You are on page 1of 13

ANEXA PS-04.04 PROCEDURA DE IMPLEMENTARE a Programului naţional multianual !ntru "!#$oltar!a %ulturii antr! r!norial! &n r'n"ul (!m!ilor manag!r "in )!

%torul &ntr! rin"!rilor mi%i *i mi+lo%ii

,. O-i!%ti$ul rogramului Obiectivul Programului naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, denumit în continuare Program, îl constituie stimularea şi sprijinirea demarării şi dezvoltării structurilor economice private înfiinţate de către femei prin facilitarea accesului acestora la finanţare, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi facilitarea accesului femeilor antreprenor la sursele de finanţare, în contextul problemelor legate de menţinerea echilibrului dintre obligaţiile familiale şi cele profesionale şi al prejudecăţilor existente la nivel local Programul urmăreşte! " îmbunătăţirea performanţelor economice ale întreprinderilor existente conduse de femei, prin accesarea surselor de finanţare de la bugetul de stat# " stimularea auto"angajării şi creşterea numărului de femei întreprinzător în cadrul comunităţilor de afaceri# " dezvoltarea capacităţii şi a spiritului antreprenorial în rândul femeilor# " creşterea numărului de noi locuri de muncă create în cadrul structurilor economice private conduse de femei şi a beneficiilor aduse economiei naţionale Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis $cordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de %egulamentul &' nr ( )*+,-*(. privind aplicarea art (*+ şi (*/ din 0ratatul privind ajutoarele de minimis, publicat în 1urnalul Oficial al 2niunii 'uropene nr 3.4-,-) (- -*(. Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către &omisia 'uropeană, în conformitate cu prevederile %egulamentului &' nr ( )*+,-*(. privind aplicarea art (*+ şi (*/ din 0ratatul privind ajutoarele de minimis 5chema se aplică pe întreg teritoriul %omaniei, în toate cele / regiuni de dezvoltare ../ug!tul rogramului ..,. Programul se finanţează din bugetul pe anul -*() al 6epartamentului pentru 788"uri, 8ediul de $faceri si 0urism, aprobat prin $nexa nr .,.4,-9 la 3egea nr .49,-*(. a bugetului de stat pe anul -*() ....:ugetul programului pentru anul -*() este de 4** *** lei, din care se vor acorda alocaţii financiare nerambursabile ;$<=> Pentru anul -*(), prin implementarea Programului, se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minimum (- beneficiari 0. /!n!(i%iari !ligi-ili 0., Pot beneficia de $<= în cadrul Programului operatorii economici! mi%ro&ntr! rin"!ril!, !r)oan!l! (i#i%! autori#at! ;P<$> care desfăşoară activităţi economice în mod independent, &ntr! rin"!ril! in"i$i"ual!1 după caz, care se încadrează la data solicitării în una dintre următoarele categorii! (

din cadrul categoriei de 788. întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale># %2 au cel mult .(??* privind societăţile comerciale. 0 la prezenta procedură# 0. în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii. potrivit dispoziţiilor 3egii nr . ani de la înregistrarea la %egistrul &omerţului la data înscrierii în Program# "2 cel puţin unul dintre asociaţi să fie femeie şi să deţină peste 4*A din părţile sociale ale societăţii în cazul microîntreprinderilor aplicante. asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice. $ctivităţi ale fondurilor de pensii . întreprinderi individuale . echivalent în lei - .)9. reorganizare judiciară. publicate în 1urnalul Oficial al 2niunii 'uropene nr & -)). cu modificările şi completările ulterioare# -2 sunt persoane fizice autorizate.77> care desfăşoară activităţi economice.întreprinderii individuale . sunt înregistraţi şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul %omâniei# i2 nu sunt în stare de dizolvare. aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată# l2 au obţinut cel puţin 50 puncte în urma completării on"line a planului de afaceri.cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale> " 99( $ctivităţi auxiliare intermedierilor financiare. cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Ordonanţei de 2rgenţă a @uvernului %omâniei nr 9 din *? *. insolvenţă.înregistrate în registrul comerţului şi autorizate conform Ordonanţei de 2rgenţă a @uvernului nr )) din (9 aprilie -**/ privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate.-**) privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.-*(( şi îndeplinesc condiţiile de încadrare în categoria microîntreprinderilor (. nu sunt eligibili pentru a accesa Programul# 32 au sediul. sau reprezentantul persoanei fizice autorizate . conform art (4 din 3egea .(. exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii " 94( $ctivităţi de asigurări " 94$ctivităţi de reasigurare " 94. faliment sau suspendare temporară a activităţii# +2 nu sunt în dificultate. cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii ( 8icroîntreprindere.4?. • intermedieri financiare şi asigurări! " 9)( 7ntermediere monetară " 9)$ctivităţi ale holdingurilor " 9).milioane euro. precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice. republicată. atât pentru sediul social.-**) privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în %egistrul &omerţului a persoanelor fizice. <onduri mutuale şi alte entităţi financiare similare " 9)? $lte activităţi de intermedieri financiare.. să fie femeie# !2 codul &$'= pentru care solicită finanţare este eligibil şi autorizat la momentul înscrierii on line.-**)# 42 nu a fost subiectul unei decizii a &omisiei 'uropene de recuperare a unui ajutor de stat sau.> 8n %a"rul rogramului nu )! a%or"9 A:N !ntru.7.P<$>. este întreprinderea care are până la ? salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine active totale de până la . înregistrarea fiscală a acestora. conform certificatelor de atestare fiscală. lichidare. în conformitate cu prevederile B3iniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultateB. conform modelului şi criteriilor prevăzute &n an!6a nr.a2 sunt organizate în baza 3egii nr .. cât şi pentru toate punctele de lucru# solicitanţii care au datorii eşalonate. cu modificările şi completările ulterioare# (2 şi"au îndeplinit obligaţiile exigibile de plată a taxelor şi impozitelor către bugetul general consolidat şi bugetele locale# g2 nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale.

ajutoarele legate direct de cantităţile exportate. plante. cu modificările şi completările ulterioare.privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui . în magazine specializate  producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit 3egii nr 4+(.-**. activităţi de închiriere şi leasing.&$'= %ev -> .fermieri># activităţi legate de export. şi anume. în următoarele cazuri! a când cuantumul ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi# b când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral cedat producătorilor primari .cu excepţia clasei ((*+ D Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice# producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate> " (-** <abricarea produselor din tutun " -4)* <abricarea armamentului şi muniţiei " -*4( <abricarea explozivilor " )9. substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope! " ((* <abricarea băuturilor . activităţi de investigare şi protectie.$cvacultura activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa ( la 0ratatul de instituire a &omunităţii 'uropene! " *(( &ultivarea plantelor nepermanente " *(&ultivarea plantelor din culturi permanente " *(. aşa cum este definit în %egulamentul &' nr ( )*+. acoperite de %egulamentul &onsiliului . privind &odul fiscal. &ultivarea plantelor pentru înmulţire " *() &reşterea animalelor " *(4 $ctivităţi în ferme mixte . alcool. $ctivitati de administrare a fondurilor • tranzacţii imobiliare! " 9/( &umpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii " 9/Cnchirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate " 9/. precum şi activităţile excluse de normele europene pentru care nu se poate acorda ajutor de stat. substanţe aflate sub control naţional.cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor> " *(9 $ctivităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare " *(+ Eânătoare.-***! " *.&'> nr (*). tutun. $ctivităţi imobiliare pe bază de comision sau contract • ?-* " activităţi de jocuri de noroc şi pariuri • producţie sau comercializare de armament.a> b> c> d> e> f> " 99$ctivităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii " 99. respectiv! activităţi de pescuit şi acvacultură.-**. explozibili. . de crearea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export# ajutoarele conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate# ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer. în magazine specializate " )+-9 &omerţ cu amănuntul al produselor din tutun. muniţii.4 &omerţ cu ridicata al produselor din tutun " )+-4 &omerţ cu amănuntul al băuturilor. capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii activităţi de procesare şi marFeting ale produselor agricole listate în anexa ( la 0ratatul de instituire a &omunităţii 'uropene.( Pescuitul " *.

2 =u pot beneficia de $locaţii <inanciare =erambursabile în cadrul Programului operatorii economici care au primit.?. Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din categoriile eligibile! a>achiziţionarea de echipamente tehnologice maşini.tip P&. să menţină investiţia pentru care primesc $<= în cadrul Programului în mediul declarat în planul de afaceri .copiator. aparate şi instalaţii de măsurare. electronice. . cumulat pe parcursul ultimilor . softGare"uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare# %>achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele . Prin Program se finanţează implementarea celor mai bune Planuri de $faceri depuse de femeile antreprenor Ealoarea alocaţiei financiare nerambursabile este de ma6im <0= din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate . . imprimantă. echivalentul în lei# 702 :eneficiarii sunt obligaţi pentru o perioadă de minimum ." *4( 'xtracţia cărbunelui superior " *4'xtracţia cărbunelui inferior " *9( 'xtracţia petrolului brut " *9'xtracţia gazelor naturale " *+-( 'xtracţia minereurilor de uraniu şi toriu " */?'xtracţia turbei " *?( $ctivităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale " *?? $ctivităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor g> ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost 7.exclusiv 0E$> şi nu poate depăşi suma de 4.-**) pentru aprobarea &atalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe. fie din surse comunitare> în valoare totală de -** *** euro.. ani fiscali pot beneficia de finanţare numai până la atingerea plafonului de -** *** euro.>00 l!i. tehnică de calcul .multifuncţională.. instrumente şi automate muzicale# -2 7nvestiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie. ( mobilier.beneficiar 4. softGare pentru comerţul on"line. format din! unitate centrală.rural sau urban>. cu traducere autorizată în limba romană# ) .şi prevederilor prezentei proceduri de implementare 742 =u pot beneficia de $<= în cadrul Programului operatorii economici în situaţia în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi ofertanţii acestuia. ajutoare de minimis . Ti uri "! a+utor (inan%iar 4. să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului şi să păstreze locurile de muncă create prin program conform numărului de locuri de muncă pentru care a primit punctaj în planul de afaceri Cn caz contrar ajutorul acordat se recuperează conform Ordinului =r (4. conform Hotărârii @uvernului nr -(. etichetare ecologica. . mese de biliard..fie din surse publice naţionale. inclusiv sisteme portabile.din (. licente>. server. - se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din %omânia sau din ţara de origine. cu modificările şi completările ulterioare# ">achiziţionarea de echipamente 70. licenţe necesare desfăşurării activităţii. electrice. exclusiv jocuri de noroc mecanice.ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs>.francize-. utilaje şi instalaţii de lucru"inclusiv softGare"ul aferent.. mărci de produse si servicii . ani fiscali . monitor. control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care se solicită finanţare. echivalentul în lei Operatorii economici care vor depăşi acest prag prin însumarea $locaţiei <inanciare =erambursabile acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite în ultimii .. între personalul implicat în implementarea Programului şi ofertanţi. $ugust -*(. sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale. ani începând cu anul următor acordării de $<=. atunci când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile sau în situaţia în care există legături între structurile acţionariatului beneficiarului şi personalul implicat în implementarea Programului 4.$paratură birotică şi .

cu modificările şi completările ulterioare 4 .-**/ pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile.=-. privind &odul fiscal.etc ># =u se pot achiziţiona mai multe echipamente 70. conform definiţiei din 3egea --*. in limita a (****lei# se consideră cheltuială eligibilă şi taxa de achiziţionare a domeniului 7nternet. ambalajul. instruire în domeniul calculatoarelor. cu excepţia vehiculelor de teren simbol @ conform Ordinului 83P03 -((. instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate. etc ># !>mijloace de transport marfă. privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe =u se permite achiziţionarea bunurilor care au constituit obiectul unei subvenţionări. punerea în funcţiune.echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie. conform Hotărârii @uvernului nr -+9. având ca activitate autorizată a fi desfăşurată una din activităţile incluse in cod &$'= clasa +* i2&ursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale D pentru asociatul. curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială <urnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv . valoarea fără 0E$ de achiziţie a mijloacelor fixe trebuie să fie mai mare sau egală cu . mai puţin consultanţa>) 3a aplicarea procentului nu se vor lua în calcul cheltuielile de consultanţa <urnizorii de servicii de consultanţă eligibili pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate. mijloace fixe sau obiecte de inventar. nu sunt eligibile $ctivele achiziţionate. trebuie să fie noi şi nu se aplică pentru acestea amortizarea accelerată prevăzută în 3egea nr 4+(. care poate fi realizata înainte de semnarea contractului de finanțare 4 5ursă regenerabilă de energie. taxe. ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea sunt noi.serviciul prestat &heltuielile privind 0E$.-**. elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor pe suport hârtie şi pe suport electronic. pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate. precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie 4 pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare# 4. promovarea prin spoturi publicitare în media in limita a (4A din valoarea cheltuielilor eligibile mai putin promovarea si consultanta# 3>consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program . comisioane.sisteme audio"video.-*(. fără hosting# g>promovarea on line a activităţilor. transportul.'x! 7nternet cafI.decontate># +2$chiziţionarea de instalaţii. avize.decontată a proiectului. din fiecare tip.administratorul societăţii aplicante. pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a $<=. decât numărul total de angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă nerambursabilă cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru . cu modificările şi completările ulterioare $ctivele achiziţionate pot fi mijloace fixe sau obiecte de inventar. în strictă legătură cu activitatea pe care s"a accesat programul# sunt eligibile în cadrul programului autoutilitare din categoria =(. =.4** lei.comerţ. ) 5ite"ul se realizează în limba română şi cel puţin într"o limbă de largă circulaţie internaţională &onsultanța reprezintă singura cheltuială eligibilă.-**. cu modificările şi completările ulterioare# (2realizarea unui site.ma6im >= din valoarea eligibilă. introduse pe piaţă şi puse în funcţiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile =u se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing şi pentru activele second" hand $<= nu poate fi utilizat pentru rambursarea împrumuturilor existente Cn cadrul Programului contribuţia în natură nu este eligibilă 5olicitanţii pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată .finanţări nerambursabile din alte surse Cn cazul activelor achiziţionate. nu mai mult de >= din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate.0 Cn planul de afaceri trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în desfăşurarea activităţilor pe care se accesează finanţarea =u se finanţează elementele de cost care nu au legătură cu activităţile pe care se accesează şi cu procesul de producţie.

aplicaţia va deveni activă pentru completarea on"line a planului de afaceri şi încărcarea în aplicaţie a documentelor solicitate conform An!6!i nr 0 la prezenta procedură Cn vederea înscrierii în cadrul Programului. la momentul depunerii decontului 4.9( din data 9 mai -**. 8n)%ri!r!a &n rogram *i )oli%itar!a a%or"ului "! rin%i iu !ntru (inanţar! 6epartamentul pentr 788"uri. cu modificările şi completările ulterioare. un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare. lista cu solicitanţii acceptaţi în vederea evaluării administrative în cadrul Programului precum şi lista cu solicitanţii respinşi care nu au obţinut punctajul minim de 9* de 9 . va putea fi transmis şi înregistrat o singură dată în cadrul aplicaţiei pe parcursul perioadei prevăzute la subpct 4 .4. operatorul economic va completa şi transmite on"line planul de afaceri începând cu ora (* ** a primei zile de înscriere. gestionează şi derulează direct programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.00 "! un%t! o)i-il!. 6irecţia 7mplementare Programe pentru Cntreprinderi 8ici şi 8ijlocii din cadrul 6epartamentului pentru 788"uri 8ediul de $faceri şi 0urism va face publică pe site"ul instituţiei. denumite în continuare O 0 7 8 8 & şi asigură managementul financiar şi. timp de ? #il! de la demararea înscrierii în Program.sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat. contractul. 6ata de la care este activă înregistrarea on"line se comunică pe site"ul instituţiei cu minim > #il! înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu"zis >.. solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on"line pe site"ul GGG aippimm ro >.2 6upă expirarea termenului prevăzut la subpct >. conform 3egii nr . 6upă salvarea şi trimiterea datelor aplicaţia softGare va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării.. împotriva tuturor riscurilor.4. mesaj care va ajunge automat pe adresa de email a solicitantului >.5. >. 0 la procedura programului. Planul de afaceri on"line. >.furnizorii $cest dosar va fi prezentat după încheierea contractului.)9. prin intermediul Oficiilor 0eritoriale pentru Cntreprinderi 8ici şi 8ijlocii şi &ooperaţie. respectiv să întocmească un dosar de achiziţie care să cuprindă! cereri de ofertă . pe o perioadă de ) ani. care transpune în legislaţia naţională %ecomandarea &' nr .minim trei>. 8ediul de $faceri si 0urism. Cnscrierea în program. corect şi integral completat. prin 6irecţia 7mplementare Programe pentru Cntreprinderi 8ici şi 8ijlocii administrează.. ofertele primite .7.>. până la ora -* ** a ultimei zile de înscriere. cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului Cn cazul în care nu sunt completate integral şi coerent toate punctele şi subpunctele din cadrul fiecărei secţiuni a planului de afaceri. la adresa GGG aippimm ro. aplicantul va primi scrisoare de respingere >.acestea trebuie să cuprindă şi datele de identificare ale ofertantului>.contractele cu furnizorul.0 Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă 6upă crearea contului de înscriere aplicaţia va trimite automat pe adresa de e"mail a solicitantului un mesaj şi un linF de confirmare 6upă confirmare.0 şi în conformitate cu punctajul obţinut în urma evaluării online a planurilor de afaceri. ani începând cu anul următor acordării $<= şi nu vor aplica amortizarea accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul Programului > .-**) privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.> $plicarea prevederilor referitoare la achiziţionarea în condiţii de piaţă! 5olicitanţii care au semnat contractul de finanţare au obligativitatea de a achiziţiona bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă. publicată în 1urnalul Oficial al 2' nr 3(-) din data de -* mai -**.5 :eneficiarii sunt obligaţi să menţină investiţia pentru care primesc $<= în cadrul Programului o perioadă de minimum . Programul electronic de înregistrare on" line nu permite înscrierea de două ori a aceluiaşi operator economic >. &alcularea punctajului planurilor de afaceri se face în mod automat şi transparent după completarea de către aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia softGare conform An!6!i nr. şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către administratorul programului# 4.4 :eneficiarii sunt obligaţi să asigure bunurile achiziţionate prin Program în favoarea O0788&. finanţate de la bugetul de stat la nivel naţional şi la nivel local.?. punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanţare fiind de 50 "! un%t! "in ma6im .

secţiunea $ plic care să poarte menţiunea K6ocumentaţie administrativă " număr %2'K# Pe plicul sigilat vor trebui trecute următoarele coordonate! I. în ordinea punctajului obţinut la înscrierea în Program Eerificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor + . activitatea pe care accesează programul . conform principiului J primul venit"primul servitJ. în baza verificarii documentelor justificative prevăzute în anexa nr ?. de către 2P5'& din cadrul O0788& în termen de > #il! lu%r9toar! de la expirarea termenului prevăzut la art 4 +.An!6a 5>. 'valuarea planurilor de afaceri se face în mod automat şi transparent după completarea de către aplicanţi a secţiunilor din aplicaţia softGare conform An!6!i nr. se înţelege fotocopie cu ştampila operatorului economic şi semnătura reprezentantului legal . ( original şi . E$aluar!a -!n!(i%iarilor 5. D!)tinatar. în cadrul acestui Program.. • nr de înregistrare din %egistrul 2nic 'lectronic al Programului# • denumirea completă a operatorului economic solicitant. O0788& " adresa .> semnată şi ştampilată de administratorul societăţii.anexa 9 la prezenta Procedură> şi va fi înregistrată depunerea în %egistrul 2nic 'lectronic al Programului 5. exemplare. secţiunea $ la prezenta procedură 5olicitanţii care nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute la subpct .2 Cntreaga documentaţie va fi depusă în .7. Eerificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de afaceri.-># solicitările vor fi verificate în ordinea punctajului obţinut la înscriere.servicii.0 la procedura programului. însoţită de documente justificative menționate în An!6a < la prezenta procedură.codul de înregistrare fiscală#. inclusiv a legăturii directe a activelor achiziţionate cu activităţile codului &$'= pe care se accesează programul..producţie. punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu la finanţare fiind de 9* de puncte din maxim (** de puncte posibile 5.nume şi prenume solicitant • nr de înregistrare la O%& " dacă este cazul# • &27.comerţ> şi numărul de înregistrare on"line.An!6a 0 la procedură> se va face doar pentru solicitările care au fost admise din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii. precum şi cei care au depus documentaţia incompletă.2 Prin copie certificată.> #il! lu%r9toar! de la data depunerii acestora astfel! a2 din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii.@.anexa nr 9 la prezenta procedură># 2P5'&! Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii II. vor primi scrisori de înştiinţare de respingere din Program -2 verificarea planurilor de afaceri.. E6 !"itor. la O0788& de care aparţine judeţul în care este înregistrată firma solicitantă . se realizează de către O0788& Eerificarea şi obţinerea unui punctaj minim acceptat conduc la aprobarea de principiu a finanţării planului de afaceri Eerificarea documentelor depuse şi a planurilor de afaceri on"line se va face în termen de maximum ... în această ordine 7.An!6a .7a> Eerificarea planurilor de afaceri .0 #il! lu%r9toar! de la data expirării termenului de la pct 5.pe fiecare exemplar specificându"se dacă este original sau copie> într"un plic sigilat în care se vor regăsi &ererea de finanţare însoţită de documentele justificative menţionate în $nexa ? la prezenta procedură.împuternicitului cu menţiunea Lconform cu originalulJ 702 Plicul va fi depus la sediile O0788& de care aparţine judeţul în care este înregistrată firma solicitantă . &=P solicitant • suma $<= solicitată# • adresa beneficiarului. )!%ţiun!a A >. ( la prezenta procedură. de către 2P5'& din cadrul O0788& în termen de ..> #il! lu%r9toar! de la data publicării listei conform pct 4 + .fotocopii certificate . inclusiv judeţul 7.(>.puncte $dmiterea în Program se va face în ordinea punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on"line 3a punctaje egale va prevala numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul Programului. cererea de finanţare .2 5olicitanţii acceptaţi în vederea evaluării administrative vor transmite în termen de .

în afara bugetului.angajantă>. Primir!a *i )oluţionar!a %ont!)taţiilor ?. respectiv prezentarea de! scrisoare de confort . 5electare. e"mail. Cn conformitate cu dispoziţiile 3egii nr 44). beneficiarii trebuie să prezinte dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului. notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare. codurile &$'= eligibile. alin (. 'valuare şi &ontractare . acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii ?.2 6upă finalizarea verificării solicitanţii acceptaţi de principiu pentru finanţare vor primi prin fax. cu confirmare de primire / . emise de o instituţie financiară bancară din %omania. ? la prezenta procedură> la sediul O0788& Pentru întocmirea &ontractelor de <inanţare. extras de cont care să demonstreze că beneficiarul dispune de suma necesară cofinanţării Acontract.cofinanţare a proiectului va fi prezentată la sediul O0788& la momentul semnării contractului de finanţare de către părţi 7.. completarea explicită şi cu detalii a tuturor câmpurilor Planului de afaceri.înscrise în planul de afaceri.0 &ontestaţia se formulează în scris şi va cuprinde! • datele de identificare a operatorului economic# • obiectul contestaţiei# • motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia# • dovezile pe care se întemeiază# • semnătura reprezentantului legal şi ştampila ?. e" mail sau poştă.2P5'&> din cadrul O0788& sub coordonarea 6irecţiei 7mplementare Programe pentru Cntreprinderi 8ici şi 8ijlocii din cadrul 6epartamentului pentru 788"uri. solicitantul va primi scrisoare de înştiinţare a respingerii planului de afaceri 5. formulând o contestaţie. respectiv procentul de cofinanţare din cheltuielile eligibile 6ovada capacităţii de finanţare. linie de credit. 8ediul de $faceri şi 0urism# 5crisoarea de admitere de principiu la finanţare în limita bugetului.> 0ermenul de soluţionare este de (* zile calendaristice de la data primirii contestaţiei &omunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin fax. şi care vor acoperi cel puţin valoarea finanţării proprii a proiectului. formată din membrii care nu au participat la evaluarea documentaţiei ?. semnată şi ştampilată de Meful O0788&. se realizează de către 2nităţile de Programare. concordanţa între codul &$'= pe care se accesează şi activităţile propuse în planul de afaceri.lit b > se va publica pe site"ul GGG aippimm ro lista cu aplicanţii admişi de principiu la finanţare şi cu cei respinşi ?.reale. se transmite de către O0788& solicitantului 6acă în urma analizei planului de afaceri se constată că informaţiile declarate de solicitant în planul de afaceri on"line nu sunt corecte. poştă. semnată şi ştampilată de Meful O0788& 702 6upă expirarea termenului prevăzut la punctul 9 .0. se va constitui în cadrul O0788& o &omisie de contestaţie. părţile să semneze contractul de finanţare .7.2 Cn cazul în care O0788& constată neconcordanţe în informaţiile furnizate sau solicitanţii nu prezintă dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare a proiectului sau nu semnează contractul de finanţare în termenul specificat la subpct 9 . în termen de (* zile calendaristice de la data primirii scrisorii de respingere ?. inclusiv a legăturii directe a activelor achiziţionate cu activităţile codului &$'= pe care se accesează programul..4 Pentru soluţionarea contestaţiilor. în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într"un drept al său sau într"un interes legitim prin primirea scrisorii de respingere de la 2P5'&. urmând ca în termen de > #il! lucrătoare de la primirea acesteia. 5olicitantul se poate adresa O0788&. corelarea situaţiilor financiare cu planul de afaceri. an!6a nr.. ele generând şi un punctaj diferit de cel real. solicitanţii vor primi scrisoare de înştiinţare a respingerii planului de afaceri.-**) a contenciosului administrativ.

câte unul pentru fiecare parte ? . în conformitate cu contractul de finanţare semnat între părţi. inclusiv anagjamentul de raportare . dar nu mai târziu de 0.* de zile. consemnând cele constatate într"un proces"verbal. cu documentele prevăzute de legislaţia în vigoare 702 Cntreaga documentaţie va fi depusă în .* de zile lucrătoare se poate prelungi o singură dată. încheiat pe perioadă nedeterminată. însoţit de notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare . • nr de înregistrare din %egistrul 2nic 'lectronic al Programului# • denumirea completă a operatorului economic solicitant# • nr de înregistrare la Oficiul %egistrului &omerţului# • &27.0. an!6a nr. beneficiarul este respins de la finanţare 0ermenul de . însoţită de documentele justificative îndosariate prevăzute în an!6a nr. exemplare ale dosarelor conţinând acelaşi număr de documente vor fi puse într"un plic sigilat şi depuse la sediile O0788& I. S! t!m-ri! . < la prezenta procedură secţiunea :. :eneficiarii sunt obligaţi să efectueze activităţile pentru care au solicitat finanţare şi să depună cererea"tip de eliberare $<= la O0788&.. . cu contractul individual de muncă înregistrat. şi ulterior.> &heltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi certificate prin vizita la faţa locului a reprezentanţilor 28&% din cadrul O0788& în termen de > #il! lu%r9toar! de la data primirii cererii"tip de eliberare a $<= %eprezentanţii 28&% vor face verificări la faţa locului. an!6a nr.eligibile şi plata cheltuielilor aferente acesteia.codul de înregistrare fiscală# • suma $<= solicitată# • adresa beneficiarului. @ la procedură>. exemplare! ( original şi . sau nu sunt noi şi puse în funcţiune. numai la solicitarea beneficiarului. A%or"ar!a alo%aţi!i (inan%iar! n!ram-ur)a-il! @. prin depunerea de către aplicant a unei cereri de prelungire cu cel puţin (* zile calendaristice înaintea expirării termenului prevăzut în contract 6urata prelungirii termenului inițial de . pe care beneficiarul trebuie să o depună la O0788&. • O0788& " adresa . inclusiv judeţul @. adică *( 5eptembrie -*() @. urmată de propunerea 2P5'& O0788& şi cu acordul 6irecţiei 7mplementare Programe pentru Cntreprinderi 8ici şi 8ijlocii din cadrul 6epartamentului pentru 788"uri.2 $cordarea $<= se face pe baza cererii"tip de eliberare a $<= . nu poate depăşi data limită de efectuare a cheltuielilor.de exemplu întârzieri la transportul sau livrarea echipamentelor din motive independente de beneficiarul $<=>.. denumită în continuare 28&%. 8ediul de $faceri şi 0urism pentru situaţii excepţionale . sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea iniţială.@. întocmit în două exemplare. cu normă întreagă.4.4 =erespectarea termenului de .anexa la contractul de finanţare> @. în termen de maximum 00 "! #il! lucrătoare de la data semnării contractului de finanţare de către beneficiar.acestora. în cadrul O0788& se va constitui 2nitatea 8onitorizare.0 la procedură> care de asemenea vor face parte din documentaţia depusă 7.fotocopii certificate 0oate cele .0. E6 !"itor.7. contrasemnat de beneficiar. al cărei număr de persoane.activităţile eligibilă. Cn vederea implementării si monitorizarii Programului. &ontrol şi %aportare.. D!)tinatar.2 pentru locurile de munca nou create în cadrul proiectului " dovada creării acestora se va face la depunerea decontului..anexa nr 9 la prezenta procedură># • 2P5'&! Programul naţional multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii II. pe toata perioada de raportare se va face dovada menţinerii acestora. $<= va fi eliberată beneficiarilor care au efectuat activitatea. atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului de credite al fiecărui O0788& @.* de zile lucrătoare menţionat mai sus atrage decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile prezentului Program O0788& D 28&% va efectua vizite de certificare a cheltuielilor Cn situaţia neefectuării cheltuielilor.

=u se acceptă deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plăţi compensatorii între părţile contractante. activele pentru care au primit acordul de principiu <.(> 702 :eneficiarii pot renunţa la activităţile pentru care au primit notificare numai dacă.@ 6econtarea se face într"o singură tranşă pentru toate activităţile @..0.9 din data de -/ *9 -**+ .2 Cn cazul în care beneficiarii eligibili renunţă la finanţare pentru una sau mai multe activităţi pentru care 2P5'& din cadrul O0788& a transmis solicitanţilor contractul de finanţare însoţit de notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare . fie prin ridicarea lor de către operatorii economici de la sediul O0788&.0.. prin această modificare. C!r!r!a-ti "! r!nunţar! total9A arţial9 la (inanţar! <.republicată. nr )... pe baza deciziei ordonatorului de credite al fiecărui O0788&. în contul ce cuprinde grupul de cifre 4* +*. conform an!6!i nr. atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului de credite al fiecărui O0788& @. 5chema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site"ul 6epartamentului pentru 788"uri.. &ererea"tip de renunţare totală. 6epartamentul pentru 788"uri. va informa în scris.0.parţială la finanţare. vor fi depuse spre plată la unitatea de plată din cadrul O0788& @. 8ediul de $faceri şi 0urism prin 6irecţia 7mplementare Programe pentru Cntreprinderi 8ici şi 8ijlocii şi. la prezenta procedură 7.republicată. la adresa GGG aippimm ro .. 8ediul de $faceri şi 0urism. Partea 7. aprobat de 2P5'& şi 28&%.-**.7. deschis la unitatea 0rezoreriei 5tatului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală.@. fie prin transmitere prin poştă. în cadrul activităţilor şi cheltuielilor eligibile. în condiţiile Ordonanţei de 2rgenţă a @uvernului nr ()9.sau O0788& solicită clarificări aplicantei şi în cazul nesoluţionării în termen de maxim .7.2 :eneficiarii vor primi $<= numai pentru activităţile şi cheltuielile rămase nemodificate în urma cererii de renunţare parţială la finanţare formulate conform alin . operatorii economici (* . la achiziţionare.anexă la contractul de finanţare>. pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui &onsiliului &oncurenţei nr (+4. precum şi compensări între valorile unitare ale activelor cuprinse în notificare @. la cererea expresă a beneficiarilor. prin intermediul contractului de finanţare însoţit de anexa la contractul de finanţare. publicat în 8onitorul Oficial al %omâniei.. punctajul obţinut la completarea on"line a planului de afaceri nu se modifică <. denumită în continuare 2P. după verificarea conformităţii fotocopiilor şi virarea efectivă a sumei reprezentând $<= @.. prin poştă sau curier cererea"tip de renunţare totală.5 Pentru acordarea $<= se va constitui în cadrul O0788& o 2nitate de Plată.. 8ediul de $faceri şi 0urism.0 6epartamentul pentru 788"uri..<.2 Eirarea efectivă a sumei care constituie $<= se face de către 2P.zile. însoţit de contractul de finanţare. cu modificările şi completările ulterioare sau în conturile deschise la bănci comerciale din %omânia pentru operatorii economici care nu pot deschide conturi la trezoreria 5tatului. :eneficiarii $<= nu pot schimba.0..parţială la finanţare pentru care există acordul de principiu se completează în limba română. se va refuza plata $<= 70> O0788& nu poate acorda plata $<= parţială sau în avans 742 6ocumentele originale vor fi restituite beneficiarilor.? 2n exemplar al dosarului de eliberare a $<=.2 Cn situaţia identificării unor neconcordanţe în procesul de implementare al programului.0. al cărei număr de persoane. . %aportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se face în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile %egulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat. Pr!$!"!ri r!(!ritoar! la ra ortar!a *i monitori#ar!a a+utoar!lor . prin O0788&.-**. cu modificările şi completările ulterioare 7.. aceştia au obligaţia de a transmite la O0788& personal. în condiţiile Ordonanţei de 2rgenţă a @uvernului nr ()9. prin tehnoredactare şi poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului beneficiarului eligibil . exprimată prin ordonanţarea individuală.

după caz. publicat în 1urnalul Oficial al 2niunii 'uropene.5.0. ani fiscali. 6ocumentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale. 8ediul de $faceri şi 0urism. respectiv 6epartamentul pentru 788"uri. 8ediul de $faceri şi 0urism toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevăzute .> <urnizorul de ajutor de stat. nr ). al &omisiei din (/ decembrie -*(. fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale..2 6epartamentul pentru 788"uri. nr . inclusiv anul fiscal în curs. Partea 7. păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de (* ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme $ceastă evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat 7..9 din data de -/ *9 -**+.0.&'> nr ( )*+. 8ediul de $faceri şi 0urism are obligaţia de a transmite &onsiliului &oncurenţei. în -* de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere. cu modificările şi completările ulterioare. Partea 7.2 Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme. va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic că este respectată regula cumulului. publicat în 8onitorul Oficial al %omâniei. 6epartamentul pentru 788"uri. care va transmite &onsiliului &oncurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat. seria 3. 6epartamentul pentru 788"uri. în conformitate cu prevederile %egulamentului .-*(. 8ediul de $faceri şi 0urism va transmite spre informare &onsiliului &oncurenţei prezenta schemă în termen de (4 zile de la data adoptării acesteia. echivalentul în lei . aprobată prin 3egea nr (.. raportului anual privind ajutoarele de stat acordate în %omânia şi registrului ajutoarelor de minimis . prin intermediul &onsiliului &oncurenţei. nr ). 8ediul de $faceri şi 0urism.4 6epartamentul pentru 788"uri. în formatul şi în termenul prevăzut de %egulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat9. prin O0788&. precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de . Con(i"!nţialitat! .+. privind aplicarea articolelor (*+ şi (*/ din 0ratatul ajutoarelor de minimis.din -) decembrie -*(. 8ediul de $faceri şi 0urism. toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional 742 Cn cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către 6epartamentul pentru 788"uri. membrii 2P5'&. conform %egulamentului &onsiliului &oncurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui &onsiliului &oncurenţei nr (+4.4. 8ediul de $faceri şi 0urism va transmite &omisiei 'uropene. &onsiliul &oncurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi.-**+ . toate informaţiile pe care &omisia 'uropeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis .beneficiari cu privire la pragul maxim al ajutorului şi la caracterul de minimis al acestuia. fie din surse comunitare nu depăşeşte pragul de -** *** euro. şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv 702 6epartamentul pentru 788"uri.2 Pentru realizarea acestei evidenţe.< Pe baza unei cereri scrise.9 din data de -/ *9 -**+ (( .-**9 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat.> . să facă verificări la faţa locului . revine 6epartamentului pentru 788"uri.0.. 8ediul de $faceri şi 0urism.? 8onitorizarea acestei scheme de ajutor. conform art 9 al Ordonanţei de 2rgenţă @uvernului nr ((+..7. O0788& va transmite către 6epartamentul pentru 788"uri. aflate în derulare.0.2&5'& având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe 9 %egulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui &onsiliului &oncurenţei nr (+4.0. 8ediul de $faceri şi 0urism are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate..0. publicat în 8onitorul Oficial al %omâniei.@. . a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat $ceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze pe o perioadă de (* ani 7.

8ediul de $faceri şi 0urism că a fost declanşată recuperarea ajutorului de minimis . activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului :eneficiarul $<= trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentantului O0788& asupra utilizării $<= acordată prin Program .4..-**9 5umele care rezultă din recuperarea facilităţilor acordate prin Program au regimul juridic de creanţe fiscale . %ecuperarea $<= se va realiza de către O0788& conform Ordinului 8inistrului nr (4.. Monitori#ar!a *i %ontrolul -!n!(i%iarilor rogramului *i r!%u !rar!a A:N . în exercitarea atribuţiilor ce le revin .. dizolvare sau insolvenţă se va proceda la recuperarea bunurilor achiziţionate prin Program .sau neconforme cu realitatea pentru a obţine $<= ori au schimbat destinaţia $<=..* iunie a anului următor expirării exerciţiului financiar de referinţă Cn cazul neîndeplinirii acestei prevederi.5 Eerificarea pe teren se realizează de către 28&% din cadrul O0788&..-*(4. prin completarea şi transmiterea prin poştă.la prezenta procedură Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este ( ".. ani .. =erespectarea prevederilor actualei proceduri de catre beneficiarii de $<= duce la recuperarea ajutorului acordat .. 8ediul de $faceri şi 0urism şi O0788& sunt autorizate să publice.>. -*(+> . începând cu anul următor acordării $<= . pe durata derulării programului. suma şi.< Cn situaţia în care. incluzând internetul.. cât şi la cel al furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor.. 8ediul de $faceri şi 0urism pentru o perioadă de .... Pr!%i#9ri 6ocumentele originale depuse de către beneficiari în vederea eliberării $<= în cadrul Programului vor fi păstrate la sediul O0788&. %eprezentanţii O0788& au dreptul să verifice anunţat.. 6epartamentul pentru 788"uri.persoane. în vederea ridicării de către aceştia.. 28&% va înştiinţa şi va propune ordonatorului de credite al fiecărui O0788& recuperarea totală sau parţială a $<= şi va anunţa 6epartamentul pentru 788"uri.0. la dispoziţia operatorilor economici... aşezarea geografică a proiectului .-..sau scopul $<= acordate. în orice formă şi mediu... cel puţin o dată pe an. sau se constată că nu au fost îndeplinite condiţiile prevăzute în contract şi prezenta procedură..?..0 Cn cazul în care în urma controalelor efectuate de reprezentanţii O0788& sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi.. :eneficiarii $<= au obligaţia de a raporta efectele participării la Program către 28&% din cadrul O0788& pe o perioadă de . e"mail. informaţiile referitoare la numele beneficiarului. 28&% monitorizează îndeplinirea indicatorilor stabiliţi prin cererea de finanţare pentru măsurarea atingerii rezultatelor şi obiectivelor proiectului ..@. cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului.inopinat atât la sediul operatorilor economici.. operatorul economic nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele de finanţare derulate de către 6epartamentul pentru 788"uri.. beneficiarul ajunge în situaţia de faliment. ani începând cu anul următor acordării $<=. până cel târziu la data de .-*(privind aplicarea art (/ din O@ ((+. -*(9..fax a formularului de raportare tehnică prevăzut în anexa nr (. ani.( decembrie -*() Prezenta procedură se aprobă prin Ordin de 8inistru şi va fi publicată în 8onitorul Oficial al %omâniei (- . 8onitorizarea şi controlul beneficiarilor programului se va face de către 28&% din cadrul O0788& .localitatea şi judeţul> . timp de .

.(.