You are on page 1of 29

ZGq

y†q ZÔyÎ 0 1
2 ZGq
y†q ZÔyÎ 0
ZGq
y†q ZÔyÎ 0 3

á^jŠÒ^µ
y†qZÔGqZ

i
æqh
4 ZGq
y†q ZÔyÎ 0

ZÔGq
y†q ZÔ á^jŠÒ^µ : [Âx *

i
æqh : '

jœ£Zg ‡z :•Z m iì


ez8

LkZ' : öZg WzMH

Y 2008Þâ : •
® á Z õg @

LkZ' : ‚Zg

info@brasstacks.biz : é~ Z

www.brasstacks.pk : ‚d
V z

Xì YYH„aÆ)¬b #Ð]i YZÅ'Ã[ÂkZ :^â


ZGq
y†q ZÔyÎ 0 5

Â7
KŽì F6 
xZ¤z6 i[»–¦ÃŠgzZgót‹szc^ÂÃk
kZÆæqh i
E
ì ˆ~Š ^ÅaÂÆ™ ( ïEG3J" Z æ¾h$ZR)"
ž @ ÂÃxZ¤
z6{iXX Š
Hí6yz~z
E
sJ e~ ]gß!ÂÐ Bæ¾h$ZRX ÙÝq {Š.ZÐ kZ vß {Šc iÐ {Š c
i
~¿+zD
à©Ðn¾Åä™}WëÐÎZ¤
 izŠgZÊ ZñgzZVÓñƒ
gzZy!
XìˆÅ[Åp Û '
ggZŒ zgŠuÃ:gzZx|ÆxZ¤
z6
T¾X ˆðÑ

» ðÉga~gøm
XÐVƒ̄ ! zˆgzZ}gt~yÆMg‡ÐáZjkZ

á : Zi•
{• Û
¨bZ‘
6 ZGq
y†q ZÔyÎ 0

ZXGq
y†q Z Iá^jŠÒ^µ


x Z¤z6 
àS~Z 14LkZ'

TÃ~Z 14 Xì x * ZgzZ Gq
»y†q Z yÎ 0 Z yÎ 0
Ôì 7o q
ž¶èk  % õg @
¼+ZgzZ ÅA +Z ðÃÌä \¬vZ yŠ kZ å ;g W~ŠŽz ot yŠ
{zžì yá̈¸X ¶]Zg Å ( g;Z îGÏG W~ŠŽz yÎ 0
5Å)ypg ,z 27 {z c ]Zg T
 žì @
Z Ü z {zt X ó óâ Y HÃgŠ‘
ƒ‰  ?ž L ì
L @Û \¬vZ b§TgzZ ¶gŠ‘
â• 
ÍX ó ó• D â •
ZŽ X å ;gƒ åyf Z »vZ c
Ôíz q Û wz4
B‚Æyf Zx ÓÆ\¬vZÀ5
Åw‚Î{Ša ÅVâ ›{z å *
]Zg Åypg ,™*X å}Z » õg @ W~ŠŽzoq
Z
ŠŽz yÎ 0
ƒug IX °°ZÝ°ZvZpL LX ˜Íi ZzWtiŠ «Ð- i Z™ #{g !
g64q
ð•Zq ~g øt X¸` –
Z » õg @  ¬ ÐG Ü z kZ ó Xó Š
 ÐZ y›VÅщ W~
ÅT¶y*ZŠ ~â â zg +Z q
Z ~g ø yÎ 0X ågzŠ ( Romantic) ~â â zggzZ 0ZH
»Vâ YKZäVâ ›ÄÑ:eÁi Z ÁnÆŠ
X H7: Zg 2
ZgzZ y†q
q Z 7oq
Z sÜÔ}%– Ù §{ ÅTyÎ 0
 y›Vzg ZD
 å c
14X å Zƒ y›zy ª ~ y*zy Z Ü z kZ ot Xì x *
W~ŠŽz ‰ »G
hz™ ZÎÁi Z Á Â å ;gƒ y´Z » ~Š Zi WÅo kZÐ yÎ 0
-i Ü z T]Zg Å~Z
g ‰
Ô™hgÃV•i ÅŠ Z] WLZX¸ìg™~g »Åå
Z î ! ¸` ò Âc
 c Ð Vzyy›
Z™hgú¼ƒ
5 Zg,Zq  CZÔg ! zŠzwâ CZÔ™hgÃVzGÅ ZŠ ZŠ\!
yLZÔª LZ
Z sÜXì ÑZz äƒ HB‚Æ yZ Àž å7x¥¼ ~ Ts§Å
Z Ô åy†q
q
ZGq
y†q ZÔyÎ 0 7

X ¶žZ- Š
Ð ~ yZ ¸ AŠ ä wD Z)´ [ZpzŠ Ž
Ü z »ŠÅ[Zp¬
VMÇ~7 Ð Vz(LZ X å‰
D™yÒÃkZž åC! Ü z {zXì ¬Š‰
Ú Z‰
_ Ü ztä
V¥ÔIòSÅVÍßXì @ òŠ Wñƒ
Yƒ C!
_
L hÐ yÎ 0
ug IÃ\W Lž -i
g Z
 i ZzWt ÔI|È
Ð Vzyy›hz™ ZÎX ó ì
ó Š
W~ŠŽz yÎ 0
` Wƒ
X ¶ðƒ Ðv W~ y*zy }g7 X¸` ò
yÎ 0
ž ¹ä Vzm
ôZgzZ VîzyÐ yZX î ¯ : yÎ 0 ¹t Ã]Š ªÅVâ ›gzZ Å
ž åŠ
BïzCZÐWZ' Ö Óë7ž ¹äVz(}g øgzZXßáz~#
7~# Ö Ó
Ö Óq
• 7áZz äƒ èZg6# Z ëXÐN ¯ žKZÐ ~ WZ'
qZ ëXÐ
ÆkZžì « gzZ u 0Ú Z {zX ÇA 7Zt䎞¸`NŠ {zgzZ åx¥ÃyZèY
*
Ç!
äVrZêtž„ZÍÅ]! 
kZgzZX σpôz'W: Ô ÏƒpôyY: ÅVâ ›B‚
ž„ZÍÅ]! ŠÉ~k
kZgzZ åc ¼ÅVâ ›ävZêtž„ZÍÅ]!
kZgzZ HÇ
Æ Vjzg ÅY Zß~ ãZôÅÀ5X ]Zg Åg;Z@Ãypg 27 X å *
ƒk¿ÃŸkZ
5
 c
gzZXЕg7~„ Z ÌLB‚ÆVîzyy›ž åŠ
gq Š™ê~ ñ‚
c
c äZz™Ly›ÄÑk•ì eXÐ,Š {zÔ} 7
,7 Û è%Ž …aÆkZ
´Š ã!
Œ
ÆkZ äVMXÐ,™ ZŠ Z7ÅkZëX} 7*
Zz™ Z¨ZÃV@gzZV“KZÄÑðJ e
Ûa
X ÇA H…ž Y77täVrZX Hê»äY~o kZ äVM,Š V*!
Œ
aƾÃ\WLZž H7wZÎtäËX óâ 7DðÃX žâ 7-
JðÃäVrZ
Zq
Vâ ›ÄÑq ZX åb§¾¯ yÎ 0
tžN Cõg @
Ã\WëN W X •ìg h YZ
Ù ,Æ[º ¹æX¸ íyÎ 0
é,%g ZD Ù q
g ZD Z sÜgzZ¸ ä
Ð y¶‡Æ
8 ZGq
y†q ZÔyÎ 0

 ~uzŠgzZxk
ž•ë vß~xk  «X X 7{0
iy›Ìq
Z~ º´Æ

ÆVz¤zegzZ V³Ô Vîzy ]g ¸z O»ZgŠ T~¹g e sÜ1X ðƒ]g ¸z O
Š SŠŽz»yZgzZ‰ G $µy›ÄÑ:eXì 7wVÅkZ Zƒ»Vâ ›Vð;
c

X ¶7ãC…]!
täVîzygzZ åX{0
iy›ðÃ:Ô¸R
g7g ðÃ: V;zèY
ë ` WÃTX c
¯b§¾yÎ 0
täVz(
}g øžÐN ‹]uZzëÃ\W
ï7„,Z…ot nÅvZX „g77zgŠÅkZ…c
XŠ  ó óåHH
Í•f 5E 
"Z¤g ÃL L
& â ZÅV@gzZV“~g øtXì -
Z™0zygzZõÌ` WŽì -
Sg~c â ZÅY Zßt
1ñÐZ äVß Zz Vî ÇX Š &
` c uu„3q
ZÆ™g 0 Z »i»g ãÎ 0
¬izgPX •
yÂ{ Sh1q Ü zÆ]ZgXìHtž¸ìg™t {zX c
Z‰ Š™È ~yLZ™ YágzZ
?ž å c
¯ n kZ ä ëyÎ 0 eÐZ Ðg \ } (ä kZ Ô‰õŽ N W
L ¹™2

~uzŠgzZX Vƒ „3ÔVƒ7H~ ¬Vâ Z L L ¹gzZ ïa „3 {z?ó óz™h
žt ]!
x * L Lì 9X Ðäzg ·({z?ó óåc
Z÷pVƒCWÃõ»~g ¯“
 ä\WyÎ 0
ÂPŠB‚Æ yÎ 0
wŠ Z÷Ì` WgzZ å Éñƒ D ¯ yÎ 0 { Zg7 Z÷XìP
yZ0
ËÃyZvZgzZ Vƒ C™xŠ6yZ™á x * ~ • Dƒg F a }÷Z
» yÎ 0  Xì
Zt X ó óÏÑ { W~÷»:gz *
kZXìPq kZg ZŠ¸Xì êŠ}Š
à: yvÃyÎ 0
{ LZ 3Y KZ ä VrZX • {0
gzZ '³KZ ÔyZ0 i Ì` WŽX •ÄÑ ðJ e Å b§
yÎ 0
ž•ë ` WŽ h Át [ZX§{Åy†q
ZÔ§{ÅGq
Z ‰ðtNz'
W
]!
q ZB‚ÆVîzyë å’ e7à
ZX Tg~oq yÎ 0
X ðƒt~ä¯
ñ¼ž¶¸zz Åî}g øgzZ¸ã¬w‚Î{Ša ~ y*zy y›X Çq
gŠ c
äX ]³ÅyŻ0·q])q
ZgzZ åÑZ eB; 6V“gzZ VÂgú~g ø ä Vîzy
 žì ¸ ¹ÅyZgzZ Ó Ô õg @
7Z Z W ó óyÎ 0
ÅV7Š }g ø X å c L LnÆ
Ü ¤Ôì Mg ZMZgzZg (Z
X •Dƒg ZŠ%~^Å+Z~*ŠtÂì CW~B;ÆyZ‰
ZGq
y†q ZÔyÎ 0 9

q Ö Ów‚g ZD
ZX6y*zy Å# Ù q
Z ä ëXt • }0
gŠXì C3xÑÐ yZ+
 ̈Z
 y›X ÅÒÃÅ ä¯ y›ÃVîzy 6gziÆg ZŒä ëžì 7(Z§Zz Ì
Z

gzZg ¦ Ö Ó
gŠX •D™B‚Æ°ødZX • D™B‚Æ])gzZ]³Â• D™#
Ö Ó~g øÅw‚g ZD
žì { ZÍ# Ù q
ZÔ7w‚zŠ 7w‚q
ZgzZX • D™B‚Æ°ç

gzZg ¦gŠ ä ëpX Ç: VŒ zy Ìq
Z ` W ÂD™y›ÃyZ6gziÆg ZŒë¤
ZvZz
Ö ÓÃyZž7.
X ñY ~Š # Þ ‡kZŽžì x ¸+Zq
ZzyX 3gB‚ÆyZnç» °ç
Xì õg @ Ù à Zz•gk0
ÅyZtX •D™ $µÃx ¸C k WLZtèY
ìtûyÎ 0
q ™ïÐ VzqzŠ yÎ 0
ZXì á gŠ c
ž Çq gzZ]!
Z
q
cÛ ä WZZ
â• ‡ž 6 å Š Ü z kZtûyÎ 0
ƒ 쇄‰ ZuzŠgzZ
XìBZ' »yÎ 0
Ü z kZyÎ 0
0·X å [ƒ 쇉 Xì @ ž
ƒy›zyª~ y*zyÔ~|•Z
}g7 ëgzZ X Š
` @
 BZ' » yÎ 0
kZQ X åyÎ 0
Ì{z 你
 c
gŽ ä ̇
ƒ qzÑ *
Ô¬~g ø X Š iBZ' » yÎ 0
ž cÜ zq
W‰ ZQ X ñƒ ̈¸6y*zy
{g~³wÑÆ‹Š sÜƃŠzöyÎ 0 Ü ztäëQgzZX V„@
ž ¬Š ̉ Ã~g ø
zŠÃyÎ 0
nÆä™Ýq {g ! kZXì Cƒ qzÑÐQq
’q
ZÐ V;zgzZX åŠ

Çìgå Ô åÐåtûyÎ 0
1X¸ìgÅ× W× WÐ Vð; LZ y›Žž
Z Çìgì‡yÎ 0
XvZY ¶ Xì ¹!
y›Ìq }iukZJ
Z6 Z
 gzZ
{g~³Æ‹Š sÜ™ƒyÎ 0
Vâ ›ÔåŠ  Ô ~Š Zi Wk
Z  ÅY 1857
Ü z {zt ! ! ! q
ž å‰  Š'
’„  Z ÅyÎ 0
iq  Š'
gzZ ÒÄ  × „
i ÔØZ'  Š'
 Z Å
iq
kZ ä Vîzy gzZ c B; s§ÅVîzy s ÜÆ Vâ ›û%«ä Vzm
J ( 
ôZ Z
Ö Ó6
ÆVîzygzZX •ñW- D™# Ùq
yZy›Ðw‚g ZD ZŽž *
YÔõñ
Vzm ™ »Ãg ZMZgzZg (ZÆVâ ›t b§Ëž å7t ~g (ZgzZ '
 XM
ôZ Z
The Greater L LÔ ó ó]g ¸ ôZ L Lë {g !
zŠ h
•á [Zž ¬ƒyZ ÃVîzy  c
Š™x »t ä
10 ZGq
y†q ZÔyÎ 0

Xn ï3 Zg ðÃ…nÆ ä¯ ÃkZ å Hì‡ä VrZ~ äâ iÆ »ØZŽ ó ó India


ˆÆY 1857q
’Åä¯yÎ 0 ôZÃVîzyÔ ¶]gz¢ÅVîzyÃVzm
X ÅVzm ôZ
 X ŽÃÚ Š Vc
yZyÐZ g Z¼ÅVîzy ~ ~Š Zi Wq  žì Cñ a
’Z ‰Ü z kZ
Ù q
g ZD ZÐ Vâ ›[Zž Zƒ kˆZÃVîzygzZX 1h y
ÃVîzy ä Vzm 
ôZ~ k
¬ WZ Z 4˜7Ã õg @
‡ž Ç • Y wÈ:t X Ç õJ/G KZ Xì YY 1x ÙZ » òÝ Å w‚
&
ZkZž¸n
c g¢6 kZX¸g ZŠb} (
]! ¹ÆŠ ŽZ›zygzZ¸~öô»
Ô~ Óøežì 7µðÃ~ kZX Hg ±Z6Vîzy ä VrZX • M
 {g™ƒ•ë~
ðà » VzI •Z zy gzZ öô» D+&
Z~ dÛ gzZ ~(Ô~ ^ÑÔ~ ~i ZgŠ y!
• i
ïŠ á~ 1 gzZ X • D Z—? }n Æ \WX • ðŠ Ã\Wt Xì 7¨£

Vîzyk ‡X •
¼ÅVâ ›ž Hêt VYX Åg (Z ÏeÐ öô»VYäWZZ
Û wìŠ Zi WgzZ f
B‚ÆVîzyŠ• ™_e Ôw_ 6WZZ ZXì 7~•gB‚Æ
‡¤
Ï0
Xì Yg Z ¦   c
i~ „ ZB‚Æ VîzyŽ ì y›̈Ã » *ŠgzZ ÂY{g 7
gq
¿ŠgzZ y›X Š
)h
'× œ
% » Vâ ›Ô KIÄÜÅVâ ›Z
 ˆ Æ xk
«
äZ6w‚Î{Ša b§Ëž ð` q
’q
Z X ð` q
’ÄÜä VÍg )
}g ø Ô ñƒ
’t ~ *Š ~g7 XnY ÑeÃœ
kZ X ð` ä Vâ ›Æ y*zy sÜq %y ›
ÃÄÜž6 kZÔÐs§ÅV!¤! fgzZVzm
]! 
ôZWZkizÆ6¢ÄÜ~äâ i
L ëÐ Vâ ›Æy*zyŠp Â{zX ¸~ î !
ëLž Šh Š h ÂgzZ ñY c
”Ô ñY c Š™{ n
Ž • D Y n Æ + â oÑ+Z ðà c
• D Y n Æ ä™ê u oÑ ðÃÌZ

Žžî3Šì HÃVâ ›Æy*zy ëž @
Wwìt ¬… ÂCY Å™6
zZ}g ø
× s ÜÆVzm
ØZ' ôZQgzZ•D YugëX •ìg™4z]
nÆY §ZÆÄÜ
’X ó óÃX ÃÄÜgzZ „
7ðX ÄÜÌÐ ÄÜq g b§Ëëž• D™
 c
! ¹Ä{zÐÄŠ¹äwD Z)´X ñƒ¿Š¹y›X mY
ZGq
y†q ZÔyÎ 0 11

I § ÓÃ ? VE¢ C
ì § H Â N
Ù œ Èp
Za H ì Cƒ Ð ÜZ g ZD
ZgzZì N
{ n㢤 ZdŠž ðÑŠ ÌyZäVrZp
I§ÓÃ?VE¢¤
X Cƒ 7ðJÜ z kZ Vƒ: O}g *Vzg ZD
‰ Ù J
Z ™: „ • ñƒŠ !
 X * z
'
VrZ ÌÃVâ ›Æy*zy x • t Xì CWÝzg Å ðZ
 Ôì @
7* Û ÃVzg *
™y!
Œ
\W~[æÆŠ !
W!ZÆY 1930X 7ÑZzä™ù Ÿ»vZ ´g,jÔ* Šä
™,jX c
Æ" _
6 q
Záßz 6 q Š [Zp » ä¯ yÎ 0
Z y›~ y*zy }g7 X c ä
s§Å]Š ªzy X ì @ ôZgzZzy ~ y*zy}g7 gzZ • ñƒg ZËB‚
Y u¿m
LZ+F
g kgzZu 0]Š ªm
* ôZXì e*W~ŠŽz»yÎ 0
* žì @ Š™ãZztÐ
Yc
Xì YY c
¯ LyÎ 0 Ü z
žzŠ wïÐ ‚f LZ ÌÃg¦kZžì 9s ™s ™Ôʼn
]!  Xì YY c
NZ Z ¯ yÎ 0
ž å7¢ ÌÃVâ ›Æ y*zy J
Y 1935
“XðW~{ÆkZ|ŠWq
Zh
á c
• ð0
 7Ã
Û  Ìq •Dƒ
 Z>›yÎ 0
Šc Ü z{ztXì@
Ôì‰ W~B;ÆVîzyXì@ Ü ¤gzZg(Zƒ
W~B;Æöô»‰  XlÃ
Ö ÓÅVîzy~V2c
#
{zÂìk gxÓZ Ö ÓÅVzm
 X¶ì‡(KZ#  ž ÇÚg
ôZZ
~«£ÆVâ ›ÃbÃSZgzZÔŠ S
q ZiŠ«XB‚ÆV⛕D™ H
q
Ù !
D YƒC Ü ¤7ZˆÆòÝÅw‚g ZD
Ð9W{zÂì Q‰ Ùq Ü ¤gzZg (Z
ZXì Q‰
~Š™ßÏ0
 Û ðÃ~ Ïg ZzWgzZ ~Š Zi WnÆyZX •
i6Vâ ›Æy*zy X å7t•
6yZ f ZÔ]ZŠ Yh
Ô~È0 ”s ÜÆVâ ›Ô ~È0 )5?Vâ ›X ¶CY
6ä¯ ]
6 i zŠg ZÔ¶Ìe
y! ÒZÅVâ ›V˜º´y›{zx ÓX Š
c Û òiÑxF
Šg Z Œ â }È
Vâ ›ðƒ ~g ¤cŠ âZX ÏñY ð2ÃVâ ›x Óy!
i ~yž @
YHg6X ~È0
¦I‘ÓÅyZ Z
 ~ Y 1939 ž c =zy {n u 0
Wt ‚ » ( Zionists)+ *
Ú Z Ô6
u 0Z »ävZž î oVâpÔ î o]•x- ž• ïŠ ¬ÃVâ ›WZZ
*
q ‡ •
12 ZGq
y†q ZÔyÎ 0

• Dƒo
 Z y›Æy*zy }g7 Z
 žì @Ü z {zt gzZX ~Š ]•Ð yZx
ƒ‰
Û Å Y 1940 gzZ
Š ZŠg Z Œ
Xì CY Å k0
Û ÅY 1940
Y 1™ê L~Š ZŠg Z Œ
@
~ ŠŽz [Z x ª » yÎ 0 Z ì
vZ Y ¶
ZˆÆkZgzZX Ç ñY c
gzZ y†q Ñ
y› ~ y*zy }g7X žZ- Š
t Xì CY ð` q
’q
Z X • Ë
Y
õÔzyÔy›~kZÔã¯Åy*zy}g7gzZXì 0xëL E
' ~uzŠZ
58E Ü z{z
 ì‰
gzZ • Dƒ ñƒ } )B‚Æ6¤'
• @ áƒ
~ *Š ~g7 {z Ôï•  ÇgÍÔ}¤
z eÔ
 ~uzŠ~Y 1945 X •ìg ` yÎ 0
»xk ’~ ]Š ªÅWZZ
q ‡~ày›
Xì Cƒ
X-Ã]uZz z ]ÑqyZ \Wž• ìg}Š n kZÃ\W©: ]g @
t
ìgƒ k0  Zg { Z'
k WÆ\W ` WŽì Ð ]uZz yZm„ »yZX å Š
c
¯ yÎ 0
~
ÃyÎ 0 1NŠt å Š
[Zž å Š 1™ð ã½t ˆ Æ Y 1945 X Ç • 3:žðŠ X •
:ZzÃVŽ ¯ã*zyÐ*Š ~g7× W× WZ Ü z{ztXì 7ðÃvZY ¶
 å‰ Z ÑZz1zg
qzÑ * Z ä Vzm
š :Zz¬ÃVŽ ¯ 3gÍõgzZzy •Æyö m{q ôZX å ;g Y c
š
ä VrZ¸ D W:Zz Y¯ 3gÍgzZõÔzyŽX •g ~)~ *Š ~g7 ã¯y›gzZ H
Š¤
ÃV7z¤ cŠ I •Z zy Ô •u±ò ZÎt»Zg ÔwŠ 8
R V2Šõ~ y*zy
ÇñY c
Î {È» ä¯ yÎ 0
ÌZ ~g »q
 ž ˆà™åÇ! ZgzZX Å qzÑ´Š š
 F
Y 1947 X Ç ñY H c
Ì» V⠛Рy*zy Ô ÏñY Å]!
Åä¯ yÎ 0
ÌZ
ZyÎ 0
~Z 14vZY ¶ žì @  ì CYÅ]!
Y1™ê tZ Åä¯yÎ 0
~
Z
ôZ ¶ ŠgzZX Ç ñY c
ãqzg yZ ypg ,z 27 tX å O 7ypg ,z 27 ä Vzm ¯Ã
ZGq
y†q ZÔyÎ 0 13

å O ä [g kZ Ô å O ä V¸
o kZ ¶ã™œ$KZ ä T
x ¬ ðÃtž n Æ äC à *Š 6
ŠŽzŽì 7žx ¬ Ô7o
Ô~ wz4
ÆÀ5t Xì „g W~
Ö ªÐ yf ZÆvZ
#
Æ•gJ

~ V\WÅgñgzZ œ Z »x?Z Y §Z Ô[Zpq
%q Z »wDZ)´Ôœ
 Ö ZÔ n
Z »0#
%q
ŠŽzÄ
 cZvZnƶŠª
gq f~ŠŽzÆyZÔ~VߊÆgñÔnÆÝÑwðŠ
Z ÇñVZŠp´ â Ì~gZŠ)f Å«™ÅTXì ;gÑ~
 Xì ðVZäkZgzZvZY ¶
Z
“zÃ~È/µx ÓkZÔ ¶„gY Å ~È/µÅTÐ w‚PÂÔì @
W~ŠŽz yÎ 0
Dƒ qzÑÐ y*zy ¹æg · ]ZŠ YX • D â i W6Vâ ›Æ y*zy Ô}0
gŠ
ÇX ‰½Ð VØÑ ÅVâ ›N.Æ VÂŒŠž ¬Š©t ä õg @
yZ ÌS0 X•
ÐypÆVâ ›ÃV¡gzZVr’zyx Ós§~uzŠgzZX •D ·²W™ Y6Vî.
Xì CY~Š}Š^g?ÅÉàƒ
6|•ìg YäCÃ\Wë]uZzŽ ¶ Š
p•F
y›ðÃÐ ¬$
LZXAŠŠpä VÍg )
VÍg ) }g øŽ • {z ]uZz¼² êŠ „ZÍéZŽ ;g 7¹!
x ÓÆyZ¬ÐäZ™g ZÎÃyZgzZ¸ä ЋŠaÆäWVŒŽ ~7Ð
 ~+R
¸eÐ~ V·Æ yZÆá ÙˆÅyâ ‚
Æ «™ÅyZ ã¯õX å @ 
Y 1 wïJ
·-gzZ<%ZgzZX ‰CY ðè~ +R
* n
VØÑ sÜ~ +R
ž å @
ƒt wq í í
&&X¸ Dƒ } 7} •Æ
ÐW“R
14 ZGq
y†q ZÔyÎ 0

ú
VØÑ sÜgƒÑ gzZ ‰Ç
Z X¸ í } •Æ
ä õq
žì q§Zz {zgzZì è[Â
ú6Vî Çq
ZÆVâ ›ä ë
Ù 6V˜ H
~ Š Z® Å Vzg ZD
Vî ÇÆ k0
k W™ƒ ©y›
 X¸‰ƒ¦™ WnÆ«™KZÐV¸´gzZ
` ¯zygzZ ` ¯õÂn™7ïõZ
]uZz}g ‚t X Å qzÑ8 Ù Î Gás§Vzg eÆ Vî Çä TX Š
] c
šÃ
q~[ÂKZõ{zgzZX åX7y›ðÃ6
V;zžnkZX •ñƒñCÆõq
Z
KäVâ ›ÃX&Zpx ÓÅVî Ç ÂÑ äƒLÆ™q ZŠ%}g ‚Z
Zq  žì
Š™ ¦~
áZ eB; ~Vð; ÔG–gzZ'gúÔV(y›žÔ•p ÖZÆõt[ZÔ åc
‰rZ eÐWÆh Y1ÅVCÍÃ\WLZtŽgŠ tŽgzZX ‰Ç
ñƒ _7ÝÐK
X ó óIƒg D~g ‚,g Z e ÅVæÉLž
L ì qõ{zgzZX Ï'7B;ÆyZ {0
iëž
&
ðZB‚Æc
ZÀ` WŽt X Š &
c
Z °ô ãÎ 0 ÅVâŠPÌZ
Zžì ]!
q
Þ ƒq
Z Â å ´~ T
q ZÆ ‹ŠX • „g Y Å'!
Åg \ gzZ ›X • ìgƒ}@ç
? Lž
ä™}@çÆðZXƒ°ôãÎ 0 ÆkZyÂ{õSh1
L ì 9ÐkZgzZ ðWk0
~÷X * Ö C)"žVƒ ðWä™Ãq
3Š # ZÃ ?~gzZì Y7 åx *
Z÷Xƒ ñW
X ó óÏÑ { W~g ø»:gz *
™y·ŠX ¢ WgzZ])KZB‚ÆŠ ÑzZzy
™: {@çðûz'
''y*ZŠ „zQ ?ó ó• yÃ\WÏÑ ù { WÅ\Wžì Ø7 ƃ yZª °ô{z
KZ äVMVƒÐ ~V@4Z Ì~pì 6
zZÆ70/~÷` WX VƒÜgi~L L
ÆŠ ÑzZzyKZ~dŠgzZXì ðt6yÎ 0
žVƒ „g™Ã~}g ! 
kZz'Wz]³
»Â HÐ yZ {@ç ðÃä ?¤
ZgzZXÐ N 3 Ö
»t *Ö ~ VÂ!
W# ÅyZg ZŠ¸
ZGq
y†q ZÔyÎ 0 15

Ù Â7VÅÑ ~g ø Ì` WX Ç q
Vzg ZD • 7rsÜ]uZzt X ó óÏÑ { W~÷
gŠ c
Ó
X •ŠŽñ~y*zyVÃ
: ·-ˆá²¼Æx ªÆyÎ 0 ZX •D ‹gzZÃ\Wë§Zzq
y›q Z
Lgq
Z ]gúõq Ù !
Z6} i ZzgŠ †C  ˆÆ"7i ú~Kq
Z Z V;zgzZ‰
ZÆKèa{zgzZX ó ózŠ™xŠ Zg f?kZ1!
¶ˆ Wg0 L Lì 9ÐyZgzZì ~9™áÃaÐ
V\WÅkZX óƒ
ó ]gúõq
Z ?gzZì Kt Vúðâ Lž  ™yZ Â
L ¹~× Zg f ä r
xŠÃa }÷?HX Vƒ y› Â~pì^ »õÂ~ŠÍ ~÷Ôì 9Ô‰ W²W~
á yÎ 0 L • ë Ô ðW^a Ðgzi¹ÃŠŽzÆyZ[Z ?óÐ
»ÔgÇLž ó z™7
Ë Y7V;z~[Zì }iuu 0
~[ Z $ L îŠ [ZŽ Ç~g øÔ ó óVg
Z {z 7L ì
q
Û VH 0
X y!
Œ Î?Å 0ÅkZnÅvZX ó óVƒˆƒu 0
* *
yÎ 0 Š 7ÆÄg~ P …ä ËyÎ 0
t X å c X å ¯ yÎ 0
b§kZ
X ~ÜægzZ~ kZì t˜XBNŠgzZXì „ ÃòsZ ~uzŠˆÆ¶æ
g Cc
 c
áÐ VÃæyÎ 0
Ìä Vz(}g øX å 1ÆáÐ VÃæÌÜæ ä Vâ ›
X ¶]óÌ~Üæ X c
ú y›Ð ¹ Ì~Üæ Xì ]óÌ~ yÎ 0 ¯Æ
Z ÌÜæ X ‰ {g~ y*zyúy›Ð ¹ Ì~ yÎ 0
òsZq X ‰ {g~U
Ö Z ÌÜæ Xì „
# g Cc
 c X ¶„
ZÐ aÆvZ ÌyÎ 0
ÃòsZ q g Cc
 c Ã
Z sÜ[ZgzZXì œ
q  Ö ZvZ Y ¶
% »Y §ZÆ0# Z ÌyÎ 0 
X åœ% »Y §ZÆ0
Hl ìÆYÐÜæÐBŠ ~ V70
Š  ZÔì *
i KZ ëvZY ¶ {g ¹!
ƒŽ ì Š x»
N ZØ_6
»yÎ 0°wÑXÐN Î{È» ó ó‹ŠyÎ 0
6 -i
g LÆ
L YÌënÅvZX å
gzZV“ÜgigzZPÄÑðJ eyZ KZX¸ñWhgúëÎy›Æy*zygzZÐ
Z Ë• 7áÈënÅvZgzZX?V;zì *
çZzq gÛ zŠ6VzuÆV@
Y …Ôp
kZX * Û kZÔ~kZ *
ìÐn•
™: - ì´gŠ c
™: - gzZXì * Û tX Ì
[…Žì nŒ
16 ZGq
y†q ZÔyÎ 0

ÆVîzyž *Ö ~ÆðŠ


W#
™ 4zŠ ëB‚
x ¸{z X • M
Þ ‡kZ
B‚Æ kZžì 7.
Þ ‡kZ {z X ñY ;g ™ïë!
.
c
¯ VZx à kZ ž • 7
Ö Ó sÜ 6kZ X ñY
Å#
!‚J‚ » yZgzZ X • yZxwŠ ¬ ëžì @
C eg kg q Ù q
R» w‚g ZD Ë Y
Z Zg ø ì $
ëzyŠp ÂñW]!  Xì 7ðÃx ¸«{Š c
Å ãZxZ iÐyZžì ;g 3Šg ZŠ™u 0
*
yp ALž
L • D™tÃ]! t^#zyŠpÔìgÈ7ëtÔ •
kZgzZ•ìgÈ]!
Ð VÂgZÆ x ¸KZ Ž X ó ó7» ËgzZ ~ ]Ñ»ì » Vîzy {ox •
á WypgzZ m
g
]© HÐVâ ›ë{zԃƘÌÅägB;»XžVƒD™]ÐÐVzgŠØÔ
Ó ~g vÔ ?:gzÔ *
ÜgigzZPÌägzZVÃ Ö ~ÆðŠ kZÆyZXÐOg,™4zŠ
W#
X ÏF
7̼ÐZvZY ¶
ZXì ¯ nÆ•g ì‡Ð aÆvZ Âì ¯ Ž yÎ 0
„ä y*zyžÔ Ì]ÑqÆÀ` WgzZ Ô̬gzZì Ì!ÅvZt Ô y*zy X ǃ
Y 4X
vZžÐ,™ÒÃ~g7ëgzZ8Š ( Šæ)í ëE4ÓG
5F Z~x »kZëgzZXì *
5 gz¢vZY ¶ ƒ
ÃugzZì *
h ÂÌÃB; kZ …•ìg™]!
Åäh ÂÃyÎ 0
Žt Xƒx »t Ð aÆ
â Z ÅY Zß„
ä VMXì -  c
gt X u™]!  c
s ÜÆ„ Žì + Ì
g ÅyÎ 0
Š Hä yÎ 0
VrZ Xì c Û Ã\WLZ óâ 7¼
…ž óâ 7¼¬Ð ä™y!
Œ
X óâ 7¼ ÔŠ Z]
Z î ! Ó KZÔyY KZÔwâ CZÔ c
WLZÔ]³KZÔVà Š™gzˆ¼ƒ
 CZ ä
™Ö VŒ B‚Æ ])gzZõTÔ~ ~Š Zi WTë ` W
VŒ …• ìg™]!
J
â ZÃkZX?VŒ ëã7,ZXì ½yp CZ ä Vâ ›ÄÑk• ~ äÑ
X ÇÉ-
ZGq
y†q ZÔyÎ 0 17

Š HäyÎ 0
c Ö t X L*
kZž Þ 7# ìÐ kZì ˆ~ŠÃ\W-
™: - â Zt nÅvZ
} (}g øŽèYX Zg vñY–
t Lä VrZ• ‰Æg ¦ ¼ƒ
 ì eX …ì
Vâ ›Æy*zysÜyÎ 0
tgzZÔ6
kZ CZ åc  äVrZX¸G 7wZÎ
ɼƒ
»Vâ ›Ž ¶ „
 cZ~ê kZž[ZpªÔ[ZpzŠÆwD Z)´Xì 7œ
gq %»
Ö ÓòsZ +Zq
Tž »Y § Z òsZÔ »# Z ¶ œ
 Z„
%q gtž[Zp ZuzŠgzZXƒ œ
 c %

œ% » T ó`
ó » u {/@
³Ð i‚Æ BÔ n Æ ãò0 Z L L~
Åxwy›Vƒ q
ënÅvZÔ ÌBZ'gzZì ÌtÃq tž ¹Ð \Wä ë b§TXƒyÎ 0
ZyÎ 0
X ǃ7ÁvZY ¶ BZ' »kZž•ïŠ]g t
Z Çñ( Ã\W
7ê ðÃ~ *Š Ô~ê kZX fƒŸÆ*Š ~ V*
gzZ V; ÅyÎ 0
kZ
Í :Ð]!
ÆožN Z< kZXì * Z
™ H…žáá: ]i YZÐ ëJ Ç}™
™-Aj}g øŽì zyg k„ztX Ç• W:~Ï- â X •H]Ñq
„ztXì Le*
?ëÌZX Ç• 3:žðŠ LXì ¸ õg @
ÅyZX x Zgx Zg~ìÔ ~q~•Xì li ‚
[Zy
g ZŠ™ÆV”Æx ¸~g øÆ™™'gúg »$
KZÔäÇLZÔ`KZÔÄpKZ {z
™Š !
zyÆ yZ¬ Ð kZ X • T e * z { nÔ • T e *
' ™x3
Ãx ¸kZ Xì Le *

B‚Æ V@ÔV“ ~g ø ÔB‚Æ VÍg )
}g øŽ ,™u|„zB‚}g ø } è
Ë ™ Zg Z ¦
$ Ì%Æ Vâ ÇgzZ VI+& Ü z‘
Z x ¸t X • W~ lƒ Ô• `™‰  yÎ 0
~g øäVMB‚ÆyZÔN ÇŒÆg \ gzZ›ëžì 7]gz¢«~g øt Xì

Ðx ¸~g7ëtXÃ\WÏÑ { W~(
¹:gzÔ õJ/G
4E
CGxÑX •QøzŠÆV@ÔÆV“
kZ Ç ~÷Ž gzZ Ô×: Ãz'
WÅ+Š Ôz™xÑX • ¥#Ð Vâ ZxÆ kZgzZ • ¥#
&
™:g ±Z L6Š ÑzZzy ~÷ž å ¹ä TÔì Sg~ c
à ?:gz* Ü z
ZÆ0Ô Y7 å‰
Vîzyëž åc t X Ç xÐ Vî ¬Š$
¯7n kZ äëyÎ 0 ÅyZÔ ÏÑ ¬Š$
~÷
¯n kZyÎ 0 &
Z {•Âx » Zg ‚t:gzX •gÐg \ gzZ›B‚Æ
tX åYƒÌ~c
18 ZGq
y†q ZÔyÎ 0

Š™Ì"
xgB‚ÆyZ Zg øžì c ä VrZgzZ xgB‚ÆyZ Zg øì 7etž å
U
tXìg ZŠ™ Z (¹»ŠŽz«gzZu 0
ë]! *
ÆVîzy~ä¯ÃyÎ 0
kZX 7e
y›žì Htä Vîzy ŠpÃ]!
kZ X¸ ìg C Ð áZjÆ õg @
kZ Ã\W
wðZzy V;z Cƒe Ü z D ¯ yÎ 0
ÒZ ÅVâ ›6V˜ X ‰ }g â ~ ~¸" ‰
ðZ±ì ]gz¢HÔ•ñW- Tg™ïÐV- œ~:WëžëÐVâ ›X f
¯
å~g » méZZ  × W× WgzZX •TgB‚q
ZÆï~:WX Å䙊 YgzZ Z×
6yZ ÂV;z Dƒ~ ¼Z y›V˜ X D™ %f ÃVâ ›~ ~¸" Â CYƒ
&‡*
ÿLE
Ü z kZ ` ¯ãÎ 0
‰ X¸DƒÝb¢
gzZ 5ŠP Æ ¼g a• X 7„ ¶
Ðf õËäVzm
ôZ ` ¯y›x Ó¹!
 {z gzZ ¶ðš 7:Zz
ˆ Æ xk
× W× WgzZ X ¶ðƒ #~ *Š ~g7
&
yZ ‰Bc
Zã¯Z
 ž åtwq »VŽ ¯y›Ô‰„g Yðš :Zz㯎ƙ
X å @
Y c ÃyZB; à{gzZ‰CY à á V1ÍÔ¸ D Y nZÅgg ÏÐ
Š™: ZzgyÎ 0
ôZ 劎ñÌZŽ ~ yÎ 0
Y¯Æ Z™ Z™ eßi ˜ ~dgzZƽ½i ˜fZ m s§~uzŠ
PXƒ:ÌZ k0 Æ` ¯à Zz äWÅyÎ 0 žn kZX¸ìg Z4~g«yâ ‚zi ‚
EJ
4Ó¨$Zg: Ô åÌZ k0
Z åE<XÅX åŠzg !
!Í:gzZ ‰èG Æ yZn VVŒ }g øŽ 5Š Lg
ŽÐ s§VâzŠž¶t ~g ZŠ)f ÅTÔ ˆð¯ kg ¯ÏKgq Ækg ¯~g&
ZÐ x * î !
ÒZ ~ kZgzZ ñY ~ŠÃkZ ~g ZŠ)f Å«™ÅyZ • ìg YW+̀'
gzZõÔzy e
“R
Å yZ ‰¹Ð V¸´Æ yÎ 0  ž åt³X¸ }¤
cZ Ð VŒ Z ze
ðÃ~ yÎ 0 Š™~g Y¬ä WZZ
ž åc ‡ŠpgzZ ¶C™ H ` ¯{¤
zegzZõÔzy«™
]â ©ZŽžì CWt ‚]! Ü 1gzZ,ÅWZZ
tÐg ZŠ™Æy{Z‰ ‡X ǃ7Š Y
ZGq
y†q ZÔyÎ 0 19

ÇgzZX¸M
Ô S0 }Š 7]i YZ Åx ¬O]gßË{zX •M
ƒÆb§ÏZ {z8Š {z
t Ð g ZŠ™Æ VÂH gzZ z1
ä VrZ ž ì ãZz ]!
]i YZÅx ¬OAÆVâ ›
g ZŠ™ » V³~ kZ gzZ X ~Š
zy Ž ` WgzZ X å u 0
*
îS
&
Z B‚ Æ V³
x » ~ c
H »Vâ ›äVîzy™ïB‚ÆV³Ž Ô »]g ¸zOkZì ¿]Ãk{z•ìg™
H
TX¸D™ cYá ÿF5.y' ®Íwâ »^ß Zg ‚{zž’ e ãWxÑ6õg @
KZ ÌÃV³X å
Š0
Ð VŒŽ Ô å[º¹æ{ ÇOÅVâ ›gzZÔ czgÐ VÌLZ äVîzy~ˆÃ
Ð ‹ŠŽgzZ¸ D YØŠg ; gzZ¸ D Y ñzwY 7Z‰CY“R
‰¹“R
} •ÆVØÑ sÜÆ yZ Ô¸ìg WÐ 5 ZgÆòz V§Ž 5 ZgÆg7 kZŠgÍgzZ
Ü z kZ äëX ‰ }g â ~kß{Š ‚X ‰ }g â ~ ~¸" sÜy›X¸D WVŒ

A}Š Zg Zu 0
 ÆyZX ¶Cƒ_ƒk
* Š¹ A
å¸ØZ pX Hg ±Z »VîzyÌ
éSE4¨GG
5G Ü z kZX ¸ íä™ %f ñä áZz •gB‚Ð V-œZ
$‰  ¸ D Wt ‚
Ç <:g ±Z?p ÖZ}½g \ ÆzyËÌLX Ç• ZOŠ: {g !
zŠ ttX ¶CYƒk
Š¹
X6 RCZ f Å\Wc
Vƒ6
Rzøe {zì e
YE43
Ü z TX õÁ5GXgiZ ¹B‚Æ \W{z • Ç]ÑqJ
gzZg ZMZÃyZ ‰ Z
}g ø ]ÑqV;zì Z96ì ZgzŠ TyÎ 0 ` WX 7ÌÐ3TÃ\W{z ÇAg (Z
YEE 58F
»yÎ 0
à t Xì 7]gz¢ðÃÅäZ< Í gzZ äƒk- â 1•´â i WX • ë5BE
-ÍG a
Sl ôZgzZzyhz™J‚Z
ZäVâ Zx m  ž]!t•7VY !Î\WX å{7q Z
5ÅävZÃoT ÂX 8Š “
~ Vz6ÆÀ5~g;Z îGÏG Îgzi » Ka
 7Ão kZž c
20 ZGq
y†q ZÔyÎ 0

W~ŠŽzÃo kZž å [ƒ ~$
Å«™ÅkZgzZì * ZgzZ àf Zêt Xƒ Hì‡ÆÄg
Í X ÏñY
¯ nÆ•g ì‡ot Ð x™z aÆvZ ÔÐ ]ÑqÆ ` W7Ç • Z<
\WXvZ Y ¶ Û'
Z ÇÇgg Z ŒÃz'
WÅyZvZXì ¯ ? VêzŠÆ V“ Ô6ypÆ Y ZßXì
t ä TnÅvZÔ ~òt Ô̀'t ÔyòÔc •Ô! ºÔ S•tB‚ÆkZ Ç <: -
ì
nÆ yÎ 0 Û ä TX Å-
ä kZ ¶~Š ã!
Œ ìB‚Æ Vâ ›yZ ä kZ c
Î {È
Û
D™HLZt X •¥#ë[ZÐ Vo) IègzZVo) Ï(x ÓKZX ¶~Š ã!
Œ
6 LZ ä VrZ X • s ï6VÃvÃV.g » LZt X • D š k°Z X •
nÄg x *
Ù !
C Ä™á } }ÆyÎ 0 Z CZ »ƒ
X ì÷Z q  yZX • } }6 ÆyZX •
X³NŠ*Ï( » Ë\W ?• ä
ÆyZgzZ ?~ kZ• Dƒ} }ÄÆyÎ 0 
 Ù ðÃÔ]ÃZy
ñZÎì 7~g v| t z™È X • Dƒ Ä} }Æ~i !Û Ï(
‘•
ì 7tÃðÃXÆ yÎ 0
LZ XÆ y›ñZÎ Zg v
Û Ï( gzZ Iè Ã \W
‘•
ä ËTgzZ ß ïÐ V- È
Ãx ¸ãÎ 0
kZÃ\WLZ Ì
 — Ô~ è¸
Ô~ +
(
Vo) Iè cÔ~ „
ì?nÅvZ ÂÔƒãÎ 0
vZXƒìg™- ?gzZƒy›?žÆ|
 ÙkZ ñZÎÔ H„~
X ǃ 7{ i ZzgŠ »/ Âk0 Ü z kZgzZX ÇñY 1[ˆJZ(
}g v‰ Q» kZÐ ?nÅ
Ø è{zì eì ;g™k
Æ<  s ÜÆ„
 c
gkZ ÌðÃŽ X * ìЄ
™: -  c
gkZ
 —X}™]!
+ Åäh Âyñ•6x * }™ç ¿ŠpŠ¤
Æxi Z ¾g â c cŠ6x *
e Û c
g Zz‘• }™]! J6Š ã
Åä¯ yj Åè¸t c
}™ 0

'Š Y~|•6x *
Æ
ZGq
y†q ZÔyÎ 0 21

ÐgB‚ÆyZ¤
ZgzZX •vßu 0
*
«tÔByTÃyZX}™]! Šã
Å”Û6Å
WžÅgŠ c
X î W~lƒX ǃB‚Æ7Z Ìx •Z~]y Â
Û Ãx ¸kZŽ ÌÐ Vz÷Z yZÆ x ¸kZgzZX • ¥#Ð Vâ Zx[Z ë
V¸•
Zt XõÃ õg @
q 
gzZk¼ Å yÎ 0
kZ X • ìg™„~ Vo) gzZ ~ V¸¸Ô ~
}Š `z²ÃkZvZX Ç}ŠB‚»kZŽ Xì `z²~glÆkZXì „ g Cc
 c ÃòsZ
WgzZ Ì~ *ŠX Ç}g â ]ñÅ È ÃkZvZX Ç}Š 1Ä
Ì~ ]y  c
g kZŽ X Ç
gzZX ,Š™{ nhÅkZ ävZ c ä TßNŠXì ‚$
àyvÃyÎ 0 x •Z »kZ
wi * Û Ãz'
? kZÀ5ÆvZ Ôì Hy!
Œ  äT
Wz ]³gzZ wâ z yY LZ§{ ÅyÎ 0
X ìíaÆkZ~ Vâ ˜ zŠX •D™«™ÅkZX •Dƒ
:‘¸~x ¸ãÎ 0
c Ö k
Š wZ e‘¸~x ¸gzZ~` ¯žì li ‚ÅÔŠtX z™#  s ÜÆ` ¯ãÎ 0
Xß Z e
{z¸ŠŽñÌ„3 kŠÆ¼g a• ~ +R
Ð +R Tžì CC õg @
~g ø X ñY
ZÐ ~ kZX¸ÌòŠ WÎƼgõ~ +R
¿q TgzZ âyÎ 0
s¬zíÔ%
7yÎ 0 Z »¶‡kZ¸Ì„3Îõ0
Ì¿q Æ` ¯zy6TX à7yÎ 0
Ì
ÅÔŠ kZ LZgzZ X z™g ¦
gŠ ~ :WX • LZ}g ø ƒ
 }'
iZÆ x ¸kZ X c
0
V
:gzÔ *
™: tt Xì Le * Z øzŠÐuÆV“~g vÔ™ Z±~ :WÃ ?ŽdŠ s§
g @
vßsÜXì ¯ nÆ•g ì‡yÎ 0
vßgzZ fƒ‚$ ZXÐî D ¹
tvZY ¶
]5çÐ yZvZ ._ ÆÏZ ÐOgtzg 6ÆyÎ 0
kZŽ fƒ‚lp„
X ÇÇg

þþ þþ
22 ZGq
y†q ZÔyÎ 0

h]çq æ Ù]ç‰

±¹6yÎ 0
tÃŽ •,ZÜÁ¼Æ}Ñç}g ø ·W X wZÎ
q Z ÅŸg 0
ZÆTðWy*zywq ~Y 1936X •ìg™úÐ j§
~â ¤'
´ âƆf°•b »›L L–~kZ My Impression of Indiaè[ÂäÁg
kZ •$o¢ÅxsZŠŽz!
HÆyZgzZ•vßyÃtgzZ ?ì wìH »\W6 Æäƒ
?•ìZ ³
‡žì 7µ ðì= ~ kZ Ô¶ Š X [ZŽ
Z WZZ
xsZ )•sZ q

U ãqzgÆÏ0 ‡X¸ T e *
iÆWZZ ¯„ g Cc
 c Z {zX¸ Ég ( I
ÃòsZq
ZúLZÃwD Z)´\WŠpX •ÅÝq(F
q Ð wD Z)´ä \W~T•Ì
ðÃ~kZgzZX c
¯äVrZŽ 5ƒ ‡ÐzzÅT¸D™ ¹]¸ãqzg+Z
 {zÃWZZ
gzZ Å6µñÆb ¶ZÆJ ÃZ ä VrZŽ Ôk
½~y
WKZ ä WZZ
‡X ì 7µ
ÔòsZëVŒžì c
¯n kZ äëotLž eÆT
ƒwÙZ »\Wˆ{ â| l
L ¹~Š
ZtX ó ó••Š …ä<
7Æ¿°•q Û Ž Ùì‡x ÂF
 zyWŒ 6s »ZgzZ Ùç
Ã\WëgzZì Z"z6gzZ ]ÃZy ƒ]Ñì „Æ¿Cc
sÜt X • M Z
ÃòsZq
•k½ZIèsZÆyZ~Ti¼Ô,k
Âc  ‡žÐ•e*
½x Ó{zÅWZZ ™{ Ç W
{z Æ™lˆgzZ X 7ÌÐ ä&
ðež • D Y bŠ™sv Ô D Y 7„ c
c J 7
 c
„ g°•q ‡žƒ ãZztÐ X•CY Åc6yZgzZ•CY ðÑt ‚k
Z WZZ g»
ZgzZ6
ÅkZvZY ¶ X •]ÃZy
zZÆ}ÈÆvZ!Z Ñå¯yÎ 0  tX •T e*
ƒ ™ì‡
hŽ Ì ó ó~
 vZ wÎg·ëB‚ÆvZ!Z Ñ HÈ » yÎ 0 Ü z kZ Š
 L LÔ Ïƒ ‰
Z
^^ Ât X ǃvZY ¶
ZXì ¹!™ Zg76~
* 6vZ!Z Ñäë8Š
vZwÎg·X 1¯ yÎ 0
L ¹äkZ]† ZgzZ óv
y*zyLž ó Z!Z ÑL LHÈ »yÎ 0
L Lå;g Î{È^ q
ZXì }Y
ZGq
y†q ZÔyÎ 0 23

X ó óHÃëñY~h ¸L ì
L H{zÇ}Š[ZŽ H »kZžêaZg fë ó óHÈ»
Ù ž•pÆvZ!Z ÑHÈ»yÎ 0 X wZÎ
{zì Lg~*Š kZŽ y›C
¹F
¹CÙ „ Ž y›{zÆ c
&
Z žìt wZÎ ZuzŠ ?ì Y0ãÎ 0
{zgzZì ãÎ 0
•ìg Zz™gz!
tÃVâ ›ÆyÎ 0
Ð ¹F
KZgzZ•ìg Wt ‚™½ZgzZ•ìg™
á Ô Zi%6U
Ôy{ cg { • gzZ ~g/ÔðZ6¹ ŠŽz!
Ô• I ¹F Æ•g ~ ]g ¸ ëž
ÆyZgzZЕe bŠx •HÃyZ\WX •BVãZzƒ
II H~}g !  ty{%¬
 8™
ZX fƒ[x»~ä™ ìÃyZëZ
?vZY ¶
Hž~[ZŽÆwZάÆ\WX •{ zŠÆwZÎÆ\W¶ Š :[ZŽ
»]³ÅV⠛ƽ*Š yÎ 0 y›}g ‚Æ*Š
ž7—ðÃ~kZX •ãÎ 0
Xì Cƒ1 ðÃÌ}ÃVâ ›Z
yZ „ y›ÆyÎ 0  žÌn kZXìƒõ
X •D VZi ZzWaÆ
Z ð6}g øtXì Zƒ•~vgvgÅVâ ›yÎ 0
~Y Z b
¸ y›Æ yÎ 0
sÜ~ Vâ ›Æ *Š ~g7 Âðƒ »6¢ÄÜZ á
 Xì ï•
Ì` WXsÆW~ yÎ 0 jZX ð`q
yjZÄÑk• ÂðW„n~ yj ’ä VM
• Š ! &
Ô÷Š@ Ô c
WÆWy›ÆV¹V¹äY:gzZ â ' Z~Š Z®ÅVÅÑ~ yÎ 0
ä ë?vÑZ!Z Ñž ¹ä ë b§TX •ìg {ggzZ
 vZ wÎg·p1¯ ÂyÎ 0
Å~
™ÌÏÒúÅVâ ›Æ*Šx ÓyÎ 0
ì @ tž7µðÃ~kZpXn™7Š
»Xð̀›âq
Ô å‡Z·x * Z X åtÃ~g ZË »x ªÆ yÎ 0
t Xì Ìy » yZgzZ
yÎ 0 Ü 1X •Ì'Æ Road to Macca[Â{zX ñWyÎ 0
ÃyZäy{Z‰
ˆÆx ªÆyÎ 0
X ZƒÝqi Z ³Z » ÏÒúÅyÎ 0
~ {•x Z ¸Z 7ZgzZ c
¯ ~à »
H7wJÃVâ ›á Zz äWÐ *Š ~g7ž¶ðÎ7~È0 }g ø
ðÃ+Z ä VÍg )
{zaÏZgzZì •Cc
Ã~uzŠˆÆyÎ 0
žŽ ~LZuZ ~Š·b§TX ÇñY
Û {ça LZÃyÎ 0
ÌðÃÃVâ ›X • ìgƒ vLZuZÐ *Š ~g7 • ïŠg Z Œ
24 ZGq
y†q ZÔyÎ 0

vZwÎg·B‚ÆvÑZ!Z ÑÔvZY ¶
LZÐ,™ŠÅ ~ ZëZ Ü Š
 X ’ e ãƒ7‰
ZÐ,Š]úŠÃVâ ›Æ*Š ~g7ë Â8™ŠÅß}g7
1}V˜?žvZY ¶
sÜyÎ 0
ì 7nÆVâ ›ÆR' t Ôì Zg vyÎ 0
tÔ î Wk0
}g ø Ôƒ~
Ö Z ~g7É
Xì nÆ0#
ÆVâ ›Æy*zy X •`™ ãZz6\W„¬ ë[ZŽ »wZÎ}uzŠ
~ y*zy }g7 ]uZzÆ ]Z|žì 7gzŠ yŠ {z X 7Ç nÈÃ]Z| Ôs Ü
Ù kŠ Z
g ZD  ž åx ¬OZ (Ѓ ÙŠ
 » ~œ,å Z]g ¸zOÅ]Z|XÐN YñZC
~Šñ{gg3
ä8 Z! ƒ
 tX Š Š™Š !
c z { n7ZÆ™~ m
' 
gz' 
WÆ°{0iÃVâ ›
;g}Šx Z •Zz ]³gzZì ´ ñ¯ dZk
 &
Z°•Š .x *
iz Ô c &gâ Y {0
gŠt X H6ìÆ
~gzZXì ZƒÖ c
ƒu 0
* Š'
¹úÆ}n°•gzZ3Ôg ! Ù ªÆ]g ¸Xì
~C
7µðÃ~kZXÇg~«™7ZvZžVƒ@ &
™ ¬ŠÐvZ~hÆVâ ›Æc
Z
YÐ VŒ Ã̇0·{yŠ ]•aÆ äX Ãz'
X Ç} 7* Wz ]³ÅVâ ›žì
Ù ž•~ wqkZ‰
ÅVzg ZD Ü z kZy›Æy*zy
á Ð Vîzyž•g6V( y›~Š Z®
Ô,™~Š •
žŽ öZ öZg WgzZ wŠ 8
RXì ;g Y c i zŠg Z
SÃy!
»VÇZzgg » KZ• °I •Z Œ6y»g ZŠ¤
cŠ
Šg »Vâ ›]uZz ]Z|X • ñƒÇg ~g YŸ
p•çÚ å…‚ßm†Þ kZ {zX å)Zg eq ZaÆÚ Š¿
ZgzZ ~È/µq

_â { C ÐvZënÆyZXì pôz' &
Zž•g: ~ .lp
Wz ]³ÅVâ ›Æc
Z sÜ»«™ÅyZX • D™ ¬Š nÆyZgzZ •
Æh ÂÃy*zyžìi§„q
Xì 7pô¼Z ÌðÃ~ y*zyèYX N Y •Š™} •Lg LgÆ kZ
¹æwÑX • pô)Ìï@
X • 7pô[Z ÌõV;zì 7]!
ÅVâ ›sÜ
ZGq
y†q ZÔyÎ 0 25

Å䃵 Z Ì{zÔì ¹ ó óZc gä]‚L LÎ Seven Sister States~ º´


ì ouZz » *Š ]g ¸X • x¤
 1E
u¹’Ü (Nexalities) ïHG3J" ÕähÒ¹G
"
X • „g™]!
Z Ü z{zXì W
 ž7gzŠ‰ 
Zk &
iÆK Z· Z c
Z‚40X •ðƒ0
'zŒÅ Z· ZV˜
'
]g ¸X • T e *
™ c &
 t pX ǃ„c
Ì» Vâ ›zy ¬ Р䃃 ZvZ Y ¶
Z
XƒÜ*
zò qvZ »Vâ ›Æ
cŠ yÎ 0X wZÎ
gzZ Cc  s ÜÆ ~Š¤
Ã~ k 
;g™ g ZŠ™ W
ñ CZ 6VzŠ ã
ð‡´
 6VzŠ ã
ä±k ð‡´s Ü}g ø ä ]g ¸gzZV¸! fžìt wZÎ Z÷pXì
Ðzz Åx ¦Ê o¢}g ø {z~TÅÒÃÅ
{zì g »DpŽ À` WXìgx » *
[Z ó óì ~Œ}g ø yÎ 0
JŠ W Lž Ç *ÎXì u *
L å ¹~ öô» ä S0 ç¹
pôÃk‚Z Cc žì wì H » \WXì 6k‚Z Cc
ÃÅyÎ 0 ÃÅyÎ 0
úZg ø
Ë ™ H±yZŽ âÅ ` WaÆp
???ì $ g
„: gzZ åBZ': k0 Ü z kZ å ¯ yÎ 0
}g ø ‰  X [ZŽ
Z
yÎ 0
Xì ¯ Ð ]c X¸g °Z Cc
ÃyÎ 0 ÃÔ åtÃsÜk0 Ö Ó
}g ø X ¶#
 ÔŠX FÌ‘ÓÅyÎ 0
ÂÇ}™ç6ëÌZ gzZ ¯ÌBZ' »yÎ 0
ˆÆ“

á! Å䙄~V1ß…X Ç}™ú6bÃ}g ø ¬Ðƒ
ßX Ç}™]! 
Ï( ~g øž¶½¬ä ë]!
ŽgzZX Ç}™]! Û X u™]!
g Zz‘•
Åe  —gzZ
Å+
µ Z LZ ä VrZX • _ ú~ wYÆ ÔŠ LZ x ÓÅx ÓÈ) IègzZ È)
žŽ • n™gH÷Z µ ZgzZ • à ¯ °Ô ¹’µ ZX • a¯ } }
Æ yÎ 0
ûkZÔŠžñƒ7gz$ãZëÐ x™zaÆvZ ÌZX •7}WëÐœ£
{Z
aÆvZ ÌZX}™ÒÃÅä™g 0 &
,uu~g øc
ZžÏƒt~gz$ÅyÎ 0
Xn V Z
26 ZGq
y†q ZÔyÎ 0

ã‚WÐZ Z åE<XÅZƒ7åx » »kZ ÌZÈ »kZX Y™7]P̀Åä™g 0


uu{zÐ
gzZ Vzg » ZŠ Z +&
Z Ô`+&
Z x ¸t ž ce¢
™t …Xì YY H à wzg Ð

ÆkZÃY fÆkZÔVƒZ' Ë {g {0
uÆkZÃVâ ZxÆkZXì $ i Ì%ÆVî Zg » ZŠ Z
&
X • T e ´g]5ç HB‚Æc ™êÃVzg›ZŠÆkZÔÃx Â(
Zëž Ç} 7*
Ž 6Š ã
ÅVØi ‚ u 0ÅyZgzZ Ô6Š ã
* Ô6Š ã
Å õg @ Å ~'
 Šã
6
Z' Å])z ]³
¾ä VrZX Å7g 0 &
uuÅ c X • ñW- D™B‚}g ø +&
Z Lä yÎ 0 Z
&
uuÅ c
g 0 Zžì Z
 Zz6ëXì Zh ÂÃyÎ 0 uu ~g ø 6Š ã
¹æ}g øÆ™g 0 
ˆÆ“ ä Vîzy X •ìg™çCc
 yÎ 0 Ã6ë{z ,™µ Z™h Âh Â7ZÆ™
µÂÐ yZVYëX •sz^~ VØi ‚{z Ì` WgzZ ~Š äW7¶~ VØi ‚yZ Ì
Xì * B; »›gzZ 4zŠÐ ë {zž• D™
™o¢ÃV)KZ …p?ÐN J (
ƒ 7Ì-
M •á z tëX} hzŠ| m
6ëÔŠž• 7gz$ãZ ëÐ aÆvZ
» \¬vZX Ç} 73ZÃ]Š ª ~g ø ~ ]ÑqyZXì gzWúÔŠÐ +
Y Vzg eèY
gzZ]ZçF ‡•Cƒj
 vZ:ZgzZ]†ÜwD Z)´gzZWZZ
x ÓyZ…ävZZ
Ë W]Š ªÌðÃx ÌËX c
$ à7ÆÑË% Âc
àJVŒ ŠŽz!
Æ])
yë™Åz' Ö ~ kZÔY ¯c
WÅ\Wž ÇÚgy·ŠpX ÇG# ƒ Ï( {z { ZpXì
)f ~g øbŠB‚ »]Š ª+Z}™]!
ÆwZ e @W~V\WÅy*zyŽ Xì @

Xì Ég 9»\W{zX ÇñXz'
 ŽX σ~g ZŠ
WÅyÎ 0
ñä}g ø Z
 \WèYXì VYyZhÚ Z »]Š ªVŒ}g ø X wZÎ
 g7VŒ}g øÂì „g’
’  g7uz7Zq
Z k0 &
ê ZÐ Y 47•٠ŠÃ c
Zo
?VY¶âZÅ
g °Z Cc  g7~g øŽžìt[ZŽ {Š ‚»wZÎÆ\W X [ZŽ
ÃLZä’
" gzZ VÂ)"t Xì +Š »Vz8ŠgzZ Vzè+Š Zg ø:gzXì c
Š™uF
Ã+Š LZ gzZ
ZGq
y†q ZÔyÎ 0 27

Ž6+Š kZ ¿ðÃì 7et Xì 7„ +Š »VñÑ


6kZ yZxðÃÔ}™]!
Vâ ›ˆÆkZgzZ ñYc
¯y˜»Vâ ›gzZ¾ y›Ã\WLZgzZ}™]!
Ž
0·„6 Z ̿ݪ6Š- 0` sX ñVZ:g ZŒnÆz'
g åÅ`q WgzZ]³Å
gzZ]c KZ äëžì n kZgzZì »]Š ª ~g øXXì &|•Ã̇
ÃLZÔ õg @
™tëX ‰ƒtë Â1¯yÎ 0 Š >n kZXì c
 ž c
äëZ Š >Ã}oLZ
ì w2«Åä™ÝqÃÑXì 7ÑyÎ 0
Xì 1™ÝqÑä ëžÆ
wD Z)´X Zƒ 7åÌZx » Zg ø • ~ 5 Zg ëÌZX ìÜi ª » ä™ÝqÃÑÔ
X îYÖ™ÄgB; 6B; ë™ ¯ jZž å c
¯ 7n kZ yÎ 0 }g øgzZ
ä VÍg )
*Š òsZotž åt [ZpgzZu»wD Z)´X å ó óx »sÜgzZx »Ôx » L Lx • »WZZ
‡
ÌÌZ NƒŠiuÌV™Ð ëX c
Š >Ã[ZpÆ yZ ä ë1X Ç ¶ œ
%» Y § ZÆ
Ö ZyÎ 0
4Š~]5ç}g øŽì 7(ZoÔŠ ðû *Šžì oë Z {z »0#
Ö Z kZXƒ @
÷gzZ VzQ÷å ä # y
h :g Z¼ aÆä;g _
 ZXƒ êŠ:
Z ãzg0
VZyvÐzzÅV¸Š ™
ôZgzZM%Z Ì]g ¸Ôì Zc¿ÌLZuZVŒXì c
gzZÌm
pXì ]gz¢Åä™/¦½ZÃx ¸~g7 kZX • ïŠB‚ »yZ vßg Z¼ LZ}g ø
g~Ð { LZëŽ ~g Ï {z ¶ Š,j Zg ø
X •D 3spÌÐ ~g Ï kZ {z•n
~ kZì ÅÃŽÐ ó óx *
ÆVFLZÃÅ+Z L L~[Â KZ ä wD Z)´gzZ
 ~kZgzZ•e äVZx ZŠZ H»Â ì *
{zŽ`ë ZЃ Ö Z¤
™{ nÃ0# Zì ¹
žì @
C
7 @
g e Ð ]ñ Ž ¿ Y‘Ã t
zŠ wï Ð y$
Æ kZ ~
· bzg
 g—ÔzŠ™2~ „Ze~}g !
~ Æ~ g—X zŠ h ÂmÐ ~
 g—ª
ž]! k‚Z ãqzg ðÃÅx ¸kZQzŠwïÐx ¸kZÛgzZ ºgÐ
„zX Ïìg7¹!
28 ZGq
y†q ZÔyÎ 0

ŽgzZXìg 0 ä ëñƒ D™ŠÅvÑZ!Z Ñ


 vZ wÎg·1¯ yÎ 0
™7ŠÅ ~

œ% a Æ x ¸ kZ X zŠ wï Ð y$ å bzg ž ì ¸ {z ì à Š+Z
nZ ·
Ë ƒ] Z f Å ~
g7 Zg øgzZ ðÃX ì $ vZwÎgsÜ[Z ( Center of Gravity)æ
Ë ƒ7®
 ) Iè ðÃX $
7®  ) Ï( ~g ø ðÃX Yƒ7{ Z'
u Zg ø ðÃX Yƒ7
Ö Zƒ
V¸¸X •„g™{ ZeÃ# Ë ƒ
\WÆVo) Ï(gzZ IèÎX $
 t •ìgÍx *
»Tǃg ZŠ™ »® Ö Z•„g.
 )kZsÜ[ZXì 7g ZŠ™ðà ïZ~Y §ZÅ# !
~
yŠTvZY ¶
ZgzZX ǃyÎ 0 
sÜœ%»TgzZÔ ~
vZwÎgsÜg7)Ô »xsZ Z}
Šp¤
Zx ¸tXvZY ¶ Ü z(ZXì CY6
Zì 7gzŠ‰ `z²b§¾x ¸tÐBŠ\WŠ
ƒt
ZX c
Y¶ ¯7nÆä™ù ŸÃx ¸kZ ävZèY Ç}™ Çì eZ
 vZ ÂÏ}™7
}g ø b§TÙ«™ b§ÏZ Å ~Š Zi WkZž}Š =ÂÃx ¸kZvZ X σívZ
Û ~(
\WëX<gŠÅ~Š ZiWkZ¶ ŠX •~ŠV*!
Œ ~ä™ÝqÃ~Š ZiWkZäVz(
g•u'+@Ws ÜÆ2- e
zÎ~ yj  ž•ìgCÐ"ŠCZf LZÃ
jZZ
”kZÔ¸ìgZ”ÐVŽ ¯Åe
yph zÎgzŠ¢ ëgzZ¸
³PsÜÐVzuuÅyÎ 0
 ÌágzZ¶7àZzäXqðÃÆ{CÅvZ ñZÎZ
’  ~k
h áW
”kZÔ~ò •
6
gO{g0 × úëX ¶Cƒ„g‚'
gzZ¸Ù Š™& lg! zZÆ\W~ÀgWgzZð»V
Åv W6
Ü z kZ …gzZXì CWÃ61 KZ {Ç{C KZ …gzZ å @
kˆ Z ‰ WÃZ}»yÎ 0

yðà »XXì 7o ðà »XXì 7œ
% ðà »X• vß‚$
Ä {zž å @
ƒ
Å+̀' ¹Z²ÄÑ 40 ë¤
Z}™:vZ Ô}™:vZèYX Ç <õ6yÎ 0
kZXì 7
})~ *Š ~g7 Ž b§ÅV/yZ c
‰ƒ b§Å+̀'yjZÄÑ50 c
‰ƒ b§
D Y}0
zgnÆVÌ¢ZuZizg~ VzyLZŽ Ôì 7yðà CZ »Xž• }7
™h Â} iZzgŠizgÔì 7]³ðÃÔì 7z'
WðÃÅVzyÆXb§ÅV-òyZ c

XìCƒ4ZŠ `¯Cg¸
ZGq
y†q ZÔyÎ 0 29

q KZXì ðƒ ~ŠÃ\Wä kZŽ ÅÚkZ ,™gŠgzZ ,geÐvZ


ê
B$
X}Š™spê
qÅ\W\¬vZž¬ÐkZ
ZŠÎ lt Â}7ãtz'
WgzZ]³KZ Ôwâ KZ ÔyY KZ6kZ Ç <gŠÅyÎ 0
3.H Ù èYXì
$
@ ™ÌnÆV”LZgzZz' WKZÔ+Š LZÉ @ ™7nLZy̈Z ïHE -oG âZC
Ü z»äN
Ã\WvZXì àyW‰ ß:Zz[ZX •ðVZ¾¹ÐVJZäokZXì
gzZ V“yZX ì yŠ »ä™Š c
ÃY ZßyZt Xì yŠ »h
‰ÅÇLZX ~Š ZiWt }™ugI
tŽ áZeB; ~ Vð; Ž X¸ ‰ 2
 N.Ð VØÑ ÅXÔì yŠ » 䙊 c
ÃV@
xŠ™á x*
»yÎ 0V”LZ™ÖV;zÌ`WŽX ‰CWÐWÆh Y1ÅVCÍtŽgŠ
6
ì Xì êŠ ËvZÃV”ÆyZgzZ•C™
z ò q »\WvZB‚ÆyZ Ç <: -
XƒÜ*
XƒÜ* &
z ò q »Vâ ›Æc
ZvZXƒÜ*z ò q »0ï
GL !ZvZX ZƒÜ*
z ò q »yÎ 0
vZ
XŠ !
{0iyÎ 0 Û 3g6
 \WX ñâ•
XƒugIÃ ëvZ

'/'/'/'