You are on page 1of 19

БНбД 83-21-01 

Монгол Улсын барилгын норм, дїрэм

Дархан слесарийн ажлын хєдєлмєр зарцуулалтын норм

Labour input norms for titter`s works

ОРШИЛ ХЭСЭГ

1. Барилгын талбайд багаж хэрэгслийг хийх ба дархан слесарийн ажлыг
гїйцэтгэхээр бодож энэхїї нормыг боловсруулав.
2. Нормыг хийхдээ цахилгаан хєєргєєр чулуун нїїрсийг їлээлгэж
ажиллахаар бодсон тул чулуун нїїрсийг шингэн тїлш, хийгээр
їлээлгэж ажиллавал хєдєлмєр зарцуулалтыг 0,8 гэсэн илтгэлцїїрээр
єсгєнє.
3. Нормын 1-р бїлгийг зїйлїїдэд 5 ширхгээс олон тооны эд ангийг
хийхээр бодов. Хэрэв 5-аас цєєн эд ангийг хийвэл 1-р хїснэгтэд
заагдсан илтгэлцїїрээр єсгєнє.
Хїснэгт 1.
Нэг партанд байгаа эд Эдлэхїїний бїтээцийн тоо
ангийн тоо Давталт Слесарийн
1 1,25 1,5
2-5 1,15 1,3
4. Нормын 2-р бїлгийн зїйлїїдэд нэг тєрлийн нарийвч хэсгийг хийхэд
зарцуулбал зохих нийт хугацааг 2 цагаас доошгїй байхаар бодсон.
Ажлын хэмжээ їїнээс бага байвал хєдєлмєр зарцуулалтыг 2-р
хїснэгтэд заагдсан илтгэлцїїрээр єсгєнє.

Хїснэгт 2.
Даалгаварт ажлын хэмжээ нормоор цаг нормоор
Боловсруулалтын тєрєл хїртэл цаг хїртэл
1 2
Дархан слесарийн ажил 1,3 1,15

5. Дотоод шаталтын хєдєлгїїртэй гагнуурын тєхєєрємжєєр гагнах ажил
энэ нормд тусгагдаагїй. Хэрэв хийгдвэл нэмж нормчлоно.
6. Барилгын техник аюулгїйн дїрмийн шаардлагын дагуу энэхїї норм
боловсруулагдсан.
7. Їйлдвэрлэгдсэн эд ангийн чанар улсын стандарт, техникийн нєхцлийг
хангасан байна.

21-1. БЭХЭЛГЭЭНИЙ ХЭСЭГЛЭЛ БА СЛЕСАРИЙН
ЭДЛЭЛИЙГ БЭЛТГЭХ

Анкерийн боолтууд
100 боолтын хєдєлмєр зарцуулалт хїн/цаг

Ажлын Салааны Боолтын диаметр мм хїртэл


БНбД 83-21-01 

бїрэлдэхїї бїрэлдэхїїн
н мэргэжил, 24 30 36 48 60 ¹
зэрэг
1-р Гараар давтах
бэлдэцийг дархан III
улайлгах зэргийн 1 хїн 107,7
22,56 34,27 48,96 72,48 1
Гараар давтах 1
дархан II
зэргийн 1 хїн
Боолтын Барилгын
тєгсгєлийг слесарь III 27,46 32,35 37,24 54,81 72,48 2
тайрахад зэргийн 1 хїн

21-2. БАРИЛГЫН ХАНЫН ДЭГЭЭ, ЦУЙДАН /СКОБ/ ХИЙХ

Салааны бїрэлдэхїїн
Дархан III зэргийн 1 хїн
Дархан II зэргийн 1 хїн

100 эдлэхїїний хєдєлмєр зарцуулалт хїн/цаг
Бєєрєнхий тємрийн диаметр дєрвєлжин
Эдлэхїїни
Ажлын бїтэц тємрийн талууд мм хїртэл
й нэр
10 12 16 18 22 ¹
1. Суурь
машинаар
тємрийг тайрах
2. Бэлдэцийг
улайсгах
Ханын
3. Їзїїрийг тэгш 450 5,40 7,33 9,52 - 1
дэгээ
єнцєгєєр
нугалах
4. Єнцєг гаргах
5. Дэгээний їзїїр
гаргах
1. Суурь
машинаар
тємрийг тайрах
Барилгын
2. Бэлдэцийг
єргєст
улайсгах 14,8
їзїїртэй - 7,59 10,69 11,58 2
3. Їзїїрийг гаргах 5
цуйдан
4. Тэгш єнцєгтєєр
хадаас
нугалах
5. Їзїїрийг
єргєсгєх
а б в г д

21-3. УС ГООЖУУЛАХ ХОВИЛЫН ДЭГЭЭ ЄРГЄСТ
/ЗАКРЕТ/ ХИЙЖ БЭЛТГЭХ

Салааны бїрэлдэхїїн
Гараар давтах дархан


БНбД 83-21-01 

III зэрэгтэй 1 хїн
II зэрэгтэй 1 хїн
100 эдлэхїїний хєдєлмєр зарцуулалт хїн/цаг

Огтлол ба
диаметр мм
4х22
Бїтээгдэхїїний нэр Ажлын бїтэц 10х16
4х25
6х16 ¹
6х30
ф16
7х30
1. Суурь машинаар тємрийг
Ханын ус тайрах
гоожуулах ховилын 2. Бэлдэцийг улайсгах - 6,06 1
дэгээ 3. Тємрийг їзїїрлэж нугалах
4. Сїїл хэсэгт нь 2 нїх цоолох
1. Суурь машинаар тємрийг
тайрах
2. Бэлдэцийг улайсгах
Хавтгай тємєр
3. Єргєс гаргах 6,88 11,15 2
єргєст бэхэлгээ
4. Сэнж гаргах
5. Бэхэлгээний їзїїрийг єргєсгєх
6. Нїх цоолох

Огтлол ба
диаметр мм
4х22
Бїтээгдэхїїний нэр Ажлын бїтэц 10х16
4х25
6х16 ¹
6х30
ф16
7х30
1. Бэлдэцийг улайсгах
Бєєрєнхий тємєрт 2. Хийн алхаар їзїїрийг нугалах
єргєсєн бэхэлгээ 3. Єргєс гаргах 5,31 - 3
/бэлэн бэлдэцэд/ 4. Бэхэлгээний їзїїрийг єргєсгєх
5. Суурь машинаар нїх єрємдєх
а б

21-4. ЯНДАН БЭХЛЭХ ДЄРЄЄВЧНИЙ ГОЛ БЭХЛЭХ
ДЭГЭЭ ХОМУТ ХИЙХ

Салааны бїрэлдэхїїн
Гараар давтах дархан
IV зэрэгтэй 1 хїн
II зэрэгтэй 1 хїн
Хїснэгт 1.
А. Усны яндангийн дєрєєвчний 100 дєрєєвчний


БНбД 83-21-01 

хєдєлмєр зарцуулалт хїн/цаг

Яндангийн диаметр мм
Дєрєєвчний 110 140 205 215 ¹
Ажлын бїтэц
гохны тєрєл Тємрийн огтлол мм хїртэл
14х14 18х18 20х20 22х22
1. Суурь машинаар
огтлож бэлтгэх
2. Улайсгах
3. Їзїїрийг дагууд нь
Утасаар огтлож єєлєх
дїїжлэх 4. Єнцєг гарган
20,5 26,7 31,2 40,9 1
дєрєєвчний нугалах
гох 5. Нугалсан їзїїрийг
тусгай заавраар
шалгах
6. Їзїїрлэж гох
гарган матах

Яндангийн диаметр мм
Дєрєєвчний 110 140 205 215 ¹
Ажлын бїтэц
гохны тєрєл Тємрийн огтлол мм хїртэл
14х14 18х18 20х20 22х22
1. Суурь машинаар
эдлэлийг тайрах
2. Бэлдэцийг
улайсгах
3. Їзїїрийг нь дагууд
нь огтлож єєлєх
4. Єнцєг гарган
нугалах
5. Їзїїрїїдийг гаргаж
тэгшлэн боолтонд
туургатай зориулсан нїхийг
боолт хомут нїхлэх ба
єлгєх їзїїрїїдийг 20,29 32,0 39,2 49,8 2
дєрєєвчний нугалах
гох 6. Їзїїрїїдийг хагас
дугуй
хэлбэртэйгээр
чихэвч гарган
нугалах
7. Їзїїрїїдийг
улайсгаж єргєс
гаргах
8. Нїхэлсэн
нїхнїїдийг давтаж
цэвэрлэх
а б в г


БНбД 83-21-01 

Б. ЯНДАН ХООЛОЙ БЭХЛЭХ ДЭГЭЭ, ЯНДАНГААР ДЭГЭЭГ ХИЙХ
БЭЛТГЭХ

Салааны бїрэлдэхїїн
Слесарь IV зэргийн 1 хїн
Хїснэгт 2.
100 дэгээний хєдєлмєр зарцуулалт

хєдєлмєр
Яндангийн Тємрийн
Ажлын бїтэц зарцуулалт ¹
диаметр мм хэмжээ мм
хїн/цаг
Шахуургаар бэлдэцэд
тэмдэг тавьсны дагуу 10 4х16 1
тайрах
Шахуургаар
цагираглаж гох дэгээ 50 4х20 2
гаргах
Єргєс гаргах 100 4х25 3

Яндангийн хомутыг бэлтгэх
Салааны бїрэлдэхїїн
Слесарь IV зэрэгтэй 1 хїн

Хєдєлмєр
Бїтээгдэхїїний нэр Ажлын бїтэц зарцуулалт ¹
хїн/цаг
1. Тэмдэглэсний дагуу
100-150 мм-ийн шахуургаар бэлдэцийг тайрах
диаметртэй 2. Шахуургаар цагираглаж гох
5,50 1
яндангийн 2 хагас дэгээ гаргах
хомут 3. Шахуургаар нїх цоолох
4. Иж бїрдїїлэх
Халуун ус Шахуургаар хомут тайрах ба
0,67 2
дамжуулах хомут эдлэлийг хайрцаглан хураах

21-5. ДАРАВЧ БА ТОХОВЧ ХИЙХ

Ажлын бїтэц
1. Дамжлагат суурь машинаар тємрийг тэмдэглэсний дагуу тайрах
2. Нїхийг суурь машин дээр єрємдєх
3. Тайрдсын эргэн тойрон зїлгїїрдэж засах ба эд ангийг хайрцагт хураах

100 ширхэгийн хєдєлмєр зарцуулалт

Тємрийн огтлол мм
Салааны бїрэлдэхїїн
Эдлэлийн нэр 5х25 5х45
мэргэжил, зэрэг 4х20 8х60 ¹
5х36 6х50
Дєрвєлжин Барилгын слесарь IV 3,84 5,17 7,24 10,17 1


БНбД 83-21-01 

даравч зэрэгтэй 1 хїн
Тэгш єнцєгт Барилгын слесарь IV
7,39 9,31 12,00 16,22 2
даруулга зэрэгтэй 1 хїн
а б в г

21-6. ДАМЖУУЛАХ ХООЛОЙН ГОЛ ШУГАМЫН ДОР
БУЛАН ТЄМРЄЄР ТУЛЦ ХИЙХ

Ажлын бїтэц

1. Шахуурагт хайчаар хэмжээний дагуу тємєр эдлэлийг тайрах
2. Нїхийг суурь машинаар єрємдєх
3. Цахилгаан гагнуур угсрах, цахилгаан гагнуурын ажил

100 бїтээгдэхїїний хєдєлмєр зарцуулалт
Слесарийн ажил
Цахилгаан гагнуурын ажил

Дамжуулах хоолойн гол шугамын
Салааны бїрэлдэхїїн тулц
Ажлын тєрєл
мэргэжил, зэрэг Ганцаар- Хоёрло- Гурав-
¹
чилсан сон ласан
Барилгын слесарь IV
Слесарийн 8,50 11,09 11,87 1
зэрэгтэй 1 хїн
Цахилгаан Цахилгааны гагнуурчин
6,66 10,99 14,67 2
гагнуурын III зэрэгтэй 1 хїн
а б в

21-7. УГААГУУР БА ХАМГААЛАХ КОЗЫРИЙН
ТУЛЦ ХИЙХ

Ажлын бїтэц

1. Бэлдэцэд хэмжээ тавьж шахагч хутгаар огтлох
2. Бэлдэцийг гараар засах
3. Хэмжээ тавьж суурь машинаар нїхийг єрємдєх
4. Тулцуудыг угсрах

1 бїтээгдэхїїний хєдєлмєр зарцуулалт

Салааны бїрэлдэхїїн Хєдєлмєр зарцуулалт ¹
Тулгуурын тєрєл
мэргэжил, зэрэг хїн/цаг
Хамгаалах Барилгын слесарь IV
2,17 1
козырийн зэрэгтэй 1 хїн
Барилгын слесарь II
Угаагуур 0,28 2
зэрэгтэй 1 хїн

21-8. РАДИОТОР ТОГТООХ ТУЛЦ

Ажлын бїтэц

Хуудсан гангаар бэлтгэхэд


БНбД 83-21-01 

1. Шахуурагт хайчаар тємрийг тэмдэглэсний дагуу тайрах
2. Шахуургаар тулцийг хэвлэх
3. Тулцийн їзїїрийг 2 тийш нь салаалах

100 бїтээгдэхїїнийг хийх хєдєлмєр зарцуулалт

Салааны Хєдєлмєр
Тулцын тєрєл бїрэлдэхїїн зарцуулалт ¹
мэргэжил, зэрэг хїн/цаг
Дархан IV зэрэгтэй 1
хїн
12-16 4,24 1
Дархан II зэрэгтэй 1
Дугуй тємрийн диаметр хїн
мм-ээр Дархан IV зэрэгтэй 1
хїн
18 5,54 2
Дархан II зэрэгтэй 1
хїн
Барилгын слесарь IV
зэрэгтэй 1 хїн
3 мм-ийн зузаантай тємєр 1,70 3
Барилгын слесарь II
зэрэгтэй 1 хїн

21-9. ЇЙЛДВЭРИЙН БАРИЛГЫН ХАМГААЛАЛТЫН
ХАЙС САРААЛЖ ХИЙХ

Салааны бїрэлдэхїїн
Барилгын слесарь
IV зэрэгтэй 1 хїн
II зэрэгтэй 1 хїн

1м хамгаалах сараалж хийх хєдєлмєр зарцуулалт хїн/цаг

Хамгаалалты
Хамгаалалтыг єргєстэй
г хоолойн
тємрєєр сараалжлах
тємрєєр хийх
Зурвас Ховилт ба Ховилт ба
Ажлын бїтэц тємрєєр хос ховилт хос ховилт
шатанд тємрєєр тємрєєр
зориулан хийсэн шат хийсэн шат
хийсэн ба талбайн ба талбайн
хамгаалалт хамгаалалт
1. Хоолой ба єнцєгтэй
тємрийг сонгож хэмжээ
тавих
2. Эд ангийг суурь машинд 1,03 1,52 1,22
оруулж бэлтгэх
3. Хамгаалах сараалжийг
бэлтгэж суурилуулах

21-10. ЗУУРМАГИЙН БУНКЕР БА ХАЙРЦАГ ХИЙХ

Ажлын бїтэц


БНбД 83-21-01 

Їїнд: Слесарийн ажил
1. Дамжлагат суурь машинаар тэмдэглэсний дагуу тємрийг тайрах
2. Єлгєц гогцоо хийж бэхлэх
3. Бункерийг эвлїїлж гагнах
Їїнд: Цахилгаан гагнуурын ажил
1. Жижиг хийц эдлэлийг угсрахад бэлтгэж торгоос хийх
2. Эд ангийг гагнах
3. Цэвэрлэх

1 хайрцаг ба 1 бункерийн хєдєлмєр зарцуулалт хїн/цаг

Ажлын тєрєл Салааны бїрэлдэхїїн Бункер ба хайрцаг ¹
мэргэжил, зэрэг
Барилгын слесарь IV
Слесарийн 3,16 1
зэрэгтэй 1 хїн
Цахилгаан Цахилгааны гагнуурчин IV
1,50 2
гагнуурын зэрэгтэй 1 хїн

21-11. ГИШГЇЇР ВАНДАН ШАТАНД ЗОРИУЛСАН
ЯНДАН ТУЛГУУР ХИЙХ

Ажлын бїтэц

Їїнд: Слесарийн ажил
1. Бэлдэцэд хэмжээ тавих
2. Суурь машинаар бэлдэцийг тайрах
3. Хэмжээ тавьж суурь машин дээр нїхийг єрємдєх
4. Тулцыг угсрах
Їїнд: Зїсэгчийн ажил
Хийн зїсэгчээр бэлдэцийг зїсэх
Їїнд: Цахилгаан гагнуурын ажил
1. Жижиг хийц эдлэлийг угсрахад бэлтгэж торгоос хийх
2. Тулцыг гагнах

100 тулаасны хєдєлмєр зарцуулалт

Салааны бїрэлдэхїїн Хєдєлмєр
Ажлын тєрєл ¹
мэргэжил, зэрэг зарцуулалт хїн/цаг
Барилгын слесарь IV
зэрэгтэй 1 хїн
Слесарийн 53,01 1
Барилгын слесарь III
зэрэгтэй 1 хїн
Хийгээр зїсэх Хийн зїсэгч III зэрэгтэй 1 хїн 13,42 2
Цахилгаан Цахилгааны гагнуурчин III
53,1 3
гагнуурын зэрэгтэй 1 хїн

21-12. ЗАСЛАЛЫН АЖИЛД ХЭРЭГЛЭГДЭХ
ТЄМЄР ШИРЭЭ ХИЙХ


БНбД 83-21-01 

Ажлын бїтэц

Їїнд: Слесарийн ажил
1. Дамжлагат суурь машинаар тэмдэглэсний дагуу тємрийг тайрах
2. Бэлдэцийг тэгшлэх
3. Суурь машинаар нїх єрємдєх
4. Ширээг угсарч гагнах
Їїнд: Цахилгаан гагнуурын ажил
1. Жижиг хийц эдлэлийг угсрахад бэлтгэж торгоос хийх
2. Ширээг цахилгаан гагнуураар гагнах

Салааны бїрэлдэхїїн Хєдєлмєр
Ажлын тєрєл ¹
мэргэжил, зэрэг зарцуулалт хїн/цаг
Барилгын слесарь IV
Слесарийн 1
зэрэгтэй 1 хїн
Цахилгаан Цахилгааны гагнуурчин III
2
гагнуурын зэрэгтэй 1 хїн

21-13. ТЄМЄР ХААЛГА ХИЙХ

Ажлын бїтэц

Їїнд: Слесарийн ажил
1. Хавтгай тємрєєр хийсэн хаалганы самбарыг дєшин дээр тавих
2. Дамжлагат суурь машин дээр булан тємрєєр тэмдэглэсний дагуу
жаазыг тайрах
3. Хаалганы самбар жааз угсрах
4. Хаалганы тїгжээ нугас хийх
5. Тєгсгєлд нь хайрцагт хаалга суулгах
Їїнд: Цахилгаан гагнуурын ажил
1. Эдлэлийг угсрахад бэлтгэж торгоос хийх
2. Хаалганы эд ангийг цахилгаан гагнуураар гагнах
3. Хаалганы тїгжээ, бариул, нугасыг цахилгаан гагнуураар бэхлэх

1м2 хаалганы хєдєлмєр зарцуулалт

Салааны бїрэлдэхїїн Хєдєлмєр
Ажлын тєрєл ¹
мэргэжил, зэрэг зарцуулалт хїн/цаг
Барилгын слесарь V
зэрэгтэй 1 хїн
Слесарийн 2-3,0 1
Барилгын слесарь III
зэрэгтэй 1 хїн
Цахилгааны гагнуурчин III
Цахилгаан
зэрэгтэй 1 хїн 4,95 2
гагнуурын

21-15. ГАР ЭРГЇЇЛЭГ

1 комплектийн хєдєлмєр зарцуулалт


БНбД 83-21-01 

Хєдєлмєр
Салааны бїрэлдэхїїн
Ажлын бїтэц зарцуулалт ¹
мэргэжил, зэрэг
хїн/цаг
1. Эргїїлгийн задлах
2. Хэсгїїдийг цэвэрлэх
1,63 1
3. Эвлїїлэх
4. Тослох
Голыг тэгшлэх 0,36 2
Барилгын слесарь IV
Татах боолтыг тэгшлэх 0,26 3
зэрэгтэй 1 хїн
1. Торгоос бэхлэх цагираг
хийх Барилгын слесарь III
0,61 4
2. Дамрын цагираг гаргаж зэрэгтэй 1 хїн
/эргээс/ єрємдєх
Холхивчийг солих 2 хос 0,51 5
Тээглїїрийг хуурайдах
1,0 6
байранд нь байрлуулах
Голыг цэвэрлэх 0,35 7
1. Голны дєрвєлжин ба
тээглїїрийг хуурайдах 1,63 8
2. Байранд нь байрлуулах
Эргїїлгийн бариулыг
дєрвєлжин болгож 1,32 9
тохируулах
1. Тормосны байгууламжийг
тохируулах Барилгын слесарь IV
2. Гулзайсан хэсгийг зэрэгтэй 1 хїн 1
3,27
тэгшлэх Барилгын слесарь III 0
3. Эргїїлгийг цэвэрлэх ба зэрэгтэй 1 хїн
тослох
Дархан III зэрэгтэй 1
Эргїїлгийн бариулыг давтаж 1
хїн 0,75
хийх 1
Урт нь 570-700 хїртэл Дархан II зэрэгтэй 1 0,96 1
хїн 2

Тайлбар: Энэ нормд 0,5 тонн ачаа даах эргїїлгийг засварлах ажлыг
оруулсан. 0,5 тонноос илїї ачааны эргїїлгийг засахад 1-10
дугаар мєрний хєдєлмєр зарцуулалт їнэлгээнд 2-р
хїснэгтэнд
заасан илтгэлцїїрийг хэрэглэнэ.

Эргїїлгийн ачаа даац тонн хїртэл Хєдєлмєр зарцуулалт илтгэлцїїр
1,5 1,15
2,5 1,25
3,5 1,35
4,5 1,45

21-16. ГИНЖИТ ЄРГЇЇР /ТАЛЬ/

10 
БНбД 83-21-01 

1 эдлэлийн хєдєлмєр зарцуулалт

Хєдєлмєр
Салааны бїрэлдэхїїн
Ажлын бїтэц зарцуулалт ¹
мэргэжил, зэрэг
хїн/цаг
1. Єргїїрийг залах
2. Хэсгїїдийг цэвэрлэх
3. Єргїїрийг эвлїїлэх 3,06 1
4. Тослох Барилгын слесарь
5. Шалгах V зэрэгтэй 1 хїн
Шаардлагат хэсэглэлїїдийг III зэрэгтэй 1 хїн
шинээр хийх. /чиглїїлэгч
15,36 2
гинж/ втулки, цепь, пїршийг
бэхлэх араа шїдний бэхэлгээ

21-17. ХИЙН АЖИЛЛАГААТАЙ АЛХ

1 эдлэл ба 1 комплектийн хєдєлмєр зарцуулалт

Хєдєлмєр
Ажлын бїтэц зарцуулалт ¹
хїн/цаг
Алхыг задлах 0,41 1
1. Цєнг сугалж авах, шинийг шахаж суулгах /вентиль/
1,65 2
2. Хаалтыг цєнд тааруулан втулкэнд хийх
1. Хаалтыг угсрах
2. Тохируулах
0,41 3
3. Цохиурыг угсрах
4. Шувтан пїрштэй доторлогоог тавих
1. Хий гаргах хавчих цєнг /втулк/ сугалж авах
0,01 4
2. Оруулах цєнг шинээр тавих
1. Алхны цлиндрийг цэвэрлэх – Цохих їзїїрийг
0,81 5
цлиндрт тааруулах
1. Сэлїїрийг /золотник/ хайрцганд нь тааруулах
биелїїлэх 0,88 6
2. Холбох эргийг хийх
Шїїрний торыг тогтоогч цагирагийг хийх 0,20 7
Гонзгой пїршийг хийх 0,20 8
Тїгжих /стопорный/ пїршийг хийх 0,65 9
1
Шувтан пїршийг хийх 0,38
0
1
Гохыг /курок/ хийх 0,92
1
1. Алхыг угсрах
1
2. Тослох 1,01
2
3. Шалгах
Алхын их биеийг цэвэрлэх 0,41 1
3
Цєнг хавчих, шахах, цэвэрлэх 0,41 1
4

11 
БНбД 83-21-01 

Хийн ажиллагаатай алхыг цэвэрлэх 1,27 1
5

21-17. ЇЛЭЭГЇЇР ДЭНЛЇЇ

1 дэнлїїг засах хєдєлмєр зарцуулалт

Салааны
Засва- бїрэлдэхїї Хєдєлмєр
рын Ажлын бїрэлдэхїїн н зарцуулал ¹
тєрєл мэргэжил, т хїн/цаг
зэрэг
1. Дэнлїї задлах
2. Цэвэрлэх
3. Хонхойлсон газрыг тэгшлэх
Барилгын
4. Заадсыг гагнах
Их слесарь V
5. Шинэ мушгиа гуурс хийх 6,23 1
засвар зэрэгтэй 1
6. Арьс ба жийргийг солих
хїн
7. Хавхлагийг билїїдэх
8. Дэнлїїг угсрах
9. Шалгах
1. Дэнлїїг задлах
2. Хэсэглэлийг цэвэрлэх
Барилгын
3. Хонхойсон газрыг тэгшлэх
Урсгал слесарь IV
4. Хийгээр їлээлгэх дэнлїїг 1,15 2
засвар зэрэгтэй 1
эвлїїлэх
хїн
5. Дэнлїїг угсрах
6. Шалгах

12 
БНбД 83-21-01 

Мєрдєх зїйл
анги Єєрчлєлтийн
Зїйл ангийн нэр Єєрчлєлтийн утга Тайлбар
Хуучи нэр
Шинэ
н
1 2 3 4 5 6 7
6 заалт шинээр 2 заалт шинээр
- - Оршил хэсэг Заалтын утга
орсон
Нэгдїгээр бїлэг
Барилгын
бэхэлгээний тємєр
- -
эдлэл,
хэрэгслэлийг хийж
бэлтгэх
- Шинээр бэлдэцийг
212 Анкерийн
40-1-1 Ажлын бїтэц халаах, улайсгах
21-2 боолтууд
ажил нэмэгдсэн
Салааны Гараар давтах
Гараар давтах дархан
бїрэлдэхїїн дархан
III зэрэгтэй 1 хїн,
мэргэжил, III зэрэгтэй 1 хїн
IV зэрэгтэй 1 хїн
зэрэг II зэрэгтэй 1 хїн
Ханын дэгээ,
Зураг барилгын цуйдангийн
Ханын дэгээ, зурагнууд хасагдсан
21-5 40-1-2 /костыл/ барилгын Хїснэгтээс давтмал
цуйдан /скоб/ хийх хадаас, шор хадаас
Хїснэгт
хийх ажлууд
хасагдсан /тайлбар/

13 
БНбД 83-21-01 

Ханын дэгээ хийх
ажилд :
суурь машинаар
тємрийг тайрах
ажил нэмэгдсэн
Ажлын бїтэц
Барилгын цуйдан
хийх ажилд:
Суурь машинаар
тємрийг тайрах
ажил нэмэгдсэн
Мєрдєх зїйл
Зїйл ангийн нэр
анги Єєрчлєлтийн
Єєрчлєлтийн утга Тайлбар
Хуучи нэр
Шинэ
н
1 2 3 4 5 6 7
Зурагнууд
Ус гоожуулах Зураг
хасагдсан
ховилын дэгээ,
40-1- Салааны Гараар давтах
21-6 єргєст бэхэлгээ Дархан
30 бїрэлдэхїїн дархан
/закрепы/ хийж IV зэрэгтэй 1 хїн
мэргэжил, III зэрэгтэй 1 хїн
бэлтгэх III зэрэгтэй 1 хїн
зэрэг II зэрэгтэй 1 хїн
35х6, 50х6
огтлолтой тємрийн
Хїснэгт
норм їнэлгээ
А. Ханын ус хасагдсан
гоожуулах 1. Суурь машинаар
ховилын дэгээ тємрийг тайрах
Ажлын бїтэц 2. Бэлдэцийг
улайсгах ажлууд
нэмэгдсэн

14 
БНбД 83-21-01 

Дээврийн чагтан
Хїснэгтийн
хийх ажил
єєрчлєлт
хасагдсан
Эдлэлїїдийн зураг
Зураг
хасагдсан
Яндан бэхлэх,
Салааны
дєрєєвчний гох, Дархан Дархан
бїрэлдэхїїн
дэгээ хомуул хийх IV зэрэгтэй 1 хїн IV зэрэгтэй 1 хїн
мэргэжил,
III зэрэгтэй 1 хїн II зэрэгтэй 1 хїн
зэрэг
7. Їзїїрийг
А. Усны яндангийн
улайсгаж татах
дєрєєвчний гох Ажлын бїтэц
21-9 40-1-4 ажил хасагдсан
хийх
Яндангийн диаметр Яндангийн диаметр
13, 25, 50, 75 19, 50, 100.
Хїснэгтийн
Б. Яндан хоолой тємрийн отглол мм Тємрийн огтлол
хэмжээ
бэхлэх дэгээ 15х5, 19х6, 25х10, 4х16, 4х20, 4х25.
хомут хийх 32х10
3. Їзїїр гаргах
Ажлын бїтэц
ажил хасагдсан

Мєрдєх зїйл
Зїйл ангийн нэр
анги Єєрчлєлтийн
Єєрчлєлтийн утга Тайлбар
Хуучи нэр
Шинэ
н
1 2 3 4 5 6 7
Энэ зїйл анги
В. Яндангийн Хїснэгтийн
шинээр нэмэгдэн
хомутийг бэлтгэх хэмжээ
орсон
Даравч ба тоховч Зурагнууд
21-10 40-1-5 Зураг
хийх хасагдсан

15 
БНбД 83-21-01 

Ажлын бїтэц
хїснэгт бїрэн Бїгд шинэчлэгдсэн
єєрчлєгдсєн
Дамжуулах
хоолойн гол Ажлын бїтэц
21-11 40-1-6 шугамын дор хїснэгт бїрэн
булан тємрєєр єєрчлєгдсєн
тулц хийх
Угаагуур ба
Ажлын бїтэц
хамгаалах
40-1-7 хїснэгт бїрэн
козырийн тулц
єєрчлєгдсєн
21-12 хийх
Ажлын бїтэц
Радиатор єлгєх
40-1-8 хїснэгт бїрэн
тулц хийх
єєрчлєгдсєн
1. Бетон ба дам
нуруунд суулгах
їзїїрийг 2 тийш
нь дэрвийлгэх
2. Дэр хийж хадах
Їйлдвэрин Ажлын бїтэц 3. Бїс хийж хадах.
барилгын Мєн адил хийц
21-13 40-1-9 хамгаалалтын эдлэлийг
хайс, сараалж шараар бэлтгэх
бэлдэж хийх ажлууд
хасагдсан
3. Хамгаалалтын
хайс сараалжийг
бэлдэж суурилуулах
ажил нэмэгдсэн

16 
БНбД 83-21-01 

Мєрдєх зїйл
Зїйл ангийн нэр
анги Єєрчлєлтийн
Єєрчлєлтийн утга Тайлбар
Хуучи нэр
Шинэ
н
1 2 3 4 5 6 7
Зуурмагийн Ажлын бїтэц
40-1-
21-19 бункер ба хайрцаг хїснэгт бїрэн Шинэчлэн хийгдсэн
10
хийх єєрчлєгдсєн
Гишгїїр вандан
шатанд зориулсан Ажил бїрэн
40-1-1 Шинэчлэн хийгдсэн
яндан тулгуур єєрчлєгдсєн
хийх
Заслалын ажилд Нормд шинээр
40-1-
хэрэглэгдэх тємєр нэмэгдэн Шинээр нэмж орсон
12
ширээ хийх орсон
Нормд шинээр
40-1-
Тємєр хаалга хийх нэмэгдэн Шинээр нэмж орсон
13
орсон
Хоёрдугаар бїлэг.
Угсралтын ажлын
жижиг тєхєєрємж
багажуудыг засах
Хийн Алх
40-1-
21-63 ажиллагаатай Б. єєрчлєлтгїй
14
В. ажил хасагдсан
Барилгын слесарь Барилгын слесарь
Салааны
V зэрэгтэй 1 хїн IV зэрэгтэй 1 хїн
бїрэлдэхїїн
40-1- III зэрэгтэй 1 хїн III зэрэгтэй 1 хїн
21-64 Гар эргїїлэг мэргэжил,
15 Тємрийн дархан Тємрийн дархан
зэрэг хїснэгт
IV зэрэгтэй 1 хїн III зэрэгтэй 1 хїн
1.
III зэрэгтэй 1 хїн II зэрэгтэй 1 хїн
21-66 40-1- Гинжит єлгєц єєрчлєлтгїй

17 
БНбД 83-21-01 

16 /таль/
40-1- Їлээгїїр дэнлїї
21-62 єєрчлєлтгїй
17 /лампы паяльние/

18 
БНбД 83-21-01 

ГАРЧИГ

НЭГДЇГЭЭР БЇЛЭГ. БАРИЛГЫН БЭХЭЛГЭЭНИЙ ТЄМЄР ЭДЛЭЛ,
ХЭРЭГЛЭЛИЙГ ХИЙЖ БЭЛТГЭХ

21-1. Анкерийн боолтууд 1
21-2. Ханын дэгээ /котил/, барилгын цуйдан /скоб/ хийх 2
21-3. Ус гоожуулах ховилын дэгээ, єргєст бэхэлгээ /закрет/ хийж бэлтгэх 2
21-4. Яндан бэхлэх, дэгээ дєрєєвчний гол хийх 3
21-5. Даравч /шайба/ тоховч /накладка/ хийх булан тємрєєр тулц хийх 5
21-6. Яндан /дамжуулах/, хоолойн гол шугамын дор булан тємрєєр тулц
хийх 5
21-7. Угаагуур ба хамгаалах казырийн тулц хийх 6
21-8. Радиатор єлгєх тулц хийх 6
21-9. Їйлдвэрийн барилгын хамгаалалтын хайс сараалж хийх 7
21-10. Зуурмагийн бункер ба хайрцаг хийх 7
21-11. Гишгїїр вандан шатанд зориулсан яндан тулгуур хийх 8
21-12. Заслалын ажилд хэрэглэх /металл/ тємєр ширээ хийх 8
21-13. Тємєр хаалга хийх 9

ХОЁРДУГААР БЇЛЭГ. УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ЖИЖИГ ТЄХЄЄРЄМЖ
БАГАЖУУДЫГ ЗАСАХ

21-14. Хийн ажиллагаатай алх 9
21-15. Гар эргїїлэг 10
21-16. Гинжит єргєц /таль/ 10
21-17. Їлээгїїр дэнлїї /паялные лампы/ 11

19