UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL BUCUREŞTI MANAGEMENTUL FINANCIAR CONTABIL AL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

LUCRARE DE DISERTAŢIE AUDITUL PUBLIC INTERN PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI LA CASA DE PENSII XXXX----XXXX

Autor: )

Î !ru"#tor $t%% &%'%( Pro')u %*)!r)+++++++++++

X+++----++++,

-./.
CUPRINS

CAPITOLUL I- CONCEPTUL DE AUDIT 1.1 1.2 1.3 AUDITUL EXTERN AUDITUL INTERN DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND AUDITUL

CAPITOLUL II- AUDITUL PUBLIC INTERN 2.1 . ROLUL AUDITULUI 2.2. OBIECTIVELE ŞI SFERA DE ACTIVITATE 2.3. ORGANIZAREA ŞI ATRIBUŢIILE STRUCTURILOR DE AUDIT 2.4. ATRIBUŢIILE STRUCTURILOR DE AUDIT INTERN 2.5. DREPTURILE SPECIFICE AUDITORILOR INTERNI 2.6. TIPURI DE AUDIT

CAPITOLUL III – STUDIU DE CAZ : DERULAREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI CASEI DE PENSII XXXX----XXXX 3.1. PREZENTAREA INSTITUŢIEI 3.2. ATRIBUŢIILE GENERALE ALE CASEI UDEŢENE DE PENSII 3.3. RAPORTUL DE AUDIT

CONCLUZII BIBLIOGRAFIE

2

CAPITOLUL I. CONCEPTUL DE AUDIT Auditul reprezinta examinarea de catre o persoana competenta si independenta a fidelitatii inregistrarilor contabile, financiare si fiscale, a probitatii si credibilitatii tranzactiilor economice. Obiectul auditului a evoluat de la o corectare specifica a fraudelor in documentele contabile pana la o apreciere globala de fidelitate a rapoartelor emise de o entitate economica si o analiza critica a procedurilor si structurilor acestora. Auditul reprezinta procesul desfasurat de personae fizice sau juridice legal abilitate, numite auditori,prin care se analizeaza si se evalueaza, in mod professional,informatii legate de o anumita entitate,utilizind tehnici si procedee specifice, in scopul obtinerii de dovezi,numite probe de audit,pe baza carora auditorii emit un document, numit raport de audit,o opinie responsabila si independenta,prin apelarea la criterii de evaluare care rezulta din reglementarile legale sau din buna practica recunoscuta unanim in domeniul in care isi desfasoara activitatea entitatea auditata. Prin audit se intelege: • • examinare profesionista a unei informatii in vederea expunerii unei opinii responsabile si independente,prin raportarea la un criteriu sau standard; cercetare in scopul de a produce o judecata motivate si independenta, cu referinte la normele de evaluare,in vederea aprecierii fiabilitatii ori eficacitatii sistemelor si procedurilor unei entitati economice; • un examen obiectiv al unui element cu scopul de a exprima o opinie sau de a obtine o concluzie asupra obiectului auditului. Pentru abordarea unitară a auditului, sunt utilizate mai multe standarde: • • • • Standardele de udit !" # $ !nternational "ederation of ccountant %"ederatia !nternationala a #ontabililor&; Standardele de udit !'()S !; *iniile directoare ale +, pentru aplicarea Standardelor de udit !'()S !; Standardele 'a-ionale de udit %#amera uditorilor din .om/nia a hotăr/t asimilarea

Standardelor de udit !" # $ !nternational "ederation of ccountant &.

0

uditorul trebuie să ob-ină suficiente probe de audit pentru a$i permite să tragă concluzii rezonabile pe baza lor. in economia romaneasca este introdus prin lege auditul intern pentru entitatile publice. 5784552.omania 6 # ".efectuat de firmele de consultanta romanesti si internationale recunoscute in domeniu. #onturarea auditului intern a impus definirea si a auditului extern.concomitant cu controalele effectuate in sectorul public.aportul de audit trebuie să cuprindă o exprimare clară a opiniei pe baza evaluării concluziilor trase conform probelor ob-inute 2n cursul auditului..  . să controleze 1i să -ină eviden-a activită-ii sale 2n mod corespunzător.oferit de #amera uditorilor "inanciari din .realizat de #urtea de #onturi a ..aportarea. uditorul trebuie să planifice. 1. auditul performantei. 7 . 3in anul 4555..in prezent fiind realizat de urmatoarele structuri: • • • • expertize contabile. va ajuta la planificarea activită-ii de audit 1i la realizarea efectivă a procedurilor de audit.  Sistemele de contabilitate 1i controlul intern . includ: cestea  Planificarea.. controlul 1i -inerea eviden-ei. Auditul !t "# uditul extern in .omaniei.## . . uditorul ar trebui să evalueze sistemul ceasta de 2nregistrare 1i procesare a tranzac-iilor entită-ii auditate 1i să evalueze dacă acesta este potrivit pentru a fi folosit ca bază pentru elaborarea situa-iilor financiare.omania a fost organizat si restructurat in mai multe rinduri .Standardele de audit sunt grupate pe clase 1i stabilesc cadrul general pentru audit. republicată 2n 9) nr. 44:84: martie 2. 3acă auditorul decide că se poate baza pe controalele interne.1. 2n baza prevederilor *egii nr.om/niei. uditul extern este exercitat de o structură sau de o persoană care este organizată 2n afara structurii organizatorice a institu-iei publice auditate.xpertilor #ontabili si #ontabililor utorizati din .omania$ #.  Probele de audit. auditul financiar$fiscal.asigurate de #orpul . trebuie să evalueze aceste controale 1i să efectueze teste de conformitate asupra lor. auditul financiar. *a institu-iile publice auditul extern este exercitat de către #urtea de #onturi a ..

1. de ansamblu.$. cererile de confirmare directă a ter-ilor %bănci..%.om/niei. Auditul i#t "# uditul intern este:  un control intern de atestare sau certificare a documentelor financiar$contabile care nu se confunda cu notiunea de control intern al unitatii patrimoniale. *a institu-iile publice auditul extern este exercitat de către #urtea de #onturi a .pentru conducerea unitatii patrimoniale. clien-i.%)%&/))'+ "&0')1+ uditul intern este exercitat de o structură specializată.  un control de evaluare a sarcinilor.capitalurilor si rezultatelor. elementelor de activ. furnizori&. dar această grijă trebuie nuan-ată 2n sensul că auditorii externi sunt interesa-i de rezultatele anuale.  activitate independenta de apreciere. 2n timp ce auditorii interni sunt interesa-i 1i de rezultatele intermediare ale gestiunii curente. structură subordonată conducătorului institu-iei publice 2n care este organizat.. după caz.. )bserva-ii: <n mod sigur auditorii interni 1i externi au 2n comun grija pentru exactitatea contabilită-ii generale.prin examinarea operatiilor contabile. de exemplu& sondaje statistice. care prezintă structuri analoge.  un control de natura manageriala care opereaza prin masurarea si aprecierea calitatii altor actiuni de control.  activitatea de evaluare organizata in cadrul unei entitati sub forma unui serviciu %standarde&.de conformitate a inregistrarilor contabile. 5784552.financiare si altele privind ansamblul serviciilor. organizată 2n condi-iile legii la nivelul institu-iei publice 2n cauză sau. D li&it'"i ()#( *tu+l *"i. republicată 2n 9) nr. rapoartelor. 44:84: martie 2. 2n dosarele de muncă. de institu-ia publică ierarhic superioară. <ntre cele două tipuri de auditori trebuie să se instaureze o colaborare str/nsă 2n ceea ce prive1te contabilitatea generală 2n vederea: = .) !&()%&' +-%+$* '! )*. uditul extern este exercitat de o structură sau de o persoană care este organizată 2n afara structurii organizatorice a institu-iei publice auditate. #ontrolul contabilită-ii generale pretinde 2n orice caz utilizarea unui anumit număr de tehnici comune cum ar fi analiza controlului intern %cu ajutorul diagramelor de circula-ie a documentelor.i#d +uditul R!"#$%&' ()*%$+ !&()%&' )*%+$* .1. permanente sau anuale. 3etaliile privind controalele sunt consemnate pentru auditorii interni sau externi. 2n baza prevederilor *egii nr.

I CEL DE AUDIT EXTERN "unctia de audit intern s$a nascut prin desprinderea unor activitati din auditul extern si de aici si unele confuzii care se manifesta. auditorii interni depind ierarhic de conducerea unită-ii. <n timp ce auditorii externi sunt mandata-i de către ac-ionari pentru a controla >regularitatea 1i sinceritatea> conturilor.care le stabilesc si perioada pe care sa o auditeze. consecin-e: <n ceea ce prive1te cadrul de referin-ă.se solicita ?eneficiarii auditului 9anagerii nivelurile de la certificareinnumele contribuabilului.autoritati. proprietari. respectarea legii. controlul auditorilor externi se referă 2n special la rezultatele contabilită-ii generale asupra anumitor informa-ii solicitate prin lege. 21i stabilesc c/mpul de ac-iune 2n func-ie de dorin-ele. #ontroalele auditorilor interni nu absolvă auditorii externi de responsabilitatea pe care ace1tia o au fa-ă de ac-ionari. in acelasi timp. indica-iile conducerii generale. <n ceea ce prive1te c/mpul de ac-iune.$ armonizării planurilor de muncă a fiecărui tip de auditori. toate (oti cei care doresc o certificare conturilor:banci. !n realitate cele doua functii sunt net differentiate. iar auditorii interni iau ca bază de referin-ă procedurile contabile 1i administrative obi1nuite ale unită-ii. 2n cazul institu-iilor publice $ statul.actionari. PRINCIPALELE DIFERENŢE 2NTRE FUNCŢIA DE AUDIT INTERN ŞI CEA DE AUDIT EXTERN DOMENII DE AUDITUL INTERN REFERINŢĂ Statul AUDITUL EXTERN uditorii interni din contră. cu ceastă diferen-ă antrenează numeroase "ace parte din functiile )fera servicii si este independent din punct de intreprinderii vedere juridic.intre acestea se identifica si relatii de complementaritate. PARALELA -NTRE CONCEPTUL DE AUDIT INTERN .clienti. In sectorul privat auditorii externi sunt numiti de actionari.dar.fur : . auditorii externi iau ca bază de referin-ă principiile contabile general admise. $ schimburilor de dosare 1i rapoarte.In sectorul o a public prin analogie.si tot acestora le raporteaza.

dar numai pentru elemente de 3omeniul aplicare auditului de 3omeniul numai toate natura financiar$contabila.)biectivele auditului nizori s.in profesii libere.ste independent fata de clientul sau.ste independent in re independenta specifica titularului unei exercitarea functiei sale. $depinde de standardele @ .deoarece include nu determinarea intreprinderii.in functie de conturilor.valuarea sistemului de #ertificarea control intern si asigurarea situatiilor functioneaza exactitatii conturilor consta si a in financiare.din acest din interlocutorii in functie de punct de vedere auditul extern este permanent misiunea planificata 6este pentru cei auditati.:auditarea activitatii domeniul elaborarea functiile situatiilor financiare finale si numai la si acestea.!n acelasi timp este dependent prin faptul ca.#u aceata ocazie auditul extern evalueaza si el sistemul de control intern.a. este !nglobeaza tot ceea ce rezultatelor. . periodic pentru cei auditati .x.sinceritatea si imaginea fidela a declaratiilor financiare finale.care managementului ca acesta regularitatea.la participa la a vast.ci dimensiunile lor. mintii fata de subiectele pe care le auditeaza. sensul unei independente a .respective dupa sfirsitul semestrului *egatura factorii entitate !ndependenta analiza riscurilor cu Scimba sau anului mereu re mereu aceiasi interlocutori .reglementate juridic si statutar. 3omeniul auditului intern depaseste cifrelor. . $apartine organizatiei.dar din toate functiile intreprinderii. Periodicitatea auditului cabinetului medical ctivitate efectuatab 9isiuni in general in mod intermittent in permanent prin actiuni momente propice certificarii planificate.

'u incearca sa asigure ca 'u efectueaza audit intern.se va acest audita sens cu aceleasi exista o tehnici si instrumenteA.rapoarte s.a.deoarece nu are situatiile financiare sunt norme metodologice pentru acesta. Prevenirea fraudelor originala.  auditul e"tern este un complement al auditului intern.tste o abordare in functie de riscuri si are deviza: domeniul de activitate.avem un mai bun control si un element professional de B .!n metodologie specifica si A)ricare ar fi sectorul.deoarece aceasta este sarcina auditului extern. inventare.avind in vedere ca.auditorul extern este in mod natural inclinat sa aprecieze in mod diferit calitatea regularitatii.!n practica poate chiar sa foloseasca anumite lucrari ale auditului intern pentru a$si formula opinia sau pentru a$si sustine demonstratia.acolo unde un profesionist si$a exercitat meseria. afecta conturile.standardizata si se bazeaza pe trebuie sa le respecte . rezonabile.evalueaza confidentialitatea dosarelor personale din cadrul cabinetului medical.comparatii.sinceritatii si imaginii fidele a conturilor care ii sunt prezentate.. Perspectiva auditului !ntre auditul intern si auditul extern exista o complementaritate de care beneficiaza practicienii si care este reglementata de standardele profesionale ale celor doua categorii de auditori astfel:  auditul intern este un co!ple!ent al auditului e"tern deoarece acolo unde exista functia de audit intern. cest aspect este prevazut de Standardul 2.analize. Se intereseaza de toate Se intereseaza numai de fraudele care pot problemele organizatiei.profesionale 9etoda pe care re o metodologie precisa.=.

respectarea regulilor de functionare stabilite de intreprindere%repartizarea sarcinilor. veridicitatea cifrelor.& cauzele si eventualele consecinte.  utilizarea acelorasi instrumente si tehnici..proceduri de lucru. 7.!n acest fel ne putem da seama cit de mult s$ar insela un auditor intern care ar incerca sa faca o certificare. perioada de inregistrare. si 277.pentru a aprecia regularitatea. 0. ansamblul sistemului de control intern care guverneaza functionarea contabilitatii si care$! permite responsabilului sa aiba un control mai bun asupra activitatii. evaluarea corecta a operatiunilor.in sensul ca ar elimina de la bun inceput posibilitatea de a formula o judecata exhaustive. 3in aceasta paralela rezulta cit de eficienta este in practica colaborarea dintre acesti profesionisti pentru ambele parti. Auditorul intern .planificari s.examineaza: 4. corectarea situatiilor in functie de obligatiile legale. CAPITOLUL II .(oate aceste informatii permit formarea unei pareri privind controlul asupra operatiilor contabile si deci recomandarea unor solutii potrivite de imbunatatire a acestuia. exhaustivitatea inregistrarilor. uditorul intern poate ajunge sa profite de pe urma unor lucrari ale auditului extern pentr a$si formula recomandarile si a$si sustine concluziile. =.. 5 . 2.=.a.l trebuie sa se preocupe atit de pregatirea profesionala a contabililor.in studiul functiei contabile. Auditorul e"tern in analiza functiei contabile.sinceritatea si imaginea fidela a conturilor.cit si de organizarea muncii.comparative. ceste elemente de colaborare sunt sustinute de Standardele 2.chiar daca metodologia de aplicare este diferita. 3e asemenea auditul intern si auditul extern au doua lucruri in comun de care trebuie sa se tina seama :  interzicerea oricarui amestec in gestiune. 2.examineaza: 4.

4 9ircea ?oulescu 6 Audit $i control %inanciar. . uditorii interni care sunt func-ionari publici sunt selecta-i 1i au drepturile. 4= #amera uditorilor "inanciari din . pentru aceasta oferind conducerii asigurarea că politicile. precum 1i la administrarea patrimoniului public. care este definit ca ansamblul măsurilor luate de către conducere 2n scopul 2mbunătă-irii gestiunii riscului 1i cre1terii probabilită-ilor ca scopurile 1i obiectivele stabilite să fie atinse.olul primordial al auditului intern este de a acorda asisten-ă personalului organismului respectiv 2n 2ndeplinirea responsabilită-ilor. constituit din persoane cu pregătire de specialitate numite auditori interni. . desfă1urate de structuri specializate. &odul privind conduita etica si pro%esionala. care dă asigurări 1i consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor 1i cheltuielilor publice. pag.AUDITUL PUBLIC INTERN Auditul public intern4 reprezintă o activitate func-ional$independentă 1i obiectivă. R)lul +uditului i#t "# uditul intern C profesie care s$a conturat de$a lungul anilor 2ncerc/nd să răspunda mereu necesită-ilor 2n continuă schimbare pe care le au organiza-iile. uditul public intern se exercită asupra tuturor activită-ilor desfă1urate 2ntr$o entitate publică. care evaluează 1i 2mbunătă-e1te eficien-a 1i eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului. obliga-iile 1i incompatibilită-ile prevăzute de Statutul func-ionarilor publici.. uditul public intern nu trebuie confundat cu controlul intern.om/nia. sub aspect tehnic.conomica.=. este destinat să realizeze un diagnostic general al sistemului. 2 4. ac-ionează eficient. constituite la nivelul institu-iei publice ierarhic superioare. procedurile 1i controalele efectuate 2n scopul evitării erorilor umane 1i combaterii fraudei sau ac-iunilor gre1ite.om/nia de 9/ine. 2. 2n structura fiecărei institu-ii publice sub forma unui compartiment specializat. jută entitatea publică să$1i 2ndeplinească obiectivele printr$o abordare sistematică 1i metodică. . care. uditul intern se organizează 2n mod independent... Standarde. cu avizul conducătorului compartimentului de audit public intern. auditul intern reprezintă un ansamblu de activită-i 1i ac-iuni corelate. ?ucure1ti. #onform reglementărilor legale 2n vigoare.. perfec-ion/nd activită-ile entită-ii publice. 'umirea sau revocarea auditorilor interni se face de către conducătorul entită-ii publice. 2.ditura "unda-iei . inclusiv asupra activită-ilor entită-ilor subordonate. managerial 1i financiar$contabil#.ditura . .1. respectiv de către organul colectiv de conducere. cu privire la formarea 1i utilizarea fondurilor publice. a controlului 1i a proceselor de administrare. pe baza unui plan 1i a unei metodologii prestabilite. $.

al cărui sediu se află la ). uditul intern... $.2 privind auditul intern este definit ca activitate func-ional independentă 1i obiectivă. eficient 1i eficace. de institute na-ionale care fac parte din !nstitute of !nternal uditors %!! & . perfec-ion/nd activită-ile entită-ii publice.it+t uditul public intern are ca obiective:  asigurarea obiectivă 1i consilierea.. regăsită 2n peste B. #onform !! . conform *egii privind auditul intern. Sfera auditului public intern cuprinde: 44 . :@282. #ontrolul intern. jută entitatea publică să$1i 2ndeplinească obiectivele printr$o abordare sistematică 1i metodică. profesia reunind peste @@. a controlului 1i a proceselor administrării %evauarea sistemelor de control&. finaliz/ndu$se prin plusul de valoare adus acestora. structurile organizatorice. stabilite de conducere 2n concordan-ă cu obiectivele acesteia 1i reglementările legale.$. controlul intern 1i conducerea organiza-iei. prin care se evaluează 1i 2mbunătă-e1te eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului. programelor 1i ac-iunilor 2n vederea 2mbunătă-irii continue a acestora. O/i (ti. care evaluează 1i 2mbunătă-e1te eficien-a 1i eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiune a riscului. modelele 1i procedurile.* '3) 2n S+ .olul auditului intern este de a contribui la buna 1i efectiva gestiune a fondurilor publice. reprezintă ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entită-ii publice. iar domeniile sale de responsabilitate sunt riscul. !nclude. . de -ări. inclusiv auditul intern. l 0i 01 "+ d +(ti. uditul intern nu trebuie să fie confundat cu controlul intern. 9isiunea structurii de audit intern este de a audita sistemele de control din cadrul entită-ii publice 2n scopul de a evalua eficacitatea 1i performan-a structurilor func-ionale 2n implementarea politicilor. destinate să 2mbunătă-ească sistemele 1i activită-ile entită-ii publice %evaluarea managementului riscurilor&. conform *egii nr. 2n vederea asigurării administrării fondurilor 2n mod economic. de asemenea. care dă asigurări 1i consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor 1i cheltuielilor publice.. de membrii repartiza-i 2n peste 42. auditul intern efectuează misiuni de asigurare 1i de consiliere.  sprijinirea 2ndeplinirii obiectivelor entită-ii publice printr$o abordare sistematică 1i metodică. portul structurii de audit intern constă 2n promovarea unei culturi privind realizarea unui management efectiv 1i eficient 2n cadrul entită-ii publice.uditul intern este o profesie bine organizată cu o influen-ă cresc/ndă. a controlului 1i proceselor de administrare.

 administrarea patrimoniului public. respectiv autorizarea 1i stabilirea titlurilor de crean-ă. uditul merge mai departe dec/t simplul control de conformitate. 2n consecin-ă. fraudele. precum 1i a facilită-ilor acordate la 2ncasarea acestora. dar fără a afecta conceptul audit$control. uditul intern cu caracter auditul intern. nu de decizie. deturnările de fonduri. 42 . uditul public intern se exercită asupra tuturor activită-ilor desfă1urate 2ntr$o entitate publică. inclusiv contabilitatea 1i sistemele informatice aferente. <n cazul caracterului represiv. consultan-ă& care permit managerilor să progreseze printr$un mai bun control asupra activită-ii 1i responsabilită-ii lor. preventiv pune accent pe recomandări %consiliere. Perspectivele auditului public intern sunt 2n asisten-a managerială deoarece ajută conducerea să organizeze 1i perfec-ioneze controlul intern. el are rol de consiliere.  constituirea veniturilor publice. #u toate acestea. activită-ile financiare sau cu implica-ii financiare desfă1urate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor p/nă la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali. de recomandare. O"2+#i3+" + 0i +t"i/utiil 0t"u(tu"il)" d +udit i#t "# uditul public intern: D este activitatea func-ional independentă 1i obiectivă care dă asigurări 1i consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor 1i cheltuielilor publice. cu privire la:  formarea 1i utilizarea fondurilor publice. recomandările auditului intern nu devin obligatorii. responsabilită-i. uditul intern este o cotra$verificare făcută de un ter. gajarea.1i generează un mai bun control asupra activită-ilor 1i. #onceptul audit$consiliere se afirmă.%. uditul intern are caracter represiv sau preventiv. $. scoate la iveală erorile. inclusiv a fondurilor provenite din asisten-ă externă.  sistemele de management financiar 1i de control. el răm/n/nd 2n pozi-ia de consultant intern.  administrarea patrimoniului public. concesionarea sau 2nchirierea de bunuri din domeniul public8privat al statului ori al unită-ilor administrativ$ teritoriale. inclusiv asupra activită-ilor entită-ilor subordonate. precum 1i v/nzarea. perfec-ion/nd activită-ile entită-ilor publice.

egularitate: caracteristica unei opera-iuni de a respecta sub toate aspectele ansamblul principiilor 1i regulilor procedurale 1i metodologice care sunt aplicabile categoriei de opera-iuni din care face parte. activită-ilor sau ac-iunilor.ficien-a opera-iunilor.ficacitatea opera-iunilor. potrivit legii. realită-ii unor obiective ale 40 . a controlului 1i a proceselor de administrare. tingerea obiectivului stabilit trebuie să se realizeze 2ntr$o marjă pe care auditorul o considera rezonabilă. scheme sau la modele de efectuare. Oportunitate: caracteristica unei opera-iuni de a servi. b& . 2n mod adecvat. c& . uditul public intern are 2n vedere următoarele caracteristici ale opera-iunilor. )biectul auditului public intern respectă prevederile legale 2n vigoare. 2n vigoare la data efectuării sale. #ostul minim se evaluează prin determinarea costului de oportunitate al realizării obiectului auditat. execu-ie sau desfă1urare. 2n circumstan-ele date. • <ncadrare 2n plafoanele valorice: obiectul auditului public intern nu antrenează depă1irea plafonului valoric maxim aprobat pentru acea opera-iune. )biectul auditului public intern respectă prevederile care se referă la modalită-i. D este o func-ie independentă de evaluare stabilită 2n cadrul unei entită-i publice.D ajută unitatea publică să$1i 2ndeplinească obiectivele printr$o abordare sistematică 1i metodică. 2n sensul unei optimizări a celor două caracteristici.conomicitatea operatiunilor. &on%or!itate: caracteristica unei opera-iuni. proceduri. #onformitatea presupune: • *egalitate: caracteristica unei opera-iuni de a respecta toate prevederile legale care 2i sunt aplicabile. activită-ilor sau a ac-iunilor: reprezintă o corelare 2ntre economicitate 1i eficacitate. d& . ac-iune sau activitate. prin care se evaluează 1i se 2mbunătă-e1te eficien-a 1i eficacitatea sistemului de conducere bazat de gestiunea riscului. se execută sau se desfă1oară 2n cadrul institu-iei publice: a& #onformitatea opera-iunilor. activită-ilor sau ac-iunilor care se efectuează. e& )portunitatea temporală a realizării obiectului auditat. • . D are rolul de a contribui la buna 1i efectiva gestiune a fondurilor publice. activită-ilor sau a ac-iunilor: obiectul auditat realizează condi-ia de atingere a obiectivului stabilit prin realizarea sa. 2n condi-iile realizării obiectului auditat. activită-ilor sau a ac-iunilor: obiectul auditat realizează condi-ia costului minim 2n condi-iile date. a unor acte sau fapte administrative produse 2n cadrul unei institu-ii publice de a corespunde politicii asumate 2n mod expres 2n domeniul respectiv de către institu-ia 2n cauză sau de către o autoritate superioară acesteia.

constituită din compartimente de specialitate. g& coperirea riscului intern asociat realizării opera-iunii. precum 1i arhivarea documenta-iei justificative complete. tehnice. Se analizează: dacă obiectul auditat s$a realizat 2n acea conjunctură ac-ională. Se analizează dacă momentul 2n care obiectul auditat a fost cel mai propice sub aspectul asigurării atingerii obiectivului stabilit. 5=0 din 27 decembrie 2. care să permită totodată reconstituirea opera-iunilor de la suma totală p/nă la detalii individuale 1i invers.&. activită-i sau ac-iuni.. prin realizarea obiectului auditat.&. precum 1i arhivarea documenta-iei justificative complete. :@282.politicilor asumate. h& coperirea riscului de sistem asociat realizării opera-iunii. 47 . sistemul 2n care s$a realizat acel obiect este asigurat 2mpotriva epuizării func-ionale 1i8sau prime1te impulsuri noi de dezvoltare. func-ionale etc. tehnice. la viitor: modul 1i gradul 2n care. f& )portunitatea structurală a realizării obiectului auditat. atribu-iile 1i responsabilită-ile referitoare la acestea. activită-ii sau a ac-iunii auditate: se evaluează modul 1i gradul 2n care realizarea obiectului auditat a antrenat riscuri de sistem %economice. care efectuează 1i misiuni de audit 0 EEE $ *egea nr. sinteză 2n domeniul activită-ii de audit public intern la nivel na-ional. uditul public intern0 este organizat astfel: a& +nitatea #entrală de rmonizare pentru uditul Public !ntern %+# P!& $ structură distinctă 2n cadrul 9inisterului "inan-elor Publice. prin circuitul auditului se 2n-eleg stabilirea fluxurilor informa-iilor. care să confere cel mai 2nalt grad de eficien-ă. i& #onectarea sistemului. evaluare.2. precum 1i modul 1i gradul 2n care aceste riscuri de sistem au fost acoperite a priori de managementul sistemului auditat. modul 2n care realizarea obiectului auditat se 2ncadrează 2ntr$o structură mai largă de opera-iuni. stabilitate 1i perfec-ionare specifice.om/niei nr.2 privind auditul public intern. #onform prevederilor legii. in directa subordonare a ministrului finan-elor publice. financiare. av/nd atribu-ii de coordonare. prin circuitul auditului se 2n-eleg stabilirea fluxurilor informa-iilor. publicată 2n 9onitorul )ficial al . care să permită totodată reconstituirea opera-iunilor de la suma totală p/nă la detalii individuale 1i invers.. #onform prevederilor legii.. pentru toate stadiile desfă1urării unei ac-iuni. pentru toate stadiile desfă1urării unei ac-iuni. normativă etc. activită-ii sau ac-iunii auditate: se evaluează modul 1i gradul 2n care realizarea obiectului auditat a antrenat riscuri interne %economice. atribu-iile 1i responsabilită-ile referitoare la acestea. prin realizarea obiectului auditat. func-ionale etc. financiare. precum 1i modul 1i gradul 2n care aceste riscuri interne au fost acoperite a priori de managementul sistemului auditat.

. f& elaborează raportul anual al activită-ii de audit public intern. c& efectuează activită-i de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar 1i control ale entită-ii publice sunt transparente 1i sunt conforme cu normele de legalitate. 2. precum 1i despre consecin-ele acestora. inclusiv asupra activită-ilor entită-ilor subordonate.2 privind auditul public intern. :@282.4. pag. economicitate.om/niei nr. condus de un pre1edinte. # P! sprijină +# public..2 = 9ircea ?oulescu 6 Audit $i control %inanciar. d& informează +# P! despre recomandările ne2nsu1ite de către conducătorul entită-ii publice auditate. P! este condusă de un director udit Public !ntern general. raportează imediat conducătorului entită-ii publice 1i structurii de control intern abilitate. #ompartimentul de audit public intern auditează. 5=0 din 27 decembrie 2.=. eficien-ă 1i eficacitate. următoarele: P! 2n definirea strategiei 1i 2mbunătă-irea activită-ii de audit public intern 2n sectorul 7 EEE $ *egea nr. regularitate. constituit din 44 membri.public intern de interes na-ional cu implica-ii multisectoriale. . care exercită efectiv func-ia de audit public intern. b& elaborează proiectul planului anual de audit public intern. At"i/utiil 0t"u(tu"il)" d +udit i#t "# uditul public intern se exercită asupra tuturor activită-ilor desfă1urate 2ntr$o entitate publică.ditura "unda-iei . cel pu-in o dată la 0 ani=. 2n cazul entită-ilor publice subordonate. g& 2n cazul identificării unor iregularită-i sau posibile prejudicii. cu privire la formarea 1i utilizarea fondurilor publice.om/nia de 9/ine. c& #ompartimentele de audit public intern din entită-ile publice 6 structuri func-ionale de bază 2n domeniul auditului public intern. speciali1ti din afara 9inisterului "inan-elor Publice. ?ucure1ti. tribu-iile7 compartimentului de audit public intern sunt: a& elaborează norme metodologice specifice entită-ii publice 2n care 21i desfă1oară activitatea. cu avizul +# P! sau al organului ierarhic superior. concluziilor 1i recomandărilor rezultate din activită-ile sale de audit. numit de ministrul finan-elor publice. $. precum 1i la administrarea patrimoniului public.. cu avizul #omitetului pentru b& #omitetul pentru udit Public !ntern %# P!& $ organism cu caracter consultativ. e& raportează periodic asupra constatărilor. publicată 2n 9onitorul )ficial al . fără a se limita la acestea. 4@ 4= . +# %# P!&.

Personalul de conducere si de executie din structura auditata are obligatia sa ofere documentele si informatiile solicitate. concesionarea sau 2nchirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unită-ilor administrativ$teritoriale.+5 angajamentele bugetare 1i legale din care derivă direct sau indirect obliga-ii de plată. informatii. 25 sistemul contabil 1i fiabilitatea acestuia. (5 v/nzarea. inclusiv din fondurile comunitare. iar acestea au obligatia de a le pune la dispozitie la data solicitata. in termenele stabilite. )ri de cate ori in efectuarea auditului public intern sunt necesare cunostinte de stricta specialitate. conducatorul compartimentului de audit public intern poate decide asupra oportunitatii contractarii de servicii de expertiza8consultanta din afara entitatii publice. inclusiv din fondurile comunitare. inclusiv la cele in format electronic.8. pe care le considera relevante pentru obiectivele si scopul misiunii de audit. precum si copii ale documentelor. precum 1i a facilită-ilor acordate la 2ncasarea acestora. precum 1i riscurile asociate unor astfel de sisteme. $. certificate de conformitate. uditorii interni pot solicita date. d5 concesionarea sau 2nchirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unită-ilor administrativ$teritoriale. 75 sistemele informatice. respectiv modul de autorizare 1i stabilire a titlurilor de crean-ă. 15 alocarea creditelor bugetare. gajarea. precum si tot sprijinul necesar desfasurarii in bune conditii a auditului public intern. Ti*u"i d +udit 4: . 5 constituirea veniturilor publice. de la persoanele fizice si juridice aflate in legatura cu structura auditata.9. $. D" *tu"il 0* (i1i( +udit)"il)" i#t "#i uditorii interni au acces la toate datele si informatiile . care vor fi utilizate pentru constatarea legalitatii si a regularitatii activitatii respective. 65 sistemul de luare a deciziilor. (otodata auditorii interni pot efectua la aceste persoane fizice si juridice orice fel de reverificari financiare si contabile legate de activitatile de control intern la care au fost supuse. i5 sistemele de conducere 1i control. /5 plă-ile asumate prin angajamente bugetare 1i legale.

cu scopul de a stabili dacă acestea func-ionează economic. pentru identificarea deficien-elor 1i formularea de recomandări pentru corectarea acestora. semnalizarea dezechilibrelor. cest tip de audit compară regula cu realitatea.om/niei nr. ceea ce necesită cea mai bună calitate 2n ceea ce prive1te cuno1tin-ele.*iteratura de specialitate 1i legisla-ia privind auditul public intern : definesc următoarele tipuri de audit: a& uditul de sistem $ reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere 1i control intern. uditul performan-ei 2nglobează eficacitatea 1i eficien-a 1i evaluează performan-a managerială 1i opera-ională a programelor publice 1i entită-ilor publice care utilizează resurse financiare. care le sunt aplicabile. procedurilor. ceea ce ar trebui să fie cu ceea ce este.2 privind auditul public intern. priceperea. analizelor 1i organizării activită-ii. b& uditul performan-ei sau auditul de eficacitate $ examinează dacă criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor 1i sarcinilor entită-ii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor 1i apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele..2 4@ . raportarea rezultatelor celui auditat. ceea ce trebuie făcut pentru ca pe viitor să fie aplicate regulile. de personal sau de altă natură 2n vederea 2ndeplinirii lor. eficace 1i eficient. aplica-iilor care nu s$au efectuat. $ emiterea unei opinii nu numai cu privire la buna aplicare a regulilor. : EEE $ *egea nr. aprecierea metodelor. recomandarea. interpretările gre1ite ale dispozi-iilor stabilite. publicată 2n 9onitorul )ficial al . 5=0 din 27 decembrie 2. sub aspectul respectării ansamblului principiilor. uditul de eficacitate constă 2n: $ diagnosticul. pe baza unui sistem de referin-e. uditul de regularitate parcurge următoarea filieră: • • • • • informarea cu privire la ceea ce ar trebui să fie. regulilor procedurale 1i metodologice. comportamentul 1i comunicarea. analiza cauzelor 1i consecin-elor. #riteriul eficien-ei este de a face c/t mai bine posibil.. :@282. dar 1i cu privire la calitatea lor. c& uditul de regularitate sau de conformitate $ reprezintă examinarea ac-iunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public.

FG(!... DERULAREA MISIUNII DE AUDIT PUBLIC INTERN PRIVIND SALARIZAREA PERSONALULUI CASEI DE PENSII XXXX----XXXX D "ul+" + &i0iu#ii d +udit *u/li( i#t "# 9isiunile de audit intern se desfă1oară conform normelor metodologice proprii activită-ii de audit intern ale fiecărei institu-ii publice. P)B !'(. 9isiunile de audit intern se realizează printr$o metodologie proprie 1i presupun.. +3!(+*+! DOCUMENTE )rdinul de serviciu 3eclara-ia de independen-ă 'otificarea privind declan1area misiunii de audit public intern #)*.'H! *)#+*+! * " H #)'S( ( ..!S#+. P)5 . . P.* ?).proceduri 1i documente: ETAPE PROCEDURI !'!H!..#( .!(GH!*)..( .!*). I! P. I. P)2. I! .. +3!( 9!S!+'!! 3.N..CAPITOLUL III. P)..! P)@ #)*. slabeL Programul de audit Programul preliminar al interven-iilor la fa-a locului 9inuta 1edin-ei de deschidere (este "ormularele constatărilor de audit "ormular de constatare 1i raportarea a iregularită-ilor 'ota centralizatoare a P)4.F+* ..#( .. +3!( P+?*!# !'(. P)= .. P)0 4B . P)7 (abelul Kpuncte tari 1i puncte ' *!J . !'").J!*)..*+#...9 H!!*)..S#M!3. ..)F. P.3!'H.N!J+!. 9+*+! 3.' P): 3.parcurgerea următoarelor etape. 3)N. !..

!*).. P. . se pot 2nfiin-a puncte de lte Fuvernului 45 .#(+*+! 3.. <'#M!3.. #)'#!*!. P).! P44 . P4@ +. 2n subordinea #asei 'a-ionale de Pensii 1i lte 3repturi de sigurări Sociale. modificată 1i completată prin Motăr/rea nr. denumită 2n continuare #'P S. P4.2.(+* "!' * P4= S+P.2.9G..' 9inuta reuniunii de conciliere . P). .+'!+'. 408.!.'(.1 P" 3 #t+" + i#0tituti i #asa Oude-eană de Pensii Pxxx$$$$xxxx.3!'H. .*). este organizată 1i func-ionează ca serviciu public deconcentrat.. cu aprobarea #'P S. precum 1i din domeniul asigurărilor pentru accidente de muncă 1i boli profesionale.B. P.. .. aplicarea unitară a legisla-iei din domeniul pensiilor 1i altor drepturi de asigurări sociale.. case locale de pensii.)!.4.3)#+9. de numărul 1i structura asigura-ilor din jude-.4582..* ?).N!J .!*).7 privind aprobarea Statutului #asei 'a-ionale de Pensii 1i 3repturi de sigurări Sociale.... 3. denumită 2n continuare casă teritorială de pensii. P). I. <n func-ie de complexitatea activită-ii.#(+*+! 3.@0820.4..!.9G. +3!( P+?*!# !'(. 2n cadrul #asei Oude-ene de Pensii Pxxx$$$$xxxx pot func-iona..aportul final "i1a de urmărire a recomandărilor 1. 2n teritoriu. fiind investită cu personalitate juridică 2n baza prevederilor *egii nr.B. <n func-ie de complexitatea sarcinilor... privind sistemul public de pensii 1i alte drepturi de asigurări sociale..#)9 '3G. 2ndrumarea 1i controlul #asei Oude-ene de Pensii Pxxx$$$$xxxx.' +. P). . +3!( P 42 (.. P). 'S9!(. care nu sunt investite cu personalitate juridică 1i func-ionează sub coordonarea. P4: 3!"+J ... +3!( 3.( ..)!.(+* 3.( P40 . #asa Oude-eană de Pensii Pxxx$$$$xxxx asigură. cu modificările 1i completările ulterioare 1i a prevederilor Motăr/rii Fuvernului nr. .. de 2ntinderea 1i organizarea administrativă a jude-ului. P47 . P4B documentelor de lucru 9inuta 1edin-ei de 2nchidere Proiect de raport P+?*!# !'(..(+*+! 3. cu aprobarea #'P S.#)9 '3G.

după caz.  Stabile1te cuantumul drepturilor de pensie de asigurări sociale 1i efectuează plata acestora. .  .  +rmăre1te periodic compatibilitatea dintre diferitele tipuri de pensii sau presta-ii. <ncheie contracte de asigurare socială. %.  Stabile1te 1i plătesc pensii de serviciu. 2n condi-iile legii.  #olectează 1i virează contribu-iile de asigurări sociale pentru asigura-ii individuali.  #alculează. conform legii. din fondurile repartizate de la bugetul asigurărilor sociale de stat. 2n condi-iile legii. 2n condi-iile legii. precum 1i dintre acestea 1i salariu. pentru fundamentarea unor indicatori ai bugetului de stat.lucru. 'ecesitatea 2nfiin-ării acestora precum 1i modul de organizare vor fi stabilite de directorul executiv.mite decizii de recuperare a drepturilor băne1ti 2ncasate necuvenit 1i urmăresc recuperarea acestora.ud : # d P #0ii X!!!----!!!! #asa Oude-eană de Pensii Pxxx$$$$xxxx are următoarele atribu-ii principale: <nregistrează 1i asigură eviden-a contribuabililor. 2n condi-iile legii. fiind abilitate să ducă la 2ndeplinire măsurile asiguratorii 1i să efectueze procedura de executare silită. At"i/u:ii 2 # "+l +l C+0 i . 2n condi-iile legii.$. finan-ate de la bugetul de stat. potrivit legii. sigură eviden-a asigura-ilor 1i a contribu-iilor de asigurări sociale.     2. )rganizează activitatea privind stabilirea 1i plata contribu-iilor pentru fondurile de pensii administrate privat.  Festionează baza de date a pensionarilor sistemului public de pensii 1i a beneficiarilor de drepturi prevăzute de legi speciale. pentru preluarea unor documente 1i asigurarea activită-ii de rela-ii publice. potrivit legii.  #ertifică stagiul de cotizare 1i punctajul asiguratului.  Prezintă propuneri pentru fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat 1i. potrivit legii. func-ionare 1i de investi-ii ale #asei Oude-ene de Pensii Pxxx$$$$xxxx se asigură de către #'P S. re-ine 1i virează contribu-ia de asigurări sociale de sănătate 1i impozitul asupra pensiilor. prin organe proprii. indemniza-ii 1i alte drepturi prevăzute 2n legi speciale. "inan-area cheltuielilor de organizare.

2n domeniu specific de activitate. cu reprezentan-ii altor autorită-i sau institu-ii. bilete de tratament balnear.ezolvă contesta-ii. potrivit legii. precum 1i al bugetului de stat pentru indicatorii ce i$au fost repartiza-i. sigură comunicarea cu asigura-ii. potrivit legisla-iei 2n vigoare 1i conform competen-elor stabilite de pre1edintele #'P S . contul de execu-ie al  <ndepline1te.  . inclusiv cei care fac obiectul legilor cu caracter special.  .  <ndepline1te atribu-ii referitoare la sistemul pensiilor administrate privat. sigură execu-ia bugetară 2n profil teritorial 1i organizează contabilitatea acesteia. potrivit competen-elor legale.  <ndepline1te atribu-ii referitoare la aplicarea regulamentelor comunitare sau a altor instrumente juridice interna-ionale. contribuabilii 1i beneficiarii sistemului public de pensii.  )rganizează 1i asigură eviden-a la nivel teritorial a tuturor persoanelor juridice 1i fizice asigurate pentru accidente de muncă 1i boli profesionale. unde directorii executivi adjunc-i ai caselor locale de pensii sunt numi-i de pre1edintele #'P S.  sigură confiden-ialitatea 1i securitatea bazelor de date proprii.ealizează activită-ile ce decurg din statutul . sindicatelor. 2n limita locurilor repartizate. pentru accidente de muncă 1i boli profesionale. patronatelor.   sigură reprezentarea 2n fa-a instan-elor judecătore1ti. cu reprezentan-ii organiza-iilor de pensionari.  . cu excep-ia #asei de Pensii a 9unicipiului ?ucure1ti. bugetului asigurărilor sociale de stat 2n profil teritorial. potrivit legii.  )rganizează 1i desfă1oară activitatea de pregătire 1i perfec-ionare profesională a personalului. precum 1i cu reprezentan-ii mass$media. 2ndrumarea 1i controlul activită-ii caselor locale de pensii.om/niei de stat membru al +niunii .uropene.  'ume1te conducerea caselor locale de pensii. la nivel teritorial.ealizează activitatea de expertiză medicală 1i recuperare a capacită-ii de muncă.  sigură coordonarea. potrivit legisla-iei 2n vigoare.  <ntocme1te 1i 2naintează #'P S. sesizări 1i reclama-ii.  sigură exportul 2n străinătate al presta-iilor stabilite potrivit reglementărilor legale 2n domeniu 1i a conven-iilor 2n vigoare. atribu-iile prevăzute de lege privind sistemul asigurărilor 24 . prin programe de instruire specifice domeniului de activitate.  3istribuie persoanelor 2ndreptă-ite.

)rganizează 1i păstrează eviden-a accidentelor de muncă 1i a bolilor profesionale.aportul de audit public 1i anexele acestuia : ♦ )rdinul de serviciu ♦ 3eclara-ia de independen-ă ♦ 'otificarea privind declan1area misiunii de audit ♦ #olectarea informa-iilor ♦ *ista centralizatoare a obiectelor auditabile ♦ !dentificarea riscurilor ♦ Stabilirea factorilor de risc.44 nexa nr.B.= nexa nr.42 nexa nr. ori stabilite de pre1edintele #'P S.. stabile1te drepturile de asigurare 1i controlează modul de acordare a drepturilor de asigurare.5 nexa nr.@ nexa nr.. modificată 1i completată prin Motăr/rea Fuvernului nr.       %.ponderile acestora 1i aprecierea nivelurilor riscurilor ♦ Stabilirea nivelului riscului 1i a punctajului total al riscului ♦ #lasarea opera-iilor 2n func-ie de analiza riscului ♦ (abelul puncte tari 1i puncte slabe ♦ (ematica 2n detaliu a opera-iilor auditabile ♦ Programul de audit intern ♦ Programul interven-iei la fa-a locului nexa nr. )rganizează activitatea de prevenire 1i stingere a incendiilor.7 nexa nr. ca urmare a accidentelor de muncă 1i bolilor profesionale.4 nexa nr. R+*)"tul d +udit . sănătate 2n muncă.40 22 nexa nr. de Statutul #'P S. #onstată contraven-ii 1i aplică sanc-iuni. )rganizează activitatea de securitate. <ndepline1te orice alte atribu-ii prevăzute de lege.4082. potrivit legii.4.7. #onstată cazurile asigurate.@082. prin personalul abilitat 2n acest scop de #'P S.B nexa nr.: .0 nexa nr.2 nexa nr. aprobat prin Motăr/rea Fuvernului nr.%. angajatorilor care nu$1i duc la 2ndeplinire sarcinile privind asigurarea pentru accidente de muncă 1i boli profesionale. potrivit legii. nexa nr. Festionează baza de date privind asigura-ii pentru accidente de muncă 1i boli profesionale 1i asigură caracterul confiden-ial al acesteia.

nexa nr.aport de audit ♦ "i1a de urmărire a recomandărilor nexa nr.concediilor medicale 1i de odihnă$2..e2ncadrarea func-ionarilor publici$2.0@ nexa nr.4B nexa nr.7. 20 . 2@ nexa nr.27 nexa nr.0B nexa nr.= ♦ *ista de control privind eviden-a carnetelor de muncă ♦ 'ota centralizatoare a documentelor de lucru ♦ 9inuta 1edin-ei de 2nchidere ♦ .= ♦ (est nr.4: nexa nr.0 ♦ (est nr.0 ♦ Situa-ia prezen-ei.04 nexa nr. nexa nr.0= nexa nr..0.07 nexa nr.4 ♦ (est nr.4= nexa nr.2 ♦ (est nr.concediilor de odihnă 1i concediilor medicale 6anul 2.2B nexa nr.2 ♦ #entralizator modificarea drepturilor salariale ♦ *ista de verificare nr.47 nexa nr.0: nexa nr.7 ♦ *ista de control privind modul de eviden-ă al dosarelor profesionale ♦ *ista de verificare nr. 24 nexa nr.45 nexa nr.5 ♦ *ista de verificare nr.20 nexa nr.♦ 9inuta 1edin-ei de deschidere ♦ #hestionar de control intern ♦ *ista de verificare nr.5 ♦ *ista de control privind eviden-a prezen-ei. 22 nexa nr.7 ♦ (est nr.4@ nexa nr.2: nexa nr.00 nexa nr..5 ♦ Sporul de vechime 2n muncă ♦ !ndemniza-ii de conducere ♦ Salariul de merit ♦ #entralizator stabilirea drepturilor salariale ♦ *ista de verificare nr.4 ♦ .25 nexa nr.2= nexa nr.02 nexa nr.2.

.. +9 '.S.S#+ RAPORT DE AUDIT INTERN S(..S+.2.aportul final #asa Oude-eană de Pensii $ Pxxx$$$$xxxx $ #ompartimentul udit !ntern 'r.BB8. F.S.%< Procedura 6 P4= : . .' : .5. +9 '. 9!S!+'.S+... .'(+* .. +3!( !'(. 3irector #oordonator !on P)P...*).+#(+.40.0. +3!( (G: #)9P . 27 .S(!+'. 3.(!9.5 Se aprobă .ANEXA NR.

I.O. aprobat de conducerea institu-iei. regulilor metodologice 1i procedurale 2n ceea ce prive1te activitatea de gestionare a resurselor umane. *egea nr.realită-ii 1i acurate-ei 2nregistrărilor 2n carnetele de muncă 1i dosarele profesionale. 0B84=.4.0 prin care se aprobă 'ormele metodologice de exercitare a auditului public intern. Festionarea dosarelor profesionale .Pxxx$$$$xxxx cu principalele subobiective : • • Stabilirea elementelor de natură salarială. Principalele tehnici de audit utilizate: a&verificarea 2n vederea asigurării validării.2 privind auditul public intern.4..42.5. Stabilirea drepturilor salariale cuvenite personalului #.5 .2. 7.P Pxxx$$$$xxxx 2n ceea ce prive1te respectarea condi-iilor de legalitate..4. 0. INTRODUCERE 9isiunea de audit a fost efectuată de #agnea Nirginia 6 auditor intern . )9"P nr. 2.. Festionarea carnetelor de muncă.O.viden-ierea prezen-ei.2nvoirilor 1i concediilor.42.2. 3urata ac-iunii de auditare : . (ipul de auditare 6a fost efectuat un audit de conformitate privind respectarea principiilor.2. . eficacitate.B $04. Perioada supusă auditării : ..4.2. cu modificările 1i completările ulterioare.P.7. (ehnici de verificare utilizate: 2= ..recuperărilor. 6 4@. ?aza legală a ac-iunii de auditare: • • • Planul de audit intern pentru anul 2.2. )rdinul de efectuare a misiunii de audit $ )rdinul de serviciu nr. S$au avut 2n vedere următoarele obiective 1i obiecte auditabile : 4. economicitate.. 4B:BB84=.4.2. Scopul misiunii de audit intern a fost de a se evalua activitatea de gestiune a resurselor umane desfă1urată la nivelul #.4.2.4.... :@282.. 9odificarea drepturilor salariale.

$cereri de concedii de odihnă.xaminarea:pentru detectarea erorilor 2n completarea carnetelor de muncă. 2: . 9ateriale 2ntocmite pe timpul auditării : • • • • • • • foi de lucru privind descrierea activită-ilor auditate. #ompara-ia:pentru deciziile de numire 1i datele 2nscrise 2n carnetele de muncă 1i 2n dosarele profesionale.concedii fără plată. 6 cesta a func-ionat 2n perioada supusă auditării cu 4 salariat . 3ocumente 1i materiale examinate 2n cadrul #ompartimentului de . chestionarul de control intern %##!& minutele 1edin-elor de deschidere.S+. Farantarea:pentru verificarea realită-ii datelor din documentele ce au stat la baza justificării 2nregistrărilor. tabel Puncte tari 1i puncte slabe. 2nchidere .esurse +mane $ verificarea la fa-a locului a vizat următoarele materiale 1i documente 2ntocmite 2n perioada auditată : $decizii de numire.dosarelor profesionale. $1tate de func-ii. $liste de verificare pentru a stabili condi-iile pe care trebuie să le 2ndeplinească fiecare obiectiv auditabil. (ematica 2n detaliu.modificare a drepturilor salariale.. documente de lucru.recuperări. . $carnete de muncă.dosare profesionale. )rganizarea #ompartimentului . liste de verificare pe obiective %*N&.S. $foi colective de prezen-ă. !nstrumente de audit: $teste. +9 '. +rmărirea:pentru a se constata dacă toate opera-iunile au fost real efectuate.    b&observarea fizică 2n vederea formării unei păreri proprii privind modul de 2ntocmire 1i emitere a documentelor. Programul interven-iei la fa-a locului. programul de audit.concedii medicale.fi1e de post.

pregătirea 1i perfec-ionarea profesională continuă a salaria-ilor.)rganizarea 1i func-ionarea compartimentului au fost conforme organigramei 1i . prezentate mai sus.P.4: la prezentul Proiect de .egulamentului de organizare 1i func-ionare.aport& misiunea de audit a constatat că salariile de bază pentru personalul #.)"$ului institu-iei .esurse +mane 2n baza . uditorul intern pentru realizarea derulării etapelor specifice misiunii de audit intern a avut 2n vedere obiectivele misiunii.alte sporuri. verificarea foilor colective de prezen-ă privind operarea corectă a timpului lucrat 1i nelucrat.sporul de vechime. 2ntocmirea 1i actualizarea dosarelor profesionale.indemniza-iile.1.precum salariul de bază.esurse +mane. Procedurile scrise privind acordarea drepturilor salariale %)biectul auditabil nr. St+/ili" + l & #t l)" d #+tu"' 0+l+"i+l' 4.4 din *ista #entralizatoare & 4.B un total general de :.situa-ia posturilor din cadrul unită-ii a fost următoarea: $la data de 04. #onform Itatelor de "unc-ii 2ntocmite de către #ompartimentul . conform fi1ei postului : $ $ $ $ $ $ $ 2ntocmirea 1tatelor de func-ii pe care le supune spre avizare conducerii.esurse +mane.aport& 1i a testului nr. 2@ .promovare 1i avansare a personalului.4@ la prezentul Proiect de . organizarea concursurilor de recrutare. 2ntocmirea 1i actualizarea carnetelor de muncă.2. STABILIREA DREPTURILOR SALARIALE CUVENITE PERSONALULUI 1.4. tribu-iile acestui salariat din cadrul #ompartimentului .. Pentru acest salariat a fost 2ntocmită fi1a postului prin care sunt stabilite rela-iile ierarhice de subordonare 1i sarcinile de serviciu. de posturi din care: • ocupate =5 posturi% =2 func-ii publice 1i B personal contractual&.4 % nexa nr.4.4 %anexa nr.O.42. II. CONSTAT=RI 1.2 din *ista #entralizatoare& <n baza *istei de verificare nr.Pxxx$$$$xxxx au fost stabilite 2n conformitate cu prevederile legale care au reglementat salarizarea personalului bugetar%func-ionari publici 1i personal contractual&.2. pentru evaluarea func-ionalită-ii sistemului de control intern care se desfă1oară 2n cadrul #ompartimentului .4. Salariul de bază %)biectul auditabil nr. răspunderea privind aplicarea corectă a reglementărilor legale 2n domeniul salarizării personalului.

7. situa-ia se prezintă astfel % nexa nr. nr.%0& din ).. 2B .4$accidente de muncă 1i boli profesionale&.2. $la data de 04.5 un total general de B: de posturi din care: total #. 4 1ef la compartimentul de .B au fost acordate indemniza-ii de conducere unui număr de 5 salaria-i: 0 directori.+. func-ionari publici%din ace1tia 4 are raportul de serviciu suspendat pentru cre1tere copil p/nă la 2 ani&.• • vacante 4 post % la compartimentul !nformatică&. gradul asistent 6 2 func-ionari publici%din ace1tia 4 are raportul de serviciu suspendat pentru cre1tere copil p/nă la 2 ani&. 0 directori... $ 2n anul 2.42.vacante 4 post%la compartimentul #omunicare&.22.+.5 au fost acordate indemniza-ii de conducere unui număr de @ salaria-i.: 1i @ din ).. .eferitor la re2ncadrarea func-ionarilor publici. <n #lasa # un număr de 00 func-ionari publici pe gradele profesionale: 4.F. gradul principal 6 7 func-ionari publici. gradul asistent 6 4 func-ionar public.B&. !ndemniza-ii de conducere %)biectul auditabil nr.nr.7. posturi%=2 func-ii publice 1i B personal contractual&. la prezentul Proiect de .4.din • acestea ocupate :. <n #lasa ? un număr de = func-ionari publici pe următoarele grade profesionale: $ $ $ $ $ gradul superior 6 0 func-ionari publici.P..xpertiză 9edicală.$:4 posturi%:.xpertiză 9edicală 1i o indemniza-ie acordată cf. 4B la prezentul Proiect de .$din activitatea de bază.aport&: $ 2n anul 2. Perioada determinată 6 2= posturi din care: . 0 1efi de serviciu %cu men-iunea că la Serviciul Stabiliri Pensii s$a schimbat 1eful de serviciu la .2.42082. gradul superior 6 0. gradul principal 6 2 func-ionari publici. <n perioada auditată au fost acordate indemniza-ii de conducere pentru personalul cu func-ii de conducere astfel 5 nexa nr.O. gradul principal 6 2 func-ionari publici.2.art...0 din *ista #entralizatoare&. conform art.0. 4 1ef la compartimentul .0.aport&: <n #lasa $ $ $ un număr de 47 func-ionari publici pe următoarele grade profesionale: gradul superior 6 B func-ionari publici.ecalculare pensii 6 27 ccidente de munca 1i boli profesionale$4 post.5282.F. alin. 0 1efi de serviciu.4.

4.4.aport&: $ $ $ $ $ spor vechime 2=Q $ 0@ salaria-i. 3ecizia de modificare a drepturilor salariale %)biectul auditabil nr.2. 1..40. 25 *ista .:.aport&: $ $ $ spor cf.B din *ista #entralizatoare&.7.%0& din *egea nr.7.. spor vechime 4...B..iar unui număr de B salaria-i cu func-ii de conducere le$a fost acordat salariul de merit de la . 2 salaria-i.= Sporul de vechime 2n muncă %)biectul auditabil nr.art. Sporul pentru complexitatea 2n muncă %)biectul auditabil nr.2. alin.. Salariul de merit %)biectul auditabil nr.. nexei nr.Q $ 42 salaria-i.4B.4.0 6 0 salaria-i.24 la prezentul Proiect de .. #omunicarea deciziei de modificare a drepturilor salariale %)biectul auditabil nr.2.nr.22 la prezentul Proiect de . alin.7.art. $ 2n anul 2.$.7. M)di1i(+" + d" *tu"il)" 0+l+"i+l 4.iar unui număr de B salaria-i cu func-ii de execu-ie le$a fost acordat salariul de merit de la ..4. : din *ista #entralizatoare& <n perioada auditată a fost acordat salariul de merit astfel % nexa nr.4.%@& din *egea nr.2.= din *ista #entralizatoare& <n perioada auditată a fost acordat spor pentru vechimea 2n muncă astfel % nexa nr. <n perioada auditată au fost acordate sporuri pentru complexitatea 2n muncă astfel % nexa nr.5.7 din *ista #entralizatoare&.5 unui număr de 4: salaria-i: 0 directori 1i 40 salaria-i cu func-ii de execu-ie %din ace1tia unui număr de = salaria-i cu func-ii de execu-ie le$a fost acordat salariul de merit p/nă la .2 6 4 salariat.F.7...4.Q$ spor vechime =Q $ 4 salariat.2.2.aport&: $ 2n anul 2.4. spor vechime 4=Q $ 5 salaria-i.45 la prezentul Proiect de .2 la M. 4.2B484550 cu modificările 1i completările ulterioare 6 0 4.B782.:@282.5&.@ din #entralizatoare&. spor vechime 2.4.4. spor cf.B&.4.B unui număr de 4@ salaria-i: 0 directori 1i 47 salaria-i cu func-ii de execu-ie % unui număr de : salaria-i cu func-ii de conducere le$a fost acordat salariul de merit p/nă la .. spor cf. salaria-i.2.

modificările de drepturi salariale au fost operate 2n carnetele de muncă ale salaria-ilor 1i 2n dosarele profesionale ale func-ionarilor publici. 2. urmarea acordării salariului de merit.27 la prezentul Proiect de .viden-a concediilor de odihnă %)biectul auditabil nr.. să existe decizia conducătorului institu-iei publice de diminuare a drepturilor salariale la propunerea comisiei de disciplină % 2n situa-ia existen-ei unei abateri disciplinare&. din *ista #entralizatoare&.40 din *ista #entralizatoare&.'orme 1i proceduri referitoare la modul de eviden-ă a prezen-ei .5 din *ista #entralizatoare&. Pe parcursul interven-iei la fa-a locului s$au avut 2n vedere 1i următoarele elemente: 0.42 din *ista #entralizatoare&.O.urmare a aplicării sanc-iunilor disciplinare. 2.viden-a concediilor medicale %)biectul auditabil nr. urmare a cre1terii vechimii 2n muncă.=.viden-a 2nvoirilor 1i recuperărilor %)biectul auditabil nr.4.P.aport& 1i (estului nr. urmarea acordării indemniza-iei de conducere. recuperărilor 1i concediilor %)biectul auditabil nr.. modificările de drepturi salariale să fie operate 2n carnetele de muncă 1i 2n dosarele profesionale. 2. . $.Pxxx$$$$xxxx 2n perioada auditată nu au existat cazuri de abateri disciplinare.7. la nivelul #.. 2.P. modificările de drepturi salariale să fie aprobate de conducătorul unită-ii. EVIDEN>IEREA PREZEN>EI ? -NVOIRILOR . modificarea drepturilor salariale .44 din *ista #entralizatoare&.20 la prezentul Proiect de . modificarea drepturilor salariale .2. diminuarea drepturilor salariale 2n cazul unei abateri disciplinare să fie realizată efectiv prin re-inerea sumelor. #onstatări referitoare la acest obiectiv: $ $ $ modificările de drepturi salariale au fost aprobate de directorul executiv al #.Pxxx$$$$xxxx. 2nvoirilor. urmarea acordării sporului pentru complexitatea 2n muncă.<n baza *istei de verificare nr. modificarea drepturilor salariale .+tilizarea foilor colective de prezen-ă %)biectul auditabil nr.2 % nexa nr.O.aport& misiunea de audit a urmărit examinarea modificărilor drepturilor salariale respectiv: $ $ $ $ $ $ $ $ $ modificarea drepturilor salariale .4.0.I CONCEDIILOR 2. analiza diminuărilor salariale.2 % nexa nr.

verificarea modului de eviden-iere a concediilor medicale: $ $ $ $ $ $ conformitatea certificatelor medicale. respectarea principiului dublei semnături. verificarea modului de eviden-iere a prezen-ei: $ $ $ utilizarea formularelor tipizate.aport & misiunea de audit a avut in vedere pentru acest obiectiv următoarele elemente: 4. 7.2: la prezentul Proiect de . verificarea modului de eviden-iere a concediilor de odihnă: $ $ $ planificarea anuală a concediilor de odihnă.<n baza *istei de verificare nr.recuperărilor.aport& 1i analizei *istei de control $ $ privind eviden-a prezen-ei. respectarea principiului dublei semnături %1ef serviciu 1i director executiv adjunct%al 3irec-iei din care face parte serviciul& doar pe foile colective de prezen-ă ale Serviciilor Stabiliri Pensii . existen-a justificării pentru cererile de concediu care nu concordă cu perioadele planificate %rechemare&. Plă-i Pensii 1i Stagii de #otizare&. aprobarea 2nvoirilor 1i recuperărilor. conformitatea certificatelor medicale. datele preluate 2n 1tatul de plată să corespundă cu cele din foile colective de prezen-ă. 04 .2B la prezentul Proiect de . concordan-a efectuării concediilor cu planificarea anuală. $ $ $ $ datele preluate 2n 1tatul de plată corespund cu cele 2nscrise 2n foile colective de prezen-ă.. 0.2@ la prezentul Proiect de . 2. coresponden-a perioadelor din certificate cu cele din foile colective de prezen-ă. sistemul de eviden-ă a 2nvoirilor 1i recuperărilor. perioadele din certificate corespund cu cele din foile colective de prezen-ă.B. modul de compensare a 2nvoirilor. s$a constatat: utilizarea formularelor tipizate.0 % nexa nr.aport .0 % nexa nr.prezentate 2n nexa nr. verificarea modului de eviden-iere a 2nvoirilor 1i recuperărilor: #onstatări referitoare la acest obiectiv <n urma verificărilor efectuate % nexa nr. datele preluate 2n 1tatul de plată corespund cu cele din certificatele medicale. inexisten-a planificării concediilor de odihnă pentru anul 2.25 la prezentul Proiect de .concediilor de odihnă 1i concediilor medicale.aport& 1i a (estului nr.

47 din *ista #entralizatoare& 0.pe ani.aport& misiunea de audit a urmărit la acest obiectiv dacă dosarele profesionale con-in datele 1i documentele obligatorii a1a cum sunt prevăzute de lege 1i anume: $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ nume 1i prenume.ecomandare : . pregătirea profesională.04 la prezentul Proiect de . . func-ia.indemniza-ia de conducere&acestea se introduc 2n dosare. cazierul judiciar. . zile de la intrarea noilor angaja-i 2n corpul func-ionarilor publici 1i acesta trebuie să cuprindă o serie de documente obligatorii. fi1a postului. GESTIONAREA DOSARELOR PROFESIONALE 0.0.clasa.emedierea deficien-ei referitoare la existen-a unei singure semnături pe foile colective de prezen-ă ale salaria-ilor din compartimentele care nu au 1ef de serviciu.acordarea salariului de merit. data 1i locul na1terii. copie de pe cartea de identitate sau buletin de identitate. <n cazul deciziilor colective%decizii privind majorarea salariilor.2. <n baza *istei de verificare nr.nr. dacă este cazul.aport& 1i (estului nr. numele copiilor minori 1i data na1terii acestora.7% nexa nr.categoria. copii de pe carnetul de muncă.conform art.grada-ia. la prezentul Proiect de . 02 .2n ordinea cronologică a emiterii acestora.7 % nexa nr. starea civilă.7 din M.$ datele preluate 2n 1tatul de plată corespund cu cele din certificatele medicale. ctualizarea dosarelor profesionale %)biectul auditabil nr.F. situa-ia militară .4@ din *ista #entralizatoare& <n activitatea de gestionare a dosarelor profesionale 2ntocmirea 2n format standard a dosarului profesional.trebuie să se realizeze 2n termen de 4. decizia de numire.'orme 1i proceduri referitoare la gestionarea dosarelor profesionale %)biectul auditabil nr.70282..fectuarea planificării anuale a concediilor de odihnă 1i respectarea acestei planificări. %.7 privind dosarul profesional al func-ionarilor publici.4.

$ $ $ $ $ $ $ $ $ nume 1i prenume. precum 1i necesită-ilor de urmărire a carierei func-ionarilor publici.02 la prezentul (estarea elementelor con-inute 2n dosarele profesionale s$a concretizat 2n elaborarea *istei de control privind modul de eviden-ă a dosarelor profesionale.astfel.07 la prezentul Proiect de .misiunea de audit a urmărit la acest obiectiv completitudinea 1i corectitudinea datelor 2nscrise 2n carnetele de muncă.rectificare.0= &. 0. 4. raportul de evaluare pentru ultimii = ani. indemniza-ia de conducere. starea civilă.aport.=% nexa nr.4. GESTIONAREA CARNETELOR DE MUNC= 7. 00 .2. situa-ia militară.actualizare.păstrare 1i eviden-ă a dosarelor profesionale ale func-ionarilor publici din #.4B din *ista #entralizatoare& 7.4B din *ista #entralizatoare& <n baza *istei de verificare nr. salariul de merit. verificarea certificării carnetelor de muncă. #onstatări 3in analiza modului de 2ntocmire. sporul de vechime. ctualizarea carnetelor de muncă % )biectul auditabil nr.s$a constatat că acestea corespund scopului de a asigura gestionarea unitară 1i eficientă a resurselor umane .prezentate 2n Proiect de . sporul de complexitate 2n muncă. 2.O. verificarea corectitudinii 2nregistrării elementelor salariale 2n carnetele de muncă: salariul de bază. 'orme 1i proceduri privind administrarea carnetelor de muncă% )biectul auditabil nr. declara-ia de interese actualizată 2n condi-iile legii.aport& 1i a (estului nr. studii. verificarea completării cu datele de identificare extraprofesionale.= % nexa nr. 4. nexa nr. declara-ia de avere actualizată 2n condi-iile legii.P.$ $ $ $ cereri de concediu de odihnă pe ultimii 0 ani.

3..'H!.. crt.prezentată 2n nexa nr. .S(!)' .O. F.S)' *+*+! .#!. S * .! *.S(!)' . #onstatări <n urma verificării carnetelor de muncă ale personalului #. P.(.(estarea s$a concretizat 2n elaborarea *istei de control privind eviden-a carnetelor de muncă. P.. )?!.3!!*).*)... 07 . # .0: la prezentul Proiect de . de asemenea datele de identificare extraprofesionale au fost completate 1i actualizate. 9+'#G "+'#H!)' * P P.'H.P(+.S!)' *.J.P. 3)S . <9?+'G(GH!( $ #. P...#(!N+* S( ?!*!. F. III.. #+N.!(!# $ 2.#+P.. 7. CONCLUZII uditorul intern pe baza testărilor 1i analizelor efectuate evaluează activitatea privind gestiunea resurselor umane din cadrul #asei Oude-ene de Pensii Pxxx$$$$xxxx conform grilei: 'r.*).'!(.N!3....)".aport de udit..G.'. 4.Pxxx$$$$xxxx 1i pe baza *istei de control privind eviden-a carnetelor de muncă s$a constatat că elementele salariale au fost 2nregistrate corect.!*). 3. I! #)'#. 3. 0.!. $ P P P $ $ $ $ $ 9en-ionez că aceste aprecieri se bazează pe testele efectuate 1i pe documentele de lucru 2ntocmite pe parcursul misiunii de audit..!*).

precum 1i administrarea patrimoniului public. se ad/nce1te.se profesionalizează 1i se extinde sub presiunea unor factori ce -in de 2nmul-irea 1i diversificarea sectoarelor de activitate.de complexitatea cresc/ndă a politicii de gestiune.promovate de speciali1tii 2n domeniu la nivel interna-ional c/t 1i din dorin-a de aliniere a structurilor de specialitate din .uditor. <n ultimii ani . uditul public intern se exercită asupra tuturor activită-ilor dintr$o entitate publică.om/nia.Proiectul acestuia este elaborat de către compartimentul de resort pe baza: 0= . la valorile.1i evaluare a performan-elor ob-inute de către entită-ile publice.om/nia .modul de exprimare.de calitate etc.2n . de nevoia de eficien-ă.calitate 1i securitate.au fost declan1ate o serie de activită-i de profesionalizare 1i implementare a acestei forme de control intern aflate la dispozi-ia managerului unită-ii 1i anume.auditul public. ceastă ofensivă de profesionalizare 1i implementare o putem considera ca fiind un fapt absolut normal . 2n contextul 2n care luăm 2n calcul at/t elementele noi apărute 2n abordarea 1i perfec-ionarea sistemelor de control intern.impuse de cerin-ele standardelor interna-ionale de audit. ctivitatea de audit public se desfă1oară 2n conformitate cu planul anual de audit public intern. scurta experien-ă acumulată a demonstrat că acest domeniu cunoa1te o evolu-ie rapidă 1i constantă 1i că devine o prezen-ă indispensabilă 2n toate sferele de activitate. $ hhhhhhhhhhh CONCLUZII 3e1i auditul este de dată recentă 2n .om/nia . uditul progresează .dar 1i de necesitatea acoperirii unor domenii noi cum sunt: auditul de mediu. inclusiv asupra activită-ii entită-ilor subordonate cu privire la formarea 1i utilizarea fondurilor publice.

de la persone fizice 1i juridice aflate 2n legătură cu structura auditată. luării 2n considerare a recomandărilor #ur-ii de #onturi. consultării cu entită-ile publice ierarhice superioare. respectiv misiuni de audit public intern cu caracter excep-ional.auditorii elaborează un proiect de raport care reflectă cadrul general. auditorii interni 21i desfă1oară activitatea pe bază de ordin de serviciu.programul comun de cooperare.ordin care cuprinde 2n mod explicit. 'umai după ce compartimentul entită-ii publice 2l aprobă.constatările.tipul 1i durata auditului public intern 1i nominalizarea echipei de auditare.• • • • evaluării riscului asociat diferitelor structuri. *a sf/r1itul fiecărei misiuni de audit public intern. #/nd 2n efectuarea activită-ii de audit public intern este nevoie de cuno1tin-e de strictă specialitate. acest proiect devine opera-ional.concluziile 1i recomandările 1i care este 2nso-it 0: .precum 1i perioadele 2n care se realizează interven-iile la fa-a locului.precum 1i copii ale documentelor. practică 2nt/lnită 2n 2ntreaga lume a auditului.obiectivele. scopul.care vor fi utilizate pentru constatarea legalită-ii 1i a regularită-ii activită-ii respective.obiectivele.conform normelor metodologice. Personalul de conducere 1i de execu-ie din structura auditată are obliga-ia să ofere tot sprijinul necesar desfă1urării 2n bune condi-ii a auditului public intern.xistă 2nsă 1i activită-i de audit intern desfă1urate ad$hoc.informa-ii. .conducătorul compartimentului de audit public decide asupra oportunită-ii contractării de servicii de expertiză8consultan-ă din afara entită-ii publice.activită-i. de asemenea. preluării sugestiilor conducătorului entită-ii publice. *egea prevede .iar aceasta are datoria de a le pune la dispozi-ie la data solicitată. necuprinse 2n planul de audit public intern anual.programe8proiecte sau opera-iuni. <n notificare se fac cunoscute: scopul.emis de 1eful compartimentului de audit public intern.principalele obiective 1i durata misiunii de audit. <n realizarea misiunilor de audit.certificate pentru conformitate. uditorii interni au acces la toate datele 1i informa-iile pe care le consideră relevante pentru scopul 1i obiectivele precizate 2n ordinul de serviciu. Structura ce urmează a fi auditată este notificată de către compartimentul de audit public intern cu 4= zile 2nainte de declan1area misiunii de audit.tematica 2n detaliu. că auditorii interni pot efectua la aceste persone fizice 1i juridice orice fel de verificări financiare 1i contabile legate de activitatea de control intern la care acestea au fost supuse. uditorii interni pot cere date.

regulilor procedurale 1i metodologice iar prin recomandările 0@ . cest aspect este foarte important deoarece oferă recomadărilor auditorului un efect care 2i va pune 2n valoare ac-iunea. din punct de vedere al structurii auditate 1i un instrument de lucru. Proiectul se transmite structurii auditate.<n maximum 4= zile de la primirea raportului. raportul de audit intern mai trebuie să fie.2n cadrul căreia se analizează constatările 1i concluziile . zile.fix/nd 1i un calendar al acestora.prin metode specifice de analiză a riscului. Ieful compartimentului de audit public intern informează +# P! 2n legătură cu recomandările care nu au fost avizate. cesta din urmă informează compartimentul de audit intern asupra modului de implementare a recomandărilor. responsabilii audita-i vor 2ntreprinde ac-iuni corective.clasifică 1i evaluează nivelul riscurilor pentru opera-iunile activită-ilor auditabile.măsurile importante care trebuiesc luate pentru a 2mbunătă-i situa-ia. Ieful compartimentului de audit public intern trimite raportul finalizat 2mpreună cu rezultatele concilierii.pentru analiză 1i avizare. uditul public intern este cel care.2n vederea formulării recomandărilor.av/nd drept scop eficacitatea controlului intern. <n urma derulării oricărei misiuni de audit se 2ncheie un raport de audit intern care este 1i trebuie să fie un document de informare pentru conducătorii institu-iilor publice cu privire la existen-a sau inexisten-a unui bun control asupra domeniului auditat 1i care sunt. asupra progreselor 2nregistrate 2n implementarea recomandărilor.conducătorului entită-ii publice care a aprobat misiunea. uditul dă asigurări conducerii pentru buna administrare a fondurilor publice. 9aterializarea răspunsului entită-ii auditate cu privire la implementarea recomandărilor formulate este planul de ac-iune.compartimentul de audit public intern organizează reuniunea de conciliere cu structura auditată. Pornind de la raportul de audit.auditul contribuie la 2mbunătă-irea sistemului de management al riscurilor 1i la 2ntărirea controlului intern cu efecte favorabile 2n atingerea obiectivelor entită-ii.recomandări 2nso-ite 1i de P! sau organului ierarhic documenta-ia de sus-inere.sub aspectul respectării ansamblului principiilor.de aceea recomandările formulate de auditori să fie concrete 1i precise pentru ca structurile auditate să fie 2n măsură să definească cu exactitate ac-iunile ce trebuie 2ntreprinse.de documente justificative. <n acela1i timp.structura auditată trimite punctele sale de vedere privind misiunea de audit 2n următoarele 4. ) dată cu acceptarea recomandării se va decide cine va fi responsabil cu punerea ei 2n aplicare 1i c/nd.identifică.eventual. #ompartimentul de audit public intern verifică 1i raportează +# superior după caz.

. 'eS TorU..conomică.făcute 2n urma misiuniilor de audit.ditura "...aceasta depinz/nd de calitatea comunicării cu mediul auditat. OacVues . B.7. publicat 2n 9onitorul )ficial nr. Teoria $i practica auditului intern. ?ucure1ti.9. . modificat 1i completat prin )rdinul 9inistrului "inan-elor Publice nr... Personal . #orneliu ?/rnea.# . 2.2 . :.. ?ucure1ti. 2.7.d.. ?/rnea #orneliu.enard.consider că fiecare conducător al institu-iilor publice trebuie să con1tientizeze care este menirea reală a activită-ii de audit % consilierea managementului & 1i 2n acest fel la nivel na-ional să se acorde locul 1i rolul de care trebuie să se bucure activitatea de audit public intern..eficacitate 1i eficien-ă. .# privind auditul public intern 2n 9) nr. )vidiu !spir. &ontrolul %inanciar $i %iscal %unda!ente teoretice $i practice . 40. 3enbridge Press. 9ircea ?oulescu. Ordinul Ministrului Finan(elor /ublice nr* 01-#. Audit $i control %inanciar. &ontrol %inanciar intern $i audit intern la entit'(ile publice. bis din 2@ februarie 2. ctivitatea de audit intern are rolul de a adăuga valoare institu-iei.ditura . de modul de 2n-elegere 1i percepere a activită-ii de audit.0.7. 0B .0. 'eS TorU.. BIBLIOGRAFIE 4. 0.7. de a contribui la 2ndeplinirea obiectivelor 2n condi-ii de economicitate.. ?oulescu 9ircea. *umini-a !onescu.. Public ccountancR and )rganization #ulture.ditura 9inisterului "inan-elor Publice. ?ucure1ti. 2.0 pentru aprobarea 'ormelor generale privind exercitarea activită-ii de audit public intern. 2.@ =.se remediază disfunc-ionalită-ile 1i iregularită-ile constatate av/nd ca efect 2mbunătă-irea calită-ii realizării obiectivelor entită-ii.conomică. 27= din 45 martie 2.ditura . #artea +niversitară. 3enbridge Press. &ontrol %inanciar intern $i audit intern la entit'(ile publice. *uminita !onescu $ Public ccountancR and !nternal #ontrol. 2. EEE EEE Le)ea nr* +. . ?ucure1ti. . ?ucure1ti. 72082.@ 2. 2.#..@ *uminita !onescu $ !nternal #ontrol. 2.B @. 1i 40. 5=08 27 decembrie 2. ?oulescu 9ircea.. publicat 2n 9onitorul )ficial nr.

.. modificate 1i completate prin )9"P nr.. :@= din 2B iulie 2.cafr..ro8audit $ udit intern $ Standardele de udit !ntern $ 'ormele Profesionale ale uditului !ntern $ udit public intern SSS..0.0 publicat 2n 9onitorul )ficial nr.7. publicat 2n 9onitorul )ficial nr. publicată 2n 9onitorul )ficial nr. 4:@582.:2@ din . :22 din 0. )9"P nr.7.. publicat 2n 9onitorul )ficial 0@ din 2B ianuarie 2. 54282. :2@ din 5 iulie 2.. EEE Ordinul Ministrului Finan(elor /ublice nr* 46+ din 7 iulie 2. 422:82. precum 1i organizarea.. lichidarea 1i plata cheltuielilor institu-iilor publice.0 pentru aprobarea 'ormelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv. 9odificat prin )9"P nr.0.7 publicat 2n 9onitorul )ficial nr.. publicat 2n 9onitorul )ficial nr...ro SSS.0 publicată 2n 9onitorul )ficial B5@ din 4= decembrie 2.4#-#..0.5 iulie 2. utilizate necorespunzător. din 40 mai 2. publicat 2n 9onitorul )ficial nr.mfinante.gov.0 pentru aprobarea 'ormelor metodologice privind angajarea.cafr.= pentru aprobarea #odului controlului intern.ro SSS. aprobată prin *egea nr.0...4-#. SSS. august 2.0. precum 1i a fondurilor de cofinan-are aferente. cuprinz/nd standardele de management8control intern la entită-ile publice 1i pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial. eviden-a 1i repartizarea angajamentelor bugetare 1i legale.0 privind controlul 1i recuperarea fondurilor comunitare...cafr.0.uU $ Public udit "orum 05 .=.EEE Ordinul Ministrului Finan(elor /ublice nr* 2##-#. ::: din 45 septembrie 2. 02. =2582.ro SSS.public$audit$forum. EEE Ordonan(a 3uvernului nr* . EEE Ordinul Ministrului Finan(elor /ublice nr* 5.