Frater V. I. T. R. I. O. L.

INICIJACIJA U SEKSUALNI OKULTIZAM

1

Frater V. I. T. R. 1. O. L. INICIJACIJA U SEKSUALNI OKULTIZAM Copvrisiht 2003. Frater V. I. T. R. I. O. L. sva prava zadržava autor IZDAVAÈ Nezavisno autorsko izdanje PRIPREMA I GRAFIÈKI DIZAJN Nikoliã Aleksandra LEKTURA I KOREKTURA Tomislav Trbojeviã ŠTAMPA Zuhra - Beograd TIRAŽ 690 I Izdanje Sva pisma upuãena elektronskom poštom na e-mail veivuvei@hotmail.com biãe prosleðena autoru, koji zadržava diskreciono pravo korespodencije

2

Posveãeno Zvezdani, mojoj kosmièkoj sestri, Visokoj sveštenici Vrhovne Boginje, bez koje ova knjiga ne bi bila napisana. Sestrinstvu, sveštenicama Misterija, ženama u kojima teèe moã Boginje, kao i onima koji dolaze da uliju sebe u Pehar Veènosti

3

Tajna umetnost ljubavi je najvažnija od svih veština koja, ako se ispravno praktikuje, dovodi do cilja besmrtnosti.

SU-NU-CHING

4

I DEO

5

UMESTO PREDGOVORA Pred vama je delo o tajnom uèenju seksualnog okultizma, najmoãnijoj okultnoj disciplini koja je do današnjeg dana ostala prekrivena velom tajnosti. U okviru ove knjige èitalac ima priliku da se upozna sa obukom i praksom, ali ovde neãete naãi objašnjenja vezana za doktrinarna pitanja seksualnog okultizma, jer se ovo delo ne zasniva na teoretskom znanju, veã na liènom iskustvu i neposrednim èinjenicama prakse. Unutrašnje traganje i istraživanja okultnih uèenja za koje je seksualnost sredstvo duhovnog razvoja, omoguãilo mi je da proðem kroz razlièite i nepredvidive faze svog unutrašnjeg i spoljašnjeg razvoja. U svom dugogodišnjem traganju, prolazak kroz razlièite nivoe nepoznatog otkrio mi je stvari o kojima se ne govori izvan okultnih krugova, a još manje se o njima piše javno. To me je vremenom dovelo do uvida o stvarnoj prirodi univerzalnog alhemijskog rada na ostvarenju Velikog Dela, koji koristi podjednako ljudsku svest, životnu-seksualnu energiju, telesni organizam i izluèevine psiho-fizièkih supstanci. Rezultati do kojih se dolazi ovakvim, za sada još uvek malo poznatim naèinima korisãenja svesti, energije i tela, mogu biti fizièke ili metafizièke prirode, zavisno od cilja kome se teži. Ono što je predstavljalo veliki problem u razumevanju ove tajne discipline je to što je svako pisanje o seksualnom okultizmu do sada bilo uglavnom nejasno, neodreðeno izlaganje. Zbog toga, otvorenim pisanjem o obuci i radu u seksualnom okultizmu, ova knjiga predstavlja na izvestan naèin inicijaciju - otkrivajuãi vam okultnu formulu rada sa energijom èija je priroda u prošlosti bila skrivana iza sedam mora i sedam gora. Èuvana, ponekad, èak i samim ljudskim životima. Današnje vreme predstavlja novu fazu u ljudskom razvoju koja vodi èoveka u nova stanja svesti. Posle hiljada godina provedenih u duhovnom mraku obmana i prazno-verja, èoveku je ponovo omoguãeno da preuzme svoju sudbinu u ruke, da ovde i sada odredi svoju buduãnost u pravcu spoznaje istine o sebi. Zbog svoje združenosti sa materijom, ljudska èula, oseãanja i misli, vezala su svest iskljuèivo za spoljašnji svet. Ovakvo jednosmerno usmerenje na najniže, površinske nivoe instiktivnog života, dovelo je do razvoja centralnog dela liènosti - spoljaŠnjeg Ja ili Ega koje je svojom dominacijom na svesnom nivou potisnulo u nesvesno istinsku svrhu èovekovog postojanja. Drevna okultna znanja istoènih i zapadnih Tradicija nakon svog nestanka, danas ponovo izviru u spoljašnji svet kroz kultove nesvesnog, stièuãi svoje moderne poklonike. Traganje za istinom o samom sebi zahteva da se zaputimo ka nepoznatoj stvarnosti ili bolje reèeno višim stanjima svesti, gde se nalaze kljuèevi ujedinjenja èoveka sa istinskim izvorom iz koga je potekao. Na mikrokosmièkom nivou ovo predstavlja novi kreativni proboj u èovekovoj svesti. Posebno je uticaj pojavljivanja u javnosti tzv. "tajnih znanja" kroz ezoteriènu literaturu u proteklom veku doprineo da mnogi ljudi poènu da prepoznaju vrednost hermetièkih uèenja Istoka i Zapada i krenu u potragu za „samim sobom", shvatanjem vlastitog postojanja i dubljeg smisla života. Kao nikada ranije, drevna tajna znanja o seksualnosti, poput hindu i tibetanskih tantri, taoistièke "Unutrašnje alhemije". Kundalini joge postala su (do izvesne taèke), dostupna svakome ko je iz bilo kojih pobuda zainteresovan za seksualnu ezoteriju. Sa jedne strane, time je teorijski omoguãen uvid u specifièno duhovno blago koje ima moã oslobaðanja èovekovog Sopstva iz tamnice zabluda ljudskog postojanja. Sa druge strane, ukoliko se teoretsko prouèavanje ne pretoèi u praksu, dakle bez pravih kljuèeva okultna moã transformacije svesti ostaje zakljuèana i nema stvarnog napredovanja. Kada se govori o istoènim i zapadnim tajnim tradicijama, èesto se može èuti o nadmoãnosti ili uzvišenosti jedne u odnosu na drugu. Bilo bi svakako pogrešno smatrati ovakve tvrdnje taènim. Iz tog razloga skreãem pažnju èitaocu da ova knjiga nema nikakvih pretenzija da predstavlja

6

nešto senzacionalno ili put koji je iznad svih ostalih puteva osloboðenja. Svako tajno uèenje ima svoje metode unutrašnjeg razvoja i svoj pristup samospoznaji. I kao što svako od nas ima svoj pogled na svet, tako i razlièitim ljudima odgovaraju razlièite okultne tradicije kontrole i ekspanzije svesti. Bez nepotrebnih objašnjenja može se reãi da je razlièitost izmeðu duhovnih sistema prouzrokovana razlièitim iskustvima i pristupima istim baziènim èinjenicama. Ipak, ono što želim da istaknem jeste da, koji god duhovni put ka postizanju istinske slobode neko prihvati kroz život, za pravog posveãenika nema suštinske razlike izmeðu magije, misticizma, alhemije i sliènih tradicija. Svakome od nas je ostavljeno da ovo sam otkrije kada se razvije do stepe-na na kome se svi putevi osloboðenja stapaju u jedan univerzalni Put. Moglo bi se reãi da je stvar liènog izbora pojedinca kojom ãe spiritualnom stazom iãi u sadašnjem životu. Meðutim, pronaãi svoje mesto u nekoj od ezoteriènih tradicija nije i nikada ne može biti posledica sluèajnosti, veã je u potpunosti vezano za prošloživotna iskustva svakoga od nas. Naše sadašnje težnje predstavljaju nastavak vlastitog kosmièkog putovanja, predodredenost za ponovno uspostavljanje kontakta sa onim što stvarno jesmo i prema èemu idemo iz života u život od našeg prvog postojanja do sadašnje inkarnacije i dalje u buduãnost, sve dok se ponovo ne rastvorimo u božanskom izvorištu svoga ne-biãa iz koga smo potekli. Sa moje taèke gledišta, seksualni okultizam je veoma posebna disciplina samospoznaje i biãe potrebno mnogo truda i rada da biste postali svesni šta ona zaista jeste. Onima koji jednog dana uðu u njene mistiène dubine, to ãe se i dogoditi. Do tada seksualnim okultizmom možete: - postiãi duboku introspekciju - integrisati svoju liènost - aktivirati svoje unutrašnje potencijale - oplemeniti svoju seksualnost - uspostaviti nove stavove prema životu - zadobiti povišen stepen svesnosti koji ãe evolucijom ljudski rod biti u stanju da dostigne tek u dalekoj buduãnosti - izgraditi most izmeðu sebe i svog istinskog Ja - ostvariti ponovni bliski odnos sa Božanstvima

AUTOR

7

UVOD

Kod nas je do sada objavljeno vše ezoteriènih dela preko kojih je širokom krugu zainteresovanih ukazano na puteve i metode tajnih uèenja Istoka i Zapada o upotrebi seksa kao sredstva duhovnog razvoja. Zbog toga smatram da za veãinu zainteresovanih èitalaca knjiga sa ovakvom tematikom nije prva sa kojom se susreãu u svom duhovnom traganju. U svetu postoji mnoštvo literature èiji su autori svojim tumaèenjem doprineli približavanju ovoj najveãoj od svih Misterija, ali i daljem postojanju mnogih zabluda, jer se znanje izvorne mudrosti èesto pogrešno interpretira. Naravno, treba èitati knjige i sticati znanje, ali isto tako unutrašnje iskustvo i spoznaju, što se može postiãi samo posveãenom praksom u koju je utkana nepokolebljivost, ulaganje napora i odluènost da se istraje na putu koji vodi ostvarenju vaših najdubljih težnji, èinjenica je da ljudi do ne tako davno nisu imali pravu predstavu o tome šta je seksualni okultizam, jer se niko o pravoj Inicijaciji nije usuðivao da otvoreno govori. Po mom mišljenju, dva su uzroka ovakvom stanju stvari : prvi je iz obaveze na tajnost, a drugi, mnogo prisutniji u ovakvoj vrsti literature, zbog neznanja i nedostatka liènog iskustva. Zbog toga, za razliku od veãine drugih, ova knjiga se bavi otvoreno i bez preterivanja okultnim aspektima seksualnosti i seksualne prakse. Njen sadržaj može izazvati zaprepašãenje kod nekih ljudi jer se još uvek na temu seksa reaguje od oseãanja neprijatnosti i stida, do toga da veãina ljudi preãutno ili otvoreno sa zgražavanjem skreãe sa teme. Zato ako je sadržaj ove knjige nekome iritirajuãi ili neèist, rešenje je jednostavno: neka je ne èita. U svakom sluèaju, priroda seksualne želje hiljadama godina je pogrešno shvatana, a da ne prièamo o tome kako je namerno žigosana kao moralno zlo i kako je svaki "slobodniji i neukalupljeni oblik" seksualnih aktivnosti osuðivan kao neprirodno i bogohulno delo da bi se prikrila prava svrha želje koja predstavlja okultnu metodu spoznaje samoga sebe preko vlastitog i drugog biãa putem seksualnosti. Nije mali broj ni onih ljudi koji su u okultnim vodama, ali usled neupuãenosti, a posebno zbog svojih predrasuda, smatraju da su seksualne misterije nešto devijantno i perverzno, tretirajuãi ih kao poriv koji treba da se prevaziðe. Ovakav stav je posledica vekovnog potiskivanja ljudske seksualnosti u prošlosti od strane svemoãne Crkve i onih snaga u društvu koje odbijaju da prihvate da se èovek sastoji i od svoje animalne prirode, usled èega i u današnjem, tobože liberalnom vremenu, seksualnost predstavlja opasnost za dosadašnji spiritualni i evolutivni proces èovekovog razvoja. Sa druge strane, dok je svet na pomen seksa mrštio obrve i mahao podignutim kažiprstom govoreãi o sramoti i grehu, istovremeno je upražnjavao taj isti seks iz telesne požude i liènog zadovoljstva. Ovakav dvostruki aršin stvoren iz prirodne želje za zadovoljstvom tela, seksualnim uživanjem i implantiranih podsvesnih zabrana i predrasuda, blokirao je ispoljavanje najvišeg oblika božanske energije u cilju rasta i razvoja ljudske prirode onemoguãavajuãi celovitost našeg života. Meðutim, od prilièno neuspešne, a toliko glorifikovane 'seksualne revolucije' na prelasku šesdesetih u sedamdesete godine prošlog veka, seks je poèeo da izlazi iz okvira tabua, što je do danas rezultiralo sve oèiglednijim pomenama u gledištima prema ljudskom ponašanju, odnosu izmeðu polova i prema seksualnosti uopšte. Sada se sve otvorenije, bez stida i uvijanja, govori o mnogim 'devijantninm' stvarima koje su u bliskoj prošlosti osuðivali crkva, društvo i država. Na primer, ono što je do skoro oznaèavalo uništavanje morala i mladih, poput pornografskog materijala, sada je dostupno svakome preko èasopisa, filmova i interneta. Iako je ovakav moderniji stav prema seksualnosti posledica sve veãih sloboda pojedinca u današnjem društvu, to

8

još uvek nije rezultovalo išèezavanjem razlièitih oblika seksualnih frustracija. Šta više, boraveãi više godina u nekim zemljama na Srednjem i Dalekom istoku gde su nekada postojale istinske tradicije seksualne umetnosti, uverio sam se da današnja istoènjaèka seksualnost, uprkos svoj egzotici, ne samo da je daleko od bilo kakvog stvarnog spoja telesnog i duhovnog, veã je pod velom tabua i sankcija za one koji ih prekrše. Ipak, to ne znaèi da u ovim zemljama i danas ne postoje tajne zajednice koje su nastavljaèi drevnih tradicija koje kroz seksualnost vode samorealizaciji i samo ako imate sreãu da ih lièno upoznate, možete znati koliko veãina današnjih autora knjiga o seksualnom okultizmu ima malo pravog uvida u suštinu stvari. Jednostavno, prave stvari se veoma teško otkrivaju. U Aziji, posebno u Kini (uprkos svom spoljašnjem puritanizmu kineskog društva), imao sam sreãu da se upoznam sa izvesnom tradicijom, provedem neko vreme u okruženju seksualnih ezoterièara i mistièara, upoznam se barem donekle sa njihovim praksama i sagledam istinske vrednosti koje seksualna tradicija Istoka (Azije) poseduje i spaja ih sa spiritualnim težnjama. Za pravog posveãenika, svaki oblik seksualne aktivnosti jeste delovanje i to je osnovni okultni princip. Upamtite da je seks prvenstveno sredstvo da se otkljuèa Moã, uðe u trans ili uzdigne svest, a ne puko telesno uživanje koje zadovoljava um. Obièan èovek ne može da zamisli sa kakvom Silom dolazi u kontakt svaki put kada se igra svojih seksualnih igara. tj. kakvu moã i univerzalni kljuè ne-svesno drži u svojim rukama. Ova moã vas može osloboditi ropstva i dovesti do kraljevskog prestola. Ali kada postanete vladari, morate mudro vladati u svom fizièkom i psihièkom kraljevstvu. Izmeðu ove dve krajnosti postoji zlatna sredina telesnog i netelesnog, primanja i davanja, poznatog i nepoznatog. Ovo je srednji put kroz èovekovu dvostruku prirodu - smrtnu i besmrtnu - u Veliku Misteriju koju ovde želimo da pratimo. Zato, neka svaki èitalac pre nego što prihvati ili odbaci ovu knjigu sam otkrije zašto ga je privukla! Samo oni koji i dalje prihvataju vekovima nametana veštaèka pravila, ne shvataju da sve teèe, sve se menja i da stvarnost ima dve strane. Moja namera nije da menjam stavove takvih ljudi, oni ãe nastaviti da kritikuju i osuðuju sve ono èega su nesvesni. Istorija ljudskog roda uèi da je uvek bilo mnogo lakše osuditi nego razumeti, uništavati nego izgraditi. Svaki èitalac ima sopstvenu sposobnost shvatanja od koje zavisi i kako ãe ova knjiga biti protumaèena. U svakom sluèaju, dolazi vreme velikih Promena, ne samo u ljudskom društvu, veã i u kosmièkim razmerama. Iz tog razloga, sada, kada sve više ljudi poèinje da traga za duhovnošãu izvan utabanih staza, promišljeno i razumljivo razotkrivanje okultnog znanja o inteligentnoj upotrebi seksualnosti, otvoriãe iskrenom sledbeniku put prema novom kvalitetu ljudske svesti i života. Namera kojom sam se vodio u stvaranju ove knjige nema za cilj da zadovolji neèiju radoznalost ili želju za okultnim moãima, veã da bude put ka otkrivanju Unutrašnje Mudrosti i Najviše Misterije.To je upravo ono što je od suštinskog znaèaja u vezi sa ovim delom: da otvoreno i ozbiljno predstavi drevno znanje o preobražaju i upotrebi seksualne energije onima koji su stvarno voljni da idu prema uzvišenim vidovima spoznaje. Ovo znanje otelovljuje odreðenu okultnu Tradiciju u njenom psihoseksualnom obliku uzdizanja svesti i kontrole kreativne energije seksa. Moram priznati da sam, dok je ova knjiga bila u fazi svoga nastajanja, bio u dilemi koliko je ispravno objaviti otvoreno jedno takvo delo. Veãina ljudi upuãena u seksualni okultizam smatra da ne postoji sigurniji i ispravniji naèin osim direktnog upuãivanja, tj. da se i dalje treba držati tradicionalnog puta upuãivanja u Inicijaciju, što znaèi da bi kandidat prethodno trebalo da se "dokaže na unutrašnjoj Stazi" dostizanjem izvesnih stepena postignuãa. Za vreme stvaranja ove knjige "izlazilo mi je pred oèi" koliko ima istine u prethodno reèenom, jer sam bio u prilici da u nekoliko sluèajeva sagledam posledice nekritièkog otkrivanja okultnog znanja bez prethodne

9

pravilne pripreme. Ipak, postojali su duboki razlozi koji su bili presudni da ne odustanem od ovog projekta. Zato ãu, koliko god je to moguãe na ovaj posredan naèin, onima koji istrajno i neustrašivo tragaju pokazati put koji vodi u Seksualne Misterije. Na poèetku svog interesovanja za ezoteriju i okultizam proèitao sam mnoštvo knjiga koje "otkrivaju" znanja razlièitih disciplina tajnih uèenja, ali je trebalo da proðe dosta vremena dok nisam nauèio da pravim razliku izmeðu otkrivanja i upuãivanja. Kada ste poèetnik, suoèeni ste sa gomilom nepoznanica dok se probijate kroz hermetièki lavirint u traganju za okultnim znanjem i pravim vrednostima. Èesto sam se pitao u tom periodu odakle potièe taj neodoljivi unutrašnji zov koji me je odveo u okultne vode? Kakva je to tajanstvena sila koja je odredila da svoj život posvetim drugaèijem shvatanju i doživljaju sopstvenog postojanja usmeravajuãi me u Nepoznato? Odakle poèeti? Kako razlikovati i odvojiti lažno od pravog znanja? Koje su metode treninga pouzdane i ispravne? I konaèno, malo ko je na poèetku u stanju da prepozna opasnosti koje vrebaju na duhovnom putu i moguãe zloupotrebe od strane onih pojedinaca koji sebe proglašavaju ''uèiteljima"' i èiji su stavovi odraz njihovih liènih slabosti i umišljenog znanja. U svojim prvim okultnim koracima bio sam voðen radoznalošãu i intuicijom. To je uglavnom ono od èega svako poèinje i što može trajati duži ili kraãi vremenski period (u zavisnosti od stepena duhovne zrelosti sa kojom ste došli u ovaj život). Dok nisam oslobodio um navike da sve što ima veze samnom profiltrira kroz racio, trebalo je preãi dug i naporan put, jer je ego po svaku cenu želeo da postane diktator stvarnosti, a ne da bude u službi stvarnosti, èinio je sve što je u njegovoj moãi da me onemoguãi u nameri da bude "žrtvovan" na oltaru Istinskog Ja i tu borbu niko ne može da izbegne. Mnoge klopke koje vrebaju na unutrašnjoj Stazi (zamke slabosti, emocija, neiživljenosti, želje za uživanjem, težnje za nadljudskim moãima, okultni glamur, itd.), mogu lako zarobiti poèetnika i na taj naèin onemoguãiti na izvesno vreme (u sadašnjem životu) dalje korake u pravom smeru. Od vaših liènih vrlina zavisiãe da li ãete posle izvesnog vremena odustati ili ãete nepokolebljivo istrajati uprkos èestim pokušajima Ega da preuzme upravljaèku palicu i usmeri vaš duhovni razvoj u svoju korist. Zbog toga je od izuzetne važnosti da, kada zakoraèite na unutrašnju stazu, budete nepokolebljivo istrajni i neustrašivi kroz teškoãe i iskušenja. To znaèi da ono èemu se posveãujete bude prožeto pre svega snagom razumevanja. Kada se to bude dogodilo zapoèeãe prava spoznaja i vaše postojanje postaãe uzvišenije, jer ãe nova svest poèeti da struji iz vaših dubina. Iskustvo je pokazalo da je to poèetak prepoznavanja Stvarnosti tj. njenog vidljivog i nevidljivog vida. Nema sumnje da ãe se sve što budete èinili odražavati u vašem svakodnevnom životu, utièuãi na vaš i živote drugih u manjoj ili veãoj meri. Ovo ne znaèi da ãe ljudi oko vas upirati prstom na vašu pojavu, ali neke promene vaša okolina osetiãe podsvesno, što ãe biti odraz vašeg okultnog razvoja. Zato neka svako temeljno razmišlja o posledicama i odgovornosti svoga okultnog rada. Knjige koje se bave Tantrom, Taoizmom ili Zapadnom seksualnom magijom, veãinom su pisane u popularnom stilu, golicajuãi maštu èitalaca naslovima i obeãanjima od kojih zastaje dah. Meðutim, èesto nakon proèitane knjige otkrijete da autori ovakve literature nude "mrvice sa trpeze", dok o pravoj praksi i tehnikama teško da i govore osim uvijeno. To je zato što se tehnike smatraju najvišim tajnama koje su dostupne samo odabranima i stav je da jasne tehnike neupuãene mogu psihièki uništiti. Istina je da okultna seksualna aktivnost može otvoriti prolaze koji vode u druge nivoe prirodno zatvorene za normalnu seksualnu aktivnost. Da li to znaèi da zbog toga treba i dalje ãutati?

10

Moje je mišljenje da je došlo vreme kada stvari treba otvoreno nazvati njihovim pravim imenom, jer su predrasude i nerazumevanje vekovima doprinosili da nije bilo moguãe da se shvati pravo znaèenje ovih misterija. Dokle god kljuèevi seksualnog okultizma budu skriveni, biãe i dalje omoguãeno samozvanim "upuãenim" autorima da seksualno-okultnu mudrost tumaèe proizvoljno, jednostrano i nepravilno što vam može izazvati velike probleme kada se bavite primarnom energijom. Ovde treba da naglasim da svaki ulazak u okultne vode i njene dubine vodi situacijama koje amateri teško da mogu predvideti zbog sopstvenog neznanja i još teže ih kontrolisati ako su neobuèeni. Seksualni okultizam može biti veoma primamljiv za one koji nemaju predstavu o tome Šta on zaista jeste. Istina je da on može biti mnogo toga, ali samo i jedino pod uslovom samodiscipline, pravilne pripreme i nadasve posveãenosti. Ozbiljan seksualni okultizam predstavlja 90% unutrašnjeg i 10% spoljašnjeg rada. Drugo: baviti se okultizmom, a posebno seksualnim okultizmom, znaèi pre svega raditi sa svrhom i pod kontrolom. U stvarnosti je jako malo ljudi sposobno da uspešno "uðe u stvarni seksualni trans" bez pravilne pripreme i optimalnih uslova za rad. Iskustvo govori da niko ne može oèekivati da može postiãi bilo šta u svom duhovnom razvoju bez liène prakse, truda i veštine, samo èitajuãi ovu knjigu, sedeãi udobno zavaljen u fotelju. Ne zaboravite, možete proèitati mnoštvo knjiga i tako proširiti svoje intelektualne vidike, ali samo ozbiljnom okultnom praksom pogodiãete pravo u centar! Takoðe, nije dovoljno objaviti neko okultno znanje bez jasnog upuãivanja kako da radite pravilno. U suprotnom, sav rad je haotièan, besmislen i vodi ne samo neuspehu, veã vas može izložiti i opasnosti, odvlaèeãi vas nespremnog u okultne dubine! Mnogi pisci ezoteriène literature upozoravaju na svakakve moguãe opasnosti istoènog i zapadnog okultizma i mi se slažemo da ne treba èoveka jednostavno baciti u vodu da bi nauèio da pliva. Meðutim, ako ne uðete u vodu, neãete nauèiti da plivate! Strah i nesigurnost nestaju kada se razumno suoèite sa nepoznatim. Zato ãete, sa moje strane, biti pažljivo voðeni i dovoljno upuãivani do taèke odakle sami donosite odluku o svom daljem putovanju koje ãe zavisiti od vaše seksualno-duhovne zrelosti i sposobnosti. U svakom sluèaju, pre ili kasnije doãi ãete do istine da ste vi samom sebi najbolji uèitelj! Kroz moje iskustvo u radu sa drugima se pokazalo da ove tajne metode može uspešno praktikovati svaka psihofizièki zdrava osoba koja je od samog poèetka nepokolebljivo odluèna da se podvrgne ozbiljnom duhovnom obuèavanju, bez obzira na prethodni nivo unutrašnjeg postignuãa. Meðutim, èitalac treba da bude svestan èinjenice da je duhovna zrelost glavni preduslov i da se podrazumeva da niko ne može da oèekuje da "na mala vrata uðe u hram misterija". Veã od samog poèetka treba se boriti (prikladnija reè bi bila da iskorenite) protiv ljubomore, posesivnosti, nesigurnosti, sujete, promene raspoloženja, predrasuda, jer ãe vam sigurno pre ili kasnije postati teret pod kojim neãete moãi da se održite na stazi seksualnog okultizma. Na žalost, u praksi je samo mali broj onih koji su spremni da se odreknu nošenja ovakvih tereta. Mnogi zbog toga odustaju pre nego što i zakoraèe na unutrašnju stazu. Zato od samog poèetka želim da istaknem veliki znaèaj vrednosti osnovne pripreme (koju ãemo kasnije detaljno izložiti), bez koje vaš odnos prema duhovnom razvoju i iskustvu ne bi bio u skladu sa realnošãu svakodnevnog života. Iz tog važnog razloga nemojte da napravite veliku grešku i poènete obuku sa vežbama koje pripadaju višim stepenima pre nego što savladate osnovne telesne, psihièke i mentalne vežbe, jer one su temelj vašeg okultnog razvoja i unutrašnjeg sazrevanja. Takoðe, savršeno mi je poznato da je konkretna praksa za svakog poèetnika ono što ga daleko više privlaèi i "uzbuðuje" kada su u pitanju seksualno-okultni radovi, dok sama obuka može biti malo inspirativna, pa èak i dosadna. Meðutim, èinjenica je da seks i seksualni okultizam nisu isto! Kada zapoènete obuku shvatiãete zašto je put inicijacije u seksualni okultizam širok koliko i oštrica brijaèa.

11

Jedan veliki okultista je rekao: "Ljubav je zakon pod kontrolom volje". Vezano za temu kojom se bavimo, to znaèi pre svega disciplinu i veštinu, dok sam pojam "ljubav" predstavlja specifièan proces sjedinjavanja suprotnosti, tj. suprotnih oblika seksualne energije. U našem kontekstu, "ljubav" je istinski oblik moãi, jer energija koja je probuðena, akumulirana i fokusirana za vreme Magijskog ili Mistiènog rada/rituala ima veoma jake efekte. Svako ko želi najveãu dobit od seksualnog okultizma, treba sebe kroz duhovnu obuku i praksu da usmeri prema najuzvišenijem idealu u domenu svog razumevanja. Za one pojedince koji ostvare povišen stepen svesti nema hitnije razlike izmeðu svetovnog i duhovnih planova, osim u doživljaju i pristupu. Sa sve veãim unutrašnjim iskustvom prerastamo svoju individualnu, zemaljsku liènost, uzdižuãi svoju svest ka izvorištu Univerzuma. Tako sazrevamo na putu ka konaènom cilju, prodiruãi korak po korak do kosmièke svesti u nama, sledeãi svoju "istinsku volju". Na kraju ovog poglavlja da kažemo nešto i o pravilu tajnosti. Od drevnih vremena do današnjeg dana tajna uèenja bila su prenošena putem Tradicije posveãeništva pod zakletvom tajnosti direktno od uèitelja na uèenika. Meðutim, s obzirom da su se pre ovoga dela pojavile publikacije koje se tièu razlièitih tumaèenja ovog znanja iznoseãi na svetlost dana odreðena seksomagijska, tantrièka i taoistièka uèenja, seksualni okultizam i misticizam više ne predstavljaju potpunu tajnu. Iz tog razloga, i zbog onih koji su prepoznali sebe u prethodno reèenom, ova knjiga se može posmatrati kao dobrodošlo znanje koje nam je nedostajalo i put ka oslobaðanju duha od svetovnih ogranièenja. Ipak, objavljivanje knjige sa ovakvom temom neki okultni dogmatièari mogu protumaèiti kao kršenje jednog od osnovnih ezoteriènih pravila: Zakona ãutanja. Moramo se složiti da tajnovitost sa okultne taèke gledišta ima svoje opravdanje kada se radi o zaštiti vlastitog interesa za duhovni razvoj. Mi ne možemo da vam decidirano kažemo o èemu ne bi trebalo pred drugima otvoreno prièati, ali vam iz najboljih namera preporuèujemo da svoje okultne aktivnosti i iskustva ne izlažete drugima (Ne bacajte svoje bisere pred svinje...). U suprotnom, iskusiãete lièno kakve su neprijatnosti kada se spolja ne uklapate u životni kalup drugih. Dakle, izbegnite svaku vrstu nepotrebnog izdvajanja iz okoline. Time ãete sebi uštedeti mnogo energije koju biste u suprotnom trošili na nepotrebna objašnjavanja, pravdanja ili èak odbranu vaših stavova. Drugi razlog za ãutanje jeste taj što ako pred onima koji nisu "spremni" ne poštujete ovo pravilo u pogledu svoga znanja, aktivnosti i iskustva, neãete postiãi ništa vredno u svom duhovnom razvoju. Zato nauèite da se od samog poèetka suzdržavate od prièa koje imaju direktne veze sa vašom praksom. Mi stojimo èvrsto iza nebrojeno puta dokazanog jednog od osnovnih magijskih principa: U ãutanju je moã. U skladu sa tim, što više budete imali poštovanja prema ovom pravilu, više ãete imati benefita od vašeg duhovnog rada. Sama praksa predstavlja za posveãenika njegov sveti rad o kome ãe uvek ãutati ili govoriti tek da nagovesti, ali nikada pred neupuãenim neãe razotkriti veo tajne. Koliko je važno ispoštovati u potpunosti ovaj zahtev za ãutanjem, ne mogu u dovoljnoj meri da naglasim. Ipak, svakome ko ozbiljno pristupa ovom delu biãe jasno da ovakav stav predstavlja potvrdu liène duhovne zrelosti i spremnosti da se istinski pristupi ovoj stazi. Samo tako ãe vaši napori uroditi plodom. Zato, izbegavajte zadovoljavanje radoznalosti drugih ljudi, a pogotovo onih koji intelektualno nastoje da naslute stvari ne težeãi da ih postignu praksom! Postoji još jedna stvar na koju bih vam skrenuo pažnju. Nemojte nikada nikoga duhovno silovati! Mnogi okultisti prave glupe i nedopustive greške ne shvatajuãi da veãina ljudi na ovoj planeti jednostavno voli da su ono što misle da jesu i ne žele da budu drugaèiji, da ne kažem "osloboðeni".

12

Zato ne pokušavajte nikoga da ubeðujete ili preobraãate. Nepoštovanje slobode individualnog izbora je pogrešno i u suprotnosti je sa naèelima duhovnog razvoja! U skladu sa tim svako ima slobodu da se složi ili ne sa ovom knjigom. Ova knjiga ima jasno usmerenje i odredište. Put kojim ona vodi nije bežanje iz sveta, veã za nas koji ga sledimo predstavlja svrhu i smisao našeg postojanja. Meðutim, na èitaocu je da sam izabere vlastiti stav prema ovome i sam sebe postavi na odgovarajuãe mesto. Istini za volju, moramo reãi da mi ne možemo nikoga ogranièavati u istraživanju i tome kako ãe da se ophodi prema seksualnom okultizmu. Svako mora sam da zna Šta je za njega dobro. Moguãnosti su zaista širokog spektra: od krajnje prizemnih do krajnje uzvišenih ciljeva, jer kosmièke sile deluju istovetnom zakonitošãu na svim nivoima postojanja. U ovom smislu, svako treba u skladu sa svojim težnjama, prirodom i putem sam da odluèi u koje svrhe ãe koristiti otkriveno, i da snosi potpunu odgovornost za ono što bude radio. Bez suvišnih objašnjenja savetujemo vam da imate na umu Karmièki zakon: Ono što budete sejali to ãete i požnjeti! Naravno, to ne znaèi da nisam postavio granicu izmeðu onoga što znam, i onoga što smatram da je dovoljno za iznošenje u javnost.

13

PRIRODA SEKSUALNO OKULTNOG RADA Taoizam, Tantra i zapadna seksualna magija uèe da su suptilne sile jaèe od grubih i da su fizièka tela (bilo da su u zajedništvu ili u auto-erotskom sluèaju) samo instrumenti svesti koja je aktivna na razlièitim nivoima. Svaki oblik polnog akta pobuðuje seksualnu energiju èijom inteligentnom upotrebom dolazi do oslobaðanja njene kreativne moãi koja u kontrolisanim uslovima može da ostvaruje zemaljske želje, širi svest, kao i da na fizièkom nivou destiluje telesne (muške i ženske) seksualne teènosti u koncentrovanu tajnu životnu silu svemira. Ovakvo shvatanje za veãinu ljudi predstavlja iracionalni kvalitet koji razum sa svojom logikom ne može prevesti u razumljive pojmove. Razlog je taj što moã seksualne energije otvara prolaz do unutrašnjeg sveta i vodi nas iznad fizièkih i emocionalnih aspekata seksualnog sjedinjavanja u okultne dimenzije, uzdižuãi nas do samog boravišta èovekovog Istinskog biãa. Proseèni ljudi se normalnom seksualnom aktivnošãu oslobaðaju od akumuliranog napona (pritiska) životne energije koja. u vidu seksualne želje i žudnje za zadovoljenjem strasti, izaziva psiho-telesnu potrebu za njenim pražnjenjem putem masturbacije ili snošaja. Neupuãeni u seksualnom sjedinjavanju vide samo puko uživanje, èime ogranièavaju duhovne potencijale svoje seksualnosti. To ne znaèi da kritikujem ovakav seks, a pogotovo ne da ga osuðujem, veã da sa svog stanovišta pravim razliku izmeðu znati i razumeti šta seksualnost zapravo jeste. Taèno je da seks igra glavnu ulogu u produženju vrste i pružanju zadovoljstva i uživanja u telesnoj ljubavi. Ali, seks predstavlja i mnogo više od toga i nas ovde interesuje okultni oblik seksualnih aktivnosti koji omoguãava kreativnu upotrebu seksualne energije i razvoj svesti. Tajna uèenja prenose od davnina da je u seksualnoj energiji moã razvoja èovekove svesti. Meðutim, ovu istinu može spoznati samo osoba koja je za nju dovoljno zrela. Zato je moje mišljenje da je neizvodljivo uopštiti problem seksualnosti ili je deliti na èisto "fizièku" ili "duhovnu", jer to predstavlja pitanje èiji odgovor zavisi od sposobnosti razumevanja svakog pojedinca. Jednostavno, svako ãe imati svoj pristup seksualnosti koji proizlazi iz toga koliko ga èist seks èini ispunjenim. Na osnovu toga možete izvuãi zakljuèak da li je seksualni okultizam za vas odgovarajuãi put ka spoznaji samoga sebe. Možda zvuèi neubedljivo, ali nisu svi ljudi spremni da plate cenu koju zahteva ovaj put. Zašto? Zato što u seksualnom okultizmu malo toga ima zaista veze sa seksom na koji je veãina ljudi navikla i kako ga uobièajeno upražnjava i doživljava. Mnogima je odricanje od strasnog prepuštanja i stavljanje pod kontrolu seksualnog uzbuðenja i tenzije, sasvim dovoljan razlog da svoju težnju ka duhovnom razvoju usmere prema nekom manje zahtevnom sistemu samorazvoja u kome svoja uživanja ne moraju da podreðuju "višim ciljevima". Meðutim, ako ste jedan od onih tragalaca koji se ne zadovoljavaju onim što puko telesno zadovoljstvo pruža kroz kratkotrajni plamen strasti, veã težite da u potrazi za mudrošãu idete preko granica uobièajenog seksualnog doživljaja, onda je ova knjiga vaša ulaznica za putovanje u tajne seksualnog okultizma. Jer kada se èovek uzdigne iznad puke strasti i zadovoljstva putem istog onog što do njih dovodi, otkriãe hram u kome se svetkuju najdublje misterije. Za nas ovde seksualnost predstavlja akt želje usmerene iz centrirane svesti, èin istinske volje koji se ostvaruje preèišãavanjem, oplemenjivanjem i transformacijom seksualne energije i liènog sopstva, u težnji da se na krilima pobuðene, kontrolisane i svesno usmerene moãi uzdiže prema najdubljoj spoznaji svoje nadljudske prirode, otkriãu svog istinskog Ja i vraãanju njegovom Izvorištu. To je aktivnost koja se odigrava na trostrukom nivou: fizièkom, psihièkom i kosmièkom tj. nadkosmièkom.

14

Na fizièkom nivou zapoèinjete pripremu tela i uma za proces preobražaja svesti ili postignuãa željenog cilja. Da bi se ovo dogodilo, potrebno je da budemo sposobni da vladamo instiktima koji obiène ljude teraju da delaju bez svesne volje i što je moguãe duže da budemo u stanju pre orgazma, kada seksualna aktivnost prestaje da bude samo telesni èin, veã postaje "odskoèna daska" za uzdizanje iz èulnog u nadèulno. Na psihièkom nivou vi praznite svoju svest od uobièajenih misaonih i emocionalnih sadržaja i ispunjavate je svrhom svoga rada. Na ovom nivou (kada poènete sa vizualizacijom, koncentracijom, meditacijom tokom kontakta sa svojim telom ili telom vašeg partnera) vaše fizièke i seksualne aktivnosti postaju magijske, jer ãete koristiti volju i snagu jakih emocija za vreme vašeg rada koji se odvija ispod fizièkih i seksualnih aktivnosti, na primer, kada budete radili preuzimanje božanskih oblika. Zapamtite, sve se dogaða "unutra", kroz spoljašnjost se samo ulazi! Na kosmièkom nivou se ulazi u stanje svesti o kojem možemo govoriti kao o obliku ekstaze kojom se odvajamo od svoje liène svesti sjedinjavajuãi se sa tzv. kosmièkom svešãu. Ova svesnost uništava iluziju egocentriène svesti o razlièitosti svega stvorenog i postojeãeg. Na ovom nivou može raditi samo osoba nadahnuta žudnjom za visokim idealima i koja je u stanju da se odvoji od svoje ljudskosti kada je to potrebno. Kada je u pitanju partnerski rad ovaj nivo zahteva da su uèesnici prošli kroz istu obuku i da su proèistili svoju personalnost. Ovaj nivo je iskustvo transcedentalnog orgazma kroz koji se razotkriva spoznaja najveãe od svih misterija one najdublje koja predstavlja suštinsku Prazninu iz koje sve nastaje. Treba reãi da na ovom nivou ne postoji nijedna konkretna metoda. Naèin ostvarenja je apsolutno nezavisan od bilo koga ili bilo èega. Kada budete spremni, dogodiãe se... U svakom sluèaju ono što je od najveãe važnosti jeste: - svaki oblik seksualne aktivnosti treba da bude pod vašom kontrolom da bi bili uspešni bez obzira da li je u pitanju seksualna aktivnost u cilju duhovnog uzdizanja ili se radi o ostvarenju vaših želja; - doživljaj liènog zadovoljstva je minoran u odnosu na svrhu zbog koje se takva vrsta aktivnosti sprovodi; - izvuãi svoju seksualnost iz tamnice razuma u kojoj se našla zahvaljujuãi usaðenim pravilima ponašanja i raskovati je od negativnih stavova prema seksu i seksualnih predrasuda. Buduãi da ova knjiga govori o tajnim metodama magijskog i mistiènog oblika rada sa seksualnošãu, bilo bi netaèno (što je inaèe èest sluèaj meðu neupuãenima i poèetnicima) misliti da ova dva puta imaju identiène ciljeve. Razlike oèigledno postoje, buduãi da svaka od pomenutih disciplina ima specifièan sistem obuke, o èemu bi se mogle napisati posebne knjige. Da bi se izbegao jednostran pristup u istraživanju seksualnosti, a imajuãi u vidu èinjenicu od ne male važnosti - da seksualna energija u zavisnosti od postupka na koji je osloboðena nema uvek iste kvalitete, data vam je moguãnost sopstvenog izbora. Drugim reèima, pred vama je da sa poveãanjem vlastitog razumevanja donesete odluku na koju ãete od ovih disciplina staviti težište u vašem duhovnom razvoju koji ãe biti modeliran prema vašim unutrašnjim i spoljašnjim aspiracijama. Na vama je da nauèite kako ova znanja da balansirate jedno sa drugim.

15

KRATKI ISTORIJAT Poreklo seksualog okultizma ne možemo vezati konkretno za neko odreðeno vreme i mesto u poznatoj istoriji èoveèanstva. Hiljadama godina je moã seksualne energije bila poznata i prenošena izabranima kao najdublja tajna. U drevnim vremenima postojali su kultovi seksualnih misterija sakralnog i magijskog karaktera u cilju duhovnih postignuãa i ponovnog ostvarenja kontakta sa bogovima (kosmièkim moãima). Ove misterije su imale svoje transcedentalno i fiziološko znaèenje. Legende, mitovi i okultne doktrine iz davnina govore o postojanju nepoznatog doba, takozvanog Zlatnog Doba èoveèanstva koje je tada bilo na pragu ostvarenja svoje božanstvenosti. Mnogi okultisti veruju da je nekada, u veoma dalekoj prošlosti, postojala najmanje jedna, mada neki tragovi ukazuju na postojanje nekoliko visoko razvijenih civilizacija, èija je duhovna kultura bila na nezamislivom stepenu za današnjeg èoveka. Ljudi tog vremena su poznavali i poštovali kosmièke zakone i živeli u harmoniji sa prirodom. Bila je to epoha kada je odnos izmeðu èoveka i božanstava, nevidljivog i vidljivog sveta, bio toliko jasan i blizak, da je to za današnje smrtnike neshvatljivo. Postoji verovanje da iz te epohe potièu i psihoseksualne Misterije i da su prenesene èoveku od strane bogova. Nakon nestanka Zlatnog Doba ljudski rod je izgubio ovo drevno znanje koje je uprkos svemu nastavilo da se prenosi putem tajnih tradicija daleko od oèiju javnosti. Daleka, mitska vremena planete Zemlje prekrivaju velovi nepoznatog i time je onemoguãeno racionalno praãenje tragova tradicija seksualne ekstaze u materijalnom svetu. Èovek današnjice o tome može samo nasluãivati, i tek od vremena koje možemo nazvati dobom poznate istorije razvoja ljudske civilizacije i kulture, mogu se pronaãi tragovi koji ukazuju na postojanje poznavanja tajnog uèenja seksualne magije i misticizma. U Starom Egiptu postojao je Drakonijanski kult, u staroj Sumeriji postojao je kult meseèeve boginje Ištar, u staroj Grèkoj svetkovale su se Eleuzijske misterije i kult Demetre, u Indiji i na Tibetu i danas postoje tantrièki kultovi koji prenose ovo tajno uèenje. Na Dalekom istoku, u Kini, seksualne misterije imale su svoje posveãenike kroz sledbenike Unutrašnje Alhemije Taoizma. Meðutim, nakon ujedinjenja carstva pod Konfuèijanskom patrijarhalnom doktrinom, kineska ezoterièna tradicija prešla je u ilegalu nastavljajuãi da se prenosi iskljuèivo kroz tajna društva. Zahvaljujuãi njima, do danas je ostalo saèuvano uèenje taoistièkog seksualnog okultizma poput "Razgovora izmeðu Žutog Cara i božanske uèiteljice Su Nu", koji pre svega predstavljaju uputsva za sprovoðenje ritualnih seksualnih odnosa koji imaju za cilj mistièko jedistvo. Sakralna seksualnost se javlja u razlièitim misterijskim tradicijama, kao što su (veã pomenuti) kult Demetre u staroj Grèkoj, zatim arapski kult Feniksa u kome, kao i u sufizmu, postoji seksualno-mistièni aspekt, dok u Jevrejskoj ezoteriènoj kabali postoji uèenje o Sekinah itd. Do prenošenja seksualnih misterija sa Bliskog istoka na Evropski kontinent došio je za vreme Krstaških ratova, preko èuvenog Reda Templara osnovanog 1118 god. Meðutim, pripadnici ovog viteško-okultnog bratstva sa sticanjem sve veãeg materijalnog bogatstva došli su u sukob sa zemaljskim vladarima a zbog širenja svog duhovnog uticaja i sa Crkvom koja je èinila sve da neutrališe svaku pojavu iskonske upotrebe seksualnosti pod izgovorom oèuvanja ljudske èistote od "bogohulne, devijantne i satanistièke" prakse. Nakon zavere 1312 god. koju je uz blagoslov Pape organizovao tadašnji francuski kralj Filip Lepi, Templari su sistematski bili proganjani do potpunog javnog uništenja pod optužbama za jeres i da su u svojim tajnim ceremonijama praktikovali seksualnu magiju. Ovakvi dogaðaji imali su za posledicu njihovo povlaèenje u "duhovnu ilegalu" iz koje su malobrojni preživeli posveãenici nastavili da prenose tajna uèenja u dubokoj konspiraciji. Tek sa pojavom srednjevekovnih hermetièkih knjiga u

16

Evropi, ponovo nailazimo na tragove seksualne ezoterije, pretežno u delima alhemièara koji su skrivali tajna uèenja i seksualne misterije iza alegorijskih tekstova. Uopšteno reèeno, i na Zapadu i na Istoku nije bilo hitnije razlike u spiritualnom i zemaljskom odnosu izmeðu vladara i njihovih podanika. Za neupuãen svet, bez moguãnosti spoznaje putem liènog iskustva, ezoterièno znanje u svom spoljašnjem obliku postalo je predmet verovanja i slepog prihvatanja zakona tradicije propisanih od onih društvenih klasa koje su imale svetovnu i duhovnu moã. Onima koji su oduvek vladali ljudskim društvom i kontrolisali ga svojim zakonima, nije odgovaralo da mnoštvo bude svesno pritajene moãi koju su oni svojim praksama svesno oslobaðali i usmeravali je prema duhovnim i svetovnim ciljevima. Glavni razlog tajnovitosti meðu upuãenima bio je u svrhu privilegovanosti upotrebe moãi, jer se smatralo da bi nekontrolisano osloboðena i neispravno korišãena moã dovela do haosa meðu ljudima imajuãi za posledicu ponavljanje katastrofe koja je u prošlosti veã zadesila ovaj svet. Meðutim, tajna uèenja o seksualnosti prenosila su se širom sveta i netradicionalnim naèinima i tako su u svom prikrivenom obliku bila dostupna i "obiènim smrtnicima". Dela kao što su arapski "Mirisni vrt šeika Nizmanija", biblijska "Pesma nad pesmama", indijska "Kama Sutra" ili kineska "Knjiga promena"(Ji ðing), samo su neki od primera pisanih dela koja su prožeta seksualnim metaforama i u kojima je zasejano seme mudrosti. Takoðe i u staroj umetnosti ostavljen je trag tajnog znanja o seksualnosti. Pogledajte samo erotske skulpture tj. ritualne položaje i mudre u kojima je skriveno njihovo unutrašnje znaèenje u indijskim i tibetanskim hramovima. Sve ovo predstavlja razlièite oblike prikrivene mudrosti koje samo upuãeni mogu razumeti i koje obiènom posmatraèu promièu usmeravajuãi mu pažnju na grube oblike. Sliènih primera koji ispod sloja spoljašnje forme skrivaju kljuèeve misterija ima širom sveta. Zato ãe, uprkos svemu, drevna mudrost nastaviti da se prenosi dok je sveta i veka razlièitim putevima koji, svaki na svoj naèin, prenose znanja i misterije o dve strane stvarnosti: jednoj relativnoj, koja daje spoljašnji smisao našem ljudskom, prolaznom postojanju, i drugoj apsolutnoj, veènoj, neprolaznoj, u kojoj kao božanska biãa besmrtno postojimo. Možda ãe jednoga dana novo Zlatno Doba ponovo ovladati ovom planetom, ko to zna? Ako su Atlantida ili Šambala zaista postojali, zašto ne bi mogla neka nova, slièna civilizacija (zasnovana na visoko razvijenoj svesti poznavanja i razumevanja kosmièkih zakona i nadprirodnih sila) povesti èoveka u pravom smeru svrhe njegovog ljudskog postojanja? Jedno je sasvim izvesno: novo Zlatno Doba neãe doãi samo od sebe, jer dokle god èovek bude razdvojen od samog sebe, biãe razdvojen od istinske stvarnosti. Dok pojedinac sam ne nauèi da vlada sobom, drugi ãe vladati njim. jer najbolja i najjednostavnija metoda vladanja je preko ljudskih slabosti i neznanja. 1 zaista možemo reãi da je sve do 19. veka upotreba seksualnosti u Zapadnoj ezoteriènoj praksi bila prekrivena gustim velom tajnosti od strane onih koj su bili upuãeni u ove misterije. Razlog tolikoj tajnovitosti, èak i meðu onima koji su bili unutar okultnih Škola koje su praktikovale rad sa seksualnom energijom, je bila bojazan od nestruène upotrebe njene neverovatne moãi. Uèenici koji su bili na nižim stepenovima svoga okultnog razvoja morali su proãi, zbog sopstvene dobrobiti, strogu obuku pre nego što bi bili upuãeni u prave scksualno-okultne misterije. Meðu najznaèajnije okultiste koji su bili utemeljivaèi zapadnog seksualnog okultizma bili su: P.B. Randolf, voða Reda Bratstva Luksora, Karl Kelner i Teodor Rojs, osnivaèi èuvenog Reda Orijentalnih Templara, Alister Krouli, Eugen Groše (Fraternitas Saturni), Ostin Osman Sper, Sesil Frederik Rasel (G.B.G.). Paskal Beverli Randolf (1825-1875) razvio je svoj sistem seksualne magije pod imenom Bela Magija Ljubavi koji se praktikovao u njegovom okultnom redu u Americi i Francuskoj Èiji je bio voða do tragiènog završetka svog života. Nakon Randolfove smrti u francuskoj je Mari De Naglovska prevela njegovu knjigu Magia Sexualis.

17

Veruje se da i danas postoji okultno bratstvo u Parizu koje radi po originalnom Randalfovom sistemu. Poèetkom prošlog veka Karl Kelner i Teodor Rojs su osnovali Red Ritual Memfisa i Mizre, kasnije mnogo poznatijeg kao O.T.O., koji je prvobitno nastao od Austrijskih, Nemaèkih, Èeških i Francuskih okultista (iako je Kelner tvrdio da je Inicijaciju u seksualnu magiju dobio od tantrièkih majstora Levog Puta i arapskih sufija) koji su bili povezani sa bratstvom Luksora. Jedno vreme èlan O.T.O.-a, šta više voða berlinske lože, bio je i osnivaè antropozofije Rudolf Štajner. Meðutim, on je uvek poricao da je imao bilo kakve veze sa O.T.O. Ali po kazivanju oèevidaca koji su prisustvovali njegovoj sahrani, u okultnim krugovima se tvrdi da je Štajner pokopan u grob sa svim obeležjima nacionalnog voðe O.T.O.-a. Odvojivši se od nemaèkog pokreta Kolegij um Pansofikum, 1927. godine, Eugen Groše je ubrzo po osnivanju došao na mesto voðe organizacije Bratstvo Saturna (Saturn Gnozis) koju je vodio sve do svoje smrti 1964. godine sa prekidom izmeðu 1933. i 1945. godine zbog toga što su nacisti za vreme svoje vladavine zabranili i proganjali sve okultne, masonske i sliène organizacije. Uprkos strogoj tajnosti postoje odreðena saznanja o okultnim aktivnostima Saturnovog Bratstva koje je na svom 9. i 18. stepenu ukljuèivalo seksomagijske prakse dajuãi time znaèajan doprinos u istraživanju seksualne magije. Engleski slikar i okultista Ostin Osman Sper (1889-1957), iako daleko manje poznat, dao je veoma znaèajan doprinos seksualnom okultizmu, pre svega svojom metodom upotrebe seksualne energije putem magijskih sigila i Formulom atavistièkog oživljavanja. Meðutim, tek godinama nakon Sperove smrti, njegov magijski sistem Zos Kia poèeo je ozbiljno i u širim razmerama da privlaèi pažnju okultista. Po dosadašnjim spoznajama, može se reãi da je to jedan moãan sistem koji još uvek mnogo toga krije u sebi. Istaknutu ulogu u poèetnim istraživanjima moderne seksualne magije neosporno je imala i okultna organizacija G.B.G. koju je osnovao Sesil Frederik Rasel, koji je jedno vreme bio Kroulijev uèenik u manastiru Teleme na Siciliji. Nakon razlaza sa Kroulijem, deceniju kasnije, Rasel u Èikagu 1931. godine osniva "Horonzon Klub" koji je kasnije promenio naziv u G.B.G. (poznatije kao Veliko Bratstvo Boga, mada je sam Rasel negirao ovo znaèenje Inicijala njegovog bratstva). Pripadnici ovog Reda poseban naglasak su stavljali na sposobnost kontrolisanja ejakulacije i bili su trenirani po sistemu seksualne magije koji je bio podeljen na tri stepena: alfaizam, dijanizam i kvadoš. Svaki stepen je predstavljao ovladavanje specifiènom tehnikom seksualne magije i nije bilo moguãe doãi do treãeg stepena tzv. kvadoša, ukoliko prethodna dva nisu u potpunosti bila savladana. Stepen kvadoš je prestavljao vrhunac obuke koji je imao za cilj spajanje sa Svetim Anðelom Èuvarom (Istinskim Sopstvom). Iako je G.B.G. zvanièno bio aktivan samo sedam godina, iz sebe je iznedrio nekoliko znaèajnih imena u seksualnom okultizmu, od kojih je svakako najpoznatiji Luis Kaling koji je po raspuštanju G.B.G.-a dobio instrukcije od Rasela da otkrije sistem celokupne obuke. Kaling je ispunio svoju obavezu tek nakon više od tri decenije i 1969. godine svetlost dana je ugledalo, sada veã klasièno delo o seksualnoj magiji: "Complete Curiculum of the Secret Magic Order G.B.G." Najistaknutije mesto u modernoj zapadnoj seksualnoj magiji ipak, neprikosnoveno pripada engleskom okultisti Alisteru Krouliju, koji je nakon smrti Teodora Rojsa došao na èelo O.T.O-a. Uprkos svemu negativnom što i dan danas obavija njegov život i liènost, on je imao kljuènu ulogu u razvoju i istraživanju zapadnog modernog seksualnog okultizma. Sa uvoðenjem njegovih liènih izmena u dotadašnjoj praksi seksualne magije na višim nivoima VI-II (auto-erotske operacije) i IX (hetero-erotske operacije) stepena, došlo je do novog razvoja zapadne seksualne magije. Kroulijevo uèenje posejalo je u mnogim njegovim uèenicima i èlanovima O.T.O.-a seme iz koga su nastale mnoge okultne organizacije.

18

U današnje vreme nekoliko organizacija dominira svetskom zapadnom sekso-okultnom scenom. Najistaknutije meðu njima su: - Kalifatski O.T.O. (nekadašnji Kalifornijski O.T.O.), - Tifonijanski O.T.O. Keneta Granta. - O.T.O.A. kojim upravlja Majki Bertio. U ovom kratkom prilogu o istoriji moderne seksualne magije naveo sam samo nekoliko pojedinaca pored kojih, naravno, postoje i drugi, koji su na ovaj ili onaj naèin doprineli razvoju seksualnog okultizma onakvog kakvog danas dobrim delom poznajemo. Pisati o istorijatu seksualnog okultizma predstavljalo bi vraãanje hiljadama godina u prošlost i prosto je neizvodljivo bilo šta reãi o nekom orijentalnom sistemu ili pojedinoj liènosti u Indiji, u Kini ili na Tibetu u kratkim crtama, a da to ne stvori dodatnu konfuziju. Buduãi da je ovaj pregled èisto informativnog karaktera, iz praktiènih razloga nema potrebe širiti ovu temu. U svetu postoji mnoštvo knjiga posveãenih ovoj temi i koga više zanima može da istražuje u tom pravcu.

19

II DEO

20

SEKSO-OKULTNA OBUKA Za mnoge ãe ova knjiga biti prvi susret sa potpuno otvorenim upuãivanjem u osnove seksualnog okultizma. Nesumnjivo, pripremna vežbanja mogu izgledati dosadna, dugotrajna i daleko od glamura i uzbudljivosti "pravih radova". Meðutim, svako ko na svoju ruku odluèi da radi ubrzano i "po svome", treba da bude spreman da se suoèi sa posledicama potcenjivanja datih uputstava i baziène obuke. Takvi, ako su miljenici sudbine, iskusiãe samo neuspeh! Ukoliko ste veã sledbenik neke unutrašnje staze, verujem da znate šta sam hteo ovim da kažem. Ovo može zvuèati kao preterano ili èak pompezno upozoravanje, ali moja je dužnost da vas zaštitim pre svega od vas samih i da vas opomenem na vreme da je pravilna priprema kljuè za istraživanja vaše najviše sudbine. Pravilan pristup bazira se na osnovnom znanju o metodama i što je presudno, zahteva praksu da bi ste njima ovladali. Jedino kroz posveãenost i iskustvo možemo iãi prema razumevanju stvari koje se ne mogu jednostavno opisati ni objasniti. Zato ovo delo predstavlja put do Inicijacije - kljuè za prave pripreme koje su od suštinske važnosti za praktièan rad u seksualnom okultizmu. Dakle, zavisno od toga koliko ovu knjigu ozbiljno uzimate tj. koliko u vama zaista postoji prava težnja za duhovnim samorazvojem, toliko ãe ova obuka doprineti vašem bržem usavršavanju i približavanju krajnjem cilju. Namerno sam rekao približavanju, a ne postizanju. Ne treba biti adept da bi se shvatila ova istina. Sasvim je izvesno da ãe razlièiti ljudi uraditi razlièite stvari sa ovom knjigom. Možda ãe njen sadržaj približiti pojedincima podsvesna seãanja na stvari sa kojima su imali veze u nekoj dalekoj prošlosti, ali bez stvarne okultne prakse, sve ãe ostati samo na površnoj zainteresovanosti. Drugim reèima, ako iskreno želite da postignete uspeh u ovoj disciplini, prvo nauèite da imate drugaèiji pristup prema seksu, svom okruženju, i nadasve prema samima sebi. Baviti se seksualnim okultizmom znaèi kontrolisati u dovoljnoj meri svoju seksualnost, svoje emocije i svoje strahove. Iz tog razloga, ovaj okultni trening ima za cilj da vas samodisciplinuje i dovede u stanje da kontrolišete, transformišete i voljno upravljate svojom energijom. Svakome sa zdravim razumom je jasno da se to ne može dogoditi "preko noãi". Treba da proðete mnogo toga dok ne postanete spremni i zapoènete sa praktikovanjem pravih radova, osim izuzetno, ako imate pored sebe pravog uèitelja koji vas može (i pre nego što sami postanete spremni) povesti na nepoznat put držeãi vas dalje od opasnosti koje vrebaju nepozvane i nespremne. PRIPREMA Proces duhovnog razvoja ima svoje zakonitosti. Kao što je veã reèeno, svaki pokušaj da se ubrza sa prirodnim tokom stvari rezultovao bi samo usporavanjem i dodatkom nepotrebnih, otežavajuãih situacija, koje bi samo još više opteretile i ovako naporan rad. Na silu se ništa kvalitetno ne postiže, niti ãe vam žurba skratiti vreme do postignuãa. Vaša obuka treba da se odvija po programu postepenog, korak po korak, izvoðenja vežbi, bez ikakve želje za ubrzavanjem razvoja! Ne "preskaèite" i ne potcenjujte ni jednu vežbu, i nemojte prelaziti na sledeãu vežbu ukoliko niste ovladali prethodnom! Na žalost, amatersko interesovanje za okultizam, nepripremljene na pravi naèin, èesto je odvodilo pre do niza neželjenih dogaðaja i iskustava, nego do vrednih uvida i stvarnog unutrašnjeg razvoja. Svaki oblik okultne seksualne aktivnosti, a samim tim i seksualni odnos bilo koje vrste, jesu ozbiljni radovi kontrolisanja, transformisanja i kanalisanja energije (životne, seksualne). Svako

21

ko misli da ãe u njima moãi i da uživa u potpunom èulnom zadovoljstvu, može odmah da zaboravi na ovu knjigu. Mi, naravno, ovim ne porièemo doživljaj zadovoljstva u okultnoj seksualnosti, ali insistiramo da se uvek krajnje ozbiljno odnosite prema svojoj praksi. U suprotnom, dopuštate moguãnost da u sferu vašeg rada uðe sve ono što može predstavljati, naroèito za poèetnika, opasna iskustva. Ono što za veãinu poèetnika deluje poput hladnog tuša na njihovu želju da krenu ovom stazom, jeste da samo oni koji budu u stanju da uspostave kontrolu nad svojim seksualnim instiktom i porivima, mogu težiti prevazilaženju ogranièenja na kojima je oblikovano naše postojanje. Uputiti se odreðenom spiritualnom stazom, predstavlja u okultnom znaèenju tzv. unutrašnje prepoznavanje. Prema tome, vi sami treba da "osetite" i procenite da li je seksualni okultizam pravi put za vas. To je nešto što niko umesto vas ne može da uèini. To znaèi da je proèitati ovu knjigu i prihvatiti njen sadržaj jedno, ali osetiti u sebi spremnost za put kojim ona vodi je nešto sasvim drugo!!! Moje iskustvo potvrðuje èinjenicu da samo mali broj onih koji doðu u kontakt sa seksualnim okultizmom poseduju ikakvo predznanje šta ova disciplina zapravo jeste. Veãina joj daje znaèenje koje je zatrpalo njen pravi smisao i upotrebu, svodeãi je na puku seksualnost, nekakve bizarne metode i gomilu gluposti. Sa naše taèke gledišta, seksualni okultizam zahteva hrabrost i spremnost "na sve" sa vaše strane. Možda ãe ovakav stav za nekoga biti odbojan ili neprihvatljiv. Meðutim, svako ko teži pravom posveãenju u ovu disciplinu treba da je naèisto sa èinjenicom da se u hram njenih misterija ne može uãi neoplemenjen i na "mala vrata". Vi ovde radite sa najmoãnijom životnom energijom. Zato je pre svega potrebno prvo ovladati sobom, da bi se njena moã mogla upotrebljavati. U suprotnom, mnogo, mnogo ãete pogrešiti. To je suštinski razlog što pre zapoèinjanja seksualnookultne prakse treba uspešno da proðete kroz pripremnu obuku. Kada budete došli do prakse pobuðivanja libido energije, ne sme se dozvoliti da se osloboðena energija nekontrolisano istroši u èulnom zadovoljstvu. U kritiènom trenutku u umu ne sme postojati ništa osim cilja kome se stremi. Pošto je energija neuništiva, na unutrašnjim nivoima može doãi do stvaranja neželjenih posledica koje mogu prouzrokovati velike teškoãe u vašem napredovanju. Kao i sve drugo u životu, ako hoãemo nešto da izgradimo na pravilan naèin, moramo poèeti od temelja. U konkretnom sluèaju, to znaèi poèeti od sebe, i samo tako i nikako drugaèije biãete spremni za delotvornu praksu. Obuku treba zapoèeti od svoje liènosti i tela, kako ne bi predstavljali kamen spoticanja na inicijacijskom putu. Nemoguãe je sprovoditi i najelementarnije okultne operacije ukoliko postoji i dalje telesna nekontrolisanost, nedisiplinovan um, prepuštanje instiktivnoj požudi, neoplemenjena strast itd. Vežbe koje slede predstavljaju baziènu obuku za praksu seksualnog okultizma i treba da ih izvodite svakodnevno u odreðeno vreme. Napravite raspored vežbi i pridržavajte ga se redovno. Neka vam ovo bude pravilo i samo u nekim, zaista neizbežnim sluèajevima, moguãe je napraviti izuzetak. Od vas se zahteva da budete strpljivi, uporni, istrajni, disciplinovani, samo-kritièni i apsolutno iskreni prema sebi. Sve ostalo je na vama. OKULTNI DNEVNIK Unutrašnje i spoljašnje promene ne dolaze preko noãi i potrebno je vreme da bi ih postali svesni. Od suštinskog znaèaja je da zapisujemo precizno i detaljno svoje vežbe i sve kasnije radove, jer pažljivo unošenje detalja obuke i prakse omoguãava uvide u naše postepeno napredovanje. Obratite pažnju na nekoliko napomena : vaš magijski dnevnik mora da bude potpuno nova beležnica za koju niko osim vas ne treba da zna. Format treba da bude takav da vam ne

22

predstavlja problem da ga nosite sa sobom i na vašim putovanjima. Sve što radite opisujte bez preopširnih reèenica. Trudite se da budete koncizni po pitanju izvoðenja vaših vežbi, radova i rituala (njihovog trajanja, uspeha ili neuspeha, evetualnih grešaka itd.). Posebno budite pažljivi u zapisivanju dana, èasa izvoðenja, da li je mesec u porastu, pun ili u opadanju, ženskim praktièarima naroèito savetujem da obrate pažnju na svoj menstrualni ciklus. Biãe potreban izvestan vremenski period dok ne steknete rutinu i ne poènete da stièete dublja zapažanja. Uvek ostavljajte mesta za moguãa naknadna upisivanja. Iskustvo govori da ãete se ponekad vraãati na svoje ranije radove i povezivati ih sa kasnijim dogaðanjima. Vremenom, nauèiãete da prepoznajete naizgled neoèigledne veze i koincidencije vezane za vaše okultne aktivnosti. Èuvajte vaš okultni dnevnik na posebnom mestu za koje ste sigurni da ne može doãi u tuðe ruke. PSIHIÈKA ZAŠTITA Od samog poèetka obuke, pa sve do izvoðenja visoko naprednih tehnika, jedna od najvažnijih preliminarnih radnji jeste da sebe magijski zaštitimo za vreme svojih aktivnosti. Kljuèna uloga magijske zaštite je da spreèi ulazak nepozvanih energija u sferu naših okultnih aktivnosti. Treba napomenuti da magijska zaštita nije usmerena na izbegavanje neprijateljskih energija, veã na nemoguãnost njihovog uticaja na nas prilikom susreta sa njima. Ne treba da stvarate svoju magijsku zaštitu iz straha od toga sa èim se sve možete sresti kada obavljate svoje okultne aktivnosti, veã zato da biste bili spremni za eventualni takav susret. Drugim reèima, treba da stvaramo svoju magijsku zaštitu da bi spreèili samo one uticaje koji nisu poželjni, a ne da bismo se zaštitili od svih moguãih strahova usmeravajuãi se na njihovo izbegavanje. Time bismo veoma umanjili našu efikasnost, blokirajuãi tok suptilne energije vezivanjem za sve moguãe strahove. Ako želite da u sebi stvorite oseãaj stvarne sigurnosti, treba da se prvenstveno usmerite na pravilan razvoj liènih sposobnosti koje ãe vas, izmeðu ostalog, uzdiãi i nad vašim sopstvenim strahovima. Osnovni model magijske zaštite je krug, koji opisujemo oko sebe postavljajuãi tako sebe simbolièno u centar vlastitog univerzuma (mikrokosmosa). Na ovaj naèin krug spreèava da nepredvidive energije nepozvano uðu u sferu našeg rada i omoguãava nam da radimo sa silama koje kontaktiramo unutar kruga. Vežba koju ãu sada opisati razviãe vašu sposobnost da se okultno zaštitite u toku vaše obuke. Sedite na stolicu, zatvorite oèi i zamislite sebe kako se nalazite unutar svog zaštitnog simbola, preciznije, u njegovom središtu. Dakle, u ovom sluèaju, to je krug plavièaste boje. Kažite u sebi (mentalno) : "Ja sam okružen(a) zaštitnim krugom koji me štiti od svih negativnih stanja ili uticaja". Obratite pažnju da reèenica koju mentalno izgovorite bude prožeta vašim snažnim ubeðenjem. Potrudite se da vizualizacija plalavièastog kruga bude što više.."živa", tolika, da krug možete, "opipati" i videti ga oko sebe u njegovoj celovitosti. Vaše oseãanje da se nalazite unutar svog zaštitnog simbola treba da bude tako intenzivno da zaista doživite sebe u njegovom središtu. Postignuãe ovakvog oseãanja dolazi kroz svakodnevno, strpljivo vežbanje. Teškoãe sa kojima se svaki poèetnik susreãe u svojim vežbanjima su prolazne i ne bi trebalo da vas obeshrabre. Najvažnije je da istrajete kroz njih. Kao i za sve drugo u okultizmu, samo praksa vodi do usavršavanja. Meðutim, na samom poèetku je dovoljno da imaginarna slika zaštitnog simbola postane toliko jasna da se možete usmeriti 1530 minuta na ispitivanje kako se oseãate unutar nje. Osim samog kruga, za svoj zaštitni simbol možete izabrati svetlosnu loptu, zlatnu piramidu, plavo jaje. U poèetku, neko vreme eksperimentišite , istovremeno sa svakim od ovih simbola, prelazeãi sa jednog na drugi u toku jedne vežbe tako što ãete sa svakim simbolom raditi pojedinaèno oko 15 minuta, dok ne osetite duboko koji simbol vam stvara najsnažnije oseãanje zaštite. Poželjno je da u toku vežbanja

23

prelazak na rad sa sledeãim simbolom oznaèite udarom u zvono (koje ãete kupiti potpuno novo za upotrebu u vašim okultnim radovima) i tek tada dajte sebi sugestiju vezanu za drugi simbol. Kada jednom doživite oseãanje svog liènog zaštitnog simbola, od tada iskljuèivo radite sa njim pre bilo kog okultnog rada. Drugo, treba da se sve više i više srodite sa njim da bi on postao vaš sastavni deo. Koristite ga u svakodnevnom životu: na primer, okružujuãi se njime u razlièitim situacijama dok sedite u nekom društvu ili šetate ulicom, a naroèito kada se oseãate na bilo koji naèin ugroženo ili nesigurno. Imajte na umu da delotvorna psihièka zaštita zavisi umnogome od vaše sposobnosti da izgradite oseãaj sigurnosti i snage koncentrišuãi se na pozitivne energije unutar vašeg zaštitnog simbola. Nemojte upasti u grešku da iz straha zamišljate sve eventualne opasnosti i neprijatelje koji vrebaju na vas u tradicionalnom smislu. Upamtite! Oseãaj stvarne sigurnosti izgraðuje se jedino kroz iskustvo. MALI PROTERUJUÃI RITUAL PENTAGRAMA Pored osnovne zaštite koja nam prvenstveno pomaže u koncentraciji i neutralisanju ometajuãih uticaja sa strane, opisaãemo i specifiènu metodu okultne zaštite, koja se može koristiti, na primer, u ritualnim sekso magijskim radovima. Ovaj oblik zaštite, nastao u zapadnoj magijskoj tradiciji, poznat je kao Manji Proterujuãi Ritual Pentagrama. Mi ãemo se pozabaviti njime na njegovom osnovnom (najnižem) nivou, koji predstavlja okultnu tehniku za eliminisanje nepoželjnih uticaja i proterivanje. Takoðe, ovim ritualom okultista otvara dimenziju na fizièkom nivou, unutar koje ima posebnu moã predstavljajuãi centar univerzuma iz koga se sve što radi dogaða u skladu sa njegovom voljom. Zbog svoje jednostavnosti, Manji ritual Pentagrama mogu praktikovati i osobe koje su na samom poèetku obuke. Ovaj proterujuãi ritual izvodi se na sledeãi naèin: 1. Stanite u uspravnom položaju u sredinu vašeg radnog prostora okrenuti licem prema istoku. Duboko udahnite nekoliko puta, opustite se i zatvorite oèi. 2. Dotaknite desnom rukom èelo i vibrirajte reè ATEH. 3. Spustite desnu ruku na grudi i vibrirajte reè MALKUT. 4. Dotaknite levo rame i vibrirajte reè VE GEDULAH 5. Dotaknite desno rame i vibrirajte reè VE GEBURAH 6. Podignite obe šake u položaju molitve na grudi i vibrirajte LE OLAM AMEN. 7. Spustite levu ruku pored tela, a desnu sa ispruženim kažiprstom spustite na levu stranu do taèke koja je na nivou sredine butine (ovo je polazna i završna taèka iscrtavanja pentagrama). Iz ove taèke podignite desnu ruku do taèke u visini glave zamišljajuãi kako kažiprstom iscrtavate svetlosnu liniju plavièaste boje. Odatle spustite ruku do taèke koja je na nivou sredine desne butine. Iz ove taèke nastavite da iscrtavate svetlosnu liniju do taèke na nivou levog ramena. Sada povucite svetlosnu liniju do taèke na nivou desnog ramena. Iz ove taèke povucite završnu svetlosnu liniju do taèke koja je na nivou leve butine, iz koje ste zapoèeli sa iscrtavanjem pentagrama. Kada ste ovo uradili pred sobom treba da vidite svojim "unutrašnjim okom" svetlosnu figuru pentagrama plavièaste boje. Skoncentrišite se na njega. Kada ga doživite živo ispred sebe, ulijte u njega energiju naglim pokretom desne ruke probadajuãi ga kažiprstom kroz taèku koja predstavlja njegovo središte i istovremeno vibrirajte reè JEHOVAH. 8. Sada, ne spuštajuãi ruku, okrenite se za 90° u smeru kazaljke na satu, iscrtavajuãi blještavo belu svetlosnu liniju do taèke koja predstavlja središte sledeãeg pentagrama koji ãete iscrtati. Na potpuno isti naèin na koji ste iscrtali prvi, iscrtajte i drugi svetlosno plavi pentagram. Kada budete izlivali energiju u njegovo središte, istovremeno vibrirajte reè ADONAI.

24

9. Ponovo se okrenite za 90° ponavljajuãi sve postupke na potpuno isti naèin. Nakon što iscrtate pentagram, vibriraãete reè EHEJEH. 10. Ponovo se okrenite za 90° ponavljajuãi sve postupke na isti naèin. Nakon što iscrtate pentagram, vibriraãete reè AGALA. Kada to uèinite, okrenuãete se ponovo za 90° u smeru kazaljke na satu i biãete opet okrenuti prema istoku. 1. Sada treba da vizualizujete istovremeno sva èetiri svetlosna penlagrama plavièaste boje kako vas okružuju sa sve èetiri strane povezana blještavo svetlosnim prstenom koji prolazi kroz njihova središta. Raširite ruke sa strane do visine ramena i kažite normalnim govorom vibrirajuãi samo imena arhanðela: Ispred mene je RAFAEL. Iza mene je GABRIJEL. Sa moje desne strane je MIHAEL. Sa moje leve strane je URIEL. Oko mene plamte pentagrami. Iznad mene je heksagram. Ritual završavate ponavljajuãi korake 2-6. Na prvi pogled, izvoðenje ovog rituala može izgledati komplikovano, ali u praksi, kada steknete veštinu, ceo postupak ne uzima više od nekoliko minuta. Zato, pre svega dobro upamtite ceo ritual, da ne biste sebe doveli u nedopustivu situaciju da se priseãate šta treba da uèinite ili izgovorite u odreðenoj fazi izgraðivanja rituala.Tek kada ste ceo postupak izvoðenja savladali fizièki, možete preãi na psihièko izvoðenje rituala. Vizualizacija treba da bude takva da pentagrami budu što savršenijeg oblika i proporcija, tj. da ih doživite tako stvarno kao da ih rukom možete dodirnuti. Ono što može da stvara izvestan problem kod poèetnika je nedovoljno razvijena sposobnost vizualizacije i koncentracije koja paralelno prati izvoðenje fizièkih pokreta. Meðutim, imajte na umu da samo izvoðenje Manjeg proterujuãeg rituala pentagrama predstavlja, pored ostalog, odliènu vežbu za razvoj vizualizacije i koncentracije. Obratite posebno pažnju da se reèi koje predstavljaju starodrevna Božanska imena moraju vibrirati, u suprotnom ovaj ritual neãe imati odgovarajuãi cfekat. Izgovaranje reèi vibriranjem bi izgledalo ovako: na primer reè ATEH -AaaaaaaaaTEeeeeeeeeH ili MIHAEL MiiiiiiiiHAaaaaEeeeeeeL. Nije bitno da li ãete vibrirati reèi izgovarajuãi ih na glas ili u sebi. Kljuèno je da osetite vibraciju kako prožima celo vaše telo za vreme dok izgovarate božanska i arhanðeoska imena. Nemojte da vas poèetne teškoãe u bilo èemu obeshrabre, jednostavno istrajavajte nepokolebljivo i uspeãete. Praksom se usavršavamo i stièemo veštinu. Važna stvar koju treba da upamtite jeste da kada budete izvodili radove koje poèinjete i završavate Manjim Proterujuãim Ritualom Pentagrama, na kraju obavezno izgovorite reèi otpuštanja neželjenih astralnih posetilaca: "Dozvoljavam svim entitetima koji su proterani ovim ritualom da se vrate u svoja staništa". Naravno, vi se takoðe efikasno možete zaštititi i Manjim Energetskim Tokom kojim ãemo se kasnije pozabaviti. Meðutim, to prethodno podrazumeva da ste stvarno ovladali ovom tehnikom i da ste 100 % u tan-tien-u, tj. svom unutrašnjem centru iz koga aktivirate vaš zaštitni simbol. Biti u svom središtu znaèi da ste vi kao mikrokosmos u ravnoteži sa univerzumom, tj. makrokosmosom. U kojoj prilici ãete koristiti Manji Proterujuãi Ritual Pentagrama ili Manji Energetski Tok prepušteno je vama. Mi ãemo vam sa naše strane samo kod odreðenih operacija dati konkretnu sugestiju.

25

IZGRAÐIVANJE POSVEÃENIÈKE LIÈNOSTI Prema tradiciji u koju sam upuãen, vežbe koje slede predstavljaju osnovnu obuku kojom stièete vašu drugu prirodu i izgraðujete novu liènost koja ãe biti temelj vašeg duhovnog razvoja. Bilo bi nerealno oèekivati da bez toga može biti otvoren pravi prolaz koji vodi inicijaciji u seksualni okultizam. Ako ste sputani telesnim, psihološkim i mentalnim barijerama, energije neãe moãi da slobodno teku; uspavane sposobnosti ne mogu biti pravilno probuðene; snage sa kojima želite da doðete u kontakt neãe odgovoriti na poziv itd. Izgraðivanje posveãenièke liènosti je proces koji predstavlja neku vrstu alhemijskog odvajanja, preèišãavanja i oplemenjivanja - voljnu nameru pojedinca da putem disciplinovanih psihomentalnih i telesnih aktivnosti menja postojeãe stanje svoje svesti uspostavljanjem novih odnosa izmeðu svesnog i nesvesnog dela sebe. Samo okultno istrenirana ili inicirana osoba sagledaãe sebe i svet u kome živi u sasvim novom svetlu, aktivirajuãi nesvesni deo svoga biãa koji ãe je povesti putem ostvarenja svoje božanske prirode. Vežbe koje su ovde prikazane predstavljaju bazièni deo znanja. Druga znanja sticaãete vremenom sami, kako se budete razvijali i sazrevali. Radi lakše sistematizacije, sve aktivnosti u vezi sa razvojem posveãenièkog karaktera podeliãemo u èetiri dela: 1- unutrašnje ogledalo 2- fizièko telo 3- disanje 4- kontrola misli, emocija i ponašanja Potrudite se da koliko je to moguãe obezbedite sebi odreðene uslove za obuku koji ukljuèuju radnu atmosferu prilagoðenu vašim specifiènim aktivnostima. UNUTRAŠNJE OGLEDALO Ovo je prvo sa èime zapoèinjete pisanje svog okultnog dnevnika i predstavlja psihièki pripremni rad koji se sastoji od otkrivanja, ispisivanja i jasnog predoèavanja: - vaših loših navika ponašanja, - koje su vam najizraženije slabosti, strasti i nagoni - vaših seksualnih predrasuda - zbog èega se interesujete za seksualni okultizam. Ova samoanaliza ãe dovesti do sagledavanja vaših podsvesnih misli, emocija i postupaka, omoguãavajuãi vam da sagledate sebe u pravom svetlu i razotkrijete motive vašeg interesovanja za seksualni okultizam. Buduãi da se radi o razotkrivanju i osvešãivanju inhibicija potisnutih u podsvesne nivoe, pravljenje unutrašnjeg ogledala ne predstavlja ni malo ugodan rad, veã zahteva veliku dozu hrabrosti i iskrenosti prema samome sebi. Ako je ovo vaš prvi susret sa okultizmom, molim vas da ne zapoèinjete sa obukom sve dok ne ''napravite" svoje unutrašnje ogledalo. Tek kada duboko razmislivši doðete do najiskrenijih odgovora, stvoriãete neophodne uslove za uspostavljanje okultne ravnoteže. Ne može se dovoljno naglasiti važnost unutrašnjeg ogledala kao uvodne pripremne prakse u izgraðivanju posveãenièkog karaktera. U suprotnom, narušiãete zakon liènog razvoja i ne možete oèekivati

26

nikakve dublje uvide i napredak u svojoj praksi. Kada budete ispisali sve odgovore, preðite na praktiène vežbe, ali ostavite slobodno par strana u svom okultnom dnevniku za dodatne napomene. Upamtite, vaši odnosi i postupci prema sebi i drugima, kakvi god da su bili do sada, moraju dobiti dublji kvalitet. Jednostavno, treba da doðete do uspostavljanja novih vrednosti da bi ste imali zdravu osnovu za lièni razvoj. U suprotnom, ukoliko niste u potpunosti odradili ovaj deo, ono što je ostalo nesagledano ili potisnuto, uzdignuãe se pred vama kao nepremostiv ambis i neãete moãi dalje da napredujete. FIZIÈKO TELO Naše materijalno telo takoðe zahteva negovanje. Pored odreðenih fizièkih vežbi, uobièajene higijene koja se podrazumeva, savetujem vam redovno pranje genitalija i anusa nakon izvršene male i velike nužde, naravno kad god je to moguãe. Tretman tela hladnom vodom Nije potrebno posebno govoriti o važnosti telesne higijene i pranja ekskretornih organa. Meðutim, budite oprezni i postepeno izlažite svoje telo kada zapoènete pranje hladnom vodom. Poènite prvo sa celim rukama, zatim ispod pazuha, sledeãe su grudi i abdomen. Kada budete u stanju da ovo uradite odjednom, istrljajte se dok ne osetite toplinu. Sledeãe je da ovaj postupak uradite sa donjim delom tela. Najbolje je da uðete u kadu i pustite hladnu vodu da teèe iz slavine ili tuša. Poènite od stopala, naviše preko listova, podkoleniee, kolena, butina, prepona, genitalija, anusa, završavajuãi sa perineumom. Kada postignete da gornji i donji deo tela zajedno okupate ili istuširate, bez ustezanja preðite na zadnji deo tela. Prvo pustite malo hladne vode niz kièmeni stub, potom na vrat i vrh glave. Kada budete u stanju da odjednom istuširate ãelo telo hladnom vodom, uvek poènite i završite sa licem držeãi oèi uvek otvorene. Nemojte preterivati sa ovom vežbom u poèetku, jer nije cilj da se prehladite. Izložite celo telo hladnoj vodi samo koliko je potrebno da budete potpuno "mokri", a zatim se istrljajte peškirom dok ne osetite da vam je celo telo toplo. Sami ãete otkriti koliko ovo kupanje deluje blagotvorno fizièki i psihièki na vaše telo i vas. Telesne vežbe Sledeãe fizièke vežbe preporuèujem iz više razloga, ali prevashodno zbog postizanja telesne elastiènosti i ojaèavanja posebnih mišiãa. 1. uvijanja kième u sedeãem položaju 2. savijanje trupa u stojeãem položaju unapred i dodirivanje stopala rukama 3. savijanje trupa u stojeãem položaju unazad sa podignutim rukama iznad glave 4. savijanje trupa u stojeãem položaju u stranu, levo i desni). 5. Posebne fizièke vežbe vezane su za perineum i abdomen i posebno su važne za žene. Kineska Unutrašnja Alhemija uèi da èvrsti abdominalni mišiãi spreèavaju isticanje Chia, posebno za vreme menstrualnog ciklusa i zato je korisno da žene obrate naroèitu pažnju vežbama koje jaèaju abdomen. Ova vežba se takoðe preporuèuje i muškarcima.

27

Telesna opuštenost Važnost ukljuèivanja tela u proces duhovnog razvoja okarakterisan je èinjenicom da opušteno i kontrolisano telo svara fizièke preduslove za koncentrisaje, transformaciju, usmeravanje i protok energije u željenom pravcu. Opuštenost vodi staloženosti. Staloženost vodi miru. Mir vodi harmoniji. Harmonija vodi željenom ujedinjenju. Ovo je veoma bitan uslov u svim disciplinama koje rade sa životnom energijom. Sposobnost opuštanja ne znaèi samo da ste relaksirani za vreme izvoðenja vežbi, veã da tu sposobnost koristite i u svakodnevnom životu. Savremeni naèin života izlaže nas mnogim spoljašnjim pritiscima, stresovima i strahovima. Fizièka, psihièka i mentalna opuštenost doprinosi u znaèajnoj meri našoj staloženosti koja u nekim izuzetnim situacijama može uticati na povlaèenje važnih i ponekad odluèujuãih poteza u životu. Ako ozbiljno shvatate svoju obuku i razvoj u seksualnom okultizmu, ne možete, na primer, dozvoliti sebi da ste napeti zbog vožnje kroz saobraãajnu gužvu, ili što se penjete na osmi sprat jer se lift u vašoj zgradi pokvario, a da ste, istovremeno, kada doðe vreme za vežbe, sposobni za relaksaciju koja im prethodi. Naravno, od vas se ne oèekuje da odmah na poèetku ovladate sposobnošãu opuštanja u svakoj situaciji; meðutim, gledano na duže staze ovome treba svakako težiti. Sada ãemo opisati vežbu za opuštanje. Pre svega obezbedite sebi prijatnu atmosferu u sobi i da vas niko ne uznemirava dok izvodite ovu vežbu. Svetlo u sobi treba da je na granici vidljivog, neki ljudi za vreme svojih opuštajuãih vežbi koriste tzv. muziku za meditaciju i relaksaciju, ali ja vam to ne preporuèujem. Zapišite u svoj okultni dnevnik datum i vreme zapoèinjanja vežbe. Neka vam dnevnik i olovka uvek budu na dohvat ruke, možda ãete želeti po završetku vežbe da zapišete nešto bez naglog ustajanja. Ostaje još da sa sebe svuèete svu odeãu, i legnete na ravnu podlogu blago razmaknutih nogu, neka vam ruke, sa šakama okrenutim na gore, budu spuštene pored tela ne dodirujuãi ga. Sada zatvorite oèi i stisnite se celim telom što jaèe a zatim opustite. U prvim trenucima verovatno ãete se "nameštati" dok ne osetite da ste u udobnom položaju. Kada ste ga konaèno zauzeli, od tog trenutka ne pokreãite se više uopšte, i ne obraãajte suviše pažnju na svoje disanje jer to za sada nije predmet ove vežbe. Dakle, dišite kroz nos, jezik treba da bude nepomièan i da svojim vrhom blago, bez pritiska dodiruje nepce. Sada zapoèinjete vežbu opuštanja. Usmerite svoju svest na stopala, preciznije na vaše levo stopalo, i recite u sebi: Moje levo stopalo je opušteno i toplo. Ovu sugestiju treba da ponavljate sve dok zaista ne osetite izvesnu opuštenost i toplinu u vašem levom stopalu, a zatim ponovite isti proces sa vašim desnim stopalom. Kada je i desno stopalo opušteno, preðite na opuštanje svog levog a zatim desnog lista, i dalje nastavite isti proces sa kolenima, butinama, šakama, podlakticom, nadlakticom, genitalijama, sedalnim mišiãima, abdomenom, grudima, leðima, vratom, donjom vilicom, usnama, obrvama, èelom, zadnjim delom glave. Nekome ãe biti potrebno više, a nekome manje vremena da završi svoju prvu vežbu opuštanja. Po mom iskustvu, tri nedelje svakodnevne vežbe, najbolje pred spavanje, biãe dovoljno da steknete oseãaj kako da se pravilno opustite. Upamtite da vežbu opuštanja uvek radite od poèetka do kraja po istom opisanom redosledu i da ne zaspite za vreme dok vežbate. Kontrola fizièkog tela Osnovni uslov da bismo mogli da zapoènemo sa seksualno okultnom obukom jeste da imamo kontrolu nad svojim telom. Tokom svog treninga zauzimaãete odreðene telesne položaje u

28

kojima ãete sprovoditi vežbe i kasniju praksu. Da bi ste u nekom položaju mogli mirno da provedete izvesno vreme u opuštenom i udobnom stanju razviãete ovu sposobnost na sledeãi naèin. Položaj Faraon Sedite na stolicu, sastavite stopala tako da sa nogama budu pod 90°, i ruke spustite na butine. Zatim obratite pažnju na kièmeni stub, treba da je uspravan i da ne dodiruje naslon stolice. Opustite mišiãe i zatvorite oèi. Položaj Zmaj Spustite se na kolena tako da vam zadnjica bude oslonjena na pete a kièmeni stub prav. Spustite dlanove na butine. Opustite mišiãe, posebno nožne, i zatvorite oèi. Za oba položaja važi: kada zatvorite oèi nemojte se više pomerati. Usmerite pažnju na svoje celo telo. "osetite se u njemu" i recite "ja nisam ovo fizièko telo". To oseãanje je vaše unutrašnje ja. Prisilite sebe da istrajete sedeãi/kleèeãi u stanju ovog oseãanja nepomièno najmanje 5 minuta. U prvo vreme verovatno ãete oseãati neizdržljivu potrebu da se nagnete unapred, unazad ili u stranu, da otvorite oèi, da pokrenete neki deo tela, razdvojite stopala ili kolcna, da se poèešete, možda ãete imati oseãanje umora, grèeve, pa èak i bol. Ovi simptomi su redovna pojava prolaznog karaktera i predstavljaju uobièajenu reakciju tela na poèetku uspostavljanja kontrole nad njim. Kada budete uspeli da 5 minuta ostanete u izabranom položaju bez uznemiravanja, produžavajte trajanje vežbe postepeno, sve dok ne budete u stanju da bez ikakvog napora provedete najmanje 30 minuta u jednom i u drugom položaju. Možete slobodno da idete i preko ovog vremena. Oni èitaoci koji imaju iskustva sa joga položajima (asanama) i ovladali su položajem lotosa (padmasana), mogu nastaviti da ga koriste i dalje, ali bi bilo korisno da proðu i kroz ova dva položaja. Od sada, svaki put neposredno pre izvoðenja vežbi, zauzeãete jedan od ova tri "radna" položaja po svom izboru. Izuzetno, u nekim sluèajevima, sugerisaãu vam zauzimanje položaja koji najviše odgovara prirodi vaših vežbi ili aktivnosti. Ovladavanje opisanim položajima je od posebnog znaèaja za poèetno napredovanje jer jaèa snagu volje, razvija svest o vašem unutrašnjem ja i omoguãava da kosmièka energija slobodno teèe kroz vaše telo. Kontrakcija perineuma Prvo uradite standardnu pripremnu proceduru pre izvoðenja svake vežbe ili rada: 1- opuštanje 2- zaštitu 3- zauzimanje jednog od opisanih položaja Nakon što ste zauzeli svoj položaj, poènite sa vežbom tako što ãete pri svakom udisaju uvuãi i pri izdisaju opustiti perineum koji predstavlja taèka izmeðu genitalija i anusa. Kroz celu vežbu dišite normalno i radite tako da posle svakih 5 uvlaèenja-opuštanja perineuma, nastavite sa disanjem bez kontrakcija perineuma u trajanju od 15 udisaja i izdisaja. Zatim ponovite ceo postupak tako da ukupno uradite 3 puta po 5 serija disanja sa kontrakcijama izmeðu kojih imate pauzu od 15 udisaja i izdisaja. Nemojte raditi više od tri serije najmanje tri meseca. Ako ste svakodnevno upražnjavali ovu vežbu, trebalo bi da nakon tri meseca preðete na sledeãu

29

vežbu u kojoj ãete svakodnevno praktikovati 4-8 brzih kontrakcija perineuma sa pauzama od 15 do 30 minuta izmeðu ponavljanja. Ovu vežbu praktikujte svakodnevno bilo gde (kod kuãe, na poslu, dok šetate) i u bilo koje vreme, sve dok ne osetite da kroz nju ulazite u stanje smirenosti. Ples moãi Igranje je oduvek bilo u celom svetu deo duhovne tradicije i èovekovog obožavanja bogova. Orijentalni trbušni ples, šamanski, derviški, afrièki ili hindu plesovi, samo su neki od primera ovakvih plesova moãi koji dovode do ekstaze. Izvoðenje spontanih ritmièkih telesnih pokreta kroz igranje o kome je ovde reè, može da predstavlja vrstu vašeg ritualnog plesa kao oblika obožavanja, ili zadobijanja moãi, oslobaðajuãi svoje zarobljeno unutrašnje ja. Preporuèujem vam da eksperimentišitc sa arhaiènim, meditativnim i ambijentalnim atmosferskim tonovima, tzv. "new age" muzike koja je veoma podesna za ovakvu vrstu plesa. Plešite bez odeãe na sebi. Kada poènete da oseãate da ste sa ovakvim igranjem potpuno svoji bez ikakve nelagodnost, probajte da igrate istovremeno kontrakujuãi perineum, takoðe uvodite elemente simulativnog seksualnog akta, zatim kombinujte ovo zajedno sa uvijanjem i pomeranjem. Ovakvo igranje bez svesne kontrole može pobuditi energiju i uvesti vas u stanje uzbudenosti ili èak polutransa. Meðutim, igrajte da biste prvenstveno razvijali oseãanje svesnosti kako vas energija pokreãe. Doðite do vašeg Božanstva plesanjem i budite jedno sa njim/njom. Kasnije, ovaj tzv. energetski ples možete koristiti na primer, za izazivanje ekstaze ili za dinamièno okultno preuzimanje božanskih životinjskih oblika koji imaju svoje liène naèine pokreta, stava. Prvi kanali manifestacije iskonske svesti na zemaljskom planu bile su životinje. Preuzimanje njihovih oblika predstavlja jedan od naèina ostvarivanja kontakta sa razlièitim ispoljavanjima kosmièke energije ili "božanstvima", o èemu ãe biti više reèeno na drugom mestu. Napomenuo bih samo da ples izvodite iskljuèivo sami ili u grupi istomišljenika u što komotnijoj odeãi ili goli. Pravilno disanje Za veãinu ijudi normalno disanje predstavlja nesvestan proces kojim se obezbeðuje elementarna kolièina vazduha potrebna za njihovo životno održavanje. Svakom ljudskom biãu je zajednièko shvatanje važnosti disanja, ali svako od nas na razlièit naèin diše i koristi svoje disanje, èovek može bez hrane ili vode da izdrži relativno dugo, meðutim, èak i za vreme sna kada su èula i svest eliminisani, disanje ne prestaje. Zbog toga je ono jedan od kljuèeva misterije života: sve dok dišemo mi i postojimo. Pravilno disanje u seksualnom okultizmu znaèi duboko pluãno abdominalno disanje sa jedne strane, i svesno disanje i izdisanje sa druge strane. Za našu svrhu ovde nije od fundamentalnog znaèaja da se upuštamo u opisivanje složenih disajnih tehnika Tao Cia, Ci Gunga ili Pranajame. Vežba koja sledi ima za cilj da nauèite tzv. duboko (abdominalno pluãno) disanje koje izvodite kroz nos zatvorenih usta. Važno je naglasiti da ãete, kada jednom pravilno savladate metodu dubokog disanja, sa manje teškoãa izvoditi naprednije vežbe psihièkog disanja i da pravilno disanje može biti sredstvo za kontrolu eteriène energije u telu.

30

Prvi korak Svaki nas udisaj i izdisaj sastoji se zapravo iz tri faze koje slede jedna za drugom tako povezano, da stvaraju utisak jedinstvene, nerazdvojive celine. Meðutim, ako svesno obratimo pažnju na svoje normalno disanje posle nekoliko puta osetiãemo kako se prvo ispunjava vazduhom najniži, abdominalni deo pluãa, zatim deo pluãa iza dijafragme i, u krajnjoj fazi, udisaj dostiže svoj vrhunac ispunjavajuãi vazduhom gornji deo pluãa. Sada da bi ste pojaèali percepciju udaha stanite uspravno i razdvojite stopala u širini ramena. Svucite sa sebe svu odeãu i donji veš. Stavite šake jednu preko druge na abdominalni deo koji se nalazi oko èetiri santimetra ispod pupka. U Taoistièkoj Unutrašnjoj Alhemiji ovo mesto je sediste Cia i naziva se Tan-Tien. Pre nego što poènete, izbacite tj. izdahnite vazduh kroz usta. Nakon toga udahnite i pokušajte da osetite kako uneseni vazduh preko abdomena vrši spontano pritisak na vaše šake. Trudite se da od prvog pokušaja uèinite ovaj pokret bez svesne upotrebe stomaènih mišiãu. Kada budete izdisali pritiskajte lagano šakama abdomen sve dok vazduh potpuno ne bude istisnut. Ponavljajte ovaj postupak sve dok vam ovakvo udisanje i izdisanje na postane sasvim prirodno. Drugi korak Sledeãi postupak je da obe šake stavite jednu preko druge prekrštene na gornji deo grudi, nešto iznad dijafragme. Sada udišite vazduh koliko god je to moguãe samo grudima izbegavajuãi pokretanje stomaènih mišiãa, a zatim izdišite sve dok sav vazduh nije istisnut zamišljajuãi da šakama hoãete da dotaknete kièmu. Ponavljajte ovaj postupak sve dok vam ovakvo udisanje ili izdisanje ne postane sasvim prirodno. Treãi korak I dalje ste u stojeãem položaju u kome sada povezujete abdominalno i grudno disanje u jednu celinu. Lagano udahnite usmeravajuãi vazduh u abdomen. Kada ga ispunite, nastavite bez prekida da udišete puneãi grudi vazduhom. Prilikom izdisaja lagano ispustite prvo sav vazduh iz grudi a zatim iz abdomena. Kontinuiranim uvežbavanjem vaše abdominalno i grudno disanje postaãe tako sihronizovano kao da predstavlja jedistven pokret koji omoguãava duboko disanje. Na kraju da rezimiramo šta znaèi pravilno duboko disanje: - da su vam udisaji i izdisaji smireni, lagani i ravnomerni - izmeðu udisanja i izdisanja ne postoji razmak - nema zadržavanja daha. Ukoliko za vreme izvoðenja tehnike pravilnog dubokog disanja osetite "da vam se muti u glavi" ili jako lupanje srca, to je znak da ste preterali sa vežbom. U tom sluèaju napravite pauzu od nekoliko dana a zatim nastavite, ali smanjite broj ponavljanja. Sreãom, ne morate èekati da vam ovakvo disanje postane prirodan naèin disanja da biste se bavili seksualnim okultizmom ali bi trebalo tome svakako težiti.

31

PSIOMENTALNA OBUKA Da bi ste izazvali efekte radeãi kroz seksualni okultizam i stvorili praktièno iskustvo koje može da dovede do promena u svesti, treba da upravljate svojim energijama sa posebnom pažnjom, a to znaèi da imate sposobnost kontrole misli, koncentracije i kreativne imaginacije. Ako znamo da se najveãi deo seksualnog okultizma odvija na suptilnim nivoima, jasno je koliko je važno imati dobro istreniran um koji spreèava pojavu haotiènih i nekontrolisanih misli neželjene imaginacije. Sa ovim vežbama nastavljate razvoj svoje liènosti ali pre nego što nastavimo, dozvolite mi da vas još jednom podsetim na najvažnija pravila vaše okultne obuke. Pre svakog vežbanja treba - da je prošlo najmanje sat vremena od vašeg obroka - da obezbedite uslove mirnog okruženja i neuznemiravanja - da obuèete komotnu odeãu ili okultnu odoru - da upišite u svoj okultni dnevnik naziv, vreme i datum vežbe - da uradite zaštitu, opuštanje i da zauzmete jedan od tri savladana položaja. Tek kada to uradite spremni ste za samo vežbanje. Na kraju vežbe upišite u svoj dnevnik (koji treba da vam bude na dohvat ruke) vreme završetka vežbe, uspeh ili neuspeh, kao i sva druga bitna zapažanja. Da bi imali uvid u dužinu trajanja vežbe ispred sebe postavite sat na udaljenosti sa koje vam kucanje sata neãe skretati pažnju. Ukoliko vam nije konkretno reèeno, nemojte paliti bilo kakve mirise za vreme izvoðenja vežbi. Mentalna koncentracija Pojam "koncentracija" predstavlja èin potpune usredsreðenosti na nešto odreðeno. Da bi smo bili u stanju da možemo svesno upravljati kontrolisanom seksualnom energijom vodeãi je do njenog centra, treba da imamo razvijenu sposobnost koncentracije misli. Sada ãu opisati vežbu za kontrolu tj. vladanje mislima. Prvi nivo Zatvorite oèi i poènite da dišete pravilnim dubokim disanjem. Usmerite svoju pažnju iskljuèivo na svoje udisaje i izdisaje. Kada misli poènu da se pojavljuju, samo posmatrajte kako teku ne vezujuãi se za njih. Nemojte uticati na tok vaših misli ili im dopustiti da vas povuku za sobom. Budite jednostavno posmatraè, ne vezujuãi se za svoje misli. Ovo u poèetku može da vam se uèini skoro neizvodljivim zadatkom kada gomila misli poène da vam preplavljuje um, ali redovno izvoðenje vežbe dokazuje suprotno i intezitet misli koje ulaze u um postepeno ãe opadati praksa vodi usavršavanju. Drugi nivo Kada uspete da vam se bujica svakojakih misli svede na nekoliko misli u vremenu od najmanje 10 minuta, spremni ste za sledeãu vežbu koja se sastoji na usmeravanju pažnje na samo jednu odabranu misao. Izaberite proizvoljno bilo koju misao i držite se nje ne dozvoljavajuãi da vam u um "uðu" druge misli. Vežbu treba da radite sve dok ne budete u stanju da se držite izabrane misli najmanje 10 minuta.

32

Treãi nivo Da bi se postigla apsolutna praznina uma potrebne su mnoge godine vežbanja. Meðutim, èak i tada može se samo neko vreme biti bez ikakvih misli u umu. Za vas je sasvim dovoljno da uvežbavate stanje praznine uma svakodnevno dvadeset minuta tokom dvadeset i jednog dana. Nakon ovog vremena trebalo bi da možete biti nekoliko minuta u stanju praznine uma, što je sasvim dovoljno da biste nastavili dalju obuku. Projektovanje svesti Jedna od izuzetnih sposobnosti za okultistu jeste premeštanje svesti. Drugim reèima, sada ãete nauèiti kako da projektujete svoju svest u nešto izvan vas samih. Ova sposobnost može služiti za mnoge svrhe: za ojaèavanje sposobnosti uspostavnjanja kontakta mentalnom snagom, kao priprema za astralnu projekciju, preuzimanja božanskih oblika, itd.. Vežbu izvodite kao i ostale u sedeãem položaju. Ispred sebe na sto stavite predmet koji ste izabrali da u njega projektujete svest. Za poèetak neka to bude neki jednostavan predmet geometrijskog oblika. Sada zamislite sebe kako ste se projektovali u njegovu unutrašnjost. Osetite ne samo kao da ste stvarno u njemu, veã da ste vi lièno taj predmet. Treba potpuno da zaboravite na sebe, svoj ljudski telesni oblik, ne smete imati ni najmanji oseãaj sumnje. Treba da doživite boju, izgled, velièinu predmeta u koji ste ušli, tj. koji ste vi sada postali. Sada kada ste sebe u potpunosti identifikovali sa predmetom u koji ste se projektovali, dolazi najvažniji deo vežbe koji se sastoji u tome da sa njegove pozicije doživite prostor u kome ste. Pokušajte da vidite sve što vas okružuje, istražite svoju okolinu, zatim osetite sto na kome se nalazite, posmatrajte druge predmete koji se eventualno nalaze na stolu. Vežbajte ovo sa razlièitim predmetima od prirodnih materijala, posebno sa kristalima ako imate moguãnost da ih nabavite. Kada steknete odreðenu veštinu, što znaèi da ste u odreðenom vremenskom periodu u stanju da neprekidno održavate svest u izabranom obliku (period izmeðu pet i sedam minuta biãe sasvim dovoljan), pokušajte sa projektovanjem u neki biljni oblik. Osetite sve isto kao i ranije, dakle, doživite sebe kao biljku, svoje listove, stablo, cvet, koren, kontakt sa zemljom u koju ste posaðeni. Nemojte dozvoliti ni najmanju sumnju, da ste ono što ste izabrali da budete. Osetite kako upijate vodu kroz žilice iz zemlje, kako upijate listovima životnu energiju od sunca, posmatrajte okolinu sa mesta na kome se nalazite itd. Kada i ovu vežbu savladate, preðite u složenije životne oblike, projektujuãi svest u neku od životinja. I ovde važi sve što je veã prethodno reèeno. Znaèi, ako ste na primer izabrali da projektujete svoju svest u neku od ptica, recimo sokola, doživite sebe kako letite, osetite vetar, vazdušne struje, posmatrajte dole zemlju svojim oštrim pogledom kome ništa ne može promaknuti. Lovite svoj plen, spuštajuãi se velikom brzinom prema njemu bilo da je u vazduhu ili na zemlji. Doživite kako ga sustižete i grabite kandžama noseãi ga u svoje gnezdo. Osetite ukus mesa kojim se hranite itd. Kada budete u stanju da izmeðu pet i deset minuta zadržite svoju premeštenu svest u odreðenom životinjskom obliku oseãajuãi i doživljavajuãi se kao izabrana životinja, možete preãi na završnu vežbu sa ljudskim biãima. Vežbu zapoènite sa osobama oba pola koje blisko poznajete da bi ste mogli što vernije reprodukovati njihove naèine ponašanja i oseãanja. Doživite sebe u potpunosti kao izabrane osobe ponašajuãi se identièno kao one same. Kada steknete odreðenu veštinu, možete preãi na zamišljanje potpuno nepoznatih ljudi, ukljuèujuãi i osobe razlièite boje kože i rase. Kada uspete

33

da projektujete i održavate svest u ljudima izmeðu pet i deset minuta celokupna vežba je kompletirana. Jednom kada stvarno uspete da svest izaðe iz vašeg fizièkog tela, možete je oblikovati po volji u konkretne svrhe. Ovde bih dodao da, imajuãi na umu neke primere iz života, moram upozoriti sve one koji bi se eventualno usudili da koriste ovu ili neku drugu moã za uticaj na volju druge osobe, neka zapamte da time izazivaju ozbiljne karmièke posledice. Kreativna imaginacija Imaginacija je sposobnost zamišljanja slika i dogaðaja. Kada na primer prièate o utiscima sa nekog putovanja, vi koristite imaginaciju u opisivanju prizora stvarajuãi u umu svojim "unutrašnjim okom" slike opisanih dogaðaja. Sa druge strane, neko može prièati o egipatskim piramidama koje odlièno zna iz knjiga i sa fotografija a da ih nikada nije video. Da bi stvorili odreðeno stvarno stanje stvari prema svojoj volji, treba obavljati radove posredstvom kreativne imaginacije koja daje matricu sa kojom radi istrenirani um. Na ovaj naèin mi trasiramo svoje radove na razlièitim unutrašnjim nivoima kroz precizno i jasno sagledavanje odreðene slike, detaljnim pravljenjem simbola, preuzimanjem razlièitih oblièja, itd. Sada prelazimo na samu vežbu koja kombinuje tehniku razvoja kreativne imaginacije i tehniku razvoja unutrašnjih èula. Uzmite jabuku, na primer, i posmatrajte je neko vreme, obratite pažnju na njenu težinu, oblik, boju, miris. Nakon nekoliko minuta ostavite jabuku na stranu, zatvorite oèi i zamislite u svom umu kako ponovo uzimate jabuku i prinosite sebi. Osetite njenu težinu i oblik, posmatrajte boju, a zatim je zagrizite istovremeno zamišljajuãi zvuk koji tom prilikom nastaje. Osetite njen ukus i miris. Pokušajte da što realnije doživite ovu imaginaciju bez i najmanje sumnje. Ako imaginacija poène da nestaje, a to ãe se sigurno u poèetku dogaðati, pokušajte da je prizovite ponovo. Na kraju vratite jabuku na mesto odakle ste je "uzeli" i zapišite svoja zapažanja. Na poèetku prvih nekoliko dana nemojte raditi duže od 5 minuta, a zatim produžavajte postepeno trajanje vežbe. Kada uspete 10 minuta neprekidno da održavate ovu zamisao u svom umu, preðite na svoje sopstvene zamisli eksperimentišuãi sa razlièitim prizorima, likovima, oblicima, zvucima, oseãajima, ukusima mirisima. Ova vežba pre svega jaèa snagu vaše kreativne imaginacije, ali takoðe razvija i vaša unutrašnja èula. Kontrola emocija i ponašanja Mnogi obrasci vaših razmišljanja, emocija i ponašanja su odraz neuravnoteženosti vaše zemaljske liènosti. Da bi smo oslobodili svoje unutrašnje, pravo Ja, treba razvijati svoju okultnu liènost kroz stvaranje novih navika menjajuãi postojeãe koje se nalaze ispod površine normalne svesti. 1. Vežba Izaberite neka od svakodnevnih oseãanja poput "uvreðenosti", "zadovoljstva", "neraspoloženosti", "potištenosti", "ljutnje", "radosti", "tuge", "oduševljenosti", "straha" i pratite u toku sedam dana koliko èesto dolazi do njihovog pojavljivanja savesno ih upisujuãi u vaš dnevnik. Sada izaberite prvo od tri oseãanja koja se budu najviše pojavljivala i izbegavajte ga u sledeãih sedam dana. Nakon toga preðite na sledeãe oseãanje. Na kraju uradite sa preostalim oseãanjem isti postupak. Znaèi, sa svakim od ta tri oseãanja radiãete po nedelju dana.

34

2. Vežba Nakon dvadeset jednog dana poènite sa vežbom koja se sastoji iz bezrazložnog izazivanja odreðenih oseãanja, na primer "ljubomore", "dosade", "oduševljenosti", "uznemirenosti", "sažaljivosti", "stidljivosti", "ravnodušnosti". Tokom sedam dana radite, od buðenja do neposredno pre spavanja sa jednim izabranim oseãanjem izazivajuãi ga najmanje jednom u pola sata tokom dana. Izabrano oseãanje doživljavajte najviše pet minuta, a zatim prestanite da mu se prepuštate. 3. Vežba Usmerite pažnju na razlièite modele ponašanja u posebnim situacijama, na primer: plahovitost, ljubaznost, navalentnost, stidljivost, srdaènost, ravnodušnost, grubost, nežnost, ignorisanje. Vratite sebe u situacije kada ste se ovako ponašali, pokušajte da sagledate razloge takvih ponašanja. Ubrzo ãete postajati sve više svesni kada i zašto se ponašate na odreðeni naèin. Na primer, obratite pažnju na svoje ponašanje kada ste u nepoznatom društvu, kada upoznajete nove ljude, kada osetite privlaènost ili odbojnost prema nekome, kada nekome poklonite svoje poverenje, kada vas neko izneveri, kada ste raspoloženi ili kada ste neraspoloženi. 4. Vežba Ova vežba se sastoji u preobražaju negativnih, destruktivnih emocionalnih energija u njihove pozitivne suprotnosti, na primer: - nemir u mirnoãu - neraspoloženje u zadovoljstvo - uzbuðenost, plahovitost u hladnokrvnost - ljutnju u razumevanje - strah u hrabrost - tugu u radost - uvreðenost u oproštaj - nestrpljenje u strpljivost. Nepojmovno mišljenje Da li ste u stanju da posmatrate, imate svest o neèemu, a da ga, doživljavajuãi istovremeno mislima ne uoblièavate u prepoznatljive pojmove? Veza izmeðu èoveka i spoljašnjeg sveta bazirana je na misaonim pojmovima. Mi vidimo nešto i automatski se pojavi misao kojom imenujemo to nešto. Meðutim, mi smo razdvojeni od realnosti tim istim našim mislima koje se odnose na spoljašnji svet. Sada ãu opisati vcžbu. Napišite na parèetu papira svoje ime, i pokušajte da ga posmatrajuãi ne ponovite u svom umu. To znaèi, da gledate u slova vašeg imena bez mentalnog reprodukovanja, drugim reèima: vaša svest treba da je prazna od svake misli sa kojom privremeno identifikujemo znaèenje onoga što ste napisali. Dakle, nijedno slovo ili celokupna reè ne smeju biti odraženi u vašoj svesti veã njihovo znaèenje mora biti shvaãeno direktno. Uvežbavajte nepojmovno mišljenje i sa razlièitim naslovima, sa datumom vašeg

35

roðenja, sabirajuãi ili množeãi brojeve, sa slikama životinja i predmeta shvatajuãi direktno ono što vidite ili doživljavate bez misli tj. imena. Možete vežbati i sa erotskim slikama ne dopuštajuãi pojavu misli koje izazivaju žudnju. Ova vežba razvija oseãaj za direktni doživljaj shvatanje realnosti i od nje ãete imati koristi u svojoj buduãoj okultnoj praksi. Nemojte da vas zavara jednostavnost vežbe koja može tako delovati dok èitate. Tek kada budete poèeli sa vežbom moãi ãete objektivno da procenite težinu ili lakoãu oslobaðanja od navike pojmovnog mišljenja. Detaljno zabeležite u svoj okultni dnevnik svoje napredovanje za vreme ove vežbe. Ovim završavamo poglavlje osnovne obuke. Vežbe radite savesno i upisujte svoja zapažanja u okultni dnevnik. Suvišno je da se upuštamo u objašnjenja znaèaja samokontrole, imaginacije, kontrole misli, koncentracije itd. Ukratko, vaš um mora da upravlja spoljašnjom stranom vašeg zemaljskog postojanja, drugim reèima, vaše misli, emocije, ponašanje moraju da se pokoravaju vašoj volji. MANJI ENERGETSKI TOK faza 1 Prethodni trening imao je za cilj da vas dovede do psihofizièke spremnosti i stanja unutrašnje prijemèivosti za vežbu Manjeg Energetskog Toka. Sada ãete nauèiti kako da akumulirate seksualnu energiju u sebi koncentrišuãi je u specifiènom energetskom centru koji se tradicionalno na Dalekom istoku smatra središtem ljudskog tela. U Kini se ovaj energetski centar naziva Tan-Tien ili kako ga Japanci zovu Hara. Da ne bi bilo zabune, skrenuo bih vam pažnju na èinjenicu da se centar Tan-Tien ne podudara ni sa jednim od èakra centara hinduistièke Kundalini joge ili tibetanske joge Unutrašnje Vatre. Uzgred budi reèeno, veãina borilaèkih škola istoènjaèkih vu-shu i budo veština pridaju veliku važnost ovom energetskom centru i naèinu kako da se deluje iz njega. Meðutim, mi se ovde bavimo samo onim uputstvom vezanim za Tan-Tien (Haru) koje je od znaèaja za našu seksualno okultnu praksu. Ukoliko vaša interesovanja idu dalje u ovom pravcu, preporuèujem vam da se bliže upoznate sa Tai Ci Ãuen-om, Ci Gung-om ili Aikido-m, èija su izvorna vežbanja blisko povezana sa energetskim tokovima kroz telo. Sada prelazimo na samo izvoðenje prve faze Manjeg Energetskog Toka. Zbog sigurnosnih razloga, ovo vežbanje treba izvoditi postepeno i zato je podeljeno na tri dela. Pre svega, da bismo doživeli strujanje energije kroz telo treba da imamo jasnu predstavu o lokaciji posebnih centara i o kanalima kojima struji energija i povezuje ove centre. Za našu svrhu skoncentrisaãemo se samo na glavne taèke i kanale: - prva taèka je Jang-Kuan u podruèju perineuma - druga (taèka je veã pomenti Tan-Tien i ona se nalazi 4 santimetra ispod pupka u abdominalnom delu - treãa taèka Ni-Van ili Pai-Hui nalazi se na vrhu glave.

I deo vežbe: Zauzmite sedeãi položaj za vežbanje, locirajte centar Tan-Tien tri prsta (oko èetiri santimetra ispod pupka i približno toliko unutar tela), a zatim zatvorite oèi. Uradite svoju okultnu zaštitu, a

36

zatim maksimalno opustite telo dišuãi bez i najmanjeg naprezanja. Um treba da je miran, osloboðen misli i usmeren na oseãaj topline koji stvara Ãi koji udišete u podruèju perineuma. Potrudite se da osetite pojavu toplote i kako raste. U prvo vreme moraãete prisustvo topline da zamišljate, stvarajuãi je svojom imaginacijom pre nego što uspete da izazovete toplinu. Meðutim, kako budete odmicali sa vežbom, stvaranje i akumuliranje seksualne energije kroz pojavu i rast topline poèeãete da oseãate ne samo psihièki, veã i fizièki. To ãe biti signal da usmerite svoju seksualnu energiju uzdižuãi je uz kièmeni stub, do taèke tan-tien. Nemojte ništa pokušavati da postignete na silu; sve ima svoje vreme, zato vežbajte strpljivo i redovno. U ovom delu vežbe skreãem vam pažnju da samo zamišljanje da je toplina u Tan-Tienu ne predstavlja uspešno obavljen zadatak. Kada toplinu stvarno osetite da podižete u ovaj energetski centar smatrajte da ste uspešno savladali prvi deo ove vežbe. Ali nastavite sa dizanjem i akumuliranjem seksualne energije u abdominalnom predelu još najmanje tri nedelje pre nego što preðete na drugi deo vežbe Manjeg Energetskog Toka. Napomena : Kada je prirodno sakupljena, seksualna energija ima tendeciju ka pražnjenju normalnim naèinima (seksualnim odnosom, masturbacijom, noãnim polucijama), što proseènim ljudima nije ni lako niti uobièajeno da kontrolišu. U našem sluèaju, kada seksualnu energiju svesno poènete da akumulirate, nagon za pražnjenjem energije može biti još osetnije pojaèan potrebom za seksualnom aktivnošãu i verovatno ãete se boriti da je zadržite. Ova "borba" je neizbežna i ukoliko želite napredovati morate odneti pobedu nad svojim nagonima. Veãina uèesnika mojih seminara je otkrila da imaju problem sa zadržavanjem nagomilane seksualne energije u periodu uvežbavanja prvog dela Manjeg Energetskog Toka. Moglo bi se jedno posebno poglavlje napisati samo o tome dokle sve ego može da ide u pokušaju da se oslobodi tenzije i kontrole. Ali neãemo stavljati akcenat na to jer se radi o prolaznom simptomu. Posle nekog vremena želje i nagoni slabe u svom intezitetu i vi poèinjete da razvijate u sebi oseãaj novog kvaliteta seksualne energije u ovom stanju. Najvažnije jeste da vežbu tokom kompletnog njenog izvoðenja ispravno radite. Da bi ste olakšali zadržavanje energije u ovom stanju, ukoliko osetite napetost i potrebu za seksom, preporuèujem vam meditaciju kao i da koristite mantre. Za one èitaoce koji se prvi put susreãu sa pojmom mantre, dovoljno je reãi da mantre predstavljaju simbol, slog ili reè koji mogu da otvaraju unutrašnje nivoe. Mantre imaju svoju vrednost, ali nemaju snagu same po sebi. Bilo bi pogrešno smatrati ih nekakvim "èarobnim formulama" koje treba samo izgovoriti i cilj je postignut. Ovakav neozbiljan stav je èesto prisutan meðu neupuãenim i naivnim osobama kojima nije jasno kako to da njihovo izgovaranje mantri nema nikakvog efekta. Zato treba reãi da mantrièki simboli imaju moã i smisao samo za one koji su svojom duhovnom zrelošãu i znanjem svesni njenog unutrašnjeg znaèenja i poznaju uslove pravilnog rada sa njima koji ukljuèuju mentalnu koncetraciju, vizualizaciju, vibriranje, emociju itd. Meðutim, nas ovde mantre ne interesuju kao "reèi moãi" veã samo kao sredstvo za preusmeravanje pažnje, koje um ne može da prepozna u periodu uvežbavanja Manjeg Energetskog Toka. Mada nije irelevantna èinjenica da mantre imaju vrednost zbog njihove moãi buðenja ih "prizivanja" suptilnih snaga i izazivanja transa, ipak se ne možemo dublje upuštati u složenost mantrièke discipline koja je, kao i svi oblici istinskog znanja, tajno uèenje u koje vas može inicirati samo pravi uèitelj. Ãien, Kun, Džen, Sun, Kan, Li, Gen, Duci (kineska) Om Mani Padme Hum, Om Hum Phat (tibetanska tantra)

37

Ya devi sarva bhuteshu shakti rupena sansthita Om Rim Clim Sri Kali Namaha (hindu tantra) Jod-he-Vau-He (hebrejska kabala) Možete slobodno da radite sa svakom od navedenih mantri bez obzira što pripadaju razlièitim tradicijama, istražujuãi pri tom razlike i kvalitete energije za vreme dok ih upotrebljavate. II deo vežbe: Ovaj deo pokazaãe nam kako da izvedemo preobražavanje i cirkulaciju seksualne energije kroz telo uvodeãi nas u baziènu metodu akumuliranja Ãing Ãia Taoistièke Unutrašnje Alhemije. Dakle, nakon nekoliko nedelja svakodnevnog stvarnog oseãanja da podižete i usmeravate energiju u Tan-Tien, kada osetite da je dovoljno sakupljena, u ovom centru zapoènite preobražavanje seksualnog Ãia kanališuãi ga uz kièmeni stub prema glavi. Upozorenje: Ne pokušavajte da energiju odjednom podignete do glave. Praktikujte svakodnevno postepeno podizanje energije, najmanje tri nedelje, dok je ne dovedete do vrha glave. III deo vežbe: Kada budete podigli energiju do vrha glave, tj. centra koji se u taoizmu naziva ni-van ili Pei-Vui što znaèi "kruna", usmerite je bez zadržavanja na dole, preko središta èela i nosne pregrade spuštajuãi je do gornje vilice. Pre usmeravanja energije kroz gornju vilicu, jezikom blago pritisnite tvrdo nepce èime ãete spojiti dva kanala kojima ide energetski tok spuštajuãi se niz prednji središnji deo tela. Nastavite da spuštate energiju niz središnju liniju prednjeg dela tela kroz taèku Tan-Tien i genitalne organe do regiona perineuma. Zatim je kroz taèku Jang-Kuan ponovo usmerite na gore uz kièmeni stub do taèke Pei-Vui pa na dole preko prednjeg dela tela ponovo do taèke Jang-Kuan ponavljajuãi tako ceo proces. Cirkulacija energije kroz telo, kao što je prethodno reèeno, ide kroz dva kanala koji se nazivaju u taoistickoj alhemiji i akupunkturi Du (kanal kontrole) i Žen (kanal funkcije). Kanal Du ide od taèke Jang-Kuan koja se nalazi izmeðu anusa i trtiène kosti uz kièmeni stub do vrata preko vrha glave spuštajuãi se do tvrdog nepca, dok drugi kanal Žen poèinje od vrha jezika i spušta se prednjim delom tela do genitalnih organa u region perineuma gde se nalazi njegov donji kraj. Važnost spajanja jezika i nepca je od izuzetnog znaèaja, pošto na taj naèin energija premošãuje prirodnu razdvojenost izmeðu ova dva kanala. Nekome se na poèetku uvežbavanja Manjeg Energetskog Toka može desiti da oseãa vrtoglavicu ili muèninu, da ima bol u glavi ili u celom telu, što predstavlja simptome obrnute polarnosti. Ukoliko osetite neki od ovih simptoma da se ponavljaju uzastopno nakon nekoliko uvežbanja, treba da izvršite inverziju energetskog toka tako što ãete energiju usmeriti na gore kroz prednji deo tela do vrha glave, a zatim je povucite na dole niz kièmeni stub. Takoðe skreãem pažnju na to da tokom izvoðenja vežbe ne sme da se èuje udisaj-izdisaj. Ako èujete svoj dah, to je signal da vam disanje nije pravilno! U periodu savlaðivanja ove faze Manjeg Energetskog Toka, treba da se uzdržavate od svake seksualne aktivnosti, ali se odreðeno uzbuðenje preporuèuje jer pomaže

38

pobuðivanju energije. U suprotnom, koja bi bila svrha akumuliranja Ãia i same vežbe ako bi ste energiju nekontrolisano istrošili? Jednostavno, ne biste imali optimalni uslov za stvaranje Eliksira. Ponovo ãu naglasiti da je potrebno da istrajno i svakodnevno vežbate ako želite uspešno savlaðivanje Manjeg Energetskog Toka. Nemojte prelaziti na sledeãi nivo vežbe jer neãe imati nikakve svrhe sve dok ne postignete da odmah sa zapoèinjanjem ove vežbe, "Ãi" takoreãi automatski poène da teèe tokom kojim ga volja usmerava da sledi. Kada se to dogodi, tek tada ste spremni za sledeãu fazu Manjeg Energetskog Toka. MANJI ENERGETSKI TOK faza 2 Sledeãa vežba je meditativna tehnika koja predstavlja kreaciju i kontemplaciju o "Manjem Energetskom Toku" koji èini glavnu temu. Podrazumevajuãi da ste obavili okultnu zaštitu i opuštanje, zauzmite svoj odgovarajuãi položaj za vežbanje. Kada zatvorite oèi ponovo vizualizujte putanju energije kao što ste to radili u prvoj fazi, ali sa dodavanjem vizuelne i èulne imaginacije. To znaèi da ãete od sada za vreme udaha energiju usmerenu na gore kanalom kontrole (Du), vizualizovati u vidu crvene boje i oseãati kao vrelu vatrenu putanju, dok ãete energiju usmerena na dole, za vreme izdaha kanalom funkcije (Žen), vizualizovati u vidu bele boje oseãajuãi je kao ledeno hladnu vodu. Kada završite udisaj, osetite crvenu energiju u kruni svoje glave kako se transformiše u belu energiju (zadržavanje daha). Nakon toga izdahnite na dole belu energiju. Sada, u pauzi, sa ispražnjenim pluãima ispraznite um drugim reèima u ovom periodu nema vizualizacije i nikakvih imaginacija. Ovim ste završili jedan kompletan ciklus Manjeg Energetskog Toka. Zatim kada ponovo udahnete, zapoèinjete drugi ciklus i tako ponavljajte dok ne uradite sedam uzastopnih ciklusa. U poèetku nemojte iãi preko ovog broja. Možda vam se na poèetku ova vežba uèini malo komlikovanijom, ali ubrzo ãete uspeti da sihronizujete kruženje energije sa vizuelnom /crveno i belo/ i oseãajnom /vrelo i hladno/ imaginacijom i da uskladite što približnije jednako vremensko trajanje svake faze: udisaj-pauzaizdisaj-pauza. Ukoliko vam bude predstavljalo problem podjednako trajanje svake faze, preporuèujem vam da tako reãi neprimetno, malo pokrenete (tek toliko da osetite) svaki prst pojedinaèno na jednoj ruci. To znaèi da ãe svaka faza trajati dok ne pomerite svaki prst od palca do malog prsta tako ãete steãi unutrašnji oseãaj za vreme. Za vreme ovladavanja ovom tehnikom, protiv grešaka u njenom izvoðenju treba da se borite strpljenjem i mirnim radom ne žudeãi za uspehom. Upamtite: svojim radom vi samo dopuštate da se stvari same dogaðaju u vama, tj. psihi. To je drevna taoistièka veština "delanje putem ne delanja" (Wu Wei). Meðutim, ovo znaèenje nema nikakve veze sa neradom i pasivnošãu, veã predstavlja spontan èin. Uprošãeno Wu Wei možemo uporediti sa razvojem biljke. Zalivanje i negovanje biljke je direktna aktivnost, dok samo njeno rašãenje predstavlja Wu Wei. Ovakav rad sa Manjim Energetskim Tokom predstavlja veoma moãnu okultnu tehniku koju kineski adepti nazivaju "negovanjem Zlatnog Cveta" koji raste iz sjedinjavanja suprotnosti. Svrha ove tehnike je priprema za vaše unutrašnje buðenje koje predstavlja prvi svesni korak na putu ka stanju potpunosti: ujedinjenju sa Kosmièkom Svesãu. Pored toga, ona predstavlja kljuè za otvaranje okultiste prema duhovnoj moãi i njenom izbalansiranom proticanju kroz njega, što vodi do posebnih rezultata u duhovnom razvoju. Meðutim, Manji Energetski Tok nije metoda skoncentrisana samo na preobražaj i podizanje seksualne energije uz kièmeni stub kao što je to sluèaj u Kundalini jogi i Tantri. Ova tehnika se takoðe koristi da vitalizuje eterièno telo ili ga obnavlja ukoliko postoje ošteãenja kroz koje

39

energija nekontrolisano istièe. Takoðer koristi se i za uskladištenje energije u centru Tan-Tien, gde se èuva za dalju upotrebu ili moguãu razmenu sa vašim seksualnim parom. OPAŽANJE ETERIÈNIH ENERGJA Vežbajuãi Manji Energetski Tok, nauèili ste kako da svesno oseãate energetsku struju u svome telu. Prema okultnom uèenju eteriène energije su prisutne svuda i u svemu. Postojanje aure je u potpunosti dokazano Kirlijanovom fotografijom na kojoj se jasno vidi oreol energetskog polja. Kada je u pitanju èovekova lièna sposobnost viðenja aure, treba reãi da od stanja svesti pojedinca zavisi da li je i koliko u stanju da može detektovati ih videti nevidljivo energetsko polje oko svakog organizma ili objekta. Od kada je dokazano postojanje aure Kirlijanovom fotografijom, i najveãi skeptici više ne mogu poreãi prisustvo eteriènih energija. Kroz vežbe koje slede biãete upuãeni kako da razvijate vizuelnu svesnost eteriènih energija oko sebe. Širenje polja vizuelne svesnosti Za izvoðenje prve vežbe kupite beli hamer papir i isecite ga na pola. Jednu polovinu stavite na sto. Osvetljenost može biti veslaèka ili prirodna, bitno je da na hameru ništa ne pravi senku. Stavite obe ruke jednu pored druge tako da vam se palèevi dodiruju. Sada usmerite pogled sa palèeva na prostor izmeðu ruku. Poènite veoma lagano da razdvajate palèeve posmatrajuãi prostor izmeðu njih sa mentalnom svesnošãu, drugim reèima, ne usmeravajte pokretom oèiju pogled na prostor izmeðu palèeva, šta god da vidite samo posmatrajte. Možda ãete primetiti neko svetlucanje, iskrice svetlosti, šta god da bilo nemojte ništa umišljati veã samo posmatrajte. Ovu vežbu možete kombinovati i sa listom uzetim sa neke kuãne biljke. Stavite sveže otkinut list na hamer i zurite, kao da gledate kroz celu površinu papira ne fokusirajuãi pogled na sam list. Ako primetite svetlucanje znaèi da vidite auru lista. Druga vežba pomaže viðenju aure i drugih eteriènih energija. Možete je izvoditi u sedeãem ili stojeãem položaju tako što ãete držati otvorene oèi ne pomerajuãi ih i ne trepãuãi. Jednostavno treba samo da zurite ispred sebe ne fokusirajuãi pogled na neku posebnu taèku. Nakon ovoga raširite ruke sa strane u širini ramena tako ða èine pravu ili tek malo zakrivljenu liniju. Treba da zureãim pogledom obe šake vidite istovremeno. Sada podignite palèeve na rukama. Ako ih vidite iako nejasno, onda podignite sve prste za redom. Svaki put kada podignete sledeãi prst, treba da ste mentalno svesni podignutih prstiju. Ovo znaèi da zaista vidite iako nejasno, podignute prste na obe ruke istovremeno. Ovakvo zurenje predstavlja pogled od 180°. Ponoviãu još jednom. Budite samo mentalno svesni onoga što vam je u vidokrugu ne fokusirajuãi pogled na neku odreðenu taèku. Sledeãu vežbu izvodite u prirodi. Ako ste u prilici izaðite iz grada i provedite vikend na nekoj planini, šetajte njenim šumama i posmatrajte drveãe sa zureãim nepomiènim pogledom bez treptanja, šta god da opazite nemojte donositi sudove, samo posmatrajte. Ja sam ovo èesto praktikovao prilikom svojih odlazaka na Durmitor izvodeãi ponekad ovo i noãu, posebno na mestima gde se nalaze jezera okružena šumom (ovo zahteva poprilièan stepen staloženosti i hrabrosti). Naravno, to ne znaèi da boravak i noãi provedene u divljini nisu sami po sebi lep doživljaj, ali ako ste poèetnik nemojte pomišljati na izvoðenje noãnog eksperimenta. Ukoliko imate izbora nemojte boraviti tokom noãi na mestima gde se ukrštaju staze ili se nalaze ostaci starih svetilišta ili iskopina. Neki lokaliteti imaju èudne karakteristike koje nisu uvek vidljive u materijalnom svetu. Zato nikada ne preduzimajte bilo kakav okultni rad na takvim mestima ako niste zaista spremni jer se ponekad mogu pojaviti èudni efekti. Kada to kažem budite sigurni da

40

ovo ne pominjem bez razloga. U svojim mladim danima èesto sam išao u obilazak divljih mesta, posebno onih vezanih za legende, ili onih o kojima su ispredane "nadprirodne" prièe poput Homoljskih planina, Ðavolje Varoši, Radan planine, Stare planine, Durmitora itd. Uveravam vas da neka od ovih mesta ne prestavljaju uvek predele na kojima bi ste želeli da provedete noã u divljini. Kada ovo kažem, još i danas mi je u živom seãanju jedan od prvih "okultnih izleta" u Homoljskim planinama na koji sam otišao kao mlad okultista kada mnogo èemu nisam pridavao važnosti. Zbog doživljenog šoka od nespremnosti za nešto što sam tada doživeo, trebalo mi je više od pola godine da se povratim u stabilno stanje svesti i nastavim sa svojom obukom. Nekoliko godina sam izbegavao Homolje i samu pomisao da se naðem u blizini napuštenih vodenica potoèara nakon zalaska sunca. Od tada je "dosta vode prošlo ispod ãuprije". Vremenom stièuãi znanje i iskustva, navikavate se na stvari koje su drugaèije od uobièajenih ljudskih predstava, shvatanja i doživljaja. Zato, dok ne budete spremni, nemojte trèati ispred rude. U suprotnom, rizikijete da kao što se meni dogodilo, sebe privremeno ili trajno izbacite sa unutrašnje staze. Ako ste uspeli da oseãate kretanje energije u svom telu, sada pokušajte da osetite kretanje energije u partnerovom telu dok izvodi Manji Energetski Tok. Kretanje partnerove energije se može detektovati na dva naèina: oseãajem topline preko ruku koje pokreãete iznad partnerovog tela na udaljenosti oko èetri prsta iznad njegovog ili njenog tela. Drugi naèin je da partner stoji ili sedi dok vi zurite u njega. Znaèi ne gledate fokusirajuãi pažnju na partnera vec gledate takoreãi "kroz" ili "okolo" njega. Poželjno je da se partner bez odeãe nalazi ispred svetle pozadine jer ovim se postiže bolji uspeh vežbe. Cirkulacija energije sa partnerom Kada razmenjujemo energiju sa partnerom, prostor u kome radimo treba da ima prijatnu temperaturu, da ste u njemu koliko je moguãe neuznemiravani od ometajuãih uticaja sa strane. Postupak je sledeãi: I faza Relaksacija i okultna zaštita prostora unutar koga se izvodi rad. II faza Seksualno stimulisanje bez gubitka kontrole, dok oba partnera ne postignu dovoljnu uzbuðenost. III faza Partneri se genitalno spajaju u sedeãoj pozi i sihronizuju svoje disanje tako da dok jedan udiše drugi izdiše i obrnuto. IV faza Partner koji zapoèinje cirkulaciju prilikom udisaja stvara oseãaj kako energija ulazi kroz glavu vizualizujuãi je kao blještav svetlosnu tok koji se spušta u genitalije. Prilikom izdisanja vizualizuje kako energetski tok izlazi kroz genitalije (oseãaj energije treba da bude veoma izražen) i ulazi u drugog partnera. Drugi partner koji je u ulozi primaoca, sa udisajem vizualizuje kako blještavo svetlosni tok ulazi kroz genitalije podižuãi ga duž kièmenog stuba do glave (oseãaj energije treba da bude veoma izražen), odakle izdisajem kroz usta usmerava tok u svog partnera. Tako je oblikovan energetski krug kojim je uspostavljena stvarna cirkulacija izmeðu
41

partnera. Veoma je važno da oba partnera istovremeno vizualizuju energetsku struju vodeãi raèuna o sihronizovanom udisaju i izdisaju. Praktikovanje seksualno okultne cirkulacije energije znaèajno uzdiže energeski nivo oba partnera i podstièe uspostavljanje ravnoteže izmeðu muških i ženskih seksualnih sila. Razmenjivanje energije sa partnerom I faza Nakon perioda relaksacije, uraðene zaštite i meditacije partneri se meðusobno seksualno stimulišu vodeãi raèuna da ne doðu do gubitka seksualne kontrole. II faza Kada su oba partnera postigla jako uzbuðenje spajaju se negenitalno u sedeãoj pozi i zatvorenih oèiju nastoje da sihronizuju ritmove svoga disanja. Preko disanja partneri usmeravaju energiju u telu. III faza Partneri zatim izvode Manji Energetski Tok preko koga ãe sprovoditi razmenu energije spajajuãi se genitalno i ljubeãi se u usta (prethodno se partneri dogovore ko ãe prvi da prenosi energiju). IVfaza Kada oseti da je spreman, partner koji prvi prenosi energiju, diže je uz kièmu kanalom funkcije (udisaj) do glave i usmerava je preko usta svog partnera koji upija energiju sa svojim genitalijama i usmerava je kanalom funkcije u svoj Manji Energetski Tok. Da ne bi došlo do neuravnoteženog energetskog primanja, nakon izvesnog vremena partneri menjaju uloge (energetski tok) i partner koji je primao energiju sada je u ulozi prenosioca energije. Prilikom razmena energije kineski seksualni okultisti kažu da se "grubi jang uravnotežuje sa suptilnim jinom ili da se višak jina uravnotežuje sa jangom i vice versa". Takoðe, razmena energije pojaèaãe vašu vitalnu moã, a može da se primeni i u isceljujuãu svrhu, uz upozorenje da vi lièno ne budete izvor davane energije. Drugim reèima, uzmite energiju iz bilo kog drugog izvora (Sunca, Meseca, elementa Vode, Vatre, Vazduha ili Zemlje, drveãa, kristala...), a vi budite samo kanal kojim ãe energija biti usmerena u pravcu telesnog ili psihièkog ozdravljenja. METODA PRODUŽAVANJA SEKSUALNOG ÈINA (priprema za odlaganje i izbegavanje orgazma) Iako je neosporno da pravi orgazam igra važnu ulogu u seksualnom okultizmu, seksualno uzbuðenje bez orgazma je takoðe podjednako važno. Discipline poput taoistièke joge, Daksina Marg tantre, Karece - su poznate po svojim praksama produžavanja seksualnog èina i izbegavanja orgazma. Za nas ovde sposobnost produženog seksualnog uzbuðenja i/ili èina je od izuzetnog znaèaja iz sledeãih razloga: 12345uzdiže nas iznad grubog telesnog uživanja životna moã dodatno se uveãava dužim uzbuðenjem produžava vreme trajanja okultnog rada omoguãavajuãi bolje efekte predstavlja kljuè za moãni sekso-okultni trans vodi ka postignuãu totalnog orgazma

42

Ovi benefiti su od neprocenjive vrednosti za svakog istinskog seksualnog ezoterièara i uveliko privlaèe pažnju svakog poèetnika. Meðutim, treba reãi da ovakvu seksualnu aktivnost nije lako sprovesti bez samodiscipline i telesne kontrole, jer um, buduãi da je naviknut da ide "do kraja" u strasti i erotskom zadovoljenju svoje liènosti, neãe se jednostavno odreãi želje za orgazmom i/ili ejakulacije (muškarci). Vežba koja sledi data je u dve verzije: za one praktièare koji nemaju i za one koji imaju partnera. Verzija za solo praktièare I nivo Pre zapoèinjanja vežbe najmanje tri nedelje treba da ste apstinirali od bilo kakvih seksualnih aktivnosti. Neposredno pre same vežbe treba da je prošlo najmanje 3 sata od uzimanja hrane i 12 sati od konzumiranja bilo kakvog alkohola. Postarajte se da prostor u kome izvodite vežbu bude prijatne temperature i da u njemu ne budete uznemiravani. Skinite svu odeãu sa sebe, na sebi nemojte imati ništa od metalnog nakita i uradite zaštitni ritual. Zatim zauzmite odgovarajuãi sedeãi položaj unutar zaštitnog kruga, važno je da vam kièma bude uspravljena. Zatvorite oèi i poènite da masturbirate ali nemojte dozvoliti pojavu bilo kakvih fantazija. Kada doðete do oseãanja snažnog seksualnog uzbuðenja, prestanite sa stimulisanjem i skoncentrišite se na svoje disanje regulišuãi ga dok ne postane mirno i opušteno. Ponovite ceo postupak uvežbavajuãi ga najmanje 45 minuta. Na kraju uradite nekoliko ciklusa Manjeg Energetskog Toka a zatim zapišite svoja opažanja u okultni dnevnik. Vežbu izvodite najmanje nedelju dana. II nivo Sledeãi korak vežbe nastavljate pod istim uslovima kao u prethodnom vežbanju, samo sada kada poènete da oseãate snažno seksualno uzbuðenje i prestanete sa stimulisanjem izvedite sedam ciklusa Manjeg Energetskog Toka u kombinaciji sa kontrakcijama perineuma za vreme dok udišete. Celokupan postupak ponovite ukupno sedam puta bez dopuštanja pojava seksualnih fantazija, a zatim zapišite svoja opažanja u okultni dnevnik. Vežbu izvodite najmanje dve nedelje pre nego što preðete na sledeãu. III nivo Poènite sa seksualnom stimulacijom sve dok ne osetite snažno seksualno uzbuðenje, ali vodite raèuna da ne budete dovedeni do same ivice orgazma. Takoðe kontrolišite svoj um ne dopuštajuãi mu da pusti svojim žudnjama na volju. U ovom povišenom stanju uzbuðenosti treba da meditirate na sledeãe asocijacije: (muškarac) Crveno, vatra, sunce, svetlo, muško, broj 6, aktivno, strast, trigram Li (žena) Belo, voda, mesec, žensko, tamno, srebro, broj 9, receptivno, trigram Kan Što više budete znali o idejama koje predstavljaju date korespodentne asocijacije, dublje ãete ostvariti kontakt sa onim što leži u njihovoj osnovi. Kada vaše uzbuðenje splasne nakon odreðenog vremena, završite meditaciju a zatim upišite svoja zapažanja u okultni dnevnik. Ako ste savesno prošli kroz sve prethodne nivoe vežbe sigurno ãete osetiti povišen oseãaj proèišãene energije u celom telu. IV nivo U ovoj vežbi stimulišite se seksualno do same granice orgazma a zatim prekinite stimulisanje pre nego što više ne budete mogli da kontrolišete situaciju. U periodu mirovanja uradite sedam

43

ciklusa Manjeg Energetskog Toka.Vaša sposobnost samokontole sada treba da doðe do naroèitog izražaja i od nje ãe u velikoj meri zavisiti ishod vaših buduãih radova i kvalitet energija. Meðutim, ukoliko vam se ipak dogodi da vam vežba izmakne kontroli i doživite orgazam ili ejakulirate, nemojte u sebi stvarati oseãanje grize savesti ili razoèarenja zbog gubitka kontrole. Prihvatite to jednostavno kao deo svoje seksualno-okultne obuke. Takoðe, nekim osobama može predstavljati problem da se samo fizièkom stimulacijom seksualno uzbude do granice orgazma bez pomoãi mentalnog stimulisanja. Moram naglasiti da ne dopustite pojavu seksualnih fantazija i kroz neko vreme uveriãete se da je ovaj problem prolaznog karaktera. Za sve je potrebno vreme i kako vaše uvežbavanje bude napredovalo, sve više ãete se usavršavati. Svakodnevnim ponavljanjem ovakvih postupaka tokom odreðenog vremenskog perioda bez dozvoljavanja orgazma, trebalo bi da ste dostigli odreðenu veštinu odlaganja i/ili izbegavanja orgazma. Verzija sa partnerom I nivo Oba parnera treba da prethodno nisu imali nijedan oblik seksualne aktivnosti najmanje tri nedelje. Idealno vreme zapoèinjanja ove vežbe je prvi dan nakon završenog menstrualnog perioda partnerke. Najmanje tri sata treba da proðe od poslednjeg obroka, alkohol i druge stimulanse kao i parfeme ne treba koristiti. Treba skinuti sav metalni nakit sa sebe. Prostor u kome se obavlja rad treba da bude prijatne temperature, a mesto na kome se rad obavlja udobno ali ne premekano. Neki ljudi više vole da rade na krevetu, dok drugima pod više odgovara. Kada se uradi zaštitni ritual, partneri neodeveni treba da sednu jedan naspram drugog unutar zaštitnog kruga i posmatraju se bez ikakvih dodira i reèi. Nezavisno jedno od drugog, kada osete u sebi snažno seksualno uzbuðenje oba partnera treba da zatvore oèi i da usmere pažnju na svoje disanje koje treba regulisati da postane mirno i opušteno. Važno je takoðe ne dozvoliti pojavu mentalnog stimulisanja (fantazija). Zatim neka otvore oèi i ponove ceo postupak više puta. Uvežbavanje treba da traje najmanje 60 minuta. Na kraju vežbe oboje neka urade nekoliko ciklusa Manjeg Energetskog Toka. Posle svake vežbe zapisati svoja zapažanja u okultni dnevnik. Ovu vežbu treba raditi najmanje nedelju dana pre nego što se preðe na sledeãu. II nivo Partneri nastavljaju pod istim prethodnim uslovima i uputstvima, neodeveni sedeãi jedan naspram drugog. U poèetku se samo posmatraju, ne govoreãi ništa. Kada uzbuðenost preplavi oba partnera, vrlo lagano i veoma nežno poèinju da se miluju bez dodirivanja grudi i genitalija. Dodiri treba da budu laki poput pera i aseksualni. Ovakvo stimulisanje treba da traje dok partneri ne osete snažno seksualno uzbuðenje. Kada se to dogodi, neka oboje zatvore oèi i izvedu sedam ciklusa Manjeg energetskog toka u kombinaciji sa kontrakcijama perineuma kada udišu. Nakon toga partneri otvaraju oèi i trebalo bi da su u opuštenom stanju. Celokupan postupak treba ponoviti ukupno sedam puta a zatim završiti vežbu upisivanjem zapažanja u svoje dnevnike. Ovu vežbu raditi takoðe najmanje nedelju dana a zatim preãi na sledeãu. III nivo U ovoj vežbi muškarac neka legne na leða blago razmaknutih nogu sa rukama pored tela i zatvori oèi, ženski partner blagim milovanjem bez fizièkog kontakta sa genitalija zapoèinje upuštanje partnerovog tela u pravcu od stopala prema glavi. Kada je muškarac dovoljno relaksiran, ženski partner neka poène seksualno da ga stimuliše i dalje izbegavajuãi dodirivanje partnerovih

44

genitalija. Za to vreme on treba da izvodi Manji Energetski Tok sve dok ga seksualno uzbuðenje ne preplavi i tada daje prethodno dogovoren znak. Nakon toga uloge se menjaju, sada žena leži na leðima i ceo postupak se ponavlja. Kada je partnerica opuštena muškarac poèinje da je seksualno stimuliše ukljuèujuãi i milovanje njenih grudi ali ne i genitalija. Kada žena da znak da je dovoljno uzbuðena, muškarac neka zauzme sedeãi položaj, žena tada treba da mu sedne u krilo i opkoraèi ga nogama ne spajajuãi se genitalno. Ovo je veoma važno buduãi da oboje moraju kontrolisati telo, um i oseãaje ne dozvoljavajuãi gubitak seksualne kontrole: rasplamsana energija mora biti zadržana. Sada sledi meditacija u kojoj oba partnera dišuãi kroz nos što je moguãe dublje i duže, vizualiziraju kruženje energije na sledeãi naèin: muškarac dok udiše upija svojim genitalijama energiju koja teèe preko partnerkine vagine i podiže je uz kièmeni stub, prenoseãi je dok izdiše kroz svoja u njena usta, ženski partner udišuãi upija energiju kroz usta koju usmerava u svoj kièmeni stub i izdišuãi uliva energiju kroz svoje genitalije u partnerove. Nakon sedam kruženja smer energetskog toka se menja iduãi suprotnim pravcem i takoðe se ponavlja sedam puta. Sada partneri ponovo zauzimaju svoje pozicije jedan nasuprot drugog i završavaju vežbu izvodeãi nekoliko ciklusa Manjeg Energetskog Toka. Ovo uvežbavanje treba praktikovati dok partneri ne doðu u stanje da stvarno oseãaju ovaj energetski tok i onda mogu preãi na završnu vežbu. IV nivo Oba partnera neka jedan drugog stimulišu seksualno najmanje jedan sat. Sada muškarac sme da dodiruje vaginu a žena penis, ali treba da vode raèuna da ne budu dovedeni do ivice orgazma. Kada su dovoljno uzbuðeni, neka legnu jedno pored drugog i opuste se izvodeãi nekoliko ciklusa Manjeg Energetskog Toka. Zatim žena treba da sedne na muškarca okrenuta licem prema njemu i veoma lagano i nežno uvede njegov penis u svoju vaginu. Molim vas da obratite pažnju da reè unošenje predstavlja èin spajanja a ne snošaja. Drugim reèima, oboje ostaju apsolutno mirni ne izvodeãi nikakve fizièke aktivnosti i pokrete, ne izazivajuãi na bilo koji naèin približavanje orgazmu. Buduãi da u ovoj fazi obuke radite pre sa mirovanjem nego sa pokretima, èvrsto kontrolišuãi svaki povišen seksualni nadražaj, jasno je da morate kontrolisati svoju seksualnu želju ne dopuštajuãi umu da pusti svojim žudnjama na volju. Drugim reèima žudnja ne srne biti sama sebi svrha. U ovom povišenom stanju uzbuðenosti partneri treba da meditiraju na sledeãe asocijacije: (muškarac) Crveno, vatra, sunce, svetlo muško zlato, broj 6, delatno, strast, trigram Li (žena) Belo, voda, mesec, žensko, tamno, srebro, broj 9, receptivno, trigram Kan Što budete više znali o idejama koje predstavljaju date korespodentne asocijacije dublje ãete ostvariti kontakt sa onim što leži u njihovoj osnovi. Proniknuvši u jedan sasvim drugaèiji i dublji nivo znaèenja time ãe i vaš napredak u okultnom radu biti veãi. Kada muškarèevo nabreknuãe splasne nakon odreðenog vremena, meditacija se završava bez orgazma. Nakon toga partneri neka i dalje u tišini leže pola sata jedan pored drugog a zatim upišu svoja zapažanja u okultni dnevnik. Ako ste savesno prošli kroz sva èetiri nivoa, sigurno ãete zapaziti povišen oseãaj proèišãene energije u celom telu.

45

V nivo Ovo je glavna vežba. Kada su prethodno sproveli sve pripreme, partneri zapoèinju rad unutar zaštitnog kruga. Kada oboje budu u povišenom seksualnom uzbuðenju spajaju se u sedeãem položaju. Muškarac neka vrlo lagano uvuèe penis u vaginu. Sada oboje bez ikakvog pomeranja, ljubljenja, milovanja i zagrljaja sihronizuju disanje izvodeãi Manji Energetski Tok. Posle pet minuta takvog mirovanja zapoèinju sa što je moguãe nežnijim snošajem koji se sastoji iz naizmeniènih faza koje sprovode oba partnera. Pošto je muškarèev ud veã u vagini on zapoèinje prvi: I faza Veoma lagano izvlaèenje penisa iz vagine toliko da samim vrhom tek dodiruje vaginu i mirovanje tokom izvoðenje sedam ciklusa Manjeg Energetskog Toka. II faza Ponovo veoma lagano uvlaèenje penisa i mirovanje tokom izvoðenja sedam ciklusa Manjeg Energetskog Toka. III faza Žena veoma laganim pokretom izvlaèi penis dok samim vrhom ne dodiruje vaginu i tokom mirovanja izvodi sedam ciklusa Manjeg Energetskog Toka. IV faza Žena ponovo veoma lagano uvlaèi penis u vaginu i tokom mirovanja izvodi sedam ciklusa Manjeg Energetskog Toka. Tokom mirovanja oba partnera izvode Manji Energetski Tok. U ovakvom stanju oba partnera biãe toliko uzbuðeni da ãe njihova sposobnost samokontrole ovde doãi do naroèitog izražaja i od nje ãe u velikoj meri zavisiti ishod buduãih radova i kvalitet energija. Za vreme snošaja žena treba da drži pod kontrolom svoje vaginalne mišiãe, tj. da ih ne steže i otpušta dok je penis u njoj. Takoðe, kada je žena aktivna, muškarac treba da joj prethodno dogovorenim znakom (na primer nežnim pritiskom šaka na zadnjicu) signalizira pokret ili smirivanje. Ovim je vežba za partnere kompletirana. Broj ponavljanja cikjusa Manjeg Energetskog Toka kao i broj svakodnevnih vežbi su približno dati prema iskustvu. Ovladavanje ovom vežbom predstavlja: 1. važan korak u daljem razvijanju svesnosti o seksualnoj energiji 2. najbrži i najprirodniji naèin za odlaganje ili izbegavanje orgazma 3. transformisanje moãi telesne privlaènosti u viši stepen meðuljudskog odnosa i doživljaja 4. dovodi nas do praga ulaska u stanje izmenjene svesti (transa) u kome volja okultiste i dalje ostaje prisutna. Napomena: Buduãi da uvežbavanje tehnike produžavanja seksualnog èina traje duži vremenski period, ženski partner ãe se suoèiti sa situacijom izvoðenja vežbe za vreme menstrualnog perioda. Moj savet je: nastavite sa radom. Nemojte dozvoliti sebi ili partneru da doðete u dilemu i da vam predrasude utièu da li da radite ili pauzirate za vreme menstruacije. Od kada su pravi kljuèevi

46

seksualnosti izgubljeni i pod uticajem patrijahalnog društva koje je naglašavalo muški božanski princip potiskujuãi moã ženskog principa žene veãinom svoju periodu doživljavaju kao jedno neprijatno stanje u kome se oseãaju ''neèistim". Umanjivanje i poricanje ženskog božanskog principa je dovelo do izveštaèenih stavova prema seksualnim aktivnostima, odnosu prema ženi i tabuima koji još uvek uspešno spreèavaju mnoge žene da upoznaju svoje moãi. Meðutim, u stvarnosti, žena je na vrhuncu svoje sekso-okultne moãi za vreme svog meseènog ciklusa koji zato predstavlja najidealnije vreme za veoma posebne okultne radove. Tradicija kaže da kada zrela devojka prvi put dobije menstruaciju, to je znak da je moã Boginje poèela od tada da "teèe kroz nju". Znajuãi ovo, svaki ženski seksualni okultista treba da duboko meditira o svojoj ženskoj moãi, važnosti i ulozi menstruacije. ORGAZAM ILI SEKSUALNI VRHUNAC Genitalni orgazam Kada budete savladali vežbu produžavanja seksualnog èina, sam orgazam ili seksualni vrhunac ovako saèuvan predslavljaãe okultni kljuè koji otvara prolaz u dubine podsvesti kojim možemo podjednako doãi kako do ostvarenja praktiènih ciljeva u životu, tako i do širenja tj. preobražaja svesti. U osnovi, orgazam možemo podeliti na nekoliko razlièitih tipova koji zapravo predstavljaju sasvim posebne energetske kvalitete "vrhunca" seksualnog uzbuðenja: normalni orgazam, "orgazam celog tela" i "totalni orgazam". U praksi seksualnog okultizma normalan ili genitalni orgazam je sastavni deo veãine operacija. Uopšteno govoreãi, muški ili ženski praktièar za vreme izvoðenja seksualnog èina produžava period jakog seksualnog uzbuðenja koncentrišuãi se na svrhu okultne operacije. Za to vreme genitalni orgazam se odlaže do taèke kada ãe okultista voljom usmeriti energiju na unutrašnji nivo prema željenom cilju. Kada je pravi trenutak za to, zavisiãe od vašeg iskustva i pre je stvar intuitivnog oseãaja nego racionalne odluke. Sam naèin na koji ãe seksualna aktivnost biti sprovedena nije od presudnog znaèaja. Masturbacija, heteroseksualni ili homoseksualni odnos predstavljaju samo metodu dostizanja seksualnog uzbuðenja sredstvo da ostvarimo svoj cilj. Suština je da èim uðete u stanje povišene seksualne uzbuðenosti momentalno usmerite svest u pravcu izvršavanja konkretnog okultnog rada. Na žalost, za neupuãene, koji nestrpljivo i iskljuèivo jure kroz sekualni doživljaj za genitalnim orgazmom, sam "vrhunac" seksualnog uživanja tj. zadovoljenja, ostaãe još dugo vremena samo eksplozivni oseãaj olakšanja praãenog kratkotrajnim prekidom svesnog toka i telesnim grèem. Ovo ne znaèi da time želim umanjiti znaèaj doživljaja i naèin voðenja ljubavnog èina onakvog kako to upražnjava veãina èoveèastva. Ja lièno smatram da svako sebe pronalazi i doživljava u svemu pa i u seksu u skladu sa svojom svesnošãu. Meðutim, sa okultne taèke gledišta ostaje èinjenica da obièan seksualni èin ima za posledicu gubitak velike kolièine energije. Ovo se posebno odnosi na muškarce koji gube znatno više energije nego žene. Zašto? Zbog nagona da se na vrhuncu oslobode napetosti ejakulacijom koja im stvara prividan oseãaj seksualnog zadovoljenja dok energija zajedno sa semenom istièe kroz genitalije. Posebno dok su u periodu pune snage, muškarci o tome ne vode raèuna i nemaju razumevanja za kontrolisano trošenje svoga semena. Meðutim, vremenom, usled nekontrolisanog trošenja energije muškarac sve više gubi sposobnost potpunog obnavljanja energije što za posledicu ima sve veãe opadanje vitalnih moãi. Oni kod kojih blagovremeno proradi svest o tome imaju moguãnost da se revitalizuju, u suprotnom sledi suptilno narušavanje unutrašnjeg balansa i konstantno slabljenje

47

energetskog potencijala koji je odgovoran za pravilno funkcionisanje fizièkog i duševnog zdravlja. Meðutim, za razliku od muškaraca, žene gube neznatnu kolièinu energije preko svojih seksualnih fluida, šta više, može se reãi da se one seksualnim èinom pre energetski pune i regenerišu nego što se troše. Orgazam celog tela Orgazam celog tela, ili kako ga taoisti nazivaju "orgazam doline", je nova dimenzija seksualnog èina koji ima sasvim razlièit kvalitet energije od genitalnog orgazma. Spreèavanjem genitalnog orgazma, seksualni okultista otvara sebi moguãnost postizanja "viših" nivoa orgazma. Za vreme "orgazma doline" energetski nivo praktièara i dalje ostaje stabilan. Uzbuðenost ne pada naglo kao u sluèaju klasiènog orgazma veã traje mnogo duže, a snažno strujanje energije ne oseãa se samo u genitalnom podruèju veã obuhvata celo telo. Meðutim, sam oseãaj "orgazma doline" u poèetku nije lako razlikovati od kontrakcija normalnog orgazma koji zahvata genitalna podruèja. Samo vremenom i produbljivanjem iskustava, ovaj oblik orgazma se može doživeti kao stvarni svesni "orgazam doline" koji vas celog prožima. Doživeti stvarni orgazam celog tela nije jednostavno èak i naprednim praktièarima zato što je to pre jedno nepredvidljivo, specifièno iskustvo koje zahteva izuzetan energetski naboj, a ne stvar "znati kako" metode. Iskustvo pokazuje da što je jaèi energetski potencijal vaše seksualne energije, veãe su šanse za postignuãe orgazma celog tela. Pravilo za postizanje orgazma celog tela ne postoji, ali je sasvim izvesno da se može dogoditi u nekom trenutku dužim seksualnim uzbuðenjem uz izbegavanje genitalnog orgazma. Napomena: U "orgazmu celog tela" muški praktièar kontroliše ejakulaciju i uglavnom ne ejakulira. Mnogim muškarcima to nije lako i predstavlja problem da dožive orgazam bez ejakulacije. Jasno je da se stare navike na daju lako promeniti. Meðutim, trud i napor koji uložite isplatiãe vam se višestruko jer sposobnost suzdržavanja od ejakulacije predstavlja važan kljuè za akumuliranje i alhemijsku transmutaciju energije i veliki korak na stazi spiritualnog razvoja. Zbog toga je od posebnog znaèaja za muške seksualne okultiste da su u stanju da izbegnu ejakulaciju, da kontrolišu odlaganje orgazma i da budu spremni kada do njega doðe. Meðutim, treba reãi da je za osobu koja svesno vlada eteriènim energijama potpuno svejedno da li ãe da ejakulira ili ne zato što se Ãing Ãi koji je sadržan u semenu, mentalno izdvaja i projektuje u Manji Energetski Tok kojim se kanališc u energetski centar gde se èuva ili transformiše u okultnu silu. U principu veãina žena "lakše" prolazi vežbu odlaganja orgazma od muškarca jednostavno zato što mogu direktno da se usmere na koèenje orgazma buduãi da nemaju problem sa ejakulacijom. Meðutim, èinjenica je da i neke žene mogu da ejakuliraju. Ovaj fenomen je posebno uoèen u sluèajevima kada je kod žena stimulisana tzv. Grafen-bergova taèka. Uzgred budi reèeno, oko postojanja famozne G-taèke se lome mnoga koplja meðu nauènim seksolozima i zato je bolje da sami doðete do odgovora na ovo pitanje. Taoistièki, tantrièki i zapadni sekso-magijski autoriteti kažu da je lokacija ovog neobiènog orgazmièkog "okidaèa" unutar vagine pravo iznad otvora. Meðutim, ne oseãa svaka žena njeno postojanje. Jedini kriterijum može da vam bude lièno iskustvo. Ja sam èuo da žene koje su senzitivne na G-taèku opisuju je obièno kao "nešto u vagini

48

što na tom mestu oseãaju pod prstom". Kada su stimulisane, seksualno draženje im je izazivalo nagon za uriniranjem, a neke od njih su i ejakulirale za vreme orgazma. Totalni orgazam Totalni orgazam je stanje svesti nadseksualnog sjedinjavanja u kome ne postoji ništa što nas razdvaja od samih sebe, tj. svog Istinskog Sopstva. To je uzdizanje iznad svake dualnosti, osloboðenje koje seksualnog okultistu vraãa božanskom izvorištu. Opisati ovaj najviši oblik orgazma u kojem svest dolazi do iskustva potpunog blaženstva uranjajuãi adepta u najdublju, mistiènu ekstazu, je takoreãi neizvodljivo. U samoj osobi dolazi do prevazilaženja svih suprotnosti i unutrašnjeg jedinstva kroz koje se dostiže mistièko iskustvo koje taoisti nazivaju "sjedinjavanje Neba i Zemlje"; to je tantrièko sjedinjavanje šive i šakti; nirvana budista; alhemijsko Veliko Delo. Glavni "problem" oko postignuãa totalnog orgazma je taj što iziskuje dug trening i duboku posveãenost za koju je malo ljudi spremno. Bez ikakvog preterivanja može se reãi da samo oni koji istraju uprkos svim iskušenjima i nauèe kako da kontrolišu svoju seksualnu energiju, raskinuãe okove nametnutih navika proisteklih iz njihove niže prirode. Oni tada postaju sposobni za ostvarivanje i negovanje onoga što kineski adepti nazivaju "tajni savez" mistiènog jedinstva kojim se uzdiže seksualni odnos, tj. seksualna moã, u spiritualnu svesnost povezujuãi se na taj naèin sa svojim božanskim izvorom koji im daruje moã oslobaðanja. Ovome ãemo posvetiti više prostora u posebnom poglavlju o seksualnom misticizmu. PRIPREMA ZA INVOKATIVNO KANALISANJE SEKSUALNOSTI Invokacija oznaèava okultnu operaciju kojom prizivajuãi manifestujemo nešto u sebi. To može biti sila, energija, entitet. U ovom poglavlju bavimo se konkretno invokacijom i ovladavanjem energijama Sunca, Meseca Marsa i Venere. Pripremni invokacijski rad -1 Ovladavanje energijom Sunca za muškarce Vežbu radite nedelju dana zapoèinjuãi i završavajuãi u nedelju. Posmatrajte sunce prilikom njegovog izlaska i zalaska i ostvarite unutrašnji kontakt sa njim. U zoru i predveèerje gledanje u sunce nije škodljivo, ali u drugo doba dana ga izbegavajte jer možete izazvati ozbiljno ošteãenje vida. Nosite na sebi zlatan nakit i odeãu žute ili zlatne boje ponašajuãi se u "sunèevom stilu". U ovom pripremnom periodu ne smete imati bilo kakvu seksualnu aktivnost. Meditirajte na sunèev princip u svim njegovim aspektima. Posle posmatranja sunca nakon njegovog izlaska i zalaska, kao vodilju u svojim meditacijama koristite "kljuène reèi": muško, falus, vatra, zlato, broj 6, svetlost, dan, svest, toplina, aktivnost, elekrtricitet. Sledeãe nedelje ako ste u moguãnosti otiðite u prirodu i na usamljenom mestu, kada sunce bude u svom zenitu, izvedite invokaciju Sunca. Nakon što ste uradili zaštitu, poveãajte osetljivost dlanova trljajuãi ih jedan o drugi, a zatim podignite ruke sa otvorenim dlanovima u pravcu sunca. Osetite kako vas sa svakim udahom prožimaju sunèevi zraci koje upijate kroz dlanove i koje sa svakim izdahom usmeravate u TanTien. Kada osetite da ste potpuno ispunjeni sunèevom energijom, poènite da se seksualno uzbuðujete masturbacijom. Na vrhuncu, za vreme orgazma, treba sebe da zamislite sa talasastom

49

plavom kosom i prelepim zlatnim stasom potpuno doživljavajuãi kao da ste sam Boga Sunca. Nakon završenog rada nemojte raditi proterivanje smejanjem. Obratite pažnju na eventualne dogaðaje koji imaju veze sa ovim radom i zapisujte ih brižljivo u svoj okultni dnevnik. Ovladavanje energijom Meseca za žene Vežbu radite nedelju dana zapoèinjuãi i završavajuãi u ponedeljak. Posmatrajte mesec na noãnom nebu i ostvarite unutrašnji kontakt. Na sebi nosite odeãu srebrnaste ili bele boje, nakit od srebra, bisere, i ponašajte se u skladu sa meseèevom prirodom. U ovom pripremnom periodu ne smete imati bilo kakvu seksualnu aktivnost. Meditirajte na meseèev princip u svim njegovim aspektima, kao vodilju u svojim meditacijama koristite "kljuène reèi"; žensko, vagina, voda, broj 9, noã, podsvest, hladnoãa, pasivnost, magnetizam. Sledeãeg ponedeljka, ako ste u moguãnosti, otiðite u prirodu i u ponoã na usamljenom mestu izvedite invokaciju Meseca na sledeãi naèin. Nakon što ste uradili zaštitu, poveãajte osetljivost dlanova trljajuãi ih jedan o drugi, a zatim podignite ruke sa otvorenim dlanovima u pravcu Meseca. Osetite kako vas sa svakim udahom prožimaju meseèevi zraci koje upijate kroz dlanove i koje sa svakim izdahom usmeravate u TanTien. Kada osetite da ste potpuno ispunjeni meseèevom energijom, poènite da se seksualno uzbuðujete masturbacijom. Na vrhuncu, za vreme orgazma, treba sebe da zamislite sa srebrnastom kosom i eteriènim stasom kao da ste sama Boginja Meseca. Nakon završenog rada nemojte raditi proterivanje smejanjem. Ukoliko ste se pre poèetka rada zaštitili Manjim Proterujuãim Ritualom Pentagrama, na završetku još jednom uradite proterujuãi ritual pentagrama uz obavezan završetak otpuštajuãom reèenicom: "Ja otpuštam sve entitete koji su proterani ovim ritualom i neka se u miru vrate tamo odakle su došli". Obratite pažnju na eventualne dogaðaje u narednim danima ili nedeljama koji vam budu izgledali da imaju veze sa ovim radom i zapišite ih brižljivo u svoj okultni dnevnik. Inverzija-1 Ova seksualno-okultna metoda predstavlja kljuènu pripremu za rad koji vodi do viših misterija u kojima se prevazilaze sve suprotnosti pre nego se zakoraèi u najvišu misteriju Osloboðenja. Kineski posveãenici kažu da prisustvo jina i janga treba da bude podjednako zastupljeno u onome ko teži istinskom seksualno-mistiènom jedinstvu. U Tantri ovo je predstavljeno Šivom i Šakti. Kabalisti govore o muškom i ženskom principu nazivajuãi ih Nešamah i Èiah. Posluživši se jezikom Jungove dubinske psihologije: u svakom muškarcu je žena (anima) i u svakoj ženi je muškarac (animus). Svi ljudi traže u spoljašnjem svetu manifestaciju svog unutrašnjeg ja, drugim reèima tragaju za onim èega nisu svesni da je u njima samima. Moã iluzije razdvojenosti od naše unutrašnje ženskosti/muškosti na najnižem nivou stvara potrebu za zaljubljivanjem, voljenjem, bliskošãu, ispunjenošãu. Ali, sa druge strane tamna strana iluzije razdvojenosti predstavlja ljubomoru, okrutnost, sujetu i mržnju. O ovome svaki seksualni okultista treba da duboko meditira. Meðutim, ono što je od posebne važnosti sa naše taèke gledišta jeste da kroz ovaj rad muškarac prepoznaje svoju sopstvenu ženskost, a žena svoju sopstvenu muškost. Sa shvatanjem sopstvene muškosti i ženskosti, muško i žensko se spajaju u jedno biãe što nas dovodi do novih visina razumevanja ljubavi i samospoznaje.

50

Ovladavanje solarnom energijom za žene Sve što se odnosilo na ovladavanje energijom Sunca za muškarce sada važi za žene. To znaèi da ãete umesto sa lunarnim, raditi sa solarnim principom. Na ovaj naèin radiãete sa svojim sopstvenim muškim principom. Ova invokacija ima za svrhu da uravnotežite svoju seksualnost i stabilizujete svoju moã. Morate oseãati sebe kao muškarca dok ovo radite, toliko snažno da oseãate kako su vam i genitalije "fizièki" promenile oblik Ovladavanje meseèevom energijom za muškarce Sve što se odnosilo na ovladavanje energijom meseca za žene sad važi za muškarce. To znaèi da ãete umesto sa solarnim, raditi sa lunarnim principom. Na ovaj naèin radiãete sa svojim sopstvenim ženskim pricipom. Morate oseãati sebe kao žensko dok ovo radite, toliko snažno da oseãate kako su vam i genitalije "fizièki" promenile oblik. Nemojte u ovim sluèajevima raditi proterivanje smejanjem, veã dopustite da se iskustvo završi samo od sebe nakon vrhunca. Poželjno je da pre i posle završetka izvedete Manji ritual pentagrama. Na kraju izvedite obavezno otpuštanje svih entiteta koji su proterani ovim ritualom. Pripremni invokacijki rad - 2 Naša sopstvena muškost i ženskost ima svoje dvostruke aspekte: spiritualne i fizièke. U prethodnim vežbama radili smo sa energijama Sunca ili Meseca gde su do izražaja dolazili spiritualni kvaliteti. U sledeãim vežbama radiãete sa energijama Marsa i Venere koje sadrže više odreðenije i fizièke aspekte dualnosti muške i ženske seksualnosti. Kako vaše iskustvo bude raslo, biãete u stanju da otkrivate razlike u energetskim kvalitetima izmeðu Sunca i Marsa ili Meseca i Venere. Ovladavanje marsovom energijom za muškarce Vežbu zapoèinjete u utorak radeãi je nedelju dana. Meditirajte tokom ovog perioda na Marsov princip. Ukoliko ne možete da pronaðete fizièki Mars na noãnom nebu, treba da ga zamislite. Na sebi nosite odeãu u crvenim bojama, ponašajte se u "marsovom" stilu i suzdržite se od bilo kakvih seksualnih aktivnosti za vreme dok se pripremate. Evo nekoliko "kljuènih reèi": gvožðe, vatra, vrelo, suvo, crveno, rat, broj 5, volja, silovita seksualnost, oštrina. Sledeãeg utorka otiðite u prirodu i u ponoã izvedite invokaciju Marsa. Ako nije moguãe da vidite fizièki Mars, možete raditi i u zatvorenom prostoru pri èemu Mars treba zamisliti. Kada ste poveãali senzitivnost svojih dlanova trljajuãi ih jedan o drugi, stanite uspravno prema Marsu sa podignutim rukama tako da su vam dlanovi okrenuti prema njemu. Osetite kako ste prožeti zracima Marsa. Sa svakim udahom upijajte zraèenje kroz dlanove, a sa svakim izdahom ih usmeravajte i akumulirajte u Tan-Tien. Kad osetite da ste potpuno ispunjeni marsovom energijom, poènite da se uzbuðujete seksualno, masturbirajuãi. Na vrhuncu, za vreme orgazma, treba da zamislite kao da ste sam Bog Mars. Na završetku nemojte proterivati smehom, neka se iskustvo samo od sebe završi, èak iako je za to potrebno par dana. Ukoliko prilikom izvoðenja operacije upotrebljavate i Manji Proterujuãi Ritual Pentagrama, ne zaboravite na završno proterivanje. Za vreme nekoliko narednih dana ili

51

nedelja obratite pažnju na dogaðaje koji vam budu izgledali kao da odražavaju marsov princip i upišite ih pažljivo u svoj okultni dnevnik. Ovladavanje venerinom energijom za žene Pripremu zapoèinjete u petak i završavate narednog petka. Na sebi nosite odeãu zelenih boja i nakit od bakra ili malahita. Ponašajte se u skladu sa venerinim principom meditirajuãi na "kljuène reèi": bakar, zeleno, broj sedam, voda, oseãanje, nežnost, pasivno, opuštena seksualnost. Za vreme pripremnog perioda suzdržite se od bilo kakvih seksualnih aktivnosti. Sledeãeg petka otiðite u prirodu gde neãete biti uznemiravani i ukoliko fizièki ne možete da vidite Veneru na noãnom nebu ili ste u zatvorenom prostoru, zamislite je. Kada ste poveãali senzitivnost svojih dlanova trljajuãi ih jedan o drugi, stanite uspravno sa podignutim rukama tako da su vam dlanovi okrenuti prema Veneri (fizièkoj ili zamišljenoj). Osetite kako ste prožeti zracima Venere. Sa svakim udahom upijajte venerine zrake kroz dlanove i sa izdahom ih usmeravajte i akumulirajte u Tan-Tien. Kad osetite da ste potpuno ispunjeni venerinom energijom, poènite seksualno da se uzbuðujete masturbirajuãi. Na vrhuncu, za vreme orgazma, treba da zamislite kao da ste sama prelepa Boginja Venera. Inverzija-2 - Ovladavanje venerinom energijom za muškarce je da prate uputstva rada sa principom Venere za žene. - Ovladavanje marsovom energijom za žene je da prate uputstva rada sa principom Marsa za muškarce. Ovim završavamo osnovne invokacijske pripreme. Meðutim, svaki kraj oznaèava poèetak neèeg drugog. U našem sluèaju, ako uspešno savladate opisane vežbe ovladaãete moãnim energijama koje ãete svojom voljom biti u stanju da kanališete prema postavljenom cilju. Sa druge strane, svrha ovih pripremnih vežbi je da razvijate oseãaj za vrstu energija sa kojima budete radili. Ako jednoga dana doðete do nivoa sekso-okultnog rada na kome ste u stanju da preuzimate oblike razlièitih božanstava, shvatiãete svu vrednost ovih prostih, napornih i dosadnih vežbi koje vam se takvim za sada još mogu èiniti. SVESNO SANJANJE Èovek provodi polovinu svog života u stanju sna. Rad sa okultno kontrolisanim snovima može da bude vrlo koristan za seksualni okultizam buduãi da stanje sna otvara prirodan prolaz kojim svest ulazi u podsvest. Kreativno sanjanje omoguãava nam da svesno uèestvujemo u sopstvenom snu i predstavlja jedan od najefikasnijih naèina za kontaktiranje, manifestaciju i kontrolisanje podsvesnih, eteriènih energija. U praksi, doživeti stanje sna podjednako kao i budno stanje nije lako postiãi i zahteva mnogo truda i vremena. Da bi smo sebe doveli u ovakvo slanje potrebno je da zadržimo budnu svest tokom ulaska u san i da zapamtimo svoje snove kada se probudimo da bi se san mogao koristiti na ovakav naèin. Sama vežba se sastoji iz dva dela: prvog u kojem uveèe pre nego što zaspite dajete sebi sugestiju koju izgovarate na glas, na primer: "ja svesno uèestvujem u svojim snovima i pamtiãu ih kada se ujutru probudim".

52

Pre nego što poènete sa davanjem sebi izabrane formule, potpuno se opustite. Ponovite izabranu sugestiju 40 puta. Idealno bi bilo kada biste utonuli u san izvodeãi ovu vežbu, jer bi njen uticaj preneli u podsvest što bi imalo snažno dejstvo na psihu. Drugi deo vežbe radi se ujutru i sastoji se od priseãanja snova odmah nakon buðenja. Treba da imate posebnu svesku u koju ãete zapisivati svoje snove. Na ovaj naèin, vremenom i upornim vežbanjem, sasvim iznenada, doãiãete u polusvesno stanje izmeðu "jave i sna", tzv. stanje lucidnog snevanja u kome možete mnogo lakše stupiti u kontakt i raditi sa eteriènim energijama. Kada stignete do ove taèke uãiãete u jednu do tada nepoznatu dimenziju seksualnog okultizma koja može biti veoma efikasna. U poèetku tehniku kreativnog sanjanja ne treba praktikovati više od jedanput nedeljno da ne bi došlo do nepoželjnih efekata. Napomenuo bih i to da rad sa lucidnim snovima nije tzv. astralna projekcija, ali može biti osnova za izlazak svesti iz fizièkog tela. Ovim smo došli do "završetka" baziène sekso-okultne obuke. Neko može smatrati da su odreðena uputstva i pravila suviše zahtevna i kruta. Na ovakvo mišljenje mogu samo da kažem: jedino intuicijom i iskustvom mogu se razumeti razlozi zašto je tako. Uprkos onima koji obeãavaju osloboðenje kroz nezamislivo iskustvo seksualne ekstaze, put do vrhunskog zanosa i spoznaje krije mnoga iskušenja. Ne želim da obmanjujem èitaoca kako je staza seksualnog okultizma laka, jednostavna i uživajuãa. Do prave inicijacije se dolazi iskljuèivo proèišãavanjem od implantiranih kompleksa koji su vezani za seksualni doživljaj posveãenim radom a ne èistim seksom i iz liènog zadovoljstva što ste doživeli orgazam. Molim vas da upamtite da uživanje i seksualna ekstaza sama po sebi ovde nemaju svrhu ukoliko niste voðeni ispravnim stavovima i jasnim ciljevima. Težiti samospoznaji kroz seksualni okultizam je iluzorno ako ne postoji znanje o kreativnom korišãenju seksualnosti i potencijala njene moãi. Okultna seksualnost zahteva obuèen um, istreniran da može da se skoncentriše u svakoj situaciji, i nadasve jaku i od svega nezavisnu svesnu volju. A kako ãe biti postignuto bazièno seksualno uzbuðenje nije od primarne važnosti. Da li ãete ga postiãi sami ili sa partnerom, prepušteno je vašoj odluci. Ipak savetujem vam da prva sekso-magijska iskustva steknete u radu sa samim sobom, tj. kroz auto-erotsku metodu jer ãete posle toga moãi mnogo lakše da radite sa partnerom.

53

III DEO

54

PRAKSA Postoji velika razlika da li ovom putu pristupamo iz intuitivnog, neobjašnjivog privlaèenja, ili iz površne znatiželje koja predstavlja samo izgovor da se proba zabranjeno voãe i zadovolje seksualni apetiti. Molim vas da upamtite da puko uživanje u seksualnosti nema nikakav znaèaj u svetu seksookultne realnosti. Pre nego što preðemo na samu praksu, ponovio bih kljuènu stvar: da svako treba da preispita sebe, da istraži i doðe do liènog odgovora zašto ga privlaèi seksualni okultizam. Oni koji budu dovoljno iskreni prema sebi sigurno ãe uspeti da otkriju razloge koji leže ispod površine svesti. Neko ãe iãi dokle nije ni sanjao ostvarujuãi, na primer, ponovni kontakt sa prošloživotnim okultnim aktivnostima ili pripadajuãom tradicijom. Razlièiti ljudi uradiãe razlièite stvari sa ovom knjigom. Meðutim, ostaje èinjenica da je seksualni okultizam unutrašnja staza na kojoj ãete mnogo, mnogo više "uzdisati" od teškog i napornog rada u ovladavanju svojim nižim ja, nego od samog uživanja iz liènog zadovoljstva.

55

SEKSUALNA MAGIJA Obuka kroz koju ste prošli imala je za cilj da bazièno istrenira vaše telo, dušu i duh. Sada je došlo vreme da svoje novo izgraðene sposobnosti i proširenu svesnost upotrebite u kreativne svrhe. Kada se govori o onome što treba znati o praktiènoj strani okultizma vezanog za seksualnost, onda se uglavnom to odnosi na tzv. seksualnu magiju koja se bavi prouèavanjem, razvijanjem i upotrebom seksualne energije u konkretne magijske svrhe. Pre svega treba reãi da seksualna magija nije sistem sam za sebe. To je skup razlièitih tehnika koje mogu biti ukomponovane u bilo koji ezoterièni sistem. Na svom "nižem" nivou, seksualna magija najviše privlaèi pažnju novopridošlih delovanjem u pravcu ostvarenja konkretnih rezultata poput želja i uspeha u liènom životu, fizièkog i eteriènog isceljenja, zadobijanja okultnih moãi... Na višim nivoima prakse obuhvataju seksualno eteriène odnose sa sukubima ili inkubima, elementarnim ili planetarnim entitetima, operacije koje dovode do transcedentalnih iskustava poput: ostvarenje kontakta i odnosa sa svojim tzv. liènim božanstvom ("Svetim Anðelom Èuvarom"); preuzimanja božanskih oblièja; prizivanja i sjedinjavanja sa Boginjom/Bogom, itd. Na najvišem nivou seksualna magija prelazi u seksualni misticizam. Adept se služi osloboðenom životnom moãi preko grubog i/ili suptilnog aspekta seksualnog sjedinjenja u cilju dostizanja najviše ekstaze - Mistiènog Jedinstva. To je ritual svetog erotizma na najuzvišenijem stepenu: stapanje svesnog duha sa kosmièkom svešãu i uranjanje u blaženstvo ništavila... Kljuèni proces u seksualnoj magiji je osloboðenje i upravljanje seksualnom strujom u fizièkom i nadfizièkim nivoima. Magijskom kontrolom seksualne energije istrenirani muškarac ili žena stvaraju veoma visok energetski napon koji se, u stanju produženog seksualnog uzbuðenja, kanališe ka postavljenom cilju (prenoseãi se u orgazam i izmenjena stanja svesti) da bi proizveo željeno dejstvo na odreðenom nivou duhovnom, mentalnom, astralnom ili fizièkom. Ovo je od najveãeg znaèaja u seksualnoj magiji, jer se ona može praktikovati jedino kada postoji vrlo jasan i konkretan cilj. Za uspešnost u seksualnoj magiji potrebno je potpuno sjedinjavanje uma i tela, ovde nema prinude, postoji samo težnja, volja i cilj! Ona zahteva: hrabrost da se razrešavamo od svih stega što omoguãava nesputan tok seksualne struje pre njene kontrole; sposobnost da se doživi orgazam bez ikakvih liènih, moralnih predrasuda i psiholoških barijera; pa èak i spremnost da se izložite odreðenoj vrsti psihièke tenzije za vreme seksualne aktivnosti da bi ste se oslobodili od uobièajenih ponašanja i oèekivanja. Ovde dolazimo do kontradiktorne istine da praksa seksualne magije zahteva stabilnu liènost sposobnu da koristeãi erotske metode uðe u "nestabilno" stanje svesti za vreme produženog seksualnog uzbuðenja. Imajte na umu da je za uspeh svake operacije potrebno da seksualno uzbuðenje bude dovoljno dugo na konstantno visokom nivou do samog vrhunca rada, što seksualno uzbuðenje bude duže trajalo, sve bliže ãete biti pravilnom ulasku u ovaj potpuno prirodni oblik transa koji nam otvara više okultne nivoe na kojima se odigrava nevidljivi deo (seksualno) magijskih operacija. Da ovo izmenjeno stanje svesti ne bi bilo pogrešno shvaãeno kao upadanje u nekakvo psihotièno stanje, treba da bude jasno da u njemu naša slobodna volja nije ni na koji naèin oslabljena. Takoðe treba istaãi da za vreme produženog seksualnog uzbuðenja ne smete dozvoliti da upadnete u zamke seksualnih fantazija ili asocijacija! Èim osetite da je žudnja pobudila seksualnu energiju, treba odmah zapoèeti sa konkretnim okultnim radom. U suprotnom ideja žudnje nastaviãe da prožima svest sve dok se ne izlije kroz energetsku struju za vreme orgazma. Upamtite, za vreme seksualnog uzbuðivanja i u momentu orgazma ne sme postojati ništa osim

56

jasno definisanog cilja. Buduãi da se sekso-okultni trans ne može dostiãi "na pola puta", moramo iãi do kraja i biti spremni! Ponovo naglašavam: da bi ste potpuno ovladali ovim transom (kao i za sve drugo u okultizmu) potreban je istreniran um, jaka volja, razvijena sposobnost vizualizacije i mnogo rada. Postoje dve stvari na koje ovde želim da vam posebno skrenem pažnju. Prvo, mnogi poèetnici prave grešku zapoèinjuãi da praktikuju seksualnu magiju odmah sa partnerom, umesto da prvo sami sa sobom doðu do odreðenih iskustava. Bilo bi pogrešno misliti kako to neupuãeni obièno zamišljaju da se seksualno magijska praksa sastoji samo od izvoðenja partnerskog ili grupnog rada. U stvarnosti, najveãi deo seksualne magije se izvodi auto-seksualno, tj. masturbiranjem, što vam omoguãava da svoju praksu možete izvoditi nezavisno od partnera, dok se prakse sa partnerom ili sa grupom izvode na naprednijim nivoima. Vaše je za šta ãete se prvo odluèiti, ali ja vam preporuèujem da prve korake u praksi poènete sa autoerotskim tehnikama a zatim, nakon konkretnih postignuãa i steèene veštine, preðete na rad sa partnerom. Druga važna stvar je da nikada ne forsirate vaše vežbe i operacije. Niko ko je nestrpljiv ne može oèekivati da ãe postiãi uspeh. Sve što budete radili ima svoje vreme i dogaða se u skladu sa vašim razvojem i sposobnostima, a ne kao grom iz vedra neba. U okultizmu se retko dešavaju spektakularni dogaðaji i željeni uticaj rezultira u veãini sluèaja indirektnim dejstvom zbog èega mnogi poèetnici propuštaju da prizeme svoju želju ne prepoznajuãi kada doðe vreme za ostvarenje. Sve drugo su prazne prièe i lažna obeãanja. Zbog toga je neophodno da savesno vodite okultni dnevnik, kao i da ovladate veštinom opservacije i prepoznavanja predznaka. Rad sa sigilima Sada ãemo opisati metodu pravljenja magijskih znakova Engleskog okultiste i slikara Ostin Osmana Spera osnivaèa sistema "Nove Seksualnosti". Sperova metoda magijskih sigila sastoji se od nekoliko faza: - pravljenja sigila - punjenja ili aktiviranja izabranom tehnikom - proterivanja - namernog zaboravljanja Za poèetak operacije nabavite novu svesku velikog formata ili blok za skiciranje i nekorišãenu olovku. Faza 1 Treba da izrazite potpuno jasno u pozitivnim pojmovima ono što taèno želite da bude ispunjeno. Na primer: "Moja je želja...", ili "ja želim..." je ispravan naèin zapoèinjanja svake operacije sa sigilima. Uzmimo za primer da želite razvoj u poslovnoj karijeri. U skladu sa tim napišite reèenicu kojom ãete izraziti ono što želite. Recimo: "JA ŽELIM DA NAPREDUJEM U SVOM POSLU". Sada ãete ponovo napisati slova iz ove reèenice ali ovog puta ne zapisujuãi više od jedanput slova koja se više puta ponavljaju. Znaèi formulacija reèenice želje biãe sastavljena od ovih slova : J, A, Ž, E, L, I, M, D, N, P, R, U, S, V. O. Meðutim, ova reèenica sama po sebi ne može ostvariti efekat koji želimo postiãi, buduãi da podsvest prepoznaje i radi jedino sa simbolima. Na ovaj naèin ono što preko podsvesti prenesemo na više planove odakle sve nastaje (Hermesov okultni zakon: Kako je gore, tako je i dole), moguãe je da ãe se manifestovati na fizièkom nivou. Zato

57

ãemo od ovih slova napraviti svoj sigil spajajuãi ih u ideogram/monogram koji ãe predstavljati simboliènu figuru vaše reèenice želje.

Da bismo pojasnili sigil videãete pojedinaèno sva slova od kojih je napravljen.

Kao što vidite, velièina i izgled slova prepušteni su vašem izboru, ali vodite raèuna da sigil ne bude preterano pojednostavljen ili suviše komplikovan. Ukoliko je sigil suviše jednostavan, teško ãete ga moãi zaboraviti kada bude napunjen. Sa druge strane ako je mnogo zamršen teško da ãete biti u stanju da ga jasno vizualizirate kada ga budete punili. Dakle treba da osetite zlatnu sredinu prilikom pravljenja sigila.

58

Faza 2. Punjenje sigila Kada doðemo do konaènog dizajna sigila, precrtajte ga na potpuno novom papiru a sve prethodne skice uništite. Zatim se okupajte, relalaksirajte i uradite okultnu zaštitu. Sada ãete izvesti auto-erotsku magijsku operaciju tako što ãete masturbirati gledajuãi na poèetku neko vreme u sigil otvorenih oèiju. Zatim okrenite papir na kome je sigil nacrtan na poleðinu. Zatvorite oèi i vizualizujte sigil što jasnije možete. U trenutku samog orgazma budite maksimalno skoncentrisani na sigil ali ispraznite um od svih misli u vezi sa znaèenjem i svrhom sigila. Nakon toga apsolutno je neophodno da više ne mislite na to što ste radili. Faza 3. Završno proterivanje Ukoliko ste operaciju zapoèeli sa Manjim Proterujuãim Ritualom Pentagrama, onda ãete je i završiti sa ovim proterujuãim ritualom uz obavezno izgovaranje reèi otpuštanja moguãih nepozvanih astralnih posetilaca. Meðutim, iako zvuèi èudno, mnogi okultisti praktikuju jednostavno proterivanje smehom. Dakle i vi to isto možete uraditi tako što ãete se nasmejati što više možete odmah nakon orgazma. Iskustvo pokazuje da je ovo veoma uspešnan naèin proterivanja ovakvih stvari. Faza 4. Zaboravljanje Odmah nakon proterivanja morate zaboraviti sve u vezi vaše operacije a najvažnije je da šifrovana reèenica u obliku sigila bude zaboravljena. Ovo znaèi da kada je jednom napunjen, sigil mora biti izvan svakog dometa svesnog duha radeãi direktno sa podsvešãu. Na kraju, uradite simbolièni gest zaboravljanja tako što ãete uništiti sigil spalivši papir na kome je iscrtan vodeãi raèuna da gledate samo u praznu poleðinu papira. Napomena: Faze jedan i èetiri predstavljaju suštinski uslov za uspešnost u ovoj metodi. Sigil koji je ovde prikazan samo je jedan od moguãih dizajna za reèenicu želje u primeru koji smo dali i nema svrhe da ga koristite za sebe jer neãe imati efekta. Zašto? Zato što vi lièno treba da osmislite i dizajnirate sigil, jer je to važan uvodni postupak u procesu oživljavanja sigila u podsvesti. Svako ko ima iskustva u tradicionalnoj talismanskoj magiji zna koliko je važno lièno uèestvovanje (osmišljavanje, nabavka, izrada i posveãivanje) za uspešnost same operacije. Takoðe obratite pažnju da pre nego što uradite operaciju upišite u vaš okultni dnevnik sve što smatrate da je bitno a zatim prekrijte to da ne vidite kada budete upisivali druge podatke u dnevnik. Prema mom iskustvu period od 21 dana do devet meseci je rok u kome željeno ostvarenje treba da se "prizemi". U suprotnom, ako u ovom periodu ne doðe do željenog efekta ili niste uradili sve kako treba, ili željeno ostvarenje nije u skladu sa vašom realnošãu. Punjenje talismana, amuleta i fetiša seksualnom magijom Pre svega ukratko recimo nekoliko osnovnih stvari o talismanima, amuletima (amajlijama) i fetišima. Talismani su aktivni predmeti koji se pune za ostvarenje nekog željenog dejstva na primer, uspeha, ljubavi. Njhova uloga je da fokusiraju specifiène okultne uticaje na konkretan cilj u materijalnom, astralnom ili mentalnom svetu. Najèešãe se prave od pergamenta, papira ili metala na kome je nacrtan ili urezan jedan ili više znakova, slika, slova ili peèata koji odražavaju neki

59

princip (elemetarni, planetarni, zvezdani itd.). Amuleti, za razliku od talismana, predstavljaju pasivne predmete koji se mogu napraviti od polu dragog ili dragog kamena, biljaka ili od nekog dela životinja. Njihova uloga je da svog vlasnika zaštiti ili èuva od neèega na primer, bolesti, uroka, opasnosti. Takoðe amulet može biti ime nekog božanstva ili reèi iz svetih tekstova ispisanih na posebnom materijalu. Za razliku od talismana i amuleta, fetiši u osnovi predstavljaju magijske predmete moãi u kojima je deponovana odreðena vrsta energije (isceljujuãa, seksualna, proklinjuãa, itd). Energija se može po želji povuãi iz fetiša kada je to potrebno, i koristiti u svrhe za koje je prethodno namenjena. Ovakvim postupkom preko fetiša je moguãe izvršiti mnogo brže i delotvornije upijanje energije nego uobièajenim metodama. Kada se radi sa fetišem imajte na umu da je erotski naèin rada važniji od seksualnog!!! Punjenje talismana, amuleta ili fetiša tehnikom seksualne magije, znaèi da auto-erotski ili snošajem iz naše unutrašnjosti usmeravamo energiju volje koja je napunjena formulisanjem željenog ostvarenja. Ovu energiju u trenuku orgazma vizualizujemo kao zrak blještave svetlosti projektovan u talisman, amulet ili fetiš. Ako su ovakvi predmeti poprskani menstrualnom krvlju, spermom ili su premazani seksualnim sekretima koji tradicionalno predstavljaju najefektnije prenosioce okultne moãi, njihova delotvornost je veoma pojaèana. Upozorio bih vas da fetiš predstavlja maè sa dve oštrice jer, ukoliko nije pod kontrolom, može postati nezavistan od svog tvorca a ponekad se može dogoditi da bude opsednut od strane nekog entiteta ili energije. Takoðe, buduãi da prilikom punjenja u svaki od ovih magijskih predmeta stavljamo deo svoje moãi i okultne liènosti, treba ih pažljivo èuvati izvan moguãnosti da dospeju u tuðe ruke. U suprotnom, oni koji znaju o èemu se radi, mogu lako da ih iskoriste protiv vas, dok u rukama neupuãenih mogu izazvati ozbiljne probleme jer nemaju znanje i oseãaj za energije koje se u njima kriju. Vreme za pravljenje talismana odredite u skladu sa tradicionalnim danima i èasovima koji su pod odreðenim planetarnim uticajem. Za pravljenje amuleta i fetiša nema striktnog pravila, uglavnom se odreðuje vreme mladog meseca. U svakom sluèaju, sa iskustvom sticaãete intuitivni oseãaj za vreme u kome ãete izvoditi svoje operacije. Okultna impregnacija prostora, zaštitnih simbola, oružja i oruða Napredni okultisti èesto pune svoj hram ili oltar zraèeãom energijom u svrhu proèišãavanja ili zaštite od nepoželjnih astralnih i fizièkih uticaja. Kada budete punili prostor odreðenim željenim uticajem uradite to na sledeãi naèin. Sedite u svoj uobièajeni položaj i seksualno se uzbuðujte suzdržavajuãi se od orgazma. Istovremeno zamišljajte kako udišete životnu energiju iz svemira usmeravajuãi je u Tan-Tien (za vreme izdisaja nema nikakvih zamisli). U ovom centru vizualizujte kako akumulirana energija oblikuje blistavu sferu svetlosti. Izazovite u sebi oseãanje da sa svakim udisajem ova svetlosna lopta postaje sve "materijalnija" tako da unutar nje, usled jako nabijene životne sile, oseãate komprimovanu energiju poput pare pod velikim pritiskom. Ako ste ovladali metodom Manjeg Energetskog Toka, uspeãete vrlo brzo da izazovete ovaj oseãaj. Kada oseãanje pritiska u svetlosnoj lopti postane izraženo i odreðeno, prestanite sa seksualnim stimulisanjem koncentrišuãi se se na èinjenicu da sa svakim izdahom ovako komprimovana energija zraèi iz vas i šireãi se u svim pravcima ispunjava vaš hram željenim uticajima. Potrudite se koliko god možete da osetite stvarno zraèenje energije koja prožima prostor oko vas. Kada impregnirate radni prostor tokom izdisanja završite operaciju rastvarajuãi imaginacijom prvo preostali oseãaj

60

pritiska, a zatim i samu svetlosnu sferu. Svakodnevnim ponavljanjem, osetiãete posle nekog vremena posebnu atmosferu ovako impregniranog prostora. U vezi sa zaštitom pomenimo još i magijsku zaštitnu figuru koja predstavlja lièno zaštitno sredstvo od neprijateljskih i neželjenih okultnih uticaja. Figura se pravi od pèelinjeg voska i gline i treba se koncentrisati na to da predstavlja vas lièno. Kada ste je napravili, kroz središte figure naèinite kanal. Sada dolazi kljuèna faza. Imregnacija figure se vrši auto-erotski zapovedajuãi joj da izvrši zadatak zbog koga je stvorena, na primer da primi i zadrži u sebi sve energetske uticaje koji su usmereni na vas. Po završetku operacije stavite malo svojih seksualnih fluida i krvi u kanal i zapušite ga. Sa ovim ste preneli deo sebe na figuru tako da figura postaje živa. Povremeno, jednom meseèno je dovoljno da figuru stavite pod mlaz hladne vode i koncentrišete se da svi nepoželjni i neprijateljski uticaji koje je upila u sebe voda odnosi. Pomenimo da su ovakvi radovi bili uobièajena praksa u drevnim kulturama sa jakom okultnom tradicijom i da odreðena mesta na kojima se nalaze drevna svetilišta ili njihovi ostaci iz prošlosti i dan danas zraèe svojom okultnom impregnacijom. Posebno obilazeãi kultna mesta staroegipatske civilizacije prosto je nemoguãe da senzibilna osoba ne oseti prisustvo energija jedne od najveãih magijskih kultura koje su postojale na ovoj planeti. Meðutim, èovek još nije na tom stepenu duhovne svesti da bi znao da shvati i poštuje ono èemu se iz neznanja divi kao arheološkom, tj. materijalnom blagu. Za vreme svog boravka u Egiptu imao sam priliku da vidim gomile turistièkih "hodoèasnika" koji se muvaju kroz ostatke velièanstvenog Karnaka u Luksoru prolazeãi pored centralnog mesta hrama bez ikakvih oseãaja za ono što se tu vekovima odigravalo. Malo dalje, u Dolini Kraljeva, nesvesni onoga što ih okružuje, ljudi se teturaju pod žegom od koje kamen puca i ulaze u davno oskrnavljene grobnice da bi videli nešto što njihov um ne može da pojmi. Pred piramidama dive se njihovoj grandioznosti, a sva uzvišenost, velièanstvenost i strahopoštovanje pred ostacima jedne od najveãih civilizacija od njih je udaljena svetlosnim godinama. Ali ko mari za ono što uistinu jeste i šta zapravo predstavljaju duhovne svetinje drevnih? Oèigledno da lekcija još nije nauèena kako treba. Svojevremeno otkriãe grobnice faraona Tutankamona predstavljalo je svetsku senzaciju. Ubrzo zatim, nakon skrnavljenja njegove grobnice, iznenadna smrt i nekoliko sluèajeva ludila koji su zadesili glavne uèesnike ovog dogaðaja postalo je poznato kao "Tutankamonovo prokletstvo". Ovaj sluèaj predstavlja školski primer za okultnu impregnaciju drevnom egipatskom magijom proklinjuãeg dejstva. Na drugoj strani sveta sliènih primera bilo je meðu osvajaèima Južne Amerike koji su kolonizirali drevne zemlje Asteka, Maja i Inka uništavajuãi bespoštedno svojom pohlepom za zlatom i religioznim fanatizmom svetinje kultura èiju mudrost, znanje i moã nisu mogli ni da pojme. Na žalost, u ime kulturnog i nekakvog nauènog prouèavanja koje tobože treba da služi u svrhu razotkrivanja misterija drevne prošlosti, oskrnavljuju se i dalje mnoga sveta mesta iz starine. Zanimljivo je reãi da nešto slièno ovome postoji i na našim prostorima, posebno na onim mestima koja su po narodnom verovanju u vezi sa skrivenim blagom. Narodna predanja o blagu koje èuva zmaj ili neka druga natprirodna biãa, nisu uvek odraz praznoverja osim ako ne razmišljamo kao što deca zamišljaju ovakve prièe. Sile koje su prizvane ili zakljuèane magijskim èinima (da upotrebim moderniji izraz: okultno programirane za odreðeno dejstvo) "u blagu" ili mestu gde se nalazi, bivaju osloboðene "poput duha iz boce" kada njihov mir naruše nepozvani, a pogotovo neupuãeni. Mnogi lovci na zakopano blago i osobe koje su ga sluèajno pronašle, platili su svojim životima ili porodiènim prokletstvima zato što su se drznuli da pohlepno prisvoje ili, u najmanju ruku bez dopuštenja i odreðene tradicionalne procedure uzmu deo pronaðenog blaga.

61

Završavajuãi ovo poglavlje, recimo da okultnu impregnaciju možete upotrebiti i za punjenje vaših zaštitnih simbola, magijskog oružja i oruða. Kada su u pitanju vaša lièna magijska oružja i oruða, ona treba da budu ispunjena vašom sopstvenom seksualnom energijom i zato ih impregnirajte iskljuèivo auto-erotski. Kao seksualnim okultistima, poželjno je da su naša "magijska oružja" usklaðena sa našim operacijama. Na primer, štap može imati završetak u obliku falusa, pehar da bude u obliku vulve, itd. Ritualni seksualni okultizam Pošto ovo nije priruènik za ritualnu magiju, ovde ãu se baviti samo suštinskim sekso-okultnim aspektima rituala. Kroz praksu se pokazalo da korist od ritualnog rada mogu imati samo oni pojedinci koji su na pravi naèin pripremljeni i prijemèivi. Buduãi da ritualni rad ima veliku energetsku moã, treba biti spreman za kontakt. Meðutim, mnogi poèetnici ohrabreni svojim prvim uspesima u praktikovanju seksualnog okultizma olako ulaze u ritualne prakse nesvesni ove istine. Samouverenost predstavlja pozitivan stav, ali precenjivanje liène spremnosti može biti posebno loše u seksualnom okultizmu. Zbog toga je neophodno da kao ljudi proširene svesti budemo naroèito samokritièni prema sebi jer je to jedini naèin da doðemo do unutrašnje centriranosti. Znajuãi ovo, ako ste novopridošlica u okultizam, nemojte zapoèinjati sa ritualnim radom pre nego što budete uravnotežili (postepenim kanalisanjem) probuðenu moã životne energije u središtu izmeðu psihe i tela. Drugim reèima, najmanje šest meseci praktikujete Manji Energetski Tok i Manji Proterujuãi Ritual Pentagrama pre nego uðete u ritualni rad bilo koje vrste. Nakon što smo ovo rekli vratimo se temi ovog poglavlja. Sekso-okultni rituala uglavnom se sastoji iz : - pripreme - zaštite i proterivanja - seksualnog stimulisanja i prikupljanja moãi za vreme meditacije o cilju rada - prizivanja konkretne energije - okultnog projektovanja volje - zahvalnice - završnog proterivanja. Na kraju sledi upisivanje svih važnih podataka u okultni dnevnik. Rituali se mogu izvoditi individualno, kada sami sprovodite sve funkcije, sa partnerom ili uz uèešãe više osoba pri èemu svako od uèesnika ima svoju ulogu. Kada je u pitanju partnerski ili grupni rad, osoba koja je u ulozi aktivnog partnera ili voðe predstavlja okultni fokus uticaja, tj. manifestacije odreðene energije koja se priziva ritualom, dok drugi partner ili uèesnici, podržavaju ritual svojim aktivnostima. Dodajmo i to da su samo u veoma specifiènim ritualima muškarac i žena istovremeno u ulozi sveštenika i sveštenice. Pre zapoèinjanja samog rituala uèesnici treba : - da obave sve pripreme na naèin koji odgovara cilju njihovog rada - da budu svesni svrhe izvoðenja rituala - da razumeju prirodu svega što koriste. Cilj rada može biti pojedinaèni ili zajednièki.
62

Prvi korak Izvršite zaštitu pažljivim proèišãavanjem samog mesta rada i proterivanjem nepoželjnih astralnih uticaja. Svaki okultni rad povezuje svet vidljivog i nevidljivog otvarajuãi kapije izmeðu poznatog i nepoznatog vremena i prostora. Obavljanje bilo kog okultnog rituala, a posebno ovog koji ukljuèuje kontrolisano kanalisanje i/ili pražnjenje seksualne energije, može snažno privuãi u atmosferu vaših aktivnosti razlièite neljudske entitete i astralna biãa. Ovi posetioci nemaju obavezno sumnjive namere, ali bolje je spreèiti probleme nego se baviti sa njima. Ovo se uspešno izvodi pravljenjem zaštitnog kruga i obavljanjem nekoliko ciklusa Manjeg Energetskog Toka. Meðutim, najsigurnije je da ritualni rad zapoènete i završite sa Manjim Proterujuãim Ritualom Pentagrama. Drugi korak Nakon uraðene zaštite, smestite se na mestu izvoðenja rituala (ležaj ili udobna prostirka) i poènite sa seksualnim stimulisanjem da bi se energija pobudila. U ovoj fazi ne treba da se koncentrišete na svrhu rituala, veã se usmerite na dolaženje do visokog stepena uzbuðenosti. Treãi korak Kada se postigne potpuna seksualna uzbuðenost sjedinite se sa svojim partnerom i opustite se. Sada se fokusirajte na kruženje energije izmeðu vas i vašeg partnera. Vodite raèuna da tokom ovoga nivo uzbuðenosti bude na konstantno visokom nivou ali nemojte dozvoliti da vas ponese telesni zanos. Èetvrti korak Kada vas oseãaj cirkulisanja energije potpuno prožme, fokusirajte energiju odgovarajuãom vizualizacijom ili invokacijom i zapoènite sa veoma laganim, kontrolisanim snošajnim pokretima. Ritam vaših pokreta neka bude u skladu sa vašim disanjem. Ako osetite da vam situacija izmièe kontroli prekinite sa snošajem, a možete i da se genitalno razdvojite. Meðutim, nemojte prekidati svesnu usmerenost na cilj vaše operacije. Peti korak Kada osetite da ste spremni za završnicu magijskog rada, nastavite sa snošajem iduãi ka vrhuncu seksualne ekstaze (umesto snošaja partneri mogu da nastave masturbirajuãi). U trenutku orgazma kontrakujte sfinkter (anus) dok izvršavate prenos želje voljom. Ostanite u tom stanju neko vreme, a zatim ponovo uspostavite prirodnu ravnotežu vraãanjem iz transa uzbuðenosti u normalno stanje kroz slanje energije napolje ili zahvaljivanje. Šesti korak Završni èin predstavlja otpuštanje i proterivanje ponovnim izvoðenjem Manjeg rituala pentagrama. Da biste bili sigurni da nakon vašeg rada neãe ostati "nepozvani"', ne zaboravite završnu formulu (I sada Ja....zahvaljujem svim biãima i nareðujem da se vrate u svoja staništa.... I neka božanski mir vlada izmeðu mene/nas i tebe/vas...) kojom zvanièno proglašavate ovaj ritual završenim i otpuštate sva biãa koja su proterana Manjim Proterujuãim Ritualom Pentagrama. Ovim je ritual kompletiran i završen, preostaje vam još da u svoj dnevnik upišete svoja zapažanja.

63

Dodajmo još da ako se koristi sigil ili simboli, treba ih postaviti tako da vam uvek budu u vidokrugu. Takoðe, zavisno od svrhe rituala, partneri se sjedinjuju oralno, obostrano (tzv. poza 69) ili pojedinaèno izvoðenjem felacia ili kunilingusa. Meðutim, ovakve seksualne aktivnosti izvode se za posebne ciljeve i predstavljaju napredne nivoe seksualnog okultizma. Rad sa atavizmima Rad sa atavizmima u principu podrazumeva kontaktiranje životnih oblika koji su prethodili ljudskoj evoluciji. U tajnim tradicijama prošlosti je bio dobro poznat postupak preobražavanja u preljudske atavizme, kojim su se drevni posveãenici vraãali u prvobitne stadijume evolucije odakle su crpeli iz osnovnog izvora moãi za svoju magiju. Svesno vraãanje u ove životne oblike koji su skoro uvek u liku divljih životinja, je od velikog okultnog znaèaja jer su životinje bile prvi oblici manifestacije kosmièkih moãi. Mi vam u preuzimanju željenih atavizama neãemo odreðivati koje su to životinje - to ostaje na vama. Sama tehnika izvodi se autoseksualno (masturbiranjem) na sledeãi naèin. Unutar svog zaštitnog kruga ili simbola poènite da se što vernije možete ponašate kao životinja koju ste izabrali (to znaèi da ste se prethodno u potpunosti upoznali sa njenim oblikom i naèinom ponašanja). U isto vreme zapoèinjete seksualno da se stimulišete i kako vaše uzbuðenje bude sve više raslo, treba sve jaèe sebe da doživljavate kao izabranu životinju. Za vreme operacije odlažite orgazam što duže možete stvarajuãi tako potreban visok energetski napon za reaktiviranje željenog atavizma. Najvažniji deo cele operacije predstavlja sihronizacija vrhunca seksualnog uzbuðenja sa vrhuncem oseãaja i doživljaja sebe kao izabrane životinje. Ako ste poèetnik, treba da imate na umu da savlaðivanje ove veštine nije lako i zahteva dosta prakse i veštine. Meðutim benefiti koji se zadobijaju vredni su uloženog truda i napora. Ukoliko se izvodi na ispravan naèin ovaj postupak dovodi do buðenja naših okultnih moãi i sposobnosti koje su skrivene u dubokim slojevima podsvesti u obliku životinjskih atavizama. Takoðe, atavizam možete primenjivati da vam služi kao astralni èuvar ili kuãni duh. Sjedinjavanje sa svojim "Višim Ja" Ova ritualna operacija predstavlja ostvarenje svesnog kontakta izmeðu vas i vašeg prvobitnog atavizma - "Višeg Ja", drugim reèima, ovo je operacija prenošenja individualne svesnosti u stanje u kome kosmièka svest zamenjuje svest liènosti (ega). U zapadnoj magijskoj tradiciji "Više Ja" (Istinsko Sopstvo) se oznaèava kao "Sveti Anðeo Èuvar". Postignuãe svesnog kontakta sa ovim istinskim i liènim skrivenim Božanstvom èoveka i njegov dolazak u sferu normalnog stanja svesti predstavlja manifestaciju odreðene spiritualne zrelosti adepta koja je uslov za najuzvišenije razumevanje njegovog postojanja. Delovanje "Višeg Ja" na duhovni razvoj adepta, smatra se visokim stepenom okultne inicijacije. Ostvarivanje kontakta sa svojim "Višim Ja" može se postiãi na više naèina: meditacijom, koncentracijom na Tarot karte i preko sigila, ali u praksi je dokazano da je (hetero) sekso-okultni ritual najefikasniji naèin (što ja mogu iz svog liènog iskustva da potvrdim). Takoðe, moj stav je da oba partnera koja uèestvuju u ritualu treba da budu svesni onoga što rade. Meðutim, po ovom pitanju meðu seksualnim-

64

okultistima vlada podeljeno mišljenje jer se, istini za volju, pokazalo da i rad sa partnerom koji nije svestan svoje prave uloge može biti podjednako uspešan. U svakom sluèaju, da li ãete koristiti energiju druge osobe bez njenog znanja ili je uvlaèiti u vaše okultne radove protiv njene volje to je pitanje vaše sopstvene etike. Samu praksu možete izvesti na sledeãi naèin. Partneri se pripremaju za ritual apstinirajuãi najmanje nedelju dana od svake seksualne pomisli i aktivnosti pre izvoðenja operacije. Neposredno pre samog rada okupajte se i izvedite zaštitu, proèišãavanje i proterivanje. Nakon toga, partneri se meðusobno ili pojedinaèno seksualno stimulišu da bi stvorili neophodnu tenziju koncentrišuãi se pri tome na svoje "Više Ja" tako što zamišljaju svog partnera kao njegovo otelotvorenje. Suština je da potpuno uðete u trans "Višeg Ja" zaboravljajuãi na sve ljudske osobine i karakteristike vašeg partnera. Pobuðena energija se zatim usmerava odreðenim prizivom ili vizualizacijom. Invokaciju "Višeg Ja" treba da izgovarate sa potpunim oseãanjem i sa takvom sigurnošãu koja ne ostavlja mesta ni najmanjoj sumnji. (Ovo je primer jednog od mojih priziva) Neroðeni, Tebe, Ja prizivam Mudrost pretvara Sve u Jedno Ja i moj Skriveni Bog, smo Jedno Neroðeni, Tebe, Ja prizivam Doði k meni, tajni plamenu moje duše koji goriš u mom srcu Ja te prizivam, Ja te prizivam, Ja te prizivam Pojavi se u meni, Ti Istino Osvetli moju tamu svojim skrivenim svetlom Neroðeni, Tebe, Ja prizivam Doði k meni, k meni, k meni Nema razdvojenosti izmeðu Tebe i Mene Ja sam Ti, Mi smo Jedno, Mi smo jedno, Mi smo jedno... Nakon odgovarajuãeg priziva koji je usmeravao energiju, i vrhunca kojim je potvrðen èin volje, sledi povratak u normalno stanje svesti izvoðenjem završnog proterivanja. Što èešãe budete ponavljali ovaj ritual, biãete sve bliži susretu sa vašim najiskonskijim biãem, vašim Istinskim Ja. Iskustva koja se steknu tokom uzastopnih rituala otkrivaju postepeno vaše univerzalno, Istinsko Sopstvo - suštinu vašeg biãa koje hoãe da ga doživite i spoznate kosmièku svesnost. U dubini svoga biãa svaki èovek je jedno sa svojim skrivenim Bogom i zato treba da uklonite sve sa puta ka samome sebi što vas spreèava i razdvaja od sjedinjavanja. Zbog ogranièenog prostora ne možemo šire obuhvatiti ovu temu i ono što dalje sledi je prepušteno vama samima. Preuzimanje božanskih oblièja Osnova operacije za uspostavljanje kontakta sa oblicima kosmièkih energija koje zovemo bogovima - je prizivanje (invokacija). Za vreme trajanja prizivanja adeptovu svest privremeno opseda božanstvo preuzimajuãi njegovu/njenu liènost. Bez rada sa božanstvima svaka posveãenost u Misterije je nepotpuna i zato treba da uložite sebe potpuno u uspostavljanju veze sa ovim energijama. Pre svega treba da znate taèno kako

65

božanstva izgledaju. To podrazumeva da se prethodno upoznate sa tradicionalnim oblicima božanstava i njihovim karakteristikama trudeãi se da otkrivate šta je prikriveno iza njihovih oblièja, simbola i legendi. U tu svrhu bilo bi dobro da nabavite literaturu sa opisima i ilustracijama staroegipatskih, grèkih i tantrièkih božanstava. Obratite pažnju na svaki detalj na njima, njihove boje, gestove, položaj u kome su prikazani, životinje koje olièavaju njihovu prirodu itd. Pre nego što zapoènete sa uvežbavanjem, na oltar stavite sliku ili figuru božanstva sa kojim ãete raditi i ponudite mu obavezno neki dar. To može biti insens, cveãe, voãe, vino, itd. Treba da budete u stanju da izabrano božanstvo doživite potpuno verno i živo, kako se nalazi ispred vas u prirodnoj velièini. Ako ste poèetnik, samo meditirajte sa dubokom usredsreðenošãu o željenom božanstvu izbegavajuãi orgazam dok ne završite sa svojim baziènim okultnim treningom. Stvarni rad ostavite za vreme kada budete stekli više iskustava i samopouzdanja u svojim okultnim praksama. Tek tada možete biti spremni da pokušate da izvedete ovaj rad uèestvujuãi u njemu potpuno do vrhunca. Takoðe, nema svrhe da radite sa razlièitim božanskim oblicima dok sa prvim koje ste izabrali ne doživite odreðeni oseãaj/kontakt, tj. dok ne doðete do izvesnog shvatanja i znanja koja su pritajena u tom božanstvu. Naravno, to ne znaèi da ne treba da se u meðuvrenu teoretski upoznajete i sa drugim božanstvima. Kada se stekne odgovarajuãa veština i sposobnost ovaj rad se može obavljati i sa partnerom što za posledicu ima daleko veãi proboj i efekat jer je mnogo veãa energija u opticaju. Za vreme dok se aktivni partner koncentriše na prizivanje svog skrivenog Boga ili nekog drugog božanstva, drugi partner koji je asistent pomaže da se pobudi energija prizivajuãeg partnera, daje zvuène signale (kucanjem ili zvonom), recituje odgovarajuãe prizive zajedno sa aktivnim partnerom itd. Za vreme snošaja nije obavezno da se ide do orgazma, veã sam vrhunac treba dostiãi autoseksualno, mentalnim sjedinjavanjem sa božanstvom, punjenjem slike ili figure itd. Pre samog vrhunca aktivni partner treba da zamisli božanstvo kako ulazi u njeno/njegovo telo ispunjavajuãi ga svojom moãi u trenutku orgazma. Ovaj rad vodi do posebnih rezultata : nadahnuãa, intuitivne spoznaje, vizija, proricanja ili prihvatanja moãi tog božanstva. Takoðe se može dogoditi da na pasivnog partnera koji je u ulozi pomoãnika bude prenesena okultna moã razmenom energije za vreme seksualnog odnosa. Spomenimo da se partner u ovim invokativnim radovima može, pored asistirajuãe uloge, i vizualizovati kao manifestacija odreðenog božanstva na materijalnom planu. Takoðe, želim da vam skrenem pažnju na dve stvari. Prvo, budite oprezni kada budete birali sa kojim ãete božanstvima u poèetku da radite. Neiskusni poèetnici èesto zanemare ovo upozorenje olako ulazeãi u rad sa božanstvima poput: Sekmet, Hekata, Kali, Set, Anubis. Ovo ne znaèi da treba izbegavati ova božanstva naprotiv ali na veãinu poèetnika kontakt sa njihovim "mraènim" aspektima može imati jake uznemiravajuãe efekte. Zato vam savetujem da njih ostavite za kasnije, kada veã budete stekli dovoljno iskustva i da poènete sa božanstvima kao što su Izida, Horus, Nuit, Tot. Drugo, izbor asistirajuãeg partnera je važan faktor jer iskustvo pokazuje daje mnogo bolje i daleko uspešnije kada je partner upuãenik ili u najmanju ruku kandidat za Inicijaciju. Okultno treniran asistent je od velike pomoãi i naroèito može biti znaèajan nakon završene operacije jer može, ukoliko se ukaže potreba, pomoãi vraãanju aktivnog partnera u normalno stanje svesti ili uraditi završno proterivanje i otpuštanje itd. Asistirajuãi partner može biti i osoba bez odgovarajuãe okultne pripreme ukoliko uroðeno poseduje potrebne specifiène sposobnosti i spremnost da potpuno saraðuje. Istini za volju, ovakve osobe su prava retkost. U suprotnom, radi

66

obostrane sigurnosti ako niste sigurni da ãe partner iskreno slediti vaše instrukcije, savetujem vam da odustanete od rada sa takvom osobom dok ne doðete do odgovarajuãeg partnera. Partneri u ulozi sveštenika i sveštenice U radovima ove vrste koji predstavljaju veoma specifiène okultne prakse, ženski i muški partner su u ulozi sveštenice i sveštenika kao manifestacije odreðenog božanstva u njenom i njegovom telu. Partneri treba unapred da se dogovore i isplaniraju ritual koji ãe raditi. Suštinki, ovakav rad treba apsolutno prihvatiti kao sveti èin. Sve, od poèetka do kraja ceremonije, deli se sa božanstvima. U samomo radu oba uèesnika treba da se skoncentrišu na viðenje partnera kao Boginje ili Boga kroz ritual. Ponašanje partnera koji otelovljuju božanstva treba da bude u skladu sa njihovom ulogom i radom zadržavajuãi svoju okultnu svest bez ikakvih ispoljavanja lažnog ega. Ovo je važno da bi aktivirana energija bila pravilno usmerena prema željenom cilju. Izvoðenje ovog rituala može imati magijsko ili mistièno znaèenje tj. svrhu. Za vreme prizivanja božanstava partneri izvode simbolièni seksualni èin koji, kada se dostigne poistoveãivanje, izvode i fizièki koristeãi osloboðenu energiju na vrhuncu ekstaze za svoje ciljeve. Ovakav oblik rituala zahteva potpunu u sredsreðenost oba partnera, posebno stanje liènosti i visok nivo duhovne zrelosti zbog èega je on rezervisan samo za iskusne partnere. Meðutim, mnogi pokušavaju da praktikuju ovaj ritual iz eksperimentalnih razloga. Ja vam to ne mogu preporuèiti, ali ako to veã želite da èinite, jako vam sugerišem da vodite raèuna da se ne preuzimaju oblièja božanstava koja nisu naklonjena jedna drugima i da se ne mešaju božanstva razlièitih pantenona. U svakom sluèaju sledeãe sugestije trebalo bi usvojiti kao pravila opšte pripreme u ovom radu : - sve sto se tièe izvoðenja ceremonije treba da potpuno bude poznato partnerima - simboli, oruða ili oružja, odeãa, ukrasi, mirisi, boje moraju biti što verniji i u skladu sa operacijom - najmanje pola sata provedite meditirajuãi o božanskom oblièju koje preuzimate na sebe - sam èin je 90 % psiho-mentalni tokom èega oba uèesnika treba da se skoncentrišu na održavanje respektovanog božanskog oblièja u glavi. Drugim reèima, glavni rad se odvija u vama samima a ne izmeðu vas i vašeg partnera. Ako se ritual izvodi grupno, ostali uèesnici imaju kao i u svim drugim grupnim okultnim ritualima, svako svoju ulogu o èemu ãemo kasnije više govoriti. Eroto-komatozna lucidnost ili seksualni trans Ova veoma posebna metoda predstavlja moãnu odskoènu dasku u trans i ima moãan uticaj na svest, njeno trasformisanje, dovoðenje u kontakt sa božanstvima i stanovnicima drugih dimenzija, jednom reèju ima izvanredan efekat na spirtualni razvoj. Eroto-komatozna lucidnost je Kroulijev naziv za specifiènu erotsku metodu u kojoj preterana seksualna stimulacija može da izazove ulazak u trans uzbuðenosti. Ova metoda, koju je Krouli preuzeo od Ide Nelidof i kao jedno od tajnih uputstava koristio za treniranje èlanova u svojoj organizaciji O.T.O., je odlièan naèin za seksualno ulaženje u trans. Nju mogu da primenjuju parovi i grupno. Meðutim, ovo nije metoda koju svako može koristiti a najmanje grupa nedovoljno iskusnih seksualnih okultista. Pre svega radi se o veoma ekstremnoj

67

erotskoj metodi koja putem seksualne iscrpljenosti i uzbuðenosti uznosi kandidata do granice izdržljivosti, da bi se izazvao trans. Meðutim, mora biti jasno da to ne znaèi i prelazak preko krajnje granice rizikujuãi time fizièku ili psihièku destrukciju kandidata. Tehnièki reèeno, prekomerna seksualna stimulacija i aktivnost ima za posledicu padanje kandidata u stanje sna iz koga treba da bude probuðen iskljuèivo seksualnim uzbuðivanjem, èim doðe do znakova buðenja prestaje se sa stimulisanjem i kandidatu se dopušta da ponovo utone u san. Sa prvim znakom da je kandidat zaspao, odmah se iznova zapoèinje sa seksualnom stimulacijom do ponovnog buðenja. Ove operativne faze (stimulisanje-ulazak u san-stimulisanje -buðenje iz sna) ponavljaju se naizmenièno dok se kandidat ne dovede usled potpune seksualne iscrpljenosti u stanje izmeðu jave i sna. Prema mom iskustvu ovo može trajati od nekoliko sati do nekoliko dana. Na ovoj taèki kandidat dostiže pun trans koji ukljuèuje svrsishodnu invokaciju, okultni rad, ili dovodi do vizija, proricanja koje ona ili on primaju u ovom stanju izmenjene svesti. Tokom transa ili po njegovom završetku sve u vezi sa operacijom treba da bude pažljivo zabeleženo. Naroèito treba obratiti pažnju da se sve ono što kandidat eventualno bude izgovorio doslovno zabeleži (od strane osobe koja je prethodno izabrana da bude pisar), da bi kasnije bilo prouèeno. Cela operacija ukljuèuje specifiènu pripremu u skladu sa svrhom ulaženja u trans, okultnu zaštitu, završno proterivanje i otpuštanje. U ovoj metodi nema mesta za èulna uživanja i telesna zadovoljstva uèesnika. Ona ne predstavlja nikakvu orgiju, veã ozbiljan zajednièki rad više seksualnih okultista koji su usmereni iskljuèivo na uvoðenje kandidata u seksualni trans. Zato, uspeh u velikoj meri zavisi i od njihovih sposobnosti da vode i dovedu kandidata do željenog cilja. Pomoãnici treba da ulože mnogo napora i umešnosti da bi njihov rad bio efikasan. Takoðe moraju na pravi naèin biti pripremljeni za eventualne iznenadne ili nepredvidljive situacije koje mogu iskrsnuti za vreme rada. Prednost ove metode je što kandidat može bez prethodnog dugog treninga vežbanja i prakse ulaženja u stanja izmenjene svesti uãi u posve prirodno uroðeno stanje transa koje poznajemo kao seksualnu uzbuðenost. Naravno, na vama samima leži odluka koju od metoda ulaženja u trans ãete koristiti. Sve je samo pitanje iskustva : da bi ste imali uspeha, do njega morate doãi sami iskljuèivo praksom, a ne iz fotelje. U suštini, svaka metoda, bilo da se radi o produženom seksualnom uzbuðenju, uzdržavanju od vrhunca, seksualnom iscrpljivanju ili prenadraženosti je podjenako efikasna za ulazak u seksualni trans. Potrebno je samo uložiti mnogo pažljivog rada i istrajnosti. Seksualni odnos sa sukubima i inkubima Da bi zaokružili celinu, opisaãemo ukratko jednu od najmraènijih tajni seksualnog okultizma. Ovo nije znanje koje vam je potrebno da bi ste uspešno napredovali ovom stazom, ali je potrebno da imate razumevanje šta su sukubi i inkubi i šta mogu da urade. Uèenja egipatskih magova, jevrejskih rabina, praktièara Prajoge u Indiji, tantrika i taoista, otkrivaju da se za energetske entitete koji se manifestuju u oblièju lepe žene ili muškarca i polno opšte sa ljudima, znalo još od drevnih vremena. Ova erotska eterièna biãa poznata u zapadnom okultizmu kao sukubi, odnosno inkubi, se obièno opisuju kao demonska stvorenja što nije baš najprikladniji naziv koji bi odgovarao njihovoj prirodi. Meðutim, još davno pre istorijskih izveštaja o lovu na veštice u kojima saznajemo da su snošaji sa sukubima i inkubima bili sastavni deo srednjevekovnog kulta veštièarstva, ovi seksualno energetski oblici smatrani su zlim (demonskim) ljubavnicima. Po

68

svemu sudeãi ovakvo shvatanje nastalo je iz razloga što ova operacija krije opasnosti i što neupuãeni svemu što se opisuje kao nemoralno i opasno pripisuju demonski uticaj. Do snošaja sa sukubom/inkubom može doãi spontano ili namerno. U veãini spontanih sluèaja to se obièno dešava ljudskim biãima za vreme sna, u stanju teškog pijanstva itd. Snošaj muškarca sa sukubom je obièno praãen ejakulacijom. Koncentrisana životna energija akumulirana u spermi služi sukubi za održavanje njenog života - da tako kažemo - i uveãavanje njenog uticaja nad svojom žrtvom. Ako ovakav snošaj postane redovna pojava, sukuba može upijanjem životne energije iz svoje žrtve zgusnuti svoje eterièno telo do tog stepena da postane opipljivog oblika. Na taj naèin ona može dugotrajno vezati za sebe muškarca sve dok iz njega ne isisa svu energiju. Slièno je i u sluèaju kada žena ima snošaj sa inkubima. Namerno, tj. svesno, do ovakvih iskustava može se doãi upotrebom odreðenih opojnih droga, premazivanjem tela tzv. veštièjom mašãu, magijom sigila, ritualom za vreme seksualnog transa itd. Snošaj sa sukubom ili inkubom je jedno od podruèja seksualnog okultizma u koje poèetnici ne treba nikako da se zaleãu. Upamtite : potrebno je potpuno razumevanje sekso-okultne formule "Ljubavi pod voljom", visok stepen samodiscipline i mnogo, mnogo iskustva da bi ste vladali situacijom i sobom. U suprotnom, ako osobu koja se usudi da izvodi nespremna ovu praksu ne spase vlastita nesposobnost, dovešãe sebe do potpune iscrpljenosti i nemalog gubitka životne energije, a može doãi i do opsednutosti. Jednostavno, doživljaj je takvog èulnog, strasnog i energetskog inteziteta da obièan èovek nije u stanju da se nosi sa njim veã mu se nekontrolisano prepušta svim svojim oseãanjima i privrženošãu. U svojoj okultnoj praksi imao sam nekoliko sluèajeva u kojima su osobe bile u zavisnièkom odnosu sa ovakvim entitetima i mogu reãi da je oslobaðanje od njih dug i težak proces. Veãina ljudi sa ovakvim iskustvima obièno kriju svoj problem od drugih iz straha da ne budu proglašeni za luðake ili ovakve veze ljubomorno èuvaju samo za sebe nesvesni da ovakva opasna zadovoljstva pre ili kasnije mogu postati kobna za njih. Sve ovo je taèno, ali to ne znaèi da upuãenik koji ima dosta iskustva u seksualnom okultizmu ne bi bio u stanju da bezbedno primeni ovu praksu tj. ne ruinirajuãi svoju psihu i ne ugrožavajuãi svoju mentalnu ravnotežu. Moje iskustvo govori da ako gospodarite sobom i "situacijom", tj. u stanju ste da se ne vezujete za njihovu lepotu i erotsku privlaènost, seksualni èin sa sukubom/inkubom mogu biti vredna iskustva. Meðutim, sugerišem vam da pre toga testirate sebe koliko ste u stanju da vladate sobom i svojim oseãanjima u seksualnim odnosima sa drugim ljudima, pa tek onda razmislite da li ste spremni ili ne za doživljaj ovakve vrste sa neljudskim partnerima. U svakom sluèaju, onima koji žele da se okušaju u ovoj stvari izneãu nekoliko krajnje ozbiljnih upozorenja koja moraju biti apsolutno ispoštovana : 1. Ovu praksu smete da praktikujete iskljuèivo kada ste zdravi i niste energetski iscrpljeni. 2. Operacije nemojte sprovoditi èesto veã umereno i razumno, ne više od 3-4 u toku jednog kalendarskog meseca sa obaveznim pauzama od tri do šest meseci. Ukoliko u periodu pauziranja budete oseãali snažan poriv za seksualnim odnosom sa sukubom ili inkubom, produžite pauzu do potpunog oseãanja da kontrolišete želju. To ãe biti test iskušenja vaše sposobnosti koliko ste gospodar svog mikrokosmosa.

69

3. Nije preporuèljivo da imate odnos sa jednim istim seksualnim demonom duže vremena a posebno se treba èuvati od toga da se sentimentalno vežete za ovu vrstu energije i da vam postane zamena za ljudskog partnera. Ovo može zvuèati neverovatno, ali mnogi okultisti su tako upropastili sebe zaljubljujuãi se u ljubavne demone i postajuãi vrlo brzo njihovi robovi. 4. Za vreme snošaja sa sukubima ili inkubima, nikada ne smete dozvoliti da izgubite kontrolu i prepustite im se. Ovi energetski oblici imaju snažan instikt dominacije i zato budite veoma oprezni jer ãe uèiniti sve da zadobiju vlast nad vama. 5. Nikada im se nemojte zaklinjati na vernost, pogaðajte se sa njima kao da ste na nekom istoènjaèkom bazaru. Imajte uvek na umu da ljubavni demoni lako i brzo uspostavljaju svoju vladavinu nad onima koji bi samo da zadovoljavaju svoju liènu erotsku žudnju na ovakav naèin. Dozvoliti ovo sebi znaèilo bi predavanje krajnje opasnim uticajima koji vode u opsesiju i samouništenje. 6. Od najveãe važnosti je da završno proterivanje bude pravilno uraðeno. Ovo je nešto što nije lako izvesti èak ni adeptu, jer nakon ovakvog doživljaja teško je odmah "doãi sebi". Budite spremni jer je doživljaj živo i neobièno iskustvo posebno za novopridošle. Iskreno reèeno, iz ovakvih susreta samo poneki adept koji je izuzetno sposoban da se nosi sa ovim energijama može izvuãi neku vrednu praktiènu korist. Nakon ove konstatacije sledi logièno pitanje : zašto sam onda pisao o ljubavnim demonima? Iz dva razloga sam napisao ovo poglavlje : prvo, zato što spontani nenamerni odnosi izmeðu obiènih ljudi i seksualnih demona nisu izolovani sluèajevi veã se dešavaju èešãe nego što biste verovali. Drugo, postoje knjige koje sadrže uputstva za ovakve stvari i tako su znanja o ovoj praksi izašla izvan okvira tajnosti postajuãi dostupna i onima èija nesposobnost da sebe okultno zaštite i vladaju energijama koje prizovu može da im nanese veliku štetu. Zbog onih samouverenih u sebe, ponoviãu da ovo nije praksa koju bilo ko može neoprezno obavljati ne shvatajuãi njenu pravu funkciju. Jedino okultisti koji gospodare ovom magijskom operacijom mogu energije u obliku sukube ili inkuba da koriste za obnavljanje, prenos ili transformaciju energije itd. Ne smemo zaboraviti da je sprovoðenje u praksu bilo kog okultnog znanja stvar liène odluke i izbora svakog pojedinca. Ja mogu samo jasno da kažem da ãe svako biti odgovoran za ono što hoãe da uradi i snosiãe posledice u skladu sa tim. Meðutim, istina je da postoji jedan neizbežan problem kada je u pitanju indirektno upuãivanje, a to je da ni u jednom okultnom priruèniku pa ni u ovom ne može da vam bude taèno reèeno : "ovo smete a ovo ne smete da radite". To zavisi iskljuèivo od vaše "zrelosti", tj. spremnosti. Dakle, na vama je da sami doðete do toga koje ãete od praksi iznetih bilo gde, pa i u ovoj knjizi koristiti, i koliko ãete iãi duboko u njih. Za one koji se usude da sprovedu ovu praksu moj savet je : kontakt sa seksualnim demonima prvo ostvarite u stanju sna pravljenjem magijskog sigila željenog dejstva. Buduãi da smo veã opisali metodu kako se od reèenice želje pravi sigil, suvišno je da to ovde ponavljamo. Sasvim je izvesno da je doživljaj u prvih nekoliko susreta sa sukubom ili inkubom veoma èudnovato individualno iskustvo koje je neopisivo reèima. Još jednom skreãem pažnju da prizivanje ovih energetskuh oblika može postati veoma opasno ukoliko nakon toga nisu pod kontrolom. Pošto ovo nije pravi naèin za upuãivanje u dublje nivoe, samim tim ni u ovo mraèno podruèje seksualnog okultizma, ne mogu vam razotkriti više od

70

ovoga u vezi sa ovom temom. U svakom sluèaju, ako se budete petljali sa sukubima ili inkubima to èinite na vlastitu odgovornost i budite spremni. Grupni rad Nakon odreðenog vremena, mnogi koji su na unutrašnjoj stazi osete u sebi potrebu da se udruže sa drugim ljudima istih ili sliènih interesovanja. Meðutim, podjednako je veoma teško postati èlan ili stvoriti jednu ozbiljnu okultnu grupu koja može da uzdigne do velikih duhovnih visina. Treba da ste roðeni posveãenik da biste uspeli u jednom ili drugom sluèaju to možete shvatiti kao božanski dar, ili kao neku vrstu blagoslova. Grupni rad se ne ceni èisto iz druželjubivih razloga, veã zato što omoguãava mnogo veãu unutrašnju centriranost koja može znatno ubrzati okultni razvoj i izazvati daleko brži proboj svesti. Ozbiljan rad u kome uèestvuje više osoba predstavlja èesto veoma napredan nivo okultnih aktivnosti i ako budete imali nameru da oko sebe okupite zainteresovane ljude to ãe zahtevati od vas daleko više okultnog znanja i praktiènog iskustva. Zato, nemojte se upuštati u ovakav oblik okultnog rada dok niste zaista spremni. Dobro razmislite o ovome i svojoj odgovornosti pre nego što vas povede želja da stvarate grupu. Nijedan seksualno okultni priruènik ne može postavljati striktna pravila za grupni rad. Meðutim, iz svog iskustva mogu da vam prenesem odreðene sugestije za koje se kroz praksu pokazalo da ih je mudro ispoštovati pre nego što zaðete u nepredvidljivo podruèje grupnog seksualno-okultnog rada. Pre svega, treba da bude potpuno jasno da grupni rad u seksualnom okultizmu nije isto što i grupne seksualne orgije. Na žalost, ovo je postala jedna od najèešãih insinuacija od strane neupuãenih vezano za grupni seksualno okultni rad. Ovakvom stavu doprineli su u velikoj meri oni koji u ime duhovnog razvoja seksualnost koriste kao sredstvo manipulisanja drugim ljudima. Buduãi da svaka vrsta okultnog rada, a naroèito ova, može biti zloupotrebljena od strane pojedinca ili cele grupe, duboka znanja i tajne prakse seksualnog okultizma prenošena su u prošlosti iskljuèivo posveãenjem i to samo onima koji su se dokazali da su spremni da se nose sa tuðim, a pre svega sa sopstvenim iskušenjima. Danas to više nije sluèaj jer je iz razlièitih razloga veãina onog što je u prošlosti predstavljalo okultne tajne sa sedam peèata sada postalo "dostupno" zainteresovanima kroz mnogobrojnu okultnu literaturu. Ali, uprkos svom spoljašnjem razotkrivanju okultnih tajni jedna èinjenica ostaje : ništa ne može biti osvojeno bez napora i mnogo rada. Svaka ozbiljna praksa (individalna ili grupna) je alfa i omega unutrašnjeg razvoja i delotvornosti. Meðutim, iskustvo pokazuje da mnogi "zainteresovani" kada se suoèe sa zahtevima, iskušenjima i žrtvama na unutrašnjoj stazi nisu spremni da sebe ulože potpuno, bez ostatka. Oèigledno je da ovakva praksa zahteva veoma specifiène uslove i predstavlja veoma posebnu vrstu iskustva. Potrebno je prethodno proãi kroz ozbiljne auto-erotske prakse i tek kada se stekne solidno znanje, veština i iskustvo u individualnom radu može se preãi na rad sa drugim ljudima. Ovakav oblik rada, bilo da se obavlja u simboliènom ili fizièkom obliku, ne može se izvoditi zarad samog izvoðenja, veã treba da ima konkretnu svrhu. Da bi pobuðena moã bila stvaralaèki ispražnjena, treba da je fokusirana na sopstvene potrebe svakog uèesnika ili prema odreðenom zajednièkom cilju grupe. Meðutim, postoje posebni, tzv. spontani grupni radovi, u kojima se dopušta da se ritualni proces odvija sam od sebe bez ikakve strukture sa povremenim usmeravanjem rada od strane vode, kao što je na primer izvoðenje ritualnog plesa.

71

Kada je u pitanju izvoðenje grupnog rituala, voða grupe je apsolutni autoritet, jer ovakve prakse zahtevaju disciplinovanost da bi postojala ispravna usmerenost i uravnoteženost grupe, mada izvesna fleksibilnost može da postoji. Voða grupe ima zadatak da nadgleda i sprovodi ispravan tok rada, dajuãi uputstva i signale izmeðu svake faze rada, posebno u presudnom trenutku. Voða takoðe odreðuje za svakog uèesnika preuzimanje odreðene uloge. Svaki novopridošli èlan grupe treba postepeno da se uvodi u stvarno uèestvovanje jer je energija koja se stvara grupno veoma jaka. U suprotnom se može desiti da moã koja se izgraðuje, ili energije sa kojima se stupa u vezu direktnim uèestvovanjem u ritualu, mogu kod neiskusnih nekada da izazovu neuobièajen doživljaj. Postoji nekoliko važnih stvari vezano za grupni rad na koje je potrebno skrenuti posebnu pažnju, èlanovi grupe treba : - da budu u stanju da ne budu zavedeni fizièkom privlaènošãu; - da imaju kontrolu na fizièkom nivou nad svojim strastima; - da ne padaju pod uticaj osoba sa jakim erotizmom. Oèigledno je, da je pored svega spolja, potrebno imati unutrašnju sposobnost iskljuèivog usmeravanja na svrhu grupnog rada. U suprotnom, ovo treba shvatiti kao ozbiljan alarm neèije neuravnoteženosti. Nedopustivo je i predstavljalo bi veliku grešku da meðu èlanovima grupe bude osoba kojoj je ovakav oblik seksualno okultnog rada izgovor da zadovolji svoju radoznalost ili da proba sve ono što se inaèe ne bi usudila. U grupnom radu nema mesta za one koji "štrèe" svojim ponašanjem ili reakcijama. Upamtite da nedisciplina ili lažno predstavljanje jednog jedinog pojedinca može izbaciti iz ležišta usmerenost cele grupe usled ometajuãeg uticaja što može imati veoma štetne posledice. Zato, prilikom formiranja grupe, izbor èlanova mora biti veoma pažljivo sproveden pre svega vodeãi raèuna o okultnoj zrelosti i unutrašnjim pobudama svakog pojedinca, èlanovi ozbiljne seksualno-okultne grupe moraju imati visoke standarde samodiscipline i posveãenosti. Od toga ne sme biti ni najmanjeg odstupanja. Ovo može izgledati na prvi pogled kao preterano upozorenje i strogost, ali iskustvo pokazuje da svaki propust u grupnom radu na unutrašnjim nivoima može izazvati opasne posledice. Mnogi koji nisu u potpunosti razumeli da je "ljubav pod kontrolom volje" suština seksualnog okultizma, upropastili su ne samo svoju okultnu karijeru, veã i svoje živote. Ukratko : ili ste gospodar ili rob moãi svoje ljubavi. Prevazilaženje muških i ženskih seksualnih zavisnosti koje blokiraju veliki deo moãi seksualnog-okultizma je imperativ za svakog ozbiljnog èitaoca ove knjige. Ovakav stav postepeno oslobaða put na kome se muški i ženski božanski princip u nama samima uzdižu iznad svih suprotnosti i stapaju u jedistvenu celinu koja je predstavljena vrhunskim ritualom transcendentalnog jedinstva. Unutrašnje ispunjenje a ne spoljašnje zadovoljenje je ono èemu prevashodno treba da težimo. Ukoliko date sugestije budete iskreno sledili, izbeãiãete nepotrene probleme i razoèarenja, a pre svega štetu koju možete naneti sebi ili drugima. Nigde u svetu neãete moãi da uðete na mala vrata u ozbiljan grupni rad. Oni koji nisu potpuno svesni razloga svojih okultnih interesovanja, teško da ãe odmah postati svesni ove èinjenice. Meðutim, u suprotnom : ako takvim ljudima dozvolite ulazak u vaš krug baviãete se mnogo više problemima nego stvarnim radom. Koje su prednosti grupnog rada u seksualnom okultizmu? a) Partnerski, a posebno rad u koji je ukljuèeno više osoba, doprineãe novom energetskom kvalitetu u seksualno-okultnom radu koji se ne može porediti ni sa jednom drugom okultnom praksom.

72

b) Kolièina kanalisane, svesno kontrolisane grupne seksualne energije, èini moguãim postizanje željenih ciljeva koji bi u suprotnom iziskivali daleko veãi napor i duže vreme. c) Grupni rad poveãava pojedinaèno razumevanje za liènu posveãenost, omoguãavajuãi daleko dublji uvid u svrhu sadašnjeg postojanja što dovodi do ubrzavanja napredovanja u samospoznaji. d) Ovakav rad može u izuzetnim sluèajevima dovesti do uspostavljanja kontakta sa moãnim silama i roðenja posveãenog okultnog Reda, osposobljavajuãi skup ljudi unutar njega da, postupajuãi u skladu sa znanjem i mudrošãu, odredi svoju kosmièku buduãnost. Ne treba posebno objašnjavati da pomenuti benefiti podrazumevaju velika iskušenja i odgovornost, buduãi da ovakve prakse mogu dovesti do oslobaðanja energija koje se mogu podjednako manifestovati kreativno ili destruktivno. Zbog toga, ma šta drugi rekli, moj stav je da uèesnici u grupnom seksualno-okultnom radu mogu biti samo osobe koje su se dokazale u svojoj posveãenosti i predanosti. Na putu duhovnog razvoja moramo sticati i mudrost, a ne samo praktièna iskustva ili gomilu sledbenika. Na žalost, ne mogu dalje da širim ovu temu jer bi otišli u sveta podruèja koja prevazilaze nivo ove knjige. To može zvuèati kao otrcana fraza iz stare okultne literature ali kada ovo kažem, budite apsolutno sigurni da imam jak razlog zašto to istièem i da ništa što je neophodno da znate da bi ste stekli èvrste temelje i zdravu polaznu osnovu nisam ispustio. Shvatite krajnje ozbiljno date sugestije i nemojte praviti kompromise u vašim partnerskim ili eventualnim grupnim radovima. Prakse koje su izložene biãe sasvim dovoljne da steknete odreðena iskustva dovoljna da vas povedu ka stvarima kojih sam se samo dotakao. Ono što je sasvim izvesno, nauèiãe vas kako da pronaðete i idete svojim sopstvenim srednjim putem tamo gde vas srce vodi. Ostaje èinjenica da od samog pojedinca zavisi koliko ãe daleko stiãi tragajuãi za samim sobom. SEKSUALNI MISTICIZAM "Jer ja sam savršen, buduãi da sam Ništa." (Liber AL, II, 15) Svaka vrsta misticizma je orijentisana pre svega prema doživljaju ekstaze koja predstavlja duboko spiritualno iskustvo na putu osloboðenja. Na Zapadu postoje nagoveštaji uèenja o seksualnom misticizmu od kojih je verovatno najèuveniji Rozenkrojcerski prikaz napisan kroz alegorijski tekst pod nazivom: "Hemijsko venèanje Kristijana Rozenkrojca". Sa druge strane, na Istoku, Sufizam, Tantra i Unutrašnja Alhemija Taoizma u svojim transcendentalnim aspektima seksualnosti teže da sjedinjavanjem prevaziðu polarne snage muškog i ženskog kosmièkog principa. Sakralno sjedinjavanje šive i šakti u tantrizmu, ili jina sa jangom u taoizmu, vodi nas u božanska carstva, izvan moãi ljudskog razumevanja. Drevni kineski tekstovi o seksualnom misticizmu èesto kažu da muškarac i žena moraju biti u harmoniji sa svojom posveãenošãu. Posveãeni, od kojih sam ja u Aziji neposredno uèio, tvrde da tek kada se doðe do praiskonskog izvora u kome se jin i jang stapaju, Istinsko Ja (Sopstvo) zapoèinje putovanje uzvišenim putem sjedinjavanja sa Taom.

73

Iz prethodnih poglavlja u kojima smo opisali neke od praksi seksualne magije, evidentno je da ona neosporno može doprineti kvalitetu spoljašnjeg života i našem napredovanju na spiritualnom putu. Meðutim, ona ne može u potpunosti da predstavlja kljuè za vrhunsku tajnu, veã nas vodi do one taèke našeg spiritualnog razvoja odakle se u mistiènoj ekstazi poèinje razotkrivati najdublja misterija ljudskog postojanja na putu ka konaènom cilju, èinjenica je da se na izvesnom nivou seksualna magija konstruktivno ujedinjuje sa seksualnim misticizmom. Uãi u najuzvišeniju misteriju konaènog cilja ljudskog postojanja, znaèi posedovati mistiène kljuèeve koji jedini otkljuèavaju kapije Vrhovnog Svetilišta. Moã koja se tako pokrene, kanališe se u radove spoznaje koji vode u stanja visoke duhovne egzaltacije, gde se polarne strane muškog i ženskog principa ujedinjuju i transcendiraju. Sa našeg stanovišta, pre ili kasnije za svakog pravog seksualnog okultistu susret sa misticizmom je neizbežan. Meðutim, ovde neãemo naširoko i nadugaèko raspredati ovu temu, jer šta se zaista može reãi o mistiènom iskustvu. Kako se može opisati neopisivo iskustvo vrhunske spoznaje. O mistiènoj spoznaji se može samo okvirno govoriti buduãi da se ne može intelektom dokuèiti. Ono što se može reãi jeste da je praksa seksualnog misticizma najsvetiji oblik upotrebe seksualnog èina u svrhu postizanja vrhovnog duhovnog cilja èoveka. Ovaj konaèni cilj mogao bi se opisati kao krajnje postignuãe povratak naše transcendentalne prirode svom iskonskom izvoru. Moj prvi pravi doživljaj ove misterije dogodio se u Aziji, pod okriljem jednog ezoteriènog reda unutar koga je ona nekoliko godina predstavljala fokus mog unutrašnjeg usmerenja i vremenom postala živo iskuslvo. Praksa seksualnog misticizma predstavlja uvoðenje u najdublju misteriju : otkriãe, razotkrivanje i spoznaju Velike Praznine. Da bi se dostigao vrhunski cilj mistiène spoznaje, alhemijski reèeno, liènost mora da bude rastvorena bez ostatka u transcendentalnom iskustvu u kome Kosmièka Svest zamenjuje svest ega koja, buduãi da je podeljena na subjektivno i objektivno, ne može spoznati pravu Stvarnost. Samo tako se može doãi do spiritualnog raðanja ''unutrašnjeg božanstva", pojma koji Hindusi nazivaju Ištaðeva, alhemièari Androgin, a taoisti Duh-dete. Drugim reèima, unutrašnje božanstvo je ponovno roðen èovck na spiritualnom nivou, entitet koji jedini može da se sjedini sa Prazninom koja je izvorište istinske Stvarnosti iz koje sve nastaje i u kojoj sve postoji. Na taj naèin se duh adepta vraãa svom izvoru od kojeg zapravo nikada i nije bio odvojen. Ovaj uvid se rada samo na nadliènom nivou, u stanju proèišãene svesti spremne za rastvaranje u èistoj Praznini u kome svaki oseãaj o razdvojenosti nestaje. To je transformacija univerzalne stvarnosti u oblik ljudskog iskustva, snaga koja stvara vrednost i smisao èovekovog postojanja. Buduãi da je èovekov um ogranièen u sposobnosti da mistiènu spoznaju obuhvati u njenoj celovitosti, da bi se moglo krenuti ka shvatanju prirode konaènog duhovnog cilja, svest mora biti proširena uzdignuta iznad nivoa (intelektualnog razumevanja spiritualnog razvoja i ciljeva) na kome funkcioniše naša svakodnevna liènost. Potrebna je jaka duhovna snaga ili moã intuicije da bi svest poèetnika bila u stanju da prihvati, shvati da je ono što u nedostatku prave reèi izražavam kao "Velika Praznina" suština svega postojeãeg i nepostojeãeg. Naši životi odvijaju se istovremeno u obe polovine Stvarnosti i kakvi god da su, predstavljaju prirodan razvoj svesti koji se ne može nièim zaustaviti na svom putu ka transcendentalnom znanju. To je zakon duhovne evolucije èoveèanstva, zakon koji prevodi postojanje svakog ljudskog biãa u njegovo izvorište. Mistièna staza, povratak istinitoj i svetoj prirodi izvornog postojanja, je direktan put u "'najvišu istinu" koji zahteva uravnoteženje fizièkog i transcendentalnog, tj. stav adepta da materija i duh

74

nisu suprotnosti, veã dva aspekta iste stvarnosti. Takoðe, seksualni misticizam nije misterija fizièkog, telesnog seksa, njegovo blago se ne može otkriti na poèetku, veã jedino kada iza sebe ostavimo svoju materijalnu ljudskost. Biãemo spremni za prvi korak na putu prema iskustvu mistiènog jedinstva tek kada je svest proširena preko granica intelekta i sposobna da funkcioniše na nivou nepodeljenosti. Samo tako vlastito postojanje i svet neãe biti posmatrani i shvaãeni od strane pojedinca na konvencionalan naèin. Partnerski ritual mistiènog jedinstva U seksualnoj magiji moguãe je podjednako raditi sa neupuãenima i sa ljudima sa kojima niste bliski. Meðutim, u seksualnom misticizmu partnerski ritual je veoma suptilan rad koji zahteva bliskost i potpunu privrženost istome cilju. Ovo je neophodan preduslov taoizma i tantre koji treba ispuniti da bi se ozbiljno išlo ka ostvarenju najvišeg stanje svesti kojem teži seksualni misticizam. Odnos izmeðu partnera u seksualno-mistiènom ritualu predstavlja najsvetiju od svih praksi za koju se može reãi da je oblik najdublje ekstaze koja je namerno stvorena. U njemu je sadržana Velika Misterija istinske Slobode kroz koju može doãi do èudnovatog oslobaðajuãeg efekta. Tradicionalno, oba partnera treba da su posveãenici koji su prošli kroz istu duhovnu obuku da bi (kada to bude potrebno) bili u stanju da stope svoja tela, emocije i misli u totalno predavanje bez i najmanjeg ostatka liènog identiteta. Tako rastvoreni u stanju najviše realnosti postaju jedno sa Kosmièkom Svešãu koja je apsolutna Stvarnost, tj. Sopstvom koje je èista svest nerazdvojena na Ja i Ti. Do sada je trebalo da postane jasno da doživljaj mistiènog jedinstva zapoèinje kada je svest sposobna da funkcioniše na nivou nerazdvajanja i kada suprotnosti poènu da se doživljavaju kao dve strane medalje. U skladu sa ovom èinjenicom i ovaj rtual može da se izvodi u okviru seksualnog misticizma samo ako su muškarac i žena u stanju da stope svoja oseãanja i misli u jednu celinu. Ovde nema mesta ni za kakva suzdržavanja, to je èin potpunog predavanja u kome sve razlike izmeðu vas i vašeg partnera prestaju da postoje po mistiènoj formuli: Ja (Jang, Shiva) i moje telo smo jedno + Ona (jin, šakti) i njeno telo su jedno = MI SMO JEDNO (Jedno sa Svim). Seksualni misticizam predstavlja sjedinjavanje suprotnosti na najvišem nivou i kada doðe vreme za Mistièno jedinstvo, sav napor ostaje iza vas. Sama metoda je 10 posto spoljašnji, fizièki èin, a 90 posto unutrašnji, suptilni proces. Na žalost, onima koji oseãaju iskljuèivu privlaènost prema istom polu, moramo jasno reãi da je partnerski seksualno mistièni ritual neizvodljiv u homoseksualnoj verziji. Iskustvo govori da se potpuni efekat postiže samo kada se radi sa heteroerotskom seksualnošãu. Meðutim, alternativa postoji u obliku solo izvoðenja ovog mistiènog rituala. Partnerski ritual. Sama priprema za izvoðenje rituala traje 69 dana. Za to vreme oba partnera moraju da se uzdrže od svake seksualne aktivnosti usmeravajuãi svu akumulaciju seksualne energije u Manji Energetski Tok. Ishrana žene treba da bude u skladu sa lunarnim principom a hrana koju bude jela poželjno je da, po moguãstvu, bude izložena zracima Meseca. U tom periodu žena obuèena u belu odoru, ukrašena srebrnim nakitom, treba da meditira na princip Boginje koju otelovljuje, upija lunarnu energiju od Meseca, radi lunarne invokacije, pali odgovarajuãe insense. Posebnu pažnju treba da obrati na punjenje svog ritualnog Pehara srebrnom energijom. Muškarac obuèen u žutu odoru, ukrašen zlatnim nakitom, treba da meditira na princip Boga koga otelovljuje, radi solarne invokacije, pali odgovarajuãe insense, upija solarnu energiju od Sunca. Posebnu pažnju

75

neka obrati na punjenje svog ritualnog Bodeža zlatnom energijom. Njegova ishrana za ovo vreme treba da bude u skladu sa solarnim principom i izložena zracima Sunca. Sve ovo pomaže da se dostigne simbolièno jedinstvo sa solarnim i lunarnim principom, jer obièna svest sama ne može da prodre u podruèje nesvesnog. Jedino preko jedinstva živih simbola sjedinjeni Bog i Boginja mogu da se dosegnu u najdubljim slojevima nesvesnog, i otelotvore na materijalnom planu kroz sveštenicu i sveštenika. Jaèina i prodornost manifestacije Boginje u sveštenici i Boga u svešteniku zavisiãe od njihove spiritualne zrelosti, tj. od sposobnosti prepoznavanja i sjedinjavanja sa ovim polarnim silama najviših principa. Duboka meditacija i invokacija dovešãe one koji su spremni do oseãaja da je Božanstvo prisutno u njima u tolikoj meri, kao da je sveštenica sama Boginja a sveštenik sam Bog. Propisane aktivnosti moraju se svakodnevno izvršavati u vremenu odreðenom za to i tada treba svoju svakodnevnu liènost ostaviti u potpunosti po strani. Kada doðe vreme za samo izvoðenje ovog rituala, partneri treba da se pobrinu da budu osloboðeni od svih svakodnevnih obaveza nekoliko dana. Potrebno je da imate dovoljno vremena za obavljanje rada i vraãanje nazad do normalnog stanja svesti. Ritual se obavlja unutar zaštitnog kruga. Ritualno kretanje kojim se pravi krug treba obaviti u preèniku dovoljno velikom da može omoguãiti komotan prostor za uèesnike. Da bi prostor zaista postao hram, mora biti osveãen ceremonijalnim kruženjem i vidljivo obeležen. Sveštenik obilazi 6 krugova u smeru kazaljki na satu oko mesta koje predstavlja hram a zatim isto èini sveštenica koja obilazi 9 krugova. Središnji deo hrama predstavlja prostirka ili ležaj. Na istoènom delu hrama postavljen je oltar. Na njemu se nalaze uravnoteženi solarni i lunarni simboli. Na desnoj strani su sveštenikov bodež i tacna za solarni insens, a na levoj strani sveštenièin pehar i tacna za lunarni insens. šest zlatnih i devet srebrnih sveãa treba da su postavljene u krug u èije središte treba postaviti jednu veãu sveãu od èistog pèelinjeg voska kao simbol Velikog Dela. Kada su sve pripreme izvršene, partneri neka se okupaju i posvete pomazanjem genitalnog i krunskog centra Svetim uljem. Nakon toga oblaèe svoje odgovarajuãe odore i ulaze u hram. Da bi bili zaštiãeni unutar kruga oboje izvode Manji Proterujuãi Ritual Pentagrama. Zatim zauzimaju svoja mesta ispred oltara, sveštenica sa leve strane, a sveštenik sa desne stane. Invokacijama svaki partner priziva svoju (lunarnu tj. solarnu) energiju u sebe. Po završenom prizivanju pale svoje insense. Sada sveštenica uzima svoj pehar levom rukom i posveãuje ga lunarnom energijom izvodeãi 9 ciklusa Manjeg Energetskog Toka sa srebrnom svetlošãu. Sveštenik uzima desnom rukom bodež i posveãuje ga solarnom energijom izvodeãi 6 ciklusa Manjeg Energetskog Toka sa zlatnom svetlošãu. Kada su osveštali svoja okultna oružja, partneri se okreãu jedno prema drugom sa podignutim rukama. Neka sveštenica klekne ispred sveštenika i podigne svoj pehar prema njemu. Sveštenik stavlja svoj bodež u pehar do njegovog dna. Sada oni pune svoja oružja suprotnim polaritetima. Sveštenica usmerava svoju volju i vizualizira kako svojom srebrnastom energijom prožima bodež. Sveštenik usmerava svoju volju i vizualizira kako svoju zlatnu solarnu energiju uliva u pehar. Nakon završenih punjenja sveštenik vadi svoj bodež iz pehara i sveštenica ustaje. Oboje ponovo podižu svoja oružja okrenuti jedno prema drugom izražavajuãi na taj naèin strahopoštovanje i spremnost da se stvari vide kakve one jesu stvarno. Zatim sveštenica obilazi oko oltara 9 puta u pravcu kazaljke na satu i zauzima svoje mesto preko puta solarne strane oltara na koju stavlja svoj pehar. Sveštenik hoda oko oltara obilazeãi ga 6 puta u suprotnom pravcu i zauzima mesto preko puta lunarne strane oltara na koji stavlja svoj bodež. Sada oboje treba "intuitivno" da meditiraju o Velikom Delu. Za ovo ne možemo dati konkretno uputstvo zato što samo Veliko Delo u biti svoje prirode nije objašnjivo znanjem, veã intuitivnim procesom koji svoj uvidni izraz nalazi u mistiènoj stazi transformacije svesti i duhovne integracije. Unutar

76

svoje meditacije sveštenica i sveštenik treba da se potpuno identifikuju sa svojim unutrašnjim Božanstvima i postanu jedno sa njima. U svojim meditacijama treba da vide sebe kao Boga, tj. Boginju sjedinjene na prestolu Sunca i Meseca. Oni predstavljaju kosmièku svest, najvišu snagu prave prirode stvarnosti. Kada osete da su spremni, oboje skidaju svoje odore i okreãu se jedan prema drugome, sveštenica se koncentriše na oseãaj solarne energije sveštenika a on na oseãaj njene lunarne energije. Sada se sveštenik poklanja pred sveštenicom pitajuãi za dopuštenje da uðe u njenu palatu, na taj naèin ona se njemu otkriva kao Boginja. Zatim se sveštenica poklanja pred sveštenikom pitajuãi za dozvolu da uðe u njegovu palatu, na taj naèin on joj se otkriva kao Bog. Nakon toga se spajaju u sedeãem položaju. Ovde je vreme da damo nekoliko važnih sugestija u vezi sa genitalnim sjedinjavanjem : - kièma i jednog i drugog partnera mora biti uspravna; - kod oba partnera treba da postoji shvatanje da je materijalno telo hram najviših spiritualnih snaga i konaènog ostvarenja; - buduãi da ãe doãi do velikog uzbuðenja, partneri moraju kontrolisati vatru strasti da bi se njihova energija pobudila u pokretaèku silu koja ãe ih uzdiãi do stanja svesti u kome nestaju sve prepreke ljudskog identiteta. Kada su se genitalno spojili, partneri treba da sihronizuju disanje i da se skoncentrišu svako za sebe na svoju energetsku cirkulaciju. Zatim, izbegavajuãi bilo kakvu drugu seksualnu aktivnost, partneri se ljube prenoseãi naizmenièno jedno drugom energiju kroz usta i genitalne centre. U ovoj fazi normalne telesne senzacije prestaju da dominiraju, jer se energija koja kruži kroz oba partnera usmerila preko granica njihove zemaljske svesti ka spoznaji univerzalne dualnosti. Sveštenik sagledava sve svoje ženske aspekte u sveštenici koja je otelotvorenje Boginje, a sveštenica sagledava sve svoje muške aspekte u svešteniku koji je otelotvorenje Boga. Ako su oboje naštimovani u pravom mentalnom ili spiritualnom spoju, trebalo bi da su dostigli nivo rastvaranja ega na kome se njihove individualne liènosti meðusobno stapaju. Doživljavajuãi kako im se svest uranja u okean ekstaze do nivoa èistog protoka energije, u njima dolazi do najviše alhemijske reakcije koja raða novu nadliènu svest. U ovom stanju nestaju sve prepreke ljudskog identiteta više nema podeljenosti izmeðu njih i stvarnosti u kojoj prestaju sve ideje o liènosti i izdvojenosti. Ovo iskustvo je spontano i apsolutno dolazi po svom nahoðenju jer za njega ne postoji nikakav vremenski okvir. Napomena: Ukoliko osetite da vas preplavljuje orgazam doline, prepustite mu se u potpunosti ali se uzdržite od želje za genitalnim orgazmom. Mirujte u oseãanju duboke zajednièke sjedinjenosti i zanesenosti. Tako se jedino može uãi u savršeni mir nerazdvojenog postojanja. Ponašajuãi se kao Bog i Boginja za vreme rituala, žena i muškarac preuzimaju na sebe uloge u skladu sa svojom uroðenom Božanskom prirodom. U ovom stanju integracije, unutarnje iskustvo sveštenika i sveštenice pretvara se u živi doživljaj ujedinjenja najvišeg muškog i najvišeg ženskog principa polarnosti u kome ne postoji ništa više što bi smo mogli nazvati "ljudskim i seksualnim". Ulaskom na trenutak u krajnje nepodeljeno jedinstvo, dolazi do spajanja svesti i života u središtu Praznine : ono što je nesvesno postaje prožeto svesnom spoznajom o jedinstvu svega stvorenog. U ovom periodu svaka aktivnost, reè ili postupak postaju povezani sa kreativnom silom velike moãi. Tako pokrenuta, ona se kanališe u najdublji rad koji inicira posebne unutrašnje i duhovne

77

promene u nama vodeãi nas do granice ekstaze iza koje su Jedno i Sve isto. Ovde misterija seksualnog sjedinjavanja muškarca i žene dolazi do svog najvišeg ispunjenja uklanjajuãi poslednji veo tajne sa svoje vlastite prirode. Molim vas da obratite pažnju da su ovo samo bazièna uputstva. Kako budete sticali dublja razumevanja i dalja iskustva, tako ãete sve više proširivati ovaj ritual u skladu sa svojim vlastitim težnjama. Samo iskustvo sa praksama koje su prethodno preporuèene može garantovati da se ovaj ritual izvede ispravno. Razlog ovakvom pristupu u seksualni misticizam jeste što postoji mnogo razlièitih oblika ovog rituala. Kao što se može videti u njemu nema nijednog magijskog postupka koji bi nam pomogao da nešto ostvarimo ili da se ispuni za nas lièno. Buduãi da svaki oblik misticizma prevazilazi liènost, i ovaj mistièni ritual ima za svrhu samo jedno : totalnu svesnost prevazilaženjem svih suprotnosti. Ovde je moã seksualnosti uzdignuta do najvišeg nivoa, na kome se dostiže transcendentalno iskustvo unutar koga dolazi do vrhunskog sjedinjavanja dva kosmièka naèela suprotna po svojoj prirodi. Oèigledno je da ovakvo ekstatièno iskustvo zahteva potpunu, adekvatnu i detaljnu pripremu za koju je potrebno imati ekstraordirarnu kontrolu uma i oseãaja. Ja vam ne mogu reãi, kada, na koji naèin ili u kom obliku ãete se sresti sa ovom stvarnošãu koja oblikuje centar vaše mistiène inicijacije. Po našem mišljenju, da bi se ovaj ritual mogao sprovesti na pravi naèin, potrebno je prethodno proãi najmanje kroz baziène prakse seksualnog okultizma i misticizma. Sve drugo predstavljalo bi neozbiljan pokušaj da se zakoraèi kroz mistièno blaženstvo prema konaènom cilju. Ova iskustva i doživljaji zavise od više faktora, ponajviše od prethodnog stepena proširenja vaše svesti i mogu se shvatiti samo kroz povezanost sa prethodnim iskustvima koja nièu direktno iz razvoja naše duhovne svesnosti i predstavljaju pripremu za put u najvišu ekstazu : totalnu svesnost. Solo ritual Neba i Zemlje Najviši oblik seksualnog misticizma je predstavljen "ujedinjenjem Neba i Zemlje" u Unutrašnjoj Alhemiji Taoizma. Sjedinjavanjem vlastite ženske i muške prirode èovek ostvaruje u sebi potpunu celovitost kroz koju doživljava povratak iz mnoštva i razdvojenosti u iskonsko jedinstvo, ulazak u živo iskustvo nedokuèivog izvorišta u kojem nestaju sve zablude i obmane ega. Kao rezultat ovog samo-ostvarenja adept postaje slobodan od vezanosti za pojavni svet, nastavljajuãi da živi u njemu ne prijanjajuãi za prohteve, nade, želje ili strahove liènosti. Ovaj pisani prikaz je samo pokušaj da se opiše upražnjavanje ovog najvišeg oblika seksualnosti. Za ovaj solo ritual važe pripreme kao i u radu sa partnerom. Praktièar treba svoju seksualnu polarnost da oseãa kao odraz univerzalne polarnosti prepoznajuãi je na svim nivoima. Meditacija na asocijacije vatra-voda, svetlo-tamno, toplo-hladno, suvo-vlažno, èvrsto-meko, prodiruãeprijemèivo, pomoãi ãe vam u prepoznavanju i doživljaju polarnih suprotnosti koje uzrokuju promenu i transformaciju na svim nivoima od najnižeg materijanog, do najvišeg spiritualnog. Ženski praktièari zapoèinju sa invokacijom lunarne energije, dok muški praktièari poèinju sa solarnom energijom. Vaša meditacija treba da bude toliko duboka da se u tom stanju osetite istovremeno kao otelotvorenje obe, muške i ženske energije. Treba istovremeno da oseãate suprotne seksualne energije kao spoljne, objektivne entitete, i unutrašnje subjektivne kvalitete. Prihvatite ovo svoje stanje opušteno, prepuštajuãi mu se. Najbolji naèin da ovo postignete je da ne razmišljate svesno o tome. Umesto toga, uèite se da osetite obrasce više svesti. U tom smislu nema svrhe praviti razliku izmeðu unutrašnjih i spoljašnjih stanja. Slušajte šta vam kažu vaša intuicija i iskustvo. Samo tako doãiãete do prepoznavanje koje ãe izazvati ekstazu u kojoj sve upletenosti tela i uma išèezavaju. Kada ova ekstaza dostigne klimaks, sledi auto-erotski èin, na

78

èijem vrhuncu se solarne i lunarne energije stapaju u orgazmièkom bljesku. Kada vas taj bljesak obasja, videãete na trenutak svoje veèno Ja kao neodvojivi deo Velike Praznine. Snaga proboja ovog najdubljeg iskustva kida sve ovozemaljske okove liène svesti koja se za vreme tog jedinstva stapa sa kosmièkom svešãu. Ovaj duhovni doživljaj je direktno iskustvo svesti unutar nje same a ne negde izvan nje. To je direktno iskustvo istine o istovremenom postojanju razlièitosti i jedinstva, oblika i praznine, prošlosti i buduãnosti. Oseãaj je takav da se nikakvim reèima ne može doèarati, svaka osoba doživeãe na svoj naèin ovo iskustvo seksualnog zanosa koje prelazi u nadsvesnost. Kada postanemo sposobni da shvatimo našu nerazdvojivost sa suštinskom prirodom univerzuma, spoznaãemo vrhunsku formulu sjedinjavanja suprotnosti : vidljivog i nevidljivog, opipljivog i nematerijalnog; tajnu koja može biti u celosti razotkrivena samo sa najviše mistiène taèke gledišta. Veã hiljadama godina do sada, iskljuèiva usmerenost ljudskog roda prema telesnim željama i svetovnim stvarima konstantno zamagljuje duhovni vid i otupljuje suptilna èula èoveka. Dokle god èovek bude nekontrolisano trošio svoje najdragocenije blago, seksualnu energiju, rasipaãe svoj spiritualni potencijal pritajen u njoj. Samo kada se ujedinjenjem suprotnih polova kosmièke energije poènu doživljavati sve suptilniji aspekti seksualnosti, pretvoriãe se znanje o duhovnoj obnovi èoveka u živu mudrost koja kombinuje vidljivu i nevidljivu stvarnost. Seksualni misticizam je najviši stepen alhemijskog preobražaja, put u najvišu ekstazu, oblik seksualnosti koji je iznad svih ostalih i kroz koju sami sebe poraðamo raðajuãi se kao zvezdana biãa. Da bi bilo brže svesno asimilirano u nadindividualnu liènost pojedinca, poželjno je da ovo najdublje duhovno "iskustvo nad iskustvima" prvo bude shvaãeno i uèinjeno aktivnom probojnom silom na materijalnom nivou zaodenutom u telesne polarnosti, tim pre što za poèetnike auto-seksualni mistièni ritual nosi u sebi opasnost od postizanja lažnog jedinstva. Zato vam savetujem da prva iskustva u težnji da spojite i transcendirate polarne snage muškog i ženskog principa, steknete u radu sa partnerom. Tako ãe probuðena energija nastaviti da raste i kada osetite da ste spremni dostiãiãe svoj vrhunac u iskustvu auto-erotskog rituala. Takoðe, da bi ste produbili svoja znanja, preporuèujemo vam da prouèite tantru i taoizam. U ovim disciplinama otkriãete drevnu mudrost istoènih kultura orijentisanu prema "obožavanju", ka sakralnom i seksualnom misticizmu. Za one koji ne vide kakve veze seksualnost ima sa misticizmom, recimo da pravi misticizam nije jednostrani put asketske ekstaze. Bilo bi neozbiljno i pogrešno smatrati da je telo nevažno na spiritualnom putu, jer su telesno i transcendentalno neraskidivo povezani. Da se ne zavaravamo, ne postoji niko ko može biti neprekidno u ekstazi. Èak i onim malobrojnim èuvenim mistièarima kod kojih je takvo iskustvo trajalo mesecima ili godinama, bilo je potrebno da povremeno ostvaruju kontakt sa materijalnim svetom da bi se uravnotežilo duhovno i svetovno. Bilo bi ludo tvrditi da je jednostran pristup u bilo èemu moguã a da pre ili kasnije ne doðe do havarije ili potpunog raspada energetskog sistema. Pravi mistici svoje telo ne negiraju i ne odbacuju zbog njegove prolaznosti. Oni imaju sposobnost da vide kroz oblik i imaju shvatanje da se do stanja potpune svesti ide kroz integrisanje individualne, svetovne realnosti i univerzalne, duhovne stvarnosti. Za nas je misterija seksualnog misticizma misterija univerzalne seksualnosti koja nalazi svoje krajnje ispunjenje i otkriva svoju pravu prirodu u materijalnom telu ljudskoga biãa. Meðutim, da ovo ne bi bilo pogrešno interpretirano, naglasiãu veoma jasno da je samo svesno preokretanje snage životne/seksualne energije u pravcu preèišãavanja i integracije naše liènosti put kojim ubrzavamo svoj sopstveni prolazak kroz telesno materijalno postojanje ka najvišem obliku stvarnosti. Za istinskog posveãenika seksualne ezoterije koji je mag i mistik istovremeno, njegovo zemaljsko postojanje je manifestacija Kosmièke Svesti na materijalnom nivou. Zato,

79

nije telo to od èega treba da se odvezujemo - veã od onoga što nas zarobljava i èini njegovim robom.

80

SEKSUALNA ALHEMIJA Meðu neupuãenima sama reè alhemija odmah navodi na pomisao pretvaranja olova u zlato ili pravljenja èudesnog eliksira veènosti. Veãina laika sa podsmehom govori kad se pomene ova tema èemu su i sami alhemièari dali veliki doprinos. Zahvaljujuãi konfuznoj terminologiji i razlikama u opisu alkemijskih postupaka od jednog autora do drugog, stvoreno je potpuno pogrešno mišljenje kod neupuãenih. Iz tog razloga, na prvi pogled, alhemijski tekstovi izgledaju totalno nerazumljivi a njihova uputstva èesto kao gomila gluposti. Meðutim, opisi alhemijskih postupaka pisani su u teško razumljivom stilu da bi se namerno prikrio stvarni kljuè ka preobražaju zato što se smatra "tajnom nad tajnama". Na taj je naèin vrlo efikasno onemoguãeno da svako može da shvati alhemijske tajne i praksu. Mnogi pseudo alhemièari su doživljavali neuspeh u pokušajima da na bukvalan naèin (kako je, to prikazano u ovoj literaturi i ilustracijama) "pretvore olovo u zlato", destiluju "Eliksir života" ili naprave "Filozofski kamen". Neupuãeni istraživaèi alhemijske radnje posmatraju odvojeno od njihove unutrašnje pozadine, zbog èega ne mogu prodreti u njihovo znaèenje i videti pravi smisao. U ovom poglavlju osvrnuãemo se delimièno na alhemiju uopšte i dati kratak komentar o seksualnoj alhemiji koja predstavlja najmraèniju granu seksualne ezoterije. Sama reè alhemija nastala je od drevne arapske reèi Al-kemia, što u prevodu znaèi: "crna zemlja", naziv koji je bio uobièajeno ime za Egipat u dalekim vremenima, pa se zato ponekad naziva i "egipatska veština". Istorija prenosi legendu da je egipatski bog mudrosti Tot poznat pod grèkim imenom kao Hermes Trismegistus, bio prvi koji je preneo èoveku znanja celokupne Hermetièke tradicije èija je najtajanstvenija i najdublja grana alhemija. Njegovo najèuvenije pisano delo poznato kao Smaragdna tabla predstavlja temelj na kome poèiva celokupna alhemija Srednjeg istoka i Zapada. Sa druge strane, na Dalekom istoku, najstariji zapisi o alhemijskom uèenju potièu iz drevnog taoizma. Prve poznate alhemijske zapise napisao je posveãenik Tsou-Yen (350-270 godine p.n.e.) zasnovane na taoistièkom principu dualnosti jina i janga. Kineska alhemija vodi kroz dve tradicije ka postignuãu krajnjeg cilja koje alhemièari nazivaju Veliko Delo : egzoteriène Wai-Tan (spoljasnji eliksir) i ezoteriène Nei-Tan (unutrašnji eliksir). Wai-Tan tradicija fokusirana je na praktiène aspekte, pre svega zdravlje i dugoveènost, koristeãi fizièke supstance prirode : biljke, minerale i metale. Nei-Tan tradicija fokusira svoje prakse prvenstveno na energetske kanale i centre baveãi se psihoseksualnim energijama (Cing Ci) i mistiènim "jedinstvom Neba i Zemlje". U Indiji, alhemijska tradicija zapoèinje svoj razvoj sa prvim indijskim alhemièarem, budistièkim sveštenikom Nagarjunom koji je autor prvog alhemijskog dela Rasasat-nakare nastalog oko 200 godine n.e. Indijska alhemija iznedrila je nekoliko škola od koje su dve - Siddha i Avurveda ostavile dubok trag do današnjih dana. Oba ova sistema predstavljaju spoljašnji,praktièni aspekt alhemije koji je pronašao svoje najveãe uporište u tradicionalnoj indijskoj medicini. Kada je reè o Unutrašnjoj alhemiji u Indiji, nju predstavlja tajanstvena Hindu tantrièka tradicija koju èine dve škole : Vama Marg (Staza Leve Ruke) i Dakšina Marg (Staza Desne Ruke). Suštinska razlika izmeðu Leve i Desne staze je u metodu. U Tantri Leve Staze, dolazi do fizièkog seksualnog èina sa ženskim asistentom koja predstavlja šakti (moã) velike Boginje. U Tantri Desne Staze snošaj je simbolièan. Zapadna alhemijska tradicija roðena je iz uèenja i znanja alhemièara Srednjeg istoka, posebno Abu Ali al-Husain ibn Sina (Avicene), Jabir ibn Hayyana (Geber) i Al-Razija (Razes). Svoje prvo uporište imala je u Španiji odakle se kasnije proširila Evropom kao tajna veština. Ono što je opšte poznato, jeste da su istraživanja i otkriãa evropskih alhemièara dala znaèajan doprinos razvoju tradicionalne i egzaktne medicine i hemije. Meðutim, osim materijalnih ciljeva, ne mogu se negirati i nematerijalni, suptilni aspekti alhemije, kao i znanja u

81

vezi sa seksualnošãu. To što o tome nemamo "èvrste dokaze", govori da su alhemièari svoje spoznaje èuvali daleko od oèiju javnosti prenoseãi ih kao tajanstvena uèenja rezervisana samo za mali broj izabranih nastavljaèa tradicije. Jedan od malobrojnih zapadnih alhemièara koji je dao nagoveštaj da bi kljuè njegovih operacija mogla upravo biti veza sa seksualnošãu, bio je Francuz Nikolas Flamel. Ovaj adept tvrdio je otvoreno da je zahvaljujuãi tajnom znanju u koje je bio upuãen od izvesnog anonimnog kabaliste, uspeo da proizvede tzv. Eliksir života i Filozofski kamen uz asistenciju svoje žene Perinele. Ostalo je nejasno šta je njena pomoã predstavljala jer to nije jasno naznaèeno. Meðutim, ako imamo u vidu da žena personifikuje kreativnu snagu prirode kao Boginja èija je vrhovna moã upravo manifestacija, onda se može naslutiti Perinelina uloga u operaciji transmutacije. Èitajuãi "izmeðu redova" ono što je Flamel napisao o svojim radovima, teško je oteti se utisku da to nije podrazumevalo uticaj seksualne energije i umešanost seksualnih supstanci ljudskog tela u ostvarenju Velikog Dela. Nakon Flamela, skoro sto godina kasnije, roðen je jedan od najveãih alhemièara u zapadnoj kulturi, slavni Philippus Theophrastus Bombast von Hohenheim poznatiji kao Paracelsus (1493-1541). Ovaj adept je osnivaè špagiriène alhemijske škole zasnovane na temelju drevne alhemijske formule : SOLVE ET COAGULA ("razredi i zgusni"), sa kojom je došlo do novog usmeravanja i razvoja alhemijske prakse. Paracelsus je uèio da je moguãe okultnim naèinima uticati na kosmièke sile, i mnogi njegovi sledbenici od legendarnog Bazil Valentina do èuvenog modernog alhemièara Frater Albertusa nastavili su da razvijaju njegove ideje. Ipak, ostalo je prekriveno velom tajne da li su i na koje naèine alhemièari praktikovali seksualnu alhemiju, buduãi da se to ne može dokazati jer prava metoda, iako nagoveštavana od mnogih, nije otvoreno nikada razotkrivena. Ono što je sasvim izvesno jeste da je osnovna svrha svih oblika alhemije transmutacija ili preobražaj. Postoji više teza o prirodi i funkciji alhemijskog preobražaja kojima se mi ovde neãemo baviti buduãi da predstavljaju iskrivljen i degradiran vid alhemijske nauke. Mi prihvatamo baziènu ideju da svojstvo alhemijskog preobražaja ima univerzalno znaèenje koje je podjednako moguãe primeniti na neorganske oblike materije, na organske oblike života i na tajanstvene energije koje prožimaju oboje. Ovde je važno zapamtit da od upuãenosti i stanja svesti zavisi na kom nivou, sa kakvim supstancama, energijama i instrumentima adept radi. Ne možemo iãi u dublja dalja objašnjenja ovoga, ali usudiãu se da tvrdim da je vrhunska tajna seksualne ahemije transmutacija seksualnih fluida i fizioloških izluèevina ljudskog tela i njihovo okultno dejstvo. Sa ove taèke gledišta. Veliko Delo alhemièara je ništa drugo do operacija oživljavanja materije Duhom, suptilnom seksualnom alhemijom koja uzdiže obiènu svesnosti u duhovnu realnost. Ljudsko telo je prava alhemijska peã u kojoj se ljubavlju i èinom volje stvara Eliksir. Njegovim izdvajanjem na poseban naèin iz organizma žene koja je u stanju jake seksualne uzbuðenosti, dobija se tzv. alhemijska rosa koju hindu tantra zove Amrita. Ovaj fluid predstavlja materijalni nosaè specifiènih okultnih moãi latentno prisutnih u energetskim centrima ljudskog tela. Informacije o glavnim energetskim centrima koje ovde iznosimo samo su osnovni podaci izneti u grubom opisu. Broj ovih centara i njihova važnost se razlikuju u školama tzv. "Unutrašnje Alhemije" Taoizma, od škola hindu yoge i tantre, jer svaka daje važnost razlièitim centrima. Ovo nepodudaranje glavnih energetskih centara, njihovog broja, kao i naèina usmeravanja tj. kanalisanja energije je uzrokovalo pogrešna shvatanja kod neupuãenih. U veãini literature o hindu i tibetanskoj jogi/tantri, broj i položaji centara su identièni, i ako postoje razlike one su uglavnom u simboliènom predstavljanju i naèinu korišãenja koji su u skladu sa odreðenom tradicijom. Meðutim, u sluèaju taoistièke joge, ne samo da se razlikuju mesta glavnih centara od centara u hindu jogi, veã se i izmeðu samih taoistièkih škola istièe važnost razlièitih energetskih

82

centara. Zato da ne bi komplikovali, samo ãemo navesti energetske centre koje kineska i hindu tantra navode u svojim uèenjima predstavljajuãi ih kao mikrokosmièke fokuse tajnih nadzemaljskih sila koje vrše uticaj na èoveka. Kod najveãeg broja ljudi ovi psihièki centri su prirodno zapeèaãeni sve dok se uspavana energija ne probudi. Centar Ni-Van ili Pai-Hui nalazi se na temenu, u hindu jogi poznat je kao Sahasrara èakra. Ovaj centar je "izdvojen" od ostalih centara jer potièe sa višeg nivoa. To je mesto najviše neogranièene svesti u kome se na zemaljskom nivou ujedinjuju polarne sile kosmièko-duhovne energije u ljudskom telu. Centar Cu-Chiao nalazi se u podruèju glave izmeðu obrva; u hindu jogi zove se Adžna èakra. Ovaj centar je popularno poznat kao "treãe oko". Centar Hsuan-Chi se nalazi u grlenom podruèju; u hindu jogi naziva se Visuddha èakra. Centar Chung-Kuang odgovara srcu; u hindu jogi naziva se Anahata èakra. Centar Tan-Tien smešten oko èetiri santimetra ispod pupka, za taoiste ovo je bazièni centar Cia; u hindu jogi se zove Manipura èakra. Centar Kuan-Yuan se nalazi u genitalnom podruèju; u hindu jogi naziva se Svadistana èakra. Najniži centar Hui-Yin nalazi se u perineumu, taèki koja je smeštena na sredini izmeðu ekskretornih organa; u hindu jogi se zove Muladhara èakra. Buduãi da sva ljudska biãa imaju istu telesnu i energetsku strukturu, za one koji znaju, od manjeg je znaèaja postojanje razlièitosti izmeðu telesnih položaja, broja kanala i rasporeda centara. Fundamentalno je da se razume istina o meðusobnoj povezanosti i odnosima izmeðu vidljivog i nevidljivog, èoveka i univerzuma, materijalnog i duhovnog. Jedino je važno stvoriti fizièke, emocionalne i mentalne preduslove i odnose za svesno proricanje kosmièke energije kroz telo, psihu i duh. Meðutim, samo upuãeni znaju kako da svesnom upotrebom osloboðene energije koja inaèe uroðeno struji kroz podsvest i ljudsko telo, pažljivo otvore i proèiste ova središta moãi. Tada ovi centri postaju živa snaga koja se manifestuje u individualnom, ljudskom, fizièkom otelovljenju, utièuãi na život ili svest zavisno od toga šta se želi postiãi. Tradicija kaže da onaj ko kontroliše osloboðene sile u njima može dostiãi najviši nivo duhovnog savršenstva. Meðutim, za mene nema sumnje da se u rukama osobe koja nije savladala svoju nižu energiju i nema jasnu spoznaju prirode tih sila Eliksir pretvara u otrov. Ovde treba reãi još nekoliko bitnih stvari. U hindu i tibetanskoj tantri energija se uzdiže duž glavnog kanala (šušumna) od korenskog centra do krunskog centra i to je manje-više svugde isto uèenje osim kod Kaula tantre koja koncentriše svoju praksu u korenskoj èakri žene. U Taoistièkoj alhemiji praktièar se ne usmerava odmah na pojedinaène centre veã prvo cirkuliše energiju kroz sve taèke sve dok ne postane zreo za alhemijske procese i spreman za ulazak u više dimenzije svesti. Od velike važnosti je da se telo, psiha i um ispravno pripreme. Zato se na poèetku težište stavlja na otvaranje kanala koji predstavljaju glavne tokove energije. Tek nakon toga se pristupa pravoj praksi. U suprotnom, instant naèini za buðenje Kundalini direktnom koncentracijom na korenski centar, prestavljaju pre preèicu do ludila nego do unutrašnjeg blaženstva i spoznaje. Ono što se još može reãi je da seksualna alhemija predstavlja složen proces seksualnog i okultnog rada koji se krajnje pojednostavljeno može shvatiti na dva nivoa : niži (ljudsko telo žlezde-seksualni fluidi) i viši (spiritualne sile). Na oba nivoa alhemijskog preobražavanja ženski partner mora biti posebno odabrana i okultno pripremljena osoba. Ona mora imati sposobnost da kontroliše svoju uzbuðenu strast, da kanališe i usmerava seksualni "Ãi" koji koncentrisan u najvišem stepenu struji u njenom telu. Jednom reèju, njena uloga je centralna u izgraðivanju energije i stvaranju Eliksira. Zavisno od svrhe, u ovim praksama uèestvuje jedna ili više posebno izabranih i obuèenih žena. Uloga muškog adepta u operacijama seksualne alhemije jeste da stimulisanjem stvori enormno jaku koncentraciju libido energije koja oslobaða Vatrenu Zmiju probuðenu u baziènoj (vaginalnoj) zoni moãi

83

sveštenice. Adept koristi ruku, preciznije dlan (ove) kojim dodiruje odreðena mesta na svom ili tuðem telu u skladu sa okultnom anatomijom tela i prema odreðenom redosledu. Prema taoistièkoj tradiciji, leva ruka je jin, u levom dlanu je sedište Lunarne okultne struje. Desna ruka je jang, a u desnom dlanu je sedište Solarne okultne struje. Kroz dlanove je moguãe ne samo oslobaðati sopstveni "Ãi", veã i upijati solarni, lunarni, planetarni ili zvezdani "Ãi". Osim dlanova upotrebljavaju se i posebni gestovi ruku (mudre) i odreðeni telesni položaji koji takoðe predstavljaju okultne manipulacije koje pobuðuju, utièu na protok, i usmeravaju energiju u željenom pravcu izvan tela ili prema telesnom suptilnom centru koji oslobaða dejstvo moãi o kojoj se radi. Nakon preobražaja seksualne energije u okultnu energiju, osloboðena kundalini se podiže i usmerava zavisno od svrhe na koju se cilja u odabranu zonu moãi. U trenutku "vrhunca" dolazi do alhemijske reakcije i stvaranja odgovarajuãeg eliksira èija je moã sadržana u destilatu koji istièe iz sveštenice. Drugim reèima, kada se suptilnom seksualnom alhemijom upotrebi energija žene, najsvetiji organ njenog tela postaje izvor velike okultne moãi iz koga se izlivaju preobražene i osloboðene izluèevine (Kale) ispunjene prirodom potrebne tajnovite sile. Na nižem nivou, u cilju dobijanja eliksira sekso-alhemijski procesi ukljuèuju orgazmièke radove sa razlièitim eteriènim energijama smeštenim u specifiènim okultno anatomskim zonama ljudskog tela. Kada je invocirana sila izluèena iz endokrinih žlezda, njena naroèita moã prenosi se preko fizioloških fluida urin, sperma, vaginalni sekreti, krv, znoj, pljuvaèka, suze i èinom volje može biti zatvorena u neku okultnu mašinu (npr. talisman, sliku, figuru) ili apsorbovana od strane praktièara oralno, ispijanjem. Ovi okultni fluidi utièu na sva tri nivoa ljudskog postojanja. Viši nivo predstavlja alhemijska inicijacija koja stapa telesno i nematerijalno u transcendentalno jedinstvo. Ovde misterija ljudskog tela nalazi svoje krajnje ispunjenje koje zavisi od toga da li smo sposobni da vidimo, tj. shvatimo relativnost materijalnog i nematerijalnog iskustva. U ovoj božanskoj praksi, tradicionalno vezanoj za vreme poklapanja punog meseca i menstrualnog ciklusa, posveãena žena (sveštenica) "pušta" Boginju da uðe u njeno telo i proizvede vrhunski eliksir. Ovu božansku esenciju sveštenica otpušta u stanju okultnog transa kad projektuje orgazam iz genitalnog centra u mozak. tj. kada Vatrena zmija dostigne u svom uzdizanju zonu moãi poznatu kao treãe oko. Eliksir se proizvodi u tri faze alhemijske operacije. Krajnji cilj je potpuno alhemijsko rastvaranje u božanskom principu, Vrhovnoj Boginji koja je izvorište svega što postoji. Vrhovna Boginja je iskonska duhovna inspiracija i pokretaèka sila, moã koja preobražava snagu ljudske prirode u kreativnu svest. Ona na sebe preuzima mnoga oblièja koja treba shvatiti kao sile koje konstituišu stazu duhovnog razvoja. Vrhovna Boginja predstavlja središte inicijacije, pokretaèku silu svesti koja oko sebe okuplja sva svoja "niža" ženska otelovljenja od nadljudskih - božanskih, do ljudskih (sveštenice). One predstavljaju snage na unutrašnjem i spoljašnjem planu koje vode osloboðenju i najvišem postignuãu. Vrhovna Boginja je veèno postojanje i prava priroda stvarnosti, nerazdvojena i nepromenljiva. Ona je sveobuhvatna i zato sveprisutna živa stvarnost koja se manifestuje u razlièitim oblicima, na razlièitim nivoima. Ovo ostvarenje sveobuhvatne potpunosti u kojoj sav dualizam "Ja" i "ne-Ja", biãa i ne-biãa, oblika i praznine ne postoji, mora ostati nepoznato neupuãenima zato što to ide sa druge strane stvarnosti kroz mistièno iskustvo sjedinjavanjem sa pravom prirodom Stvarnosti. Nema sumnje da pomoãu Eliksira ili Kala dobijenih u stanju ekstaze iz najsvetijeg ženskog organa adept ima na raspolaganju razne moguãnosti. Meðutim, pravi seksualni alhemièar ãe izabrati samo ono što je najvrednije za njegov duhovni razvoj, tj. ono èime može preobraziti svoju Prirodu.

84

Dodatni komentar Znanje seksualne alhemije nije ekskluzivno vlasništvo istoène ili zapadne kulture, veã je nasleðeno iz drevne mudrosti kolektivnog nesvesnog i teoretski je dostupno svakom zainteresovanom tragaocu. Naravno, razlike postoje kako izmeðu tradicija, tako i izmeðu samih škola. Svaka od njih ima svoju sopstvenu metodologiju, terminologiju i odgovarajuãu simboliku ali neãemo mešati to pitanje sa idejnim, religioznim, moralnim i kulturnim nasleðem iz koga je odreðeni sekso-alhemijski sistem potekao. Za praktikovanje seksualne alhemije je neophodna lièna tj. fizièka Inicijacija jer je veoma važan naèin na koji se kandidat upuãuje i nosi sa probuðenim energijama, a to je nemoguãe preneti uopštenim reèima. Iz do sada reèenog, dovoljno je oèigledno da su trans uzbuðenosti, podizanje zmijske vatre, orgazam u razlièitim centrima moãi i èin volje kljuèevi transformisanja u alhemijskim operacijama. Sve ovo zahteva znanje, ovladavanje svojom nižom prirodom, mnogo, mnogo prakse i volje, a naroèito veoma pažljivo proterivanje na kraju. Osim toga, u današnje vreme postoji jedan stvarni problem u praktikovanju seksualne alhemije a to je sida (AIDS). Kada je u pitanju hetero-erotski seksualni okultizam, upotrebom prezervativa možemo bezbedno raditi sa svakim partnerom. Meðutim, odreðene sekso-alhemijske prakse u kojima je neophodno da se pomešaju muški i ženski seksualni fluidi ne mogu se raditi sa prezervativom. Èinjenica je da je prosto nemoguãe neizlagati se riziku od ove opake bolesti ukoliko uèesnici u sekso alhemijskim operacijama nisu potpuno sigurni jedni u druge. Na našem sadašnjem nivou znanja jedini lek je preduzeti sve mere predostrožnosti. Na žalost, samo malobrojni slede stazu samospoznaje odgovarajuãim naèinom života izbegavajuãi nepromišljeno ulaženje u meðuljudske i seksualne odnose. Zainteresovani za prave alhemijske misterije bi trebalo da budu u stanju da intuitivno razlikuju dragi kamen od stakla, ali i da imaju na umu da se dijamant i ugalj sastoje iz istog elementa. U suprotnom, obièno se dešava da što više tragaju za nekom tajnom umesto da su bliže, sve se više udaljuju od nje tragajuãi za neèim što nije u moãi viðenja neupuãenih. Istina je da su tajne svo vreme tu, u nama, i oko nas, da èesto "gledamo u njih" ili smo u dodiru sa njima na neki naèin. Meðutim, ne vidimo ih svi istim oèima i ne koristimo na isti naèin moã koja nam je uroðeno data kao ljudskim biãima a jedino od toga zavisi dosezanje tajne. Iz ovog razloga seksualna alhemija je rezervisana samo za dokazane posveãenike, koji znaju da aurum nostrum non est aurum vulgi. U tome je glavna razlika izmeðu laika i upuãenih. Ja nisam u moguãnosti da osim površnih nagoveštaja dam uputstva za ovu veoma osetljivu i složenu praksu. Samo oni koji nemaju znanje iz prve ruke u svojoj inspiraciji mogu tragati za knjigom koja otvoreno iznosi modus operandi i uklanja veo mistiène tajnosti koji prekriva "venèanje Crvenog kralja i Bele kraljice". Meðutim, svako ko je zainteresovan može nastaviti dalje da istražuje ukoliko ima dublja interesovanja i misli da je sposoban da doðe do nevidljivog u vidljivom.

85

IV DEO

86

DODATAK Uloga i mesto žene u seksualnom okultizmu Za upuãene, žena ima posebnu, uzvišenu, daleko znaèajniju svrhu nego što je ona koju joj je nametnuo muški rod posebno na Zapadu, stavljajuãi je u podreðen i eksploatatorski položaj, doživljavajuãi je prvenstveno kao objekat seksualne žudnje i "slabiji pol". Na Istoku žena je mnogo više shvatana kao aktivni vid Kreativne energije, gde njena moã i danas izaziva strahopoštovanje. Ja lièno zastupam mišljenje da žena zauzima veoma važno mesto u okultnom i spiritualnom razvoju èoveèanstva. Na žalost, ovakav stav ne preovladava u veãini, tako da i meðu okultistima ima mnogo onih koji i dalje u ženi vide samo pukog pomoãnika i pretnju muškoj seksualnoj dominaciji. Sve u svemu, "superiorniji" odnos muškaraca prema ženama nije uticao na to da ih one i dalje neodoljivo privlaèe!!! Moja iskustva pokazuju da je mesto žene u seksualnom okultizmu daleko od toga da ona predstavlja samo saradnika medijuma, proroèicu, posrednika izmeðu vidljivog i nevidljivog sveta. Naprotiv, kada je osloboðena civilizacijskih naslaga putem spoznaje uroðene božanske volje, moã posveãene žene u stanju je da izazove duhovne promene u ljudskoj svesti. Do sada je trebalo da bude potpuno jasno da žena ima istaknutu ulogu na ovoj planeti u prizemljenju moãi "na dole", predstavljajuãi kanal za prenošenje kosmièkih uticaja. Šta više, njena (seksualna) moã i uloga predstavljaju odskoènu dasku za postizanje viših ciljeva nadseksualne prirode. Ona je zemaljski nosaè ispoljavanja kosmièke Boginje, tajni izvor njene energije. Žena koja je svesna svoje probuðene božanske moãi, tj. sebe kao olièenja Vrhovne Boginje i njenih energija na fizièkom nivou, predstavlja manifestaciju nadzemaljskih uticaja koji ãe odrediti u bliskoj buduãnosti nove tokove razvoja èoveèanstva. Inicirana žena je Visoka sveštenica misterija : kanal okultne energije kroz koji bogovi stupaju u vezu sa zemljom. Meðutim, glavni problem leži u èinjenici da uopšte nije lako pronaãi ovakve neobiène žene koje poseduju uroðene sklonosti prema nadzemaljskim interesovanjima. Mnoge od njih žive sasvim obiènim životom jer je njihovo okultno nasleðe prekriveno spoljašnjom ljudskom prirodom i ostaje u podruèju podsvesti. Razlog tome je širokog spektra : od spleta razlièitih prošlo-životnih okolnosti, do uticaja sredine, tj. društva u kome sada postoje i žive. Meðutim, u onim delovima sveta gde i danas postoje tradicije koje predstavljaju živo nasleðe povezano sa ženskim aspektom Kreativnog principa i Zvezdano-Lunarnom strujom, Posveãena žena se obožava kao manifestacija Vrhovne Boginje. Zato, samo adept može iza njihove prividne spoljašnjosti prepoznati ono što one zapravo jesu roðene sveštenice, koje kada se pravilno obuèe ponovo oživljavaju svoje pritajene sposobnosti. Sa taèke gledišta kosmièko-ljudske evolucije, uloga ovih sveštenica u sadašnjem dobu. tzv. eonu "deteta" (Horusa), je veoma važna u pripremanju èoveèanstva za sledeãu fazu ljudske evolucije koja ãe nastupiti u eonu Maat, eonu Istine i Pravde. U današnjem vremenu sve je više žena koje se oslobaðaju od lažne uloge koja joj je nametnuta u prošlosti i usmeravaju sebe u središte svoje iskonske prirode i moãi. Ove žene predstavljaju središte novog kosmièkog uticaja : Zvezdano-Lunarnog zraèenja na ovoj planeti i one preuzimaju aktivnu ili vodeãu ulogu u Inicijacijskim misterijama. Dalje od ovoga ne možemo iãi u otkrivanju složene okultne uloge žene-sveštenice kao manifestacije obožavanja One èija ãe moã osloboditi èoveka uništavajuãi sve što je nebitno, ometajuãe i suvišno na putu ljudske samospoznaje.

87

Kundalini Prema taoistièkoj, tantrièkoj i joga tradiciji, smatra se da je posebna vrsta moãi koja je od izuzetnog znaèaja za spiritualni razvoj, uspavana na dnu kième u tzv. "korenskom centru". Sedište ove moãi poznate kao Kundalini Šakti (Zmijska Moã) je u nevidljivom, eteriènom telu koje predstavlja suptilnu matricu našeg vidljivog materijalnog tela. Buduãi da neke vežbe i okultne metode iznete u ovoj knjizi stimulišu Kundalini, mudro je imati na umu da seksualni èin predstavlja najgrublji aspekt Moãi koji voljom mora biti kontrolisan i voðen od najnižeg ka višim nivoa okutnog ili mistiènog rada. Kundalini je slepa moã kojoj treba pristupiti veoma, veoma oprezno, posebno što, ako je i fizièki (erotski) probuðena okultnom aktivnošãu poèinje da se uzdiže uz kièmeni stub protièuãi kroz psihièke centre, tj. zone moãi. Zato je od izuzetne važnosti da vežbanjem Manjeg Energetskog Toka bude postignuto da životna energija poznata pod razlièitim imenima kao "Ãi", "Prana", "Vril", "Kia", "Od", itd., kruži kroz izbalansiran psihièki sistem pre nego što Kundalini bude i stvarno probuðena. U suprotnom, postoji veoma realna opasnost od nervnog rastrojstva, psihièke neuravnoteženosti ili èak opsednutosti zbog prevremenog buðenja, tj. nespremnosti za kontakt sa njenom moãi. Za Kundalini je reèeno da njene polarne sile svojim ujedinjenjem stvaraju nove svetove, ali i novu svest kod èoveka. Zavisno od toga u kom pravcu se pokrene, ona ljudsko biãe podjednako može osloboditi ali i držati zarobljenog u iluziji spoljašnjeg postojanja i prolaznosti svega. Postati svestan skrivene moãi seksualne energije nije privilegija nekolicine, veã je osnovni zadatak svakog èoveka na putu evolucije ljudske svesti. Upamtite da je uspešno ovladavanje Manjom energetskom orbitom i uspostavljanje kontrole nad svojim telom, mislima i oseãanjima preduslov za mnogo sigurnije izvoðenje svake metode kroz koju može doãi do stvarnog buðenja Kundalini. Seksualno energetski vampirizam Seksualno energetski vampirizam je problem zbog kojeg treba biti posebno oprezan u seksualnom okultizmu. Opšte reèeno, pojam seksualno energetski vampir ne treba brkati sa popularnim shvatanjem vampirizma iz filmova o Grofu Drakuli, veã treba shvatiti kao ljudsko ili neljudsko stvorenje koje svesno upija vitalnu energiju iz svoje žrtve. Ovaj problem, veoma prisutan u današnje doba, vezan je podjednako i za muškarce i za žene. Meðutim, ovo ne znaèi da ako osetite da ste energetski ispražnjeni, treba da sumnjate u svakoga sa kim ste u seksualnoj i/ili okultnoj vezi da je energetski vampir. Prema mom iskustvu, postoji više razloga zbog kojih dolazi do gubitka energije. Ukoliko ste, na primer, u seksualnom kontaktu sa osobom koja ima slabiji energetski potencijal od vašeg, može se desiti da ãe doãi do podsvesnog upijanja vaše energije od njene tj. njegove strane, èesto je sluèaj da je problem sa gubitkom energije nastao i usled moguãih naprslina u energetskom sistemu pojedinca. Takoðe bih pomenuo da su sujeverje, neznanje i strah kod ljudi sa neobuzdanom maštom èest uzrok verovanju da su u zagrljaju seksualno energetskog vampira. Ovakve sluèajeve moramo jasno razdvojiti od onih pojava stvarnog vampirizma u kojima pojedinci svesno isisavaju energiju iz drugih ljudi ili kada su obièni ljudi seksualno energetski vampirizovani od nekog entiteta iz nevidljivog sveta. Takoðe, stvarni energetski vampirizam se može javiti kod onih okultista koji se nepromišljeno upuštaju u seksualne odnose sa nezemaljskim biãima kojima nisu dorasli. Ove osobe, izgubivši vlast npr. nad stvorenim elementalom ili prizvanim seksualnim entitetima, postaju njihove sluge vampiri koji iz svojih žrtvi isisavaju energiju na njihov raèun. Ovakva opasna zadovoljstva su mnogi veoma skupo platili uništenjem svojih života. Na Dalekom istoku, radeãi sa jednom

88

savremenom Cing Ci grupom, bio sam u prilici da se lièno uverim da su azijski adepti koji rade sa seksualnom stazom veoma upuãeni pored ostalog i u problem energetskog vampirizma. Ukoliko postoji i najmanja sumnja, preduzimana je veoma stroga provera protiv energetskog vampirizma. Naroèito brižljivo se vodi raèuna o ovom problemu kada se u grupu prima novi èlan, iako su u pitanju posebno izabrane osobe. Meðutim, da bi se ova provera pravilno izvela, ne može je sprovesti bilo ko, veã zahteva veoma naprednog upuãenika koji neãe podleãi iskušenju zloupotrebe ili, ukoliko se radi o stvarnom vampiru, podleganju njegovim ili njenim moãima i dovoðenja sebe u opasnost. Razlog za ovakve veoma striktne postupke dat mi je kroz objašnjenje istaknutog èlana ove grupe, adeptkinje iz Hong Konga : "Mnogi crni magovi u azijskim zemljama su upuãeni u ovu praksu primenjujuãi je èesto, jer im ona najbrže obnavlja njihovu energiju. Na meti su im prvenstveno ljudi sa izraženom vitalnom energijom jer ih to neodoljivo privlaèi. Buduãi da veãina njih bude otkrivena pre no što uspeju da se "infiltriraju" meðu nas, svoje žrtve nalaze medu obiènim ljudima ili pripadnicima umišljenih okultnih organizacija, jer njih mogu najlakše da vampirizuju. Uglavnom to rade tokom polnog odnosa kada osoba sa kojom imaju snošaj otpušta najviše životne energije kroz erogene centre. Tada energetski vampir na taj naèin upija energiju iz svoje žrtve preko seksualnih fluida, krvi, daha... Takve osobe su roðeni energetski vampiri koji svoje žrtve iskorišãavaju za sebiène ciljeve, na primer : sopstveno napajanje vitalnom energijom produžavanje svog fizièkog života, održavanje mladalaèkog izgleda, uveãavanje seksualne harizme itd. Mnogo takvih sluèajeva je zabeleženo u prošlosti ali se dešavaju i dan danas. Vremenom oni koji praktikuju vampirizam ove vrste postaju sve nezajažljiviji i ukoliko ne budu otkriveni i neutralisani nakon odlaska iz ovozemaljskog života, mogu nastaviti još dugo sa svojom izopaèenom aktivnošãu. Tada ovaj tzv. astralni vampir poseãuje svoje žrtve kada su ove u stanju sna, a ukoliko je za vreme svog zemaljskog života bio veoma moãan crni mag, može preuzeti tuðe, ili èak materijalizovati telesno oblièje, nastavljajuãi tako i posle telesne smrti da krade tuðu energiju. Na sreãu takvih je vampira zaista malo. Kako prepoznati stvarnog ljudskog energetskog vampira? Na ovo nije lako dati odgovor jer to nije pitanje inteligencije, normalnog životnog ili seksualnog iskustva. U principu, samo veoma iskusan adept može prepoznati na delu ovu praksu i/ili napraviti razliku izmeðu stvarnog i lažnog energetskog vampirizma.Kao što je veã reèeno, ako je vampir iskusan crni mag, takva osoba je u stanju da se služi veoma suptilnim naèinima preuzimajuãi žrtvinu energiju i bez seksualnog kontakta, naroèito kroz usta i oèi. Meðutim, u sluèaju neupuãenih, njihova obièna èula nisu u stanju da upozore na gubitak energije sve dok posledice zbog oslabljenog eteriènog tela ne budu oèigledne. Postoje izuzeci meðu obiènim ljudima, ali su oni retkost i koliko je meni poznato odnose se na one osetljive pojedince sa uroðenom veoma izraženom intuicijom koja u sluèaju opasnosti aktivira podsvesne mehanizme odbrane. Po mom sopstvenom iskustvu one osobe koje su savladale Manji energetski tok veãinom su u stanju da osete (zavisno od svog senzibiliteta) u manjoj ili veãoj meri promene energetskog nivoa i to može znaèajno preduprediti nesreãne posledice ukoliko bi zaista došle u kontakt sa energetskim vampirom. Naravno, bilo bi glupo ne obazirati se na eventualne upozoravajuãe signale, ali mora se biti oprezan sa svojim sumnjama buduãi da postoje mnogi sluèajevi u kojima dolazi do sindroma pojave lažnog vampirizma inaèe ste na korak od paranoje. Kako se zaštiti od energetskog vampira? Ako i pored sprovedenih mera okultne zaštite osetite znaèajan gubitak energije (nemojte ovo oseãanje pomešati sa prirodnom iscrpljenošãu nakon obiènog snošaja ili sekso-okultnog odnosa) i ovo oseãanje traje nekoliko dana ili duži vremenski period, onda može postojati opravdan

89

razlog za sumnju da nešto nije u redu. Najbolje što ãete uèiniti u tom sluèaju jeste da pre svega ne dozvolite sebi da uðete u paniku jer veliki strah neutrališe vašu zaštitu i moã rasuðivanja. Drugo, veoma je važno da prekinete seksualni odnos sa takvom osobom. Ukoliko ni to nije dovoljno, prekinite svaki kontakt sa tom osobom i usmerite se na okultnu zaštitu unutar svog mikrokosmosa koncentrišuãi se na jaèanje svog energetskog polja kad god ste u prilici. Prema iskustvu u najveãem broju sluèajeva energetskog vampirizma praktikovanje Manjeg Energetskog Toka, Manjeg Proterujuãeg Rituala Pentagrama ili upotreba tzv. "Paracelzusovog trozubca", su dovoljne mere da se oslobodite napasti. Samo u izuzetno teškim sluèajevima kada ove mere nisu dovoljne, okultista može odluèiti da primeni drastièna i direktna okultna sredstva poput kontra napada da bi se neprijatelj neutralisao. Meðutim, to je nešto za šta je samo malo ljudi zaista spremno jer iziskuje trošenje enormne kolièine energije i jaku nervnu tenziju. Pored svega, izvoðenje okultnog napada zahteva veoma dobru okultnu istreniranost i odgovarajuãe okultno iskustvo, ali ni to ne garantuje da okultista neãe biti izložen opasnostima po zdravlje i zdrav razum koje sa sobom nosi svaki okultni rat. Treba imati na umu i postojanje rizika od još uvek nedovoljno objašnjene pojave da okultni "udar" može umesto vašeg neprijatelja pogoditi nekoga iz njegove najbliže okoline. Isto tako, ako je okultista u poziciji odbrane, njegova zaštita može preusmeriti efekat neprijateljskog napada na njegovu neposrednu okolinu i umesto vas može stradati neko blizak vama. Istina, pomoãu odreðenih magijskih sredstava za preusmeravanje kao što su elemental ili odbrambene lutke, okultista može znaèajno zaštiti sebe ili druge ali 100 % sigurna tehnika, na žalost, (još) ne postoji. Nadam se da je iz prethodno reèenog dovoljno jasno da je okultni napad veoma složena stvar sa neizvesnim ishodom. To je krajnja solucija kada su potpuno iscrpljena sva druga okultna "diplomatska sredstva" i nema se izlaz iz situacije osim pravo kroz nasrtljivca. Još bih želeo da kažem da ima okultista koji tvrde da je partner koji ne pokazuje nikakva oseãanja tokom seksualnog èina nesumljivo vampir : po njima to je navodno jasan znak da je takva osoba usmerena na uzimanje energije iz svog partnera. Ja delim mišljenje sa veãinom okultista da, iako ovo može biti podsticaj na sumnju, to nije siguran znak vampirizma. Ovakve izjave koje pojedini okultni pisci daju iz "najboljih namera" mogu napraviti više štete nego koristi izazivajuãi konfuziju u glavama nedovoljno iskusnih seksualnih okultista. Po meni, ovakvo ponašanje u najveãem broju sluèaja pre predstavlja odraz usredsreðenosti na operaciju nego podsticaj na sumnju da je partner usmeren na uzimanje vaše energije. Astralna projekcija Jedan od fenomena koji se može pojaviti kao posledica seksualnog stimulisanja i uzdržavanja neposredno pre orgazma, za vreme orgazma doline, kanalisanjem orgazma kroz centar "treãe oko" ili preko eroto-komatozne lucidnosti je odvajanje svesti od fizièkog tela, popularno poznato kao astralna projekcija. Takoðe, ako su oba partnera dostigla nivo seksualnog zanosa koji prelazi u polusvesnost ili su dostigli onaj stepen rastvorenosti personalnosti na kojem se liènost jednog partnera stapa sa liènošãu drugoga, mogu zajedno uãi u moãno stanje ekstaze koje um oslobaða sopstvene ogranièenosti. Do ovog doživljaja može doãi za vreme sekso-mistiènog rituala, naroèito odmah nakon vrhunca kada oba partnera leže opušteno jedno pored drugoga zatvorenih oèiju. Ubrzo svest o normalnom okruženju nestaje i doživljava se ulazak u onostrani svet. Meðutim, ne treba pasti u zabludu i pomisliti kako se do benefita izdvajanja astralnog iz fizièkog tela dolazi lako. Da bi se u potpunosti uspelo sa astralnim projektovanjem, treba se u potpunosti, bez straha,

90

prepustiti oseãaju koji sledi (napuštanju fizièkog tela). Jednostavno, ako vam se ovo dogodi prouèavajte svoje okruženje bez ikakvog uplitanja uma. Ovo je od velike važnosti. Ukoliko se uplašite od ovog iznenadnog doživljaja i otvorite oèi, ne samo da ãete doživeti neku vrstu šoka. veã ãe vam trebati mnogo vremena da bi ste ponovo došli do njega. Svako opiranje, pitanje ili pokušaj da se analizira ono što se dogaða automatski vraãa svest u telo. Iz iskustva znamo da je ovo u velikoj meri više pitanje mentalnog stava nego tehnike. Oèigledno je da ãe iskusne osobe koje su sistematski savladale okultnu obuku i istrenirale svoj um, lakše proãi kroz poèetne probleme vezane za period vreme dok im se svest ne stabilizuje u novom okruženju. Takoðe, potrebno je preduzeti neophodne mere predostrožnosti jer fizièko telo mora da bude zaštiãeno za vreme prelaska iz jedne realnosti u drugu. Nema razloga da istièem da ne treba da eksperimentišete sa doživljajem astralnog projektovanja iz èiste radoznalosti ili da vam bude bekstvo iz realnosti : nijedna druga realnost ne može da bude zamena za život koji imamo. Adept može odlaziti gde god poželi, ali se uvek vraãa svom ovozemaljskom postojanju. U suprotnom, sve što radi bila bi iluzija. Potrebno je mnogo rada da bi se došlo do vrednih uvida i iskustava koja proširuju vaš okultni horizont i uzdižu vašu svest iznad ljudskih podela. Šta možemo oèekivati od ovakvih doživljaja zavisi iskljuèivo od svakog pojedinca i svako ãe imati razlièito iskustvo. Kada ãete doãi do ovog iskustva nemoguãe je taèno vremenski odrediti osim da ãe vam se dogoditi mnogo brže nego kroz standarne okultne tehnike, jer je ekstaza moãni okidaè za astralno projektovanje. Ono što mogu u principu da vam kažem jeste da jednom kada vam se dogodi bez obzira gde da se naðete ili sa kakvim god silama se budete sreli u vašim onostranim doživljajima nemojte nipošto izgubiti svoj unutrašnji mir. Ove sile koje na sebe uzimaju mnoge oblike predstavlju pokretaèke, inspirativne snage koje su deo nevidljive realnosti ili nepoznati deo nas samih. Bile svetle ili mraène, ove snage su otelotvorenje znanja o skrivenoj Stvarnosti, èuvari puta do najviše istine ali i duhovni pomagaèi. Iskreno reèeno, za mnoge poèetnike je ovo teško shvatljivo jer nisu svesni relativnosti "'dobra i zla", naroèito ako doðu u kontakt sa onim ezoteriènim uèiteljima koji svojom dogmom iskrivljuju istinu originalne mudrosti deleãi sve na "crno i belo". Pomenimo i da ima ljudi kojima je uroðen doživljaj astralnog projektovanja, tj. da nisu imali nikakav okultni trening. Na žalost, veãina takvih osoba je preokupirana svetovnim naèinom života da ne mogu shvatiti uzroke ovakvih doživljaja a još manje na pravi naèin iãi u njihove dubine i okultne naèine primene. Na kraju jedan savet : nemojte se previše vezivati za ovakve doživljaje. Okultni fenomeni Pravi ciljevi samospoznaje su daleko od fascinantnih okultnih efekata, tzv. parapsihièkih sposobnosti, koje sam okultni rad može izazvati. Sposobnosti poput telepatije, telekineze, gledanje tzv. rengenskim pogledom, predviðanja buduãih dogaðaja, levitacije itd., privlaèe neupuãene kao noãna svetiljka leptirove. Ozbiljan seksualni okultista neãe pridavati znaèaj ovakvim propratnim pojavama buduãi da odvlaèe pažnju sa pravih ciljeva. Iako je èinjenica da svaki napredni okultista ima iskustvo sa ovim fenomenima težiti ovakvim fenomenima znaèi promašiti pravu svrhu duhovnog razvoja. Na žalost, mnogi zloupotrebljavaju ovakve fenomene, na primer proricanje, na raèun ljudskih nesreãa, slabosti, radoznalosti i naivnosti. Takoðe mnogi poèetnici ne razmišljaju mnogo o ispravnosti svojih postupaka kada koriste novosteèene sposobnosti ili znanja u svrhu zavoðenja, ostvarivanja ljubavnog i/ili seksualnog odnosa, utièuãi direktno na drugu osobu. Moramo jasno staviti do znanja da ovakve aktivnosti povlaèe za sobom

91

karmièke posledice koje ih mogu pratiti ceo život. Zato ako imate neke od okultnih sposobnosti ili ih budete vremenom stekli budite mudri i ne izazivajte svoju sudbinu otkrivajuãi ih pred drugima iz bilo kog razloga, a posebno se nemojte vezivati za njih. Svaka moã predstavlja veliki ispit iskušenja i za veãinu okultista zdravog razuma ove sugestije biãe dovoljne. Homoseksualnost i lezbejstvo Do ne tako davno, u bliskoj prošlosti, bez obzira što samo ovlaš dotièe ovu temu, ova knjiga bila bi cenzurisana. Uprkos èinjenici da "od kad je sveta i veka" nisu svi ljudi heteroseksualci, fenomen muške ili ženske homoseksualnosti još dugo ãe za "normalan" svet predstavljati "devijaciju". Posebno se na mušku homoseksualnost gledalo sa takvim prezrenjem i gnušanjem da je bila kriminalno proganjana i kažnjavana vekovima i deklarisana kao "perverzija". U svakom sluèaju, ovakav stav društva nije znaèajno uticao na iskorenjivanje homoseksualnosti. Ono što je reèeno za mušku homoseksualnost jednako je istinito i za lezbejstvo, s tom razlikom što ženska homoseksualnost nije proglašena ozbiljnim prekršajem veã je jednostavno bila preãutkivana. Takoðe je uoèljivo da su žene sklonije da na homoseksualnost gledaju tolerantnije od muškaraca. Meðutim, izgleda da svi ljudi imaju latentnu homoseksualnost koja se aktivira samo u izuzetnim situacijama (na primer u vojsci, zatvorima) kada je jedan pol izolovan duže vremena od drugog pola. Po svemu sudeãi, uzroci homoseksualnosti su dosta složeni bilo da potièu iz privlaènosti prema istom polu ili odbojnosti prema suprotnom polu. Uprkos hiljadugodišnjim zabranama, u današnje vreme sve više zemalja na zapadu poèinje otvoreno da toleriše homoseksualnost iako za mnoge ljude ostaje da je ovakav seks nastranost ili bolest. Ovo je još daleko od opšte prihvaãenosti homoseksualaca u društvu zahvaljujuãi opštoj neprihvatljivosti, religioznim i moralnim pravilima, liènim inhibicijama, nerazumevanju, itd. Seksualni okultisti su podeljenih mišljenja u vezi sa homoseksualnošãu. Moje je mišljenje da osobe istog pola mogu efikasno praktikovati seksualni okultizam kao i heteroseksualci (osim u nekim izuzecima) jer svi imamo u sebi i mušku i žensku energiju. Tako i homoseksualni partneri nisu ogranièeni samo na jednu vrstu energije, jer svaka od njih ima svoje suprotne aspekte. Nema smisla da se upuštamo u dalja objašnjavanja ove teme. Umesto toga ispoštujmo pravo svakog èoveka da se sa neèim slaže ili ne, ali bez prava da osuðuje druge kao uništivaèe moralnosti zbog toga što ne odobrava razlièitosti ljudske seksualnosti. Ovo mnogo više govori o braniteljima graðanskog morala nego o onome protiv èega se zalažu. Hoãu samo da kažem da vi možete upražnjavati bilo koji oblik seksa u svom seksualnom okultizmu. Da ne bi bilo konfuzije, treba jasno reãi da to ne znaèi da se od vas zahteva da izvedete svaki oblik seksualnosti, veã da kao seksualni okultista treba da se odvezujete od liènih predrasuda, odbojnosti i nerazumevanja koja uobièajeno postoje izmeðu heteroseksualaca i homoseksualaca. Zato, hajde jednostavno da kažemo da ne treba praviti proizvoljne razlike izmeðu "prirodne" i neprirodne seksualnosti, èime bismo i seksualni okultizam ogranièili na "dozvoljene" i "nedozvoljene" prakse što bi predstavljalo ozbiljnu neuravnoteženost. Analni snošaj Ako seksualnost ima snagu da probije granice svesti, onda ne postoji ništa što bi predstavljalo neprirodnost ili perverziju u slobodnom seksu sve dok ne ugrožava volju drugoga. Svako sam sebi postavlja granice sopstvenih ogranièenja. Ljudi koji svojom odbojnošãu ili predrasudama prave razliku izmeðu "prirodnih" i "neprirodnih" radova, a imaju nameru da praktikuju seksualni

92

okultizam, teško da ãe imati snage da zarone u njegove dubine i pronaðu skrivene bisere. Zapadni seksualni okultisti ponekad koriste ovakvu praksu kao specifiènu tehniku za slamanje lažnog ja, ili da bi dodali snagu procesima koji vode preobražaju svesti. Azijski seksualni okultisti sa kojima sam ja imao kontakt poznaju tehniku analnog snošaja pomoãu koje se stimuliše Kundalini i razbuktavanje njene vatre u ženi, ali ne savetuju redovno upražnjavanje ovog oblika seksualnog odnosa, osim u izuzetnim sluèajevima zbog toga što može spreèiti uzdizanje i cirkulisanje energetskog toka. Sa druge strane, u tzv. crnoj magiji, analni snošaj se redovno koristi za destruktivne operacije. U svakom sluèaju seksualni okultista treba da slama seksualne tabue jer u seksu nema nièeg grešnog, ali i da zna kada se treba zaustaviti.

93

V DEO

94

PROBLEMATIKA DUHOVNOG RAZVOJA Za veãinu ljudi samospoznaja predstavlja nešto apstraktno, pojam koji je za neupuãene izvan uobièajenog konteksta shvatanja ljudskog života. Od kada je izgubio svesnu vezu sa svojim istinskim biãem, èovekova personalnost je vezana iskljuèivo za prolazno zemaljsko postojanje. Voðena svetovnim ambicijama i zadovoljstvima, neprekidno doživljava svoje uspone i padove, sve u nekakvoj želji da što ispunjenije u svakom smislu proðe kroz ovozemaljsko postojanje. Sa druge strane, istovremeno je rastrzana izmeðu uživanja-patnje, straha od smrti, religioznog verovanja i lažne moralnosti. To je jedan od uobièajenih problema sa kojim se susreãem u susretima sa osobama zaintersevanim za spiritualni razvoj. Veãina njih živi u nadi da ãe naãi pravi, ali manje zahtevan put samospoznaje. Meðutim, kada se shvati da nema lakših i težih sistema i da svi putevi vode prema istom cilju, ostaje samo stvar liènih predrasuda ili sklonosti, a pre svega sudbinske predodreðenost i da se naðete u spiritualno razvojnom krugu unutar koga sebe i svoje postojanje potpuno doživljavate! Kao po pravilu, naizgled sluèajni dogaðaji predstavljaju putokaze koji nas korak po korak vode putem koji daje novi, dublji smisao našem životu. Ako ste novopridošli na unutrašnjoj stazi, biãe potrebno neko vreme (ne poèinje svako svoje spiritualno traganje sa identiènim mentalnim pristupom i sposobnostima) dok ne nauèite da ih prepoznajete, tj. dok vam se èula i svest ne priviknu na prožimanje nevidljivog u vidljivom, unutrašnjeg u spoljašnjem. Kada do toga doðete, poèeãe da se razotkriva veo koji nas odvaja od nepoznatog ili bolje reãi od stvarnosti, u kojoj je i ovaj materijalni svet samo jedan od njenih nivoa. U sekso-okultnoj praksi treba da imamo jasnu svest o tome šta èinimo i zašto. Samo tako seksualnost može da se oplemenjuje i preobražava do nivoa gde ona više nema nikakve veze sa pukom upotrebom seksa, veã direktno utièe na razvoj èovekovih duhovnih potencijala proširujuãi polje njegove percepcije i viðenja. U suprotnom, može se, postati žrtvom iskušenja u ovoj stvari i njenim robom. Seksualni okultizam nema za cilj da od vas stvara super ljubavnike, seksualne maratonce ili virtuoze koji imaju moã da zadovolje svakog u krevetu. Na žalost, i takvih ima mnogo u ovim vodama ali to je njihov problem i onih koje takve stvari fasciniraju. Zato želim da odgovorim na nekoliko pitanja o stupanju na Put (seksualnog) okultizma. Pre nego što se krene sa obukom, svako bi trebao da se duboko preispita o motivima traganja za samim sobom. Meðutim, mnogi se olako, bez pažljivog razmišljanja upuštaju u spiritualnu avanturu nesvesni da stupanje na unutrašnju stazu dovodi do odreðenih promena vlastitog života, èesto je sluèaj da jedna proèitana knjiga ili poznanstvo sa osobom sliènih interesovanja bude dovoljan povod da se radoznali duh zaintrigira i bez jasne predstave krene da zalazi izvan granica poznatog i svesnog. Uzbudljive okultne teme o nadljudskim sposobnostima, astralnim i mentalnim putovanjima, susretima ili ekstatiènim seksualnim odnosima sa vanzemaljskim entitetima, sjedinjavanju sa samim sobom, stapanju sa kosmièkom svešãu itd., raspaljuju poèetnikovu maštu sve dok se ne doðe do prvih psiholoških barijera i iskušenja koja se poènu pojavljivati pred takvom osobom kada zapoène sa okultnom obukom. Zašto? Zato što je naša psiha veoma osetljiva zbog èega navlaèimo na sebe mnoge odbrambene oklope kojima se štitimo od svakakvih uznemiravajuãih životnih situacija. Poèetnici teško da od samog poèetka mogu dublje razumeti svoje duhovne pobude i ono što ih intuitivno privlaèi u pravcu samospoznaje. Osnovni cilj okultne obuke je personalna integracija, uspostavljanje ravnoteže izmeðu svog unutrašnjeg razvoja i spoljašnjeg života na putu traganja za Istinom. Alhemièari imaju obièaj da kažu da je uravnoteženost osnova Velikog Dela. Ukoliko pojedinac nije svestan da unutrašnji razvoj ne predstavlja odbacivanje svog fizièkog života, veã zauzimanje novog mesta sa koga ãe imati drugaèiju taèku gledišta na svoje

95

postojanje, izgubiãe pravu svrhu razvijanja "više svesti". Šta više, ma koliko takva osoba bila diskretna u svom radu takve neuravnotežene promene biãe primeãene od njegove najbliže okoline koja ãe pokušati na sve naèine da ga vrati "normalnom" životu. Koliko ovakve stvari mogu iscrpeti energiju i zagorèati život nepotrebno je naglašavati. Treba imati na umu da interesovanje za spiritualni razvoj nije nešto što uroðeno privlaèi veãinu ljudi i da mnogi nemaju razumevanja za stvari koje su izvan dohvata njihove svakodnevne svesti. Ovo je nešto što je svaki tragalac za Istinom doživeo. Na poèetku okultne obuke je uobièajeno da novopridošli proðe suoèavanje sa nizom problema u svom zemaljskom životu. Iz toga se prave pravi temelji na kojima ãe se uzdiãi hram našeg liènog istinskog Ja. Izbegavanje rešavanja ovakvih stvari znaèi da naša spoljašnja personalnost još uvek radi po svome pružajuãi otpor. Iãi ovom linijom dovodi pre ili kasnije u situacije iz kojih izlazak može biti veoma bolan. Èinjenica je da ko ne može da opstane kroz suoèavanje sa razlièitim unutrašnjim i spoljašnjim teškoãama, ne može biti spreman. Ovo je jedini pravi ispit neèije spremnosti za inicijaciju. Da bi bi istinski zakoraèili putem seksualnog okultizma moramo uklanjati zaštitne oklope i dopustiti svojoj liènosti da može neposredno da sama oseti, da doživljava i da bude doživljena. Najveãi problem u skidanju ovih oklopa sa sebe izaziva oseãaj suoèavanja sa sopstvenim strahom i malo koji poèetnik je svestan važnosti ovoga. To ne znaèi da treba da budemo ludo hrabri i svom silom da ih uklanjamo, ali trebalo bi da razlikujemo postojanje dve vrste strahova. Jednih koji uslovljavaju naš opstanak, i onih strahova koji mogu biti izvor moãi, jer u sebi nose veliki potencijal koji možemo iskoristiti kao sredstvo za izmenjeno stanje svesti. Veãina strahova sa kojima se sreãemo u spoljašnjem, kao i na unutrašnjim nivoima, su naš vlastiti proizvod koji èesto uzrokuju kompulzivno stanje. Iz tog važnog razloga treba da upoznajemo i prepoznajemo svoje strahove i da stièemo sposobnost "staloženosti". Samo na taj naèin u trenucima stvarne opasnosti strahu neãemo dozvoliti da preuzme kontrolu i paralizuje svest. Moram priznati da je ovo èesto teže ostvariti nego reãi, i ne postoji normalan èovek koji se ne plaši i nije bar jednom "premro od straha". Jedini savet koji vam mogu dati ako se naðete u situaciji "lice u lice" sa svojim strahom jeste : pokušajte da ne reagujete panièno, jer "hladnokrvno" suoèavanje sa njim može podstaãi da se sam razotkrije, podarujuãi vam novu snagu rasuðivanja, šta više, inicijacija kroz strah i slamanje tabua ponekad može izazvati neobiènu moã. Meðutim, ovakav proboj je moguã i delotvoran samo ako ste voðeni pravim motivima i ciljevima. U svojoj okultnoj praksi imaãete neobiène situacije i treba da budete spremni za takva iskustva. Zato treba da radite na tome da postanete slobodni koliko je to moguãe više od strahova, kao i od bilo kakvog prisilnog ponašanja. Ovo ne znaèi da treba da budemo i možemo biti u potpunosti slobodni od straha, veã da je neophodno da se suoèimo sa vlastitim strahovima. Naravno, ovo zahteva unutrašnju zrelost i snagu volje, ali vremenom, uz obuku i iskustvo, nauèiãete kako da se suoèavate i prevazilazite svoje strahove, bez njihovog izbegavanja, potiskivanja ili nagona za "ubijanjem" svega što vam se pojavi na putu. Koliko zaista razumemo šta znaèi istinska sloboda? Svojim navikama, mišljenjem, željama, slabostima i strastima èovek je samog sebe sputao u svom preobražaju i uzdizanju. Opteretio je sebe teretom predrasuda koje onemoguãavaju razvijanje sposobnosti oslobaðanja od spoljašnjih i unutrašnjih prepreka koje stoje na putu samospoznaje. Preterana preokupiranost svakodnevnevnim životnim aktivnostima koje dolaze od telesnih misaonih i emocionalnih potreba, razdvajaju nas od unutrašnjeg kultivisanja i stvarnosti duhovnog života. Svojom egosvesnošãu i intelektom postali smo umišljeni gospodari svojih života. Meðutim, koliko smo zaista nezavisni od svog egzistencijalnog okruženja? Da bismo postigli moguãnost uzdizanja do viših nivoa svesti, moramo se izboriti za svoju liènu slobodu, jer

96

svaka zavisnost od misli i oseãanja haotièno utièe na svest. Sa razvojem spoljašnje svesti novi slojevi iskustava našeg sadašnjeg postojanja istiskuju prošloživotna seãanja, tako da je sa sazrevanjem ego liènosti sve teže uspostaviti kontakt sa samim sobom. Potrebno je mnogo bola, razoèarenja i patnje da bi se shvatila kompleksna istina zašto postojimo i šta je zapravo život. Meðutim, na osnovu toga jedino možemo da odredimo pravac svoje buduãnosti. Zbog toga, ponovo istièem, moramo prvo da ovladamo spoljašnjim delom svoga biãa, kako ne bi predstavljao kamen spoticanja na putu istinske svrhe življenja. Ako želimo da svesno prekoraèimo granice naše svakodnevne svesti, neophodno je da promenimo svoj uobièajeni odnos koji imamo pre svega prema sebi, a zatim izmeðu sebe i zemaljskog sveta. Naša predstava o sopstvenom postojanju bazirana je na spoljašnjoj svesti i iskustvima koja prolaze kroz misaoni i emotivni proces zdravog razuma. Njegova najveãa moã je intelektualno rasuðivanje. Sa jedne strane moã intelekta predstavlja veoma vrednu sposobnost u spoljašnjem životu, ali sa druge, postoje odreðene faze u spiritualnom razvoju kada intelekt predstavlja najveãu prepreku na putu. Naše misli i oseãanja èine nas onakvim kakvi jesmo, vezani smo za svetovni život nevidljivim nitima sopstvenih i tuðih želja ili potreba. Zbog hiljadama godina neuravnotežene, usmeravane "na dole" kreativne moãi, èovekova ego liènost je u potpunosti preuzela vlast nad njegovim fizièkim postojanjem. Posledica toga je da smo izgubili samosvest o svom Istinskom Ja. Ovo nije hrana koju poèetnik lako može da svari. Da bismo postali svesni svog istinskog biãa, treba da nas ispunjava oseãanje njegovog prisustva u nama, njegove veènosti i besmrtnosti. Tek kada doðemo do njega, probudiãemo sebe iz ovozemaljskog sna i mudrost višeg Sopstva povešãe nas ka njemu i dalje prema ostvarenju konaènog cilja. Zato se moramo boriti za osloboðenje od svog lažnog ja, jer ako nas ogranièena svest ega vodi kroz život, èitav smisao našeg postojanja se gubi u besciljnom razlikovanju i pretvara u veliku zbrku. Oslobaðanje od zabluda i spiritualno sazrevanje je trnovit put. Ponekad je potrebno žtrvovati "nešto" ili deo sebe koji je vezan za neproèišãene i neosvešãene uzroke naših želja i strahova, ali to je jedini naèin da doðete do otrežnjavajuãih iskustava. Èinjenica je da je svakome od nas potrebno razlièito vreme da dostigne stepen mentalne i psihièke zrelosti za dublje, jasnije sagledavanje svojih unutrašnjih težnji i otvaranje gledišta svesnog ja ka nesvesnoj stvarnosti. Drugim reèima, za dostizanje višeg nivoa svesnosti od uobièajenog sa kojim dolazimo u ovaj svet. Ovaj neophodan nivo svesti predstavlja svestnost samoga sebe odvajanje od zablude uma o razdvojenosti i postizanje iskustva o vlastitom duhovnom biãu i jedinstvu svega što postoji. Tako dolazi do premeštanja težišta svesti iz svesnosti liènog svetovnog postojanja, na nivo više svesnosti i dostizanja pravih vrednosti života. Ovo podvlaèim pošto je samo mali broj onih koji su u stanju da se ne vezuju iskljuèivo za svoje telesno oblièje, shvatajuãi da je ono samo još jedno u nizu njihovih zemaljskih nosaèa, i da ono što stvarno jesu nije materijalne veã duhovne prirode. Kao ljudska biãa raðamo se i umiremo iznova prolazeãi nebrojeno puta kroz ovozemaljske živote, ali kao duhovna biãa veèno, neprolazno postojimo u stvarnosti koja je za svetovne oèi prekrivena velom dubokih misterija, koji jedino preobražena svest može da ukloni. U okultizmu postoji izreka: "Na putu ka samome sebi moraš preãi preko leša svoga lažnog Ja". Veštaèki razvoj uma, koji se sastoji od svih moguãih obmana i zabluda koje se nasleðuju kroz prošlost iz generacije u generaciju, je uslovilo dezintegraciju ljudske liènosti i dovelo do stvaranja èovekovog lažnog Ja. Zato, tek kada se oslobodimo njegove dominacije, poèeãemo da prepoznajemo prave stavove i motive koji nas upravljaju kroz život. U suprotnom, sve dok budemo zatoèenici svoje ogranièene individualnosti koja je preuzela ulogu glavnog uèesnika u životu, lažno Ja ãe dominirati našim postojanjem i biãe najveãa prepreka unutrašnjem razvoju i stvarnom osloboðenju! Nemojte da potcenjujete moã spoljašnjeg Ja, njegove želje i potrebu da bude prvi i glavni u svemu, da vlada i

97

upravlja vašim životom, onako kako njemu odgovara. Kada zapoènete sa razotkrivanjem maski koje vaš ego preuzima na sebe u svom postojanju i doživljaju, budite posebno obazrivi. Iskustvo pokazuje da ãe na prve znake ugroženosti svog integriteta odgovoriti svom svojom snagom, žestinom i lukavošãu. Upamtite da ãe ego pokušati da vas slomi na vašim najosetljivijim mestima kao sto su : želje koje vas vezuju za spoljašnji život, oseãanja samozadovoljstva, slabosti, predrasude, emocije itd. Takoðe, niko nema potrebe da se zavarava da su moguãa znaèajna postignuãa u liènom razvoju uz istovremeno zadržavanje svog starog ponašanja i navika. Samo duhovno nezrela osoba ãe raditi na pobuðivanju moãi bez prethodnog ovladavanja egom, izlažuãi sebe u najmanju ruku riziku psihièkog rastrojstva ili uništenju svog mentalnog zdravlja. Ovo su neizbežna iskustva i samo kad odnesete pobedu nad njima biãete u stanju da probuðenu moã stavite pod kontrolu i što je još važnije, da znate kako i kuda da je kanališete. Došli smo i do pitanja duhovnog uèitelja. Neosporno je da mnogi tragaju za uèiteljem, ali naãi pravoga može biti vrlo teško meðu gomilom umišljenih uèitelja ili onih koji ostvaruju svoju moã i interese koristeãi se iskonskim energijama svojih sledbenika. Neosporno je da spiritualni razvoj ukljuèuje moguãnost preuzimanja uloge uèitelja na sebe, ali svakome treba da bude apsolutno jasno da su samo malobrojni spremni za to najveãe iskušenje u kome se na sebe preuzima sudbinska odgovornost za sebe i druge. Zato budite veoma, veoma oprezni ako doðete u kontakt sa onima koji sami sebi daju za pravo da se nazivaju adeptima ili duhovnim majstorima. Njihovi pravi ciljevi mogu biti vešto zamaskirani uzvišenom duhovnom ideologijom, koja zapravo skriva vukove u jagnjeãoj koži. U svom paranoiènom samouzdizanju velièaju sliku o sebi samom umišljajuãi da su posebno izabrani i zvuèe veoma ubedljivo pred novajlijama, koji zbog svojih snažnih unutrašnjih težnji jednostavno ne prihvataju da ono u šta se upuštaju nije ono što bi inaèe pomislili da jeste. Na žalost, u okultizmu ima mnogo ovakvih "vukova" ali i "ovaca". Da bi se duhovni aspirant još više privukao koristi se uobièajena prièa o neèijoj posebnosti da bude izabran za inicijaciju što ima dejstvo poput dolivanja ulja na vatru spiritualnog žara. Uglavnom posle odreðenih dogaðaja novopridošla osoba shvati kakvu je grešku dopustila sebi da napravi. Naravno, treba da je jasno da ne možemo kriviti ovaj sistem za ono što pojedinci rade služeãi se neèijom težnjom za samospoznajom kao izgovorom za iživljavanje svojih najdubljih nagona. Ovo èesto ima za posledicu širok spektar "crno magijskih ili satanistièkih" insinuacija što je, uzgred budi reèeno, daleko od svake veze sa pravim crnim ložama ili satanizmom. Meðutim, imperativ je da dobro razmislite u èije ruke stavljate svoje najdublje težnje, a naroèito u kom pravcu ãe iãi vaša praksa ako doðete u kontakt sa onima koji bi da vas upuãuju. Autor ovih redova bio je u prilici da na razlièitim mestima ove planete Zemlje sretne neke meðu ljudima koji su stvarni uèitelji. Meðutim, daleko više sam imao susreta sa samoproklamovanim "majstorima" i guruima seksualne ezoterije. Posmatrajuãi njihov odnos prema onome èemu su bili "posveãeni", kao i njihove sledbenike, u veãini sluèajeva dolazio sam pre do razotkrivanja njihovih stvarnih motiva ili umišljajuãe posveãenosti, nego do potvrðivanja da su u stvarnom odnosu sa onim idealima na kojima su uzdizali sebe. Ovi "uèitelji", od kojih neki evidentno poseduju odreðena znanja i moãi, imaju pogrešno shvatanje o svemu izvan njihove škole, ili pod izgovorom zagovaranja ostvarivanja viših duhovnih ciljeva zadovoljavaju svoju i tuðu seksualnu požudu. Zato treba jasno reãi : ne može se poreãi da upotreba seksualnosti u cilju samospoznaje ima i svoje fizièke aspekte, ali pravi seksualni okultizam nema ništa sa pukim seksualnim stimulisanjem ili seksualnim aktom. Na žalost niujedna ezoterièna knjiga ne može zameniti liènog uèitelja i lièno uèešãe èitaoca u traganju za istinom. To je jednostavno "conditio sine qua non" - jer ne postoji knjiga koja može odgovoriti na sva pitanja i zadovoljiti svaèija oèekivanja. Ono što dobar priruènik zasigurno može je da ukaže na osnovni pravac unutrašnje centriranosti.

98

Meðutim, svako ãe morati sam da proðe kroz mnoga svoja iskušenja, poraze i pobede da bi postao spreman za sopstveno iskustvo Inicijacije. Nakon toga možete samostalno koraèati ovim putem do odreðenog nivoa svesnosti, a zatim samo ako ste roðeni posveãenik da sami preuzmete dalje naporno putovanje. U suprotnom, ukoliko ne budete imali pravog uèitelja da vas vodi i usmerava prema višim nivoima znanja i rada, vaš razvoj nakon izvesnog vremena zaustaviãe se na odreðenoj taèki. Želim da rašèistim odreðenu famu o adeptu seksualnog okultizma. On ili ona su biãe od krvi i mesa, njihova oseãanja, èula i um nisu izolovani od spoljašnjeg sveta, niti su zadovoljstvo, uživanje, strast, bol, tuga ili patnja strani njihovoj personalnosti. Meðutim, za razliku od obiènih ljudi adept ima svest o onom šta radi, zašto i iz èega proistièu njegova ponašanja, postupci ili dela. Svaki napredni sledbenik zna da seksualno okultni radovi dovode do taèke gde seksualnost gubi svoje vodeãe mesto u životu pojedinca postajuãi samo jedan aspekt adeptove celovitosti. Isto se odnosi i na strahove, inhibicije, predrasude, privlaèenja i odbojnosti, itd. Budimo naèisto da se vreme potrebno za svako istinsko postignuãe ne meri danima veã godinama uloženog truda, strpljivosti, i pre svega predanosti koja proistièe iz naše nepokolebljive vere i shvatanja koje osvetljava put kojim idemo. Postoji još nešto što mislim da je veoma važno da kažem. U ezoteriènom reèniku èesto se èuje reè "posveãenje". Meðutim, da li imate pravi oseãaj znaèenja posveãenja? Govorili smo više puta da put ka ostvarenja èovekovog osloboðenja i dostizanju konaènog cilja, tj. najvišeg stanja svesti, tzv. Kosmièke svesti, zahteva predanost nepokolebljivost i neustrašivost. Mnogo je pozvanih, ali malo izabranih - kaže drevna mudrost. To za nas kao spiritualne tragaoce znaèi da pravo posveãeništvo, iskljuèuje svaku poloviènost u materijalnoj, psihièkoj i mentalnoj sferi èovekove prirode i uslovljeno je postojanjem voljnog napona da, alhemijski reèeno, transformišemo sebe, tj. svoju svest uzdižuãi je iznad nivoa svesti obiènog èoveka. Biti posveãenik znaèi da je pojedinac voðen dubokim razlozima, intuitivnim pobudama i verom. Ako ste poèetnik, onda je sav vaš duhovni potencijal sadržan u iskri unutrašnje svesti, kojoj je potrebno vreme da se rasplamsa u vatru posveãenja i od sposobnosti svakog pojedinca zavisi kako i koliko ãe duboko da se probije kroz misteriju vlastitog postojanja. U sebi moramo da imamo i ono nešto što nas vodi u periodima kada se "mrak spusti na nas i svetlosti nema niotkuda", što se obièno pojmi kao vera. Meðutim, nas ovde ne zanima puki princip vere, veã model aktivnog verovanja, dakle vera + dela. To znaèi da pre svega vi lièno morate verovati u ono što radite, u ono što istinski jeste, i prema èemu kroz lièno iskustvo idete. U ovome je snaga posveãenosti. Samo na taj naèin probudiãemo uspavanu božanstvenost u sebi i postavši jedno sa njom iãi ka ostvarenju konaènog cilja. Spoznaja sopstvene istinske prirode, ponovo ponavljam, je osnova èovekovog duhovnog života, iz kojeg nastaje unutrašnja svest i iskustvo o stvarnoj sveobuhvatnoj prirodi našeg biãa. Prava posveãenost je okarakterisana duhovnom zrelošãu na putu samospoznaje, u suprotnom, vrlo brzo možete se naãi u situaciji da odustanete, zalutate, ili se upetljate u nešto èemu niste dorasli. Biti posveãen putu seksualnog okultizma znaèi uzdizanje iznad nivoa uobièajenog ljudskog shvatanja seksa. To je vrsta vere koja se raða iz unutrašnje spremnosti i liènog iskustva. Ovakva posveãenost predstavlja pravilnu i inteligentnu upotrebu seksualne energije i predanost uzvišenom cilju. Za nas koji idemo ovim putem to je stav svesti koji proistièe iz naše duhovne zrelosti i potpune odanosti najvišim idealima. Za posveãenika koji je ostvario povišen stepen svesti nema bitnije razlike izmeðu svetovnog i duhovnih nivoa, osim u doživljaju i pristupu. Kada jednom stvarno zakoraèimo preko praga Velike Neizrecive Misterije, iza nas nepovratno ostaju sve zablude i obmane i tada se ne samo ovaj život, veã naše sveukupno postojanje, naša

99

prošlost, sadašnjost i buduãnost razotkrivaju u apsolutnoj stvarnosti. Na kraju ove teme moram pomenuti èinjenicu da veãina poèetnika ima težnju da druge uvlaèi u svoja ezoterièna interesovanja. Ono što vam mogu sa sigurnošãu reãi je : nemojte napraviti veliku grešku ne zadržavajuãi odreðenu kolièinu prisustva zdravog razuma, jer tako dopuštate moguãnost da vam lièno unutrašnje traganje ili predanost preraste u fanatizam u pokušaju da preobratite druge ljude! Kuda fanatizam vodi kada poprimi masovne razmere svojih iskljuèivo jednostranih ideja mira, sreãe, duhovnog blagostanja itd., i kakve destruktivne posledice èoveèanstvo zbog toga vuèe za sobom kroz svoju istoriju jasno se može videti iz "svetih ratova". Glavna odlika koja treba da krasi kandidata za inicijaciju je posveãenost njegovog života ka konaènom cilju. Tek kada budete ovo shvatili i prihvatili, stupiãete sa obe noge na ovaj put. Sa svojim znanjem i onim što jednom budete predstavljali, nemojte imati arogantan stav prema drugim ljudima ili drugim uèenjima. Svoju samouverenost i moã držite pod kontrolom nikada ne zaboravljajuãi na svoje vlastite slabosti i poraze u prošlosti. Uvek imajte pred oèima moguãa iskušenja sa kojima se možete susresti i danas. U suprotnom, mnogo ãete pogrešiti i na toj istini ãu se zaustaviti.

100

UMESTO KRAJA Ova knjiga predstavlja moguãnost da se doðe do osnovnih odgovora na pitanja o obuèavanju, praksi i problemima koja su mi tokom proteklih godina najèešãe bila postavljana od ljudi zainteresovanih za seksualnu magiju i misticizam. Svestan sam da ãe reagovanja na ovu knjigu biti širokog spektra. Kao i u svemu drugom, uvek ãe biti onih koji su "za" i onih koji su "protiv". Meðutim, možete reãi bilo šta o ovoj knjizi ali je ne možete okarakterisati da predstavlja plod neobuzdane autorove fantazije, niti, sa druge strane, prikriven oblik fanatizma, sektaštva, zaluðivanja lakovernih, povodljivih ili seksualno neiživljenih, jednom reèju neuravnoteženih ili nezrelih liènosti. Ljudi koji imaju prezir prema drugim uèenjima mogu da i ovo delo iz svog nerazumevanja, odbojnosti ili straha od svega što im je nepoznato ili neprihvatljivo svrstaju u isti koš sa svakim zlom ovoga sveta. Ne želeãi da zvuèim uvredljivo, moram reãi da kriterijum za stav ili mišljenje o nekoj stvari ne može uvek biti zasnovan iskljuèivo na životnim iskustvima uzroka i posledice. Ovim želim samo da kažem da postoje "uzroci iza uzroka" i da iza oèiglednosti i jasnoãe, stvari nisu uvek onakve kakve izgledaju da jesu. Ovo delo ne predstavlja nikakvo revolucionarno izdanje u oblasti seksualne ezoterije buduãi da sve što se može napisati tj. otkriti, veã je poznato milenijumima unazad od strane prosvetljenih uèitelja. Druga je stvar to što ne može sve biti nekritièki otkriveno. Stvoriti originalan sistem u kome su spojena istoèna i zapadna seksualno-okultna uèenja prilagoðen modernom èoveku i uslovima života, pokušali su veã (manje ili više uspešno) da uèine drugi i mnoge takve knjige postoje. Na žalost, pisanje ezoteriènih knjiga je za mnoge postao unosan "duhovni biznis". Zahvaljujuãi takvim "autoritetima", u svesti proseènih ljudi ukopale su se mnoge predrasude i strah od okultizma, zbog èega su nastale mnoge zablude poput izjednaèavanja sa satanizmom, razdvajanja magije na "crnu" i "belu" itd. Uzmite u obzir da postoji ogromna razlika da li ovoj knjizi pristupate kao stazi samospoznaje, zbog radoznalosti ili iz moguãnosti osvarenja svojih liènih potreba u životu. Veãina ljudi je nesvesna da uvek postoji i druga strana medalje. Imajte na umu da se ništa ne može postiãi preko noãi i da sve ima svoju cenu!! U svakom sluèaju, nikakva poloviènost neãe vas voditi u pravom smeru. Zato trebamo sticati i mudrost a ne samo znanje. Drevna mudrost kaže da je svako neuravnoteženo znanje barijera na na putu Istine. Morate biti podjednako usmereni na uzroke a ne samo na ono što ãe biti, tj. posledice. Iz tog razloga, vama koji tragate za samospoznajom oseãajuãi ili nasluãujuãi intuitivno, razumom, neobjašnjivu i neizrecivu težnju ka spoznaji samog sebe, predajem ovo delo bez lažnih obeãanja i oèekivanja. Jedni ãe u njemu videti putokaz u daljem otkrivanju svojih slutnji, drugi ãe možda prepoznati u njemu direktan put ka samome sebi. Imajte na umu da reèi mogu da nas povedu prema našim unutrašnjim težnjama, ali samo vašom praksom vodiãete sebe do usavršavanja! Što pre budete shvatili ovu èinjenicu prestaãete da lutate tragajuãi za što više razotkrivenim upustvima koja, paradoksalno, verovali ili ne, samo još više komplikuju celu stvar. Treba samo znati tražiti gde treba i znati èitati izmeðu redova. Vrhovna mudrost nikada ne može biti potpuno otkrivena od strane bilo koga drugog osim od vas samih. Želim da upamtite da mnogi traže ono što ih odbije kada naðu. Možda zvuèi èudno, ali iskustvo pokazuje da veãina ljudi neosloboðenih od konvencionalnih stega i od straha da vide sebe, svet ili stvari kakve stvarno jesu, ne usuðuju se da prihvate odgovornost koju samospoznaja nosi sa sobom. Sticajem okolnosti, završetak ove knjige dogodio se na Dalekom istoku, gde me je moje spiritualno traganje dovelo do kontakta sa sledbenicima razlièitih duhovnih disciplina. Prilikom jednog takvog susreta, došao sam u kontakt sa osobom koja je na na visokom mestu unutar ezoteriènog Reda koji neguje praksu izvesne tajne tradicije koja koristi okultne i mistiène metode

101

upotrebe Ãing Ãi-a u cilju dostizanja duhovne samorealizacije. Ovaj okultni red, u kome Posveãena žena kao manifestacija Boginje ima centralno mesto, saèuvao je neke važne karakteristike drevnih psihoseksualnih Misterija... Rezultat ovog susreta bio je obostrano unutrašnje prepoznavanje i to je bio odluèujuãi razlog da me uvedu u svoje, inaèe strogo zatvoreno, društvo. Ovo je doprinelo mom daljem duhovnom napredovanju upuãivanjem od strane onih koji su znali da duhovni razvoj zavisi od pojedinca, tj. njegove unutrašnje spremnosti, a ne od toga odakle dolazi, kojim jezikom govori ili kojoj religiji pripada. To što sam bio stranac koji pripada drugoj rasi i kulturi, što je postojala jezièka barijera i neke druge okolnosti predstavljalo je odreðene probleme. Meðutim, ništa od toga suštinski nije moglo spreèiti da na jednom od onih èudnovatih mesta u Kini koja fokusiraju protok kosmièkog Ãi-a na fizièkom planu, proðem kroz pripremu za moju mistiènu Inicijaciju. Onima koji se tek upoznaju sa ovim stvarima, ovo može zvuèati uzbudljivo i inspirativno dok govorimo o tome. Meðutim, ozbiljna priprema kroz koju sam prethodno morao da proðem uz pridržavanje posebnih i veoma rigoroznih pravila, predstavljala je naèin života koji je iziskivao potpunu predanost, visok nivo duhovne zrelosti, i mnogo, napornog rada. Tokom dve godine, povuèen od svakodnevnih veza sa spoljnim svetom prošao sam kroz obuku i najžešãe duhovne krize u svom životu. Sa psihološke taèke gledišta u nekim trenucima nisam mogao da pravim razliku izmeðu ludila, paranoiènog i normalnog stanja. Borbe koje sam imao sa svojim egom nikada nisam doživeo u takvom obimu, kao ni iskušenja koja su bila po svojoj prirodi i intezitetu nešto što je lièno meni do tada bilo nepojmljivo. Jedino što mogu reãi je to da je ovo za mene bilo direktno iskustvo prelaska ambisa koji razdvaja svest ega od nadliène svesti, iluziju od stvarnosti. Neupuãenom ovo može izgledati kao nepotrebno suludo izazivanje velike opasnosti po zdrav razum i psihièku stabilnost. Moram se složiti da u ovome ima istine. Meðutim, niko ne može preãi prag Velike Misterije a da se prethodno ne izloži odreðenom riziku. Što se mene tièe, ceo ovaj period predstavljao je žrtvovanje najvišem idealu : moja celokupna svetovna svest tj. priroda moje individualnosti rastakala se u prisustvu i pod uticajem sila koje prevazilaze svaku sposobnost ljudskog razumevanja. Svaki Inicijant je duboko svestan da pravo posveãeništvo ne ostavlja mesta ni za kakve strahove, naklonosti, odbojnosti, ili sumnje kojima ego pokušava da ga na sve naèine kontroliše. Postajuãi sposoban da shvati varljvu prirodu svoga ega, posveãenik se oslobaða od onoga što je bio izvor svih njegovih strahova. U suprotnom, sve dok smo vezani za svoj ego ispunjavaãe nas strah od smrti, strah od nepoznatog. Zato moramo žrtvovati svoje vlastite strahove da bi mogli nastaviti put i uãi u Veliku Misteriju Taoa. Ovo je stvarnost sa kojom se lièno moramo suoèiti, da bi sagledali stvari u njihovoj pravoj prirodi. Tek nakon ovog perioda unutrašnjih priprema bio sam upuãen u Inicijaciju u kojoj telo i duh, magijsko i mistièno postaju na svom najvišem nivou - Jedno. Kroz mistièni ritual ujedinjenja Neba i Zemlje bio sam odveden u iskustvo istinske Slobode. Kroz jedan trenutak doživljaja veènosti bio sam spojen sa Neizrecivim; Ništavilom. U takvom stanju, ne postoji ništa što bi se moglo nazvati ljudskim uèešãem. Postojalo je samo nad lièno transcendentalno sjedinjenje unutar i izvan mene samog. Reèima je nemoguãe dalje objasniti niti opisati ovo duboko nadlièno iskustvo Istine. Svaki pokušaj da ga spustim na nivo intelektualnog izražavanja o stvarnosti u granicama obiène svesnosti, tj. trodimenzionalne svesti i logiènog mišljenja, jednostavno parališe moj um. Do ovakvog iskustva jedino se lièno dolazi. Danima nakon ovog iskustva bio sam na granici da se više nikada ne vratim svom ranijem životu, da ostanem do kraja svog sadašnjeg postojanja tu gde jesam. Meðutim, nakon izvesnog vremena, kada mi je oplemenjena svest postala stabilna na novom nivou, uvideo sam da je samo uèinjen još jedan korak na dalekom putu kojim svi idemo do konaènog cilja. U svakom sluèaju, za mene

102

lièno, ovo iskustvo postalo je neprolazno nadahnuãe proisteklo iz snage više svesti, koje preobražava steèena iskustva u transcendentalno znanje i univerzalnu mudrost. POST SCRIPTUM Neke stvari su ostale nedoreèene i neobjašnjene iz dva razloga. Prvo, jednostavno je nemoguãe sve opisati i objasniti, prevodeãi stvari na razumljiv jezik. Drugo, postoje znanja koje se ne mogu na ovaj naèin preneti. Ako pogledate u bilo koju tradiciju ezoteriène kulture neãete nigde naãi potpuno otvoren inicijacijski sistem. Meðutim, svako ko pristupi ozbiljno svojoj liènoj samospoznaji, neãe dozvoliti da to bude prepreka u napredovanju prema najvišoj Misteriji. Mi smo zarad fleksibilnosti postavili u ovoj knjizi odreðene putokaze interpretirajuãi ih na slobodan naèin. Oni mogu na prvi pogled da izgledaju kao filozofiranje, ali zapravo predstavljaju razotkrivanje odreðenih znanja izloženih na intuitivnom nivou. Kultna liènost psihologije nesvesnog K. G. Jung rekao je: "Danas niko ne obraãa pažnju na ono što je iza reèi, na ideje koje su u njihovoj osnovi, a ipak, ideja je jedina realnost koja tu leži." Zato imajte na umu da neke stvari treba znati èitati izmeðu redova i na osnovu toga izvuãi liène zakljuèke. Svrha moje knjige je da svakog èitaoca zainteresovanog za inicijaciju u seksualne misterije dovede do spremnosti za nju. Meðutim, ne postoji ništa i niko ko umesto vas može da do kraja odgovori na najvažnija okultna pitanja: "Ko sam Ja"?, "Odakle sam došao"?, "Kuda idem"?. Ovom knjigom ukazao sam na put kojim možete iãi svojom unutrašnjom predanošãu do vlastitog odgovora. Ipak, budimo svesni èinjenice da postoje stvari koje možemo razumeti samo kao fizièki inicirani preuzimajuãi potpuno uèešãe u svojoj posveãenosti. Zato budite neustrašiv istraživaè svoje sudbine, mag i mistik istovremeno. Neka vaše pravo Sopstvo odredi svoju buduãnost usmeravajuãi vas Stazom koja je u skladu sa njegovom istinskom prirodom. Živite ovde i sada iduãi neustrašivo i nepokolebljivo prema onome ko istinski jeste i èemu pripadate na putu do konaènog cilja. Znati, Smeti, Hteti i Ãutati je bazièno pravilo svih ezoteriènih uèenja. Sa ovim reèima došli smo i do samog završetka ove knjige. Odavde zapravo poèinje vaše pravo unutrašnje traganje, spiritualno putovanje na koje vas nijedna knjiga ne može odvesti.

Frater V. I. T. R. I. O. L.

103

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful