இைவ அைனத்தும் உயி ைம இதழில் ெவளியான ராஜ்சிவாவின்

கட்டுைரகளின் ெதாகுப்பு

2012 இல் உலக அழிவும், மாயா இன மக்களும்
இந்த ேநரத்தில், பல/ பயத்துடன் பா/க்கும் ஒன்று உண்ெடன்றால், அது '2012ம்
ஆண்டு உலகம் அழியப் ேபாகிறது' என்ற விந்ைதயான ெசய்திக்கு உலக
ஊடகங்கள் பல ெகாடுக்கும் முக்கியத்துவம்தான்.

"சrயாக இன்னும் ஒரு வருடத்தில் உலகம் அழியப் ேபாகிறதா?" என்பேத பலrன்
ேகள்வியாகவும், பயமாகவும் இருக்கிறது.
இது பற்றி அறிவியலாகவும், அறிவியலற்றதாகவும் பலவித கருத்துக்களும்,
ஆராய்ச்சிகளும் தினமும் ெவளிவந்து ெகாண்ேட இருக்கிறது. அப்படி இந்த
அழிைவ ஏன் முக்கியப்படுத்த ேவண்டும் என்று பா/த்தால், எல்லாரும் சுட்டிக்
காட்டுவது ஒன்ைறத்தான்.
அது….! 'மாயா'.
மாயா இனத்தவ/களுக்கும், 2012ம் ஆண்டு உலகம் அழியப் ேபாகிறது என்பதற்கும்
என்ன சம்பந்தம்? இவ/கள் இந்த அழிவு பற்றி ஏதாவது ெசான்னா/களா? அப்படிச்
ெசால்லியிருந்தால், என்னதான் ெசால்லியிருப்பா/கள்? அைத ஏன் நாம் நம்ப
ேவண்டும்? இப்படிப் பல ேகள்விகள் நமக்குத் ேதான்றலாம்.
இது ேபான்ற பல ேகள்விகளுக்கு ஒரு விrவான ஆராய்ச்சித் ெதாட/ மூலம்
உங்களுக்குத் பதில் தரலாம் என்ற நிைனத்ேத உங்கள் முன் இந்தத் ெதாடைரச்
சம/ப்பிக்கிேறன்.

என்ன என்பது இது பற்றி விளக்கமாகப் பா/க்கலாமா…..?
உங்கள் வட்டுக்கு
B
அருகில் இருக்கும் வட்டில்
B
வசித்த அைனவரும், ஒருநாள்
திடீெரன அந்த வட்டிலிருந்து,
B
அவ/கள் இருந்த சுவேட இல்லாமல் மைறந்தால்
என்ன முடிவுக்கு வருவ/கள்?
B
திைகத்துப் ேபாய்விட மாட்டீ/களா?
ஆச்சrயத்துக்கும், ம/மத்துக்கும் உள்ளாகுவ/கள்
B
அல்லவா?
சr, அதுேவ ஒரு வடாக
B
இல்லாமல், உங்கள் வடு
B இருக்கும் ெதருவுக்குப்
பக்கத்துத் ெதருேவ திடீெரன ஒேர இரவில் மைறந்தால்….? ஒரு ெதருவுக்ேக
இப்படி என்றால், ஒரு ஊ/ மக்கள் மைறந்தால்….? ஒரு நாட்டு மக்கள்
மைறந்தால்….?
ஆம்....! வரலாற்றில் இது நடந்தது. ஒரு நாட்டில் வாழ்ந்த, மிக மிக மிகச் சிறிய
அளவினைர விட, மற்ற அைனத்து மக்களும், திடீெரன அந்த நாட்டிலிருந்து
ஒட்டுெமாத்தமாக மைறந்துவிட்டா/கள். சrத்திரத்தில் எந்த ஒரு
அைடயாளங்கைளயும், மைறந்ததற்குச் சாட்சிகளாக ைவக்காமல் மைறந்து
ேபானா/கள்.

ஏன் மைறந்தா/கள்? எப்படி மைறந்தா/கள்? என்னும் ேகள்விகளுக்கு மழுப்பலான
பதில்கைள மட்டுேம மிச்சம் ைவத்துவிட்டு, மாயமாய் மைறந்து ேபானா/கள்.
எங்ேக ேபானா/கள்? எப்படிப் ேபானா/கள்? யாருக்கும் ெதrயவில்ைல. எதுவும்
புrயவில்ைல.
இந்த மைறவின் ம/மத்ைத ஆராய, ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்குப் பின்ன/ ெசன்ற
ஆராய்ச்சியாள/களுக்கு கிைடத்தது எல்லாேம ஒரு மாெபரும் அதி/ச்சிகள்.
மாயாக்கள் விட்டுச் ெசன்ற சுவடுகைள ஆராய்ந்த அவ/கள் பிரமிப்பின் உச்சிக்ேக
ேபானா/கள்.
அறிவியல் வளரத் ெதாடங்கிய காலகட்டங்களில், இைவ உண்ைமயாக இருக்கேவ
முடியாது, என்னும் எண்ணம் அவ/களுக்குத் ேதான்றும்படியான பல
ஆச்சrயங்களுக்கான ஆதாரங்கள் கிைடத்தன. அைவ அவ/கைள மீ ண்டும்
மீ ண்டும் திக்குமுக்காடச் ெசய்தது.
இது சாத்தியேம இல்லாத ஒன்று. இைத ஏற்றுக் ெகாள்ளேவ முடியாது என
அறிஞ/கள் சில/ பிரமிக்க, பல/ பின்வாங்கத் ெதாடங்கினா/கள்.
மாயா என்றாேல ம/மம்தானா? என நிைனக்க ைவத்தது அவ/கள்
கண்டுபிடித்தைவ.

ேகட்டிராத. சr. ஒன்று விடாமல் பா/க்கலாம். எடுத்த எடுப்பிேலேய மறுக்க ேவண்டும் என்று தயவுெசய்து உடன் மறுக்க ேவண்டாம். பலருக்கு இது பகுத்தறிவுக்கு ஒத்துவராத..சr. நானும் உங்கைளப் ேபான்ற அறிவியைல நம்பும் ஒருவன்தான். இந்தத் ெதாடைர நான் முடிக்கும் வைர ெபாறுத்திருங்கள். அறிவியல் ஒத்துக் ெகாள்ளாத சம்பவங்களாக இருக்கும்.! முற்குறிப்பு: நான் எழுதப் ேபாகும் மாயா பற்றிய இந்தத் ெதாட/ பற்றி. கடந்த ெதாடrல். B அைவ என்ன என்பைத அடுத்து நாம் பா/ப்ேபாமா…….. அப்படி என்னதான் நடந்தது? ஆராய்ச்சியாள/கள் அப்படி எைதத்தான் கண்டு ெகாண்டா/கள்? ஆராய்ந்த சுவடுகளில் அப்படி என்னதான் இருந்தது? இவற்ைறெயல்லாம் படிப்படியாக நாம் பா/க்கலாம். அவற்ைற எல்லாம். எனேவ முடிவு வைர ெபாறுத்துக் ெகாண்டு.? . அப்படி என்னதான் நடந்தது? அங்கு என்னதான் இருந்தது? என்ற ேகள்வியுடன் கடந்த பதிவில் விைடெபற்ேறாம் அல்லவா. உங்களுக்குக் கருத்து ேவறுபாடுகள் இருக்கலாம். ஆச்சrயத்தின் உச்சத்துக்ேக ேபாய்விடுவ/கள். இைத வாசியுங்கள். மாயாக்கள் விட்டுச் ெசன்ற கல்ெவட்டுகைள ஆராய்ந்த அவ/கைள பிரமிப்பின் உச்சிக்ேக ெகாண்டு ெசன்றது அது. ேவறுபட்ட அபிப்பிராயங்கள் இருக்கலாம். இதுவைர பா/த்திராத. அவற்ைற நBங்கள் அறிந்து ெகாண்டால். உண்ைமதான். சுவேட இல்லாமல் ஒரு இனம் எப்படி அழிந்திருக்கலாம் என மாயாக்கள் வாழ்ந்த இடங்கைள ஆராயச் ெசன்ற ஆராய்ச்சியாள/களுக்குக் கிைடத்தது ஒரு மாெபரும் அதி/ச்சி.

. கைலகைளயும். அதன் மிகப் பிரமாண்டமான இராஜேகாபுரம் மிகவும் அழகான கைல நயத்துடன் கட்டப்பட்டது. 'தஞ்ைசப் ெபrய ேகாவில்' என்றைழக்கப்படும் பிரமாண்டமான ேகாவில்.. இப்ேபாது ெசால்லப் ேபாகும் இந்தச் சம்பவத்துக்கும். ேவறு ஒரு தளத்தில் நடந்த..பி. அதில் யாருேம எதி/பா/க்காத விேசசம் ஒன்று இருந்ததுதான் இங்கு நான் ராஜராஜ ேசாழைன இழுப்பதற்குக் காரணம். தமிழ்நாட்டில் கி... தஞ்ைச மன்னனுக்கும் இந்துக்களின் ஆச்சாரத்துக்கும் ஏற்ேப இல்லாத் தன்ைமயுடன் அந்தச் சிைல ெபrதாகக் காட்சியளிக்கிறது.அைத உங்களுக்கு விளக்குவதற்கு முன்ன/.... ெதய்வங்கைளயும் சிைலகளாக வடிப்பதுதான் நாம் இதுவைர பா/த்தது.! . மாயாவுக்கும் எந்தச் சம்பந்தமும் இல்ைல. ேவறு ஒரு சம்பவத்துடன் இன்ைறய ெதாடைர ஆரம்பிக்கிேறன்... ேகாபுரங்களில் இந்துக்களின் நாகrகங்கைளயும். ஆனால் இது....? ஒரு ேமைலத் ேதச நாட்டவன். அதுதான் தஞ்ைசயில் அைமந்துள்ள. ஆனாலும் ேவறு வைகயில் சம்பந்தம் உண்டு..... 1012 ஆண்டு வைர தஞ்ைசைய தைலநகராகக் ெகாண்டு அரசாண்டு வந்த ேசாழ மன்னன்தான் இராஜராஜன். 985ம் ஆண்டு முதல் கி. இன்றும் உலகம் தமிழைனத் திரும்பிப் பா/க்கும் வண்ணம். அவன் உலக அதிசயங்களுக்கு நிகரான ஒரு அழியாச் சின்னத்ைதக் கட்டினான். தைலயில் ெதாப்பியுடன் காணப்படுகிறான். ஒரு இந்துக் ேகாவில் ேகாபுரத்தில் இது சாத்தியமா? என்னும் ேகள்விகள் ஒலிக்கும் வைகயில் இருந்தது அந்த உருவச் சிைல. இராஜராஜ ேசாழன் என்னும் மாெபரும் தமிழ் மன்னைன யாரும் மறந்திருக்க மாட்ேடாம். அந்தப் படம் இதுதான்.பி.! அப்படி அந்தக் ேகாபுரத்தில் இருந்த உருவச் சிைல என்ன ெதrயுமா. ஆம்! அந்தக் ேகாபுரத்தில் காணப்பட்ட ஒரு உருவச் சிைல எல்லாைரயும் புருவத்ைத உய/த்த ைவத்தது.

அது ேபால இந்த ேமைலத்ேதச மனிதனின் சிைல. அந்த ேமற்குலகத்தவனுக்கு வரலாற்றில் பதிவாகாத வலுவான காரணம் ஒன்று இருந்திருக்கும் அல்லவா…? ... பாரம்பrயமிக்க இந்துக்களின் ேகாபுரத்தில் அைமந்திருக்கிறது என்றால். அதற்ெகன ஒரு காரணம் நிச்சயமாக இருந்ேத தBருமல்லவா."முழங்காலுக்கும் ெமாட்ைடதைலக்கும் முடிச்சுப் ேபாடுவது ேபால" என்று ெசால்வா/கேள.? இராஜராஜ ேசாழனின் காலத்தில் யவன/களாக வந்து. எமது ேகாவிலிேலேய உருவமாக அைமவதற்கு.

! இதுவைர இந்த மனிதன் நல்லாத்தான் ேபசிக் ெகாண்டிருந்தா/. அந்த ஆச்சrயமும் முடிச்சுப் ேபாட முடியாத மூச்ைச அைடக்கும் ஆச்சrயம்தான். எனேவ அைவ பற்றி நிைறய எழுத ேவண்டும். சம்பந்தேம இல்லாதவ/கள் ெதாட/புபட்டிருப்பா/கள் என்பதற்கு எம்முள்ேளேய இருக்கும் சாட்சிதான் இது.? மாயாக்களின் கல்ெவட்டுகைள ஆராய்ந்தேபாது அங்கு கிைடத்த சித்திரங்களிலும். அைத ஆராய்வதல்ல இப்ேபாது எங்கள் ேவைல. என்ன இது புதுக்கைதயாக இருக்கிறேத என்பீ/கள். சிைலகளிலும் வித விதமாக அயல்கிரக வாசிகளின் உருவங்கள்தான் காணப்பட்டன. இப்ப என்ன ஆச்சு இவருக்கு என்று நBங்கள் நிைனப்பது புrகிறது. ஆனால் அது உண்ைம என்பதுதான் மறுக்க முடியாத உண்ைமயாகவும் இருந்தது. அைவ என்ன ெதrயுமா……. அட…. உண்ைமதான். இந்தச் சம்பவம் ேபாலத்தான் மாயா சமூகத்ைத ஆராய்ந்த ஆய்வாள/களுக்கும் சம்பந்தேம இல்லாத வடிவங்களில் ஆச்சrயம் காத்திருந்தது. தஞ்ைசயில் யவனன் இருந்தது ஒன்றும் ெபrய விசயம் இல்ைல. . அதனால் முதலில் முன்ேனாட்டமாக மாயாக்களிடம் கண்ெடடுத்த ஒரு படத்ைதப் ேபாடுகிேறன் நBங்கேள பாருங்கள். சம்பந்தேம இல்லாத இடத்தில். ஆனால் மாயா இனத்தில் இருந்தைவ திைகக்க ைவத்தது.. புதுக்கைததான்.ஆனால். புதுக்கைத மட்டும் அல்ல. புதி/க்கைதயும் கூட.

.

ஏதாவது ெதrகிறதா? அல்லது புrகிறதா…? நவன B யுகத்தின/ விண்ணுக்கு அனுப்பிய ராக்ெகட்டின் வடிைவ ஒத்ததும். அந்த அரசனின் உடைல ைவத்து மூடிய இடத்தில் இந்தச் சித்திரம் கண்ெடடுக்கப்பட்டது. மாயன் வாழ்ந்த இடங்களில் அைமந்த பிரமிடுகளுக்கள் ஒன்றில் அைமந்திருந்த சுரங்கத்தில் அவ/களின் அரசன் ஒருவன் புைதக்கப்படிருக்கிறான். இந்தச் சித்திரத்தில் இருப்பது மாயன்களின் அரசனாக இருப்பதற்கும் சான்றுகள் உண்டு என்றாலும். அந்த ராக்ெகட்ைட இயக்கும் ஒரு மனிதன் சாய்ந்த நிைலயில் அம/ந்திருக்கும் அைமப்பிலும் ஒரு சித்திரம் கண்ெடடுக்கப்பட்டது. ஒரு மனிதன் சாதாரணமாக அப்படி அம/ந்திருக்க எந்த ஒரு ேதைவயும் இல்லாத விதத்தில் அைமந்த சித்திரம் அது. அந்தச் சித்திரம் ஏன் அப்படி வைரயப்பட்டிருக்கிறது என்பது மிகப் ெபrய ேகள்வியாக எழுந்துள்ளது. . அது சதுர வடிவிலான கல்லில் ெசதுக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ராக்ெகட்டுக்கும் (Rocket) சம்பந்தம் இருப்பதாகச் ெசால்வைத எல்லாம் நாம் எப்படி நம்புவது? ெசால்லப் ேபானால் அந்தப் படத்தில் இருப்பது ஏேதா ஒரு விதமான சித்திரம் அவ்வளவுதான்" என்று நBங்கள் நிைனப்பீ/கள். காட்சிையயும் அது ெகாண்டிருப்பது.சr. அதில் தவறும் இல்ைல. ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்ன/ இல்லாத அைமப்ைபயும். அதன் சுரங்கவழிையக் . நானும் ஆரம்பத்தில் அப்படிேயதான் நிைனத்ேதன். நிச்சயம் நமக்குத் ெதrகிறது. எைதயும் பா/க்காத ஒன்ைற ைவத்து இப்படி ஒரு கைல வடிைவப் பைடக்கும் சாத்தியம் அக்காலங்களில் இருந்ததாகத் ெதrயவில்ைல. இது தற்ெசயலாக நடந்த ஒன்றாக இருக்கலாம் அல்லது இந்தச் சித்திரம் ேவறு எைதேயா குறிக்கலாம் என்று ஒதுங்கப் ேபானவ/களுக்கு. அவற்றுடன் கிைடத்த ேவறு பல ெபாருட்கள் சந்ேதகங்கைள ேமலும் வலுவைடயச் ெசய்தது. அந்தச் சித்திரம் கண்ெடடுக்கப்பட்ட பிரமிட்ைட ேமேலயும். மாயா மக்கைள முழுைமயாக அறியும் வைர. எதுவுேம இல்லாத ஒரு காலத்தில்.? அைத அடுத்த ெதாடrல் பா/க்கலாம்……! "கடந்த ெதாடrல் ஏேதா ஒரு படத்ைதப் ேபாட்டுவிட்டு. அப்படி என்னதான் கிைடத்தன. அந்தச் சித்திரத்ைத மிகச் சrயாக உற்று ேநாக்கிப் பாருங்கள். அந்தப் படத்துக்கும்.. அத்துடன் இந்தச் சித்திரம் மாயன்களால் கட்டப்பட்ட 'பிரமிட்' (Pyramid) வடிவக் கட்டடங்களுக்குக் கீ ேழ இருந்த ஒரு சுரங்கத்தில். அதில் ஒரு ஒழுங்கு முைறையயும். பாதுகாப்பாக முக்கியத்துவம் ெகாடுக்கப்பட்டு மைறக்கப்பட்டிருந்தது (இந்தப் பிரமிட்டுகள்தான் நமக்கு மாயன்கள் பற்றிய ஆச்சrயங்கைளப் பின்ன/ ெகாடுக்கப் ேபாகின்றன).

. மாயாக்கள் இந்தச் சித்திரத்துக்குக் ெகாடுத்த முக்கியத்துவம் உங்களுக்குப் புrயும்.கீ ேழயும் தந்திருக்கிேறன். இைதப் பா/க்கும்ேபாது.

மாயாக்களின் மற்ற இரண்டு படங்களுக்கும் உள்ள ெதாட/ைப ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள்."அெதல்லாம் சrதான். . அப்புறம் விண்ெவளிதாேன! இதற்ெகல்லாம் சாத்தியம் என்பேத கிைடயாது என்று அடித்துச் ெசால்லும் உங்கள் மனது. இது ஒன்ைற ைவத்துக் ெகாண்டு மாயாக்களுக்கும். எப்படி முடிெவடிக்க முடியும்" என்னும் ேகள்வி சுலபமாக நமக்குத் ேதான்றுவது இயல்புதான். ராக்ெகட்டுடன் சம்பந்தம் என்றால். ராக்ெகட்டுக்கும் சம்பந்தம் உண்டு என்று. நவன B வின்ெவளிப் பிரயாணியின் படத்துக்கும். அதனால் மாயன்கள் வாழ்ந்த இடங்களில் ஆராய்ச்சியாள/கள் கண்ெடடுத்த இவற்ைற முதலில் பாருங்கள்.

ஒரு நவன B விண்கலத்தில் ெநருப்ைபக் கக்கும் கீ ழ்ப்பகுதிையயும். அடுத்ததாக ஒன்ைறக் கண்டதும் ெவலெவலத்ேத ேபாய்விட்டன/. மாயன் கட்டடங்கைள ேமலும் ஆராய்ந்த ஆராய்ச்சியாள/கள் மாயன் பிரேதசமான மத்திய அெமrக்காவில். அவ/கள் ஏன் ெவலெவலத்தன/ என்று நBங்கள் நிைனக்கலாம். இந்தப் ெபாருைளயும் சற்று ஒப்பிட்டுத்தான் பாருங்கள்.இத்துடன் இைவ முடிந்து விடவில்ைல. . அவ/கள் எைதக் கண்ெடடுத்தா/கள் என்பைத நBங்கேள பாருங்கள். அதனால் உங்களுக்குப் புrய ேவண்டும் என்பதற்காக. மாயன்களின் ஆச்சrயங்கள் எம்ைமத் ெதாட/ந்ேத தாக்குகின்றன. அந்த ஆச்சrயங்கைள நான் ெசாற்களால் வடிப்பைத விடப் படங்களாகேவ உங்களுக்குத் தந்தால்தான். எனேவ. நான் படங்கைளத்தான் இனி அதிகமாகத் தரலாம் என நிைனக்கிேறன். இந்தப் படத்ைதத் தனியாகப் பா/த்தால் உங்களுக்குப் புrவதற்கு சற்றுக் கடினமாக இருக்கலாம். அதிகமான விளக்கங்கள் உருவாகும். 'ஆயிரம் வா/த்ைதகள் ெசால்லும் கருத்ைத ஒரு காட்சி ெசால்லிவிடும்' என்பா/கள்.

விண்ெவளிக்குச் ெசல்லும் நவன B மனிதனின் படம். அைதப் பா/ததும் நான் ெசால்வதில் ஏதும் உண்ைம இருக்கலாேமா என்றும் நBங்கள் நிைனப்பீ/கள். ஆனால் அடுத்து அகப்பட்டைவ. நான் அைத ராக்கட்டுடன் (Rocket) ஒப்பிட்டு சும்மா ேதைவயில்லாமல் பீதிையக் கிளப்புகின்ேறன். இப்ேபாது இந்தப் படங்கைளயும் பாருங்கள். எல்லாவற்ைறயும் அடிேயாடு தூக்கிச் சாப்பிட்டது. இது ஒரு தற்கால. மாயன் சமூகத்தின/ எைதேயா ெசய்து ைவத்திருக்க. அறிவியல் பற்றிப் ேபசுவதாகச் ெசால்லிவிட்டு ஒட்டுெமாத்தமாக மூட நம்பிக்ைகைய வள/க்கிேறன் என்ேற ைவத்துக் ெகாள்ேவாம்.இவற்ைறயும் தற்ெசயெலன்ேற நாம் ைவத்துக் ெகாள்ேவாம். ராக்ெகட்ைடப் படமாக வைரந்திருப்பவ/கள் அதில் பயணம் ெசய்தவ/கைளயும் படமாக வைரந்துதாேன இருக்க ேவண்டும். .

..இைவ மாயன்களிடம் இருந்து ெபறப்பட்ட வடிவங்கள்..! .........

.

.

இதற்கு ேமலும் நான் இந்த விண்ெவளி உைட ேபான்ற ேதாற்றத்துடன் படம் ேபாடத் ேதைவேய இல்ைல என்ேற நிைனக்கிேறன். நவன B விண்ெவளி ஆராய்ச்சி சம்பந்தமான பலவற்ைறக் காணக் கூடியதாக இருந்தது என்னேவா உண்ைம. அைவ உண்ைமயிேலேய . இந்தப் படங்கேள உங்களுக்குப் பல ெசய்திகைள விளக்கியிருக்கும். சிைலகள் ேபான்றவற்றில். மாயா சமூகத்தினrன் கலாச்சாரத்ைத ஆராயும்ேபாது கிைடத்த ஓவியங்கள்.

... இப்ெபாழுது இந்தப் படத்ைதப் பா/த்துவிட்டு..... ஆனாலும் இது விண்ெவளி சம்பந்தமானதுதான் என்றால்... இைவ எைத ைமயமாக ைவத்து உருவாக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்று ெசால்ல முடிகிறதா. இது எப்படிச் சாத்தியம் என்று ெசால்லுங்கள்... ேவறு எதுவுேமயில்ைலயா? என்கிறB/களா! சr... அதற்கு இதுவைர நான் ெகாடுத்த சாட்சியங்கள் ேபாதுமானைவதானா? அட.விண்ெவளி சம்பந்தமானைவதானா? அல்லது ேவறு அ/த்தங்கள் உள்ளனவா என்னும் ேகள்வி ெதாட/ந்து நமக்குத் ேதான்றுவதில் ஆச்சrயமில்ைல. எப்பவும் விண்ெவளி உைடயிேலேய இருக்கிறB/கேள.! .....! ஆகாய விமானங்களா..? பறைவகளா? பூச்சிகளா? இல்ைல மீ ன்களா? அல்லது.......? நBங்கேள முடிவு ெசய்து ெகாள்ளுங்கள்....

..! ேமேல உள்ள படத்தில் இருக்கும் இந்த மாயா இன மனிதன் என்ன ெசய்து ெகாண்டிருக்கிறா/? இந்தப் படத்ைதப் பா/க்கும் ேபாது.. அந்த நடுேவ இருக்கும் உருவத்தில். ஆச்சrயமாகவும் உங்களுக்கு இருக்கும். ஆனால். அைவ விமானப் பறப்புச் சக்திக்கு ஏற்ப உருவாக்கப்பட்டது என்பைதக் கண்டு ெகாண்டா/கள். இந்த உருவங்கள் நவன B விமானங்கள் ேபால வடிவைமக்கப்பட்டு இருக்கின்றன. ..! கடந்த ெதாடrல் ெகாடுத்திருந்த படங்களில் இருப்பைவ பறைவகளா? பூச்சிகளா? மீ ன்களா? இல்ைல விமானங்களா? என்னும் சந்ேதகத்துடன் கடந்த பதிவில் உங்களிடமிருந்து விைடெபற்றிருந்ேதன்.. இந்தச் சிறிய விமானங்கள் ேபாலுள்ளவற்ைற விஞ்ஞானிகள் ஆராய்ந்த ேபாது... மீ ன்கள் என்றால்.. பறைவகள். எப்ேபாேதா மைறந்திருக்கின்றது என்பது ஆச்சrயம்தாேன! அைதவிட ஆச்சrயம்.. மத்திய அெமrக்காவில்.. ஏேதா வித்தியாசமாகவும். ேமலும் பல உண்ைமகைளத் ெதrந்து ெகாள்ளத்தான் ேவண்டும். எப்படிக் காற்றாடி ேபான்ற அைமப்பு வந்தது? என்ன தைல சுற்றுகிறதா.. இல்ைலயா? இதுவைர..? ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் உருவாக்கப்பட்ட. ைரட் சேகாதர/கள் கண்டு பிடித்த விமானம் கூட மிகப் பழைம வாய்ந்தது. அந்த உண்ைமகைளப் பற்றி அடுத்துப் பா/ப்ேபாம்.... அந்த உருவங்கள் ஏற்படுத்திய பாதிப்பு உங்கைள விட்டு அகலச் சிறிது காலமாகும். அந்த உண்ைமகள் இவற்ைற விடக் கனமானைவ.. அவற்ைறப் புறம் தள்ளும் பல இரகசியங்கள் எங்ேகா ஒரு மூைலயில். தங்கத்தினால் ெசய்யப்பட்ட இந்த உருவங்கள் ெசால்லும் உண்ைமகைள நாம் தாங்கிக் ெகாள்ள ேவண்டும் என்றால்... அந்த அளவுக்கு உருவங்கள் இருந்தது என்னேவா நிஜம்தான்..பூச்சிகள். 'ைரட் சேகாதர/கள்' விமானத்ைதக் கண்டுபிடித்தா/கள் என்று நம்பிக் ெகாண்டிருக்கும் ேவைளயில். அது என்னவாக இருக்கும் என்னும் பிரச்சிைனைய உங்களிடேம விட்டுவிட்டு நான் ெதாட/கிேறன்..

ஒன்றுேம இல்லாத ஒன்றுக்கு இவ்வளவு ‘பில்டப்‘ைப நான் ெகாடுப்பதாகவும் இருக்கலாம். அவ/கள் மூலமாக மாயா இனத்தவ/களுக்கு இந்தளவுக்கு அறிவு கிைடத்திருக்க ேவண்டும் என்பதும்தான். அப்படி இல்ைலெயனில்.. அவற்ைற நBங்கேள பாருங்கள்.. எப்படி இவ்வளவு அறிைவக் ெகாண்டிருக்க முடியும்? இப்படிப்பட்ட ேகள்விகளுக்குப் பதிலாக.. அவ/கைள மாயாக்கள் பதிவு ெசய்திருப்பா/கள் அல்லவா? அப்படியானால் அவ/கள் எப்படி இருந்திருப்பா/கள்? 'ஏலியன்' என்று அைழக்கப்படும் அயல்கிரகவாசியின் விேனாத தைலயுடன் உள்ள உருவங்கைள எத்தைன படங்களில்தான் நாம் பா/த்திருப்ேபாம். ஒருேவைள விண்ெவளியில் இருந்து அயல்கிரகவாசிகள் வந்திருந்தால். அப்படிப்பட்ட உருவங்கைள மாயன்களும் பா/த்திருப்பா/கேளா? ஆம்! அதற்கு சாத்தியங்கள் அதிகமாகேவ காணப்படுவது ேபால மாயன் உருவாக்கிய வடிவங்கள் சில உள்ளன.இதுெவல்லாம் எப்படிச் சாத்தியம்? விஞ்ஞான அறிைவயும்...! . விண்ணிலிருந்து மாயன் இனத்தவைர ேநாக்கி யாராவது வந்திருக்க ேவண்டும் என்பதும். நாம் உடன் புrந்துெகாள்ளக் கூடியது.. விண்ெவளி அறிைவயும் மாயா இனத்தவ/ ெபற்றது எப்படி? ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் காட்டுவாசிகள் ேபால வாழ்ந்த மக்கள்.

இந்த உருவங்கைளப் பா/த்தB/கள் அல்லவா? இைவ அயல்கிரகவாசிகளின் உருவம்தான் என்றால்... அவ/கள் மாயன்களிடம் மட்டும்தான் வந்திருக்க ேவண்டுமா.!! .....? இப்படிப்பட்ட ஆச்சrயங்கள் மாயன் இனத்தவருக்கு மட்டும்தான் ஏற்பட்டதா அல்லது ேவறு யாருக்காவது ஏற்பட்டதா? அப்படி ேவறு இனத்தவருக்கும் இந்த அனுபவம் ஏற்பட்டதா எனப் பா/க்கும் ேபாது...... எகிப்தியப் பிரமிட்களில் இருந்த சித்திர வடிவ எழுத்துகைள ஆராய்ந்த ேபாது அங்கு கிைடத்ததும் அதி/ச்சிதான்.. அப்படி என்னதான் இருந்தது? ெகாஞ்சம் மூச்ைச அப்படிேய இறுக்கிப் பிடித்துக் ெகாள்ளுங்கள். பல ம/மங்கைளத் தன்னுள்ேள அடக்கிய உலக அதிசயமாகப் பா/க்கப்படுவது இந்தப் பிரமிட்கள்.... இந்தப் பிரமிட்கள் என்றாேல நமக்குத் ேதான்றுவது பிரமிப்புத்தான்.. பிரபலமான எகிப்திய பிரமிட்கைள நBங்கள் நிச்சயம் அறிந்திருப்பீ/கள்..! இப்ேபா இவற்ைறப் பாருங்கள்... அங்கும் நமக்கு ஆச்சrயங்கேள காத்திருந்ததன....

ஆச்சrயமாக இல்ைல அல்லது சினிமாப் படங்களில் இவற்ைறப் பா/த்துதான் ஏலியன் உருவங்கைள உருவாக்கினா/களா? சr. .என்ன உங்களால் நம்பமுடியவில்ைலயல்லவா? சினிமாப் படங்களில் வருவது ேபான்று. அேத வடிவிலான உருவம். இதுக்ேக அசந்தால் எப்படி? இன்னும் இருக்கிறது பாருங்கள்.

.... அது தாண்டிய எைதயும் மனிதனாக எம்மால் பா/க்க முடிவதில்ைல...! . இப்ேபாது நான் தரும் இந்த உருவத்ைதப் பாருங்கள்.ேமேல காட்டப்படிருக்கும் இரண்டு படங்களிலும் உள்ள வித்தியாசமான தைலகளுடன் கூடிய மனித/கைளக் கவனியுங்கள்... மனித இனத்தின் தைலயானது அன்று முதல் இன்று வைர சில குறிப்பிட்ட பrமாணங்கைளக் ெகாண்டதாகேவ கூ/ப்பைடந்து வந்திருக்கிறது. ஆனால் பின்னால் நBண்டதாகக் காணப்படும் இத்தைலயுள்ள உருவங்கள் எம்ைம ஆச்சrயப்படுத்துகின்றன. அப்படி உருவத்துடன் ஒப்பிடக்கூடிய எந்த ஒரு எகிப்தியரும் இருந்திருக்கவில்ைல என்பதுதான் இங்கு ஆச்சrயம்.

எகிப்திய மன்னன் பாேரா அெகனாட்டன் (Pharaoh Akhenaten) என்பவனின் மைனவி இவள். காரணம் உண்டு. மகாராணி. இவளது தைல ஏன் இவ்வளவு ெபrதாக இருக்க ேவண்டும்? எகிப்திய வரலாற்றில் ெநப/டிடியின் சrத்திரம் ம/மம் வாய்ந்ததாகேவ இருக்கிறது.மு.மு. இவளது தைலக் கவசம் இல்லாத சிைல ஒன்று கண்காட்சிச் சாைலயில் இருக்கிறது. இவள் வாழ்ந்த காலம் கி. இவைளப் பற்றி இங்கு ஏன் நான் ெசால்கிேறன் என்று ேயாசிப்பீ/கள். அது இதுதான். இவள் ெபய/ ‘ெநப/டிடி‘ (Nefertiti).1370 இலிருந்து கி. இவள் .1330.

சr. எதுவுேம இல்லாதைத நாங்கள் என்ெனன்னேவா ெசால்லி மாற்றிவிடுகிேறாம் என்ேற ைவத்துக் ெகாள்ேவாம்.? சr. ஆனால் ெநப/டிடியும் அவளது கணவனும் தங்கள் இரண்டு குழந்ைதகளுடன் இருக்கும் இந்தச் சித்திரத்ைதப் பா/த்ததும் அந்த நம்பிக்ைகயும் அடிேயாடு தக/ந்து விடுகிறதல்லவா? இைவ எல்லாவற்ைறயும் விட்டுவிடலாம். ெநப/டிடியின் தைல ெகாஞ்சம் ெபrெதன்ேற நாம் ைவத்துக் ெகாள்ளலாம்....அயல்கிரகத்தில் இருந்து வந்திருக்கலாேமா என்று நிைனக்கத் ேதான்றுகிறதல்லவா. இவளுக்கும் ஏலியனுக்கும் சம்பந்தம் இல்ைலெயன்ேற எடுத்துக் ெகாள்ேவாம். . அப்படி என்றால் இந்தப் படம் என்ன ெசால்கிறது என்று பா/ப்ேபாமா.? இந்தப் படத்தில் என்ன இருக்கிறது என்றுதாேன ேகட்கிறB/கள். ெகாஞ்சம் ெபrதாக்கிப் பா/க்கலாம்.

! இந்தக் காலத்தில் இருக்கும் அைனத்து விதமான விமானங்களும் அடங்கிய ஓவியம் இது. அடப் ேபாங்கப்பு..? இதற்கு ேமேலயும் ெசான்னால் தாங்கமுடியாமல் ேபாகலாம். ஏேதேதா ெசால்லிக் ெகாண்டு ேபாகிேறன் என்று நBங்கள் நிைனக்கலாம்.. '2012 இல் உலகம் அழியுமா? இல்ைலயா?' என ஆராய்வதற்காகேவ ஆரம்பித்ேதன்.. இைதயும் பாருங்கள்.....விண்ெவளிக்குச் ெசல்லும் ராக்ெகட் படத்தில் ெதrகிறதா..? அதன் அளவு எவ்வளவு ெபrதாக இருக்க ேவண்டும் என்பைத அதன் அருேக இருக்கும் மனித/களுடன் ஒப்பிட்டுப் பாருங்கள். மாயா இன மக்கள் ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்ன/ ெசான்னதன் ேபrல். மாயா இனத்தவ/ ெசால்லியபடி.. எனேவ அடுத்த ெதாடrல் சந்திப்ேபாம்.! சும்மா கூராக இருப்பெதல்லாம் உங்களுக்கு ராக்ெகட்டா என்று ேகட்கத் ேதான்றுகிறதா? சr. தைலேய சுற்றுகிறதா... உலகம் அழியும் என்று நாம் ஏன் நம்ப ேவண்டும்? .. ஆனால் மாயா பற்றி எதுவுேம ெசால்லாமல். நான் இந்தத் ெதாடைர.. அப்ேபா.

கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இந்தக் காலப் பகுதிகளில்தான். நமக்கு ேவறு எைதயும் ஞாபகப்படுத்த முடியாது. இன்று எல்ைலயில்லாமல் விrவைடந்து காணப்படுகிறது. உலகத்தில் பல விடுவிக்கப்படாத ம/ம முடிச்சுகள் எப்ேபாதும் இருந்து ெகாண்ேடதான் இருக்கின்றன. நான் குறிப்பிடும் சம்பவங்களும். ஆனாலும். தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் (Thomas Alva Edison) என்னும் விஞ்ஞானி 1879ம் ஆண்டுகளில் மின் விளக்ைகக் கண்டுபிடித்தா/ என்று நமக்குத் ெதrயும். உள்ள நாலாயிரம் ஆண்டுகள் பழைமயான ேகாவில் சுவ/களில் உள்ள சில சித்திரங்கள் எம்ைம வாயைடக்கப் பண்ணியிருக்கின்றது (அந்தக் ேகாவிலின் படேம ேமேல ஆரம்பத்தில் ெகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது). மூட நம்பிக்ைககைளச் ெசால்லுவதாக நBங்கள் கருதலாம். படங்களும் அறிவியலுக்கு ஒத்து வராத. அந்தக் ேகாவிலின் சுவrல் என்ன சித்திரம் இருந்தது என்று பா/க்கலாமா? இவற்ைறப் பா/த்தவுடேனேய. அந்த மின் விளக்குகளின் கீ ழ்ப்பகுதியில் உள்ள குமிழும். உலகத்தில் நைடெபற்ற பல ம/மங்கைளயும் நாம் பா/த்ேத ஆக ேவண்டும். உலகத்தில் இப்படி எல்லாம் இருக்கின்றன என்பேத ெதrயாமல் எம்மில் பல/ இருக்கிேறாம். அத்துடன். Dendera) என்னுமிடத்தில். அது கடந்த 100 வருடங்களில் மிகவும் அசுரத்தனமான ேவகத்தில் பிராயாணித்து. நவன B விஞ்ஞானம் இன்றிலிருந்து கிட்டத்தட்ட 400 ஆண்டுகளிலிருந்துதான் ஆரம்பித்தது. அைதத்தான் உண்ைமெயன்றும் நாம் இன்றுவைர நம்பியும் வருகின்ேறாம். எகிப்தில் உள்ள ெடண்ெடரா (Temple of Hathor. திடமான ஒரு முடிைவ எம்மால் எடுக்க முடிவதில்ைல. அவற்ைறச் சrயாகப் பாருங்கள். அந்தச் . பல விஞ்ஞானக் கண்டுபிடிப்புகள். மின் விளக்கின் உள்ேள இருக்கும் எrயிைழயும். அவற்றிற்குக் காரணமாக. இைவ இரண்டும் மின் விளக்குகள் வடிவத்தில் இருக்கின்றன என்று நான் ெசால்லாமேல உங்களுக்குப் புrந்திருக்கும். இரண்டாகப் பிrந்து விவாதிக்கும் அளவுக்குப் ெபrதாகியதன் காரணம் என்ன? அந்த அளவுக்கு இந்த மாயாக்கள் முக்கியமானவ/களா? என்ற ேகள்விகளுக்கு நாம் பதில் ேதடும்ேபாது. அதனால் அவற்ைற முதலில் பா/த்துவிடுேவாம்.இந்தப் பயம் அறிவியலாள/களிைடேய கூட. ஆனால். அதில் ெபாருத்தப்பட்டிருக்கும் நBண்ட இைழயும் (wire). அந்த ம/மங்கைள நாம் ெதrந்து ெகாள்வதில் தப்பு ஒன்றும் இல்ைல. ஆனால்.

"என்ன விைளயாடுகிறB/களா? அது ஏேதா கத்தrக்காய் ேபால ஒரு உருவத்தில் இருக்கிறது" என நBங்கள் அலறுவது புrகிறது. அது இருக்கும் அந்தக் ேகாவிலின் சுவைரயும் இந்தப் படங்களில் பாருங்கள். குறிப்பாக நான் தரும் இந்தப் படத்ைதப் பாருங்கள்.சித்திரத்ைத ெகாஞ்சம் ெபrதாகவும். எல்லாவற்ைறயும் உங்களுக்குத் தந்து ெவறுப்ேபற்ற முடியாததாைகயால். அத்துடன் அதன் நடுேவ உள்ள மின்னிைழ ேபான்ற அைமப்பும் ேவறு எதிலும் இருப்பதாகத் ெதrயவில்ைல. கத்தrக்காய் ஒரு மனிதன் பிடித்துக் ெகாள்ளும் அளவுக்குப் ெபrதாக இருக்காது. இந்த ஒரு சித்திரத்ைத ைவத்து இப்படிப்பட்ட முடிவுக்கு நாம் வரமுடியாது என்பது நிஜம்தான். உங்கள் சந்ேதகம் குைறவதற்கு சாத்தியம் அதிகமாகும். . அத்துடன் எந்த ஒரு காயுக்கும் அடியில் உள்ள தண்டு இவ்வளவு நBளத்தில் இருக்காது. இது ேபான்ற பல அைமப்புகளுடன் கூடிய சித்திரங்கள் எகிப்து பிரமிட்களில் காணப்பட்டாலும்.

'இவற்ைற எல்லாம் எம்மால் நம்ப முடியாது.250 காலங்களில் இந்தப் ெபாருள் வழக்கில் இருந்திருக்கிறது.250 வருடத்திலா?" என்றுதாேன ேகட்கிறB/கள். இைவ எல்லாம் மின்சாரம் சம்பந்தமானைவேய' என்ற முடிவுக்கு நாம் வரேவண்டிய சூழலில். இைவெயல்லாம் ேவறு ஏேதா சித்திரங்கள்' என்று ெசால்லி நானும். நBங்களும் இதிலிருந்து நக/ந்து விடலாம். ஆனால் பாக்தாத் (Baghdad) நகrல் கண்ெடடுக்கப்பட்ட ஒரு ெபாருள். அந்தப் ெபாருள் என்ன ெதrயுமா? பாட்டrகள். எம்ைம ைவத்துவிட்டது.மு.மு. . அைதத் தற்சமயம் கண்ெடடுத்த ஆராய்ச்சியாள/கேள அைதக் கண்டு ெகாஞ்சம் அசந்தது என்னேமா உண்ைமதான். 'இல்ைல. நBங்கேள பாருங்கள்.இந்தப் படத்தில் உள்ளைவயும் மின்விளக்குகள்தானா? இல்ைலயா? என்கிற முடிவுக்கு நBங்கள் வருவதற்கு முன்ன/. கி. "என்ன பாட்டrகளா? கி. அைவ ெவளிச்சம் தந்தால் இப்படிக் காட்சியளிக்குமா என்னும் படத்ைதயும் தருகிேறன் பாருங்கள்.

.

. இைவெயல்லாம் உண்ைமயில் மின்சாரம் சம்பந்தமானைவ என்றால்.பி.எல்லாேம நாம் இப்ேபாதான் கண்டுபிடித்ேதாம் என மா/தட்டும் எங்களுக்கு. இைவ பற்றி பல மாற்றுக் கருத்துகள் இருந்தாலும். இந்த அறிைவ அந்தப் பழைமயான மக்கள் எப்படிப் ெபற்றுக் ெகாண்டா/கள்? இந்த மாெபரும் ேகள்வியுடன் நாம் எகிப்ைதவிட்டு மாயைன ேநாக்கி நகரலாம். அைதப் பா/த்தால் என்ன ெசால்வெதன்ேற ெதrயாமல் இருந்து விடுவ/கள். அதற்கு முன்ன/ நBங்கள் வாழ்நாளில் நம்பேவ முடியாத ஒரு வரலாற்று அைடயாளம் ஒன்ைற சுட்டிக் காட்டிவிட்டுச் ெசல்கிேறன். சr. இைவெயல்லாம் மைறமுகமாக சாட்ைடயடிகைளக் ெகாடுக்கின்றன.1200 ஆண்டுகளில் கட்டப்பட்ட ஒரு ச/ச்சில் உள்ள சிைலயின் இந்தப் படத்ைதப் பாருங்கள். B ஸ்ெபயினில் கி. உங்கைளயும் இப்ேபாது ேயாசிக்க ைவத்திருக்கும். இைவ எம்ைம ேயாசிக்க ைவக்கின்றன.

.என்ன சrயாகத் ெதrயாவிட்டால் ெகாஞ்சம் ெபrதாகப் பா/க்கலாம்.

அரசியல்வாதியாக இருந்தாெலன்ன. காலணிகள். அேத உைடகள்.நவன B விண்ெவளி மனிதன் ஒருவன். எப்ெபாழுதும் விழிப்புண/வு என்பது நமக்கு மிக அவசியமானது. இதற்கான விைடையயும். தைலயணிகளுடன் கி.பி.1200 ஆண்டில் கட்டப்பட்ட ச/ச்சில் இருப்பது ஆச்சrயத்தின் உச்சமல்லவா? இந்தச் சிைல எப்படி அந்தச் ச/ச்சில் வந்திருக்கலாம் என்ற ேகள்விைய ேயாசித்தபடிேய அடுத்த வாரம்வைர காத்திருங்கள். எல்லாைரயும் நம்புகிேறாம். எமது இந்த நம்பிக்ைகையேய பலகீ னமாகக் ெகாண்டு. அடிப்பைடயில் குைறந்தபட்சமாவது சிந்திக்க ேவண்டும் என்று ெசால்கிறது அறிவியல். மதவாதியாக இருந்தாெலன்ன. த/க்க rதியான முடிவுகைள எடுக்க. அறிவியல் எம்ைம . நாம் எல்லாவற்ைறயும் நம்புகிேறாம். பல விசயங்களுக்கு விைடகள் இல்லாதேபாதும். அதனால்தான். எல்லாைரயும் சுலபமாக நம்பிவிடுகிேறாம். எழுத்தாளனாயிருந்தாெலன்ன. தப்பான கருத்துகைள எம்முள் விைதப்பதற்கு ஒரு கூட்டேம எம்முன்ேன காத்திருக்கிறது. மாயன்கைளப் பற்றியும் அடுத்த ெதாடrல் பா/க்கலாம்.

ஒரு விண்ெவளி மனிதன் கிருஸ்தவத் ேதவாலயத்தில் சிைல வடிவமாக இருக்கும் படங்கைளக் கடந்த பதிவில் தந்தது ஞாபகம் இருக்கலாம். தப்பான பதில்கள் எைவயாயிருக்கும் எனச் சிந்தித்து.1200 களில் கட்டப்பட்டது. அதில் எப்படி ஒரு நாசா விண்ெவளிப் பயணியின் உருவம் வரமுடியும்? அதற்குச் சாத்தியம் உண்டா? எனச் சிந்தித்தால். ேச/த்துச் ேச/த்து முழு ஓவியத்ைதப் பைடக்கின்ேறாம். இந்த ேதவாலயம் 1992ம் ஆண்டு . மற்றது நBக்கல். அந்த உருவத்தில் இருக்கும் காலணி முதல் ஜாக்ெகட் வைர எல்லாேம. ஆனால் சிைலயில். முழுச் சிைலையயும் வடிக்கிேறாம். இரண்டும் இறுதியில் முழுைமயான பைடப்பாய் மாறுகின்றன. ஓவியத்தில் நாம் ேகாடுகைளயும். அதாவது கி. ஒன்று ேச/த்தல்.வற்புறுத்துகிறது.பி. இவ்வளவு தத்ரூபமாக ெகாடுக்கவில்ைல. ஆதாரமில்லாத எைதயும் அறிவியல் அப்படிேய ஏற்றுக் ெகாண்டு விடுவதில்ைல. தத்ரூபமாக இன்ைறய நவன B விண்ெவளிப் பயணி ேபால இருப்பது என்னேவா ெநருடலான விசயம். மாயாக்கேளா அல்லது எகிப்திய பிரமிட்கேளா இப்படிச் சித்திரங்கைளக் ெகாடுத்தாலும். பrட்ைசகளில் வரும் வினாத்தாள்களில் ஒரு வினாவுக்கு நான்கு பதில்கள் ெகாடுத்திருப்பா/கள் அல்லவா? அதில் சrயான விைடையத் ெதrந்ெதடுப்பது சrயான கணிப்பு. அைதச் ெசய்யும் கல்லில் இருந்து ேதைவயற்ற பாகங்கைள படிப்படியாக நBக்கி. அந்தத் ேதவாலயம் கட்டப்பட்டது எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்ன/. அேத ேநரத்தில் சrயான விைட எதுெவன நமக்குத் ெதrயாத பட்சத்தில். சாத்தியேம இல்ைல எனத்தான் ெசால்ல ேவண்டும். ஆராய்ந்து பா/த்ததில் அந்த சிைல உண்ைமயாக 800 ஆண்டுகளுக்கு முன்ன/ உருவாக்கப்பட்டதில்ைல எனத் ெதrய வந்தது. அந்தக் கிருஸ்தவ ேதவாலயம் ஸ்ெபயின் நாட்டில் உள்ள 'சலமன்கா' (Salamanca) என்னும் ஊrல் இருக்கிறது. அவற்ைற நBக்குவதன் மூலம் சrயான விைடையக் கண்டுபிடிப்பதுதான் த/க்க rதியாக முடிெவடுப்பது என்பது. ஒன்ைறச் சrயாகக் கணிப்பது என்றால் என்ன? த/க்க rதியாக சிந்திப்பது என்றால் என்ன? என்பது பலருக்குத் ெதrவதில்ைல. நிறங்கைளயும் படிப்படியாக.

. அப்படி என்னதான் அந்த விசயம் என்று நிைனக்கிறB/கள் அல்லவா? ெசால்கிேறன். ஆரம்பேம மாயனின் அதி உச்சக்கட்ட ம/மத்துடன் ஆரம்பிக்கலாம் என்று நிைனக்கிேறன்.! ஒரு மண்ைட ஓட்டுக்கா இவ்வளவு பில்டப் ெகாடுத்தாய்?" என்றுதாேன ேகட்கிறB/கள்..! அது ஒரு 'கிறிஸ்டல்' மண்ைட ஓடு. அது இப்ேபாது நான் ெசால்லப் ேபாகும் விசயத்தில்தான். கடினமான ஒரு மூலப் ெபாருள். இது பற்றி ேமலும் ெசால்ல ேவண்டும் என்றால் 'கிறிஸ்டல்' என்பது பற்றி நான் முதலில் ெகாஞ்சம் விளக்கிச் ெசால்ல ேவண்டும்..! மாயன் இனத்தவ/ வாழ்ந்த பகுதியில் ஆராய்ச்சிக்ெகன வந்தவ/ ஒருவrன் கண்ணில் தற்ெசயலாகத் தடுப்பட்ட ெபாருெளான்று. எனேவ அது உண்ைமயாக 800 வருடப் பழைம வாய்ந்ததல்ல.. இதுவைர மாயாக்கள் வாழ்ந்த இடத்தில் இல்லாமல் ேவறு இடங்களில் சுற்றித் திrந்த நாம் இனி அவ/கள் வாழ்ந்த இடத்துக்குச் ெசல்வது நல்லது. ெகாஞ்சம் ெபாறுங்கள்.. மிகக் . அறிவியலாள/களும் இதுவைர உலகத்தில் நைடெபற்ற அைனத்து ம/மங்களின் முடிச்சுகைளயும் தங்களால் இயன்ற அளவிற்கு அவிழ்த்துக் ெகாண்ேட ெசன்றிருக்கின்றன/.. முழுவதும் ெசால்லிவிடுகிேறன். இந்த வைகக் கிறிஸ்டைல ெவட்டுவது என்பது. இன்ைறய காலத்திேலேய. ஆம்! 'கிறிஸ்டல்' (Crystal) என்று ெசால்லப்படும் மிகவும் பலம் வாய்ந்த கண்ணாடி ேபான்ற ஒரு முலப் ெபாருளினால் உருவாக்கப்பட்ட மண்ைட ஓடு அது. உலகில் உள்ள ஆராய்ச்சியாள/களும்.. 'குவா/ட்ஸ்' (Quartz) ேபான்ற பலம் வாய்ந்த மூலப் ெபாருள்களினாலும் அது அதிகம் உருவாக்கப்படுகிறது. அந்தப் ெபாருள் ஒரு மண்ைட ஓடு……. கண்ணாடியிலும் கிறிஸ்டல் உருவாக்கப்படும் என்றாலும். ஆனால் அவ/கள் கூடத் ேதாற்ற ஒரு இடம் உண்ெடன்றால்..! "அடச் ேச…..திருத்தியைமக்கப்பட்ட ேபாது... இனி ெதாட/ச்சியாக மாயாக்களின் ம/மங்களுக்குள் நாம் பிரயாணம் ெசய்யலாம் வாருங்கள். அதனால் நBங்கள் அவற்றிற்கு உங்கைளத் தயா/ நிைலயில் ைவத்திருக்க ேவண்டும். நான் ெசால்லப் ேபாகும் விசயம்.! மாயன் இனத்தவ/கள் பற்றிச் ெசால்லும்ேபாது. அது ஒரு சாதாரன மண்ைட ஓேட அல்ல.... 'என்னடா. இந்த விண்ெவளிப் பயணியின் சிைல ஒரு ேபாத்துக்ேகய சிற்பியால் ேச/க்கப்பட்டிருக்கிறது... ஒரு சாதாரண மண்ைட ஓட்டுக்காகவா நான் இவ்வளவு ேபசுேவன். இந்த நப/ இவ்வளவு பில்டப் ெகாடுக்கிறாேர' என்று நிைனக்கலாம். உங்கைள அதிர ைவக்கப் ேபாகும் விசயமும் இதுதான்... மாயன் இனத்தின் சrத்திரத்தின் ைமல் கல்லாக அைமந்த ஒன்று. அைதக் கண்ெடடுத்தவைர மைலக்க ைவத்தது. கிறிஸ்டல் என்பது சாதாரண கண்ணாடிைய விட வலிைம வாய்ந்த.

சr. இந்தக் கிறிஸ்டல் மண்ைட ஓடு மிக அழுத்தமாக. 1924ம் ஆண்டு மிச்ெசல். அப்ேபாது அன்னாவுக்கு வயது பதிேனழு. பளபளப்பாக ெசதுக்கப் பட்டிருக்கிறது. லுபாண்டூன் (Lubaantun) என்னுமிடத்தில் அைமந்த மாயன் ேகாவிலுக்குச் ெசன்றா/ (தற்ேபாது ெபலிட்ேஸ (Belize) என்னும் நாடாக அது காணப்படுகிறது). மாயா இனத்தவ/ வாழ்ந்த இடங்கைள ஆராய்வதற்காக. வட்டவடிவமாக ேதய்க்கப்பட்டு. அங்ேக ஒரு பிரமிட்டின் அருேக அன்னாவின் காலடியில் இந்தக் கிறிஸ்டல் மண்ைட ஓடு தட்டுப்பட்டது. அதாவது மாயன் இனத்தவ/ வாழ்ந்த காலங்களுக்கு முந்ைதயது இந்த மண்ைட ஓடு. . அவனுக்கு ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு ேமேல இந்த மண்ைட ஓட்ைடச் ெசதுக்கி முடிக்க எடுத்திருக்கும். அவ்வளவு துல்லியமாக ெசதுக்கப்பட்டிருந்தது அந்த மண்ைட ஓடு. அழகாக. மீ ண்டும் எங்கள் கிறிஸ்டல் மண்ைடேயாட்டுக்கு வருேவாமா! 'மிச்ெசல் ெஹட்ஜஸ்' (Mitchell-Hedges) என்பவ/ 1940 களில் மிகவும் பிரபலமான ஒரு புைதெபாருள் ஆராய்ச்சியாளராக இருந்தவ/.கடினமானது. அன்ைறய காலத்தில். அவரது வள/ப்பு மகளின் ெபய/ அன்னா ெஹட்ெஜஸ் (Anna Hedges). அல்லது நவன B 'ேலச/' (Laser) ெதாழில் நுட்பத்தினால் ெவட்டலாம். ைவரம் ேபான்றவறால்தான் அைத ெவட்ட முடியும். ஒரு மாயன் ஒரு நாள் முழுவதும் இந்த மண்ைட ஓட்ைடச் ெசதுக்க ஆரம்பித்திருந்தால். அன்னாவினால் கண்ெடடுக்கப்பட்ட அந்த மண்ைட ஓடுதான் இது……! அன்னாவால் கண்ெடடுக்கப்பட்ட இந்தக் கிறிஸ்டல் மண்ைட ஓடு எத்தைன வருசம் பழைமயானது ெதrயுமா…? 5000 வருசங்களுக்கு ேமல்.

மாயன் சrத்திரத்ைத இந்தத் திைசயில் ஆராய்ந்தால் ெகாட்டுகிற ெசய்திகள் அைனத்துேம நாம் சிந்திக்க முடியாதைவயாக இருக்கின்றன. B அவ்வளவு ம/மங்கைள அடக்கிருக்கிறது இந்தக் கிறிஸ்டல் மண்ைட ஓடு. இது ேலச/ ெதாழில்நுட்ப முைறயினால்தான் உருவாக்கப்பட்டிருக்க ேவண்டும் என்கிறா/கள். ேலச/ ெதாழில் நுட்பம் 5000 ஆண்டுக்கு முன்னால் இருந்தது என்றால் நBங்கேள சிrப்பீ/கள். இந்தக் கிறிஸ்டல் மண்ைட ஓடுகள் பற்றிய ெசய்தி இவ்வளவுதானா என்று ேகட்டால். 2008ம் ஆண்டு 'இன்டியானா ேஜான்ஸ் அன்ட் த கிங்ெடாம் ஆஃப் த கிறிஸ்டல் ஸ்கல்' (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull) என்னும் படம் ெவளியானது. அவ்வளவு வலிைமயான ஒரு பதா/த்தத்தால் ஒரு மண்ைட எப்படி உருவாக்கி இருப்பா/கள் மாயன்கள்? இது சாத்தியமான ஒன்றுதானா? இந்த மண்ைட ஓட்ைட ஆராய்ந்தவ/கள் சில/. அது எப்படிச் ெசய்யப்பட்டது. எந்த ஒரு கருவியும் கண்டு பிடிக்கப்படாத காலத்தில். குவா/ட்ஸ் (Quartz) வைகக் கிறிஸ்டலினால் இந்த மண்ைட ஓடு ெசய்யப்பட்டிருப்பதாகவும். காரணம் அைத உருவாக்கிய அைடயாளம் அதில் எப்படிப் பபா/த்தாலும் ெதrயவில்லைல. அப்படி என்றால் இது எப்படி? இன்றுள்ள மனிதனால் கூட. இந்தப் படத்தில் பிரபல ஹாலிவுட் நடிக/ ஹrசன் ேபா/ட் (Harrision Ford) நடித்திருக்கிறா/. அத்துடன் இந்தப் படத்ைத இயக்கியவ/ பிரபல இயக்குன/ ஸ்டீவன் ஸ்பீல்ெப/க் (Steven Spielberg). இது பற்றி ேமலும் ெசால்வது என்றால் ெசால்லிக் ெகாண்ேட ேபாகலாம் என்னும் அளவுக்கு மிகப்ெபrய ெசய்திகைள அடக்கியது இந்த மண்ைட ஓடு. இந்தக் கிறிஸ்டல் மண்ைட ஓடு கிைடத்ததற்கு அப்புறம். . இந்தக் கிறிஸ்டல் மண்ைட ஓட்ைட அடிப்பைடயாக ைவத்து. மிக ேந/த்தியாக ெசய்யப்பட்டும் இருக்கிறது என்று அறிக்ைக ெகாடுத்தன/. நான் ெசால்லும் பதிலால் நBங்கள் அதி/ந்ேத ேபாய் விடுவ/கள். எந்த ஆயுதத்தினால் ெசய்யப்பட்டது என்று திணறும் அளவுக்கு. நுண்ணிய ைமக்ேராஸ்ேகாப்களினாேலேய கண்டுபிடிக்க முடியாதபடி.இந்த மண்ைட ஓட்ைட ஆராய்ந்த 'ஹூவ்ெலட் பக்கா/ட்' (Hewlett Packard) நிறுவனத்தின/. நவன B கருவிகள் இல்லாமல் இப்படி ஒரு மண்ைட ஓட்ைடச் சாதாரணமாக உருவாக்க முடியாது.

? குவா/ட்ஸ் என்னும் கனிமத்ைத எப்படி மாயாக்கள் எடுத்தா/கள்…. இந்தப் படத்தில் வரும் பாத்திரம் என்பது உண்ைமயாகேவ இருந்த ஒரு பாத்திரம். மனிதனாேலேய சாத்தியமில்லாத ஒன்றல்லவா இது! .. அவ/தான் ேமேல நான் ெசால்லிய மிச்ெசல் ெஹட்ெஜஸ்.? அைத எப்படி மண்ைட ஓடு ேபாலச் ெசதுக்கினா/கள்….. இவ்வளவு ஆச்சrயம் வாய்ந்த மண்ைட ஓடு மாயாக்களால் எப்படிச் சாத்தியமானது….? மாயாக்கள் என்ன.முடிந்தால் இந்தப் படத்ைதப் பாருங்கள்.

மாயன்களின் கல்ெவட்டுகைள ஆராய்ந்து பா/த்ததில். அந்தக் காரணம் என்ன….. உங்கைள ேவறு ஒரு தளத்துக்கு அைழத்துச் ெசன்று.? இப்படிப்பட்ட ேகள்விகளுக்கு நடுவில்.? மிகுதி ஐந்து மண்ைட ஓடுகளும் எங்ேக ேபாயின? அைவ கிைடத்தால் நமக்கு ஏதாவது நன்ைமகள் உண்டா? இந்தக் ேகள்விகளின் பதில்கேளாடும். ெமாத்தமாக எட்டு கிrஸ்டல் மண்ைட ஓடுகள் அடுத்தடுத்துக் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. அப்படிக் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட எட்டு கிறிஸ்டல் மண்ைட ஓடுகளும் இைவதான்.அப்படிப்பட்ட மண்ைட ஓடு ஒன்ேற ஒன்றுதானா. குவா/ட்ஸ் என்னும் கனிமத்தினாலும். ெமாத்தமாக பதின்மூன்று கிறிஸ்டல் மண்ைடேயாடுகள் இருக்க ேவண்டும் என்ற குறிப்புகள் கிைடத்தன. ேமலதிக ஆராய்ச்சிகளுக்குப் பின்ன/ இது ேபான்ற மண்ைட ஓடுகள் ெவவ்ேவறு இடங்களில் இருப்பது ெதrந்தது. மீ ண்டும் மண்ைடேயாட்டுக்கு வருகிேறன்.. அந்தக் காரணம் என்ன என்று ெசால்வதற்கு முன்ன/. ேமலும் மாயன் சrத்திரங்கைள ஆராய்ந்தேபாது. அப்படி என்றால் இந்தப் பதின்மூன்று மண்ைட ஓடுகள் இருப்பதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கிறதா? அப்படி இருந்தால். சில 'அெமதிஸ்ட்' (Amethyst) என்னும் ஆபரணங்கள் ெசய்யும் ஒரு வைக இரத்தினக் கல்லாலும் ெசய்யப்பட்டைவயுமாகும். ேமலும் பல ம/மங்கேளாடும் அடுத்த ெதாடrல் சந்திக்கலாம். பல/ ஆராய்ச்சிக்குக் கிளம்பினா/கள். இப்படிப்பட்ட மண்ைட ஓடுகள் ெமாத்தமாக பதின்மூன்று இருக்கிறது என்று ஆராய்ச்சியாள/கள் அறிந்து ெகாண்டா/கள். பதின்மூன்று மண்ைடகள் ஏன் என்பதற்கான விளக்கத்ைதயும் ஆராய்ந்தவ/கள் ஓரளவுக்குப் புrந்துெகாண்டன/. அன்னாவின் கிறிஸ்டல் மண்ைட ஓட்டின் பின்ன/.. அந்த எட்டு மண்ைடேயாடுகளில் ெபரும்பான்ைமயானைவ. அங்கு நடந்த சம்பவங்கைள விளக்கிவிட்டு. .

ஆனாலும் எமது அறிவியலின் ஆராய்ச்சித் தன்ைமக்கும் ஒரு எல்ைல உண்டல்லவா? ஒரு குறித்த அளவுக்கு ேமல். அைத மிஸ்டr என்னும் ஒன்றுக்குள் அடக்கி. அெமrக்காவில் ‘ஏrயா 51' (Area 51) என்ற ஒரு இடத்ைத மிகப் பாதுகாப்பாக அைமத்து ைவத்திருக்கிறா/கள். கட்டுக் கைதகளாகக் கட்டிவிடத் ெதாடங்கிவிடுவா/கள். ம/மங்களும் எம்மிைடேய இருந்து வருகின்றன. அவற்றின் காரணங்கள் கண்டுபிடிக்கப்படவில்ைல. காரணங்கேள ெதrயாமல் பல விசயங்களும். காரணங்கள் ெதrயப்படுத்தப்படாத காrயங்கைள அறிவியல் முழுைமயான உண்ைமயாக ஏற்றுக் ெகாள்வது இல்ைல. நாத்திகராக இருப்பா/. எனேவ. . நூலிைழ ேபால இன்னும் ஒன்றும் ஊசலாடிக் ெகாண்டிருக்கிறது. அவற்ைறத் ெதாட/ச்சியாக ஆராய்வதற்ெகன்ேற. ஆனால் ேகாட்பாட்டு rதியில். இப்படி மைறத்து ைவத்து. பகுத்தறிவின் ஒரு அங்கமாகத்தான் நாத்திகம் இருக்கிறது. பல/ பகுத்தறிைவயும்.இந்தப் பூமியில் வாழும் மக்கள் அைனவரும் பகுத்தறிவுவாதிகள். பல விந்ைதக்குrய விசயங்கள் மக்கைளச் ெசன்று அைடவதற்கு முன்னேர. பகுத்தறிவுவாதி அல்லாதவ/கள் என்னும் இரண்டு வைகயாகப் பிrந்ேத வாழ்கிறா/கள். பகுத்தறிவுவாதி அல்லாதவ/ ஆகிய இருவரும். பகுத்தறிவுவாதி. இந்த இரண்டுவிதமான மனித/களுக்குமிைடயில். அதுதான் 'மிஸ்டr' (Mystery) என்று ெசால்லப்படும் 'விைட ெதrயா விந்ைதகள்'. பலவற்ைற அதனால் ஆராய முடியாமல் ேபாய் விடுகிறது. அடுத்தவைர ஏளனமாகத்தான் பா/க்கின்றன/. பகுத்தறிவு என்பது கடவுள் மறுப்ைபயும் தாண்டி. இன்று நமக்கு இருக்கும் நவன B அறிைவ ைவத்துக் ெகாண்டும் கூட. இதனால் மிஞ்சுவது குழப்பம் மட்டும்தான். ஆகேவ அந்தக் காரணங்கள் கண்டுபிடிக்கப்படும் வைர. தவறாக மதிப்பிடுகின்றன/. இங்கு பகுத்தறிவு என்று நான் ெசால்வது நாத்திகத்ைத அல்ல. ஆனால் ஒரு நாத்திக/ பகுத்தறிவுவாதியாக இருக்க ேவண்டும் என்ற அவசியம் இல்ைல. பல மூடநம்பிக்ைககைளயும் மறுக்கிறது. ஒருவைர ஒருவ/ பா/க்கும்ேபாது. அரசுகளால் மைறத்து ைவக்கப்படுகின்றது. ஒரு பகுத்தறிவுவாதி. நாத்திகத்ைதயும் ஒன்றாக்கித் தமக்குள் குழப்பிக் ெகாண்டிருக்கின்றன/. ஏன்? எதற்கு? எப்படி? என்ற ேகள்விகளுக்கான விைடயின்றி. அவற்றிற்கான விளக்கத்ைத அறிவியல் ெகாடுக்காத பட்சத்தில். விைட ெதrயாத பல விந்ைதகள் இன்னும் உலகில் உள்ளன. அதன் விளக்கத்ைத அறிவியல் ஆராய்ந்து ெகாண்ேட இருக்கும். தான் நிைனப்பது மட்டும்தான் சr என்னும் நிைனப்பால் இருவருேம அடுத்தவைன அலட்சியப் படுத்துகின்றன/. மக்கேள அதற்கான பல விளக்கங்கைள.

ஆனால் அங்கிருந்து இரகசியமாக கசிந்து ெவளிவரும் தகவல்களும். ேவற்றுக் கிரகவாசிகள் (Alien) ஆகியவற்ைற ஆராய்கிறா/கள் என்று ெசால்லப்படுகிறது. 'அலன் லூயிஸ்' . ஏrயா 51 இல் எடுத்த இந்தப் படத்தில் வட்டமாக இருப்பது ஏேதா கட்டடம் என்று நிைனத்தால் நBங்கள் ஏமாந்துதான் ேபாவ/கள். இந்த 'ஏrயா 51’ அெமrக்காவில் உள்ள நிவாடாவில் (Nevada) அைமந்திருக்கிறது. விண்ெவளியில் இருந்து வந்த ஒரு பறக்கும் தட்ைடயும். இதன் உச்சக்கட்டமாக. படங்களும் அைவ வதந்திதானா என்ேற எம்ைமச் சந்ேதகப்பட ைவக்கிறது. அது பறக்கும் தட்டு ேபால இருக்கிறதா? இந்தப் படம் மட்டுமில்ைல. விண்ெவளி உயிrனம் ஒன்ைறயும் ஏrயா 51இல் மைறத்து ைவத்திருக்கிறா/கள் என்னும் வதந்தி பலமாகேவ இருக்கிறது.ேமேல இருப்பது சாட்டிைலட் மூலமாக 'ஏrயா 51' இன் காட்சிப் படம். குறிப்பாக ஏrயா 51 இல் பறக்கும் தட்டுகள் (Flying saucer). B அைத நன்றாகப் பாருங்கள்.

" இந்தப் படத்ைத எப்படி எடுப்பது? இது பற்றி என்ன ெசால்வது? இவற்ைறெயல்லாம் நம்புவேதா அல்லது வதந்தி என ஒதுக்குவேதா எங்கள் பிரச்சிைன என்றாலும். "Recently. தன்னுைடய அப்பா ஏrயா 51இல் ேவைல ெசய்தைத அறியாத ஒரு மகன் அவ/ இறந்ததும் கண்ெடடுத்த படத்துடன் அவ/ ெகாடுத்த குறிப்பு இது. இது உண்ைமயாக இருந்தால் என்னும் ேகள்வி. my father passed away and while i always thought that he worked in the BLACK OPS ARENA i never thought that he had anything to do with aliens certainly. . While cleaning out his house. இந்த ஏrயா 51 ஐ. he never mentioned it.(Alen Lewis) என்பரால் ெவளிக்ெகாண்டு வரப்பட்ட இன்னுெமாரு படமும். காட்டமான விைளைவேய உருவாக்கக் கூடியது.. 'இன்டிெபன்டன்ஸ் ேட' (Independence Day) என்னும் 'வில் ஸ்மித்' (Will Smith) நடித்த படத்தில் விபரமாகேவ காட்டியிருக்கிறா/கள். இந்தப் படத்தின் அடிப்பைடக் கருேவ நான் ேமேல ெசான்னதுதான். if you look in the bottom right hand corned of the container there is an AREA 51 badge. i ran across the attached photo. எம்ைம அதிர ைவக்கும் தன்ைமைய உைடயது..

விண்ெவளியின் ேவற்றுக் கிரகவாசிகைளயும் ேநாக்கியதாகேவ அைமகின்றன. மாயன்களுக்கு ஏலியன்கள் மூலம்தான் கிைடக்கப்ெபற்றிருக்கின்றன என்ற முடிவுக்குத்தான் ெகாண்டு ெசல்கிறது.? ..இங்கு நான் ஏலியன்கள் எம்முைடய பூமிக்கு வந்திருக்கிறா/களா என்று ஏன் ஆராய ேவண்டும்? ஏrயா 51 ேபான்றவற்ைறெயல்லாம் ஏன் மாயாைவ ஆராயும் இடத்தில் ெசால்ல ேவண்டும் என்று நBங்கள் நிைனக்கலாம். அவற்றிற்ெகல்லாம் உச்சக்கட்டமாய் அைமந்த கிறிஸ்டல் மண்ைடேயாடு கூட.…. இப்ெபாழுது நான் ெசால்லப் ேபாகும் இந்தச் சம்பவத்துக்கும். மாயாவுக்கும் எந்தவிதமான சம்பந்தம் இல்ைல என்று நிைனத்தாலும். அது மட்டுேம சாட்சியாக இருந்துவிட முடியாது.. ஏேதா ஒரு விதத்தில் விண்ைணயும்.. மாயன்களின் அைனத்து நடவடிக்ைககளும். சrயாக ேயாசித்தால். ஆகேவ இைத ேமலும் ஆராய்ந்து பா/க்கலாம். இதில் ஏதாவது வித்தியாசமாகத் ெதrகிறதா. விண்ணிலிருந்து ஏலியன்கள் வந்ததற்கு சாட்சியாக 'ஏrயா 51' உள்ள படம் இருக்கலாம் என்றாலும். சந்திரைன ஆராயச் ெசன்ற அப்ேபாேலா விண்கலத்தின் ஆராய்ச்சியாள/கள் எடுத்த இந்தப் படத்ைத முதலில் பாருங்கள்.. சம்பந்தம் உண்டு என இப்ேபாது பல ஆராய்ச்சியாள/கள் ெசால்ல ஆரம்பித்து விட்டா/கள்.

அதனால் உலகின் சமநிைலேய . அது இப்ேபா ஏrயா 51 இல் இருக்கிறது. இப்படி ஒரு மண்ைடேயாடு சந்திரனில் எடுக்கப்பட்டதாக மக்களுக்குச் ெசால்லப்படேவயில்ைல. பதிேல ெசால்ல முடியாத ம/மமாக அது இருப்பதால்.? மண்ைடெயாடு ெதrகிறதல்லவா? ஆம். இது எப்படிச் சாத்தியம்? யாரால் இதற்குப் பதில் ெசால்ல முடியும்? அந்த மண்ைட ஓட்ைட அப்ேபாேலா விண்கலத்தில் ெசன்றவ/கள். காரணம். இதில் ஆசrயம் என்னெவன்றால் அது ஒரு கிறிஸ்டல் மண்ைடேயாடு. இப்ேபாது ஏதாவது ெதrகிறதா…. இதுவைர மக்கள் நம்பிய அைனத்து நம்பிக்ைககளும்.ெகாஞ்சம் ெபrதாக்கிய இந்தப் படத்ைதப் பாருங்கள். கூடேவ எடுத்தும் வந்திருக்கிறா/கள். அது மண்ைடேயாேடதான். இப்படி ஒரு மண்ைடேயாடு ஒன்று சந்திரனில் இருந்தது என்று உலக மக்கள் ெதrந்து ெகாண்டால். மனிதேன வாழ முடியாத சூழ்நிைல இருக்கும் சந்திரனில். மதக் ேகாட்பாடுகளும் அடிபட்டுப் ேபாய்விடும்.

குைலந்து விடும் சூழ்நிைல உருவாகும். இது ேபான்ற காரனங்களினால், அைத
மைறத்து விட்டன/. அப்படி மைறக்கப்பட்டைவ உலகில் பல உண்டு.
உலகின் சமநிைல குைலந்து விடக் கூடாது என்பது மட்டுமில்ைல மைறக்கப்
பட்டதற்குக் காரணம். விஞ்ஞான வள/ச்சியால் கண்டுபிடிக்கப்படும் எைதயும்,
இதுவைர மதங்களின் உச்சக் கட்டைமப்புகள் எதி/த்ேத வந்திருக்கின்றன. காரணம்,
மதங்களின் ேவதப் புத்தகங்களில் ெசால்லப்பட்டைவக்கு மாற்றாக அைவ
அைமந்திருப்பதுதான். உலகில் உள்ள பல அரசுகள் மதங்களின் கட்டுப்பாடுகளில்
ேநரடியாகவும், மைறமுகமாகவும் இன்றும் இருக்கின்றன.
சந்திரனில் மண்ைட ஓடு இருப்பதற்கான சாத்தியங்கள் என்னவாக இருக்கும் என்று
சிந்தித்துக் ெகாண்டிருக்கும் ேபாதுதான் வந்து ேச/ந்தது அடுத்த ஒரு படம்.
ெசவ்வாய்க் கிரகத்ைதச் (Mars) சுற்றி அெமrக்கா அனுப்பிய விண்கலம் எடுத்த
படங்களில், வித்தியாசமான உருவங்கள் காணப்பட்டன. அந்தப் படங்களில் மனிதத்
தைல ேபான்ற ெபrதாக அைமப்புகள் காணப்படுகின்றன.

அது மட்டுமல்ல, மண்ைட ஓடுகள் ேபான்றைவகளும் நிலத்தில் காணப்படுகின்றன.
ெசவ்வாய் கிரகத்தின் மனிதத் தைல வடிவில் இருக்கும் இது என்ன?

இந்தப் படம் அந்தச் சமயத்திேலேய ெவளி வந்திருந்தது. ஆனால் பல/ அைத ஒரு
தற்ெசயல் நிகழ்ெவனப் ெபrதாக எடுத்துக் ெகாள்ளவில்ைல. இப்ேபாது இைணய
வைலயைமப்பின் மூலம் உலகேம ஒன்றாக இைணந்துவிட்ட நிைலயில், பல
இரகசியங்கைள சம்பந்தப்பட்டவ/கள் கசிய விடத் ெதாடங்கிவிட்டன/. அதனால்
கிைடக்கும் தகவல்கள் மூலம் எல்லாவற்ைறயும் ஒன்று ேச/த்து இப்ேபாது நம்மால்
பா/க்க முடிகிறது.
ெசவ்வாயில் மனித முகம், சந்திரனில் மனித மண்ைட ஓடு, மாயாவில் கிறிஸ்டல்
மண்ைட ஓடுகள். இவற்ைற இப்ேபாது இைணத்துப் பா/க்கின்றன/
ஆராய்ச்சியாள/கள். அதனால் அவ/கள் சில முடிவுகளுக்கு வந்தன/. அவ/கள் வந்த
முடிவுகள்தான் இைவ.......!
'பால் ெவளி மண்டலம்' எனச் ெசால்லப்படும் 'மில்க்கி ேவயில்' (Milky Way) அதியுய/
ெதாழில் நுட்ப அறிவுடன், மனித வடிவில் ேவற்றுக் கிரகவாசிகள் வாழ்கின்றன/.

அவ/கள் ெசவ்வாயில் தங்கள் தளங்கைள அைமத்து பூமிைய ஆராய்ந்து
வந்திருக்கின்றன/. ெசவ்வாயில் ஏற்பட்ட விண்கல் தாக்குதலினால் அங்கிருந்து
கிளம்பி தற்காலிகமாக சந்திரனில் தங்கியிருந்திருக்கின்றன/. இதனால்தான்
ெசவ்வாயிலும், சந்திரனிலும் மண்ைட ஓட்டு வடிவங்கள் கிைடக்கச் சாத்தியங்கள்
இருந்தன. இந்தச் சமயங்களிேலேய விண்ெவளி மனித/கள் பூமிக்கு வந்து வந்து
ேபாயிருக்கிறா/கள். அவ/கள் வந்து ேபான இடங்களில் ஒன்றுதான் மாயன்
இனத்தவ/கள் வாழ்ந்த இடம். இவ/கேள மாயன்களுக்கு கணிதம், வாணியல், கட்டடக்
கைல, விவசாயம், வைரகைல ஆகியவற்ைறக் கற்றுக் ெகாடுத்திருக்கிறா/கள். இந்த
அடிப்பைடயில்தான் நான் கடந்த பதிவில் ெசால்லியிருந்த 'இண்டியானா ேஜான்ஸ்'
படம் எடுத்திருக்கிறா/கள்.
‘இண்டியானா ேஜான்ஸ்’ திைரப் படத்திற்கு ஜனரஞ்சகம் ேதைவ என, திைரப்பட
உத்திக்காக மிைகப்படுத்தி எடுக்கப்பட்டிருந்தாலும், அதன் அடிப்பைடக் கரு என்பது
தற்ேபாைதய ஆராய்ச்சியாள/கள் பலரது முடிவுகளாகேவ இருக்கின்றது. இப்படி
முடிவுகைள மற்றவ/கள் ேபால ஆராய்ச்சியாள/கள் எழுந்தமானமாக எடுத்துவிட
முடியாது. அப்படி எடுத்தால், ஏன் எடுத்தா/கள் என்பதற்கான காரணங்கைளயும்
அவ/கள் ெசால்ல ேவண்டும்.
இந்த முடிைவ அவ/கள் எடுத்ததற்கான காரணங்கைளயும், ஆதாரங்கைளயும்
அடுக்கடுக்காகச் ெசால்லிக் ெகாண்ேட ேபானா/கள். அதில் முதன்ைமயாக அவ/கள்
ைவத்த ஆதாரம்தான் 'நாஸ்கா ைலன்ஸ்' (Nazca Lines).
நாஸ்கா ேகாடுகள் என்பைவ பற்றி நBங்கள் அறிந்தால், இப்படியும் உலகத்தில்
இருக்கிறதா? என்று ஆச்சrயப்படுவ/கள்.
B
தமிழ/கள் பல/ அறியாத ஒன்று அது.
அது என்ன நாஸ்கா ைலன்ஸ்? அைத அடுத்த பதிவில் பா/ப்ேபாமா.....!

ஏலியன்கள் பூமிக்கு வந்திருக்கிறா/களா? இல்ைலயா? என்னும் இரண்டு விதமான
கருத்துகளில் ஆய்வாள/கள் தம்ைம ஈடுபடுத்திக் ெகாண்டாலும், அப்படி யாரும்
பூமிக்கு வரவில்ைல என்பைத ைமயமாக ைவத்ேத நாம் அைனவரும்
அைமதியாக வாழ்ந்து ெகாண்டிருக்கிேறாம். ஆதாரமில்லாமல் எைதயும் ஒத்துக்

'நாஸ்கா ைலன்ஸ்' (Nazca Liines) என்பைதத்தான். 42 அதியுய/ சக்திவாய்ந்த ெடலஸ்ேகாப்கள் அைமக்கப்பட்டு. நிைனத்ேத பா/க்க முடியாத அளவிற்கு ேநராக. அவற்றின் பிரமாண்டேம எம்ைம ஆச்சrயப்படுத்துகின்றன. இந்தப் படத்தில் பா/க்கும் ேகாடுகள் எல்லாேம விமானத்தில் இருந்து எடுத்தாலும் ெதளிவாகத் ெதrயும் அளவிற்கு கீ றப்பட்டிருக்கின்றன.மீ .. ஆனால் பூமிக்கு ஏலியன்கள் வந்திருக்கின்றன/ என்று அடித்துச் ெசால்லும் ஆய்வாள/கள் ெபரும்பாலும் சுட்டிக் காட்டுவது. இைவ எல்லாம் மிகவும் ஆச்சrயமான சித்திரங்கள். ேகாடுகள்.ெகாள்ளாத அறிவியல். இந்தச் ெசலைவப் ெபாறுப்ேபற்றுக் ெகாண்டவ/ ேவறு யாருமில்ைல. 500 சதுர கி. ெபருெவளிகளில் வைரயப்பட்டிருக்கும் சித்திரங்களும். சித்திரங்கள் என்றதும் ஏேதா சுவrல் எழுதப்பட்ட சித்திரம் என்று நிைனத்து விடேவண்டாம். ேந/த்தியாக வைரயப்பட்டிருக்கின்றன. தமிழில் அைத நாஸ்கா ேகாடுகள் என்று ெசால்ேவாமா? அது என்ன நாஸ்கா ேகாடுகள்? இது பற்றி ெகாஞ்சம் பா/க்கலாம்………. இைதயும் ஏற்றுக் ெகாள்ளவில்ைல.! ெதன்னெமrக்காவில் இருக்கும் ெபரு (Peru) நாட்டில் உள்ள நாஸ்கா (Nazca) என்னுமிடத்தில் அைமந்த. அத்துடன் கீ றப்பட்ட ேந/க்ேகாடுகள். பரப்பளவில் (நன்றாகக் கவனியுங்கள் சதுர மீ ட்ட/கள் அல்ல. எல்லாேம மனித/கள் வாழாத இடமான. கலிேபா/னியா மாநிலத்தில். உங்கள் எல்லாருக்குேம ெதrந்த ைமக்ேராசாப்ட்டின் இைண இயக்குனரான பவுல் அெலன் (Paul Allen) தான் அவ/. சதுர கிேலா மீ ட்ட/) இந்தச் சித்திரங்களும் ேகாடுகளும் அைமந்திருக்கின்றன என்றால் நBங்கேள கற்பைன பண்ணிப் பாருங்கள். ேகாடுகளும்தான் நாஸ்கா ேகாடுகள் என்று ெசால்லப்படுகின்றன. இதனாேலேய இந்த திட்டம் 'அெலன் ெடெலஸ்ேகாப் அ/ேர (Allen Telescope Array) என்று ெபயrடப்பட்டுள்ளது. ேநராக ேகாடு வைரவது என்பது ஆச்சrயேம கிைடயாது. பூமிக்கு ஏலியன்கள் வரவில்ைல என்றுதான் அறிவியல் ெசால்லிக் ெகாண்டிருக்கிறேத ஒழிய. மிகப்ெபrய நிலப்பரப்பில் வைரயப்பட்ட சித்திரங்கள். இங்கு . ஏலியன்கேள பிரபஞ்சத்தில் இல்ைல என்று ெசால்லவில்ைல. இதற்ெகன பல மில்லியன் டால/ ெசலவும் ெசய்யப்பட்டிருக்கிறது. 'பிரபஞ்சத்தில் எங்காவது உயிrனங்கள் இருக்கின்றனவா? அைவ ேபசும் குரல்கள் நமக்குக் ேகட்குமா?' எனத் தினம் தினம் ஆராய்ந்துெகாண்ேட இருக்கின்றன/.

மிகப் ெபrய உருவங்கள் 285 மீ ற்ற/ நBளத்துக்கும் வைரயப் பட்டிருக்கிறது.மீ . 2. ேந/ேகாடுகள் பல கி.ேந/ ேகாடுகள். . இவற்றில் ஐம்பதுக்கும் ேமலாக உள்ள உருவங்கள் மிக மிகப் பிரமாண்டமானைவ. இந்தச் சித்திரங்கைள மூன்று விதமான வைககளில் நாம் பிrக்கலாம். நBளத்துக்கு வைரயப்பட்டுள்ளன என்பைதப் பா/த்தால் ஆச்சrயத்தில் திைகத்து விடுவ/கள். அத்துடன். ேகத்திர கணித வைரவுகளும். 1. சித்திரங்களும் வைரயப்பட்டிருக்கின்றன. இதில் 800 க்கும் அதிகமான ேகாடுகள். பறைவகள் ேபான்ற உருவங்கள். பறைவகளின் உருவங்களும் அடங்கும்.மிருகங்கள். அதாவது கால் கிேலாமீ ற்ற/ நBளம். B இவற்ைறெயல்லாம் எழுத்துக்களால் எழுதி விவrப்பைத விடப் படங்கள் மூலமாக விவrப்பேத இலகுவாக இருக்கும். பலவிதமான வடிவங்களும்.ேகத்திர கணித (Goematery) முைறயிலான வடிவங்கள்.ேகாடுகள் மட்டும் கீ றப்பட்டிருக்கவில்ைல. நூற்றுக்கும் ேமற்பட்ட மிருகங்கள். 3.

மீ ன்.எல்லாேம ஆச்சrயங்கள்! "எப்படி இைத வைரந்தா/கள்?" என்னும் ேகள்வி நமக்கு எழுந்தாலும். நாய். பல்லி. அப்படி என்றால் இைத வைரந்த நாஸ்காவின/. அதாவது 285 மீ ற்ற/கள். யா/ பா/க்க ேவண்டும் என்று இப்படி வைரந்தா/கள்? 2500 ஆண்டுகளுக்கு முன்ன/ இைவ வைரயப் பட்டிருகின்றன என்பது இன்னும் ேயாசிக்க ைவக்கிறது. ெதrயாத உருவங்களும் பல இருக்கின்றன. இவற்ைறப் பா/க்க ேவண்டும் என்றால் வானத்தில் உயரப் பறந்தால் மட்டுேம முடியும். இந்த நாஸ்கா உருவங்களில் குரங்கு. "ஏன் இைத வைரந்தா/கள்?" என்னும் ேகள்விதான் இங்கு எல்ேலாருேம வியக்கும் விசயமாகிறது. இந்தச் சித்திரங்களின் முழுைம எவருக்குேம ெதrயாது. இவற்ைற வைரந்ததற்கு நிச்சயம் ஒரு அ/த்தம் இருந்ேத தBரேவண்டும். திமிங்கலம். ஹம்மிங் பறைவ என்று ெதrந்த பல உருவங்கள் இருந்தாலும். . சிலந்தி. நிலத்தில் இருந்து பா/க்கும் ேபாது. அைவ என்ன? இந்த ஹம்மிங் பறைவ (Humming bird) இரண்டு புட்பால் ைமதானங்களின் அளவுைடயது.

.

ஒேர ெதாட/ச்சியாய் அந்தச் சித்திரங்கள் ஒேர ேகாட்டில் கீ றப்பட்டுள்ளன. அதனுடன் இன்னுெமாரு ெதாட/ச்சி இருக்கும். இந்த அைமப்பு எதற்காக ஏற்பட்டது அல்லது இது விண்ெவளியில் இருந்து வந்து இறங்கும் விமானத்தின் ஓடு பாைதேயதானா? . அந்தக் குரங்கின் வாைலக் கவனித்தB/களானால். அைவ ேபான்ற சித்திரங்கள் சிலைதப் பிரதி ெசய்து வைரந்து காட்டினாலும்.கணினியில் அச்சுப் பதித்துத் தரும் 'ப்ெளாட்ட/' (Plotter) என்னும் இயந்திரம் ேபால. அைவெயல்லாம் என்ன காரணங்களினால் அப்படி வைரயப்பட்டிருக்கின்றன என்ேற புrயவில்ைல. தற்கால ஆராய்ச்சியாள/கள் சில/. பல மீ ற்ற/கள் நBளமான விமானம் இறங்கும் 'ஓடு பாைத' ேபால அைமந்த ஒரு அைமப்பு அங்ேக காணப்பட்டது. இவற்றுடன் இந்த வைரவுகள் முடிந்திருந்தால் ெபrதாக அலட்டியிருக்கத் ேதைவயில்ைல. ெதாடங்கிய புள்ளியும். குறிப்பாக. பலrன் கவனத்ைதக் கவ/ந்து இழுத்ததும் அந்த இரண்டு சித்திரங்களும்தான். ஆச்சrயகரமாக அந்தப் படங்களின் ஏேதா ஒரு இடம் நBட்டப்பட்டு முடிவைடந்திருக்கும். அந்தக் காலத்தில் அது எப்படிச் சாத்தியமாக இருந்தது என்னும் ேகள்விதான் இங்கு பிரமிக்க ைவக்கிறது. ஆனால் அவற்றில் இருந்த இரண்டு விசயங்கள் நிைறய ேயாசிக்க ைவத்தன. முடிந்த புள்ளியும் எதுெவனத் ெதrயாமல்.

இரண்டாவது. மைல ஒன்றில் வான் ேநாக்கிப் பா/த்துக் ெகாண்டு. அந்தச் சித்திரம் கீ றப்பட்டிருக்கிறது அல்லது அவ/கள் ேமேல இருக்கிறா/கள் என்று காட்டுவதாகவும் இருக்கலாம். யாைரேயா வரேவற்பது ேபாலேவா அல்லது யாைரேயா எதி/பா/த்துக் காத்திருப்பது ேபாலேவா. ஒரு ைகயால் வாைனச் சுட்டிக் காட்டியபடி இருக்கும் ஒரு மிகப் ெபrய மனிதனின் சித்திரம். இந்த மனிதன் யாைர எதி/பா/த்துக் காத்திருக்கிறான் அல்லது இந்த மனிதேன ஒரு ஏலியன்தாேனா? . இந்தச் சித்திரத்துக்கு 'த அஸ்ட்ேராநாட்' (The Astronaut) என்று ெபய/ கூட ைவத்திருக்கிறா/கள்.

ேவறு சில சித்திரங்களிலும். ஏன் இப்படி வைரந்திருக்கிறா/கள்? இவ்வளவு ேந/த்தியாக வைரந்தவ/கள் அப்படி ஒரு பிைழைய விடுவா/களா? இவற்றிற்ெகல்லாம் காரணங்கேள ெதrயவில்ைல அல்லது இைவெயல்லாம் நமக்கு ஏதாவது ெசய்திகைளச் ெசால்கின்றனவா? இந்தச் சித்திரங்கள் பற்றி ஆராய்ச்சியாள/கள் ெசால்வது இதுதான்! இந்தச் சித்திரங்கள் மூலமாக. குரங்கு ேபான்ற சித்திரத்திலும். நாஸ்கா மக்கள் வானத்தில் பறந்து வந்த யாருக்ேகா எைதேயா .நாஸ்காவின் சித்திரங்களில் சில இந்த அைமப்பில்தான் வைரயப்பட்டிருக்கின்றன. அடுத்த ைகயில் ஐந்து விரல்களும் காணப்படுகின்றன. இந்தச் சித்திரங்களில் சில விேனாதங்களும் உண்டு. ஒரு ைகயில் நான்கு விரல்களும்.

அறிவியல் வியக்கும் முன்று முக்கிய மிஸ்டrகள் உண்டு. அப்புறம் இந்தத் ெதாட/ எழுத ேவண்டிய அவசியேம இல்லாமல் ேபாய்விடும்.? பாகம் . 3.அறிவித்திருக்கிறா/கள் அல்லது நாஸ்கா மக்களுக்கு. மாயா இனத்தவ/ பற்றி முழுைமயாகப் பா/த்துவிட்டு வரலாம். 2012ம் ஆண்டு மா/கழி 21ம் திகதியுடன் முடிவைடகிறது. ேசாளச் சித்திரங்கள் (Crop circles) என்பன. அது தாண்டி ேவறு சில இடங்களிலும். இவற்றில் கிறிஸ்டல் மண்ைடேயாடுகள். முடிவைடகிறெதன்றால். ேமற்குலகம் தினம் தினம் இைதப் ேபசிக் ெகாண்ேட இருக்கிறது. 2012 மா/கழி வைர கூட நBண்டாலும் ஆச்சrயம் இல்ைல. நாஸ்கா அைமந்திருக்கும் 'ெபரு' (Peru) நாடும் மாயா இனத்தவ/கள் வாழ்ந்த பிரேதசங்களுக்கு அண்ைமயிேலேய இருக்கின்றது என்பது ேமலும் ஒரு விேசசமாகின்றது. அெமrக்க ெதாைலக்காட்சிகளில் ஏேதா ஒன்று. இதுவைர எம்மால் பா/க்கப்பட்டைவ கூட சிறிய அளவுதான். கிறிஸ்டல் மண்ைடேயாடுகள் (Crystal sculls). "2012ம் வருடம் மா/கழி மாதம் 21ம் திகதி உலகம் அழியும்" என்று மிகப்ெபrய எழுத்தில் எல்லா நாட்டு மக்களும் அலறும்படிக்கு. ஐேராப்பிய. ஆனால் அைத நாம் பா/ப்பதற்கு முன்.. பா/க்க ேவண்டியைவ இன்னும் நிைறயேவ உண்டு. அைவ 1.. . நாஸ்கா ேகாடுகள் ஆகிய இரண்ைடயும் முழுைமயாகப் பா/க்காவிட்டாலும். ஒவ்ெவாரு கணமும் இைத ஒளிபரப்பிக் ெகாண்ேட இருக்கிறது. விைட ெதrயாத சில ம/மங்களிலும் பயணித்தது. பா/க்காமல் இருப்பது ேசாளச் சித்திரங்கள்தான். நான்காயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்ன/ வாழ்ந்த காட்டுவாசி மக்களான மாயா இனத்தவ/கள் கணித்த ஒரு 'நாட்காட்டி' (Calendar). அந்த மாயா இனம் பற்றியும். அடுத்த ெதாடrல் ேநரடியாக மாயாைவப் பற்றித் ெதrந்து ெகாள்ேவாமா. உலகில் அவிழ்க்கப்படாத மூன்று மிஸ்டrகள் (Mystery) இருந்தாலும். நாஸ்கா ேகாடுகள் (Nazca lines). இந்த மூன்றும் ேவற்றுக் கிரக மனித/கள் சம்பந்தமானைவ என்று கருதப்படுகின்றன. இந்தியாவில் இது பற்றி அதிக அளவில் ேபசப்படாவிட்டாலும். ஆனாலும் நாம் அவற்ைறயும் ஆராய ஆரம்பித்தால் அது நBண்டு ெகாண்ேட ேபாகும்.. அவ/கள் '2012 இல் உலகம் அழியும்' என்று கூறியது பற்றியும் ேபச ஆரம்பித்த இந்தத் ெதாட/.9 இதுவைர உலகில் வாழ்ந்த இனங்களில் அதியுய/ அறிவுடன் வாழ்ந்ததாக கருதப்படும் ஒேர இனம் மாயா இனம்தான். 2. அதற்கு அப்புறம் அதில் எதுவுேம இல்ைல. ஒரு குறித்த நாளில் ஆரம்பித்த அந்த நாட்காட்டி. இதற்ெகல்லாம் ஒேர காரணம். அப்படிேய முடிந்து ேபாகிறது. ஓரளவுக்குப் பா/த்திருக்கிேறாம். விண்ணில் இருந்து வந்தவ/கள் யாேரா இப்படி வைரயும் தகவல்கைளச் ெசால்லிச் ெசன்றுள்ளா/கள் என்பதுதான் அது. ஒரு குறித்த நாளுக்கு முக்கியத்துவத்ைதக் ெகாடுத்திருக்கிறா/கள் மாயா இன மக்கள்.

ெவவ்ேவறு விதமாகப் பல/ ெசால்லியிருந்தா/கேள! அவற்ைற எல்லாம் நாம் ெபrதாக எடுக்கவில்ைலேய! அப்புறம் ஏன் மாயன் ெசான்னதில் மட்டும் நாம் மிகுந்த நம்பிக்ைகைய ைவக்க ேவண்டும்? இந்து மதம் கலிகாலத்துடன் உலகம் அழியும் என்கிறது... விைளயாட்டு என அைனத்திலும் உச்சத்தில் இருந்திருக்கிறா/கள். நகர அைமப்பு.. மாயன்களின் சுவடுகளும். மாயன்கள் கணிதம். உணவு ேவளாண்ைம. கைல. உலகம் அழியும் என்று ஒரு மிகப் ெபrய நம்பிக்ைகயும் இருந்தது. இதுவைர உலகில் இருந்த.! மாயன் ெசான்னவற்ைற தவறு என்று ெவகு சுலபமாக தட்டிக் கழித்துச் ெசல்ல அறிவியலாள/களுக்ேக ெகாஞ்சம் தயக்கம் இருக்கிறது. ஏற்பட்ட வியப்புத்தான் இந்தப் பயத்ைத இன்னும் அதிகமாக்கியது. அதிகம் ஏன்? கடந்த 2000ம் ஆண்டு கூட... கிருஸ்தவ மதமும் உலக அழிைவ வலியுறுத்துகிறது. மாயாக்களுக்கு மட்டும் ஏன் ெகாடுக்க ேவண்டும்? இப்படிப்பட்ட ேகள்விகள் எமக்கு சுலபமாக எழுந்துவிடுகிறைதத் தடுக்க முடியாதல்லவா? ஆனால்.சr. அறிவியல். ஆனால் எைதப் பற்றியும் நாம் அலட்டிக் ெகாள்ளவில்ைலேய! இவற்றிற்ெகல்லாம் அதிக அங்கீ காரம் ெகாடுக்காத நாம். அவ்வளவுதாேன! அதற்ேகன் நாம் இப்படிப் ேபாட்டு அலட்டிக் ெகாள்ள ேவண்டும்? உலகம் அழியும் என்று பல காலகட்டங்களில். இவற்ைற எல்லாம் வாய் . அதுதான் எம்ைம வியக்க ைவக்கிறது. மாயன்கள் ெசான்னவற்ைற அறிவியலுடன் ெபாருத்திப் பா/க்கும் ேபாது. கலாச்சாரம். மாயன்களுக்கு இருந்திருக்கிறது. வானியல். அந்த ஆச்சrயப்படும் விேசசத் தன்ைமதான் மாயன்களிடம் இப்படி ஒரு நம்பிக்ைகையயும் ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.. அவ/கள் விட்டுச் ெசன்ற சுவடிகளும்தான் இந்தப் பயத்ைத அவ/களுக்கு ஏற்படுத்தக் காரணமாக அைமந்துவிட்டன. இருக்கின்ற எந்த இனத்துக்குேம இல்லாத விேசசங்கள் பல. இைவெயல்லாம் எப்ேபா? ஆயிரம் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்.. அவ/கள் நாட்காட்டி முடிந்தால் நமக்ெகன்ன? அறிேவ இல்லாத காட்டுவாசிகள் உருவாக்கிய ஒரு நாட்காட்டி முடிவைடகிறது.. இைதத் தBவிரமாகேவ அவ/கள் பா/க்கின்றன/? மாயன் ெசான்னைவ உண்ைமயாகலாேமா என்னும் பயம் அவ/களுக்கும் உண்டு... கட்டடக் கைல..

அதாவது 1. 0 எனப் பத்து இலக்கங்கைளயும் எமது கணக்கியலில் நாம் பயன்படுத்துகிேறாம்.. 10. 'தசம கணிதம்' (Decimal System) என்னும் அடிப்பைடையக் ெகாண்டது.. 9. 2.. 1296. 36. 1. என இருந்திருக்கும். அதுேவ கணிதமுமாகியது. ஆனால் கணினிைய (Computer) எடுத்துக் ெகாள்ளுங்கள். 216. இப்படி 10ஐ அடியாக (base10 or radix10 ) மனிதன் கணிக்க ஆரம்பித்ததற்கு ஒேர காரணம் அவனுக்கு ைககளில் 10 விரல்கள் இருந்ததுதான். மின்சாரம் ெசல்லாவிட்டால் 0.. 10000.. 6. 2ஐ அடியாகக் ெகாண்ேட கணிக்கிறது. கணிதத்தில் 'அடி எண்' அதிகமாக இருந்தால் கணிப்பது சுலபம் என்ேறன் அல்லவா? ஆனால் மனிதைன விடக் கணினி மிக மிக ேவகமாகக் கணிக்கிறேத! அப்படிக் கணிப்பதற்குக் காரணம் மனிதன் கணிப்பது ேபால பத்து இலக்கங்கள் இல்லாமல். 16. 1000. இப்ெபாழுது இப்படிப் பாருங்கள்.. கணினி.. 8. அது 1.! இன்று நாம் பயன்படுத்தும் கணிதம். சrயாகக் கவனியுங்கள். 0 என இரண்ேட இரண்டு விரல்கள்தான் உள்ளது. மிகப்ெபrய எண்ைண அைமப்பதற்கு சுலபமாக இருக்கும். காரணம் 10 என்பது 6ஐ விடப் ெபrயது.. அதற்கு இருப்பது இரண்ேட இரண்டு விரல்கள்தான். 0 ஆகும்..! மனிதனுக்கு ஒரு ைகயில் மூன்ேற மூன்று விரல்கள்தான் இருக்கிறது என ைவத்துக் ெகாண்டால். சுலபமாய் எண்கைள அைமப்பது என்பது ேவறு.. இப்படி. கணினிக்கு பத்து விரல்கள் கிைடயாது. அதிக எண்ணிக்ைகயில் கணிப்பது இலகுவாக இருக்கும்... 10ஐ அடியாக ெகாண்டு கணிப்பது. இரண்டும் ேவறுேவறான விசயங்கள் என்பைதத் தவற விட்டுவிடாதB/கள். அதனால் மாயா இனத்தவ/கள் பற்றிக் ெகாஞ்சம் விளக்கமாகேவ பா/க்கலாமா.. 'அடி எண்' (base or radix) ெபrதாக இருந்தால். 5. அத்துடன் 1. ேவகமாய்க் கணிப்பது என்பது ேவறு.. 6.. என அைமயும். 4. அப்ேபாது.. ஆம்! கணினிக்கு 1.. . 7. அப்படிக் கணிப்பைத ைபனr சிஸ்டம் (Binary System) என்பா/கள். ஆைகயால்.... 100. 4.. என்ன புrகிறதா…? ஆனால் 6ஐ அடியாகக் ெகாண்டு கணிப்பைத விட. ஆரம்ப காலங்களில் ைக விரல்களால் கணக்கிட்ட வழக்கம் ெதாடர.. இரண்டு ைககளிலும் ெமாத்தமாக அவனுக்கு 6 விரல்கள் இருந்திருக்கும். மனிதனின் கணிதவியல் 6ஐ அடியாகக் ெகாண்டு இருந்திருக்கும்.வா/த்ைதகளால் ெசான்னால் அைதச் சrயாகப் புrவது ெகாஞ்சம் கஷ்டம்தான்... அந்த இரண்டு இலக்கங்களும் 1.. மின்சாரம் ெசன்றால் 1. 8. 2. 3. அதாவது 10ஐ அடியாகக் ெகாண்டு உருவாக்கிய கணிதம். கணினிக்கு இரண்ேட இரண்டு இலக்கங்கைள மட்டும் பயன்படுத்தப்படுவதுதான்.

... புள்ளி.. இதில் ஆச்சrயமான விசயம் என்னெவன்றால். இவற்றில் புள்ளி 1ஐயும். அது 1.. மூன்ேற மூன்று இலக்கங்கைளத்தான் பாவித்திருக்கிறா/கள்.. ைகவிரல்கள் பத்து. 'ைவெஜசிமல் சிஸ்டம்' (Vigesimal System) என்பா/கள். 20. நBள்வட்டம் பூச்சியத்ைதயும் குறிக்கிறது.. அதிக எண்ணிக்ைகயில் சுலபமாகக் கணிப்பதற்கு 20 இன் அடியும்.. கால் விரல்கள் பத்து என இது அைமந்திருக்கிறது.இப்ேபாது மாயன்களிடம் நாம் வரலாம்.. 400. 20ஐ அடியாகக் ெகாண்டு கணிப்பதற்கு மாயன்கள் இருபது இலக்கங்கைளப் பாவைனக்கு ைவத்திருக்கவில்ைல. மாயன்கள் பாவித்த எண்களின் அட்டவைணையப் பா/த்தால் உங்களுக்கு அது புrயும்.. 8000. 160000. என அைமயும். கணினிையப் ேபால ேவகமாய்க் கணிப்பதற்கு மூன்று இலக்கங்களும் அவ/களுக்கு உதவியிருக்கிறது. ேந/ேகாடு. ேந/ேகாடு 5ஐயும்.! அதிசயிக்கத்தக்க வைகயில் மாயன்கள் 20ஐ அடியாகக் ெகாண்டு கணித்திருக்கிறா/கள். 20ஐ அடியாகக் ெகாள்வைத.. . நBள்வட்டம் என்னும் மூன்றும்தான் அவ/கள் பாவித்த அந்த மூன்று இலக்கங்கள்.

. லட்சங்களில் எப்படி மிகப் ெபrய எண்கைளக் கணித்தா/கள் என்பதற்கான சில விளக்கப் படங்கைளயும் உங்களுக்கான புrதலுக்காகத் தருகிேறன்.புள்ளிகைளயும். ேகாடுகைளயும் ைவத்து.

.

.

இந்தச் சித்திர எழுத்துகள்தான் பின்ன/ மாயன்கைளப் பற்றி நாம் முழுைமயாகப் புrந்து ெகாள்ள ெபrதாக உதவியது.இதனுடன் இன்னுெமாரு விேசசமாக. 'ஹிெராகிளிஃப்' (Hieroglyph) என்னும் சித்திர எழுத்துகள் மூலமும் எழுதியிருந்தா/கள். எண்ணிக்ைககைள இலக்கங்களால் மட்டுமில்லாமல். . இந்த வழைம மாயாக்களுக்கும். எகிப்திய/களுக்கும் தனிச் சிறப்பாக அைமந்திருந்தது.

? வானியலில். மாயன்கள் எதற்கு அவற்ைறப் பயன்படுத்தினா/கள் ெதrயுமா. மாயாக்கள் அப்படி என்னதான் ஆராய்ந்தா/கள்? எப்படிெயல்லாம் ஆராய்ந்தா/கள்? என்பைத அடுத்த ெதாடrல் பா/ப்ேபாமா..10 . அவ/கள் அப்படிக் கணித்ததுதான் கைடசியில் எங்கள் அைமதிையேய குைலக்கும். வானத்தில் சூrயக் குடும்பத்தின் ஒவ்ெவாரு ேகாளும் எப்படி நக/கிறது என்பைதத் துல்லியமாக கணித்தா/கள் மாயன்கள். மாயன்கள் பால்ெவளி மண்டலத்ைதேய (Milky way) ஆராய்ந்திருக்கிறா/கள். அதன் ேகாள்கைளயும் மற்ற இனத்தவ/கள் ஆராய்ந்த ேபாது. நாம் ேகாடிகள். வியாழன் ஆகியவற்ைற மட்டுேம பா/க்கக் கூடிய எமக்கு.. ெவறும் கண்களால் சந்திரைனத் தாண்டி அவ்வப்ேபாது ெசவ்வாய். ஆயிரம் ேகாடிகள் என்பவற்ைற ஊழல் பற்றிச் ெசால்வதற்கு பயன்படுத்தும் ேபாது.இந்த இலக்கங்களின் முைறைய ைவத்து மாயன்கள் ேகாடிக்கனக்கான எண்ணிக்ைகைய கூட எழுதிவிடுகிறா/கள். ஆம்! சூrயைனயும். '2012 இல் உலகம் அழியும்' என்பதில் ெகாண்டு வந்து விட்டும் இருக்கிறது. மாயன்கள் வானவியலில் ஆராய்ச்சி ெசய்தா/கள் என்று ெசால்லும் நாம் அவ/கள் எைத ஆராய்ந்தா/கள் என்று ெதrந்தால் நம்பேவ முடியாமல் நக/ந்துவிடுேவாம். சுலபமாக கணித்துவிடுகிறா/கள்.. மாயாக்கள் பால்ெவளி மண்டலத்ைதேய ஆராய்ந்தா/கள் என்றால். அதன் சாத்தியங்கள் எது என்பது பற்றி ேகள்வி எழுவது நியாயமான ஒன்றுதான்..? பாகம் .

மத்திய அெமrக்கா. உலகின் பல நாடுகளில். ேகாஸ்டா rகா.மு. அப்படித் ேதான்றிய மதங்களும். புrயாமல் இருந்தது பற்றிக் கவைலப்படேவ ேதைவயில்ைல. எமக்குப் புrய ேவண்டியது. பல இனங்களுக்கிைடேய மதங்கள் ேதான்றியிருந்தன.4000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னேர ஆரம்பமாகியிருக்கிறது என்பதற்கு சrத்திர ஆதாரங்கள் கிைடத்திருக்கின்றன. சிலருக்குப் புrயாமல் இருக்கலாம். ெதன் அெமrக்கா என்று மூன்று பகுதிகளாகப் பிrக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்தக் காலகட்டங்களில். ஆனாலும் கி. ைஹட்டி. ெகாண்டுராஸ். கியூபா ேபான்ற நாடுகள் இருக்கின்றன. பலருக்குப் புrந்திருக்கலாம். ெபலிேச. ஏறத்தாழ மூன்று இலட்சத்து ஐம்பதினாயிரம் (350000) சதுர கி.மு. மத்திய அெமrக்காவில் ெமக்சிக்ேகா. அெமrக்கா என்று ெசால்லப்படும் மிகப் ெபrய நிலப்பரப்பு.2000 முதல் கி. அவ/களின் கணிதத்ைத அதிகமாக விளக்கியது.மீ பரப்பளவுள்ள நிலப்பரப்பில் மாயன்கள் வாழ்ந்து வந்தா/கள். எல் சல்வேடா/. 'உலக அழிவுப் புகழ்' மாயன்கள் வாழ்ந்து வந்த இடமும் இந்த மத்திய அெமrக்க நாடுகளில்தான். நிக்கரகூவா. மாயனின் வரலாறு கி. குறிப்பாக ெமக்சிக்ேகாவிற்கு ெதன்கிழக்குப் பகுதியில் ஆரம்பித்து. மாயன்கள் கணிதத்தில் வல்லவ/களாக இருந்தா/கள் என்பது மட்டும்தான். .900 ஆண்டுகள் வைர உள்ள காலப் பகுதிகளில்தான் மாயன்களின் நாகrகம் உச்சத்ைத அைடந்திருந்தது. பனாமா.பி. வட அெமrக்கா.கடந்த பதிவில் மாயனின் கணித அறிைவப் பற்றி விளக்கமாகச் ெசால்ல ேவண்டும் என்பதற்காக. குவாத்தமாலா.

அதன் பின்ன/ பூமி இருட்டாக இருக்கிறது என்று கருதி. இவற்ைற அேனக/ ஒன்றாகேவ பா/க்கின்றன/. வானத்தில் இருக்கும் ேகாள்கைளப் பற்றியும். சூrயைனயும். ஆனால் அஸ்ட்ரானாமி என்பது விஞ்ஞானம். அைவ இரண்டினதும் வித்தியாசத்ைதப் பற்றி ெபrதாக அலட்டிக் ெகாள்வதில்ைல. அதாவது ஒன்று வானவியல் மற்றது வானசாத்திரம். நாம் வாழும் பூமிதான் பிரதானமானது என்று நிைனத்திருந்தா/கள். சந்திரைனயும் பைடத்தா/ என்று ைபபிள். பூமிைய ைமயமாக ைவத்து நவக்கிரகங்கள் சுற்றுகின்றன என்ற அடிப்பைடயிேலேய கணிப்புகள் யாவும் இருந்திருக்கிறது. . குரான். அஸ்ட்ரானாமி (Astronomy) என்னும் இரண்டு ஆங்கிலச் ெசாற்கைள நாம் அடிக்கடி பாவித்தாலும். 'ேஜாதிசம்' எனச் ெசால்லப்படும் ேசாதிடத்தில்.அதைனக் கைடப்பிடித்த இனங்களும். அஸ்ட்ராலாஜி (Astrology). யூதமதம் ஆகிய மூன்று பிரதான மதங்களும் ெசால்கின்றன. நட்சத்திரங்கைளப் பற்றியும் இந்த இரண்டுேம ெசால்வதால். அஸ்ட்ராலாஜி என்பது சாத்திரம். பூமிைய ைமயமாக ைவத்ேத சூrயன் உட்பட அைனத்துக் ேகாள்களும் இயங்குகின்றன என்றும் நம்பி வந்தா/கள். இந்து மதத்தின் உபேவதங்களில் ஒன்றான. கடவுள் முதலில் பூமிைய உருவாக்கினா/.

எல்லாவற்றிற்கும் இைட யில் ஏேதா ெதாட/புகள் இருக்கலாம். மாயன்கள் மிகத் துல்லியமாக சூrயன். 'உலகின் விந்ைதகளும். மாயன்கேளா அவற்ைற 'வானவியல்' என்னும் அறிவியல் சிந்தைனயுடன் வானத்ைத ஆராய்ந்திருக்கிறா/கள். மாயன்களால் கட்டப்பட்ட 'ஷிேசன் இட்ஷா' (Chichen Itza) என்னும் பிரமிட்தான் அது. . கணித்திருக்கிறா/கள். சந்திரன். அவற்ைற பின்ன/ பா/ப்ேபாம். ம/மங்களும் கைடசியில் ஒரு புள்ளியில் ஒடுங்கிவிடும்' என்று நான் ஆரம்பத்தில் ெசான்னது ேபால. ெமக்சிக்ேகா நாட்டில் உள்ள யூகட்டான் (Yucatan) மாநிலத்தில். ேகாள்களினதும் நக/வுகைளக் கவனித்ேத வந்திருக்கிறா/கள். மாயன்களின் வானியல் கணிப்ைப உலகுக்கு உரத்துச் ெசால்லும் வரலாற்றுப் பதிெவான்று இன்றும் மாயன்கள் வாழ்ந்த இடெமான்றில் நிமி/ந்து நிற்கிறது. வியாழன் ேபான்ற ேகாள்களின் அைசவுகைளக் கவனித்திருக்கிறா/கள். "மாயன்களிடமும் பிரமிட் இருந்ததா?" என்று நBங்கள் பிரமிக்கலாம்.மாயன் காலங்களில் உலகில் உள்ள பல இனத்தவ/கள். ஆனால் எல்ேலாரும் 'வான சாத்திரம்' என்னும் நிைலயில்தான் அவற்ைறக் கவனித்திருக்கிறா/கள். இதுேவ இன்று அவ/கள் வசம் உலைகத் திரும்பிப் பா/க்க ைவத்திருக்கிறது. புதன். 'பிரமிட்' (Pyramid) என்றதும் எகிப்தின் பிரமிட்கள்தான் உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும். ெசவ்வாய். சனி. வானத்தில் உள்ள நட்சத்திரங்களினதும். அதற்கு முன்ன/ ஷிேசன் இட்ஷா பற்றிப் பா/க்கலாம். பூமி.

வrைசயாக ஒவ்ெவாரு பக்கமும் படிகள் அைமக்கப் பட்டிருக்கிறது. ஒவ்ெவாரு பக்கத்திற்கும் தலா 91 படிகள் இருக்கின்றன. ஆராய்ச்சியாள/கைள இன்றும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது. நான்கு பக்கங்கைளக் ெகாண்ட இந்தப் பிரமிட்டில்.வானியைல மாயன்கள் எந்த அளவுக்குப் புrந்திருக்கிறா/கள் என்பதற்கு அைடயாளமாக இந்தப் பிரமிட்ைட அவ/கள் கட்டியிருக்கிறா/கள். ேகாள்கள் ேபான்றைவ இயங்கும் விதத்ைத எப்படி அவதானித்தா/கள்? என்னும் ேகள்விக்ெகல்லாம் பதில் மாயன்கள் வாழ்ந்த இடத்திேலேய எமக்குக் கிைடத்தது. ஆனால். ஒரு வருடத்தின் நாட்கைள பிரமிட்டாகேவ மாயன்கள் கட்டியிருப்பது. பூமி. சூrயைனச் சுற்றிவர 365 நாட்கள் எடுக்கிறது என்பைத மாயன்கள் எப்படிக் கணித்தா/கள்? இந்தத் துல்லியமான வானவியல் கணிப்பு முைறைய எப்படி அறிந்து ெகாண்டா/கள்? நட்சத்திரங்கள். சதுரமாகக் கட்டிவிட்டா/கள். ெமாத்தமாக 365 படிகள் வந்துவிட்டது. அைத அறிவதற்கு முன்ன/ இந்தப் படங்கைளப் பாருங்கள். ெமாத்தமாக நான்கு பக்கங்களும் ேச/த்து 364 படிகள். வருடத்திற்கு 365 நாட்கள் அல்லவா இருக்கிறது. இந்த நான்கு பக்கங்களும் நான்கு பருவ காலங்கைளக் குறிக்கின்றன. . அைத எப்படி நான்காகப் பிrப்பது? ஒரு படி மிஞ்சுமல்லவா? என்ன ெசய்தா/கள் மாயன்கள்? கைடசியாக உச்சத்தில் ஒரு ேமைடைய ஒேர படியாக.

நாம் தற்ேபாது வானத்தில் உள்ளவற்ைற ஆராய உபேயாகிக்கும் சில .இைவெயல்லாம்.

. யா/ யாrடம் இருந்து எடுத்துக் ெகாண்டா/கள்? இப்படி ஒரு ஒற்றுைம எப்படி நிகழலாம்? அல்லது இது ஒரு இயல்பான கட்டட வடிவைமப்பா…. அப்ப்டிக் கட்டியிருப்பது .? சr.? எல்லாேம தற்ெசயல்தானா. என்ன பா/த்துவிட்டீ/களா………..? இப்ேபா மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்ன/ மாயன்களால் வானத்தில் உள்ள நட்சத்திரங்கைளயும் ேகாள்கைளயும் அவதானிக்கக் கட்டப்பட்ட கட்டடத்ைதப் பாருங்கள். ேவறு ேவறு இடங்களில் இருப்பைவ. அைத நBங்கேள பாருங்கள்! வானத்ைத ஆராய்வதற்ெகன்று தனியாக அவதானிப்பு நிைலயம் ஒன்ைற மாயன்கள் அந்தக் காலத்திேலேய கட்டியிருக்கிறா/கள்.வானவியல் அவதான நிைலயங்கள் (Observatory Dome).

ஒன்றும் ஆச்சrயமல்ல, அது நவன
B
காலத்து அவதானிப்பு நிைலயத்துடன்
ெபாருந்தும்படி கட்டப்பட்டிருப்பதுதான் வியப்ைப அளிக்கிறது.
ஒரு மனிதன், தன்ைனயும் தான்சா/ந்த சமூகத்ைதயும் திடமாக நிைலப்படுத்தி
அம/ந்து ெகாள்வதற்கு, தனக்ெகன ஒரு கலாச்சார நாற்காலிையத் தயா/படுத்துகிறான்.
அந்தக் கலாச்சார நாற்காலிைய இனம், ெமாழி, மதம், நாடு என்ற நான்கு கால்களுடன்
அவன் அைமத்துக் ெகாள்கிறான். உலக நாடுகளிலும் உள்ள ஒவ்ெவாரு இனமும்,
தனக்ெகன ஒரு தனித்துவத்ைதயும், அைடயாளத்ைதயும் காத்து ைவத்திருக்கேவ
விரும்புகின்றது. அப்படி அவ/கள் விரும்பும் அைடயாளத்தில், அவ/களுக்ெகன
உருவாக்கிய நாட்காட்டிகளும் (காலண்ட/) அடங்குகின்றன. இந்த அடிப்பைடயில்,
உலக மக்களிைடேய பல நாட்காட்டிகள் வழக்கத்தில் உண்டு. ெவவ்ேவறு
நாட்காட்டிகள் இருப்பது குழப்பத்ைத உருவாக்கியதால், பின்னாட்களில்
அைனவருக்கும் ெபாதுவாக இருக்கட்டும் என ஒரு நாட்காட்டிையக் ெகாண்டு வந்தன/.
அப்படி தற்காலப் பாவைனக்கு நாம் ைவத்திருக்கும் நாட்காட்டி, கிrேகாrயன்
நாட்காட்டி (Gregorian calendar) எனப்படுகிறது. கிrேகாrயன் என்பவ/ வத்திக்கானில்
பாப்பாக இருந்தவ/.

கிrேகாrயன் நாட்காட்டி, ைத மாதத்தில் ஆரம்பித்து மா/கழி மாதம் வைர 365
நாட்கைளயும், நான்காவது வருடம் 'lப் வருடம்' என்னும் ெபயrல் 366 நாட்கைளயும்
ெகாண்டிருக்கும். இது ேபாலேவ மாயன்களும் தமக்ெகன தனியாக நாட்காட்டிையக்
ைவத்திருந்தா/கள். ஆனால் அவ/கள் தமக்ெகன ஒரு நாட்காட்டிைய அல்ல, மூன்று
நாட்காட்டிகைள உருவாக்கி ைவத்திருந்தன/. அைவ மூன்றும் ெவவ்ேவறு
அடிப்பைடயகளில், வித்தியாசமாக அைமக்கப்பட்டைவ.
'ேஷால்டுன்' (Choltun), 'ேஷால் அப்' (Chol’ab’), 'ேஷால் கிஜ்' (Chol q’ij) என்னும்
மூன்றும்தான் மாயன்களிடம் இருந்த நாட்காட்டிகள். இதில் 'ேஷால்டுன்' என்னும்
முதல் நாட்காட்டி, சூrயக் குடும்பத்தின் ஒட்டு ெமாத்த அைசவுகைளக் ெகாண்டு
கணக்கிடப்பட்ட நாட்காட்டியாகும். இது நBண்ட 'காலக் கணக்ைகக்' (Long count)

ெகாண்டது. இதுதான் எங்கள் உலக அழிவு பற்றி இன்று ேபசப்படுவதற்கு முக்கிய
காரணமாக அைமந்த நாட்காட்டி. அது பற்றி பின்ன/ விrவாகப் பா/க்கலாம்.
'ேஷால் அப்' என்னும் இரண்டாவது நாட்காட்டி, எமது கிrேகாrயன் நாட்காட்டி
ேபால, சூrயைனப் பூமி சுற்றும் சூrய நாட்காட்டியாகும். இது 365 நாட்கைளக்
ெகாண்டது. ேஷால்க் 'இஜ் என்னும் மூன்றாவது நாட்காட்டி 260 நாட்கைளக் ெகாண்ட
நாட்காட்டி.

நாம் முதலில் 'ேஷால் அப்' நாட்காட்டி பற்றிப் பா/க்கலாம். இந்த நாட்காட்டி
ெமாத்தமாக 19 மாதங்கைளக் ெகாண்டது. அதில் 18 மாதங்கள், ஒவ்ெவான்றும் 20
நாட்கைளக் ெகாண்டைவ. ெமாத்தமாக 18x 20 = 360 நாட்கள் வருகிறது. கைடசியாக
வரும் 19 வது மாதம் 5 நாட்கைளக் ெகாண்டது. ெமாத்தமாக 365 நாட்கள்.
மாயன்களின் முதல் மாதத்தின் ெபய/ 'ெபாப்' (Pop) என்றும், கைடசி மாதம் 'ேவெயப்'
(Weyeb) என்றும் அைழக்கப்படுகிறது. அது ேபால, மாதம் ெதாடங்கும் முதல் நாள் 0
(பூச்சியம்) என்றும், மாதம் முடிவைடயும் நாள் 19 என்றும் அைழக்கப்பட்டது. கைடசி
மாதமான 'ேவெயப்' மாதத்தின் முதல் நாள் 0 எனவும், கைடசி நாள் 4 எனவும்
குறிக்கப்படுகிறது.
மாயன்களின் புது வருடம் 'ெபாப் 0' (Pop 0) என்ற நாளில் ஆரம்பிக்கிறது. இது எமது
தற்கால நாட்காட்டியின் சித்திைர மாதம் 1ம், 2ம், 3ம் திகதிகளில் மாறி மாறி வரும்.
கைடசி மாதமான 'ேவெயப்' மாதம், மாயன்களின் சிறப்பான மாதம் ஆகும்.
கடவுளுக்ெகன அ/ப்பனிக்கப்பட்ட 5 நாட்கைளக் ெகாண்ட மாதம் அது. கடவுைள
வணங்கி ெகாண்டாடும் மாதமாக இது அைமகிறது. கிrேகாrயன் உருவாக்கிய
நாட்காட்டியின் கைடசி ஐந்து நாட்களின் முன்ன/ கிருஸ்து பிறந்தா/ என்பதற்கும்,
அதாவது மா/கழி மாதம் 25ம் திகதி கிருஸ்து பிறந்தா/ என்பதற்கும் இதற்கும்

ஏதாவது சம்மந்தம் உண்டா என நBங்கள் நிைனத்தால், அப்படி நிைனப்பதற்கு நான்
ெபாறுப்பல்ல.
மாயன் நாட்காட்டியின் ேமலதிக ம/மங்களுடன் அடுத்த ெதாடrல் சந்திக்கிேறன்.

பாகம் 11

மாயன்களிடம் ெமாத்தமாக மூன்று நாட்காட்டிகள் இருந்தன என்று கடந்த பதிவில்
பா/த்ேதாம். மாயன்களிடம் இருந்த மூன்று நாட்காட்டிகளில், ஒன்று 365 நாட்கைளக்
ெகாண்டது. இரண்டாவது 260 நாட்கைளக் ெகாண்டது. ஆனால் இைவ இரண்டுேம
குறுகிய காலக் கணக்ைகக் ெகாண்ட நாட்காட்டிகள். மாயன்கள் மிகப் ெபrய சுற்ைறக்
ெகாண்ட ஒரு நாட்காட்டிைய உருவாக்கினா/கள். சூrயக் குடும்பத்தின் ஒட்டு ெமாத்த
அைசைவக் ெகாண்டு உருவாக்கபட்டது அது. அைத 'நBண்ட கால அளவு நாட்காட்டி'
(Long Count Periods) என்ைறைழக்கின்றன/ தற்கால ஆராய்ச்சியாள/கள். இது
ேஷால்டுன் (Choltun) என்று மாயன்களால் ெபயrடப்பட்டது.

படத்தில் காணப்படுவதுதான் மாயன்களின் 260 நாட்கைளக் ெகாண்ட 'ேஷால்க் இஜ்'
(Cholq ij) என்னும் ெபயருைடய நாட்காட்டி. ஒன்றுடன் ஒன்று இைணந்த இரண்டு
சக்கரங்கள் முைறேய 13 பிrவுகைளயும், 20 பிrவுகைளயும் ெகாண்டது. இந்த
இரண்டு சக்கரங்களும் முழுைமயாகச் சுற்றும் ேபாது, 13X20=260 நாட்கள்
முடிவைடந்திருக்கும்.

மிகப் ெபrய அச்சு தனது ஒரு சுற்ைறப் பூ/த்தியாக்கி ஆரம்ப நிைலக்கு வரும் ேபாது. அதாவது ஆரம்ப நாளான 0. கி. 0. 0 நாள் தற்ேபாதுள்ள நவன B நாட்காட்டியின்படி. 0. . அந்த நாட்காட்டியின் முதல் நாள் 0. 2012 மா/கழி மாதம் 21ம் திகதி 11:11:11 மணிக்கு முடிவைடகிறது.பி. முடிவைடயும் திகதியான 13. இறுதி நாளான 13. அது ேபால. 0 நாள் தற்ேபாதய நவன B நாட்காட்டியின்படி.இேத ேபால.மு. 0. 0. சிறிய அச்ைசச் சுழற்றுவதன் மூலம் மற்ைறய அச்சுகளும் சுழல்வது ேபால அது அைமக்கப்பட்டது. 0 இல் ஆரம்பித்து. இந்தப் படத்தில் உள்ளது ேபான்ற சில வட்ட வடிவமான சுற்றும் அச்சுகள் மாயன்களால் தயா/ ெசய்யப்பட்டது. 0. மாயனின் அதிபுத்திசாலித்தனத்ைத உலகிற்கு ெதrயப்படுத்தியது 'ேஷால்டுன்' (Choltun) என்னும் இந்த நாட்காட்டிதான். 0. 3114 ஆவணி மாதம் 11ம் திகதியிலிருந்து ஆரம்பமாகிறது. 0 நாைள அைடய 5125 வருடங்கள் ஆகின்றது. ஆனால் மாயன்கள் அத்துடன் விட்டுவிடவில்ைல. 0. 0. 365 நாட்கைளக் ெகாண்ட. ஒவ்ெவாரு நாள் சுழற்சியின் மூலம் அந்த அச்சுகள் ஐந்து நிைலகைளச் மாறி மாறிச் சுட்டிக் காட்டும். 0. இதற்கு ெமாத்தமாக 5125 வருடங்கள் எடுக்கிறது. 0. ெபrய சக்கரமுள்ள இன்னுெமாரு 'ேஷால் அப்' (Chol’ab’) என்னும் இரண்டாவது நாட்காட்டியும் மாயனிடம் உண்டு. 0. 0. மீ ண்டும் 13. 0 என்பதில் ஆரம்பிக்கும். 0. கி. 0. இந்த மூன்று சக்கரங்கைளயும் ஒன்றுடன் ஒன்று இைணத்து முழுைமயாகச் சுற்றிவரக் கூடிய இன்னுெமாரு நாட்காட்டிையயும் உருவாக்கினா/கள். மாயனின் இந்த நாட்காட்டியின் முதல் திகதியான 0. 0 என்னும் இறுதி நாைள அைடகிறது. 0. 0. 0. 0. அப்படிச் சுட்டிக் காட்டும் ஐந்து நிைலகளும ஐந்து எண்கைள குறிக்கும்.

0. 0.மாயன் பற்றிய பல விசயங்கைள. காரணம் அைத வாசிக்கும் உங்களுக்கு ஒரு அய/ச்சிைய அது ேதாற்றுவிக்கலாம். சில ெதளிவான விளக்கம்தான் இனி வர ேவண்டியவற்றிற்கு முழுைமயான அறிைவக் ெகாண்டு வரும் என்பதால். அதனால். நான் ேமேலாட்டமாகத்தான் ெசால்லி வருகிேறன். இப்ேபா. 0 4 Ahau என்றுதான் இருக்கும். மாயன் நாட்காட்டியின் 0. 0 ஆரம்பநாள் 0. அவ/கள் பயன்படுத்திய ெபய/கள் ஆகியவற்ைற தவி/த்ேத இந்தத் ெதாடைர எழுதி வருகிேறன். ஆனால் எல்லாவற்ைறயும் அப்படி விட்டுவிட்டுப் ேபாய்விட முடியாது. 0. மாயன்களின் ெபய/கள். சிலவற்ைற நான் ெசால்லிேய ஆக ேவண்டும். 0. 0. 0. ெகாஞ்சம் கவனத்ைத அங்ேக இங்ேக பாய விடாமல் கூ/ைமப்படுத்தி இைத வாசியுங்கள். . மிகவும் விளக்கமாக ெசால்லாமல்.

? சr. 1 நாள் = 1 கின் (Kin) (1x1) 1 day 20 கின் = 1 வினால் (Winal) (20x1) 20 days 18 வினால் = 1 டுன் (Tun) (18x1) 360 days .0.0.0.0.0.0. 6 Ahau 8 Mac 12.0.0.0.0.0.0 …….0. இப்படி நாட்காட்டி மாறிக் ெகாண்ேட வரும். இதன்படி.0.0.0.0.0 பின்ன/ 2. 11 Ahau 8 Uo 7.0.0.0.0. வrைசயாக கீ ேழ தந்தபடி 1.0.0.0. அத்துடன்.0.0.12. 9 Ahau 3 Zip 9.0.இதில் வரும் 'ஆகவ்' (Ahau) என்பதன் அ/த்தம் கடவுள் என்பதாகும். இந்த நாள்தான் 22. 2 Ahau 3 Uayeb 3.0.0.0.0.0. இந்த அட்டவைணையக் கவனியுங்கள்.0.? பரவாயில்ைல இைத அப்படிேய சிறிது விட்டுவிட்டு.0. 4 Ahau 3 Kankin இதுவும் புrயவில்ைலயா……….0.0.0 என்பதில் நாட்காட்டி வரும் ேபாது சrயாக 4 Ahau மீ ண்டும் வருகிறது.0.0. மாதங்கள். புrயாவிட்டால் அப்படிேய கீ ேழ இந்த அட்டவைணையப் பாருங்கள்………! 0.. 5 Ahau 13 Zotz´ 13.0.0.0. என்ன புrகிறதா……….0.0. 12 Ahau 3 Zac 6. ஒரு ேதன B/ அருந்திவிட்டு. வருடங்களுக்கான ெபய/களுடன் சில விளக்கங்கள் தருகிேறன் புrகிறதா பாருங்கள்.0. 3 Ahau 13 Ch´en 2.0.0. 7 Ahau 18 Zip 11. 4 Ahau என்பதில் கடவுள் பூமிைய உருவாக்கினா/ என்பேத மாயன் முடிவு. 10 Ahau 18 Sac 8.0 பின்ன/ 3.0.0. 1 Ahau 8 Yax 4.0.0. மாயனின் ெமாழியின் படி நாட்கள்.0.0. 4 Ahau 8 Cumku 1.0.0.0.0.0.0. 13 Ahau 13 Pop 5.2012.0.0.0.0.0.0. 8 Ahau 13 Ceh 10.0. மாயன் நாட்காட்டியின் அச்சுக்கள் சுற்றும் ேபாது.0.0. பதின்மூன்றாவது சுற்றின் பின்ன/ 13.0.0.

'டுன்' என்பது வருடத்ைதயும் குறிக்கும் ெசாற்கள்.12.2012) அன்று. 'பாக்டுன்' என்பன அதற்கும் ேமேல! 1. இதுவைர மாயன் ெசால்லியவற்ைறப் பா/த்ேதாம். 5125 வருடங்கள் கழித்து 21ம் திகதி மா/கழி மாதம் 2012ம் ஆண்டு (21. பகுத்தறிவு அற்றவ/களா நாம்? எனேவ நவன B விஞ்ஞானம் என்ன ெசால்கிறது என்பைதக் ெகாஞ்சம் பா/க்கலாம்.872. அதாவது கிட்டத்தட்ட 26000 வருடங்களில் (5x5125=25625) உலகம் இறுதிக் காலத்ைத அைடயும் (Doomsday). இைத எல்லாம் ஒரு அறிவியல் விளக்கம் இல்லாமல் எம்மால் எப்படி நம்ப முடியும்? எங்ேகா. இப்ேபா. எப்ேபாேதா பிறந்த. கி. இப்ேபாது ஐந்தாவது கைடசிச் சுற்று நடந்து ெகாண்டிருக்கிறதாகவும் மாயன்கள் ெசால்லி இருக்கிறா/கள் (இது ஓரளவுக்கு இந்துக்களின் யுகங்களுக்கு ெபாருந்துவதாக இருக்கிறது). யாேரா ெசான்னைத நம்பி உலகம் அழியும் எனப் பயம் ெகாள்ள.மு) அன்று ஆரம்பித்து. மாயன்கள் ஒரு முழுச் சுற்று என்கின்றன/. இதுவைர நான்கு முழுச் சுற்றுகள் முடிவைடந்து விட்டதாகவும்.872.! சில காலங்களின் முன் 'ஹபிள்' (Hubble) என்னும் ெதாைல ேநாக்கிக் கருவிைய 'நாசா' (NASA) வின்ெவளிக்கு அனுப்பியது.மு.20 டுன் = 1 காடுன் (Katun) (20x1) 7200 days 20 காடுன் = 1 பக்டுன் (baktun) (20x1) 144.000 days இங்கு 'கின்' என்பது நாைளயும். பூமி தனது இறுதிக் காலத்ைத அைடயும் என்பது மாயன்களின் கணிப்பு. 'காடுன்'.000 days 13 பக்டுன்= 1 முழுச் சுற்று ( great Cycle) (13x1) 1. நவன B வானவியல் என்ன ெசால்கிறது என்று பாருங்கள்…. அதன் மூலம் வின்ெவளிைய அவதானித்ததில் எங்கள் நவன B வானவியல் அறிவு பன்மடங்கு அதிகrத்தது. இது ேபால ெமாத்தமாக ஐந்து முழுச் சுற்றுகள் சுற்றி முடிய. 3114ம் ஆண்டு ஆவணி மாதம் 11ம் திகதி (11. . 'வினால்' என்பது மாதத்ைதயும். இப்படி 5125 வருடங்கள் எடுப்பைத.08.000 நாட்கள் என்பது 5125 வருடங்கள். கிட்டத்தட்ட 26000 வருசங்கைளப் சுற்றிப் பூ/த்தி ெசய்கிறது பூமி. அதாவது. பூமிையச் சுற்றிக் ெகாண்டு இருக்கிறது. இந்த நாேள உலகம் அழியும் எனப் பல/ நம்பும் இறுதி நாளாகும். இைத இன்னும் ஆழமாகச் ெசால்வதானால். அது வான்ெவளியில் ஒரு 'ெசயற்ைகக் ேகாள்' (Satellite) ேபால.3114 கி. ஐந்தாவது சுற்றின் முதல் நாள்.

இந்த 'ஹபிள்' மூலம் பலப் பல வானியல் உண்ைமகைள நாம் கண்டறிந்ேதாம். மாயனுடன் சr பா/த்ததில்தான். எங்ேக இவ/கள் ெசான்னெதல்லாம் உண்ைமயாகிவிடுேமா என்ற பயமும் கூடேவ ெதாற்றிக் ெகாண்டது. அப்படிக் கண்டு பிடித்த விசயங்களில் சிலவற்ைற. அந்த விசிறி அைமப்புக்கு பல சிறகுகள் (Wings) உண்டு. நாங்கள் இருக்கும் பால்ெவளி மண்டலம் ஒரு விசிறி (Fan) ேபான்ற அைமப்பில் இருக்கிறது. . அந்த சிறகுகளில் ஒன்றின் நடுேவ எமது சூrயக் குடும்பம் இருக்கிறது. ஆராய்ச்சியாள/கைள வியப்பு ஆக்கிரமித்துக் ெகாண்டது. அத்துடன் அது தட்ைடயான வடிவிலும் காணப்படுகிறது.

இது ெகாஞ்சம் வானியல் கலந்ததாக இருப்பதால். அந்த அைசவு பால்ெவளி மண்டலத்திற்கு ெசங்குத்தான திைசயில் அைமந்திருக்கிறது. ேமைசயில் இருக்கும் மின்விசிறி (Table fan) ேபால. தயவு ெசய்து நான் இப்ேபா ெசால்லி வருவைத மிக நிதானமாகக் கவனியுங்கள். ஒரு மத்திய ேரைக உண்டு. பால்ெவளி மண்டலத்தில் இருந்து ெகாண்ேட. யாrடமாவது ேகட்டுப் புrந்து ெகாள்ள முயற்சியுங்கள். இைத Galactic Equator என்று ெசால்வா/கள். எங்கள் பால் ெவளி மண்டலமும் அப்படித்தான் சுற்றுகிறது. புrகிறதா எனப் பாருங்கள். தனது ேகாள்களுடன். பால்ெவளி மண்டலத்துக்கும் நBளமான. பால்ெவளி மண்டலத்துக்குச் ெசங்குத்தாக சுற்றுகிறது. ஒரு பாய் ேபால. விளங்கிக் ெகாள்வது கடினமாக இருக்கும். இந்தப் பால்ெவளி மண்டலத்தில் ஒரு வட்டப் பாைதயில் அைசந்து ெகாண்டு இருக்கிறது. .பால்ெவளி மண்டலம் ேகாடிக் கணக்கான நட்சத்திரங்கைளத் தன்னுள் உள்ளடக்கி ெவண்ைமயாக. ஆனால் எங்கள் சூrயன். எங்கள் சூrயன். ஒரு வட்டின் B கூைரயில் மாட்டப் பட்டிருக்கும் மின்சார விசிறி (Fan) கிைடயாகச் சுற்றுகிறது. எங்கள் பூமிக்கு நடுவாக பூமத்திய ேரைக இருப்பது ேபால. இது விளங்காத பட்சத்தில். தட்ைடயாகக் கிைடயாகப் பரவியிருக்கிறது. . என்னால் முடிந்த அளவுக்கு இைத படமாக வைரந்திருக்கிேறன்.

..2012 என்பதும் அச்சு அசலாக எப்படிப் ெபாருந்துகிறது? இத்துடன் ஆச்சrயம் தB/ந்து விடவில்ைல. .. பால்ெவளி மண்டலத்தின் அச்ைச அைடயும் காலமான 21. மத்திய ேரைகையச் சந்திக்கிறது. அதாவது சூrயன்.12. எங்கள் சூrயன் இப்படிப் பால்ெவளி மண்டலத்தின் மத்திய ேரைகைய (Galactic Equator) சந்திக்க எடுக்கும் காலம் என்ன ெதrயுமா……. அதாவது மாயன்களின் நாட்களிகளின் ெமாத்தச் சுற்றுகளுக்கு எடுக்கும் 26000 வருடங்களும். பால்ெவளி மண்டலத்தின் மத்திய ேரைகையச் ஒரு குறித்த காலத்தின் பின்ன/ சந்திக்கிறது. இன்னும் ஒரு ஆச்சrயமும் இதில் உண்டு.000 வருடங்கள். இம்முைற அந்த அச்ைச நமது சூrயன் எப்ேபாது சந்திக்கப் ேபாகிறது ெதrயுமா. இதன் ஈ/ப்பு விைசயினால் சூrயக் குடும்பேம அதனுள் ெசன்று விடும் ஆபத்து உண்டு அல்லது ஏதாவது ெபrய மாற்றம் ஏற்படும் ஆபத்து உண்டு என்பைதயும் விஞ்ஞானிகள் கண்டு பிடித்துள்ளன/.? 2012ம் ஆண்டு மா/கழி மாதம் 21ம் திகதி. ஒரு சுற்றுச் சுற்றி மீ ண்டும் வருவதற்கு 26. இனி நான் ெசால்லப் ேபாவதுதான் மிக முக்கியமான ஒன்று.எங்கள் சூrயன் தனது வட்டப் பாைதயில் ெசங்குத்தாக சுற்றும் ேபாது. சூrயன். பால் ெவளி மண்டலத்தில் தனது நக/வின் ேபாது.000 வருடங்கள் எடுக்கிறது.000 வருடங்களுக்கு ஒரு முைற இப்படிச் சுற்றி. பால்ெவளி மண்டலத்ைதச் சந்திக்கும் இடத்திற்கு மிக அருகிேலேய கருைமயான ஒரு பள்ளம் (Dark Rift) ேபான்ற இடம் இருக்கிறைதயும் விஞ்ஞானிகள் கண்டு பிடித்துள்ளன/. இருந்த இடத்திற்கு. 26.? 26.

ஒரு முைற நடக்காவிட்டாலும். கருப்புப் பள்ளத்தின் ஈ/ப்பு விைச அைத இழுக்கலாம். இப்படி ஒரு அறிவியல் சாத்தியங்கைள ெசால்லிவிடக் கூடிய ஒரு இனம் இருக்குெமன்றால்.000 வருசங்களுக்கு ஒரு முைற அப்படி நடக்கலாம் என்பைதயும் விஞ்ஞானிகள் கண்டு ெகாண்டன/. . ஏதாவது 26.ஏதாவது ஒரு காலத்தில் இப்படிச் சூrயன் மத்திய ேரைகையத் ெதாடும் ேபாது. நிச்சயம் அந்த இனத்ைத மதித்ேத தBர ேவண்டும்.

. ெகாஞ்சம் பயம்.சr. அது.. சrயாக . இைதவிட ஆச்சrயமானது. உலக அழிவு பற்றிய ஒரு முழுைமயான விளக்கத்ைத நான் உங்களுக்கு ெகாடுக்க ேவண்டும். மாயைனேய தைலயில் ைவத்துக் ெகாள்ளலாம் ேபால நிைனக்க ைவக்கும் ஒன்று. உலகம் அழியும் என்று நான் ெசால்வதாக பல/ நிைனக்கின்றன/. மாயன்கள் பற்றி தப்புக் கணக்குப் ேபாட்டுவிட்டீ/கள் என்று அ/த்தம்..! பாகம் 12 உலக அழிவு பற்றிப் ேபச ஆரம்பித்த இந்தக் கணத்தில்.! இது மட்டும்தான் மாயனின் 26000 வருசக் கணிப்புப் பற்றிய ஆச்சrயம் என்று நBங்கள் நிைனத்தால்... இது மட்டும் இல்ைல……! இன்னுெமான்றும் உண்டு... ெகாஞ்சம் பதட்டம் ஆகியவற்ைற ெவளிப்படுத்துகின்றன/.. உலகம் அழியும் என்று தBவிரமாக நம்பி..... அது பற்றி அறிய அடுத்த ெதாட/ வைர ெகாஞ்சம் காத்திருங்கள். சில/ நான் எழுதுவதில் உள்ள நம்பகத்தன்ைமைய ைவத்து.

அது தன்ைனத் தாேன மிகவும் ேவகமாகச் சுற்றும் அல்லவா? அப்ேபாது பம்பரத்தில் நைடெபறும் ேவறு ஒரு ெசயைலயும் நBங்கள் கவனிக்கத் தவறியிருக்க மாட்டீ/கள். .12. ஆனால் இந்த இரு நிைலகள் பற்றியும் அறிவியல் ஆதாரங்களுடன் உங்களுடன் பகி/பவனாக என்னுைடய ெபாறுப்ைப நான் எடுத்துக் ெகாள்ளலாம். அப்படித் தைலயாட்டும் பம்பரத்ைத நBங்கள் நிச்சயம் பா/த்திருப்பீ/கள். இந்த ஆச்சrயகரமான நிகழ்வு 21. ஆனால் நான் ெசால்லாமல் விட்டது ஒன்றும் உண்டு. இந்த இரண்டு நிைலகளுக்கும் ஏற்ப அவற்றிற்கான ஆதாரங்கைள முன்ைவக்கின்றன/. 2012 டிசம்ப/ 21ம் திகதி சூrயன். உலகேம இரண்டாகப் பிrந்து. ேமற்பகுதி தைலைய ஆட்டியபடிேய சுற்றும். பம்பரம் ஒன்ைறச் சுழல விட்டால். அைதச் சrயாகக் கவனித்திருப்பீ/கள் என்றால். அந்தத் தைலயாட்டல். அதாவது பம்பரம் சுற்றும் ேபாது. 2012 இல் உலகம் அழியும் அல்லது அழியாது என்னும் இருநிைலகேள தற்ேபாது எங்கள் முன்னால் இருக்கிறது.2012 இல் மிகச் சrயாக நைடெபறுகிறது. கரும் பள்ளம் என்று அைழக்கப்படும் Dark rift ஐ அண்மிக்கிறது என்றும். அது என்ன ெதrயுமா? பால்ெவளி மண்டலத்தின் ைமயப் புள்ளியும். இது மட்டுமல்ல 26000 வருடங்களின் ஆச்சrயங்கள். ஒரு கிைடயான வட்டப் பாைதயிேலேய இருக்கும். இதில் ஏதாவது ஒரு முடிைவக் ெகாடுக்கும் நடுவராக நான் இருக்க முடியாது. சின்ன வயதில் நBங்கள் பம்பரம் சுற்றி விைளயாடியிருக்கிறB/களா? அேநகமாக அந்தப் பாக்கியத்ைதத் தவறவிட்டவ/கள் சினிமாவிலாவது பம்பரத்தின் பயன்கைளப் பா/த்திருப்பீ/கள்.ஒன்ைறப் புrந்து ெகாள்ளுங்கள். இன்னுெமான்றும் உண்டு. பால்ெவளி மண்டலத்தின் (Milky way) மத்திய ேகாட்ைட (Equator) அைடகிறது என்றும். பூமியில் ெதாட்டுக் ெகாண்டிருக்கும் கூரான பகுதி ஓrடத்தில் நிற்க. சூrயனும். எங்கள் பூமியும். பால்ெவளி மண்டலத்தின் மத்திய ேகாட்டினூடாக. அதுபற்றி இப்ேபாது பா/க்கலாம். அதன் மூலம் ஒரு முடிவுக்கு வரேவண்டியது உங்கள் ைகயில்தான் இருக்கிறது. இந்த நிகழ்வுகள் 26000 வருடங்களுக்கு ஒரு முைற நைடெபறும் நிகழ்வுகள் என்றும் ெசால்லியிருந்ேதன். கடந்த ெதாடrல். ஒேர ேந/ேகாட்டில் (Alignment) வrைசயாக வருகின்றன.

வட்டப் பாைதயில் இந்தத் தைலயாட்டைலச் ெசய்து. என்ன ஆச்சrயமாக இருக்கிறதா? . ஒரு அச்சில் பம்பரம் ேபாலச் சுற்றுகிறது. பம்பரம் ேபால மிக ேவகமாகத் தைலயாட்டாமல். எங்கள் பூமி. அந்தத் தைலயாட்டும் வட்டத்துக்கு எடுக்கும் காலம் எவ்வளவு ெதrயுமா? 26000 வருடங்கள். இந்தத் தைலயாட்டைல 'பிrெசஸன்' (Precession) என்கிறா/கள். பூமியின் வடபகுதி. மிக மிக ெமதுவாக அந்தத் தைலயாட்டைலச் ெசய்கிறது. அப்படிச் சுற்றும் பூமியும் ஒரு தைலயாட்டலுடன்தான் சுற்றுகிறது.நாம் வாழும் பூமியும் 23. மீ ண்டும் ஆரம்பித்த இடத்துக்கு வருகிறது.5 பாைகயில் (degrees) சாய்ந்திருக்கும் விதமாக. தனது அச்சில் ஒரு இடத்தில் ஆரம்பித்து.

2012 அன்று. மிகச் சrயாக 21. பூமி தனது பிrெசஸனின் முழுச் சுற்ைற முடித்துப் பூச்சியத்துக்கு வருகிறது என்பதுதான் இங்கு விேசசம். அவ்வளவு ெமதுவான தைலயாட்டல்.12. 360 பாைகயினூடாகச் சுற்றி மீ ண்டும் பூச்சியப் புள்ளிைய அைடய.இந்த 'பிrெசஸன்' (Precession) பூச்சியப் புள்ளியில் ஆரம்பித்து. "இந்தப் பிrெசஸனில் அப்படி என்னதான் முக்கியம் இருக்கிறது?" என்று நBங்கள் ேகட்கலாம். இந்த பூச்சிய நிைலைய 'ேபாலாrஸ்' (Polaris) அல்லது 'ேபால் ஸ்டா/' (Pole Star) என்கிறா/கள். அதாவது ஒரு பாைக நகர. 26000 வருடங்கள் எடுக்கிறது. . 72 வருடங்கள் எடுக்கிறது.

அப்படி இருக்க முடியாது என்னும் ஆச்சrயம்தான். அதனால். அப்படி ஒரு அழிவு ஏற்பட்டால். சூrயன் அழிவதால் ஒட்டுெமாத்தமாக அதனுடன் ேச/ந்து உலகமும் அழிய ேவண்டும்.2012 அன்று. அத்ேதாடு நிற்காமல். இல்ைல. அப்படி நடப்பதற்கு சாத்தியேம இல்ைல என்று இன்னுெமாரு சாரா/ ெசால்லிவருகின்றன/.! 21.. 26000 வருடங்களுக்கு ஒரு முைற நடக்கும் மிக அற்புதமான ஒரு வானிைல வrைசயாக இைதக் ெகாள்ளலாம்.. பதில்கைள நாம் ெதrந்து ெகாள்ள ேவண்டுமல்லவா? அைதத் ெதrந்து ெகாள்வதற்கு. பல விதங்களில் ெசால்லப்பட்டு வந்திருக்கின்றது. உலகம் அழியும் என்று நாம் ஏன் பயப்பட ேவண்டும்? அப்படி உலகம் அழியும் அளவிற்கு என்ன விைளவுகள் ஏற்படும்? என்பது ேபான்ற ேகள்விகளுக்கு. சூrயனும் 'மத்தியேரைக' என்னும் ேந/ ேகாட்டில் வருகின்றன. இதில் உள்ள நைகச்சுைவ என்னெவன்றால். அழியும் என்று ெசால்வதும் அறிவியலாள/கள்தான். அைவெயல்லாம் ஏேதா ஒரு நம்பிக்ைகயின் அடிப்பைடயில் உருவாக்கப்பட்டதால். நம்பிக்ைகவாதிகளுக்கும். உலகம் அழிவது என்றால். அறிவியலாள/களுக்குமான விவாதங்களாக அைவ அைமந்தன. பூமி 26000 வருடங்களின் பின்ன/ மிகச்சrயாக அைடகின்றது. இப்படி ஒரு நிகழ்வு நடக்கும் ேபாது. இைவெயல்லாம் ெபாய். இந்தப் பிrெசஸன் என்னும் தைலயாட்டலின் பூச்சியப் புள்ளியான ேபாலாrைஸயும்.சrயாகக் கவனியுங்கள். அந்த ேநரங்களிலும் அழியும். 1. அது எப்படி ஏற்படும் என்பைதயும் நாம் அறிந்துெகாள்ள ேவண்டும் அல்லவா? உலகம் அழிவது என்றால் அது இரண்டு விதத்தில்தான் அழிய முடியும். அத்ேதாடு டா/க் rஃப்ைடயும் மிக அண்மிக்கிறது. அழியாது என இரு நிைலப்பாடு இருந்தது. உண்ைம இவ/கள் . ஒரு தற்ெசயல் நிகழ்ச்சியாக இருக்கேவ முடியாது.12. இங்கு இன்னுெமாரு ேகள்வியும் வருகிறது... இப்படி எல்லாேம ேச/ந்த ஒரு நிகழ்வு. 'உலகம் அழியும்' 'உலகம் அழியும்' என்கிேறாேம. அழியாது என்று ெசால்வதும் அறிவியலாள/கள்தான். அத்துடன் எங்கள் பூமியும் அேத ேந/ ேகாட்டில் வருகிறது. அதில் வாழும் உயிrனங்கள் அழிந்து ேபாகுமா? ேமேல உள்ள ேகள்விகளுக்கான பதில்கைள. 2. இந்த இரண்டு சம்பவங்களுேம உலக அழிவின் அடிப்பைடயாகின்றது. ெமாத்தமாக உலகேம ெவடித்துச் சிதறி இல்லாமல் ேபாகுமா? அல்லது உலகம் அப்படிேய இருக்க. ஆனால் அப்ேபாது. எல்ேலாரும் இந்த விசயத்துக்கு ெகாடுக்கும் முக்கியத்துவத்துக்குக் காரணமாகிறது. பால்ெவளி மண்டலத்தின் ைமயப் புள்ளியும்.. இதுவைர உலகம் அழியும் என பலமுைறகள். காலக்டிக் ஈக்ேவட்ட/ (Galactic Equvator) என்னும் பால்ெவளி மண்டலத்தின் மத்திய ேரைகையச் சூrயன் அைடகிறது. பலவிதங்களில் ஆதாரபூ/வத்ேதாடு விளக்கி எம்ைமத் தூங்கேவ விடாமல் ஒரு சாரா/ ெசய்து ெகாண்டிருக்க. உலகம் மட்டுேம அழிய ேவண்டும். அதுவும் மாயன் ெசால்லிய 26000 வருடங்களில் நைடெபறுவது. ஆனால் 2012 இல் உலகம் அழியும் என்பதில் இரண்டு பகுதிகளாகப் பிrந்திருக்கும் இருவருேம அறிவியலாள/கள்தான்.

இதற்குேமலும் உலகம் எப்படி அழியும் என்று ெசான்னால் இன்று நித்திைர ெகாள்ள முடியாமல் ேபாய்விடும். பூமியில் உள்ளைவ மட்டுேம தங்கள் அழிவுகைளச் சந்திக்கும். அப்படி பூமியின் அச்சில் மாற்றம் ஏற்படால். வடக்குத் ெதற்காக இருக்கும் பூமியின் அச்சு. ஆனால் மாயன்கள்.இருவருக்கும் இைடயில் நின்று ஊசலாடிக்ெகாண்டு இருக்கிறது. சூrயக் குடும்பத்தில் உள்ள மற்றக் ேகாள்களுக்ேகா. உலக . ெதன்துருவம் என ேவறு ஒரு இடத்துக்கு மாறிவிடும். பால்ெவளி மண்டல மத்தியும். சூrயனும். அதாவது இப்ேபாது 23. பூமியும் இருக்கும் ேந/ ேகாட்டுத் தன்ைமயினால். இந்த விைளவுக்கு இந்தப் பிrெசஸன் சுற்றுப் பூ/த்தியாகி ேபாலாrஸுக்கு வருவதுதான் காரணமாகவும் அைமயலாம். ஆச்சrயகரமாக மாயன்கள் சூrயனின் அழிவு. வராமலும் ேபாகலாம். இடம்மாறி பூமியின் வடதுருவம். என்ன ெசால்லி இருக்கிறா/கள்? ஏன் ெசால்லி இருக்கிறா/கள்? என்பைத மாயன்கள் சா/பாக விளக்குவது மட்டுேம என் ேநாக்கம். அத்துடன் மின்காந்த விைளவுகள் உைடய கதி/களின் தாக்கத்தால் பூமியின் உள்ள மின்சாரங்களும். சாதனங்களும் தைடப்பட்டு பூமியில் எதுவுேம இயங்காமல் நின்றுவிடும். அழிவு வரலாம். எனேவ வாராவாரம் வrைசயாக அைதப் பா/க்கலாம். பூமியின் அச்சுக்கு எதுவும் நடக்காவிட்டாலும். பூமி அழியும் என்னும் நம்பிக்ைகைய ஊட்டி. பூமியின் அச்சுத் தடம் மாற வாய்ப்புண்டு. முதலில் ேமேல ெசான்ன அந்த அற்புதமான நிகழ்வு நைட ெபற்றால் எப்படிப்பட்ட விைளவுகள் ஏற்படலாம் என விஞ்ஞானிகள் கூறுகின்றன/ என்று பா/க்கலாம். சூrயனுக்கு ஏற்படும் 'காஸ்மிக்' (Cosmic) கவ/ச்சி விைளவுகளால் உருவாகும் ஈ/ப்பு விைச மாற்றங்களால். மாயன்கள் பூமியின் அழிவு பற்றி. காஸ்மிக் கதி/களின் அதிகபட்ச வச்சுக்களால் B பூமியில் உள்ள அைனத்து உயிrனங்களும் இறந்துவிடும்.5 பாைக சாய்வில். ேமலும். உங்கைளப் பயமுறுத்துவது என் ேநாக்கமல்ல. எது எப்படி இருப்பினும். அதனால் இப்ேபாது உள்ள துருவங்களின் பனி (Ice) உருகி. அல்லது சூrயனுக்ேகா எந்த அழிவும் வராது. பூமிேய தண்ணrல் B மூழ்கிவிடும். பூமியின் அழிவு என இரண்ைடப் பற்றியுேம மிகத் ெதளிவாகச் ெசால்லி இருக்கிறா/கள்.

250000 அெமrக்காவின் ராஜதந்திர அறிக்ைககைள அஸ்ஸாஞ் கணணி மூலம் கடத்தி ெவளியிட்டா/. அந்த . அங்ேக தவறாக ஏேதா ெநருடுவது ேபால இருப்பது என்னேவா உண்ைம. ஆனால் அவ/ அப்படி முடக்கப்பட்டதற்கு காரணேம நாம் நிைனத்துக் ெகாண்டிருக்கும் எதுவுமல்ல. ஆனால் நாஸாவின் நம்பகத்தன்ைமயில் எந்த அளவிற்கு உண்ைம இருக்கிறது என்று பா/க்கும் ேபாது. 'ேகபிள்ேகட்' (Cablegate) என்னும் ெபயரால். ஆனால் இவ்வளவு காலமும் அைனவரும். அதற்கும் உலக அழிவுக்கும் சம்மந்தம் இருக்குேமா என இப்ேபாது பல/ நம்புகின்றன/. தனது இைணயத் தளம் மூலமாக உலகம் அழியாது என்பதற்கு தன்சா/பாக பல விளக்கங்கைளயும் அது ெகாடுத்துக் ெகாண்டிருக்கிறது. உலகம் அழியப் ேபாகிறது என்று அலறிக்ெகாண்டிருக்க. ேவறு மிக முக்கியமான ஒன்றுதான் அதற்குக் காரணம் என தகவல்கள் கசிந்து ெகாண்டிருக்கின்றன.அழிவு பற்றிச் ெசால்லி இருக்கிறா/கள் என்பது மட்டும் உண்ைம. சமீ பத்தில் மிகப்பிரபலமாகப் ேபசப்பட்ட விக்கிlக்ஸ் (Wikileaks) இன் யூலியன் அஸ்ஸாஞ்ைச (Julian Assange) உங்களுக்கு ெதrந்திருக்கும். ேதேம என்று இருந்து ெகாண்ட நாஸா (NASA) ஏேனா திடீெரன விழித்துக் ெகாண்டது. அவ/ பாரதூரமான பாலியல் குற்றச்சாட்டின் அடிப்பைடயில் சமீ பத்தில் முடக்கப்பட்டா/.

பறக்கும் தட்டுகள் பற்றி எப்ேபாது அஸ்ஸாஞ் ெசால்ல ஆரம்பித்தாேரா. அவற்றிற்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றன. கட்டுப்பட மாட்டா/கள். இந்த சம்பவங்கைள அெமrக்க 'கா/டியன்' (The Guardian) பத்திrக்ைகக்கு சாட் (Chat) மூலம் அஸ்ஸாஞ் ேநரடியாகேவ ெதrவித்திருக்கிறா/. அவ/கள் அரசுகைள மதிக்கமாட்டா/கள். திட்டமிட்டு அைனத்ைதயும் மைறத்திருக்கிறது.அறிக்ைககளில் முக்கியமானதாக கருதப்பட்டது என்ன ெதrயுமா? அயல் கிரகங்களில் இருந்து பறக்கும் தட்டுகள் (ufo) பூமிக்கு வந்திறங்கியது என்ற ெசய்திகள்தான். இதனால் நாடுகளின் சமநிைலகள் குளம்பிவிடலாம். அரசுகள் அைனத்துக்கும் மக்களுக்கு உண்ைமயான ெசய்திகள் ெசன்று அைடவதில் தயக்கம் இருக்கின்றது. அத்துடன் இதவற்ைற நாஸாவின் மூலம் ஆதாரத்துடன் அறிந்து ெகாண்ட அெமrக்க அரசாங்கம். எனேவ அரசுகள் இப்படிப்பட்ட ெசய்திகள் அைனத்ைதயும் மக்களுக்கு ெசன்றைடயாமல் இரகசியமாகேவ பாதுகாக்கின்றன. அப்ேபாேத அவைர ேநாக்கி பாலியல் குற்றச்சாட்டுகளும் பறக்கும் தட்டுகள் ேபால பறந்துவரத் ெதாடங்கின. இந்தச் ெசய்திகைள ஐேராப்பாவின் மிகமுக்கிய பத்திrக்ைககள் எல்லாேம தைலப்புச் ெசய்திகளாக ெவளியிட்டன. கடந்த வருடங்களில் மட்டுேம 400க்கும் அதிகமான சம்பவங்கள் பறக்கும் தட்டுகள் பூமியில் வந்திறங்கியது சம்மந்தமான ஆதாரங்கள் அஸ்ஸாஞ் ெவளியிட்ட அறிக்ைககளில் இருக்கின்றது. மக்களுக்கு அதியுய/ ஸ்தானத்தில் இருப்பைவ அரசுகள்தான். அப்படிப் பாதுகாப்பதில் மிக முக்கியமாக இந்த இருக்கும் ஸ்தாபனங்களில் ஒன்றுதான் . அரசுகள் அைனத்தும் அவருக்கு எதிராகின. அவற்ைறயும் விட சக்தி வாய்ந்த மனித/கள் ேவற்று உலகில் இருக்கிறா/கள் என்று மக்களுக்குத் ெதrந்தால். அதுவும் குறிப்பாக பிrத்தானியாவில் பறக்கும் தட்டுகள் வந்திறங்கியது ெதrவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

அது பற்றியும் நBங்கள் ெதrந்து ெகாள ேவண்டியது அவசியமாகிறது. விண்ெவளிைய ஆராய நாஸா அனுப்பிய ெதாைலேநாக்கிக் கருவியுடன் கூடிய. விண்ெவளியில் இருக்கலாேமா என்பதுதான் அந்தச் சந்ேதகம். IRAS (Infrared Astronomical Satellite) என்று ெபயrடப்பட்ட அந்தத் ெதாைலேநாக்கிக் கருவிையச் ெசயற்ைகக் ேகாள் மூலம். அெமrக்காவில் விண்ெவளி ஆராய்ச்சிக்ெகன்ேற அைமக்கப்பட்ட ஸ்தாபனம்தான் 'நாஸா' (NASA-The National Aeronautics and Space Administration) என்பதாகும். அைவ இருட்டில் இருப்பதால். ஆனால் ஒளிேய இல்லாத ேகாள்கள் அப்படி அல்ல. நாஸா ஒரு ெதாைளேநாக்கிக் கருவிைய கண்டுபிடித்தது. விண்ெவளியில் உள்ள நட்சத்திரங்கள். ெதாைல ேநாக்கிக் கருவிகள் மூலம் அவற்ைறக் காணக் கூடியதாக இருக்கிறது. இந்த நாஸா மூலம்தான் விண்ெவளி வரலாற்றுக்குrய 'மிைக அறிைவ'.1983 ம் ஆண்டு ைத மாதம் 25ம் திகதி விண்ெவளிக்கு அனுப்பியது. விண்ணில் இருக்கும் கண்ணுக்குத் . இப்படிப் பட்டவற்ைறக் கண்டு பிடிப்பதற்ெகன்ேற மிகுந்த ெசலவில். ஒரு தவி/க்க முடியாத சந்ேதகம் ேதான்றியது. ெசயற்ைகக் ேகாள்தான் 'ஹபிள்' (Hubble) ஆகும். தமக்ெகன சுயமான ஒளிையக் ெகாண்டிருப்பதால். நாஸா மைறத்த மிக முக்கியமான ேவறு ஒன்றும் உண்டு.நாஸா. இந்தத் ெதாைலேநாக்கிக் கருவி 'இன்பிரா ெரட்' (Infra Red) என்னும் கதி/கைளச் ெசலுத்தி. மனிதனால் கண்டு பிடிக்கப்படாமேல ேகாடிக் கணக்கில் விண்ெவளியில் சுற்றித் திrகின்றன. மனிதனின் சாதாரணக் கண்களால் பா/க்கக் கூடிய ேகாடானு ேகாடி நட்சத்திரங்கைளயும். ஆனாலும். மனித இனம் அதிக பட்சம் ெபற்றுக் ெகாண்டது என்பது யாரும் மறுக்க முடியாத உண்ைம. இந்த ஹபிள் ெதாைல ேநாக்கியால் பிரபஞ்சத்தின் பல உண்ைமகைளயும். விண்ணில் உள்ள அைனத்ைதயும் அறிந்து ெகாண்ட மனிதனுக்கு. இரகசியங்கைளயும் மனிதன் அறிந்து ெகாண்டான். அதுகூட உலக அழிேவாடு சம்மந்தப்பட்டதுதான். நட்சத்திர மண்டலங்கைளயும் மனிதன் பா/க்கும் அேத ேவைளயில். மனிதக் கண்ணால் பா/க்க முடியாத ஏதாவது.

நமது உடலில் 'எக்ஸ் கதி/கள்' (X Rays) ெசலுத்தப்பட்டு. 'IRAS' விண்ெவளிைய ஆராய்ந்த ேபாது. மக்களுக்கும் நாஸாவின் ேமல் சந்ேதகம் ஏற்படக் காரணமாக அைமந்தது. அந்தக் ேகாைள ேமலும் ஆராய்ந்த ேபாதுதான் நாஸாவுக்கு அந்தப் பயங்கரம் உைறத்தது. அதாவது அந்தக் ேகாள். நாஸா எைதேயா மைறக்கிறது என்ற முடிவுக்கு . இந்த விசயம் பல அறிவியலாள/களளுக்கும். அது உடம்ைப ஊடுருவி எலும்புகைளப் படம் பிடிப்பது ேபால. நாஸா ெசான்ன காரணங்கைளப் பல/ ஏற்றுக் ெகாள்ளேவ இல்ைல. தனது ஒட்டு ெமாத்தத் திட்டத்ைதேய இைட நிறுத்தி மண்ணுக்கு வந்தது IRAS. திடீெரன அந்தத் ெதாைல ேநாக்கிக் கருவிைய விண்ணிலிருந்து கீ ேழ இறக்கியது. மிகச் சrயாக எமது பூமிைய ேநாக்கி நக/ந்து வந்து ெகாண்டிருக்கிறது என்பதுதான் அந்தப் பயங்கரம். சிவப்பு நிறத்தில் ஒரு வட்ட வடிவமான ேகாள் ேபான்ற ஒன்ைற அது படம் பிடித்தது. எமது சூrயக் குடும்பத்தின் எல்ைலக்கு அப்பால்.ெதrயாத அைனத்ைதயும் படம்பிடித்து பூமிக்கு அனுப்பியது. காரணம் ேகட்டால். அந்தத் ெதாைல ேநாக்கிக் கருவி பழுதைடந்து விட்டதாக ஒரு காரணத்ைதயும் நாஸா ெசான்னது. இன்பிரா சிவப்புக் கதி/கைளச் ெசலுத்தி விண்ெவளிைய ஆராய்ந்து படெமடுக்கிறது. 'இது என்ன புதுக் கைத' என்று அைத ேமலும் ேமலும் ஆராய்ந்த நாஸா. தற்ெசயலாக ேகாள் ஒன்ைறக் கண்டு பிடித்தது. இந்தத் ெதாைலேநாக்கிக் கருவியும்.

12. ஆனால் நாஸாேவா அந்தத் ெதாைல ேநாக்கிக் கருவிையப் பாதுகாக்கும் குளி/பதன வசதி ெகட்டு விட்டதாகவும். இந்தக் ேகாள் பூமிைய 21. உண்ைமயில் 'IRAS' கண்ட அந்தக் ேகாள்தான் என்ன? அந்தக் ேகாைளக் கண்டவுடன் ஏன் நாஸா தனது ஆராய்ச்சிையேய இைட நிறுத்தியது? அப்படி என்னதான் அந்தக் ேகாளில் நாஸாேவ பயப்படும்படியான பிரச்சைன உண்டு? இப்படிப்பட்ட பல ேகள்விகைள பல நாட்டு விண்ெவளி ஆராய்ச்சியாள/கள் ேகட்கத் ெதாடங்கின/.2012 அன்று தாக்கும் என்பதுதான் ேமலதிகமாக இதில் கிைடக்கப்பட்ட பயங்கரமான ெசய்தியுயாகும். அந்த விைட 'சுேமrய/' (Sumerian) என்னும் மிகப் பழைம வாய்ந்த ஒரு இனத்தின் கல்ெவட்டுகளிலும் கிைடத்தது. நிபுரு (Planet X) பற்றி ேமலும் அறிய. முடிவில் அவ/களுக்கு அதற்கான விைட கிைடத்தது.அவ/கைள இட்டுச் ெசன்றது அந்தச் சந்ேதகம். அதனால்தான் அந்த ெதாைல ேநாக்கிக் கருவி மண்ணுக்கு இறக்க ேவண்டி வந்தது என்றும் சைளக்காமல் ெசான்னது. . அடுத்த வாரம் வைர ெபாறுத்திருங்கள். அந்தக் ேகாள்தான் நவன B விஞ்ஞானிகளால் 'ப்ளாெனட் எக்ஸ்' (Planet X) என்று ெபயrடப்பட்டதும். ஆதிகால மனித/களால் 'நிபுரு' (Niburu) என்று ெபயrட்டதுமான. விைட கிைடத்தாலும் அது பயங்கரமானதாகேவ இருந்தது. பூமியில் வாழும் அைனவருக்கும் எமனாக வந்த கருஞ்சிவப்புக் ேகாள் ஆகும்.