y†q

ZGq
ZÔyÎ 0

1

2

y†q
ZGq
ZÔyÎ 0

y†q
ZGq
ZÔyÎ 0

3

á^jŠÒ^µ
y†qZÔGqZ
æqh
i

y†q
ZGq
ZÔyÎ 0

4

y†q
ZÔGq
ZÔ á^jŠÒ^µ

:

[Âx *

æqh
i

:

'

jœ£Zg ‡z
LkZ'
Y 2008Þâ
LkZ'

:•Z m
ez8
iì
:

öZg WzMH

:

•
®
á Z õg @

:

‚Zg

info@brasstacks.biz

:

é~ Z

www.brasstacks.pk

:

‚d
V
z

Xì YYH„aÆ)¬b #Ð]i YZÅ'Ã[ÂkZ :^â

y†q
ZGq
ZÔyÎ 0

5

Â7
KŽì F
6
xZ¤

z6
kZÆæqh
i[»–¦ÃŠgzZgót‹szc^ÂÃk

i
E
ž @
ì ˆ~Š ^ÅaÂÆ™ ( ïEG3J" Z æ¾h$ZR)"
ÂÃxZ¤

z6{iXX Š
Hí6yz~z
E
sJ e~ ]gß!ÂÐ Bæ¾h$ZR
X ÙÝq {Š.ZÐ kZ vß {Šc
iÐ {Š c
i
~¿+zD
à©Ðn¾Åä™}WëÐÎZ¤

gzZy!
izŠgZÊ ZñgzZVÓñƒ

XìˆÅ[Åp
ggZŒ
Û '
zgŠuÃ:gzZx|ÆxZ¤

z6
T¾X ˆðÑ

XÐVƒ¯
 !
» ðÉga~gøm
zˆgzZ}gt~yÆMg‡ÐáZjkZ

{•
á : Zi•
Û
¨bZ‘

6

y†q
ZGq
ZÔyÎ 0

y†q
ZXGq
Z Iá^jŠÒ^µ
x Z¤

z6
àS~Z 14LkZ'

TÃ~Z 14 Xì x *
»y†q
ZgzZ Gq
Z yÎ 0
Ôì 7o q
Z yÎ 0

ž¶èk

¼+ZgzZ ÅA
% õg @
+Z ðÃÌä \¬vZ yŠ kZ å ;g W~ŠŽz ot yŠ
5Å)ypg ,z 27 {z c
{zžì yá¨
¸X ¶]Zg Å ( g;Z îGÏG
W~ŠŽz yÎ 0
]Zg T

 žì @
Z
ƒ‰
Ü z {zt X ó óâ Y HÃgŠ‘
 ?ž L ì
L @
â•
Û \¬vZ b§TgzZ ¶gŠ‘

Ôíz q
ZŽ X å ;gƒ åyf Z »vZ c
ÍX ó ó• D â •
Û wz4
B‚Æyf Zx ÓÆ\¬vZÀ5

]Zg Åypg ,™*X å}Z » õg @
Åw‚Î{Ša ÅVâ ›{z å *
W~ŠŽzoq
Z

ŠŽz yÎ 0
ƒug IX °°ZÝ°ZvZpL LX ˜Íi ZzWtiŠ «Ð- i
g64q
Z™ #{g !
ð•Zq
Z » õg @
~g øt X¸` –
 ¬ ÐG
 ÐZ y›VÅщ
Ü z kZ ó Xó Š
W~

ÅT¶y*ZŠ ~â â zg +Z q
Z ~g ø yÎ 0X ågzŠ ( Romantic) ~â â zggzZ 0ZH

X H7: Zg 2
»Vâ YKZäVâ ›ÄÑ:eÁi Z ÁnÆŠ

ZgzZ y†q
q
Z 7oq
Z sÜÔ}%–
 y›Vzg ZD
Ù §{ ÅTyÎ 0

14X å Zƒ y›zy ª ~ y*zy Z
 å c
W~ŠŽz ‰
Ü z kZ ot Xì x *
»G

hz™ ZÎÁi Z Á Â å ;gƒ y´Z » ~Š Zi WÅo kZÐ yÎ 0
-i
g ‰
Ü z T]Zg Å~Z

Ô™hgÃV•i ÅŠ Z]
Z î !
WLZX¸ìg™~g »Åå
 c
¸` ò Âc
Ð Vzyy›
5 Zg,Zq
Z™hgú¼ƒ
 CZÔg !
yLZÔª
zŠzwâ CZÔ™hgÃVzGÅ ZŠ ZŠ\!
LZ
Z Ô åy†q
q
Z sÜXì ÑZz äƒ HB‚Æ yZ Àž å7x¥¼ ~ Ts§Å

y†q
ZGq
ZÔyÎ 0

7

Ð ~ yZ ¸ AŠ ä wD Z)´ [ZpzŠ Ž

X ¶žZ- Š

VMÇ~7 Ð Vz(LZ X å‰
Ü z »ŠÅ[Zp¬
D™yÒÃkZž åC!
Ú Z‰
_
Ü z {zXì ¬Š‰
Ü ztä

V¥ÔIòSÅVÍßXì @
Yƒ C!
òŠ Wñƒ
_

ug IÃ\W Lž
L hÐ yÎ 0
-i
g Z
 i ZzWt ÔI|È
Ð Vzyy›hz™ ZÎX ó ì
ó Š
W~ŠŽz yÎ 0
` Wƒ
yÎ 0
X ¶ðƒ Ðv W~ y*zy }g7 X¸` ò

ž ¹ä Vzm
ôZgzZ VîzyÐ yZX î ¯ : yÎ 0
ž åŠ
¹t Ã]Š ªÅVâ ›gzZ Å

BïzCZÐWZ'
7~#
Ö Óë7ž ¹äVz(}g øgzZXßáz~#
Ö Ó

• 7áZz äƒ èZg6#
Ö Óq
Z ëXÐN ¯ žKZÐ ~ WZ'
q
Z ëXÐ
ÆkZžì « gzZ u 0
*
Ú Z {zX ÇA 7Zt䎞¸`NŠ {zgzZ åx¥ÃyZèY

Ç!
äVrZêtž„ZÍÅ]!
kZgzZX σpôz'

W: Ô ÏƒpôyY: ÅVâ ›B‚

ž„ZÍÅ]!
kZgzZ åc
ŠÉ~k

¼ÅVâ ›ävZêtž„ZÍÅ]!
kZgzZ HÇ

Æ Vjzg ÅY Zß~ ãZôÅÀ5X ]Zg Åg;Z@Ãypg 27 X å *
ƒk

¿ÃŸkZ
5

gzZXЕg7~„
 c
gq
Z ÌLB‚ÆVîzyy›ž åŠ
c
Š™ê~ ñ‚
c
,7
äZz™Ly›ÄÑk•ì eXÐ,Š {zÔ} 7
´Š ã!
Û è%Ž …aÆkZ
Œ

ÆkZ äVMXÐ,™ ZŠ Z7ÅkZëX} 7*
Zz™ Z¨ZÃV@gzZV“KZÄÑðJ e

X ÇA H…ž Y77täVrZX Hê»äY~o kZ äVM,Š V*!
Ûa
Œ
aƾÃ\WLZž H7wZÎtäËX óâ 7DðÃX žâ 7JðÃäVrZ

Vâ ›ÄÑq
Zq
ZX åb§¾¯ yÎ 0
tžN Cõg @
Ã\WëN W X •ìg h YZ

é,%g ZD
Ù ,Æ[º ¹æX¸ íyÎ 0
g ZD
Ù q
Z sÜgzZ¸ ä
Ð y¶‡Æ

8

y†q
ZGq
ZÔyÎ 0

ž•ë vß~xk
 ~uzŠgzZxk
 «X X 7{0

iy›Ìq
Z~ º´Æ

ÆVz¤

zegzZ V³Ô Vîzy ]g ¸z O»ZgŠ T~¹g e sÜ1X ðƒ]g ¸z O


c
Š SŠŽz»yZgzZ‰ G $µy›ÄÑ:eXì 7wVÅkZ Zƒ»Vâ ›Vð;
X ¶7ãC…]!
täVîzygzZ åX{0

iy›ðÃ:Ô¸R
g7g ðÃ: V;zèY

ë ` WÃTX c
¯b§¾yÎ 0
täVz(
}g øžÐN ‹]uZzëÃ\W

"Z¤
5E

g ÃL L

ï7„,Z…ot nÅvZX „g77zgŠÅkZ…c
Í•f
 ó óåHH

Sg~c
Z™0zygzZõÌ` WŽì &
â ZÅV@gzZV“~g øtXì â ZÅY Zßt

1ñÐZ äVß Zz Vî ÇX Š
` c
ZÆ™g 0
&
uu„3q
Z »i»g ãÎ 0
¬izgPX •

yÂ{ Sh1q
Z‰
Ü zÆ]ZgXìHtž¸ìg™t {zX c
Š™È ~yLZ™ YágzZ
?ž å c
¯ n kZ ä ëyÎ 0

L ¹™2
eÐZ Ðg \ } (ä kZ Ô‰õŽ N W
žt ]!
~uzŠgzZX Vƒ „3ÔVƒ7H~ ¬Vâ Z L L ¹gzZ ïa „3 {z?ó óz™h

x *
Z÷pVƒCWÃõ»~g
L Lì 9X Ðäzg ·({z?ó óåc
¯“
 ä\WyÎ 0
ÂPŠB‚Æ yÎ 0
wŠ Z÷Ì` WgzZ å Éñƒ D ¯ yÎ 0
yZ0
{ Zg7 Z÷XìP

ËÃyZvZgzZ Vƒ C™xŠ6yZ™á x *
» yÎ 0
~ • Dƒg F a }÷Z
 Xì
kZXìPq
Zt X ó óÏÑ { W~÷»:gz *
à: yvÃyÎ 0
kZg ZŠ¸Xì êŠ}Š

gzZ '³KZ ÔyZ0
{ LZ 3Y KZ ä VrZX • {0

i Ì` WŽX •ÄÑ ðJ e Å b§

yÎ 0
ž•ë ` WŽ h Át [ZX§{Åy†q
ZÔ§{ÅGq
Z ‰ðtNz'

W

]!
ZX Tg~oq
q
ZB‚ÆVîzyë å’ e7à
yÎ 0
X ðƒt~ä¯

ñ¼ž¶¸zz Åî}g øgzZ¸ã¬w‚Î{Ša ~ y*zy y›X Çq
gŠ c
äX ]³ÅyŻ0·q])q
ZgzZ åÑZ eB; 6V“gzZ VÂgú~g ø ä Vîzy

7Z Z
 žì ¸ ¹ÅyZgzZ Ó Ô õg @
ÅV7Š }g ø X å c
W ó óyÎ 0
L LnÆ
X •Dƒg ZŠ%~^Å+Z~*ŠtÂì CW~B;ÆyZ‰
Ü ¤Ôì Mg ZMZgzZg (Z

y†q
ZGq
ZÔyÎ 0

9

ZX6y*zy Å#
q
Ö Ów‚g ZD
Ù q
Z ä ëXt • }0

gŠXì C3xÑÐ yZ+
¨
Z

 y›X ÅÒÃÅ ä¯ y›ÃVîzy 6gziÆg ZŒä ëžì 7(Z§Zz Ì
Z

gzZg ¦

gŠX •D™B‚Æ°ødZX • D™B‚Æ])gzZ]³Â• D™#
Ö Ó

žì { ZÍ#
Ö Ó~g øÅw‚g ZD
Ù q
ZÔ7w‚zŠ 7w‚q
ZgzZX • D™B‚Æ°ç
gzZg ¦

gŠ ä ëpX Ç: VŒ zy Ìq
Z ` W ÂD™y›ÃyZ6gziÆg ZŒë¤
ZvZz

X ñY ~Š #
Ö ÓÃyZž7.
Þ ‡kZŽžì x ¸+Zq
ZzyX 3gB‚ÆyZnç» °ç
Xì õg @
ÅyZtX •D™ $µÃx ¸C
Ù à Zz•gk0
k WLZtèY

ìtûyÎ 0
ZXì á
q
™ïÐ VzqzŠ yÎ 0
ž Çq
gŠ c
gzZ]!
Z
q

c
â•
Û ä WZZ
‡ž 6 å Š
ƒ 쇄‰
Ü z kZtûyÎ 0
XìBZ' »yÎ 0
ZuzŠgzZ
0·X å [ƒ 쇉
Ü z kZyÎ 0
Xì @
ƒy›zyª~ y*zyÔ~|•Z
ž

}g7 ëgzZ X Š
` @
 BZ' » yÎ 0
kZQ X åyÎ 0
Ì{z 你
 c
gŽ ä ̇

Ô¬~g ø X Š
ƒ qzÑ *
iBZ' » yÎ 0
ž c
W‰
Ü zq
ZQ X ñƒ ¨
¸6y*zy

{g~³wÑÆ‹Š sÜƃŠzöyÎ 0
ž ¬Š ̉
Ü ztäëQgzZX V„@
Ã~g ø

nÆä™Ýq {g !
zŠÃyÎ 0
kZXì Cƒ qzÑÐQq
’q
ZÐ V;zgzZX åŠ

Çìgå Ô åÐåtûyÎ 0
1X¸ìgÅ× W× WÐ Vð; LZ y›Žž

XvZY ¶
Z Çìgì‡yÎ 0
Xì ¹!
y›Ìq
Z6
}iukZJ
Z
 gzZ

Vâ ›ÔåŠ
{g~³Æ‹Š sÜ™ƒyÎ 0
 Ô ~Š Zi Wk
Z
 ÅY 1857

ž å‰
Ü z {zt ! ! ! q
’„
 Š'

iq
Z ÅyÎ 0
gzZ ÒÄ
 Š'

i ÔØZ'
× „
 Š'

iq
Z Å

kZ ä Vîzy gzZ c
J (
B; s§ÅVîzy s ÜÆ Vâ ›û%«ä Vzm
ôZ Z

ÆVîzygzZX •ñW- D™#
Ö Ó6
yZy›Ðw‚g ZD
Ùq
ZŽž *
YÔõñ
Vzm
ôZ Z
 XM
™ »Ãg ZMZgzZg (ZÆVâ ›t b§Ëž å7t ~g (ZgzZ '
The Greater L LÔ ó ó]g ¸ ôZ L Lë {g !
zŠ h
•
á [Zž ¬ƒyZ ÃVîzy  c
Š™x »t ä

10

y†q
ZGq
ZÔyÎ 0

Xn ï3 Zg ðÃ…nÆ ä¯ ÃkZ å Hì‡ä VrZ~ äâ iÆ »ØZŽ ó ó India
ˆÆY 1857q
’Åä¯yÎ 0
X ÅVzm
ôZÃVîzyÔ ¶]gz¢ÅVîzyÃVzm
ôZ

yZyÐZ
 X ŽÃÚ Š Vc
g Z¼ÅVîzy ~ ~Š Zi Wq
’Z
 žì Cñ a
‰
Ü z kZ

g ZD
Ù q
ZÐ Vâ ›[Zž Zƒ kˆZÃVîzygzZX 1h
y

ÃVîzy ä Vzm
ôZ~ k

4˜7Ã õg @
¬ WZ Z
‡ž Ç • Y wÈ:t X Ç õJ/G
KZ Xì YY 1x ÙZ » òÝ Å w‚

c
ZkZž¸n
&
g¢6
]!
kZX¸g ZŠb} (
¹ÆŠ ŽZ›zygzZ¸~öô»

Ô~ Óøežì 7µðÃ~ kZX Hg ±Z6Vîzy ä VrZX • M
 {g™ƒ•ë~

ðà » VzI •Z zy gzZ öô» D+&
Z~ d
•
Û gzZ ~(Ô~ ^ÑÔ~ ~i ZgŠ y!
i
ïŠ á~ 1 gzZ X • D Z—? }n Æ \WX • ðŠ Ã\Wt Xì 7¨£

Vîzyk

¼ÅVâ ›ž Hêt VYX Åg (Z ÏeÐ öô»VYäWZZ
‡X •

B‚ÆVîzyŠ•
Û wìŠ Zi WgzZ f
™_e Ôw_ 6WZZ
‡¤
ZXì 7~•gB‚Æ

Xì Yg Z ¦
Ï0

i~ „
 c
gq
ZB‚Æ VîzyŽ ì y›¨
Ã » *ŠgzZ ÂY{g 7

¿ŠgzZ y›X Š
)h
'
× œ

% » Vâ ›Ô KIÄÜÅVâ ›Z
 ˆ Æ xk
«

äZ6w‚Î{Ša b§Ëž ð` q
’q
Z X ð` q
’ÄÜä VÍg )
}g ø Ô ñƒ

kZ X ð` ä Vâ ›Æ y*zy sÜq
’t ~ *Š ~g7 XnY ÑeÃœ

%y ›
ÃÄÜž6
]!
kZÔÐs§ÅV!¤! fgzZVzm
ôZWZk

izÆ6¢ÄÜ~äâ i

ëLž
L ëÐ Vâ ›Æy*zyŠp Â{zX ¸~ î !
Šh
”Ô ñY c
Š h ÂgzZ ñY c
Š™{ n
Ž • D Y n Æ + â oÑ+Z ðà c
• D Y n Æ ä™ê u oÑ ðÃÌZ

Žžî3Šì HÃVâ ›Æy*zy ëž @
Wwìt ¬… ÂCY Å™6
zZ}g ø
ØZ'
× s ÜÆVzm
ôZQgzZ•D YugëX •ìg™4z]
nÆY §ZÆÄÜ

7ðX ÄÜÌÐ ÄÜq
’X ó óÃX ÃÄÜgzZ „
 c
g b§Ëëž• D™

! ¹Ä{zÐÄŠ¹äwD Z)´X ñƒ¿Š¹y›X mY

y†q
ZGq
ZÔyÎ 0

11

ì § H Â N
I § ÓÃ ? VE¢ C
Za H ì Cƒ Ð ÜZ g ZD
Ù œ Èp

{ n㢤
ZgzZì N
I§ÓÃ?VE¢¤
ZdŠž ðÑŠ ÌyZäVrZp

X Cƒ 7ðJ
‰
Ü z kZ Vƒ: O}g *Vzg ZD
Ù J
Z
 X *
™: „ • ñƒŠ !
z
'
VrZ ÌÃVâ ›Æy*zy x • t Xì CWÝzg Å ðZ
 Ôì @
7*
™y!
Û ÃVzg *
Œ
\W~[æÆŠ !
W!ZÆY 1930X 7ÑZzä™ù Ÿ»vZ ´g,jÔ*
™,jX c
Šä
Æ" _
6 q
Záßz 6 q
Z y›~ y*zy }g7 X c
Š [Zp » ä¯ yÎ 0
ä

s§Å]Š ªzy X ì @
Y u¿m
ôZgzZzy ~ y*zy}g7 gzZ • ñƒg ZËB‚

LZ+F
g kgzZu 0
*
]Š ªm
ôZXì e*
*
W~ŠŽz»yÎ 0
žì @
Yc
Š™ãZztÐ

Xì YY c
¯ LyÎ 0
žzŠ wïÐ ‚f LZ ÌÃg¦kZžì 9s ™s ™Ôʼn
Ü z

]!
NZ Z
 Xì YY c
¯ yÎ 0
ž å7¢ ÌÃVâ ›Æ y*zy J
Y 1935
“XðW~{ÆkZ|ŠWq
Zh

á c

ð0
 7Ã
Û
 Ìq
 Z>›yÎ 0
•Dƒ

Šc
Ôì‰
Ü z{ztXì@
W~B;ÆVîzyXì@
W~B;Æöô»‰
Ü ¤gzZg(Zƒ
 XlÃ

{zÂìk
#
Ö ÓÅVîzy~V2c
gxÓZ
 X¶ì‡(KZ#
Ö ÓÅVzm
ôZZ
 ž ÇÚg
~«£ÆVâ ›ÃbÃS
q
ZgzZÔŠ S
q
ZiŠ«XB‚ÆV⛕D™ H

D YƒC
Ù !
Ð9W{zÂì Q‰
Ü ¤7ZˆÆòÝÅw‚g ZD
Ùq
ZXì Q‰
Ü ¤gzZg (Z

~Š™ßÏ0

i6Vâ ›Æy*zy X å7t•
Û ðÃ~ Ïg ZzWgzZ ~Š Zi WnÆyZX •
Ô~È0
6yZ f ZÔ]ZŠ Yh
”s ÜÆVâ ›Ô ~È0
6ä¯ ]
)5?Vâ ›X ¶CY

6
y!
i zŠg ZÔ¶Ìe
ÒZÅVâ ›V˜º´y›{zx ÓX Š
c
Šg Z Œ
Û òiÑxF
â }È

Vâ ›ðƒ ~g ¤cŠ âZX ÏñY ð2ÃVâ ›x Óy!
i ~yž @
YHg6X ~È0
¦I‘ÓÅyZ Z
 ~ Y 1939 ž c
Wt ‚ » ( Zionists)+
=zy {n u 0
*
Ú Z Ô6
u 0
*
Z »ävZž î oVâpÔ î o]•x- ž• ïŠ ¬ÃVâ ›WZZ
q
‡ •

12

y†q
ZGq
ZÔyÎ 0

• Dƒo
 Z y›Æy*zy }g7 Z
 žì @
ƒ‰
Ü z {zt gzZX ~Š ]•Ð yZx

Xì CY Å k0
Š ZŠg Z Œ
Û Å Y 1940 gzZ

@
Y 1™ê L~Š ZŠg Z Œ
Û ÅY 1940

~ ŠŽz [Z x ª » yÎ 0
vZ Y ¶
Z ì

gzZ y†q
ZˆÆkZgzZX Ç ñY c
Ñ

y› ~ y*zy }g7X žZ- Š

t Xì CY ð` q
’q
Z X • Ë

Y
58E
~uzŠZ
 ì‰
Ü z{z
õÔzyÔy›~kZÔã¯Åy*zy}g7gzZXì 0
'
xëL E
gzZ • Dƒ ñƒ } )B‚Æ6¤'
• @
~ *Š ~g7 {z Ôï•
áƒ
 ÇgÍÔ}¤

z eÔ

»xk
 ~uzŠ~Y 1945 X •ìg ` yÎ 0
’~ ]Š ªÅWZZ
q
‡~ày›
Xì Cƒ

X-Ã]uZz z ]ÑqyZ \Wž• ìg}Š n kZÃ\W©: ]g @
t

ìgƒ k0
k WÆ\W ` WŽì Ð ]uZz yZm„
 Zg { Z'
»yZX å Š
c
¯ yÎ 0
~

ÃyÎ 0
[Zž å Š
1NŠt å Š
1™ð ã½t ˆ Æ Y 1945 X Ç • 3:žðŠ X •

:ZzÃVŽ ¯ã*zyÐ*Š ~g7× W× WZ
 å‰
Ü z{ztXì 7ðÃvZY ¶
Z ÑZz1zg

qzÑ *
š :Zz¬ÃVŽ ¯ 3gÍõgzZzy •Æyö m{q
Z ä Vzm
ôZX å ;g Y c
š

ä VrZ¸ D W:Zz Y¯ 3gÍgzZõÔzyŽX •g ~)~ *Š ~g7 ã¯y›gzZ H

ÃV7z¤
Š¤
cŠ I •Z zy Ô •u±ò ZÎt»Zg ÔwŠ 8
R V2Šõ~ y*zy

ÇñY c
Î {È» ä¯ yÎ 0
ÌZ
 ž ˆà™åÇ!
~g »q
ZgzZX Å qzÑ´Š š
 F
Y 1947 X Ç ñY H c
Ì» V⠛Рy*zy Ô ÏñY Å]!
Åä¯ yÎ 0
ÌZ

~Z 14vZY ¶
ZyÎ 0
žì @
Y1™ê tZ
 ì CYÅ]!
Åä¯yÎ 0
~
Z

ãqzg yZ ypg ,z 27 tX å O 7ypg ,z 27 ä Vzm
ôZ ¶ ŠgzZX Ç ñY c
¯Ã

y†q
ZGq
ZÔyÎ 0

13

å O ä [g kZ Ô å O ä V¸
o kZ ¶ã™œ$KZ ä T

x ¬ ðÃtž n Æ äC à *Š 6

ŠŽzŽì 7žx ¬ Ô7o

Ô~ wz4
ÆÀ5t Xì „g W~
Æ•gJ
#
Ö ªÐ yf ZÆvZ

~ V\WÅgñgzZ œ

%q
Z »x?Z Y §Z Ô[Zpq
Z »wDZ)´Ôœ

%q
Z »0#
Ö ZÔ n

ŠŽzÄ
 c
gq
ZvZnƶŠª
f~ŠŽzÆyZÔ~VߊÆgñÔnÆÝÑwðŠ

 Xì ðVZäkZgzZvZY ¶
Z
Z ÇñVZŠp´ â Ì~gZŠ)f Å«™ÅTXì ;gÑ~

“zÃ~È/µx ÓkZÔ ¶„gY Å ~È/µÅTÐ w‚PÂÔì @
W~ŠŽz yÎ 0

Dƒ qzÑÐ y*zy ¹æg · ]ZŠ YX • D â i W6Vâ ›Æ y*zy Ô}0

yZ ÌS0
ÇX ‰½Ð VØÑ ÅVâ ›N.Æ VÂŒŠž ¬Š©t ä õg @
X•
ÐypÆVâ ›ÃV¡gzZVr’zyx Ós§~uzŠgzZX •D ·²W™ Y6Vî.

Xì CY~Š}Š^g?ÅÉàƒ

y›ðÃÐ ¬$
p•F
6|•ìg YäCÃ\Wë]uZzŽ ¶ Š

VÍg )
LZXAŠŠpä VÍg )
}g øŽ • {z ]uZz¼² êŠ „ZÍéZŽ ;g 7¹!
x ÓÆyZ¬ÐäZ™g ZÎÃyZgzZ¸ä
 ~+R
ЋŠaÆäWVŒŽ ~7Ð
¸eÐ~ V·Æ yZÆá ÙˆÅyâ ‚
Æ «™ÅyZ ã¯õX å @
Y 1 wïJ

*
·-gzZ<%ZgzZX ‰CY ðè~ +R
n

VØÑ sÜ~ +R
ž å @
ƒt wq í í

ÐW“R
&&X¸ Dƒ } 7} •Æ

14

y†q
ZGq
ZÔyÎ 0

VØÑ sÜgƒÑ gzZ ‰Ç
ú

ä õq
Z X¸ í } •Æ
žì q§Zz {zgzZì è[Â

ú6Vî Çq
ZÆVâ ›ä ë
~ Š Z® Å Vzg ZD
Ù 6V˜ H

Vî ÇÆ k0
k W™ƒ ©y›

` ¯zygzZ ` ¯õÂn™7ïõZ
 X¸‰ƒ¦™ WnÆ«™KZÐV¸´gzZ
]uZz}g ‚t X Å qzÑ8
]
Ù Î Gás§Vzg eÆ Vî Çä TX Š
c
šÃ

q~[ÂKZõ{zgzZX åX7y›ðÃ6
V;zžnkZX •ñƒñCÆõq
Z

KäVâ ›ÃX&Zpx ÓÅVî Ç ÂÑ äƒLÆ™q
Zq
ZŠ%}g ‚Z
 žì

áZ eB; ~Vð; ÔG–gzZ'gúÔV(y›žÔ•p ÖZÆõt[ZÔ åc
Š™ ¦~

‰rZ eÐWÆh Y1ÅVCÍÃ\WLZtŽgŠ tŽgzZX ‰Ç
ñƒ _7ÝÐK
X ó óIƒg D~g ‚,g Z e ÅVæÉLž
L ì qõ{zgzZX Ï'7B;ÆyZ {0

iëž

ðZB‚Æc
ZÀ` WŽt X Š
&
c
Z °ô ãÎ 0
&
Zžì ]!
q
ÅVâŠPÌZ

Z Â å ´~ T
q
Þ ƒq
ZÆ ‹ŠX • „g Y Å'!
Åg \ gzZ ›X • ìgƒ}@ç

ä™}@çÆðZXƒ°ôãÎ 0
? Lž
L ì 9ÐkZgzZ ðWk0
ÆkZyÂ{õSh1
~÷X *
3Š #
Ö C)"žVƒ ðWä™Ãq
ZÃ ?~gzZì Y7 åx *
Z÷Xƒ ñW

X ó óÏÑ { W~g ø»:gz *
™y·ŠX ¢
™: {@çðûz'
WgzZ])KZB‚ÆŠ ÑzZzy

''y*ZŠ „zQ ?ó ó• yÃ\WÏÑ ù { WÅ\Wžì Ø7 ƃ yZª °ô{z
KZ äVMVƒÐ ~V@4Z Ì~pì 6
zZÆ70/~÷` WX VƒÜgi~L L

žVƒ „g™Ã~}g !
ÆŠ ÑzZzyKZ~dŠgzZXì ðt6yÎ 0
kZz'

Wz]³

»Â HÐ yZ {@ç ðÃä ?¤
ZgzZXÐ N 3 Ö
»t *
W#
Ö ~ VÂ!
ÅyZg ZŠ¸

y†q
ZGq
ZÔyÎ 0

15

Vzg ZD
Ù Â7VÅÑ ~g ø Ì` WX Ç q
gŠ c
• 7rsÜ]uZzt X ó óÏÑ { W~÷
X •ŠŽñ~y*zyVÃ
Ó

: ·-ˆá²¼Æx ªÆyÎ 0
y›q
ZX •D ‹gzZÃ\Wë§Zzq
Z

Lgq
Z ]gúõq
Z6} i ZzgŠ †C
Ù !
 ˆÆ"7i ú~Kq
Z
Z V;zgzZ‰

¶ˆ Wg0
ZÆKèa{zgzZX ó ózŠ™xŠ Zg f?kZ1!
L Lì 9ÐyZgzZì ~9™áÃaÐ

V\WÅkZX óƒ
ó ]gúõq
Z ?gzZì Kt Vúðâ Lž
L ¹~× Zg f ä r
 ™yZ Â

xŠÃa }÷?HX Vƒ y› Â~pì^ »õÂ~ŠÍ ~÷Ôì 9Ô‰ W²W~

á yÎ 0
»ÔgÇLž
L • ë Ô ðW^a Ðgzi¹ÃŠŽzÆyZ[Z ?óÐ
ó z™7

~[ Z $
Ë Y7V;z~[Zì }iuu 0
Z {z 7L ì
q
L îŠ [ZŽ Ç~g øÔ ó óVg

X y!
Û VH 0
Œ
Î?Å 0
*
ÅkZnÅvZX ó óVƒˆƒu 0
*

yÎ 0
t X å c
Š 7ÆÄg~ P …ä ËyÎ 0
X å ¯ yÎ 0
b§kZ

X ~ÜægzZ~ kZì t˜XBNŠgzZXì „
 c
g Cc
ÃòsZ ~uzŠˆÆ¶æ

áÐ VÃæyÎ 0
Ìä Vz(}g øX å 1ÆáÐ VÃæÌÜæ ä Vâ ›

ú y›Ð ¹ Ì~Üæ Xì ]óÌ~ yÎ 0
X ¶]óÌ~Üæ X c
¯Æ

òsZq
Z ÌÜæ X ‰ {g~ y*zyúy›Ð ¹ Ì~ yÎ 0
X ‰ {g~U

Ö Z ÌÜæ Xì „
#
 c
g Cc
ÃòsZ q
ZÐ aÆvZ ÌyÎ 0
X ¶„
 c
g Cc
Ã
Z sÜ[ZgzZXì œ
q

% »Y §ZÆ0#
Ö ZvZ Y ¶
Z ÌyÎ 0
X åœ

% »Y §ZÆ0

Hl ìÆYÐÜæÐBŠ ~ V70
Š

i KZ ëvZY ¶
ZÔì *
ƒŽ ì Š
{g ¹!

N ZØ_6
»yÎ 0
6
°wÑXÐN Î{È» ó ó‹ŠyÎ 0
-i
g LÆ
L YÌënÅvZX å

gzZV“ÜgigzZPÄÑðJ eyZ KZX¸ñWhgúëÎy›Æy*zygzZÐ

çZzq
Z Ë• 7áÈënÅvZgzZX?V;zì *
Y …Ôp
gÛ zŠ6VzuÆV@

kZX *
™: ìÐn•
Û kZÔ~kZ *
™: ì´gŠ c
gzZXì *
[…Žì nŒ
Û tX Ì

16

y†q
ZGq
ZÔyÎ 0

ÆVîzyž *
W#
Ö ~ÆðŠ

x ¸{z X • M
™ 4zŠ ëB‚

B‚Æ kZžì 7.
Þ ‡kZ

Þ ‡kZ {z X ñY ;g ™ïë!
.
c
¯ VZx à kZ ž • 7
Å#
Ö Ó sÜ 6kZ X ñY

!‚J‚ » yZgzZ X • yZxwŠ ¬ ëžì @
C eg kg q
R» w‚g ZD
Ù q
Z Zg ø ì $
Ë Y

ëzyŠp ÂñW]!
Å ãZxZ
 Xì 7ðÃx ¸«{Š c
iÐyZžì ;g 3Šg ZŠ™u 0
*

yp ALž
L • D™tÃ]!
kZgzZ•ìgÈ]!
t^#zyŠpÔìgÈ7ëtÔ •

Ð VÂgZÆ x ¸KZ Ž X ó ó7» ËgzZ ~ ]Ñ»ì » Vîzy {ox •
á WypgzZ m
g
]© HÐVâ ›ë{zԃƘÌÅägB;»XžVƒD™]ÐÐVzgŠØÔ
ÜgigzZPÌägzZVÃ
Ó ~g vÔ ?:gzÔ *
W#
Ö ~ÆðŠ kZÆyZXÐOg,™4zŠ

X ÏF

7̼ÐZvZY ¶
ZXì ¯ nÆ•g ì‡Ð aÆvZ Âì ¯ Ž yÎ 0

„ä y*zyžÔ Ì]ÑqÆÀ` WgzZ Ô̬gzZì Ì!ÅvZt Ô y*zy X ǃ
Y 4X
4ÓG
5 gz¢vZY ¶
5F
vZžÐ,™ÒÃ~g7ëgzZ8Š ( Šæ)í ëE
Z~x »kZëgzZXì *
ƒ
ÃugzZì *
h ÂÌÃB; kZ …•ìg™]!
Åäh ÂÃyÎ 0
Žt Xƒx »t Ð aÆ
ä VMXì â Z ÅY Zß„
 c
gt X u™]!
s ÜÆ„
 c
g ÅyÎ 0
Žì + Ì
VrZ Xì c
Š Hä yÎ 0
…ž óâ 7¼¬Ð ä™y!
Û Ã\WLZ óâ 7¼
Œ

X óâ 7¼ ÔŠ Z]
Z î !
WLZÔ]³KZÔVÃ
Ó KZÔyY KZÔwâ CZÔ c
Š™gzˆ¼ƒ
 CZ ä

VŒ …• ìg™]!
J
™Ö VŒ B‚Æ ])gzZõTÔ~ ~Š Zi WTë ` W

X ÇÉâ ZÃkZX?VŒ ëã7,ZXì ½yp CZ ä Vâ ›ÄÑk• ~ äÑ

y†q
ZGq
ZÔyÎ 0

17

c
Š HäyÎ 0
kZž Þ 7#
Ö t X L*
™: ìÐ kZì ˆ~ŠÃ\Wâ Zt nÅvZ
t Lä VrZ• ‰Æg ¦
} (}g øŽèYX Zg vñY–
¼ƒ
 ì eX …ì

Vâ ›Æy*zysÜyÎ 0
tgzZÔ6
kZ CZ åc
ɼƒ
 äVrZX¸G 7wZÎ

»Vâ ›Ž ¶ „
 c
gq
Z~ê kZž[ZpªÔ[ZpzŠÆwD Z)´Xì 7œ

Tž »Y § Z òsZÔ »#
Ö ÓòsZ +Zq
Z ¶ œ

%q
Z„
 c
gtž[Zp ZuzŠgzZXƒ œ

%


œ
% » T ó`
ó » u {/@
³Ð i‚Æ BÔ n Æ ãò0
Åxwy›Vƒ q
Z L L~

ënÅvZÔ ÌBZ'gzZì ÌtÃq
ZyÎ 0
tž ¹Ð \Wä ë b§TXƒyÎ 0
X ǃ7ÁvZY ¶
Z Çñ(
BZ' »kZž•ïŠ]g t
Ã\W

7ê ðÃ~ *Š Ô~ê kZX fƒŸÆ*Š ~ V*
gzZ V; ÅyÎ 0
kZ

ÆožN Z<
Í :Ð]!
kZXì *
™ H…žáá: ]i YZÐ ëJ
Z
 Ç}™

„ztXì Le*
™-Aj}g øŽì zyg k„ztX Ç• W:~Ï- â X •H]Ñq

?ëÌZX Ç• 3:žðŠ LXì ¸ õg @
ÅyZX x Zgx Zg~ìÔ ~q~•Xì li ‚

[Zy

g ZŠ™ÆV”Æx ¸~g øÆ™™'gúg »$
KZÔäÇLZÔ`KZÔÄpKZ {z
zyÆ yZ¬ Ð kZ X • T e *
™Š !
z { nÔ • T e *
'
™x3
Ãx ¸kZ Xì Le *

B‚Æ V@ÔV“ ~g ø ÔB‚Æ VÍg )
}g øŽ ,™u|„zB‚}g ø } è

Ë ™ Zg Z ¦
$
Ì%Æ Vâ ÇgzZ VI+&
Z x ¸t X • W~ lƒ Ô• `™‰
Ü z‘
 yÎ 0

~g øäVMB‚ÆyZÔN ÇŒÆg \ gzZ›ëžì 7]gz¢«~g øt Xì

4E
CG
Ðx ¸~g7ëtXÃ\WÏÑ { W~(
¹:gzÔ õJ/G
xÑX •QøzŠÆV@ÔÆV“
kZ Ç ~÷Ž gzZ Ô×: Ãz'

WÅ+Š Ôz™xÑX • ¥#Ð Vâ ZxÆ kZgzZ • ¥#

à ?:gz*
™:g ±Z L6Š ÑzZzy ~÷ž å ¹ä TÔì Sg~ c
ZÆ0Ô Y7 å‰
&
Ü z

Vîzyëž åc
¯7n kZ äëyÎ 0
t X Ç xÐ Vî ¬Š$
ÅyZÔ ÏÑ ¬Š$
~÷

¯n kZyÎ 0
tX åYƒÌ~c
Z {•Âx » Zg ‚t:gzX •gÐg \ gzZ›B‚Æ
&

18

y†q
ZGq
ZÔyÎ 0

xgB‚ÆyZ Zg øžì c
Š™Ì"
U
ä VrZgzZ xgB‚ÆyZ Zg øì 7etž å
ë]!
tXìg ZŠ™ Z (¹»ŠŽz«gzZu 0
*
ÆVîzy~ä¯ÃyÎ 0
kZX 7e
y›žì Htä Vîzy ŠpÃ]!
kZ X¸ ìg C Ð áZjÆ õg @
kZ Ã\W

wðZzy V;z Cƒe
ÒZ ÅVâ ›6V˜ X ‰ }g â ~ ~¸" ‰
Ü z D ¯ yÎ 0

ðZ±ì ]gz¢HÔ•ñW- Tg™ïÐV- œ~:WëžëÐVâ ›X f
¯

å~g » méZZ
 × W× WgzZX •TgB‚q
ZÆï~:WX Å䙊 YgzZ Z×
&‡*
ÿLE
6yZ ÂV;z Dƒ~ ¼Z y›V˜ X D™ %f ÃVâ ›~ ~¸" Â CYƒ
Ü z kZ ` ¯ãÎ 0

X¸DƒÝb¢
gzZ 5ŠP Æ ¼g a• X 7„ ¶

Ðf õËäVzm
ôZ ` ¯y›x Ó¹!
ˆ Æ xk
 {z gzZ ¶ðš 7:Zz

× W× WgzZ X ¶ðƒ #~ *Š ~g7

yZ ‰Bc
Zã¯Z
&
 ž åtwq »VŽ ¯y›Ô‰„g Yðš :Zz㯎ƙ

X å @
Y c
Š™: ZzgyÎ 0
ÃyZB; à{gzZ‰CY à á V1ÍÔ¸ D Y nZÅgg ÏÐ
Y¯Æ Z™ Z™ eßi ˜ ~dgzZƽ½i ˜fZ m
ôZ 劎ñÌZŽ ~ yÎ 0
s§~uzŠ

PXƒ:ÌZ k0
Æ` ¯à Zz äWÅyÎ 0
žn kZX¸ìg Z4~g«yâ ‚zi ‚
J
E
4Ó¨$Zg: Ô åÌZ k0
!Í:gzZ ‰èG
Æ yZn VVŒ }g øŽ 5Š Lg
Z åE<XÅX åŠzg !

ŽÐ s§VâzŠž¶t ~g ZŠ)f ÅTÔ ˆð¯ kg ¯ÏKgq
ZÐ x *
Ækg ¯~g&
î !
gzZõÔzy e
ÒZ ~ kZgzZ ñY ~ŠÃkZ ~g ZŠ)f Å«™ÅyZ • ìg YW+`
'
Å yZ ‰¹Ð V¸´Æ yÎ 0
“R
cZ Ð VŒ Z
 ž åt³X¸ }¤

ze

ðÃ~ yÎ 0
ž åc
Š™~g Y¬ä WZZ
‡ŠpgzZ ¶C™ H ` ¯{¤

zegzZõÔzy«™

]â ©ZŽžì CWt ‚]!
tÐg ZŠ™Æy{Z‰
Ü 1gzZ,ÅWZZ
‡X ǃ7Š Y

y†q
ZGq
ZÔyÎ 0

19

Ô S0
ÇgzZX¸M
}Š 7]i YZ Åx ¬O]gßË{zX •M
ƒÆb§ÏZ {z8Š {z

t Ð g ZŠ™Æ VÂH gzZ z1

ä VrZ ž ì ãZz ]!
]i YZÅx ¬OAÆVâ ›
g ZŠ™ » V³~ kZ gzZ X ~Š

zy Ž ` WgzZ X å u 0
*
îS
x » ~ c
Z B‚ Æ V³
&

H »Vâ ›äVîzy™ïB‚ÆV³Ž Ô »]g ¸zOkZì ¿]Ãk{z•ìg™
H
5.y' ®Íwâ »^ß Zg ‚{zž’ e ãWxÑ6õg @
TX¸D™ c
Yá ÿF
KZ ÌÃV³X å
Ð VŒŽ Ô å[º¹æ{ ÇOÅVâ ›gzZÔ c
Š0

zgÐ VÌLZ äVîzy~ˆÃ

‰¹“R
Ð ‹ŠŽgzZ¸ D YØŠg ; gzZ¸ D Y ñzwY 7Z‰CY“R
} •ÆVØÑ sÜÆ yZ Ô¸ìg WÐ 5 ZgÆòz V§Ž 5 ZgÆg7 kZŠgÍgzZ

Ü z kZ äëX ‰ }g â ~kß{Š ‚X ‰ }g â ~ ~¸" sÜy›X¸D WVŒ

A}Š Zg Zu 0

*
ÆyZX ¶Cƒ_ƒk

Š¹ A
å¸ØZ
 pX Hg ±Z »VîzyÌ
$‰
4¨GG
éSE
5G
Ü z kZX ¸ íä™ %f ñä áZz •gB‚Ð V-œZ
 ¸ D Wt ‚

Ç <:g ±Z?p ÖZ}½g \ ÆzyËÌLX Ç• ZOŠ: {g !
zŠ ttX ¶CYƒk

Š¹

X6
RCZ f Å\Wc
Vƒ6
Rzøe {zì e
YE43
gzZg ZMZÃyZ ‰
Ü z TX õÁ5GXgiZ ¹B‚Æ \W{z • Ç]ÑqJ
Z

}g ø ]ÑqV;zì Z96ì ZgzŠ TyÎ 0
` WX 7ÌÐ3TÃ\W{z ÇAg (Z
YEE
58F
-ÍG
»yÎ 0
à
t Xì 7]gz¢ðÃÅäZ<
Í gzZ äƒk- â 1•´â i WX • ë5BE
a

Sl
ZäVâ Zx m
ôZgzZzyhz™J‚Z
 ž]!
t•7VY !Î\WX å{7q
Z
5ÅävZÃoT ÂX 8Š “
~ Vz6ÆÀ5~g;Z îGÏG
 7Ão kZž c
Îgzi » Ka

20

y†q
ZGq
ZÔyÎ 0

Å«™ÅkZgzZì *
W~ŠŽzÃo kZž å [ƒ ~$
ZgzZ àf Zêt Xƒ Hì‡ÆÄg

¯ nÆ•g ì‡ot Ð x™z aÆvZ ÔÐ ]ÑqÆ ` W7Ç • Z<
Í X ÏñY

\WXvZ Y ¶
Z ÇÇgg Z Œ
Û'
Ãz'

WÅyZvZXì ¯ ? VêzŠÆ V“ Ô6ypÆ Y ZßXì

t ä TnÅvZÔ ~òt Ô`
't ÔyòÔc •Ô! ºÔ S•tB‚ÆkZ Ç <: ì
nÆ yÎ 0
ä kZ ¶~Š ã!
Û ä TX ÅŒ
ìB‚Æ Vâ ›yZ ä kZ c
Î {È

D™HLZt X •¥#ë[ZÐ Vo) IègzZVo) Ï(x ÓKZX ¶~Š ã!
Û
Œ
nÄg x *
6 LZ ä VrZ X • s ï6VÃvÃV.g » LZt X • D š k°Z X •

Ù !
C
Ä™á } }ÆyÎ 0
X ì÷Z q
Z CZ »ƒ
 yZX • } }6 ÆyZX •

ÆyZgzZ ?~ kZ• Dƒ} }ÄÆyÎ 0
X³NŠ*Ï( » Ë\W ?• ä

ñZÎì 7~g v|
 Ù ðÃÔ]ÃZy

t z™È X • Dƒ Ä} }Æ~i !
‘•
Û Ï(

ì 7tÃðÃXÆ yÎ 0
LZ XÆ y›ñZÎ Zg v
‘•
Û Ï( gzZ Iè Ã \W

ä ËTgzZ ß ïÐ V- È

Ãx ¸ãÎ 0
kZÃ\WLZ Ì
Ô~ +
 — Ô~ è¸
Vo) Iè cÔ~ „
(

vZXƒìg™ì?nÅvZ ÂÔƒãÎ 0
?gzZƒy›?žÆ|
 ÙkZ ñZÎÔ H„~
X ǃ 7{ i ZzgŠ »/ Âk0
}g v‰
Ü z kZgzZX ÇñY 1[ˆJZ(
Q» kZÐ ?nÅ

Æ<
Ø è{zì eì ;g™k
 s ÜÆ„
 c
gkZ ÌðÃŽ X *
™: ìЄ
 c
gkZ

 —X}™]!
+
Åäh Âyñ•6x *
Æxi Z ¾g â c
}™ç ¿ŠpŠ¤
cŠ6x *

g Zz‘•
e
Û c
}™]!
Åä¯ yj
J6Š ã
Åè¸t c
}™ 0

'
Š Y~|•6x *
Æ

y†q
ZGq
ZÔyÎ 0

21

ÐgB‚ÆyZ¤
ZgzZX •vßu 0
*
«tÔByTÃyZX}™]!
Å”Û6
Šã
Å

X î W~lƒX ǃB‚Æ7Z Ìx •Z~]y
WžÅgŠ c
Â

V¸•
Û Ãx ¸kZŽ ÌÐ Vz÷Z yZÆ x ¸kZgzZX • ¥#Ð Vâ Zx[Z ë

Zt XõÃ õg @
q
gzZk

¼ Å yÎ 0
kZ X • ìg™„~ Vo) gzZ ~ V¸¸Ô ~
}Š `z²ÃkZvZX Ç}ŠB‚»kZŽ Xì `z²~glÆkZXì „
 c
g Cc
ÃòsZ

Ì~ ]y
WgzZ Ì~ *ŠX Ç}g â ]ñÅ È ÃkZvZX Ç}Š 1Ä
 c
g kZŽ X Ç

gzZX ,Š™{ nhÅkZ ävZ c
àyvÃyÎ 0
ä TßNŠXì ‚$
x •Z »kZ

wi *
? kZÀ5ÆvZ Ôì Hy!
Û Ãz'
Œ

Wz ]³gzZ wâ z yY LZ§{ ÅyÎ 0
äT

:‘¸~x ¸ãÎ 0
X ìíaÆkZ~ Vâ ˜ zŠX •D™«™ÅkZX •Dƒ

c
Š wZ e‘¸~x ¸gzZ~` ¯žì li ‚ÅÔŠtX z™#
Ö k
 s ÜÆ` ¯ãÎ 0
Xß Z e

Ð +R
{z¸ŠŽñÌ„3 kŠÆ¼g a• ~ +R
Tžì CC õg @
~g ø X ñY

¿q
ZÐ ~ kZX¸ÌòŠ WÎƼgõ~ +R
TgzZ âyÎ 0
s¬zíÔ%

7yÎ 0
Ì¿q
Z »¶‡kZ¸Ì„3Îõ0
Æ` ¯zy6TX à7yÎ 0
Ì

ÅÔŠ kZ LZgzZ X z™g ¦

gŠ ~ :WX • LZ}g ø ƒ
 }'
iZÆ x ¸kZ X c
0
V
:gzÔ *
™: tt Xì Le *
g @
Z øzŠÐuÆV“~g vÔ™ Z±~ :WÃ ?ŽdŠ s§

vßgzZ fƒ‚$
vßsÜXì ¯ nÆ•g ì‡yÎ 0
tvZY ¶
ZXÐî D ¹
]5çÐ yZvZ ._ ÆÏZ ÐOgtzg 6ÆyÎ 0
kZŽ fƒ‚lp„
X ÇÇg

þþ þþ

22

y†q
ZGq
ZÔyÎ 0

h]çq æ Ù]ç‰
±¹6yÎ 0
tÃŽ •,ZÜÁ¼Æ}Ñç}g ø ·W X wZÎ

ZÆTðWy*zywq
q
Z ÅŸg 0
~â ¤'
~Y 1936X •ìg™úÐ j§
´ âƆf°•b »›L L–~kZ My Impression of Indiaè[ÂäÁg

HÆyZgzZ•vßyÃtgzZ ?ì wìH »\W6
kZ •$o¢ÅxsZŠŽz!
Æäƒ
xsZ )•sZ q
Z WZZ
‡žì 7µ ðì= ~ kZ Ô¶ Š X [ZŽ

?•ìZ ³

U ãqzgÆÏ0

iÆWZZ
‡X¸ T e *
¯„
 c
g Cc
ÃòsZq
Z {zX¸ Ég ( I

ZúLZÃwD Z)´\WŠpX •ÅÝq(F
q
Ð wD Z)´ä \W~T•Ì

ðÃ~kZgzZX c
¯äVrZŽ 5ƒ
 {zÃWZZ
‡ÐzzÅT¸D™ ¹]¸ãqzg+Z

gzZ Å6µñÆb ¶ZÆJ ÃZ ä VrZŽ Ôk

½~y
WKZ ä WZZ
‡X ì 7µ

ÔòsZëVŒžì c
¯n kZ äëotLž
L ¹~Š
ƒwÙZ »\Wˆ{ â| l
eÆT

7Æ¿°•q
ZtX ó ó••Š …ä<
 zyWŒ
Û Ž Ùì‡x ÂF
6s »ZgzZ Ùç
Ã\WëgzZì Z"z6gzZ ]ÃZy
sÜt X • M
ƒ]Ñì „Æ¿Cc
ÃòsZq
Z
Âc
•k½ZIèsZÆyZ~Ti¼Ô,k

½x Ó{zÅWZZ
‡žÐ•e*
™{ Ç W

{z Æ™lˆgzZ X 7ÌÐ ä&

ðež • D Y bŠ™sv
c
Ô D Y 7„ c
J 7
 c

g°•q
Z WZZ
‡žƒ ãZztÐ X•CY Åc6yZgzZ•CY ðÑt ‚k

ÅkZvZY ¶
ZgzZ6
zZÆ}ÈÆvZ!Z Ñå¯yÎ 0
X •]ÃZy

 tX •T e*
ƒ
™ì‡

hŽ Ì ó ó~
 vZ wÎg·ëB‚ÆvZ!Z Ñ HÈ » yÎ 0
 L LÔ Ïƒ ‰
Z
Ü z kZ Š
^^ Ât X ǃvZY ¶
ZXì ¹!
*
™ Zg76~
vZwÎg·X 1¯ yÎ 0
6vZ!Z Ñäë8Š

y*zyLž
L ¹äkZ]† ZgzZ óv
ó Z!Z ÑL LHÈ »yÎ 0
L Lå;g Î{È^ q
ZXì }Y

y†q
ZGq
ZÔyÎ 0

23

X ó óHÃëñY~h ¸L ì
L H{zÇ}Š[ZŽ H »kZžêaZg fë ó óHÈ»

{zì Lg~*Š kZŽ y›C
Ù ž•pÆvZ!Z ÑHÈ»yÎ 0 X wZÎ

¹F
¹C
Ù „ Ž y›{zÆ c
Z žìt wZÎ ZuzŠ ?ì Y0ãÎ 0
&
{zgzZì ãÎ 0
•ìg Zz™gz!
tÃVâ ›ÆyÎ 0
Ð ¹F
KZgzZ•ìg Wt ‚™½ZgzZ•ìg™

Ôy{ cg { •
á Ô Zi%6U
Ô• I ¹F
gzZ ~g/ÔðZ6¹ ŠŽz!
Æ•g ~ ]g ¸ ëž

II H~}g !
ÆyZgzZЕe bŠx •HÃyZ\WX •BVãZzƒ
 ty{%¬
?vZY ¶
ZX fƒ[x»~ä™ ìÃyZëZ
 8™

Hž~[ZŽÆwZάÆ\WX •{ zŠÆwZÎÆ\W¶ Š :[ZŽ

»]³ÅV⠛ƽ*Š yÎ 0
ž7—ðÃ~kZX •ãÎ 0
y›}g ‚Æ*Š

yZ „ y›ÆyÎ 0
Xì Cƒ1 ðÃÌ}ÃVâ ›Z
 žÌn kZXìƒõ

~Y Z b
Z ð6}g øtXì Zƒ•~vgvgÅVâ ›yÎ 0
X •D VZi ZzWaÆ
¸ y›Æ yÎ 0
sÜ~ Vâ ›Æ *Š ~g7 Âðƒ »6¢ÄÜZ
 Xì ï•
á

Ì` WXsÆW~ yÎ 0
yjZÄÑk• ÂðW„n~ yj
jZX ð`q
’ä VM

• Š !
WÆWy›ÆV¹V¹äY:gzZ â '
Ô÷Š@ Ô c
Z~Š Z®ÅVÅÑ~ yÎ 0
&
Å~
 vZ wÎg·p1¯ ÂyÎ 0
ä ë?vÑZ!Z Ñž ¹ä ë b§TX •ìg {ggzZ

ì @
™ÌÏÒúÅVâ ›Æ*Šx ÓyÎ 0
tž7µðÃ~kZpXn™7Š
Ô å‡Z·x *
»Xð`
›âq
Z X åtÃ~g ZË »x ªÆ yÎ 0
t Xì Ìy » yZgzZ

yÎ 0
ÃyZäy{Z‰
Ü 1X •Ì'Æ Road to Macca[Â{zX ñWyÎ 0
ˆÆx ªÆyÎ 0
X ZƒÝqi Z ³Z » ÏÒúÅyÎ 0
~ {•x Z ¸Z 7ZgzZ c
¯ ~à »

H7wJÃVâ ›á Zz äWÐ *Š ~g7ž¶ðÎ7~È0
ðÃ+Z ä VÍg )
}g ø

{zaÏZgzZì •Cc
Ã~uzŠˆÆyÎ 0
žŽ ~LZuZ ~Š·b§TX ÇñY

ÌðÃÃVâ ›X • ìgƒ vLZuZÐ *Š ~g7 • ïŠg Z Œ
Û {ça LZÃyÎ 0

24

y†q
ZGq
ZÔyÎ 0

LZÐ,™ŠÅ ~
vZwÎg·B‚ÆvÑZ!Z ÑÔvZY ¶
ZëZ
 X ’ e ãƒ7‰
Ü Š

1}V˜?žvZY ¶
ZÐ,Š]úŠÃVâ ›Æ*Š ~g7ë Â8™ŠÅß}g7

ì 7nÆVâ ›ÆR'
sÜyÎ 0
t Ôì Zg vyÎ 0
tÔ î Wk0
}g ø Ôƒ~
Xì nÆ0#
Ö Z ~g7É

ÆVâ ›Æy*zy X •`™ ãZz6\W„¬ ë[ZŽ »wZÎ}uzŠ

~ y*zy }g7 ]uZzÆ ]Z|žì 7gzŠ yŠ {z X 7Ç nÈÃ]Z| Ôs Ü
g ZD
Ù kŠ Z
 ž åx ¬OZ (Ѓ
 » ~œ,å Z]g ¸zOÅ]Z|XÐN YñZC
ÙŠ

~Šñ{gg3
ä8 Z! ƒ
 tX Š
c
Š™Š !
z { n7ZÆ™~ m
'
gz'

WÆ°{0

iÃVâ ›

;g}Šx Z •Zz ]³gzZì ´ ñ¯ dZk

iz Ô c
Z°•Š .x *
&
&gâ Y {0

gŠt X H6ìÆ

~gzZXì ZƒÖ c
ƒu 0
*
¹úÆ}n°•gzZ3Ôg !
Š'
~C
Ù ªÆ]g ¸Xì

7µðÃ~kZXÇg~«™7ZvZžVƒ@
™ ¬ŠÐvZ~hÆVâ ›Æc
Z
&
X Ç} 7*
YÐ VŒ Ã̇0·{yŠ ]•aÆ äX Ãz'

Wz ]³ÅVâ ›žì

ÅVzg ZD
Ù ž•~ wqkZ‰
Ü z kZy›Æy*zy

Ô,™~Š •
á Ð Vîzyž•g6V( y›~Š Z®

žŽ öZ öZg WgzZ wŠ 8
RXì ;g Y c
SÃy!
i zŠg Z
»VÇZzgg » KZ• °I •Z Œ6y»g ZŠ¤
cŠ

Šg »Vâ ›]uZz ]Z|X • ñƒÇg ~g YŸ

p•çÚ å…‚ßm†Þ

kZ {zX å)Zg eq
ZgzZ ~È/µq
ZaÆÚ Š¿

_â { C ÐvZënÆyZXì pôz'

Wz ]³ÅVâ ›Æc
Zž•g: ~ .lp
&

Æh ÂÃy*zyžìi§„q
Z sÜ»«™ÅyZX • D™ ¬Š nÆyZgzZ •

Xì 7pô¼Z ÌðÃ~ y*zyèYX N Y •Š™} •Lg LgÆ kZ

¹æwÑX • pô)Ìï@
X • 7pô[Z ÌõV;zì 7]!
ÅVâ ›sÜ

y†q
ZGq
ZÔyÎ 0

25

Å䃵 Z Ì{zÔì ¹ ó óZc
gä]‚L LÎ Seven Sister States~ º´
"
1E
ì ouZz » *Š ]g ¸X • x¤

u¹’Ü (Nexalities) ïHG3J" ÕähÒ¹G
X • „g™]!
 ž7gzŠ‰
Z
Ü z{zXì W
Zk

iÆK Z· Z c
Z‚40X •ðƒ0
&
'zŒÅ Z· ZV˜
'

]g ¸X • T e *
™ c
Ì» Vâ ›zy ¬ Р䃃
 t pX ǃ„c
ZvZ Y ¶
&
Z
XƒÜ*
zò qvZ »Vâ ›Æ

cŠ yÎ 0X wZÎ

gzZ Cc
Ã~ k
 s ÜÆ ~Š¤

;g™ g ZŠ™ W
ñ CZ 6VzŠ ã
ð‡´

ä±k
 6VzŠ ã
ð‡´s Ü}g ø ä ]g ¸gzZV¸! fžìt wZÎ Z÷pXì

{zì g »DpŽ À` WXìgx » *
Ðzz Åx ¦Ê o¢}g ø {z~TÅÒÃÅ

[Z ó óì ~Œ}g ø yÎ 0
JŠ W Lž
L å ¹~ öô» ä S0
Ç *ÎXì u *
ç¹

pôÃk‚Z Cc
ÃÅyÎ 0
žì wì H » \WXì 6k‚Z Cc
ÃÅyÎ 0
úZg ø
???ì $
Ë ™ H±yZŽ âÅ ` WaÆp
g

„: gzZ åBZ': k0
}g ø ‰
Ü z kZ å ¯ yÎ 0
 X [ZŽ
Z

yÎ 0
Xì ¯ Ð ]c
ÃyÎ 0
X¸g °Z Cc
ÃÔ åtÃsÜk0
}g ø X ¶#
Ö Ó

ÂÇ}™ç6ëÌZ
 ÔŠX FÌ‘ÓÅyÎ 0
gzZ ¯ÌBZ' »yÎ 0
ˆÆ“

á!
ßX Ç}™]!
Å䙄~V1ß…X Ç}™ú6bÃ}g ø ¬Ðƒ

Ï( ~g øž¶½¬ä ë]!
ŽgzZX Ç}™]!
Åe
g Zz‘•
Û X u™]!
Å+
 —gzZ

µ Z LZ ä VrZX • _ ú~ wYÆ ÔŠ LZ x ÓÅx ÓÈ) IègzZ È)

Æ yÎ 0
žŽ • n™gH÷Z µ ZgzZ • à ¯ °Ô ¹’µ ZX • a¯ } }
{Z
ûkZÔŠžñƒ7gz$ãZëÐ x™zaÆvZ ÌZX •7}WëÐœ£
aÆvZ ÌZX}™ÒÃÅä™g 0
,uu~g øc
ZžÏƒt~gz$ÅyÎ 0
&
Xn V Z

26

y†q
ZGq
ZÔyÎ 0

ã‚WÐZ Z åE<XÅZƒ7åx » »kZ ÌZÈ »kZX Y™7]P`
Åä™g 0
uu{zÐ
gzZ Vzg » ZŠ Z +&
Z Ô`+&
Z x ¸t ž ce¢
™t …Xì YY H à wzg Ð
ÆkZÃY fÆkZÔVƒZ'

uÆkZÃVâ ZxÆkZXì $
Ë {g {0

i Ì%ÆVî Zg » ZŠ Z

X • T e ´g]5ç HB‚Æc
Zëž Ç} 7*
&
™êÃVzg›ZŠÆkZÔÃx Â(

Ž 6Š ã
ÅVØi ‚ u 0
*
ÅyZgzZ Ô6Š ã
Å õg @
Ô6Š ã
Å ~'

Z'
6
Šã
Å])z ]³

¾ä VrZX Å7g 0
uuÅ c
Z Lä yÎ 0
&
X • ñW- D™B‚}g ø +&
Z

g 0
uuÅ c
Zžì Z
&
 Zz6ëXì Zh ÂÃyÎ 0
¹æ}g øÆ™g 0
uu ~g ø 6Š ã

ˆÆ“
 yÎ 0
ä Vîzy X •ìg™çCc
Ã6ë{z ,™µ Z™h Âh Â7ZÆ™

µÂÐ yZVYëX •sz^~ VØi ‚{z Ì` WgzZ ~Š äW7¶~ VØi ‚yZ Ì
Xì *
™o¢ÃV)KZ …p?ÐN J (
B; »›gzZ 4zŠÐ ë {zž• D™

ƒ 7ÌM
•
á z tëX} hzŠ| m
6ëÔŠž• 7gz$ãZ ëÐ aÆvZ
» \¬vZX Ç} 73ZÃ]Š ª ~g ø ~ ]ÑqyZXì gzWúÔŠÐ +
Y Vzg eèY

gzZ]ZçF
x ÓyZ…ävZZ
 vZ:ZgzZ]†ÜwD Z)´gzZWZZ
‡•Cƒj
Ë W]Š ªÌðÃx ÌËX c
$
à7ÆÑË% Âc
àJ
VŒ ŠŽz!
Æ])

yë™Åz'
WÅ\Wž ÇÚgy·ŠpX ÇG#
Ö ~ kZÔY ¯c
ƒ Ï( {z { ZpXì
)f ~g øbŠB‚ »]Š ª+Z}™]!
ÆwZ e @W~V\WÅy*zyŽ Xì @

Xì Ég 9»\W{zX ÇñXz'

WÅyÎ 0
ŽX σ~g ZŠ

ñä}g ø Z
 \WèYXì VYyZhÚ Z »]Š ªVŒ}g ø X wZÎ

 g7VŒ}g øÂì „g’

 g7uz7Zq
Z k0
ê ZÐ Y 47•٠ŠÃ c
Zo
&
?VY¶âZÅ

g °Z Cc
ÃLZä’
 g7~g øŽžìt[ZŽ {Š ‚»wZÎÆ\W X [ZŽ

" gzZ VÂ)"t Xì +Š »Vz8ŠgzZ Vzè+Š Zg ø:gzXì c
Š™uF
Ã+Š LZ gzZ

y†q
ZGq
ZÔyÎ 0

27

6kZ yZxðÃÔ}™]!
Ž6+Š kZ ¿ðÃì 7et Xì 7„ +Š »VñÑ

Vâ ›ˆÆkZgzZ ñYc
¯y˜»Vâ ›gzZ¾ y›Ã\WLZgzZ}™]!
Ž

0·„6
g åÅ`q
Z ̿ݪ6Š- 0` sX ñVZ:g ZŒnÆz'

WgzZ]³Å

gzZ]c
ÃLZÔ õg @
KZ äëžì n kZgzZì »]Š ª ~g øXXì &|•Ã̇

™tëX ‰ƒtë Â1¯yÎ 0
äëZ
 ž c
Š >n kZXì c
Š >Ã}oLZ

ì w2«Åä™ÝqÃÑXì 7ÑyÎ 0
Xì 1™ÝqÑä ëžÆ
wD Z)´X Zƒ 7åÌZx » Zg ø • ~ 5 Zg ëÌZX ìÜi ª » ä™ÝqÃÑÔ

X îYÖ™ÄgB; 6B; ë™ ¯ jZž å c
¯ 7n kZ yÎ 0
ä VÍg )
}g øgzZ

*Š òsZotž åt [ZpgzZu»wD Z)´X å ó óx »sÜgzZx »Ôx » L Lx • »WZZ
‡

ÌÌZ NƒŠiuÌV™Ð ëX c
Š >Ã[ZpÆ yZ ä ë1X Ç ¶ œ

%» Y § ZÆ

4Š~]5ç}g øŽì 7(ZoÔŠ ðû *Šžì oë Z {z »0#
Ö ZyÎ 0
÷gzZ VzQ÷å ä #
Ö Z kZXƒ @
y
h

:g Z¼ aÆä;g _
Z ãzg0
ZXƒ êŠ:

gzZÌm
ôZgzZM%Z Ì]g ¸Ôì Zc¿ÌLZuZVŒXì c
VZyvÐzzÅV¸Š ™

pXì ]gz¢Åä™/¦½ZÃx ¸~g7 kZX • ïŠB‚ »yZ vßg Z¼ LZ}g ø

X •D 3spÌÐ ~g Ï kZ {z•n
g~Ð { LZëŽ ~g Ï {z ¶ Š,j Zg ø
~ kZì ÅÃŽÐ ó óx *
ÆVFLZÃÅ+Z L L~[Â KZ ä wD Z)´gzZ
{zŽ`ë ZЃ
 ~kZgzZ•e äVZx ZŠZ H»Â ì *
™{ nÃ0#
Ö Z¤
Zì ¹

žì @
C

7 @
g e Ð ]ñ Ž ¿ Y‘Ã t

zŠ wï Ð y$
Æ kZ ~
· bzg

 g—ÔzŠ™2~ „Ze~}g !
~
Æ~
 g—X zŠ h ÂmÐ ~
 g—ª

ž]!
„zX Ïìg7¹!
k‚Z ãqzg ðÃÅx ¸kZQzŠwïÐx ¸kZÛgzZ ºgÐ

28

y†q
ZGq
ZÔyÎ 0

ŽgzZXìg 0
™7ŠÅ ~
 vZ wÎg·1¯ yÎ 0
ä ëñƒ D™ŠÅvÑZ!Z Ñ


œ
% a Æ x ¸ kZ X zŠ wï Ð y$
nZ ·
å bzg ž ì ¸ {z ì Ã Å +Z

g7 Zg øgzZ ðÃX ì $
Ë ƒ] Z f Å ~
vZwÎgsÜ[Z ( Center of Gravity)æ


 ) Iè ðÃX $
Ë ƒ7®
 ) Ï( ~g ø ðÃX Yƒ7{ Z'

u Zg ø ðÃX Yƒ7
V¸¸X •„g™{ ZeÃ#
Ö Zƒ
 t •ìgÍx *
\WÆVo) Ï(gzZ IèÎX $
Ë ƒ

»Tǃg ZŠ™ »®
 )kZsÜ[ZXì 7g ZŠ™ðà ïZ~Y §ZÅ#
Ö Z•„g.
!
~

yŠTvZY ¶
ZgzZX ǃyÎ 0
sܜ

%»TgzZÔ ~
vZwÎgsÜg7)Ô »xsZ Z}
Šp¤
Zx ¸tXvZY ¶
Zì 7gzŠ‰
Ü z(ZXì CY6
`z²b§¾x ¸tÐBŠ\WŠ
ƒt


ZX c
¯7nÆä™ù ŸÃx ¸kZ ävZèY Ç}™ Çì eZ
 vZ ÂÏ}™7

}g ø b§TÙ«™ b§ÏZ Å ~Š Zi WkZž}Š =ÂÃx ¸kZvZ X σívZ

\WëX<gŠÅ~Š ZiWkZ¶ ŠX •~ŠV*!
Û ~(
Œ
~ä™ÝqÃ~Š ZiWkZäVz(

g•u'+@Ws ÜÆ2- e
zÎ~ yj
jZZ
 ž•ìgCÐ"ŠCZf LZÃ

yph
”kZÔ¸ìgZ”ÐVŽ ¯Åe
zÎgzŠ¢
³PsÜÐVzuuÅyÎ 0
ëgzZ¸
 ÌágzZ¶7àZzäXqðÃÆ{CÅvZ ñZÎZ

 ~k
h
”kZÔ~ò •
áW

6
gO{g0
gzZ¸Ù Š™&
× úëX ¶Cƒ„g‚'

lg!
Åv W6
zZÆ\W~ÀgWgzZð»V
kˆ Z ‰
Ü z kZ …gzZXì CWÃ61 KZ {Ç{C KZ …gzZ å @
WÃZ}»yÎ 0

yðà »XXì 7o ðà »XXì 7œ

% ðà »X• vß‚$
Ä {zž å @
ƒ
Å+ `
' ¹Z²ÄÑ 40 ë¤
Z}™:vZ Ô}™:vZèYX Ç <õ6yÎ 0
kZXì 7
})~ *Š ~g7 Ž b§ÅV/yZ c
‰ƒ b§Å+`
'yjZÄÑ50 c
‰ƒ b§

D Y}0

zgnÆVÌ¢ZuZizg~ VzyLZŽ Ôì 7yðà CZ »Xž• }7

™h Â} iZzgŠizgÔì 7]³ðÃÔì 7z'

WðÃÅVzyÆXb§ÅV-òyZ c

XìCƒ4ZŠ `¯Cg¸

y†q
ZGq
ZÔyÎ 0

29

B$
ê
q KZXì ðƒ ~ŠÃ\Wä kZŽ ÅÚkZ ,™gŠgzZ ,geÐvZ

X}Š™spê
qÅ\W\¬vZž¬ÐkZ

ZŠÎ lt Â}7ãtz'

WgzZ]³KZ Ôwâ KZ ÔyY KZ6kZ Ç <gŠÅyÎ 0
$
-oG
3.H
@
™ÌnÆV”LZgzZz'

WKZÔ+Š LZÉ @
™7nLZy¨
Z ïHE
âZC
Ù èYXì
Ã\WvZXì àyW‰
Ü z»äN
ß:Zz[ZX •ðVZ¾¹ÐVJZäokZXì

gzZ V“yZX ì yŠ »ä™Š c
ÃY ZßyZt Xì yŠ »h
‰ÅÇLZX ~Š ZiWt }™ugI
tŽ áZeB; ~ Vð; Ž X¸ ‰ 2
 N.Ð VØÑ ÅXÔì yŠ » 䙊 c
ÃV@
xŠ™á x*
»yÎ 0
6
V”LZ™ÖV;zÌ`WŽX ‰CWÐWÆh Y1ÅVCÍtŽgŠ

XƒÜ*
z ò q »\WvZB‚ÆyZ Ç <: ì Xì êŠ ËvZÃV”ÆyZgzZ•C™
G
XƒÜ*
z ò q »Vâ ›Æc
ZvZXƒÜ*
&
z ò q »0ï
L !ZvZX ZƒÜ*
z ò q »yÎ 0
vZ

XŠ !
{0

iyÎ 0
XƒugIÃ
 \WX ñâ•
Û 3g6
ëvZ

'/'/'/'

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful