You are on page 1of 5

NGEL VIR

LETRA: ROSALA DE CASTRO

A dis ros, adis fontes


Cancin
Coro mixto SATB

Adis ros, adis fontes


(Adicada o meu gran amigo Xulio Mosquera, un namorado da obra Rosaliana) Letra: Rosala de Castro Msica: ngel Viro
Soprano

2 &b 4
-

j j j j j j j j j .
A - dis r - os a - dis fon - tes a - dis

j j
tos pe -

re - ga

Soprano

&b &b Vb ?b &b &b Vb ?b &b &b Vb ?b


o o o o
16 11

j j
A - dis

que

Contralto

nos

j j J

j j j j r - os a - dis j j j j
r - os

j j j . fon - tes a - dis j j j .


fon - tes

j
re -

A - dis

Tenor

J J J J

a - dis

A - dis

r - os

a - dis

Bajo


-

J J J fon - tes a J

a - dis

. .

re -

J J

- dis

re -

a - dis

re -

j j
tos

nos

j
non

j j J a J

J J J J
vis - ta

ga

j j J J

pe - que

a - dis

nos

j j j j J J J J J J J J

dos meus

ga

tos

J J

pe - que

a - dis

vis - ta

dos meus

ga

tos

pe - que

nos

- dis

vis - ta

dos meus

ga

tos

pe - que

nos

a - dis

vis - ta

dos meus

llos

sei

j j j j
can - do nos ve - re

llos

sei

j j j j n J J J J # J J J J

llos

J non J
non

non

can - do nos ve - re

sei

can - do nos ve - re

llos

sei

can - do nos ve - re

telepartitura.com

&b &b
mos

21

j
non

sei

V b # ?b
26

mos

j non j
non

sei

j j j J can - do nos ve - re j j j j
can - do nos ve - re

j j
mos non

sei

j j J J

sei

sei

J J J J j j J J
Fine

mos non

J J

mos

mos

j J

can - do nos ve - re

mos non

sei

sei

non

can - do nos ve - re

mos non

sei

&b J J J can - do mnos j j &b # J

#
mos

A Coda

n # # .. n # # .. n # # .. n # # ..

j j j j j j
Mi - a

ve - re

Vb J J J J ?b J J J J # j j & # # # tej- rraj & te - rra ## j V J


31

can - do mnos ve - re

mos

j j j j j j - rra mi a Mi - a j te j j J J J
Mi - a te - rra mi a

te - rra mi a

can - do mnos ve - re

mos

J J
Mi - a

te -

rra

can - do mnos ve - re

mos

j J J J te - rra don - de meeu cri j j j j j J te - rra don - de meeu cri j J J J J J j j


te - rra

- ei

j j j j j j
hor - ti - a

- ei

j j j hor - ti - a j j j
hor - ti - a

que que - ro

j que j

j j que - ro j j

? ##

te - rra

don - de meeu cri - ei

J J J J

j J

j j j j
que que - ro

que que - ro

te - rra don - de

neeu cri - ei

telepartitura.com

# j & # j - to # # tan j & j tan to ## j j V


36

j j j j J J fi - guei - ri - as que pran - tei j j j j j j fi - guei - ri - as que pran - tei j j J J J J tan - to fi - guei - ri - as que pran - tei ? ## j j J J J J
tan - to fi - guei - ri - as

J J

j j
pra - dos

j j j j
r - os

j j pra - dos j J
pra - dos

j j j j r - os ar - bo j j J J
r - os ar - bo -

ar - bo -

que

pran -

que pran - tei

## j j & # # rej- das & j re - das ## j V J


41

j n J J J pi - na - res que mo - veo j j j j j j pi - na - res que mo - veo j J J J J J j j


pi - na - res que

ven -

to

J

pa - xa -

n
ven -

to

? ##
46

re - das


- do

mo - veo

nven
ven

to

tei

que

mo - veo

to

# & # J J J J # # ri - os pi - a & V ##

j j j j J

j j j j j a j j j do meu j j

res

ca - si - a

do meu con - ten

ca - si -

j con - ten j

? ##

ca - si - a

j j

j j J J

do meu con - ten

ca - si - a

do meu con - ten

telepartitura.com

D.C. al Fine
51

& & V

## ## ##

to to

.. ..
to to

.. .. .. ..
fon

Coda

j n j j j n b j j A - dis n n b r - os a - dis fon - tes nnb nnb


tes

J J A - dis j j
A - dis

.. ..

J J J J

? ##
57

to

to

A - dis

to

to

A - dis

&b J r j b & Vb J ?b J

j J J os a - dis j j j J os J
a J a J - dis

fon

#
tes

r - os

J J

tes

r -

- dis

fon

tes

r - os

a - dis

fon

telepartitura.com