Program i-Think merupakan program yang bertujuan mempertingkat dan membudayakan kemahiran berfikir dalam kalangan murid ke arah

menghasilkan murid berinovatif. Dapatan melalui kajian keperluan (needs analysis) menunjukkan bahawa kemahiran berfikir aras tinggi (higher order thinking skill – !T") dalam kalangan guru dan murid di #alaysia amat rendah. "ehubungan itu$ %gensi &novasi #alaysia (%&#) yang dipengerusikan oleh '%( Perdana #enteri yang telah dipertanggungjawabkan mema)u inovasi negara$ bekerjasama dengan *ementerian Pelajaran #alaysia (*P#) untuk merealisasikan impian tersebut.

Bagaimana Program i-Think dilaksanakan 1. Kursus i-Think kepada Pemandu Sekolah dan Guru. 2. Pelaksanaan Rintis Program i-Think (6 SR dan 4 SM di!andar dan luar !andar pada tahun 2"12. #. Pelaksanaan Penuh Program i-Think di semua sekolah se$ara !erperingkat-peringkat pada tahun 2"1#. Pihak %&M telah melantik perunding Kestrel 'du$ation ((K untuk mengendalikan kursus !agi program i-Think. %ntara alat !er)ikir *ang akan diperkenalkan termasuklah thinking maps+ habits of mind+ thinking hats+ dan Q-matrix charts. Apakah yang diharapkan dari Program i-Think? , -engan menggunakan alat !er)ikir (thinking tools + murid le!ih )okus+ !erke*akinan dan akti) di dalam kelas. , %kti.iti !an*ak !erpusatkan murid. , Prestasi murid meningkat selepas menggunakan alat !er)ikir dalam pem!ela/aran dan penga/aran. , 0u!ungan guru dengan murid le!ih rapat kerana guru le!ih !an*ak !erperanan se!agai )asilitator.

Program i-think Pernah dengar program ini?Dah biasa kot?Apa dia? Baiklah,saya berikan sedikit maklumat untuk kita kongsi bersama...

merupakan satu program KPM untuk mem!antu pela/ar le!ih mudah !ela/ar dan dapat perangsang pemikiran mereka.

Definisi Pemikiran • • • • • proses menggunakan minda men$ari makna dan pemahaman terhadap sesuatu menerokai pel!agai kemungkinan idea dan $iptaan mem!uat pertim!angan *ang 1a/ar !agi mem!uat keputusan dan men*elesaikan masalah mem!uat re)leksi dan metakogniti) terhadap proses *ang dialami Tujuan Latih • B mendapat latihan !er)ikir se$ara kritis dan kreati) untuk mem!uat keputusan dan men*elesaikan masalah dengan !i/ak mengaplikasikan pengetahuan+ pengalaman dan kemahiran !er)ikir se$ara le!ih praktik sama ada di dalam atau di luar sekolah • • • menghasilkan idea atau $iptaan *ang kreati) dan ino.• mempertingkatkan dan mem!uda*akan kemahiran !er)ikir dalam kalangan pela/ar. .ati) mengatasi kesilapan-kesilapan !er)ikir *ang ter!uru-!uru+ !er$elaru+ ka!ur dan sempit • meningkatkan aspek kogniti) dan a)ekti)+ dan seterusn*a perkem!angan intelek mereka • !ersikap ter!uka dalam menerima dan mem!eri pendapat+ mem!ina ke*akinan diri untuk mem!eri hu/ah mem!uat pertim!angan !erdasarkan alasan dan !ukti+ serta !erani mem!eri pandangan dan kritik.

• Berikut adalah gambaran keseluruhan Peta Pemikiran yang terdapat dalam i-think! "k.... Setiap peta pemikiran mempun*ai proses pemikiran *ang disesuaikan mengikut ta/uk atau unit pela/aran. Peta Buih Berganda... 9alau !agaimanapun+ dapatan ..• Program i-Think merupakan satu program *ang mem!eri perhatian kepada Peta Pemikiran peta pemikiran digunakan untuk meningkatkan da*a pemikiran seseorang.nanti saya akan kemukakan setiap peta tersebut dalam siri yang akan datang. Peta Dakap. Pen$apaian Mala*sia dalam Trends in Mathemati$s and S$ien$e Stud* (T&MSS tahun 2""3 adalah pada tahap 2" !agi Matematik dan 21 !agi Sains dalam kalangan 44 negara. Peta Buih. • • • Program i-Think ini+ mengemukakan 2 /enis peta iaitu Peta Bulatan. Peta Alir.em!er 2"11 mendapati !aha1a pemikiran aras tinggi dalam kalangan guru dan murid di Mala*sia amat rendah.jangan mare.. Peta Pelbagai Alir dan yang terakhir adalah Peta Titi. Peta Pokok.-apatan ini dikukuhkan lagi dengan laporan ka/ian keperluan oleh Perunding Kestrel 'du$ation ((K dan 21 6entru* S$hools ((S% *ang di!entangkan pada 2 7o..tu pengenalannya sahaja ya. Guru telah diperkenalkan kepada pel!agai alat !er)ikir. Manakala laporan Program )or &nternational Student %ssessment(P&S% tahun 2""4 menun/ukkan prestasi Mala*sia !erada dalam kedudukan 53 !agi Matematik+ 55 !agi Sains dan 52 !agi Ke)ahaman dalam kalangan 34 negara. Program Kemahiran 8er)ikir Kreati) dan Kritis (K8KK telah mula diperkenalkan pada tahun 1444...

Program ini akan dipeluaskan kepada 1+""" sekolah pada tahun 2"1# dan seterusn*a semua sekolah akan melaksanakan program ini pada tahun 2"14. -engan itu dapatan ini mem!eri kesan kepada usaha KPM untuk menghasilkan modal insan *ang kerati) dan !erino. Guru dan murid akan menggunakan alat !er)ikir di dalam penga/aran dan pem!ela/aran disamping melaksanakan akti.menun/ukkan guru kurang kemahiran aras tinggi di dalam penga/ran dan pem!ela/aran mereka. (ntuk men$apai matlamat ini+ Kementerian Pela/aran Mala*sia (KPM dan %gensi &no. Pro/ek ini mem!antu pihak sekolah dengan memupuk kemahiran !er)ikir+ men*emai !uda*a pem!ela/aran sepan/ang ha*at+ mahir dalam men*elesaikan masalah dan !erupa*a !er)ikir se$ara kreati) dan kritis di kalangan murid sekolah.asi.ati). Program i-Think merupakan satu program *ang !ertu/uan mempertingkatkan dan mem!uda*akan kemahiran !er)ikir dalam kalangan murid ke arah menghasilkan murid !erino.asi Mala*sia (%&M telah !ersamasama memperkenalkan pro/ek i-T0&7K.asi Mala*sia (di !a1ah :a!atan Perdana Menteri dan Kementerian Pela/aran Mala*sia telah !ersetu/u melaksanakan program i-T0&7K dengan merintis 1" !uah sekolah di Mala*sia. .ator generasi depan Mala*sia dengan ke!olehan dan kemahiran !er)ikir *ang mampu men*esuaikan diri dan menangani $a!aran glo!al.ati) serta dapat menghadapi $a!aran kemahiran a!ad ke-21 *ang memerlukan seseorang *ang !erke!olehan !er)ikiran aras tinggi. Penga/aran guru !an*ak !erpusatkan guru dan men/uruskan persediaan peperikasaan. (ntuk mengekalkan da*a saing di peringkat dunia+ Mala*sia perlu menerima peru!ahan dan men/adi se!uah negara ekonomi *ang dipa$u oleh ino. i-T0&7K melahirkan ino.iti kemahiran aras tinggi. Pada 23 :ulai 2"11 Mes*uarat di antara %gensi &no.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful