The Peshitta

Aramaic New Testament Bible

The Gospel According To Matthai

Compiled by :
callme.paul@yahoo.com

Original Source :
1. http://www.dukhrana.com/peshitta/index.php
2. http://peshitta.info/
3. http://www.peshitta.org/

Arrangement :
1. Syriac Peshitta source:
use UBS 1905 Peshitta text with options:
• Unicode font Estrangelo Edessa

vowel signs (western )

transliteration :
a. Hebrew
b. Latin

Transliteration table

‫ܐ ܒ ܓ ܕ ܗ ܘ ܙ ܚ ܛ ܝ ܟ ܠ ܡ ܢ ܣ ܥ ܦ ܨ ܩ ܪ ܫ ܬ‬
‫ا ب ج د ه و ز خطي ك ل م نس ع ڥ ص ق ر ش ت‬
‫א ב ג ד ה ו ז ח ט י כ ל מ נ ס ע פ צ ק ר ש ת‬
t š r q ṣ p ᶜ s n m l k y ṭ ḥ z w h d g b ᵓ
t

$

r

q

S

p

´

s

n

m

l

k

y

(Downward :Estrangelo – Arabic – Hebrew block script – Latin)
2.Include the following New Testament editions:
Dr. John W. Etheridge's English Peshitta translation

T

H z

w

h d

g

b

`

The Gospel According To Matthai - Chapter 1
‫܀ ܡܬܝ ܐ ܀‬

ܶ
ܶ
ܺ
‫ ݁ܟ ݂ ܳܬ ݂ ܳܒܐ ݁ ܺܕܝܠܝ ݂ ܽܕܘ ݂ ܶܬܗ ݁ܕܶܝܽܫܘܥ ܡܺܫܝܳܚܐ ݁ܒܪܗ ݁ܕ ݂ ܰܕܺܘܝ݂ܕ ݁ܒܪܗ‬- Matthew
ܳ 1:1ܰ ݁
ܳ
(analyze) ‫ܕܐ݂ܒܪܗܡ ܀‬
(analyze) .

‫הם‬
ָ ָ ‫דאבר‬
ַ ‫רה‬
ֵ ‫דִויד ב‬
ַ ‫רה ד‬
ֵ ‫חא ב‬
ָ ‫שי‬
ִ ‫תה דֵישוע מ‬
ֵ ‫לידו‬
ִ ‫די‬
ִ ‫בא‬
ָ ָ‫ כת‬- Matthew 1:1
Matthew 1:1 - kəṯāḇā diliḏūṯēh dəyēšūᶜ məšiḥā bərēh dəḏāwiḏ bərēh
da(ᵓ)ḇrāhām . (analyze)

Matthew 1:1 - THE RECORD of the generation of Jeshu the Meshicha, the son of David, son
of Abraham.

ܶ ܰ
ܺ ‫ܐܘܶܠ݂ܕ ܺܠܐܝܣܳܚܩ‬
ܰ ‫ܐ݂ܒܳܪܳܗܡ‬
ܰ - Matthew 1:2
‫ܐܘܠ݂ܕ ܠܰܝܥܽܩܘ݂ܒ ܰܝܥܽܩܘ݂ܒ‬
‫ܐܝܣܳܚܩ‬
ܺ ܶ ܰ
ܰ
ܳ
(analyze) ‫ܗܝ ܀‬
݈ ‫ܐܘܠ݂ܕ ܠܝܽܗܘ݂ܕܐ ܘܠܐܰܚܘ‬

‫דא‬
ָ ‫ליהו‬
ִ ‫לד‬
ֵ ‫לד לַיעקוב ַיעקוב או‬
ֵ ‫חק או‬
ָ ‫איס‬
ִ ‫חק‬
ָ ‫איס‬
ִ ‫לד ל‬
ֵ ‫הם או‬
ָ ָ ‫ אבר‬- Matthew 1:2
(analyze) . ‫חוהי‬
ַ ‫לא‬
ַ ‫ו‬
Matthew 1:2 - ᵓāḇrāhām ᵓawlēḏ li(ᵓ)sḥāq ᵓisḥāq ᵓawlēḏ ləyaᶜqūḇ yaᶜqūḇ ᵓawlēḏ
lihūḏā wəla(ᵓ)ḥaw(hy) . (analyze)
Matthew 1:2 - Abraham begat Ishok, Ishok begat Jakub, Jakub begat Jehuda and his
brethren,

ܶ ܰ
ܰ ‫ܐܘܶܠܕ ܠ‬
ܰ ‫ ܺܝܽܗܘ ݂ ܳܕܐ‬- Matthew 1:3
‫ܐܘܠ݂ܕ‬
‫ܦܪܨ ܰܘܠܰܙܪܚ ܶܡܢ ݁ ܳܬܳܡܪ ݁ ܰܦܪܨ‬
݂
݂
ܽ ܶ
ܳ ܳ ܶ ܰ
ܳ ܶ
(analyze‫܀‬
) ‫ܠܚܨܪܘܢ ܚܨܪܘܢ ܐܘܠ݂ܕ ܠܐܪܡ‬

‫לד‬
ֵ ‫חצרון או‬
ֵ ‫רון‬
ָ ‫חצ‬
ֵ ‫לד ל‬
ֵ ‫פרץ או‬
ַ ‫מר‬
ָ ָ‫מן ת‬
ֵ ‫פרץ ַולַזרח‬
ַ ‫לד ל‬
ֵ ‫דא או‬
ָ ‫ יהו‬- Matthew 1:3
(analyze) . ‫רם‬
ָ ‫לא‬
ָ
Matthew 1:3 - īhūḏā ᵓawlēḏ ləparṣ walzarḥ men tāmār parṣ ᵓawlēḏ ləḥeṣrāwn
ḥeṣron ᵓawlēḏ lā(ᵓ)rām . (analyze)
Matthew 1:3 - Jehuda begat Pharets and Zoroch from Thomar. Pharets begat Hetsron,
Hetsron begat Arom,

ܰ ‫ܢ ݂ ܳܕ݂ܒ‬
ܰ ‫ܐܳܪܡ‬
ܳ - Matthew 1:4
ܰ ‫ܐܘܶܠ݂ܕ ܠ‬
ܳ ‫ܢ ݂ ܳܕ݂ܒ ܰܥܺܡܝ‬
ܳ ‫ܐܘܶܠ݂ܕ ܠܰܥܺܡܝ‬
‫ܢܚܳܫܘܢ‬
ܶ ܰ
ܽ ܰ
ܳ ܰ
(analyze)‫ܢܚܫܘܢ ܐܘܠ݂ܕ ܠܣܠܡܘܢ ܀‬

).

‫מון‬
ָ ‫סל‬
ַ ‫לד ל‬
ֵ ‫נחשון או‬
ַ ‫שון‬
ָ ‫נח‬
ַ ‫לד ל‬
ֵ ‫דב או‬
ָ ָ ‫מינ‬
ִ ‫ע‬
ַ ‫דב‬
ָ ָ ‫מינ‬
ִ ‫ע‬
ַ ‫לד ל‬
ֵ ‫רם או‬
ָ ‫ א‬- Matthew 1:4
(analyze
Matthew 1:4 - ᵓārām ᵓawlēḏ ləᶜāmināḏāḇ ᶜāmināḏāḇ ᵓawlēḏ lənaḥšāwn naḥšon
ᵓawlēḏ ləsalmāwn . (analyze)

Matthew 1:4 - Arom begat Aminodob, Aminodob begat Nachshun, Nachshun begat Salmun,

ܶ ܰ
ܳ
ܶ ܰ
‫ܐܘܠ݂ܕ ܠܽܥܘ ݂ ܺܒܝ݂ܕ ܶܡܢ‬
‫ܐܘܠ݂ܕ ܠ ݂ ܳܒܳܥܙ ܶܡܢ ܪܳܚ݂ܒ ܳ݁ܒܳܥܙ‬
‫ ܰܣܠܳܡܘܢ‬- Matthew 1:5

(analyze)

ܺ ܶ ܰ
ܳ
‫ܐܘܠ݂ܕ ܠܐܝܰܫܝ ܀‬
‫ܪܽܥܘ݂ܬ ܽܥܘ ݂ ܺܒܝ݂ܕ‬

‫לד‬
ֵ ‫ביד או‬
ִ ‫רעות עו‬
ָ ‫מן‬
ֵ ‫ביד‬
ִ ‫לד לעו‬
ֵ ‫עז או‬
ָ ָ‫חב ב‬
ָ ָ ‫מן ר‬
ֵ ‫עז‬
ָ ָ‫לד לב‬
ֵ ‫מון או‬
ָ ‫סל‬
ַ - Matthew 1:5
(analyze) . ‫שי‬
ַ ‫אי‬
ִ ‫ל‬
Matthew 1:5 - salmāwn ᵓawlēḏ ləḇāᶜāz men rāḥāḇ bāᶜāz ᵓawlēḏ ləᶜūḇiḏ men rāᶜūṯ
ᶜūḇiḏ ᵓawlēḏ li(ᵓ)šay . (analyze)
Matthew 1:5 - Salmun begat Booz from Rochab, Booz begat Ubid from Ruth, Ubid begat
Ishai,

ܶ
ܶ ܰ
ܺ - Matthew 1:6
ܰ ‫ܐܝܰܫܝ‬
ܳ ݁ ‫ܐܘܶܠ݂ܕ ܠ ݂ ܰܕܺܘܝ݂ܕ ܰܡܠ‬
‫ܐܘܠ݂ܕ ܰܠܫܠܝܳܡܘܢ ܶܡܢ‬
‫ܟܐ ݁ ܰܕܺܘܝ݂ܕ‬
ܺ
ܶ ݁ ‫ܐ‬
ܽ݁
ܰ
(analyze) ‫ܢܬ݂ܬܗ ܕܐܘܪܳܝܐ ܀‬
݈

).

‫דאור ִָיא‬
ֻ ‫תה‬
ֵ ‫מן אנת‬
ֵ ‫מון‬
ָ ‫לי‬
ֵ ‫לש‬
ַ ‫לד‬
ֵ ‫דִויד או‬
ַ ‫כא‬
ָ ‫מל‬
ַ ‫דִויד‬
ַ ‫לד ל‬
ֵ ‫שי או‬
ַ ‫אי‬
ִ - Matthew 1:6
(analyze

Matthew 1:6 - ᵓišay ᵓawlēḏ ləḏāwiḏ malkā dawiḏ ᵓawlēḏ lašlēmāwn men ᵓa(n)tṯēh
d(ᵓ)urīā . (analyze)
Matthew 1:6 - Ishai begat David the king; David begat Shelemun from [her who had been] the
wife of Uria;

ܰ ‫ܐܘܶܠ݂ܕ ܰܠܐ ݂ ܺܒܳܝܐ‬
ܰ ‫ܐܘܶܠ݂ܕ ܰܠܪܰܚ݂ܒܰܥܡ ܪܰܚ݂ܒܰܥܡ‬
ܰ ‫ ܫܶܠܝܽܡܘܢ‬- Matthew 1:7
‫ܐ ݂ ܺܒܳܝܐ‬
ܳ ܳ ܶ ܰ
(analyze) ‫ܐܘܠ݂ܕ ܠܐܣܐ ܀‬
).

‫סא‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫לד‬
ֵ ‫לאבִָיא אבִָיא או‬
ַ ‫לד‬
ֵ ‫עם או‬
ַ ‫חב‬
ַ ‫עם ר‬
ַ ‫חב‬
ַ ‫לר‬
ַ ‫לד‬
ֵ ‫לימון או‬
ֵ ‫ ש‬- Matthew 1:7
(analyze

Matthew 1:7 - šəlēmon ᵓawlēḏ larḥāḇᶜam rəḥāḇᶜam ᵓawlēḏ la(ᵓ)ḇīā ᵓāḇīā ᵓawlēḏ
lā(ᵓ)sā . (analyze)
Matthew 1:7 - Shelemun begat Rehebaam, Rehebaam begat Abia, Abia begat Asa,

ܳ
ܳ
ܶ ܰ
ܶ ܰ
ܳ - Matthew 1:8
‫ܐܘܠ݂ܕ ܠܽܝܘܪܡ ܽܝܘܪܡ‬
‫ܐܘܠ݂ܕ ܠܳܝܽܗܘܳܫ ݂ ܳܦܛ ܳܝܽܗܘܳܫ ݂ ܳܦܛ‬
‫ܐܳܣܐ‬
ܶ ܰ
ܺ ܽ
(analyze) ‫ܐܘܠ݂ܕ ܠܥܘܙܳܝܐ ܀‬
).

‫לד לעוז ִָיא‬
ֵ ‫רם או‬
ָ ‫רם יו‬
ָ ‫לד ליו‬
ֵ ‫פט או‬
ָ ‫ש‬
ָ ‫פט ָיהו‬
ָ ‫ש‬
ָ ‫לד לָיהו‬
ֵ ‫סא או‬
ָ ‫ א‬- Matthew 1:8
(analyze

Matthew 1:8 - ᵓāsā ᵓawlēḏ ləyāhūšāpāṭ yāhūšāpāṭ ᵓawlēḏ ləyūrām yūrām ᵓawlēḏ
ləᶜūzīā . (analyze)
Matthew 1:8 - Asa begat Johushaphat, Johushaphat begat Jurom, Jurom begat Uzia,

ܶ ܰ
ܳ ‫ܐܘܶܠ݂ܕ ܳܠܐܳܚܙ‬
ܰ ‫ܐܘܶܠ݂ܕ ܠܽܝܘ ݂ ܳܬܡ ܽܝܘ ݂ ܳܬܡ‬
ܰ ‫ ܽܥܘܺܙܳܝܐ‬- Matthew 1:9
‫ܐܘܠ݂ܕ‬
‫ܐܳܚܙ‬
ܰ ܶ
(analyze) ‫ܠܚܙܩܳܝܐ ܀‬

(analyze) .

‫חַזקָיא‬
ֵ ‫לד ל‬
ֵ ‫חז או‬
ָ ‫חז א‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫לד‬
ֵ ‫תם או‬
ָ ‫תם יו‬
ָ ‫לד ליו‬
ֵ ‫ עוז ִָיא או‬- Matthew 1:9

Matthew 1:9 - ᶜūzīā ᵓawlēḏ ləyūṯām yūṯām ᵓawlēḏ lā(ᵓ)ḥāz ᵓāḥāz ᵓawlēḏ
ləḥēzaqyā . (analyze)

Matthew 1:9 - Uzia begat Juthom, Juthom begat Ahaz, Ahaz begat Hezakia,

ܰ ‫ܐܘܶܠ݂ܕ ܰܠܐܽܡܘܢ‬
ܰ ‫ܢܶܫܐ‬
ܰ ‫ ܶܚܰܙܩܳܝܐ‬- Matthew 1:10
ܰ ‫ܢܶܫܐ ܡ‬
ܰ ‫ܐܘܶܠ݂ܕ ܰܠܡ‬
‫ܐܽܡܘܢ‬
ܶ ܰ
ܺ
(analyze) ‫ܐܘܠ݂ܕ ܠܽܝܘܫܳܝܐ ܀‬
).

‫שָיא‬
ִ ‫לד ליו‬
ֵ ‫לאמון אמון או‬
ַ ‫לד‬
ֵ ‫שא או‬
ֵ ַ ‫שא מנ‬
ֵ ַ ‫למנ‬
ַ ‫לד‬
ֵ ‫חַזקָיא או‬
ֵ - Matthew 1:10
(analyze

Matthew 1:10 - ḥēzaqyā ᵓawlēḏ lamnāšē mənāšē ᵓawlēḏ la(ᵓ)mon ᵓāmon ᵓawlēḏ
ləyūšīā . (analyze)
Matthew 1:10 - Hezakia begat Menasha, Menasha begat Amun, Amun begat Jushia,

)

ܽ ܳ ݁
ܶ ܰ
ܰ
ܺ
ܰ
‫ܓܠܘ ݂ ܳܬܐ ݁ܕ ݂ ܳܒ ݂ ܶܒܠ ܀‬
݂ ‫ ܽܝܘܫܳܝܐ ܐܘܠ݂ܕ ܠܽܝܘ݂ܟܢܳܝܐ ܘܠܐܰܚܘ݈ܗܝ ܒ‬- Matthew 1:11
(analyze

(analyze) .

‫בל‬
ֵ ָ‫תא דב‬
ָ ‫גלו‬
ָ ‫חוהי ב‬
ַ ‫לא‬
ַ ‫כנָיא ו‬
ַ ‫לד ליו‬
ֵ ‫שָיא או‬
ִ ‫ יו‬- Matthew 1:11

Matthew 1:11 - yūšīā ᵓawlēḏ ləyūḵanyā wəla(ᵓ)ḥaw(hy) bəǥālūṯā dəḇāḇel . (analyze)
Matthew 1:11 - Jushia begat Jukania and his brethren at the exile of Bobel.

ܶ ܰ
ܳ ݁ ‫ ܶܡܢ ܳ݁ܒ ݂ ܰܬܪ‬- Matthew 1:12
ܰ ݂ ‫ܓܽܠܘ ݂ ܳܬܐ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܕ ݂ ܳܒ ݂ ܶܒܠ ܽܝܘ‬
‫ܐܘܠ݂ܕ‬
‫ܟܢܳܝܐ‬
ܶ ܰ
ܺ ܰ ܶ
ܺ ܰ ܶ
ܽ
ܶ
(analyze) ‫ܠܫܠ݂ܬܐܝܠ ܫܠ݂ܬܐܝܠ ܐܘܠ݂ܕ ܠܙܘܪܳ݁ܒ݂ܒܠ ܀‬

‫לד‬
ֵ ‫איל או‬
ִ ‫לת‬
ַ ‫ש‬
ֵ ‫איל‬
ִ ‫לת‬
ַ ‫ש‬
ֵ ‫לד ל‬
ֵ ‫כנָיא או‬
ַ ‫בל יו‬
ֵ ָ‫דין דב‬
ֵ ‫תא‬
ָ ‫גלו‬
ָ ‫תר‬
ַ ָ‫מן ב‬
ֵ - Matthew 1:12
(analyze) . ‫בל‬
ֵ ָ‫לזורב‬
Matthew 1:12 - men bāṯar gālūṯā dēn dəḇāḇel yūḵanyā ᵓawlēḏ ləšēlāṯi(ᵓ)l šēlāṯi(ᵓ)l
ᵓawlēḏ ləzūrbāḇel . (analyze)
Matthew 1:12 - And after the exile of Bobel Jukania begat Shalathiel, Shalathiel begat
Zurbobel,

ܶ ‫ܐܘܶܠ݂ܕ ܶܠܐܠܳܝܺܩܝܡ‬
ܰ ‫ܐ ݂ ܺܒܽܝܘ݂ܕ‬
ܰ ‫ܐܘܶܠ݂ܕ ܰܠܐ ݂ ܺܒܽܝܘ݂ܕ‬
ܰ ‫ ܽܙܘܪܳ݁ܒ ݂ ܶܒܠ‬- Matthew 1:13
‫ܐܠܳܝܺܩܝܡ‬
ܶ ܰ
ܽ ܳ
(analyze) ‫ܐܘܠ݂ܕ ܠܥܙܘܪ ܀‬
‫עזור‬
ָ ‫לד ל‬
ֵ ‫קים או‬
ִ ָ ‫אלי‬
ֵ ‫קים‬
ִ ָ ‫לאלי‬
ֵ ‫לד‬
ֵ ‫ביוד או‬
ִ ‫ביוד א‬
ִ ‫לא‬
ַ ‫לד‬
ֵ ‫בל או‬
ֵ ָ‫ זורב‬- Matthew 1:13

(analyze) .

Matthew 1:13 - zūrbāḇel ᵓawlēḏ la(ᵓ)ḇīūḏ ᵓāḇīūḏ ᵓawlēḏ le(ᵓ)lyāqim ᵓelyāqim ᵓawlēḏ
ləᶜāzūr . (analyze)
Matthew 1:13 - Zurbobel begat Abiud, Abiud begat Aliakim, Aliakim begat Ozur,

ܶ ܰ
ܰ ‫ܟܝܢ‬
ܰ ‫ܐܘܶܠ݂ܕ ܠܳܙ ݂ ܽܕܘܩ ܳܙ ݂ ܽܕܘܩ‬
ܰ ‫ ܳܥܽܙܘܪ‬- Matthew 1:14
݂ܺ ‫ܐ‬
ܺ ݂ ‫ܐܘܶܠ݂ܕ ܰܠܐ‬
‫ܐܘܠ݂ܕ‬
‫ܟܝܢ‬
ܺ ܶ
(analyze) ‫ܠܐܠܽܝܘ݂ܕ ܀‬
(analyze) .

‫ליוד‬
ִ ‫לא‬
ֵ ‫לד‬
ֵ ‫כין או‬
ִ ‫כין א‬
ִ ‫לא‬
ַ ‫לד‬
ֵ ‫לד לָזדוק ָזדוק או‬
ֵ ‫עזור או‬
ָ - Matthew 1:14
Matthew 1:14 - ᶜāzūr ᵓawlēḏ ləzāḏūq zāḏūq ᵓawlēḏ la(ᵓ)ḵin ᵓāḵin ᵓawlēḏ
le(ᵓ)līūḏ . (analyze)

Matthew 1:14 - Ozur begat Zoduk, Zoduk begat Akin, Akin begat Aliud,

ܶ ܰ ܳ ܳ ܺܶ ܳ ܳ ܺ ܶ ܶ ܰ
ܺܶ
‫ܐܘܠ݂ܕ ܠܳܡ ݂ ܳܬܢ ܳܡ ݂ ܳܬܢ‬
‫ܐܠܽܝܘܕ ܐܘܠ݂ܕ ܠܐܠܝܥܙܪ ܐܠܝܥܙܪ‬
- Matthew 1:15
ܶ ܰ
ܽ
(analyze) ‫ܐܘܠ݂ܕ ܠܰܝܥܩܘ݂ܒ ܀‬
).

‫לד לַיעקוב‬
ֵ ‫תן או‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫תן‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫לד ל‬
ֵ ‫עָזר או‬
ָ ‫לי‬
ִ ֵ‫עָזר א‬
ָ ‫לי‬
ִ ‫לא‬
ֵ ‫לד‬
ֵ ‫ליוד או‬
ִ ֵ‫ א‬- Matthew 1:15

(analyze

Matthew 1:15 - ᵓēlīūd ᵓawlēḏ le(ᵓ)liᶜāzār ᵓēliᶜāzār ᵓawlēḏ ləmāṯān māṯān ᵓawlēḏ
ləyaᶜqūḇ . (analyze)
Matthew 1:15 - Aliud begat Aliozar, Aliozar begat Mathan, Mathan begat Jakub,

ܶ ܶ
ܰ ‫ ܰܝܥܽܩܘ݂ܒ‬- Matthew 1:16
ܰ ݁ ‫ܐܘܶܠ݂ܕ ܠܰܝܘܶܣ݂ܦ‬
ܳ ‫ܓ݂ܒܳܪܗ ݁ܕܰܡܪܰܝܡ ݁ܕܶܡ‬
‫ܐ ݂ ܺܬܝܠ݂ܕ‬
‫ܢܗ‬
ܶ
ܽ
ܺ
ܶ ݁
(analyze) ‫ܶܝܫܘܥ ܕܡ݂ܬܩܪܐ ܡܫܝܳܚܐ ܀‬
‫רא‬
ֵ ‫מתק‬
ֵ ‫לד ֵישוע ד‬
ֵ ‫תי‬
ִ ֵ‫נה א‬
ָ ‫מ‬
ֵ ‫מרַים ד‬
ַ ‫רה ד‬
ָ ‫גב‬
ַ ‫ספ‬
ֵ ‫לד לַיו‬
ֵ ‫ ַיעקוב או‬- Matthew 1:16
(analyze) . ‫חא‬
ָ ‫שי‬
ִ ‫מ‬

Matthew 1:16 - yaᶜqūḇ ᵓawlēḏ ləyawsēp gaḇrāh dəmaryam dəmēnāh ᵓēṯilēḏ yēšūᶜ
dəmēṯqrē məšiḥā . (analyze)
Matthew 1:16 - Jakub begat Jauseph, husband of Mariam, of whom was born JESHU who is
called the Meshicha. [Pronounced Meshee'ha.]

ܳ ܰ
ܽ ݁ - Matthew 1:17
ܺ ݂ ‫ܟܠܶܗܝܢ ܳܗ‬
ܶ ‫ܟܝܠ ܰܫܪܳ݁ܒ ݂ ܳܬܐ‬
‫ܐ݂ܒܪܳܗܡ ܥ ݂ ܰܕܳܡܐ ܠ ݂ ܰܕܺܘܝ݂ܕ‬
‫ܡܢ‬
ܽ ܳ
ܰ ‫ܰܫܪܳ݁ܒ ݂ ܳܬܐ‬
ܳ ‫ܐܪ ݁ ܰܒܶܥܣܶܪܐ ܘܶܡܢ ݁ ܰܕܺܘܝ݂ܕ ܥ ݂ ܰܕ‬
‫ܓܠܘ ݂ ܳܬܐ ݁ܕ ݂ ܳܒ ݂ ܶܒܠ ܰܫܪܳ݁ܒ ݂ ܳܬܐ‬
‫ܠ‬
‫ܡܐ‬
݂
ܶ
ܽ ܳ݁
ܰ
‫ܓܠܘ ݂ ܳܬܐ ݁ܕ ݂ ܳܒ ݂ ܶܒܠ ܥ ݂ ܰܕܳܡܐ ܰܠܡܺܫܝܳܚܐ ܰܫܪܳ݁ܒ ݂ ܳܬܐ‬
‫ܐܪ ݁ ܰܒܶܥܣ ܶܪܐ ܘܶܡܢ‬
ܶ ܰ ܰ
(analyze) ‫ܐܪ݁ܒܥܣܪܐ ܀‬

‫רא‬
ֵ ‫עס‬
ֵ ַ‫תא ארב‬
ָ ָ‫שרב‬
ַ ‫דִויד‬
ַ ‫מא ל‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫הם ע‬
ָ ָ ‫מן אבר‬
ֵ ‫תא‬
ָ ָ‫שרב‬
ַ ‫כיל‬
ִ ָ‫הין ה‬
ֵ ‫כל‬
ֻ - Matthew 1:17
‫מא‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫בל ע‬
ֵ ָ‫תא דב‬
ָ ‫גלו‬
ָ ‫מן‬
ֵ ‫רא ו‬
ֵ ‫עס‬
ֵ ַ‫תא ארב‬
ָ ָ‫שרב‬
ַ ‫בל‬
ֵ ָ‫תא דב‬
ָ ‫גלו‬
ָ ‫מא ל‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫דִויד ע‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫ו‬
(analyze) . ‫רא‬
ֵ ‫עס‬
ֵ ַ‫תא ארב‬
ָ ָ‫שרב‬
ַ ‫חא‬
ָ ‫שי‬
ִ ‫למ‬
ַ
Matthew 1:17 - kullhēn hāḵil šarbāṯā men ᵓāḇrāhām ᶜəḏāmā ləḏāwiḏ šarbāṯā
ᵓarbaᶜesrē wəmen dawiḏ ᶜəḏāmā ləǥālūṯā dəḇāḇel šarbāṯā ᵓarbaᶜesrē wəmen
gālūṯā dəḇāḇel ᶜəḏāmā lamšiḥā šarbāṯā ᵓarbaᶜesrē . (analyze)
Matthew 1:17 - Thus all the generations from Abraham to David (were) fourteen generations;
and from David to the exile of Bobel, fourteen generations; and from the exile of Bobel to the
Meshicha, fourteen generations.

ܳ ݂ܺ
ܰ ݁ ‫ܢܐ ܗܳܘܐ‬
ܰ ݂ ‫ ܰܝܠ ݁ ܶܕܗ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܕܶܝܽܫܘܥ ܡܺܫܝܳܚܐ ܳܗ‬- Matthew 1:18
ܳ ‫ܟ‬
‫ܟܝܪܐ‬
‫ܟ݂ܕ ܡ‬
ܶ ‫ܢܫ ݁ ܰܬܘ݁ܬ ݂ ܽܦܘܢ‬
ܶ ‫ܗܳܘ݂ܬ ܰܡܪܰܝܡ‬
ܶ ‫ܐܶܡܗ ܠܰܝܘܶܣ݂ܦ ܰܥ݂ܕܳܠܐ‬
ܳ ‫ܐܫ ݁ ܰܬ݂ܟܰܚ݂ܬ ܰ݁ܒܛ‬
‫ܢܐ‬
݈
ܽ
ܽ
ܶ
ܳ
݁
ܳ
(analyze) ‫ܡܢ ܪܘܚܐ ܕܩܘ݂ܕܫܐ ܀‬

‫מה‬
ֵ ֵ‫מרַים א‬
ַ ‫רא הָות‬
ָ ‫כי‬
ִ ‫כד מ‬
ַ ‫נא הָוא‬
ָ ַ ‫חא הָכ‬
ָ ‫שי‬
ִ ‫דין דֵישוע מ‬
ֵ ‫דה‬
ֵ ‫ ַיל‬- Matthew 1:18
(analyze). ‫שא‬
ָ ‫חא דקוד‬
ָ ‫מן רו‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫בט‬
ַ ‫חת‬
ַ ‫תכ‬
ַ ‫אש‬
ֵ ‫תותפון‬
ַ ‫נש‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫עד‬
ַ ‫ספ‬
ֵ ‫לַיו‬

Matthew 1:18 - yaldēh dēn dəyēšūᶜ məšiḥā hāḵānā həwā kaḏ məḵirā (h)wāṯ
maryam ᵓēmēh ləyawsēp ᶜāḏlā neštawtpon ᵓeštaḵḥāṯ baṭnā men rūḥā
dəquddšā . (analyze)
Matthew 1:18 - NOW the nativity of Jeshu the Meshicha was thus: While Mariam his mother
was betrothed to Jauseph, before they could be consociated, she was found to be with child
from the Spirit of Holiness.

ܺ ݁ ‫ ܰܝܘܶܣ݂ܦ ݁ ܶܕܝܢ ݁ ܰܒܥܳܠܗ‬- Matthew 1:19
ܳ ‫ܟܐ‬
‫ܢܐ ݈ܗܳܘܐ ܘܳܠܐ ܨ ݂ ܳܒܐ ݁ ܰܕܢ ݂ ܰܦܪܶܣܝܗ‬
ܶ ܶ
ܰ
(analyze) ‫ܢܫܪܝܗ ܀‬
‫ܶܘܐ݂ܬܪܺܥܝ ݈ܗܳܘܐ ݁ܕܰܡܛܫܳܝܐܺܝ݂ܬ‬

‫עי הָוא‬
ִ ַ ‫סיה ֵואתר‬
ֵ ‫פר‬
ַ ‫דנ‬
ַ ‫בא‬
ָ ‫לא צ‬
ָ ‫נא הָוא ו‬
ָ ִ‫לה כא‬
ָ ‫בע‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫ספ‬
ֵ ‫ ַיו‬- Matthew 1:19
(analyze) . ‫ריה‬
ֵ ‫נש‬
ֵ ‫מטשָיאית‬
ַ ‫ד‬
Matthew 1:19 - yawsēp dēn baᶜlāh ki(ᵓ)ā (h)wā wəlā ṣəḇā danparsēh we(ᵓ)ṯrāᶜᶜi
(h)wā dəmaṭšyā(ᵓ)īṯ nešrēh . (analyze)
Matthew 1:19 - But Jauseph her husband was just, and, not willing to defame her, meditated
privately to release her.

ܶ ‫ܐ݂ܬܰܪܺܥܝ‬
ܶ ‫ܟ݂ܕ ܳܗܶܠܝܢ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܳ ݂ ‫ܐ݂ܬܚܺܙܝ ܶܠܗ ܰܡܰܠܐ‬
ܰ ݁ - Matthew 1:20
‫ܟܐ ݁ܕܳܡܪܳܝܐ‬
ܶ
ܶ
ܳ ‫݁ܒܶܚܠܳܡܐ ܶܘܐܰܡܪ ܠܗ ܰܝܘܶܣܦ ݁ܒܪܗ ݁ܕ ܰܕܺܘܝܕ‬
‫ܠܐ ݁ ܶܬ݂ܕܰܚܠ ܠܶܡܰܣ݂ܒ ܠܰܡܪܰܝܡ‬
݂ ݂
ܽ
ܶ ݂ܺ ܶ݁
ܶ ݁ ‫ܐܢ݁ܬ ݂ ܳܬ݂ܟ ܰܗܘ‬
ܰ
ܽ
ܽ
ܶ
ܳ
݁
݁ܳ
ܳ
(analyze)‫ܓܝܪ ܕܐ݂ܬܝܠ݂ܕ ܒܗ ܡܢ ܪܘܚܐ ܗܘ ܕܩܘ݂ܕܫܐ ܀‬
݈

‫לה‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫מא ֵוא‬
ָ ‫חל‬
ֵ ‫מרָיא ב‬
ָ ‫כא ד‬
ָ ‫לא‬
ַ ‫מ‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫אתחִזי‬
ֵ ‫עי‬
ִ ַ ‫אתר‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫לין‬
ֵ ָ‫כד ה‬
ַ - Matthew 1:20
‫חא‬
ָ ‫מן רו‬
ֵ ‫בה‬
ָ ‫לד‬
ֵ ‫תי‬
ִ ‫דא‬
ֵ ‫גיר‬
ֵ ‫הו‬
ַ ‫תכ‬
ָ ‫מרַים אנת‬
ַ ‫סב ל‬
ַ ‫מ‬
ֵ ‫חל ל‬
ַ ‫תד‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫דִויד‬
ַ ‫רה ד‬
ֵ ‫ספ ב‬
ֵ ‫ַיו‬
(analyze) . ‫שא‬
ָ ‫הו דקוד‬
Matthew 1:20 - kaḏ hālēn dēn ᵓēṯrāᶜᶜi ᵓēṯḥzi lēh māla(ᵓ)ḵā dəmāryā bəḥelmā
we(ᵓ)mar lēh yawsēp bərēh dəḏāwiḏ lā teḏḥal ləmēsāḇ ləmaryam ᵓa(n)tṯāḵ haw
gēr de(ᵓ)ṯilēḏ bāh men rūḥā hū dəquddšā . (analyze)
Matthew 1:20 - But while (on) these (things) he reflected, an angel of the Lord appeared to
him in a dream, and said to him, Jauseph, son of David, fear not to take Mariam thy wife; for
that which is conceived in her is from the Spirit of Holiness.

ܶ ݁ ‫ ݁ ܺܬܐܰܠ݂ܕ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܒܳܪܐ ܘ ݂ ܶܬܩܶܪܐ ܫܶܡܗ ܶܝܽܫܘܥ ܽܗܘ‬- Matthew 1:21
ܰ ‫ܓܝܪ‬
‫ܢܶܚܝܘ݈ܗܝ‬
ܽ ܰ ܳ
ܶ
ܶ ܰ
(analyze)‫ܠܥܡܗ ܡܢ ܚܛܗܝܗܘܢ ܀‬

‫מן‬
ֵ ‫מה‬
ֵ ‫ע‬
ַ ‫חיוהי ל‬
ֵ ַ ‫גיר נ‬
ֵ ‫מה ֵישוע הו‬
ֵ ‫רא ש‬
ֵ ‫תק‬
ֵ ‫רא ו‬
ָ ‫דין ב‬
ֵ ‫לד‬
ַ ִ‫ תא‬- Matthew 1:21
(analyze) . ‫היהון‬
ַ ‫ט‬
ָ ‫ח‬
Matthew 1:21 - ti(ᵓ)āḏ dēn bərā wəṯeqrē šəmēh yēšūᶜ hū gēr nāḥēw(hy) ləᶜāmēh
men ḥəṭāhayhon . (analyze)
Matthew 1:21 - She shall give birth to a son, and thou shalt call his name JESHU; for he shall
save his people from their sins.

ܶ
ܽ ݁ ‫ ܳܗ ݂ ܶܕܐ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 1:22
ܶ ‫ܟܳܠܗ ݁ ܰܕܗܳܘ݂ܬ ݁ܕ‬
‫ܢ݂ܬܰܡܠܐ ܶܡ ݁ ܶܕܡ ݁ ܶܕܐ ݂ ܶܬܐܰܡܪ ܶܡܢ‬
ܺ
ܳ
(analyze) ‫ܡܪܳܝܐ ݁ܒܰܝ݂ܕ ܢ݂ܒܳܝܐ ܀‬

).

‫מרָיא בַיד נבִָיא‬
ָ ‫מן‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫תא‬
ֵ ‫דא‬
ֵ ‫דם‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫לא‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫נת‬
ֵ ‫דהָות ד‬
ַ ‫לה‬
ָ ֻ ‫דין כ‬
ֵ ‫דא‬
ֵ ָ‫ ה‬- Matthew 1:22
(analyze
Matthew 1:22 - hāḏē dēn kullāh dahwāṯ dənēṯmāllē meddem de(ᵓ)ṯe(ᵓ)mar men
māryā bəyāḏ nəḇīā . (analyze)

Matthew 1:22 - Now all this was done, that what was spoken from the Lord by [By the hand of
the prophet.] the prophet might be fulfilled:

ܽ ܶ
ܳ
ܰ ‫ ݁ܕܳܗܐ ݁ܒ ݂ ܽܬܘܠ ݁ ܳܬܐ ݁ ܶܬ݂ܒ‬- Matthew 1:23
‫ܢܩܪܘܢ ܫܶܡܗ‬
‫ܛܢ ܘ ݂ ܺܬܐܰܠ݂ܕ ݁ܒܪܐ ܘ‬
ܰ ݁ ‫ܢܘܐܺܝܠ ݁ܕܶܡ݁ܬ ݁ ܰܬܪ‬
ܰ ܳܰ
ܰ ܰ
ܽ ‫ܰܥܰܡ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܓܡ ܥܡܢ ܐܠܗܢ‬

‫גם‬
ַ ‫תר‬
ַ ‫מת‬
ֵ ‫מנואיל ד‬
ַ ‫ע‬
ַ ‫מה‬
ֵ ‫נקרון ש‬
ֵ ‫רא ו‬
ָ ‫לד ב‬
ַ ִ‫טן ותא‬
ַ ‫תב‬
ֵ ‫תא‬
ָ ‫הא בתול‬
ָ ‫ ד‬- Matthew 1:23
(analyze) . ‫הן‬
ַ ָ ‫מן אל‬
ַ ‫ע‬
ַ
Matthew 1:23 - dəhā bəṯūltā teḇṭan wəṯi(ᵓ)āḏ bərā wəneqron šəmēh ᶜāmānū(ᵓ)il
dəmettargam ᶜāman ᵓālāhan . (analyze)
Matthew 1:23 - Behold, a virgin shall be with child, and shall bring forth the son, and they
shall call his name Amanuel; which is interpreted, With us (is) our Aloha.

ܰ ‫ܟ݂ܕ ܳܩܡ ݁ ܶܕܝܢ ܰܝܘܶܣ݂ܦ ܶܡܢ ܶܫܢ ݂ ܶܬܗ ܥ ݂ ܰܒ݂ܕ‬
ܰ ݁ ‫ܐܝ‬
ܰ ݁ - Matthew 1:24
ܳ ‫ܟ‬
‫ܢܐ ݁ ܰܕ݂ܦܰܩ݂ܕ‬
ܶ ݁ ‫ܟܗ ݁ܕܳܡܪܳܝܐ ܘ ܰܕܒܳܪܗ ܰܠܐ‬
ܶ ݂ ‫ܶܠܗ ܰܡܰܠܐ‬
(analyze) ‫ܢܬ݂ܬܗ ܀‬
݂݂
݈

‫מרָיא‬
ָ ‫כה ד‬
ֵ ‫לא‬
ַ ‫מ‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫קד‬
ַ ‫דפ‬
ַ ‫נא‬
ָ ַ ‫בד איכ‬
ַ ‫תה ע‬
ֵ ‫שנ‬
ֵ ‫מן‬
ֵ ‫ספ‬
ֵ ‫דין ַיו‬
ֵ ‫קם‬
ָ ‫כד‬
ַ - Matthew 1:24
(analyze) . ‫תה‬
ֵ ‫לאנת‬
ַ ‫רה‬
ָ ‫דב‬
ַ ‫ו‬
Matthew 1:24 - kaḏ qām dēn yawsēp men šenṯēh ᶜəḇāḏ ᵓaykanā dapqāḏ lēh
māla(ᵓ)ḵēh dəmāryā wəḏāḇrāh la(ᵓ)(n)tṯēh . (analyze)
Matthew 1:24 - Then Jauseph, when he had arisen from his sleep, did as the angel of the
Lord commanded him, and took unto him his wife;

ܳ
ܳ
ܳ
ܶ
‫ ܘܳܠܐ ܰܚ݂ܟܳܡܗ ܥ ݂ ܰܕܳܡܐ ݁ ܺܕܝܠ݂ܕ ݂ ܶܬܗ ܰܠ݂ܒܪܗ ݁ ܽܒܘ݂ܟܪܐ ܰܘܩܪ݂ܬ ܫܶܡܗ‬- Matthew 1:25
ܽ
(analyze) ‫ܶܝܫܘܥ ܀‬
).

‫מה ֵישוע‬
ֵ ‫רת ש‬
ָ ‫רא ַוק‬
ָ ‫רה בוכ‬
ָ ‫לב‬
ַ ‫תה‬
ֵ ‫לד‬
ֵ ‫די‬
ִ ‫מא‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫מה ע‬
ָ ‫חכ‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫ ו‬- Matthew 1:25
(analyze

Matthew 1:25 - wəlā ḥāḵmāh ᶜəḏāmā dilēḏṯēh lāḇrāh buḵrā waqrāṯ šəmēh
yēšūᶜ . (analyze)
Matthew 1:25 - and knew her not until she had given birth to her son, the firstborn; and she
called his name Jeshu.

The Gospel According To Matthai - Chapter 2
‫܀ ܡܬܝ ܒ ܀‬

ܳ
ܶ ܶ
ܰ ݁ - Matthew 2:1
‫ܬܠܶܚܡ ܺ ݁ ܺܕܝܶܽܗܘ ݂ ܳܕܐ ݁ܒܰܝܘܰܡܝ ܶܗܪܘ ݂ ܶܕܣ‬
‌ܽ ݂ ‫ܐ ݂ ܺܬܝܠ݂ܕ ܶܝܽܫܘܥ ݁ܒ ݂ ܶܒܝ‬
‫ܟ݂ܕ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܶ ‫ܟܐ‬
ܶ
ܶ ܽ ‫ܐ ݂ ܰܬܘ ܡ‬
ܳ ݁ ‫ܰܡܠ‬
ܰ
(analyze) ‫ܓܘܫܐ ܡܢ ܡ݂ܕܢܳܚܐ ܠܐܘܪܫܠܡ ܀‬
݂
‫תו‬
ַ ֵ‫כא א‬
ָ ‫מל‬
ַ ‫דס‬
ֵ ‫רו‬
ָ ֵ‫מי ה‬
ַ ‫דא בַיו‬
ָ ‫דיהו‬
ִ ‫חם‬
ֵ ‫ביתל‬
ֵ ‫לד ֵישוע ב‬
ֵ ‫תי‬
ִ ֵ‫דין א‬
ֵ ‫כד‬
ַ - Matthew 2:1
(analyze) . ‫לם‬
ֵ ‫רש‬
ִ ‫לאו‬
ֻ ‫חא‬
ָ ‫מדנ‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫שא‬
ֵ ‫מגו‬
Matthew 2:1 - kaḏ dēn ᵓēṯilēḏ yēšūᶜ bəḇēṯlḥem dihūḏā bəyawmay hērāwḏes malkā
ᵓēṯaw məǥūšē men māḏnḥā l(ᵓ)ūrišlem . (analyze)
Matthew 2:1 - NOW when Jeshu was born in Beth-lechem of Jehuda, in the days of Herodes
the king, there came Magians [Magushee;] from the East to Urishlem:

ܶ ݁ ‫ܟܐ ݁ ܺܕܝܽܗܘ ݂ ܳܕܶܝܐ ݁ ܶܕܐ ݂ ܺܬܝܶܠ݂ܕ ܚܰܙܝܢ‬
ܰ ‫ ܳܘܐܡܺܪܝܢ‬- Matthew 2:2
ܳ ݁ ‫ܟܘ ܰܡܠ‬
ܰ ݁ ‫ܐܝ‬
‫ܓܝܪ‬
ܶ
ܰ ݁ ‫ܟܘ݁ܟ ݂ ܶܒܗ ݁ܒܰܡ݂ܕܢܳܚܐ ܶܘܐ ݂ ܰܬܝܢ ܠܶܡܣ‬
ܰ݁
(analyze) ‫ܓ݂ܕ ܠܗ ܀‬
‫חא‬
ָ ‫מדנ‬
ַ ‫בה ב‬
ֵ ‫כוכ‬
ַ ‫גיר‬
ֵ ‫לד חַזין‬
ֵ ‫תי‬
ִ ‫דא‬
ֵ ‫דֵיא‬
ָ ‫דיהו‬
ִ ‫כא‬
ָ ‫מל‬
ַ ‫כו‬
ַ ‫רין אי‬
ִ ‫ ָואמ‬- Matthew 2:2
(analyze) . ‫לה‬
ֵ ‫גד‬
ַ ‫מס‬
ֵ ‫תין ל‬
ַ ‫ֵוא‬
Matthew 2:2 - wā(ᵓ)mrin ᵓaykaw malkā dihūḏāyē de(ᵓ)ṯilēḏ ḥəzayn gēr kawkḇēh
bəmāḏnḥā we(ᵓ)ṯayn ləmesgaḏ lēh . (analyze)
Matthew 2:2 - and they said, Where is the king of the Jews [Jihudoyee.] who is born ? for we
have seen his star in the east, and have come to worship him.

ܶ ܺ ܽ
ܽ ݂ ‫ܟܐ ܶܘܐ݁ܬ݁ܬܺܙܝܥ ܘ‬
ܳ ݁ ‫ ܫܰܡܥ ݁ ܶܕܝܢ ܶܗܳܪܘ ݂ ܶܕܣ ܰܡܠ‬- Matthew 2:3
‫ܐܘܪܫܠܡ‬
‫ܟܳܠܗ‬
ܶ ܰ
(analyze) ‫ܥܡܗ ܀‬
(analyze) .

‫מה‬
ֵ ‫ע‬
ַ ‫לם‬
ֵ ‫רש‬
ִ ‫לה או‬
ָ ֻ ‫כא ֵואתתִזיע וכ‬
ָ ‫מל‬
ַ ‫דס‬
ֵ ‫רו‬
ָ ֵ‫דין ה‬
ֵ ‫מע‬
ַ ‫ ש‬- Matthew 2:3

Matthew 2:3 - šəmaᶜ dēn hērāwḏes malkā we(ᵓ)ttziᶜ wəḵūllāh ᵓūrišlem
ᶜāmēh . (analyze)
Matthew 2:3 - But Herodes the king heard, and was troubled, and all Urishlem with him.

ܶ ‫ܢܐ ܘܳܣ݂ܦܶܪܐ ݁ܕܰܥܳܡܐ ܰܘܡܰܫ‬
ܽ ݁ ‫ܢܫ‬
ܳ ݁ ‫ܟܠܽܗܘܢ ܰܪ ݁ ܰܒܝ‬
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 2:4
ܶ ‫ܟܗ‬
ܶ ‫ܟ‬
‫ܐܠ‬
ܶ ܺ ܶ
ܺ
ܳ ݁ ‫݈ܗܳܘܐ ܠܽܗܘܢ ݁ ܰܕܐܝ‬
(analyze) ‫ܟܐ ܡ݂ܬܝܠ݂ܕ ܡܫܝܳܚܐ ܀‬

‫כא‬
ָ ‫דאי‬
ַ ‫אל הָוא להון‬
ֵ ‫ש‬
ַ ‫מא ַומ‬
ָ ‫ע‬
ַ ‫רא ד‬
ֵ ‫ספ‬
ָ ‫נא ו‬
ֵ ‫כה‬
ָ ‫בי‬
ַ ַ ‫כלהון ר‬
ֻ ‫נש‬
ֵ ַ ‫ וכ‬- Matthew 2:4
(analyze) . ‫חא‬
ָ ‫שי‬
ִ ‫לד מ‬
ֵ ‫תי‬
ִ ‫מ‬
ֵ
Matthew 2:4 - wəḵānneš kullhon rabbay kāhnē wəsāprē dəᶜāmā wamšā(ᵓᵓ)el (h)wā
ləhon da(ᵓ)ykā mēṯilēḏ məšiḥā . (analyze)
Matthew 2:4 - And he assembled all the chief priests and scribes of the people, and anxiously
inquired of them where the Meshicha should be born.

ܶ ‫ܢܘܢ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܶ ݁ ‫ܢܐ‬
ܰ ݂ ‫ܬܠܶܚܡ ݁ ܺܕܝܽܗܘ ݂ ܳܕܐ ܳܗ‬
ܽ ‫ ܶܗ‬- Matthew 2:5
ܳ ‫ܟ‬
‫ܓܝܪ‬
‌ ݂ ‫ܐܰܡܪܘ ݁ܒ ݂ ܶܒܝ‬
ܺ ݁
ܺ
ܰ
(analyze) ‫ܟ݂ܬܝ݂ܒ ݁ܒܢ݂ܒܳܝܐ ܀‬

(analyze) .

‫בנבִָיא‬
ַ ‫תיב‬
ִ ‫גיר כ‬
ֵ ‫נא‬
ָ ַ ‫דא הָכ‬
ָ ‫דיהו‬
ִ ‫חם‬
ֵ ‫ביתל‬
ֵ ‫מרו ב‬
ַ ֵ‫דין א‬
ֵ ‫הנון‬
ֵ - Matthew 2:5
Matthew 2:5 - hēnon dēn ᵓēmar(w) bəḇēṯlḥem dihūḏā hāḵānā gēr kəṯiḇ
banḇīā . (analyze)

Matthew 2:5 - But they said, In Beth-lechem of Jehuda; for so it is written in the prophet:

ܳ
ܰ ‫ܐ݂ܦ‬
ܳ - Matthew 2:6
‫ܬܠܶܚܡ ݁ ܺܕܝܽܗܘ ݂ ܳܕܐ ܳܠܐ ܗܰܘܝ݁ܬܝ ݁ܒܺܨܝܪܐ‬
‌ ݂ ‫ܢ݁ܬܝ ݁ ܶܒܝ‬
‫ܐ‬
݈
ܶ ݁ ‫ܢ݂ܟܝ‬
ܶ ݁ ‫݁ܒܰܡܠ‬
ܳ ݁ ‫ܢ ݁ ܽܦܘܩ ܰܡܠ‬
ܶ ‫ܟܐ ݁ܕܽܗܘ‬
ܶ ‫ܓܝܪ‬
ܶ ‫ܟܐ ݁ ܺܕܝܽܗܘ ݂ ܳܕܐ ܶܡ‬
‫ܢܪܶܥܝܘ݈ܗܝ ܠܰܥܡܝ‬
ܳ ܺ
(analyze) ‫ܐܝܣܪܐܶܝܠ ܀‬

‫נכי‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫דא‬
ָ ‫דיהו‬
ִ ‫כא‬
ֵ ‫מל‬
ַ ‫רא ב‬
ָ ‫צי‬
ִ ‫לא הַויתי ב‬
ָ ‫דא‬
ָ ‫דיהו‬
ִ ‫חם‬
ֵ ‫ביתל‬
ֵ ‫ אפ אנתי‬- Matthew 2:6
(analyze) . ‫יל‬
ֵ ‫רא‬
ָ ‫איס‬
ִ ‫עמי‬
ַ ‫עיוהי ל‬
ֵ ‫נר‬
ֵ ‫כא דהו‬
ָ ‫מל‬
ַ ‫נפוק‬
ֵ ‫גיר‬
ֵ

Matthew 2:6 - ᵓāp ᵓa(n)ty bēṯlḥem dihūḏā lā həwayty bəṣirā bəmalkē dihūḏā
mēnēḵ(y) gēr neppuq malkā dəhū nerᶜēw(hy) ləᶜam(y) ᵓisrā(ᵓ)el . (analyze)
Matthew 2:6 - Also thou, Beth-lechem of Jehuda, wast not the least among the kings of
Jehuda; for from thee shall come forth the king who shall be as a shepherd to my people
Isroel.

ܶ
ܽ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ ܶܗܳܪܘ ݂ ܶܕܣ ܰܡܛܫܳܝܐܺܝ݂ܬ ܩܳܪܐ ܰܠܡ‬- Matthew 2:7
‫ܓܘܶܫܐ ܺܘܝܠ݂ܦ‬
݂ ܰ
ܶ ‫ܢܐ‬
ܳ
݁
ܳ ‫ܢܐ ܰܙ݂ܒ‬
ܳ ‫ܶܡܢܽܗܘܢ ܰ݁ܒܐܝ‬
(analyze
‫ܐ݂ܬܚܺܙܝ ܠܽܗܘܢ ݁ܟܘܟ݂ܒܐ ) ܀‬

‫נא‬
ָ ‫נא ַזב‬
ָ ‫באי‬
ַ ‫מנהון‬
ֵ ‫לפ‬
ֵ ‫שא ִוי‬
ֵ ‫למגו‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫מטשָיאית ק‬
ַ ‫דס‬
ֵ ‫רו‬
ָ ֵ‫דין ה‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 2:7
(analyze) . ‫בא‬
ָ ‫כוכ‬
ַ ‫אתחִזי להון‬
ֵ
Matthew 2:7 - hāydēn hērāwḏes maṭšyā(ᵓ)īṯ qərā lamǥūšē wilēp menhon ba(ᵓ)ynā
zāḇnā ᵓēṯḥzi ləhon kawkḇā . (analyze)
Matthew 2:7 - Then Herodes privately called the Magians, and learned from them at what
time the star appeared to them:

ܶ ‫ ܘܰܫ ݁ ܰܕܪ‬- Matthew 2:8
ܽ ‫ܐ‬
‫ܬܠܶܚܡ ܶܘܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܶܙܠܘ ܰܥܶܩ݂ܒܘ ܰܥܠ‬
‌ ݂ ‫ܢܘܢ ܠ ݂ ܶܒܝ‬
ܽ ܰ ݁ ‫ܰܛܠܳܝܐ ܚ ܺܦܝܳܛܐܺܝܬ ܘܳܡܐ ݁ ܶܕܐܫ‬
ܶ ‫ܢܝܗܝ ݁ ܰܬܘ ܰܚܰܘܐܽܘܢܝ ݁ ܳܕܐ݂ܦ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܢܐ‬
݂ܶ
݂
݈ ܳ ‫ܟܚ݁ܬܘ‬
ܶ
ܰܺ
ܽ
݁
(analyze) ‫ܐܙܠ ܐܣܓܘ݂ܕ ܠܗ ܀‬

‫מא‬
ָ ‫טאית ו‬
ָ ‫פי‬
ִ ‫טלָיא ח‬
ַ ‫על‬
ַ ‫קבו‬
ֵ ‫ע‬
ַ ‫מר להון ֵזלו‬
ַ ‫חם ֵוא‬
ֵ ‫ביתל‬
ֵ ‫אנון ל‬
ֵ ‫דר‬
ַ ‫ש‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 2:8
(analyze) . ‫לה‬
ֵ ‫אסגוד‬
ֵ ‫נא אִַזל‬
ָ ֵ‫דאפ א‬
ָ ‫חַואוני‬
ַ ‫תו‬
ַ ‫ניהי‬
ָ ‫כחתו‬
ַ ‫דאש‬
ֵ
Matthew 2:8 - wəšaddddar ᵓēnon ləḇēṯlḥem we(ᵓ)mar ləhon zel(w) ᶜāqqēḇ(w) ᶜal
ṭalyā ḥəpiṭā(ᵓ)īṯ wəmā de(ᵓ)škaḥtunāy(hy) taw ḥāwwa(ᵓ)un(y) dā(ᵓ)p ᵓēnā ᵓīzal
ᵓesguḏ lēh .(analyze)
Matthew 2:8 - and he sent them to Beth-lechem, and said to them, Go and inquire diligently
concerning the child; and when you have found him, come, show me, and I also will go and
will worship him.

ܶ ‫ܟܐ‬
ܳ ݁ ‫ܟ݂ܕ ܫܰܡܥܘ ܶܡܢ ܰܡܠ‬
ܰ ݁ ‫ܢܘܢ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܽ ‫ ܶܗ‬- Matthew 2:9
‫ܐܰܙܠܘ ܘܳܗܐ‬
ܳ ‫ܟܘ݁ܟ ݂ ܳܒܐ ܰܗܘ ݁ ܰܕܚܰܙܘ ݁ܒܰܡ݂ܕܢܳܚܐ‬
ܰ݁
‫ܐܶܙܠ ݈ܗܳܘܐ ܩ ݂ ܳܕܰܡܝܽܗܘܢ ܥ ݂ ܰܕܳܡܐ ݁ ܶܕܐ ݂ ܳܬܐ‬
ܰ ܺ
ܰ
ܰ ‫ܳܩܡ ܠܶܥܠ ܶܡܢ‬
ܳ ݁ ‫ܐܝ‬
(analyze) ‫ܗܝ ܛܠܳܝܐ ܀‬
݈ ‫ܟܐ ݁ܕܐܝ݂ܬܘ‬

‫חא אֵזל‬
ָ ‫מדנ‬
ַ ‫דחַזו ב‬
ַ ‫הו‬
ַ ‫בא‬
ָ ‫כוכ‬
ַ ‫הא‬
ָ ‫כא אֵַזלו ו‬
ָ ‫מל‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫מעו‬
ַ ‫כד ש‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫הנון‬
ֵ - Matthew 2:9
(analyze) . ‫יא‬
ָ ‫טל‬
ַ ‫תוהי‬
ַ ‫אי‬
ִ ‫כא ד‬
ָ ‫מן אי‬
ֵ ‫על‬
ֵ ‫קם ל‬
ָ ‫תא‬
ָ ‫דא‬
ֵ ‫מא‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫מיהון ע‬
ַ ‫ד‬
ָ ‫הָוא ק‬
Matthew 2:9 - hēnon dēn kaḏ šəmaᶜ(w) men malkā ᵓēzal(w) wəhā kawkḇā haw
daḥzaw bəmāḏnḥā ᵓāzel (h)wā qəḏāmayhon ᶜəḏāmā de(ᵓ)ṯā qām ləᶜel men ᵓaykā
di(ᵓ)ṯaw(hy) ṭalyā .(analyze)
Matthew 2:9 - But they, when they had heard the king, went forth; and, lo, the star, which
they had seen in the east, proceeded before them, until it came and stood over against where
the child was.

ܰ
ܰ ݂ ‫ܟ݂ܕ ݁ ܶܕܝܢ ܚܰܙܐܽܘ݈ܗܝ ܠ‬
ܰ ݁ - Matthew 2:10
‫ܟܘ݁ܟ ݂ ܳܒܐ ܚ ݂ ܺܕܝܘ ܰܚ ݂ ܽܕܘ ݂ ܳܬܐ ܪ݁ܒ ݂ ܳܬܐ ݁ܕܳܛ݂ܒ‬

(analyze)
(analyze) .

‫܀‬

‫טב‬
ָ ‫תא ד‬
ָ ‫רב‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫חדו‬
ַ ‫דיו‬
ִ ‫בא ח‬
ָ ‫כוכ‬
ַ ‫דין חַזאוהי ל‬
ֵ ‫כד‬
ַ - Matthew 2:10

Matthew 2:10 - kaḏ dēn ḥəza(ᵓ)w(hy) ləḵawkḇā ḥəḏi(w) ḥāḏūṯā rabṯā
dəṭāḇ . (analyze)
Matthew 2:10 - Now when they saw the star, they rejoiced with very great joy.

ܶ ‫ ܘܰܥܠܘ ܠ ݂ ܰܒܝ ݁ ܳܬܐ ܰܘܚܰܙܐܽܘܗܝ ܠܰܛܠܳܝܐ ܰܥܡ ܰܡܪܰܝܡ‬- Matthew 2:11
‫ܐܶܡܗ‬
݈ ܺ
ܶ ܰ
ܶ
ܶ
ܶ ‫ܰܘܢ ݂ ܰܦܠܘ ܣ‬
ܽ
ܽ
݁ܳ
ܶ
‫ܓ݂ܕܘ ܠܗ ܰܘ݂ܦ ݂ ܰܬܚܘ ܣܝܳܡ݂ܬܗܘܢ ܘܩܪ݂ܒܘ ܠܗ ܩܘܪܒܢܐ‬
݂ܳ ܽ
ܳ
ܰ
ܽ
݁
ܳ ܰ݁
(analyze) ‫ܕܗ݂ܒܐ ܘܡܘܪܐ ܘܠ݂ܒܘܢܬܐ ܀‬

‫תחו‬
ַ ‫לה ַופ‬
ֵ ‫גדו‬
ֵ ‫פלו ס‬
ַ ‫מה ַונ‬
ֵ ֵ‫מרַים א‬
ַ ‫עם‬
ַ ‫טלָיא‬
ַ ‫תא ַוחַזאוהי ל‬
ָ ‫בי‬
ַ ‫עלו ל‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 2:11
(analyze) . ‫תא‬
ָ ‫רא ַולבונ‬
ָ ‫בא ומו‬
ָ ‫דה‬
ַ ‫נא‬
ֵ ָ‫לה קורב‬
ֵ ‫רבו‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫מתהון ו‬
ָ ‫סי‬
ִ
Matthew 2:11 - wəᶜal(w) ləḇaytā waḥza(ᵓ)w(hy) ləṭalyā ᶜam maryam ᵓēmēh
wanpal(w) səǥēḏ(w) lēh wāpṯaḥ(w) simāṯhon wəqārrēḇ(w) lēh qūrbānē dahḇā
wəmūrā walḇūntā . (analyze)
Matthew 2:11 - And they entered the house, and beheld the child with Mariam his mother;
and they fell down, and worshipped him. And they opened their treasures, and offered unto
him oblations; gold, and myrrh, and frankincense.

ܳ
ܽ ݂ ‫ܢܗ݁ܦ‬
ܶ ‫ ܶܘܐ݂ܬܚܺܙܝ ܠܽܗܘܢ ݁ܒܶܚܠܳܡܐ ݁ܕܳܠܐ‬- Matthew 2:12
‫ܟܘܢ ܠܳܘ݂ܬ ܶܗܪܘ ݂ ܶܕܣ‬
ܰ
ܳܺ
ܰܶ
ܽ
(analyze) ‫ܐܚܪ݂ܬܐ ܐܙܠܘ ܠܐ݂ܬܪܗܘܢ ܀‬
݈ ‫ܘ ݂ ܽܒܐܘܪܳܚܐ‬

‫תא‬
ָ ִ ‫חא אחר‬
ָ ‫באור‬
ֻ ‫דס ו‬
ֵ ‫רו‬
ָ ֵ‫נהפכון לָות ה‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫מא ד‬
ָ ‫חל‬
ֵ ‫ ֵואתחִזי להון ב‬- Matthew 2:12
(analyze) . ‫לאתרהון‬
ַ ‫אֵַזלו‬
Matthew 2:12 - we(ᵓ)ṯḥzi ləhon bəḥelmā dəlā nehpḵon ləwāṯ hērāwḏes wəḇ(ᵓ)ūrḥā
(ᵓ)ḥrīṯā ᵓēzal(w) la(ᵓ)ṯrhon . (analyze)
Matthew 2:12 - And it was shown to them in a dream, that they should not return unto
Herodes; so, by another way, they went unto their place.

ܶ ‫ܐܰܙܠܘ‬
ܶ ‫ܟ݂ܕ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܳ ݂ ‫ܐ݂ܬܚܺܙܝ ܰܡܰܠܐ‬
ܰ ݁ - Matthew 2:13
‫ܟܐ ݁ܕܳܡܪܳܝܐ ܶ ݁ܒܶܚܠܳܡܐ ܠܰܝܘܶܣ݂ܦ‬
ܽ ܰ
ܶ ‫ܶܘܐܰܡܪ ܶܠܗ ܽܩܘܡ ݁ܕ ݂ ܰܒܪ ܠܰܛܠܳܝܐ ܘܶܠܐ‬
‫ܪܘܩ ܠܶܡܨܪܝܢ ܘ ݂ ܰܬܳܡܢ ܗܺܘܝ‬
‫ܘܥ‬
‫ܡܗ‬
ܳ
ܶ ݁ ‫ܢܐ ܳܠ݂ܟ ܥ ݂ ܺܬܝ݂ܕ ܽܗܘ‬
ܳ ‫ܥ ݂ ܰܕܳܡܐ ݁ ܳܕܐܰܡܪ ݈ܐ‬
‫ܓܝܪ ܶܗܪܘ ݂ ܶܕܣ ܠܶܡ݂ܒܥܶܝܗ ܠܰܛܠܳܝܐ‬
݈
ܺ
ܰ
ܰ ‫ܐܝ݂ܟ ݁ܕ‬
(analyze) ‫ܗܝ ܀‬
݈ ‫ܢܘ݁ܒ݂ܕܝܘ‬

‫לה קום‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫ספ ֵוא‬
ֵ ‫מא לַיו‬
ָ ‫חל‬
ֵ ‫מרָיא ב‬
ָ ‫כא ד‬
ָ ‫לא‬
ַ ‫מ‬
ַ ‫אתחִזי‬
ֵ ‫דין אֵַזלו‬
ֵ ‫כד‬
ַ - Matthew 2:13
‫גיר‬
ֵ ‫תיד הו‬
ִ ‫לכ ע‬
ָ ‫נא‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫דא‬
ָ ‫מא‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫מן הִוי ע‬
ָ ַ‫רין ות‬
ֵ ‫מצ‬
ֵ ‫מה ַוערוק ל‬
ֵ ‫לא‬
ֵ ‫טלָיא ו‬
ַ ‫בר ל‬
ַ ‫ד‬
(analyze) . ‫דיוהי‬
ִ ‫נוב‬
ַ ‫טלָיא איכ ד‬
ַ ‫מבעֵיה ל‬
ֵ ‫דס ל‬
ֵ ‫רו‬
ָ ֵ‫ה‬
Matthew 2:13 - kaḏ dēn ᵓēzal(w) ᵓēṯḥzi māla(ᵓ)ḵā dəmāryā bəḥelmā
ləyawsēp we(ᵓ)mar lēh qūm dəḇar ləṭalyā wəle(ᵓ)mēh waᶜrūq ləmeṣrēn wəṯāmān
həwi ᶜəḏāmā dā(ᵓ)mar (ᵓ)nā lāḵ ᶜəṯiḏ (h)u gēr hērāwḏes ləmēḇᶜēh ləṭalyā ᵓayḵ
dənawbḏiw(hy) . (analyze)

Matthew 2:13 - AND when they were gone, the angel of the Lord appeared in a dream unto
Jauseph, and said to him, Arise, take the child and his mother, and flee into Metsreen, and
there be until I tell thee; for it will be that Herodes will seek the child, that he may destroy
him.

ܰ
ܶ
ܶ
ܶ
‫ ܰܝܘܶܣ݂ܦ ݁ ܶܕܝܢ ܳܩܡ ܰܫܩܠܗ ܠܰܛܠܳܝܐ ܘܠܐܶܡܗ ݁ܒܠܠܳܝܐ ܰܘܥܪܩ‬- Matthew
ܶ 2:14
ܶ
(analyze) ‫ܠܡܨܪܝܢ ܀‬

(analyze) .

‫רין‬
ֵ ‫מצ‬
ֵ ‫רק ל‬
ַ ‫ללָיא ַוע‬
ֵ ‫מה ב‬
ֵ ‫לא‬
ֵ ‫טלָיא ו‬
ַ ‫לה ל‬
ֵ ‫שק‬
ַ ‫קם‬
ָ ‫דין‬
ֵ ‫ספ‬
ֵ ‫ ַיו‬- Matthew 2:14

Matthew 2:14 - yawsēp dēn qām šaqlēh ləṭalyā wəle(ᵓ)mēh bəlelyā waᶜraq
ləmeṣrēn . (analyze)
Matthew 2:14 - Then Jauseph arose, took up the child and his mother, and fled by night into
Metsreen,

ܶ
ܶ ‫ ܰܘܗܳܘܐ ݁ ܰܬܳܡܢ ܥ ݂ ܰܕܳܡܐ ܠܰܡܘ ݁ ܶܬܗ ݁ܕܶܗܳܪܘ ݂ ܶܕܣ ݁ܕ‬- Matthew 2:15
‫ܢ ݂ ܺܬܰܡܠܐ ܶܡ ݁ ܶܕܡ‬
ܶ
(analyze
‫݁ ܶܕܐ ݂ ܶܬܐܰܡܪ ܶܡܢ ܳܡܪܳܝܐ ݁ ܰܒܢ ݂ ܺܒܳܝܐ ݁ ܳܕܐܰܡܪ ݁ܕܶܡܢ ܶܡܨܪܝܢ ܩܪܝ݂ܬ ܠ ݂ ܶܒܪܝ ) ܀‬

‫מן‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫תא‬
ֵ ‫דא‬
ֵ ‫דם‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫לא‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫נת‬
ֵ ‫דס ד‬
ֵ ‫רו‬
ָ ֵ‫תה דה‬
ֵ ‫מו‬
ַ ‫מא ל‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫מן ע‬
ָ ַ‫ ַוהָוא ת‬- Matthew 2:15
(analyze) . ‫ברי‬
ֵ ‫רית ל‬
ִ ‫רין ק‬
ֵ ‫מצ‬
ֵ ‫מן‬
ֵ ‫מר ד‬
ַ ‫דא‬
ָ ‫בנבִָיא‬
ַ ‫מרָיא‬
ָ
Matthew 2:15 - wahwā tamān ᶜəḏāmā ləmawtēh dəhērāwḏes dənēṯmāllē meddem
de(ᵓ)ṯe(ᵓ)mar men māryā banḇīā dā(ᵓ)mar dəmen meṣrēn qəriṯ ləḇer(y) . (analyze)
Matthew 2:15 - and was there until the death of Herodes. That it might be fulfilled which was
spoken from the Lord by the prophet, saying, Out of Metsreen have I called my son.

ܶ ‫ܓܘܶܫܐ‬
ܽ ‫ܟ݂ܕ ܚܳܙܐ ݁ ܶܕܐ݂ܬ ݁ ܰܒܰܙܚ ܶܡܢ ܡ‬
ܰ ݁ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ ܶܗܳܪܘ ݂ ܶܕܣ‬- Matthew 2:16
‫ܐ݂ܬܰܚܰܡ݂ܬ‬
݂
ܽ ݂ ‫ܬܠܶܚܡ ܰܘ݂ܕ‬
ܽ ݁ ‫ܳܛ݂ܒ ܘܰܫ ݁ ܰܕܪ ܰܩܶܛܠ ܛܳܠܶܝܐ‬
‫ܟܠܽܗܘܢ ݁ܬܽܚܘܶܡܝܗ‬
‌ ݂ ‫ܟܠܽܗܘܢ ݁ܕ ݂ ܶܒܝ‬
ܰ ‫ܢܝܢ ܰܘܠ ݂ ܰܬܚ݁ܬ‬
ܺ ‫ܶܡܢ ݁ ܰܒܪ ݁ ܰܬܪ ݁ ܶܬܝܢ ܫ‬
ܳ ‫ܐܝ݂ܟ ܰܙ݂ܒ‬
‫ܢܐ ݁ܕܰܥܶܩ݂ܒ ܶܡܢ‬
ܶ ܽ ‫ܡ‬
(analyze) ‫ܓܘܫܐ ܀‬
݂

‫טל‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫דר‬
ַ ‫ש‬
ַ ‫טב ו‬
ָ ‫מת‬
ַ ‫ח‬
ַ ‫את‬
ֵ ‫שא‬
ֵ ‫מן מגו‬
ֵ ‫דאתבַַזח‬
ֵ ‫כד חָזא‬
ַ ‫דס‬
ֵ ‫רו‬
ָ ֵ‫דין ה‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 2:16
‫נא‬
ָ ‫תחת איכ ַזב‬
ַ ‫נין ַול‬
ִ ‫תין ש‬
ֵ ‫תר‬
ַ ‫בר‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫מיה‬
ֵ ‫כלהון תחו‬
ֻ ‫חם ַוד‬
ֵ ‫ביתל‬
ֵ ‫כלהון ד‬
ֻ ‫טל ֵָיא‬
(analyze) . ‫שא‬
ֵ ‫מן מגו‬
ֵ ‫קב‬
ֵ ‫ע‬
ַ ‫ד‬
Matthew 2:16 - hāydēn hērāwḏes kaḏ ḥəzā de(ᵓ)ṯbbazzaḥ men məǥūšē ᵓēṯḥāmmāṯ
ṭāḇ wəšaddddar qāṭṭel ṭəlāyē kullhon dəḇēṯlḥem wāḏḵullhon təḥūmēh men bar
tartēn šənin walṯaḥt ᵓayḵ zāḇnā dəᶜāqqēḇ men məǥūšē . (analyze)
Matthew 2:16 - Then Herodes, when he saw that he had been deluded by the Magians, was
greatly wroth, and sent (and) killed all the children of Beth-lechem, and all its limits, from
two years and under,[A son of two years.] according to the time which he had inquired from the
Magians.

ܰ ܶ ܰ ݁ ܰ ܶ ܶ݁ ܶ݁ ܶ ܺ ܰ ܶ
‫ܐܪܡܳܝܐ ܢ ݂ ܺܒܳܝܐ ݁ ܶܕܐܰܡܪ‬
‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ ܐ݂ܬܡܠܝ ܡܕܡ ܕܐ݂ܬܐܡܪ ܒܝ݂ܕ‬- Matthew 2:17
(analyze) ‫܀‬
(analyze) .

‫מר‬
ַ ‫דא‬
ֵ ‫רמָיא נבִָיא‬
ַ ֵ‫מר בַיד א‬
ַ ‫תא‬
ֵ ‫דא‬
ֵ ‫דם‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫לי‬
ִ ‫מ‬
ַ ‫את‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 2:17

Matthew 2:17 - hāydēn ᵓēṯmālli meddem de(ᵓ)ṯe(ᵓ)mar bəyāḏ ᵓēramyā nəḇīā
de(ᵓ)mar . (analyze)
Matthew 2:17 - Then was fulfilled what was spoken by Eramio the prophet, who said,

ܳ
ܶ ‫ ܳܩܳܠܐ‬- Matthew 2:18
ܺ ݁ ‫ܐܫ݁ܬܰܡܥ ݁ܒܳܪܡ ݂ ܳܬܐ ݁ ܶܒ݂ܟܳܝܐ ܶܘܐܠܳܝܐ ܰܣ‬
‫ܓܳܝܐܐ ܪܶܚܝܠ‬
ܺ ‫ܢܝܗ ܘܳܠܐ ܳܨ݂ܒܳܝܐ ܠܶܡ݂ܬ ݁ ܰܒܳܝܐܽܘ ܶܡܽܛܠ ݁ܕܳܠܐ‬
ܶ ‫ܳ݁ܒ݂ܟܳܝܐ ܰܥܠ ݁ܒ‬
‫ܐܝ ݂ ܰܬܝܽܗܘܢ )܀‬
(analyze

‫ניה‬
ֵ ‫על ב‬
ַ ‫בכָיא‬
ָ ‫חיל‬
ֵ ָ ‫סג ִָיאא ר‬
ַ ‫בכָיא ֵואלָיא‬
ֵ ‫תא‬
ָ ‫רמ‬
ָ ‫מע ב‬
ַ ‫אשת‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫ק‬
ָ - Matthew 2:18
(analyze) . ‫תיהון‬
ַ ‫אי‬
ִ ‫לא‬
ָ ‫טל ד‬
ֻ ‫מ‬
ֵ ‫מתבַָיאו‬
ֵ ‫צבָיא ל‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫ו‬
Matthew 2:18 - qālā ᵓeštmaᶜ bərāmṯā beḵyā we(ᵓ)lyā saggiā(ᵓ) rāḥēl bāḵyā ᶜal
bənēh wəlā ṣāḇyā ləmēṯbbayyā(ᵓ)u mēṭul dəlā ᵓiṯayhon . (analyze)
Matthew 2:18 - A cry was heard in Rometha; weeping and great lamentation; Rochel
weeping for her children, and not willing to be comforted, because they are not.

ܶ ‫ܟܐ‬
ܳ ݂ ‫ܐ݂ܬܚܺܙܝ ܰܡܰܠܐ‬
ܳ ݁ ‫ܟ݂ܕ ܺܡܝ݂ܬ ݁ ܶܕܝܢ ܶܗܳܪܘ ݂ ܶܕܣ ܰܡܠ‬
ܰ ݁ - Matthew 2:19
‫ܟܐ ݁ܕܳܡܪܳܝܐ‬
ܶ ܶ
ܶ
ܳ ܶ
(analyze) ‫݁ܒܚܠܡܐ ܠܰܝܘܣ݂ܦ ݁ܒܡܨܪܝܢ ܀‬
‫ספ‬
ֵ ‫מא לַיו‬
ָ ‫חל‬
ֵ ‫מרָיא ב‬
ָ ‫כא ד‬
ָ ‫לא‬
ַ ַ‫אתחִזי מ‬
ֵ ‫כא‬
ָ ‫מל‬
ַ ‫דס‬
ֵ ‫רו‬
ָ ֵ‫דין ה‬
ֵ ‫מית‬
ִ ‫כד‬
ַ - Matthew 2:19
(analyze) . ‫רין‬
ֵ ‫מצ‬
ֵ ‫ב‬

Matthew 2:19 - kaḏ miṯ dēn hērāwḏes malkā ᵓēṯḥzi māla(ᵓ)ḵā dəmāryā bəḥelmā
ləyawsēp bəmeṣrēn . (analyze)
Matthew 2:19 - BUT when Herodes, the king, was dead, the angel of the Lord appeared in a
dream to Jauseph in Metsreen,

ܶ
ܶ
‫ ܶܘܐܰܡܪ ܠܗ ܽܩܘܡ ݁ܕ ݂ ܰܒܪ ܠܰܛܠܳܝܐ ܘܠܐܶܡܗ ܘܶܙܠ ܰܠܐܪܳܥܐ‬- Matthew
ܳ 2:20ܺ ݁
ܰ
ܰ
ܶ
ܽ
ܶ
ܺ
ܳ
݁
ܶ
݁
ܳ
ܶ
ܳ
ܽ
ܰ
݁
‫ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܡܝ݂ܬܘ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܗܢܘܢ ܕ݂ܒܥܝܢ ݈ܗܘܘ ܢ݂ܦܫܗ ܕܛܠܝܐ‬
(analyze)‫܀‬

‫מיתו‬
ִ ‫ראֵיל‬
ָ ‫איס‬
ִ ‫עא ד‬
ָ ‫לאר‬
ַ ‫מה וֵזל‬
ֵ ‫לא‬
ֵ ‫טלָיא ו‬
ַ ‫בר ל‬
ַ ‫לה קום ד‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫ ֵוא‬- Matthew 2:20
(analyze) . ‫יא‬
ָ ‫טל‬
ַ ‫שה ד‬
ֵ ‫נפ‬
ַ ‫עין הַוו‬
ֵ ָ‫הנון דב‬
ָ ‫גיר‬
ֵ ‫להון‬
Matthew 2:20 - we(ᵓ)mar lēh qūm dəḇar ləṭalyā wəle(ᵓ)mēh wəzel la(ᵓ)rᶜā
di(ᵓ)srā(ᵓ)el miṯ(w) ləhon gēr hānon dəḇāᶜēn (h)waw nāpšēh dəṭalyā . (analyze)
Matthew 2:20 - and said to him, Arise, take the child and his mother, and go into the land of
Isroel; for they are dead who sought the life of the child.

ܶ
‫ ܘܰܝܘܶܣ݂ܦ ܳܩܡ ݁ܕ ݂ ܰܒܪ ܠܰܛܠܳܝܐ ܘܠܐܶܡܗ ܶܘܐ ݂ ܳܬܐ ܰܠܐܪܳܥܐ‬- Matthew
ܳ 2:21ܺ ݁
ܶ
(analyze) ‫ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܀‬

(analyze) .

‫ראֵיל‬
ָ ‫איס‬
ִ ‫עא ד‬
ָ ‫לאר‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מה ֵוא‬
ֵ ‫לא‬
ֵ ‫טלָיא ו‬
ַ ‫בר ל‬
ַ ‫קם ד‬
ָ ‫ספ‬
ֵ ‫ וַיו‬- Matthew 2:21
Matthew 2:21 - wəyawsēp qām dəḇar ləṭalyā wəle(ᵓ)mēh we(ᵓ)ṯā la(ᵓ)rᶜā
di(ᵓ)srā(ᵓ)el . (analyze)

Matthew 2:21 - And Jauseph arose, (and) took the child and his mother, and came into the
land of Isroel.

ܳ ‫ܟܰܠ‬
ܶ ݂ ‫ܟ݂ܕ ݁ ܶܕܝܢ ܫܰܡܥ ݁ ܰܕܐܪ‬
ܳ ݁ ‫ܐܘܣ ܗܳܘܐ ܰܡܠ‬
ܰ ݁ - Matthew 2:22
‫ܟܐ ݁ ܺܒܝܽܗܘ݂ܕ ܚܳܠ݂ܦ‬
ܰ ‫ܶܗܳܪܘ ݂ ܶܕܣ‬
ܺ ‫ܢܐܰܙܠ ܠ ݂ ܰܬܳܡܢ ܶܘܐ݂ܬܚܺܙܝ ܶܠܗ ݁ܒܶܚܠܳܡܐ ݁ܕ‬
ܺ ‫ܐ ݂ ܽܒܘ݈ܗܝ ݁ܕܶܚܠ ݁ܕ‬
‫ܢܐܰܙܠ‬
ܳ ܺ ‫ܰܠܐܬܳܪܐ ݁ ܰܕ‬
(analyze) ‫ܓܠܝܠܐ ܀‬
݂
݂

‫דס אבוהי‬
ֵ ‫רו‬
ָ ֵ‫לפ ה‬
ָ ‫ביהוד ח‬
ִ ‫כא‬
ָ ‫מל‬
ַ ‫לאוס הָוא‬
ַ ֵ ‫דארכ‬
ַ ‫מע‬
ַ ‫דין ש‬
ֵ ‫כד‬
ַ - Matthew 2:22
(analyze) . ‫לא‬
ָ ‫לי‬
ִ ‫דג‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫לאת‬
ַ ‫מא דנאִַזל‬
ָ ‫חל‬
ֵ ‫לה ב‬
ֵ ‫מן ֵואתחִזי‬
ָ ַ‫חל דנאִַזל לת‬
ֵ ‫ד‬
Matthew 2:22 - kaḏ dēn šəmaᶜ da(ᵓ)rḵēlā(ᵓ)āws həwā malkā bihūḏ ḥəlāp hērāwḏes
ᵓāḇū(hy) dəḥel dəni(ᵓ)al ləṯāmān we(ᵓ)ṯḥzi lēh bəḥelmā dəni(ᵓ)al la(ᵓ)ṯrā
daǥlilā . (analyze)
Matthew 2:22 - But when he heard that Arkelaos was the king in Jehud, instead of Herodes
his father, he was afraid to go thither: and it was shown to him in a dream, that he should go
into the region of Galila.

ܺ ‫ ܶܘܐ ݂ ܳܬܐ ܥܰܡܪ ܰ݁ܒܡ‬- Matthew 2:23
ܰ ‫ܢܨܰܪ݂ܬ‬
ܳ ‫ܢ ݁ ܳܬܐ ݁ܕܶܡ݂ܬܰܩܪܳܝܐ‬
‫ܐܝ݂ܟ‬
‫ܕܝ‬
݈
ܶ
ܳ ܳ ݁ ܳ ܺ ݂ ܰ ݁ ܰ ܶ ܶ݁ ܶ݁ ܶ
ܶ
ܳ
ܶ
ܶ ‫݁ܕ‬
(analyze
‫ܢ݂ܬܰܡܠܐ ܡܕܡ ܕܐ݂ܬܐܡܪ ܒܢ݂ܒܝܐ ܕܢܨܪܝܐ ܢ݂ܬܩܪܐ )܀‬

‫דם‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫לא‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫נת‬
ֵ ‫רת איכ ד‬
ַ ‫נצ‬
ָ ‫קרָיא‬
ַ ‫מת‬
ֵ ‫תא ד‬
ָ ‫דינ‬
ִ ‫במ‬
ַ ‫מר‬
ַ ‫תא ע‬
ָ ‫ ֵוא‬- Matthew 2:23
(analyze) . ‫רא‬
ֵ ‫נתק‬
ֵ ‫נצר ָָיא‬
ָ ‫בנבִָיא ד‬
ַ ‫מר‬
ַ ‫תא‬
ֵ ‫דא‬
ֵ
Matthew 2:23 - we(ᵓ)ṯā ᶜəmar bamḏi(n)ttā dəmēṯqaryā nāṣrāṯ ᵓayḵ dənēṯmāllē
meddem de(ᵓ)ṯe(ᵓ)mar banḇīā dənāṣrāyā nēṯqrē . (analyze)
Matthew 2:23 - And he came and dwelt in a city which is called Natsrath. So would be
fulfilled that which was spoken by the prophet, that a Nazarene [Natsroio.] he should be
called.

The Gospel According To Matthai - Chapter 3
‫܀ ܡܬܝ ܓ ܀‬

ܶ ‫ܢܘܢ‬
ܽ ‫ ݁ܒܽܗܘܢ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܒܰܝܘܳܡ ݂ ܳܬܐ ܳܗ‬- Matthew 3:1
ܳ ‫ܢܢ ܰܡܥܡ ݂ ܳܕ‬
ܳ ‫ܐ ݂ ܳܬܐ ܽܝܘܰܚ‬
‫ܢܐ‬
ܳ ‫ܘܰܡ݂ܟܶܪܙ‬
ܽ ܺ݁
ܽ
(analyze) ‫ܗܘܐ ݁ܒܚܘܪܳ݁ܒܐ ܕܝܗܘ݂ܕ ܀‬
݈
‫בא‬
ָ ‫רז הָוא בחור‬
ֵ ‫מכ‬
ַ ‫נא ו‬
ָ ‫ד‬
ָ ‫מעמ‬
ַ ‫נן‬
ָ ‫ח‬
ַ ‫תא יו‬
ָ ֵ‫הנון א‬
ָ ‫תא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫דין בַיו‬
ֵ ‫ בהון‬- Matthew 3:1
(analyze) . ‫דיהוד‬
ִ
Matthew 3:1 - bəhon dēn bəyawmāṯā hānon ᵓēṯā yūḥānān maᶜmḏānā wəmāḵrez
(h)wā bəḥūrbā dihūḏ . (analyze)
Matthew 3:1 - NOW in those days came Juchanon [Or, Yu'hanan.] the Baptizer preaching in
the desert of Jehud,
(analyze)

ܽ ݁ ‫ ܳܘܐܰܡܪ ݁ ܽܬܘ݂ܒܘ ܶܩܪ ݁ ܰܒ݂ܬ ܳܠܗ ܰܡܠ‬- Matthew 3:2
‫ܟܘ ݂ ܳܬܐ ݁ ܰܕܫܰܡܳܝܐ ܀‬
(analyze) .

‫דשמַָיא‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫לה‬
ָ ‫בת‬
ַ ‫קר‬
ֵ ‫מר תובו‬
ַ ‫ ָוא‬- Matthew 3:2

Matthew 3:2 - wā(ᵓ)mar toḇ(w); qerbaṯ lāh malkuṯā dašmāyā . (analyze)
Matthew 3:2 - and saying, Repent! the kingdom of heaven hath drawn nigh.

ܶ
ܶ ‫ܓܝܪ ܰܗܘ ݁ ܰܕܐܺܡܝܪ ݁ܒܰܝ݂ܕ‬
ܶ ݁ ‫ܢܘ‬
ܳ ‫ܐܰܫܥ‬
ܰ ‫ ܳܗ‬- Matthew 3:3
‫ܝܐ ܢ ݂ ܺܒܳܝܐ ܳܩܳܠܐ ݁ܕܳܩܪܐ‬
ܰ
ܰ ܰ
ܽ
ܰ
ܰ
(analyze) ‫ܗܝ ܀‬
݈ ‫݁ܒܽܚܘܪܳ݁ܒܐ ܛܶܝ݂ܒܘ ܐܘܪܶܚܗ ݁ܕܳܡܪܳܝܐ ܘܐܫܘܘ ܠܫ ݂ ܺܒܝܠܘ‬
‫טֵיבו‬
ַ ‫בא‬
ָ ‫רא בחור‬
ֵ ‫ק‬
ָ ‫לא ד‬
ָ ‫ק‬
ָ ‫שעָיא נבִָיא‬
ַ ֵ‫מיר בַיד א‬
ִ ‫דא‬
ַ ‫הו‬
ַ ‫גיר‬
ֵ ‫נו‬
ַ ָ‫ ה‬- Matthew 3:3

(analyze) .

‫לוהי‬
ַ ‫בי‬
ִ ‫לש‬
ַ ‫מרָיא ַואשַוו‬
ָ ‫חה ד‬
ֵ ‫אור‬

Matthew 3:3 - hānaw gēr haw da(ᵓ)mir bəyāḏ ᵓēšaᶜyā nəḇīā qālā dəqārē bəḥūrbā
ṭāēḇww ᵓūrḥēh dəmāryā wa(ᵓ)šwaw lašḇilaw(hy) . (analyze)
Matthew 3:3 - For this is he of whom it was spoken by Eshaia the prophet: The voice which
crieth in the desert, Prepare ye the way of the Lord, make his paths plain.

ܳ
ܺ ‫ܢܢ‬
ܳ ‫ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ ܽܝܘܰܚ‬- Matthew 3:4
‫ܐܝ ݂ ܰܬܘ݈ܗܝ ݈ܗܳܘܐ ܠ ݂ ܽܒܘܶܫܗ ݁ܕܰܣܥܪܐ‬
ܽ ݂ ‫ܟܐ ܰܥܠ ܰܚܰܨܘܗܝ ܘܶܡܐ‬
ܰ ‫݁ܕ‬
ܳ ݁ ‫ܓܡܶܠܐ ܶܘܐܳܣܪ ܰܚܶܨܐ ݁ܕܶܡܫ‬
‫ܟܘܠ ݁ ܶܬܗ ܰܩܡܶܨܐ‬
݈
݂ܶ
ܳ ܰ ݁
ܳ
(analyze) ‫ܘ݂ܕ݂ܒܫܐ ܕ݂ܒܪܐ ܀‬

‫צא‬
ֵ ‫ח‬
ַ ‫סר‬
ָ ‫לא ֵוא‬
ֵ ‫גמ‬
ַ ‫רא ד‬
ָ ‫סע‬
ַ ‫שה ד‬
ֵ ‫תוהי הָוא לבו‬
ַ ‫אי‬
ִ ‫נן‬
ָ ‫ח‬
ַ ‫דין יו‬
ֵ ‫ הו‬- Matthew 3:4
(analyze) . ‫רא‬
ָ ַ‫שא דב‬
ָ ‫דב‬
ֵ ‫צא ו‬
ֵ ‫קמ‬
ַ ‫תה‬
ֵ ‫מאכול‬
ֵ ‫צוהי ו‬
ַ ‫ח‬
ַ ‫על‬
ַ ‫כא‬
ָ ‫מש‬
ֵ ‫ד‬
Matthew 3:4 - hū dēn yūḥānān ᵓiṯaw(hy) (h)wā ləḇūšēh dəsaᶜrā dəǥamlē we(ᵓ)sār
ḥāṣē dəmeškā ᶜal ḥāṣaw(hy) wəme(ᵓ)ḵūltēh qamṣē wəḏēḇšā dəḇārā . (analyze)
Matthew 3:4 - But this Juchanon, his clothing was of the hair of camels, with a loins-belt of
leather upon his loins; and his food was locusts and wilderness-honey.

ܶ ݂ܽ
ܽ ‫ܢ݂ܦܳܩܐ ܗܳܘ݂ܬ ܠܳܘ ݂ ܶܬܗ‬
ܽ ݂ ‫ܐܘܺܪܫܶܠܡ ܘ‬
ܳ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 3:5
‫ܟܠܗ‬
‫ܟܳܠܗ ܺܝܽܗܘ݂ܕ ܘ‬
݈
ܰ
ܳ ‫ܐ݂ܬܳܪܐ ݁ ܰܕܚ ݂ ܳܕܰܪܝ ܽܝܘܪ݁ܕ‬
(analyze)‫ܢܢ ܀‬
‫רי‬
ַ ‫ד‬
ָ ‫דח‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫לה את‬
ֵ ֻ ‫לה יהוד וכ‬
ָ ֻ ‫לם וכ‬
ֵ ‫רש‬
ִ ‫תה או‬
ֵ ָ ‫קא הָות לו‬
ָ ‫נפ‬
ָ ‫דין‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 3:5
(analyze) . ‫נן‬
ָ ‫יורד‬

Matthew 3:5 - hāydēn nāpqā (h)wāṯ ləwāṯēh ᵓūrišlem wəḵūllāh īhūḏ wəḵūllēh ᵓāṯrā
daḥḏāray yūrdnān . (analyze)
Matthew 3:5 - Then went forth to him Urishlem, [Pron. Oorishlem.] and all Jehud, and the
whole country about Jurdan;

ܰ ݁ ‫ܢܗܳܪܐ‬
ܶ ‫ ܘܳܥܡ ݁ ܺܕܝܢ ݈ܗܰܘܘ ܶܡ‬- Matthew 3:6
ܰ ‫ܢܢ‬
ܳ ‫ܢܗ ݁ܒܽܝܘܪ݁ܕ‬
‫ܟ݂ܕ ܰܡܘ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܽ ܰ ܳ ܰ݁
(analyze) ‫ܒܚܛܗܝܗܘܢ ܀‬
(analyze) .

‫היהון‬
ַ ‫ט‬
ָ ‫בח‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫מו‬
ַ ‫כד‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫נה‬
ַ ‫נן‬
ָ ‫נה ביורד‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫דין הַוו‬
ִ ‫עמ‬
ָ ‫ ו‬- Matthew 3:6

Matthew 3:6 - wəᶜāmdin (h)waw mēnēh bəyūrdnān nahrā kaḏ mawdēn
baḥṭāhayhon . (analyze)
Matthew 3:6 - and were baptized of him in Jurdan, the river, while they were confessing
their sins.

ܺ
ܺ ݁ ‫ܟ݂ܕ ܚܳܙܐ ݁ ܶܕܝܢ ܰܣ‬
ܰ ݁ - Matthew 3:7
‫ܓܶܝܐܐ ܶܡܢ ݁ܦܪܝܶܫܐ ܘܶܡܢ ܰܙ ݁ ܽܕܘܳܩܶܝܐ‬
ܶ ‫݁ ܳܕܐ ݂ ܶܬܝܢ ܠܶܡܥܰܡ݂ܕ‬
ܽ ݂ ‫ܢܘ ܰܚܺܘܝ‬
ܶ ݂ ‫ܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܰܝܠ ݁ ܳܕܐ ݁ ܳܕܐ‬
ܽ ‫ܢܐ ܰܡ‬
ܶ ‫ܟ݂ܕ‬
‫ܟܘܢ‬
ܶ ܳ ݁ ܳ ‫ܠܶܡܥܰܪܩ ܶܡܢ ܽܪܘ‬
(analyze) ‫ܓܙܐ ܕܐ݂ܬܐ ܀‬
݂

‫מר להון‬
ַ ֵ‫מד א‬
ַ ‫מע‬
ֵ ‫תין ל‬
ֵ ‫דא‬
ָ ‫קֵיא‬
ָ ‫מן ַזדו‬
ֵ ‫שא ו‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫מן פ‬
ֵ ‫סג ִֵיאא‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫כד חָזא‬
ַ - Matthew 3:7
(analyze) . ‫תא‬
ֵ ‫דא‬
ָ ‫מן רוגָזא‬
ֵ ‫רק‬
ַ ‫מע‬
ֵ ‫חִויכון ל‬
ַ ‫מנו‬
ַ ‫נא‬
ֵ ‫כד‬
ֵ ‫דא‬
ָ ‫דא‬
ָ ‫ַיל‬

Matthew 3:7 - kaḏ ḥəzā dēn saggie(ᵓ) men pərišē wəmen zadduqāyē dā(ᵓ)ṯēn
ləmeᶜmāḏ ᵓēmar ləhon yaldā dā(ᵓ)ḵēḏnē mānū ḥāwwiḵūwwn ləmeᶜraq men
rūǥzā dā(ᵓ)ṯē . (analyze)
Matthew 3:7 - But when he saw many of the Pharishee and Zodukoyee coming to be
baptized, he said to them, Generation of vipers, who hath showed you to escape from the
wrath that cometh?
(analyze)

ܶ
ܺ ݂ ‫ ܥ ݂ ܶܒ݂ܕܘ ܳܗ‬- Matthew 3:8
‫ܟܝܠ ݁ ܺܦܐܪܐ ݁ܕܳܫܶܘܝܢ ܰܠ݂ܬܳܝ ݂ ܽܒܘ ݂ ܳܬܐ ܀‬
(analyze) .

‫תא‬
ָ ‫לתָיבו‬
ַ ‫שֵוין‬
ָ ‫רא ד‬
ֵ ִ‫כיל פא‬
ִ ָ‫בדו ה‬
ֵ ‫ ע‬- Matthew 3:8

Matthew 3:8 - ᶜəḇēḏ(w) hāḵil pi(ᵓ)ē dəšāwēn lāṯyāḇūṯā . (analyze)
Matthew 3:8 - Work, therefore, fruits which are suitable to repentance.

ܺ ‫ܟܘܢ ݁ ܰܕܐ ݂ ܳܒܐ‬
ܽ ݂ ‫ܢ݂ܦܫ‬
ܰ ‫ ܘܳܠܐ ݁ ܰܬܣ݁ܒܽܪܘܢ ܘ ݂ ܺܬܐܡܽܪܘܢ ݁ܒ‬- Matthew 3:9
‫ܐܝ݂ܬ‬
ܰ ‫ܟܚ‬
ܶ ݁ ‫ܟܘܢ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܳ ‫ܐ݂ܒܳܪܳܗܡ‬
ܰ ‫ܰܠܢ‬
ܰ ݁ ‫ܓܝܪ ݁ܕܶܡܫ‬
ܰ‫ܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܐܳܠܳܗܐ ܶܡܢ‬
‫ܡܪ‬
݈
ܰ
ܺ ݁ ‫ܳܗܶܠܝܢ‬
ܳ ܳ
ܰ ‫ܟܐ ݂ ܶܦܐ ܰܠܡܳܩܽܡܘ ݁ܒ‬
(analyze)‫ܢܳܝܐ ܠܐ݂ܒܪܗܡ ܀‬

‫נא‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫הם א‬
ָ ָ ‫לן אבר‬
ַ ‫אית‬
ִ ‫בא‬
ָ ‫דא‬
ַ ‫נפשכון‬
ַ ‫אמרון ב‬
ִ ‫תסברון ות‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫ ו‬- Matthew 3:9
(analyze) . ‫הם‬
ָ ָ ‫לאבר‬
ַ ‫קמו בנ ַָיא‬
ָ ‫למ‬
ַ ‫פא‬
ֵ ִ‫לין כא‬
ֵ ָ‫מן ה‬
ֵ ‫הא‬
ָ ָ ‫כח אל‬
ַ ‫מש‬
ֵ ‫גיר ד‬
ֵ ‫לכון‬
Matthew 3:9 - wəlā tasbron wəṯi(ᵓ)ron bənāpšḵon da(ᵓ)ḇā ᵓiṯ lan ᵓāḇrāhām ᵓāmar
(ᵓ)nā ləḵon gēr dəmeškaḥ ᵓālāhā men hālēn ki(ᵓ)pē lamqāmū bənāyā la(ᵓ)ḇrāhām
. (analyze)
Matthew 3:9 - Neither ruminate and say within yourselves, that Abraham is father to us; for
I say to you that Aloha is able from these stones to raise up sons unto Abraham.

ܽ ݁ ‫ܢܐ‬
ܳ ‫ܢܪ‬
ܶ ‫ܓܐ ܺܣܝܡ ܰܥܠ ܶܥܳܩܳܪܐ ݁ ܺܕܐܝܳܠ‬
ܳ ‫ ܳܗܐ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 3:10
‫ܟܠ‬
݂
ܶ
ܳ ܽ ݁ ܶ ܳ
ܺ
ܺ ݂ ‫ܢܐ ܳܗ‬
ܳ ‫ܐܝܳܠ‬
‫ܢܘܪܐ‬
‫ܟܝܠ ݁ܕ ݂ ܺܦܐܪܐ ܳܛ ݂ ܶܒܐ ܳܠܐ ܳܥ ݂ ܶܒ݂ܕ ܶܡ݂ܬ݁ܦܶܣܩ ܘܢ݂ܦܠ ܒ‬
(analyze) ‫܀‬

‫רא‬
ֵ ִ‫כיל דפא‬
ִ ָ‫נא ה‬
ָ ָ ‫איל‬
ִ ‫כל‬
ֻ ‫נא‬
ֵ ָ ‫איל‬
ִ ‫רא ד‬
ָ ‫ק‬
ָ ‫ע‬
ֵ ‫על‬
ַ ‫סים‬
ִ ‫גא‬
ָ ‫נר‬
ָ ‫דין‬
ֵ ‫הא‬
ָ - Matthew 3:10
(analyze) . ‫רא‬
ָ ‫פל בנו‬
ֵ ָ ‫סק ונ‬
ֵ ‫מתפ‬
ֵ ‫בד‬
ֵ ‫ע‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫בא‬
ֵ ‫ט‬
ָ
Matthew 3:10 - hā dēn nārǥā sim ᶜal ᶜēqārā di(ᵓ)lānē kull ᵓilānā hāḵil dəpi(ᵓ)ē ṭāḇē
lā ᶜāḇēḏ mēṯpseq wənāpel bənūrā . (analyze)
Matthew 3:10 - But, behold, the axe lieth at the root of the trees; every tree, therefore, which
maketh not good fruit is cut down and falleth into the fire.

ܶ - Matthew 3:11
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܶ ‫ܢܐ ܰܡܥ‬
ܳ ‫ܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܟܘܢ ݁ܒܰܡܳܝܐ ܰܠ݂ܬܳܝ ݂ ܽܒܘ ݂ ܳܬܐ ܰܗܘ ݁ ܶܕܝܢ‬
‫ܕ‬
‫ܡ‬
݂
݈
ܶ ‫ܐ ݂ ܶܬܐ ܰܚܺܣܝܢ ܽܗܘ ܶܡܢܝ ܰܗܘ ݁ܕܳܠܐ ܳܫ‬
ܳ ‫݁ܕ ݂ ܳܒ ݂ ܰܬܪܝ‬
ܰ ‫ܢܐ ܡܳܣ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܢܘ݈ܗܝ‬
‫ܘܐ‬
݈
݈
ܽ
ܳ ܽ
ܽ ݂ ‫ܠܶܡܫܰܩܠ ܽܗܘ ܰܡܥܶܡ݂ܕ ܠ‬
(analyze)‫ܢܘܪܐ ܀‬
‫ܟܘܢ ݁ܒܪܘܳܚܐ ݁ܕܽܩܘ݂ܕܳܫܐ ܰܘ݂ܒ‬

‫סין הו‬
ִ ‫ח‬
ַ ‫תא‬
ֵ ‫תרי א‬
ַ ָ‫דין דב‬
ֵ ‫הו‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫לתָיבו‬
ַ ‫מָיא‬
ַ ‫נא לכון ב‬
ָ ‫מד א‬
ֵ ‫מע‬
ַ ‫נא‬
ָ ֵ‫ א‬- Matthew 3:11
‫רא‬
ָ ‫שא ַובנו‬
ָ ‫חא דקוד‬
ָ ‫מד לכון ברו‬
ֵ ‫מע‬
ַ ‫קל הו‬
ַ ‫מש‬
ֵ ‫נוהי ל‬
ַ ‫ס‬
ָ ‫נא מ‬
ָ ‫שֵוא א‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫הו ד‬
ַ ‫מני‬
ֵ
(analyze) .

Matthew 3:11 - ᵓēnā maᶜmēḏ (ᵓ)nā ləḵon bəmāyā lāṯyāḇūṯā haw dēn dəḇāṯar(y)
ᵓāṯē ḥāsin (h)u men(y) haw dəlā šāwē (ᵓ)nā məsānaw(hy) ləmešqal hū maᶜmēḏ
ləḵon bərūḥā dəquddšā wāḇnūrā . (analyze)
Matthew 3:11 - I, indeed, baptize you with water unto repentance; but He who cometh after
me is mightier than I; he, whose sandals I am not worthy to bear,-he baptizeth you with the
Spirit of Holiness and with fire.

ܶ ‫ܟܐ‬
ܶ ݁ ‫ ܰܗܘ ݁ܕܰܪ݂ܦܳܫܐ ݁ ܺܒܐܝ ݂ ܶܕܗ ܰܘܡ ݂ ܰܕ‬- Matthew 3:12
ܳ ݁ ‫ܐ݁ܕܰܪܘ݈ܗܝ ܘܶܚܶܛܐ‬
ܶ ‫ܟ‬
‫ܢܫ‬
ܳ ݁ ‫ܢܘܳܪܐ ݁ܕܳܠܐ ݁ ܳܕܥ‬
ܽ ‫ܢܐ ܰܡܘܶܩ݂ܕ ݁ܒ‬
ܳ ‫ܰܠܐܘܨܰܪܘ݈ܗܝ ܘ ݂ ܶܬ݂ܒ‬
(analyze)‫ܟܐ ܀‬

‫נא‬
ָ ‫תב‬
ֵ ‫רוהי ו‬
ַ ‫לאוצ‬
ַ ‫נש‬
ֵ ָ ‫טא כ‬
ֵ ‫ח‬
ֵ ‫רוהי ו‬
ַ ‫אד‬
ֵ ‫כא‬
ֵ ‫ד‬
ַ ‫דה ַומ‬
ֵ ‫אי‬
ִ ‫שא ב‬
ָ ‫רפ‬
ַ ‫הו ד‬
ַ - Matthew 3:12
(analyze) . ‫כא‬
ָ ‫דע‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫רא ד‬
ָ ‫קד בנו‬
ֵ ‫מו‬
ַ
Matthew 3:12 - haw dərāpšā bi(ᵓ)ḏēh wamḏakkkkē ᵓedraw(hy) wəḥēṭē kāneš
la(ᵓ)wṣraw(hy) wəṯēḇnā mawqēḏ bənūrā dəlā dāᶜkā . (analyze)
Matthew 3:12 - He (it is) whose fan is in his hand, and, purifying his floors, the wheat he
gathereth into his garner, but the chaff he burneth with the fire that is not quenched.

ܶ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 3:13
ܳ ‫ܐ ݂ ܳܬܐ ܶܝܽܫܘܥ ܶܡܢ ݁ܓܺܠܝܳܠܐ ܠܽܝܘܪ݁ܕ‬
‫ܢܢ ܠܳܘ݂ܬ‬
ܶ ‫ܢܥܰܡ݂ܕ ܶܡ‬
ܶ ‫ܢܢ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܽܝܘܰܚ‬
(analyze
‫ܢܗ )܀‬

(analyze) .

‫נה‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫מד‬
ַ ‫נע‬
ֵ ‫נן ד‬
ָ ‫ח‬
ַ ‫נן לָות יו‬
ָ ‫לא ליורד‬
ָ ‫לי‬
ִ ‫מן ג‬
ֵ ‫תא ֵישוע‬
ָ ֵ‫דין א‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 3:13

Matthew 3:13 - hāydēn ᵓēṯā yēšūᶜ men gəlilā ləyūrdnān ləwāṯ yūḥānān dəneᶜmāḏ
mēnēh . (analyze)
Matthew 3:13 - Then came Jeshu from Galila unto Jurdan to Juchanan to be baptized of
him.

ܶ ‫ܟܶܠܐ ܗܳܘܐ ܶܠܗ ܳܘܐܰܡܪ‬
ܳ ݁ ‫ܢܢ‬
ܺ ‫ܢܐ ܣ‬
ܳ ‫ܐ‬
ܳ ‫ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ ܽܝܘܰܚ‬- Matthew 3:14
‫ܢܝܩ‬
݈
ܳ
ܶ ‫ܢ݂ܟ‬
݁ ܰ ܶ
݁ ‫ܐ݂ܬܥܶܡ݂ܕ ܰܘܐ‬
ܳ ‫ܢܐ ݁ܕܶܡ‬
ܳ ‫ܐ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܬ ܠܘ݂ܬܝ ܐ݂ܬܝܬ‬
݈
݈

‫מד‬
ֵ ‫אתע‬
ֵ ‫נכ‬
ָ ‫מ‬
ֵ ‫נא ד‬
ָ ‫ניק א‬
ִ ‫נא ס‬
ָ ֵ‫מר א‬
ַ ‫לה ָוא‬
ֵ ‫לא הָוא‬
ֵ ָ ‫נן כ‬
ָ ‫ח‬
ַ ‫דין יו‬
ֵ ‫ הו‬- Matthew 3:14
(analyze) . ‫תית‬
ַ ֵ‫ַואנת לָותי א‬
Matthew 3:14 - hū dēn yūḥānān kālē (h)wā lēh wā(ᵓ)mar ᵓēnā səniq (ᵓ)nā dəmēnāḵ
ᵓēṯᶜmēḏ wa(ᵓ)(n)t ləwāṯ(y) ᵓēṯayt . (analyze)
Matthew 3:14 - But Juchanon prohibited him, and said, I need from thee to be baptized, and
hast thou come unto me?

ܰ ݂ ‫ܢܐ ܶܘܐܰܡܪ ܶܠܗ ܫ ݂ ܽܒܘܩ ܳܗܳܫܐ ܳܗ‬
ܳ ‫ܟ‬
ܳ ‫ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ ܶܝܽܫܘܥ ܥ‬- Matthew 3:15
‫ܢܐ‬
ܶ ‫ܓܝܪ ܳܝ‬
ܽ ݁ ‫ܐܐ ܰܠܢ ݁ ܰܕܢܰܡܶܠܐ‬
ܶ݁
ܺ ݁ ‫ܟܳܠܗ‬
ܽ ‫ܟܐ‬
(analyze
‫ܢܘ ݂ ܳܬܐ ܘܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ ܰܫ݂ܒܶܩܗ )܀‬

‫לא‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫דנ‬
ַ ‫לן‬
ַ ‫אא‬
ֵ ָ ‫גיר י‬
ֵ ‫נא‬
ָ ַ ‫שא הָכ‬
ָ ָ‫לה שבוק ה‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫נא ֵוא‬
ָ ‫דין ֵישוע ע‬
ֵ ‫ הו‬- Matthew 3:15
(analyze) . ‫קה‬
ֵ ‫שב‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫הי‬
ָ ‫תא ו‬
ָ ‫אנו‬
ִ ‫לה כ‬
ָ ֻ‫כ‬
Matthew 3:15 - hū dēn yēšūᶜ ᶜənā we(ᵓ)mar lēh šəḇūq hāšā hāḵānā gēr yā(ᵓ)ē lan
danmāllē kullāh ki(ᵓ)ūṯā wəhāydēn šāḇqēh . (analyze)

Matthew 3:15 - But Jeshu answered and said unto him, Permit [this] now; for thus it
becometh us to accomplish all righteousness. And then he permitted him.

ܶ
ܰ ݁ - Matthew 3:16
‫ܟ݂ܕ ܥ ܽܰܡ݂ܕ ݁ ܶܕܝܢ ܳܶܝܽܫܘܥ ܶܡܚ ݂ ܳܕܐ ܣܠܩ ܶܡܢ ܰܡܳܝܐ ܶܘܐ݂ܬ݁ܦ ݂ ܰܬܚܘ‬
ܰ ‫ܢܚ ݁ ܳܬܐ‬
ܳ ‫ܐܝ݂ܟ ܰܝܘ‬
ܳ ‫ܶܠܗ ܫܰܡܳܝܐ ܰܘܚܳܙܐ ܪܘܳܚܐ ݁ ܰܕܐܠܳܗܐ ݁ܕ‬
‫ܢܐ ܶܘܐ ݂ ܳܬ݂ܬ‬
ܰ
(analyze) ‫ܗܝ ܀‬
݈ ‫ܥܠܘ‬

‫מָיא ַוחָזא‬
ַ ‫לה ש‬
ֵ ‫תחו‬
ַ ‫מן מַָיא ֵואתפ‬
ֵ ‫לק‬
ֵ ‫דא ס‬
ָ ‫מח‬
ֵ ‫דין ֵישוע‬
ֵ ‫מד‬
ַ ‫כד ע‬
ַ - Matthew 3:16
(analyze) . ‫לוהי‬
ַ ‫תת ע‬
ָ ‫נא ֵוא‬
ָ ‫תא איכ ַיו‬
ָ ‫נח‬
ָ ‫הא ד‬
ָ ָ ‫דאל‬
ַ ‫חא‬
ָ ‫רו‬
Matthew 3:16 - kaḏ ᶜəmāḏ dēn yēšūᶜ meḥḏā səleq men māyā we(ᵓ)ṯpṯaḥ(w) lēh
šəmāyā waḥzā rūḥā da(ᵓ)lāhā dənāḥtā ᵓayḵ yawnā we(ᵓ)ṯāṯ ᶜəlaw(hy) . (analyze)
Matthew 3:16 - But when Jeshu was baptized, he immediately ascended from the waters;
and the heaven was opened unto him; and he saw the Spirit of Aloha, who descended, like
the dove, and came upon him.

ܰ ‫ ܘܳܗܐ ܳܩܳܠܐ ܶܡܢ ܫܰܡܳܝܐ ݁ ܳܕܐܰܡܪ ܳܗ‬- Matthew 3:17
‫ܢܘ ݁ ܶܒܪܝ ܰܚ ݁ ܺܒܝ ݂ ܳܒܐ ݁ܕ ݂ ܶܒܗ‬
ܶ
ܺ
(analyze) ‫ܐܨܛ݂ܒܝ݂ܬ ܀‬

(analyze) .

‫בית‬
ִ ‫אצט‬
ֵ ‫בה‬
ֵ ‫בא ד‬
ָ ‫בי‬
ִ ‫ח‬
ַ ‫ברי‬
ֵ ‫נו‬
ַ ָ‫מר ה‬
ַ ‫דא‬
ָ ‫מָיא‬
ַ ‫מן ש‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫ק‬
ָ ‫הא‬
ָ ‫ ו‬- Matthew 3:17

Matthew 3:17 - wəhā qālā men šəmāyā dā(ᵓ)mar hānaw ber(y) ḥabbiḇā dəḇēh
ᵓeṣṭḇiṯ . (analyze)
Matthew 3:17 - And, lo, the voice from heaven, which said, This (is) my Son, the Beloved, in
whom I have delighted

The Gospel According To Matthai - Chapter 4
‫܀ ܡܬܝ ܕ ܀‬

ܽ
ܳ
ܶ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ ܶܝܽܫܘܥ‬- Matthew 4:1
‫ܐ݂ܬ݁ܕ ݂ ܰܒܪ ܶܡܢ ܪܘܳܚܐ ݁ܕܽܩܘ݂ܕܳܫܐ ܠܰܡ݂ܕ݁ܒܪܐ‬
ܳ ‫ܢܶܣܐ ܶܡܢ‬
ܰ ݂ܶ ‫ܐ‬
ܶ ‫݁ܕ‬
ܰ ‫ܢ݂ܬ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܟܠܩܪܳܨܐ‬
‫מן‬
ֵ ‫סא‬
ֵ ַ ‫נתנ‬
ֵ ‫רא ד‬
ָ ‫מדב‬
ַ ‫שא ל‬
ָ ‫חא דקוד‬
ָ ‫מן רו‬
ֵ ‫בר‬
ַ ‫אתד‬
ֵ ‫דין ֵישוע‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 4:1
(analyze) . ‫צא‬
ָ ‫קר‬
ַ ‫כל‬
ֵ ‫א‬
Matthew 4:1 - hāydēn yēšūᶜ ᵓēṯdḇar men rūḥā dəquddšā ləmāḏbrā dənēṯnāssē
men ᵓāḵelqarṣā . (analyze)
Matthew 4:1 - THEN Jeshu was led by the Spirit of Holiness into the desert, that he should
be tempted by the Accuser.

ܳ
ܰ ‫ ܘܳܨܡ‬- Matthew 4:2
‫ܐܪ݁ܒܺܥܝܢ ܰܝܘܺܡܝܢ ܰܘܐܪ݁ܒܺܥܝܢ ܰܠܝܰܠܳܘܢ ݈ܐܚܪܰܝ݂ܬ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܶ ݁
(analyze) ‫ܟ݂ܦܢ ܀‬
(analyze) .

‫פן‬
ֵ ‫דין כ‬
ֵ ‫ליל ַָון אחר ַָית‬
ַ ‫עין‬
ִ ‫מין ַוארב‬
ִ ‫עין ַיו‬
ִ ‫צם ארב‬
ָ ‫ ו‬- Matthew 4:2

Matthew 4:2 - wəṣām ᵓarbᶜin yawmin wa(ᵓ)rbᶜin laylāwān (ᵓ)ḥrāyāṯ dēn
kəpen . (analyze)
Matthew 4:2 - And he fasted forty days and forty nights; but afterward he hungered.

ܶ ݁
ܶ ܰ ܶ
ܶ
ܶ‫ܢ‬
ܰ
ܰ ‫ ܰܘܩܶܪ݂ܒ ܰܗܘ ݁ ܰܕܡ‬- Matthew 4:3
‫ܢ݁ܬ ݁ ܰܕܐܳܠܳܗܐ‬
‫ܘܐ‬
‫ܣܐ‬
݈ ‫ܡܪ ܠܗ ܐܢ ܒܪܗ ܐ‬
ܶ
ܺ ݁ ‫ܐܰܡܪ ݁ܕܳܗܶܠܝܢ‬
ܳ ܰ
ܶ ‫ܟܐ ݂ ܶܦܐ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܗܘܳܝܢ ܠܚܡܐ‬

‫פא‬
ֵ ִ‫לין כא‬
ֵ ָ‫מר דה‬
ַ ֵ‫הא א‬
ָ ָ ‫דאל‬
ַ ‫רה אנת‬
ֵ ‫אן ב‬
ֵ ‫לה‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫סא ֵוא‬
ֵ ַ ‫דמנ‬
ַ ‫הו‬
ַ ‫רב‬
ֵ ‫ ַוק‬- Matthew 4:3
(analyze) . ‫מא‬
ָ ‫לח‬
ַ ‫נהוָין‬
ֵ
Matthew 4:3 - waqrēḇ haw damnāssē we(ᵓ)mar lēh ᵓen bərēh ᵓa(n)t da(ᵓ)lāhā
ᵓēmar dəhālēn ki(ᵓ)pē nehwyān laḥmā . (analyze)
Matthew 4:3 - And he who tempteth approached and said, If the Son thou art of Aloha, say
that these stones shall become bread.

ܳ ‫ܢܐ ܶܘܐܰܡܪ ݁ܟ ݂ ܺܬܝ݂ܒ ݁ܕܳܠܐ ݈ܗܳܘܐ ݁ܒܰܠܚ‬
ܳ ‫ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ ܥ‬- Matthew 4:4
‫ܡܐ ܰ݁ܒܠܽܚܘ݂ܕ‬
ܶ ‫ܢܳܫܐ‬
ܽ ݂ ‫ܐܳܠܐ ݁ܒ‬
ܳ ‫ܟܠ ܶܡܳܠܐ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܳܚܶܝܐ ܰ݁ܒܪ‬
‫ܢ݂ܦܳܩܐ ܶܡܢ ݁ ܽܦܘܶܡܗ ݁ ܰܕܐܳܠܳܗܐ ) ܀‬

(analyze

‫לא‬
ָ ֵ‫שא א‬
ָ ָ ‫ברנ‬
ַ ‫חֵיא‬
ָ ‫בלחוד‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫לח‬
ַ ‫לא הָוא ב‬
ָ ‫תיב ד‬
ִ ‫מר כ‬
ַ ‫נא ֵוא‬
ָ ‫דין ע‬
ֵ ‫ הו‬- Matthew 4:4
(analyze) . ‫הא‬
ָ ָ ‫דאל‬
ַ ‫מה‬
ֵ ‫מן פו‬
ֵ ‫קא‬
ָ ‫נפ‬
ָ ‫לא ד‬
ָ ‫מ‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫ב‬
Matthew 4:4 - hū dēn ᶜənā we(ᵓ)mar kəṯiḇ dəlā (h)wā bəlaḥmā balḥūḏ ḥāyē
barnāšā ᵓēlā bəḵull mēlā dənāpqā men pumēh da(ᵓ)lāhā . (analyze)
Matthew 4:4 - But he answered and said, It is written that not by bread alone liveth the Son
of man, but by every word which proceedeth from the mouth of Aloha.

ܳ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ ݁ ܰܕ݂ܒܶܪܗ‬- Matthew 4:5
݂ܶ ‫ܐ‬
ܰ ‫ܟܠܰܩܪܳܨܐ ܰܠܡ ݂ ܺܕܝ‬
‫ܢ݂ܬ ܽܩܘ݂ܕܳܫܐ ܰܘܐܺܩܝܶܡܗ ܰܥܠ‬
ܳ ݁ ‫ܟܢ ܳܦܐ ݁ܕܰܗܝ‬
(analyze) ‫ܟܠܐ ܀‬
݂ ܶ݁
‫לא‬
ָ ‫היכ‬
ַ ‫פא ד‬
ָ ‫כנ‬
ֵ ‫על‬
ַ ‫מה‬
ֵ ‫קי‬
ִ ‫שא ַוא‬
ָ ‫נת קוד‬
ַ ‫די‬
ִ ‫למ‬
ַ ‫צא‬
ָ ‫קר‬
ַ ‫כל‬
ֵ ‫רה א‬
ֵ ‫דב‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 4:5

(analyze) .
Matthew 4:5 - hāydēn daḇrēh ᵓāḵelqarṣā lamḏināṯ quddšā wa(ᵓ)qimēh ᶜal kenpā
dəhayklā . (analyze)
Matthew 4:5 - Then the Accuser taketh him to the holy city, and caused him to stand on the
pinnacle of the temple;

ܶ ‫ ܶܘܐܰܡܪ ܶܠܗ‬- Matthew 4:6
ܰ ‫ܐܢ ݁ܒܶܪܗ‬
ܰ ‫ܢ݁ܬ ݁ ܰܕܐܳܠܳܗܐ ܫ ݂ ܺܕܝ‬
‫ܢ݂ܦܳܫ݂ܟ ܠ ݂ ܰܬܚ݁ܬ‬
‫ܐ‬
݈
ܺ ‫ܟܘܗܝ ܢ ݂ ܰܦܶܩ݂ܕ ܥܰܠܝ݁ܟ ܘܰܥܠ‬
ܶ ݁ ‫݁ܟ ݂ ܺܬܝ݂ܒ‬
ܰ ݂ ‫ܓܝܪ ݁ ܰܕܠܰܡܰܠܐ‬
‫ܐܝ ݂ ܰܕܝܽܗܘܢ‬
݈
ܶ
ܺ ݂ ‫ܢ݂ܟ ݁ܕܳܠܐ ݁ ܶܬ݁ܬܶܩܠ ݁ܒ‬
ܶ
ܳ ‫ܢܫܩܽܠܘ‬
݂ ‫ܟܐ ݂ ܳܦܐ ܪ݂ܓܳܠ‬
(analyze) ‫ܟ ܀‬
).

‫גיר‬
ֵ ‫תיב‬
ִ ‫תחת כ‬
ַ ‫שכ ל‬
ָ ‫נפ‬
ַ ‫די‬
ִ ‫הא ש‬
ָ ָ ‫דאל‬
ַ ‫רה אנת‬
ֵ ‫אן ב‬
ֵ ‫לה‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫ ֵוא‬- Matthew 4:6
‫לכ‬
ָ ‫רג‬
ֵ ‫פא‬
ָ ִ‫קל בכא‬
ֵ ‫תת‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫נכ ד‬
ָ ‫נשקלו‬
ֵ ‫דיהון‬
ַ ‫אי‬
ִ ‫על‬
ַ ‫ליכ ו‬
ַ ‫קד ע‬
ֵ ַ ‫כוהי נפ‬
ַ ‫לא‬
ַ ‫מ‬
ַ ‫דל‬
ַ
(analyze

Matthew 4:6 - we(ᵓ)mar lēh ᵓen bərēh ᵓa(n)t da(ᵓ)lāhā šəḏi nāpšāḵ ləṯaḥt kəṯiḇ gēr
dalmāla(ᵓ)ḵaw(hy) nəpāqqēḏ ᶜəlayk wəᶜal ᵓiḏayhon nešqlūnāḵ dəlā tetqel
bəḵi(ᵓ)pā rēǥlāḵ . (analyze)
Matthew 4:6 - and said to him, If the Son thou art of Aloha, throw thyself down; for it is
written that his angels he shall command concerning thee, and upon their hands they shall
bear thee, that thou strike not against a stone thy foot.

ܰ ‫ܢܶܣܐ ܠܳܡܪܳܝܐ‬
ܳ - Matthew 4:7
ܰ ‫ܐܰܡܪ ܶܠܗ ܶܝܽܫܘܥ ݁ ܽܬܘ݂ܒ ݁ܟ ݂ ܺܬܝ݂ܒ ݁ܕܳܠܐ ݁ܬ‬
‫ܐܳܠܳܗ݂ܟ‬
(analyze) ‫܀‬
(analyze) .

‫הכ‬
ָ ָ ‫מרָיא אל‬
ָ ‫סא ל‬
ֵ ַ ‫לא תנ‬
ָ ‫תיב ד‬
ִ ‫לה ֵישוע תוב כ‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫ א‬- Matthew 4:7

Matthew 4:7 - ᵓāmar lēh yēšūᶜ toḇ kəṯiḇ dəlā tənāssē ləmāryā ᵓālāhāḵ . (analyze)
Matthew 4:7 - Jeshu said to him, Again it is written, Thou shalt not tempt the Lord thy
Aloha.

ܳ
ܳ
ܳ ‫ ݁ ܽܬܘ݂ܒ ݁ ܰܕ݂ܒܶܪܗ‬- Matthew 4:8
݂ܶ ‫ܐ‬
‫ܟܠܰܩܪܳܨܐ ܠܽܛܘܪܐ ݁ܕܳܛ݂ܒ ܪܡ ܘܰܚܘܶܝܗ‬
ܳ ܳ ݁ ‫ܟܠܶܗܝܢ ܰܡܠ‬
ܽ݁
ܽ
ܶ
ܳ ܳ ݁
(analyze)‫ܟܘ݂ܬܐ ܕܥܠܡܐ ܘܫܘ݂ܒܚܗܝܢ ܀‬

‫תא‬
ָ ָ ‫מלכו‬
ַ ‫הין‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫חוֵיה‬
ַ ‫רם ו‬
ָ ‫טב‬
ָ ‫רא ד‬
ָ ‫צא לטו‬
ָ ‫קר‬
ַ ‫כל‬
ֵ ‫רה א‬
ֵ ‫דב‬
ַ ‫ תוב‬- Matthew 4:8
(analyze) . ‫הין‬
ֵ ‫מא ושובח‬
ָ ‫על‬
ָ ‫ד‬
Matthew 4:8 - toḇ daḇrēh ᵓāḵelqarṣā ləṭūrā dəṭāḇ rām wwḥawwēh kullhēn
malkwāṯā dəᶜālmā wəšūḇḥhēn . (analyze)
Matthew 4:8 - Again the Accuser took him to a mountain which is exceeding high, and
showed him all the kingdoms of the world and their glory;

ܶ ‫ܐ ݁ ܶܬܠ‬
ܶ ‫ܟܠܶܗܝܢ ܳܠ݂ܟ‬
ܽ ݁ ‫ ܶܘܐܰܡܪ ܶܠܗ ܳܗܶܠܝܢ‬- Matthew 4:9
‫ܐܢ ݁ ܶܬ ݁ ܶܦܠ‬
ܺ
ܽ ݁ ‫݁ ܶܬܣ‬
(analyze) ‫ܓܘ݂ܕ ܠܝ ܀‬

(analyze) .

‫לי‬
ִ ‫תסגוד‬
ֵ ‫פל‬
ֵ ֵ‫אן ת‬
ֵ ‫תל‬
ֵ ֵ‫לכ א‬
ָ ‫הין‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫לין‬
ֵ ָ‫לה ה‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫ ֵוא‬- Matthew 4:9

Matthew 4:9 - we(ᵓ)mar lēh hālēn kullhēn lāḵ ᵓettel ᵓen teppel tesguḏ li() . (analyze)
Matthew 4:9 - and said to him, These all to thee will I give, if thou wilt fall and worship me,

ܶ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 4:10
ܶ ݁ ‫ܢܐ ݁ܟ ݂ ܺܬܝ݂ܒ‬
ܳ ‫ܐܰܡܪ ܶܠܗ ܶܝܽܫܘܥ ܶܙܠ ܳܠ݂ܟ ܳܣܳܛ‬
‫ܓܝܪ‬
ܽ ܶ݁
ܶ
ܳܰ
ܰ
ܽ ܶ
ܰ
(analyze) ‫ܗܝ ܬ݂ܦܠܘܚ ܀‬
݈ ‫݁ܕܠܳܡܪܳܝܐ ܐܠܳܗ݂ܟ ݁ܬܣ݁ܓܘ݂ܕ ܘܠܗ ܰ݁ܒܠܽܚܘ݂ܕܘ‬

‫תסגוד‬
ֵ ‫הכ‬
ָ ָ ‫מרָיא אל‬
ָ ‫דל‬
ַ ‫גיר‬
ֵ ‫תיב‬
ִ ‫נא כ‬
ָ ‫ט‬
ָ ‫ס‬
ָ ‫לכ‬
ָ ‫לה ֵישוע ֵזל‬
ֵ ‫מר‬
ַ ֵ‫דין א‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 4:10
(analyze) . ‫תפלוח‬
ֵ ‫דוהי‬
ַ ‫בלחו‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫ו‬
Matthew 4:10 - hāydēn ᵓēmar lēh yēšūᶜ zel lāḵ sāṭānā kəṯiḇ gēr dalmāryā ᵓālāhāḵ
tesguḏ wəlēh balḥūḏaw(hy) teplūḥ . (analyze)
Matthew 4:10 - Then said Jeshu to him, Away with thee, Satana ! for it is written that the
Lord thy Aloha thou shalt worship, and him only thou shalt serve.

ܶ
ܳ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ ܰܫ݂ܒܶܩܗ‬- Matthew 4:11
ܶ ݂ ‫ܟܠܰܩܪܳܨܐ ܘܳܗܐ ܰܡܰܠܐ‬
݂ܶ ‫ܐ‬
‫ܟܐ ܩܪ݂ܒܘ‬
ܶ ܰ
ܰ
(analyze) ‫ܗܘܘ ܠܗ ܀‬
݈ ‫ܘܡܰܫܡܺܫܝܢ‬

).

‫לה‬
ֵ ‫שין הַוו‬
ִ ‫שמ‬
ַ ‫רבו ַומ‬
ֵ ‫כא ק‬
ֵ ‫לא‬
ַ ‫מ‬
ַ ‫הא‬
ָ ‫צא ו‬
ָ ‫קר‬
ַ ‫כל‬
ֵ ‫קה א‬
ֵ ‫שב‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 4:11
(analyze
Matthew 4:11 - hāydēn šāḇqēh ᵓāḵelqarṣā wəhā māla(ᵓ)ḵē qərēḇ(w)
wammšammšin (h)waw lēh . (analyze)

Matthew 4:11 - Then the Accuser left him, and, behold, the angels drew nigh and ministered
unto him.

ܶ ܺ ܰ
ܶ
ܶ ‫ܢܢ‬
ܰ ݁ - Matthew 4:12
ܳ ‫ܟ݂ܕ ܫܰܡܥ ݁ ܶܕܝܢ ܶܝܽܫܘܥ ݁ܕܽܝܘܰܚ‬
‫ܢܝ ܠܗ‬
‫ܐܫ݁ܬܠܡ ܫ‬
ܳ ܺ ‫ܰܠ‬
(analyze) ‫ܓܠܝܠܐ ܀‬
݂
(analyze) .

‫לא‬
ָ ‫לי‬
ִ ‫לג‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫ני‬
ִ ‫ש‬
ַ ‫לם‬
ֵ ‫אשת‬
ֵ ‫נן‬
ָ ‫ח‬
ַ ‫דין ֵישוע דיו‬
ֵ ‫מע‬
ַ ‫כד ש‬
ַ - Matthew 4:12

Matthew 4:12 - kaḏ šəmaᶜ dēn yēšūᶜ dəyūḥānān ᵓeštlem šānni lēh lāǥlilā . (analyze)
Matthew 4:12 - BUT when Jeshu heard that Juchanan was perfected, he removed into Galila.

ܰ ‫ܢܨܰܪ݂ܬ ܶܘܐ ݂ ܳܬܐ ܥܰܡܪ ܰ݁ܒ݂ܟ ݂ ܰܦܪ‬
ܳ ‫ ܘܰܫ݂ܒܳܩܗ ܠ‬- Matthew 4:13
‫ܢܽܚܘܡ ܰܥܠ ܰܝ݂ܕ ܰܝܳܡܐ‬

(analyze)

ܺ
ܰ ‫݁ ܰܒ݂ܬܽܚܘܳܡܐ ݁ ܰܕܙ ݂ ܳܒܘܽܠܘܢ ܰܘ݂ܕ‬
‫ܢ݂ܦ ݁ ܳܬܠܝ ܀‬

‫מא‬
ָ ‫בתחו‬
ַ ‫מא‬
ָ ַ ‫על ַיד י‬
ַ ‫נחום‬
ַ ‫פר‬
ַ ‫בכ‬
ַ ‫מר‬
ַ ‫תא ע‬
ָ ‫רת ֵוא‬
ַ ‫נצ‬
ָ ‫קה ל‬
ָ ‫שב‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 4:13
(analyze) . ‫לי‬
ִ ָ‫נפת‬
ַ ‫בולון ַוד‬
ָ ‫דז‬
ַ
Matthew 4:13 - wəšāḇqāh lənāṣrāṯ we(ᵓ)ṯā ᶜəmar baḵparnāḥūm ᶜal yāḏ yāmā
baṯḥūmā dazḇāwlon wāḏnāpttāli . (analyze)
Matthew 4:13 - And he left Natsrath, and came and dwelt in Kaphar-Nachum by the seaside [By the hand of the sea.] on the borders of Zabolon and of Naptholi.
)‫܀‬

ܶ ‫ܢ݂ܬܰܡܶܠܐ ܶܡ ݁ ܶܕܡ ݁ ܶܕܐ ݂ ܶܬܐܰܡܪ ݁ܒܰܝ݂ܕ‬
ܶ ‫ ݁ܕ‬- Matthew 4:14
‫ܐܰܫܥܳܝܐ ܢ ݂ ܺܒܳܝܐ ݁ ܶܕܐܰܡܪ‬

(analyze

(analyze) .

‫מר‬
ַ ‫דא‬
ֵ ‫שעָיא נבִָיא‬
ַ ֵ‫מר בַיד א‬
ַ ‫תא‬
ֵ ‫דא‬
ֵ ‫דם‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫לא‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫נת‬
ֵ ‫ ד‬- Matthew 4:14

Matthew 4:14 - dənēṯmāllē meddem de(ᵓ)ṯe(ᵓ)mar bəyāḏ ᵓēšaᶜyā nəḇīā
de(ᵓ)mar . (analyze)
Matthew 4:14 - That the thing might be fulfilled which was spoken by the prophet Eshaia,
who said,

ܽ ‫ܢ݂ܦ ݁ ܳܬܺܠܝ‬
ܰ ‫ܐܪܳܥܐ ݁ ܰܕܙ ݂ ܳܒܘܽܠܘܢ‬
ܰ - Matthew 4:15
ܰ ‫ܐܪܳܥܐ ݁ܕ‬
‫ܐܘܪܳܚܐ ݁ܕܰܝܳܡܐ‬
ܳ ܺ ݁ ‫ܢܢ‬
ܶ ܰ ݁
ܳ ‫ܶܥ݂ܒܰܪܘ݈ܗܝ ݁ܕܽܝܘܪ݁ܕ‬
(analyze)‫ܓܠܝܠܐ ܕܥ݈ܡܡܐ ܀‬

‫נן‬
ָ ‫רוהי דיורד‬
ַ ‫עב‬
ֵ ‫מא‬
ָ ַ ‫חא די‬
ָ ‫לי אור‬
ִ ָ‫נפת‬
ַ ‫עא ד‬
ָ ‫בולון אר‬
ָ ‫דז‬
ַ ‫עא‬
ָ ‫ אר‬- Matthew 4:15
(analyze) . ‫מא‬
ֵ ‫עמ‬
ַ ‫לא ד‬
ָ ‫לי‬
ִ ‫ג‬
Matthew 4:15 - ᵓarᶜā dazḇāwlon ᵓarᶜā dənāpttāli ᵓūrḥā dəyāmā ᶜēḇraw(hy)
dəyūrdnān gəlilā dəᶜa(m)mē . (analyze)
Matthew 4:15 - The land of Zabolon, the land of Naptholi, the way of the sea beyond Jurdan,
Galila of the peoples.

ܶ
ܰ
ܳ
ܳ ݂ ‫ ܰܥܳܡܐ ݁ܕܳܝ ݂ ܶܬ݂ܒ ݁ܒܶܚܽܫܘ‬- Matthew 4:16
ܽ ‫ܟܐ‬
‫ܪܐ ܪܳ݁ܒܐ ܚܳܙܐ ܰܘܐܝܠܝܢ‬
‫ܢܘܗ‬
ܽ ‫݁ܕܳܝ݂ܬ ݁ ܺܒܝܢ ܰ݁ܒܐ݂ܬܳܪܐ ܰܘ݂ܒܶܛܳܠܶܠܐ ݁ܕܰܡܘ ݁ ܳܬܐ‬
ܰ ‫ܢܘܗܳܪܐ ݁ܕ‬
(analyze
‫ܢܚ ܠܽܗܘܢ )܀‬

‫רא‬
ָ ‫באת‬
ַ ‫בין‬
ִ ‫לין דָית‬
ֵ ‫בא חָזא ַואי‬
ָ ַ ‫רא ר‬
ָ ‫כא נוה‬
ָ ‫חשו‬
ֵ ‫תב ב‬
ֵ ָ ‫מא די‬
ָ ‫ע‬
ַ - Matthew 4:16
(analyze) . ‫נח להון‬
ַ ‫רא ד‬
ָ ‫תא נוה‬
ָ ‫מו‬
ַ ‫לא ד‬
ֵ ָ ‫טל‬
ֵ ‫ַוב‬
Matthew 4:16 - ᶜāmā dəyāṯēḇ bəḥēšūḵā nūhrā rabbā ḥəzā wa(ᵓ)ylēn dəyāṯbbin
ba(ᵓ)ṯrā wāḇṭēlālē dəmawtā nūhrā dənaḥ ləhon . (analyze)
Matthew 4:16 - The people who sat in darkness the great light hath seen; and they who have
sat in the region and shadow of death, the light has arisen upon them.

ܺ
ܳ
‫ ܶܡܢ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ ܰܫܪܝ ܶܝܽܫܘܥ ܠܰܡ݂ܟܪܽܙܘ ܰܘܠܺܡܐܰܡܪ ݁ ܽܬܘ݂ܒܘ ܶܩܪܰ݁ܒ݂ܬ‬- Matthew 4:17ܳ
ܳ ܽ ݁ ‫ܓܝܪ ܰܡܠ‬
ܶ ݁ ‫ܠܗ‬
ܰ ܰ݁
(analyze) ‫ܟܘ݂ܬܐ ܕܫܡܳܝܐ ܀‬

‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫גיר‬
ֵ ‫לה‬
ָ ‫בת‬
ַ ‫קר‬
ֵ ‫מר תובו‬
ַ ִ‫רזו ַולמא‬
ָ ‫מכ‬
ַ ‫רי ֵישוע ל‬
ִ ‫ש‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫הי‬
ָ ‫מן‬
ֵ - Matthew 4:17
(analyze) . ‫יא‬
ָ ‫מ‬
ַ ‫דש‬
ַ

Matthew 4:17 - men hāydēn šārri yēšūᶜ ləmāḵrāzū walmi(ᵓ)ar toḇ(w); qerbaṯ lāh
gēr malkuṯā dašmāyā . (analyze)
Matthew 4:17 - From that time began Jeshu to preach, and to say, Repent ! for the kingdom
of heaven hath drawn nigh.

ܰ ‫ܟ݂ܕ ܡܰܗܶܠ݂ܟ ܰܥܠ ܰܝ݂ܕ ܰܝܳܡܐ ݁ ܰܕܓܺܠܝܳܠܐ ܚܳܙܐ ݁ܬܶܪܝܢ‬
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 4:18
‫ܐܺܚܝܢ‬
݂
ܶ
ܺ
ܳ
ܰ ‫ܟܐ ݂ ܳܦܐ ܰܘܐܢ݁ܕܪܐܳܘܣ‬
ܺ ݁ ‫ܶܫܡܽܥܘܢ ݁ ܶܕܐ݂ܬܩܪܝ‬
‫ܐܽܚܘ݈ܗܝ ݁ܕܪܶܡܝܢ ܡܺܨܝ ݂ ܳܕ ݂ ܳܬܐ‬
ܶ
ܺ ‫݁ܒܰܝܳܡܐ‬
ܶ ݁ ‫ܐܝ ݂ ܰܬܝܽܗܘܢ ܗܰܘܘ‬
(analyze) ‫ܓܝܪ ܰܨܳܝ݂ܕܐ ܀‬
݈

‫רי‬
ִ ‫דאתק‬
ֵ ‫שמעון‬
ֵ ‫חין‬
ִ ‫רין א‬
ֵ ‫לא חָזא ת‬
ָ ‫לי‬
ִ ‫דג‬
ַ ‫מא‬
ָ ַ ‫על ַיד י‬
ַ ‫לכ‬
ֵ ַ‫כד מה‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 4:18
(analyze) . ‫דא‬
ֵ ָ ‫גיר צ ַי‬
ֵ ‫תיהון הַוו‬
ַ ‫אי‬
ִ ‫מא‬
ָ ַ ‫תא בי‬
ָ ‫ד‬
ָ ‫צי‬
ִ ‫מין מ‬
ֵ ָ ‫ראָוס אחוהי דר‬
ֵ ‫פא ַואנד‬
ָ ִ‫כא‬
Matthew 4:18 - wəḵāḏ məhāllēḵ ᶜal yāḏ yāmā daǥlilā ḥəzā tərēn ᵓāḥin šemᶜon
de(ᵓ)ṯqri ki(ᵓ)pā wa(ᵓ)ndre(ᵓ)wās ᵓāḥū(hy) dərāmēn məṣiḏāṯā bəyāmā ᵓiṯayhon
(h)waw gēr ṣāyāḏē .(analyze)
Matthew 4:18 - And while he walked by the sea of Galila, he saw two brethren, Shemun who
was called Kipha, and Andreas his brother, who were casting their nets into the sea, for they
were fishers.

ܽ ݂ ‫ ܶܘܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܶܝܽܫܘܥ ݁ ܰܬܘ ܳ݁ܒ ݂ ܰܬܪܝ ܶܘܐܥ ݁ ܶܒ݂ܕ‬- Matthew 4:19
‫ܟܘܢ ݁ܕ ݂ ܶܬܗܽܘܘܢ‬
ܳ ܳ ‫ܢܝ ܐ‬
ܰ ‫ܰܨܳܝ ݂ ܶܕܐ ݁ ܰܕ݂ܒ‬
(analyze)‫ܢܫܐ ܀‬
݈

).

‫שא‬
ָ ָ ‫ני אנ‬
ַ ‫דב‬
ַ ‫דא‬
ֵ ָ ‫תהוון צ ַי‬
ֵ ‫בדכון ד‬
ֵ ‫תרי ֵואע‬
ַ ָ‫תו ב‬
ַ ‫מר להון ֵישוע‬
ַ ‫ ֵוא‬- Matthew 4:19

(analyze

Matthew 4:19 - we(ᵓ)mar ləhon yēšūᶜ taw bāṯar(y) we(ᵓ)ᶜbeḏḵon dəṯehon ṣāyāḏē
daḇnay (ᵓ)nāšā . (analyze)
Matthew 4:19 - And Jeshu said to them, Come after me, and I will make you to become
fishers of men.

ܶ
ܽ ‫ ܶܗ‬- Matthew 4:20
‫ܢܘܢ ݁ ܶܕܝܢ ܶܡܚ ݂ ܳܕܐ ܫ ݂ ܰܒܩܘ ܡܺܨܝ ݂ ܳܕ݂ܬܽܗܘܢ ܶܘܐܰܙܠܘ ܳ݁ܒ݂ܬܪܗ‬
(analyze) ‫܀‬
(analyze) .

‫רה‬
ֵ ‫בת‬
ָ ‫דתהון ֵואַזלו‬
ָ ‫צי‬
ִ ‫בקו מ‬
ַ ‫דא ש‬
ָ ‫מח‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫הנון‬
ֵ - Matthew 4:20

Matthew 4:20 - hēnon dēn meḥḏā šəḇaq(w) məṣiḏāṯhon we(ᵓ)zal(w)
bāṯrēh . (analyze)
Matthew 4:20 - And they immediately forsook their nets and went after him.

ܶ
ܰ ‫ܢܐ‬
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 4:21
ܶ ‫ܐܚܳܪ‬
‫ܐܶܚܐ ݁ܬܪܝܢ‬
‫ܟ݂ܕ ܥ ݂ ܰܒܪ ܶܡܢ ݁ ܰܬܳܡܢ ܚܳܙܐ‬
݈
ܰ ‫ܐܽܚܘܗܝ ݁ ܶܒܐܠ ݂ ܳܦܐ ܰܥܡ ܰܙ݂ܒ ݂ ܰܕܝ‬
ܰ ‫ܢܢ‬
ܳ ‫ܰܝܥܽܩܘ݂ܒ ܰ݁ܒܪ ܰܙ݂ܒ ݂ ܰܕܝ ܘܽܝܘܰܚ‬
‫ܐ ݂ ܽܒܘܽܗܘܢ‬
݈ܶ
ܽ ‫ܢܝܢ ܡܺܨܝ ݂ ܳܕ݂ܬܽܗܘܢ ܰܘܩܳܪܐ ܐ‬
ܺ ‫݁ ܰܕܡ ݂ ܰܬܩ‬
(analyze
‫ܢܘܢ ) ܀‬

‫נן‬
ָ ‫ח‬
ַ ‫די ויו‬
ַ ‫בר ַזב‬
ַ ‫רין ַיעקוב‬
ֵ ‫חא ת‬
ֵ ‫נא א‬
ֵ ָ ‫מן חָזא אחר‬
ָ ַ‫מן ת‬
ֵ ‫בר‬
ַ ‫כד ע‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 4:21
(analyze) . ‫אנון‬
ֵ ‫רא‬
ָ ‫דתהון ַוק‬
ָ ‫צי‬
ִ ‫נין מ‬
ִ ‫תק‬
ַ ‫דמ‬
ַ ‫די אבוהון‬
ַ ‫עם ַזב‬
ַ ‫פא‬
ָ ‫באל‬
ֵ ‫אחוהי‬
Matthew 4:21 - wəḵāḏ ᶜəḇar men tamān ḥəzā (ᵓ)ḥrānē ᵓāḥē tərēn yaᶜqūḇ bar

zāḇḏay wəyūḥānān ᵓāḥū(hy) be(ᵓ)lpā ᶜam zāḇḏay ᵓāḇūhon damṯaqqnin
məṣiḏāṯhon waqrā ᵓēnon .(analyze)
Matthew 4:21 - And when he had passed thence, he saw two other brethren, Jakub-barZabdai and Juchanan his brother, in a vessel with Zabdai their father, repairing their nets:
and Jeshu called them;

ܶ
ܽ ‫ ܶܗ‬- Matthew 4:22
‫ܢܘܢ ݁ ܶܕܝܢ ܶܡܚ ݂ ܳܕܐ ܫ ݂ ܰܒܩܘ ܠܐܠ ݂ ܳܦܐ ܘܰܠܐ ݂ ܽܒܘܽܗܘܢ‬
ܶ
ܰ ܶ
(analyze) ‫ܘܐܙܠܘ ܳ݁ܒ݂ܬܪܗ ܀‬

(analyze) .

‫רה‬
ֵ ‫בת‬
ָ ‫לאבוהון ֵואַזלו‬
ַ ‫פא ו‬
ָ ‫לאל‬
ֵ ‫בקו‬
ַ ‫דא ש‬
ָ ‫מח‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫הנון‬
ֵ - Matthew 4:22

Matthew 4:22 - hēnon dēn meḥḏā šəḇaq(w) le(ᵓ)lpā wəla(ᵓ)ḇūhon we(ᵓ)zal(w)
bāṯrēh . (analyze)
Matthew 4:22 - and they forthwith left the vessel and their father, and went after him.

ܶ
ܺ
ܽ ݂ ‫ ܘܶܡ݂ܬ݁ܟܶܪ݂ܟ ܗܳܘܐ ܶܝܽܫܘܥ ݁ܒ‬- Matthew 4:23
‫ܟܳܠܗ ݁ܓܠܝܳܠܐ ܘܰܡܠ݂ܦ ݈ܗܳܘܐ‬
݈ܶ
ܳ
ܳ
ܶ
ܽ
ܽ
ܺ
ܰ
ܰ
݁
ܰ
݁
݁
݁
ܽ ‫ܰ݁ܒ݂ܟ‬
‫ܢܘܳܫ݂ܬܽܗܘܢ ܘܰܡ݂ܟܪܙ ܣ݂ܒܪ݂ܬܐ ܕܡܠܟܘ݂ܬܐ ܘܡܐܣܐ ܟܠ ܟܐ݂ܒ‬
ܳ ܰ
ܳ ݂ܽ ‫ܘ‬
(analyze) ‫ܟܘܪܗܢ ݁ܒܥܡܐ ܀‬

‫רז‬
ֵ ‫מכ‬
ַ ‫שתהון ו‬
ָ ‫בכנו‬
ַ ‫לפ הָוא‬
ֵ ַ‫לא ומ‬
ָ ‫לי‬
ִ ‫לה ג‬
ָ ֻ ‫רכ הָוא ֵישוע בכ‬
ֵ ‫מתכ‬
ֵ ‫ ו‬- Matthew 4:23
(analyze) . ‫מא‬
ָ ‫ע‬
ַ ‫הן ב‬
ָ ‫אב וכור‬
ִ ‫כל כ‬
ֻ ‫סא‬
ֵ ‫מא‬
ַ ‫תא ו‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫תא ד‬
ָ ‫בר‬
ַ ‫ס‬
Matthew 4:23 - wəmēṯkrēḵ (h)wā yēšūᶜ bəḵūllāh gəlilā wəmāllēp (h)wā
baḵnūšāṯhon wəmāḵrez səḇarṯā dəmalkuṯā wəma(ᵓ)ssē kull ki(ᵓ)ḇ wəḵūrhān
bəᶜāmā . (analyze)
Matthew 4:23 - And Jeshu perambulated all Galila, and taught in their synagogues, [Or
preached the announcement of the kingdom, and healed all
disease and affliction in the people.

assemblies, congregations.] and

ܽ ݁ ‫ܟܳܠܗ ܽܣܘܺܪܰܝܐ ܘܰܩܶܪ݂ܒܘ ܶܠܗ‬
ܽ ݂ ‫ ܶܘܐܫ݁ܬܰܡܥ ܶܛ ݁ ܶܒܗ ݁ܒ‬- Matthew 4:24
‫ܟܠܽܗܘܢ‬
ܶ
ܽ ݂ ‫ܐܝܶܠܝܢ ݁ܕ ݂ ܺܒܝܫ ݁ ܺܒܝܫ ܥ ݂ ܺܒܝ ݂ ܺܕܝܢ ݁ܒ‬
ܰ
ܶ ‫ܟܘܪܳܗ‬
‫ܢܐ ܡ ܰ ܶܫܚܠ ݂ ܶܦܐ ܰܰܘܐܝܠܝܢ‬
ܶ ‫ܢܐ ܰܘ݂ܕ ݂ ܰܒܪ‬
ܳ݁ ‫ܐ‬
ܶ ‫ܢܝܶܩܐ ܘ ݂ ܰܕܝܳܘ‬
ܺ ‫݁ ܰܕܐܺܠܝܺܨܝܢ ݁ܒ ݂ ܰܬܫ‬
‫ܓܪܐ ܰܘܡܰܫܪܳܝܐ ܰܘܐܺܣܝ‬
ܶ
ܽ ‫ܐ‬
(analyze)‫ܢܘܢ ܀‬

‫ביש‬
ִ ‫ביש‬
ִ ‫לין ד‬
ֵ ‫כלהון אי‬
ֻ ‫לה‬
ֵ ‫רבו‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫לה סור ִַיא ו‬
ָ ֻ ‫בה בכ‬
ֵ ‫ט‬
ֵ ‫מע‬
ַ ‫ ֵואשת‬- Matthew 4:24
‫רא‬
ֵ ָ ‫בר אֵג‬
ַ ‫נא ַוד‬
ֵ ָ ‫דיו‬
ַ ‫קא ו‬
ֵ ‫ני‬
ִ ‫תש‬
ַ ‫צין ב‬
ִ ‫לי‬
ִ ‫דא‬
ַ ‫לין‬
ֵ ‫פא ַואי‬
ֵ ‫שחל‬
ַ ‫נא מ‬
ֵ ָ‫דין בכורה‬
ִ ‫בי‬
ִ ‫ע‬
(analyze) . ‫אנון‬
ֵ ‫סי‬
ִ ‫שר ַָיא ַוא‬
ַ ‫ַומ‬
Matthew 4:24 - we(ᵓ)štmaᶜ ṭebbēh bəḵūllāh sūrīa wəqārrēḇ(w) lēh kullhon ᵓaylēn
dəḇiš biš ᶜəḇiḏin bəḵūrhānē məšaḥlpē wa(ᵓ)ylēn da(ᵓ)liṣin bəṯašniqē wəḏaywānē
wāḏḇar ᵓeggārē wamšārāyā wa(ᵓ)ssi ᵓēnon . (analyze)
Matthew 4:24 - And his fame was heard in all Suria; and they brought to him all those who
were grievously affected with various diseases, and those who were pressed down by strong
pains, and demoniacs, and lunatics, and the paralysed; and he healed them.

ܺ
ܺ ݁ ‫ܟܢܶܫܐ ܰܣ‬
ܶ ݁ ‫ ܶܘܐܰܙܠܘ ܳ݁ܒ݂ܬܶܪܗ‬- Matthew 4:25
‫ܓܶܝܐܐ ܶܡܢ ݁ܓܠܝܳܠܐ ܘܶܡܢ‬

ܰ ܶ
ܽ ‫ܢ ݂ ܳܬܐ ܘܶܡܢ‬
ܳ ‫ܐܘܺܪܫܶܠܡ ܘܶܡܢ ܺܝܽܗܘ݂ܕ ܘܶܡܢ ܶܥ݂ܒܳܪܐ ݁ܕܽܝܘܪ݁ܕ‬
ܳ ‫ܬܡ ݂ ܺܕܝ‬
‫ܢܢ‬
̈ ‌ ݂ ‫ܥܣܪ‬
(analyze) ‫܀‬
‫מן‬
ֵ ‫תא ו‬
ָ ָ ‫דינ‬
ִ ‫רתמ‬
ַ ‫עס‬
ֵ ‫מן‬
ֵ ‫לא ו‬
ָ ‫לי‬
ִ ‫מן ג‬
ֵ ‫סג ִֵיאא‬
ַ ‫שא‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ ‫רה‬
ֵ ‫בת‬
ָ ‫ ֵואַזלו‬- Matthew 4:25
(analyze) . ‫נן‬
ָ ‫רא דיורד‬
ָ ‫עב‬
ֵ ‫מן‬
ֵ ‫מן יהוד ו‬
ֵ ‫לם ו‬
ֵ ‫רש‬
ִ ‫או‬
Matthew 4:25 - we(ᵓ)zal(w) bāṯrēh kenšē saggie(ᵓ) men gəlilā wəmen
ᶜesrāṯmḏināṯā wəmen ᵓūrišlem wəmen īhūḏ wəmen ᶜēḇrā dəyūrdnān . (analyze)
Matthew 4:25 - And there went after him great gatherings from Galila, and from the ten
cities, and from Urishlem, and from Jehud, and from beyond Jurdan.

The Gospel According To Matthai - Chapter 5
‫܀ ܡܬܝ ܗ ܀‬

ܶ ݂ ‫ܟ݂ܕ ܚܳܙܐ ݁ ܶܕܝܢ ܶܝܽܫܘܥ ܠ‬
ܰ ݂ ‫ܟܢܶܫܐ ܣܶܠܩ ܠܽܛܘܳܪܐ ܘ‬
ܰ ݁ - Matthew 5:1
‫ܟ݂ܕ ܺܝ ݂ ܶܬ݂ܒ‬
ܶ
ܶ ܳ
ܰ
ܰ
(analyze) ‫ܗܝ ܀‬
݈ ‫ܩܪ݂ܒܘ ܠܘ݂ܬܗ ݁ܬܠܺܡܝ݂ܕܘ‬
‫תה‬
ֵ ָ ‫רבו לו‬
ֵ ‫תב ק‬
ֵ ‫כד י‬
ַ ‫רא ו‬
ָ ‫לק לטו‬
ֵ ‫שא ס‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ ‫דין ֵישוע ל‬
ֵ ‫כד חָזא‬
ַ - Matthew 5:1
(analyze) . ‫דוהי‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ
Matthew 5:1 - kaḏ ḥəzā dēn yēšūᶜ ləḵenšē səleq ləṭūrā wəḵāḏ īṯēḇ qərēḇ(w)
ləwāṯēh talmiḏaw(hy) . (analyze)
Matthew 5:1 - BUT when Jeshu saw the multitudes, he ascended a mountain; and when he
had sat down, his disciples drew near to him;
(analyze)

ܶ
‫ ܰܘ݂ܦ ݂ ܰܬܚ ݁ ܽܦܘܶܡܗ ܘܰܡܠ݂ܦ ݈ܗܳܘܐ ܠܽܗܘܢ ܳܘܐܰܡܪ ܀‬- Matthew 5:2
(analyze) .

‫מר‬
ַ ‫לפ הָוא להון ָוא‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫מה ו‬
ֵ ‫תח פו‬
ַ ‫ ַופ‬- Matthew 5:2

Matthew 5:2 - wāpṯaḥ pumēh wəmāllēp (h)wā ləhon wā(ᵓ)mar . (analyze)
Matthew 5:2 - and he opened his mouth and taught them, saying:

ܽ ݁ ‫ܢܐ ݁ܒܽܪܘܚ ݁ܕ ݂ ܺܕܝܠܽܗܘܢ ܺܗܝ ܰܡܠ‬
ܺ ݁ ‫ ܽܛܘ ݂ ܰܒܝܽܗܘܢ ܠܶܡܣ‬- Matthew 5:3
ܶ ‫ܟ‬
‫ܟܘ ݂ ܳܬܐ‬
݈
ܰ ܰ݁
(analyze) ‫ܕܫܡܳܝܐ ܀‬
(analyze) .

‫מָיא‬
ַ ‫דש‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫הי‬
ִ ‫דילהון‬
ִ ‫נא ברוח ד‬
ֵ ִ ‫מסכ‬
ֵ ‫ביהון ל‬
ַ ‫ טו‬- Matthew 5:3

Matthew 5:3 - ṭūḇayhon ləmeskinē bərūḥ dəḏilhon (h)i malkuṯā dašmāyā . (analyze)
Matthew 5:3 - BLESSED (are) the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven.

ܽ

ܶ
(analyze
‫ܢ݂ܬܰ݁ܒܝܐܘܢ ) ܀‬

ܽ ‫ ܽܛܘ ݂ ܰܒܝܽܗܘܢ ܰܠܐ ݂ ܺܒܝܶܠܐ ݁ܕܶܗ‬- Matthew 5:4
‫ܢܘܢ‬

(analyze) .

‫ביאון‬
ַ ‫נת‬
ֵ ‫הנון‬
ֵ ‫לא ד‬
ֵ ‫בי‬
ִ ‫לא‬
ַ ‫ביהון‬
ַ ‫ טו‬- Matthew 5:4

Matthew 5:4 - ṭūḇayhon la(ᵓ)ḇilē dəhēnon nēṯbbayy(ᵓ)on . (analyze)
Matthew 5:4 - Blessed the mourners, for they shall be comforted.

ܶ ݂ ‫ܟܝ‬
ܺ ݁ ‫ ܽܛܘ ݂ ܰܒܝܽܗܘܢ ܠܰܡ‬- Matthew 5:5
ܽ ‫ܟܐ ݁ܕܶܗ‬
ܺ ‫ܢܘܢ‬
‫ܢܐܪ ݂ ܽܬܘܢ ܰܠܐܪܳܥܐ ) ܀‬
(analyze

(analyze) .

‫עא‬
ָ ‫לאר‬
ַ ‫ארתון‬
ִ ‫הנון נ‬
ֵ ‫כא ד‬
ֵ ‫כי‬
ִ ‫מ‬
ַ ‫ביהון ל‬
ַ ‫ טו‬- Matthew 5:5

Matthew 5:5 - ṭūḇayhon ləmakkiḵē dəhēnon ni(ᵓ)ṯon la(ᵓ)rᶜā . (analyze)
Matthew 5:5 - Blessed the meek, for they shall inherit the earth.

ܺ ݂ ‫ܢܝܢ ܰܘܨܶܗܝܢ ܠ‬
ܰ ݂ ‫ ܽܛܘ ݂ ܰܒܝܽܗܘܢ ܰܠܐܝܶܠܝܢ ݁ܕ‬- Matthew 5:6
ܽ ‫ܟܐ‬
ܺ ‫ܟ݂ܦ‬
‫ܢܘ ݂ ܳܬܐ‬
ܽ ‫݁ܕܶܗ‬
ܶ ‫ܢܘܢ‬
(analyze
‫ܢܣ݁ܒܽܥܘܢ )܀‬

(analyze) .

‫נסבעון‬
ֵ ‫הנון‬
ֵ ‫תא ד‬
ָ ‫אנו‬
ִ ‫הין לכ‬
ֵ ‫נין ַוצ‬
ִ ‫כפ‬
ַ ‫לין ד‬
ֵ ‫לאי‬
ַ ‫ביהון‬
ַ ‫ טו‬- Matthew 5:6

Matthew 5:6 - ṭūḇayhon la(ᵓ)ylēn dəḵāpnin waṣhēn ləḵi(ᵓ)ūṯā dəhēnon
nesbᶜon . (analyze)
Matthew 5:6 - Blessed they who hunger and thirst unto righteousness, for they shall be
satisfied.

ܶ ܰ ‫ܢܗܽܘܘܢ‬
ܶ ‫ܢܐ ݁ ܰܕܥܰܠܝܽܗܘܢ‬
ܶ ‫ ܽܛܘ ݂ ܰܒܝܽܗܘܢ ܰܠܡܰܪܚܳܡ‬- Matthew 5:7

(analyze
‫ܪܚܡܐ ) ܀‬

(analyze) .

‫מא‬
ֵ ‫רח‬
ַ ‫נהוון‬
ֵ ‫ליהון‬
ַ ‫דע‬
ַ ‫נא‬
ֵ ‫מ‬
ָ ‫רח‬
ַ ‫למ‬
ַ ‫ביהון‬
ַ ‫ טו‬- Matthew 5:7

Matthew 5:7 - ṭūḇayhon lamraḥmānē daᶜlayhon nehon raḥmē . (analyze)
Matthew 5:7 - Blessed the merciful, for upon them shall be mercy.

ܶ ݂ ‫ ܽܛܘ ݂ ܰܒܝܽܗܘܢ ܰܠܐܝܶܠܝܢ ݁ ܰܕ݂ܕ‬- Matthew 5:8
ܽ ‫ܟܝܢ ݁ܒܶܠ݁ܒܽܗܘܢ ݁ܕܶܗ‬
‫ܢܘܢ‬
ܽ ܶ
ܳ ܳ ܰ
(analyze) ‫ܢܚܙܘܢ ܠܐܠܗܐ ܀‬
(analyze) .

‫הא‬
ָ ָ ‫לאל‬
ַ ‫נחזון‬
ֵ ‫הנון‬
ֵ ‫לבהון ד‬
ֵ ‫כין ב‬
ֵ ‫דד‬
ַ ‫לין‬
ֵ ‫לאי‬
ַ ‫ביהון‬
ַ ‫ טו‬- Matthew 5:8

Matthew 5:8 - ṭūḇayhon la(ᵓ)ylēn daḏḵēn bəlebhon dəhēnon neḥzon
la(ᵓ)lāhā . (analyze)
Matthew 5:8 - Blessed they who are pure in their hearts, for they shall see Aloha.

ܽ
ܶ ‫ܢܘ݈ܗܝ ݁ ܰܕܐܳܠܳܗܐ‬
ܰ ‫ ܽܛܘ ݂ ܰܒܝܽܗܘܢ ܠܳܥ݂ܒ ݁ ܰܕܝ ܫܳܠܳܡܐ ݁ ܰܕ݂ܒ‬- Matthew 5:9
‫ܢ݂ܬܩܪܘܢ‬
(analyze) ‫܀‬
(analyze) .

‫נתקרון‬
ֵ ‫הא‬
ָ ָ ‫דאל‬
ַ ‫נוהי‬
ַ ‫דב‬
ַ ‫מא‬
ָ ָ ‫די של‬
ַ ‫עב‬
ָ ‫ביהון ל‬
ַ ‫ טו‬- Matthew 5:9

Matthew 5:9 - ṭūḇayhon ləᶜāḇdday šəlāmā daḇnaw(hy) da(ᵓ)lāhā nēṯqron . (analyze)
Matthew 5:9 - Blessed the makers of peace, for the children of Aloha shall they be called.

ܺ ݁ ‫ ܽܛܘ ݂ ܰܒܝܽܗܘܢ ܰܠܐܝܶܠܝܢ ݁ ܶܕܐ݂ܬܪ ݂ ܶܕ݂ܦܘ ܶܡܽܛܠ‬- Matthew 5:10
ܽ ‫ܟܐ‬
‫ܢܘ ݂ ܳܬܐ‬
ܳ ܽ ݁ ‫݁ܕ ܺܕܝܠܽܗܘܢ ܺܗܝ ܰܡܠ‬
ܰ ܰ݁
(analyze) ‫ܟܘ݂ܬܐ ܕܫܡܳܝܐ ܀‬
݂
݈

‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫הי‬
ִ ‫דילהון‬
ִ ‫תא ד‬
ָ ‫אנו‬
ִ ‫טל כ‬
ֻ ‫מ‬
ֵ ‫דפו‬
ֵ ‫דאתר‬
ֵ ‫לין‬
ֵ ‫לאי‬
ַ ‫ביהון‬
ַ ‫ טו‬- Matthew 5:10
(analyze) . ‫יא‬
ָ ‫מ‬
ַ ‫דש‬
ַ
Matthew 5:10 - ṭūḇayhon la(ᵓ)ylēn de(ᵓ)ṯrḏēp(w) mēṭul ki(ᵓ)ūṯā dəḏilhon (h)i
malkuṯā dašmāyā . (analyze)
Matthew 5:10 - Blessed they who are persecuted because of righteousness, for theirs is the
kingdom of heaven.

ܶ ‫ܟܘܢ‬
ܽ ݂ ‫ܟܘܢ ܘܳܪ݂ܕ ݁ ܺܦܝܢ ܠ‬
ܽ ݂ ‫ܐܰܡ݂ܬܝ ݁ ܰܕܡܰܚܣ ݁ ܺܕܝܢ ܠ‬
ܽ ݁ ‫ ܽܛܘ ݂ ܰܒܝ‬- Matthew 5:11
‫ܟܘܢ‬
ܳ ܽ ܳ ݁ ‫ܟܠ ܶܡܳܠܐ ݁ ܺܒܝܳܫܐ ܶܡܽܛܳܠ݂ܬܝ ݁ܒ ܰܕ‬
ܽ ݁ ‫ܟܘܢ‬
ܽ ݁ ‫ܳܘܐܡܺܪܝܢ ܥܰܠܝ‬
(analyze)‫ܓܠܘ݂ܬܐ ܀‬
݂

‫לא‬
ָ ‫מ‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫ליכון‬
ַ ‫רין ע‬
ִ ‫פין לכון ָואמ‬
ִ ‫רד‬
ָ ‫דין לכון ו‬
ִ ‫חס‬
ַ ‫דמ‬
ַ ‫מתי‬
ַ ֵ‫ביכון א‬
ַ ‫ טו‬- Matthew 5:11
(analyze) . ‫תא‬
ָ ‫גלו‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫לתי ב‬
ָ ‫ט‬
ֻ ‫מ‬
ֵ ‫שא‬
ָ ‫בי‬
ִ

Matthew 5:11 - ṭūḇaykon ᵓēmāṯy damḥassdin ləḵon wərāḏppin ləḵon wā(ᵓ)mrin
ᶜəlaykon kull mēlā bišā mēṭūlāṯ(y) bəḏaggālūṯā . (analyze)
Matthew 5:11 - Blessed are you when they treat you with reviling, and persecute you, and say
concerning you every evil word, for my sake, in falsity.

ܺ ‫ܟܘܢ ܣ‬
ܽ ݂ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ ܚ ݂ ܰܕܘ ܰܘܪܰܘܙܘ ݁ ܰܕܐܓܪ‬- Matthew 5:12
ܰ ݂ ‫ܓܝ ܰ݁ܒܫܰܡܳܝܐ ܳܗ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܢܐ‬
݂
݂ܽ ܰ ܳ
ܶ݁
݁ ‫ܓܝܪ ܪ ݂ ܰܕ݂ܦܘ ܰܠܢ ݂ ܺܒܶܝܐ ݁ܕܶܡܢ ܩ݂ܕܡܝ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܟܘܢ‬
‫מן‬
ֵ ‫לנבִֵיא ד‬
ַ ‫דפו‬
ַ ‫גיר ר‬
ֵ ‫נא‬
ָ ַ ‫מָיא הָכ‬
ַ ‫בש‬
ַ ‫גי‬
ִ ‫דאגרכון ס‬
ַ ‫דו ַורַוזו‬
ַ ‫דין ח‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 5:12
(analyze) . ‫מיכון‬
ַ ‫ד‬
ָ ‫ק‬

Matthew 5:12 - hāydēn ḥəḏaw warwaz(w) da(ᵓ)ǥrḵon səǥi bašmāyā hāḵānā gēr
rəḏāp(w) lanḇīē dəmen qəḏāmaykon . (analyze)
Matthew 5:12 - Then be glad and exult, for your reward is great in heaven; for so persecuted
they the prophets who were before you.

ܶ ‫ܢܘܢ ܶܡܠܳܚܗ ݁ ܰܕܐܪܳܥܐ‬
ܶ ‫ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ‬
ܰ - Matthew 5:13
ܽ ‫ܐ‬
‫ܐܢܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܕܶܡܠܳܚܐ‬
݈
ܶ ‫ܐܳܙܠܐ‬
ܳ ‫ܢܐ ݁ ܶܬ݂ܬܡܰܠܚ ܠܶܡ ݁ ܶܕܡ ܳܠܐ‬
ܰ ݁ ‫݁ ܶܬ݂ܦ‬
ܳ ‫ܟܗ ݁ܒܳܡ‬
‫ܐܳܠܐ ݁ܕ ݂ ܶܬܫ݁ܬ ݂ ܶܕܐ ܠ ݂ ܰܒܪ‬
݈
ܳ ܳ ‫ܘ ݂ ܶܬ݁ܬ ݂ ܺܕܝܫ ܶܡܢ ܐ‬
(analyze)‫ܢܫܐ ܀‬
݈

‫לח‬
ַ ‫תתמ‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫כה ב‬
ַ ‫תפ‬
ֵ ‫חא‬
ָ ‫מל‬
ֵ ‫דין ד‬
ֵ ‫אנהו‬
ֵ ‫עא‬
ָ ‫דאר‬
ַ ‫חה‬
ָ ‫מל‬
ֵ ‫אנון‬
ֵ ‫ אנתון‬- Matthew 5:13
(analyze). ‫שא‬
ָ ָ ‫מן אנ‬
ֵ ‫דיש‬
ִ ‫תת‬
ֵ ‫בר ו‬
ַ ‫דא ל‬
ֵ ‫תשת‬
ֵ ‫לא ד‬
ָ ֵ‫לא אָזלא א‬
ָ ‫דם‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫ל‬
Matthew 5:13 - ᵓa(n)tton ᵓēnon melḥāh da(ᵓ)rᶜā ᵓenhū dēn dəmelḥā tepkkah
bəmānā teṯmlaḥ ləmeddem lā ᵓāzā(l) ᵓēlā dəṯeštḏē ləḇar wəṯetḏiš men
(ᵓ)nāšā . (analyze)
Matthew 5:13 - You are the salt of the earth: but if it happen that salt become tasteless, with
what shall it be seasoned? It goeth for nothing but to be thrown without and trodden down
by men.

ܶ
ܶ ‫ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ‬
ܰ - Matthew 5:14
ܽ ‫ܢܘܢ‬
ܽ ‫ܐ‬
‫ܢܘܗܪܗ ݁ܕܳܥܠܳܡܐ ܳܠܐ ܶܡܫ݁ܟܳܚܐ‬
݈
ܳ ܽ
ܳ ݁ ‫݁ܕ ݂ ܶܬܛܶܫܐ ܡ ܺܕܝ‬
ܰ ݁
(analyze)‫ܢܬܐ ܕܥܠ ܛܘܪܐ ܰ݁ܒܢܳܝܐ ܀‬
݈ ݂

‫על‬
ַ ‫תא ד‬
ָ ‫דינ‬
ִ ‫שא מ‬
ֵ ‫תט‬
ֵ ‫חא ד‬
ָ ‫משכ‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫מא‬
ָ ‫על‬
ָ ‫רה ד‬
ֵ ‫אנון נוה‬
ֵ ‫ אנתון‬- Matthew 5:14
(analyze) . ‫יא‬
ָ ‫בנ‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫טו‬
Matthew 5:14 - ᵓa(n)tton ᵓēnon nūhrēh dəᶜālmā lā meškḥā dəṯeṭšē məḏi(n)ttā dəᶜal
ṭūrā banyā . (analyze)
Matthew 5:14 - You are the light of the world: It is not possible that a city which is built upon
a hill can be hidden.

ܶ
ܳ ‫ ܘܳܠܐ ܰܡܢܗܺܪܝܢ ܫܳܪ‬- Matthew 5:15
‫ܓܐ ܘ ܶܳܣܝܺܡܝܢ ܠܗ ݁ܬܶܚܝ݂ܬ ܰܣܐ ݂ ܳܬܐ‬
ܶ ‫ܐܝܠܝܢ ݁ ܰܕ݂ܒ ݂ ܰܒܝ ݁ ܳܬܐ‬
ܶ
ܰ ‫ܟܠ‬
ܽ ݂ ݂ ‫ܢܪ ݁ ܳܬܐ ܘܰܡܢܰܗܪ ܠ‬
ܽ ‫ܐ‬
ܳ ‫ܐܳܠܐ ܰܥܠ ܡ‬
(analyze
‫ܢܘܢ ) ܀‬

‫תא‬
ָ ‫נר‬
ָ ‫על מ‬
ַ ‫לא‬
ָ ֵ‫תא א‬
ָ ‫סא‬
ַ ‫חית‬
ֵ ‫לה ת‬
ֵ ‫מין‬
ִ ‫סי‬
ָ ‫גא ו‬
ָ ָ ‫רין שר‬
ִ ‫מנה‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫ ו‬- Matthew 5:15
(analyze) . ‫אנון‬
ֵ ‫תא‬
ָ ‫בי‬
ַ ‫דב‬
ַ ‫לין‬
ֵ ‫כל אי‬
ֻ ‫הר ל‬
ַ ‫מנ‬
ַ ‫ו‬

Matthew 5:15 - wəlā manhrin šərāǥā wəsāymin lēh təḥēṯ sa(ᵓ)ṯā ᵓēlā ᶜal mənārtā
wəmanhar ləḵull ᵓaylēn daḇḇaytā ᵓēnon . (analyze)
Matthew 5:15 - Nor do they kindle a lamp and place it beneath a measure, but on a
candlestick, and it enlighteneth all who are in the house.

ܽ ݂ ‫ܢܘܗܪ‬
ܰ ݂ ‫ ܳܗ‬- Matthew 5:16
ܽ ‫ܢܢܰܗܪ‬
ܶ ‫ܢܐ‬
ܳ ‫ܢܝ‬
ܰ ‫ܟܘܢ ܩ ݂ ܳܕܡ ݁ܒ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܢܳܫܐ‬
ܽ ݂ ‫ܟܘܢ ܳܛ ݂ ܶܒܐ ܰܘܢܰܫ݁ܒܽܚܘܢ ܰܠܐ ݂ ܽܒܘ‬
ܽ ݁ ‫ܢܚܽܙܘܢ ܥ ݂ ܳܒ ݂ ܰܕܝ‬
ܶ ‫݁ܕ‬
‫ܟܘܢ ݁ܕ ݂ ܰܒܫܰܡܳܝܐ) ܀‬
(analyze

‫שבחון‬
ַ ‫בא ַונ‬
ֵ ‫ט‬
ָ ‫דיכון‬
ַ ָ‫נחזון עב‬
ֵ ‫שא ד‬
ָ ָ ‫נינ‬
ַ ‫דם ב‬
ָ ‫הר נוהרכון ק‬
ַ ‫ננ‬
ֵ ‫נא‬
ָ ַ ‫ הָכ‬- Matthew 5:16
(analyze) . ‫יא‬
ָ ‫מ‬
ַ ‫בש‬
ַ ‫לאבוכון ד‬
ַ
Matthew 5:16 - hāḵānā nenhar nūhrḵon qəḏām bənaynāšā dəneḥzon ᶜəḇāḏaykon
ṭāḇē wanšabbḥon la(ᵓ)ḇūḵon dəḇašmāyā . (analyze)
Matthew 5:16 - So let your light shine before the sons of men, that they may see your good
works, and glorify your Father who is in heaven.

ܰ ‫ܢܽܡܘܳܣܐ‬
ܳ ‫ ܳܠܐ ݁ ܰܬܣ݁ܒܽܪܘܢ ݁ ܶܕܐ ݂ ܺܬܝ݂ܬ ݁ ܶܕܐܫܶܪܐ‬- Matthew 5:17
‫ܐܘ ܢ ݂ ܺܒܶܝܐ ܳܠܐ‬
ܶ
ܶ ܰ ܶ݁
ܳܶ
ܺ ܶ
ܶ݁
(analyze) ‫ܐ݂ܬܝ݂ܬ ܕܐܫܪܐ ܐܠܐ ܕܐܡܠܐ ܀‬

‫רא‬
ֵ ‫דאש‬
ֵ ‫תית‬
ִ ֵ‫לא א‬
ָ ‫סא או נבִֵיא‬
ָ ‫נמו‬
ָ ‫רא‬
ֵ ‫דאש‬
ֵ ‫תית‬
ִ ‫דא‬
ֵ ‫תסברון‬
ַ ‫לא‬
ָ - Matthew 5:17
(analyze) . ‫לא‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫דא‬
ֵ ‫לא‬
ָ ֵ‫א‬
Matthew 5:17 - lā tasbron de(ᵓ)ṯiṯ de(ᵓ)šrē nāmūsā ᵓaw nəḇīē lā ᵓēṯiṯ de(ᵓ)šrē ᵓēlā
de(ᵓ)māllē . (analyze)
Matthew 5:17 - Think not that I came to loose the law or the prophets: not that I might loose,
but that I might fulfill.

ܽ
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܳ ‫ܓܝܪ‬
ܶ ݁ ‫ܐܺܡܝܢ‬
ܰ - Matthew 5:18
ܶ ‫ܟܘܢ ݁ ܰܕܥ ݂ ܰܕܳܡܐ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܐܰܡܪ ݈ܐ‬
‫ܢܥ݁ܒܪܘܢ‬
ܰ ‫ܫܰܡܳܝܐ ܰܘܐܪܳܥܐ ܽܝܘ݂ܕ ܚ ݂ ܳܕܐ‬
ܶ ‫ܐܘ ܰܚ݂ܕ ܶܣܪܳܛܐ ܳܠܐ‬
ܳ ‫ܢܥܰ݁ܒܪ ܶܡܢ‬
‫ܢܽܡܘܳܣܐ‬
ܶ ܶ ‫ܟܠ‬
ܽ ݂ ‫ܥ ݂ ܰܕܳܡܐ ݁ܕ‬
(analyze) ‫ܢܗܘܐ ܀‬

‫דא‬
ָ ‫עא יוד ח‬
ָ ‫מָיא ַואר‬
ַ ‫נעברון ש‬
ֵ ‫מא ד‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫דע‬
ַ ‫נא לכון‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫גיר א‬
ֵ ‫מין‬
ִ ‫ א‬- Matthew 5:18
(analyze) . ‫וא‬
ֵ ‫נה‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫מא ד‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫סא ע‬
ָ ‫נמו‬
ָ ‫מן‬
ֵ ‫בר‬
ַ ‫נע‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫טא‬
ָ ‫סר‬
ֵ ‫חד‬
ַ ‫או‬
Matthew 5:18 - ᵓāmin gēr ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon daᶜḏāmā dəneᶜbron šəmāyā wa(ᵓ)rᶜā
yūḏ ḥəḏā ᵓaw ḥāḏ serṭā lā neᶜbar men nāmūsā ᶜəḏāmā dəḵull nehwē . (analyze)
Matthew 5:18 - For, Amen I say unto you, that until heaven and earth shall pass away, one
yod, or one point,["One line."-Codex Vienniensis.] shall not pass from the law, till all be done.

ܶ
ܽ ݁ - Matthew 5:19
ܺ ݂ ‫ܟܠ ܰܡܢ ܳܗ‬
ܶ ‫ܢܫܶܪܐ ܰܚ݂ܕ ܶܡܢ ݁ ܽܦܘܩ ݁ ܳܕ‬
ܶ ‫ܟܝܠ ݁ܕ‬
‫ܢܐ ܳܗܠܝܢ‬
ܽ ݁ ‫ܢ݂ܬܩܶܪܐ ݁ܒܰܡܠ‬
ܰ ݂ ‫ܢܶܠ݂ܦ ܳܗ‬
ܶ ‫ܢܳܫܐ ݁ܒܺܨܝܳܪܐ‬
ܳ ‫ܢܝ‬
ܰ ‫ܢܐ ܰܠ݂ܒ‬
ܳ ‫ܟ‬
ܰ ‫ܙܽܥܘܶܪܐ ܘ‬
‫ܟܘ ݂ ܳܬܐ‬
ܽ ݁ ‫ܢ݂ܬܩܶܪܐ ݁ܒܰܡܠ‬
ܽ ݁ ‫݁ ܰܕܫܰܡܳܝܐ‬
ܶ ‫ܢܐ ܰܪܳ݁ܒܐ‬
ܶ ‫ܟܠ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܢܶܠ݂ܦ ܳܗ‬
ܰ ‫ܢܥ ݁ ܶܒ݂ܕ ܘ‬
‫ܟܘ ݂ ܳܬܐ‬
ܰ ܰ݁
(analyze) ‫ܕܫܡܳܝܐ ܀‬
‫נא‬
ָ ַ ‫לפ הָכ‬
ֵ ַ ‫רא ונ‬
ֵ ‫לין זעו‬
ֵ ָ‫נא ה‬
ֵ ‫ד‬
ָ ‫מן פוק‬
ֵ ‫חד‬
ַ ‫רא‬
ֵ ‫נש‬
ֵ ‫כיל ד‬
ִ ָ‫מן ה‬
ַ ‫כל‬
ֻ - Matthew 5:19

‫בא‬
ָ ַ ‫נא ר‬
ָ ָ‫לפ ה‬
ֵ ַ ‫בד ונ‬
ֵ ‫נע‬
ֵ ‫דין ד‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫מָיא‬
ַ ‫דש‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫רא ב‬
ֵ ‫נתק‬
ֵ ‫רא‬
ָ ‫צי‬
ִ ‫שא ב‬
ָ ָ ‫נינ‬
ַ ‫לב‬
ַ
(analyze) . ‫יא‬
ָ ‫מ‬
ַ ‫דש‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫רא ב‬
ֵ ‫נתק‬
ֵ
Matthew 5:19 - kull man hāḵil dənešrē ḥāḏ men puqdānē hālēn zəᶜūrē
wənāllēp hāḵānā lāḇnaynāšā bəṣirā nēṯqrē bəmalkuṯā dašmāyā kull dēn
dəneᶜbeḏ wənāllēp hānā rabbā nēṯqrē bəmalkuṯā dašmāyā . (analyze)
Matthew 5:19 - Every one, therefore, who shall set loose one from these least
commandments, and shall so teach the children of men, the least shall he be called in the
kingdom of heaven: but every one who shall do and teach [them] , this [one] shall be called
great in the kingdom of heaven.

ܽ ݂ ‫ܢܘ݂ܬ‬
ܶ ݁ ‫ܟܘܢ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܳ - Matthew 5:20
ܺ ݁ ‫ܓܝܪ ݁ ܶܕܐܳܠܐ ݁ ܺܬܐ ݂ ܰܬܪ‬
ܽ ‫ܟܐ‬
ܳ ‫ܐܰܡܪ ݈ܐ‬
‫ܟܘܢ‬
ܳ ܽ ݁ ‫ܰܝ ݁ ܺܬܝܪ ܶܡܢ ݁ܕܳܣܦܶܪܐ ܰܘܦܺܪܝܶܫܐ ܳܠܐ ݁ ܶܬܥܽܠܘܢ ܠܰܡܠ‬
ܰ ܰ݁
(analyze)‫ܟܘ݂ܬܐ ܕܫܡܳܝܐ ܀‬
݂
݂

‫רא‬
ֵ ‫ספ‬
ָ ‫מן ד‬
ֵ ‫תיר‬
ִ ַ ‫אנותכון י‬
ִ ‫תר כ‬
ַ ִ‫לא תא‬
ָ ‫דא‬
ֵ ‫גיר‬
ֵ ‫נא לכון‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫ א‬- Matthew 5:20
(analyze) . ‫יא‬
ָ ‫מ‬
ַ ‫דש‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫תעלון ל‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫שא‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫ַופ‬
Matthew 5:20 - ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon gēr de(ᵓ)lā ti(ᵓ)ṯar ki(ᵓ)ūṯḵon yattir men dəsāprē
wāprišē lā teᶜlon ləmalkuṯā dašmāyā . (analyze)
Matthew 5:20 - For I say to you, that unless your righteousness shall abound more than that
of the scribes [Sophree. This order of public teachers (the preaching and writing clergy of the Jews) does not
seem sufficiently indicated by the word " scribes " in the English version. Luther well renders the
corresponding Greek term by Schriftgelehrten.] and the Pharishee, you shall not enter into the

kingdom of heaven.

ܽ ݂ ‫ ܫܰܡܥ ݁ ܽܬܘܢ ݁ ܶܕܐ ݂ ܶܬܐܰܡܪ ܠܰܩ݂ܕܳܡܶܝܐ ܳܠܐ ݁ ܶܬܩܽܛܘܠ ܘ‬- Matthew 5:21
‫ܟܠ‬
ܶ ‫݁ܕ‬
ܳ ‫ܢܩܽܛܘܠ ܡܰܚܰܝ݂ܒ ݈ܽܗܘ ܠ ݂ ܺܕܝ‬
(analyze)‫ܢܐ ܀‬

‫חַיב הו‬
ַ ‫נקטול מ‬
ֵ ‫כל ד‬
ֻ ‫תקטול ו‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫מֵיא‬
ָ ‫קד‬
ַ ‫מר ל‬
ַ ‫תא‬
ֵ ‫דא‬
ֵ ‫מעתון‬
ַ ‫ ש‬- Matthew 5:21
(analyze) . ‫נא‬
ָ ‫די‬
ִ ‫ל‬
Matthew 5:21 - šəmaᶜton de(ᵓ)ṯe(ᵓ)mar ləqāḏmāyē lā teqṭūl wəḵull dəneqṭūl
məḥāyābb (h)u ləḏinā . (analyze)
Matthew 5:21 - YOU have heard that it was said unto them who were before, Thou shalt not
kill; and whosoever shall kill is obnoxious to the judgment.

ܶ - Matthew 5:22
ܽ ݂ ‫ܟܘܢ ݁ܕ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܳ ‫ܢܐ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܰ ݁ ‫ܢܪ‬
ܶ ‫ܟܠ ܰܡܢ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܐܰܡܪ ݈ܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܓܙ‬
ܰ
ܺ ‫ܐܽܚܘܗܝ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܘ‬
ܰ ‫ܰܥܠ‬
ܺ ‫ܟܠ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܐܝܺܩܐ ܡܰܚܰܝ݂ܒ ݈ܽܗܘ ܠ ݂ ܺܕܝ‬
‫ܢܐܰܡܪ ܰܠܐܽܚܘ݈ܗܝ ܪܰܩܐ‬
݈
ܺ ‫ܢܐܰܡܪ ܶܠܳܠܐ ܡܰܚܰܝ݂ܒ ܽܗܘ ܠ‬
ܽ ‫ܡܰܚܰܝ݂ܒ ݈ܽܗܘ ܰܠ݂ܟ‬
ܺ ‫ܢܘܫ ݁ ܳܬܐ ܘܰܡܢ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܓܰܗ‬
‫ܢܐ‬
݈
݂
ܳ ܽ ݁
(analyze) ‫ܢܘܪܐ ܀‬
‫ܕ‬

‫חַיב הו‬
ַ ‫איקאִ מ‬
ִ ‫על אחוהי‬
ַ ‫גז‬
ַ ‫נר‬
ֵ ‫מן ד‬
ַ ‫כל‬
ֻ ‫נא לכון ד‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫דין א‬
ֵ ‫נא‬
ָ ֵ‫ א‬- Matthew 5:22
‫חַיב הו‬
ַ ‫לא מ‬
ָ ֵ ‫מר ל‬
ַ ִ‫מן דנא‬
ַ ‫תא ו‬
ָ ‫לכנוש‬
ַ ‫חַיב הו‬
ַ ‫קא מ‬
ַ ַ ‫לאחוהי ר‬
ַ ‫מר‬
ַ ִ‫כל דנא‬
ֻ ‫נא ו‬
ָ ‫די‬
ִ ‫ל‬
(analyze) . ‫רא‬
ָ ‫נא דנו‬
ָ ַ‫לג ִה‬
Matthew 5:22 - ᵓēnā dēn ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon dəḵull man dənergaz ᶜal ᵓāḥū(hy) ᵓiqi

məḥāyābb (h)u ləḏinā wəḵull dəni(ᵓ)ar la(ᵓ)ḥū(hy) rāqa məḥāyābb (h)u lāḵnūštā
wəman dəni(ᵓ)ar lēlā məḥāyābb (h)u ləǥīhānā dənūrā . (analyze)
Matthew 5:22 - But I say unto you, that he who is angry against his brother rashly, is
obnoxious to the judgment; and he who shall say to his brother, Thou empty one ! is liable to
the council; and every one who shall say, Thou fool ! is liable to the gihano of fire.

ܶ - Matthew 5:23
ܰ ‫ܟܝܠ ݁ ܰܕܡܰܩܶܪ݂ܒ‬
ܺ ݂ ‫ܐܢ ܽܗܘ ܳܗ‬
ܳ ‫ܢ݁ܬ ܽܩܘܪܳ݁ܒ‬
‫ܢ݂ܟ ܰܥܠ ܰܡ݂ܕ݁ܒܳܚܐ‬
‫ܐ‬
݈
ܳ ݁ ‫ܐ‬
ܶ݁ ܶ
ܰ ‫ܐܽܚܘ݂ܟ‬
ܰ ‫ܟܪ ݁ ܰܕܐܺܚܝ݂ܕ ܥܰܠܝ݁ܟ‬
ܰ ݂ ‫ܘ ݂ ܰܬܳܡܢ ݁ ܶܬ݁ܬ݁ܕ‬
(analyze) ‫ܟ݂ܬܐ ܡܕܡ ܀‬

‫חיד‬
ִ ‫דא‬
ַ ‫כר‬
ַ ‫תתד‬
ֵ ‫מן‬
ָ ַ‫חא ות‬
ָ ‫מדב‬
ַ ‫על‬
ַ ‫נכ‬
ָ ָ‫רב אנת קורב‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫דמ‬
ַ ‫כיל‬
ִ ָ‫אן הו ה‬
ֵ - Matthew 5:23
(analyze) . ‫דם‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫תא‬
ָ ‫ליכ אחוכ אכ‬
ַ ‫ע‬
Matthew 5:23 - ᵓen hū hāḵil damqārrēḇ ᵓa(n)t qūrbānāḵ ᶜal māḏbḥā wəṯāmān
tetdḵar da(ᵓ)ḥiḏ ᶜəlayk ᵓāḥūḵ ᵓakṯā meddem . (analyze)
Matthew 5:23 - If it occur, therefore, that thou bring thy oblation to the altar, and there
rememberest that thy brother retaineth some enmity against thee;

ܽ
ܳ ‫ ܫ ݂ ܽܒܘܩ ݁ ܰܬܳܡܢ ܽܩܘܪܳ݁ܒ‬- Matthew 5:24
‫ܢ݂ܟ ܶܩ ݂ ܳܕܡ ܰܡ݂ܕ݁ܒܳܚܐ ܘܶܙܠ ܠܘܩ ݂ ܰܕܡ‬
ܶ
ܰ ‫ܐ݂ܬܰܪܳܥܐ ܰܥܡ‬
ܳ ‫ܐܽܚܘ݂ܟ ܘܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ ݁ ܳܬܐ ܰܩܪ݂ܒ ܽܩܘܪܳ݁ܒ‬
݂‫ܢ‬
(analyze)‫ܟ ܀‬

‫עם אחוכ‬
ַ ‫עא‬
ָ ַ ‫אתר‬
ֵ ‫דם‬
ַ ‫חא וֵזל לוק‬
ָ ‫מדב‬
ַ ‫דם‬
ָ ‫נכ ק‬
ָ ָ‫מן קורב‬
ָ ַ‫ שבוק ת‬- Matthew 5:24
(analyze) . ‫נכ‬
ָ ָ‫רב קורב‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫דין‬
ֵ ‫הי‬
ָ ‫ו‬
Matthew 5:24 - šəḇūq tamān qūrbānāḵ qəḏām māḏbḥā wəzel lūqḏam ᵓēṯrāᶜᶜā ᶜam
ᵓāḥūḵ wəhāydēn tā qārrēḇ qūrbānāḵ . (analyze)
Matthew 5:24 - leave there thy oblation at the altar, and go, first be reconciled with thy
brother, and then come and offer thy oblation.

ܰ ‫ܢ݂ܟ ܥ‬
ܳ ‫ ܗܰܘܝ݁ܬ ܶܡ ݂ ܰܬܐܶܘܐ ܰܥܡ ݁ܒܶܥܠ ݁ ܺܕܝ‬- Matthew 5:25
‫ܓܠ ܰܥ݂ܕ ܰܥܶܡܗ‬
݂
ܰ
ܳ ‫ܢܐ ܘ ݂ ܰܕܳܝ‬
ܳ ‫ܢܫܠܳܡ݂ܟ ܠ ݂ ܰܕܳܝ‬
ܰ ‫ܢ݂ܟ‬
ܳ ‫ܢ݁ܬ ݁ ܽܒܐܘܪܳܚܐ ݁ ܰܕܠܳܡܐ ݁ܒܶܥܠ ݁ ܺܕܝ‬
‫ܢܐ‬
‫ܐ‬
݈
ܶ ܺ ܰ
ܶ݁ ܶ
ܰ ‫ܢܫܠܳܡ݂ܟ ܠ‬
ܶ
ܰ
(analyze) ‫ܓܳ݁ܒܳܝܐ ܘ݂ܬܦܠ ݁ܒܝ݂ܬ ܐܣܝܪܐ ܀‬
݂

‫מא‬
ָ ‫דל‬
ַ ‫חא‬
ָ ‫באור‬
ֻ ‫מה אנת‬
ֵ ‫ע‬
ַ ‫עד‬
ַ ‫גל‬
ַ ‫נכ ע‬
ָ ‫די‬
ִ ‫על‬
ֵ ‫עם ב‬
ַ ‫תאֵוא‬
ַ ‫מ‬
ֵ ‫ הַוית‬- Matthew 5:25
(analyze) . ‫רא‬
ֵ ‫סי‬
ִ ‫בית א‬
ֵ ‫פל‬
ֵ ֵ‫מכ לג ַבָָיא ות‬
ָ ‫נשל‬
ַ ‫נא‬
ָ ָ ‫די‬
ַ ‫נא ו‬
ָ ָ ‫די‬
ַ ‫מכ ל‬
ָ ‫נשל‬
ַ ‫נכ‬
ָ ‫די‬
ִ ‫על‬
ֵ ‫ב‬
Matthew 5:25 - həwayt mēṯa(ᵓ)wwē ᶜam bəᶜel dināḵ ᶜəǥal ᶜāḏ ᶜāmēh ᵓa(n)t
b(ᵓ)urḥā dalmā bəᶜel dināḵ našlmāḵ ləḏāyānā wəḏāyānā našlmāḵ ləǥabbāyā
wəṯeppel bēṯ ᵓāsirē .(analyze)
Matthew 5:25 - Be at one with thine adversary [Beel-dino, "lord of strife."] quickly, while thou art
with him in the way; lest thy adversary deliver thee to the judge, and the judge deliver thee to
the exactor, and thou fall into the house of the bound.

ܺ ‫ ܰܘܐ‬- Matthew 5:26
ܰ ܳ
ܳ ‫ܐ‬
‫ܢܐ ܳܠ݂ܟ ݁ܕܳܠܐ ݁ ܶܬ ݁ ܽܦܘܩ ܶܡܢ ݁ ܰܬܳܡܢ‬
݈ܳ ‫ܡܝܢ ܐܡܪ‬
ܳ ‫ܥ ݂ ܰܕܳܡܐ ݁ܕ ݂ ܶܬ ݁ ܶܬܠ ܳܫܽܡܘ‬
(analyze) ‫ܐܚܪܳܝܐ ܀‬
݈ ‫ܢܐ‬

‫נא‬
ָ ‫שמו‬
ָ ‫תל‬
ֵ ֵ‫מא דת‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫מן ע‬
ָ ַ‫מן ת‬
ֵ ‫תפוק‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫לכ ד‬
ָ ‫נא‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫מין א‬
ִ ‫ ַוא‬- Matthew 5:26

(analyze) .

‫אחר ָָיא‬

Matthew 5:26 - wa(ᵓ)min ᵓāmar (ᵓ)nā lāḵ dəlā teppuq men tamān ᶜəḏāmā dəṯettel
šāmūnā (ᵓ)ḥrāyā . (analyze)
Matthew 5:26 - And, Amen I say unto thee, that thou shalt not come forth from thence till
thou hast rendered the last shamuna.[A minute coin, in value the one-eighth of the asor, or assarius;
from the Hebrew shemoneh, " eight."]

ܽ ‫ ܫܰܡܥ ݁ ܽܬܘܢ ݁ ܶܕܐ ݂ ܶܬܐܰܡܪ ݁ܕܳܠܐ ݁ܬ‬- Matthew 5:27
(analyze) ‫ܓܘܪ ܀‬
݂
(analyze) .

‫לא תגור‬
ָ ‫מר ד‬
ַ ‫תא‬
ֵ ‫דא‬
ֵ ‫מעתון‬
ַ ‫ ש‬- Matthew 5:27

Matthew 5:27 - šəmaᶜton de(ᵓ)ṯe(ᵓ)mar dəlā təǥūr . (analyze)
Matthew 5:27 - You have heard that it hath been said, Thou shalt not commit adultery.

ܶ - Matthew 5:28
ܽ ݂ ‫ܟܘܢ ݁ܕ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܳ ‫ܢܐ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܰ‫ܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܟܠ ܰܡܢ ݁ܕܳܚܶܙܐ‬
‫ܡܪ‬
݈
ܳ ܳ݁
ܺ ݁ ‫ܢܪ‬
ܰ ‫ܐܢ݁ܬ ݂ ܳܬܐ‬
ܰ
ܶ ܶ
ܶ ‫ܐܝ݂ܟ ݁ܕ‬
(analyze)‫ܓܪܗ ݁ܒܠ݁ܒܗ ܀‬
‫ܓܝܗ ܶܡܚ ݂ ܳܕܐ‬
݈

‫דא‬
ָ ‫מח‬
ֵ ‫גיה‬
ִ ‫נר‬
ֵ ‫תא איכ ד‬
ָ ‫חֵזא אנת‬
ָ ‫מן ד‬
ַ ‫כל‬
ֻ ‫נא לכון ד‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫דין א‬
ֵ ‫נא‬
ָ ֵ‫ א‬- Matthew 5:28
(analyze) . ‫בה‬
ֵ ֵ ‫רה בל‬
ָ ָ‫ג‬
Matthew 5:28 - ᵓēnā dēn ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon dəḵull man dəḥāzē ᵓa(n)tṯā ᵓayḵ
dənergih meḥḏā gārāh bəlebbēh . (analyze)
Matthew 5:28 - But I say to you, that every one who beholdeth a woman so as that he shall
desire her, already committeth adultery in his heart.

ܶ - Matthew 5:29
ܳ ‫ܢ݂ܟ ݁ܕܰܝܺܡܝ‬
ܳ ‫ܐܢ ݁ ܶܕܝܢ ܰܥܝ‬
݂ ‫ܢܐ ܰܡ‬
‫ܟܫܳܠܐ ܳܠ ݂ܶܟ ܚܺܨܝܗ ܳ ܰܘܫ ݂ ܺܕܝܗ‬
ܽ ݁ ‫ܢܐ ݂ ܰܒ݂ܕ ܰܚ݂ܕ ܰܗ ݁ ܳܕܳܡ݂ܟ ܘܳܠܐ‬
ܶ ݁ ‫ܢ݂ܟ ݁ ܰܦܳܩܚ ܳܠ݂ܟ‬
ܺ ‫ܓܝܪ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܶܡ‬
‫ܟܠܗ ݁ ܰܦ݂ܓܪ݂ܟ‬
ܺ ‫ܢ ݁ ܶܦܠ ݁ܒ‬
ܶ
ܳ ‫ܓܰܗ‬
(analyze) ‫ܢܐ ܀‬
݂

‫גיר‬
ֵ ‫לכ‬
ָ ‫קח‬
ָ ַ ‫נכ פ‬
ָ ‫מ‬
ֵ ‫דיה‬
ִ ‫ציה ַוש‬
ִ ‫לכ ח‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫מכש‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫מי‬
ִ ַ ‫נכ די‬
ָ ‫עי‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫אן‬
ֵ - Matthew 5:29
(analyze) . ‫נא‬
ָ ַ‫פל בג ִה‬
ֵ ֵ ‫רכ נ‬
ָ ‫פג‬
ַ ‫לה‬
ֵ ֻ ‫לא כ‬
ָ ‫מכ ו‬
ָ ‫ד‬
ָ ַ‫חד ה‬
ַ ‫בד‬
ַ ִ‫דנא‬
Matthew 5:29 - ᵓen dēn ᶜaynāḵ dəyāminā māḵšlā lāḵ ḥəṣih wašḏih mēnāḵ paqāḥ
lāḵ gēr dəni(ᵓ)ḇāḏ ḥāḏ haddāmāḵ wəlā kullēh paǥrāḵ neppel bəǥīhānā . (analyze)
Matthew 5:29 - But if thy right eye cause thee to offend, root it out and cast it from thee: it is
better to thee that one of thy members should perish, than that thy whole body should fall
into gihano.

ܽ ‫ܢܐ ܰܡ݂ܟܫܳܠܐ ܳܠ݂ܟ ݁ܦ‬
ܺ ‫ ܶܘܐܢ‬- Matthew 5:30
ܳ ‫ܐܝ ݂ ܳܕ݂ܟ ݁ܕܰܝܺܡܝ‬
‫ܫ ݂ ܺܕܝܗ‬
‫ܣܘܩ‬
ܶ ܽ݁
ܶ ݁ ‫ܢ݂ܟ ݁ ܰܦܳܩܚ ܳܠ݂ܟ‬
ܺ ‫ܓܝܪ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܶܡ‬
‫ܟܠܗ‬
‫ܢܐ ݂ ܰܒ݂ܕ ܰܚ݂ܕ ܶܡܢ ܰܗ ݁ ܳܕܰܡܝ݁ܟ ܘܳܠܐ‬
ܺ ‫ܢ ݁ ܶܦܠ ݁ܒ‬
ܶ ‫݁ ܰܦ݂ܓܳܪ݂ܟ‬
ܳ ‫ܓܰܗ‬
(analyze)‫ܢܐ ܀‬
݂

‫גיר‬
ֵ ‫לכ‬
ָ ‫קח‬
ָ ַ ‫נכ פ‬
ָ ‫מ‬
ֵ ‫דיה‬
ִ ‫לכ פסוק ש‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫מכש‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫מי‬
ִ ַ ‫דכ די‬
ָ ‫אי‬
ִ ‫ ֵואן‬- Matthew 5:30
(analyze) . ‫נא‬
ָ ַ‫פל בג ִה‬
ֵ ֵ ‫רכ נ‬
ָ ‫פג‬
ַ ‫לה‬
ֵ ֻ ‫לא כ‬
ָ ‫מיכ ו‬
ַ ‫ד‬
ָ ַ‫מן ה‬
ֵ ‫חד‬
ַ ‫בד‬
ַ ִ‫דנא‬
Matthew 5:30 - we(ᵓ)n ᵓiḏāḵ dəyāminā māḵšlā lāḵ pəsūq šəḏih mēnāḵ paqāḥ lāḵ

gēr dəni(ᵓ)ḇāḏ ḥāḏ men haddāmayk wəlā kullēh paǥrāḵ neppel bəǥīhānā . (analyze)
Matthew 5:30 - And if thy right hand cause thee to offend, cut it off and cast it from thee; for
it is better to thee that one from thy members should perish, rather than thy whole body
should fall into gihano.

ܶ ܳ ݁
ܰ
ܰ ݁ ܰ ܶ ܶ
ܶ ‫ܢ݁ܬ ݂ ܶܬܗ‬
‫ܢ ݁ ܶܬܠ ܳܠܗ ݁ܟ ݂ ܳܬ ݂ ܳܒܐ‬
݈ ‫ ܐ݂ܬܐܡܪ ܕܡܢ ܕܫܪܐ ܐ‬- Matthewܳ ܳ5:31
ܽ ݁
(analyze) ‫ܕ݂ܕܘܠܠܐ ܀‬

(analyze) .

‫לא‬
ָ ָ ‫בא דדול‬
ָ ָ‫לה כת‬
ָ ‫תל‬
ֵ ֵ ‫תה נ‬
ֵ ‫רא אנת‬
ֵ ‫ש‬
ָ ‫מן ד‬
ַ ‫מר ד‬
ַ ‫תא‬
ֵ ֵ‫ א‬- Matthew 5:31
Matthew 5:31 - ᵓēṯe(ᵓ)mar dəman dəšārē ᵓa(n)tṯēh nettel lāh kəṯāḇā
dəḏūlālā . (analyze)

Matthew 5:31 - It hath been said, that he who looseth his wife should give her a writing of
divorcement.

ܶ
ܶ - Matthew 5:32
ܽ ݂ ‫ܟܘܢ ݁ܕ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܳ ‫ܢܐ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܰ‫ܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܟܠ ܰܡܢ ݁ܕܳܫܪܐ‬
‫ܡܪ‬
݈
ܽ ‫ܐܢ݁ܬ ݂ ܶܬܗ ܠ ݂ ܰܒܪ ܶܡܢ ܶܡܠ ݂ ܳܬܐ ݁ܕܳܙܢܽܝܘ ݂ ܳܬܐ ܳܥ ݂ ܶܒ݂ܕ ܳܠܗ ݁ ܰܕ݂ܬ‬
ܰ
‫ܓܘܪ ܘܰܡܢ ݁ܕܳܫܶܩܠ‬
݂
݈
ܰ ܳ ݁ ‫ܫ ݂ ܺܒܝܩ ݁ ܳܬܐ‬
(analyze) ‫ܓܐܪ ܀‬

‫תא‬
ָ ‫מל‬
ֵ ‫מן‬
ֵ ‫בר‬
ַ ‫תה ל‬
ֵ ‫רא אנת‬
ֵ ‫ש‬
ָ ‫מן ד‬
ַ ‫כל‬
ֻ ‫נא לכון ד‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫דין א‬
ֵ ‫נא‬
ָ ֵ‫ א‬- Matthew 5:32
(analyze) . ‫גאר‬
ָ ‫תא‬
ָ ‫ביק‬
ִ ‫קל ש‬
ֵ ‫ש‬
ָ ‫מן ד‬
ַ ‫דתגור ו‬
ַ ‫לה‬
ָ ‫בד‬
ֵ ‫ע‬
ָ ‫תא‬
ָ ‫דָזניו‬
Matthew 5:32 - ᵓēnā dēn ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon dəḵull man dəšārē ᵓa(n)tṯēh ləḇar men
melṯā dəzānyūṯā ᶜāḇēḏ lāh daṯǥūr wəman dəšāqel šəḇiqtā gā(ᵓ)ar . (analyze)
Matthew 5:32 - But I say unto you, that whosoever looseth his wife, except on account of
fornication, maketh her to commit adultery; and whosoever taketh her who is sent away,
committeth adultery.

ܶ ݁ ‫ ݁ ܽܬܘ݂ܒ ܫܰܡܥ ݁ ܽܬܘܢ ݁ ܶܕܐ ݂ ܶܬܐܰܡܪ ܠܰܩ݂ܕܳܡܶܝܐ ݁ܕܳܠܐ ݁ܬ ݂ ܰܕ‬- Matthew 5:33
‫ܓܠ‬
݂ ‫݁ܒܰܡܘܳܡ ݂ ܳܬ݂ܟ ݁ܬܰܫܶܠܡ ݁ ܶܕܝܢ ܠܳܡܪܳܝܐ ܰܡܘܳܡ ݂ ܳܬ‬
(analyze) ‫ܟ ܀‬

‫דין‬
ֵ ‫לם‬
ֵ ‫ש‬
ַ ‫תכ ת‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫מו‬
ַ ‫גל ב‬
ֵ ‫ד‬
ַ ‫לא ת‬
ָ ‫מֵיא ד‬
ָ ‫קד‬
ַ ‫מר ל‬
ַ ‫תא‬
ֵ ‫דא‬
ֵ ‫מעתון‬
ַ ‫ תוב ש‬- Matthew 5:33
(analyze) . ‫תכ‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫מו‬
ַ ‫מרָיא‬
ָ ‫ל‬
Matthew 5:33 - toḇ šəmaᶜton de(ᵓ)ṯe(ᵓ)mar ləqāḏmāyē dəlā təḏaggggel
bəmawmāṯāḵ təšāllem dēn ləmāryā mawmāṯāḵ . (analyze)
Matthew 5:33 - Again, you have heard it was said to those beforetime, Thou shalt not lie in
thine oaths, but shalt fulfil thine oaths unto the Lord.

ܶ - Matthew 5:34
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܳ ‫ܢܐ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܰ‫ܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܟܘܢ ܳܠܐ ݁ ܺܬܐܽܡܘܢ ܳܣ݂ܟ ܳܠܐ‬
݈ ‫ܡܪ‬
ܽ ݂ ‫݁ ܰܒܫܰܡܳܝܐ ݁ܕ‬
ܳ ܳ ܰ݁ ܽ
(analyze) ‫ܟܘܪܣܳܝܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܀‬

‫מָיא דכורסָיא הו‬
ַ ‫בש‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫סכ‬
ָ ‫אמון‬
ִ ‫לא ת‬
ָ ‫נא לכון‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫דין א‬
ֵ ‫נא‬
ָ ֵ‫ א‬- Matthew 5:34
(analyze) . ‫הא‬
ָ ָ ‫דאל‬
ַ
Matthew 5:34 - ᵓēnā dēn ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon lā ti(ᵓ)on sāḵ lā bašmāyā dəḵūrsyā hū
da(ᵓ)lāhā . (analyze)

Matthew 5:34 - But I say unto you, Swear not at all: not by heaven, for it is the throne of
Aloha;

ܳ ‫ܟܘ݂ܒܳܫܐ ܗܝ ݁ ܰܕ݂ܬܶܚܝ݂ܬ ܶܪܓܰܠܘܗܝ‬
ܽ ݂ ‫ ܘܳܠܐ ܰ݁ܒܐܪܳܥܐ ݁ܕ‬- Matthew 5:35
‫ܐ݂ܦܳܠܐ‬
݈
݈ ܰ
݂
ܳ ݁ ‫݁ ܽܒܐܘܺܪܝܫܶܠܡ ݁ ܰܕܡ ݂ ܺܕܝܢ ݁ ܶܬܗ ݈ܺܗܝ ݁ܕܰܡܠ‬
(analyze) ‫ܟܐ ܪܳ݁ܒܐ ܀‬
݈

‫לם‬
ֵ ‫ריש‬
ִ ‫באו‬
ֻ ‫לא‬
ָ ‫לוהי אפ‬
ַ ‫רג‬
ֵ ‫חית‬
ֵ ‫דת‬
ַ ‫שא הי‬
ָ ‫עא דכוב‬
ָ ‫באר‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫ ו‬- Matthew 5:35
(analyze) . ‫בא‬
ָ ַ ‫כא ר‬
ָ ‫מל‬
ַ ‫הי ד‬
ִ ‫תה‬
ֵ ‫דינ‬
ִ ‫דמ‬
ַ
Matthew 5:35 - wəlā ba(ᵓ)rᶜā dəḵūḇšā (hy) daṯḥēṯ rēǥlaw(hy) ᵓāplā b(ᵓ)urišlem
damḏi(n)ttēh (h)i dəmalkā rabbā . (analyze)
Matthew 5:35 - nor by earth, for it is the foot-stool beneath his feet; neither by Urishlem, for
it is the city of the great king.

ܳ ‫ܐܦܳܠܐ ݁ܒܺܪܳܫ݂ܟ ݁ ܺܬܐܶܡܐ ݁ܕ‬
ܰ
ܳ - Matthew 5:36
ܰ݁ ܶ
‫ܢ݁ܬ ܠܶܡܥܰ݁ܒ݂ܕ ݁ ܶܒܗ‬
݂
݈ ‫ܠܐ ݁ ܳܡܫܟܚ ܐ‬
ܳ ݁ ܳ ݁ ‫ܐܘ‬
ܽ ‫ܶܡܢ ݂ ܳܬܐ ܚ ܳܕܐ ݁ܕܰܣܥܳܪܐ‬
ܳ ܶ ܰ
(analyze) ‫ܟܡܬܐ ܐܘ ܚܘܪܬܐ ܀‬
݂

‫דא‬
ָ ‫תא ח‬
ָ ‫מנ‬
ֵ ‫בה‬
ֵ ‫בד‬
ַ ‫מע‬
ֵ ‫כח אנת ל‬
ַ ‫מש‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫מא ד‬
ֵ ִ‫שכ תא‬
ָ ִ ‫לא בר‬
ָ ‫ אפ‬- Matthew 5:36
(analyze) . ‫תא‬
ָ ‫חָור‬
ֵ ‫תא או‬
ָ ‫כמ‬
ָ ‫רא או‬
ָ ‫סע‬
ַ ‫ד‬
Matthew 5:36 - ᵓāplā bərīšāḵ ti(ᵓ)ē dəlā meškaḥ ᵓa(n)t ləmeᶜbaḏ bēh menṯā ḥəḏā
dəsaᶜrā ᵓūkāmtā ᵓaw ḥēwārtā . (analyze)
Matthew 5:36 - Neither shalt thou swear by thy head, for thou canst not make a single hair in
it either black or white.

ܺ ‫ܐܝܢ‬
ܺ ‫ܟܘܢ‬
ܶ - Matthew 5:37
ܽ ݂ ‫ܐܳܠܐ ݁ ܶܬܗܶܘܐ ܶܡܰܠ݂ܬ‬
‫ܐܝܢ ܘܳܠܐ ܳܠܐ ܶܡ ݁ ܶܕܡ‬
ܶ ܳ
ܺ݁
ܽ
ܶ
ܶ ݁
ܳ ܺ
(analyze‫܀‬
) ‫ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܰܝܬܝܪ ܡܢ ݁ܒܝܫܐ ܗܘ‬

‫שא‬
ָ ‫בי‬
ִ ‫מן‬
ֵ ‫תיר‬
ִ ַ ‫לין י‬
ֵ ָ‫מן ה‬
ֵ ‫דם ד‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫אין ו‬
ִ ‫אין‬
ִ ‫לתכון‬
ַ ‫מ‬
ֵ ‫תהֵוא‬
ֵ ‫לא‬
ָ ֵ‫ א‬- Matthew 5:37
(analyze) . ‫הו‬
Matthew 5:37 - ᵓēlā tehwē mēlāṯḵon ᵓin ᵓin wəlā lā meddem dəmen hālēn yattir
men bišā hū . (analyze)
Matthew 5:37 - But let your discourse be, Yea, yea; Nay, nay; for whatsoever is more than
these is from the evil.

ܳ ‫ܢܐ ܘܶܫ‬
ܳ ‫ܢܐ ܚܳܠ݂ܦ ܰܥܝ‬
ܳ ‫ ܫܰܡܥ ݁ ܽܬܘܢ ݁ ܶܕܐ ݂ ܶܬܐܰܡܪ ݁ܕܰܥܝ‬- Matthew 5:38
‫ܢܐ‬
ܳ ‫ܚܳܠ݂ܦ ܶܫ‬
(analyze) ‫ܢܐ ܀‬

(analyze) .

‫נא‬
ָ ‫ש‬
ֵ ‫לפ‬
ָ ‫נא ח‬
ָ ‫ש‬
ֵ ‫נא ו‬
ָ ‫עי‬
ַ ‫לפ‬
ָ ‫נא ח‬
ָ ‫עי‬
ַ ‫מר ד‬
ַ ‫תא‬
ֵ ‫דא‬
ֵ ‫מעתון‬
ַ ‫ ש‬- Matthew 5:38
Matthew 5:38 - šəmaᶜton de(ᵓ)ṯe(ᵓ)mar dəᶜaynā ḥəlāp ᶜaynā wəšēnā
ḥəlāp šēnā . (analyze)

Matthew 5:38 - You have heard that it hath been said, An eye for an eye, and a tooth for a
tooth.

ܽ
ܶ݁
ܶ - Matthew 5:39
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܰ ܳ
ܳ ‫ܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܟܘܢ ݁ܕܳܠܐ ݁ܬܽܩܘܽܡܘܢ ܠܘܩ ݂ ܰܒܠ‬
݈ ‫ܢܐ ܕܝܢ ܐܡܪ‬

ܶ ‫݁ ܺܒܝܳܫܐ‬
ܳ ‫ܢܐ ܶܠܗ‬
ܰ ‫ܢܐ‬
ܳ ݁ ‫ܐܳܠܐ ܰܡܢ ݁ܕܳܡܶܚܐ ܳܠ݂ܟ ܰܥܠ ݁ ܰܦ‬
ܳ ‫ܐ݂ܦ‬
ܳ ‫ܟ݂ܟ ݁ܕܰܝܺܡܝ‬
‫ܐ݂ܦ‬
ܳ ‫݈ܐܚܺܪ‬
(analyze) ‫ܢܐ ܀‬
‫חא‬
ֵ ‫מ‬
ָ ‫מן ד‬
ַ ‫לא‬
ָ ֵ‫שא א‬
ָ ‫בי‬
ִ ‫בל‬
ַ ‫לא תקומון לוק‬
ָ ‫נא לכון ד‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫דין א‬
ֵ ‫נא‬
ָ ֵ‫ א‬- Matthew 5:39
(analyze) . ‫נא‬
ָ ִ ‫לה אפ אחר‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫נא אפ‬
ָ ‫מי‬
ִ ַ ‫ככ די‬
ָ ַ ‫על פ‬
ַ ‫לכ‬
ָ
Matthew 5:39 - ᵓēnā dēn ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon dəlā təqūmon lūqḇal bišā ᵓēlā man
dəmāḥē lāḵ ᶜal pakkāḵ dəyāminā ᵓāpnā lēh ᵓāp (ᵓ)ḥrīnā . (analyze)
Matthew 5:39 - But I say unto you, that you shall not rise up against evil: but if any one
strike thee on the right cheek, turn to him the other also.

ܽ ݁ ‫ܢܫܽܩܘܠ‬
ܶ ‫ ܘܰܡܢ ݁ܕܳܨ ݂ ܶܒܐ ݁ ܰܕܢ ݂ ܽܕܘܢ ܰܥܳܡ݂ܟ ܘ‬- Matthew 5:40
ܳ ‫ܟܘ ݁ ܺܬܝ‬
‫ܢ݂ܟ‬
ܳ ‫ܫ ݂ ܽܒܘܩ ܶܠܗ‬
݂ ‫ܐ݂ܦ ܰܡܪܽܛܘܳܛ‬
(analyze) ‫ܟ ܀‬

).

‫טכ‬
ָ ‫מרטו‬
ַ ‫לה אפ‬
ֵ ‫נכ שבוק‬
ָ ‫תי‬
ִ ‫נשקול כו‬
ֵ ‫מכ ו‬
ָ ‫ע‬
ַ ‫דנדון‬
ַ ‫בא‬
ֵ ָ ‫מן דצ‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 5:40
(analyze
Matthew 5:40 - wəman dəṣāḇē danḏon ᶜāmāḵ wənešqūl kutināḵ šəḇūq lēh
ᵓāp marṭūṭāḵ . (analyze)

Matthew 5:40 - And if any one will contend with thee to take away thy tunic, leave him thy
mantle also;
(analyze)‫܀‬

ܶ
‫ ܰܡܢ ݁ ܰܕܡܰܫܰܚܪ ܳܠ݂ܟ ܺܡܝܳܠܐ ܰܚ݂ܕ ܶܙܠ ܰܥܶܡܗ ݁ܬܪܝܢ‬- Matthew 5:41
(analyze) .

‫רין‬
ֵ ‫מה ת‬
ֵ ‫ע‬
ַ ‫חד ֵזל‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫מי‬
ִ ‫לכ‬
ָ ‫חר‬
ַ ‫ש‬
ַ ‫דמ‬
ַ ‫מן‬
ַ - Matthew 5:41

Matthew 5:41 - man damšāḥḥar lāḵ milā ḥāḏ zel ᶜāmēh tərēn . (analyze)
Matthew 5:41 - and if a man compel thee one mile, go with him twain.

ܶ ‫ ܰܡܢ ݁ܕܳܫ‬- Matthew 5:42
ܺ ‫ܐܠ ܳܠ݂ܟ ܰܗ݂ܒ ܶܠܗ ܘܰܡܢ ݁ܕܳܨ ݂ ܶܒܐ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܢܐܰܙ݂ܦ ܶܡ‬
‫ܢ݂ܟ‬
ܶ ܶ
ܳ
(analyze) ‫ܗܝ ܀‬
݈ ‫ܠܐ ݁ܬ݂ܟܠܝܘ‬
(analyze) .

‫ליוהי‬
ֵ ‫תכ‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫נכ‬
ָ ‫מ‬
ֵ ‫בא דנאִַזפ‬
ֵ ָ ‫מן דצ‬
ַ ‫לה ו‬
ֵ ‫הב‬
ַ ‫לכ‬
ָ ‫אל‬
ֵ ‫ש‬
ָ ‫מן ד‬
ַ - Matthew 5:42

Matthew 5:42 - man dəšā(ᵓ)el lāḵ hāḇ lēh wəman dəṣāḇē dəni(ᵓ)āp mēnāḵ lā
teḵlēw(hy) . (analyze)
Matthew 5:42 - Give to him who asketh from thee, and him who would borrow from thee
refuse not.

ܺ ‫ ܫܰܡܥ ݁ ܽܬܘܢ ݁ ܶܕܐ ݂ ܶܬܐܰܡܪ ݁ ܰܕܪܰܚܡ ܠܰܩܺܪܝ ݂ ܳܒ݂ܟ ܰܘܣ‬- Matthew 5:43
‫ܢܝ ܰܠ݂ܒܶܥܠ݁ܕ ݂ ܳܒ ݂ ܳܒ݂ܟ‬
(analyze) ‫܀‬
(analyze) .

‫בכ‬
ָ ָ‫עלדב‬
ֵ ‫לב‬
ַ ‫ני‬
ִ ‫בכ ַוס‬
ָ ‫רי‬
ִ ‫ק‬
ַ ‫חם ל‬
ַ ‫דר‬
ַ ‫מר‬
ַ ‫תא‬
ֵ ‫דא‬
ֵ ‫מעתון‬
ַ ‫ ש‬- Matthew 5:43
Matthew 5:43 - šəmaᶜton de(ᵓ)ṯe(ᵓ)mar darḥam ləqāriḇāḵ wasni
lāḇᶜeldḇāḇāḵ . (analyze)

Matthew 5:43 - You have heard that it hath been said, Thou shalt love thy neighbour, and

hate thine enemy.

ܶ - Matthew 5:44
ܰ ‫ܟܘܢ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܳ ‫ܢܐ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܰ‫ܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܐܶܚ݂ܒܘ‬
‫ܡܪ‬
݈
ܺ ݁ ‫ܟܘܢ ܰܘܥ ܶܒܕܘ ݁ܕܰܫ‬
ܶ ‫ܟܘܢ ܘ ݂ ܰܒܶܪ݂ܟܘ ܠܰܡܢ ݁ܕܳܠ‬
ܽ ݂ ‫ܐܛ ܠ‬
ܽ ݁ ‫ܰܠ݂ܒܶܥܠ݁ܕ ݂ ܳܒ ݂ ܰܒܝ‬
‫ܦܝܪ‬
݂
݂
ܳ
ܽ ݂ ‫ܐܝܶܠܝܢ ݁ܕ ݂ ܳܕ݂ܒܺܪܝܢ ܠ‬
ܰ ‫ܟܘܢ ܘܰܨܰܠܘ ܰܥܠ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܶ ‫ܠܰܡܢ ݁ܕܳܣ‬
‫ܟܘܢ ܰ݁ܒܩܺܛܝܪܐ‬
ܽ ݂ ‫ܘܳܪ݂ܕ ݁ ܺܦܝܢ ܠ‬
(analyze)‫ܟܘܢ ܀‬

‫אט‬
ֵ ָ ‫מן דל‬
ַ ‫רכו ל‬
ֵ ַ‫ביכון וב‬
ַ ָ‫עלדב‬
ֵ ‫לב‬
ַ ‫חבו‬
ֵ ‫נא לכון א‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫דין א‬
ֵ ‫נא‬
ָ ֵ‫ א‬- Matthew 5:44
‫פין‬
ִ ‫רד‬
ָ ‫רא ו‬
ָ ‫טי‬
ִ ‫בק‬
ַ ‫רין לכון‬
ִ ‫דב‬
ָ ‫לין ד‬
ֵ ‫על אי‬
ַ ‫לו‬
ַ ַ ‫נא לכון וצ‬
ֵ ‫ס‬
ָ ‫מן ד‬
ַ ‫פיר ל‬
ִ ‫ש‬
ַ ‫בדו ד‬
ֵ ‫לכון ַוע‬
(analyze) . ‫לכון‬
Matthew 5:44 - ᵓēnā dēn ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon ᵓāḥēḇ(w) lāḇᶜeldḇāḇaykon wəḇārrēḵ(w)
ləman dəlā(ᵓ)eṭ ləḵon waᶜḇēḏ(w) dəšappir ləman dəsānē ləḵon wəṣāllaw ᶜal
ᵓaylēn dəḏāḇrin ləḵon baqṭirā wərāḏppin ləḵon . (analyze)
Matthew 5:44 - [Master of enmity.] But I say unto you, Love your enemies; bless them who
execrate you; do that which is good to him who hateth you; and pray for them who lead you
with a chain, and persecute you.

ܽ ݂ ‫ܢܘܗܝ ݁ ܰܕܐ ݂ ܽܒܘ‬
ܰ - Matthew 5:45
ܰ ݁ ‫ܐܝ‬
ܰ ‫ܢܐ ݁ܕ ݂ ܶܬܗܽܘܘܢ ݁ܒ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܟܘܢ ݁ܕ ݂ ܰܒܫܰܡܳܝܐ ܰܗܘ‬
݈
ܺ ݁ ‫ܢܚ ܶܫܡܶܫܗ ܰܥܠ ܳܛ ݂ ܶܒܐ ܘܰܥܠ ݁ ܺܒܝܶܫܐ ܘܰܡܶܚ݂ܬ ܶܡܛܶܪܗ ܰܥܠ‬
ܶ ‫ܟܐ‬
ܰ ‫݁ܕܰܡ݂ܕ‬
‫ܢܐ‬
ܶܳ ܰ
ܰ
(analyze) ‫ܘܥܠ ܥܘܠܐ ܀‬

‫בא‬
ֵ ‫ט‬
ָ ‫על‬
ַ ‫שה‬
ֵ ‫שמ‬
ֵ ‫נח‬
ַ ‫מד‬
ַ ‫הו ד‬
ַ ‫בשמַָיא‬
ַ ‫דאבוכון ד‬
ַ ‫נוהי‬
ַ ‫תהוון ב‬
ֵ ‫נא ד‬
ָ ַ ‫ איכ‬- Matthew 5:45
(analyze) . ‫לא‬
ֵ ָ ‫עו‬
ַ ‫על‬
ַ ‫נא ו‬
ֵ ִ‫על כא‬
ַ ‫רה‬
ֵ ‫מט‬
ֵ ‫חת‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫שא ו‬
ֵ ‫בי‬
ִ ‫על‬
ַ ‫ו‬
Matthew 5:45 - ᵓaykanā dəṯehon bənaw(hy) da(ᵓ)ḇūḵon dəḇašmāyā haw
dəmāḏnaḥ šemšēh ᶜal ṭāḇē wəᶜal bišē wəmāḥēṯ meṭrēh ᶜal ki(ᵓ)ē wəᶜal
ᶜāwālē . (analyze)
Matthew 5:45 - That you may be the children of your Father who is in heaven, who causeth
his sun to arise on the good and on the evil, and who sendeth showers on the just and on the
unjust.

ܶ
ܽ ݁ ‫ܓܝܪ ܰܡܚ ܺܒܝܢ ܐܢ‬
ܶ - Matthew 5:46
ܶ ݁ ‫ܐܢ‬
‫ܬܘܢ ܰܠܐܝܠܝܢ ݁ܕܰܡܚ ݂ ܺܒܝܢ‬
݂
݈
ܺ ‫ܐܓܳܪܐ‬
ܳ ‫ܟܘܢ ܳܠܐ ܳܗܐ‬
ܽ ݂ ‫ܐܝ݂ܬ ܠ‬
ܰ ‫ܢܐ‬
݂ܽ ‫ܠ‬
ܳ ‫ܟܘܢ ܳܡ‬
‫ܐ݂ܦ ܳܡ݂ܟܶܣܐ ܺܗܝ ܳܗ ݂ ܶܕܐ‬
݂
ܺ݁ ܳ
(analyze‫܀‬
) ‫ܥ݂ܒܕܝܢ‬

‫לא‬
ָ ‫אית לכון‬
ִ ‫רא‬
ָ ‫נא אג‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫בין לכון‬
ִ ‫מח‬
ַ ‫לין ד‬
ֵ ‫לאי‬
ַ ‫בין אנתון‬
ִ ‫מח‬
ַ ‫גיר‬
ֵ ‫אן‬
ֵ - Matthew 5:46
(analyze) . ‫דין‬
ִ ‫עב‬
ָ ‫דא‬
ֵ ָ‫הי ה‬
ִ ‫סא‬
ֵ ‫מכ‬
ָ ‫הא אפ‬
ָ
Matthew 5:46 - ᵓen gēr maḥḇin ᵓ(n)tton la(ᵓ)ylēn dəmaḥḇin ləḵon mānā ᵓāǥrā ᵓiṯ
ləḵon lā hā ᵓāp māḵsē hi hāḏē ᶜāḇddin . (analyze)
Matthew 5:46 - For if you love those (only) who love you, what reward have you ? do not
even the tribute-gatherers this ?

ܽ ݁ ‫ ܶܘܐܢ ܳܫܐܺܠܝܢ ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ݁ ܰܒܫܳܠܳܡܐ ݁ ܰܕܐܰܚܝ‬- Matthew 5:47
‫ܟܘܢ ݁ ܰܒܠܽܚܘ݂ܕ‬
݈ܳ
ܺ݁
ܶ
ܺ݁ ܳ
ܶ
ܳ
ܺ
ܳ
ܳ
ܳ
ܳ ‫ܳܡ‬
‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ܠܐ ܗܐ ܐ݂ܦ ܡ݂ܟܣܐ ܗܝ ܗ݂ܕܐ‬
݈ ‫ܢܐ ܰܝܬܝܪ ܥ݂ܒܕܝܢ ܐ‬

(analyze‫܀‬
)

‫ܳܥ݂ܒ ݁ ܺܕܝܢ‬

‫דין אנתון‬
ִ ‫עב‬
ָ ‫תיר‬
ִ ַ ‫נא י‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫בלחוד‬
ַ ‫חיכון‬
ַ ‫דא‬
ַ ‫מא‬
ָ ָ ‫בשל‬
ַ ‫לין אנתון‬
ִ ‫שא‬
ָ ‫ ֵואן‬- Matthew 5:47
(analyze) . ‫דין‬
ִ ‫עב‬
ָ ‫דא‬
ֵ ָ‫הי ה‬
ִ ‫סא‬
ֵ ‫מכ‬
ָ ‫הא אפ‬
ָ ‫לא‬
ָ
Matthew 5:47 - we(ᵓ)n šā(ᵓ)lin ᵓ(n)tton bašlāmā da(ᵓ)ḥaykon balḥūḏ mānā yattir
ᶜāḇddin ᵓ(n)tton lā hā ᵓāp māḵsē hi hāḏē ᶜāḇddin . (analyze)
Matthew 5:47 - And if you wish peace to your brethren only, what more do you than they ?
do not also the tribute-gatherers this ?

ܽ ݂ ‫ܢܐ ݁ ܰܕܐ ݂ ܽܒܘ‬
ܰ ‫ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ݁ܓܺܡܝܶܪܐ‬
ܰ ‫ܟܝܠ‬
ܺ ݂ ‫ ܗܰܘܘ ܳܗ‬- Matthew 5:48
ܰ ݁ ‫ܐܝ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܟܘܢ‬
݈
݈ܽ ‫݁ܕ ݂ ܰܒܫܰܡܳܝܐ ݁ܓܺܡܝܪ‬
(analyze) ‫ܗܘ ܀‬

(analyze) .

‫מיר הו‬
ִ ‫מָיא ג‬
ַ ‫בש‬
ַ ‫דאבוכון ד‬
ַ ‫נא‬
ָ ַ ‫רא איכ‬
ֵ ‫מי‬
ִ ‫כיל אנתון ג‬
ִ ָ‫ הַוו ה‬- Matthew 5:48

Matthew 5:48 - həwaw hāḵil ᵓa(n)tton gəmirē ᵓaykanā da(ᵓ)ḇūḵon dəḇašmāyā
gəmir (h)u . (analyze)
Matthew 5:48 - Be ye therefore perfect, as your Father who is in heaven is perfect !

The Gospel According To Matthai - Chapter 6
‫܀ ܡܬܝ ܘ ܀‬

ܽ ݂ ‫ ܽܚܘܪܘ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܒܶܙ݂ܕܰܩ݂ܬ‬- Matthew 6:1
ܰ ‫ܢܗ ܩ ݂ ܳܕܡ ݁ܒ‬
ܳ ‫ܟܘܢ ݁ܕܳܠܐ ݁ ܶܬܥ݁ܒ ݂ ܽܕܘ‬
‫ܢܝ‬
ܽ ݂ ‫ܐܓܳܪܐ ܰܠܝ݁ܬ ܠ‬
ܰ ‫ܐܝ݂ܟ ݁ܕ ݂ ܶܬ݂ܬܚܽܙܘܢ ܠܽܗܘܢ ܶܘܐܳܠܐ‬
ܰ ‫ܢܳܫܐ‬
ܳ ‫݈ܐ‬
‫ܟܘܢ ܠܳܘ݂ܬ‬
݂
ܽ ݂ ‫ܐ ݂ ܽܒܘ‬
ܰ
ܰ ܰ ݁
(analyze) ‫ܟܘܢ ܕ݂ܒܫܡܳܝܐ ܀‬
‫תתחזון‬
ֵ ‫שא איכ ד‬
ָ ָ ‫ני אנ‬
ַ ‫דם ב‬
ָ ‫נה ק‬
ָ ‫תעבדו‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫קתכון ד‬
ַ ‫דין בֵזד‬
ֵ ‫ חורו‬- Matthew 6:1
(analyze) . ‫יא‬
ָ ‫מ‬
ַ ‫בש‬
ַ ‫לית לכון לָות אבוכון ד‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫לא אג‬
ָ ‫להון ֵוא‬
Matthew 6:1 - ḥūr(w) dēn bəzēḏqāṯḵon dəlā teᶜbḏūnāh qəḏām bənay (ᵓ)nāšā ᵓayḵ
dəṯēṯḥzon ləhon we(ᵓ)lā ᵓāǥrā layt ləḵon ləwāṯ ᵓāḇūḵon dəḇašmāyā . (analyze)
Matthew 6:1 - SEE that in your almsgiving you do it not before men, so as that you may be
observed by them; otherwise no reward is for you with your Father who is in heaven.

ܶ - Matthew 6:2
ܰ ‫ܟܝܠ ݁ܕܳܥ ݂ ܶܒ݂ܕ‬
ܺ ݂ ‫ܐܰܡ݂ܬܝ ܳܗ‬
ܳ ‫ܢ݁ܬ ܶܙ݂ܕܩ ݂ ܳܬܐ ܳܠܐ ݁ ܶܬܩܶܪܐ ܰܩܪ‬
‫ܢܐ‬
‫ܐ‬
݈
ܰ ‫ܢܘܳܫ ݂ ܳܬܐ ܰܘ݂ܒܽܫܘܶܩܐ‬
ܰ ‫ܩ ݂ ܳܕܰܡܝ݁ܟ‬
ܽ ‫ܢܣ ݁ ܰܒܝ ܰ݁ܒܐ ݁ ܶܦܐ ܰ݁ܒ݂ܟ‬
ܳ ‫ܐܝ݂ܟ ݁ܕܳܥ݂ܒ ݁ ܺܕܝܢ‬
‫ܐܝ݂ܟ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܺ ܰ
ܰ ܳ
ܳ ܳ ‫ܢܝ ܐ‬
ܶ ‫݁ܕ‬
ܳ ‫ܐ‬
ܰ ‫ܢܫ ݁ ܰܬ݁ܒܽܚܘܢ ܶܡܢ ݁ܒ‬
‫ܟܘܢ‬
݈ ‫ܢܫܐ ܘܐܡܝܢ ܐܡܪ‬
݈
ܰ
ܽ
ܶ ܰ ݁
(analyze) ‫ܓܪܗܘܢ ܀‬
݂ ‫ܕܩ݁ܒܠܘ ܐ‬
‫מיכ איכ‬
ַ ‫ד‬
ָ ‫נא ק‬
ָ ‫קר‬
ַ ‫רא‬
ֵ ‫תק‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫תא‬
ָ ‫בד אנת ֵזדק‬
ֵ ‫ע‬
ָ ‫כיל ד‬
ִ ָ‫מתי ה‬
ַ ֵ‫ א‬- Matthew 6:2
‫מר‬
ַ ‫מין א‬
ִ ‫שא ַוא‬
ָ ָ ‫ני אנ‬
ַ ‫מן ב‬
ֵ ‫תבחון‬
ַ ‫נש‬
ֵ ‫קא איכ ד‬
ֵ ‫תא ַובשו‬
ָ ‫ש‬
ָ ‫בכנו‬
ַ ‫פא‬
ֵ ‫בא‬
ַ ‫בי‬
ַ ‫נס‬
ָ ‫דין‬
ִ ‫עב‬
ָ ‫ד‬
(analyze) . ‫בלו אגרהון‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫נא לכון ד‬
ָ ‫א‬
Matthew 6:2 - ᵓēmāṯy hāḵil dəᶜāḇēḏ ᵓa(n)t zēḏqṯā lā teqrē qarnā qəḏāmayk ᵓayḵ
dəᶜāḇddin nāsbay ba(ᵓ)pē baḵnūšāṯā wāḇšūqē ᵓayḵ dəneštabbḥon men bənay
(ᵓ)nāšā wa(ᵓ)min ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon dəqabbbbel(w) ᵓāǥrhon . (analyze)
Matthew 6:2 - When, therefore, thou art doing alms, sound not a trumpet before thee, as do
the assumers of faces in the assemblies and streets, so that they may be praised from men;
and, Amen I say to you, they receive their reward.

ܶ݁ ݁ ‫ܐ‬
ܰ
ܰ
ܶ ܳ ݁
ܳ
‫ܢ݁ܬ ܶܙ݂ܕܩ ݂ ܳܬܐ ܳܠܐ ݁ ܶܬ ݁ ܰܕܥ ܶܣܳܡܳܠ݂ܟ‬
6:3
݈ ‫ܢ ܺܬ ܕܝܢ ܡܐ ܕܥ݂ܒ݂ܕ ܐ‬
݈ ܳ ݁ - Matthew
ܳ
ܰ
ܳ ‫ܢܐ ܥ݂ܒܕܐ ܝܡܝ‬
ܳ ‫ܳܡ‬
݂‫ܢ‬
(analyze)‫ܟ ܀‬

‫נכ‬
ָ ‫מי‬
ִ ַ ‫דא י‬
ָ ‫עב‬
ָ ‫נא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫לכ‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫ס‬
ֵ ‫דע‬
ַ ֵ‫לא ת‬
ָ ‫תא‬
ָ ‫בד אנת ֵזדק‬
ֵ ‫ע‬
ָ ‫מא ד‬
ָ ‫דין‬
ֵ ‫ אנת‬- Matthew 6:3
(analyze) .
Matthew 6:3 - ᵓa(n)t dēn mā dəᶜāḇēḏ ᵓa(n)t zēḏqṯā lā teddaᶜ sēmālāḵ mānā
ᶜāḇddā yāmināḵ . (analyze)
Matthew 6:3 - But thou, when thou art doing thy alms, let not thy left hand know what thy
right hand doeth,

ܰ - Matthew 6:4
ܶ ݂ ‫ܟܣܳܝܐ ܰܘܐ ݂ ܽܒܘ݂ܟ ݁ܕܳܚܶܙܐ ݁ܒ‬
ܶ ݂ ‫ܐܝ݂ܟ ݁ܕ ݂ ܶܬܗܶܘܐ ܶܙ݂ܕܩ ݂ ܳܬ݂ܟ ݁ܒ‬
‫ܟܣܳܝܐ‬
ܶ ‫ܢ݂ܦܪܳܥ݂ܟ ݁ܒ‬
ܶ ‫ܽܗܘ‬
(analyze) ‫ܓܠܳܝܐ ܀‬
݂

‫גלָיא‬
ֵ ‫עכ ב‬
ָ ‫נפר‬
ֵ ‫כסָיא הו‬
ֵ ‫חֵזא ב‬
ָ ‫כסָיא ַואבוכ ד‬
ֵ ‫תכ ב‬
ָ ‫תהֵוא ֵזדק‬
ֵ ‫ איכ ד‬- Matthew 6:4

(analyze) .

Matthew 6:4 - ᵓayḵ dəṯehwē zēḏqṯāḵ bəḵesyā wa(ᵓ)ḇūḵ dəḥāzē bəḵesyā hū
nēprᶜāḵ bəǥelyā . (analyze)
Matthew 6:4 - that thine alms may be in secret; and thy Father, who seeth in secret, shall
recompense thee in openness.

ܰ ‫ܐܢ݁ܬ ܳܠܐ ݁ ܶܬܗܶܘܐ‬
ܰ ‫ ܘܳܡܐ ݁ ܰܕܡܰܨܶܠܐ‬- Matthew 6:5
ܳ ‫ܐܝ݂ܟ‬
‫ܢܣܰ݁ܒܝ ܰ݁ܒܐ ݁ ܶܦܐ‬
݈
ܽ ‫݁ܕܳܪܚܺܡܝܢ ܰܠܡܳܩܡ ܰ݁ܒ݂ܟ‬
ܶ ‫ܢܘܳܫ ݂ ܳܬܐ ܰܘ݂ܒܳܙܘܳܝ ݂ ܳܬܐ ݁ܕܽܫܘܶܩܐ ܰܠܡܰܨܳܠܽܝܘ ݁ܕ‬
‫ܢ݂ܬܚܽܙܘܢ‬
ܰ ‫ܟܘܢ ݁ܕܰܩ ݁ ܶܒܠܘ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܺ ܰ
ܰ ܳ
ܳ ܳ ‫ܢܝ ܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
ܰ ‫ܰܠ݂ܒ‬
‫ܐ݂ܓܪܽܗܘܢ) ܀‬
݈ ‫ܢܫܐ ܘܐܡܝܢ ܐܡܪ‬
݈
(analyze

‫קם‬
ָ ‫למ‬
ַ ‫מין‬
ִ ‫רח‬
ָ ‫פא ד‬
ֵ ‫בא‬
ַ ‫בי‬
ַ ‫נס‬
ָ ‫תהֵוא איכ‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫לא אנת‬
ֵ ַ ‫דמצ‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫ ו‬- Matthew 6:5
‫נא לכון‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫מין א‬
ִ ‫שא ַוא‬
ָ ָ ‫ני אנ‬
ַ ‫לב‬
ַ ‫נתחזון‬
ֵ ‫ליו ד‬
ָ ַ ‫למצ‬
ַ ‫קא‬
ֵ ‫תא דשו‬
ָ ָ ‫תא ַובָזוי‬
ָ ‫ש‬
ָ ‫בכנו‬
ַ
(analyze) . ‫בלו אגרהון‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫ד‬

Matthew 6:5 - wəmā damṣāllē ᵓa(n)t lā tehwē ᵓayḵ nāsbay ba(ᵓ)pē dərāḥmin
lamqām baḵnūšāṯā wāḇzāwyāṯā dəšūqē llamṣāllāyū dənēṯḥzon lāḇnay (ᵓ)nāšā
wa(ᵓ)min ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon dəqabbbbel(w) ᵓāǥrhon . (analyze)
Matthew 6:5 - And when thou prayest, be not as the face-takers, who love to stand in the
assemblies and at the corners of the streets to pray, that they may be seen of men;[The sons of
men.] and truly I say to you that they receive their reward.

ܶ ‫ܐܢ݁ܬ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܰ ‫ܐܰܡ݂ܬܝ ݁ ܰܕܡܰܨܶܠܐ‬
ܰ - Matthew 6:6
ܳ ‫ܢ݁ܬ ܽܥܘܠ ܠ ݂ ܰܬܳܘ‬
‫ܢ݂ܟ ܰܘܐܽܚܘ݂ܕ‬
‫ܐ‬
݈
݈
ܶ ݂ ‫ܟܣܳܝܐ ܰܘܐ ݂ ܽܒܘ݂ܟ ݁ܕܳܚܶܙܐ ݁ܒ‬
ܶ ݂ ‫݁ ܰܬܪܳܥ݂ܟ ܘܰܨܳܠܐ ܰܠܐ ݂ ܽܒܘ݂ܟ ݁ ܰܕ݂ܒ‬
ܶ ‫ܟܣܳܝܐ‬
‫ܢ݂ܦܪܳܥ݂ܟ‬
ܶ ‫݁ܒ‬
(analyze) ‫ܓܠܳܝܐ ܀‬
݂

‫לאבוכ‬
ַ ‫לא‬
ָ ַ ‫עכ וצ‬
ָ ‫תר‬
ַ ‫נכ ַואחוד‬
ָ ָ ‫לא אנת עול לתַו‬
ֵ ַ ‫דמצ‬
ַ ‫מתי‬
ַ ֵ‫דין א‬
ֵ ‫ אנת‬- Matthew 6:6
(analyze) . ‫יא‬
ָ ‫גל‬
ֵ ‫עכ ב‬
ָ ‫נפר‬
ֵ ‫כסָיא‬
ֵ ‫חֵזא ב‬
ָ ‫כסָיא ַואבוכ ד‬
ֵ ‫דב‬
ַ
Matthew 6:6 - ᵓa(n)t dēn ᵓēmāṯy damṣāllē ᵓa(n)t ᶜūl ləṯāwānāḵ wa(ᵓ)ḥūḏ tarᶜāḵ
wəṣāllā la(ᵓ)ḇūḵ daḇḵesyā wa(ᵓ)ḇūḵ dəḥāzē bəḵesyā nēprᶜāḵ bəǥelyā . (analyze)
Matthew 6:6 - But thou, when thou prayest, enter into thy secret chamber, and shut thy
door, and pray to thy Father who is in secret; and thy Father, who seeth in secret, shall
reward thee in openness.

ܰ ‫ ܘܳܡܐ ݁ ܰܕܡܰܨܶܠܝܢ ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ܳܠܐ ܗܰܘܝ ݁ ܽܬܘܢ ܡ ݂ ܰܦܩܺܩܝܢ‬- Matthew 6:7
‫ܐܝ݂ܟ‬
݈ܳ
ܰ
ܺ
ܰ
ܶ ݁ ‫ܰܚܢ ݂ ܶܦܐ ܳܣ݂ܒܺܪܝܢ‬
ܶ
ܰ ܰ݁
ܺ
݁
ܳ
݁
(analyze‫܀‬
) ‫ܓܝܪ ܕ݂ܒܡܡ݈ܠܠܐ ܣܓܝܐܐ ܡܫܬܡܥܝܢ‬

‫גיר‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫סב‬
ָ ‫פא‬
ֵ ‫חנ‬
ַ ‫קין איכ‬
ִ ‫פק‬
ַ ‫לא הַויתון מ‬
ָ ‫לין אנתון‬
ֵ ַ ‫דמצ‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫ ו‬- Matthew 6:7
(analyze) . ‫עין‬
ִ ‫תמ‬
ַ ‫מש‬
ֵ ‫סג ִָיאא‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫ממל‬
ַ ‫דב‬
ַ
Matthew 6:7 - wəmā damṣāllēn ᵓ(n)tton lā həwayton məpaqqqqin ᵓayḵ ḥanpē
sāḇrin gēr daḇmam(l)lā saggiā(ᵓ) meštamᶜin . (analyze)
Matthew 6:7 - And when thou art praying, be not wordy, like the profane; for they think that
in much speaking they are heard.

ܶ ݁ ‫ܟܘܢ‬
ܽ ݂ ‫ܐ ݂ ܽܒܘ‬
ܰ ‫ܟܝܠ ݁ ܶܬ ݁ ܰܕܽܡܘܢ ܠܽܗܘܢ‬
ܺ ݂ ‫ ܳܠܐ ܳܗ‬- Matthew 6:8
ܳ ‫ܓܝܪ ܳܝ ݂ ܰܕܥ ܳܡ‬
‫ܢܐ‬
ܽ ݂ ‫ܶܡ݂ܬ݁ܒܶܥܐ ܠ‬
ܳ ‫ܟܘܢ ܰܥ݂ܕܳܠܐ ݁ ܶܬܶܫܐܽܠܘ‬
(analyze)‫ܗܝ ܀‬
݈ ‫ܢܝ‬

‫לא‬
ָ ‫עד‬
ַ ‫עא לכון‬
ֵ ‫מתב‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫דע‬
ַ ָ ‫גיר י‬
ֵ ‫דמון להון אבוכון‬
ַ ֵ‫כיל ת‬
ִ ָ‫לא ה‬
ָ - Matthew 6:8
(analyze) . ‫ניהי‬
ָ ‫שאלו‬
ֵ ֵ‫ת‬
Matthew 6:8 - lā hāḵil teddamon ləhon ᵓāḇūḵon gēr yāḏaᶜ mānā mēṯbᶜē ləḵon
ᶜāḏlā teše(ᵓ)lūnāy(hy) . (analyze)
Matthew 6:8 - Be you not like them, for your Father knoweth what is needful for you before
that you ask him.

ܰ ‫ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ‬
ܰ ‫ܟܝܠ ܰܨܰܠܘ‬
ܺ ݂ ‫ܢܐ ܳܗ‬
ܰ ݂ ‫ ܳܗ‬- Matthew 6:9
ܳ ‫ܟ‬
‫ܐ ݂ ܽܒܘܢ ݁ܕ ݂ ܰܒܫܰܡܳܝܐ‬
݈
ܶ
݂ ‫ܢ݂ܬܰܩ ݁ ܰܕܫ ܫܳܡ‬
(analyze) ‫ܟ ܀‬

(analyze) .

‫מכ‬
ָ ‫דש ש‬
ַ ‫ק‬
ַ ‫נת‬
ֵ ‫מָיא‬
ַ ‫בש‬
ַ ‫לו אנתון אבון ד‬
ַ ַ ‫כיל צ‬
ִ ָ‫נא ה‬
ָ ַ ‫ הָכ‬- Matthew 6:9

Matthew 6:9 - hāḵānā hāḵil ṣāllaw ᵓa(n)tton ᵓāḇon dəḇašmāyā nēṯqaddddaš šəmāḵ
. (analyze)
Matthew 6:9 - Thus pray: Our Father who art in the heavens! be sanctified thy Name.

ܰ ‫ܢ݂ܟ‬
ܽ ݁ ‫ ݁ ܺܬܐ ݂ ܶܬܐ ܰܡܠ‬- Matthew 6:10
ܰ ݁ ‫ܐܝ‬
ܶ ‫ܟܘ ݂ ܳܬ݂ܟ‬
ܳ ‫ܟ‬
ܳ ‫ܢܗܶܘܐ ܶܨ݂ܒܳܝ‬
‫ܢܐ ݁ܕ ݂ ܰܒܫܰܡܳܝܐ‬
ܳ
ܰ
ܳ
(analyze) ‫ܐ݂ܦ ݁ܒܐܪܥܐ ܀‬
(analyze) .

‫עא‬
ָ ‫באר‬
ַ ‫מָיא אפ‬
ַ ‫בש‬
ַ ‫נא ד‬
ָ ַ ‫נכ איכ‬
ָ ָ ‫צבי‬
ֵ ‫נהֵוא‬
ֵ ‫תכ‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫תא‬
ֵ ִ‫ תא‬- Matthew 6:10
Matthew 6:10 - ti(ᵓ)ṯē malkuṯāḵ nehwē ṣēḇyānāḵ ᵓaykanā dəḇašmāyā
ᵓāp ba(ᵓ)rᶜā . (analyze)
Matthew 6:10 - Come thy kingdom. Be done thy will, as in heaven, also in earth.

ܳ

ܳ ‫ܰܝܘܡ‬
(analyze
‫ܢܐ ) ܀‬

ܰ ‫ ܰܗ݂ܒ ܰܠܢ ܰܠܚܳܡܐ ݁ܕܽܣܘܢܳܩ‬- Matthew 6:11
‫ܢܢ‬

(analyze) .

‫נא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫נן ַיו‬
ַ ‫ק‬
ָ ‫מא דסונ‬
ָ ‫לח‬
ַ ‫לן‬
ַ ‫הב‬
ַ - Matthew 6:11

Matthew 6:11 - hāḇ lan laḥmā dəsūnqānan yawmānā . (analyze)
Matthew 6:11 - Give to us the bread of our need to-day;

ܰ ‫ ܰܘܫ ݂ ܽܒܘܩ ܰܠܢ ܰܚܘܰ݁ܒܝܢ‬- Matthew 6:12
ܰ ݁ ‫ܐܝ‬
ܰ ‫ܢܐ ݁ ܳܕܐ݂ܦ ܚ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܢܢ ܫ ݂ ܰܒܩܢ‬
ܰ
(analyze) ‫ܠܰܚܳܝ݂ܒܝܢ ܀‬
(analyze) .

‫בין‬
ַ ָ ‫חי‬
ַ ‫בקן ל‬
ַ ‫נן ש‬
ַ ‫דאפ ח‬
ָ ‫נא‬
ָ ַ ‫בין איכ‬
ַ ‫חו‬
ַ ‫לן‬
ַ ‫ ַושבוק‬- Matthew 6:12

Matthew 6:12 - wašḇūq lan ḥawbayn ᵓaykanā dā(ᵓ)p ḥənan šəḇaqn
ləḥāyāḇayn . (analyze)
Matthew 6:12 - and forgive us our debts, as also we forgive our debtors;

ܶ ‫ܢܐ‬
ܶ ‫ ܘܳܠܐ ݁ ܰܬܥܰܠܢ ܠ‬- Matthew 6:13
ܳ ‫ܢܣܽܝܘ‬
‫ܐܳܠܐ ݁ ܰܦܳܨܢ ܰ ܶܡܢ ݁ ܺܒܝܳܫܐ‬
ܳ
ܳ݁
ܳ ܽ ݁ ‫ܶܡܽܛܠ ݁ܕ ܺܕܝܳܠ݂ܟ ܗܝ ܰܡܠ‬
ܺ ܳ
ܽ ܶ
ܳ
) ‫ܟܘ݂ܬܐ ܘܰܚܝܠܐ ܘ݂ܬܫ݁ܒܘܚܬܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܀‬
݂
݈
(analyze

‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫לכ הי‬
ָ ‫די‬
ִ ‫טל ד‬
ֻ ‫מ‬
ֵ ‫שא‬
ָ ‫בי‬
ִ ‫מן‬
ֵ ‫צן‬
ָ ַ ‫לא פ‬
ָ ֵ‫נא א‬
ָ ‫נסיו‬
ֵ ‫לן ל‬
ַ ‫תע‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫ ו‬- Matthew 6:13
(analyze) . ‫מין‬
ִ ‫על‬
ָ ‫לם‬
ַ ‫ע‬
ָ ‫תא ל‬
ָ ‫תשבוח‬
ֵ ‫לא ו‬
ָ ‫חי‬
ַ ‫ו‬
Matthew 6:13 - wəlā taᶜlan lənesyūnā ᵓēlā paṣṣān men bišā mēṭul dəḏilāḵ (hy)
malkuṯā wəḥaylā wəṯešbuḥtā ləᶜālam ᶜālmin . (analyze)
Matthew 6:13 - and lead us not into temptation, but deliver us from the evil. For thine is the
kingdom and the power and the glory to the age of ages.

ܶ - Matthew 6:14
ܶ ݁ ‫ܐܢ‬
ܳ ‫ܢܝ‬
ܰ ‫ܓܝܪ ݁ ܶܬܫ݁ܒܽܩܘܢ ܰܠ݂ܒ‬
‫ܢܳܫܐ ܰܣ݂ܟܠܳܘ݂ܬܽܗܘܢ‬
ܽ ݂ ‫ܐ ݂ ܽܒܘ‬
ܰ ‫ܟܘܢ‬
ܽ ݂ ‫ܐ݂ܦ ܠ‬
ܳ ‫ܢܫ ݁ ܽܒܘܩ‬
ܰ ܰ ݁
ܶ
(analyze)‫ܟܘܢ ܕ݂ܒܫܡܳܝܐ ܀‬

‫נשבוק אפ לכון אבוכון‬
ֵ ‫סכלָותהון‬
ַ ‫שא‬
ָ ָ ‫נינ‬
ַ ‫לב‬
ַ ‫תשבקון‬
ֵ ‫גיר‬
ֵ ‫אן‬
ֵ - Matthew 6:14
(analyze) . ‫יא‬
ָ ַ‫בשמ‬
ַ ‫ד‬
Matthew 6:14 - ᵓen gēr tešbqon lāḇnaynāšā sāḵlwāṯhon nešbuq ᵓāp ləḵon ᵓāḇūḵon

dəḇašmāyā . (analyze)
Matthew 6:14 - For if you forgive men their trespasses, your Father who is in heaven will
forgive you also.

ܶ - Matthew 6:15
ܳ ‫ܢܳܫܐ‬
ܳ ‫ܢܝ‬
ܰ ‫ܐܢ ݁ ܶܕܝܢ ܳܠܐ ݁ ܶܬܫ݁ܒܽܩܘܢ ܰܠ݂ܒ‬
‫ܐ݂ܦܳܠܐ‬
ܽ ݂ ‫ܟܘܢ ܰܣ݂ܟܠܳܘ݂ܬ‬
ܽ ݂ ‫ܟܘܢ ܳܫ ݂ ܶܒܩ ܠ‬
ܽ ݂ ‫ܐ ݂ ܽܒܘ‬
ܰ
(analyze‫܀‬
) ‫ܟܘܢ‬

).

‫סכלָותכון‬
ַ ‫בק לכון‬
ֵ ‫ש‬
ָ ‫לא אבוכון‬
ָ ‫שא אפ‬
ָ ָ ‫נינ‬
ַ ‫לב‬
ַ ‫תשבקון‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫דין‬
ֵ ‫אן‬
ֵ - Matthew 6:15
(analyze
Matthew 6:15 - ᵓen dēn lā tešbqon lāḇnaynāšā ᵓāplā ᵓāḇūḵon šāḇeq ləḵon
sāḵlwāṯḵon . (analyze)

Matthew 6:15 - But if you will not forgive men, your Father also forgiveth not your trespasses
unto you.

ܶ
ܶ - Matthew 6:16
ܳ ‫ܐܰܡ݂ܬܝ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܕ‬
‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ܳܠܐ ݁ ܶܬܗܽܘܘܢ ݁ܟܺܡܝܪܐ‬
‫ܨܝܺܡܝܢ ܐ‬
݈
ܰ ‫ܓܝܪ ݁ ܰܦܪܽܨܘ ݁ ܰܦܝܽܗܘܢ‬
ܶ ݁ ‫ܢܣܰ݁ܒܝ ܰ݁ܒܐ ݁ ܶܦܐ ܡܰܚ݁ܒܺܠܝܢ‬
ܰ
ܶ ‫ܐܝ݂ܟ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܐܝ݂ܟ‬
‫ܢ݂ܬܚܽܙܘܢ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܺ ܰ
ܺ
ܰ ܳ
ܳ ܳ ‫ܢܝ‬
݁
ܳ ‫ܐ‬
ܰ ‫ܰܠ݂ܒ‬
‫ܟܘܢ ݁ܕܰܩ ݁ ܶܒܠܘ‬
݈ ‫ܢܫܐ ܕܳܨܝܡܝܢ ܘܐܡܝܢ ܐܡܪ‬
ܰ
ܽ
(analyze) ‫ܓܪܗܘܢ ܀‬
݂ ‫ܐ‬

‫לין‬
ִ ‫חב‬
ַ ‫פא מ‬
ֵ ‫בא‬
ַ ‫בי‬
ַ ‫נס‬
ָ ‫רא איכ‬
ֵ ‫מי‬
ִ ‫תהוון כ‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫מין אנתון‬
ִ ‫צי‬
ָ ‫דין ד‬
ֵ ‫מתי‬
ַ ֵ‫ א‬- Matthew 6:16
‫בלו‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫נא לכון ד‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫מין א‬
ִ ‫מין ַוא‬
ִ ‫צי‬
ָ ‫שא ד‬
ָ ָ ‫נינ‬
ַ ‫לב‬
ַ ‫נתחזון‬
ֵ ‫פיהון איכ ד‬
ַ ‫פרצו‬
ַ ‫גיר‬
ֵ
(analyze) . ‫אגרהון‬
Matthew 6:16 - ᵓēmāṯy dēn dəṣāymin ᵓ(n)tton lā tehon kəmirē ᵓayḵ nāsbay ba(ᵓ)pē
məḥabblin gēr parṣūpayhon ᵓayḵ dənēṯḥzon lāḇnaynāšā dəṣāymin wa(ᵓ)min
ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon dəqabbbbel(w) ᵓāǥrhon . (analyze)
Matthew 6:16 - WHEN, too, you fast, be not morosely sad as the assumers of faces, for they
defile their countenances so as that they may appear unto men to fast: and, Amen I say unto
you, they receive their reward.

ܶ ‫ܐܢ݁ܬ ݁ ܶܕܝܢ ܳܡܐ ݁ܕܳܨ‬
ܰ ‫ܐܺܫܝܓ‬
ܰ ‫ܐܢ݁ܬ‬
ܰ ‫ܐܡ‬
ܰ - Matthew 6:17
‫ܐ ݁ ܰܦܝ݁ܟ ܰܘܡܽܫܘܚ‬
݂
݈
݈
ܺ
݂ ‫ܪܳܫ‬
(analyze) ‫ܟ ܀‬
(analyze) .

‫שכ‬
ָ ִ ‫פיכ ַומשוח ר‬
ַ ‫שיג א‬
ִ ‫אם אנת א‬
ֵ ָ ‫מא דצ‬
ָ ‫דין‬
ֵ ‫ אנת‬- Matthew 6:17

Matthew 6:17 - ᵓa(n)t dēn mā dəṣā(ᵓ)em ᵓa(n)t ᵓāšiǥ ᵓappayk wamšūḥ
rīšāḵ . (analyze)
Matthew 6:17 - But thou, when thou art fasting, wash thy face and anoint thine head,

ܶ ‫ܐܢ݁ܬ‬
ܶ
ܰ
ܰ - Matthew 6:18
ܳ ܳ ‫ܢܝ‬
݁
ܰ ‫ܐܝ݂ܟ ݁ܕܳܠܐ ݁ ܶܬ݂ܬܚܶܙܐ ܰܠ݂ܒ‬
‫ܐܳܠܐ‬
݈ ܳ ‫ܢܫܐ ܽܕܳܨܐܡ‬
ܶ ݂ ‫ܟܣܳܝܐ ܰܘܐ ݂ ܽܒܘ݂ܟ ݁ܕܳܚܶܙܐ ݁ܒ‬
ܶ ݂ ‫ܰܠܐ ݂ ܽܒܘ݂ܟ ݁ ܰܕ݂ܒ‬
ܶ ‫ܟܣܳܝܐ ܗܘ‬
݂ ‫ܢ݂ܦܪܥ‬
(analyze) ‫ܟ ܀‬

‫כסָיא‬
ֵ ‫דב‬
ַ ‫לאבוכ‬
ַ ‫לא‬
ָ ֵ‫אם אנת א‬
ֵ ָ ‫שא דצ‬
ָ ָ ‫נינ‬
ַ ‫לב‬
ַ ‫תתחֵזא‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫ איכ ד‬- Matthew 6:18
(analyze) . ‫עכ‬
ָ ‫נפר‬
ֵ ‫כסָיא הו‬
ֵ ‫חֵזא ב‬
ָ ‫ַואבוכ ד‬

Matthew 6:18 - ᵓayḵ dəlā teṯḥzē lāḇnaynāšā dəṣā(ᵓ)em ᵓa(n)t ᵓēlā la(ᵓ)ḇūḵ
daḇḵesyā wa(ᵓ)ḇūḵ dəḥāzē bəḵesyā hū nēprᶜāḵ . (analyze)
Matthew 6:18 - that it may not appear to men that thou art fasting, but to thy Father who is
in secret; and thy Father who seeth in secret, he shall reward thee.

ܰ ‫ܟܘܢ ܺܣܝܳܡ ݂ ܳܬܐ ܰ݁ܒܐܪܳܥܐ‬
ܽ ݂ ‫ ܳܠܐ ݁ܬܺܣܝܽܡܘܢ ܠ‬- Matthew 6:19
‫ܐ ݂ ܰܬܪ ݁ܕܳܣܳܣܐ‬
ܳ ‫ܢ ݂ ܶܒܐ ݁ ܳܦܠܺܫܝܢ ܘ‬
ܰ ‫ܟܐ ݁ܕ‬
ܳ ݁ ‫ܰܘܐ݂ܟܳܠܐ ܡܰܚ݁ܒܺܠܝܢ ܰܘܐܝ‬
ܳ ‫ܓ‬
(analyze
‫ܓܢ ݁ ܺܒܝܢ ) ܀‬
݂
݂

‫לין‬
ִ ‫חב‬
ַ ‫לא מ‬
ָ ‫סא ַואכ‬
ָ ‫ס‬
ָ ‫תר ד‬
ַ ‫עא א‬
ָ ‫באר‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫סי‬
ִ ‫סימון לכון‬
ִ ‫לא ת‬
ָ - Matthew 6:19
(analyze) . ‫בין‬
ִ ‫גנ‬
ָ ‫שין ו‬
ִ ‫פל‬
ָ ‫בא‬
ֵ ָ ‫כא דג ַנ‬
ָ ‫ַואי‬
Matthew 6:19 - lā təsimon ləḵon simāṯā ba(ᵓ)rᶜā ᵓāṯar dəsāsā wa(ᵓ)ḵlā məḥabblin
wa(ᵓ)ykā dəǥānāḇē pālšin wəǥānbin . (analyze)
Matthew 6:19 - Lay not up for yourselves treasures in the earth, a place where moth and rust
corrupt, and where thieves dig through and steal:

ܶ - Matthew 6:20
ܰ ‫ܟܘܢ ܺܣܝܳܡ ݂ ܳܬܐ ܰ݁ܒܫܰܡܳܝܐ‬
ܽ ݂ ‫ܐܳܠܐ ܺܣܝܡܘ ܠ‬
ܳ ݁ ‫ܐܝ‬
‫ܟܐ ݁ܕ ܳ ܳܠܐ ܳܣܳܣܐ‬
ܰ ‫ܘܳܠܐ‬
ܰ ‫ܟܐ ݁ܕ‬
ܳ ݁ ‫ܐ݂ܟܳܠܐ ܡܰܚ݁ܒܺܠܝܢ ܰܘܐܝ‬
ܳ ‫ܓ‬
‫ܢ ݂ ܶܒܐ ܳܠܐ ݁ ܳܦܠܺܫܝܢ ܘܠܐ‬
݂
ܳ݁
ܺ
(analyze‫܀‬
) ‫ܓܢ݁ܒܝܢ‬

‫לא‬
ָ ‫לא אכ‬
ָ ‫סא ו‬
ָ ‫ס‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫כא ד‬
ָ ‫מָיא אי‬
ַ ‫בש‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫סי‬
ִ ‫סימו לכון‬
ִ ‫לא‬
ָ ֵ‫ א‬- Matthew 6:20
(analyze) . ‫בין‬
ִ ‫גנ‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫שין ו‬
ִ ‫פל‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫בא‬
ֵ ָ ‫כא דג ַנ‬
ָ ‫לין ַואי‬
ִ ‫חב‬
ַ ‫מ‬
Matthew 6:20 - ᵓēlā sim(w) ləḵon simāṯā bašmāyā ᵓaykā dəlā sāsā wəlā ᵓāḵlā
məḥabblin wa(ᵓ)ykā dəǥānāḇē lā pālšin wəlā gānbin . (analyze)
Matthew 6:20 - but lay up for yourselves treasures in heaven, where no moth and no rust
corrupt, and where thieves do not dig through and steal.

ܳ ‫ܟܘܢ ݁ ܰܬܳܡܢ ܗܘ‬
ܽ ݂ ‫ܓܝܪ ݁ ܺܕܐܝ ݂ ܶܬܝܗ ܺܣܝܰܡ݂ܬ‬
ܶ ݁ ‫ܟܐ‬
ܰ - Matthew 6:21
ܳ ݁ ‫ܐܝ‬
‫ܐ݂ܦ‬
݈
ܽ ݂ ‫ܶܠ݁ܒ‬
(analyze) ‫ܟܘܢ ܀‬
(analyze) .

‫לבכון‬
ֵ ‫מן הו אפ‬
ָ ַ‫מתכון ת‬
ַ ‫סי‬
ִ ‫תיה‬
ֵ ‫אי‬
ִ ‫גיר ד‬
ֵ ‫כא‬
ָ ‫ אי‬- Matthew 6:21

Matthew 6:21 - ᵓaykā gēr di(ᵓ)ṯēh simāṯḵon tamān (h)w ᵓāp lebḵon . (analyze)
Matthew 6:21 - For where your treasure is, there also your hearts are.

ܶ ‫ܢܐ‬
ܺ ‫ܓܐ ݁ܕ ݂ ܰܦܓܳܪܐ‬
ܺ ݂ ‫ܢ݂ܟ ܳܗ‬
ܳ ‫ ܫܳܪ‬- Matthew 6:22
ܳ ‫ܐܢ ܰܥܝ‬
ܳ ‫ܐܝ ݂ ܶܬܝܗ ܰܥܝ‬
‫ܟܝܠ‬
݂
݂ ܳ ܺ ݁
ܳ
ܶ
ܰ
ܶ ܶ
ܽ
ܳ
ܽ
ܺ
݁
݁
ܰ
(analyze) ‫ܗܘ ܀‬
݈ ‫݁ܬܗܘܐ ܦܫܝܛܐ ܐ݂ܦ ܟܠܗ ܦ݂ܓܪ݂ܟ ܢܗܝܪ‬

‫לה‬
ֵ ֻ ‫טא אפ כ‬
ָ ‫שי‬
ִ ‫תהֵוא פ‬
ֵ ‫כיל‬
ִ ָ‫נכ ה‬
ָ ‫עי‬
ַ ‫אן‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫עי‬
ַ ‫תיה‬
ֵ ‫אי‬
ִ ‫רא‬
ָ ‫פג‬
ַ ‫גא ד‬
ָ ָ ‫ שר‬- Matthew 6:22
(analyze) . ‫היר הו‬
ִ ַ ‫רכ נ‬
ָ ‫פג‬
ַ
Matthew 6:22 - šərāǥā dəpāǥrā ᵓiṯēh ᶜaynā ᵓen ᶜaynāḵ hāḵil tehwē pəšiṭā
ᵓāp kullēh paǥrāḵ nāhir (h)u . (analyze)
Matthew 6:22 - The lamp of the body is the eye: if thine eye therefore be perfect, thy whole
body will be illuminated;

ܳ
ܶ ܽ݁
ܶ ‫ܢ݂ܟ ݁ ܶܬܗ‬
ܶ - Matthew 6:23
ܳ ‫ܐܢ ݁ ܶܕܝܢ ܰܥܝ‬
‫ܟܠܗ ݁ ܰܦ݂ܓܪ݂ܟ‬
‫ܘܐ ݁ ܺܒܝܳܫܐ‬
ܶ ‫ܢܗܶܘܐ‬
ܺ ݂ ‫ܐܢ ܳܗ‬
ܳ ݂ ‫ܟܐ ܽܗܘ ܶܚܽܫܘ‬
ܳ ݂ ‫ܢܘܗܳܪܐ ݁ܕ ݂ ܳܒ݂ܟ ܶܚܽܫܘ‬
ܳ ݂ ‫ܶܚܽܫܘ‬
ܽ ‫ܟܝܠ‬
ܶ ‫ܟܐ‬
‫ܟ݂ܟ‬
ܶ ܶ ‫݁ܟܳܡܐ‬
(analyze)‫ܢܗܘܐ ܀‬
‫רא‬
ָ ‫כיל נוה‬
ִ ָ‫אן ה‬
ֵ ‫נהֵוא‬
ֵ ‫כא‬
ָ ‫חשו‬
ֵ ‫רכ‬
ָ ‫פג‬
ַ ‫לה‬
ֵ ֻ ‫שא כ‬
ָ ‫בי‬
ִ ‫תהֵוא‬
ֵ ‫נכ‬
ָ ‫עי‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫אן‬
ֵ - Matthew 6:23
(analyze) . ‫וא‬
ֵ ‫נה‬
ֵ ‫מא‬
ָ ‫ככ כ‬
ָ ‫חשו‬
ֵ ‫כא הו‬
ָ ‫חשו‬
ֵ ‫בכ‬
ָ ‫ד‬
Matthew 6:23 - ᵓen dēn ᶜaynāḵ tehwē bišā kullēh paǥrāḵ ḥēšūḵā nehwē ᵓen hāḵil
nūhrā dəḇāḵ ḥēšūḵā hū ḥēšūḵāḵ kəmā nehwē . (analyze)
Matthew 6:23 - but if thine eye be evil, thy whole body will be dark. If therefore the light that
is in thee be darkness, what will thy darkness be ?

ܳ - Matthew 6:24
ܶ ݁ ‫ܐܘ‬
ܰ ‫ܟܚ ܰܠ݂ܬܶܪܝܢ ܳܡܰܪܳܘܢ ܠܶܡ݂ܦܰܠܚ‬
ܰ ݁ ‫ܢܫ ܶܡܫ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܓܝܪ‬
‫ܠܐ‬
݈
ܰ ‫ܢܪܰܚܡ‬
ܶ ‫ܢܐ‬
ܶ ‫ܢܣ‬
ܶ ‫ܠܰܚ݂ܕ‬
ܳ ‫ܐܘ ܠܰܚ݂ܕ ܢܰܝܰܩܪ ܘܰܠ݈ܐܚܺܪ‬
ܳ ‫ܢܐ ܘܰܠ݈ܐܚܺܪ‬
‫ܢܐ‬
ܳ
ܽ
ܺ ݁ ܶ
ܳ ‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ܰܠܐܳܠܳܗܐ ܠܶܡ݂ܦܰܠܚ ܰܘܠܳܡܽܡܘ‬
‫ܢܐ )܀‬
݈ ‫ܢܫܘܛ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐ‬
(analyze

‫נא‬
ָ ִ ‫לאחר‬
ַ ‫נא ו‬
ֵ ‫נס‬
ֵ ‫חד‬
ַ ‫גיר ל‬
ֵ ‫לח או‬
ַ ‫מפ‬
ֵ ‫מר ַָון ל‬
ָ ‫רין‬
ֵ ‫לת‬
ַ ‫כח‬
ַ ‫מש‬
ֵ ‫נש‬
ָ ‫לא א‬
ָ - Matthew 6:24
‫לח‬
ַ ‫מפ‬
ֵ ‫הא ל‬
ָ ָ ‫לאל‬
ַ ‫חין אנתון‬
ִ ‫משכ‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫נא נשוט‬
ָ ִ ‫לאחר‬
ַ ‫קר ו‬
ַ ַ ‫חד ני‬
ַ ‫חם או ל‬
ַ ‫נר‬
ֵ
(analyze) . ‫נא‬
ָ ‫ממו‬
ָ ‫ַול‬
Matthew 6:24 - lā (ᵓ)nāš meškaḥ lāṯrēn mārāwān ləmēplaḥ ᵓaw gēr ləḥāḏ nesnē
wəla((ᵓ))ḥrīnā nerḥam ᵓaw ləḥāḏ nəyāqqar wəla((ᵓ))ḥrīnā nəšūṭ lā meškḥin
ᵓ(n)tton la(ᵓ)lāhā ləmēplaḥ walmāmūnā . (analyze)
Matthew 6:24 - No man can serve two lords; for the one he will hate, and the other he will
love, or the one he will honour, and the other he will neglect: you cannot serve Aloha and
riches.

ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܳ ‫ܢܐ‬
ܳ ‫ܐܰܡܪ ݈ܐ‬
ܳ ‫ ܶܡܽܛܠ ܳܗ‬- Matthew 6:25
‫ܟܘܢ ܳܠܐ ݁ ܺ ܳܬܐܨ ݁ ܽܦܘܢ‬
ܽ ݁ ‫ܢܐ ݁ ܶܬܫ‬
ܽ ݂ ‫ܢ݂ܦܫ‬
ܳ ‫ܢܐ ݁ ܶܬܐ݂ܟܽܠܘܢ ܘܳܡ‬
ܳ ‫ܟܘܢ ܳܡ‬
ܰ ‫ܠ‬
‫ܠܐ‬
‫ܘ‬
‫ܬܘܢ‬
ܳ
ܳ
ܽ ݂ ‫ܠ ݂ ܰܦܓܪ‬
ܰ ‫ܢܐ ݁ ܶܬܠ݁ܒܽܫܘܢ ܠܐ ܳܗܐ‬
ܳ ‫ܟܘܢ ܳܡ‬
‫ܢ݂ܦܳܫܐ ܰܝ ݁ ܺܬܝܪܐ ܶܡܢ‬
݂ ܰ
ܳ
ܰ
ܳ
ܶ
ܽ
ܳ
݁
(analyze) ‫ܓܪܐ ܡܢ ܠ݂ܒܘܫܐ ܀‬
݂ ‫ܣܝܳ݁ܒܪܬܐ ܘ݂ܦ‬

‫נא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫תאכלון ו‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫נפשכון‬
ַ ‫אצפון ל‬
ִ ‫לא ת‬
ָ ‫נא לכון‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫נא א‬
ָ ָ‫טל ה‬
ֻ ‫מ‬
ֵ - Matthew 6:25
‫מן‬
ֵ ‫רא‬
ָ ‫פג‬
ַ ‫תא ו‬
ָ ‫בר‬
ָ ‫סי‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫רא‬
ָ ‫תי‬
ִ ַ ‫שא י‬
ָ ‫נפ‬
ַ ‫הא‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫תלבשון‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫פגרכון‬
ַ ‫לא ל‬
ָ ‫תשתון ו‬
ֵ
(analyze) . ‫שא‬
ָ ‫לבו‬
Matthew 6:25 - mēṭul hānā ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon lā ti(ᵓ)pon lənāpšḵon mānā te(ᵓ)ḵlon
wəmānā tešton wəlā ləpāǥrḵon mānā telbšon lā hā nāpšā yattirā men saybārtā
wəpāǥrā men ləḇūšā .(analyze)
Matthew 6:25 - WHEREFORE I say unto you, Let not your souls be anxious what you shall
eat and what you shall drink, and for your bodies what you shall wear. Is not the life more
excellent than food, and the body than raiment ?

ܰ
‫ ܽܚܘܪܘ ݁ܒ ݂ ܳܦܪܚ ݂ ܳܬܐ ݁ ܰܕܫܰܡܳܝܐ ݁ܕܳܠܐ ܳܙܪܺܥܝܢ ܘܳܠܐ ܳܚܨ ݁ ܺܕܝܢ ܘܳܠܐ‬- Matthew 6:26

ܽ ݂ ‫ܳܚܡܺܠܝܢ ܰ݁ܒܐܘܨܶܪܐ ܰܘܐ ݂ ܽܒܘ‬
‫ܟܘܢ ݁ܕ ݂ ܰܒܫܰܡܳܝܐ ܡ ݂ ܰܬܪܶܣܐ ܠܽܗܘܢ ܳܠܐ ܳܗܐ‬
ܰ
ܽ ‫ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ܡܰܝ݁ܬܺܪܝܢ ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ܶܡܢ‬
(analyze
‫ܗܘܢ ܀‬
)
݈
݈
‫רא‬
ֵ ‫באוצ‬
ַ ‫לין‬
ִ ‫חמ‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫דין ו‬
ִ ‫חצ‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫עין ו‬
ִ ‫לא ָזר‬
ָ ‫מָיא ד‬
ַ ‫דש‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫רח‬
ַ ָ ‫ חורו בפ‬- Matthew 6:26
(analyze) . ‫מנהון‬
ֵ ‫רין אנתון‬
ִ ‫הא אנתון מַית‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫סא להון‬
ֵ ‫תר‬
ַ ‫מָיא מ‬
ַ ‫בש‬
ַ ‫ַואבוכון ד‬
Matthew 6:26 - ḥūr(w) bəpāraḥṯā dašmāyā dəlā zārᶜin wəlā ḥāṣdin wəlā ḥāmlin
ba(ᵓ)wṣrē wa(ᵓ)ḇūḵon dəḇašmāyā məṯarsē ləhon lā hā ᵓa(n)tton məyattrin
ᵓ(n)tton menhon . (analyze)
Matthew 6:26 - Behold the fowls of the heaven; they sow not, neither do they reap, nor
collect into granaries; yet your Father who is in heaven nourisheth them: are you not far
more considerable than they ?

ܽ ݂ ‫ܢܘ ݁ ܶܕܝܢ ܶܡܢ‬
ܰ ݁ ‫ܟ݂ܕ ܳܝܶܨ݂ܦ ܶܡܫ‬
ܰ ݁ ‫ܟܘܢ‬
ܽ ‫ ܰܡ‬- Matthew 6:27
‫ܟܚ ܠܰܡܘܳܣ ݂ ܽܦܘ ܰܥܠ‬
ܶ
ܳ ܰ
ܳ
ܰ
(analyze) ‫ܩܘܡ݂ܬܗ ܐܡ݂ܬܐ ܚ݂ܕܐ ܀‬
).

‫דא‬
ָ ‫תא ח‬
ָ ‫תה אמ‬
ֵ ‫קומ‬
ַ ‫על‬
ַ ‫ספו‬
ָ ‫מו‬
ַ ‫כח ל‬
ַ ‫מש‬
ֵ ‫צפ‬
ֵ ָ ‫כד י‬
ַ ‫מנכון‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫מנו‬
ַ - Matthew 6:27

(analyze

Matthew 6:27 - mānū dēn menḵon kaḏ yāṣēp meškaḥ ləmawsāpū ᶜal qawmṯēh
ᵓamṯā ḥəḏā . (analyze)
Matthew 6:27 - But who among you by being anxious can add to his stature one cubit?

ܶ ‫ܢܐ ܳܝܨ ݁ ܺܦܝܢ ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ‬
ܳ ‫ ܘܰܥܠ ܠ ݂ ܽܒܘܳܫܐ ܳܡ‬- Matthew 6:28
‫ܐ݂ܬ ܰ݁ ܳܒܰܩܘ‬
݈
ܳ
ܰ ‫ܢܐ ݁ܕ ݂ ܰܕ݂ܒܳܪܐ‬
ܰ ݁ ‫ܐܝ‬
ܶ ‫݁ܒܽܫܘܰܫ‬
ܳ ‫ܟ‬
(analyze
‫ܢܐ ܪ݂ܒܳܝܢ ݁ܕܳܠܐ ܳܠܐܳܝܢ ܘܳܠܐ ܳܥܙܠܢ ) ܀‬

‫רבָין‬
ָ ‫נא‬
ָ ַ ‫רא איכ‬
ָ ‫דב‬
ַ ‫נא ד‬
ֵ ‫ש‬
ַ ‫קו בשו‬
ַ ַ‫אתב‬
ֵ ‫פין אנתון‬
ִ ‫נא ָיצ‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫שא‬
ָ ‫על לבו‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 6:28
(analyze) . ‫לן‬
ָ ‫עז‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫לאָין ו‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫ד‬
Matthew 6:28 - wəᶜal ləḇūšā mānā yāṣpin ᵓ(n)tton ᵓēṯbbaqqaw bəšūšānē dəḏāḇrā
ᵓaykanā rāḇyān dəlā lā(ᵓ)yān wəlā ᶜāzlān . (analyze)
Matthew 6:28 - and concerning raiment why are you anxious ? Look upon the lilies of the
wilderness how they increase; they toil not, neither do they spin.

ܶ ݂ܽ ݁
ܶ
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܳ - Matthew 6:29
ܳ ‫ܐܰܡܪ ݈ܐ‬
‫ܟܠܗ‬
‫ܟܘܢ ݁ ܶܕܝܢ ݁ ܳܕܐ݂ܦܳܠܐ ܫܠܝܳܡܘܢ ܒ‬
ܶ ‫ܽܫܘ݂ܒܶܚܗ‬
ܳ
ܰ ‫ܟܺܣܝ‬
ܶ
ܶ
ܰ ݁ ‫ܐ݂ܬ‬
݂ ‫ܐܝ‬
(analyze)‫ܟ ܚ݂ܕܐ ܡܢܗܝܢ ܀‬

‫סי איכ‬
ִ ַ ‫אתכ‬
ֵ ‫חה‬
ֵ ‫לה שוב‬
ֵ ֻ ‫מון בכ‬
ָ ‫לי‬
ֵ ‫לא ש‬
ָ ‫דאפ‬
ָ ‫דין‬
ֵ ‫נא לכון‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫ א‬- Matthew 6:29
(analyze) . ‫הין‬
ֵ ‫מנ‬
ֵ ‫דא‬
ָ ‫ח‬
Matthew 6:29 - ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon dēn dā(ᵓ)plā šəlēmāwn bəḵūllēh šūḇḥēh
ᵓēṯkkassi ᵓayḵ ḥəḏā menhēn . (analyze)
Matthew 6:29 - Yet I say to you, Not even Shelemun in all his glory was covered like one
from among these.

ܺ ‫ܢܐ‬
ܶ - Matthew 6:30
ܳ ‫ܐܢ ݁ ܶܕܝܢ ܰܠܥܺܡܝܳܪܐ ݁ܕܰܚܩܳܠܐ ݁ܕܰܝܘܳܡ‬
‫ܐܝ ݂ ܰܬܘ݈ܗܝ ܰܘܡܳܚܪ‬

ܽ ݂ ‫ܓܝ ܰܝ ݁ ܺܬܝܪ ܠ‬
ܺ ݁ ‫ܢܐ ܰܡܠ ݁ ܶܒܫ ܳܠܐ ܰܣ‬
ܰ ‫ܢܘܳܪܐ‬
ܰ ݂ ‫ܐܳܠܳܗܐ ܳܗ‬
ܽ ‫ܢ ݂ ܶܦܠ ݁ܒ ݂ ܰܬ‬
ܳ ‫ܟ‬
ܳ
‫ܟܘܢ‬
ܰ
ܳ
ܽ ‫ܙܽܥܘܪܝ ܰܗܝܳܡ‬
(analyze) ‫ܢܘ݂ܬܐ ܀‬
‫הא‬
ָ ָ ‫רא אל‬
ָ ‫תנו‬
ַ ‫פל ב‬
ֵ ָ ‫חר נ‬
ָ ‫תוהי ַומ‬
ַ ‫אי‬
ִ ‫נא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫לא דַיו‬
ָ ‫חק‬
ַ ‫רא ד‬
ָ ‫מי‬
ִ ‫לע‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫אן‬
ֵ - Matthew 6:30
(analyze) . ‫תא‬
ָ ‫מנו‬
ָ ‫הי‬
ַ ‫רי‬
ַ ‫תיר לכון זעו‬
ִ ַ ‫גי י‬
ִ ‫ס‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫בש‬
ֵ ‫מל‬
ַ ‫נא‬
ָ ַ ‫הָכ‬
Matthew 6:30 - ᵓen dēn laᶜmirā dəḥaqlā dəyawmānā ᵓiṯaw(hy) wamḥār nāpel
bəṯānūrā ᵓālāhā hāḵānā malbeš lā saggi yattir ləḵon zəᶜūray haymānūṯā . (analyze)
Matthew 6:30 - But if the herb of the field, which to-day exists, and tomorrow falleth into the
oven, Aloha thus clotheth, how much more you, little of faith?

ܽ ݂ ‫ܢܐ‬
ܰ ‫ܟܝܠ ݁ ܺܬܐܨ ݁ ܽܦܘܢ‬
ܺ ݂ ‫ ܳܠܐ ܳܗ‬- Matthew 6:31
ܶ ‫ܢܐ‬
ܳ ‫ܐܘ ݁ ܺܬܐܡܽܪܘܢ ܳܡ‬
‫ܟܘܠ‬
ܰ ‫ܢܫ ݁ ܶܬܐ‬
ܰ
ܰ ݁ ‫ܢ݂ܬ‬
ܶ ‫ܢܐ‬
ܶ ‫ܢܐ‬
ܳ ‫ܐܘ ܳܡ‬
ܳ ‫ܐܘ ܳܡ‬
(analyze
‫ܟܶܣܐ )܀‬

‫נא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫תא או‬
ֵ ‫נש‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫נאכול או‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫אמרון‬
ִ ‫אצפון או ת‬
ִ ‫כיל ת‬
ִ ָ‫לא ה‬
ָ - Matthew 6:31
(analyze) . ‫סא‬
ֵ ַ ‫נתכ‬
ֵ
Matthew 6:31 - lā hāḵil ti(ᵓ)pon ᵓaw ti(ᵓ)ron mānā ne(ᵓ)ḵūl ᵓaw mānā neštē ᵓaw
mānā nēṯkkassē . (analyze)
Matthew 6:31 - Be not anxious, therefore, nor say, What shall we eat, or, What shall we
drink, or, How shall we be covered ?

ܶ ݁ ‫ܟܠܶܗܝܢ‬
ܽ ݁ - Matthew 6:32
ܶ ‫ܓܝܪ ܳܗܶܠܝܢ ܰܥ݈ܡܶܡܐ ݈ܗܘ ܳ݁ܒܶܥܝܢ ܠ‬
‫ܗܝܢ‬
ܶ
ܽ ݂ ‫ܟܘܢ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܕ ݂ ܰܒܫܰܡܳܝܐ ܳܝ ݂ ܰܕܥ ݁ ܳܕܐ݂ܦ ܠ‬
ܽ ݂ ‫ܐ ݂ ܽܒܘ‬
ܰ
‫ܟܘܢ ܶܡ݂ܬܰ݁ܒܥܳܝܢ ܳܗܠܝܢ‬
ܶ ܽ݁
(analyze) ‫ܟܠܗܝܢ ܀‬

‫דאפ‬
ָ ‫דע‬
ַ ָ ‫מָיא י‬
ַ ‫בש‬
ַ ‫דין ד‬
ֵ ‫הין אבוכון‬
ֵ ‫עין ל‬
ֵ ָ‫מא הו ב‬
ֵ ‫עמ‬
ַ ‫לין‬
ֵ ָ‫גיר ה‬
ֵ ‫הין‬
ֵ ‫כל‬
ֻ - Matthew 6:32
(analyze) . ‫הין‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫לין‬
ֵ ָ‫בעָין ה‬
ַ ‫מת‬
ֵ ‫לכון‬
Matthew 6:32 - kullhēn gēr hālēn ᶜa(m)mē (h)w bāᶜēn ləhēn ᵓāḇūḵon dēn
dəḇašmāyā yāḏaᶜ dā(ᵓ)p ləḵon mēṯbbaᶜyān hālēn kullhēn . (analyze)
Matthew 6:32 - For after all these things do the people of the world inquire: but your Father
who is in heaven knoweth that also by you are required these all.

ܽ ݁ ‫ ݁ܒܰܥܘ ݁ ܶܕܝܢ ܽܠܘܩ ݂ ܰܕܡ ܰܡܠ‬- Matthew 6:33
‫ܟܘ ݂ ܶܬܗ ݁ ܰܕܐܳܠܳܗܐ ܘܰܙ ݁ ܺܕܝܽܩܘ ݂ ܶܬܗ‬
ܽ ݂ ‫ܟܠܶܗܝܢ ܳܗܶܠܝܢ ܶܡ݁ܬ ݁ ܰܬܘܣ ݂ ܳܦܢ ܠ‬
݂ܽ ‫ܘ‬
(analyze
‫ܟܘܢ )܀‬

‫פן‬
ָ ‫תוס‬
ַ ‫מת‬
ֵ ‫לין‬
ֵ ָ‫הין ה‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫תה ו‬
ֵ ‫דיקו‬
ִ ַ ‫הא וז‬
ָ ָ ‫דאל‬
ַ ‫תה‬
ֵ ‫מלכו‬
ַ ‫דם‬
ַ ‫דין לוק‬
ֵ ‫עו‬
ַ ‫ ב‬- Matthew 6:33
(analyze) . ‫לכון‬
Matthew 6:33 - bəᶜaw dēn lūqḏam malkuṯēh da(ᵓ)lāhā wəzaddiqūṯēh wəḵullhēn
hālēn mettawspān ləḵon . (analyze)
Matthew 6:33 - But seek first the kingdom of Aloha and his righteousness, and all these shall
be added unto you.

ܶ
ܶ ݁ ‫ܟܝܠ ݁ ܺܬܐܨ ݁ ܽܦܘܢ ݁ ܰܕܡܳܚܪ ܽܗܘ‬
ܺ ݂ ‫ ܳܠܐ ܳܗ‬- Matthew 6:34
‫ܓܝܪ ܡܳܚܪ ܳܝܶܨ݂ܦ ݁ ܺܕܝܠܗ‬

(analyze)

ܶ
‫ܳܣ ݂ ܶܦܩ ܠܗ ܠܰܝܘܳܡܐ ݁ ܺܒܝܫ ݁ ܶܬܗ ܀‬

‫מא‬
ָ ‫לה לַיו‬
ֵ ‫פק‬
ֵ ‫ס‬
ָ ‫לה‬
ֵ ‫די‬
ִ ‫צפ‬
ֵ ָ ‫חר י‬
ָ ‫גיר מ‬
ֵ ‫חר הו‬
ָ ‫דמ‬
ַ ‫אצפון‬
ִ ‫כיל ת‬
ִ ָ‫לא ה‬
ָ - Matthew 6:34
(analyze) . ‫תה‬
ֵ ‫ביש‬
ִ
Matthew 6:34 - lā hāḵil ti(ᵓ)pon damḥār hū gēr məḥār yāṣēp dilēh sāpeq lēh
ləyawmā bištēh . (analyze)
Matthew 6:34 - Be not therefore anxious for to-morrow; the morrow shall care for its own:
the evil of to-day is enough for it.

The Gospel According To Matthai - Chapter 7
‫܀ ܡܬܝ ܙ ܀‬
(analyze
‫)܀‬

ܽ ‫ܢܘܢ ݁ܕܳܠܐ ݁ ܶܬ݁ܬ ݂ ܺܕܝ‬
ܽ ‫ ܳܠܐ ݁ܬ ݂ ܽܕܘ‬- Matthew 7:1
‫ܢܘܢ‬
(analyze) .

‫דינון‬
ִ ‫תת‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫לא תדונון ד‬
ָ - Matthew 7:1

Matthew 7:1 - lā təḏūnon dəlā tetḏinon . (analyze)
Matthew 7:1 - JUDGE not, that you be not judged.

ܶ ݁ ‫ܢܐ‬
ܽ ‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ݁ ܶܬ݁ܬ ݂ ܺܕܝ‬
ܺ ‫ܓܝܪ ݁ܕ ݂ ܳܕܝ‬
ܳ ‫ ݁ܒ ݂ ܺܕܝ‬- Matthew 7:2
‫ܢܘܢ ܘ ݂ ܰܒ݂ܟܳܝܠ ݁ ܳܬܐ‬
݈ ‫ܢܝܢ ܽܐ‬
ܺ ݂ ‫ܟܝܺܠܝܢ ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ܶܡ݁ܬ݁ܬ‬
ܺ ݂ ‫݁ ܰܕܡ‬
(analyze
‫ܟܝܠ ܠ݂ܟܘܢ )܀‬
݈
‫כיל‬
ִ ‫מתת‬
ֵ ‫לין אנתון‬
ִ ‫כי‬
ִ ‫דמ‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫בכָיל‬
ַ ‫דינון ו‬
ִ ‫תת‬
ֵ ‫נין אנתון‬
ִ ‫די‬
ָ ‫גיר ד‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫די‬
ִ ‫ ב‬- Matthew 7:2
(analyze) . ‫לכון‬

Matthew 7:2 - bəḏinā gēr dəḏāynin ᵓ(n)tton tetḏinon wəḇāḵyāltā damḵilin ᵓ(n)tton
mettḵil ləḵon . (analyze)
Matthew 7:2 - For with the judgment that you judge, you shall be judged; and with the
measure that you mete, it shall be measured to you.

ܶ ݁ ‫ܐܢ݁ܬ‬
ܰ ‫ܢܐ ݁ ܶܕܝܢ ܳܚܶܙܐ‬
ܶ ‫ܓܳܠܐ ݁ ܰܕ݂ܒܰܥܝ‬
ܳ ‫ ܳܡ‬- Matthew 7:3
‫ܢܗ ݁ ܰܕܐܽܚܘ݂ܟ‬
݈
ܰ ‫ܢ݂ܟ ܳܠܐ ܳ݁ܒܰܚܪ‬
݁ ‫ܐ‬
ܳ ‫ܘܳܩܺܪܝ ݂ ܳܬܐ ݁ ܰܕ݂ܒܰܥܝ‬
(analyze)‫ܢܬ ܀‬
݈

‫חר‬
ַ ָ‫לא ב‬
ָ ‫נכ‬
ָ ‫עי‬
ַ ‫דב‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫רי‬
ִ ‫ק‬
ָ ‫דאחוכ ו‬
ַ ‫נה‬
ֵ ‫עי‬
ַ ‫דב‬
ַ ‫לא‬
ָ ֵ ‫חֵזא אנת ג‬
ָ ‫דין‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫מ‬
ָ - Matthew 7:3
(analyze) . ‫אנת‬
Matthew 7:3 - mānā dēn ḥāzē ᵓa(n)t gelā daḇᶜaynēh da(ᵓ)ḥūḵ wəqāriṯā daḇᶜaynāḵ

lā bāḥar ᵓa(n)t . (analyze)
Matthew 7:3 - But why dost thou look at the rod that is in thy brother's eye, while the rafter
that is in thine own eye thou dost not consider?

ܶ ݁ ‫ܐ ݁ ܶܦܩ‬
ܰ ‫ܐܢ݁ܬ ܰܠܐܽܚܘ݂ܟ ܫ ݂ ܽܒܘܩ‬
ܰ ‫ܐܰܡܪ‬
ܳ ‫ܢܐ‬
ܰ ‫ܐܘ‬
ܰ - Matthew 7:4
ܰ ݁ ‫ܐܝ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܓܳܠܐ‬
݈
ܳ ‫ܢ݂ܟ ܘܳܗܐ ܳܩܺܪܝ ݁ ܳܬܐ ݁ܒܰܥܝ‬
ܳ ‫ܶܡܢ ܰܥܝ‬
݂‫ܢ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܟ‬

‫תא‬
ָ ‫רי‬
ִ ‫ק‬
ָ ‫הא‬
ָ ‫נכ ו‬
ָ ‫עי‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫לא‬
ָ ֵ ‫פק ג‬
ֵ ‫לאחוכ שבוק א‬
ַ ‫מר אנת‬
ַ ‫נא א‬
ָ ַ ‫ או איכ‬- Matthew 7:4
(analyze) . ‫נכ‬
ָ ‫עי‬
ַ ‫ב‬
Matthew 7:4 - ᵓaw ᵓaykanā ᵓāmar ᵓa(n)t la(ᵓ)ḥūḵ šəḇūq ᵓappeq gelā men ᶜaynāḵ
wəhā qāritā bəᶜaynāḵ . (analyze)
Matthew 7:4 - Or how sayest thou to thy brother, Permit that I draw forth the rod from thine
eye, and, behold, there is a rafter in thine own eye ?

ܰ ‫ܢܶܣ݂ܒ ܰ݁ܒܐ ݁ ܶܦܐ‬
ܳ ‫ܐ ݁ ܶܦܩ ܽܠܘܩ ݂ ܰܕܡ ܳܩܺܪܝ ݁ ܳܬܐ ܶܡܢ ܰܥܝ‬
ܳ - Matthew 7:5
‫ܢ݂ܟ ܘܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܳ
ܳ
ܶ ݁ ‫ܢ݂ܬ݁ܒܰܚܪ ܳܠ݂ܟ ܠܰܡ݁ܦܽܩܘ‬
ܶ ‫ܓܠܐ ܶܡܢ ܰܥܝ‬
ܶ
݂ ‫ܢܗ ݁ ܰܕܐܽܚܘ‬
(analyze)‫ܟ ܀‬

‫פקו‬
ָ ‫מ‬
ַ ‫לכ ל‬
ָ ‫חר‬
ַ ‫נתב‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫הי‬
ָ ‫נכ ו‬
ָ ‫עי‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫תא‬
ָ ‫רי‬
ִ ‫ק‬
ָ ‫דם‬
ַ ‫פק לוק‬
ֵ ‫פא א‬
ֵ ‫בא‬
ַ ‫סב‬
ֵ ָ ‫ נ‬- Matthew 7:5
(analyze) . ‫דאחוכ‬
ַ ‫נה‬
ֵ ‫עי‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫לא‬
ָ ֵ‫ג‬
Matthew 7:5 - nāsēḇ ba(ᵓ)pē ᵓappeq lūqḏam qāritā men ᶜaynāḵ wəhāydēn nēṯbḥar
lāḵ ləmappāqū gelā men ᶜaynēh da(ᵓ)ḥūḵ . (analyze)
Matthew 7:5 - Hypocrite ! draw forth first the rafter from thine own eye, and then thou wilt
see to draw forth the rod from thy brother's eye.

ܽ ‫ܟܠ ݁ ܶܒܐ ܘܳܠܐ ݁ ܰܬܪ‬
ܰ ݂ ‫ ܳܠܐ ݁ ܶܬ݁ܬܽܠܘܢ ܽܩܘ݂ܕܳܫܐ ܠ‬- Matthew 7:6
‫ܡܘܢ‬
ܶ
ܶ ‫ܟܘܢ ܩ ݂ ܳܕܡ ܚܺܙܝܶܪܐ ݁ ܰܕܠܳܡܐ ܢ ݂ ܽܕܘܽܫܘܢ‬
ܽ ݂ ‫ܓܢܳܝ݂ܬ‬
ܳ ݁ ‫ܰܡܪ‬
ܶ ‫ܐ‬
‫ܢܝܢ ݁ܒܪ݂ܓܰܠܝܽܗܘܢ‬
݂ܽ ‫ܢ‬
ܽ ݂ ‫ܢܗ݁ܦ‬
ܶ ‫ܘ‬
ܳ ‫ܟܘܢ ܢ ݂ ܰܒܙܽܥܘ‬
(analyze
‫ܟܘܢ ) ܀‬

‫רא‬
ֵ ‫דם חִזי‬
ָ ‫גנָיתכון ק‬
ָ ‫מר‬
ַ ‫תרמון‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫בא ו‬
ֵ ‫כל‬
ַ ‫שא ל‬
ָ ‫תתלון קוד‬
ֵ ‫לא‬
ָ - Matthew 7:6
(analyze) . ‫נכון‬
ָ ‫בזעו‬
ַ ‫נהפכון נ‬
ֵ ‫ליהון ו‬
ַ ‫רג‬
ֵ ‫נין ב‬
ֵ ֵ‫מא נדושון א‬
ָ ‫דל‬
ַ
Matthew 7:6 - lā tetlon quddšā ləḵalbē wəlā tarmon margānyāṯḵon qəḏām ḥəzirē
dalmā nəḏūšon ᵓēnēn bərēǥlayhon wənehpḵon nəḇazzᶜūnāḵon . (analyze)
Matthew 7:6 - Give not the holy unto dogs, and throw not your precious stones before swine,
lest they trample them under their feet, and turn again and rend you.

ܽ ݂ ‫ܢ ݂ ܺܬܝܶܗ݂ܒ ܠ‬
ܶ ‫ ܰܫܐܠܘ ܘ‬- Matthew 7:7
‫ܟܘܢ ݁ܒܰܥܘ ܘ ݂ ܶܬܫ݁ܟܽܚܘܢ ܽܩܘܫܘ‬
ܽ ݂ ‫ܢ݂ܬ݁ܦ ݂ ܰܬܚ ܠ‬
ܶ ‫ܘ‬
(analyze)‫ܟܘܢ ܀‬

(analyze) .

‫תח לכון‬
ַ ‫נתפ‬
ֵ ‫תשכחון קושו ו‬
ֵ ‫עו ו‬
ַ ‫הב לכון ב‬
ֵ ‫תי‬
ִ ֵ ‫שאלו ונ‬
ַ - Matthew 7:7

Matthew 7:7 - ša(ᵓ)l(w) wənēṯihēḇ ləḵon bəᶜaw wəṯeškḥon qūš(w) wənēṯpṯaḥ ləḵon
. (analyze)
Matthew 7:7 - Ask, and it shall be given to you; seek, and you shall find; knock, and it shall

be opened unto you.

ܶ ‫ܓܝܪ ݁ܕܳܫ‬
ܶ ݁ ‫ܟܠ‬
ܽ ݁ - Matthew 7:8
ܰ ݁ ‫ܢܶܣ݂ܒ ܰܘ݂ܕ ݂ ܳܒܶܥܐ ܶܡܫ‬
ܳ ‫ܟܚ ܘܰܠܐܝ‬
ܳ ‫ܐܠ‬
‫ܢܐ‬
ܶ ܰ ݁ ܶ
ܶ ܳ ‫݁ܕ‬
(analyze) ‫ܢܩܫ ܡ݂ܬܦ݂ܬܚ ܠܗ ܀‬
).

‫לה‬
ֵ ‫תח‬
ַ ‫מתפ‬
ֵ ‫קש‬
ֵ ָ ‫נא דנ‬
ָ ‫לאי‬
ַ ‫כח ו‬
ַ ‫מש‬
ֵ ‫עא‬
ֵ ָ‫סב ַודב‬
ֵ ָ ‫אל נ‬
ֵ ‫ש‬
ָ ‫גיר ד‬
ֵ ‫כל‬
ֻ - Matthew 7:8

(analyze

Matthew 7:8 - kull gēr dəšā(ᵓ)el nāsēḇ wāḏḇāᶜē meškaḥ wəla(ᵓ)ynā dənāqeš
mēṯpṯaḥ lēh . (analyze)
Matthew 7:8 - For every one who asketh receiveth, and he who seeketh findeth; and to him
who knocketh it is opened.

ܶ
ܺ
ܽ ݂ ‫ܢܘ ܶܡܢ‬
ܰ - Matthew 7:9
ܰ ݁ ‫ܟܘܢ‬
ܽ ‫ܐܘ ܰܡ‬
ܶ ‫ܓ݂ܒܳܪܐ ݁ܕ‬
‫ܢܶܫܐܠܝܘ݈ܗܝ ݁ܒܪܗ ܰܠܚܳܡܐ‬
ܶ
ܳ ܺ ݁ ‫ܠܳܡܐ‬
ܶ ܰ
(analyze) ‫ܟܐ݂ܦܐ ܡܘܫܛ ܠܗ ܀‬

‫לה‬
ֵ ‫שט‬
ֵ ‫מו‬
ַ ‫פא‬
ָ ִ‫מא כא‬
ָ ‫מא ל‬
ָ ‫לח‬
ַ ‫רה‬
ֵ ‫ליוהי ב‬
ִ ‫שא‬
ֵ ֵ ‫רא דנ‬
ָ ‫גב‬
ַ ‫מנכון‬
ֵ ‫מנו‬
ַ ‫ או‬- Matthew 7:9
(analyze) .
Matthew 7:9 - ᵓaw mānū menḵon gaḇrā dənēše(ᵓ)liw(hy) bərēh laḥmā ləmā ki(ᵓ)pā
mawšeṭ lēh . (analyze)
Matthew 7:9 - Or what man from among you, who if his son shall ask bread, will reach forth
a stone to him ?

ܶ
ܺ
ܽ ‫ ܶܘܐܢ‬- Matthew 7:10
ܶ ‫ܢܐ‬
ܳ ‫ܢܘ‬
‫ܢܶܫܐܠܝܘ݈ܗܝ ܠܳܡܐ ܶܚܘܳܝܐ ܰܡܘܶܫܛ ܠܗ )܀‬

(analyze

(analyze) .

‫לה‬
ֵ ‫שט‬
ֵ ‫מו‬
ַ ‫חוָיא‬
ֵ ‫מא‬
ָ ‫ליוהי ל‬
ִ ‫שא‬
ֵ ֵ ‫נא נ‬
ָ ‫ ֵואן נו‬- Matthew 7:10

Matthew 7:10 - we(ᵓ)n nūnā nēše(ᵓ)liw(hy) ləmā ḥewyā mawšeṭ lēh . (analyze)
Matthew 7:10 - if a fish he shall ask of him, a serpent will he reach forth to him ?

ܰ ‫ܟܝܠ‬
ܺ ݂ ‫ ܶܘܐܢ ܳܗ‬- Matthew 7:11
ܺ ‫ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ݁ܕ ݂ ܺܒܝܶܫܐ ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ܳܝ݂ܕ‬
‫ܥܝܢ‬
݈
݈
ܳ
ܽ ݁ ‫ܢܝ‬
ܰ ‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ܰܡܘܗ ݂ ܳܒ ݂ ܳܬܐ ܳܛ ݂ ܳܒ ݂ ܳܬܐ ܠܶܡ ݁ ܰܬܠ ܰܠ݂ܒ‬
‫ܟܘܢ ܺ݁ܟܳܡܐ ܶ ܰܝ ݁ ܺܬܝܪܐܺܝ݂ܬ‬
݈ܽ‫ܐ‬
ܶ
ܰ
ܶ
ܳ
ܳ
ܽ
ܰ
ܳ
ܰ
݁
݁
݁
ܳ
ܰ
ܳ
ܶ
(analyze
‫ܐ݂ܒܘ݂ܟܘܢ ܕ݂ܒܫܡܝܐ ܢܬܠ ܛ݂ܒ݂ܬܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܐܠܝܢ ܠܗ )܀‬

‫תל‬
ַ ‫מ‬
ֵ ‫תא ל‬
ָ ָ‫טב‬
ָ ‫תא‬
ָ ָ‫מוהב‬
ַ ‫עין אנתון‬
ִ ‫שא אנתון ָיד‬
ֵ ‫בי‬
ִ ‫כיל אנתון ד‬
ִ ָ‫ ֵואן ה‬- Matthew 7:11
(analyze) . ‫לה‬
ֵ ‫לין‬
ִ ‫שא‬
ָ ‫לין ד‬
ֵ ‫לאי‬
ַ ‫תא‬
ָ ָ‫טב‬
ָ ‫תל‬
ֵ ֵ ‫מָיא נ‬
ַ ‫בש‬
ַ ‫ראית אבוכון ד‬
ָ ‫תי‬
ִ ַ ‫מא י‬
ָ ‫ניכון כ‬
ַ ‫לב‬
ַ
Matthew 7:11 - we(ᵓ)n hāḵil ᵓa(n)tton dəḇišē ᵓ(n)tton yāḏᶜin ᵓ(n)tton mawhḇāṯā
ṭāḇāṯā ləmettal lāḇnaykon kəmā yattirā(ᵓ)īṯ ᵓāḇūḵon dəḇašmāyā nettel ṭāḇāṯā
la(ᵓ)ylēn dəšā(ᵓ)lin lēh .(analyze)
Matthew 7:11 - If, therefore, you who are evil know to give good gifts unto your children, how
much more shall your Father who is in heaven give good things to those who ask him?

ܽ ݂ ‫ܢܥ݁ܒ ݂ ܽܕܘܢ ܠ‬
ܽ ݁ - Matthew 7:12
ܶ ‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ݁ܕ‬
ܰ ‫ܟܘܢ ݁ܒ‬
‫ܢܝ‬
‫ܟܠ ܳܡܐ ݁ܕܳܨ ݂ ܶܒܝܢ ܐ‬
݈
ܶ ݁ ‫ܢܘ‬
ܰ
ܳ
ܰ ݂ ‫ܢܳܫܐ ܳܗ‬
ܰ ‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ܥ ݂ ܶܒ݂ܕܘ ܠܽܗܘܢ ܳܗ‬
ܳ ‫ܟ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܓܝܪ‬
݈
݈ ‫ܢܐ ܐ݂ܦ ܐ‬

(analyze‫܀‬
)

ܳ
‫ܢܽܡܘܳܣܐ ܰܘܢ ݂ ܺܒܶܝܐ‬

‫נא אפ אנתון‬
ָ ַ ‫שא הָכ‬
ָ ָ ‫ני אנ‬
ַ ‫נעבדון לכון ב‬
ֵ ‫בין אנתון ד‬
ֵ ָ ‫מא דצ‬
ָ ‫כל‬
ֻ - Matthew 7:12
(analyze) . ‫יא‬
ֵ ִ‫סא ַונב‬
ָ ‫נמו‬
ָ ‫גיר‬
ֵ ‫נו‬
ַ ָ‫בדו להון ה‬
ֵ ‫ע‬
Matthew 7:12 - kull mā dəṣāḇēn ᵓ(n)tton dəneᶜbḏon ləḵon bənay (ᵓ)nāšā hāḵānā
ᵓāp ᵓa(n)tton ᶜəḇēḏ(w) ləhon hānaw gēr nāmūsā wanḇīē . (analyze)
Matthew 7:12 - All therefore that you will that men shall do unto you, so also do you unto
them: for this is the law and the prophets.

ܺܰ
ܳ ‫ ܽܥܘܠܘ ݁ܒ ݂ ܰܬܪ‬- Matthew 7:13
‫ܐܠܝܳܨܐ ݁ ܰܕ݂ܦ ݂ ܶܬܐ ݈ܗܘ ݁ ܰܬܪܳܥܐ ܰܘܐܪ ܶܺܘܝܳܚܐ‬
‫ܥܐ‬
ܽ
ܶ ‫ܓܶܝܐܐ‬
ܰ ‫ܢܘܢ‬
ܺ ݁ ‫ܢܐ ܘܰܣ‬
ܰ ‫ܐܘܪܳܚܐ‬
ܽ ‫ܐ‬
ܳ ‫ܐܝ ݂ ܳܕܐ ݁ܕܰܡܘ݁ܒܳܠܐ ܰܠܐ݂ܒ ݂ ܳܕ‬
‫ܐܝܠܝܢ‬
ܺ ܳ݁
(analyze) ‫ܕܐܙ݈ܠܝܢ ܳ݁ܒܗ ܀‬

‫דא‬
ָ ‫חא אי‬
ָ ‫חא אור‬
ָ ‫עא ַוארִוי‬
ָ ‫תר‬
ַ ‫תא הו‬
ֵ ‫דפ‬
ַ ‫צא‬
ָ ‫לי‬
ִ ‫עא א‬
ָ ‫תר‬
ַ ‫ עולו ב‬- Matthew 7:13
(analyze) . ‫בה‬
ָ ‫דאִזלין‬
ָ ‫לין‬
ֵ ‫אנון אי‬
ֵ ‫סג ִֵיאא‬
ַ ‫נא ו‬
ָ ‫ד‬
ָ ‫לאב‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫מוב‬
ַ ‫ד‬
Matthew 7:13 - ᶜūl(w) bəṯarᶜā ᵓāliṣā dapṯē (h)w tarᶜā wa(ᵓ)rwiḥā ᵓūrḥā ᵓayḏā
dəmawblā la(ᵓ)ḇḏānā wəsaggie(ᵓ) ᵓēnon ᵓaylēn dā(ᵓ)zi(l)yn bāh . (analyze)
Matthew 7:13 - ENTER in at the narrow gate: for wide is the gate, and spacious the way, that
conducteth to destruction; and they are many who go therein.

ܽ ‫ ܳܡܐ ܰܩܺܛܝܢ ݁ ܰܬܪܳܥܐ ܰܘܐܺܠܝܳܨܐ‬- Matthew 7:14
‫ܐܘܪܳܚܐ ݁ܕܰܡܘ݁ܒܳܠܐ ܠܰܚܶܝܐ‬
ܶ ܰ
ܶ ‫ܰܘܙܽܥܘܶܪܐ‬
ܽ ‫ܐ‬
(analyze
‫ܐܝܠܝܢ ݁ܕܶܡܫ݁ܟܺܚܝܢ ܳܠܗ )܀‬
‫ܢܘܢ‬

‫לין‬
ֵ ‫אנון אי‬
ֵ ‫רא‬
ֵ ‫חֵיא ַוזעו‬
ַ ‫לא ל‬
ָ ‫מוב‬
ַ ‫חא ד‬
ָ ‫צא אור‬
ָ ‫לי‬
ִ ‫עא ַוא‬
ָ ‫תר‬
ַ ‫טין‬
ִ ‫ק‬
ַ ‫מא‬
ָ - Matthew 7:14
(analyze) . ‫לה‬
ָ ‫חין‬
ִ ‫משכ‬
ֵ ‫ד‬
Matthew 7:14 - mā qāṭin tarᶜā wa(ᵓ)liṣā ᵓūrḥā dəmawblā ləḥāyē wazᶜūrē ᵓēnon
ᵓaylēn dəmeškḥin lāh . (analyze)
Matthew 7:14 - How small is the gate, and narrow the way, that leadeth unto salvation; and
they are few who find it !

ܶ - Matthew 7:15
ܽ ݂ ‫ܓܶܠܐ ݁ ܳܕܐ ݂ ܶܬܝܢ ܠܳܘ݂ܬ‬
ܳ ݁ ‫ܐܙ ݁ ܰܕ݈ܗܪܘ ܶܡܢ ܢ ݂ ܺܒܶܝܐ ݁ ܰܕ‬
‫ܟܘܢ‬
ܺ ‫ܓܘ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܰ ‫ܰ݁ܒܠ ݂ ܽܒܘܶܫܐ ݁ ܶܕܐܡܶܪܐ ܶܡܢ ܠ‬
‫ܐܝ ݂ ܰܬܝܽܗܘܢ ݁ ܺܕܐ ݂ ܶܒܐ ܳܚܽܛܘ ݂ ܶܦܐ )܀‬
݂
(analyze

‫דין‬
ֵ ‫גו‬
ַ ‫מן ל‬
ֵ ‫רא‬
ֵ ‫דאמ‬
ֵ ‫שא‬
ֵ ‫בלבו‬
ַ ‫תין לָותכון‬
ֵ ‫דא‬
ָ ‫לא‬
ֵ ָ ‫דג‬
ַ ‫מן נבִֵיא‬
ֵ ‫דהרו‬
ַ ‫אז‬
ֵ - Matthew 7:15
(analyze) . ‫פא‬
ֵ ‫חטו‬
ָ ‫בא‬
ֵ ִ‫תיהון דא‬
ַ ‫אי‬
ִ
Matthew 7:15 - ᵓezda(h)r(w) men nəḇīē daggālē dā(ᵓ)ṯēn ləwāṯḵon balḇūšē
de(ᵓ)mrē men ləǥaw dēn ᵓiṯayhon di(ᵓ)ḇē ḥāṭūpē . (analyze)
Matthew 7:15 - Beware of false prophets, who come to you in the clothing of sheep, but
within are ravening wolves.

ܶ ‫ ܶܡܢ ݁ ܺܦܐܰܪܝܽܗܘܢ ݁ ܶܕܝܢ ݁ ܶܬ݁ܕܽܥܘܢ‬- Matthew 7:16
ܽ ‫ܐ‬
‫ܢܘܢ ܠܳܡܐ ܳܠܩܺܛܝܢ‬

(analyze
‫)܀‬

ܰ ‫ܟܘ ݁ ܶܒܐ ܶܥܢ ݁ ܶܒܐ‬
ܽ ݁ ‫ܶܡܢ‬
ܶ ‫ܐܘ ܶܡܢ ܽܩܘܪܛ ݁ ܶܒܐ ݁ ܺܬܐ‬
‫ܢܐ‬

‫מן‬
ֵ ‫בא או‬
ֵ ‫ענ‬
ֵ ‫בא‬
ֵ ‫מן כו‬
ֵ ‫טין‬
ִ ‫לק‬
ָ ‫מא‬
ָ ‫אנון ל‬
ֵ ‫תדעון‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫ריהון‬
ַ ִ‫מן פא‬
ֵ - Matthew 7:16
(analyze) . ‫נא‬
ֵ ִ‫בא תא‬
ֵ ‫קורט‬
Matthew 7:16 - men pi(ᵓ)ayhon dēn tedᶜon ᵓēnon ləmā lāqṭin men kubē ᶜenbē ᵓaw
men qūrṭbē ti(ᵓ)ē . (analyze)
Matthew 7:16 - By their fruits you shall know them. Do they gather from thorns grapes, or
from briers figs?

ܶ
ܶ
ܺ ‫ܟܠ‬
ܽ ݁ ‫ܢܐ‬
ܰ ݂ ‫ ܳܗ‬- Matthew 7:17
ܳ ‫ܐܝܳܠ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܢܐ ܳܛ ݂ ܳܒܐ ݁ ܺܦܐܪܐ ܰܫ ݁ ܺܦܝܪܐ ܳܥ ݂ ܶܒ݂ܕ‬
ܶ
ܺ݁
ܶ݁
ܺ
ܶ ܺ
ܶ ܳ
ܳ ܺ
ܳ ‫ܐܝܳܠ‬
(analyze)‫ܢܐ ܕܝܢ ݁ܒܝܫܐ ܦܐܪܐ ݁ܒܝܫܐ ܥ݂ܒ݂ܕ ܀‬

‫רא‬
ֵ ִ‫שא פא‬
ָ ‫בי‬
ִ ‫דין‬
ֵ ‫נא‬
ָ ָ ‫איל‬
ִ ‫בד‬
ֵ ‫ע‬
ָ ‫רא‬
ֵ ‫פי‬
ִ ‫ש‬
ַ ‫רא‬
ֵ ִ‫בא פא‬
ָ ‫ט‬
ָ ‫נא‬
ָ ָ ‫איל‬
ִ ‫כל‬
ֻ ‫נא‬
ָ ַ ‫ הָכ‬- Matthew 7:17
(analyze) . ‫בד‬
ֵ ‫ע‬
ָ ‫שא‬
ֵ ‫בי‬
ִ
Matthew 7:17 - hāḵānā kull ᵓilānā ṭāḇā pi(ᵓ)ē šappirē ᶜāḇēḏ ᵓilānā dēn bišā pi(ᵓ)ē
bišē ᶜāḇēḏ . (analyze)
Matthew 7:17 - So every good tree maketh good fruits; but an evil tree maketh evil fruits.

ܶ
ܺ ‫ܟܚ‬
ܰ ݁ ‫ ܳܠܐ ܶܡܫ‬- Matthew 7:18
ܳ ‫ܐܝܳܠ‬
‫ܢܐ ܳܛ ݂ ܳܒܐ ݁ ܺܦܐܪܐ ݁ ܺܒܝܶܫܐ ܠܶܡܥܰ݁ܒ݂ܕ ܘܳܠܐ‬
ܶ ܺ݁
ܺ
ܶ ܳ
ܳ ܺ
ܰ ܶ
ܳ ‫ܐܝܳܠ‬
(analyze) ‫ܢܐ ݁ܒܝܫܐ ܦܐܪܐ ܛ݂ܒܐ ܠܡܥ݁ܒ݂ܕ ܀‬

‫שא‬
ָ ‫בי‬
ִ ‫נא‬
ָ ָ ‫איל‬
ִ ‫לא‬
ָ ‫בד ו‬
ַ ‫מע‬
ֵ ‫שא ל‬
ֵ ‫בי‬
ִ ‫רא‬
ֵ ִ‫בא פא‬
ָ ‫ט‬
ָ ‫נא‬
ָ ָ ‫איל‬
ִ ‫כח‬
ַ ‫מש‬
ֵ ‫לא‬
ָ - Matthew 7:18
(analyze) . ‫בד‬
ַ ‫מע‬
ֵ ‫בא ל‬
ֵ ‫ט‬
ָ ‫רא‬
ֵ ִ‫פא‬
Matthew 7:18 - lā meškaḥ ᵓilānā ṭāḇā pi(ᵓ)ē bišē ləmeᶜbaḏ wəlā ᵓilānā bišā pi(ᵓ)ē
ṭāḇē ləmeᶜbaḏ . (analyze)
Matthew 7:18 - A good tree cannot make evil fruits, nor an evil tree make good fruits.

ܶ
ܺ ‫ܟܠ‬
ܽ ݁ - Matthew 7:19
ܳ ‫ܐܝܳܠ‬
‫ܢܐ ݁ܕܳܠܐ ܳܥ ݂ ܶܒ݂ܕ ݁ ܺܦܐܪܐ ܳܛ ݂ ܶܒܐ ܶܡ݂ܬ݁ܦܶܣܩ‬
ܶ ܳ ‫ܢܘܳܪܐ‬
ܽ ‫ܰܘ݂ܒ‬
(analyze)‫ܢ݂ܦܠ ܀‬

(analyze) .

‫פל‬
ֵ ָ ‫רא נ‬
ָ ‫סק ַובנו‬
ֵ ‫מתפ‬
ֵ ‫בא‬
ֵ ‫ט‬
ָ ‫רא‬
ֵ ִ‫בד פא‬
ֵ ‫ע‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫נא ד‬
ָ ָ ‫איל‬
ִ ‫כל‬
ֻ - Matthew 7:19

Matthew 7:19 - kull ᵓilānā dəlā ᶜāḇēḏ pi(ᵓ)ē ṭāḇē mēṯpseq wāḇnūrā nāpel . (analyze)
Matthew 7:19 - Every tree that maketh not good fruits is cut down, and falleth into the fire.

ܶ

ܽ ‫ܐ‬
(analyze
‫ܢܘܢ) ܀‬

ܰ
‫ ܳܡ ݂ ܶܕܝܢ ܶܡܢ ݁ ܺܦܐܪܝܽܗܘܢ ݁ ܶܬ݁ܕܽܥܘܢ‬- Matthew 7:20

(analyze) .

‫אנון‬
ֵ ‫תדעון‬
ֵ ‫ריהון‬
ַ ִ‫מן פא‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫מ‬
ָ - Matthew 7:20

Matthew 7:20 - māḏēn men pi(ᵓ)ayhon tedᶜon ᵓēnon . (analyze)
Matthew 7:20 - Wherefore by their fruits you shall know them.

ܶ ‫ܟܠ ݁ ܳܕܐܰܡܪ ܺܠܝ ܳܡܪܝ ܳܡܪܝ ܳܥ‬
ܽ ݁ ‫ܐܠ ܠܰܡܠ‬
ܽ ݁ ‫ ܳܠܐ ܗܳܘܐ‬- Matthew 7:21
‫ܟܘ ݂ ܳܬܐ‬
݈
ܳܶ
ܳ
ܰ
ܶ
ܰ
ܰ ܰ݁
݁
݁
݁
ܰ
ܳ
ܳ
ܳ
ܶ
ܶ
(analyze)‫ܕܫܡܳܝܐ ܐܠܐ ܡܢ ܕܥ݂ܒ݂ܕ ܨ݂ܒܝܢܗ ܕܐ݂ܒܝ ܕ݂ܒܫܡܝܐ ܀‬

‫מן‬
ַ ‫לא‬
ָ ֵ‫מָיא א‬
ַ ‫דש‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫אל ל‬
ֵ ‫ע‬
ָ ‫מרי‬
ָ ‫מרי‬
ָ ‫לי‬
ִ ‫מר‬
ַ ‫דא‬
ָ ‫כל‬
ֻ ‫לא הָוא‬
ָ - Matthew 7:21
(analyze) . ‫יא‬
ָ ‫מ‬
ַ ‫בש‬
ַ ‫דאבי ד‬
ָ ‫נה‬
ֵ ָ ‫צבי‬
ֵ ‫בד‬
ֵ ‫ע‬
ָ ‫ד‬
Matthew 7:21 - lā (h)wā kull dā(ᵓ)mar li() mār(y) mār(y) ᶜā(ᵓ)el ləmalkuṯā dašmāyā
ᵓēlā man dəᶜāḇēḏ ṣēḇyānēh dā(ᵓ)ḇ(y) dəḇašmāyā . (analyze)
Matthew 7:21 - Not every one that saith to me, My Lord, my Lord, entereth into the kingdom
of heaven; but he who doeth the will of my Father who is in heaven.

ܽ
ܺ
ܺ ݁ ‫ ܰܣ‬- Matthew 7:22
ܺ ‫ܓܶܝܐܐ‬
‫ܢܐܡܪܘܢ ܠܝ ݁ܒܰܗܘ ܰܝܘܳܡܐ ܳܡܪܝ ܳܡܪܝ ܳ ܶܠܐ‬
ܶ ‫ܰ݁ܒܫܳܡ݂ܟ‬
ܰ ‫ܢ ݁ ܺܒܝܢ ܘ ݂ ܰܒܫܳܡ݂ܟ ܺܫܐ ݂ ܶܕܐ‬
ܰ ‫ܐ݂ܬ‬
‫ܐ ݁ ܶܦܩܢ ܘ ݂ ܰܒܫܳܡ݂ܟ ܰܚܝܠܐ‬
ܺ ݁ ‫ܰܣ‬
ܰ
(analyze) ‫ܓܶܝܐܐ ܥ݂ܒ݂ܕܢ ܀‬

‫מכ‬
ָ ‫בש‬
ַ ‫בין ו‬
ִ ַ ‫אתנ‬
ֵ ‫מכ‬
ָ ‫בש‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫מרי‬
ָ ‫מרי‬
ָ ‫מא‬
ָ ‫הו ַיו‬
ַ ‫לי ב‬
ִ ‫אמרון‬
ִ ‫סג ִֵיאא נ‬
ַ - Matthew 7:22
(analyze) . ‫בדן‬
ַ ‫סג ִֵיאא ע‬
ַ ‫לא‬
ֵ ‫חי‬
ַ ‫מכ‬
ָ ‫בש‬
ַ ‫פקן ו‬
ֵ ‫דא א‬
ֵ ִ‫שא‬
Matthew 7:22 - saggie(ᵓ) ni(ᵓ)ron li() bəhaw yawmā mār(y) mār(y) lā bašmāḵ
ᵓēṯnabbbbin wəḇašmāḵ ši(ᵓ)ḏē ᵓappeqn wəḇašmāḵ ḥaylē saggie(ᵓ)
ᶜəḇāḏn . (analyze)
Matthew 7:22 - Multitudes will say to me in that day My Lord, my Lord, in thy name have we
not prophesied, and in thy name ejected devils, and in thy name performed many mighty
works ?

ܽ ݂ ‫ܐܘ ݁ ܶܕܐ ܠܽܗܘܢ ݁ܕܶܡܢ ܡ ݂ ܽܬܘܡ ܳܠܐ ܺܝ ݂ ܰܕܥ݁ܬ‬
ܰ ‫ ܘܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 7:23
‫ܟܘܢ‬
ܳ ܰ
ܳ݁
ܽ ݂ ‫ܐܪܶܚܩܘ ܠ‬
ܰ
ܶ
(analyze)‫ܟܘܢ ܡܢܝ ܦܠܰܚܝ ܥܘܠܐ ܀‬

‫חי‬
ַ ‫פל‬
ָ ‫מני‬
ֵ ‫חקו לכון‬
ֵ ‫דעתכון אר‬
ַ ‫לא י‬
ָ ‫מן מתום‬
ֵ ‫דא להון ד‬
ֵ ‫דין או‬
ֵ ‫הי‬
ָ ‫ ו‬- Matthew 7:23
(analyze) . ‫לא‬
ָ ‫עו‬
ַ
Matthew 7:23 - wəhāydēn ᵓawdē ləhon dəmen məṯūm lā īḏaᶜtḵon ᵓarḥeq(w) ləḵon
men(y) pālḥay ᶜawlā . (analyze)
Matthew 7:23 - And then will I confess to them, I never knew you; go far from me, ye
workers of iniquity.

ܽ ݁ - Matthew 7:24
ܺ ݂ ‫ܟܠ ܳܗ‬
ܶ ‫ܟܝܠ ݁ܕܳܫܰܡܥ ܶܡܰܠܝ ܳܗܶܠܝܢ ܘܳܥ ݂ ܶܒ݂ܕ ܠܶܗܝܢ‬
‫ܢ݁ܬ ݁ ܰܕܶܡܐ‬
ܶ݁
ܺ ݁ ‫ܓ݂ܒܳܪܐ ܰܚ‬
ܰ ‫ܠ‬
ܳ ܽ
ܰ
ܳ ‫ܟܝܳܡܐ ܰܗܘ ݁ ܰܕ݂ܒ‬
(analyze) ‫ܢܐ ܰ݁ܒܝܬܗ ܥܠ ܫܘܥܐ ܀‬
݂

‫הו‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫כי‬
ִ ‫ח‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫גב‬
ַ ‫מא ל‬
ֵ ‫ד‬
ַ ‫נת‬
ֵ ‫הין‬
ֵ ‫בד ל‬
ֵ ‫ע‬
ָ ‫לין ו‬
ֵ ָ‫לי ה‬
ַ ‫מ‬
ֵ ‫מע‬
ַ ‫ש‬
ָ ‫כיל ד‬
ִ ָ‫כל ה‬
ֻ - Matthew 7:24
(analyze) . ‫עא‬
ָ ‫על שו‬
ַ ‫תה‬
ֵ ‫בי‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫דב‬
ַ
Matthew 7:24 - kull hāḵil dəšāmaᶜ mēlay hālēn wəᶜāḇēḏ ləhēn netdammē ləǥāḇrā
ḥakkimā haw daḇnā baytēh ᶜal šūᶜā . (analyze)
Matthew 7:24 - Every one therefore who heareth these my words, and doeth them, shall be
likened to a wise man, who built his house upon a rock.

ܽ
ܺ
ܰ ܰ
ܳ
‫ܢܗܪܳܘ ݂ ܳܬܐ ܰܘܢܰܫ݂ܒ ܪܘܶܚܐ ܶܘܐ݂ܬܰܛܪܝܘ‬
‫ ܰܘܢܶܚ݂ܬ ܳ ܶܡܛܪܐ ܶܘܐ ݂ ܰܬܘ‬- Matthew 7:25
ܶ ݁ ‫݁ ܶܒܗ ݁ܒ ݂ ܰܒܝ ݁ ܳܬܐ ܰܗܘ ܘܠܐ ܢ ݂ ܰܦܠ ܶܫ ݂ ܶܬܐܰܣܘܗܝ‬
‫ܓܝܪ ܰܥܠ ܽܫܘܳܥܐ ܺܣܝܳܡܢ‬
݈

(analyze)

‫݈ܗܰܘܝ ܀‬

‫לא‬
ָ ‫הו ו‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫בי‬
ַ ‫בה ב‬
ֵ ‫ריו‬
ִ ‫ט‬
ַ ‫חא ֵואת‬
ֵ ‫שב רו‬
ַ ‫תא ַונ‬
ָ ָ ‫נהר ַו‬
ַ ‫תו‬
ַ ‫רא ֵוא‬
ָ ‫מט‬
ֵ ‫חת‬
ֵ ‫ ַונ‬- Matthew 7:25
(analyze) . ‫וי‬
ַ ‫מן ה‬
ָ ‫סי‬
ִ ‫עא‬
ָ ‫על שו‬
ַ ‫גיר‬
ֵ ‫סוהי‬
ַ ‫תא‬
ֵ ‫ש‬
ֵ ‫פל‬
ַ ‫נ‬
Matthew 7:25 - wanḥēṯ meṭrā we(ᵓ)ṯaw nahrāwāṯā wanšāḇ rūḥē we(ᵓ)ṯṭārri(w) bēh
bəḇaytā haw wəlā nəpal šēṯe(ᵓ)saw(hy) gēr ᶜal šūᶜā simān (h)way . (analyze)
Matthew 7:25 - And the rain descended, and the torrents came, and the winds blew, and
rushed against that house, but it fell not, for its foundations were placed upon the rock.

ܶ
ܽ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 7:26
‫ܟܠ ܰܡܢ ݁ ܳܕܳܫܰܡܥ ܶܡܰܠܝ ܳܗܠܝܢ ܘܳܠܐ ܳܳܥ ݂ ܶܒ݂ܕ ܠܶܗܝܢ‬
ܶ݁
ܰ ‫ܢ݁ܬ ݁ ܰܕܶܡܐ ܠ‬
ܰ
ܶ
ܳ ‫ܓ݂ܒܳܪܐ ܰܣ݂ܟܠܐ ݁ ܰܕ݂ܒ‬
(analyze) ‫ܢܐ ܰ݁ܒܝܬܗ ܥܠ ܳܚܠܐ ܀‬
݂

‫לא‬
ָ ‫סכ‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫גב‬
ַ ‫מא ל‬
ֵ ‫ד‬
ַ ‫נת‬
ֵ ‫הין‬
ֵ ‫בד ל‬
ֵ ‫ע‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫לין ו‬
ֵ ָ‫לי ה‬
ַ ‫מ‬
ֵ ‫מע‬
ַ ‫ש‬
ָ ‫מן ד‬
ַ ‫כל‬
ֻ ‫ ו‬- Matthew 7:26
(analyze) . ‫לא‬
ָ ‫ח‬
ָ ‫על‬
ַ ‫תה‬
ֵ ‫בי‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫דב‬
ַ
Matthew 7:26 - wəḵull man dəšāmaᶜ mēlay hālēn wəlā ᶜāḇēḏ ləhēn netdammē
ləǥāḇrā sāḵlā daḇnā baytēh ᶜal ḥālā . (analyze)
Matthew 7:26 - And every one who heareth these my words, and doeth them not, shall be
likened to a man who built his house upon sand.

ܽ
ܺ
ܰ ܰ
ܰ ݂ ‫ ܰܘܢܶܚ݂ܬ ܶܡܛܳܪܐ ܶܘܐ‬- Matthew 7:27
‫ܢܗܪܳܘ ݂ ܳܬܐ ܰܘܢܰܫ݂ܒ ܪܘܶܚܐ ܶܘܐ݂ܬܰܛܪܝܘ‬
‫ܬܘ‬
ܰ
ܶ݁ ܽ ݁ ܰ
ܰ ܰ
ܳ݁ ܰ
ܳ ܰ
ܰ
(analyze) ‫݁ܒ݂ܒܝܬܐ ܗܘ ܘܢ݂ܦܠ ܘܗܘ݂ܬ ܡܦܘܠܬܗ ܪܳ݁ܒܐ ܀‬

‫פל‬
ַ ‫הו ַונ‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫בי‬
ַ ‫ריו ב‬
ִ ‫ט‬
ַ ‫חא ֵואת‬
ֵ ‫שב רו‬
ַ ‫תא ַונ‬
ָ ָ ‫נהר ַו‬
ַ ‫תו‬
ַ ‫רא ֵוא‬
ָ ‫מט‬
ֵ ‫חת‬
ֵ ‫ ַונ‬- Matthew 7:27
(analyze) . ‫בא‬
ָ ַ ‫תה ר‬
ֵ ‫מפול‬
ַ ‫ַוהָות‬
Matthew 7:27 - wanḥēṯ meṭrā we(ᵓ)ṯaw nahrāwāṯā wanšāḇ rūḥē we(ᵓ)ṯṭārri(w)
bəḇaytā haw wanpal wahwāṯ mappultēh rabbā . (analyze)
Matthew 7:27 - And the rain descended, and the torrents came, and the winds blew, and
rushed against that house, and it fell, and the ruin of it was great.

ܺ
ܶ
ܶ
ܶ
ܰ ݂ ‫ ܰܘܗܳܘܐ ݁ܕ‬- Matthew 7:28
‫ܟ݂ܕ ܰܫܠܡ ܶܝܽܫܘܥ ܶܡܠܐ ܳܗܠܝܢ ݁ ܰܬܺܗܝܪܝܢ ݈ܗܰܘܘ‬
ܶ݁
ܶ ‫ܟܢܶܫܐ ܰܥܠ ܽܝܘܠ ݁ ܳܦ‬
(analyze)‫ܢܗ ܀‬

).

‫נה‬
ֵ ָ ‫על יולפ‬
ַ ‫שא‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ ‫רין הַוו‬
ִ ‫הי‬
ִ ַ‫לין ת‬
ֵ ָ‫לא ה‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫לם ֵישוע‬
ֵ ‫ש‬
ַ ‫כד‬
ַ ‫ ַוהָוא ד‬- Matthew 7:28
(analyze

Matthew 7:28 - wahwā dəḵāḏ šāllem yēšūᶜ mēlē hālēn tahirin (h)waw kenšē ᶜal
yūlpānēh . (analyze)
Matthew 7:28 - And when Jeshu had finished these words, the multitudes wondered at his
doctrine.

ܰ ‫ܐܝ݂ܟ ܡܰܫܠܳܛܐ ܘܳܠܐ‬
ܰ ‫ܓܝܪ‬
ܶ ݁ ‫ ܰܡܶܠ݂ܦ ܗܳܘܐ ܠܽܗܘܢ‬- Matthew 7:29
‫ܐܝ݂ܟ‬
݈
ܽ ܰ ܳ
ܶ ܺ ܰ
(analyze) ‫ܣ݂ܦܪܝܗܘܢ ܘ݂ܦܪܝܫܐ ܀‬

).

‫שא‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫ריהון ַופ‬
ַ ‫ספ‬
ָ ‫לא איכ‬
ָ ‫טא ו‬
ָ ‫של‬
ַ ‫גיר איכ מ‬
ֵ ‫לפ הָוא להון‬
ֵ ‫מ‬
ַ - Matthew 7:29

(analyze
Matthew 7:29 - māllēp (h)wā ləhon gēr ᵓayḵ məšalṭā wəlā ᵓayḵ sāprayhon
wāprišē . (analyze)
Matthew 7:29 - For he taught them as one having power, and not as their scribes and the
Pharishee.

The Gospel According To Matthai - Chapter 8
‫܀ ܡܬܝ ܚ ܀‬

ܺ ݁ ‫ܟܢܶܫܐ ܰܣ‬
ܶ ݁ ‫ܢܩ ݁ ܽܦܘ݈ܗܝ‬
ܰ ݁ - Matthew 8:1
ܰ ‫ܟ݂ܕ ܢܶܚ݂ܬ ݁ ܶܕܝܢ ܶܡܢ ܽܛܘܳܪܐ‬
‫ܓܶܝܐܐ‬
(analyze) ‫܀‬
(analyze) .

‫סג ִֵיאא‬
ַ ‫שא‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ ‫נקפוהי‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫מן טו‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫חת‬
ֵ ‫כד נ‬
ַ - Matthew 8:1

Matthew 8:1 - kaḏ nəḥēṯ dēn men ṭūrā naqpu(hy) kenšē saggie(ᵓ) . (analyze)
Matthew 8:1 - WHEN he had descended from the mountain, great multitudes clave to him.

ܶ ‫ܓ݂ܕ ܶܠܗ ܶܘܐܰܡܪ ܳܡܪܝ‬
ܶ ‫ܓܪܳ݁ܒܐ ܰܚ݂ܕ‬
ܶ ‫ܐ ݂ ܳܬܐ ܣ‬
ܰ ݁ ‫ ܘܳܗܐ‬- Matthew 8:2
‫ܐܢ‬
݂
ܰ ‫ܟܚ‬
ܰ ‫ܳܨ ݂ ܶܒܐ‬
ܳ ݁ ‫ܐܢ݁ܬ ܰܠܡ ݂ ܰܕ‬
ܰ ݁ ‫ܐܢ݁ܬ ܶܡܫ‬
(analyze)‫ܟܽܝܘ݂ܬܝ ܀‬
݈
݈

‫כח אנת‬
ַ ‫מש‬
ֵ ‫בא אנת‬
ֵ ָ ‫אן צ‬
ֵ ‫מרי‬
ָ ‫מר‬
ַ ‫לה ֵוא‬
ֵ ‫גד‬
ֵ ‫תא ס‬
ָ ֵ‫חד א‬
ַ ‫בא‬
ָ ‫גר‬
ַ ‫הא‬
ָ ‫ ו‬- Matthew 8:2
(analyze) . ‫כיותי‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫למ‬
ַ
Matthew 8:2 - wəhā garbā ḥāḏ ᵓēṯā səǥēḏ lēh we(ᵓ)mar mār(y) ᵓen ṣāḇē ᵓa(n)t
meškaḥ ᵓa(n)t lamḏakkkkāyūṯ(y) . (analyze)
Matthew 8:2 - And, behold, a certain leper came (and) worshipped him, and said, My Lord,
if thou art willing, thou canst cleanse me.

ܺ ‫ ܰܘ݂ܦܰܫܛ‬- Matthew 8:3
ܳ ‫ܐܝ ݂ ܶܕܗ ܶܝܽܫܘܥ ܩܶܪ݂ܒ ܶܠܗ ܶܘܐܰܡܪ ܳܨ ݂ ܶܒܐ ݈ܐ‬
‫ܢܐ‬
ܶ ‫ܟܐ ܘ ݂ ܳܒܗ ݁ܒܳܫܥ ݂ ܳܬܐ‬
ܶ
ܺ ݁ ‫ܐ݁ܬ ݁ ܰܕ‬
ܳ ݁ ‫ܐ݁ܬ ݁ ܰܕ‬
ܶ ܰ ݁ ‫ܟܝ‬
(analyze) ‫ܓܪ݂ܒܗ ܀‬

‫תא‬
ָ ‫שע‬
ָ ‫בה ב‬
ָ ‫כא ו‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫את‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫בא א‬
ֵ ָ ‫מר צ‬
ַ ‫לה ֵוא‬
ֵ ‫רב‬
ֵ ‫דה ֵישוע ק‬
ֵ ‫אי‬
ִ ‫שט‬
ַ ‫ ַופ‬- Matthew 8:3
(analyze) . ‫בה‬
ֵ ‫גר‬
ַ ‫כי‬
ִ ‫ד‬
ַ ‫את‬
ֵ
Matthew 8:3 - wāpšaṭ ᵓiḏēh yēšūᶜ qərēḇ lēh we(ᵓ)mar ṣāḇē (ᵓ)nā ᵓetdakkkkā
wəḇāh bəšāᶜṯā ᵓetdakkkki garḇēh . (analyze)
Matthew 8:3 - And Jeshu extended his hand, and touched him, and said, I am willing: be
clean; and in that very hour his leprosy was cleansed.

ܶ
ܶ ‫ܐܢ݁ܬ‬
ܰ ‫ܐܰܡܪ‬
ܳ ‫ܢܫ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܐܳܠܐ ܶܙܠ‬
‫ ܶܘܐܰܡܪ ܠܗ ܶܝܽܫܘܥ ܶܚܺܙܝ ܠܳܡܐ ܠ‬- Matthew 8:4
݈
݈
ܰ ‫ܢܐ‬
ܳ ݂ ‫ܢ݂ܦܳܫ݂ܟ ܠ‬
ܶ ‫ܟܗ‬
ܳ ‫ܢܐ ܘܰܩܪ݂ܒ ܽܩܘܪܳ݁ܒ‬
ܰ ‫ܰܚܳܘܐ‬
‫ܐܝ݂ܟ ݁ܕ ݂ ܰܦܶܩ݂ܕ ܽܡܘܶܫܐ‬
ܽ݁ ܳ
ܽ
(analyze) ‫ܠܣܗܕܘ݂ܬܗܘܢ ܀‬

‫שכ‬
ָ ‫נפ‬
ַ ‫חָוא‬
ַ ‫לא ֵזל‬
ָ ֵ‫מר אנת א‬
ַ ‫נש א‬
ָ ‫מא לא‬
ָ ‫לה ֵישוע חִזי ל‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫ ֵוא‬- Matthew 8:4
(analyze) . ‫סהדותהון‬
ָ ‫שא ל‬
ֵ ‫קד מו‬
ֵ ַ ‫נא איכ דפ‬
ָ ָ‫רב קורב‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫נא ו‬
ֵ ‫כה‬
ָ ‫ל‬
Matthew 8:4 - we(ᵓ)mar lēh yēšūᶜ ḥəzi ləmā lə((ᵓ))nāš ᵓāmar ᵓa(n)t ᵓēlā zel ḥāwā
nāpšāḵ ləḵāhnē wəqārrēḇ qūrbānā ᵓayḵ dəpāqqēḏ mūšē ləsāhduṯhon . (analyze)
Matthew 8:4 - And Jeshu said to him, See that thou tell no man, but go, show thyself to the
priests, and offer the oblation that Musha required for their testimony.

ܰ ݁ - Matthew 8:5
ܳ ‫ܢܽܚܘܡ ܩܶܪ݂ܒ ܶܠܗ ܶܩܢܛܽܪܘ‬
ܰ ‫ܟ݂ܕ ܰܥܠ ݁ ܶܕܝܢ ܶܝܽܫܘܥ ܰܠ݂ܟ ݂ ܰܦܪ‬
‫ܢܐ‬
ܶ ‫ܰܚ݂ܕ ܘ ݂ ܳܒܶܥܐ ݈ܗܳܘܐ ܶܡ‬
(analyze) ‫ܢܗ ܀‬

‫נה‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫עא הָוא‬
ֵ ָ‫חד וב‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫קנטרו‬
ֵ ‫לה‬
ֵ ‫רב‬
ֵ ‫נחום ק‬
ַ ‫פר‬
ַ ‫לכ‬
ַ ‫דין ֵישוע‬
ֵ ‫על‬
ַ ‫כד‬
ַ - Matthew 8:5
(analyze) .
Matthew 8:5 - kaḏ ᶜal dēn yēšūᶜ lāḵparnāḥūm qərēḇ lēh qenṭrūnā ḥāḏ wəḇāᶜē
(h)wā mēnēh . (analyze)
Matthew 8:5 - Then when Jeshu had entered into Kapharnachum, a certain centurion
approached him, and besought of him,

ܰ ‫ ܳܘܐܰܡܪ ܳܡܪܝ ܰܛܺܠܝܝ ܪܶܡܐ ݁ܒ ݂ ܰܒܝ ݁ ܳܬܐ ܰܘܡܰܫܰܪܝ ܘ ݂ ܺܒܝܳܫܐܺܝ݂ܬ ܶܡܫ ݁ ܰܬ‬- Matthew 8:6
‫ܢܩ‬
(analyze) ‫܀‬
(analyze) .

‫נק‬
ַ ַ‫משת‬
ֵ ‫שאית‬
ָ ‫בי‬
ִ ‫רי ו‬
ַ ‫ש‬
ַ ‫תא ַומ‬
ָ ‫בי‬
ַ ‫מא ב‬
ֵ ‫ליי ר‬
ִ ‫ט‬
ַ ‫מרי‬
ָ ‫מר‬
ַ ‫ ָוא‬- Matthew 8:6

Matthew 8:6 - wā(ᵓ)mar mār(y) ṭāli(y) rəmē bəḇaytā wamšārray wəḇišā(ᵓ)īṯ
meštannaq . (analyze)
Matthew 8:6 - saying, My Lord, my child is lying in the house, paralysed and grievously
tormented.
(analyze)

ܺ ‫ܢܐ‬
ܶ ‫ܐܰܡܪ ܶܠܗ ܶܝܽܫܘܥ‬
ܳ - Matthew 8:7
ܳ ‫ܐ‬
‫ܐ ݂ ܶܬܐ ܰܘܐܶܣܝܘ݈ܗܝ ܀‬
(analyze) .

‫סיוהי‬
ֵ ‫תא ַוא‬
ֵ ִ‫נא א‬
ָ ֵ‫לה ֵישוע א‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫ א‬- Matthew 8:7

Matthew 8:7 - ᵓāmar lēh yēšūᶜ ᵓēnā ᵓīṯē wa(ᵓ)ssēw(hy) . (analyze)
Matthew 8:7 - Jeshu saith to him, I will come and heal him.

ܳ ‫ܢܐ ܰܗܘ ܶܘܐܰܡܪ ܳܡܪܝ ܳܠܐ ܳܫܶܘܐ ݈ܐ‬
ܳ ‫ܢܐ ܶܩܢܛܽܪܘ‬
ܳ ‫ ܥ‬- Matthew 8:8
‫ܢܐ‬
ܺ ܰ
ܳ
ܶ ‫ܐܠܐ ܰ݁ܒܠܽܚܘ݂ܕ‬
ܶ ‫݁ܕ ݂ ܶܬܽܥܘܠ ݁ܬܶܚܝ݂ܬ ܰܡܛܠܠܝ‬
ܶ ‫ܐܰܡܪ ݁ܒܶܡܠ ݂ ܳܬܐ ܘ‬
‫ܢ ݂ ܰܬܐܶܣܐ ܛܠܝܝ‬
݈
(analyze)‫܀‬

‫מטללי‬
ַ ‫חית‬
ֵ ‫תעול ת‬
ֵ ‫נא ד‬
ָ ‫שֵוא א‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫מרי‬
ָ ‫מר‬
ַ ‫הו ֵוא‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫קנטרו‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫ ע‬- Matthew 8:8
(analyze) . ‫ליי‬
ִ ‫ט‬
ַ ‫סא‬
ֵ ‫תא‬
ַ ֵ ‫תא ונ‬
ָ ‫מל‬
ֵ ‫מר ב‬
ַ ֵ‫בלחוד א‬
ַ ‫לא‬
ָ ֵ‫א‬
Matthew 8:8 - ᶜənā qenṭrūnā haw we(ᵓ)mar mār(y) lā šāwē (ᵓ)nā dəṯēᶜūl təḥēṯ
maṭ(l)l(y) ᵓēlā balḥūḏ ᵓēmar bəmelṯā wənēṯa(ᵓ)ssē ṭāli(y) . (analyze)
Matthew 8:8 - The centurion answered and saith, My Lord, I am not worthy that thou
shouldst come beneath my roof; [Shadow.] only speak in a word, and my child shall be healed.

ܳ ܰ݁
ܶ ‫ܐ݂ܦ‬
ܶ ݁ ‫ܢܐ‬
ܳ - Matthew 8:9
ܳ ‫ܢܐ ݁ ܰܕ݂ܬܶܚܝ݂ܬ ܽܫܘܠܳܛ‬
ܳ ‫ܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܢܐ‬
‫ܪܐ‬
‫ܓܝܪ ܓ݂ܒ‬
݈
ܰ
ܶ ‫ܐܝ݂ܕܝ‬
ܺ ‫ܺܘܐܝ݂ܬ ݁ܬܶܚܝ݂ܬ‬
ܳ ‫ܢܐ ܠܳܗ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܢܐ ݁ܕܶܙܠ ܳܘܐܶܙܠ‬
‫ܐܣܛܪܺܛܽܝܘܶܛܐ ܳܘܐܰܡܪ‬
݈
ܶ ܳ
ܳ ݁
ܶ ܳ
ܶ ܳ
ܶ ܰ݁ ݁ ܰ ܰ
ܳ ‫ܘܰܠ݈ܐܚܺܪ‬
(analyze) ‫ܢܐ ܕ݂ܬܐ ܘܐ݂ܬܐ ܘܠܥ݂ܒܕܝ ܕܥ݂ܒ݂ܕ ܗ݂ܕܐ ܘܥ݂ܒ݂ܕ ܀‬
‫אידי‬
ִ ‫חית‬
ֵ ‫אית ת‬
ִ ‫נא ו‬
ָ ‫ט‬
ָ ‫חית שול‬
ֵ ‫דת‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫רא א‬
ָ ‫גב‬
ַ ‫גיר‬
ֵ ‫נא‬
ָ ֵ‫ אפ א‬- Matthew 8:9
‫בד‬
ֵ ‫דע‬
ַ ‫עבדי‬
ַ ‫תא ַול‬
ֵ ‫תא ָוא‬
ָ ‫נא ד‬
ָ ִ ‫לאחר‬
ַ ‫נא דֵזל ָואֵזל ו‬
ָ ָ‫נא לה‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫טא ָוא‬
ֵ ‫טיו‬
ִ ַ ‫אסטר‬
ֵ
(analyze) . ‫בד‬
ֵ ‫ע‬
ָ ‫דא ו‬
ֵ ָ‫ה‬
Matthew 8:9 - ᵓāp ᵓēnā gēr gaḇrā (ᵓ)nā daṯḥēṯ šūlṭānā wi(ᵓ)ṯ təḥēṯ ᵓiḏ(y) ᵓesṭrāṭīūṭē
wā(ᵓ)mar (ᵓ)nā ləhānā dəzel wā(ᵓ)zel wəla((ᵓ))ḥrīnā dəṯā wā(ᵓ)ṯē walᶜāḇd(y)
daᶜḇēḏ hāḏē wəᶜāḇēḏ . (analyze)
Matthew 8:9 - For I also am a man under authority, and under my hand there are soldiers. I
say to this one, Go, and he goeth; and to the other, Come, and he cometh; and to my servant,
Do this, and he doeth.

ܶ ‫ܟ݂ܕ ܫܰܡܥ ݁ ܶܕܝܢ ܶܝܽܫܘܥ‬
ܰ ݁ - Matthew 8:10
‫ܐ݁ܬ ݁ ܰܕܰܡܪ ܶܘܐ ܳܰܡܪ ܠ ݂ ܳܕܐ ݂ ܶܬܝܢ ܰܥܶܡܗ‬
ܶ ‫ܐܝܣܪܐܶܝܠ‬
ܺ ‫ܟܘܢ ݁ ܳܕܐ݂ܦ ܳܠܐ ݁ܒ‬
ܰ ‫ܐܫ݁ܟܶܚ݂ܬ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܺ ܰ
ܰ ܳ
ܳ ‫ܐ‬
‫ܐܝ݂ܟ‬
݈ ܳ ‫ܳܐ ܶܡܝܢ ܰ ܳܐܡܪ‬
ܽ ‫ܗ݂ܕܐ ܗܝܡ‬
(analyze) ‫ܢܘ݂ܬܐ ܀‬

‫נא‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫מין א‬
ִ ‫מה א‬
ֵ ‫ע‬
ַ ‫תין‬
ֵ ‫דא‬
ָ ‫מר ל‬
ַ ‫מר ֵוא‬
ַ ‫ד‬
ַ ‫את‬
ֵ ‫דין ֵישוע‬
ֵ ‫מע‬
ַ ‫כד ש‬
ַ - Matthew 8:10
(analyze) . ‫תא‬
ָ ‫מנו‬
ָ ‫הי‬
ַ ‫דא‬
ֵ ָ‫חת איכ ה‬
ֵ ‫אשכ‬
ֵ ‫ראֵיל‬
ָ ‫איס‬
ִ ‫לא ב‬
ָ ‫דאפ‬
ָ ‫לכון‬
Matthew 8:10 - kaḏ šəmaᶜ dēn yēšūᶜ ᵓetdammar we(ᵓ)mar ləḏā(ᵓ)ṯēn ᶜāmēh ᵓāmin
ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon dā(ᵓ)p lā bə(ᵓ)isrā(ᵓ)el ᵓeškḥēṯ ᵓayḵ hāḏē haymānūṯā . (analyze)
Matthew 8:10 - When Jeshu heard this, he was moved with admiration, and said to those
with him, Truly I say to you, that in Isroel I have not found faith like this.

ܺ ݁ ‫ܟܘܢ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܕܰܣ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܳ - Matthew 8:11
ܰ‫ܐ‬
ܺ ‫ܓܶܝܐܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܢܐ ݂ ܽܬܘܢ ܶܡܢ‬
‫ܡܪ‬
݈
ܳ ܰ
ܽ ݁ ‫ܢܣ ݁ ܰܬܡ‬
ܶ ‫ܰܡ݂ܕܢܳܚܐ ܘܶܡܢ ܰܡܥܪ ݂ ܳܒܐ ܘ‬
‫ܐ݂ܒܪܳܗܡ ܺܘܐܝܣܳܚܩ‬
‫ܟܘܢ ܰܥܡ‬
ܳ ܽ ݁ ‫ܘܰܝܥܽܩܘܒ ݁ܒܰܡܠ‬
ܰ ܰ݁
(analyze) ‫ܟܘ݂ܬܐ ܕܫܡܳܝܐ ܀‬
݂

‫תמכון‬
ַ ‫נס‬
ֵ ‫בא ו‬
ָ ‫מער‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫חא ו‬
ָ ‫מדנ‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫אתון‬
ִ ‫סג ִֵיאא נ‬
ַ ‫דין ד‬
ֵ ‫נא לכון‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫ א‬- Matthew 8:11
(analyze) . ‫יא‬
ָ ‫מ‬
ַ ‫דש‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫חק וַיעקוב ב‬
ָ ‫איס‬
ִ ‫הם ו‬
ָ ָ ‫עם אבר‬
ַ
Matthew 8:11 - ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon dēn dəsaggie(ᵓ) ni(ᵓ)ṯon men māḏnḥā wəmen
maᶜrḇā wənestamkon ᶜam ᵓāḇrāhām wi(ᵓ)sḥāq wəyaᶜqūḇ bəmalkuṯā
dašmāyā . (analyze)
Matthew 8:11 - But I tell you, That many shall come from the east, and from the west, and
shall recline with Abraham, and Is'hok, and Jakub, in the kingdom of the heavens;

ܳ
ܽ ݁ ‫ܢܝܗ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܕܰܡܠ‬
ܳ ݂ ‫ܢ݁ܦܽܩܘܢ ܠܶܚܽܫܘ‬
ܶ ‫ܟܘ ݂ ܳܬܐ‬
ܶ ‫ ݁ܒ‬- Matthew 8:12
‫ܟܐ ܰ݁ܒܪܳܝܐ‬
ܳ
ܶ ‫ܢܗܶܘܐ ݁ ܶܒ݂ܟܳܝܐ ܘܽܚܘܪܩ ܶܫ‬
ܶ ‫݁ ܰܬܳܡܢ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܐ‬

‫רק‬
ָ ‫בכָיא וחו‬
ֵ ‫נהֵוא‬
ֵ ‫מן‬
ָ ַ‫כא בַר ָָיא ת‬
ָ ‫חשו‬
ֵ ‫נפקון ל‬
ֵ ‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫דין ד‬
ֵ ‫ניה‬
ֵ ‫ ב‬- Matthew 8:12
(analyze) . ‫נא‬
ֵ ‫ש‬
ֵ

Matthew 8:12 - bənēh dēn dəmalkuṯā nepqon ləḥēšūḵā barāyā tamān nehwē
beḵyā wəḥūrāq šēnē . (analyze)
Matthew 8:12 - but the children of the kingdom shall go forth into outer darknesses; there
will be weeping and gnashing of teeth.

ܰ ‫ܢܐ ܰܗܘ ܶܙܠ‬
ܰ ݁ ‫ܐܝ‬
ܳ ‫ܟ‬
ܳ ‫ ܶܘܐܰܡܪ ܶܝܽܫܘܥ ܠܶܩܢܛܽܪܘ‬- Matthew 8:13
‫ܢܐ ݁ܕܰܗܝܶܡܢ݁ܬ‬
ܳ ܳ
ܰ ܺ ܰ ܶ ݂ ‫ܢܗܶܘܐ ܳܠ‬
ܶ
(analyze) ‫ܟ ܘܐ݂ܬܐܣܝ ܛܠܶܝܗ ܳ݁ܒܗ ݁ܒܫܥ݂ܬܐ ܀‬

‫סי‬
ִ ‫תא‬
ַ ‫לכ ֵוא‬
ָ ‫נהֵוא‬
ֵ ‫מנת‬
ֵ ‫הי‬
ַ ‫נא ד‬
ָ ַ ‫הו ֵזל איכ‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫קנטרו‬
ֵ ‫מר ֵישוע ל‬
ַ ‫ ֵוא‬- Matthew 8:13
(analyze) . ‫תא‬
ָ ‫שע‬
ָ ‫בה ב‬
ָ ‫טלֵיה‬
ַ
Matthew 8:13 - we(ᵓ)mar yēšūᶜ ləqenṭrūnā haw zel ᵓaykanā dəhayment nehwē lāḵ
we(ᵓ)ṯa(ᵓ)ssi ṭalēh bāh bəšāᶜṯā . (analyze)
Matthew 8:13 - And Jeshu said unto the centurion, Go; as thou hast believed, it shall be to
thee. And his child was healed in that very hour.

ܰ
‫ ܶܘܐ ݂ ܳܬܐ ܶܝܽܫܘܥ ܠ ݂ ܰܒܝ ݁ ܶܬܗ ݁ܕܶܫܡܽܥܘܢ ܰܘܚܳܙܐ ܰܠܚܳܡ ݂ ܶܬܗ ݁ܕܪܡܳܝܐ‬- Matthew
8:14
ܳ
ܳ
ܶ
ܰ
ܳ
ܳ
ܺ
(analyze) ‫ܘܐܚܝ݂ܕܐ ܠܗ ܐܫ݂ܬܐ ܀‬

‫לה‬
ָ ‫דא‬
ָ ‫חי‬
ִ ‫רמָיא ַוא‬
ַ ‫תה ד‬
ֵ ‫מ‬
ָ ‫לח‬
ַ ‫שמעון ַוחָזא‬
ֵ ‫תה ד‬
ֵ ‫בי‬
ַ ‫תא ֵישוע ל‬
ָ ‫ ֵוא‬- Matthew 8:14
(analyze) . ‫תא‬
ָ ‫ש‬
ָ ֵ‫א‬
Matthew 8:14 - we(ᵓ)ṯā yēšūᶜ ləḇaytēh dəšemᶜon waḥzā laḥmāṯēh dəramyā
wa(ᵓ)ḥiḏā lāh ᵓēšāṯā . (analyze)
Matthew 8:14 - 8:14 AND Jeshu came to the house of Shemun, and saw his mother-in-law
lying, a fever having seized her.

ܶ ‫ ܰܘܩܶܪ݂ܒ ܺܠܐܝ ݂ ܳܕܗ ܰܘܫ ݂ ܰܒܩ ݂ ܳܬܗ‬- Matthew 8:15
‫ܐܳܫ ݂ ܳܬܐ ܘܳܩܰܡ݂ܬ ܰܘܡܰܫܡܳܫܐ ݈ܗܳܘ݂ܬ‬
ܶ
(analyze) ‫ܠܗ ܀‬

(analyze) .

‫לה‬
ֵ ‫שא הָות‬
ָ ‫שמ‬
ַ ‫מת ַומ‬
ַ ‫ק‬
ָ ‫תא ו‬
ָ ‫ש‬
ָ ֵ‫תה א‬
ָ ‫בק‬
ַ ‫דה ַוש‬
ָ ‫אי‬
ִ ‫רב ל‬
ֵ ‫ ַוק‬- Matthew 8:15

Matthew 8:15 - waqrēḇ li(ᵓ)ḏāh wašḇaqṯāh ᵓēšāṯā wəqāmāṯ wammšammšā (h)wāṯ
lēh . (analyze)
Matthew 8:15 - And he touched her with his hand, and the fever left her; and she arose and
ministered to them.

ܺ ݁ ‫ܢܐ ܰܣ‬
ܰ ݁ - Matthew 8:16
ܶ ‫ܟ݂ܕ ܗܳܘܐ ݁ ܶܕܝܢ ܰܪܡܳܫܐ ܰܩܶܪ݂ܒܘ ܩ ݂ ܳܕܰܡܘ݈ܗܝ ݁ ܰܕܝܳܘ‬
‫ܓܶܝܐܐ‬
ܶ ܰ
ܽ ݂ ‫ܰܘܐ ݁ ܶܦܩ ݁ ܰܕܝܰܘܝܽܗܘܢ ݁ܒܶܡܠ ݂ ܳܬܐ ܰܘܠ‬
‫ܐܝܠܝܢ ݁ܕ ݂ ܺܒܝܳܫܐܺܝ݂ܬ ܥ ݂ ܺܒܝ ݂ ܺܕܝܢ‬
‫ܟܠܽܗܘܢ‬
ܶ ‫ܐܺܣܝ‬
ܰ ‫ܗܰܘܘ‬
ܽ ‫ܐ‬
(analyze)‫ܢܘܢ ܀‬
݈

‫דיַויהון‬
ַ ‫פק‬
ֵ ‫סג ִֵיאא ַוא‬
ַ ‫נא‬
ֵ ָ ‫דיו‬
ַ ‫מוהי‬
ַ ‫ד‬
ָ ‫רבו ק‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫שא‬
ָ ‫רמ‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫כד הָוא‬
ַ - Matthew 8:16
(analyze) . ‫אנון‬
ֵ ‫סי‬
ִ ‫דין הַוו א‬
ִ ‫בי‬
ִ ‫שאית ע‬
ָ ‫בי‬
ִ ‫לין ד‬
ֵ ‫כלהון אי‬
ֻ ‫תא ַול‬
ָ ‫מל‬
ֵ ‫ב‬
Matthew 8:16 - kaḏ həwā dēn ramšā qārrēḇ(w) qəḏāmaw(hy) daywānē saggie(ᵓ)
wa(ᵓ)peq daywayhon bəmelṯā walḵullhon ᵓaylēn dəḇišā(ᵓ)īṯ ᶜəḇiḏin (h)waw ᵓāssi
ᵓēnon . (analyze)

Matthew 8:16 - And when it was evening, they brought before him many demoniacs, and he
cast out their devils by a word; and all those who were heavily afflicted he healed.

ܶ ‫ܢ݂ܬܰܡܶܠܐ ܶܡ ݁ ܶܕܡ ݁ ܶܕܐ ݂ ܶܬܐܰܡܪ ݁ܒܰܝ݂ܕ‬
ܰ - Matthew 8:17
ܶ ‫ܐܝ݂ܟ ݁ܕ‬
‫ܐܰܫܥܳܝܐ ܢ ݂ ܺܒܳܝܐ‬
ܽ ݂ ‫ܟܐ ݂ ܰܒܝܢ ܘ‬
ܺ ݁ ‫ܢܰܣ݂ܒ‬
ܶ ‫ܢܝܢ‬
ܶ ‫݁ ܶܕܐܰܡܪ ݁ܕܽܗܘ‬
ܰ ‫ܟܘܪܳܗ‬
(analyze
‫ܢܛܰܥܢ) ܀‬

‫סב‬
ַ ֵ ‫מר דהו נ‬
ַ ‫דא‬
ֵ ‫שעָיא נבִָיא‬
ַ ֵ‫מר בַיד א‬
ַ ‫תא‬
ֵ ‫דא‬
ֵ ‫דם‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫לא‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫נת‬
ֵ ‫ איכ ד‬- Matthew 8:17
(analyze) . ‫ען‬
ַ ‫נט‬
ֵ ‫נין‬
ַ ָ‫בין וכורה‬
ַ ִ‫כא‬
Matthew 8:17 - ᵓayḵ dənēṯmāllē meddem de(ᵓ)ṯe(ᵓ)mar bəyāḏ ᵓēšaᶜyā nəḇīā
de(ᵓ)mar dəhū nēsāḇ ki(ᵓ)ḇayn wəḵūrhānayn neṭᶜan . (analyze)
Matthew 8:17 - So was fulfilled what had been spoken by the prophet Eshaia, who said, That
he should take our griefs, and bear our infirmities.

ܺ
ܶ
ܺ ݁ ‫ܟܢܶܫܐ ܰܣ‬
ܶ ݁ ‫ܟ݂ܕ ܚܳܙܐ ݁ ܶܕܝܢ ܶܝܽܫܘܥ‬
ܰ ݁ - Matthew 8:18
‫ܓܶܝܐܐ ݁ ܰܕܚ ݂ ܺܕܝܪܝܢ ܠܗ‬
ܳ ܶ
ܽ ܺ ‫݁ܦܰܩܕ ݁ܕ‬
(analyze)‫ܢܐܙ݈ܠܘܢ ܠܥ݂ܒܪܐ ܀‬
݂

‫רא‬
ָ ‫עב‬
ֵ ‫קד דנאִֻזלון ל‬
ַ ‫לה פ‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫די‬
ִ ‫דח‬
ַ ‫סג ִֵיאא‬
ַ ‫שא‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ ‫דין ֵישוע‬
ֵ ‫כד חָזא‬
ַ - Matthew 8:18
(analyze) .
Matthew 8:18 - kaḏ ḥəzā dēn yēšūᶜ kenšē saggie(ᵓ) daḥḏirin lēh pəqāḏ
dəni(ᵓ)u(l)wn ləᶜēḇrā . (analyze)
Matthew 8:18 - Now when Jeshu saw the great multitudes which encompassed him, he
commanded that they should go to the opposite shore.

ܳ
ܺ ‫ ܰܘܩܶܪ݂ܒ ܳܣ݂ܦܳܪܐ ܰܚ݂ܕ ܶܘܐܰܡܪ ܶܠܗ ܰܪ ݁ ܺܒܝ‬- Matthew 8:19
‫ܐ ݂ ܶܬܐ ܳ݁ܒ݂ܬܪ݂ܟ ܰܠܐ ݂ ܰܬܪ‬
ܰ ‫݁ ܳܕܐܶܙܠ‬
݁ ‫ܐ‬
(analyze) ‫ܢܬ ܀‬
݈

).

‫דאֵזל אנת‬
ָ ‫תר‬
ַ ‫לא‬
ַ ‫רכ‬
ָ ‫בת‬
ָ ‫תא‬
ֵ ִ‫בי א‬
ִ ַ ‫לה ר‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫חד ֵוא‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫ספ‬
ָ ‫רב‬
ֵ ‫ ַוק‬- Matthew 8:19

(analyze

Matthew 8:19 - waqrēḇ sāprā ḥāḏ we(ᵓ)mar lēh rabbi ᵓīṯē bāṯrāḵ la(ᵓ)ṯar dā(ᵓ)zel
ᵓa(n)t . (analyze)
Matthew 8:19 - And a certain scribe approached him, and said, Rabi, I will come after thee to
the place whither thou goest.

ܺ ‫ܢܩܶܥܐ‬
ܳ - Matthew 8:20
ܶ ‫ܐܰܡܪ ܶܠܗ ܶܝܽܫܘܥ ܠ ݂ ܰܬܥܶܠܐ‬
‫ܐܝ ݂ܰܬ ܠ ܶܽܗܘܢ‬
ܰ ‫ܢܳܫܐ ܠܝ݁ܬ ܠܗ‬
ܳ ݁ ‫ܐܝ‬
ܳ ‫ܰܘܠ ݂ ܳܦܰܪܚ ݂ ܳܬܐ ݁ ܰܕܫܰܡܳܝܐ ܰܡܛ݈ܠܳܠܐ ݁ܒܶܪܗ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܕ݈ܐ‬
‫ܟܐ‬
ܶ ܺ ݂ ‫ܢܣܽܡܘ‬
ܶ ‫݁ܕ‬
(analyze) ‫ܟ ܪܫܗ ܀‬

‫לא‬
ָ ‫מטל‬
ַ ‫מָיא‬
ַ ‫דש‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫רח‬
ַ ָ ‫אית להון ַולפ‬
ִ ‫עא‬
ֵ ‫נק‬
ֵ ‫לא‬
ֵ ‫תע‬
ַ ‫לה ֵישוע ל‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫ א‬- Matthew 8:20
(analyze) . ‫שה‬
ֵ ִ ‫נסמוכ ר‬
ֵ ‫כא ד‬
ָ ‫לה אי‬
ֵ ‫לית‬
ַ ‫שא‬
ָ ָ ‫דין דאנ‬
ֵ ‫רה‬
ֵ ‫ב‬
Matthew 8:20 - ᵓāmar lēh yēšūᶜ ləṯaᶜlē neqᶜē ᵓiṯ ləhon walpāraḥṯā dašmāyā
maṭ(l)lā bərēh dēn də((ᵓ))nāšā layt lēh ᵓaykā dənesmūḵ rīšēh . (analyze)
Matthew 8:20 - Jeshu saith to him, The foxes have their dens, and the fowls of heaven a
bower, but the Son of man hath not where to lay his head.

ܺ
ܶ ‫ܢܐ ݁ ܶܕܝܢ ܶܡܢ ݁ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܘܗܝ‬
ܰ ‫ܐܰܡܪ ܶܠܗ ܳܡܪܝ‬
ܳ ‫ܐܚܺܪ‬
‫ܐ ݁ ܶܦܣ ܠܝ‬
8:21
݈
݈ - Matthew
ܽ
ܶ
ܰ
ܺ
ܰ
ܳ
ܽ
݁
(analyze) ‫ܠܘܩ݂ܕܡ ܐܙܠ ܐܩܒܘܪ ܐ݂ܒܝ ܀‬
‫אקבור‬
ֵ ‫דם אִַזל‬
ַ ‫לי לוק‬
ִ ‫פס‬
ֵ ‫מרי א‬
ָ ‫לה‬
ֵ ‫מר‬
ַ ֵ‫דוהי א‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫נא‬
ָ ִ ‫ אחר‬- Matthew 8:21
(analyze) . ‫אבי‬
Matthew 8:21 - (ᵓ)ḥrīnā dēn men talmiḏaw(hy) ᵓēmar lēh mār(y) ᵓappes li() lūqḏam
ᵓīzal ᵓeqbur ᵓāḇ(y) . (analyze)
Matthew 8:21 - And another from his disciples said to him, My Lord, permit me first to go
and bury my father.

ܺ
ܶ
ܶ ‫ ܶܝܽܫܘܥ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 8:22
‫ܐܰܡܪ ܠܗ ݁ ܳܬܐ ܳ݁ܒ ݂ ܰܬܪܝ ܰܘܫ ݂ ܽܒܘܩ ܠܺܡܝ ݂ ܶܬܐ ܳܩ݂ܒܪܝܢ‬
ܽ ܰ ܺ
(analyze) ‫ܡܝ݂ܬܝܗܘܢ ܀‬
).

‫תיהון‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫רין‬
ִ ‫קב‬
ָ ‫תא‬
ֵ ‫מי‬
ִ ‫תרי ַושבוק ל‬
ַ ָ‫תא ב‬
ָ ‫לה‬
ֵ ‫מר‬
ַ ֵ‫דין א‬
ֵ ‫ ֵישוע‬- Matthew 8:22
(analyze
Matthew 8:22 - yēšūᶜ dēn ᵓēmar lēh tā bāṯar(y) wašḇūq ləmiṯē qāḇrin
miṯayhon . (analyze)

Matthew 8:22 - But Jeshu said to him Come after me, and leave the dead ones burying their
dead.
)

ܶ
ܶ
ܺ ܰ
ܽ
ܰ
‫ܢ ݁ ܳܬܐ ܣܠܩܘ ܰܥܶܡܗ ݁ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܘ݈ܗܝ ܀‬
݈ ‫ ܘ݂ܟ݂ܕ ܣܠܩ ܶܝܫܘܥ ܠܣ݂ܦܝ‬- Matthew 8:23

(analyze

(analyze) .

‫דוהי‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫מה‬
ֵ ‫ע‬
ַ ‫לקו‬
ֵ ‫תא ס‬
ָ ‫פינ‬
ִ ‫לס‬
ַ ‫לק ֵישוע‬
ֵ ‫כד ס‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 8:23
Matthew 8:23 - wəḵāḏ səleq yēšūᶜ laspi(n)ttā səleq(w) ᶜāmēh
talmiḏaw(hy) . (analyze)

Matthew 8:23 - AND when Jeshu had ascended into the ship, his disciples ascended with
him.

ܰ ‫ ܘܳܗܐ ܰܙܘܳܥܐ ܰܪܳ݁ܒܐ ܗܳܘܐ ݁ܒܰܝܳܡܐ‬- Matthew 8:24
ܰ ݁ ‫ܐܝ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܢܐ ݁ ܶܕܐܠ ݂ ܳܦܐ‬
݈ ܶ ܽ
ܶ ܰ݁
ܳ
ܰ
ܽ
ܺ
ܰ ݁ ‫݁ ܶܬ݂ܬ‬
݁
ܶ
(analyze)‫ܗܘܐ ܀‬
‫ܟܶܣܐ ܶܡܢ‬
݈ ‫ܓ݈ܠܠܐ ܗܘ ݁ܕܝܢ ܝܫܘܥ ܕܡܝ݂ܟ‬

‫דין‬
ֵ ‫לא הו‬
ֵ ‫גל‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫סא‬
ֵ ַ ‫תתכ‬
ֵ ‫פא‬
ָ ‫דאל‬
ֵ ‫נא‬
ָ ַ ‫מא איכ‬
ָ ַ ‫בא הָוא בי‬
ָ ַ ‫עא ר‬
ָ ‫הא ַזו‬
ָ ‫ ו‬- Matthew 8:24
(analyze) . ‫וא‬
ָ ‫מיכ ה‬
ִ ‫ד‬
ַ ‫ֵישוע‬
Matthew 8:24 - wəhā zawᶜā rabbā (h)wā bəyāmā ᵓaykanā de(ᵓ)lpā teṯkkassē men
ga(l)lē hū dēn yēšūᶜ damiḵ (h)wā . (analyze)
Matthew 8:24 - And, behold, a great commotion was made on the sea, insomuch that the
vessel was covered by the waves; but Jeshu himself was asleep.

ܽ ܰ
ܺ
ܶ
ܰ
ܶ
‫ܐܺܥܝܪܘ݈ܗܝ ܳܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܳܡܪܢ ݁ ܰܦܳܨܢ‬
‫ ܰܘܩܪ݂ܒܘ ݁ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܘ݈ܗܝ‬- Matthew 8:25
ܳ
ܰ ‫ܐ݂ܒ ݁ ܺܕܝܢ ݈ܚ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܢ‬
(analyze) .

‫נן‬
ַ ‫דין ח‬
ִ ‫צן אב‬
ָ ַ ‫רן פ‬
ַ ‫מ‬
ָ ‫לה‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫עירוהי ָואמ‬
ִ ‫דוהי א‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫רבו‬
ֵ ‫ ַוק‬- Matthew 8:25

Matthew 8:25 - waqrēḇ(w) talmiḏaw(hy) ᵓāᶜirū(hy) wā(ᵓ)mrin lēh māran paṣṣān
ᵓāḇddin (ḥ)nan . (analyze)
Matthew 8:25 - And the disciples approached him, that they might awake him, saying to
him, Our Lord, deliver us, we are perishing !

ܳ - Matthew 8:26
ܺ ‫ܢܐ ݁ ܰܕܽܚܘܠ ݂ ܳܬ‬
ܳ ‫ܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܶܝܽܫܘܥ ܠܳܡ‬
‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ‬
‫ܢܝܢ ܐ‬
݈
ܽ
ܳ ‫ܢܘ ݂ ܳܬܐ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ ܳܩܡ ܰܘ݂ܟ‬
ܽ ‫ܙܽܥܘܰܪܝ ܰܗܝܳܡ‬
‫ܐܐ ݁ܒܪܘܳܚܐ ܰܘ݂ܒܰܝܳܡܐ ܰܘܗܳܘܐ ܶܫܠܳܝܐ‬
ܰ
(analyze)‫ܪܳ݁ܒܐ ܀‬

‫קם‬
ָ ‫דין‬
ֵ ‫הי‬
ָ ‫תא‬
ָ ‫מנו‬
ָ ‫הי‬
ַ ‫רי‬
ַ ‫נין אנתון זעו‬
ִ ָ‫דחולת‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫מר להון ֵישוע ל‬
ַ ‫ א‬- Matthew 8:26
(analyze) . ‫בא‬
ָ ַ ‫שלָיא ר‬
ֵ ‫מא ַוהָוא‬
ָ ַ ‫חא ַובי‬
ָ ‫ַוכאא ברו‬
Matthew 8:26 - ᵓāmar ləhon yēšūᶜ ləmānā daḥūlṯānin ᵓ(n)tton zəᶜūray haymānūṯā
hāydēn qām wāḵ(ᵓ)ā bərūḥā wāḇyāmā wahwā šelyā rabbā . (analyze)
Matthew 8:26 - And Jeshu said to them, Why are you fearful, you little in faith ? Then he
arose, and forbade the wind and the sea, and there was a great calm.

ܽ
ܶ ‫ܢܳܫܐ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܽ ‫ܐ݁ܬ ݁ ܰܕܰܡܪܘ ܳܘܐܡܺܪܝܢ ܰܡ‬
ܳ ‫ܢܘ ܳܗ‬
ܳ ‫ ݈ܐ‬- Matthew 8:27
‫ܢܐ ݁ܕܪܘܶܚܐ‬
ܶ
ܳ
ܺ ܰ݁ ܶ
(analyze) ‫ܘܰܝܡܐ ܡܫܬܡܥܝܢ ܠܗ ܀‬

).

‫לה‬
ֵ ‫עין‬
ִ ‫תמ‬
ַ ‫מש‬
ֵ ‫מא‬
ָ ַ ‫חא וי‬
ֵ ‫נא דרו‬
ָ ָ‫מנו ה‬
ַ ‫רין‬
ִ ‫מרו ָואמ‬
ַ ‫ד‬
ַ ‫את‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫שא‬
ָ ָ ‫ אנ‬- Matthew 8:27
(analyze

Matthew 8:27 - (ᵓ)nāšā dēn ᵓetdammar(w) wā(ᵓ)mrin mānū hānā dərūḥē wəyāmā
meštamᶜin lēh . (analyze)
Matthew 8:27 - But the men were struck with wonder, saying, What (being) is this, to whom
the winds and the sea are obedient ?

ܶ ‫ܟ݂ܕ‬
ܰ ‫ܓ݂ܕܳܪܶܝܐ‬
ܳ ‫ܐ ݂ ܳܬܐ ܶܝܽܫܘܥ ܠܶܥ݂ܒܳܪܐ ܰܠܐ݂ܬܳܪܐ ݁ܕ‬
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 8:28
‫ܐܪܽܥܘ ݈ܳܗܝ‬
݂
ܰ ‫ܢ݂ܦܺܩܝܢ ܶܡܢ ݁ ܶܒܝ݂ܬ ܩ ݂ ܽܒܘܶܪܐ ݁ ܺܒܝܶܫܐ ݁ܕܳܛ݂ܒ‬
ܶ ‫݁ܬܶܪܝܢ ݁ ܰܕܝܳܘ‬
ܳ ‫ܢܐ ݁ܕ‬
‫ܐܝ݂ܟ ݁ܕܠܐ‬
ܽ
ܰ ݁ ‫ܢܫ‬
ܳ
ܰ ܶ ‫ܟܚ‬
ܶ ‫ܢܫ‬
ܳ ‫ܐ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܥ݁ܒܪ ݁ܒܗܝ ܐܘܪܳܚܐ‬
݈
).

‫נא‬
ֵ ָ ‫דיו‬
ַ ‫רין‬
ֵ ‫גדר ֵָיא ארעוהי ת‬
ָ ‫רא ד‬
ָ ‫לאת‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫עב‬
ֵ ‫תא ֵישוע ל‬
ָ ֵ‫כד א‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 8:28
‫חא‬
ָ ‫הי אור‬
ָ ‫בר ב‬
ַ ‫נע‬
ֵ ‫כח‬
ַ ‫נש‬
ֵ ‫נש‬
ָ ‫לא א‬
ָ ‫טב איכ ד‬
ָ ‫שא ד‬
ֵ ‫בי‬
ִ ‫רא‬
ֵ ‫בית קבו‬
ֵ ‫מן‬
ֵ ‫קין‬
ִ ‫נפ‬
ָ ‫ד‬
(analyze

Matthew 8:28 - wəḵāḏ ᵓēṯā yēšūᶜ ləᶜēḇrā la(ᵓ)ṯrā dəǥāḏrāyē ᵓarᶜū(hy) tərēn
daywānē dənāpqin men bēṯ qəḇūrē bišē dəṭāḇ ᵓayḵ dəlā (ᵓ)nāš neškaḥ neᶜbar
bəhāy ᵓūrḥā . (analyze)
Matthew 8:28 - And when Jeshu came to the other side, to the region of the Godroyee, there
met him two demoniacs, who came forth from the place of sepulchres, exceedingly
malignant, insomuch that no man could pass by that way.

ܶ
ܺ
‫ ܰܘܩܰܥܘ ܳܘܐܡܪܝܢ ܳܡܐ ܰܠܢ ܘܳܠ݂ܟ ܶܝܽܫܘܥ ݁ܒܪܗ ݁ ܰܕܐܳܠܳܗܐ‬- Matthew 8:29
ܶ
ܳ ݂ ‫ܐ ݂ ܰܬܝ݁ܬ ܠ‬
ܰ ܰ݁
ܰ
ܳ ‫ܟܐ ܩ ݂ ܳܕܡ ܰܙ݂ܒ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܐ ܕ݂ܬܫܢܩܢ‬

‫נא‬
ָ ‫דם ַזב‬
ָ ‫כא ק‬
ָ ‫תית ל‬
ַ ֵ‫הא א‬
ָ ָ ‫דאל‬
ַ ‫רה‬
ֵ ‫לכ ֵישוע ב‬
ָ ‫לן ו‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫רין‬
ִ ‫עו ָואמ‬
ַ ‫ ַוק‬- Matthew 8:29
(analyze) . ‫קן‬
ַ ‫שנ‬
ַ ‫דת‬
ַ
Matthew 8:29 - waqᶜaw wā(ᵓ)mrin mā lan wəlāḵ yēšūᶜ bərēh da(ᵓ)lāhā ᵓēṯayt ləḵā
qəḏām zāḇnā daṯšannqann . (analyze)
Matthew 8:29 - And they shouted, saying, What to us, and to thee, Jeshu, son of Aloha ?
Hast thou come hither before the time, to torment us?

ܺ - Matthew 8:30
ܺ ݁ ‫ܐܝ݂ܬ ܗܳܘܐ ݁ ܶܕܝܢ ܠܰܗܠ ܶܡܢܽܗܘܢ ݁ ܰܒܩܳܪܐ ݁ ܰܕܚܺܙܝܶܪܐ ܰܣ‬
‫ܓܶܝܐܐ‬
݈
ܳ ݁
(analyze) ‫ܕܪܥܳܝܐ ܀‬
(analyze) .

‫רעָיא‬
ָ ‫סג ִֵיאא ד‬
ַ ‫רא‬
ֵ ‫דחִזי‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫בק‬
ַ ‫מנהון‬
ֵ ‫הל‬
ַ ‫דין ל‬
ֵ ‫אית הָוא‬
ִ - Matthew 8:30
Matthew 8:30 - ᵓiṯ (h)wā dēn ləhal menhon baqrā daḥzirē saggie(ᵓ)
dərāᶜyā . (analyze)

Matthew 8:30 - Now there was at a distance from them a herd of many swine feeding.

ܶ ‫ܢܗ ܳܘܐܡܺܪܝܢ‬
ܽ ‫ ܳܗ‬- Matthew 8:31
ܶ ‫ܢܘܢ ݁ ܶܕܝܢ ܺܫܐ ݂ ܶܕܐ ܳ݁ܒܶܥܝܢ ݈ܗܰܘܘ ܶܡ‬
‫ܐܢ‬
ܶ ܺ ܰ݁ ܳ ܰ
ܰ
ܰ ‫ܐܢ݁ܬ ܰܠܢ‬
ܰ ‫ܰܡ ݁ ܶܦܩ‬
ܺ ‫ܐ ݁ ܶܦܣ ܠܢ ݁ܕ‬
(analyze
‫ܢܐܰܙܠ ܠ݂ܒܩܪܐ ܕܚܙܝܪܐ )܀‬
݈

‫לן‬
ַ ‫פס‬
ֵ ‫לן א‬
ַ ‫פק אנת‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫אן‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫נה ָואמ‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫עין הַוו‬
ֵ ָ‫דא ב‬
ֵ ִ‫דין שא‬
ֵ ‫הנון‬
ָ - Matthew 8:31
(analyze) . ‫רא‬
ֵ ‫דחִזי‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫בק‬
ַ ‫דנאִַזל ל‬
Matthew 8:31 - hānon dēn ši(ᵓ)ḏē bāᶜēn (h)waw mēnēh wā(ᵓ)mrin ᵓen mappeq
ᵓa(n)t lan ᵓappes lan dəni(ᵓ)al ləḇaqrā daḥzirē . (analyze)
Matthew 8:31 - Those demons, therefore, supplicated from him, saying, If thou cast us out,
suffer us to go into the herd of swine.

ܶ
ܳ - Matthew 8:32
‫ܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܶܝܽܫܘܥ ܰ ܶܙܠܘ ܘܶܡܚ ݂ ܳܕܐ ܢ ݂ ܰܦܩܘ ܘܰܥܠܘ ܰ݁ܒܚܺܙܝܪܐ‬
ܳ
݂ܽ ‫ܘ‬
‫ܟܳܠܗ ݁ ܰܒܩܪܐ ܳܗܝ ݁ ܶܬܪܰܨ݂ܬ ܠܶܥܠ ܠܫܺܩܝ ݂ ܳܦܐ ܰܘܢ ݂ ܰܦܠܘ ݁ܒܰܝܳܡܐ ܘܺܡܝ݂ܬܘ‬
ܰ
(analyze) ‫݁ܒܡܳܝܐ ܀‬

‫הי‬
ָ ‫רא‬
ָ ‫בק‬
ַ ‫לה‬
ָ ֻ ‫רא וכ‬
ֵ ‫בחִזי‬
ַ ‫עלו‬
ַ ‫פקו ו‬
ַ ‫דא נ‬
ָ ‫מח‬
ֵ ‫מר להון ֵישוע ֵזלו ו‬
ַ ‫ א‬- Matthew 8:32
(analyze) . ‫יא‬
ָ ‫מ‬
ַ ‫מיתו ב‬
ִ ‫מא ו‬
ָ ַ ‫פלו בי‬
ַ ‫פא ַונ‬
ָ ‫קי‬
ִ ‫לש‬
ַ ‫על‬
ֵ ‫צת ל‬
ַ ‫תר‬
ֵ
Matthew 8:32 - ᵓāmar ləhon yēšūᶜ zel(w) wəmeḥḏā nəpaq(w) wəᶜal(w) baḥzirē
wəḵūllāh baqrā hāy terṣāṯ ləᶜel lašqipā wanpal(w) bəyāmā wəmiṯ(w)
bəmāyā . (analyze)
Matthew 8:32 - Jeshu saith to them, Go: and immediately they went forth, and entered into
the swine; and the whole herd rushed directly over the rock, and, plunging into the sea,
perished in the waters.

ܺ ‫ܢܘܢ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܕܳܪܶܥܝܢ ܗܰܘܘ ܥܰܪܩܘ ܶܘܐܰܙܠܘ ܰܠܡ‬
ܽ ‫ ܳܗ‬- Matthew 8:33
‫ܢ ݁ ܳܬܐ‬
‫ܕܝ‬
݈ܳ ܰ
݈ ݂
ܽ ݁ ‫ܘܰܚܺܘܝܘ‬
ܽ ‫ܟܠܶܡ ݁ ܶܕܡ ݁ ܰܕܗܳܘܐ ܰܘ݂ܕܳܗ‬
ܶ ‫ܢܘܢ ݁ܕܝܘ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܐ‬

‫הנון‬
ָ ‫דהָוא ַוד‬
ַ ‫דם‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫חִויו‬
ַ ‫תא ו‬
ָ ‫דינ‬
ִ ‫למ‬
ַ ‫רקו ֵואַזלו‬
ַ ‫עין הַוו ע‬
ֵ ָ ‫דין דר‬
ֵ ‫הנון‬
ָ - Matthew 8:33

(analyze) .

‫נא‬
ֵ ָ ‫דיו‬
ַ

Matthew 8:33 - hānon dēn dərāᶜēn (h)waw ᶜəraq(w) we(ᵓ)zal(w) lamḏi(n)ttā
wwḥāwwiww kullmeddem dahwā wāḏhānon daywānē . (analyze)
Matthew 8:33 - And they who tended them, fled, and went into the city, and showed every
thing that was done, and what concerned these demoniacs.

ܽ ݁ ‫ܢ݂ܦܰܩ݂ܬ‬
ܰ ݂ ‫ܟܳܠܗ ܡ ݂ ܺܕܝܢ ݁ ܳܬܐ ܽܠܐܘܪܶܥܗ ݁ܕܶܝܽܫܘܥ ܘ‬
ܶ ‫ ܘ‬- Matthew 8:34
‫ܟ݂ܕ ܚܰܙܐܽܘ݈ܗܝ‬
݈
ܽ
ܶ
ܰ
ܰ
݁
ܶ ‫ܢܗ ݁ ܰܕܢܫ‬
ܶ ‫݁ܒܰܥܘ ܶܡ‬
(analyze
‫ܢܐ ܡܢ ܬܽܚܘܡܝܗܘܢ ) ܀‬
‫נא‬
ֵ ‫ש‬
ַ ‫דנ‬
ַ ‫נה‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫עו‬
ַ ‫כד חַזאוהי ב‬
ַ ‫עה דֵישוע ו‬
ֵ ‫לאור‬
ֻ ‫תא‬
ָ ‫דינ‬
ִ ‫לה מ‬
ָ ֻ ‫קת כ‬
ַ ‫נפ‬
ֵ ‫ ו‬- Matthew 8:34
(analyze) . ‫מיהון‬
ַ ‫מן תחו‬
ֵ

Matthew 8:34 - wənēpqāṯ kullāh məḏi(n)ttā l(ᵓ)ūrᶜēh dəyēšūᶜ wəḵāḏ ḥəza(ᵓ)w(hy)
bəᶜaw mēnēh dannšānnē men təḥūmayhon . (analyze)
Matthew 8:34 - the whole city came forth to meet Jeshu himself; and when they beheld him,
they besought from him that he would remove from their coasts.

The Gospel According To Matthai - Chapter 9
‫܀ ܡܬܝ ܛ ܀‬

‫ܐ ݂ ܳܬܐ ܰܠܡ ܺ‬
‫‪ܰ - Matthew 9:1‬ܘܣܶܠܩ ܶܠܐܠ ݂ ܳܦܐ ܰܘܥ ݂ ܰܒܪ ܶ‬
‫ܢ ݁ ܶܬܗ ܀‬
‫ܕܝ‬
‫݂‬
‫݈‬

‫)‪(analyze‬‬

(analyze) .

‫תה‬
ֵ ‫דינ‬
ִ ‫למ‬
ַ ‫תא‬
ָ ֵ‫בר א‬
ַ ‫פא ַוע‬
ָ ‫לאל‬
ֵ ‫לק‬
ֵ ‫ ַוס‬- Matthew 9:1

Matthew 9:1 - wasleq le(ᵓ)lpā waᶜḇar ᵓēṯā lamḏi(n)ttēh . (analyze)
Matthew 9:1 - And he ascended (into) the ship, and went over, and came to his city.

ܽ ‫ܟ݂ܕ ܪܶܡܐ ݁ܒܰܥܪܳܣܐ ܰܘܚܳܙܐ ܶܝ‬
ܰ ݁ ‫ ܘܰܩܶܪ݂ܒܘ ܶܠܗ ܡܰܫܪܳܝܐ‬- Matthew 9:2
‫ܫܘܥ‬
ܶ ‫ܢܘ݂ܬܽܗܘܢ ܶܘܐܰܡܪ ܠܰܗܘ ܡܰܫܪܳܝܐ‬
ܽ ‫ܰܗܝܳܡ‬
‫ܐ݂ܬܰܠ ݁ ݈ܒ݂ܒ ݁ ܶܒܪܝ ܫ ݂ ܺܒܝܺܩܝܢ ܳܠ݂ܟ‬
݁ ‫ܚܳܛܰܗܝ‬
(analyze) ‫ܟ ܀‬

‫מר‬
ַ ‫מנותהון ֵוא‬
ָ ‫הי‬
ַ ‫סא ַוחָזא ֵישוע‬
ָ ‫ער‬
ַ ‫מא ב‬
ֵ ‫כד ר‬
ַ ‫שרָיא‬
ַ ‫לה מ‬
ֵ ‫רבו‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 9:2
(analyze) . ‫היכ‬
ַ ‫ט‬
ָ ‫לכ ח‬
ָ ‫קין‬
ִ ‫בי‬
ִ ‫ברי ש‬
ֵ ‫לבב‬
ַ ‫את‬
ֵ ‫שרָיא‬
ַ ‫הו מ‬
ַ ‫ל‬
Matthew 9:2 - wəqārrēḇ(w) lēh məšaryā kaḏ rəmē bəᶜarsā waḥzā yēšūᶜ
haymānūṯhon we(ᵓ)mar ləhaw məšaryā ᵓēṯlabb()bb ber(y) šəḇiqin lāḵ
ḥəṭāhayk . (analyze)
Matthew 9:2 - And they brought to him a paralytic lying on a bed; and Jeshu saw their faith,
and said to the paralytic, Be comforted, my son, thy sins are forgiven thee.

ܶ ‫ܢܳܫܐ ݁ ܶܕܝܢ ܶܡܢ ܳܣ݂ܦܶܪܐ‬
ܳ ‫ܢ݂ܦܫܽܗܘܢ ܳܗ‬
ܰ ‫ܐܰܡܪܘ ݁ܒ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܢܐ‬
9:3
݈ - Matthew
ܶ
ܰ
݁
(analyze) ‫ܓܕ݂ܦ ܀‬
݂ ‫ܡ‬
(analyze) .

‫דפ‬
ֵ ַ ‫נא מג‬
ָ ָ‫נפשהון ה‬
ַ ‫מרו ב‬
ַ ֵ‫רא א‬
ֵ ‫ספ‬
ָ ‫מן‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫שא‬
ָ ָ ‫ אנ‬- Matthew 9:3

Matthew 9:3 - (ᵓ)nāšā dēn men sāprē ᵓēmar(w) bənāpšhon hānā
məǥaddddep . (analyze)
Matthew 9:3 - But men from among the scribes said within themselves, This blasphemeth.

ܳ ‫ ܶܝܽܫܘܥ ݁ ܶܕܝܢ ܺܝ ݂ ܰܕܥ ܰܡܚܫ ݂ ܳܒ݂ܬܽܗܘܢ ܶܘܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܳܡ‬- Matthew 9:4
‫ܢܐ‬
ܽ ݂ ‫ܶܡ݂ܬܰܚܫ ݂ ܺܒܝܢ ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ݁ ܺܒܝܫ ݁ ܳܬܐ ݁ܒܶܠ݁ܒ‬
(analyze
‫ܟܘܢ )܀‬
݈

‫תא‬
ָ ‫ביש‬
ִ ‫בין אנתון‬
ִ ‫חש‬
ַ ‫מת‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫מר להון‬
ַ ‫בתהון ֵוא‬
ָ ‫מחש‬
ַ ‫דע‬
ַ ‫דין י‬
ֵ ‫ ֵישוע‬- Matthew 9:4
(analyze) . ‫לבכון‬
ֵ ‫ב‬
Matthew 9:4 - yēšūᶜ dēn īḏaᶜ maḥšḇāṯhon we(ᵓ)mar ləhon mānā mēṯḥaššḇin
ᵓ(n)tton bištā bəlebḵon . (analyze)
Matthew 9:4 - But Jeshu knew their reasonings, and said to them, Why reason ye evil in your
hearts?

ܰ ‫ܓܝܪ ݁ܦܺܫܝܩ ܠܺܡܐܰܡܪ ݁ ܰܕܫ ݂ ܺܒܝܺܩܝܢ ܳܠ݂ܟ ܚܳܛܰܗܝ݁ܟ‬
ܶ ݁ ‫ܢܐ‬
ܳ ‫ ܳܡ‬- Matthew 9:5
‫ܐܘ‬
݂ ‫ܠܺܡܐܰܡܪ ܽܩܘܡ ܰܗܶܠ‬
(analyze) ‫ܟ ܀‬

‫לכ‬
ֵ ַ‫מר קום ה‬
ַ ִ‫היכ או למא‬
ַ ‫ט‬
ָ ‫לכ ח‬
ָ ‫קין‬
ִ ‫בי‬
ִ ‫דש‬
ַ ‫מר‬
ַ ִ‫שיק למא‬
ִ ‫גיר פ‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫מ‬
ָ - Matthew 9:5
(analyze) .
Matthew 9:5 - mānā gēr pəšiq ləmi(ᵓ)ar dašḇiqin lāḵ ḥəṭāhayk ᵓaw ləmi(ᵓ)ar qūm
hāllēḵ . (analyze)
Matthew 9:5 - For which is easier, to say, Forgiven are thy sins, or to say, Arise, walk ?

ܺ ‫ܢܐ‬
ܳ ‫ܐܝ݂ܬ ܰܠ݂ܒܶܪܗ ݁ܕ݈ܐ‬
ܳ ‫ ݁ܕ ݂ ܶܬ݁ܕܽܥܘܢ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܕܽܫܘܠܳܛ‬- Matthew 9:6
‫ܢܳܫܐ‬
ܶ ‫݁ ܰܒܐܪܳܥܐ ܠܶܡܫܰ݁ܒܩ ܚܳܛܶܗܐ‬
‫ܐܰܡܪ ܠܰܗܘ ܡܰܫܪܳܝܐ ܽܩܘܡ ܫܽܩܘܠ ܰܥܪܳܣ݂ܟ ܘܶܙܠ‬
݂ ‫ܠ ݂ ܰܒܝ ݁ ܳܬ‬
(analyze) ‫ܟ ܀‬
‫הא‬
ֵ ‫ט‬
ָ ‫בק ח‬
ַ ‫מש‬
ֵ ‫עא ל‬
ָ ‫באר‬
ַ ‫שא‬
ָ ָ ‫רה דאנ‬
ֵ ‫לב‬
ַ ‫אית‬
ִ ‫נא‬
ָ ‫ט‬
ָ ‫דין דשול‬
ֵ ‫תדעון‬
ֵ ‫ ד‬- Matthew 9:6
(analyze) . ‫תכ‬
ָ ‫בי‬
ַ ‫סכ וֵזל ל‬
ָ ‫ער‬
ַ ‫שרָיא קום שקול‬
ַ ‫הו מ‬
ַ ‫מר ל‬
ַ ֵ‫א‬
Matthew 9:6 - dəṯedᶜon dēn dəšūlṭānā ᵓiṯ lāḇrēh də((ᵓ))nāšā ba(ᵓ)rᶜā ləmešbaq
ḥəṭāhē ᵓēmar ləhaw məšaryā qūm šəqūl ᶜarsāḵ wəzel ləḇaytāḵ . (analyze)
Matthew 9:6 - But that ye may know that authority hath the Son of man in the earth to remit
sins, he saith to him-the paralytic,-Arise, lift up thy bed, and go to thy house:
(analyze)

ܶ ‫ ܘܳܩܡ‬- Matthew 9:7
‫ܐܰܙܠ ܠ ݂ ܰܒܝ ݁ ܶܬܗ ܀‬

(analyze) .

‫תה‬
ֵ ‫בי‬
ַ ‫קם אֵַזל ל‬
ָ ‫ ו‬- Matthew 9:7

Matthew 9:7 - wəqām ᵓēzal ləḇaytēh . (analyze)
Matthew 9:7 - and he arose (and) went to his house.

ܶ ݁ ‫ܟ݂ܕ ܚܰܙܘ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܰ ݁ - Matthew 9:8
ܽ ‫ܟܢܶܫܐ ܳܗ‬
‫ܢܘܢ ݁ܕܶܚܠܘ ܘܰܫܰ݁ܒܚܘ ܰܠܐܳܠܳܗܐ‬
ܳ ‫ܢܝ‬
ܰ ‫ܢܐ ܰܠ݂ܒ‬
ܳ ‫ܢܐ ݁ ܰܕܐܝ݂ܟ ܳܗ‬
ܳ ‫݁ܕܰܝ݈ܗ݂ܒ ܽܫܘܠܳܛ‬
(analyze
‫ܢܳܫܐ )܀‬

‫דאיכ‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫ט‬
ָ ‫הא דַיהב שול‬
ָ ָ ‫לאל‬
ַ ‫בחו‬
ַ ‫ש‬
ַ ‫חלו ו‬
ֵ ‫הנון ד‬
ָ ‫שא‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫כד חַזו‬
ַ - Matthew 9:8
(analyze) . ‫שא‬
ָ ָ ‫נינ‬
ַ ‫לב‬
ַ ‫נא‬
ָ ָ‫ה‬
Matthew 9:8 - kaḏ ḥəzaw dēn kenšē hānon dəḥel(w) wəšabbbbaḥ(w) la(ᵓ)lāhā
dəya(h)ḇ šūlṭānā da(ᵓ)yḵ hānā lāḇnaynāšā . (analyze)
Matthew 9:8 - When the assembly saw this, they feared, and glorified Aloha who had given
such power as this unto men.

ܳ ܰ݁
ܽ ‫ܟ݂ܕ ܥ ݂ ܰܒܪ ܶܝ‬
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 9:9
‫ܓ݂ܒܪܐ ݁ܕ ܳܶܝ ݂ ܶܬ݂ܒ ݁ ܶܒܝ݂ܬ‬
‫ܫܘܥ ܶܡܢ ݁ ܰܬܳܡܢ ܚܳܙܐ‬
ܶ ܰ ܶ ܰ݁ ܰ
ܰ
ܳ݁
ܰܶ
ܶ ݂ ‫ܳܡ‬
ܶ ܰ݁
ܳ
(analyze) ‫ܟܣܐ ܕܫܡܗ ܡܬܝ ܘܐܡܪ ܠܗ ܬܐ ܳ݁ܒ݂ܬܪܝ ܘܩܡ ܐܙܠ ܳ݁ܒ݂ܬܪܗ ܀‬

‫תי‬
ַ ‫מ‬
ַ ‫מה‬
ֵ ‫דש‬
ַ ‫סא‬
ֵ ‫מכ‬
ָ ‫בית‬
ֵ ‫תב‬
ֵ ָ ‫רא די‬
ָ ‫גב‬
ַ ‫מן חָזא‬
ָ ַ‫מן ת‬
ֵ ‫בר ֵישוע‬
ַ ‫כד ע‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 9:9
(analyze) . ‫רה‬
ֵ ‫בת‬
ָ ‫קם אֵַזל‬
ָ ‫תרי ו‬
ַ ָ‫תא ב‬
ָ ‫לה‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫ֵוא‬
Matthew 9:9 - wəḵāḏ ᶜəḇar yēšūᶜ men tamān ḥəzā gaḇrā dəyāṯēḇ bēṯ māḵsē
dašmēh mattay we(ᵓ)mar lēh tā bāṯar(y) wəqām ᵓēzal bāṯrēh . (analyze)
Matthew 9:9 - AND when Jeshu had passed thence, he saw a man who was sitting at the
place of the tribute-takers, whose name was Mathai; and he said to him, Come after me; and
he arose and went after him.

ܶ ‫ܟܝܢ ݁ܒ ݂ ܰܒܝ ݁ ܳܬܐ‬
ܺ ݁ ‫ܐ ݂ ܰܬܘ ܳܡ݂ܟܶܣܐ ܘܰܚܳܛܶܝܐ ܰܣ‬
ܺ ݂ ‫ܟ݂ܕ ܣܺܡܝ‬
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 9:10
‫ܓܶܝܐܐ‬
ܰ
ܶ
ܰ
(analyze) ‫ܗܝ ܀‬
݈ ‫ܐܣ݁ܬܶܡ݂ܟܘ ܰܥܡ ܶܝܽܫܘܥ ܘܰܥܡ ݁ܬܠܺܡܝ݂ܕܘ‬
‫עם ֵישוע‬
ַ ‫מכו‬
ֵ ‫אסת‬
ֵ ‫סג ִֵיאא‬
ַ ‫טֵיא‬
ָ ‫ח‬
ַ ‫סא ו‬
ֵ ‫מכ‬
ָ ‫תו‬
ַ ֵ‫תא א‬
ָ ‫בי‬
ַ ‫כין ב‬
ִ ‫מי‬
ִ ‫כד ס‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 9:10

(analyze) .

‫דוהי‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫עם‬
ַ ‫ו‬

Matthew 9:10 - wəḵāḏ səmiḵin bəḇaytā ᵓēṯaw māḵsē wəḥāṭāyē saggie(ᵓ)
ᵓestmēḵ(w) ᶜam yēšūᶜ wəᶜam talmiḏaw(hy) . (analyze)
Matthew 9:10 - And while he reclined in the house, there came to him many tributegatherers and sinners, and reclined with Jeshu and with his disciples.

ܳ ‫ܟ݂ܕ ܚܰܙܘ ݁ܦܺܪܝܶܫܐ‬
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 9:11
ܳ ‫ܐܡܺܪܝܢ ܠ ݂ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܘ݈ܗܝ ܠܳܡ‬
‫ܢܐ ܰܥܡ‬
ܽ ݂ ‫ܳܡ݂ܟܶܣܐ ܘܰܚܳܛܶܝܐ ܳܠܶܥܣ ܰܪ݁ܒ‬
(analyze) ‫ܟܘܢ ܀‬

‫עס‬
ֵ ָ ‫טֵיא ל‬
ָ ‫ח‬
ַ ‫סא ו‬
ֵ ‫מכ‬
ָ ‫עם‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫דוהי ל‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫רין ל‬
ִ ‫שא אמ‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫כד חַזו פ‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 9:11
(analyze) . ‫רבכון‬
ַ
Matthew 9:11 - wəḵāḏ ḥəzaw pərišē ᵓāmrin ləṯalmiḏaw(hy) ləmānā ᶜam māḵsē
wəḥāṭāyē lāᶜes rabḵon . (analyze)
Matthew 9:11 - And when the Pharishee saw (it), they say to his disciples, Why doth your
master eat with tribute-takers and sinners?

ܶ ‫ܟ݂ܕ ܫܰܡܥ‬
ܰ ݁ ‫ ܶܝܽܫܘܥ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 9:12
ܺ ‫ܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܳܠܐ ܣ‬
‫ܢܝܺܩܝܢ‬
ܶ ܰ
ܳܶ
ܺ ܺ
ܳ
ܶ ܺ
ܳ ܺ ݁
ܰ
(analyze)‫ܚܠܝܡܐ ܥܠ ܐܣܳܝܐ ܐܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕ݂ܒܝܫܐܺܝ݂ܬ ܥ݂ܒܝ݂ܕܝܢ ܀‬

‫לא‬
ָ ֵ‫על אסָיא א‬
ַ ‫מא‬
ֵ ‫לי‬
ִ ‫קין ח‬
ִ ‫ני‬
ִ ‫לא ס‬
ָ ‫מר להון‬
ַ ֵ‫מע א‬
ַ ‫כד ש‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫ ֵישוע‬- Matthew 9:12
(analyze) . ‫דין‬
ִ ‫בי‬
ִ ‫שאית ע‬
ָ ‫בי‬
ִ ‫לין ד‬
ֵ ‫אי‬
Matthew 9:12 - yēšūᶜ dēn kaḏ šəmaᶜ ᵓēmar ləhon lā səniqin ḥəlimē ᶜal ᵓāsyā ᵓēlā
ᵓaylēn dəḇišā(ᵓ)īṯ ᶜəḇiḏin . (analyze)
Matthew 9:12 - But Jeshu, when he heard (it), said to them, The healthful have no need for
the physician, but they who are diseased.[Grievously affected.]

ܳ ‫ܢܐ ܳ݁ܒܶܥܐ ݈ܐ‬
ܳ ‫ܢ‬
ܳ ‫ܢܘ ܚ‬
ܰ ‫ ܶܙܠܘ ܺܝܰܠ݂ܦܘ ܳܡ‬- Matthew 9:13
‫ܢܐ ܘܳܠܐ ݁ ܶܕ݂ܒܚ ݂ ܳܬܐ‬
ܶ
ܳܶ
ܺ ܶ
ܶ݁
ܳ
ܶ ݁ ‫ܳܠܐ‬
ܶ ܺ݁ܰ
(analyze) ‫ܓܝܪ ܐ݂ܬܝ݂ܬ ܕܐܩܪܐ ܠܙܕܝܩܐ ܐܠܐ ܠܰܚܛܶܝܐ ܀‬

‫רא‬
ֵ ‫דאק‬
ֵ ‫תית‬
ִ ֵ‫גיר א‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫תא‬
ָ ‫דבח‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫נא ו‬
ָ ‫עא א‬
ֵ ָ‫נא ב‬
ָ ָ ‫נו חנ‬
ַ ‫מ‬
ָ ‫לפו‬
ַ ‫ ֵזלו י‬- Matthew 9:13
(analyze) . ‫יא‬
ֵ ‫ט‬
ָ ‫ח‬
ַ ‫לא ל‬
ָ ֵ‫קא א‬
ֵ ‫די‬
ִ ַ ‫לז‬
Matthew 9:13 - zel(w) īlāp(w) mānaw ḥənānā bāᶜē (ᵓ)nā wəlā deḇḥṯā lā gēr ᵓēṯiṯ
de(ᵓ)qrē ləzaddiqē ᵓēlā ləḥāṭāyē . (analyze)
Matthew 9:13 - Go, learn what that is:-" I require mercy, and not sacrifice; " for I am not
come to call the righteous, but the sinners.

ܳ ‫ܢܢ ܳܘܐܡܺܪܝܢ ܠܳܡ‬
ܳ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ ܩܶܪ݂ܒܘ ܶܠܗ ݁ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܘ݈ܗܝ ݁ܕܽܝܘܰܚ‬- Matthew 9:14
‫ܢܐ‬
ܺ ݁ ‫ܢܢ ܰܣ‬
ܰ ‫ܢܢ ܰܘ݂ܦܺܪܝܶܫܐ ܳܨܝܺܡܝܢ ݈ܚ‬
ܰ ‫ܚ‬
(analyze
‫ܓܝ ܘ ݂ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܝ݁ܟ ܳܠܐ ܳܨܝܺܡܝܢ) ܀‬

‫מין‬
ִ ‫צי‬
ָ ‫שא‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫נן ַופ‬
ַ ‫נא ח‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫רין ל‬
ִ ‫נן ָואמ‬
ָ ‫ח‬
ַ ‫דוהי דיו‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫רבו‬
ֵ ‫דין ק‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 9:14
(analyze) . ‫מין‬
ִ ‫צי‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫דיכ‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫גי ו‬
ִ ‫ס‬
ַ ‫נן‬
ַ ‫ח‬
Matthew 9:14 - hāydēn qərēḇ(w) lēh talmiḏaw(hy) dəyūḥānān wā(ᵓ)mrin ləmānā

ḥənan wāprišē ṣāymin (ḥ)nan saggi wəṯalmiḏayk lā ṣāymin . (analyze)
Matthew 9:14 - Then drew nigh to him the disciples of Juchanon, and said, Why do we and
the Pharishee fast much, and thy disciples fast not ?

ܳ - Matthew 9:15
ܰ ‫ܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܶܝܽܫܘܥ ݁ ܰܕܠܳܡܐ ܶܡܫ݁ܟܺܚܝܢ ݁ܒ‬
‫ܢܘ݈ܗܝ‬
ܳ ‫ܢܐ ܰܥܡܽܗܘܢ‬
ܽ ‫݁ ܰܕ݂ܓ‬
ܳ ‫ܢܐ ܰܠܡܳܨܡ ݁ܟܳܡܐ ݁ܕܰܚ݂ܬ‬
ܳ ‫ܢܘ‬
‫ܐ ݂ ܶܬܝܢ ݁ ܶܕܝܢ ܰܝܘܳܡ ݂ ܳܬܐ‬
ܽ ‫ܢܐ ܘܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ ܢܽܨܘ‬
ܰ݁
ܶ ‫ܟ݂ܕ‬
ܳ ‫ܢܫ݁ܬܶܩܠ ܶܡܢܽܗܘܢ ܰܚ݂ܬ‬
(analyze
‫ܡܘܢ ܀‬
)
‫נא‬
ָ ‫חת‬
ַ ‫מא ד‬
ָ ‫צם כ‬
ָ ‫למ‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫דגנו‬
ַ ‫נוהי‬
ַ ‫חין ב‬
ִ ‫משכ‬
ֵ ‫מא‬
ָ ‫דל‬
ַ ‫מר להון ֵישוע‬
ַ ‫ א‬- Matthew 9:15
(analyze) . ‫דין נצומון‬
ֵ ‫הי‬
ָ ‫נא ו‬
ָ ‫חת‬
ַ ‫מנהון‬
ֵ ‫קל‬
ֵ ‫נשת‬
ֵ ‫כד‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫דין ַיו‬
ֵ ‫תין‬
ֵ ‫עמהון א‬
ַ
Matthew 9:15 - ᵓāmar ləhon yēšūᶜ dalmā meškḥin bənaw(hy) daǥnūnā lamṣām
kəmā dəḥāṯnā ᶜamhon ᵓāṯēn dēn yawmāṯā kaḏ neštqel menhon ḥāṯnā wəhāydēn
nəṣūmon . (analyze)
Matthew 9:15 - Jeshu said to them, Neither can the sons of the marriage-chamber fast while
the bridegroom is with them: but the days are coming when the bridegroom shall be taken
up from them, and then shall they fast.

ܳ - Matthew 9:16
ܳ ݁ ‫ܢܚ‬
ܽ ‫ܢܫ ܳܪܶܡܐ‬
ܰ ‫ܐܘܪܰܩܥ ݂ ܳܬܐ ܚ ݂ ܰܕ ݂ ܳܬܐ ܰܥܠ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܬܐ ݁ܒܳܠܳܝܐ‬
‫ܠܐ‬
݈
ܳ
ܶ ‫ܢܚ ݁ ܳܬܐ ܘ‬
ܰ ‫݁ܕܳܠܐ ݁ ܶܬ ݁ ܽܬܘ݂ܦ ܰܡܠܽܝܘ ݂ ܳܬܗ ܶܡܢ ܰܗܘ‬
(analyze
‫ܢܗܶܘܐ ݁ ܶܒܙܳܥܐ ܰܝ ݁ ܺܬܝܪܐ ) ܀‬

‫תתופ‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫תא בל ָָיא ד‬
ָ ‫נח‬
ַ ‫על‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫תא ח‬
ָ ‫קע‬
ַ ‫מא אור‬
ֵ ָ ‫נש ר‬
ָ ‫לא א‬
ָ - Matthew 9:16
(analyze) . ‫רא‬
ָ ‫תי‬
ִ ַ ‫עא י‬
ָ ‫בז‬
ֵ ‫נהֵוא‬
ֵ ‫תא ו‬
ָ ‫נח‬
ַ ‫הו‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫תה‬
ָ ‫מליו‬
ַ
Matthew 9:16 - lā (ᵓ)nāš rāmē ᵓūrqaᶜṯā ḥəḏāṯā ᶜal naḥtā bəlāyā dəlā
tettup malyūṯāh men haw naḥtā wənehwē bezᶜā yattirā . (analyze)
Matthew 9:16 - No man inserteth a piece of new cloth upon an old garment, lest he should
take away its fulness from that garment, and the rent be greater.

ܶ ‫ ܘܳܠܐ ܳܪܶܡܝܢ ܰܚܡܳܪܐ ܰܚ݈݂ܕ ݂ ܳܬܐ ݁ܒܶܙ‬- Matthew 9:17
‫ܩܐ ݁ܒܳܠܳܝ ݂ ܳܬܐ ܳ݁ܕܳܠܐ ܶܡܨܰܛܪܳܝܢ‬
ܳ
ܶ ‫ܐ݂ܒ ݁ ܳܕܢ‬
ܳ ‫ܶܙܶܩܐ ܘܰܚܡܳܪܐ ܶܡ ݂ ܶܬܐܶܫ݂ܕ ܘܶܙܶܩܐ‬
‫ܐܳܠܐ ܪܶܡܝܢ ܰܚܡܪܐ ܰܚ݈݂ܕ ݂ ܳܬܐ ݁ܒܶܙܶܩܐ‬
ܺ ܰ
ܰ
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܛܪܝܢ‬
‫ܰܚ݈݂ܕ ݁ ܳܬ ݂ ܳܬܐ ܰܘ݂ܬܪܝܽܗܘܢ ܶܡ݂ܬ‬
).

‫רא‬
ָ ‫חמ‬
ַ ‫קא ו‬
ֵ ֵ ‫טרָין ז‬
ַ ‫מצ‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫תא ד‬
ָ ָ ‫קא בל ָי‬
ֵ ֵ ‫תא בז‬
ָ ‫חד‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫חמ‬
ַ ‫מין‬
ֵ ָ ‫לא ר‬
ָ ‫ ו‬- Matthew 9:17
‫רין‬
ִ ‫נט‬
ַ ‫מת‬
ֵ ‫ריהון‬
ַ ‫תא ַות‬
ָ ָ‫חדת‬
ַ ‫קא‬
ֵ ֵ ‫תא בז‬
ָ ‫חד‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫חמ‬
ַ ‫מין‬
ֵ ָ ‫לא ר‬
ָ ֵ‫דן א‬
ָ ‫קא אב‬
ֵ ֵ ‫שד וז‬
ֵ ‫תא‬
ֵ ‫מ‬
ֵ
(analyze

Matthew 9:17 - wəlā rāmēn ḥamrā ḥāḏ()ṯā bəzēqē bəlāyāṯā dəlā meṣṭarryān zēqē
wəḥamrā mēṯe(ᵓ)šēḏ wəzēqē ᵓāḇddān ᵓēlā rāmēn ḥamrā ḥāḏ()ṯā bəzēqē
ḥāḏ()ttāṯā wāṯrayhon mēṯnaṭrin .(analyze)
Matthew 9:17 - Neither do they pour new wine into old bottles,[Sacks.] that the bottles may
not be broken, and the wine be spilled, and the bottles perish. But they pour new wine into
new bottles, and both are preserved.

ܶ ‫ܟ݂ܕ ݁ ܶܕܝܢ ܳܗܶܠܝܢ ܡܰܡܶܠܠ ܗܳܘܐ ܰܥܡܽܗܘܢ‬
ܽ ݂ ‫ܐܪ‬
ܰ ‫ܐ ݂ ܳܬܐ‬
ܰ ݁ - Matthew 9:18
ܳ ‫ܟܘ‬
‫ܢܐ‬
݈
ܺ ‫ܐܳܠܐ ݁ ܳܬܐ ܺܣܝܡ‬
ܶ ‫ܓ݂ܕ ܶܠܗ ܶܘܐܰܡܪ ݁ܒܰܪ݂ܬܝ ܳܗܳܫܐ ܺܡܝ ݂ ܰܬ݂ܬ‬
ܶ ‫ܰܚ݂ܕ ܩܶܪ݂ܒ ܣ‬
‫ܐܝ ݂ ܳܕ݂ܟ‬
݈
݂

(analyze)

ܶ
‫ܥܠܝܗ ܘ ݂ ܺܬܶܚܐ ܀‬

‫לה‬
ֵ ‫גד‬
ֵ ‫רב ס‬
ֵ ‫חד ק‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫תא ארכו‬
ָ ֵ‫עמהון א‬
ַ ‫לל הָוא‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫לין מ‬
ֵ ָ‫דין ה‬
ֵ ‫כד‬
ַ - Matthew 9:18
(analyze). ‫חא‬
ֵ ִ‫ליה ות‬
ֵ ‫דכ ע‬
ָ ‫אי‬
ִ ‫סים‬
ִ ‫תא‬
ָ ‫לא‬
ָ ֵ‫תת א‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫שא‬
ָ ָ‫רתי ה‬
ַ ‫מר ב‬
ַ ‫ֵוא‬
Matthew 9:18 - kaḏ dēn hālēn məmāllell (h)wā ᶜamhon ᵓēṯā ᵓarḵūnā ḥāḏ qərēḇ
səǥēḏ lēh we(ᵓ)mar bər(a)ṯ(y) hāšā miṯāṯ ᵓēlā tā sim ᵓiḏāḵ ᶜəlēh wəṯīḥē . (analyze)
Matthew 9:18 - WHILE he spake these words with them, a certain chief came, drew near,
worshipped him, and said, My daughter is now dead; but come, lay thy hand upon her, and
she shall live!
(analyze)

ܶ
‫ ܘܳܩܡ ܶܝܽܫܘܥ ܘ ݂ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܘ݈ܗܝ ܶܘܐܰܙܠܘ ܳ݁ܒ݂ܬܪܗ ܀‬- Matthew 9:19
(analyze) .

‫רה‬
ֵ ‫בת‬
ָ ‫דוהי ֵואַזלו‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫קם ֵישוע ו‬
ָ ‫ ו‬- Matthew 9:19

Matthew 9:19 - wəqām yēšūᶜ wəṯalmiḏaw(hy) we(ᵓ)zal(w) bāṯrēh . (analyze)
Matthew 9:19 - And Jeshu arose, with his disciples, and went after him.

ܶ
ܰ ‫ ܘܳܗܐ‬- Matthew 9:20
ܺ ‫ܢ݁ܬ ݂ ܳܬܐ ݁ܕܳܪ ݂ ܶܕܐ ݈ܗܳܘܐ ݁ܕܳܡܗ ܫ‬
‫ܢܝܢ ݁ ܰܬܪ ݁ ܰܬܶܥܣܪܐ‬
‫ܐ‬
݈
ܶ
ܶ ܽ ܰ݁
ܳ ‫ܐ ݂ ܳܬ݂ܬ ܶܡܢ ݁ ܶܒܣ݁ܬܶܪܗ ܘܶܩܪܰ݁ܒ݂ܬ ܠܰܩܪ‬
(analyze)‫ܢܐ ܕܠ݂ܒܘܫܗ ܀‬

‫רה‬
ֵ ‫בסת‬
ֵ ‫מן‬
ֵ ‫תת‬
ָ ֵ‫רא א‬
ֵ ‫עס‬
ֵ ַ‫תרת‬
ַ ‫נין‬
ִ ‫מה ש‬
ָ ‫דא הָוא ד‬
ֵ ָ ‫תא דר‬
ָ ‫הא אנת‬
ָ ‫ ו‬- Matthew 9:20
(analyze) . ‫שה‬
ֵ ‫דלבו‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫קר‬
ַ ‫בת ל‬
ַ ‫קר‬
ֵ ‫ו‬
Matthew 9:20 - wəhā ᵓa(n)tṯā dərāḏē (h)wā dəmāh šənin tartaᶜesrē ᵓēṯāṯ men
bestrēh wəqerbaṯ ləqarnā dalḇūšēh . (analyze)
Matthew 9:20 - And, behold, a woman whose blood had flowed twelve years, came behind
him, and touched the edge of his vestment.

ܳ ‫ܢ݂ܦܳܫܗ‬
ܶ ݁ ‫ܐܡܳܪܐ ܗܳܘ݂ܬ‬
ܳ - Matthew 9:21
ܶ ‫ܐ ݂ ܶܦܢ ܰ݁ܒܠܽܚܘ݂ܕ ܠܳܡܐ‬
ܰ ‫ܓܝܪ ݁ܒ‬
‫ܢܗ‬
݈ ܰ
݁ܳ ܳ
ܳ ‫ܢܐ ܶܡ݂ܬܐܣܳܝܐ ݈ܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
(analyze)‫ܢܐ ܀‬
݈ ‫ܩܪܒܐ‬

‫תאסָיא‬
ַ ‫מ‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫בא א‬
ָ ‫קר‬
ָ ‫נה‬
ֵ ‫מא‬
ָ ‫בלחוד ל‬
ַ ‫פן‬
ֵ ‫שה א‬
ָ ‫נפ‬
ַ ‫גיר ב‬
ֵ ‫רא הָות‬
ָ ‫ אמ‬- Matthew 9:21
(analyze) . ‫נא‬
ָ ‫א‬
Matthew 9:21 - ᵓāmrā (h)wāṯ gēr bənāpšāh ᵓāpen balḥūḏ ləmā(ᵓ)nēh qārbā (ᵓ)nā
mēṯa(ᵓ)ssyā (ᵓ)nā . (analyze)
Matthew 9:21 - For she was saying within herself, If I touch but his garment, I shall be
healed.

ܰ
ܶ ‫ܢܝ ܚܳܙܗ ܶܘܐܰܡܪ ܳܠܗ‬
ܶ ‫ ܶܝܽܫܘܥ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 9:22
ܺ ‫ܐ݂ܬ݁ܦ‬
‫ܐ݂ܬܰܠ ݁ ݈ܒ݂ܒܝ ݁ܒ ݈ܪ݂ܬܝ‬
ܶ ܰ
ܶ ܽ ‫ܰܗܝܳܡ‬
ܰ ܶ
ܰ
‫ܢ݁ܬ ݂ ܳܬܐ ܳܗܝ ܶܡܢ ܳܗܝ ܳܫܥ ݂ ܳܬܐ )܀‬
݈ ‫ܢܘ݂ܬ݂ܟܝ ܐܚܰܝ݂ܬ݂ܟܝ ܘܐ݂ܬܐܣܰܝ݂ܬ ܐ‬
(analyze

‫תכי‬
ֵ ַ ‫תכי אחי‬
ֵ ‫מנו‬
ָ ‫הי‬
ַ ‫רתי‬
ַ ‫לבבי ב‬
ַ ‫את‬
ֵ ‫לה‬
ָ ‫מר‬
ַ ‫ני חָזה ֵוא‬
ִ ‫אתפ‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫ ֵישוע‬- Matthew 9:22
(analyze) . ‫תא‬
ָ ‫שע‬
ָ ‫הי‬
ָ ‫מן‬
ֵ ‫הי‬
ָ ‫תא‬
ָ ‫תאסַית אנת‬
ַ ‫ֵוא‬

Matthew 9:22 - yēšūᶜ dēn ᵓēṯpni ḥəzāh we(ᵓ)mar lāh ᵓēṯlabb()bby bər(a)ṯ(y)
haymānūṯēḵ(y) ᵓaḥyāṯēḵ(y) we(ᵓ)ṯa(ᵓ)ssyāṯ ᵓa(n)tṯā hāy men hāy šāᶜṯā . (analyze)
Matthew 9:22 - But Jeshu turned and seeth her, and said to her, Be comforted, my daughter,
thy faith hath saved thee.[Given thee life.] And the woman was healed from that very hour.

ܽ ݂ ‫ ܶܘܐ ݂ ܳܬܐ ܶܝܽܫܘܥ ܠ ݂ ܰܒܝ ݁ ܶܬܗ ݁ ܰܕܐܪ‬- Matthew 9:23
ܶ ݂ ‫ܢܐ ܰܘܚܳܙܐ ܰܙܳܡܶܪܐ ܘ‬
ܳ ‫ܟܘ‬
‫ܟܢܶܫܐ‬
ܰ݁ ܶ ݁
ܺ
(analyze) ‫ܓܫܝܢ ܀‬
݂ ‫ܕܡܫܬ‬
).

‫שין‬
ִ ‫תג‬
ַ ‫מש‬
ֵ ‫שא ד‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ ‫רא ו‬
ֵ ‫מ‬
ָ ַ ‫נא ַוחָזא ז‬
ָ ‫דארכו‬
ַ ‫תה‬
ֵ ‫בי‬
ַ ‫תא ֵישוע ל‬
ָ ‫ ֵוא‬- Matthew 9:23
(analyze
Matthew 9:23 - we(ᵓ)ṯā yēšūᶜ ləḇaytēh da(ᵓ)rḵūnā waḥzā zāmārē wəḵenšē
dəmeštaǥšin . (analyze)

Matthew 9:23 - And Jeshu came to the ruler's house, and saw the minstrels and the crowds
which were making a tumult.

ܶ ݁ ‫ܟܘܢ ܛܺܠܝ ݂ ܳܬܐ‬
ܽ ݂ ‫ ܶܘܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ݁ܦܽܪܘܩܘ ܠ‬- Matthew 9:24
‫ܓܝܪ ܳܠܐ ܺܡܝ ݂ ܰܬ݂ܬ‬
ܰ
ܰ
ܶ
ܺ ݁ ‫ܓܚ‬
ܳ ‫ܟܐ ݈ܗܝ ܘ‬
ܳ ݁ ‫ܐܳܠܐ ݁ ܰܕܡ‬
(analyze) ‫ܗܝ ܀‬
݈ ‫ܟܝܢ ݈ܗܘܘ ܥܠܘ‬
݂

‫כין‬
ִ ‫גח‬
ָ ‫כא הי ו‬
ָ ‫דמ‬
ַ ‫לא‬
ָ ֵ‫תת א‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫לא‬
ָ ‫גיר‬
ֵ ‫תא‬
ָ ‫לי‬
ִ ‫מר להון פרוקו לכון ט‬
ַ ‫ ֵוא‬- Matthew 9:24
(analyze) . ‫לוהי‬
ַ ‫הַוו ע‬
Matthew 9:24 - we(ᵓ)mar ləhon pərūq(w) ləḵon ṭəliṯā gēr lā miṯāṯ ᵓēlā damkā (hy)
wəǥāḥkin (h)waw ᶜəlaw(hy) . (analyze)
Matthew 9:24 - And he said to them, Retire; for the damsel is not dead, but asleep. And they
laughed at him.

ܺ
ܰ ‫ܟܢܶܫܐ ܰܥܠ‬
ܰ ‫ܟ݂ܕ‬
ܶ ݂ ‫ܐ ݁ ܶܦܩ ܠ‬
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 9:25
‫ܐܚ ݁ ܳܕܗ ݁ ܺܒܐܝ ݂ ܳܕܗ ܘܳܩܰܡ݂ܬ ܛܠܝ ݂ ܳܬܐ‬
(analyze) ‫܀‬
(analyze) .

‫תא‬
ָ ‫לי‬
ִ ‫מת ט‬
ַ ‫ק‬
ָ ‫דה ו‬
ָ ‫אי‬
ִ ‫דה ב‬
ָ ‫על אח‬
ַ ‫שא‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ ‫פק ל‬
ֵ ‫כד א‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 9:25

Matthew 9:25 - wəḵāḏ ᵓappeq ləḵenšē ᶜal ᵓaḥdāh bi(ᵓ)ḏāh wəqāmāṯ ṭəliṯā . (analyze)
Matthew 9:25 - And when he had put forth the crowds, he entered, and took her by the hand;
and the damsel arose.
(analyze)‫܀‬

ܰ ‫ܟܳܠܗ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ݁ܒ‬
ܳ ‫ ܰܘܢ ݂ ܰܦܩ ܶܛܳ݁ܒܐ ܳܗ‬- Matthew 9:26
‫ܐܪܳܥܐ ܳܗܝ‬
(analyze) .

‫הי‬
ָ ‫עא‬
ָ ‫לה אר‬
ָ ֻ ‫נא בכ‬
ָ ָ‫בא ה‬
ָ ‫ט‬
ֵ ‫פק‬
ַ ‫ ַונ‬- Matthew 9:26

Matthew 9:26 - wanpaq ṭebbā hānā bəḵūllāh ᵓarᶜā hāy . (analyze)
Matthew 9:26 - And the rumour of this went forth through all that land.

ܶ
ܰ ݁ ‫ܟܕ ܥ ܰܒܪ ܶܝܽܫܘܥ ܶܡܢ‬
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 9:27
‫ܬܳܡܢ ݁ ܰܕ݂ܒܽܩܘ݈ܗܝ ܣܰܡܳܝܐ ݁ܬܪܝܢ‬
݂
݂
ܺ
ܰ ܶ
ܰ
ܺܰ ݁ ܶ
ܳ
ܶ ܳ ݁
(analyze‫܀‬
) ‫ܕܩܥܝܢ ܘܐܡܪܝܢ ܐ݂ܬܪܰܚܡ ܥܠܝܢ ݁ܒܪܗ ܕ݂ܕܘܝ݂ܕ‬
‫חם‬
ַ ַ ‫אתר‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫עין ָואמ‬
ֵ ‫ק‬
ָ ‫רין ד‬
ֵ ‫מָיא ת‬
ַ ‫דבקוהי ס‬
ַ ‫מן‬
ָ ַ‫מן ת‬
ֵ ‫בר ֵישוע‬
ַ ‫כד ע‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 9:27

(analyze) .

‫דִויד‬
ַ ‫רה ד‬
ֵ ‫לין ב‬
ַ ‫ע‬

Matthew 9:27 - wəḵāḏ ᶜəḇar yēšūᶜ men tamān daḇqū(hy) səmāyā tərēn dəqāᶜēn
wā(ᵓ)mrin ᵓēṯrāḥḥam ᶜəlayn bərēh dəḏāwiḏ . (analyze)
Matthew 9:27 - AND when Jeshu had passed thence, two blind men clave to him, and
besought him, and said, Have compassion on us, Son of David !

ܶ ‫ܟ݂ܕ‬
ܳ ‫ܢܘܢ ܣܰܡܳܝܐ‬
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 9:28
ܽ ‫ܐ ݂ ܳܬܐ ܠ ݂ ܰܒܝ ݁ ܳܬܐ ܩܶܪ݂ܒܘ ܶܠܗ ܳܗ‬
‫ܐܰܡܪ‬
ܰ ݁ ‫ܢܝܢ ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ݁ܕܶܡܫ‬
ܺ ‫ܠܽܗܘܢ ܶܝܽܫܘܥ ܡܰܗܝܡ‬
ܳ ‫ܟܚ ݈ܐ‬
‫ܢܐ ܳܗ ݂ ܶܕܐ ܠܶܡܥܰ݁ܒ݂ܕ‬
݈
ܺ ܳ
ܰ ܳ
ܶ
ܺ
(analyze‫܀‬
) ‫ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܐܝܢ ܡܪܢ‬

‫נין‬
ִ ‫הימ‬
ַ ‫מר להון ֵישוע מ‬
ַ ‫הנון סמַָיא א‬
ָ ‫לה‬
ֵ ‫רבו‬
ֵ ‫תא ק‬
ָ ‫בי‬
ַ ‫תא ל‬
ָ ֵ‫כד א‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 9:28
(analyze) . ‫רן‬
ַ ָ‫אין מ‬
ִ ‫לה‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫בד אמ‬
ַ ‫מע‬
ֵ ‫דא ל‬
ֵ ָ‫נא ה‬
ָ ‫כח א‬
ַ ‫מש‬
ֵ ‫אנתון ד‬
Matthew 9:28 - wəḵāḏ ᵓēṯā ləḇaytā qərēḇ(w) lēh hānon səmāyā ᵓāmar ləhon yēšūᶜ
məhaymnin ᵓ(n)tton dəmeškaḥ (ᵓ)nā hāḏē ləmeᶜbaḏ ᵓāmrin lēh ᵓin
māran . (analyze)
Matthew 9:28 - And when he had come into the house, these blind men were brought to
him. Jeshu saith to them, Believe you that I am able to do this ? They say to him, Yes, our
Lord!

ܰ ‫ܢܝܽܗܘܢ ܶܘܐܰܡܪ‬
ܰ ݁ ‫ܐܝ‬
ܳ ‫ܟ‬
ܰ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ ܩܶܪ݂ܒ ܠܰܥܝ‬- Matthew 9:29
‫ܢܐ ݁ܕܰܗܝܶܡܢ ݁ ܽܬܘܢ‬
ܽ ݂ ‫ܢܗܶܘܐ ܠ‬
ܶ
(analyze) ‫ܟܘܢ ܀‬
(analyze) .

‫נהֵוא לכון‬
ֵ ‫מנתון‬
ֵ ‫הי‬
ַ ‫נא ד‬
ָ ַ ‫מר איכ‬
ַ ‫ניהון ֵוא‬
ַ ‫עי‬
ַ ‫רב ל‬
ֵ ‫דין ק‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 9:29

Matthew 9:29 - hāydēn qərēḇ ləᶜaynayhon we(ᵓ)mar ᵓaykanā dəhaymenton nehwē
ləḵon . (analyze)
Matthew 9:29 - Then he touched their eyes, and said, As you believe be it to you.

ܶ ‫ ܘܶܡܚ ݂ ܳܕܐ‬- Matthew 9:30
ܳ ‫ܢܝܽܗܘܢ ܰܘ݂ܟ‬
ܰ ‫ܐ݂ܬ ݁ ܰܦ ݁ ܰܬܚ ܰܥܝ‬
‫ܐܐ ݁ܒܽܗܘܢ ܶܝܽܫܘܥ‬
ܳ ܰ
ܰ ݁ ܶ ‫ܢܫ‬
ܰ ܶ
ܳ ‫ܐ‬
(analyze)‫ܢܕܥ ܀‬
݈ ‫ܘܐܡܪ ܚܙܘ ܠܐ‬
‫דע‬
ַ ֵ ‫נש נ‬
ָ ‫לא א‬
ָ ‫מר חַזו‬
ַ ‫ניהון ַוכאא בהון ֵישוע ֵוא‬
ַ ‫עי‬
ַ ‫תח‬
ַ ַ ‫אתפ‬
ֵ ‫דא‬
ָ ‫מח‬
ֵ ‫ ו‬- Matthew 9:30

(analyze) .
Matthew 9:30 - wəmeḥḏā ᵓēttppattttaḥ ᶜaynayhon wāḵ(ᵓ)ā bəhon yēšūᶜ we(ᵓ)mar
ḥəzaw lā (ᵓ)nāš neddaᶜ . (analyze)
Matthew 9:30 - And immediately their eyes were opened. And Jeshu forbad them and said,
Beware lest any man know.

ܰ ‫ܟܳܠܗ‬
ܽ ݂ ‫ܐܛ ݁ ܽܒܘܗܝ ݁ܒ‬
ܰ ‫ܢܘܢ ݁ ܶܕܝܢ ܢ ݂ ܰܦܩܘ‬
ܽ ‫ ܶܗ‬- Matthew 9:31
‫ܐܪܳܥܐ ܳܗܝ )܀‬
݈

(analyze

(analyze) .

‫הי‬
ָ ‫עא‬
ָ ‫לה אר‬
ָ ֻ ‫פקו אטבוהי בכ‬
ַ ‫דין נ‬
ֵ ‫הנון‬
ֵ - Matthew 9:31

Matthew 9:31 - hēnon dēn nəpaq(w) ᵓaṭbu(hy) bəḵūllāh ᵓarᶜā hāy . (analyze)

Matthew 9:31 - But they went forth and spread the report of it through all that land.

ܶ
ܶ
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 9:32
‫ܟ݂ܕ ܢ ݂ ܰܦܩ ܶܝܽܫܘܥ ܰܩܪ݂ܒܘ ܠܗ ܰܚܪܳܫܐ ݁ ܺܕܐܝ݂ܬ ܥܰܠܘ݈ܗܝ ݁ ܰܕܝܳܘܐ‬
(analyze) ‫܀‬
(analyze) .

‫דיָוא‬
ַ ‫לוהי‬
ַ ‫אית ע‬
ִ ‫שא ד‬
ָ ‫חר‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫רבו‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫פק ֵישוע‬
ַ ‫כד נ‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 9:32

Matthew 9:32 - wəḵāḏ nəpaq yēšūᶜ qārrēḇ(w) lēh ḥaršā di(ᵓ)ṯ ᶜəlaw(hy)
daywā . (analyze)
Matthew 9:32 - And when Jeshu went forth, they brought to him a dumb person in whom
was a demon.

ܶ ݁ ‫ ܘܶܡܢ ݁ ܰܕܢ ݂ ܰܦܩ ݁ ܰܕܝܳܘܐ ܰܡܶܠܠ ܰܗܘ ܰܚܪܳܫܐ ܶܘܐ݁ܬ ݁ ܰܕܰܡܪܘ‬- Matthew 9:33
‫ܟܢܶܫܐ‬
ܳ ܺ
ܶ ‫ܳܘܐܡܺܪܝܢ ܳܠܐ ܡ ݂ ܽܬܘܡ‬
ܰ ݂ ‫ܐ݂ܬܚܺܙܝ ܳܗ‬
ܳ ‫ܟ‬
(analyze)‫ܢܐ ݁ܒܐܝܣܪܐܶܝܠ ܀‬

‫לא מתום‬
ָ ‫רין‬
ִ ‫שא ָואמ‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ ‫מרו‬
ַ ‫ד‬
ַ ‫שא ֵואת‬
ָ ‫חר‬
ַ ‫הו‬
ַ ‫לל‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫דיָוא‬
ַ ‫פק‬
ַ ‫דנ‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫ ו‬- Matthew 9:33
(analyze) . ‫יל‬
ֵ ‫רא‬
ָ ‫איס‬
ִ ‫נא ב‬
ָ ַ ‫אתחִזי הָכ‬
ֵ
Matthew 9:33 - wəmen danpaq daywā māllell haw ḥaršā we(ᵓ)tdammar(w) kenšē
wā(ᵓ)mrin lā məṯūm ᵓēṯḥzi hāḵānā bə(ᵓ)isrā(ᵓ)el . (analyze)
Matthew 9:33 - And when the demon had gone out, the dumb spake; and the multitudes
were astonished, and said, Never was it thus seen in Isroel.
)‫܀‬

ܺ
ܺ ܳ
ܺ
‫ܐܡܪܝܢ ݈ܗܰܘܘ ݁ܒܪܳܫܐ ݁ܕ ݂ ܰܕܝܶܘܐ ܰܡ ݁ ܶܦܩ ݁ ܰܕܝܶܘܐ‬
‫ ݁ܦܪܝܶܫܐ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 9:34

(analyze

(analyze) .

‫דיֵוא‬
ַ ‫פק‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫דיֵוא‬
ַ ‫שא ד‬
ָ ִ ‫רין הַוו בר‬
ִ ‫דין אמ‬
ֵ ‫שא‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫ פ‬- Matthew 9:34

Matthew 9:34 - pərišē dēn ᵓāmrin (h)waw bərīšā dəḏaywē mappeq daywē . (analyze)
Matthew 9:34 - But the Pharishee said, By the chief of the devils he casteth out devils.

ܽ ݁ ‫ܢ ݂ ܳܬܐ‬
ܳ ‫ ܘܶܡ݂ܬ݁ܟܶܪ݂ܟ ݈ܗܳܘܐ ܶܝܽܫܘܥ ݁ ܰܒܡ ݂ ܺܕܝ‬- Matthew 9:35
‫ܟܠܶܗܝܢ ܰܘ݂ܒܽܩܘܪܳܝܐ‬
ܽ ݁ ‫ܢܘܳܫ݂ܬܽܗܘܢ ܘܰܡ݂ܟܶܪܙ ܣ ݂ ܰܒܪ ݂ ܳܬܐ ݁ܕܰܡܠ‬
ܽ ‫ܘܰܡܶܠ݂ܦ ݈ܗܳܘܐ ݁ ܰܒ݂ܟ‬
‫ܟܘ ݂ ܳܬܐ ܘܰܡܐܶܣܐ‬
ܽ ݂ ‫ܢܝܢ ܘ‬
ܽ ݁ ‫ܟܠ‬
ܽ݁
ܺ ܺ ݁ ‫ܟܠ‬
ܺ ‫ܟܘܪܳܗ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܟܐ݂ܒܝܢ‬

‫שתהון‬
ָ ‫בכנו‬
ַ ‫לפ הָוא‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫הין ַובקורָיא ו‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫תא‬
ָ ָ ‫דינ‬
ִ ‫במ‬
ַ ‫רכ הָוא ֵישוע‬
ֵ ‫מתכ‬
ֵ ‫ ו‬- Matthew 9:35
(analyze) . ‫בין‬
ִ ִ‫כל כא‬
ֻ ‫נין ו‬
ִ ָ‫כל כורה‬
ֻ ‫סא‬
ֵ ‫מא‬
ַ ‫תא ו‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫תא ד‬
ָ ‫בר‬
ַ ‫רז ס‬
ֵ ‫מכ‬
ַ ‫ו‬
Matthew 9:35 - wəmēṯkrēḵ (h)wā yēšūᶜ bamḏināṯā kullhēn wāḇqūryā
wəmāllēp (h)wā baḵnūšāṯhon wəmāḵrez səḇarṯā dəmalkuṯā wəma(ᵓ)ssē kull
kurhānin wəḵull ki(ᵓ)ḇin . (analyze)
Matthew 9:35 - And Jeshu itinerated in all their cities and villages, and taught in their
assemblies, and preached the gospel of the kingdom, and healed all diseases and all pains.

ܰ ܶ
ܶ ݂ ‫ܟ݂ܕ ܚܳܙܐ ݁ ܶܕܝܢ ܶܝܽܫܘܥ ܠ‬
ܰ ݁ - Matthew 9:36
‫ܐ݂ܬܪ ܳܰܚܡ ܥܰܠܝܽܗܘܢ‬
‫ܟܢܶܫܐ‬
ܶ ‫݁ ܰܕܠ‬
ܰ ‫ܐܝܢ ܗܰܘܘ ܰܘܫܶܪܝܢ‬
ܽ
ܶ ܶ ݂ ‫ܐܝ‬
݁ ܰ݁
(analyze‫܀‬
) ‫ܟ ܥܪ݁ܒܐ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܪܥܳܝܐ‬
݈

‫רין איכ‬
ֵ ‫אין הַוו ַוש‬
ֵ ‫דל‬
ַ ‫ליהון‬
ַ ‫חם ע‬
ַ ַ ‫אתר‬
ֵ ‫שא‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ ‫דין ֵישוע ל‬
ֵ ‫כד חָזא‬
ַ - Matthew 9:36
(analyze) . ‫יא‬
ָ ‫רע‬
ָ ‫לית להון‬
ַ ‫בא ד‬
ֵ ‫ער‬
ֵ
Matthew 9:36 - kaḏ ḥəzā dēn yēšūᶜ ləḵenšē ᵓēṯrāḥḥam ᶜəlayhon dal(ᵓ)ēn (h)waw
wašrēn ᵓayḵ ᶜerbē dəlayt ləhon rāᶜyā . (analyze)
Matthew 9:36 - BUT when Jeshu saw the multitudes, he had compassion upon them,
because they fainted and were dispersed as sheep that had no shepherd;

)

ܺ
ܶ
ܺ ݁ ‫ ܶܘܐܰܡܪ ܠ ݂ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܘܗܝ ܚܳܨ ݂ ܳܕܐ ܰܣ‬- Matthew 9:37
‫ܓܝ ܘ ݂ ܳܦܥܠܐ ܙܽܥܘܪܝܢ ܀‬
݈
(analyze

(analyze) .

‫רין‬
ִ ‫לא זעו‬
ֵ ‫פע‬
ָ ‫גי ו‬
ִ ‫ס‬
ַ ‫דא‬
ָ ָ ‫דוהי חצ‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫מר ל‬
ַ ‫ ֵוא‬- Matthew 9:37

Matthew 9:37 - we(ᵓ)mar ləṯalmiḏaw(hy) ḥəṣāḏā saggi wəpāᶜlē zəᶜūrin . (analyze)
Matthew 9:37 - and said to his disciples, The harvest is great, and the labourers few.

ܶ
ܺ ݂ ‫ ݁ܒܰܥܘ ܳܗ‬- Matthew 9:38
ܰ ‫ܟܝܠ ܶܡܢ ܳܡܶܪܐ ܚܳܨ ݂ ܳܕܐ ݁ܕ‬
‫ܢ ݁ ܶܦܩ ݁ ܳܦܥܠܐ ܰܠܚܳܨ ݂ ܶܕܗ‬
(analyze) ‫܀‬
(analyze) .

‫דה‬
ֵ ָ ‫לחצ‬
ַ ‫לא‬
ֵ ‫פע‬
ָ ‫פק‬
ֵ ַ ‫דא דנ‬
ָ ָ ‫רא חצ‬
ֵ ‫מ‬
ָ ‫מן‬
ֵ ‫כיל‬
ִ ָ‫עו ה‬
ַ ‫ ב‬- Matthew 9:38

Matthew 9:38 - bəᶜaw hāḵil men mārē ḥəṣāḏā dənappeq pāᶜlē laḥṣāḏēh . (analyze)
Matthew 9:38 - Ask, therefore, from the Lord of the harvest, that he would thrust forth
labourers into his harvest.

The Gospel According To Matthai - Chapter 10
‫܀ ܡܬܝ ܝ ܀‬

ܳ ‫ ܰܘܩܳܪܐ ܰܠ݂ܬܶܪܥܰܣܪ ݁ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܘ݈ܗܝ ܘܰܝ݈ܗ݂ܒ ܠܽܗܘܢ ܽܫܘܠܳܛ‬- Matthew 10:1
‫ܢܐ ܰܥܠ‬
ܽ ݂ ‫ܟܐ݂ܒ ܘ‬
ܽ ݁ ‫ܢ݁ܦܽܩܘܢ ܰܘܠܰܡܐܳܣܽܝܘ‬
ܺ ݁ ‫ܟܠ‬
ܰ ‫ܽܪܘܶܚܐ ܰܛܢ ݂ ܳܦ ݂ ܳܬܐ ݁ܕ‬
(analyze
‫ܟܘܪܳܗܢ )܀‬
‫תא‬
ָ ָ ‫טנפ‬
ַ ‫חא‬
ֵ ‫על רו‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫ט‬
ָ ‫דוהי וַיהב להון שול‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫סר‬
ַ ‫רע‬
ֵ ‫לת‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫ ַוק‬- Matthew 10:1
(analyze) . ‫הן‬
ָ ‫אב וכור‬
ִ ‫כל כ‬
ֻ ‫סיו‬
ָ ‫מא‬
ַ ‫נפקון ַול‬
ַ ‫ד‬
Matthew 10:1 - waqrā lāṯreᶜsar talmiḏaw(hy) wəya(h)ḇ ləhon šūlṭānā ᶜal rūḥē
ṭanpāṯā dənapqon walma(ᵓ)ssāyū kull ki(ᵓ)ḇ wəḵūrhān . (analyze)
Matthew 10:1 - And he called his twelve disciples, and gave them power over unclean spirits
to cast them out, and to cure every disease and infirmity.

ܶ
ܺ ‫ ݁ ܺܕܝܠܽܗܘܢ ݁ ܶܕܝܢ ݁ ܰܕ݂ܬܶܪܥܰܣܪ ܫܺܠܝܶܚܐ ܫܳܡܶܗܐ‬- Matthew 10:2
‫ܐܝ ݂ ܰܬܝܽܗܘܢ ܳܗܠܝܢ‬

ܰ ‫ܟܐ ݂ ܳܦܐ ܰܘܐܢ݁ܕܶܪܐܳܘܣ‬
ܺ ݁ ‫ܰܩ݂ܕܳܡܝܽܗܘܢ ܶܫܡܽܥܘܢ ݁ܕܶܡ݂ܬܩܶܪܐ‬
‫ܐܽܚܘ݈ܗܝ ܘܰܝܥܽܩܘ݂ܒ‬
ܰ
ܳ ‫ܰ݁ܒܪ ܰܙ݂ܒ ݂ ܰܕܝ ܘܽܝܘܰܚ‬
(analyze)‫ܗܝ ܀‬
݈ ‫ܢܢ ܐܽܚܘ‬
‫שמעון‬
ֵ ‫מיהון‬
ָ ‫קד‬
ַ ‫לין‬
ֵ ָ‫תיהון ה‬
ַ ‫אי‬
ִ ‫הא‬
ֵ ‫מ‬
ָ ‫חא ש‬
ֵ ‫לי‬
ִ ‫סר ש‬
ַ ‫רע‬
ֵ ‫דת‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫דילהון‬
ִ - Matthew 10:2
(analyze) . ‫נן אחוהי‬
ָ ‫ח‬
ַ ‫די ויו‬
ַ ‫בר ַזב‬
ַ ‫ראָוס אחוהי וַיעקוב‬
ֵ ‫פא ַואנד‬
ָ ִ‫רא כא‬
ֵ ‫מתק‬
ֵ ‫ד‬
Matthew 10:2 - dilhon dēn daṯreᶜsar šəliḥē šəmāhē ᵓiṯayhon hālēn qāḏmāyhon
šemᶜon dəmēṯqrē ki(ᵓ)pā wa(ᵓ)ndre(ᵓ)wās ᵓāḥū(hy) wəyaᶜqūḇ bar zāḇḏay
wəyūḥānān ᵓāḥū(hy) .(analyze)
Matthew 10:2 - Now, of the twelve apostles the names are these: the first of them, Shemun
who is called Kipha, and Andreas his brother, and Jakubbar-Zabdai, and Juchanon his
brother,

ܺ
‫ ܰ ܘ ݂ ܺܦܝܠܝ ݁ ܳܦܘܣ ܘ ݂ ܰܒ‌ܪ ݁ ܽܬܘܠܰܡܝ ܘ ݂ ܳܬܐܘܰܡܐ ܘܰܡ ݁ ܰܬܝ ܳܡ݂ܟܳܣܐ ܘܰܝܥܽܩܘ݂ܒ‬- Matthew 10:3
ܰ ܰ݁ ܺ ‫ܟ‬
ܰ ݁ ‫݁ ܰܒܪ ܰܚܠ ݂ ܰܦܝ ܘܠ ݁ ܺܒܝ ݁ ܶܕܐ݂ܬ‬
(analyze) ‫ܢܝ ܬ݂ܕܝ ܀‬

‫בי‬
ִ ַ ‫פי ול‬
ַ ‫חל‬
ַ ‫בר‬
ַ ‫סא וַיעקוב‬
ָ ‫מכ‬
ָ ‫תי‬
ַ ‫מ‬
ַ ‫מא ו‬
ַ ‫תאו‬
ָ ‫מי ו‬
ַ ‫ברתול‬
ַ ‫פוס ו‬
ָ ‫לי‬
ִ ‫פי‬
ִ ‫ ו‬- Matthew 10:3
(analyze) . ‫די‬
ַ ַ‫ני ת‬
ִ ַ ‫דאתכ‬
ֵ
Matthew 10:3 - wəpilipāws wəḇarttulmay wəṯā(ᵓ)wma wəmattay māḵsā wəyaᶜqūḇ
bar ḥalpay wəlabbi de(ᵓ)ṯkkanni taḏay . (analyze)
Matthew 10:3 - and Philipos, and Bar-Tholmai, and Thoma, and Mathai the tribute-gatherer,
and Jakubbar-Chalphai, and Labi who was surnamed Thadai,

ܰ ݂ ‫ܢܳܝܐ ܺܘܝܽܗܘ ݂ ܳܕܐ ܣ‬
ܳ ‫ܢ‬
ܳ ‫ ܘܶܫܡܽܥܘܢ ܩ‬- Matthew 10:4
‫ܟܪܽܝܘܳܛܐ ܰܗܘ ݁ ܰܕܐܫܠܶܡܗ )܀‬

(analyze

(analyze) .

‫מה‬
ֵ ‫דאשל‬
ַ ‫הו‬
ַ ‫טא‬
ָ ‫כריו‬
ַ ‫דא ס‬
ָ ‫שמעון קנ ָנ ָָיא ִויהו‬
ֵ ‫ ו‬- Matthew 10:4

Matthew 10:4 - wəšemᶜon qənānāyā wihūḏā səḵaryūṭā haw da(ᵓ)šlmēh . (analyze)
Matthew 10:4 - and Shemun the zealous,[Kenanaia.] and Jihuda S'carjuta, he who betrayed
him.

ܶ ‫ ܠܳܗܶܠܝܢ ݁ܬܶܪܥܰܣܪ ܰܫ ݁ ܰܕܪ ܶܝܽܫܘܥ ܘ ݂ ܰܦܶܩ݂ܕ‬- Matthew 10:5
ܰ ‫ܢܘܢ ܶܘܐ‬
ܽ ‫ܐ‬
‫ܡܪ‬
ܽ
ܳ
ܳ
ܶ
ܽ ܺ݁
ܺ ܰ
ܽ݁
ܰ ݁
ܳ
‫ܢ ݁ ܳܬܐ ݁ܕܳܫܡܪܶܝܐ ܳܠܐ ݁ ܶܬܥܠܘܢ‬
݈ ‫ܒܐܘܪܚܐ ܕܚܢ݂ܦܐ ܠܐ ܬܐܙ݈ܠܘܢ ܘܠܡ݂ܕܝ‬
(analyze) ‫܀‬

‫לא‬
ָ ‫פא‬
ֵ ‫חנ‬
ַ ‫חא ד‬
ָ ‫באור‬
ֻ ‫מר‬
ַ ‫אנון ֵוא‬
ֵ ‫קד‬
ֵ ַ ‫דר ֵישוע ופ‬
ַ ‫ש‬
ַ ‫סר‬
ַ ‫רע‬
ֵ ‫לין ת‬
ֵ ָ‫ לה‬- Matthew 10:5
(analyze) . ‫תעלון‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫שמר ֵָיא‬
ָ ‫תא ד‬
ָ ‫דינ‬
ִ ‫למ‬
ַ ‫תאִֻזלון ו‬
Matthew 10:5 - ləhālēn təreᶜsar šaddddar yēšūᶜ wəpāqqēḏ ᵓēnon we(ᵓ)mar
b(ᵓ)urḥā dəḥanpē lā ti(ᵓ)u(l)wn wəlamḏi(n)ttā dəšāmrāyē lā teᶜlon . (analyze)
Matthew 10:5 - These twelve Jeshu sent, and commanded them and said, In the way of the
heathens go not, and into the city of the Shomroyee do not enter;

ܳ
ܽ ݂ ‫ ܶܙܠܘ ܠ‬- Matthew 10:6
‫ܟܘܢ ݁ ܶܕܝܢ ܰܝ ݁ ܺܬܝܪܐܺܝ݂ܬ ܠܳܘ݂ܬ ܶܥܪ ݁ ܶܒܐ ݁ ܶܕܐ ݂ ܰܒ݂ܕܘ ܶܡܢ ݁ ܶܒܝ݂ܬ‬
ܳ
(analyze) ‫ܺܝܣܪܶܝܠ ܀‬

(analyze) .

‫בית יסר ֵָיל‬
ֵ ‫מן‬
ֵ ‫בדו‬
ַ ‫דא‬
ֵ ‫בא‬
ֵ ‫ער‬
ֵ ‫ראית לָות‬
ָ ‫תי‬
ִ ַ ‫דין י‬
ֵ ‫ ֵזלו לכון‬- Matthew 10:6

Matthew 10:6 - zel(w) ləḵon dēn yattirā(ᵓ)īṯ ləwāṯ ᶜerbē de(ᵓ)ḇāḏ(w) men bēṯ
isrāel . (analyze)
Matthew 10:6 - but go rather unto the sheep which have perished from the house of Isroel.

ܽ ݁ ‫ܐ݂ܟܶܪܙܘ ܶܘܐܰܡܪܘ ݁ܕܶܩܪܰ݁ܒ݂ܬ ܰܡܠ‬
ܰ ‫ܐܺܙܠܝܢ ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ‬
ܳ ‫ܟ݂ܕ‬
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 10:7
‫ܟܘ ݂ ܳܬܐ‬
݈
݈
ܰ ܰ݁
(analyze) ‫ܕܫܡܳܝܐ ܀‬
(analyze) .

‫מָיא‬
ַ ‫דש‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫בת‬
ַ ‫קר‬
ֵ ‫מרו ד‬
ַ ‫רזו ֵוא‬
ֵ ‫כד אִזלין אנתון אכ‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 10:7

Matthew 10:7 - wəḵāḏ ᵓāzi(l)yn ᵓ(n)tton ᵓāḵrez(w) we(ᵓ)mar(w) dəqerbaṯ malkuṯā
dašmāyā . (analyze)
Matthew 10:7 - And as you go, proclaim and say that the kingdom of heaven hath drawn
near.

ܰ ‫ܟܘ ܘ ݂ ܰܕܝܶܘܐ‬
ܰ ‫ ݁ܟܺܪܝܶܗܐ‬- Matthew 10:8
ܳ ݁ ‫ܐ ݁ ܶܦܩܘ ܰܡ‬
ܰ ‫ܐܰܣܘ ܘ‬
ܰ ݁ ‫ܓܪ ݁ ܶܒܐ ݁ ܰܕ‬
‫ܓܢ‬
݂
ܳ ݁ ‫ܢܰܣ݂ܒ ݁ ܽܬܘܢ ܰܡ‬
ܰ
(analyze)‫ܓܢ ܗ݂ܒܘ ܀‬

(analyze) .

‫הבו‬
ַ ‫גן‬
ָ ‫מ‬
ַ ‫סבתון‬
ַ ‫גן נ‬
ָ ‫מ‬
ַ ‫פקו‬
ֵ ‫דיֵוא א‬
ַ ‫כו ו‬
ַ ‫ד‬
ַ ‫בא‬
ֵ ‫גר‬
ַ ‫סו ו‬
ַ ‫הא א‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫ כ‬- Matthew 10:8

Matthew 10:8 - kərihē ᵓāssaw wəǥarbē dakkkkaw wəḏaywē ᵓappeq(w) maggān
nəsāḇtton maggān hāḇ(w) . (analyze)
Matthew 10:8 - The diseased heal, the lepers cleanse, the dead raise, and the demons cast
forth. Freely you have received, freely give.

ܽ ‫ ܳܠܐ ݁ ܶܬܩ‬- Matthew 10:9
‫ܢܘܢ ݁ ܰܕܗ ݂ ܳܒܐ ܘܳܠܐ ܺܣܐܳܡܐ ܘܳܠܐ ܢܳܚܳܫܐ‬
ܽ ݁ ‫ܟܝܰܣܝ‬
ܺ ݂ ‫݁ܒ‬
(analyze) ‫ܟܘܢ ܀‬

(analyze) .

‫סיכון‬
ַ ‫כי‬
ִ ‫שא ב‬
ָ ‫ח‬
ָ ‫לא נ‬
ָ ‫מא ו‬
ָ ִ‫לא סא‬
ָ ‫בא ו‬
ָ ‫דה‬
ַ ‫תקנון‬
ֵ ‫לא‬
ָ - Matthew 10:9

Matthew 10:9 - lā teqnon dahḇā wəlā si(ᵓ)ā wəlā nəḥāšā bəḵisaykon . (analyze)
Matthew 10:9 - Provide neither gold, nor silver, nor brass in your purses,

ܽ ݁ ‫ ܘܳܠܐ ݁ ܰܬܪܳܡܳܠܐ ܽܠܐܘܪܳܚܐ ܘܳܠܐ ݁ ܰܬܪ ݁ ܶܬܝܢ‬- Matthew 10:10
‫ܟܘ ݁ ܺܬܝܢܳܝܢ ܘܳܠܐ‬
ܳ ܳ݁
ܶ݁
ܰ
ܶ ݁ ‫ܢܐ ܘܳܠܐ ܰܫ݂ܒܳܛܐ ܳܫܶܘܐ ܗܘ‬
ܶ ‫ܡܳܣ‬
(analyze) ‫ܓܝܪ ܦܥܠܐ ܣܝܳ݁ܒܪܬܗ ܀‬
݈

‫טא‬
ָ ‫שב‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫נא ו‬
ֵ ‫ס‬
ָ ‫לא מ‬
ָ ‫תינָין ו‬
ִ ‫תין כו‬
ֵ ‫תר‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫חא ו‬
ָ ‫לאור‬
ֻ ‫לא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫תר‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫ ו‬- Matthew 10:10
(analyze) . ‫תה‬
ֵ ‫בר‬
ָ ‫סי‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫פע‬
ָ ‫גיר‬
ֵ ‫שֵוא הו‬
ָ
Matthew 10:10 - wəlā tarmālā l(ᵓ)ūrḥā wəlā tartēn kutinyān wəlā məsānē wəlā
šāḇṭā šāwē (h)w gēr pāᶜlā saybārtēh . (analyze)
Matthew 10:10 - nor a wallet for the road; neither two tunics, nor sandals, nor staff: for
worthy is the workman of his meat.

ܺ
ܺ ܳ ݁
ܰ ‫ ܰܠܐܝ ݂ ܳܕܐ ݁ ܶܕܝܢ ܡ ݂ ܺܕܝܢ ݁ ܳܬܐ‬- Matthew 10:11
‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ‬
‫ܐܘ ܩܪܝ ݂ ܳܬܐ ܕܥܐ‬
݈ ‫ܠܝܢ ܐ‬
݈
ܰ
ܰ
ܰ
ܺ
ܳ
ܳ
݁
ܽ ‫ܳܠܗ ܰܫܐܠܘ ܰܡ‬
ܳ
‫ܢܘ ܳܫܶܘܐ ܳ݁ܒܗ ܘ݂ܬܡܢ ܗܘܘ ܥ݂ܕܡܐ ܕܢ݂ܦܩܝܢ‬

(analyze‫)܀‬

‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ‬
݈ ‫ܐ‬

‫שֵוא‬
ָ ‫מנו‬
ַ ‫שאלו‬
ַ ‫לה‬
ָ ‫לין אנתון‬
ִ ‫עא‬
ָ ‫תא ד‬
ָ ‫רי‬
ִ ‫תא או ק‬
ָ ‫דינ‬
ִ ‫דין מ‬
ֵ ‫דא‬
ָ ‫לאי‬
ַ - Matthew 10:11
(analyze) . ‫קין אנתון‬
ִ ‫נפ‬
ָ ‫מא ד‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫מן הַוו ע‬
ָ ַ‫בה ות‬
ָ
Matthew 10:11 - la(ᵓ)yḏā dēn məḏi(n)ttā ᵓaw qəriṯā dəᶜā(ᵓ)lin ᵓ(n)tton lāh ša(ᵓ)l(w)
mānū šāwē bāh wəṯāmān həwaw ᶜəḏāmā dənāpqin ᵓ(n)tton . (analyze)
Matthew 10:11 - And into whatsoever city or town you enter, inquire who is worthy in it, and
there be till you depart.

ܺ ܳ ݁
ܳ
‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ܠ ݂ ܰܒܝ ݁ ܳܬܐ ܰܫܐܠܘ ܫܳܠܶܡܗ‬
݈ ‫ ܘܡܐ ܕܥܐܠܝܢ ܐ‬- Matthew 10:12
ܳ݁ ܰ ݁
(analyze) ‫ܕ݂ܒܝܬܐ ܀‬
(analyze) .

‫תא‬
ָ ‫בי‬
ַ ‫מה ד‬
ֵ ָ ‫שאלו של‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫בי‬
ַ ‫לין אנתון ל‬
ִ ‫עא‬
ָ ‫מא ד‬
ָ ‫ ו‬- Matthew 10:12

Matthew 10:12 - wəmā dəᶜā(ᵓ)lin ᵓ(n)tton ləḇaytā ša(ᵓ)l(w) šəlāmēh
dəḇaytā . (analyze)
Matthew 10:12 - And when you enter into the house, invoke peace for the house;

ܽ ݂ ‫ ܶܘܐܢ ܽܗܘ ݁ܕܳܫܶܘܐ ݁ ܰܒܝ ݁ ܳܬܐ ܫܳܠܡ‬- Matthew 10:13
ܺ ‫ܟܘܢ‬
‫ܢܐ ݂ ܶܬܐ ܥܰܠܘ݈ܗܝ‬
ܶ
ܽ ݁ ‫ܟܘܢ ܥܰܠܝ‬
ܽ ݂ ‫ܐܢ ݁ ܶܕܝܢ ܳܠܐ ܳܫܶܘܐ ܫܳܠܡ‬
ܶ ‫ܢ݂ܦ‬
ܶ ‫ܟܘܢ‬
(analyze
‫ܢܐ) ܀‬

‫למכון‬
ָ ‫שֵוא ש‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫דין‬
ֵ ‫אן‬
ֵ ‫לוהי‬
ַ ‫תא ע‬
ֵ ִ‫למכון נא‬
ָ ‫תא ש‬
ָ ‫בי‬
ַ ‫שֵוא‬
ָ ‫ ֵואן הו ד‬- Matthew 10:13
(analyze) . ‫נא‬
ֵ ‫נפ‬
ֵ ‫ליכון‬
ַ ‫ע‬
Matthew 10:13 - we(ᵓ)n hū dəšāwē baytā šəlāmḵon ni(ᵓ)ṯē ᶜəlaw(hy) ᵓen dēn lā
šāwē šəlāmḵon ᶜəlaykon nēpnē . (analyze)
Matthew 10:13 - and if the house be worthy, your peace shall come upon it; but if it be not
worthy, your peace upon yourselves shall revert.

ܽ ݁ ‫ܟܘܢ ܘܳܠܐ ܳܫܰܡܥ ܶܡܰܠܝ‬
ܽ ݂ ‫ ܰܡܢ ݁ܕܳܠܐ ݁ ܶܕܝܢ ܡܰܩ ݁ ܶܒܠ ܠ‬- Matthew 10:14
‫ܟܘܢ‬
ܺ
ܰ ‫ܢ݂ܦܺܩܝܢ ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ܶܡܢ ܰ݁ܒܝ ݁ ܳܬܐ‬
ܰ݁
ܳ ‫ܟ݂ܕ‬
‫ܐܘ ܶܡܢ ܩܪܝ ݂ ܳܬܐ ܳܗܝ ݁ ܶܦܨܘ ܶܚܳܠܐ‬
݈
ܽ ݁ ‫ܶܡܢ ܶܪܓܰܠܝ‬
(analyze)‫ܟܘܢ ܀‬
݂

‫מן‬
ֵ ‫קין אנתון‬
ִ ‫נפ‬
ָ ‫כד‬
ַ ‫ליכון‬
ַ ‫מ‬
ֵ ‫מע‬
ַ ‫ש‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫בל לכון ו‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫דין מ‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫מן ד‬
ַ - Matthew 10:14
(analyze) . ‫ליכון‬
ַ ‫רג‬
ֵ ‫מן‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫ח‬
ֵ ‫פצו‬
ֵ ‫הי‬
ָ ‫תא‬
ָ ‫רי‬
ִ ‫מן ק‬
ֵ ‫תא או‬
ָ ‫בי‬
ַ
Matthew 10:14 - man dəlā dēn məqabbbbel ləḵon wəlā šāmaᶜ mēlaykon kaḏ
nāpqin ᵓ(n)tton men baytā ᵓaw men qəriṯā hāy peṣ(w) ḥēlā men
rēǥlaykon . (analyze)
Matthew 10:14 - But whosoever doth not receive you or hear your words, when you depart
from that house, or that town, set free the dust from your feet.

ܰ ‫ܟܘܢ ݁ܕ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܳ ‫ ܰܘܐܺܡܝܢ‬- Matthew 10:15
ܰ‫ܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܠܐܪܳܥܐ ݁ ܰܕܣ ݂ ܽܕܘܡ‬
‫ܡܪ‬
݈
ܺ ܰ ܰ
ܺ ‫ܢܗܶܘܐ‬
ܶ ‫ܰܘ݂ܕܰܥܽܡܘܳܪܐ‬
ܳ ‫ܢܝܚ ݁ܒܰܝܘܳܡܐ ݁ܕ ݂ ܺܕܝ‬
(analyze
‫ܢ ݁ ܳܬܐ ܳܗܝ )܀‬
݈ ‫ܢܐ ܐܘ ܠܡ݂ܕܝ‬

‫מא‬
ָ ‫ניח בַיו‬
ִ ‫נהֵוא‬
ֵ ‫רא‬
ָ ‫עמו‬
ַ ‫דסדום ַוד‬
ַ ‫עא‬
ָ ‫לאר‬
ַ ‫נא לכון ד‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫מין א‬
ִ ‫ ַוא‬- Matthew 10:15

(analyze) .

‫הי‬
ָ ‫תא‬
ָ ‫דינ‬
ִ ‫למ‬
ַ ‫נא או‬
ָ ‫די‬
ִ ‫ד‬

Matthew 10:15 - wa(ᵓ)min ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon dəla(ᵓ)rᶜā dasḏūm wāḏᶜāmūrā nehwē
niḥ bəyawmā dəḏinā ᵓaw lamḏi(n)ttā hāy . (analyze)
Matthew 10:15 - And, Amen, I say unto you, that for the land of Sadum and of Amura it will
be more tolerable, in the day of the judgment, than for that city.

ܶ ‫ܐܝ݂ܟ‬
ܶ ‫ ܳܗܐ‬- Matthew 10:16
ܰ ‫ܟܘܢ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܰ ‫ܐܡܶܪܐ ܰ݁ܒܝ‬
ܳ ‫ܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܢܝ‬
‫ܢܐ ܡܰܫ ݁ ܰܕܪ‬
݈
ܰ ‫ܐܝ݂ܟ ܚܰܘܳܘ ݂ ܳܬܐ ܘ ݂ ܰܬܺܡܝܶܡܐ‬
ܰ ‫ܟܝܶܡܐ‬
ܺ ݁ ‫ܟܝܠ ܰܚ‬
ܺ ݂ ‫݁ ܺܕܐ ݂ ܶܒܐ ܗܰܘܘ ܳܗ‬
ܶ ‫ܐܝ݂ܟ ܰܝܘ‬
‫ܢܐ )܀‬
(analyze

‫מא‬
ֵ ‫כי‬
ִ ‫ח‬
ַ ‫כיל‬
ִ ָ‫בא הַוו ה‬
ֵ ִ‫ני דא‬
ַ ‫בי‬
ַ ‫רא‬
ֵ ‫אמ‬
ֵ ‫נא לכון איכ‬
ָ ‫דר א‬
ַ ‫ש‬
ַ ‫נא מ‬
ָ ֵ‫הא א‬
ָ - Matthew 10:16
(analyze) . ‫נא‬
ֵ ‫מא איכ ַיו‬
ֵ ‫מי‬
ִ ַ‫תא ות‬
ָ ָ ‫איכ חו ַו‬
Matthew 10:16 - hā ᵓēnā məšaddddar (ᵓ)nā ləḵon ᵓayḵ ᵓemrē baynay di(ᵓ)ḇē həwaw
hāḵil ḥakkimē ᵓayḵ ḥəwāwāṯā wəṯāmimē ᵓayḵ yawnē . (analyze)
Matthew 10:16 - LO, I send you forth as sheep among wolves: be you, therefore, wise as
serpents and guileless as doves.

ܶ - Matthew 10:17
ܶ ݁ ‫ܟܘܢ‬
ܽ ݂ ‫ܢܳܫܐ ܰܡܫܠܺܡܝܢ ܠ‬
ܳ ‫ܢܝ‬
ܰ ‫ܐܙ ݁ ܰܕ݈ܗܪܘ ݁ ܶܕܝܢ ܶܡܢ ݁ܒ‬
‫ܓܝܪ‬
݂ܽ ‫ܢ‬
ܽ ‫ܢܐ ܘ ݂ ܰܒ݂ܟ‬
ܶ ‫ܠ ݂ ܶܒܝ݂ܬ ݁ ܰܕܳܝ‬
ܳ ‫ܢ݁ܓ ݂ ܽܕܘ‬
ܰ ‫ܢܘܳܫ݂ܬܽܗܘܢ ܢ‬
(analyze
‫ܟܘܢ ܀‬
)

‫שתהון‬
ָ ‫בכנו‬
ַ ‫נא ו‬
ֵ ָ ‫די‬
ַ ‫בית‬
ֵ ‫גיר ל‬
ֵ ‫מין לכון‬
ִ ‫משל‬
ַ ‫שא‬
ָ ָ ‫נינ‬
ַ ‫מן ב‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫דהרו‬
ַ ‫אז‬
ֵ - Matthew 10:17
(analyze) . ‫נכון‬
ָ ‫נגדו‬
ַ ‫נ‬
Matthew 10:17 - ᵓezda(h)r(w) dēn men bənaynāšā mašlmin ləḵon gēr ləḇēṯ dayānē
wəḇāḵnūšāṯhon nənaggḏūnāḵon . (analyze)
Matthew 10:17 - But beware of the sons of men; for, delivering you to the house of
judgments, in their synagogues they will scourge you,

ܽ ݂ ‫ܟܐ ܡܰܩܪ ݂ ܺܒܝܢ ܠ‬
ܶ ݁ ‫ܢܐ ܘܰܡܠ‬
ܶ ‫ ܰܘܩ ݂ ܳܕܡ ܺܗ݂ܓܽܡܘ‬- Matthew 10:18
‫ܟܘܢ ܶܡܽܛܳܠ݂ܬܝ‬
ܳ ܽ݁ ܳ
ܽ ܺ݁
ܶ ܰ ܰ
(analyze) ‫ܠܣܗܕܘ݂ܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܘ݂ܕܥ݈ܡܡܐ ܀‬

‫דילהון‬
ִ ‫תא‬
ָ ‫סהדו‬
ָ ‫לתי ל‬
ָ ‫ט‬
ֻ ‫מ‬
ֵ ‫בין לכון‬
ִ ‫קר‬
ַ ‫כא מ‬
ֵ ‫מל‬
ַ ‫נא ו‬
ֵ ‫הגמו‬
ִ ‫דם‬
ָ ‫ ַוק‬- Matthew 10:18
(analyze) . ‫מא‬
ֵ ‫עמ‬
ַ ‫ַוד‬
Matthew 10:18 - waqḏām hīǥmūnē wəmalkē məqarrḇin ləḵon mēṭūlāṯ(y) ləsāhduṯā
dilhon wāḏᶜa(m)mē . (analyze)
Matthew 10:18 - and before governors and kings bring you, on my account, for the testimony
concerning them and the gentiles.

ܶ - Matthew 10:19
ܰ ‫ܟܘܢ ܳܠܐ ݁ ܺܬܐܨ ݁ ܽܦܘܢ‬
݂ܽ ‫ܢ‬
ܰ ݁ ‫ܐܝ‬
ܳ ‫ܟ‬
ܳ ‫ܢܫܠܽܡܘ‬
ܰ ‫ܐܰܡ݂ܬܝ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܕ‬
‫ܢܐ‬
ܶ ݁ ‫ܟܘܢ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ݁ܬܰܡܠܽܠܘܢ ܶܡ ݂ ܺܬܝܶܗ݂ܒ ܠ‬
ܰ
ܳ ‫ܐܘ ܳܡ‬
‫ܓܝܪ ݁ܒܳܗܝ ܳܫܥ ݂ ܳܬܐ ܳܡܐ‬
ܽ ܰ ܰ݁
(analyze)‫ܕ݂ܬܡܠܠܘܢ ܀‬
‫הב‬
ֵ ‫תי‬
ִ ‫מ‬
ֵ ‫מללון‬
ַ ‫נא ת‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫נא או‬
ָ ַ ‫אצפון איכ‬
ִ ‫לא ת‬
ָ ‫נכון‬
ָ ‫נשלמו‬
ַ ‫דין ד‬
ֵ ‫מתי‬
ַ ֵ‫ א‬- Matthew 10:19

(analyze) .

‫מללון‬
ַ ‫דת‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫תא‬
ָ ‫שע‬
ָ ‫הי‬
ָ ‫גיר ב‬
ֵ ‫לכון‬

Matthew 10:19 - ᵓēmāṯy dēn dənašlmūnāḵon lā ti(ᵓ)pon ᵓaykanā ᵓaw mānā
təmallllon mēṯihēḇ ləḵon gēr bəhāy šāᶜṯā mā daṯmallllon . (analyze)
Matthew 10:19 - But when they deliver you up, be not solicitous how or what you shall speak;
for it is given you in that hour what you shall speak.

ܽ
ܶ ‫ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ܡܰܡܠܺܠܝܢ‬
ܰ ‫ܓܝܪ‬
ܶ ݁ ‫ ܳܠܐ ܗܳܘܐ‬- Matthew 10:20
‫ܐܳܠܐ ܪܘܳܚܐ‬
݈ ܳ
݈
ܽ
ܽ ݂ ‫݁ ܰܕܐ ݂ ܽܒܘ‬
݁
݂ ‫ܟܘܢ ܡܰܡܠܠܐ ܒ‬
(analyze)‫ܟܘܢ ܀‬

).

‫לא בכון‬
ָ ‫מל‬
ַ ‫דאבוכון מ‬
ַ ‫חא‬
ָ ‫לא רו‬
ָ ֵ‫לין א‬
ִ ‫מל‬
ַ ‫גיר אנתון מ‬
ֵ ‫לא הָוא‬
ָ - Matthew 10:20

(analyze

Matthew 10:20 - lā (h)wā gēr ᵓa(n)tton məmallllin ᵓēlā rūḥā da(ᵓ)ḇūḵon məmallllā
bəḵon . (analyze)
Matthew 10:20 - For it is not you speaking, but the Spirit of your Father speaking in you.

ܶ
ܰ ‫ܢܫܶܠܡ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܰ - Matthew 10:21
‫ܐܳܚܐ ܰܠܐܽܚܘ݈ܗܝ ܠܰܡܘ ݁ ܳܬܐ ܰܘܐ ݂ ܳܒܐ ܰܠ݂ܒܪܗ‬
ܽ ܺ ܰ
ܶ
ܽ ܰ ܳ ܰ
ܰ
ܰ ‫ܰܘܢܽܩܘܽܡܘܢ ݁ܒ‬
(analyze
‫ܢܘܢ ܀‬
) ܽ ‫ܢܳܝܐ ܥܠ ܐ݂ܒܗܝܗܘܢ ܘܢܡܝ݂ܬܘܢ ܐ‬

‫על‬
ַ ‫רה ַונקומון בנ ַָיא‬
ֵ ‫לב‬
ַ ‫בא‬
ָ ‫תא ַוא‬
ָ ‫מו‬
ַ ‫לאחוהי ל‬
ַ ‫חא‬
ָ ‫דין א‬
ֵ ‫לם‬
ֵ ‫נש‬
ַ - Matthew 10:21
(analyze) . ‫אנון‬
ֵ ‫מיתון‬
ִ ‫היהון ַונ‬
ַ ָ‫אב‬
Matthew 10:21 - našlem dēn ᵓāḥā la(ᵓ)ḥū(hy) ləmawtā wa(ᵓ)ḇā lāḇrēh wanqūmon
bənāyā ᶜal ᵓāḇāhayhon wanmiṯon ᵓēnon . (analyze)
Matthew 10:21 - But the brother shall deliver his brother unto death, and the father his son;
and the sons shall rise up against their fathers, and shall slay them.

ܰ ‫ܢܫ ܶܡܽܛܠ ܶܫܡܝ‬
ܽ ݁ ‫ܢܝܐܺܝܢ ܶܡܢ‬
ܺ ‫ ܘ ݂ ܶܬܗܽܘܘܢ ܣ‬- Matthew 10:22
ܳ ‫ܐܝ‬
ܳ ‫ܟܠ‬
‫ܢܐ‬
ܶ ܺ ‫݁ ܶܕܝܢ ݁ ܰܕܢܰܣܝܰ݁ܒܪ ܥ ݂ ܰܕܳܡܐ ܠܰܚܪ ݂ ܳܬܐ ܽܗܘ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܚܐ‬

‫מא‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫בר ע‬
ַ ‫סי‬
ַ ‫דנ‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫שמי אי‬
ֵ ‫טל‬
ֻ ‫מ‬
ֵ ‫נש‬
ָ ‫כל‬
ֻ ‫מן‬
ֵ ‫ניאין‬
ִ ‫תהוון ס‬
ֵ ‫ ו‬- Matthew 10:22
(analyze) . ‫חא‬
ֵ ִ ‫תא הו נ‬
ָ ‫חר‬
ַ ‫ל‬
Matthew 10:22 - wəṯehon səni(ᵓ)in men kullnāš mēṭul šem(y) ᵓaynā dēn dansaybar
ᶜəḏāmā ləḥarṯā hū nīḥē . (analyze)
Matthew 10:22 - And you shall be abhorred by all men on account of my name: but he who
shall persevere until the end, he shall be saved.[Shall live.]

ܽ
ܶ ‫ܟܘܢ ݁ ܶܕܝܢ ݁ ܰܒܡ ܺܕܝܢ ݁ ܳܬܐ ܳܗ‬
ܽ ݂ ‫ ܳܡܐ ݁ܕܳܪ݂ܕ ݁ ܺܦܝܢ ܠ‬- Matthew 10:23
‫ܕܐ ܥܪܘܩܘ‬
݂
݂
݈
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܳ ‫ܓܝܪ‬
ܶ ݁ ‫ܐܺܡܝܢ‬
ܰ ‫ܟܘܢ ܰܠܐܚܺܪ ݂ ܳܬܐ‬
݂ܽ ‫ܠ‬
ܰ ‫ܟܘܢ ݁ܕܳܠܐ ݁ܬ‬
ܰ‫ܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܫܠܽܡܘܢ‬
‫ܡܪ‬
݈
݈
ܶ
ܺ ‫ܢ ݂ ܳܬܐ ݁ܕ ݂ ܶܒܝ݂ܬ‬
ܶ
ܽ ݁ ‫ܢܝܢ‬
ܺ ‫ܐܝܣܳܪܶܝܠ ܥ ݂ ܰܕܳܡܐ ݁ܕ‬
ܶ ‫ܐ‬
ܳ ‫ܟܠܶܗܝܢ ܡ ݂ ܺܕܝ‬
‫ܢܐ ݂ ܶܬܐ ݁ܒܪܗ‬
ܳ ܳ ‫݁ܕܐ‬
(analyze) ‫ܢܫܐ ܀‬
݈

‫מין‬
ִ ‫תא א‬
ָ ִ ‫לאחר‬
ַ ‫דא ערוקו לכון‬
ֵ ָ‫תא ה‬
ָ ‫דינ‬
ִ ‫במ‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫פין לכון‬
ִ ‫רד‬
ָ ‫מא ד‬
ָ - Matthew 10:23
‫מא‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫איסר ֵָיל ע‬
ִ ‫בית‬
ֵ ‫תא ד‬
ָ ָ ‫דינ‬
ִ ‫הין מ‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫נין‬
ֵ ֵ‫שלמון א‬
ַ ‫לא ת‬
ָ ‫נא לכון ד‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫גיר א‬
ֵ

(analyze) .

‫שא‬
ָ ָ ‫רה דאנ‬
ֵ ‫תא ב‬
ֵ ִ‫דנא‬

Matthew 10:23 - mā dərāḏppin ləḵon dēn bamḏi(n)ttā hāḏē ᶜərūq(w) ləḵon
la((ᵓ))ḥrīṯā ᵓāmin gēr ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon dəlā təšallmon ᵓēnēn kullhēn məḏināṯā
dəḇēṯ ᵓisrāel ᶜəḏāmā dəni(ᵓ)ṯē bərēh də((ᵓ))nāšā . (analyze)
Matthew 10:23 - When they persecute you in this city, escape to the other; for, Amen I say
unto you, that you shall not have completed all the cities of the house of Isroel, till the Son of
man shall come.
)‫܀‬

ܶ
ܰ
‫ ܰܠܝ݁ܬ ݁ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܳܕܐ ݁ܕܰܝ ݁ ܺܬܝܪ ܶܡܢ ܪ ݁ ܶܒܗ ܘܳܠܐ ܰܥ݂ܒ ݁ ܳܕܐ ܶܡܢ ܳܡܪܗ‬- Matthew 10:24

(analyze

(analyze) .

‫רה‬
ֵ ‫מ‬
ָ ‫מן‬
ֵ ‫דא‬
ָ ‫עב‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫בה ו‬
ֵ ַ ‫מן ר‬
ֵ ‫תיר‬
ִ ַ ‫דא די‬
ָ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫לית‬
ַ - Matthew 10:24

Matthew 10:24 - layt talmiḏā dəyattir men rabbēh wəlā ᶜāḇddā men
mārēh . (analyze)
Matthew 10:24 - The disciple is not greater than his master, nor the servant than his lord.

ܰ ‫ܐܝ݂ܟ ܰܪ ݁ ܶܒܗ ܰܘܠܰܥ݂ܒ ݁ ܳܕܐ‬
ܰ ‫ܢܗܶܘܐ‬
ܶ ‫ ܳܣ ݂ ܶܦܩ ܶܠܗ ܠ ݂ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܳܕܐ ݁ܕ‬- Matthew 10:25
‫ܐܝ݂ܟ‬
ܶ ‫ܳܡܶܪܗ‬
ܰ ‫ܐܢ ܠܳܡܶܪܗ ݁ܕ ݂ ܰܒܝ ݁ ܳܬܐ ܩܰܪܘ ݁ܒܶܥܠܙ ݂ ܽܒܘ݂ܒ ܰܚ݂ܕ ݁ܟܳܡܐ ܰܠ݂ܒ‬
‫ܢܝ ݁ ܰܒܝ ݁ ܶܬܗ )܀‬
(analyze

‫רה‬
ֵ ‫מ‬
ָ ‫אן ל‬
ֵ ‫רה‬
ֵ ‫מ‬
ָ ‫דא איכ‬
ָ ‫עב‬
ַ ‫בה ַול‬
ֵ ַ ‫נהֵוא איכ ר‬
ֵ ‫דא ד‬
ָ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫לה ל‬
ֵ ‫פק‬
ֵ ‫ס‬
ָ - Matthew 10:25
(analyze) . ‫תה‬
ֵ ‫בי‬
ַ ‫ני‬
ַ ‫לב‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫חד כ‬
ַ ‫עלזבוב‬
ֵ ‫רו ב‬
ַ ‫תא ק‬
ָ ‫בי‬
ַ ‫ד‬
Matthew 10:25 - sāpeq lēh ləṯalmiḏā dənehwē ᵓayḵ rabbēh walᶜāḇddā ᵓayḵ mārēh
ᵓen ləmārēh dəḇaytā qəraw bəᶜelzḇūḇ ḥāḏ kəmā lāḇnay baytēh . (analyze)
Matthew 10:25 - It sufficeth the disciple that he be as his master, and the servant as his lord.
If the master of the house they have called Beelzebub, how much more his house-sons !

ܶ ݁ ‫ܟܝܠ ݁ ܶܬ݂ܕܚܽܠܘܢ ܶܡܢܽܗܘܢ ܰܠܝ݁ܬ‬
ܺ ݂ ‫ ܳܠܐ ܳܗ‬- Matthew 10:26
‫ܓܝܪ ܶܡ ݁ ܶܕܡ ݁ ܰܕ݂ܟܶܣܐ‬
ܰ ܺ ܶ ‫ܢ݂ܬ݁ܓܶܠܐ ܘ ݂ ܰܕܡܰܛܰܫܝ ݁ܕܳܠܐ‬
ܶ ‫݁ܕܳܠܐ‬
(analyze)‫ܢ݂ܬܝ݂ܕܥ ܀‬

‫לא‬
ֵ ‫נתג‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫סא ד‬
ֵ ‫דכ‬
ַ ‫דם‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫גיר‬
ֵ ‫לית‬
ַ ‫מנהון‬
ֵ ‫תדחלון‬
ֵ ‫כיל‬
ִ ָ‫לא ה‬
ָ - Matthew 10:26
(analyze) . ‫דע‬
ַ ‫תי‬
ִ ֵ ‫לא נ‬
ָ ‫שי ד‬
ַ ‫ט‬
ַ ‫דמ‬
ַ ‫ו‬
Matthew 10:26 - lā hāḵil teḏḥlon menhon layt gēr meddem daḵsē dəlā nēṯglē
wəḏamṭāššay dəlā nēṯiḏaᶜ . (analyze)
Matthew 10:26 - You shall not fear, therefore, from them; for there is nothing covered which
shall not be revealed, nor secret which shall not be known.

ܽ ܽ
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܳ ݂ ‫ܟܘܢ ݁ܒܶܚܽܫܘ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܐܘܡܪܘ݈ܗܝ‬
‫ܟܐ‬
‫ ܶܡ ݁ ܶܕܡ ܳ ݁ ܳܕܐܰܡܪ‬- Matthew 10:27
݈
ܽ ݁ ܰ ‫ܢܺܗܝܪܐ ܘܶܡ ݁ ܶܕܡ ݁ܕ ݂ ܶܒܐ݂ܕ‬
ܰ
ܺ ܳ
ܰ ‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ݁ܒ‬
‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ‬
‫ܐ‬
݈ ‫ܢܝܟܘܢ ܫܡܥܝܢ ܐ‬
݈
ܶ ܳ݁ ܶ
ܶ ܰ
(analyze) ‫ܓܪܐ ܀‬
‫ܐ݂ܟܪܙܘ ܰܥܠ ܐ‬

‫דם‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫רא ו‬
ָ ‫הי‬
ִ ַ ‫כא אומרוהי אנתון בנ‬
ָ ‫חשו‬
ֵ ‫נא לכון ב‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫דא‬
ָ ‫דם‬
ֵ ‫מ‬
ֵ - Matthew 10:27
(analyze) . ‫רא‬
ֵ ָ ‫על אֵג‬
ַ ‫רזו‬
ֵ ‫עין אנתון אכ‬
ִ ‫שמ‬
ָ ‫ניכון‬
ַ ‫באד‬
ֵ ‫ד‬

Matthew 10:27 - meddem dā(ᵓ)mar (ᵓ)nā ləḵon bəḥēšūḵā ᵓūmrū(hy) ᵓa(n)tton
bənāhirā wəmeddem dəḇe(ᵓ)ḏnaykon šāmᶜin ᵓ(n)tton ᵓāḵrez(w) ᶜal
ᵓeggārē . (analyze)
Matthew 10:27 - Whatsoever I say to you in darkness, declare you in the light; and
whatsoever you have heard in your ears, proclaim upon the [house-] roofs.

ܰ ‫ ܘܳܠܐ ݁ ܶܬ݂ܕܚܽܠܘܢ ܶܡܢ‬- Matthew 10:28
ܰ ‫ܐܝܶܠܝܢ ݁ܕܳܩܛܺܠܝܢ ݁ ܰܦ݂ܓܳܪܐ‬
‫ܢ݂ܦܳܫܐ‬
ܰ ݁ ‫݁ ܶܕܝܢ ܳܠܐ ܶܡܫ݁ܟܺܚܝܢ ܠܶܡܩܰܛܠ ݁ܕܰܚܠܘ ݁ ܶܕܝܢ ܰܝ ݁ ܺܬܝܳܪܐܺܝ݂ܬ ܶܡܢ ܰܡܢ ݁ܕܶܡܫ‬
‫ܟܚ‬
ܺ ‫ܢܘ ݁ ܶܒ݂ܕ ݁ܒ‬
ܳ ‫ܓܰܗ‬
ܰ ‫ܢ݂ܦܳܫܐ ܰܘܠ ݂ ܰܦ݂ܓܳܪܐ‬
ܰ ‫݁ ܰܕܠ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܐ‬
݂

‫חין‬
ִ ‫משכ‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫דין‬
ֵ ‫שא‬
ָ ‫נפ‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫פג‬
ַ ‫לין‬
ִ ‫קט‬
ָ ‫לין ד‬
ֵ ‫מן אי‬
ֵ ‫תדחלון‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫ ו‬- Matthew 10:28
) . ‫נא‬
ָ ַ‫בד בג ִה‬
ֵ ‫נו‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫פג‬
ַ ‫שא ַול‬
ָ ‫נפ‬
ַ ‫דל‬
ַ ‫כח‬
ַ ‫מש‬
ֵ ‫מן ד‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫ראית‬
ָ ‫תי‬
ִ ַ ‫דין י‬
ֵ ‫חלו‬
ַ ‫טל ד‬
ַ ‫מק‬
ֵ ‫ל‬
(analyze

Matthew 10:28 - wəlā teḏḥlon men ᵓaylēn dəqāṭlin paǥrā nāpšā dēn lā meškḥin
ləmeqṭal dəḥal(w) dēn yattirā(ᵓ)īṯ men man dəmeškaḥ dalnāpšā walpāǥrā
nawbeḏ bəǥīhānā . (analyze)
Matthew 10:28 - And fear not them who kill the body, but the soul cannot kill; but fear
rather One who the soul and the body can destroy in gihano.

ܳ ‫ ܳܠܐ ݁ ܰܬܪ ݁ ܶܬܝܢ ܶܨ݁ܦܺܪܝܢ ܶܡܙ ݁ ܰܕ݁ܒ‬- Matthew 10:29
‫ܢܢ ܰ݁ܒܐܳܣܪ ܰܘܚ ݂ ܳܕܐ ܶܡܢܶܗܝܢ‬
ܳ ܳ ‫ܟܘܢ ܳܠܐ‬
ܽ ݂ ‫ܐ ݂ ܽܒܘ‬
ܰ ‫݁ ܶܒܠܳܥ݂ܕ ܶܡܢ‬
ܳ ܰ
ܰ
(analyze‫܀‬
) ‫ܢ݂ܦܠܐ ܥܠ ܐܪܥܐ‬

‫לא‬
ָ ‫מן אבוכון‬
ֵ ‫עד‬
ָ ‫בל‬
ֵ ‫הין‬
ֵ ‫מנ‬
ֵ ‫דא‬
ָ ‫סר ַוח‬
ָ ‫בא‬
ַ ‫נן‬
ָ ‫דב‬
ַ ‫מז‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫צפ‬
ֵ ‫תין‬
ֵ ‫תר‬
ַ ‫לא‬
ָ - Matthew 10:29
(analyze) . ‫עא‬
ָ ‫על אר‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫נפ‬
ָ
Matthew 10:29 - lā tartēn ṣeprin mezdabbnān ba(ᵓ)sār waḥḏā menhēn belᶜāḏ men
ᵓāḇūḵon lā nāplā ᶜal ᵓarᶜā . (analyze)
Matthew 10:29 - Are not two sparrows sold for an asor? [The assarius, value three farthings.] yet
one of them, without your Father, doth not fall upon the earth.

ܽ ݁ ‫ܟܘܢ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ݁ܕܺܪܫ‬
ܳ ‫ܟܘܢ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܽ ݂ ‫ ݁ ܺܕܝܠ‬- Matthew 10:30
ܶ ‫ܐ݂ܦ ܶܡ‬
‫ܟܠܶܗܝܢ ܰܡܢܳܝܢ‬
ܶ
ܶ ‫ܐ‬
(analyze)‫ܢܝܢ ܀‬
(analyze) .

‫נין‬
ֵ ֵ‫מנָין א‬
ַ ‫הין‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫רשכון‬
ִ ‫נא ד‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫דין אפ‬
ֵ ‫דילכון‬
ִ - Matthew 10:30

Matthew 10:30 - dilḵon dēn ᵓāp mēnē dərišḵon kullhēn manyān ᵓēnēn . (analyze)
Matthew 10:30 - But of you, also, the hairs of your head are all numbered.

ܺ
ܺ ݁ ‫ܟܝܠ ݁ ܶܬ݂ܕܚܽܠܘܢ ܶܡܢ ܶܨ݂ܦܶܪܐ ܰܣ‬
ܺ ݂ ‫ ܳܠܐ ܳܗ‬- Matthew 10:31
‫ܓܳܝܐ ݂ ܳܬܐ ܡܰܝ݁ܬܪܝܢ‬
ܽ݁ ‫ܐ‬
(analyze)‫ܢܬܘܢ ܀‬
݈
(analyze) .

‫רין אנתון‬
ִ ‫תא מַית‬
ָ ‫סג ִָיא‬
ַ ‫רא‬
ֵ ‫צפ‬
ֵ ‫מן‬
ֵ ‫תדחלון‬
ֵ ‫כיל‬
ִ ָ‫לא ה‬
ָ - Matthew 10:31

Matthew 10:31 - lā hāḵil teḏḥlon men ṣēprē saggiā(ᵓ)ṯā məyattrin ᵓ(n)tton . (analyze)
Matthew 10:31 - Fear not, therefore; than many sparrows more precious are you.

ܰ ‫ܢܳܫܐ‬
ܽ ݁ - Matthew 10:32
ܺ ݂ ‫ܢܫ ܳܗ‬
ܳ ‫ܢܝ‬
ܰ ‫ܢܘ ݁ ܶܕܐ ݁ ܺܒܝ ܩ ݂ ܳܕܡ ݁ܒ‬
ܰ ‫ܟܝܠ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܟܠ‬
‫ܐܘ ݁ ܶܕܐ ݁ ܶܒܗ‬
ܶ ‫ܐ݂ܦ‬
ܳ
ܳ
ܳ
ܰ ܰ ݁
ܳ ‫ܐ‬
(analyze) ‫ܢܐ ܩ݂ܕܡ ܐ݂ܒܝ ܕ݂ܒܫܡܳܝܐ ܀‬
‫דם אבי‬
ָ ‫נא ק‬
ָ ֵ‫בה אפ א‬
ֵ ‫דא‬
ֵ ‫שא או‬
ָ ָ ‫נינ‬
ַ ‫דם ב‬
ָ ‫בי ק‬
ִ ‫דא‬
ֵ ‫נו‬
ַ ‫כיל ד‬
ִ ָ‫נש ה‬
ָ ‫כל‬
ֻ - Matthew 10:32
(analyze) . ‫יא‬
ָ ַ‫בשמ‬
ַ ‫ד‬
Matthew 10:32 - kullnāš hāḵil dənawdē bi() qəḏām bənaynāšā ᵓawdē bēh ᵓāp ᵓēnā
qəḏām ᵓāḇ(y) dəḇašmāyā . (analyze)
Matthew 10:32 - Every man, therefore, who shall confess me before the sons of men, I myself
will confess him also before my Father who is in heaven.

ܶ ‫ܢܳܫܐ‬
ܶ ‫ ܰܡܢ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܕ‬- Matthew 10:33
ܳ ‫ܢܝ‬
ܰ ‫ܢ݂ܟ ݁ ܽܦܘܪ ݁ ܺܒܝ ܩ ݂ ܳܕܡ ݁ܒ‬
‫ܐ݂ܟ ݁ ܽܦܘܪ ݁ ܶܒܗ‬
ܶ ‫ܐ݂ܦ‬
ܳ
ܳ
ܳ
ܰ ܰ ݁
ܳ ‫ܐ‬
(analyze) ‫ܢܐ ܩ݂ܕܡ ܐ݂ܒܝ ܕ݂ܒܫܡܳܝܐ ܀‬

‫דם אבי‬
ָ ‫נא ק‬
ָ ֵ‫בה אפ א‬
ֵ ‫אכפור‬
ֵ ‫שא‬
ָ ָ ‫נינ‬
ַ ‫דם ב‬
ָ ‫בי ק‬
ִ ‫נכפור‬
ֵ ‫דין ד‬
ֵ ‫מן‬
ַ - Matthew 10:33
(analyze) . ‫יא‬
ָ ַ‫בשמ‬
ַ ‫ד‬
Matthew 10:33 - man dēn dənēḵppur bi() qəḏām bənaynāšā ᵓēḵppur bēh ᵓāp ᵓēnā
qəḏām ᵓāḇ(y) dəḇašmāyā . (analyze)
Matthew 10:33 - But whosoever shall deny me before the sons of men, I also will deny him, I,
before my Father who is in heaven.

ܳ ‫ ܳܠܐ ݁ ܶܬܣ݁ܒܽܪܘܢ ݁ ܶܕܐ ݂ ܺܬܝ݂ܬ ݁ ܰܕܐܪܶܡܐ ܰܫܝ‬- Matthew 10:34
‫ܢܐ ݁ ܰܒܐܪܳܥܐ ܳܠܐ‬
ܳܶ
ܶ
ܳ ‫ܐ ݂ ܺܬܝ݂ܬ ݁ ܰܕܐܪܶܡܐ ܰܫܝ‬
(analyze) ‫ܢܐ ܐܠܐ ܰܚܪܳ݁ܒܐ ܀‬

‫מא‬
ֵ ‫דאר‬
ַ ‫תית‬
ִ ֵ‫לא א‬
ָ ‫עא‬
ָ ‫באר‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫שי‬
ַ ‫מא‬
ֵ ‫דאר‬
ַ ‫תית‬
ִ ‫דא‬
ֵ ‫תסברון‬
ֵ ‫לא‬
ָ - Matthew 10:34
(analyze) . ‫בא‬
ָ ‫חר‬
ַ ‫לא‬
ָ ֵ‫נא א‬
ָ ‫שי‬
ַ
Matthew 10:34 - lā tesbron de(ᵓ)ṯiṯ da(ᵓ)rmē šaynā ba(ᵓ)rᶜā lā ᵓēṯiṯ da(ᵓ)rmē šaynā
ᵓēlā ḥarbā . (analyze)
Matthew 10:34 - EXPECT not that I have come to send forth peace on the earth; I have not
come to send forth peace, but the sword.

ܶ - Matthew 10:35
ܰ ‫ܓ݂ܒܳܪܐ ܰܥܠ‬
ܶ ݁ ‫ܐ ݂ ܺܬܝ݂ܬ‬
ܰ ݁ ‫ܓܝܪ ݁ ܶܕܐ݂ܦܽܠܘܓ‬
‫ܐ ݂ ܽܒܘ݈ܗܝ ܘ ݂ ܰܒܪ ݂ ܳܬܐ‬
݂
ܳ ܳ
ܳ ܰ ݂ ‫ܐܳܡܗ ܘ‬
ܶ ‫ܰܥܠ‬
ܰ
(analyze) ‫ܟܠ݂ܬܐ ܥܠ ܚܡ݂ܬܗ ܀‬

‫על‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫כל‬
ַ ‫מה ו‬
ָ ֵ‫על א‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫בר‬
ַ ‫על אבוהי ו‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫גב‬
ַ ‫דאפלוג‬
ֵ ‫גיר‬
ֵ ‫תית‬
ִ ֵ‫ א‬- Matthew 10:35
(analyze) . ‫תה‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫ח‬
Matthew 10:35 - ᵓēṯiṯ gēr de(ᵓ)plūǥ gaḇrā ᶜal ᵓāḇū(hy) wəḇarṯā ᶜal ᵓēmāh wəḵalṯā
ᶜal ḥəmāṯāh . (analyze)
Matthew 10:35 - For I have come to cause a man to separate from [To divide against.] his father,
and a daughter from her mother, and a daughter-in-law from her mother-in-law;
(analyze)

ܰ ‫ ܰܘ݂ܒܶܥܠ݁ܕ ݂ ܳܒ ݂ ܰܒܘ݈ܗܝ ݁ܕ‬- Matthew 10:36
ܰ ‫ܓ݂ܒܳܪܐ ݁ܒ‬
‫ܢܝ ܰ݁ܒܝ ݁ ܶܬܗ ܀‬
݂
(analyze) .

‫תה‬
ֵ ‫בי‬
ַ ‫ני‬
ַ ‫רא ב‬
ָ ‫גב‬
ַ ‫בוהי ד‬
ַ ָ‫עלדב‬
ֵ ‫ ַוב‬- Matthew 10:36

Matthew 10:36 - wāḇᶜeldḇāḇaw(hy) dəǥāḇrā bənay baytēh . (analyze)
Matthew 10:36 - and the adversaries of a man (to be) his own house-sons.

ܺ
ܺ
ܺ ݁ ‫ܐܳܡܐ ܰܝ‬
ܶ ‫ܐܘ‬
ܰ ‫ܐ ݂ ܳܒܐ‬
ܰ ‫ ܰܡܢ ݁ܕܳܪܶܚܡ‬- Matthew 10:37
‫ܬܝܪ ܶܡܢ ݁ܕܠܝ ܺ ܳܠܐ ܳܫܶܘܐ ܠܝ‬
ܳ
ܳ ܺ݁
ܺ݁
ܳ ܰ ܰ
ܶ ܳ
ܶ
ܰ
ܶ ܳ ݁
(analyze‫ܘܡܢ ܕܪܚܡ ݁ܒܪܐ ܐܘ ݁ܒܪ݂ܬܐ ܰܝܬܝܪ ܡܢ ܕܠܝ ܠܐ ܫܘܐ ܠܝ )܀‬

‫רא‬
ָ ‫חם ב‬
ֵ ָ ‫מן דר‬
ַ ‫לי ו‬
ִ ‫שֵוא‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫לי‬
ִ ‫מן ד‬
ֵ ‫תיר‬
ִ ַ ‫מא י‬
ָ ֵ‫בא או א‬
ָ ‫חם א‬
ֵ ָ ‫מן דר‬
ַ - Matthew 10:37
(analyze) . ‫לי‬
ִ ‫שֵוא‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫לי‬
ִ ‫מן ד‬
ֵ ‫תיר‬
ִ ַ ‫תא י‬
ָ ‫בר‬
ַ ‫או‬
Matthew 10:37 - man dərāḥem ᵓāḇā ᵓaw ᵓēmā yattir men dəli() lā šāwē li() wəman
dərāḥem bərā ᵓaw barṯā yattir men dəli() lā šāwē li() . (analyze)
Matthew 10:37 - Whosoever loveth father or mother more than me is not worthy (of) me;
and whosoever loveth son or daughter more than me is not worthy (of) me.

ܺ
ܽ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 10:38
‫ܟܠ ݁ܕܳܠܐ ܳܫܶܩܠ ܙܺܩܝ ݂ ܶܦܗ ܳܘܐ ݂ ܶܬܐ ܳ݁ܒ ݂ ܰܬܪܝ ܳܠܐ ܳܫܶܘܐ ܠܝ ܀‬

)

(analyze

(analyze) .

‫לי‬
ִ ‫שֵוא‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫תרי‬
ַ ָ‫תא ב‬
ֵ ‫פה ָוא‬
ֵ ‫קי‬
ִ ‫קל ז‬
ֵ ‫ש‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫כל ד‬
ֻ ‫ ו‬- Matthew 10:38

Matthew 10:38 - wəḵull dəlā šāqel zəqipēh wā(ᵓ)ṯē bāṯar(y) lā šāwē li() . (analyze)
Matthew 10:38 - And every one who taketh not his cross and cometh after me, is not worthy
of me.

ܰ ݁ ‫ ܰܡܢ ݁ ܶܕܐܫ‬- Matthew 10:39
ܰ ‫ܢܘ ݁ ܶܒ݂ܕ‬
ܰ ‫ܢܘ݁ܒ ݂ ܺܕܝܗ ܘܰܡܢ ݁ܕ‬
ܰ ‫ܢ݂ܦܶܫܗ‬
ܰ ‫ܟܚ‬
‫ܢ݂ܦܶܫܗ‬
ܺ ݁ ‫ܢܫ‬
ܶ ‫ܶܡܽܛܳܠ݂ܬܝ‬
(analyze) ‫ܟܚܝܗ ܀‬
).

‫חיה‬
ִ ‫נשכ‬
ֵ ‫לתי‬
ָ ‫ט‬
ֻ ‫מ‬
ֵ ‫שה‬
ֵ ‫נפ‬
ַ ‫בד‬
ֵ ‫נו‬
ַ ‫מן ד‬
ַ ‫דיה ו‬
ִ ‫נוב‬
ַ ‫שה‬
ֵ ‫נפ‬
ַ ‫כח‬
ַ ‫דאש‬
ֵ ‫מן‬
ַ - Matthew 10:39
(analyze
Matthew 10:39 - man de(ᵓ)škaḥ nāpšēh nawbḏih wəman dənawbeḏ nāpšēh
mēṭūlāṯ(y) neškḥih . (analyze)

Matthew 10:39 - Whosoever will find his life shall lose it, and whosoever shall lose his life for
my sake shall find it.

ܺ
ܺ
ܽ ݂ ‫ ܰܡܢ ݁ ܰܕܡܰܩ ݁ ܶܒܠ ܠ‬- Matthew 10:40
‫ܟܘܢ ܠܝ ܡܰܩ ݁ ܶܒܠ ܘܰܡܢ ݁ܕܠܝ ܡܰܩ ݁ ܶܒܠ ܠܰܡܢ‬
ܶ ܰ
ܰ ݁
(analyze) ‫ܕܫܠܰܚܢܝ ܡܩ݁ܒܠ ܀‬
).

‫בל‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫חני מ‬
ַ ‫של‬
ַ ‫מן ד‬
ַ ‫בל ל‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫לי מ‬
ִ ‫מן ד‬
ַ ‫בל ו‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫לי מ‬
ִ ‫בל לכון‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫דמ‬
ַ ‫מן‬
ַ - Matthew 10:40

(analyze

Matthew 10:40 - man damqabbbbel ləḵon li() məqabbbbel wəman dəli()
məqabbbbel ləman dəšalḥan(y) məqabbbbel . (analyze)
Matthew 10:40 - Whosoever receiveth you, receiveth me; and whosoever receiveth me, Him
who sent me he receiveth.

ܳ
ܰ ‫ ܰܡܢ ݁ ܰܕܡܰܩ ݁ ܶܒܠ ܢ ݂ ܺܒܳܝܐ ݁ܒܶܫܡ ܢ ݂ ܺܒܳܝܐ‬- Matthew 10:41
‫ܐ݂ܓܪܐ ݁ ܰܕܢ ݂ ܺܒܳܝܐ‬
ܶ ܳ ‫ܐܓܳܪܐ ݁ܕܰܙ ݁ ܺܕܝܳܩܐ‬
ܰ ‫ܢܶܣ݂ܒ ܘܰܡܢ ݁ ܰܕܡܰܩ ݁ ܶܒܠ ܰܙ ݁ ܺܕܝܳܩܐ ݁ܒܶܫܡ ܰܙ ݁ ܺܕܝܳܩܐ‬
ܳ
)‫ܢܣ݂ܒ ܀‬
݂

(analyze

‫קא‬
ָ ‫די‬
ִ ַ ‫בל ז‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫דמ‬
ַ ‫מן‬
ַ ‫סב ו‬
ֵ ָ ‫דנבִָיא נ‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫שם נבִָיא אג‬
ֵ ‫בל נבִָיא ב‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫דמ‬
ַ ‫מן‬
ַ - Matthew 10:41
(analyze) . ‫סב‬
ֵ ָ ‫קא נ‬
ָ ‫די‬
ִ ַ ‫רא דז‬
ָ ‫קא אג‬
ָ ‫די‬
ִ ַ ‫שם ז‬
ֵ ‫ב‬
Matthew 10:41 - man damqabbbbel nəḇīā bəšem nəḇīā ᵓāǥrā danḇīā nāsēḇ wəman
damqabbbbel zaddiqā bəšem zaddiqā ᵓāǥrā dəzaddiqā nāsēḇ . (analyze)
Matthew 10:41 - Whosoever entertaineth a prophet in the name of a prophet, the reward of a
prophet receiveth. Whosoever entertaineth a just man in the name of a just man, the reward
of the just man he receiveth.

ܶ ܺ
ܽ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 10:42
ܳ ݁ ‫ܟܠ ݁ܕܰܡܫܶܩܐ ܠܰܚ݂ܕ ܶܡܢ ܳܗܶܠܝܢ ܙܽܥܘܶܪܐ‬
‫ܟ ܳ ܳܣܐ ݁ܕܰܩܪܝܪܐ‬
ܳ ܺ ܰ ݁
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܺ ܰ
ܰ ܳ
ܳ ܰ݁
ܽ ܰ݁
ܰ ‫ܟܘܢ ݁ܕܠܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܢܘ ݁ ܶܒ݂ܕ‬
݈ ‫ܒܠܚ ܶܘ݂ܕ ܒܫܡܐ ܕ݂ܬܠܡܝ݂ܕܐ ܐܡܝܢ ܐܡܪ‬
ܰ
(analyze) ‫ܓܪܗ ܀‬
݂ ‫ܐ‬

‫מא‬
ָ ‫בש‬
ַ ‫בלחוד‬
ַ ‫רא‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫ק‬
ַ ‫סא ד‬
ָ ָ ‫רא כ‬
ֵ ‫לין זעו‬
ֵ ָ‫מן ה‬
ֵ ‫חד‬
ַ ‫קא ל‬
ֵ ‫מש‬
ַ ‫כל ד‬
ֻ ‫ ו‬- Matthew 10:42
(analyze) . ‫רה‬
ֵ ‫בד אג‬
ֵ ‫נו‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫נא לכון ד‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫מין א‬
ִ ‫דא א‬
ָ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫ד‬
Matthew 10:42 - wəḵull dəmašqē ləḥāḏ men hālēn zəᶜūrē kāsā dəqārirē balḥūḏ
bašmā dəṯalmiḏā ᵓāmin ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon dəlā nawbeḏ ᵓāǥrēh . (analyze)
Matthew 10:42 - And whosoever only giveth one of these little ones a cup of cold (waters) to
drink in the name of a disciple, Amen, I say unto you, he shall not lose his reward.

The Gospel According To Matthai - Chapter 11
‫܀ ܡܬܝ ܝܐ ܀‬

ܶ
ܽ ‫ܟ݂ܕ ܰܫܶܠܡ ܶܝ‬
ܰ ݂ ‫ ܰܘܗܳܘܐ ݁ܕ‬- Matthew 11:1
‫ܫܘܥ ܰܠܡ ݂ ܰܦܳܩ ݂ ܽܕܘ ܰܠ݂ܬܪܥܰܣܪ ݁ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܘ݈ܗܝ‬
ܺ ‫ܰܫ‬
ܳ ‫ܢܝ ܶܡܢ ݁ ܰܬܳܡܢ ܠܰܡܳܠ ݂ ܽܦܘ ܰܘܠܰܡ݂ܟܳܪܽܙܘ ݁ ܰܒܡ ݂ ܺܕܝ‬
(analyze
‫ܢ݂ܬܽܗܘܢ ) ܀‬
‫מן‬
ָ ַ‫מן ת‬
ֵ ‫ני‬
ִ ‫ש‬
ַ ‫דוהי‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫סר‬
ַ ‫רע‬
ֵ ‫לת‬
ַ ‫קדו‬
ָ ַ ‫למפ‬
ַ ‫לם ֵישוע‬
ֵ ‫ש‬
ַ ‫כד‬
ַ ‫ ַוהָוא ד‬- Matthew 11:1
(analyze) . ‫נתהון‬
ָ ‫די‬
ִ ‫במ‬
ַ ‫רזו‬
ָ ‫מכ‬
ַ ‫לפו ַול‬
ָ ‫מ‬
ַ ‫ל‬
Matthew 11:1 - wahwā dəḵāḏ šāllem yēšūᶜ lampāqqāḏū lāṯreᶜsar talmiḏaw(hy)
šānni men tamān llmāllāpū walmāḵrāzū bamḏināṯhon . (analyze)
Matthew 11:1 - AND it was that when Jeshu had finished instructing his twelve disciples, he
removed from thence to teach and preach in their cities.

ܶ ܰ
ܰ ݁ ‫ܢܢ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܳ ‫ ܽܝܘܰܚ‬- Matthew 11:2
‫ܐܺܣܝܪܐ ܥ ݂ ܳܒ ݂ ܰܕܘ݈ܗܝ ݁ ܰܕܡܺܫܝܳܚܐ‬
‫ܟ݂ܕ ܫܰܡܥ ݁ ܶܒܝ݂ܬ‬
ܰ
ܰ
ܰ
(analyze) ‫ܗܝ ܀‬
݈ ‫ܰܫ݁ܕܪ ݁ܒܰܝ݂ܕ ݁ܬܠܺܡܝ݂ܕܘ‬
‫דר בַיד‬
ַ ‫ש‬
ַ ‫חא‬
ָ ‫שי‬
ִ ‫דמ‬
ַ ‫דוהי‬
ַ ָ‫רא עב‬
ֵ ‫סי‬
ִ ‫בית א‬
ֵ ‫מע‬
ַ ‫כד ש‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫נן‬
ָ ‫ח‬
ַ ‫ יו‬- Matthew 11:2
(analyze) . ‫דוהי‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ

Matthew 11:2 - yūḥānān dēn kaḏ šəmaᶜ bēṯ ᵓāsirē ᶜəḇāḏaw(hy) damšiḥā šaddddar
bəyāḏ talmiḏaw(hy) . (analyze)
Matthew 11:2 - But Juchanon, when he heard in the house of the bound the works of the
Meshicha, sent by his disciples,

ܺ
ܰ ‫ܐܢ݁ܬ ܽܗܘ ܰܗܘ ݁ ܳܕܐ ݂ ܶܬܐ‬
ܰ ‫ ܶܘܐܰܡܪ ܶܠܗ‬- Matthew 11:3
‫ܐܘ ܰܠ݈ܐܚܪܝܢ ݈ܽܗܘ‬
݈
݈
ܶ ‫ܟܝܢ‬
ܶ ݁ ‫ܡܰܣ‬
ܰ ‫ܢܚ‬
ܰ ‫ܐ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܢ‬

(analyze) .

‫נן‬
ַ ‫נח‬
ַ ֵ‫כין א‬
ֵ ‫ס‬
ַ ‫רין הו מ‬
ִ ‫לאח‬
ַ ‫תא או‬
ֵ ‫דא‬
ָ ‫הו‬
ַ ‫לה אנת הו‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫ ֵוא‬- Matthew 11:3

Matthew 11:3 - we(ᵓ)mar lēh ᵓa(n)t (h)u haw dā(ᵓ)ṯē ᵓaw la((ᵓ))ḥrin (h)u
məsakkkkēn ᵓēnaḥnan . (analyze)
Matthew 11:3 - and said to him, Art thou He that cometh, or another are we to expect?

ܶ ‫ܢܐ ܶܝܽܫܘܥ ܶܘܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܶܙܠܘ‬
ܳ ‫ܐܫ ݁ ܰܬܰܥܘ ܠܽܝܘܰܚ‬
ܳ ‫ ܥ‬- Matthew 11:4
‫ܢܢ‬
ܶ ܰ
ܽ
ܶ
ܺ ܳ ݁
(analyze
‫ܢ݁ܬܘܢ ܘܳܚܙܝܢ ) ܀‬
݈ ‫ܐܝܠܝܢ ܕܫܡܥܝܢ ܐ‬

‫חֵזין‬
ָ ‫עין אנתון ו‬
ִ ‫שמ‬
ָ ‫לין ד‬
ֵ ‫נן אי‬
ָ ‫ח‬
ַ ‫עו ליו‬
ַ ַ‫אשת‬
ֵ ‫מר להון ֵזלו‬
ַ ‫נא ֵישוע ֵוא‬
ָ ‫ ע‬- Matthew 11:4

(analyze) .

Matthew 11:4 - ᶜənā yēšūᶜ we(ᵓ)mar ləhon zel(w) ᵓeštaᶜᶜaw ləyūḥānān ᵓaylēn
dəšāmᶜin ᵓ(n)tton wəḥāzēn . (analyze)
Matthew 11:4 - Jeshu answered and said to them, Go, recount to Juchanon these things
which you hear and see;

ܺ ‫ ܣܰܡܳܝܐ ܳܚܶܙܝܢ ܰܘܚ‬- Matthew 11:5
ܶ ݁ ‫ܓܪ ݁ ܶܒܐ ܶܡ݁ܬ ݁ ܰܕ‬
ܺ ݂ ‫ܓܝܶܪܐ ܡܰܗܠ‬
ܰ ‫ܟܝܢ ܘ‬
‫ܟܝܢ‬
݂
݂ ܳ
ܺ ݁ ܰ݁ ܶ
ܺ
ܶ
ܺ
݁
ܶ
(analyze
‫ܘܰܚܪܶܫܐ ܳܫܡܺܥܝܢ ܘܺܡܝ ݂ ܶܬܐ ܩܝܡܝܢ ܘܡܣܟܢܐ ܡܣܬܒܪܝܢ )܀‬

‫תא‬
ֵ ‫מי‬
ִ ‫עין ו‬
ִ ‫שמ‬
ָ ‫שא‬
ֵ ‫חר‬
ַ ‫כין ו‬
ֵ ‫ד‬
ַ ‫מת‬
ֵ ‫בא‬
ֵ ‫גר‬
ַ ‫כין ו‬
ִ ‫הל‬
ַ ‫רא מ‬
ֵ ‫גי‬
ִ ‫חֵזין ַוח‬
ָ ‫מָיא‬
ַ ‫ ס‬- Matthew 11:5
(analyze) . ‫רין‬
ִ ‫תב‬
ַ ‫מס‬
ֵ ‫נא‬
ֵ ִ ‫מסכ‬
ֵ ‫מין ו‬
ִ ‫קי‬
ָ
Matthew 11:5 - səmāyā ḥāzēn waḥǥirē məhallḵin wəǥarbē metdakkkkēn wəḥaršē
šāmᶜin wəmiṯē qāymin wəmeskinē mestabbrin . (analyze)
Matthew 11:5 - (that) the blind see, the lame are walking, the lepers are made clean, the deaf
hear, the dead arise, and the poor are evangelized;
(analyze)‫܀‬

ܶ ‫ܢܐ ݁ܕܳܠܐ‬
ܳ ‫ ܘܽܛܘ ݂ ܰܒܘ݈ܗܝ ܰܠܐܝ‬- Matthew 11:6
‫ܢ݂ܬ݁ܟܶܫܠ ݁ ܺܒܝ‬
(analyze) .

‫בי‬
ִ ‫של‬
ֵ ‫נתכ‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫נא ד‬
ָ ‫לאי‬
ַ ‫בוהי‬
ַ ‫ וטו‬- Matthew 11:6

Matthew 11:6 - wəṭūḇaw(hy) la(ᵓ)ynā dəlā nēṯkšel bi() . (analyze)
Matthew 11:6 - and blessed is he who shall not be offended with me.

ܶ ‫ܟ݂ܕ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܶ ݂ ‫ܐܰܙܠܘ ܰܫܺܪܝ ܶܝܽܫܘܥ ܠܺܡܐܰܡܪ ܠ‬
ܰ ݁ - Matthew 11:7
ܰ ‫ܟܢܶܫܐ‬
‫ܥܠ‬
ܽ
ܳ ‫ܢܢ ܳܡ‬
ܳ ‫ܽܝܘܰܚ‬
‫ܢܐ ܢ ݂ ܰܦܩ ݁ ܽܬܘܢ ܠܽܚܘܪܳ݁ܒܐ ܠܶܡܚܳܙܐ ܰܩܢܳܝܐ ݁ܕܶܡܢ ܪܘܳܚܐ‬
ܺ ݁ ݁ ܶ
(analyze) ‫ܡܬܬܙܝܥ ܀‬

‫פקתון‬
ַ ‫נא נ‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫נן‬
ָ ‫ח‬
ַ ‫על יו‬
ַ ‫שא‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ ‫מר ל‬
ַ ִ‫רי ֵישוע למא‬
ִ ‫ש‬
ַ ‫דין אֵַזלו‬
ֵ ‫כד‬
ַ - Matthew 11:7
(analyze) . ‫זיע‬
ִ ‫מתת‬
ֵ ‫חא‬
ָ ‫מן רו‬
ֵ ‫קנָיא ד‬
ַ ‫מחָזא‬
ֵ ‫בא ל‬
ָ ‫לחור‬
Matthew 11:7 - kaḏ dēn ᵓēzal(w) šārri yēšūᶜ ləmi(ᵓ)ar ləḵenšē ᶜal yūḥānān mānā
nəpaqton ləḥūrbā ləmeḥzā qanyā dəmen rūḥā mettziᶜ . (analyze)
Matthew 11:7 - But when they were gone, Jeshu began to speak to the assembly concerning
Juchanon: What went you forth into the waste to see ? a reed that by the wind was shaken ?

ܰ ݁ ‫ܢܐ ܢ ݂ ܰܦܩ ݁ ܽܬܘܢ ܠܶܡܚܳܙܐ‬
ܰ ‫ܓ݂ܒܳܪܐ ݁ܕ‬
ܳ ‫ ܶܘܐܳܠܐ ܳܡ‬- Matthew 11:8
‫ܢܚ ݁ ܶܬܐ‬
ܰ ‫ܟܐ ܠ ݂ ܺܒܝܫ ܳܗܐ‬
ܶ ݁ ‫ܟܐ ܠ ݂ ܺܒܝܺܫܝܢ ݁ ܶܒܝ݂ܬ ܰܡܠ‬
ܶ ݂ ‫ܟܝ‬
ܺ ݁ ‫ܐܝܶܠܝܢ ݁ܕܰܪ‬
ܶ ݂ ‫ܟܝ‬
ܺ ݁ ‫ܰܪ‬
‫ܟܐ‬

(analyze)‫܀‬

ܶ
ܽ ‫ܐ‬
‫ܢܘܢ‬

‫לין‬
ֵ ‫הא אי‬
ָ ‫ביש‬
ִ ‫כא ל‬
ֵ ‫כי‬
ִ ַ ‫תא ר‬
ֵ ‫נח‬
ַ ‫רא ד‬
ָ ‫גב‬
ַ ‫מחָזא‬
ֵ ‫פקתון ל‬
ַ ‫נא נ‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫ ֵוא‬- Matthew 11:8
(analyze) . ‫אנון‬
ֵ ‫כא‬
ֵ ‫מל‬
ַ ‫בית‬
ֵ ‫שין‬
ִ ‫בי‬
ִ ‫כא ל‬
ֵ ‫כי‬
ִ ַ ‫דר‬
Matthew 11:8 - we(ᵓ)lā mānā nəpaqton ləmeḥzā gaḇrā dənaḥtē rakkiḵē ləḇiš hā
ᵓaylēn dərakkiḵē ləḇišin bēṯ malkē ᵓēnon . (analyze)
Matthew 11:8 - And if not, what went you forth to see ? a man clothed in soft vestments ?
Behold, they who are softly clothed are in the house of kings.

ܺ ‫ܢܐ ܢ ݂ ܰܦܩ ݁ ܽܬܘܢ ܠܶܡܚܳܙܐ ܢ ݂ ܺܒܳܝܐ‬
ܳ ‫ܐܝܢ‬
ܳ ‫ ܶܘܐܳܠܐ ܳܡ‬- Matthew 11:9
‫ܐܰܡܪ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܳ ‫݈ܐ‬
(analyze
‫ܟܘܢ ܘܰܝ ݁ ܺܬܝܪ ܶܡܢ ܢ ݂ ܺܒܶܝܐ )܀‬

‫מן נבִֵיא‬
ֵ ‫תיר‬
ִ ַ ‫נא לכון וי‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫אין א‬
ִ ‫מחָזא נבִָיא‬
ֵ ‫פקתון ל‬
ַ ‫נא נ‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫ ֵוא‬- Matthew 11:9
(analyze) .
Matthew 11:9 - we(ᵓ)lā mānā nəpaqton ləmeḥzā nəḇīā ᵓin ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon
wəyattir men nəḇīē . (analyze)
Matthew 11:9 - And if not, what went you forth to see ? a prophet ? I tell you, Yes; and more
than a prophet.

ܶ ‫ܓܝܪ ݁ ܰܕܥܰܠܘܗܝ ݁ܟ ݂ ܺܬܝ݂ܒ ݁ܕܳܗܐ‬
ܶ ݁ ‫ܢܘ‬
ܳ ‫ܢܐ ܡܰܫ ݁ ܰܕܪ ݈ܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
ܰ ‫ ܳܗ‬- Matthew 11:10
‫ܢܐ‬
݈
ܽ ‫ܢ݂ܬܶܩܢ‬
݁ ‫ܐܘܪܳܚܐ ܩ ݂ ܳܕܰܡܝ‬
ܰ ‫ܰܡܰܠܐ݂ܟܝ ܩ ݂ ܳܕܡ ݁ ܰܦܪܽܨܘ ݁ ܳܦ݂ܟ ݁ܕ‬
(analyze)‫ܟ ܀‬

‫פכ‬
ָ ‫פרצו‬
ַ ‫דם‬
ָ ‫לאכי ק‬
ַ ‫מ‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫דר א‬
ַ ‫ש‬
ַ ‫נא מ‬
ָ ֵ‫הא א‬
ָ ‫תיב ד‬
ִ ‫לוהי כ‬
ַ ‫דע‬
ַ ‫גיר‬
ֵ ‫נו‬
ַ ָ‫ ה‬- Matthew 11:10
(analyze) . ‫מיכ‬
ַ ‫ד‬
ָ ‫חא ק‬
ָ ‫קן אור‬
ֵ ‫נת‬
ַ ‫ד‬
Matthew 11:10 - hānaw gēr daᶜlaw(hy) kəṯiḇ dəhā ᵓēnā məšaddddar (ᵓ)nā
māla(ᵓ)ḵ(y) qəḏām parṣūpāḵ dənāṯqen ᵓūrḥā qəḏāmayk . (analyze)
Matthew 11:10 - For this is he concerning whom it is written, Behold, I send my angel before
thy face, to prepare the way before thee.

ܰ
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܳ ‫ܐܺܡܝܢ‬
ܰ - Matthew 11:11
ܶ ‫ܟܘܢ ݁ܕܳܠܐ ܳܩܡ ݁ ܺܒܝܺܠܝ ݂ ܰܕܝ‬
ܳ ‫ܐܰܡܪ‬
‫ܢ ܰܶܫܐ ݁ܕܪ݁ܒ‬
ܽ ݁ ‫ܢܐ ܙܽܥܘܳܪܐ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܒܰܡܠ‬
ܳ ‫ܢܢ ܰܡܥܡ ݂ ܳܕ‬
ܳ ‫ܶܡܢ ܽܝܘܰܚ‬
‫ܟܘ݂ܬ ܫܰܡܳܝܐ ܪ݂ܒ ݈ܽܗܘ‬
ܶ ‫ܶܡ‬
(analyze) ‫ܢܗ ܀‬

‫נא‬
ָ ‫ד‬
ָ ‫מעמ‬
ַ ‫נן‬
ָ ‫ח‬
ַ ‫מן יו‬
ֵ ‫רב‬
ַ ‫שא ד‬
ֵ ֵ ‫די נ‬
ַ ‫לי‬
ִ ‫בי‬
ִ ‫קם‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫נא לכון ד‬
ָ ‫מר‬
ַ ‫מין א‬
ִ ‫ א‬- Matthew 11:11
(analyze) . ‫נה‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫רב הו‬
ַ ‫מָיא‬
ַ ‫מלכות ש‬
ַ ‫דין ב‬
ֵ ‫רא‬
ָ ‫זעו‬
Matthew 11:11 - ᵓāmin ᵓāmarnā() ləḵon dəlā qām biliḏay nēšē dərab men yūḥānān
maᶜmḏānā zəᶜūrā dēn bəmalkuṯ šəmāyā rāḇ (h)u mēnēh . (analyze)
Matthew 11:11 - Amen I say to you, there hath not arisen among them born of
women [one] who [is] greater than Juchanon the Baptizer: yet, the least in the kingdom of
heaven is greater than he.

ܳ ‫ܢܢ ݁ ܶܕܝܢ ܰܡܥܡ ݂ ܳܕ‬
ܳ ‫ ܶܡܢ ܰܝܘܰܡܝ ܽܝܘܰܚ‬- Matthew 11:12
‫ܢܐ ܰܘܥ ݂ ܰܕܳܡܐ ܠܳܗ ܳܳܫܐ‬
ܺ
ܽ ݁ ‫ܰܡܠ‬
ܶ ‫ܟܘ ݂ ܳܬܐ ݁ ܰܕܫܰܡܳܝܐ ܰ݁ܒܩܺܛܝܳܪܐ ܶܡ݁ܬ ݁ ܰܕ݂ܒܳܪܐ ܰܘܩܺܛܝܳܪ‬
)‫ܢܐ ܡܰܚܛ݂ܦܝܢ ܠܗ ܀‬

(analyze

‫מָיא‬
ַ ‫דש‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫שא‬
ָ ָ‫מא לה‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫נא ַוע‬
ָ ‫ד‬
ָ ‫מעמ‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫נן‬
ָ ‫ח‬
ַ ‫מי יו‬
ַ ‫מן ַיו‬
ֵ - Matthew 11:12
(analyze) . ‫לה‬
ָ ‫פין‬
ִ ‫חט‬
ַ ‫נא מ‬
ֵ ָ ‫טיר‬
ִ ‫רא ַוק‬
ָ ‫דב‬
ַ ‫מת‬
ֵ ‫רא‬
ָ ‫טי‬
ִ ‫בק‬
ַ
Matthew 11:12 - men yawmay yūḥānān dēn maᶜmḏānā waᶜḏāmā ləhāšā malkuṯā
dašmāyā baqṭirā metdaḇrā waqṭirānē məḥaṭṭpin lāh . (analyze)
Matthew 11:12 - But from the days of Juchanon the Baptizer until now, the kingdom of the
heavens by violence is taken, and the violent ones seize it.

ܶ ݁ ‫ܟܠܽܗܘܢ‬
ܽ ݁ - Matthew 11:13
ܳ ‫ܓܝܪ ܢ ݂ ܺܒܶܝܐ ܽܘܐܘܳܪܝ ݁ ܳܬܐ ܥ ݂ ܰܕܳܡܐ ܠܽܝܘܰܚ‬
‫ܢܢ‬
ܶ
ܺ ܰ ‫ܐ݂ܬ‬
(analyze) ‫ܢ݁ܒܝܘ ܀‬
(analyze) .

‫ביו‬
ִ ַ ‫אתנ‬
ֵ ‫נן‬
ָ ‫ח‬
ַ ‫מא ליו‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫תא ע‬
ָ ‫רי‬
ָ ‫גיר נבִֵיא ואו‬
ֵ ‫כלהון‬
ֻ - Matthew 11:13
Matthew 11:13 - kullhon gēr nəḇīē (ᵓ)ūrāytā ᶜəḏāmā ləyūḥānān
ᵓēṯnabbbbi(w) . (analyze)

Matthew 11:13 - For all the prophets and the law prophesied[Or. were prophetic.] until
Juchanon;

ܺܶ
ܶ
ܶ
‫ܐܠܳܝܐ ݁ ܰܕܥ ݂ ܺܬܝ݂ܕ‬
‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ܰܩ ݁ ܶܒܠܘ ݁ܕܽܗܘܽܝܘ‬
11:14
݈ ‫ ܘܐܢ ܳܨ݂ܒܝܢ ܐ‬- Matthew
ܳ
ܶ
(analyze) ‫ܠܡܐ݂ܬܐ ܀‬
(analyze) .

‫תא‬
ָ ‫מא‬
ֵ ‫תיד ל‬
ִ ‫דע‬
ַ ‫בלו דהויו אֵל ִָיא‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫בין אנתון‬
ֵ ָ ‫ ֵואן צ‬- Matthew 11:14

Matthew 11:14 - we(ᵓ)n ṣāḇēn ᵓ(n)tton qabbbbel(w) dəhūyū ᵓēlīā daᶜṯiḏ
ləme(ᵓ)ṯā . (analyze)
Matthew 11:14 - and if you are willing, receive, that he is Elia who was to come.
(analyze‫܀‬
)

ܶ ‫ ܰܡܢ ݁ ܺܕܐܝ݂ܬ ܶܠܗ‬- Matthew 11:15
ܶ ‫ܢܫܰܡܥ‬
ܶ ‫ܢܐ ݁ܕ‬
ܶ ‫ܐ݂ܕ‬
‫ܢܫܰܡܥ‬
(analyze) .

‫מע‬
ַ ‫נש‬
ֵ ‫מע‬
ַ ‫נש‬
ֵ ‫נא ד‬
ֵ ‫אד‬
ֵ ‫לה‬
ֵ ‫אית‬
ִ ‫מן ד‬
ַ - Matthew 11:15

Matthew 11:15 - man di(ᵓ)ṯ lēh ᵓēḏnē dənešmaᶜ nešmaᶜ . (analyze)
Matthew 11:15 - Whoever hath ears to hear, he shall hear.

ܶ ‫ ܠܰܡܢ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 11:16
‫ܐ ݁ ܰܕܺܡܝܗ ܰ ܠܰܫܪ݁ܒ ݂ ܳܬܐ ܳܗ ݂ ܶܕܐ ݁ ܳܕܡܳܝܐ ܰܠܛܳܠܶܝܐ‬
ܽ
ܺ ݁
ܶ ܳ
ܳ ܽ
(analyze‫܀‬
) ‫ܕܳܝ݂ܬ݁ܒܝܢ ݁ܒܫܘܩܐ ܘܩܥܝܢ ܠܰܚ݂ܒܪܝܗܘܢ‬
‫עין‬
ֵ ‫ק‬
ָ ‫קא ו‬
ָ ‫בין בשו‬
ִ ‫לטל ֵָיא דָית‬
ַ ‫דמָיא‬
ָ ‫דא‬
ֵ ָ‫תא ה‬
ָ ‫שרב‬
ַ ‫מיה ל‬
ִ ‫ד‬
ַ ֵ‫דין א‬
ֵ ‫מן‬
ַ ‫ ל‬- Matthew 11:16
(analyze) . ‫ריהון‬
ַ ‫חב‬
ַ ‫ל‬

Matthew 11:16 - ləman dēn ᵓeddammih ləšarbṯā hāḏē dāmyā laṭlāyē dəyāṯbbin
bəšūqā wəqāᶜēn ləḥāḇrayhon . (analyze)
Matthew 11:16 - BUT to what shall I compare this generation ? It is like children who sit in
the public place, and cry to their companions,

ܽ ݂ ‫ܟܘܢ ܘܳܠܐ ܰܪܶܩ݂ܕ ݁ ܽܬܘܢ ܶܘܐܰܠܝܢ ܠ‬
ܽ ݂ ‫ ܳܘܐܡܺܪܝܢ ܙܰܡܪܢ ܠ‬- Matthew 11:17
‫ܟܘܢ‬

(analyze)
(analyze) .

ܰ ‫ܘܳܠܐ‬
‫ܐܪܶܩ݂ܕ ݁ ܽܬܘܢ ܀‬

‫קדתון‬
ֵ ‫לא אר‬
ָ ‫לין לכון ו‬
ַ ‫קדתון ֵוא‬
ֵ ַ ‫לא ר‬
ָ ‫מרן לכון ו‬
ַ ‫רין ז‬
ִ ‫ ָואמ‬- Matthew 11:17

Matthew 11:17 - wā(ᵓ)mrin zəmarn ləḵon wəlā rāqqēḏtton we(ᵓ)layn ləḵon wəlā
ᵓarqēḏtton . (analyze)
Matthew 11:17 - and say, We have sung to you, and you have not danced; we have wailed
unto you, and you have not mourned.

ܺ
ܶ - Matthew 11:18
ܳ ‫ܢܢ ݁ܕܳܠܐ‬
ܶ ݁ ‫ܐ ݂ ܳܬܐ‬
݂ܶ ‫ܐ‬
ܳ ‫ܓܝܪ ܽܝܘܰܚ‬
‫ܟܠ ܘܳܠܐ ܳܫ ݂ ܶܬܐ ܳܘܐܡܪܝܢ‬
ܺ
ܳ ܰ݁
ܶ
(analyze) ‫ܕܝܘܐ ܐܝ݂ܬ ݁ܒܗ ܀‬
(analyze) .

‫בה‬
ֵ ‫אית‬
ִ ‫דיָוא‬
ַ ‫רין‬
ִ ‫תא ָואמ‬
ֵ ‫ש‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫כל ו‬
ֵ ‫לא א‬
ָ ‫נן ד‬
ָ ‫ח‬
ַ ‫גיר יו‬
ֵ ‫תא‬
ָ ֵ‫ א‬- Matthew 11:18

Matthew 11:18 - ᵓēṯā gēr yūḥānān dəlā ᵓāḵel wəlā šāṯē wā(ᵓ)mrin daywā ᵓiṯ
bēh . (analyze)
Matthew 11:18 - For Juchanon came neither eating nor drinking, and they say, He hath a
devil.

ܺ
ܶ - Matthew 11:19
ܳ ‫ܢܳܫܐ‬
݂ܶ ‫ܐ‬
݁ ‫ܐ ݂ ܳܬܐ ݁ܒܶܪܗ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܟܠ ܘܳܫ ݂ ܶܬܐ ܳܘܐܡܪܝܢ ܳܗܐ‬
‫ܕ‬
݈
ܳ
ܳ
ܽ݁ ‫ܐ‬
ܳ ‫ܓ݂ܒܳܪܐ‬
ܰ݁
‫ܟܘܳܠܐ ܘܳܫ ݂ ܶܬܐ ܰܚܡܪܐ ܘܪܚܳܡܐ ݁ܕܳܡ݂ܟܶܣܐ ܰܘ݂ܕܰܚܳܛܶܝܐ ܶܘܐܙ ݁ ܰܕ݁ܕܰܩ݂ܬ‬
ܳ ݂ ‫ܶܚ‬
ܶ ܳ
ܶ
(analyze) ‫ܟܡ݂ܬܐ ܡܢ ܥ݂ܒ݂ܕܝܗ ܀‬

‫תא‬
ֵ ‫ש‬
ָ ‫לא ו‬
ָ ‫רא אכו‬
ָ ‫גב‬
ַ ‫הא‬
ָ ‫רין‬
ִ ‫תא ָואמ‬
ֵ ‫ש‬
ָ ‫כל ו‬
ֵ ‫שא א‬
ָ ָ ‫רה דאנ‬
ֵ ‫תא ב‬
ָ ֵ‫ א‬- Matthew 11:19
(analyze). ‫דיה‬
ֵ ָ‫מן עב‬
ֵ ‫תא‬
ָ ‫חכמ‬
ֵ ‫קת‬
ַ ‫דד‬
ַ ‫טֵיא ֵואז‬
ָ ‫ח‬
ַ ‫סא ַוד‬
ֵ ‫מכ‬
ָ ‫מא ד‬
ָ ‫רח‬
ָ ‫רא ו‬
ָ ‫חמ‬
ַ
Matthew 11:19 - ᵓēṯā bərēh də((ᵓ))nāšā ᵓāḵel wəšāṯē wā(ᵓ)mrin hā gaḇrā ᵓākkulā
wəšāṯē ḥamrā wərāḥmā dəmāḵsē wāḏḥāṭāyē we(ᵓ)zddaddqāṯ ḥēḵmṯā men
ᶜəḇāḏēh . (analyze)
Matthew 11:19 - The Son of man came eating and drinking, and they say, See a man a
devourer, a wine-drinker, a friend of tribute-takers and of sinners. But justified is wisdom by
her servants.

ܶ ܰ
ܳ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ ܰܫܺܪܝ ܶܝܽܫܘܥ ܰܠܡܰܚܳܣ ݂ ܽܕܘ ܡ ݂ ܺܕܝ‬- Matthew 11:20
‫ܐܝܠܝܢ ݁ ܰܕܗܰܘܘ‬
‫ܢ ݂ ܳܬܐ‬
ܳ
ܳ݁
ܺ ݁ ‫݁ܒܶܗܝܢ ܰܚܝܰܠܘܗܝ ܰܣ‬
(analyze) ‫ܓܶܝܐܐ ܘܠܐ ܬ݂ܒܘ ܀‬
݈

‫סג ִֵיאא‬
ַ ‫לוהי‬
ַ ‫חי‬
ַ ‫הין‬
ֵ ‫דהַוו ב‬
ַ ‫לין‬
ֵ ‫תא אי‬
ָ ָ ‫דינ‬
ִ ‫סדו מ‬
ָ ‫ח‬
ַ ‫למ‬
ַ ‫רי ֵישוע‬
ִ ‫ש‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 11:20
(analyze) . ‫תבו‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫ו‬
Matthew 11:20 - hāydēn šārri yēšūᶜ lamḥāssāḏū məḏināṯā ᵓaylēn dahwaw bəhēn
ḥaylaw(hy) saggie(ᵓ) wəlā tāḇ(w) . (analyze)
Matthew 11:20 - Then began Jeshu to reproach those cities in which were done many of his
miracles, and which did not repent,

ܽ
ܶ
ܰ ܳ݁
݂ ‫ ܳܘܐܰܡܪ ݈ܗܳܘܐ ܳܘܝ ܶܠ‬- Matthew 11:21
‫ܟܘܪܺܙܝܢ ܳܘܝ ܠ݂ܟܝ ݁ ܶܒܝ݂ܬ‌ܰܨܳܝ ݂ ܳܕܐ ݁ ܶܕܐܠܘ‬
‫ܟܝ‬
ܰ ‫݁ܒܽܨܘܪ ܰܘ݂ܒܰܨܝ ݁ ܳܕܢ ܗܰܘܘ ܰܚܝܶܠܐ‬
ܶ ݂ ‫ܐܝܶܠܝܢ ݁ ܰܕܗܰܘܘ ݁ܒ‬
‫ܟܝܢ ݁ܟ ݂ ܰܒܪ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܒܰܣܶܩܐ‬

(analyze)

‫ܰܘ݂ܒܶܩܛܳܡܐ ݁ ܳܬ݂ܒܘ ܀‬

‫דן הַוו‬
ָ ‫צי‬
ַ ‫דאלו בצור ַוב‬
ֵ ‫דא‬
ָ ָ ‫ביתצ ַי‬
ֵ ‫לכי‬
ֵ ‫כור ִַזין ָוי‬
ָ ‫לכי‬
ֵ ‫מר הָוא ָוי‬
ַ ‫ ָוא‬- Matthew 11:21
(analyze). ‫תבו‬
ָ ‫מא‬
ָ ‫קט‬
ֵ ‫קא ַוב‬
ֵ ‫ס‬
ַ ‫דין ב‬
ֵ ‫בר‬
ַ ‫כין כ‬
ֵ ‫דהַוו ב‬
ַ ‫לין‬
ֵ ‫לא אי‬
ֵ ‫חי‬
ַ
Matthew 11:21 - wā(ᵓ)mar (h)wā wāy lēḵ(y) kāwrāzin wāy lēḵ(y) bēṯṣāyāḏā de(ᵓ)lū
bəṣūr wāḇṣaydān həwaw ḥaylē ᵓaylēn dahwaw bəḵēn kəḇar dēn bəsāqē
wāḇqeṭmā tāḇ(w) . (analyze)
Matthew 11:21 - saying, Woe to thee, Korazin ! woe to thee, Bethtsaida! for if in Tsur and in
Tsaidon those miracles had been done which have been performed in you, they would a
while ago in sackcloth and ashes have repented.

ܳ ‫ ݁ܒܰܪܡ‬- Matthew 11:22
ܶ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܺ ‫ܢܗܶܘܐ‬
ܶ ‫ܟܝܢ ݁ ܰܕܠܽܨܘܪ ܰܘܠܰܨܝ ݁ ܳܕܢ‬
ܳ ‫ܐܰܡܪ ݈ܐ‬
‫ܢܝܚ‬
ܰ ‫ܢܐ‬
ܶ ݂ ‫ܐܘ ܠ‬
ܳ ‫݁ܒܰܝܘܳܡܐ ݁ܕ ݂ ܺܕܝ‬
(analyze)‫ܟܝܢ ܀‬
‫כין‬
ֵ ‫נא או ל‬
ָ ‫די‬
ִ ‫מא ד‬
ָ ‫ניח בַיו‬
ִ ‫נהֵוא‬
ֵ ‫דן‬
ָ ‫צי‬
ַ ‫דלצור ַול‬
ַ ‫כין‬
ֵ ‫נא ל‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫רם א‬
ַ ‫ ב‬- Matthew 11:22

(analyze) .

Matthew 11:22 - bəram ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵēn dalṣūr walṣaydān nehwē niḥ bəyawmā
dəḏinā ᵓaw ləḵēn . (analyze)
Matthew 11:22 - But I say to you, that for Tsur and Tsaidon it shall be more tolerable[Or,
tranquil.] in the day of judgment than for you.

ܺ
ܶ ‫ܢܽܚܘܡ ܳܗܝ ݁ ܰܕܥ ݂ ܰܕܳܡܐ ܰܠܫܰܡܳܝܐ‬
ܰ - Matthew 11:23
ܰ ‫ܢ݁ܬܝ ݁ܟ ݂ ܰܦܪ‬
‫ܐ݁ܬ݁ܬܪܝܡ݁ܬܝ‬
‫ܘܐ‬
݈
ܽ
ܶ ܰ
ܶ
‫ܐܝܠܝܢ ݁ ܰܕܗܰܘܘ‬
‫ܥ ݂ ܰܕܳܡܐ ܰܠܫܽܝܘܠ ݁ ܶܬ ݁ ܰܬܚ ݁ ܶܬܝܢ ݁ ܶܕܐܠܘ ܰ݁ܒܣ ݂ ܽܕܘܡ ܗܰܘܘ ܰܚܝܠܐ‬
ܳ ‫݁ ܶܒ݂ܟܝ ܰܩܳܝܳܡܐ ݈ܗܳܘ݂ܬ ܥ ݂ ܰܕܳܡܐ ܠܰܝܘܳܡ‬
(analyze) ‫ܢܐ ܀‬

‫לשיול‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫רימתי ע‬
ִ ‫אתת‬
ֵ ‫מָיא‬
ַ ‫לש‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫דע‬
ַ ‫הי‬
ָ ‫נחום‬
ַ ‫פר‬
ַ ‫ ַואנתי כ‬- Matthew 11:23
) . ‫נא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫מא לַיו‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫מא הָות ע‬
ָ ָ ‫קי‬
ַ ‫בכי‬
ֵ ‫דהַוו‬
ַ ‫לין‬
ֵ ‫לא אי‬
ֵ ‫חי‬
ַ ‫בסדום הַוו‬
ַ ‫דאלו‬
ֵ ‫תין‬
ֵ ‫תח‬
ַ ֵ‫ת‬
(analyze

Matthew 11:23 - wa(ᵓ)(n)ty kəparnāḥūm hāy daᶜḏāmā lašmāyā ᵓettrimty ᶜəḏāmā
lašyūl tettaḥtēn de(ᵓ)lū basḏūm həwaw ḥaylē ᵓaylēn dahwaw beḵ(y) qāyāmā
(h)wāṯ ᶜəḏāmā ləyawmānā .(analyze)
Matthew 11:23 - And thou, Kaphernachum, who unto heaven art exalted, unto Shiul shalt be
brought down; for if in Sadum had been done those miracles which have been done in thee,
it would have stood until this day.

ܳ ‫ ݁ܒܰܪܡ‬- Matthew 11:24
ܺ ‫ܢܗܶܘܐ‬
ܶ ‫ܢܐ ܶܠ݂ܟܝ ݁ܕܰܠܐܪܳܥܐ ݁ ܰܕܣ ݂ ܽܕܘܡ‬
ܳ ‫ܐܰܡܪ‬
‫ܢܝܚ‬
ܰ ‫ܢܐ‬
ܳ ‫݁ܒܰܝܘܳܡܐ ݁ܕ ݂ ܺܕܝ‬
݂ ‫ܐܘ ܶܠ‬
(analyze) ‫ܟܝ ܀‬

‫לכי‬
ֵ ‫נא או‬
ָ ‫די‬
ִ ‫מא ד‬
ָ ‫ניח בַיו‬
ִ ‫נהֵוא‬
ֵ ‫דסדום‬
ַ ‫עא‬
ָ ‫לאר‬
ַ ‫לכי ד‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫מר‬
ַ ‫רם א‬
ַ ‫ ב‬- Matthew 11:24

(analyze) .

Matthew 11:24 - bəram ᵓāmarnā() lēḵ(y) dəla(ᵓ)rᶜā dasḏūm nehwē niḥ bəyawmā
dəḏinā ᵓaw lēḵ(y) . (analyze)
Matthew 11:24 - But I tell you that for the land of Sadum it shall be more tolerable in the day

of judgment than for thee.

ܳ ‫ܢܐ ܶܝܽܫܘܥ ܶܘܐܰܡܪ ܰܡܘ ݁ ܶܕܐ ݈ܐ‬
ܳ ‫ܢܐ ܥ‬
ܳ ‫ ݁ܒܰܗܘ ܰܙ݂ܒ‬- Matthew 11:25
‫ܢܐ ܳܠ݂ܟ‬
ܳ
ܺ ݁ ‫ܟܺܣܝ݁ܬ ܳܗܶܠܝܢ ܶܡܢ ܰܚ‬
ܰ ݂ ‫ܐ݂ܒܝ ܳܡܳܪܐ ݁ ܰܕܫܰܡܳܝܐ ܘ ݂ ܰܕܐܪܳܥܐ ݁ܕ‬
‫ܟܝܶܡܐ‬
ܶ ܽ
ܶ ‫ܢܐ ܰܘܓܰܠܝ݁ܬ‬
ܽ ݁ ‫ܘܰܣ‬
ܶ ‫ܐ‬
ܶ ‫ܟܘܠ ݂ ܳܬ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܝܢ ܠܰܝܠܘ݂ܕܐ‬
݂

‫דשמַָיא‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫לכ אבי‬
ָ ‫נא‬
ָ ‫דא א‬
ֵ ‫מו‬
ַ ‫מר‬
ַ ‫נא ֵישוע ֵוא‬
ָ ‫נא ע‬
ָ ‫הו ַזב‬
ַ ‫ ב‬- Matthew 11:25
(analyze). ‫דא‬
ֵ ‫נין לַילו‬
ֵ ֵ‫לית א‬
ַ ‫נא ַוג‬
ֵ ָ‫סכולת‬
ַ ‫מא ו‬
ֵ ‫כי‬
ִ ‫ח‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫לין‬
ֵ ָ‫סית ה‬
ִ ַ ‫עא דכ‬
ָ ‫דאר‬
ַ ‫ו‬
Matthew 11:25 - bəhaw zāḇnā ᶜənā yēšūᶜ we(ᵓ)mar mawdē (ᵓ)nā lāḵ ᵓāḇ(y) mārā
dašmāyā wəḏa(ᵓ)rᶜā dəḵāssit hālēn men ḥakkimē wəsakkulṯānē wāǥlayt ᵓēnēn
ləyālūḏē . (analyze)
Matthew 11:25 - IN that time Jeshu answered and said, I praise thee, my Father, the Lord of
the heavens and of the earth, that thou hast concealed these (things) from the wise and
prudent [ones] , but hast revealed them unto little children.
(analyze‫܀‬
)

ܺ - Matthew 11:26
ܳ ‫ܐܝܢ‬
ܰ ݂ ‫ܐ݂ܒܝ ݁ܕܳܗ‬
ܳ ‫ܢܐ ܗܳܘܐ ܶܨ݂ܒܳܝ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܢܐ ܩ ݂ ܳܕܰܡܝ݁ܟ‬
(analyze) .

‫מיכ‬
ַ ‫ד‬
ָ ‫נא ק‬
ָ ָ ‫צבי‬
ֵ ‫נא הָוא‬
ָ ַ ‫אין אבי דהָכ‬
ִ - Matthew 11:26

Matthew 11:26 - ᵓin ᵓāḇ(y) dəhāḵānā həwā ṣēḇyānā qəḏāmayk . (analyze)
Matthew 11:26 - Yes, my Father, for thus was it pleasing before thee !

ܶ ‫ܟܠ ܶܡ ݁ ܶܕܡ‬
ܳ ‫ܐܫ݁ܬܶܠܡ ܺܠܝ ܶܡܢ‬
ܽ ݁ - Matthew 11:27
ܳ ‫ܐ݂ܒܝ ܘܳܠܐ ݈ܐ‬
‫ܢܫ ܳܝ ݂ ܰܕܥ‬
ܳ ‫ܐܦ‬
ܶ ‫ܐܳܠܐ‬
ܶ ‫ܢܫ ܳܝ ݂ ܰܕܥ‬
ܶ ‫ܐܳܠܐ‬
ܶ ‫ܰܠ݂ܒܳܪܐ‬
ܳ ‫ܐ ݂ ܳܒܐ‬
ܰ ‫ܐܢ‬
ܳ ܰ
ܳ ‫ܐ‬
‫ܐܢ‬
݂
݈ ‫ܠܐ ܠܐ݂ܒܐ‬
ܶ
݁ ‫݁ܒܳܪܐ ܰܘܠܰܡܢ ݁ܕܳܨ ݂ ܶܒܐ ݁ܒܳܪܐ‬
ܶ
(analyze)‫ܓܠܐ ܀‬
‫ܢ‬
‫ܕ‬
݂

‫בא‬
ָ ‫אן א‬
ֵ ‫לא‬
ָ ֵ‫רא א‬
ָ ‫לב‬
ַ ‫דע‬
ַ ָ ‫נש י‬
ָ ‫לא א‬
ָ ‫מן אבי ו‬
ֵ ‫לי‬
ִ ‫לם‬
ֵ ‫אשת‬
ֵ ‫דם‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫כל‬
ֻ - Matthew 11:27
(analyze). ‫לא‬
ֵ ‫נג‬
ֵ ‫רא ד‬
ָ ‫בא ב‬
ֵ ָ ‫מן דצ‬
ַ ‫רא ַול‬
ָ ‫אן ב‬
ֵ ‫לא‬
ָ ֵ‫דע א‬
ַ ָ ‫נש י‬
ָ ‫בא א‬
ָ ‫לא‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫אפ‬
Matthew 11:27 - kull meddem ᵓeštlem li() men ᵓāḇ(y) wəlā (ᵓ)nāš yāḏaᶜ lāḇrā ᵓēlā
ᵓen ᵓāḇā ᵓāp lā la(ᵓ)ḇā (ᵓ)nāš yāḏaᶜ ᵓēlā ᵓen bərā walman dəṣāḇē bərā
dənēǥlē . (analyze)
Matthew 11:27 - All things are delivered to me from my Father; and no man knoweth the Son
but the Father; also the Father no man knoweth, except the Son, and he (to) whom the Son
pleaseth to reveal (him).

ܽ ݂ ‫ܟܠ‬
ܽ ݁ ‫ ݁ ܰܬܘ ܠܳܘ݂ܬܝ‬- Matthew 11:28
ܳ ‫ܟܘܢ ܰܠܐܳܝܐ ܰܘܫܺܩܝܰܠܝ ܰܡܘ݁ܒܶܠܐ ܶܘܐ‬
‫ܢܐ‬
ܽ ݂ ‫ܢܝܚ‬
ܰ
ܺ ‫ܐ‬
(analyze)‫ܟܘܢ ܀‬
(analyze) .

‫ניחכון‬
ִ ‫נא א‬
ָ ‫לא ֵוא‬
ֵ ‫מוב‬
ַ ‫לי‬
ַ ‫קי‬
ִ ‫לאָיא ַוש‬
ַ ‫כלכון‬
ֻ ‫תו לָותי‬
ַ - Matthew 11:28

Matthew 11:28 - taw ləwāṯ(y) kullḵon la(ᵓ)yā wašqilay mawblē we(ᵓ)nā
ᵓāniḥḵon . (analyze)
Matthew 11:28 - Come unto me, all you (who) are wearied and bearing burdens, and I will
give you rest.

ܽ ݁ ‫ܢܝܪܝ ܥܰܠܝ‬
ܺ ‫ܟܘܢ ܺܘܝܰܠ݂ܦܘ ܶܡܢܝ ݁ܕ‬
ܺ ‫ ܫܽܩܘܠܘ‬- Matthew 11:29
ܳ ‫ܢܝܚ ݈ܐ‬
‫ܢܐ‬
ܽ ݂ ‫ܢ݂ܦܳܫ݂ܬ‬
ܺ ܰ
ܺ ݁ ܶ
݁ ܶ ݁
ܰ ‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ܢܳܝܳܚܐ ܠ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܟܘܢ‬
݈ ‫ܘܡ݁ܟܝ݂ܟ‬
݈ ‫ܢܐ ܒܠܒܝ ܘܡܫܟܚܝܢ ܐ‬
(analyze) ‫܀‬
‫חין‬
ִ ‫משכ‬
ֵ ‫לבי ו‬
ֵ ‫נא ב‬
ָ ‫כיכ א‬
ִ ‫מ‬
ַ ‫נא ו‬
ָ ‫ניח א‬
ִ ‫מני ד‬
ֵ ‫לפו‬
ַ ‫ליכון ִוי‬
ַ ‫נירי ע‬
ִ ‫ שקולו‬- Matthew 11:29
(analyze) . ‫שתכון‬
ָ ‫נפ‬
ַ ‫חא ל‬
ָ ָ ‫אנתון ני‬
Matthew 11:29 - šəqūl(w) nir(y) ᶜəlaykon wilāp(w) men(y) dəniḥ (ᵓ)nā wəmakkiḵ
(ᵓ)nā bəleb(y) wəmeškḥin ᵓ(n)tton nəyāḥā lənāpšāṯḵon . (analyze)
Matthew 11:29 - Bear my yoke upon you, and learn of me; for I am peaceful and lowly in my
heart, and you shall find repose for your souls.
(analyze)

ܺ
ܶ ݁ ‫ܢܝܪܝ‬
ܺ - Matthew 11:30
‫ܓܝܪ ܰ݁ܒܺܣܝܡ ݈ܗܘ ܘܰܡܘ ݁ ܰܒܠܝ ܰܩܠܝܳܠܐ ݈ܗܝ ܀‬
(analyze) .

‫לא הי‬
ָ ‫לי‬
ִ ‫ק‬
ַ ‫בלי‬
ַ ‫מו‬
ַ ‫סים הו ו‬
ִ ַ‫גיר ב‬
ֵ ‫נירי‬
ִ - Matthew 11:30

Matthew 11:30 - nir(y) gēr basim (h)w wəmawbal(y) qālilā (hy) . (analyze)
Matthew 11:30 - For my yoke is kindly, and my burden is light.

The Gospel According To Matthai - Chapter 12
‫܀ ܡܬܝ ܝܒ ܀‬

݁ ‫ܢܐ ܡܰܗܶܠ݂ܟ ݈ܗܳܘܐ ܶܝܽܫܘܥ ݁ܒܰܫ‬
ܳ ‫ ݁ܒܰܗܘ ܰܙ݂ܒ‬- Matthew 12:1
‫ܒ ݂ ܳܬܐ ݁ ܶܒܝ݂ܬ ܰܙܪܶܥܐ‬
ܺ ݂ ܳ
ܶ
ܺ ݁ ‫ܘ ݂ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܘܗܝ ݁ܟ ݂ ܶܦܢܘ ܘܰܫܺܪܝܘ ܳܡܠ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܟܠܝܢ‬
‫ܓܝܢ ܶܫ݁ܒܠܐ ܘܐ‬
݈
‫פנו‬
ֵ ‫דוהי כ‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫עא ו‬
ֵ ‫בית ַזר‬
ֵ ‫תא‬
ָ ‫שב‬
ַ ‫לכ הָוא ֵישוע ב‬
ֵ ַ‫נא מה‬
ָ ‫הו ַזב‬
ַ ‫ ב‬- Matthew 12:1
(analyze) . ‫לין‬
ִ ‫לא ָואכ‬
ֵ ‫שב‬
ֵ ‫גין‬
ִ ‫מל‬
ָ ‫ריו‬
ִ ‫ש‬
ַ ‫ו‬
Matthew 12:1 - bəhaw zāḇnā məhāllēḵ (h)wā yēšūᶜ bəšabṯā bēṯ zarᶜē
wəṯalmiḏaw(hy) kəpen(w) wəšārri(w) mālgin šeblē wā(ᵓ)ḵlin . (analyze)
Matthew 12:1 - At that time Jeshu was walking on the sabbath among the grain;[Or, in the place
of seeds.] and his disciples hungered, and began to pluck the ears and to eat.

ܺ ܳ
ܶ
ܶ ‫ܟ݂ܕ ܚܰܙܘ‬
ܰ ݁ ‫ ݁ܦܺܪܝܶܫܐ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 12:2
ܽ ‫ܐ‬
‫ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܳܗܐ‬
‫ܢܘܢ‬
ܺ ܰ
ܳ ݁ ܶ݁ ܶ
ܳ ܰ
ܺ ݁ ܳ ݁ ‫݁ ܰܬܠܺܡܝ ܰܕܝ‬
ܶ
(analyze) ‫ܟ ܥ݂ܒܕܝܢ ܡܕܡ ܕܠܐ ܫܠܝܛ ܠܡܥܰ݁ܒ݂ܕ ݁ܒܫ݁ܒ݂ܬܐ ܀‬
݂

‫לא‬
ָ ‫דם ד‬
ֵ ֵ‫דין מ‬
ִ ‫עב‬
ָ ‫דיכ‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫הא‬
ָ ‫לה‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫אנון אמ‬
ֵ ‫כד חַזו‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫שא‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫ פ‬- Matthew 12:2
(analyze) . ‫תא‬
ָ ‫שב‬
ַ ‫בד ב‬
ַ ‫מע‬
ֵ ‫ליט ל‬
ִ ‫ש‬
ַ
Matthew 12:2 - pərišē dēn kaḏ ḥəzaw ᵓēnon ᵓāmrin lēh hā talmiḏayk ᶜāḇddin
meddem dəlā šāliṭ ləmeᶜbaḏ bəšabṯā . (analyze)
Matthew 12:2 - But when the Pharishee saw them, they say to him, Look, thy disciples do
something which is not lawful to be done on the sabbath.

ܶ ‫ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 12:3
ܰ ݁ ‫ܢܐ ܥ ݂ ܰܒ݂ܕ ݁ ܰܕܺܘܝ݂ܕ‬
ܳ ‫ܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܳܠܐ ܩܰܪܝ ݁ ܽܬܘܢ ܳܡ‬
‫ܟ݂ܕ‬
ܶ ܰ
ܶ ݁
ܶ ܰ ݁
(analyze) ‫ܟ݂ܦܢ ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ ܀‬
‫מה‬
ֵ ‫ע‬
ַ ‫לין ד‬
ֵ ‫פן ַואי‬
ֵ ‫כד כ‬
ַ ‫דִויד‬
ַ ‫בד‬
ַ ‫נא ע‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫ריתון‬
ַ ‫לא ק‬
ָ ‫מר להון‬
ַ ֵ‫דין א‬
ֵ ‫ הו‬- Matthew 12:3

(analyze) .

Matthew 12:3 - hū dēn ᵓēmar ləhon lā qərayton mānā ᶜəḇāḏ dawiḏ kaḏ kəpen
wa(ᵓ)ylēn dəᶜāmēh . (analyze)
Matthew 12:3 - But he said to them, Have you not read what David did when he hungered,
and they who were with him ?

ܶ
ܰ - Matthew 12:4
ܰ ݁ ‫ܐܝ‬
ܳ ‫ܢܐ ܰܥܠ ܠ ݂ ܰܒܝ ݁ ܳܬܐ ݁ ܰܕܐܳܠܳܗܐ ܘܰܠܚ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܡܐ ݁ ܶܕ ݂ ܳܦ ݂ ܽܬܘܪܗ ݁ܕܳܡܪܳܝܐ‬
ܶ
ܰ ݂ ‫ܟܠ ܰܗܘ ݁ܕܳܠܐ ܰܫܺܠܝܛ ݈ܗܳܘܐ ܶܠܗ ܠܶܡܐ‬
݂ܰ ‫ܐ‬
‫ܟܠ ܘܳܠܐ ܰܠܐܝܠܝܢ ݁ܕܰܥܶܡܗ‬
ܶ ‫ܐܳܠܐ‬
ܶ
ܳ ݂ ‫ܐܢ ܠ‬
ܽ ܰ
ܶ ‫ܟܗ‬
(analyze)‫ܢܐ ݁ܒܠܚܘ݂ܕ ܀‬
‫לא‬
ָ ‫הו ד‬
ַ ‫כל‬
ַ ֵ‫מרָיא א‬
ָ ‫רה ד‬
ֵ ‫פתו‬
ָ ‫מא ד‬
ָ ‫לח‬
ַ ‫הא ו‬
ָ ָ ‫דאל‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫בי‬
ַ ‫על ל‬
ַ ‫נא‬
ָ ַ ‫ איכ‬- Matthew 12:4

(analyze) .

‫בלחוד‬
ַ ‫נא‬
ֵ ‫כה‬
ָ ‫אן ל‬
ֵ ‫לא‬
ָ ֵ‫מה א‬
ֵ ‫ע‬
ַ ‫לין ד‬
ֵ ‫לאי‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫כל ו‬
ַ ‫מא‬
ֵ ‫לה ל‬
ֵ ‫ליט הָוא‬
ִ ‫ש‬
ַ

Matthew 12:4 - ᵓaykanā ᶜal ləḇaytā da(ᵓ)lāhā wəlaḥmā dəpāṯūrēh dəmāryā ᵓēḵal
haw dəlā šāliṭ (h)wā lēh ləme(ᵓ)ḵal wəlā la(ᵓ)ylēn dəᶜāmēh ᵓēlā ᵓen ləḵāhnē
balḥūḏ . (analyze)
Matthew 12:4 - how he went to the house of Aloha, and the bread of the table of the Lord did
he eat,-that which was not lawful for him to eat, nor for them who were with him, but for the
priests only ?

ܺ
ܰ - Matthew 12:5
ܳ ݂ ‫ܐܘ ܳܠܐ ܩܰܪܝ ݁ ܽܬܘܢ ݁ ܽܒܐܘܳܪܝ ݁ ܳܬܐ ݁ܕ‬
ܶ ‫ܟܗ‬
‫ܢܐ ݁ܒܰܗܝ݁ܟܳܠܐ ܰܡܚܠܝܢ‬
ܶ ‫ܳܠܗ ܠܰܫ݁ܒ ݂ ܳܬܐ ܰܘ݂ܕܳܠܐ ܶܥ݂ܕܳܠܝ‬
ܽ ‫ܐ‬
(analyze)‫ܢܘܢ ܀‬

‫לא‬
ָ ‫תא ַוד‬
ָ ‫שב‬
ַ ‫לה ל‬
ָ ‫לין‬
ִ ‫מח‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫היכ‬
ַ ‫נא ב‬
ֵ ‫כה‬
ָ ‫תא ד‬
ָ ‫רי‬
ָ ‫באו‬
ֻ ‫ריתון‬
ַ ‫לא ק‬
ָ ‫ או‬- Matthew 12:5
(analyze) . ‫אנון‬
ֵ ‫לי‬
ָ ‫עד‬
ֵ
Matthew 12:5 - ᵓaw lā qərayton b(ᵓ)urāytā dəḵāhnē bəhayklā maḥlin lāh ləšabṯā
wāḏlā ᶜēḏlāy ᵓēnon . (analyze)
Matthew 12:5 - Or have you not read in the law that the priests in the temple profane the
sabbath in it, and are without blame ?

ܺ ‫ܟܘܢ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܕܰܪ݁ܒ ܶܡܢ ܰܗܝ݁ܟܳܠܐ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܳ - Matthew 12:6
ܳ ‫ܐܰܡܪ ݈ܐ‬
‫ܐܝ݂ܬ‬
ܳ ݁ ‫ܳܗܪ‬
(analyze) ‫ܟܐ ܀‬
(analyze) .

‫כא‬
ָ ‫הר‬
ָ ‫אית‬
ִ ‫לא‬
ָ ‫היכ‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫רב‬
ַ ‫דין ד‬
ֵ ‫נא לכון‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫ א‬- Matthew 12:6

Matthew 12:6 - ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon dēn dərab men hayklā ᵓiṯ hārkā . (analyze)
Matthew 12:6 - But I say to you, that (one) greater than the temple is here.

ܶ - Matthew 12:7
ܳ ‫ܢܐ ܳܨ ݂ ܶܒܐ ݈ܐ‬
ܳ ‫ܢ‬
ܳ ‫ܢܘ ܚ‬
ܰ ‫ܐܽܠܘ ݁ ܶܕܝܢ ܳܝ݂ܕܺܥܝܢ ܗܰܘܝ ݁ ܽܬܘܢ ܳܡ‬
‫ܢܐ‬
ܶ ‫ܘܳܠܐ ݁ ܶܕ݂ܒܚ ݂ ܳܬܐ ܳܠܐ ܡܰܚܝ ݂ ܺܒܝܢ ܗܰܘܝ ݁ ܽܬܘܢ ܰܠܐܝܶܠܝܢ ݁ ܰܕ݂ܕܳܠܐ ܶܥ݂ܕܳܠܝ‬
ܽ ‫ܐ‬
‫ܢܘܢ‬
݈
(analyze)‫܀‬

‫בין‬
ִ ‫חי‬
ַ ‫לא מ‬
ָ ‫תא‬
ָ ‫דבח‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫נא ו‬
ָ ‫בא א‬
ֵ ָ ‫נא צ‬
ָ ָ ‫נו חנ‬
ַ ‫מ‬
ָ ‫עין הַויתון‬
ִ ‫דין ָיד‬
ֵ ‫אלו‬
ֵ - Matthew 12:7
(analyze) . ‫אנון‬
ֵ ‫לי‬
ָ ‫עד‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫דד‬
ַ ‫לין‬
ֵ ‫לאי‬
ַ ‫הַויתון‬
Matthew 12:7 - ᵓēlū dēn yāḏᶜin həwayton mānaw ḥənānā ṣāḇē (ᵓ)nā wəlā deḇḥṯā lā
məḥaybbin (h)wayton la(ᵓ)ylēn daḏlā ᶜēḏlāy ᵓēnon . (analyze)
Matthew 12:7 - Moreover, if you knew what that (meaneth), " I desire mercy and not a
sacrifice," you would not have condemned them who are not faulty.
(analyze)

ܺ ‫ܓܝܪ ݁ܕܰܫ݁ܒ ݂ ܳܬܐ‬
ܶ ݁ ‫ ܳܡܳܪܗ‬- Matthew 12:8
ܳ ‫ܐܝ ݂ ܰܬܘ݈ܗܝ ݁ܒܶܪܗ ݁ܕ݈ܐ‬
‫ܢܳܫܐ ܀‬
(analyze) .

‫שא‬
ָ ָ ‫רה דאנ‬
ֵ ‫תוהי ב‬
ַ ‫אי‬
ִ ‫תא‬
ָ ‫שב‬
ַ ‫גיר ד‬
ֵ ‫רה‬
ָ ‫מ‬
ָ - Matthew 12:8

Matthew 12:8 - mārāh gēr dəšabṯā ᵓiṯaw(hy) bərēh də((ᵓ))nāšā . (analyze)
Matthew 12:8 - For the Lord of the sabbath is the Son of man.

ܽ ݁

ܰ ‫ܢܝ ܶܡܢ ݁ ܰܬܳܡܢ ܶܝܽܫܘܥ ܶܘܐ ܳܬܐ‬
ܺ ‫ ܘܰܫ‬- Matthew 12:9
݂

ܽ ‫ܠ݂ܟ‬
(analyze
‫ܢܘܫܬܗܘܢ ) ܀‬

(analyze) .

‫לכנושתהון‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מן ֵישוע ֵוא‬
ָ ַ‫מן ת‬
ֵ ‫ני‬
ִ ‫ש‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 12:9

Matthew 12:9 - wəšānni men tamān yēšūᶜ we(ᵓ)ṯā lāḵnūšthon . (analyze)
Matthew 12:9 - AND Jeshu passed thence, and came into their synagogue.

ܺ ‫ܐܝ݂ܬ ܗܳܘܐ ݁ ܰܬܳܡܢ ݁ܕܰܝ ݁ ܺܒܝܳܫܐ‬
ܺ ‫ܓ݂ܒܳܪܐ ܰܚ݂ܕ‬
ܰ ‫ ܘ‬- Matthew 12:10
‫ܐܝ ݂ ܶܕܗ‬
݈
ܰ ‫ܰܘܡܰܫܐܺܠܝܢ ܗ ܰ ݂ܘܘ ܶܠܗ ܳܘܐܡܺܪܝܢ ݁ ܶܕܐܢ ܰܫܺܠܝܛ ݁ܒܰܫ݁ܒ ݂ ܳܬܐ ܠܰܡܐܳܣܽܝܘ‬
݂‫ܐܝܟ‬
݈
ܽ
ܰ
ܶ ‫݁ܕ‬
ܰ
(analyze)‫ܗܝ ܀‬
݈ ‫ܢܐ݂ܟܠܘܢ ܩܪܨܘ‬

‫רין‬
ִ ‫לה ָואמ‬
ֵ ‫לין הַוו‬
ִ ‫שא‬
ַ ‫דה ַומ‬
ֵ ‫אי‬
ִ ‫שא‬
ָ ‫בי‬
ִ ַ ‫מן די‬
ָ ַ‫אית הָוא ת‬
ִ ‫חד‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫גב‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 12:10
(analyze) . ‫צוהי‬
ַ ‫קר‬
ַ ‫נאכלון‬
ֵ ‫סיו איכ ד‬
ָ ‫מא‬
ַ ‫תא ל‬
ָ ‫שב‬
ַ ‫ליט ב‬
ִ ‫ש‬
ַ ‫דאן‬
ֵ
Matthew 12:10 - wəǥāḇrā ḥāḏ ᵓiṯ (h)wā tamān dəyabbišā ᵓiḏēh wamša(ᵓᵓ)lin (h)waw
lēh wā(ᵓ)mrin de(ᵓ)n šāliṭ bəšabṯā ləma(ᵓ)ssāyū ᵓayḵ dəne(ᵓ)ḵlon
qarṣaw(hy) . (analyze)
Matthew 12:10 - And a certain man was there whose hand was withered. And they
questioned him, saying, Is it lawful on the sabbath to heal? that they might accuse him.

ܳ ܰ݁
ܶ ‫ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 12:11
ܽ ݂ ‫ܢܘ ܶܡܢ‬
ܽ ‫ܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܰܡ‬
‫ܓ݂ܒܪܐ ݁ ܺܕܐܝ݂ܬ‬
‫ܟܘܢ‬
ܳ ‫ܢ ݂ ܶܦܠ ݁ܒܰܚܳ݁ܒܳܪܐ ݁ܒܰܝܘܳܡܐ ݁ܕܰܫ݁ܒ ݂ ܳܬܐ ܳܠܐ‬
ܳ ‫ܶܠܗ ܶܥܪܳ݁ܒܐ ܰܚ݂ܕ ܶܘܐܢ‬
‫ܐܶܚ݂ܕ‬
ܶ
ܺ ܰ
(analyze) ‫ܘܡܩܝܡ ܠܗ ܀‬

‫פל‬
ֵ ָ ‫חד ֵואן נ‬
ַ ‫בא‬
ָ ‫ער‬
ֵ ‫לה‬
ֵ ‫אית‬
ִ ‫רא ד‬
ָ ‫גב‬
ַ ‫מנכון‬
ֵ ‫מנו‬
ַ ‫מר להון‬
ַ ֵ‫דין א‬
ֵ ‫ הו‬- Matthew 12:11
(analyze) . ‫לה‬
ֵ ‫קים‬
ִ ‫חד ַומ‬
ֵ ‫לא א‬
ָ ‫תא‬
ָ ‫שב‬
ַ ‫מא ד‬
ָ ‫רא בַיו‬
ָ ָ‫חב‬
ַ ‫ב‬
Matthew 12:11 - hū dēn ᵓēmar ləhon mānū menḵon gaḇrā di(ᵓ)ṯ lēh ᶜerbā ḥāḏ
we(ᵓ)n nāpel bəḥabbārā bəyawmā dəšabṯā lā ᵓāḥēḏ wamqim lēh . (analyze)
Matthew 12:11 - But he said to them, What man is there among you that hath one sheep,
(who), if it fall into a pit on the sabbath-day, doth not take and lift it up ?

ܺ
ܳ ‫ ݁ܟܳܡܐ ݁ ܶܕܝܢ ܰܝ ݁ ܺܬܝܪ ܰ݁ܒܪ‬- Matthew 12:12
‫ܢܳܫܐ ܶܡܢ ܶܥܪܳ݁ܒܐ ܳܡ ݂ ܶܕܝܢ ܰܫܠܝܛ ݈ܽܗܘ‬
ܺ݁ ܰ ݁
ܳ ܰ
ܶ
(analyze) ‫݁ܒܫ݁ܒ݂ܬܐ ܠܡܥܰ݁ܒ݂ܕ ܕܫܦܝܪ ܀‬
‫בד‬
ַ ‫מע‬
ֵ ‫תא ל‬
ָ ‫שב‬
ַ ‫ליט הו ב‬
ִ ‫ש‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫מ‬
ָ ‫בא‬
ָ ‫ער‬
ֵ ‫מן‬
ֵ ‫שא‬
ָ ָ ‫ברנ‬
ַ ‫תיר‬
ִ ַ ‫דין י‬
ֵ ‫מא‬
ָ ‫ כ‬- Matthew 12:12
(analyze) . ‫פיר‬
ִ ‫ש‬
ַ ‫ד‬

Matthew 12:12 - kəmā dēn yattir barnāšā men ᶜerbā māḏēn šāliṭ (h)u bəšabṯā
ləmeᶜbaḏ dəšappir . (analyze)
Matthew 12:12 - How much more precious is a child of man than a sheep ! Wherefore it is
lawful on the sabbath-day to do that which is good.

ܺ ‫ܐܝ ݂ ܳܕ݂ܟ ܰܘ݂ܦܰܫܛ‬
ܺ ‫ܓ݂ܒܳܪܐ ݁ܦܽܫܘܛ‬
ܶ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 12:13
ܰ ݁ ‫ܐܰܡܪ ܠܰܗܘ‬
‫ܐܝ ݂ ܶܕܗ‬
ܳ݁ ܰ
ܰ ‫ܢ݂ܬ‬
ܰ ‫ܘ ݂ ܶܬܩ‬
݂ ‫ܐܝ‬
(analyze) ‫ܟ ܚ݂ܒܪܬܗ ܀‬

‫נת איכ‬
ַ ‫תק‬
ֵ ‫דה ו‬
ֵ ‫אי‬
ִ ‫שט‬
ַ ‫דכ ַופ‬
ָ ‫אי‬
ִ ‫רא פשוט‬
ָ ‫גב‬
ַ ‫הו‬
ַ ‫מר ל‬
ַ ֵ‫דין א‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 12:13
(analyze) . ‫תה‬
ָ ‫בר‬
ַ ‫ח‬
Matthew 12:13 - hāydēn ᵓēmar ləhaw gaḇrā pəšūṭ ᵓiḏāḵ wāpšaṭ ᵓiḏēh wəṯeqnāṯ
ᵓayḵ ḥəḇartāh . (analyze)
Matthew 12:13 - Then saith he to the man, Stretch forth thine hand! and he stretched forth
his hand, and it was restored like the other its fellow.

ܰ ‫ܟܐ ܢܰܣ݂ܒܘ ܥܰܠܘܗܝ‬
ܳ ݁ ‫ ܰܘܢ ݂ ܰܦܩܘ ݁ܦܺܪܝܶܫܐ ܘܶܡܠ‬- Matthew 12:14
‫ܐܝ݂ܟ‬
݈
ܳ ‫ܢܘ݁ܒ ݂ ܽܕܘ‬
ܰ ‫݁ܕ‬
(analyze)‫ܗܝ ܀‬
݈ ‫ܢܝ‬
‫ניהי‬
ָ ‫נובדו‬
ַ ‫לוהי איכ ד‬
ַ ‫סבו ע‬
ַ ‫כא נ‬
ָ ‫מל‬
ֵ ‫שא ו‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫פקו פ‬
ַ ‫ ַונ‬- Matthew 12:14

(analyze) .

Matthew 12:14 - wanpaq(w) pərišē wəmelkā nəsāḇ(w) ᶜəlaw(hy) ᵓayḵ
dənawbḏūnāy(hy) . (analyze)
Matthew 12:14 - And the Pharishee went forth and took counsel against him, how they might
destroy him.

ܶ
ܶ ܺ ܰ
‫ܢܝ ܠܗ ܶܡܢ ݁ ܰܬܳܡܢ ܶܘܐܰܙܠܘ ܳ݁ܒ݂ܬܪܗ‬
‫ ܶܝܽܫܘܥ ݁ ܶܕܝܢ ܺܝ ݂ ܰܕܥ ܘܫ‬- Matthew 12:15
ܺ ݁ ‫ܟܢܶܫܐ ܰܣ‬
ܽ ܽ ݂ ‫ܓܶܝܐܐ ܰܘܐܺܣܝ ܠ‬
ܶ݁
(analyze)‫ܟܠܗܘܢ ܀‬

‫סי‬
ִ ‫סג ִֵיאא ַוא‬
ַ ‫שא‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ ‫רה‬
ֵ ‫בת‬
ָ ‫מן ֵואַזלו‬
ָ ַ‫מן ת‬
ֵ ‫לה‬
ֵ ‫ני‬
ִ ‫ש‬
ַ ‫דע ו‬
ַ ‫דין י‬
ֵ ‫ ֵישוע‬- Matthew 12:15
(analyze) . ‫כלהון‬
ֻ ‫ל‬
Matthew 12:15 - yēšūᶜ dēn īḏaᶜ wəšānni lēh men tamān we(ᵓ)zal(w) bāṯrēh kenšē
saggie(ᵓ) wa(ᵓ)ssi ləḵullhon . (analyze)
Matthew 12:15 - But Jeshu knew, and passed from thence; and great crowds went after him,
and he healed them all.
(analyze‫܀‬
)

ܳ ‫ ܰܘ݂ܟ‬- Matthew 12:16
ܶ ‫ܐܐ ݁ܒܽܗܘܢ ݁ܕܳܠܐ‬
ܳ ‫ܢ݂ܓܽܠܘ‬
‫ܢܝ݈ܗܝ‬
(analyze) .

‫ניהי‬
ָ ‫נגלו‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫ ַוכאא בהון ד‬- Matthew 12:16

Matthew 12:16 - wāḵ(ᵓ)ā bəhon dəlā nēǥlūnāy(hy) . (analyze)
Matthew 12:16 - And he forbad that they should make him known.

)‫܀‬

ܶ ‫ܢ݂ܬܰܡܶܠܐ ܶܡ ݁ ܶܕܡ ݁ ܶܕܐ ݂ ܶܬܐܰܡܪ ݁ܒܰܝ݂ܕ‬
ܶ ‫ ݁ܕ‬- Matthew 12:17
‫ܐܰܫܥܳܝܐ ܢ ݂ ܺܒܳܝܐ ݁ ܶܕܐܰܡܪ‬

(analyze

(analyze) .

‫מר‬
ַ ‫דא‬
ֵ ‫שעָיא נבִָיא‬
ַ ֵ‫מר בַיד א‬
ַ ‫תא‬
ֵ ‫דא‬
ֵ ‫דם‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫לא‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫נת‬
ֵ ‫ ד‬- Matthew 12:17

Matthew 12:17 - dənēṯmāllē meddem de(ᵓ)ṯe(ᵓ)mar bəyāḏ ᵓēšaᶜyā nəḇīā
de(ᵓ)mar . (analyze)
Matthew 12:17 - That what was spoken by the prophet Eshaia might be fulfilled, who said,

ܰ ‫ ܳܗܐ ܰܥ݂ܒ݁ܕܝ ݁ ܶܕܐܨܛ ݂ ܺܒܝ݂ܬ ݁ ܶܒܗ ܰܚ ݁ ܺܒܝ݂ܒܝ ݁ܕܶܣܘܰܚ݂ܬ ݁ ܶܒܗ‬- Matthew 12:18
‫ܢ݂ܦܫܝ‬
ܶ ܰ
ܶ ‫ܽܪܘܚܝ‬
ܳ ‫ܐܺܣܝܡ ܥܰܠܘ݈ܗܝ ܘ ݂ ܺܕܝ‬
݂ ‫ܢܐ ܠܰܥ݈ܡܶܡܐ ܢ‬
(analyze)‫ܟܪܙ ܀‬

‫סים‬
ִ ֵ‫נפשי רוחי א‬
ַ ‫בה‬
ֵ ‫חת‬
ַ ‫סו‬
ֵ ‫ביבי ד‬
ִ ‫ח‬
ַ ‫בה‬
ֵ ‫בית‬
ִ ‫דאצט‬
ֵ ‫עבדי‬
ַ ‫הא‬
ָ - Matthew 12:18
(analyze) . ‫רז‬
ֵ ‫נכ‬
ַ ‫מא‬
ֵ ‫עמ‬
ַ ‫נא ל‬
ָ ‫די‬
ִ ‫לוהי ו‬
ַ ‫ע‬
Matthew 12:18 - hā ᶜāḇd(y) de(ᵓ)ṣṭḇiṯ bēh ḥabbiḇ(y) dəsewḥāṯ bēh nāpš(y) rūḥ(y)
ᵓēsim ᶜəlaw(hy) wəḏinā ləᶜa(m)mē nāḵrez . (analyze)
Matthew 12:18 - Behold my servant, in whom is my pleasure: My beloved, in whom my soul
delighteth. My Spirit will I put upon him, And judgment to the peoples shall he preach.

ܶ
ܳ
ܶ ܶ ‫ܢ݂ܬܚܶܪܐ ܘܳܠܐ‬
ܶ ‫ܢܫ‬
ܶ ‫ ܳܠܐ‬- Matthew 12:19
ܳ ‫ܐ‬
‫ܢܫܰܡܥ ܳܩܠܗ‬
݈ ‫ܢܩܥܐ ܘܠܐ‬
ܳ ܽ
(analyze) ‫݁ܒܫܘܩܐ ܀‬
(analyze) .

‫קא‬
ָ ‫לה בשו‬
ֵ ‫ק‬
ָ ‫מע‬
ַ ‫נש‬
ֵ ‫נש‬
ָ ‫לא א‬
ָ ‫עא ו‬
ֵ ‫נק‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫רא ו‬
ֵ ‫נתח‬
ֵ ‫לא‬
ָ - Matthew 12:19

Matthew 12:19 - lā nēṯḥrē wəlā neqᶜē wəlā (ᵓ)nāš nešmaᶜ qālēh bəšūqā . (analyze)
Matthew 12:19 - He shall not contend nor cry, And no man shall hear his voice in the street.

ܳ ‫ܢ݂ܬ ݁ ܰܒܪ ܰܘܫܳܪ‬
ܶ ‫ ܰܩܢܳܝܐ ܪܺܥܝܳܥܐ ܳܠܐ‬- Matthew 12:20
‫ܓܐ ݁ ܰܕܡܰܛ݂ܦܶܛ݂ܦ ܳܠܐ‬
݂
ܳ ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠܳܙ‬
ܳ ‫ܢ ݁ ܶܦܩ ݁ ܺܕܝ‬
ܰ ‫ܢ݂ܕܶܥ݂ܟ ܥ ݂ ܰܕܳܡܐ ݁ܕ‬
ܰ
(analyze)‫ܟܘ݂ܬܐ ܀‬

‫פק‬
ֵ ַ ‫מא דנ‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫עכ ע‬
ֵ ‫נד‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫טפ‬
ֵ ‫טפ‬
ַ ‫דמ‬
ַ ‫גא‬
ָ ָ ‫בר ַושר‬
ַ ‫נת‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫עא‬
ָ ‫עי‬
ִ ‫קנָיא ר‬
ַ - Matthew 12:20
(analyze) . ‫תא‬
ָ ‫נא לָזכו‬
ָ ‫די‬
ִ
Matthew 12:20 - qanyā rəᶜiᶜā lā nēṯbbar wašrāǥā damṭāpṭēp lā nāḏᶜēḵ ᶜəḏāmā
dənappeq dinā ləzāḵūṯā . (analyze)
Matthew 12:20 - A bruised reed he will not break, And a flickering lamp he will not
extinguish, Until he bring forth judgment unto victory.
(analyze)‫܀‬

ܽ
‫ ܘ ݂ ܰܒܫܶܡܗ ܰܥ݈ܡܶܡܐ ܢܰܣ݁ܒܪܘܢ‬- Matthew 12:21
(analyze) .

‫סברון‬
ַ ‫מא נ‬
ֵ ‫עמ‬
ַ ‫מה‬
ֵ ‫בש‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 12:21

Matthew 12:21 - wəḇašmēh ᶜa(m)mē nəsabbron . (analyze)
Matthew 12:21 - And in his name shall the gentiles hope.

ܶ
ܳ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ ܰܩܶܪ݂ܒܘ ܶܠܗ ݁ ܰܕܝܳܘ‬- Matthew 12:22
‫ܢܐ ܰܚ݂ܕ ݁ ܰܕܚܪܫ ܰܘܥܺܘܝܪ ܰܘܐܣܶܝܗ‬
ܶ ܶ ‫ܢܐ ݁ܕܰܚܪܳܫܐ ܘܰܣܡܳܝܐ ܢܰܡܶܠܠ ܘ‬
ܰ
ܰ ݁ ‫ܐܝ‬
ܳ ‫ܟ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܚܙܐ‬

‫שא‬
ָ ‫חר‬
ַ ‫נא ד‬
ָ ַ ‫רש ַועִויר ַואסֵיה איכ‬
ֵ ‫דח‬
ַ ‫חד‬
ַ ‫נא‬
ָ ָ ‫דיו‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫רבו‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 12:22
(analyze) . ‫זא‬
ֵ ‫נח‬
ֵ ‫לל ו‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫סמָיא נ‬
ַ ‫ו‬
Matthew 12:22 - hāydēn qārrēḇ(w) lēh daywānā ḥāḏ daḥreš waᶜwir wa(ᵓ)ssēh
ᵓaykanā dəḥaršā wəsamyā nəmāllell wəneḥzē . (analyze)
Matthew 12:22 - THEN they brought to him a certain demoniac who was dumb and blind;
and he healed him, so that the dumb and blind could speak and see.

ܺ
ܽ ݁ ‫ ܘܶܡ݁ܬ ݁ ܰܕܡܺܪܝܢ ܗܰܘܘ‬- Matthew 12:23
ܶ ݁ ‫ܟܠܽܗܘܢ‬
‫ܟܢܶܫܐ ܳܘܐܡܪܝܢ ݁ ܰܕܠܳܡܐ‬
݈
ܺܰ ݁ ܶ
ܰ ‫ܳܗ‬
(analyze) ‫ܢܘ ݁ܒܪܗ ܕ݂ܕܘܝ݂ܕ ܀‬

).

‫דִויד‬
ַ ‫רה ד‬
ֵ ‫נו ב‬
ַ ָ‫מא ה‬
ָ ‫דל‬
ַ ‫רין‬
ִ ‫שא ָואמ‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ ‫כלהון‬
ֻ ‫רין הַוו‬
ִ ‫דמ‬
ַ ‫מת‬
ֵ ‫ ו‬- Matthew 12:23
(analyze

Matthew 12:23 - wəmmetdammrin (h)waw kullhon kenšē wā(ᵓ)mrin dalmā hānaw
bərēh dəḏāwiḏ . (analyze)
Matthew 12:23 - And all the multitude were amazed, and said, Is not this the Son of David ?

ܳ ‫ܟ݂ܕ ܫܰܡܥܘ‬
ܰ ݁ ‫ ݁ܦܺܪܝܶܫܐ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 12:24
ܳ ‫ܐܡܺܪܝܢ ܳܗ‬
‫ܢܐ ܳܠܐ ܰܡ ݁ ܶܦܩ‬
ܳܶ
ܶ ܰ ݁
ܶ ܺ
ܽ ܶ ܰ
ܳ ܺ
(analyze) ‫ܫܐ݂ܕܐ ܐܠܐ ݁ܒ݂ܒܥܠܙ݂ܒܘ݂ܒ ܪܫܐ ܕ݂ܕܝܘܐ ܀‬

‫לא‬
ָ ֵ‫דא א‬
ֵ ִ‫פק שא‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫נא‬
ָ ָ‫רין ה‬
ִ ‫מעו אמ‬
ַ ‫כד ש‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫שא‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫ פ‬- Matthew 12:24
(analyze) . ‫וא‬
ֵ ‫די‬
ַ ‫שא ד‬
ָ ִ ‫עלזבוב ר‬
ֵ ‫בב‬
ַ
Matthew 12:24 - pərišē dēn kaḏ šəmaᶜ(w) ᵓāmrin hānā lā mappeq ši(ᵓ)ḏē ᵓēlā
baḇᶜelzḇūḇ rīšā dəḏaywē . (analyze)
Matthew 12:24 - But the Pharishee, when they heard, said, This (man) doth not cast forth
demons unless by Beelzebub, the prince of the devils.

ܽ ݁ ‫ ܶܝܽܫܘܥ ݁ ܶܕܝܢ ܺܝ ݂ ܰܕܥ ܰܡܚܫ ݂ ܳܒ݂ܬܽܗܘܢ ܶܘܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ‬- Matthew 12:25
‫ܟܠ‬
ܽ ݂ ‫ܢ݂ܦܳܫܗ ݁ ܶܬܚܰܪ݂ܒ ܘ‬
ܽ ݁ ‫ܰܡܠ‬
ܶ ‫ܢܐ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܟܠ ܰ݁ܒܝ ܰܘܡ ݂ ܺܕܝ‬
ܰ ‫ܟܘ ݁ܕ ݂ ܶܬ݂ܬ ݁ ܰܦܰܠ݂ܓ ܰܥܠ‬
‫ܢ݂ܬ ݁ ܰܦܰܠ݂ܓ‬
ܳ
ܽ
ܳ ܰ ‫ܰܥܠ‬
(analyze)‫ܢ݂ܦܫܗ ܠܐ ܢܩܘܡ ܀‬

‫שה‬
ָ ‫נפ‬
ַ ‫על‬
ַ ‫לג‬
ַ ַ ‫תתפ‬
ֵ ‫מלכו ד‬
ַ ‫כל‬
ֻ ‫מר להון‬
ַ ‫בתהון ֵוא‬
ָ ‫מחש‬
ַ ‫דע‬
ַ ‫דין י‬
ֵ ‫ ֵישוע‬- Matthew 12:25
(analyze) . ‫לא נקום‬
ָ ‫שה‬
ָ ‫נפ‬
ַ ‫על‬
ַ ‫לג‬
ַ ַ ‫נתפ‬
ֵ ‫נא ד‬
ָ ‫די‬
ִ ‫בי ַומ‬
ַ ‫כל‬
ֻ ‫רב ו‬
ַ ‫תח‬
ֵ
Matthew 12:25 - yēšūᶜ dēn īḏaᶜ maḥšḇāṯhon we(ᵓ)mar ləhon kull malku
dəṯēṯppallāǥ ᶜal nāpšāh teḥrāḇ wəḵull bay wamḏinā dənēṯppallāǥ ᶜal nāpšāh lā
nəqūm . (analyze)
Matthew 12:25 - But Jeshu knew their reasonings, and said to them, Every kingdom that is
divided against itself is destroyed; and every city which is divided against itself shall not
stand.

ܶ ‫ܢ݂ܦܶܫܗ‬
ܰ ‫ܢܐ ܰܡ ݁ ܶܦܩ ܰܥܠ‬
ܳ ‫ܢܐ ܠܳܣܳܛ‬
ܳ ‫ ܶܘܐܢ ܳܣܳܛ‬- Matthew 12:26
‫ܐ݂ܬ ݁ ܰܦܰܠ݂ܓ‬
ܶ ܽ ݁ ‫ܟܝܠ ܳܩܝܳܡܐ ܰܡܠ‬
ܰ
ܺ ݂ ‫ܢܐ ܳܗ‬
ܰ ݁ ‫ܐܝ‬
ܳ ‫ܟ‬
(analyze) ‫ܟܘ݂ܬܗ ܀‬
‫מא‬
ָ ‫קי‬
ָ ‫כיל‬
ִ ָ‫נא ה‬
ָ ַ ‫לג איכ‬
ַ ַ ‫אתפ‬
ֵ ‫שה‬
ֵ ‫נפ‬
ַ ‫על‬
ַ ‫פק‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫ט‬
ָ ‫ס‬
ָ ‫נא ל‬
ָ ‫ט‬
ָ ‫ס‬
ָ ‫ ֵואן‬- Matthew 12:26
(analyze) . ‫תה‬
ֵ ‫מלכו‬
ַ

Matthew 12:26 - we(ᵓ)n sāṭānā ləsāṭānā mappeq ᶜal nāpšēh ᵓēṯppallāǥ ᵓaykanā
hāḵil qāymā malkuṯēh . (analyze)
Matthew 12:26 - And if Satan[Satana.] cast out Satan, he is divided against himself; how then
standeth his kingdom?

ܶ ‫ ܶܘܐܢ‬- Matthew 12:27
ܳ ‫ܢܐ ܰ݁ܒ݂ܒܶܥܠܙ ݂ ܽܒܘ݂ܒ ܰܡ ݁ ܶܦܩ ݈ܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܢܐ ݁ ܰܕܝܶܘܐ‬
ܽ ݁ ‫ܢܝ‬
ܽ ‫ܢܐ ܶܗ‬
ܶ ‫ܢܘܢ‬
ܳ ‫ܢܐ ܰܡ݁ܦܺܩܝܢ ܠܽܗܘܢ ܶܡܽܛܠ ܳܗ‬
ܳ ‫ܟܘܢ ݁ܒܳܡ‬
ܰ ‫݁ܒ‬
‫ܢܗܽܘܘܢ‬
݂ܽ ‫ܠ‬
ܶ ‫ܟܘܢ ݁ ܰܕܳܝ‬
(analyze‫ܢܐ )܀‬

‫טל‬
ֻ ‫מ‬
ֵ ‫קין להון‬
ִ ‫מפ‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫ניכון ב‬
ַ ‫דיֵוא ב‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫פק א‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫עלזבוב‬
ֵ ‫בב‬
ַ ‫נא‬
ָ ֵ‫ ֵואן א‬- Matthew 12:27
(analyze) . ‫נא‬
ֵ ָ ‫די‬
ַ ‫נהוון לכון‬
ֵ ‫הנון‬
ֵ ‫נא‬
ָ ָ‫ה‬
Matthew 12:27 - we(ᵓ)n ᵓēnā baḇᶜelzḇūḇ mappeq (ᵓ)nā daywē bənaykon bəmānā
mapqin ləhon mēṭul hānā hēnon nehon ləḵon dayānē . (analyze)
Matthew 12:27 - And if I by Beelzebub cast forth demons, your sons, by whom do they cast
them forth ? On this account they shall be your judges.

ܶ ‫ ܶܘܐܢ ݁ܒܽܪܘܳܚܐ ݁ ܰܕܐܳܠܳܗܐ‬- Matthew 12:28
ܳ ‫ܢܐ ܰܡ ݁ ܶܦܩ ݈ܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܢܐ ݁ ܰܕܝܶܘܐ ܶܩܪ ݁ ܰܒ݂ܬ‬
ܳ ܽ ݁ ‫ܟܘܢ ܰܡܠ‬
ܽ ݁ ‫ܳܠܗ ܥܰܠܝ‬
ܳ ܳ ܰ݁
(analyze) ‫ܟܘ݂ܬܐ ܕܐܠܗܐ ܀‬

‫ליכון‬
ַ ‫לה ע‬
ָ ‫בת‬
ַ ‫קר‬
ֵ ‫דיֵוא‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫פק א‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫נא‬
ָ ֵ‫הא א‬
ָ ָ ‫דאל‬
ַ ‫חא‬
ָ ‫ ֵואן ברו‬- Matthew 12:28
(analyze) . ‫הא‬
ָ ָ ‫דאל‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ
Matthew 12:28 - we(ᵓ)n bərūḥā da(ᵓ)lāhā ᵓēnā mappeq (ᵓ)nā daywē qerbaṯ lāh
ᶜəlaykon malkuṯā da(ᵓ)lāhā . (analyze)
Matthew 12:28 - But if I by the Spirit of Aloha cast forth demons, the kingdom of Aloha hath
come nigh upon you.

ܰ ‫ܐܘ‬
ܰ - Matthew 12:29
ܰ ݁ ‫ܢܫ ܶܡܫ‬
ܰ ݁ ‫ܐܝ‬
ܶ ‫ܟܚ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܢܽܥܘܠ ܠ ݂ ܶܒܝ݂ܬ ܰܚܺܣܝ‬
ܳ ‫ܐ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܢܐ‬
‫ܢܐ‬
݈
ܶ ‫ܐܳܠܐ‬
ܶ ‫ܢ ݁ ܽܒܘܙ‬
ܶ ‫ܐܢ ܽܠܘܩ ݂ ܰܕܡ‬
ܶ ‫ܢܘ݈ܗܝ‬
ܳ ‫ܢܐܣܺܪܝܘ݈ܗܝ ܠܰܚܺܣܝ‬
ܰ ‫ܘܳܡܐ‬
‫ܢܐ ܘܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܽ ܶ ‫݁ ܰܒܝ ݁ ܶܬܗ‬
(analyze) ‫ܢ݁ܒܘܙ ܀‬
‫אן‬
ֵ ‫לא‬
ָ ֵ‫נבוז א‬
ֵ ‫נוהי‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫נא ו‬
ָ ‫סי‬
ִ ‫ח‬
ַ ‫בית‬
ֵ ‫נעול ל‬
ֵ ‫כח ד‬
ַ ‫מש‬
ֵ ‫נש‬
ָ ‫נא א‬
ָ ַ ‫ או איכ‬- Matthew 12:29
(analyze) . ‫נבוז‬
ֵ ‫תה‬
ֵ ‫בי‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫הי‬
ָ ‫נא ו‬
ָ ‫סי‬
ִ ‫ח‬
ַ ‫ריוהי ל‬
ִ ‫נאס‬
ֵ ‫דם‬
ַ ‫לוק‬
Matthew 12:29 - ᵓaw ᵓaykanā (ᵓ)nāš meškaḥ dənēᶜūl ləḇēṯ ḥāsinā wəmā(ᵓ)naw(hy)
nebbuz ᵓēlā ᵓen lūqḏam ne(ᵓ)sriw(hy) ləḥāsinā wəhāydēn baytēh nebbuz . (analyze)
Matthew 12:29 - Or, how can one enter the strong one's house, and spoil his goods, unless he
first bind the strong one ? and then can he spoil his house.

ܳ ݁ ‫ ܰܡܢ ݁ܕܳܠܐ ܗܳܘܐ ܰܥܡܝ ܽܠܘܩ ݂ ܰܒܠܝ ݈ܽܗܘ ܘܰܡܢ ݁ܕܳܠܐ‬- Matthew 12:30
ܶ ‫ܟ‬
‫ܢܫ‬
ܽ ܳ݁ ܰ
ܰ݁ ܰ
ܰ
(analyze) ‫ܥܡܝ ܡ݂ܒܕܪܘ ܡ݂ܒܕܪ ܀‬

).

‫דר‬
ַ ַ‫דרו מב‬
ָ ַ‫עמי מב‬
ַ ‫נש‬
ֵ ָ ‫לא כ‬
ָ ‫מן ד‬
ַ ‫בלי הו ו‬
ַ ‫עמי לוק‬
ַ ‫לא הָוא‬
ָ ‫מן ד‬
ַ - Matthew 12:30
(analyze

Matthew 12:30 - man dəlā həwā ᶜam(y) lūqḇal(y) (h)u wəman dəlā kāneš ᶜam(y)
məḇaddddārū məḇaddddar . (analyze)
Matthew 12:30 - He who is not with me is against me; and he who gathereth not with me, in
scattering scattereth.

ܽ ݂ ‫ܟܘܢ ݁ܕ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܳ ‫ܢܐ‬
ܺ ‫ܟܠ ܚܳܛ‬
ܰ‫ܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
ܳ ‫ ܶܡܽܛܠ ܳܗ‬- Matthew 12:31
‫ܗܝܢ‬
‫ܡܪ‬
݈
ܽ
ܽ ݁ ‫ܢܳܫܐ‬
ܽ ‫ܘ‬
ܶ ‫ܓܘ ݁ ܳܕ ݂ ܺܦܝܢ‬
ܳ ‫ܢܝ‬
ܰ ‫ܢܫ ݁ ܰܬ݂ܒܽܩܘܢ ܰܠ݂ܒ‬
‫ܓܘ ݁ ܳܕ ݂ ܳܦܐ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܕܰܥܠ ܪܘܳܚܐ‬
݂ ܳ
ܰ
ܳ
ܶ
݁
ܶ
ܳ
ܰ
(analyze‫܀‬
) ‫ܠܐ ܢܫܬ݂ܒܩ ܠ݂ܒܢܝܢܫܐ‬

‫שא‬
ָ ָ ‫נינ‬
ַ ‫לב‬
ַ ‫תבקון‬
ַ ‫נש‬
ֵ ‫פין‬
ִ ‫ד‬
ָ ‫הין וגו‬
ִ ‫ט‬
ָ ‫כל ח‬
ֻ ‫נא לכון ד‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫נא א‬
ָ ָ‫טל ה‬
ֻ ‫מ‬
ֵ - Matthew 12:31
(analyze) . ‫שא‬
ָ ָ ‫נינ‬
ַ ‫לב‬
ַ ‫בק‬
ֵ ‫נשת‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫חא‬
ָ ‫על רו‬
ַ ‫דין ד‬
ֵ ‫פא‬
ָ ‫ד‬
ָ ‫גו‬
Matthew 12:31 - mēṭul hānā ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon dəḵull ḥəṭāhin wəǥūdāpin
neštaḇqon lāḇnaynāšā gudāpā dēn dəᶜal rūḥā lā neštḇeq lāḇnaynāšā . (analyze)
Matthew 12:31 - Wherefore, this I say to you: That all sins and blasphemies shall be forgiven
unto the sons of men; but the blasphemy which is against the Spirit shall not be forgiven to
the sons of men.

ܽ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 12:32
ܺ ‫ܟܠ ܰܡܢ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܢܐܰܡܪ ܶܡܠ ݂ ܳܬܐ ܰܥܠ ݁ܒܶܪܗ ݁ܕ݈ܐ‬
‫ܢܳܫܐ‬
ܽ
ܽ ݁ ‫ܢܫ݁ܬ ݂ ܶܒܩ ܶܠܗ‬
ܶ ‫ܢܐܰܡܪ ܳܠܐ‬
ܺ ‫ܟܠ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܕܰܥܠ ܪܘܳܚܐ ݁ܕܽܩܘ݂ܕܳܫܐ‬
ܶ
‫ܢܫ݁ܬ ݂ ܶܒܩ‬
ܳ
ܳ
ܺ
ܰ݁
ܳ ܳ
ܳ ‫ܶܠܗ ܠܐ ݁ܒܳܥܠܳܡܐ ܳܗ‬
(analyze) ‫ܢܐ ܘܠܐ ݁ܒܥܠܡܐ ܕܥ݂ܬܝ݂ܕ ܀‬

‫על‬
ַ ‫דין ד‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫לה‬
ֵ ‫בק‬
ֵ ‫נשת‬
ֵ ‫שא‬
ָ ָ ‫רה דאנ‬
ֵ ‫על ב‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מל‬
ֵ ‫מר‬
ַ ִ‫מן דנא‬
ַ ‫כל‬
ֻ ‫ ו‬- Matthew 12:32
) . ‫תיד‬
ִ ‫דע‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫על‬
ָ ‫לא ב‬
ָ ‫נא ו‬
ָ ָ‫מא ה‬
ָ ‫על‬
ָ ‫לא ב‬
ָ ‫לה‬
ֵ ‫בק‬
ֵ ‫נשת‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫מר‬
ַ ִ‫שא נא‬
ָ ‫חא דקוד‬
ָ ‫רו‬
(analyze
Matthew 12:32 - wəḵull man dəni(ᵓ)ar melṯā ᶜal bərēh də((ᵓ))nāšā neštḇeq lēh kull
dēn dəᶜal rūḥā dəquddšā ni(ᵓ)ar lā neštḇeq lēh lā bəᶜālmā hānā wəlā bəᶜālmā
daᶜṯiḏ . (analyze)
Matthew 12:32 - And every one who shall speak a word against the Son of man, it shall be
forgiven him; but every one who against the Spirit of Holiness shall speak, it shall not be
forgiven to him, neither in this world nor in the world to come.

ܺ ‫ܐܘ ܥ ݂ ܶܒ݂ܕܘ‬
ܰ ‫ܢܐ ܰܫ ݁ ܺܦܝܳܪܐ ܘ ݂ ܺܦܐܰܪܘܗܝ ܰܫ ݁ ܺܦܝܶܪܐ‬
ܰ - Matthew 12:33
ܳ ‫ܐܝܳܠ‬
‫ܐܘ‬
݈
ܺ ‫ܥ ݂ ܶܒ݂ܕܘ‬
ܶ ݁ ‫ܢܐ ݁ ܺܒܝܳܫܐ ܘ ݂ ܺܦܐܰܪܘܗܝ ݁ ܺܒܝܶܫܐ ܶܡܢ ݁ ܺܦܐܰܪܘܗܝ ܽܗܘ‬
ܳ ‫ܐܝܳܠ‬
‫ܓܝܪ‬
݈
݈
ܺ ‫ܶܡ ݂ ܺܬܝ ݂ ܰܕܥ‬
ܳ ‫ܐܝܳܠ‬
(analyze) ‫ܢܐ ܀‬

‫שא‬
ָ ‫בי‬
ִ ‫נא‬
ָ ָ ‫איל‬
ִ ‫בדו‬
ֵ ‫רא או ע‬
ֵ ‫פי‬
ִ ‫ש‬
ַ ‫רוהי‬
ַ ִ‫רא ופא‬
ָ ‫פי‬
ִ ‫ש‬
ַ ‫נא‬
ָ ָ ‫איל‬
ִ ‫בדו‬
ֵ ‫ או ע‬- Matthew 12:33
(analyze) . ‫נא‬
ָ ָ ‫איל‬
ִ ‫דע‬
ַ ‫תי‬
ִ ‫מ‬
ֵ ‫גיר‬
ֵ ‫רוהי הו‬
ַ ִ‫מן פא‬
ֵ ‫שא‬
ֵ ‫בי‬
ִ ‫רוהי‬
ַ ִ‫ופא‬
Matthew 12:33 - ᵓaw ᶜəḇēḏ(w) ᵓilānā šappirā wəpi(ᵓ)aw(hy) šappirē ᵓaw ᶜəḇēḏ(w)
ᵓilānā bišā wəpi(ᵓ)aw(hy) bišē men pi(ᵓ)aw(hy) hū gēr mēṯiḏaᶜ ᵓilānā . (analyze)
Matthew 12:33 - Or make the tree good, and the fruits (will be) good; or make the tree evil,
and the fruits (will be) evil: for by the fruits the tree is known.

ܽ ݁ ‫ܢܐ ܶܡܫ݁ܟܺܚܝܢ ܐܢ‬
ܰ ‫ܢܐ‬
ܶ ݂ ‫ ܰܝܠ ݁ ܳܕܐ ݁ ܳܕܐ‬- Matthew 12:34
ܰ ݁ ‫ܐܝ‬
ܶ ‫ܟ݂ܕ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܬܘܢ‬
݈
ܶ
ܶ ݁ ‫ܳܛ ݂ ܳܒ ݂ ܳܬܐ ܰܠܡܰܡܳܠܽܠܘ ݁ܕ ݂ ܺܒܝܶܫܐ ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ܶܡܢ ݁ ܰܬܘ ݁ ܳܬܰܪܝ ܶܠܳ݁ܒܐ‬
‫ܓܝܪ ܡܰܡܠܠ‬
݈
ܳ ܽ݁
(analyze) ‫ܦܘܡܐ ܀‬

‫שא‬
ֵ ‫בי‬
ִ ‫ללו ד‬
ָ ‫מ‬
ַ ‫למ‬
ַ ‫תא‬
ָ ָ‫טב‬
ָ ‫חין אנתון‬
ִ ‫משכ‬
ֵ ‫נא‬
ָ ַ ‫נא איכ‬
ֵ ‫כד‬
ֵ ‫דא‬
ָ ‫דא‬
ָ ‫ ַיל‬- Matthew 12:34
(analyze) . ‫מא‬
ָ ‫לל פו‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫גיר מ‬
ֵ ‫בא‬
ָ ֵ ‫רי ל‬
ַ ָ‫תות‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫אנתון‬
Matthew 12:34 - yaldā dā(ᵓ)ḵēḏnē ᵓaykanā meškḥin ᵓ(n)tton ṭāḇāṯā llammāllāllū
dəḇišē ᵓ(n)tton men tawtāray lebbā gēr məmāllell pumā . (analyze)
Matthew 12:34 - Brood of vipers ! how can you speak good who are evil? For from the

abundancies of the heart the mouth speaketh.

ܳ ܰ݁
‫ܓ݂ܒܪܐ ܳܛ ݂ ܳܒܐ ܶܡܢ ܺܣܝܳܡ ݂ ܳܬܐ ܳܛ ݂ ܳܒ ݂ ܳܬܐ ܰܡ ݁ ܶܦܩ ܳܛ ݂ ܳܒ ݂ ܳܬܐ‬
- Matthew 12:35
ܳ ܰ
ܶ
ܳ
ܳ
ܳ
ܺ
ܶ
ܳ
ܺ
ܰ
ܳ
ܺ
ܳ
ܳ
ܺ
݁
݁
݁
(analyze) ‫ܓ݂ܒܪܐ ݁ܒܝܫܐ ܡܢ ܣܝܡ݂ܬܐ ܒܝܫ݂ܬܐ ܡܦܩ ܒܝܫ݂ܬܐ ܀‬
݂ ‫ܘ‬

‫מן‬
ֵ ‫שא‬
ָ ‫בי‬
ִ ‫רא‬
ָ ‫גב‬
ַ ‫תא ו‬
ָ ָ‫טב‬
ָ ‫פק‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫תא‬
ָ ָ‫טב‬
ָ ‫תא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫סי‬
ִ ‫מן‬
ֵ ‫בא‬
ָ ‫ט‬
ָ ‫רא‬
ָ ‫גב‬
ַ - Matthew 12:35
(analyze) . ‫תא‬
ָ ‫ש‬
ָ ‫בי‬
ִ ‫פק‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫ש‬
ָ ‫בי‬
ִ ‫תא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫סי‬
ִ
Matthew 12:35 - gaḇrā ṭāḇā men simāṯā ṭāḇāṯā mappeq ṭāḇāṯā wəǥāḇrā bišā men
simāṯā bišāṯā mappeq bišāṯā . (analyze)
Matthew 12:35 - A good man from the good treasuries bringeth forth good things, and an evil
man out of the evil treasuries bringeth forth evil (things).

ܽ ݂ ‫ܓܝܪ ݁ܕ‬
ܶ ݁ ‫ܟܘܢ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܳ - Matthew 12:36
ܰ‫ܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܟܠ ܶܡܳܠܐ ܰ݁ܒܳܛܳܠܐ‬
‫ܡܪ‬
݈
ܺ ݁
ܳ
ܳ ܳ ݁ ‫ܢ݁ܬܽܠܘܢ ݁ ܶܦ݂ܬ‬
ܶ ‫ܢܳܫܐ‬
ܺ ‫݁ܕ‬
ܳ ‫ܢܝ ݈ܐ‬
ܰ ‫ܢܐܡܽܪܘܢ ݁ܒ‬
(analyze
‫ܢܐ ܀‬
) ܳ ‫ܓܡܗ ݁ܒܰܝܘܡܐ ܕ݂ܕܝ‬
‫נתלון‬
ֵ ‫שא‬
ָ ָ ‫ני אנ‬
ַ ‫אמרון ב‬
ִ ‫לא דנ‬
ָ ‫ט‬
ָ ַ‫לא ב‬
ָ ‫מ‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫גיר ד‬
ֵ ‫נא לכון‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫ א‬- Matthew 12:36
(analyze) . ‫נא‬
ָ ‫די‬
ִ ‫מא ד‬
ָ ‫מה בַיו‬
ָ ָ ‫פתג‬
ֵ

Matthew 12:36 - ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon gēr dəḵull mēlā baṭālā dəni(ᵓ)ron bənay (ᵓ)nāšā
netlon peṯggāmāh bəyawmā dəḏinā . (analyze)
Matthew 12:36 - But I tell you, that for every useless word which the sons of men shall speak,
they must give the answer for it in the day of judgment.
(analyze)‫܀‬

ܶ ݁ ‫ ܶܡܢ ܶܡܰܠܝ݁ܟ‬- Matthew 12:37
‫ܓܝܪ ݁ ܶܬܙ ݁ ܰܕ ݁ ܰܕܩ ܘܶܡܢ ܶܡܰܠܝ݁ܟ ݁ ܶܬ݂ܬܰܚܰܝ݂ܒ‬
(analyze) .

‫חַיב‬
ַ ‫תת‬
ֵ ‫ליכ‬
ַ ‫מ‬
ֵ ‫מן‬
ֵ ‫דק ו‬
ַ ‫ד‬
ַ ‫תז‬
ֵ ‫גיר‬
ֵ ‫ליכ‬
ַ ‫מ‬
ֵ ‫מן‬
ֵ - Matthew 12:37

Matthew 12:37 - men mēlayk gēr tezddaddddaq wəmen mēlayk teṯḥāyābb . (analyze)
Matthew 12:37 - For by thy words thou shalt be justified, and by thy words thou shalt be
condemned.

ܺ
ܶ
ܳ ‫ܐ‬
ܰ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ ܥ‬- Matthew 12:38
‫ܢܳܫܐ ܶܡܢ ܳܣ݂ܦܪܐ ܘܶܡܢ ݁ܦܪܝܶܫܐ‬
‫ܢܘ‬
݈
ܳ ܳ ݂‫ܢ‬
ܶ ‫ܢܢ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܢܚܶܙܐ ܶܡ‬
ܰ ‫ܢܐ ܳܨ ݂ ܶܒܝܢ ݈ܚ‬
ܳ ‫ܳܘܐܡܺܪܝܢ ܶܠܗ ܰܡܠ ݂ ܳܦ‬
(analyze
‫ܬܐ ܀‬
) ݂‫ܟ ܐ‬

‫בין‬
ֵ ָ ‫נא צ‬
ָ ָ ‫מלפ‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫שא ָואמ‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫מן פ‬
ֵ ‫רא ו‬
ֵ ‫ספ‬
ָ ‫מן‬
ֵ ‫שא‬
ָ ָ ‫נו אנ‬
ַ ‫דין ע‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 12:38
(analyze) . ‫תא‬
ָ ‫נכ א‬
ָ ‫מ‬
ֵ ‫נחֵזא‬
ֵ ‫נן ד‬
ַ ‫ח‬
Matthew 12:38 - hāydēn ᶜənaw (ᵓ)nāšā men sāprē wəmen pərišē wā(ᵓ)mrin lēh
malpānā ṣāḇēn (ḥ)nan dəneḥzē mēnāḵ ᵓāṯā . (analyze)
Matthew 12:38 - THEN answered certain from the scribes and Pharishee, and said to him,
Teacher, we would wish to see a sign from thee.

ܳ ݂ ‫ܢܐ ܶܘܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܰܫܪ݁ܒ‬
ܳ ‫ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ ܥ‬- Matthew 12:39
‫ܬܐ ݁ ܺܒܝܫ ݁ ܳܬܐ‬
ܶ ‫ܐ ݂ ܳܬܐ ܳ݁ܒܥܳܝܐ ܳܘܐ ݂ ܳܬܐ ܳܠܐ ݁ ܶܬ ݂ ܺܬܝܶܗ݂ܒ ܳܠܗ‬
ܳ ‫ܐܳܠܐ‬
ܳ ‫ܓܳܝܪ ݂ ܳܬܐ‬
ܰ ‫ܘ‬
ܳ ‫ܐ ݂ ܶܬܗ ݁ܕܰܝܘ‬
‫ܢܢ‬
݂
ܺ
ܳ
(analyze) ‫ܢ݂ܒܝܐ ܀‬

‫תא‬
ָ ‫בעָיא ָוא‬
ָ ‫תא‬
ָ ‫תא א‬
ָ ‫תא וג ַָיר‬
ָ ‫ביש‬
ִ ‫תא‬
ָ ‫שרב‬
ַ ‫מר להון‬
ַ ‫נא ֵוא‬
ָ ‫דין ע‬
ֵ ‫ הו‬- Matthew 12:39
(analyze) . ‫יא‬
ָ ִ‫נן נב‬
ָ ‫תה דַיו‬
ֵ ‫לא א‬
ָ ֵ‫לה א‬
ָ ‫הב‬
ֵ ‫תי‬
ִ ֵ‫לא ת‬
ָ
Matthew 12:39 - hū dēn ᶜənā we(ᵓ)mar ləhon šarbṯā bištā wəǥāyārṯā ᵓāṯā bāᶜyā
wā(ᵓ)ṯā lā teṯihēḇ lāh ᵓēlā ᵓāṯēh dəyawnān nəḇīā . (analyze)
Matthew 12:39 - But he answered them and said, A generation depraved and adulterous
requireth a sign; but a sign shall not be given to it, but the sign of Jaunon the prophet;

ܶ ݁ ‫ܢܐ‬
ܰ - Matthew 12:40
ܰ ݂ ‫ܢܢ ݁ܒ‬
ܰ ݁ ‫ܐܝ‬
ܽ ‫ܟܪܶܣܗ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܢܘ‬
ܳ ‫ܓܝܪ ݁ ܰܕܗܳܘܐ ܰܝܘ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܢܐ ݁ܬܳܠ ݂ ܳܬܐ‬
ܶ
ܰ ݂ ‫ܰܝܘܺܡܝܢ ܰܘ݂ܬܳܠ ݂ ܳܬܐ ܰܠܝܰܠܳܘܢ ܳܗ‬
ܶ ‫ܢܐ‬
ܳ ‫ܢܗܶܘܐ ݁ܒܶܪܗ ݁ܕ݈ܐ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܢܳܫܐ ݁ܒܠܳ݁ܒܗ‬
ܳ ܳ ܰ
ܳ ܳ ݁
ܳ ܰ ܰ
ܰ݁
ܺ ܳ ܺ
ܳ
(analyze)‫ܕܐܪܥܐ ܬܠ݂ܬܐ ܐܝܡܡܝܢ ܘ݂ܬܠ݂ܬܐ ܠܝܠܘܢ ܀‬

‫ליל ַָון‬
ַ ‫תא‬
ָ ָ ‫מין ַותל‬
ִ ‫תא ַיו‬
ָ ָ ‫נא תל‬
ָ ‫סה דנו‬
ֵ ‫כר‬
ַ ‫נן ב‬
ָ ‫דהָוא ַיו‬
ַ ‫גיר‬
ֵ ‫נא‬
ָ ַ ‫ איכ‬- Matthew 12:40
(analyze) . ‫ון‬
ָ ַ ‫ליל‬
ַ ‫תא‬
ָ ָ ‫מין ַותל‬
ִ ‫מ‬
ָ ‫אי‬
ִ ‫תא‬
ָ ָ ‫עא תל‬
ָ ‫דאר‬
ַ ‫בה‬
ָ ֵ ‫שא בל‬
ָ ָ ‫רה דאנ‬
ֵ ‫נהֵוא ב‬
ֵ ‫נא‬
ָ ַ ‫הָכ‬
Matthew 12:40 - ᵓaykanā gēr dahwā yawnān bəḵarsēh dənūnā təlāṯā yawmin
wāṯlāṯā laylāwān hāḵānā nehwē bərēh də((ᵓ))nāšā bəlebbāh da(ᵓ)rᶜā təlāṯā
ᵓimāmin wāṯlāṯā laylāwān . (analyze)
Matthew 12:40 - for as Jaunon was in the belly of the fish three days and three nights, so the
Son of man shall be in the heart of the earth three days and three nights.

ܳ ݂ ‫ܢܐ ܰܥܡ ܰܫܪ݁ܒ‬
ܰ ݁ - Matthew 12:41
ܺ ‫ܓ݂ܒܶܪܐ‬
ܳ ‫ܢܝܢܳܘܶܝܐ ܢܽܩܘܽܡܘܢ ݁ܒ ݂ ܺܕܝ‬
‫ܬܐ‬
ܰ
ܳ ݂ ‫ܢܘܢ ݁ ܳܬ݂ܒܘ ݁ܒ‬
ܽ ‫ܢܗ ݁ܕܶܗ‬
ܳ ‫ܟܽܪܘܽܙܘ ݂ ܶܬܗ ݁ܕܰܝܘ‬
ܳ ‫ܳܗ ݂ ܶܕܐ ܰܘܢܰܚܝ ݂ ܽܒܘ‬
‫ܢܢ ܘܳܗܐ ݁ܕܪ݁ܒ‬
ܳ ‫ܢܢ ݁ܬ‬
ܳ ‫ܶܡܢ ܰܝܘ‬
(analyze
‫ܢܢ ) ܀‬

‫תבו‬
ָ ‫הנון‬
ֵ ‫נה ד‬
ָ ‫חיבו‬
ַ ‫דא ַונ‬
ֵ ָ‫תא ה‬
ָ ‫שרב‬
ַ ‫עם‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫די‬
ִ ‫נינו ֵָיא נקומון ב‬
ִ ‫רא‬
ֵ ‫גב‬
ַ - Matthew 12:41
(analyze) . ‫נן‬
ָ ‫נן ת‬
ָ ‫מן ַיו‬
ֵ ‫רב‬
ַ ‫הא ד‬
ָ ‫נן ו‬
ָ ‫תה דַיו‬
ֵ ‫כרוזו‬
ָ ‫ב‬
Matthew 12:41 - gaḇrē ninwāyē nəqūmon bəḏinā ᶜam šarbṯā hāḏē wanḥaybbūnāh
dəhēnon tāḇ(w) bəḵārūzūṯēh dəyawnān wəhā dərab men yawnān tənān . (analyze)
Matthew 12:41 - The men of Ninevoë. shall rise up in the judgment with this generation, and
shall condemn it; for they repented at the preaching of Jaunon; and, behold, a greater than
Jaunon (is) here.

ܳ ݂ ‫ܢܐ ܰܥܡ ܰܫܪ݁ܒ‬
ܳ ‫ܢܐ ݁ܬܽܩܘܡ ݁ܒ ݂ ܺܕܝ‬
ܳ ‫ ܰܡܠ݁ܟ ݂ ܳܬܐ ݁ܕ ݂ ܰܬܝܡ‬- Matthew 12:42
‫ܬܐ ܳܗ ݂ ܶܕܐ‬
ܶ
ܶ
ܶ ‫ܰܘ݂ܬܰܚܝ ݂ ܺܒܝܗ ݁ ܶܕܐ ݂ ܳܬ݂ܬ‬
‫ܡܢ ܶܥ݂ܒܪܝܗ ݁ ܰܕܐܪܳܥܐ ݁ܕ ݂ ܶܬܫܰܡܥ ܶܚ݂ܟܡ ݂ ܶܬܗ ݁ ܰܕܫܠܝܽܡܘܢ‬
ܳ ݁ ‫ܘܳܗܐ ݁ܕܰܝ ݁ ܺܬܝܪ ܶܡܢ ܫܶܠܝܳܡܘܢ ܳܗܪ‬
(analyze)‫ܟܐ ܀‬

‫תת‬
ָ ‫דא‬
ֵ ‫ביה‬
ִ ‫חי‬
ַ ‫דא ַות‬
ֵ ָ‫תא ה‬
ָ ‫שרב‬
ַ ‫עם‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫די‬
ִ ‫נא תקום ב‬
ָ ‫תימ‬
ַ ‫תא ד‬
ָ ‫מלכ‬
ַ - Matthew 12:42
) . ‫כא‬
ָ ‫הר‬
ָ ‫מון‬
ָ ‫לי‬
ֵ ‫מן ש‬
ֵ ‫תיר‬
ִ ַ ‫הא די‬
ָ ‫לימון ו‬
ֵ ‫דש‬
ַ ‫תה‬
ֵ ‫חכמ‬
ֵ ‫מע‬
ַ ‫תש‬
ֵ ‫עא ד‬
ָ ‫דאר‬
ַ ‫ריה‬
ֵ ‫עב‬
ֵ ‫מן‬
ֵ
(analyze
Matthew 12:42 - malkṯā dəṯaymnā təqūm bəḏinā ᶜam šarbṯā hāḏē wāṯḥaybbih
de(ᵓ)ṯāṯ men ᶜēḇrēh da(ᵓ)rᶜā dəṯešmaᶜ ḥēḵmṯēh dašlēmon wəhā dəyattir men
šəlēmāwn hārkā . (analyze)
Matthew 12:42 - The queen of the south shall arise in the judgment with this generation, and

shall condemn it; for she came from the confines of the earth that she might hear the
wisdom of Shelemun; but one more excellent than Shelemun is here.

ܶ - Matthew 12:43
ܳ ‫ܐܰܡ݂ܬܝ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܕܽܪܘܳܚܐ ܰܛܢ݂ܦ ݂ ܳܬܐ ݁ ܶܬ ݁ ܽܦܘܩ ܶܡܢ ܰ݁ܒܪ‬
‫ܢܳܫܐ‬
ܰ
ܳ ݁ ‫ܟܪ‬
ܰ ݁ ‫ܶܡ݂ܬ‬
‫ܟܐ ݁ ܰܒܐ݂ܬܪܳܘ ݂ ܳܬܐ ݁ܕܰܡܳܝܐ ܰܠܝ݁ܬ ݁ܒܽܗܘܢ ܘ ݂ ܳܒܥܳܝܐ ܢܳܝܳܚܐ ܘܳܠܐ‬
݁ ‫ܶܡܫ‬
(analyze)‫ܟܳܚܐ ܀‬

‫תא‬
ָ ָ ‫באתר ַו‬
ַ ‫כא‬
ָ ‫כר‬
ַ ‫מת‬
ֵ ‫שא‬
ָ ָ ‫ברנ‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫תפוק‬
ֵ ‫תא‬
ָ ‫טנפ‬
ַ ‫חא‬
ָ ‫דין דרו‬
ֵ ‫מתי‬
ַ ֵ‫ א‬- Matthew 12:43
(analyze) . ‫חא‬
ָ ‫משכ‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫חא ו‬
ָ ָ ‫בעָיא ני‬
ָ ‫לית בהון ו‬
ַ ‫מָיא‬
ַ ‫ד‬
Matthew 12:43 - ᵓēmāṯy dēn dərūḥā ṭanpṯā teppuq men barnāšā mēṯkkarkā
ba(ᵓ)ṯrāwāṯā dəmāyā layt bəhon wəḇāᶜyā nəyāḥā wəlā meškḥā . (analyze)
Matthew 12:43 - When the unclean spirit shall have gone forth from a child of man, he
wandereth through places that have no waters in them, and seeketh repose, but findeth (it)
not.

ܶ ‫ܐܡܳܪܐ‬
ܰ ‫ܐܗ ݁ ܽܦܘ݂ܟ ܠ ݂ ܰܒܝ݁ܬܝ ܶܡܢ‬
ܳ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 12:44
ܳ ݁ ‫ܐܝ‬
ܶ ‫ܟܐ ݁ܕ‬
‫ܢ݂ܦܶܩ݂ܬ‬
ܺ ܰ݁
ܰ
ܺ ܰ
݁ ‫ܳܘܐ݂ܬܳܝܐ ܶܡܫ‬
(analyze) ‫ܟܳܚܐ ܕܣܪܝܩ ܘܚܡܝܡ ܘܡܰܨܰ݁ܒ݂ܬ ܀‬

‫חא‬
ָ ‫משכ‬
ֵ ‫קת ָואתָיא‬
ֵ ‫נפ‬
ֵ ‫כא ד‬
ָ ‫מן אי‬
ֵ ‫ביתי‬
ַ ‫אהפוכ ל‬
ֵ ‫רא‬
ָ ‫דין אמ‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 12:44
(analyze) . ‫בת‬
ַ ַ ‫מים ַומצ‬
ִ ‫ריק ַוח‬
ִ ‫דס‬
ַ
Matthew 12:44 - hāydēn ᵓāmrā ᵓehpuḵ ləḇayt(y) men ᵓaykā dənēpqēṯ wā(ᵓ)ṯyā
meškḥā dasriq waḥmim wamṣabbbbaṯ . (analyze)
Matthew 12:44 - Then he saith, I will return unto the house from whence I came forth; and
coming, he findeth it untenanted, cleansed, and decorated.

ܳ
ܳ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 12:45
ܶ ‫ܐܳܙ݈ܠܐ ݁ ܳܕ݂ܒܳܪܐ ܰܥܳܡܗ ܫ ݂ ܰܒܥ ܽܪܘ‬
‫ܪܢܳܝܢ‬
‫ܐܚ‬
‫ܚܐ‬
݈
ܳ ܰ ݁
ܳ
ܳ ‫݁ܕܶܡ‬
‫ܓ݂ܒܪܐ ܰܗܘ‬
‫ܢܗ ݁ ܺܒܝܳܫܢ ܘܳܥܐܳܠܢ ܘܳܥܡܪܢ ݁ ܶܒܗ ܳܘܳܗܘܳܝܐ ܰܚܪ ݂ ܶܬܗ ܕ‬
݂
ܰ ݂ ‫݁ ܺܒܝܳܫܐ ܶܡܢ ܰܩ݂ܕܳܡܝ ݁ ܶܬܗ ܳܗ‬
ܶ ‫ܢܐ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܢܗܶܘܐ ܠܗ ܠܰܫܪ݁ܒ ݂ ܳܬܐ ܳܗ ݂ ܶܕܐ ݁ ܺܒܝܫ ݁ ܳܬܐ‬
(analyze) ‫܀‬

‫לן‬
ָ ‫עא‬
ָ ‫שן ו‬
ָ ‫בי‬
ִ ‫נה‬
ָ ‫מ‬
ֵ ‫רנָין ד‬
ָ ‫חא אח‬
ֵ ‫בע רו‬
ַ ‫מה ש‬
ָ ‫ע‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫דב‬
ָ ‫דין אָזלא‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 12:45
‫תא‬
ָ ‫שרב‬
ַ ‫לה ל‬
ָ ‫נהֵוא‬
ֵ ‫נא‬
ָ ַ ‫תה הָכ‬
ֵ ‫מי‬
ָ ‫קד‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫שא‬
ָ ‫בי‬
ִ ‫הו‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫גב‬
ַ ‫תה ד‬
ֵ ‫חר‬
ַ ‫הוָיא‬
ָ ‫בה ו‬
ֵ ‫רן‬
ָ ‫עמ‬
ָ ‫ו‬
(analyze) . ‫תא‬
ָ ‫ביש‬
ִ ‫דא‬
ֵ ָ‫ה‬
Matthew 12:45 - hāydēn ᵓāzā(l) dāḇrā ᶜāmāh šəḇaᶜ rūḥē (ᵓ)ḥrānyān dəmēnāh bišān
wəᶜā(ᵓ)lān wəᶜāmrān bēh wəhāwyā ḥarṯēh dəǥāḇrā haw bišā men qāḏmāytēh
hāḵānā nehwē lāh ləšarbṯā hāḏē bištā . (analyze)
Matthew 12:45 - Then he goeth and taketh with him seven other spirits, than himself more
wicked, and they enter and dwell in him. And the end of that man is worse than his
beginning. So shall it be with this wicked race !

ܶ ‫ܐ ݂ ܰܬܘ‬
ܶ ‫ܟܢܶܫܐ‬
ܶ ݂ ‫ܟ݂ܕ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ ܡܰܡܶܠܠ ܠ‬
ܰ ݁ - Matthew 12:46
‫ܐܶܡܗ ܰܘܐܰܚܘ݈ܗܝ‬
ܽ
(analyze
‫ܳܩܝܺܡܝܢ ܠ ݂ ܰܒܪ ܘ ݂ ܳܒܶܥܝܢ ݁ ܰܕܢܰܡܠܠܘܢ ܰܥܶܡܗ )܀‬

‫עין‬
ֵ ָ‫בר וב‬
ַ ‫מין ל‬
ִ ‫קי‬
ָ ‫חוהי‬
ַ ‫מה ַוא‬
ֵ ֵ‫תו א‬
ַ ֵ‫שא א‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ ‫לל ל‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫דין מ‬
ֵ ‫כד הו‬
ַ - Matthew 12:46
(analyze) . ‫מה‬
ֵ ‫ע‬
ַ ‫מללון‬
ַ ‫דנ‬
ַ
Matthew 12:46 - kaḏ hū dēn məmāllell ləḵenšē ᵓēṯaw ᵓēmēh wa(ᵓ)ḥaw(hy) qāymin
ləḇar wəḇāᶜēn danmallllon ᶜāmēh . (analyze)
Matthew 12:46 - While he spake to the assembly, his mother and his brethren came,
standing without, and seeking to speak with him.

ܶ ݁ ‫ܐܰܡܪ ܶܠܗ‬
ܶ ‫ܢܫ ܳܗܐ‬
ܶ - Matthew 12:47
ܳ ‫ܐ‬
‫ܐܳܡ݂ܟ ܰܘܐܰܚܝ݁ܟ ܳܩܝܺܡܝܢ ܠ ݂ ܰܒܪ‬
݈ ‫ܕܝܢ‬
݂ ‫ܘ ݂ ܳܒܶܥܝܢ ݁ ܰܕܢܰܡܠܽܠܘܢ ܰܥܳܡ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܟ‬
‫מכ‬
ָ ‫ע‬
ַ ‫מללון‬
ַ ‫דנ‬
ַ ‫עין‬
ֵ ָ‫בר וב‬
ַ ‫מין ל‬
ִ ‫קי‬
ָ ‫חיכ‬
ַ ‫מכ ַוא‬
ָ ֵ‫הא א‬
ָ ‫נש‬
ָ ‫דין א‬
ֵ ‫לה‬
ֵ ‫מר‬
ַ ֵ‫ א‬- Matthew 12:47

(analyze) .
Matthew 12:47 - ᵓēmar lēh dēn (ᵓ)nāš hā ᵓēmāḵ wa(ᵓ)ḥayk qāymin ləḇar wəḇāᶜēn
danmallllon ᶜāmāḵ . (analyze)
Matthew 12:47 - And a man said to him, Thy mother and thy brethren are standing without,
and are requesting to speak with thee.

ܶ ‫ܢܐ ܶܘܐܰܡܪ ܠܰܡܢ ݁ ܶܕܐܰܡܪ ܶܠܗ ܰܡܢ ܗܝ‬
ܳ ‫ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ ܥ‬- Matthew 12:48
‫ܐܡܝ‬
݈
ܶ ‫ܘܰܡܢ‬
ܰ
ܽ ‫ܐ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܘܢ ܐܰܚܝ‬

(analyze) .

‫חי‬
ַ ‫אנון א‬
ֵ ‫מן‬
ַ ‫אמי ו‬
ֵ ‫מן הי‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫דא‬
ֵ ‫מן‬
ַ ‫מר ל‬
ַ ‫נא ֵוא‬
ָ ‫דין ע‬
ֵ ‫ הו‬- Matthew 12:48

Matthew 12:48 - hū dēn ᶜənā we(ᵓ)mar ləman de(ᵓ)mar lēh man (hy) ᵓem(y)
wəman ᵓēnon ᵓāḥa(y) . (analyze)
Matthew 12:48 - But he answered and said to him who spake to him, Who is my mother, and
who are my brethren ?

ܶ ‫ܐܝ ݂ ܶܕܗ ܠܳܘ݂ܬ ݁ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܘܗܝ ܶܘܐܰܡܪ ܳܗܐ‬
ܺ ‫ ܰܘ݂ܦܰܫܛ‬- Matthew 12:49
‫ܐܡܝ ܘܳܗܐ‬
݈
ܰ
(analyze) ‫ܐܰܚܝ ܀‬
(analyze) .

‫חי‬
ַ ‫הא א‬
ָ ‫אמי ו‬
ֵ ‫הא‬
ָ ‫מר‬
ַ ‫דוהי ֵוא‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫דה לָות‬
ֵ ‫אי‬
ִ ‫שט‬
ַ ‫ ַופ‬- Matthew 12:49

Matthew 12:49 - wāpšaṭ ᵓiḏēh ləwāṯ talmiḏaw(hy) we(ᵓ)mar hā ᵓem(y) wəhā
ᵓāḥa(y) . (analyze)
Matthew 12:49 - And he stretched forth his hand towards his disciples, and said, Behold my
mother, and behold my brethren !

ܶ ݁ ‫ܢܫ‬
ܽ ݁ - Matthew 12:50
ܶ ‫ܓܝܪ ݁ܕܳܥ ݂ ܶܒ݂ܕ ܶܨ݂ܒܳܝ‬
ܳ ‫ܟܠ‬
‫ܢܗ ݁ ܳܕܐ݂ܒܝ ݁ܕ ݂ ܰܒܫܰܡܳܝܐ ܽܗܘܽܝܘ‬
ܶ
ܳ
(analyze) ‫ܐܚܝ ܘܳܚ݂ܬܝ ܘܐܡܝ ܀‬
).

‫חתי ֵואמי‬
ָ ‫מָיא הויו אחי ו‬
ַ ‫בש‬
ַ ‫דאבי ד‬
ָ ‫נה‬
ֵ ָ ‫צבי‬
ֵ ‫בד‬
ֵ ‫ע‬
ָ ‫גיר ד‬
ֵ ‫נש‬
ָ ‫כל‬
ֻ - Matthew 12:50

(analyze

Matthew 12:50 - kullnāš gēr dəᶜāḇēḏ ṣēḇyānēh dā(ᵓ)ḇ(y) dəḇašmāyā hūyū ᵓāḥ(y)
wəḥāṯ(y) we(ᵓ)m(y) . (analyze)

Matthew 12:50 - For every one who doeth the will of my Father who is in heaven, he is my
brother, and my sister, and my mother.

The Gospel According To Matthai - Chapter 13
‫܀ ܡܬܝ ܝܓ ܀‬

‫ ݁ܒܰܗܘ ݁ ܶܕܝܢ ܰܝܘܳܡܐ ܢ ݂ ܰܦܩ ܶܝܽܫܘܥ ܶܡܢ ܰ݁ܒܝ ݁ ܳܬܐ ܺܘܝ ݂ ܶܬ݂ܒ ܰܥܠ ܰܝ݂ܕ‬- Matthew 13:1
ܳ
(analyze) ‫ܰܝܡܐ ܀‬
(analyze) .

‫מא‬
ָ ַ ‫על ַיד י‬
ַ ‫תב‬
ֵ ‫תא ִוי‬
ָ ‫בי‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫פק ֵישוע‬
ַ ‫מא נ‬
ָ ‫דין ַיו‬
ֵ ‫הו‬
ַ ‫ ב‬- Matthew 13:1

Matthew 13:1 - bəhaw dēn yawmā nəpaq yēšūᶜ men baytā wiṯēḇ ᶜal yāḏ
yāmā . (analyze)
Matthew 13:1 - IN that day Jeshu went forth from the house and sat by the sea-side;[By the
hand of the sea.]

ܰ ‫ܓܶܝܐܐ‬
ܺ ݁ ‫ܟܢܶܫܐ ܰܣ‬
ܶ ݁ ‫ܢܫܘ ܠܳܘ ݂ ܶܬܗ‬
ܰ ݁ ‫ ܶܘܐ݂ܬ‬- Matthew 13:2
ܶ ‫ܐܝ݂ܟ ݁ܕ‬
ܰ ‫ܟ‬
‫ܢܰܣܩ‬
ܳ
ܳ ‫ܐܡ‬
ܶ ‫ܟܢܳܫܐ ܳܩ‬
ܽ ݂ ‫ܢ ݁ ܶܬ݂ܒ ܶܠܗ ݁ ܶܒܐܠ ݂ ܳܦܐ ܘ‬
ܶ ݁ ‫ܟܶܠܗ‬
ܳ
ܰ
ܶ
) ‫ܗܘܐ ܥܠ ܣ݂ܦܪ ܰܝܡܐ ܀‬
݈

(analyze

‫לה‬
ֵ ֻ ‫פא וכ‬
ָ ‫באל‬
ֵ ‫לה‬
ֵ ‫תב‬
ֵ ֵ ‫סק נ‬
ַ ֵ ‫סג ִֵיאא איכ דנ‬
ַ ‫שא‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ ‫תה‬
ֵ ָ ‫נשו לו‬
ַ ַ ‫ ֵואתכ‬- Matthew 13:2
(analyze) . ‫מא‬
ָ ַ ‫פר י‬
ָ ‫על ס‬
ַ ‫אם הָוא‬
ֵ ‫ק‬
ָ ‫שא‬
ָ ‫כנ‬
ֵ
Matthew 13:2 - we(ᵓ)ṯkkannaš(w) ləwāṯēh kenšē saggie(ᵓ) ᵓayḵ dənēsaq netteḇ lēh
be(ᵓ)lpā wəḵūllēh kenšā qā(ᵓ)em (h)wā ᶜal səpār yāmā . (analyze)
Matthew 13:2 - and great multitudes gathered near him, so that he went up and sat in a
vessel; and all the multitude were standing on the shore of the sea.

ܶ
ܺ ݁ ‫ ܘܰܣ‬- Matthew 13:3
‫ܓܝ ܽ ܡܰܡܠܠ ݈ܗܳܘܐ ܰܥܡܽܗܘܢ ݁ܒ ݂ ܶܦܳܠܐ ݂ ܳܬܐ ܳܘܐܰܡܪ ܳܗܐ‬
ܶ ‫ܢ ݂ ܰܦܩ ܳܙܽܪܘܳܥܐ ݁ܕ‬
(analyze) ‫ܢܙܪܘܥ ܀‬

).

‫נזרוע‬
ֵ ‫עא ד‬
ָ ‫פק ָזרו‬
ַ ‫הא נ‬
ָ ‫מר‬
ַ ‫תא ָוא‬
ָ ‫לא‬
ָ ֵ ‫עמהון בפ‬
ַ ‫לל הָוא‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫גי מ‬
ִ ‫ס‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 13:3
(analyze

Matthew 13:3 - wəsaggi məmāllell (h)wā ᶜamhon bəpēlā(ᵓ)ṯā wā(ᵓ)mar hā nəpaq
zārūᶜā dənezrūᶜ . (analyze)
Matthew 13:3 - And he discoursed largely to them in parables, and said: Behold, there went
forth a sower to sow;

ܰ
ܽ ‫ܐܝ݂ܬ ݁ ܰܕܢ ݂ ܰܦܠ ܰܥܠ ܰܝܕ‬
ܺ ‫ܟ݂ܕ ܙܰܪܥ‬
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 13:4
‫ܐܘܪܳܚܐ ܶܘܐ ݂ ܳܬ݂ܬ ݁ ܳܦܪܚ ݂ ܳܬܐ‬
݂
ܶ ܰ ݂ ‫ܶܘܐ‬
(analyze) ‫ܟܠ݂ܬܗ ܀‬

(analyze) .

‫תה‬
ֵ ‫כל‬
ַ ‫תא ֵוא‬
ָ ‫רח‬
ַ ָ ‫תת פ‬
ָ ‫חא ֵוא‬
ָ ‫על ַיד אור‬
ַ ‫פל‬
ַ ‫דנ‬
ַ ‫אית‬
ִ ‫רע‬
ַ ‫כד ז‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 13:4
Matthew 13:4 - wəḵāḏ zəraᶜ ᵓiṯ danpal ᶜal yāḏ ᵓūrḥā we(ᵓ)ṯāṯ pāraḥṯā
we(ᵓ)ḵalṯēh . (analyze)

Matthew 13:4 - and as he sowed, some fell by the road-side, and the fowl came and devoured
it.

ܳ
ܰ - Matthew 13:5
ܰ ‫ܢܐ ܢ ݂ ܰܦܠ ܰܥܠ ܽܫܘܳܥܐ‬
ܳ ݁ ‫ܐܝ‬
ܳ ‫ܐܚܺܪ‬
‫ܟܐ ݁ܕܰܠܝ݁ܬ ݈ܗܳܘܐ ܶܡ݂ܕܪܐ‬
‫ܘ‬
݈
ܳ ‫ܓܳܝܐܐ ܘ ݂ ܰܒܪ ܳܫܥ ݂ ܶܬܗ ܫܰܘܚ ܶܡܽܛܠ ݁ܕܰܠܝ݁ܬ‬
ܰ݁
ܺ ݁ ‫ܰܣ‬
ܽ
ܳ
ܳ
)‫ܗܘܐ ܥܘܡܩܐ ܕܐܪܥܐ ܀‬
݈
(analyze

‫תה‬
ֵ ‫שע‬
ָ ‫בר‬
ַ ‫סג ִָיאא ו‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫מד‬
ֵ ‫לית הָוא‬
ַ ‫כא ד‬
ָ ‫עא אי‬
ָ ‫על שו‬
ַ ‫פל‬
ַ ‫נא נ‬
ָ ִ ‫ ַואחר‬- Matthew 13:5
(analyze) . ‫עא‬
ָ ‫דאר‬
ַ ‫קא‬
ָ ‫לית הָוא עומ‬
ַ ‫טל ד‬
ֻ ֵ‫שַוח מ‬
Matthew 13:5 - wa((ᵓ))ḥrīnā nəpal ᶜal šūᶜā ᵓaykā dəlayt (h)wā mēḏrā saggiā(ᵓ)
wəḇar šāᶜṯēh šəwaḥ mēṭul dəlayt (h)wā ᶜūmqā da(ᵓ)rᶜā . (analyze)
Matthew 13:5 - Another (portion) fell upon the rock, where there was not much soil; and
immediately [Bar-shoteh, " the son of its hour."] it sprung up, because there was no depth of earth.

ܳ
ܶ
ܰ ݁ - Matthew 13:6
ܰ ‫ܟ݂ܕ ݁ܕ‬
‫ܢܚ ݁ ܶܕܝܢ ܶܫܡܳܫܐ ܰܚܡ ܘܶܡܽܛܠ ݁ܕܰܠܝ݁ܬ ݈ܗܳܘܐ ܠܗ ܶܥܳܩܪܐ‬
ܶ
(analyze) ‫ܺܝ݂ܒܫ ܀‬
(analyze) .

‫בש‬
ֵ ‫רא י‬
ָ ‫ק‬
ָ ‫ע‬
ֵ ‫לה‬
ֵ ‫לית הָוא‬
ַ ‫טל ד‬
ֻ ‫מ‬
ֵ ‫חם ו‬
ַ ‫שא‬
ָ ‫שמ‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫נח‬
ַ ‫כד ד‬
ַ - Matthew 13:6

Matthew 13:6 - kaḏ dənaḥ dēn šemšā ḥam wəmēṭul dəlayt (h)wā lēh ᶜēqārā
īḇeš . (analyze)
Matthew 13:6 - But when the sun was risen, it burned, and, because it had no root, it
withered away.

ܰ
ܽ ݁ ‫ܟܘ ݁ ܶܒܐ ܰܘܣܶܠܩܘ‬
ܽ ݁ ‫ܢܐ ܢ ݂ ܰܦܠ ݁ ܶܒܝ݂ܬ‬
ܳ ‫ܐܚܺܪ‬
‫ܟܘ ݁ ܶܒܐ ܘܰܚܢܽܩܘ݈ܗܝ‬
݈ ‫ ܘ‬- Matthew 13:7
(analyze) ‫܀‬
(analyze) .

‫חנקוהי‬
ַ ‫בא ו‬
ֵ ‫לקו כו‬
ֵ ‫בא ַוס‬
ֵ ‫בית כו‬
ֵ ‫פל‬
ַ ‫נא נ‬
ָ ִ ‫ ַואחר‬- Matthew 13:7

Matthew 13:7 - wa((ᵓ))ḥrīnā nəpal bēṯ kubē wasleq(w) kubē wəḥanqū(hy) . (analyze)
Matthew 13:7 - And another fell among the thorns, and the thorns sprang up and choked it.

ܺ ‫ܢܐ ܢ ݂ ܰܦܠ ܰ݁ܒܐܪܳܥܐ ܳܛ݂ܒ ݂ ܳܬܐ ܘܰܝܗ݂ܒ ݁ ܺܦܐܶܪܐ‬
ܰ - Matthew 13:8
ܳ ‫ܐܚܺܪ‬
‫ܐܝ݂ܬ‬
‫ܘ‬
݈
݈
ܺ ܳ ܰ݁
ܺ݁ ܶ݁
ܺ
ܺ
ܳ ܰ݁
(analyze)‫ܕܡܐܐ ܘܐܝ݂ܬ ܕܫܬܝܢ ܘܐܝ݂ܬ ܕ݂ܬܠ݂ܬܝܢ ܀‬

‫תין‬
ִ ‫דש‬
ֵ ‫אית‬
ִ ‫מאא ו‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫אית‬
ִ ‫רא‬
ֵ ִ‫תא וַיהב פא‬
ָ ‫טב‬
ָ ‫עא‬
ָ ‫באר‬
ַ ‫פל‬
ַ ‫נא נ‬
ָ ִ ‫ ַואחר‬- Matthew 13:8
(analyze) . ‫תין‬
ִ ָ ‫דתל‬
ַ ‫אית‬
ִ ‫ו‬
Matthew 13:8 - wa((ᵓ))ḥrīnā nəpal ba(ᵓ)rᶜā ṭāḇṯā wəya(h)ḇ pi(ᵓ)ē ᵓiṯ damā(ᵓ) wi(ᵓ)ṯ
deštin wi(ᵓ)ṯ daṯlāṯin . (analyze)
Matthew 13:8 - And another fell into good earth, and gave fruits, this a hundred, another
sixty, and another thirty.
(analyze‫܀‬
)

ܶ ‫ ܰܡܢ ݁ ܺܕܐܝ݂ܬ ܶܠܗ‬- Matthew 13:9
ܶ ‫ܢܫܰܡܥ‬
ܶ ‫ܢܐ ݁ܕ‬
ܶ ‫ܐ݂ܕ‬
‫ܢܫܰܡܥ‬
(analyze) .

‫מע‬
ַ ‫נש‬
ֵ ‫מע‬
ַ ‫נש‬
ֵ ‫נא ד‬
ֵ ‫אד‬
ֵ ‫לה‬
ֵ ‫אית‬
ִ ‫מן ד‬
ַ - Matthew 13:9

Matthew 13:9 - man di(ᵓ)ṯ lēh ᵓēḏnē dənešmaᶜ nešmaᶜ . (analyze)
Matthew 13:9 - He who hath ears to hear, let him hear.

ܳ ‫ ܰܘܩܶܪ݂ܒܘ ݁ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܘ݈ܗܝ ܳܘܐܡܺܪܝܢ ܶܠܗ ܠܳܡ‬- Matthew 13:10
‫ܢܐ ݁ܒ ݂ ܶܦܳܠܐ ݂ ܳܬܐ‬
ܰ ‫ܡܰܡܶܠܠ‬
ܽ ܰ ݁ ‫ܐ‬
(analyze)‫ܢܬ ܥܡܗܘܢ ܀‬
݈
‫עמהון‬
ַ ‫לל אנת‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫תא מ‬
ָ ‫לא‬
ָ ֵ ‫נא בפ‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫לה ל‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫דוהי ָואמ‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫רבו‬
ֵ ‫ ַוק‬- Matthew 13:10

(analyze) .
Matthew 13:10 - waqrēḇ(w) talmiḏaw(hy) wā(ᵓ)mrin lēh ləmānā bəpēlā(ᵓ)ṯā
məmāllell ᵓa(n)t ᶜamhon . (analyze)
Matthew 13:10 - And his disciples approached, saying to him, Why dost thou speak to them
in parables ?

ܽ ݂ ‫ܢܐ ܶܘܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ݁ ܰܕܠ‬
ܳ ‫ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ ܥ‬- Matthew 13:11
‫ܟܘܢ ݈ܽܗܘ ܺܝܺܗܝ݂ܒ ܠܶܡ ݁ ܰܕܥ‬
ܳ
ܶ݁
ܽ ݁ ‫ܐܳܪܳܙܐ ݁ܕܰܡܠ‬
ܺ
ܽ ‫ܟܘ ݂ ܳܬܐ ݁ ܰܕܫܰܡܳܝܐ ܠܳܗ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܘܢ ܕܝܢ ܠܐ ܺܝܗܝ݂ܒ‬
݈

‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫דע אר ָָזא ד‬
ַ ‫מ‬
ֵ ‫היב ל‬
ִ ‫דלכון הו י‬
ַ ‫מר להון‬
ַ ‫נא ֵוא‬
ָ ‫דין ע‬
ֵ ‫ הו‬- Matthew 13:11
(analyze) . ‫היב‬
ִ ‫לא י‬
ָ ‫דין‬
ֵ ‫הנון‬
ָ ‫מָיא ל‬
ַ ‫דש‬
ַ

Matthew 13:11 - hū dēn ᶜənā we(ᵓ)mar ləhon dalḵon (h)u īhiḇ ləmeddaᶜ (ᵓ)rāzā
dəmalkuṯā dašmāyā ləhānon dēn lā īhiḇ . (analyze)
Matthew 13:11 - He replied and said to them, Because unto you it is given to know the
mystery of the kingdom of heaven, but unto them it is not given.
(analyze‫܀‬
)

ܶ
ܶ ݁ ‫ ܠܰܡܢ‬- Matthew 13:12
ܶ ‫ܢ ݂ ܺܬܝܶܗ݂ܒ ܶܠܗ ܘ‬
ܶ ‫ܓܝܪ ݁ ܺܕܐܝ݂ܬ ܶܠܗ‬
‫ܢ݂ܬܰܝ ݁ ܰܬܪ ܠܗ‬
(analyze) .

‫לה‬
ֵ ‫תר‬
ַ ַ ‫נתי‬
ֵ ‫לה ו‬
ֵ ‫הב‬
ֵ ‫תי‬
ִ ֵ ‫לה נ‬
ֵ ‫אית‬
ִ ‫גיר ד‬
ֵ ‫מן‬
ַ ‫ ל‬- Matthew 13:12

Matthew 13:12 - ləman gēr di(ᵓ)ṯ lēh nēṯihēḇ lēh wənēttyattttar lēh . (analyze)
Matthew 13:12 - For unto him who hath, it shall be given, and it shall be increased to him:
but [as] to him who hath not, that also which he hath shall be taken from him.

ܶ ‫ܢܫ݁ܬܶܩܠ ܶܡ‬
ܶ ‫ܶܠܗ ܘܰܗܘ ݁ ܺܕܐܝ݂ܬ ܶܠܗ‬
‫ܢܗ ܶܡܽܛܠ‬
ܽ ‫ܢܐ ܰܥܡ‬
ܳ ‫݈ܐ‬
‫ܗܘܢ ܶܡܽܛܠ ݁ܕܳܚܶܙܝܢ ܘܳܠܐ ܳܚܶܙܝܢ‬
ܺ ݁ ܰ݁ ܶ
ܳ
(analyze‫܀‬
) ‫ܘܠܐ ܡܣܬܟܠܝܢ‬

‫ ܰܘܠܰܡܢ ݁ܕ ܰ ܶܠܝ݁ܬ‬- ܳMatthew 13:13
ܶ ‫ܢܐ ݁ܒ‬
ܳ ‫ܳܗ‬
‫ܠܐ ݂ ܳܬܐ ܡܰܡܠܠ‬
‫ܦ‬
݂
‫ܘܳܫܡܺܥܝܢ ܘܳܠܐ ܳܫܡܺܥܝܢ‬

‫תא‬
ָ ‫לא‬
ָ ֵ ‫נא בפ‬
ָ ָ‫טל ה‬
ֻ ‫מ‬
ֵ ‫נה‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫קל‬
ֵ ‫נשת‬
ֵ ‫לה‬
ֵ ‫אית‬
ִ ‫הו ד‬
ַ ‫לה ו‬
ֵ ‫לית‬
ַ ‫מן ד‬
ַ ‫ ַול‬- Matthew 13:13
) . ‫לין‬
ִ ‫תכ‬
ַ ‫מס‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫עין ו‬
ִ ‫שמ‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫עין ו‬
ִ ‫שמ‬
ָ ‫חֵזין ו‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫חֵזין ו‬
ָ ‫טל ד‬
ֻ ‫מ‬
ֵ ‫עמהון‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫לל א‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫מ‬
(analyze
Matthew 13:13 - walman dəlayt lēh wəhaw di(ᵓ)ṯ lēh neštqel mēnēh mēṭul hānā
bəpēlā(ᵓ)ṯā məmāllell (ᵓ)nā ᶜamhon mēṭul dəḥāzēn wəlā ḥāzēn wəšāmᶜin wəlā
šāmᶜin wəlā mestakklin .(analyze)
Matthew 13:13 - On this account I speak to them in parables. Hence they see, and (yet) see
not; and they hear, and (yet) hear not, neither understand;

‫ ܳܘܳܫܠܳܡܐ ݁ܒ ܽܽܗܘܢ ܢ ݂ ܺܒܽܝܘ ݂ ܶܬܗ ݁ ܶܕܐܰܫܥ ܳ ܳܝܐ ݁ ܶܕܐܰܡܪ ݁ܕܶܫܡܳܥܐ‬- Matthew 13:14
(analyze
‫݁ ܶܬܫܡܽܥܘܢ ܘܠܐ ݁ ܶܬܣ ݁ ܰܬ݁ܟܠܘܢ ܘܶܡܚܳܙܐ ݁ ܶܬܚܽܙܘܢ ܘܠܐ ݁ ܶܬ݁ܕܽܥܘܢ )܀‬

‫לא‬
ָ ‫תשמעון ו‬
ֵ ‫עא‬
ָ ‫שמ‬
ֵ ‫מר ד‬
ַ ‫דא‬
ֵ ‫שעָיא‬
ַ ‫דא‬
ֵ ‫תה‬
ֵ ‫ביו‬
ִ ‫מא בהון נ‬
ָ ‫של‬
ָ ‫ ו‬- Matthew 13:14
(analyze) . ‫תדעון‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫תחזון ו‬
ֵ ‫מחָזא‬
ֵ ‫תכלון ו‬
ַ ‫תס‬
ֵ
Matthew 13:14 - wəšālmā bəhon nəḇīūṯēh de(ᵓ)šaᶜyā de(ᵓ)mar dəšemᶜā tešmᶜon
wəlā testakklon wəmeḥzā teḥzon wəlā tedᶜon . (analyze)
Matthew 13:14 - and accomplished in them is the prophecy of Eshaia, who said, that hearing
they should hear, but not understand, and seeing they should see, but not know.

ܶ - Matthew 13:15
ܶ ݁ ‫ܐ݂ܬܰܥ ݁ ܺܒܝ ܶܠܗ‬
ܰ ‫ܢܐ ܘ ݂ ܶܒܐ݂ܕ‬
ܳ ‫ܓܝܪ ܶܠ ݁ ܶܒܗ ݁ܕܰܥܳܡܐ ܳܗ‬
‫ܢܝܽܗܘܢ‬
ܶ ‫ܢܝܽܗܘܢ ܰܥܶܡܨܘ ݁ܕܳܠܐ‬
ܰ ‫ܢܚܽܙܘܢ ݁ܒܰܥܝ‬
ܰ ‫ܰܝܺܩܝܳܪܐܺܝ݂ܬ ܫܰܡܥܘ ܘܰܥܝ‬
‫ܢܝܽܗܘܢ‬
ܽ ‫ܢ݂ܬ݁ܦ‬
ܶ ‫ܢܣ ݁ ܰܬ݁ܟܽܠܘܢ ݁ܒܶܠ݁ܒܽܗܘܢ ܘ‬
ܶ ‫ܢܝܽܗܘܢ ܘ‬
ܶ ‫ܘ‬
ܰ ‫ܢܫܡܽܥܘܢ ݁ ܶܒܐ݂ܕ‬
‫ܢܘܢ‬
ܶ
ܶ
ܽ ‫ܰܘܐܣܐ ܐ‬
(analyze)‫ܢܘܢ ܀‬

‫מעו‬
ַ ‫ראית ש‬
ָ ‫קי‬
ִ ַ ‫ניהון י‬
ַ ‫באד‬
ֵ ‫נא ו‬
ָ ָ‫מא ה‬
ָ ‫ע‬
ַ ‫בה ד‬
ֵ ֵ ‫גיר ל‬
ֵ ‫לה‬
ֵ ‫בי‬
ִ ‫ע‬
ַ ‫את‬
ֵ - Matthew 13:15
‫נתפנון‬
ֵ ‫לבהון ו‬
ֵ ‫תכלון ב‬
ַ ‫נס‬
ֵ ‫ניהון ו‬
ַ ‫באד‬
ֵ ‫נשמעון‬
ֵ ‫ניהון ו‬
ַ ‫עי‬
ַ ‫נחזון ב‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫מצו ד‬
ֵ ‫ע‬
ַ ‫ניהון‬
ַ ‫עי‬
ַ ‫ו‬
(analyze) . ‫אנון‬
ֵ ‫סא‬
ֵ ‫ַוא‬

Matthew 13:15 - ᵓēṯᶜabbbbi lēh gēr lebbēh dəᶜāmā hānā wəḇe(ᵓ)ḏnayhon yāqirā(ᵓ)īṯ
šəmaᶜ(w) wəᶜaynayhon ᶜāmmeṣ(w) dəlā neḥzon bəᶜaynayhon wənešmᶜon
be(ᵓ)ḏnayhon wənestakklon bəlebhon wənēṯpnon wa(ᵓ)ssē ᵓēnon . (analyze)
Matthew 13:15 - For the heart of this people is become gross, and with their ears they have
heard heavily, and their eyes they have shut, that they may not see with their eyes, nor hear
with their ears, nor understand with their hearts, and be converted, and I heal them.

ܽ ݁ ‫ܢܝ‬
ܽ ݂ ‫ ݁ ܺܕܝܠ‬- Matthew 13:16
ܰ ‫ܟܘܢ ݁ ܶܕܝܢ ܽܛܘ ݂ ܰܒܝܶܗܝܢ ܠܰܥܝ‬
‫ܟܘܢ ݁ܕܳܚܙܳܝܢ‬
ܽ ݁ ‫ܢܝ‬
ܳ ܳ ݁
ܰ ‫ܘܶܠܐ݂ܕ‬
(analyze)‫ܟܘܢ ܕܫܡܥܢ ܀‬

(analyze) .

‫ען‬
ָ ‫שמ‬
ָ ‫ניכון ד‬
ַ ‫לאד‬
ֵ ‫חזָין ו‬
ָ ‫ניכון ד‬
ַ ‫עי‬
ַ ‫הין ל‬
ֵ ‫בי‬
ַ ‫דין טו‬
ֵ ‫דילכון‬
ִ - Matthew 13:16

Matthew 13:16 - dilḵon dēn ṭūḇayhēn ləᶜaynaykon dəḥāzyān wəle(ᵓ)ḏnaykon
dəšāmᶜān . (analyze)
Matthew 13:16 - But blessed are your eyes which see, and your ears which hear:

ܺ ݁ ‫ܟܘܢ ݁ܕܰܣ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܳ ‫ܓܝܪ‬
ܶ ݁ ‫ܐܺܡܝܢ‬
ܰ - Matthew 13:17
ܳ ‫ܐܰܡܪ‬
‫ܓܶܝܐܐ ܳܢ ݂ ܺܒܶܝܐ‬
ܶ ‫ܘܰܙ ݁ ܺܕܝܶܩܐ‬
ܶ ‫ܐ݂ܬܰܪ݂ܓܰܪ݂ܓܘ ݁ܕ‬
‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ܘܠܐ ܚܰܙܘ‬
‫ܢܚܽܙܘܢ ܶܡ ݁ ܶܕܡ ݁ܕ ܳ ܳܚܶܙܝܢ‬
݈ ‫ܐ‬
ܽ ݁ ‫ܰܘܠܶܡܫܰܡܥ ܶܡ ݁ ܶܕܡ ݁ܕܳܫܡܺܥܝܢ ܐ‬
ܰ
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܬܘܢ ܘܠܐ ܫܡܥܘ‬
݈
‫דם‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫נחזון‬
ֵ ‫רגו ד‬
ַ ‫רג‬
ַ ‫את‬
ֵ ‫קא‬
ֵ ‫די‬
ִ ַ ‫סג ִֵיאא נבִֵיא וז‬
ַ ‫נא לכון ד‬
ָ ‫מר‬
ַ ‫גיר א‬
ֵ ‫מין‬
ִ ‫ א‬- Matthew 13:17
(analyze) . ‫מעו‬
ַ ‫לא ש‬
ָ ‫עין אנתון ו‬
ִ ‫שמ‬
ָ ‫דם ד‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫מע‬
ַ ‫מש‬
ֵ ‫לא חַזו ַול‬
ָ ‫חֵזין אנתון ו‬
ָ ‫ד‬
Matthew 13:17 - ᵓāmin gēr ᵓāmarnā() ləḵon dəsaggie(ᵓ) nəḇīē wəzaddiqē
ᵓēṯrāǥrāǥ(w) dəneḥzon meddem dəḥāzēn ᵓ(n)tton wəlā ḥəzaw walmešmaᶜ
meddem dəšāmᶜin ᵓ(n)tton wəlā šəmaᶜ(w) . (analyze)
Matthew 13:17 - for, Amen I say unto you, that many prophets and just ones have desired to
behold what you see, and have not beheld, and to hear what you hear, and have not heard.
(analyze‫܀‬
)

ܰ
‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ݁ ܶܕܝܢ ܫܰܡܥܘ ܰܡ݂ܬܳܠܐ ݁ܕܰܙܪܳܥܐ‬
݈ ‫ ܐ‬- Matthew 13:18
(analyze) .

‫עא‬
ָ ‫לא דַזר‬
ָ ‫מת‬
ַ ‫מעו‬
ַ ‫דין ש‬
ֵ ‫ אנתון‬- Matthew 13:18

Matthew 13:18 - ᵓa(n)tton dēn šəmaᶜ(w) māṯlā dəzarᶜā . (analyze)
Matthew 13:18 - You, then, attend to the comparison of the seed:

ܽ ݁ ‫ܟܠ ݁ܕܳܫܰܡܥ ܶܡܠ ݂ ܳܬܐ ݁ܕܰܡܠ‬
ܽ ݁ - Matthew 13:19
ܰ ݁ ‫ܟܘ ݂ ܳܬܐ ܘܳܠܐ ܶܡܣ ݁ ܰܬ‬
‫ܟܠ ܳ݁ܒܗ‬
ܳ
ܰ ‫ܐ ݂ ܶܬܐ ݁ ܺܒܝܳܫܐ ܘܳܚܶܛ݂ܦ ܶܡܠ ݂ ܳܬܐ ݁ ܰܕܙܺܪܝܳܥܐ ݁ܒܶܠ ݁ ܶܒܗ ܳܗ‬
‫ܢܘ ܰܗܘ ݁ܕܰܥܠ ܰܝ݂ܕ‬
ܰ ݁ ܶ
ܽ
(analyze) ‫ܐܘܪܳܚܐ ܐܙܕܪܥ ܀‬

‫טפ‬
ֵ ‫ח‬
ָ ‫שא ו‬
ָ ‫בי‬
ִ ‫תא‬
ֵ ‫בה א‬
ָ ‫כל‬
ַ ַ‫מסת‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫תא ו‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫תא ד‬
ָ ‫מל‬
ֵ ‫מע‬
ַ ‫ש‬
ָ ‫כל ד‬
ֻ - Matthew 13:19
(analyze) . ‫רע‬
ַ ‫אזד‬
ֵ ‫חא‬
ָ ‫על ַיד אור‬
ַ ‫הו ד‬
ַ ‫נו‬
ַ ָ‫בה ה‬
ֵ ֵ ‫עא בל‬
ָ ‫רי‬
ִ ‫דז‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מל‬
ֵ
Matthew 13:19 - kull dəšāmaᶜ melṯā dəmalkuṯā wəlā mestakkkkal bāh ᵓāṯē bišā
wəḥāṭēp melṯā dazriᶜā bəlebbēh hānaw haw dəᶜal yāḏ ᵓūrḥā ᵓezdraᶜ . (analyze)
Matthew 13:19 - (When) any one who heareth the doctrine of the kingdom doth not
understand it, there cometh the evil (one), and snatcheth away the doctrine that was sown in

his heart: this is what by the road-side was sown.

ܰ ܶ
ܽ ‫ ܰܗܘ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܕܰܥܠ‬- Matthew 13:20
‫ܐܙ݁ܕܪܥ ܰܗܘ ݈ܽܗܘ ݁ܕܳܫܰܡܥ ܶܡܠ ݂ ܳܬܐ‬
‫ܫܘܳܥܐ‬
ܳ ܶ ܰ
ܶ ܳ
ܳ ܽ
ܰ
(analyze) ‫ܘ݂ܒܪ ܫܥ݂ܬܗ ݁ܒܰܚ݂ܕܘ݂ܬܐ ܡܩ݁ܒܠ ܠܗ ܀‬

‫תה‬
ֵ ‫שע‬
ָ ‫בר‬
ַ ‫תא ו‬
ָ ‫מל‬
ֵ ‫מע‬
ַ ‫ש‬
ָ ‫הו הו ד‬
ַ ‫רע‬
ַ ‫אזד‬
ֵ ‫עא‬
ָ ‫על שו‬
ַ ‫דין ד‬
ֵ ‫הו‬
ַ - Matthew 13:20
(analyze) . ‫לה‬
ָ ‫בל‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫תא מ‬
ָ ‫חדו‬
ַ ‫ב‬
Matthew 13:20 - haw dēn dəᶜal šūᶜā ᵓezdraᶜ haw (h)u dəšāmaᶜ melṯā wəḇar šāᶜṯēh
bəḥāḏūṯā məqabbbbel lāh . (analyze)
Matthew 13:20 - But that which was sown upon the rock is he who heareth the word, and at
once with joy apprehendeth it.

ܶ ‫ ܰܠܝ݁ܬ ܳܠܗ ݁ ܶܕܝܢ ܶܥܳܩܳܪܐ ݁ ܶܒܗ‬- Matthew 13:21
ܳ ‫ܐܳܠܐ ݁ܕܰܙ݂ܒ‬
‫ܢܐ ܽܗܘ ܘܳܡܐ‬
ܽ ‫݁ ܰܕܗܳܘܐ‬
ܰ ‫ܢܐ‬
ܶ ݁ ‫ܓܠ ܶܡ݂ܬ‬
ܰ ‫ܐܘ ܪ ݂ ܽܕܘ݂ܦܳܝܐ ܶܡܽܛܠ ܶܡܠ ݂ ܳܬܐ ܥ‬
ܳ ‫ܐܘܠܳܨ‬
) ‫ܟܫܠ ܀‬
݂
(analyze

‫נא או‬
ָ ָ ‫דהָוא אולצ‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫נא הו ו‬
ָ ‫לא דַזב‬
ָ ֵ‫בה א‬
ֵ ‫רא‬
ָ ‫ק‬
ָ ‫ע‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫לה‬
ָ ‫לית‬
ַ - Matthew 13:21
(analyze) . ‫של‬
ֵ ‫מתכ‬
ֵ ‫גל‬
ַ ‫תא ע‬
ָ ‫מל‬
ֵ ‫טל‬
ֻ ‫מ‬
ֵ ‫רדופָיא‬
Matthew 13:21 - layt lāh dēn ᶜēqārā bēh ᵓēlā dəzāḇnā hū wəmā dahwā ᵓūlṣānā ᵓaw
rəḏūpyā mēṭul melṯā ᶜəǥal mēṯkšel . (analyze)
Matthew 13:21 - Yet hath he no root in him, but is (only) for a time; and when affliction or
persecution occurs on account of the doctrine, he is quickly offended.

ܰ ܶ
ܽ ݁ ‫ ܰܗܘ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܕ ݂ ܶܒܝ݂ܬ‬- Matthew 13:22
‫ܐܙ ܳ݁ܕܪܥ ܰܗܘ ݈ܽܗܘ ݁ ܳܕܳܫܰܡܥ ܶܡܠ ݂ ܳܬܐ‬
‫ܟܘ ݁ ܶܒܐ‬
ܳ ‫ܘܶܪܢܳܝܐ ݁ܕܳܥܠܳܡܐ ܳܗ‬
‫ܢܐ ܘܽܛܘܥܰܝܝ ݁ܕܽܥܘ݂ܬܪܐ ܳܚܢܺܩܝܢ ܠܗ ܠܶܡܠ ݂ ܳܬܐ‬
ܶ ܺ݁
ܳ ܰ
ܳ
(analyze) ‫ܘ݂ܕܠܐ ܦܐܪܐ ܗܘܳܝܐ ܀‬

‫נא‬
ָ ָ‫מא ה‬
ָ ‫על‬
ָ ‫רנָיא ד‬
ֵ ‫תא ו‬
ָ ‫מל‬
ֵ ‫מע‬
ַ ‫ש‬
ָ ‫הו הו ד‬
ַ ‫רע‬
ַ ‫אזד‬
ֵ ‫בא‬
ֵ ‫בית כו‬
ֵ ‫דין ד‬
ֵ ‫הו‬
ַ - Matthew 13:22
(analyze). ‫יא‬
ָ ‫הו‬
ָ ‫רא‬
ֵ ִ‫לא פא‬
ָ ‫תא ַוד‬
ָ ‫מל‬
ֵ ‫לה ל‬
ָ ‫קין‬
ִ ‫חנ‬
ָ ‫רא‬
ָ ‫וטועַיי דעות‬
Matthew 13:22 - haw dēn dəḇēṯ kubē ᵓezdraᶜ haw (h)u dəšāmaᶜ melṯā wərenyā
dəᶜālmā hānā wəṭūᶜyay dəᶜūṯrā ḥānqin lāh ləmelṯā wāḏlā pi(ᵓ)ē hāwyā . (analyze)
Matthew 13:22 - That sown [in] the place of thorns, is he who heareth the word, but the
anxious thought of this world and the illusions of riches stifle the word in him, and he is
without fruits.

ܰ ܶ
ܰ ‫ ܰܗܘ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܕܰܥܠ‬- Matthew 13:23
‫ܐܙ݁ܕܪܥ ܰܗܘ ݈ܽܗܘ ݁ܕܳܫܰܡܥ‬
‫ܐܪܳܥܐ ܳܛ݂ܒ ݂ ܳܬܐ‬
ܺ ‫ܟܠ ܘܳܝܶܗ݂ܒ ݁ ܺܦܐܶܪܐ ܘܳܥ ݂ ܶܒ݂ܕ‬
ܰ ݁ ‫ܶܡܰܠ݂ܬܝ ܘܶܡܣ ݁ ܰܬ‬
‫ܐܝ݂ܬ ݁ ܰܕܳܡܐܐ ܺܘܐܝ݂ܬ ݁ ܶܕܫ ݁ ܺܬܝܢ‬
ܺ ܳ ܰ݁
ܺ
(analyze) ‫ܘܐܝ݂ܬ ܕ݂ܬܠ݂ܬܝܢ ܀‬

‫כל‬
ַ ַ‫מסת‬
ֵ ‫לתי ו‬
ַ ‫מ‬
ֵ ‫מע‬
ַ ‫ש‬
ָ ‫הו הו ד‬
ַ ‫רע‬
ַ ‫אזד‬
ֵ ‫תא‬
ָ ‫טב‬
ָ ‫עא‬
ָ ‫על אר‬
ַ ‫דין ד‬
ֵ ‫הו‬
ַ - Matthew 13:23
(analyze). ‫תין‬
ִ ָ ‫דתל‬
ַ ‫אית‬
ִ ‫תין ו‬
ִ ‫דש‬
ֵ ‫אית‬
ִ ‫מאא ו‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫אית‬
ִ ‫בד‬
ֵ ‫ע‬
ָ ‫רא ו‬
ֵ ִ‫הב פא‬
ֵ ָ ‫וי‬
Matthew 13:23 - haw dēn dəᶜal ᵓarᶜā ṭāḇṯā ᵓezdraᶜ haw (h)u dəšāmaᶜ mēlāṯ(y)
wəmestakkkkal wəyāhēḇ pi(ᵓ)ē wəᶜāḇēḏ ᵓiṯ damā(ᵓ) wi(ᵓ)ṯ deštin wi(ᵓ)ṯ

daṯlāṯin . (analyze)
Matthew 13:23 - But that which upon good ground was sown is he who heareth my doctrine,
and understandeth (it), and giveth fruits, and produceth, whether a hundred, or sixty, or
thirty fold.

ܽ ݁ ‫ܐܡ ݁ ܶܬܠ ܠܽܗܘܢ ܶܘܐܰܡܪ ݁ ܳܕܡܳܝܐ ܰܡܠ‬
ܰ ‫ܢܐ ܰܡ݂ܬܳܠܐ‬
ܳ ‫ܐܚܺܪ‬
‫ܟܘ ݂ ܳܬܐ‬
13:24
ܺ ݁ܰ
ܰ ܰ ݁ ܳ ݈ - Matthew
ܶ
ܳ
ܰ
ܰ
ܰ ܰ݁
ܳ
ܳ
(analyze) ‫ܓ݂ܒܪܐ ܕܙܪܥ ܙܪܥܐ ܛ݂ܒܐ ܒܩܪܝ݂ܬܗ ܀‬
݂ ‫ܕܫܡܳܝܐ ܠ‬

‫רא‬
ָ ‫גב‬
ַ ‫מָיא ל‬
ַ ‫דש‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫דמָיא‬
ָ ‫מר‬
ַ ‫תל להון ֵוא‬
ֵ ‫לא אמ‬
ָ ‫מת‬
ַ ‫נא‬
ָ ִ ‫ אחר‬- Matthew 13:24
(analyze) . ‫תה‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫בק‬
ַ ‫בא‬
ָ ‫ט‬
ָ ‫עא‬
ָ ‫רע ַזר‬
ַ ‫דז‬
ַ
Matthew 13:24 - (ᵓ)ḥrīnā māṯlā ᵓamtel ləhon we(ᵓ)mar dāmyā malkuṯā dašmāyā
ləǥāḇrā dazraᶜ zarᶜā ṭāḇā baqriṯēh . (analyze)
Matthew 13:24 - ANOTHER comparison he allegorized unto them, and said: The kingdom of
heaven is like unto a man who sowed good seed in his field.

ܶ ‫ܢܳܫܐ‬
ܶ ݁ ܰ
ܶ ‫ܐ ݂ ܳܬܐ ݁ܒܶܥܠ݁ܕ ݂ ܳܒ ݂ ܶܒܗ ܰܘܙܰܪܥ ܺܙܝܳܙ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܢܐ‬
13:25
݈ ‫ ܘ ݂ܶܟ݂ܕ ܰ ܕܡ݂ܟܘ‬- Matthew
ܶ
ܶ
ܳ ‫݁ ܰܒܝ‬
(analyze) ‫ܢ݂ܬ ܚܛܐ ܘܐܙܠ ܀‬

).

‫טא ֵואַזל‬
ֵ ‫ח‬
ֵ ‫נת‬
ָ ‫בי‬
ַ ‫נא‬
ֵ ָ ‫רע ִזיז‬
ַ ‫בה ַוז‬
ֵ ָ‫עלדב‬
ֵ ‫תא ב‬
ָ ֵ‫שא א‬
ָ ָ ‫מכו אנ‬
ֵ ‫כד ד‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 13:25
(analyze

Matthew 13:25 - wəḵāḏ dəmēḵ(w) (ᵓ)nāšā ᵓēṯā bəᶜeldḇāḇēh wazraᶜ zizānē baynāṯ
ḥēṭē we(ᵓ)zal . (analyze)
Matthew 13:25 - And while men slept, came his adversary, and sowed zizania among the
wheat, and went.

ܶ ‫ܟ݂ܕ ݁ ܶܕܝܢ ܺܝܳܥܐ ܶܥܣܳ݁ܒܐ ܰܘܥ ݂ ܰܒ݂ܕ ݁ ܺܦܐܶܪܐ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܰ ݁ - Matthew 13:26
‫ܐ݂ܬܚܺܙܝܘ‬
ܳ
ܶ ‫ܐ݂ܦ ܺܙܝܳܙ‬
(analyze) ‫ܢܐ ܀‬

(analyze) .

‫נא‬
ֵ ָ ‫אתחִזיו אפ ִזיז‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫הי‬
ָ ‫רא‬
ֵ ִ‫בד פא‬
ַ ‫בא ַוע‬
ָ ‫עס‬
ֵ ‫עא‬
ָ ‫דין י‬
ֵ ‫כד‬
ַ - Matthew 13:26
Matthew 13:26 - kaḏ dēn īᶜā ᶜesbā waᶜḇāḏ pi(ᵓ)ē hāydēn ᵓēṯḥzi(w)
ᵓāp zizānē . (analyze)

Matthew 13:26 - And when the plant sprang up and produced fruit, then appeared the
zizania.

ܶ
ܶ ܰ
ܰ
ܶ
‫ܘܩܪ݂ܒܘ ܰܥ ݂ ܺܒ ݁ ܰܕܘ݈ܗܝ ݁ܕܳܡܪܐ ݁ ܰܒܝ ݁ ܳܬܐ ܶܘܐܰܡܪܘ ܠܗ ܳܡܪܢ ܳܠܐ ܳܗܐ‬
- Matthew 13:27
ܰ
ܳ
ܺ
ܳ
ܺ
ܰ
ܶ
ܶ
ܳ
ܶ
݁
ܰ
݁
݁
݁
ܶ ‫ܰܙܪܳܥܐ ܳܛ ݂ ܳܒܐ ܙܪܥܬ ܒܩܪܝ݂ܬ݂ܟ ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܐܝ݂ܬ ܒܗ ܙܝܙ‬
(analyze‫ܢܐ )܀‬

‫בא‬
ָ ‫ט‬
ָ ‫עא‬
ָ ‫הא ַזר‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫רן‬
ַ ‫מ‬
ָ ‫לה‬
ֵ ‫מרו‬
ַ ‫תא ֵוא‬
ָ ‫בי‬
ַ ‫רא‬
ֵ ‫מ‬
ָ ‫דוהי ד‬
ַ ‫עב‬
ַ ‫רבו‬
ֵ ‫ ַוק‬- Matthew 13:27
(analyze) . ‫נא‬
ֵ ָ ‫בה ִזיז‬
ֵ ‫אית‬
ִ ‫כא‬
ָ ‫מ‬
ֵ ‫מן אי‬
ֵ ‫תכ‬
ָ ‫רי‬
ִ ‫בק‬
ַ ‫רעת‬
ַ ‫ז‬
Matthew 13:27 - waqrēḇ(w) ᶜāḇddaw(hy) dəmārē baytā we(ᵓ)mar(w) lēh māran lā
hā zarᶜā ṭāḇā zəraᶜt baqriṯāḵ men ᵓaymekkā ᵓiṯ bēh zizānē . (analyze)
Matthew 13:27 - And the labourers of the house-lord drew near and said to him, Our lord,
didst thou not sow good seed in thy field ? From whence then is the zizania in it?

ܳ ܰ݁
ܶ ‫ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 13:28
‫ܓ݂ܒܪܐ ݁ܒܶܥܠ݁ܕ ݂ ܳܒ ݂ ܳܒܐ ܥ ݂ ܰܒ݂ܕ ܳܗ ݂ ܶܕܐ‬
‫ܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ‬
ܺ ܳ
ܶ
ܶ ‫ܓ ݁ ܶܒܐ‬
ܰ݁ ܰ
ܰ
ܰ ‫ܢܐܰܙܠ ܢ‬
ܶ
ܽ ‫ܐ‬
ܺ ‫ܢ݁ܬ‬
(analyze
‫ܢܘܢ) ܀‬
݂
݈ ‫ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܥ݂ܒܕܘ݈ܗܝ ܳܨ݂ܒܐ ܐ‬
‫דוהי‬
ַ ‫עב‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫דא אמ‬
ֵ ָ‫בד ה‬
ַ ‫בא ע‬
ָ ָ‫עלדב‬
ֵ ‫רא ב‬
ָ ‫גב‬
ַ ‫מר להון‬
ַ ֵ‫דין א‬
ֵ ‫ הו‬- Matthew 13:28
(analyze) . ‫אנון‬
ֵ ‫בא‬
ֵ ַ ‫בא אנת נאִַזל נג‬
ֵ ָ‫צ‬
Matthew 13:28 - hū dēn ᵓēmar ləhon gaḇrā bəᶜeldḇāḇā ᶜəḇāḏ hāḏē ᵓāmrin lēh
ᶜāḇddaw(hy) ṣāḇē ᵓa(n)t ni(ᵓ)al nəǥabbbbē ᵓēnon . (analyze)
Matthew 13:28 - But he said to them, A foeman hath done this. The labourers say to him, Art
thou willing that we go and gather them?

ܶ ‫ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 13:29
ܽ ‫ܐܰܡܪ ܠ‬
ܰ݁
ܳ ܰ݁
݁ ܰ
‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ‬
݈ ‫ܗܘܢ ܶ ܕܠܡܐ ܟ݂ܕ ܡ݂ܓܒܶܝܢ ܐ‬
ܽ
ܶ݁
ܳ
ܽ ܰ
ܶ
ܶ ‫ܺܙܝܳܙ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܐ ܬܥܩܪܘܢ ܥܡܗܘܢ ܐ݂ܦ ܚܛܐ‬

‫עמהון אפ‬
ַ ‫תעקרון‬
ֵ ‫נא‬
ֵ ָ ‫גבֵין אנתון ִזיז‬
ַ ‫כד מ‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫דל‬
ַ ‫מר להון‬
ַ ֵ‫דין א‬
ֵ ‫ הו‬- Matthew 13:29
(analyze) . ‫טא‬
ֵ ‫ח‬
ֵ
Matthew 13:29 - hū dēn ᵓēmar ləhon dalmā kaḏ məǥabben ᵓ(n)tton zizānē teᶜqron
ᶜamhon ᵓāp ḥēṭē . (analyze)
Matthew 13:29 - But he said to them, (No,) lest, when ye gather the zizania, you root out with
them the wheat also.

ܰ ‫ ܫ ݂ ܽܒܘܩܘ ܳܪ ݂ ܶܒܝܢ ݁ܬܰܪܝܽܗܘܢ‬- Matthew 13:30
‫ܐ݂ܟܚ ݂ ܳܕܐ ܥ ݂ ܰ ܽܕܳܡܐ ܰܠܚܳܨ ݂ ܳܕܐ‬
ܳ ‫ܢܐ ݁ ܰܕܚܳܨ ݂ ܳܕܐ‬
ܰ ݁ ‫ܢܐ ܠܳܚܽܨܘ ݂ ܶܕܐ‬
ܶ ‫ܓܰ݁ܒܘ ܠܘܩ ݂ ܰܕܡ ܺܙܝܳܙ‬
ܳ ‫ܐ‬
ܳ ‫ܰܘ݂ܒܰܙ݂ܒ‬
‫ܢܐ‬
‫ܐܰܡܪ‬
݈
ܶ ‫ܰܘܐܽܣܘܪܘ‬
ܰ ݁ ‫ܢܐܩ ݂ ܽܕܘܢ ܶܚܶܛܐ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܽ ‫ܐ‬
ܶ ‫ܟ‬
ܺ ‫ܢܘܢ ܶܡܐܳܣܪܳܝ ݂ ܳܬܐ ݁ܕ‬
‫ܢܫܘ‬
ܰ
ܰ
ܶ
ܶ ‫ܐ‬
(analyze)‫ܢܝܢ ܠܐܘܨܪܝ ܀‬

‫מר‬
ַ ‫דא א‬
ָ ָ ‫דחצ‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫דא ַובַזב‬
ָ ָ ‫לחצ‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫דא ע‬
ָ ‫ריהון אכח‬
ַ ‫בין ת‬
ֵ ָ ‫ שבוקו ר‬- Matthew 13:30
‫נשו‬
ֵ ַ ‫דין כ‬
ֵ ‫טא‬
ֵ ‫ח‬
ֵ ‫אקדון‬
ִ ‫תא דנ‬
ָ ָ ‫סרי‬
ָ ‫מא‬
ֵ ‫אנון‬
ֵ ‫נא ַואסורו‬
ֵ ָ ‫דם ִזיז‬
ַ ‫בו לוק‬
ַ ַ ‫דא ג‬
ֵ ‫חצו‬
ָ ‫נא ל‬
ָ ‫א‬
(analyze) . ‫רי‬
ַ ‫לאוצ‬
ַ ‫נין‬
ֵ ֵ‫א‬
Matthew 13:30 - šəḇūq(w) rāḇēn tərayhon ᵓāḵḥḏā ᶜəḏāmā laḥṣāḏā wāḇzāḇnā
daḥṣāḏā ᵓāmar (ᵓ)nā ləḥāṣūḏē gabbbbaw lūqḏam zizānē wa(ᵓ)sūr(w) ᵓēnon
me(ᵓ)sāryāṯā dəni(ᵓ)ḏon ḥēṭē dēn kanneš(w) ᵓēnēn la(ᵓ)wṣra(y) . (analyze)
Matthew 13:30 - Leave (them), that both may grow together till the harvest; and in the
season of harvest I will say to the reapers, Gather first the zizania, and bind them (together
in) bundles, that they may burn; but the wheat collect into my barns.

ܽ ݁ ‫ܐܡ ݁ ܶܬܠ ܠܽܗܘܢ ܶܘܐܰܡܪ ݁ ܳܕܡܳܝܐ ܰܡܠ‬
ܰ ‫ܢܐ ܰܡ݂ܬܳܠܐ‬
ܳ ‫ܐܚܺܪ‬
‫ܟܘ ݂ ܳܬܐ‬
13:31
݈ ܳ -ܶ Matthew
ܺ ݁ܰ
ܳ ܰ݁
ܳ
ܰ
ܶ
ܰ
ܰ
ܰ
ܰ ܰ݁
݁
݁
݁
݁
݁
ܳ
ܰ
(analyze) ‫ܕܫܡܳܝܐ ܠ݂ܦܪܕܬܐ ܕܚܪܕܠܐ ܕܢܣ݂ܒ ܓ݂ܒܪܐ ܙܪܥܗ ܒܩܪܝ݂ܬܗ ܀‬

‫תא‬
ָ ‫רד‬
ֵ ‫לפ‬
ַ ‫מָיא‬
ַ ‫דש‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫דמָיא‬
ָ ‫מר‬
ַ ‫תל להון ֵוא‬
ֵ ‫לא אמ‬
ָ ‫מת‬
ַ ‫נא‬
ָ ִ ‫ אחר‬- Matthew 13:31
(analyze) . ‫תה‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫בק‬
ַ ‫עה‬
ָ ‫רא ַזר‬
ָ ‫גב‬
ַ ‫סב‬
ַ ‫דנ‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫חרד‬
ַ ‫ד‬
Matthew 13:31 - (ᵓ)ḥrīnā māṯlā ᵓamtel ləhon we(ᵓ)mar dāmyā malkuṯā dašmāyā
lāpredtā dəḥardlā dansāḇ gaḇrā zarᶜāh baqriṯēh . (analyze)

Matthew 13:31 - Another comparison allegorized he to them, and said: The kingdom of
heaven is like a grain of mustard, which a man took and sowed in his field.

ܽ ݁ ‫ ܘܺܗܝ ܙܽܥܘܪܳܝܐ ܗܝ ܶܡܢ‬- Matthew 13:32
ܶ ‫ܟܠܽܗܘܢ ܰܙܪܽܥܘ‬
‫ܢܐ ܳܡܐ ݁ ܶܕܝܢ‬
݈ ܽ ܽ
ܰ
ܳ
ܺ
ܰ
ܽ
ܳ
ܳ
ܰ
ܶ
ܳ
‫݁ ܰܕܪ ݂ ܳܒ݂ܬ ܪܳ݁ܒܐ ܰ ݈ܗܝ ܶܡܢ ݁ܟܠܗܘܢ ܝܪܩܘܢܐ ܘܗܘܝܐ ܐܝܠܢܐ ܐܝ݂ܟ‬
ܶ ݁ ‫݁ܕ ݂ ܺܬܐ ݂ ܶܬܐ ݁ ܳܦܪܚ ݂ ܳܬܐ ݁ ܰܕܫܰܡܳܝܐ ݁ ܰܬܶܩܢ ݁ܒܰܣܘ‬
(analyze) ‫ܟܝܗ ܀‬

‫כלהון‬
ֻ ‫מן‬
ֵ ‫בא הי‬
ָ ַ ‫בת ר‬
ָ ‫דר‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫מא‬
ָ ‫נא‬
ֵ ‫כלהון ַזרעו‬
ֻ ‫מן‬
ֵ ‫הי זעורָיא הי‬
ִ ‫ ו‬- Matthew 13:32
(analyze) . ‫כיה‬
ֵ ‫סו‬
ַ ‫קן ב‬
ֵ ַ‫מָיא ת‬
ַ ‫דש‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫רח‬
ַ ָ ‫תא פ‬
ֵ ִ‫נא איכ דתא‬
ָ ָ ‫איל‬
ִ ‫הוָיא‬
ָ ‫נא ו‬
ֵ ‫ַירקו‬
Matthew 13:32 - wəhi zəᶜūryā (hy) men kullhon zarᶜūnē mā dēn darḇāṯ rabbā (hy)
men kullhon yarqūnē wəhāwyā ᵓilānā ᵓayḵ dəṯi(ᵓ)ṯē pāraḥṯā dašmāyā taqen
bəsawkēh . (analyze)
Matthew 13:32 - This is less than all other seeds; but when it has grown, it is greater than all
herbs, and becometh a tree, so that the fowl of the heavens come (and) build in its branches.

ܶ ‫ܢܐ ܰܡ݂ܬܳܠܐ‬
ܽ ݁ ‫ܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ݁ ܳܕܡܳܝܐ ܰܡܠ‬
ܳ ‫ܐܚܺܪ‬
‫ܟܘ ݂ ܳܬܐ ݁ ܰܕܫܰܡܳܝܐ‬
݈ - Matthewܳ 13:33ܰ
ܰ ܶ
ܳ
ܰ
ܳ
ܺ
ܰ
ܳ
ܰ
ܶ
ܺ
ܳ
ܰ
݁
݁
݁ ܰ
ܰ
݁
ܳ
‫ܢܬ݂ܬܐ ܛܡܪ݂ܬ ܒ݂ܬܠ݂ܬ ܣܐܝܢ ܕܩܡܚܐ ܥ݂ܕܡܐ‬
݈ ‫ܠܚ ܶܡܝܪܐ ܰܗܘ ܕܫܩܠ݂ܬ ܐ‬
ܽ ݂ ‫݁ܕ‬
(analyze) ‫ܟܠܗ ܚܡܥ ܀‬

‫הו‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫מי‬
ִ ‫לח‬
ַ ‫מָיא‬
ַ ‫דש‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫דמָיא‬
ָ ‫מר להון‬
ַ ֵ‫לא א‬
ָ ‫מת‬
ַ ‫נא‬
ָ ִ ‫ אחר‬- Matthew 13:33
(analyze). ‫מע‬
ַ ‫לה ח‬
ֵ ֻ ‫מא דכ‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫חא ע‬
ָ ‫קמ‬
ַ ‫אין ד‬
ִ ‫ס‬
ָ ‫לת‬
ָ ‫בת‬
ַ ‫רת‬
ַ ‫טמ‬
ֵ ‫תא‬
ָ ‫לת אנת‬
ַ ‫שק‬
ֵ ‫ד‬
Matthew 13:33 - (ᵓ)ḥrīnā māṯlā ᵓēmar ləhon dāmyā malkuṯā dašmāyā laḥmirā haw
dəšeqlāṯ ᵓa(n)tṯā ṭemrāṯ baṯlāṯ sā(ᵓ)in dəqamḥā ᶜəḏāmā dəḵūllēh ḥəmaᶜ . (analyze)
Matthew 13:33 - Another parable he spake to them: The kingdom of heaven resembles that
leaven which a woman took and hid in three satas [The seä, or sata, was the third of an ephah.] of
meal, until the whole was leavened.

ܽ ݁ ‫ ܳܗܶܠܝܢ‬- Matthew 13:34
ܶ ݂ ‫ܟܠܶܗܝܢ ܰܡܶܠܠ ܶܝܽܫܘܥ ݁ܒ ݂ ܶܦܳܠܐ ݂ ܳܬܐ ܠ‬
‫ܟܢܶܫܐ‬
ܳ ‫ܰܘ݂ܕܳܠܐ ݁ ܶܦܳܠܐ ݂ ܳܬܐ ܳܠܐ ܡܰܡܶܠܠ‬
ܽ ܰ
(analyze) ‫ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ ܀‬
݈

‫לל‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫לא מ‬
ָ ‫תא‬
ָ ‫לא‬
ָ ֵ ‫לא פ‬
ָ ‫שא ַוד‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ ‫תא ל‬
ָ ‫לא‬
ָ ֵ ‫לל ֵישוע בפ‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫הין‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫לין‬
ֵ ָ‫ ה‬- Matthew 13:34
(analyze) . ‫עמהון‬
ַ ‫הָוא‬
Matthew 13:34 - hālēn kullhēn māllell yēšūᶜ bəpēlā(ᵓ)ṯā ləḵenšē wāḏlā pelā(ᵓ)ṯā lā
məmāllell (h)wā ᶜamhon . (analyze)
Matthew 13:34 - All these spake Jeshu in parables to the multitude; and without a parable he
did not speak with them.

ܶ
ܰ - Matthew 13:35
ܶ ‫ܐܝ݂ܟ ݁ܕ‬
‫ܢ݂ܬܰܡܠܐ ܶܡ ݁ ܶܕܡ ݁ ܶܕܐ ݂ ܶܬܐܰܡܪ ݁ܒܰܝ݂ܕ ܢ ݂ ܺܒܳܝܐ ݁ ܶܕܐܰܡܪ‬
ܶ
ܰ ݁ ‫ܐ݂ܦ ݁ ܰܬܚ ݁ ܽܦܘܡܝ ݁ܒܰܡ݂ܬܶܠܐ ܰܘܐܰ݁ܒܥ‬
‫ܟܣܳܝ ݂ ܳܬܐ ݁ܕܶܡܢ ܩ ݂ ܳܕܡ ݁ ܰܬܪܡܳܝ ݂ ܶܬܗ ݁ܕܳܥܠܳܡܐ‬
(analyze)‫܀‬

‫תח פומי‬
ַ ‫אפ‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫דא‬
ֵ ‫מר בַיד נבִָיא‬
ַ ‫תא‬
ֵ ‫דא‬
ֵ ‫דם‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫לא‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫נת‬
ֵ ‫ איכ ד‬- Matthew 13:35
(analyze) . ‫מא‬
ָ ‫על‬
ָ ‫תה ד‬
ֵ ָ ‫תרמי‬
ַ ‫דם‬
ָ ‫מן ק‬
ֵ ‫תא ד‬
ָ ָ ‫כסי‬
ַ ‫בע‬
ַ ‫לא ַוא‬
ֵ ‫מת‬
ַ ‫ב‬

Matthew 13:35 - ᵓayḵ dənēṯmāllē meddem de(ᵓ)ṯe(ᵓ)mar bəyāḏ nəḇīā de(ᵓ)mar
ᵓēpttaḥ pum(y) bəmāṯlē wa(ᵓ)baᶜ kasyāṯā dəmen qəḏām tarmyāṯēh
dəᶜālmā . (analyze)
Matthew 13:35 - That there should be fulfilled what was spoken by the prophet, who said, I
will open my mouth in comparisons, and pour forth things hidden from before the
foundation of the world.

ܶ
ܶ ‫ܟܢܶܫܐ‬
ܶ ݂ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ ܶܝܽܫܘܥ ܫ ݂ ܰܒܩ ܠ‬- Matthew 13:36
‫ܘܐ ݂ ܳܬܐ ܠ ݂ ܰܒܝ ݁ ܳܬܐ ܰܘܩܪ݂ܒܘ‬
ܶ ‫ܠܳܘ ݂ ܶܬܗ ݁ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܘ݈ܗܝ ܳܘܐܡܺܪܝܢ ܶܠܗ ݁ ܰܦܶܫܩ ܰܠܢ ܰܡ݂ܬܳܠܐ ܰܗܘ ݁ܕܺܙܝܳܙ‬
‫ܢܐ‬
ܳ ܺ ܰ
(analyze) ‫ܘ݂ܕܩܪܝ݂ܬܐ ܀‬

‫דוהי‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫תה‬
ֵ ָ ‫רבו לו‬
ֵ ‫תא ַוק‬
ָ ‫בי‬
ַ ‫תא ל‬
ָ ‫שא ֵוא‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ ‫בק ל‬
ַ ‫דין ֵישוע ש‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 13:36
(analyze) . ‫תא‬
ָ ‫רי‬
ִ ‫דק‬
ַ ‫נא ו‬
ֵ ָ ‫הו דִזיז‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫מת‬
ַ ‫לן‬
ַ ‫שק‬
ֵ ַ ‫לה פ‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫ָואמ‬
Matthew 13:36 - hāydēn yēšūᶜ šəḇaq ləḵenšē we(ᵓ)ṯā ləḇaytā waqrēḇ(w) ləwāṯēh
talmiḏaw(hy) wā(ᵓ)mrin lēh paššeq lan māṯlā haw dəzizānē wəḏaqriṯā . (analyze)
Matthew 13:36 - Then Jeshu dismissed the multitudes, and came into the house; and his
disciples drew near him, and said to him, Expound to us the comparison of the zizania of the
field.

ܰ
ܳ ‫ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ ܥ‬- Matthew 13:37
‫ܢܐ ܶܘܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܰܗܘ ݁ ܰܕܙܪܥ ܰܙܪܳܥܐ ܳܛ ݂ ܳܒܐ‬
ܺ
ܳ ܳ ‫ܐܝ ݂ ܰܬܘ݈ܗܝ ݁ܒܶܪܗ ݁ܕܐ‬
(analyze) ‫ܢܫܐ ܀‬
݈

‫שא‬
ָ ָ ‫רה דאנ‬
ֵ ‫תוהי ב‬
ַ ‫אי‬
ִ ‫בא‬
ָ ‫ט‬
ָ ‫עא‬
ָ ‫רע ַזר‬
ַ ‫דז‬
ַ ‫הו‬
ַ ‫מר להון‬
ַ ‫נא ֵוא‬
ָ ‫דין ע‬
ֵ ‫ הו‬- Matthew 13:37
(analyze) .
Matthew 13:37 - hū dēn ᶜənā we(ᵓ)mar ləhon haw dazraᶜ zarᶜā ṭāḇā ᵓiṯaw(hy) bərēh
də((ᵓ))nāšā . (analyze)
Matthew 13:37 - He answered and said to them, He who sowed the good seed is the Son of
man.

ܺ ‫ ܰܘܩܺܪܝ ݂ ܳܬܐ‬- Matthew 13:38
ܶ ‫ܐܝ ݂ ܶܬܝܗ ܳܥܠܳܡܐ ܰܙܪܳܥܐ ݁ ܶܕܝܢ ܳܛ ݂ ܳܒܐ ݁ܒ‬
‫ܢܝܗ‬
ܺ ‫ܢܐ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܶ
ܽ ݁ ‫ܢܘܢ ݁ܕܰܡܠ‬
ܽ ‫ܐ‬
ܶ ‫ܟܘ ݂ ܳܬܐ ܺܙܝܳܙ‬
ܰ ‫ܐܝ ݂ ܰܬܝܽܗܘܢ ݁ܒ‬
(analyze
‫ܢܘ݈ܗܝ ݁ܕ ݂ ܺܒܝܳܫܐ) ܀‬

‫נא‬
ֵ ָ ‫תא ִזיז‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫אנון ד‬
ֵ ‫ניה‬
ֵ ‫בא ב‬
ָ ‫ט‬
ָ ‫דין‬
ֵ ‫עא‬
ָ ‫מא ַזר‬
ָ ‫על‬
ָ ‫תיה‬
ֵ ‫אי‬
ִ ‫תא‬
ָ ‫רי‬
ִ ‫ ַוק‬- Matthew 13:38
(analyze) . ‫שא‬
ָ ‫בי‬
ִ ‫נוהי ד‬
ַ ‫תיהון ב‬
ַ ‫אי‬
ִ ‫דין‬
ֵ
Matthew 13:38 - waqriṯā ᵓiṯēh ᶜālmā zarᶜā dēn ṭāḇā bənēh ᵓēnon dəmalkuṯā zizānē
dēn ᵓiṯayhon bənaw(hy) dəḇišā . (analyze)
Matthew 13:38 - The field is the world. Now, the good seed are the sons of the kingdom, but
the zizania are the sons of the evil one.

ܺ ‫ܢܘܢ‬
ܶ ‫ ݁ܒܶܥܠ݁ܕ ݂ ܳܒ ݂ ܳܒܐ ݁ ܶܕܝܢ ݁ ܰܕܙܰܪܥ‬- Matthew 13:39
ܽ ‫ܐ‬
ܳ ‫ܐܝ ݂ ܰܬܘ݈ܗܝ ܳܣܳܛ‬
‫ܢܐ ܚܳܨ ݂ ܳܕܐ‬
ܺ ‫݁ ܶܕܝܢ‬
ܶ ݂ ‫ܐܝ ݂ ܰܬܘ݈ܗܝ ܽܫܘܳܠܶܡܗ ݁ܕܳܥܠܳܡܐ ܳܚܽܨܘ ݂ ܶܕܐ ݁ ܶܕܝܢ ܰܡܰܠܐ‬
(analyze) ‫ܟܐ ܀‬
‫מה‬
ֵ ָ ‫תוהי שול‬
ַ ‫אי‬
ִ ‫דין‬
ֵ ‫דא‬
ָ ָ ‫נא חצ‬
ָ ‫ט‬
ָ ‫ס‬
ָ ‫תוהי‬
ַ ‫אי‬
ִ ‫אנון‬
ֵ ‫רע‬
ַ ‫דז‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫בא‬
ָ ָ‫עלדב‬
ֵ ‫ ב‬- Matthew 13:39

(analyze) .

‫כא‬
ֵ ‫לא‬
ַ ‫מ‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫דא‬
ֵ ‫חצו‬
ָ ‫מא‬
ָ ‫על‬
ָ ‫ד‬

Matthew 13:39 - bəᶜeldḇāḇā dēn dazraᶜ ᵓēnon ᵓiṯaw(hy) sāṭānā ḥəṣāḏā dēn
ᵓiṯaw(hy) šūlāmēh dəᶜālmā ḥāṣūḏē dēn māla(ᵓ)ḵē . (analyze)
Matthew 13:39 - The adversary who sowed them is Satana; the harvest is the consummation
of the world; the reapers are the angels.

ܳ ܽ ݁
ܰ - Matthew 13:40
ܺ ݂ ‫ܢܐ ܳܗ‬
ܰ ݁ ‫ܟܝܠ ݁ܕܶܡ݂ܬ‬
ܰ ݁ ‫ܐܝ‬
ܶ ‫ܓ ݁ ܶܒܝܢ ܺܙܝܳܙ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܢܘܪܐ‬
‫ܢܐ ܘܳܝܩ ݁ ܺܕܝܢ ܒ‬
ܰ ݂ ‫ܳܗ‬
ܶ ‫ܢܐ‬
ܳ ‫ܢܗܶܘܐ ݁ܒܽܫܘܳܠܶܡܗ ݁ܕܳܥܠܳܡܐ ܳܗ‬
ܳ ‫ܟ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܐ‬

‫מה‬
ֵ ָ ‫נהֵוא בשול‬
ֵ ‫נא‬
ָ ַ ‫רא הָכ‬
ָ ‫דין בנו‬
ִ ‫נא וָיק‬
ֵ ָ ‫בין ִזיז‬
ֵ ַ ‫מתג‬
ֵ ‫כיל ד‬
ִ ָ‫נא ה‬
ָ ַ ‫ איכ‬- Matthew 13:40
(analyze) . ‫נא‬
ָ ָ‫מא ה‬
ָ ‫על‬
ָ ‫ד‬
Matthew 13:40 - ᵓaykanā hāḵil dəmēṯggabbbbēn zizānē wəyāqdin bənūrā hāḵānā
nehwē bəšūlāmēh dəᶜālmā hānā . (analyze)
Matthew 13:40 - As, therefore, the zizania are gathered and burned in the fire, so shall it be
in the completion of this world.

ܰ ܰ
ܰ ‫ܟܘ݈ܗܝ ܰܘܢ‬
ܰ
ܳ ܳ ‫ ܢܰܫ ݁ ܰܕܪ ݁ܒܶܪܗ ݁ܕܐ‬- Matthew 13:41
‫ܓ ݁ ܽܒܘܢ ܶܡܢ‬
݂ܳ ܰ ܰ ݁ ܳ ݂ ‫ܢܫܐ ܽ ܡ ܽܠܐ‬
݈ ܽ
ܶ
ܽ ݁ ‫ܟܘ ݂ ܶܬܗ‬
ܽ ݁ ‫ܰܡܠ‬
݂ ‫ܟܠܽܗܘܢ ܰܡ݂ܟܫܘܠܐ ܘ‬
(analyze)‫ܟܠܗܘܢ ܥ݂ܒܕܝ ܥܘܠܐ ܀‬

‫לא‬
ֵ ‫מכשו‬
ַ ‫כלהון‬
ֻ ‫תה‬
ֵ ‫מלכו‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫גבון‬
ַ ‫כוהי ַונ‬
ַ ‫לא‬
ַ ‫מ‬
ַ ‫שא‬
ָ ָ ‫רה דאנ‬
ֵ ‫דר ב‬
ַ ‫ש‬
ַ ‫ נ‬- Matthew 13:41
(analyze) . ‫לא‬
ָ ‫עו‬
ַ ‫די‬
ַ ‫עב‬
ָ ‫כלהון‬
ֻ ‫ו‬
Matthew 13:41 - nəšaddddar bərēh də((ᵓ))nāšā māla(ᵓ)ḵaw(hy) wanǥabbbbon men
malkuṯēh kullhon māḵšūlē wəḵullhon ᶜāḇdday ᶜawlā . (analyze)
Matthew 13:41 - The Son of man shall send forth his angels, and they shall collect from his
kingdom all those who cause offence, and all (who) work iniquity,

ܶ ‫ܢܪܽܡܘܢ‬
ܽ ‫ܢܐ ݁ܕ‬
ܽ ‫ܐ‬
ܶ ‫ܢܘܳܪܐ ݁ ܰܬܳܡܢ‬
ܳ ‫ܢܘܢ ܰ݁ܒܐ ݁ ܽܬܘ‬
ܰ ‫ ܘ‬- Matthew 13:42
‫ܢܗܶܘܐ‬
ܶ
ܶ ‫݁ ܶܒ݂ܟܳܝܐ ܘܽܚܘܳܪܩ ܫ‬
(analyze) ‫ܢܐ ܀‬
(analyze) .

‫נא‬
ֵ ‫ש‬
ֵ ‫רק‬
ָ ‫בכָיא וחו‬
ֵ ‫נהֵוא‬
ֵ ‫מן‬
ָ ַ‫רא ת‬
ָ ‫נא דנו‬
ָ ‫באתו‬
ַ ‫אנון‬
ֵ ‫נרמון‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 13:42

Matthew 13:42 - wənarmon ᵓēnon ba(ᵓ)tunā dənūrā tamān nehwē beḵyā wəḥūrāq
šēnē . (analyze)
Matthew 13:42 - and shall throw them into a furnace of fire; there shall be weeping and
gnashing of teeth.

ܽ ݁ ‫ܐܝ݂ܟ ܶܫܡܳܫܐ ݁ܒܰܡܠ‬
ܰ ‫ܢܢܗܽܪܘܢ‬
ܶ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ ܰܙ ݁ ܺܕܝܶܩܐ‬- Matthew 13:43
‫ܟܘ ݂ ܶܬܗ‬
ܶ ‫݁ ܰܕܐ ݂ ܽܒܘܽܗܘܢ ܰܡܢ ݁ ܺܕܐܝ݂ܬ ܶܠܗ‬
ܶ ‫ܢܫܰܡܥ‬
ܶ ‫ܢܐ ݁ܕ‬
ܶ ‫ܐ݂ܕ‬
(analyze
‫ܢܫܰܡܥ )܀‬

‫לה‬
ֵ ‫אית‬
ִ ‫מן ד‬
ַ ‫דאבוהון‬
ַ ‫תה‬
ֵ ‫מלכו‬
ַ ‫שא ב‬
ָ ‫שמ‬
ֵ ‫ננהרון איכ‬
ֵ ‫קא‬
ֵ ‫די‬
ִ ַ ‫דין ז‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 13:43
(analyze) . ‫מע‬
ַ ‫נש‬
ֵ ‫מע‬
ַ ‫נש‬
ֵ ‫נא ד‬
ֵ ‫אד‬
ֵ
Matthew 13:43 - hāydēn zaddiqē nenhron ᵓayḵ šemšā bəmalkuṯēh da(ᵓ)ḇūhon man
di(ᵓ)ṯ lēh ᵓēḏnē dənešmaᶜ nešmaᶜ . (analyze)

Matthew 13:43 - Then the just shall shine forth as the sun in the kingdom of their Father. He
who hath ears to hear, let him hear.

ܽ ݁ ‫ ݁ ܽܬܘ݂ܒ ݁ ܳܕܡܳܝܐ ܰܡܠ‬- Matthew 13:44
‫ܟܘ ݂ ܳܬܐ ݁ ܰܕܫܰܡܳܝܐ ܠܺܣܝܡ ݂ ܳܬܐ ݁ ܰܕܡܰܛܫܳܝܐ‬
ܶ ‫ܓ݂ܒܳܪܐ ܘܰܛܫܳܝܗ ܘܶܡܢ ܰܚ ݂ ܽܕܘ ݂ ܶܬܗ‬
ܰ ݁ ‫ܰ݁ܒܩܺܪܝ ݂ ܳܬܐ ܳܗܝ ݁ ܶܕܐܫ݁ܟܳܚܗ‬
‫ܐܰܙܠ ܰܙ ݁ ܶܒܢ‬
ܳ ܺ ܰ
ܽ݁
ܳ
ܳ ‫ܟܠ ݁ ܺܕܐܝ݂ܬ ܶܠܗ ܘܰܙ݂ܒ‬
(analyze) ‫ܢܗ ܠܩܪܝ݂ܬܐ ܗܝ ܀‬

).

‫הי‬
ָ ‫תא‬
ָ ‫רי‬
ִ ‫בק‬
ַ ‫טשָיא‬
ַ ‫דמ‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫סימ‬
ִ ‫מָיא ל‬
ַ ‫דש‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫דמָיא‬
ָ ‫ תוב‬- Matthew 13:44
‫הי‬
ָ ‫תא‬
ָ ‫רי‬
ִ ‫לק‬
ַ ‫נה‬
ָ ‫לה וַזב‬
ֵ ‫אית‬
ִ ‫כל ד‬
ֻ ‫בן‬
ֵ ַ ‫תה אֵַזל ז‬
ֵ ‫חדו‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫טשָיה ו‬
ַ ‫רא ו‬
ָ ‫גב‬
ַ ‫חה‬
ָ ‫דאשכ‬
ֵ
(analyze

Matthew 13:44 - toḇ dāmyā malkuṯā dašmāyā ləsimṯā damṭaššyā baqriṯā hāy
de(ᵓ)škḥāh gaḇrā wəṭaššyāh wəmen ḥāḏūṯēh ᵓēzal zabbbben kull di(ᵓ)ṯ lēh
wəzāḇnāh laqriṯā hāy . (analyze)
Matthew 13:44 - Again, the kingdom of heaven is like a treasure which was hidden in a field,
(and) which a man found and concealed, and from joy went and sold all that he had, and
bought that field.

ܳ ܳ݁ ܰ݁
ܳ ܰ
ܳ ܽ
ܳ ݁ ‫ ݁ ܽܬܘ݂ܒ‬- Matthew 13:45
ܰ ܰ݁
ܰ
‫ܓܪܐ ݁ܕ ݂ ܳܒܶܥܐ‬
‫ܓ݂ܒܪܐ ܬ‬
݂ ‫ܕܡ ܳ ܳܝܐ ܳ ܡܠ݁ܟܘ݂ܬܐ ܕܫܡܳܝܐ ܠ‬
ܳ
ܳ
ܳ ݁ ‫݈ܗܳܘܐ ܰܡܪ‬
(analyze) ‫ܓܢܳܝ݂ܬܐ ܛ݂ܒ݂ܬܐ ܀‬

‫תא‬
ָ ָ ‫גני‬
ָ ‫מר‬
ַ ‫עא הָוא‬
ֵ ָ‫רא דב‬
ָ ָ ‫רא תַג‬
ָ ‫גב‬
ַ ‫מָיא ל‬
ַ ‫דש‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫דמָיא‬
ָ ‫ תוב‬- Matthew 13:45
(analyze) . ‫תא‬
ָ ָ‫טב‬
ָ
Matthew 13:45 - toḇ dāmyā malkuṯā dašmāyā ləǥāḇrā taggārā dəḇāᶜē (h)wā
margānyāṯā ṭāḇāṯā . (analyze)
Matthew 13:45 - Again, the kingdom of heaven is like unto a man a merchant, who sought
goodly pearls;

ܶ ‫ܢܝ ݂ ܳܬܐ ܚ ݂ ܳܕܐ ܰܝܺܩܝܰܪ݂ܬ ݁ܕܰܡܳܝܐ‬
ܶ ‫ܟ݂ܕ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܳ ݁ ‫ܟܚ ܰܡܪ‬
ܰ ݁ ‫ܐܫ‬
ܰ ݁ - Matthew 13:46
ܺ ‫ܓ‬
‫ܐܰܙܠ‬
ܽ ݁ ‫ܰܙ ݁ ܶܒܢ‬
ܳ ‫ܟܠ ܳܡܐ ݁ ܺܕܐܝ݂ܬ ܶܠܗ ܘܰܙ݂ܒ‬
(analyze)‫ܢܗ ܀‬

‫אית‬
ִ ‫מא ד‬
ָ ‫כל‬
ֻ ‫בן‬
ֵ ַ ‫מָיא אֵַזל ז‬
ַ ‫רת ד‬
ַ ‫קי‬
ִ ַ ‫דא י‬
ָ ‫תא ח‬
ָ ‫ני‬
ִ ָ ‫מרג‬
ַ ‫כח‬
ַ ‫אש‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫כד‬
ַ - Matthew 13:46
(analyze) . ‫נה‬
ָ ‫לה וַזב‬
ֵ
Matthew 13:46 - kaḏ dēn ᵓeškaḥ margāniṯā ḥəḏā yāqirāṯ dəmāyā ᵓēzal zabbbben
kull mā di(ᵓ)ṯ lēh wəzāḇnāh . (analyze)
Matthew 13:46 - but who, when he had found one pearl of exceeding price, went, sold all that
he had, and bought it.

ܽ ݁ ‫ ݁ ܽܬܘ݂ܒ ݁ ܳܕܡܳܝܐ ܰܡܠ‬- Matthew 13:47
ܶ ‫ܟܘ ݂ ܳܬܐ ݁ ܰܕܫܰܡܳܝܐ ܰܠܡܺܨܝ݂ܕ ݁ ܳܬܐ ݁ܕ‬
‫ܢ݂ܦܰܠ݂ܬ ݁ܒܰܝܳܡܐ‬
ܽ ݁ ‫ܘܶܡܢ‬
ܶ ݁ ‫ܢܣ‬
ܰ
ܶ ‫ܟܠ ݁ܓ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܟܢܫ݂ܬ‬

‫נס‬
ֵ ‫כל ג‬
ֻ ‫מן‬
ֵ ‫מא ו‬
ָ ַ ‫לת בי‬
ַ ‫נפ‬
ֵ ‫תא ד‬
ָ ‫ציד‬
ִ ‫למ‬
ַ ‫מָיא‬
ַ ‫דש‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫דמָיא‬
ָ ‫ תוב‬- Matthew 13:47
(analyze) . ‫שת‬
ַ ‫כנ‬
ֵ
Matthew 13:47 - toḇ dāmyā malkuṯā dašmāyā lamṣiḏttā dənēplāṯ bəyāmā wəmen

kull gənes kenšāṯ . (analyze)
Matthew 13:47 - Again, the kingdom of heaven is like unto a net, which was thrown into the
sea, and from every kind collected.

ܰ ‫ܟ݂ܕ ܡܳܠ݂ܬ‬
ܰ ݁ ‫ܐܣܽܩܘܗ ܰܠܣ ݂ ܳܦܰܪܝ ܰܝܳܡܐ ܺܘܝ ݂ ܶܬ݂ܒܘ‬
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 13:48
‫ܓ ݁ ܺܒܝܘ ܘܳܛ ݂ ܶܒܐ‬
ܰ
ܰ
ܶ ܺ
ܰ
ܶ ‫ܐܪܺܡܝܘ ݁ܒܳܡܐ‬
(analyze) ‫ܢܐ ܘ݂ܒܝܫܐ ܫ݂ܕܘ ܠ݂ܒܪ ܀‬

‫נא‬
ֵ ‫מא‬
ָ ‫מיו ב‬
ִ ‫בא אר‬
ֵ ‫ט‬
ָ ‫ביו ו‬
ִ ַ ‫תבו ג‬
ֵ ‫מא ִוי‬
ָ ַ ‫רי י‬
ַ ָ ‫לספ‬
ַ ‫לת אסקוה‬
ָ ‫כד מ‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 13:48
(analyze) . ‫בר‬
ַ ‫דו ל‬
ַ ‫שא ש‬
ֵ ‫בי‬
ִ ‫ו‬
Matthew 13:48 - wəḵāḏ məlāṯ ᵓasqūh laspāray yāmā wiṯēḇ(w) gabbbbi(w) wəṭāḇē
ᵓarmi(w) bəmā(ᵓ)nē wəḇišē šəḏaw ləḇar . (analyze)
Matthew 13:48 - And when it was full, they drew to the shore, and sat down, and selected;
and the good they threw into vessels, and the bad they cast without.

ܰ ݂ ‫ ܳܗ‬- Matthew 13:49
ܶ ‫ܢܗܶܘܐ ݁ܒܽܫܘܳܠܶܡܗ ݁ܕܳܥܠܳܡܐ‬
ܶ ‫ܢܐ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܢ݁ܦܽܩܘܢ‬
ܶ ݂ ‫ܰܡܰܠܐ‬
ܰ ‫ܟܐ ܰܘܢ ݂ ܰܦܪܽܫܘܢ ݁ ܺܒܝܶܫܐ ܶܡܢ ܰ݁ܒܝ‬
(analyze
‫ܢܝ ܰܙ ݁ ܺܕܝܶܩܐ )܀‬

‫מן‬
ֵ ‫שא‬
ֵ ‫בי‬
ִ ‫פרשון‬
ַ ‫כא ַונ‬
ֵ ‫לא‬
ַ ‫מ‬
ַ ‫נפקון‬
ֵ ‫מא‬
ָ ‫על‬
ָ ‫מה ד‬
ֵ ָ ‫נהֵוא בשול‬
ֵ ‫נא‬
ָ ַ ‫ הָכ‬- Matthew 13:49
(analyze) . ‫קא‬
ֵ ‫די‬
ִ ַ ‫ני ז‬
ַ ‫בי‬
ַ
Matthew 13:49 - hāḵānā nehwē bəšūlāmēh dəᶜālmā nepqon māla(ᵓ)ḵē wanparršon
bišē men baynay zaddiqē . (analyze)
Matthew 13:49 - Thus shall it be at the consummation of the world. The angels shall go forth,
and separate the evil from among the just,

ܶ ‫ܢܪܽܡܘܢ‬
ܽ ‫ܢܐ ݁ܕ‬
ܽ ‫ܐ‬
ܶ ‫ܢܘܳܪܐ ݁ ܰܬܳܡܢ‬
ܳ ‫ܢܘܢ ݁ ܰܒܐ ݁ ܽܬܘ‬
ܰ ‫ ܘ‬- Matthew 13:50
‫ܢܗܶܘܐ‬
ܶ ‫݁ ܶܒ݂ܟܳܝܐ ܘܽܚܘܳܪܩ ܶܫ‬
(analyze) ‫ܢܐ ܀‬

(analyze) .

‫נא‬
ֵ ‫ש‬
ֵ ‫רק‬
ָ ‫בכָיא וחו‬
ֵ ‫נהֵוא‬
ֵ ‫מן‬
ָ ַ‫רא ת‬
ָ ‫נא דנו‬
ָ ‫באתו‬
ַ ‫אנון‬
ֵ ‫נרמון‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 13:50

Matthew 13:50 - wənarmon ᵓēnon ba(ᵓ)tunā dənūrā tamān nehwē beḵyā wəḥūrāq
šēnē . (analyze)
Matthew 13:50 - and cast them into the furnace of fire; there shall be weeping and gnashing
of teeth !

ܶ
ܶ ‫ܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܶܝܽܫܘܥ‬
ܶ - Matthew 13:51
ܽ ݁ ‫ܟܠ ݁ ܽܬܘܢ‬
ܰ ݁ ‫ܐܣ ݁ ܰܬ‬
‫ܟܠܶܗܝܢ ܳܗܠܝܢ‬
ܺ ܳ
ܰ ܳ
ܶ
ܺ
(analyze‫܀‬
) ‫ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܐܝܢ ܡܪܢ‬

).

‫רן‬
ַ ָ‫אין מ‬
ִ ‫לה‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫לין אמ‬
ֵ ָ‫הין ה‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫כלתון‬
ַ ַ‫אסת‬
ֵ ‫מר להון ֵישוע‬
ַ ֵ‫ א‬- Matthew 13:51

(analyze

Matthew 13:51 - ᵓēmar ləhon yēšūᶜ ᵓestakkkkalton kullhēn hālēn ᵓāmrin lēh ᵓin
māran . (analyze)
Matthew 13:51 - Jeshu said to them, Have you understood all these ? They say to him, Yes,
our Lord.

ܳ
ܽ ݁ ‫ܢܐ‬
ܳ - Matthew 13:52
ܳ ‫ܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܶܡܽܛܠ ܳܗ‬
‫ܟܠ ܳܣ݂ܦܪܐ ݁ܕܶܡ݁ܬ ݁ ܰܬܠܰܡ݂ܕ‬
ܶ
ܳ ܰ
ܽ ݁ ‫ܠܰܡܠ‬
ܶ ܳ ݁ ܳ ‫ܟܘ݂ܬ ܫܰܡ‬
‫ܓ݂ܒܪܐ ܳܡܪܐ ܰ݁ܒܝ ݁ ܳܬܐ ݁ܕܰܡ ݁ ܶܦܩ ܶܡܢ ܺܣܝܳܡ ݂ ܶܬܗ‬
݂ ‫ܝܐ ܕܡܐ ܠ‬
ܳ ܳ ܺ݁ ܰ
ܳ ܳ݁
(analyze) ‫ܰܚ݈݂ܕܬ݂ܬܐ ܘܥܬܝܩ݂ܬܐ ܀‬
‫מא‬
ֵ ‫ד‬
ָ ‫מלכות שמַָיא‬
ַ ‫מד ל‬
ַ ‫תל‬
ַ ‫מת‬
ֵ ‫רא ד‬
ָ ‫ספ‬
ָ ‫כל‬
ֻ ‫נא‬
ָ ָ‫טל ה‬
ֻ ‫מ‬
ֵ ‫מר להון‬
ַ ‫ א‬- Matthew 13:52
(analyze). ‫תא‬
ָ ‫ק‬
ָ ‫תי‬
ִ ‫ע‬
ַ ‫תא ו‬
ָ ָ‫חדת‬
ַ ‫תה‬
ֵ ‫מ‬
ָ ‫סי‬
ִ ‫מן‬
ֵ ‫פק‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫תא ד‬
ָ ‫בי‬
ַ ‫רא‬
ֵ ‫מ‬
ָ ‫רא‬
ָ ‫גב‬
ַ ‫ל‬
Matthew 13:52 - ᵓāmar ləhon mēṭul hānā kull sāprā dəmettalmāḏ ləmalkuṯ šəmāyā
dāmē ləǥāḇrā mārē baytā dəmappeq men simāṯēh ḥāḏ()ttāṯā
wəᶜattiqāṯā . (analyze)
Matthew 13:52 - He saith to them, On this account every scribe who is learned in the
kingdom of heaven, is like to a man a house-lord, who bringeth forth from his treasuries the
new and the old.

ܰ ݂ ‫ ܰܘܗܳܘܐ ݁ܕ‬- Matthew 13:53
ܺ ‫ܟ݂ܕ ܰܫܶܠܡ ܶܝܽܫܘܥ ܰܡ݂ܬܶܠܐ ܳܗܶܠܝܢ ܰܫ‬
‫ܢܝ ܶܡܢ‬
ܳ ܰ݁
(analyze) ‫ܬܡܢ ܀‬
(analyze) .

‫מן‬
ָ ַ‫מן ת‬
ֵ ‫ני‬
ִ ‫ש‬
ַ ‫לין‬
ֵ ָ‫לא ה‬
ֵ ‫מת‬
ַ ‫לם ֵישוע‬
ֵ ‫ש‬
ַ ‫כד‬
ַ ‫ ַוהָוא ד‬- Matthew 13:53

Matthew 13:53 - wahwā dəḵāḏ šāllem yēšūᶜ māṯlē hālēn šānni men tamān . (analyze)
Matthew 13:53 - AND when Jeshu had finished these parables, he passed from thence,

ܺ ‫ ܶܘܐ ݂ ܳܬܐ ܰܠܡ‬- Matthew 13:54
ܽ ‫ܢ ݁ ܶܬܗ ܘܰܡܶܠ݂ܦ ݈ܗܳܘܐ ܠܽܗܘܢ ܰ݁ܒ݂ܟ‬
‫ܢܘܳܫ݂ܬܽܗܘܢ‬
‫ܕܝ‬
݂
݈
ܽ
ܶ
ܳ
ܰ
ܰ
ܶ
ܳ
ܰ ݁ ‫ܐܝ‬
ܳ
ܶ
݁
ܺ
ܶ ‫ܢܐ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܢ݂ܬܗܽܪܘܢ ܘܢܐܡܪܘܢ ܐܝܡܟܐ ܠܗ ܠܗ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܢܐ ܚ݂ܟܡ݂ܬܐ‬
ܶ
ܶ ܳ
(analyze) ‫ܗ݂ܕܐ ܘܰܚܝܠܐ ܀‬

‫נתהרון‬
ֵ ‫נא ד‬
ָ ַ ‫שתהון איכ‬
ָ ‫בכנו‬
ַ ‫לפ הָוא להון‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫תה ו‬
ֵ ‫דינ‬
ִ ‫למ‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫ ֵוא‬- Matthew 13:54
(analyze) . ‫לא‬
ֵ ‫חי‬
ַ ‫דא ו‬
ֵ ָ‫תא ה‬
ָ ‫חכמ‬
ֵ ‫נא‬
ָ ָ‫לה לה‬
ֵ ‫כא‬
ָ ‫מ‬
ֵ ‫אמרון אי‬
ִ ‫ונ‬
Matthew 13:54 - we(ᵓ)ṯā lamḏi(n)ttēh wəmāllēp (h)wā ləhon baḵnūšāṯhon ᵓaykanā
dənēṯhron wəni(ᵓ)ron ᵓaymekkā lēh ləhānā ḥēḵmṯā hāḏē wəḥaylē . (analyze)
Matthew 13:54 - and came to his city, and taught them in their synagogues, so that they were
astounded and said, Whence hath he (Whence to him) this wisdom and these powers ?

ܶ ‫ܓܳܪܐ ܳܠܐ‬
ܳ݁ ‫ܢ‬
ܰ ‫ܢܐ ݁ܒܶܪܗ ݁ܕ‬
ܳ ‫ ܳܠܐ ݈ܗܳܘܐ ܳܗ‬- Matthew 13:55
‫ܐܶܡܗ ܶܡ݂ܬܰܩܪܳܝܐ‬
ܺ
ܰ
ܳ ܽ ܺ
ܽ
ܽ ܶ
(analyze) ‫ܗܝ ܰܝܥܩܘ݂ܒ ܘܳܝܘܣܐ ܘܫܡܥܘܢ ܘܝܗܘ݂ܕܐ ܀‬
݈ ‫ܰܡܪܰܝܡ ܘܐܰܚܘ‬

‫חוהי ַיעקוב‬
ַ ‫מרַים ַוא‬
ַ ‫קרָיא‬
ַ ‫מת‬
ֵ ‫מה‬
ֵ ֵ‫לא א‬
ָ ‫רא‬
ָ ָ ‫רה דנ ַג‬
ֵ ‫נא ב‬
ָ ָ‫לא הָוא ה‬
ָ - Matthew 13:55
(analyze) . ‫דא‬
ָ ‫שמעון ִויהו‬
ֵ ‫וָיוסאִ ו‬
Matthew 13:55 - lā (h)wā hānā bərēh dənaggārā lā ᵓēmēh mēṯqaryā maryam
wa(ᵓ)ḥaw(hy) yaᶜqūḇ wəyāwsi wəšemᶜon wihūḏā . (analyze)
Matthew 13:55 - Is not this the son of the carpenter ? Is not his mother called Mariam, and
his brothers, Jakub, and Josi, and Shemun, and Jehuda?

ܶ ‫ܟܠܶܗܝܢ ܳܠܐ ܳܗܐ ܠܳܘ ݂ ܰܬܢ‬
ܰ ‫ܢܝܢ‬
ܽ ݁ ‫ ܰܘܐܚܳܘ ݂ ܶܬܗ‬- Matthew 13:56
ܳ ݁ ‫ܐܝܶܡ‬
ܶ ‫ܐ‬
‫ܟܐ‬

(analyze‫܀‬
)

ܽ ݁ ‫ܢܐ ܳܗܶܠܝܢ‬
ܺ ݂ ‫ܶܠܗ ܳܗ‬
ܳ ‫ܟܝܠ ܠܳܗ‬
‫ܟܠܶܗܝܢ‬

‫לין‬
ֵ ָ‫נא ה‬
ָ ָ‫כיל לה‬
ִ ָ‫לה ה‬
ֵ ‫כא‬
ָ ‫מ‬
ֵ ‫נין אי‬
ֵ ֵ‫תן א‬
ַ ָ ‫הא לו‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫הין‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫תה‬
ֵ ָ ‫ ַואחו‬- Matthew 13:56
(analyze) . ‫הין‬
ֵ ‫כל‬
ֻ
Matthew 13:56 - wa(ᵓ)ḥwāṯēh kullhēn lā hā ləwāṯan ᵓēnēn ᵓaymekkā lēh hāḵil
ləhānā hālēn kullhēn . (analyze)
Matthew 13:56 - and his sisters, all, are they not with us? Whence to this one all these?

ܶ ‫ܟܫܺܠܝܢ ܗܰܘܘ ݁ ܶܒܗ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ ܶܝܽܫܘܥ‬
ܰ ݁ ‫ ܘܶܡ݂ܬ‬- Matthew 13:57
‫ܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܰܠܝ݁ܬ‬
݈
ܶ݁ ܰ ܰ
ܶ ݁ ‫ܐܳܠܐ ݁ ܰܒܡ ܺܕܝ‬
ܶ ‫ܢ ݂ ܺܒܳܝܐ ݁ ܰܕܨܺܥܝܪ‬
(analyze) ‫ܢܬܗ ܘ݂ܒ݂ܒܝܬܗ ܀‬
݈ ݂

‫לא‬
ָ ֵ‫עיר א‬
ִ ‫דצ‬
ַ ‫לית נבִָיא‬
ַ ‫מר להון‬
ַ ֵ‫דין ֵישוע א‬
ֵ ‫בה הו‬
ֵ ‫לין הַוו‬
ִ ‫כש‬
ַ ‫מת‬
ֵ ‫ ו‬- Matthew 13:57
(analyze) . ‫תה‬
ֵ ‫בי‬
ַ ‫תה ַוב‬
ֵ ‫דינ‬
ִ ‫במ‬
ַ
Matthew 13:57 - wəmēṯkkašlin (h)waw bēh hū dēn yēšūᶜ ᵓēmar ləhon layt nəḇīā
daṣᶜir ᵓēlā bamḏi(n)ttēh wāḇḇaytēh . (analyze)
Matthew 13:57 - And they were offended with him. But Jeshu said to them, No prophet is
contemned except in his own city, and in his own house.

ܺ ݁ ‫ ܘܳܠܐ ܥ ݂ ܰܒ݂ܕ ݁ ܰܬܳܡܢ ܰܚܝܶܠܐ ܰܣ‬- Matthew 13:58
‫ܓܶܝܐܐ ܶܡܽܛܠ ܳܠܐ‬
ܽ
ܽ ‫ܰܗܝܳܡ‬
(analyze)‫ܢܘ݂ܬܗܘܢ ܀‬

(analyze) .

‫מנותהון‬
ָ ‫הי‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫טל‬
ֻ ‫מ‬
ֵ ‫סג ִֵיאא‬
ַ ‫לא‬
ֵ ‫חי‬
ַ ‫מן‬
ָ ַ‫בד ת‬
ַ ‫לא ע‬
ָ ‫ ו‬- Matthew 13:58

Matthew 13:58 - wəlā ᶜəḇāḏ tamān ḥaylē saggie(ᵓ) mēṭul lā haymānūṯhon . (analyze)
Matthew 13:58 - And he did not many miracles there on account of their unbelief.

The Gospel According To Matthai - Chapter 14
‫܀ ܡܬܝ ܝܕ ܀‬

ܰ ݂ ‫ܢܐ ܫܰܡܥ ܶܗܳܪܘ ݂ ܶܕܣ ܶܛܛܰܪܪ‬
ܳ ‫ ݁ܒܰܗܘ ݁ ܶܕܝܢ ܰܙ݂ܒ‬- Matthew 14:1
‫ܟܐ ܶܫܡܶܥܗ‬
ܽ ݁
(analyze) ‫ܕܶܝܫܘܥ ܀‬
(analyze) .

‫עה דֵישוע‬
ֵ ‫שמ‬
ֵ ‫כא‬
ַ ‫רר‬
ַ ‫טט‬
ֵ ‫דס‬
ֵ ‫רו‬
ָ ֵ‫מע ה‬
ַ ‫נא ש‬
ָ ‫דין ַזב‬
ֵ ‫הו‬
ַ ‫ ב‬- Matthew 14:1
Matthew 14:1 - bəhaw dēn zāḇnā šəmaᶜ hērāwḏes ṭeṭrarḵa šemᶜēh
dəyēšūᶜ . (analyze)

Matthew 14:1 - In that time Herodes Tetrarka heard the rumour concerning Jeshu;

ܳ ‫ܢܢ ܰܡܥܡ ݂ ܳܕ‬
ܳ ‫ܢܘ ܽܝܘܰܚ‬
ܰ ‫ ܶܘܐܰܡܪ ܠܰܥ݂ܒ ݁ ܰܕܘ݈ܗܝ ܳܗ‬- Matthew 14:2
‫ܢܐ ܽܗܘ ܳܩܡ ܶܡܢ‬
ܺ ܰ݁ ܶ
ܶ
ܶ
ܳ ‫݁ ܶܒܝ݂ܬ ܺܡܝ ݂ ܶܬܐ ܶܡܽܛܠ ܳܗ‬
(analyze)‫ܢܐ ܰܚܝܠܐ ܡܣܬܥܪܝܢ ݁ܒܗ ܀‬

‫נא‬
ָ ָ‫טל ה‬
ֻ ‫מ‬
ֵ ‫תא‬
ֵ ‫מי‬
ִ ‫בית‬
ֵ ‫מן‬
ֵ ‫קם‬
ָ ‫נא הו‬
ָ ‫ד‬
ָ ‫מעמ‬
ַ ‫נן‬
ָ ‫ח‬
ַ ‫נו יו‬
ַ ָ‫דוהי ה‬
ַ ‫עב‬
ַ ‫מר ל‬
ַ ‫ ֵוא‬- Matthew 14:2
(analyze) . ‫בה‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫תע‬
ַ ‫מס‬
ֵ ‫לא‬
ֵ ‫חי‬
ַ
Matthew 14:2 - we(ᵓ)mar ləᶜāḇddaw(hy) hānaw yūḥānān maᶜmḏānā hū qām men
bēṯ miṯē mēṭul hānā ḥaylē mestaᶜrin bēh . (analyze)
Matthew 14:2 - and he said to his servants, This is Juchanon the Baptizer: he hath risen from
the house of the dead, therefore powerful works are wrought by him.

ܶ
ܶ ‫ܓܝܪ ܶܗܳܪܘ ݂ ܶܕܣ‬
ܶ ݁ ‫ ܰܗܘ‬- Matthew 14:3
ܳ ‫ܐܰܚ݂ܕ ݈ܗܳܘܐ ܠܽܝܘܰܚ‬
‫ܢܢ ܰܘܐܣܪܗ ܰܘܐܪܡܶܝܗ‬
ܳ ܺ ܺ
ܰ ‫ܐ‬
ܰ
ܰ ‫ܐܺܣܝܶܪܐ ܶܡܽܛܠ ܶܗܳܪܘ ݂ ܺܕܰܝܐ‬
ܰ ‫݁ ܶܒܝ݂ܬ‬
(analyze) ‫ܗܝ ܀‬
݈ ‫ܢ݁ܬ݂ܬ ݂ܦܝܠܝ݁ܦܘܣ ܐܽܚܘ‬
݈

‫טל‬
ֻ ‫מ‬
ֵ ‫רא‬
ֵ ‫סי‬
ִ ‫בית א‬
ֵ ‫רה ַוארמֵיה‬
ֵ ‫נן ַואס‬
ָ ‫ח‬
ַ ‫חד הָוא ליו‬
ַ ֵ‫דס א‬
ֵ ‫רו‬
ָ ֵ‫גיר ה‬
ֵ ‫הו‬
ַ - Matthew 14:3
(analyze) . ‫פוס אחוהי‬
ָ ‫לי‬
ִ ‫פי‬
ִ ‫תת‬
ַ ‫דַיא אנ‬
ִ ‫רו‬
ָ ֵ‫ה‬
Matthew 14:3 - haw gēr hērāwḏes ᵓēḥāḏ (h)wā ləyūḥānān wa(ᵓ)srēh wa(ᵓ)rmēh bēṯ
ᵓāsirē mēṭul hērāwḏīa ᵓa(n)ttaṯ pilipāws ᵓāḥū(hy) . (analyze)
Matthew 14:3 - For he, Herodes, had seized Juchanon, and bound him, and cast him (into)
the house of the chained, because of Herodia the wife of Philip his brother.

ܺ
ܶ ݁ ‫ܐܰܡܪ ܗܳܘܐ ܶܠܗ‬
ܳ - Matthew 14:4
ܳ ‫ܓܝܪ ܽܝܘܰܚ‬
‫ܢܢ ݁ܕܳܠܐ ܰܫܠܝܛ ݁ܕ ݂ ܶܬܗܶܘܐ ܳܠ݂ܟ‬
݈
ܳ ݁ ‫ܐ‬
ܰ
(analyze) ‫ܢܬ݂ܬܐ ܀‬
݈
(analyze) .

‫תא‬
ָ ‫לכ אנת‬
ָ ‫תהֵוא‬
ֵ ‫ליט ד‬
ִ ‫ש‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫נן ד‬
ָ ‫ח‬
ַ ‫גיר יו‬
ֵ ‫לה‬
ֵ ‫מר הָוא‬
ַ ‫ א‬- Matthew 14:4
Matthew 14:4 - ᵓāmar (h)wā lēh gēr yūḥānān dəlā šāliṭ dəṯehwē lāḵ
ᵓa(n)tṯā . (analyze)

Matthew 14:4 - for Juchanon had said to him, It is not lawful that she should be to thee a
wife.

ܶ
‫ ܘܳܨ ݂ ܶܒܐ ݈ܗܳܘܐ ܶ ܠܶܡܩܛܠܗ ܘ ݂ ܳܕܶܚܠ ݈ܗܳܘܐ ܶܡܢ ܰܥܳܡܐ ݁ ܰܕܐܝ݂ܟ‬- Matthew 14:5ܰ
ܰ ‫ܐܺܚܝ ݂ ܺܕܝܢ‬
ܰ ‫݁ܕܠܢ ݂ ܺܒܳܝܐ‬
(analyze)‫ܗܘܘ ܠܗ ܀‬
݈
‫דין הַוו‬
ִ ‫חי‬
ִ ‫לנבִָיא א‬
ַ ‫דאיכ ד‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫ע‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫חל הָוא‬
ֵ ‫ד‬
ָ ‫לה ו‬
ֵ ‫מקט‬
ֵ ‫בא הָוא ל‬
ֵ ָ ‫ וצ‬- Matthew 14:5
(analyze) . ‫לה‬
ֵ
Matthew 14:5 - wəṣāḇē (h)wā ləmeqṭlēh wəḏāḥel (h)wā men ᶜāmā da(ᵓ)yḵ dəlanḇīā
ᵓāḥiḏin (h)waw lēh . (analyze)
Matthew 14:5 - And he would have killed him, but he feared the people, because as a prophet
they held him.

ܳ
ܰ
ܳ
ܳ ‫ܟ݂ܕ ܗ‬
ܰ ݁ - Matthew 14:6
‫ܘܐ ݁ ܶ ܶܕܝܢ ݁ ܶܒܝ ݂ ܳܬ ܰܝܠ ݁ ܶܕܗ ݁ܕܶܗܪܘ ݂ ܶܕܣ ܪܩ ݂ ܰܕ݂ܬ ܰ݁ܒܪ ݂ ܳܬܗ ݁ܕܶܗܪܘ ݂ ܺܕܰܝܐ‬
ܰ ܶ
ܶ ܶ
ܶ ݂ ‫ܩ ݂ ܳܕܡ ܣܺܡܝ‬
(analyze) ‫ܟܐ ܘܫ݂ܦܪ݂ܬ ܠܗ ܠܗܪܘ݂ܕܣ ܀‬

‫דם‬
ָ ‫דַיא ק‬
ִ ‫רו‬
ָ ֵ‫תה דה‬
ָ ‫בר‬
ַ ‫דת‬
ַ ‫רק‬
ַ ‫דס‬
ֵ ‫רו‬
ָ ֵ‫דה דה‬
ֵ ‫בית ַיל‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫כד הָוא‬
ַ - Matthew 14:6
(analyze) . ‫דס‬
ֵ ‫רו‬
ָ ֵ‫לה לה‬
ֵ ‫רת‬
ַ ‫שפ‬
ֵ ‫כא ו‬
ֵ ‫מי‬
ִ ‫ס‬
Matthew 14:6 - kaḏ həwā dēn bēṯ yaldēh dəhērāwḏes raqqḏāṯ barṯāh dəhērāwḏīa
qəḏām səmiḵē wəšēprāṯ lēh ləhērāwḏes . (analyze)
Matthew 14:6 - But at the birth-day of Herodes, the daughter of Herodia danced before those
who reclined, and she pleased Herodes;

ܽ ݁ ‫ܢ ݁ ܶܬܠ ܳܠܗ‬
ܶ ‫ܢܐ ݁ܒܰܡܘܳܡ ݂ ܳܬܐ ܺܝܳܡܐ ܳܠܗ ݁ܕ‬
ܳ ‫ ܶܡܽܛܠ ܳܗ‬- Matthew 14:7
‫ܟܠܶܡ ݁ ܶܕܡ‬
ܰ ܶ ݁
(analyze) ‫ܕ݂ܬܫܐܠ ܀‬

(analyze) .

‫שאל‬
ַ ֵ‫דם דת‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫לה‬
ָ ‫תל‬
ֵ ֵ ‫לה דנ‬
ָ ‫מא‬
ָ ‫תא י‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫מו‬
ַ ‫נא ב‬
ָ ָ‫טל ה‬
ֻ ‫מ‬
ֵ - Matthew 14:7

Matthew 14:7 - mēṭul hānā bəmawmāṯā īmā lāh dənettel lāh kullmeddem
dəṯēša(ᵓ)l . (analyze)
Matthew 14:7 - wherefore with an oath he sware to her to give her whatever she should
demand.

ܺ
ܰ ܶ
ܶ
‫ܐܡܪ݂ܬ ܰܗ݂ܒ ܠܝ‬
‫ ܺܗܝ ݁ ܶܕܝܢ ܺ ܶܡܽܛܠ ݁ܕܰܡܠ ݂ ܳܦܐ ݈ܗܳܘ݂ܬ ܠܐܳܡܗ‬- Matthew 14:8
ܳ ݁ ‫ܟܐ ݁ܒ ݂ ܺܦܝܢ‬
ܳ ݁ ‫ܳܗܪ‬
ܳ ‫ܢܢ ܰܡܥܡ ݂ ܳܕ‬
ܳ ‫ܟܐ ܪܶܫܗ ݁ܕܽܝܘܰܚ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܐ‬

‫שה‬
ֵ ִ ‫כא ר‬
ָ ‫פינ‬
ִ ‫כא ב‬
ָ ‫הר‬
ָ ‫לי‬
ִ ‫הב‬
ַ ‫רת‬
ַ ‫אמ‬
ֵ ‫מה‬
ָ ‫לא‬
ֵ ‫פא הָות‬
ָ ‫מל‬
ַ ‫טל ד‬
ֻ ‫מ‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫הי‬
ִ - Matthew 14:8
(analyze) . ‫נא‬
ָ ‫ד‬
ָ ‫מעמ‬
ַ ‫נן‬
ָ ‫ח‬
ַ ‫דיו‬
Matthew 14:8 - hi dēn mēṭul dəmallpā (h)wāṯ le(ᵓ)māh ᵓemrāṯ hāḇ li() hārkā
bəpinkā rīšēh dəyūḥānān maᶜmḏānā . (analyze)
Matthew 14:8 - Then she, because instructed by her mother, said, Give me here in a dish the
head of Juchanon the Baptizer.

ܶ ݂ ‫ܟܐ ܶܡܽܛܠ ݁ ܶܕܝܢ ܰܡܘܳܡ ݂ ܳܬܐ ܰܘܣܺܡܝ‬
ܶ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 14:9
ܳ ݁ ‫ܟܪܰܝ݂ܬ ܶܠܗ ܠܰܡܠ‬
‫ܟܐ ݁ܦܰܩ݂ܕ‬
ܳ
ܶ ܺ ܶ ‫݁ܕ‬
(analyze) ‫ܢ݂ܬܝܗ݂ܒ ܠܗ ܀‬
).

‫לה‬
ָ ‫הב‬
ֵ ‫תי‬
ִ ֵ ‫קד דנ‬
ַ ‫כא פ‬
ֵ ‫מי‬
ִ ‫תא ַוס‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫מו‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫טל‬
ֻ ‫מ‬
ֵ ‫כא‬
ָ ‫מל‬
ַ ‫לה ל‬
ֵ ‫כרַית‬
ֵ ‫ ו‬- Matthew 14:9

(analyze
Matthew 14:9 - wəḵeryāṯ lēh ləmalkā mēṭul dēn mawmāṯā wasmiḵē pəqāḏ
dənēṯihēḇ lāh . (analyze)
Matthew 14:9 - And the king sickened, yet, on account of the oath and the guests, he
commanded that it should be given to her.
(analyze)‫܀‬

ܶ ܰ
ܳ ‫ ܘܰܫ ݁ ܰܕܪ ݁ ܰܦܣܶܩܗ ܺܪܶܫܗ ݁ܕܽܝܘܰܚ‬- Matthew 14:10
‫ܐܺܣܝܪܐ‬
‫ܢܢ ݁ ܶܒܝ݂ܬ‬
(analyze) .

‫רא‬
ֵ ‫סי‬
ִ ‫בית א‬
ֵ ‫נן‬
ָ ‫ח‬
ַ ‫שה דיו‬
ֵ ִ ‫קה ר‬
ֵ ‫פס‬
ַ ‫דר‬
ַ ‫ש‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 14:10

Matthew 14:10 - wəšaddddar pasqēh rīšēh dəyūḥānān bēṯ ᵓāsirē . (analyze)
Matthew 14:10 - And he sent [and] cut off the head of Juchanon in the house of the chained.

ܺ
ܳ ݁ ‫ ܰܘܐܝ ݁ ܺܬܝ ܺܪܶܫܗ ݁ܒ ݂ ܺܦܝܢ‬- Matthew 14:11
‫ܟܐ ܶܘܐ ݂ ܺܬܝܶܗ݂ܒ ܰܠܛܠܝ ݂ ܳܬܐ ܰܘܐܝ݁ܬܰܝ ݂ ܶܬܗ‬
ܳ ܶ
(analyze) ‫ܠܐܡܗ ܀‬

(analyze) .

‫מה‬
ָ ‫לא‬
ֵ ‫תה‬
ֵ ַ ‫תא ַואיתי‬
ָ ‫לי‬
ִ ‫לט‬
ַ ‫הב‬
ֵ ‫תי‬
ִ ‫כא ֵוא‬
ָ ‫פינ‬
ִ ‫שה ב‬
ֵ ִ ‫תי ר‬
ִ ‫ ַואי‬- Matthew 14:11
Matthew 14:11 - wa(ᵓ)yti rīšēh bəpinkā we(ᵓ)ṯihēḇ laṭliṯā wa(ᵓ)ytyāṯēh
le(ᵓ)māh . (analyze)

Matthew 14:11 - And his head was brought in a dish, and given to the girl, and she carried it
herself to her mother.

ܶ
‫ ܰܘܩܪ݂ܒܘ ݁ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܘ݈ܗܝ ܫܰܩܠܘ ܫܰܠ ݁ ܶܕܗ ܩ ݂ ܰܒܪܘ ܶܘܐ ݂ ܰܬܘ ܰܚܺܘܝܘ‬- Matthew 14:12
ܽ
(analyze) ‫ܠܶܝܫܘܥ ܀‬

(analyze) .

‫חִויו לֵישוע‬
ַ ‫תו‬
ַ ‫ברו ֵוא‬
ַ ‫דה ק‬
ֵ ַ ‫קלו של‬
ַ ‫דוהי ש‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫רבו‬
ֵ ‫ ַוק‬- Matthew 14:12

Matthew 14:12 - waqrēḇ(w) talmiḏaw(hy) šəqal(w) šəladdēh qəḇar(w) we(ᵓ)ṯaw
ḥāwwiww ləyēšūᶜ . (analyze)
Matthew 14:12 - And his disciples came near, took up his corpse, buried (it), and came and
showed Jeshu.

ܳ ‫ܢܝ ܶܡܢ ݁ ܰܬܳܡܢ ݁ ܶܒܐܠ‬
ܰ ݁ ‫ ܶܝܽܫܘܥ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 14:13
ܺ ‫ܟ݂ܕ ܫܰܡܥ ܰܫ‬
‫ܦܐ‬
݂
ܶ
ܶ ‫ܟܢܶܫܐ‬
ܶ ݁ ‫ܟ݂ܕ ܫܰܡܥܘ‬
ܰ ݂ ‫ܰܠܐ݂ܬܳܪܐ ܽܚܘܪܳ݁ܒܐ ݁ ܰܒܠܽܚܘ ݂ ܰܕܘ݈ܗܝ ܘ‬
‫ܐܰܙܠܘ ܳ݁ܒ݂ܬܪܗ‬
ܳ ܳ ‫݁ܒܰܝܒܳܫܐ ܶܡܢ ܡ ܺܕܝ‬
(analyze)‫ܢ݂ܬܐ ܀‬
݂
݂

‫דוהי‬
ַ ‫בלחו‬
ַ ‫בא‬
ָ ‫רא חור‬
ָ ‫לאת‬
ַ ‫פא‬
ָ ‫באל‬
ֵ ‫מן‬
ָ ַ‫מן ת‬
ֵ ‫ני‬
ִ ‫ש‬
ַ ‫מע‬
ַ ‫כד ש‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫ ֵישוע‬- Matthew 14:13
(analyze) . ‫תא‬
ָ ָ ‫דינ‬
ִ ‫מן מ‬
ֵ ‫שא‬
ָ ‫רה בַיב‬
ֵ ‫בת‬
ָ ‫שא אֵַזלו‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ ‫מעו‬
ַ ‫כד ש‬
ַ ‫ו‬
Matthew 14:13 - yēšūᶜ dēn kaḏ šəmaᶜ šānni men tamān be(ᵓ)lpā la(ᵓ)ṯrā ḥūrbā
balḥūḏaw(hy) wəḵāḏ šəmaᶜ(w) kenšē ᵓēzal(w) bāṯrēh bəyāḇšā men
məḏināṯā . (analyze)
Matthew 14:13 - Then Jeshu, when he heard, removed from thence by ship to a desert place
by himself; and when the multitude heard it, they came after him on dry land from the cities.

ܰ
ܺ ݁ ‫ܟܢܶܫܐ ܰܣ‬
ܶ ݁ ‫ ܰܘܢ ݂ ܰܦܩ ܶܝܽܫܘܥ ܚܳܙܐ‬- Matthew 14:14
‫ܓܶܝܐܐ ܶܘܐ݂ܬܪܰܚܡ‬

(analyze)‫܀‬
).

ܺ
‫ܥܰܠܝܽܗܘܢ ܰܘܐܺܣܝ ݁ܟܪܝܰܗܝܽܗܘܢ‬

‫היהון‬
ַ ‫רי‬
ִ ‫סי כ‬
ִ ‫ליהון ַוא‬
ַ ‫חם ע‬
ַ ַ ‫סג ִֵיאא ֵואתר‬
ַ ‫שא‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ ‫פק ֵישוע חָזא‬
ַ ‫ ַונ‬- Matthew 14:14
(analyze
Matthew 14:14 - wanpaq yēšūᶜ ḥəzā kenšē saggie(ᵓ) we(ᵓ)ṯrāḥḥam ᶜəlayhon
wa(ᵓ)ssi kərihayhon . (analyze)

Matthew 14:14 - And Jeshu came forth, and saw great multitudes, and felt compassion for
them, and healed their diseases.

ܶ ‫ܟܕ ܗܳܘܐ ݁ ܶܕܝܢ ܰܪܡܳܫܐ ܩܶܪܒܘ ܠܳܘ‬
ܰ ݁ - Matthew 14:15
‫ܬܗ ݁ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܘ݈ܗܝ ܶܘܐܰܡܪܘ‬
݂
݂
݂
ܰ ‫ܶܠܗ‬
ܶ ݁ ‫ܢܐ ܥ ݂ ܰܒܪ ܶܠܗ ܫܺܪܝ‬
ܳ ‫ܟܢܶܫܐ ݁ܕ݈ܐ‬
ܳ ‫ܐ݂ܬܳܪܐ ܽܚܘܪܳ݁ܒܐ ܽܗܘ ܘܶܥ ݁ ܳܕ‬
‫ܢܳܫܐ‬
ܽ ‫ܢܙ݁ܒ‬
ܶ ‫ܢܐܽܙ݈ܠܘܢ ܠܽܩܘܪܳܝܐ ܘ‬
ܺ ‫݁ܕ‬
(analyze
‫ܢܘܢ ܠܽܗܘܢ ܰܣܝܳ݁ܒܪ ݁ ܳܬܐ) ܀‬

‫רא‬
ָ ‫לה את‬
ֵ ‫מרו‬
ַ ‫דוהי ֵוא‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫תה‬
ֵ ָ ‫רבו לו‬
ֵ ‫שא ק‬
ָ ‫רמ‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫כד הָוא‬
ַ - Matthew 14:15
‫נזבנון להון‬
ֵ ‫שא דנאִֻזלון לקורָיא ו‬
ָ ָ ‫שא דאנ‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫לה ש‬
ֵ ‫בר‬
ַ ‫נא ע‬
ָ ‫ד‬
ָ ‫ע‬
ֵ ‫בא הו ו‬
ָ ‫חור‬
(analyze) . ‫תא‬
ָ ‫בר‬
ָ ‫סי‬
ַ
Matthew 14:15 - kaḏ həwā dēn ramšā qərēḇ(w) ləwāṯēh talmiḏaw(hy) we(ᵓ)mar(w)
lēh ᵓāṯrā ḥūrbā hū wəᶜeddānā ᶜəḇar lēh šəri kenšē də((ᵓ))nāšā dəni(ᵓ)u(l)wn
ləqūryā wənezbnon ləhon saybārtā . (analyze)
Matthew 14:15 - BUT when it was eventide, his disciples approached him, and said to him,
The place is desert, and the time passed over; send away these multitudes of men, that they
may go to the villages, and buy for themselves food.

ܶ ‫ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 14:16
‫ܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܳܠܐ ܶܡ݂ܬ݁ܒܶܥܐ ܠܽܗܘܢ ܠܺܡܐܰܙܠ‬
ܰ ‫ܰܗ݂ܒܘ ܠܽܗܘܢ‬
ܰ ݂ ‫ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ܠܶܡܐ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܟܠ‬
݈

‫הבו להון אנתון‬
ַ ‫עא להון למאִַזל‬
ֵ ‫מתב‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫מר להון‬
ַ ֵ‫דין א‬
ֵ ‫ הו‬- Matthew 14:16
(analyze) . ‫כל‬
ַ ‫מא‬
ֵ ‫ל‬
Matthew 14:16 - hū dēn ᵓēmar ləhon lā mēṯbᶜē ləhon ləmi(ᵓ)al hāḇ(w) ləhon
ᵓa(n)tton ləme(ᵓ)ḵal . (analyze)
Matthew 14:16 - But he said to them, It is not needful that they should go; give you them to
eat.

ܶ ‫ܢܢ‬
ܶ ‫ܢܘܢ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܽ ‫ ܶܗ‬- Matthew 14:17
ܳ ‫ܐܰܡܪܘ ܶܠܗ ܰܠܝ݁ܬ ܰܠܢ ݁ܬ‬
‫ܐܳܠܐ ܰܚܶܡܫ‬
ܽ ‫݁ܓܺܪܝܳܨܢ ܰܘ݂ܬܶܪܝܢ‬
ܺ ‫ܢܘ‬
(analyze
‫ܢܝܢ ) ܀‬
).

‫נין‬
ִ ‫רין נו‬
ֵ ‫צן ַות‬
ָ ‫רי‬
ִ ‫מש ג‬
ֵ ‫ח‬
ַ ‫לא‬
ָ ֵ‫נן א‬
ָ ‫לן ת‬
ַ ‫לית‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫מרו‬
ַ ֵ‫דין א‬
ֵ ‫הנון‬
ֵ - Matthew 14:17

(analyze

Matthew 14:17 - hēnon dēn ᵓēmar(w) lēh layt lan tənān ᵓēlā ḥāmeš gəriṣān wāṯrēn
nūnin . (analyze)
Matthew 14:17 - They said to him, We have nothing here but five cakes and two fishes.
(analyze‫܀‬
)

ܶ ‫ܐܝ ݁ ܰܬܘ‬
ܰ ‫ܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܶܝܽܫܘܥ‬
ܳ - Matthew 14:18
ܳ ݁ ‫ܢܘܢ ܺܠܝ ܠܳܗܪ‬
ܽ ‫ܐ‬
‫ܟܐ‬

(analyze) .

‫כא‬
ָ ‫הר‬
ָ ‫לי ל‬
ִ ‫אנון‬
ֵ ‫תו‬
ַ ‫מר להון ֵישוע אי‬
ַ ‫ א‬- Matthew 14:18

Matthew 14:18 - ᵓāmar ləhon yēšūᶜ ᵓaytaw ᵓēnon li() ləhārkā . (analyze)
Matthew 14:18 - Jeshu said to them, Bring them hither to me.

ܰ ‫ܟܘ ܰܥܠ‬
ܽ ݂ ‫ܟܢܶܫܐ ܠܶܡܣ݁ܬܳܡ‬
ܶ ݂ ‫ ܰܘ݂ܦܰܩ݂ܕ ܠ‬- Matthew 14:19
ܽ ‫ܐܪܳܥܐ ܰܘܫܰܩܠ ܳܗ‬
‫ܢܘܢ‬
ܶ
ܽ ‫ܰܚܡܳܫܐ ܰܠܚܺܡܝܢ ܰܘ݂ܬܶܪܝܢ‬
ܺ ‫ܢܘ‬
‫ܢܝܢ ܘܳܚܪ ܰ݁ܒܫܰܡܳܝܐ ܘ ݂ ܰܒܪ݂ܟ ܰܘܩܳܨܐ ܘܰܝ݈ܗ݂ܒ‬
ܶ ݂ ‫ܢܘܢ ݁ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܶܕܐ ܳܣܡܘ ܠ‬
ܶ
ܽ ‫ܠ ݂ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܘ݈ܗܝ ܘܶܗ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܟܢܫܐ‬
‫מין‬
ִ ‫לח‬
ַ ‫שא‬
ָ ‫חמ‬
ַ ‫הנון‬
ָ ‫קל‬
ַ ‫עא ַוש‬
ָ ‫על אר‬
ַ ‫מכו‬
ָ ‫מסת‬
ֵ ‫שא ל‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ ‫קד ל‬
ַ ‫ ַופ‬- Matthew 14:19
‫שא‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ ‫סמו ל‬
ָ ‫דא‬
ֵ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫הנון‬
ֵ ‫דוהי ו‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫צא וַיהב ל‬
ָ ‫רכ ַוק‬
ֵ ַ‫מָיא וב‬
ַ ‫בש‬
ַ ‫חר‬
ָ ‫נין ו‬
ִ ‫רין נו‬
ֵ ‫ַות‬
(analyze) .

Matthew 14:19 - wāpqāḏ ləḵenšē ləmestmāḵū ᶜal ᵓarᶜā wašqal hānon ḥamšā
laḥmin wāṯrēn nūnin wəḥār bašmāyā wəḇārrēḵ waqṣā wəya(h)ḇ ləṯalmiḏaw(hy)
wəhēnon talmiḏē sām(w) ləḵenšē . (analyze)
Matthew 14:19 - And he directed the multitudes to recline upon the ground; and he took the
five loaves and two fishes, and looked up to heaven, and blessed, and brake, and gave to his
disciples, and the disciples themselves placed (it) before the multitudes.

ܶ
ܽ ݁ ‫ܟܠܘ‬
ܰ ݂ ‫ ܶܘܐ‬- Matthew 14:20
‫ܟܠ ܶܽܗܘܢ ܰܘܣ ݂ ܰܒܥܘ ܰܘܫܰܩܠܘ ݁ ܰܬܘ ݁ ܳܬܪܐ ݁ ܰܕܩܳܨܶܝܐ‬
ܰ ݁ ‫ܢܝܢ‬
ܺ ‫݁ܬܶܪܥܰܣܪ ܽܩܘ ݂ ܺܦܝ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܟ݂ܕ ܡܠܝܢ‬

‫כד‬
ַ ‫נין‬
ִ ‫פי‬
ִ ‫סר קו‬
ַ ‫רע‬
ֵ ‫דקצ ֵָיא ת‬
ַ ‫רא‬
ֵ ָ‫תות‬
ַ ‫קלו‬
ַ ‫בעו ַוש‬
ַ ‫כלהון ַוס‬
ֻ ‫כלו‬
ַ ‫ ֵוא‬- Matthew 14:20
(analyze) . ‫לין‬
ֵ ‫מ‬
Matthew 14:20 - we(ᵓ)ḵal(w) kullhon wasḇaᶜ(w) wašqal(w) tawtārē daqṣāyē
təreᶜsar qūpinin kaḏ məlēn . (analyze)
Matthew 14:20 - And all did eat, and were satisfied; and they took up, of the abundance of
the fragments, twelve baskets when full.

ܶ ݁ ‫ܢܘܢ‬
ܰ ‫ܟܠܘ ܳܗܶܘܝܢ ܗܰܘܘ‬
ܰ ݂ ‫ܢܳܫܐ ݁ ܶܕܐ‬
ܽ ‫ ܳܗ‬- Matthew 14:21
ܳ ‫ܐ‬
‫ܐܠ ݂ ܶܦܐ‬
‫ܕܝܢ‬
݈
݈
ܳ ܰ
ܶ ܶ ‫ܰܚܡܳܫܐ ܣܰܛܪ ܶܡܢ‬
(analyze)‫ܢܫܐ ܘܛܠܶܝܐ ܀‬

‫שא ַוטל ֵָיא‬
ֵ ֵ ‫מן נ‬
ֵ ‫טר‬
ַ ‫שא ס‬
ָ ‫חמ‬
ַ ‫פא‬
ֵ ‫כלו הֵָוין הַוו אל‬
ַ ‫דא‬
ֵ ‫שא‬
ָ ָ ‫דין אנ‬
ֵ ‫הנון‬
ָ - Matthew 14:21

(analyze) .

Matthew 14:21 - hānon dēn (ᵓ)nāšā de(ᵓ)ḵal(w) hāwēn (h)waw ᵓalpē ḥamšā səṭar
men nēšē waṭlāyē . (analyze)
Matthew 14:21 - Now those men who had eaten were five thousand, besides women and
children.

ܺ ܰ
ܶ ‫ ܘܶܡܚ ݂ ܳܕܐ‬- Matthew 14:22
ܽ ‫ܢܣ‬
ܶ ‫ܐܰܠܨ ܠ ݂ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܘ݈ܗܝ ݁ܕ‬
‫ܢ ݁ ܳܬܐ‬
݈ ‫ܩܘܢ ܶܠܣ݂ܦܝ‬
ܶ ݂ ‫ܢܐܽܙ݈ܠܘܢ ܩ ݂ ܳܕܰܡܘ݈ܗܝ ܠܶܥ݂ܒܳܪܐ ܰܥ݂ܕ ܳܫܶܪܐ ܽܗܘ ܠ‬
ܺ ‫ܘ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܟܢܫܐ‬

‫מוהי‬
ַ ‫ד‬
ָ ‫תא ונאִֻזלון ק‬
ָ ‫פינ‬
ִ ‫לס‬
ַ ‫נסקון‬
ֵ ‫דוהי ד‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫לץ ל‬
ַ ֵ‫דא א‬
ָ ‫מח‬
ֵ ‫ ו‬- Matthew 14:22
(analyze) . ‫שא‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ ‫רא הו ל‬
ֵ ‫ש‬
ָ ‫עד‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫עב‬
ֵ ‫ל‬

Matthew 14:22 - wəmeḥḏā ᵓēlaṣ ləṯalmiḏaw(hy) dənesqon laspi(n)ttā wəni(ᵓ)u(l)wn
qəḏāmaw(hy) ləᶜēḇrā ᶜāḏ šārē hū ləḵenšē . (analyze)
Matthew 14:22 - And immediately he constrained his disciples to ascend into the bark, and
proceed before him to the other shore, while he was dismissing the crowds.

ܳ
ܶ
ܶ ݂ ‫ܟ݂ܕ ܫܳܪܐ ܠ‬
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 14:23
‫ܟܢܶܫܐ ܣܠܩ ܠܽܛܘܪܐ ܰ݁ܒܠܽܚܘ ݂ ܰܕܘ݈ܗܝ ܰܠܡܰܨܳܠܽܝܘ‬
ܳ ‫ܟ݂ܬ ܰ݁ܒܠܽܚܘ ݂ ܰܕܘܗܝ‬
ܰ ݁ ‫ܟ݂ܕ ܶܚܫ‬
݂ܰ ‫ܘ‬
ܳ ܰ݁
(analyze) ‫ܗܘܐ ܬܡܢ ܀‬
݈ ݈

‫כת‬
ַ ‫חש‬
ֵ ‫כד‬
ַ ‫ליו ו‬
ָ ַ ‫למצ‬
ַ ‫דוהי‬
ַ ‫בלחו‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫לק לטו‬
ֵ ‫שא ס‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ ‫רא ל‬
ָ ‫כד ש‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 14:23
(analyze) . ‫מן‬
ָ ַ‫דוהי הָוא ת‬
ַ ‫בלחו‬
ַ
Matthew 14:23 - wəḵāḏ šərā ləḵenšē səleq ləṭūrā balḥūḏaw(hy) llamṣāllāyū wəḵāḏ
ḥeškaṯ balḥūḏaw(hy) (h)wā tamān . (analyze)
Matthew 14:23 - And when he had sent the multitudes away, he went up to a mountain by
himself, to pray. AND when it was dark, he alone was there.

ܶ ‫ܐܪܳܥܐ‬
ܺ ݁ ‫ܐܣܛ ݂ ܰܕܳܘ ݂ ܳܬܐ ܰܣ‬
ܰ ‫ ܶܘܐܠ ݂ ܳܦܐ ܰܪܺܚܝܳܩܐ ܗܳܘ݂ܬ ܶܡܢ‬- Matthew 14:24
‫ܓܶܝܐܐ‬
ܽ
ܶ ݈ܰ݁
ܳ
ܳ
ܶ
ܺ ݁ ‫ܟ݂ܕ ܶܡܫ ݁ ܰܬܓܳܫܐ ܰܣ‬
ܽ
ܰ݁
ܳ
݁
‫ܓܝ ܶܡܢ ܓ݈ܠܠܐ ܪܘܚܐ ܓܝܪ ܠܩܘ݂ܒܠܗ ݈ܗܘ݂ܬ )܀‬
݂
(analyze

‫שא‬
ָ ‫תג‬
ַ ‫מש‬
ֵ ‫כד‬
ַ ‫סג ִֵיאא‬
ַ ‫תא‬
ָ ָ ‫דו‬
ַ ‫אסט‬
ֵ ‫עא‬
ָ ‫מן אר‬
ֵ ‫קא הָות‬
ָ ‫חי‬
ִ ַ ‫פא ר‬
ָ ‫ ֵואל‬- Matthew 14:24
(analyze) . ‫ות‬
ָ ‫לה ה‬
ָ ‫גיר לקוב‬
ֵ ‫חא‬
ָ ‫לא רו‬
ֵ ‫גל‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫גי‬
ִ ‫ס‬
ַ
Matthew 14:24 - we(ᵓ)lpā rāḥiqā (h)wāṯ men ᵓarᶜā ᵓesṭḏāwāṯā saggie(ᵓ) kaḏ
meštaǥšā saggi men ga(l)lē rūḥā gēr ləqūḇlāh (h)wāṯ . (analyze)
Matthew 14:24 - But the vessel was distant from the land many stadia, being greatly beaten
with the waves, for the wind was against them.

ܶ ‫ ݁ܒܰܡܰܛܪ ݂ ܳܬܐ ݁ ܶܕܝܢ ܪ ݂ ܺܒܝܳܥܝ ݁ ܳܬܐ ݁ܕܺܠܠܳܝܐ‬- Matthew 14:25
‫ܐ ݂ ܳܬܐ ܠܳܘ݂ܬܽܗܘܢ ܶܝܽܫܘܥ‬
ܰ݁
ܰ
ܰ ݂ ‫ܟ݂ܕ ܡܰܗܶܠ‬
(analyze) ‫ܟ ܥܠ ܡܳܝܐ ܀‬
‫על‬
ַ ‫לכ‬
ֵ ַ‫כד מה‬
ַ ‫תא לָותהון ֵישוע‬
ָ ֵ‫ללָיא א‬
ִ ‫תא ד‬
ָ ‫עי‬
ָ ‫בי‬
ִ ‫דין ר‬
ֵ ‫תא‬
ָ ‫טר‬
ַ ‫מ‬
ַ ‫ ב‬- Matthew 14:25
(analyze) . ‫יא‬
ָ ‫מ‬
ַ

Matthew 14:25 - bəmāṭarṯā dēn rəḇiᶜāytā dəlilyā ᵓēṯā ləwāṯhon yēšūᶜ kaḏ məhāllēḵ
ᶜal māyā . (analyze)
Matthew 14:25 - But in the fourth watch of the night, Jeshu came to them, walking upon the
waters.

ܰ ‫ ܰܘܚܰܙܐܽܘ݈ܗܝ ݁ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܘ݈ܗܝ ݁ ܰܕܡܰܗܶܠ݂ܟ‬- Matthew 14:26
‫ܥܠ ܰܡܳܝܐ ܶܘܐ݁ܬ݁ܬܺܙܝܥܘ‬
ܳ ܳ ݁ ‫ܳܘܐܡܺܪܝܢ ܗܰܘܘ ݁ܕܶܚܙܳܘܐ ܽܗܘ ݁ ܰܕ‬
ܽ ܰ ܶ݁
ܶ
ܰ
(analyze‫܀‬
) ‫ܓܠܐ ܘܡܢ ܕܚܠ݂ܬܗܘܢ ܩܥܘ‬
݈

‫חזָוא‬
ֵ ‫רין הַוו ד‬
ִ ‫מָיא ֵואתתִזיעו ָואמ‬
ַ ‫על‬
ַ ‫לכ‬
ֵ ַ‫דמה‬
ַ ‫דוהי‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫ ַוחַזאוהי‬- Matthew 14:26
(analyze) . ‫עו‬
ַ ‫לתהון ק‬
ַ ‫דח‬
ֵ ‫מן‬
ֵ ‫לא ו‬
ָ ָ ‫דג‬
ַ ‫הו‬
Matthew 14:26 - waḥza(ᵓ)w(hy) talmiḏaw(hy) damhāllēḵ ᶜal māyā we(ᵓ)ttziᶜ(w)
wā(ᵓ)mrin (h)waw dəḥezwā hū daggālā wəmen deḥlāṯhon qəᶜaw . (analyze)

Matthew 14:26 - And the disciples beheld him walking on the waters, and they were
troubled, saying, That it was a spectre; [Or, a false vision.] and from fear they cried out.

ܶ
ܳ ‫ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ ܶܝܽܫܘܥ ܰ݁ܒܪ‬- Matthew 14:27
‫ܫܥ ݂ ܶܬܗ ܰܡܠܠ ܰܥܡܽܗܘܢ ܶܘܐܰܡܪ‬
ܽ ܶ݁
ܳ
ܶ ‫ܐ݂ܬܰܠ݁ܒ݂ܒܘ‬
ܶ
ܳ ‫ܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܐ ܠܐ ܬ݂ܕܚܠܘܢ‬
݈
݈ ‫ܢܐ‬

‫לא‬
ָ ‫נא‬
ָ ‫נא א‬
ָ ֵ‫לבבו א‬
ַ ‫את‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫עמהון ֵוא‬
ַ ‫לל‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫תה‬
ֵ ‫שע‬
ָ ‫בר‬
ַ ‫דין ֵישוע‬
ֵ ‫ הו‬- Matthew 14:27
(analyze) . ‫תדחלון‬
ֵ
Matthew 14:27 - hū dēn yēšūᶜ baršāᶜṯēh māllell ᶜamhon we(ᵓ)mar ᵓēṯlabb()bb(w)
ᵓēnā (ᵓ)nā lā teḏḥlon . (analyze)
Matthew 14:27 - But Jeshu at once spoke to them, and said, Take courage, I am, fear not !

ܶ ܰ ܶ
ܳ ܺ݁
ܶ
ܰ
ܳ
ܳ ‫ ܰܘܥ‬- Matthew 14:28
‫ܢ݁ܬ ݈ܽܗܘ ݁ܦܽܩܘ݂ܕ‬
݈ ‫ܢܐ ܰܟܐ݂ܦܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܡܪܝ ܐܢ ܐ‬
ܺ ‫ܺܠܝ‬
ܰ ݂ ‫ܐ ݂ ܶܬܐ ܠܳܘ ݂ ܳܬ‬
(analyze) ‫ܟ ܥܠ ܡܳܝܐ ܀‬

‫על‬
ַ ‫תכ‬
ָ ָ ‫תא לו‬
ֵ ִ‫לי א‬
ִ ‫אן אנת הו פקוד‬
ֵ ‫מרי‬
ָ ‫לה‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫פא ֵוא‬
ָ ִ‫נא כא‬
ָ ‫ ַוע‬- Matthew 14:28
(analyze) . ‫יא‬
ָ ‫מ‬
ַ
Matthew 14:28 - waᶜnā ki(ᵓ)pā we(ᵓ)mar lēh mār(y) ᵓen ᵓa(n)t (h)u pəqūḏ li() ᵓīṯē
ləwāṯāḵ ᶜal māyā . (analyze)
Matthew 14:28 - And Kipha answered, and said to him, My Lord, if it be thou, command me
to come to thee upon the waters.

ܶ ‫ܟܐ ݂ ܳܦܐ ܶܡܢ‬
ܶ ‫ ܶܝܽܫܘܥ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 14:29
ܺ ݁ ‫ܐܰܡܪ ܶܠܗ ݁ ܳܬܐ ܰܘܢܶܚ݂ܬ‬
‫ܐܠ ݂ ܳܦܐ‬
ܶ ܺ ‫ܘܰܗܶܠ݂ܟ ܰܥܠ ܰܡܳܝܐ ݁ܕ‬
ܳ
ܽ
(analyze) ‫ܢܐ݂ܬܐ ܠܘ݂ܬ ܶܝܫܘܥ ܀‬

‫על מַָיא‬
ַ ‫לכ‬
ֵ ַ‫פא וה‬
ָ ‫אל‬
ֵ ‫מן‬
ֵ ‫פא‬
ָ ִ‫חת כא‬
ֵ ‫תא ַונ‬
ָ ‫לה‬
ֵ ‫מר‬
ַ ֵ‫דין א‬
ֵ ‫ ֵישוע‬- Matthew 14:29
(analyze) . ‫ישוע‬
ֵ ‫תא לָות‬
ֵ ִ‫דנא‬
Matthew 14:29 - yēšūᶜ dēn ᵓēmar lēh tā wanḥēṯ ki(ᵓ)pā men ᵓelpā wəhāllēḵ ᶜal
māyā dəni(ᵓ)ṯē ləwāṯ yēšūᶜ . (analyze)
Matthew 14:29 - Jeshu said to him, Come. And Kipha descended from the ship, and walked
on the waters to go to Jeshu.

ܽ
ܺ
ܺ
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 14:30
‫ܟ݂ܕ ܽܚܳܙܐ ܪܘܳܚܐ ݁ܕܰܩܫܳܝܐ ݁ܕܶܚܠ ܘܰܫܪܝ ܠܶܡܛܰ݁ܒܥ ܰܘܐܪܝܡ‬
ܶ ܳ
ܳ ܰ ܶ
ܰ
݁
(analyze) ‫ܩܠܗ ܘܐܡܪ ܡܪܝ ܦܪܘܩܝܢܝ ܀‬

‫מרי‬
ָ ‫מר‬
ַ ‫לה ֵוא‬
ֵ ‫ק‬
ָ ‫רים‬
ִ ‫בע ַוא‬
ַ ‫מט‬
ֵ ‫רי ל‬
ִ ‫ש‬
ַ ‫חל ו‬
ֵ ‫קשָיא ד‬
ַ ‫חא ד‬
ָ ‫כד חָזא רו‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 14:30
(analyze) . ‫קיני‬
ַ ‫פרו‬
Matthew 14:30 - wəḵāḏ ḥəzā rūḥā dəqašyā dəḥel wəšārri ləmeṭbaᶜ wa(ᵓ)rim qālēh
we(ᵓ)mar mār(y) pərūqayn(y) . (analyze)
Matthew 14:30 - But when he saw the furious wind, he feared, and began to sink; and he
lifted up his voice, and said, My Lord, deliver me!

ܶ
ܰ
ܺ ‫ ܘ ݂ ܰܒܪ ܳܫܥ ݂ ܶܬܗ ݁ܦܰܫܛ‬- Matthew 14:31
‫ܐܝ ݂ ܶܕܗ ܳܡܪܢ ܰܘܐܚ ݁ ܶܕܗ ܶܘܐܰܡܪ ܠܗ ܙܽܥܘܪ‬

(analyze)‫܀‬

ܶ ‫ܢܐ‬
ܽ ‫ܰܗܝܳܡ‬
ܳ ‫ܢܘ ݂ ܳܬܐ ܠܳܡ‬
‫ܐ݂ܬ ݁ ܰܦܰܠ݂ܓ݁ܬ‬

‫תא‬
ָ ‫מנו‬
ָ ‫הי‬
ַ ‫לה זעור‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫דה ֵוא‬
ֵ ‫רן ַואח‬
ַ ‫מ‬
ָ ‫דה‬
ֵ ‫אי‬
ִ ‫שט‬
ַ ‫תה פ‬
ֵ ‫שע‬
ָ ‫בר‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 14:31
(analyze) . ‫לגת‬
ַ ַ ‫אתפ‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫ל‬
Matthew 14:31 - wəḇar šāᶜṯēh pəšaṭ ᵓiḏēh māran wa(ᵓ)ḥdēh we(ᵓ)mar lēh zəᶜūr
haymānūṯā ləmānā ᵓēṯppallāǥt . (analyze)
Matthew 14:31 - And immediately our Lord reached forth his hand, and seized him, and said
to him, Little of faith, why art thou divided (in mind) ?
(analyze)

ܽ
ܶ
ܶ
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 14:32
‫ܟ݂ܕ ܣܠܩܘ ܠܐܠ ݂ ܳܦܐ ܶܫܠܰܝ݂ܬ ܪܘܳܚܐ ܀‬
(analyze) .

‫חא‬
ָ ‫שלַית רו‬
ֵ ‫פא‬
ָ ‫לאל‬
ֵ ‫לקו‬
ֵ ‫כד ס‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 14:32

Matthew 14:32 - wəḵāḏ səleq(w) le(ᵓ)lpā šelyāṯ rūḥā . (analyze)
Matthew 14:32 - And when they had ascended into the ship, the wind was tranquil.

ܳ ܺ
ܶ
ܶ ‫ܢܘܢ ݁ܕ ݂ ܶܒܐܠ ݂ ܳܦܐ ܣ‬
ܽ ‫ ܶܘܐ ݂ ܰܬܘ ܳܗ‬- Matthew 14:33
‫ܓ݂ܕܘ ܠܗ ܶܘܐܰܡܪܘ ܰܫܪܝܪܐܺܝ݂ܬ‬
݂
ܰ ‫݁ܒܶܪܗ‬
ܳ ܳ ܰ݁ ݁ ‫ܐ‬
(analyze) ‫ܢܬ ܕܐܠܗܐ ܀‬
݈
‫הא‬
ָ ָ ‫דאל‬
ַ ‫רה אנת‬
ֵ ‫ראית ב‬
ָ ‫רי‬
ִ ‫ש‬
ַ ‫מרו‬
ַ ‫לה ֵוא‬
ֵ ‫גדו‬
ֵ ‫פא ס‬
ָ ‫באל‬
ֵ ‫הנון ד‬
ָ ‫תו‬
ַ ‫ ֵוא‬- Matthew 14:33
(analyze) .

Matthew 14:33 - we(ᵓ)ṯaw hānon dəḇe(ᵓ)lpā səǥēḏ(w) lēh we(ᵓ)mar(w) šārirā(ᵓ)īṯ
bərēh ᵓa(n)t da(ᵓ)lāhā . (analyze)
Matthew 14:33 - And they who were in the ship, came and adored him, and said, Truly the
Son thou art of Aloha.
(analyze)

ܶ ‫ ܰܘܪ ݂ ܰܕܘ ܶܘܐ ݂ ܰܬܘ ܰܠܐܪܳܥܐ ݁ܕ‬- Matthew 14:34
ܶ ‫ܓ‬
‫ܢܰܣܪ ܀‬
݂
(analyze) .

‫סר‬
ַ ֵ ‫עא דג ֵנ‬
ָ ‫לאר‬
ַ ‫תו‬
ַ ‫דו ֵוא‬
ַ ‫ ַור‬- Matthew 14:34

Matthew 14:34 - warḏaw we(ᵓ)ṯaw la(ᵓ)rᶜā dəǥēnēsar . (analyze)
Matthew 14:34 - And they rowed, and came to the land of Genésar;

ܽ ݂ ‫ܢܳܫܐ ݁ ܰܕܐ݂ܬܳܪܐ ܰܗܘ ܘܰܫ ݁ ܰܕܪܘ ܠ‬
ܽ ‫ ܶܘܐܫ ݁ ܰܬܘ݁ܕ‬- Matthew 14:35
ܳ ‫ܐ‬
‫ܟܠܶܗܝܢ‬
‫ܗܝ‬
‫ܥܘ‬
݈
݈
ܶ ܰ
ܽ ݁ ‫ܽܩܘܪܳܝܐ ݁ ܰܕܚ ݂ ܳܕܰܪܝܽܗܘܢ ܘܰܩܶܪ݂ܒܘ ܶܠܗ‬
‫ܐܝܠܝܢ ݁ܕ ݂ ܺܒܝܫ ݁ ܺܒܝܫ ܥ ݂ ܺܒܝ ݂ ܺܕܝܢ‬
‫ܟܠܽܗܘܢ‬
(analyze)‫܀‬

‫ריהון‬
ַ ‫ד‬
ָ ‫דח‬
ַ ‫הין קורָיא‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫דרו ל‬
ַ ‫ש‬
ַ ‫הו ו‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫דאת‬
ַ ‫שא‬
ָ ָ ‫תודעוהי אנ‬
ַ ‫ ֵואש‬- Matthew 14:35
(analyze) . ‫דין‬
ִ ‫בי‬
ִ ‫ביש ע‬
ִ ‫ביש‬
ִ ‫לין ד‬
ֵ ‫כלהון אי‬
ֻ ‫לה‬
ֵ ‫רבו‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫ו‬
Matthew 14:35 - we(ᵓ)štawdᶜū(hy) (ᵓ)nāšā da(ᵓ)ṯrā haw wəšaddddar(w) ləḵullhēn
qūryā daḥḏārayhon wəqārrēḇ(w) lēh kullhon ᵓaylēn dəḇiš biš ᶜəḇiḏin . (analyze)
Matthew 14:35 - and the men of that country recognized him, and sent to all the villages that
were about them, and they brought to him all those who were grievously afflicted,

ܳ ‫ܢܩܪ ݂ ܽܒܘܢ‬
ܶ ݂ ‫ܐ ݂ ܶܦܢ ܠ‬
ܶ ‫ܢܗ ݁ܕ‬
ܶ ‫ ܘ ݂ ܳܒܶܥܝܢ ݈ܗܰܘܘ ܶܡ‬- Matthew 14:36
‫ܟܢ ݂ ܳܦܐ‬

(analyze)

ܶ ‫݁ ܰܒܠܽܚܘ݂ܕ ݁ ܰܕܠ ݂ ܽܒܘܶܫܗ ܰܘܐܝܶܠܝܢ ݁ ܰܕܩܶܪ݂ܒܘ‬
‫ܐ ݂ ܰܬܐܺܣܝܘ ܀‬

‫לין‬
ֵ ‫שה ַואי‬
ֵ ‫דלבו‬
ַ ‫בלחוד‬
ַ ‫פא‬
ָ ‫כנ‬
ֵ ‫פן ל‬
ֵ ‫נקרבון א‬
ֵ ‫נה ד‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫עין הַוו‬
ֵ ָ‫ וב‬- Matthew 14:36
(analyze) . ‫סיו‬
ִ ‫תא‬
ַ ֵ‫רבו א‬
ֵ ‫דק‬
ַ
Matthew 14:36 - wəḇāᶜēn (h)waw mēnēh dəneqrḇon ᵓāpen ləḵenpā balḥūḏ
dalḇūšēh wa(ᵓ)ylēn daqrēḇ(w) ᵓēṯa(ᵓ)ssi(w) . (analyze)
Matthew 14:36 - and besought from him that they might touch only the border of his mantle;
and those who touched were healed.

The Gospel According To Matthai - Chapter 15
‫܀ ܡܬܝ ܝܗ ܀‬

ܶ
ܺ
ܶ
ܶ ܺ ܽ
‫ܐܘܪܫܠܡ‬
‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ ܩܪ݂ܒܘ ܠܳܘ݂ܬ ܶܝܽܫܘܥ ݁ܦܪܝܶܫܐ ܘܳܣ݂ܦܪܐ ݁ܕܶܡܢ‬- Matthew
ܺ 15:1ܳ
(analyze) ‫ܘܐܡܪܝܢ ܀‬
).

‫רין‬
ִ ‫לם ָואמ‬
ֵ ‫רש‬
ִ ‫מן או‬
ֵ ‫רא ד‬
ֵ ‫ספ‬
ָ ‫שא ו‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫רבו לָות ֵישוע פ‬
ֵ ‫דין ק‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 15:1

(analyze

Matthew 15:1 - hāydēn qərēḇ(w) ləwāṯ yēšūᶜ pərišē wəsāprē dəmen ᵓūrišlem
wā(ᵓ)mrin . (analyze)
Matthew 15:1 - THEN came to Jeshu Pharishee and Sophree,[Scribes.] who were from
Urishlem, saying,

ܽ ‫ܢܐ ݁ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܝ݁ܟ ܳܥ݂ܒܺܪܝܢ ܰܥܠ ܰܡܫܠܳܡ‬
ܳ ‫ ܠܳܡ‬- Matthew 15:2
‫ܢܘ ݂ ܳܬܐ ݁ܕܰܩܺܫܝܶܫܐ‬
ܺ ݂ ܳ݁
ܺ ‫ܓܝܢ‬
ܺ ‫ܘܳܠܐ ܡܺܫܝ‬
ܳ ܰ
(analyze‫܀‬
) ‫ܟܠܝܢ ܠܚܡܐ‬
‫ܐܝ ݂ ܰܕܝܽܗܘܢ ܳܡܐ ܕܐ‬
݂

‫גין‬
ִ ‫שי‬
ִ ‫לא מ‬
ָ ‫שא ו‬
ֵ ‫שי‬
ִ ‫ק‬
ַ ‫תא ד‬
ָ ‫מנו‬
ָ ‫משל‬
ַ ‫על‬
ַ ‫רין‬
ִ ‫עב‬
ָ ‫דיכ‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫ ל‬- Matthew 15:2
(analyze) . ‫מא‬
ָ ‫לח‬
ַ ‫לין‬
ִ ‫דאכ‬
ָ ‫מא‬
ָ ‫דיהון‬
ַ ‫אי‬
ִ
Matthew 15:2 - ləmānā talmiḏayk ᶜāḇrin ᶜal mašlmānūṯā dəqāšišē wəlā məšiǥin
ᵓiḏayhon mā dā(ᵓ)ḵlin laḥmā . (analyze)
Matthew 15:2 - Why do thy disciples transgress the tradition of the elders, and wash not
their hands when they eat bread?

ܰ ‫ܐ݂ܦ‬
ܳ ‫ܢܐ‬
ܳ ‫ܢܐ ܶܝܽܫܘܥ ܶܘܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܠܳܡ‬
ܳ ‫ ܥ‬- Matthew 15:3
‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ‬
‫ܐ‬
݈
ܺ ܳ
ܳ
ܽ
ܽ
ܽ ݂ ‫ܢܘ݂ܬ‬
ܽ ‫ܢܐ ݁ ܰܕܐܠܳܗܐ ܶܡܛܠ ܰܡܫܠܳܡ‬
ܳ ‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ܰܥܠ ݁ܦܘܩ ݁ ܳܕ‬
‫ܟܘܢ‬
݈ ‫ܥ݂ܒܪܝܢ ܐ‬
(analyze) ‫܀‬

‫נא‬
ָ ‫ד‬
ָ ‫על פוק‬
ַ ‫רין אנתון‬
ִ ‫עב‬
ָ ‫נא אפ אנתון‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫מר להון ל‬
ַ ‫נא ֵישוע ֵוא‬
ָ ‫ ע‬- Matthew 15:3
(analyze) . ‫מנותכון‬
ָ ‫משל‬
ַ ‫טל‬
ֻ ‫מ‬
ֵ ‫הא‬
ָ ָ ‫דאל‬
ַ
Matthew 15:3 - ᶜənā yēšūᶜ we(ᵓ)mar ləhon ləmānā ᵓāp ᵓa(n)tton ᶜāḇrin ᵓ(n)tton ᶜal
puqdānā da(ᵓ)lāhā mēṭul mašlmānūṯḵon . (analyze)
Matthew 15:3 - Jeshu answered, and said to them, Why also do ye transgress the
commandment of Aloha for the sake of your tradition?

ܶ
ܶ ‫ܓܝܪ‬
ܶ ݁ ‫ܐܳܠܳܗܐ‬
ܰ - Matthew 15:4
‫ܐܰܡܪ ܰܝܰܩܪ ܰܠܐ ݂ ܽܒܘ݂ܟ ܘܠܐܳܡ݂ܟ ܘܰܡܢ ݁ ܰܕܡܰܨܶܚܐ‬
ܰ
ܽ
ܶ ܶ
ܳ
(analyze) ‫ܗܝ ܘܠܐܡܗ ܡܡ݂ܬ ܢܡܘ݂ܬ ܀‬
݈ ‫ܠܐ ݂ ܽܒܘ‬

‫מה‬
ֵ ‫לא‬
ֵ ‫לאבוהי ו‬
ַ ‫חא‬
ֵ ַ ‫דמצ‬
ַ ‫מן‬
ַ ‫מכ ו‬
ָ ‫לא‬
ֵ ‫לאבוכ ו‬
ַ ‫קר‬
ַ ַ ‫מר י‬
ַ ֵ‫גיר א‬
ֵ ‫הא‬
ָ ָ ‫ אל‬- Matthew 15:4
(analyze) . ‫מת נמות‬
ָ ‫מ‬
Matthew 15:4 - ᵓālāhā gēr ᵓēmar yāqqar la(ᵓ)ḇūḵ wəle(ᵓ)māḵ wəman damṣāḥḥē
la(ᵓ)ḇū(hy) wəle(ᵓ)mēh məmāṯ nəmūṯ . (analyze)
Matthew 15:4 - For Aloha hath said, Honour thy father and thy mother; and whoso curseth
his father or his mother, to die he shall die:

ܽ ݁ ‫ܐܡܺܪܝܢ ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ‬
ܳ ‫ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܰ - Matthew 15:5
ܺ ‫ܟܠ ܰܡܢ ݁ܕ‬
‫ܢܐܰܡܪ‬
݈
݈
ܰ ‫ܰܠܐ ݂ ܳܒܐ‬
ܶ ‫ܐܘ ܶܠܐܳܡܐ ܽܩܘܪܳ݁ܒܢܝ ܶܡ ݁ ܶܕܡ ݁ܕ ݂ ܶܬ݂ܬܗ‬
‫ܢܐ ܶܡܢܝ ܘܳܠܐ ܢܰܝܰܩܪ‬
ܰ
ܶ ܶ ܰ
(analyze) ‫ܗܝ ܐܘ ܠܐܡܗ ܀‬
݈ ‫ܠܐ ݂ ܽܒܘ‬

‫בני‬
ָ ‫מא קור‬
ָ ‫לא‬
ֵ ‫בא או‬
ָ ‫לא‬
ַ ‫מר‬
ַ ִ‫מן דנא‬
ַ ‫כל‬
ֻ ‫רין אנתון‬
ִ ‫דין אמ‬
ֵ ‫ אנתון‬- Matthew 15:5
(analyze) . ‫מה‬
ֵ ‫לא‬
ֵ ‫לאבוהי או‬
ַ ‫קר‬
ַ ַ ‫לא ני‬
ָ ‫מני ו‬
ֵ ‫נא‬
ֵ ‫תתה‬
ֵ ‫דם ד‬
ֵ ‫מ‬
ֵ
Matthew 15:5 - ᵓa(n)tton dēn ᵓāmrin ᵓ(n)tton kull man dəni(ᵓ)ar la(ᵓ)ḇā ᵓaw le(ᵓ)mā
qūrbān(y) meddem dəṯēṯhnē men(y) wəlā nəyāqqar la(ᵓ)ḇū(hy) ᵓaw
le(ᵓ)mēh . (analyze)
Matthew 15:5 - but ye say, Every one who shall say to a father, or to a mother, (It is) my
oblation whatever thou wouldst be profited by me,

ܽ ‫ ܘ ݂ ܰܒܶܛܠ ݁ ܽܬܘܢ ܶܡܠ ݂ ܳܬܐ ݁ ܰܕܐܳܠܳܗܐ ܶܡܽܛܠ ܰܡܫܠܳܡ‬- Matthew 15:6
‫ܢܘ ݂ ܳܬܐ‬
ܽ ݂ ‫݁ ܺܕܝܠ‬
(analyze) ‫ܟܘܢ ܀‬

(analyze) .

‫דילכון‬
ִ ‫תא‬
ָ ‫מנו‬
ָ ‫משל‬
ַ ‫טל‬
ֻ ‫מ‬
ֵ ‫הא‬
ָ ָ ‫דאל‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מל‬
ֵ ‫טלתון‬
ֵ ַ‫ וב‬- Matthew 15:6

Matthew 15:6 - wəḇāṭṭelton melṯā da(ᵓ)lāhā mēṭul mašlmānūṯā dilḵon . (analyze)
Matthew 15:6 - and shall not honour his father or his mother (shall be guiltless). Thus you
have abolished the word of Aloha for the sake of your tradition.

ܶ ‫ܟܘܢ‬
ܶ ‫ܢܣ ݁ ܰܒܝ ܰ݁ܒܐ ݁ ܶܦܐ ܰܫ ݁ ܺܦܝܪ‬
ܽ ݁ ‫ܢ ݁ ܺܒܝ ܥܰܠܝ‬
ܰ ‫ܐ݂ܬ‬
ܳ - Matthew 15:7
‫ܐܰܫܥܳܝܐ ܶܘܐܰܡܪ‬
(analyze) ‫܀‬
(analyze) .

‫מר‬
ַ ‫שעָיא ֵוא‬
ַ ֵ‫ליכון א‬
ַ ‫בי ע‬
ִ ַ ‫אתנ‬
ֵ ‫פיר‬
ִ ‫ש‬
ַ ‫פא‬
ֵ ‫בא‬
ַ ‫בי‬
ַ ‫נס‬
ָ - Matthew 15:7

Matthew 15:7 - nāsbay ba(ᵓ)pē šappir ᵓēṯnabbbbi ᶜəlaykon ᵓēšaᶜyā
we(ᵓ)mar . (analyze)
Matthew 15:7 - Ye hypocrites! rightly prophesied concerning you Eshaia the prophet, and
said,

ܺ ݁ ‫ܢܐ ݁ܒܶܣ݂ܦܳܘ ݂ ܶܬܗ ܗܘ ܡܰܝܰܩܪ ܺܠܝ ܶܠ݁ܒܽܗܘܢ ݁ ܶܕܝܢ ܰܣ‬
ܳ ‫ ܰܥܳܡܐ ܳܗ‬- Matthew 15:8
‫ܓܝ‬
݈
ܶ
ܺ ܰ
(analyze) ‫ܪܚܝܩ ܡܢܝ ܀‬
(analyze) .

‫מני‬
ֵ ‫חיק‬
ִ ַ ‫גי ר‬
ִ ‫ס‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫לבהון‬
ֵ ‫לי‬
ִ ‫קר‬
ַ ַ ‫תה הו מי‬
ֵ ָ ‫ספו‬
ֵ ‫נא ב‬
ָ ָ‫מא ה‬
ָ ‫ע‬
ַ - Matthew 15:8

Matthew 15:8 - ᶜāmā hānā bəsēpwāṯēh (h)w məyāqqar li() lebhon dēn saggi rāḥiq
men(y) . (analyze)
Matthew 15:8 - This people with the lips honour me, but their heart (is) very far from me.

ܰ ݁ ‫ ܰܘܣܺܪܝܳܩܐܺܝ݂ܬ ݁ ܳܕܚܺܠܝܢ ܺܠܝ‬- Matthew 15:9
ܶ ‫ܢܐ ݁ܕ ݂ ܽܦܘܩ ݁ ܳܕ‬
ܶ ‫ܟ݂ܕ ܰܡܠ ݂ ܺܦܝܢ ܽܝܘܠ ݁ ܳܦ‬
‫ܢܐ‬
ܳ ܳ ‫ܢܝ‬
ܰ ‫݁ ܰܕ݂ܒ‬
(analyze)‫ܢܫܐ ܀‬
).

‫שא‬
ָ ָ ‫נינ‬
ַ ‫דב‬
ַ ‫נא‬
ֵ ‫ד‬
ָ ‫נא דפוק‬
ֵ ָ ‫פין יולפ‬
ִ ‫מל‬
ַ ‫כד‬
ַ ‫לי‬
ִ ‫לין‬
ִ ‫דח‬
ָ ‫קאית‬
ָ ‫רי‬
ִ ‫ ַוס‬- Matthew 15:9
(analyze
Matthew 15:9 - wasriqā(ᵓ)īṯ dāḥlin li() kaḏ mallpin yūlpānē dəpūqdānē
daḇnaynāšā . (analyze)
Matthew 15:9 - But in vain they reverence me, while they teach the doctrines of the
commandments of men.[Sons of men.]

)‫܀‬

ܳ ܰ
ܰ
ܶ
ܶ
ܽ
ܶ
ܶ
‫ܟܠܘ‬
݈ ݁ ‫ ܘܩܪܐ ܠ݂ܟܢܫܐ ܘܐܰܡܪ ܠܗܘܢ ܫܰܡܥܘ ܘܐܣ݁ܬ‬- Matthew 15:10

(analyze

(analyze) .

‫תכלו‬
ַ ‫מעו ֵואס‬
ַ ‫מר להון ש‬
ַ ‫שא ֵוא‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ ‫רא ל‬
ָ ‫ ַוק‬- Matthew 15:10

Matthew 15:10 - waqrā ləḵenšē we(ᵓ)mar ləhon šəmaᶜ(w) we(ᵓ)stakk()l(w) . (analyze)
Matthew 15:10 - And he called to the multitudes, and said to them, Hear, and understand:

ܶ ‫ܢܳܫܐ‬
ܶ ‫ ܳܠܐ ܗܳܘܐ ܶܡ ݁ ܶܕܡ ݁ܕܳܥ‬- Matthew 15:11
ܳ ‫ܐܠ ܠ ݂ ܽܦܘܳܡܐ ܡܰܣܶܝ݂ܒ ܠ ݂ ܰܒܪ‬
‫ܐܳܠܐ‬
݈
ܽ
ܰ
ܽ
ܳ
ܰ
ܳ
݁
ܰ
ܶ
ܳ ‫ܢ ݂ ܶܦܩ ܶܡܢ ܦܘܡܐ ܗܘ ݈ܗܘ ܡܣܝ݂ܒ ܠ݂ܒܪ‬
ܳ ‫ܶܡ ݁ ܶܕܡ ݁ܕ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܫܐ‬
‫מן‬
ֵ ‫פק‬
ֵ ָ ‫דם דנ‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫לא‬
ָ ֵ‫שא א‬
ָ ָ ‫ברנ‬
ַ ‫סֵיב ל‬
ַ ‫מא מ‬
ָ ‫אל לפו‬
ֵ ‫ע‬
ָ ‫דם ד‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫לא הָוא‬
ָ - Matthew 15:11

(analyze) .

‫שא‬
ָ ָ ‫ברנ‬
ַ ‫סֵיב ל‬
ַ ‫הו הו מ‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫פו‬

Matthew 15:11 - lā (h)wā meddem dəᶜā(ᵓ)el ləpūmā məsāēḇ ləḇarnāšā ᵓēlā
meddem dənāpeq men pumā haw (h)u məsāēḇ ləḇarnāšā . (analyze)
Matthew 15:11 - It is not that which, entering the mouth, contaminates a man; but that which
shall come from the mouth, that contaminates a man.

ܺ
ܶ
ܶ
ܰ
ܶ
ܳ
ܰ
ܰ
ܰ
‫ܢ݁ܬ‬
15:12
݈ ‫ ܳܗܝ݁ܕܝܢ ܳܩܪ݂ܒܘ ݁ ܶܬܠܺܡܝ ݂ ܶܕܘ‬- Matthew
݈ ‫ܗܝ ܶܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܳܝ݂ܕܥ ܐ‬
ܺ ܰ݁
ܰ
ܶ
ܶ
ܳ
ܰ
݁
݁
(analyze) ‫ܕ݂ܦܪܝܫܐ ܕܫܡܥܘ ܡܠ݂ܬܐ ܗ݂ܕܐ ܐ݂ܬܟܫܠܘ ܀‬

‫מעו‬
ַ ‫דש‬
ַ ‫שא‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫דפ‬
ַ ‫דע אנת‬
ַ ָ ‫לה י‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫דוהי ָואמ‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫רבו‬
ֵ ‫דין ק‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 15:12
(analyze) . ‫שלו‬
ֵ ‫אתכ‬
ֵ ‫דא‬
ֵ ָ‫תא ה‬
ָ ‫מל‬
ֵ
Matthew 15:12 - hāydēn qərēḇ(w) talmiḏaw(hy) wā(ᵓ)mrin lēh yāḏaᶜ ᵓa(n)t daprišē
dašmaᶜ(w) melṯā hāḏē ᵓēṯkšel(w) . (analyze)
Matthew 15:12 - Then drew near his disciples, saying to him, Knowest thou that the
Pharishee who heard this word were offended?

ܰ ‫ܢܨ݁ܒ ݂ ܳܬܐ‬
ܽ ݁ ‫ܢܐ ܶܘܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ‬
ܶ ‫ܟܠ‬
ܳ ‫ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ ܥ‬- Matthew 15:13
‫ܐܝ ݂ ܳܕܐ‬
ܶ݁
ܳ
ܰ ܰ ݁
ܰ
ܰ ‫݁ܕܳܠܐ‬
(analyze) ‫ܢܨܳ݁ܒܗ ܐ݂ܒܝ ܕ݂ܒܫܡܳܝܐ ܬ݂ܬܥܩܪ ܀‬
‫מָיא‬
ַ ‫בש‬
ַ ‫בה אבי ד‬
ָ ‫נצ‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫דא ד‬
ָ ‫תא אי‬
ָ ‫נצב‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫מר להון‬
ַ ‫נא ֵוא‬
ָ ‫דין ע‬
ֵ ‫ הו‬- Matthew 15:13
(analyze) . ‫קר‬
ַ ‫תתע‬
ֵ

Matthew 15:13 - hū dēn ᶜənā we(ᵓ)mar ləhon kull neṣbṯā ᵓayḏā dəlā naṣbāh ᵓāḇ(y)
dəḇašmāyā teṯᶜqar . (analyze)
Matthew 15:13 - But he answered, and said to them, Every plantation which my Father who
is in heaven hath not planted shall be rooted up.

ܶ ‫ ܫ ݂ ܽܒܘܩܘ ܠܽܗܘܢ ܣܰܡܳܝܐ‬- Matthew 15:14
ܽ ‫ܢ‬
ܽ ‫ܐ‬
‫ܓܘ ݂ ܶ ܺܕܐ ݁ ܰܕܣܰܡܳܝܐ ܰܣܡܳܝܐ‬
݂ ܳ ‫ܢܘܢ‬
ܶ ‫݁ ܶܕܝܢ ܠܰܣܡܳܝܐ‬
ܽ ‫ܢ݂ܕܰ݁ܒܪ ݁ܬܰܪܝܽܗܘܢ ݁ܒ‬
ܶ ‫ܐܢ‬
ܳ ‫ܓܘܳܡܳܨܐ‬
(analyze
‫ܢ݂ܦܠܝܢ) ܀‬
݂

‫בר‬
ַ ‫נד‬
ֵ ‫אן‬
ֵ ‫סמָיא‬
ַ ‫דין ל‬
ֵ ‫סמָיא‬
ַ ‫דסמַָיא‬
ַ ‫דא‬
ֵ ‫נגו‬
ָ ‫אנון‬
ֵ ‫מָיא‬
ַ ‫ שבוקו להון ס‬- Matthew 15:14
(analyze) . ‫לין‬
ִ ‫נפ‬
ָ ‫צא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫ריהון בגו‬
ַ ‫ת‬
Matthew 15:14 - šəḇūq(w) ləhon səmāyā ᵓēnon nāǥūḏē dasmāyā samyā dēn
ləsamyā ᵓen nēḏbbar tərayhon bəǥūmāṣā nāplin . (analyze)
Matthew 15:14 - Leave them: they are blind leaders of the blind; but if a blind man shall lead
a blind man, both shall fall into the ditch.

ܶ
ܺ ݁ ‫ܢܐ ܶܫܡܽܥܘܢ‬
ܳ ‫ ܰܘܥ‬- Matthew 15:15
‫ܟܐ ݂ ܳܦܐ ܶܘܐܰܡܪ ܠܗ ܳܡܪܝ ݁ ܰܦܶܫܩ ܰܠܢ‬
ܳ ‫ܰܡ݂ܬܳܠܐ ܳܗ‬
(analyze) ‫ܢܐ ܀‬

(analyze) .

‫נא‬
ָ ָ‫לא ה‬
ָ ‫מת‬
ַ ‫לן‬
ַ ‫שק‬
ֵ ַ ‫מרי פ‬
ָ ‫לה‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫פא ֵוא‬
ָ ִ‫שמעון כא‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫ ַוע‬- Matthew 15:15

Matthew 15:15 - waᶜnā šemᶜon ki(ᵓ)pā we(ᵓ)mar lēh mār(y) paššeq lan māṯlā
hānā . (analyze)

Matthew 15:15 - And Shemun Kipha answered and said, My Lord, expound to us this
parable.

ܶ݁ ܽ
ܰ
ܳ
ܽ
ܳ ܳ
ܳܰ
ܰ ܶ
‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ‬
15:16
݈ ‫ ܗܘ ܕܝܢ ݁ ܽܐܡܪ ܠܗܘܢ ܥ݂ܕܡܐ ܠܗܫܐ ܐ݂ܦ ܐ‬-ܺ Matthew
ܳ
ܰ
ܶ
݁
݁
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܬܘܢ‬
݈ ‫ܠܐ ܡܣܬܟܠܝܢ ܐ‬
).

‫לין אנתון‬
ִ ‫תכ‬
ַ ‫מס‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫שא אפ אנתון‬
ָ ָ‫מא לה‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫מר להון ע‬
ַ ֵ‫דין א‬
ֵ ‫ הו‬- Matthew 15:16
(analyze
Matthew 15:16 - hū dēn ᵓēmar ləhon ᶜəḏāmā ləhāšā ᵓāp ᵓa(n)tton lā mestakklin
ᵓ(n)tton . (analyze)
Matthew 15:16 - But he said to them, Do you also not yet understand?

ܶ ‫ ܳܠܐ ܳܝ݂ܕܺܥܝܢ ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ݁ܕܶܡ ݁ ܶܕܡ ݁ܕܳܥ‬- Matthew 15:17
ܰ ݂ ‫ܐܠ ܠ ݂ ܽܦܘܳܡܐ ܠ‬
‫ܟܪܳܣܐ‬
݈ܺ ݁ ܰ ݁
ܳ
ܶ ܳ
ܶ
ܽ
ܶ
ܶ
ܳ ܰ݁
݁
ܰ
(analyze)‫ܗܘ ܐܙܠ ܘܡܢ ܬܡܢ ܒ݂ܬ݂ܕܟܝ݂ܬܐ ܡܫܬ݂ܕܐ ܠ݂ܒܪ ܀‬

‫מן‬
ָ ַ‫מן ת‬
ֵ ‫סא הו אֵזל ו‬
ָ ‫כר‬
ַ ‫מא ל‬
ָ ‫אל לפו‬
ֵ ‫ע‬
ָ ‫דם ד‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫עין אנתון ד‬
ִ ‫לא ָיד‬
ָ - Matthew 15:17
(analyze) . ‫בר‬
ַ ‫דא ל‬
ֵ ‫משת‬
ֵ ‫תא‬
ָ ‫כי‬
ִ ‫תד‬
ַ ‫ב‬
Matthew 15:17 - lā yāḏᶜin ᵓ(n)tton dəmeddem dəᶜā(ᵓ)el ləpūmā ləḵarsā hū ᵓāzel
wəmen tamān bəṯāḏkkiṯā meštḏē ləḇar . (analyze)
Matthew 15:17 - Know you not that whatsoever entereth the mouth, goeth into the belly, and
from thence in purification it is cast without ?

ܳ ‫ܢ ݂ ܶܦܩ ܶܡܢ ܶܠܳ݁ܒܐ‬
ܳ ‫ ܶܡ ݁ ܶܕܡ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܕܶܡܢ ݁ ܽܦܘܳܡܐ‬- Matthew 15:18
‫ܢ ݂ ܶܦܩ ܘܽܗܘܽܝܘ‬
ܳ ܳ ‫ܡܰܣܶܝ݂ܒ ܶܠܗ ܠ ݂ ܰܒܪ‬
(analyze) ‫ܢܫܐ ܀‬

).

‫שא‬
ָ ָ ‫ברנ‬
ַ ‫לה ל‬
ֵ ‫סֵיב‬
ַ ‫פק והויו מ‬
ֵ ָ ‫בא נ‬
ָ ֵ ‫מן ל‬
ֵ ‫פק‬
ֵ ָ ‫מא נ‬
ָ ‫מן פו‬
ֵ ‫דין ד‬
ֵ ‫דם‬
ֵ ‫מ‬
ֵ - Matthew 15:18
(analyze
Matthew 15:18 - meddem dēn dəmen pumā nāpeq men lebbā nāpeq wəhūyū
məsāēḇ lēh ləḇarnāšā . (analyze)
Matthew 15:18 - But whatsoever from the mouth shall come forth, from the heart cometh
forth, and this [it is that] contaminates a child of man.

ܳ ݂ ‫ܢܦܳܩܢ ܰܡܚܫ ܳܒ‬
ܶ ݁ ‫ ܶܡܢ ܶܠܳ݁ܒܐ ܽܗܘ‬- Matthew 15:19
ܳ ‫ܓܝܪ‬
‫ܬܐ ݁ ܺܒܝܳܫ ݂ ܳܬܐ‬
݂
݂
ܳ ܳ ݁ ܽ ݁ ‫ܢ ܽܒܘ ݂ ܳܬܐ ܳܣܗ ݁ ܽܕܘ݂ܬ ܽܫܘܩܳܪܐ‬
ܰ ݁ ‫ܓܘܳܪܐ ܶܩܛܳܠܐ ܳܙܢܽܝܘ ݂ ܳܬܐ‬
ܰ݁
)‫ܓܘܕ݂ܦܐ ܀‬
݂ ܳ ‫ܓ‬
(analyze

‫תא‬
ָ ‫לא ָזניו‬
ָ ‫קט‬
ֵ ‫רא‬
ָ ‫גו‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫ש‬
ָ ‫בי‬
ִ ‫תא‬
ָ ָ‫מחשב‬
ַ ‫קן‬
ָ ‫נפ‬
ָ ‫גיר‬
ֵ ‫בא הו‬
ָ ֵ ‫מן ל‬
ֵ - Matthew 15:19
(analyze) . ‫פא‬
ָ ‫ד‬
ָ ‫רא גו‬
ָ ‫סהדות שוק‬
ָ ‫תא‬
ָ ‫נבו‬
ָ ַ‫ג‬
Matthew 15:19 - men lebbā hū gēr nāpqān maḥšḇāṯā bišāṯā gawrā qeṭlā zānyūṯā
ganāḇūṯā sāhduṯ šūqrā gudāpā . (analyze)
Matthew 15:19 - For from the heart proceed evil thoughts, adultery, murder, fornication,
robbery, false witness, blasphemy.

ܶ
ܶ ‫ ܳܗܶܠܝܢ‬- Matthew 15:20
ܳ ܳ ‫ܢܝܢ ݁ ܰܕܡܰܣܝ ݂ ܳܒܢ ܠ ݂ ܰܒܪ‬
ܶ ‫ܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܢܫ ݁ ܶܕܝܢ‬
݈ ‫ܢܫܐ ܐܢ‬

(analyze)

ܺ ‫ܓܢ‬
ܳ ‫ܟ݂ܕ ܳܠܐ ܡܳܫ‬
ܰ ݁ ‫ܢܠܰܥܣ‬
ܶ
‫ܐܝ ݂ ܰܕܘ݈ܗܝ ܳܠܐ ܶܡܣ ݁ ܰܬܰܝ݂ܒ ܀‬
݂

‫גן‬
ָ ‫ש‬
ָ ‫לא מ‬
ָ ‫כד‬
ַ ‫עס‬
ַ ‫נל‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫נש‬
ָ ‫אן א‬
ֵ ‫שא‬
ָ ָ ‫ברנ‬
ַ ‫בן ל‬
ָ ‫סי‬
ַ ‫דמ‬
ַ ‫נין‬
ֵ ֵ‫לין א‬
ֵ ָ‫ ה‬- Matthew 15:20
(analyze) . ‫יב‬
ַ ַ‫מסת‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫דוהי‬
ַ ‫אי‬
ִ
Matthew 15:20 - hālēn ᵓēnēn damsayyḇān ləḇarnāšā ᵓen (ᵓ)nāš dēn nelᶜas kaḏ lā
məšāǥān ᵓiḏaw(hy) lā mestayyāḇ . (analyze)
Matthew 15:20 - These are they which defile a man; but if any one eat when his hands are
not washed, he is not defiled.

‫ ܰܘܢ ݂ ܰܦܩ ܶܡܢ ݁ ܰܬܳܡܢ ܶܝܽܫܘܥ ܶܘܐ ݂ ܳܬܐ ܰܠ݂ܬܽܚܘܳܡܐ ݁ܕܽܨܘܪ‬- Matthew 15:21
ܰ
ܳ݁
(analyze) ‫ܘ݂ܕܰܨܝܕܢ ܀‬
(analyze) .

‫דן‬
ָ ‫צי‬
ַ ‫מא דצור ַוד‬
ָ ‫לתחו‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מן ֵישוע ֵוא‬
ָ ַ‫מן ת‬
ֵ ‫פק‬
ַ ‫ ַונ‬- Matthew 15:21

Matthew 15:21 - wanpaq men tamān yēšūᶜ we(ᵓ)ṯā lāṯḥūmā dəṣūr
wāḏṣaydān . (analyze)
Matthew 15:21 - AND Jeshu went forth from thence, and came to the borders of Tsur and
Tsaidon.

ܰ ‫ ܘܳܗܐ‬- Matthew 15:22
ܽ ‫ܢܝ ݁ ܳܬܐ ܶܡܢ ݁ܬܽܚܘܶܡܐ ܳܗ‬
ܳ ‫ܢܥ‬
ܰ ‫ܢ݁ܬ ݂ ܳܬܐ ݁ܟ‬
‫ܢܘܢ‬
‫ܐ‬
݈
ܶ
ܰ
ܰ ܶ
ܳ
ܰ ݁ ‫ܢ݂ܦܰܩ݂ܬ‬
ܳ ‫ܟ݂ܕ‬
ܶ
‫ܐ݂ܬܪܰܚܡ ܥܰܠܝ ܳܡܪܝ ݁ܒܪܗ ݁ܕ ݂ ܰܕܺܘܝ݂ܕ ݁ܒܪ݂ܬܝ‬
‫ܩܥܳܝܐ ܳܘܐܡܪܐ‬
ܳ ܰ݁ ݁ ܶ
ܳ ܺ
ܶ
ܳ ܺ
(analyze) ‫݁ܒܝܫܐܺܝ݂ܬ ܡܬܕ݂ܒܪܐ ܡܢ ܫܐ݂ܕܐ ܀‬

‫רא‬
ָ ‫קעָיא ָואמ‬
ָ ‫כד‬
ַ ‫קת‬
ַ ‫נפ‬
ֵ ‫הנון‬
ָ ‫מא‬
ֵ ‫מן תחו‬
ֵ ‫תא‬
ָ ‫ני‬
ָ ‫נע‬
ַ ‫תא כ‬
ָ ‫הא אנת‬
ָ ‫ ו‬- Matthew 15:22
(analyze) . ‫דא‬
ָ ִ‫מן שא‬
ֵ ‫רא‬
ָ ‫דב‬
ַ ‫מת‬
ֵ ‫שאית‬
ָ ‫בי‬
ִ ‫רתי‬
ַ ‫דִויד ב‬
ַ ‫רה ד‬
ֵ ‫מרי ב‬
ָ ‫לי‬
ַ ‫חם ע‬
ַ ַ ‫אתר‬
ֵ
Matthew 15:22 - wəhā ᵓa(n)tṯā kənaᶜnāytā men təḥūmē hānon nēpqāṯ kaḏ qāᶜyā
wā(ᵓ)mrā ᵓēṯrāḥḥam ᶜəla(y) mār(y) bərēh dəḏāwiḏ bərāṯ(y) bišā(ᵓ)īṯ metdaḇrā
men ši(ᵓ)ḏā . (analyze)
Matthew 15:22 - And, beheld, a Canaanite woman from those coasts came forth crying, and
saying, Have mercy upon me, my Lord, son of David ! my daughter is grievously possessed
with the demon !

ܶ
ܳ ‫ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ ܳܠܐ ݁ ܰܦܢܳܝܗ ݁ ܶܦ݂ܬ‬- Matthew 15:23
‫ܓܳܡܐ ܰܘܩܪ݂ܒܘ ݁ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܘ݈ܗܝ ݁ܒܰܥܘ‬
݂
ܺ
ܺ
ܰ
ܳ
ܳ ݁
ܶ ‫ܶܡ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܗ ܘܐܡܪܝܢ ܫܪܝܗ ܕܩܥܳܝܐ ܳ݁ܒ݂ܬܪܢ‬

‫ריה‬
ִ ‫רין ש‬
ִ ‫נה ָואמ‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫עו‬
ַ ‫דוהי ב‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫רבו‬
ֵ ‫מא ַוק‬
ָ ָ ‫פתג‬
ֵ ‫פנָיה‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫דין‬
ֵ ‫ הו‬- Matthew 15:23
(analyze) . ‫רן‬
ַ ‫בת‬
ָ ‫קעָיא‬
ָ ‫ד‬
Matthew 15:23 - hū dēn lā pannyāh peṯǥāmā waqrēḇ(w) talmiḏaw(hy) bəᶜaw
mēnēh wā(ᵓ)mrin šərih dəqāᶜyā bāṯran . (analyze)
Matthew 15:23 - But he did not return her an answer. And the disciples approached and
requested from him, saying, Dismiss her, for she crieth after us.

ܶ ‫ܐܫ ݁ ܰܬ݁ܕܶܪ݂ܬ‬
ܶ ‫ܢܐ ܶܘܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܳܠܐ‬
ܳ ‫ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ ܥ‬- Matthew 15:24
‫ܐܳܠܐ ܠܳܘ݂ܬ‬
ܳ ܺ
ܶ
ܶ
ܶ ܶ
ܰ ܰ݁
(analyze) ‫ܥܪ݁ܒܐ ܕܛܥܘ ܡܢ ݁ܒܝ݂ܬ ܐܝܣܪܶܝܠ ܀‬

‫מן‬
ֵ ‫עו‬
ַ ‫דט‬
ַ ‫בא‬
ֵ ‫ער‬
ֵ ‫לא לָות‬
ָ ֵ‫רת א‬
ֵ ‫תד‬
ַ ‫אש‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫מר להון‬
ַ ‫נא ֵוא‬
ָ ‫דין ע‬
ֵ ‫ הו‬- Matthew 15:24
(analyze) . ‫יל‬
ֵ ָ ‫איסר‬
ִ ‫בית‬
ֵ
Matthew 15:24 - hū dēn ᶜənā we(ᵓ)mar ləhon lā ᵓeštaddrēṯ ᵓēlā ləwāṯ ᶜerbē daṭᶜaw
men bēṯ ᵓisrāel . (analyze)
Matthew 15:24 - But he answered and said to them, I am not sent but to the sheep which
have wandered from the house of Israel.
(analyze)‫܀‬

ܰ
ܰ
ܶ
ܶ ‫ ܺܗܝ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 15:25
‫ܐ ݂ ܳܬ݂ܬ ܶܣ݂ܓ ݁ ܰܕ݂ܬ ܠܗ ܶܘܐܡܪ݂ܬ ܳܡܪܝ ܰܥ ݁ ܰܕܪܝܢܝ‬
(analyze) .

‫ריני‬
ַ ‫ד‬
ַ ‫ע‬
ַ ‫מרי‬
ָ ‫רת‬
ַ ‫לה ֵואמ‬
ֵ ‫דת‬
ַ ‫סג‬
ֵ ‫תת‬
ָ ֵ‫דין א‬
ֵ ‫הי‬
ִ - Matthew 15:25

Matthew 15:25 - hi dēn ᵓēṯāṯ sēǥddaṯ lēh we(ᵓ)mrāṯ mār(y) ᶜaddddarayn(y) . (analyze)
Matthew 15:25 - Then she came, worshipped him, and said, My Lord, help me !

ܶ - Matthew 15:26
ܰ ‫ܐܰܡܪ ܳܠܗ ܳܠܐ ܰܫ ݁ ܺܦܝܪ ܠܶܡܰܣ݂ܒ ܰܠܚܳܡܐ ݁ ܰܕ݂ܒ‬
‫ܢܳܝܐ ܰܘܠܰܡܪܳܡܽܝܘ‬
ܶ ݂ܰ ‫ܠ‬
(analyze) ‫ܟܠ݁ܒܐ ܀‬
).

‫בא‬
ֵ ‫כל‬
ַ ‫מיו ל‬
ָ ‫מר‬
ַ ‫דבנ ַָיא ַול‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫לח‬
ַ ‫סב‬
ַ ‫מ‬
ֵ ‫פיר ל‬
ִ ‫ש‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫לה‬
ָ ‫מר‬
ַ ֵ‫ א‬- Matthew 15:26
(analyze
Matthew 15:26 - ᵓēmar lāh lā šappir ləmēsāḇ laḥmā daḇnāyā walmarmāyū
ləḵalbē . (analyze)

Matthew 15:26 - Jeshu said to her, It is not proper to take the children's bread and throw it
to the dogs.

ܺ ܳ
ܺ ‫ܐܡܰܪ݂ܬ‬
ܶ ‫ ܺܗܝ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 15:27
ܳ ‫ܐܝܢ ܳܡܪܝ‬
ܰ ݁ ‫ܐ݂ܦ‬
‫ܐ݂ܟܠܝܢ ܶܡܢ‬
‫ܟܠ ݁ ܶܒܐ‬
ܶ ‫ܢ݂ܦܺܠܝܢ ܶܡܢ ݁ ܳܦ ݂ ܽܬܘܶܪܐ ݁ܕܳܡܰܪܝܽܗܘܢ ܘܳܚ‬
ܳ ‫݁ ܰܦܪ ݁ ܽܬܘ ݂ ܶܬܐ ݁ܕ‬
(analyze
‫ܐܝܢ ) ܀‬
‫מן‬
ֵ ‫לין‬
ִ ‫נפ‬
ָ ‫תא ד‬
ֵ ‫פרתו‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫לין‬
ִ ‫בא אכ‬
ֵ ‫כל‬
ַ ‫מרי אפ‬
ָ ‫אין‬
ִ ‫רת‬
ַ ‫אמ‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫הי‬
ִ - Matthew 15:27
(analyze) . ‫אין‬
ֵ ‫ח‬
ָ ‫ריהון ו‬
ַ ‫מ‬
ָ ‫רא ד‬
ֵ ‫פתו‬
ָ

Matthew 15:27 - hi dēn ᵓemrāṯ ᵓin mār(y) ᵓāp kalbē ᵓāḵlin men partuṯē dənāplin
men pāṯūrē dəmārayhon wəḥā(ᵓ)ēn . (analyze)
Matthew 15:27 - But she said, Even so, my Lord; yet the dogs eat from the crumbs that fall
from the tables of their masters, and live.

ܰ
ܶ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 15:28
ܰ ‫ܐܘ‬
ܳ ‫ܐܰܡܪ ܳܠܗ ܶܝܽܫܘܥ‬
‫ܢ݁ܬ ݂ ܳܬܐ ܪܳ݁ܒܐ ݈ܗܝ‬
‫ܐ‬
݈
ܶ
ܶ ܶ ‫ܢܘ ݂ ܶܬ݂ܟܝ‬
ܰ
ܰ
݁
ܽ ‫ܰܗܝܳܡ‬
‫ܢ݁ܬܝ ܶܘܐ ݂ ܰܬܐܣܰܝ݂ܬ ܰ݁ܒܪ ݂ ܳܬܗ‬
݈ ‫ܢܗܘܐ ܠ݂ܟܝ ܐܝ݂ܟ ܕܳܨ݂ܒܳܝܐ ܐ‬
ܳ ܳ ܳ
ܶ
(analyze) ‫ܡܢ ܗܝ ܫܥ݂ܬܐ ܀‬

‫לכי איכ‬
ֵ ‫נהֵוא‬
ֵ ‫תכי‬
ֵ ‫מנו‬
ָ ‫הי‬
ַ ‫בא הי‬
ָ ַ ‫תא ר‬
ָ ‫לה ֵישוע או אנת‬
ָ ‫מר‬
ַ ֵ‫דין א‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 15:28
(analyze) . ‫תא‬
ָ ‫שע‬
ָ ‫הי‬
ָ ‫מן‬
ֵ ‫תה‬
ָ ‫בר‬
ַ ‫תאסַית‬
ַ ‫צבָיא אנתי ֵוא‬
ָ ‫ד‬
Matthew 15:28 - hāydēn ᵓēmar lāh yēšūᶜ ᵓāw ᵓa(n)tṯā rabbā (hy) haymānūṯēḵ(y)
nehwē lēḵ(y) ᵓayḵ dəṣāḇyā ᵓa(n)ty we(ᵓ)ṯa(ᵓ)ssyāṯ barṯāh men hāy šāᶜṯā . (analyze)
Matthew 15:28 - Then said Jeshu to her, O woman, great is thy faith ! be it to thee as thou

wilt! And healed was her daughter from that hour.

ܳ ܶ
ܶ
ܽ
ܶ ‫ܢܝ‬
ܳ ܰ݁
ܰ
ܺ ‫ ܘܰܫ‬- Matthew 15:29
‫ܢ݂ܒ ܰܝܳܡܐ‬
݈ ‫ܡܢ ܺܬ ܶܡܢ ݁ ܰܶܝ ܳܫܘܥ ܘܐ݂ܬܐ ܥܠ ݁ܓ‬
ܳ ܽ
ܶ ܰ
ܳ ܺ ‫݁ ܰܕ‬
(analyze) ‫ܓܠܝܠܐ ܘܣܠܩ ܠܛܘܪܐ ܘܝ݂ܬ݂ܒ ܬܡܢ ܀‬
݂
‫תב‬
ֵ ‫רא ִוי‬
ָ ‫לק לטו‬
ֵ ‫לא ַוס‬
ָ ‫לי‬
ִ ‫דג‬
ַ ‫מא‬
ָ ַ ‫גנב י‬
ֵ ‫על‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מן ֵישוע ֵוא‬
ָ ַ‫מן ת‬
ֵ ‫ני‬
ִ ‫ש‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 15:29
(analyze) . ‫מן‬
ָ ַ‫ת‬

Matthew 15:29 - wəšānni men tamān yēšūᶜ we(ᵓ)ṯā ᶜal ge(n)ḇ yāmā daǥlilā wasleq
ləṭūrā wiṯēḇ tamān . (analyze)
Matthew 15:29 - And Jeshu passed from thence, and came near the sea of Galila; and he
ascended the mountain and sat there.

ܺ ݁ ‫ܟܢܶܫܐ ܰܣ‬
ܶ ݁ ‫ ܰܘܩܶܪ݂ܒܘ ܠܳܘ ݂ ܶܬܗ‬- Matthew 15:30
‫ܓ ܳܶܝܐܐ ݁ ܺܕܐܝ݂ܬ ݈ܗܰܘܘ ܰܥܡܽܗܘܢ‬
ܺ ݁ ‫ܢܐ ܰܣ‬
ܶ ‫ܓܝܶܪܐ ܰܘܣܰܡܳܝܐ ܘܰܚܪܶܫܐ ܰܘ݂ܦܺܫܝ‬
ܺ ‫ܚ‬
ܶ ‫ܓܐ ܰܘ݈ܐܚܪ‬
‫ܓܶܝܐܐ ܰܘܐܪܺܡܝܘ‬
݂
݂ ܶ
ܶ
ܰ
ܶ
ܺ
ܰ
ܳ
ܽ
݁
ܶ
ܽ
ܽ
(analyze
‫ܐܢܘܢ ܠܘ݂ܬ ܪ݂ܓܠܘ݈ܗܝ ܕܝܫܘܥ ܘܐܣܝ ܐܢܘܢ )܀‬

‫שא‬
ֵ ‫חר‬
ַ ‫מָיא ו‬
ַ ‫רא ַוס‬
ֵ ‫גי‬
ִ ‫עמהון ח‬
ַ ‫אית הַוו‬
ִ ‫סג ִֵיאא ד‬
ַ ‫שא‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ ‫תה‬
ֵ ָ ‫רבו לו‬
ֵ ‫ ַוק‬- Matthew 15:30
(analyze) . ‫אנון‬
ֵ ‫סי‬
ִ ‫לוהי דֵישוע ַוא‬
ַ ‫רג‬
ֵ ‫אנון לָות‬
ֵ ‫מיו‬
ִ ‫סג ִֵיאא ַואר‬
ַ ‫נא‬
ֵ ָ ‫גא ַואחר‬
ֵ ‫שי‬
ִ ‫ַופ‬
Matthew 15:30 - waqrēḇ(w) ləwāṯēh kenšē saggie(ᵓ) di(ᵓ)ṯ (h)waw ᶜamhon ḥəǥirē
wasmāyā wəḥaršē wāpšiǥē wa((ᵓ))ḥrānē saggie(ᵓ) wa(ᵓ)rmi(w) ᵓēnon ləwāṯ
rēǥlaw(hy) dəyēšūᶜ wa(ᵓ)ssi ᵓēnon . (analyze)
Matthew 15:30 - And there drew near to him great gatherings (of people), and with them
there were the lame, and the blind, and the dumb, and the mutilated, and many others; and
they cast them at the feet of Jeshu, and he healed them.

ܰ - Matthew 15:31
ܶ ݁ ‫ܢ݁ܬ ݁ ܰܕܡܽܪܘܢ‬
ܽ ‫ܟܢܶܫܐ ܳܗ‬
ܶ ‫ܐܝ݂ܟ ݁ܕ‬
‫ܢܘܢ ݁ܕܳܚܶܙܝܢ ܰܚܪܶܫܐ‬
ܺ ‫ܓܐ ݁ܕܶܡ݂ܬܰܚܠܺܡܝܢ ܰܘܚ‬
ܶ ‫݁ ܰܕܡܰܡܠܺܠܝܢ ܰܘ݂ܦܺܫܝ‬
ܺ ݂ ‫ܓܝܶܪܐ ݁ ܰܕܡܰܗܠ‬
‫ܟܝܢ ܰܘܣܰܡܳܝܐ‬
݂
݂ ܰ
ܳ ܺ݁
ܳ
ܶ ݁
ܳ
ܰ ܰ
ܶ
(analyze) ‫ܕܳܚܙܝܢ ܘܫ݁ܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܕܝܣܪܝܠ ܀‬

‫גא‬
ֵ ‫שי‬
ִ ‫לין ַופ‬
ִ ‫מל‬
ַ ‫דמ‬
ַ ‫שא‬
ֵ ‫חר‬
ַ ‫חֵזין‬
ָ ‫הנון ד‬
ָ ‫שא‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ ‫דמרון‬
ַ ‫נת‬
ֵ ‫ איכ ד‬- Matthew 15:31
(analyze). ‫יל‬
ֵ ָ ‫דיסר‬
ִ ‫הא‬
ָ ָ ‫לאל‬
ַ ‫בחו‬
ַ ‫ש‬
ַ ‫חֵזין ו‬
ָ ‫מָיא ד‬
ַ ‫כין ַוס‬
ִ ‫הל‬
ַ ‫דמ‬
ַ ‫רא‬
ֵ ‫גי‬
ִ ‫מין ַוח‬
ִ ‫חל‬
ַ ‫מת‬
ֵ ‫ד‬
Matthew 15:31 - ᵓayḵ dənetdammron kenšē hānon dəḥāzēn ḥaršē dammallllin
wāpšiǥē dəmēṯḥalmin waḥǥirē damhallḵin wasmāyā dəḥāzēn wəšabbbbaḥ(w)
la(ᵓ)lāhā disrāel . (analyze)
Matthew 15:31 - So that those multitudes were astounded as they beheld the dumb speaking,
and the mutilated made whole, and the lame walking, and the blind seeing; and they
glorified the Aloha of Isroel.

ܰ
ܳ
‫ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ ܶܝܽܫܘܥ ܩܪܐ ܠ ݂ ܰ ܳܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܘ݈ܗܝ ܶܘܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܶܡ ݂ܰܬܪܰܚܡ‬- Matthew 15:32
ܶ ݁ ‫ܢܐ ܰܥܠ‬
ܳ ‫ܢܐ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܟܢܳܫܐ ܳܗ‬
ܳ ‫݈ܐ‬
‫ܗܐ ݁ܬܠ ݂ ܳܬܐ ܰܝܘܺܡܝܢ ܰܩܺܘܝܘ ܠܳܘ ݂ ܳܬܝ ܘܠܝ݁ܬ‬
ܶ
ܽ
ܶ
ܶ
ܺ
ܰ
ܶ
ܳ
݁
ܽ ‫ܢܐ݂ܟܠܘܢ ܘ݂ܕܐܫܪܐ ܐ‬
ܶ ‫ܠܽܗܘܢ ܡܐ ܕ‬
‫ܢܘܢ ݁ܟ݂ܕ ܳܨܝܡܝܢ ܠܐ ܳܨ݂ܒܐ‬
ܽ ܽ
ܽ
ܳ ܰ݁
ܳ ‫ܐ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܐ ܕܠܡܐ ܢܥܘ݂ܦܘܢ ݁ܒܐܘܪܳܚܐ‬
݈

‫שא‬
ָ ‫כנ‬
ֵ ‫על‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫חם א‬
ַ ַ ‫מתר‬
ֵ ‫מר להון‬
ַ ‫דוהי ֵוא‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫רא ל‬
ָ ‫דין ֵישוע ק‬
ֵ ‫ הו‬- Matthew 15:32
‫מין‬
ִ ‫צי‬
ָ ‫כד‬
ַ ‫אנון‬
ֵ ‫רא‬
ֵ ‫דאש‬
ֵ ‫נאכלון ו‬
ֵ ‫מא ד‬
ָ ‫לית להון‬
ַ ‫קִויו לָותי ו‬
ַ ‫מין‬
ִ ‫תא ַיו‬
ָ ָ ‫הא תל‬
ָ ‫נא ד‬
ָ ָ‫ה‬
(analyze) . ‫חא‬
ָ ‫באור‬
ֻ ‫מא נעופון‬
ָ ‫דל‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫בא א‬
ֵ ָ ‫לא צ‬
ָ
Matthew 15:32 - hū dēn yēšūᶜ qərā ləṯalmiḏaw(hy) we(ᵓ)mar ləhon mēṯrāḥḥam
(ᵓ)nā ᶜal kenšā hānā dəhā təlāṯā yawmin qāwwiww ləwāṯ(y) wəlayt ləhon mā
dəne(ᵓ)ḵlon wəḏe(ᵓ)šrē ᵓēnon kaḏ ṣāymin lā ṣāḇē (ᵓ)nā dalmā nəᶜūpon
b(ᵓ)urḥā . (analyze)
Matthew 15:32 - BUT Jeshu himself called his disciples, and said to them, I have pity for this
multitude, who, behold, for three days have continued with me, but there is nothing for them
to eat; and to send them away fasting, I am unwilling, lest they should faint in the way.

ܰ ‫ܐܡܺܪܝܢ ܶܠܗ ݁ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܘܗܝ‬
ܳ - Matthew 15:33
ܳ ݁ ‫ܐܝܶܡ‬
‫ܟܐ ܰܠܢ ݁ܒܽܚܘܪܳ݁ܒܐ ܰܠܚܳܡܐ‬
݈
ܶ ܽ݁
ܶ ݁ ‫݁ ܰܕܢܰܣ ݁ ܰܒܥ‬
ܳ ‫ܟܢܳܫܐ ܳܗ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܟܠܗ‬
‫ܢܐ‬

‫שא‬
ָ ‫כנ‬
ֵ ‫בע‬
ַ ‫ס‬
ַ ‫דנ‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫לח‬
ַ ‫בא‬
ָ ‫לן בחור‬
ַ ‫כא‬
ָ ‫מ‬
ֵ ‫דוהי אי‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫ אמ‬- Matthew 15:33
(analyze) . ‫לה‬
ֵ ֻ ‫נא כ‬
ָ ָ‫ה‬
Matthew 15:33 - ᵓāmrin lēh talmiḏaw(hy) ᵓaymekkā lan bəḥūrbā laḥmā
dansabbbbaᶜ kenšā hānā kullēh . (analyze)
Matthew 15:33 - The disciples say to him, Whence can we have bread in the wilderness, that
we may satisfy this whole multitude ?

ܺ ‫ܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܶܝܽܫܘܥ ݁ܟܳܡܐ ܰܠܚܺܡܝܢ‬
ܽ ݂ ‫ܐܝ݂ܬ ܠ‬
ܳ - Matthew 15:34
‫ܟܘܢ‬
ܳ
ܶ ݁ ܰ݁
ܽ ‫ܐܡܺܪܝܢ ܶܠܗ ܰܫ݂ܒܳܥܐ ܘܰܩܺܠܝܠ‬
ܶ ‫ܢܘ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܐ ܕܩܕܩܐ‬

‫ליל‬
ִ ‫ק‬
ַ ‫עא ו‬
ָ ‫שב‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫אית לכון אמ‬
ִ ‫מין‬
ִ ‫לח‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫מר להון ֵישוע כ‬
ַ ‫ א‬- Matthew 15:34
(analyze) . ‫קא‬
ֵ ‫דקד‬
ַ ‫נא‬
ֵ ‫נו‬
Matthew 15:34 - ᵓāmar ləhon yēšūᶜ kəmā laḥmin ᵓiṯ ləḵon ᵓāmrin lēh šāḇᶜā wəqālil
nūnē daqdqē . (analyze)
Matthew 15:34 - Jeshu saith to them, How many loaves have you ? They say to him, Seven,
and a few small fishes.
(analyze‫܀‬
)

ܰ ‫ܟܘܢ ܰܥܠ‬
ܽ ݁ ‫ܢܣ ݁ ܰܬܡ‬
ܶ ݂ ‫ ܰܘ݂ܦܰܩ݂ܕ ܠ‬- Matthew 15:35
ܶ ‫ܟܢܶܫܐ ݁ܕ‬
‫ܐܪܳܥܐ‬
(analyze) .

‫עא‬
ָ ‫על אר‬
ַ ‫תמכון‬
ַ ‫נס‬
ֵ ‫שא ד‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ ‫קד ל‬
ַ ‫ ַופ‬- Matthew 15:35

Matthew 15:35 - wāpqāḏ ləḵenšē dənestamkon ᶜal ᵓarᶜā . (analyze)
Matthew 15:35 - And he directed that the multitudes should recline upon the ground.

ܽ ‫ ܰܘܫܰܩܠ ܠܳܗܶܠܝܢ ܰܫ݂ܒܳܥܐ ܰܠܚܺܡܝܢ ܰܘܠ‬- Matthew 15:36
ܶ ‫ܢܘ‬
‫ܢܐ ܘܰܫܰ݁ܒܚ‬
ܶ ݂ ‫ܰܘܩܳܨܐ ܘܰܝ݈ܗ݂ܒ ܠ ݂ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܘ݈ܗܝ ܘ ݂ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܶܕܐ ܰܝ݈ܗ݂ܒܘ ܠ‬
ܶ
(analyze) ‫ܟܢܫܐ ܀‬

‫דוהי‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫צא וַיהב ל‬
ָ ‫בח ַוק‬
ַ ‫ש‬
ַ ‫נא ו‬
ֵ ‫מין ַולנו‬
ִ ‫לח‬
ַ ‫עא‬
ָ ‫שב‬
ַ ‫לין‬
ֵ ָ‫קל לה‬
ַ ‫ ַוש‬- Matthew 15:36
(analyze) . ‫שא‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ ‫דא ַיהבו ל‬
ֵ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫ו‬

Matthew 15:36 - wašqal ləhālēn šāḇᶜā laḥmin walnūnē wəšabbbbaḥ waqṣā
wəya(h)ḇ ləṯalmiḏaw(hy) wəṯalmiḏē ya(h)ḇ(w) ləḵenšē . (analyze)
Matthew 15:36 - And he took those seven loaves and the fishes, and offered praise, and
brake, and gave to his disciples, and the disciples gave to the multitudes;

ܶ
ܽ ݁ ‫ܟܠܘ‬
ܰ ݂ ‫ ܶܘܐ‬- Matthew 15:37
‫ܟܠܽܗܘܢ ܰܘܣ ݂ ܰܒܥܘ ܰܘܫܰܩܠܘ ݁ ܰܬܘ ݁ ܳܬܪܐ ݁ ܰܕܩܳܨܶܝܐ‬
ܶ
ܺ ܺ ݁ ܶ
ܳ ܰ
(analyze) ‫ܡܠܐ ܫ݂ܒܥܐ ܐܣܦܪܝ݂ܕܝܢ ܀‬

‫דין‬
ִ ‫רי‬
ִ ‫אספ‬
ֵ ‫עא‬
ָ ‫שב‬
ַ ‫לא‬
ֵ ‫דקצ ֵָיא מ‬
ַ ‫רא‬
ֵ ָ‫תות‬
ַ ‫קלו‬
ַ ‫בעו ַוש‬
ַ ‫כלהון ַוס‬
ֻ ‫כלו‬
ַ ‫ ֵוא‬- Matthew 15:37
(analyze) .
Matthew 15:37 - we(ᵓ)ḵal(w) kullhon wasḇaᶜ(w) wašqal(w) tawtārē daqṣāyē məlē
šāḇᶜā ᵓespriḏin . (analyze)
Matthew 15:37 - and they all did eat and were satisfied: and they took up of the abundance of
fragments seven baskets full.

ܰ ‫ܐܪ݁ܒܳܥܐ‬
ܰ ‫ܟܠܘ ܳܗܶܘܝܢ ܗܰܘܘ‬
ܰ ݂ ‫ܢܘܢ ݁ ܶܕܝܢ ݁ ܶܕܐ‬
ܽ ‫ ܳܗ‬- Matthew 15:38
‫ܐܠ ݂ ܺܦܝܢ‬
݈
ܳ ܰ
ܶ ܶ ‫ܓ݂ܒܶܪܐ ܣܰܛܪ ܶܡܢ‬
ܰ݁
(analyze)‫ܢܫܐ ܘܛܠܶܝܐ ܀‬

‫שא ַוטל ֵָיא‬
ֵ ֵ ‫מן נ‬
ֵ ‫טר‬
ַ ‫רא ס‬
ֵ ‫גב‬
ַ ‫פין‬
ִ ‫עא אל‬
ָ ‫כלו הֵָוין הַוו ארב‬
ַ ‫דא‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫הנון‬
ָ - Matthew 15:38

(analyze) .

Matthew 15:38 - hānon dēn de(ᵓ)ḵal(w) hāwēn (h)waw ᵓarbᶜā ᵓalpin gaḇrē səṭar
men nēšē waṭlāyē . (analyze)
Matthew 15:38 - And they who had eaten, were four thousand men, besides women and
children.

ܶ
ܶ
ܶ ݂ ‫ܟ݂ܕ ܫܳܪܐ ܠ‬
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 15:39
‫ܟܢܶܫܐ ܣܠܩ ܠܐܠ ݂ ܳܦܐ ܶܘܐ ݂ ܳܬܐ ܰܠ݂ܬܽܚܘܳܡܐ‬
ܽ ݁ ‫݁ܕܰܡ‬
(analyze) ‫ܓܕܘ ܀‬
݂
(analyze) .

‫מגדו‬
ַ ‫מא ד‬
ָ ‫לתחו‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫פא ֵוא‬
ָ ‫לאל‬
ֵ ‫לק‬
ֵ ‫שא ס‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ ‫רא ל‬
ָ ‫כד ש‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 15:39
Matthew 15:39 - wəḵāḏ šərā ləḵenšē səleq le(ᵓ)lpā we(ᵓ)ṯā lāṯḥūmā
dəmāǥddu . (analyze)

Matthew 15:39 - And when he had dismissed the multitudes, he ascended into a ship, and
came to the coasts of Magodu.

The Gospel According To Matthai - Chapter 16
‫܀ ܡܬܝ ܝܘ ܀‬

ܶ
ܺ
ܶ
ܰ ‫ ܰܘܩܶܪ݂ܒܘ ݁ܦܺܪܝܶܫܐ ܘܰܙ ݁ ܽܕܘܳܩܶܝܐ ܡ‬- Matthew 16:1
‫ܢܶܣܝܢ ܠܗ ܘܳܫܐܠܝܢ ܠܗ‬
ܶ ‫ܐ ݂ ܳܬܐ ܶܡܢ ܫܰܡܳܝܐ ݁ ܰܕܢܰܚܶܘܐ‬
ܳ
ܽ ‫ܐ‬
(analyze
‫ܢܘܢ )܀‬
‫חֵוא‬
ַ ‫דנ‬
ַ ‫מָיא‬
ַ ‫מן ש‬
ֵ ‫תא‬
ָ ‫לה א‬
ֵ ‫לין‬
ִ ‫שא‬
ָ ‫לה ו‬
ֵ ‫סין‬
ֵ ַ ‫קֵיא מנ‬
ָ ‫שא וַזדו‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫רבו פ‬
ֵ ‫ ַוק‬- Matthew 16:1
(analyze) . ‫אנון‬
ֵ
Matthew 16:1 - waqrēḇ(w) pərišē wəzadduqāyē mənāssēn lēh wəšā(ᵓ)lin lēh ᵓāṯā
men šəmāyā danḥāwwē ᵓēnon . (analyze)
Matthew 16:1 - And there came Pharishee and Zadukoyee, tempting him, and demanding
that he would show them a sign from heaven.

ܰ
ܳ ‫ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ ܥ‬- Matthew 16:2
‫ܢܐ ܶܘܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܳܡܐ ݁ ܰܕܗܳܘܐ ܪܡܳܫܐ‬
ܶ ݁ ‫ܐܡܺܪܝܢ ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ܰܨܚܳܘܐ ܽܗܘ ܶܣܡܰܩ݂ܬ‬
ܳ
ܰ
(analyze‫܀‬
) ‫ܓܝܪ ܫܡܳܝܐ‬
݈

‫צחָוא הו‬
ַ ‫רין אנתון‬
ִ ‫שא אמ‬
ָ ‫רמ‬
ַ ‫דהָוא‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫מר להון‬
ַ ‫נא ֵוא‬
ָ ‫דין ע‬
ֵ ‫ הו‬- Matthew 16:2
(analyze) . ‫יא‬
ָ ‫מ‬
ַ ‫גיר ש‬
ֵ ‫קת‬
ַ ‫סמ‬
ֵ
Matthew 16:2 - hū dēn ᶜənā we(ᵓ)mar ləhon mā dahwā ramšā ᵓāmrin ᵓ(n)tton
ṣaḥwā hū semqāṯ gēr šəmāyā . (analyze)
Matthew 16:2 - 3But he answered and said to them, When it is evening, you say, It will be
serene weather, for the heaven hath reddened.

ܺ ܳ
ܳ
ܳ ‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ܰܝܘܳܡ‬
‫ܢܐ ܰܣ݂ܬܳܘܐ ܽܗܘ ܶܣܡܰܩ݂ܬ‬
‫ܐܡܪܝܢ ܐ‬
‫ ܰܘ݂ܒܰܨ ݂ ܳܦܪܐ‬- Matthew 16:3
݈
ܳ ݁ ‫ܢܣ ݁ ܰܒܝ ܰ݁ܒܐ ݁ ܶܦܐ ݁ ܰܦܪܽܨܘ‬
ܶ݁
ܳ ‫ܓܝܪ ܫܰܡܳܝܐ ݁ܟܺܡܝܪܐܺܝ݂ܬ‬
‫ܦܐ ݁ ܰܕܫܰܡܳܝܐ ܳܝ݂ܕܺܥܝܢ‬
ܳ
ܳ ‫ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ݁ܕ ݂ ܶܬ݂ܒܽܩܘܢ‬
ܺ
ܳ ‫ܢܐ ܳܗ‬
ܳ ‫ܐ݂ܬܳܘ ݂ ܳܬܐ ݁ܕܰܙ݂ܒ‬
‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ‬
݈ ‫ܢܐ ܠܐ ܳܝ݂ܕܥܝܢ ܐ‬
݈ ܶ ݁
ܽ
(analyze) ‫ܕ݂ܬ݂ܦܪܫܘܢ ܀‬

‫ראית‬
ָ ‫מי‬
ִ ‫מָיא כ‬
ַ ‫גיר ש‬
ֵ ‫קת‬
ַ ‫סמ‬
ֵ ‫סתָוא הו‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫רין אנתון ַיו‬
ִ ‫רא אמ‬
ָ ‫צפ‬
ַ ‫ ַוב‬- Matthew 16:3
‫עין‬
ִ ‫לא ָיד‬
ָ ‫נא‬
ָ ָ‫נא ה‬
ָ ‫תא דַזב‬
ָ ָ ‫תבקון אתו‬
ֵ ‫עין אנתון ד‬
ִ ‫מָיא ָיד‬
ַ ‫דש‬
ַ ‫פא‬
ָ ‫פרצו‬
ַ ‫פא‬
ֵ ‫בא‬
ַ ‫בי‬
ַ ‫נס‬
ָ
(analyze) . ‫תפרשון‬
ֵ ‫אנתון ד‬
Matthew 16:3 - wāḇṣāprā ᵓāmrin ᵓ(n)tton yawmānā sāṯwā hū semqāṯ gēr šəmāyā
kəmirā(ᵓ)īṯ nāsbay ba(ᵓ)pē parṣūpā dašmāyā yāḏᶜin ᵓ(n)tton dəṯēḇqon ᵓāṯwāṯā
dəzāḇnā hānā lā yāḏᶜin ᵓ(n)tton dəṯēpršon . (analyze)
Matthew 16:3 - And in the early morning you say, To-day will be tempestuous, for the

heaven hath reddened gloomily. Hypocrites ! the aspect of the heaven you are skilful to
discriminate, (but) the signs of this time you know not how to distinguish.

ܳ ‫ܓܳܝܪ ݂ ܳܬܐ‬
ܰ ‫ ܰܫܪ݁ܒ ݂ ܳܬܐ ݁ ܺܒܝܫ ݁ ܳܬܐ ܘ‬- Matthew 16:4
‫ܐ ݂ ܳܬܐ ܳ݁ܒܥܳܝܐ ܳܘܐ ݂ ܳܬܐ ܳܠܐ‬
݂
ܶ
ܰ
ܶ
ܰ
ܶ ‫ܶܡ݂ܬܰܝܗ ݂ ܳܒܐ ܳܠܗ‬
ܳ ‫ܐܳܠܐ‬
ܺ
ܰ
ܳ
ܽ
ܳ ‫ܐ ݂ ܶܬܗ ݁ܕܰܝܘ‬
‫ܙܠ ܀‬
) ‫ܢܢ ܢ݂ܒܝܐ ܘܫ݂ܒܩ ܐܢܘܢ ܘܐ‬
݈
(analyze

‫לא‬
ָ ֵ‫לה א‬
ָ ‫בא‬
ָ ‫מתַיה‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫תא‬
ָ ‫בעָיא ָוא‬
ָ ‫תא‬
ָ ‫תא א‬
ָ ‫תא וג ַָיר‬
ָ ‫ביש‬
ִ ‫תא‬
ָ ‫שרב‬
ַ - Matthew 16:4
(analyze) . ‫זל‬
ַ ‫אנון ֵוא‬
ֵ ‫בק‬
ַ ‫נן נבִָיא ַוש‬
ָ ‫תה דַיו‬
ֵ ‫א‬
Matthew 16:4 - šarbṯā bištā wəǥāyārṯā ᵓāṯā bāᶜyā wā(ᵓ)ṯā lā mēṯya(h)ḇā lāh ᵓēlā
ᵓāṯēh dəyawnān nəḇīā wašḇaq ᵓēnon we(ᵓ)zal . (analyze)
Matthew 16:4 - A depraved and adulterous race requireth a sign, but a sign shall not be given
to it, save the sign of Jaunon the prophet; and he left them, and went away.

ܶ ‫ܟ݂ܕ‬
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 16:5
ܶ ‫ܐ ݂ ܰܬܘ ݁ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܘ݈ܗܝ ܠܶܥ݂ܒܳܪܐ ܛܰܥܘ ݁ܕ‬
‫ܢܣ ݂ ܽܒܘܢ ܰܥܡܽܗܘܢ‬
ܳ ܰ
(analyze) ‫ܠܚܡܐ ܀‬
(analyze) .

‫מא‬
ָ ‫לח‬
ַ ‫עמהון‬
ַ ‫נסבון‬
ֵ ‫עו ד‬
ַ ‫רא ט‬
ָ ‫עב‬
ֵ ‫דוהי ל‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫תו‬
ַ ֵ‫כד א‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 16:5

Matthew 16:5 - wəḵāḏ ᵓēṯaw talmiḏaw(hy) ləᶜēḇrā ṭəᶜaw dənesḇon ᶜamhon
laḥmā . (analyze)
Matthew 16:5 - And when his disciples had come to the opposite [shore] , they had forgotten
to take bread with them.

ܺ
ܳ
ܶ ‫ܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܚܰܙܘ‬
ܶ ‫ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 16:6
‫ܐܙ ݁ ܰܕ݈ܗܪܘ ܶܡܢ ܚܺܡܝܪܐ ݁ ܰܕ݂ܦܪܝܶܫܐ‬
ܳ ܽ݁ܰ ܰ
(analyze) ‫ܘ݂ܕܙܕܘܩܶܝܐ ܀‬
).

‫קֵיא‬
ָ ‫שא ַודַזדו‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫דפ‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫מי‬
ִ ‫מן ח‬
ֵ ‫דהרו‬
ַ ‫אז‬
ֵ ‫מר להון חַזו‬
ַ ֵ‫דין א‬
ֵ ‫ הו‬- Matthew 16:6

(analyze

Matthew 16:6 - hū dēn ᵓēmar ləhon ḥəzaw ᵓezda(h)r(w) men ḥəmirā daprišē
wāḏzadduqāyē . (analyze)
Matthew 16:6 - But he said to them, Take heed and beware of the leaven of the Pharishee
and Zadukoyee.

ܺ
ܽ ‫ ܶܗ‬- Matthew 16:7
ܰ ‫ܢܘܢ ݁ ܶܕܝܢ ܶܡ݂ܬܰܪܶܥܝܢ ݈ܗܰܘܘ ݁ܒ‬
‫ܢ݂ܦܫܽܗܘܢ ܳܘܐܡܪܝܢ‬
ܳ
ܰ
ܳ ܰ݁
(analyze) ‫ܕܠܚܡܐ ܠܐ ܢܣ݂ܒܘ ܀‬

(analyze) .

‫סבו‬
ַ ‫לא נ‬
ָ ‫מא‬
ָ ‫לח‬
ַ ‫רין ד‬
ִ ‫נפשהון ָואמ‬
ַ ‫עין הַוו ב‬
ֵ ַ ‫מתר‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫הנון‬
ֵ - Matthew 16:7

Matthew 16:7 - hēnon dēn mēṯrāᶜᶜēn (h)waw bənāpšhon wā(ᵓ)mrin dəlaḥmā lā
nəsāḇ(w) . (analyze)
Matthew 16:7 - But they thought within themselves, saying, (It is) because bread we have not
taken.

ܳ ‫ ܶܝܽܫܘܥ ݁ ܶܕܝܢ ܺܝ ݂ ܰܕܥ ܶܘܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܳܡ‬- Matthew 16:8
‫ܢܐ ܶܡ݂ܬܰܚܫ ݂ ܺܒܝܢ‬

ܽ ݂ ‫ܢ݂ܦܫ‬
ܽ ‫ܟܘܢ ܙܽܥܘܰܪܝ ܰܗܝܳܡ‬
ܰ ‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ݁ܒ‬
‫ܢܘ ݂ ܳܬܐ ݁ܕܰܠܚܳܡܐ ܳܠܐ ܫܰܩܠ ݁ ܽܬܘܢ) ܀‬
݈ ‫ܐ‬
(analyze

‫רי‬
ַ ‫נפשכון זעו‬
ַ ‫בין אנתון ב‬
ִ ‫חש‬
ַ ‫מת‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫מר להון‬
ַ ‫דע ֵוא‬
ַ ‫דין י‬
ֵ ‫ ֵישוע‬- Matthew 16:8
(analyze) . ‫קלתון‬
ַ ‫לא ש‬
ָ ‫מא‬
ָ ‫לח‬
ַ ‫תא ד‬
ָ ‫מנו‬
ָ ‫הי‬
ַ
Matthew 16:8 - yēšūᶜ dēn īḏaᶜ we(ᵓ)mar ləhon mānā mēṯḥaššḇin ᵓ(n)tton
bənāpšḵon zəᶜūray haymānūṯā dəlaḥmā lā šəqalton . (analyze)
Matthew 16:8 - But Jeshu knew, and said to them, Why reason you within yourselves, little
in faith, because bread you have not brought ?

ܶ ‫ ܳܠܐ ܥ ݂ ܰܕܳܡܐ ܠܳܗܳܫܐ‬- Matthew 16:9
ܰ ݁ ‫ܐܣ ݁ ܰܬ‬
‫ܟܠ ݁ ܽܬܘܢ ܳܠܐ ܳܥܗ ݁ ܺܕܝܢ‬
ܰ ‫ܢܘܢ ܰܚܡܳܫܐ ܰܠܚܺܡܝܢ ݁ܕܰܚܡܳܫܐ‬
ܽ ‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ܠܳܗ‬
‫ܐܠ ݂ ܺܦܝܢ ܰܘ݂ܟܳܡܐ‬
݈ ܺ ‫ܽܐ‬
ܽ
݁
ܰ
ܺ ‫ܩܘ݂ܦܝ‬
(analyze
‫ܢܝܢ ܫܩܠܬܘܢ ) ܀‬

‫מין‬
ִ ‫לח‬
ַ ‫שא‬
ָ ‫חמ‬
ַ ‫הנון‬
ָ ‫דין אנתון ל‬
ִ ‫עה‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫כלתון‬
ַ ַ‫אסת‬
ֵ ‫שא‬
ָ ָ‫מא לה‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫לא ע‬
ָ - Matthew 16:9
(analyze) . ‫קלתון‬
ַ ‫נין ש‬
ִ ‫פי‬
ִ ‫מא קו‬
ָ ‫פין ַוכ‬
ִ ‫שא אל‬
ָ ‫חמ‬
ַ ‫ד‬
Matthew 16:9 - lā ᶜəḏāmā ləhāšā ᵓestakkkkalton lā ᶜāhdin ᵓ(n)tton ləhānon ḥamšā
laḥmin dəḥamšā ᵓalpin wāḵmā qūpinin šəqalton . (analyze)
Matthew 16:9 - Have you not yet understood ? Do you not remember those five loaves for the
five thousand, and how many panniers you took up ?

ܰ ‫ܢܘܢ ܰܫ݂ܒܳܥܐ ܰܠܚܺܡܝܢ ݁ ܰܕܐܪ݁ܒܳܥܐ‬
ܽ ‫ ܘܳܠܐ ܠܳܗ‬- Matthew 16:10
‫ܐܠ ݂ ܺܦܝܢ‬
ܽ݁ ܰ
ܺ ܺ ݁ ܶ
ܳ ݂ ‫ܰܘ‬
(analyze)‫ܟܡܐ ܐܣܦܪܝ݂ܕܝܢ ܫܩܠܬܘܢ ܀‬

‫דין‬
ִ ‫רי‬
ִ ‫אספ‬
ֵ ‫מא‬
ָ ‫פין ַוכ‬
ִ ‫עא אל‬
ָ ‫דארב‬
ַ ‫מין‬
ִ ‫לח‬
ַ ‫עא‬
ָ ‫שב‬
ַ ‫הנון‬
ָ ‫לא ל‬
ָ ‫ ו‬- Matthew 16:10
(analyze) . ‫קלתון‬
ַ ‫ש‬
Matthew 16:10 - wəlā ləhānon šāḇᶜā laḥmin da(ᵓ)rbᶜā ᵓalpin wāḵmā ᵓespriḏin
šəqalton . (analyze)
Matthew 16:10 - Or those seven loaves and the four thousand, and how many baskets you
took up ?

ܳ ‫ܟܠ ݁ ܽܬܘܢ ݁ܕܳܠܐ ܗ‬
ܶ ‫ܟܢ ܳܠܐ‬
ܰ - Matthew 16:11
ܰ ݁ ‫ܐܣ ݁ ܰܬ‬
ܰ ݁ ‫ܐܝ‬
‫ܘܐ ܰܥܠ ܰܠܚܳܡܐ‬
݈
ܽ
ܺ
ܳ
ܶ ‫ܟܘܢ‬
ܶ
ܽ ݂ ‫ܐܡܶܪ݂ܬ ܠ‬
‫ܐܳܠܐ ݁ܕ ݂ ܶܬܙ ݁ ܰܕܗܪܘܢ ܶܡܢ ܚܺܡܝܪܐ ݁ ܰܕ݂ܦܪܝܶܫܐ ܰܘ݂ܕܰܙ ݁ ܽܕܘܳܩܶܝܐ )܀‬
(analyze

‫לא‬
ָ ֵ‫רת לכון א‬
ֵ ‫אמ‬
ֵ ‫מא‬
ָ ‫לח‬
ַ ‫על‬
ַ ‫לא הָוא‬
ָ ‫כלתון ד‬
ַ ַ‫אסת‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫כן‬
ַ ‫ אי‬- Matthew 16:11
(analyze) . ‫יא‬
ֵ ‫ק‬
ָ ‫שא ַודַזדו‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫דפ‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫מי‬
ִ ‫מן ח‬
ֵ ‫דהרון‬
ַ ‫תז‬
ֵ ‫ד‬
Matthew 16:11 - ᵓaykan lā ᵓestakkkkalton dəlā (h)wā ᶜal laḥmā ᵓemrēṯ ləḵon ᵓēlā
dəṯezdahron men ḥəmirā daprišē wāḏzadduqāyē . (analyze)
Matthew 16:11 - Why do you not understand that it was not concerning bread I spoke to you,
but that you should beware of the leaven of the Pharishee and of the Zadukoyee ?

ܽ
ܳ
ܶ ‫ܟܠܘ ݁ܕܳܠܐ‬
ܶ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 16:12
ܰ ݁ ‫ܐܣ ݁ ܰܬ‬
ܶ ‫ܐܰܡܪ ݁ܕ‬
‫ܢܙ ݁ ܰܕܗܪܘܢ ܶܡܢ ܚܺܡܝܪܐ‬

(analyze)‫܀‬

ܺ
ܶ ‫݁ܕܰܠܚܳܡܐ‬
ܳ ‫ܐܳܠܐ ܶܡܢ ܽܝܘܠ ݁ ܳܦ‬
‫ܢܐ ݁ ܰܕ݂ܦܪܝܶܫܐ ܰܘ݂ܕܰܙ ݁ ܽܕܘܳܩܶܝܐ‬

‫מן‬
ֵ ‫לא‬
ָ ֵ‫מא א‬
ָ ‫לח‬
ַ ‫רא ד‬
ָ ‫מי‬
ִ ‫מן ח‬
ֵ ‫דהרון‬
ַ ‫נז‬
ֵ ‫מר ד‬
ַ ֵ‫לא א‬
ָ ‫כלו ד‬
ַ ַ‫אסת‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 16:12
(analyze) . ‫יא‬
ֵ ‫ק‬
ָ ‫שא ַודַזדו‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫דפ‬
ַ ‫נא‬
ָ ָ ‫יולפ‬
Matthew 16:12 - hāydēn ᵓestakkkkal(w) dəlā ᵓēmar dənezdahron men ḥəmirā
dəlaḥmā ᵓēlā men yūlpānā daprišē wāḏzadduqāyē . (analyze)
Matthew 16:12 - Then they understood that he did not say that they should beware of the
leaven of bread, but of the doctrine of the Pharishee and of the Zadukoyee.

ܶ ‫ܐ݂ܕ ݂ ܺܦܝܺܠܝ ݁ ܳܦܘܣ ܡܰܫ‬
ܶ ‫ܟ݂ܕ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܰ ݁ - Matthew 16:13
ܰ ‫ܐ ݂ ܳܬܐ ܶܝܽܫܘܥ ܰܠܐ݂ܬܳܪܐ ݁ܕܶܩܰܣܺܪ‬
‫ܐܠ‬

‫ܝ‬
ܶ ݁ ܰ ܺ݁
ܺ
ܳ ‫ܢܘ‬
ܽ ‫݈ܗܳܘܐ ܠ ݂ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܘ݈ܗܝ ܳܘܐܰܡܪ ܰܡ‬
ܳ ‫ܐܡܪܝܢ ܥܰܠܝ ݈ܐ‬
‫ܢܳܫܐ ܕܐܝ݂ܬܝ ܒܪܗ‬
ܳ ܳ ‫݁ܕܐ‬
(analyze) ‫ܢܫܐ ܀‬
݈

‫אל הָוא‬
ֵ ‫ש‬
ַ ‫פוס מ‬
ָ ‫לי‬
ִ ‫פי‬
ִ ‫סר ִַיאד‬
ַ ‫ק‬
ֵ ‫רא ד‬
ָ ‫לאת‬
ַ ‫תא ֵישוע‬
ָ ֵ‫דין א‬
ֵ ‫כד‬
ַ - Matthew 16:13
(analyze) . ‫שא‬
ָ ָ ‫רה דאנ‬
ֵ ‫תי ב‬
ַ ‫אי‬
ִ ‫שא ד‬
ָ ָ ‫לי אנ‬
ַ ‫רין ע‬
ִ ‫מנו אמ‬
ַ ‫מר‬
ַ ‫דוהי ָוא‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫ל‬
Matthew 16:13 - kaḏ dēn ᵓēṯā yēšūᶜ la(ᵓ)ṯrā dəqēsārīa(ᵓ)ḏpilipāws məšā(ᵓᵓ)el (h)wā
ləṯalmiḏaw(hy) wā(ᵓ)mar mānū ᵓāmrin ᶜəla(y) (ᵓ)nāšā di(ᵓ)ṯa(y) bərēh
də((ᵓ))nāšā . (analyze)
Matthew 16:13 - NOW when Jeshu had come to the place of Cesarea of Philipos, he
questioned his disciples, saying, What do men say concerning me who am the Son of man ?

ܺ ‫ܐܰܡܪܘ‬
ܶ ‫ܢܘܢ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܽ ‫ ܶܗ‬- Matthew 16:14
ܳ ‫ܢܢ ܰܡܥܡ ݂ ܳܕ‬
ܳ ‫ܐܝ݂ܬ ݁ ܳܕܐܡܺܪܝܢ ܽܝܘܰܚ‬
‫ܢܐ‬
ܺܶ
ܶ
ܶ ‫ܢܐ‬
ܰ
ܰ ‫ܐܰܪܡܳܝܐ‬
ܶ ‫ܐܚܳܪ‬
ܶ ‫݈ܐܚܳܪ‬
(analyze
‫ܐܘ ܰܚ݂ܕ ܶܡܢ ܢ ݂ ܺܒܶܝܐ ) ܀‬
݈ ‫ܢܐ ݁ܕܝܢ ܐܠܳܝܐ ܘ‬

‫דין אֵל ִָיא‬
ֵ ‫נא‬
ֵ ָ ‫נא אחר‬
ָ ‫ד‬
ָ ‫מעמ‬
ַ ‫נן‬
ָ ‫ח‬
ַ ‫רין יו‬
ִ ‫דאמ‬
ָ ‫אית‬
ִ ‫מרו‬
ַ ֵ‫דין א‬
ֵ ‫הנון‬
ֵ - Matthew 16:14
(analyze) . ‫יא‬
ֵ ִ‫מן נב‬
ֵ ‫חד‬
ַ ‫רמָיא או‬
ַ ֵ‫נא א‬
ֵ ָ ‫ַואחר‬
Matthew 16:14 - hēnon dēn ᵓēmar(w) ᵓiṯ dā(ᵓ)mrin yūḥānān maᶜmḏānā (ᵓ)ḥrānē
dēn ᵓēlīā wa((ᵓ))ḥrānē ᵓēramyā ᵓaw ḥāḏ men nəḇīē . (analyze)
Matthew 16:14 - They said to him, Some say that thou art Juchanon the Baptizer, but others
Elia, and others Eramia, or one from the prophets.

ܺ ܳ
ܰ
ܽ
ܰ ܳ
ܽ ‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ݁ ܶܕܝܢ ܰܡ‬
‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ‬
݈ ‫ܢܘ ܐܡܪܝܢ ܐ‬
݈ ‫ ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܐ‬- Matthew ܰ 16:15ܺ ݁
(analyze) ‫ܕܐܝ݂ܬܝ ܀‬
(analyze) .

‫תי‬
ַ ‫אי‬
ִ ‫רין אנתון ד‬
ִ ‫מנו אמ‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫מר להון אנתון‬
ַ ‫ א‬- Matthew 16:15

Matthew 16:15 - ᵓāmar ləhon ᵓa(n)tton dēn mānū ᵓāmrin ᵓ(n)tton di(ᵓ)ṯa(y) . (analyze)
Matthew 16:15 - He saith to them, But you, whom say you that I am ?

ܳ ܺ݁
ܰ
ܰ ܶ
ܽ ܶ
ܳ ‫ ܥ‬- Matthew 16:16
‫ܢ݁ܬ ݈ܽܗܘ ܡܺܫܝܳܚܐ‬
݈ ‫ܢܐ ܫܡܥܘܢ ܟܐ݂ܦܐ ܘܐܡܪ ܐ‬
ܳ ܳ ܰ݁ ܶ
(analyze) ‫݁ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܰܚܳܝܐ ܀‬
).

‫חָיא‬
ַ ‫הא‬
ָ ָ ‫דאל‬
ַ ‫רה‬
ֵ ‫חא ב‬
ָ ‫שי‬
ִ ‫מר אנת הו מ‬
ַ ‫פא ֵוא‬
ָ ִ‫שמעון כא‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫ ע‬- Matthew 16:16
(analyze

Matthew 16:16 - ᶜənā šemᶜon ki(ᵓ)pā we(ᵓ)mar ᵓa(n)t (h)u məšiḥā bərēh da(ᵓ)lāhā
ḥāyā . (analyze)
Matthew 16:16 - Shemun Kipha answered and said, Thou art the Meshicha, Son of Aloha the
Living.

ܶ
ܶ
ܽ ‫ܢܐ ܶܝ‬
ܳ ‫ܗ݁ܕܰܝܘ‬
ܳ ‫ ܥ‬- Matthew 16:17
‫ܢܐ‬
‌ ‫ܫܘܥ ܳܶܘܐܰܡܪ ܳܠܗ ܽܛܘ ݂ ܰܒܝ݁ܟ ܶܫܡܽܥܘܢ ݁ܒܪ‬
ܶ
ܳ
ܰ ܰ ݁
݂ ‫݁ܕ ݂ ܶܒܣܳܪܐ ܰܘ݂ܕܳܡܐ ܳܠܐ ݁ܓܳܠܐ ܠ‬
(analyze) ‫ܟ ܐܠܐ ܐ݂ܒܝ ܕ݂ܒܫܡܳܝܐ ܀‬

‫לא‬
ָ ‫מא‬
ָ ‫רא ַוד‬
ָ ‫בס‬
ֵ ‫נא ד‬
ָ ‫רהדַיו‬
ֵ ‫שמעון ב‬
ֵ ‫ביכ‬
ַ ‫לה טו‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫נא ֵישוע ֵוא‬
ָ ‫ ע‬- Matthew 16:17
(analyze) . ‫יא‬
ָ ‫מ‬
ַ ‫בש‬
ַ ‫לא אבי ד‬
ָ ֵ‫לכ א‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫ג‬
Matthew 16:17 - ᶜənā yēšūᶜ we(ᵓ)mar lēh ṭūḇayk šemᶜon bərehdyawnā dəḇesrā
wāḏmā lā gəlā lāḵ ᵓēlā ᵓāḇ(y) dəḇašmāyā . (analyze)
Matthew 16:17 - Jeshu responded and said to him, Blessed art thou, Shemun-bar-Jona;
because flesh and blood have not revealed (this) to thee, but my Father who is in heaven.

ܶ ‫ܐ݂ܦ‬
ܳ ‫ܢܐ‬
ܳ - Matthew 16:18
ܺ ݁ ‫ܢܐ ܳܠ݂ܟ ݁ ܰܕܐܢ݁ܬ ݈ܽܗܘ‬
ܳ ‫ܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܟܐ ݂ ܳܦܐ ܘܰܥܠ‬
‫ܐܰܡܪ‬
݈
݈ܳ
ܶ ‫ܟܐ ݂ ܳܦܐ‬
ܺ ݁ ‫ܳܗ ݂ ܶܕܐ‬
ܽ ‫ܢܚܣ‬
ܶ ‫ܢܝܗ ܠܺܥ ݁ ݈ܕ݁ܬܝ ܘ ݂ ܰܬܪܶܥܐ ݁ ܰܕܫܽܝܘܠ ܠܐ‬
ܶ ‫ܐ݂ܒ‬
ܳ ‫ܢܘ‬
‫ܢܗ )܀‬
(analyze

‫ניה‬
ֵ ‫אב‬
ֵ ‫פא‬
ָ ִ‫דא כא‬
ֵ ָ‫על ה‬
ַ ‫פא ו‬
ָ ִ‫דאנת הו כא‬
ַ ‫לכ‬
ָ ‫נא‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫נא א‬
ָ ֵ‫ אפ א‬- Matthew 16:18
(analyze) . ‫נה‬
ָ ‫נחסנו‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫דשיול‬
ַ ‫עא‬
ֵ ‫תר‬
ַ ‫עדתי ו‬
ִ ‫ל‬
Matthew 16:18 - ᵓāp ᵓēnā ᵓāmar (ᵓ)nā lāḵ da(ᵓ)(n)t (h)u ki(ᵓ)pā wəᶜal hāḏē ki(ᵓ)pā
ᵓēḇnēh ləᶜid()t(y) wəṯarᶜē dašyūl lā neḥsnūnāh . (analyze)
Matthew 16:18 - Also I say unto thee, that thou art Kipha, and upon this rock will I build my
church, and the gates of Sheul shall not prevail against her.

ܶ ‫ ܳܠ݂ܟ‬- Matthew 16:19
ܽ ݂ ‫ܟܘ ݂ ܳܬܐ ݁ ܰܕܫܰܡܳܝܐ ܘ‬
ܽ ݁ ‫ܐ ݁ ܶܬܠ ܩܺܠܝ ݂ ܶܕܐ ݁ܕܰܡܠ‬
‫ܟܠ ܶܡ ݁ ܶܕܡ‬
ܶ
ܰ ‫ܢܗܶܘܐ‬
ܶ ‫݁ܕ ݂ ܶܬܐܽܣܘܪ ݁ ܰܒܐܪܳܥܐ‬
‫ܐܺܣܝܪ ܰ݁ܒܫܰܡܳܝܐ ܘܶܡ ݁ ܶܕܡ ݁ܕ ݂ ܶܬܫܪܐ ܰ݁ܒܐܪܳܥܐ‬
ܶ
ܶ ܶ
ܰ
(analyze) ‫ܢܗܘܐ ܫܪܐ ܰ݁ܒܫܡܳܝܐ ܀‬

‫עא‬
ָ ‫באר‬
ַ ‫תאסור‬
ֵ ‫דם ד‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫מָיא ו‬
ַ ‫דש‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫דא ד‬
ֵ ‫לי‬
ִ ‫תל ק‬
ֵ ֵ‫לכ א‬
ָ - Matthew 16:19
(analyze). ‫יא‬
ָ ‫מ‬
ַ ‫בש‬
ַ ‫רא‬
ֵ ‫נהֵוא ש‬
ֵ ‫עא‬
ָ ‫באר‬
ַ ‫רא‬
ֵ ‫תש‬
ֵ ‫דם ד‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫מָיא ו‬
ַ ‫בש‬
ַ ‫סיר‬
ִ ‫נהֵוא א‬
ֵ
Matthew 16:19 - lāḵ ᵓettel qəliḏē dəmalkuṯā dašmāyā wəḵull meddem dəṯe(ᵓ)sūr
ba(ᵓ)rᶜā nehwē ᵓāsir bašmāyā wəmeddem dəṯešrē ba(ᵓ)rᶜā nehwē šərē
bašmāyā . (analyze)
Matthew 16:19 - To thee will I give the keys of the kingdom of heaven; and whatsoever thou
shalt bind on earth, shall be bound in heaven; and whatsoever thou shalt loose on earth,
shall be loosed in heaven.

ܽ
ܶ݁ ܳ
ܰ݁
ܰ ܺ ܰ
ܶ ܰ݁
ܺ ‫ܢܫ ܳܠܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܢܐܡܪܘܢ ݁ܕܽܗܘܽܝܘ‬
݈ ‫ ܗܝܕܝܢ ܦܩ݂ܕ ܠ݂ܬܠܡܝ݂ܕܘ݈ܗܝ ܕܠ‬- Matthewܳ 16:20
ܺ
(analyze) ‫ܡܫܝܚܐ ܀‬
(analyze) .

‫חא‬
ָ ‫שי‬
ִ ‫אמרון דהויו מ‬
ִ ‫לא נ‬
ָ ‫נש‬
ָ ‫דלא‬
ַ ‫דוהי‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫קד ל‬
ֵ ַ ‫דין פ‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 16:20

Matthew 16:20 - hāydēn paqqēḏ ləṯalmiḏaw(hy) dal((ᵓ))nāš lā ni(ᵓ)ron dəhūyū
məšiḥā . (analyze)
Matthew 16:20 - Then he commanded his disciples that no man they should tell that he was
the Meshicha.

ܺ
ܶ ‫ ܘ‬- Matthew 16:21
‫ܡܢ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ ܰܫܪܝ ܶܝܽܫܘܥ ܰܠܡܰܚܳܘܽܝܘ ܠ ݂ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܘ ݈ܰܗܝ ݁ ܰܕܥ ݂ ܺܬܝ݂ܕ ݈ܽܗܘ‬
ܺ ݁ ‫ܢܐܰܙܠ ܽܠܐܘܺܪܫܶܠܡ ܘܰܣ‬
ܳ ݁ ‫ܢܰܚܫ ܶܡܢ ܰܩܺܫܝܶܫܐ ܘܶܡܢ ܪܰ݁ܒܝ‬
ܶ ‫ܟܗ‬
ܶ ‫ܓܝ‬
ܺ ‫݁ܕ‬
‫ܢܐ‬
ܳ ܳ ܰ݁
ܶ
ܰ
ܽ
ܳ
ܶ ‫ܘܳܣ݂ܦܶܪܐ ܘ‬
(analyze)‫ܢ݂ܬܩܛܠ ܘܠܰܝܘܡܐ ܕ݂ܬܠ݂ܬܐ ܢܩܘܡ ܀‬

‫תיד הו דנאִַזל‬
ִ ‫דע‬
ַ ‫דוהי‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫חָויו ל‬
ַ ‫למ‬
ַ ‫רי ֵישוע‬
ִ ‫ש‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫הי‬
ָ ‫מן‬
ֵ ‫ ו‬- Matthew 16:21
‫תא‬
ָ ָ ‫דתל‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫טל ַולַיו‬
ֵ ‫נתק‬
ֵ ‫רא ו‬
ֵ ‫ספ‬
ָ ‫נא ו‬
ֵ ‫כה‬
ָ ‫בי‬
ַ ַ ‫מן ר‬
ֵ ‫שא ו‬
ֵ ‫שי‬
ִ ‫ק‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫חש‬
ַ ֵ ‫גי נ‬
ִ ‫ס‬
ַ ‫לם ו‬
ֵ ‫רש‬
ִ ‫לאו‬
ֻ
(analyze) . ‫נקום‬
Matthew 16:21 - wəmen hāydēn šārri yēšūᶜ lamḥāwwāyūww ləṯalmiḏaw(hy) daᶜṯiḏ
(h)u dəni(ᵓ)al l(ᵓ)ūrišlem wəsaggi nēḥaš men qāšišē wəmen rabbay kāhnē
wəsāprē wənēṯqṭel walyawmā daṯlāṯā nəqūm . (analyze)
Matthew 16:21 - AND from that time began Jeshu to show to his disciples that it was to be
that he should go to Urishlem, and suffer much from the elders and the chief priests and
scribes, and be slain, and the third day arise again.

ܺ ݁ ‫ ܘ ݂ ܰܕ݂ܒܶܪܗ‬- Matthew 16:22
ܳ ݂ ‫ܟܐ ݂ ܳܦܐ ܘܰܫܺܪܝ ܠܶܡ‬
‫ܟܐܐ ݁ ܶܒܗ ܶܘܐܰܡܪ ܳܚܣ ܳܠ݂ܟ ܳܡܪܝ‬
ܶ ܳ ݂ ‫݁ܕ ݂ ܶܬܗܶܘܐ ܳܠ‬
(analyze) ‫ܟ ܗ݂ܕܐ ܀‬
‫לכ‬
ָ ‫תהֵוא‬
ֵ ‫מרי ד‬
ָ ‫לכ‬
ָ ‫חס‬
ָ ‫מר‬
ַ ‫בה ֵוא‬
ֵ ‫כאא‬
ָ ‫מ‬
ֵ ‫רי ל‬
ִ ‫ש‬
ַ ‫פא ו‬
ָ ִ‫רה כא‬
ֵ ‫דב‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 16:22
(analyze) . ‫דא‬
ֵ ָ‫ה‬

Matthew 16:22 - wəḏāḇrēh ki(ᵓ)pā wəšārri ləmēḵā(ᵓ) bēh we(ᵓ)mar ḥās lāḵ mār(y)
dəṯehwē lāḵ hāḏē . (analyze)
Matthew 16:22 - Then Kipha took him (apart ?) and began to expostulate with him, and said,
Far be it from thee, my Lord, that this should be to thee !

ܶ ‫ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 16:23
ܺ ݂ ‫ܢܝ ܶܘܐܰܡܪ ܠ‬
ܺ ‫ܐ݂ܬ݁ܦ‬
‫ܟܐ ݂ ܳܦܐ ܶܙܠ ܳܠ ݂ܳܟ ܠ ݂ ܶܒܣ ݁ ܳܰܬܪܝ‬
ܶ ‫ܐܢ݁ܬ ݁ ܰܕܐܠܳܗܐ‬
ܰ ‫ܐܢ݁ܬ ܺܠܝ ݁ܕܳܠܐ ܶܡ݂ܬܰܪܶܥܐ‬
ܰ ‫ܢܐ ݁ ܽܬܘܰܩܠ ݁ ܳܬܐ‬
ܳ ‫ܳܣܳܛ‬
‫ܐܠܐ‬
݈
݈
ܳ ܳ ‫ܢܝ ܐ‬
ܰ ‫݁ ܰܕ݂ܒ‬
(analyze)‫ܢܫܐ ܀‬
݈

‫תא אנת‬
ָ ‫קל‬
ַ ‫נא תו‬
ָ ‫ט‬
ָ ‫ס‬
ָ ‫תרי‬
ַ ‫בס‬
ֵ ‫לכ ל‬
ָ ‫פא ֵזל‬
ָ ִ‫מר לכא‬
ַ ‫ני ֵוא‬
ִ ‫אתפ‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫ הו‬- Matthew 16:23
(analyze) . ‫שא‬
ָ ָ ‫ני אנ‬
ַ ‫דב‬
ַ ‫לא‬
ָ ֵ‫הא א‬
ָ ָ ‫דאל‬
ַ ‫עא אנת‬
ֵ ַ ‫מתר‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫לי ד‬
ִ
Matthew 16:23 - hū dēn ᵓēṯpni we(ᵓ)mar ləḵi(ᵓ)pā zel lāḵ ləḇestar(y) sāṭānā tuqaltā
ᵓa(n)t li() dəlā mēṯrāᶜᶜē ᵓa(n)t da(ᵓ)lāhā ᵓēlā daḇnay (ᵓ)nāšā . (analyze)
Matthew 16:23 - But he turned and said to Kipha, Get thee behind me, Satana ! thou art a
stumbling-block to me, because thou thinkest not from Aloha, but from the sons of men !

ܶ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 16:24
ܺ ‫ܐܰܡܪ ܶܝܽܫܘܥ ܠ ݂ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܘ݈ܗܝ ܰܡܢ ݁ܕܳܨ ݂ ܶܒܐ ݁ܕ‬
‫ܢܐ ݂ ܶܬܐ‬
ܺ ‫ܢܫܽܩܘܠ ܙܺܩܝ ݂ ܶܦܗ ܘ‬
ܶ ‫ܢ݂ܦܶܫܗ ܘ‬
ܶ ‫ܳ݁ܒ ݂ ܰܬܪܝ‬
ܰ ‫ܢ݂ܟ ݁ ܽܦܘܪ ݁ܒ‬
(analyze
‫ܢܐ ݂ ܶܬܐ ܳ݁ܒ ݂ ܰܬܪܝ )܀‬

‫נכפור‬
ֵ ‫תרי‬
ַ ָ‫תא ב‬
ֵ ִ‫בא דנא‬
ֵ ָ ‫מן דצ‬
ַ ‫דוהי‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫מר ֵישוע ל‬
ַ ֵ‫דין א‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 16:24
(analyze) . ‫תרי‬
ַ ָ‫תא ב‬
ֵ ִ‫פה ונא‬
ֵ ‫קי‬
ִ ‫נשקול ז‬
ֵ ‫שה ו‬
ֵ ‫נפ‬
ַ ‫ב‬
Matthew 16:24 - hāydēn ᵓēmar yēšūᶜ ləṯalmiḏaw(hy) man dəṣāḇē dəni(ᵓ)ṯē bāṯar(y)
nēḵppur bənāpšēh wənešqūl zəqipēh wəni(ᵓ)ṯē bāṯar(y) . (analyze)
Matthew 16:24 - Then said Jeshu to his disciples. Whosoever willeth to come after me, let
him deny himself, and let him take up his cross and follow me.

ܶ ݁ ‫ ܰܡܢ ݁ܕܳܨ ݂ ܶܒܐ‬- Matthew 16:25
ܰ ‫ܢ݂ܦܶܫܗ‬
ܰ ‫ܢܶܚܐ‬
ܰ ‫ܓܝܪ ݁ܕ‬
‫ܢܘ݁ܒ ݂ ܺܕܝܗ ܘܰܡܢ‬
ܺ ݁ ‫ܢܫ‬
ܶ ‫ܢ݂ܦܶܫܗ ܶܡܽܛܳܠ݂ܬܝ‬
ܰ ‫ܢܘ ݁ ܶܒ݂ܕ‬
ܰ ‫݁ܕ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܟܚܝܗ‬

‫לתי‬
ָ ‫ט‬
ֻ ‫מ‬
ֵ ‫שה‬
ֵ ‫נפ‬
ַ ‫בד‬
ֵ ‫נו‬
ַ ‫מן ד‬
ַ ‫דיה ו‬
ִ ‫נוב‬
ַ ‫שה‬
ֵ ‫נפ‬
ַ ‫חא‬
ֵ ַ ‫גיר דנ‬
ֵ ‫בא‬
ֵ ָ ‫מן דצ‬
ַ - Matthew 16:25
(analyze) . ‫חיה‬
ִ ‫נשכ‬
ֵ
Matthew 16:25 - man dəṣāḇē gēr dənāḥē nāpšēh nawbḏih wəman dənawbeḏ
nāpšēh mēṭūlāṯ(y) neškḥih . (analyze)
Matthew 16:25 - For whosoever willeth to save his life, shall lose it; and whosoever will lose
his life for my sake, shall find it.

ܶ ܽ݁
ܶ ‫ܢܳܫܐ‬
ܶ ݁ ‫ܢܐ‬
ܶ ‫ܓܝܪ ܶܡ݂ܬܰܗ‬
ܳ ‫ܢܐ ݁ ܰܒܪ‬
ܳ ‫ ܳܡ‬- Matthew 16:26
‫ܟܠܗ ܽܳܥܠܳܡܐ‬
‫ܐܢ‬
ܰ ‫ܢܚܰܣܪ‬
ܶ ‫ܢܐ‬
ܶ ‫ܢ݂ܦܶܫܗ‬
ܶ ‫ܢܩ‬
ܶ
ܳ ‫ܢ ݁ ܶܬܠ ܰ݁ܒܪ‬
ܳ ‫ܐܘ ܳܡ‬
ܰ ‫ܢܐ ܘ‬
‫ܢܳܫܐ ݁ ܰܬܚܠܘ ݂ ܳܦܐ‬
ܶ ܰ ‫݁ܕ‬
(analyze) ‫ܢ݂ܦܫܗ ܀‬

‫סר או‬
ַ ‫נח‬
ֵ ‫שה‬
ֵ ‫נפ‬
ַ ‫נא ו‬
ֵ ‫נק‬
ֵ ‫מא‬
ָ ‫על‬
ָ ‫לה‬
ֵ ֻ ‫אן כ‬
ֵ ‫שא‬
ָ ָ ‫ברנ‬
ַ ‫נא‬
ֵ ַ‫מתה‬
ֵ ‫גיר‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫מ‬
ָ - Matthew 16:26
(analyze) . ‫שה‬
ֵ ‫נפ‬
ַ ‫פא ד‬
ָ ‫תחלו‬
ַ ‫שא‬
ָ ָ ‫ברנ‬
ַ ‫תל‬
ֵ ֵ ‫נא נ‬
ָ ‫מ‬
ָ
Matthew 16:26 - mānā gēr mēṯhānē barnāšā ᵓen kullēh ᶜālmā neqnē wənāpšēh
neḥsar ᵓaw mānā nettel barnāšā taḥlūpā dənāpšēh . (analyze)
Matthew 16:26 - For what shall a man be profited, if the whole world he shall acquire, and
his soul shall perish? or what equivalent shall a man give for his soul?

ܶ ݁ ‫ ܥ ݂ ܺܬܝ݂ܕ ܽܗܘ‬- Matthew 16:27
݁ ‫ܓܝܪ ݁ܒܶܪܗ‬
ܺ ‫ܢܳܫܐ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܢܐ ݂ ܶܬܐ ݁ܒ ݂ ܶܬܫ ݁ ܽܒܘܚ ݁ ܳܬܐ‬
‫ܕ‬
݈
݈
ܽ ܶ
ܰ ܰ
ܶ
ܺ
ܶ
ܰ
ܽ ܰ݁
ܳ
݁
݁
ܰ
ܰ
ܳ
ܳ
‫ܐܢܫ ݈ܐܢܫ‬
݈ ‫ܕܐ݂ܒܘ݈ܗܝ ܳ ܰܥܡ ܡܠܐ݂ܟܘ݈ܗܝ ܩܕܝܫܐ ܘܗܝܕܝܢ ܢ݂ܦܪܘܥ ܠ‬
ܰ
(analyze) ‫ܗܝ ܀‬
݈ ‫ܐܝ݂ܟ ܥ݂ܒ݂ܕܘ‬

‫עם‬
ַ ‫דאבוהי‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫תשבוח‬
ֵ ‫תא ב‬
ֵ ִ‫שא דנא‬
ָ ָ ‫רה דאנ‬
ֵ ‫גיר ב‬
ֵ ‫תיד הו‬
ִ ‫ ע‬- Matthew 16:27
(analyze) . ‫דוהי‬
ַ ָ‫נש איכ עב‬
ָ ‫נש א‬
ָ ‫נפרוע לא‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫הי‬
ָ ‫שא ו‬
ֵ ‫די‬
ִ ‫ק‬
ַ ‫כוהי‬
ַ ‫לא‬
ַ ‫מ‬
ַ
Matthew 16:27 - ᶜəṯiḏ (h)u gēr bərēh də((ᵓ))nāšā dəni(ᵓ)ṯē bəṯešbuḥtā da(ᵓ)ḇū(hy)
ᶜam māla(ᵓ)ḵaw(hy) qaddišē wəhāydēn nēprūᶜ lə((ᵓ))nāš (ᵓ)nāš ᵓayḵ
ᶜəḇāḏaw(hy) . (analyze)
Matthew 16:27 - For it is to be, that the Son of man shall come in the glory of his Father with
his holy angels, and then shall he render unto every man according to his works.

ܺ ݁ ‫ܟܘܢ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܳ ‫ܐܺܡܝܢ‬
ܰ - Matthew 16:28
ܳ‫ܢ‬
ܳ ‫ܐ‬
ܳ ‫ܐܰܡܪ ݈ܐ‬
‫ܫܐ ݁ܕܳܩܝܺܡܝܢ‬
‫ܬ‬
‫ܕܐܝ‬
݂
݈
ܶ ‫ܢܛܥܽܡܘܢ ܰܡܘ ݁ ܳܬܐ ܥ ݂ ܰܕܳܡܐ ݁ܕ‬
ܶ ‫ܢܢ ݁ܕܳܠܐ‬
ܳ ‫ܢܚܽܙܘܢ ܰܠ݂ܒܶܪܗ ݁ܕ݈ܐ‬
ܳ ‫݁ܬ‬
‫ܢܳܫܐ‬

(analyze)

ܽ ݁ ‫݁ ܳܕܐ ݂ ܶܬܐ ݁ܒܰܡܠ‬
‫ܟܘ ݂ ܶܬܗ ܀‬

‫תא‬
ָ ‫מו‬
ַ ‫נטעמון‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫נן ד‬
ָ ‫מין ת‬
ִ ‫קי‬
ָ ‫שא ד‬
ָ ָ ‫אית אנ‬
ִ ‫נא לכון ד‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫מין א‬
ִ ‫ א‬- Matthew 16:28
(analyze) . ‫תה‬
ֵ ‫מלכו‬
ַ ‫תא ב‬
ֵ ‫דא‬
ָ ‫שא‬
ָ ָ ‫רה דאנ‬
ֵ ‫לב‬
ַ ‫נחזון‬
ֵ ‫מא ד‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫ע‬
Matthew 16:28 - ᵓāmin ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon di(ᵓ)ṯ (ᵓ)nāšā dəqāymin tənān dəlā
neṭᶜmon mawtā ᶜəḏāmā dəneḥzon lāḇrēh də((ᵓ))nāšā dā(ᵓ)ṯē
bəmalkuṯēh . (analyze)
Matthew 16:28 - AMEN, I say unto you, There are men standing here who shall not taste
death, until they shall have seen the Son of man coming in his kingdom.

The Gospel According To Matthai - Chapter 17
‫܀ ܡܬܝ ܝܙ ܀‬

ܺ ݂ ‫ ܘ ݂ ܳܒ ݂ ܰܬܪ ܫ ݁ ܳܬܐ ܰܝܘܺܡܝܢ ݁ܕ ݂ ܰܒܪ ܶܝܽܫܘܥ ܠ‬- Matthew 17:1
‫ܟܐ ݂ ܳܦܐ ܰܘܠܰܝܥܽܩܘ݂ܒ‬
ܳ
ܳ
ܶ ‫ܐܽܚܘܗܝ ܰܘܐܶܣܩ‬
ܰ ‫ܢܢ‬
ܽ ‫ܐ‬
ܳ ‫ܰܘܠܽܝܘܰܚ‬
(analyze
‫ܢܘܢ ܠܽܛܘܪܐ ܪܳܡܐ ݁ ܰܒܠܽܚܘ ݂ ܰܕܝܽܗܘܢ ) ܀‬
݈
‫סק‬
ֵ ‫נן אחוהי ַוא‬
ָ ‫ח‬
ַ ‫פא ַולַיעקוב ַוליו‬
ָ ִ‫בר ֵישוע לכא‬
ַ ‫מין ד‬
ִ ‫תא ַיו‬
ָ ‫תר ש‬
ַ ָ‫ וב‬- Matthew 17:1
(analyze) . ‫דיהון‬
ַ ‫בלחו‬
ַ ‫מא‬
ָ ָ ‫רא ר‬
ָ ‫אנון לטו‬
ֵ
Matthew 17:1 - wəḇāṯar šətā yawmin dəḇar yēšūᶜ ləḵi(ᵓ)pā walyaᶜqūḇ walyūḥānān
ᵓāḥū(hy) wa(ᵓ)seq ᵓēnon ləṭūrā rāmā balḥūḏayhon . (analyze)
Matthew 17:1 - And after six days, Jeshu took Kipha, and Jakub, and Juchanon his brother,
and led them to a high mountain by themselves.

ܰ ‫ ܶܘܐܫ ݁ ܰܬܚܰܠ݂ܦ ܶܝܽܫܘܥ ܩ ݂ ܳܕܰܡܝܽܗܘܢ ܰܘܢܰܗܪ ݁ ܰܦܪܽܨܘ ݁ ܶܦܗ‬- Matthew 17:2
‫ܐܝ݂ܟ‬
ܳ
ܰ ‫ܢܚ ݁ ܰܬܘܗܝ ݁ ܶܕܝܢ ܚܰܘܪܘ‬
ܽ ‫ܐܝ݂ܟ‬
ܰ ‫ܶܫܡܳܫܐ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܘܗܪܐ‬
݈

‫דין‬
ֵ ‫תוהי‬
ַ ‫נח‬
ַ ‫שא‬
ָ ‫שמ‬
ֵ ‫פה איכ‬
ֵ ‫פרצו‬
ַ ‫הר‬
ַ ‫מיהון ַונ‬
ַ ‫ד‬
ָ ‫לפ ֵישוע ק‬
ַ ‫תח‬
ַ ‫ ֵואש‬- Matthew 17:2
(analyze) . ‫רא‬
ָ ‫חַורו איכ נוה‬
Matthew 17:2 - we(ᵓ)štaḥlāp yēšūᶜ qəḏāmayhon wanhar parṣūpēh ᵓayḵ šemšā
naḥtaw(hy) dēn ḥəwar(w) ᵓayḵ nūhrā . (analyze)
Matthew 17:2 - And Jeshu was changed before them; and his countenance shone like the
sun, and his vestments were resplendent as the light.
)‫܀‬

ܺ
ܰ ݁ ‫ ܶܘܐ݂ܬܚܺܙܝܘ ܠܽܗܘܢ ܽܡܘܶܫܐ ܶܘܐܺܠܳܝܐ‬- Matthew 17:3
‫ܟ݂ܕ ܡܰܡܠܠܝܢ ܰܥܶܡܗ‬

(analyze

(analyze) .

‫מה‬
ֵ ‫ע‬
ַ ‫לין‬
ִ ‫מל‬
ַ ‫כד מ‬
ַ ‫שא ֵואל ִָיא‬
ֵ ‫ ֵואתחִזיו להון מו‬- Matthew 17:3

Matthew 17:3 - we(ᵓ)ṯḥzi(w) ləhon mūšē we(ᵓ)līā kaḏ məmallllin ᶜāmēh . (analyze)
Matthew 17:3 - And there were seen with them Musha and Elia talking with him.

ܰ ܽ ‫ܟܐ ܳܦܐ ܶܘܐܰܡܪ ܠܶܝܽܫܘܥ ܳܡܪܝ ܰܫ ݁ ܺܦܝܪ‬
ܺ ݁ ‫ܢܐ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܳ ‫ ܥ‬- Matthew 17:4
‫ܗܘ ܠܢ‬
݂
݈
ܺ ܰ
ܳ
ܶ
ܰ
ܶ
ܶ
݁
݁
݁
ܶ ‫ܢܬ‬
ܶ ‫ܢܢ‬
ܳ ‫ܢܥ݁ܒ݂ܕ ܬ‬
ܳ ‫݁ ܰܕ݂ܬ‬
ܳ ‫ܢܗܶܘܐܘܐܢ‬
‫ܢܢ ܬܠ݂ܬ ܡܛܠܝܢ‬
‫ܐ‬
‫ܒܐ‬
‫ܨ‬
݂
݈
ܺ ܶ
ܳ ܰ
ܳ ܰ ݂ ‫ܚ ݂ ܳܕܐ ܳܠ‬
ܶ ܽ
(analyze) ‫ܟ ܘܚ݂ܕܐ ܠܡܘܫܐ ܘܚ݂ܕܐ ܠܐܠܳܝܐ ܀‬

‫בא‬
ֵ ָ ‫נהֵוא ֵואן צ‬
ֵ ‫נן‬
ָ ‫דת‬
ַ ‫לן‬
ַ ‫פיר הו‬
ִ ‫ש‬
ַ ‫מרי‬
ָ ‫מר לֵישוע‬
ַ ‫פא ֵוא‬
ָ ִ‫דין כא‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫ ע‬- Matthew 17:4
(analyze) . ‫יא‬
ָ ִ ‫לאל‬
ֵ ‫דא‬
ָ ‫שא ַוח‬
ֵ ‫דא למו‬
ָ ‫לכ ַוח‬
ָ ‫דא‬
ָ ‫לין ח‬
ִ ‫מט‬
ַ ‫לת‬
ָ ‫נן ת‬
ָ ‫בד ת‬
ֵ ‫נע‬
ֵ ‫אנת‬
Matthew 17:4 - ᶜənā dēn ki(ᵓ)pā we(ᵓ)mar ləyēšūᶜ mār(y) šappir (h)u lan daṯnān
nehwē we(ᵓ)n ṣāḇē ᵓa(n)t neᶜbeḏ tənān təlāṯ maṭlin ḥəḏā lāḵ waḥḏā ləmūšē
waḥḏā le(ᵓ)līā . (analyze)
Matthew 17:4 - Then answered Kipha, and said to Jeshu, My Lord, it is good for us to be
here; and if thou art willing, we will make here three tabernacles; one for thee, and one for
Musha, and one for Elia.

ܰ ‫ܢܺܗܝܪ ݁ ܳܬܐ‬
ܰ ‫ܢܐ‬
ܳ ‫ܢ‬
ܳ ‫ ܘܰܥ݂ܕ ܽܗܘ ܡܰܡܶܠܠ ܳܗܐ ܥ‬- Matthew 17:5
‫ܐܛܰܠ݂ܬ‬

ܰ ‫ܢܐ ݁ ܳܕܐܰܡܪ ܳܗ‬
ܳ ‫ܢ‬
ܳ ‫ܥܰܠܝܽܗܘܢ ܘܳܩܳܠܐ ܗܳܘܐ ܶܡܢ ܥ‬
‫ܢܘ ݁ ܶܒܪܝ ܰܚ ݁ ܺܒܝ ݂ ܳܒܐ ݁ܕ ݂ ܶܒܗ‬
ܶ
ܶ
ܰ
ܺ
(analyze) ‫ܐܨܛ݂ܒܝ݂ܬ ܠܗ ܫܡܥܘ ܀‬
‫נא‬
ָ ָ ‫מן ענ‬
ֵ ‫לא הָוא‬
ָ ‫ק‬
ָ ‫ליהון ו‬
ַ ‫לת ע‬
ַ ‫תא אט‬
ָ ‫היר‬
ִ ַ ‫נא נ‬
ָ ָ ‫הא ענ‬
ָ ‫לל‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫עד הו מ‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 17:5
(analyze) . ‫מעו‬
ַ ‫לה ש‬
ֵ ‫בית‬
ִ ‫אצט‬
ֵ ‫בה‬
ֵ ‫בא ד‬
ָ ‫בי‬
ִ ‫ח‬
ַ ‫ברי‬
ֵ ‫נו‬
ַ ָ‫מר ה‬
ַ ‫דא‬
ָ
Matthew 17:5 - wəᶜāḏ hū məmāllell hā ᶜənānā nāhirtā ᵓaṭlāṯ ᶜəlayhon wəqālā həwā
men ᶜənānā dā(ᵓ)mar hānaw ber(y) ḥabbiḇā dəḇēh ᵓeṣṭḇiṯ lēh šəmaᶜ(w) . (analyze)
Matthew 17:5 - But while he spake, behold, a bright cloud overspread them, and the voice
was from the cloud, saying, This is my Son, the Beloved, in whom I have delighted: to him
attend.

ܰ ‫ܟ݂ܕ ܫܰܡܥܘ ݁ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܶܕܐ ܢ ݂ ܰܦܠܘ ܰܥܠ‬
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 17:6
‫ܐ ݁ ܰܦܝܽܗܘܢ ܰܘ݂ܕܶܚܠܘ ܳܛ݂ܒ‬
(analyze) ‫܀‬
(analyze) .

‫טב‬
ָ ‫חלו‬
ֵ ‫פיהון ַוד‬
ַ ‫על א‬
ַ ‫פלו‬
ַ ‫דא נ‬
ֵ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫מעו‬
ַ ‫כד ש‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 17:6

Matthew 17:6 - wəḵāḏ šəmaᶜ(w) talmiḏē nəpal(w) ᶜal ᵓappayhon wāḏḥel(w)
ṭāḇ . (analyze)
Matthew 17:6 - And when the disciples heard, they fell upon their faces and feared greatly.

ܶ
ܰ
‫ ܶܘܐ݂ܬܰܩܪ݂ܒ ܠܳܘ݂ܬܽܗܘܢ ܶܝܽܫܘܥ ܰܘܩܪ݂ܒ ܠܽܗܘܢ ܶܘܐܰܡܪ ܽܩܘܡܘ ܳܠܐ‬- Matthewܽ 17:7
ܶ݁
(analyze) ‫ܬ݂ܕܚܠܘܢ ܀‬
(analyze) .

‫תדחלון‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫מר קומו‬
ַ ‫רב להון ֵוא‬
ֵ ‫רב לָותהון ֵישוע ַוק‬
ַ ‫ק‬
ַ ‫ ֵואת‬- Matthew 17:7

Matthew 17:7 - we(ᵓ)ṯqārrāḇ ləwāṯhon yēšūᶜ waqrēḇ ləhon we(ᵓ)mar qūm(w) lā
teḏḥlon . (analyze)
Matthew 17:7 - And Jeshu approached them and touched them, and said, Arise, fear not.

ܶ ‫ܐܳܠܐ‬
ܶ ‫ܢܫ ܳܠܐ ܚܰܙܘ‬
ܰ ‫ܢܝܽܗܘܢ‬
ܰ ‫ ܰܘܐܺܪܝܡܘ‬- Matthew 17:8
ܳ ‫ܐ‬
ܰ
‫ܐܢ‬
‫ܘܠ‬
‫ܥܝ‬
݈
ܰ
(analyze) ‫ܗܝ ܀‬
݈ ‫ܠܶܝܽܫܘܥ ݁ ܰܒܠܽܚܘ݂ܕܘ‬

(analyze) .

‫דוהי‬
ַ ‫בלחו‬
ַ ‫אן לֵישוע‬
ֵ ‫לא‬
ָ ֵ‫לא חַזו א‬
ָ ‫נש‬
ָ ‫ניהון ַולא‬
ַ ‫עי‬
ַ ‫רימו‬
ִ ‫ ַוא‬- Matthew 17:8

Matthew 17:8 - wa(ᵓ)rim(w) ᶜaynayhon wal((ᵓ))nāš lā ḥəzaw ᵓēlā ᵓen ləyēšūᶜ
balḥūḏaw(hy) . (analyze)
Matthew 17:8 - And they lifted up their eyes and saw no man, except Jeshu by himself.

ܶ ‫ܢܚ ݁ ܺܬܝܢ ܶܡܢ ܽܛܘܳܪܐ ݁ ܰܦܶܩ݂ܕ‬
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 17:9
ܽ ‫ܐ‬
ܳ ‫ܟ݂ܕ‬
‫ܢܘܢ ܶܝܽܫܘܥ ܶܘܐܰܡܪ‬
ܳ ‫ܢܫ ܳܠܐ ݁ ܺܬܐܡܽܪܘܢ ܶܚܙܳܘܐ ܳܗ‬
ܳ ‫ܠܽܗܘܢ ܠܺܥܝܢ ݈ܐ‬
‫ܢܐ ܥ ݂ ܰܕܳܡܐ ݁ ܰܕܢܽܩܘܡ‬
ܶ ܺ
ܶ
ܳ ܳ ‫݁ܒܶܪܗ ݁ܕܐ‬
(analyze)‫ܢܫܐ ܡܢ ܡܝ݂ܬܐ ܀‬
݈

‫לא‬
ָ ‫נש‬
ָ ‫עין א‬
ִ ‫מר להון ל‬
ַ ‫אנון ֵישוע ֵוא‬
ֵ ‫קד‬
ֵ ַ ‫רא פ‬
ָ ‫מן טו‬
ֵ ‫תין‬
ִ ‫נח‬
ָ ‫כד‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 17:9
(analyze) . ‫תא‬
ֵ ‫מי‬
ִ ‫מן‬
ֵ ‫שא‬
ָ ָ ‫רה דאנ‬
ֵ ‫דנקום ב‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫נא ע‬
ָ ָ‫חזָוא ה‬
ֵ ‫אמרון‬
ִ ‫ת‬
Matthew 17:9 - wəḵāḏ nāḥtin men ṭūrā paqqēḏ ᵓēnon yēšūᶜ we(ᵓ)mar ləhon ləᶜin

(ᵓ)nāš lā ti(ᵓ)ron ḥezwā hānā ᶜəḏāmā danqūm bərēh də((ᵓ))nāšā men
miṯē . (analyze)
Matthew 17:9 - And while they were descending from the mountain, Jeshu charged them,
and said to them, Before no man declare this vision,[To the eye of man tell not this vision.] until
the Son of man be risen from the dead.[From (among) the dead: plural.]

ܶ
ܺ ݂ ‫ܢܐ ܳܗ‬
ܳ ‫ ܘܰܫܐܽܠܘ݈ܗܝ ݁ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܘ݈ܗܝ ܳܘܐܡܺܪܝܢ ܶܠܗ ܳܡ‬- Matthew 17:10
‫ܟܝܠ ܳܣ݂ܦܪܐ‬
ܽ
ܶ ܺ ‫ܐܡܺܪܝܢ ݁ ܶܕܐܺܠܳܝܐ ܳܘܶܠܐ ݁ܕ‬
ܰ
ܳ
(analyze)‫ܢܐ݂ܬܐ ܠܘܩ݂ܕܡ ܀‬

‫דאל ִָיא‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫רא אמ‬
ֵ ‫ספ‬
ָ ‫כיל‬
ִ ָ‫נא ה‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫לה‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫דוהי ָואמ‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫שאלוהי‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 17:10
(analyze) . ‫דם‬
ַ ‫תא לוק‬
ֵ ִ‫לא דנא‬
ֵ ָ‫ו‬
Matthew 17:10 - wəša(ᵓ)lū(hy) talmiḏaw(hy) wā(ᵓ)mrin lēh mānā hāḵil sāprē ᵓāmrin
de(ᵓ)līā wālē dəni(ᵓ)ṯē lūqḏam . (analyze)
Matthew 17:10 - And the disciples asked and said to him, Why therefore say the scribes that
Elia must come first ?

ܶ ‫ܢܐ ܶܝܽܫܘܥ ܶܘܐܰܡܪ‬
ܽ ݂ ‫ܐ ݂ ܶܬܐ ܽܠܘܩ ݂ ܰܕܡ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܐܺܠܳܝܐ‬
ܳ ‫ ܥ‬- Matthew 17:11
‫ܟܠ ܶܡ ݁ ܶܕܡ‬
ܶ ܰ
(analyze) ‫ܢܫܠܡ ܀‬

(analyze) .

‫לם‬
ֵ ‫ש‬
ַ ‫דם נ‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫דם ד‬
ַ ‫תא לוק‬
ֵ ‫מר אֵל ִָיא א‬
ַ ‫נא ֵישוע ֵוא‬
ָ ‫ ע‬- Matthew 17:11

Matthew 17:11 - ᶜənā yēšūᶜ we(ᵓ)mar ᵓēlīā ᵓāṯē lūqḏam dəḵull meddem
nəšāllem . (analyze)
Matthew 17:11 - Jeshu answered and said to them, Elia cometh first that he may fulfil every
thing;

ܶ ‫ܐܺܠܳܝܐ‬
ܶ ‫ܟܘܢ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܕܳܗܐ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܳ - Matthew 17:12
ܳ ‫ܐ‬
‫ܐܶ ݂ ܳܬܐ ܘܳܠܐ‬
‫ܐܰܡܪ‬
݈
ܳ ‫ܢܐ‬
ܽ ݁ ‫ܰܝ݂ܕܽܥܘܗܝ ܰܘܥ ݂ ܰܒ݂ܕܘ ݁ ܶܒܗ‬
ܰ ݂ ‫ܟܠ ܳܡܐ ݁ ܰܕܨ ݂ ܰܒܘ ܳܗ‬
ܳ ‫ܐ݂ܦ ݁ܒܪܗ ݁ܕ݈ܐ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܢܳܫܐ‬
݈ ܺ
ܽ
ܶ
݁
ܰ
ܶ
(analyze‫܀‬
) ‫ܥ݂ܬܝ݂ܕ ܕܢܚܫ ܡܢܗܘܢ‬

‫מא‬
ָ ‫כל‬
ֻ ‫בה‬
ֵ ‫בדו‬
ַ ‫לא ַידעוהי ַוע‬
ָ ‫תא ו‬
ָ ֵ‫הא אֵל ִָיא א‬
ָ ‫דין ד‬
ֵ ‫נא לכון‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫ א‬- Matthew 17:12
(analyze) . ‫מנהון‬
ֵ ‫חש‬
ַ ֵ ‫תיד דנ‬
ִ ‫שא ע‬
ָ ָ ‫רה דאנ‬
ֵ ‫נא אפ ב‬
ָ ַ ‫בו הָכ‬
ַ ‫דצ‬
ַ
Matthew 17:12 - ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon dēn dəhā ᵓēlīā ᵓēṯā wəlā yāḏᶜū(hy) waᶜḇāḏ(w)
bēh kull mā daṣḇaw hāḵānā ᵓāp bərēh də((ᵓ))nāšā ᶜəṯiḏ dənēḥaš
menhon . (analyze)
Matthew 17:12 - but I say to you, that, behold, Elia hath come, but they knew him not, and
have done to him as they would. So also is the Son of man to suffer from them.

ܶ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 17:13
ܰ ݁ ‫ܐܣ ݁ ܰܬ‬
ܳ ‫ܢܢ ܰܡܥܡ ݂ ܳܕ‬
ܳ ‫ܟܠܘ ݁ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܶܕܐ ݁ܕܰܥܠ ܽܝܘܰܚ‬
‫ܢܐ‬
ܽ
ܰ ܶ
(analyze) ‫ܐܡܪ ܠܗܘܢ ܀‬

(analyze) .

‫מר להון‬
ַ ֵ‫נא א‬
ָ ‫ד‬
ָ ‫מעמ‬
ַ ‫נן‬
ָ ‫ח‬
ַ ‫על יו‬
ַ ‫דא ד‬
ֵ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫כלו‬
ַ ַ‫אסת‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 17:13

Matthew 17:13 - hāydēn ᵓestakkkkal(w) talmiḏē dəᶜal yūḥānān maᶜmḏānā ᵓēmar
ləhon . (analyze)

Matthew 17:13 - Then understood the disciples that concerning Juchanon the Baptizer he
spake to them.

ܶ
ܳ ܰ݁
ܶ ܶ
ܶ ‫ܟ݂ܕ‬
ܶ ݁ ‫ܐ ݂ ܰܬܘ ܠܳܘ݂ܬ‬
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 17:14
‫ܓ݂ܒܪܐ ܰܘ݂ܒܪ݂ܟ ܰܥܠ‬
‫ܟܢܳܫܐ ܩܪ݂ܒ ܠܗ‬
ܰ ݁ ‫݁ ܽܒܘܪ‬
(analyze) ‫ܗܝ ܀‬
݈ ‫ܟܘ‬
(analyze) .

‫כוהי‬
ַ ‫על בור‬
ַ ‫רכ‬
ֵ ‫רא ַוב‬
ָ ‫גב‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫רב‬
ֵ ‫שא ק‬
ָ ‫כנ‬
ֵ ‫תו לָות‬
ַ ֵ‫כד א‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 17:14
Matthew 17:14 - wəḵāḏ ᵓēṯaw ləwāṯ kenšā qərēḇ lēh gaḇrā wāḇrēḵ ᶜal
burkaw(hy) . (analyze)

Matthew 17:14 - AND when they came to the multitude, a man approached him and kneeled
upon his knees, and said to him,

ܳ ܳ݁ ܶ
ܶ
ܶ ‫ ܶܘܐܰܡܪ ܶܠܗ ܳܡܪܝ‬- Matthew 17:15
ܶ ݁ ‫ܐ݂ܬܰܪܰܚܡ ܥܰܠܝ‬
‫ܓܪܐ‬
‫ܒܪܝ ݁ ܺܕܐܝ݂ܬ ܠܗ ܰ݁ܒܪ ܐ‬
ܶ ݁ ‫ܘ ݂ ܺܒܝܳܫܐܺܝ݂ܬ ܥ ݂ ܺܒܝ݂ܕ ݁ܟܳܡܐ‬
ܽ ‫ܢܝܢ ݁ܒ‬
ܺ ‫ܓܝܪ ܰܙ݂ܒ‬
ܳ ‫ܢܘܳܪܐ‬
‫ܢ ݂ ܶܦܠ ܰܘ݂ܟܳܡܐ‬
ܰ
ܺ ‫ܰܙ݂ܒ‬
(analyze)‫ܢܝܢ ݁ܒܡܳܝܐ ܀‬

‫שאית‬
ָ ‫בי‬
ִ ‫רא ו‬
ָ ָ ‫בר אֵג‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫אית‬
ִ ‫ברי ד‬
ֵ ‫לי‬
ַ ‫חם ע‬
ַ ַ ‫אתר‬
ֵ ‫מרי‬
ָ ‫לה‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫ ֵוא‬- Matthew 17:15
(analyze) . ‫יא‬
ָ ‫מ‬
ַ ‫נין ב‬
ִ ‫מא ַזב‬
ָ ‫פל ַוכ‬
ֵ ָ ‫רא נ‬
ָ ‫נין בנו‬
ִ ‫גיר ַזב‬
ֵ ‫מא‬
ָ ‫ביד כ‬
ִ ‫ע‬
Matthew 17:15 - we(ᵓ)mar lēh mār(y) ᵓēṯrāḥḥam ᶜəla(y) ber(y) di(ᵓ)ṯ lēh bar ᵓeggārā
wəḇišā(ᵓ)īṯ ᶜəḇiḏ kəmā gēr zāḇnin bənūrā nāpel wāḵmā zāḇnin bəmāyā . (analyze)
Matthew 17:15 - My Lord, have mercy on me ! my son is lunatic and grievously afflicted; for
often he falleth into the fire and often into the water.
)

ܶ ‫ ܘܰܩܶܪ݂ܒ ݂ ܶܬܗ ܠ ݂ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܝ݁ܟ ܘܳܠܐ‬- Matthew 17:16
ܰ ݁ ‫ܐܫ‬
‫ܟܚܘ ܠܰܡܐܳܣܽܝܘ ݂ ܶܬܗ ܀‬

(analyze

(analyze) .

‫תה‬
ֵ ‫סיו‬
ָ ‫מא‬
ַ ‫כחו ל‬
ַ ‫אש‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫דיכ ו‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫תה ל‬
ֵ ‫רב‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 17:16

Matthew 17:16 - wəqārrēḇṯēh ləṯalmiḏayk wəlā ᵓeškaḥ(w) ləma(ᵓ)ssāyūṯēh . (analyze)
Matthew 17:16 - And I brought him to thy disciples, but they could not heal him.

ܽ ‫ܢܐ ܶܝܽܫܘܥ ܶܘܐܰܡܪ‬
ܳ ‫ܐܘܢ ܰܫܪ݁ܒ ݂ ܳܬܐ ݁ܕܳܠܐ ܡܰܗܝܡ‬
ܳ ‫ ܥ‬- Matthew 17:17
‫ܢܐ‬
ܶ
ܶ
ܶ
ܰ
ܶ
ܰ
ܽ
ܰ
ܳ
ܰ
ܳ ‫ܰܘܡܰܥܰܩܠ ݁ ܳܬܐ ܥ ݂ ܰܕ‬
ܰ
‫ܠܐܡ݂ܬܝ ܐܗܘܐ ܥܡ݂ܟܘܢ ܘܥ݂ܕܡܐ ܠܐܡ݂ܬܝ‬
‫ܡܐ‬
ܶ
ܰ ‫ܟܘܢ‬
ܽ ݂ ‫ܐܰܣܝ ݁ ܰܒܪ‬
ܳ ݂ ‫ܐܝ ݁ ܳܬܝ݈ܗܝ ܺܠܝ ܠ‬
(analyze) ‫ܟܐ ܀‬

‫מא‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫תא ע‬
ָ ‫קל‬
ַ ‫ע‬
ַ ‫נא ַומ‬
ָ ‫הימ‬
ַ ‫לא מ‬
ָ ‫תא ד‬
ָ ‫שרב‬
ַ ‫מר און‬
ַ ‫נא ֵישוע ֵוא‬
ָ ‫ ע‬- Matthew 17:17
(analyze). ‫כא‬
ָ ‫לי ל‬
ִ ‫תיהי‬
ָ ‫ברכון אי‬
ַ ‫סי‬
ַ ֵ‫מתי א‬
ַ ‫לא‬
ֵ ‫מא‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫עמכון ַוע‬
ַ ‫אהֵוא‬
ֵ ‫מתי‬
ַ ‫לא‬
ֵ
Matthew 17:17 - ᶜənā yēšūᶜ we(ᵓ)mar ᵓon šarbṯā dəlā məhaymnā wamᶜāqaltā
ᶜəḏāmā le(ᵓ)māṯy ᵓehwē ᶜamḵon waᶜḏāmā le(ᵓ)māṯy ᵓēsaybarḵon ᵓaytāy(hy) li()
ləḵā . (analyze)
Matthew 17:17 - Jeshu answered and said, O unbelieving and perverse generation ! how long
shall I be with you, how long shall I bear with you? Bring him hither to me.

ܳ ‫ ܰܘ݂ܟ‬- Matthew 17:18
ܶ ‫ܐܐ ݁ ܶܒܗ ܶܝܽܫܘܥ ܰܘܢ ݂ ܰܦܩ ܶܡ‬
‫ܢܗ ܺܫܐ ݂ ܳܕܐ ܶܘܐ ݂ ܰܬܐܺܣܝ‬

(analyze)
).

‫ܰܛܠܳܝܐ ܶܡܢ ܳܗܝ ܳܫܥ ݂ ܳܬܐ ܀‬

‫תא‬
ָ ‫שע‬
ָ ‫הי‬
ָ ‫מן‬
ֵ ‫טלָיא‬
ַ ‫סי‬
ִ ‫תא‬
ַ ‫דא ֵוא‬
ָ ִ‫נה שא‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫פק‬
ַ ‫בה ֵישוע ַונ‬
ֵ ‫ ַוכאא‬- Matthew 17:18
(analyze

Matthew 17:18 - wāḵ(ᵓ)ā bēh yēšūᶜ wanpaq mēnēh ši(ᵓ)ḏā we(ᵓ)ṯa(ᵓ)ssi ṭalyā men
hāy šāᶜṯā . (analyze)
Matthew 17:18 - And Jeshu rebuked him, and the demon went forth from him, and the youth
was healed from that hour.

ܶ
ܶ
ܶ ݁ ‫ ܳܗܝ‬- Matthew 17:19
‫ܕܝܢ ܩܪ݂ܒܘ ݁ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܶܕܐ ܠܳܘ݂ܬ ܶܝܽܫܘܥ ܰ݁ܒܠܽܚܘ ݂ ܰܕܘ݈ܗܝ ܶܘܐܰܡܪܘ ܠܗ‬
ܶ ‫ܢܢ ܳܠܐ‬
ܰ ݁ ‫ܐܫ‬
ܰ ‫ܢܐ ܚ‬
ܳ ‫ܠܳܡ‬
(analyze
‫ܟܚܢ ܠܰܡܐܳܣܽܝܘ ݂ ܶܬܗ )܀‬

‫לא‬
ָ ‫נן‬
ַ ‫נא ח‬
ָ ָ‫לה למ‬
ֵ ‫מרו‬
ַ ‫דוהי ֵוא‬
ַ ‫בלחו‬
ַ ‫דא לָות ֵישוע‬
ֵ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫רבו‬
ֵ ‫דין ק‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 17:19
(analyze) . ‫תה‬
ֵ ‫סיו‬
ָ ‫מא‬
ַ ‫כחן ל‬
ַ ‫אש‬
ֵ
Matthew 17:19 - hāydēn qərēḇ(w) talmiḏē ləwāṯ yēšūᶜ balḥūḏaw(hy) we(ᵓ)mar(w)
lēh ləmānā ḥənan lā ᵓeškaḥn ləma(ᵓ)ssāyūṯēh . (analyze)
Matthew 17:19 - Then came the disciples to Jeshu by himself, and said to him, Why were we
not able to heal him?

ܰ ‫ܟܘܢ‬
ܽ ݂ ‫ܢܘ݂ܬ‬
ܳ - Matthew 17:20
ܽ ‫ܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܶܝܽܫܘܥ ܶܡܽܛܠ ܳܠܐ ܰܗܝܳܡ‬
‫ܐܺܡܝܢ‬
ܰ ‫ܢܘ ݂ ܳܬܐ‬
ܽ ݂ ‫ܟܘܢ ݁ ܶܕܐܢ ݁ ܶܬܗܶܘܐ ݁ܒ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܳ ‫ܓܝܪ‬
ܶ݁
ܽ ‫ܟܘܢ ܰܗܝܳܡ‬
ܳ ‫ܐܰܡܪ ݈ܐ‬
‫ܐܝ݂ܟ‬
ܳ ݁ ‫ܢܐ ܶܡ‬
ܶ ‫ܟܐ ܰܘܢܰܫ‬
ܳ ‫ܢܐ ݁ܕܰܫ‬
ܳ ‫݁ܦܶܪ݁ܕ ݁ ܳܬܐ ݁ܕܰܚܪ݁ܕܳܠܐ ݁ ܺܬܐܡܽܪܘܢ ܠܽܛܘܳܪܐ ܳܗ‬
‫ܢܐ‬
ܽ ݂ ‫ܢܚܰܣܢ‬
ܶ ‫ܘܶܡ ݁ ܶܕܡ ܳܠܐ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܟܘܢ‬

‫דאן‬
ֵ ‫נא לכון‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫גיר א‬
ֵ ‫מין‬
ִ ‫מנותכון א‬
ָ ‫הי‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫טל‬
ֻ ‫מ‬
ֵ ‫מר להון ֵישוע‬
ַ ‫ א‬- Matthew 17:20
‫כא‬
ָ ‫מ‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫ש‬
ַ ‫נא ד‬
ָ ָ‫רא ה‬
ָ ‫אמרון לטו‬
ִ ‫לא ת‬
ָ ‫חרד‬
ַ ‫תא ד‬
ָ ‫רד‬
ֵ ‫תא איכ פ‬
ָ ‫מנו‬
ָ ‫הי‬
ַ ‫תהֵוא בכון‬
ֵ
(analyze) . ‫סנכון‬
ַ ‫נח‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫דם‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫נא ו‬
ֵ ‫ש‬
ַ ‫ַונ‬
Matthew 17:20 - ᵓāmar ləhon yēšūᶜ mēṭul lā haymānūṯḵon ᵓāmin gēr ᵓāmar (ᵓ)nā
ləḵon de(ᵓ)n tehwē bəḵon haymānūṯā ᵓayḵ pəredtā dəḥardlā ti(ᵓ)ron ləṭūrā hānā
dəšānnā mekkā wannšānnē wəmeddem lā neḥsanḵon . (analyze)
Matthew 17:20 - Jeshu saith to them, Because of your unbelief; for assuredly I tell you, if
there were in you faith as a grain of mustard, you should say to this mountain, Pass hence,
and it would pass away; and nothing should overcome you.

ܶ ‫ܢ ݂ ܶܦܩ‬
ܶ ݁ ‫ܢܐ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܳ ‫ܓܢܳܣܐ ܳܠܐ‬
ܳ ‫ ܳܗ‬- Matthew 17:21
‫ܐܳܠܐ ݁ܒܰܨܘܳܡܐ‬
ܳ ܽ ܰ
(analyze) ‫ܘ݂ܒܨܠܘ݂ܬܐ ܀‬
(analyze) .

‫תא‬
ָ ‫בצלו‬
ַ ‫מא ו‬
ָ ‫צו‬
ַ ‫לא ב‬
ָ ֵ‫פק א‬
ֵ ָ ‫לא נ‬
ָ ‫סא‬
ָ ‫גנ‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫נא‬
ָ ָ‫ ה‬- Matthew 17:21

Matthew 17:21 - hānā dēn gensā lā nāpeq ᵓēlā bəṣawmā wəḇaṣlūṯā . (analyze)
Matthew 17:21 - But this kind goeth not forth but by fasting and by prayer.

ܶ ‫ܟܝܢ ݁ ܶܕܝܢ ݁ ܰܒܓܺܠܝܳܠܐ‬
ܺ ݂ ‫ܟ݂ܕ ܶܡ݂ܬܰܗ݁ܦ‬
ܰ ݁ - Matthew 17:22
‫ܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܶܝܽܫܘܥ‬
݂

(analyze
‫)܀‬

ܶ ‫ܢܳܫܐ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܢܝ ݈ܐ‬
ܰ ‫ܢܫ݁ܬܶܠܡ ݁ ܺܒܐܝ ݂ ܰܕܝ ݁ܒ‬
ܳ ‫ܥ ݂ ܺܬܝ݂ܕ ݈ܽܗܘ ݁ܒܶܪܗ ݁ܕ݈ܐ‬
‫ܢܳܫܐ‬

‫שא‬
ָ ָ ‫רה דאנ‬
ֵ ‫תיד הו ב‬
ִ ‫מר להון ֵישוע ע‬
ַ ֵ‫לא א‬
ָ ‫לי‬
ִ ‫בג‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫כין‬
ִ ‫הפ‬
ַ ‫מת‬
ֵ ‫כד‬
ַ - Matthew 17:22
(analyze) . ‫שא‬
ָ ָ ‫ני אנ‬
ַ ‫די ב‬
ַ ‫אי‬
ִ ‫לם ב‬
ֵ ‫נשת‬
ֵ ‫ד‬
Matthew 17:22 - kaḏ mēṯhappḵin dēn baǥlilā ᵓēmar ləhon yēšūᶜ ᶜəṯiḏ (h)u bərēh
də((ᵓ))nāšā dəneštlem bi(ᵓ)ḏay bənay (ᵓ)nāšā . (analyze)
Matthew 17:22 - WHEN they had returned into Galila, Jeshu said to them, It is coming that
the Son of man shall be delivered into the hands of men,

ܶ ݂ ‫ܢܝ݈ܗܝ ܰܘܠܰܝܘܳܡܐ ݁ ܰܕ݂ܬܳܠ ݂ ܳܬܐ ܢܽܩܘܡ ܘ‬
ܶ ‫ ܘ‬- Matthew 17:23
ܳ ‫ܢܩܛܽܠܘ‬
‫ܟܪܰܝ݂ܬ ܠܽܗܘܢ‬
ܳ
(analyze) ‫ܛ݂ܒ ܀‬
(analyze) .

‫טב‬
ָ ‫כרַית להון‬
ֵ ‫תא נקום ו‬
ָ ָ ‫דתל‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫ניהי ַולַיו‬
ָ ‫נקטלו‬
ֵ ‫ ו‬- Matthew 17:23

Matthew 17:23 - wəneqṭlūnāy(hy) walyawmā daṯlāṯā nəqūm wəḵeryāṯ ləhon
ṭāḇ . (analyze)
Matthew 17:23 - and they shall kill him; and in the third day he shall arise. And it grieved
them exceedingly.

ܶ ‫ܟ݂ܕ‬
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 17:24
ܽ ‫ܢܽܚܘܡ ܩܶܪ݂ܒܘ ܳܗ‬
ܳ ‫ܢܘܢ ݁ܕ‬
ܰ ‫ܐ ݂ ܰܬܘ ܰܠ݂ܟ ݂ ܰܦܪ‬
‫ܢܣ ݁ ܺܒܝܢ‬
ܶ ݁
ܶ ݁
ܽ ݂ ‫ܟܐ ݂ ܳܦܐ ܶܘܐܰܡܪܘ ܶܠܗ ܰܪ݁ܒ‬
ܺ ݁ ‫ܙܝܢ݂ܟܶܣ݂ܦ ܺܪܳܫܐ ܠܳܘ݂ܬ‬
‫ܟܘܢ‬
‫ܪܝܢ ܽܙܘ ܺ ݁ ܰܕ‬
‫ܬ‬
‫ܪܝܢ‬
‫ܳܬ‬
ܶ ݁
ܽ
ܰ
ܶ
ܳ
(analyze) ‫ܗܝ ܀‬
݈ ‫ܠܐ ܝܗ݂ܒ ܬܪܝܢ ܙܘܙܘ‬

‫ספ‬
ֵ ‫דכ‬
ַ ‫רין זוִזין‬
ֵ ‫רין ת‬
ֵ ‫בין ת‬
ִ ‫נס‬
ָ ‫הנון ד‬
ָ ‫רבו‬
ֵ ‫נחום ק‬
ַ ‫פר‬
ַ ‫לכ‬
ַ ‫תו‬
ַ ֵ‫כד א‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 17:24
(analyze) . ‫זוהי‬
ַ ‫רין זו‬
ֵ ‫הב ת‬
ֵ ָ ‫לא י‬
ָ ‫רבכון‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫מרו‬
ַ ‫פא ֵוא‬
ָ ִ‫שא לָות כא‬
ָ ִ‫ר‬
Matthew 17:24 - wəḵāḏ ᵓēṯaw lāḵparnāḥūm qərēḇ(w) hānon dənāsbin tərēn tərēn
zūzin daḵsēp rīšā ləwāṯ ki(ᵓ)pā we(ᵓ)mar(w) lēh rabḵon lā yāhēḇ tərēn
zūzaw(hy) . (analyze)
Matthew 17:24 - And when they came to Kapher-nachum, they who took the two zuzis, the
head-silver, approached Kipha and said to him, Your master, doth he not give his two zuzeen
? [The zuz, or zuza, was a silver coin, value one drachm.]

ܺ ‫ܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ‬
ܳ - Matthew 17:25
ܺ ݁ ‫ܟ݂ܕ ܰܥܠ‬
ܰ ݂ ‫ܐܝܢ ܘ‬
‫ܟܐ ݂ ܳܦܐ ܠ ݂ ܰܒܝ ݁ ܳܬܐ ܰܩ݁ܕܶܡܗ‬
ܶ ݁ ‫ܢܐ ܶܡ݂ܬܚܶܙܐ ܳܠ݂ܟ ܶܫܡܽܥܘܢ ܰܡܠ‬
ܳ ‫ܶܝܽܫܘܥ ܶܘܐܰܡܪ ܶܠܗ ܳܡ‬
‫ܟܝܗ ݁ ܰܕܐܪܳܥܐ‬
ܰ ‫ܢܝܽܗܘܢ‬
ܰ ‫ܢܣ ݁ ܺܒܝܢ ܰܡ݂ܟܳܣܐ ܰܘ݂ܟܶܣ݂ܦ ܺܪܳܫܐ ܰܡܢ ݁ܒ‬
ܳ ‫ܶܡܢ ܰܡܢ‬
‫ܐܘ ܶܡܢ‬
ܳ ݂ ܽ
(analyze) ‫ܟܪܶܝܐ ܀‬
‫ܢܘ‬

‫נא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫לה‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫מה ֵישוע ֵוא‬
ֵ ‫קד‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫בי‬
ַ ‫פא ל‬
ָ ִ‫על כא‬
ַ ‫כד‬
ַ ‫אין ו‬
ִ ‫מר להון‬
ַ ‫ א‬- Matthew 17:25
‫ניהון או‬
ַ ‫מן ב‬
ַ ‫שא‬
ָ ִ ‫ספ ר‬
ֵ ‫סא ַוכ‬
ָ ‫מכ‬
ַ ‫בין‬
ִ ‫נס‬
ָ ‫מן‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫עא‬
ָ ‫דאר‬
ַ ‫כיה‬
ֵ ‫מל‬
ַ ‫שמעון‬
ֵ ‫לכ‬
ָ ‫מתחֵזא‬
ֵ
(analyze) . ‫יא‬
ֵ ָ ‫מן נוכר‬
ֵ
Matthew 17:25 - ᵓāmar ləhon ᵓin wəḵāḏ ᶜal ki(ᵓ)pā ləḇaytā qaddmēh yēšūᶜ we(ᵓ)mar
lēh mānā mēṯḥzē lāḵ šemᶜon malkēh da(ᵓ)rᶜā men man nāsbin māḵsā
wāḵsēp rīšā man bənayhon ᵓaw men nūḵrāyē . (analyze)

Matthew 17:25 - He saith to them, Yes. And when Kipha entered the house, Jeshu
anticipated him, and said to him, How doth it appear to thee, Shemun ? the kings of the
earth, from whom do they take custom and headsilver, from their children, or from aliens ?

ܶ
ܳ ‫ܢܘ݂ܟܳܪܶܝܐ‬
ܳ - Matthew 17:26
ܽ ‫ܐܰܡܪ ܶܠܗ ܶܫܡܽܥܘܢ ܶܡܢ‬
‫ܐܰܡܪ ܠܗ ܶܝܽܫܘܥ‬
ܶ ‫ܢܝ ܺܚܐܶܪܐ‬
ܽ ‫ܐ‬
ܰ ‫ܢܘܢ ݁ܒ‬
ܰ ‫ܳܡ ݂ ܶܕܝܢ ݁ܒ‬
(analyze
‫ܢܳܝܐ ) ܀‬

‫אנון‬
ֵ ‫רא‬
ֵ ִ‫ני חא‬
ַ ‫דין ב‬
ֵ ‫מ‬
ָ ‫לה ֵישוע‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫מן נוכר ֵָיא א‬
ֵ ‫שמעון‬
ֵ ‫לה‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫ א‬- Matthew 17:26
(analyze) . ‫יא‬
ָ ַ ‫בנ‬
Matthew 17:26 - ᵓāmar lēh šemᶜon men nūḵrāyē ᵓāmar lēh yēšūᶜ māḏēn bənay
ḥi(ᵓ)ē ᵓēnon bənāyā . (analyze)
Matthew 17:26 - Shemun saith to him, From aliens: Jeshu saith to him, Then the children
are free.[Sons of the free.]

ܽ
ܶ ‫ܢ݂ܟܶܫܠ‬
ܽ ‫ܐ‬
ܰ ‫ ݁ܕܳܠܐ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 17:27
‫ܢܘܢ ܶܙܠ ܠܰܝܳܡܐ ܳܰܘܐܪܳܡܐ ݁ ܰܒܠܘܳܥܐ‬
ܶ ‫ܟܚ‬
ܰ ݁ ‫ܢܐ ܰܩ݂ܕܳܡܳܝܐ ݁ܕܳܣܶܠܩ ݁ܦ ݂ ܰܬܚ ݁ ܽܦܘܶܡܗ ܘ ݂ ܶܬܫ‬
ܽ ‫ܘ‬
ܳ ‫ܢܘ‬
‫ܐܣ ݁ ܺܬܪܐ ܳܗܝ ܰܣ݂ܒ ܘܰܗ݂ܒ‬
݁ ‫ܚܳܠ ݂ ܰܦܝ ܰܘܚܳܠ ݂ ܰܦܝ‬
(analyze) ‫ܟ ܀‬

‫לק‬
ֵ ‫ס‬
ָ ‫מָיא ד‬
ָ ‫קד‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫עא ונו‬
ָ ‫בלו‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫מא ַואר‬
ָ ַ ‫אנון ֵזל לי‬
ֵ ‫של‬
ֵ ‫נכ‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫ ד‬- Matthew 17:27
(analyze). ‫פיכ‬
ַ ָ ‫פי ַוחל‬
ַ ָ ‫הב חל‬
ַ ‫סב ו‬
ַ ‫הי‬
ָ ‫רא‬
ָ ִ‫אסת‬
ֵ ‫כח‬
ַ ‫תש‬
ֵ ‫מה ו‬
ֵ ‫תח פו‬
ַ ‫פ‬
Matthew 17:27 - dəlā dēn nāḵšel ᵓēnon zel ləyāmā wa(ᵓ)rmā balūᶜā wənūnā
qāḏmāyā dəsāleq pəṯaḥ pumēh wəṯeškaḥ ᵓestirā hāy sāḇ wəhāḇ ḥəlāpa(y)
waḥlāpayk . (analyze)
Matthew 17:27 - But that we may not offend them, go to the sea, and cast the hook; and the
fish that first cometh up, open his mouth; and thou shalt find a stater, that take and present
for me and thee.

The Gospel According To Matthai - Chapter 18
‫܀ ܡܬܝ ܝܚ ܀‬

ܽ ‫ ݁ܒܳܗܝ ܳܫܥ ݂ ܳܬܐ ܩܶܪ݂ܒܘ ݁ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܶܕܐ ܠܳܘ݂ܬ ܶܝܽܫܘܥ ܳܘܐܡܺܪܝܢ ܰܡ‬- Matthew 18:1
‫ܢܘ‬
ܳ ܽ ݁ ‫ܟܝ ܰܪܒ ݁ܒܰܡܠ‬
ܰ ܰ݁
(analyze) ‫ܟܘ݂ܬܐ ܕܫܡܳܝܐ ܀‬
݂ ܰ݁
‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫רב ב‬
ַ ‫כי‬
ַ ‫מנו‬
ַ ‫רין‬
ִ ‫דא לָות ֵישוע ָואמ‬
ֵ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫רבו‬
ֵ ‫תא ק‬
ָ ‫שע‬
ָ ‫הי‬
ָ ‫ ב‬- Matthew 18:1
(analyze) . ‫יא‬
ָ ‫מ‬
ַ ‫דש‬
ַ
Matthew 18:1 - bəhāy šāᶜṯā qərēḇ(w) talmiḏē ləwāṯ yēšūᶜ wā(ᵓ)mrin mānū kay rāḇ
bəmalkuṯā dašmāyā . (analyze)
Matthew 18:1 - IN that hour the disciples came near to Jeshu, saying, Who is greatest in the
kingdom of heaven ?
(analyze)‫܀‬

ܳ ‫ ܰܘܩܳܪܐ ܶܝܽܫܘܥ ܰܛܠܳܝܐ ܰܘܐܺܩܝܶܡܗ ܰ݁ܒܝ‬- Matthew 18:2
‫ܢ݂ܬܽܗܘܢ‬

(analyze) .

‫נתהון‬
ָ ‫בי‬
ַ ‫מה‬
ֵ ‫קי‬
ִ ‫טלָיא ַוא‬
ַ ‫רא ֵישוע‬
ָ ‫ ַוק‬- Matthew 18:2

Matthew 18:2 - waqrā yēšūᶜ ṭalyā wa(ᵓ)qimēh baynāṯhon . (analyze)
Matthew 18:2 - And Jeshu called a child, and made him stand in the midst of them,

ܽ ݁ ‫ܟܘܢ ݁ ܶܕܐܳܠܐ ݁ ܶܬ݂ܬܰܗ݂ܦ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܳ ‫ܐܺܡܝܢ‬
ܰ ‫ ܶܘܐܰܡܪ‬- Matthew 18:3
ܳ ‫ܐܰܡܪ‬
‫ܟܘܢ‬
ܳ ܽ ݁ ‫ܐܝ݂ܟ ܛܳܠܶܝܐ ܳܠܐ ݁ ܶܬܥܽܠܘܢ ܠܰܡܠ‬
ܰ ‫ܘ ݂ ܶܬܗܽܘܘܢ‬
ܰ ܰ݁
(analyze)‫ܟܘ݂ܬܐ ܕܫܡܳܝܐ ܀‬

‫לא‬
ָ ‫תהוון איכ טל ֵָיא‬
ֵ ‫הפכון ו‬
ַ ‫תת‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫דא‬
ֵ ‫נא לכון‬
ָ ‫מר‬
ַ ‫מין א‬
ִ ‫מר א‬
ַ ‫ ֵוא‬- Matthew 18:3
(analyze) . ‫יא‬
ָ ‫מ‬
ַ ‫דש‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫תעלון ל‬
ֵ
Matthew 18:3 - we(ᵓ)mar ᵓāmin ᵓāmarnā() ləḵon de(ᵓ)lā teṯhāpkkon wəṯehon ᵓayḵ
ṭəlāyē lā teᶜlon ləmalkuṯā dašmāyā . (analyze)
Matthew 18:3 - and said, Amen I say to you, unless you be converted and become as
children, you shall not enter the kingdom of heaven.

ܰ ‫ܢ݂ܦܶܫܗ‬
ܶ ݁ ‫ܟܝܠ ݁ ܰܕܡܰܡ‬
ܺ ݂ ‫ ܰܡܢ ܳܗ‬- Matthew 18:4
ܳ ‫ܐܝ݂ܟ ܳܗ‬
ܰ ‫ܟ݂ܟ‬
‫ܢܐ ܰܛܠܳܝܐ ܽܗܘ‬
ܳ ܽ ݁ ‫ܢܗܶܘܐ ܰܪܒ ݁ܒܰܡܠ‬
ܰ ܰ݁
ܶ
(analyze) ‫ܟܘ݂ܬܐ ܕܫܡܳܝܐ ܀‬
݂
‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫רב ב‬
ַ ‫נהֵוא‬
ֵ ‫טלָיא הו‬
ַ ‫נא‬
ָ ָ‫שה איכ ה‬
ֵ ‫נפ‬
ַ ‫ככ‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫דמ‬
ַ ‫כיל‬
ִ ָ‫מן ה‬
ַ - Matthew 18:4
(analyze) . ‫יא‬
ָ ‫מ‬
ַ ‫דש‬
ַ
Matthew 18:4 - man hāḵil dammakkkkekk nāpšēh ᵓayḵ hānā ṭalyā hū nehwē rāḇ
bəmalkuṯā dašmāyā . (analyze)
Matthew 18:4 - Whosoever therefore humbleth himself as this child, he shall be greatest in
the kingdom of heaven.

ܺ
ܰ ‫ ܘܰܡܢ ݁ ܰܕܢܰܩ ݁ ܶܒܠ‬- Matthew 18:5
ܳ ‫ܐܝ݂ܟ ܰܛܠܳܝܐ ܳܗ‬
‫ܢܐ ݁ܒܶܫܡܝ ܠܝ ܡܰܩ ݁ ܶܒܠ )܀‬
(analyze

(analyze) .

‫בל‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫לי מ‬
ִ ‫שמי‬
ֵ ‫נא ב‬
ָ ָ‫טלָיא ה‬
ַ ‫בל איכ‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫דנ‬
ַ ‫מן‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 18:5

Matthew 18:5 - wəman danqabbbbel ᵓayḵ ṭalyā hānā bəšem(y) li()
məqabbbbel . (analyze)
Matthew 18:5 - And whosoever shall receive [such] as [are] like this child in my name, he
receiveth me.

ܽ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 18:6
ܺ ‫ܢ݂ܟܶܫܠ ܠܰܚ݂ܕ ܶܡܢ ܳܗܶܠܝܢ ܙܽܥܘܶܪܐ ݁ ܰܕܡܰܗܝܡ‬
ܰ ‫ܟܠ ݁ܕ‬
‫ܢܝܢ ݁ ܺܒܝ‬
ܶ
ܳ
ܰ
ܶ
‫݁ ܰܦܳܩܚ ݈ܗܳܘܐ ܠܗ ݁ܕ ݂ ܶܬܗܶܘܐ ݁ ܰܬܠܳܝܐ ܪܚܳܝܐ ݁ ܰܕܚܳܡܪܐ ݁ܒܰܨܘܪܗ ܰܘܡܰܛܰ݁ܒܥ‬
ܳ ݁ ݈ ‫݁ܒܽܥܘܡܰܩܘ‬
(analyze) ‫ܗܝ ܕܰܝܡܐ ܀‬

‫תהֵוא‬
ֵ ‫לה ד‬
ֵ ‫קח הָוא‬
ָ ַ ‫בי פ‬
ִ ‫נין‬
ִ ‫הימ‬
ַ ‫דמ‬
ַ ‫רא‬
ֵ ‫לין זעו‬
ֵ ָ‫מן ה‬
ֵ ‫חד‬
ַ ‫של ל‬
ֵ ‫נכ‬
ַ ‫כל ד‬
ֻ ‫ ו‬- Matthew 18:6
(analyze). ‫מא‬
ָ ַ ‫קוהי די‬
ַ ‫בע בעומ‬
ַ ‫ט‬
ַ ‫רה ַומ‬
ֵ ‫צו‬
ַ ‫רא ב‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫דח‬
ַ ‫רחָיא‬
ַ ‫תלָיא‬
ַ
Matthew 18:6 - wəḵull dənāḵšel ləḥāḏ men hālēn zəᶜūrē damhaymnin bi() paqāḥ
(h)wā lēh dəṯehwē talyā raḥyā daḥmārā bəṣawrēh wamṭabbbbaᶜ bəᶜūmqaw(hy)
dəyāmā . (analyze)

Matthew 18:6 - And every one that shall offend one of these little ones who believe in me, to
him it had been better that the mill-stone of an ass [That is, the stone of a mill worked by an ass or
mule.] were hung to his neck, and himself plunged into the depths of the sea.

ܶ ݁ ‫ܢܢܺܩܐ‬
ܰ ‫ ܳܘܝ ܠܳܥܠܳܡܐ ܶܡܢ ܰܡ݂ܟܽܫܘܶܠܐ‬- Matthew 18:7
ܺ ‫ܓܝܪ ݁ܕ‬
ܰ ‫ܐ‬
‫ܢܐ ݂ ܽܬܘܢ‬
ܶ ܽ ݂ ܰ
ܰ ‫ܰܡ݂ܟܽܫܘܶܠܐ ܳܘܝ ݁ ܶܕܝܢ ܠ‬
ܺ ‫ܓ݂ܒܳܪܐ ݁ܕ ݂ ܺܒܐܝ ݂ ܶܕܗ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܟܫܘܠܐ‬
‫ܢܐ ݂ ܽܬܘܢ ܡ‬
݂

‫רא‬
ָ ‫גב‬
ַ ‫דין ל‬
ֵ ‫לא ָוי‬
ֵ ‫מכשו‬
ַ ‫אתון‬
ִ ‫גיר דנ‬
ֵ ִ‫ננקא‬
ַ ‫לא א‬
ֵ ‫מכשו‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫מא‬
ָ ‫על‬
ָ ‫ ָוי ל‬- Matthew 18:7
(analyze) . ‫לא‬
ֵ ‫מכשו‬
ַ ‫אתון‬
ִ ‫דה נ‬
ֵ ‫אי‬
ִ ‫דב‬
Matthew 18:7 - wāy ləᶜālmā men māḵšūlē ᵓānanqi gēr dəni(ᵓ)ṯon māḵšūlē wāy dēn
ləǥāḇrā dəḇi(ᵓ)ḏēh ni(ᵓ)ṯon māḵšūlē . (analyze)
Matthew 18:7 - Woe to the world from causes of offence ! for it is unavoidable that causes of
offence will come;

ܶ ܰ
ܺ ‫ܐܢ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܶ - Matthew 18:8
‫ܐܘ ܪ݂ܓܳܠ݂ܟ ܰܡ݂ܟܫܳܠܐ ܳܠ݂ܟ ݁ܦܽܣܘܶܩܝܗ‬
‫ܐܝ ݂ ܳܕ݂ܟ‬
ܰ ‫ܐܢ݁ܬ‬
ܰ ‫ܓܝܣ‬
ܺ ‫ܟ݂ܕ ܚ‬
ܰ ݁ ‫ܢ݂ܟ ܳܛ݂ܒ ݈ܽܗܘ ܳܠ݂ܟ ݁ܕ ݂ ܶܬܽܥܘܠ ܠܰܚܶܝܐ‬
ܳ ‫ܰܘܫ ݂ ܺܕܝܗ ܶܡ‬
‫ܐܘ‬
݂
݈
ܺ ܶ
ܺ ‫ܐܝ݂ܬ ܳܠ݂ܟ ݁ ܰܬܪ ݁ ܶܬܝܢ‬
ܺ ‫ܟ݂ܕ‬
ܰ ‫ܐܝ ݂ ܺܕܝܢ‬
ܰ ݁ ‫ܟ݂ܕ ݁ܦܺܫܝܓ ܘܳܠܐ‬
ܰ݁
‫ܐܘ ݁ ܰܬܪ ݁ ܶܬܝܢ ܪ݂ܓܠܝܢ‬
݂
ܰ ܳ ܰ ݁ ܳ ܽ ‫݁ ܶܬ ݁ ܶܦܠ ݁ܒ‬
(analyze) ‫ܢܘܪܐ ܕܠܥܠܡ ܀‬

‫לכ‬
ָ ‫טב הו‬
ָ ‫נכ‬
ָ ‫מ‬
ֵ ‫דיה‬
ִ ‫קיה ַוש‬
ֵ ‫לכ פסו‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫מכש‬
ַ ‫לכ‬
ָ ‫רג‬
ֵ ‫דכ או‬
ָ ‫אי‬
ִ ‫דין‬
ֵ ‫אן‬
ֵ - Matthew 18:8
‫תין‬
ֵ ‫תר‬
ַ ‫דין או‬
ִ ‫אי‬
ִ ‫תין‬
ֵ ‫תר‬
ַ ‫לכ‬
ָ ‫אית‬
ִ ‫כד‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫שיג ו‬
ִ ‫כד פ‬
ַ ‫גיס אנת או‬
ִ ‫כד ח‬
ַ ‫חֵיא‬
ַ ‫תעול ל‬
ֵ ‫ד‬
(analyze) . ‫לם‬
ַ ‫ע‬
ָ ‫דל‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫פל בנו‬
ֵ ֵ‫לין ת‬
ִ ‫רג‬
ֵ
Matthew 18:8 - ᵓen dēn ᵓiḏāḵ ᵓaw rēǥlāḵ māḵšlā lāḵ pəsūqēh wašḏih mēnāḵ ṭāḇ
(h)u lāḵ dəṯēᶜūl ləḥāyē kaḏ ḥəǥis ᵓa(n)t ᵓaw kaḏ pəšiǥ wəlā kaḏ ᵓiṯ lāḵ tartēn ᵓiḏin
ᵓaw tartēn rēǥlin teppel bənūrā dalᶜālam . (analyze)
Matthew 18:8 - but woe to the man by whom [By whose hand.] the causes of offence shall come!
If, then, thine hand or thy foot shall be a cause of offence to thee, cut it off, and cast it from
thee; for it is good for thee that thou enter into life [Lives.] lame or mutilated; and not that,
having two hands or two feet, thou fall into the fire of eternity.

ܳ ‫ܢ݂ܟ ܰܡ݂ܟܫܳܠܐ ܳܠ݂ܟ ܚܺܨܝܗ ܰܘܫ ݂ ܺܕܝܗ ܶܡ‬
ܳ ‫ ܶܘܐܢ ܽܗܘ ݁ܕܰܥܝ‬- Matthew 18:9
‫ܢ݂ܟ‬
ܺ ‫ܟ݂ܕ‬
ܰ ݁ ‫ܢܐ ݁ ܶܬܽܥܘܠ ܠܰܚܶܝܐ ܘܳܠܐ‬
ܳ ‫ܳܛ݂ܒ ݈ܽܗܘ ܳܠ݂ܟ ݁ܕ ݂ ܰܒܚ ݂ ܳܕܐ ܰܥܝ‬
‫ܐܝ݂ܬ ܳܠ݂ܟ‬
ܳ ܽ ݁
ܺ ‫ܢܝܢ ݁ ܶܬ ݁ ܶܦܠ ݁ܒ‬
ܺ ‫݁ ܰܬܪ ݁ ܶܬܝܢ ܰܥܝ‬
ܳ ‫ܓܰܗ‬
(analyze
‫ܢܘܪܐ ) ܀‬
‫ܢܐ ܕ‬
݂

‫דא‬
ָ ‫בח‬
ַ ‫לכ ד‬
ָ ‫טב הו‬
ָ ‫נכ‬
ָ ‫מ‬
ֵ ‫דיה‬
ִ ‫ציה ַוש‬
ִ ‫לכ ח‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫מכש‬
ַ ‫נכ‬
ָ ‫עי‬
ַ ‫ ֵואן הו ד‬- Matthew 18:9
(analyze) . ‫רא‬
ָ ‫נא דנו‬
ָ ַ‫פל בג ִה‬
ֵ ֵ‫נין ת‬
ִ ‫עי‬
ַ ‫תין‬
ֵ ‫תר‬
ַ ‫לכ‬
ָ ‫אית‬
ִ ‫כד‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫חֵיא ו‬
ַ ‫תעול ל‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫עי‬
ַ
Matthew 18:9 - we(ᵓ)n hū dəᶜaynāḵ māḵšlā lāḵ ḥəṣih wašḏih mēnāḵ ṭāḇ (h)u lāḵ
dəḇaḥḏā ᶜaynā teᶜūl ləḥāyē wəlā kaḏ ᵓiṯ lāḵ tartēn ᶜaynin teppel bəǥīhānā dənūrā
. (analyze)
Matthew 18:9 - And if thine eye be a cause of offence to thee, dig it out, and cast it from thee;
good (it is) for thee that with one eye thou enter into life; [Lives.] and not that, having two
eyes, thou fall into the gihâna of fire.

ܳ ‫ ܚܰܙܘ ܳܠܐ ݁ ܶܬ݂ܒܽܣܘܢ ܰܥܠ ܰܚ݂ܕ ܶܡܢ ܳܗܶܠܝܢ ܙܽܥܘܶܪܐ‬- Matthew 18:10
‫ܐܰܡܪ‬
ܽ ݂ ‫ܟܝܽܗܘܢ ܰ݁ܒܫܰܡܳܝܐ ݁ܒ‬
ܶ ݁ ‫ܟܘܢ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܰ ݂ ‫ܓܝܪ ݁ܕܰܡܰܠܐ‬
ܳ ‫݈ܐ‬
‫ܟܠܙ ݂ ܰܒܢ ܳܚܶܙܝܢ‬
ܶ݁
ܰ݁
ܳ݁
ܰ ܰ ݁
(analyze) ‫ܦܪܽܨܘܦܗ ܕܐ݂ܒܝ ܕ݂ܒܫܡܳܝܐ ܀‬
‫גיר‬
ֵ ‫נא לכון‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫רא א‬
ֵ ‫לין זעו‬
ֵ ָ‫מן ה‬
ֵ ‫חד‬
ַ ‫על‬
ַ ‫תבסון‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫ חַזו‬- Matthew 18:10
(analyze) . ‫יא‬
ָ ‫מ‬
ַ ‫בש‬
ַ ‫דאבי ד‬
ָ ‫פה‬
ֵ ‫פרצו‬
ַ ‫חֵזין‬
ָ ‫בן‬
ַ ‫כלז‬
ֻ ‫מָיא ב‬
ַ ‫בש‬
ַ ‫כיהון‬
ַ ‫לא‬
ַ ‫מ‬
ַ ‫ד‬
Matthew 18:10 - ḥəzaw lā teḇson ᶜal ḥāḏ men hālēn zəᶜūrē ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon gēr
dəmāla(ᵓ)ḵayhon bašmāyā bəḵullzḇan ḥāzēn parṣūpēh dā(ᵓ)ḇ(y)
dəḇašmāyā . (analyze)
Matthew 18:10 - See that you contemn not one of these little ones: for I say unto you that
their angels in all time are beholding the face of my Father who is in heaven.
)‫܀‬

ܶ - Matthew 18:11
ܶ ݁ ‫ܐ ݂ ܳܬܐ‬
݁ ‫ܓܝܪ ݁ܒܶܪܗ‬
ܰ ‫ܢܳܫܐ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܢܶܚܐ ܶܡ ݁ ܶܕܡ ݁ ܰܕܐ ݁ ܺܒܝ݂ܕ ݈ܗܳܘܐ‬
‫ܕ‬
݈
(analyze

(analyze) .

‫ביד הָוא‬
ִ ‫דא‬
ַ ‫דם‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫חא‬
ֵ ַ ‫שא דנ‬
ָ ָ ‫רה דאנ‬
ֵ ‫גיר ב‬
ֵ ‫תא‬
ָ ֵ‫ א‬- Matthew 18:11

Matthew 18:11 - ᵓēṯā gēr bərēh də((ᵓ))nāšā dənāḥē meddem da(ᵓ)biḏ
(h)wā . (analyze)
Matthew 18:11 - For the Son of man is come to save that which had perished.

ܶ ‫ܟܘܢ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܶܡ݂ܬܚܶܙܐ ܠ‬
ܶ ‫ܐܢ‬
ܳ ‫ܢܗܽܘܘܢ ܠ݈ܐ‬
ܳ ‫ ܳܡ‬- Matthew 18:12
‫ܢܫ ܳܡܐܐ‬
ܶ ‫ܶܥܪ ݁ ܺܒܝܢ ܘ‬
‫ܢܛܶܥܐ ܰܚ݂ܕ ܶܡܢܽܗܘܢ ܳܠܐ ܳܫ ݂ ܶܒܩ ݁ ܶܬܫܺܥܝܢ ܘ ݂ ܶܬܫܳܥܐ‬
ܳ ܽ
ܶ ܳ
ܶ
ܳ ܰ݁ ܰ
(analyze) ‫݁ܒܛܘܪܐ ܘܐܙܠ ܳ݁ܒܥܐ ܠܗܘ ܕܛܥܐ ܀‬

‫מנהון‬
ֵ ‫חד‬
ַ ‫עא‬
ֵ ‫נט‬
ֵ ‫בין ו‬
ִ ‫ער‬
ֵ ‫מאא‬
ָ ‫נש‬
ָ ‫נהוון לא‬
ֵ ‫אן‬
ֵ ‫מתחֵזא לכון‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫מ‬
ָ - Matthew 18:12
(analyze) . ‫עא‬
ָ ‫דט‬
ַ ‫הו‬
ַ ‫עא ל‬
ֵ ָ‫רא ָואֵזל ב‬
ָ ‫עא בטו‬
ָ ‫תש‬
ֵ ‫עין ו‬
ִ ‫תש‬
ֵ ‫בק‬
ֵ ‫ש‬
ָ ‫לא‬
ָ
Matthew 18:12 - mānā mēṯḥzē ləḵon ᵓen nehon lə((ᵓ))nāš mā(ᵓ) ᶜerbin wəneṭᶜē ḥāḏ
menhon lā šāḇeq tešᶜin wəṯešᶜā bəṭūrā wā(ᵓ)zel bāᶜē ləhaw daṭᶜā . (analyze)
Matthew 18:12 - How doth it appear to you ? if a man have an hundred sheep, and one of
them shall wander from them, doth he not leave the ninety and nine on the mountain, and,
going, seek that which had wandered ?

ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܳ ‫ܐܺܡܝܢ‬
ܰ ‫ܢܫ݁ܟܶܚܗ‬
ܶ ‫ ܶܘܐܢ‬- Matthew 18:13
ܳ ‫ܐܰܡܪ‬
‫ܟܘܢ ݁ܕܳܚ ݂ ܶܕܐ ݁ ܶܒܗ‬
ܳ݁
ܺ݁
ܶ
ܺ ܶ݁
ܰ
ܳ ܶ
(analyze)‫ܰܝܬܝܪ ܡܢ ܬܫܥܝܢ ܘ݂ܬܫܥܐ ܕܠܐ ܛܥܘ ܀‬

‫עא‬
ָ ‫תש‬
ֵ ‫עין ו‬
ִ ‫תש‬
ֵ ‫מן‬
ֵ ‫תיר‬
ִ ַ ‫בה י‬
ֵ ‫דא‬
ֵ ‫ח‬
ָ ‫נא לכון ד‬
ָ ‫מר‬
ַ ‫מין א‬
ִ ‫חה א‬
ֵ ‫נשכ‬
ֵ ‫ ֵואן‬- Matthew 18:13
(analyze) . ‫עו‬
ַ ‫לא ט‬
ָ ‫ד‬
Matthew 18:13 - we(ᵓ)n neškḥēh ᵓāmin ᵓāmarnā() ləḵon dəḥāḏē bēh yattir men
tešᶜin wəṯešᶜā dəlā ṭəᶜaw . (analyze)
Matthew 18:13 - And if he shall find it, assuredly I tell you that he rejoiceth in it more than
(in) the ninety and nine which wandered not.

ܽ ݂ ‫ܐ ݂ ܽܒܘ‬
ܰ ‫ܢܐ ܩ ݂ ܳܕܡ‬
ܰ ݂ ‫ ܳܗ‬- Matthew 18:14
ܳ ‫ܢܐ ܰܠܝ݁ܬ ܶܨ݂ܒܳܝ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܟܘܢ ݁ܕ ݂ ܰܒܫܰܡܳܝܐ‬
ܶ ܽ
ܶ ܳ
ܶ
ܰ ܺ ‫݁ܕ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܐ݂ܒ݂ܕ ܰܚ݂ܕ ܡܢ ܙܥܘܪܐ ܗܠܝܢ‬
‫רא‬
ֵ ‫מן זעו‬
ֵ ‫חד‬
ַ ‫בד‬
ַ ִ‫מָיא דנא‬
ַ ‫בש‬
ַ ‫דם אבוכון ד‬
ָ ‫נא ק‬
ָ ָ ‫צבי‬
ֵ ‫לית‬
ַ ‫נא‬
ָ ַ ‫ הָכ‬- Matthew 18:14
(analyze) . ‫לין‬
ֵ ָ‫ה‬
Matthew 18:14 - hāḵānā layt ṣēḇyānā qəḏām ᵓāḇūḵon dəḇašmāyā dəni(ᵓ)ḇāḏ ḥāḏ
men zəᶜūrē hālēn . (analyze)
Matthew 18:14 - So it is not good [Ad lit., " The will."] before your Father who is in heaven, that
one of these little ones should perish.

ܶ - Matthew 18:15
ܰ ‫ܐܽܚܘ݂ܟ ܶܙܠ‬
ܰ ‫ܟܠ ܳ݁ܒ݂ܟ‬
ܰ ‫ܐܢ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܶ݁ ‫ܐ‬
ܶ ݁ ‫ܐܣ‬
ܰ ‫ܟܳܣܝ݈ܗܝ ܰ݁ܒܝ‬
‫ܢܝ݁ܟ‬
ܶ ‫ܘܶܠܗ ܰ݁ܒܠܽܚܘ݂ܕ‬
ܰ ‫ܐܢ ܰܫܡܳܥ݂ܟ ܺܝ ݂ ܰܬܪ݁ܬ‬
݂ ‫ܐܽܚܘ‬
(analyze) ‫ܟ ܀‬

‫עכ‬
ָ ‫שמ‬
ַ ‫אן‬
ֵ ‫בלחוד‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫ניכ ו‬
ַ ‫בי‬
ַ ‫סיהי‬
ָ ֵ ‫בכ אחוכ ֵזל אכ‬
ָ ‫כל‬
ֵ ‫דין אס‬
ֵ ‫אן‬
ֵ - Matthew 18:15
(analyze) . ‫תרת אחוכ‬
ַ ‫י‬
Matthew 18:15 - ᵓen dēn ᵓaskel bāḵ ᵓāḥūḵ zel ᵓakkesāy(hy) baynayk wəlēh balḥūḏ
ᵓen šamᶜāḵ īṯart ᵓāḥūḵ . (analyze)
Matthew 18:15 - NOW if thy brother offend against thee, go, and argue (the matter) between
thyself and him alone; and if he hear thee, thou hast gained thy brother.

ܶ
ܰ ‫ ܶܘܐܳܠܐ ܰܫܡܳܥ݂ܟ ݁ܕ ݂ ܰܒܪ ܰܥܳܡ݂ܟ ܰܚ݂ܕ‬- Matthew 18:16
‫ܐܘ ݁ܬܪܝܢ ݁ܕܰܥܠ ݁ ܽܦܘܡ‬
ܳ ܶ
ܽ ݁ ‫ܐܘ ݁ܬܳܠ ݂ ܳܬܐ ܳܣܗ ݁ ܺܕܝܢ ݁ܬܽܩܘܡ‬
ܰ ‫݁ܬܶܪܝܢ‬
(analyze)‫ܟܠ ܡܠܐ ܀‬

‫תא‬
ָ ָ ‫רין או תל‬
ֵ ‫על פום ת‬
ַ ‫רין ד‬
ֵ ‫חד או ת‬
ַ ‫מכ‬
ָ ‫ע‬
ַ ‫בר‬
ַ ‫עכ ד‬
ָ ‫שמ‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫ ֵוא‬- Matthew 18:16
(analyze) . ‫לא‬
ָ ‫מ‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫דין תקום‬
ִ ‫סה‬
ָ
Matthew 18:16 - we(ᵓ)lā šamᶜāḵ dəḇar ᶜāmāḵ ḥāḏ ᵓaw tərēn dəᶜal pum tərēn ᵓaw
təlāṯā sāhdin təqūm kull mēlā . (analyze)
Matthew 18:16 - But if he hear thee not, take with thee one or two, that upon the mouth of
two or three witnesses may be established every word.

ܶ ‫ܢܫܰܡܥ‬
ܶ - Matthew 18:17
ܳ ‫ܐܢ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܽ ‫ܐ݂ܦ ܳܠܐ ܠܳܗ‬
ܶ ‫ܢܘܢ‬
‫ܐܰܡܪ ܠܺܥ ݁ ݈ܕ ݁ ܳܬܐ‬
ܶ
ܰ ‫ܢܗܶܘܐ ܳܠ݂ܟ‬
ܳ ‫ܐܢ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܶ ‫ܢܫܰܡܥ‬
ܶ ‫ܐ݂ܦ ܳܠܐ ܠܺܥ ݁ ݈ܕ ݁ ܳܬܐ‬
‫ܐܝ݂ܟ ܳܡ݂ܟܳܣܐ‬
ܳ
݂ ‫ܰܘܐܝ‬
(analyze) ‫ܟ ܰܚܢ݂ܦܐ ܀‬

‫תא‬
ָ ‫עד‬
ִ ‫לא ל‬
ָ ‫דין אפ‬
ֵ ‫אן‬
ֵ ‫תא‬
ָ ‫עד‬
ִ ‫מר ל‬
ַ ֵ‫מע א‬
ַ ‫נש‬
ֵ ‫הנון‬
ָ ‫לא ל‬
ָ ‫דין אפ‬
ֵ ‫אן‬
ֵ - Matthew 18:17
(analyze) . ‫פא‬
ָ ‫חנ‬
ַ ‫סא ַואיכ‬
ָ ‫מכ‬
ָ ‫לכ איכ‬
ָ ‫נהֵוא‬
ֵ ‫מע‬
ַ ‫נש‬
ֵ
Matthew 18:17 - ᵓen dēn ᵓāp lā ləhānon nešmaᶜ ᵓēmar ləᶜid()ttā ᵓen dēn ᵓāp lā
ləᶜid()ttā nešmaᶜ nehwē lāḵ ᵓayḵ māḵsā wa(ᵓ)yḵ ḥanpā . (analyze)
Matthew 18:17 - And if, also, he will not hear them, tell the church; but if he will neither hear
the church, let him be to thee as a publican and as a heathen.

ܽ
ܽ ݂ ‫ܟܘܢ ݁ܕ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܺ ܰ
ܰ ܳ
ܳ ‫ܐ‬
‫ܟܠ ܳܡܐ ݁ܕ ݂ ܶܬܐܣܪܘܢ‬
݈ ‫ ܘܐܡܝܢ ܐܡܪ‬- Matthew 18:18

ܰ ‫ܢܗܶܘܐ‬
ܶ ‫ܐܺܣܝܪ ݁ ܰܒܫܰܡܳܝܐ ܘܶܡ ݁ ܶܕܡ ݁ܕ ݂ ܶܬܫܽܪܘܢ ܰ݁ܒܐܪܳܥܐ‬
ܶ ‫ܰ݁ܒܐܪܳܥܐ‬
‫ܢܗܶܘܐ‬
ܶ
ܰ ܰ
(analyze) ‫ܫܪܐ ݁ܒܫܡܳܝܐ ܀‬
‫סיר‬
ִ ‫נהֵוא א‬
ֵ ‫עא‬
ָ ‫באר‬
ַ ‫תאסרון‬
ֵ ‫מא ד‬
ָ ‫כל‬
ֻ ‫נא לכון ד‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫מין א‬
ִ ‫ ַוא‬- Matthew 18:18
(analyze) . ‫יא‬
ָ ‫מ‬
ַ ‫בש‬
ַ ‫רא‬
ֵ ‫נהֵוא ש‬
ֵ ‫עא‬
ָ ‫באר‬
ַ ‫תשרון‬
ֵ ‫דם ד‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫מָיא ו‬
ַ ‫בש‬
ַ
Matthew 18:18 - wa(ᵓ)min ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon dəḵull mā dəṯe(ᵓ)sron ba(ᵓ)rᶜā nehwē
ᵓāsir bašmāyā wəmeddem dəṯešron ba(ᵓ)rᶜā nehwē šərē bašmāyā . (analyze)
Matthew 18:18 - And, Amen I say unto you, that whatsoever you shall bind on earth shall be
bound in heaven; and whatsoever you shall loose on earth shall be loosed in heaven.

ܽ ݂ ‫ܟܘܢ ݁ ܶܕܐܢ ݁ܬܶܪܝܢ ܶܡܢ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܳ ‫ ݁ ܽܬܘ݂ܒ‬- Matthew 18:19
ܳ ‫ܐܰܡܪ‬
‫ܟܘܢ‬
ܽ ݁ ‫ܢܫ݁ܬܽܘܘܢ ܰ݁ܒܐܪܳܥܐ ܰܥܠ‬
ܶ ‫ܢܶܫܐܽܠܘܢ‬
ܶ ‫ܟܠ ܨ ݂ ܽܒܘ ݁ܕ‬
ܶ
‫ܢܗܶܘܐ ܠܽܗܘܢ‬
ܳ
ܳ
ܶ
ܰ ܰ ݁
(analyze) ‫ܡܢ ܠܘ݂ܬ ܐ݂ܒܝ ܕ݂ܒܫܡܳܝܐ ܀‬

‫כל צבו‬
ֻ ‫על‬
ַ ‫עא‬
ָ ‫באר‬
ַ ‫נשתוון‬
ֵ ‫מנכון‬
ֵ ‫רין‬
ֵ ‫דאן ת‬
ֵ ‫נא לכון‬
ָ ‫מר‬
ַ ‫ תוב א‬- Matthew 18:19
(analyze) . ‫יא‬
ָ ‫מ‬
ַ ‫בש‬
ַ ‫מן לָות אבי ד‬
ֵ ‫נהֵוא להון‬
ֵ ‫שאלון‬
ֵ ֵ ‫דנ‬
Matthew 18:19 - toḇ ᵓāmarnā() ləḵon de(ᵓ)n tərēn menḵon nešton ba(ᵓ)rᶜā ᶜal kull
ṣəḇū dənēše(ᵓ)lon nehwē ləhon men ləwāṯ ᵓāḇ(y) dəḇašmāyā . (analyze)
Matthew 18:19 - Again I say to you, that if two of you shall consent on earth concerning every
thing that they shall ask, it shall be done for them by my Father who is in heaven.

ܰ ‫ܓܝܪ ݁ ܰܕ݂ܬܶܪܝܢ‬
ܶ ݁ ‫ܟܐ‬
ܰ - Matthew 18:20
ܳ ݁ ‫ܐܝ‬
ܺ ‫ܐܘ ݁ܬܳܠ ݂ ܳܬܐ ݁ܟ‬
‫ܢܝܺܫܝܢ ݁ܒܶܫܡܝ‬
ܶ ‫݁ ܰܬܳܡܢ‬
ܳ ‫ܢܐ ݁ ܰܒܝ‬
ܳ ‫ܐ‬
(analyze
‫ܢ݂ܬܽܗܘܢ )܀‬

).

‫נתהון‬
ָ ‫בי‬
ַ ‫נא‬
ָ ֵ‫מן א‬
ָ ַ‫שמי ת‬
ֵ ‫שין ב‬
ִ ‫ני‬
ִ ‫תא כ‬
ָ ָ ‫רין או תל‬
ֵ ‫דת‬
ַ ‫גיר‬
ֵ ‫כא‬
ָ ‫ אי‬- Matthew 18:20
(analyze
Matthew 18:20 - ᵓaykā gēr daṯrēn ᵓaw təlāṯā kənišin bəšem(y) tamān ᵓēnā
baynāṯhon . (analyze)

Matthew 18:20 - For where two or three are assembled in my name, there am I in the midst
of them.

ܺ ݁ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ ܩܶܪ݂ܒ ܠܳܘ ݂ ܶܬܗ‬- Matthew 18:21
ܺ ‫ܟܐ ݂ ܳܦܐ ܶܘܐܰܡܪ ܳܡܪܝ ݁ܟܳܡܐ ܰܙ݂ܒ‬
‫ܢܝܢ‬
ܶ ‫ܐܚܝ‬
ܶ
ܳ ‫ܟܠ ݁ ܺܒܝ‬
ܶ ݁ ‫ܢܣ‬
ܺ ‫ܐܫ ݁ ܽܒܘܩ ܶܠܗ ܥ ݂ ܰܕܳܡܐ ܰܠܫ ݂ ܰܒܥ ܰܙ݂ܒ‬
ܰ ‫ܐܢ‬
(analyze
‫ܢܝܢ )܀‬

‫בי אחי‬
ִ ‫כל‬
ֵ ‫נס‬
ַ ‫אן‬
ֵ ‫נין‬
ִ ‫מא ַזב‬
ָ ‫מרי כ‬
ָ ‫מר‬
ַ ‫פא ֵוא‬
ָ ִ‫תה כא‬
ֵ ָ ‫רב לו‬
ֵ ‫דין ק‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 18:21
(analyze) . ‫נין‬
ִ ‫בע ַזב‬
ַ ‫לש‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫לה ע‬
ֵ ‫אשבוק‬
ֵ
Matthew 18:21 - hāydēn qərēḇ ləwāṯēh ki(ᵓ)pā we(ᵓ)mar mār(y) kəmā zāḇnin ᵓen
naskel bi() ᵓāḥ(y) ᵓešbuq lēh ᶜəḏāmā lašḇaᶜ zāḇnin . (analyze)
Matthew 18:21 - Then Kipha came near to him, and said to him, My Lord, how many times,
if my brother offend me, shall I forgive him; until seven times?

ܳ ‫ܐܰܡܪ ܶܠܗ ܶܝܽܫܘܥ ܳܠܐ‬
ܳ - Matthew 18:22
ܳ ‫ܐܰܡܪ ݈ܐ‬
‫ܢܐ ܳܠ݂ܟ ܥ ݂ ܰܕܳܡܐ ܰܠܫ ݂ ܰܒܥ‬

(analyze‫܀‬
)

ܶ
ܺ ‫ܐܳܠܐ ܥ ݂ ܰܕܳܡܐ ܠܰܫ݂ܒܺܥܝܢ ܰܙ݂ܒ‬
‫ܢܝܢ ܫ ݂ ܰܒܥ ܫ ݂ ܰܒܥ‬

‫מא‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫לא ע‬
ָ ֵ‫בע א‬
ַ ‫לש‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫לכ ע‬
ָ ‫נא‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫לא א‬
ָ ‫לה ֵישוע‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫ א‬- Matthew 18:22
(analyze) . ‫בע‬
ַ ‫בע ש‬
ַ ‫נין ש‬
ִ ‫עין ַזב‬
ִ ‫שב‬
ַ ‫ל‬
Matthew 18:22 - ᵓāmar lēh yēšūᶜ lā ᵓāmar (ᵓ)nā lāḵ ᶜəḏāmā lašḇaᶜ ᵓēlā ᶜəḏāmā
ləšāḇᶜin zāḇnin šəḇaᶜ šəḇaᶜ . (analyze)
Matthew 18:22 - Jeshu said to him, I say not to thee, Until seven, but, Until seventy times
seven and seven. [Septuaginta vices septem, et septem vices: vel septuagies septies et septies; id est,
quatuordecim vicibus septuagies. Vide TREMELLIUM, in loc.]

ܳ ܰ
ܳ ݂ ‫ܟܘ‬
ܶ ‫ܢܐ‬
ܽ ݁ ‫ܐ݁ܬ ݁ ܰܕܡܰܝ݂ܬ ܰܡܠ‬
ܰ ܰ݁
ܳ ‫ ܶܡܽܛܠ ܳܗ‬- Matthew 18:23
‫ܓ݂ܒܪܐ‬
݂ ‫ܬܐ ܕܫܡܳܝܐ ܠ‬
ܰ
ܳ ݁ ‫ܰܡܠ‬
ܶ ‫ܟܐ ݁ ܰܕܨ ݂ ܳܒܐ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܢܰܣ݂ܒ ܽܚܘܫܳ݁ܒ‬
(analyze‫ܗܝ )܀‬
݈ ‫ܢܐ ܶܡܢ ܰܥ݂ܒ݁ܕܘ‬

‫סב‬
ַ ֵ ‫בא דנ‬
ָ ‫דצ‬
ַ ‫כא‬
ָ ‫מל‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫גב‬
ַ ‫מָיא ל‬
ַ ‫דש‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫דמַית‬
ַ ‫את‬
ֵ ‫נא‬
ָ ָ‫טל ה‬
ֻ ‫מ‬
ֵ - Matthew 18:23
(analyze) . ‫דוהי‬
ַ ‫עב‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫נא‬
ָ ָ‫חושב‬
Matthew 18:23 - mēṭul hānā ᵓetdammyāṯ malkuṯā dašmāyā ləǥāḇrā malkā daṣḇā
dənēsāḇ ḥūšbānā men ᶜāḇddaw(hy) . (analyze)
Matthew 18:23 - THEREFORE is the kingdom of the heavens likened to a royal person [A
man a king.] who would take the account from his servants.
)

ܺ ܰ݁
ܶ
ܶ
ܺ
ܶ
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 18:24
‫ܟ݁ܟܪܝܢ ܀‬
‫ܟ݂ܕ ܰܫܪܝ ܠܶܡܰܣ݂ܒ ܰܩܪ݂ܒܘ ܠܗ ܰܚ݂ܕ ݁ܕܰܚܳܝ݂ܒ ܪ ݁ ܽܒܘ‬

(analyze

(analyze) .

‫רין‬
ִ ‫ככ‬
ַ ‫רבו‬
ֵ ‫חָיב‬
ַ ‫חד ד‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫רבו‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫סב‬
ַ ‫מ‬
ֵ ‫רי ל‬
ִ ‫ש‬
ַ ‫כד‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 18:24

Matthew 18:24 - wəḵāḏ šārri ləmēsāḇ qārrēḇ(w) lēh ḥāḏ dəḥāyāḇ rebbu
kakrin . (analyze)
Matthew 18:24 - And when he began to receive, they brought to him one who owed a myriad
talents.

ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 18:25
ܶ ‫ܟ݂ܕ ܰܠܝ݁ܬ ܶܠܗ ܠܶܡ݂ܦܰܪܥ ݁ܦܰܩ݂ܕ ܳܡܶܪܗ ݁ܕ‬
‫ܢܙ ݁ ܰܕܰ݁ܒܢ ܽܗܘ‬
ܽ ܶ
ܶ
ܶ
ܰ
ܰ
ܽ ݂ ‫ܢܘܗܝ ܘ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢ݂ܦܪܘܥ‬
‫ܟܠ ܶܡ ݁ ܶܕܡ ݁ ܺܕܐܝ݂ܬ ܠܗ ܘ‬
݈ ܰ ‫ܢ݁ܬ݂ܬܗ ܘ݂ܒ‬
݈ ‫ܘܐ‬

‫כל‬
ֻ ‫נוהי ו‬
ַ ‫תה ַוב‬
ֵ ‫בן הו ַואנת‬
ַ ‫ד‬
ַ ‫נז‬
ֵ ‫רה ד‬
ֵ ‫מ‬
ָ ‫קד‬
ַ ‫רע פ‬
ַ ‫מפ‬
ֵ ‫לה ל‬
ֵ ‫לית‬
ַ ‫כד‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 18:25
(analyze) . ‫נפרוע‬
ֵ ‫לה ו‬
ֵ ‫אית‬
ִ ‫דם ד‬
ֵ ‫מ‬
ֵ
Matthew 18:25 - wəḵāḏ layt lēh ləmēpraᶜ pəqāḏ mārēh dənezdabbbban hū wa(ᵓ)
(n)tṯēh wāḇnaw(hy) wəḵull meddem di(ᵓ)ṯ lēh wənēprūᶜ . (analyze)
Matthew 18:25 - And when he had nothing to pay, his lord commanded that they should sell
(both) himself, his wife, and his children, and all that he had, and to pay.

ܰ ‫ܓ݂ܕ ܶܠܗ ܶܘܐܰܡܪ ܳܡܪܝ‬
ܶ ‫ ܰܘܢ ݂ ܰܦܠ ܰܗܘ ܰܥ݂ܒ ݁ ܳܕܐ ܣ‬- Matthew 18:26
ܰ݁ ‫ܐ‬
‫ܓܪ ܥܰܠܝ‬
݂
ܽ ݂ ‫ܽܪܘܳܚܐ ܘ‬
ܳ ‫ܟܠ ܶܡ ݁ ܶܕܡ ݁ ܳܦܰܪܥ ݈ܐ‬
݂ ‫ܢܐ ܳܠ‬
(analyze) ‫ܟ ܀‬

‫רע‬
ַ ָ ‫דם פ‬
ֵ ֵ‫כל מ‬
ֻ ‫חא ו‬
ָ ‫לי רו‬
ַ ‫גר ע‬
ַ ‫מרי א‬
ָ ‫מר‬
ַ ‫לה ֵוא‬
ֵ ‫גד‬
ֵ ‫דא ס‬
ָ ‫עב‬
ַ ‫הו‬
ַ ‫פל‬
ַ ‫ ַונ‬- Matthew 18:26

(analyze) .

‫לכ‬
ָ ‫נא‬
ָ ‫א‬

Matthew 18:26 - wanpal haw ᶜāḇddā səǥēḏ lēh we(ᵓ)mar mār(y) ᵓaggar ᶜəla(y) rūḥā
wəḵull meddem pāraᶜ (ᵓ)nā lāḵ . (analyze)
Matthew 18:26 - And that servant fell and worshipped him, saying, My lord, be patient of
spirit toward me, and all things I (will) pay thee.

ܶ
ܶ
ܳ
ܰ
‫ ܶܘܐ݂ܬܪܰܚܡ ܳܡܪܗ ݁ܕܰܥ݂ܒ ݁ ܳܕܐ ܰܗܘ ܰܘܫܪܝ݈ܗܝ ܘܰܚܘ݁ܒ ݂ ܶܬܗ ܫ ݂ ܰܒܩ ܠܗ‬- Matthew 18:27
(analyze) ‫܀‬
(analyze) .

‫לה‬
ֵ ‫בק‬
ַ ‫תה ש‬
ֵ ‫חוב‬
ַ ‫ריהי ו‬
ָ ‫הו ַוש‬
ַ ‫דא‬
ָ ‫עב‬
ַ ‫רה ד‬
ֵ ‫מ‬
ָ ‫חם‬
ַ ַ ‫ ֵואתר‬- Matthew 18:27

Matthew 18:27 - we(ᵓ)ṯrāḥḥam mārēh dəᶜāḇddā haw wašrāy(hy) wəḥawbṯēh šəḇaq
lēh . (analyze)
Matthew 18:27 - And the lord of that servant had mercy, and absolved him, and forgave him
his debt.

ܶ ‫ܢܳܘ‬
ܶ ‫ܟܚ ܠܰܚ݂ܕ‬
ܰ ݁ ‫ ܢ ݂ ܰܦܩ ݁ ܶܕܝܢ ܰܥ݂ܒ ݁ ܳܕܐ ܰܗܘ ܶܘܐܫ‬- Matthew 18:28
‫ܬܗ‬
݂ܶ ܰ ‫ܡܢ ݁ܟ‬
ܶ
ܶ ‫ܢܶܪܐ ܳܡܐܐ ܰܘܐܚ ݁ ܶܕܗ ܘܳܚ‬
ܳ ‫݁ܕܰܚܳܝ݂ܒ ݈ܗܳܘܐ ܶܠܗ ݁ ܺܕܝ‬
‫ܢܩ ݈ܗܳܘܐ ܠܗ ܶܘܐܰܡܪ ܠܗ‬
ܺ ݁ ܰ
ܰ
ܰ ݁ ܶ݁ ܶ ܺ
(analyze) ‫ܢܬ ܠܝ ܀‬
݈ ‫ܗ݂ܒ ܠܝ ܡܕܡ ܕܚܳܝ݂ܒ ܐ‬

‫רא‬
ֵ ָ ‫דינ‬
ִ ‫לה‬
ֵ ‫חָיב הָוא‬
ַ ‫תה ד‬
ֵ ָ ‫מן כנ ַו‬
ֵ ‫חד‬
ַ ‫כח ל‬
ַ ‫הו ֵואש‬
ַ ‫דא‬
ָ ‫עב‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫פק‬
ַ ‫ נ‬- Matthew 18:28
(analyze) . ‫לי‬
ִ ‫חָיב אנת‬
ַ ‫דם ד‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫לי‬
ִ ‫הב‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫לה ֵוא‬
ֵ ‫נק הָוא‬
ֵ ‫ח‬
ָ ‫דה ו‬
ֵ ‫מאא ַואח‬
ָ
Matthew 18:28 - nəpaq dēn ᶜāḇddā haw we(ᵓ)škaḥ ləḥāḏ men kənāwāṯēh dəḥāyāḇ
(h)wā lēh dinārē mā(ᵓ) wa(ᵓ)ḥdēh wəḥāneq (h)wā lēh we(ᵓ)mar lēh hāḇ li()
meddem dəḥāyāḇ ᵓa(n)t li() . (analyze)
Matthew 18:28 - Then went forth that servant, and found one of his fellows who owed him a
hundred pence; and he seized him, strangling, and saying to him, Give me what thou owest
to me.

ܶ ‫ܢ ݂ ܶܬܗ ܰܥܠ ܶܪ݂ܓܰܠܘ݈ܗܝ ݁ܒܳܥܐ ܶܡ‬
ܳ ‫ ܰܘܢ ݂ ܰܦܠ ܰܗܘ ݁ܟ‬- Matthew 18:29
‫ܢܗ ܶܘܐܰܡܪ‬
ܰ ‫ܶܠܗ‬
ܰ݁ ‫ܐ‬
ܳ ‫ܓܪ ܥܰܠܝ ܽܪܘܳܚܐ ܘ ݂ ܳܦܰܪܥ ݈ܐ‬
݂ ‫ܢܐ ܳܠ‬
(analyze) ‫ܟ ܀‬

‫חא‬
ָ ‫לי רו‬
ַ ‫גר ע‬
ַ ‫לה א‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫נה ֵוא‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫עא‬
ָ ‫לוהי ב‬
ַ ‫רג‬
ֵ ‫על‬
ַ ‫תה‬
ֵ ָ ‫הו כנ‬
ַ ‫פל‬
ַ ‫ ַונ‬- Matthew 18:29
(analyze) . ‫לכ‬
ָ ‫נא‬
ָ ‫רע א‬
ַ ָ ‫ופ‬
Matthew 18:29 - wanpal haw kənāṯēh ᶜal rēǥlaw(hy) bəᶜā mēnēh we(ᵓ)mar lēh
ᵓaggar ᶜəla(y) rūḥā wəpāraᶜ (ᵓ)nā lāḵ . (analyze)
Matthew 18:29 - His fellow-servant fell at his feet, beseeching him, and saying, Be patient of
spirit towards me, and I (will) pay thee.

ܶ ܰ
ܶ ‫ܐܳܠܐ‬
ܶ ‫ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ ܳܠܐ ܨ ݂ ܳܒܐ‬- Matthew 18:30
ܰ ‫ܐܰܙܠ‬
‫ܐܺܣܝܪܐ‬
‫ܐܪܡܶܝܗ ݁ ܶܒܝ݂ܬ‬
ܶ
ܶ ܶ݁ ܶ ݁
ܳ
݁
(analyze) ‫ܢܬܠ ܠܗ ܡܐ ܕܰܚܳܝ݂ܒ ܠܗ ܀‬
‫ܥ ݂ ܰܕܳܡܐ ܕ‬

‫לה‬
ֵ ‫תל‬
ֵ ֵ ‫מא דנ‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫רא ע‬
ֵ ‫סי‬
ִ ‫בית א‬
ֵ ‫לא אֵַזל ארמֵיה‬
ָ ֵ‫בא א‬
ָ ‫לא צ‬
ָ ‫דין‬
ֵ ‫ הו‬- Matthew 18:30
(analyze) . ‫לה‬
ֵ ‫חָיב‬
ַ ‫מא ד‬
ָ

Matthew 18:30 - hū dēn lā ṣəḇā ᵓēlā ᵓēzal ᵓarmēh bēṯ ᵓāsirē ᶜəḏāmā dənettel lēh
mā dəḥāyāḇ lēh . (analyze)
Matthew 18:30 - But he would not, but went and threw him into the house of the chained
until he should have rendered him what he owed him.

ܶ ݁ ‫ܢܳܘ݂ܬܽܗܘܢ ܶܡ ݁ ܶܕܡ ݁ ܰܕܗܳܘܐ‬
ܰ ݁ - Matthew 18:31
ܰ ‫ܟ݂ܕ ܚܰܙܘ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܟ‬
‫ܟܪܰܝ݂ܬ ܠܽܗܘܢ‬
ܳ ܰ ݁ ܽ ݁ ‫ܐܘ ݁ ܰܕܥܘ ܠܳܡܪܽܗܘܢ‬
ܰ ‫ܳܛ݂ܒ ܶܘܐ ݂ ܰܬܘ‬
(analyze) ‫ܟܠ ܕܗܘܐ ܀‬

‫מרהון‬
ָ ‫דעו ל‬
ַ ‫תו או‬
ַ ‫טב ֵוא‬
ָ ‫כרַית להון‬
ֵ ‫דהָוא‬
ַ ‫דם‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫דין כנ ַָותהון‬
ֵ ‫כד חַזו‬
ַ - Matthew 18:31
(analyze) . ‫וא‬
ָ ‫דה‬
ַ ‫כל‬
ֻ
Matthew 18:31 - kaḏ ḥəzaw dēn kənāwāṯhon meddem dahwā keryāṯ ləhon ṭāḇ
we(ᵓ)ṯaw ᵓawdaᶜ(w) ləmārhon kull dahwā . (analyze)
Matthew 18:31 - When their fellow-servants saw what was done, they were greatly grieved,
and went and declared to their lord all that was done.

ܽ ݁ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ ܩܳܪܝܗܝ ܳܡܶܪܗ ܶܘܐܰܡܪ ܶܠܗ ܰܥ݂ܒ ݁ ܳܕܐ ݁ ܺܒܝܳܫܐ ܳܗܝ‬- Matthew 18:32
‫ܟܳܠܗ‬
݈ ܰ
ܶ
݁
݁ ݂ ‫ܰܚܘ݁ܒ ݂ ܳܬܐ ܶܫ݂ܒܶܩ݂ܬ ܳܠ‬
ܰ
(analyze) ‫ܟ ܕ݂ܒܥܝܬ ܡܢܝ ܀‬

‫קת‬
ֵ ‫שב‬
ֵ ‫תא‬
ָ ‫חוב‬
ַ ‫לה‬
ָ ֻ ‫הי כ‬
ָ ‫שא‬
ָ ‫בי‬
ִ ‫דא‬
ָ ‫עב‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫רה ֵוא‬
ֵ ‫מ‬
ָ ‫ריהי‬
ָ ‫דין ק‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 18:32
(analyze) . ‫מני‬
ֵ ‫עית‬
ַ ‫דב‬
ַ ‫לכ‬
ָ
Matthew 18:32 - hāydēn qərāy(hy) mārēh we(ᵓ)mar lēh ᶜāḇddā bišā hāy kullāh
ḥawbṯā šēḇqēṯ lāḵ daḇᶜayt men(y) . (analyze)
Matthew 18:32 - Then his lord summoned him and said to him, Evil servant ! all that debt
did I forgive thee, because thou didst entreat me.

ܶܳ
ܳ
ܳ
ܳ
ܰ
ܳ
ܳ ‫ܢ݁ܬ ݁ ܰܕ݂ܬܽܚܘܢ ܰܠ݂ܟ‬
‫ܢ ݂ ܳܬ݂ܟ‬
18:33
݈ ‫ ܠܐ ܘ ܳܠܐ ݁ ݈ܳܗܘܐ ܠ݂ܟ ܐ݂ܦ ܐ‬- Matthew
ܶ
ܰ
ܰ ݁ ‫ܐܝ‬
݁
ܳ ‫ܢܐ ܕܐ‬
ܳ ‫ܟ‬
݂ ‫ܢܐ ܚܢܬ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܟ‬

).

‫תכ‬
ָ ‫חנ‬
ָ ‫נא‬
ָ ‫דא‬
ֵ ‫נא‬
ָ ַ ‫תכ איכ‬
ָ ָ ‫לכנ‬
ַ ‫דתחון‬
ַ ‫לכ אפ אנת‬
ָ ‫לא הָוא‬
ֵ ָ ‫לא ו‬
ָ - Matthew 18:33
(analyze
Matthew 18:33 - lā wālē (h)wā lāḵ ᵓāp ᵓa(n)t daṯḥon lāḵnāṯāḵ ᵓaykanā de(ᵓ)nā
ḥāntāḵ . (analyze)

Matthew 18:33 - Oughtest thou not to have been as gracious to thy fellow-servant as I was
gracious unto thee?

ܽ ܶ ݁
ܶ ‫ ܰܘܪ‬- Matthew 18:34
ܶ ‫ܢ݁ܓ ݂ ܳܕ‬
ܰ ‫ܓܙ ܳܡܶܪܗ ܰܘܐܫܠܶܡܗ ܰܠܡ‬
‫ܢ݂ܦܪܘܥ‬
‫ܢܐ ܥ ݂ ܰܕܳܡܐ ܕ‬
݂ܶ ܳ ܰ ݁ ܶ݁ ܶ
ܽ݁
(analyze) ‫ܟܠ ܡܕܡ ܕܚܝ݂ܒ ܠܗ ܀‬
‫לה‬
ֵ ‫חָיב‬
ַ ‫דם ד‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫נפרוע‬
ֵ ‫מא ד‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫נא ע‬
ֵ ‫ד‬
ָ ‫נג‬
ַ ‫למ‬
ַ ‫מה‬
ֵ ‫רה ַואשל‬
ֵ ‫מ‬
ָ ‫גז‬
ֵ ‫ ַור‬- Matthew 18:34

(analyze) .

Matthew 18:34 - warǥez mārēh wa(ᵓ)šlmēh lamnagḏānē ᶜəḏāmā dənēprūᶜ kull
meddem dəḥāyāḇ lēh . (analyze)
Matthew 18:34 - And his lord was indignant, and delivered him to the tormentors, until he

should have paid all whatsoever he owed to him.

ܶ ‫ܐ݂ܒܝ ݁ܕ ݂ ܰܒܫܰܡܳܝܐ‬
ܳ ‫ܟܘܢ‬
ܽ ݂ ‫ܢܥ ݁ ܶܒ݂ܕ ܠ‬
ܰ ݂ ‫ ܳܗ‬- Matthew 18:35
ܶ ‫ܢܐ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܐܳܠܐ‬
ܽ
ܽ ݂ ‫ܢܫ ܰܠܐܽܚܘܗܝ ܶܡܢ ܶܠ݁ܒ‬
ܽ ݁ ܶ݁
ܳ ‫ܐ‬
(analyze
‫ܟܘܢ ܰܣ݂ܟܠܘ ݂ ܶܬܗ )܀‬
݈
݈ ‫ܬܫܒܩܘܢ‬

‫מן‬
ֵ ‫לאחוהי‬
ַ ‫נש‬
ָ ‫תשבקון א‬
ֵ ‫לא‬
ָ ֵ‫מָיא א‬
ַ ‫בש‬
ַ ‫בד לכון אבי ד‬
ֵ ‫נע‬
ֵ ‫נא‬
ָ ַ ‫ הָכ‬- Matthew 18:35
(analyze) . ‫תה‬
ֵ ‫סכלו‬
ַ ‫לבכון‬
ֵ
Matthew 18:35 - hāḵānā neᶜbeḏ ləḵon ᵓāḇ(y) dəḇašmāyā ᵓēlā tešbqon (ᵓ)nāš
la(ᵓ)ḥū(hy) men lebḵon sāḵlūṯēh . (analyze)
Matthew 18:35 - Thus will your heavenly Father deal with you unless you forgive each his
brother from your heart his trespasses.

The Gospel According To Matthai - Chapter 19
‫܀ ܡܬܝ ܝܛ ܀‬

ܶ
ܶ
ܶ
ܰ ݂ ‫ ܰܘܗܳܘܐ ݁ܕ‬- Matthew 19:1
‫ܟ݂ܕ ܰܫܠܡ ܶܝܽܫܘܥ ܶܡ ܳܠܐ ܳܗܠܝܢ ܫܰܩܠ ܶܡܢ‬
ܳ ‫݁ܓܺܠܝܳܠܐ ܶܘܐ ݂ ܳܬܐ ܰܠ݂ܬܽܚܘܳܡܐ ݁ ܺܕܝܽܗܘ݂ܕ ܠܶܥ݂ܒܪܐ ݁ܕܽܝܘܪ݁ܕ‬
(analyze)‫ܢܢ ܀‬
‫מא‬
ָ ‫לתחו‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫לא ֵוא‬
ָ ‫לי‬
ִ ‫מן ג‬
ֵ ‫קל‬
ַ ‫לין ש‬
ֵ ָ‫לא ה‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫לם ֵישוע‬
ֵ ‫ש‬
ַ ‫כד‬
ַ ‫ ַוהָוא ד‬- Matthew 19:1
(analyze) . ‫נן‬
ָ ‫רא דיורד‬
ָ ‫עב‬
ֵ ‫דיהוד ל‬
ִ
Matthew 19:1 - wahwā dəḵāḏ šāllem yēšūᶜ mēlē hālēn šəqal men gəlilā we(ᵓ)ṯā
lāṯḥūmā dihūḏ ləᶜēḇrā dəyūrdnān . (analyze)
Matthew 19:1 - AND it was that when Jeshu had finished these words, he removed from
Galila and came into the confines of Jehud beyond Jurdan.

ܶ ‫ܓܶܝܐܐ ܰܘܐܺܣܝ‬
ܺ ݁ ‫ܟܢܶܫܐ ܰܣ‬
ܶ ݁ ‫ ܶܘܐ ݂ ܰܬܘ ܳ݁ܒ݂ܬܶܪܗ‬- Matthew 19:2
ܽ ‫ܐ‬
‫ܢܘܢ ݁ ܰܬܳܡܢ‬
(analyze) ‫܀‬
(analyze) .

‫מן‬
ָ ַ‫אנון ת‬
ֵ ‫סי‬
ִ ‫סג ִֵיאא ַוא‬
ַ ‫שא‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ ‫רה‬
ֵ ‫בת‬
ָ ‫תו‬
ַ ‫ ֵוא‬- Matthew 19:2

Matthew 19:2 - we(ᵓ)ṯaw bāṯrēh kenšē saggie(ᵓ) wa(ᵓ)ssi ᵓēnon tamān . (analyze)
Matthew 19:2 - And great multitudes came after him, and he healed them there.

ܶ ‫ܢܶܣܝܢ ܗܰܘܘ ܶܠܗ ܳܘܐܡܺܪܝܢ‬
ܰ ‫ ܰܘܩܶܪ݂ܒܘ ܠܳܘ ݂ ܶܬܗ ݁ܦܺܪܝܶܫܐ ܰܘܡ‬- Matthew 19:3
‫ܐܢ‬
݈ ܳ
ܺ ܰ
ܽ ݂ ‫ܐܢ݁ܬ ݂ ܶܬܗ ݁ܒ‬
ܰ ‫ܢܫܶܪܐ‬
ܶ
ܶ ‫ܢܫ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܐ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܟܠ ܥܠܐ‬
݈ ‫ܫܠܝܛ ܠ‬
݈

‫נש‬
ָ ‫ליט לא‬
ִ ‫ש‬
ַ ‫אן‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫לה ָואמ‬
ֵ ‫סין הַוו‬
ֵ ַ ‫שא ַומנ‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫תה פ‬
ֵ ָ ‫רבו לו‬
ֵ ‫ ַוק‬- Matthew 19:3
(analyze) . ‫לא‬
ָ ‫ע‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫תה ב‬
ֵ ‫רא אנת‬
ֵ ‫נש‬
ֵ ‫ד‬
Matthew 19:3 - waqrēḇ(w) ləwāṯēh pərišē wamnāssēn (h)waw lēh wā(ᵓ)mrin ᵓen
šāliṭ lə((ᵓ))nāš dənešrē ᵓa(n)tṯēh bəḵull ᶜēlā . (analyze)
Matthew 19:3 - And the Pharishee approached him, and, tempting him, propounded to him

whether it was lawful for a man to send away his wife for every cause.

ܰ
ܳ ‫ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ ܥ‬- Matthew 19:4
‫ܢܐ ܶܘܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܳܠܐ ܩܪܝ ݁ ܽܬܘܢ ݁ܕܰܗܘ ݁ ܰܕܥ ݂ ܰܒ݂ܕ‬
ܶ ‫ܢܩ݁ܒ ݂ ܳܬܐ ܥ ݂ ܰܒ݂ܕ‬
ܽ ‫ܐ‬
ܶ ‫ܶܡܢ ݁ܒܺܪܺܫܝ݂ܬ ݁ ܶܕ݂ܟܳܪܐ ܘ‬
(analyze
‫ܢܘܢ )܀‬

‫רא‬
ָ ‫דכ‬
ֵ ‫שית‬
ִ ִ ‫מן בר‬
ֵ ‫בד‬
ַ ‫דע‬
ַ ‫הו‬
ַ ‫ריתון ד‬
ַ ‫לא ק‬
ָ ‫מר להון‬
ַ ‫נא ֵוא‬
ָ ‫דין ע‬
ֵ ‫ הו‬- Matthew 19:4
(analyze) . ‫אנון‬
ֵ ‫בד‬
ַ ‫תא ע‬
ָ ‫נקב‬
ֵ ‫ו‬
Matthew 19:4 - hū dēn ᶜənā we(ᵓ)mar ləhon lā qərayton dəhaw daᶜḇāḏ men bərīšiṯ
deḵrā wəneqbṯā ᶜəḇāḏ ᵓēnon . (analyze)
Matthew 19:4 - But he answered and said to them, Have you not read that He who created
from the beginning, male and female hath made them?

ܶ
ܳ ܰ݁
ܶ ‫ܢܐ‬
ܳ ‫ ܶܘܐܰܡܪ ܶܡܽܛܠ ܳܗ‬- Matthew 19:5
‫ܓ݂ܒܪܐ ܰܠܐ ݂ ܽܒܘ݈ܗܝ ܘܠܐܶܡܗ‬
‫ܢܫ ݁ ܽܒܘܩ‬
ܰ
ܰ
ܰ ܶ ‫ܘ‬
ܶ ‫ܢ݁ܬ ݂ ܶܬܗ ܘ‬
(analyze
‫ܢܗܽܘܘܢ ݁ܬܪܝܽܗܘܢ ܰܚ݂ܕ ݁ܒܰܣܪ ) ܀‬
݈ ‫ܢܩ݂ܦ ܠܐ‬

‫תה‬
ֵ ‫לאנת‬
ַ ‫קפ‬
ַ ֵ ‫מה ונ‬
ֵ ‫לא‬
ֵ ‫לאבוהי ו‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫גב‬
ַ ‫נשבוק‬
ֵ ‫נא‬
ָ ָ‫טל ה‬
ֻ ‫מ‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫ ֵוא‬- Matthew 19:5
(analyze) . ‫סר‬
ַ ‫חד ב‬
ַ ‫ריהון‬
ַ ‫נהוון ת‬
ֵ ‫ו‬
Matthew 19:5 - we(ᵓ)mar mēṭul hānā nešbuq gaḇrā la(ᵓ)ḇū(hy) wəle(ᵓ)mēh
wənēqāp la(ᵓ)(n)tṯēh wənehon tərayhon ḥāḏ bəsar . (analyze)
Matthew 19:5 - And he said, On this account a man shall leave his father and his mother, and
shall cleave to his wife, and they two shall be one flesh.

ܶ ‫ ܳܡ ݂ ܶܕܝܢ ܳܠܐ ܗܰܘܘ ݁ܬܶܪܝܢ‬- Matthew 19:6
ܺ ݂ ‫ܓܪ ܶܡ ݁ ܶܕܡ ܳܗ‬
ܰ ‫ܐܳܠܐ ܰܚ݂ܕ ݁ܦ‬
‫ܟܝܠ‬
݂
ܶ ܰ
ܳ
ܳ ܳ ‫݁ ܰܕܐܳܠܳܗܐ ܰܙܶܘܓ ݁ ܰܒܪ‬
(analyze)‫ܢܫܐ ܠܐ ܢ݂ܦܪܫ ܀‬
݂

‫לא‬
ָ ‫שא‬
ָ ָ ‫ברנ‬
ַ ‫הא ז ֵַוג‬
ָ ָ ‫דאל‬
ַ ‫כיל‬
ִ ָ‫דם ה‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫גר‬
ַ ‫חד פ‬
ַ ‫לא‬
ָ ֵ‫רין א‬
ֵ ‫לא הַוו ת‬
ָ ‫דין‬
ֵ ‫מ‬
ָ - Matthew 19:6
(analyze) . ‫רש‬
ֵ ַ ‫נפ‬
Matthew 19:6 - māḏēn lā həwaw tərēn ᵓēlā ḥāḏ pəǥar meddem hāḵil da(ᵓ)lāhā
zāwwēǥ barnāšā lā nəpārreš . (analyze)
Matthew 19:6 - Wherefore they were not [constituted] two, but one body. That, therefore,
which Aloha hath conjoined, man shall not separate.

ܳ - Matthew 19:7
ܺ ݂ ‫ܢܐ ܳܗ‬
ܶ ‫ܟܝܠ ܽܡܘܶܫܐ ݁ ܰܦܶܩ݂ܕ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܐܡܺܪܝܢ ܶܠܗ ܠܳܡ‬
‫ܢ ݁ ܶܬܠ ݁ܟ ݂ ܳܬ ݂ ܳܒܐ‬
ܺ ܶ
ܳ ‫݁ܕܽܫܘ݂ܒܳܩ‬
(analyze)‫ܢܫܪܝܗ ܀‬
‫ܢܐ ܘ‬
‫ריה‬
ִ ‫נש‬
ֵ ‫נא ו‬
ָ ‫ק‬
ָ ‫בא דשוב‬
ָ ָ‫תל כת‬
ֵ ֵ ‫קד דנ‬
ֵ ַ ‫שא פ‬
ֵ ‫כיל מו‬
ִ ָ‫נא ה‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫לה ל‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫ אמ‬- Matthew 19:7

(analyze) .

Matthew 19:7 - ᵓāmrin lēh ləmānā hāḵil mūšē paqqēḏ dənettel kəṯāḇā dəšūḇqānā
wənešrih . (analyze)
Matthew 19:7 - They said to him, Why then did Musha direct that he should give a writing of
dismissal and send her away?

ܰ ‫ܟܘܢ‬
ܽ ݂ ‫ܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܽܡܘܶܫܐ ܽܠܘܩ ݂ ܰܒܠ ܰܩܫܽܝܘ݂ܬ ܶܠ݁ܒ‬
ܳ - Matthew 19:8
‫ܐ ݁ ܶܦܣ‬

ܽ ݁ ‫ܢܰܫܝ‬
݂ܽ ‫ܠ‬
ܰ ݂ ‫ܟܘܢ ܶܡܢ ݁ܒܺܪܺܫܝ݂ܬ ݁ ܶܕܝܢ ܳܠܐ ܗܳܘܐ ܳܗ‬
ܶ ‫ܟܘܢ ݁ܕ ݂ ܶܬܫܽܪܘܢ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܢܐ‬
(analyze) ‫܀‬
‫שיכון‬
ַ ֵ ‫תשרון נ‬
ֵ ‫פס לכון ד‬
ֵ ‫לבכון א‬
ֵ ‫קשיות‬
ַ ‫בל‬
ַ ‫שא לוק‬
ֵ ‫מר להון מו‬
ַ ‫ א‬- Matthew 19:8
(analyze) . ‫נא‬
ָ ַ ‫לא הָוא הָכ‬
ָ ‫דין‬
ֵ ‫שית‬
ִ ִ ‫מן בר‬
ֵ
Matthew 19:8 - ᵓāmar ləhon mūšē lūqḇal qašyūṯ lebḵon ᵓappes ləḵon dəṯešron
nēšaykon men bərīšiṯ dēn lā həwā hāḵānā . (analyze)
Matthew 19:8 - He said to them, Musha, on account of the hardness of your heart, permitted
you to send away your wives; but from the beginning it was not so.

ܰ ‫ܟܘܢ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܕܰܡܢ ݁ܕܳܫ ݂ ܶܒܩ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܳ - Matthew 19:9
ܳ ‫ܐܰܡܪ ݈ܐ‬
‫ܢ݁ܬ ݂ ܶܬܗ ݁ܕܳܠܐ‬
‫ܐ‬
݈
ܶ ܳ ‫ܓܘܳܪܐ ܘ‬
ܰ ‫ܓ‬
ܰ ‫ܓ‬
ܳ ݁ ‫ܢܶܣ݂ܒ ܫ ݂ ܺܒܝܩ ݁ ܳܬܐ‬
ܳ ݁ ‫ܐܚܺܪ ݂ ܳܬܐ‬
ܰ݁
ܳ ‫ܐܪ ܘܰܡܢ ݁ܕ‬
‫ܐܪ )܀‬
݈ ‫ܢܣ݂ܒ‬
(analyze

‫תא‬
ָ ִ ‫סב אחר‬
ֵ ָ ‫רא ונ‬
ָ ‫גו‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫תה ד‬
ֵ ‫בק אנת‬
ֵ ‫ש‬
ָ ‫מן ד‬
ַ ‫דין ד‬
ֵ ‫נא לכון‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫ א‬- Matthew 19:9
(analyze) . ‫גאר‬
ָ ‫תא‬
ָ ‫ביק‬
ִ ‫סב ש‬
ֵ ָ ‫מן דנ‬
ַ ‫גאר ו‬
ָ
Matthew 19:9 - ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon dēn dəman dəšāḇeq ᵓa(n)tṯēh dəlā gawrā
wənāsēḇ (ᵓ)ḥrīṯā gā(ᵓ)ar wəman dənāsēḇ šəḇiqtā gā(ᵓ)ar . (analyze)
Matthew 19:9 - And I say to you that whosoever shall forsake his wife who is not adulterous,
and take another, committeth adultery; and whosoever taketh the deserted one, committeth
adultery.

ܺ ‫ܢܐ‬
ܶ ‫ܐܡܺܪܝܢ ܶܠܗ ݁ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܘܗܝ‬
ܳ - Matthew 19:10
ܰ ݂ ‫ܐܢ ܳܗ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܐܝ݂ܬ ܶܥ݂ܕܳܠܳܝܐ‬
݈
ܳ ݁ ‫ܐ‬
ܰ ‫ܓ݂ܒܳܪܐ ܰܠܐܢ݁ܬ ݂ ܳܬܐ ܳܠܐ ݁ ܰܦܳܩܚ ܠܶܡܰܣ݂ܒ‬
ܰ ݁ ‫ܢܝ‬
ܰ ‫ܰ݁ܒܝ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܬ݂ܬܐ‬
݈
݈

‫תא‬
ָ ‫לאנת‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫גב‬
ַ ‫ני‬
ַ ‫בי‬
ַ ‫עדל ָָיא‬
ֵ ‫אית‬
ִ ‫נא‬
ָ ַ ‫אן הָכ‬
ֵ ‫דוהי‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫ אמ‬- Matthew 19:10
(analyze) . ‫תא‬
ָ ‫סב אנת‬
ַ ‫מ‬
ֵ ‫קח ל‬
ָ ַ ‫לא פ‬
ָ
Matthew 19:10 - ᵓāmrin lēh talmiḏaw(hy) ᵓen hāḵānā ᵓiṯ ᶜēḏlāyā baynay gaḇrā la(ᵓ)
(n)tṯā lā paqāḥ ləmēsāḇ ᵓa(n)tṯā . (analyze)
Matthew 19:10 - His disciples say to him, If thus be the case between the man and the
woman, it is not expedient to take a wife.

ܶ ‫ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 19:11
ܽ ݁ ‫ܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܳܠܐ‬
ܳ ‫ܟܠ‬
‫ܢܫ ܳܣ ݂ ܶܦܩ ܳܠܗ ܠܶܡܠ ݂ ܳܬܐ‬
ܶ
ܳܶ
ܶ ܳ
ܺ ܺ݁
ܰ
(analyze) ‫ܗ݂ܕܐ ܐܠܐ ܡܢ ܕܝܗܝ݂ܒ ܠܗ ܀‬

‫היב‬
ִ ‫די‬
ִ ‫מן‬
ַ ‫לא‬
ָ ֵ‫דא א‬
ֵ ָ‫תא ה‬
ָ ‫מל‬
ֵ ‫לה ל‬
ָ ‫פק‬
ֵ ‫ס‬
ָ ‫נש‬
ָ ‫כל‬
ֻ ‫לא‬
ָ ‫מר להון‬
ַ ֵ‫דין א‬
ֵ ‫ הו‬- Matthew 19:11
(analyze) . ‫לה‬
ֵ
Matthew 19:11 - hū dēn ᵓēmar ləhon lā kullnāš sāpeq lāh ləmelṯā hāḏē ᵓēlā man
dihiḇ lēh . (analyze)
Matthew 19:11 - But he said to them, Not every man is sufficient for this doctrine, but he to
whom it is given.

ܶ ܶ
ܺ - Matthew 19:12
ܶ ݁ ‫ܐܝ݂ܬ‬
ܰ ݁ ‫ܢܐ ݁ܕܶܡܢ‬
ܶ ‫ܓܝܪ ܡܰܗܝܡ‬
‫ܐ ݂ ܺܬܝܠ݂ܕܘ‬
‫ܟܪܳܣܐ ݁ ܶܕܐܡܽܗܘܢ‬

ܰ ݂ ‫ܳܗ‬
ܶ ‫ܢܳܫܐ ܗܰܘܘ ܡܰܗܝܡ‬
ܶ ‫ܢܐ ܺܘܐܝ݂ܬ ܡܰܗܝܡ‬
ܳ ‫ܢܝ‬
ܰ ‫ܢܐ ݁ܕܶܡܢ ݁ܒ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܢܐ ܺܘܐܝ݂ܬ‬
ܽ ݁ ‫ܢܐ ܶܡܽܛܠ ܰܡܠ‬
ܽ ‫ܢܐ ݁ܕܶܗ‬
ܶ ‫ܢ݂ܦܫܽܗܘܢ ܡܰܗܝܡ‬
ܶ ‫ܡܰܗܝܡ‬
ܰ ‫ܢܘܢ ܥ ݂ ܰܒ݂ܕܘ‬
‫ܟܘ ݂ ܳܬܐ‬
ܰ ݁ ܶ ‫ܢܣ ݁ ܰܦܩ‬
ܰ ݁ ‫݁ ܰܕܫܰܡܳܝܐ ܰܡܢ ݁ܕܶܡܫ‬
ܶ ‫ܟܚ ݁ܕ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܣܦܩ‬
‫נא‬
ֵ ‫הימ‬
ַ ‫אית מ‬
ִ ‫נא ו‬
ָ ַ ‫לדו הָכ‬
ֵ ‫תי‬
ִ ֵ‫דאמהון א‬
ֵ ‫סא‬
ָ ‫כר‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫נא ד‬
ֵ ‫הימ‬
ַ ‫גיר מ‬
ֵ ‫אית‬
ִ - Matthew 19:12
‫טל‬
ֻ ‫מ‬
ֵ ‫נא‬
ֵ ‫הימ‬
ַ ‫נפשהון מ‬
ַ ‫בדו‬
ַ ‫הנון ע‬
ֵ ‫נא ד‬
ֵ ‫הימ‬
ַ ‫אית מ‬
ִ ‫נא ו‬
ֵ ‫הימ‬
ַ ‫שא הַוו מ‬
ָ ָ ‫נינ‬
ַ ‫מן ב‬
ֵ ‫ד‬
(analyze) . ‫פק‬
ַ ‫נס‬
ֵ ‫פק‬
ַ ‫נס‬
ֵ ‫כח ד‬
ַ ‫מש‬
ֵ ‫מן ד‬
ַ ‫מָיא‬
ַ ‫דש‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ
Matthew 19:12 - ᵓiṯ gēr məhaymnē dəmen karsā de(ᵓ)mhon ᵓēṯilēḏ(w) hāḵānā wi(ᵓ)ṯ
məhaymnē dəmen bənaynāšā həwaw məhaymnē wi(ᵓ)ṯ məhaymnē dəhēnon
ᶜəḇāḏ(w) nāpšhon məhaymnē mēṭul malkuṯā dašmāyā man dəmeškaḥ dənespaq
nespaq . (analyze)
Matthew 19:12 - For there are some eunuchs who from their mother's womb are born so; and
there are some eunuchs who by men are made eunuchs; and there are eunuchs who have
made themselves eunuchs on account of the kingdom of heaven. Whosoever is capable of
receiving (this), let him receive (it).

ܺ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ ܰܩܶܪ݂ܒܘ ܶܠܗ ܛܳܠܶܝܐ ݁ ܰܕܢܺܣܝܡ‬- Matthew 19:13
‫ܐܝ ݂ ܶܕܗ ܥܰܠܝܽܗܘܢ‬
ܰ
ܰ
ܰ ݂ ‫ܰܘܢܰܨܶܠܐ ܰܘ‬
(analyze)‫ܗܝ ܀‬
݈ ‫ܟܐܘ ݁ܒܽܗܘܢ ݁ܬܠܺܡܝ݂ܕܘ‬

‫כאו בהון‬
ַ ַ ‫לא ו‬
ֵ ַ ‫ליהון ַונצ‬
ַ ‫דה ע‬
ֵ ‫אי‬
ִ ‫סים‬
ִ ‫דנ‬
ַ ‫לה טל ֵָיא‬
ֵ ‫רבו‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 19:13
(analyze) . ‫דוהי‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ
Matthew 19:13 - hāydēn qārrēḇ(w) lēh ṭəlāyē dansim ᵓiḏēh ᶜəlayhon wanṣāllē
wāḵa(ᵓ)(w) bəhon talmiḏaw(hy) . (analyze)
Matthew 19:13 - Then they brought to him children, that he should put his hand upon them
and pray. And his disciples forbad them.

ܶ ‫ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ ܶܝܽܫܘܥ‬- Matthew 19:14
ܳ ‫ܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܫ ݂ ܽܒܘܩܘ ܛܳܠܶܝܐ‬
‫ܐ ݂ ܶܬܝܢ‬
ܶ ‫ܓܝܪ ݁ ܰܕܐܝ݂ܟ ܳܗܶܠܝܢ‬
ܶ ‫ܠܳܘ݂ܬܝ ܘܳܠܐ ݁ ܶܬ݂ܟܽܠܘܢ‬
ܶ ݁ ‫ܢܘܢ ݁ܕ ݂ ܰܕܐܝܶܠܝܢ‬
ܽ ‫ܐ‬
ܽ ‫ܐ‬
‫ܢܘܢ‬
ܳ ܽ ݁ ‫ܐܝ ݂ ܶܬܝܗ ܰܡܠ‬
ܺ
ܰ ܰ݁
(analyze) ‫ܟܘ݂ܬܐ ܕܫܡܳܝܐ ܀‬

‫אנון‬
ֵ ‫תכלון‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫תין לָותי ו‬
ֵ ‫מר להון שבוקו טל ֵָיא א‬
ַ ֵ‫דין ֵישוע א‬
ֵ ‫ הו‬- Matthew 19:14
(analyze) . ‫יא‬
ָ ַ‫דשמ‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫תיה‬
ֵ ‫אי‬
ִ ‫אנון‬
ֵ ‫לין‬
ֵ ָ‫דאיכ ה‬
ַ ‫גיר‬
ֵ ‫לין‬
ֵ ‫דאי‬
ַ ‫ד‬
Matthew 19:14 - hū dēn yēšūᶜ ᵓēmar ləhon šəḇūq(w) ṭəlāyē ᵓāṯēn ləwāṯ(y) wəlā
teḵlon ᵓēnon dəḏa(ᵓ)ylēn gēr da(ᵓ)yḵ hālēn ᵓēnon ᵓiṯēh malkuṯā dašmāyā . (analyze)
Matthew 19:14 - But Jeshu himself said, Suffer children to come unto me, and forbid them
not; for of those who are as these, is the kingdom of heaven.
(analyze‫܀‬
)

ܺ ‫ ܘܳܣܡ‬- Matthew 19:15
‫ܐܝ ݂ ܶܕܗ ܥܰܠܝܽܗܘܢ ܶܘܐܰܙܠ ܶܡܢ ݁ ܰܬܳܡܢ‬
(analyze) .

‫מן‬
ָ ַ‫מן ת‬
ֵ ‫ליהון ֵואַזל‬
ַ ‫דה ע‬
ֵ ‫אי‬
ִ ‫סם‬
ָ ‫ ו‬- Matthew 19:15

Matthew 19:15 - wəsām ᵓiḏēh ᶜəlayhon we(ᵓ)zal men tamān . (analyze)
Matthew 19:15 - And he put his hand upon them, and went thence.

ܳ ‫ܢܐ ܳܛ ݂ ܳܒܐ ܳܡ‬
ܳ ‫ ܶܘܐ ݂ ܳܬܐ ܰܚ݂ܕ ܩܶܪ݂ܒ ܶܘܐܰܡܪ ܶܠܗ ܰܡܠ ݂ ܳܦ‬- Matthew 19:16
‫ܢܐ ݁ܕܳܛ݂ܒ‬
ܺ
ܰ ܳ ܰ݁
ܽ ܶ ‫ܐܥ ݁ ܶܒܕ ݁ܕ‬
ܶ
(analyze)‫ܢܗܘܘܢ ܠܝ ܰܚܶܝܐ ܕܠܥܠܡ ܀‬
݂
‫לי‬
ִ ‫נהוון‬
ֵ ‫בד ד‬
ֵ ‫אע‬
ֵ ‫טב‬
ָ ‫נא ד‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫בא‬
ָ ‫ט‬
ָ ‫נא‬
ָ ָ ‫מלפ‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫רב ֵוא‬
ֵ ‫חד ק‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫ ֵוא‬- Matthew 19:16
(analyze) . ‫לם‬
ַ ‫ע‬
ָ ‫דל‬
ַ ‫חֵיא‬
ַ
Matthew 19:16 - we(ᵓ)ṯā ḥāḏ qərēḇ we(ᵓ)mar lēh malpānā ṭāḇā mānā dəṭāḇ ᵓeᶜbeḏ
dənehon li() ḥāyē dalᶜālam . (analyze)
Matthew 19:16 - AND one came and approached and said to him, Good teacher, what of
good shall I do, that I may have the life of eternity ?

ܺ
ܶ ‫ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 19:17
ܰ ‫ܢܐ ܳܩܶܪܐ‬
ܳ ‫ܐܰܡܪ ܶܠܗ ܳܡ‬
‫ܢ݁ܬ ܠܝ ܳܛ ݂ ܳܒܐ ܰܠܝ݁ܬ‬
‫ܐ‬
݈
ܳ ܶ ‫ܳܛ ܳܒܐ‬
ܶ݁
ܶ
ܶ
ܰ
ܶ
ܳ ܳܰ
ܰ
‫ܢ݁ܬ ݁ܕ ݂ ܶܬܽܥܘܠ ܠܰܚܶܝܐ‬
݂
݈ ‫ܐܳܠܐ ܐܢ ܚ݂ܕ ܐܠܗܐ ܐܢ ܕܝܢ ܳܨ݂ܒܐ ܐ‬
ܽ
ܰ
݁
݁
ܶ
(analyze) ‫ܛܪ ܦܘܩܕܢܐ ܀‬

‫חד‬
ַ ‫אן‬
ֵ ‫לא‬
ָ ֵ‫בא א‬
ָ ‫ט‬
ָ ‫לית‬
ַ ‫בא‬
ָ ‫ט‬
ָ ‫לי‬
ִ ‫רא אנת‬
ֵ ‫ק‬
ָ ‫נא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫לה‬
ֵ ‫מר‬
ַ ֵ‫דין א‬
ֵ ‫ הו‬- Matthew 19:17
(analyze) . ‫נא‬
ֵ ‫ד‬
ָ ‫טר פוק‬
ַ ‫חֵיא‬
ַ ‫תעול ל‬
ֵ ‫בא אנת ד‬
ֵ ָ ‫דין צ‬
ֵ ‫אן‬
ֵ ‫הא‬
ָ ָ ‫אל‬
Matthew 19:17 - hū dēn ᵓēmar lēh mānā qārē ᵓa(n)t li() ṭāḇā layt ṭāḇā ᵓēlā ᵓen ḥāḏ
ᵓālāhā ᵓen dēn ṣāḇē ᵓa(n)t dəṯēᶜūl ləḥāyē ṭar puqdānē . (analyze)
Matthew 19:17 - But he said to him, Why dost thou call me good ? none is good but one,
Aloha. But if thou wilt enter into life, keep the commandments.

ܶ
ܶ ‫ܐܝܶܠܝܢ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ ܶܝܽܫܘܥ‬
ܰ ‫ܐܰܡܪ ܶܠܗ‬
ܳ - Matthew 19:18
‫ܐܰܡܪ ܠܗ ܳ ݁ܕܳܠܐ ݁ ܶܬܩܽܛܘܠ‬
ܳ
ܽ݁ ܳ ܰ ܶ݁
ܽ ‫ܘܳܠܐ ݁ܬ‬
ܽ
ܽ ‫ܓܘܪ ܘܳܠܐ ݁ ܶܬ݂ܓ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܘ݂ܒ ܘܠܐ ܬܣܗ݂ܕ ܣܗܕܘ݂ܬ ܫܘܩܪܐ‬
݂

‫לא‬
ָ ‫לא תגור ו‬
ָ ‫תקטול ו‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫לה ד‬
ֵ ‫מר‬
ַ ֵ‫דין ֵישוע א‬
ֵ ‫לין הו‬
ֵ ‫לה אי‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫ א‬- Matthew 19:18
(analyze) . ‫רא‬
ָ ‫סהדות שוק‬
ָ ‫הד‬
ַ ‫תס‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫תגנוב ו‬
ֵ
Matthew 19:18 - ᵓāmar lēh ᵓaylēn hū dēn yēšūᶜ ᵓēmar lēh dəlā teqṭūl wəlā təǥūr
wəlā teǥnūḇ wəlā teshāḏ sāhduṯ šūqrā . (analyze)
Matthew 19:18 - He said to him, Which ? Jeshu answered him, Thou shalt not kill, neither
commit adultery, nor steal, neither shalt thou witness false testimony;

ܰ ‫ ܘܰܝܰܩܪ ܰܠܐ ݂ ܽܒܘ݂ܟ ܘܶܠܐܳܡ݂ܟ ܘ ݂ ܰܬܶܚ݂ܒ ܠܰܩܺܪܝ ݂ ܳܒ݂ܟ‬- Matthew 19:19
ܰ ‫ܐܝ݂ܟ‬
‫ܢ݂ܦܳܫ݂ܟ‬
(analyze) ‫܀‬
(analyze) .

‫שכ‬
ָ ‫נפ‬
ַ ‫בכ איכ‬
ָ ‫רי‬
ִ ‫ק‬
ַ ‫חב ל‬
ֵ ַ‫מכ ות‬
ָ ‫לא‬
ֵ ‫לאבוכ ו‬
ַ ‫קר‬
ַ ַ ‫ וי‬- Matthew 19:19

Matthew 19:19 - wəyāqqar la(ᵓ)ḇūḵ wəle(ᵓ)māḵ wəṯāḥēḇ ləqāriḇāḵ ᵓayḵ
nāpšāḵ . (analyze)
Matthew 19:19 - and honour thy father and thy mother, and love thy neighbour as thyself.

ܶ ‫ܢܛܶܪ݂ܬ‬
ܽ ݁ ‫ܐܰܡܪ ܶܠܗ ܰܗܘ ܥܰܠܝܳܡܐ ܳܗܶܠܝܢ‬
ܳ - Matthew 19:20
ܶ ‫ܐ‬
ܶ ‫ܟܠܶܗܝܢ‬
‫ܢܝܢ‬
ܳ ‫ܢܐ ܚܺܣܝܪ ݈ܐ‬
ܳ ‫ܶܡܢ ܰܛܠܽܝܘ݂ܬܝ ܳܡ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܐ‬

‫סיר‬
ִ ‫נא ח‬
ָ ָ‫טליותי מ‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫נין‬
ֵ ֵ‫רת א‬
ֵ ‫נט‬
ֵ ‫הין‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫לין‬
ֵ ָ‫מא ה‬
ָ ‫לי‬
ַ ‫הו ע‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫ א‬- Matthew 19:20
(analyze) . ‫נא‬
ָ ‫א‬
Matthew 19:20 - ᵓāmar lēh haw ᶜəlaymā hālēn kullhēn neṭrēṯ ᵓēnēn men ṭalyūṯ(y)
mānā ḥəsir (ᵓ)nā . (analyze)
Matthew 19:20 - The young man saith to him, These all have I kept from my childhood: how
am I deficient ?

ܳ
ܶ ‫ܐܰܡܪ ܶܠܗ ܶܝܽܫܘܥ‬
ܰ ‫ܐܢ ܳܨ ݂ ܶܒܐ‬
ܳ - Matthew 19:21
‫ܢ݁ܬ ݁ܓܺܡܝܪܐ ܠܶܡܗܳܘܐ ܶܙܠ‬
‫ܐ‬
݈
ܺ ݁ ‫ܢ݂ܟ ܘܰܗ݂ܒ ܠܶܡܣ‬
ܶ ‫ܟ‬
ܳ ‫ܰܙ ݁ ܶܒܢ ܶܩܢܳܝ‬
‫ܢܐ ܘ ݂ ܶܬܗܶܘܐ ܳܠ݂ܟ ܺܣܝܡ ݂ ܳܬܐ ܰ݁ܒܫܰܡܳܝܐ‬
ܰ
ܳ
(analyze) ‫ܘ݂ܬܐ ܳ݁ܒ݂ܬܪܝ ܀‬

‫הב‬
ַ ‫נכ ו‬
ָ ָ ‫קני‬
ֵ ‫בן‬
ֵ ַ ‫מהָוא ֵזל ז‬
ֵ ‫רא ל‬
ָ ‫מי‬
ִ ‫בא אנת ג‬
ֵ ָ ‫אן צ‬
ֵ ‫לה ֵישוע‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫ א‬- Matthew 19:21
(analyze) . ‫תרי‬
ַ ָ‫תא ב‬
ָ ‫מָיא ו‬
ַ ‫בש‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫סימ‬
ִ ‫לכ‬
ָ ‫תהֵוא‬
ֵ ‫נא ו‬
ֵ ִ ‫מסכ‬
ֵ ‫ל‬
Matthew 19:21 - ᵓāmar lēh yēšūᶜ ᵓen ṣāḇē ᵓa(n)t gəmirā ləmehwā zel zabbbben
qenyānāḵ wəhāḇ ləmeskinē wəṯehwē lāḵ simṯā bašmāyā wəṯā bāṯar(y) . (analyze)
Matthew 19:21 - Jeshu saith to him, If thou wilt become perfect, go, sell thy possession and
give to the poor, and there shall be for thee a treasure in heaven: and come after me.

ܰ ݁ ‫ܟ݂ܕ‬
ܰ ݁ ‫ ܫܰܡܥ ݁ ܶܕܝܢ ܰܗܘ ܥܰܠܝܳܡܐ ܶܡܠ ݂ ܳܬܐ ܳܗ ݂ ܶܕܐ ܶܘܐܰܙܠ‬- Matthew 19:22
‫ܟܪܳܝܐ‬
ܺ ‫ܶܠܗ‬
ܺ ݁ ‫ܢܐ ܰܣ‬
ܶ ݁ ‫ܐܝ݂ܬ ܗܳܘܐ ܶܠܗ‬
ܳ ‫ܓܝܪ ܶܩܢܳܝ‬
(analyze)‫ܓܳܝܐܐ ܀‬
݈

‫לה‬
ֵ ‫אית הָוא‬
ִ ‫לה‬
ֵ ‫כרָיא‬
ַ ‫כד‬
ַ ‫דא ֵואַזל‬
ֵ ָ‫תא ה‬
ָ ‫מל‬
ֵ ‫מא‬
ָ ‫לי‬
ַ ‫הו ע‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫מע‬
ַ ‫ ש‬- Matthew 19:22
(analyze) . ‫יאא‬
ָ ִ ‫סג‬
ַ ‫נא‬
ָ ָ ‫קני‬
ֵ ‫גיר‬
ֵ
Matthew 19:22 - šəmaᶜ dēn haw ᶜəlaymā melṯā hāḏē we(ᵓ)zal kaḏ karyā lēh ᵓiṯ
(h)wā lēh gēr qenyānā saggiā(ᵓ) . (analyze)
Matthew 19:22 - But he, the young man, heard this word, and went away with sadness, for he
had great property.

ܶ ‫ ܶܝܽܫܘܥ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 19:23
ܳ ‫ܐܺܡܝܢ‬
ܰ ‫ܐܰܡܪ ܠ ݂ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܘܗܝ‬
ܳ ‫ܐܰܡܪ ݈ܐ‬
‫ܢܐ‬
݈
ܽ ݁ ‫ܢܽܥܘܠ ܠܰܡܠ‬
݂ܽ ‫ܠ‬
ܰ
ܶ ‫ܟܘܢ ݁ܕܰܥܛܳܠܐ ݈ܗܝ ܠܰܥ ݁ ܺܬܝܳܪܐ ݁ܕ‬
(analyze)‫ܟܘ݂ܬ ܫܡܳܝܐ ܀‬

‫לא הי‬
ָ ‫עט‬
ַ ‫נא לכון ד‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫מין א‬
ִ ‫דוהי א‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫מר ל‬
ַ ֵ‫דין א‬
ֵ ‫ ֵישוע‬- Matthew 19:23
(analyze) . ‫יא‬
ָ ‫מ‬
ַ ‫מלכות ש‬
ַ ‫נעול ל‬
ֵ ‫רא ד‬
ָ ‫תי‬
ִ ‫ע‬
ַ ‫ל‬
Matthew 19:23 - yēšūᶜ dēn ᵓēmar ləṯalmiḏaw(hy) ᵓāmin ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon dəᶜaṭlā
(hy) ləᶜattirā dənēᶜūl ləmalkuṯ šəmāyā . (analyze)
Matthew 19:23 - But Jeshu said to his disciples, Amen I say unto you, that it is difficult for
the rich to enter the kingdom of heaven.

ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܳ ‫ ݁ ܽܬܘ݂ܒ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 19:24
ܰ ‫ܟܘܢ ݁ ܰܕ݂ܕܺܠܝܠ ݈ܽܗܘ ܠ‬
ܳ ‫ܐܰܡܪ‬
‫ܓܡܳܠܐ ܠܶܡܰܥܠ‬
݂
ܳ ܽ ݁ ‫ܢܽܥܘܠ ܠܰܡܠ‬
ܰ ‫݁ ܰܒܚܽܪܘܳܪܐ ݁ ܰܕܡܰܚܳܛܐ‬
ܳ ܳ ܰ݁
ܶ ‫ܐܘ ܰܥ ݁ ܺܬܝܳܪܐ ݁ܕ‬
(analyze) ‫ܟܘ݂ܬܐ ܕܐܠܗܐ ܀‬
‫טא‬
ָ ‫ח‬
ַ ‫דמ‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫בחרו‬
ַ ‫על‬
ַ ‫מ‬
ֵ ‫לא ל‬
ָ ‫גמ‬
ַ ‫ליל הו ל‬
ִ ‫דד‬
ַ ‫נא לכון‬
ָ ‫מר‬
ַ ‫דין א‬
ֵ ‫ תוב‬- Matthew 19:24

(analyze) .

‫הא‬
ָ ָ ‫דאל‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫נעול ל‬
ֵ ‫רא ד‬
ָ ‫תי‬
ִ ‫ע‬
ַ ‫או‬

Matthew 19:24 - toḇ dēn ᵓāmarnā() ləḵon daḏlil (h)u ləǥamlā ləmēᶜal baḥrūrā
damḥāṭā ᵓaw ᶜattirā dənēᶜūl ləmalkuṯā da(ᵓ)lāhā . (analyze)
Matthew 19:24 - Again I say to you, that it is easier for a camel to enter through the aperture
of a needle, than the rich to enter into the kingdom of Aloha.

ܺ
ܺ
ܰ ݁ ‫ ݁ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܶܕܐ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 19:25
‫ܟ݂ܕ ܫܰܡܥܘ ݁ ܰܬܺܗܝܪܝܢ ݈ܗܰܘܘ ܳܛ݂ܒ ܳܘܐܡܪܝܢ‬
ܰ ݁ ‫ܟܝ ܶܡܫ‬
ܰ ݁ ‫ܢܘ‬
ܶ ܺ ‫ܟܚ ݁ܕ‬
ܽ ‫ܰܡ‬
(analyze)‫ܢܚܐ ܀‬

‫חא‬
ֵ ִ ‫כח דנ‬
ַ ‫מש‬
ֵ ‫כי‬
ַ ‫מנו‬
ַ ‫רין‬
ִ ‫טב ָואמ‬
ָ ‫רין הַוו‬
ִ ‫הי‬
ִ ַ‫מעו ת‬
ַ ‫כד ש‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫דא‬
ֵ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ - Matthew 19:25

(analyze) .

Matthew 19:25 - talmiḏē dēn kaḏ šəmaᶜ(w) tahirin (h)waw ṭāḇ wā(ᵓ)mrin mānū kay
meškaḥ dənīḥē . (analyze)
Matthew 19:25 - But the disciples when they heard were greatly hurt, saying, Who then can
be saved?

ܳ ‫ܢܝ‬
ܰ ‫ ܳܚܪ ݁ܒܽܗܘܢ ܶܝܽܫܘܥ ܶܘܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܠܳܘ݂ܬ ݁ܒ‬- Matthew 19:26
‫ܢܳܫܐ ܳܗ ݂ ܶܕܐ‬
ܽ ݁ ‫ܐܳܠܳܗܐ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܰ ‫ܳܠܐ ܶܡܫ݁ܟܳܚܐ ܠܳܘ݂ܬ‬
݁ ‫ܟܠܶܡ ݁ ܶܕܡ ܶܡܫ‬
(analyze) ‫ܟܳܚܐ ܀‬

‫חא לָות‬
ָ ‫משכ‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫דא‬
ֵ ָ‫שא ה‬
ָ ָ ‫נינ‬
ַ ‫מר להון לָות ב‬
ַ ‫חר בהון ֵישוע ֵוא‬
ָ - Matthew 19:26
(analyze) . ‫חא‬
ָ ‫משכ‬
ֵ ‫דם‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫דין‬
ֵ ‫הא‬
ָ ָ ‫אל‬
Matthew 19:26 - ḥār bəhon yēšūᶜ we(ᵓ)mar ləhon ləwāṯ bənaynāšā hāḏē lā meškḥā
ləwāṯ ᵓālāhā dēn kullmeddem meškḥā . (analyze)
Matthew 19:26 - Jeshu, beholding them, said, With the sons of men it is not possible; but
with Aloha every thing is possible.

ܶ ‫ܟܐ ݂ ܳܦܐ ܶܘܐܰܡܪ ܶܠܗ ܳܗܐ‬
ܺ ݁ ‫ܢܐ‬
ܰ ‫ܢܚ‬
ܰ ‫ܐ‬
ܳ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ ܥ‬- Matthew 19:27
‫ܢܢ‬
ܽ ݁ ‫ܫ ݂ ܰܒܩܢ‬
ܰ ݁ ‫ܢܐ‬
ܶ ‫ܟܝ‬
ܳ ‫ܟܠܶܡ ݁ ܶܕܡ ܶܘܐ ݂ ܰܬܝܢ ܳ݁ܒ݂ܬܳܪ݂ܟ ܳܡ‬
(analyze
‫ܢܗܶܘܐ ܰܠܢ ) ܀‬

‫רכ‬
ָ ‫בת‬
ָ ‫תין‬
ַ ‫דם ֵוא‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫בקן‬
ַ ‫נן ש‬
ַ ‫נח‬
ַ ֵ‫הא א‬
ָ ‫לה‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫פא ֵוא‬
ָ ִ‫נא כא‬
ָ ‫דין ע‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 19:27
(analyze) . ‫לן‬
ַ ‫נהֵוא‬
ֵ ‫כי‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫מ‬
ָ
Matthew 19:27 - hāydēn ᶜənā ki(ᵓ)pā we(ᵓ)mar lēh hā ᵓēnaḥnan šəḇaqn
kullmeddem we(ᵓ)ṯayn bāṯrāḵ mānā kay nehwē lan . (analyze)
Matthew 19:27 - THEN answered Kipha and said to him, Behold, we have abandoned every
thing, and have come after thee: what then shall there be for us ?

ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܳ ‫ܐܺܡܝܢ‬
ܰ ‫ܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܶܝܽܫܘܥ‬
ܳ - Matthew 19:28
ܰ‫ܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܟܘܢ‬
‫ܡܪ‬
݈
ܶ
‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ݁ ܶܕܐ ݂ ܰܬܝ ܳ ݁ ܽܬܘܢ ܳ݁ܒ ݂ ܰܬܪܝ ݁ܒܳܥܠܳܡܐ ܰܚ݈݂ܕ ݂ ܳܬܐ ܳܡܐ ݁ܕܳܝ ݂ ܶܬ݂ܒ ݁ܒܪܗ‬
‫݁ ܰܕܐ‬
݈
ܰ
ܳ
ܽ ݂ ‫ܢܘܣ ݁ܕܽܫܘ݂ܒܶܚܗ ݁ ܶܬ݁ܬ‬
ܳ ‫ܢܳܫܐ ܰܥܠ ݁ܬܪ‬
ܳ ‫݁ܕ݈ܐ‬
‫ܢ ܳ ݁ ܽܬܘܢ ܰܥܠ‬
݈ ‫ܒܘܢ ܶ ܐ݂ܦ ݁ ܺܐ‬
ܽ ݁ ‫݁ܬܶܪܥܰܣܪ‬
ܰ ܰ ܶ ݁
ܽ ‫ܟܘܪܰܣܳܘܢ ܰܘ݁ܬ ݂ ܽܕܘ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܘܢ ܬܪܥܣܪ ܫ݂ܒܛܐ ܕܐܝܣܪܐܶܝܠ‬
‫תרי‬
ַ ָ‫תיתון ב‬
ַ ‫דא‬
ֵ ‫דאנתון‬
ַ ‫נא לכון‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫מין א‬
ִ ‫מר להון ֵישוע א‬
ַ ‫ א‬- Matthew 19:28

‫על‬
ַ ‫תתבון אפ אנתון‬
ֵ ‫חה‬
ֵ ‫נוס דשוב‬
ָ ָ ‫על תר‬
ַ ‫שא‬
ָ ָ ‫רה דאנ‬
ֵ ‫תב ב‬
ֵ ָ ‫מא די‬
ָ ‫תא‬
ָ ‫חד‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫על‬
ָ ‫ב‬
(analyze) . ‫יל‬
ֵ ‫רא‬
ָ ‫איס‬
ִ ‫טא ד‬
ֵ ‫שב‬
ַ ‫סר‬
ַ ‫רע‬
ֵ ‫סָון ַותדונון ת‬
ַ ‫סר כור‬
ַ ‫רע‬
ֵ ‫ת‬
Matthew 19:28 - ᵓāmar ləhon yēšūᶜ ᵓāmin ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon da(ᵓ)(n)tton
de(ᵓ)ṯayton bāṯar(y) bəᶜālmā ḥāḏ()ṯā mā dəyāṯēḇ bərēh də((ᵓ))nāšā ᶜal tərānāws
dəšūḇḥēh tetḇon ᵓāpᵓa(n)tton ᶜal təreᶜsar kursāwān watḏūnon təreᶜsar šāḇṭē
di(ᵓ)srā(ᵓ)el . (analyze)
Matthew 19:28 - Jeshu saith to them, Amen I say to you, that you who have come after me,
in the new world, when the Son of man shall sit upon the throne of his glory, you also shall
sit upon twelve seats, and shall judge the twelve tribes of Isroel.

ܰ ‫ܐܚܳܘ ݂ ܳܬܐ‬
ܰ ‫ܐܘ‬
ܰ ‫ܐܶܚܐ‬
ܰ ‫ܐܘ‬
ܰ ‫ܢܫ ݁ܕܳܫ ݂ ܶܒܩ ܳ݁ܒ ݁ ܶܬܐ‬
ܽ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 19:29
ܳ ‫ܟܠ‬
‫ܐܘ‬
ܶ ‫ܐܘ‬
ܰ ‫ܢܳܝܐ‬
ܰ ‫ܐܢ݁ܬ ݂ ܳܬܐ‬
ܰ ‫ܐܘ‬
ܰ ‫ܐܳܡܐ‬
ܰ ‫ܐ ݂ ܳܒܐ‬
ܰ
ܰ ‫ܐܘ ݁ܒ‬
‫ܐܘ ܽܩܘܪܳܝܐ ܶܡܽܛܠ ܶܫܡܝ‬
݈
ܰ ܺ
(analyze)‫ܢܐܪ݂ܬ ܀‬
‫ܰܚ݂ܕ ܰ݁ܒܳܡܐܐ ܢܰܩ ݁ ܶܒܠ ܘܰܚܶܝܐ ݁ ܰܕܠܳܥܰܠܡ‬
).

‫מא או‬
ָ ֵ‫בא או א‬
ָ ‫תא או א‬
ָ ָ ‫חא או אחו‬
ֵ ‫תא או א‬
ֵ ָ‫בק ב‬
ֵ ‫ש‬
ָ ‫נש ד‬
ָ ‫כל‬
ֻ ‫ ו‬- Matthew 19:29
‫רת‬
ַ ִ‫לם נא‬
ַ ‫ע‬
ָ ‫דל‬
ַ ‫חֵיא‬
ַ ‫בל ו‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫מאא נ‬
ָ ַ‫חד ב‬
ַ ‫שמי‬
ֵ ‫טל‬
ֻ ‫מ‬
ֵ ‫תא או בנ ַָיא או קורָיא‬
ָ ‫אנת‬
(analyze

Matthew 19:29 - wəḵullnāš dəšāḇeq bāttē ᵓaw ᵓāḥē ᵓaw ᵓaḥwāṯā ᵓaw ᵓāḇā ᵓaw ᵓēmā
ᵓaw ᵓa(n)tṯā ᵓaw bənāyā ᵓaw qūryā mēṭul šem(y) ḥāḏ bamā(ᵓ) nəqabbbbel
wəḥāyē dalᶜālam ni(ᵓ)āṯ . (analyze)
Matthew 19:29 - And every man who hath relinquished houses, or brethren, or sisters, or
father, or mother, or wife, or children, or lands, on account of my name, shall receive a
hundred-fold, and shall inherit the life of eternity,

ܳ
ܳ
ܺ ݁ ‫ ܰܣ‬- Matthew 19:30
ܶ ‫ܓܶܝܐܐ ݁ ܶܕܝܢ ܰܩ݂ܕܳܡܶܝܐ ݁ܕ‬
‫ܢܗܽܘܘܢ ݈ܐܚܪܶܝܐ ܰܘ݈ܐܚܪܶܝܐ‬
ܳ ܰ
(analyze) ‫ܩ݂ܕܡܶܝܐ ܀‬
(analyze) .

‫מֵיא‬
ָ ‫קד‬
ַ ‫נהוון אחר ֵָיא ַואחר ֵָיא‬
ֵ ‫מֵיא ד‬
ָ ‫קד‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫סג ִֵיאא‬
ַ - Matthew 19:30

Matthew 19:30 - saggie(ᵓ) dēn qāḏmāyē dənehon (ᵓ)ḥrāyē wa((ᵓ))ḥrāyē
qāḏmāyē . (analyze)
Matthew 19:30 - Many however are first who shall be last, and the last first.

The Gospel According To Matthai - Chapter 20
‫܀ ܡܬܝ ܟ ܀‬

ܶ
ܳ ܰ
ܳ ݂ ‫ܟܘ‬
ܽ ݁ ‫ܓܝܪ ܰܡܠ‬
ܶ ݁ ‫ ݁ ܳܕܡܳܝܐ‬- Matthew 20:1
ܰ ܰ݁
‫ܓ݂ܒܪܐ ܳܡܪܐ ܰ݁ܒܝ ݁ ܳܬܐ‬
݂ ‫ܬܐ ܕܫܡ ܳ ܰܝܐ ܶ ܠ‬
ܰ ܰ݁
ܽ ‫ܢܐ‬
݁ ܳ
݂ ‫ܓܘܪ ݁ ܳܦܥܶܠܐ ܠ‬
(analyze)‫ܟܪܡܗ ܀‬
݂ ܶ ‫ܕܢ݂ܦܩ ݁ܒܰܨ݂ܦܪܐ ܕ‬
‫רא‬
ָ ‫צפ‬
ַ ‫פק ב‬
ַ ‫דנ‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫בי‬
ַ ‫רא‬
ֵ ‫מ‬
ָ ‫רא‬
ָ ‫גב‬
ַ ‫מָיא ל‬
ַ ‫דש‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫גיר‬
ֵ ‫דמָיא‬
ָ - Matthew 20:1
(analyze) . ‫מה‬
ֵ ‫כר‬
ַ ‫לא ל‬
ֵ ‫פע‬
ָ ‫נאגור‬
ֵ ‫ד‬
Matthew 20:1 - dāmyā gēr malkuṯā dašmāyā ləǥāḇrā mārē baytā danpaq bəṣāprā
dəne(ᵓ)ǥūr pāᶜlē ləḵarmēh . (analyze)
Matthew 20:1 - FOR the kingdom of heaven is like a man, a house-lord, who went forth in
the early morn to hire labourers for his vinery.

ܳ ܳ ܺ݁
ܶ
‫ܢܪܐ ݁ܒܰܝܘܳܡܐ ܘܰܫ ݁ ܰܕܪ‬
‫ ܰܩܨ ݁ ܶܕܝܢ ܰܥܡ ݁ ܳܦܥܠܐ ܶܡܢ ܕܝ‬- Matthew 20:2
ܶ
ܶ ܰ ݂ ‫ܢܘܢ ܠ‬
ܽ ‫ܐ‬
(analyze)‫ܟܪܡܗ ܀‬

(analyze) .

‫מה‬
ֵ ‫כר‬
ַ ‫אנון ל‬
ֵ ‫דר‬
ַ ‫ש‬
ַ ‫מא ו‬
ָ ‫רא בַיו‬
ָ ָ ‫דינ‬
ִ ‫מן‬
ֵ ‫לא‬
ֵ ‫פע‬
ָ ‫עם‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫קץ‬
ַ - Matthew 20:2

Matthew 20:2 - qaṣ dēn ᶜam pāᶜlē men dinārā bəyawmā wəšaddddar ᵓēnon
ləḵarmēh . (analyze)
Matthew 20:2 - And he bargained with the labourers for a denarius a day, and sent them into
his vinery.

ܳ
ܰ ܰ
ܳ ܰ
ܶ ‫ܐܚܳܪ‬
‫ܢܐ ݁ܕܳܩܝܺܡܝܢ ݁ܒܽܫܘܳܩܐ‬
݈ ‫ ܘܢ݂ܦܩ ܰ݁ܒ݂ܬܠ݂ܬ ܳܫܺܥܝܢ ܘܚܙܐ‬- Matthew
ܺ ܺ 20:3
ܰ
(analyze) ‫ܘ݂ܒܛܝܠܝܢ ܀‬
(analyze) .

‫לין‬
ִ ‫טי‬
ִ ַ‫קא וב‬
ָ ‫מין בשו‬
ִ ‫קי‬
ָ ‫נא ד‬
ֵ ָ ‫עין ַוחָזא אחר‬
ִ ‫ש‬
ָ ‫לת‬
ָ ‫בת‬
ַ ‫פק‬
ַ ‫ ַונ‬- Matthew 20:3
Matthew 20:3 - wanpaq baṯlāṯ šāᶜin waḥzā (ᵓ)ḥrānē dəqāymin bəšūqā
wəḇāṭilin . (analyze)

Matthew 20:3 - And he went forth in three hours, and saw others who were standing in the
public place and unemployed.

ܶ
ܰ ‫ܐ݂ܦ‬
ܳ ‫ ܶܘܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܶܙܠܘ‬- Matthew 20:4
ܰ ݂ ‫ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ܠ‬
‫ܟܪܳܡܐ ܘܶܡ ݁ ܶܕܡ ݁ܕܳܘܠܐ‬
݈
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܶ
ܳ ‫ܐ‬
(analyze)‫ܟܘܢ ܀‬
݈ ‫ܳܝܗ݂ܒ‬
).

‫נא לכון‬
ָ ‫הב א‬
ֵ ָ ‫לא י‬
ֵ ָ ‫דם דו‬
ֵ ֵ‫מא ומ‬
ָ ‫כר‬
ַ ‫מר להון ֵזלו אפ אנתון ל‬
ַ ‫ ֵוא‬- Matthew 20:4

(analyze

Matthew 20:4 - we(ᵓ)mar ləhon zel(w) ᵓāp ᵓa(n)tton ləḵarmā wəmeddem dəwālē
yāhēḇ (ᵓ)nā ləḵon . (analyze)
Matthew 20:4 - And he said to them, Go also you in the vinery, and what is suitable I will
give you. Then went they.

ܶ ‫ܢܘܢ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܽ ‫ ܶܗ‬- Matthew 20:5
‫ܐܰܙܠܘ ܰܘܢ ݂ ܰܦܩ ݁ ܽܬܘ݂ܒ ݁ܒܶܫ݂ܬ ܘ ݂ ܰܒ݂ܬܰܫܥ ܳܫܺܥܝܢ‬
ܳ ݂ ‫ܰܘܥ ݂ ܰܒ݂ܕ ܳܗ‬
(analyze) ‫ܟܘ݂ܬ ܀‬
(analyze) .

‫הכָות‬
ָ ‫בד‬
ַ ‫עין ַוע‬
ִ ‫ש‬
ָ ‫שע‬
ַ ‫בת‬
ַ ‫שת ו‬
ֵ ‫פק תוב ב‬
ַ ‫דין אֵַזלו ַונ‬
ֵ ‫הנון‬
ֵ - Matthew 20:5

Matthew 20:5 - hēnon dēn ᵓēzal(w) wanpaq toḇ bəšēṯ wəḇāṯšaᶜ šāᶜin waᶜḇāḏ
hāḵwāṯ . (analyze)
Matthew 20:5 - And he went forth again in six and nine hours, and did the same.

ܰ ݁ ‫ ܘܰܠܐ ݁ ܰܦܝ ܚ ݂ ܰܕܶܥܣܶܪܐ ܳܫܺܥܝܢ ܢ ݂ ܰܦܩ ܶܘܐܫ‬- Matthew 20:6
ܶ ‫ܟܚ ݈ܐܚܳܪ‬
‫ܢܐ‬
ܺ ܳ
ܳ ‫݁ܕܳܩܝܺܡܝܢ ܘ ݂ ܰܒܺܛܝܺܠܝܢ ܶܘܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܳܡ‬
‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ܰܝܘܳܡܐ‬
݈ ‫ܢܐ ܩܝܡܝܢ ܐ‬
ܺ ܳ ܰ
ܶ ܽ݁
(analyze‫܀‬
) ‫ܟܠܗ ܘ݂ܒܛܠܝܢ‬

‫מר‬
ַ ‫לין ֵוא‬
ִ ‫טי‬
ִ ַ‫מין וב‬
ִ ‫קי‬
ָ ‫נא ד‬
ֵ ָ ‫כח אחר‬
ַ ‫פק ֵואש‬
ַ ‫עין נ‬
ִ ‫ש‬
ָ ‫רא‬
ֵ ‫עס‬
ֵ ‫ד‬
ַ ‫פי ח‬
ַ ‫לא‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 20:6
(analyze) . ‫לין‬
ִ ‫ט‬
ָ ַ‫לה וב‬
ֵ ֻ ‫מא כ‬
ָ ‫מין אנתון ַיו‬
ִ ‫קי‬
ָ ‫נא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫להון‬
Matthew 20:6 - wəla(ᵓ)pay ḥəḏāᶜesrē šāᶜin nəpaq we(ᵓ)škaḥ (ᵓ)ḥrānē dəqāymin
wəḇāṭilin we(ᵓ)mar ləhon mānā qāymin ᵓ(n)tton yawmā kullēh wəḇāṭālin . (analyze)
Matthew 20:6 - And about eleven hours he went out, and found others who were standing
and unemployed; and he said to them, Why are you standing all the day unemployed ?

ܳ ‫ܐܡܺܪܝܢ ܶܠܗ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܶܙܠܘ‬
ܳ ‫ܐܓܳܪܢ‬
ܰ ‫ܢܫ‬
ܳ - Matthew 20:7
ܳ ‫ܐ‬
‫ܐ݂ܦ‬
‫ܠܐ‬
݂
݈
ܰ
ܰ ݂ ‫ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ܠ‬
ܺ ݁ ܳ ‫ܟܪܳܡܐ ܘܶܡ ݁ ܶܕܡ ݁ܕܳܘܶܠܐ‬
(analyze
‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ) ܀‬
݈ ‫ܢܣܒܝܢ ܐ‬
݈

‫דם‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫מא ו‬
ָ ‫כר‬
ַ ‫מר להון ֵזלו אפ אנתון ל‬
ַ ‫רן א‬
ָ ‫נש אג‬
ָ ‫לא א‬
ָ ‫לה ד‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫ אמ‬- Matthew 20:7
(analyze) . ‫בין אנתון‬
ִ ‫נס‬
ָ ‫לא‬
ֵ ָ ‫דו‬
Matthew 20:7 - ᵓāmrin lēh dəlā (ᵓ)nāš ᵓāǥrān ᵓāmar ləhon zel(w) ᵓāp ᵓa(n)tton
ləḵarmā wəmeddem dəwālē nāsbin ᵓ(n)tton . (analyze)
Matthew 20:7 - They say to him, Because no man hath hired us. He saith to them, Go also
you into the vinery, and whatever is suitable you shall receive.

ܺ
ܰ
ܶ ‫ܟ݂ܕ ܗܳܘܐ ݁ ܶܕܝܢ ܰܪܡܳܫܐ‬
ܰ ݁ ‫ܐܰܡܪ ܳܡܶܪܐ‬
ܰ ݁ - Matthew 20:8
‫ܟܪ ܳ ܳܡܐ ܠܪܰ݁ܒܝ ݁ ܶܬܗ ܩܪܝ‬
ܳ
ܰ ‫݁ ܳܦܥܶܠܐ ܘܰܗ݂ܒ ܠܽܗܘܢ‬
‫ܐ݂ܓܪܽܗܘܢ ܘܰܫܪܐ ܶܡܢ ݈ܐܚܪܶܝܐ ܰܘܥ ݂ ܰܕܳܡܐ‬
ܳ ܰ
(analyze) ‫ܠܩ݂ܕܡܶܝܐ ܀‬

‫הב להון‬
ַ ‫לא ו‬
ֵ ‫פע‬
ָ ‫רי‬
ִ ‫תה ק‬
ֵ ‫בי‬
ַ ַ ‫מא לר‬
ָ ‫כר‬
ַ ‫רא‬
ֵ ‫מ‬
ָ ‫מר‬
ַ ֵ‫שא א‬
ָ ‫רמ‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫כד הָוא‬
ַ - Matthew 20:8
(analyze) . ‫יא‬
ֵ ‫מ‬
ָ ‫קד‬
ַ ‫מא ל‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫מן אחר ֵָיא ַוע‬
ֵ ‫רא‬
ָ ‫ש‬
ַ ‫אגרהון ו‬
Matthew 20:8 - kaḏ həwā dēn ramšā ᵓēmar mārē karmā lərabbaytēh qəri pāᶜlē
wəhāḇ ləhon ᵓāǥrhon wəšārrā men (ᵓ)ḥrāyē waᶜḏāmā ləqāḏmāyē . (analyze)
Matthew 20:8 - But when it was evening, the lord of the vinery said to the chief of his
household, Call the workmen and give to them their wages; and begin from the last unto the
first.

ܽ ‫ ܶܘܐ ݂ ܰܬܘ ܳܗ‬- Matthew 20:9
ܳ ‫ܢܪ ݁ ܺܕܝ‬
ܳ ‫ܢܘܢ ݁ ܰܕܚ ݂ ܰܕܶܥܣܶܪܐ ܳܫܺܥܝܢ ܢܰܣ݂ܒܘ ݁ ܺܕܝ‬
‫ܢܪ) ܀‬

(analyze
(analyze) .

‫נר‬
ָ ‫די‬
ִ ‫נר‬
ָ ‫די‬
ִ ‫סבו‬
ַ ‫עין נ‬
ִ ‫ש‬
ָ ‫רא‬
ֵ ‫עס‬
ֵ ‫ד‬
ַ ‫דח‬
ַ ‫הנון‬
ָ ‫תו‬
ַ ‫ ֵוא‬- Matthew 20:9

Matthew 20:9 - we(ᵓ)ṯaw hānon daḥḏāᶜesrē šāᶜin nəsāḇ(w) dinār dinār . (analyze)
Matthew 20:9 - And they came who (had wrought) from eleven hours; and they received
each a denarius.

ܶ ‫ܟ݂ܕ‬
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 20:10
ܳ ‫ܐ ݂ ܰܬܘ ܰܩ݂ܕܳܡܶܝܐ ܣ ݂ ܰܒܪܘ ݁ܕܰܝ ݁ ܺܬܝܪ ܳܫܩܺܠܝܢ ܰܘܫܰܩܠܘ ݁ ܺܕܝ‬
‫ܢܪ‬
ܳ ‫ܢܪ‬
ܽ ‫ܐ݂ܦ ܶܗ‬
ܳ ‫݁ ܺܕܝ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܘܢ‬

).

‫הנון‬
ֵ ‫נר אפ‬
ָ ‫די‬
ִ ‫נר‬
ָ ‫די‬
ִ ‫קלו‬
ַ ‫לין ַוש‬
ִ ‫שק‬
ָ ‫תיר‬
ִ ַ ‫ברו די‬
ַ ‫מֵיא ס‬
ָ ‫קד‬
ַ ‫תו‬
ַ ֵ‫כד א‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 20:10

(analyze

Matthew 20:10 - wəḵāḏ ᵓēṯaw qāḏmāyē səḇar(w) dəyattir šāqlin wašqal(w) dinār
dinār ᵓāp hēnon . (analyze)
Matthew 20:10 - But when the first came, they expected to take more; but they also received
each a denarius.
(analyze)

ܶ
ܰ
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 20:11
‫ܟ݂ܕ ܫܰܩܠܘ ܪܶܛܢܘ ܰܥܠ ܳܡܪܐ ݁ ܰܒܝ ݁ ܳܬܐ ܀‬
(analyze) .

‫תא‬
ָ ‫בי‬
ַ ‫רא‬
ֵ ‫מ‬
ָ ‫על‬
ַ ‫טנו‬
ֵ ַ ‫קלו ר‬
ַ ‫כד ש‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 20:11

Matthew 20:11 - wəḵāḏ šəqal(w) rāṭṭen(w) ᶜal mārē baytā . (analyze)
Matthew 20:11 - And when they had received, they murmured against the house-lord,

ܺ
ܳ
ܶ
‫ ܳܘܐܡܪܝܢ ܳܗܠܝܢ ܶ ݈ܐܚܪܶܝܐ ܚ ݂ ܳܕܐ ܳܫܳܥܐ ܥ ݂ ܰܒ݂ܕܘ ܰܘܐܫܺܘܝ݂ܬ‬- Matthew 20:12
ܶ
ܽ ‫ܐ‬
(analyze
‫ܢܘܢ ܰܥܰܡܢ ݁ ܰܕܫܰܩܠܢ ܽܝܘܩܪܗ ݁ܕܰܝܘܳܡܐ ܘܽܚܘܶܡܗ )܀‬

‫קלן‬
ַ ‫דש‬
ַ ‫מן‬
ַ ‫ע‬
ַ ‫אנון‬
ֵ ‫בדו ַואשִוית‬
ַ ‫עא ע‬
ָ ‫ש‬
ָ ‫דא‬
ָ ‫לין אחר ֵָיא ח‬
ֵ ָ‫רין ה‬
ִ ‫ ָואמ‬- Matthew 20:12
(analyze) . ‫מה‬
ֵ ‫מא וחו‬
ָ ‫רה דַיו‬
ֵ ‫יוק‬
Matthew 20:12 - wā(ᵓ)mrin hālēn (ᵓ)ḥrāyē ḥəḏā šāᶜā ᶜəḇāḏ(w) wa(ᵓ)šwiṯ ᵓēnon
ᶜāman dašqaln yūqrēh dəyawmā wəḥūmēh . (analyze)
Matthew 20:12 - and said, These last have wrought one hour, and thou hast made them
equal with us, who have borne the burden of the day and its heat.

ܳ ‫ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ ܥ‬- Matthew 20:13
‫ܢܐ ܶܘܐܰܡܪ ܠܰܚ݂ܕ ܶܡܢܽܗܘܢ ܰܚ݂ܒܪܝ ܳܠܐ ܰܡܥܶܘܠ‬
ܰ ݁ ܰ ܳ ‫ܢܐ ܳ݁ܒ݂ܟ ܳܠܐ ݈ܗܳܘܐ ݁ܒ ݂ ܺܕܝ‬
ܳ ‫݈ܐ‬
(analyze)‫ܢܪ ܩܨܬ ܥܡܝ ܀‬

‫לא הָוא‬
ָ ‫בכ‬
ָ ‫נא‬
ָ ‫מעֵול א‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫חברי‬
ַ ‫מנהון‬
ֵ ‫חד‬
ַ ‫מר ל‬
ַ ‫נא ֵוא‬
ָ ‫דין ע‬
ֵ ‫ הו‬- Matthew 20:13
(analyze) . ‫עמי‬
ַ ‫קצת‬
ַ ‫נר‬
ָ ‫די‬
ִ ‫ב‬
Matthew 20:13 - hū dēn ᶜənā we(ᵓ)mar ləḥāḏ menhon ḥāḇr(y) lā maᶜwel (ᵓ)nā bāḵ
lā (h)wā bəḏinār qaṣt ᶜam(y) . (analyze)
Matthew 20:13 - But he answered and said to one of them, My friend, I am not unjust
towards thee: didst thou not bargain with me for a denarius ?

ܳ
ܳ ܺ݁
ܶ
ܰ
ܶ
ܳ ‫ܢܐ ݁ ܶܕܝܢ ݁ ܰܕܠܳܗ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܢܐ ݈ܐܚܪܳܝܐ‬
20:14
݈ ‫ ܳܣ݂ܒ ܕܝܠ݂ܟ ܘܙܠ ܳܨ݂ܒܐ‬-݁ Matthew
ܶ
ܰ
݂ ‫ܐ ݁ ܶܬܠ ܐܝ݂ܟ ܕܠ‬
(analyze) ‫ܟ ܀‬
).

‫לכ‬
ָ ‫תל איכ ד‬
ֵ ֵ‫נא אחר ָָיא א‬
ָ ָ‫דלה‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫בא א‬
ֵ ָ ‫לכ וֵזל צ‬
ָ ‫די‬
ִ ‫סב‬
ַ - Matthew 20:14
(analyze
Matthew 20:14 - sāḇ dilāḵ wəzel ṣāḇē (ᵓ)nā dēn dalhānā (ᵓ)ḥrāyā ᵓettel ᵓayḵ
dəlāḵ . (analyze)

Matthew 20:14 - Take what is thine and go: I will unto these last to give as unto thee.

ܶ ‫ܢܐ‬
ܰ - Matthew 20:15
ܳ ‫ܐܘ ܳܠܐ ܰܫܺܠܝܛ ܺܠܝ ݁ܕܶܡ ݁ ܶܕܡ ݁ܕܳܨ ݂ ܶܒܐ ݈ܐ‬
‫ܐܥ ݁ ܶܒ݂ܕ ݁ܒ ݂ ܺܕܝܠܝ‬
ܰ
ܳ ‫ܢܐ ܳܛ݂ܒ ݈ܐ‬
ܳ ‫ܢ݂ܟ ݁ ܺܒܝܳܫܐ ݁ ܶܕܐ‬
ܳ ‫ܐܘ ܰܥܝ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܐ‬

‫שא‬
ָ ‫בי‬
ִ ‫נכ‬
ָ ‫עי‬
ַ ‫דילי או‬
ִ ‫בד ב‬
ֵ ‫אע‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫בא א‬
ֵ ָ ‫דם דצ‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫לי ד‬
ִ ‫ליט‬
ִ ‫ש‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫ או‬- Matthew 20:15
(analyze) . ‫נא‬
ָ ‫טב א‬
ָ ‫נא‬
ָ ‫דא‬
ֵ
Matthew 20:15 - ᵓaw lā šāliṭ li() dəmeddem dəṣāḇē (ᵓ)nā ᵓeᶜbeḏ bəḏil(y) ᵓaw ᶜaynāḵ
bišā de(ᵓ)nā ṭāḇ (ᵓ)nā . (analyze)
Matthew 20:15 - Is it not lawful for me that whatsoever l am willing, I may do with mine own
? Is thine eye evil because I am good?

ܳ
ܳ
ܽ ‫ܢܗ‬
ܰ ݂ ‫ ܳܗ‬- Matthew 20:16
ܶ ‫ܢܐ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܘܘܢ ݈ܐܚܪ ܶ ܺܝܐ ܰܩ݂ܕܳܡܶܝܐ ܘܰܩ݂ܕܳܡܶܝܐ ݈ܐܚܪܶܝܐ‬
ܰ
ܶ ‫ܓܝܐܺܝܢ‬
ܶ ݁ ‫ܢܘܢ‬
ܺ ݁ ‫ܰܣ‬
ܽ ‫ܐ‬
(analyze
‫ܓܝܪ ܩܪܳܝܐ ܰܘܙܽܥܘܪܝܢ ݁ܓ ݂ ܰܒܳܝܐ )܀‬

‫גיר קר ַָיא‬
ֵ ‫אנון‬
ֵ ‫גיאין‬
ִ ‫ס‬
ַ ‫מֵיא אחר ֵָיא‬
ָ ‫קד‬
ַ ‫מֵיא ו‬
ָ ‫קד‬
ַ ‫נהוון אחר ֵָיא‬
ֵ ‫נא‬
ָ ַ ‫ הָכ‬- Matthew 20:16
(analyze) . ‫יא‬
ָ ַ‫רין גב‬
ִ ‫ַוזעו‬
Matthew 20:16 - hāḵānā nehon (ᵓ)ḥrāyē qāḏmāyē wəqāḏmāyē (ᵓ)ḥrāyē saggi(ᵓ)in
ᵓēnon gēr qərāyā wazᶜūrin gəḇāyā . (analyze)
Matthew 20:16 - Thus the last shall be first, and the first last; for many are the called, but
few the chosen.

ܶ
ܽ
ܶ ܺ
ܶ ‫ ܥ ݂ ܺܬܝ݂ܕ ܗܳܘܐ ݁ ܶܕܝܢ ܶܝܽܫܘܥ ݁ܕ‬- Matthew 20:17
‫ܢܰܣܩ ܠܐܘܪܫܠܡ ܰܘ݂ܕ ݂ ܰܒܪ ܰܠ݂ܬܪܥܰܣܪ‬
ܽ
ܽ ܰ ݈ ‫ܢܘ‬
ܽ
ܰ ܶ
ܰ ‫݁ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܘ݈ܗܝ ܰ݁ܒܝ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܗܝ ܘܠܗܘܢ ݁ܒܐܘܪܳܚܐ ܘܐܡܪ ܠܗܘܢ‬

‫דוהי‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫סר‬
ַ ‫רע‬
ֵ ‫לת‬
ַ ‫בר‬
ַ ‫לם ַוד‬
ֵ ‫רש‬
ִ ‫לאו‬
ֻ ‫סק‬
ַ ֵ ‫דין ֵישוע דנ‬
ֵ ‫תיד הָוא‬
ִ ‫ ע‬- Matthew 20:17
(analyze) . ‫מר להון‬
ַ ‫חא ֵוא‬
ָ ‫באור‬
ֻ ‫נוהי ַולהון‬
ַ ‫בי‬
ַ
Matthew 20:17 - ᶜəṯiḏ həwā dēn yēšūᶜ dənēsaq l(ᵓ)ūrišlem wāḏḇar lāṯreᶜsar
talmiḏaw(hy) baynaw(hy) walhon b(ᵓ)urḥā we(ᵓ)mar ləhon . (analyze)
Matthew 20:17 - NOW Jeshu was about to go up to Urishlem, and he took his twelve
disciples by themselves [Between him and themselves.] in the way, and said to them,

ܳ ‫ܢܢ ܽܠܐܘܺܪܫܶܠܡ ܰܘ݂ܒܶܪܗ ݁ܕ݈ܐ‬
ܰ ‫ ܳܗܐ ܳܣܠܺܩܝܢ ݈ܚ‬- Matthew 20:18
‫ܢܳܫܐ‬
ܳ݁ ܰ
ܳ ݁ ‫ܶܡܫ݁ܬܶܠܡ ܠܰܪܰ݁ܒܝ‬
ܶ ‫ܟܗ‬
ܳ ‫ܢܐ ܰܘܠܳܣ݂ܦܶܪܐ ܰܘܢܰܚܝ ݂ ܽܒܘ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܗܝ ܠܡܘܬܐ‬
݈ ‫ܢܝ‬
‫נא‬
ֵ ‫כה‬
ָ ‫בי‬
ַ ַ ‫לם לר‬
ֵ ‫משת‬
ֵ ‫שא‬
ָ ָ ‫רה דאנ‬
ֵ ‫לם ַוב‬
ֵ ‫רש‬
ִ ‫לאו‬
ֻ ‫נן‬
ַ ‫קין ח‬
ִ ‫סל‬
ָ ‫הא‬
ָ - Matthew 20:18

(analyze) .

‫תא‬
ָ ‫מו‬
ַ ‫ניהי ל‬
ָ ‫חיבו‬
ַ ‫רא ַונ‬
ֵ ‫ספ‬
ָ ‫ַול‬

Matthew 20:18 - hā sālqin (ḥ)nan l(ᵓ)ūrišlem wāḇrēh də((ᵓ))nāšā meštlem lərabbay
kāhnē walsāprē wanḥaybbūnāy(hy) ləmawtā . (analyze)
Matthew 20:18 - Behold, we go up to Urishlem, and the Son of man is betrayed to the chief
priests and to the scribes, and they shall condemn him to the death;

ܰ ݂ ‫ܢܝ݈ܗܝ ܠܰܥ݈ܡܶܡܐ ܰܘܢ‬
ܳ ‫ܢܫܠܽܡܘ‬
ܰ ‫ ܘ‬- Matthew 20:19
‫ܒܙܽܚܘܢ ݁ ܶܒܗ‬
ܳ
ܽ
ܳ
ܰ
ܰ
ܽ
ܳ
݁
ܶ ‫ܢܝ݈ܗܝ ܘ‬
ܳ ‫ܢܙܩ݂ܦܘ‬
ܳ ‫ܢ݁ܓ ݂ ܽܕܘ‬
ܰ ‫ܰܘܢ‬
(analyze
‫ܢܝ݈ܗܝ ܘܠܰܝܘܡܐ ܕ݂ܬܠ݂ܬܐ ܢܩܘܡ) ܀‬

‫מא‬
ָ ‫ניהי ַולַיו‬
ָ ‫נזקפו‬
ֵ ‫ניהי ו‬
ָ ‫נגדו‬
ַ ‫בה ַונ‬
ֵ ‫בזחון‬
ַ ‫מא ַונ‬
ֵ ‫עמ‬
ַ ‫ניהי ל‬
ָ ‫נשלמו‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 20:19
(analyze) . ‫תא נקום‬
ָ ָ ‫דתל‬
ַ
Matthew 20:19 - wənašlmūnāy(hy) ləᶜa(m)mē wanḇazzḥon bēh wannaggḏūnāy(hy)
wənezqpūnāy(hy) walyawmā daṯlāṯā nəqūm . (analyze)
Matthew 20:19 - and they shall consign him to the Gentiles, and they shall mock him, and
scourge him, and shall crucify him, and on the third day he shall arise.

ܶ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ ܶܩܪܰ݁ܒ݂ܬ ܶܠܗ‬- Matthew 20:20
ܶ ‫ܢܝ ܰܙ݂ܒ ݂ ܰܕܝ ܺܗܝ ܰܘ݂ܒ‬
ܰ ‫ܐܡܽܗܘܢ ݁ ܰܕ݂ܒ‬
‫ܢܝܗ‬
ܶ ܳ
ܶ ܰ
ܳ
ܶ݁ ܶ
ܶ
(analyze) ‫ܗܘ݂ܬ ܠܗ ܡܕܡ ܀‬
݈ ‫ܘܣ݂ܓ݁ܕ݂ܬ ܠܗ ܘܳܫܐܠܐ‬

‫לא‬
ָ ‫שא‬
ָ ‫לה ו‬
ֵ ‫דת‬
ַ ‫סג‬
ֵ ‫ניה ו‬
ֵ ‫הי ַוב‬
ִ ‫די‬
ַ ‫ני ַזב‬
ַ ‫דב‬
ַ ‫אמהון‬
ֵ ‫לה‬
ֵ ‫בת‬
ַ ‫קר‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 20:20
(analyze) . ‫דם‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫לה‬
ֵ ‫הָות‬
Matthew 20:20 - hāydēn qerbaṯ lēh ᵓemhon daḇnay zāḇḏay hi wāḇnēh wəsēǥddaṯ
lēh wəšā(ᵓ)lā (h)wāṯ lēh meddem . (analyze)
Matthew 20:20 - Then came to him the mother of the sons of Zabdai, she and her sons, and
worshipped him, and supplicated a certain thing of him.

ܶ
ܳ ܳ
ܶ ‫ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 20:21
ܰ ‫ܢܐ ܳܨ݂ܒܳܝܐ‬
ܳ ‫ܐܰܡܪ ܳܠܗ‬
ܳ
‫ܐܡܪܐ ܠܗ‬
‫ܢ݁ܬܝ‬
‫ܐ‬
‫ܡ‬
݈
ܶ
ܶ ‫ܐܰܡܪ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܢܝ ܰܚ݂ܕ ܶܡܢ ܰܝܺܡܝ‬
ܰ ‫ܢ݁ܬ ݂ ܽܒܘܢ ܳܗܶܠܝܢ ݁ܬܶܪܝܢ ݁ܒ‬
‫ܢ݂ܟ ܘܰܚ݂ܕ ܶܡܢ‬
ܽ ݁ ‫ܶܣܳܡܳܠ݂ܟ ݁ܒܰܡܠ‬
݂ ‫ܟܘ ݂ ܳܬ‬
(analyze) ‫ܟ ܀‬

‫לין‬
ֵ ָ‫נתבון ה‬
ֵ ‫מר ד‬
ַ ֵ‫לה א‬
ֵ ‫רא‬
ָ ‫צבָיא אנתי אמ‬
ָ ‫נא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫לה‬
ָ ‫מר‬
ַ ֵ‫דין א‬
ֵ ‫ הו‬- Matthew 20:21
(analyze) . ‫תכ‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫לכ ב‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫ס‬
ֵ ‫מן‬
ֵ ‫חד‬
ַ ‫נכ ו‬
ָ ‫מי‬
ִ ַ ‫מן י‬
ֵ ‫חד‬
ַ ‫ני‬
ַ ‫רין ב‬
ֵ ‫ת‬
Matthew 20:21 - hū dēn ᵓēmar lāh mānā ṣāḇyā ᵓa(n)ty ᵓāmrā lēh ᵓēmar dənetḇon
hālēn tərēn bənay ḥāḏ men yāmināḵ wəḥāḏ men sēmālāḵ bəmalkuṯāḵ . (analyze)
Matthew 20:21 - But he said to her, What wilt thou? She said to him, Declare that these my
two sons shall sit, one at thy right hand, and one at thy left, in thy kingdom.

ܳ ‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ܳܡ‬
ܳ ‫ ܥ‬- Matthew 20:22
‫ܢܐ‬
‫ܢܐ ܶܝܽܫܘܥ ܶܘܐܰܡܪ ܳܠܐ ܳܝ݂ܕܺܥܝܢ ܐ‬
݈
ܳ ݁ ‫ܳܫܐܺܠܝܢ ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ܶܡܫ݁ܟܺܚܝܢ ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ܠܶܡܫ ݁ ܳܬܐ‬
ܳ ‫ܟܳܣܐ ݁ ܶܕܐ‬
‫ܢܐ‬
݈ ܶ݁
݈ ܳ݁ ܶ
ܺ‫ܥ‬
ܳ ݂ ‫ܐܘ ܰܡܥܽܡܘ ܺܕܝ‬
ܰ
݂ܶ ‫ܢܐ ܳܥ‬
ܳ ‫ܐ‬
ܳ
‫ܢܐ ݁ ܶܬܥܡ ݂ ܽܕܘܢ‬
‫ܕ‬
‫ܡ‬
‫ܕܐ‬
‫ܬܐ‬
‫ܬܐ‬
‫ܡܫ‬
‫ܠ‬
‫ܕ‬
‫ܝ‬
‫ܬ‬
݂
݂
݂
݈
ܺ
ܶ
ܳ
ܶ
ܺ
݁
ܰ ‫ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܡܫܟܚܝܢ ݈ܚ‬
(analyze
‫ܢܢ )܀‬

‫חין אנתון‬
ִ ‫משכ‬
ֵ ‫לין אנתון‬
ִ ‫שא‬
ָ ‫נא‬
ָ ָ‫עין אנתון מ‬
ִ ‫לא ָיד‬
ָ ‫מר‬
ַ ‫נא ֵישוע ֵוא‬
ָ ‫ ע‬- Matthew 20:22
‫תעמדון‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫מד א‬
ֵ ‫ע‬
ָ ‫נא‬
ָ ‫דא‬
ֵ ‫תא‬
ָ ‫די‬
ִ ‫מעמו‬
ַ ‫תא או‬
ָ ‫מש‬
ֵ ‫תיד ל‬
ִ ‫נא ע‬
ָ ‫דא‬
ֵ ‫סא‬
ָ ָ ‫תא כ‬
ָ ‫מש‬
ֵ ‫ל‬
(analyze) . ‫נן‬
ַ ‫חין ח‬
ִ ‫משכ‬
ֵ ‫לה‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫אמ‬
Matthew 20:22 - ᶜənā yēšūᶜ we(ᵓ)mar lā yāḏᶜin ᵓ(n)tton mānā šā(ᵓ)lin ᵓ(n)tton
meškḥin ᵓ(n)tton ləmeštā kāsā de(ᵓ)nā ᶜəṯiḏ ləmeštā ᵓaw maᶜmūḏiṯā de(ᵓ)nā
ᶜāmēḏ (ᵓ)nā teᶜmḏon ᵓāmrin lēh meškḥin (ḥ)nan . (analyze)
Matthew 20:22 - Jeshu answered and said, You know not what you ask: are you able to drink
the cup of which I am about to drink, or with the baptism with which I am baptized will you
be baptized ? They say unto him, We are able !

ܳ - Matthew 20:23
ܳ ݁ ‫ܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ‬
ܳ ‫ܟܣܝ ݁ ܶܬܫ ݁ ܽܬܘܢ ܘܰܡܥܽܡܘ ݂ ܺܕܝ ݂ ܳܬܐ ݁ ܶܕܐ‬
‫ܢܐ ܳܥܶܡ݂ܕ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܢܐ ݁ ܶܬܥܡ ݂ ܽ ܳܕܘܢ ܰ݁ܕ ݂ ܶܬ݁ܬ ܶ ݂ ܽܒܘܢ ݁ ܶܕܝܢ ܶܡܢ ܰܝܺܡܝܢܝ ܘܶܡܢ ܶܣܳܡܠܝ ܳܠܐ ݈ܗܳܘ݂ܬ‬
ܶ
ܶ
ܶ
ܰ
ܶ
ܳ
ܶ
݁ ݁
݁ ݁ ݈ ܺ݁
ܰ
(analyze)‫ܕܝܠܝ ܕܐܬܠ ܐܠܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܛܝ݂ܒ݂ܬ ܡܢ ܐ݂ܒܝ ܀‬

‫תעמדון‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫מד א‬
ֵ ‫ע‬
ָ ‫נא‬
ָ ‫דא‬
ֵ ‫תא‬
ָ ‫די‬
ִ ‫מעמו‬
ַ ‫תשתון ו‬
ֵ ‫כסי‬
ָ ‫מר להון‬
ַ ‫ א‬- Matthew 20:23
‫מן‬
ֵ ‫בת‬
ַ ‫טי‬
ַ ‫דאת‬
ֵ ‫לין‬
ֵ ‫לאי‬
ַ ‫לא‬
ָ ֵ‫תל א‬
ֵ ‫דא‬
ֵ ‫דילי‬
ִ ‫לא הָות‬
ָ ‫מלי‬
ָ ‫ס‬
ֵ ‫מן‬
ֵ ‫מיני ו‬
ִ ַ ‫מן י‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫תתבון‬
ֵ ‫ד‬
(analyze) . ‫אבי‬
Matthew 20:23 - ᵓāmar ləhon kās(y) tešton wəmaᶜmūḏiṯā de(ᵓ)nā ᶜāmēḏ (ᵓ)nā
teᶜmḏon dəṯetḇon dēn men yāmin(y) wəmen sēmāl(y) lā (h)wāṯ dil(y) de(ᵓ)tel
ᵓēlā la(ᵓ)ylēn de(ᵓ)tṭayḇāṯ men ᵓāḇ(y) . (analyze)
Matthew 20:23 - He saith to them, My cup you shall drink, and with the baptism with which
I am baptized you shall be baptized: but that you may sit at my right hand, and at my left, is
not mine to give, unless to them for whom it is prepared by my Father.

ܶ
ܶ ‫ܟ݂ܕ ݁ ܶܕܝܢ ܫܰܡܥܘ ܶܥܣܳܪܐ ܪ‬
ܰ ݁ - Matthew 20:24
ܽ ‫ܓܙܘ ܰܥܠ ܳܗ‬
‫ܢܘܢ ݁ܬܪܝܢ‬
݂
ܺ ܰ
(analyze) ‫ܐܚܝܢ ܀‬
(analyze) .

‫חין‬
ִ ‫רין א‬
ֵ ‫הנון ת‬
ָ ‫על‬
ַ ‫גזו‬
ֵ ‫רא ר‬
ָ ‫עס‬
ֵ ‫מעו‬
ַ ‫דין ש‬
ֵ ‫כד‬
ַ - Matthew 20:24

Matthew 20:24 - kaḏ dēn šəmaᶜ(w) ᶜesrā rəǥez(w) ᶜal hānon tərēn ᵓāḥin . (analyze)
Matthew 20:24 - And when the ten heard it, they were indignant against those two brothers.

ܶ ‫ ܰܘܩܳܪܐ‬- Matthew 20:25
ܺ ‫ܢܘܢ ܶܝܽܫܘܥ ܶܘܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܳܝ݂ܕ‬
ܽ ‫ܐ‬
‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ‬
݈ ‫ܥܝܢ ܺܐ‬
ܺ
ܶ ‫݁ܕܺܪܰܫܝܽܗܘܢ ݁ܕܰܥܡܶܡܐ ܳܡܰܪܝܽܗܘܢ‬
ܽ ‫ܐ‬
ܰ ‫ܢܘܢ ܘܰܪܘܪ ݂ ܳܒ‬
‫ܢܝܽܗܘܢ ܰܫܠܝܛܝܢ‬
݈
ܽ ܰ
(analyze‫܀‬
) ‫ܥܠܝܗܘܢ‬

‫ריהון‬
ַ ‫מ‬
ָ ‫מא‬
ֵ ‫עמ‬
ַ ‫שיהון ד‬
ַ ִ ‫עין אנתון דר‬
ִ ‫מר להון ָיד‬
ַ ‫אנון ֵישוע ֵוא‬
ֵ ‫רא‬
ָ ‫ ַוק‬- Matthew 20:25
(analyze) . ‫ליהון‬
ַ ‫טין ע‬
ִ ‫לי‬
ִ ‫ש‬
ַ ‫ניהון‬
ַ ָ‫רורב‬
ַ ‫אנון ו‬
ֵ
Matthew 20:25 - waqrā ᵓēnon yēšūᶜ we(ᵓ)mar ləhon yāḏᶜin ᵓ(n)tton dərīšayhon
dəᶜa(m)mē mārayhon ᵓēnon wərawrḇānayhon šāliṭin ᶜəlayhon . (analyze)
Matthew 20:25 - And Jeshu called them, and said to them, You know that the princes of the
Gentiles are their lords, and their great ones exercise power over them;

ܶ ‫ܟܘܢ‬
ܽ ݂ ‫ܢ݂ܬ‬
ܰ ݂ ‫ ܳܠܐ ܳܗ‬- Matthew 20:26
ܶ ‫ܢܐ‬
ܳ ‫ܢܗܶܘܐ ܰ݁ܒܝ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܐܳܠܐ ܰܡܢ ݁ܕܳܨ ݂ ܶܒܐ‬
ܽ ݂ ‫ܢܗܶܘܐ ܠ‬
ܽ ݂ ‫݁ܒ‬
ܶ ‫ܢܗܶܘܐ ܰܪܳ݁ܒܐ‬
ܶ ‫ܟܘܢ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܟܘܢ ܡܰܫܡܳܫ‬
(analyze
‫ܢܐ ) ܀‬
‫נהֵוא‬
ֵ ‫בא‬
ָ ַ ‫נהֵוא ר‬
ֵ ‫בא בכון ד‬
ֵ ָ ‫מן דצ‬
ַ ‫לא‬
ָ ֵ‫נתכון א‬
ָ ‫בי‬
ַ ‫נהֵוא‬
ֵ ‫נא‬
ָ ַ ‫לא הָכ‬
ָ - Matthew 20:26
(analyze) . ‫נא‬
ָ ‫ש‬
ָ ‫שמ‬
ַ ‫לכון מ‬
Matthew 20:26 - lā hāḵānā nehwē baynāṯḵon ᵓēlā man dəṣāḇē bəḵon dənehwē
rabbā nehwē ləḵon məšamšānā . (analyze)
Matthew 20:26 - but it shall not be so among you; but whoever among you willeth to be
great, let him be minister to you.

ܽ ݂ ‫ܢܗܶܘܐ ܠ‬
ܽ ݂ ‫ ܘܰܡܢ ݁ܕܳܨ ݂ ܶܒܐ ݁ܒ‬- Matthew 20:27
ܶ ‫ܢܗܶܘܐ ܰܩ݂ܕܳܡܳܝܐ‬
ܶ ‫ܟܘܢ ݁ܕ‬
‫ܟܘܢ‬
ܳ݁ ܰ
(analyze) ‫ܥ݂ܒܕܐ ܀‬
(analyze) .

‫דא‬
ָ ‫עב‬
ַ ‫נהֵוא לכון‬
ֵ ‫מָיא‬
ָ ‫קד‬
ַ ‫נהֵוא‬
ֵ ‫בא בכון ד‬
ֵ ָ ‫מן דצ‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 20:27

Matthew 20:27 - wəman dəṣāḇē bəḵon dənehwē qāḏmāyā nehwē ləḵon
ᶜāḇddā . (analyze)
Matthew 20:27 - And whoever among you willeth to be first, let him be to you the servant.

ܶ ‫ܢܫ ݁ ܰܬܰܡܫ‬
ܶ ‫ܢܳܫܐ ܳܠܐ‬
ܰ - Matthew 20:28
ܰ ݁ ‫ܐܝ‬
݁ ‫ܢܐ ݁ ܰܕ݂ܒܶܪܗ‬
ܶ ‫ܐ ݂ ܳܬܐ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܐ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܐܳܠܐ‬
‫ܕ‬
݈
ܺ ݁ ‫ܢܐ ܚܳܠ݂ܦ ܰܣ‬
ܶ ‫݁ ܰܕܢܰܫܶܡܫ ܰܘ݂ܕ‬
ܳ ‫ܢ݂ܦܶܫܗ ݁ ܽܦܘܪܳܩ‬
ܰ ‫ܢ ݁ ܶܬܠ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܓܶܝܐܐ‬

‫תל‬
ֵ ֵ ‫מש ַודנ‬
ֵ ‫ש‬
ַ ‫דנ‬
ַ ‫לא‬
ָ ֵ‫מש א‬
ַ ַ‫נשת‬
ֵ ‫תא ד‬
ָ ֵ‫לא א‬
ָ ‫שא‬
ָ ָ ‫רה דאנ‬
ֵ ‫דב‬
ַ ‫נא‬
ָ ַ ‫ איכ‬- Matthew 20:28
(analyze) . ‫יאא‬
ֵ ִ ‫סג‬
ַ ‫לפ‬
ָ ‫נא ח‬
ָ ‫ק‬
ָ ‫שה פור‬
ֵ ‫נפ‬
ַ
Matthew 20:28 - ᵓaykanā daḇrēh də((ᵓ))nāšā lā ᵓēṯā dəneštammaš ᵓēlā
danšāmmeš wāḏnettel nāpšēh purqānā ḥəlāp saggie(ᵓ) . (analyze)
Matthew 20:28 - So, the Son of man came not to be served, but to serve, and to give his life
the redemption for many.

ܶ
ܺ ‫ܟ݂ܕ ܢ ݂ ܰܦܩ ܶܝܽܫܘܥ ܶܡܢ‬
ܳ ‫ܐܝܺܪܝܽܚܘ‬
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 20:29
‫ܐ ݂ ܶܬܐ ݈ܗܳܘܐ ܳ݁ܒ݂ܬܪܗ‬
ܺ ݁ ‫ܟܢܳܫܐ ܰܣ‬
ܶ݁
(analyze) ‫ܓܳܝܐܐ ܀‬

(analyze) .

‫סג ִָיאא‬
ַ ‫שא‬
ָ ‫כנ‬
ֵ ‫רה‬
ֵ ‫בת‬
ָ ‫תא הָוא‬
ֵ ‫ריחו א‬
ִ ‫אי‬
ִ ‫מן‬
ֵ ‫פק ֵישוע‬
ַ ‫כד נ‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 20:29
Matthew 20:29 - wəḵāḏ nəpaq yēšūᶜ men ᵓiriḥū ᵓāṯē (h)wā bāṯrēh kenšā
saggiā(ᵓ) . (analyze)

Matthew 20:29 - AND when Jeshu went forth from Jirichu, a great multitude cometh after
him.

ܽ ‫ ܘܳܗܐ ܣܰܡܳܝܐ ݁ܬܶܪܝܢ ܳܝ݂ܬ ݁ ܺܒܝܢ ܗܰܘܘ ܰܥܠ ܰܝܕ‬- Matthew 20:30
ܰ ݂ ‫ܐܘܪܳܚܐ ܘ‬
‫ܟ ݂ ܶܕ‬
݂
ܰ ܶ ݈ ܺ
ܰ
ܳ
݁
ܰ
‫ܫܰܡܥܘ ݁ܕܶܝܽܫܘܥ ܳܥ ݂ ܰܒܪ ܰܝ݈ܗ݂ܒܘ ܳܩܳܠܐ ܳܘܐܡܪܝܢ ܐ݂ܬܪܚܡ ܥܠܝܢ ܡܪܝ ܒܪܗ‬
ܺܰ ݁
(analyze) ‫ܕ݂ܕܘܝ݂ܕ ܀‬
‫בר‬
ַ ‫ע‬
ָ ‫מעו דֵישוע‬
ַ ‫כד ש‬
ַ ‫חא ו‬
ָ ‫על ַיד אור‬
ַ ‫בין הַוו‬
ִ ‫רין ָית‬
ֵ ‫מָיא ת‬
ַ ‫הא ס‬
ָ ‫ ו‬- Matthew 20:30

(analyze) .

‫דִויד‬
ַ ‫רה ד‬
ֵ ‫מרי ב‬
ָ ‫לין‬
ַ ‫חם ע‬
ַ ַ ‫אתר‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫לא ָואמ‬
ָ ‫ק‬
ָ ‫ַיהבו‬

Matthew 20:30 - wəhā səmāyā tərēn yāṯbbin (h)waw ᶜal yāḏ ᵓūrḥā wəḵāḏ
šəmaᶜ(w) dəyēšūᶜ ᶜāḇar ya(h)ḇ(w) qālā wā(ᵓ)mrin ᵓēṯrāḥḥam ᶜəlayn mār(y) bərēh
dəḏāwiḏ . (analyze)
Matthew 20:30 - And, behold, two blind men were sitting by the side [By the hand of the way. of
the way; and when they heard that Jeshu was passing, they atthew 20:30 And, behold, two blind men
were sitting by the side [By the hand of the way. of the way; and when they heard that Jeshu
was passing, they gave voice, saying, Be merciful upon us, my Lord, Son of David!

ܶ ‫ܟ‬
ܶ ݁ - Matthew 20:31
ܽ ‫ܢܫ݁ܬ‬
ܳ ݁ ‫ܟܢܶܫܐ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܶ ‫ܐܝܢ ݈ܗܰܘܘ ݁ܒܽܗܘܢ ݁ܕ‬
‫ܩܘܢ‬
ܺ
ܺ ܰ
ܰ ܶ
ܰ
ܳ
ܽ ‫ܘܶܗ‬
‫ܐ݂ܬܪܰܚܡ ܥܰܠܝܢ‬
‫ܐܪܝܡܘ ܳܩܠܽܗܘܢ ܳܘܐܡܪܝܢ ܳܡܪܢ‬
‫ܢܘܢ ܰܝ ݁ ܺܬܝܪܐܺܝ݂ܬ‬
ܺܰ ݁ ܶ
(analyze)‫݁ܒܪܗ ܕ݂ܕܘܝ݂ܕ ܀‬

‫קלהון‬
ָ ‫רימו‬
ִ ‫ראית א‬
ָ ‫תי‬
ִ ַ ‫הנון י‬
ֵ ‫נשתקון ו‬
ֵ ‫אין הַוו בהון ד‬
ֵ ָ ‫דין כ‬
ֵ ‫שא‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ - Matthew 20:31
(analyze) . ‫ויד‬
ִ ‫ד‬
ַ ‫רה ד‬
ֵ ‫לין ב‬
ַ ‫חם ע‬
ַ ַ ‫אתר‬
ֵ ‫רן‬
ַ ‫מ‬
ָ ‫רין‬
ִ ‫ָואמ‬
Matthew 20:31 - kenšē dēn kā(ᵓ)ēn (h)waw bəhon dəneštqon wəhēnon yattirā(ᵓ)īṯ
ᵓārim(w) qālhon wā(ᵓ)mrin māran ᵓēṯrāḥḥam ᶜəlayn bərēh dəḏāwiḏ . (analyze)
Matthew 20:31 - But the crowds rebuked them that they should be silent; but they lifted up
their voice the more, saying, Our Lord, be merciful upon us, O Son of David !

ܶ ‫ ܘܳܩܡ ܶܝܽܫܘܥ ܰܘܩܳܪܐ‬- Matthew 20:32
ܽ ‫ܐ‬
ܳ ‫ܢܘܢ ܶܘܐܰܡܪ ܳܡ‬
‫ܢܐ ܳܨ ݂ ܶܒܝܢ‬
ܽ ݂ ‫ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ݁ ܶܕܐܥ ݁ ܶܒ݂ܕ ܠ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܟܘܢ‬
݈

(analyze) .

‫בד לכון‬
ֵ ‫דאע‬
ֵ ‫בין אנתון‬
ֵ ָ ‫נא צ‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫מר‬
ַ ‫אנון ֵוא‬
ֵ ‫רא‬
ָ ‫קם ֵישוע ַוק‬
ָ ‫ ו‬- Matthew 20:32
Matthew 20:32 - wəqām yēšūᶜ waqrā ᵓēnon we(ᵓ)mar mānā ṣāḇēn ᵓ(n)tton
de(ᵓ)ᶜbeḏ ləḵon . (analyze)

Matthew 20:32 - And Jeshu stood and called them, and said, What will you that I should do
for you ?

ܳ - Matthew 20:33
ܰ ‫ܢ݂ܬ ݁ ܰܦ݁ܬܳܚܢ‬
ܶ ‫ܐܡܺܪܝܢ ܶܠܗ ܳܡܰܪܢ ݁ܕ‬

ܰ ‫ܥܝ‬
(analyze
‫ܢܝܢ) ܀‬

(analyze) .

‫נין‬
ַ ‫עי‬
ַ ‫חן‬
ָ ‫פת‬
ַ ‫נת‬
ֵ ‫רן ד‬
ַ ‫מ‬
ָ ‫לה‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫ אמ‬- Matthew 20:33

Matthew 20:33 - ᵓāmrin lēh māran dənēttppattḥān ᶜaynayn . (analyze)
Matthew 20:33 - They say to him, Our Lord, that our eyes may be opened.

ܰ ‫ ܶܘܐ݂ܬܰܪܰܚܡ ܥܰܠܝܽܗܘܢ ܶܝܽܫܘܥ ܰܘܩܶܪ݂ܒ ܠܰܥܝ‬- Matthew 20:34
‫ܢܝܽܗܘܢ ܘ ݂ ܰܒܪ‬
ܶ
ܰ ܶ
ܶ ‫ܳܫܥ ݂ ܶܬܗ‬
ܽ ܰ ‫ܐ݂ܬ ݁ ܰܦ ݁ ܰܬܚ ܰܥܝ‬
(analyze)‫ܢܝܗܘܢ ܘܐܙܠܘ ܳ݁ܒ݂ܬܪܗ ܀‬
‫ניהון‬
ַ ‫עי‬
ַ ‫תח‬
ַ ַ ‫אתפ‬
ֵ ‫תה‬
ֵ ‫שע‬
ָ ‫בר‬
ַ ‫ניהון ו‬
ַ ‫עי‬
ַ ‫רב ל‬
ֵ ‫ליהון ֵישוע ַוק‬
ַ ‫חם ע‬
ַ ַ ‫ ֵואתר‬- Matthew 20:34
(analyze) . ‫רה‬
ֵ ‫בת‬
ָ ‫ֵואַזלו‬

Matthew 20:34 - we(ᵓ)ṯrāḥḥam ᶜəlayhon yēšūᶜ waqrēḇ ləᶜaynayhon wəḇar šāᶜṯēh
ᵓēttppattttaḥ ᶜaynayhon we(ᵓ)zal(w) bāṯrēh . (analyze)

Matthew 20:34 - And he had compassion on them, and touched their eyes, and immediately
their eyes were opened, and they went after him.

The Gospel According To Matthai - Chapter 21
‫܀ ܡܬܝ ܟܐ ܀‬

ܳ ݂ ‫ܟܕ ܩܶܪܒ ܽܠܐܘܺܪܫܶܠܡ ܶܘܐ‬
ܶ
ܶ ܳ݁ ܶ
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 21:1
ܰ
‫ܢ݂ܒ‬
݂
݂
݈ ‫ܬܐ ܺ ܠ ݂ܰܒܝ݂ܬ‌ܦ̈݁ܓܐ ܥܠ ݁ܓ‬
ܶ
ܳ ܽ
ܶ ܰ
ܰ
ܰ
(analyze)‫ܗܝ ܀‬
݈ ‫ܛܘܪܐ ݁ܕܙܝ݁ܬܐ ܰܫ݁ܕܪ ܶܝܽܫܘܥ ݁ܬܪܝܢ ܶܡܢ ݁ܬܠܡܝ݂ܕܘ‬

‫דר‬
ַ ‫ש‬
ַ ‫תא‬
ֵ ‫רא דַזי‬
ָ ‫גנב טו‬
ֵ ‫על‬
ַ ‫גא‬
ֵ ָ ‫ביתפ‬
ֵ ‫תא ל‬
ָ ‫לם ֵוא‬
ֵ ‫רש‬
ִ ‫לאו‬
ֻ ‫רב‬
ֵ ‫כד ק‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 21:1
(analyze) . ‫דוהי‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫רין‬
ֵ ‫ֵישוע ת‬
Matthew 21:1 - wəḵāḏ qərēḇ l(ᵓ)ūrišlem we(ᵓ)ṯā ləḇēṯpāggē ᶜal ge(n)ḇ ṭūrā dəzaytē
šaddddar yēšūᶜ tərēn men talmiḏaw(hy) . (analyze)
Matthew 21:1 - AND when he drew nigh to Urishlem, and had come to Beth-phage, at the
mount of Olives, Jeshu sent two of his disciples,

ܽ ݂ ‫ ܶܘܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܶܙܠܘ ܰܠܩܺܪܝ ݂ ܳܬܐ ܳܗ ݂ ܶܕܐ ݁ ܰܕܠܽܩܘ ݂ ܰܒܠ‬- Matthew 21:2
ܶ ‫ܟܘܢ ܘ‬
‫ܡܚ ݂ ܳܕܐ‬
ܺ
ܰ ‫ܶܡܫ݁ܟܺܚܝܢ ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ܚܳܡܳܪܐ ݁ ܰܕܐܺܣܝܳܪܐ ܘܺܥܝܳܠܐ ܰܥܳܡܗ ܫܰܪܘ‬
‫ܐܝ ݁ ܰܬܘ ܠܝ )܀‬
݈
(analyze

‫חין אנתון‬
ִ ‫משכ‬
ֵ ‫דא‬
ָ ‫מח‬
ֵ ‫בלכון ו‬
ַ ‫דלקו‬
ַ ‫דא‬
ֵ ָ‫תא ה‬
ָ ‫רי‬
ִ ‫לק‬
ַ ‫מר להון ֵזלו‬
ַ ‫ ֵוא‬- Matthew 21:2
(analyze) . ‫לי‬
ִ ‫תו‬
ַ ‫רו אי‬
ַ ‫מה ש‬
ָ ‫ע‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫עי‬
ִ ‫רא ו‬
ָ ‫סי‬
ִ ‫דא‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫ח‬
Matthew 21:2 - we(ᵓ)mar ləhon zel(w) laqriṯā hāḏē dalqūḇalḵon wəmeḥḏā meškḥin
ᵓ(n)tton ḥəmārā da(ᵓ)sirā wəᶜilā ᶜāmāh šəraw ᵓaytaw li() . (analyze)
Matthew 21:2 - and said to them, Go to this village which is over against you, and you shall at
once find an ass tied, and her colt with her; loose and bring (them) to me.

ܰ
ܶ
ܶ ‫ܟܘܢ ܶܡ ݁ ܶܕܡ‬
ܽ ݂ ‫ܐܰܡܪ ܠ‬
ܳ ‫ܢܫ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܐܰܡܪܘ ܠܗ ݁ ܰܕܠܳܡܪܢ‬
‫ ܶܘܐܢ‬- Matthew 21:3
݈
ܳ ݂ ‫ܶܡ݂ܬ݁ܒܶܥܝܢ ܘܶܡܚ ݂ ܳܕܐ ܡܰܫ ݁ ܰܕܪ ܠܽܗܘܢ ܠ‬
(analyze) ‫ܟܐ ܀‬

‫דר‬
ַ ‫ש‬
ַ ‫דא מ‬
ָ ‫מח‬
ֵ ‫עין ו‬
ֵ ‫מתב‬
ֵ ‫רן‬
ַ ‫מ‬
ָ ‫דל‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫מרו‬
ַ ֵ‫דם א‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫מר לכון‬
ַ ‫נש א‬
ָ ‫ ֵואן א‬- Matthew 21:3
(analyze) . ‫כא‬
ָ ‫להון ל‬
Matthew 21:3 - we(ᵓ)n (ᵓ)nāš ᵓāmar ləḵon meddem ᵓēmar(w) lēh dalmāran mēṯbᶜēn
wəmeḥḏā məšaddddar ləhon ləḵā . (analyze)
Matthew 21:3 - And if any one say ought to you, say to him that it is requested for our Lord,
and immediately he will send them hither.

ܶ
ܶ ‫ ܳܗ ݂ ܶܕܐ ݁ ܶܕܝܢ ݁ ܰܕܗܳܘ݂ܬ ݁ܕ‬- Matthew 21:4
‫ܢ݂ܬܰܡܠܐ ܶܡ ݁ ܶܕܡ ݁ ܶܕܐ ݂ ܶܬܐܰܡܪ ݁ܒܰܝ݂ܕ ܢ ݂ ܺܒܳܝܐ‬
ܰ ܶ݁
(analyze) ‫ܕܐܡܪ ܀‬

(analyze) .

‫מר‬
ַ ‫דא‬
ֵ ‫מר בַיד נבִָיא‬
ַ ‫תא‬
ֵ ‫דא‬
ֵ ‫דם‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫לא‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫נת‬
ֵ ‫דהָות ד‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫דא‬
ֵ ָ‫ ה‬- Matthew 21:4

Matthew 21:4 - hāḏē dēn dahwāṯ dənēṯmāllē meddem de(ᵓ)ṯe(ᵓ)mar bəyāḏ nəḇīā
de(ᵓ)mar . (analyze)
Matthew 21:4 - But all this was done that there should be fulfilled what was spoken by the
prophet, who said,

ܶ - Matthew 21:5
ܳ ‫ܟ݂ܟܝ‬
ܺ ݁ ‫ܐ ݂ ܶܬܐ ܶܠ݂ܟܝ ܰܡ‬
ܶ ݁ ‫ܐܰܡܪܘ ܠ ݂ ܰܒܪ݂ܬ ܶܨܗܽܝܘܢ ܳܗܐ ܰܡܠ‬
‫ܟܝ݂ܟ‬
݈
ܰ ‫ܟܝ݂ܒ ܰܥܠ ܚܳܡܳܪܐ ܘܰܥܠ ܺܥܝܳܠܐ ݁ ܰܒܪ‬
ܺ ݂ ‫ܰܘܪ‬
ܳ ‫ܐ ݂ ܳܬ‬
(analyze) ‫ܢܐ ܀‬

‫על‬
ַ ‫רא ו‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫על ח‬
ַ ‫כיב‬
ִ ‫כיכ ַור‬
ִ ‫מ‬
ַ ‫לכי‬
ֵ ‫תא‬
ֵ ‫ככי א‬
ֵ ‫מל‬
ַ ‫הא‬
ָ ‫צהיון‬
ֵ ‫ברת‬
ַ ‫מרו ל‬
ַ ֵ‫ א‬- Matthew 21:5
(analyze) . ‫נא‬
ָ ָ‫בר את‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫עי‬
ִ

Matthew 21:5 - ᵓēmar(w) ləḇa(r)ṯ ṣehyon hā malkeḵ(y) ᵓāṯē lēḵ(y) makkiḵ warḵiḇ
ᶜal ḥəmārā wəᶜal ᶜilā bar ᵓāṯānā . (analyze)
Matthew 21:5 - Tell you the daughter of Tsheum, Behold, thy king cometh to thee, lowly, and
riding on an ass, and on a colt the foal of an ass.
)‫܀‬

ܰ ‫ ܶܘܐܰܙܠܘ ݁ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܶܕܐ ܰܘܥ ݂ ܰܒ݂ܕܘ‬- Matthew 21:6
ܰ ݁ ‫ܐܝ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܢܐ ݁ ܰܕ݂ܦܰܩ݂ܕ ܠܽܗܘܢ ܶܝܽܫܘܥ‬

(analyze

(analyze) .

‫קד להון ֵישוע‬
ַ ‫דפ‬
ַ ‫נא‬
ָ ַ ‫בדו איכ‬
ַ ‫דא ַוע‬
ֵ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫ ֵואַזלו‬- Matthew 21:6

Matthew 21:6 - we(ᵓ)zal(w) talmiḏē waᶜḇāḏ(w) ᵓaykanā dapqāḏ ləhon
yēšūᶜ . (analyze)
Matthew 21:6 - Then the disciples went, and did as Jeshu had commanded them;

ܰ ‫ ܰܘܐܝ ݁ ܺܬܝܘ ܰܠܚܳܡܳܪܐ ܰܘܠܺܥܝܳܠܐ ܘܳܣܡܘ ܰܥܠ ܺܥܝܳܠܐ‬- Matthew 21:7
‫ܢܚ ݁ ܰܬܝܽܗܘܢ‬
ܰ
ܽ
ܶ ܰ
(analyze) ‫ܗܝ ܶܝܫܘܥ ܀‬
݈ ‫ܘܪ݂ܟ݂ܒ ܥܠܘ‬
‫לוהי ֵישוע‬
ַ ‫כב ע‬
ֵ ‫תיהון ַור‬
ַ ‫נח‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫עי‬
ִ ‫על‬
ַ ‫סמו‬
ָ ‫לא ו‬
ָ ‫עי‬
ִ ‫רא ַול‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫לח‬
ַ ‫תיו‬
ִ ‫ ַואי‬- Matthew 21:7

(analyze) .
Matthew 21:7 - wa(ᵓ)yti(w) laḥmārā walᶜilā wəsām(w) ᶜal ᶜilā naḥtayhon warḵēḇ
ᶜəlaw(hy) yēšūᶜ . (analyze)
Matthew 21:7 - and brought the ass and the colt, and laid upon the colt their clothes, and
Jeshu rode upon him.

ܽ ‫ܢܝ‬
ܶ ݂ ‫ܓܐܐ ݁ܕ‬
ܳ ‫ ܘܽܣܘ‬- Matthew 21:8
ܰ ‫ܟܢܶܫܐ ܡܰܫܶܘܝܢ ݈ܗܰܘܘ ܳܡܐ‬
‫ܗܘܢ‬
݂ ܳ
ܳ
ܺ ‫ܟܐ ܶܡܢ‬
ܶ ݁ ‫ܢܐ ݁ ܶܕܝܢ ݁ ܳܦܣܺܩܝܢ ݈ܗܰܘܘ ܰܣܘ‬
ܶ ‫ܐܝܳܠ‬
ܶ ‫ܐܚܪ‬
‫ܢܐ ܘܪܶܡܝܢ‬
݈ ‫݁ ܽܒܐܘܪܳܚܐ‬
ܽ
(analyze)‫݁ܒܐܘܪܳܚܐ ܀‬

‫קין הַוו‬
ִ ‫פס‬
ָ ‫דין‬
ֵ ‫נא‬
ֵ ָ ‫חא אחר‬
ָ ‫באור‬
ֻ ‫ניהון‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫שֵוין הַוו‬
ַ ‫שא מ‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ ‫גאא ד‬
ָ ‫ וסו‬- Matthew 21:8
(analyze) . ‫חא‬
ָ ‫באור‬
ֻ ‫מין‬
ֵ ָ ‫נא ור‬
ֵ ָ ‫איל‬
ִ ‫מן‬
ֵ ‫כא‬
ֵ ‫סו‬
ַ
Matthew 21:8 - wəsūǥā(ᵓ) dəḵenšē məšāwwēn (h)waw mā(ᵓ)nayhon b(ᵓ)urḥā
(ᵓ)ḥrānē dēn pāsqin (h)waw sawkē men ᵓilānē wərāmēn b(ᵓ)urḥā . (analyze)
Matthew 21:8 - And many of the crowds spread their vestments in the way; and others cut
down branches from the trees, and strewed them in the way.

ܺ ‫ܐܝܶܠܝܢ ݁ ܳܕܐ‬
ܰ ‫ܟܢܶܫܐ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܶ ݁ - Matthew 21:9
‫ܗܰܘܘ ܩ ݂ ܳܕܰܡܘ݈ܗܝ ܺ ܳܘܐ ݂ ܶܬܝܢ‬
‫ܠܝܢ‬
‫ܙ‬
݈
݈
ܶ
ܺ
ܽ ‫ܳ݁ܒ݂ܬܶܪܗ ܳܩܶܥܝܢ ܗܰܘܘ ܳܘܐܡܪܝܢ‬
ܳ ‫ܐܘܰܫܥ‬
‫ܢܐ ܰܠ݂ܒܪܗ ݁ܕ ݂ ܰܕܺܘܝ݂ܕ ݁ܒܪܝ݂ܟ ݈ܽܗܘ‬
݈
ܰ ܰ݁
ܶ ܳ݁
ܽ
ܶ
ܶ
ܰ
ܳ
݁
ܳ
ܳ
(analyze) ‫ܕܐ݂ܬܐ ܰ݁ܒܫܡܗ ܕܡܪܝܐ ܐܘܫܥܢܐ ܒܡܪܘܡܐ ܀‬

‫רין‬
ִ ‫עין הַוו ָואמ‬
ֵ ‫ק‬
ָ ‫רה‬
ֵ ‫בת‬
ָ ‫תין‬
ֵ ‫מוהי ָוא‬
ַ ‫ד‬
ָ ‫דאִזלין הַוו ק‬
ָ ‫לין‬
ֵ ‫דין אי‬
ֵ ‫שא‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ - Matthew 21:9
(analyze) . ‫מא‬
ֵ ‫רו‬
ַ ‫במ‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫שע‬
ַ ‫מרָיא או‬
ָ ‫מה ד‬
ֵ ‫בש‬
ַ ‫תא‬
ֵ ‫דא‬
ָ ‫ריכ הו‬
ִ ‫דִויד ב‬
ַ ‫רה ד‬
ֵ ‫לב‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫שע‬
ַ ‫או‬
Matthew 21:9 - kenšē dēn ᵓaylēn dā(ᵓ)zi(l)yn (h)waw qəḏāmaw(hy) wā(ᵓ)ṯēn bāṯrēh
qāᶜēn (h)waw wā(ᵓ)mrin ᵓūšaᶜnā lāḇrēh dəḏāwiḏ bəriḵ (h)u dā(ᵓ)ṯē bašmēh
dəmāryā ᵓūšaᶜnā bamrawmē . (analyze)

Matthew 21:9 - But the throngs who went before him, and came after him, cried out and
said, Ushana to the son of David ! blessed be He who cometh in the name of the Lord!
Ushana in the heights !

ܽ ܰ
ܶ ܺ
ܳܽ݁
ܺ
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 21:10
ܰ ܺ ݁ ݁ܶ
‫ܢ ݁ ܳܬܐ‬
݈ ‫ܟ݂ܕ ܥܠ ܳ ܠܐܘܪܫܠܡ ܐܬܬܙܝܥ݂ܬ ܟܠܗ ܡ݂ܕܝ‬
ܽ ‫ܳܘܐܡܺܪܝܢ ݈ܗܰܘܘ ܰܡ‬
ܳ ‫ܢܘ ܗ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܐ‬

).

‫נא‬
ָ ָ‫מנו ה‬
ַ ‫רין הַוו‬
ִ ‫תא ָואמ‬
ָ ‫דינ‬
ִ ‫לה מ‬
ָ ֻ ‫עת כ‬
ַ ‫אתתִזי‬
ֵ ‫לם‬
ֵ ‫רש‬
ִ ‫לאו‬
ֻ ‫על‬
ַ ‫כד‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 21:10

(analyze

Matthew 21:10 - wəḵāḏ ᶜal l(ᵓ)ūrišlem ᵓettziᶜāṯ kullāh məḏi(n)ttā wā(ᵓ)mrin (h)waw
mānū hānā . (analyze)
Matthew 21:10 - And when he had entered Urishlem, the whole city was commoved, and
said, Who is this?

ܳ ‫ܟܢܶܫܐ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܶ ݁ - Matthew 21:11
ܰ ‫ܐܡܺܪܝܢ ݈ܗܰܘܘ ܳܗ‬
‫ܢܘ ܶܝܽܫܘܥ ܢ ݂ ܺܒܳܝܐ ݁ܕܶܡܢ‬
ܳ ܺ ‫ܢܨܰܪܬ ݁ ܰܕ‬
ܳ
(analyze) ‫ܓܠܝܠܐ ܀‬
݂
݂
(analyze) .

‫לא‬
ָ ‫לי‬
ִ ‫דג‬
ַ ‫רת‬
ַ ‫נצ‬
ָ ‫מן‬
ֵ ‫נו ֵישוע נבִָיא ד‬
ַ ָ‫רין הַוו ה‬
ִ ‫דין אמ‬
ֵ ‫שא‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ - Matthew 21:11

Matthew 21:11 - kenšē dēn ᵓāmrin (h)waw hānaw yēšūᶜ nəḇīā dəmen nāṣrāṯ daǥlilā
. (analyze)
Matthew 21:11 - But the multitude answered, This is Jeshu, the prophet who is from
Natsrath of Galila.

ܽ ݂ ‫ ܘܰܥܠ ܶܝܽܫܘܥ ܠܰܗܝ݁ܟܳܠܐ ݁ ܰܕܐܳܠܳܗܐ ܰܘܐ ݁ ܶܦܩ ܠ‬- Matthew 21:12
‫ܟܠܽܗܘܢ‬
ܶ ‫ܢܝܢ ݁ܒܰܗܝ݁ܟܳܠܐ ܘܰܣܶܚ݂ܦ ݁ ܳܦ ݂ ܽܬܘܶܪܐ ݁ ܰܕܡܰܥܪ ݂ ܳܦ‬
ܺ ‫ܢܝܢ ܰܘܡܰܙ݁ܒ‬
ܺ ‫݁ܕܳܙ݂ܒ‬
‫ܢܐ‬
݂ܽ ‫ܘ‬
ܽ ‫ܟܘܪܰܣܳܘ ݂ ܳܬܐ ݁ܕܳܗ‬
ܶ ‫ܢܝܢ ܰܝܘ‬
ܺ ‫ܢܘܢ ݁ ܰܕܡܰܙ݁ܒ‬
(analyze
‫ܢܐ ) ܀‬

‫לא‬
ָ ‫היכ‬
ַ ‫נין ב‬
ִ ‫נין ַומַזב‬
ִ ‫כלהון דָזב‬
ֻ ‫פק ל‬
ֵ ‫הא ַוא‬
ָ ָ ‫דאל‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫היכ‬
ַ ‫על ֵישוע ל‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 21:12
(analyze). ‫נא‬
ֵ ‫נין ַיו‬
ִ ‫דמַזב‬
ַ ‫הנון‬
ָ ‫תא ד‬
ָ ָ ‫סו‬
ַ ‫נא וכור‬
ֵ ָ ‫ערפ‬
ַ ‫דמ‬
ַ ‫רא‬
ֵ ‫פתו‬
ָ ‫חפ‬
ֵ ‫ס‬
ַ ‫ו‬
Matthew 21:12 - wəᶜal yēšūᶜ ləhayklā da(ᵓ)lāhā wa(ᵓ)peq ləḵullhon dəzāḇnin
wamzabbnin bəhayklā wəsāḥḥēp pāṯūrē damᶜarpānē wəḵūrsāwāṯā dəhānon
damzabbnin yawnē . (analyze)
Matthew 21:12 - And Jeshu went into the temple of Aloha, and cast out all those who sold
and bought in the temple, and overthrew the tables of the money-changers, and the seats of
those who sold doves;

ܶ
ܶ ‫ ܶܘܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ݁ܟ ݂ ܺܬܝ݂ܒ ݈ܽܗܘ ݁ܕ ݂ ܰܒܝ݁ܬܝ ݁ ܶܒܝ݂ܬ ܨܽܠܘ ݂ ܳܬܐ‬- Matthew 21:13
‫ܢ݂ܬܩܪܐ‬
ܶ
ܰ
ܳ ‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ݁ ܶܕܝܢ ܥ ݂ ܰܒ݁ܕ ݁ ܽܬܘ‬
(analyze
‫ܢܝ݈ܗܝ ܡܰܥܪ ݂ ܳܬܐ ݁ܕܠܣܳܛܶܝܐ )܀‬
݈ ‫ܐ‬

‫דין‬
ֵ ‫רא אנתון‬
ֵ ‫נתק‬
ֵ ‫תא‬
ָ ‫בית צלו‬
ֵ ‫ביתי‬
ַ ‫תיב הו ד‬
ִ ‫מר להון כ‬
ַ ‫ ֵוא‬- Matthew 21:13
(analyze) . ‫יא‬
ֵ ‫ט‬
ָ ‫לס‬
ֵ ‫תא ד‬
ָ ‫ער‬
ַ ‫ניהי מ‬
ָ ‫בדתו‬
ַ ‫ע‬
Matthew 21:13 - we(ᵓ)mar ləhon kəṯiḇ (h)u dəḇayt(y) bēṯ ṣəlūṯā nēṯqrē ᵓa(n)tton
dēn ᶜəḇadtunāy(hy) məᶜarṯā dəlesṭāyē . (analyze)

Matthew 21:13 - and said to them, It is written, that my house shall the house of prayer be
called, but ye have made it a den of thieves.

ܶ ‫ܓܝܶܣܐ ܰܘܐܺܣܝ‬
ܺ ‫ ܘܰܩܶܪ݂ܒܘ ܶܠܗ ݁ܒܰܗܝ݁ܟܳܠܐ ܣܰܡܳܝܐ ܰܘܚ‬- Matthew 21:14
ܽ ‫ܐ‬
‫ܢܘܢ‬
݂
(analyze) ‫܀‬
(analyze) .

‫אנון‬
ֵ ‫סי‬
ִ ‫סא ַוא‬
ֵ ‫גי‬
ִ ‫מָיא ַוח‬
ַ ‫לא ס‬
ָ ‫היכ‬
ַ ‫לה ב‬
ֵ ‫רבו‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 21:14

Matthew 21:14 - wəqārrēḇ(w) lēh bəhayklā səmāyā waḥǥisē wa(ᵓ)ssi ᵓēnon . (analyze)
Matthew 21:14 - And there came to him in the temple the blind and the lame, and he healed
them.

ܳ ܶ݁
ܶ ‫ܢܐ ܰܘ݂ܦܺܪܝ‬
ܳ ݁ ‫ܟ݂ܕ ܚܰܙܘ ݁ ܶܕܝܢ ܰܪ ݁ ܰܒܝ‬
ܰ ݁ - Matthew 21:15
ܶ ‫ܟܗ‬
‫ܕܡܪ ݂ ܳܬܐ ݁ܕܳܥ ݂ ܶܒ݂ܕ‬
‫ܬ‬
‫ܫܐ‬
݂
ܶ
ܽ ‫ܰܘܛܳܠܶܝܐ ݁ܕܳܩܶܥܝܢ ݁ܒܰܗܝ݁ܟܳܠܐ ܳܘܐܡܺܪܝܢ‬
ܳ ‫ܐܘܰܫܥ‬
‫ܢܐ ܰܠ݂ܒܪܗ ݁ܕ ݂ ܰܕܺܘܝ݂ܕ‬
ܽ
ܶ ܶ
(analyze) ‫ܐ݂ܬ݁ܒܐܫ ܠܗܘܢ ܀‬

‫עין‬
ֵ ‫ק‬
ָ ‫בד ַוטל ֵָיא ד‬
ֵ ‫ע‬
ָ ‫תא ד‬
ָ ָ ‫תדמר‬
ֵ ‫שא‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫נא ַופ‬
ֵ ‫כה‬
ָ ‫בי‬
ַ ַ ‫דין ר‬
ֵ ‫כד חַזו‬
ַ - Matthew 21:15
(analyze) . ‫באש להון‬
ֵ ‫את‬
ֵ ‫דִויד‬
ַ ‫רה ד‬
ֵ ‫לב‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫שע‬
ַ ‫רין או‬
ִ ‫לא ָואמ‬
ָ ‫היכ‬
ַ ‫ב‬
Matthew 21:15 - kaḏ ḥəzaw dēn rabbay kāhnē wāprišē teḏmrāṯā dəᶜāḇēḏ waṭlāyē
dəqāᶜēn bəhayklā wā(ᵓ)mrin ᵓūšaᶜnā lāḇrēh dəḏāwiḏ ᵓēṯbbe(ᵓ)š ləhon . (analyze)
Matthew 21:15 - But when the chief priests and Pharishee saw the wondrous things which he
did, and the children who were crying in the temple, and saying, Ushana to the son of David,
they were displeased with them,

ܳ ‫ܐܡܺܪܝܢ ܳܗܶܠܝܢ‬
ܳ ‫ܢܐ‬
ܰ ‫ ܳܘܐܡܺܪܝܢ ܶܠܗ ܳܫܰܡܥ‬- Matthew 21:16
ܳ ‫ܢ݁ܬ ܳܡ‬
‫ܐܰܡܪ‬
‫ܐ‬
݈
ܰ
ܺ ‫ܠܽܗܘܢ ܶܝܽܫܘܥ‬
‫ܐܝܢ ܶܡܢ ܡ ݂ ܽܬܘܡ ܳܠܐ ܩܪܝ ݁ ܽܬܘܢ ݁ܕܶܡܢ ݁ ܽܦܘܳܡܐ ݁ ܰܕܛܳܠܶܝܐ‬
ܳ݁
ܶ ܽ ܰ
ܽ ܶ݁ ݁ ܶ ܰ݁
(analyze) ‫ܘ݂ܕܰܝܠܘ݂ܕܐ ܬܩܢܬ ܬܫ݁ܒܘܚܬܐ ܀‬

‫מן‬
ֵ ‫אין‬
ִ ‫מר להון ֵישוע‬
ַ ‫לין א‬
ֵ ָ‫רין ה‬
ִ ‫נא אמ‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫מע אנת‬
ַ ‫ש‬
ָ ‫לה‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫ ָואמ‬- Matthew 21:16
(analyze) . ‫תא‬
ָ ‫תשבוח‬
ֵ ‫קנת‬
ֵ ַ‫דא ת‬
ֵ ‫דטל ֵָיא ַודַילו‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫מן פו‬
ֵ ‫ריתון ד‬
ַ ‫לא ק‬
ָ ‫מתום‬
Matthew 21:16 - wā(ᵓ)mrin lēh šāmaᶜ ᵓa(n)t mānā ᵓāmrin hālēn ᵓāmar ləhon yēšūᶜ
ᵓin men məṯūm lā qərayton dəmen pumā daṭlāyē wāḏyālūḏē taqqent
tešbuḥtā . (analyze)
Matthew 21:16 - saying to him, Hearest thou what these say ? Jeshu saith to them, Yes: have
ye not read, that from the mouth of children and of babes thou hast prepared praise ?

ܰ ܰ
ܺ
ܶ ‫ ܰܘܫ ݂ ܰܒܩ‬- Matthew 21:17
ܶ ܰ
ܽ ‫ܐ‬
‫ܢ ݁ ܳܬܐ‬
݈ ‫ܢܘܢ ܘܢ݂ܦܩ ܠ݂ܒܪ ܡܢ ܡ݂ܕܝ‬
ܳ ܰ݁
ܶ
ܳ
ܰ
(analyze)‫ܠ݂ܒܝ݂ܬ‌ܥܢܳܝܐ ܘ݂ܒ݂ܬ ܬܡܢ ܀‬

(analyze) .

‫מן‬
ָ ַ‫בת ת‬
ָ ‫ענָיא ו‬
ַ ‫בית‬
ֵ ‫תא ל‬
ָ ‫דינ‬
ִ ‫מן מ‬
ֵ ‫בר‬
ַ ‫פק ל‬
ַ ‫אנון ַונ‬
ֵ ‫בק‬
ַ ‫ ַוש‬- Matthew 21:17

Matthew 21:17 - wašḇaq ᵓēnon wanpaq ləḇar men məḏi(n)ttā ləḇēṯᶜanyā wəḇāṯ
tamān . (analyze)
Matthew 21:17 - AND he abandoned them, and went forth without the city to Bethania, and
lodged there.

(analyze‫܀‬
)

ܺ ‫ܟܕ ܗ ݂ ܰܦ݂ܟ ܰܠܡ‬
ܰ ݁ ‫ ݁ܒܰܨ݂ܦܳܪܐ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 21:18
‫ܢ ݁ ܳܬܐ ݁ܟ ݂ ܶܦܢ‬
‫ܕܝ‬
݂
݂
݈
(analyze) .

‫פן‬
ֵ ‫תא כ‬
ָ ‫דינ‬
ִ ‫למ‬
ַ ‫פכ‬
ַ ‫כד ה‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫רא‬
ָ ‫צפ‬
ַ ‫ ב‬- Matthew 21:18

Matthew 21:18 - bəṣāprā dēn kaḏ həpāḵ lamḏi(n)ttā kəpen . (analyze)
Matthew 21:18 - But in the early morn, as he returned to the city, he hungered:

ܶ ‫ ܰܘܚܳܙܐ ݁ ܺܬ ݁ ܳܬܐ ܚ ݂ ܳܕܐ ݁ ܽܒܐܘܪܳܚܐ ܶܘܐ ݂ ܳܬܐ ܠܳܘ ݂ ܳܬܗ ܘܳܠܐ‬- Matthew 21:19
ܰ ݁ ‫ܐܫ‬
‫ܟܚ‬
ܶ ‫ܐܳܠܐ‬
ܶ ‫ܳ݁ܒܗ ܶܡ ݁ ܶܕܡ‬
ܶ ‫ܐܢ ܰܛܪ ݂ ܶܦܐ ݁ ܰܒܠܽܚܘ݂ܕ ܶܘܐܰܡܪ ܳܠܗ ܳܠܐ‬
‫ܢܗܽܘܘܢ ݁ ܶܒ݂ܟܝ‬
ܶ ܺ݁
ܰ ܳ
ܽ݁
ܳ݁ ܺ ݁
ܳ ܶ
ܳ
ܰ
(analyze) ‫ܬܘ݂ܒ ܦܐܪܐ ܠܥܠܡ ܘܡܚ݂ܕܐ ܶܝ݂ܒܫ݂ܬ ܬܬܐ ܗܝ ܀‬

‫לא‬
ָ ֵ‫דם א‬
ֵ ֵ‫בה מ‬
ָ ‫כח‬
ַ ‫אש‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫תה ו‬
ָ ָ ‫תא לו‬
ָ ‫חא ֵוא‬
ָ ‫באור‬
ֻ ‫דא‬
ָ ‫תא ח‬
ָ ִ‫ ַוחָזא ת‬- Matthew 21:19
‫תא‬
ָ ִ‫שת ת‬
ַ ‫דא ֵיב‬
ָ ‫מח‬
ֵ ‫לם ו‬
ַ ‫ע‬
ָ ‫רא ל‬
ֵ ִ‫בכי תוב פא‬
ֵ ‫נהוון‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫לה‬
ָ ‫מר‬
ַ ‫בלחוד ֵוא‬
ַ ‫פא‬
ֵ ‫טר‬
ַ ‫אן‬
ֵ
(analyze) . ‫הי‬
ָ
Matthew 21:19 - waḥzā tittā ḥəḏā b(ᵓ)urḥā we(ᵓ)ṯā ləwāṯāh wəlā ᵓeškaḥ bāh
meddem ᵓēlā ᵓen ṭarpē balḥūḏ we(ᵓ)mar lāh lā nehon beḵ(y) toḇ pi(ᵓ)ē ləᶜālam
wəmeḥḏā ēḇšāṯ tittā hāy .(analyze)
Matthew 21:19 - and he saw a certain fig-tree in the way, and came to it, but found nothing
thereon but leaves only; and he said, Let there be no fruit upon thee again for ever. And
immediately that fig-tree withered.

ܰ ‫ ܰܘܚܰܙܘ ݁ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܶܕܐ ܰܘ݂ܬܰܗܪܘ ܳܘܐܡܺܪܝܢ‬- Matthew 21:20
ܰ ݁ ‫ܐܝ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܢܐ ܰ݁ܒܪ ܳܫܥ ݂ ܶܬܗ‬
ܳ݁ ܺ ݁
ܰ
(analyze) ‫ܶܝ݂ܒܫ݂ܬ ܬܬܐ ܀‬
).

‫תא‬
ָ ִ‫שת ת‬
ַ ‫תה ֵיב‬
ֵ ‫שע‬
ָ ‫בר‬
ַ ‫נא‬
ָ ַ ‫רין איכ‬
ִ ‫הרו ָואמ‬
ַ ‫דא ַות‬
ֵ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫ ַוחַזו‬- Matthew 21:20
(analyze

Matthew 21:20 - waḥzaw talmiḏē wāṯhar(w) wā(ᵓ)mrin ᵓaykanā bar šāᶜṯēh ēḇšāṯ
tittā . (analyze)
Matthew 21:20 - And the disciples saw, and were astonished, saying, How in a moment is the
fig-tree withered !

ܳ ‫ܐܺܡܝܢ‬
ܰ ‫ܢܐ ܶܝܽܫܘܥ ܶܘܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ‬
ܳ ‫ܐܰܡܪ ݈ܐ‬
ܳ ‫ ܥ‬- Matthew 21:21
‫ܢܐ‬
ܳ
ܳ
ܶ
ܰ
ܳ
ܽ ‫ܢܘ݂ܬܐ ܘܠܐ ݁ܬ݂ܬ݁ܦܠ‬
ܽ ݂ ‫ܟܘܢ ݁ ܶܕܐܢ ݁ ܶܬܗܶܘܐ ݁ܒ‬
݂ܽ ‫ܠ‬
ܽ ‫ܟܘܢ ܰܗܝܳܡ‬
‫ܓܘܢ ܠܐ‬
݂ ܳ
ܶ ‫ܰ݁ܒܠܽܚܘ݂ܕ ܳܗ ݂ ܶܕܐ ݁ܕ ݂ ܺܬ ݁ ܳܬܐ ݁ ܶܬܥ݁ܒ ݂ ܽܕܘܢ‬
ܳ ‫ܐܳܠܐ‬
ܳ ‫ܐ ݂ ܶܦܢ ܠܽܛܘܳܪܐ ܗ‬
‫ܢܐ‬
ܽ
ܶ
ܺ݁
ܰ݁
ܶ ܶ݁
ܶ݁
ܳ
(analyze) ‫ܬܐܡܪܘܢ ܕܐܫܬ݈ܩܠ ܘ݂ܦܠ ݁ܒܰܝܡܐ ܬܗܘܐ ܀‬

‫תהֵוא בכון‬
ֵ ‫דאן‬
ֵ ‫נא לכון‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫מין א‬
ִ ‫מר להון א‬
ַ ‫נא ֵישוע ֵוא‬
ָ ‫ ע‬- Matthew 21:21
‫נא‬
ָ ָ‫רא ה‬
ָ ‫פן לטו‬
ֵ ‫לא א‬
ָ ֵ‫תעבדון א‬
ֵ ‫תא‬
ָ ִ‫דא דת‬
ֵ ָ‫בלחוד ה‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫פלגון‬
ַ ‫תת‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫תא ו‬
ָ ‫מנו‬
ָ ‫הי‬
ַ
(analyze) . ‫וא‬
ֵ ‫תה‬
ֵ ‫מא‬
ָ ַ ‫פל בי‬
ֵ ‫תקל ו‬
ַ ‫דאש‬
ֵ ‫אמרון‬
ִ ‫ת‬
Matthew 21:21 - ᶜənā yēšūᶜ we(ᵓ)mar ləhon ᵓāmin ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon de(ᵓ)n tehwē
bəḵon haymānūṯā wəlā teṯppallǥon lā balḥūḏ hāḏē dəṯittā teᶜbḏon ᵓēlā ᵓāpen
ləṭūrā hānā ti(ᵓ)ron de(ᵓ)šta(q)l wəpel bəyāmā tehwē . (analyze)
Matthew 21:21 - Jeshu answered and said to them, Amen I say to you, that if faith were in

you, and you did not hesitate,[Were not divided; that is, in mind.] you should not only do (as) to
this fig-tree, but also were you to say to this mountain, Be thou lifted up and fall into the sea,
it should be done.

ܽ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 21:22
ܽ ‫ܟܠ ܶܡ ݁ ܶܕܡ ݁ܕ ݂ ܶܬܶܫܐܽܠܘܢ ܰ݁ܒܨܽܠܘ ݂ ܳܬܐ ܰܘ݂ܬܰܗܝܡ‬
‫ܢܘܢ‬
ܽ ܶ݁
(analyze) ‫ܬܣ݂ܒܘܢ ܀‬
(analyze) .

‫תסבון‬
ֵ ‫הימנון‬
ַ ‫תא ַות‬
ָ ‫בצלו‬
ַ ‫שאלון‬
ֵ ֵ‫דם דת‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫ ו‬- Matthew 21:22

Matthew 21:22 - wəḵull meddem dəṯēše(ᵓ)lon baṣlūṯā wāṯhaymnon tesḇon . (analyze)
Matthew 21:22 - And whatsoever you shall ask in prayer and shall believe, you shall obtain.

ܶ ‫ܟ݂ܕ‬
ܳ ݁ ‫ܐ ݂ ܳܬܐ ܶܝܽܫܘܥ ܠܰܗܝ݁ܟܳܠܐ ܩܶܪ݂ܒܘ ܶܠܗ ܰܪܰ݁ܒܝ‬
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 21:23
ܶ ‫ܟܗ‬
‫ܢܐ‬
ܶ
ܰ ݁ ‫ܘܰܩܺܫܝܶܫܐ ݁ܕܰܥܳܡܐ‬
ܳ ‫ܟ݂ܕ ܰܡܶܠ݂ܦ ܳܘܐܡܺܪܝܢ ܶܠܗ ܰ݁ܒܐܝ‬
‫ܢܐ ܽܫܘܠܳܛܢ ܳܗܠܝܢ‬
ܰ
ܶ ܳ
ܽ ‫ܢ݁ܬ ܘܰܡ‬
ܳ ‫ܢܐ ܳܗ‬
ܳ ‫ܢܘ ܰܝ݈ܗ݂ܒ ܳܠ݂ܟ ܽܫܘܠܳܛ‬
(analyze
‫ܢܐ )܀‬
݈ ‫ܥ݂ܒ݂ܕ ܐ‬

‫כד‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫ע‬
ַ ‫שא ד‬
ֵ ‫שי‬
ִ ‫ק‬
ַ ‫נא ו‬
ֵ ‫כה‬
ָ ‫בי‬
ַ ַ ‫לה ר‬
ֵ ‫רבו‬
ֵ ‫לא ק‬
ָ ‫היכ‬
ַ ‫תא ֵישוע ל‬
ָ ֵ‫כד א‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 21:23
) . ‫נא‬
ָ ָ‫נא ה‬
ָ ‫ט‬
ָ ‫לכ שול‬
ָ ‫מנו ַיהב‬
ַ ‫בד אנת ו‬
ֵ ‫ע‬
ָ ‫לין‬
ֵ ָ‫טן ה‬
ָ ‫נא שול‬
ָ ‫באי‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫לפ ָואמ‬
ֵ ‫מ‬
ַ
(analyze
Matthew 21:23 - wəḵāḏ ᵓēṯā yēšūᶜ ləhayklā qərēḇ(w) lēh rabbay kāhnē wəqāšišē
dəᶜāmā kaḏ māllēp wā(ᵓ)mrin lēh ba(ᵓ)ynā šūlṭān hālēn ᶜāḇēḏ ᵓa(n)t wəmānū
ya(h)ḇ lāḵ šūlṭānā hānā .(analyze)
Matthew 21:23 - And when Jeshu came to the temple, the chief priests and elders of the
people approached him, while he taught, saying to him, By what authority doest thou these
things, and who gave thee this authority?

ܶ ‫ܐ݂ܦ‬
ܶ ‫ܐܰܫ‬
ܶ ‫ܢܐ ܶܝܽܫܘܥ ܶܘܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ‬
ܳ ‫ܟܘܢ‬
ܽ ݂ ‫ܐܠ‬
ܳ ‫ܐ‬
ܳ ‫ ܥ‬- Matthew 21:24
‫ܢܐ‬
ܽ
ܺ
ܺ
ܶ
ܳ
ܽ
ܳ
ܰ
݁
ܳ ‫ܐ‬
ܳ ‫ܶܡܠ ݂ ܳܬܐ ܚ ݂ ܳܕܐ ܶܘܐܢ ܬܐܡܪܘܢ ܠܝ ܘܐ݂ܦ ܐ‬
‫ܢܐ ܠ݂ܟܘܢ‬
݈ ‫ܢܐ ܐܡܪ‬
ܳ ‫ܢܐ ܳܗܶܠܝܢ ܳܥ ݂ ܶܒ݂ܕ ݈ܐ‬
ܳ ‫ܢܐ ܽܫܘܠܳܛ‬
ܳ ‫݁ ܰܒܐܝ‬
(analyze
‫ܢܐ )܀‬

‫אמרון‬
ִ ‫דא ֵואן ת‬
ָ ‫תא ח‬
ָ ‫מל‬
ֵ ‫נא‬
ָ ֵ‫אלכון אפ א‬
ֵ ‫ש‬
ַ ֵ‫מר להון א‬
ַ ‫נא ֵישוע ֵוא‬
ָ ‫ ע‬- Matthew 21:24
(analyze). ‫נא‬
ָ ‫בד א‬
ֵ ‫ע‬
ָ ‫לין‬
ֵ ָ‫נא ה‬
ָ ‫ט‬
ָ ‫נא שול‬
ָ ‫באי‬
ַ ‫נא לכון‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫נא א‬
ָ ֵ‫לי ָואפ א‬
ִ
Matthew 21:24 - ᶜənā yēšūᶜ we(ᵓ)mar ləhon (ᵓᵓ)ēšā(ᵓᵓ)elḵon ᵓāp ᵓēnā melṯā ḥəḏā
we(ᵓ)n ti(ᵓ)ron li() wā(ᵓ)p ᵓēnā ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon ba(ᵓ)ynā šūlṭānā hālēn ᶜāḇēḏ
(ᵓ)nā .(analyze)
Matthew 21:24 - Jeshu answered and said to them, I will also ask you one word; and if you
will tell me, I will also tell you by what authority I do these (things).

ܺ ‫ܟܐ‬
ܰ ‫ܢܢ‬
ܳ ݁ ‫ܐܝܶܡ‬
ܳ ‫ ܰܡܥܽܡܘ ݂ ܺܕܝ ݂ ܶܬܗ ݁ܕܽܝܘܰܚ‬- Matthew 21:25
‫ܐܝ ݂ ܶܬܝܗ ܶܡܢ ܫܰܡܳܝܐ ݈ܗܝ‬
ܰ
ܽ ‫ܢ݂ܦܫ‬
ܽ ‫ܢܳܫܐ ܶܗ‬
ܰ ‫ܢܘܢ ݁ ܶܕܝܢ ܶܡ݂ܬܰܪܶܥܝܢ ݈ܗܰܘܘ ݁ܒ‬
ܳ ‫ܢܝ‬
ܰ ‫ܐܘ ܶܡܢ ݁ܒ‬
‫ܗܘܢ‬
ܳ ‫ܢܐܰܡܪ ܶܡܢ ܫܰܡܳܝܐ‬
ܺ ‫ܳܘܐܡܺܪܝܢ ݁ ܶܕܐܢ‬
ܳ ‫ܐܰܡܪ ܰܠܢ ܘܰܥܠ ܳܡ‬
‫ܢܐ ܳܠܐ‬
ܳ ‫ܰܗܝܶܡܢ ݁ ܽܬܘ‬
(analyze)‫ܗܝ ܀‬
݈ ‫ܢܝ‬

‫הנון‬
ֵ ‫שא‬
ָ ָ ‫נינ‬
ַ ‫מן ב‬
ֵ ‫מָיא הי או‬
ַ ‫מן ש‬
ֵ ‫תיה‬
ֵ ‫אי‬
ִ ‫כא‬
ָ ‫מ‬
ֵ ‫נן אי‬
ָ ‫ח‬
ַ ‫תה דיו‬
ֵ ‫די‬
ִ ‫מעמו‬
ַ - Matthew 21:25

‫לא‬
ָ ‫נא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫על‬
ַ ‫לן ו‬
ַ ‫מר‬
ַ ‫מָיא א‬
ַ ‫מן ש‬
ֵ ‫מר‬
ַ ִ‫דאן נא‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫נפשהון ָואמ‬
ַ ‫עין הַוו ב‬
ֵ ַ ‫מתר‬
ֵ ‫דין‬
ֵ
(analyze) . ‫ניהי‬
ָ ‫מנתו‬
ֵ ‫הי‬
ַ
Matthew 21:25 - maᶜmūḏiṯēh dəyūḥānān ᵓaymekkā ᵓiṯēh men šəmāyā (hy) ᵓaw
men bənaynāšā hēnon dēn mēṯrāᶜᶜēn (h)waw bənāpšhon wā(ᵓ)mrin de(ᵓ)n ni(ᵓ)ar
men šəmāyā ᵓāmar lan wəᶜal mānā lā haymentunāy(hy) . (analyze)
Matthew 21:25 - The baptism of Juchanon, whence is it, from heaven or from men ? But they
thought within themselves, saying, If we shall say, From heaven, he saith to us, Why did ye
not believe him?

ܶ ‫ܢܳܫܐ ݁ ܳܕܚܺܠܝܢ‬
ܺ ‫ ܰܘ݂ܕ‬- Matthew 21:26
ܰ ‫ܢܚ‬
ܰ ‫ܐ‬
ܳ ‫ܢܝ‬
ܰ ‫ܢܐܰܡܪ ܶܡܢ ݁ܒ‬
‫ܢܢ ܶܡܢ‬
ܰ ‫ܐܝ݂ܟ ܢ ݂ ܺܒܳܝܐ‬
ܰ ‫ܓܝܪ‬
ܶ ݁ ‫ܟܠܽܗܘܢ‬
ܽ ݁ ‫ܟܢܳܫܐ‬
ܶ݁
ܳ ‫ܐܺܚܝ ݂ ܺܕܝܢ ݈ܗܰܘܘ ܶܠܗ ܠܽܝܘܰܚ‬
‫ܢܢ‬
(analyze) ‫܀‬

‫גיר איכ נבִָיא‬
ֵ ‫כלהון‬
ֻ ‫שא‬
ָ ‫כנ‬
ֵ ‫מן‬
ֵ ‫נן‬
ַ ‫נח‬
ַ ֵ‫לין א‬
ִ ‫דח‬
ָ ‫שא‬
ָ ָ ‫נינ‬
ַ ‫מן ב‬
ֵ ‫מר‬
ַ ִ‫ ַודנא‬- Matthew 21:26
(analyze) . ‫נן‬
ָ ‫ח‬
ַ ‫לה ליו‬
ֵ ‫דין הַוו‬
ִ ‫חי‬
ִ ‫א‬
Matthew 21:26 - wāḏni(ᵓ)ar men bənaynāšā dāḥlin ᵓēnaḥnan men kenšā kullhon
gēr ᵓayḵ nəḇīā ᵓāḥiḏin (h)waw lēh ləyūḥānān . (analyze)
Matthew 21:26 - And if we shall say, From men, we fear from the crowd; for all have
regarded Juchanon as a prophet.

ܳ ‫ܢܢ‬
ܰ ‫ܢܘ ܳܘܐܡܺܪܝܢ ܶܠܗ ܳܠܐ ܳܝ݂ܕܺܥܝ‬
ܰ ‫ ܥ‬- Matthew 21:27
‫ܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܶܶܝܽܫܘܥ‬
ܶ ‫ܐ݂ܦ ܳܠܐ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܳ ‫ܢܐ‬
ܳ
ܳ ‫ܢܐ ܽܫܘܠܳܛ‬
ܳ ‫ܟܘܢ ܰ݁ܒܐܝ‬
ܳ ‫ܐܰܡܪ ݈ܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܢܐ ܳܗܠܝܢ‬
ܳ ‫ܳܥ ݂ ܶܒ݂ܕ ݈ܐ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܐ‬

‫נא‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫נא א‬
ָ ֵ‫לא א‬
ָ ‫מר להון ֵישוע אפ‬
ַ ‫נן א‬
ַ ‫עי‬
ִ ‫לא ָיד‬
ָ ‫לה‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫נו ָואמ‬
ַ ‫ ע‬- Matthew 21:27
(analyze) . ‫נא‬
ָ ‫בד א‬
ֵ ‫ע‬
ָ ‫לין‬
ֵ ָ‫נא ה‬
ָ ‫ט‬
ָ ‫נא שול‬
ָ ‫באי‬
ַ ‫לכון‬
Matthew 21:27 - ᶜənaw wā(ᵓ)mrin lēh lā yāḏᶜinan ᵓāmar ləhon yēšūᶜ ᵓāp lā ᵓēnā
ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon ba(ᵓ)ynā šūlṭānā hālēn ᶜāḇēḏ (ᵓ)nā . (analyze)
Matthew 21:27 - And they answered, saying to him, We know not: Jeshu saith to them, Also I
tell not you by what authority I do these (things).

ܶ ܰ
ܺ ‫ܓ݂ܒܳܪܐ ܰܚ݂ܕ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ݁ ܶܕܝܢ ܶܡ݂ܬܚܶܙܐ ܠ‬
ܰ ݁ ‫ܟܘܢ‬
ܳ ‫ ܳܡ‬- Matthew 21:28
‫ܘܘ ܠܗ‬
‫ܗ‬
‫ܬ‬
‫ܐܝ‬
݂
݈
ܽ
ܳ ‫ܢܳܝܐ ݁ܬܶܪܝܢ ܰܘܩܶܪ݂ܒ ܠܳܘ݂ܬ ܰܩ݂ܕܳܡܳܝܐ ܶܘܐܰܡܪ ܶܠܗ ݁ ܶܒܪܝ ܶܙܠ ܰܝܘܳܡ‬
ܰ ‫݁ܒ‬
‫ܢܐ ݁ܦܠܘܚ‬
ܳ ܰ ݂ ‫݁ܒ‬
(analyze) ‫ܟܪܡܐ ܀‬

‫רב לָות‬
ֵ ‫רין ַוק‬
ֵ ‫לה בנ ַָיא ת‬
ֵ ‫אית הַוו‬
ִ ‫חד‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫גב‬
ַ ‫מתחֵזא לכון‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫מ‬
ָ - Matthew 21:28
(analyze) . ‫מא‬
ָ ‫כר‬
ַ ‫נא פלוח ב‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫ברי ֵזל ַיו‬
ֵ ‫לה‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫מָיא ֵוא‬
ָ ‫קד‬
ַ
Matthew 21:28 - mānā dēn mēṯḥzē ləḵon gaḇrā ḥāḏ ᵓiṯ (h)waw lēh bənāyā tərēn
waqrēḇ ləwāṯ qāḏmāyā we(ᵓ)mar lēh ber(y) zel yawmānā pəlūḥ
bəḵarmā . (analyze)
Matthew 21:28 - BUT how doth [it] appear to you ? a certain man had two sons; and he came
to the elder, and said to him, My son, go to-day work in the vinery.

ܳ ܰ ܶ
ܶ
ܳ ‫ܐ‬
ܳ ‫ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ ܥ‬- Matthew 21:29
‫ܢܐ ݁ܒܰܚܪ ݂ ܳܬܐ ݁ ܶܕܝܢ‬
݈ ‫ܢܐ ܘܐܡܪ ܠܐ ܳܨ݂ܒܐ‬
ܰ ܶ ܺ ݁ ݁ܶ
(analyze) ‫ܐܬܬܘܝ ܘܐܙܠ ܀‬
(analyze) .

‫אתתִוי ֵואַזל‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫תא‬
ָ ‫חר‬
ַ ‫נא ב‬
ָ ‫בא א‬
ֵ ָ ‫לא צ‬
ָ ‫מר‬
ַ ‫נא ֵוא‬
ָ ‫דין ע‬
ֵ ‫ הו‬- Matthew 21:29
Matthew 21:29 - hū dēn ᶜənā we(ᵓ)mar lā ṣāḇē (ᵓ)nā bəḥarṯā dēn ᵓettwi
we(ᵓ)zal . (analyze)

Matthew 21:29 - But he answered and said, I am not willing: yet afterwards he relented, and
went.

ܶ ܰ
ܳ
ܳ ‫ܢܐ ܶܘܐܰܡܪ ܶܠܗ ܳܗ݂ܟܳܘ݂ܬ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ ܥ‬
ܳ ‫ܐܚܺܪ‬
‫ܢܐ‬
21:30
݈ܰ ܶ ‫ ܘܩܪ݂ܒ ܳܠܘ݂ܬ‬- Matthew
ܶ
ܳ
ܳ ‫ܶܘܐܰܡܪ ܐ‬
(analyze) ‫ܢܐ ܡܪܝ ܘܠܐ ܐܙܠ ܀‬

‫לא‬
ָ ‫מרי ו‬
ָ ‫נא‬
ָ ֵ‫מר א‬
ַ ‫נא ֵוא‬
ָ ‫דין ע‬
ֵ ‫הכָות הו‬
ָ ‫לה‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫נא ֵוא‬
ָ ִ ‫רב לָות אחר‬
ֵ ‫ ַוק‬- Matthew 21:30
(analyze) . ‫זל‬
ַ ֵ‫א‬
Matthew 21:30 - waqrēḇ ləwāṯ (ᵓ)ḥrīnā we(ᵓ)mar lēh hāḵwāṯ hū dēn ᶜənā we(ᵓ)mar
ᵓēnā mār(y) wəlā ᵓēzal . (analyze)
Matthew 21:30 - He came to the other, and said likewise. He answered and said, I (will), my
lord; yet went not.

ܽ ‫ ܰܡ‬- Matthew 21:31
ܳ ‫ܢܘ ܶܡܢ ܳܗܶܠܝܢ ݁ܬܰܪܝܽܗܘܢ ܥ ݂ ܰܒ݂ܕ ܶܨ݂ܒܳܝ‬
‫ܢܐ ݁ ܰܕܐ ݂ ܽܒܘ݈ܗܝ‬
ܳ ‫ܐܺܡܝܢ‬
ܰ ‫ܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܶܝܽܫܘܥ‬
ܳ ‫ܐܡܺܪܝܢ ܶܠܗ ܰܗܘ ܰܩ݂ܕܳܡܳܝܐ‬
ܳ
ܳ ‫ܐܰܡܪ ݈ܐ‬
‫ܢܐ‬
ܽ ݁ ‫ܟܘܢ ܠܰܡܠ‬
ܽ ݂ ‫ܟܘܢ ݁ܕܳܡ݂ܟܶܣܐ ܘܳܙܢܳܝ ݂ ܳܬܐ ܳܩ݂ܕܺܡܝܢ ܠ‬
݂ܽ ‫ܠ‬
‫ܟܘ ݂ ܳܬܐ ݁ ܰܕܐܳܠܳܗܐ )܀‬
(analyze

‫מָיא‬
ָ ‫קד‬
ַ ‫הו‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫דאבוהי אמ‬
ַ ‫נא‬
ָ ָ ‫צבי‬
ֵ ‫בד‬
ַ ‫ריהון ע‬
ַ ‫לין ת‬
ֵ ָ‫מן ה‬
ֵ ‫מנו‬
ַ - Matthew 21:31
‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫מין לכון ל‬
ִ ‫קד‬
ָ ‫תא‬
ָ ָ ‫סא וָזני‬
ֵ ‫מכ‬
ָ ‫נא לכון ד‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫מין א‬
ִ ‫מר להון ֵישוע א‬
ַ ‫א‬
(analyze) . ‫הא‬
ָ ָ ‫דאל‬
ַ
Matthew 21:31 - mānū men hālēn tərayhon ᶜəḇāḏ ṣēḇyānā da(ᵓ)ḇū(hy) ᵓāmrin lēh
haw qāḏmāyā ᵓāmar ləhon yēšūᶜ ᵓāmin ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon dəmāḵsē wəzānyāṯā
qāḏmin ləḵon ləmalkuṯā da(ᵓ)lāhā . (analyze)
Matthew 21:31 - Which of these two did the will of his father ? They say to him, The elder.
Jeshu saith to them, Amen I tell you, the tribute-takers and harlots go before you into the
kingdom of Aloha.

ܶ - Matthew 21:32
ܽ ݂ ‫ܓܝܪ ܠܳܘ݂ܬ‬
ܶ ݁ ‫ܐ ݂ ܳܬܐ‬
ܺ ݂ ‫ܢܢ ݁ ܽܒܐܘܪܳܚܐ ݁ܕ‬
ܽ ‫ܟܐ‬
ܳ ‫ܟܘܢ ܽܝܘܰܚ‬
‫ܢܘ ݂ ܳܬܐ‬
ܳ
ܶ ݁ ‫ܢܝܗܝ ܳܡ݂ܟܶܣܐ‬
ܳ
ܰ ‫ܢܘܗܝ‬
ܳ ‫ܘܳܠܐ ܰܗܝܶܡܢ ݁ ܽܬܘ‬
‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ‬
‫ܐ‬
݈ ܽܰ ‫ܕܝܢ ܽܘܙܢܳܝ݂ܬܐ ܰ ܳܗܝܡ‬
݈
݈
ܶ ‫ܟ݂ܕ ܚܰܙܝ ݁ ܽܬܘܢ‬
ܳ ‫݁ ܶܕܝܢ‬
ܰ ݁ ‫ܐ݂ܦ ܳܠܐ‬
ܽ ‫ܐ݁ܬ݁ܬܺܘܝ݁ܬܘܢ ݁ܒܰܚܪ݂ܬܐ ݁ܕ݂ܬܰܗܝܡ‬
‫ܢܘܢ ݁ ܶܒܗ ) ܀‬
(analyze

‫סא‬
ֵ ‫מכ‬
ָ ‫ניהי‬
ָ ‫מנתו‬
ֵ ‫הי‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫תא ו‬
ָ ‫אנו‬
ִ ‫חא דכ‬
ָ ‫באור‬
ֻ ‫נן‬
ָ ‫ח‬
ַ ‫גיר לָותכון יו‬
ֵ ‫תא‬
ָ ֵ‫ א‬- Matthew 21:32
‫בה‬
ֵ ‫הימנון‬
ַ ‫דת‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫חר‬
ַ ‫אתתִויתון ב‬
ֵ ‫כד חַזיתון‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫דין אפ‬
ֵ ‫הימנוהי אנתון‬
ַ ‫תא‬
ָ ָ ‫דין וָזני‬
ֵ
(analyze) .

Matthew 21:32 - ᵓēṯā gēr ləwāṯḵon yūḥānān b(ᵓ)urḥā dəḵi(ᵓ)ūṯā wəlā
haymentunāy(hy) māḵsē dēn wəzānyāṯā haymnū(hy) ᵓa(n)tton dēn ᵓāp lā kaḏ
ḥəzayton ᵓettwiton bəḥarṯā daṯhaymnon bēh . (analyze)
Matthew 21:32 - For Juchanon came to you in the way of righteousness; and you believed
him not. But the tribute-takers and harlots believed him: but you neither when you saw
(him, nor) afterwards, repented, that you might believe him.

ܶ
ܺ ‫ܓ݂ܒܳܪܐ ܰܚ݂ܕ‬
ܰ ݁ ‫ܢܐ ܰܡ݂ܬܳܠܐ‬
ܳ ‫ ܫܰܡܥܘ ݈ܐܚܺܪ‬- Matthew 21:33
‫ܐܝ݂ܬ ݈ܗܳܘܐ ܳܡܪܐ‬
ܳ ‫ܟܪܳܡܐ ܰܘܐܚ݁ܕܶܪܗ ܣܳܝ‬
ܰ ݁ ‫݁ ܰܒܝ ݁ ܳܬܐ ܰܘܢܰܨ݂ܒ‬
‫ܓܐ ܰܘܚ ݂ ܰܦܪ ݁ ܶܒܗ ܰܡܥܰܨܪ ݁ ܳܬܐ‬
݂
ܳ ݁ ‫ܢܐ ݁ ܶܒܗ ܰܡ‬
ܶ
ܰ ܰ
ܰ
ܶ ܳ ܰ
ܳ ‫ܰܘ݂ܒ‬
(analyze) ‫ܓܕܠܐ ܘܐܘܚ݂ܕܗ ܠ݂ܦܠܚܐ ܘܚܙܩ ܀‬
݂

‫מא‬
ָ ‫כר‬
ַ ‫צב‬
ַ ‫תא ַונ‬
ָ ‫בי‬
ַ ‫רא‬
ֵ ‫מ‬
ָ ‫אית הָוא‬
ִ ‫חד‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫גב‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫מת‬
ַ ‫נא‬
ָ ִ ‫מעו אחר‬
ַ ‫ ש‬- Matthew 21:33
) . ‫זק‬
ַ ‫חא ַוח‬
ֵ ָ ‫דה לפ ַל‬
ֵ ‫לא ַואוח‬
ָ ‫מגד‬
ַ ‫בה‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫תא ַוב‬
ָ ‫צר‬
ַ ‫מע‬
ַ ‫בה‬
ֵ ‫פר‬
ַ ‫גא ַוח‬
ָ ָ ‫רה סי‬
ֵ ‫ַואחד‬
(analyze
Matthew 21:33 - šəmaᶜ(w) (ᵓ)ḥrīnā māṯlā gaḇrā ḥāḏ ᵓiṯ (h)wā mārē baytā wanṣāḇ
karmā wa(ᵓ)ḥdrēh səyāǥā waḥpar bēh maᶜṣartā wāḇnā bēh māǥdlā wa(ᵓ)wḥḏēh
ləpālāḥē waḥzaq .(analyze)
Matthew 21:33 - Hear another comparison: A certain man was a house-lord; and he planted
a vinery, and surrounded it with an hedge, and dug a wine-press in it, and built in it a tower,
and had it taken by labourers, and journeyed.

ܶ
ܰ ݁ - Matthew 21:34
ܳ ‫ܟ݂ܕ ݁ ܶܕܝܢ ܡܳܛܐ ܰܙ݂ܒ‬
‫ܢܐ ݁ܕ ݂ ܺܦܐܪܐ ܰܫ ݁ ܰܕܪ ܠܰܥ݂ܒ ݁ ܰܕܘ݈ܗܝ ܠܳܘ݂ܬ‬
ܶ
ܶ
ܶ ܰ ݂ ‫݁ ܰܦܳܠܶܚܐ ݁ ܰܕܢܰܫ݁ܕܽܪܘܢ ܠܗ ܶܡܢ ݁ ܺܦܐܪܐ ݁ܕ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܟܪܡܗ‬

‫שדרון‬
ַ ‫דנ‬
ַ ‫חא‬
ֵ ָ ‫דוהי לָות פ ַל‬
ַ ‫עב‬
ַ ‫דר ל‬
ַ ‫ש‬
ַ ‫רא‬
ֵ ִ‫נא דפא‬
ָ ‫טא ַזב‬
ָ ‫דין מ‬
ֵ ‫כד‬
ַ - Matthew 21:34
(analyze) . ‫מה‬
ֵ ‫כר‬
ַ ‫רא ד‬
ֵ ִ‫מן פא‬
ֵ ‫לה‬
ֵ
Matthew 21:34 - kaḏ dēn məṭā zāḇnā dəpi(ᵓ)ē šaddddar ləᶜāḇddaw(hy) ləwāṯ
palāḥē ddanšaddron lēh men pi(ᵓ)ē dəḵarmēh . (analyze)
Matthew 21:34 - And when the time of fruits drew near, he sent his servants to the
husbandmen, that they might send him of the fruits of his vinery.

ܰ ݁ ‫ ܶܘܐܰܚܕܘ‬- Matthew 21:35
‫ܦܳܠܶܚܐ ܠܰܥ݂ܒ ݁ ܰܕܘ݈ܗܝ ܺܘܐܝ݂ܬ ݁ ܰܕܡܰܚܐܽܘ݈ܗܝ ܺܘܐܝ݂ܬ‬
ܽ ܰ ݂݁
ܰ
ܺ
(analyze) ‫ܗܝ ܀‬
݈ ‫݁ܕܪ݂ܓܽܡܘ݈ܗܝ ܘܐܝ݂ܬ ܕܩܛܠܘ‬

‫אית‬
ִ ‫רגמוהי ו‬
ַ ‫אית ד‬
ִ ‫חאוהי ו‬
ַ ‫דמ‬
ַ ‫אית‬
ִ ‫דוהי ו‬
ַ ‫עב‬
ַ ‫חא ל‬
ֵ ָ ‫חדו פ ַל‬
ַ ‫ ֵוא‬- Matthew 21:35
(analyze) . ‫קטלוהי‬
ַ ‫ד‬
Matthew 21:35 - we(ᵓ)ḥāḏ(w) palāḥē ləᶜāḇddaw(hy) wi(ᵓ)ṯ damḥa(ᵓ)w(hy) wi(ᵓ)ṯ
dərāǥmū(hy) wi(ᵓ)ṯ dəqaṭlū(hy) . (analyze)
Matthew 21:35 - And the husband-men took his servants, and beat some, and stoned some,
and killed others.

ܽ
ܺ ‫ܓܝ‬
ܰ
ܺ ݁ ‫ܢܐ ܰܥ݂ܒ ݁ ܶܕܐ ݁ܕܰܣ‬
ܶ ‫ܐܚܳܪ‬
‫ܐܝܢ ܶܡܢ ܰܩ݂ܕܳܡܶܝܐ‬
݂ ‫ ܘ݂ܬܘ‬- Matthew 21:36
݈ ‫ܒ ܰܫ݁ܕܪ‬
ܳ ݂ ‫ܘܳܗ‬
ܽ
ܰ
(analyze) ‫ܟܘ݂ܬ ܥ݂ܒ݂ܕܘ ܠܗܘܢ ܀‬

).

‫בדו להון‬
ַ ‫הכָות ע‬
ָ ‫מֵיא ו‬
ָ ‫קד‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫אין‬
ִ ‫גי‬
ִ ‫ס‬
ַ ‫דא ד‬
ֵ ‫עב‬
ַ ‫נא‬
ֵ ָ ‫דר אחר‬
ַ ‫ש‬
ַ ‫ ותוב‬- Matthew 21:36
(analyze
Matthew 21:36 - wəṯūḇ šaddddar (ᵓ)ḥrānē ᶜāḇddē dəsaggi(ᵓ)in men qāḏmāyē
wəhāḵwāṯ ᶜəḇāḏ(w) ləhon . (analyze)
Matthew 21:36 - And again he sent other servants more than the first, and they acted
towards them likewise:

ܳ ‫ܟ݂ܕ‬
ܰ ݁ ‫ܐܚܳܪܰܝ݂ܬ ݁ ܶܕܝܢ ܰܫ ݁ ܰܕܪ ܠܳܘ݂ܬܽܗܘܢ ܰܠ݂ܒܶܪܗ‬
‫ܐܰܡܪ ݁ܟ ݂ ܰܒܪ‬
21:37
݈ - Matthew
ܽ
ܶ
ܶ
݁
ܶ
(analyze)‫ܢ݂ܒܗ݂ܬܘܢ ܡܢ ܒܪܝ ܀‬

).

‫ברי‬
ֵ ‫מן‬
ֵ ‫נבהתון‬
ֵ ‫בר‬
ַ ‫מר כ‬
ַ ‫כד א‬
ַ ‫רה‬
ֵ ‫לב‬
ַ ‫דר לָותהון‬
ַ ‫ש‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫ אחר ַָית‬- Matthew 21:37

(analyze

Matthew 21:37 - (ᵓ)ḥrāyāṯ dēn šaddddar ləwāṯhon lāḇrēh kaḏ ᵓāmar kəḇar nēḇhṯon
men ber(y) . (analyze)
Matthew 21:37 - last, he sent to them his son, saying, Now will they be ashamed from my
son.

ܶ ‫ܟ݂ܕ ܚܰܙܐܽܘܗܝ ܰܠ݂ܒܳܪܐ‬
ܰ ݁ ‫ ݁ ܰܦܳܠܶܚܐ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 21:38
ܳ ‫ܐܰܡܪܘ ܰ݁ܒܝ‬
‫ܢ݂ܬܽܗܘܢ‬
݈
ܶ ܽ݁
ܽ ܶ ‫ܢܩܛܺܠܝܘ݈ܗܝ ܘ‬
ܶ ‫ܢܘ ܳܝܪ ݁ ܳܬܐ ݁ ܰܬܘ‬
ܰ ‫ܳܗ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܐܚܘ݂ܕ ܳܝܪܬܘ݂ܬܗ‬

‫תו‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫נו ָיר‬
ַ ָ‫נתהון ה‬
ָ ‫בי‬
ַ ‫מרו‬
ַ ֵ‫רא א‬
ָ ‫לב‬
ַ ‫כד חַזאוהי‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫חא‬
ֵ ָ ‫ פ ַל‬- Matthew 21:38
(analyze) . ‫תה‬
ֵ ‫נאחוד ָירתו‬
ֵ ‫ליוהי ו‬
ִ ‫נקט‬
ֵ
Matthew 21:38 - palāḥē dēn kaḏ ḥəza(ᵓ)w(hy) lāḇrā ᵓēmar(w) baynāṯhon hānaw
yārtā taw neqṭliw(hy) wəne(ᵓ)ḥūḏ yārtuṯēh . (analyze)
Matthew 21:38 - But the husbandmen, when they saw the son, said among themselves, This
is the heir; come, let us kill him, and take the inheritance.
(analyze)

ܽ
ܰ ‫ ܶܘܐܰܚ݂ܕܘ‬- Matthew 21:39
ܰ ݁ ‫ܐ݁ܦܽܩܘ݈ܗܝ ܠ ݂ ܰܒܪ ܶܡܢ‬
‫ܟܪܳܡܐ ܘܰܩܛܠܘ݈ܗܝ ܀‬
(analyze) .

‫קטלוהי‬
ַ ‫מא ו‬
ָ ‫כר‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫בר‬
ַ ‫חדו אפקוהי ל‬
ַ ‫ ֵוא‬- Matthew 21:39

Matthew 21:39 - we(ᵓ)ḥāḏ(w) ᵓapqū(hy) ləḇar men karmā wəqaṭlū(hy) . (analyze)
Matthew 21:39 - And they seized and cast him without the vinery, and killed him.

ܺ ݂ ‫ ܳܡܐ ݁ ܶܕܐ ݂ ܳܬܐ ܳܗ‬- Matthew 21:40
ܰ ݂ ‫ܟܝܠ ܳܡܶܪܗ ݁ܕ‬
ܶ ‫ܢܐ‬
ܳ ‫ܟܪܳܡܐ ܳܡ‬
‫ܢܥ ݁ ܶܒ݂ܕ‬
ܽ ‫ܠ ݂ ܰܦܳܠܶܚܐ ܳܗ‬
(analyze)‫ܢܘܢ ܀‬

(analyze) .

‫הנון‬
ָ ‫חא‬
ֵ ָ ‫בד לפ ַל‬
ֵ ‫נע‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫מא‬
ָ ‫כר‬
ַ ‫רה ד‬
ֵ ‫מ‬
ָ ‫כיל‬
ִ ָ‫תא ה‬
ָ ‫דא‬
ֵ ‫מא‬
ָ - Matthew 21:40
Matthew 21:40 - mā de(ᵓ)ṯā hāḵil mārēh dəḵarmā mānā neᶜbeḏ ləpālāḥē
hānon . (analyze)

Matthew 21:40 - When the lord of the vinery, therefore, cometh, what will he do to these
husbandmen ?

ܶ ‫ܢܘ ݁ ܶܒ݂ܕ‬
ܳ - Matthew 21:41
ܰ ݂ ‫ܢܘܢ ܘ‬
ܽ ‫ܐ‬
ܰ ‫ܟܪܳܡܐ‬
ܰ ‫ܐܡܺܪܝܢ ܶܠܗ ݁ܕ ݂ ܺܒܝܫ ݁ ܺܒܝܫ‬
‫ܢܘܶܚ݂ܕ‬

ܽ

ܰ

(analyze
‫݁ܒܙ݂ܒܢܗܘܢ ) ܀‬

ܶ
ܶ
ܶ ܰ
ܶ ‫ܰܠ݈ܐܚܳܪ‬
‫ܐܝܠܝܢ ݁ܕܳܝܗ ݁ ܺܒܝܢ ܠܗ ݁ ܺܦܐܪܐ‬
‫ܢܐ ݁ ܰܦܳܠܶܚܐ‬

‫חא‬
ֵ ָ ‫נא פ ַל‬
ֵ ָ ‫לאחר‬
ַ ‫חד‬
ֵ ‫נו‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫כר‬
ַ ‫אנון ו‬
ֵ ‫בד‬
ֵ ‫נו‬
ַ ‫ביש‬
ִ ‫ביש‬
ִ ‫לה ד‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫ אמ‬- Matthew 21:41
(analyze) . ‫זבנהון‬
ַ ‫רא ב‬
ֵ ִ‫לה פא‬
ֵ ‫בין‬
ִ ‫לין דָיה‬
ֵ ‫אי‬
Matthew 21:41 - ᵓāmrin lēh dəḇiš biš nawbeḏ ᵓēnon wəḵarmā nawḥēḏ la((ᵓ))ḥrānē
palāḥē ᵓaylēn dəyāhbin lēh pi(ᵓ)ē bəzāḇnhon . (analyze)
Matthew 21:41 - They say to him, Most miserably will he destroy them, and the vinery will he
cause to be held by other labourers, (even) such as will give him the fruits in their seasons.

ܰ
ܳ - Matthew 21:42
‫ܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܶܝܽܫܘܥ ܳܠܐ ܺ ܶܡܡ ݂ ܽܬܘܡ ܩܪܝ ݁ ܽܬܘܢ ܰ݁ܒ݂ܟ ݂ ܳܬ ݂ ܳܒܐ‬
ܺ ݂ ‫݁ܕ‬
ܳ ‫ܟܐ ݂ ܳܦܐ ݁ ܰܕܐܣܺܠܝܘ ݁ ܰܒ‬
‫ܢܶܝܐ ܺܗܝ ܗܳܘ݂ܬ ܠܪܳܫܐ ݁ܕܳܙܺܘܝ ݂ ܳܬܐ ܶܡܢ ܠܳܘ݂ܬ ܳܡܪܳܝܐ‬
ܰ ‫ܗܳܘ݂ܬ ܳܗ ݂ ܶܕܐ ܺܘܐܝ ݂ ܶܬܝܗ ݁ ܶܬ݂ܕܽܡܘܪ ݁ ܳܬܐ ݁ܒܰܥܝ‬
(analyze)‫ܢܝܢ ܀‬

‫ליו בַנ ֵָיא‬
ִ ‫דאס‬
ַ ‫פא‬
ָ ִ‫בא דכא‬
ָ ָ‫בכת‬
ַ ‫ריתון‬
ַ ‫ממתום ק‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫מר להון ֵישוע‬
ַ ‫ א‬- Matthew 21:42
(analyze) . ‫נין‬
ַ ‫עי‬
ַ ‫תא ב‬
ָ ‫תדמור‬
ֵ ‫תיה‬
ֵ ‫אי‬
ִ ‫דא ו‬
ֵ ָ‫מרָיא הָות ה‬
ָ ‫מן לָות‬
ֵ ‫תא‬
ָ ‫שא דז ִָוי‬
ָ ִ ‫הי הָות לר‬
ִ
Matthew 21:42 - ᵓāmar ləhon yēšūᶜ lā memṯūm qərayton baḵṯāḇā dəḵi(ᵓ)pā
da(ᵓ)sli(w) banāyē hi həwāṯ lərīšā dəzāwiṯā men ləwāṯ māryā həwāṯ hāḏē
wi(ᵓ)ṯēh teḏmūrtā bəᶜaynayn .(analyze)
Matthew 21:42 - Jeshu saith to them, Have you not read in the scripture, that the stone
which the builders rejected, this is become the head of the corner ? By the Lord was this
done, and it is wondrous in our eyes.

ܽ ݂ ‫ܟܘܢ ݁ܕ ݂ ܶܬܫ݁ܬܶܩܠ ܶܡܢ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܳ ‫ܢܐ‬
ܳ ‫ܐܰܡܪ ݈ܐ‬
ܳ ‫ ܶܡܽܛܠ ܳܗ‬- Matthew 21:43
‫ܟܘܢ‬
ܶ ܺ݁ ܶ ܳ ݁
ܳ ܽ ݁ ‫ܰܡܠ‬
ܶ ܺ ܶ
ܳ ܰ
ܳ ܳ ܰ݁
(analyze) ‫ܟܘ݂ܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘ݂ܬ݂ܬܝܗ݂ܒ ܠܥܡܐ ܕܥ݂ܒ݂ܕ ܦܐܪܐ ܀‬

‫הא‬
ָ ָ ‫דאל‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫מנכון‬
ֵ ‫קל‬
ֵ ‫תשת‬
ֵ ‫נא לכון ד‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫נא א‬
ָ ָ‫טל ה‬
ֻ ‫מ‬
ֵ - Matthew 21:43
(analyze) . ‫רא‬
ֵ ִ‫בד פא‬
ֵ ‫ע‬
ָ ‫מא ד‬
ָ ‫ע‬
ַ ‫הב ל‬
ֵ ‫תי‬
ִ ֵ ‫ות‬
Matthew 21:43 - mēṭul hānā ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon dəṯeštqel menḵon malkuṯā da(ᵓ)lāhā
wəṯēṯihēḇ ləᶜāmā dəᶜāḇēḏ pi(ᵓ)ē . (analyze)
Matthew 21:43 - On this account I tell you, that the kingdom of Aloha is taken from you, and
shall be given to a people who will yield fruits.

ܽ ݂ ‫ܢ݂ܬܪܰܥܥ ܘ‬
ܺ ݁ ‫ܢ ݁ ܶܦܠ ܰܥܠ‬
ܶ ‫ܟܐ ݂ ܳܦܐ ܳܗ ݂ ܶܕܐ‬
ܶ ‫ ܘܰܡܢ ݁ܕ‬- Matthew 21:44
‫ܟܠ ܰܡܢ‬
ܶ ܶ
ܰ
ܶ ܶ
(analyze) ‫ܗܝ ܀‬
݈ ‫݁ܕܺܗܝ ݁ܬ݁ܦܠ ܥܠܘ݈ܗܝ ݁ܬ݂ܕܪܝܘ‬
‫לוהי‬
ַ ‫פל ע‬
ֵ ֵ‫הי ת‬
ִ ‫מן ד‬
ַ ‫כל‬
ֻ ‫עע ו‬
ַ ‫נתר‬
ֵ ‫דא‬
ֵ ָ‫פא ה‬
ָ ִ‫על כא‬
ַ ‫פל‬
ֵ ֵ ‫מן דנ‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 21:44
(analyze) . ‫ריוהי‬
ֵ ‫תד‬
ֵ

Matthew 21:44 - wəman dəneppel ᶜal ki(ᵓ)pā hāḏē nēṯrᶜaᶜ wəḵull man dəhi teppel
ᶜəlaw(hy) teḏrēw(hy) . (analyze)
Matthew 21:44 - And whosoever shall fall upon this stone shall be broken; but every one
upon whom it shall fall, it will scatter (him).

ܺ
ܳ ݁ ‫ܟ݂ܕ ܫܰܡܥܘ ܰܪ ݁ ܰܒܝ‬
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 21:45
ܶ ‫ܟܗ‬
‫ܢܐ ܰܘ݂ܦܪܝܶܫܐ ܰܡ݂ܬܰܠܘ݈ܗܝ ܺܝ ݂ ܰܕܥܘ‬

(analyze)
).

ܶ ‫݁ ܰܕܥܰܠܝܽܗܘܢ‬
‫ܐܰܡܪ ܀‬

‫מר‬
ַ ֵ‫ליהון א‬
ַ ‫דע‬
ַ ‫דעו‬
ַ ‫לוהי י‬
ַ ‫מת‬
ַ ‫שא‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫נא ַופ‬
ֵ ‫כה‬
ָ ‫בי‬
ַ ַ ‫מעו ר‬
ַ ‫כד ש‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 21:45
(analyze

Matthew 21:45 - wəḵāḏ šəmaᶜ(w) rabbay kāhnē wāprišē māṯlaw(hy) īḏaᶜ(w)
daᶜlayhon ᵓēmar . (analyze)
Matthew 21:45 - And when the chief priests and Pharishee heard his comparisons, they knew
that concerning themselves he had spoken.

ܶ ݁ ‫ ܰܘ݂ܒܰܥܘ ܠܶܡܐܚ ݁ ܶܕܗ ܰܘ݂ܕܶܚܠܘ ܶܡܢ‬- Matthew 21:46
‫ܟܢܳܫܐ ܶܡܽܛܠ ݁ ܰܕܐܝ݂ܟ‬
ܶ ܰ
ܰ
ܺ ܰ
(analyze)‫ܗܘܘ ܠܗ ܀‬
݈ ‫݁ܕܠܢ ݂ ܺܒܳܝܐ ܐܺܚܝ݂ܕܝܢ‬

‫דין הַוו‬
ִ ‫חי‬
ִ ‫לנבִָיא א‬
ַ ‫דאיכ ד‬
ַ ‫טל‬
ֻ ‫מ‬
ֵ ‫שא‬
ָ ‫כנ‬
ֵ ‫מן‬
ֵ ‫חלו‬
ֵ ‫דה ַוד‬
ֵ ‫מאח‬
ֵ ‫עו ל‬
ַ ‫ ַוב‬- Matthew 21:46
(analyze) . ‫לה‬
ֵ
Matthew 21:46 - wāḇᶜaw ləme(ᵓ)ḥdēh wāḏḥel(w) men kenšā mēṭul da(ᵓ)yḵ dəlanḇīā
ᵓāḥiḏin (h)waw lēh . (analyze)
Matthew 21:46 - And they sought to apprehend him, but feared the people, because as a
prophet they regarded him.

The Gospel According To Matthai - Chapter 22
‫܀ ܡܬܝ ܟܒ ܀‬
(analyze)

ܶ
ܳ ‫ ܰܘܥ‬- Matthew 22:1
‫ܢܐ ݁ ܽܬܘ݂ܒ ܶܝܽܫܘܥ ݁ܒܰܡ݂ܬܠܐ ܶܘܐܰܡܪ ܀‬
(analyze) .

‫מר‬
ַ ‫לא ֵוא‬
ֵ ‫מת‬
ַ ‫נא תוב ֵישוע ב‬
ָ ‫ ַוע‬- Matthew 22:1

Matthew 22:1 - waᶜnā toḇ yēšūᶜ bəmāṯlē we(ᵓ)mar . (analyze)
Matthew 22:1 - AND Jeshu answered again by comparisons, and said,

ܶ - Matthew 22:2
ܽ ݁ ‫ܐ݁ܬ ݁ ܰܕܡܰܝ݂ܬ ܰܡܠ‬
ܰ ‫ܟܘ ݂ ܳܬܐ ݁ ܰܕܫܰܡܳܝܐ ܠ‬
ܳ ݁ ‫ܓ݂ܒܳܪܐ ܰܡܠ‬
‫ܟܐ ݁ ܰܕܥ ݂ ܰܒ݂ܕ‬
݂
ܶ ܰ
ܳ ܽ݁ ܶ
(analyze) ‫ܡܫܬܘ݂ܬܐ ܠ݂ܒܪܗ ܀‬
).

‫רה‬
ֵ ‫לב‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫משתו‬
ֵ ‫בד‬
ַ ‫דע‬
ַ ‫כא‬
ָ ‫מל‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫גב‬
ַ ‫מָיא ל‬
ַ ‫דש‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫דמַית‬
ַ ‫את‬
ֵ - Matthew 22:2

(analyze

Matthew 22:2 - ᵓetdammyāṯ malkuṯā dašmāyā ləǥāḇrā malkā daᶜḇāḏ meštuṯā
lāḇrēh . (analyze)
Matthew 22:2 - The kingdom of heaven resembles a royal person who made a feast to his
son;

ܶ ‫ܢܩܽܪܘܢ ܰܠܡܰܙܡ‬
ܶ ‫ ܘܰܫ ݁ ܰܕܪ ܠܰܥ݂ܒ ݁ ܰܕܘ݈ܗܝ ݁ܕ‬- Matthew 22:3
‫ܢܐ ܠܶܡܫ ݁ ܽܬܘ ݂ ܳܬܐ ܘܳܠܐ‬
ܳ ܶ
ܰ
(analyze) ‫ܨ݂ܒܘ ܠܡܐ݂ܬܐ ܀‬

).

‫תא‬
ָ ‫מא‬
ֵ ‫בו ל‬
ַ ‫לא צ‬
ָ ‫תא ו‬
ָ ‫משתו‬
ֵ ‫נא ל‬
ֵ ‫למַזמ‬
ַ ‫נקרון‬
ֵ ‫דוהי ד‬
ַ ‫עב‬
ַ ‫דר ל‬
ַ ‫ש‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 22:3
(analyze

Matthew 22:3 - wəšaddddar ləᶜāḇddaw(hy) dəneqron lamzamnē ləmeštuṯā wəlā
ṣəḇaw ləme(ᵓ)ṯā . (analyze)
Matthew 22:3 - and he sent his servants to call the invited ones to the feast, but they were
not willing to come.

ܶ ݁ ‫ܰܥ݂ܒ‬
ܶ ‫ܢܐ ܶܘܐܰܡܪ‬
ܶ ‫ܐܰܡܪܘ ܰܠܡܰܙܡ‬
ܶ ‫ܐܚܳܪ‬
‫ܢܐ ݁ܕܳܗܐ‬
‫ܕܐ‬
݈
ܽ ݂ ‫ܰܘܡ ݂ ܰܦܛܰܡܝ ܩܺܛܝܺܠܝܢ ܘ‬
‫ܟܠ ܶܡ ݁ ܶܕܡ ܡܰܛܰܝ݂ܒ ݁ ܰܬܘ‬

‫ ݁ ܽܬܘ݂ܒ ܰܫ ݁ ܰ ܰܕܪ‬- Matthew 22:4
ܽ
‫ܳܫܪܘ݂ܬܝ ܡܰܛܝ ݂ ܳܒܐ ܘ ݂ ܰܬܘܪܝ‬
ܳ ܽ݁ ܶ
(analyze) ‫ܠܡܫܬܘ݂ܬܐ ܀‬

‫בא‬
ָ ‫טי‬
ַ ‫שרותי מ‬
ָ ‫הא‬
ָ ‫נא ד‬
ֵ ‫למַזמ‬
ַ ‫מרו‬
ַ ֵ‫מר א‬
ַ ‫נא ֵוא‬
ֵ ָ ‫דא אחר‬
ֵ ‫עב‬
ַ ‫דר‬
ַ ‫ש‬
ַ ‫ תוב‬- Matthew 22:4
(analyze) . ‫תא‬
ָ ‫משתו‬
ֵ ‫תו ל‬
ַ ‫טַיב‬
ַ ‫דם מ‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫לין ו‬
ִ ‫טי‬
ִ ‫מי ק‬
ַ ‫פט‬
ַ ‫רי ַומ‬
ַ ‫תו‬
ַ ‫ו‬
Matthew 22:4 - toḇ šaddddar ᶜāḇddē (ᵓ)ḥrānē we(ᵓ)mar ᵓēmar(w) lamzamnē dəhā
šārūṯ(y) məṭayḇā wəṯawra(y) wampaṭma(y) qəṭilin wəḵull meddem məṭāyāḇ taw
ləmeštuṯā . (analyze)
Matthew 22:4 - And again he sent other servants, and said, Tell the invited ones, Behold, my
dinner is prepared, my oxen and my fatlings are killed, and all things are ready; come to the
feast.

ܺ
ܺ ‫ܢܘܢ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܒܰܣܘ ܶܘܐܰܙܠܘ‬
ܽ ‫ ܶܗ‬- Matthew 22:5
‫ܐܝ݂ܬ ݁ܕܰܠܩܪܝ ݂ ܶܬܗ ܺܘܐܝ݂ܬ‬
ܶ݁
ܽ ‫݁ ܰܕܠ ݂ ܶܬܐ‬
(analyze) ‫ܓܘܪܬܗ ܀‬
݂

(analyze) .

‫תה‬
ֵ ‫תאגור‬
ֵ ‫דל‬
ַ ‫אית‬
ִ ‫תה ו‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫לק‬
ַ ‫אית ד‬
ִ ‫סו ֵואַזלו‬
ַ ‫דין ב‬
ֵ ‫הנון‬
ֵ - Matthew 22:5
Matthew 22:5 - hēnon dēn bəsaw we(ᵓ)zal(w) ᵓiṯ dəlaqriṯēh wi(ᵓ)ṯ
dalṯe(ᵓ)ǥūrtēh . (analyze)

Matthew 22:5 - But they despised (it), and went, one to his domain, and another to his
business.
(analyze)

ܶ ‫ܟܐ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܳ ݁ ‫ ܰܫܪ‬- Matthew 22:6
‫ܐܰܚ݂ܕܘ ܠܰܥ݂ܒ ݁ ܰܕܘ݈ܗܝ ܘܰܨܰܥܪܘ ܘܰܩܶܛܠܘ ܀‬
(analyze) .

‫טלו‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫ערו ו‬
ַ ַ ‫דוהי וצ‬
ַ ‫עב‬
ַ ‫חדו ל‬
ַ ֵ‫דין א‬
ֵ ‫כא‬
ָ ‫שר‬
ַ - Matthew 22:6

Matthew 22:6 - šarkā dēn ᵓēḥāḏ(w) ləᶜāḇddaw(hy) wəṣāᶜᶜar(w)
wəqāṭṭel(w) . (analyze)
Matthew 22:6 - But the rest took his servants and shamefully treated and killed (them).

ܰ ‫ܓܙ ܘܰܫ ݁ ܰܕܪ ܰܚܝܰܠܳܘ ݂ ܶܬܗ‬
ܶ ‫ܟܐ ܪ‬
ܳ ݁ ‫ܟ݂ܕ ܫܰܡܥ ݁ ܶܕܝܢ ܰܡܠ‬
ܰ ݁ - Matthew 22:7
‫ܐܘ ݁ ܶܒ݂ܕ‬
݂ܶ ܰ
ܺ ܰ
ܽ ‫ܠܳܩܽܛܘܶܠܐ ܳܗ‬
(analyze
‫ܢ݁ܬܽܗܘܢ ܐܘܩ݂ܕ )܀‬
݈ ‫ܢܘܢ ܘܠܡ݂ܕܝ‬

‫הנון‬
ָ ‫לא‬
ֵ ‫קטו‬
ָ ‫בד ל‬
ֵ ‫תה או‬
ֵ ָ ‫חיל ַו‬
ַ ‫דר‬
ַ ‫ש‬
ַ ‫גז ו‬
ֵ ‫כא ר‬
ָ ‫מל‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫מע‬
ַ ‫כד ש‬
ַ - Matthew 22:7
(analyze) . ‫קד‬
ֵ ‫דינתהון או‬
ִ ‫למ‬
ַ ‫ו‬
Matthew 22:7 - kaḏ šəmaᶜ dēn malkā rəǥez wəšaddddar ḥaylāwāṯēh ᵓawbeḏ
ləqāṭūlē hānon wəlamḏi(n)thon ᵓawqēḏ . (analyze)
Matthew 22:7 - But when the king heard, he was wroth; and sent his forces and destroyed
those murderers, and burned their city.

ܶ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 22:8
ܽ ‫ܐܰܡܪ ܠܰܥ݂ܒ ݁ ܰܕܘ݈ܗܝ ܶܡܫ ݁ ܽܬܘ ݂ ܳܬܐ ܡܰܛܝ ݂ ܳܒܐ ܘܳܗ‬
‫ܢܘܢ‬
ܰ ‫ܢܝܢ ܗܰܘܘ ܳܠܐ ܳܫܶܘܝܢ‬
ܺ ‫݁ ܰܕܡܰܙܡ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܗܘܘ‬
݈
݈

‫שֵוין‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫נין הַוו‬
ִ ‫דמַזמ‬
ַ ‫הנון‬
ָ ‫בא ו‬
ָ ‫טי‬
ַ ‫תא מ‬
ָ ‫משתו‬
ֵ ‫דוהי‬
ַ ‫עב‬
ַ ‫מר ל‬
ַ ֵ‫דין א‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 22:8
(analyze) . ‫וו‬
ַ ‫ה‬
Matthew 22:8 - hāydēn ᵓēmar ləᶜāḇddaw(hy) meštuṯā məṭayḇā wəhānon
dammzammnin (h)waw lā šāwēn (h)waw . (analyze)

Matthew 22:8 - Then said he to his servants, The feast is prepared, and those who were
invited were not worthy.

ܽ ݂ ‫ܢܐ ݁ ܽܕܐܘܪܳܚ ݂ ܳܬܐ ܘ‬
ܺ ݂ ‫ ܶܙܠܘ ܳܗ‬- Matthew 22:9
ܶ ‫ܟܝܠ ܠܰܡ݁ܦܳܩ‬
‫ܟܠ ܰܡܢ ݁ܕܶܡܫ݁ܟܺܚܝܢ‬
ܰ
ܽ݁ ‫ܐ‬
ܳ ܽ݁ ܶ
(analyze)‫ܢܬܘܢ ܩܪܘ ܠܡܫܬܘ݂ܬܐ ܀‬
݈

‫רו‬
ַ ‫חין אנתון ק‬
ִ ‫משכ‬
ֵ ‫מן ד‬
ַ ‫כל‬
ֻ ‫תא ו‬
ָ ‫ח‬
ָ ‫דאור‬
ֻ ‫נא‬
ֵ ‫ק‬
ָ ‫מפ‬
ַ ‫כיל ל‬
ִ ָ‫ ֵזלו ה‬- Matthew 22:9
(analyze) . ‫תא‬
ָ ‫משתו‬
ֵ ‫ל‬
Matthew 22:9 - zel(w) hāḵil ləmapqānē d(ᵓ)urḥāṯā wəḵull man dəmeškḥin ᵓ(n)tton
qəraw ləmeštuṯā . (analyze)
Matthew 22:9 - Go therefore into the outlets of the highways, and every one whom you find
call to the feast.

ܽ ݁ ‫ܢܫܘ‬
ܰ ݂ ‫ܢܘܢ ܽܠܐܘܪܳܚ ݂ ܳܬܐ ܘ‬
ܽ ‫ ܰܘܢ ݂ ܰܦܩܘ ܰܥ݂ܒ ݁ ܶܕܐ ܳܗ‬- Matthew 22:10
ܶ ‫ܟ‬
‫ܟܠ‬
ܶ ݂ ‫ܟܚܘ ݁ ܺܒܝܶܫܐ ܘܳܛ ݂ ܶܒܐ ܶܘܐ݂ܬܡܺܠܝ ݁ ܶܒܝ݂ܬ ܶܡܫ ݁ ܽܬܘ ݂ ܳܬܐ ܣܺܡܝ‬
ܰ ݁ ‫݁ ܶܕܐܫ‬
(analyze) ‫ܟܐ ܀‬

‫בא‬
ֵ ‫ט‬
ָ ‫שא ו‬
ֵ ‫בי‬
ִ ‫כחו‬
ַ ‫דאש‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫נשו‬
ֵ ַ ‫תא וכ‬
ָ ‫ח‬
ָ ‫לאור‬
ֻ ‫הנון‬
ָ ‫דא‬
ֵ ‫עב‬
ַ ‫פקו‬
ַ ‫ ַונ‬- Matthew 22:10
(analyze) . ‫כא‬
ֵ ‫מי‬
ִ ‫תא ס‬
ָ ‫משתו‬
ֵ ‫בית‬
ֵ ‫לי‬
ִ ‫ֵואתמ‬
Matthew 22:10 - wanpaq(w) ᶜāḇddē hānon l(ᵓ)ūrḥāṯā wəḵānneš(w) kull
de(ᵓ)škaḥ(w) bišē wəṭāḇē we(ᵓ)ṯmli bēṯ meštuṯā səmiḵē . (analyze)
Matthew 22:10 - And those servants went forth into the highways, and assembled all whom
they found, the bad and the good; and the place of feasting was filled with guests,[Recliners.]

ܳ ܰ݁
ܶ ݂ ‫ܢܚܶܙܐ ܣܺܡܝ‬
ܳ ݁ ‫ ܘܰܥܠ ܰܡܠ‬- Matthew 22:11
ܶ ‫ܟܐ ݁ܕ‬
‫ܓ݂ܒܪܐ‬
‫ܟܐ ܰܘܚܳܙܐ ݁ ܰܬܳܡܢ‬
ܳ݁
ܳ ܽ݁ ܶ ݁
ܶ ܽ
ܺ
(analyze) ‫ܕܠܐ ܠ݂ܒܝܫ ܠ݂ܒܘܫܐ ܕܡܫܬܘ݂ܬܐ ܀‬

‫שא‬
ֵ ‫ביש לבו‬
ִ ‫לא ל‬
ָ ‫רא ד‬
ָ ‫גב‬
ַ ‫מן‬
ָ ַ‫כא ַוחָזא ת‬
ֵ ‫מי‬
ִ ‫נחֵזא ס‬
ֵ ‫כא ד‬
ָ ‫מל‬
ַ ‫על‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 22:11
(analyze) . ‫תא‬
ָ ‫משתו‬
ֵ ‫ד‬
Matthew 22:11 - wəᶜal malkā dəneḥzē səmiḵē waḥzā tamān gaḇrā dəlā ləḇiš
ləḇūšē dəmeštuṯā . (analyze)
Matthew 22:11 - And the king entered to see the guests,[Recliners.] and he saw there a man
who was not dressed in the garments of a festival.

ܰ ‫ ܶܘܐܰܡܪ ܶܠܗ ܰܚ݂ܒܪܝ‬- Matthew 22:12
ܰ ݁ ‫ܟܐ‬
ܳ ݂ ‫ܢܐ ܰܥܠ݁ܬ ܠ‬
ܰ ݁ ‫ܐܝ‬
ܰ ‫ܟ݂ܕ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܢܚ ݁ ܶܬܐ‬
ܰ݁ ܰ݁ ܶ
ܶ ݁ ܽ ݂ ‫݁ܕܶܡܫ ݁ ܽܬܘ ݂ ܳܬܐ ܰܠܝ݁ܬ ܳܠ‬
(analyze) ‫ܟ ܗܘ ܕܝܢ ܐܫܬܬܩ ܀‬

‫לכ הו‬
ָ ‫לית‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫משתו‬
ֵ ‫תא ד‬
ֵ ‫נח‬
ַ ‫כד‬
ַ ‫כא‬
ָ ‫עלת ל‬
ַ ‫נא‬
ָ ַ ‫חברי איכ‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫ ֵוא‬- Matthew 22:12
(analyze) . ‫תק‬
ַ ַ‫אשת‬
ֵ ‫דין‬
ֵ
Matthew 22:12 - we(ᵓ)mar lēh ḥāḇr(y) ᵓaykanā ᶜalt ləḵā kaḏ naḥtē dəmeštuṯā layt
lāḵ hū dēn ᵓešttattttaq . (analyze)
Matthew 22:12 - And he said to him, My friend, how didst thou enter here, when thou hast
not the vestments of the feast ? But he was silent.

ܺ ‫ܐܽܣܘܪܘ‬
ܶ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 22:13
ܰ ݂ ‫ܐܝ‬
ܰ ‫ܢܐ‬
ܳ ݁ ‫ܐܰܡܪ ܰܡܠ‬
ܶ ‫ܟܐ ܰܠܡܰܫܡܳܫ‬
‫ܗܝ‬
‫ܕܘ‬
݈
ܳ
ܳ ݂ ‫ܘܶܪܓܰܠܘ݈ܗܝ ܰܘܐ݁ܦܽܩܘ݈ܗܝ ܠܶܚܽܫܘ‬
ܶ ‫ܟܐ ݁ ܰܒܳܪܳܝܐ ݁ ܰܬܳܡܢ‬
‫ܢܗܶܘܐ ݁ ܶܒ݂ܟܳܝܐ ܘܽܚܘܪܩ‬
݂ ܶ
ܶ
(analyze)‫ܫܢܐ ܀‬
‫לוהי ַואפקוהי‬
ַ ‫רג‬
ֵ ‫דוהי ו‬
ַ ‫אי‬
ִ ‫נא אסורו‬
ֵ ‫ש‬
ָ ‫שמ‬
ַ ‫למ‬
ַ ‫כא‬
ָ ‫מל‬
ַ ‫מר‬
ַ ֵ‫דין א‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 22:13
(analyze) . ‫נא‬
ֵ ‫ש‬
ֵ ‫רק‬
ָ ‫בכָיא וחו‬
ֵ ‫נהֵוא‬
ֵ ‫מן‬
ָ ַ‫כא בַר ָָיא ת‬
ָ ‫חשו‬
ֵ ‫ל‬
Matthew 22:13 - hāydēn ᵓēmar malkā lamšamšānē ᵓāsūr(w) ᵓiḏaw(hy)
wərēǥlaw(hy) wa(ᵓ)pqū(hy) ləḥēšūḵā barāyā tamān nehwē beḵyā wəḥūrāq
šēnē . (analyze)
Matthew 22:13 - Then said the king unto the servitors, Bind his hands and his feet, and cast
him forth into the darknesses without: there shall be weeping and gnashing of teeth.
(analyze
‫)܀‬

ܺ
ܰ
ܶ ‫ܓܝܐܺܝܢ‬
ܶ ݁ ‫ܢܘܢ‬
ܺ ݁ ‫ ܰܣ‬- Matthew 22:14
ܽ ‫ܐ‬
‫ܓܝܪ ܩܪܳܝܐ ܰܘܙܽܥܘܪܝܢ ݁ܓ ݂ ܰܒܳܝܐ‬
(analyze) .

‫רין גבַָיא‬
ִ ‫גיר קר ַָיא ַוזעו‬
ֵ ‫אנון‬
ֵ ‫גיאין‬
ִ ‫ס‬
ַ - Matthew 22:14

Matthew 22:14 - saggi(ᵓ)in ᵓēnon gēr qərāyā wazᶜūrin gəḇāyā . (analyze)
Matthew 22:14 - For many are the called, but few the chosen.

ܶ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 22:15
ܰ ݁ ‫ܟܐ ݁ ܰܕܐܝ‬
ܳ ݁ ‫ܐܰܙܠܘ ݁ܦܺܪܝܶܫܐ ܢܰܣ݂ܒܘ ܶܡܠ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܢܐ‬
ܳ ܶ
ܳ ‫ܢܽܨܘ ݂ ܽܕܘ‬
(analyze) ‫ܗܝ ݁ܒܡܠ݂ܬܐ ܀‬
݈ ‫ܢܝ‬
).

‫תא‬
ָ ‫מל‬
ֵ ‫ניהי ב‬
ָ ‫נא נצודו‬
ָ ַ ‫דאיכ‬
ַ ‫כא‬
ָ ‫מל‬
ֵ ‫סבו‬
ַ ‫שא נ‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫דין אֵַזלו פ‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 22:15
(analyze

Matthew 22:15 - hāydēn ᵓēzal(w) pərišē nəsāḇ(w) melkā da(ᵓ)ykanā nəṣūḏūnāy(hy)
bəmelṯā . (analyze)
Matthew 22:15 - THEN went the Pharishee and took counsel how they might ensnare him in
discourse.

ܺ
ܳ
‫ ܘܰܫ ݁ ܰܕܪܘ ܠܳܘ ݂ ܶܬܗ ݁ ܰ ܺܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܝܽܗܘܢ ܰܥܡ ݁ܕ ݂ ܶܒܝ݂ܬ ܳܶܗܪܘ ݂ ܶܕܣ ܳܘܐܡܪܝܢ‬- Matthew 22:16ܶ
ܰ ‫ܢܢ ݁ܕܰܫܪܝܪ‬
ܰ ‫ܢܐ ܳܝ݂ܕܺܥܝ‬
ܳ ‫ܠܗ ܰܡܠ ݂ ܳܦ‬
‫ܢ݁ܬ ܽܘܐܘܪܳܚܐ ݁ ܰ ܳܕܐܠܳܗܐ ݁ܒܽܩܘܫ ݁ ܳܬܐ‬
‫ܐ‬
݈
ܳ
ܶ ݁ ‫ܢܫ ܠܐ‬
ܰ ‫ܐܢ݁ܬ ܘܳܠܐ ܫܺܩܝܠ‬
ܰ ‫ܰܡܶܠ݂ܦ‬
݁
݁ ‫ܐ‬
ܳ ‫ܓܝܪ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܢܶܣ݂ܒ‬
݈ ‫ܢܬ ܶܨ݂ܦ݂ܬܐ ܕ‬
݈
݈
ܰ
ܳ ܳ ‫ܐܢ݁ܬ ݁ ܰܒܐ ݁ ܶܦܐ ݁ܕܐ‬
(analyze)‫ܢܫܐ ܀‬
݈
݈

‫נא‬
ָ ָ ‫מלפ‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫דס ָואמ‬
ֵ ‫רו‬
ָ ֵ‫בית ה‬
ֵ ‫עם ד‬
ַ ‫דיהון‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫תה‬
ֵ ָ ‫דרו לו‬
ַ ‫ש‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 22:16
‫תא‬
ָ ‫צפ‬
ֵ ‫קיל אנת‬
ִ ‫לא ש‬
ָ ‫לפ אנת ו‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫הא בקוש‬
ָ ָ ‫דאל‬
ַ ‫חא‬
ָ ‫ריר אנת ואור‬
ִ ‫ש‬
ַ ‫נן ד‬
ַ ‫עי‬
ִ ‫ָיד‬
(analyze) . ‫שא‬
ָ ָ ‫פא דאנ‬
ֵ ‫בא‬
ַ ‫סב אנת‬
ֵ ָ ‫גיר נ‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫נש‬
ָ ‫דא‬
Matthew 22:16 - wəšaddddar(w) ləwāṯēh talmiḏayhon ᶜam dəḇēṯ hērāwḏes
wā(ᵓ)mrin lēh malpānā yāḏᶜinan dəšārir ᵓa(n)t (ᵓ)ūrḥā da(ᵓ)lāhā bəqūštā
māllēp ᵓa(n)t wəlā šəqil ᵓa(n)t ṣēpṯā də((ᵓ))nāš lā gēr nāsēḇ ᵓa(n)t ba(ᵓ)pē
də((ᵓ))nāšā . (analyze)
Matthew 22:16 - And they sent to him their disciples with (certain) of the household of
Herodes, saying to him, Doctor, we know that thou art resolutely true, and (that) the way of

Aloha in truth thou teachest; neither carriest thou fear for man, for thou acceptest not the
person of men.[Faces of men.]

ܺ
ܶ - Matthew 22:17
ܰ ‫ܟܝܠ‬
ܺ ݂ ‫ܐܰܡܪ ܰܠܢ ܳܗ‬
ܰ ݁ ‫ܐܝ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܢܐ ܶܡ݂ܬܚܶܙܐ ܳܠ݂ܟ ܰܫܠܝܛ ܠܶܡ ݁ ܰܬܠ‬
ܳ ܰ
ܶ ݁
ܰ ܶ
ܳ ܺ
(analyze) ‫ܟܣ݂ܦ ܪܫܐ ܠܩܣܪ ܐܘ ܠܐ ܀‬

‫סר‬
ַ ‫ק‬
ֵ ‫שא ל‬
ָ ִ ‫ספ ר‬
ֵ ‫תל כ‬
ַ ‫מ‬
ֵ ‫ליט ל‬
ִ ‫ש‬
ַ ‫לכ‬
ָ ‫מתחֵזא‬
ֵ ‫נא‬
ָ ַ ‫כיל איכ‬
ִ ָ‫לן ה‬
ַ ‫מר‬
ַ ֵ‫ א‬- Matthew 22:17
(analyze) . ‫לא‬
ָ ‫או‬
Matthew 22:17 - ᵓēmar lan hāḵil ᵓaykanā mēṯḥzē lāḵ šāliṭ ləmettal kəsēp rīšā
ləqēsar ᵓaw lā . (analyze)
Matthew 22:17 - Tell us then, how doth it appear to thee ? is it lawful to give headmoney [Head-silver.] unto Cesar or not?

ܰ ‫ܢܐ ܡ‬
ܳ ‫ ܶܝܽܫܘܥ ݁ ܶܕܝܢ ܺܝ ݂ ܰܕܥ ݁ ܺܒܝܽܫܘ݂ܬܽܗܘܢ ܶܘܐܰܡܪ ܳܡ‬- Matthew 22:18
‫ܢܶܣܝܢ‬
ܶ݁
ܰ ܳ ‫ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ܺܠܝ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܣ݁ܒܝ ܰ݁ܒܐܦܐ‬
݈
).

‫פא‬
ֵ ‫בא‬
ַ ‫בי‬
ַ ‫נס‬
ָ ‫לי‬
ִ ‫סין אנתון‬
ֵ ַ ‫נא מנ‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫מר‬
ַ ‫בישותהון ֵוא‬
ִ ‫דע‬
ַ ‫דין י‬
ֵ ‫ ֵישוע‬- Matthew 22:18
(analyze
Matthew 22:18 - yēšūᶜ dēn īḏaᶜ bišūṯhon we(ᵓ)mar mānā mənāssēn ᵓ(n)tton li()
nāsbay ba(ᵓ)pē . (analyze)
Matthew 22:18 - But Jeshu knew their malice, and said, Why do you tempt me, you
hypocrites ?

ܶ
ܶ
ܽ ‫ܢܳܪܐ ݁ ܰܕ݂ܟܶܣ݂ܦ ܺܪܳܫܐ ܶܗ‬
ܳ ‫ ܰܚܰܘܐܽܘܢܝ ݁ ܺܕܝ‬- Matthew 22:19
‫ܢܘܢ ݁ ܶܕܝܢ ܰܩܪ݂ܒܘ ܠܗ‬
ܳ ܳ ܺ݁
(analyze) ‫ܢܪܐ ܀‬
‫ܕܝ‬
(analyze) .

‫רא‬
ָ ָ ‫דינ‬
ִ ‫לה‬
ֵ ‫רבו‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫הנון‬
ֵ ‫שא‬
ָ ִ ‫ספ ר‬
ֵ ‫דכ‬
ַ ‫רא‬
ָ ָ ‫דינ‬
ִ ‫חַואוני‬
ַ - Matthew 22:19

Matthew 22:19 - ḥāwwa(ᵓ)un(y) dinārā daḵsēp rīšā hēnon dēn qārrēḇ(w) lēh
dinārā . (analyze)
Matthew 22:19 - Show me the denarius of the head-silver. And they presented to him a
denarius.

ܽ ‫ ܶܘܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܶܝܽܫܘܥ ݁ܕܰܡ‬- Matthew 22:20
ܳ ‫ܢܘ ܰܨܠܳܡܐ ܳܗ‬
‫ܢܐ ܰܘ݂ܟ ݂ ܳܬ ݂ ܳܒܐ )܀‬

(analyze

(analyze) .

‫בא‬
ָ ָ‫נא ַוכת‬
ָ ָ‫מא ה‬
ָ ‫צל‬
ַ ‫מנו‬
ַ ‫מר להון ֵישוע ד‬
ַ ‫ ֵוא‬- Matthew 22:20

Matthew 22:20 - we(ᵓ)mar ləhon yēšūᶜ dəmānū ṣalmā hānā wāḵṯāḇā . (analyze)
Matthew 22:20 - And Jeshu said to them, Whose are this image and inscription ?

ܶ ‫ܐܡܺܪܝܢ ݁ܕܶܩܰܣܪ‬
ܳ - Matthew 22:21
ܺ ݂ ‫ܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܰܗ݂ܒܘ ܳܗ‬
‫ܟܝܠ ݁ܕܶܩܰܣܪ ܠܶܩܰܣܪ‬
ܳ ܳ ܰ
ܳ ܳ ܰ
(analyze) ‫ܘ݂ܕܐܠܗܐ ܠܐܠܗܐ ܀‬
‫הא‬
ָ ָ ‫לאל‬
ַ ‫הא‬
ָ ָ ‫דאל‬
ַ ‫סר ו‬
ַ ‫ק‬
ֵ ‫סר ל‬
ַ ‫ק‬
ֵ ‫כיל ד‬
ִ ָ‫הבו ה‬
ַ ‫מר להון‬
ַ ֵ‫סר א‬
ַ ‫ק‬
ֵ ‫רין ד‬
ִ ‫ אמ‬- Matthew 22:21

(analyze) .

Matthew 22:21 - ᵓāmrin dəqēsar ᵓēmar ləhon hāḇ(w) hāḵil dəqēsar ləqēsar
wəḏa(ᵓ)lāhā la(ᵓ)lāhā . (analyze)
Matthew 22:21 - They say, Cesar's. He saith to them, Give then (the things) of Cesar unto
Cesar, and (the things) of Aloha unto Aloha.
(analyze)

ܶ ‫ܟ݂ܕ ܫܰܡܥܘ‬
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 22:22
‫ܐ݁ܬ ݁ ܰܕܰܡܪܘ ܘܰܫ݂ܒܽܩܘ݈ܗܝ ܶܘܐܰܙܠܘ ܀‬
(analyze) .

‫שבקוהי ֵואַזלו‬
ַ ‫מרו ו‬
ַ ‫ד‬
ַ ‫את‬
ֵ ‫מעו‬
ַ ‫כד ש‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 22:22

Matthew 22:22 - wəḵāḏ šəmaᶜ(w) ᵓetdammar(w) wəšāḇqū(hy) we(ᵓ)zal(w) . (analyze)
Matthew 22:22 - And when they heard, they wondered, and left him, and went.

ܺ
ܶ
ܶ
‫ ݁ܒܰܗܘ ܰܝܘܳܡܐ ܩܪ݂ܒܘ ܰܙ ݁ ܽܕܘܳܩܶܝܐ ܳܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܰܠܝ݁ܬ ܰܚܰܝ݂ܬ ܺܡܝ ݂ ܶܬܐ‬- Matthewܽ 22:23
(analyze) ‫ܗܝ ܀‬
݈ ‫ܘܰܫܐܠܘ‬
).

‫שאלוהי‬
ַ ‫תא ו‬
ֵ ‫מי‬
ִ ‫חַית‬
ַ ‫לית‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫קֵיא ָואמ‬
ָ ‫רבו ַזדו‬
ֵ ‫מא ק‬
ָ ‫הו ַיו‬
ַ ‫ ב‬- Matthew 22:23
(analyze

Matthew 22:23 - bəhaw yawmā qərēḇ(w) zadduqāyē wā(ᵓ)mrin lēh layt ḥāyāṯ miṯē
wəša(ᵓ)lū(hy) . (analyze)
Matthew 22:23 - IN that (same) day came the Zadukoyee, affirming to him, (that) there is no
life for the dead. And they questioned him,

ܶ ‫ܢܐ ܽܡܘܶܫܐ‬
ܳ ‫ܐܰܡܪ ܰܠܢ ݁ ܶܕܐܢ ݈ܐ‬
ܳ ‫ ܳܘܐܡܺܪܝܢ ܶܠܗ ܰܡܠ ݂ ܳܦ‬- Matthew 22:24
‫ܢܫ‬
ܰ
ܰ ܶ ‫ܢܳܝܐ‬
ܰ ݁ ‫ܢܽܡܘ݂ܬ‬
ܽ ܰ
ܰ ‫ܟ݂ܕ ܰܠܝ݁ܬ ܶܠܗ ݁ܒ‬
‫ܢ݁ܬ ݂ ܶܬܗ ܰܘܢܺܩܝܡ ܰܙܪܳܥܐ‬
݈ ‫ܢܣ݂ܒ ܐܚܘ݈ܗܝ ܐ‬
ܰ
(analyze) ‫ܗܝ ܀‬
݈ ‫ܠܐܽܚܘ‬

‫לה‬
ֵ ‫לית‬
ַ ‫כד‬
ַ ‫נש נמות‬
ָ ‫דאן א‬
ֵ ‫לן‬
ַ ‫מר‬
ַ ֵ‫שא א‬
ֵ ‫נא מו‬
ָ ָ ‫מלפ‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫ ָואמ‬- Matthew 22:24
(analyze) . ‫לאחוהי‬
ַ ‫עא‬
ָ ‫קים ַזר‬
ִ ‫תה ַונ‬
ֵ ‫סב אחוהי אנת‬
ַ ֵ ‫בנ ַָיא נ‬
Matthew 22:24 - wā(ᵓ)mrin lēh malpānā mūšē ᵓēmar lan de(ᵓ)n (ᵓ)nāš nəmūṯ kaḏ
layt lēh bənāyā nēsāḇ ᵓāḥū(hy) ᵓa(n)tṯēh wanqim zarᶜā la(ᵓ)ḥū(hy) . (analyze)
Matthew 22:24 - saying to him, Doctor, Musha has said to us that if a man die having no
children, his brother shall take his wife and raise up seed unto his brother.

ܺ - Matthew 22:25
ܰ ‫ܐܝ݂ܬ ܗܰܘܘ ݁ ܶܕܝܢ ܠܳܘ ݂ ܰܬܢ‬
‫ܐܶܚܐ ܰܫ݂ܒܳܥܐ ܰܩ݂ܕܳܡܳܝܐ ܰܫܰܩܠ‬
݈
ܰ
ܰ
ܳ ܰ
ܰ ‫ܢ݁ܬ ݂ ܳܬܐ ܘܺܡܝ݂ܬ ܰܘ݂ܕܰܠܝ݁ܬ ݈ܗܳܘܐ ܶܠܗ ݁ܒ‬
‫ܢ݁ܬ ݂ ܶܬܗ ܠܐܽܚܘ݈ܗܝ‬
݈ ‫ܢܳܝܐ ܫ݂ܒܩܗ ܐ‬
݈ ‫ܐ‬
(analyze)‫܀‬

‫לית‬
ַ ‫מית ַוד‬
ִ ‫תא ו‬
ָ ‫קל אנת‬
ַ ‫קדמָָיא ש‬
ַ ‫עא‬
ָ ‫שב‬
ַ ‫חא‬
ֵ ‫תן א‬
ַ ָ ‫דין לו‬
ֵ ‫אית הַוו‬
ִ - Matthew 22:25
(analyze) . ‫לאחוהי‬
ַ ‫תה‬
ֵ ‫קה אנת‬
ָ ‫שב‬
ַ ‫לה בנ ַָיא‬
ֵ ‫הָוא‬
Matthew 22:25 - ᵓiṯ (h)waw dēn ləwāṯan ᵓāḥē šāḇᶜā qāḏmāyā šəqal ᵓa(n)tṯā wəmiṯ
wāḏlayt (h)wā lēh bənāyā šāḇqāh ᵓa(n)tṯēh la(ᵓ)ḥū(hy) . (analyze)
Matthew 22:25 - But there were with us seven brethren: the eldest (of whom) took a wife,
and died. And because he had no children, he left his wife unto his brother.

ܶ
ܳ ‫ ܳܗ݂ܟܳܘ݂ܬ‬- Matthew 22:26
‫ܐ݂ܦ ܰܗܘ ݁ ܰܕ݂ܬܪܝܢ ܳܘܐ݂ܦ ܰܗܘ ݁ ܰܕ݂ܬܳܠ ݂ ܳܬܐ ܰܘܥ ݂ ܰܕܳܡܐ‬
ܽ ܰ ܳ ܰ
(analyze) ‫ܠܫ݂ܒܥ݂ܬܝܗܘܢ ܀‬
(analyze) .

‫תיהון‬
ַ ‫ע‬
ָ ‫שב‬
ַ ‫מא ל‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫תא ַוע‬
ָ ָ ‫דתל‬
ַ ‫הו‬
ַ ‫רין ָואפ‬
ֵ ‫דת‬
ַ ‫הו‬
ַ ‫הכָות אפ‬
ָ - Matthew 22:26
Matthew 22:26 - hāḵwāṯ ᵓāp haw daṯrēn wā(ᵓ)p haw daṯlāṯā waᶜḏāmā
ləšāḇᶜāṯayhon . (analyze)

Matthew 22:26 - So also did he who was second, and he who was the third, and unto the
seventh of them.
(analyze‫܀‬
)

ܰ ܺ
ܳ ܰ ݁
ܶ݁
ܰ
ܳ
ܽ ܽ ݁
‫ܢ݁ܬ ݂ ܳܬܐ‬
݈ ‫ ܒܚܪ݂ܬܐ ܕܝܢ ܕ݂ܟܠܗܘܢ ܡܝ݂ܬ݂ܬ ܐ݂ܦ ܐ‬- Matthew 22:27
(analyze) .

‫תא‬
ָ ‫תת אפ אנת‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫כלהון‬
ֻ ‫דין ד‬
ֵ ‫תא‬
ָ ‫חר‬
ַ ‫ ב‬- Matthew 22:27

Matthew 22:27 - bəḥarṯā dēn dəḵullhon miṯāṯ ᵓāp ᵓa(n)tṯā . (analyze)
Matthew 22:27 - But the last of all the woman also is dead.

ܶ
ܺ ݂ ‫ ܰ݁ܒܩܳܝܡ ݁ ܳܬܐ ܳܗ‬- Matthew 22:28
ܳ ‫ܟܝܠ ܰܠܐܝ‬
‫ܢܐ ܶܡܢ ܳܗܠܝܢ ܰܫ݂ܒܳܥܐ ݁ ܶܬܗܶܘܐ‬
ܶ ݁ ‫ܟܠܽܗܘܢ‬
ܽ ݁ ‫ܐܢ݁ܬ ݂ ܳܬܐ‬
ܰ
ܽ ܰ ‫ܓܝܪ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܣ݁ܒܘܗ‬
݈

‫גיר‬
ֵ ‫כלהון‬
ֻ ‫תא‬
ָ ‫תהֵוא אנת‬
ֵ ‫עא‬
ָ ‫שב‬
ַ ‫לין‬
ֵ ָ‫מן ה‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫לאי‬
ַ ‫כיל‬
ִ ָ‫תא ה‬
ָ ‫בקָימ‬
ַ - Matthew 22:28
(analyze) . ‫נסבוה‬
ַ
Matthew 22:28 - baqyāmtā hāḵil la(ᵓ)ynā men hālēn šāḇᶜā tehwē ᵓa(n)tṯā kullhon
gēr nasbuh . (analyze)
Matthew 22:28 - In the resurrection, therefore, of whom from these seven shall she be the
wife ? for all had taken her.

ܶ ܳ ‫ܢܐ ܶܝܽܫܘܥ ܶܘܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ‬
ܳ ‫ ܥ‬- Matthew 22:29
‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ݁ܕܳܠܐ‬
݈ ‫ܛܥܝܢ ܐ‬
ܶ
ܳ
ܳ
ܳ
ܰ
ܳ
ܶ ݁ ‫ܳܝ݂ܕܺܥܝܢ ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ‬
݁
(analyze‫܀‬
) ‫ܟ݂ܬ݂ܒܐ ܘܠܐ ܰܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ‬
݈

‫לא‬
ָ ‫בא ו‬
ֵ ָ‫עין אנתון כת‬
ִ ‫לא ָיד‬
ָ ‫עין אנתון ד‬
ֵ ‫ט‬
ָ ‫מר להון‬
ַ ‫נא ֵישוע ֵוא‬
ָ ‫ ע‬- Matthew 22:29
(analyze) . ‫הא‬
ָ ָ ‫דאל‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫חי‬
ַ
Matthew 22:29 - ᶜənā yēšūᶜ we(ᵓ)mar ləhon ṭāᶜēn ᵓ(n)tton dəlā yāḏᶜin ᵓ(n)tton
kəṯāḇē wəlā ḥaylēh da(ᵓ)lāhā . (analyze)
Matthew 22:29 - Jeshu answered and said to them, You do err, because you understand not
the scriptures nor the power of Aloha.

ܳ ‫ܢܶܫܐ‬
ܶ ݁ ‫ ܰ݁ܒܩܳܝܡ ݁ ܳܬܐ‬- Matthew 22:30
ܶ ‫ܢܣ ݁ ܺܒܝܢ‬
ܳ ‫ܓܝܪ ݁ܕܺܡܝ ݂ ܶܬܐ ܳܠܐ‬
‫ܐ݂ܦܳܠܐ‬
ܶ ‫ܓ݂ܒܶܪܐ‬
ܰ ‫ܐܳܠܐ‬
ܶ ݂ ‫ܐܝ݂ܟ ܰܡܰܠܐ‬
ܰ ‫ܢܶܫܐ ܳܗܘܳܝܢ ܠ‬
ܶ
‫ܟܐ ݁ ܰܕܐܳܠܳܗܐ ݁ ܰܒܫܰܡܳܝܐ‬
݂
ܽ ܰ ܺ
(analyze)‫ܐܝ݂ܬܝܗܘܢ ܀‬

‫רא‬
ֵ ‫גב‬
ַ ‫הוָין ל‬
ָ ‫שא‬
ֵ ֵ ‫לא נ‬
ָ ‫שא אפ‬
ֵ ֵ ‫בין נ‬
ִ ‫נס‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫תא‬
ֵ ‫מי‬
ִ ‫גיר ד‬
ֵ ‫תא‬
ָ ‫בקָימ‬
ַ - Matthew 22:30
(analyze) . ‫תיהון‬
ַ ‫אי‬
ִ ‫מָיא‬
ַ ‫בש‬
ַ ‫הא‬
ָ ָ ‫דאל‬
ַ ‫כא‬
ֵ ‫לא‬
ַ ‫מ‬
ַ ‫לא איכ‬
ָ ֵ‫א‬
Matthew 22:30 - baqyāmtā gēr dəmiṯē lā nāsbin nēšē ᵓāplā nēšē hāwyān ləǥāḇrē

ᵓēlā ᵓayḵ māla(ᵓ)ḵē da(ᵓ)lāhā bašmāyā ᵓiṯayhon . (analyze)
Matthew 22:30 - For in the resurrection of the dead, they take not wives, neither are
wives [united] to husbands; but as the angels of Aloha in heaven are they.

ܰ
ܰ - Matthew 22:31
‫ܥܠ ܩܳܝܡ ݁ ܳܬܐ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܕܺܡܝ ݂ ܶܬܐ ܳܠܐ ܩܪܝ ݁ ܽܬܘܢ ܶܡ ݁ ܶܕܡ ݁ ܶܕܐ ݂ ܶܬܐܰܡܪ‬
݂ܽ ‫ܠ‬
ܶ
ܰ ܶ݁
ܳ ܳܰ
(analyze)‫ܟܘܢ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܐܡܪ ܀‬

‫הא‬
ָ ָ ‫מן אל‬
ֵ ‫מר לכון‬
ַ ‫תא‬
ֵ ‫דא‬
ֵ ‫דם‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫ריתון‬
ַ ‫לא ק‬
ָ ‫תא‬
ֵ ‫מי‬
ִ ‫דין ד‬
ֵ ‫תא‬
ָ ‫על קָימ‬
ַ - Matthew 22:31
(analyze) . ‫מר‬
ַ ‫דא‬
ֵ
Matthew 22:31 - ᶜal qəyāmtā dēn dəmiṯē lā qərayton meddem de(ᵓ)ṯe(ᵓ)mar ləḵon
men ᵓālāhā de(ᵓ)mar . (analyze)
Matthew 22:31 - But concerning the resurrection of the dead, have you not read that which
has been spoken to you by Aloha, who said,

ܰ ‫ܐܳܠܶܗܗ ݁ ܰܕܐ݂ܒܳܪܳܗܡ‬
ܰ ‫ܢܐ‬
ܳ ‫ܢܐ ݈ܐ‬
ܳ ‫ ݁ ܶܕܐ‬- Matthew 22:32
‫ܐܳܠܶܗܗ ݁ ܺܕܐܝܣܳܚܩ‬
ܳܶ
ܶ ܺ ݁
ܳ ‫ܐܳܠܶܗܗ ݁ܕܰܝܥܽܩܘ݂ܒ ܰܘܐܳܠܳܗܐ ܳܠܐ‬
ܰ
݁
(analyze) ‫ܗܘܐ ܕܡܝ݂ܬܐ ܐܠܐ ܕܰܚܶܝܐ ܀‬
݈

‫הה דַיעקוב‬
ֵ ָ ‫חק אל‬
ָ ‫איס‬
ִ ‫הה ד‬
ֵ ָ ‫הם אל‬
ָ ָ ‫דאבר‬
ַ ‫הה‬
ֵ ָ ‫נא אל‬
ָ ‫נא א‬
ָ ‫דא‬
ֵ - Matthew 22:32
(analyze) . ‫יא‬
ֵ ‫ח‬
ַ ‫לא ד‬
ָ ֵ‫תא א‬
ֵ ‫מי‬
ִ ‫לא הָוא ד‬
ָ ‫הא‬
ָ ָ ‫ַואל‬
Matthew 22:32 - de(ᵓ)nā (ᵓ)nā ᵓālāhēh da(ᵓ)ḇrāhām ᵓālāhēh di(ᵓ)sḥāq ᵓālāhēh
dəyaᶜqūḇ wa(ᵓ)lāhā lā (h)wā dəmiṯē ᵓēlā dəḥāyē . (analyze)
Matthew 22:32 - I am the God of Abraham, the God of Is'hok, the God of Jakub ? But Aloha
is not of those who are dead, but of those who are alive.

ܶ ݁ ‫ܟ݂ܕ ܫܰܡܥܘ‬
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 22:33
ܶ ‫ܟܢܶܫܐ ܶܡ݁ܬ ݁ ܰܬܡܺܗܝܢ ݈ܗܰܘܘ ݁ܒܽܝܘܠ ݁ ܳܦ‬
‫ܢܗ )܀‬

(analyze

(analyze) .

‫נה‬
ֵ ָ ‫הין הַוו ביולפ‬
ִ ‫תמ‬
ַ ‫מת‬
ֵ ‫שא‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ ‫מעו‬
ַ ‫כד ש‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 22:33

Matthew 22:33 - wəḵāḏ šəmaᶜ(w) kenšē mmettammhin (h)waw
bəyūlpānēh . (analyze)
Matthew 22:33 - And when the multitudes heard, they were wonder-struck at his doctrine.

ܶ ‫ܟ݂ܕ ܫܰܡܥܘ ݁ܕܰܫ ݁ ܶܬܩ ܠܰܙ ݁ ܽܕܘܳܩܶܝܐ‬
ܰ ݁ ‫ܐ݂ܬ‬
ܰ ݁ ‫ ݁ܦܺܪܝܶܫܐ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 22:34
ܰ ‫ܟ‬
‫ܢܫܘ‬
ܳ ݂‫ܐ‬
ܰ
(analyze) ‫ܟܚ݂ܕܐ ܀‬

(analyze) .

‫דא‬
ָ ‫נשו אכח‬
ַ ַ ‫אתכ‬
ֵ ‫קֵיא‬
ָ ‫תק לַזדו‬
ֵ ‫ש‬
ַ ‫מעו ד‬
ַ ‫כד ש‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫שא‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫ פ‬- Matthew 22:34

Matthew 22:34 - pərišē dēn kaḏ šəmaᶜ(w) dəšatttteq ləzadduqāyē ᵓēṯkkannaš(w)
ᵓāḵḥḏā . (analyze)
Matthew 22:34 - BUT when the Pharishee heard that he had silenced the Zadukoyee, they
gathered together.

ܶ
ܰ ݁ ‫ܢܽܡܘܳܣܐ‬
ܰ ‫ܟ݂ܕ ܡ‬
ܳ ‫ ܘܰܫܐܶܠܗ ܰܚ݂ܕ ܶܡܢܽܗܘܢ ݁ܕܳܝ ݂ ܰܕܥ‬- Matthew 22:35
‫ܢܶܣܐ ܠܗ‬
(analyze) ‫܀‬

(analyze) .

‫לה‬
ֵ ‫סא‬
ֵ ַ ‫כד מנ‬
ַ ‫סא‬
ָ ‫נמו‬
ָ ‫דע‬
ַ ָ ‫מנהון די‬
ֵ ‫חד‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫שא‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 22:35

Matthew 22:35 - wəša(ᵓ)lēh ḥāḏ menhon dəyāḏaᶜ nāmūsā kaḏ mənāssē
lēh . (analyze)
Matthew 22:35 - And one from them, who was skilful in the law, questioned him, tempting
him,
(analyze
‫)܀‬

ܰ ‫ܢܐ‬
ܳ ‫ܢܐ ܰܪ݂ܒ ݁ܒ‬
ܳ ‫ܢܐ ݁ ܽܦܘܩ ݁ ܳܕ‬
ܳ ‫ܐܝ‬
ܳ ‫ ܰܡܠ ݂ ܳܦ‬- Matthew 22:36
‫ܢܽܡܘܳܣܐ‬
(analyze) .

‫סא‬
ָ ‫נמו‬
ָ ‫רב ב‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫ד‬
ָ ‫נא פוק‬
ָ ‫נא אי‬
ָ ָ ‫מלפ‬
ַ - Matthew 22:36

Matthew 22:36 - malpānā ᵓaynā puqdānā rāḇ bənāmūsā . (analyze)
Matthew 22:36 - Doctor, which commandment is greatest in the law?

ܶ ܽ݁
ܶ ‫ ܶܝܽܫܘܥ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 22:37
ܰ ‫ܐܰܡܪ ܶܠܗ ݁ܕ ݂ ܶܬܪܰܚܡ ܠܳܡܪܳܝܐ‬
‫ܟܠܗ‬
‫ܐܳܠܳܗ݂ܟ ܶ ܶܡܢ‬
ܽ ݁ ‫ܟܶܠܗ ܰܚܝܳܠ݂ܟ ܘܶܡܢ‬
ܽ ݁ ‫ܢ݂ܦܳܫ݂ܟ ܘܶܡܢ‬
ܽ ݁ ‫ܶܠܳ݁ܒ݂ܟ ܘܶܡܢ‬
ܰ ‫ܟܳܠܗ‬
‫ܟܠܗ‬
ܳ ‫ܶܪܥܳܝ‬
݂‫ܢ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܟ‬

‫לה‬
ָ ֻ ‫מן כ‬
ֵ ‫בכ ו‬
ָ ֵ ‫לה ל‬
ֵ ֻ ‫מן כ‬
ֵ ‫הכ‬
ָ ָ ‫מרָיא אל‬
ָ ‫חם ל‬
ַ ‫תר‬
ֵ ‫לה ד‬
ֵ ‫מר‬
ַ ֵ‫דין א‬
ֵ ‫ ֵישוע‬- Matthew 22:37
(analyze) . ‫נכ‬
ָ ָ ‫רעי‬
ֵ ‫לה‬
ֵ ֻ ‫מן כ‬
ֵ ‫לכ ו‬
ָ ‫חי‬
ַ ‫לה‬
ֵ ֻ ‫מן כ‬
ֵ ‫שכ ו‬
ָ ‫נפ‬
ַ
Matthew 22:37 - yēšūᶜ dēn ᵓēmar lēh dəṯerḥam ləmāryā ᵓālāhāḵ men kullēh lebbāḵ
wəmen kullāh nāpšāḵ wəmen kullēh ḥaylāḵ wəmen kullēh reᶜyānāḵ . (analyze)
Matthew 22:37 - Jeshu said to him, Thou shalt love the Lord thy Aloha with[Or, from all,
&c.] all thy heart, and with all thy soul, and with all thy strength, and with all thy mind.
(analyze)‫܀‬

ܰ
ܳ ‫ܢܘ ݁ ܽܦܘܩ ݁ ܳܕ‬
ܰ ‫ ܳܗ‬- Matthew 22:38
‫ܢܐ ܪܳ݁ܒܐ ܘܰܩ݂ܕܳܡܳܝܐ‬
(analyze) .

‫מָיא‬
ָ ‫קד‬
ַ ‫בא ו‬
ָ ַ ‫נא ר‬
ָ ‫ד‬
ָ ‫נו פוק‬
ַ ָ‫ ה‬- Matthew 22:38

Matthew 22:38 - hānaw puqdānā rabbā wəqāḏmāyā . (analyze)
Matthew 22:38 - This is the commandment, the great and the first.

)‫܀‬

ܰ ‫ ܘ ݂ ܰܕ݂ܬܶܪܝܢ ݁ܕ ݂ ܳܕܶܡܐ ܶܠܗ ݁ܕ ݂ ܶܬܪܰܚܡ ܠܰܩܺܪܝ ݂ ܳܒ݂ܟ‬- Matthew 22:39
ܰ ‫ܐܝ݂ܟ‬
‫ܢ݂ܦܳܫ݂ܟ‬

(analyze

(analyze) .

‫שכ‬
ָ ‫נפ‬
ַ ‫בכ איכ‬
ָ ‫רי‬
ִ ‫ק‬
ַ ‫חם ל‬
ַ ‫תר‬
ֵ ‫לה ד‬
ֵ ‫מא‬
ֵ ‫ד‬
ָ ‫רין ד‬
ֵ ‫דת‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 22:39

Matthew 22:39 - wəḏāṯrēn dəḏāmē lēh dəṯerḥam ləqāriḇāḵ ᵓayḵ nāpšāḵ . (analyze)
Matthew 22:39 - And the second is like unto it, That thou shalt love thy neighbour as thyself.

ܳ ܽ
ܺ ‫ ݁ܒܳܗܶܠܝܢ ݁ܬܶܪܝܢ ݁ ܽܦܘܩ ݁ ܳܕ‬- Matthew 22:40
‫ܐܘܪܝ ݁ ܳܬܐ ܰܘܢ ݂ ܺܒܶܝܐ ) ܀‬
‫ܢܝܢ ݁ ܰܬܠܳܝܐ‬

(analyze

(analyze) .

‫תא ַונבִֵיא‬
ָ ‫רי‬
ָ ‫תלָיא או‬
ַ ‫נין‬
ִ ‫ד‬
ָ ‫רין פוק‬
ֵ ‫לין ת‬
ֵ ָ‫ בה‬- Matthew 22:40

Matthew 22:40 - bəhālēn tərēn puqdānin talyā ᵓūrāytā wanḇīē . (analyze)
Matthew 22:40 - On these two commandments hang the law and the prophets.

ܽ

(analyze
‫ܶܝܫܘܥ ) ܀‬

ܶ ‫ܐܠ‬
ܶ ‫ܢܝܺܫܝܢ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܦܺܪܝܶܫܐ ܰܫ‬
ܰ ݁ - Matthew 22:41
ܽ ‫ܐ‬
ܺ ‫ܟ݂ܕ ݁ܟ‬
‫ܢܘܢ‬
(analyze) .

‫אנון ֵישוע‬
ֵ ‫אל‬
ֵ ‫ש‬
ַ ‫שא‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫דין פ‬
ֵ ‫שין‬
ִ ‫ני‬
ִ ‫כד כ‬
ַ - Matthew 22:41

Matthew 22:41 - kaḏ kənišin dēn pərišē šā(ᵓᵓ)el ᵓēnon yēšūᶜ . (analyze)
Matthew 22:41 - while the Pharishee were gathered together, Jeshu questioned them,

ܺ ܳ
ܽ ‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ܰܥܠ ܡܺܫܝܳܚܐ ܰ݁ܒܪ ܰܡ‬
ܳ ‫ ܶܘܐܰܡܪ ܳܡ‬- Matthew 22:42
‫ܢܘ‬
݈ ‫ܢܐ ܐܡܪܝܢ ܐ‬
ܺ ܳ
ܶ
ܺ ܰ݁ ܰ
(analyze) ‫ܐܡܪܝܢ ܠܗ ݁ܒܪ ܕܘܝ݂ܕ ܀‬
‫דִויד‬
ַ ‫בר‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫מנו אמ‬
ַ ‫בר‬
ַ ‫חא‬
ָ ‫שי‬
ִ ‫על מ‬
ַ ‫רין אנתון‬
ִ ‫נא אמ‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫מר‬
ַ ‫ ֵוא‬- Matthew 22:42

(analyze) .
Matthew 22:42 - we(ᵓ)mar mānā ᵓāmrin ᵓ(n)tton ᶜal məšiḥā bar mānū ᵓāmrin lēh
bar dawiḏ . (analyze)
Matthew 22:42 - and said, What say you concerning the Meshicha,-whose son [is he] ? They
say to him, Son of David.

ܳ ‫ܢܐ ݁ ܰܕܺܘܝ݂ܕ ݁ܒܽܪܘܚ ܳܩܶܪܐ ܶܠܗ ܳܡܪܳܝܐ‬
ܳ - Matthew 22:43
ܰ ݁ ‫ܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܰܘܐܝ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܐܰܡܪ‬
ܶ݁
(analyze) ‫ܓܝܪ ܀‬
(analyze) .

‫גיר‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫מרָיא א‬
ָ ‫לה‬
ֵ ‫רא‬
ֵ ‫ק‬
ָ ‫דִויד ברוח‬
ַ ‫נא‬
ָ ַ ‫מר להון ַואיכ‬
ַ ‫ א‬- Matthew 22:43

Matthew 22:43 - ᵓāmar ləhon wa(ᵓ)ykanā dawiḏ bərūḥ qārē lēh māryā ᵓāmar
gēr . (analyze)
Matthew 22:43 - Saith he to them, And how doth David in spirit call him THE LORD ? For
he said,

‫ ݁ ܶܕܐܰܡܪ ܳܡܪܳܝܐ ܠ ܳܶܡܪܝ ܰ ݁ ܶܬ݂ܒ ܳܠ݂ܟ ܶܡܢ ܰܝܺܡܝܢܝ ܥ ݂ ܰܕܳܡܐ‬- Matthew 22:44
݁ ‫݁ ܶܕܐܺܣܝܡ ݁ܒܶܥܠ݁ܕ ݂ ܳܒ ݂ ܰܒܝ݁ܟ ݁ܬܶܚܝ݂ܬ ܪ݂ܓܠܝ‬
(analyze) ‫ܟ ܀‬

‫ביכ‬
ַ ָ‫עלדב‬
ֵ ‫סים ב‬
ִ ‫דא‬
ֵ ‫מא‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫מיני ע‬
ִ ַ ‫מן י‬
ֵ ‫לכ‬
ָ ‫תב‬
ֵ ‫מרי‬
ָ ‫מרָיא ל‬
ָ ‫מר‬
ַ ‫דא‬
ֵ - Matthew 22:44
(analyze) . ‫ליכ‬
ַ ‫רג‬
ֵ ‫חית‬
ֵ ‫ת‬
Matthew 22:44 - de(ᵓ)mar māryā ləmār(y) teḇ lāḵ men yāmin(y) ᶜəḏāmā de(ᵓ)sim
bəᶜeldḇāḇayk təḥēṯ rēǥlayk . (analyze)
Matthew 22:44 - that the Lord said unto my Lord, Sit thou at my right hand until I put thine
adversaries beneath thy feet.
)‫܀‬

ܶ
ܶ - Matthew 22:45
ܰ ‫ܟܝܠ ݁ ܰܕܺܘܝ݂ܕ ܳܩܶܪܐ ܶܠܗ ܳܡܪܳܝܐ‬
ܺ ݂ ‫ܐܢ ܳܗ‬
ܰ ݁ ‫ܐܝ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܢܐ ݁ܒܪܗ ݈ܽܗܘ‬
(analyze

(analyze) .

‫רה הו‬
ֵ ‫נא ב‬
ָ ַ ‫מרָיא איכ‬
ָ ‫לה‬
ֵ ‫רא‬
ֵ ‫ק‬
ָ ‫דִויד‬
ַ ‫כיל‬
ִ ָ‫אן ה‬
ֵ - Matthew 22:45

Matthew 22:45 - ᵓen hāḵil dawiḏ qārē lēh māryā ᵓaykanā bərēh (h)u . (analyze)
Matthew 22:45 - If, then, David calleth him the Lord, how is he his son ?

ܳ
ܶ ‫ܢܫ‬
ܳ ‫ܢ ݁ ܶܬܠ ܶܠܗ ݁ ܶܦ݂ܬ‬
ܰ ݁ ‫ܐܫ‬
ܶ ‫ܟܚ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܓܳܡܐ ܘܳܠܐ ݈ܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܢܫ‬
݂
݈ ‫ ܘܠܐ‬- Matthew 22:46

(analyze)

ܽܳ ܰ ܰ
ܰ ܰ
‫ܐܠܘ ݂ ܶܬܗ ܀‬
‫ܐܡܪܚ ݁ ܽܬܘ݂ܒ ܶܡܢ ܰܗܘ ܰܝܘܳܡܐ ܠܡܫ‬

‫הו‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫רח תוב‬
ַ ‫נש אמ‬
ָ ‫לא א‬
ָ ‫מא ו‬
ָ ָ ‫פתג‬
ֵ ‫לה‬
ֵ ‫תל‬
ֵ ֵ ‫כח דנ‬
ַ ‫אש‬
ֵ ‫נש‬
ָ ‫לא א‬
ָ ‫ ו‬- Matthew 22:46
(analyze) . ‫תה‬
ֵ ‫שאלו‬
ַ ‫למ‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫ַיו‬
Matthew 22:46 - wəlā (ᵓ)nāš ᵓeškaḥ dənettel lēh peṯǥāmā wəlā (ᵓ)nāš ᵓamraḥ toḇ
men haw yawmā lamšā(ᵓᵓ)ālūṯēh . (analyze)
Matthew 22:46 - And no man could give to him the answer; nor did any man dare again
from that day to question him.

The Gospel According To Matthai - Chapter 23
‫܀ ܡܬܝ ܟܓ ܀‬

)‫܀‬

ܶ ݁ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ ܶܝܽܫܘܥ ܰܡܶܠܠ ܰܥܡ‬- Matthew 23:1
‫ܟܢܶܫܐ ܘܰܥܡ ݁ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܘ݈ܗܝ‬

(analyze

(analyze) .

‫דוהי‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫עם‬
ַ ‫שא ו‬
ֵ ‫כנ‬
ֵ ‫עם‬
ַ ‫לל‬
ֵ ‫מ‬
ַ ‫דין ֵישוע‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 23:1

Matthew 23:1 - hāydēn yēšūᶜ māllell ᶜam kenšē wəᶜam talmiḏaw(hy) . (analyze)
Matthew 23:1 - Then Jeshu discoursed with the multitudes and with his disciples,

ܶ
ܽ ݁ ‫ ܶܘܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܰܥܠ‬- Matthew 23:2
‫ܟܘܪܣܳܝܐ ݁ܕܽܡܘܶܫܐ ܺܝ ݂ ܶܬ݂ܒܘ ܳܣ݂ܦܪܐ‬
ܶ ܺ ܰ
(analyze) ‫ܘ݂ܦܪܝܫܐ ܀‬
(analyze) .

‫שא‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫רא ַופ‬
ֵ ‫ספ‬
ָ ‫תבו‬
ֵ ‫שא י‬
ֵ ‫על כורסָיא דמו‬
ַ ‫מר להון‬
ַ ‫ ֵוא‬- Matthew 23:2

Matthew 23:2 - we(ᵓ)mar ləhon ᶜal kursyā dəmūšē īṯēḇ(w) sāprē wāprišē . (analyze)
Matthew 23:2 - and said to them, Upon the chair of Musha sit the scribes and the Pharishee.

ܰ ‫ܟܘܢ ݁ܕ ݂ ܶܬܛܽܪܘܢ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐܡܽܪܘܢ ܠ‬
ܽ ݁ - Matthew 23:3
ܺ ݂ ‫ܟܠ ܶܡ ݁ ܶܕܡ ܳܗ‬
ܺ ‫ܟܝܠ ݁ܕ‬
‫ܛܪܘ‬
ܶ ݁ ‫ܐܡܺܪܝܢ‬
ܳ ‫ܐܝ݂ܟ ܥ ݂ ܳܒ ݂ ܰܕܝܽܗܘܢ ݁ ܶܕܝܢ ܳܠܐ ݁ ܶܬܥ݁ܒ ݂ ܽܕܘܢ‬
ܰ ‫ܰܘܥ ݂ ܶܒ݂ܕܘ‬
‫ܓܝܪ ܘܳܠܐ‬
ܺ݁ ܳ
(analyze‫܀‬
) ‫ܥ݂ܒܕܝܢ‬

‫דין‬
ֵ ‫דיהון‬
ַ ָ‫בדו איכ עב‬
ֵ ‫טרו ַוע‬
ַ ‫תטרון‬
ֵ ‫אמרון לכון ד‬
ִ ‫כיל דנ‬
ִ ָ‫דם ה‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫כל‬
ֻ - Matthew 23:3
(analyze) . ‫דין‬
ִ ‫עב‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫גיר ו‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫תעבדון אמ‬
ֵ ‫לא‬
ָ
Matthew 23:3 - kull meddem hāḵil dəni(ᵓ)ron ləḵon dəṯeṭron ṭar(w) waᶜḇēḏ(w) ᵓayḵ
ᶜəḇāḏayhon dēn lā teᶜbḏon ᵓāmrin gēr wəlā ᶜāḇddin . (analyze)
Matthew 23:3 - Every thing, therefore, which they tell you to observe, observe and do; but
after their practices do not act; for they say, and do not.

ܰ ݁ ‫ ܳܘܐܣܺܪܝܢ ܰܡܘ݁ܒܶܠܐ ܰܝܺܩܝܳܪ ݂ ܳܬܐ ܘܳܣܝܺܡܝܢ ܰܥܠ‬- Matthew 23:4
ܰ ‫ܟ݂ܬ ݁ ܳܦ ݂ ܳܬܐ ݁ ܰܕ݂ܒ‬
‫ܢܝ‬
ܽ ‫ܢܳܫܐ ܶܗ‬
ܶ ‫ܢܘܢ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܒܶܨ݂ܒܥܽܗܘܢ ܳܠܐ ܳܨ ݂ ܶܒܝܢ ݁ܕ‬
ܳ ‫݈ܐ‬
‫ܢܩܪ ݂ ܽܒܘܢ ܠܶܗܝܢ‬
(analyze) ‫܀‬

‫דין‬
ֵ ‫הנון‬
ֵ ‫שא‬
ָ ָ ‫ני אנ‬
ַ ‫דב‬
ַ ‫תא‬
ָ ָ ‫כתפ‬
ַ ‫על‬
ַ ‫מין‬
ִ ‫סי‬
ָ ‫תא ו‬
ָ ָ ‫קיר‬
ִ ַ ‫לא י‬
ֵ ‫מוב‬
ַ ‫רין‬
ִ ‫ ָואס‬- Matthew 23:4
(analyze) . ‫הין‬
ֵ ‫נקרבון ל‬
ֵ ‫בין ד‬
ֵ ָ ‫לא צ‬
ָ ‫צבעהון‬
ֵ ‫ב‬
Matthew 23:4 - wā(ᵓ)srin mawblē yāqirāṯā wəsāymin ᶜal kaṯppāṯā daḇnay (ᵓ)nāšā
hēnon dēn bəṣēḇᶜhon lā ṣāḇēn dəneqrḇon ləhēn . (analyze)
Matthew 23:4 - And they bind heavy burdens, and lay them on the shoulders of men, but
they [themselves] with their fingers are not willing to touch them.

ܽ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 23:5
ܶ ‫ܟܠܽܗܘܢ ܥ ݂ ܳܒ ݂ ܰܕܝܽܗܘܢ ܳܥ݂ܒ ݁ ܺܕܝܢ ݁ܕ‬
ܰ ‫ܢ݂ܬܚܽܙܘܢ ܰܠ݂ܒ‬
‫ܢܝ‬
ܶ ݁ ‫ܢܳܫܐ ܰܡ݂ܦ ݁ ܶܬܝܢ‬
ܺ ݂ ‫ܓܝܪ ݁ ܶܬ݂ܦܰܠܝܽܗܘܢ ܘܰܡܘܪ‬
ܳ ‫݈ܐ‬
‫ܟܝܢ ݁ ܶܬ݂ܟܳܠ ݂ ܳܬܐ‬
ܽ ܰ ܽ ܰ ݁
(analyze) ‫ܕܡܪܛܘܛܝܗܘܢ ܀‬

‫ליהון‬
ַ ‫תפ‬
ֵ ‫גיר‬
ֵ ‫תין‬
ֵ ‫מפ‬
ַ ‫שא‬
ָ ָ ‫ני אנ‬
ַ ‫לב‬
ַ ‫נתחזון‬
ֵ ‫דין ד‬
ִ ‫עב‬
ָ ‫דיהון‬
ַ ָ‫כלהון עב‬
ֻ ‫ ו‬- Matthew 23:5

(analyze) .

‫טיהון‬
ַ ‫מרטו‬
ַ ‫תא ד‬
ָ ָ ‫תכל‬
ֵ ‫כין‬
ִ ‫מור‬
ַ ‫ו‬

Matthew 23:5 - wəḵullhon ᶜəḇāḏayhon ᶜāḇddin dənēṯḥzon lāḇnay (ᵓ)nāšā māpttēn
gēr teplayhon wəmawrḵin teḵlāṯā dəmarṭūṭayhon . (analyze)
Matthew 23:5 - And all their works they do that they may be seen of men; for they widen
their tephillin,[Phylakteries; called as above, from the Chaldee tephilla, " prayer." For their formation and
uses, see the commentators.] and lengthen the fringes of their waving vestments,[Martuto; vestis
tremula: from the Chaldee rethath, tremuit.]

ܺ
ܶ ݂ ‫ ܘܳܪܚܺܡܝܢ ܺܪܫ ܣܳܡ‬- Matthew 23:6
‫ܟܐ ܰ݁ܒܚܳܫܡܳܝ ݂ ܳܬܐ ܘܪܫ ܰܡܘ݁ܬ ݂ ܶܒܐ‬
ܳ ܳ ܽ ‫݁ ܰܒ݂ܟ‬
(analyze) ‫ܢܘܫ݂ܬܐ ܀‬
(analyze) .

‫תא‬
ָ ‫ש‬
ָ ‫בכנו‬
ַ ‫בא‬
ֵ ‫מות‬
ַ ‫רש‬
ִ ‫תא ו‬
ָ ָ ‫שמי‬
ָ ‫בח‬
ַ ‫כא‬
ֵ ‫מ‬
ָ ‫רש ס‬
ִ ‫מין‬
ִ ‫רח‬
ָ ‫ ו‬- Matthew 23:6
Matthew 23:6 - wərāḥmin riš səmāḵē baḥšāmyāṯā wəriš mawtḇē
baḵnūšāṯā . (analyze)

Matthew 23:6 - and love the chief reclining-places at evening feasts, and the highest seats in
synagogues,

ܶ ‫ ܰܘܫܳܠܳܡܐ ݁ܒܽܫܘܶܩܐ ܰܘ݂ܕ‬- Matthew 23:7
ܳ ‫ܢܗܽܘܘܢ ܶܡ݂ܬܩܶܪܝܢ ܶܡܢ ݈ܐ‬
‫ܢܳܫܐ‬
ܺ ܰ
(analyze) ‫ܪ݁ܒܝ ܀‬
(analyze) .

‫בי‬
ִ ַ ‫שא ר‬
ָ ָ ‫מן אנ‬
ֵ ‫רין‬
ֵ ‫מתק‬
ֵ ‫נהוון‬
ֵ ‫קא ַוד‬
ֵ ‫מא בשו‬
ָ ָ ‫ ַושל‬- Matthew 23:7

Matthew 23:7 - wašlāmā bəšūqē wāḏnehon mēṯqrēn men (ᵓ)nāšā rabbi . (analyze)
Matthew 23:7 - and the shaloma in public places, and to be called of men Râbi.[my Master.]

ܽ ݂ ‫ܓܝܪ ܰܪ݁ܒ‬
ܶ ݁ ‫ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ݁ ܶܕܝܢ ܳܠܐ ݁ ܶܬ݂ܬܩܽܪܘܢ ܰܪ ݁ ܺܒܝ ܰܚ݂ܕ ܽܗܘ‬
ܰ - Matthew 23:8
‫ܟܘܢ‬
݈
݈
ܽ݁ ‫ܐ‬
ܶ݁
ܰ
ܽ ܽ݁
ܰ
ܶ ܰ
(analyze
‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ) ܀‬
݈ ‫ܢܬܘܢ ܕܝܢ ܟܠ݂ܟܘܢ ܐܚܐ ܐ‬
݈

‫חא‬
ֵ ‫כלכון א‬
ֻ ‫דין‬
ֵ ‫רבכון אנתון‬
ַ ‫גיר‬
ֵ ‫חד הו‬
ַ ‫בי‬
ִ ַ ‫תתקרון ר‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫דין‬
ֵ ‫ אנתון‬- Matthew 23:8
(analyze) . ‫אנתון‬
Matthew 23:8 - ᵓa(n)tton dēn lā teṯqron rabbi ḥāḏ (h)u gēr rabḵon ᵓa(n)tton dēn
kullḵon ᵓāḥē ᵓa(n)tton . (analyze)
Matthew 23:8 - But be you not called Râbi: for One is your Master; but all ye are brethren.

ܶ ݁ ‫ܟܘܢ ܰ݁ܒܐܪܳܥܐ ܰܚ݂ܕ ܽܗܘ‬
ܽ ݂ ‫ ܰܘܐ ݂ ܳܒܐ ܳܠܐ ݁ ܶܬܩܽܪܘܢ ܠ‬- Matthew 23:9
‫ܓܝܪ‬
݈
ܽ ݂ ‫ܐ ݂ ܽܒܘ‬
ܰ
ܰ ܰ ݁
(analyze) ‫ܟܘܢ ܕ݂ܒܫܡܳܝܐ ܀‬

(analyze) .

‫מָיא‬
ַ ‫בש‬
ַ ‫גיר אבוכון ד‬
ֵ ‫חד הו‬
ַ ‫עא‬
ָ ‫באר‬
ַ ‫תקרון לכון‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫בא‬
ָ ‫ ַוא‬- Matthew 23:9
Matthew 23:9 - wa(ᵓ)ḇā lā teqron ləḵon ba(ᵓ)rᶜā ḥāḏ (h)u gēr ᵓāḇūḵon
dəḇašmāyā . (analyze)

Matthew 23:9 - And call no man Abâ[Father.] to you upon earth: for One is your Father, who
is in heaven.

ܽ ݂ ‫ܢܐ ܶܡܽܛܠ ݁ܕܰܚ݂ܕ ܽܗܘ ܡ ݂ ܰܕ݁ܒܳܪܢ‬
ܶ ‫ ܘܳܠܐ ݁ ܶܬ݂ܬܩܽܪܘܢ ܡ ݂ ܰܕ݁ܒܳܪ‬- Matthew 23:10
‫ܟܘܢ‬
݈

(analyze)
(analyze) .

‫ܡܺܫܝܳܚܐ ܀‬

‫חא‬
ָ ‫שי‬
ִ ‫רנכון מ‬
ָ ‫דב‬
ַ ‫חד הו מ‬
ַ ‫טל ד‬
ֻ ‫מ‬
ֵ ‫נא‬
ֵ ָ ‫דבר‬
ַ ‫תתקרון מ‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫ ו‬- Matthew 23:10

Matthew 23:10 - wəlā teṯqron məḏabrānē mēṭul dəḥāḏ (h)u məḏabrānḵon
məšiḥā . (analyze)
Matthew 23:10 - Neither be ye called Medabronee : [Guides.] for One is your Guide,-the
Meshicha.

ܽ ݂ ‫ܢܗܶܘܐ ܠ‬
ܽ ݂ ‫ ܰܗܘ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܕܰܪ݁ܒ ݁ܒ‬- Matthew 23:11
ܶ ‫ܟܘܢ‬
ܳ ‫ܟܘܢ ܡܰܫܡܳܫ‬
‫ܢܐ ) ܀‬

(analyze
(analyze) .

‫נא‬
ָ ‫ש‬
ָ ‫שמ‬
ַ ‫נהֵוא לכון מ‬
ֵ ‫רב בכון‬
ַ ‫דין ד‬
ֵ ‫הו‬
ַ - Matthew 23:11

Matthew 23:11 - haw dēn dərab bəḵon nehwē ləḵon məšamšānā . (analyze)
Matthew 23:11 - But he who is great among you, let him be your servitor.

ܶ ݁ ‫ ܰܡܢ‬- Matthew 23:12
ܰ ݁ ‫ܢ݂ܬܰܡ‬
ܶ ‫ܢ݂ܦܶܫܗ‬
ܰ ‫ܟ݂ܟ ܘܰܡܢ ݁ܕ‬
ܰ ‫ܓܝܪ ݁ ܰܕܢܺܪܝܡ‬
‫ܢܶܡ݂ܟ‬
ܺ ݁ ݁ ܶ
ܰ
(analyze) ‫ܢܬܬܪܝܡ ܀‬
‫ܢ݂ܦܶܫܗ‬
(analyze) .

‫רים‬
ִ ‫נתת‬
ֵ ‫שה‬
ֵ ‫נפ‬
ַ ‫מכ‬
ֵ ַ ‫מן דנ‬
ַ ‫ככ ו‬
ַ ‫מ‬
ַ ‫נת‬
ֵ ‫שה‬
ֵ ‫נפ‬
ַ ‫רים‬
ִ ‫דנ‬
ַ ‫גיר‬
ֵ ‫מן‬
ַ - Matthew 23:12

Matthew 23:12 - man gēr danrim nāpšēh nēṯmakkkkakk wəman dənāmēḵ nāpšēh
nettrim . (analyze)
Matthew 23:12 - For whosoever will exalt himself shall be humbled; and whosoever will
abase himself shall be exalted.

ܺ
ܽ ݂ ‫ ܳܘܝ ܠ‬- Matthew 23:13
ܳ ‫ܟܘܢ ܳܣ݂ܦܶܪܐ ܰܘ݂ܦܺܪܝܶܫܐ‬
‫ܢܣܰ݁ܒܝ ܰ݁ܒܐ ݁ ܶܦܐ ݁ ܳܕܐ݂ܟܠܝܢ‬
ܺ ݂ ‫ܐܢ ݁ ܽܬܘܢܳ݁ܒ ݁ ܶܬܐ ݁ ܰܕܐܪܡܳܠ ݂ ܳܬܐ ݁ܒܶܥܠ ݂ ܳܬܐ ݁ܕܰܡܘܪ‬
‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ‬
݈ ‫ܟܝܢ ܳܐ‬
ܽ ݂ ‫ܨܰܠ ݈ܳܘ݂ܬ‬
ܳ ‫ܢܐ ݁ܬܰܩ݁ܒܽܠܘܢ ݁ ܺܕܝ‬
ܳ ‫ܟܘܢ ܶܡܽܛܠ ܳܗ‬
(analyze
‫ܢܐ ܰܝ ݁ ܺܬܝܪܐ ) ܀‬
).

‫תא‬
ֵ ָ‫לין אנתון ב‬
ִ ‫דאכ‬
ָ ‫פא‬
ֵ ‫בא‬
ַ ‫בי‬
ַ ‫נס‬
ָ ‫שא‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫רא ַופ‬
ֵ ‫ספ‬
ָ ‫ ָוי לכון‬- Matthew 23:13
‫רא‬
ָ ‫תי‬
ִ ַ ‫נא י‬
ָ ‫די‬
ִ ‫קבלון‬
ַ ‫נא ת‬
ָ ָ‫טל ה‬
ֻ ‫מ‬
ֵ ‫כין אנתון צל ַָותכון‬
ִ ‫מור‬
ַ ‫תא ד‬
ָ ‫על‬
ֵ ‫תא ב‬
ָ ָ ‫דארמל‬
ַ
(analyze

Matthew 23:13 - wāy ləḵon sāprē wāprišē nāsbay ba(ᵓ)pē dā(ᵓ)ḵlin ᵓ(n)tton bāttē
da(ᵓ)rmlāṯā bəᶜelṯā dəmawrḵin ᵓ(n)tton ṣəlāwāṯḵon mēṭul hānā təqabblon dinā
yattirā . (analyze)
Matthew 23:13 - (23:14) Woe to you, scribes and Pharishee, hypocrites ! because you hold
the kingdom of heaven closed before the children of men; for you will not enter in
yourselves, and them who are entering you will not permit to enter.

ܽ ݂ ‫ ܳܘܝ ܠ‬- Matthew 23:14
ܳ ‫ܟܘܢ ܳܣ݂ܦܶܪܐ ܰܘ݂ܦܺܪܝܶܫܐ‬
‫ܢܣܰ݁ܒܝ ܰ݁ܒܐ ݁ ܶܦܐ ݁ ܰܕܐܺܚܝ ݂ ܺܕܝܢ‬
ܶ ݁ ‫ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ‬
ܰ ‫ܢܳܫܐ‬
ܽ ݁ ‫ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ܰܡܠ‬
ܳ ‫ܐ‬
ܰ ‫ܟܘ ݂ ܳܬܐ ݁ ܰܕܫܰܡܳܝܐ ܩ ݂ ܳܕܡ ݁ܒ‬
‫ܓܝܪ‬
‫ܢܝ‬
݈
݈
ܺ ‫ܳܠܐ ݈ ܳܥܐܺܠܝܢ ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ܘܰܠܐܝܶܠܝܢ ݁ܕܳܥܐܺܠܝܢ ܳܠܐ ܳܫ݂ܒ‬
‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ‬
‫ܐ‬
‫ܩܝܢ‬
݈
݈
ܰ ܶ
(analyze) ‫ܠܡܥܠ ܀‬

‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫דין אנתון‬
ִ ‫חי‬
ִ ‫דא‬
ַ ‫פא‬
ֵ ‫בא‬
ַ ‫בי‬
ַ ‫נס‬
ָ ‫שא‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫רא ַופ‬
ֵ ‫ספ‬
ָ ‫ ָוי לכון‬- Matthew 23:14
‫קין‬
ִ ‫שב‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫לין‬
ִ ‫עא‬
ָ ‫לין ד‬
ֵ ‫לאי‬
ַ ‫לין אנתון ו‬
ִ ‫עא‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫גיר‬
ֵ ‫שא אנתון‬
ָ ָ ‫ני אנ‬
ַ ‫דם ב‬
ָ ‫מָיא ק‬
ַ ‫דש‬
ַ
(analyze) . ‫על‬
ַ ‫מ‬
ֵ ‫אנתון ל‬
Matthew 23:14 - wāy ləḵon sāprē wāprišē nāsbay ba(ᵓ)pē da(ᵓ)ḥiḏin ᵓ(n)tton
malkuṯā dašmāyā qəḏām bənay (ᵓ)nāšā ᵓa(n)tton gēr lā ᶜā(ᵓ)lin ᵓ(n)tton
wəla(ᵓ)ylēn dəᶜā(ᵓ)lin lā šāḇqin ᵓ(n)tton ləmēᶜal . (analyze)
Matthew 23:14 - (23:13) WOE to you, scribes and Pharishee, hypocrites ! because you devour
the houses of widows, with the pretext of prolonging your prayers; on account of which you
shall receive the greater judgment.

ܽ ݂ ‫ ܳܘܝ ܠ‬- Matthew 23:15
ܺ ݁ ‫ܟܪ‬
ܰ ݁ ‫ܢܣܰ݁ܒܝ ܰ݁ܒܐ ݁ ܶܦܐ ݁ܕܶܡ݂ܬ‬
ܳ ‫ܟܘܢ ܳܣ݂ܦܶܪܐ ܰܘ݂ܦܺܪܝܶܫܐ‬
‫ܟܝܢ‬
ܳ ܺ݁
‫ܓ ܰܽܝܘܪܐ ܘܳܡܐ ݁ ܰܕܗܳܘܐ ܳܥ݂ܒ ݁ ܺܕܝܢ‬
‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ܶܰܝܳܡܐ ܘ ܶܰܝ݂ܒܳܫܐ ݁ܕ ݂ ܶܬܥ݁ܒ ݂ ܽܕܘܢ ܰܚ݂ܕ‬
݈ ‫ܐ‬
ܽ
ܳ
ܽ
ܰ
ܺ
ܰ
݁
݁
݁
݁
ܳ
(analyze
‫ܢܬܘܢ ܠܗ ܒܪܗ ܕ݂ܓܗܢܐ ܐܥ݂ܦܐ ܥܠܝܟܘܢ )܀‬
݈ ‫ܐ‬

‫שא‬
ָ ‫מא וַיב‬
ָ ַ ‫כין אנתון י‬
ִ ‫כר‬
ַ ‫מת‬
ֵ ‫פא ד‬
ֵ ‫בא‬
ַ ‫בי‬
ַ ‫נס‬
ָ ‫שא‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫רא ַופ‬
ֵ ‫ספ‬
ָ ‫ ָוי לכון‬- Matthew 23:15
) . ‫ליכון‬
ַ ‫פא ע‬
ָ ‫נא אע‬
ָ ַ‫רה דג ִה‬
ֵ ‫לה ב‬
ֵ ‫דין אנתון‬
ִ ‫עב‬
ָ ‫דהָוא‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫רא ו‬
ָ ‫גיו‬
ִ ‫חד‬
ַ ‫תעבדון‬
ֵ ‫ד‬
(analyze

Matthew 23:15 - wāy ləḵon sāprē wāprišē nāsbay ba(ᵓ)pē dəmēṯkkarkin ᵓ(n)tton
yāmā wəyāḇšā dəṯeᶜbḏon ḥāḏ giūrā wəmā dahwā ᶜāḇddin ᵓ(n)tton lēh bərēh
dəǥīhānā ᵓaᶜpā ᶜəlaykon .(analyze)
Matthew 23:15 - Woe to you, scribes and Pharishee, hypocrites ! because you go over sea and
dry (land) to make one proselyte; and when you have done it, you make him doubly more a
son of gihana than yourselves.

ܽ ‫ܢ‬
ܽ ݂ ‫ ܳܘܝ ܠ‬- Matthew 23:16
ܰ ‫ܓܘ ݂ ܶܕܐ ܣܰܡܳܝܐ ݁ ܳܕܐܡܺܪܝܢ ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܟܘܢ‬
‫ܡܢ‬
݂
݈
‫݁ܕܳܝܶܡܐ ݁ܒܰܗܝ݁ܟܳܠܐ ܳܠܐ ݈ܗܳܘܐ ܶܡ ݁ ܶܕܡ ܰܡܢ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܕܳܝܶܡܐ ݁ܒ ݂ ܰܕܗ ݂ ܳܒܐ ݁ ܰܕ݂ܒܰܗܝ݁ܟܳܠܐ‬
ܶ
(analyze) ‫ܳܚܐ݂ܒ ܀‬

‫לא הָוא‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫היכ‬
ַ ‫מא ב‬
ֵ ָ ‫מן די‬
ַ ‫רין אנתון ד‬
ִ ‫דאמ‬
ָ ‫מָיא‬
ַ ‫דא ס‬
ֵ ‫נגו‬
ָ ‫ ָוי לכון‬- Matthew 23:16
(analyze) . ‫אב‬
ֵ ‫ח‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫היכ‬
ַ ‫דב‬
ַ ‫בא‬
ָ ‫דה‬
ַ ‫מא ב‬
ֵ ָ ‫דין די‬
ֵ ‫מן‬
ַ ‫דם‬
ֵ ‫מ‬
ֵ
Matthew 23:16 - wāy ləḵon nāǥūḏē səmāyā dā(ᵓ)mrin ᵓ(n)tton dəman dəyāmē
bəhayklā lā (h)wā meddem man dēn dəyāmē bəḏahḇā daḇhayklā
ḥā(ᵓ)ēḇ . (analyze)
Matthew 23:16 - Woe to you, ye blind guides, who say, That [to him] who sweareth by the
temple, it is nothing; but if he swear by the gold which is in the temple, he is liable !

ܰ ‫ܓܝܪ ܰܪ݂ܒ ݁ ܰܕܗ ݂ ܳܒܐ‬
ܶ ݁ ‫ܢܐ‬
ܳ ‫ ܰܣ݂ܟܶܠܐ ܰܘܣܰܡܳܝܐ ܳܡ‬- Matthew 23:17
‫ܐܘ ܰܗܝ݁ܟܳܠܐ‬
ܶ ܶ݁ ܰ
ܽ ݁
ܳ ܰ
(analyze) ‫ܕܗܘ ܡܩܕܫ ܠܗ ܠ݂ܕܗ݂ܒܐ ܀‬
‫לה‬
ֵ ‫דש‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫לא דהו מ‬
ָ ‫היכ‬
ַ ‫בא או‬
ָ ‫דה‬
ַ ‫רב‬
ַ ‫גיר‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫מָיא‬
ַ ‫לא ַוס‬
ֵ ‫סכ‬
ַ - Matthew 23:17
(analyze) . ‫בא‬
ָ ‫דה‬
ַ ‫ל‬

Matthew 23:17 - sāḵlē wasmāyā mānā gēr rāḇ dahḇā ᵓaw hayklā dəhū

məqaddddeš lēh ləḏahḇā . (analyze)
Matthew 23:17 - You senseless and blind ! for which is greater, the gold, or the temple that
sanctifieth the gold?

‫ ܘܰܡܢ ݁ܕܳܝܶܡܐ ݁ܒܰܡ݂ܕ݁ܒܳܚܐ ܳܠܐ ݈ܗܳܘܐ ܶܡ ݁ ܶܕܡ ܰܡܢ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܕܳܝܶܡܐ‬- Matthew 23:18
ܶ
ܶ ‫ܢܐ ݁ ܰܕܠܶܥܠ ܶܡ‬
ܳ ‫݁ܒܽܩܘܪܳ݁ܒ‬
(analyze)‫ܢܗ ܳܚܐ݂ܒ ܀‬
‫על‬
ֵ ‫דל‬
ַ ‫נא‬
ָ ָ‫מא בקורב‬
ֵ ָ ‫דין די‬
ֵ ‫מן‬
ַ ‫דם‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫לא הָוא‬
ָ ‫חא‬
ָ ‫מדב‬
ַ ‫מא ב‬
ֵ ָ ‫מן די‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 23:18
(analyze) . ‫אב‬
ֵ ‫ח‬
ָ ‫נה‬
ֵ ‫מ‬
ֵ

Matthew 23:18 - wəman dəyāmē bəmāḏbḥā lā (h)wā meddem man dēn dəyāmē
bəqūrbānā dalᶜel mēnēh ḥā(ᵓ)ēḇ . (analyze)
Matthew 23:18 - And (that) whoever sweareth by the altar, it is nothing; but [if] he swear by
the oblation which is upon it, he is liable.

ܰ ‫ܢܐ‬
ܳ ‫ܢܐ ܰܪ݂ܒ ܽܩܘܪܳ݁ܒ‬
ܳ ‫ ܰܣ݂ܟܶܠܐ ܰܘܥܺܘܝܶܪܐ ܳܡ‬- Matthew 23:19
‫ܐܘ ܰܡ݂ܕ݁ܒܳܚܐ‬
ܳ ‫݁ ܰܕܡܰܩ ݁ ܶܕܫ ܠܽܩܘܪܳ݁ܒ‬
(analyze) ‫ܢܐ ܀‬

).

‫נא‬
ָ ָ‫דש לקורב‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫דמ‬
ַ ‫חא‬
ָ ‫מדב‬
ַ ‫נא או‬
ָ ָ‫רב קורב‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫רא‬
ֵ ‫לא ַועִוי‬
ֵ ‫סכ‬
ַ - Matthew 23:19
(analyze
Matthew 23:19 - sāḵlē waᶜwirē mānā rāḇ qūrbānā ᵓaw māḏbḥā ddamqaddddeš
ləqūrbānā . (analyze)

Matthew 23:19 - You foolish and sightless ! for which is greater, the oblation, or the altar that
sanctifieth the oblation ?

ܽ ݂ ‫ܟܝܠ ݁ܒܰܡ݂ܕ݁ܒܳܚܐ ܳܝܶܡܐ ݁ ܶܒܗ ܰܘ݂ܒ‬
ܺ ݂ ‫ ܰܡܢ ݁ܕܳܝܶܡܐ ܳܗ‬- Matthew 23:20
‫ܟܠ ܳܡܐ‬
ܶ ‫݁ ܺܕܐܝ݂ܬ ܠܶܥܠ ܶܡ‬
(analyze) ‫ܢܗ ܀‬

).

‫נה‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫על‬
ֵ ‫אית ל‬
ִ ‫מא ד‬
ָ ‫כל‬
ֻ ‫בה ַוב‬
ֵ ‫מא‬
ֵ ָ ‫חא י‬
ָ ‫מדב‬
ַ ‫כיל ב‬
ִ ָ‫מא ה‬
ֵ ָ ‫מן די‬
ַ - Matthew 23:20

(analyze

Matthew 23:20 - man dəyāmē hāḵil bəmāḏbḥā yāmē bēh wāḇḵull mā di(ᵓ)ṯ ləᶜel
mēnēh . (analyze)
Matthew 23:20 - He therefore who sweareth by the altar, sweareth by it, and by all things
that are upon it.
)‫܀‬

‫ ܘܰܡܢ ݁ܕܳܝܶܡܐ ݁ܒܰܗܝ݁ܟܳܠܐ ܳܝܶܡܐ ݁ ܶܒܗ ܰܘ݂ܒܰܡܢ ݁ܕܳܥܰܡܪ ݁ ܶܒܗ‬- Matthew 23:21

(analyze

(analyze) .

‫בה‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫ע‬
ָ ‫מן ד‬
ַ ‫בה ַוב‬
ֵ ‫מא‬
ֵ ָ ‫לא י‬
ָ ‫היכ‬
ַ ‫מא ב‬
ֵ ָ ‫מן די‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 23:21

Matthew 23:21 - wəman dəyāmē bəhayklā yāmē bēh wāḇman dəᶜāmar
bēh . (analyze)
Matthew 23:21 - And he who sweareth by the temple, sweareth by it, and by whatever
abideth in it.

ܽ ݂ ‫ ܘܰܡܢ ݁ܕܳܝܶܡܐ ݁ ܰܒܫܰܡܳܝܐ ܳܝܶܡܐ ݁ܒ‬- Matthew 23:22
‫ܟܘܪܣܶܝܗ ݁ ܰܕܐܳܠܳܗܐ ܰܘ݂ܒܰܡܢ‬

(analyze)
).

ܶ ‫݁ܕܳܝ ݂ ܶܬ݂ܒ ܠܶܥܠ ܶܡ‬
‫ܢܗ ܀‬

‫נה‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫על‬
ֵ ‫תב ל‬
ֵ ָ ‫מן די‬
ַ ‫הא ַוב‬
ָ ָ ‫דאל‬
ַ ‫מא בכורסֵיה‬
ֵ ָ ‫מָיא י‬
ַ ‫בש‬
ַ ‫מא‬
ֵ ָ ‫מן די‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 23:22
(analyze
Matthew 23:22 - wəman dəyāmē bašmāyā yāmē bəḵūrsēh da(ᵓ)lāhā wāḇman
dəyāṯēḇ ləᶜel mēnēh . (analyze)

Matthew 23:22 - And whosoever sweareth by heaven, sweareth by the throne of Aloha, and
by Him who sitteth thereon.

ܺ
ܽ ݂ ‫ ܳܘܝ ܠ‬- Matthew 23:23
ܳ ‫ܟܘܢ ܳܣ݂ܦܶܪܐ ܰܘ݂ܦܺܪܝܶܫܐ‬
‫ܢܣܰ݁ܒܝ ܰ݁ܒܐ ݁ ܶܦܐ ܳ ݁ ܰܕܡܰܥܣܪܝܢ‬
ܰ ‫ܢܐ‬
ܰ ݂ ‫ܢܢܳܥܐ ܰܘܫ ݂ ܶܒ ݁ ܳܬܐ ܘ‬
ܳ ‫ܟܽܡܘ‬
ܳ ‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ‬
‫ܘܫ ݂ ܰܒܩ ݁ ܽܬܘܢ ܰܝ ܺ ܶܩܝܪ ݂ ܶܬܗ‬
݈ ‫݁ܐ‬
ܶ ܳ
ܳ
ܶ
ܺ
ܳ
ܳ
ܰ
ܳ
ܽ
ܳ
ܰ
݁
݁
ܽ
ܳ
ܳ
ܳ
ܳ ‫ܕ‬
‫ܢܐ ܘܚ ܳܢܢܐ ܘܗܝܡܢܘ݂ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܘܠܐ ݈ܗܘܐ‬
‫ܕܝ‬
‫ܣܐ‬
‫ܡܘ‬
‫ܢ‬
ܶ ܳ
ܶ݁
ܶ ݁
ܽ
ܽ
(analyze‫܀‬
) ‫ܕ݂ܬܥ݁ܒ݂ܕܘܢ ܘܗܠܝܢ ܠܐ ܬܫ݁ܒܩܘܢ‬

‫תא‬
ָ ֵ‫עא ַושב‬
ָ ‫ננ‬
ָ ‫רין אנתון‬
ִ ‫עס‬
ַ ‫דמ‬
ַ ‫פא‬
ֵ ‫בא‬
ַ ‫בי‬
ַ ‫נס‬
ָ ‫שא‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫רא ַופ‬
ֵ ‫ספ‬
ָ ‫ ָוי לכון‬- Matthew 23:23
‫לא הָוא‬
ֵ ָ ‫דין ו‬
ֵ ‫לין‬
ֵ ָ‫תא ה‬
ָ ‫מנו‬
ָ ‫הי‬
ַ ‫נא ו‬
ָ ָ ‫נא ַוחנ‬
ָ ‫די‬
ִ ‫סא‬
ָ ‫נמו‬
ָ ‫תה ד‬
ֵ ָ ‫קיר‬
ִ ַ ‫בקתון י‬
ַ ‫נא ַוש‬
ָ ‫כמו‬
ַ ‫ו‬
(analyze) . ‫תשבקון‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫לין‬
ֵ ָ‫תעבדון וה‬
ֵ ‫ד‬
Matthew 23:23 - wāy ləḵon sāprē wāprišē nāsbay ba(ᵓ)pē damᶜassrin ᵓ(n)tton
nānᶜā wašḇettā wəḵāmūnā wašḇaqton yāqirāṯēh dənāmūsā dinā waḥnānā
wəhaymānūṯā hālēn dēn wālē (h)wā dəṯeᶜbḏon wəhālēn lā tešbqon . (analyze)
Matthew 23:23 - Woe to you, scribes, Pharishee, hypocrites ! because you tithe mint, dill,
and cummin, and omit the more grave [requirements] of the law,-justice, benignity, and
faithfulness. For these you should have done, and those not omitted.

ܶ ܰ݁
ܺ
ܽ ‫ܢ‬
‫ܓܡܠܐ‬
‫ܓܘ ݂ ܶܕܐ ܣܰܡܳܝܐ ݁ ܰܕܡܰܨܠܠܝܢ ܳ݁ܒܶܩܐ ܘ ݂ ܳܒܠܺܥܝܢ‬
݂ ܳ - Matthew 23:24
(analyze) ‫܀‬
(analyze) .

‫לא‬
ֵ ‫גמ‬
ַ ‫עין‬
ִ ‫בל‬
ָ ‫קא ו‬
ֵ ָ‫לין ב‬
ִ ‫צל‬
ַ ‫דמ‬
ַ ‫מָיא‬
ַ ‫דא ס‬
ֵ ‫נגו‬
ָ - Matthew 23:24

Matthew 23:24 - nāǥūḏē səmāyā damṣallllin bāqē wəḇālᶜin gamlē . (analyze)
Matthew 23:24 - You blind guides, who strain out gnats and swallow camels.

ܽ ݂ ‫ ܳܘܝ ܠ‬- Matthew 23:25
ܶ ݁ ‫ܢܣܰ݁ܒܝ ܰ݁ܒܐ ݁ ܶܦܐ ݁ ܰܕܡ ݂ ܰܕ‬
ܳ ‫ܟܘܢ ܳܣ݂ܦܶܪܐ ܰܘ݂ܦܺܪܝܶܫܐ‬
‫ܟܝܢ‬
ܶ
ܰ ‫ܟܳܣܐ ܰܘ݂ܕܳܙ ݂ ܽܒܘܳܪܐ ܠ‬
ܳ ݂ ‫ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ݁ ܰܒܶܪܗ ݁ܕ‬
‫ܓܘ ݁ ܶܕܝܢ ܡܠܝܢ ܚܽܛܘ݂ܦܳܝܐ‬
݂
݈ ܰ
ܳ
(analyze)‫ܘܥܘܠܐ ܀‬

‫סא‬
ָ ָ ‫רה דכ‬
ֵ ַ‫כין אנתון ב‬
ֵ ‫ד‬
ַ ‫דמ‬
ַ ‫פא‬
ֵ ‫בא‬
ַ ‫בי‬
ַ ‫נס‬
ָ ‫שא‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫רא ַופ‬
ֵ ‫ספ‬
ָ ‫ ָוי לכון‬- Matthew 23:25
(analyze) . ‫לא‬
ָ ‫עו‬
ַ ‫לין חטופָיא ו‬
ֵ ‫דין מ‬
ֵ ‫גו‬
ַ ‫רא ל‬
ָ ‫ַודָזבו‬
Matthew 23:25 - wāy ləḵon sāprē wāprišē nāsbay ba(ᵓ)pē damḏakkkkēn ᵓ(n)tton
barēh dəḵāsā wāḏzāḇūrā ləǥaw dēn məlēn ḥəṭūpyā wəᶜawlā . (analyze)
Matthew 23:25 - Woe to you, scribes and Pharishee, hypocrites ! who cleanse the outside of
the cup and dish (which) within are full of rapine and injustice.

ܳ
ܰ ݁ ‫ܟܘ ܽܠܘܩ ݂ ܰܕܡ‬
ܳ ݂ ‫ܓܶܘܗ ݁ܕ‬
ܰ ݁ ‫ ݁ܦܺܪܝܶܫܐ ܥܺܘܝܶܪܐ ݁ ܰܕ‬- Matthew 23:26
‫ܟܳܣܐ ܰܘ݂ܕܳܙ ݂ ܽܒܘܪܐ‬
ܳ ‫݁ ܰܕܗܳܘܐ‬
ܶ ݂ ‫ܐ݂ܦ ܰ݁ܒܪܽܗܘܢ ݁ܕ‬
(analyze) ‫ܟܐ ܀‬
‫ברהון‬
ַ ‫דהָוא אפ‬
ַ ‫רא‬
ָ ‫סא ַודָזבו‬
ָ ָ ‫דם ג ֵַוה דכ‬
ַ ‫כו לוק‬
ַ ‫ד‬
ַ ‫רא‬
ֵ ‫שא עִוי‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫ פ‬- Matthew 23:26
(analyze) . ‫כא‬
ֵ ‫ד‬
Matthew 23:26 - pərišē ᶜəwirē dakkkkaw lūqḏam gawēh dəḵāsā wāḏzāḇūrā dahwā
ᵓāp barhon dəḵē . (analyze)
Matthew 23:26 - Sightless Pharishee ! cleanse first the inside of the cup and the dish, that
their outside also may be clean.

ܶ ݁ ‫ܢܣ ݁ ܰܒܝ ܰ݁ܒܐ‬
ܽ ݂ ‫ ܳܘܝ ܠ‬- Matthew 23:27
ܳ ‫ܟܘܢ ܳܣ݂ܦܶܪܐ ܰܘ݂ܦܺܪܝܶܫܐ‬
‫ܦܐ ݁ܕ ݂ ܳܕܶܡܝܢ‬
ܰ ‫ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ܠܰܩ݂ܒܶܪܐ ܰܡ݂ܟܠܶܫܐ ݁ܕܶܡܢ ܠ ݂ ܰܒܪ ܶܡ݂ܬܚܶܙܝܢ ܰܫ ݁ ܺܦܝܶܪܐ ܶܡܢ ܠ‬
‫ܓܘ‬
݂
݈ ܶ݁
ܶ
ܳ
ܽ
ܶ
ܳ
ܰ
ܽ
ܺ
ܶ
ܰ
݁
݁
݂ ‫ܕܝܢ ܡܠܝܢ ܓܪܡܐ ܕܡܝ݂ܬܐ ܘ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܟܠܗ ܛܢ݂ܦܘ݂ܬܐ‬

‫שא‬
ֵ ‫מכל‬
ַ ‫רא‬
ֵ ‫קב‬
ַ ‫מין אנתון ל‬
ֵ ‫ד‬
ָ ‫פא ד‬
ֵ ‫בא‬
ַ ‫בי‬
ַ ‫נס‬
ָ ‫שא‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫רא ַופ‬
ֵ ‫ספ‬
ָ ‫ ָוי לכון‬- Matthew 23:27
(analyze) . ‫תא‬
ָ ‫טנפו‬
ַ ‫לה‬
ָ ֻ ‫תא וכ‬
ֵ ‫מי‬
ִ ‫מא ד‬
ֵ ‫גר‬
ַ ‫לין‬
ֵ ‫דין מ‬
ֵ ‫גו‬
ַ ‫מן ל‬
ֵ ‫רא‬
ֵ ‫פי‬
ִ ‫ש‬
ַ ‫מתחֵזין‬
ֵ ‫בר‬
ַ ‫מן ל‬
ֵ ‫ד‬
Matthew 23:27 - wāy ləḵon sāprē wāprišē nāsbay ba(ᵓ)pē dəḏāmēn ᵓ(n)tton
ləqāḇrē māḵlšē dəmen ləḇar mēṯḥzēn šappirē men ləǥaw dēn məlēn garmē
dəmiṯē wəḵūllāh ṭanpūṯā . (analyze)
Matthew 23:27 - Woe to you, scribes and Pharishee, hypocrites ! for you are like whited
sepulchres, which without appear beautiful, but within are full of the bones of the dead and
all impurity.

ܽ ݁ ‫ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ܶܡܢ ܠ ܰܒܪ ܶܡܬܚܶܙܝܢ ܐܢ‬
ܰ ‫ܐ݂ܦ‬
ܳ ‫ܢܐ‬
ܰ ݂ ‫ ܳܗ‬- Matthew 23:28
ܳ ‫ܟ‬
‫ܬܘܢ‬
݂
݂
݈
݈
ܶ
ܰ
ܰ
ܶ
ܶ ܺ݁ܰ
ܳ ܳ ‫ܢܝ ܐ‬
ܰ ‫ܰܠ݂ܒ‬
‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ܰܥܘܳܠܐ‬
݈
݈ ‫ܢܫܐ ܐܝ݂ܟ ܙܕܝܩܐ ܘܡܢ ܠ݂ܓܘ ܡܠܝܢ ܐ‬
ܶ݁ ܰ
ܰ ܰ
(analyze) ‫ܘܡܣ݂ܒ ݁ܒܐܦܐ ܀‬

‫קא‬
ֵ ‫די‬
ִ ַ ‫שא איכ ז‬
ָ ָ ‫ני אנ‬
ַ ‫לב‬
ַ ‫מתחֵזין אנתון‬
ֵ ‫בר‬
ַ ‫מן ל‬
ֵ ‫נא אפ אנתון‬
ָ ַ ‫ הָכ‬- Matthew 23:28
(analyze) . ‫פא‬
ֵ ‫בא‬
ַ ‫סב‬
ַ ‫מ‬
ַ ‫לא ו‬
ָ ‫עו‬
ַ ‫לין אנתון‬
ֵ ‫גו מ‬
ַ ‫מן ל‬
ֵ ‫ו‬
Matthew 23:28 - hāḵānā ᵓāp ᵓa(n)tton men ləḇar mēṯḥzēn ᵓ(n)tton lāḇnay (ᵓ)nāšā
ᵓayḵ zaddiqē wəmen ləǥaw məlēn ᵓ(n)tton ᶜawlā wəmāsāḇ ba(ᵓ)pē . (analyze)
Matthew 23:28 - So you also from without appear to the sons of men as righteous, but within
you are full of unrighteousness and hypocrisy.

ܽ ݂ ‫ ܳܘܝ ܠ‬- Matthew 23:29
ܶ ‫ܢܣ ݁ ܰܒܝ ݁ ܰܒܐ ݁ ܶܦܐ ݁ܕ ݂ ܳܒ‬
ܳ ‫ܟܘܢ ܳܣ݂ܦܶܪܐ ܰܘ݂ܦܺܪܝܶܫܐ‬
‫ܢܝܢ‬
ܶ
ܽ݁ ‫ܐ‬
ܺ ݁
ܰ
ܺ ܰ݁ ܶ ܰ
‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ݁ ܶܒܝ݂ܬ ܩ ݂ ܽܒܘܪܐ ݁ܕܰܙ ݁ ܺܕܝܶܩܐ‬
݈ ‫ܢܬܘܢ ܩ݂ܒܪܐ ܕܢ݂ܒܶܝܐ ܘܡܰܨܒ݂ܬܝܢ ܐ‬
݈
(analyze) ‫܀‬

‫דנבִֵיא‬
ַ ‫רא‬
ֵ ‫קב‬
ַ ‫נין אנתון‬
ֵ ָ‫פא דב‬
ֵ ‫בא‬
ַ ‫בי‬
ַ ‫נס‬
ָ ‫שא‬
ֵ ‫רי‬
ִ ‫רא ַופ‬
ֵ ‫ספ‬
ָ ‫ ָוי לכון‬- Matthew 23:29
(analyze) . ‫קא‬
ֵ ‫די‬
ִ ַ ‫רא דז‬
ֵ ‫בית קבו‬
ֵ ‫תין אנתון‬
ִ ‫צב‬
ַ ‫ַומ‬
Matthew 23:29 - wāy ləḵon sāprē wāprišē nāsbay ba(ᵓ)pē dəḇānēn ᵓ(n)tton qāḇrē
danḇīē wamṣabbṯin ᵓ(n)tton bēṯ qəḇūrē dəzaddiqē . (analyze)

Matthew 23:29 - WOE to you, scribes and Pharishee, hypocrites ! because you rebuild the
tombs of the prophets and beautify the sepulchres of the just; and say,

ܰ ‫ ܳܘܐܡܺܪܝܢ ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ݁ ܶܕܐܽܠܘ ܗܰܘܝܢ ݁ܒܰܝܘܰܡܝ‬- Matthew 23:30
‫ܐ ݂ ܳܒܰܗܝܢ ܳܠܐ‬
݈ ܳ݁ ܰ
ܶ
ܰ
ܺ
ܳ
݁
݁ܰ
ܶ
(analyze
‫ܳܗܶܘܝܢ ݈ܗܰܘܝܢ ܠܽܗܘܢ ܫܘܬ݂ܦܐ ܒ݂ܕܡܐ ܕܢ݂ܒܝܐ )܀‬

‫פא‬
ֵ ָ‫שות‬
ַ ‫לא הֵָוין הַוין להון‬
ָ ‫הין‬
ַ ָ‫מי אב‬
ַ ‫דאלו הַוין בַיו‬
ֵ ‫רין אנתון‬
ִ ‫ ָואמ‬- Matthew 23:30
(analyze) . ‫יא‬
ֵ ִ‫דנב‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫בד‬
ַ
Matthew 23:30 - wā(ᵓ)mrin ᵓ(n)tton de(ᵓ)lū həwayn bəyawmay ᵓāḇāhayn lā hāwēn
(h)wayn ləhon šawtāpē baḏmā danḇīē . (analyze)
Matthew 23:30 - If we had been in the days of our fathers, we would not have been with
them partakers in the blood of the prophets:

ܺ
ܽ ݂ ‫ܢ݂ܦܫ‬
ܰ ‫ ܳܡ ݂ ܶܕܝܢ‬- Matthew 23:31
ܰ ‫ܟܘܢ ݁ ܰܕ݂ܒ‬
ܰ ‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ܰܥܠ‬
‫ܢܳܝܐ‬
݈ ܺ ‫ܡܣܗ݂ܕܝܢ ܰ ܐ‬
ܰ
ܽ ‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ݁ܕܳܗ‬
(analyze
‫ܢܘܢ ݁ܕܰܩܶܛܠܘ ܠܢ݂ܒܶܝܐ ) ܀‬
݈ ‫ܐ‬
‫לנבִֵיא‬
ַ ‫טלו‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫הנון ד‬
ָ ‫דבנ ַָיא אנתון ד‬
ַ ‫נפשכון‬
ַ ‫על‬
ַ ‫דין אנתון‬
ִ ‫מסה‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫מ‬
ָ - Matthew 23:31

(analyze) .
Matthew 23:31 - māḏēn mashḏin ᵓ(n)tton ᶜal nāpšḵon daḇnāyā ᵓa(n)tton dəhānon
dəqāṭṭel(w) lanḇīē . (analyze)
Matthew 23:31 - thus bearing witness against yourselves, that you are the sons of them who
killed the prophets.

ܽ ݁ ‫ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ܰܡܰܠܘ ܡܽܫܘܚ ݂ ܳܬܐ ݁ ܰܕܐ ݂ ܳܒܰܗܝ‬
ܰ ‫ ܳܘܐ݂ܦ‬- Matthew 23:32
‫ܟܘܢ‬
݈

(analyze‫܀‬
)

(analyze) .

‫היכון‬
ַ ָ‫דאב‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫לו משוח‬
ַ ‫מ‬
ַ ‫ ָואפ אנתון‬- Matthew 23:32

Matthew 23:32 - wā(ᵓ)p ᵓa(n)tton māllaw məšūḥṯā da(ᵓ)ḇāhaykon . (analyze)
Matthew 23:32 - And you also,-complete the measure of your fathers.

ܰ ‫ܢܐ‬
ܶ ݂ ‫ ܚܰܘܳܘ ݂ ܳܬܐ ܰܝܠ ݁ ܳܕܐ ݁ ܳܕܐ‬- Matthew 23:33
ܰ ݁ ‫ܐܝ‬
ܶ ‫ܟ݂ܕ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܢܐ ݁ ܶܬܥܪܽܩܘܢ ܶܡܢ‬
ܺ ‫ܢܐ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܓܰܗ‬
ܳ ‫݁ ܺܕܝ‬
(analyze)‫ܢܐ ܀‬
݂
(analyze) .

‫נא‬
ָ ַ‫נא דג ִה‬
ָ ‫די‬
ִ ‫מן‬
ֵ ‫תערקון‬
ֵ ‫נא‬
ָ ַ ‫נא איכ‬
ֵ ‫כד‬
ֵ ‫דא‬
ָ ‫דא‬
ָ ‫תא ַיל‬
ָ ָ ‫ חו ַו‬- Matthew 23:33

Matthew 23:33 - ḥəwāwāṯā yaldā dā(ᵓ)ḵēḏnē ᵓaykanā teᶜrqon men dinā
dəǥīhānā . (analyze)
Matthew 23:33 - Serpents, birth of vipers ! how will you escape from the judgment of
gihana ?

ܶ ‫ܢܐ ܳܗܐ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠܳܘ݂ܬ‬
ܳ ‫ܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
ܳ ‫ ܶܡܽܛܠ ܳܗ‬- Matthew 23:34
‫ܟܘܢ‬
‫ܢܐ ܡ ܺܰܫ ݁ ܰܕܪ‬
݈
ܶ
ܺ ݁ ‫ܢ ݂ ܺܒܶܝܐ ܘܰܚ‬
‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ܘܳܙܩ ݁ ܺܦܝܢ‬
‫ܟܝܶܡܐ ܘܳܣ݂ܦܪܐ ܶܡܢܽܗܘܢ ܳܩܛܠܝܢ ܐ‬
݈
ܺ
ܽ ݂ ‫ܢܘܳܫ݂ܬ‬
ܽ ‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ܰ݁ܒ݂ܟ‬
ܰ ‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ܘܶܡܢܽܗܘܢ ܡ‬
‫ܟܘܢ‬
݈ ܺ ‫ܢ ܺ݁ܓ݂ܕܝܢ ܰ ܐ‬
݈݁ ܶ‫ܐ‬
ܽ
ܶ
ܶ
ܽ
ܳ
ܳ
(analyze
‫ܘ݂ܬܪܕ݂ܦܘܢ ܐܢܘܢ ܡܢ ܡ݂ܕܝܢܐ ܠܡ݂ܕܝܢܐ) ܀‬

‫רא‬
ֵ ‫ספ‬
ָ ‫מא ו‬
ֵ ‫כי‬
ִ ‫ח‬
ַ ‫נא לָותכון נבִֵיא ו‬
ָ ‫דר א‬
ַ ‫ש‬
ַ ‫נא מ‬
ָ ֵ‫הא א‬
ָ ‫נא‬
ָ ָ‫טל ה‬
ֻ ‫מ‬
ֵ - Matthew 23:34
‫אנון‬
ֵ ‫תרדפון‬
ֵ ‫שתכון ו‬
ָ ‫בכנו‬
ַ ‫דין אנתון‬
ִ ‫נג‬
ַ ‫מנהון מ‬
ֵ ‫פין אנתון ו‬
ִ ‫לין אנתון וָזק‬
ִ ‫קט‬
ָ ‫מנהון‬
ֵ
(analyze) . ‫נא‬
ָ ‫די‬
ִ ‫למ‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫די‬
ִ ‫מן מ‬
ֵ
Matthew 23:34 - mēṭul hānā hā ᵓēnā məšaddddar (ᵓ)nā ləwāṯḵon nəḇīē wəḥakkimē
wəsāprē menhon qāṭlin ᵓ(n)tton wəzāqpin ᵓ(n)tton wəmenhon mənaggḏin
ᵓ(n)tton baḵnūšāṯḵon wəṯerdpon ᵓēnon men məḏinā lamḏinā . (analyze)
Matthew 23:34 - On this account, behold, I send to you prophets, and wise men, and scribes;
(some) of these you shall kill and crucify; and (some) of these you shall scourge in your
synagogues, and persecute them from city to city.

ܶ ܽ݁
ܽ ݁ ‫ܢܐ ݂ ܶܬܐ ܥܰܠܝ‬
ܰ - Matthew 23:35
ܰ ݁ ‫ܐܝ‬
ܺ ‫ܢܐ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܟܠܗ ݁ܕܳܡܐ ܰ ݁ܕܰܙ ݁ ܺܕܝܶܩܐ‬
‫ܟܘܢ‬
ܰ ‫݁ ܶܕܐ ݂ ܶܬܐܶܫ݂ܕ ܰܥܠ‬
‫ܐܪܳܥܐ ܶܡܢ ݁ܕܶܡܗ ݁ܕܳܗ ݂ ܶܒܝܠ ܰܙ ݁ ܺܕܝܳܩܐ ܰܳܘܥ ݂ ܰܕܳܡܐ ܠ݂ܕܶܡܗ‬
ܰ ݂ ‫݁ ܰܕܙ‬
ܰ
݁ ‫ܢܝ ܰܗܝ‬
ܰ ‫ܟܪܳܝܐ ܰ݁ܒܪ ݁ܒܰܪ݂ܟܳܝܐ ܰܗܘ ݁ ܰܕܩܰܛܠ ݁ ܽܬܘܢ ݁ ܰܒܝ‬
(analyze)‫ܟܠܐ ܠܡ݂ܕ݁ܒܳܚܐ ܀‬

‫מן‬
ֵ ‫עא‬
ָ ‫על אר‬
ַ ‫שד‬
ֵ ‫תא‬
ֵ ‫דא‬
ֵ ‫קא‬
ֵ ‫די‬
ִ ַ ‫מא דז‬
ָ ‫לה ד‬
ֵ ֻ ‫ליכון כ‬
ַ ‫תא ע‬
ֵ ִ‫נא דנא‬
ָ ַ ‫ איכ‬- Matthew 23:35
‫לא‬
ָ ‫היכ‬
ַ ‫ני‬
ַ ‫בי‬
ַ ‫טלתון‬
ַ ‫דק‬
ַ ‫הו‬
ַ ‫רכָיא‬
ַ ‫בר ב‬
ַ ‫כרָיא‬
ַ ‫דז‬
ַ ‫מה‬
ֵ ‫לד‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫קא ַוע‬
ָ ‫די‬
ִ ַ ‫ביל ז‬
ֵ ָ‫מה דה‬
ֵ ‫ד‬
(analyze) . ‫חא‬
ָ ‫מדב‬
ַ ‫ל‬
Matthew 23:35 - ᵓaykanā dəni(ᵓ)ṯē ᶜəlaykon kullēh dəmā dəzaddiqē de(ᵓ)ṯe(ᵓ)šēḏ
ᶜal ᵓarᶜā men dəmēh dəhāḇēl zaddiqā waᶜḏāmā lāḏmēh dazḵaryā bar bərāḵyā
haw daqṭalton baynay hayklā ləmāḏbḥā . (analyze)
Matthew 23:35 - So that there shall come upon you all the blood of the just which hath been
shed upon the earth; from the blood of Habil the righteous, unto the blood of Zakaria-barBarakia, whom you slew between the temple and the altar.

ܽ ݁ ‫ܢܐ݂ܬܳܝܢ ܳܗܶܠܝܢ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܺ ܰ - Matthew 23:36
ܰ ܳ
ܺ ‫ܟܘܢ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܟܠܶܗܝܢ‬
݈ ‫ܐ ܶܡܝܢ ܐܡܪ‬
ܳ
ܳ
ܰ
ܰ
(analyze) ‫ܥܠ ܫܪ݁ܒ݂ܬܐ ܗ݂ܕܐ ܀‬
).

‫דא‬
ֵ ָ‫תא ה‬
ָ ‫שרב‬
ַ ‫על‬
ַ ‫הין‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫לין‬
ֵ ָ‫אתָין ה‬
ִ ‫נא לכון דנ‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫מין א‬
ִ ‫ א‬- Matthew 23:36
(analyze

Matthew 23:36 - ᵓāmin ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon dəni(ᵓ)ṯyān hālēn kullhēn ᶜal šarbṯā
hāḏē . (analyze)
Matthew 23:36 - Amen I say unto you, that all these shall come upon this generation.

ܶ
ܳ
ܶ ܺ ܽ
ܶ ܺ ܽ
‫ܐܘܪܫܠܡ ܳܩܛܰܠ݂ܬ ܢ ݂ ܺܒܶܝܐ ܘܪ݂ܓܰܡ݂ܬ ܰܠܐܝܠܝܢ‬
‫ܐܘܪܫܠܡ‬
- Matthew 23:37
ܺ
ܳ
ܶ
ܰ
ܰ
ܰ
ܺ
ܳ
݁
݁
݁
݁
݁
ܶ
ܺ
ܰ
‫݁ ܰܕܫܠܝܺܚܝܢ ܠܳܘ݂ܬܗ ܟܡܐ ܙ݂ܒ ܽܢܝܢ ܨ݂ܒܝ݂ܬ ܕܐܟܢܫ ܳܒܢܝܟܝ ܐܝ݂ܟ‬
ܰ݁
ܽ ‫ܢ‬
ܶ ݁ ‫ܓܝܗ ݁ܬܶܚܝ݂ܬ‬
ܶ ‫ܓܘܠ ݁ ܳܬܐ ݁ ܰܦܪܘ‬
ܳ ݁
ܳ
‫ܓ ݂ ܶܦܝܗ ܘܠܐ ܨ ݂ ܰܒܝ ݁ ܽܬܘܢ )܀‬
݂
݂ ܳ ‫ܕ݂ܟܢܫܐ ܬܪ‬
(analyze

‫תה‬
ָ ָ ‫חין לו‬
ִ ‫לי‬
ִ ‫דש‬
ַ ‫לין‬
ֵ ‫לאי‬
ַ ‫מת‬
ַ ‫רג‬
ָ ‫לת נבִֵיא ו‬
ַ ‫קט‬
ָ ‫לם‬
ֵ ‫רש‬
ִ ‫לם או‬
ֵ ‫רש‬
ִ ‫ או‬- Matthew 23:37
‫לא‬
ָ ‫פיה ו‬
ֵ ֵ ‫חית ג‬
ֵ ‫גיה ת‬
ֵ ‫פרו‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫נגול‬
ָ ‫תר‬
ַ ‫שא‬
ָ ‫כנ‬
ָ ‫ניכי איכ ד‬
ַ ‫נש ב‬
ֵ ַ ‫דאכ‬
ֵ ‫בית‬
ִ ‫נין צ‬
ִ ‫מא ַזב‬
ָ ‫כ‬
(analyze) . ‫ביתון‬
ַ ‫צ‬
Matthew 23:37 - ᵓūrišlem ᵓūrišlem qāṭlāṯ nəḇīē wərāǥmāṯ la(ᵓ)ylēn dašliḥin ləwāṯāh

kəmā zāḇnin ṣəḇiṯ de(ᵓ)kanneš bənayk(y) ᵓayḵ dəḵānšā tarnāǥūltā parūǥēh təḥēṯ
gepēh wəlā ṣəḇayton .(analyze)
Matthew 23:37 - Urishlem, Urishlem ! who killest the prophets, and stonest them who are
sent unto her, what times would I have gathered thy children, as gathereth the hen her
young ones beneath her wings, and you would not !
(analyze)‫܀‬

ܽ ݂ ‫ܟܘܢ ݁ ܰܒܝ݁ܬ‬
ܽ ݂ ‫ ܳܗܐ ܶܡܫ݁ܬ ݂ ܶܒܩ ܠ‬- Matthew 23:38
‫ܟܘܢ ܰܚܪܳ݁ܒܐ‬
(analyze) .

‫בא‬
ָ ‫חר‬
ַ ‫ביתכון‬
ַ ‫בק לכון‬
ֵ ‫משת‬
ֵ ‫הא‬
ָ - Matthew 23:38

Matthew 23:38 - hā meštḇeq ləḵon baytḵon ḥarbā . (analyze)
Matthew 23:38 - Lo, your house is left unto you desolate.

ܶ ݁ ‫ܟܘܢ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܳ - Matthew 23:39
ܳ ‫ܓܝܪ ݁ܕܳܠܐ ݁ ܶܬܚܽܙܘ‬
ܳ ‫ܐܰܡܪ‬
‫ܢܢܝ ܶܡܢ ܳܗܳܫܐ‬
ܶ ܳ ݁ ܽ ‫ܥ ܰܕܳܡܐ ݁ܕ ܺܬܐܡܽܪܘܢ ݁ܒܺܪܝ݂ܟ‬
ܶ
ܳ ݁
(analyze) ‫ܗܘ ܕܐ݂ܬܐ ܰ݁ܒܫܡܗ ܕܡܪܳܝܐ ܀‬
݂
݂
݈

‫ריכ הו‬
ִ ‫אמרון ב‬
ִ ‫מא דת‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫שא ע‬
ָ ָ‫מן ה‬
ֵ ‫נני‬
ָ ‫תחזו‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫גיר ד‬
ֵ ‫נא לכון‬
ָ ‫מר‬
ַ ‫ א‬- Matthew 23:39
(analyze) . ‫יא‬
ָ ‫מר‬
ָ ‫מה ד‬
ֵ ‫בש‬
ַ ‫תא‬
ֵ ‫דא‬
ָ
Matthew 23:39 - ᵓāmarnā() ləḵon gēr dəlā teḥzūnān(y) men hāšā ᶜəḏāmā dəṯi(ᵓ)ron
bəriḵ (h)u dā(ᵓ)ṯē bašmēh dəmāryā . (analyze)
Matthew 23:39 - For I say unto you, That you shall not see me from henceforth, until you
shall say, Blessed is he who cometh in the name of the Lord.

The Gospel According To Matthai - Chapter 24
‫܀ ܡܬܝ ܟܕ ܀‬

ܶ
ܰ ‫ ܰܘܢ ݂ ܰܦܩ ܶܝܽܫܘܥ ܶܡܢ‬- Matthew 24:1
‫ܗܝ݁ܟܳܠܐ ܠܺܡܐܰܙܠ ܰܘܩܪ݂ܒܘ ݁ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܘ݈ܗܝ‬
ܳ ݁ ‫ܢܗ ݁ܕܰܗܝ‬
ܶ ‫ܡܰܚܶܘܝܢ ݈ܗܰܘܘ ܶܠܗ ݁ ܶܒܢܳܝ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܟܠܐ‬
‫נה‬
ֵ ָ ‫בני‬
ֵ ‫לה‬
ֵ ‫חֵוין הַוו‬
ַ ‫דוהי מ‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫רבו‬
ֵ ‫לא למאִַזל ַוק‬
ָ ‫היכ‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫פק ֵישוע‬
ַ ‫ ַונ‬- Matthew 24:1
(analyze) . ‫לא‬
ָ ‫היכ‬
ַ ‫ד‬
Matthew 24:1 - wanpaq yēšūᶜ men hayklā ləmi(ᵓ)al waqrēḇ(w) talmiḏaw(hy)
məḥāwwēn (h)waw lēh benyānēh dəhayklā . (analyze)

Matthew 24:1 - AND Jeshu went forth from the temple to depart: and his disciples
approached him, showing him the building of the temple.

ܶ
ܶ ‫ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 24:2
‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ܳܗܠܝܢ‬
‫ܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ ܳܠܐ ܳܳܗܐ ܳܚܶܙܝܢ ܐ‬
݈
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܰ ‫ܟܠܶܗܝܢ‬
ܽ݁
ܺ ݁ ‫ܟܐ‬
ܺ‫ܐ‬
ܳ ݁ ‫ܟܘܢ ݁ܕܠܐ ݁ ܶܬܫ݁ܬ ݂ ܶܒܩ ܳܗܪ‬
ܰ ܳ
ܳ ‫ܐ‬
‫ܟܐ݂ܦ‬
݈ ܰ ‫ܡܝܢ ݁ ܶܐ ݁ܡܪ‬
ܳ݁
ܺ ݁ ‫ܰܥܠ‬
(analyze) ‫ܟܐ݂ܦ ܕܠܐ ܬܣܬ݂ܬܪ ܀‬

‫נא‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫מין א‬
ִ ‫הין א‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫לין‬
ֵ ָ‫חֵזין אנתון ה‬
ָ ‫הא‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫מר להון‬
ַ ֵ‫דין א‬
ֵ ‫ הו‬- Matthew 24:2
(analyze) . ‫תר‬
ַ ‫תסת‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫אפ ד‬
ִ ‫על כ‬
ַ ‫אפ‬
ִ ‫כא כ‬
ָ ‫הר‬
ָ ‫בק‬
ֵ ‫תשת‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫לכון ד‬
Matthew 24:2 - hū dēn ᵓēmar ləhon lā hā ḥāzēn ᵓ(n)tton hālēn kullhēn ᵓāmin ᵓāmar
(ᵓ)nā ləḵon dəlā teštḇeq hārkā ki(ᵓ)p ᶜal ki(ᵓ)p dəlā testṯar . (analyze)
Matthew 24:2 - But he said to them, See you not all these ? Amen I say to you, There shall
not be left here a stone upon a stone which shall not be destroyed.

ܶ
ܳ
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 24:3
‫ܟ݂ܕ ܺܝ ݂ ܶܬ݂ܒ ܶܶܝܽܫܘܥ ܰܥܠ ܰ ܽܛܘܪܐ ݁ܕܰܙܝ ݁ ܶܬܐ ܶ ܩܪ݂ܒܘ ݁ ܰܬܠܺܡܝ ݂ ܰܕܘ݈ܗܝ‬
ܶ ‫ܐܰܡܪ ܠܢ‬
ܶ ‫ܢܝܽܗܘܢ ܘܠܗ‬
ܶ ‫ܐܰܡ݂ܬܝ ܳܗܠܝܢ‬
ܳ ‫ܢܗܘܳܝܢ ܘܳܡ‬
ܰ ‫ܳܘܐܡܺܪܝܢ ܰ݁ܒܝ‬
‫ܢܐ‬
ܳ ‫ܗܝ‬
ܶ ܳ ܽ ܰ ݂ ‫ܐ ݂ ܳܬܐ ݁ܕܶܡܐ ݂ ܺܬܝ ݂ ܳܬ‬
ܳ ܳ ݁
(analyze) ‫ܟ ܘ݂ܕܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ ܀‬
݈

‫ניהון‬
ַ ‫בי‬
ַ ‫רין‬
ִ ‫דוהי ָואמ‬
ַ ‫מי‬
ִ ‫תל‬
ַ ‫רבו‬
ֵ ‫תא ק‬
ֵ ‫רא דַזי‬
ָ ‫על טו‬
ַ ‫תב ֵישוע‬
ֵ ‫כד י‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 24:3
) . ‫מא‬
ָ ‫על‬
ָ ‫מה ד‬
ֵ ָ ‫תכ ַודשול‬
ָ ‫תי‬
ִ ‫מא‬
ֵ ‫תא ד‬
ָ ‫נא הי א‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫נהוָין ו‬
ֵ ‫לין‬
ֵ ָ‫מתי ה‬
ַ ֵ‫לן א‬
ַ ‫מר‬
ַ ֵ‫לה א‬
ֵ ‫ו‬
(analyze

Matthew 24:3 - wəḵāḏ īṯēḇ yēšūᶜ ᶜal ṭūrā dəzaytē qərēḇ(w) talmiḏaw(hy) wā(ᵓ)mrin
baynayhon wəlēh ᵓēmar lan ᵓēmāṯy hālēn nehwyān wəmānā (hy) ᵓāṯā
dəme(ᵓ)ṯiṯāḵ wāḏšūlāmēh dəᶜālmā . (analyze)
Matthew 24:3 - And while Jeshu sat upon the mount of Olives, his disciples drew near and
said between themselves and him, Tell us when these things shall be; and what is the sign of
thy coming and of the consummation of the world.

ܶ ‫ܢܐ ܶܝܽܫܘܥ ܶܘܐܰܡܪ ܠܽܗܘܢ‬
ܳ ‫ܐܙ ݁ ܰܕ݈ܗܪܘ ܳܠܐ ݈ܐ‬
ܳ ‫ ܥ‬- Matthew 24:4
‫ܢܫ‬
ܽ ݂ ‫ܢܛܶܥܝ‬
ܰ
(analyze) ‫ܟܘܢ ܀‬

(analyze) .

‫עיכון‬
ֵ ‫נט‬
ַ ‫נש‬
ָ ‫לא א‬
ָ ‫דהרו‬
ַ ‫אז‬
ֵ ‫מר להון‬
ַ ‫נא ֵישוע ֵוא‬
ָ ‫ ע‬- Matthew 24:4

Matthew 24:4 - ᶜənā yēšūᶜ we(ᵓ)mar ləhon ᵓezda(h)r(w) lā (ᵓ)nāš naṭᶜēḵon . (analyze)
Matthew 24:4 - Jeshu answered and said to them, Beware that no man cause you to err;

ܶ ݁ ‫ܓܶܝܐܐ‬
ܺ ݁ ‫ ܰܣ‬- Matthew 24:5
ܺ ‫ܢܐ ݂ ܽܬܘܢ ݁ܒܶܫܡܝ ܘ‬
ܺ ‫ܓܝܪ‬
ܳ ‫ܢܐܡܽܪܘܢ ݁ ܶܕܐ‬
‫ܢܐ‬
ܺ ݁ ‫ܢܐ ܡܺܫܝܳܚܐ ܘܰܣ‬
ܽ
ܶ ‫ܓܶܝܐܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܛܥܘܢ‬
݈
‫נטעון‬
ֵ ‫סג ִֵיאא‬
ַ ‫חא ו‬
ָ ‫שי‬
ִ ‫נא מ‬
ָ ‫נא א‬
ָ ‫דא‬
ֵ ‫אמרון‬
ִ ‫שמי ונ‬
ֵ ‫אתון ב‬
ִ ‫גיר נ‬
ֵ ‫סג ִֵיאא‬
ַ - Matthew 24:5

(analyze) .

Matthew 24:5 - saggie(ᵓ) gēr ni(ᵓ)ṯon bəšem(y) wəni(ᵓ)ron de(ᵓ)nā (ᵓ)nā məšiḥā
wəsaggie(ᵓ) neṭᶜon . (analyze)
Matthew 24:5 - for many will come in my name and will say, I am the Meshicha; and many

will be deceived.

ܳ ‫ ܥ ݂ ܺܬܝ ݂ ܺܕܝܢ ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ݁ ܶܕܝܢ ܠܶܡܫܰܡܥ ܺܩܐܪܶܣܐ ܘܶܫܡ‬- Matthew 24:6
‫ܥܐ‬
ܶ ܳ ݈ ܽ ܰ݁ ݁ ܶ݁
ܳ
ܳ
ܳ
ܶ
ܽ
ܶ
ܶ
݁
ܳ
ܶ
݁
݂
‫݁ ܰܕܩܪ ݂ ܶܒܐ ܚܰܙܘ ܳ ܳܠܐ ܬܬܕܘ݂ܕܘܢ ܘܠܐ ܓܝܪ ܕܟܠܗܝܢ ܢܗܘܝܢ ܐܠܐ ܠܐ‬
ܽ
ܺ ݁ ‫ܥ ݂ ܰܕ‬
ܳ
(analyze) ‫ܟܝܠ ܫܘܠܡܐ ܀‬

‫לא‬
ָ ‫בא חַזו‬
ֵ ָ ‫דקר‬
ַ ‫עא‬
ָ ‫שמ‬
ֵ ‫סא ו‬
ֵ ‫אר‬
ִ ‫מע ק‬
ַ ‫מש‬
ֵ ‫דין ל‬
ֵ ‫דין אנתון‬
ִ ‫תי‬
ִ ‫ ע‬- Matthew 24:6
(analyze) . ‫מא‬
ָ ָ ‫כיל שול‬
ִ ‫ד‬
ַ ‫לא ע‬
ָ ‫לא‬
ָ ֵ‫נהוָין א‬
ֵ ‫הין‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫גיר ד‬
ֵ ‫לא‬
ֵ ָ ‫דודון ו‬
ַ ‫תת‬
ֵ
Matthew 24:6 - ᶜəṯiḏin ᵓ(n)tton dēn ləmešmaᶜ qi(ᵓ)sē wəšemᶜā daqrāḇē ḥəzaw lā
tetdawwḏūwwn wālē gēr dəḵullhēn nehwyān ᵓēlā lā ᶜəḏakkil šūlāmā . (analyze)
Matthew 24:6 - But it will be for you to hear [of] wars and the noise of battles; (yet) see that
you be not perturbed; for all these will take place, but not yet is the end.

ܽ ݁ ‫ܓܝܪ ܰܥܳܡܐ ܰܥܠ ܰܥܳܡܐ ܘܰܡܠ‬
ܶ ݁ ‫ ܢܽܩܘܡ‬- Matthew 24:7
‫ܟܘ ݂ ܳܬܐ ܰܥܠ‬
ܽ ݁ ‫ܰܡܠ‬
ܳ ݁ ‫ܟܐ ݁ ܽܕܘ‬
ܳ ݁ ‫ܢܐ ܘܰܙܘܶܥܐ ݁ܒ ݂ ܽܕܘ‬
ܰ ݁ ‫ܢܗܽܘܘܢ‬
ܶ ‫ܢܐ ܘܰܡܘ ݁ ܳܬ‬
ܶ ‫ܟ݂ܦ‬
ܶ ‫ܟܘ ݂ ܳܬܐ ܘ‬
‫ܟܐ )܀‬
(analyze

‫נא‬
ֵ ‫כפ‬
ַ ‫נהוון‬
ֵ ‫תא ו‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫על‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫מא ו‬
ָ ‫ע‬
ַ ‫על‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫ע‬
ַ ‫גיר‬
ֵ ‫ נקום‬- Matthew 24:7
(analyze) . ‫כא‬
ָ ‫כא דו‬
ָ ‫עא בדו‬
ֵ ‫נא וַזו‬
ֵ ָ‫מות‬
ַ ‫ו‬
Matthew 24:7 - nəqūm gēr ᶜāmā ᶜal ᶜāmā wəmalkuṯā ᶜal malkuṯā wənehon kapnē
wəmawtānē wəzawᶜē bəḏūkā dukā . (analyze)
Matthew 24:7 - For people will rise against people, and kingdom against kingdom; and there
shall be famines, and plagues, and earthquakes in various places.

ܶ

ܶ ‫ܟܠܶܗܝܢ ܺܪܳܫܐ‬
ܽ ݁ ‫ ܳܗܶܠܝܢ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 24:8
ܶ ݁ ‫ܢܝܢ‬
ܶ ‫ܐ‬

(analyze
‫ܕܚ݂ܒܠܐ ) ܀‬

(analyze) .

‫לא‬
ֵ ‫חב‬
ֵ ‫נין ד‬
ֵ ֵ‫שא א‬
ָ ִ ‫הין ר‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫דין‬
ֵ ‫לין‬
ֵ ָ‫ ה‬- Matthew 24:8

Matthew 24:8 - hālēn dēn kullhēn rīšā ᵓēnēn dəḥēḇlē . (analyze)
Matthew 24:8 - But these are all the beginning of sorrows.

݂ܽ ‫ܢ‬
݂ܽ ‫ܢ‬
ܶ ‫ܢܐ ܘ‬
ܶ ‫ܟܘܢ ܽܠܐܘܠܳܨ‬
ܳ ‫ܢܩܛܽܠܘ‬
ܳ ‫ܢܫܠܽܡܘ‬
ܰ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 24:9
‫ܟܘܢ‬
ܽ ݁ ‫ܢܝܐܺܝܢ ܶܡܢ‬
ܺ ‫ܘ ݂ ܶܬܗܽܘܘܢ ܣ‬
(analyze
‫ܟܠܽܗܘܢ ܰܥ݈ܡܶܡܐ ܶܡܽܛܠ ܶܫܡܝ ) ܀‬

‫כלהון‬
ֻ ‫מן‬
ֵ ‫ניאין‬
ִ ‫תהוון ס‬
ֵ ‫נכון ו‬
ָ ‫נקטלו‬
ֵ ‫נא ו‬
ֵ ָ ‫לאולצ‬
ֻ ‫נכון‬
ָ ‫נשלמו‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 24:9
(analyze) . ‫שמי‬
ֵ ‫טל‬
ֻ ‫מ‬
ֵ ‫מא‬
ֵ ‫עמ‬
ַ
Matthew 24:9 - hāydēn našlmūnāḵon l(ᵓ)ūlṣānē wəneqṭlūnāḵon wəṯehon səni(ᵓ)in
men kullhon ᶜa(m)mē mēṭul šem(y) . (analyze)
Matthew 24:9 - Then shall they deliver you to affliction, and shall kill you; and you shall be
hated of all peoples on account of my name.

ܺ ݁ ‫ܟܫܽܠܘܢ ܰܣ‬
ܰ ݁ ‫ܢ݂ܬ‬
ܽ ‫ܢܣ‬
ܶ ‫ܓܶܝܐܐ ܘ‬
ܶ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 24:10
‫ܢܘܢ ܰܚ݂ܕ ܠܰܚ݂ܕ‬
ܽ
ܰ ‫ܘ‬
(analyze)‫ܢܫܠܡܘܢ ܰܚ݂ܕ ܠܰܚ݂ܕ ܀‬

(analyze) .

‫חד‬
ַ ‫חד ל‬
ַ ‫נשלמון‬
ַ ‫חד ו‬
ַ ‫חד ל‬
ַ ‫נסנון‬
ֵ ‫סג ִֵיאא ו‬
ַ ‫כשלון‬
ַ ‫נת‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 24:10

Matthew 24:10 - hāydēn nēṯkkašlon saggie(ᵓ) wənesnon ḥāḏ ləḥāḏ wənašlmon ḥāḏ
ləḥāḏ . (analyze)
Matthew 24:10 - Then shall many be offended, and shall hate one another, and betray one
another.

ܺ ݁ ‫ ܘܰܣ‬- Matthew 24:11
ܳ ݁ ‫ܓܶܝܐܐ ܢ ݂ ܺܒܶܝܐ ݁ ܰܕ‬
ܰ ‫ܓܶܠܐ ܢܽܩܘܽܡܘܢ ܘ‬
‫ܢܛܽܥܘܢ‬
ܺ ݁ ‫ܠܰܣ‬
(analyze) ‫ܓܶܝܐܐ ܀‬
(analyze) .

‫סג ִֵיאא‬
ַ ‫נטעון ל‬
ַ ‫לא נקומון ו‬
ֵ ָ ‫דג‬
ַ ‫סג ִֵיאא נבִֵיא‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 24:11

Matthew 24:11 - wəsaggie(ᵓ) nəḇīē daggālē nəqūmon wənaṭᶜon ləsaggie(ᵓ) . (analyze)
Matthew 24:11 - And many lying prophets shall stand up, and shall delude the multitudes.

ܽ ‫ܓܝ‬
ܺ ݁ ‫ܐܘ݂ܬ ܰܥܘܳܠܐ ܢ ݂ ܽܦܘܓ ܽܚܘܳ݁ܒܐ ݁ܕܰܣ‬
ܺ ݁ ‫ ܘܶܡܽܛܠ ܰܣ‬- Matthew 24:12
‫ܓܶܝܐܐ‬
݂
(analyze) ‫܀‬
(analyze) .

‫סג ִֵיאא‬
ַ ‫בא ד‬
ָ ‫לא נפוג חו‬
ָ ‫עו‬
ַ ‫גיאות‬
ִ ‫ס‬
ַ ‫טל‬
ֻ ‫מ‬
ֵ ‫ ו‬- Matthew 24:12

Matthew 24:12 - wəmēṭul saggi(ᵓ)ūṯ ᶜawlā nəpūǥ ḥūbā dəsaggie(ᵓ) . (analyze)
Matthew 24:12 - And because of the abounding of iniquity, the love of many will languish.
(analyze
‫)܀‬

ܺ ‫ ܰܡܢ ݁ ܰܕܢܰܣܝ ݁ ܰܒܪ ݁ ܶܕܝܢ ܥ ݂ ܰܕܳܡܐ ܠܰܚܪ ݂ ܳܬܐ ܽܗܘ‬- Matthew 24:13
‫ܢܶܚܐ‬
(analyze) .

‫חא‬
ֵ ִ ‫תא הו נ‬
ָ ‫חר‬
ַ ‫מא ל‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫דין ע‬
ֵ ‫בר‬
ַ ‫סי‬
ַ ‫דנ‬
ַ ‫מן‬
ַ - Matthew 24:13

Matthew 24:13 - man dansaybar dēn ᶜəḏāmā ləḥarṯā hū nīḥē . (analyze)
Matthew 24:13 - But he who shall persevere unto the end,-he shall live.

ܶ ݂ܽ ݁
ܳ ݂ ‫ܟܘ‬
ܽ ݁ ‫ ܘ ݂ ܶܬ݂ܬ݁ܟܶܪܙ ܳܗ ݂ ܶܕܐ ܣ ݂ ܰܒܪ ݂ ܳܬܐ ݁ܕܰܡܠ‬- Matthew 24:14
‫ܟܠܗ ܳܥܠܳܡܐ‬
‫ܒ‬
‫ܬܐ‬
ܶ ܺ ‫ܟܠܽܗܘܢ ܰܥܡܶܡܐ ܘܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܽ ݂ ‫ܠܳܣܗ ݁ ܽܕܘ ݂ ܳܬܐ ݁ܕ‬
ܳ ܳ ܽ
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܐ݂ܬܐ ܫܘܠܡܐ‬
݈

‫כלהון‬
ֻ ‫תא ד‬
ָ ‫סהדו‬
ָ ‫מא ל‬
ָ ‫על‬
ָ ‫לה‬
ֵ ֻ ‫תא בכ‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫תא ד‬
ָ ‫בר‬
ַ ‫דא ס‬
ֵ ָ‫רז ה‬
ֵ ‫תתכ‬
ֵ ‫ ו‬- Matthew 24:14
(analyze) . ‫מא‬
ָ ָ ‫תא שול‬
ֵ ִ‫דין נא‬
ֵ ‫הי‬
ָ ‫מא ו‬
ֵ ‫עמ‬
ַ
Matthew 24:14 - wəṯēṯkrez hāḏē səḇarṯā dəmalkuṯā bəḵūllēh ᶜālmā ləsāhduṯā
dəḵullhon ᶜa(m)mē wəhāydēn ni(ᵓ)ṯē šūlāmā . (analyze)
Matthew 24:14 - And this annunciation of the kingdom shall be proclaimed in the whole
world as a testimony for all nations; and then will come the end.

ܳ ‫ ܳܡܐ ݁ ܶܕܝܢ ݁ ܰܕܚܰܙܝ ݁ ܽܬܘܢ‬- Matthew 24:15
ܽ ‫ܐ ݂ ܳܬܐ ܰܛܢ݂ܦ ݂ ܳܬܐ ݁ܕ‬
‫ܚܘܪܳ݁ܒܐ ݁ ܶܕܐ ݂ ܶܬܐܰܡܪ‬
ܰ ݁ ‫ܢܣ ݁ ܰܬ‬
ܶ ‫ܢܝܐܶܝܠ ܢ ݂ ܺܒܳܝܐ ݁ܕܳܩܝܳܡܐ ݁ܒ ݂ ܽܕܘ݁ܟ ݂ ܳܬܐ ܰܩ ݁ ܺܕܝܫ ݁ ܳܬܐ ܰܗܘ ݁ܕܳܩܶܪܐ‬
ܺ ‫݁ܒ ݂ ܳܕ‬
‫ܟܠ )܀‬
(analyze

‫ניאֵיל נבִָיא‬
ִ ‫ד‬
ָ ‫מר ב‬
ַ ‫תא‬
ֵ ‫דא‬
ֵ ‫בא‬
ָ ‫תא דחור‬
ָ ‫טנפ‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫דחַזיתון א‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫מא‬
ָ - Matthew 24:15
(analyze) . ‫כל‬
ַ ַ‫נסת‬
ֵ ‫רא‬
ֵ ‫ק‬
ָ ‫הו ד‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫דיש‬
ִ ‫ק‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מא בדוכ‬
ָ ‫קי‬
ָ ‫ד‬

Matthew 24:15 - mā dēn daḥzayton ᵓāṯā ṭanpṯā dəḥūrbā de(ᵓ)ṯe(ᵓ)mar bəḏāni(ᵓ)el
nəḇīā dəqāymā bəḏūkṯā qaddištā haw dəqārē nestakkkkal . (analyze)
Matthew 24:15 - But when you see the unclean sign of desolation which was spoken of by
Daniel the prophet, that it standeth in the holy place;-he who readeth let him understand !-

ܳ
ܶ ‫ܐܝܶܠܝܢ ݁ܕ ݂ ܺܒܝܽܗܘ݂ܕ‬
ܰ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 24:16
ܽ ‫ܐ‬
ܶ ‫ܢܘܢ‬
‫ܢܥܪܽܩܘܢ ܠܽܛܘܪܐ) ܀‬

(analyze

(analyze) .

‫רא‬
ָ ‫נערקון לטו‬
ֵ ‫אנון‬
ֵ ‫ביהוד‬
ִ ‫לין ד‬
ֵ ‫דין אי‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 24:16

Matthew 24:16 - hāydēn ᵓaylēn dəḇihūḏ ᵓēnon neᶜrqon ləṭūrā . (analyze)
Matthew 24:16 - then let those who are in Jehud escape to the mountain.

)

ܳ ݁ ‫ ܘܰܗܘ ݁ܕ ݂ ܶܒܐ‬- Matthew 24:17
ܶ ‫ܓܳܪܐ ܽܗܘ ܳܠܐ‬
‫ܢܽܚܘ݂ܬ ܠܶܡܰܣ݂ܒ ݁ ܰܕ݂ܒ ݂ ܰܒܝ ݁ ܶܬܗ ܀‬

(analyze

(analyze) .

‫תה‬
ֵ ‫בי‬
ַ ‫דב‬
ַ ‫סב‬
ַ ‫מ‬
ֵ ‫נחות ל‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫רא הו‬
ָ ָ ‫באג‬
ֵ ‫הו ד‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 24:17

Matthew 24:17 - wəhaw dəḇe(ᵓ)gārā hū lā nēḥūṯ ləmēsāḇ daḇḇaytēh . (analyze)
Matthew 24:17 - And let not him who is on the roof descend to take what [is in] his house;

ܶ
ܶ ‫ܢܐ ݁ ܰܕ݂ܒܰܚܩܳܠܐ ܽܗܘ ܳܠܐ‬
ܳ ‫ ܰܘܐܝ‬- Matthew 24:18
‫ܢ݂ܬܗ ݂ ܶܦ݂ܟ ܠ ݂ ܶܒܣ݁ܬܪܗ ܠܶܡܰܣ݂ܒ‬
ܶ ܳ
(analyze) ‫ܠ݂ܒܫܗ ܀‬
(analyze) .

‫שה‬
ֵ ָ‫סב לב‬
ַ ‫מ‬
ֵ ‫רה ל‬
ֵ ‫בסת‬
ֵ ‫פכ ל‬
ֵ ‫נתה‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫לא הו‬
ָ ‫חק‬
ַ ‫דב‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫ ַואי‬- Matthew 24:18
Matthew 24:18 - wa(ᵓ)ynā daḇḥaqlā hū lā nēṯhpēḵ ləḇestrēh ləmēsāḇ
ləḇāšēh . (analyze)
Matthew 24:18 - nor he who is in the field turn back to take his vestment.

ܽ ‫ܢ ݂ ܳܬܐ ܘܰܠܐܝܶܠܝܢ ݁ܕܰܡܝܢܳܩܢ ݁ܒܳܗ‬
ܳ ‫ ܳܘܝ ݁ ܶܕܝܢ ܠ ݂ ܰܒܛ‬- Matthew 24:19
‫ܢܘܢ‬
ܳ ܳ
(analyze) ‫ܰܝܘܡ݂ܬܐ ܀‬
(analyze) .

‫תא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫הנון ַיו‬
ָ ‫קן ב‬
ָ ‫מינ‬
ַ ‫לין ד‬
ֵ ‫לאי‬
ַ ‫תא ו‬
ָ ָ ‫בטנ‬
ַ ‫דין ל‬
ֵ ‫ ָוי‬- Matthew 24:19

Matthew 24:19 - wāy dēn ləḇaṭnāṯā wəla(ᵓ)ylēn dəmaynqān bəhānon
yawmāṯā . (analyze)
Matthew 24:19 - But woe to those who are with child, and to those who give suck in those
days !

ܽ ݂ ‫ܢܗܶܘܐ ܥܽܪܘܺܩܝ‬
ܶ ‫ ܰܨܰܠܘ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܕܳܠܐ‬- Matthew 24:20
‫ܟܘܢ ݁ܒܰܣ݂ܬܳܘܐ ܘܳܠܐ‬
ܳ ܰ
(analyze) ‫݁ܒܫ݁ܒ݂ܬܐ ܀‬
(analyze) .

‫תא‬
ָ ‫שב‬
ַ ‫לא ב‬
ָ ‫סתָוא ו‬
ַ ‫קיכון ב‬
ִ ‫נהֵוא ערו‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫דין ד‬
ֵ ‫לו‬
ַ ַ ‫ צ‬- Matthew 24:20

Matthew 24:20 - ṣāllaw dēn dəlā nehwē ᶜərūqiḵon bəsāṯwā wəlā bəšabṯā . (analyze)
Matthew 24:20 - But pray that your flight may not be in the winter, nor on the shabath.

ܽ ‫ܓܝܪ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܰ ‫ܢܐ ܰܪܳ݁ܒܐ‬
ܶ ݁ ‫ܢܗܶܘܐ‬
ܶ - Matthew 24:21
ܳ ‫ܐܝ‬
ܳ ‫ܐܘܠܳܨ‬
‫ܢܐ ݁ܕܳܠܐ‬
ܳ
ܶ
ܶ
ܰ
ܰ
ܶ ‫ܗܳܘܐ ܶܡܢ ܺܪܺܫܝ݂ܬܗ ݁ܕܳܥܠܳܡܐ ܘܥ݂ܕܳܡܐ ܠܳܗܳܫܐ ܘܠܐ‬
(analyze)‫ܢܗܘܐ ܀‬
‫מא‬
ָ ‫על‬
ָ ‫תה ד‬
ֵ ‫שי‬
ִ ִ ‫מן ר‬
ֵ ‫לא הָוא‬
ָ ‫נא ד‬
ָ ‫בא אי‬
ָ ַ ‫נא ר‬
ָ ָ ‫דין אולצ‬
ֵ ‫הי‬
ָ ‫גיר‬
ֵ ‫נהֵוא‬
ֵ - Matthew 24:21
(analyze) . ‫וא‬
ֵ ‫נה‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫שא ו‬
ָ ָ‫מא לה‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫ַוע‬
Matthew 24:21 - nehwē gēr hāydēn ᵓūlṣānā rabbā ᵓaynā dəlā həwā men rīšiṯēh
dəᶜālmā waᶜḏāmā ləhāšā wəlā nehwē . (analyze)
Matthew 24:21 - For then shall be the great affliction, such as hath not been from the
beginning of the world until now, neither shall be (again).

ܶ ‫ ܶܘܐܽܠܘ ܳܠܐ‬- Matthew 24:22
ܰ ݁ ‫ܐ݂ܬ‬
ܽ ‫ܟܺܪܝܘ ܰܝܘܳܡ ݂ ܳܬܐ ܳܗ‬
‫ܢܘܢ ܳܠܐ ܳܚܶܝܐ ݈ܗܳܘܐ‬
ܽ݁
ܰ ݁ ‫ܢ݂ܬ‬
ܽ ‫ܟܽܪܘܢ ܰܝܘܳܡ ݂ ܳܬܐ ܳܗ‬
ܶ ‫ܟܠ ݁ܒܰܣܪ ܶܡܽܛܠ ݁ܓ ݂ ܰܒܳܝܐ ݁ ܶܕܝܢ‬
(analyze
‫ܢܘܢ ) ܀‬

‫דין‬
ֵ ‫טל גבַָיא‬
ֻ ‫מ‬
ֵ ‫סר‬
ַ ‫כל ב‬
ֻ ‫חֵיא הָוא‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫הנון‬
ָ ‫תא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫ריו ַיו‬
ִ ַ ‫אתכ‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫ ֵואלו‬- Matthew 24:22
(analyze) . ‫הנון‬
ָ ‫תא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫כרון ַיו‬
ַ ‫נת‬
ֵ
Matthew 24:22 - we(ᵓ)lū lā ᵓēṯkkarri(w) yawmāṯā hānon lā ḥāyē (h)wā kull bəsar
mēṭul gəḇāyā dēn nēṯkkarron yawmāṯā hānon . (analyze)
Matthew 24:22 - And unless those days be cut short, none could live of all flesh: but on
account of the chosen those days shall be cut short.

ܶ ݁ ‫ ܳܗܝ‬- Matthew 24:23
ܶ
ܽ ݂ ‫ܢܐܰܡܪ ܠ‬
ܳ ݁ ‫ܟܘܢ ܳܗܐ ܳܗܪ‬
ܺ ‫ܢܫ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܟܐ ܽܗܘ‬
݈ܰ ݁ ‫ܕܝܢ ܳܐܢ‬
ܰ ‫ܡܺܫܝܳܚܐ‬
ܳ ݁ ‫ܐܘ ܳܗܪ‬
ܽ ‫ܟܐ ܠܐ ܬܗܝܡ‬
(analyze)‫ܢܘܢ ܀‬
‫לא‬
ָ ‫כא‬
ָ ‫הר‬
ָ ‫חא או‬
ָ ‫שי‬
ִ ‫כא הו מ‬
ָ ‫הר‬
ָ ‫הא‬
ָ ‫מר לכון‬
ַ ִ‫נש נא‬
ָ ‫אן א‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 24:23
(analyze) . ‫הימנון‬
ַ ‫ת‬

Matthew 24:23 - hāydēn ᵓen (ᵓ)nāš ni(ᵓ)ar ləḵon hā hārkā hū məšiḥā ᵓaw hārkā lā
təhaymnon . (analyze)
Matthew 24:23 - Then if any one shall say to you, Lo, here is the Meshicha, or there; believe
them not.

ܶ ݁ ‫ ܢܽܩܘܽܡܘܢ‬- Matthew 24:24
ܳ ݁ ‫ܓܝܪ ܡܺܫܝܶܚܐ ݁ ܰܕ‬
ܰ ݂ ‫ܓܶܠܐ ܰܘܢ ݂ ܺܒܶܝܐ ݁ܕ‬
‫ܟ ݁ ܳܕ ݂ ܽܒܘ ݂ ܳܬܐ‬
ܶ ‫ܢܛܽܥܘܢ‬
ܳ ‫ܐܢ ܶܡܫ݁ܟܳܚܐ‬
ܰ ‫ܐ݂ܬܳܘ ݂ ܳܬܐ ܰܪܘܪ ݂ ܳܒ ݂ ܳܬܐ‬
ܳ ‫ܢ݁ܬܽܠܘܢ‬
ܶ ‫ܘ‬
ܰ ‫ܐܝ݂ܟ ݁ܕ‬
‫ܐ݂ܦ‬
ܰ
ܰ
(analyze) ‫ܓ݂ܒܳܝܐ ܀‬
݂ ‫ܠ‬

‫תא‬
ָ ָ‫רורב‬
ַ ‫תא‬
ָ ָ ‫נתלון אתו‬
ֵ ‫תא ו‬
ָ ‫דבו‬
ָ ַ ‫לא ַונבִֵיא דכ‬
ֵ ָ ‫דג‬
ַ ‫חא‬
ֵ ‫שי‬
ִ ‫גיר מ‬
ֵ ‫ נקומון‬- Matthew 24:24
(analyze) . ‫יא‬
ָ ַ‫לגב‬
ַ ‫חא אפ‬
ָ ‫משכ‬
ֵ ‫אן‬
ֵ ‫נטעון‬
ַ ‫איכ ד‬
Matthew 24:24 - nəqūmon gēr məšiḥē daggālē wanḇīē dəḵaddāḇūṯā wənetlon
ᵓāṯwāṯā rawrḇāṯā ᵓayḵ dənaṭᶜon ᵓen meškḥā ᵓāp lāǥḇāyā . (analyze)
Matthew 24:24 - For there shall arise false Meshichas and prophets of untruth; and they
shall give forth magnificent signs, so as to seduce, if possible, the chosen also.
(analyze)

ܶ ‫ ܳܗܐ ܰܩ݁ܕܶܡ݂ܬ‬- Matthew 24:25
ܽ ݂ ‫ܐܡܶܪ݂ܬ ܠ‬
‫ܟܘܢ ܀‬

(analyze) .

‫רת לכון‬
ֵ ‫אמ‬
ֵ ‫מת‬
ֵ ‫קד‬
ַ ‫הא‬
ָ - Matthew 24:25

Matthew 24:25 - hā qaddmēṯ ᵓemrēṯ ləḵon . (analyze)
Matthew 24:25 - (observe ! I have told you before,)

ܶ - Matthew 24:26
ܽ ݂ ‫ܢܐܡܽܪܘܢ ܠ‬
ܺ ݂ ‫ܐܢ ܳܗ‬
ܺ ‫ܟܝܠ‬
‫ܟܘܢ ܳܗܐ ݁ܒܽܚܘܪܳ݁ܒܐ ܽܗܘ ܳܠܐ‬
ܰ ‫݁ ܶܬ݁ܦܽܩܘܢ‬
ܽ ‫ܢܐ ܽܗܘ ܳܠܐ ݁ܬܰܗܝܡ‬
ܳ ‫ܐܘ ݁ܕܳܗܐ ݁ܒ ݂ ܰܬܳܘ‬
(analyze
‫ܢܘܢ )܀‬

‫נא‬
ָ ָ ‫הא בתַו‬
ָ ‫תפקון או ד‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫בא הו‬
ָ ‫הא בחור‬
ָ ‫אמרון לכון‬
ִ ‫כיל נ‬
ִ ָ‫אן ה‬
ֵ - Matthew 24:26
(analyze) . ‫הימנון‬
ַ ‫לא ת‬
ָ ‫הו‬
Matthew 24:26 - ᵓen hāḵil ni(ᵓ)ron ləḵon hā bəḥūrbā hū lā tepqon ᵓaw dəhā
bəṯāwānā hū lā təhaymnon . (analyze)
Matthew 24:26 - If therefore they shall say to you, Behold, he is in the desert; go not forth:
or, Behold, he is in the inner chamber; believe not.

ܶ ݁ ‫ܢܐ‬
ܰ - Matthew 24:27
ܰ ݁ ‫ܐܝ‬
ܳ ‫ܓܝܪ ݁ܕ ݂ ܰܒܪܳܩܐ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܢ ݂ ܶܦܩ ܶܡܢ ܶ ܰܡ݂ܕܢܳܚܐ ܘܶܡ݂ܬܚܶܙܐ‬
ܰ ݂ ‫ܥ ݂ ܰܕܳܡܐ ܠܰܡܥܪ ݂ ܳܒܐ ܳܗ‬
ܳ ܳ ‫ܢܐ ݁ ܶܬܗܶܘܐ ܶܡܐ ݂ ܺܬܝ ݂ ܶܬܗ ݁ ܰܕ݂ܒܪܗ ݁ܕܐ‬
ܳ ‫ܟ‬
(analyze)‫ܢܫܐ ܀‬
݈

‫בא‬
ָ ‫מער‬
ַ ‫מא ל‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫מתחֵזא ע‬
ֵ ‫חא ו‬
ָ ‫מדנ‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫פק‬
ֵ ָ ‫קא נ‬
ָ ‫בר‬
ַ ‫גיר ד‬
ֵ ‫נא‬
ָ ַ ‫ איכ‬- Matthew 24:27
(analyze) . ‫שא‬
ָ ָ ‫רה דאנ‬
ֵ ‫דב‬
ַ ‫תה‬
ֵ ‫תי‬
ִ ‫מא‬
ֵ ‫תהֵוא‬
ֵ ‫נא‬
ָ ַ ‫הָכ‬
Matthew 24:27 - ᵓaykanā gēr dəḇarqā nāpeq men māḏnḥā wəmēṯḥzē ᶜəḏāmā
ləmaᶜrḇā hāḵānā tehwē me(ᵓ)ṯiṯēh daḇrēh də((ᵓ))nāšā . (analyze)
Matthew 24:27 - As the lightning cometh forth from the east, and is seen unto the west, so
shall be the advent of the Son of man.

ܰ - Matthew 24:28
ܰ ݁ ‫ܢ݂ܬ‬
ܳ ݁ ‫ܐܝ‬
ܶ ‫ܢܗܶܘܐ ݁ ܰܦ݂ܓܳܪܐ ݁ ܰܬܳܡܢ‬
ܶ ‫ܟܐ ݁ ܶܕܐܢ‬
‫ܟܢܽܫܘܢ‬
ܶ ܶ
(analyze) ‫ܢܫܪܐ ܀‬
(analyze) .

‫רא‬
ֵ ‫נש‬
ֵ ‫כנשון‬
ַ ‫נת‬
ֵ ‫מן‬
ָ ַ‫רא ת‬
ָ ‫פג‬
ַ ‫נהֵוא‬
ֵ ‫דאן‬
ֵ ‫כא‬
ָ ‫ אי‬- Matthew 24:28

Matthew 24:28 - ᵓaykā de(ᵓ)n nehwē paǥrā tamān nnēṯkkannšūnn nešrē . (analyze)
Matthew 24:28 - But where the body shall be, there will be assembled the eagles.

ܽ ‫ ܶܡܚ ܳܕܐ ݁ ܶܕܝܢ ܳ݁ܒ ݂ ܰܬܪ‬- Matthew 24:29
ܽ ‫ܢܐ ݁ܕܰܝܘܳܡ ݂ ܳܬܐ ܳܗ‬
ܳ ‫ܐܘܠܳܨ‬
‫ܢܘܢ ܶܫܡܳܫܐ‬
݂ ܳ
ܶ
ܽ ݁ ܶ
ܳ
ܶ
ܶ
ܰ
ܶ
݁
ܰ
ܽ
ܶ
‫ܢܚܰܫ݂ܟ ܘ ܶܰܣܗܪܐ ܠܐ ܢܚܘܐ ܢܘܗܪܗ ܘ݂ܟܘܟ݂ܒܐ ܢܦܠܘܢ ܡܢ‬
ܽ ܺ ݁ ݁ ܶ ‫ܫܰܡܳܝܐ ܘܰܚܝܠܐ ݁ ܰܕܫܰܡܳܝܐ‬
(analyze)‫ܢܬܬܙܝܥܘܢ ܀‬

‫לא‬
ָ ‫רא‬
ָ ‫סה‬
ַ ‫שכ ו‬
ַ ‫נח‬
ֵ ‫שא‬
ָ ‫שמ‬
ֵ ‫הנון‬
ָ ‫תא‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫נא דַיו‬
ָ ָ ‫תר אולצ‬
ַ ָ‫דין ב‬
ֵ ‫דא‬
ָ ‫מח‬
ֵ - Matthew 24:29
(analyze). ‫זיעון‬
ִ ‫נתת‬
ֵ ‫מָיא‬
ַ ‫דש‬
ַ ‫לא‬
ֵ ‫חי‬
ַ ‫מָיא ו‬
ַ ‫מן ש‬
ֵ ‫נפלון‬
ֵ ‫בא‬
ֵ ‫כוכ‬
ַ ‫רה ו‬
ֵ ‫חֵוא נוה‬
ַ ‫נ‬
Matthew 24:29 - meḥḏā dēn bāṯar ᵓūlṣānā dəyawmāṯā hānon šemšā neḥšāḵ
wəsahrā lā nəḥāwwē nūhrēh wəḵawkḇē neplon men šəmāyā wəḥaylē dašmāyā
nettziᶜon . (analyze)
Matthew 24:29 - But immediately after the affliction of those days, the sun will become dark,

and the moon show not her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of
heaven be commoved.

ܺ ‫ܢ݂ܬܚܶܙܐ‬
ܶ ‫ ܘܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 24:30
ܳ ‫ܢܝܶܫܗ ݁ ܰܕ݂ܒܶܪܗ ݁ܕ݈ܐ‬
‫ܢܳܫܐ ܰ݁ ܰܒܫ ܶܰܡܳܝܐ‬
ܽ ݁ ‫ܢܪܩ ݂ ܳܕܢ‬
ܶ ‫ܟܠܶܗܝܢ ܰܫܪܳ݁ܒ ݂ ܳܬܐ ݁ ܰܕܐܪܳܥܐ ܘ‬
ܰ ‫ܘܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ‬
‫ܢܚܽܙܘܢ ܠ݂ܒܪܗ‬
ܺ ݁ ‫ܢܝ ܫܰܡܳܝܐ ܰܥܡ ܰܚܝܳܠܐ ܘܽܫܘ݂ܒܳܚܐ ܰܣ‬
݁
ܰ ‫ܢ‬
ܳ ‫ܢܳܫܐ ݁ ܳܕܐ ݂ ܶܬܐ ܰܥܠ ܥ‬
ܳ ‫ܐ‬
‫ܓܳܝܐܐ‬
݈ ‫ܕ‬
(analyze) ‫܀‬

‫הין‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫דן‬
ָ ‫נרק‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫הי‬
ָ ‫מָיא ו‬
ַ ‫בש‬
ַ ‫שא‬
ָ ָ ‫רה דאנ‬
ֵ ‫דב‬
ַ ‫שה‬
ֵ ‫ני‬
ִ ‫נתחֵזא‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫הי‬
ָ ‫ ו‬- Matthew 24:30
‫חא‬
ָ ‫לא ושוב‬
ָ ‫חי‬
ַ ‫עם‬
ַ ‫מָיא‬
ַ ‫ני ש‬
ַ ָ ‫על ענ‬
ַ ‫תא‬
ֵ ‫דא‬
ָ ‫שא‬
ָ ָ ‫רה דאנ‬
ֵ ‫לב‬
ַ ‫נחזון‬
ֵ ‫עא ו‬
ָ ‫דאר‬
ַ ‫תא‬
ָ ָ‫שרב‬
ַ
(analyze) . ‫יאא‬
ָ ִ ‫סג‬
ַ
Matthew 24:30 - wəhāydēn nēṯḥzē nišēh daḇrēh də((ᵓ))nāšā bašmāyā wəhāydēn
narqḏān kullhēn šarbāṯā da(ᵓ)rᶜā wəneḥzon lāḇrēh də((ᵓ))nāšā dā(ᵓ)ṯē ᶜal ᶜənānay
šəmāyā ᶜam ḥaylā wəšūḇḥā saggiā(ᵓ) . (analyze)
Matthew 24:30 - And then shall be seen the standard of the Son of man in heaven, and then
all the generations of the earth[Or, tribes of the land.] shall wail, and they shall see the Son of
man coming upon the clouds of heaven, with great power and glory.

ܰ ݂ ‫ܟܘ݈ܗܝ ܰܥܡ ܺܫܝ ݂ ܽܦܘܳܪܐ ܰܪܳ݁ܒܐ ܰܘܢ‬
ܰ ݂ ‫ ܰܘܢܰܫ ݁ ܰܕܪ ܰܡܰܠܐ‬- Matthew 24:31
‫ܟܢܽܫܘܢ‬
ܽ
ܺ
ܰ ‫ܰܠܓ ݂ ܰܒܳܝܐ ݁ ܺܕܝܶܠܗ ܶܡܢ‬
‫ܐܪ݁ܒܳܥ݂ܬ ܪܘܶܚܐ ܶܡܢ ܪܫܽܗܘܢ ݁ ܰܕܫܰܡܳܝܐ ܰܘܥ ݂ ܰܕܳܡܐ‬
݂ܺ
ܽ
(analyze)‫ܠܪܫܗܘܢ ܀‬

‫מן‬
ֵ ‫לה‬
ֵ ‫די‬
ִ ‫לגבַָיא‬
ַ ‫כנשון‬
ַ ‫בא ַונ‬
ָ ַ ‫רא ר‬
ָ ‫שיפו‬
ִ ‫עם‬
ַ ‫כוהי‬
ַ ‫לא‬
ַ ‫מ‬
ַ ‫דר‬
ַ ‫ש‬
ַ ‫ ַונ‬- Matthew 24:31
(analyze) . ‫רשהון‬
ִ ‫מא ל‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫מָיא ַוע‬
ַ ‫דש‬
ַ ‫רשהון‬
ִ ‫מן‬
ֵ ‫חא‬
ֵ ‫עת רו‬
ָ ‫ארב‬
Matthew 24:31 - wanšaddddar māla(ᵓ)ḵaw(hy) ᶜam šipūrā rabbā wannḵannšūnn
lāǥḇāyā dilēh men ᵓarbᶜāṯ rūḥē men rišhon dašmāyā waᶜḏāmā lərišhon . (analyze)
Matthew 24:31 - And he shall send his angels with the great trumpet, and they shall gather
the chosen who are his from the four winds and from the ends of heaven.[From the extremity of
the heavens to their extremity.]

ܶ ݁ ‫ ܶܡܢ ݁ ܺܬ ݁ ܳܬܐ ݁ ܶܕܝܢ ܺܝܰܠ݂ܦܘ ݁ ܶܦܶܠܐ ݂ ܳܬܐ ݁ܕܶܡܚ ݂ ܳܕܐ ݁ܕܰܣܘ‬- Matthew 24:32
ܳ ݂ ‫ܟܝܗ ܳܪ‬
‫ܟܢ‬
ܶ ܰ
ܺ
ܺ ܳ
(analyze
‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ݁ ܰܕܡܳܛܐ ܰܩܝܳܛܐ )܀‬
݈ ‫ܘ݂ܦܪܥܝܢ ܛܪ݂ܦܝܗ ܳܝ݂ܕܥܝܢ ܐ‬

‫פיה‬
ֵ ‫טר‬
ַ ‫עין‬
ִ ‫פר‬
ָ ‫כן ו‬
ָ ָ ‫כיה ר‬
ֵ ‫סו‬
ַ ‫דא ד‬
ָ ‫מח‬
ֵ ‫תא ד‬
ָ ‫לא‬
ֵ ֵ ‫לפו פ‬
ַ ‫דין י‬
ֵ ‫תא‬
ָ ִ‫מן ת‬
ֵ - Matthew 24:32
(analyze) . ‫טא‬
ָ ‫קי‬
ַ ‫טא‬
ָ ‫דמ‬
ַ ‫עין אנתון‬
ִ ‫ָיד‬
Matthew 24:32 - men tittā dēn īlāp(w) pele(ᵓ)ṯā dəmeḥḏā dəsawkēh rāḵān
wəpārᶜin ṭarpēh yāḏᶜin ᵓ(n)tton damṭā qayṭā . (analyze)
Matthew 24:32 - But from the fig-tree learn a parable: As soon as her branches are soft, and
they put forth her leaves, you know that summer draweth nigh.

ܽ ݁ ‫ܐܢ ݁ ܽܬܘܢ ܳܡܐ ݁ ܰܕܚܰܙܝ ݁ ܽܬܘܢ ܳܗܶܠܝܢ‬
ܰ ‫ܐ݂ܦ‬
ܳ ‫ܢܐ‬
ܰ ݂ ‫ ܳܗ‬- Matthew 24:33
ܳ ‫ܟ‬
‫ܟܠܶܗܝܢ‬
݈
ܳ
ܳ ܰ݁
ܰ݁
ܳ ܰ
(analyze) ‫ܕܥܘ ܕܡܛ݂ܬ ܠܗ ܠ݂ܬܪܥܐ ܀‬

‫עא‬
ָ ‫תר‬
ַ ‫לה ל‬
ָ ‫טת‬
ָ ‫דמ‬
ַ ‫דעו‬
ַ ‫הין‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫לין‬
ֵ ָ‫דחַזיתון ה‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫נא אפ אנתון‬
ָ ַ ‫ הָכ‬- Matthew 24:33
(analyze) .
Matthew 24:33 - hāḵānā ᵓāp ᵓa(n)tton mā daḥzayton hālēn kullhēn daᶜ(w) damṭāṯ
lāh ləṯarᶜā . (analyze)
Matthew 24:33 - So also, when all these are seen, you know that it cometh to the door.

ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܰ - Matthew 24:34
ܺ‫ܐ‬
ܰ ܳ
ܳ ‫ܐ‬
‫ܟܘܢ ݁ܕܳܠܐ ݁ ܶܬܥܰ݁ܒܪ ܰܫܪ݁ܒ ݂ ܳܬܐ ܳܗ ݂ ܶܕܐ‬
݈ ‫ܡܝܢ ܶ ܐܡܪ‬
ܽ ݁ ‫ܥ ݂ ܰܕܳܡܐ ݁ܕܳܗܶܠܝܢ‬
ܶ ‫ܟܠܗܝܢ‬
(analyze
‫ܢܗܘܳܝܢ )܀‬

‫לין‬
ֵ ָ‫מא דה‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫דא ע‬
ֵ ָ‫תא ה‬
ָ ‫שרב‬
ַ ‫בר‬
ַ ‫תע‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫נא לכון ד‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫מין א‬
ִ ‫ א‬- Matthew 24:34
(analyze) . ‫ין‬
ָ ‫נהו‬
ֵ ‫הין‬
ֵ ‫כל‬
ֻ
Matthew 24:34 - ᵓāmin ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon dəlā teᶜbar šarbṯā hāḏē ᶜəḏāmā dəhālēn
kullhēn nehwyān . (analyze)
Matthew 24:34 - Amen I say to you, that this race [Sharebtha, " tribe, people, nation."] shall not
have passed away until all these shall take place.
(analyze
‫)܀‬

ܳ
ܶ ‫ܢܥ݁ܒܽܪܘܢ ܘܶܡܰܠܝ ܳܠܐ‬
ܶ ‫ ܫܰܡܳܝܐ ܰܘܐܪܳܥܐ‬- Matthew 24:35
‫ܢܥ݁ܒܪܢ‬
(analyze) .

‫רן‬
ָ ‫נעב‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫לי‬
ַ ‫מ‬
ֵ ‫נעברון ו‬
ֵ ‫עא‬
ָ ‫מָיא ַואר‬
ַ ‫ ש‬- Matthew 24:35

Matthew 24:35 - šəmāyā wa(ᵓ)rᶜā neᶜbron wəmēla(y) lā neᶜbrān . (analyze)
Matthew 24:35 - Heaven and earth shall pass away; but my words shall not pass away.

ܳ ‫ ܰܥܠ ܰܝܘܳܡܐ ݁ ܶܕܝܢ ܰܗܘ ܘܰܥܠ ܳܫܥ ݂ ܳܬܐ ܳܗܝ ݈ܐ‬- Matthew 24:36
‫ܢܫ ܳܠܐ ܳܝ ݂ ܰܕܥ‬
ܳܶ
ܳ
ܶ ݂ ‫ܐ݂ܦܳܠܐ ܰܡܰܠܐ‬
ܰ ܰ݁
ܳ ܰ
ܽ
(analyze) ‫ܟܐ ܕܫܡܳܝܐ ܐܠܐ ܐ݂ܒܐ ܰ݁ܒܠܚܘ݂ܕ ܀‬

‫כא‬
ֵ ‫לא‬
ַ ‫מ‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫דע אפ‬
ַ ָ ‫לא י‬
ָ ‫נש‬
ָ ‫הי א‬
ָ ‫תא‬
ָ ‫שע‬
ָ ‫על‬
ַ ‫הו ו‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫מא‬
ָ ‫על ַיו‬
ַ - Matthew 24:36
(analyze) . ‫בלחוד‬
ַ ‫בא‬
ָ ‫לא א‬
ָ ֵ‫מָיא א‬
ַ ‫דש‬
ַ
Matthew 24:36 - ᶜal yawmā dēn haw wəᶜal šāᶜṯā hāy (ᵓ)nāš lā yāḏaᶜ ᵓāplā
māla(ᵓ)ḵē dašmāyā ᵓēlā ᵓāḇā balḥūḏ . (analyze)
Matthew 24:36 - BUT concerning that day and concerning that hour, no man knoweth;
neither the angels of heaven, but the Father only.

ܰ - Matthew 24:37
ܰ ݂ ‫ܢܘܚ ܳܗ‬
ܰ ݁ ‫ܐܝ‬
ܽ ‫ܢܐ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܕܰܝܘܰܡܝ‬
ܳ ‫ܟ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܢܐ ݁ ܶܬܗܶܘܐ ܶܡܐ ݂ ܺܬܝ ݂ ܶܬܗ‬
ܳ ܳ ‫݁ ܰܕ݂ܒܶܪܗ ݁ܕܐ‬
(analyze) ‫ܢܫܐ ܀‬
݈
).

‫שא‬
ָ ָ ‫רה דאנ‬
ֵ ‫דב‬
ַ ‫תה‬
ֵ ‫תי‬
ִ ‫מא‬
ֵ ‫תהֵוא‬
ֵ ‫נא‬
ָ ַ ‫מי נוח הָכ‬
ַ ‫דין דַיו‬
ֵ ‫נא‬
ָ ַ ‫ איכ‬- Matthew 24:37
(analyze

Matthew 24:37 - ᵓaykanā dēn dəyawmay nūḥ hāḵānā tehwē me(ᵓ)ṯiṯēh daḇrēh
də((ᵓ))nāšā . (analyze)
Matthew 24:37 - But as the days of Nûch, so shall be the coming of the Son of man.

ܶ ݁ ‫ܢܐ‬
ܰ - Matthew 24:38
ܰ ݁ ‫ܐܝ‬
ܳ ‫ܓܝܪ ݁ ܺܕܐܝ ݂ ܰܬܝܽܗܘܢ ݈ܗܰܘܘ ܩ ݂ ܳܕܡ ܰܛܘ ݂ ܳܦ‬
ܳ ‫ܟ‬
‫ܢܐ‬

ܶ
ܶ ‫ܐ݂ܟܺܠܝܢ ܘܳܫ‬
ܳ
ܰ ‫ܢܶܫܐ ܘܳܝܗ ݁ ܺܒܝܢ ܠ‬
ܺ ݁ ‫ܢܣ‬
ܶ
ܳ
‫ܓ݂ܒܪܐ ܥ ݂ ܰܕܳܡܐ‬
‫ܒܝܢ‬
‫ܘ‬
‫ܬܝܢ‬
݂
݂
ܳ ܶ ܶ ݂ ‫ܢܘܚ ܠ‬
ܽ ‫ܠܰܝܘܳܡܐ ݁ܕܰܥܠ‬
(analyze) ‫ܟܘܝܠܐ ܀‬
‫שא‬
ֵ ֵ ‫בין נ‬
ִ ‫נס‬
ָ ‫תין ו‬
ֵ ‫ש‬
ָ ‫לין ו‬
ִ ‫נא אכ‬
ָ ָ ‫טופ‬
ַ ‫דם‬
ָ ‫תיהון הַוו ק‬
ַ ‫אי‬
ִ ‫גיר ד‬
ֵ ‫נא‬
ָ ַ ‫ איכ‬- Matthew 24:38
(analyze) . ‫לא‬
ָ ‫על נוח לכ ֵֵוי‬
ַ ‫מא ד‬
ָ ‫מא לַיו‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫רא ע‬
ֵ ‫גב‬
ַ ‫בין ל‬
ִ ‫וָיה‬
Matthew 24:38 - ᵓaykanā gēr di(ᵓ)ṯayhon (h)waw qəḏām ṭawpānā ᵓāḵlin wəšāṯēn
wənāsbin nēšē wəyāhbin ləǥāḇrē ᶜəḏāmā ləyawmā dəᶜal nūḥ ləḵēwēlā . (analyze)
Matthew 24:38 - For as before the deluge they were eating and drinking, taking wives and
giving to husbands, until the day that Nûch went into the ark;

ܽ ݂ ‫ܢܐ ܰܘܫܰܩܠ ܠ‬
ܳ ‫ ܘܳܠܐ ܺܝ ݂ ܰܕܥܘ ܥ ݂ ܰܕܳܡܐ ݁ ܶܕܐ ݂ ܳܬܐ ܰܛܘ ݂ ܳܦ‬- Matthew 24:39
‫ܟܠܽܗܘܢ‬
ܰ ݂ ‫ܳܗ‬
ܳ ܳ ‫ܢܐ ݁ ܶܬܗܶܘܐ ܶܡܐ ݂ ܺܬܝ ݂ ܶܬܗ ݁ ܰܕ݂ܒܶܪܗ ݁ܕܐ‬
ܳ ‫ܟ‬
(analyze)‫ܢܫܐ ܀‬
݈

‫תהֵוא‬
ֵ ‫נא‬
ָ ַ ‫כלהון הָכ‬
ֻ ‫קל ל‬
ַ ‫נא ַוש‬
ָ ָ ‫טופ‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫דא‬
ֵ ‫מא‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫דעו ע‬
ַ ‫לא י‬
ָ ‫ ו‬- Matthew 24:39
(analyze) . ‫שא‬
ָ ָ ‫רה דאנ‬
ֵ ‫דב‬
ַ ‫תה‬
ֵ ‫תי‬
ִ ‫מא‬
ֵ
Matthew 24:39 - wəlā īḏaᶜ(w) ᶜəḏāmā de(ᵓ)ṯā ṭawpānā wašqal ləḵullhon hāḵānā
tehwē me(ᵓ)ṯiṯēh daḇrēh də((ᵓ))nāšā . (analyze)
Matthew 24:39 - and knew not till the deluge came, and carried them all away; so shalt be
the advent of the Son of man.

ܶ ‫ܢܗܽܘܘܢ ݁ ܰܒܩܺܪܝ ݂ ܳܬܐ ܰܚ݂ܕ‬
ܶ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܬܶܪܝܢ‬- Matthew 24:40
‫ܢ݁ܬ݁ܕ ݂ ܰܒܪ ܘܰܚ݂ܕ‬
ܶ ݁ ܶ
(analyze) ‫ܢܫܬ݂ܒܩ ܀‬

(analyze) .

‫בק‬
ֵ ‫נשת‬
ֵ ‫חד‬
ַ ‫בר ו‬
ַ ‫נתד‬
ֵ ‫חד‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫רי‬
ִ ‫בק‬
ַ ‫נהוון‬
ֵ ‫רין‬
ֵ ‫דין ת‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 24:40

Matthew 24:40 - hāydēn tərēn nehon baqriṯā ḥāḏ netdḇar wəḥāḏ neštḇeq . (analyze)
Matthew 24:40 - Then two shall be in the field; one shall be taken, and one be left.

ܳ
ܰ
ܶ ‫ ܘ ݂ ܰܬܪ ݁ ܶܬܝܢ‬- Matthew 24:41
ܳ ‫ܢܗܘܳܝܢ ܳܛܚ‬
‫ܢܢ ݁ܒܪܚܳܝܐ ܚ ݂ ܳܕܐ ܶܡ݁ܬ ݁ ܰܕ݂ܒܪܐ ܰܘܚ ݂ ܳܕܐ‬
ܳ ܰ݁ ܶ
(analyze) ‫ܡܫܬ݂ܒܩܐ ܀‬
).

‫קא‬
ָ ‫תב‬
ַ ‫מש‬
ֵ ‫דא‬
ָ ‫רא ַוח‬
ָ ‫דב‬
ַ ‫מת‬
ֵ ‫דא‬
ָ ‫רחָיא ח‬
ַ ‫נן ב‬
ָ ‫טח‬
ָ ‫נהוָין‬
ֵ ‫תין‬
ֵ ‫תר‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 24:41
(analyze
Matthew 24:41 - wəṯartēn nehwyān ṭāḥnān bəraḥyā ḥəḏā metdaḇrā waḥḏā
meštaḇqā . (analyze)
Matthew 24:41 - Two shall be grinding in the mill; one is taken, and one is left.

ܳ݁
ܺ ܳ
ܺ
ܺ ݁ ݁ܶ
‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ܰ݁ܒܐܝ ݂ ܳܕܐ‬
24:42
݈ ‫ ܐ ܳܬܬ ܽܥܝܪܘ ܗ݂ܟܝܠ ܕܠܐ ܳܝ݂ܕܥܝܢ ܐ‬- Matthew
ܶ
ܳ
ܳ
݂ ‫ܳܫܥ݂ܬܐ ܐ݂ܬܐ ܡܪ‬
(analyze) ‫ܟܘܢ ܀‬
).

‫מרכון‬
ָ ‫תא‬
ֵ ‫תא א‬
ָ ‫שע‬
ָ ‫דא‬
ָ ‫באי‬
ַ ‫עין אנתון‬
ִ ‫לא ָיד‬
ָ ‫כיל ד‬
ִ ָ‫עירו ה‬
ִ ‫אתת‬
ֵ - Matthew 24:42
(analyze
Matthew 24:42 - ᵓettᶜir(w) hāḵil dəlā yāḏᶜin ᵓ(n)tton ba(ᵓ)yḏā šāᶜṯā ᵓāṯē

mārḵon . (analyze)
Matthew 24:42 - Be wakeful therefore, because ye know not in what hour cometh your Lord.

ܳ ݂ ‫ ܳܗ ݂ ܶܕܐ ݁ ܶܕܝܢ ݁ ܰܕܥܘ ݁ ܶܕܐܽܠܘ ܳܝ ݂ ܰܕܥ ܗܳܘܐ ܳܡܶܪܐ ܰ݁ܒܝ ݁ ܳܬܐ ܰ݁ܒܐܝ‬- Matthew 24:43
‫ܕܐ‬
݈ ܳ
ܶ ݁ ܶ ݁
ܳ
ܳ
ܳ ‫ܰܡܰܛܪ ݂ ܳܬܐ‬
ܰ ݁ ‫ܐ ݂ ܶܬܐ‬
ܶ
ܳ
ܳ ‫ܓ‬
‫ܢ ݂ ܳܒܐ ܶܡ݁ܬ݁ܬܺܥܝܪ ݈ܗܘܐ ܘܠܐ ܫ݂ܒܩ ݈ܗܘܐ ܕܢ݂ܬܦܠܫ‬
ܶ݁ ܰ
(analyze) ‫݁ܒܝܬܗ ܀‬

‫תא‬
ֵ ‫תא א‬
ָ ‫טר‬
ַ ‫מ‬
ַ ‫דא‬
ָ ‫באי‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫בי‬
ַ ‫רא‬
ֵ ‫מ‬
ָ ‫דע הָוא‬
ַ ָ ‫דאלו י‬
ֵ ‫דעו‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫דא‬
ֵ ָ‫ ה‬- Matthew 24:43
(analyze) . ‫תה‬
ֵ ‫בי‬
ַ ‫לש‬
ֵ ‫נתפ‬
ֵ ‫בק הָוא ד‬
ֵ ‫ש‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫עיר הָוא ו‬
ִ ‫מתת‬
ֵ ‫בא‬
ָ ָ ‫ג ַנ‬
Matthew 24:43 - hāḏē dēn daᶜ(w) de(ᵓ)lū yāḏaᶜ (h)wā mārē baytā ba(ᵓ)yḏā māṭarṯā
ᵓāṯē ganāḇā mettᶜir (h)wā wəlā šāḇeq (h)wā dənēṯpleš baytēh . (analyze)
Matthew 24:43 - But this know; that if the master of the house knew in what watch the thief
would come, he would have been watching, and not have suffered his house to be broken
through.

ܰ ‫ܐ݂ܦ‬
ܳ ‫ܢܐ‬
ܳ ‫ ܶܡܽܛܠ ܳܗ‬- Matthew 24:44
‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ܗܰܘܘ ܡܰܛܝ ݂ ܺܒܝܢ ݁ ܰܕ݂ܒܳܫܥ ݂ ܳܬܐ‬
‫ܐ‬
݈
ܺ ܳ
ܳ݁
ܺ ‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ‬
ܳ ‫ܢܐ ݂ ܶܬܐ ݁ܒܶܪܗ ݁ܕ݈ܐ‬
(analyze
‫ܢܳܫܐ ) ܀‬
݈ ‫ܕܠܐ ܣ݂ܒܪܝܢ ܐ‬

‫רין אנתון‬
ִ ‫סב‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫תא ד‬
ָ ‫שע‬
ָ ‫דב‬
ַ ‫בין‬
ִ ‫טי‬
ַ ‫נא אפ אנתון הַוו מ‬
ָ ָ‫טל ה‬
ֻ ‫מ‬
ֵ - Matthew 24:44
(analyze) . ‫שא‬
ָ ָ ‫רה דאנ‬
ֵ ‫תא ב‬
ֵ ִ‫נא‬
Matthew 24:44 - mēṭul hānā ᵓāp ᵓa(n)tton həwaw məṭayḇin daḇšāᶜṯā dəlā sāḇrin
ᵓ(n)tton ni(ᵓ)ṯē bərēh də((ᵓ))nāšā . (analyze)
Matthew 24:44 - Wherefore be ye also prepared, because in the hour that ye expect not shall
come the Son of man.

ܺ ‫ܟܝ‬
ܺ ݁ ‫ܢܐ ܘܰܚ‬
ܰ ݁ ‫ܢܘ‬
ܽ ‫ ܰܡ‬- Matthew 24:45
ܳ ‫ܐܝ ݂ ܰܬܘ݈ܗܝ ܰܥ݂ܒ ݁ ܳܕܐ ܡܰܗܝܡ‬
‫ܟܝܳܡܐ ݁ ܰܕܐܺܩܝܶܡܗ‬
ܶ ‫ܢܝ ܰ݁ܒܝ ݁ ܶܬܗ ݁ܕ‬
ܳ ‫ܢ ݁ ܶܬܠ ܠܽܗܘܢ ܰܣܝܳ݁ܒܪ ݁ ܳܬܐ ݁ܒܰܙ݂ܒ‬
ܰ ‫ܳܡܶܪܗ ܰܥܠ ݁ܒ‬
(analyze
‫ܢܗ )܀‬

‫ני‬
ַ ‫על ב‬
ַ ‫רה‬
ֵ ‫מ‬
ָ ‫מה‬
ֵ ‫קי‬
ִ ‫דא‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫כי‬
ִ ‫ח‬
ַ ‫נא ו‬
ָ ‫הימ‬
ַ ‫דא מ‬
ָ ‫עב‬
ַ ‫תוהי‬
ַ ‫אי‬
ִ ‫כי‬
ַ ‫מנו‬
ַ - Matthew 24:45
(analyze) . ‫נה‬
ָ ‫תא בַזב‬
ָ ‫בר‬
ָ ‫סי‬
ַ ‫תל להון‬
ֵ ֵ ‫תה דנ‬
ֵ ‫בי‬
ַ
Matthew 24:45 - mānū kay ᵓiṯaw(hy) ᶜāḇddā məhaymnā wəḥakkimā da(ᵓ)qimēh
mārēh ᶜal bənay baytēh dənettel ləhon saybārtā bəzāḇnāh . (analyze)
Matthew 24:45 - WHO is the servant faithful and wise whom his lord shall appoint over the
children of his house, to give every one his meat in his time ?

ܶ ‫ܢܐ ݂ ܶܬܐ ܳܡܶܪܗ‬
ܺ ‫ ܽܛܘ ݂ ܰܒܘ݈ܗܝ ܠܰܥ݂ܒ ݁ ܳܕܐ ܰܗܘ ݁ܕ‬- Matthew 24:46
‫ܢܫ݁ܟܺܚܝܘ݈ܗܝ ݁ܕܳܥ ݂ ܶܒ݂ܕ‬
ܰ ݂ ‫ܳܗ‬
ܳ ‫ܟ‬
(analyze) ‫ܢܐ ܀‬
(analyze) .

‫נא‬
ָ ַ ‫בד הָכ‬
ֵ ‫ע‬
ָ ‫חיוהי ד‬
ִ ‫נשכ‬
ֵ ‫רה‬
ֵ ‫מ‬
ָ ‫תא‬
ֵ ִ‫הו דנא‬
ַ ‫דא‬
ָ ‫עב‬
ַ ‫בוהי ל‬
ַ ‫ טו‬- Matthew 24:46

Matthew 24:46 - ṭūḇaw(hy) ləᶜāḇddā haw dəni(ᵓ)ṯē mārēh neškḥiw(hy) dəᶜāḇēḏ
hāḵānā . (analyze)
Matthew 24:46 - Blessed is that servant, who, when cometh his lord, shall be found doing so.

ܽ ݁ ‫ܟܘܢ ݁ ܰܕܢܺܩܝܺܡܝܘܗܝ ܰܥܠ‬
ܽ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܺ ܰ
ܰ ܳ
ܳ ‫ܐ‬
‫ܟܠ ݁ ܺܕܐܝ݂ܬ‬
݈
݈ ‫ ܐܡܝܢ ܐܡܪ‬- Matthew 24:47ܶ
(analyze) ‫ܠܗ ܀‬
(analyze) .

‫לה‬
ֵ ‫אית‬
ִ ‫כל ד‬
ֻ ‫על‬
ַ ‫מיוהי‬
ִ ‫קי‬
ִ ‫דנ‬
ַ ‫נא לכון‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫מין א‬
ִ ‫ א‬- Matthew 24:47

Matthew 24:47 - ᵓāmin ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵon danqimiw(hy) ᶜal kull di(ᵓ)ṯ lēh . (analyze)
Matthew 24:47 - Amen I say to you, that he will establish him over all that he hath.

ܶ
ܶ - Matthew 24:48
ܺ ‫ܐܢ ݁ ܶܕܝܢ‬
‫ܢܐܰܡܪ ܰܥ݂ܒ ݁ ܳܕܐ ܰܗܘ ݁ ܺܒܝܳܫܐ ݁ܒܠ ݁ ܶܒܗ ݁ܕܳܡܪܝ ܰܡܘܰܚܪ‬
ܳ ܶ
(analyze) ‫ܠܡܐ݂ܬܐ ܀‬
(analyze) .

‫תא‬
ָ ‫מא‬
ֵ ‫חר ל‬
ַ ‫מו‬
ַ ‫מרי‬
ָ ‫בה ד‬
ֵ ֵ ‫שא בל‬
ָ ‫בי‬
ִ ‫הו‬
ַ ‫דא‬
ָ ‫עב‬
ַ ‫מר‬
ַ ִ‫דין נא‬
ֵ ‫אן‬
ֵ - Matthew 24:48

Matthew 24:48 - ᵓen dēn ni(ᵓ)ar ᶜāḇddā haw bišā bəlebbēh dəmār(y) mawḥar
ləme(ᵓ)ṯā . (analyze)
Matthew 24:48 - But if that evil servant shall say in his heart, My lord withholdeth to come;

ܳ ‫ܢܗܶܘܐ‬
݂ܶ ‫ܐ‬
ܶ ‫ܢܳܘ ݂ ܶܬܗ ܘ‬
ܰ ‫ ܰܘܢܰܫܶܪܐ ܠܶܡܡܳܚܐ ݁ܟ‬- Matthew 24:49
‫ܟܠ ܘܳܫ ݂ ܶܬܐ ܰܥܡ‬
ܳܰ
(analyze) ‫ܪܘܶܝܐ ܀‬
(analyze) .

‫עם ר ַו ֵָיא‬
ַ ‫תא‬
ֵ ‫ש‬
ָ ‫כל ו‬
ֵ ‫נהֵוא א‬
ֵ ‫תה ו‬
ֵ ָ ‫חא כנ ַו‬
ָ ‫ממ‬
ֵ ‫רא ל‬
ֵ ‫ש‬
ַ ‫ ַונ‬- Matthew 24:49

Matthew 24:49 - wanšārrē ləmemḥā kənāwāṯēh wənehwē ᵓāḵel wəšāṯē ᶜam
rāwāyē . (analyze)
Matthew 24:49 - and shall begin to beat his fellow-servants, and shall be eating and drinking
with drunkards;

ܶ
ܺ - Matthew 24:50
‫ܢܐ ݂ ܶܬܐ ܳܡܪܗ ݁ܕܰܥ݂ܒ ݁ ܳܕܐ ܰܗܘ ݁ܒܰܝܘܳܡܐ ݁ܕܳܠܐ ܳܣ ݂ ܰܒܪ ܰܘ݂ܒܳܫܥ ݂ ܳܬܐ‬
ܳ݁
ܰ
(analyze) ‫ܕܠܐ ܳܝ݂ܕܥ ܀‬
).

‫דע‬
ַ ָ ‫לא י‬
ָ ‫תא ד‬
ָ ‫שע‬
ָ ‫בר ַוב‬
ַ ‫ס‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫מא ד‬
ָ ‫הו בַיו‬
ַ ‫דא‬
ָ ‫עב‬
ַ ‫רה ד‬
ֵ ‫מ‬
ָ ‫תא‬
ֵ ִ‫ נא‬- Matthew 24:50

(analyze

Matthew 24:50 - ni(ᵓ)ṯē mārēh dəᶜāḇddā haw bəyawmā dəlā sāḇar wāḇšāᶜṯā dəlā
yāḏaᶜ . (analyze)
Matthew 24:50 - the lord of that servant shall come in a day that he computeth not, and in
an hour which he doth not know,

ܺ ‫ܢ݂ܦܠ‬
ܶ ‫ ܘ‬- Matthew 24:51
ܳ ‫ܢ ݂ ܶܬܗ ܰܥܡ‬
ܳ ‫ܓܝܘ݈ܗܝ ܰܘܢܺܣܝܡ ܡ‬
‫ܢܣܰ݁ܒܝ ܰ݁ܒܐ ݁ ܶܦܐ‬
݂
ܳ
ܶ
ܶ ‫ܢܗܶܘܐ ݁ ܶܒ݂ܟܳܝܐ ܘܽܚܘܪܩ ܫ‬
ܶ ‫݁ ܰܬܳܡܢ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܐ‬

‫רק‬
ָ ‫בכָיא וחו‬
ֵ ‫נהֵוא‬
ֵ ‫מן‬
ָ ַ‫פא ת‬
ֵ ‫בא‬
ַ ‫בי‬
ַ ‫נס‬
ָ ‫עם‬
ַ ‫תה‬
ֵ ָ ‫סים מנ‬
ִ ‫גיוהי ַונ‬
ִ ‫נפל‬
ֵ ‫ ו‬- Matthew 24:51
(analyze) . ‫נא‬
ֵ ‫ש‬
ֵ
Matthew 24:51 - wənēplǥiw(hy) wansim mənāṯēh ᶜam nāsbay ba(ᵓ)pē tamān
nehwē beḵyā wəḥūrāq šēnē . (analyze)
Matthew 24:51 - and shall sunder him, and set his lot with the hypocrites. There shall be

weeping and gnashing of teeth.

The Gospel According To Matthai - Chapter 25
‫܀ ܡܬܝ ܟܗ ܀‬

ܽ ݁ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ ݁ ܶܬ ݁ ܰܕܶܡܐ ܰܡܠ‬- Matthew 25:1
ܶ ‫ܟܘ ݂ ܳܬܐ ݁ ܰܕܫܰܡܳܝܐ ܰܠܥܰܣܪ ݁ܒ ݂ ܽܬܘܳܠܢ ܳܗ‬
‫ܢܝܢ‬
ܰ ݂ ‫ܢܐ ܘ‬
ܳ ‫݁ ܰܕܢܰܣ݂ܒ ܰܠܡ ݁ ܺܦ ݂ ܰܕܝܶܗܝܢ ܰܘܢ ݂ ܰܦܩ ܽܠܐܘܰܪܥ ܰܚ݂ܬ‬
(analyze
‫ܟܠ ݂ ܳܬܐ )܀‬
‫הין‬
ֵ ‫די‬
ַ ִ ‫למפ‬
ַ ‫סב‬
ַ ‫דנ‬
ַ ‫נין‬
ֵ ָ‫לן ה‬
ָ ‫סר בתו‬
ַ ‫לע‬
ַ ‫מָיא‬
ַ ‫דש‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ ‫מא‬
ֵ ‫ד‬
ַ ֵ‫דין ת‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 25:1
(analyze) . ‫תא‬
ָ ‫כל‬
ַ ‫נא ו‬
ָ ‫חת‬
ַ ‫רע‬
ַ ‫לאו‬
ֻ ‫פק‬
ַ ‫ַונ‬
Matthew 25:1 - hāydēn teddammē malkuṯā dašmāyā laᶜsar bəṯūlān hānēn dansāḇ
lampiḏayhēn wanpaq l(ᵓ)ūraᶜ ḥāṯnā wəḵalṯā . (analyze)
Matthew 25:1 - THEN shall be likened the kingdom of heaven unto ten virgins, who took
their lamps, and went forth to meet the bridegroom and the bride.

ܳ

ܰ ‫ܟܝܳܡܢ ܗܰܘܝ ܘܰܚܶܡܫ‬
ܺ ݁ ‫ ܰܚܶܡܫ ݁ ܶܕܝܢ ܶܡܢܶܗܝܢ ܰܚ‬- Matthew 25:2
݈

(analyze
‫ܣ݂ܟܠܢ ) ܀‬

(analyze) .

‫לן‬
ָ ‫סכ‬
ַ ‫מש‬
ֵ ‫ח‬
ַ ‫מן הַוי ו‬
ָ ‫כי‬
ִ ‫ח‬
ַ ‫הין‬
ֵ ‫מנ‬
ֵ ‫דין‬
ֵ ‫מש‬
ֵ ‫ח‬
ַ - Matthew 25:2

Matthew 25:2 - ḥāmeš dēn menhēn ḥakkimān (h)way wəḥāmeš sāḵlān . (analyze)
Matthew 25:2 - But five of them were wise, and five foolish.

ܶ ‫ ܘܳܗ‬- Matthew 25:3
‫ܢܝܢ ܰܣ݂ܟܳܠ ݂ ܳܬܐ ܢܰܣ݂ܒ ܰܠܡ ݁ ܺܦ ݂ ܰܕܝܶܗܝܢ ܘܳܠܐ ܢܰܣ݂ܒ‬
ܶ
ܶ ܰ
(analyze) ‫ܥܡܗܝܢ ܡܫܳܚܐ ܀‬

(analyze) .

‫חא‬
ָ ‫מש‬
ֵ ‫הין‬
ֵ ‫עמ‬
ַ ‫סב‬
ַ ‫לא נ‬
ָ ‫הין ו‬
ֵ ‫די‬
ַ ִ ‫למפ‬
ַ ‫סב‬
ַ ‫תא נ‬
ָ ָ ‫סכל‬
ַ ‫נין‬
ֵ ָ‫ וה‬- Matthew 25:3

Matthew 25:3 - wəhānēn sāḵlāṯā nəsāḇ lampiḏayhēn wəlā nəsāḇ ᶜamhēn
mešḥā . (analyze)
Matthew 25:3 - And those foolish (ones) took their lamps, but did not take with them the oil:

ܺ ݁ ‫ܢܝܢ ݁ ܶܕܝܢ ܰܚ‬
ܶ ‫ܟܝܳܡ ݂ ܳܬܐ ܢܰܣ݂ܒ ܶܡܫܳܚܐ ݁ܒܳܡܐ‬
ܶ ‫ ܳܗ‬- Matthew 25:4
‫ܢܐ ܰܥܡ‬
ܶ ܰ ܺ݁ ܰ
(analyze) ‫ܠܡܦ݂ܕܝܗܝܢ ܀‬
(analyze) .

‫הין‬
ֵ ‫די‬
ַ ִ ‫למפ‬
ַ ‫עם‬
ַ ‫נא‬
ֵ ‫מא‬
ָ ‫חא ב‬
ָ ‫מש‬
ֵ ‫סב‬
ַ ‫תא נ‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫כי‬
ִ ‫ח‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫נין‬
ֵ ָ‫ ה‬- Matthew 25:4
Matthew 25:4 - hānēn dēn ḥakkimāṯā nəsāḇ mešḥā bəmā(ᵓ)nē ᶜam
lampiḏayhēn . (analyze)
Matthew 25:4 - but those were wise who took oil in vessels with their lamps.

(analyze
‫)܀‬

ܽ ݁ ‫ܢܡ‬
ܰ ‫ܟ݂ܕ‬
ܰ ݁ - Matthew 25:5
ܳ ‫ܢܐ‬
ܳ ‫ܐܘܰܚܪ ݁ ܶܕܝܢ ܰܚ݂ܬ‬
‫ܟܠܶܗܝܢ ܰܘ݂ܕܶܡ݂ܟ‬
(analyze) .

‫מכ‬
ֵ ‫הין ַוד‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫נם‬
ָ ‫נא‬
ָ ‫חת‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫חר‬
ַ ‫כד או‬
ַ - Matthew 25:5

Matthew 25:5 - kaḏ ᵓawḥar dēn ḥāṯnā nām kullhēn wāḏmēḵ . (analyze)
Matthew 25:5 - But while the bridegroom withheld, they all dozed and slept.

ܳ ‫ܢܐ‬
ܶ ‫ ܰܘ݂ܒ ݂ ܶܦܠ‬- Matthew 25:6
ܳ ‫ܓܗ ݁ܕܺܠܠܳܝܐ ܗܳܘ݂ܬ ܩܳܥ ݂ ܳܬܐ ܳܗܐ ܰܚ݂ܬ‬
‫ܐ ݂ ܶܬܐ‬
݂
ܽ
ܽ݁
ܶ
(analyze) ‫ܦܘܩܘ ܠܐܘܪܥܗ ܀‬
(analyze) .

‫עה‬
ֵ ‫לאור‬
ֻ ‫תא פוקו‬
ֵ ‫נא א‬
ָ ‫חת‬
ַ ‫הא‬
ָ ‫תא‬
ָ ‫ע‬
ָ ‫ללָיא הָות ק‬
ִ ‫גה ד‬
ֵ ‫פל‬
ֵ ‫ ַוב‬- Matthew 25:6
Matthew 25:6 - wāḇpelǥēh dəlilyā həwāṯ qəᶜāṯā hā ḥāṯnā ᵓāṯē puq(w)
l(ᵓ)ūrᶜēh . (analyze)

Matthew 25:6 - And in the dividing of the night there was the cry, Behold, the bridegroom
cometh; go forth to his meeting.

ܶ
ܽ ݁ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ ܳܩܡ‬- Matthew 25:7
‫ܟܠܶܗܝܢ ݁ܒ ݂ ܽܬܘܳܠ ݂ ܳܬܐ ܳܗܠܝܢ ܘ ݂ ܰܬܶܩܢ ܰܠܡ ݁ ܺܦ ݂ ܰܕܝܶܗܝܢ‬
(analyze) ‫܀‬
(analyze) .

‫הין‬
ֵ ‫די‬
ַ ִ ‫למפ‬
ַ ‫קן‬
ֵ ַ‫לין ות‬
ֵ ָ‫תא ה‬
ָ ָ ‫הין בתול‬
ֵ ‫כל‬
ֻ ‫קם‬
ָ ‫דין‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 25:7
Matthew 25:7 - hāydēn qām kullhēn bəṯūlāṯā hālēn wəṯāqqen
lampiḏayhēn . (analyze)
Matthew 25:7 - Then all the virgins arose, and prepared their lamps.

ܳ - Matthew 25:8
ܺ ݁ ‫ܢܝܢ ܰܣ݂ܟܳܠ ݂ ܳܬܐ ܠܰܚ‬
ܶ ‫ܐܡܳܪܢ ݁ ܶܕܝܢ ܳܗ‬
‫ܟܝܳܡ ݂ ܳܬܐ ܰܗ ݂ ܶܒܝܢ ܰܠܢ‬
ܶ ݂ ‫ܶܡܢ ܶܡܫܚ‬
(analyze
‫ܟܝܢ ݁ܕܳܗܐ ݁ܕܶܥ݂ܟܘ ܠܽܗܘܢ ܰܠܡ ݁ ܺܦ ݂ ܰܕܝܢ )܀‬

‫עכו‬
ֵ ‫הא ד‬
ָ ‫כין ד‬
ֵ ‫משח‬
ֵ ‫מן‬
ֵ ‫לן‬
ַ ‫בין‬
ֵ ַ‫תא ה‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫כי‬
ִ ‫ח‬
ַ ‫תא ל‬
ָ ָ ‫סכל‬
ַ ‫נין‬
ֵ ָ‫דין ה‬
ֵ ‫רן‬
ָ ‫ אמ‬- Matthew 25:8
(analyze) . ‫דין‬
ַ ִ ‫למפ‬
ַ ‫להון‬
Matthew 25:8 - ᵓāmrān dēn hānēn sāḵlāṯā ləḥakkimāṯā hāḇēn lan men mešḥḵēn

dəhā dəᶜēḵ(w) ləhon lampiḏayn . (analyze)
Matthew 25:8 - But those foolish ones said to the wise, Give to us from your oil; for, behold,
our lamps are gone out.

ܺ ݁ ‫ܢܝ ܳܗܶܠܝܢ ܰܚ‬
ܶ ‫ܟܝܳܡ ݂ ܳܬܐ ܳܘܐܡܳܪܢ ܠܳܡܐ ܳܠܐ‬
ܰ ‫ ܥ‬- Matthew 25:9
‫ܢܣ ݁ ܰܦܩ ܰܠܢ‬
ܶ
ܶ
ܶ
ܰ
ܰ
ܳ
ܶ ‫ܟܝܢ‬
ܰ ‫ܐܳܠܐ ܙܠܝܢ ܠܘ݂ܬ‬
ܶ
ܶ ݂ ‫ܰܘܠ‬
ܶ ‫ܢܝܢ ܘܙ ݂ ܶܒ‬
ܺ ‫ܐܝܠܝܢ ݁ ܰܕܡܙ݁ܒ‬
(analyze
‫ܟܝܢ ܀‬
) ݂ ‫ܢܝܢ ܠ‬

‫לין לָות‬
ֵ ֵ ‫לא ז‬
ָ ֵ‫כין א‬
ֵ ‫לן ַול‬
ַ ‫פק‬
ַ ‫נס‬
ֵ ‫לא‬
ָ ‫מא‬
ָ ‫רן ל‬
ָ ‫תא ָואמ‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫כי‬
ִ ‫ח‬
ַ ‫לין‬
ֵ ָ‫ני ה‬
ַ ‫ ע‬- Matthew 25:9
(analyze) . ‫כין‬
ֵ ‫נין ל‬
ֵ ֵ‫נין ַוזב‬
ִ ‫דמַזב‬
ַ ‫לין‬
ֵ ‫אי‬
Matthew 25:9 - ᶜənay hālēn ḥakkimāṯā wā(ᵓ)mrān ləmā lā nespaq lan walḵēn ᵓēlā
zēlēn ləwāṯ ᵓaylēn damzabbnin wazḇēnēn ləḵēn . (analyze)
Matthew 25:9 - But the wise ones answered them, saying, Lest it should not suffice for us
and for you; but go to those who sell, and buy for you.

ܶ
ܶ ‫ܐܰܙܠ ܠܶܡܙܰ݁ܒܢ‬
ܶ ‫ܟ݂ܕ‬
ܰ ݂ ‫ ܘ‬- Matthew 25:10
ܳ ‫ܐ ݂ ܳܬܐ ܰܚ݂ܬ‬
‫ܢܐ ܰܘܐܝܠܝܢ ݁ ܰܕܡܰܛܝ ݂ ܳܒܢ‬
ܳ ܽ
ܶ ܰ
ܶ
ܳ ܰ݁ ܶ ݁ ݁ ܶ
ܰ ܰ ݈
(analyze) ‫ܗܘܝ ܥܠ ܥܡܗ ܠ݂ܒܝ݂ܬ ܚܠܘܠܐ ܘܐܬܬܚ݂ܕ ܬܪܥܐ ܀‬

‫בית‬
ֵ ‫מה ל‬
ֵ ‫ע‬
ַ ‫על‬
ַ ‫בן הַוי‬
ָ ‫טי‬
ַ ‫דמ‬
ַ ‫לין‬
ֵ ‫נא ַואי‬
ָ ‫חת‬
ַ ‫תא‬
ָ ֵ‫בן א‬
ַ ‫מז‬
ֵ ‫כד אֵַזל ל‬
ַ ‫ ו‬- Matthew 25:10
(analyze) . ‫עא‬
ָ ‫תר‬
ַ ‫חד‬
ֵ ‫לא ֵואתת‬
ָ ‫חלו‬
Matthew 25:10 - wəḵāḏ ᵓēzal ləmezban ᵓēṯā ḥāṯnā wa(ᵓ)ylēn damṭayḇān (h)way ᶜal
ᶜāmēh ləḇēṯ ḥəlūlā we(ᵓ)ttḥēḏ tarᶜā . (analyze)
Matthew 25:10 - And while they were gone to buy, the bridegroom came, and those who
were prepared entered with him into the house of festivity,[Beth-chelulo, domus chori, seu domus
nuptiarum.] and the gate was shut.

ܳ
ܶ ‫ ݁ܒܰܚܪ ݂ ܳܬܐ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 25:11
ܳ ‫ܐ ݂ ܰܬܝ‬
ܶ ‫ܐ݂ܦ ܳܗ‬
‫ܢܝܢ ݁ܒ ݂ ܽܬܘܳܠ ݂ ܳܬܐ ݈ܐܚܪܢܳܝ ݂ ܳܬܐ‬
ܰ
ܰ
ܳ
(analyze
‫ܳܘܐܡܪܢ ܳܡܪܢ ܳܡܪܢ ݁ܦ ݂ ܰܬܚ ܰܠܢ )܀‬

‫תח‬
ַ ‫רן פ‬
ַ ‫מ‬
ָ ‫רן‬
ַ ‫מ‬
ָ ‫רן‬
ָ ‫תא ָואמ‬
ָ ָ ‫רני‬
ָ ‫תא אח‬
ָ ָ ‫נין בתול‬
ֵ ָ‫תי אפ ה‬
ַ ֵ‫דין א‬
ֵ ‫תא‬
ָ ‫חר‬
ַ ‫ ב‬- Matthew 25:11
(analyze) . ‫לן‬
ַ
Matthew 25:11 - bəḥarṯā dēn ᵓēṯay ᵓāp hānēn bəṯūlāṯā (ᵓ)ḥrānyāṯā wā(ᵓ)mrān
māran māran pəṯaḥ lan . (analyze)
Matthew 25:11 - At last came also those other virgins, saying, Our Lord, our Lord, open to us!

ܳ ‫ܐܺܡܝܢ‬
ܰ ‫ܢܐ ܶܘܐܰܡܪ ܠܶܗܝܢ‬
ܳ ‫ܐܰܡܪ ݈ܐ‬
ܳ ‫ ܽܗܘ ݁ ܶܕܝܢ ܥ‬- Matthew 25:12
‫ܢܐ‬
ܳ݁
ܰ
ܶ ݂ ‫ܢܐ ܠ‬
ܶ
ܳ ‫ܐ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܟܝܢ‬
݈ ‫ܠ݂ܟܝܢ ܕܠܐ ܳܝ݂ܕܥ‬

).

‫כין‬
ֵ ‫נא ל‬
ָ ‫דע א‬
ַ ָ ‫לא י‬
ָ ‫כין ד‬
ֵ ‫נא ל‬
ָ ‫מר א‬
ַ ‫מין א‬
ִ ‫הין א‬
ֵ ‫מר ל‬
ַ ‫נא ֵוא‬
ָ ‫דין ע‬
ֵ ‫ הו‬- Matthew 25:12
(analyze
Matthew 25:12 - hū dēn ᶜənā we(ᵓ)mar ləhēn ᵓāmin ᵓāmar (ᵓ)nā ləḵēn dəlā yāḏaᶜ
(ᵓ)nā ləḵēn . (analyze)
Matthew 25:12 - But he answered and said to them, Assuredly I tell you, I know you not.

ܳ݁
ܺ ܳ
ܺ
ܺ ݁ ݁ܶ
‫ܢ ݁ ܽܬܘܢ ܠܰܝܘܳܡܐ ܰܗܘ‬
25:13
݈ ‫ ܐܬܬܥܝܪܘ ܗ݂ܟܝܠ ܕܠܐ ܳܝ݂ܕܥܝܢ ܐ‬- ܳ Matthew
ܳ
ܳ
(analyze) ‫ܘܠܐ ܠܫܥ݂ܬܐ ܀‬
(analyze) .

‫תא‬
ָ ‫שע‬
ָ ‫לא ל‬
ָ ‫הו ו‬
ַ ‫מא‬
ָ ‫עין אנתון לַיו‬
ִ ‫לא ָיד‬
ָ ‫כיל ד‬
ִ ָ‫עירו ה‬
ִ ‫אתת‬
ֵ - Matthew 25:13
Matthew 25:13 - ᵓettᶜir(w) hāḵil dəlā yāḏᶜin ᵓ(n)tton ləyawmā haw wəlā
ləšāᶜṯā . (analyze)
Matthew 25:13 - Be wakeful therefore, for you know not that day nor the hour.

ܶ
ܳ
ܶ ݁ ‫ܓ݂ܒܳܪܐ‬
ܰ - Matthew 25:14
ܰ ݁ ‫ܐܝ݂ܟ‬
‫ܓܝܪ ݁ ܰܕܚܰܙܩ ܩܪܐ ܠܰܥ݂ܒ ݁ ܰܕܘ݈ܗܝ ܰܘܐܫܠܡ‬
ܶ ‫ܠܽܗܘܢ ܶܩܢܳܝ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܗ‬
(analyze) .

‫נה‬
ֵ ָ ‫קני‬
ֵ ‫לם להון‬
ֵ ‫דוהי ַואש‬
ַ ‫עב‬
ַ ‫רא ל‬
ָ ‫דחַזק ק‬
ַ ‫גיר‬
ֵ ‫רא‬
ָ ‫גב‬
ַ ‫ איכ‬- Matthew 25:14

Matthew 25:14 - ᵓayḵ gaḇrā gēr daḥzaq qərā ləᶜāḇddaw(hy) wa(ᵓ)šlem ləhon
qenyānēh . (analyze)
Matthew 25:14 - FOR as a man who journeyed called his servants, and delivered to them his
property:

ܺ ܰ݁
ܶ
ܺ - Matthew 25:15
‫ܟ݁ܟܪܝܢ ܺܘܐܝ݂ܬ ݁ܕ ݂ ܰܬܪ ݁ ܶܬܝܢ ܺܘܐܝ݂ܬ‬
‫ܐܝ݂ܬ ݁ܕܰܝ݈ܗ݂ܒ ܠܗ ܰ ܶܚܶܡܫ‬
ܳ ܶ ܰ ܰ
ܳ ܰ݁
ܰ ‫ܢܫ‬
ܳ ‫ܢܫ ݈ܐ‬
ܳ ‫ܐ‬
݂ ‫ܐܝ‬
(analyze)‫ܟ ܰܚܝܠܗ ܘܚܙܩ ܡܚ݂ܕܐ ܀‬
݈ ‫ܕܚ݂ܕܐ‬

‫נש‬
ָ ‫נש א‬
ָ ‫דא א‬
ָ ‫דח‬
ַ ‫אית‬
ִ ‫תין ו‬
ֵ ‫תר‬
ַ ‫אית ד‬
ִ ‫רין ו‬
ִ ‫ככ‬
ַ ‫מש‬
ֵ ‫ח‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫אית דַיהב‬
ִ - Matthew 25:15
(analyze) . ‫דא‬
ָ ‫מח‬
ֵ ‫לה ַוחַזק‬
ֵ ‫חי‬
ַ ‫איכ‬
Matthew 25:15 - ᵓiṯ dəya(h)ḇ lēh ḥāmeš kakrin wi(ᵓ)ṯ dəṯartēn wi(ᵓ)ṯ daḥḏā (ᵓ)nāš
(ᵓ)nāš ᵓayḵ ḥaylēh waḥzaq meḥḏā . (analyze)
Matthew 25:15 - To one he gave five talents, and to another two, and to another one, each
man according to his faculty; and forthwith went away.

ܶ ‫ܟ݁ܟܺܪܝܢ‬
ܶ - Matthew 25:16
ܰ ݁ ‫ܐ݁ܬ ݁ ܰܬ‬
ܰ ݁ ‫ܐܰܙܠ ݁ ܶܕܝܢ ܰܗܘ ݁ ܰܕܢܰܣ݂ܒ ܰܚܶܡܫ‬
‫ܓܪ ݁ܒܶܗܝܢ‬
ܳ
ܰ ܺ
(analyze)‫ܐܚܪܢܳܝܢ ܀‬
݈ ‫ܘܝ݂ܬܪ ܰܚܶܡܫ‬
).

‫רנָין‬
ָ ‫מש אח‬
ֵ ‫ח‬
ַ ‫תר‬
ַ ‫הין ִוי‬
ֵ ‫גר ב‬
ַ ַ‫אתת‬
ֵ ‫רין‬
ִ ‫ככ‬
ַ ‫מש‬
ֵ ‫ח‬
ַ ‫סב‬
ַ ‫דנ‬
ַ ‫הו‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫ אֵַזל‬- Matthew 25:16

(analyze

Matthew 25:16 - ᵓēzal dēn haw dansāḇ ḥāmeš kakrin ᵓettaggggar bəhēn wiṯar
ḥāmeš (ᵓ)ḥrānyān . (analyze)
Matthew 25:16 - But he who had received five talents went and traded with them, and gained
five others.

ܳ
ܶ ܰ
ܶ ‫ܐ݂ܦ ܰܗܘ ݁ܕ ݂ ܰܬܪ ݁ ܶܬܝܢ‬
ܳ ‫ ܘܳܗ݂ܟܳܘ݂ܬ‬- Matthew 25:17
ܰ ݁ ‫ܐ݁ܬ ݁ ܰܬ‬
‫ܐܚܪܢܳܝܢ‬
݈ ‫ܓܪ ݁ܬܪ݁ܬܝܢ‬
(analyze) ‫܀‬
(analyze) .

‫רנָין‬
ָ ‫תין אח‬
ֵ ‫תר‬
ַ ‫גר‬
ַ ַ‫אתת‬
ֵ ‫תין‬
ֵ ‫תר‬
ַ ‫הו ד‬
ַ ‫הכָות אפ‬
ָ ‫ ו‬- Matthew 25:17

Matthew 25:17 - wəhāḵwāṯ ᵓāp haw dəṯartēn ᵓettaggggar tartēn
(ᵓ)ḥrānyān . (analyze)

Matthew 25:17 - Likewise he who (had received) two by trading gained two others.

ܶ ‫ ܰܗܘ ݁ ܶܕܝܢ ݁ ܰܕܢܰܣ݂ܒ ܚ ݂ ܳܕܐ‬- Matthew 25:18
‫ܐܰܙܠ ܚ ݂ ܰܦܪ ܰ݁ܒܐܪܳܥܐ ܘܰܛܺܫܝ‬
ܶ ܳ ݁
ܳ݁ ܶ ݁
(analyze) ‫ܟܣܦܐ ܕܡܪܗ ܀‬

(analyze) .

‫רה‬
ֵ ‫מ‬
ָ ‫פא ד‬
ָ ‫כס‬
ֵ ‫שי‬
ִ ‫ט‬
ַ ‫עא ו‬
ָ ‫באר‬
ַ ‫פר‬
ַ ‫דא אֵַזל ח‬
ָ ‫סב ח‬
ַ ‫דנ‬
ַ ‫דין‬
ֵ ‫הו‬
ַ - Matthew 25:18

Matthew 25:18 - haw dēn dansāḇ ḥəḏā ᵓēzal ḥəpar ba(ᵓ)rᶜā wəṭāšši kespā dəmārēh
. (analyze)
Matthew 25:18 - But he who had received one went, dug in the earth, and hid the money of
his lord.

ܶ ‫ܓܳܝܐܐ‬
ܺ ݁ ‫ܢܐ ܰܣ‬
ܳ ‫ ܳ݁ܒ ݂ ܰܬܪ ݁ ܶܕܝܢ ܰܙ݂ܒ‬- Matthew 25:19
‫ܐ ݂ ܳܬܐ ܳܡܪܽܗܘܢ ݁ܕܰܥ݂ܒ ݁ ܶܕܐ‬
ܽ ‫ܳܗ‬
ܳ ‫ܢܘܢ ܰܘܢܰܣ݂ܒ ܶܡܢܽܗܘܢ ܽܚܘܫܳ݁ܒ‬
(analyze
‫ܢܐ) ܀‬

‫מנהון‬
ֵ ‫סב‬
ַ ‫הנון ַונ‬
ָ ‫דא‬
ֵ ‫עב‬
ַ ‫מרהון ד‬
ָ ‫תא‬
ָ ֵ‫סג ִָיאא א‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫דין ַזב‬
ֵ ‫תר‬
ַ ָ‫ ב‬- Matthew 25:19
(analyze) . ‫נא‬
ָ ָ‫חושב‬
Matthew 25:19 - bāṯar dēn zāḇnā saggiā(ᵓ) ᵓēṯā mārhon dəᶜāḇddē hānon wansāḇ
menhon ḥūšbānā . (analyze)
Matthew 25:19 - After a long time the lord of those servants came, and received from them
the account.

ܶ ‫ܟ݁ܟܺܪܝܢ ܘܰܩܶܪ݂ܒ ܰܚ‬
ܰ ݁ ‫ ܰܘܩܶܪ݂ܒ ܰܗܘ ݁ ܰܕܢܰܣ݂ܒ ݈ܗܳܘܐ ܰܚܶܡܫ‬- Matthew 25:20
‫ܡܫ‬
ܺ ܰ݁
ܳ
ܺ
ܶ ‫ܐܚܳܪܢܳܝܢ‬
‫ܐܚܪܢܳܝܢ‬
‫ܘܐܰܡܪ ܳܡܪܝ ܰܚܶܡܫ‬
݈ ‫ܟ݁ܟܪܝܢ ܰܝ݈ܗ݂ܒ݁ܬ ܠܝ ܳܗܐ ܰܚܶܡܫ‬
ܶ ݁ ܰ ݁ ݁ ݈ܶ
ܰ
ܶ
(analyze) ‫ܐܬܬܓܪ݂ܬ ܥܠܝܗܝܢ ܀‬

‫מרי‬
ָ ‫מר‬
ַ ‫רנָין ֵוא‬
ָ ‫מש אח‬
ֵ ‫ח‬
ַ ‫רב‬
ֵ ‫ק‬
ַ ‫רין ו‬
ִ ‫ככ‬
ַ ‫מש‬
ֵ ‫ח‬
ַ ‫סב הָוא‬
ַ ‫דנ‬
ַ ‫הו‬
ַ ‫רב‬
ֵ ‫ ַוק‬- Matthew 25:20
(analyze). ‫הין‬
ֵ ‫לי‬
ַ ‫רת ע‬
ֵ ‫תג‬
ַ ‫את‬
ֵ ‫רנָין‬
ָ ‫מש אח‬
ֵ ‫ח‬
ַ ‫הא‬
ָ ‫לי‬
ִ ‫רין ַיהבת‬
ִ ‫ככ‬
ַ ‫מש‬
ֵ ‫ח‬
ַ
Matthew 25:20 - waqrēḇ haw dansāḇ (h)wā ḥāmeš kakrin wəqārrēḇ ḥāmeš
(ᵓ)ḥrānyān we(ᵓ)mar mār(y) ḥāmeš kakrin ya(h)ḇt li() hā ḥāmeš (ᵓ)ḥrānyān
ᵓettaggrēṯ ᶜəlayhēn . (analyze)
Matthew 25:20 - Then he drew near who had received the five talents, and brought five
others, and said, My lord, five talents thou gavest me: behold, five others I have gained by
them.

ܺ
ܺ ‫ܐܰܡܪ ܶܠܗ ܳܡܶܪܗ‬
ܳ - Matthew 25:21
ܳ ‫ܐܝܘ ܰܥ݂ܒ ݁ ܳܕܐ ܳܛ ݂ ܳܒܐ ܰܘܡܰܗܝܡ‬
‫ܢܐ ܰܥܠ ܰܩܠܝܠ‬
ܰ ‫ܓܝ‬
ܺ ݁ ‫ܡܰܗܝܰܡܢ ܗܰܘܝ݁ܬ ܰܥܠ ܰܣ‬
݂ ‫ܐܺܩܝܳܡ݂ܟ ܽܥܘܠ ܠܰܚ ݂ ܽܕܘ ݂ ܶܬܗ ݁ܕܳܡܳܪ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܟ‬
݈

‫על‬
ַ ‫מן הַוית‬
ַ ‫הי‬
ַ ‫ליל מ‬
ִ ‫ק‬
ַ ‫על‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫הימ‬
ַ ‫בא ַומ‬
ָ ‫ט‬
ָ ‫דא‬
ָ ‫עב‬
ַ ‫איו‬
ִ ‫רה‬
ֵ ‫מ‬
ָ ‫לה‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫ א‬- Matthew 25:21
(analyze) . ‫רכ‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫תה ד‬
ֵ ‫חדו‬
ַ ‫מכ עול ל‬
ָ ‫קי‬
ִ ‫גי א‬
ִ ‫ס‬
ַ
Matthew 25:21 - ᵓāmar lēh mārēh ᵓi(w) ᶜāḇddā ṭāḇā wamhaymnā ᶜal qālil
məhayman (h)wayt ᶜal saggi ᵓāqimāḵ ᶜūl ləḥāḏūṯēh dəmārāḵ . (analyze)
Matthew 25:21 - His lord said to him, It is well, good and faithful servant; over a little thou
hast been faithful, over much I will establish thee: enter into the joy of thy lord.

ܶ ݁ ‫ܟ݁ܟܰܪܘܗܝ ܶܘܐܰܡܪ ܳܡܪܝ ݁ ܰܬܪ‬
ܰ ݁ ‫ ܰܘܩܶܪ݂ܒ ܰܗܘ ݁ܕ ݂ ܰܬܪ ݁ ܶܬܝܢ‬- Matthew 25:22
‫ܬܝܢ‬
݈
ܶ
ܶ ‫ܟ݁ܟܺܪܝܢ ܰܝܗ݂ܒ݁ܬ ܺܠܝ ܳܗܐ ݁ ܰܬܪ ݁ ܶܬܝܢ ܐܚܳܪܢܳܝܢ‬
ܰ݁
‫ܐ݁ܬ ݁ ܰܬ݁ܓܪ݂ܬ ܥܰܠܝܶܗܝܢ ) ܀‬
݈
݈
(analyze

‫הא‬
ָ ‫לי‬
ִ ‫רין ַיהבת‬
ִ ‫ככ‬
ַ ‫תין‬
ֵ ‫תר‬
ַ ‫מרי‬
ָ ‫מר‬
ַ ‫רוהי ֵוא‬
ַ ‫ככ‬
ַ ‫תין‬
ֵ ‫תר‬
ַ ‫הו ד‬
ַ ‫רב‬
ֵ ‫ ַוק‬- Matthew 25:22
(analyze) . ‫הין‬
ֵ ‫לי‬
ַ ‫רת ע‬
ֵ ‫תג‬
ַ ‫את‬
ֵ ‫רנָין‬
ָ ‫תין אח‬
ֵ ‫תר‬
ַ
Matthew 25:22 - waqrēḇ haw dəṯartēn kakraw(hy) we(ᵓ)mar mār(y) tartēn kakrin
ya(h)ḇt li() hā tartēn (ᵓ)ḥrānyān ᵓettaggrēṯ ᶜəlayhēn . (analyze)
Matthew 25:22 - And he of the two talents approached, and said, My lord, two talents thou
gavest me: behold, two others I have gained by them.

ܺ
ܺ ‫ܐܰܡܪ ܶܠܗ ܳܡܶܪܗ‬
ܳ - Matthew 25:23
ܳ ‫ܐܝܘ ܰܥ݂ܒ ݁ ܳܕܐ ܳܛ ݂ ܳܒܐ ܰܘܡܰܗܝܡ‬
‫ܢܐ ܰܥܠ ܰܩܠܝܠ‬
ܰ ‫ܓܝ‬
ܺ ݁ ‫ܡܰܗܝܰܡܢ ܗܰܘܝ݁ܬ ܰܥܠ ܰܣ‬
݂ ‫ܐܺܩܝܳܡ݂ܟ ܽܥܘܠ ܠܰܚ ݂ ܽܕܘ ݂ ܶܬܗ ݁ܕܳܡܳܪ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܟ‬
݈

‫על‬
ַ ‫מן הַוית‬
ַ ‫הי‬
ַ ‫ליל מ‬
ִ ‫ק‬
ַ ‫על‬
ַ ‫נא‬
ָ ‫הימ‬
ַ ‫בא ַומ‬
ָ ‫ט‬
ָ ‫דא‬
ָ ‫עב‬
ַ ‫איו‬
ִ ‫רה‬
ֵ ‫מ‬
ָ ‫לה‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫ א‬- Matthew 25:23
(analyze) . ‫רכ‬
ָ ‫מ‬
ָ ‫תה ד‬
ֵ ‫חדו‬
ַ ‫מכ עול ל‬
ָ ‫קי‬
ִ ‫גי א‬
ִ ‫ס‬
ַ
Matthew 25:23 - ᵓāmar lēh mārēh ᵓi(w) ᶜāḇddā ṭāḇā wamhaymnā ᶜal qālil
məhayman (h)wayt ᶜal saggi ᵓāqimāḵ ᶜūl ləḥāḏūṯēh dəmārāḵ . (analyze)
Matthew 25:23 - His lord saith to him, It is well, servant good and faithful; over a little thou
hast been faithful, over much will I establish thee: enter into the joy of thy lord.

ܳ ‫ ܩܶܪ݂ܒ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 25:24
ܰ ݁ ‫ܐ݂ܦ ܰܗܘ ݁ ܰܕܢܰܣ݂ܒ ܚ ݂ ܳܕܐ‬
ܳ ‫ܟ݁ܟܳܪܐ ܶܘܐܰܡܪ‬
‫ܡܪܝ ܳܝ ݂ ܰܕܥ‬
ܰ
ܰ ‫ܐܢ݁ܬ‬
ܰ ‫ܐܢ݁ܬ ܰܩܫܳܝܐ ܘܳܚܶܨ݂ܕ‬
ܰ ‫ܓ݂ܒܳܪܐ‬
ܰ ‫݈ܗܺܘܝ݂ܬ ܳܠ݂ܟ ݁ܕ‬
ܳ ݁ ‫ܐܝ‬
‫ܟܐ ݁ܕܳܠܐ ܙܪܥ݁ܬ‬
݈
݈
ܳ݁
ܰ ‫ܐ ݂ܢ݁ܬ ܶܡܢ‬
ܰ ‫ܢܫ‬
ܳ ݁ ‫ܐܝ‬
ܰ ݂ ‫ܰܘܡ‬
݁ ܰ݁ ܰ
ܶ ‫ܟ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܟܐ ܕܠܐ ݁ܒܕܪܬ‬
݈

‫רא‬
ָ ‫גב‬
ַ ‫לכ ד‬
ָ ‫דע הִוית‬
ַ ָ ‫מרי י‬
ָ ‫מר‬
ַ ‫רא ֵוא‬
ָ ‫ככ‬
ַ ‫דא‬
ָ ‫סב ח‬
ַ ‫דנ‬
ַ ‫הו‬
ַ ‫דין אפ‬
ֵ ‫רב‬
ֵ ‫ ק‬- Matthew 25:24
) . ‫דרת‬
ַ ַ‫לא ב‬
ָ ‫כא ד‬
ָ ‫מן אי‬
ֵ ‫נש אנת‬
ֵ ַ ‫רעת ַומכ‬
ַ ‫לא ז‬
ָ ‫כא ד‬
ָ ‫צד אנת אי‬
ֵ ‫ח‬
ָ ‫קשָיא ו‬
ַ ‫אנת‬
(analyze

Matthew 25:24 - qərēḇ dēn ᵓāp haw dansāḇ ḥəḏā kakrā we(ᵓ)mar mār(y) yāḏaᶜ
(h)wiṯ lāḵ dəǥāḇrā ᵓa(n)t qašyā wəḥāṣēḏ ᵓa(n)t ᵓaykā dəlā zəraᶜt wamḵānneš
ᵓa(n)t men ᵓaykā dəlā baddddart . (analyze)
Matthew 25:24 - But he also drew near who had received the one talent, and said, My lord, I
knew thee, that thou wast a hard man, reaping where thou hadst not sowed, and gathering
together from whence thou hadst not dispersed.

ܺ ‫ܟ݁ܟܳܪ݂ܟ ܰ݁ܒܐܪܳܥܐ ܳܗܐ‬
ܰ ݁ ‫ ܘ ݂ ܶܕܚܶܠ݂ܬ ܶܘܐܶܙ݈ܠ݂ܬ ܰܛܺܫܝ ݂ ܳܬܗ‬- Matthew 25:25
‫ܐܝ݂ܬ ܳܠ݂ܟ‬
݂ ‫݁ ܺܕܝܳܠ‬
(analyze) ‫ܟ ܀‬
(analyze) .

‫לכ‬
ָ ‫די‬
ִ ‫לכ‬
ָ ‫אית‬
ִ ‫הא‬
ָ ‫עא‬
ָ ‫באר‬
ַ ‫רכ‬
ָ ‫ככ‬
ַ ‫תה‬
ָ ‫שי‬
ִ ‫ט‬
ַ ‫לת ֵואֵזלת‬
ֵ ‫דח‬
ֵ ‫ ו‬- Matthew 25:25
Matthew 25:25 - wəḏeḥlēṯ we(ᵓ)ze(l)ṯ ṭāššiṯāh kakrāḵ ba(ᵓ)rᶜā hā ᵓiṯ lāḵ
dilāḵ . (analyze)

Matthew 25:25 - And I feared, and went and hid thy talent in the earth: behold, thou hast

thine own.

ܳ ‫ܢ‬
ܳ ‫ܢܐ ܳܡܶܪܗ ܶܘܐܰܡܪ ܶܠܗ ܰܥ݂ܒ ݁ ܳܕܐ ݁ ܺܒܝܳܫܐ ܰܘܚ ݂ ܰܒ‬
ܳ ‫ ܥ‬- Matthew 25:26
‫ܢܐ ܳܝ ݂ ܰܕܥ‬
ܳ
ܰ ‫ܢܐ ܶܡܢ‬
ܰ ‫ܢܐ‬
ܳ ݁ ‫ܐܝ‬
ܰ ݂ ‫ܟܐ ݁ܕܠܐ ܶܙܪܶܥ݂ܬ ܰܘܡ‬
ܳ ݁ ‫ܐܝ‬
ܶ ‫ܟ‬
ܳ ‫ܐ‬
ܳ ‫݈ܗܰܘܝ݁ܬ ݁ܕܳܚܶܨ݂ܕ ݈ܐ‬
‫ܟܐ‬
݈ ‫ܢܫ‬
ܶ ݁
ܳ݁
(analyze) ‫ܕܠܐ ܰ݁ܒܕܪ݂ܬ ܀‬

‫נא‬
ָ ‫צד א‬
ֵ ‫ח‬
ָ ‫דע הַוית ד‬
ַ ָ ‫נא י‬
ָ ָ ‫שא ַוחבַנ‬
ָ ‫בי‬
ִ ‫דא‬
ָ ‫עב‬
ַ ‫לה‬
ֵ ‫מר‬
ַ ‫רה ֵוא‬
ֵ ‫מ‬
ָ ‫נא‬
ָ ‫ ע‬- Matthew 25:26
(analyze) . ‫רת‬
ֵ ‫בד‬
ַ ‫לא‬
ָ ‫כא ד‬
ָ ‫מן אי‬
ֵ ‫נא‬
ָ ‫נש א‬
ֵ ַ ‫עת ַומכ‬
ֵ ‫לא ֵזר‬
ָ ‫כא ד‬
ָ ‫אי‬
Matthew 25:26 - ᶜənā mārēh we(ᵓ)mar lēh ᶜāḇddā bišā waḥḇānānā yāḏaᶜ (h)wayt
dəḥāṣēḏ (ᵓ)nā ᵓaykā dəlā zerᶜēṯ wamḵānneš (ᵓ)nā men ᵓaykā dəlā
baddrēṯ . (analyze)
Matthew 25:26 - His lord answered, Thou evil and slothful servant, thou didst know me that
I reap where I have not sowed, and collect from whence I have not dispersed.

ܳ
ܶ ݁ ‫ ܳܘܶܠܐ ݈ܗܳܘܐ ܳܠ݂ܟ ݁ܕ ݂ ܰܬܪܶܡܐ‬- Matthew 25:27
‫ܟܣ݁ܦܝ ܰܥܠ ݁ ܳܦ ݂ ܽܬܘܪܐ ܳܘܐ ݂ ܶܬܐ‬
ܶ ܶ
ܺ ‫ܢܐ ܘ ݂ ܳܬ ݂ ܰܒܥ‬
ܺ݁
ܶ ‫ܗܺܘܝ݂ܬ‬
ܰ
ܳ ‫ܐ‬
(analyze) ‫ܗܘܝ݂ܬ ܕܝܠܝ ܥܡ ܪ݁ܒܳܝ݂ܬܗ ܀‬
݈
݈

‫בע הִוית‬
ַ ָ‫נא ות‬
ָ ֵ‫תא הִוית א‬
ֵ ‫רא ָוא‬
ָ ‫פתו‬
ָ ‫על‬
ַ ‫כספי‬
ֵ ‫מא‬
ֵ ‫תר‬
ַ ‫לכ ד‬
ָ ‫לא הָוא‬
ֵ ָ ‫ ו‬- Matthew 25:27
(analyze) . ‫תה‬
ֵ ָ ‫רבי‬
ֵ ‫עם‬
ַ ‫דילי‬
ִ
Matthew 25:27 - wālē (h)wā lāḵ dəṯarmē kesp(y) ᶜal pāṯūrā wā(ᵓ)ṯē (h)wiṯ ᵓēnā
wəṯāḇaᶜ (h)wiṯ dil(y) ᶜam rebyāṯēh . (analyze)
Matthew 25:27 - Did it not behove thee to cast my money upon the table, that when I came I
might require mine own with its increase ?

ܶ
ܳ ܰ݁
ܺ ݂ ‫ ܰܣ݂ܒܘ ܳܗ‬- Matthew 25:28
ܶ ‫ܟܝܠ ܶܡ‬
‫ܟ݁ܟܪܐ ܽܘ݈ܗ ݂ ܽܒܘܗ ܠܰܗܘ ݁ ܺܕܐܝ݂ܬ ܠܗ‬
‫ܢܗ‬
ܺ ݁ ܰ݁
(analyze) ‫ܟܪܝܢ ܀‬
‫ܥܰܣܪ ܟ‬

(analyze) .

‫רין‬
ִ ‫ככ‬
ַ ‫סר‬
ַ ‫לה ע‬
ֵ ‫אית‬
ִ ‫הו ד‬
ַ ‫רא והבוה ל‬
ָ ‫ככ‬
ַ ‫נה‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫כיל‬
ִ ָ‫סבו ה‬
ַ - Matthew 25:28
Matthew 25:28 - sāḇ(w) hāḵil mēnēh kakrā u(h)ḇūh ləhaw di(ᵓ)ṯ lēh ᶜəsar
kakrin . (analyze)

Matthew 25:28 - Take therefore from him the talent, and give it unto him who hath ten
talents.

ܶ
ܶ ݁ ‫ ܠܰܡܢ‬- Matthew 25:29
ܶ ‫ܢ ݂ ܺܬܝܶܗ݂ܒ ܶܠܗ ܘ‬
ܶ ‫ܓܝܪ ݁ ܺܕܐܝ݂ܬ ܶܠܗ‬
‫ܢ݁ܬ ݁ ܰܬܘܰܣ݂ܦ ܠܗ‬
ܶ ‫ܢܫ݁ܬܶܩܠ ܶܡ‬
ܶ ‫ܘܰܗܘ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܕܰܠܝ݁ܬ ܶܠܗ ܳܘܐ݂ܦ ܰܗܘ ݁ ܺܕܐܝ݂ܬ ܶܠܗ‬
(analyze‫܀‬
) ‫ܢܗ‬

‫לה ָואפ‬
ֵ ‫לית‬
ַ ‫דין ד‬
ֵ ‫הו‬
ַ ‫לה ו‬
ֵ ‫ספ‬
ַ ‫תו‬
ַ ‫נת‬
ֵ ‫לה ו‬
ֵ ‫הב‬
ֵ ‫תי‬
ִ ֵ ‫לה נ‬
ֵ ‫אית‬
ִ ‫גיר ד‬
ֵ ‫מן‬
ַ ‫ ל‬- Matthew 25:29
(analyze) . ‫נה‬
ֵ ‫מ‬
ֵ ‫קל‬
ֵ ‫נשת‬
ֵ ‫לה‬
ֵ ‫אית‬
ִ ‫הו ד‬
ַ
Matthew 25:29 - ləman gēr di(ᵓ)ṯ lēh nēṯihēḇ lēh wənettawsāp lēh wəhaw dēn
dəlayt lēh wā(ᵓ)p haw di(ᵓ)ṯ lēh neštqel mēnēh . (analyze)
Matthew 25:29 - For unto him who hath shall be given, and it shall be added to him; but he
who hath not, that also which he hath shall be taken from him.

ܳ
ܰ ‫ ܰܘܠܰܥ݂ܒ ݁ ܳܕܐ ܰ݁ܒܺܛܝܳܠܐ‬- Matthew 25:30
ܳ ݂ ‫ܐ݁ܦܽܩܘ݈ܗܝ ܠܶܚܽܫܘ‬
‫ܟܐ ܰ݁ܒܪܳܝܐ ݁ ܰܬܳܡܢ‬
ܶ ‫ܢܗܶܘܐ ݁ ܶܒ݂ܟܳܝܐ ܘܽܚܘܳܪܩ ܶܫ‬
ܶ
(analyze) ‫ܢܐ ܀‬
‫רק‬
ָ ‫בכָיא וחו‬
ֵ ‫נהֵוא‬
ֵ ‫מן‬
ָ ַ‫כא בַר ָָיא ת‬
ָ ‫חשו‬
ֵ ‫לא אפקוהי ל‬
ָ ‫טי‬
ִ ַ‫דא ב‬
ָ ‫עב‬
ַ ‫ ַול‬- Matthew 25:30
(analyze) . ‫נא‬
ֵ ‫ש‬
ֵ
Matthew 25:30 - walᶜāḇddā baṭilā ᵓapqū(hy) ləḥēšūḵā barāyā tamān nehwē beḵyā
wəḥūrāq šēnē . (analyze)
Matthew 25:30 - And the indolent servant cast forth into the darknesses without; there shall
be weeping and gnashing of teeth.

ܽ ݂ ‫ܢܳܫܐ ݁ܒܽܫܘ݂ܒܶܚܗ ܘ‬
݁ ‫ ܳܡܐ ݁ ܳܕܐ ݂ ܶܬܐ ݁ ܶܕܝܢ ݁ܒܶܪܗ‬- Matthew 25:31
ܳ ‫ܐ‬
‫ܟܠܽܗܘܢ‬
‫ܕ‬
݈
ܰ ݂ ‫ܰܡܰܠܐ‬
ܶ ‫ܟܘ݈ܗܝ ܰܩ ݁ ܺܕܝܶܫܐ ܰܥܶܡܗ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ‬
ܳ ‫ܢ ݁ ܶܬ݂ܒ ܰܥܠ ݁ܬܳܪ‬
‫ܢܘܣ ݁ܕܽܫܘ݂ܒܶܚܗ )܀‬
(analyze

‫שא‬
ֵ ‫די‬
ִ ‫ק‬
ַ ‫כוהי‬
ַ ‫לא‬
ַ ‫מ‬
ַ ‫כלהון‬
ֻ ‫חה ו‬
ֵ ‫שא בשוב‬
ָ ָ ‫רה דאנ‬
ֵ ‫דין ב‬
ֵ ‫תא‬
ֵ ‫דא‬
ָ ‫מא‬
ָ - Matthew 25:31
(analyze) . ‫חה‬
ֵ ‫נוס דשוב‬
ָ ָ ‫על תר‬
ַ ‫תב‬
ֵ ֵ ‫דין נ‬
ֵ ‫הי‬
ָ ‫מה‬
ֵ ‫ע‬
ַ
Matthew 25:31 - mā dā(ᵓ)ṯē dēn bərēh də((ᵓ))nāšā bəšūḇḥēh wəḵullhon
māla(ᵓ)ḵaw(hy) qaddišē ᶜāmēh hāydēn netteḇ ᶜal tərānāws dəšūḇḥēh . (analyze)
Matthew 25:31 - WHEN the Son of man cometh in his glory, and all his holy angels with him,
then shall he sit upon the throne of his glory.

ܶ
ܽ ݁ ‫ܟܢܽܫܘܢ ܩ ݂ ܳܕܰܡܘܗܝ‬
ܰ ݁ ‫ܢ݂ܬ‬
ܶ ‫ ܘ‬- Matthew 25:32
‫ܟܠܽܗܘܢ ܰܥ݈ܡܶܡܐ ܰܘܢ ݂ ܰܦܪܫ‬
݈
ܶ
ܳ
ܶ
ܰ ‫ܢܘܢ ܰܚ݂ܕ ܶܡܢ ܰܚ݂ܕ‬
ܽ ‫ܐ‬
(analyze
‫ܐܝ݂ܟ ܪܥܳܝܐ ݁ ܰܕܡ ݂ ܰܦܪܫ ܶܥܪ ݁ ܶܒܐ ܶܡܢ ݁ܓ ݂ ܰܕܳܝܐ )܀‬

‫רעָיא‬
ָ ‫חד איכ‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫חד‬
ַ ‫אנון‬
ֵ ‫רש‬
ֵ ַ ‫מא ַונפ‬
ֵ ‫עמ‬
ַ ‫כלהון‬
ֻ ‫מוהי‬
ַ ‫ד‬
ָ ‫כנשון ק‬
ַ ‫נת‬
ֵ ‫ ו‬- Matthew 25:32
(analyze) . ‫יא‬
ָ ‫ד‬
ַ ‫מן ג‬
ֵ ‫בא‬
ֵ ‫ער‬
ֵ ‫רש‬
ֵ ַ ‫דמפ‬
ַ
Matthew 25:32 - wənnēṯkkannšūnn qəḏāmaw(hy) kullhon ᶜa(m)mē wanpārreš
ᵓēnon ḥāḏ men ḥāḏ ᵓayḵ rāᶜyā dampārreš ᶜerbē men gəḏāyā . (analyze)
Matthew 25:32 - And before him shall be gathered all nations: and he shall separate them
one from another, as the shepherd separateth the sheep from the goats.

ܶ
ܶ ‫ ܰܘܢܺܩܝܡ ܶܥܪ ݁ ܶܒܐ ܶܡܢ ܰܝܺܡܝ‬- Matthew 25:33
‫ܢܗ ܰܘ݂ܓ ݂ ܰܕܳܝܐ ܶܡܢ ܶܣܳܡܠܗ )܀‬

(analyze

(analyze) .

‫לה‬
ֵ ‫מ‬
ָ ‫ס‬
ֵ ‫מן‬
ֵ ‫דָיא‬
ַ ‫נה ַוג‬
ֵ ‫מי‬
ִ ַ ‫מן י‬
ֵ ‫בא‬
ֵ ‫ער‬
ֵ ‫קים‬
ִ ‫ ַונ‬- Matthew 25:33

Matthew 25:33 - wanqim ᶜerbē men yāminēh wāǥḏāyā men sēmālēh . (analyze)
Matthew 25:33 - And he shall cause the sheep to stand upon his right hand, and the goats on
his left.

ܳ ݁ ‫ܢܐܰܡܪ ܰܡܠ‬
ܽ ‫ܟܐ ܠܳܗ‬
ܶ ‫ܢܘܢ ݁ܕܶܡܢ ܰܝܺܡܝ‬
ܺ ‫ ܳܗܝ ݁ ܶܕܝܢ‬- Matthew 25:34
‫ܢܗ ݁ ܰܬܘ‬
ܺ
ܽ ݂ ‫ܟܘ ݂ ܳܬܐ ݁ ܰܕܥ ݂ ܺܬܝ ݂ ܳܕܐ ܗܳܘ݂ܬ ܠ‬
ܽ ݁ ‫ܟܘܗܝ ݁ ܳܕܐ݂ܒܝ ܺܝܰܪ݂ܬܘ ܰܡܠ‬
‫ܟܘܢ ܶܡܢ ݁ ܰܬܪܡܳܝ ݂ ܶܬܗ‬
݈
݈ ܰ ݂ ‫݁ܒܪܝ‬
ܳ ܳ ݁
(analyze) ‫ܕܥܠܡܐ ܀‬

‫רתו‬
ַ ‫דאבי י‬
ָ ‫כוהי‬
ַ ‫רי‬
ִ ‫תו ב‬
ַ ‫נה‬
ֵ ‫מי‬
ִ ַ ‫מן י‬
ֵ ‫הנון ד‬
ָ ‫כא ל‬
ָ ‫מל‬
ַ ‫מר‬
ַ ִ‫דין נא‬
ֵ ‫הי‬
ָ - Matthew 25:34
(analyze) . ‫מא‬
ָ ‫על‬
ָ ‫תה ד‬
ֵ ָ ‫תרמי‬
ַ ‫מן‬
ֵ ‫דא הָות לכון‬
ָ ‫תי‬
ִ ‫דע‬
ַ ‫תא‬
ָ ‫מלכו‬
ַ
Matthew 25:34 - hāydēn ni(ᵓ)ar malkā ləhānon dəmen yāminēh taw bəriḵaw(hy)
dā(ᵓ)ḇ(y) īrāṯ(w) malkuṯā daᶜṯiḏā (h)wāṯ ləḵon men tarmyāṯēh dəᶜālmā . (analyze)
Matthew 25:34 - Then shall the King say to them on his right hand, Come, blessed of my
Father, inherit the kingdom which was to be for you from the foundation of the world.

ܶ ݁ ‫ܢ݂ܬ‬
ܶ ݁ - Matthew 25:35
ܰ ݂ ‫ܓܝܪ ܘܰܝ݈ܗ݂ܒ ݁ ܽܬܘܢ ܺܠܝ ܠܶܡܐ‬
ܶ ‫ܟ݂ܦ‬
‫ܟܠ ܰܘܨܺܗܝ݂ܬ‬
ܰ ‫ܢܢܝ‬
ܰ ݂ ‫ܢܳܝܐ ݈ܗܺܘܝ݂ܬ ܘ‬
ܶ ‫ܟ‬
ܳ ‫ܢܫ ݁ ܽܬܘ‬
ܳ ‫ܐ݂ܟܣ‬
ܳ ‫ܰܘܐܫܺܩܝ ݁ ܽܬܘ‬
(analyze
‫ܢܢܝ) ܀‬

‫נני אכסנ ָָיא הִוית‬
ָ ‫קיתו‬
ִ ‫הית ַואש‬
ִ ‫כל ַוצ‬
ַ ‫מא‬
ֵ