You are on page 1of 7

Noortje Bolte Fontys PABO Groep 5

Muziek
Doelstelling Aan het einde van de les zijn de leerlingen in staat om een lied van buiten te zingen en bepaalde instrumenten te kunnen gebruiken bij het lied. Beginsituatie Ze hebben elke week muziekles en leren al meerdere liedjes, noten en instrumenten. Persoonlijke leerdoel Ik ben in staat om de lesstof eigen te maken en goed over te kunnen brengen aan de leerlingen zodat ze het ook begrijpen. Positief reageren en goed taalgebruik toe kunnen passen. Onderwijsleermiddelen Instrumenten, digibord en blaadjes met tekst erop Voorbereiding Instrumenten klaarleggen, tekst uitgetypt. Leeractiviteit Tijdsduur 2 minuten Didactische werkvorm Interactievorm Activiteit Didactisch handelen Inleiding: Hebben jullie ook wel eens dat als je heel moe bent en je echt wilt slapen en dat iedereen dan geluiden maakt. Niemand is stil. Nou ik ken mensen daar is het altijd stil! Als hun broertje in bed ligt is het stil. Tot het Leerstof Leerlingen leren een nieuw liedje. Ze gaan ook instrumenten en geluiden bij het liedje verzinnen. Zo onthouden ze het liedje extra goed.

Noortje Bolte Fontys PABO Groep 5

broertje plots wakker word! 10 minuten Instructievorm Instructie We gaan het liedje zingen. Ik geef de tekst aan de leerlingen. Ik zing de zin voor zij zingen het na. Daarna mogen de leerlingen meezingen. Als laatste moeten ze het blaadje wegleggen. We gaan kijken wie de woorden mee in kan vullen. Zo laat ik steeds meer woorden weg. Verwerking Dan gaan we kijken welke geluiden we bij de zinnen kunnen maken. We verzinnen samen de geluiden en steeds mag een kind het geluid maken. Dit kunnen we doen met instrumenten maar ook met je handen, voeten, deur of je mond. We schrijven het geluid op. (Complimenten geven. Mocht het niet goed gaan dan stoppen we en gaan we ook niet meer uitbeelden.) Als laatste zingen we het liedje samen en mogen ze het

15 minuten

Opdrachtvorm

Noortje Bolte Fontys PABO Groep 5

2 Minuten

Evaluatie Vragen stellen

uitbeelden. Eerst lopen de meisjes rond en daarna de jongens. Terugblik Vragen stellen Welke instrumenten hebben we allemaal gebruikt. Hoe kun je nog meer geluiden maken? Hoe heet het liedje wat we hebben gezongen? Wie lag er te slapen? Wie kan de eerste zin nog eens zingen?

Reflecteren

Methode: Eigen wijs: Wat een herrie! Tekst en muziek: André Rooymans en Leo Aussems Verantwoording: De kinderen krijgen elke week al muziekles. Dit krijgen ze anders dan dat ik het nu ga geven. Ik heb geprobeerd alle domeinen in de les voor te laten komen. Ik wil dat de kinderen een nieuw liedje aan leren, luisteren en daarna zelf zingen. Ook het kunnen lezen op papier en digibord en daarna ook met instrumenten een melodie/muziek erop gaan maken. Dit mogen ze noteren. Zo denk ik dat het een leuke les voor de leerlingen is en ook iets is wat in hun belevingswereld past. Waar ik tegen aanloop is de tijd. Ik heb hier maar een half uur voor. Ik heb de theorie en voorbeelden die ik zelf bij de lessen heb gekregen in mijn les gestopt. Wat mij opviel is dat ik het leuk vond zelf te zingen maar ook zelf iets te doen met instrumenten. Het bespelen van een instrument vinden de meeste kinderen het leukst. Ze kunnen hier hun creativiteit en ei kwijt. Vooral bij deze les vind ik het leuk en belangrijk om in groepjes te werken. Zo kunnen ze goed samenwerken en samen iets verzinnen voor muziek. Het is iets makkelijker en ook degene die rustiger zijn durven iets te presenteren. Daarbij zijn de drukkere die altijd voorop staan wat rustiger doordat ze samen moeten werken en aan moeten passen aan elkaar. Als evaluatie wil ik de kinderen na laten denken wat we deze les nou hebben gedaan. Hierdoor denken ze ook meer en verder na over muziek en hoe muziek wordt gemaakt. Misschien wel aan muzieknoten.

Noortje Bolte Fontys PABO Groep 5

Sterkte Zwakte analyse
Wat zit er wel in Je bent in staat regels in de groep te bespreken en deze op een juiste manier te hanteren. Je bent in staat opbrengsten en kwaliteit van leeractiviteiten met collega’s open te bespreken. Bij deze les vond ik het belangrijk dat de kinderen goed naar mijn luisterde. Ze moesten weten wat ze moesten doen en wat ik van ze wilde. Voor muziek hebben ze normaal een vakdocent. Met haar heb ik van te voren besproken wat ik wilde doen en achteraf hoe het ging.

Wat zit er niet in Je bent in staat leiding te geven aan groepsprocessen en deze, waar nodig, op een correcte manier bij te sturen.

Je bent in staat leeractiviteiten te ontwerpen waarin samenwerkend leren expliciet plek heeft.

Deze les heb ik wel in een groep gedaan. Ik heb voor de les meer begeleid. Ik gaf de les en de leerlingen deden mee. Ze mochten niet echt iets inbrengen. Zo wist ik dat deze muziekles goed zou verlopen en ook structuur bracht. Ik vond bij deze les het niet nodig om samen te werken. Ik wilde kijken wat de leerlingen zelf wisten en konden. Dit bracht ook rust in de klas.

Noortje Bolte Fontys PABO Groep 5

Reflectie Wat wil ik? Aan het einde van de les zijn de leerlingen in staat om een lied van buiten te zingen en bepaalde instrumenten te kunnen gebruiken bij het lied. Ik deed ik? Ik had deze les goed voorbereid en ik wist precies wat ik wilde doen met de leerlingen. Doordat ik dit in mijn hoofd had uitgewerkt volgde de les goed. Wat ging goed? Ik begon sterk en hield rust in de klas. De kinderen deden goed me en ik had goede interactie tussen hen. Wat ging anders? Ik wist dat ik in tijdnood zou raken. Dit kwam ik ook tegen. Helaas kon ik zo niet mijn hele les afkrijgen. Ook wilde ik de geluiden opschrijven. Dit had ik niet gedaan omdat de leerlingen dan konden spieken. Achteraf was dit toch beter en duidelijker geweest voor de leerlingen. Hoe nu verder? Voor de volgende les is het slimmer om het op te schrijven. Zo is het duidelijk en concreet voor de leerlingen. Als ik mijn les voorbereid moet ik ook de tijd in de gaten houden. Meer met minder.

Reflectie van mentor: Je hebt een goede les gegeven. Wat ik vooral goed vond is dat je een goede interactie had met de leerlingen. Daarbij koos je niet alleen de leerlingen die een vinger opstaken maar ook de wat rustigere leerlingen. Je had een goed voorbereid en wist precies wat je wilde. De geluiden/instrumenten die je bij het liedje had bedacht was een leuk idee. Toch is het beter om deze te noteren. Zo onthoud je de geluiden die bij de zinnen horen. Ook was het dan duidelijker voor de leerlingen. Jammer dat je de les niet binnen de tijd afkreeg.

Noortje Bolte Fontys PABO Groep 5

Feedback van Ton van Erp
Bijlage 2 Feed-forward op lesontwerp en toelichting (domeinexperts – stap 7-)

Vak: KO-Muziek

Vakdocent: Ton van Erp

Naam student:_________________________________________________________________ Groep:____________________ Datum feed-forward: 10 maart 2014

Aanwezig

Aanpassing noodzakelijk X

Kennis over (kinderen in) de groep is nadrukkelijk verwerkt in de omschrijving van de beginsituatie van de groep, zowel in pedagogische zin (gedrag, groepsverhoudingen, groepsdynamiek) als in didactische zin (vakspecifieke beginsituatie).

X

De lesdoelen zijn afgestemd op de beginsituatie. In de formulering ervan wordt zichtbaar dat je kennis van vakdidactiek op een logische manier verwerkt.

X

Werk- en groeperingsvormen zijn afgestemd op specifieke kenmerken van de groep (zie kritische analyse stap 5) én op specifieke kenmerken van vakdidactiek.

X

Werk- en groeperingsvormen zijn functioneel ondersteunend bij het behalen van de lesdoelen.

X

Samenwerkend leren krijgt logisch plek in het lesontwerp.*

X

De lesdoelen worden expliciet geëvalueerd met de kinderen.

X

De werkvormen die worden gehanteerd bij evaluatie zijn passend bij vakdidactiek en sluiten aan op specifieke kenmerken van de groep (zie analyse stap

X

Noortje Bolte Fontys PABO Groep 5
5).

*Van belang bij in totaal 3 lesontwerpen

Opmerkingen In de bijstelling laat je je leiden door de volgende feedforward: o De beginsituatie beschrijft meer dan wat kinderen kennen/kunnen. Refereer ook aan gedrag, specifieke groepsdynamiek, beheersing van samenwerkvaardigheden. Beschrijf daarnaast het niveau van kennis vaardigheden, ervaring van kinderen met de methodiek die jij gebruikt en zo meer. Persoonlijke leerdoelen zijn gebaseerd op, persoonlijke ontwikkeling die urgent aandacht nodig heeft, uitdagend is, kansrijk is en zo meer. Deze leerdoelen zijn ingegeven door de concrete beroepssituatie (omstandigheden in jouw groep) en de opleidingsinhoud (vakinhoud didactiek van KO muziek). Benoem hier dus ook de vakspecifieke uitdagingen voor jou. Refereer in lesdoelen aan product en proces. Lesdoelen zijn vakspecifiek geformuleerd. Welke kwaliteit moet behaald worden t.a.v. kennis, vaardigheden. Formuleer dat SMART. Het lesscenario is gedetailleerd uitgewerkt. Inleiding, kern, afsluiting zijn duidelijk omschreven. Stappen zijn chronologisch beschreven. Er wordt vooraf aandacht besteed aan wat kinderen moeten kennen, kunnen aan het einde van de les. In het lesplan wordt geanticipeerd op ‘wat als –situaties’ De methodiek die gehanteerd wordt, wordt duidelijk beschreven, bijv. stappenplan liedleiding, de weggeeftechniek, Het onderwerp (lied luisterfragment , speeltuk,/liedbegeleiding e.d.) is opgenomen in het lessenplan. (Raadpleeg Muziek Meester, relevante informatie uit deel A De vijf domeinen) Ondersteunend materiaal (PPT, Prezi e.d.) wordt aan de lesvoorbereiding toegevoegd. Indien van toepassing, principes van samenwerkend leren (Coöperatief leren in muziek) komen herkenbaar terug in het lesplan. (Zie coöperatief leren in muziek, Frits Evelein blz. 12 -29) In het lesonderdeel evaluatie sta je stil bij opbrengst t.a.v. proces en product. Taalgebruik is onberispelijk. Algemene tip: raadpleeg lesvoorbeeld “Uit Artis is een beer ontsnapt’.

o

o o

o o o o