You are on page 1of 35

Φαξκαθείν.

Θέζε θαη ξφινο ζην
ζχγρξνλν ζχζηεκα Τγείαο
Αλαζθφπεζε ηεο ζέζεο ηνπ θαξκαθείνπ ζηε θξνληίδα
Τγείαο κε βάζε δεδνκέλα απφ ηελ Ηπεηξσηηθή Δπξψπε θαη
ηε Μ. Βξεηαλία
Κνπηέπαο Γεψξγηνο,
Φαξκαθνπνηφο, Πηπρίν Δπηρεηξεζηαθήο Έξεπλαο θ Μάξθεηηλγθ Οηθνλ. Παλεπ.
Αζελψλ, Αληηπξφζσπνο Φ΢Α ζε ΠΦ΢ θαη Ο΢ΦΔ

Πιαίζην Αλάιπζεο ηνπ ξφινπ ηνπ
θαξκαθείνπ
Δγρψξην πεξηβάιινλ. Η λνκνζεηηθή θαηεχζπλζε
ηεο κεηαηξνπήο ηνπ θαξκαθείνπ ζε έλα
θαηάζηεκα ιηαληθήο πψιεζεο θαξκάθσλ.
Σν εξψηεκα ηεο ρξεζηκφηεηαο ηνπ θαξκαθείνπ
ζηελ πγεία.

Παξάκεηξνη πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαη
ζπζρεηηζκνί θφζηνπο, νθέινπο, ρξεζηκφηεηαο

Κξίζηκεο παξάκεηξνη ηνπ πεξηβάιινληνο
Μείσζε ρξεκαηνδφηεζεο ηελ ζηηγκή πνπ ε
δήηεζε απμάλεηαη
Αχμεζε πξνζδφθηκνπ επηβίσζεο θαη απαίηεζεο
γηα πνηνηηθφ πξνζδφθηκν επηβίσζεο. (Απμεκέλεο απαηηήζεηο
θαξκαθνζεξαπείαο γηα απηφ ην ζθνπφ)

Μεηαηξνπή ζλεζηκφηεηαο ζε ρξφληα πάζεζε πνπ
απαηηεί δηαρείξηζε

π.ρ ην πνζνζηφ ησλ ζαλάησλ απφ αζζέλεηεο ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ έρεη κεησζεί θαηά 50%

ζε φιεο ηηο βηνκεραληθέο ρψξεο ζε ζρέζε κε ηε δεθαεηία ηνπ 60 θαη απηφ νθείιεηαη θπξίσο ζηελ θαξκαθεπηηθή αγσγή.)

Κξίζηκεο παξάκεηξνη ηνπ πεξηβάιινληνο
Αζζελήο πνπ παίξλεη ζπλδπαζκνύο αγσγώλ.
Φαξκαθεπηηθή αγσγή πνπ γίλεηαη πνιύπινθε.
 Πνξηνγαιία 2007: Μέζνο αξηζκφο θαξκάθσλ/αζζελή ήηαλ 7.3

ελψ 25% ησλ αζζελψλ >10 ζθεπάζκαηα
 PGEU 2013: 65% ησλ αζζελψλ άλσ ησλ 60 έρνπλ 2 ή
πεξηζζφηεξεο ζπλππάξρνπζεο ρξφληεο παζήζεηο. Παξφια απηά
ην πνζνζηφ ηεο ζπκκφξθσζεο κπνξεί λα είλαη θαη θάησ ηνπ
60%

Σν πξφβιεκα ηεο ζπκκφξθσζεο ησλ αζζελψλ.
 FDA 2003: έσο 21% ησλ αζζελψλ δελ αθνινχζεζαλ ηελ

αγσγή ηνπο, έσο 60% δελ ήηαλ ζε ζέζε λα αλαγλσξίζνπλ ηα
θάξκαθά ηνπο θαη έσο 20% ιάκβαλαλ απφ ζθάικα ζεξαπείεο
άιισλ αλζξψπσλ.

΢πλέπεηεο ιαζψλ ζηε ρξήζε ησλ
θαξκάθσλ

“Οη ζπλέπεηεο ησλ ιαζώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ρξήζε

ησλ θαξκάθσλ, είλαη δαπαλεξέο από άπνςε εηζαγσγήο
ησλ αζζελώλ ζην λνζνθνκείν, επηζθέςεηο ησλ αζζελώλ ζε
παζνιόγνπο, εξγαζηεξηαθέο δνθηκέο θαη επαλνξζσηηθή
ζεξαπεία.

ΗΠΑ: Απφ 4ε σο 6ε αηηία ζαλάηνπ, θφζηνο ~ 130
δηζ $
PGEU 2013: ΢ρεδφλ 200.000 ζάλαηνη εηεζίσο,
θφζηνο 125 δηζ € εηεζίσο.
ΟΟ΢Α: Σν θφζηνο κπνξεί λα θηάζεη ππφ
πξνυπνζέζεηο ην χςνο ηεο θαξκαθεπηηθήο
δαπάλεο

Φαξκαθνπνηόο θαη Φαξκαθείν. Η απάληεζε ζηελ
αλάγθε βειηηζηνπνίεζεο ηεο αγσγήο
Απνηειεί ηελ θύξηα ππεξεζία πνπ πξνζθέξεη ην
θαξκαθείν.
 Ο Φαξκαθνπνηόο ηαπηόρξνλα κε ηε ρνξήγεζε ηεο αγσγήο (θπζηθή
δηαλνκή – θύξηα ππεξεζία),
 εμεγεί ζηνλ αζζελή ηε δνζνινγία θαη ηνλ ηξόπν ρνξήγεζεο,
 επηιύεη ηπρόλ απνξίεο,
 ειέγρεη ηε ζπκβαηόηεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο αγσγήο κε ην ζπλνιηθό
θαξκαθεπηηθό ηζηνξηθό ηνπ αζζελνύο
 πξνζθέξεη θαη ζπλνιηθά ζπκβνπιέο γηα ηνλ ηξόπν δσήο ηνπ (δηαηξνθή,
ιήςε ινηπώλ θαξκάθσλ, άζθεζε θιπ).
 ειέγρεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο ζεξαπείαο,
 ζπκβάιεη ζηε ζπκκόξθσζε ηνπ αζζελνύο,
 επαλαιακβάλνληαη όζεο θνξέο απαηηείηαη νη νδεγίεο ζε αζζελείο πνπ
δελ θαηαλόεζαλ θάηη,
 αλαθέξνληαη ηπρόλ παξελέξγεηεο, αιιειεπηδξάζεηο θιπ.

Γηαηί ην θαξκαθείν;
Δίλαη ν πην εύθνια πξνζβάζηκνο ζρεκαηηζκόο πγείαο.
(PGEU: 98% Δπξσπαίσλ έρνπλ θαξκαθείν ζηα 30’ ελώ 58% ζηα 5’)
Γηεπζύλνληαη από επηζηήκνλα 5εηνύο εθπαίδεπζεο
ηνπ νπνίνπ απηό είλαη ην αληηθείκελν.

Γηεζλώο ηα ζπζηήκαηα πγείαο αλαγλσξίδνπλ ην ξόιν ηνπ
θαξκαθνπνηνύ ζηελ παξνρή θαξκαθεπηηθήο θξνληίδαο ελόο
ζπζηήκαηνο πνπ δίλεη έκθαζε πσο ε επζύλε ηνπ θαξκαθνπνηνύ
δελ είλαη κόλν ε δηάζεζε ηνπ θαξκάθνπ αιιά ζπλνιηθά ην
ζεξαπεπηηθό απνηέιεζκα ηεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. Απηό γίλεηαη
κε ην λα αλαγλσξηζηνύλ, επηιπζνύλ θαη πξνιεθζνύλ πξνβιήκαηα
πνπ κπνξεί λα έρνπλ ζρέζε κε ην θάξκαθν θαη κε ηελ θαηαλόεζε
από ηνλ αζζελή ηνπ ξόινπ πνπ έρεη ην θάξκαθν ζηελ ζεξαπεία
ηνπ

Έρνπλ ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ θόζκνπ.

Φαξηνγξάθεζε ηνπ ξόινπ ηνπ θαξκαθείνπ. Η
πξόζζεηε αμία ζην ζύζηεκα

Φαξηνγξάθεζε ηνπ ξόινπ ηνπ θαξκαθείνπ. Η
πξόζζεηε αμία ζην ζύζηεκα
Η ελίζρπζε ηεο πξόζβαζεο ζην θάξκαθν θαη
ηεο αζθάιεηαο δηαθίλεζεο ηνπ θαξκάθνπ
Η βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
θξνληίδαο πγείαο ζηνπο αζζελείο
Η ζπκβνιή ζηε βειηίσζε ηεο δεκόζηαο πγείαο
Η ζπκβνιή ζηελ απνδνηηθόηεηα ησλ
ζπζηεκάησλ πγείαο

Η ελίζρπζε ηεο πξόζβαζεο ζην θάξκαθν
θαη ηεο αζθάιεηαο δηαθίλεζεο ηνπ
θαξκάθνπ
Η δηαζθάιηζε πσο ν ζσζηόο αζζελήο ζα πάξεη ην θαηάιιειν
θάξκαθν πνπ ζα ζπλνδεύεηαη κε ην θαηάιιειε ζπκβνπιή.
Η δηαλνκή θαη δηάζεζε ηνπ θαξκάθνπ (θαξκαθεκπνξην, ςπρξή
αιπζίδα, ύπαξμε θνληά ζηνλ αζζελή) 24 ώξεο ην 24σξν
(Γηαζεζηκόηεηα θαξκάθνπ!)
Γηαζθάιηζε πνηόηεηαο (δηαζθάιηζε ζπλζεθώλ ζπληήξεζεο,
αλαθιήζεηο ζθεπαζκάησλ, πξνζηαζία από πιαζηά θιπ)
Δξγαζηήξην - Παξαζθεπή εμεηδηθεπκέλσλ θαξκαθνηερληθσλ
κνξθώλ θαη εμαηνκηθεπκέλσλ δόζεσλ
 Δπηπιένλ Βήκαηα: Πηζηνπνίεζε εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο, δηάζεζε φισλ ησλ
θαξκάθσλ απφ ην θαξκαθείνπ (π.ρ ΦΤΚ) – Απαηηεί εθπαίδεπζε, ζσζηή
ηηκνιφγεζε θαη ηζρπξά δίθηπα

Η βειηίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο
θξνληίδαο πγείαο ζηνπο αζζελείο
Παξνρή πιεξνθφξεζεο ζηνλ αζζελή (π.ρ νδεγίεο ρξήζεο, νδεγίεο
ιήςεο εηζπλεφκελσλ, πιεξνθφξεζε γηα αιιειεπηδξάζεηο θιπ)
Γηαρείξηζε θαξκαθνζεξαπείαο (π.ρ δηεμαγσγή Medicine Use Review)
Γηαρείξηζε ρξφλησλ παζήζεσλ. (άζζκα, δηαβήηεο, θαξδηαγγεηαθά αιιά
θαη αδηάγλσζηνη αζζελείο)

Δπφκελα Βήκαηα:
 Μεγαιχηεξε αλάιεςε επζχλεο θαη ειέγρνπ
 Πξφζβαζε ζηνλ ηαηξηθφ θάθειν
 ΢πλεξγαζία κε ηελ ηαηξηθή νκάδα
 Γηαζθάιηζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο θξνληίδαο
 ΢πκκεηνρή ζηελ θαηαγξαθή απνηειεζκάησλ ηεο αγσγήο
 Γεκηνπξγία εηδηθψλ ρψξσλ ζην θαξκαθείν

Η ζπκβνιή ζηε βειηίσζε ηεο δεκφζηαο
πγείαο
Πξνζθνξά ππεξεζηψλ θαη πξντφλησλ πγηεηλήο δηαβίσζεο
(π.ρ ζπκβνπιέο γηα έιεγρν βάξνπο, δηαθνπή θαπλίζκαηνο,
δηαηξνθή, πξφιεςε θαξθίλνπ ηνπ δέξκαηνο θιπ)
Φαξκαθνεπαγξχπλεζε
Τπνζηήξημε θαη θίιηξν ζηελ «απηνζεξαπεία»
Δκβνιηαζκφο
Πιεξνθφξεζε Τγείαο (Awareness)
Γηαρείξηζε ιεγκέλσλ θαξκάθσλ

Η ζπκβνιή ζηελ απνδνηηθόηεηα ησλ
ζπζηεκάησλ πγείαο
Αλεμάξηεηε ζπκβνπιή ζρεηηθά κε ην θάξκαθν
(Δπξσπατθή Οδεγία 2005/36/EC)

« ε πιεξνθόξεζε θαη ε ζπκβνπιή πξνο θάζε ελδηαθεξόκελν,

ηωλ αζζελώλ ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ, γηα ηα θάξκαθα θαη ηελ νξζή ρξήζε ηνπο θαη ε πξνζωπνπνηεκέλε ππνζηήξημε ηωλ
αζζελώλ πνπ δηαρεηξίδνληαη ηα θάξκαθά ηνπο» (www.clinicalpharmacist.gr

Δ. Κιεκεληίδεο

06/02/2014)

΢εκείν πξψηεο επαθήο γηα ζέκαηα πγείαο θαη
δσξεάλ πξφζβαζεο
΢πκκεηνρή ζε πνιηηηθέο εμνηθνλφκεζεο πφξσλ
Υξεκαηνδφηεζε ζπζηήκαηνο θαη αζθαιηζκέλσλ
Διάθξπλζε δεπηεξνβάζκησλ ζρεκαηηζκψλ Τγείαο

Η ζπκβνιή ζηελ απνδνηηθόηεηα ησλ
ζπζηεκάησλ πγείαο
Δπφκελα βήκαηα
 Δπαλαιακβαλφκελε ζπληαγνγξάθεζε, κείσζε επηζθέςεσλ
 Πηζηνπνηεκέλε πξνρνξήγεζε θαξκάθσλ
 ελεκέξσζε θάξηαο αζζελνχο

 Καηνρή θαη δηαθίλεζε data

Παξαδείγκαηα απφ ηελ πξαθηηθή ζηελ
Δπξψπε
Βέιγην. Υπεξεζία
εθπαίδεπζεο ζηε
ρξήζε εηζπλεόκελσλ
Ννξβεγία, Γαιιία.
Υπεξεζίεο πνπ
αθνξνύλ ηελ
επαηζζεηνπνίεζε ζηε
ζπκκόξθσζε ζηε
ιήςε αληηπεθηηθώλ

Παξαδείγκαηα απφ ηελ πξαθηηθή ζηελ
Δπξψπε
Ιζπαλία: ConSIGUE
Project
Αλαθέξεηαη ζε ειηθησκέλνπο
αζζελείο πνιιαπιψλ ρξφλησλ
παζήζεσλ πνπ κπήθαλ ζε
πξφγξακκα ζην θαξκαθείν.
Απνηειέζκαηα: 58% ιηγφηεξα
πξνβιήκαηα ιφγσ θαξκάθσλ
θαη 50% ιηγφηεξεο εηζαγσγέο
ζην λνζνθνκείν.

Παξαδείγκαηα απφ ηελ πξαθηηθή ζηελ
Δπξψπε
Μειέηε PriceWaterHouse Coopers Φηλιαλδία

PricewaterhouseCoopers and
The Association of Finnish Pharmacies. http://www.apteekkariliitto.fi/en/pressreleases/advice-from-pharmacies-saves-hundreds-ofmillions.html

Πξνζδηνξίζηεθε φηη ην θαξκαθείν ιεηηνπξγψληαο σο
ζρεκαηηζκφο ν νπνίνο δηαζθαιίδεη φζα πξναλαθέξζεθαλ
θαζηζηά δπλαηφ λα εμνηθνλνκεζνχλ:6,2 εθαηνκκχξηα επηζθέςεηο ζηνλ γεληθφ ηαηξφ,
750.000 επηζθέςεηο ζηα επείγνληα,
ειάηησζε ησλ αλαγθψλ ζπληαγνγξάθεζεο θαηά 2,6 εθαηνκκχξηα
ζπληαγέο ην ρξφλν,
23.000 θξεβάηηα/ λχρηεο ζηα λνζνθνκεία.
Σα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ ππεξεζηψλ απφ ηα θαξκαθεία
ππνινγίζηεθαλ ζε 565 εθαηνκκχξηα επξψ ιφγσ ηνπ ειέγρνπ
ζπκκφξθσζεο ησλ αζζελψλ, ηεο αληηκεηψπηζεο ειαθξψλ πεξηζηαηηθψλ,
ηεο ειάηησζεο αλαγθψλ ζπληαγνγξάθεζεο θιπ.

Τπεξεζίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ην
θαξκαθείν ζην Βξεηαληθφ ζχζηεκα Τγείαο
Υπεξεζίεο βειηηζηνπνίεζεο ρξήζεο θαξκάθσλ
Υπνζηήξημε θαη εθπαίδεπζε αζζελώλ ζηε ρξήζε ζπζθεπώλ
θαξκάθσλ γηα ΦΑΠ
Σπλεξγαζία κε ηελ νκάδα πγείαο ζηε ζεξαπεπηηθή αζζελώλ
ρξόληνπ πόλνπ, ξεπκαηνινγηθώλ παζήζεσλ, ςπρηθήο πγείαο,
αηκαηνινγίαο, αληηπεθηηθήο αγσγήο, θαξδηαθώλ αλεπαξθεηώλ.
Πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε δηαβήηε,
Υπνζηήξημε αζζελώλ ζην ζπίηη

Τπεξεζίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ην
θαξκαθείν ζην Βξεηαληθφ ζχζηεκα Τγείαο
Υπνζηήξημε πξόιεςεο θαη πγηνύο δηαβίσζεο
Απεμάξηεζε από ην αιθνόι
Γηαθνπή θαπλίζκαηνο, έιεγρνο βάξνπο
Πξόιεςε θαη πξνζηαζία από ηνλ θαξθίλν ηνπ δέξκαηνο
Δπνρηαθόο αληηγξηπηθόο εκβνιηαζκόο
Απινί δηαγλσζηηθνί έιεγρνη
Αληηκεηώπηζε ειαθξώλ πεξηζηαηηθώλ σο ελαιιαθηηθή ιύζε ηεο
πξόζβαζεο ζην γεληθό ηαηξό ή ζηα εμσηεξηθά ηαηξεία.

Τπεξεζίεο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί απφ ην
θαξκαθείν ζην Βξεηαληθφ ζχζηεκα Τγείαο
Τνλ πξώην ρξόλν ιεηηνπξγίαο 40% ησλ θαξκαθείσλ
πηζηνπνηήζεθαλ γηα λα παξέρνπλ ηα medicine use
reviews (MUR)
25% ησλ θαξκαθείσλ παξείραλ έζησ κηα Enhanced
ππεξεζία (General Pharmaceutical Services in England and Wales 1998-99 to 200708 The Health and Social Care Information Centre.)

2009: 2,5 δηζ επξώ ρξεκαηνδόηεζε

Καη ε Διιάδα;;;

Καη ε Διιάδα;
Κσλ. Αζαλαζάθεο, Καζ. Οηθνλνκηθψλ Τγείαο ζηελ Δ΢ΓΤ, 2014:
 Τν ζπλνιηθό θόζηνο από ην θάπληζκα ζηελ Ειιάδα αλέξρεηαη ζε 3,27 δηζ. επξώ

θαη' έηνο. Μία κείσζε θαηά 10% ζηελ θαηαλάισζε ηζηγάξσλ ζηε ρώξα καο ζα
πεξηόξηδε θαηά 96.000 ζε βάζνο ρξόλνπ ηνπο αλακελόκελνπο ζαλάηνπο, ελώ ζα
πεξηόξηδε επίζεο θαηά 180 εθαη. επξώ ηε δαπάλε Υγείαο γηα ηε ζεξαπεία
λνζεκάησλ ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ην θάπληζκα

 Υπνινγίδεηαη όηη, εάλ ην ζύλνιν ησλ ππεξηαζηθώλ αζζελώλ ζηε ρώξα καο (3 εθαη.

πνιίηεο) επεηύγραλαλ ξύζκηζε ηεο αξηεξηαθήο ηνπο πίεζεο ζήκεξα, ην ζύζηεκα
Υγείαο ζα κείσλε, κε κία άθξσο ζπληεξεηηθή εθηίκεζε, ηηο δαπάλεο Υγείαο θαηά 83
εθαη. επξώ θαη' έηνο, κόλνλ από ηα 156.006 απνθεπρζέληα εκθξάγκαηα ηνπ
κπνθαξδίνπ θαη ηα 37.163 απνθεπρζέληα αγγεηαθά εγθεθαιηθά επεηζόδηα.

 Έλαο κε νξζά ξπζκηζκέλνο αζζελήο κε δηαβήηε ηύπνπ 2 έρεη θαηά 59,5%

πςειόηεξν εηήζην θόζηνο ζεξαπείαο, ζε ζύγθξηζε κε έλαλ αληίζηνηρν αζζελή, ν
νπνίνο έρεη επηηύρεη ηθαλνπνηεηηθή ξύζκηζε ηεο γιπθόδεο ηνπ αίκαηνο.

 Ο κέζνο όξνο εκβνιηαζκνύ ησλ ελειίθσλ ζηελ Ειιάδα θζάλεη κόιηο ην 40%, ελώ

ν αληίζηνηρνο κέζνο όξνο ζηελ Ε.Ε. ην 60%. Σύκθσλα κε ηα ζρεηηθά ζηνηρεία κίαο
ρώξαο ε νπνία δηαζέηεη ην πην άξηην θαη αμηόπηζην πξόγξακκα εκβνιηαζκώλ, θαηά
δηεζλή νκνινγία, απηά ηεο Οιιαλδίαο, θάζε 1 επξώ ην νπνίν δηαηίζεηαη ζε
πξνγξάκκαηα εκβνιηαζκνύ ελειίθσλ επηζηξέθεη 4,02 επξώ ζην θνηλσληθό ζύλνιν,
ππό ηε κνξθή ηεο απμεκέλεο παξαγσγηθόηεηαο θαη ηεο απνθεπρζείζαο
λνζεξόηεηαο.

Καη ε Διιάδα;
…… Λαζηηράθηα…….
…….Δπηζηξνθή ηηκνινγίσλ Ιαλνπαξίνπ….
……..5 ζειίδεο… νδεγηψλ γηα ηελ θαηάζεζε ζπληαγψλ
…….. ΢πλερείο αιιαγέο θαη εγθχθιηνη
………Αηειείσηε γξαθεηνθξαηία θαη ρακέλεο
εξγαηνψξεο…..
……… Καηάξγεζε ησλ ξπζκίζεσλ πνπ πξνζαλαηνιίδνπλ
ην θαξκαθείν ζηνλ πγεηνλνκηθφ ηνπ ξφιν…..
ΤΠΟΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ΢Η αλαγθψλ Τγείαο
Απνηέιεζκα ε κείσζε ησλ ζεκείσλ παξνρήο ππεξεζίαο
θαη ε ζπγθέληξσζε ζε εκπνξηθά ζεκεία

Καη ε Διιάδα;
Πνιχ «θαιχηεξεο» επηινγέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ
θαξκαθείνπ απφ φηη ν πγεηνλνκηθφο ξφινο!!!!

Σν θελφ ηνπ ξφινπ ηνπ θαξκαθείνπ ζην ζχζηεκα θαη ε απφζπξζε ηεο πνιηηείαο
απφ ζηξαηεγηθφ έιεγρν ζηε κνξθή ηνπ αθήλεη λα αλαπηχζνληαη ξφινη θαη
πξαθηηθέο απφ ηηο νπνίεο ην ζχλνιν δελ κπνξεί λα επσθειεζεί ζρεδφλ ηίπνηα.
Υξεηάδεηαη ην ζχζηεκα πγείαο έλα αθφκα ιηαλεκπνξηθφ θαηάζηεκα ην νπνίν
πξνζαλαηνιίδεη ηελ νκάδα εξγαζίαο ηνπ ζηελ πξνψζεζε παξαθαξκαθεπηηθψλ
ζθεπαζκάησλ θαη θαιιπληηθψλ;
Υξεηάδεηαη ην ζχζηεκα πγείαο πεξηζζφηεξα ειεθηξνληθά θαηαζηήκαηα δηαθίλεζεο
αγαζψλ κέζσ ηληεξλεη πνπ απιά δηαθηλνχλ αγαζά;
Κεξδίδεη θάηη ην ζχζηεκα πγείαο απφ φιε ηελ πξνζπάζεηα λα πξνζαλαηνιηζηεί ε
ζπληαγή επηηπρίαο ηνπ θαξκαθείνπ ζην λα είλαη άιιν έλα επηηπρεκέλν καγαδί;
Έρεη θάπνην φθεινο απφ ηελ εμψζεζή θαη ζπγθέληξσζε ησλ θπζηθψλ
θαηαζηεκάησλ παξνρήο ζε ζεκεία ηεο πφιεο εκπνξηθνχ ελδηαθέξνληνο;

Καη ε Διιάδα;
Δίλαη κηα βαιβίδα εθηόλσζεο πνπ “επηηξέπεη” ηελ παξέθθιηζε
ηνπ θαξκαθείνπ από έλα ξόιν πνπ ζα ήηαλ ζπκπιεξσκαηηθόο
θαη επσθειήο γηα ην ζύζηεκα πγείαο πξνο έλαλ άιιν ξόιν πνπ
δελ έρεη ζρέζε κε ηα ζπκθέξνληα ηεο πνιηηείαο θαη κε απηά πνπ
εθείλε ζα κπνξνύζε λα θεξδίζεη από ηα θαξκαθεία.
Όζν απηά πνπ πξαγκαηηθά πξνζθέξνπλ ρξεζηκόηεηα θαη
εμνηθνλόκεζε πόξσλ ζην ζύζηεκα πγείαο παξακέλνπλ
αθαζόξηζηα, κε κεηξήζηκα θαη ρσξίο ακνηβή ζηαδηαθά ζα
εγθαηαιείπνληαη από ηα θαξκαθεία (επηβαξύλνληαο κε άιινπο
ηξόπνπο ην ζύζηεκα πγείαο) θαζώο απηά ζα ζηξέθνληαη ζε
εκπνξηθέο δξαζηεξηόηεηεο πνπ κπνξνύλ λα ηνπο απνθέξνπλ
άκεζα θέξδε.

Η πξφηαζε γηα ηελ πινπνίεζε απφ ην θαξκαθείν ηνπ
ξφινπ ηνπ ζην ζχζηεκα πγείαο
Πνηα ζα ήηαλ ε ζσζηή εζληθή ζηξαηεγηθή
εηδηθά γηα ηελ Διιάδα ηέηνηα ώζηε λα
απνηειέζεη έλα ππόδεηγκα θαξκαθεπηηθήο
πνιηηηθήο πνπ λα θαηαιήμεη λα πηνζεηεζεί θαη
από άιια θξάηε; Πσο ζα κπνξνύζακε γηα κηα
θνξά αληί λα αληηγξάςνπκε θάηη από αιινύ
λα θηηάμνπκε θάηη πνπ ζα έξζνπλ από ην
εμσηεξηθό λα αληηγξάςνπλ;

Η πξφηαζε γηα ηελ πινπνίεζε απφ ην θαξκαθείν ηνπ
ξφινπ ηνπ ζην ζχζηεκα πγείαο
Δίλαη αλαγθαία από ηελ παλεπηζηεκηαθή θνηλόηεηα ζε
ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπιιόγνπο (όπσο πξνηείλεηαη
δειαδή θαη ζηελ Αγγιία) ε πξαθηηθή εθαξκνγή ηεο
πινπνίεζεο ηνπ λένπ θαξκαθεπηηθνύ επαγγέικαηνο.
 Να πεξηγξαθεί.
 Να νξγαλσζεί,
 Να ηππνπνηεζεί
 λα δηδαρηεί. Σε παλεπηζηήκην θαη ζηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε. Απηή
ηε ζηηγκή δηελεξγνύκε θαξκαθεπηηθή ρσξίο πξόηππα θαη ρσξίο

θαηεπζπληήξηεο γξακκέο.

Παξάδεηγκα: Γηαρείξηζε δηαβεηηθνύ αζζελνύο

Αλ δελ γίλεη απηό από εκάο ηόηε εθηόο από ηα
θάξκαθα εθηόο θαξκαθείνπ ζα δνύκε πνιύ
ζύληνκα ππεξεζίεο εθηόο θαξκαθείνπ!
Η αγσλία ηνπ πξνέδξνπ ηεο APhA γηα ηελ
απόθηεζε θαζεζηώηνο παξόρνπ ζην ζύζηεκα
πγείαο (Florida 29/03/2014)
NHS: Any Qualified Provider