You are on page 1of 8

Analele Universit ăţ ii “Constantin Brâncu ş i” din Târgu Jiu, Seria Litere ş i Ş tiin ţ e Sociale, Nr.

3/2009

ORDINEA PUBLICĂ ÎN DREPTUL INTERNAŢIONAL PRIVAT

PUBLIC ORDER IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Lect. univ. dr. Laura Magdalena TROCAN Universitatea „Constantin Brâncuşi” din Târgu-Jiu

PhD Laura Magdalena TROCAN „Constantin Brâncuşi” University of TârguJiu

Rezumat: Aplicarea unei legi străine, în mod normal aplicabilă conform regulilor de conflict, poate fi refuzată de tribunal dacă legea străină contrazice principiile fundamentale ale ordinului juridic naţional. Conţinutul noţiunii de ordin public al dreptului internaţional privat este al principiilor fundamentale ale legii lor, aplicabile în relaţiile juridice de drept internaţional privat. Procedural, ea se manifestă prin excepţia ordinului public internaţional. Cuvinte cheie: ordinea instanţa de judecaţă, drepturi publică, lege,

Abstract: L'application d'une loi étrangère, normalement applicable conformément aux règles en conflit, peut être refusée par le tribunal si la loi étrangère est contraire aux principes fondamentaux de l'ordre juridique national. Le contenu de la notion de l'ordre public de droit international privé est des principes fondamentaux de la loi du for, applicables dans les les relations juridiques de droit international privé. Procédural elle se matérialisée par l’exception d’ordre public international. Key words: public order, law, trial instance, rights

Aplicarea unei legi străine, competentă potrivit normelor conflictuale, poate fi refuzată de instanţa de judecată dacă legea străină contravine principiilor fundamentale ale ordinii juridice naţionale. Ordinea publică de drept internaţional privat român este formată din ansamblul principiilor fundamentale de drept ale statului român, aplicabile în raporturile juridice cu element de extraneitate1. Astfel, conţinutul noţiunii de ordine publică de drept internaţional privat îl constituie principiile fundamentale de drept ale statului forului, aplicabile în raporturile juridice de drept internaţional privat. Acest conţinut se determină de către instanţa de judecată2. În unele cazuri, legiuitorul român însuşi stabileşte explicit normele juridice a căror încălcare constituie un temei de invocare a ordinii publice de drept internaţional privat român şi, deci, de înlăturare de la aplicare a legii străine contrare3. Procedural ea se materializează prin

The application of a foreign law, competent according to conflicting norms, can be refused by the trial instance if the foreign law is contrary to the main principles of national public order. Public order of Romanian international private law is formed of the ensemble of the main principles of law of the Romanian state, which will be applied in juridical rapports with an element of extraneity14. So, the content of the notion of public order if private international law is realized of the main principles of the law of the state of the forum, that will be applied in juridical rapports of private international law15. In some cases, the Romanian legislator establishes explicitly the juridical norms whose breaching is a basis of invocation of public order if Romanian private international law so, alienation from application of the contrary foreign law 16. Procedural it is materialized by the exception of public order of private international law. This exception is the procedural means that will be applied by the

Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Letters and Social Sciences Series, Issue 3/2009

147

in modern law.Analele Universit ăţ ii “Constantin Brâncu ş i” din Târgu Jiu. Nr. ceea ce permis menţinerea unei anumite coeziuni. În secolul al XIV-lea. 3/2009 excepţia de ordine publică de drept internaţional privat. În trecut înlăturarea aplicării legii străine era rar întâlnită deoarece conflictele între cutume apăreau mai ales în relaţiile interprovinciale. Totodată. In the past. Issue 3/2009 148 . Statutele odioase se aplicau. anumite legi străine sunt înlăturate din cauză că ele contravin. iar cutumele diferitelor cetăţi cuprindeau reguli relativ asemănătoare. as it interferes to the interests of the forum. dacă ea contravine intereselor forului. through their effect to the local interest. Still. în dreptul modern. the use of the exception of public order in private international law takes proportions under the influence of many factors: apparition of the coefficient that accentuates the particularities of each national legislation. In Dutch doctrine of the XVII th century. Seria Litere ş i Ş tiin ţ e Sociale. În doctrină s-a apreciat că acest sistem de a respinge aplicarea unor statute ca odioase apare ca o desemnare. dacă acestea contravin legislaţiei forului şi principiilor funadmentale pe care aceasta se bazează. rezerva manifestată de instance to the forum to alienate the effect of the foreign law that is normally competent to be applied to the Romania private international law. In the XIVth century. În doctrina olandeză a secolului al XVII-lea apare ideea respingerii aplicării legii străine. Începând cu secolul al XIX lea utilizarea excepţiei de ordine publică în dreptul internaţional privat ia amploare sub influenţa a mai mulţi factori: apariţia codificărilor ce accentuează particularităţile fiecărei legislaţii naţionale. with anticipation of centuries. the alienation of application of foreign law is seldom met as conflicts between common laws appeared especially in inter-provincial relation. menite să protejeze persoana fizică în diverse raporturi juridicestatute extrateritoriale-şi statutele odioase care aduceau restricţii sau care priveau bunurile. prin efectele lor. and the common laws of different citadels contained rules that have been quite similar. in the virtues of which. legea străină nu se va aplica nici măcar în virtutea curtoaziei internaţionale dacă aduce atingere ordinii juridice locale. the foreign law will not be applied in the virtue of the international courtesy if it damages the local juridical order. the development of the communication means to the intensification ofthe relations between Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu. certain foreign laws are alienated because they interfere with. bartoliştii disting între statutele favorabile. if these are contrary to the legislation of the forum and main principles on which this is based. of the notion of public order. the Bartol distinguished between favorable statutes. Letters and Social Sciences Series. dreptul roman constituia sursa comună de inspiraţie pentru sistemele juridice ale Europei continentale. chiar şi în limitele teritoriului care le-a edictat doar cetăţenilor şi erau privite cu rezervă întrucât împiedecau relaţiile comerciale dintre cetăţi. even in the limits if the territory that edicted them only to citizens and were regarded with reserve as prevented the commercial relations between citadels. the Romanian law was the common source of inspiration for juridical systems of continental Europe. which allowed the maintenance of certain cohesions. Starting with the XIX century. dezvoltarea mijloacelor de comunicare contribuie la intensificarea relaţiilor dintre locuitorii statelor îndepărtate. The detestable statutes were applied. în virtutea căreia. cu anticipaţie de secole. a noţiunii de ordine publică. In the doctrine was appreciated that this system to reject the application of some statutes as being detestable appears as a designation. which are due to protect physical person in diverse juridical rapports – extra territorial statutes and detestable statutes that brought restrictions or that aimed goods. intereselor locale. appears the idea of rejection of application of foreign law. Această excepţie este mijlocul procedural aplicabil de către instanţa forului pentru a înlătura efectele legii străinnormal competente să se aplice raportului de drept internaţional privat.

public order is different in the sense that if from the moment of birth of the juridical rapport and until the litigation moment in connection with this juridical rapport was changes the content of public order. as well as international conventions in matter of laws conflicts. The judicial practice and law shows that public order can be invoked in any juridical rapport of material law or of process law with extraneity element. Bartin in France and Christian von Bar in Germany are the ones that systemized the conception on the exception of public order in private international law. it will not be taken into consideration its content in the moment of appearance of the juridical rapport but in the litigation moment21. precum şi în convenţiile internaţionale în materia conflictelor de legi. în sensul că ordinea publică se interpretează prin prisma dreptului român5. has a national character. accepted today by all authors and consecrated in quasi-totality of the modern codes of private international law. during this century will be issued an entire theory regarding public order of private international law. ordinea publică apare ca un corectiv excepţional în aplicarea legii străine întrucât deşi legea străină ar fi fost normal competentă să se aplice. luânduse ca punct de plecare ordinea publică de drept intern. fără însă a se confunda cu aceasta. the reserve is manifested by judges of the country of the forum in front of the foreign law that found an expectation of public order that is easy to return to lex fori17.Analele Universit ăţ ii “Constantin Brâncu ş i” din Târgu Jiu. Still. Totodată. ordinea publică este actuală. 3/2009 judecătorii ţării forului faţă de legea străină agăsit excepţia de ordine publică un mijloc foarte comod de revenire la lex fori4. efectele ei nu se vor produce pentru raportul juridic în discuţie6. public order is different in which concerns its content from one country to another20. not being in confrontation with it. Nr. iar de aici rezultă şi faptul că ordinea publică este de strictă interpretare. ci cel din momentul litigiului8. taking as departure points the public order of internal law. but only restrictive. the invocation of public order supposes essential separation in foreign law. not being interpreted extensive. ordinea publică este diferită în ceea ce priveşte conţinutul său. invocarea ordinii publice presupune deosebiri esenţiale între legea inhabitants of the far away states. în decursul acestui secol va fi elaborată o întreagă teorie privind ordinea publică de drept internaţional privat. Issue 3/2009 149 . normal competent and the law of the forum. ordinea publică este diferită în ceea ce priveşte conţinutul său de la o ţară la alta7. ea neputând să fie interpretată extensiv. Even so. Practica judiciară şi legea arată că ordinea publică poate fi invocată în orice raport juridic de drept material sau de drept procesual cu element de extraneitate. Elementele specifice ale ordinii publice în dreptul internaţional privat sunt următoarele: din punct de vedere spaţial. în cadrul aceluiaşi stat. nu se ia în considerare conţinutul acesteia din momentul naşterii raportului juridic. Letters and Social Sciences Series. from here results the fact that public order is of strict interpretation. Seria Litere ş i Ş tiin ţ e Sociale. în sensul că dacă din momentul naşterii raportului juridic şi până în momentul litigiului în legătură cu acest raport juridic s-a schimbat conţinutul ordinii publice. ci numai resrictiv. Specific elements of public order in private international law are the following: from spatial point of view. public order appears as an exceptional correction in application of foreign law as foreign law would be normally applied. are un caracter naţional. în timp. its effects did not produced for the juridical rapport in discussion19. Bartin în Franţa şi Christian von Bar în Germania sunt cei care au sitematizat concepţia asupra excepţiei de ordine publică în dreptul internaţional privat. So. acceptată astăzi de toţi autorii şi consacrată în cvasitotalitatea codificărilor moderne de drept internaţional privat. in the sense that public order is interpreted from the point of view of Romanian law18. certain Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu. Astfel.

even of the order of private international law has international sources. deşi ordinea de drept internaţional privat are şi izvoare internaţionale. Deosebirile dintre cele două instituţii privesc fields of juridical rapports of private international law are susceptible.De asemenea. Nr. to a greater extent. Norma de aplicare imediată intervine deoarece se consideră că raportul juridic respectiv exprimă interese sociale atât de importante. Seria Litere ş i Ş tiin ţ e Sociale. 1. which determines the negative conflict of laws. izvorul comun este dreptul intern. in case of breaching the exclusive competence of the Romanian jurisdiction. 3/2009 străină. Unele particularităţi prezintă şi relaţia dintre ordinea publică de drept internaţional privat şi retrimitere. într-o mai mare măsură. normal competentă şi legea forului. as it does not suppose preliminary designation of the foreign law. the common source of the internal law. Letters and Social Sciences Series. pe când ordinea publică presupune nu numai o neconcordanţă. Cu toate acestea anumite domenii ale raporturilor juridice de drept internaţional privat sunt susceptibile. 1. pct. 168. Public order of Romanian private international law and the one of internal law23 presents as similarities the following aspects: the purpose of both institutions resides in the juridical protection of the main interests of the state of the forum. in conformity with provisions art. granting priority to the law of the forum that will be substituted to the foreign one. 2 coroborat cu art. de principiu. ci şi deosebiri esenţiale. meanwhile public order supposes not only a non conformity. The norm of immediate application interferes as it is not considered that the juridical rapport expresses social interest that are so important. as can not be applied to the law of the forum. Some particularities present the relationship between public order of private international law and remitting. namely: civil status. între legea materială a forului şi legea străină9. Public order will be invoked after was designated foreign law as being competent and against this not to be applied. Extremely important to mention is the fact that public order of private international law does not face norms of immediate application. remitting supposes a non conformity between conflict norm of the forum and the foreign conflict norm. Norma de aplicare imediată intervine într-un moment diferit. pct. capacity and family relations of physical persons. conform prevederilor art. de a ridica probleme de ordine publică şi anume: starea civilă. care determină conflictul negativ de legi. but also essential differences. of principle. The norm of immediate application interferes in a difficult moment. to raise problems of public order. acordându-se întâietate legii forului care se substituie celei străine. the finality is the same: the alienation of the application of some law. 2 corroborated with art. 168. capacitatea şi relaţiile de familie ale persoanelor fizice. Extrem de important de subliniat este şi faptul că ordinea publică de drept internaţional privat nu se confundă cu normele de aplicare imediată. Also. 151 from Law 105/1192 regarding settlement of rapports of private international law. deoarece nu presupune desemnarea prealabilă a legii străine. Aşadar. în cazul încălcării competenţei execlusive a jurisdicţiei române. So. încât nu se poate aplica decât legea forului. retrimiterea presupune o neconcordanţă între norma conflictuală a forului şi norma conflictuală străină. The differences between the two institutions regard the fact that their functions differs in a Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu. alin. between the material law of the forum and foreign law22. 151 din Legea 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat. Ordinea publică de drept internaţional privat român şi cea de drept intern10 prezintă drept asemănări următoarele aspecte: scopul ambelor instituţii constă în protecţia juridică a intereselor fundamentale ale statului forului.Analele Universit ăţ ii “Constantin Brâncu ş i” din Târgu Jiu. alin. Ordinea publică se invocă după ce s-a desemnat legea străină ca fiind competentă şi împotriva acesteia pentru a nu fi aplicată. Issue 3/2009 150 . finalitatea este aceeaşi: înlăturarea aplicării unei legi.

Explicaţia acestui fapt rezidă în faptul că statul reglementează cu mai multă fermitate raporturile juridice de drept intern decât pe acelea de drept internaţional privat. iar acesta conţine alte termene de prescripţie decât cele din dreptul român. o hotârâre judecătorească nemotivată pronunţată într-un stat în care acest lucru este legal. Astfel. these terms will be applied by Romanian law courts. to allow the normal development o the juridical rapports between law subjects of the two states and to favorize the reciprocal execution of the trial decisions. substantial manner. Examinarea practicii judecătoreşti române de comerţ internaţional pune în evidenţă faptul că au existat mai multe situaţii în care reglementări de ordine publică în dreptul intern nu au fost considerate de ordine publică în raporturile cu element de extraneitate. which are of public order in internal law. an unmotivated trial decision pronounced in a state where this is normal does not breach the public order of Romanian private international law and so. the requirements being Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu. şi deci poate primi exquatur în România. the system of law of the forum enters in correlation with a system of foreign law. termenele de prescripţie extinctivă. even if in Romanian common law. deşi în dreptul comun românesc. pentru a se permite desfăşurarea normală a raporturilor juridice dintre subiectele de drept din cele două state şi pentru a se favoriza executarea reciprocă a hotărârilor judecătoreşti11.Analele Universit ăţ ii “Constantin Brâncu ş i” din Târgu Jiu. Not all norms of public order in the internal law are of public order in private international law. Also. iar incompatibilităţile reciproce trebuie înlăturate pe cât posibil. care sunt de ordine publică în dreptul intern. Also. deoarece. terms of extinctive prescription. public order of private international law indicates the limits of application of the foreign law in the state of the forum. and this will contain other prescription terms than the ones of Romanian law. sferele celor două noţiuni sunt deosebite. besides some exceptions mentioned by law. so that meanwhile public order of internal law established the principle of liberality of conclusion of juridical document by the parts. public order of internal law has a larger spore than the public order of private international law. in the latest case. aşa încât dacă norma conflictuală română trimite la un sistem de drept străin. nu sunt de ordine publică şi în dreptul internaţional privat. De asemenea. Seria Litere ş i Ş tiin ţ e Sociale. Issue 3/2009 151 . Nr. can receive exquatur in Romania. sistemul de drept al forului intră în corelaţie cu un sistem de drept străin.24. ordinea publică de drept intern are o sferă mai largă decât ordinea publică de drept internaţional privat. as. Letters and Social Sciences Series. So. trial decisions must be motivated. nu încalcă ordinea publică de drept internaţional privat român. în afara unor excepţii strict prevăzute de lege. aceste termene se vor aplica de către intanţele române. the spheres of the two notions are different. Astfel. so that is the Romanian conflict norm sends to a system of foreign law. ordinea publică de drept internaţional privat indică limitele aplicării legii străine în statul forului. are not of public order in private international law . 3/2009 faptul că funcţiile acestora diferă în mod susbstanţial. The examination of the Romanian judicial practice of international commerce underline the fact that existed several situation in which settlements if public order from internal law have not been considered of public order in rapports with extraneity elements. astfel în timp ce ordinea publică de drept intern stabileşte principiul libertăţii încheierii actelor juridice de către părţi. The explanation of this fact resides in the fact that state settles with more stability the juridical rapports of internal law than the ones of private international law. De asemenea. Nu toate normele de ordine publică în dreptul intern sunt de ordine publică în dreptul intrenaţional privat. în acest ultim caz. So. and reciprocal incompatibilities must be alienated as possible.

Seria Litere ş i Ş tiin ţ e Sociale. 2007 I. edit. With all these. Chelaru. All Beck. Beck Publishing House. An unknown juridical institution of the Romania law that is applied as a part of foreign trial decision whose execution will be requested in Romania. Filipescu. în sensul că unele drepturi. situaţie în care se va aplica legea română. De aici rezultă că în dreptul internaţional privat român ordinea publică are două efecte: un efect negativ ceea ce presupune că legea străină este pur şi simplu înlăturată în ceea ce priveşte aplicarea ei şi un efect pozitiv care presupune că în locul legii străine se va aplica legea română. Mihăilă. Editura C. Bucharest. According to art.Analele Universit ăţ ii “Constantin Brâncu ş i” din Târgu Jiu. nu contravine. Filipescu. 8 din Legea 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat aplicarea legii străine se înlătură dacă încalcă ordinea publică de drept internaţional român. Conform art. Beck. as a principle. in this situation being applied the Romanian law. Mihăilă. A. the exception of public order knows a restriction. Bucharest. Chelaru. the instance being sovereign to appreciate in each case if such right produces or not juridical effect and in affirmative case. O instituţie juridică necunoscută dreptului român aplicată în cadrul unei hotărâri judecătoreşti străine a cărei executare se cere în România. once appeared in the foreign state are known in the country of the forum. All Beck Publishing House. the attenuated effect of invocation of public order in matter of rights gained in the foreign state is not produced automatically in all cases. Gheorghiu. From here results the fact that in Romanian private international law. A. infringes the main principles of law of the state of the forum25. chiar dacă acestea n-ar fi putut lua naştere pe teritoriul forului pentru că ordinea publică sar fi opus. It can go against this public order only if. Editura Universul Juridic. Filipescu. Bucureşti. Letters and Social Sciences Series. even if they could not be born on the territory of the forum as public order was not opposed. Drept internaţional privat. public order has two effects: a negative effect which supposes that foreign law is simply alienated in which concerns its application and a positive effect which supposes that instead of foreign law will be applied Romanian law. Gh. cerinţa fiind imperativă. Ea poate contraveni acestei ordini publice numai dacă. odată născute în stat străin sunt recunoscute în ţara forului. Trebuie precizat că în materia drepturilor câştigate excepţia de ordine publică cunoaşte o restrângere. Bibliography I. în ce măsură13. 2007 I. does not go against. C. Private international law. on the base. Elemente de drept internaţional public şi privat. Universul Juridic Publishing House. H. 3/2009 hotărârile judecătoreşti trebuie motivate. 2001 Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu. pe fond. Issue 3/2009 152 . Cu toate acestea.Bucureşti. Treaty of private international law. Filipescu. încalcă principiile fundamentale de drept ale statului forului12. 2005 M. H. Bibliografie I. public order of Romanian private international law. Bucharest. It must be mentioned the fact that in matter of rights gained. Elements of public and private international law. imperative. efectul atenuat al invocării ordinii publice în materia drepturilor câştigate în statul străin nu se produce automat în toate cazurile. 2005 M. în principiu. to what extent 26. ordinii publice de drept internaţional privat român. Gh. instanţa fiind suverană să aprecieze în fiecare caz în parte dacă un asemenea drept produce sau nu efecte juridice şi în caz afirmativ. Tratat de drept internaţional privat. in the sense that some rights. 8 from Law 105/1992 regarding settlement of rapports of private international law the application of foreign laws will be alienated if infringe the public order of Romanian international law. Gheorghiu. Nr.

legea străină contravine concepţiei statului forului despre justiţie sau morală. Ungureanu. Al. All Beck. Jugastru. 116. ( I. p. C. cit. Ungureanu. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat. Jugastru. Lumina Lex Publishing House. Bucharest. 9 I. 7 Astfel. A. p. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. 3 Ex. aplicarea legii străine se înlătură: dacă încalcă ordinea publică de drept internaţional privat sau dacă a devenit competentă prin fraudă. 2 Instanţa de judecată va stabili când o normă din sistemul de drept român consacră un principiu juridic fundamental al statului nostru. se aplică legea română. ali. legea străină aduce prejudicii relaţiilor internaţionale etc. dacă este contrară ordinii publice a statului solicitat. Ungureanu. 2000 O. Filipescu. în Franţa se acceptă de asemenea recunoaşterea divorţului în străinătate. în cazul în care unul din viitorii soţi este cetăţean român şi căsătoria se încheie pe teritoriul României. acel impedimet va fi înlăturat ca inaplicabil. V. alin. p. Bucureşti. 2. Textul precizează că. Manual de drept internaţional privat. art. vor fi neexecutorii pe teritoriul oricărui stat membru. 18. 2001 D. Sitaru. Editura All Beck. 117).( O. 12 Ibidem. Astfel. lit. la care trimite norma conflictuală privind condiţiile de fond ale căsătoriei. 48. 2 din Legea 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat. prevede un impediment la căsătorie care. Letters and Social Sciences Series. o acţiune de divorţ a unor străini va fi respinsă ca fiind contrară ordinii publice a forului. în Statutul FMI în art. 116. alin. C. 2. 1 din Legea nr. Manual de drept internaţional privat. cit. A.Bucureşti. alin. 1999. reglementare menţinută sau impusă în conformitate cu acest Statut. 10 În dreptul intern. potrivit dreptului român. 2000. 13 Ex. în art. ordinea publică arată caracterul imperativ al unei norme juridice de la care părţile nu pot deroga prin actele lor juridice. Lumina Lex. 2000 O. 6 În literatura de specialitate au fost formulate mai multe opinii privind cazurile în care poate interveni ordinea publică în dreptul internaţional privat precum: legea străină este contrară unei anumite politici legislative a forului. 2005. Private international law. Sitaru. Drept internaţional privat. este incompatibil cu libertatea de a încheia o căsătorie. 11 D. legea străină care permite poligamia nu-şi va putea găsi aplicare într-o ţară care n-o cunoaşte. 22 din Legea 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat prevede că dacă legea străină determinată potrivit dreptului internaţional privat român nu permite divorţul sau îl admite în condiţii deosebit de restrictive.. Al. 51). lit. Issue 3/2009 1 153 . Seria Litere ş i Ş tiin ţ e Sociale. 1999 Legea 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat D. p. cit. Al. după căderea regimului lui Franco a fost acceptată recunoaşterea hotărârilor de divorţ pronunţate în străinătate sau după intrarea în vigoare în 1975 a dispoziţiilor privind divorţul prin consimţământ mutual. VIII. astfel încât încălcarea lui de către legea străină competentă în speţă poate să justifice înlăturarea acestei legi de la aplicare. Edit. Filipescu. în Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu. 4 O. alin. Sitaru. b se arată: Contractele de schimb valutar care privesc moneda unui stat membru şi care sunt contrare reglementării din acel stat referitoare la schimb. în unele ţări în care nu se admite divorţul sau se admite în condiţii restrictive. Ungureanu. care consacră caracterul de ordine publică de drept internaţional privat al principiului libertăţii de a încheia o căsătorie pentru cetăţenii români. op. 5 D. Edit. Art. Jugastru. Edit.. cetăţean român. Al. în Spania.. Sitaru.Analele Universit ăţ ii “Constantin Brâncu ş i” din Târgu Jiu. 112. op. Jugastru. pentru încheierea unei căsătorii de către o persoană deja căsătorită. p. chiar de o persoană deja căsătorită în ţara sa şi după legea sa. Filipescu. Nr. C. De asemenea. Editura Lumina Lex. 18. va putea fi luată în considerare în ţara care nu cunoaşte poligamia. din art. în cazul în care unul din soţi este la data cererii de divorţ. ordinea publică este prevăzută în linii generale. Manual of private international law. Potrivit dispoziţiilor art. 8 Ex. Drept internaţional privat. 8. 1. În convenţiile internaţionale care constituie izvoare ale dreptului internaţional privat. Bucharest. printre altele. în Convenţia de la New-York pentru recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine din 1958. 3/2009 Bucureşti. b prevede că recunoaşterea şi executarea unei sentinţe arbitrale străine poate fi refuzată. dacă una din legile străine care constituie legea naţională a oricăruia dintre viitorii soţi. C. Tratat de drept internaţional privat. Universul Juridic. 1999 Law 105/1992 regarding settlement of rapports of private international law. op. p. dar o căsătorie odată încheiată. All Beck Publishing House. p. 111. Filipescu.

116. b it is shown that: Exchange contracts regarding currency of a member state and which are contrary to settlements from that state. foreign law which allows polygamy will not found an application in a country that does not know. 3/2009 privinţa unor efecte juridice. Universul Juridic Publishing House. from art. In international conventions which makes sources of the private international law. will be applied the Romanian law. even if that person already married in his country and in conformity with its law. 111. p. so that its breaching by the competent Romanian law can justify the alienation of this law of application. 2. to conclude a matrimony by a person that is already married. p. p. 21 Ex. which. will be able to be taken into consideration in the country that does not recognize polygamy. Art. alin. Bucharest. Private international law. A. according to Romanian law.. 8. 24 D. b mentions that recognition and execution of a foreign arbitral sentences can be refused.. VIII. So. alin. Sitaru. 14 According to disposals of art. Filipescu. in Convention from New-York for recognition and execution of the arbitral foreign sentences from 1958. is at the moment of the divorce request. Elements of public and private international law. if it is contrary to public order of the required state. 1 from Law no. which preserves the character of public order of private international law of the principle of freedom to conclude a matrimony for Romanian citizens.(M. 2 from Law 105/1992 regarding settlements of rapports of private international law. the application of the foreign law will be alienated: if it breaches the public order of private international law or if it becomes competent by fraud. All Beck. Lumina Lex Publishing House. 116. Mihăilă. Bucharest. to which the conflict norm sends regarding basic conditions of the matrimony. Filipescu. 18 D. 19 In the specialty literature have been formulated several opinions regarding cases in which public order can interfere in private international law as: foreign law is contrary to certain legislative politics of the forum. 214). foreign law is contrary to the conception of the statute of the forum on justice and moral. Al. 26 Ex. 2001. alin. among others. op. 105/1992 regarding the settlement if rapports of private international law. 20 So. regarding exchange. Treaty of private international law. p.Analele Universit ăţ ii “Constantin Brâncu ş i” din Târgu Jiu. Filipescu. Mihăilă. V. 214). Also. Jugastru. 112. foreign law brings prejudices to international relations. alin. Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu. will not be executive on the territory of each member state. cit. All Beck Publishing House. in case one part of the couple.(M. in France will be accepted also the recognition of divorce abroad. 1999. in Spain. . 2001. in art. op. p. p. ( I. this impediment will be alienated as not being applicable. 25 Ibidem. C. 16 Ex. art. cit. Bucharest. 22 from Law 105/1992 regarding the settlement of the rapports of private international law mentions that foreign law is determined according to Romanian private international law does not allow divorce or allows it in especially restrictive conditions. 2. in 1975 of disposals regarding divorce through mutual agreement. Manual of private international law. 48. public order presents the imperative character of a juridical norm to which parts can not derogate through their juridical documents. cit. 117). 23 In internal law. 17 O. after the fall of Franco’s regime was accepted the recognition of the divorce decisions pronounced abroad or after entrance in force. 1. is incompatible with the freedom to conclude matrimony. Elemente de drept internaţional public şi privat. All Beck Publishing House. 2000. 18. Seria Litere ş i Ş tiin ţ e Sociale. de exemplu privitor la pensia de întreţinere. regarding maintenance allowance. Issue 3/2009 154 . regarding some juridical effects. Ungureanu. Ungureanu. Letters and Social Sciences Series. alin.( O. Nr. mentions an impediment to matrimony. Bucureşti. p.. Sitaru. in some countries in which divorce will not be admitted or will be admitted in restrictive conditions. Bucharest. p. Edit. lit. in the Statute of FMI in art. 51). Filipescu. A. Al. for example. a divorce action of some foreign persons will be rejected as being contrary to the public order of the forum. 22 I. C. 15 The trial instance will establish when a norm from the system of Romanian law preserves a main juridical principle of our state. in conformity with that Statute. in case one of the future couple is a Romanian citizen and matrimony will be concluded on the territory o Romania. lit. regulation maintained or imposed. op. p. Romanian citizen. public order is seen in general lines. Jugastru. if one of foreign laws which makes the national law of any of the future couple. The text mentions that. 2005. 18.