You are on page 1of 19

NO.

KAD PENGENALAN
ANGKA GILIRAN
Nama
Tingkatan
Y\7
JABATAN PELAJARAN
NEGERI SELANG'R
{
-
\
MAJLIS PENGETUA
SEKOLAH MALAYSIA NEGERI SELANGOR
\4
PROGRAM
PENINGKATAN
PRESTASI
AKADEMIK
PEPERIKSAAN
PERCUBAAN
SIJIL PELAJARAN
MALAYSIA
2OI2
PEI{DIDIKAN
MORAL
Kertas 1
Ogos/September
,al
z,
Jam
1225n
Dua
jam
tiga puluh
minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Tuliskan nombor kad pengenalan,
angka
giliran, nama dan tingkatan anda pada
petak yang disediakan.
2. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian;
Bahagian A dan Bahagian B.
3 . Jawab semua soalan dalam Bahagia n A dan
dua soalan daripada Bthagian B.
4. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang
yang disediakan dalom kertas soalan ini.
5. Markah yang diperuntukan bagi setiap soalan
atau ceraian soalan ditunjukkan dalam
kurungan.
6. Sekiranya anda hendak menukar jawapan,
batalkan dengan kemas jawapan
yang
telah
dibuat. Kemudian tulis
jawapan
yang baharu.
AMARAN
Untuk Kegunaan P emerilts a
Kod Pemeriksa :
Bahagian
Soalan
Markah
Penuh
Markah
Diperoleh
A
1
10
2
10
3
10
4
l0
5
10
6
t0
7
10
8
10
B
9
l0
10
10
11
l0
Jumlah
1. Kertas soalan ini adalah kertas soalan tertutup.
2. Kandungan kertas soalan ini tidak boleh disalin, dicetak semula atau dikeluarkan dengan
apa cara sekalipun.
3. Kertas soalan ini mesti diserah kepada Ketua Pengawas di dalam bilik peperiksaan
sebaik
sahaja ujian tamat.
4. Kertas soalan ini hak milik Pengarah Peperiksaan. Ketua Pengawas hendaklah memastikan
kertas soalan ini dikembalikan kepada Pengarah Peperiksaanietelah
ujian tamat.
Kertas soalan ini mengandungi 79 halaman bercetak dan I halaman tidak bercetak.
www. myschoolchildren.com
l225ll A 2012 Hak Cipta MpSM Negeri Selangor
I
Lihat halaman sebelahw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
2
Bahagian A
180
markahl
Jawab semua soalan.
Baca maklumat dalam situasi dan
jawab
soalan.
1225n
(o) Nyatakan dua nilai yang patut diamalkan oleh murid yang melakukan kesalahan membuli.
(i)
...............
.....:.........
(ii)
[2
markah]
(b) Jelaskan maksud satu nilai yang dinyatakan di l(a).
12
markahl
(c) Berikan dua kesan perbuatan membuli ke atas murid yang dibuli itu.
(i)
(ii)
12
markahl
l225ll a 20t2 Hak Cipta MpSM Negeri Setangorw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
3
1225n
@
Senaraikan dua tindakan disiplin yang boleh diambil oleh pihak sekolah ke atas murid yang
membuli.
(ii)
12
markahl
(e)
Selain membuli, sebutkan dua
jenis
kesalahan murid yang boleh dikenakan tindakan
disiplin di sekolah.
(ii)
[2
markah)
l225ll @ 2012 Hak Cipta MpSM Negeri Selangor
I
Lihat halaman sebelahw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
ncf
hi.r
t22sn
Baca petikan
di bawah dan
jawab
soalan.
Keluarga Eng Hwa mengadakan majlis hari
jadi
datuk mereka setiap tahun. Semua ahli keluarga
dari dalam dan luar negara akan berkumpul di
rumah datuk untuk bersama-sama
meraikannya.
(a) Berdasarkan petikan
di atas,
jelaskan
dua nilai yang diamalkan oleh anggota keluarga
Eng Hwa
(i)
(ii)
:"""""""
.,.............
14
markah)
(b) Selain daripada aktiviti di atas, nyatakan dua aktiviti lain yang boleh dianjurkan untuk
mengumpulkan anggota keluarga.
(i)
12
markahl
(r) Berikan dua kebaikan amalan mengumpulkan anggota keluarga.
(i)
l2
markahl
@
Kes pengabaianwarga
tua semakin serius.
Nyatakan dua kesan sekiranya keluarga mengabaikan warga tua.
(i)
(ii)
12
markahl
l225ll @ 2012 Hak Cipta MpSM Negeri Selangorw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
t22slt
Baca perbualan di bawah dan
jawab
soalan.
(a) Kerajaan telah mengamalkan nilai peka terhadap isu-isu alam sekitar.
Berikan maksud nilai 'peka terhadap isu-isu alam sekitar'.
...'...........
l2
markahl
S/
(b) Sebutkan dua nilai lain yang perlu diamalkan oleh masyarakat untuk menjaga ,.*-U.,
-=q
karang. ss/
5/
#
(i) ............r..
F/
i/
s/
(ii)
12
mark
$l
c/
(c) Tuliskan dua kepentingan terumbu karang terhadap alam sekitar.
-9
(J/
o/
o/
(i)
F/
g
(ii)
s/
12
n
>t
ahl
E
$
()
I
I
Lihat halama
$
:belah
(tr
a_
o
q)
l225ll @ 2012 Hak Cipta MPSM Negeri Selangorw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
6 1225/t
@
Nyatakan dua tindakan kerajaan untuk meningkatkan kesedaran rakyat tentang penjagaan
terumbu karang.
(i)
(ii)
t2
markahl
(e) Senaraikan nama dua pulau pelancongan di Malaysia.
(i)
(ii)
12
markahl
l225ll @ 2012 Hak Cipta MPSM Negeri selangorw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
"q
"g
t22sn
Baca petikan di bawah dan
jawab
soalan.
Terangkan dua nilai yang dipamerkan oleh kedua-dua remaja ini.
(i)
(")
Wah! Seronoknya,
saya terpilih untuk
menghadiri Program
Latihan Khidmat
Negara tahun ini.
(ii)
[4
markah]
(b) Berikan dua tujuan Program Latihan Khidmat Negara diperkenalkan di Malaysia.
(i)
(ii)
l2
markahl
(.) Senaraikan dua aktiviti yang dijalankan di Kem Latihan Khidmat Negara.
(i)
:...........-..
(ii)
12
markah)
@
Nyatakan dua tindakan yang akan dikenakan terhadap mereka yang terpilih tetapi enggan
menyertai Program Latihan Khidmat Negara.
(i)
(ii) ...............
[2
markah]
l225ll a 2012 Hak Cipta MPSM Negeri Selangor
I
Lihat halaman sebelahw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
1225n
Baca situasi di bawah dan
jawab
soalan.
Ros Kunang, 12 tahun telah dianugerahi Tokoh
Kanak-Kanak Kebangsaan
atas keberanian
menyelamatkan jirannya
yang terperangkap
dalam satu kebakaran.
(o) Kerajaan telah mengamalkan nilai melindungi hak kanak-kanak dengan memberi anugerah
kepada Ros Kunang.
Berikan definisi nilai 'melindungi hak kanak-kanak,.
...............
":"""""" ......d........
p;;*imnl
(b) Selain nilai melindungi hak kanak-kanak, jelaskan
satu nilai lain yang diamalkan oleh
kerajaan.
a-.............
12
markah)
(t) Tuliskan dua tujuan pengiktirafan
diberikan kepada kanak-kanak.
(i)
(ii)
l2
markahl
(d) Nyatakan dua cara sekolah memberi pengiktir afan kepada murid yang cemerlang dalam
bidang akademik dan kokurikulum.
(i)
(ii)
12
markahl
l225ll @ 2012 Hak Cipta MpSM Negeri Selangorw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
9
(e)
senaraikan dua hak kanak-kanak yang perlu dilindungi.
(i)
(ii)
12
markahl
I
Lihat halaman sebelahw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
10
Baca keratan akhbar berikut dan
jawab
soalan.
l22sn
Kuala Lumpur, 2 Sept. 2012
-
Kementerian Dalam
Negeri memandang serius isu sesetengah pihak
yang sering menggunakan perhimpunan
dan
demonfrasi haram sebagai cara unfuk menyuarakan
rasa tidak puas tentang sesuatu isu.
(a)
Jelaskan dua nilai yangseharusnya
diamalkan oleh mereka yangterlibat
dalamperhimpunan
haram dan demontrasi.
(i)
(ii)
14
markahl
(b) Nyatakan dua tindakan yang boleh diambil oleh kerajaan terhadap pihak yang terlibat dalam
kegiatan negatif seperti di atas.
(i)
(ii)
12
markahl
(") Sebutkan tiga cara yang dibenarkan, mengikut undang-undang, untuk rakyat menyuarakan
rasa tidak puas hati.
(i)
(ii)
(iii)
13
markahl
(d) Mengikut akta yang termaktub dalam perlemba gaan, seseorang yang mempersoalkan
perkara-perkara
sensitif boleh dikenakan tindakan. Namakan akta tersebut.
122511 @ 2012 Hak Cipta MpSM Negeri Selangor
ll
markah)w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
t225lt
Baca teks berikut dan
jawab
soalan.
Program Angkasawan Negara merupakan sebahagian
daripada program kerjasama antara Malaysia dengan Rusia
untuk menghantar angkasawan pertama negara iaitu Sheikh
Muszaphar Shukor ke Stesen Angkasa Antarabangsa.
(r) Berdasarkan pernyataan di atas, huraikan dua nilai yang diamalkan oleh kerajaan Malaysia
dan Rusia.
(i)
14
markahl
(b) Selain kerjasama dalam bidang sains dan teknologi,
jelaskan
dua bidang kerjasama lain
antara kerajaan Malaysia dengan negara lain.
(i)
14
markahf
(c) Nyatakan dua kebaikan program kerjasama antara Malaysia dengan negara luar dalam
pelbagai bidang.
(i)
12
markahl
I
Lihat halaman sebelah
11
+
(D
(D
D
E
o)
1C
(D
@
;
(D
(D
a
x
(D
3
rD
3
l=
IE
t=
l=
6
lc)
l=
lc)
lo
lc)
l=
t:
lo-
l-
l(D
IP
IC,
lo
l3
l=
l=
l
l=
l<
la
IC,
t:,
lo
lo
lc)
l-
t:
lo-
l-
t(D
l=
lc)
lo
l=
(ii)
(ii)
(ii)
l225ll @ 2012 Hak Cipta MPSM Negeri Selangorw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
t2
Teliti maklumat di bawah dan
jawab
soalan.
1225n
(a) Rakyat Malaysia yangberbilang
kaum dapat hidup dengan harmoni kerana berpegan g pada
nilai kebebasan beragama.
Beri maksud nilai 'kebebasan beragarta' .
[2
markah)
(b) Selain daripada nilai di atas, tuliskan dua nilai lain yang patut diamalkan oleh rukyat
Malaysia untuk mengekalkan keamanan dan keharmonian ini.
(i)
(ii)
12
markahl
(.) Berikan dua cara kamu menghormati perarakan seperti di atas.
(i)
(ii)
PERARAKAN
MAULIDUR RASUL
PERARAKAN HARI
WESAK
PERARAKAN
ST. ANNE
1225/l @ 2012 Hak Cipta MpSM Negeri Selangor
12
markahlw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
13 t225tr
Selain daripada perarakan keagamaan, nyatakan dua cara lain kerajaan membenarkan
r aky at mengamalkan kebebasan beragama.
(i)
(ii)
12
markah)
Senaraikan dua hari perayaan keagamaan yang diberi kemudahan cuti umum oleh pihak
kerajaan.
(i)
(ii)
12
markah)
@
(e)
122511 @ 2012 Hak Cipta MPSM Negeri Selangor I
Lihat halaman sebelahw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
t4
Bahagian B
120
markahl
Jawab dua- soalan sahaja.
9 Baca petikan di bawah dan
jawab
soalan.
t225n
ll0
markahl
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
bercadang untuk membina Rumah Harapan untuk menempatkan
golongan wanita kurang upaya. Mereka akan diberikan latihan
kemahiran supaya dapat menyara hidup mereka.
Huraikan dua nilai yang dipamerkan oleh kementerian ini.
1225/l a 2012 Hak cipta MPSM Negeri selangorw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
l5
1225n
l225ll a 2012 Hak Cipta MpSM Negeri selangor
I
Lihat halaman
sebelahw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
t6
1225fl
ll0
markahl
10 Lihatjadual di bawah dan
jawab
soalan.
D Kepupusan spesies pokok
D Kehil angan habitat haiwan
Huraikan dua nilai yang patut diamalkan oleh pihak yarlg merosakk an alam sekitar.
Penebangan hutan
tidak terkawal
Pembakaran
terbuka
l225ll @ 2012 Hak Cipta MpSM Negeri Setangorw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
t7
1225n
122511 @ 2012 Hak Cipta MpSM Negeri Setangor
I
Lihat halaman sebelahw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
18
1225n
11 Teliti latar belakang hidup Encik Jiwang, pemenang 'Tokoh Usahawan Berjaya' dan
jawab
soalan.
Selepas SPM
bekerja sebagai
mekanik di sebuah
bengkel kereta.
Mendapat diploma
dalam bidang
mekanik kereta.
Membuka bengkel
membaiki kereta
sendiri.
Membina kolej
untuk memberi
kursus membaiki
kereta kepada
remaJa.
Huraikan dua nilai yang dipamerkan oleh Encik Jiwang sehingga berjayadalam hidup.
ll0
markahl
1225/l @ 2012 Hak Cipta MpSM Negeri Selangorw
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i
1225n
KERTAS SOALAN TAMAT
l225ll @ 2012 Hak Cipta MpSM Negeri Setangor
t9w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m

w
w
w
.
m
y
s
c
h
o
o
l
c
h
i
l
d
r
e
n
.
c
o
m
M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i


M
u
a
t

t
u
r
u
n

(
p
e
r
c
u
m
a
)

s
k
e
m
a

l
a
i
n

d
i