I Yang manakah beJkaitan dengan program unrnkmenjadikan sektorpenaniansebagaisalahsatu swnberutamapertumbuhanekonominegara?

! Mengwangkanimporlmakanan

II Meningkatkanpengeluaranpadi

III Menggalakkanpenanamanfiorikultur,!lerbadanrempa/lrntus

IV MengambilpekeIjaasingunlukbekeJjadisektorperladangandanpememakan ,,,,,n

r ae rv

IIdanlfi

DasarPMaharumNegara Dasar Sogososba Malaysia DasarPerindustrianNegara DasarPertanianNegaraKetiga

) I:

Penyataandiatasberkaitandengan PendemokrasianPendidikan DasarPelajaranKehangsaan RancanganMalaysiaKesembilan Pelan lndukPemhangunanPendidikan

Memaslikan semua kanak-kanak memasuki sekolah pada usia 5 tabun

4 I', SlokPenimbalKehangsaan

. PusalPanggilanKebangsaan

O-prn-_-d::-' ~-=C"'-;"-;·~---Cd,_-;-""-;'gkah kernjaan untuk

A menglMalinOasi

B mengawalpanggilankecemasanpalsu

C mengav.a1beka1ankelapasawildangetah

D menga""ubekalanminyak petrol dan diesel

5 1 Meningkalkankeupayaannegaradari aspekdayasaing,perpaduan,pengagihan dan 1

.kuahllhldup .

Penyataandi alas berkaitan denganmadamat MisiNasional

DasarWanitaNegara DasarKependudukanNegara DasarPemhangunanNasio11lll

[Lihatlebelab SULIT

Mernastikan sumber negara digunakan secera optimum Meninggikankadarpertumbuhanekonomidanmenyusunsemulastrukturdan ketidakseimbanganekonomi

PenJllltaandiatasmemjukkepada

A Daser Penswastaan

B DasarPerindustrianBemt

C DasarPeningklltanD8J1l1PcnseluaranNegarn

o Dasar Pengurnngan Bel!an Perbelanjaan Awam

7 I:

Membina Negara Bangsa

Melonjakkan Keceme,langan Institusi Pendidikan

Penyataandiatasmerujukkepada

A MisiNBSional

B DasarSosiaiNegarn

C DasarPelajaran Kebangsaan

D Pelan lndukPemllangunan Pendidikan

8 Yangrnanakah benar tentang Dasar Telekomunikasi Negaru.?

I MenunmkankadarsewataIiantetap

II Mengnrnngkanpenggunaantelefonawam

III Melancarkan satelit MEASAT, TiungSAT dan RazakSAT

IV Menggalakkan hubungan yangemt antara kaumdan wilayah I dan II

I dan III

II dan IV

9. I:. Mengllkuhkanperpaduanl!angsadannegara I

, Memupukdanmemeliharakeperibadiankel!angsaan

PenJllltaandiatasmerujukkepada

A DasarSosialNegara

B PelanIme!¢tiNasionaI

C DasarKebudayaanKebangsaan

D DasarKepimpinanMe1a1uiTeladan

rc I:

~~"-~~.-~-m=~j~~~k'~~----------~

A DasarSogo.shoshll

B DasarBioteknologi

C DasarPenggunaNegarn

D Dasar Harta lntelek Negara

Memajukan pembengunen sumber manusia dan kesedaran awam Memajukanpelaburandanpemindahanteknologiasing

900"

[Libatsebebh 'ULIT

11 Yangmanakahberikut benarlentang PelanJntegriti Nasional?

I Memantapkaninstitusikeluarga

11 MeningkatkanomalanpenggunaanlestBri

m Mengurangkangejalamsuah,saIahgunakuasadanpenyelewengandenganberl<:csan

IV Mewuj!rlkm~Malaysiabersatuymgrmnp.myaimtlamat)llIlgSlnl!lldwdikooglibmama

I dan III n dan IV m""",

Mengeratkan hubungan Malaysia dengan negora-negara sedang membangun Memberi peluang kepada pihak swasta Malaysia membuat peJaburan di negara-negara sedru1gmembangun

PenyataandialllSberl<aitandengan

Pertububan Pernidangan Islam

Keljasarna Ekonomi Asia·Pasifik Rancangan KeljasamaTeknikaI Malaysia Pertubuhan Negam-NegamAsia Tenggara

MenyuarakanrasatidakpuashatidantentanganterhadapDasarApartheiddi AfrikaSelatan

Memberi biasiswa kepada pelajar Britain, India, New Zealand dan ncgare-negera lain untukbelajardi Malaysia

PenyataandiatasbefkaitandenganperananMaJaysiadaJam

A PerrubuhanKornanwel

B PerrubuhanPen;idanganlslam

C Pertubuhan Bangsa·Bangsa Be:rsatu

D PergerakanNegara_Negarn.Berl<tcUali

14. YangmanakahberikutmerupakanmatlamatPertubuhanPersidanganlslam?

I Memajukan tmaf hidup mkym negara anggom

II Menguraogkankebergantungankeierlaluandengannegaramaju

III McoyokongperdlunaiandankeselamatanlUllllrabangsaberternskankeadilan

IV Menyllkongpe1juanganlllkyatPalestinbagimendapatkansemlilatanahairdanhak·hakasasi m""'"

(Libat..,belah SULIT

SULIT

15. YangmanakahbenartrntanshubunganMalaysiadengannegam.jiran?

A lsupertikaian PulauLigitandanSij:Wlan masihbelum selesai

B KepulauanSpratlymenjadireblJlallbanyakpihak\erTTlllSUkMalaysia

C Masalahkcgsnasandi""IaIanThailandtelah~hubmgmMalaysiadenganThailBnd

D PuIau BaN Putih !elahmenjadi miiikMalaysiaselepMdibicarakandi Mahkmnah KadiIan

"""""""

16 YO/1i tnanal<IIh. berikut merup8kan hasil kerjasama ekonomi ASfAN?

1 Kawasan Pcrdagangan Bebas ASEAN diwujudkan

II MewujudkansyarikalkerjasamadaJampeJbagaiprojckperindustrian

III Menggunakan mala mmg ASEAN untuk mmggwrtikan DoJar Amerika

IV Pcnyataan pendirian bmama (Qllang kebanyakan isu ekonomi antarabangsa

r aen

11 YangmanakahbenartenumgrujlJ8rtpenubuhan~Negam-N"I?fll1l8crl<ecuaIi?

I Mmgakuipersarnaan5leOlUllbwtgslldannegtn

II Berfokuskepadaisu-isupolitikJ>eglll'll-negataanggola

III Menghormruilurlaulalandankeutulumwilayahsemuanegara

IV Membenarkancampurlllngan8.'linguntukmenanganimasalahpolitikdalamannegam.-negam

-

A I dan II

idanlU lilian IV

D III dan TV

S MasaluhpdarianDarfurdi Sudan

J IPertubuhanMakanandanl'a'lanian

agensiPBB

Q TunIIIIa'1 Pubw BawPulih

R PenangkapanpemimpinSemia

11 MBhkBmahJenayahAn!llnlbBng;a

III MahkamahKeadiJanAntarsbangsa

IV Taboog Kewangan Antarabengsa

Yangmanakah padananyang betulantara lsudengan perananbadan-badan tenentudibawah PertuWhan BanIl$8.-Bangsa B=atu?

A I

B

ILih.l~belah SULIT

19. Yang!IlllDllbh bclar tentana agmda ASEAN?

I Pengawalankegiatanpcngedamndadah

II Pcmupukankeljasamakelentemansenmtau

III Campurtaoganuntukmen~l....ukanrusuhanpolitikdi9ClatanThailand

IV Peningkatanke:rjllSlUlludalambidangpendidikandankC!ihatanseranmu

''''''

t ee rv

n ce m

ill""'''

Mengadakan dialo8 ant.ata nesara·negtna maju dan membangun

Mengeoal pasti dan menwlakl<an keTjasama teknikal dalam kalangan anggoUl

Penyataandi a\.EISm ..... jukkepada

A Kumpulan 15

B DialogUtara-Se1atan

C KeljasamaEl<onomiAsiaPasifik

D Pc.janjilmAm~TaifdanPmlasangan

21. Yang!l\ln8l(ahmerupakantugasMajlisRllj,..Raja?

J MeJantikallfgOlaMahkamahKhas

II MelantikohliLembagaPengampunanl'ersckuluan

HI MenolakperrninUlrulYWlgdi_l'ertuanAgongWlrukmengisytilwrkandarurnt

IV Mengampun,menggantWlg,ataumeringankanhukurnenyangdikenakanterhadapYWlgdi-

PenuanAgongolehMahkamahKhas

l dan

r ee rv

n ae m

m,"""

22 YWlgIIlBnllkllh berikut akan disabit kesalahan di be.wahAktaHasutan 1948 (Disemak 1969)1

I Mcmpersoa1kankedauiatanmja·rajadalamblog

11 Membincangkankesrasuahyangmembabitkanahlikabinel

III MempersoeJkanpengguoaanblhasaMelayusebagaiblhasakebangsaan

IV MmguIBJl!kankelemahanjen1empent.adbirnnrqarada1ammediamassa

I dan III

''''''''

,,,,,m

ILib_t .. bdab SULIT

23 Yangmanakahbenartentangpeluasankoasaeksekutif~aanPersekutuantmHlapbidangkoasa

K.o:rajaanNegeri1

I Menetapkanharikelepasanamnegeri

II Mernberinasihatdanbanruanreknikal

III MeogawalbelrmjawanKerajaanNegeri

IV Meoyiasatkegiatan-kegiataojabataonegeri I drm II

r ae m

"""IV

m""IV

24 Yangmanakahbenartenmngahlikabinet?

I Perlubertindaksecarakolektif

11 OiIantikolehPerdanaMenteri

111 MerupakaoahHpartipoIitikyangberdaf\ar

IV MerupakaoahliDewanRakyatatauDewanNegam

A I dan II Idm'" IT dan 111

ill""'"

as I:

Sewa tapak pasar Ramadhan

'---_,.'-""'_----"'--re_mi--',,_,,=_.'-,~_____'

Penyataandiatasmerujukkepadatanggungjawab

A PejabatDaernh

B KerajaanNegeri

C Kero.jaanTempatan

D KernenterianPerwnahandaoKerajaanTcmpatan

26. Yang rnaoakah benar tentaog Maj~s Perbandarnn?

I Keruaekselanifn);tiaIahSetiausaha

II AhIi-ahlinyadilantikolehKernjaanNegeri

1lI MajlisPerbandarnniaIahsebuahbadanberkan\IJI

IV Kakitangan Maj~s P.rbaruIaran dilantikoleh K.rnjaan Negeri

I"""

I""'"

II dan III

III dan IV

900/1

[Lihaliebelmh SULIT

Yangrruumkahmenrpakanpadananyangberul ?

X Y Z

I II m

I III Il

PenonwSaraan I Kabina

Y McnlCriP.-8IlII1

Z Setiausaha Po~tik

28. Yangrruumkahmerupakanagensi )'8nglerietakdibawahJabaumPerdanaMcn1eri?

I lnstinjt Sosial Negam

It Penmdbiran!slana Negara

III JabatanPendaftaranPcrtubuhanMalaysia N AgensiI'r:nguadruasaaMaritimMaiaysia

,.."

r ee m n ee rv

Memberi biasiswa kepada pclajar cemerlang dalnm pepcriksnan Sijil PelajaranMalaysia

Menggubal dasar dan memastikan kecekapan pegawai p",khidmatan awam

Pcn)'1lIaa11 di mas ~uk kcp&da bidang rugas

A BankNegara

B_

e MajlisAmanabRakyat

D Jabatan l'erkhidmatan Awam

30. Yangmanakahmerupakanjawaum)'1ll1gdihll1ukolehYangdi-Pert\l8Negeri?

I KetuaMenteri

II HalcimMllbkamah$esyen

III MuftidanHalcimMahkamahSyariah

N Ahli Majlis Mesyuarm Kerajaan Negm

''''''

r ae rv

lldanll lIldanIV

3 I Di bawah Perlemhagaan Negeri. seseoreng raja perlu bcrtirdak mengikut nasihat

A MajlisRaja-Raja

B DtwM Undangan Negm

e PenasihatU.-.lang-WldangNcgtri

o MajlisMesyuannKcrajaanNegeri

ILiblllCbd.b SUUT

J~

I SetiausllhaNe

II

m IV Yangmanakahbenartentangjawruandankuasapelantikannya?

A J dan II

B I dan III

C lldanN D III dan IV

33. Yang manakah merupakan penyelams antlln'l pentadbiran Kemjaan Persekutuan dengon Kel'lljaan Negeri?

I MajIisTanahNcgara

II Majlisl'r:nmc:angNegara

m Majli5Keo.>.anganNegan

IV MajlisK.eselamatanNegam

I dan Il

I dan III

U,,"IV

1II dan IV

34 Yangmanakahbenartentangbadan berkalll.lIl?

J Pcnubuhannyadiba\WhAktaSyarilmtl%5

II AnggaranbelanjawannyamestidiluiuskanolehPerbendahaman

HI I'ep'MlidariagensipusalmcnganggcuiLanbagaPengata/u1ya

IV Pe.badananN ... ional Berhadmcrupakansebuabbadanbcrkanun ',,"U

I dan IV

lJdanllI

IIldanrv

Scbuahsyorikatpemajupemrnshanmemohonkcbenamnuntukmelaksanakan projekperurnahankossederhanadisebuahkawasanladangkelapasawit

Yangl1'l8l18kahpihakyangberlcuasamcluluskanpertukaran$tB!UstanahpenaniBllkepadataMh pem~perumahan?

A PihakBerlruasaTempatan

B PejabalDaerahdanTanah

C Majlis Mesyuarnt Kcmjaan Neg_ri

o Pejabat Setiausaha Kerajaan Negcri

36. Kelrnsr.mgankcrusibagika"""",,PBrlimendinegeri Sarawakperludiisidalamtanpoh A 601wi

90hM

120hari

[LihalsebdJob 'ULIT

37 Yang manakahsil\lllSiyangmenyebabkansescorangahli Dew.mRaky.rthiJangkelayakannya? l Menggunakanhakkewarganegaraanaslng

!! MenjalBnkanprofes:iorm)usebagiiise<;lnmgdoktor !II Telahdisiasatolehpolisberlcaitandangankesrnsuah

IV TIdakmengangkatsumpehda1amtempoh3bulanselcpasmcmenangikerusinya 1 dan II

'","IV

n ce m

!!!dantv

ldan!!! II dan rv III dan IV

38 YangmanakahbenartenmngkuasaDewanNegarakeatasnmgundang_undangyangtelahdiluluskan olehDew.mRakyat?

I MenolaknmgWJdang-undaogitu

!! Memindarangundang-undaogitu II! Meluluskannmgundang_undangiru

IV Menangguhkaornngundang-undaogitu

H dan IV m dan IV

39 YangmanakahbenartemangbidangtugasSuruhanjayaPerldtidmalanKehakimandanUtrlmg-urxlang"?

I MemecatPeguamNegarn

I! MelantikPesuruhjayaKehakiman

III MengenakantindakandisiplinkealllSMajistret

IV Mengesehken jawatan pegawai dalam Jabatan Peguam Negarn I dan I!

ldanlV

II dan III

III dan IV

40 YangmllIlllkahbenartentangbidangkuasaMahkamahSesyen? ! MendengarkesmyuandaripadaMahl<amahMajiSlrel

II Memeriksarekookessivilmahkamahyanglebihrendah_daripadanya

1II MengeluarkanwritbeIkaitandengantl.UltutanperceraiandanpeIkah"'inan

IV Membicamkansemuajeniskesa!ahanjenayaltkecualiyangmelibalkanhukumanmati [don II

ILlbatsebelah SULIT

41. Yang mBDllkah kesjcnnyah yang dibicarnkan di MahkamahSyariilh?

[ Berju;li

II Melakukanpe<:ahamaoahwangmasjid

III Mmgambi[ bahagian dalarn penandinaan IlIIU cantiIr.

IV Menyamarsebasaipegawaipc:nguatkuasaJabaumAgamaIslnrn

''''''

r cae m

''''''IV

III dan IV

MenttriBesar

lIT PresidenMahkamahRayuan

IV PenasihalUndnng-uOOangNegeri

'''''IV 11 dan lIT

III dan IV

K"

I Mmyamarsebagaipolis

II Penculikanbcrsenjala J![ Perebuumharm pusaka

JV Kaoak-kanakyangmembunuhrabnsebaya

YlIIl3ml111l1kahpodananyanglepBll1Iltlllllkesdenganmahkamahyangmembicamkannya?

A I dan I!

B I dan IV

C u ee m D mce rv

44. YangmanakahbennrlentangPesuruhja),IIKchakimllJl?

I HanyalerdapudiSabahdanSara"ak

II Merupakanpegawailadbiruwnamahkarnah

III MemilikisegalakuasasepertiHakimMahknmahTmggi

TV DilantikolehYllJlgdi-PertuI1IIAgongntasnasihatKetuaHakimNegaru

A [dan I!

I dan [V n ee m

[Lihallobdab SULIT

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful