You are on page 1of 12

By auduongtinh- dienanh.

net

A Tinh và Âu Nhã Nhược


Feeling hurt?
cảm thấy xúc phạm?

To find out that your bf actually a big shot,


Khi biết bạn trai mình thật ra là một nhân vật tai to mặt lớn?

Feeling inferior is normal.


Cảm thấy thấp kém là một việc bình thường.

Who said I am feeling inferior?


Ai nói tôi cảm thấy thấp kém?

Is that so?
Thậy vậy sao?

This is a present from Tian Qi.


Đây là một món quà của Thiên Kỳ

He has high demands when it comes to cars.


Anh ta có sự đòi hỏi cao khi nói đến xe.

If you notice, the seat belts have an extra strap.


Nếu cô để ý, dây an toàn có thêm 1 loại dây đặc biệt.

That is also Tian Qi’s work.


Đây cũng là việc của Thiên Kỳ.

If it wasn’t because government regulations didn’t allow it,

Tian Qi will surely modify my seatbelts into the 4 point style.

You don’t understand?


Cô không hiểu ư?

These are the type of seatbelts that racers use.


Đây là loại dây an toàn mà những tay đua dùng.

1
He has very good taste in cars.
Anh ta rất giỏi về xe hơi.

If you don’t even know all this, how could you call yourself his gf?
Nếu cô không biết tất cả những điều này, sao cô có thể gọi mìng là bạn gái của anh ấy?

Your understanding of him is so shallow.


Sự hiểu biết về anh ấy của cô thật nông cạn.

Are you sure this is the way?


Cô có chắc đây là đường này không?

How could anyone live in this kind of place?


Ai có thể sống ở một nơi như vầy chứ?

What the heck is this?


Cái khỉ gì thế này?

I can’t believe that Tian Qi actually posted for these silly posters.
Tôi không ngờ rằng Thiên Kỳ thật sự chụp cho những tấm ảnh này.

Thiên Kỳ và Ngô Nhân Diệu


Zhong Tian Qi!
Trọng Thiên Kỳ!

Don’t you think this world is very unfair?


Anh có nghĩ thế giới này rất bất công không?

Why?
Tại sao

WHY?!
TẠI SAO?!

I’m your boss and you’re my employee.


Tôi là chủ của anh và anh là người làm của tôi.

But look at what you’re doing over there.


Nhưng hãy nhìn xem anh đang làm gì bên kia.

2
Red wine and roses.
Rượu vàng và hoa hồng.

And I’m doing manual labor here!


Và tôi hiện đang làm việc tay chân.

What do you know?


Anh biết gì không?

I…
Tôi…

Hey, listen.
Êh, nghe xem.

There’s a sound of a car.


Có tiếng xe.
Ah Xing’s back!
A Tinh đã về!

-Why is she so early?


- Tại sao cố ấy về sớm thế?
-What should we do…?
- Chúng ta phải làm sao…?

We can’t let her find out!


Tụi mình không thể để cô ấy biết được.

Quickly! Lets’ pack up!


Lẹ lên! Dọn dẹp đi nào!

A Tinh và Âu nhã Nhược


Hurry in.
Vào trong nhanh đi.

Ask Tian Qi face to face what his real identity is.


Hỏi Thiên Kỳ mặt giáp mặt thiệt ra anh ấy là ai?

3
A Tinh vào trong nhà gặp Thiên Kỳ đang chạy ra đứng cản nàng.

Ah Xing!
A Tinh

You’re back
Em đã về

Why did you finish work so early today?


Tại sao hôm nay em lại về sớm thế?

Did you ditch work?


Không phải là em trốn việc chứ?

Ah Xing, what’s the matter?


A Tinh, Chuyện gì vậy?

Zhong Tian Qi
Trọng Thiên Kỳ

Yo!
Dạ!

Are you hiding something from me?


Anh đang giấu em điều gì?

You know everything?


Em biết tất cả rồi à?

Yes, I know everything already.


Đúng vậy, tôi đã biết trước tất cả rồi.

Wu Ren Yao, that big mouth.


Ngô Nhân Diệu, tên lắm mồm.

If I’d know earlier, I wouldn’t have told him.


Nếu anh biết trước, anh sẽ không nói cho hắn biết.

You’re not happy because of what I have done?

4
Em không vui vì những gì anh làm à?

Who would be happy with what you did?


Ai có thể vui vẻ được với những chuyện anh làm chứ?

You said your dad forced you to do things against your will, so you left home? Is that true?
Anh nói là ba anh ép anh làm những điều mình không muốn, vậy nên anh bỏ nhà đi? Điều
này là thật chứ?

It’s true.
Nó là sự thật.

My dad forced me to become a thief. Have you forgotten?


Ba anh bắt anh trở thành một tên trộm. Em đã quên rồi à?

We were handcuffed together and encountered life-and-death situations to the ends of the
earth.
Chúng ta đã bị khoá tay lại với nhau và chạn trán với hoàn cảnh một mất một còn đến tận
cùng của trái đất.

Previously, you said that you’re an F1 racer and represented the French team, is that true?
Lần trước, anh nói là anh là một tay đua thể thức một và đại diện cho đội của nước Pháp,
đúng không?

Of course it’s true.


Đương nhiên nó là thật rồi.

My Chinese name is Zhong Tian Qi.


Tên tiếng Hoa của anh là Trọng Thiên Kỳ.

My English name is Vernan Zhang.


Tên tiếng Anh của anh là Vernan Zhang.

Are you treating like a fool?


Anh xem tôi là một con ngốc à?

Asia’s rising Formula One racer,


Tay đua thể thức một đang lên của Châu Á,

5
The most eligible bachelor who’s worth over a hundred million,

The well known Second Young Master of E.Shine Corporation…


Người mà hầu như ai cũng biết Cậu Ba của liên đoàn E.Shine

This is your real identity, isn’t it?


Đây là sự thật về anh phải không?

I told you before, but you didn’t believe me!


Anh đả nói em trước, nhưng em không tin anh!

Then why didn’t you tell me again?


Vậy tại sao anh không nói lại lần nữa?

I’ve simply fallen for you, so I didn’t think too much about other things.
Anh chỉ đơn giản là yêu em, nên anh không nghĩ về những việc khác.

All the time ahead of us?


Có tất cả thời gian với nhau à?

You’re E.Shine’s second young master, but I’m just an ordinary person.
Anh là Cậu Ba của E.Shine, còn em chỉ là một người thường.

I’ve also been in jail.


Em cũng đã từng ở tù.

Do you think that we still have a future?


Anh nghĩ rằng chúng ta vẫn còn tương lai à?

Why would you think that way?


Tại sao em lại nghĩ như vậy?

How else am I supposed to think?


Vậy em phải thế nào?

Who would give up being a Young Master, to become a car mechanic here?
Ai có thể tử bỏ làm một cậu ấm, để trở thành một người sửa xe chứ?

Is it fun to fool with someone in the unknown?

6
Will my identity affect our relationship?
Việc anh là ai sẽ làm ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta ư?

Wouldn’t it?
Không phải à?

The dignified Second Young master of E.Shine


Cậu Ba người cao quý của E.Shine

Came and helped me set up a roadside stall, exposing himself to the sun and rain everyday.
Đến và giúp tôi mở một quán bán hàng bên lề đường, phơi mình giữa nắng và mưa mỗi
ngày.

When he enters a restaurant, he orders expensive foie gras.


Lúc hắn bước vào nhà hàng, thì gọi những món ăn cao lương mỹ vị.

Seeing me only dare to order the cheapest kid’s meal,


Nhìn tôi chỉ dám kêu một món rẻ tiền dành cho con nít,

Were you thinking how very stupid I was?


Anh đang nghĩ tôi ngu đến mức nào à?

A Xing!
A Tinh!

I already told you who I was.


Anh đã nói từ trước với em anh là ai.

You choose not to believe it, so you can’t blame me!


Em lựa không tin nó, vì vậy nên em không thể trách anh!

Fine, I know it’s my fault for hiding my identity and I apologize.


Được, anh biết đó là lỗi tại anh vì đã dấu thân phận thiệt của mình và anh xin lỗi.

As for ordering at the restaurant, that’s been my habit all along.


Còn việc kêu thức ăn ở nhà hàng, nó đã là thói quen của anh từ trước.

It is wrong to share the things I like with you?

7
Nó là một việc sai khi anh muốn chia sẻ những gì mình thích với em à?

Fine.
Được rồi.

Do you rather have me hide this from you too and watch you make a fool of yourself?
Hay là em muốn anh cũng giấu điều này với em và nhìn em cư xử một cách ngốc nghếch?

Okay, tell me.


OK, hãy cho anh biết.

Are you angry because I am Zhong Tian Qi, or because I lied to you?
Em tức giận vì anh là Trọng Thiên Kỳ, hay vì anh đã nói dối em?

It is worth getting so angry because I’m Zhong Tian Qi.


Có đáng để em phải tức giận vì anh là Trọng Thiên Kỳ.

Today, your ex-girlfriend drove me back.


Hôm nay, bạn gái cũ của anh trở em về.

When she saw your photo on the poster for Tomorrow Town,
Khi cô ấy nhìn thấy hình anh trên tấm quảng cáo cho làng Minh Nhật,

She felt that you did something foolish.


Cô ấy cảm thấy anh làm một việc gì đó ngu xuẩn.

But it’s the most heart warming thing to me.


Nhưng nó là một việc mà em cho là t ốt nhất với em.

You were willing to devote yourself for an ordinary person like me.
Anh tận tâm dành hết những gì của mình cho một người bình thường như em.

But suddenly, the world has changed.


Nhưng bất thình lình, trái đất thay đổi.

We are actually not suitable for each other.


Chúng ta thật ra không phù hợp với nhau.

Who said we’re not suitable?

8
Ai nói chúng ta không hợp?

Ou Ya Ruo…
Âu Nhã Nhược...

Thiên Kỳ chạy ra ngoài nơi Âu Nhã Nhược đang tắp xe ngồi đợi.

Ou Ya Rou!
Âu Nhã Nhược!

Tian Qi!
Thiên Kỳ!

What did you tell Ah Xing?


Cô đã nói gì với A Tinh?

Everything I told her is the truth.


Những gì tôi nói với cô ấy chỉ là sự thật.

Aren’t you Zhong family’s Second Young Master?


Không phải anh là Cậu Ba nhà họ Trọng sao?

So what if I’m Zhong family’s Second Young Master?


Nếu tôi là Cậu Ba của nhà họ Trọng thì thế nào?

I will explain my own affairs to Ah Xing myself.


Tôi sẽ giải thích chuyện của tôi cho A Tinh.

I have already left the Zhong family.


Tôi đã rời khỏi gia đình họ Trọng rồi.

Why are you now interfering with my life?


Tại sao giờ đây cô lại xía vào đời tôi?

What are you trying to prove?


Cô tính chứng minh điều gì?

I am doing it for your own good!


Tôi làm vậy là để tốt cho anh!

9
I can’t watch you degrade yourself and not help.
Tôi không thể đứng nhìn anh làm mất danh giá mình và không chịu giúp.

Help me?
Giúp t ôi?

In this whole world, you are the least qualified to say this!
Trên trái đất này, cô là người không đủ tư cách nói điều này!

At first, I thought you were just a woman passionate about your career.
Mới đầu, tôi tưởng cô là một người đàn bà chỉ say sưa với sự nghiệp của mình.

I never imagined that once my brother appeared,


I không bao giờ tưởng rằng khi anh tôi xuất hiện,

You couldn’t wait to grab the chance to become the wife of E.Shin’s General Manager.
Cô không thể chờ để chộp lấy cơ hội trở thành vợ của Tổng Giám Đốc E.Shin.

When I was missing,


Khi tôi mất tích,

You were only concerned about regaining possession of your Queen Mary.
Cô chỉ lo lắng về việc lấy lại vật sở hữu Queen Mary của mình thôi.

You don’t understand what love is at all!


Cô không hiểu cái gì là tình yêu!

Because you don’t have the persistence of love, not even for a single second!
Vì cô không có tính bền bỉ của tình yêu, không chỉ là một giây.

How could you say that?


Sao anh có thể nói vậy?

Do you know how immature your action are?


Anh có biết là hành động của anh rất trẻ con không?

Do you think that my concern about Queen Mary


Anh nghĩ rằng tôi quan tâm về Queen Mary

10
Is for my own engagement?
Là chỉ riêng cho việc thành hôn của tôi?

Isn’t that so?


Không phải vậy sao?

Zhong Tian Qi!


Trọng Thiên Kỳ!

E.Shine is facing financial difficulties.


E.Shine đang gặp khó khăn trong tài chính.

To E.Shine’s three thousands or so employees,


Đối với ba ngàn hoặc chừng đó công nhân c ủa E.Shine,

Whether the company can continue operating all depends on Queen Mary.
Công ty có thể tiếp tục làm việc hay không là phụ thuộc vào Queen Mary.

Do you know the company had to face a big crisis because of your sudden impulse?
Anh có biết cả công ty phải đường đầu với sự khủng hoảng vì sự bất đồng thình lình của anh
không?

It almost couldn’t pull through!


Nó hầu như không vượt qua được!

Do you know that Tian Jun did not sleep for a whole week
Anh có biết Thiên Tuấn không hề ngủ trong một tuần

Because he was trying to settle the problem that you caused?


Vì anh ấy đang cố giải quyết những vấn đề anh tạo ra?

Do you also know that your Dad didn’t dare to let you know about his illness
Anh có biết Ba anh không dám cho anh biết về bệnh hoạn của mình

Because he was afraid of affecting you?


Bởi vì ông ấy sợ rằng nó sẽ làm anh xúc động?

You always refuse to listen to my explanation.


Anh lúc nào cũng từ chối nghe tôi giải thích.

11
Telling you that I missed you to trick you to come and meet me,
Nói với anh là tôi nhớ anh chỉ để lừa anh tới và gặp tôi,

Was the only idea that I could think of.


Nó chỉ là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra được.

I had no other choice.


Tôi không còn cách nào khác.

Dad is ill?
Ba bị bịnh à?

I came here because I wanted to tell you this.


Tôi đến đây vì tôi muốn nói cho anh điều này.

Dad’s illness is still continuing to worsen.


Bịnh của Ba sẽ tiếp tục tệ hơn.

As to whether you want to go back with me,


như là anh có muốn trở về với tôi,

You decide for yourself.


Anh tự quyết định lấy.

12