίζεις,

εν είναι οι εταιρείες που κάνουν
τη διαφορά, είναι οι άνθρωποι
που παίρνουν τις αποφάσεις. Και
στην ασφαλιστ ική αγορά –προφανώς–
υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που αποφάσισαν να στηρίξουν διακριτικά αλλά ουσιαστικά το έργο των Παιδικών Χωριών
SOS Ελλάδος και του Ξενώνα SOS-ELIZA,
που σκοπό έχουν να φροντίσουν παιδιά
που δεν µπορούν να µείνουν µε τις οικογένειές
τους.
Στα Παιδικά Χωριά SOS
µεγαλώνουν παιδιά. Στα
Παιδικά Χωριά SOS οι
υπεύθυνοι φροντίζουν
να κάνουν πιο όµορφα
τα πρώτα βήµατα αυτών
των παιδιών, πιο εποικοδοµητική την ενήλικη
ζωή τους.
Η έννοια του Παιδικού Χωριού SOS είναι
η προσφορά ενός σπιτιού, µιας οικογένειας και, το κυριότερο, µιας Μητέρας SOS,
για τα παιδιά που είναι µόνα στον κόσµο
και έχουν ανάγκη προστασίας. Η Μητέρα
SOS ζει µαζί τους, είναι υπεύθυνη για την
ανατροφή τους και το διάβασµά τους, τα
συµβουλεύει, ακούει τα προβλήµατά
τους και είναι κοντά τους κάθε στιγµή
που θα χρειαστεί. Αυτή είναι η εικόνα του
Παιδικού Χωριού SOS: µια µεγάλη οικογένεια, που αγκαλιάζει µε αγάπη τα παιδιά. Σήµερα, στην Ελλάδα υπάρχουν τρία
Παιδικά Χωριά SOS: στη Βάρη Αττικής,
στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης και στην Αλεξανδρούπολη, και δύο Στέγες για τα παιδία που ενηλικιώνονται.
Αν και τα Παιδικά Χωριά SOS είναι αρκετά γνωστά στο ευρύ κοινό για το έργο
τους, ο Ξενώνας SOS-ΕLIZA, ως µια πιο
νέα πρωτοβουλία, είναι λιγότερο γνω-

20 (ΜΑΡΤΙΟΣ 2014)

συναναστρέφεσαι επαγγελµατικά και µοιράζεσαι
κοινούς στόχους και προβληµατισµούς. Σε
εµένα, την ευκαιρία για να ανακαλύψω το βάθος
αυτής της προσπάθειας, που γίνεται µε την πρωτοβουλία εξαιρετικών ανθρώπων της ασφαλιστικής αγοράς, την έδωσε ο κ. Μιχάλης Σουρίκας,
ιδρυτής της µεσιτικής εταιρείας «Ασφαλιστική
Εγγύηση» και Γενικός Γραµµατέας του ∆.Σ. των
Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδας.

στός, όµως εξίσου αξιέπαινη προσπάθεια. Στον Ξενώνα, που είναι µία συνεργασία των Παιδικών Χωριών SOS µε το
Σωµατείο ΕΛΙΖΑ, φιλοξενούνται κακοποιηµένα παιδιά, που αποµακρύνονται από
τις οικογένειές τους µετά από εισαγγελική παρέµβαση, ηλικίας από λίγων µηνών
έως 5 ετών, µε σκοπό να φροντιστούν σωµατικά, ψυχικά, συναισθηµατικά και να
µπορέσουν είτε να επιστρέψουν στους φυσικούς γονείς ή να δοθούν σε αναδοχή, είτε –συνηθέστερα– να
προχωρήσουν σε σπίτια των
Παιδικών Χωριών SOS. Στον
Ξενώνα τα παιδιά δεν πρέπει να παραµένουν για διάστηµα περισσότερο των δύο
χρόνων, καθώς αυτό δεν είναι καλό θεραπευτικά για τα
ίδια, σύµφωνα πάντα µε τους
ειδικούς.
Τι γίνεται, όµως, στην περίπτωση που τα
παιδιά δεν µπορούν να επιστρέψουν στο
σπίτι τους, αλλά και δεν υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας τους στα
Παιδικά Χωριά SOS;
Ο υπεύθυνος του Ξενώνα
SOS-ELIZA, κ. Ανδρέας
Μποζώνης, απαντά πως
καταβάλλεται κάθε προσπάθεια να υπάρξει πρόταση κάποιου άλλου φορέα.
∆υστυχώς, τα τελευταία
χρόνια η οικονοµική συνεισφορά από δωρητές
στην Ελλάδα έχει µειωθεί
σηµαντικά, όµως η θετική
πλευρά του θέµατος είναι
ότι, στο ίδιο διάστηµα,
έχουν αυξηθεί οι δωρεές

από Έλληνες τ ου εξωτερικού. Σε κάθε
περίπτωση, πάντως, σε σηµαντικά καλύτερη θέση είναι τα ιδρύµατα και σωµατεία τα οποία ποτέ δεν βασίστηκαν σε
κρατικές επιχορηγήσεις και άρα είχαν
ήδη αναπτύξει τις απαραίτητες δοµές για
τη συγκέντρωση πόρων απαραίτητων για
τη δραστηριότητά τους. Ιδρύµατα που
κλήθηκαν να αναπτύξουν αντίστοιχες δοµές λόγω του απότοµου περιορισµού της
κρατικής στήριξης, είναι µάλλον καταδικασµένα. Μέσα σε αυτές τις εξαιρετικά
δύσκολες συνθήκες ο Ξενώνας SOSELIZA κατόρθωσε να µεγαλώσει τις εγκαταστάσεις του, καθώς πρόσφατα ολοκληρώθηκε και η ανέγερση νέου, σύγχρονου
κτηρίου, για τη φιλοξενία παιδιών.
Στην Ευρώπη, ένα µεγάλο ποσοστό των
παιδιών που αποµακρύνονται από τις οικογένειές τους λόγω διαπιστωµένης κακοποίησης που οφείλεται σε κοινωνικά
αίτια (για παράδειγµα, παραµέληση ανηλίκου λόγω παρατεταµένης ανεργίας των
γονέων), µετά από την κατάλληλη υποστήριξη και θεραπεία σε ξενώνες όπως ο

skopia7:Layout 1

26/02/2014

13:18

Page 5

Ξενώνας SOS-ELIZA, κατορθώνουν να
επιστρέψουν στις οικογένειές τους. Στην
Ελλάδα, τα ποσοστά αυτά είναι θεαµατικά µικρότερα, γιατί, δυστυχώς, όταν πλέον παρεµβαίνει το κράτος, για να αποµακρύνει από την εστία τους τα παιδιά που
έχουν υποστεί κακοποίηση, είναι ήδη πολύ αργά και οι δυνατότητες διορθωτικών
παρεµβάσεων από τους ειδικούς πολύ
περιορισµένες.
Οι µοναδικοί τρόποι για να λειτουργούν
τόσο τα Παιδικά Χωριά SOS όσο και ο Ξενώνας SOS-ELIZA είναι φυσικά η συνδροµή (χρηµατική), ο άµεσος και έµµεσος
εθελοντισµός των πρόθυµων µελών της
κοινωνίας µας. Άτοµα, επιχειρήσεις και
φορείς, που έχουν τη δυνατότητα και τη
θέληση να ενισχύουν το έργο που γίνεται
για τα παιδιά που είναι µόνα τους.
Η ασφαλιστική αγορά ανήκει εδώ και
πολλά χρόνια σε εκείνους που στέκονται
αρωγοί σε όλη αυτή τ ην προσπάθεια.
Όλες οι εγκαταστάσεις των Παιδικών Χωριών SOS µαζί και του Ξενώνα SOS-ELIZA
ασφαλίζονται εδώ και αρκετά χρόνια σε
συνασφαλιστήριο, µε τον συντονισµό της
«Ασφαλιστικής Εγγύησης» και την πολύτιµη συνδροµή του Πραγµατογνώµονα κ.
Στέλιου Σούτη, ο οποίος διέθεσε τις υπηρεσίες του ως προς την απαραίτητη εκτίµηση των ασφαλισµένων ακινήτων και
περιουσιακών στοιχείων. Οι ασφαλιστικές εταιρείες που συµµετέχουν στο συνασφαλιστήριο (Εθνική, Αγροτική, ΑΧΑ
και Ορίζων) αναλαµβάνουν οι ίδιες την
πληρωµή των ασφαλίστρων και φυσικά
τόσο ο κ. Σούτης όσο και το γραφείο του
κ. Μ. Σουρίκα προσφέρουν τις δικές τους
υπηρεσίες δωρεάν.
Αυτή είναι ίσως η πλέον κοινωνική διάσταση της ασφάλισης.
«Είναι πολύ σηµαντική η βοήθεια που µας

προσφέρουν οι ασφαλιστικές εταιρείες,
γιατί αποδεσµεύουν ένα σηµαντικό κεφάλαιο για τα Παιδικά Χωριά SOS, ώστε
να διατεθεί σε έργα. Φυσικά, θα έπρεπε
να είµαστε ασφαλισµένοι και αυτό θα
ήταν ένα µεγάλο κόστος από το οποίο οι
εταιρείες µάς ελαφρύνουν, αναλαµβάνοντάς το οι ίδιες», λέει στη συνάντησή µας
ο κ. Γιώργος Πρωτόπαππας, Γεν. ∆ιευθυντής των Παιδικών Χωριών SOS Ελλάδος.
Με ξαφνιάζει η ασφαλιστική συνείδηση
που επιδεικνύουν τα λόγια του. Θεωρεί
τις ασφαλιστικές εταιρείες αξιόπιστο
εταίρο σε αυτή την προσπάθεια, όχι µόνο
λόγω του όγκου της βοήθειας που προσφέρουν, αλλά κυρίως λόγω της µακρόχρονης σχέσης που έχουν αναπτύξει µε
τα Παιδικά Χωριά SOS.
Τα τελευταία δύο χρόνια, οι εταιρείες
Generali, ING, Interamerican/Anytime και
Metlife Alico υποστηρίζουν χορηγικά πολλές και διαφορετικές ανάγκες και δραστηριότητες των Παιδικών Χωριών SOS.
Εξίσου ουσιαστική και µε ακόµα βαθύτερη χρονική δέσµευση είναι η προσφορά
των εταιρειών Εθνική Ασφαλιστική, Αγροτική Ασφαλιστική, ΑΧΑ και Ορίζων (10
χρόνια), οι οποίες αναλαµβάνουν την
ασφαλιστική κάλυψη των κτηρίων και των
υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων των
Χωριών, και Groupama Φοίνιξ (πέντε χρόνια), η οποία καλύπτει εκπαιδευτικές
ανάγκες των παιδιών.
Σήµερα, καταβάλλεται µια µεγάλη προσπάθεια από τις ασφαλιστικές εταιρείες
που προαναφέραµε, να στηρίξουν µια τόσο σηµαντική δραστηριότητα, παρά τις
όποιες επιπτώσεις έχει η οικονοµική δυσπραγία στα επιχειρηµατικά τους σχέδια.
∆υνατότητες διεύρυνσης της στήριξης
αυτής πάντοτε θα υπάρχουν και φυσικά
αυτό είναι επιθυµητό, αξίζει όµως να

αναγνωρίσουµε και τις προσπάθειες που
ήδη γίνονται. Γιατί δεν είναι µόνο η πρόσβαση στην ασφάλιση, που γίνεται εφικτή χάρη στην πρωτοβουλία αυτών των
ασφαλιστικών εταιρειών. Εξίσου σηµαντικό είναι ότι, µέσα από αυτή τη συνεργασία, ο ασφαλιστικός κλάδος έχει τη
δυνατότητα να µιλήσει και να επικοινωνήσει στους ανθρώπους που αποτελούν
µέλη του, αλλά και –γιατί όχι– στις χιλιάδες συµπολιτών µας που ανοίγουν το
σπίτι τους και την επιχείρησή τους στον
ασφαλιστή τους, για την εξαιρετική προσπάθεια που γίνεται για την υποστήριξη
ευάλωτων παιδιών και δοκιµαζόµενων
οικογενειών.
Συχνά κρίνουµε την ανταποδοτικότητα
της κοινωνικής µας συνεισφοράς από τον
όγκο, το ύψος της χρηµατικής µας εισφοράς. Οι άνθρωποι στα Παιδικά Χωριά SOS
µου θύµισαν πόσο λάθος και αυτοπεριοριστικό µπορεί να είναι αυτό. Οι µεγάλες
χορηγίες και τα έκτακτα µεγάλα χρηµατικά ποσά είναι βεβαίως καλοδεχούµενα
και πολύ σηµαντικά. Είναι όµως η σταθερή µακροχρόνια στήριξη, µε το ελάχιστο
χρηµατικό κόστος που είναι εφικτό για
τους περισσότερους από εµάς, αυτή η
οποία επιτρέπει σε οργανισµούς όπως τα
Παιδικά Χωριά SOS να προγραµµατίζουν
δράσεις, να ανταποκρίνονται στις καθηµερινές απαιτήσεις, να συντηρούν αυτό
το όµορφο οικοδόµηµα και να αγκαλιάζουν µε αγάπη και φροντίδα παιδιά που
έχουν ανάγκη προστασίας. Κανένας µας
δεν χρειάζεται να είναι µόνος στον κόσµο. Κανένα παιδί δεν πρέπει να είναι µόνο στον κόσµο.
Προσωπικά, είµαι πολύ χαρούµενη που
διαπίστωσα, για µια ακόµη φορά, ότι ο
κλάδος από τον οποίο βιοπορίζοµαι και
τον οποίο υπηρετώ, έχει στους κόλπους
του ανθρώπους που νοιάζονται αρκετά,
ώστε στην επαγγελµατική τους δραστηριότητα να χωρέσουν και µια µεγάλη
αγκαλιά γι’ αυτά τα παιδιά. Όλοι εµείς,
που ανήκουµε στην οικογένεια της ασφαλιστικής βιοµηχανίας, ας ακολουθήσουµε το παράδειγµα αυτών των ασφαλιστικών εταιρειών. Κοντά στις δικές τους
προσπάθειες στήριξης των Παιδικών Χωριών SOS, ας προσθέσουµε και την ελάχιστη δική µας δυνατότητα. Στο ευρύ πλαίσιο παροχής στήριξης και βοήθειας, περιλαµβάνονται όχι µόνο δωρεές αλλά και
αποστολές µηνυµάτων SMS, προγράµµατα «αναδοχής» στα Παιδικά Χωριά SOS,
δωρεές σε είδος, βοήθεια στην επαγγελµατική αποκατάσταση των παιδιών.
Αµαλία Ρουχωτά 5

Πληροφορίες για τα Παιδικά Χωριά SOS µπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sos-villages.gr
(ΜΑΡΤΙΟΣ 2014) 21

xatziiosif:Layout 1

26/02/2014

13:22

Page 2

(ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ)

22 (ΜΑΡΤΙΟΣ 2014)

xatziiosif:Layout 1

26/02/2014

13:22

Page 3

Εγγύηση για το µέλλον
Ιορδάνης Χατζηιωσήφ
∆/νων Σύµβουλος

το παρόν και το παρελθόν
της Αγροτικής Ασφαλιστικής

Η ελληνική ασφαλιστική εταιρεία Αγροτική Ασφαλιστική, συµπληρώνοντας τριάντα τέσσερα χρόνιας παρουσίας στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, καλείται να επαναπροσδιορίσει την ύπαρξή
της µέσα σε µία νέα πραγµατικότητα.
Η νέα τάξη των οικονοµικών πραγµάτων που το ευρωπαϊκό πλαίσιο καθορίζει, επιτάσσει ώστε οι
θυγατρικές των τραπεζών ασφαλιστικές εταιρείες να συνεχίσουν
µε ανεξάρτητο µέτοχο από τις Τράπεζες.
Η Αγροτική Ασφαλιστική, στην τριαντατετράχρονη πορεία της, ξεχώρισε από τις υπόλοιπες τραπεζικές ασφαλιστικές εταιρείες, κυρίως λόγω της σύγχρονης δόµησής της αλλά και της στρατηγικής επιλογής να δηµιουργήσει δικά της δίκτυα πωλήσεων και να συνεργαστεί µε ανεξάρτητα.
Επανδρώθηκε από το 1980 µε ευέλπιδες νέους, κατηρτισµένους αλλά και ταλαντούχους ανθρώπους, δίνοντας από αρχής νέα πνοή στην αγορά, εκτρέφοντας επαγγελµατικά όνειρα ανάπτυξης,
προσεγγίζοντας µε ασφαλιστική φιλοσοφία και τεχνογνωσία τους κλάδους και, τέλος, έχτισε
όνοµα στην αγορά.
Ο κ. Ιορδάνης Χατζηιωσήφ είναι ιστορικό στέλεχος της Εταιρείας και έχει το σπάνιο προνόµιο
της εξέλιξης και όχι της τοποθέτησης στην ηγεσία.
Τον θεωρούµε ιδανικό πρόσωπο και άκρως αξιόπιστο να µας περιγράψει το σήµερα της εταιρείας και τις προοπτικές της, αύριο.
ά
∆ηµήτρη Ρουχωτ
Συνέντευξη στον

ύριε Χατζηιωσήφ, πώς έκλεισε η
περσινή χρονιά από πλευράς αποτελεσµάτων (παραγωγικών και οικονοµικών) για την ΑΤΕ Ασφαλιστική;
Ι.Χ.: Τόσο η εξέλιξη της παραγωγής όσο
και των αποτελεσµάτων, κατά την προηγούµενη χρονιά, θα µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως η καλύτερη κατά την περίοδο της οικονοµικής κρίσης και αποτελεί
συνέχεια των σταθερά καλών λειτουργικών αποτελεσµάτων της Εταιρείας.
Πιο συγκεκριµένα, η µείωση της παραγωγής συγκρατήθηκε σε πολύ χαµηλότερα επίπεδα (µείωση κατά 2,7%) σε σχέση µε αυτά της αγοράς (µείωση 9% περίπου).
Η παραγωγή των Γενικών Κλάδων σηµείωσε οριακή µείωση (-2%), ενώ του Κλάδου Ζωής και Υγείας µειώθηκε κατά 5%
περίπου. Ο κλάδος Αυτοκινήτων σηµείωσε οριακή άνοδο, παρά την προσπάθεια

Κ

που γίνεται από µεγάλο µέρος της αγοράς για ανακατανοµή της “πίτας” της
αγοράς τα τελευταία χρόνια και τις συνεχείς µειώσεις των ασφαλίστρων. Σε
ό,τι αφορά τον Κλάδο Πυρός, λαµβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
του χαρτοφυλακίου αυτού, οι απώλειες
περιορίσθηκαν στο -7%.
Η Εταιρεία συνέχισε και κατά την προηγούµενη περίοδο να πρωταγωνιστεί στην
ασφάλιση των µεγάλων τεχνικών έργων
που πραγµατοποιούνται στη χώρα µας,
ενισχύοντας έτσι σηµαντικά τόσο την παραγωγή όσο και το αποτέλεσµά της.
Σε ό,τι αφορά τα ο ικονοµικά αποτελέσµατα, βελτιώθηκαν ακόµα περισσότερο
σε σχέση µε αυτά του 9µήνου 2013 αλλά
και αυτά του 2012.
Παράλληλα µε την κερδοφορία, βελτίωση σηµείωσαν και τα ίδια κεφάλαια της
Εταιρείας που, µετά την ανακεφαλαιο-

ποίηση το Μάρτιο του 2013 µε το ποσό
των €172 εκατ., κάλυψαν, αφενός, σε
µεγάλο βαθµό τις απώλειες από τη συµµετοχή της στο PSI και, αφετέρου, το
ύψος των απαιτούµενων εποπτικών κεφαλαίων, χωρίς να απαιτείται πλέον η
χρήση της παρέκκλισης για την αποτίµηση των οµολόγων.
Στην α νακοίνωση των αποτελ εσµάτων
9µήνου 2013, σηµειωνόταν ότι «η συνεχιζόµενη κερδοφο ρία ξεπερνά ακόµα
και τις προβλέψεις της διοίκησης». Θα
θέλαµε να µας δώσετε µερικά στοιχεία
για το πώς επετεύχθη η κερδοφορία, σε
ένα εξαιρετικά δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον.
Ι.Χ.: Είναι γνωστό ότι η Αγροτική Ασφαλιστική δεν είχε ποτέ ως κυρίαρχο στόχο
τo µερίδιο αγοράς, αλλά τη συνεχή λειτουργική κερδοφορία, ακόµα και κατά
(ΜΑΡΤΙΟΣ 2014) 23

xatziiosif:Layout 1

26/02/2014

13:23

Page 4

(ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ)

την περίοδο όπου οι αποδόσεις των επενδύσεων είχαν την τιµητική τους.
Ειδικότερα όµως, η επίτευξη ακόµα µεγαλύτερης κερδο φορίας κατά την περίοδο
της οικονοµικής κρίσης, ήταν για την Εταιρεία περισσότερο από µονόδροµος.
Η προσπάθεια αυτή άρχισε ουσιαστικά την
περίοδο 2010 και 2011, όπου έπρεπε να
µειώσει δραστικά λειτουργικές δαπάνες
και προσωπικό, στα πλαίσια του προγράµµατος που είχε επιβληθεί στον όµιλο της
ΑΤΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισµού. Η προσπάθεια είχε ως τελικό στόχο την επίτευξη ισχυρής κερδοφορίας, παρά τους περιορισµούς που είχαν επιβληθεί
στον Όµιλο της ΑΤΕ και καθιστούσαν την
επίτευξη των αποτελεσµάτων αυτών ακόµα πιο δύσκολη. Όπως π.χ. όταν, το 2010,
είχε υπαχθεί στον ΑΣΕΠ, παρά το γεγονός
ότι είχε ανάγκη ενίσχυσης του στελεχιακού της δυναµικού, για τη σταδιακή προσαρµογή της στο επερχόµενο κανονιστικό
πλαίσιο Solvency II.
Έτσι, κατά την περίοδο αυτή και ενώ ο
ανταγωνισµός προσπαθούσε να κερδίσει
µεγαλύτερα µερίδια, η Αγροτική Ασφαλιστική, σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση
από την αγορά και µε τιµολογιακή και
εµπορική πολιτική που είχε ως κόστος την
απώλεια µεγάλου πλήθους ασφαλιζόµενων οχηµάτων, βελτίωσε θεαµατικά την
κερδοφορία των προϊόντων και παράλληλα
µείωσε σηµαντικά τις λειτουργικές της δαπά νες. Για να γίνει αυτό, χρειάσθηκε να
προχωρήσει σε µείωση προσωπικού και
κόστους µισθοδοσίας, µείωση κόστους λειτουργίας των Γραφείων Πωλήσεων, κ.λπ.
Παρά τις µειώσεις των µισθών που είχαν
επιβληθεί τότε, το προσωπικό της Εταιρείας, κατανοώντας την ανάγκη επιτυχίας του
προγράµµατος αυτού, υποστήριξε και συµµετείχε στις ενέργειες της ∆ιοίκησης.
Το περιβάλ λον χαµηλών αποδόσεων έχει
επηρεάσει σηµαντικά τα έσοδα από επενδύσεις των περισσότερων ασφαλιστικών
εταιρειών. Πώς αντιµετωπίζετε στην ΑΤΕ
Ασφαλιστική την πρόκληση αυτή;
Ι. Χ.: Είναι αλήθεια ότι, από τα µέσα του
2013, τα επιτόκια των προθεσµιακών καταθέσεων, στις οποίες η Εταιρεία µας έχει
υψηλή τοποθέτηση, βαίνουν µειούµενα.
Στα πλαίσια αυτά και έχοντας υπόψη το
επερχόµενο κανονιστικό πλαίσιο, η επιχειρηµατική στρατηγική της Εταιρείας στο θέµα των επενδύσεων τα προσεχή χρόνια, είναι η τοποθέτηση των ταµειακών της διαθεσίµων σε επενδυτικά προϊόντα χαµηλού
κινδύνου, όπως είναι τα ξένα οµόλογα
υψηλής διαβάθµισης, τα αµοιβαία κεφάλαια και οι επιλεγµένες µετοχικές αξίες
ελληνικών και ξένων αγορών, προσδοκώ24 (MΑΡTΙΟΣ 2014)

Σε ό,τι αφορά
τους ασφαλισµένους, σηµάδια ανησυχίας
σηµειώθηκαν
µόνο σε µεµονωµένες περιπτώσεις και µόνο ως αποτέλεσµα της παραπληροφόρησης,
όχι από τα µέσα
ενηµέρωσης
αλλά από ενέργειες του ανταγωνισµού, στην
προσπάθειά
του να αποκοµίσει πρόσκαιρα
οφέλη.

ντας και υψηλότερη απόδοση. Σε αντιστάθµισµα των µειωµένων εσόδων από τις επενδύσεις, η Εταιρεία δίνει µεγάλη έµφαση στην
παραγωγή βελ τιωµένου τεχνικού αποτελέσµατος και στον περαιτέρω περιορισµό των
λειτουργικών δαπανών.
Το τελευταίο διάστηµα, συνεργάτες και διοικητικοί υ πάλληλ οι της Εταιρείας εργάζονται
γνωρίζοντας ότι η Α ΤΕ Ασφαλιστική οδεύει
προς την πώλησή της. Ποια θα λέγατε ότι είναι
η αντίδραση των υπαλλήλων - ασφαλιστών και
ποια η συµπεριφορά των ασφαλισµένων σε
αυ τή την προοπτική; Εντοπίζονται σηµάδια
ανασφάλειας;
Ι.Χ.: ∆εν είναι η πρώτη φορά που η Αγροτική
Ασφαλιστική βρίσκεται αντιµέτωπη µε κρίσιµες για την πορεία της καταστάσεις. ∆εν είναι
η πρώτη φορά που τόσο οι συνεργάτες της
όσο και το προσωπικό της καλούνται να ξεπεράσουν παρόµοιες καταστάσεις και γεγονότα.
Όπως την περίοδο του 2008, όταν µε µέτοχο
την Αγροτική Τράπεζα ξεκίνησε η διαδικασία
πώλησης της Εταιρείας, χωρίς όµως αποτέλεσµα. Όπως την περίοδο του 2012, όταν αποφασίσθηκε η εκκαθάριση της Αγροτικής Τράπεζας.
Σήµερα, µε µέτοχο την Τράπεζα Πειραιώς, παρά την παρατεταµένη περίοδο πώλησης και τα
ερωτηµατικά ως προς τον επόµενο ιδιοκτήτη,
η Εταιρεία συνεχίζει µε σταθερότητα και συνέπεια τη λειτουργία της, χάρις στην εµπιστοσύνη των συνεργατών, την αµεσότητά της µε
τα ∆ίκτυα Πωλήσεων και τους πελάτες, τη
συσσωρευµένη εµπειρία και τεχνογνωσία και
βέβαια την ανθρώπινη πλευρά της Εταιρείας
απέναντι στους συνεργάτες και τους πελάτες.
Η εµπιστοσύνη αυτή δεν κτίσθηκε πρόσφατα.
Είναι απο τέλεσµα της σταθε ρής σχέσης και

xatziiosif:Layout 1

26/02/2014

13:23

Page 5

συνέπειας της Εταιρείας και των στελεχών της µε τους συνεργάτες και τους πελά τ ε ς α λ λά κ α ι µ ε τ ο υ ς κ ο ρ υ φ α ί ο υ ς
αντασφαλιστές της, που γνωρίζουν και
εµπιστεύονται την Εταιρεία και δεν σταµάτησαν ποτέ να παρέχουν την υποστήριξή τους.
Σε κάθε περίπτωση, τα εύλογα σηµάδια
ανασφάλειας που εντοπίζονται στο προσωπικό και τους συνεργάτες, α πορροφώνται από τη δυναµική πορεία και τις
επιδόσεις της Εταιρείας.
Σε ό,τι αφορά τους ασφαλισµένους, σηµάδια ανησυχίας σηµειώθηκαν µόνο σε
µεµονωµένες περιπτώσεις και µόνο ως
αποτέλεσµα της παραπληροφόρησης,
όχι από τα µέσα ενηµέρωσης αλλά από
ενέργειες του ανταγωνισµού, στην προσπάθειά του να αποκοµίσει πρόσκαιρα
οφέλη.
Ποια θα ήταν η ιδανική λύση, κατ’ εσάς,
για το µέλλον της ΑΤΕ Ασφαλιστικής;
Ι.Χ.: Πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι, το καλοκαίρι του 2012, η Αγροτική Ασφαλιστική κρίθηκε ως υγιές κοµµάτι της Τράπεζας, ως υγιής επιχείρηση, και ως τέτοιο
εντάχθηκε στον Όµιλο Πειραιώς. Οι επιδόσεις της, η συνέπεια αλλά και η διαφάνεια στη λειτουργία της, οδήγησε ή αν
θέλετε ανάγκασε την Τράπεζα της Ελλάδος και τις εποπτικές αρχές να τη συµπεριλάβουν στο υγιές µέρος της Αγροτικής
Τράπεζας, δίνοντας παράλληλα τέλος
στα σενάρια που δεν ήθελαν την Αγροτική Ασφαλιστική να επιβιώνει.
Με άλλα λόγια, η τύχη της εταιρείας, το
µέλλον της, έχει ήδη κριθεί, όταν αποφασίσθηκε να ακολουθήσει το υγιές
χαρτοφυλάκιο της τράπεζας.
∆εν είναι εύκολο να µιλά κανείς για ιδανική λύ ση. Το βέβαιο είναι ότι υπάρχει
µέλλον, αφού όποιος και αν είναι ο νέος
ιδιοκτήτης γνωρίζει το παρελθόν, το παρόν και τις δυνατότητες αυτής της Εταιρείας και είµαι βέβαιος ότι θα επιδιώξει
ανάλογη συνέχεια και αξιοποίηση.
Ποιος είναι ο σχεδιασµός για το µέλλον
της ΑΤΕ Insurance Romania;
Ι.Χ.: Η ΑΤΕ Insurance Romania είναι µια
µικρή ασφαλιστική εταιρεία, η οποία
ιδρύθηκε το 2004 και η δραστηριοποίησή της συνδυάσθηκε µε αυτή της πρώην
ΑΤΕbank, όταν η τελευταία εξαγόρασε
µια µικρή Τράπεζα στη Ρουµανία, στα
πλαίσια της επέκτασης των δραστηριοτήτων της σε χώρες του εξωτερικού.
Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
της ρουµάνικης αγοράς, η στρατηγική
της εταιρείας δεν ήταν η επέκταση των
δραστηριοτήτων και η απόκτηση µεριδί-

ου αγοράς, αλλά η εξυπηρέτηση των πελατών της τράπεζας καθώς και των ελληνικών συµφερόντων στο εξωτερικό.
Όπως είναι γνωστό, η ΑΤΕbank Romania
έχει ήδη εξαγορασθεί από άλλη τράπεζα
και, όπως γίνεται αντιληπτό, υπάρχει
έντονο ενδιαφέρον και για την εξαγορά
της ΑΤΕ Insurance Romania. Το ενδιαφέρον αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη.
Θεωρείται πολ ύ πιθανό το µέλ λον της
εταιρείας αυτής να εξαρτηθεί από την
εξέλιξη της µητρικής εταιρείας, δηλαδή
της Αγροτικής Ασφαλιστικής.
Τον περασµένο χρόνο ολοκληρώθηκε το
πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου της Εταιρείας. Πώς αξιολογείτε την έκβασή του
και ποια είναι τα σηµερινά δεδοµένα ως
προς το ανθρώπινο δυναµικό της ΑΤΕ
Ασφαλιστικής;
Ι.Χ.: Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια αποχώρησε µεγάλο µέρος του προσωπικού. Μετά το πρώτο κύµα αποχωρήσεων του 2003, µε αφορµή τη συγχώνευση των εταιρειών Αγροτική Ασφαλιστική και Αγροτική Ζωής, ακολούθησε
αυτό του 2010, µε αφορµή τις αλλαγές
των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης.
Το τρίτο και πιο καθοριστικό από πλευράς αριθµού αποχωρήσεων, είναι το
πρόσφατο που ανακοίνωσε η Τράπεζα
Πειραιώς και στο οποίο δήλωσε συµµετοχή το 47% του προσωπικού της ΑΤΕ
Ασφαλιστικής. Η µεγάλη συµµετοχή του
προσωπικού στο πρόγραµµα αυτό δικαιολογείται, αφού πολλοί υπάλληλοι βρίσκονταν κοντά στα όρια συνταξιοδότησης, ενώ την απόφασή τους επηρέασαν
τα ισχυρά οικονοµικά κίνητρα του προγράµµατος και η αβεβαιότητα για την
εποµένη ηµέρα.
Προκειµένου να εξασφαλίζεται η οµαλή
διαχείριση του χαρτοφυλακίου και η
εξυπηρέτηση των πελατών και των συνεργατών, µέρος του προσωπικού που
έχει ενταχθεί στο πρόγραµµα αποχώρησης, αποφασίσθηκε να παραµείνει στην
Εταιρεία µέχρι την πώλησή της. Παράλληλα, φροντίζουµε ώστε το επίπεδο εξυπηρέτησης των πελατών και των συνεργατών να µην παρουσιάζει αδυναµίες.
Αξίζει πάντως να σηµειωθεί ότι, ακόµα
και σ’ αυτή τη µεταβατική περίοδο της
Εταιρείας, διαπιστώνουµε σηµαντικό ενδιαφέρον για ένταξη στο ανθρώπινο δυναµικό της Εταιρείας µας, από στελέχη
της αγοράς, γεγονός που αποδεικνύει
ότι, σε κάθε περίπτωση, η Αγροτική
Ασφαλιστική έχει µέλλον.
Η ΑΤΕ Ασφαλιστική είναι η εταιρεία µε τη
µεγαλύτερη εξειδίκευση στην παροχή

ασφαλιστικών προϊόντων στον τοµέα της
αγροτικής οικονοµίας, έχοντας σηµαντική γνώση της αγοράς αυτής. Τι περιθώρια υπάρχουν για ανάπτυξη των ασφαλιστικών εργασιών στις αγροτικές ασφαλίσεις;
Ι.Χ.: Το παραγωγικό κεφάλαιο, οι εγκαταστάσεις, ο εξοπλισµός και τα αγροτικά
προϊόντα µπορούν να ασφαλισθούν από
τυχαία γεγονότα, από φυσικούς και από
περιβαλλοντικούς κινδύνους. Η ανάπτυξη της ιδιωτικής ασφαλιστικής αγοράς
εξαρτάται από τον βαθµό που η κρατική
παρέµβαση κατανοεί τη σπουδαιότητα
και την οικονοµική συµβολή του ασφαλιστικού κλάδου στην οικονοµική ανάπτυξη, ιδίως σε περιόδους που η κρατική
συνδροµή είναι περιορισµένη.
Τα φυσικά φαινόµενα, όπως εξελίσσονται τελευταία, προκαλούν ζηµιές που οι
κρατικοί φορείς από µόνοι τους αδυνατούν να τις αποκαταστήσουν. Απαιτείται
πλέον η συνεργασία του κράτους µε τον
Ασφαλιστικό Κλάδο. Έτσι θα επιτευχθεί
ορθολογισµός στο κόστος ασφάλισης,
εκµετάλλευση διαθέσιµων κοινοτικών
πόρων αλλά και διαχείριση του ασφαλιστικού κινδύνου, πέραν των περιορισµένων οικονοµικών δυνατοτήτων των κρατικών φορέων.
Λόγω των περιορισµένων οικονοµικών
πόρων, το κράτος έχει θέσει όρια στις
αποζηµιώσεις που καταβάλλει µέσω του
Οργανισµού Ελληνικών Γεωργικών
Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) ή της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ). Ορισµένες αγροτικές δραστηριότητες είτε
τις έχει θέσει εκτός κρατικής αποζηµίωσης (ιχθυοκαλλιέργειες) είτε έχει θεσπίσει περιορισµούς (στεγασµένη κτηνοτροφία, πτηνοτροφία).
Αυτό το κενό που δηµιουργείται στην
ασφάλιση, έχει τη δυνατότητα να το καλύψει ο ασφαλιστικός Κλάδος. Σήµερα,
καλύπτεται κυρίως από την Αγροτική
Ασφαλιστική, που έχει αναπτύξει δοκιµασµένα ασφαλιστικά προγράµµατα που
λειτουργούν από την ίδρυσή της, διαθέτοντας εξειδικευµένα στελέχη και
έµπειρους πραγµατογνώµονες στην
ασφάλιση και στην εκτίµηση των ζηµιών
από ακραία φυσικά φαινόµενα και άλλους κινδύνους που απειλούν τον ευαίσθητο αγροτικό τοµέα.
Τα ασφαλιστικά προγράµµατα της Αγροτικής Ασφαλιστικής αφορούν:
Τον Φυτικό Τοµέα, όπως η κατασκευή
των θερµοκηπίων, ο εξοπλισµός καθώς
και η παραγωγή που αναπτύσσεται σ’ αυτά έναντι κινδύνων πυρκαγιάς και ακραίων φυσικών φαινοµένων.
Τον Ζωικό Τοµέα, όπως το κτηνοτροφικό
(ΜΑΡΤΙΟΣ 2014) 25

xatziiosif:Layout 1

26/02/2014

13:24

Page 6

(ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ)

κεφάλαιο, για τον κίνδυνο θανάτου
από πυρκαγιά, ατυχήµατα, ασθένειες
ή φυσικούς κινδύνους και
τις Ιχθυοκαλλιέργειες, όπου ασφαλίζονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις
και ο µηχανολογικός εξοπλισµός των
ιχθυογεννητικών σταθµών, για κινδύνους πυρκαγιάς και φυσικών φαινοµένων αλλά και τα ιχθύδια που παράγονται και αναπτύσσονται στους
ιχθυογεννητικούς σταθµούς και στις
µονάδες πάχυνσης, κ.λπ.
Σηµαντική εξέλιξη για τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές αλλά και τις
εταιρείες είναι τα όσα ορίζουν οι πρόσφατε ς πράξεις 30 και 31 της ΤτΕ.
Ποια είναι η διαδικασία που εφαρµόζει σήµερα η ΑΤΕ Α σφαλιστική ως
προς την προείσπραξη ασφαλίστρων;
Ι. Χ.: Πρέπει να παραδεχθούµε ότι,
αντί όλοι να έχουµε ως κύρια επιδίωξη την ενηµέρωση του κοινού για τα
οφέλη και τη χρησιµότητα της ασφάλισης και την προσέλκυση νέων εργασιών, που οδηγεί στη µεγέθυνση της
ασφαλιστικής πίτας από την οποία τελικά όλοι ωφελούνται, στη χώρα µας
ασχολούµαστε µε τον τρόπο είσπραξης των ασφαλίστρων. Μια λειτουργία που σε άλλες αγορές δεν απασχόλησε ποτέ, αφού εφαρµόζουν το αυτονόητο. ∆ηλαδή, αυτό που σήµερα η
Εποπτική Αρχή επιχειρεί µε τις γνωστές Πράξεις 30 και 31, θέλοντας να
δώσει ένα τέλος στην αναρχία που
επικρατεί στην αγορά και τον περιορισµό των επισφαλών απαιτήσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΤΕ Ασφαλιστική,
εναρµονιζόµενη µε τη φιλοσοφία των
Εποπτικών Αρχών, έχει προσαρµόσει
τις υποδοµές και τις διαδικασίες της,
διευρύνοντας ταυτόχρονα το πλέγµα
των υπηρεσιών που απευθύνονται τόσο στους Συνεργάτες, όσο και στους
πελάτες της, ώστε να ανταποκριθεί
στις νέες κανονιστικές απαιτήσεις µε
τον πιο ολοκληρωµένο και ουσιαστικό τρόπο.
Ειδικά στο ζήτηµα της διασφάλισης
της προείσπραξης των ασφαλίστρων,
η ΑΤΕ Ασφαλιστική εφαρµόζει τις
ακόλουθες διαδικασίες:
Αποστολή Ειδοποιητηρίου Ταχυπληρωµής και Πάγιας Εντολής στο λήπτη
της ασφάλισης. Αµέσως µετά την εξόφληση των ασφαλίστρων στην Εταιρεία, αποστέλλεται το ασφαλιστήριο
στη διεύθυνση του λήπτη της Ασφάλισης, µε ταυτόχρονη ενηµέρωση του
Συνεργάτη (µέσω του portal της Εταιρείας µας).
26 (MΑΡTΙΟΣ 2014)

Η τύχη της εταιρείας, το µέλλον
της, έχει ήδη κριθεί, όταν αποφασίσθηκε να ακολουθήσει το υγιές χαρτοφυλάκιο της τράπεζας. ∆εν είναι
εύκολο να µιλά κανείς για ιδανική λύση. Το βέβαιο είναι
ότι υπάρχει µέλλον,
αφού όποιος και αν
είναι ο νέος ιδιοκτήτης γνωρίζει το
παρελθόν, το παρόν και τις δυνατότητες αυτής της
Εταιρείας και είµαι
βέβαιος ότι θα επιδιώξει ανάλογη συνέχεια και αξιοποίηση.

Σήµερα µε µέτοχο
την Τράπεζα Πειραιώς, παρά την
παρατεταµένη περίοδο πώλησης και
τα ερωτηµατικά ως
προς τον επόµενο
ιδιοκτήτη, η Εταιρεία συνεχίζει µε
σταθερότητα και
συνέπεια τη λειτουργία της.

Ειδικά για τις Ασφαλίσεις κατά Ζηµιών έχουµε
σχεδιάσει τη διαδικασία του «Άµεσου ∆ιακανονισµού», η οποία απευθύνεται σε επιλεγµένους
Συνεργάτες, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να
προκαταβάλουν το σύνολο των ανανεώσεων της
ασφαλιστικής παραγωγής τους (Ασφαλίσεις Κατά
Ζηµιών), πριν από το µήνα έκδοσης. Αµέσως µετά
την εµφάνιση της πληρωµής στο λογαριασµό
όψεως της Εταιρείας µας, τα αντίστοιχα ασφαλιστικά παραστατικά αποστέλλονται στο Συνεργάτη.
Υπηρεσία «Άµεση Εκτύπωση Συµβολαίων», που
αφορά στις Ασφαλίσεις Κατά Ζηµιών και επιτρέπει σε κάθε Συνεργάτη, µέσω του Portal, να έχει
άµεση και συνεχή πρόσβαση στην εκτύπωση των
ασφαλιστικών παραστατικών (νέα συµβόλαια,
ανανεώσεις και πρόσθετες πράξεις) της Παραγωγής του, σύµφωνα µε συγκεκριµένους ποσοτικούς και χρονικούς κανόνες. Με τον τρόπο αυτόν, διασφαλίζεται η ενεργητική συµµετοχή των
Συνεργατών στην παράδοση των ασφαλιστικών
παραστατικών, αµέσως µετά την καταβολή των
ασφαλίστρων, από τον λήπτη της ασφάλισης.
Θα πρέπει, τέλος, να αναφερθούµε και στην Υπηρεσία «Άµεση Πληρωµή Ασφαλίστρων», που
απευθύνεται σε Πελάτες και Συνεργάτες, και επιτρέπει την ηλεκτρονική πληρωµή σε πραγµατικό
χρόνο, µε χρήση-χρέωση Καρτών Πληρωµής
(χρεωστική, πιστωτική ή προπληρωµένη) VISA ή
MASTERCARD οποιασδήποτε τράπεζας. Η υπηρεσία αυτή, που είναι διαθέσιµη στο διαδικτυακό
τόπο της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, “µηδενίζει” τη χρονική υστέρηση που µεσολαβεί από την καταβολή
των ασφαλίστρων στο λογαριασµό της Εταιρείας,
µέχρι και τη λογιστική τακτοποίησή τους.
Σε ό,τι αφορά τα χρεωστικά υπόλοιπα συνεργατών του ανεξάρτητου δικτύου , σε ποιες ρυθµίσεις έχετε προχωρήσει για την κάλυψή τους;
Ι.Χ.: Όπως είναι γνωστό, η ΑΤΕ Ασφαλιστική καλύπτει όλο το φάσµα των ασφαλιστικών εργασιών, τόσο σε Ασφαλίσεις Κατά Ζηµιών όσο και
Ασφαλίσεις Ζωής.
Στις Ασφαλίσεις Ζωής, µε δεδοµένο ότι η πληρωµή των ασφαλίστρων πραγµατοποιείται από τον
λήπτη της ασφάλισης απευθείας στην Εταιρεία,
δεν υφίστανται χρεωστικά υπόλοιπα Συνεργατών.
Σε ό,τι αφορά στους Κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων, η ΑΤΕ Ασφαλιστική έχει προσαρµόσει κατάλληλα τον Κανονισµό Πωλήσεων που εφαρµόζει,
σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από την Εποπτική Αρχή, δίνοντας έµφαση στην προείσπραξη
των ασφαλίστρων.
Η διαχείριση τυχόν χρεωστικών υπολοίπων Συνεργατών, που προέρχονται από την πολιτική των
διακανονισµών που η Εταιρεία µας εφάρµοζε µέχρι πρότινος, θα πραγµατοποιηθεί κατά περίπτωση σύ µφωνα µε συγκεκριµένους κανόνες, που
λαµβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
κάθε συνεργασίας και ταυτόχρονα διασφαλίζουν
τα συµφέροντα της Εταιρείας.
5

xatziiosif:Layout 1

26/02/2014

13:24

Page 7

paragogi-9:Layout 1

26/02/2014

13:31

Page 2

Μειωµένη κατά 9,3% η παραγωγή
ασφαλίστρων το 2013
(ΘΕΜΑ)

Στα €3.843.142.009,96 διαµορφώθηκε η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων (συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων συµβολαίων) το 2013, που αναλύεται σε 42,8% (€1.644.757.066,27) στις
ασφαλίσεις Ζωής και 57,2% (€2.198.384.943,69) στις ασφαλίσεις κατά Ζηµιών. Τα παραπάνω
στοιχεία προκύπτουν από την έρευνα της ΕΑΕΕ, στην οποία ανταποκρίθηκαν 60 ασφαλιστικές
επιχειρήσεις-µέλη της, που συγκέντρωσαν το 94,6% της παραγωγής ασφαλίστρων, σύµφωνα µε
τα πλήρη στοιχεία της ασφαλιστικής αγοράς που αφορούσαν το 2012.
µερίδιο αγοράς 98,8%) και οι 49
στις ασφαλίσεις κατά Ζηµιών (µερίδιο 91,3%).
Από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των ανωτέρω

πό το σύνολο των 60 ασφαλιστικών επιχειρήσεων που
συµµετείχαν στην έρευνα της
ΕΑΕΕ, οι 22 δραστηριοποιήθηκαν
στις ασφαλίσεις Ζωής (αντίστοιχο

Α

60 επιχειρήσεων µε τις αντίστοιχες
δηλώσεις του 2012 των ιδίων επιχειρήσεων για το δωδεκάµηνο εκάστου
έτους, προκύπτουν τα στοιχεία που
παρατίθενται στον πίνακα 1.

Πίνακας 1 - Παραγωγή Ασφαλίστρων 2013
(εκατ. ευρώ)
Ασφαλίσεις Ζωής
Ασφαλίσεις κατά Ζηµιών
Αστική ευθύνη οχηµάτων
Λοιποί κλάδοι ζηµιών
Σύνολο

∆ωδεκάµηνο 2013
1.644,76
2.198,38
1.083,10
1.115,29
3.843,14

Η παραγωγή ασφαλίστρων, όπως φαίνεται από την έρευνα, συγκρινόµενη
µε την παραγωγή των ιδίων επιχειρήσεων για το δωδεκάµηνο του 2012,

Μεταβολή
-14,1%
-5,5%
-7,2%
-3,7%
-9,3%

εµφανίζει µείωση κατά 9,3%, που
αναλύεται σε µείωση κατά 14,1% στις
ασφαλίσεις Ζωής και µείωση κατά
5,5% στις ασφα λίσεις κατά Ζηµιών.

Στον πίνακα 2, καταγράφονται οι
αθροιστικές µεταβολές των κλάδων
και του συνόλου σε σχέση µε το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του 2012.

Πίνακας 2 - Αθροιστική µεταβολή παραγωγής ασφαλίστρων 2012 – 2013
Ασφαλίσεις Ζωής
-23,4%
-17,5%
-16,2%
-14,1%

Α΄ τρίµηνο
Α΄εξάµηνο
Εννεάµηνο
∆ωδεκάµηνο

Ασφαλίσεις κατά Ζηµιών
-4,6%
-5,9%
-5,2%
-5,5%

Γράφηµα 1 - Μηνιαία εξέλιξη της παραγωγής ασφαλίστρων Ζωής
220

200

Ε κατ οµ µ ύρι α €

180

160

140

120

100

2012

28 (ΜΑΡΤΙΟΣ 2014)

2013

Σύνολο
-13,2%
-11,1%
-10,1%
-9,3%

paragogi-9:Layout 1

26/02/2014

13:31

Page 3

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, κατά τη
διάρκεια του τελευταίου χρόνου, η
µηνιαία παραγωγή ασφαλίστρων
Ζωής του 2013 υπερέβη την αντίστοιχη περσινή τρεις φορές (τους

µήνες Αύγουστο, Σεπτέµβριο και
Νοέµβριο) όπως χαρακτηριστικά
εµφανίζεται στο γράφηµα 1.
Επίσης, στις ασφαλίσεις κατά Ζηµιών, κατά το ίδιο χρονικό διάστη-

µα, η παραγωγή ασφαλίστρων έχει
υπερβεί δύο φορές την αντίστοιχη
περσινή (τους µήνες Φεβρουάριο
και Αύγουστο) όπως εµφανίζεται
στο γράφηµα 2.

Γράφηµα 2 - Mηνιαία
Μηνιαίαεξέλιξη
εξέλιξη
της παραγωγής ασφαλίστρων κατά Ζηµιών
της παραγωγής ασφαλίστρων κατά Ζηµιών
300
280
260

Ε κατ οµ µ ύρι α €

240
220
200
180
160
140
120
100

2012

2013

Παραγωγή ασφαλίστρων ανά κλάδο 
Ασφαλίσεις κατά Ζηµιών

Η παραγωγή από πρωτασφαλίσεις για το δωδεκάµηνο του 2013
των κλάδων ασφαλίσεων κατά

Ζηµιών (συµπεριλαµβανοµένου
του δικαιώµατος συµβολαίου),
το ποσοστό συµµετοχής τους στο
σύνολο καθώς και το ποσοστό

µεταβολής σε σχέση µε το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα του
προηγούµενου έτους εµφανίζονται στον πίνακα 3.

Πίνακας 3 - Παραγωγή από πρωτασφαλίσεις κατά Ζηµιών δωδεκαµήνου 2013
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ιανουάριος-∆εκέµβριος 2013
Ατυχήµατα
Ασθένειες
Χερσαία οχήµατα
Αεροσκάφη
Πλοία (θαλάσσια, λιµναία, ποτάµια)
Μεταφερόµενα εµπορεύµατα
Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως
Λοιπές ζηµίες αγαθών
Αστική ευθύνη χερσαίων οχηµάτων
Αστική ευθύνη από αεροσκάφη
Αστική ευθύνη πλοίων
Γενική αστική ευθύνη
Πιστώσεις
Εγγυήσεις
∆ιάφορες χρηµατικές απώλειες
Νοµική προστασία
Βοήθεια
Σύνολο


38.720.610,45
20.366.074,71
234.152.344,00
72.140,00
10.889.744,50
21.846.403,08
396.363.578,22
127.152.671,53
1.083.098.734,00
480.126,96
5.946.587,20
76.747.855,90
26.865.048,50
955.759,10
30.863.544,48
39.671.149,39
84.192.571,67
2.198.384.943,69

Συµµετοχή
1,8%
0,9%
10,7%
0,003%
0,5%
1,0%
18,0%
5,8%
49,3%
0,02%
0,3%
3,5%
1,2%
0,04%
1,4%
1,8%
3,8%
100%

Μεταβολή
-10,0%
+12,3%
-10,6%
-53,6%
-15,6%
-5,5%
+1,1%
-3,8%
-7,2%
-43,9%
-2,9%
-2,5%
-24,3%
+0,9%
+6,5%
-5,3%
+3,8%
-5,5%

(ΜΑΡΤΙΟΣ 2014) 29

paragogi-9:Layout 1

26/02/2014

13:32

Page 4

(ΘΕΜΑ)

Όπως προκύπτει από τα δεδοµένα του
πίνακα 3, ο κλάδος της αστικής ευθύνης χερσαίων οχηµάτων είναι ο µεγαλύτερος κλάδος ασφαλίσεων κατά Ζηµιών
µε παραγωγή €1,1 δισ. και 49,3% επί
του συνόλου. ∆εύτερος σε παραγωγή
ασφαλίστρων είναι ο κλάδος της πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως µε
€396 εκατ. και 18,0% επί του συνόλου
των κλάδων κατά Ζηµιών.
Άλλοι σπουδαίοι κλάδοι ως προς το
ύψος της παραγωγής είναι αυτός των
χερσαίων οχηµάτων µε €234 εκατ.
(10,7% του συνόλου), οι λοιπές ζηµιές
αγαθών µε €127 εκατ. (5,8% του συνόλου) και οι ασφαλίσεις γενικής αστικής
ευθύνης µε €77 εκατ. (3,5% του συνόλου).
Όταν αθροίζεται η παραγωγή των κλάδων σχετικά µε τα αυτοκίνητα (αστικής
ευθύνης χερσαίων οχηµάτων και χερσαίων οχηµάτων), παρατηρείται ότι συγκεντρώνουν €1,3 δισ. και ποσοστό
59,9% των ασφαλίσεων κατά Ζηµιών. Η
µείωσή τους σε σχέση µε το δωδεκάµηνο του 2012 είναι 7,9%.

Αντιστοίχως, οι καλύψεις πυρός και συµπλ ηρωµατικών κινδύνων περιουσίας
(κλάδοι πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως, λοιπών ζηµιών αγαθών και διαφόρων χρηµατικών απωλειών) συγκεντρώνουν παραγωγή περίπου €554
εκατ., η οποία αντιστοιχεί στο 25,2%
του συνόλου. Η αύξησή τους σε σχέση
µε το δωδεκάµηνο του 2012 είναι
0,2%.
Σε σχέση µε τα αντίστοιχα δεδοµένα
του 2012, για τις ίδιες ασφαλιστικές
επιχειρήσεις, η παραγωγή ασφαλίστρων µειώθηκε κατά 5,5%, οδηγούµενη κυρίως από τις µειώσεις των κλάδων
χερσαίων οχηµάτων (-10,6%), αστικής
ευθύνης χερσαίων οχηµάτων (-7,2%)
και πιστώσεων (-24,3%). Αντίθετα, αύξηση της παραγωγής σηµείωσαν οι κλάδοι πυρκαϊάς και στοιχεία της φύσεως
(+1,1%), διαφόρων χρηµατικών απωλειών (+6,5%), ασθενειών (+12,3%) καθώς
και αυτός της βοηθείας (+3,8%).
Σηµειώνεται ότι η µηνιαία παραγωγή
των ασφαλίστρων της Αστικής Ευθύνης
Οχηµάτων έχει υπερβεί δύο φορές κα-

τά τη διάρκεια του 2013 την αντίστοιχη
του 2012 (τους µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο), ενώ η µηνιαία παραγωγή
των ασφαλίστρων της Πυρκαϊάς και
στοιχείων της φύσεως έχει υπερβεί
επτά φορές κατά τη διάρκεια του 2013
την αντίστοιχη του 2012 (τους µήνες
Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Ιούνιο,
Ιούλιο, Σεπτέµβριο και ∆εκέµβριο). 
Ασφαλίσεις Ζωής

Η παραγωγή στις ασφαλίσεις Ζωής, το
ποσοστό συµµετοχής κάθε κλάδου στο
σύνολο καθώς και η µεταβολή της παραγωγής εµφανίζονται στον πίνακα 4.
Παρατηρούµε ότι η παραγωγή του κλάδου έφτασε περίπου το €1,6 δισ., µε το
µεγαλύτερο µέρος του οποίου, €1,2
δ ισ. ή 7 1,6% του συνόλου, να συγκεντρώνεται στον κλάδο Ι. Ζωής. Οι ασφαλίσεις ζωής οι οποίες είναι συνδεδεµένες µε επενδύσεις έφτασαν περίπου τα
€247 εκατ. και µερίδιο επί του συνόλου
15,0%, ενώ η διαχείριση οµαδικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων συγκέντρωσε €143 εκατ. ή 8,7% της παραγωγής.

Πίνακας 4 - Παραγωγή από πρωτασφαλίσεις Ζωής δωδεκαµήνου 2013
Ι.
ΙΙΙ.
IV.
VI.
VII.

Ιανουάριος-∆εκέµβριος 2013
Ζωής
Ζωής συνδεδεµένων µε επενδύσεις
Υγείας
Κεφαλαιοποίησης
∆ιαχείριση Οµαδικών Συνταξιοδοτικών Κεφαλαίων
Σύνολο
Συνολικά, διαπιστώνεται ότι µειώθηκε
η παραγωγή των πρωτασφαλίσεων Ζωής κατά 14,1%, µε όλους σχεδόν τους
κλάδους ασφαλίσεων Ζωής να κινούνται πτωτικά εκτός του κλάδου ΙV. Υγείας, ο οποίος αυξήθηκε κατά 22,3%.


1.177.986.084,31
247.216.504,51
76.597.262,68
52.999,56
142.904.215,21
1.644.757.066,27

Να σηµειωθεί ότι µόνο το µήνα Σεπτέµβριο του 2013 υπερβαίνει η
µηνιαία παραγωγή του κλάδου Ι.
Ζωής την αντίστοιχη του 2012, ενώ
η µηνιαία παραγωγή του κλάδου
ΙΙΙ. Ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεµέ-

Συµµετοχή
71,6%
15,0%
4,7%
0,003%
8,7%
100%

Μεταβολή
-6,5%
-36,3%
+22,3%
-30,3%
-29,8%
-14,1%

νων µε επενδύσεις έχει υπερβεί
έξι φορές κατά τη διάρκεια του
2013 την αντίστοιχη του 2012
(τους µήνες Μάιο, Ιούνιο, Αύγουστο, Σεπτέµβριο, Νοέµβριο και
∆εκέµβριο).

Επιστροφές ασφαλίστρων από ακυρώσεις συµβολαίων
Η ΕΑΕΕ συνεχίζει την έρευνα σχετικά µε
τα µεγέθη των επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων. Ακολούθως καταγράφονται οι επιστροφές ασφαλίστρων, όπως προκύπτουν από το άθροισµα των ποσών που επιστράφηκαν στους
ασφαλισµένους λόγω ακυρώσεων συµβολαίων/καλύψεων για το µη δεδουλευµένο τµήµα του συµβολαίου, όχι όµως τα
ποσά που αφορούσαν πληρωµές λόγω
λήξης συµβολαίων ή εξαγοράς ή επέλευσης της ασφαλιστικής περίπτωσης. 
Ασφαλίσεις κατά Ζηµιών

Στο γράφηµα 3 παρουσιάζεται σε δεικτο30 (ΜΑΡΤΙΟΣ 2014)

ποιηµένη µορφή, µε βάση 100 την τιµή
του µηνός Ιανουαρίου 2011, η µηνιαία
εξέλιξη των ποσών επιστροφών ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων στο σύνολο των
κλάδων ασφαλίσεων κατά Ζηµιών. Με
εξαίρεση τον µήνα Φεβρουάριο, οι επιστροφές ασφα λίστρων κινο ύνται συνεχώς και σταθερά σε χαµηλότερα επίπεδα από τους αντίστοιχου ς µήνες του
20 1 2.
Ειδικότερα στις ασφαλίσεις αυτοκινήτων
(κλάδοι ασφάλισης χερσαίων οχηµάτων
και αστικής ευθύνης χερσαίων οχηµάτων), οι επιστροφές ασφαλίστρων συνέχισαν να κινούνται σε χαµηλότερο επίπε-

δο από το 2012, χωρίς να σηµειώνονται
εξάρσεις.
Στις ασφαλίσεις περιουσίας (κλάδοι πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως, λοιπών
ζηµιών αγαθών και διαφόρων χρηµατικών απωλειών), οι επιστροφές συνεχίζουν να κινούνται µε παρόµοιο τρόπο µε
αυτόν που κινούνταν το 2012, παρουσιάζοντας µεγάλη άνοδο µόνο το µήνα Φεβρουάριο. 
Ασφαλίσεις Ζωής

Στον κλάδο Ι. Ζωής, όπως αποτυπώνεται
στο γράφηµα 4,οι επιστροφές ασφαλίστρων, κατά το µεγαλύτερο µέρος του

paragogi-9:Layout 1

26/02/2014

13:32

Page 5

2013 κινήθηκαν σε χαµηλότερα επίπεδα από το
2012. Εξαίρεση αποτέλεσαν ο Ιανουάριος, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος.
Στον κλάδο ΙΙΙ. Ασφαλίσεων Ζωής συνδεδεµένων
µε επενδύσεις, όπως προκύπτει από το γράφηµα
5, καταγράφεται µείωση των επιστροφών ασφαλίστρων και σταθεροποίησή τους σε ελαφρώς
χαµηλότερα επίπεδα από τα αντίστοιχα του
2012.

Αχτίδα αισιοδοξίας

Από την ανάγνωση των παραπάνω στοιχείων,
φαίνεται να προκύπτει µια αχτίδα αισιοδοξίας:
οι ασφαλιστικές εταιρείες κατάφεραν να
συγκρατήσουν τη µείωση της παραγωγής
ασφαλίστρων, η οποία κατά το παρελθόν έτος
“κάλπαζε” µε διψήφια νούµερα στις Ασφαλίσεις
Ζωής: από το -23,4% που “έκλεισε” η παραγωγή
των ασφαλίσεων Ζωής το α΄ τρίµηνο, στο α΄
εξάµηνο διαµορφώθηκε στο -17,5% και στο
δωδεκάµηνο του έτους οι απώλειες αποτυπώνονται περιορισµένες, στο -14,1%.
Στις ασφαλίσεις κατά Ζηµιών, η γενική εικόνα είναι σαφώς καλύτερη, µιας και η µείωση της παραγωγής διαµορφώθηκε τελικά στο δωδεκάµηνο του 2013 στο -5,5%, έναντι του 2012.
Ένα ακόµη στοιχείο που συνηγορεί στην αισιόδοξη ανάγνωση των ετήσιων παραγωγικών
αποτελεσµάτων, είναι το γεγονός ότι κάποιοι
κλάδοι “έκλεισαν” τη χρονιά µε θετικό πρόσηµο: ο κλάδος ασθενειών µε +12,3%, ο κλάδος πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως µε
+1,1%, ο κλάδος των διαφόρων χρηµατικών
απωλειών µε +6,5%, ο κλάδος Βοήθειας µε
+3,8% και ο κλάδος Υγείας µε +22,3% (ο µοναδικός µε άνοδο στις ασφαλίσεις Ζωής).
Αν και είναι εξαιρετικά πρόωρο να εξαχθούν συµπεράσµατα από τα παραπάνω στοιχεία, αξίζουν
της προσοχής µας. Ίσως να δείχνουν µια τάση
σταθεροποίησης της ασφαλιστικής παραγωγής, η οποία τα τελευταία χρόνια, όπως γράφαµε και στο προηγούµενο τεύχος µας, µειώνεται αδιαλείπτως. Το 2010 τα συνολικά εγγεγραµµένα ασφάλιστρα (σε τρέχουσες τιµές)
υποχώρησαν κατά -2,12%, το 2011 κατά 6,47% και το 2012 κατά -11,58%. Το 2013,
το ποσοστό υποχώρησης είναι αρκετά µικρότερο (-9,3%), σύµφωνα µε τα στοιχεία των
εταιρειών που συµµετείχαν στην έρευνα της ΕΑΕΕ και οι οποίες συγκεντρώνουν το 94,6% της
συνολικής παραγωγής ασφαλίστρων.
Αναφορικά, τέλος, µε τις επιστροφές ασφαλίστρων λόγω ακυρώσεων ασφαλιστηρίων συµβολαίων, κι εδώ παρατηρούνται κάποια ενθαρρυντικά σηµάδια, µιας και κατά το µεγαλύτερο µέρος του 2013 κινήθηκαν σε χαµηλότερα επίπεδα σε σχέση µε το 2012.
Τα παραπάνω καταγράφονται κι επισηµαίνονται
φυσικά µόνον ως τάσεις, µε την ελπίδα να επιβεβαιωθούν από τα παραγωγικά δεδοµένα της
τρέχουσας χρονιάς.

Γράφηµα 3 - Μεταβολές συνόλων επιστροφών
ασφαλίστρων
ασφαλίσεων κατά Ζηµιών λόγω ακυρώσεων
Mεταβολές συνόλων επιστροφών ασφαλίστρων ασφαλίσεων
κατά Ζηµιών λόγω ακυρώσεων
140
130
120
110
100
90
80
70
60

2012

2013

Σηµείωση: ∆εικτοποίηση µε βάση την τιµή Ιανουαρίου 2011=100

Γράφηµα 4 - Μεταβολές επιστροφών ασφαλίστρων
κλάδου
Ι. Ζωής κλάδου Ι. Ζωής
Μεταβολές επιστροφών
ασφαλίστρων
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

2012

2013

Σηµείωση: ∆εικτοποίηση µε βάση την τιµή Ιανουαρίου 2011=100

Γράφηµα 5 - Μεταβολές επιστροφών ασφαλίστρων Κλάδου
ΙΙΙ. Ζωής συνδεδεµένων µε επενδύσεις
Μεταβολές επιστροφών ασφαλίστρων ζωής συνδεδεµένων µε επενδύσεις
400
350
300
250
200
150

Ε Α ΕΕ 100

Σελίδα 18

50
0

2012

2013

Σηµείωση: ∆εικτοποίηση µε βάση την τιµή Ιανουαρίου 2011=100

5
(ΜΑΡΤΙΟΣ 2014) 31

epikouriko:Layout 1

26/02/2014

13:38

Page 2

€56 εκατ. οι αποζηµιώσεις
του Επικουρικού Κεφαλαίου το 2013
(ΘΕΜΑ)

Στα €56 εκατ. περίπου διαµορφώθηκαν οι αποζηµιώσεις που καταβλήθηκαν από το Επικουρικό Κεφάλαιο
στη διάρκεια της παρελθούσας χρονιάς, έναντι €70 εκατ. περίπου το 2012. Το µεγαλύτερο ποσό των καταβληθεισών αποζηµιώσεων (€45,9 εκατ.) αντιστοιχεί στο Λ. Αρωγής, που αφορά τις περιπτώσεις τροχαίων
που προκλήθηκαν από οχήµατα ασφαλισµένα σε εταιρείες που ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας τους.
ιο αναλυτικά και σύµφωνα µε τα
στατιστικά στοιχεία που δηµοσιοποίησε το Επικουρικό Κεφάλαιο,
το έτος 2013 κατέβαλε συνολικά
€55.960.052,86 σε 8.276 περιπτώσεις.
Το ανωτέρω συνολικό ποσό επιµερίζεται
ως εξής: 
€2.091.719,64 (44 περιπτώσεις) για ζηµιές που προκλήθηκαν από άγνωστα
οχήµατα.

Π 

€8.004.153,28 (1.964 περιπτώσεις) για
ζηµιές που προκλήθηκαν από ανασφάλιστα οχήµατα και 
€45.8 52.63 7,17 (6.265 περιπτώσεις)
για ζηµιές που προκλήθηκαν από οχήµατα ασφαλισµένα σε εταιρείες που
ανακλήθηκε η άδειά τους.
Συγκρίνοντας τα στατιστικά στοιχεία του
2013 µε εκείνα του 2012, παρατηρούµε
σηµαντική µείωση στο ύψος των συνολι-

κών καταβληθεισών αποζηµιώσεων,
κατά €14,2 περίπου εκατ. Επίσης, σηµαντικά µειωµένο είναι το πλήθος των καταβολών που αφορούν ζηµιές από
ανασφάλιστα οχήµατα: 1.964 περιπτώσεις το 2013, έναντι 2.928 περιπτώσεων
το 2012. Αντίθετα, αύξηση καταγράφηκε
στο πλήθος των καταβολών του Λ. Αρωγής: 6.265 περιπτώσεις το 2013, έναντι
5.578 περιπτώσεων το 2012.

Καταβληθείσες αποζηµιώσεις ανά µήνα
ΕΤΟΣ 2012
ΜΗΝΑΣ

1ος
2ος
3ος
4ος
5ος
6ος
7ος
8ος
9ος
10ος
11ος
12ος
ΣΥΝΟΛΟ
ΖΗΜΙΩΝ

ΑΓΝΩΣΤΑ
ΠΛΗΘΟΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

6
6
7
6
13
9
11
4
9
10
12
10

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ
ΠΟΣΟ
ΠΛΗΘΟΣ
ΠΟΣΟ
ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

Λ. ΑΡΩΓΗΣ
ΠΛΗΘΟΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

ΠΟΣΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΛΗΘΟΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

ΠΟΣΟ

33.118,11
174.251,00
23.433,21
143.995,60
398.562,72
45.353,10
249.125,83
1.473,10
605.732,22
245.692,27
146.821,88
28.931,98

340
193
248
167
328
258
338
2
288
332
273
262

1.084.553,96
481.529,68
771.282,34
466.343,70
1.149.377,51
909.162,83
1.369.149,20
1.306,08
752.985,22
1.033.049,29
877.376,47
491.001,08

631
576
674
577
591
684
577
57
586
505
488
397

6.042.397,09
4.816.493,36
6.172.027,65
4.774.999,37
5.039.279,75
5.066.377,95
6.725.617,53
37.417,31
5.105.311,29
5.388.233,26
3.819.809,49
5.593.044,60

977 7.160.069,16
775 5.472.274,04
929 6.966.743,20
750 5.385.338,67
932 6.587.219,98
951 6.020.893,88
926 8.343.892,56
63
40.196,49
883 6.464.028,73
847 6.666.974,82
774 4.859.484,80
669 6.112.977,66

*56 2.096.491,02

*2.928

9.387.117,36

*5.578

58.581.008,65

*8.563 70.080.093,99

ΕΤΟΣ 2013
ΜΗΝΑΣ

ΑΓΝΩΣΤΑ
ΠΛΗΘΟΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

ΠΟΣΟ

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ
ΠΛΗΘΟΣ
ΠΟΣΟ
ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

Λ. ΑΡΩΓΗΣ
ΠΛΗΘΟΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

ΠΟΣΟ

ΣΥΝΟΛΟ
ΠΛΗΘΟΣ
ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ

ΠΟΣΟ

1ος
8
48.810,51
242
545.375,66
388
5.577.488,45
638 6.171.674,62
2ος
9 109.028,78
170
549.071,87
329
3.765.512,82
509 4.433.613,47
3ος
8 646.451,41
201
661.243,71
347
4.130.437,88
557 5.443.857,04
4ος
11 242.453,88
236
870.071,43
974
4.456.716,62
1.221 5.569.241,93
5ος
8
71.758,26
178
190.849,23
743
4.048.838,56
930 4.306.322,01
6ος
6
2.118,26
152 1.314.257,01
806
3.671.258,58
965 4.988.576,62
7ος
9 112.586,18
126
280.321,96
722
4.717.707,95
857 5.110.616,09
8ος
0
0,00
5
-5.726,22
133
118.391,19
138
112.664,97
9ος
10 195.096,60
165
343.011,25
605
3.901.519,74
780 4.439.627,59
10ος
12 151.898,20
236 1.474.741,86
740
3.382.998,42
988 5.009.638,48
11ος
10 343.394,81
197 1.007.192,64
657
3.636.356,34
864 4.986.943,79
12ος
10 168.122,75
168
773.742,88
640
4.445.410,62
818 5.387.276,25
ΣΥΝΟΛΟ
ΖΗΜΙΩΝ
*44 2.091.719,64
*1.964 8.004.153,28
*6.265 45.852.637,17
*8.276 55.960.052,86
*Καταβολή αποζηµίωσης που έγινε σε δόσεις, µηνιαίες, τριµηνιαίες, εξαµηνιαίες κ.λπ., λογίζεται ως µία ζηµιά.
**Στο πλήθος αυτό περιλαµβάνονται και ζηµιές εκ προθέσεως
32 (MΑΡTΙΟΣ 2014)

epikouriko:Layout 1

26/02/2014

13:38

Page 3

Αυξηµένες οι αναγγελθείσες ζηµίες το 2013
Συνολικά το 2013 αναγγέλθηκαν στο Επικουρικό Κεφάλαιο 36.170 ζηµίες, έναντι
5.891 το 201 2, που επιµερίζονται α νά
κατηγορία ως εξής:
Άγνωστα: 72, έναντι 94 το 2012.

Ανασφά λιστα: 3.995, έναντι 4.684 το
2012.
Εκ προθέσεως: 0, έναντι 14 το 2012.
Ενεργές εταιρείες: 7, έναντι 26 το 2012.
Λ. Αρωγής: 32.096, έναντι 1.073 το 2012.

Η µε γά λη αύξηση των αναγγελθεισών
ζηµιών του Λ. Αρωγής, οφείλεται προφανώς στην ανάκληση των αδειών λειτουργίας των εταιρειών EV IMA Group και
∆ιεθνής Ένωσις.

Αναγγελίες 2013
ΕΤΟΣ 2012
ΜΗΝΑΣ
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέµβριος
Οκτώβριος
Νοέµβριος
∆εκέµβριος
ΣΎΝΟΛΟ

ΑΓΝΩΣΤΑ

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ

6
2
15
9
10
8
8
9
8
10
6
3
94

494
288
364
373
701
369
404
253
376
469
359
234
4.684

ΑΓΝΩΣΤΑ

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ

4
5
6
7
3
7
5
6
9
11
2
72

299
314
261
532
509
466
247
329
342
327
179
3.995

ΕΚ
ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ
0
0
2
1
6
1
0
0
1
2
1
0
14

ΕΝΕΡΓΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
1
2
0
1
9
1
3
2
2
3
0
2
26

Λ. ΑΡΩΓΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

179
46
78
98
173
74
60
29
55
58
83
140
1.073

680
338
459
482
899
453
475
293
442
542
449
379
5.891

ΕΝΕΡΓΕΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
0
0
1
1
1
2
1
0
0
0
1
7

Λ. ΑΡΩΓΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

59
205
14.840
368
299
350
595
379
488
257
223
32.096

362
524
15.108
908
812
825
848
714
839
595
405
36.170

ΕΤΟΣ 2013
ΜΗΝΑΣ
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Σεπτέµβριος
Οκτώβριος
Νοέµβριος
∆εκέµβριος
ΣΥΝΟΛΟ

ΕΚ
ΠΡΟΘΕΣΕΩΣ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

* Αύξηση αναγγελθεισών ζηµιών Λ. Αρωγής λόγω ανάκλησης της εταιρείας EVIMA Group και της ∆ιεθνούς Ενώσεως.
(MAΡTIΟΣ 2014) 33

5

gerling:Layout 1

26/02/2014

13:42

Page 2

Ακολουθώντας
τις ελληνικές
επιχειρήσεις
στο εξωτερικό
(ΘΕΜΑ)

Η HDI-Gerling λειτουργεί ως πολύτιµος εταίρος και σύµβουλος
για τις ελληνικές επιχειρήσεις που επεκτείνονται διεθνώς, παρέχοντας στους πελάτες της
την υποδοµή, το δίκτυο και την τεχνογνωσία της σε κάθε χώρα.
ύφεση και ο περιορισµός της εγχώριας αγοράς έχουν ωθήσει τις
ελληνικές επιχειρήσεις σε µία
στροφή προς τις εξαγωγές και τις εκτός
συνόρων δραστηριότητες. Στην προσπάθειά τους για επέκταση στο εξωτερικό,
οι Έλληνες επιχειρηµατίες αντιµετωπίζουν πληθώρα κινδύνων και ευθυνών
κατά την παραγωγή, µεταφορά και διάθεση των προϊόντων τους. H HDI-Gerling
Hellas συνδράµει σε αυτήν την προσπάθεια, περιορίζοντας τον κίνδυνο και δηµιουργώντας οικονοµίες κλίµακας µέσα
από ολοκληρωµένα ασφαλιστικά προγράµµατα, τα οποία διαµορφώνονται
από κοινού, σε συνεργασία µε τον µεσίτη και τον πελάτη.
Οι επιχειρήσεις επωφελούνται, διασφαλίζοντας ότι οι δραστηριότητές τους µπορούν να οργανωθούν από την αρχή µε
κατάλληλο τρόπο, ότι είναι σύννοµες µε
τα δεδοµένα της εκάστοτε χώρας και ότι
ενδεχόµενα προβλήµατα θα τύχουν χειρισµού επί τόπου, από στελέχη της HDIGerling µε πείρα και εξειδίκευση στη συγκεκριµένη χώρα και κεντρικό συντονισµό και καθοδήγηση από την Ελλάδα.
Η επιχείρηση καλύπτεται µέσω κεντρικού Master Policy, που εκδίδεται στην
Ελλάδα και ισχύει ως Umbrella για όλο
τον κόσµο, όπου ο Ασφαλισµένος έχει
εγκαταστάσεις ή δραστηριότητα. Υποκείµενα στο κεντρικό Master Policy εκδίδονται τοπικά ασφαλιστήρια από τις
εταιρείες του δικτύου της HDI-Gerling
που παρέχουν το απαραίτητο τοπικό
service. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η ελληνική εταιρεία, ως µητρική, έχει τον πλήρη
έλεγχο της ασφαλιστικής προστασίας
από την έδρα της, ενώ απολαµβάνει την
εξυπηρέτηση από ένα δίκτυο µε τοπικό
know-how.
Από τις ηγέτιδες εταιρείες ασφάλισης
διεθνών κινδύνων, η HDI-Gerling, µε ένα

Η

34 (ΜΑΡΤΙΟΣ 2014)

ολοένα επεκτεινόµενο δίκτυο θυγατρικών, υποκαταστηµάτων και συνεργατών
είναι σε θέση να ακολουθήσει τους πελάτες της σε όλο τον κόσµο. Η Εταιρεία
προσφέρει τα ∆ιεθνή Ασφαλιστικά Προγράµµατα σε όλους τους κλάδους }Περιουσίας, Αστικής Ευθύνης, Μεταφορών} σε 139 χώρες.

Η HDI-Gerling εφαρµόζει διεθνή ασφαλιστικά προγράµµατα µε επιτυχία εδώ
και χρόνια σε µεγάλους πολυε θνικούς
οµίλους, ενώ η ζήτηση για τέτοια προγράµµατα έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα
τελευταία χρόνια, καθώς αποτελούν την
ενδεδειγµένη λύση για την πλειονότητα
των εταιρειών που επιλέγουν να επεκταθούν εκτός της χώρας που εδρεύουν.

Συντονισµένη προσέγγιση 

Κεντρική συλλογή και ανάλυση πληρο-

φοριών για ασφάλιση και διαχείριση κινδύνου. 
Master Policies µε επεκτάσεις για
«∆ιαφορές στους Όρους» (difference in
conditions – DIC) και «∆ιαφορές στα
Όρια» (difference in limits – DIL). 
Προσαρµογή ασφαλίστρων ανάλογα
µε το επίπεδο κινδύνου. 
Πληρωµή ασφαλίστρων µέσω τοπικών
συµβολαίων, συµπεριλαµβανοµένων
φόρων και κρατήσεων ανά χώρα. 
Μέριµνα για νοµικές παραµέτρους,
υποχρεωτικές από τον νόµο καλύψεις,
φορολογία ασφαλιστή/µεσίτη/ασφαλιζόµενου, απαραίτητες άδειες.

Πραγµατικά παγκόσµια κάλυψη 

Κεντρικό

σηµείο επαφής για ασφαλισµένους και µεσίτες. 
Κεντρική διαχείριση και έλεγχος
ασφαλιστικών συµβολαίων, ζηµιών και
υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνου (risk
management). 
Πρόσβαση σε τοπική τεχνογνωσία για
τις ασφαλιστικές απαιτήσεις κάθε χώρας. 
Υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που εγγυάται η HDI-Gerling σε κάθε χώρα. 
∆υνατότητα ανάληψης ειδικών κινδύνων και υψηλών ασφαλιστικών ορίων. 
Οικονοµική σταθερότητα & αξιοπιστία
του Οµίλου.
5

gerling:Layout 1

26/02/2014

13:43

Page 3

aagora.gr

Ασφαλιστική Αγορά

Ασφαλιστική Αγορά

Ενηµέρωση, άποψη, ανάλυση

eias:Layout 1

26/02/2014

14:07

Page 2

(ΘΕΜΑ)

Σκέψεις και σχόλια
από την τελετή αποφοίτησης
Η ελληνική ασφαλιστική αγορά καλείται να προσαρµοστεί στις δύσκολες συνθήκες που δηµιουργούν η κρίση, οι νέες κανονιστικές ρυθµίσεις, αλλά και οι ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας
που έχουν αλλάξει άρδην. Σε αυτό το περιβάλλον η βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού, αλλά
και η προσέλκυση στην ασφαλιστική αγορά νέων στελεχών υψηλού επιπέδου
είναι πλέον περισσότερο από ποτέ επιβεβληµένη και επιτακτική.
Πόσο το κατανοούν, όµως, αυτό τα ίδια τα στελέχη της αγοράς
και κυρίως οι επικεφαλής των εταιρειών;
την τελετή αποφοίτησης των Σπουδαστών του ΕΙΑΣ, στις 24 Ιανουαρίου, τόσο οι κ.κ. Γιάννης Παπακωνσταντίνου και Μιλτιάδης Νεκτάριος, Γενικός ∆/ντής και Πρόεδρος αντίστοιχα
του ΕΙΑΣ, όσο και οι κ.κ. Αλέξανδρος
Σαρρηγεωργίου, Πρόεδρος της ΕΑΕΕ, Νίκος Λεβετσοβίτης, Αντιπρόεδρος του
ΕΕΑ, Ερρίκος Μοάτσος, Πρόεδρος του
ΣΕΣΑΕ, και ∆ηµήτρης Γαβαλάκης, Μέλος
Προεδρείου ΕΑ∆Ε, εστίασαν στα εξής:
στη σηµασία της εκπαίδευσης και της
εξειδίκευση ς των στελεχών, για την
αναβάθµιση και την ανάπτυξη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, αλλά και
στον ουσιώδη ρόλο του ΕΙΑΣ.
Έναν ρόλο που όλο και περισσότερο φαίνεται να αναγνωρίζουν οι ασφαλιστικοί
διαµεσολαβητές και λιγότερο οι εταιρεί-

Σ

36 (ΜΑΡΤΙΟΣ 2014)

ες, καθώς οι συµµετοχές των στελεχών
τους στα ετήσια προγράµµατα του ΕΙΑΣ
είναι σαφώς µικρότερες σε σχέση µε το
παρελθόν και αντιστρόφως ανάλογες
των απαιτήσεων των καιρών. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 45 αποφοιτήσαντες φέτος (20 από το διετές και 25 από
το ετήσιο πρόγραµµα) οι 25 ήταν στελέχη εταιρειών και αυτοί προέρχονταν από
7 µόλις εταιρείες (8 από Interamerican,
5 από Εθνική, 4 από Υδρόγειο, 2 από
ERGO, και από 1 από ΑΤΕ Ασφαλιστική,
Ευρωπαϊκή Ένωση-Ασφάλειαι Μινέττα
και Γενική Πανελλαδική). Οι υπόλοιποι
20 προέρχονται από το χώρο της ασφαλιστικής διαµεσολάβησης, έναν χώρο
που τα τελευταία χρόνια επενδύει δυναµικά στην εκπαίδευση και την εξειδίκευσή του.

Το στοίχηµα
της επόµενης ηµέρας
Οι 45 κυρίες και κύριοι που παρακολούθησαν και αποφοίτησαν µε επιτυχία από
τα δύο εκπαιδευτικά προγράµµατα του
ΕΙΑΣ ανήκουν σε εκείνους που κατανοούν ότι το στοίχηµα της επόµενης µέρας
}της δικής τους και της αγοράς, που
υπηρετούν} περνάει µέσα από την εκπαίδευση και την εξειδίκευση.
Περνάει, όµως, και µέσα από την αλλαγή και την προσ αρµογή των ίδιων των
εκπαιδευτικών θεσµών στις σύγχρονες
συνθήκες.
Η νέα ηγεσία του ΕΙΑΣ φαίνεται ότι το
έχει αντιληφθεί αυτό και κινείται αναλόγως. Λαµβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες
τάσεις της ασφαλιστικής αγοράς, τα νέα
δεδοµένα της διαµεσολάβησης και τις

eias:Layout 1

26/02/2014

14:07

Page 3

γενικότερες συνθήκες του οικονοµικού
και κοινωνικού περιβάλλοντος, αναβαθµίζει τα υφιστάµενα προγράµµατα του
Ινστιτούτου, εµπλουτίζει τα θέµατα εκπαίδευσης, διευρύνει τα target groups
και εισάγει σύγχρονα και πρωτοποριακά
προγράµµατα.
«Ο στόχος του ΕΙΑΣ είναι να αποτελεί τον
κορυφαίο στην Ελλάδα εκπαιδευτικό και
επιµορφωτικό οργανισµό στον τοµέα των
ασφαλιστικών σπουδών και της πρακτικής και στον τοµέα ανάδειξης στελεχών
ικανών να υπηρετήσουν αποτελεσµατικά
τις σύγχρονες ασφαλιστικές επιχειρήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπακωνσταντίνου, παρουσιάζοντας τα
τρία νέα ετήσια εκπαιδευτικά προγράµµατα του Ινστιτούτου, στο πλαίσιο της τελετής αποφοίτησης.
Το πρώτο είναι το Executive Development
in Insurance (EDI) 2014 - Ανάπτυξη Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (250
ωρών διδασκαλίας), το δεύτερο (που γίνεται για πρώτη φορά) είναι το
Intermediary Development in Insurance
(IDI) 2014 - Ανάπτυξη ∆ιαµεσολαβητών
Ασφαλιστικών Γραφείων (140 ωρών διδασκαλίας), ενώ το τρίτο (που επίσης γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα) είναι
ένα Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Μάστερ,
σε συνεργασία µε το Κολλέγιο ALBA, το
M.Sc. in Insurance and Risk Management
(IRM), 364 ωρών διδασκαλίας στα Αγγλικά. (Βλ. αναλυτικά στη στήλη «ΝΕΑ από
τις εταιρείες»).
Παράλληλα, το Ινστιτούτο συνεχίζει τη
συνεργασία του µε το ΕΕΑ, µε σεµινάρια
που το αµέσως επόµενο διάστηµα θα καλύψουν 2.000 ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές, ενώ η πλατφόρµα e-lear ning
εκπαίδευσης, που εγκατέστησε πρόσφατα, δίνει τη δυνατότητα προετοιµασίας
σε υποψήφιους για τις εξετάσεις Πιστοποίησης της ΤτΕ από όλη την Ελλάδα, αρ-

Η κα Μελίνα Τσικογιαννοπούλου.

χικά για το πιστοποιητικό Α΄, ενώ πολύ
σύντοµα και για τα υπόλοιπα. Στόχος του
e-learning δεν είναι µόνο να προσφέρει
ασφαλιστική εκπαίδευση σε κάθε γωνιά
της Ελλάδας, αλλά και «να προσελκύσει
πτυχιούχους από την περιφέρεια, που
ενδιαφέρονται να κάνουν καριέρα στην
ασφαλιστική αγορά», όπως ανέφερε
σχετικά ο κ. Μ. Νεκτάριος, στο χαιρετισµό του. Μάλιστα, ο Πρόεδρος του ΕΙΑΣ
επεσήµανε ιδιαίτερα την έλλειψη υψηλού επιπέδου στελεχών στην αγορά µας,
αλλά και την αν άγκη δηµιουργίας εν ός
εφεδρικού, όπως το χαρακτήρισε, στρατού στελεχών, τονίζοντας ότι το ΕΙΑΣ, µέσα από την ανανέωση των προγραµµάτων του και την ενεργοποίηση της elearning εκπαίδευσης, φιλοδοξεί να “αιµατοδοτεί” την αγορά µε τουλάχιστον 35
νέα στελέχη, κάθε χρόνο.

Η έρευνα του ΕΙΑΣ για τα ∆ίκτυα
Μεγάλο ρόλο όµως, µπορεί να παίξει το
ΕΙΑΣ και στον τοµέα της έρευνας. Μία
πρώτη απόδειξη της αξιόλογης δουλειάς
των σπουδαστών και των καθηγητών του
είναι η έρευνα που διεξήχθη στο πλαίσιο
της πτυχιακής τους εργασίας, µε θέµα:
«Ποια φαίνεται ότι θα είναι η εξέλιξη των
παραδοσιακών και ποια των εν αλλακτικών δικτύων πωλήσεων στην ελληνική
ασφαλιστική αγορά; Η σχέση τους θα είναι ανταγωνιστική ή συµπληρωµατική και
µε ποιο τρόπο;».
Υπεύθυνοι για την όλη διεξαγωγή καθώς
και για την τελική αξιολόγηση της έρευνας ήταν η κα Μελίν α Τσικογιαννοπούλου, Σύµβουλος Εκπαίδευσης, και ο κ.
Κωνσταντίνος Χολέβας, Σύµβουλος Εκπαίδευσης & Επικοινωνίας.
Η επιλογή του θέµατος έγινε λόγω της
επικαιρότητάς του και µε σκοπό να διερευνηθούν οι απόψεις όλων των πλευρών για τους υφιστάµενους τρόπους πώ-

λησης ασφαλιστικών προϊόντων, αλλά
και την εξέλιξη που δείχνουν να έχουν
στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.
Στην κατεύθυνση αυτή δηµιουργήθηκαν
8 ερευνητικές οµάδες, οι οποίες απευθύνθηκαν σε 6 διαφορετικά target
groups: 
Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι και Συντονιστές του Agency System. 
Πράκτορες, Μεσίτες και Ανεξάρτητοι
Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι (παραδοσιακό
δίκτυο). 
Υπάλληλοι Τραπεζών (εναλλακτικό δίκτυο). 
∆ιοικητικά Στελέχη Ασφαλιστικών Εταιρειών.
. 
Πελάτες-Κοινό 
Συντάκτες Ασφαλιστικών Μ.Μ.Ε. (εντύπων & ηλεκτρονικών) και υπάλληλοι φορέων της ασφαλιστικής αγοράς (ΕΙΑΣ, ΕΑΕΕ, Γραφείο ∆ιεθνούς Ασφάλισης, Επικουρικό Κεφάλαιο, κ.ά).
Τα αποτελέσµατα της έρευνας, ιδιαίτερα
σηµαντικά και αξιόπιστα, µπορούν και
πρέπει να αξιοποιηθούν παραγωγικά
από την αγορά.
Η έρευνα ήταν ανώνυµη και υπήρξε πολύ
καλή διασπορά του δείγµατος, λόγω των
6 διαφορετικών οµάδων ερωτηθέντων.
∆ιεξήχθη µε τη διανοµή ερωτηµατολογίων σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή
και συνολικά απαντήθηκαν πάνω από
800 ερωτηµατολόγια.
Στο πλαίσιο της τελετής αποφοίτησης της
24ης Ιανουαρίου, παρουσιάστηκαν τα συµπεράσµατα που προέκυψαν από τις
τρεις καλύτερες πτυχιακές εργασίες, βάσει της υψηλότερης βαθµολογίας αλλά
και του γενικότερου ενδιαφέροντος του
target group. Ειδικότερα παρουσιάστηκαν οι εργασίες των οµάδων που απευθύνθηκαν στις εξής κατηγορίες: 1. Πράκτορες, Μεσίτες και Ανεξάρτητοι Ασφαλιστικοί Σύµβουλοι (παραδοσιακό δί-

Οι κ.κ. Ν. Αδαµαντιάδης, ∆. Γαβαλάκης, ∆. Λύχρου και Γ. Παπακωνσταντίνου.

Ο κ. Κων/νος Χολέβας.
(ΜΑΡΤΙΟΣ 2014) 37

eias:Layout 1

26/02/2014

14:08

Page 4

(ΘΕΜΑ)

κτυο), 2. Πελάτες-Κοινό, 3 . Συντάκτες
Ασφαλιστικών Μ.Μ.Ε. & υπάλληλοι φορέων της ασφαλιστικής αγοράς.
Όπως προκύπτει, η πλειοψη φία των
Ασφαλιστικών ∆ιαµεσολαβητών πιστεύει ότι τα Εναλλακτικά δίκτυα θα λειτουργήσουν ανταγωνιστικά ως προς τα Παραδοσιακά, ενώ το κοινό και οι Φορείς της
Ασφαλισ τικής Αγοράς πιστεύουν ότι τα
εναλλακτικά δίκτυα θα λειτουργήσουν
συµπληρωµατικά στα παραδοσιακά.
Οι ερωτηθέντες συµφώνησαν ότι: 
Υπάρχουν κλάδοι που απαιτούν την
προσωπική επαφή µε τον Ασφαλιστικό
∆ιαµεσολαβητή, π.χ. κλάδοι Ζωής και
Υγείας, και κλάδοι που δεν απαιτούν µεγάλη τεχνογνωσία και, λόγω κόστους ή
ταχύτητας, µπορούν να πωληθούν και
από το Internet, π.χ. Κλάδος Αυτοκινήτου. 

Τα εναλλακτικά δίκτυα µπορεί να
έχουν µικρότερο κόστος, αλλά δεν παρέχουν την ασφάλεια που παρέχει η
συνεργασία µε έναν Ασφαλιστικό ∆ιαµεσολαβητή. 
Τα πιο σηµαντικά εναλλακτικά δίκτυα
στην Ελλάδα θεωρούνται το Internet
και οι Τράπεζες, ενώ καµία βαρύτητα
δεν δίνεται σε πωλήσεις από Εµπορικά
∆ίκτυα, από τηλέφωνο ή ταχυδροµείο.
Ως τελικό συµπέρασµα προέκυψε ότι: 
Τα Παραδοσιακά δίκτυα θα πρέπει να
διαθέτουν γνώσεις, εκπαίδευση και
ποιότητα εξυπηρέτησης, διότι θα είναι
πάντα πρωταγωνιστές. 
Και τα εναλλακτικά δίκτυα πωλήσεων
ήρθαν (και θα µείνουν) αλλά µόνο σαν
συµπληρωµατικά των Παραδοσιακών
δικτύων και µόνο για συγκεκριµένους
κλάδους ασφαλίσεων.

Οι απόφοιτοι
Την παρουσίαση της έρευνας ακολούθησε η βράβευση των δύο σπουδαστών
που αρίστευσαν, κ.κ. Μαρίνας-Μάρθας
Χονδροκώσ τα και Στάθη Χρόνη, από
τον Εκδότη - ∆ηµοσιογράφο κ. Παν αγιώτη ∆ρακάτο, µε χρηµατικό έπαθλο
που ο ίδιος προσφέρει τα τελευταία
χρόνια.
Την απονοµή των πτυχίων έκαναν οι
κ.κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, Μιλτιάδης Νεκτάριος, Ερρίκος Μοάτσος,
Γιάννης Παπακωνσταντίνου, ο Εντεταλµένος Σύµβουλος της AIG Hellas, κ. Νίκος Αδαµαντιάδης, ο ∆/νων Σύµβουλος
της ΑΤΕ Ασφαλιστικής, κ. Ιορδάνης Χατζηιωσήφ, και ο ∆/νων Σύµβουλος της
HDI-Gerling, κ. Νότης Βαγιακάκος (που
ήταν και οι µόνοι επικεφαλής εταιρειών που παραβρέθηκαν).

Απόφοιτοι διετούς προγράµµατος εκπαίδευσης στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2011 - 2013 

8)
1) 

3)  

4)

5)   

1) Καράκιζλη Ζωή, 2)
.Καριπίδης Ιωάννης, 3).
Θεοδωρίδου Κατερίνα,
4). Παπαϊωάννου ∆έσποινα, 5) Ντινοπούλου Αλεξάνδρα, 6)
Ντάφου Νικολέτα, 7)
Τόµπρου Σταυρούλα,
8) Τσιµπλιάρης Ευάγγελος, 9) Κούτης Εµµανουήλ, 10)
Κωστούλας Χαράλαµπος.

6)

7)

8)  

9)

10)  

38 (ΜΑΡΤΙΟΣ 2014)

Θεοδωρίδου Κατερίνα – Υδρόγειος ΑΑΑΕ
Κανάκης Μελέτιος –
Ιnteramerican Ζωής
Καράκιζλη Ζωή - Ιnteramerican
Καριπίδης Ιωάννης – Ασφ. Πράκτορας
Καρυστιναίος Ιωάννης – Μεσίτης
Ασφαλίσεων
Κατσέρης Γιώργος – Ασφ. Πρακτορείο Ερατ. Ι. Λύχρος ΕΠΕ
Κούτης Εµµανουήλ –
Ιnteramerican
Κωστούλας Χαράλαµπος –
Ιnteramerican
Λύχρος Αρχιµήδης – Ασφ. Πρακτορείο Ερατ. Ι. Λύχρος ΕΠΕ
Λώτσης Χρήστος – Ασφ. Πράκτορας
Ντάφου Νικολέτα - Ασφ. Γραφείο
Παπαθανασίου Χρήστος
Ντινοπούλου Αλεξάνδρα –
Ιnteramerican Ζηµιών
Οικονοµάκου Καλλιόπη – Ασφάλειες Ε. Μαρή & Σια Ε.Ε.
Παπαθανασίου Χρήστος – Ασφ.
Γραφείο Παπαθανασίου Χρήστος
Παπαϊωάννου ∆έσποινα – ERGO
ΑΑΕΖ
Τζιµούρτος Αριστοτέλης –
Executive Insurance Brokers
Τόµπρου Σταυρούλα – ERGO ΑΑΕΖ
Τσιµπλιάρης Ευάγγελος –
Ιnteramerican
Χρόνης Ευστάθιος – Πράκτορας
Ασφαλειών
Ψαράκη Κατερίνα – Ασφ. Γρ. Ν.
Γαβρίλης & Σια Ε.Ε.

eias:Layout 1

26/02/2014

14:08

Page 5

Απόφοιτοι ετήσιου προγράµµατος εκπαίδευσης στελεχών ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2012 - 2013             

Αθανασίου Κατερίνα–
Υδρόγειος
Βαζαίου Αντωνία –
Υδρόγειος
Βογξαλίδη Φωτεινή –
Γενική Πανελλαδική
∆ιακάτος Γιώργος
∆ιασάκος Νικόλαος –
Εθνική Ασφαλιστική
Ζαχάρη ΦωτεινήΣταυρούλα – Ευρωπαϊκή Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα
Ζάχος ∆ηµήτριος –
Ιnteramerican Ζηµιών
Καραγεώργη ∆έσποινα – Ασφ. Σύµβουλος
Κασκάνη Αλεξάνδρα –
Ασφ. Σύµβουλος
Λέφας Βασίλης – Ασφ.
Πρακτορείο Life Plan
Insurance
Λιόλιου Κατερίνα –
Υδρόγειος
Λουκάκης Εµµανουήλ
– Πειραιώς Μεσίτες
Ασφαλίσεων Α.Ε.
Μαυρίκα Γιαννούλα –
Εθνική Ασφαλιστική
Μπαρκονίκος Νικόλαος – Ιnteramerican Ζηµιών
Παπαδάκης Γεώργιος
– Ασφ. Σύµβουλος
Παπαδάκης ΓεώργιοςΑντώνιος –
Ιnteramerican
Παππάς Εµµανουήλ –
Εθνική Ασφαλιστική
Σακελλαριάδη Ευτυχία
– Εθνική Ασφαλιστική
Σκάτσικας Σπυρίδων –
Πειραιώς Πρακτορειακή
Τζανίνης Ιάκωβος –
ΑΤΕ Ασφαλιστική
Τζήµα Μαρία – Ασφ.
Σύµβουλος
Φιλίππου Ειρήνη –
Πειραιώς Μεσίτες
Ασφαλίσεων Α.Ε.
Φραγκούλης Ιωάννης
– Ασφ. Σύµβουλος
Χατζηθωµά Βασιλική
– Εθνική Ασφαλιστική
Χονδροκώστα Μάρθα
– Εταιρεία Ασφ/κών
Συµβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης.

2)

1)

4)

3)

5)

7)

10)

9)

8)

11)

14)

6)

12)

13)

1) Λουκάκης Εµµανουήλ, 2) Τζήµα Μαρία, 3) Σκάτσικας
Σπυρίδων, 4) Καραγεώργη ∆έσποινα, 5) Λιόλιου Κατερίνα,
6) Μαυρίκα Γιαννούλα, 7) Τζανίνης Ιάκωβος, 8) Βαζαίου
Αντωνία, 9) Μπαρκονίκος Νικόλαος, 10) Φραγκούλης Ιωάννης, 11) Παπαδάκης Γεώργιος, 12) Ζάχος ∆ηµήτριος, 13)
Παππάς Εµµανουήλ, 14) Χατζηθωµά Βασιλική, 15) Παπαδάκης Γεώργιος-Αντώνιος, 16) Αθανασίου Κατερίνα.

15)
16)

(ΜΑΡΤΙΟΣ 2014) 39

dialogos:Layout 1

26/02/2014

14:13

Page 2

(ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ)

Επενδύοντας στη γνώση
Ασφαλιστική ∆ιαµεσολάβηση

Ασφαλιστικοί πράκτορες, µεσίτες ασφαλίσεων και ασφαλιστικοί σύµβουλοι,
µε χρόνια εµπειρίας στον κλάδο, άνθρωποι που τώρα ξεκινούν ή θέλουν στο άµεσο µέλλον να
ξεκινήσουν καριέρα στην ασφαλιστική αγορά, υπάλληλοι γραφείων ασφαλιστικής διαµεσολάβησης, που θέλουν να περάσουν στο χώρο των πωλήσεων ή απλά θέλουν να εµπλουτίσουν
τις γνώσεις τους, προκειµένου να είναι πιο αποδοτικοί στη δουλειά τους, είναι οι φιλοξενούµενοι της στήλης αυτόν τον µήνα. Πρόκειται για 10 ανθρώπους που θεωρούν τη γνώση
ως το µόνο “όπλο”, για να γίνουν καλύτεροι στη δουλειά τους και να µπορέσουν,
αφενός, να αντιµετωπίσουν το “τσουνάµι” των αλλαγών, αφετέρου, να ξεχωρίσουν
και να διεκδικήσουν µία θέση στο µέλλον της ασφαλιστικής αγοράς.
Πρόκειται για τους κ.κ. Γιάννη Καρυστιναίο, Γιώργο Κατσέρη, Αρχιµήδη Λύχρο,
Χρήστο Λώτση, Καλλιόπη Οικονοµάκου, Χρήστο Παπαθανασίου, Στάθη Χρόνη
και Κατερίνα Ψαράκη, που αποφοίτησαν από το διετές πρόγραµµα εκπαίδευσης στελεχών
ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2011-2013 του ΕΙΑΣ. Και τους κ.κ. Μαρίνα-Μάρθα Χονδροκώστα
και Βασίλη Λέφα, που ολοκλήρωσαν το ετήσιο πρόγραµµα εκπαίδευσης στελεχών
ασφαλιστικών επιχειρήσεων 2011-2013 του Ινστιτούτου.
Άνθρωποι µε ποιότητα, που δεν επαναπαύονται, µας εξηγούν για ποιους λόγους
επέλεξαν να παρακολουθήσουν τα συγκεκριµένα προγράµµατα και µας µιλούν
γενικότερα για τα πρακτικά οφέλη που πιστεύουν ότι έχει η εκπαίδευση
και η κατάρτιση στη δουλειά τους, αλλά και στην ποιοτική ανάπτυξη και εξέλιξη
του θεσµού της ιδιωτικής ασφάλισης γενικότερα. Ας δούµε τι µας είπαν.
«Η σε βάθος γνώση
και κατάρτιση είναι
το µόνο όπλο που έχουµε»

Γιάννης Καρυστιναίος:

Ο Γιάννης Καρυστιναίος ξεκίνησε το 2003
ως υπάλληλος
µεσιτικού γραφείου και το
2009 έγινε και
ο ίδιος µεσίτης
ασφαλίσεων.
Το µεσιτικό
γραφείο στο
οποίο εργαζόταν είχε µεγάλη
εξειδίκευση στους
βιοµηχανικούς κινδύνους, στους οποίους απέκτησε µεγάλη εµπειρία. Σήµερα, πλέον, ως µεσίτης ο ίδιος ασχολείται µε όλους τους κλάδους –αυτοκίνητο, αστική ευθύνη, ασφάλιση κατοικίας,
νοσοκοµειακά –, ενώ πρόσφατα απέκτησε και την πιστοποίηση επιπέδου ∆΄,
ώστε να µπορεί να προωθεί και επενδυτικά προϊόντα.
«Από την αρχή της ενασχόλησής µου µε
40 (MΑΡTΙΟΣ 2014)

τον κλάδο η επιθυµία µου ήταν να παρακολουθήσω το ετήσιο πρόγραµµα
του ΕΙΑΣ, αλλά λόγω του χρόνου που
απαιτούνταν δυσκολευόµουν. Στο µεταξύ, όµως, παρακολούθησα όλα σχεδόν
τα µικρότερα σεµινάρια που
διοργάνωνε το Ινστιτούτο. Μέχρι τότε είχα εµπειρική γνώση
της δουλειάς. Το πρόγραµµα µε
βοήθησε να οµαδοποιήσω αυτές τις γνώσεις, να δω στις λεπτοµέρειές τους κλάδους στους
οποίους µέχρι τότε δεν είχα
εµπειρία, αλλά και να
ενηµερωθώ για τις κοινοτικές οδηγίες και τα
θέµατα εποπτείας που
αφορούν τον κλάδο. Τα
εκπαιδευτικά προγράµµατα είναι έτσι δοµηµένα, που
µπορείς εύκολα να τα παρακολουθήσεις, ακόµα κι αν δεν
έχεις σχέση µε την αγορά. Επιπλέον, οι περισσότεροι από
τους διδάσκοντες είναι µορφές
στον ασφαλιστικό κλάδο», επισηµαίνει ο κ. Καρυστιναίος,
συµβουλεύοντας τους συναδέλφους
του να το παρακολουθήσουν: «ΤΤο οικο-

νοµικό βάρος το σηκώνουµε µόνοι µας
εµείς οι διαµεσολαβητές, αλλά η ανάγκη για εκπαίδευση είναι επιτακτική.
Καθώς οι εξελίξεις τρέχουν, πρέπει να
ενηµερωνόµαστε συνεχώς, προκειµένου να τις παρακολουθήσουµε, και η σε
βάθος γνώση και κατάρτιση είναι το µόνο όπλο που έχουµε», καταλήγει.

«Σκέφτοµαι να ασχοληθώ
ενεργά µε τις ασφάλειες»

Γιώργος Κατσέρης:

Γιος ασφαλιστικού
διαµεσολαβητή
ο κ. Κατσέρης,
γνωρίζει εκ των
έσω τη δουλειά,
αλλά δεν δραστηριοποιείται
ενεργά στον
κλάδο. «Στο
µέλλον σκέφτοµαι να ασχοληθώ πιο ενεργά
µε τις ασφάλειες, οπότε θεώρησα ότι οι γνώσεις που θα αποκτούσα
στο ΕΙΑΣ θα ήταν σίγουρα µια πολύ κα-

dialogos:Layout 1

26/02/2014

14:13

Page 3

λή βάση για το πιθανό µελλοντικό ξεκίνηµά µου. Οι λόγοι που επέλεξα να παρακολουθήσω το συγκεκριµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα είναι πολλοί. Καταρχάς να αποκτήσω µια γενικότερη
γνώση σε θεωρητικό επίπεδο για όλους
τους κλάδους ασφαλίσεων. Να είµαι
ενήµερος από ειδικούς για τις αλλαγές
που γίνονται τώρα στον ασφαλιστικό
χώρο, µε βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες
(Solvency, κ.λπ.). Σε πρακτικό επίπεδο,
να µάθω τρόπους προσέγγισης καινούριων πελατών και τρόπους προώθησης
καινούριων προϊόντων. Γενικότερα, ένα
από τα σηµαντικότερα πρακτικά οφέλη
που έχει η εκπαίδευση και η κατάρτιση
στη δουλειά του ασφαλιστικού διαµεσολαβητή είναι η αλλαγή τρόπου σκέψης και δράσης του. Μέσα από
την εκπαίδευση και τα σεµινάρια καταλαβαίνει πόσο σηµαντική και υπεύθυνη είναι η δουλειά του, όχι µόνο απέναντι
στους πελάτες του αλλά γενικότερα σε ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο, τόσο σε οικονοµικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο
κοινωνικής ευθύνης. Μαθαίνει
πραγµατικά πόσο σηµαντικός
και αναγκαίος είναι ο ρόλος της
ασφάλισης και είναι πια σε θέση, αφού το έχει καταλάβει και ο
ίδιος, να µεταδώσει αυτό το µήνυµα
στους υποψήφιους πελάτες του για το
δικό τους συµφέρον αλλά φυσικά και το
δικό του, βλέποντας την παραγωγή του
να αυξάνεται».

«Το πρώτο βήµα για να γνωρίσω
την ασφαλιστική αγορά»

Βασίλης Λέφας:

«Η παρακολούθηση του ετήσιου εκπαιδευτικού προγράµµατος του ΕΙΑΣ ήταν
το πρώτο βήµα
προκειµένου
να γνωρίσω την
ασφαλιστική
αγορά, αφού
µέχρι τότε δεν
είχα καµία
επαφή µε τον
χώρο», σηµειώνει ο κ. Λέφας, ο οποίος
πριν 4 περίπου
µήνες απέκτησε την πιστοποίηση από την ΤτΕ και δραστηριοποιείται
πλέον ως ασφαλιστικός διαµεσολαβητής. Βρήκε το πρόγραµµα αρκετά θεωρητικό και γενικό και δεν ξέρει ακόµα

αν όσα έµαθε θα µπορέσουν να έχουν
πρακτική εφαρµογή στη δουλειά του.
«Απευθυνόταν περισσότερο σε στελέχη
εταιρειών και όχι σε διαµεσολαβητές
που ξεκινούν τώρα τη δραστηριοποίησή
τους στον κλάδο, όπως εγώ», επισηµαίνει ο κ. Λέφας, χαρακτηρίζοντας ως
απολύτως σωστή την απόφαση του ΕΙΑΣ
να εντάξει στην ύλη των µαθηµάτων
του ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα για
ασφαλιστικούς ∆ιαµεσολαβητές (IDI).

«Απόλυτα αναγκαίες
η εκπαίδευση και η κατάρτιση»

Αρχιµήδης Λύχρος:

Ο κ. Λύχρος δραστηριοποιείται στο χώρο δυόµισι χρόνια, ως υπάλληλος σε
ασφαλιστικό
πρακτορείο.
Ήδη έχει περάσει µε επιτυχία
τις εξετάσεις
της Τράπεζας
της Ελλάδος και
είναι εγγεγραµµένος στο
Επαγγελµατικό
Επιµελητήριο
Αθηνών ως
Ασφαλιστικός
Σύµβουλος, έτσι
ώστε να αρχίσει να δραστηριοποιείται
και στις πωλήσεις. Το ενδιαφέρον του
δεν εστιάζεται σε έναν συγκεκριµένο
κλάδο, αλλά θέλει, όπως µας λέει, να
δουλέψει κάνοντας ανάλυση αναγκών σε κάθε υποψήφιο πελάτη,
έτσι ώστε να µπορεί να καλύπτει
όλο το εύρος των αναγκών του.
Αναφερόµενος στους λόγους που
επέλεξε να παρακολουθήσει το
εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ΕΙΑΣ, επισηµαίνει: «Ξεκινώντας τη
σταδιοδροµία µου στον
χώρο της Ιδιωτικής Ασφάλισης και έχοντας βασικές και γενικές γνώσεις
πάνω στο αντικείµενο,
σκέφτηκα ότι θα ήταν καλό να παρακολουθήσω ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα, που θα
µου έδινε τη δυνατότητα να
αποκτήσω ουσιαστικές γνώσεις.
Είχα την άποψη ότι θα ήταν πολύ καλό, ξεκινώντας να εργάζοµαι στο χώρο, να µπορούσα αυτό που θα έκανα στην πράξη να το
στήριζα παράλληλα και στο θεωρητικό
του υπόβαθρο, έτσι ώστε να καταλάβω
και να κατανοήσω σε βάθος τα καινούργια, για µένα, θέµατα στην επαγγελµα-

τική µου ζωή. Πλέον, τώρα που τελείωσε το πρόγραµµα, µπορώ να πω ότι αυτά που έµαθα και κέρδισα από αυτή την
εµπειρία ήταν πολλά περισσότερα από
αυτά που περίµενα στην αρχή, διότι δεν
αποκόµισα µόνο τις θεωρητικές γνώσεις αλλά έµαθα και ουσιαστικά τεχνικά χαρακτηριστικά συνολικά της ασφαλιστικής αγοράς».
Ο κ. Λύχρος πιστεύει ότι η εκπαίδευση
και κατάρτιση σε όλα τα επαγγέλµατα,
αλλά ειδικότερα στο ασφαλιστικό επάγγελµα, παίζουν σηµαντικό ρόλο και είναι απόλυτα αναγκαίες. «Ο κάθε επαγγελµατίας, που δραστηριοποιείται ή θέλει να δραστηριοποιηθεί στο χώρο της
Ιδιωτικής Ασφάλισης, αποκτά ουσιαστικές γνώσεις του αντικειµένου. Με αυτόν τον τρόπο θα έχει µια καλύτερη εικόνα του χώρου, θα δουλεύει µε περισσότερη σιγουριά και θα έχει τη δυνατότητα να προσφέρει πολλά περισσότερα,
ειδικότερα στις µέρες που ζούµε,
όπου ο υποψήφιος πελάτης, µε αυτά
που έχουν συµβεί µέχρι σήµερα στην
αγορά, έχει γίνει αρκετά πιο καχύποπτος αλλά και αρκετά πιο απαιτητικός
στις υπηρεσίες που ζητά να του προσφέρουµε».

«Το πρακτορειακό δίκτυο διψάει
για γνώση και εξειδίκευση»

Χρήστος Λώτσης:

Ασφαλιστικός Πράκτορας τα τελευταία
πέντε χρόνια ο κ. Λώτσης ξεκίνησε την
καριέρα του
ως ασφαλιστικός σύµβουλος στην Εθνική Ασφαλιστική το 1997.
Θεωρεί ότι
«ένας ασφαλιστής πρέπει
να έχει ευρεία γνώση
σε όλους κλάδους, για να
µπορεί να κάνει
σωστά τη δουλειά του. Παρακολουθώντας το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του
ΕΙΑΣ, το οποίο θεωρώ κοιτίδα της ασφαλιστικής γνώσης, µπόρεσα όλα όσα
γνώριζα εµπειρικά να τα βάλω σε µία
τάξη, να τα οργανώσω καλύτερα στο
µυαλό µου. Παράλληλα, έµαθα καινούργια πράγµατα, κυρίως για τους Γενικούς κλάδους, τους οποίους δεν γνώριζα τόσο καλά. Κατανόησα καλύτερα
τη δουλειά της άλλης πλευράς, των
underwriters, των υπεύθυνων ζηµιών
(MΑΡTΙΟΣ 2014) 41

dialogos:Layout 1

26/02/2014

14:13

Page 4

(ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΜΕ ΜΕΣΙΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ)

και αποζηµιώσεων των εταιρειών και,
γενικότερα, απέκτησα ένα θεωρητικό
υπόβαθρο, στο οποίο µπορώ να ανατρέχω, για να λύσω απορίες και τυχόν προβλήµατα που µπορεί να προκύψουν στη
δουλειά µου». Μέλος του ΣΠΑΤΕ ο κ.
Λώτσης ήταν από εκείνους που επέµεναν να παραµείνει ο Σύλλογος µέλος
και αρωγός του ΕΙΑΣ, όταν στη λογική
των περικοπών η συνδροµή των 1.000
ευρώ θεωρήθηκε υψηλή και έγινε πρόταση να αποχωρήσουν. «Υπάρχει ανταποδοτικότητα», επιµένει ο κ. Λώτσης.
«Έχουµε εκπτώσεις στα δίδακτρα, µας
προσφέρονται κάποια σεµινάρια δωρεάν. Πρόσφατα κάναµε ένα τέτοιο δωρεάν σεµινάριο που αφορούσε την οργάνωση γραφείου, υπό το πρίσµα των αλλαγών που φέρνουν οι πράξεις της ΤτΕ.
∆εν απέδωσε τα µέγιστα, γιατί ήταν πάρα πολλά τα άτοµα, αλλά παρόλα αυτά
η προσπάθεια έγινε, ο σπόρος έπεσε»,
τονίζει, προτρέποντας τους συναδέλφους του να µην απορρίπτουν την εκπαίδευση πριν γνωρίσουν τα οφέλη της.
Μάλιστα, χαιρετίζει ως πάρα πολύ σωστή την απόφαση του ΕΙΑΣ να εγκαινιάσει ειδικό πρόγραµµα για διαµεσολαβητές. «Οι ανάγκες µας και οι γνώσεις
µας είναι διαφορετικές από τα στελέχη
των εταιρειών», επισηµαίνει, υπογραµµίζοντας επίσης ότι «το πρακτορειακό
δίκτυο διψάει για παιδεία, έχει πολύ
µεγάλη ανάγκη για γνώση και εξειδίκευση, ειδικά σήµερα, που έρχεται
αντιµέτωπο µε ένα τσουνάµι αλλαγών».

«Ο χώρος µας απαιτεί συνεχή
µάθηση και εξειδίκευση»

Καλλιόπη Οικονοµάκου:

H κα Οικονοµάκου δραστηριοποιείται
στον ασφαλιστικό χώρο
τα τελευταία
τέσσερα
χρόνια: στην
αρχή εργαζόµενη στη
γραµµατειακή υποστήριξη και στη
συνέχεια ως
ασφαλιστικός διαµεσολαβητής
στο ασφαλιστικό
πρακτορείο Ασφάλειες Ε. Μαρή και Σια
ΕΕ. Κατά κύριο λόγο ασχολείται µε τις
Γενικές ασφαλίσεις, µε ειδικότητα στην
αστική ευθύνη χερσαίων οχηµάτων, κα-

42 (MΑΡTΙΟΣ 2014)

θώς και στον κλάδο πυρός, κατοικίας
και επιχειρήσεων, αλλά ήδη κάνει τα
πρώτα της βήµατα και στον κλάδο Ζωής, ο οποίος εκτιµά ότι έχει προοπτικές
ανάπτυξης, καθώς «οι ραγδαίες αλλαγές στην οικονοµική κατάσταση της χώρας µας και τα προβλήµατα που παρουσιάζονται στα κρατικά κοινωνικά ταµεία
θα οδηγήσουν σύντοµα στη συνεργασία
του κρατικού µε τον ιδιωτικό
φορέα ασφάλισης».
Παρότι δουλεύει για ένα
ασφαλιστικό πρακτορείο το
οποίο έχει µεγάλη εµπειρία
στο χώρο, µε παρουσία πάνω από 30 χρόνια, και παρακολουθεί ανελλιπώς τα
σεµινάρια που διοργανώνουν οι ασφαλιστικές εταιρείες µε τις οποίες συνεργάζεται το πρακτορείο, θέλησε να διευρύνει τις γνώσεις της πάνω στο αντικείµενο της ιδιωτικής ασφάλισης. Επέλεξε το
ΕΙΑΣ «ως τον πιο έµπειρο και πιστοποιηµένο οργανισµό στον κλάδο» και παρακολούθησε το διετές πρόγραµµα «βασικά λόγω των µαθηµάτων διδασκαλίας,
τα οποία κάλυπταν το πλήθος των εργασιών µου στο πρακτορείο. Περίµενα και
κατάφερα να αποκοµίσω εξειδίκευση
στους Γενικούς αλλά και στους κλάδους
Ζωής, καθώς και να πάρω πληροφορίες
σχετικά µε οικονοµικά θέµατα, τις εξελίξεις του µέλλοντος και τις προοπτικές
που δίνει ο κλάδος», επισηµαίνει, τονίζοντας επιπρόσθετα: «Ο χώρος µας
απαιτεί συνεχή µάθηση και εξειδίκευση. Η τεχνολογία προχωρεί και οι εξελίξεις τρέχουν. Οι πελάτες πια γνωρίζουν
διαδικασίες σχετικά µε την ασφάλιση,
κάτι το οποίο σηµαίνει πως ανά πάσα
στιγµή πρέπει να είσαι σε θέση
να ανταποκριθείς στις ανάγκες
και στις απορίες τους. Η εκπαίδευση αυτή µε έχει βοηθήσει
στην επικοινωνία µε τον πελάτη,
καθώς µπορώ πλέον να κάνω
πολύ πιο εύκολα έντυπο αναγκών και να
αναγνωρίζω
τα πραγµατικά οφέλη για
τον πελάτη.
Γενικότερα,
το πρόγραµµα
του ΕΙΑΣ µου
έδωσε τη δυνατότητα να είµαι σωστή
επαγγελµατίας στο
χώρο».

«Εκείνο που θα µας
διαφοροποιήσει είναι
η εµπεριστατωµένη γνώση»

Χρήστος Παπαθανασίου:

Ο κ. Παπαθανασίου δραστηριοποιείται
στο χώρο της ασφαλιστικής διαµεσολάβησης τα τελευταία 10 χρόνια και έχει
εστιάσει τόσο στον κλάδο Ζηµιών (υποχρεωτικές ασφαλίσεις
αυτοκινήτων και σκαφών) όσο και στον
Κλάδο Ζωής (υγεία,
σύνταξη), θεωρώντας ότι και τα δύο
είδη ασφαλίσεων είναι απαραίτητα στο
κοινωνικό γίγνεσθαι.
Παρακολούθησε το
εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ΕΙΑΣ µαζί
µε την συνεργάτιδά
του κα Νικολέτα Ντάφου. «Οι τελειόφοιτοι σπουδαστές του
Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών
Σπουδών αποκτούν γνώση και εµπειρία
από τα πλέον καταξιωµένα στελέχη της
ασφαλιστικής αγοράς. Αυτό λειτούργησε ως κίνητρο για την παρακολούθηση
του εκπαιδευτικού προγράµµατος», σηµειώνει ο κ. Παπαθανασίου, υπογραµµίζοντας ότι «στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον, το στοιχείο που θα
µας διαφοροποιήσει από άλλους ασφαλιστές είναι η εµπεριστατωµένη γνώση
και όχι η επιφανειακή».

Μαρίνα-Μάρθα
Χονδροκώστα:

«Απαραίτητο να υπάρχει
ευρεία γνώση όλων των πτυχών
του αντικειµένου»
Αριστούχος του ετήσιου προγράµµατος
του ΕΙΑΣ η κα Χονδροκώστα δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό χώρο οκτώ
χρόνια, εκ των οποίων τα πέντε τελευταία στην Εταιρεία Ασφαλιστικών Συµβουλευτικών Υπηρεσιών Αυτοδιοίκησης, που αποτελεί τη διαδοχή της ∆ηµοτικής Επιχείρησης Ασφαλειών του
∆ήµου Αθηναίων. Το κύριο χαρτοφυλάκιο της
επιχείρησης κατέχει ο
∆ήµος Αθηναίων αλλά και
λοιποί ∆ήµοι της Αττικής
και της επαρχίας, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται και στην ασφάλιση
ιδιωτών (δηµοτικών υπαλ-

dialogos:Layout 1

26/02/2014

14:13

Page 5

λήλων και µη), ασκώντας διαµεσολάβηση σε όλους τους κλάδους µε έµφαση
στους κλάδους ευθύνης και περιουσίας.
«Το συγκεκριµένο πρόγραµµα επιλέχθηκε προκειµένου να εµπλουτίσω το
γνωστικό µου πεδίο σε όλα τα θέµατα
που σχετίζονται µε την Ιδιωτική Ασφάλιση για λόγους αµιγώς προσωπικού ενδιαφέροντος και επαγγελµατικής ανέλιξης», επισηµαίνει η κα Χονδροκώστα.
Κατά τη γνώµη της «είναι παραπάνω
από απαραίτητο να υπάρχει ευρεία
γνώση όλων των πτυχών του αντικειµένου από όλα τα πρόσωπα που εµπλέκονται στην ασφαλιστική αγορά και όχι
µονοµερής και αποκοµµένη γνώση ενός
µόνο τµήµατος αυτής. Για παράδειγµα,
να ξέρει κάποιος µόνο θέµατα σχετικά
µε ανάληψη κινδύνων ή µόνο αποζηµιώσεις ή µόνο πωλήσεις ενός συγκεκριµένου κλάδου. Και αυτό βοηθά τον
ίδιο, πρώτον, να αντιλαµβάνεται πληρέστερα πώς λειτουργεί η αγορά, δεύτερον, τους λόγους για τους οποίους είναι
απαραίτητος ο σεβασµός στις διαδικασίες που ορίζονται από εγκυκλίους και
διατάξεις της εποπτικής αρχής και, τέλος, ουσιαστικά πώς να παρασχεθεί
ποιοτικά η υπηρεσία. Τα οφέλη θα µπορούσαν επίσης να µεταφραστούν σε ποσοτικά, όταν ο διαµεσολαβητής αξιοποιεί τις γνώσεις του για την ανάπτυξη
του χαρτοφυλακίου του», προσθέτει.

«Με τη γνώση γίνεσαι
πιο δυνατός, διαφοροποιείσαι
και ξεχωρίζεις»

Στάθης Χρόνης:

Σχεδόν είκοσι χρόνια δραστηριοποιείται στην ασφαλιστική αγορά ο κ. Χρόνης, αρχικά ως
ασφαλιστικός σύµβουλος
στην Εθνική
Ασφαλιστική και τα
τελευταία
πέντε χρόνια ως πράκτορας. Αριστούχος του
διετούς εκπαιδευτικού
προγράµµατος του ΕΙΑΣ, το επέλεξε
γιατί, όπως εξηγεί, γινόταν µία φορά
την εβδοµάδα και για έναν πράκτορα
που τρέχει από το πρωί µέχρι το βράδυ
ήταν πιο εύκολο από άποψη χρόνου να
το παρακολουθήσει. «Η συµµετοχή σε

ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα, σε βοηθάει να κάνεις έναν προγραµµατισµό,
να οργανώσεις το διάβασµά σου, καθώς
πρέπει να ανταποκριθείς στις ασκήσεις
που γίνονται ενδιάµεσα, αλλά και στις
τελικές εξετάσεις», τονίζει ο κ. Χρόνης.
Μάλιστα, θεωρεί ότι ο ίδιος και οι συνάδελφοί του ασφαλιστικοί πράκτορες
ήταν πιο συνειδητοποιηµένοι στην επιλογή τους να παρακολουθήσουν
τα εκπαιδευτικά προγράµµατα
του ΕΙΑΣ και συµµετείχαν πιο ουσιαστικά στα µαθήµατα: «Κάναµε
ερωτήσεις και ζητούσαµε περισσότερη ανάλυση από τους καθηγητές µας, οι οποίοι ήταν καταξιωµένοι, γνώστες της αγοράς,
πολλοί από αυτούς στελέχη πρώτης γραµµής και είχαν πάρα πολλά να µας δώσουν. Θέλαµε το παραπάνω, θέλαµε να πιάσουν τα
λεφτά µας τόπο, γιατί δεν ήταν
καθόλου ευκαταφρόνητο το ποσό που
διαθέσαµε, δεδοµένης και της δύσκολης συγκυρίας», υπογραµµίζει. Εξίσου,
όµως, παραγωγική µε την ώρα του µαθήµατος, θεωρεί ότι ήταν και η ώρα του
διαλείµµατος: «Ήταν µία καλή ευκαιρία
να έρθουµε σε επαφή µε ανθρώπους
του κλάδου, που δουλεύουν σε άλλους
τοµείς, να ανταλλάξουµε απόψεις και
εµπειρίες», τονίζει, για να προσθέσει:
«Πιστεύω ότι ο καθένας πρέπει να
επενδύει στην εκπαίδευση, προκειµένου να βελτιώνει τη γνώση του και να
γίνεται καλύτερος στη δουλειά του. Με
τη γνώση γίνεσαι πιο δυνατός, διαφοροποιείσαι από τους πολλούς, ξεχωρίζεις.
Όταν καταλαβαίνεις όλες τις παραµέτρους της δουλειάς σου, γίνεσαι καλύτερος και µπορείς να βοηθήσεις και τον
πελάτη να κατανοήσει το ρόλο σου ως
συµβούλου, γίνεσαι πιο χρήσιµος γι’
αυτόν», επισηµαίνει εν κατακλείδι.

«Η διαρκής επιµόρφωση
προτεραιότητα για το σύγχρονο
εργαζόµενο»

Κατερίνα Ψαράκη:

H κα Ψαράκη δραστηριοποιείται στο
χώρο της ασφαλιστικής διαµεσολάβησης τα τελευταία δεκατέσσερα χρόνια,
στο γραφείο Ν. Γαβρίλης & Σια ΕΕ – Μεσίτες Ασφαλίσεων και πιο συγκεκριµένα ασχολείται µε βιοµηχανικούς και εν
γένει τεχνικούς κινδύνους.
Μιλώντας για την επιλογή της να παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του ΕΙΑΣ, επισηµαίνει: «Μόλις ενηµερώθηκα για το διετές πρόγραµµα εκπαίδευσης του ΕΙΑΣ, σκέφτηκα αµέσως

ότι θέλω να το παρακολουθήσω. Αυτό
που περίµενα πρωτίστως να αποκοµίσω, είναι να συνδυάσω την πολύτιµη
πρακτική εµπειρία που ήδη είχα, µε τη
θεωρητική κατάρτιση, διότι θεωρώ και
τα δύο εξίσου σηµαντικά. Συνάµα, µου
δινόταν η ευκαιρία να εµπλουτίσω τις
γνώσεις µου και να αναπτύξω τις ικανότητές µου». Η κα Ψαράκη πιστεύει ότι
«στη διαρκώς αναπτυσσόµενη και
ανταγωνιστική
κοινωνία που ζούµε, η αύξηση των
γνώσεων γίνεται
µε πολύ γρήγορους ρυθµούς και
οι απαιτήσεις της
αγοράς εργασίας
αυξάνονται συνεχώς. Ως εκ
τούτου, η διαρκής
επιµόρφωση αποτελεί προτεραιότητα
για το σύγχρονο εργαζόµενο. Αυτό
ισχύει σαφώς και για τον ασφαλιστικό
διαµεσολαβητή, ο ρόλος του οποίου,
όπως γνωρίζουµε όλοι, είναι πολυσύνθετος και απαιτητικός», υπογραµµίζει.
Σε µία κοινωνία και µία αγορά
που αλλάζουν µε ταχύτατους
ρυθµούς, που ο ανταγωνισµός
γίνεται όλο και πιο έντονος και ο
πελάτης όλο και πιο απαιτητικός
η επιβίωση των ασφαλιστικών
διαµεσολαβητών θα κριθεί στα
σηµεία. Οι επαγγελµατίες του
χώρου δείχνουν όλο και περισσότερο να το συνειδητοποιούν.
Βλέπουν ότι µόνο η εµπειρία,
χωρίς ένα ισχυρό θεωρητικό
υπόβαθρο, δεν αρκεί. Όπως δεν
αρκεί και η γνώση χωρίς την
εµπειρία. Το να αποφασίζει, λοιπόν, κάποιος, να επενδύσει στην
εκπαίδευση και την κατάρτισή
του, σε συνθήκες έντονης οικονοµικής κρίσης, είναι αξιέπαινο.
Είναι, όµως, και απαραίτητο, είναι αυτό που θα κρίνει το µέλλον του. Σε µια αγορά που για
χρόνια τώρα ταλανίζεται από
την ηµιµάθεια των θεραπόντων
της οι 10 κυρίες και κύριοι που
φιλοξενούµε στη στήλη αλλά και
οι υπόλοιποι συνάδελφοι τους
που µοιράστηκαν µαζί τους τα
ίδια θρανία, χτίζουν το µέλλον,
θεµελιώνοντάς το σε γερές βάσεις. Αξίζει και πρέπει να βρουν
µιµητές.
∆ήµητρα Καζάντζα
(MΑΡTΙΟΣ 2014) 43

5

xardalias:Layout 1

26/02/2014

14:18

Page 2

Μαθήµατα
ασφαλιστικής ιστορίας
στην παρουσίαση του βιβλίου
του κ. Βασίλειου Χαρδαλιά
(ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)

Ο συγγραφέας
κ. Β. Χαρδαλιάς.

Παλιοί συνεργάτες του από την Εθνική Ασφαλιστική και τον Αστέρα και φίλοι του συγγραφέα,
καθώς και στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς τίµησαν µε την παρουσία
τους την εκδήλωση για
την παρουσίαση του βιβλίου «Η πρόληψη και η
διαχείριση της ασφαλιστικής ζηµίας», που κυκλοφόρησε πρόσφατα
από τις Εκδόσεις
Financial Forum.
Η παρουσίαση του βιβλίου έγινε στους φιλόξενους χώρους του
Ελληνικού Ινστιτούτου
Ασφαλιστικών Σπουδών, στις 7 Ιανουαρίου, µε
τους οµιλούντες, κ.κ. Μ. Νεκτάριο, Γ. Παπακωνσταντίνου, Τζ. Τέρνερ και Ν. Αδαµαντιάδη, να
αναφέρονται στο σπουδαίο
44 (ΜΑΡΤΙΟΣ 2014)

συγγραφικό έργο του κ. Χαρδαλιά και την πολυσχιδή προσφορά του στον κλάδο της ιδιωτικής
ασφάλισης, τον οποίο υπηρέτησε από σηµαντικές θέσεις ευθύνης. Στο πρόσωπό του, όπως τονίστηκε,
συνδυάζονται ιδανικά η
εξειδικευµένη κατάρτιση
και η πολύχρονη επαγγελµατική εµπειρία µε την ικανότητα να µεταδίδει την
επαγγελµατική του γνώση,
γεγονός που είναι πρόδηλο
και στο τελευταίο του βιβλίο.
Το ξεκίνηµα και η πορεία
του συγγραφέα ήταν η
αφορµή για µια άκρως ενδιαφέρουσα αναδροµή
στο παρελθόν της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, µε αφετηρία τις αρχές της δεκαετίας του
1960.

xardalias:Layout 1

26/02/2014

14:18

Page 3

1)

2)

3)
4)

5)
1) Ο κ. Τζέραλντ Τέρνερ µε τον κ. Ν. Ντόιµα και τον κ. Β. Χαρδαλιά. 2) Ο Γενικός
∆/ντής του ΕΙΑΣ, κ. Γιάννης Παπακωνσταντίου, µε τους κ.κ. Γιάννη Κακαβίτσα
και ∆ηµήτρη Ρουχωτά. 3) Οι κ.κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, ∆. Ρουχωτάς, Μ. Νεκτάριος
και Β. Χαρδαλιάς. 4) Ο κ. Τζέραλντ Τέρνερ µιλώντας για το βιβλίο. 5) Οι κ.κ.
Νίκος Σπυράτος και ∆ηµήτρης Καράµπελας.

ν θέλουµε να επιβιώσουµε
ως αγορά, πρέπει να επενδύσουµε στην εκπαίδευση των
νέων στελεχών των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και όλων των βαθµίδων της
ασφαλιστικής διαµεσολάβησης» υπογράµµισε, στο χαιρετισµό του, ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών, κ. Μιλτιάδης Νεκτάριος.
Χαρακτήρισε απαραίτητη την επαγγελµατική εκπαίδευση για τη βελτίωση του υφιστάµενου στελεχιακού δυναµικού και
εξήρε τη συνεισφορά στελεχών όπως ο κ.
Χαρδαλιάς, που µε την τεχνογνωσία, τη
δουλειά και το συγγραφικό τους έργο
στήριξαν την αγορά και την ανάπτυξή
της, θέτοντας θεµέλια σε εξειδικευµένους κλάδους της ιδιωτικής ασφάλισης –
και µάλιστα σε εποχές που δεν λειτουργούσαν στη χώρα µας πανεπιστηµιακές
σχολές.
Την ένδεια της ελληνικής ασφαλιστικής

«Α

βιβλιογραφίας, στις αρχές της δεκαετίας
του ’60, όταν ξεκίνησε την καριέρα του
στην Εθνική Ασφαλιστική, επισήµανε και
ο συγγραφέας, που βρήκε τότε αρωγούς
στην προσπάθειά του για επιµόρφωση
και εξειδικευµένη γνώση τον Αλέξη Κώτσαλο και τον Αλέκο Ζαγοριανάκο. «∆ιέκριναν το µεράκι µου και µου παρείχαν
τις ευκαιρίες να έχω επιµόρφωση στα καλύτερα κέντρα της Ευρώπης. µε την ενθάρρυνσή τους έγραψα το πρώτο µου βιβλίο», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η πεποίθησή του να µεταδίδει την επαγγελµατική του γνώση και πείρα ήταν πάντα το κίνητρο που τον ωθούσε να γράφει, προκειµένου να συµβάλλει στη βελτίωση του επαγγελµατικού επιπέδου των
στελεχών της ασφαλιστικής αγοράς, η
οποία, όπως είπε, «έχει µεγάλες απαιτήσεις από τους διακόνους της, τόσο σε επίπεδο ηθικής τάξης όσο και κατάρτισης».
«Η επιθυµία του συγγραφέα δικαιώθηκε,

γιατί το βιβλίο εµπλουτίζει την ασφαλιστική βιβλιογραφία», υπογράµµισε ο κ.
Τζέραλντ Τέρνερ, Chairman της
Carpenter Turner, µιλώντας σχετικά µε το
περιεχόµενο του βιβλίου, το οποίο χαρακτήρισε χρήσιµο βοήθηµα για νεοεισερχόµενους –και όχι µόνον– στο χώρο της
ιδιωτικής ασφάλισης. Μάλιστα, επισήµανε ότι το τελευταίο διάστηµα η ελληνική
ασφαλιστική βιβλιογραφία παρουσιάζει
«σηµάδια κόπωσης στην εµφάνιση νέου
υλικού», καθώς η καθηµερινή βιοπάλη
και οι δυσκολίες βάζουν στην άκρη την
επιµόρφωση. Ωστόσο, στις σηµερινές
συνθήκες, που τα ασφάλιστρα έχουν καταρρεύσει, είναι κεφαλαιώδους σηµασίας η γνώση εννοιών όπως το risk
management, το underwriting, κ.λπ., που
αναλύονται στο βιβλίο, και γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο «είναι ευτύχηµα που η αγορά µας έχει τέτοια βοηθήµατα, ώστε να
επιτυγχάνεται η µετάδοση της γνώσης»,
(ΜΑΡΤΙΟΣ 2014) 45

xardalias:Layout 1

26/02/2014

14:19

Page 4

(ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)

1) Ο κ. Μιλτιάδης Νεκτάριος απευθύνει χαιρετισµό 2) Ο συγγραφέας, µε
τους κ.κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, Τζ. Τέρνερ και Ν.
Αδαµαντιάδη. 3) Άποψη
των παρευρεθέντων στην
παρουσίαση. 4) Οι κ.κ. Κάρολος Σαΐας και Τζέραλντ Τέρνερ.

1)
3)
2)

4)

όπως παρατήρησε µε έµφαση ο κ. Τέρνερ.
Μια συγκινητική αναδροµή στο παρελθόν
πρόσφερε µε την οµιλία του ο κ. Νίκος
Αδαµαντιάδης, Εντεταλµένος Σύµβουλος
της AIG Ελλάς, έχοντας κοινές εµπειρίες
µε τον συγγραφέα στο ξεκίνηµά τους,
στις αρχές της δεκαετίας του ’60.
Συγγραφέας σηµαντικών βιβλίων και ο
ίδιος, εκτός από το χάρισµα της συγγραφής έχει και το ταλέντο της οµιλίας, καταφέρνοντας πάντα να κρατά ζωηρό και
αµείωτο το ενδιαφέρον των ακροατών
του.
Θέλοντας να αποτυπώσουµε µε ακρίβεια
όσα ενδιαφέροντα ανέφερε για το παρελθόν, που αποτελούν ένα µάθηµα
ασφαλιστικής ιστορίας για τους νεότερους, ζητήσαµε και παραθέτουµε αυτούσια την οµιλία του, στην οποία φυσικά
“αποκαλύπτει” και την προσωπικότητα
του κ. Βασιλείου Χαρδαλιά αλλά και το
περιεχόµενο του βιβλίου του:
«Βρισκόµαστε στην πρώτη δεκαετία µετά
τη λήξη του εµφυλίου (1950-1960).
Η χώρα µόλις που αρχίζει να ανασυγκροτείται. Λίγο η βιοµηχανία, λίγο το εµπόριο, κάπως εντονότερα η βιοτεχνία και οι
υπηρεσίες γενικότερα.
Σε αυτό το πλαίσιο, και η ασφαλιστική
µας βιοµηχανία αποκαθιστά σιγά-σιγά τη
διαταραγµένη ισορροπία της και κυρίως
την ανάπηρη δοµή και την υποτονική
δραστηριότητα, στην οποία την εξανά46 (ΜAΡΤΙΟΣ 2014)

γκασαν ο πόλεµος, η κατοχή και η εσωτερική περιπέτεια.
∆εν παύει όµως η αγορά µας να είναι σφιχτά –ασφυκτικά, θα έλεγα– οριοθετηµένη από υποχρεωτικά τιµολόγια ασφαλίστρων στους δύο βασικούς κλάδους λειτουργίας της: στον Κλάδο Περιουσίας
(Πυρός) και στον Κλάδο Αυτοκινήτων.
Ακόµη και κάποιοι άλλοι µικρότερης σηµασίας και περιθωριακής εφαρµογής
κλάδοι (π.χ. θραύση κρυστάλλων, αστική
ευθύνη εργοδότη, κ.ά.) είχαν και αυτοί τα
δικά τους (µη υποχρεωτικά) αλλά "συµβουλευτικά" ή "ενδεικτικά" τιµολόγια,
που ήταν πνευµατικός καρπός των δύο
αντασφαλιστικών γιγάντων που µονοπωλούσαν τότε την αγορά µας! Ε, τι άλλο θέλετε!
Έτσι, οι µόνοι κλάδοι που ξέφευγαν από
την "αγορανοµική" αντίληψη της αγοράς
ήταν οι Κλάδοι Αστικής Ευθύνης, Σκαφών
και Μεταφορών (φορτίων ή εµπορευµάτων). Οι δύο πρώτοι ιδιαίτερα αναιµικοί
στις πρώτες εκείνες µεταπολεµικές δεκαετίες –σχεδόν ανύπαρκτοι. Ο τρίτος,
όµως, ο Κλάδος Μεταφορών, σε περίοδο
εθνικής ανασυγκρότησης και οικονοµικής ανάπτυξης όπως η δεκαετία του ’50,
παρουσίαζε ξεχωριστό ενδιαφέρον και
ήταν φυσικό να γίνει πεδίο έντονου ανταγωνισµού. Με µια διαφορά, όµως, ουσιώδους σηµασίας: η λειτουργία, η επιτυχής
και κερδοφόρα λειτουργία του Κλάδου,
απαιτούσε ανθρώπινο στελεχιακό δυνα-

µικό µιας διαφορετικής ποιότητας, ενός
άλλου "ειδικού βάρους", απ’ ό,τι η υπόλοιπη ασφαλιστική δραστηριότητα, που
βασιζόταν, κατά κύριο λόγο, σε ανειδίκευτο, εµπειρικό προσωπικό, που γνώριζε καλά να ξεφυλλίζει και να διαβάζει τα
πολυσέλιδα και πολύπλοκα τιµολόγια των
άλλων Κλάδων.
Και αυτό γιατί ο Κλάδος Μεταφορών θέλει ανθρώπους µε δοµή και πειθαρχία
επαγγελµατία, µε γνώσεις ευρύτερες, µε
δυνατότητες πρόσβασης σε πηγές πληροφόρησης και ενηµέρωσης, µε κρίση και
σκέψη συνθετική και συνδυαστική, µε
µνήµη και αποφασιστικότητα –όλα τα παραπάνω µαζί, αλλά χωρίς αλαζονείες και
καλαµοκαβαλικέµατα… Γιατί τα δεδοµένα του Κλάδου Μεταφορών µεταβάλλονται από µέρα σε µέρα.
Για τον λόγο αυτόν το underwriting –η
ανάληψη δηλαδή κινδύνων– στον Κλάδο
Μεταφορών είναι η επιτοµή αυτού που
ονοµάζουµε στο σινάφι µας: the art of
underwriting, που θέλει τον λειτουργό
της να διαθέτει ένα περισκόπιο 360 µοιρών και, παρ’ όλ’ αυτά, να στέκεται διαρκώς στις µύτες των ποδιών του, εν διαρκή
εγρηγόρσει!
Ο Κλάδος Μεταφορών, κοντολογίς, θέλει
µεράκι.
Σε τέτοιες θάλασσες συναντηθήκαµε στις
αρχές της δεκαετίας του 1960 µε τον Βασίλη Χαρδαλιά. Νεόκοποι ασφαλιστές,
µε νοµική κατάρτιση και συγκρότηση και

xardalias:Layout 1

26/02/2014

14:19

Page 5

οι δυο, µε πολύτιµα εφόδια και εµπειρίες
από τη θητεία µας σε ασφαλιστικά –διεθνούς όµως εµβέλειας– εκπαιδευτικά
κέντρα και οι δύο –Ζυρίχη εκείνος, Λονδίνο εγώ. Σαγηνευµένοι και οι δυο από την
ελευθερία, τον ορίζοντα και τη δηµιουργική σκέψη που σου δίνει ο Κλάδος Μεταφορών, σε σύγκριση µε τον τιµολογιακό τυφλοσούρτη του Κλάδου Πυρός ή των
Αυτοκινήτων.
Λιγοστοί, τότε, οι παίκτες στον Κλάδο Μεταφορών –παίκτες που να διαθέτουν
γνώση, εµπειρία, διασυνδέσεις και κύρος. Τα γραφεία, από τη µια µεριά, των
Νίκου Τριανταφυλλίδη (ΕΡΜΗΣ), Στέφανου
Μακρυµίχαλου
(LONDON
ASSURANCE), Αλέξανδρου Κράλλη (LA
BALOISE TRANSPORTS), Σπύρου Μουσούρη (ΦΟΙΝΙΞ Γαλλίας), Χρήστου Αδαµαντιάδη (AIU) και από την άλλη η ΕΘΝΙΚΗ, ο
ΦΟΙΝΙΚΑΣ, ο ΑΣΤΕΡΑΣ, µε πλούσιο και
ποικίλο χαρτοφυλάκιο εργασιών, πράγµα
που προσέθετε καθοριστικά στην τεχνογνωσία του Κλάδου.
Το 1974, ο Βασίλης συγγράφει και κυκλοφορεί το πρώτο του βιβλίο: «Ασφάλιση
Μεταφεροµένων Πραγµάτων», ένα εγχειρίδιο για τον Κλάδο Μεταφορών, στο
οποίο µεταφέρει όλη την εξειδικευµένη
γνώση και πολύχρονη εµπειρία του θα-

χείριση της ασφαλιστικής ζηµίας», “προαγόµεθα” στον τρίτο καίριο κύκλο της
ασφαλιστικής δράσης. Στην ουσία, αν θέλετε, της ασφαλιστικής ιδέας: στη διαχείριση της ασφαλιστικής ζηµίας (αν και
όποτε επέλθει, στην “ώρα της αλήθειας”,
δηλαδή) και στο συνακόλουθο κεφαλαιώδους σηµασίας θέµα της πρόληψης.
Γράφει στην επικεφαλίδα του 4ου Κεφαλαίου
ο
Βασίλης
Χαρδαλιάς:
«Underwriting: τ ο θεµέλιο της πρόληψης».
∆εν θα µπορούσε εναργέστερα να αποτυπώσει την "έµµονη ιδέα" πολλών από
εµάς, της τότε νέας ασφαλιστικής γενιάς,
ότι τα σπέρµατα, οι βάσεις της πρόληψης, σαν ουσιαστικό συστατικό της προσφερόµενης ασφαλιστικής προστασίας,
βρίσκονται στην ανάληψη των κινδύνων,
όταν αυτή είναι ασφαλώς απαλλαγµένη
από υποχρεωτικά τιµολόγια. Το λέει ακόµα καθαρότερα, σ’ ένα άλλο σηµείο: «το
θεµέλιο της πρόληψης της ασφαλιστικής
ζηµίας µπαίνει µαζί µε τη απόφαση του
ασφαλιστή να αναλάβει τον προτεινόµενο κίνδυνο». Πόσο αληθινό! Και µη νοµίζετε πως η σύνδεση underwriting – πρόληψης ήταν πάντα αυτονόητη. Είναι κυρίως στο δεύτερο µισό του περασµένου
αιώνα, που διαπιστώνουµε ότι βρίσκει

λασσασφαλιστή, µε τέτοιο επαγωγικό
τρόπο, ώστε το βιβλίο αυτό γίνεται απαραίτητος οδηγός –διαχρονικός και επίκαιρος– και βοήθηµα για όποιον θέλει να
µπει στο µαγικό κόσµο του underwriting
στον Κλάδο Μεταφορών.
Στο δεύτερο βιβλίο του, «Αρχές της
Ασφάλισης», ο Βασίλης προσφέρει έναν
πραγµατικά πολύτιµο και σωστά συγκροτηµένο οδηγό εισαγωγής στον χώρο της
Ιδιωτικής Ασφάλισης –λέω πολύτιµο και
συγκροτηµένο, γατί δεν αναλίσκεται σε
φιλοσοφικές ή νοµικίστικες αναλύσεις
της θεωρητικής βάσης του επαγγέλµατός
µας, αλλά προσεγγίζει τη βάση αυτή –
που και αυτή έχει το στοιχείο της διαχρονικότητας– µε τη ζεστή και ουσιαστική
µατιά του επαγγελµατία, που κατέχει
ισοδύναµα και τη θεωρία και την πράξη
και ζει τα πράγµατα όχι από καθέδρας,
αλλά από µέσα.
Έτσι, από την «Ασφάλιση Μεταφεροµ ένων Πραγµάτων», µια πραγµατεία-παρουσίαση ενός απαιτητικού, ιδιότυπου
και συναρπαστικού ταυτόχρονα κλάδου,
περνούµε στις «Αρχές τ ης Ασφάλισης»,
µια πραγµατεία-παρουσίαση των θεµελιωδών αρχών και αξιών της ιδιωτικής
ασφάλισης, και τώρα, µε το τρίτο πνευµατικό του παιδί, «Η πρόληψη και η δια6)

8)
7)

9)

6) Ο κ. Νίκος Αδαµαντιάδης µιλάει για το συγγραφέα και το έργο του. 7) Οι κ.κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και Ν. Αδαµαντιάδης
8) Ο κ. Χαρδαλιάς µε τον κ. Β. Βασιλόπουλο. 9) Από αριστερά, ο γιος και η σύζυγος του συγγραφέα,
και οι κ.κ. Ν. Γρηγοράκης, Ι. Φιλιππόπουλος και Τρ. Λυσιµάχου.
(ΜΑΡΤΙΟΣ 2014) 47

xardalias:Layout 1

26/02/2014

14:20

Page 6

(ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)

2)

1)

3)
4)
1) Η κα Αµαλία Ρουχωτά συνοµιλεί
µε τον κ. Παναγιώτη Στρατή.
2) Από αριστερά οι κ.κ. Ν. Γρηγοράκης, Ι. Φιλιππόπουλος, Β. Χαρδαλιάς και Μ. Μιζάν. 3) Από αριστερά,
οι κ.κ. ∆. Παναγόπουλος, Κ. Μητρόπουλος, Κ. Χειλιαδάκης, ∆. Φούτης,
Μ. Καρακώστας. 4) Ο κ. Χαρδαλιάς
µε την κόρη του, κα Ξένια Χαρδαλιά, και τον κ. ∆ηµήτρη Ρουχωτά.

γόνιµο έδαφος η αντίληψη που θέλει τον
underwriter συµµέτοχο σε θέµατα σχεδιασµού και εφαρµογής µεθόδων και µέτρων πρόληψης και που, γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, τον θέλει και ενήµερο πάνω στα θέµατα-προβλήµατα που προκύπτουν από τη διαχείριση της ασφαλιστικής ζηµίας.
Ο επαγγελµατίας, µε άλλα λόγια, «αναλήπτης» του κινδύνου, ολοκληρώνει τον κύκλο της δραστηριότητάς του µέσ’ από τον
σωστό σχεδιασµό της πρόληψης του κινδύνου, που και αυτή µε τη σειρά της απαιτεί την εµβάθυνση του underwriter στη
διαδικασία διαχείρισης των ζηµιών.
Έτσι ολοκληρωµένα λειτούργησε ο Βασίλης Χαρδαλιάς στην επαγγελµατική του
διαδροµή, κι αυτή την εδραιωµένη, µέσ’
από τη θεωρία και την πράξη πεποίθησή
του, θέλει να περάσει µε το έργο του.
Αυτή η αντίληψη, λυπούµαι να πω, έχει τα
τελευταία χρόνια ξεθωριάσει, κυρίως
από την πλευρά πολυεθνικών ασφαλιστικών συγκροτηµάτων, που επιλέγουν την
εύκολη, αλλά µε εξαιρετικά αµφίβολα
αποτελέσµατα, λύση των προτιµολογηµένων ασφαλιστ ικών πακέτων (preunderwritten), µε prêt-a-porter διαχείριση ζηµιών και κονσερβοποιηµένες οδηγίες πρόληψης.
Πέρα, όµως, από τα θέµατα πρόληψης, ο
συγγραφέας, πολύ σωστά και µε δικαιολογηµένη έµφαση, αναφέρεται στο τελευταίο βιβλίο του και στους «κινδύνους
ηθικής τάξης» –κινδύνους, που κατ’ εξοχήν γνωρίζει ή είναι σε θέση να υποψιασθεί ή ακόµα κα να “διαισθανθεί” ένας
δοκιµασµένος κι έµπειρος underwriter
και που ασφαλώς, στους καιρούς µας,
παίρνουν κρίσιµες διαστάσεις.

Τέλος, η κάλυψη του εξαιρετικά νευραλγικού (στην κλασικότητά του, έστω) θέµατος: διερεύνηση της φύσης, της έκτασης
και του ύψους της ασφαλιστικής ζηµίας,
γίνεται µ’ ένα τρόπο µεθοδικό –βήµα
προς βήµα –, τεκµηριωµένο, µε στοιχεία
έγκυρα, βγαλµένα µέσ’ από την οδυνηρή
πράξη, καλύπτοντας µε ζηλευτή ακρίβεια
όλες τις ενδεχόµενες εκδοχές των συνθηκών επέλευσης του κινδύνου, έτσι ώστε
ο διακανονιστής της ζηµίας να έχει µπροστά του µια ανάγλυφη εικόνα των ενεργειών στις οποίες πρέπει να προβεί.
Με την ίδια επάρκεια ο Βασίλης Χαρδαλιάς ολοκληρώνει την πραγµατεία του µ’
ένα ακόµα κεφάλαιο που αναφέρεται
στον προασφαλιστικό έλεγχο (επιθεώρηση και εκτίµηση) του κινδύνου, που σηκώνει την µπάλα στον ικανό, δεξιοτέχνη
και έµπειρο underwriter, για να καρφώσει τις «συστάσεις για βελτίωση του κινδύνου».
Κι εδώ ακριβώς βλέπει κανείς το µέταλλο
του επαγγελµατ ία ασφαλιστή –όπως ο
Βασίλης Χαρδαλιάς– που δεν το έχουν
θαµπώσει τα πενήντα και, χρόνια ανάλωσής του στον ασφαλιστικό στίβο και ο
οποίος έχει πλήρη και ξεκάθαρη αντίληψη του κοινωνικού έργου που επιτελεί. Κι
αυτό είναι όχι απλά να εκτιµήσει (και να
χρεώσει ανάλογα) τον βαθµό επικινδυνότητας του κάθε κινδύνου, αλλά να προσφέρει και όλα εκείνα τα συµπληρωµατικά στοιχεία που θα ενισχύσουν τη θέση
του ασφαλισµένου, θα βελτιώσουν τη συµπεριφορά του κινδύνου, θα διασφαλίσουν, στο µέτρο του δυνατού, την οµαλή
και αναίµακτη διεκπεραίωση της κάθε οικονοµικής και επαγγελµατικής δραστηριότητας.
Φωτογραφίες: του κ. Ιάκωβου ∆ιζικιρίκη.

48 (ΜAΡΤΙΟΣ 2014)

Γι’ αυτό είναι και «δάσκαλος» ο Βασίλης
Χαρδαλιάς. Με την αυθεντική έννοια της
λέξης. ∆άσκαλος – οδηγός, που µε επιµέλεια, αλλά κυρίως µε πάθος, σε εισάγει
σε νέα πεδία γνώσης.
Η παρουσία του στο ΕΙΑΣ, εικοσιπέντε
σχεδόν χρόνια, µαρτυρεί το αληθές του
λόγου.
Εύχοµαι, έτσι να πορεύεται πάντοτε ανάµεσά µας, ευθυτενής, χαλκέντερος, παραγωγικός και να ’µαστε κι εµείς καλά, να
του απευθύνουµε φτωχά λόγια για πλούσιο έργο!».
Μόνο φτωχά δεν ήταν τα λόγια του κ.
Αδαµαντιάδη! Το µόνο που θέλουµε, ως
κατακλείδα, να προσθέσουµε είναι µια
επισήµανσή του, εκτός …µικροφώνου:
«Οι νέοι µας συνάδελφοι εκτιµούν λίγο το
γεγονός ότι υπάρχουν σηµαντικοί οδηγοίβιβλία, στα οποία µπορούν να προστρέχουν καθηµερινά».
Είναι µια καίρια παρατήρηση, µε διττή
“ανάγνωση”:
αφενός, το βιβλίο του κ. Χαρδαλιά είναι
ένα σηµαντικό και απαραίτητο ασφαλιστικό εγχειρίδιο για τους ασχολούµενους
µε τις ασφαλίσεις ζηµιών, είτε είναι διαµεσολαβητές είτε στελέχη ασφαλιστικών
επιχειρήσεων.
αφετέρου, οι νεότεροι ασφαλιστές (στελέχη εταιρειών και διαµεσολαβητές)
στην πλειονότητά τους δεν προστρέχουν
στη γνώση που µπορούν να τους προσφέρουν τα εξειδικευµένα βιβλία ασφαλιστικού περιεχοµένου και δεν “επενδύουν”
στη µελέτη και στη διά βίου µάθηση –είναι κι αυτό ένα σηµείο των καιρών µας,
ένας κανόνας που έχει φυσικά και τις φωτεινές εξαιρέσεις του.
5

xardalias:Layout 1

26/02/2014

14:20

Page 7

Από το FINANCIAL FORUM κυκλοφορεί
Ένα µοναδικό ασφαλιστικό
εγχειρίδιο του Β. Ι. Χαρδαλιά,
εστιασµένο στην πρόληψη
και τη διαχείριση
της ασφαλιστικής ζηµίας.
Επεξηγεί θεµελιώδεις όρους
και έννοιες της ασφαλιστικής
επιστήµης. Παραθέτει
παραδείγµατα: διατύπωσης ασφαλιστικών καλύψεων. ζηµιών κατά
ασφαλιστικό κλάδο και εκθέσεων
πραγµατογνωµοσύνης.
Ένα πολύτιµο βοήθηµα
για τους νέους ασφαλιστές
και όχι µόνο.
Τιµή: a30

Δελτίο Παραγγελίας
Oνοµ/µο:.......................................................................................................................................................................
∆/ΝΣΗ...................................................................................................................................Τ.Κ.:................................
ΠΟΛΗ: ............................................................................... ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:...................................................................
ΤΗΛ.:..............................................................FAX:.......................................................................................................
Α.Φ.Μ.: .......................................................∆.Ο.Υ.:.......................................................................................................

Τρόπος πληρωµής: 
Με ταχυδροµική
επιταγή 
Κατάθεση
σε τραπεζικό
λογαριασµό 
Mε την παράδοση
(µόνο για Ν. Αττικής)

Ηµεροµηνία.........................................................Υπογραφή ......................................................................................

Eπιθυµώ να µου αποστείλετε το βιβλίο
«Η πρόληψη και η διαχείρηση της ασφαλιστικής ζηµίας» σε ......... αντίτυπα.
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Financial Forum, Αγ. Κων/νου 43, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ,
Τηλ.: 210 - 61.27.502 Fax: 210 - 61.27.719 e-mail: forumbookstore@gmail.com

Παραγγελίες στο fax: 210 6127719 ή στο e-mail: forum

bookstore@gmail.com

eurolife:Layout 1

26/02/2014

14:24

Page 2

(ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)

Συνέδριο Συνεργατών

Με το σύνθηµα «Ανοίγουµε φτερά για το 2014», η Eurolife ERB Ασφαλιστική πραγµατοποίησε
στις 29 Ιανουαρίου το ετήσιο Συνέδριο Πωλήσεών της.
Το φετινό Συνέδριο εστίασε στο νέο περιβάλλον που διαµορφώνεται το 2014 στον ασφαλιστικό
κλάδο και κάλυψε θέµατα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους ανθρώπους του χώρου.
το χαιρετισµό του ο Πρόεδρος και
∆ιευθύνων Σύµβουλος της Eurolife
ERB, κ. Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, αναφέρθηκε στο δύσκολο οικονοµικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρόνια οι ασφαλιστικές εταιρείες και οι συνεργάτες τους,
εκφράζοντας, ωστόσο, συγκρατηµένη
αισιοδ οξία, ότι σύντοµα το κλίµα θα
αντιστραφεί.
Αναφερόµενος στις αλλαγές του κανονιστικού πλαισίου τόνισε ότι αυτές είναι
επιβεβληµένες, καθώς θα αποκαταστήσουν την αξιοπιστία της αγοράς, ενώ µακροπρόθεσµα θα κάνουν πιο εύκολη τη
δουλειά του διαµεσολαβητή, γιατί οι πελάτες τους θα αισθάνονται πιο σίγουροι.
Με τις νέες ρυθµίσεις, υποστήριξε ο κ.

Σ

50 (ΜΑΡΤΙΟΣ 2014)

Σαρρηγεωργίου, θα φύγουν από την
αγορά αυτοί που δεν έπρεπε εξαρχής να
υπάρχουν και θα ενισχυθούν οι σοβαροί
επαγγελµατίες. Ωστόσο, παραδέχτηκε
ότι η νοµοθετική χιονοστιβάδα, όπως τη
χαρακτήρισε, µπορεί να δηµιουργήσει
περισσότερα προβλήµατα απ’ όσα φιλοδοξεί να λύσει, γι’ αυτό χρειάζεται η συνεργασία όλων για να ξεπεραστούν. «Οι
αναταράξεις δεν θα λείψουν», είπε χαρακτηριστικά, επισηµαίνοντας την ανάγκη «να προσδώσουµε µεγαλύτερη αξία
στη δουλειά µας και να τονίζουµε τα
οφέλη της ασφάλισης».
Αναφερόµενος στα οικονοµικά αποτελέσµατα είπε ότι η Eurolife ERB πέτυχε το
2013 αύξηση παραγωγής και διατήρηση
των κερδών στα επίπεδα του 2012, ενώ

Οι κ.κ. Αλ. Σαρρηγεωργίου και
Σταµάτης Γκούµας (Eurenta Ελλάς)

eurolife:Layout 1

26/02/2014

14:24

Page 3

Οι κ.κ. Ν. ∆ελένδας, Η. Αποστόλου,
Σταµάτης Συγγρός (Victory Promise).

τόνισε ότι, παρόλο που ξεκίνησε ως µία
αµιγώς εταιρεία Bancassurance, σήµερα
το 40% της παραγωγής της προέρχεται
από τα παραδοσιακά ασφαλιστικά δίκτυα.
Στη συνέχεια, οι συνεργάτες της Eurolife
ενηµερώθηκαν, µε αρκετά απλό και εύληπτο τρόπο, από τον κ. Αλέξη Σερεσιώτη, Γενικό ∆/ντή Εργασιών, Τεχνολογίας
και Οργάνωσης, για τις αλλαγές που
φέρνουν οι πράξεις 30 και 31 της ΤτΕ για
τις εταιρείες και τους διαµεσολαβητές.
Παίρνοντας τη σκυτάλη ο Γενικός ∆/ντής

Οι κ.κ. Ν. ∆ελένδας,
Θ. Ξένος, Στάθης Τουλουµτζίδης.

Πωλήσεων και Εκπαίδευσης, κ. Νίκος
∆ελένδας, αναφέρθηκε στο τι έχει κάνει
µέχρι στιγµής η Eurolife, για την πιο εύκολη προσαρµογή στο νέο πλαίσιο.
Όπως επεσήµανε, για την υποστήριξη
των συνεργατών της η Eurolife διαθέτει
µέσω της πλατφόρµας My Spot, έντυπα
αναγκών και αιτιολογηµένες συµβουλές, µε εγχειρίδιο χρήσης, τα οποία µπορούν αυτούσια να χρησιµοποιήσουν.
Επιπλέον, αναφορά έγινε στη διαχείριση
των ασφαλίστρων και στους τρόπους είσπραξης που η Eurolife έχει εντάξει στο

σύστηµά της, αλλά και στους µεγάλους
κινδύνους, η αποπληρωµή των οποίων
θα γίνεται µετά από συµφωνία µε τον
πελάτη, σε πλαίσια και προϋποθέσεις οι
οποίες θα ανακοινωθούν µε λεπτοµέρειες αργότερα.
Το συνέδριο περιελάµβανε, επίσης, οµιλίες διακεκριµένων καλεσµένων οµιλητών, όπως της ψυχολόγου κας Αγνής Μαριουδάκη, η οποία παρουσίασε πρόσφατη έρευνά της µε θέµα «Η Οπτική του
Πελάτη». Παρουσιάστηκαν, επίσης, από
την κα Πία Θεοδωράτου τα αποτελέσµα-

IQ Νικητές.

(ΜΑΡΤΙΟΣ 2014) 51

eurolife:Layout 1

26/02/2014

14:28

Page 4

(ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)

Ο κ. Αλ. Σαρρηγεωργίου µε
την κα Αλεξάνδρα Κουτσοµήτρου
(PROMIST ΑΕ).

Ο κ. Αλ. Σαρρηγεωργίου και η κα Μαριλένα
Σουρίκα (Ασφαλιστική Εγγύηση ΕΠΕ).

τα της Έρευνας Ικανοποίησης Συνεργατών, που διεξάγει σε ετήσια βάση
η εταιρεία σε συνεργασία µε την
εταιρεία ερευνών TNS IKAP.
Το συνέδριο ολοκληρώθηκε µε τις
βραβεύσεις των εταιρειών-συνεργατών που διακρίθηκαν το 2013, καθώς
και την παράδοση εταιρικών αυτοκινήτων στους επιτυχόντες του διαγωνισµού πωλήσεων και την κοπή της
πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Αναλυτικά, οι βραβευθέντες ήταν:
Ύψος χαρτοφυλακίο υ Ασφαλίσεων
Ζωής για το 2013: Eurenta Ελλάς
Μ.Ε.Π.Ε. (1ο Βραβείο), VICTORY
PROMISE A.E. (2ο Βραβείο), ΜΕΓΚΑ
ΙΝΣΟΥΡΑΝΣ ΜΠΡΟΚΕΡΣ Α.Ε. (3ο Βραβείο).
Νέα παραγωγή Ασφαλίσεων Ζωής για
το 2013: VICTORY PROMISE A.E. (1ο
Βραβείο), ATTICA Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. (2ο Βραβείο), ΜΕΓΚΑ ΙΝΣΟΥ-

ΡΑΝΣ ΜΠΡΟΚΕΡΣ Α.Ε. (3ο Βραβείο).
Καλό αποτέλεσµα Ασφαλίσεων Ζωής
για το 2013: Κ. ΚΙΤΣΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. (1ο
Βραβείο).
Ύψος Χαρτοφυλακίου Γενικών Ασφαλίσεων για το 2013: Λ. ΝΤΟΥΝΑ & Χ.
ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ Ο.Ε. (1ο Βραβείο), ΚΟΛΤΣΙ∆ΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2ο Βραβείο), ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΟΥΛΟΥΜΤΖΙ∆ΗΣ Ε.Π.Ε. (3ο
Βραβείο).
Αύξηση Χαρτοφυλακίο υ Γενικών
Ασφαλίσεων για το 2013: Λ. ΝΤΟΥΝΑ
& Χ. ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ Ο.Ε. (1ο Βραβείο),
ΚΟΛΤΣΙ∆ΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (2ο Βραβείο), ATTICA ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Α.Ε. (3ο Βραβείο).
Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Γενικών
Ασφαλίσεων για το 2013: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ Ε.Π.Ε. (1ο Βραβείο).
Καλό αποτέλεσµα Γενικών Ασφαλίσεων για το 2013: PROMIST A.E. (1ο Βραβείο).

Ο κ. Γιάννης Παπάς
(Μέγκα Ινσούρανς).

Ο κ. Αλ. Σαρρηγεωργίου
µε την κα Κωνσταντίνα Κίτσου.

Από αριστερά:
Ο κ. Χρήστος
Καρυπίδης,
ο κ. Γιώργος
Λούβαρης (ATTICA)
και ο κ. Αναστάσιος
Κολτσίδας.

5
52 (ΜAΡΤΙΟΣ 2014)

eurolife:Layout 1

26/02/2014

14:29

Page 5

F

RUM

Το βιβλιοπωλείο της ασφαλιστικής αγοράς

22

XΡONIA
υποστηρίζει
και υποστηρίζεται
από τους

ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ
Ευχαριστούµε

ιµα
σ
ώ
λ
να 
Α
η
λ
ύ
ή
κ
ι
φ 
Γρα 

Βιβλιοδεσίες 

Εκτυπώσεις 

Σχολικά

είδη

Είδη
δώρω
ν 

 
  

," 1%&*+!&+;&'$ 2,64970 #)  


95-9/937

2,1.7 649:(8,7

generali-pita:Layout 1

26/02/2014

14:34

Page 2

(ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)

1)

2)

Τυχεροί της χρονιάς κληρώθηκαν οι κ.κ. Γιώργος Λατσούδας (Πρακτορείο Αικατερίνη Ρίσκου & Σια ΕΕ) (φωτ. 1), Αντουανέττα ∆απόλα
(Πρακτορείο Α. Απέργης – Α. ∆απόλα ΟΕ) (φωτ.
2) και ∆ηµήτρης Στάµος (Πρακτορείο ∆ηµητρίου Στάµου) (φωτ. 3).

Νέα προϊόντα και αύξηση

Περισσότεροι από 400 ήταν οι
επαγγελµατίες ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές που παρευρέθησαν
στην ετήσια εκδήλωση κοπής της
πίτας των ανεξάρτητων συνεργατών της Generali. Η εκδήλωση
πραγµατοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου, στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών.

ετήσια εκδήλωση της Generali για
τους συνεργάτες της, µεσίτες και
πράκτορες, αποτελεί κάθε φορά
την πιο κατάλληλη ευκαιρία να δώσει το
πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί από πλευράς στρατηγικής τη νέα χρονιά, αλλά και
να “επικοινωνήσει” τις προτεραιότητές
της. Η Εταιρεία, βέβαια, βρίσκεται σε
συνεχή επαφή και διεξοδικές συζητήσεις µε τους συνεργάτες της καθ’ όλη τη
διάρκεια της χρονιάς και αυτό αποδεικνύεται τόσο από την ποιότητα όσο και
από το πλήθος των διαµεσολαβούντων
που ακολουθούν την πορεία της ασφαλιστικής τα τελευταία χρόνια. Όταν όλοι
σχεδόν επιδιώκουν τη συνεργασία µε τα
ανεξάρτητα δίκτυα, είναι καθοριστικό
ποιος θα εξασφαλίσει και τη συνεργασία
των συνεπέστερων και πλέον αξιόπιστων από αυτούς.
Το κλίµα σήµερα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από ανασφάλεια ως προς την
εφαρµογή των νέων πράξεων της ∆ΕΙΑ
για την είσπραξη και την απόδοση των
ασφαλίστρων αλλά και τη στρατηγική
που θα ακολουθήσουν οι εταιρείες ως
προς τα δίκτυα διανοµής των προϊόντων
τους.
Συνολικά η ασφαλιστική αγορά κατέγραψε πτώση ασφαλίστρων το 2013 και ειδικά για τους κλάδους Γενικών Ασφαλειών
εκτός αυτοκινήτου η πτώση έφτασε το
3% µε 4%. Ωστόσο, για τη χρονιά που
διανύουµε, οι προβλέψεις συντείνουν
στο ότι θα είναι γενικότερα µια σταθε-

Η

54 (ΜΑΡΤΙΟΣ 2014)

ροποιητική χρονιά, στην οποία η ανεργία
θα σταµατήσει να αυξάνεται, ενώ η αγοραστική δύναµη του καταναλωτικού κοινού θα σταθεροποιηθεί.
Πιο συγκεκριµένα για την ασφαλιστική
αγορά, η εποπτική αρχή κάνει µια µεγάλη προσπάθεια σήµερα, να βάλει σε τάξη πρακτικές και συνήθειες χρόνων, που
δεν ανταποκρίνονται στις σηµερινές
ανάγκες αλλά και δεν συµβαδίζουν µε
τις οδηγίες που έρχονται από την Ε.Ε. Ο
τρόπος και το χρονοδιάγραµµα που ακολουθεί η ∆ΕΙΑ για το σκοπό αυτόν είναι,
όπως είναι φυσικό, αυτός που ορίζουν οι
προτεραιότητές της και το πώς η Αρχή
αντιλαµβάνεται τον ρόλο της Ιδιωτικής
Ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση όµως,
είτε µιλάµε για την είσπραξη και την
απόδοση των ασφαλίστρων, είτε τον χαρακτηρισµό των εταιρειών ανάλογα µε
τις επιδόσεις τους στα όσα ορίζει το νέο
πλαίσιο φερεγγυότητας, για το οποίο
όλη η αγορά προετοιµάζεται, ο ∆/νων
Σύµβουλος της Generali, κ. Πάνος ∆ηµητρίου, µιλώντας στους συνεργάτες του
στο πρακτορειακό και µεσιτικό δίκτυο,
τόνισε ότι πρόκειται για µια εξαιρετική
ευκαιρία για τους διαµεσολαβούντες.
Ευκαιρία, µε την έννοια ότι ο ρόλος τους
είναι σήµερα καταλυτικός και οι δυνατότητες να αναδείξουν τον πραγµατικό
τους ρόλο πολύ µεγαλύτερες από ό,τι
στο παρελθόν.
Στην Generali επαναλαµβάνουν χρόνια
τώρα και µε κάθε ευκαιρία ότι η εστίασή
τους είναι πρωτίστως στον συνεργάτη
και όχι στον τελικό καταναλωτή. Την επιλογή αυτή η Εταιρεία δεν την στηρίζει
βεβαίως σε συναισθηµατισµό, αλλά κυρίως στη συλλογιστική ότι οι ασφαλιστικοί διαµεσολαβητές είναι εκείνοι που θα
µπορέσουν αποτελεσµατικότερα να εκπαιδεύσουν το καταναλωτικό κοινό, δηλαδή τους ασφαλισµένους. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο κ. ∆ηµητρίου, το
Bancassurance δεν έχει σαφώς αυτή τη

δυνατότητα και οι Direct πωλήσεις είναι
πλέον εµφανές ότι δεν φέρνουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα, ειδικά σε συνδυασµό µε το κόστος τους. Οι διαµεσολαβούντες είναι, εποµένως, οι µόνοι που
µπορούν να βελτιώσουν την κατανόηση
των καταναλωτών για την αξία και τη σηµασία της ασφάλισης, βοηθώντας ουσιαστικά και τις εταιρείες να πετύχουν τα
επιθυµητά αποτελέσµατα. Μέσα από τις
επιλογές τους, τη σωστή ανάλυση των
αναγκών του πελάτη τους και τη διεξοδική και ειλικρινή παρουσίαση των υποχρεώσεων και των παροχών του ασφαλιστηρίου συµβολαίου είναι αλήθεια αυτό
που υποστηρίζει ο κ. ∆ηµητρίου, ότι
µπορούν να ωφεληθούν από τις εξελίξεις και να µη στερήσουν από τους εαυτούς τους την ευκαιρία αυτή.
Η Generali κα τόρθωσε το 2013, χάρη
στην υποστήριξη και τον επαγγελµατισµό των διαµεσολαβούντων, να επιτύχει
αύξηση της παραγωγής της κατά 4,8%,
στα €155 εκατ. Επίσης, παρά τη συµµετοχή της σε αρκετές µεγάλες ζηµιές που
συνέβησαν µέσα στη χρονιά, κατάφερε
να παρουσιάσει κερδοφορία στα αποτελέσµατά της, µε τα κέρδη προ φόρων να
ανέρχονται στα €7,7 εκατ., ενώ το net
combined ratio κυµάνθηκε στο 88,5%.
Για τους νέους κλάδους στους οποίους
δραστηριοποιείται η Εταιρεία µίλησε ο κ.
Τάκης Βασιλ όπου λος, Chief Technical
Manager. Από τις αρχές του έτους, η
Εταιρεία ασκεί τον κλάδο ασφάλισης
ιχθυοκαλλιέργειας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα σκοπεύει να δώσει τόσο στις ασφαλίσεις Υγείας όσο και Συντάξεων, για τις
οποίες θεωρεί ότι οι αλλαγές στο φορολογικό καθεστώς θα επιτρέψουν περαιτέρω ανάπτυξη. Όπως ανακοίνωσε ο κ.
Βασιλόπουλος, η Εταιρεία θα παρουσιάσει δύο νέα προϊόντα Υγείας, νοσοκοµειακό και εξωνοσοκοµειακό, αλλά και δύο
νέα προγράµµατα ασφάλισης κατοικίας
για δανειολήπτες. Στην ασφάλιση αυτο-

generali-pita:Layout 1

26/02/2014

14:34

Page 3

3)

προµηθειών

Οι κ.κ. Η. Ρήγας,
Μ. Σωτηράκος,
Π. ∆ηµητρίου,
Τ. Βασιλόπουλος

τες για τις τάσεις που διαµορφώνονται
στην αγορά σήµερα και τα εργαλεία που
προσφέρει η Generali για την αξιοποίηση των τάσεων αυτών, αλλά και για την
ανταπόκριση της Εταιρείας στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι συνεργάτες
αλλά και οι πελάτες τους. Ειδικότερα σε
ό,τι αφορά τη µείωση του µέσου ασφαλίστρου και τη συνεπακόλουθη µείωση
του εισοδήµατος των συνεργατών, ο κ.
Σωτηράκος ανακοίνωσε συγκεκριµένες
αλ λαγές στην εµπορική πολ ιτική της
εταιρείας στο προσεχές διάστηµα.
“Ακούγοντας” τις ανάγκες των συνεργατών, η Generali θα προχωρήσεις σε αλλαγές και αύξηση των προµηθειών στις
πωλήσεις retail προϊόντων στις Γενικές

κινήτου η Generali θα προχωρήσει µε
παραµετρικό σύστηµα τιµολόγησης, ενώ
τα αποτελέσµατα του Generali Speed είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, τόσο από
άποψη πωλήσεων όσο και ως προς τον
πολύ χαµηλό δείκτη ζηµιών, όπως ανέφερε ο κ. Βασιλόπουλος. Αυτό επιτρέπει
στην εταιρεία να επιστρέψει µέρος των
κερδών της στον πελάτη, υπό τη µορφή
εκπτώσεων. «Είµαστε µια εταιρεία
corporate αλλά τα retail προϊόντα µας
έχουν αφήσει ήδη το στίγµα τους στην
αγορά», είπε κλείνοντας την παρουσίασή του ο κ. Βασιλόπουλος και δίνοντας
τη σκυτάλη στον κ. Μιχάλη Σωτηράκο,
∆/ντη Πωλήσεων της Εταιρείας.
Ο κ. Σωτηράκος µίλησε στους συνεργά-

Ασφαλίσεις, ενώ και στις ασφαλίσεις Ζωής η εταιρεία εισάγει νέα bonus στο σύστηµα αµοιβ ής συνεργατών, µε σκοπό
να εξισορροπήσει τη µείωση του εισοδήµατός τους, όπου η κερδοφορία τής το
επιτρέπει.
Αµαλία Ρουχωτά

Φωτογραφίες του κ. Ι. ∆ιζικιρίκη.

Γ. Σύρακας 
Μ. Γκούτης, Ν. Μπλάνας, 

Γ. Κυρλάκης, Κ. Λευίτης 

Π.

∆ήµου, Ι. Κατσάνης, Π. Καπάνταης 

φόρος
Ε. Νικηφόρου, Κ. Χοµόνδοζλης, Ι. Νικη

ος, Ν. Καλαβρυτινός
Ε. Φουντουλάκη, Α. Βοτσαΐτης, ∆. Στάµ 

Μ. Ροντογιάννης 

τοδουλιάς
Σ. Χλέµπος, Μ. Χριστοδουλιά, Ζ. Χρισ

, Κ. Παπαθεοδώρου, Γ. Κυρλάκης,
Ι. Κωνσταντόπουλος, Γ. Κοντογιάννης
, Β. Μαρτέν.
Κ. Κεχρή Κ. Ταραβίρας, Γ. Κυρλάκης
,
πίλη
Γιαµ
Μ. Σουρίκα, Μ. Σουρίκας, Π.

(ΜΑΡΤΙΟΣ 2014) 55

generali-pita:Layout 1

26/02/2014

14:36

Ν. Αναδιώτης, Π. Τρέζος

Μ. Ρούσσου, Ι. Ρούσσος

∆. Σαραντόπουλος, Ε. Ιατρού  

Γ. Βιλαράς, κα Σπανίδη, κος Σπανίδης

Β. Κέκκης, Π. Καπάνταης, Ρ. Στέφου 

Α. Πιστιόλα, Π. ∆ηµητρίου

Α. Μπάρλα, Μ. Λαµπροπούλου, Ε. Ιατρόπουλος

, Ν. Τσούµας
Κ. Χοµόνδοζλης, Α. Αραβαντινός, Ν. Κατσιπόντης

Ν. Τσούµας, Π. ∆ηµητρίου, ∆. Γαβαλάκης 

Page 4 

Σ. Κροκιδάς, Ι. Αλ Μπάχρι, Ν. Καράµπελας

όπουλος
Ο. Κατσιµπέρη, Ε. Κατσιµπέρη, Π. ∆ηµητρίου, Ι. Αργυρ 

Ν. Σπύρου, Γ. Ντίνος, Θ. ∆όσης

Μέγγος, 
Α. Κυριακού, Α. Νικογιάννης, Π.
∆. Κριτσίλας, Μ. Λαµπροπούλου, Γ. Κατσαδούρης
ας, Α. Μπετενιώτης
Τσούµ
Ν.
,
ζωρής
Τζωρτ
Μ.
ος,
όπουλ
Παπαδ
∆.
ς,
Φάτσιο
Γ. Φάτσιος, Κ. Χαρέας, Κ.

Κ. Πετούνη, J. Croker 

Γ. Κατσάνος, Σ. Συγγρός, Α. Παπαηλίου, Β. Λύρας 

Κ. Κολλυβάς, Α. Μπάρυ, ∆. Νικολινάκος

Ν. Σταυρόπουλος
Ραρρή, Γ. Κατσάνος, Π. Καραΐσκου, Χ. Αλεξανδρή,
Μ. Ποµόνη, Μ. Σκουτεροπούλου, Π. Καββάδας Ι.
∆όσης
Σ.
ς, Α. Γκότση, 
Ν. Σπύρου, Μ. Τσιρώνης, ∆. Στάµο

generali-pita:Layout 1

26/02/2014

14:37

Page 5 

Μ.

Ι. Χατζηθεοδοσίου, Π. ∆ηµητρίου

Κουτεντάκης, Χ. Γεωργιόπουλος, Χ. Λακαφώσης

Μ. Παντελιάς, Χ. Παντελιάς, Γ. Κατσιώτης, Α. Ματσο
ύλη

Γ. Μπανιάς, Α. Πλατή, Γ. Σισµάνης

Α. Γαβρίλης, Ε. Καρανικόλας, Κ. Σφυρής

Γ. Γάτση, Μ. Μπόχτης, Ε. Μάνου 

Α. 

Α. 

Κ. 

Π. 

Γ.

Κατσιώτης, Π. ∆ηµητρίου

Αγγέλης, Κ. Μπουγιούκος, Κ. Γρηγορόπουλος

Κροκιδάς, ∆. Ρουχωτάς, Α. Ρουχωτά 

Ε. 

Ν.

Γκότση, Π. Τρέζος, Μ. Σκλαβούνου, ∆. Κυριακίδης

Λογοθέτης, Κ. Αϊβαζίδου, Γ. Καπνιάς

Η. Μαντούβαλος, Π. Καπάνταης, Μ. Σωτηράκος 

Σ. 

Μ.

Σφυρής, Γ. Σισµάνης, Κ. Σφυρής

∆αλιάνης, Α. Μπάρυ

Ιγνατιάδης, Π. Καµινάρη 

Σπυριδάκη, Ν. Τσόχας, Γ. Κατσιώτης, Ι. Κατσάνης,
Θ. Παπανικήτας

Σ. Τσιφτσής, Κ. Σακελλαρίου 

Γ.

Α. Σιφνάκη, Ι. Θεοδόσης 

Κ. Σιωπηρός, Γ. Κατσάνος

Λαµπροπούλου, Ο. ∆ηµητριάδης 

Π. Γκούµας, Κ. Χοµόνδοζλης, Ι. Σίνης

5

generali:Layout 1

26/02/2014

14:39

Page 2

Τελετή αποφοίτησης
στην Generali Academy
(ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε η τελετή αποφοίτησης των ασφαλιστικών διαµεσολαβητών που συµµετείχαν στα σεµινάρια της Generali Academy, µίας εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας της Generali, που έχει βάλει τη σφραγίδα της στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.
Ο κ. Π. ∆ηµητρίου

Οι κ.κ. Χ. Λακαφώσης,
Α. Κορλέτης.

Οι κ.κ. ∆. Γιαννουδάκος, Γ. Κατσάνος, Α. Γαλάτης, Α. Γιαννουδάκος

ι 20 ανεξάρτητοι διαµεσολαβητές - συνεργάτες της
Generali παρέλαβαν τα διπλώµατά τους σε κλίµα συγκίνησης, καθώς, όπως τονίσθηκε από τους ίδιους,
στον έναν χρόνο που παρακολουθούσαν τα σεµινάρια της Generali
Academy, όχι µόνο έµαθαν πώς λειτουργεί το back office µιας ασφαλιστικής εταιρείας, γεγονός που τους ενίσχυσε το αίσθηµα ασφαλείας και σιγουριάς για τη δουλειά τους, αλλά
παράλληλα γνώρισαν άριστους συναδέλφους και φίλους, που µοχθούν και
αυτοί για µία καλύτερη ασφαλιστική
αγορά.
Στην Generali Academy οι συµµετέχοντες παρακολουθούν έναν κύκλο µαθηµάτων που αφορούν στην οργάνωση της ασφαλιστικής αγοράς, την
αντασφάλιση σε πρακτικό επίπεδο
και πώς επιδρά στους διαµεσολαβούντες, στο underwriting, στις ζηµιές,
στις πωλήσεις, στο management, στις
αρχές της πειθούς, το management
για µεσίτες και την επικοινωνία.
Μιλώντας στην τελετή αποφοίτησης,
ο ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης της
Generali, κ. Κώστας Χοµόνδοζλης, τόνισε ότι στόχος των σεµιναρίων είναι
να αποκτούν οι διαµεσολαβούντες
µία γενικότερη γνώση για τη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς.
Ο κ. Γαβριήλ Κατσάνος, ∆ιευθυντής

Ο

58 (ΜΑΡΤΙΟΣ 2014)

Πωλήσεων Ζωής Ανεξάρτητων ∆ικτύων, υπογράµµισε ότι η Generali
Academy είναι µία πρωτοβουλία της
Generali που έχει γίνει πλέον θεσµός
και εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της εταιρείας, η οποία στοχεύει στην ενίσχυση του ρόλου των διαµεσολαβούντων και στην ανάπτυξη
της ασφαλιστικής αγοράς.
Στους παρευρισκόµενους συνεργάτες
απηύθυνε χαιρετισµό και ο ∆ιευθυντής Πωλήσεων της Generali, κ. Μιχάλης Σωτηράκος, ο οποίος ανέλυσε την
αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρείας, που είναι συνυφασµένη µε την
ανάπτυξη των εργασιών των συνεργαζόµενων διαµεσολαβητών. «Θέλουµε
να συνεχίσουµε να κάνουµε τη διαφορά στην ελληνική ασφαλιστική
αγορά και αυτό θα γίνει µε τη δική
σας συνδροµή», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Σωτηράκος, ενώ προανήγγειλε
την κυκλοφορία νέων καινοτόµων

∆εξιά:
Οι κ.κ.
Γ. Σίνος,
Τ. Βασιλόπουλος.
Στη µέση:
Οι κ.κ.
∆. Ζης, Γ.
Κατσάνος.
Κάτω: Οι κ.κ.
Α. Σάββας,
Ν. Λογοθέτης, Κ. Χοµόνδοζλης,
Σ. Σακελλαρίδου,
Φ. Φράγκου

generali:Layout 1

26/02/2014

14:40

Page 3

Αριστερά: Οι
κ.κ. Α. Αραβαντινός, Ν.
Μπλάνας.
Στη µέση:
Οι κ.κ. Γ. Κιούκας, Ν.
Μπλάνας,
Κ. Σταυρόπουλος.
Κάτω: Οι κ.κ. Χ.
Λακαφώσης, Σ.
Σακελλαρίδου, Ν. Μπλάνας, Χ. Γεωργιόπουλος, Τ.
Βασιλόπουλος, Μ. Σωτηράκος, Ο.
Μαγγοπούλου, Γ. Φελέσκουρας.

Οι κ.κ. ∆. Μπαρδάνης, Ε. Μάνου, ∆. Παπαδόπουλος.

ασφαλιστικών προϊόν των ζωής,
υγείας και περιουσίας το αµέσως
επόµενο διάστηµα. Επίσης, υπογράµµισε ότι οι επενδύσεις από
την Generali στην τεχνολογία θα
συνεχισθούν, για την ουσιαστική
στήριξη και διευκόλυνση των διαµεσολαβούντων.
Ο κ. Τάκης Βασιλόπουλος, Chief
Technical Manager της Generali,
σηµείωσε από την πλευρά του ότι
τα τεχνικά τµήµατα και οι πωλήσεις της εταιρείας αποτελούν µία
σφιχτά δεµένη οµάδα, η οποία έχει
κοινό στόχο τη στρατηγική ανάπτυξη της εταιρείας αλλά και τη συνεχόµενη αναβάθµιση και εξέλιξη
του κλάδου. «Τώρα είναι η ευκαιρία να πάµε όλοι ένα βήµα µπροστά και µαζί να κάνουµε τη διαφο-

ρά», τόνισε ο κ. Βασιλόπουλος.
Κλείνοντας την εκδήλωση, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Εταιρείας, κ.
Πάνος ∆ηµητρίου, αναφέρθηκε
στην πορεία της Generali στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, εστιάζοντας στο γεγονός ότι, παρά την
κρίση, η εταιρεία συνεχίζει σταθερά να αυξάνει το µερίδιο αγοράς
της και παρέµεινε κερδοφόρα.
«Η ελληνική ασφαλιστική αγορά
επλήγη από την οικονοµική κρίση,
όµως θα εξακολουθήσει να υπάρχει, γιατί η αξία της είναι αναµφισβήτητη. Τώρα, περισσότερο από
ποτέ, ο Έλληνας καταναλωτής την
έχει ανάγκη και δεν µπορεί να µείνει ανασφάλιστος», επεσήµανε ο

κ. ∆ηµητρίου. Εκτίµησε, ωστόσο,
ότι λόγω Solvency II η αγορά θα
υποστεί σηµαντικές αλλαγές, καθώς θα υπάρξουν και εταιρείες
που δεν θα µπορέσουν να αντεπεξέλθουν και να ανταποκριθούν
στις απαιτήσεις της νέας οδηγίας.
Το 2014, συµπλήρωσε, θα είναι µία
ακόµη δύσκολη χρονιά, όµως από
το 2015 θα αρχίσει η ανάπτυξη.
«Βρισκόµαστε λίγο πριν την έναρξη ενός νέου αναπτυξιακού κύκλου, που δεν θα µπορέσει να γίνει
πραγµατικότητα χωρίς τους επαγγελµατίες διαµεσολαβητές», υπογράµµισε ο κ. ∆ηµητρίου και ζήτησε από τους διαµεσολαβούντες να
κατακτήσουν τον ρόλο που τους
αξίζει στην ασφαλιστική αγορά.
«Αν συνειδητοποιήσετε τη δύναµή
σας, δεν έχετε να φοβηθείτε
τίποτα», πρόσθεσε ο κ. ∆ηµητρίου απευθυνόµενος
στους συνεργάτες της
Generali, τους οποίους κάλεσε να εργασθούν µε
γνώση, πάθος και πείσµα,
προκειµένου να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που θα
δηµιουργηθούν στη νέα
ασφαλιστική αγορά µετά
την κρίση.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µέσα σε ένα ευχάριστο
περιβάλλον, µε την απονοµή των διπλωµάτων.
Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Generali Academy,
µε το συντονισµό των κ.κ.
Κώστα Χοµόνδοζλη, Γαβριήλ Κατ σάνου πλαισιώθηκε και στηρίχθηκε από
τα στελέχη της εταιρείας,
κ.κ. Νίκο Μπλάνα, Ελένη
Μάνου, Γιάννη Σίνο, καθώς επίσης
και από τους εισηγητές κ. Σ πύρο
Καράγιαννη και κα Σίσσυ Σακελλαρίδου.
Στο 7ο εκπαιδευτικό πρόγραµµα
συµµετείχαν οι κ.κ.: Άγγελος Σάββας, Άγγελος Γιαννουδάκος, Ανάργυρος Γαλάτης, Γιάννης Φελέσκουρας, ∆ηµήτρης Ζης, Αντώνης Αραβαντινός, Κώστας Σταυρόπουλος,
Χρήστος Γεωργιόπουλος, Όλγα
Μαγγοπούλου, Βρεττός Πολίτη ς,
Κική Αντων οπούλου, Νίκος Παναγιώτου, ∆η µήτρης Μπαρδάνη ς,
Γιάννης Κιούκας, Νίκος Λογοθέτης,
Κατερίνα Αϊβαζίδου, Φιλιώ Φράγκου, Σίσσυ Σακελλαρίδου, Αλέξανδρος Κορλέτης.
5
(ΜΑΡΤΙΟΣ 2014) 59

anastasiou:Layout 1

26/02/2014

14:43

Page 2

Παραγωγή €900.000
(ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)

Στην Επιθεώρηση ∆ηµήτρη Αναστασίου της Εθνικής Ασφαλιστικής
Αξιόλογα παραγωγικά αποτελέσµατα κατέγραψε η Επιθεώρηση ∆ηµήτρη Αναστασίου,
σε µία δύσκολη χρονιά για ολόκληρη την αγορά. Πιο συγκεκριµένα, επετεύχθησαν €900.000,
τα οποία επιµερίζονται ως εξής: €560.000 στον Κλάδο Ζωής, €250.000 στον Κλάδο Αυτοκινήτων
και περίπου €80.000 σε άλλες γενικές ασφαλίσεις.

δα Μιχαηλίδη στη Θεσσαλονίκη, για την
ε γιορτινή διάθεση η Επιθεώρη 2.951 Α Ραντεβού
ση Πωλήσεων ∆ηµήτρη Ανασταυψηλότερη παραγωγή στον Κλάδο Ζωής. 
1.966 Β Ραντεβού
σίου πραγµατοποίησε στις 31 ΙαΕντυπωσιακή ήταν η ανάλυση του Επιθε 663 Γ Ραντεβού.
ωρητή για τις προσπάθειες που χρειάΤα παραπάνω στοιχεία δείχνουν ανάγλυνουαρίου 2014 τον ετήσιο απολογισµό
στηκε να καταβληθούν από το σύνολο
φα το βαθµό δυσκολίας του λειτουργήκαι έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα
των συνεργατών της Επιθεώρησης την
µατος του Ασφαλιστικού Συµβούλου και
της.
προηγούµενη χρονιά. Αποτέλεσµα των
το γιατί οι άνθρωποι που το ασκούν θα
Ο κ. ∆ηµήτρης Αναστασίου συνεχάρη
προσπαθειών αυτών ήταν η πραγµατοπρέπει να χαρακτηρίζονται «ήρωες της
τους τρεις πρώτους σε παραγωγή Ζωής
αγοράς». Είναι ίσως ο σηµαντικότερος
managers της Επιθεώρησης: κ.κ. Θανάποίηση 696 νέων πωλήσεων στον Κλάδο
ση Κ όλτσο (από τη ∆/νση Αναστασίου
Ζωής, για τις οποίες χρειάστηκε να
λόγος που πολλοί δεν επιθυµούν να
ασχοληθούν µε το επάγγελµα αυτό. ΕπιΓιώργου). Άρη Μιχαηλίδη (από την Direct
πραγµατοποιηθούν:
∆/νση) και Νεκτάριο Τζαβέλλα (από την
βεβαιώνει, όµως, την αξία των εταιρικών 
301.640 τηλεφωνικές προσπάθειες
δικτύων και τους λόγους για τους οποίDirect ∆/νση), και στη συνέχεια βραβεύ 120.220 συνοµιλίες
ους η Εθνική Ασφαλιστική στηθηκαν οι τρεις καλύτεροι
Ασφαλ ιστικοί Σύµβουλοι
ρίζει την ανάπτυξη του
του 2013: κ.κ. Παντελής
Agency System.
Βογιατζής (∆/νση ΑνασταΟ κ. Αναστασίου συνεχάρη
τους Managers, λέγοντάς
σίου Γιώργου - Οµάδα Κόλτους χαρακτηριστικά: «Όχι
τσου, Ξάνθη). Θάλεια
Κρυωνά (Direct ∆/νση απλώς αντέξαµε, αλλά αυξήσαµε τις δυνάµεις µας µε
Οµάδα Μιχαηλίδη, Θεσσατην ένταξη των 24 νέων συλονίκη). ∆έσποινα ∆ούκα
νεργατών στο δυναµικό µας
(Direct ∆ιεύθυνση - Οµάδα
µέσα στο 2013».
Τζαβέλλα, Θεσσαλονίκη).
Στόχοι της Επιθεώρησης για
Μεταξύ των νέων συνερτο 2014 είναι:
γατών διακρίθηκε και βραβεύθηκε ο κ. Βαγγέλης 
Minimum αύξηση στον
Βράβευση της κας ∆ούκα
Ο τυχερός
Περγαµινός, από την ΟµάΚλάδο
Ζωής 30%.
από την κα Βαχαρακίδου
της εκδήλωσης!

Μ

60 (ΜΑΡΤΙΟΣ 2014)

anastasiou:Layout 1

26/02/2014

14:43

Page 3

Βράβευση
της κας Κρυωνά από
τον κ. Καραθάνο.

Ο Επιθεωρητής
κ. ∆ηµήτρης
Αναστασίου

Ο ∆ιευθυντής
κ. Γιώργος Αναστασίου
“επί το έργον”

Ο νέος
σερβίρει
τον παλιό! 
∆ιπλασιασµός των νέων
ασφαλίσεων οχηµάτων. 
Αύξηση της µέσης παραγωγικότητας ανά ασφαλιστή
στον Κλάδο Ζωής. 
Υπερδιπλασιασµός των λοιπών Γενικών Κλάδων. 
Και φυσικά, µε την καθοδήγηση και τον σχεδιασµό των
manager, διπλασιασµός των
Ασφαλιστικών Συµβούλων µέχρι το τέλος του έτους.
Ο Επιθεωρητής έκλεισε τη συνάντηση ευχαριστώντας τις
γραµµατείς για την καθηµερινή τους υποστήριξη, και τους
συνεργάτες του, οι οποίοι µάχονται καθηµερινά υπό αντίξοες συνθήκες, δηλώνοντάς
τους απερίφραστα τον θαυµασµό του, και τους υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει να τους
στηρίζει µε όλες του τις δυνάµεις.
Ευχαρίστησε ιδιαίτερα τον Συντονιστή Επιθεωρητή και γεννήτορα της Επιθεώρησης, κ.
Βασίλ η Κ αραθάνο, που είναι

συνεχώς και αδιαλείπτως κοντά του από το 1987, την Εθνική Ασφαλιστική που, αν και η
αγορά βρίσκεται σε µια συνεχή δίνη, αποτελεί ένα απάνεµο λιµάνι για τους συνεργάτες
της. Τέλος, ευχαρίστησε την
Προϊσταµένη της Κεντρικής
Υποδιεύθυνσης Βορείου Ελλάδος, κα Τάνια Βαχαρακίδου, και τα στελέχη κ.κ. Γκλαβάκη, Ανεζίνη και Ταρταµπούκα για την υποστήριξή τους.
Τυχερός της εκδήλωσης ήταν
ο ασφαλιστικός σύµβουλος κ.
Χαράλαµπος Καζέπης, συνεργάτης της Επιθεώρησης για
πάνω από 15 χρόνια, ο οποίος
κέρδισε το φλουρί και έφυγε
από την εκδήλωση µε ένα
tablet!
Η τελευταία φράση του κ.
Αναστασίου ήταν η εξής: «Για
όλους εµάς που παλέψαµε
και αντέξαµε όλη αυτήν τη
δύσκολη περίοδο, το µέλλον
βρίσκεται ακριβώς µπροστά
5
µας… συνεχίζουµε!».

Οι δύο Επιθεωρητές µε τους Managers της Θεσσαλονίκης
και την Προϊσταµένη Υποκαταστήµατος κα Βαχαρακίδου

(ΜΑΡΤΙΟΣ 2014) 61

nea-7:Layout 1

07/04/2014

09:25

Page 6

(NEΑ AΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)

| ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ
- ΑΣΦΑΛΕΙΑΙ MINETTA |
∆ια δικτυακή κα ι έντυπη έρευνα
ικανοποίησης πελατών πραγµατοποίησε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή
Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα, «στοχεύοντας στη συνεχή βελτίωση των
προσφερόµενων υπηρεσιών προς
τους ασφαλισµένους της, που αποτελεί βασική εταιρική αξία της και
πηγάζει από την πελατοκεντρική
φιλοσοφία της», όπως επισηµαίνεται χαρακτηριστικά στο σχετικό
δελτίο τύπου.
Συγκεκριµένα, η έρευνα «Η γνώµη
σας είναι πολύτιµη» διενεργήθηκε
στην επίσηµη ιστοσελίδα της Εταιρείας, τη χρονική περίοδο Ιούλιος ∆εκέµβριος 2013, απευθυνόµενη
στους επισκέπτες της ιστοσελίδας,
ενώ παράλληλα σχετικά έντυπαερωτηµατολόγια διατίθεντο και
στους επισκέπτες των κεντρικών
της γραφείων.
Οι συµµετέχοντες, συµπληρώνοντας ένα σύντοµο ερωτηµατολόγιο,
είχαν τη δυνατότητα να προχωρήσουν σε παρατηρήσεις και επισηµάνσεις σχετικά µε τις προσφερόµενες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκή
Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα.
Από την έρευνα καταγράφηκαν σηµαντικά στοιχεία για το είδος της
σχέσης των ασφαλισµένων µε την
εταιρεία και τους συνεργάτες της,
την ποιότητα και την ανταπόκριση
των ασφαλιστικών προγραµµάτων,
σύµφωνα µε τις πραγµατικές ανάγκες των ασφαλισµένων, το επίπεδο ικανοποίησης των τρίτων παθόντων από τη διαδικασία αποζηµίωσης και την ποιότητα των παρεχόµενων συµβουλών.
Όπως αναφέρεται σχετικά, «τα πορίσµατα της έρευνας, τόσο για την
ποιότητα των προγραµµάτων όσο
και για το επίπεδο των προσφερόµενων υπηρεσιών, ήταν ιδιαίτερα
αξιόλογα. Η εµπιστοσύνη αυτή των
πελατών στην Ευρωπαϊκή ΈνωσιςΑσφάλειαι Μινέττα κάνει ακόµα
πιο δυνατή τη δέσµευση της εταιρείας –και παρά τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία–, να καταβάλλει
σηµαντικές προσπάθειες για να
διατηρήσει και να βελτιώσει περαιτέρω τις υπηρεσίες της, αντιλαµβανόµενη τις συνεχώς αυξανόµενες
ανάγκες των ασφαλισµένων της».

62 (MΑΡTΙΟΣ 2014)

| ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ |

Πιστοποίηση Ποιότητας έλαβε το Σύστηµα για τη
∆ιαχείριση Αιτιάσεων της ΑΤΕ Ασφαλιστικής.
Συγκεκριµένα, η ειδική λειτουργία που
έχει θεσπίσει η Εταιρεία για την εξέταση θεµάτων παραπόνων-αιτιάσεων και
εφαρµόζεται ήδη από το 2011, τώρα είναι και πιστοποιηµένη από την
30.01.2014 µε το πρότυπο ΕΝ
ISO9001:2008 για τη διασφάλιση Συ στήµατος Ποιότητας στη διαχείριση των
αιτιάσεων.
«Η επιτυχής αξιολόγηση και πιστοποίηση», όπως αναφέρεται σχετικά, «ήταν το επιστέγασµα πιστής εφαρµογής των
υψηλών απαιτήσεων του
διεθνούς προτύπου ΕΝ
ISO9001:2008 στην καθηµερινή λειτουργία της ∆ιεύθυνσης Οργάνωσης &
Επιχειρησιακού Σχεδιασµού, η οποία υποστηρίζει
τη διαχείριση των αιτιάσεων». Φορέας πιστοποίησης
είναι η εταιρεία ΕΒΕΤΑΜ
Α.Ε .
(διάδοχος
του
ΕΛ.Ο.Τ.), µε την πολύτιµη
βοήθεια της Q-PLAN A.E. και των εξειδικευµένων συµβούλων της.
Σύµφωνα µε όσα επισηµαίνονται στο
σχετικό δελτίο τύπου της Εταιρείας, η
φιλοσοφία της ΑΤΕ Ασφαλιστικής για τη
διαχείριση αιτιάσεων επικεντρώνεται
στη ρήση: «Μιλήστε µας... ό,τι κι αν τύχει, διότι µαζί βρίσκουµε την καλύτερη
λύση». Η εξασφάλιση πιστοποίησης επιβεβαιώνει και στην πράξη την ουσιαστική και αντικειµενική διερεύνηση των αιτιάσεων που υποβάλλονται και την αποτελεσµατική επίλυσή τους, εντός των
προβλεπόµενων από το ρυθµιστικό
πλαίσιο προθεσµιών. Επίσης, διασφαλίζει ότι εξετάζονται από την Εταιρεία
ισότιµα όλα τα θέµατα, µε γνώµονα την

καλή πίστη στη σχέση της µε τους ασφαλισµένους και το ευρύ κοινό. Πρόσωπο
µε πρόσωπο, αντιµετωπίζονται µε δίκαιο και αµερόληπτο τρόπο τα παράπονα που αναφέρονται. Επεµβαίνοντας
άµεσα µε διορθωτικές ενέργειες, δεν
χάνεται καµία ευκαιρία βελτίωσης και
ελαχιστοποίησης των σηµείων τριβής
και παρέχεται από την Εταιρεία µία επιπλέον δυνατότητα φιλικής επίλυσης των
πιθανών διαφορών, µε στόχο την εύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης.
Για τη στήριξη της λειτουργίας του Συστήµατος ∆ιαχείρισης Ποιότητας όλων
των πιστοποιηµένων µονάδων της Εταιρείας, η ∆ιοίκηση της ΑΤΕ Ασφαλιστικής έχει αναπτύξει και
διατηρεί άριστη υποδοµή,
υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναµικό και άριστες
συνεργασίες στον τοµέα
των πωλήσεων, αναγνωρίζοντας τη µεγάλη αξία
της ποιότητας στις παρεχόµενες υπηρεσίες προς
τους πελάτες της. Για αυτό το λόγο στην ΑΤΕ
Ασφαλιστική, τo παράπονο
µπορεί να είναι κάτι θετικό: είναι πολύ
σηµαντικό να γνωστοποιούνται στην
Εταιρεία όσα έχει να αναφέρει κάθε συναλλασσόµενος, διότι η διαδικασία επίλυσης των θεµάτων οδηγεί σε διαρκή
βελτίωση στις υπηρεσίες της Εταιρείας,
µε στόχο την υψηλή ικανοποίηση των
αναγκών και των προσδοκιών του καταναλωτικού κοινού και των ασφαλισµένων.
Η υπηρεσία παραπόνων της ΑΤΕ Ασφαλιστικής είναι στη διάθεση του κοινού
µέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση parapona@agroins.com και µέσω
τηλεφώνου (από ∆ευτέρα έως
Παρασκευή 08:30-15:30) στον αριθµό
210 9379 768.

Σύντοµα…
@ Ελληνοαµερικανική Ένωση (HAU) - ∆ιεξήγαγε δύο µοναδικά και ιδιαίτερα ενδιαφέροντα σεµινάρια για τη «∆ιαχείριση Ψηφιακού Περιεχοµένου» και τη «∆ιαφηµιστική αξιοποίηση ψηφιακών µέσων». Οι δύο εισηγητές τους, οι κ.κ. ∆ηµήτρης Πεφάνης (∆/ντής του in.gr) και ∆ηµήτρης Νικολακόπουλος (∆/ντής ∆ιαφήµισης Ψηφιακών Μέσων στο ∆ΟΛ), επαγγελµατίες της αγοράς µε µεγάλη εµπειρία στα ψηφιακά αλλά και παραδοσιακά ΜΜΕ, ανέλυσαν τα δεδοµένα που ισχύουν στον σηµερινό
ψηφιακό κόσµο.
Μετέδωσαν τη σηµαντικότητα του ψηφιακού κειµένου, που παίζει βασικό ρόλο στη
µετάδοση του µηνύµατος, δηµιουργεί εµπειρίες, είναι ζωντανό, µεταδοτικό και εξελίσσεται διαρκώς. Επιπλέον, επικεντρώθηκαν στον σχεδιασµό µια ολοκληρωµένης
διαφηµιστικής καµπάνιας στα ψηφιακά µέσα και πώς είναι αξιοποιήσιµα εµπορικά.
Τα πάντα είναι πλέον µετρήσιµα στο διαδίκτυο, αρκεί να ξέρεις πώς θα τα µετρήσεις!

nea-7:Layout 1

07/04/2014

| MAΤRΙΧ |

09:26

Page 7

Καθήκοντα Deputy CEO
της MATRIX Insurance & Reinsurance
Brokers ανέλαβε πρόσφατα η κα Κωνσταντίνα Καπετανάκη.
Η κα Καπετανάκη, πτυχιούχος της ΑΣΟΕΕ
και πιστοποιηµένη ορκωτή
ελεγκτής, µέλος του ΣΟΕΛ,
ξεκίνησε την καριέρα της
στην Deloitte & Touche.
Μέχρι το 2007 ήταν υψηλόβαθµο διευθυντικό στέλεχος στην KPMG, ενώ κατά την εξαετή της θητεία
στην Bank of America
Merrill Lynch διατέλεσε
Chief Financial Officer και
στη συνέχεια Country
Operating Officer.
Ως Deputy CEO στην MATRIX
Insurance & Reinsurance Brokers, η κα
Καπετανάκη είναι υπεύθυνη για την καθηµερινή δραστηριότητα του Οµίλου,
ενώ στα καθήκοντά της περιλαµβάνεται
και ο συντονισµός όλων των εσωτερικών
διαδικασιών, όπως τα operations, οι οικονοµικές υπηρεσίες, το ανθρώπινο δυναµικό, αλλά και η ανάπτυξη και εφαρµογή των στρατηγικών του Οµίλου, πάντα µε γνώµονα την αποτελεσµατική λειτουργία της επιχείρησης και τους ισχύοντες κανόνες εποπτείας.
Η κα Αφροδίτη
Μπούρα, η οποία
βρίσκεται σήµερα
επικεφαλής του
τµήµατος Πιστώσ ε ω ν κ α ι Ε γ γ υ ήσεων, είναι απόφοιτος του τµήµατος ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστηµίου Πειραιώς και
από το 2006 έχει διατελέσει ως υψηλόβαθµο στέλεχος της Marsh & McLennan
Companies (Ελλάδος) ως υπεύθυνη του
τµήµατος Πιστωτικού Κινδύνου για Ελλάδα και Κύπρο και ως Account Manager
στο τµήµα Risk Management. Έχει εµπειρία στη δηµιουργία και διαχείριση τοπικών και πολυεθνικών προγραµµάτων πιστωτικού κινδύνου για τις µεγαλύτερες
εταιρείες παγκοσµίως. Επίσης, διαθέτει
εµπειρία στη διαχείριση και τοποθέτηση
προϊόντων Εγγυήσεων (Surety - Bonds)
για µεγάλες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις.
Η κα Μπούρα, από τη νέα της θέση, θα
προωθήσει τις εργασίες που αφορούν
στον εξειδικευµένο αυτόν τοµέα, υλοποιώντας έτσι τη στρατηγική της MATRIX
Insurance & Reinsurance Brokers για
εξειδικευµένη ανάπτυξη και εµπεριστα-

τωµένη εξυπηρέτηση των αναγκών των
πελατών της.
«Οι δυναµικές ανάπτυξης της MATRIX
Insurance & Reinsurance Brokers απαιτούν συνεχή εγρήγορση και εµπλουτισµό του ανθρώπινου δυναµικού µας, µε υψηλόβαθµα,
ικανά και έµπειρα στελέχη,
όπως οι κυρίες Καπετανάκη
και Μπούρα», δήλωσε ο CEO
του Οµίλου, κ. ∆. Τσεσµετζόγλου. «Έχοντας απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης µας,
ως leaders της αγοράς και σε
µία περίοδο ιδιαιτέρως κρίσιµη για την ιδιωτική ασφάλιση, τόσο από πλευράς οικονοµικών όσο και κανονιστικών συνθηκών, είµαστε αποφασισµένοι να δηµιουργήσουµε την πλέον αποτελεσµατική και δυνατή οµάδα,
προκειµένου να παρέχουµε στους πελάτες µας πρωτοποριακές και tailored
made υπηρεσίες, που να διασφαλίζουν
τις εργασίες και την κερδοφόρα ανάπτυξή τους».
Το έργο της Matrix τίµησε ο Αιγύπτιος
Πρίγκιπας Οσµάν Ριφάτ Ιµπραχήµ,
απόγονος του Μοχάµεντ Άλι. Συγκεκριµένα, στα τέλη Ιανουαρίου, ο Αιγύπτιος πρίγκιπας επισκέφθηκε
–στο πλαίσιο σύντοµου ταξιδιού του– τις εγκαταστάσεις του
ιδρύµατος «Παιδόπολη» στην
Καβάλα. Κατά τη διάρκεια της
επίσκεψής του συναντήθηκε µε
τον CEO της Matrix, κ. ∆ηµήτρη
Τσεσµετζόγλου, στον οποίο και
απένειµε τιµητική πλακέτα και
το αναµνηστικό µετάλλιο του
Βασιλικού Ινστιτούτου του Μοχάµεντ Άλι (Royal Institute
Mohamed Ali) για το αµείωτο
ενδιαφέρον και την οικονοµική
συµπαράσταση, που διασφαλίζουν την
εύρυθµη λειτουργία του ιδρύµατος.
Ο πρίγκιπας ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του ιδρύµατος και πέρασε αρκετή ώρα µε τα παιδιά, ενώ είχε την ευκαιρία να συζητήσει µε τους εργαζόµενους
και την πρόεδρο του ∆.Σ. της «Παιδόπολης», κα Μαρίνα Φιλιππίδου, για τη λειτουργία, αλλά και τις δυσκολίες που
αντιµετωπίζει το ίδρυµα στην αντίξοη
αυτή περίοδο για την ελληνική οικονοµία. Στην εκδήλωση υποδοχής παραβρέθηκαν ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας,
κ. Αρχέλαος Γρανάς, ο δήµαρχος
Καβάλας, κ. Κωστής Σιµιτσής, και ο θεµατικός αντιπεριφερειάρχης ανάπτυ-

§

ξης, κ. Γιώργος Γεροµάρκος.
Σε σύντοµη δήλωσή του ο πρίγκιπας
Οσµάν Ριφάτ Ιµπραχήµ είπε ότι η επίσκεψη στην «Παιδόπολη» δεν είχε
απλώς εθιµοτυπικό χαρακτήρα, αλλά κυρίως συναισθηµατικό και υπογράµµισε
το µεγάλο του ενδιαφέρον για τα ιδρύµατα που ασχολούνται µε τα παιδιά και
ειδικότερα γι’ αυτά που βρίσκονται στην
περιοχή καταγωγής του προγόνου του,
Μοχάµεντ Άλι.
Ο κ. ∆ηµήτρης Τσεσµετζόγλου, CEO της
Matrix, αφού ευχαρίστησε τον πρίγκιπα
και τα µέλη του ∆.Σ. για την απρόσκοπτη
συνέχιση της λειτουργίας της «Παιδόπολης», ενός εκ των παλαιότερων ιδρυµάτων, τόνισε ότι «η προσπάθεια αυτή αποδεικνύει ότι η αγάπη στον συνάνθρωπο
και ειδικά στα παιδιά ξεπερνά πατρίδες,
θρησκείες και πολιτικές πεποιθήσεις.
Σήµερα βρίσκοµαι εδώ µε διπλή ιδιότητα. Αφενός, είµαι γέννηµα θρέµµα της
Καβάλας και άρα µέρος της πολιτιστικής
και ανθρωπιστικής κληρονοµιάς που
συµβολίζει η «Παιδόπολη» και, αφετέρου, ως ∆ιευθύνων Σύµβουλος της
Matrix, µιας εταιρείας ελληνικών συµφερόντων, µιας εταιρείας µε διεθνή δράση,
αλλά συγχρόνως µιας εταιρείας βαθιά
προσηλωµένης στις ρίζες της, απόλυτα
Ο Πρίγκιπας κ. Οσµάν Ριφάτ Ιµπραχήµ
µε τον κ. ∆ηµήτρη Τσεσµετζόγλου..

συνδεδεµένης µε τον άνθρωπο και τις
ανάγκες του, ειδικά σ’ αυτή την τόσο δύσκολη για τη χώρα µας περίοδο.
Πέρα από την οικονοµική υποστήριξη,
που µε µεγάλη αγάπη παρέχουµε στην
«Παιδόπολη», θεωρούµε υποχρέωσή
µας να αφυπνίσουµε και να ευαισθητοποιήσουµε όλους όσους είναι σε θέση,
µε µικρότερα ή µεγαλύτερα ποσά, να εγγυηθούν το µέλλον αυτής της ανοιχτής
αγκαλιάς και, στην ουσία, το µέλλον
όλων µας, που είναι τα παιδιά.
Σας ευχαριστώ και πάλι για την τιµή που
µου επιφυλάξατε, εύχοµαι καλή δύναµη
στο δύσκολο αυτό έργο και υπόσχοµαι
να είµαι πάντα δίπλα σας».
(MΑΡTΙΟΣ 2014) 63

nea-7:Layout 1

27/02/2014

09:42

Page 16

(NEΑ AΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)

| INTERAMERICAN |

Η ετήσια εκδήλωση της Interamerican πραγµατοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου, στο Μέγαρο
Μουσικής Αθηνών, «µε το δυναµικό της
διοίκησης και των δικτύων πωλήσεων να
δίνει τον τόνο µιας αποφασιστικά δηµιουργικής στάσης για το 2014», όπως
αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σχετικό
δελτίο τύπου.
Ο ∆/νων Σύµβουλος του Οµίλου, κ. Γιώργος Κώτσαλος, στην εισαγωγική του οµιλία, ανέφερε µεταξύ άλλων: «Σήµερα,
µε όσα συµβαίνουν στην κοινωνία και
στην οικονοµία και µε τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει η κρίση στην κοινωνική
πρόνοια και τη λειτουργία του δηµοσίου
συστήµατος στην υγεία και στις συντάξεις, οι περισσότεροι θεωρούν την ιδιωτική ασφάλιση αναγκαίο κακό. Εµείς
στην Interamerican έχουµε τη ριζικά
αντίθετη άποψη για την αξία της ιδιωτι-

κής ασφάλισης, τη θεωρούµε ως ΑΝΑΓΚΑΙΟ ΚΑΛΟ», επισηµαίνοντας τον καθοριστικό ρόλο των διαµεσολαβούντων συνεργατών της για την εµπέδωση αυτής
της ιδέας στην κοινή γνώµη, µε δεδοµένη τη χαµηλή ασφαλιστική συνείδηση
στην Ελλάδα.
Ο κ. Κώτσαλος εστίασε, επίσης, στις µεγάλες αλλαγές που συντελέστηκαν και
εξελίσσονται στην Interamerican, προλαµβάνοντας τις συνέπειες της κρίσης
και προετοιµάζοντας την επόµενη ηµέρα µέσα σε ένα τοπίο που θα είναι πολύ
διαφορετικό για τις ασφαλιστικές δραστηριότητες. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, για τη βιωσιµότητα και ανάπτυξη των
ασφαλιστικών δραστηριοτήτων όλα πλέον ορίζονται από το τι χρειάζεται και θέλει ο πελάτης και, βέβαια, από τη δύναµη του “νήµατος” εµπιστοσύνης που τον
συνδέει µε την ασφαλιστική επιχείρηση.

Άποψη των παρευρεθέντων στην εκδήλωση της Interamerican.

Ο ∆/νων Σύµβουλος του Οµίλου
Interamerican, κ. Γιώργος Κώτσαλος.

Γι’ αυτό τον λόγο, σταθερό πρόταγµα της
Interamerican στη σχέση της µε τον πελάτη αποτελεί η συνεχής επιβεβαίωση
και ενδυνάµωση της αξιοπιστίας, ως
προϋπόθεση για την εδραίωση της εµπιστοσύνης. «Αυτό κάνουµε εµείς», επεσήµανε ο κ. Κώτσαλος, «έχοντας αναπτύξει και υποστηρίζοντας κάθε τρόπο
διανοµής προϊόντων και υπηρεσιών και
φυσικά πρωτοπορώντας και στη διαδικτυακή διανοµή, που έχει το δικό της
κοινό, όµως επενδύοντας παράλληλα
και συνεχώς στα δίκτυα των συνεργατών».
INTERAMERICAN

| ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ |

Σύντοµα…
@ Σύνδεσµος Εκπροσώπων και Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιρειών - Με το σύνθηµα «Μπορούµε να κάνουµε τη διαφορά!» κάλεσε τα Μέλη και τους φίλους του
στη χριστουγεννιάτικη γιορτή που διοργάνωσε στις 19.12.2013. Κύριος σκοπός
της εκδήλωσης ήταν η ενίσχυση της Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρείας
«Μπορούµε!», η οποία καταπολεµά τη σπατάλη του φαγητού που περισσεύει σε
κάποιους και δρα υπέρ της αξιοποίησής του για κοινωφελή σκοπό σε όλη την
Ελλάδα.
Πρόσφατα, Μέλη του ∆.Σ. του Σ.Ε.Σ.Α.Ε. είχαν την ευκαιρία να επιδώσουν στους
εκπροσώπους του «Μπορούµε !» το ποσό που συγκεντρώθηκε από τη συγκεκριµένη εκδήλωση, αλλά και να ενηµερωθούν, µε κάθε λεπτοµέρεια, για το έργο
που επιτελεί ο φορέας.
Το ∆.Σ. του Σ.Ε.Σ.Α.Ε., επιδοκιµάζοντας την αξιέπαινη προσπάθεια του «Μπορούµε!», αποφάσισε να σταθεί δίπλα του από εδώ και στο εξής, προσφέροντας
στη δράση του το “περισσεύον” φαγητό από κάθε µελλοντική του εκδήλωση.

64 (ΜΑΡΤΙΟΣ 2014)

Κ έρδη €5,3 εκατ. κατέγραψε το
2013 η Συνεταιριστική Ασφαλιστική,
όπως ανακοίνωσε σχετικά, ενώ η
παραγωγή της ανήλθε στα €31 εκατ.
και τα τεχνικά αποθέµατα στα €47
εκατ.
Το σύνολο των τεχνικών αποθεµάτων επί της παραγωγής ανήλθε στο
152%, ενώ στον κλάδο αυτοκινήτων
στο 210%. Τα εποπτικά κεφάλαια
ανήλθαν στα €21,8 εκατ. και η κάλ υψη περιθωρίου φερεγγυότητας
είναι στο 182%.
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά
στο σχετικό δελτίο τύπου, «η Συνεταιριστική Ασφαλιστική προχωρά
δυναµικά και για το 2014 –πέρα από
τα αγροτικά αυτοκίνητα στα οποία
είναι ο leader της αγοράς µε ποσοστό 12%– µε νέα τιµολογιακή πολιτική από 01/04/2014 στον κλάδο
αυτοκινήτων αλλά και στις ασφαλίσεις περιουσίας και ζωής, µε νέα
προϊόντα, που καλύπτουν διαχρονικά τις πραγµατικές ανάγκες των
πελατών και πάντα σύµφωνα µε τις
παγκόσµιες αρχές της κοινωνικής
οικονοµίας».

nea-7:Layout 1

27/02/2014

09:43

Page 17

| EULER HERMES | H Euler
Hermes αύξησε τη συµµετοχή της στην
Euler Hermes Hellas από 80% στ ο
100%, µε την έγκριση της Τράπεζας της
Ελλάδας. Τα δικαιώµατα µειοψηφίας κατείχαν η Groupama Φοίνιξ και η Alpha
Bank.
«Η ενισχυµένη παρουσία της Euler
Hermes στην Ελλάδα αντανακλά το
άνοιγµα της χώρας στις επιχειρήσεις»,
δήλωσε ο κ. Michele Pignotti, επικεφαλής της Euler Hermes για τις χώρες της
Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και της
Αφρικής. «Η Ελλάδα είναι µία από τις
χώρες της Ευρωζώνης που ανταποκρίθηκαν θετικά στην πλειοψηφία των συστάσεων του ΟΟΣΑ για διαρθρωτικές
µεταρρυθµίσεις. Αυτή η εξαγορά επιβεβαιώνει περαιτέρω τη δέσµευσή µας να
αναπτύξουµε την παρουσία µας στη χώρα και να είµαστε κοντά στους Έλληνες

κατόχους ασφαλιστηρίων συµβολαίων»,
συµπλήρωσε.
Σε ένα παγκόσµιο οικονοµικό περιβάλλον που δείχνει µικτά σηµάδια ανάπτυξης, η Euler Hermes αναµένει από την
οικονοµία στην Ελλάδα να αυξηθεί κατά
0,5% το 2015 –αντικατοπτρίζοντας τις
σηµαντικές βελτιώσεις στην ανταγωνιστικότητα κόστους–, µετά από άλλο ένα
έτος µείωσης, της τάξης του -0,2% το
2014.
«Κατά τη διάρκεια της κρίσης σταθήκαµε δίπλα στις ελληνικές επιχειρήσεις µε
υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, κάνοντας
παράλληλα εµπεριστατωµένη αξιολόγηση των κινδύνων», δήλωσε ο κ. Βασίλης
Χρηστ ίδης, ∆ιευθύνων Σύµβουλος της
Euler Hermes Hellas. «Αυτή η εµπειρία
έχει ενισχύσει και παγιώσει τη συνεργασία µας µε τους πελάτες και µαζί είµαστε έτοιµοι να αδράξουµε τις ευκαιρίες

που φέρνει η οικονοµική ανάκαµψη, µε
έναν βιώσιµο και κερδοφόρο τρόπο. Αν
και η προσέγγισή µας όσον αφορά την
ανάληψη κινδύνων είναι τώρα ελαφρώς
λιγότερο περιοριστική, τόσο για τις εγχώριες όσο και για τις εξαγωγικές καλύψεις, παραµένουµε επιφυλακτικοί, δεδοµένης της ακόµη εύθραυστης οικονοµικής κατάστασης», συµπλήρωσε.
H Euler Hermes Hellas ιδρύθηκε το 1995
και απασχολεί 50 άτοµα στα κεντρικά
γραφεία της στην Αθήνα και στο γραφείο της Θεσσαλονίκης. Προσφέρει µια
σειρά από ασφαλιστικές λύσεις εµπορικής πίστωσης, καθώς και υπηρεσίες είσπραξης οφειλών. Η Ελλάδα είναι µέρος
της Euler Hermes Μεσογείου, Μέσης
Ανατολής και Αφρικής, µαζί µε τις χώρες
του Κόλπου, το Ισραήλ, την Ιταλία, το
Μαρόκο, την Πορτογαλία και την Τουρκία.

| PRIME INSURANCE |

Σε µια κατάµεστη αίθουσα στην Αίγλη Ζαππείου,
η Prime Insurance, στις 17 Φεβρουαρίου
2014, παρουσίασε στο ∆ίκτυο των Συνεργατών της τα παραγωγικά και εταιρικά αποτελέσµατα του 2013, βράβευσε
τους κορυφαίους Συνεργάτες της και
ανακοίνωσε τους στρατηγικούς στόχους
της νέας χρονιάς.
Στην Ελλάδα της κρίσης, σ’ ένα περιβάλλον δύσκολο και σκληρό για την ασφαλιστική αγορά τα τελευταία χρόνια, η
Prime Insurance «κατακτά ολοένα και
µεγαλύτερο µερίδιο αγοράς και εµφανίζει µία ραγδαία άνοδο που ξεπερνά το
200%, την τελευταία τριετία», όπως σηµειώνεται χαρακτηριστικά στο σχετικό
δελτίο τύπου.
Στρατηγικός στόχος της Εταιρείας είναι
η α νάπτυξη και ενίσχυση του ∆ικτύου

Από αριστερά, οι κ.κ. Α. Ρούβας, Σ. Αίσωπος, Β. Μηλιώνης, Α. Γεροκούδης, Κ. Μιχαηλίδου, Κ.
Γεωργούσης, Ε. Κατσίκας, Ι. Ρουσσόπουλος, Μ. Μιχαηλίδης και Π. Παναγιώτου.

Πωλήσεων µε συνεχείς εκπαιδεύσεις και
νέα προϊόντα, µε ανταγωνιστικά τιµολόγια σε όλους τους Κλάδους, µε εξειδι-

Άποψη των παρευρεθέντων στην εκδήλωση.

κευµένο Marketing, µε νέα διαφηµιστική
καµπάνια και, κυρίως, µε ένα νέο κανονισµό πωλήσεων, που θυµίζει τις παλιές
καλές εποχές της ασφαλιστικής αγοράς.
Κάποια από τα νέα προϊόντα που παρουσιάστηκαν είναι: 
Νέο ελκυστικό προϊόν “Prime Med”
στον Κλάδο Υγείας. 
Νέο τιµολόγιο Α.Ε. Σκαφών. 
Νέο Προϊόν Επιχείρησης. 
Νέα Προϊόντα Επαγγελµατικών Ευθυνών.
Ο κ. Μιχάλης Μιχαηλίδης, ∆/νων Σύµβουλος της Εταιρείας, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα και ευχήθηκε σε όλους
τους συνεργάτες και στελέχη µια καλή
παραγωγική χρονιά, µε στόχο η Prime
Insurance να γίνει η πρώτη επιλογή του
∆ικτύου Πωλήσεων και των Πελατών.

(ΜΑΡΤΙΟΣ 2014) 65

nea-7:Layout 1

27/02/2014

12:47

Page 10

(NEΑ AΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)

O κ. Richards µε την οµάδα
της International Life.

.

| INTERNATIONAL LIFE |

Προσκεκληµένος της Συνάντησης της Λέσχης
Προέδρου, µε τους κορυφαίους ασφαλιστικούς συµβούλους της International
Life για το 2014, ήταν o κ. Phillip
Richards, διακεκριµένος εισηγητής της
GAMA.
Ο κ. Richards, εκπρόσωπος της GAMA
International, βρέθηκε στην Ελλάδα στο
πλαίσιο της εκπαιδευτικής ηµερίδας που
διοργάνωσε ο ΠΣΣΑΣ, και συναντήθηκε
µε τις εταιρείες - µέλη της GAMA στην Ελλάδα, προκειµένου να µεταδώσει πρακτικές εµπειρίες και απόψεις που έχει ο
ίδιος αποκοµίσει µέσα από την πολύχρονη πείρα του στον διεθνή εκπαιδευτικό
οργανισµό.
Ο κ. Phillip Richards είναι Πρόεδρος ∆.Σ.
και CEO του North Star Resource Group
και οµιλητής της GAMA για θέµατα που
αφορούν στο στρατηγικό σχεδιασµό,
στην ηγεσία και στα εναλλακτικά συστή-

| EULER HERMES HELLAS |
Χορηγός σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Ελληνογαλλικό Εµπορικό Επιµελητήριο ήταν η Euler Hermes Hellas. Η
εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε στις 28
Ιανουαρίου 2013, στην Αίγλη Ζαππείου, µε αφορµή την οµιλία του κ. Ευάγγελ ου Βενιζέλο υ, Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης και Υπουργού Εξωτερικών. Στην εκδήλωση αυτή παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο του Ελληνογαλλικού Εµπορικού Επιµελητηρίου, κ.
Χριστόφορο Χατζόπουλο, τα νέα στελέχη µεγάλων εταιρειών - µελών

66 (MΑΡTΙΟΣ 2014)

O Αν. Γενικός ∆ιευθυντής
µατα διανοµής στον κλάδο
Εµπορικού Τοµέα, ∆ιευασφαλειών και χρηµατοοιθυντής Agency System &
κονοµικών υπηρεσιών του
Εκπαίδευσης, κ. Κλέαρ21ου αιώνα. Έχει διατελέχος Πεφάνιος, δήλωσε
σει πρόεδρος της GAMA
International και σήµερα η
σχετικά: «H παρουσία
North Star κατατάσσεται
του κ. Richards στη συµεταξύ των 3 µεγαλύτενάντηση της Λέσχης Προρων επιχειρήσεων του είέδρου που πραγµατοποίδους της στον κόσµο, σύµησε η εταιρεία, αποτελεί
φωνα µε την GAMA
για εµάς µια ιδιαίτερη τιΑπό αριστερά, οι κ.κ.
Γ. Φουρλής, Ph. Richards
International.
µή. Με την πολύτιµη
και Κλ. Πεφάνιος
Ο κύκλος των συναντήσεων
εµπειρία που έχει αποκοτης Λέσχης Προέδρου της International
µίσει από την GAMA, λειτουργεί ως ένα
Life “άνοιξε” δυναµικά µε την παρουσία
λαµπρό παράδειγµα και κίνητρο για τους
του κ. Richards, ο οποίος επικεντρώθηκε
συνεργάτες µας, για να γίνουν καλύτεροι.
σε θέµατα καθηµερινής οργάνωσης και
Η παρουσία του είναι απόδειξη ότι στην
λειτουργίας των Ασφαλιστικών ∆ιαµεσοInternational Life, έχοντας ως πρότυπο
λαβητών, καθώς και σε σύγχρονους τρότους κορυφαίους επαγγελµατίες της παπους ανάπτυξης του χαρτοφυλακίου, λειγκόσµιας ασφαλιστικής βιοµηχανίας,
τουργώντας ως πηγή έµπνευσης και γνώανεβάζουµε τον πήχη ακόµα πιο ψηλά».
σης για τους συνεργάτες της εταιρείας.

του, µεταξύ των οποίων και η Euler
Hermes Hellas, καθώς επίσης και τα
νέα στελέχη της Γαλλικής Πρεσβείας.
Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και
Υπουργός Εξωτερικών, κ. Ευά γγελ ος
Βενιζέ λος, απηύθηνε οµιλία προς τα
µέλη του Επιµελητηρίου µε τίτλο «Ελλάδα: Το εξάµηνο της Προεδρίας και
της στροφής προς την οριστική έξοδο
από την κρίση».
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο ∆/νων
Σύµβουλος της Euler Hermes Hellas,
κ. Βασίλης Χριστίδης, έκανε µία σύντοµη αναδροµή της επαγγελµατικής

του πορείας και µίλησε για την παρουσία της εταιρείας στην Ελλάδα,
όπως και για τις υπηρεσίες Ασφάλισης
Πιστώσεων που προσφέρει στην ελληνική αγορά.
Στην εκδήλωση παρευρέθησαν και
στελέχη της Euler Hermes Hellas, µεταξύ των οποίων ο κ. Αλέξης Ι. Γαβριήλογλου, Αναπλ. Γεν. ∆/ντής και Εµπορικός ∆/ντής, και ο κ. Χαράλαµπος Α.
Μπουρέκας, Νοµικός Σύµβουλος ∆/ντής Τµήµατος Προσωπικού, Υπεύθυνος Κανονιστικής Συµµόρφωσης &
Επανεισπράξεων.

nea-7:Layout 1

27/02/2014

12:48

Page 11

| ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΠΙΣΤΗ |
Κοντά στους ασφαλισµένους
τ ης που έχουν πληγεί από τον
σεισµό στην Κεφαλονιά βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.
Ανταποδίδοντας τη σχέση εµπιστοσύνης προς τους ασφαλισµένους της, συµβάλλει έµπρακτα
στην ανακούφισή τους από τους
πρόσφατους σεισµούς, παρέχοντας άµεση προκαταβολή έως
€10.000, ανάλογα µε το µέγεθος της ζηµιάς που έχει προκληθεί στην κατοικία τους.
Επιπρόσθετα, στην προσπάθειά
της να διευκολύνει την πληρωµή
των ασφαλιστηρίων συµβολαίων
των πελατών της στην Κεφαλονιά, παρέχει τη δυνατότητα προθεσµίας τριών µηνών για την
εξόφλησή τους, εφόσον αυτά
αφορούν σε ηµεροµηνία οφειλής για το χρονικό διάστηµα Φεβρουάριος - Μάρτιος 2014.
«Στην Ευρωπαϊκή Πίστη είµαστε
πάντα δίπλα στους πελάτες µας,
µε ανθρώπινο πρόσωπο, την
κρίσιµη στιγµή της αποζηµίωσης», τονίζεται εν κατακλείδι
στο σχετικό δελτίο τύπου της
Εταιρείας.

Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της Οµάδας πλαισιωµένοι
από τους κ.κ. ∆. Γαλάνη, Νοµικό Σύµβουλο της Interasco ΑΕΓΑ, Κ. Σαΐα, ∆/νοντα Σύµβουλο
της Interasco AΕΓΑ, και Θ. Ζαχαρόπουλο, ∆/ντή Πωλήσεων & Marketing της Εταιρείας.

| INTERASCO |

Καθήκοντα Αναπληρώτριας ∆/ντριας Πωλήσεων στην
Interasco Α.Ε.Γ.Α. ανέλαβε από την 1η Φεβρουαρίου η κα Ναταλία Γιαννιού.
Όπως σηµειώνεται στο σχετικό δελτίο τύπου, η κα Γιαννιού, ως Αναπληρώτρια ∆ιευθύντρια Πωλήσεων, «πρόκειται να συµβάλει καθοριστικά στην περαιτέρω ενίσχυση
και ενδυνάµωση του δυναµικού της Εταιρείας».
Σχολιάζοντας την έναρξη της συνεργασίας,
ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Interasco
Α.Ε.Γ.Α., κ. Κάρολος Σαΐας, δήλωσε: «Ξεκινάµε τη συνεργασία µε την κα Ναταλία
Γιαννιού, στοχεύοντας στη δηµιουργία
ενός κορυφαίου επιπέδου ανθρώπινου δυναµικού πωλήσεων, για τη δηµιουργία του
οποίου θα έχουµε την ευκαιρία να αξιοποιήσουµε την πολύτιµη γνώση και εµπειρία
που διαθέτει».
Η κα Γιαννιού έχει διατελέσει, για περισσότερα από δεκαοκτώ χρόνια, κορυφαίο
στέλεχος πωλήσεων στην ασφαλιστική
αγορά.

Την έναρξη συνεργασίας µε την Αθλητική Ένωση Ψυχικού ανακοίνωσε πρό-

§

σφατα η Interasco ΑΕΓΑ. Το λογότυπο της
Εταιρείας θα κοσµεί τη φανέλα της οµάδας
µπάσκετ Ανδρών του Συλλόγου, η οποία
αποτελεί συνέχεια της ιστορικής οµάδας
µπάσκετ του ∆ήµου Ψυχικού - Φιλοθέης.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι, ξεκινώντας από
την αγωνιστική περίοδο 2011-2012, η οµάδα έχει κατορθώσει να ανέβει διαδοχικά
από την ερασιτεχνική στην Α2 κατηγορία,
στην οποία και αγωνίζεται φέτος, διεκδικώντας µε µεγάλες πιθανότητες επιτυχίας
την άνοδο στην Α1 Κατηγορία.
«Ο προφανής συµβολισµός µεταξύ µιας
οµάδας που διαρκώς στοχεύει την κορυφή
και της Εταιρείας µας, που φιλοδοξεί να
διαδραµατίσει ακόµη µεγαλύτερο ρόλο
στα τεκταινόµενα της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς, υπήρξε καθοριστικός για
την απόφασή µας», υπογράµµισε ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Interasco Α.Ε.Γ.Α., κ.
Κάρολος Σαΐας, καλωσορίζοντας την Αθλητική Ένωση Ψυχικού στο χορηγικό πρόγραµµα της Εταιρείας.
Έδρα του συλλόγου είναι το Κλειστό Γυµναστήριο Μπάσκετ Ψυχικού, στην οδό Κοντολέοντος 20, ενώ καθήκοντα προπονητή
διατηρεί ο κ. Γιώργος Ρεµεντέλας.

ΕΤΟΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ 1985

ΑΘΛ.Ο.Σ.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ

Συνεχής δραστηριότητα

µε προπονήσεις και αγώνες
Κρατίνου 7 & Αθηνάς, 3ος όροφος, 105 51 Αθήνα (Πλατεία Κοτζιά)
Τηλ: 210-3312955, Κιν: 6944-396150, www.athlos.info

(ΜΑΡΤΙΟΣ 2014) 67

nea-7:Layout 1

26/02/2014

14:58

Page 12

(NEΑ AΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)

| ΗΕLLENIC HULL MUTUAL ASSOCIATION |
Ο κ. Γιώργιος
Σπ. Αλεξανδράτος είναι
∆/νων Σύµβουλος της
Apollonia Lines
S.A. Κατέχει
πτυχίο Ναυτιλιακών Σπουδών και Ναυτικού ∆ικαίου και
µεταπτυχιακό
τίτλο στα ∆ιεθνή Ναυτιλιακά,
µε ειδίκευση
στη διαχείριση
ναυτιλιακών
κρίσεων, από το
πανεπιστήµιο
του Κάρντιφ
της Ουαλίας.
Είναι µέλος
στους ακόλουθους ναυτιλιακούς Οργανισµούς: Γεν.
Γραµµατέας της
Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών
Αποστάσεων.
Μέλος του ∆.Σ.
του Ναυτικού
Επιµελητηρίου
Ελλάδος. Μέλος
του ∆.Σ. του Κορεάτικου Νηογνώµονα και
Μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Ένωσης
Ελλήνων Εφοπλιστών.

ντων, τον επέλεξε για να αναλάβει αυτή τη
Ο εφοπλιστής κ. Γιώργος Σπ. Αλεξανδράτος
συγκεκριµένη στιγµή τα ηνία του Hellenic,
(Apollonia Lines S.A.) είναι ο νέος Πρόεδρος του Hellenic Hull Mutual Association
το οποίο χαρακτήρισε φαινόµενο επιχειρηPlc. µετά τις αρχαιρεσίες του ∆.Σ. για την
µατικής ανθεκτικότητας σε διεθνές επίπεδο, αφού δραστηριοποιείται σε µια ιδιαίτεπλήρωση της θέσης που παρέµενε σε “χηρα ανταγωνιστική και διεθνοποιηµένη αγορεία” µετά την αποχώρηση του κ. Αντώνη
ρά. Επεσήµανε πως η αναγκαιότητα εδραίΑγαπητού (Hellenic Seaways). Τη θέση της
ωσης µιας ηγετικής, ισχυρής
κας Χαρίκλειας Μουνδρέα
ελληνικής ναυτασφαλιστικής
(Good Faith Shipping Co.
αγοράς είναι υψηλότερη από
S.A.) κάλυψε ο κ. Άγγελος
Κωστάκος
ποτέ, καθώς το µέγεθος του
(Oceanstar
Management Inc.). Αντιπρόελληνικού ναυτιλιακού κλάδου ξεπερνά, πια, κατά πολύ
εδρος του Συνδέσµου παρατο αντίστοιχο µέγεθος του
µένει ο κ. Γιάννης Ξυ λάς
ελληνικού κλάδου παροχής
(Ariston Navigation Corp.).
ναυτιλιακών υπηρεσιών. ΤόνιΟ νέος Πρόεδρος είναι γιος
O κ. Γιώργος Σπ. Αλεξανσε ότι η ψήφος εµπιστοσύνης
ενός εκ των κυριότερων εκδράτος, νέος Πρόεδρος
στο Σύνδεσµο, τον περασµέπροσώπων του παραδοσιατου Hellenic Hull Mutual
νο Απρίλιο, στέλνει εντολή οικού ελληνικού εφοπλισµού
Association Plc.
κοδόµησης ενός εύρωστου
της περιόδου 1970 - 2000, του
ηγετικού Οργανισµού, επάνω στις υποδοαείµνηστου Σπύρου Αλεξανδράτου. Αναµές που έχουν δηµιουργηθεί από το
λαµβάνει το πηδάλιο τη στιγµή που οι ενHellenic Hull και δεσµεύθηκε να εργασθεί
δείξεις ανάκαµψης µετά την τραπεζική κρίγια την εκτέλεση αυτής της εντολής.
ση της Κύπρου απαιτούν για το Σύνδεσµο
τη δραστηριοποίηση ανθρώπων όπως αυτός, µε εµπειρία σε τεχνοκρατικούς χειριΚοντά στους σεισµοπαθείς
σµούς και διεισδυτικότητα στην αγορά, λότης Κεφαλονιάς
γω εξωστρεφούς προσωπικότητας και εµετά από εισήγηση του Προέδρου του
βληµατικού παραδοσιακού προφίλ.
Hellenic Hull Mutual Association Plc.,
Ο κ. Αλεξανδράτος γνωρίζει άριστα τις
κ. Γιώργου Σπ. Αλεξανδράτου, ο οποίος καυποθέσεις του Συνδέσµου, καθώς κατέχει
τάγεται από την Κεφαλονιά, και οµόφωνη
θέση Μέλους στο ∆.Σ. από το 2009, ενώ
απόφαση του ∆.Σ. των ∆ιαχειριστών του
πρωτοστάτησε στην εκστρατεία στήριξης
Συνδέσµου, το Hellenic, επιθυµώντας να
του Hellenic, που κορυφώθηκε τον περαστηρίξει τους δοκιµαζόµενους συνανθρώσµένο Απρίλιο, όταν το Επιχειρησιακό Σχέπους µας στο νησί της Κεφαλονιάς, θα παδιο ανάκαµψης έλαβε εγκριτική ψήφο 97%
ράσχει δωρεάν κάλυψη κινδύνων στα
από τα Μέλη του Συνδέσµου, στην Έκτακτη
πλοία του Συνδέσµου, τα οποία βρίσκονται
Γενική Συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε
ή πρόκειται να ελλιµενισθούν στο νησί, για
στη Ναυτιλιακή Λέσχη, στην Ακτή Μιαούλη.
να φιλοξενήσουν τους ανθρώπους που
Ο κ. Αλεξανδράτος δήλωσε πως είναι τιµή
χρήζουν άµεσης ανάγκης στέγασης και
του που το ∆.Σ. του Συνδέσµου, εκπροσωφροντίδας, για όσο καιρό απαιτείται να παπώντας 1.000 πλοία ελληνικών συµφερόραµείνουν εκεί.

| ARAG | Χορηγός του Αθλητικού
Σωµατείου Πατρών «Προµηθέας» είναι
η ARAG. Όπως ανακοίνωσε σχετικά η
Εταιρεία, µε αίσθηµα κοινωνικής ευθύνης γίνεται αρωγός στην προσπάθεια
του Συλλόγου για προώθηση του αθλητισµού ως µέσου πολιτισµού και διεξόδου από την κρίση (πνευµατική & οικονοµική) που διέρχεται η χώρα µας.
Ο Αθλητικός Σύλλογος «Προµηθέας»
ιδρύθηκε στην Πάτρα το 1985 χάρη
στην αγάπη µίας οµάδας πρώην αθλητών προς τον υγιή, ερασιτεχνικό αθλητισµό και έκτοτε δραστηριοποιείται

68 (ΜΑΡΤΙΟΣ 2014)

Μ

ανελλιπώς στα αθλητικά δρώµενα της
πόλης. Είναι ένας Σύλλογος που ενδιαφέρεται και καλλιεργεί σε βάθος τα
αθλήµατα της καλαθοσφαίρισης, του
σκακιού και του πιγκ-πογκ.
Αυτό που θεωρείται ως η σηµαντικότερη επιτυχία του Συλλόγου είναι ότι αυτή τη στιγµή υπάρχουν 260 παιδιά στα
τµ ήµ ατα υποδοµής της οµάδας µπάσκετ, τα οποία συµµετέχουν στα πρωταθλήµατα όλων των ηλικιών (εφηβικό,
παιδικό, παµπαίδων, µίνι). Η ανδρική
οµάδα του µπάσκετ αγωνίζεται στη Γ΄
Εθνική κατηγορία, όπου εκπροσωπεί

Ο Σύνδεσµος
Hellenic Hull
Mutual
Association Plc.
ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του
1994 στην Κύπρο,
µε αποκλειστική
δραστηριότητα
την ασφάλιση
κυρίως των
πλοίων της ελληνοκυπριακής
εφοπλιστικής
ναυτιλιακής κοινότητας. Η σύσταση του πρώτου Αλληλοασφαλιστικού
Συνδέσµου που
απευθύνεται
στην ελληνική
και κυπριακή
ναυτιλία αλλά
και η οργάνωση
και έναρξη της
λειτουργίας του,
αποτέλεσε έργο
πρωτοποριακό
για τον ναυτιλιακό χώρο. Μετά
από 20 χρόνια
επιτυχηµένης
λειτουργίας, σήµερα ο Σύνδεσµος διατηρεί
ασφαλισµένα για
κινδύνους σκάφους και µηχανής 943 πλοία,
αποκλειστικά
ελληνικών και
κυπριακών συµφερόντων.

την Πάτρα και ολόκληρη την Αχαΐα, και
θα αγωνιστεί απέναντι σε σωµατεία της
Αττικής, της Πελοποννήσου και της ∆υτικής Ελλάδας. Βρίσκεται στην 1η θέση
του βαθµολογικού πίνακα και θεωρείται φαβορί για άνοδο στην Β΄ Εθνική
κατηγορία.
Η ARAG είναι υποστηρικτής αυτής της
προσπάθειας και µάλιστα είναι χορηγός των µεταδόσεων των εντός έδρας
αλλά και αρκετών εκτός έδρας αγώνων
µέσω livestreaming από τα site
pelop.gr, iliasport.gr και asppromitheas.gr.

nea-7:Layout 1

26/02/2014

14:58

Page 13

| INTERNATIONAL LIFE |

Ο ∆/νων Σύµβουλος, κ. Γιάννης
Μπράβος, δήλωσε: «Η σηµαντική
αύξηση στα εποπτικά κεφάλαιά
µας, η οποία υπερβαίνει το στόχο που είχε τεθεί από τη διοίκηση και τους µετόχους, ενδυναµώνει την κεφαλαιακή επάρκεια
της εταιρείας και µας προσφέρει
τη δυναµική να προχωρήσουµε
σταθερά και ανοδικά το 2014.
Στόχος µας είναι να ανταποκρινόµαστε πλήρως στις ανάγκες
των ασφαλισµένων, ειδικά στη
δύσκολη αυτή χρηµατοοικονοµική
συγκυρία, και παράλληλα να λειτουργούµε µε συνέπεια απέναντι
στους κανονισµούς της εποπτικής αρχής, που διασφαλίζουν
την εύρυθµη λειτουργία της
αγοράς, σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη
περίοδο για τον κλάδο».

Κατά €22,3
εκατ. αύξησε τα εποπτικά του κεφάλαια ο Όµιλος
International Life. Όπως ανακοινώθηκε σχετικά,
η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου και η υψηλή κερδοφορία το 2013, σε συνδυασµό µε την αντασφαλιστική πολιτική, αύξησαν τα εποπτικά κεφάλαια
και στις δύο ασφαλιστικές του Οµίλου
International Life, κατά €22,3 εκατ. τα πέντε τελευταία τρίµηνα, από 30 Σεπτεµβρίου 2012 ως 31
∆εκεµβρίου 2013.
Συγκεκριµένα, ολοκληρώθηκε και το επόµενο
στάδιο της αύξησης µετοχικού κεφαλαίου της
International Life, η οποία, στο σύνολό της, ξεπέρασε τα €10 εκατ., που ήταν ο στόχος της διοίκησης, ενώ τα κέρδη του Οµίλου για το έτος 2013
προσέγγισαν τα €7 εκατ., έναντι ζηµιών €18
εκατ. το 2012. Η υψηλή κερδοφορία του Οµίλου
σηµειώθηκε παρά τη σηµαντική αύξηση σε έκτακτες προβλέψεις επισφαλειών, ύψους €3 εκατ.
Ως αποτέλεσµα, η εταιρεία γενικών ασφαλειών,
International Life ΑΕΓΑ, και η εταιρεία ασφαλειών
ζωής, International Life ΑΕΑΖ, βελτίωσαν τα εποπτικά τους κεφάλαια κατά €15,7 εκατ. και €6,6
εκατ., αντίστοιχα. «Η ενίσχυση της κεφαλαιακής
επάρκειας επιτρέπει στην International Life να
προχωρήσει δυναµικά στην υλοποίηση της στρατηγικής της, µε στόχο τη µεγιστοποίηση τόσο του
ήδη υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, όσο και του
δείκτη φερεγγυότητάς της», επισηµαίνεται χαρακτηριστικά.

| INTERAMERICAN | Στα €294
εκατ. ανήλθαν συνολικά οι αποζηµιώσεις
που κατέβαλε σε ασφαλισµένους της η
Interamerican κατά το 2013, σε 369.155
περιπτώσεις. Σε βάθος δωδεκαετίας –δηλαδή καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου
κατά την οποία η Interamerican αποτελεί
µέρος του ασφαλιστικού οµίλου
ACHMEA– οι καταβολές της εταιρείας σε
δικαιούχους υπερβαίνουν τα 3,5 δισ. ευρώ.
Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο σχετικό δελτίο τύπου της Εταιρείας, στον κλάδο Ζωής κατέβαλε €142,28 εκατ. σε
46.202 περιπτώσεις, µε τις λήξεις συµβολαίων να αφορούν σε 10.629 πελάτες.
Στον τοµέα της υγείας, η εταιρεία αποζηµίωσε µε €58,11 εκατ. συνολικά 193.500
περιπτώσεις, που επιµερίζονται σε €23,2
εκατ. για νοσοκοµειακές και επιδοµατικές καλύψεις και σε €34,91 εκατ. σε καλύψεις Medisystem (πρωτοβάθµιων υπηρεσιών αλλά και νοσηλείας).
Στους κλάδους γενικών ασφαλίσεων, οι
αποζηµιώσεις έφθασαν συνολικά στα
€74,93 εκατ. σε 59.889 περιπτώσεις, εκ
των οποίων οι 52.402 αφορούσαν στον
κλάδο αυτοκινήτου, όπου πληρώθηκαν

| ΑΧΑ | Η Περιφερειακή ∆/νση του κ. Αναστά σιου
Παυλίδη πραγµατοποίησε την
ετήσια εκδήλωση για την κοπή πίτας, στις 25 Ιανουαρίου
2014 στη ∆ράµα. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν όλοι οι
αποκλειστικοί συνεργάτες της
ΑΧΑ από τα γραφεία της ∆ράµας, της Θεσσαλονίκης, της
Καβάλας, των Σερρών και της
Βέροιας.
Ο κ. Ευστάθιος Γκίτικας, Επιθεωρητής Πωλήσεων Agency
System, άνοιξε την εκδήλωση
κάνοντας τον απολογισµό του
παραγωγικού έτους 2013, κατά το οποίο η Περιφερειακή
∆/νση έφερε εξαιρετικά αποτελέσµατα, τόσο στις Ασφαλίσεις Ζωής όσο και στις Γενικές.
Στη συνέχεια, ο κ. Αναστάσιος
Παυλίδης συνεχάρη τους συνεργάτες του για τις πολύ καλές επιδόσεις τους και επισήµανε την ανάγκη για συνεχή
προσπάθεια, µε στόχο την περαιτέρω ενδυνάµωση και αύξηση της παραγωγικής δραστηριότητάς τους.
Η ∆/ντρια Πωλήσεων του
Agency System, κα Αικατερίνη
Αναγνώστου, συνεχάρη τους
συνεργάτες και ανέπτυξε το
στίγµα των πωλήσεων του ∆ικτύου για το 2014, αναλύοντας τους στόχους της χρονιάς, καθώς και τις ευκαιρίες
που δηµιουργούνται µέσα από
συνθήκες οικονοµικής κρίσης.
Επίσης, χαιρετισµό απηύθυνε
ο κ. Αλέξανδρος Γούναρης,
∆/ντής του Υποκαταστήµατος
Β. Ελλάδος.
Την εκδήλωση έκλεισε ο κ. Νικόλαος Σακελλαρίο υ, ∆/ντής
∆ικτύων ∆ιανοµής της ΑΧΑ, ο
οποίος έδωσε το στίγµα της
ασφαλιστικής αγοράς για το
2014, ανέλυσε τις µεγάλες αλλαγές που βιώνει, ανέπτυξε
τους στρατηγικούς στόχους
της Εταιρείας και δήλωσε σίγουρος ότι οι συνεργάτες θα
ανταποκριθούν στις προσδοκίες της και θα επιτύχουν
όλους τους στόχους τους την
τρέχουσα χρονιά.

€66,17 εκατ. Ακόµη, η Εταιρεία πλήρωσε
για καλύψεις οµαδικών συµβολαίων ζωής
και γενικών ασφαλίσεων, υγείας τύπου
Medisystem και συνταξιοδοτικά, συνολικά €18,64 εκατ. σε 69.564 περιπτώσεις.
Ο κ. Γιώργος Κώτσαλος, ∆/νων Σύµβουλος του Οµίλου, επισήµανε σχετικά: «Η
πελατοκεντρική
πολιτική
της
Interamerican επιβεβαιώνεται καθηµερινά όχι µόνο µε τις γρήγορες και δίκαιες
αποζηµιώσεις, αλλά και µε την πολυεπίπεδη εξυπηρέτηση των πελατών –από τη
διαδικασία έκδοσης συµβολαίων µέχρι
την εφαρµογή ενός πρότυπου µοντέλου
διευθέτησης αντιδικιών και διαχείρισης
παραπόνων. Η εταιρεία έχει επιτύχει µεγάλες βελτιώσεις, που οφείλονται στις
δεσµευτικές συµφωνίες µεταξύ διοίκησης και λειτουργικών τοµέων για το επίπεδο εξυπηρέτησης, καθώς και στην ολοκλήρωση του ανασχεδιασµού των διαδικασιών στην έκδοση συµβολαίων. Με µοχλό την ψηφιακή τεχνολογία, έχουµε
προχωρήσει σε τυποποίηση, απλοποίηση
και απόλυτη διαφάνεια εκτίµησης και
εξυπηρέτησης ζηµιών, ιδιαίτερα στους
δύσκολους κλάδους του αυτοκινήτου και
INTERAMERICAN
της υγείας».

(ΜΑΡΤΙΟΣ 2014) 69

nea-7:Layout 1

27/02/2014

10:07

Page 14

(NEΑ AΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)

| METLIFE ALICO |

THE
WALL ονοµάζεται η πρωτοποριακή εφαρµογή που έθεσε σε λειτουργία η MetLife Alico, αξιοποιώντας την εµπειρία και την τεχνογνωσία που διαθέτει και σε
συνεργασία µε το Τµήµα MetLife
Global
Technology
&
Operations. Μέσω της εν λόγω
εφαρµογής, το τµήµα Εξυπηρέτησης Ασφαλισµένων της
MetLife Alico µπορεί να έχει
άµεσα τη συ νολική εικόνα της
σχέσης του ασφαλισµένου µε
την Εταιρεία.
Σύµφωνα µε όσα αναφέρονται
σχετικά, η εφαρµογή παρέχει
πληροφόρηση 360 µοιρών για
τον ασφαλισµένο µε ένα “κλικ”.
Επίσης, είναι δυνατή η καθηµερινή συγκέντρωση στοιχείων
από όλα τα σηµεία επαφής του
πελάτη µε την Εταιρεία, ενώ παράλληλα, µέσα από ενοποιηµένες και απλοποιηµένες οθόνες,
εµφανίζονται όλα τα απαραίτητα
δεδοµένα, καθιστώντας ακόµη
πιο εύκολη τη συνεργασία των
ασφαλισµένων µε την Εταιρεία.

Να σηµειωθεί ότι, µετά τις Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής,
η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα
στον κόσµο που εγκαθιστά το
«THE WALL».
Ο ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής της
MetLife Alico στην Ελλάδα, κ.
Αχιλλέας Σδράκας, αναφερόµενος στην εφαρµογή, δήλωσε
µεταξύ άλλων τα εξής: «Το λογισµικό αυτό αποτελεί σηµαντική καινοτοµία και χρησιµοποιεί
την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, συµπεριλαµβανοµένων
των βάσεων δεδοµένων νέας
τεχνολογίας (Big Data), που µας
επιτρέπουν να συγκεντρώσουµε τεράστιες ποσότητες ψηφιακών δεδοµένων για λήψη αποφάσεων σε πραγµατικό χρόνο.
Το “THE WALL” είναι µόνο η αρχή µιας ευρύτερης τεχνολογικής αναβάθµισης της Εταιρείας
και εντάσσεται στις ευρύτερες
προσπάθειές της στο πλαίσιο
της πελατοκεντρικής προσέγγισης, βασικό στοιχείο της εταιρικής στρατηγικής µας».

| MEGA BROKERS S.A. |
Τη ∆ιεύθυνση Πωλήσεων της
MEGA BROKERS SA ανέλαβε
πρόσφατα η κα Ιφιγένεια Τσακίρη.
Η κα Τσακίρη διαθέτει οικονοµικές γνώσεις, εργάζεται από
το 1998 σε ανώτερες διοικητικές θέσεις στον ασφαλιστικό
χώρο και κατέχει σηµαντική
εµπειρία στον τοµέα της
ασφαλιστικής διαµεσολάβησης.
Στο σχετικό δελτίο τύπου

70 (ΜΑΡΤΙΟΣ 2014)

της Εταιρείας, αναφέρεται χαρακτηριστικά:
«Καλωσορίζουµε την κυρία
Τσακίρη στην οικογένεια της
MEGA BROKERS SA και είµαστε βέβαιοι πως µε τις γνώσεις
και την εµπειρία της θα συµβάλει ουσιαστικά στην περαιτέρω ανοδική πορεία της εταιρείας µας.
Ευχόµαστε στο νέο στέλεχος
της εταιρείας µας Καλή Αρχή
στα καθήκοντά της!».

| INFOTRUST | Η κα Πηνελόπη Μεντένη ανέλαβε από αρχές Φλεβάρη καθήκοντα ∆ιευθύντριας
του Υποκαταστήµατος Αθηνών της Infotrust Μεσίτες
Ασφαλειών.
Η κα Μεντένη, η οποία τα τελευταία τρία χρόνια ήταν
υπεύθυνη γενικών ασφαλειών στην Εταιρεία, είναι
ένα αξιόλογο στέλεχος της ασφαλιστικής αγοράς µε
25ετή εµπειρία στον κλάδο.
Το Υποκατάστηµα Αθηνών στεγάζεται πλέον σε νέο
επαγγελµατικό χώρο, επί της Λ. Συγγρού 226, µε γνώµονα την εύκολη πρόσβαση των συνεργατών και την
καλύτερη εξυπηρέτησή
τους.
Η κα Πηνε«Συνεπής
λόπη Μεντέσ τ ό χ ο ς
νη, ∆/ντρια
της Infotrust
Υποκαταστήµατος ΑθηΜεσίτες
νών της
Ασφαλειών,
Infotrust.
δεδοµένης
της ηγετικής
θέσης που
κατέχει στον
ασφαλειοµεσιτικό χώρο,
είναι να προσφέρει µοναδικές και αποκλειστικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης και διαχείρισης του χαρτοφυλακίου του ασφαλιστή, που θα απλοποιήσουν την καθηµερινότητά του και θα του επιτρέπουν να αναπτύξει τις πωλήσεις του», τονίζεται εν κατακλείδι στο
δελτίο τύπου που εξέδωσε η Εταιρεία.

| GLASSDRIVE | Την έναρξη της συνεργασίας της µε την ΑΧΑ Ασφαλιστική, στον τοµέα της αντικατάστασης και επισκευής κρυστάλλων αυτοκινήτου,
ανακοίνωσε η GLASSDRIVE®. Πλέον, οι πελάτες της
AXA Ασφαλιστικής θα έχουν τη δυνατότητα να εξυπηρετούνται µε ένα απλό τηλεφώνηµα από το πανελλαδικό δίκτυο της GLASSDRIVE®, το οποίο αποτελείται
από 39 επίσηµους σταθµούς, 15 κινητές µονάδες και
περισσότερους από 80 συνεργάτες, απολαµβάνοντας
µοναδικές υπηρεσίες, όπως: άµεση εξυπηρέτηση
εντός 24 ωρών για επισκευή και αντικατάσταση των
κρυστάλλων τους, δυνατότητα εξυπηρέτησης µέσω κινητής µονάδας στον χώρο που επιθυµούν, πιστοποίηση της γνησιότητας των κρυστάλλων και εγγύηση εργασίας “εφ’ όρου ζωής”.
Στην πόλη της Καλαµάτας δραστηριοποιείται το
νέο µέλος του δικτύου της GLASSDRIVE®. Πρόκειται για τον κ. Γεώργιο Παντζή, ο οποίος διατηρεί πρότυπη µονάδα επισκευής & αντικατάστασης κρυστάλλων αυτοκινήτου, στο Βιοτεχνικό Πάρκο της Καλαµάτας.

§

nea-7:Layout 1

27/02/2014

10:07

Page 15

| ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ | Η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Γραφείου Πωλήσεων
της ΑΧΑ Ασφαλιστικής στη Λάρισα,
του Συντονιστή κ. Μωυσή Μανουάχ,
πραγµατοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου στο ξενοδοχείο ΜΟΝΤΑΝΑ στο
Καρπενήσι.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο
κ. Μανουάχ, πλαισιωµένος από τον
Βοηθό Συντονιστή, κ. Νικόλ αο
Μπλαντέµη, εξέφρασε την ικανοποίησή του προς τους συνεργάτες,
οι οποίοι κατάφεραν, παρά τις αντιξοότητες της αγοράς, να ανταπεξέλθουν στους υψηλούς επαγγελµατικούς στόχους που είχαν τεθεί
για το 2013. Επιπλέον, ανέφερε ότι
το γραφείο βραβεύτηκε για το υψηλό ποσοστό διατηρησιµότητας των
ασφαλιστηρίων, γεγονός που αποδεικνύει τον επαγγελµατισµό των
συνεργατών που το απαρτίζουν.

Oι συνεργάτες του Γραφείου Πωλήσεων του κ. Μωυσή Μανουάχ
σε αναµνηστικό στιγµιότυπο

Ο Field Coacher του Γραφείου, κ. Γιάννης
Γεωργίου, ευχαρίστησε και συνεχάρη, τόσο τους Ασφαλιστικούς Συµβούλους του
Γραφείου όσο και τους Managers για την
προσπάθεια και τα αποτελέσµατα του
2013.
Επιπλέον, προέτρεψε όλα τα µέλη του
Γραφείου να συνεχίσουν µε το ίδιο σθένος και την ίδια υπευθυνότητα την προ-

σπάθεια κατάκτησης των ατοµικών και
οµαδικών στόχων του 2014.
Η εκδήλωση, στην οποία συµµετείχαν
όλοι οι συνεργάτες µε τις οικογένειές
τους, έκλεισε µε τη βράβευση του κ.
Γιώργου Λύτρα, πρώτου Ασφαλιστικού
Συµβούλου του γραφείου Μανουάχ σε
όλους τους κλάδους ασφαλίσεων.

| ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ |
Ανοικτό διάλογο µε υψηλόβαθµα στελέχη από την πρώτη γραµµή των πωλήσεων
των ασφαλιστικών εταιρειών έχει εγκαινιάσει ο Σύνδεσµος Ελλήνων Μεσιτών
Ασφαλίσεων, µε θέµα την προσαρµογή
της διαµεσολάβησης στο νέο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας της αγοράς,
όπως αυτό προκύπτει από τις Πράξεις 30
και 31 του ∆ιοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος.
Όπως σηµειώνεται στο σχετικό δελτίο τύπου, «πρόκειται για µια συντονισµένη
προσπάθεια του ∆.Σ. του ΣΕΜΑ, προκειµένου για την ενηµέρωση και υποστήριξη των µελών του Συνδέσµου, για την καταγραφή όλων των αλλαγών που επιφέρουν στην ασφαλιστική αγορά οι δύο
πράξεις της Εποπτικής Αρχής και τη γρήγορη µετάβαση των µεσιτών ασφαλίσεων
στο νέο περιβάλλον εποπτείας».
Ο ΣΕΜΑ ήδη πραγµατοποίησε τις δύο
πρώτες συναντήσεις µελών του µε στελέχη της αγοράς, οι οποίες εστιάσθηκαν σε
τρία βασικά ζητήµατα: 
Στο πώς οι ασφαλιστικές εταιρείες, τα
δίκτυα πωλήσεων και εν γένει οι διαµεσολαβούντες θα προσαρµοστούν στα νέα
δεδοµένα, όπως αυτά διαµορφώνονται
από τις δύο πράξεις του ∆ιοικητή της ΤτΕ. 
Τι αλλαγές ανακύπτουν στην εµπορική
πολιτική των ασφαλιστικών εταιρειών,
ώστε οι ανωτέρω προσαρµογές να υλοποιηθούν οµαλά. 
Πώς θα διαχειριστούν οι ασφαλιστικές

Στιγµιότυπο από τη συνάντηση
που διοργάνωσε ο ΣΕΜΑ.

εταιρείες την είσπραξη των ασφαλίστρων
για τους επιχειρηµατικούς πελάτες τους.
Όπως αναφέρεται σχετικά, στις δύο αυτές συναντήσεις η συµµετοχή υψηλόβαθµων παραγόντων των ασφαλιστικών εταιρειών ήταν καθολική, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν οι τοποθετήσεις των κ.κ.
Ν. Σ τρατηγάκη, ∆/ντή Πωλήσεων από
την Εθνική Ασφαλιστική, Αν. Παπαδόπουλου, ∆/ντή Πωλήσεων ∆ικτύου Ανεξάρτητων Συνεργατών & Bancassurance από
την ΑΤΕ Ασφαλιστική, Θ. Ζαχαρόπουλου,
∆/ντή Πωλήσεων & Μarketing από την
Interasco, Στ. Βουγιουκλίδη, ∆/ντή Πωλήσεων ∆ικτύου από την Ergo, και Ν. Παυλόπουλου, Εµπορικού ∆/ντή από την Ευρωπαϊκή Ένωσις - Ασφάλειαι Μινέττα.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΜΑ, κ. Γιώργος Καραβίας, δήλωσε σχετικά: «Ο Σύνδεσµος καθίσταται αρωγός κάθε προσπάθειας
εναρµόνισης της ασφαλιστικής αγοράς
στα οριζόµενα από τις Πράξεις 30 και 31
της Εποπτικής Αρχής. Για τον ΣΕΜΑ είναι
απόλυτα ξεκάθαρο ότι τα µέτρα που επιβάλλει η Τράπεζα της Ελλάδος µε τις δύο
Πράξεις της θα πρέπει να έχουν οριζόντια εφαρµογή, ώστε να ισχύσουν για
όλους τους διαµεσολαβούντες, µηδενός
εξαιρουµένου. Η ασφαλιστική αγορά επιβάλλεται να αφήσει πίσω της κάθε αθέµιτη πρακτική και να κοιτάξει µπροστά,
αναλαµβάνοντας πλήρως την ευθύνη
προσαρµογής της στα όσα επιτάσσει το
Solvency II».
(ΜΑΡΤΙΟΣ 2014) 71

nea-7:Layout 1

26/02/2014

15:01

Page 8

(NEΑ AΠΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ)

| ΕΙΑΣ |

Πρωτοποριακό πρόγραµµα
α ποκλειστικά για ασφαλιστικού ς δια µεσολ αβητές σχεδίασε και υλοποιεί
για πρώτη φορά, το 2014, το Ελληνικό
Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών.
«Inter mediar y
Το
πρόγραµµα
Development in Insurance (IDI) 2014 Ανάπτυξη ∆ιαµεσολαβητών Ασφαλιστικών Γραφείων» είναι διάρκειας 8 µηνών, αποτελείται από πέντε ενότητες,
τις οποίες καλύπτουν 17 εξειδικευµένοι
εισηγητές, είναι συνολικής διάρκειας
150 ωρών απογευµατινής διδασκαλίας
σε 28 εβδοµάδες (συνολικά 140 ώρες
µαζί µε 10 ώρες για τις γραπτές εξετάσεις). Το Πρόγραµµα θα ξεκινήσει την
Τρίτη 18 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί
στα τέλη Νοεµβρίου 2014 (µε δίµηνη
διακοπή το καλοκαίρι).
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε όλες τις
βαθµίδες ασφαλιστικών διαµεσολαβητών (ασφαλιστικούς συµβούλους, συντονιστές, πράκτορες και µεσίτες
ασφαλίσεων), αλλά και σε νέους που
ενδιαφέρονται να σταδιοδροµήσουν
στην ασφαλιστική αγορά.
Στόχος του προγράµµατος είναι να προσφερθούν ουσιαστικά εκπαιδευτικά
προγράµµατα, που θα ενισχύσουν τους
ανθρώπους της πρώτης γραµµής των
πωλήσεων και θα συµβάλουν στην καλύτερη εξυπηρέτηση του Έλληνα
ασφαλισµένου. Το ΕΙΑΣ θα µπορέσει να
συµβάλει στην αύξηση της παραγωγικό τητας και αποτελεσµατικότητας,
στην εδραίωση των υγιών επαγγελµατικών πρακτικών και στην ανάπτυξη
των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ανθρώπων που είνα ι ε ντεταλµένοι να
προσφέρουν υπηρεσίες στον κα τανα λωτή.
Οι 5 ενότητες του Προγράµµατος και οι
αντίστοιχες ώρες είναι οι εξής:
Ενότητα 1η – Ιδιωτική Ασφάλιση (30
ώρες)
Ενότητα 2η – Management (30 ώρες)
Ενότητα 3η – Πωλήσεις (30 ώρες)
Ενότητα 4η – Εξεύρεση και Εξυπηρέτηση Πελατών (35 ώρες)
Ενότητα 5η – Marketing (15 ώρες)
Πλεονεκτήµατα προγράµµατος: 
Πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης µε υψηλή εξειδίκευση. 
Απόκτηση Πιστοποιητικού Σπουδών
ετησίου προγράµµατος ΕΙΑΣ. 
Επαγγελµατική αξιοποίηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων στην ασφαλιστική αγορά. 
Ενίσχυση εικόνας, βελτίωση σχέσεων µε τους πελάτες.

72 (MΑΡTΙΟΣ 2014) 

Ανανέωση και εκσυγχρονισµός των
επαγγελµατικών γνώσεων. 
Ενίσχυση των δυνατοτήτων επαγγελµατικής εξέλιξης. 
Αύξηση των αποτελεσµάτων της οικονοµικής δραστηριότητας. 
Το πρόγραµµα πραγµατοποιείται µόνο ένα απόγευµα την εβδοµάδα. 
Καταβολή διδάκτρων σε δόσεις. 
Συµµετοχή των σπουδαστών στα σεµινάρια που πραγµατοποιεί το ΕΙΑΣ, µε
έκπτωση 50%, κατά τη διάρκεια της
φοίτησής τους στο συγκεκριµένο πρόγραµµα του ΕΙΑΣ.
Οι Αιτήσεις των υποψηφίων, µαζί µε
την καταβολή της πρώτης δόσης των διδάκτρων, θα γίνονται δεκτές µέχρι την
Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014. Θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας
των αιτήσεων εγγραφής, λόγω του συγκεκριµένου αριθµού θέσεων συµµετοχής στο πρόγραµµα.
Τα µαθήµατα θα πραγµατοποιούνται
στο εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΙΑΣ, στη
Λ. Συγγρού 106, ένα απόγευµα την
εβδοµάδα και συγκεκριµένα κάθε Τρίτη και ώρες 16:15-20:30. Στο τέλος του
προγράµµατος θα απονεµηθεί Πιστοποιητικό Σπουδών επιτυχούς αποφοίτησης από το ΕΙΑΣ, ύστερα και από εξεταστική διαδικασία σε τέσσερις ενότητες
µαθηµάτων.
Τo Ελληvικό Ivστιτoύτo Ασφαλιστικώv
Σπoυδώv πιστεύει ότι η εκπαίδευση
απoτελεί, όπως είvαι άλλωστε διεθvώς
αvαγvωρισµέvo, τηv καλύτερη επέvδυση και ότι τόσo η επιχείρηση όσo και o
εκπαιδευόµεvoς γρήγoρα θα αvτιληφθoύv τα άµεσα και έµµεσα oφέλη που
συνεπάγεται η παρακολούθηση αυτού
του Προγράµµατος.
Πλ ήρως επανασχεδιασµένο και
ολοκληρωµένο είναι το νέο πρόγραµµα ασφαλιστικών σπουδών
«Executive Developm ent in Insurance
(EDI) 2014 - Ανάπτυξη Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων» που σχεδίασε
και υλοποιεί το ΕΙΑΣ, ανταποκρινόµενο
στις νέες προκλήσεις της ασφαλιστικής
βιοµηχανίας και εµπνεόµενο από την
ιδέα της διά βίου µάθησης.
Το 9µηνο αυτό πρόγραµµα αποτελείται
από οκτώ ενότητες, τις οποίες καλύπτουν 37 εξειδικευµένοι εισηγητές,
και είναι διάρκειας 250 ωρών απογευµατινής διδασκαλίας σε 33 εβδοµάδες
(συνολικά 280 ώρες µαζί µε 30 ώρες
για τις γραπτές εξετάσεις και τις συναντήσεις για την πτυχιακή εργασία).

§

Το Πρόγραµµα θα ξεκινήσει στις 17
Μαρτίου 2014 και θα ολοκληρωθεί στα
µέσα ∆εκεµβρίου 2014 (µε δίµηνη διακοπή το καλοκαίρι).
Το πρόγραµµα απευθύνεται σε εργαζόµενους σε ασφαλιστικές επιχειρήσεις
(ασφαλιστικές εταιρείες, πρακτορεία,
γραφεία διαµεσολάβησης), σε έµπειρους επαγγελµατίες (πράκτορες, µεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικούς συµβούλους, συντονιστές), που επιθυµούν
να συστηµατοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους, προκειµένου να βελτιώσουν τις επαγγελµατικές
τους προοπτικές, να ενισχύσουν τις δυνατότητες επαγγελµατικής και ενδοεπιχειρησιακής εξέλιξής τους και να αυξήσουν τα αποτελέσµατα της οικονοµικής δραστηριότητάς τους.
Στόχος του προγράµµατος είναι οι απόφοιτοι να έχουν µια συνολική εποπτική
και προχωρηµένη γνώση όχι µόνο των
τεχνικών ασφαλιστικών κλάδων αλλά
και των άλλων λειτουργιών µιας ασφαλιστικής επιχείρησης, όπως σε θέµατα
management, marketing, διαχείρισης
ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, εξυπηρέτησης πελάτη, χρηµατοοικονοµικών λειτουργιών, νέων σύγχρονων εφαρµογών, κ.λπ.
Η ουσιαστική κατάρτιση που παρέχεται
από το νέο εκπαιδευτικό πρόγραµµα
E.D.I. του ΕΙΑΣ είναι ιδιαίτερα χρήσιµη,
καθώς ένας από τους κύριους στόχους
του προγράµµατος είναι οι απόφοιτοί
του να καταστούν βασικά στελέχη µιας
επιχείρησης, µε επαρκείς βάσεις και
επικαιροποιηµένες γνώσεις, που θα
τους δώσουν τη δυνατότητα να καταλάβουν –εξελισσόµενοι– ανώτερες θέσεις στη διοίκησή της.
Ως πλεονεκτήµατα του προγράµµατος
αναφέρονται τα ακόλουθα: 
Πρόγραµµα επαγγελµατικής κατάρτισης, µε υψηλή εξειδίκευση. 
Επαγγελµατική αναγνώριση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του στελέχους στην ασφαλιστική αγορά. 
Απόκτηση πιστοποιητικού σπουδών
ετησίου προγράµµατος ΕΙΑΣ. 
Ανανέωση και εκσυγχρονισµός των
επαγγελµατικών γνώσεων των στελεχών. 
Ενίσχυση δυνατοτήτων σπουδαστών
για επαγγελµατική και ενδοεπιχειρησιακή εξέλιξη και αύξηση αποτελεσµάτων της οικονοµικής δραστηριότητάς
τους. 
Οι γνώσεις που θα αποκτήσουν οι
απόφοιτοι θα τους δώσουν τη δυνατό-

nea-7:Layout 1

26/02/2014

15:01

Page 9

τητα να γίνουν πιο αποτελεσµατικοί
και αποδοτικοί στην καθηµερινή τους
εργασία, να προτείνουν αξιόπιστες λύσεις σε επιχειρησιακά προβλήµατα. 
Το πρόγραµµα πραγµατοποιείται µόνο απογευµατινές ώρες. 
Καταβολή διδάκτρων σε δόσεις. 
Συµµετοχή των σπουδαστών στα σεµινάρια που πραγµατοποιεί το ΕΙΑΣ,
κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους
στο συγκεκριµένο πρόγραµµα, µε έκπτωση 50%.
Οι διδάσκοντες στα ανωτέρω δύο Πρόγραµµα είναι σύµβουλοι εκπαίδευσης,
ανώτατα και ανώτερα στελέχη ασφαλιστικών επιχειρήσεων, καθώς και
προσωπικότητες του ασφαλιστικού και
οικονοµικού χώρου, µε υψηλή εξειδίκευση στο διδακτικό αντικείµενο ευθύνης τους. Όλοι είναι πιστοποιηµένοι
εισηγητές από τον ΟΑΕ∆ (µε κωδικό
ΛΑΕΚ), µε υψηλή βαθµολογία στις
αξιολογήσεις εκπαιδευτών του Ινστιτούτου (βάσει προτύπου διασφάλισης
ποιότητας).
Master of Science (MSc) σε
Insurance & Risk Manage ment
(IRM), που γίνεται για πρώτη φορά
στην Ελλάδα, υλοποιούν από κοινού
ΕΙΑΣ και ALBA Graduate Business
School.
Η συνεργασία των δύο οργανισµών,
του ΕΙΑΣ και του ALBA, είναι στρατηγικής συµµαχίας και θα έχει πολύ σηµαντικό αντίκτυπο, τόσο σε ακαδηµαϊκό

§

επίπεδο όσο και στην ακόµα καλύτερη
σύνδεση των αποφοίτων µε την ασφαλιστική αγορά εργασίας. Όπως σηµειώνεται στο σχετικό δελτίο τύπου του
ΕΙΑΣ, «η συνεργασία πιστοποιεί την πεποίθηση των δύο οργανισµών για τη
σηµαντική αξία του συνδυασµού επιχειρηµατικής θεωρίας και πράξης. Με
το σκεπτικό αυτό, οι δύο οργανισµοί
συνενώνουν τις δυνάµεις τους για την
καλύτερη εξυπηρέτηση των εκπαιδευτικών αναγκών της επιχειρηµατικής
κοινότητας στον κλάδο των ασφαλειών».
Σε ποιους απευθύνεται
Το πρόγραµµα απευθύνεται: α) σε µεσαία και ανώτερα στελέχη που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των
ασφαλειών και χρειάζονται συστηµατοποίηση των γνώσεων/δεξιοτήτων
τους στη διαχείριση ασφαλιστικών
υπηρεσιών και ταυτόχρονα προσδοκούν την ανάπτυξή τους σε αποδοτικούς managers ασφαλιστικών εταιρειών, και β) σε νέους πτυχιούχους που
επιθυµούν να δραστηριοποιηθούν
στην ασφαλιστική βιοµηχανία και
προσδοκούν την απόκτηση γνώσεων
και δεξιοτήτων για την επιτυχηµένη
διαχείριση ασφαλιστικών υπηρεσιών
και εταιρειών στον κλάδο των ασφαλειών.
∆ιάρκεια προγράµµατος
Το 18µηνο αυτό µεταπτυχιακό πρόγραµµα είναι διάρκειας 364 ωρών, µε
4ωρη διδασκαλία δύο απογεύµατα την

εβδοµάδα (∆ευτέρα και Πέµπτη
18:00-22:00). Κάθε δίµηνο διδάσκονται δύο πλήρη µαθήµατα 28 ωρών το
καθένα και ακολουθεί 3ωρη γραπτή
εξέταση σε κάθε µάθηµα. Η διδασκαλία των συνολικά 15 µαθηµάτων ολοκληρώνεται σε 7 δίµηνα (από τις αρχές
Μαΐου 2014 έως τα τέλη Οκτωβρίου
2015 και γίνεται στην αγγλική γλώσσα).
Οι διδάσκοντες του Προγράµµατος είναι Πανεπιστηµιακοί Καθηγητές και
Ανώτατα ∆ιευθυντικά Στελέχη Επιχειρήσεων, κάτοχοι διδακτορικού τίτλου
σπουδών, µε υψηλή εξειδίκευση στο
διδακτικό αντικείµενο ευθύνης τους.
Τα µαθήµατα θα διεξάγονται στις
εγκαταστάσεις του Κολλεγίου ΑLBA,
στην οδό Ξενίας 6-8, Πλ. Μαβίλη.
Μετά το τέλος της διδασκαλίας όλων
των µαθηµάτων και εντός του διµήνου
Νοέµβριος - ∆εκέµβριος 2015, οι φοιτητές υποχρεούνται είτε να κάνουν
τρίµηνη πρακτική άσκηση (internship)
σε ασφαλιστική εταιρεία (όσοι δεν εργάζονται) είτε να κάνουν ένα thesis σε
project που θα τους ανατεθε ί (όσοι
ήδη εργάζονται).
Σηµειώνεται ότι όλα τα µεταπτυχιακά
προγράµµατα του ALBA είναι πλήρως
πιστοποιηµένα και αναγνωρισµένα
διεθνώς. Έτσι, και το νέο αυτό Master
of Science θα ενταχθεί στη διαδικασία
αναγνώρισης από τον οργανισµό πιστοποίησης EPAS-EFMD.

Περισσότερες λεπτοµέρειες για τα παραπάνω προγράµµατα, στο web site του ΕΙΑΣ http://www.eias.gr.

Σύντοµα…
@ AXA - Στο πλαίσιο των ενεργειών ενίσχυσης των Γραφείων Πωλήσεών της, η ΑΧΑ και οι αποκλειστικοί συνεργάτες
της, κ.κ. Περικλής Φαραό (Agency Manager), Μιχαήλ Γαλάρης (Unit Manager) και Απόστολος Μπακοµήτρος (Ασφαλιστικός Σύµβουλος), ενίσχυσαν οικονοµικά την πολλά υποσχόµενη οµάδα νέων αθλητών µπάσκετ, «Σαρωνικός Αίγινας».
Όπως αναφέρεται στο σχετικό δελτίο τύπου, «µε την ενέργεια αυτή, οι Συνεργάτες της ΑΧΑ επισφράγισαν την εµπιστοσύνη τους στους παράγοντες της οµάδας. Παράλληλα, δήλωσαν στα µέλη του Συλλόγου ότι είναι δίπλα τους για να ανταποκριθούν σε κάθε ανάγκη τους και να τους βοηθήσουν να ζουν πιο προστατευµένοι σε κάθε στάδιο της ζωής τους, µέσα από τα ολοκληρωµένα προγράµµατα υγείας, συνταξιοδότησης και εξασφάλισης περιουσίας της ΑΧΑ».

| ARAG | ∆ωρεάν νοµικές συµβουλές
θα παρέχει η ARAG – Νοµική Προστασία,
στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που πιστεύει και υπηρετεί.
Όπως ανακοινώθηκε σχετικά, µε τη συµπαράσταση και συµπαράταξη των συνεργατών της δικηγόρων, ξεπερνώντας
τα όρια των πελατειακών της υποχρεώσεων και αναλογιζόµενη τις συνθήκες
που επικρατούν στην κοινωνία σήµερα

και ιδιαίτερα στην αγορά εργασίας, αποφάσισε την παρακάτω κοινωνική προσφορά - δράση:
Μία ηµέρα κάθε µήνα και για συγκεκριµένες ώρες θα προσφέρονται δ ωρεάν
τηλεφωνικές νοµικές συµβουλές για τα
εργασιακά δικαιώµατα ανθρώπων πο υ
απολύθηκαν ή κινδυνεύουν να απολ υθούν στον ιδιωτικό τοµέα εργασίας.
Η ηµεροµηνία κάθε µηνός, οι ώρες επι-

κοινωνίας, τα ονόµατα των συνεργατών
δικηγόρων, τα τηλέφωνα επικοινωνίας
θα αναρτώνται στις αρχές κάθε µηνός
στην ιστοσελίδα της (www.ARAG.GR).
Όπως διευκρινίζεται σχετικά, η προσφορά αυτή θα ισχύσει κατ’ αρχήν πιλοτικά
για κάποιους µήνες (σε Αθήνα, Θεσ/νίκη
και Πάτρα), µε την παραπάνω σχεδίαση,
και ανάλογα µε την ανταπόκριση θα εξελιχθεί.
(MΑΡTΙΟΣ 2014) 73

| ΙΝ

| ΟΜ

| ΕΥ

Σεµιν

| AR

| ΕΙΑ

| ΕU

Η επ

| AI

proionta:Layout 1

26/02/2014

15:06

Page 2

(ΠΡΟΪΟΝΤΑ)

«ΑΤΕ Μέριµνα Υγείας»
Καινοτόµο και Ευέλικτο Νοσοκοµειακό Πρόγραµµα
από την ΑΤΕ Ασφαλιστική!
Με ένα νέο, καινοτόµο και ευέλικτο νοσοκοµειακό
πρόγραµµα ξεκίνησε τη νέα χρονιά η ΑΤΕ Ασφαλιστική! Πρόκειται για το πρωτοποριακό πρόγραµµα
υγείας «ΑΤΕ Μέριµνα Υγείας» µε εναλλακτικές
δυνατότητες κάλυψης νοσοκοµειακής περίθαλψης, που απαντούν πλήρως στις σηµερινές ανάγκες των πελατών, τόσο για πλήρη και σύγχρονη
νοσοκοµειακή περίθαλψη όσο και για οικονοµική
ευελιξία, µε βάση την οικονοµική δυνατότητα του
ασφαλιζόµενου.
ύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο
σχετικό δελτίο τύπου της Εταιρείας,
το πρόγραµµα απευθύνεται σε όλους
εκείνους τους πελάτες που επιθυµούν
ευελιξία και κα ινοτοµία στην κάλυψη
των νοσοκοµειακών τους αναγκών, καθώς και σε εκείνους που θα επιλέξουν
να νοσηλευτούν σε ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο.
Αναλυτικά, τo πρόγραµµα «ΑΤΕ Μέριµνα
Υγείας», προσφέρει: 
Εναλλακτικές Προτάσεις Νοσοκοµειακής Κάλυψης στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό, ανάλογα µε το οικονοµικό πακέτο
καλύψεων που θα επιλέξει ο πελάτης.

Σ 

Ελεύθερη Επιλογή Νοσοκοµείου ή Κλινικής στον Ιδιωτικό και ∆ηµόσιο Φορέα. 
Νοσηλεία σε ∆ηµόσιο Νοσοκοµείο. 
Αµοιβές Χειρουργού, βοηθού Χειρουργού και Αναισθησιολόγου. 
Επίδοµα Νοσηλείας για δαπάνες που
καλύφθηκαν από άλλο ασφαλιστικό φορέα. 
Παροχή Χειρουργείου Ηµέρας σε Νοσηλευτικό Ίδρυµα, χωρίς διανυκτέρευση. 
Επίδοµα τοκετού. 
∆ιαγνωστικές Εξετάσεις. 
Φυσικοθεραπείες µετά τη νοσηλεία. 
Έξοδα Αποκλειστικής Νοσοκόµας. 

∆απάνες συνοδού σε περίπτωση νοσηλείας ανήλικου ασφαλισµένου. 
∆απάνες Επείγουσας Μεταφοράς. 
Ετήσιο Προληπτικό Έλεγχο Υγείας
(Check up).
Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει o ίδιος το ποσό συµµετοχής του στα
έξοδα νοσηλείας. Το ποσό αυτό κυµαίνεται από €500 µέχρι €5.000 ανά περιστατικό νοσηλείας.
Το πρόγραµµα προσφέρεται µε Α΄ θέση
Νοσηλείας, µε δυνατότητα έκπτωσης
του ποσού της συµµετοχής σε περίπτωση που επιλεγεί κατώτερη θέση νοσηλείας.

Προσφορά – επιβράβευση στους παλιούς
ασφαλισµένους της προσφέρει η ARAG
Έκπτωση στον κλάδο Ν.Π. ΙΧΕ Οχήµατος/∆ικύκλου προσφέρει η ARAG – Νοµική Προστασία, επιβραβεύοντας τους παλιούς ασφαλισµένους της και ανταποδίδοντας την τιµή της προτίµησής τους.
ι εκπτώσεις που προσφέρει η ARAG
έχουν ως εξής:
1. Όσοι πελάτες έχουν ήδη ένα ασφαλισµένο ΙΧΕ όχηµα ή δίκυκλο στην Εταιρεία
(µε αυτοτελές ασφαλιστήριο και όχι µέσω
µικτού συµβολαίου) µε συµβόλαιο ισχύος
πάνω από ένα χρόνο χωρίς έκπτωση, µπορούν να ασφαλίσουν το δεύτερο µη ασφαλισµένο ΙΧΕ όχηµά τους ή δίκυκλο µε έκπτωση 20% επί του κανονικού τιµολογίου
2014.
2. Όσοι πελάτες έχουν δύο ασφαλισµένα
ΙΧΕ ή δίκυκλα στην Εταιρεία (µε αυτοτελή
ασφαλιστήρια και όχι µέσω µικτού συµβολαίου) µε συµβόλαια ισχύος πάνω από ένα
χρόνο χωρίς έκπτωση, τότε για το τρίτο µη
ασφαλισµένο ΙΧΕ όχηµα ή δίκυκλο που
προτίθενται να ασφαλίσουν θα τυγχάνουν
έκπτωσης 30% επί του κανονικού τιµολο-

Ο

74 (MΑΡTΙΟΣ 2014)

γίου 2014. Το ίδιο ισχύει και για όσους
έχουν 3 ασφαλιστήρια ΙΧΕ οχήµατος ή δικύκλου. Για πάνω από 3 οχήµατα/δίκυκλα
ισχύει η τιµολογιακή έκπτωση.
3. Έκπτ ωση 20% για την ασφάλιση ΙΧΕ
οχήµατος ή δικύκλου προσφέρεται σε
όσους πελάτες έχουν πάνω από ένα χρόνο
συµβόλαιο ARAG χωρίς έκπτωση στους
κλάδους Ν.Π. Οικογένειας – Επαγγελµατικής Ν.Π. – Σκαφών – Ν.Π. Ακινήτων –
∆ιαχειριστών Πολυκατοικίας – Λογιστών –
Ασφαλιστικού Μεσολαβητή & Πραγµατογνώµονα.
Σηµειώνεται ότι οι εκπτώσεις στις περιπτώσεις 1,2,3 αφορούν νέα ασφάλιση ΙΧΕ
οχήµατος/δικύκλου, όταν αυτή συνάπτεται αυτοτελώς και όχι µέσω µικτού συµβολαίου, στο οποίο η έκπτωση εµπεριέχεται.
4. Πελάτες οιουδήποτε συµβολαίου ARAG

µε ισχύ πάνω από ένα χρόνο θα τυγχάνουν έκπτωσης 20% στην εποµένη
ανανέωση του ασφαλιστηρίου τους
(εάν υπάρχουν περισσότερα του
ενός, η έκπτωση θα αφορά ένα
ασφαλιστήριο της επιλογής τους),
εφόσον συστήσουν στην Εταιρεία
ένα νέο πελάτη στα προγράµµατα
Ν.Π. Οχήµατος /∆ικύκλου – Οικογένειας – Ν.Π. Μικτής Κάλυψης – Ν.Π.
Ακινήτων – ∆ιαχειριστών Πολυκατοικίας – Επαγγελµατιών/Επιχειρήσεων
ετήσιας διάρκειας και κανονικού τιµολογίου και εφόσον η ασφάλιση αυτή ολοκληρωθεί.
Το ασφαλιστήριο που θα ελαφρύνεται µε την έκπτωση θα πρέπει να είναι κανονικού τιµολογίου, δηλαδή
χωρίς άλλη προηγούµενη έκπτωση.

proionta:Layout 1

26/02/2014

15:06

Page 3

Νέο πρωτοποριακό
πολυασφαλιστήριο ιατρών

Medical 4all
και
Medical 4all plus

από την Υδρόγειο Ασφαλιστική
Ένα νέο ασφαλιστικό πρόγραµµα που έρχεται να
απαντήσει, µε ολοκληρωµένο τρόπο, στις ιδιαίτερες ασφαλιστικές ανάγκες του ιατρικού επαγγέλµατος δηµιούργησε η Υδρόγειος Ασφαλιστική.
νέα ασφαλιστική πρόταση της
Υδρογείου απευθύνεται σε
ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων
εκτός της χειρουργικής και καινοτοµεί, προσφέροντας, σε ένα πολυασφαλιστήριο και µε ιδιαίτερα
ανταγωνιστικό ασφάλιστρο, πολύπλευρη ασφαλιστική κάλυψη για
την επαγγελµατική αστική ευθύνη
του ιατρού, την αστική ευθύνη
από τη λειτουργία του επαγγελµατικού του χώρου αλλά και για
προσωπικό ατύχηµα.
Επιπλέον, σε προαιρετική βάση,
όσοι επιλέξουν το πρόγραµµα,

Η

µπορούν να επωφεληθούν από
την ειδική προσφορά της Υδρογείου, ασφαλίζοντας τη µόνιµη κατοικία τους µε ένα ιδιαίτερα προνοµιακό ασφάλιστρο.
Αναλυτικά, το πρόγραµµα καλύπτει: 
Την Επαγγελµατ ική Ασ τική Ευθύνη του ιατρού για σωµατικές
βλάβες ή θάνατο τρίτων –
ασθενών του από αµέλεια, ιατρικό λάθος ή άλλες πράξεις ή
παραλείψεις του κατά τη διάρκεια της νόµιµης άσκησης των
καθηκόντων του. Ο ασφαλιζόµενος µπορεί, ανάλογα µε τις
ιδιαίτερες ανάγκες του, να επιλέξει το επίπεδο της κάλυψης
που επιθυµεί (από €100.000 €400.000 ανά περιστατικό και
ετησίως). 
Την Αστι κή Ευθ ύνη απ ό τη λει-

τουργία επαγγελµατικού χώρου, για ατυχήµατα (σωµατικές
βλάβες, υλικές ζηµίες) τρίτων
στο χώρο του ιατρείου που διατηρεί ο ασφαλισµένος ιατρός. 
Προσωπικό Ατύχηµα Ι ατρού: Το
πρόγραµµα καλύπτει τις περιπτώσεις θανάτου και µόνιµης
ολικής ανικανότητας από ατύχηµα του ασφαλισµένου, παρέχοντας κεφάλαιο €50.000, καθώς και την περίπτωση µόνιµης
µερικής ανικανότητας από ατύχηµα, παρέχοντας ποσό που
αντιστοιχεί σε ποσοστό του
ανωτέρω κεφαλαίου, ανάλογα µε το βαθµό/σοβαρότητα
της ανικανότητας (βάσει πίνακα ανικανοτήτων στο
ασφαλιστήριο). Επίσης, καλύπτονται τα ιατροφαρµακευτικά έξοδα ατυχήµατος (νοσοκοµειακά, φαρµακευτικά,
κ.ά.) έως του ποσού των
€1.000.
Τα ασφάλιστρα του προγράµµατος, ανάλογα µε την επιλογή του ύψους κεφαλαίου αστικής
ευθύνης του ιατρού, κυµαίνονται
από €170 - €320 ετησίως.
Η προαιρετική ασφάλιση της µόνιµης κατοικίας προσφέρεται σε
συνδυασµό µε το παραπάνω πρόγραµµα στην προνοµιακή τιµή των
€30 ετησίως. Παρέχει κάλυψη για
το κτήριο και το περιεχόµενο της
οικίας έναντι των κινδύνων πυρκαγιάς, κεραυνού, πυρκαγιάς από
δάσος, ζηµιών πυρόσβεσης, ζηµιών από καπνό, ευρείας έκρηξης, πρόσκρουσης οχήµατος,
πτώσης αεροσκαφών και κλοπής
περιεχοµένου. Η ασφάλιση προσφέρεται σε Α΄ Κίνδυνο, που σηµαίνει ότι, σε περίπτωση ζηµιάς,
ο ασφαλισµένος αποζηµιώνεται
εξολοκλήρου έως και το συνολικό
ποσό που αναγράφεται στο ασφαλιστήριό του.

Νέα ισόβια ασφαλιστικά
προγράµµατα Νοσηλείας
από την Ευρωπαϊκή
Ένωσις-Ασφάλειαι Μινέττα
Προσαρµοσµένα στη σηµερινή οικονοµική πραγµατικότητα είναι τα δύο νέα
ισόβια ασφαλιστικά προγράµµατα Νοσηλείας που σχεδίασε και προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωσις Ασφάλειαι Μινέττα,
«αντιλαµβανόµενη την ανάγκη του κοινού για σταθερότητα και αυξηµένη εξασφάλιση απέναντι σε απρόβλεπτα
γεγονότα και µε το κύρος που της δίνει η
µακρόχρονη παρουσία της στην ασφαλιστική αγορά», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο σχετικό δελτίο τύπου.

Τ

α δύο προγράµµατα προσφέρουν µεταξύ άλλων: 
Απεριόριστη χρονική διάρκεια. 
€200.000 ετήσιο όριο κάλυψης στην Ελλάδα
και €170.000 στο εξωτερικό για έξοδα νοσηλείας. 
∆υνατότητα επιλογής εκπιπτόµενου ποσού από
€1.000- €10.000. 
100% κάλυψη εξόδων για νοσηλεία σε Συµβεβληµένο Νοσοκοµείο στην Ελλάδα και 85% κάλυψη για µη Συµβεβληµένο Νοσοκοµείο. 
100% κάλυψη της αµοιβής των Θεραπόντων Ιατρών, του Χειρουργού και του Αναισθησιολόγου
σε Συµβεβληµένο Νοσοκοµείο και 85% κάλυψη
της αντίστοιχης αµοιβής σε µη Συµβεβληµένο Νοσοκοµείο. 
100% κάλυψη εξόδων για νοσηλεία σε ∆ηµόσιο
Νοσοκοµείο, χωρίς την αφαίρεση του εκπιπτόµενου ποσού (ισχύει µόνο για το Medical 4all plus). 
100% κάλυψη εξόδων για νοσηλεία σε ∆ηµόσιο
Νοσοκοµείο, µε τη χρήση κύριου ασφαλιστικού
φορέα, χωρίς την αφαίρεση του εκπιπτόµενου
ποσού (ισχύει µόνο για το Medical 4all). 
100% κάλυψη εξόδων για νοσηλεία σε ∆ηµόσιο
Νοσοκοµείο, χωρίς τη χρήση κύριου ασφαλιστικού φορέα, µετά την αφαίρεση του 50% του ειδικού εκπιπτόµενου ποσού (ισχύει µόνο για το
Medical 4all).
Επισηµαίνεται ότι τα Medical 4all και Medical 4all
plus µπορούν επίσης να συνδυαστούν και µε τα
εξωνοσοκοµειακά προγράµµατα senior και
junior, ώστε να προσφέρουν ακόµα πιο ευρεία
κάλυψη σε Πρωτοβάθµια και σε ∆ευτεροβάθµια
Νοσοκοµειακή Περίθαλψη.
(ΜAΡΤΙΟΣ 2014) 75

5

proionta:Layout 1

26/02/2014

15:07

Page 4

(ΠΡΟΪΟΝΤΑ)

Global Sea Protect
Πρωτοποριακό πρόγραµµα ασφάλισης
πειρατείας από την ERGO
Η ERGO Ελλάδας σε συνεργασία µε την εταιρεία Hansekuranz
Kontor, έναν από τους κορυφαίους διαχειριστές ειδικών ασφαλιστικών κινδύνων της Γερµανίας, προσφέρει το πρωτοποριακό ολιστικό
πρόγραµµα ασφάλισης πειρατείας (Kidnap and Ransom) Global Sea
Protect. Το πρόγραµµα καλύπτει όχι µόνο τα λύτρα για την απελευθέρωση του ασφαλισµένου πλοίου και του πληρώµατός του, αλλά προσφέρει πλήρη προστασία από το σύνολο των κάθε είδους συνεπειών
µιας τέτοιας εµπλοκής, τόσο µε τη µορφή χρηµατικής αποζηµίωσης
όσο και µε παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών.
πως επισηµαίνεται στο σχετικό δελτίο τύπου, σε αντίθεση µε άλλα
αντίστοιχα προγράµµατα, το Global Sea
Protect παρέχει προσ τασία σε παγκόσµιο επίπεδο και κάλυψη για το σύνολο
του πληρώµατος, τακτικού και έκτακτου
(riding and repair gangs, supercargoes,
supernumeraries) και του διοικητικού
προσωπικού, καθώς και των συγγενών,
συντρόφων, παιδιών, φιλοξενούµενων,
επισκεπτών και οικιακών βοηθών. Το
πρόγραµµα µπορεί να εµπλουτισθεί και
µε συµπληρωτική κάλυψη έκτακτης αλλαγής πορείας µε διέλευση και φόρτωση εµπορευµάτων από περιοχές υψη λού κινδύνου.
Επιπλέον των λύτρων, η αποζηµίωση
καλύπτει αµοιβές και έξοδα για διαπραγµατευτές, διερµηνείς και συµβούλους επικοινωνίας, οδοιπορικά, δαπάνες ιατρικής περίθαλψης και ψυχολογικής υποστήριξης, συνέχιση καταβολής
µισθών, κόστος ανεφοδιασµού, λιµενικά τέλη και σταλίες, κόστος τεχνικού
εξοπλισµού, αµοιβές για πλήρωµα αντικατάστασης, έξοδα εκκένωσης και απώλεια µίσθωσης καθώς και χρηµατικές
καταβολές σε περίπτωση θανάτου ή ανικανότητας από ατύχηµα.
Βασικό χαρακτηριστικό του προγράµµατος είναι η απευθείας συνεργασία µε
τον πελάτη άκρως εξειδικευµένης οµάδας διαχείρισης κρίσεων, η οποία µαζί
του αξιολογεί όλα τα απαραίτητα µέτρα
ασφαλείας και εφαρµόζει διαδικασίες
έγκαιρης προετοιµασίας για το χειρότερο σενάριο. Μόλις συµβεί περιστατικό
πειρατείας, ενεργοποιείται το πρόγραµµα και η οµάδα διαχείρισης κρίσης αναλαµβάνει δράση, ενώ η αποζηµίωση των
σχετικών εξόδων πραγµατοποιείται µε
ευέλικτο τρόπο λόγω της έλλειψης οποιουδήποτε περιορισµού ή υπο-ορίου στις
επιµέρους καλύψεις του προγράµµατος.
Η ∆ιευθύντρια Ανάληψης Κινδύνων της

Ό

76 (MΑΡTΙΟΣ 2014)

Εταιρείας, κα ∆ ώρα Αποστολοπούλου,
σχολιάζοντας το σύγχρονο πρόγραµµα
Global Sea Protect δήλωσε: «Είµαστε
ιδιαίτερα χαρούµενοι που για τη δηµιουργία αυτού του προγράµµατος ασφάλισης πειρατείας συνεργαστήκαµε µε
την Hansekuranz Kontor, καθώς διαθέ-

Η ∆ιευθύντρια Ανάληψης Κινδύνων
της ERGO, κα ∆ώρα Αποστολοπούλου.

τει µεγάλη εµπειρία και εξειδίκευση
στους συγκεκριµένους κινδύνους, καλύπτοντας περίπου το 75% αυτής της αγοράς στη Γερµανία. Με τη βαθιά τεχνογνωσία και την πολυετή εµπειρία που
διαθέτουµε στην ανάληψη κινδύνων
στην ελληνική αγορά, σε συνδυασµό µε
τις εξειδικευµένες γνώσεις και ικανότητες της Hansekuranz Kontor, σχεδιάσαµε ένα καινοτόµο προϊόν, προσαρµοσµένο στις ιδιαίτερες ανάγκες της ελληνικής ναυτιλιακής αγοράς».
Το πρόγραµµα Global Sea Protect έρχεται να προστεθεί στο ευρύ φάσµα ασφαλιστικών προγραµµάτων που προσφέρει
η ERGO Ελλάδας, αποδεικνύοντας
έµπρακτα την πελατοκεντρική της προσέγγιση, καθώς ακούει τις επιθυµίες και
καταλαβαίνει τις ανάγκες όλων των καταναλωτών, ιδιωτών και εταιρειών, από
την πιο απλή ως την πιο σύνθετη, και
προσφέρει προϊόντα που ανταποκρίνονται µε πληρότητα σε αυτές.

Orange Easy
Το νέο πρόγραµµα ασφάλισης υγείας από την ING
Η ING εµπλουτίζει τα προϊόντα
ασφάλισης υγείας που διαθέτει
στην ελληνική αγορά µε τη νέα
της πρόταση “Orange Easy”.
Πρόκειται για µία σειρά προγραµµάτων, τα οποία, µε ένα
ιδιαίτερα προσιτό ασφάλιστρο,
προσφέρουν ολοκληρωµένη
ασφάλιση υγείας και εύκολη
πρόσβαση σε σύγχρονες και
αξιόπιστες ιατρικές και διαγνωστικές υπηρεσίες.
ασικό χαρακτηριστικό των προγραµµάτων αυτών είναι η δυνατότητα επιλογής από τον ασφαλισµένο
ενός από τους δύο αξιόπιστους συνεργάτες της ING: το ∆ίκτυο Μονάδων του
Νοσοκοµείου Metropolitan ή το ∆ίκτυο
Μονάδων της Βιοϊατρικής.
Τα προϊόντα “Orange Easy” απευθύνονται σε όσους επιθυµούν να απολαµβάνουν ολοκληρωµένες υπηρεσίες
υγείας σε ένα σηµείο εξυπηρέτησης
συνολικά, το οποίο συνδυάζει Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Φροντίδα.
Επιπλέον, προσφέρονται στην πιο
ανταγωνιστική τιµή, παρέχοντας ταυτόχρονα και πλήρη νοσοκοµειακή κάλυψη στις σύγχρονες µονάδες του συνεργαζόµενου νοσοκοµείου.
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος της ING, κ.
Luis Miguel Gomez, ανέφερε σχετικά:
«Στην ING έχουµε στόχο να δηµιουργούµε προϊόντα που καλύπτουν τις µεταβαλλόµενες ασφαλιστικές ανάγκες
της σύγχρονης κοινωνίας. Ανταποκρινόµενοι στην ανάγκη για ολοκληρωµένη ασφάλιση υγείας σε κορυφαία ιατρικά ιδρύµατα, αλλά µε χαµηλή τιµή,
δηµιουργήσαµε αυτό το πολύ ξεχωριστό προϊόν. Είµαι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος που το “Orange Easy” έρχεται
να συµπληρώσει την σειρά προϊόντων
ασφάλισης υγείας “Orange Cross” της
ING».
Το νέο πρόγραµµα Orange Easy προστίθεται στη σειρά προϊόντων
“Orange” της ING, που έχουν στόχο να
παρέχουν υψηλού επιπέδου ασφαλιστικές υπηρεσίες υγείας, ζωής, σύνταξης και αποταµίευσης.

Β

5

proionta:Layout 1

26/02/2014

15:07

Page 5

mdrt-ell:Layout 1

27/02/2014

09:47

Page 2

Back to the future
(MDRT VIEWS)

Του Ιωάννη Χαλικιά*

κεφτόµενος τις εξελίξεις στη δουλειά µας και το πώς αυτή θα διαφοροποιηθεί και διαµορφωθεί µέσα
στα επόµενα χρόνια, διαπίστωσα ότι τελικά οι αλλαγές δεν βρίσκονται τόσο µακριά
µας· απεναντίας έχουν ήδη αρχίσει και γίνονται πραγµατικότητα.
Σύµφωνα µε την εποπτική αρχή, Ασφαλιστικός Σύµβουλος είναι το πρόσωπο που
έχει ως επαγγελµατικό του καθήκον τη
µελέτη των ασφαλιστικών αναγκών των
υποψηφίων πελατών και την ακόλουθη
εξεύρεση και παρουσίαση λύσεων που
στοχεύουν στην ικανοποίηση των αναγκών αυτών.
Εποµένως, εξ ορισµού πια, η σπουδαιότητα του ρόλου που έχουµε αναλάβει είναι,
περισσότερο από ποτέ, αδιαµφισβήτητ η
και αναγνωρισµένη. Γιατί σήµερα είναι που χρειάζονται οι πελάτες µας δίπλα τους έναν
επαγγελµατία σύµβουλο, ώστε
να αφυπνιστούν, να ενηµερωθούν και να εξασφαλίσουν
τους ίδιους και τις οικογένειές
τους, καθώς και όλα όσα µόχθησαν να δηµιουργήσουν.
Πέρα από αυτό το γεγονός πρέπει να αναγνωρίσουµε και κάτι άλλο: οι
εξελίξεις είναι ραγδαίες και σε καθηµερινή βάση. Τα πράγµατα αλλάζουν µε µεγάλες ταχύτητες. Έχει έρθει η ώρα να πρωταγωνιστήσει ο κλάδος µας, κάτι που µπορεί να επιτευχθεί εάν εξελιχθούµε κι
εµείς οι ίδιοι από ασφαλιστές σε συµβούλους ασφάλισης και χρηµατοοικονοµικού
σχεδιασµού.
Ο “ασφαλιστής του µέλλοντος”, όπως µου
αρέσει να τον αποκαλώ, είναι ένας ασφαλιστής υψηλού επιπέδου, τόσο παραγωγικού αλλά κυρίως ποιοτικού. Η λέξη κλειδί
που συνδέεται µε την ποιότητα της δουλειάς µας είναι η λέξη Αξίες. Πέντε είναι
κατά τη γνώµη µου οι βασικές αξίες που
διέπουν και ορίζουν το έργο µας: Ήθος,
Αξιοπιστία, Εντιµότητα, Ακεραιότητα, Ανθρωπιά. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασµό
µε την αδιάκοπη εκπαίδευση και τη συνε-

Σ

Ο κ. Χαλικιάς γεννήθηκε στη
Ρόδο το 1984. Αποφοίτησε µε
άριστα από το τµήµα Εµπορίας
& ∆ιαφήµισης της σχολής ∆ιοίκησης & Οικονοµίας του
Αλεξανδρείου Τεχνολογικού
Επαγγελµατικού Ιδρύµατος
Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώνο78 (MΑΡTΙΟΣ 2014)

χή ενηµέρωση αποτελούν
υποχρεωτικά χαρακτηριστικά του συµβούλου που
θα πρωταγωνιστήσει στο
µέλλον.
Ο σύµβουλος αυτός θα νιώθει την ανάγκη να διαφοροποιήσει την επαγγελµατική
του καθηµερινότητα. Η
εξεύρεση και προσέγγιση
των υποψηφίων του θα βασίζονται κυρίως στον ανθρώπινο παράγοντα, στην εµπιστοσύνη
που θα εµπνέει στους γύρω του και στο
πόσο θα θέλουν να τον συστήσουν, ώστε
να εξασφαλίσει τους ανθρώπους για τους
οποίους νοιάζονται. Θα πρέπει να είναι
πελατοκεντρικός και εστιασµένος στην
καλύτερη –για τον πελάτη– λύση.
Ο “ασφαλιστής του µέλλοντος”
θα χρησιµοποιεί επαγγελµατικές
µεθόδους, ώστε να επιτελεί σωστά και µε ακρίβεια το έργο του.
Θα έχει πλέον στην κατοχή του
ένα λεπτοµερές έντυπο ανάλυσης αναγκών, που θα συµπληρώνει µε την απόλυτη συνεργασία
του πελάτη και το οποίο θα του
παρέχει κάθε πολύτιµη, για την εξεύρεση
της καλύτερης λύσης, πληροφορία. Το
έντυπο αυτό θα έχει την υπογραφή του
ίδιου του πελάτη, ο οποίος θα αποδέχεται
τα συµπεράσµατα που προκύπτουν και θα
συναινεί σε µια δεύτερη συνάντηση, µε
σκοπό τη διερεύνηση µίας ή παραπάνω
λύσεων.
Παράλληλα, θα τηρεί µια συγκεκριµένη
καθηµερινή δραστηριότητα, µέσα από την
οποία θα βρίσκει χρόνο για να εκπαιδεύεται, να ενηµερώνεται για τις εξελίξεις
του κλάδου και να βρίσκεται συνεχώς
µπροστά σε υποψήφιους πελάτες ή να
προσπαθεί γι’ αυτό, όπως συνηθίζει να λέει ο διακεκριµένος στο χώρο Phil
Richards.
Ο “ασφαλιστής του µέλλοντ ος” θα είναι
έντ ιµος και ακέραιος στον τρόπο µε τον
οποίο συναλλάσσεται και δεν θα έχει πρό-

ντας τις σπουδές του ανέλαβε τη θέση του υπεύθυνου
πωλήσεων και µάρκετινγκ
στην οικογενειακή του επιχείρηση. Τον Οκτώβριο του
2010, ξεκίνησε τη συνεργασία
του µε την International Life,
διατηρώντας παράλληλα, τις

βληµα στο να γνωστοποιεί στους πελάτες του το
ποσό µε το οποίο αµείβεται για τη δουλειά που
έκανε. Επίσης, στα καθήκοντά του θα είναι να
προστατεύει τους πελάτες του και να τους παρακινεί να προβλέψουν για
θέµατα που οι ίδιοι δεν
έχουν σκεφτεί, ανατρέχοντας και αναθεωρώντας
την αρχική ανάλυση αναγκών τους σε τακτές και προκαθορισµένες συναντήσεις.
Με τον τρόπο αυτόν θα έχει καταφέρει το
ποθητό από πολλούς: τη δηµιουργία
επαγγελµατικών δεσµών ανεκτίµητης
αξίας, δυνατών και ανθεκτικών στο πέρασµα των ετών.
Τα πρώτα βήµατα στο χώρο των ασφαλίσεων για τη µεγάλη αλλαγή έχουν ήδη γίνει, µε τη σταδιακή προσαρµογή στις
απαιτήσεις του Solvency II. Σ’ αυτές περιλαµβάνονται η ικανότητα, το ήθος, η διαφάνεια και η απόδειξη εντιµότητας. Αυτά
είναι κοινά χαρακτηριστικά που πρέπει να
διέπουν τόσο τις ασφαλιστικές εταιρείες
όσο και όλους εµάς, που έχουµε θέσει τον
πήχη ψηλά και θέλουµε να είµαστε σύµβουλοι και στο µέλλον. Αν το σκεφτούµε,
είναι τα χαρακτηριστικά που πάντα είχαµε
ή θέλαµε να έχουµε ως επαγγελµατίες.
Άρα, λοιπόν, µπορεί ο τρόπος που οφείλουµε να κάνουµε τη δουλειά µας να αλλάζει και να γίνεται µε νέες διαδικασίες
και εργαλεία, ο πυρήνας όµως αυτής είναι
ο ίδιος, αυτός που ήταν πάντα, αυτός που
εστίαζε στις αξίες που, πλέον, ορίζονται
ως απαιτήσεις.
Στόχος µας, λοιπόν, για το µέλλον, το πολύ κοντινό µέλλον, είναι να αξιοποιήσουµε τις όσες γνώσεις διαθέτουµε, να τις
ανανεώσουµε και να τις ενισχύσουµε µε
τις εµπειρίες µας και να δραστηριοποιηθούµε σωστά, µε ήθος και εντιµότητα,
ώστε να µπορέσουµε µε επιτυχία να αποδώσουµε το ρόλο του “ασφαλιστή του
µέλλοντος”.
5

αρµοδιότητές του στην οικογενειακή επιχείρηση. Στην
αρχή του 2013, έχοντας διαγράψει µία επιτυχηµένη πορεία στο χώρο των
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, επέλεξε να εστιάσει
αποκλειστικά στη δουλειά του

ασφαλιστικού συµβούλου.
Μέλος του MDRT, παρακολούθησε το ετήσιο συνέδριο στη
Philadelphia το καλοκαίρι του
2013, ενώ έχει ολοκληρώσει
µε επιτυχία 3 κύκλους σεµιναρίων της Limra. Μιλά Αγγλικά και Γερµανικά.

mdrt-ell:Layout 1

27/02/2014

09:47

Page 3

Τι είδους ζωή ζεις;
(ΑΥΤΟΒΕΛΤΙΩΣΗ)

Του Άκη Αγγελάκη, www.Image-a.gr success2@otenet.gr

Θα πρέπει να φτάσεις σ’ ένα επίπεδο στη ζωή που το να ζεις είναι σπουδαιότερο από το να νικάς Arthur Ashe

Υπάρχουν φορές που εκείνο που εµείς θεωρούµε σαν δική µας
ατέλεια ή ελάττωµα αποδεικνύεται µια ευλογία που δεν έχουµε ακόµα ανακαλύψει.
νας νεροκουβαλητής στην Ινδία είχε δύο στάµνες κρεµασµένες από
µία στην κάθε µεριά ενός ξύλου,
που στήριζε στον σβέρκο του. Μία από
τις στάµνες είχε ένα ράγισµα και, ενώ η
άλλη ήταν τέλεια και πάντα ήταν γεµάτη
µε νερό, στο τέλος της µεγάλης διαδροµής από το ποτάµι στο σπίτι του αφέντη,
η ραγισµένη στάµνα έφτανε µισοάδεια.
Για δυο γεµάτα χρόνια αυτό γινόταν καθηµερινά, µε τον κουβαλητή να παραδίδει µόνο µιάµιση στάµνα µε νερό στο σπίτι του αφέντη του. Φυσικά, η γερή στάµνα ήταν περήφανη για το κατόρθωµά
της, τέλεια για τον σκοπό για τον οποίο
είχε φτιαχτεί. Αλλά η καηµένη η ραγισµένη ντρεπόταν για την ατέλειά της και
ήταν λυπηµένη που µετέφερε µόνο το µισό απ’ αυτό που µπορούσε πραγµατικά.
∆υο χρόνια µετά από αυτό που θεωρούσε ως πικρή αποτυχία, µίλησε µια µέρα
στον νεροκουβαλητή δίπλα στο ποτάµι.
«Ντρέποµαι για τον εαυτό µου και θέλω
να σου ζητήσω συγγνώµη».
«Γιατί;», ρώτησε ο νεροκουβαλητής,
«Γιατί να ντρέπεσαι;».
«Αυτά τα δύο χρόνια που πέρασαν, παρέδιδα µόνο το µισό από το φορτίο µου,
γιατί αυτή η ρωγµή στο πλάι κάνει το νερό να διαρρέει µέχρι να φτάσουµε στο
σπίτι του αφέντη σου. Εξαιτίας της ατέλειάς µου, κάνεις όλη αυτή τη δουλειά
και δεν ανταµείβεσαι ανάλογα µε τις
προσπάθειές σου», είπε η στάµνα.
Ο νεροκουβαλητής λυπήθηκε για την
παλιά ραγισµένη στάµνα και, δείχνοντάς
της τη συµπάθειά του, της είπε: «Καθώς
θα επιστρέφουµε στο σπίτι του αφέντη,
θέλω να παρατηρήσεις τα όµορφα λουλούδια στην άκρη του δρόµου».
Πραγµατικά, καθώς ανέβαιναν στον λόφο, η παλιά ραγισµένη στάµνα παρατήρησε στον ήλιο τα όµορφα αγριολούλουδα στην άκρη του µονοπατιού και αυτό

Έ

PROFILE

την έκανε κάπως να χαρεί. Αλλά στο τέλος της διαδροµής ένιωθε ακόµα λυπηµένη, γιατί είχε χάσει το µισό της περιεχόµενο και γι’ αυτό εξέφρασε πάλι τη λύπη της στον νεροκουβαλητή.
Αυτός απάντησε λέγοντας: «Είδες ότι τα
λουλούδια ήταν µόνο απ’ τη δική σου
πλευρά και όχι απ’ την πλευρά της άλλης
στάµνας;
Κι αυτό γιατί πάντα ήξερα το ελάττωµά
σου και το εκµεταλλεύτηκα. Φύτεψα
σπόρους λουλουδιών στην άκρη του µονοπατιού απ’ τη δική σου πλευρά και κάθε µέρα που επιστρέφουµε από το ποτάµι εσύ τα ποτίζεις. Εδώ και δυο χρόνια
µαζεύω αυτά τα όµορφα λουλούδια, για
να στολίσω το τραπέζι του αφέντη µου.
Αν εσύ δεν ήσουν αυτό που είσαι, δεν θα
είχε τη χαρά να έχει αυτή την οµορφιά
στο σπίτι του!».
Το δίδαγµα σ’ αυτή την ιστορία είναι ότι

όλοι µας έχουµε κάποια ελαττώµατα.
Μπορεί αυτά που τα θεωρούµε σαν ελαττώµατα στην ουσία να είναι οι ευλογίες
που µας έχει προικίσει η ζωή στο ταξίδι
µας αυτό. Όλοι µας έχουµε ένα δρόµο να
κάνουµε. Μια διαδροµή να ακολουθήσουµε. Η διαδροµή αυτή πάντα έχει κάποιο λόγο για την ύπαρξή µας.
Γι’ αυτό κι εσείς, φίλοι µου, µη βγάζετε
βιαστικά συµπεράσµατα σ χετικά µε το
πόσο καλοί ή κακοί, πόσο ικανοί ή ανίκανοι και πόσο δυνατοί ή αδύναµοι είστε.
Κάποιοι αφήνουν λακκούβες πίσω τους.
Κάποιοι άλλοι χαράζουν αυλάκια, για να
κυλήσει το νερό και να ποτίσει τα υπέροχα λουλούδια που πληµµυρίζουν τη φύση
κάθε άνοιξη.
Εσείς µη βιαστείτε να µετράτε τους χειµώνες που αφήνετε πίσω σας, γιατί ο κάθε χειµώνας συνοδεύεται από µια άνοιξη.

Γίνετε άνοιξη! ∆είτε τη ζωή σας µακροπρόθεσµα.
∆είτε την προοπτική που ξετυλίγεται µπροστά σας. Αυτό που σήµερα
θεωρείτε ασχήµια, αδικία, κατάρα, αύριο µπορεί να είναι το εφαλτήριο
για να ξεδιπλωθούν τα οµορφότερά σας όνειρα.
Και τότε θα ζήσετε τη ζωή που σας αξίζει. Μια πολύ γεµάτη ζωή!

Ο ΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ είναι εκδότης, συγγραφέας
και σύµβουλος επιτυχίας. ∆ιοργανώνει σεµινάρια και οµιλίες,
σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Απόσπασµα από το βιβλίο του Άκη Αγγελάκη
«Μικρές Ιστορίες για καιρούς που αλλάζουν»
(Εκδόσεις Πληρότητα). Αναζητήστε το
στο βιβλιοπωλείο Financial Forum.
(MAΡTΙΟΣ 2014) 79

texnologia:Layout 1

26/02/2014

15:14

Page 2

(NEEΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗ)

iOS το αγαπηµένο λογισµικό των επιχειρηµατιών
Μπορεί το Android να αποτελεί το πιο δηµοφιλές λογισµικό στον χώρο της κινητής τηλεφωνίας, όµως, δεν φαίνεται
να ισχύει το ίδιο και στον επιχειρηµατικό χώρο.
Μία έρευνα της εταιρείας
Good Technology, η οποία παρέχει λογισµικό ασφαλείας σε
εταιρείες, µας δίνει τα παρακάτω στοιχεία:
Οι συσκευές iPhone άγγιξαν
το 54% των επαγγελµατιών,
ενώ το iPad το 19%. Από την
άλλη πλευρά, το Android συγκέντρωσε
8,6% από τα tablets και 23% από τα

smartphones, φέρνοντας το iOS σε κυρίαρχη θέση. Θα πρέπει, όµως, να λάβου-

Πάνω από 400.000 οι πωλήσεις
tablets στην ελληνική αγορά
Όπως για κάθε νέα κατ ηγορία,
έτσι και η πορεία της αγοράς των
tablets έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Σε σχετικά µικρό χρονικό
διάστηµα έχει αλλάξει η δοµή
του ανταγωνισµού, η µέση τιµή
της κατηγορίας και η τάση των
προϊοντικών χαρακτηριστικών.
Το ∆εκέµβριο του 2012, για πρώτη φορά, οι πωλήσεις ξεπέρασαν
τα 10.000 τεµάχια, αποδεικνύοντας ότι αποτελεί ενδεικτικό δώρο Χριστουγέννων και αλλάζοντας έτσι τη ροή της κατηγορίας.
Το 2013 υπήρξε η χρονιά
των tablets στην αγορά τεχνολογίας στη χώρα µας. Σε µια περίοδο κατά την οποία οι Έλληνες καταναλωτές δοκιµάζονται από την
οικονοµική κρίση και ταυτόχρονα
προσπαθούν να προσαρµοστούν
στα νέα εισοδηµατικά δεδοµένα,
η συγκεκριµένη κατηγορία κλήθηκε να καλύψει τις ανάγκες
τους για επικοινωνία, ψυχαγωγία,
ενηµέρωση,
αποδοτικότητα και
status.
Οι πωλήσεις ήταν
ιδιαίτερα
εντυπωσιακές,
µε το σύ-

80 (MΑΡTΙΟΣ 2014)

νολο των τεµαχίων να ξεπερνάτε
τις 430.000 –σε σύγκριση µε
120.000 το 2012– και τα €93
εκατ.. εξέλιξη που δεν περίµεναν πολλοί από τους παράγοντες
του κλάδου στις αρχές της χρονιάς. Έχοντας ιστορικά στοιχεία
για τη διαµόρφωση των πωλήσεων της κατηγορίας στην Ελλάδα
αλλά και τις υπόλοιπες χώρες,
καθώς και τα εξειδικευµένα
forecasting εργαλεία, η GfK
Hellas είχε προβλέψει µε µεγάλη
ακρίβεια αυτή την εξέλιξη.
Ο ολιγοπωλιακός χαρακτήρας
της αγοράς το περασµένο έτος
έδωσε τη θέση του σε µια πληθώρα µαρκών, µε πάνω από 10
από αυτές να καταλαµβάνουν µερίδιο άνω του 3%. Η πρωτοκαθεδρία των 10΄΄ αντικαταστάθηκε
από τις 7΄΄, οι οποίες πλέον αποτελούν τα 2/3 των πωλήσεων.
Παράλληλα, οι συσκευές µε ενσωµατωµένο 3G/4G περιορίστηκαν στο 20% της αγοράς, χάνοντας έδαφος
από τις πιο οικονοµικές Wi-Fi
συσκευές.

µε υπόψιν µας ότι στην έρευνα δεν
συµπεριλαµβάνονταν
οι Blackberry συσκευές, οι οποίες
εξακολουθούν να είναι αρκετά δηµοφιλείς στον επιχειρηµατικό κόσµο. Επίσης, στην έρευνα δεν συµµετείχαν οι χρήστες που χρησιµοποιούν Google Apps, αφήνοντας
εκτός ένα µεγάλο ποσοστό
Android χρηστών.
Τα ευρήµατα της Good Technology
φαίνεται να επιβεβαιώνουν τα όσα
υποστήριξε ο CEO της Apple, Tim
Cook, σχετικά µε την ανάπτυξη της
εταιρείας στον επιχειρηµατικό κόσµο, χαρακτηρίζοντάς της ως «απίστευτη».

Ήταν στα µέσα της δεκαετίας του 1990 όταν µία οµάδα
από σχεδιαστές της Nokia, µε επικεφαλής τον Frank
Nuovo, κλήθηκε να κάνει πράξη την κατασκευή κινητών
τηλεφώνων που δεν θα περιορίζονταν από προϋπολογισµούς. Χρησιµοποίησαν τα πιο ακριβά υλικά, τις πιο πολύπλοκες και ακριβές διαδικασίες παραγωγής. Τι τηλέφωνα κατάφεραν να κατασκευάσουν; Μα, τα ακριβότερα. Τα Vertu.
H Vertu άλλαξε σελίδα στην ιστορία της, όταν αποδεσµεύτηκε πέρυσι από τη Nokia και γρήγορα αποφάσισε
να φτιάχνει Android τηλέφωνα. Παρά την αλλαγή, όµως,

V E R TU

Τα ακριβότερα
τηλέφωνα
στον κόσµο

ο τρόπος µε τον οποίο κατασκευάζει τις συσκευές της
}στο χέρι και µε τα καλύτερα υλικά} παραµένει ο ίδιος.
∆ηµιουργεί πολυτελείς συσκευές που µπορεί να µην τρέχουν µε τις ίδιες ταχύτητες που µας έχει συνηθίσει η αγορά των smartphones, αλλά η πολυτέλειά τους είναι αρκετή. Ένα από αυτά είναι το Signature, ένα αναχρονιστικό
τηλέφωνο µε λειτουργικό Series 40 της Nokia, που κοστίζει 15.000 δολάρια, καθώς είναι φτιαγµένο από πραγµατικό δέρµα αλιγάτορα και ζιρκόνιο. Το Constellation είναι η τελευταία πρόταση της Vertu. Είναι Android, κατασκευάζεται από µία πληθώρα υλικών και κοστίζει περισσότερα από 25.000 δολάρια.
Το εργαστήριο της εταιρείας, στην Αγγλία, δεν θυµίζει µε
τίποτα τα τεράστια εργοστάσια της Foxcon στη Κίνα. Περισσότερο θυµίζει το εργαστήριο ενός ράφτη που φτιάχνει απόλυτα προσωποποιηµένα κουστούµια από πανάκριβα υφάσµατα για τους estet πελάτες του.
Και φυσικά, όπως κάθε πολυτελές και χειροποίητο αντικείµενο, φέρει την υπογραφή του ανθρώπου που ασχολήθηκε προσωπικά µαζί του (φωτ.). Αυτό το κάνει και µοναδικό.
5

texnologia:Layout 1

26/02/2014

15:15

Page 3

biblia:Layout 1

07/04/2014

09:34

Page 2

(BIBΛΙΑ)

SWITCH

Εγώ και οι Άλλοι
Κοινωνικές δυσκολίες και φόβοι και
η αντιµετώπισή τους

Πώς να καταφέρεις την
αλλαγή όταν η αλλαγή
είναι δύσκολη
Chip Heath & Dan Heath
H αλλαγή είναι δύσκολη. όλοι το γνωρίζουµε αυτό. Μας αναστατώνει, απαιτεί
πολύ χρόνο και πολύ συχνά εγκαταλείπουµε την προσπάθεια µε το πρώτο ίχνος
δυσκολίας. Γιατί, όµως, εστιάζουµε τόσο
στα προβλήµατα, αντί να εστιάσουµε στον
στόχο; Αυτό είναι το ερώτηµα που απαντούν οι συγγραφείς Τσιπ και Νταν Χιθ στο
συναρπαστικό νέο βιβλίο τους.
Ισχυρίζονται ότι το µόνο που πρέπει να
κάνουµε για να ξεκλειδώσουµε το µονοπάτι που οδηγεί στην αλλαγή της συµπεριφοράς είναι να κατανοήσουµε πώς
λειτουργεί το µυαλό µας. Υποστηρίζοντας
τις ιδέες τους µε επιστηµονικές έρευνες
και πραγµατικές ιστορίες αλλαγής –από
τα µυστικά ενός επιτυχηµένου γάµου
µέχρι µια στοίβα γάντια που µεταµόρφωσε την οικονοµική εικόνα µιας εταιρείας–, οι αδερφοί Χιθ αποδεικνύουν ότι
φαινοµενικά απλές µέθοδοι µπορούν
να καρποφορήσουν εντυπωσιακά
αποτελέσµατα.
Ένα εξαιρετικό βιβλίο αυτοβελτίωσης,
που κυκλοφορεί µε τη συνεργασία
της ΕΕ∆Ε (Ελληνική Εταιρία ∆ιοικήσεως
Επιχειρήσεων).
• Νο 1 στους New York Times, όπου έµεινε
47 εβδοµάδες στις λίστες των bestsellers.
• Bestseller στη Wall Street Journal.
• Μεταφράστηκε σε 28 γλώσσες.
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
€15,99
(Βλ. απόσπασµα του βιβλίου στη στήλη
Σπονδές στη Γνώση και τη Βελτίωση)

Αποστολή και στην επαρχία
µε αντικαταβολή από το βιβλιοπωλείο

82 (MΑΡTΙΟΣ 2014)

Πασχαλιά Μυτσκίδου

Το χιούµορ
της
οικονοµικής
κρίσης
H σάτιρα ήταν παρούσα
σε όλες τις δύσκολες περιόδους των Ελλήνων.
Αποτέλεσε λυτρωτικό
µέσο και τρόπο έκφρασης αγανάκτησης, αλλά
και αυτοσαρκασµού του
Έθνους.
Στον Ελληνοϊταλικό
πόλεµο, στην πείνα της
Κατοχής, στη ∆ικτατορία
του ’67, η πολιτική
σάτιρα ήταν κάτι
παραπάνω από
καταλυτική.
Στο βιβλίο αυτό σταχυολογούνται µερικά
από τα πιο ωραία
σηµερινά αστεία και
ανέκδοτα της εποχής των
Μνηµονίων που διάγουµε, τα οποία κυκλοφόρησαν τελευταία στην
Ελλάδα. Καταγράφονται
ως µαρτυρίες ονείδους
για όσους ευθύνονται για
τις καταστάσεις που
ζούµε.
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ
€6

Όλοι ενδιαφερόµαστε για τη γνώµη
των άλλων και όλους µάς αγχώνει
και µας στενοχωρεί µια αρνητική
κριτική. Ωστόσο, για κάποιους από
εµάς, η ένταση αυτού του άγχους
είναι τόσο µεγάλη και οι επιπτώσεις
του στη ζωή µας τόσο σηµαντικές,
που δυσκολευόµαστε να το διαχειριστούµε και να ζήσουµε ευτυχισµένοι και ήρεµοι.
Η συγγραφέας, διδάκτωρ κλινικής
ψυχολογίας και πιστοποιηµένη
ψυχοθεραπεύτρια της ΓνωσιακήςΣυµπεριφορικής Ψυχοθεραπείας,
αντλεί υλικό από την κλινική της
εµπειρία και παρουσιάζει µε
τρόπο σαφή και παραστατικό
τις δυσκολίες και τα προβλήµατα
που εµφανίζονται στις σχέσεις
µας µε τους άλλους, από τα πιο
απλά µέχρι εκείνα που είναι
δυνατό να εξελιχθούν σε φοβίες
και διαταραχές και, στη συνέχεια,
παραθέτει και εξηγεί τις διάφορες
τεχνικές που εφαρµόζονται
για την αποτελεσµατική αντιµετώπισή τους.
Το βιβλίο, βασιζόµενο σε µια επιστηµονική, µακρόχρονη και εµπειρικά τεκµηριωµένη θεραπευτική
προσέγγιση και πρακτική, είναι ένα
εργαλείο ευαισθητοποίησης, ενηµέρωσης και αυτοβοήθειας.
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Ι. ΣΙ∆ΕΡΗΣ
€15,00

Τηλ.: 210 6127719, 6127502
e-mail: forumbookstore@gmail.com

biblia:Layout 1

07/04/2014

09:34

Page 3

spondes:Layout 1

26/02/2014

15:20

Page 2

(ΣΠΟΝ∆ΕΣ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ & ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ)

Τρεις αναπάντεχες
διαπιστώσεις σχετικά
µε την αλλαγή*

*Απόσπασµα από το βιβλίο SWITCH – Πώς να καταφέρεις την αλλαγή όταν η αλλαγή είναι δύσκολη, των Chip Heath & Dan Heath, που
κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ
84 (ΜΑΡΤΙΟΣ 2014)

spondes:Layout 1

26/02/2014

15:20

Page 3

υτό το βιβλίο θα σας βοηθήσει να κάνετε
αλλαγές. Εξετάζουµε την αλλαγή σε κάθε
επίπεδο – ατοµικό, επιχειρηµατικό, κοινωνικό. Ίσως θέλετε να βοηθήσετε τον αδερφό σας
να ξεπεράσει τον εθισµό του στον τζόγο. Ίσως
πρέπει να πείσετε την οµάδα σας στη δουλειά να
περιορίσει τις δαπάνες, εξαιτίας των συνθηκών
στην αγορά. Ίσως επιθυµείτε διακαώς να πήγαιναν περισσότεροι από τους γείτονές σας στη δουλειά µε το ποδήλατο.
Συνήθως αυτά τα ζητήµατα αντιµετωπίζονται ξεχωριστά –υπάρχουν συµβουλές περί «διαχείρισης της αλλαγής» για στελέχη, συµβουλές «αυτοβοήθειας» για τον καθένα και συµβουλές περί
«αλλαγής του κόσµου» για ακτιβιστές. Κρίµα,
αφού όλες οι προσπάθειες για αλλαγή έχουν κάτι
κοινό: για να αλλάξει οτιδήποτε, κάποιος θα πρέπει να αρχίσει να φέρεται διαφορετικά. Ο αδερφός σας θα πρέπει να κόψει το καζίνο. οι υπάλληλοί σας θα πρέπει να κλείνουν οικονοµική θέση
στο αεροπλάνο. Τελικά, όλες οι προσπάθειες για
αλ λαγή συνοψίζονται στην ίδια αποστολ ή: µπορείτε να πείσετε τους ανθρώπους να αρχίσουν να
συµπεριφέρονται διαφορετικά;
Ξέρουµε τι σκέφτεστε –ο άνθρωπος αντιστέκεται
στην αλλαγή. Αλλά δεν είναι ακριβώς τόσο απλό.
Καθηµερινά γεννιούνται παιδιά από γονείς που,
ό λως περιέργως, καλωσορίζουν την αλλ αγή.
Αναλογιστείτε το µέγεθος αυτής της αλλαγής! Θα
δεχόταν, άραγε, κανείς να εργάζεται για ένα
αφεντικό που τον ξυπνάει δύο φορές τη νύχτα,
ουρλιάζοντας, για να διεκπεραιώσει ασήµαντα διοικητικά καθήκοντα; (Και τι θα γινόταν, άραγε, αν
κάθε φορά που φορούσατε καινούργιο ρούχο, ο
προϊστάµενος έφτυνε επάνω του;) Κι όµως, οι άνθρωποι δεν αντιστέκονται σε αυτή την τεράστια
αλλαγή –προσφέρονται εθελοντικά.
Στη ζωή µας αποδεχόµαστε πολλές µεγάλες αλλαγές –όχι µόνο µωρά, αλλά και γάµους και καινούργια σπίτια και νέες τεχνολογίες και καινούργια εργασιακά καθήκοντα. Εν τω µεταξύ, άλλες
συµπεριφορές δεν λένε να διορθωθούν µε τίποτα, εξοργίζοντάς µας. Οι καπνιστές συνεχίζουν
να καπνίζουν και τα παιδιά συνεχίζουν να παχαίνουν και ο σύζυγός σας συνεχίζει να µη βάζει τα
βρόµικα πουκάµισα στο καλάθι µε τα άπλυτα.
Υπάρχουν, λοιπόν, δύσκολες αλλαγές και εύκολες αλλαγές. Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί τις
µεν από τις δε; Σε αυτό το βιβλίο, υποστηρίζουµε
ότι οι επιτυχηµένες αλλαγές έχουν κάποια κοινά
στοιχεία. Απαιτούν από αυτόν που πρωτοστατεί
στην αλλαγή να κάνει τρία πράγµατα συγχρόνως.
Έχουµε ήδη αναφέρει το ένα από αυτά τα τρία:
για να αλλάξουµε τη συµπεριφορά κάποιου, θα
πρέπει να αλλάξουµε την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται.
Η κατάσταση, βέβαια, δεν είναι η µόνη παράµετρος. Μπορούµε να στείλουµε κάποιον αλκοολικό για αποτοξίνωση, όπου το νέο περιβάλλον θα
τον βοηθήσει να µείνει νηφάλιος. Αλλά τι γίνεται
αφού φύγει και χάσει αυτή την επιρροή; Μπορεί

Α

να παρατηρήσετε µια αύξηση παραγωγικότητας
από τους πωλητές σας όταν ο διευθυντής πωλήσεων γίνεται σκιά τους, αλλά τι θα συµβεί µετά,
όταν η κατάσταση επανέλθει στα φυσιολογικά
πλαίσια; Για να αλλάξει η συµπεριφορά των ατόµων δεν αρκεί να επηρεάσετε το περιβάλλον
τους, αλλά θα πρέπει να επηρεάσετε και την καρδιά και το µυαλό τους.
Το πρόβληµα είναι το εξής: συχνά η καρδιά και
το µυαλό διαφωνούν. Έντονα.
Σκεφτείτε το Clocky, ένα ξυπνητήρι που κατασκευάστηκε από µια φοιτήτρια του ΜΙΤ, την Γκόρι
Νάντα. ∆εν είναι συνηθισµένο ξυπνητήρι –έχει
ροδάκια. Το ρυθµίζετε το βράδυ και το πρωί, όταν
χτυπάει, κατρακυλά από το κοµοδίνο σας κι αρχίζει να τρέχει µέσα στο δωµάτιο, αναγκάζοντάς
σας να το κυνηγήσετε. Φανταστείτε τη σκηνή:
σέρνεστε µισόγυµνοι µες στην κρεβατοκάµαρα,
κυνηγώντας και βρίζοντας ένα ρολόι που τρέχει
σαν παλαβό.
Το Clocky εγγυάται ότι δεν θα πατάτε ξανά και ξανά το κουµπί της αναβολής µέχρι να σας βρει κάνα ανεπανόρθωτο κακό. Και απ’ ό,τι φαίνεται ο
φόβος αυτός είναι αρκετά κοινός, καθώς τα δύο
πρώτα χρόνια της κυκλοφορίας του Clocky στην
αγορά πουλήθηκαν περίπου 35.000 κοµµάτια
προς 50 δολάρια το καθένα (παρά την ελάχιστη
διαφήµιση).
Η επιτυχία αυτής της εφεύρεσης αποκαλύπτει
πολλά για την ανθρώπινη ψυχολογία. Αυτό που
κατά βάση αποδεικνύει είναι ότι είµαστε σχιζοφρενείς. Η µία µας πλευρά –η λογική– θέλει να
σηκωθούµε στις 5:45 π.µ., για να έχουµε αρκετό
χρόνο για ένα γρήγορο τρέξιµο προτού φύγουµε
για το γραφείο. Η άλλη –η συγκινησιακή πλευρά–
ξυπνάει µέσα στο µισοσκόταδο της αυγής, χουζουρεύοντας µέσα σε ένα ζεστό κουκούλι από
σεντόνια και κουβέρτες και δεν θέλει τίποτα στον
κόσµο περισσότερο από µερικά ακόµα λεπτά
ύπνου. Αν αυτές τις εσωτερικές διαµάχες τις κερδίζει συνήθως η συγκινησιακή σας πλευρά, όπως
συµβαίνει και σε µας, τότε µάλλον είστε ένας
υποψήφιος αγοραστής του Clocky. Η οµορφιά αυτής της συσκευής είναι ότι επιτρέπει στη λογική
πλευρά σας να ξεγελάσει τη συγκινησιακή σας.
Είναι απολύτως αδύνατον να µείνετε κουλουριασµένοι κάτω από τα σκεπάσµατα όσο ένα ξυπνητήρι τρέχει ανεξέλεγκτο πάνω-κάτω µες στο δωµάτιο.
Ας είµαστε ξεκάθαροι: το Clocky δεν είναι προϊόν
για βιολογικά είδη που έχουν τα λογικά τους. Αν
ο Σποκ θέλει να ξυπνήσει στις 5:45 π.µ., θα ξυπνήσει. Χωρίς πολλά πολλά.
Η εγγενής µας σχιζοφρένεια είναι κάτι το εντελώς αλλόκοτο, αλλά δεν της δίνουµε πολλή σηµασία, γιατί την έχουµε συνηθίσει. Όταν ξεκινάµε
δίαιτα πετάµε τα γαριδάκια και τα µπισκότα από
το ντουλάπι, επειδή η λογική µας πλευρά γνωρίζει πως όταν η συγκινησιακή πλευρά νιώσει λαιµαργία, δεν υπάρχει ελπίδα αυτοέλεγχου. Η µόνη

Ο Χάιντ
γράφει
πως η συγκινησιακή
πλευρά
µας είναι
ένας ελέφαντας και
η λογική
πλευρά
µα ς ο α ν α βάτης του.
Καθισµένος επάνω
στον ελέφαντα, ο
αναβάτης
κρατάει τα
ηνία και
φαίνεται
να είναι
επικεφαλής. Ωστόσο, ο έλεγχος του
αναβάτη
είναι επισφαλής,
καθώς ο
ίδιος είναι
πάρα πολύ
µικρός συγκριτικά
µε τον ελέφαντα.

(ΜΑΡΤΙΟΣ 2014) 85

spondes:Layout 1

26/02/2014

15:21

Page 4

(ΣΠΟΝ∆ΕΣ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ & ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ)

επιλογή είναι να αποµακρυνθεί εντελώς ο πειρασµός. (Να σηµειωθεί ότι κάποια µέρα κάποιος
φοιτητής του ΜΙΤ θα γίνει πάµπλουτος σχεδιάζοντας γαριδάκια που θα τρέχουν να ξεφύγουν από
άτοµα που κάνουν δίαιτα.)
Το αναπόφευκτο συµπέρασµα είναι το εξής: το
µυαλό σας δεν έχει µία και µόνο γνώµη.
Για την ακρίβεια, η επικρατούσα άποψη στην ψυχολογία είναι ότι το µυαλό έχει κάθε στιγµή δύο
ανεξάρτητα συστήµατα σε λειτουργία. Πρώτον,
υπάρχει αυτό που ονοµάζουµε συγκινησιακή
πλευρά. Είναι το ενστικτώδες κοµµάτι σας, αυτό
πο υ αισθάνεται τον πόνο και την ευχαρίστηση.
∆εύτερον, υπάρχει η λογική πλευρά, επίσης γνωστή και ως στοχαστικό ή συνειδητό σύστηµα. Είναι το κοµµάτι σας που µελ ετά και αναλύει και
στοχάζεται το µέλλον.
Τις τελευταίες δεκαετίες οι ψυχολόγοι έχουν µάθει πολλά για αυτά τα δύο συστήµατα, αλλά φυσικά η ανθρωπότητα είχε πάντοτε συναίσθηση
αυτής της έντασης. Ο Πλάτωνας είχε πει ότι µέσα
στο κεφάλι µας έχουµε έναν λογικό ηνίοχο, ο
οποίος πρέπει να χαλιναγωγήσει ένα ανυπότακτο
άλογο που «πολύ δύσκολα υπακούει στα χτυπήµατα µε το µαστίγιο και στα κεντρίσµατα». Ο
Φρόιντ έγραψε για το εγωιστικό εκείνο και το ευσυνείδητο υπερεγώ (και για το εγώ, το οποίο παρεµβάλλεται ανάµεσά τους). Ακόµα πιο πρόσφατα, οι συµπεριφορικοί οικονοµολόγοι ονοµάτισαν
τα δύο συστήµατα οργανωτή και πράττοντα.
Από εµάς, όµως, η ένταση µεταξύ των δύο γίνεται
καλύτερα κατανοητή µε έναν παραλληλισµό που
χρησιµοποιήθηκε από τον Τζόναθαν Χάιντ, ψυχολόγο στο Πανεπιστήµιο της Βιρτζίνια, στο υπέροχο βιβλίο του The Happiness Hypothesis. Ο Χάιντ
γράφει πως η συγκινησιακή πλευρά µας είναι
ένας ελέφαντας και η λογική πλευρά µας ο αναβάτης του. Καθισµένος επάνω στον ελέφαντα, ο
αναβάτης κρατάει τα ηνία και φαίνεται να είναι
επικεφαλής. Ωστόσο, ο έλεγχος του αναβάτη είναι επισφαλής, καθώς ο ίδιος είναι πάρα πολύ µικρός συγκριτικά µε τον ελέφαντα. Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο βάρους έξι τόνων ελέφαντας και
ο αναβάτης διαφωνήσουν σχετικά µε την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν, ο αναβάτης θα
βγει χαµένος. Σαφώς µειονεκτεί.
Οι περισσότεροι από εµάς είµαστε πολύ καλά
εξοικειωµένοι µε καταστάσεις που ο ελέφαντάς
µας υπερισχύει του αναβάτη µας. Το έχετε βιώσει
αν έχετε ποτέ παρακοιµηθεί ή παραφάει, αν έχετε τηλεφωνήσει στον ή στην πρώην σας µέσα στη
νύχτα, αν έχετε επιδείξει αναβλητικότητα, αν
έχετε προσπαθήσει να κόψετε το κάπνισµα και
έχετε αποτύχει, αν έχετε κάνει κοπάνα από το
γυµναστήριο, αν έχετε εκνευριστεί και έχετε πει
κάτι που µετανιώσατε, αν έχετε παρατήσει τα µαθήµατα ισπανικών ή πιάνου, αν έχετε αρνηθεί λόγω φόβου να πείτε τη γνώµη σας σε κάποια σύσκεψη, και τα λοιπά.
Η αδυναµία του ελέφαντα, δηλαδή της συγκινησιακής και ενστικτώδους πλευράς µας, είναι ξεκάθαρη: χαρακτηρίζεται από οκνηρία και δειλία,
86 (MΑΡTΙΟΣ 2014)

συχνά αναζητάει το βραχυπρόθεσµο κέρδος (παγωτό) αντί του µακροπρόθεσµου (λεπτό σώµα).
Όταν αποτυγχάνουν οι προσπάθειες για αλλαγή,
συνήθως ευθύνεται ο ελέφαντας, αφού το είδος
αλλαγής που θέλουµε περιλαµβάνει τις περισσότερες φορές βραχυπρόθεσµες θυσίες µε αντάλλαγµα µακροπρόθεσµα οφέλη. (Μειώνουµε τα
έξοδα σήµερα, για να βελτιώσουµε τον ισολογισµό τον επόµενο χρόνο. Αποφεύγουµε το παγωτό
σήµερα, για να έχουµε καλύτερο σώµα τον επόµενο χρόνο). Οι αλ λαγές συχνά αποτυγχάνουν
επειδή ο αναβάτης απλώς δεν µπορεί να διατηρήσει τον ελέφαντα σε ευθεία πορεία όσο χρειάζεται ώστε να φτάσουν στον προορισµό.
Η δίψα του ελέφαντα για άµεση ικανοποίηση είναι το αντίθετο του δυνατού σηµείου του αναβάτη, δηλαδή της ικανότητας να σκέφτεται µακροπρόθεσµα, να σχεδιάζει, να µη µένει στη στιγµή
(όλα αυτά που το κατοικίδιό σας δεν µπορεί να
κάνει).
Ωστόσο, αυτό που µπορεί να σας εκπλήξει είναι
ότι και ο ελέφαντας έχει σηµαντικότατα δυνατά
σηµεία, ενώ και ο αναβάτης έχει τροµερές αδυναµίες. Ο “κακός” της υπόθεσης δεν είναι πάντα
ο ελέφαντας. Το συναίσθηµα ανήκει στη δικαιοδοσία του ελέφαντα –αγάπη, συµπόνια, συµπαράσταση, αφοσίωση. Το έντονο ένστικτό σας να
προστατεύσετε τα παιδιά σας από κάθε κακό –
αυτός είναι ο ελέφαντας. Η τολµηρότητα που αισθάνεστε όταν πρέπει να υπερασπιστείτε τον
εαυτό σας –αυτός είναι ο ελέφαντας.
Ακόµα πιο σηµαντικό, όταν σχεδιάζετε κάποια
αλλαγή, ο ελέφαντας είναι αυτός που αναλαµβάνει να πράξει. Για να σηµειωθεί πρόοδος σε ό,τι
αφορά την επίτευξη κάποιου στόχου, όσο εκλεπτυσµένος ή χοντροκοµµένος και αν είναι, απαιτείται η ενέργεια και το πάθος του ελέφαντα. Και
αυτό το χαρακτηριστικό είναι το εκ διαµέτρου
αντίθετο της µεγάλης αδυναµίας του αναβάτη:
της αναβλητικότητας. Ο αναβάτης έχει την τάση
να αναλύει και να ψειρίζει το καθετί. Το πιο πιθανό είναι να γνωρίζετε ανθρώπους µε προβληµατικούς αναβάτες: ο φίλος σας που ταλαιπωρείται
20 λεπτά για ν’ αποφασίσει τι θα φάει το βράδυ,
ο συνάδελφός σας που κατεβάζει καινούριες ιδέες επί ώρες, αλλά ποτέ δεν παίρνει κάποια τελική
απόφαση.
Αν θέλετε να κάνετε αλλαγές, θα πρέπει να προσφύγετε και στις δύο πλευρές. Ο αναβάτης προσφέρει τον σχεδιασµό και την κατεύθυνση και ο
ελέφαντας προσφέρει την ενέργεια. Έτσι, αν αγγίξετε τους αναβάτες της οµάδας σας και όχι τους
ελέφαντές τους, τα µέλη της θα κατανοούν χωρίς
να έχουν κίνητρο. Αν αγγίξετε τους ελέφαντες
και όχι τους αναβάτες, θα νιώθουν πάθος χωρίς
κατεύθυνση. Και στις δύο περιπτώσεις, τα ελαττώµατα µπορούν να προκαλέσουν παράλυση.
Ένας διστακτικός ελέφαντας και ένας δραστήριος
αναβάτης µπορούν να εγγυηθούν ότι τίποτα δεν
θα αλλάξει. Αλλά όταν ο ελέφαντας και ο αναβάτης προχωρούν µαζί, η αλλαγή µπορεί να αποδειχτεί εύκολη.
5

Μπορεί να
παρατηρήσετε µια αύξηση παραγωγικότητας
από τους
πωλητές
σας όταν ο
διευθυντής
πωλήσεων
γίνεται σκιά
τους, αλλά
τι θα συµβεί
µετά, όταν η
κατάσταση
επανέλθει
στα φυσιολογικά πλαίσια; Για να
αλλάξει η
συµπεριφορά των ατόµων δεν αρκεί να επηρεάσετε το
περιβάλλον
τους, αλλά
θα πρέπει
να επηρεάσετε και την
καρδιά και
το µυαλό
τους.

spondes:Layout 1

26/02/2014

15:21

Page 5

agglika:Layout 1

26/02/2014

15:23

Page 2

(ENGLISH SUPPLEMENT)

Premium Production of 2013
Hellenic Insurance Μarket

ellenic Association of Insurance
Companies surveyed the Greek
market regarding the premium
production for the twelve months of
2013. 60 insurance enterprisesmembers responded, which
accumulated 94.6% of premium
(including policy fee) according to the

H

insurance market’s full data for 2012.
From the above, 22 were active in Life
insurance (98.8% market share) and 49
were active in the Non-life insurance
(91.3% market share).
The conclusion from the responses of
the 60 enterprises was that the
premium production for the twelve

months of 2013 in comparison to the
twelve months of 2012 is as depicted in
table 1.
The twelve months premium for the
most important insurance branches
along with the respective growth in
relation to 2012 was as shown in the
tables 2 & 3.

Table 1
Premium (mil. €)
Life
Non-life
MTPL
Other Non-life
Total

Q1-Q4 2013
1,644.76
2,198.38
1,083.10
1,115.29
3,843.14

Growth
-14.1%
-5.5%
-7.2%
-3.7%
-9.3%

Table 2 - Important non-life branches

3.
7.
8.
9.
10.
13.

Land vehicles
Goods in transit
Fire and natural forces
Other damages to property
Motor vehicle liability
General civil liability

Q1-Q4 2013
234,152,344.00
21,846,403.08
396,363,578.22
127,152,671.53
1,083,098,734.00
76,747,855.90

Growth
-10.6%
-5.5%
+1.1%
-3.8%
-7.2%
-2.5%

Table 3 - Important life branches

I. Life
III. Life insurance linked to investments

88 (ΜΑΡΤΙΟΣ 2014)

Q1-Q4 2013
1,177,986,084.31
247,216,504.51

Growth
-6.5%
-36.3%

agglika:Layout 1

26/02/2014

15:23

Page 3

new market:Layout 1

26/02/2014

15:24

Page 2

(NEW MARKETS IN NEW EUROPE)

IN and OUT from
the Romanian
insurance market
By Daniela Ghetu, Editorial Director PRIMM Publications
– Insurance & Pensions (Romania)

It took about 15 years for almost all major insurance groups
worldwide to enter Romania, but the “expansion” race slowed
down significantly after 2008, the year when the last major
acquisition took place, with the French group Groupama buying
the insurer Asiban for EUR 300 million. In the following years,
the financial crisis, but also the restraining number of
interesting targets Romania, put a strong brake to the M&A
operations in the Romanian insurance market. However, they
didn’t stop completely. Moreover, during the last year we have
seen also the first exists, with Achmea, Axa and QBE leaving
Romania.
Gothaer – the latest arrived
he German insurance company Gothaer
entered the local market in late 2012 after
the acquisition of a 67% stake in Romanian
Platinum Insurance, owned at the time by
Constantin Toma, former President of Omniasig.
A year later, the Germans expect to end 2013
with underwritings of EUR 15 million, a result
which is line with the original plans.
Also, during this period, the
company has prepared the ground
for further development through
the creation of over 100 new
jobs, implementation of
training programs and the
development of distribution
networks. “Given the size of
Platinum at the time of the
takeover by Gothaer, we can
refer to our company as
close to a startup. Therefore,
we consider reasonable to
expect a positive financial result
in terms of profitability in about
five years, although I hope we will be
able to reach this target even sooner,

T

98

80
56
18
41
29
82
76
27
27
42
73
36
17
67
08
99
58
38
90 (MAΡTΙΟΣ 2014)

most probably in 2016.”, recently stated Anca
Babaneata, the company’s CEO. She also added
that “we would like to become an important
player in this market, if not the biggest, than
certainly the best. We intend to be an insurer
which can fulfill all its clients’ needs, offering a
large array of professionally designed
products”.

Eureko launches
the withdrawal signal
In late January, the Dutch group Achmea, the
Romanian Eureko’s single shareholder,
concluded an agreement providing for the
Romanian life insurance and pensions portfolios
transfer to Aegon. According to the statements
made by the Achmea representatives the
decision to exit the Romanian market was in line
with the previously announced general strategy
of the group, of focusing only on its core
markets and shake off the low profitability
markets.
Eureko entered the local market in 2004, after
taking over Interamerican Hellenic group, and in
2009 started operating under their own brand.
However, coincidence or not, the rebranding

new market:Layout 1

26/02/2014

15:24

Page 3

operation came also with a radical
decision: the company gave up to its
non-life business –except for the health
insurance line–, and decided to focus
on three major business lines: the
health insurance, life insurance and
pensions. However, despite the
products’ range enlargement and
diversification, the company
experienced a continuous drop in
premiums and significant financial
losses in the following years, mainly
due to the strain put by the crisis on the
life insurance business. Thus, if in 2008
Eureko underwritings amounted to
almost EUR 22 million, by the end of
2012, GWP had declined to less than
half, i.e. EUR 9.5 million, while loosing
the leading position on the health
insurance market. Eureko Insurance
summed in the past eight years losses
of EUR 30 million, the group being
forced to increase the company’s
capital each year in order to cover these
losses. Only in the last three years
capital increases totalled EUR 25
million. In this context, it is obvious
that for the Achmea Group, the
Romanian market ceased being
attractive.

AXA late entry, quick exit
AXA’s interest for the Romanian market
dates back much longer than the actual
time of its entry, in 2010. In 2008, AXA
was one of the big names bidding for
Asiban, but the French group finally left
the field in favor of the winning
Groupama. Finally, in 2010 made his
long-awaited entrance in Romanian by
acquiring Omniasig Life, a small life
insurance company owned at the time
by Austria’s Vienna Insurance Group.
Operations were officially launched in
May 2011 by announcing ambitious
targets, as entering in the top three life
insurers by new business volume.
However, besides the initial investment
which according to certain estimates
was of less than EUR 10 million, the
French group has invested in its
Romanian operation more than EUR 29
million.
Three years later, the volume of gross
written premiums of AXA Life Insurance
amounted to EUR 7.3 million (2012 end),
recording a 50% increase in GWP over
the entire period. However, this
business volume didn’t entitle it to a
place in the Top 10 life insurance
ranking, as by the end of September
2013 the company ranked 14th, with an

about 1.7% market share. Moreover,
according to the data published by the
supervising authority, AXA Life
Insurance has continuously recorded
financial losses: EUR 6.4 million in
2010, EUR 9.4 million in 2011 and EUR
9.9 million in 2012.
Finally, AXA confirmed on November
29th, 2013 a rumour circulating for a
long time in the market, about the sale
of the Romanian subsidiary. Therefore,
AXA has officially announced an
agreement on the sale of life insurance
that Romania holds the Astra Insurance,
the local market leader. No information
concerning the sums involved in the
transaction was disclosed.

QBE gives up also
The 2013 end brought also the news of
the Australian QBE to exit the Romanian
market by transferring to Euroins
Insurance Group its por tfolio, as part of
a larger agreement which concerns also
the Bulgarian market.
The group made its entry in Romania in
2007, by notifying the Insurance
Supervisory Commission (CSA) with
regard to its intention to carry out
activities in our country. The company
focused its operations on the property
and liability insurance lines, with
products exclusively addressing
corporate clients’ needs, and used
insurance brokers as the main
distribution channel. QBE experienced
in the last 6 years a continued
downward trend in the GWP volume,
from EUR 1.39 million in 2008, to EUR
1.06 million in 2012 and EUR 0.44
million by mid 2013. Thus, as an official
press release of the company states,
“the decision to transfer our operations
in Romania and Bulgaria comes as a
direct consequence of a comprehensive
analysis of the markets”. However, QBE
announced that it “will continue to
support operations in Romania and
Bulgaria offering reinsurance services”.
Currently, AXA and QBE portfolio
transfer awaits approval from the
supervisory authorities and the
competition.

Why in, why out?
The arguments for entering the
Romanian market remain largely the
same as in the acquisition rush years
and are mostly related to the market
potential: one of the largest
populations in the region and a low
insurance penetration – thus, a lot of

space for growth. However, if years ago
the high growth rate of the Romanian
economy was also highly encouraging
for investors, the present situation is by
far less attractive, considering the
country is still under the crisis strain.
However, in the long run, doing
insurance business in Romania could
still be a good idea.
Why did some decided to abandon the
race? For QBE and Achmea the reasons
were mostly given by the group’s
strategies of focusing on their core
markets and by the little size of their
businesses in Romania. However, it is
maybe worth considering some of the
reasons for which this businesses, after
an at least apparently good start, didn’t
perform as expected.
In this respect, probably the
disappointing evolution of the life and
health insurance markets in the last
years is the main issue.
Both Achmea and AXA took some
important decisions in a less
favorable moment: the wake of the
crisis which rapidly and dramatically
affected first of all the life insurance
market. Thus, abandoning the non-life
business for focusing exclusively on life
and health or starting a new business
on this segment was not the best
choice. The Romanian life insurance
sector lost in 2009 almost 25% of the
volume reached in 2008. In the
following two years some positive signs
were visible, but the positive dynamic
was by far too weak to allow a full
recovery. Finally, 2013 gave mixed
signals, with a high probability to see
the life insurance market once again
going slightly down.
On the other hand, the long-awaited
reform of the Romanian health
insurance system, which was expected
to take a final shape a few years ago, is
still on the governmental “to do” list.
Thus, insurers’ business plans for this
segment were once again postponed.
Moreover, the repeatedly false signals
launched by the Romanian
administration with regard to
this reform and the endless and
ineffective dialogue with the law
makers finally discouraged some of the
players.
Will there be other exits? Hard to say ...
although judging by the market rumors
it is quite possible to see other similar
decision. In terms of probability, thou
... we should ask ourselves: are there
potential buyers to take up the baton? 5
(MAΡTΙΟΣ 2014) 91

synigoros:Layout 1

27/02/2014

09:52

Page 2

Αξίωση Ασφαλισµένου
κατά Ασφαλιστή στις Συµβάσεις
Αστικής Ευθύνης
(O ΣΥΝήΓΟΡΟΣ ΕΠΙΛΕΓΕΙ)

Σηµαντικότατο νοµικό
αλλά και ουσιαστικό ζήτηµα
αποτελεί αυτό της έναρξης
του χρόνου παραγραφής
της αξίωσης, αφενός,
του ζηµιωθέντος για
την αποκατάσταση της
ζηµίας του και, αφετέρου,
του ασφαλισµένου έναντι
του ασφαλιστή από τη
σύµβαση ασφάλισης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων
ζηµιωθέντων.
Του Θεόδωρου Κουτσούµπα, ∆ικηγόρου − ∆ιδάκτορα Νοµικής (e−mail: thkuts@otenet.gr)

ύµφωνα µε το άρθρο 10 του Ν.
www.dsanet.gr, ΕΕµπ∆ 2013, τόµος Ξ∆,
2496/1997 (Ασφ.Ν.), «αξιώσεις
σελ. 99 επ.) έκρινε ως κρίσιµο χρόν ο
της επέλευσης του ασφαλιζόµενου κινπου πηγάζουν από την ασφαλιδύνου και συνακόλουθα της έναρξης
στική σύµβαση παραγράφονται, στις
παραγραφής της αξίωσ ης, τον χρόν ο
ασφαλίσεις ζηµιών µετά από τέσσερα
της επίδοσης στον ασ φαλισ µένο της
χρόνια και στις ασφαλίσεις προσώπων
σχετικής αγωγής του ζηµιωθέντος και
µετά από πέντε χρόνια από το τέλος
όχι τον χρόνο της τέλεσης του αδικήµατου έτους µέσα στο οποίο γεννήθητος.
καν».
Η έναρξη του ανωτέρω οριζόµενου από
Ειδικότερα, στην ανωτέρω υπόθεση, ο
τον Ασφαλιστικό Νόµο χρονικού σηµείΆρειος Πάγος έκρινε ότι: «Έτσι που
ου από το οποίο αρχίζει ο χρόνος
υπολογισµού της παραγραφής
Συνεργασία με το περιοδικό
της αξίωσης του ασφαλισµένου
κατά του ασφαλιστή συνεπώς είναι ο χρόνος γέννησης της αξίωσης.
έκρινε το δικάσαν Πρωτοδικείο δεχόΣυνακόλουθα, είναι κρίσιµο να προσµενο
ότι, επί συµβάσεως ασφαλίσεως
διοριστεί πότε γεννάται η αξίωση αυτή
της
αστικής
ευθύνης έναντι τρίτων, η
για τον ασφαλισµένο έναντι του ασφααξίωση του ασφαλισµένου από τη σύµλιστή, µε δεδοµένη την επέλευση του
βαση αυτή έναντι του ασφαλιστή γενασφαλιζόµενου, σύµφωνα µε την
νάται
από την ηµεροµηνία τελέσεως
ασφαλιστική σύµβαση, κινδύνου.
του
αδικήµατος
και όχι από την επίδοΣε σχέση µε την παραγραφή της αξίωση στον τελευταίο (ασφαλισµένο) της
σης του ασφαλισµένου κατά του ασφασχετικής προς αποκατάσταση της ζηλιστή στην ασφάλιση αστικής ευθύνης
µίας
αγωγής, γιατί έκτοτε πραγµατοέναντι τρίτων, ο Άρειος Πάγος (Άρειος
ποιείται
η ασφαλιστική περίπτωση (κίνΠάγος 950/2012, ∆ηµοσίευση, Τράπεδυνος), εσφαλµένα ερµήνευσε και
ζα Νοµικών Πληροφοριών ∆ΣΑ,

Σ

www.nb.org
92 (MΑΡTΙΟΣ 2014)

ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ – Περιοδικό ΣΥΝήΓΟΡΟΣ

εφάρµοσε τις ως άνω ουσιαστικού δικαίου διατάξεις, αφού βάσει των αναφεροµένων στην ως άνω νοµική σκέψη
η παραγραφή της αξίωσης του ασφαλισµένου έναντι της ασφαλιστικής εταιρείας αρχίζει από την επίδοση στον
ασφαλισµένο της σχετικής αγωγής
αποζηµιώσεως από τον ζηµιωθέντα τρίτο, οπότε και πραγµατώνεται ο ασφαλιστικός κίνδυνος και όχι από το χρόνο
τελέσεως του τροχαίου ατυχήµατος ΑΠ
1275/2009».
Η ανωτέρω απόφαση αποτελεί σηµαντική επί του ανωτέρω ζητήµατος σε σχέση µε την προηγούµενη
νοµολογία του Αρείου Πάγου, σχετικά µε τον κρίσιµο χρόνο κατά τον οποίο
γεννάται η υποχρέωση του ασφαλιστή
προς αποζηµίωση (βλ. παρατηρήσεις
ΕΕµπ∆ 2013, Ξ∆ , σελ. 100, στην απόφαση ΑΠ 950/2012). Σε προηγούµενη
απόφασή του ο Άρειος Πάγος έκρινε
ότι η ασφαλιστική περίπτωση στην
ασφάλιση αστικής ευθύνης επέρχεται
ήδη από τον χρόνο της εξώδικης όχλησης του ασφαλισµένου από τον ζηµιωθέντα (Άρειος Πάγος 293/2008, ΕΕµπ∆
2008, τόµος ΝΘ, σελ 828).

e-mail: info@nb.org

synigoros:Layout 1

27/02/2014

09:52

Page 3

proto prosopo:Layout 1

27/02/2014

09:50

Page 2

(ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ Α∆ΕΙΑ)

Αγαπητέ
Κύριε Πρόεδρε,
Η ελληνική
πατροπαράδοτη
καχυποψία
βαραίνει επί
της κεφαλής Σας,
όταν επικαλείσθε
την ανάγκη
εξάντλησης
της τετραετίας.
Επικειμένων
των αυτοδιοικητικών
εκλογών και
εκείνων του
Ευρωκοινοβουλίου,
οι αντίπαλοί Σας
“χτίζουν” κλίμα
δέσμευσής Σας, ότι,
εφόσον ερμηνευθεί
πως στις συγκεκριμένες εκλογές
απωλέσατε ποσοστά,
απωλέσατε
και τη Δεδηλωμένη.

∆ηµήτρης Ρουχωτάς
Φεβρουάριοσ 2014

94 (MΑΡTΙΟΣ 2014)

Προς το παρόν, στα τεχνάσματα
αυτά ανταποκρίνεστε κάθετα και
αρνητικά. Όμως, χωρίς να προδικάζουμε –το αντίθετο, μάλιστα, εικάζουμε– λαϊκή έκφραση
αποδοκιμασίας για τα δεινά που ο
Λαός υφίσταται εδώ και έξι χρόνια
–μόλις τα δύο εκ των οποίων Υμείς
έχετε ευθύνες–, είναι μέγιστος
εθνικός παραλογισμός, για να μη
χρησιμοποιήσουμε άλλη έκφραση,
Δεδηλωμένη να ερμηνεύεται η
ψήφος που ζητείται για Δημάρχους, Περιφερειάρχες αλλά και Ευρωβουλευτές.
Ας είναι, όμως.
Προς όλους τους Έλληνες θα
έπρεπε να απευθυνθεί ένα μήνυμα:
Προσπαθήστε να συγκροτήσετε Οικουμενική Κυβέρνηση.
Έστω και τώρα.
Επικαλούμεθα, κύριε Σαμαρά,
την πιο κάτω αγόρευση του
Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου στη Βουλή, εν έτει
1932, στις 30 Μάρτη. Ας κάνουν τον κόπο, έστω και λίγοι,
να την παρακολουθήσουν:

«Κύριοι βουλευταί, οµιλών εις την Βουλήν
την 5ην του λήγοντος µηνός έλεγα ότι:
«εάν τα πορίσµατα της µελέτης τα οποία
διεξήγαγεν επί τόπου ο αντιπρόσωπος της
∆ηµοσιονοµικής Επιτροπής σερ Όττο Νιµάγερ είναι σύµφωνα µε τας αντιλήψεις
της κυβερνήσεως, τας οποίας υπέβαλα
διά του υποµνήµατός µου προς τας τρεις
µεγάλας δυνάµεις, δεν αµφιβάλλω ότι η
ζητηθείσα επικουρία θα µας δοθή. Εν τοιαύτη περιπτώσει, η Κυβέρνησις θα συνεχίση το έργον αυτής ετοίµη να υποβάλη
αυτό προσεχώς υπό την λαϊκήν ψήφον.
Εάν η αίτησίς µου προς παροχήν της ζητηθείσης εξωτερικής επικουρίας, δεν εισακουσθή, είµαι υποχρεωµένος ν’
αναγνωρίσω ότι η χώρα ευρίσκεται ενώπιον αδυναµίας να συνεχίση της εις χρυσόν καταβολήν του δηµοσίου χρέους της,
χωρίς εξαντληθή εντός βραχυτάτου διαστήµατος το κάλυµµα της κυκλοφορίας.
Κατ’ ανάγκην εποµένως θα επιβληθή, εν
τοιαύτη περιπτώσει, η µεταβολή της
ασκουµένης πολιτικής κατά την κατεύθυν-

σιν την οποίαν υπεστήριξαν κόµµατά τινα
της αντιπολιτεύσεως, είτε επισήµως είτε
ανεπισήµως. Είναι δε φυσικόν να κληθούν
τα κόµµατα ταύτα προς εφαρµογήν της
νέας πολιτικής.
Προς αντιµετώπισιν των δυσχερειών, τας
οποίας θα παρουσιάση η εφαρµογή τοιαύτης πολιτικής, θα ενεδεικνύετο, έλεγα,
µία ένωσις όλων των κοµµάτων της χώρας,
η οποία θα εφαρµόση την ενδεικνυοµένην
νέαν πολιτικήν. Ατυχώς δεν δύναµαι να
µετάσχω της νέας Κυβερνήσεως, διότι εις
το υπόµνηµά µου προς τας δυνάµεις, επιθυµών να αποφευχθή και η υπόνοια
ακόµη ότι επιδιώκω να εκβιάσω την συγκατάθεσιν των ξένων δανειστών εις αναστολήν των χρεωλυσίων, εδήλουν ότι
αποκρούω απολύτως πάσαν ιδέαν µονοµερούς λήψεως αποφάσεων, διά των οποίων
ηδύναντο να µεταβληθούν οι υποχρεώσεις τας οποίας έχει αναλάβει η χώρα
απέναντι των δανειστών της».
Ταύτα έλεγα την 5ην Μαρτίου. Αλλ’ η εξέλιξις της καταστάσεως και η περαιτέρω µελέτη αυτής µε έπεισαν ότι το έργον της
οικονοµικής ανασυγκροτήσεως θα διηυκολύνετο µεγάλως, εάν όλος ο πολιτικός
κόσµος απεφάσιζεν ηνωµένος ν’ αντιµετωπίση την κατάστασιν. ∆ιότι τοιουτοτρόπως και τα προς αντιµετώπισιν της
καταστάσεως αναγκαία µέτρα, τα οποία
δεν είναι δυνατόν παρά να θίγουν τα συµφέροντα µεγάλου µέρους του πληθυσµού,
θα εγίνοντο προθυµότερον δεκτά, υπό της
κοινής γνώµης, και η ψυχολογική ατµόσφαιρα, άνευ της οποίας τοιούτοι αγώνες
είναι δύσκολον να ευδοκιµήσουν, θα εδηµιουργείτο, και η αντίδρασις του αντιπολιτευοµένου τύπου, τουλάχιστον του
φιλικού προς τα πολιτικά κόµµατα, θα
έπαυε, και ο ξένος πάσης επαφής προς τα
πολιτικά κόµµατα τύπος θα ηδύνατο αποτελεσµατικώτερον να χαλιναγωγηθή.
Μόλις δε κατέληξα εις το συµπέρασµα
τούτο, έσπευσα να ανακοινώσω ανεπισήµως εις τους αρχηγούς της αντιπολιτεύσεως ότι, αν µεν αι προς τας δυνάµεις
αιτήσεις µου απερρίπτοντο, θα υπέβαλα
βέβαια την παραίτησίν µου, όπως εκείνοι
κληθούν να σχηµατίσουν κυβέρνησιν, εάν
δε, αντιθέτως, εγίνοντο δεκταί, θ’ απευθυνόµην τότε προς αυτούς, ζητών την σύ-

proto prosopo:Layout 1

27/02/2014

09:51

µπραξίν των προς καταρτισµόν
κυβερνήσεως εθνικού συνασπισµού, προς τελεσφοροτέραν
αντιµετώπισιν της καταστάσεως, η οποία εδηµιουργήθη
και δι’ ηµάς εκ της επιτάσεως
της παγκοσµίου κρίσεως. Ο
Υπουργός των Οικονοµικών εξέθεσεν ήδη προς υµάς ποίαι
είναι εις τας µεγάλας των γραµµάς αι προτάσεις τας οποίας η
δηµοσιονοµική επιτροπή εισηγείται εις το Συµβούλιον της
Κ.Τ.Ε., διά να έλθη αύτη εις επικουρίαν των κρατών της Μέσης
και Ανατολικής Ευρώπης, τα
οποία έχουν ανάγκην αυτής, και
ειδικώτερον της Ελλάδος.
Αι προτάσεις αύται κρίνονται
βέβαια από την κυβέρνησιν
ανεπαρκείς και επιφυλασσόµεθα να ζητήσωµεν την βελτίωσιν αυτών από το Συµβούλιον
της Κοινωνίας των Εθνών, το οποίον
συνέρχεται προς τον σκοπόν τούτον
την 11ην Απριλίου. Αλλ’ αναγνωρίζωµεν εξ άλλου ότι η δηµοσιονοµική
επιτροπή επροχώρησεν ικανώς
προς την οδόν εις την οποίαν την
εκαλέσαµεν να εισέλθη.
Μολονότι δεν ηµπορούµεν επί του
παρόντος να ανακοινώσωµεν την εν
λόγω έκθεσιν, επιβάλλεται, νοµίζω,
να φέρω εις γνώσιν υµών σηµεία
τινα αυτής, εκ των οποίων θα βεβαιωθήτε ότι όχι µόνον δεν θεωρεί την
χώραν ή τους Κυβερνήτας αυτής
υπευθύνους των δυσκολιών, κατά
των οποίων παλαίοµεν, αλλά και τονίζει την ανάγκην να µας παρασχεθή εξωτερική επικουρία, άνευ
της οποίας δεν δυνάµεθα να αντιµετωπίσωµεν τας συνεπείας της παγκοσµίου κρίσεως.
«Η εµπορική πλάστιγξ της Ελλάδος,
γράφει η έκθεσις, ήτο πάντοτε παθητική, και µολονότι, υπό τας παρούσας περιστάσεις, παρατηρείται
φυσική ελάττωσις της αξίας, και εν
µικροτέρω µέτρω της ποσότητος της
εισαγωγής, παρατηρείται επίσης
αντίστοιχος ελάττωσις του αντιτίµου

Page 3

της ελληνικής εξαγωγής, της οποίας
τα κύρια προϊόντα είναι ο καπνός
και η σταφίς. Υπό κανονικάς περιστάσεις», εξακολουθεί η έκθεσις,
«η πλάστιγξ των πληρωµών ισοζυγίζετο από τους σηµαντικούς αδήλους πόρους της Ελλάδος, τους
πόρους εκ της ναυτιλίας, εκ του
τουρισµού και ιδίως από τα εµβάσµατα των µεταναστών, τα οποία
ανήρχοντο εις 7 – 8 εκατοµµύρια
λιρών ετησίως. Επί πλέον δε η Ελλάς
εισέπραξε κατά τα τελευταία έτη
σηµαντικά ποσά από εξωτερικά δάνεια.
«Η διακοπή των δανείων τούτων»,
συνεχίζει η έκθεσις, «συνδυαζοµένη µε τα καταθλιπτικά αποτελέσµατα της παρούσης κρίσεως,
εξηγεί τας δυσκολίας του συναλλάγµατος κατά των οποίων η Ελλάς
παλαίει ήδη».
Ολίγον κατωτέρω η αυτή έκθεσις
προσθέτει τα εξής:
«Τα ανησυχητικά φαινόµενα, τα
οποία παρουσιάσθηκαν από το τελευταίον θέρος, όταν η Ελλάς ήρχισε το πρώτον να αισθάνεται τον
αντίκτυπον της παγκοσµίου κρίσεως, αντανακλώνται, όπως ήτο φυ-

σικόν, και εις την κατάστασιν
του προϋπολογισµού.
«Ο ελληνικός προϋπολογισµός, ο οποίος σύµφωνα µε το
πρωτόκολλον της Γενεύης
ανήρχετο εις 9.000 εκατοµµύρια δραχµών περίπου, ανήλθε
κατά τα τελευταία έτη εις
10.000 εκατοµµύρια περίπου
και διετηρήθη εν ισοζυγίω. Ο
προϋπολογισµός του τρέχοντος έτους 1931-1932, όπως
εψηφίσθη, ανήρχετο εις
10.240 εκατοµµύρια. Αι πραγµατικαί δαπάναι, συνεπεία οικονοµικών τινών –εις τας
οποίας περιλαµβάνεται η από
1ης Ιανουαρίου 1932, και η περικοπή των µισθών 6% κατά
µέσον όρον– θα περιορισθούν
εις 9.957 εκατοµµύρια, αι δε
εισπράξεις εις 9.666, ήτοι θα
παρουσιάσουν άνοιγµα 300
περίπου εκατοµµυρίων, το οποίον
θα καλυφθή εκ των περισσευµάτων,
τα οποία τοιουτοτρόπως θα εξαντληθούν».
Η δηµοσιονοµική επιτροπή, εξετάζουσα ακολούθως τον δυνατόν
προϋπολογισµόν του προσεχούς
έτους 1932-1933, «εκτιµά», ως ανέφερα προ µικρού, «τας σηµαντικάς
οικονοµίας (500 εκατοµµυρίων
δραχµών) που προτείνονται δι’
αυτόν υπό της ελληνικής κυβερνήσεως, και τας βαρείας θυσίας που
ζητούνται από τους εντοπίους οµολογιούχους. Αλλά φρονεί η επιτροπή, ότι πρέπει να γίνει
περαιτέρω προσπάθεια, ώστε ο
προϋπολογισµός να ισοζυγισθή
προσηκόντως», µε πρόβλεψιν δηλαδή καταβολής εις δραχµάς και
του χρεωλυσίου των εξωτερικών
δανείων. «Και πιστεύει µετά επιµελή εξέτασιν ότι τοιαύτη προσπάθεια δύναται να γίνη αφ’ ενός διά
της διαρρυθµίσεως µερικών φόρων,
περιλαµβανούσης και της εισαγωγής του φόρου επί του κύκλου των
εργασιών και την αύξησιν των ταχυδροµικών τελών, και εξ άλλου διά
περαιτέρω περικοπής δαπανών».

*INSUR
analy
and s
servic
(MΑΡTΙΟΣ 2014) 95

∆ηµ

periptero:Layout 1

26/02/2014

15:34

Page 2

τικής Αγοράς
λισ
φα
Ασ
ύς
νο
εθ
δι
ς
τη
"
ΡΟ
ΤΕ
ΙΠ
ΕΡ

το
ό

Οδηγία περί Ξεπλύµα-

φαλιστές για την
ίου
τους Ευρωπαίους ασ
ό
απ
ι
ετα
άζ
ρωπαϊκού Κοινοβουλ
φρ
εκ
∆υσαρέσκεια
ής επιτροπής του Ευ
ικτ
µε
υρίζος
τη
ισχ
ση
ως
θε
όπ
έκ
ει,
τη
άγ
φα
ήµατος θα εισαγ
Χρ
α
υµ
τος Χρήµατος. Η πρόσ
πλ
Ξέ
το
για
ασφαλιστικές
Οδηγίας της ΕΕ
ωρεί πρακτικές για τις
θε
ν
που αφορά το σχέδιο
δε
e
rop
Eu
e
nc
οίες η Insura
για την αντιµετώπιση
νται, απαιτήσεις τις οπ
βαια, τις προσπάθειες
βέ
ει,
ρίζ
ρωκοιτη
οσ
υπ
e
e Europ
ποίησή της που το Ευ
εταιρείες. Η Insuranc
ι εκφράζει την ικανο
κα
ων
ο επίάτ
στ
ι
ηµ
ντα
χρ
ζο
ος
µό
ατ
πλύµ
πρέπει να προσαρ
θα
ίας
του προβλήµατος ξε
ηγ
Οδ
ς
τη
πτ
εις
ισµένες λε οµέει ότι οι απαιτήσ
σο, η ανησυχία ότι ορ
τό
νοβούλιο αναγνωρίζ
ωσ
ι,
ετα
άζ
τική
φρ
Εκ
ι.
πιστώνετα
µαντικά την ασφαλισ
πεδο κινδύνου που δια
ι θα επιβαρύνουν ση
κα
ι
τή
κα
αυ
ή
λά
γικ
αλ
e
λο
nc
τη
νάδουν µε
το due dilige
λόγω έκθεση, δεν συ
ις που σχετίζονται µε
εν
ξε
ην
τά
m)
στ
δια
ν
.co
κα
τις
pe
ν
ίθη
uro
ού
κρ
ee
ορ
εγ
nc
insura
ρειες που
urance Europe αφ
ων προσώπων. (www.
ές ανησυχίες της Ins
πολιτικώς εκτεθειµέν
µό
πισ
βιοµηχανία. Οι αρχικ
το
εν
ν
το
για
ι µε τις λίστες
εκείνες που σχετίζοντα
ν το
ένοι να ανακοινώνου
δεν θα είναι αναγκασµ
ή
ΕΕ
τικ
ην
λισ
στ
φα
τές
ασ
βη
ν
λα
τη
σο
για
νέας Οδηγίας
ς
τη
ιο
Οι ασφαλιστικοί διαµε
έδ
σχ
το
ιωτ
µε
α
ρε
θιστούσε υποχ
ς τους, σύµφων
Οδηγία της ΕΕ θα κα
ύψος της προµήθειά
η
ι
ότ
ε
εν
ίνε
ρίµ
φα
πε
ά
ικά
ορ
II). Η αγ
ες, αλλά τελ
διαµεσολάβηση (IMD
πράττονται από µεσίτ
εισ
υ
τιπο
ν
λισ
φα
ειώ
ασ
ηθ
οι
οµ
ς
πρ
ει πω
των
κή τη δηµοσιοποίηση
ή της Οδηγίας αναφέρ
ύει. Η σηµερινή µορφ
τοποιούν την προισχ
ωσ
ν
γν
δε
να
οιο
ει
τέτ
έπ
τι
πρ
κά
ι
θα
ότ
ης
ται
λισ
φά
ασ
ων
άδ
να είναι επιφυλακτιτων Γενικών Κλ
οι µεσίτες θα πρέπει
κοί διαµεσολαβητές
,
ως
Όµ
ί.
θε
τη
ζη
υς
όσον το
µήθειά τους, µόνον εφ
γου διαιηθεί.
πο
ικο
ιστ
του τριµερούς διαλό
ορ
α
όµ
ις δεν έχουν ακ
ια από τη διαδικασία
ξε
χε
τά
νέ
να βρει
ς
συ
δια
η
ς
εια
στ
ι
ικέ
ήθ
κα
οµ
τελ
ιο
πρ
οι
ς
ύλ
κοί, διότι
παϊκό Κοινοβο
µοσιοποίηση τη
ρω
δη
Ευ
ική
το
ωτ
ό
ρε
απ
ι
οχ
σε
υπ
η
ρά
πε
άδια
Η Οδηγία πρέπει να
ιο από τα επόµενα στ
ι είναι πιθανό σε κάπο
m).
.co
ce
ran
su
ein
alr
πραγµάτευσης και έτσ
ob
ς IMD II (www.gl
τη
ση
πω
τύ
δια
ική
θέση στην τελ
2014. Η ασφάένεται να αυξηθεί το
αµ
αν
ές
ορ
αγ
ς
νε
µε
φαίνεται να επιδειστις αναδυό
όπου το περιβάλλον
Ο πολιτικός κίνδυνος
ση
τη
ζή
η
ιτερ
λύ
γα
µε
νου έχει
τή των Lloyd’s. H Βραζ
λιση πολιτικού κινδύ
της Beazley, ασφαλισ
rs
we
ley
Le
n
az
Be
ria
η
Ad
ς
κ.
οίε
ν
το
τις οπ
νώνεται, σύµφωνα µε
µεταξύ των χωρών για
ία και η Τουρκία είναι
ησ
ησυχίες των επενδυον
αν
Ινδ
τις
η
υν
ία,
ίζο
Ινδ
τρ
η
,
οπ
ατ
λία
τικ
αν
υ
πο
εις
ήσ
τερες ερωτ
ς υψηλή σε χώρες
λαµβάνει τις περισσό
ν κινδύνων είναι επίση
ικώ
λιτ
κ, η
πο
τι
αν
έν
η
ασφάλισ
ς, η Αργεντινή, το Ιρά
τών. Η απαίτηση για
ως η Ρωσία, η Αίγυπτο
όπ
,
νε
ς»
Βε
νο
η
δυ
ως
κίν
όπ
ς
ες
ικό
ατ
Lewers. «Χώρ
όπου υπάρχει «πραγµ
, σύµφωνα µε τον κ.
λα
θέ
υέ
να
ι
ζο
τα
νε
Βε
ίνε
η
φα
ι
κα
υς
ς το
Ουκρανία, η Νιγηρία
ιµες, καθώς οι ηγέτε
ινή γίνονται µη ασφαλίσ
ς παρουσιάζουν ευκα
ρε
χώ
ς
λε
άλ
λά
αλ
ζουέλα και η Αργεντι
η,
µισ
ύθ
ρρ
ή
τα
µε
πικ
το
ική
ν
µε τη
ν πολιτική και οικονοµ
ηψη δεν συµβαδίζει
µφέρον πάνω από τη
ν όπου η έξωθεν αντίλ
ρώ
υση, αλλά η οικοχω
γχ
α
σύ
ατ
ίγµ
ική
δε
λιτ
τουν το προσωπικό συ
ρα
πο
πα
ει
λοκη, βασιλεύ
ι η Λιβύη είναι
κα
ρίπ
κ
πε
Ιρά
λύ
ο
πο
«Τ
ι
ει.
κα
s.com)
έρ
yd
ική
αφ
ητ
.llo
ρίες», αν
ρες». (www
είναι ανησυχ
τιµές και στις δύο χώ
ς
πική πραγµατικότητα
λέ
το
Η
κα
α.
σε
ι
ητ
νο
ότ
δυ
τικ
µα
κίν
ί
αγ
πρ
υν καλο
είναι έντονη. Υπάρχο
νοµική δραστηριότητα

new-exofilo7_Layout 1 02/04/2014 11:32 Page 3

new-exofilo7_Layout 1 02/04/2014 11:32 Page 4