You are on page 1of 6

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη θαη θίινη θαιεζπέξα θαη από εκέλα.

Να επραξηζηήζσ κε ηε ζεηξά
κνπ ηνπο δηνξγαλσηέο ηνπ ζπλεδξίνπ γηα ηελ πξόζθιεζε θαη όινπο εζάο γηα ην ρξόλν πνπ
καο αθηεξώλεηε.
Ο θαηαιαλόο δσγξάθνο Zνπάλ Μηξό δήισλε ραξαθηεξηζηηθά: «ρξεηάζηεθε λα γεξάζσ γηα
λα κάζσ λα δσγξαθίδσ ζαλ παηδί.. Η ζεκεξηλή κνπ παξνπζίαζε ζα θηλεζεί ζηα ίδηα πιαίζηα
κε ηελ naïve ηέρλε. Θα είλαη απιή θαη βησκαηηθή
Δίκαη θαξκαθνπνηόο ζε αγξνηηθό θαξκαθείν θαη ζα πξνζπαζήζσ λα ζαο δώζσ κία γεύζε
ησλ ζπλζεθώλ εξγαζίαο ζην θαξκαθείν κνπ.
Γηαηεξώ θαξκαθείν ζε έλα κηθξό ρσξηό ηνπ Έβξνπ θνληά ζηα Διιελνβνπιγαξηθά ζύλνξα.
158 νη θάηνηθνη ζύκθσλα κε ηελ απνγξαθή αιιά νη κόληκνη είλαη πνιινί ιηγόηεξνη.
Δμππεξεηώ ηξηγύξσ ρσξηά θαη νηθηζκνύο όπνπ ην ζνύπεξ κάξθεη είλαη πνιπηέιεηα θαζώο
ζηα πεξηζζόηεξα δελ ππάξρεη θαλ θαθελείν. Δπίζεο ππάξρνπλ ρσξία θαη νηθηζκνί πνπ δελ
έρνπλ πξόζβαζε ζε ΚΤΔΛ γηαηί πνιύ απιά ελ έηε 2014 δελ ππάξρεη θαλ δξόκνο, κόλν
ρσκαηόδξνκνο.
Έρσ ράζεη πάλσ από 2000 επξώ ζε θάξκαθα θαη εκπνξεύκαηα ιόγσ ησλ δηαθνπώλ
ξεύκαηνο ζηελ πεξηνρή θαη παξόιν πνπ δηθαηώζεθα από ην ζπλήγνξν ηνπ πνιίηε ηε δεκηά ηελ
απνξξόθεζα εγώ.
Γηαλύσ 90 ρηιηόκεηξα ηε κέξα γηα λα πάσ θαη λα επηζηξέςσ από ην θαξκαθείν κνπ.
90 ρηιηόκεηξα κε κεγάιν θνκκάηη δηαδξνκήο ζε βνπλό όπνπ ν δξόκνο θιείλεη ην ρεηκώλα ιόγσ
ππθλήο ρηνλόπησζεο θαη έρσ θύγεη 2 θνξέο από ην δξόκν εμαηηίαο πάγνπ πξνθεηκέλνπ λα κε
κείλεη νύηε κηα κέξα ε πεξηνρή ρσξίο θάξκαθν!
Δξγάδνκαη 12 ώξεο ηελ εκέξα 5 κέξεο ηελ εβδνκάδα αδηάιεηπηα από ηα 24 κνπ θάλνληαο
ππέξβαζε ζσκαηηθώλ δπλάκεσλ θαη πξνζσπηθήο δσήο.
Ο αγξνηηθόο γηαηξόο έξρεηαη ιίγεο ώξεο ηελ εκέξα θαη ππήξμε πεξίνδνο πνπ κείλακε 2 κήλεο
ρσξίο γηαηξό. Τν πξνζερέο δηάζηεκα ζα θύγεη κε άδεηα θαη ζα κείλνπκε 5 κήλεο ρσξίο
ηαηξηθή θάιπςε!!
Αλ θιείζσ θαη εγώ δελ ζα ππάξρεη ζην ρσξηό ΤΙΠΟΤΑ!! Μέρξη θαη γηα θαμ ζε εκέλα έξρνληαη.
Καη γηα όζνπο πξνηξέμνπλ θαη ζρνιηάζνπλ ην ηί έθαλαλ απηνί νη άλζξσπνη πξηλ αλνίμσ ζα
ζαο πσ όηη όηαλ έξρνληαλ ηα πξώηα βηβιηάξηα θαη πήγαηλα λα ηα ζθξαγίζσ δηαπίζησλα όηη
θάπνηνη αζζελείο κε ρξόληεο αζζέλεηεο έπαηξλαλ θάξκαθα θάζε 2-3 κήλεο. Όηαλ ηνπο
ξσηνύζα γηαηί δελ ηα παίξλνπλ θάζε κήλα κνπ απαληνύζαλ όηη αλ ηύραηλε λα θαηεβνύλ ζηελ
πόιε ηα έπαηξλαλ.....
Η πξόζβαζε ζην θάξκαθν θαη ην δηθαίσκα ζηελ πγεία εμαξηώληαλ από ηελ ηύρε!!

Δπίζεο ην 2008 δελ ππήξρε κλεκόλην δελ ππήξρε νηθνλνκηθή δπζπξαγία. Ήηαλ πην εύθνιν
λα πάξεη θάπνηνο ην απηνθίλεην ηνπ θαη λα θαηεβεί ζηελ πόιε πξνο αλαδήηεζε γηαηξνύ ε
θαξκαθείνπ.
Έρσ αθνύζεη πνιιέο θνξέο όηη αδηθώ ηνλ εαπηό κνπ κε ηελ επηινγή ηνπ ηόπνπ εξγαζίαο πνπ
έθαλα απαληώ πσο κπνξεί ηα θξηηήξηα αδεηνδόηεζεο λα κε κνπ επέηξεςαλ λα έρσ ηε
δπλαηόηεηα λα ηδξύζσ θαξκαθείν ζε αζηηθό θέληξν γηα λα βνιέςσ ηνλ εαπηό κνπ αιιά δελ
πεξλάεη κέξα πνπ λα κελ εηζπξάμσ εθδήισζε αγάπεο θαη επγλσκνζύλεο από ηνπο πνιίηεο
πνπ κνπ ιέλε «καο έζσζεο εδώ πνπ ήξζεο».
Να εμνκνινγεζώ επίζεο πσο είρα εηνηκάζεη δηαθνξεηηθή παξνπζίαζε γηα ζήκεξα κε
έκθαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο από αγξνηηθά θαξκαθεία. Η ξνή ησλ γεγνλόησλ κε αλάγθαζε
λα ηξνπνπνηήζσ ηελ ζεκεξηλή παξνπζίαζε.
Οπόηε ην εξώηεκα γηα ηνλ αλ είλαη παξσρεκέλνο ή όρη ν ξόινο ησλ θαξκαθνπνηώλ ην
απεπζύλσ ζηνπο πνιηηηθνύο καο.
Καη ζέισ λα απαληήζνπλ θαη ζε εκέλα αλ είκαη απαξαίηεηε ή όρη ζηελ πεξηνρή αιιά θαη
ζηνπο αζζελείο κνπ.
Καη λα ηνπο ελεκεξώζσ όηη έσω στείλε 2 ξεσωπιστέρ καταγγελίερ για ασθενή πος έπαιπνε
οπυανό υάπμακο. Τελ πξώηε θνξά ζε ΙΦΔΤ επεηδή δελ ην έβξηζθα, ηε δεύηεξε θνξά ζε
ΔΟΠΥΥ γηαηί ην βξήθακε ζε ζπλζήθεο ειεύζεξεο επξσπατθήο αγνξάο θαη ηεο έβγαηλε
ζπκκεηνρή 300 επξώ πνπ αδπλαηνύζε λα πιεξώζεη. Με ηηο δηθέο απνθιεηζηηθά ελέξγεηεο ε
αζζελήο πξνκεζεύεηαη πιένλ ην θάξκαθν από ην θαξκαθείν ηνπ ΔΟΠΥΥ δσξεάλ!!
Πξνζνρή! Γελ ήηαλ ΦΥΚ ,ήηαλ 15 ελέζεηο ην κήλα ,85 επξώ έθαζηε. Φάξηζα ηδίξν 15000
επξώ ην ρξόλν θαη παξόια απηά είκαη αλάιγεηε θαηά πνιινύο όηαλ απεξγώ θαη κπνξώ λα
αληηθαηαζηαζώ από ζνύπεξ κάξθεη!!
Θα ην έθαλε πνηέ απηό ζνύπεξ κάξθεη; Γηα εκάο νη αζζελείο καο δελ είλαη απιά πεξαζηηθνί
πνπ ήξζαλ λα καο αθήζνπλ ηα ρξήκαηα ηνπο. Δίλαη νη θίινη καο ,νη ζπγγελείο καο, είλαη απηνί
πνπ ζηεξίδνληαη πάλσ καο θαη αλ θύγνπκε εκείο από απηέο ηηο πεξηνρέο κε αξλεηηθνύο
ξπζκνύο αλάπηπμεο επαλαιακβάλσ όηη δελ ζα κείλεη ηίπνηα. Βιέπεηαη θαη ζην ράξηε πνηεο
πεξηνρέο εμππεξεηνύκε ,πόζν δπζπξόζηηεο θαη απνκνλσκέλεο είλαη.
Δπεηδή όκσο ζέισ λα είκαη αθξηβνδίθαηε νθείισ λα πσ θαη ηα παξαθάησ : αδηακθηζβήηεηα
,ηα αγξνηηθά θαξκαθεία απνηεινύλ ηελ εκπξνζζνθπιαθή ηνπ θιάδνπ ζηνλ πόιεκν πνπ
δηεμάγεηαη γηα ην ηδηνθηεζηαθό θαζώο ε ύπαξμε ηνπο θαη ν ξόινο πνπ επηηεινύλ
επηβεβαηώλνπλ ζηελ πξάμε ηελ νξζόηεηα ησλ θξηηεξίσλ αδεηνδόηεζεο. Γηαηί είλαη γεγνλόο
πσο θαη εγώ δελ ζα άλνηγα εθεί πνπ άλνημα αλ δελ ππήξραλ ηα πιεζπζκηαθά θξηηήξηα. Θα
πξέπεη ινηπόλ λα βξνύκε ηξόπν λα ζπλερίζνπλ λα ππάξρνπλ απηέο νη κηθξέο αιιά

απαξαίηεηεο κνλάδεο θαη λα δώζνπκε θαη εκείο νη ίδηνη θίλεηξα ζηνπο ζπλαδέιθνπο λα
ζηξαθνύλ ζε πεξηνρέο πνπ δελ εμππεξεηνύληαη.
Τν αγξνηηθό ηαηξείν ηεο πεξηνρήο κνπ ραξαθηεξίδεηαη νξεηλό θαη δπζπξόζηην. Ο ηαηξόο πνπ
ππεξεηεί ζα πξνεγεζεί ζηελ έλαξμε ηεο εηδηθόηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο ππόινηπνπο
ζπλαδέιθνπο ηνπ σο αληίδσξν γηα απηήλ ηνπ ηε δύζθνιε ζεηεία.
Δπνκέλσο αλ ζέινπκε λα απνδείμνπκε εκπξάθησο όηη καο ελδηαθέξεη λα ππάξρεη
θαξκαθεπηηθή θάιπςε ζηηο άγνλεο πεξηνρέο ζα πξέπεη λα δηεθδηθήζνπκε επλντθόηεξε
κεηαρείξηζε γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ππεξεηνύλ δηαζθαιίδνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ
ζπλερή θάιπςε απηώλ ησλ ζέζεσλ, όπσο θάλνπλ νη γηαηξνί.
Δπηπιένλ ζα πξέπεη κε ηνλ ίδην δήιν λα δηεθδηθνύκε θαη ηελ ηαηξηθή θάιπςε απηώλ ησλ
πεξηνρώλ δηόηη γηα λα έρεη ν αζζελήο πξόζβαζε ζην θάξκαθν πξέπεη πξσηίζησλ λα έρεη
πξόζβαζε θαη ζηε ζπληαγνγξάθεζε θαη αζθαιώο νθείινπκε λα πξνβάιινπκε ην κείδνλ ζέκα
ησλ ππέξκεηξσλ απμήζεσλ ησλ ζπκκεηνρώλ, δηόηη πιένλ νη αζθαιηζκέλνη δελ κπνξνύλ λα
πξνκεζεπηνύλ ηα θάξκαθα ηνπο όρη επεηδή δελ έρνπλ πξόζβαζε ζην θαξκαθείν αιιά επεηδή
δελ ηνπ θηάλνπλ ηα ρξήκαηα.
Καη γηα λα επηζηξέςνπκε ζην ζέκα καο. Οη επηπηώζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο έρνπλ
αληίθηππν ζηελ θαξκαθεπηηθή δαπάλε όισλ ησλ Δπξσπατθώλ ρσξώλ. Σηελ Πνξηνγαιία είλαη
ηόζν κεγάινο ν αξηζκόο θαξκαθείσλ πνπ θηλδπλεύνπλ λα θιείζνπλ πνπ ν εζληθόο ηνπο
θαξκαθεπηηθόο ζύιινγνο μεθίλεζε θηλεηνπνίεζε κε ηελ νλνκαζία «θαξκαθείν ζε πέλζνο».
Αιιά θαη ζε ρώξεο όπνπ ν αληίθηππνο ηεο θξίζεο ήηαλ πην ήπηνο ,όπσο ε Φηιαλδία θαη ε
Σνπεδία , ηα θαξκαθεία δελ έκεηλαλ αιώβεηα. Όπνπ δελ θόπεθαλ νη πιεξσκέο πξνο ηνπ
θαξκαθνπνηνύο (π.ρ. Ιξιαλδία) εθαξκόζηεθαλ άιιεο πνιηηηθέο κε θπξίαξρε απηή ησλ
κεηώζεσλ ησλ ηηκώλ θαη εηδηθόηεξα ησλ γελνζήκσλ.
Καηά γεληθή παξαδνρή ινηπόλ , ηα θνηλνηηθά θαξκαθεία πνπ βαζίδνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ
εθηέιεζε ζπληαγώλ δελ ζα κπνξέζνπλ λα επηβηώζνπλ.
Πνπ βαδίδνπκε ινηπόλ;
Όια δείρλνπλ όηη ε επνρή ηνπ απινύ dispensing έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί θαη νδεύνπκε
ζηελ επνρή ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ππό ακνηβή. Ήδε από 2000 33 δεκνζηεπκέλεο
αλαζθνπήζεηο θαηαδεηθλύνπλ ηελ αλάγθε γηα ηελ επέθηαζε ηνπ ξόινπ ηνπ θιηληθνύ
θαξκαθνπνηνύ επηθεληξώλνληαο ηνλ ζε 2 θύξηνπο ππιώλεο
1.

ζηελ ελζάξξπλζε ησλ αζζελώλ γηα αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ
θαξκάθσλ θαη

2.

ζηελ πξνώζεζε ηεο πξόιεςεο αιιά θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ ρξόλησλ παζήζεσλ.

Γελ είλαη ε πξώηε θνξά πνπ ηίζεηαη ζε ζπδήηεζε ην ζέκα ησλ ππεξεζηώλ από θαξκαθεία.
Τν ζηνίρεκα είλαη λα πξνρσξήζνπκε έλα βήκα παξαπέξα απηή ηε θνξά όπσο έθαλαλ νη
ζπλάδειθνη καο ζηε Γαιιία πνπ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία ζρεδίαζαλ θαη αλέπηπμαλ κηα
βάζε δεδνκέλσλ ην «θαξκαθεπηηθό θάθειν» πνπ είλαη πξνζβάζηκε ζρεδόλ από όια ηα
θαξκαθεία ηεο ρώξαο. Δπηηξέπεη ζε θάζε γάιιν θαξκαθνπνηό λα έρεη πξόζβαζε ζην ηαηξηθό
ηζηνξηθό ηνπ αζζελνύο γηα ρξνλνδηάζηεκα 4 κελώλ όζσλ αθνξά ηα ζπληαγνγξαθνύκελα θαη
κε θάξκαθα.
Ήδε ν θαξκαθεπηηθόο θάθεινο ησλ γάιισλ δηαζπλδέεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν ειεθηξνληθά
κε ηα λνζνθνκεία ηνπο.. Τελ ζηηγκή κάιηζηα πνπ πιεηάδα επηζηεκνληθώλ κειεηώλ ηεθκεξηώλεη
ηελ επηηπρία λνζνθνκεηαθώλ πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο ηαηξώλ θαη θαξκαθνπνηώλ όζσλ
αθνξά ηε κείσζε ηεο πηζαλόηεηαο επαλεηζαγσγήο εμεξρόκελσλ αζζελώλ αιιά θαη ηελ
αλίρλεπζε ιαζώλ ζηε ζπληαγνγξάθεζε.
Πξόζθαηα κνπ ήξζε έλα ραξηί καδί κε ηε ζπληαγή όπνπ έλαο γηαηξόο πνιύ επγεληθά κνπ
δεηνύζε λα πξνβώ ζε θαζεκεξηλή κέηξεζε πίεζεο αζζελνύο πνπ αδπλαηνύζε λα
εμππεξεηεζεί κόλνο ηνπ παξόηη ήηαλ εληαγκέλνο ζην πξόγξακκα βνήζεηα ζην ζπίηη. Καη ζε
κία εβδνκάδα κεηά από ηειέθσλό κνπ επαλαμηνιόγεζε ηελ θαηάζηαζε. Γελ είλαη απηό
δηαρείξηζε ρξόληαο πάζεζεο; Γελ είλαη παξνρή ππεξεζίαο;
Ο θνηλνηηθόο θαξκαθνπνηόο ζπκπιεξώλεη ην ρακέλν θξίθν κεηαμύ ηεο λνζνθνκεηαθήο
πεξίζαιςεο θαη ηνπ ζπηηηνύ θαζώο θαη κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ παξόρσλ πγεηνλνκηθήο
πεξίζαιςεο ειαρηζηνπνηώληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηελ εηζαγσγή ζην λνζνθνκείν ιόγσ θαθήο
ή ιαλζαζκέλεο ρξήζεο θαξκάθσλ ή ιόγσ απνζηαζεξνπνίεζεο ηνπ αζζελνύο.
Δίκαζηε νη πξώηνη ζηνπο νπνίνπο απεπζύλνληαη νη αζζελείο όηαλ αληηκεησπίζνπλ θάπνην
πξόβιεκα πγείαο θαη νη ηειεπηαίνη πνπ ζα επηζθεθηνύλ κεηά ηε δηάγλσζε ή ηε λνζειεία θαη
πάιη νη πξώηνη ζα μαλαεπηζθεθηνύλ γηα αλεπηζύκεηεο ελέξγεηεο ή απνξίεο ζρεηηθά κε ηελ
αγσγή.
Σε 150 δηο δνιάξηα αλέξρνληαη νη πόξνη πνπ ζπαηαινύληαη εηεζίσο εμαηηίαο κε
ζπκκόξθσζεο αζζελώλ ζηε θαξκαθεπηηθή αγσγή

θαη ηελ αλαπόθεπθηε απνηπρία ηεο

ζεξαπείαο. Μόιηο 4 ηύπνη θαξκάθσλ : βαξθαξίλεο, ηλζνπιίλεο, αληηαηκνπεηαιηαθνί θαη
ππνγιπθαηκηθνί παξάγνληεο επζύλνληαη γηα ηα 7/10 ησλ εθηάθησλ πεξηζηαηηθώλ λνζειείαο.
Ωζηόζν ηόζν γηα ην δηαβήηε όζν θαη γηα ην ρξόλν πξνζξνκβίλεο ππάξρνπλ ζπζθεπέο γηα
θαη νίθσλ κεηξήζεηο. Πόζνη όκσο αζζελείο ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο ππνδείμεηο ησλ
πγεηνλνκηθώλ θαη πόζν κεγαιύηεξε είλαη ε ζπκκόξθσζε όηαλ εκπιέθνληαη θαη άιινη
πγεηνλνκηθνί. Πόζν πην επηηπρεκέλεο είλαη νη δίαηηεο όηαλ καο παξαθνινπζεί δηαηηνιόγνο;

Τν ηλζηηηνύην γηα αζθαιείο θαξκαθεπηηθέο πξαθηηθέο είλαη ν κνλαδηθόο κε θεξδνζθνπηθόο
νξγαληζκόο ησλ ΗΠΑ απνθιεηζηηθά αθηεξσκέλνο ζηελ πξόιεςε θαξκαθεπηηθώλ ιαζώλ θαη
ζηελ αζθαιή ρξήζε ησλ θαξκάθσλ. Μηα από ηηο δξάζεηο πνπ αλαπηύζζεη είλαη θαη ε
δεκνζίεπζε θπιιαδίσλ κε νδεγίεο γηα ηελ νξζή ρξήζε θαξκάθσλ κε βάζε ηηο έξεπλεο θαη ηηο
αλαθνξέο πνπ ζπιιέγνληαη από όιε ηε ρώξα. Σην θπιιάδην ηεο βαξβαξίλεο ινηπόλ ππήξρε
παξόηξπλζε επηθνηλσλίαο κε ηνλ ζεξάπνληα ηαηξό ζε πεξίπησζε πνπ πεξάζνπλ 24 ώξεο
από ηελ εμέηαζε ηνπ ΙΝr. Απηό γηαηί ππήξμαλ αλαξίζκεηεο αλαθνξέο γηα ζξνκβνεκβνιηθά
επεηζόδηα θαζώο νη ηαηξνί ζπκβνύιεπαλ ηνπο αζζελείο λα ζηακαηήζνπλ ηε ιήςε ηεο πξηλ ηελ
εμέηαζε αιιά κεηά ηελ εμέηαζε πνιιέο θνξέο δελ ππήξμε έγθπξε επηθνηλσλία από θακία
πιεπξά νπόηε νη αζζελείο αλέπηπμαλ ζξόκβν. Μηα ηόζν κηθξή επηζήκαλζε από έλαλ εμσγελή
θαηλνκεληθά παξάγνληα ζηάζεθε ηθαλή λα απνηξέςεη ηελ θινληζκό ηεο πγείαο αζζελώλ θαη λα
εμαζθαιίζεη πόξνπο γηα ην εζληθό ζύζηεκα πγείαο.
Σθεθηείηε επίζεο θαη ην όθεινο πνπ ζα πξνθύςεη θαη ηνπ πόξνπο πνπ ζα εμνηθνλνκεζνύλ
από ηελ πξώηκε δηάγλσζε αζπκπησκαηηθώλ αζζελεηώλ όπσο ν δηαβήηεο θαη ε
ππεξρνιηζηηλαηκία. 11000 πόξηεο, 30 επηζθέςεηο ην κίληκνπκ θαζεκεξηλά αλά θαξκαθείν
κηιάκε γηα 330000 επθαηξίεο γηα δηαγλσζηηθά βηνρεκηθά ηεζη. Πξνζνρή, βηνρεκηθά όρη
κηθξνβηνινγηθά, δελ πάκε λα ππνθαηαζηήζνπκε ην γηαηξό απιά επαλαιακβάλσ
αλαπιεξώλνπκε ην ρακέλν θξίθν ζηελ αιπζίδα ηεο πγείαο.
Δπίζεο ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ειιεληθήο δηαβεηνινγηθήο εηαηξίαο ην 8-9 %ηνπ
πιεζπζκνύ πάζρεη από δηαβήηε ελώ έλα 3-4% δελ γλσξίδεη όηη πάζρεη από ηε λόζν. Τν 2030
ν ΠΟΥ ππνινγίδεη πσο ν δηαβήηεο είλαη ε 7ε αηηία ζαλάηνπ.
Καη θηάζακε ζηνλ γλσζηό ζθόπειν: πνίνο ζα απνδεκηώζεη απηέο ηηο ππεξεζίεο. Αζθαιώο
όρη ν αζθαιηζκέλνο. Άιισζηε ν κεγαιύηεξνο θεξδηζκέλνο είλαη ην θξάηνο γηαηί ζα
εμνηθνλνκήζεη πόξνπο από λνζνθνκεηαθέο δαπάλεο. Πσο όκσο θαη πνηνο ζα αμηνινγήζεη ηηο
πξνζθεξόκελεο από εκάο ππεξεζίεο ώζηε λα θνζηνινγεζνύλ θαη λα απνδεκησζνύλ.
Με ηα πιεζπζκηαθά θξηηήξηα αδεηνδόηεζεο άζειά καο δεκηνπξγήζακε έλα πείξακα.
Ιδξύζεθαλ θαξκαθεία ζηε κέζε ηνπ πνπζελά θαη αθέζεθε ν θαξκαθνπνηόο λα ιεηηνπξγήζεη
κόλνο ηνπ, κε ηνπο αζζελείο, ηηο γλώζεηο ηνπ θαη ην Θεό. Δθεί δνθηκάζηεθαλ ηα όξηα γλώζεσλ
ησλ θαξκαθνπνηώλ αιιά θαη ε ζπκβνιή ηνπο ζηε δεκόζηα πγεία. Δπίζεο δηαπηζηώζεθε θαη ν
ηξόπνο θαη ε

επιάβεηα κε ηελ νπνία αζθείηαη ην επάγγεικα ζε ζπλζήθεο ρακεινύ

αληαγσληζκνύ θαη κπνξώ λα πσ όηη πεξάζακε ηηο εμεηάζεηο.Οξίζηε, αληηκεησπίζηε καο σο
πεηξακαηηθά θαξκαθεία. Διάηε θαη κεηξήζηε ηη κπνξνύκε λα πξνζθέξνπκε θαη ηη πόξνπο
γιπηώλεη ην Δζληθό ζύζηεκα πγείαο από ηελ ύπαξμή καο ζε ζρέζε κε αληίζηνηρεο αθξηηηθέο
πεξηνρέο πνπ δελ παξέρνληαη απηέο νη ππεξεζίεο θαη θνζηνινγείζηε ηηο. Αο δεκηνπξγεζεί έλα

πξόγξακκα πεηξακαηηθώλ θαξκαθείσλ κε ηε ζπκκεηνρή δεκνζίσλ παλεπηζηεκίσλ θαη
λνζνθνκείσλ. Αζθαιώο ζε αξρηθό ζηάδην νη ππεξεζίεο ζα παξέρνληαη δσξεάλ από
θαξκαθνπνηνύο πνπ ζα ζειήζνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην εζεινληηθά πξόγξακκα. Γελ είλαη
άιισζηε όια ηα θαξκαθεία ζε ζέζε ή δηάζεζε λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο πγείαο.
Σπκπεξαζκαηηθά νδεύνπκε ζε κηα λέα απνρή γηα ην επάγγεικα θαη νη δηθέο καο ελέξγεηεο
θαη πξσηνβνπιίεο είλαη απηέο πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηε ζέζε καο ζην απξηαλό εζληθό ζύζηεκα
πγείαο.
ΔΙΜΑΣΤΔ ΔΓΩ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΤΔ ΜΑΣ.