You are on page 1of 11

DANH SCH KHCH HNG C THN TI S 01 CA OCEANBANK

LA CHN
Stt

Knh

Ngy

Nick

CMT

FB OJB chnh

3/13/2014

An L

241 551 550

FB OJB chnh

3/17/2014

Anh Duc

112176251

FB OJB chnh

3/18/2014

Anh Duc

111703232

FB OJB chnh

3/12/2014

nh Dng

132307898

FB OJB chnh

3/14/2014

Anhkhoi Nguyen

023383885

Fanpage OJB2

3/7/2014

Anna Nguyn

Lamchame

3/16/2014

Antrung8539

121596898

FB OJB chnh

3/17/2014

o Tung Cho

0916244317

Fanpage OJB2

3/7/2014

Bnh Bao

225450972

10

FB OJB chnh

3/12/2014

B Con

163260958

11

FB OJB chnh

3/12/2014

Cao Bi Nga G

173217190

12

FB OJB chnh

3/18/2014

Cass Te Rika

13268023

13

FB OJB chnh

3/12/2014

Cu Ch Nh

163222374

14

FB OJB chnh

3/16/2014

Chm Hong

085024938

15

Fanpage OJB1
FB OJB chnh

Chic L
Chu Thuy

125397152

16

3/15/2014
15/3/2014

17

FB OJB chnh

15/3/2014

Chu Tieu

022509983

18

FB OJB chnh

3/14/2014

Chung Gi

241142879

19

FB OJB chnh
FB OJB chnh

Clover Nguyen
C Huyn

0135 455 43

20

3/13/2014
17/3/2014

21

FB OJB chnh

3/13/2014

Cc Kh Kh

162829409

22

FB OJB chnh
FB OJB chnh

Cng Quang
Cuc Nguyen

125435202

23

3/13/2014
14/3/2014

24

FB OJB chnh

3/14/2014

Dangsaunucuoj Latrajtjmbang

082168181

25

FB OJB chnh

3/14/2014

Danh Son

012902659

26

FB OJB chnh

3/14/2014

Gi Cun i

132069789

27

FB OJB chnh

3/14/2014

Diep Cubin Nguyen

186820165

28

FB OJB chnh

3/17/2014

inh Hong Tun Anh

091037399

29

FB OJB chnh

3/13/2014

on Phan Thnh Hip

215211755

30

FB OJB chnh

3/13/2014

c Bc

365948365

31

Fanpage OJB1

3/11/2014

i Trng

12758337

001178000093

091685300

164505889

S TK

32

FB OJB chnh

14/3/2014

Dng Sng Nh

122091921

33

FB OJB chnh
FB OJB chnh

c
Dung Le

174076902

34

3/13/2014
18/3/2014

35

Fanpage OJB1

3/14/2014

Dng T Hng

145512961

36

FB OJB chnh

3/14/2014

Dng Th Nm

245131235

37

FB OJB chnh

3/12/2014

Duy Tng

241277162

38

FB OJB chnh

3/12/2014

Emily Nhi

205667411

39

FB OJB chnh
FB OJB chnh

Gm Hng L
Gio Mua Dong

3014697242

40

3/17/2014
17/3/2014

41

FB OJB chnh

3/14/2014

Gn Ok

013151475

42

FB OJB chnh

3/13/2014

H Hong

186253138

43

Fanpage OJB1

3/13/2014

Hana Hana

186 859 324

44

Lamchame

3/16/2014

hangnguyen1401

024631994

45

FB OJB chnh
FB OJB chnh

Hanh Phuc Ben Me


Hanhphuc La Gi

13523622

46

3/13/2014
15/3/2014

47

FB OJB chnh

15/3/2014

Hu Cao

012981355

48

FB OJB chnh

15/3/2014

Heni Nguyen

016286899

49

FB OJB chnh

3/13/2014

Hin Minh

201523745

50

FB OJB chnh
FB OJB chnh

Hien Phan
Hien Remy

197332863

51

3/12/2014
15/3/2014

52

FB OJB chnh

3/12/2014

H My

363840176

53

FB OJB chnh

3/15/2014

Hoa Hng Dng

024162206

164075571

183714183

163384554

151612372

7027027843340
9900

54

Fanpage OJB1

3/12/2014

Hoa Vang Doan

55

FB OJB chnh

3/13/2014

Hoi Ho Hoa

197331017

56

Fanpage OJB1

3/12/2014

Huong Thu

013520182

57

Lamchame

3/14/2014

huong28856

151314466

58

FB OJB chnh

3/13/2014

Huy Thch

174674361

59

FB OJB chnh

3/12/2014

Huyle Nguyen

024104549

60

FB OJB chnh

3/14/2014

Jin Nguyn

122228862

61

Fanpage OJB1

3/13/2014

Khnh Trn Mai

031366757

62

FB OJB chnh

15/3/2014

Khng Long B Bng

023914226

63

FB OJB chnh

3/14/2014

Kiu Gia

040418692

64

Lamchame
FB OJB chnh

Ki-na-shop
Kyn Toro

050712313

65

3/12/2014
14/3/2014

250835570
-2-

66

FB OJB chnh

3/18/2014

Lam By B

77149665

67

FB OJB chnh
FB OJB chnh

L Duy Cng
L Hng Tn

125474668

68

3/12/2014
18/3/2014

69

FB OJB chnh

16/3/2014

L Quyn Mnh

017230019

70

Fanpage OJB1

3/13/2014

L Th Hng Luyn

142073149

71

FB OJB chnh

3/13/2014

L Tng

012337707

72

Kenh14.vn

3/14/2014

Lee Babo

125171626

73

Kenh14.vn
FB OJB chnh

75

FB OJB chnh

76

FB OJB chnh

12/3/2014
15/3/2014

lin
Linh Stellar
Linhlnhlnglanhlilmlnh
Lunlunlunglinhlli
Lilmleolng
Ly Thanh Chau Da

168386889

74

3/15/2014
15/3/2014

77

FB OJB chnh

3/12/2014

Mai Anh

173667849

78

FB OJB chnh

3/14/2014

Mai Dnii

012886369

79

FB OJB chnh

3/14/2014

Mai V

121654501

80

Lamchame

12/3/2014

mamachip

011838222

81

FB OJB chnh

3/13/2014

May

168416287

82

Lamchame

3/11/2014

M B Zin

050459069

83

Lamchame

3/12/2014

M_N_0609

013423234

84

FB OJB chnh
FB OJB chnh

Minh
Mnh Anh Tm Em

174076824

85

3/13/2014
17/3/2014

205531499

031828814

241287204
022509991

142575013
8308307881550
9900

86

Fanpage OJB2

3/7/2014

Minh H

87

Kenh14.vn
FB OJB chnh

Minh Nguyt
MinhMinh Suri

145607247

88

3/14/2014
15/3/2014

89

FB OJB chnh

3/14/2014

Mc Min

201564038

90

FB OJB chnh

3/17/2014

Mng Nh

025523362

91

FB OJB chnh

3/12/2014

Moon Linh

171900263

92

FB OJB chnh
FB OJB chnh

Mi Nguyn
Nga Ngt Ngo

011063371

93

3/13/2014
14/3/2014

94

FB OJB chnh

3/13/2014

Nga Pham

142141148

95

FB OJB chnh

3/13/2014

Ngy Mai Ti Sng

191628103

96

Fanpage OJB1
FB OJB chnh

Ngoc Bich
Ngoc Hoa Ly

031453304

97

3/13/2014
15/3/2014

98

Fanpage OJB2

3/7/2014

Ngc Tran Thanh

173780834

-3-

024923924

142639432

022613838

99

FB OJB chnh

13/3/2014

Ngc Tuyn

250820613

100

FB OJB chnh

3/12/2014

Ngn Chn Tr

109300007

101

FB OJB chnh

3/14/2014

Ngothom Ngothom

012472982

102

FB OJB chnh

3/12/2014

Nguyn Anh T

187146082

103

FB OJB chnh

3/14/2014

Nguyen Dinh Hoa

240840025

104

FB OJB chnh
FB OJB chnh

Nguyn Hiu
Nguyen Hung Cuong

225580653

105

3/17/2014
16/3/2014

106

Fanpage OJB1
FB OJB chnh

Nguyn Kim Thoa


Nguyn Ngc

013635771

107

3/12/2014
16/3/2014

108

FB OJB chnh

3/14/2014

Nguyn Quc Dng

191626172

109

FB OJB chnh

3/13/2014

Nguyen Sang

017218879

110

FB OJB chnh

3/14/2014

Nguyn Sn

173760495

111

FB OJB chnh
FB OJB chnh

Nguyn Thanh Bnh An


Nguyn Thnh Linh

023465637

112

3/14/2014
16/3/2014

113

FB OJB chnh
FB OJB chnh

Nguyn Th Thanh Trc


Nguyn Thu Hng

312014193

114

3/14/2014
16/3/2014

115

FB OJB chnh

3/14/2014

Nguyn Tiu Bo

132212262

116

Fanpage OJB1

3/12/2014

Nhn Chu

031211882

117

FB OJB chnh

17/03/2014

Nht Nguyt

212236587

118

FB OJB chnh

3/14/2014

Nhu Dam Dinh

142544123

119

FB OJB chnh
FB OJB chnh

Oanh Pham
Peace Duong

122042859

120

3/15/2014
15/3/2014

121

FB OJB chnh

3/14/2014

Phm Nguyn Trung Hu

024705790

122

FB OJB chnh

3/14/2014

Phm Thanh Hng

024705787

123

Fanpage OJB1

3/15/2014

Phan Duy Tho

125397169

124

FB OJB chnh

3/12/2014

Phuong Ngoc Nguyen

371071644

125

FB OJB chnh
FB OJB chnh

Phuong Thao
PiPi

142589304

126

13/3/2014
14/3/2014

127

Fanpage OJB1

3/13/2014

Po Lang

245144531

128

FB OJB chnh

18/3/2014

Po Phm

025704927

129

FB OJB chnh

3/12/2014

Qung BG

122177175

130

FB OJB chnh

3/12/2014

Rua Kon Kute

241494545

131

FB OJB chnh
FB OJB chnh

Sakura T
Sb Huy

187420309

132

3/12/2014
16/3/2014

133

FB OJB chnh

16/3/2014

Sen Trn

01713332

311726911

183888952

100889225

184005299

01221467

070849887

24617790

-4-

134

FB OJB chnh

14/3/2014

S Ly V

031580272

135

FB OJB chnh

15/3/2014

Son C Lk

5002907

136

FB OJB chnh

17/3/2014

Son Nguyen

025668509

137

FB OJB chnh

3/12/2014

Su Beoo

031721137

138

FB OJB chnh

3/12/2014

Su Ci

194429448

139

FB OJB chnh

3/12/2014

Susan Nguyen

024915914

140

Fanpage OJB1
FB OJB chnh

Tm Trn
Thi Ninh

163208867

141

3/12/2014
15/3/2014

142

Fanpage OJB1

3/14/2014

Thanh Hai Bui

111638976

143

Fanpage OJB1

3/13/2014

Thanh Hoang

031205044

144

FB OJB chnh

3/13/2014

Thanh Huong Nguyen

168138784

145

Fanpage OJB1
FB OJB chnh

Thanh Ngn Dng


Thanh Tran

164219615

146

3/12/2014
17/3/2014

147

Fanpage OJB1

3/11/2014

Thanh Tung Le

02758204

148

FB OJB chnh

3/13/2014

Thanh Tuyn Trn

024380828

149

FB OJB chnh

3/14/2014

Thien Anh Hoang

174653589

150

FB OJB chnh
FB OJB chnh

Thin H
Thiu Thy Hng

12595572

151

3/14/2014
16/3/2014

152

FB OJB chnh

3/14/2014

Thinh Pham Truong

334638954

153

FB OJB chnh

3/13/2014

Thu Minh

205434453

154

FB OJB chnh

3/14/2014

Thu Nguyen

145338122

155

Fanpage OJB1
FB OJB chnh

Thu Vuong Quoi


Thy Kim

023080308

156

3/12/2014
17/3/2014

157

FB OJB chnh

3/14/2014

Thuy Nguyen

151448626

158

FB OJB chnh

13/3/2014

Tiu Trn

173780834

159

FB OJB chnh
FB OJB chnh

Tnh o
Tqt Tva

010050013

160

3/13/2014
16/3/2014

161

FB OJB chnh
FB OJB chnh

Tri Tim Bn L
Tran Kiet

024384508

162

3/13/2014
18/3/2014

163

FB OJB chnh
FB OJB chnh

Trn Th Thy Nga


Trn Tun V

023460097

164

3/14/2014
17/3/2014

165

FB OJB chnh
FB OJB chnh

Trc Giang H Hunh


Trung Hiu Hong Lee

334137696

166

3/14/2014
17/3/2014

167

FB OJB chnh

3/14/2014

Trung Kin

142650189

168

FB OJB chnh

3/12/2014

Tung Pham

312091586

019188000022

12637185

173894786

341194914

212565184

-5-

264200856

18381153

225875622

169

FB OJB chnh

3/13/2014

Van Quyet

184007143

170

FB OJB chnh

3/13/2014

VnHa Chu

212333028

171

FB OJB chnh

3/12/2014

V Sao Khng Tn

151794365

172

FB OJB chnh
FB OJB chnh

V Bnh
V Nhan

050855575

173

3/14/2014
17/3/2014

174

FB OJB chnh

17/3/2014

V Phong

2722217335

082038588
8308307923620
6800

FB OJB chnh

3/7/2014
16/3/2014

V Tr My
V Vn Vy Voi

024427843

177

FB OJB chnh

14/3/2014

Wjn Phan

201713280

178

FB OJB chnh
FB OJB chnh

Xiu u
Voi Vang

362384110

179

3/13/2014
15/3/2014

180

FB OJB chnh

15/3/2014

181

FB OJB chnh

3/12/2014

Minh

142853591

182

FB OJB chnh

3/12/2014

DarkMonster Quang Nguyn

142752547

183

FB OJB chnh

3/12/2014

Phng Long

142628209

184

FB OJB chnh

185

FB OJB chnh

3/15/2014
15/3/2014

Yen Hoang
Phm Doanh

142648508
142332449

186

FB OJB chnh

18/3/2014

Nino PeKun

142626750

187

FB OJB chnh

3/14/2014

Mt Trn Xoe

142462107

188

Fanpage OJB1

3/13/2014

Mn Dung Phm

142467444

189

Fanpage OJB1

190

FB OJB chnh

3/12/2014
17/3/2014

inh Thanh Hu
Duy Trn

142594527
142491895

191

FB OJB chnh

17/3/2014

Hoang Nguyen Viet

163073172

192

FB OJB chnh

193

FB OJB chnh

3/13/2014
17/3/2014

Hong Nh Qunh
Hng Hi Trn Mn

163188448
182498161

194
195

FB OJB chnh
FB OJB chnh

3/12/2014
16/3/2014

Nh C Nng
Nguyen Thi Hien Nguyen

151565403
013588344

196

FB OJB chnh

3/14/2014

Link Ku

060977901

197

FB OJB chnh

12/3/2014

Trung c

012882282

198

FB OJB chnh

3/13/2014

L Thu Hng

012547354

199

FB OJB chnh

3/14/2014

Mo Mai:

082193663

200

FB OJB chnh

201

FB OJB chnh

3/12/2014
18/3/2014

Sh Vie gho
Do Ly

071006242
172652704

202

Lamchame

3/14/2014

Me em Tun

070697900

175

Fanpage OJB2

176

142608076
12786002

-6-

203

FB OJB chnh

14/3/2014

Chch Che

012665397

204

FB OJB chnh

15/3/2014

Key Ln

013221402

205

FB OJB chnh

15/3/2014

Nguyn Trng t

174187344

206

FB OJB chnh

15/3/2014

C u Gu

174802468

207

Kenh14.vn

3/18/2014

Th ng

187596156

208

FB OJB chnh

209

FB OJB chnh

13/3/2014
17/3/2014

Muse Elf
Berserk Pie

186836293
010323701

210

FB OJB chnh

18/3/2014

Kit ng S

186480320

211

FB OJB chnh

3/15/2014

Bich Ngoc

012241623

212

FB OJB chnh

213

FB OJB chnh

18/3/2014
17/3/2014

Ngan Dang
Nht L Mnh

187423910
183929419

214

FB OJB chnh

215

FB OJB chnh

3/18/2014
15/3/2014

Trnh c Ha
Anh V

183776829
013202374

216

FB OJB chnh

3/14/2014

Thuy Anh Mango

151749858

217

Lamchame

218

FB OJB chnh

3/14/2014
16/3/2014

vinh thi
Le Anh Jemain

010105221
215439882

219

FB OJB chnh

220

FB OJB chnh

3/14/2014
15/3/2014

Thi Hong Do
Chym Chm Ch

162751522
013165250

221

FB OJB chnh

3/12/2014

Tho Con

031854513

222

FB OJB chnh

3/13/2014

Oanh Kim

031822712

223

FB OJB chnh

3/13/2014

Hiep Thanh Nguyen

031192606

224

FB OJB chnh

3/14/2014

Xun Sn

031494902

225

Kenh14.vn

3/16/2014

Thng Thng

031501117

226

Lamchame

227

FB OJB chnh

3/17/2014
15/3/2014

Binnguyen
Cu Dolly

031004146
031620681

228

FB OJB chnh

3/14/2014

Tho Ly

122035792

229

FB OJB chnh

3/15/2014

Bg Ng

122243485

230

FB OJB chnh

3/12/2014

Trng Pro

201695730

231

FB OJB chnh

12/3/2014

Xiu Bui

205443293

232

FB OJB chnh

3/13/2014

David Jonny Nguyen

212446487

233

FB OJB chnh

3/13/2014

Le Ivy

201565692

234

FB OJB chnh

235

FB OJB chnh

13/3/2014
15/3/2014

Nh M Bi
Con Heo Rng

205873410
205900238

236

FB OJB chnh

16/3/2014

Lishui Aja

194373319

237

FB OJB chnh

15/3/2014

Hansamuna Nam

212689209

-7-

238

FB OJB chnh
FB OJB chnh

3/12/2014
16/3/2014

Gi V Tnh
Lun Ri Hee

187016435
187303153

239
240

FB OJB chnh

3/18/2014

Bubu Tham n:

187234681

241

FB OJB chnh

3/14/2014

Tiu L Phi m

184044702

242

FB OJB chnh

3/13/2014

m Trung ng

171645232

243

Fanpage OJB1

244

FB OJB chnh

3/14/2014
14/3/2014

L Thu Linh
Khnh Dng

172593096
174714700

245

FB OJB chnh

15/3/2014

246

FB OJB chnh

247

FB OJB chnh

3/17/2014
17/3/2014

Huyen July
Hihi Haha

173754327
215239007

248

FB OJB chnh

18/3/2014

Thao Ngo

280847433

249

FB OJB chnh

3/12/2014

Kutit Que

113606562

250

FB OJB chnh

3/14/2014

Zerny Copkon

272148420

251

FB OJB chnh

3/17/2014

Ngn Phm

194381700

252

FB OJB chnh

12/3/2014

Ph Vn ng

168384227

253

FB OJB chnh

14/3/2014

Kha

261301412

254

FB OJB chnh

3/14/2014

Charles Huy

215036596

255

FB OJB chnh

3/14/2014

Huyn Nguyn

183684537

256

FB OJB chnh

257

FB OJB chnh

3/15/2014
17/3/2014

Mat Phan
Phm Nht Minh

334258475
321461938

258

Fanpage OJB1

259

FB OJB chnh

3/13/2014
14/3/2014

Beanie Trng
Thu Dang

225473674
025254547

260

FB OJB chnh

3/13/2014

Hoang Phuc Vo

025612640

261

FB OJB chnh

15/3/2014

L Quc Nht ng

024443942

262

FB OJB chnh

3/12/2014

nh Dng

241094711

263

FB OJB chnh

13/3/2014

Trang Hoang

023732853

264

FB OJB chnh

3/12/2014

Hng Hong

024037753

265

FB OJB chnh

3/14/2014

Neo Captain

113505023

266

FB OJB chnh

3/14/2014

Hunh L Cngmuanhanh

024374339

267

FB OJB chnh

3/14/2014

Thanh Hong

024720075

268

FB OJB chnh

3/14/2014

Lan Phng

291065053

269

FB OJB chnh

270

FB OJB chnh

3/14/2014
15/3/2014

c Qu
Ngoc Sang

291065033
023590416

271

FB OJB chnh

15/3/2014

Hng Milo

301451513

272

FB OJB chnh

17/3/2014

Khoa Triu

272222757

164438449

-8-

273

FB OJB chnh

15/3/2014

Minh An Nguyen Hoang

024790546

274

FB OJB chnh

3/13/2014

An Nguyen

312096844

275

FB OJB chnh

3/12/2014

Titi L

341762210

276

FB OJB chnh

3/12/2014

Vi Thu Vy

362434741

277

Fanpage OJB1

3/13/2014

Mamypokoshop Can Tho

334449538

278

Kenh14.vn

279

FB OJB chnh

3/16/2014
17/3/2014

ooooooo
Tin L

362345392
331710836

280

Kenh14.vn

3/17/2014

abcboom

362358883

281

FB OJB chnh

282

FB OJB chnh

3/17/2014
18/3/2014

Vo Thanh
Nga Trnh

381702638
173526263

283

FB OJB chnh

18/3/2014

HoHo Phm

135236824

284

Lamchame

3/11/2014

Yellowsea

013472087

285

FB OJB chnh

12/3/2014

Nguyn Mnh Hng

013249335

286

FB OJB chnh

3/13/2014

Duc Hoang

010416646

287

FB OJB chnh

3/17/2014

Thy Dng

012735767

288

FB OJB chnh

3/17/2014

Bi Vu

017126045

289

FB OJB chnh

14/3/2014

Chin Trn

012899686

290

Kenh14.vn

291

FB OJB chnh

3/14/2014
15/3/2014

Nguyn c
Anh Tuan Bui

013569814
012939314

292

FB OJB chnh

3/12/2014

Thanh Ngao

187020892

293

FB OJB chnh

294

FB OJB chnh

3/12/2014
14/3/2014

Nguyn Vn Sang
Thank Hoai Nguyen

151425903
186999849

295

FB OJB chnh

18/3/2014

Kim Kim

091633717

296

FB OJB chnh

14/3/2014

Quynh Hoa Nguyen

187307236

297

FB OJB chnh

3/12/2014

Hng Ci

017028478

298

FB OJB chnh

3/13/2014

Hong Thanh Tng

121409999

299

FB OJB chnh

13/3/2014

Chun-elf Do

173896967

300

Fanpage OJB1

3/13/2014

Raion

125393358

301

FB OJB chnh

3/13/2014

Phuong Linh Hoang

013494703

302

Fanpage OJB1

3/13/2014

Lng Sn Lm

111188030

303

Fanpage OJB1

3/12/2014

Bt Cht Lin

100879647

304

FB OJB chnh

305

FB OJB chnh

3/12/2014
15/3/2014

Minh Son
Hng Nguyn

132180802
012665463

306

FB OJB chnh

13/3/2014

H Tt

013433868

307

FB OJB chnh

15/3/2014

Chu ng ip

145496368

-9-

308

FB OJB chnh

15/3/2014

Phong Vu

111599685

309

FB OJB chnh

15/3/2014

Vu Van Dau

013163594

310

FB OJB chnh

311

FB OJB chnh

3/17/2014
15/3/2014

Hoa Thy Tin


Cng T Vin Nh

187134312
122171527

312

FB OJB chnh

3/14/2014

Co Th Ngy

017198952

313

FB OJB chnh

3/17/2014

Thu Hng

151849917

314

FB OJB chnh

12/3/2014

Pk Rock

012532706

315

FB OJB chnh

3/13/2014

Ha Nguyen

011898764

316

FB OJB chnh

317

FB OJB chnh

3/12/2014
15/3/2014

Bi Quc Thng
Lam u X

017251247
151532361

318

FB OJB chnh

319

FB OJB chnh

12/3/2014
15/3/2014

Hin Meo Meo


Qunh N

012421382
111780329

320

FB OJB chnh

3/13/2014

Trai Ho Phan

070940781

321

FB OJB chnh

3/13/2014

Nhung Bu

091635901

322

FB OJB chnh

3/14/2014

Hong Vn Tun

142589220

323

FB OJB chnh

3/14/2014

Phung Do Van

168565373

324

Lamchame

3/12/2014

boyeubelam

090839565

325

FB OJB chnh

3/14/2014

Nht Huyn:

151066923

326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346

FB OJB chnh
FB OJB chnh
FB OJB chnh
Kenh14.vn
FB OJB chnh
Fanpage OJB1
FB OJB chnh
FB OJB chnh
FB OJB chnh
FB OJB chnh
FB OJB chnh
FB OJB chnh
Lamchame
FB OJB chnh
FB OJB chnh
FB OJB chnh
FB OJB chnh
Lamchame
FB OJB chnh
FB OJB chnh
FB OJB chnh

12/3/2014
3/14/2014
3/14/2014
3/17/2014
3/14/2014
3/15/2014
13/3/2014
3/17/2014
3/13/2014
16/3/2014
3/12/2014
3/14/2014
3/12/2014
3/12/2014
3/17/2014
3/14/2014
3/12/2014
3/14/2014
3/12/2014
3/14/2014
14/3/2014

Nguyn Thit
Duy Stone
M Bin Bo
Mai Link
Nga Nguyen
Phng Hu
Andy Stupidcat
Bi Cc
Cam Nguyen
t Nguyn nh
D hi bit bi
Duyn Ty
Hanoichina102
Hoa Vang Doan
Hoang Mai
Kthy Pham
Long Nguyen Long
Me Bill Bill
My Miu
Nam Nguyen
Nga Ngu Ng

151903774
151930631
151461594
151863091
151790725
100865525
013100827
031810518
112539296
174504755
151801358
122174167
001183001309
B8383891
112299699
012244807
022952291
025077752
012566967
212789894
031796050

- 10 -

347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364

FB OJB chnh
FB OJB chnh
Fanpage OJB2
FB OJB chnh
Fanpage OJB1
FB OJB chnh
FB OJB chnh
FB OJB chnh
FB OJB chnh
FB OJB chnh
FB OJB chnh
FB OJB chnh
FB OJB chnh
FB OJB chnh
FB OJB chnh
FB OJB chnh
FB OJB chnh
FB OJB chnh

3/13/2014
13/3/2014
3/7/2014
3/14/2014
3/13/2014
3/13/2014
3/12/2014
15/3/2014
3/13/2014
13/3/2014
13/3/2014
3/13/2014
3/12/2014
15/3/2014
3/12/2014
16/3/2014
3/16/2014
15/3/2014

Nga Ngu Ng
Ngoc Tran Thanh
Nguyn B Tin
Nguyen Huyen Chinh
Nht Chinh
Nhc Jen
Quang V
Qun Ht
Sinh Audi
Tham Nguyn
Tho
Thu Chinsu
Thy Vt
UT Kien
Vt Ng
V Hi Anh
V Vn Chung
Vt Vui V

- 11 -

031796050
173610917
142656905
113320396
100898545
131678567
212365220
142656905
164505884
031198620
142648088
131250148
187198621
012332295
174738036
132211351
174081188
013260016