You are on page 1of 22

Cuprins

:

Capitolul 1. Prezentare generală a analizei financiare a clien ților efectuate de banca Raiffeisen Bank.............................................................................................1 Capitolul 2. Studiu de caz – Analiza financiară efectuată de Raiffeisen Bank Ro ania cu scopul acordării unui credit pentru in!estiții................................."
2.1 Indicatori de nivel calculați pentru societatea ConstructMat. S.R.L...................................9 .............................................................................................................................................. 11 2.2 Analiza ratelor financiare pentru societatea ConstructMat. S.R.L....................................12 2.2.1 Analiza ratelor de profitabilitate.................................................................................12 2.2.2 Analiza ratelor de rentabilitate..................................................................................14 2.2. Analiza ratelor de lic!iditate......................................................................................1" 2.2.4 Analiza ratelor desolvabilitate..................................................................................1# 2. . $rezentarea creditului reco%andat pentru societatea ConstructMat. S.R.L....................19

Concluzii.................................................................................................................2# Bibliografie.............................................................................................................22

Capitolul 1. Prezentare generală a analizei financiare a clienților efectuate de banca Raiffeisen Bank
Raiffeisen Bank este o banca universala, oferind o gama completa de produse si servicii de cea mai buna calitate persoanelor fizice, IMM-urilor si corporatiilor medii si mari prin multiple canale de distributie: unitati bancare (peste 500 in intreaga tara , retele de !"M si #$%&, p'one-banking (Raiffeisen (irect , mobile banking (m)Banking si internet banking

(Raiffeisen %nline * Banca are peste + milioane de clienti de retail (dintre care peste ,-0*000 IMM-uri si peste 5000 de clienti companii mari si medii* Raiffeisen Bank Romania a rezultat prin fuziunea, inc'eiata in iunie +00., a celor doua entitati detinute de Raiffeisen /entralbank %esterreic' !0 (R/B in Romania - Raiffeisenbank (Romania , infiintata in ,..1 ca subsidiara a 0rupului R/B si Banca !gricola, ac'izitionata in +001* Raiffeisen B!23 &*!*&ocietate este o societate pe acțiuni cu un capital social de ,*,.4,+5. mil* lei, integral v5rsat* !dministratia centrala: $iata 6'arles de 0aulle nr* ,5, &ector ,, 6od 0,,157, Bucuresti2umar de ordine in registrul 6omertului: 890:99:,.., 2umar de inregistrare in Registrul Bancar: RB-$8R-90-00.:,1*0+:,... 6od unic de inregistrare: -4,1+0 6od de inregistrare fiscala: R%-4,1+0 &ocietate administrata in sistem dualist* R!I;;#I&#2 &*!* efectueaz5 opera<iuni bancare =i financiare >n <ar5 =i str5in5tate, pentru contul s5u propriu, al clien<ilor b5ncii ? persoane fizice sau @uridice ? >n numele unor institu<ii sau >n colaborare cu acestea, precum =i orice alte activit5<i permise de reglement5rile legale >n vigoare* R!I;;#I&#2 &*!* >=i desf5=oar5 activitatea prin sucursalele, filialele, agen<iile =i o reprezentan<5* An acest scop banca: a atrage fonduri b5ne=ti, >n lei =i >n valut5, din <ar5 =i din str5in5tate, >n depozite la vedere sau la termenB b p5streaz5 disponibilit5<ile b5ne=ti ale clien<ilor =i efectueaz5 opera<iuni de >ncas5ri =i pl5<i, >n lei =i >n valut5, >n numerar sau f5r5 numerar, prin conturile desc'ise de clien<i la aceast5 banc5B c contracteaz5 credite, >n lei =i >n valut5, >n <ar5 =i >n str5in5tateB d acord5 >n condi<iile stabilite de lege, credite pe termen scurt, >n lei =i >n valut5, pe baz5 de garan<ii, cu rambursare de pCn5 la ,+ luni pentru activit5<i de aprovizionare, produc<ie, desfacere, prest5ri de servicii, spri@inirea temporar5 a agen<ilor economici* $entru realizarea de investi<ii, banca acord5, >n condi<iile stabilite de lege, pe baz5 de garan<ii, credite pe termen mediu, cu rambursare de pCn5 la 5 ani =i pe termen lung, cu rambursare de pCn5 la +5 aniB asigur5 servicii bancare de eDpertiz5 a proiectelor =i de analiz5 a ofertelor depuse de eDecutan<iB e opera<iuni cu cecuri po=tale, >n =i din conturile desc'ise persoanelor fizice =i opera<iuni cu cecuri po=tale interna<ionaleB f cump5r5 =i vinde valut5 str5in5B efectueaz5 opera<iuni de sc'imb valutarB g emite =i confirm5 scrisori de garan<ie, avaluri, cau<iuni =i efectueaz5 opera<iuni cu acestea, >n <ar5 =i >n str5in5tateB ' efectueaz5 opera<iuni cu acreditive, >ncas5ri, ordine de plat5 =i alte instrumente de >ncas5ri =i pl5<iB i emite efecte de comer< >n lei =i >n valut5, accept5 efecte de comer< emise asupra sa =i gireaz5 efecte de comer< emise de ter<i, emite cecuri bancare propriiB +

la acordarea creditelor. dar de o deosebit5 importan<5 este problema optimiz5rii activelor datorit5 faptului c5 b5ncile se pot confrunta cu alternativa risc ? profit. cesiuni =i alte9 active* (up5 cum se poate observa. >n <ar5 =i >n str5in5tate. potrivit legiiB l >nc'eie aran@amente de corespondent cu b5nci =i institu<ii financiare str5ine =i conven<ii privind activit5<i financiar ? bancare =i financiare >n <ar5 =i >n str5in5tateB m particip5 cu capital la agen<ii economici din <ar5 =i din str5in5tateB n particip5 ca membru. adic5 s5 fie >n m5sur5 s5 fac5 fa<5 prin mi@loace proprii prime@diilor ce pot apare ca urmare a plasamentelor f5cute* (e aceea banca trebuie s5 fie foarte vigilent5 >n ceea ce privește modul de acordare al creditelor și mai ales modul de recuperare al creditelor restante* 0estionarea optim5. respectiv. care vor fi vCndute la prima ocazie favorabil5B p efectueaz5 orice alte activit5<i bancare =i financiare permise de reglement5rile legale >n vigoare* Banca acord5 credite prin negocieri cu solicitantul. pe cont propriu sau pe ter<i. ga@ul imobiliar. a asigur5rii unor corela<ii cerute de efortul >ntreprins >n instaurarea ec'ilibrului monetar. va trebui s5 <in5 seama de evolu<ia procesului infla<ionist corelat5 cu cea a masei monetare.@ efectueaz5 opera<iuni de scontare a efectelor de comer< =i rescontare a portofoliului. >n cadrul c5reia creditul bancar ocup5 o pondere >nsemnat5* B5ncile au deplin5 libertate >n a decide. la pre>ntCmpinarea acelor factori generatori de distorsiuni infla<ioniste* Baza de clien<i a b5ncii este constituit5 >n principal din agen<i economici mici =i mi@locii. precum =i mari >ntreprinderi viabile romCne =i str5ine* An principiu. >n organisme financiar ? bancare interna<ionale la opera<iuni financiare =i bancare >n cadrul unor acorduri. >n lei =i valut5B k efectueaz5 opera<iuni de vCnzare ? cump5rare =i alte opera<ii cu titluri emise de stat. de c5tre R!I. scrisori de garan<ie bancar5.#I&#2 &*!* a activelor =i pasivelor sale asigurCnd o eficien<5 maDim5. ipoteca constituit5 asupra bunurilor imobile >n proprietatea debitorului =i garan<ilor. particip5 la reuniuni interna<ionale cu caracter financiar. o bun5 parte din activitatea acestei b5nci se >ncadreaz5 >n preceptele generale ale activit5<ii b5ncilor comerciale* #a contribuie la aplicarea politicii monetare =i financiare a statului nostru =i. mai - . conven<ii =i >n<elegeri >nc'eiate de autorit5<ile romCne pe plan intern =i interna<ional. >n func<ie de bonitatea acestuia* #a este >n drept s5 solicite. garan<ii asiguratorii cum sunt: bunurile ce se procur5 din creditul acordat. banca trebuie s5 fie propriul s5u asigurator. obliga<iuni =i 'Crtii de valoare. persoane fizice. precum =i cu ac<iuni. bancar sau monetarB o cump5r5 imobile =i alte bunuri imobiliare pentru uzul propriu sau al personalului b5ncii =i poate dobCndi imobile prin eDecutarea crean<elor b5ncii. a form5rii unei mase monetare ec'ilibrate =i nu >n ultimul rCnd. >nscrisuri de valoare =i alte efecte de comer<..

de a@ungerea la scaden<5 a crean<elor* $entru a-=i asigura lic'iditatea. >n calitatea sa de intermediar. cel al dispensariz5rii riscului. de maturizarea acestor resurse. nu numai pe ansamblu. a@ungCndu-se >n final la nivelul mediu al portofoliului* $erseveren<a c5tre anumite plasamente =i anumi<i destinatari multiplic5 >n anumite cazuri riscurile. are drept baz5 func<ionarea =i ob<inerea unui profit. al costului creditului* $re<ul creditului. totodat5. efectueaza si o verificare economico financiar5 9 . nivelul dobCnzii practicate. care poate conduce la aplatizarea rezultatului. pe lCng5 criteriile de eligibilitate necesare obținerii unui credit. dar amplific5 dimensiunile profitului la opera<iunile la care acesta se ob<ine* R5mCne >ns5 >n responsabilitatea b5ncii de a se anga@a pe o cale sau alta. banca trebuie s5-=i asigure ec'ilibrarea activelor cu pasivele. respectiv ratei dobCnzii. respectiv >n deciziile de creditare* %ptimizarea activit5<ii bancare implic5 o valorificare superioar5 a resurselor mobilizate de banc5. un profit ridicat* !ceast5 optimizare a structurii activelor vizeaz5 dou5 aspecte: .precis ea trebuie s5 satisfac5 deopotriv5 cerin<ele lic'idit5<ii =i s5-=i asigure. constituie un criteriu important de optimizare prin corelare a opera<iunilor active cu cele pasive* Banca. diferen<a dintre valoarea dobCnzilor >ncasate =i a celor pl5tite* 6ompararea. corelarea =i confruntarea activelor =i pasivelor trebuie s5 se fac5 <inCnd seama de durata de anga@are a resurselor. care la rCndul ei este influen<at5 de infla<ie* (iversificarea portofoliului. cea de-a doua cale de optimizare a performan<ei bancare. prin anga@area unor opera<iuni active aduc5toare de maDim profit* (e aceea succesul activit5<ii bancare este legat de activele9 =i pasivele eDistente* !ceast5 comparare =i corelare trebuie s5 se realizeze pe dou5 planuri: a al duratei de mobilizare =i anga@are a resurselor* (urata de mobilizare =i anga@are a disponibilit5<ilor este >n leg5tur5 cu pozi<ia de lic'iditate a b5ncii =i devine mi@loc de operare pentru evitarea riscului lic'idit5<ii* b al pre<ului. urm5re=te: minimizarea risculuiB men<inerea sau cre=terea profitului scontat a se ob<ine* (iversificarea portofoliului este subordonat5 unui principiu fundamental =i anume. ci =i pe fiecare component5 sau segment al activelor sau al pasivelor* $entru a prevenii riscurile ulterioare banca Raiffeisen Bank. * &electarea activelor prin confruntarea profitabilit5<ii cu riscurileB + * (iversificarea portofoliului b5ncii pentru dispersarea riscurilor* &electarea activelor trebuie s5 <in5 seama >n afara gradului de lic'iditate =i de riscul de neplat5 =i de cel al pie<ei* !cest risc decurge din modificarea costului creditelor. >n deciziile de plasament.

indicatori utiliza<i de banc5 >n analiza acord5rii creditului !naliza aspectelor economico-financiare are ca obiectiv stabilirea unui diagnostic al situa<iei economico-financiare indispensabil pentru decizia de creditare* !ceast5 analiz5 se bazeaz5 pe documentele de sintez5 contabil5 (bilan<ul. pentru analiza financiar5 a clientului o importan<5 deosebit5 o prezint5 =i rezultatelor ob<inute. bilanțul și contul de profit și pierdere !naliza financiar5 urm5re=te rezultatele economico-financiare a activit5<ii firmei pe parcursul ultimului eDerci<iu financiar* $entru sintetizare. ofi<erii de credite vor analiza situa<ia bonit5<ii clien<ilor pe baza unui sistem de indicatori : . contul de profit =i pierdere. >n vederea prote@5rii fondurilor proprii =i a celor atrase. =i pentru o imagine de ansamblu. politici contabile =i note eDplicative. se folose=te o serie de indicatori de performan<5. iar pe de alt5 parte s5 ia m5suri pentru diminuarea =i controlul riscului >n vederea recuper5rii creditelor =i a >ncas5rii dobCnzilor* • An consecin<5. raport5ri contabile periodice etc* * • $ruden<a bancar5 presupune. bilan<ul ofer5 o imagine contabil5 asupra patrimoniului. sistematizate și prezentate >n referatele de credit ce se >nainteaz5 b5ncii cu scopul supunerii aprobarii* $entru realizarea unei analize economico-financiare a clienților (in special persoane @uridice banca se bazeaz5 pe informațiile oferite >n special de bilanț. pe de o parte s5 ofere acestuia serviciile =i produsele bancare adecvate. cunoa=terea =i >n<elegerea activit5<ii clien<ilor b5ncii* 6unoa=terea activit5<ii desf5=urate de client >n perioada anterioar5. pe baza unor acte administrative emise la un moment dat* informa<iile furnizate de contul de profit =i pierdere* $ornind de la con<inutul bilan<ului =i de la contul de profit =i pierdere. >n primul rCnd. aceasta avCnd in vedere nivelul cifrei de afaceri. deoarece performan<ele acesteia depind de eficien<a cu care sunt acordate creditele* !tunci cCnd banca acord5 un credit. situa<iei financiare (e asemenea.* indicatori de nivelB 5 . eDistența datoriilor* !ceasta se efectueaz5 de c5tre Raiffeisen pentru a determina situația economicofinanciar5 a clientului necesar5 deciziei de a acorda creditul solicitat* (ocumentele necesare sunt sintezele contabile si fluDul de lic'idit5ți previzionate pentru perioada ce va urma* (atele obținute din analiza economico-financiar5 a activit5ții clientului sunt structurate. pe baza cunoa=terii detaliate a activit5<ii desf5=urate de client.asupra firmei. rezultatul financiar. balanțele de verificare. banca are obliga<ia de a-=i selec<iona @udicios clien<ii. o importan<5 deosebit5 o are cunoa=terea situa<iei economico-financiare a acestuia* !naliza financiar5 are ca punct de plecare situa<ie financiar5 anual5 care este documentul oficial de gestiune al agentului economic* • • An acest sens. aceasta efectueaz5 un act de >ncredere* • An procesul ob<inerii de informa<ii despre client. precum =i a prevederilor pentru viitor dau posibilitatea b5ncii.

• • • =i mai ales s5 poat5 conduce la luarea unor decizii fundamentale* !naliza bonit5<ii clien<ilor se va efectua de ofi<erii de credite: %ri de cCte ori se solicit5 un creditB $entru creditele aflate >n portofoliu la data stabilit5 pentru analiza modului de respectare a clauzelor contractualeB %ri de cCte ori conducerea unit5<ilor bancare consider5 necesar* An cadrul Raiffeisen Bank analiza financiar5 a clienților corporate se desf5șoar5 prin analiza mai multor elemente* E Analiza patrimoniului ?se refer5 la situația patrimoniului la sfCrșitul anului financiar și se compune din: ? ? ? E ? ? ? E !naliza crean<elor.+* analiza ratelor financiare a Rate de profitabilitate b c Rate de mar@5 Rate de rota<ie Rate de rentabilitate Rate de lic'iditate Rate de solvabilitate Rate de >ndatorare Rate de acoperire Rate de risc Rate privind valoarea de pia<5 =i politica de dividend $entru a efectua o apreciere final5 corespunz5toare asupra bonit5<ii clien<ilor. ofi<erii de credite vor urm5ri coroborarea rezultatelor =i interpretarea tuturor indicatorilor prezenta<i >ntr-un sistem unitar care s5 scoat5 >n eviden<5 punctele tari =i cele slabe ale respectivului agent economic. datoriilor =i obliga<iilor fa<5 de ter<i !naliza imobiliz5rilor corporale =i necorporale =i a acestora !naliza celorlalte posturi din situa<iile financiare !naliza rezultatelor activit5<ii =i a profitului ob<inut !naliza situa<iei pierderilor >nregistrate =i a modului de recuperare al acestora Repartizarea profitului net reprezint5 o Analiza veniturilor. cheltuielilor și contului de profit și pierdere : surselor de acoperire a Analiza fluxului de lichidităţi previzionat pe perioada următoare prognoz5 efectuat5 pe baza rezultatelor anterioare a ? ? 6apacit5ții celui ce solicit5 creditul de a-și onora datoriile viitoare* $osibilit5<ile clientului-solicitant de a genera >n viitor lic'idit5<i* %biectivele proiectului de investii E Analiza proiectului de investiții pentru care se solicită finanțarea.se analizeaza ? 4 .

pe o perioad5 ce cuprinde ultimii + ani >nc'eiați și ultima balanț5 de verificare &ituația celui ce solicit5 creditul se determin5 cu a@utorul unor indicatori de performanț5. Studiu de caz – Analiza financiară efectuată de Raiffeisen Bank Ro ania cu scopul acordării unui credit pentru in!estiții &e consider5 c5 firma 6onstructMat* &*R*F* !plic5 la Raiffeisen Bank pentru obținerea unui credit de . care analizeaz5 datele sintetizate din informațiile aduse de clienți. $e o perioad5 de 4 ani* (in elementele de !ctiv și pasiv prezentate de firm5 analistul de credite selecteaz5 urm5toarele date cu scopul analizei financiare 7 .? ? #valuarea proiectului de investiții planului de finanțare a investiției $entru o analiz5 financiar5 corect5 și compleD5 se utilizeaz5 programe informatice. a c5ror valoare are un rol deosebit de important >n decizia acord5rii creditului* Capitolul 2.00*000 #GR. anuale sau periodice.

#voluția principalelor elemente de activ și de pasiv necesare analizei financiare >n perioada +007-+00.000 .509500 .00 50-000 .5000 -000 +700 .70000 9500000 .000 -000 -000 9000 +00 furnizori .554+007 .igura 1.000 17000 . balanța de verificare pe anii +007.7000 --00 +55.000 +.An tabelul de mai @os sunt prezentați principalele elemente de pasiv și activ necesare analizei financiare a clientului solicitant al creditului $abel 1.000 +++..75.+001.000 -00 .9..5+007 9700 -59500 905000 .1-0000 +-44000 &ursa* Bilanțul și contul de profit și pierdere.+00.5000 -00 9-.19. 1 .000 5-00 4+00700 900000 57+4000 .000 44++007 . #lemente de !ctiv și $asiv necesare analizei financiare %le ente de Acti! și Pasi! necesare analizei 2##" financiare cifra de afaceri rezultatul eDploatarii c'eltuieli privind dobanzile active totale active imobilizate active circulante clienti stocuri capital anga@at capital propriu datorii pe termen scurt datorii pe termen lung &R'() 2##* &R'() 2##+ &R'() . .+1000 +..

.1 -ndicatori de ni!el calculați pentru societatea Construct./.4 -00 -90+00 -9+900 ++00 2ariația 2##+ 95700 .12.9-. -. an cu ter<ii* Cifra de afaceri = Vânzări de mărfuri + roducţia vândută !cest indicator este foarte important >n caracterizarea m5rimii unei societ5<i =i a situa<iei economico-financiare a acesteia* 6onform datelor din tabelul nr + se poate observa urm5toarea evoluție a cifrei de afaceri prezentate >n graficul de mai @os* !stfel se poate spune c5 rezultat ca urmare a cre=terii veniturilor din vCnz5ri de m5rfuri* ...9 57.00 1500 170 --.-9 5-.1..-00 -44100 -5500 19.-5..7-7.91 +100.45 -..5..100 44++00 +00-0 ..00 9-. .-190 5400 +70 -500-0 -5+1-0 +100 Cifra de afaceri? reprezint5 veniturile realizate de client la finele perioadei (lun5.71 .49 " +1. S.00 . $abel 2 $rincipalii indicatori si variația acestora 11.79 -+...-. 99.554+00 +.at.55 .2## 0enu ire indicator Mar@a comercial5 6ifra de afaceri Haloarea ad5ugat5 Rezultat net al eDploat5rii* 6apitaluri proprii . trimestru.4..ond de rulment 2ecesar fond de rulment "rezoreria net5 11.00 5..-9 45+..+.12..igura 2 #voluția cifrei de afaceri cifra de afacei a societ5 ții 6onstructMat >nregistreaz5 o evolu<ie ascendent5 pe perioada analizat5* !ceast5 cre=tere a ..R...2.00 -++.2## * 5.

mater*. iar apoi sc5zCnd >n perioada urm5toare* !cest lucru poate fi eDplicat >n principal de creșterea c'eltuielilor cu m5rfurile vCndute >ntr-o manier5 mai rapid5 decCt a veniturilor* !spectul este nefavorabil pentru firma solicitant5 a credtului.ar3a co ercială ? reprezint5 valoarea nou creat5 ob<inut5 >n sfera comer<ului en-gross =i en-detail =i este un indicator esen<ial de apreciere a performan<elor unei activit5<i comerciale* !ar"a comercială = Vânzări de mărfuri # Costul mărfurilor vândute &e poate observa c5 mar@a comercial5 fluctueaz5* Haloarea acesteia crescCnd. deoarece >n ace=ti ani profitul a fost repartizat integral* . mai ales. totuși acest lucru se poate redresa* 2aloarea adăugată eDprim5 cre=terea valoarii rezultate din utilizarea factorilor de produc<ie peste valoarea bunurilor =i serviciilor provenite de la ter< Valoarea adău$ată = !ar"a comercială + !ar"a industrială.$entru un client viabil.-190 R%2 la +. nu a fost influen<at5 de c5tre profitul >ntreprinderii. cu perspective certe de dezvoltare.. reflectCnd cre=terea capacit5<ii agentului economic de a realiza valoare nou creat5 din activitatea de comer< desf5=urat5* Haloarea ad5ugat5 a@ut5 banca s5 verifice dac5 firma are capacitatea economic5 de a pl5ti creditele* Capitaluri proprii An cadrul acestui indicator se va acorda o aten<ie deosebit5 analizei atCt a capitalurilor proprii >n sens larg.. evolu<ia cifrei de afaceri trebuie să fie ascendentă. de la .00 R%2. cCt =i. se va pune accent pe determinarea stocurilor.0 .energie. capitalurile proprii au cunoscut o evolu<ie ascendent5*6re=terea capitalurilor proprii >n perioada +007-+00.combust* J Fucr5ri =i servicii eDecut* la ter<i $entru societatea 6%2&"RG6"M!" indicatorul valoare ad5ugat5 >nregistreaz5 o evolu<ie cresc5toare >n perioada +007-+00. fapt care este caracteristic agentului economic analizat* "otuși pentru o analiz5 corect5 a cifrei de afaceroi trebuie luat >n consi derare evoluția inflației pe perioada analizat5* . c'eltuielilor =i altor active incerte care diminueaz5 valoarea capitalurilor proprii An perioada +007-+00. capitalurilor proprii nete >n sens strict* An acest sens. unde Mar@a industrial5 I $roduc<ia eDerci<iului ? (6'elt*cu mat*prime.

ond de rulment ? 2ecesarul de fond de rulmentB sau 6eea ce face ca trezoreria s5 varieze. care nu trebuie finan<at5.R negativ5 (vezi "abelul nr*. 2.ondul de rul ent I Resurse permanente ? 2evoi permenente Resurse permanente I 6apitaluri proprii J $rovizioane pentru riscuri =i c'eltuieli J(atoriiK. agentul economic avCnd un necesar de fond de rulment pozitiv cu atCt mai mare cu cCt ciclul de fabrica<ie este mai >ndelungat* An perioada +007-+00.an J Hen*>n avans ? 6r*bancare pe "& (in +007 pCn5 >n +00.ani* "otuși trebuie luat >n considerare faptul c5 6%2&"RG6"M!" desf5șoar5 o activitate comercial5.R este negativ pe toCți cei . >n func<ie de ciclul de eDploatare. care este relativ stabil >n cursul unui eDerci<iu. ea finan<eaz5 fondul de rulment =i trezoreria $rezoreria netă I . .R I (2evoi temporare ? !ctive de trezorerie ? (Resurse temporare ? $asive de trezorerie !ctive de trezorerie I disponibilit5<i $asive de trezorerie I credite bancare pe termen scurt (eci 2.R I (!ctive circulante J 6'*>n avans ? (isponib* ? ((atorii L.*.ondul de rulment trebuie s5 fie pozitiv >n ma@oritatea cazurilor deoarece activele permanente trebuie s5 fie mai mai decCt pasivele permanente* 6ostructmat* (in "abelul nr*. semnificCnd astfel un surplus de resurse temporare* An acest caz. . aceasta influen<Cnd direct capitalurile proprii >n sensul ma@or5rii lor cu profitul =i al diminu5rii cu pierderea* 6'iar dac5 rezultatul eDercițiului se observ5 c5 este unul oscilant >n perioada +007-+00.an 2evoi permenente I !ctive imobilizate nete* . cCt mai ales necesarul de fond de rulment.* se observ5 ca . deci avem o trezorerie net5 pozitiv5. a rezervelor =i a altor fonduri din profitul realizat* (ecesarul de fond de rul ent 2.. ci dimpotriv5. >ntreprinderea >n astfel de situa<ie nu are anga@ate credite pe termen scurt* .Rezulatul e4erci5iului (profit:pierdere >n cifre absolute reprezint5 indicatorul sintetic care caracterizeaz5 eficien<a activit5<ii desf5=urate.R negativ5 constituie o surs5 temporar5. firma >nregistreaz5 o 2. totuși societatea a >nregistrat profit deci banca este sigur5 c5 firma nu este este >n pierdere . nu este atCt fondul de rulment. fondul de rulment este superior necesarului de fond de rulment dup5 cum este precizat >n "abelul nr*. >n care datoriile faț5 de furnizori sunt >n volum mare și re>nnoibile* An plus societatea comercial5 a urm5rit ec'ilibrarea lor prin sporirea capitalurilor proprii.

respectiv lic'iditatea stocurilor =i crean<elor comerciale pe de o parte =i eDigibilitatea datoriilor de eDploatare pe de alt5 parte* $abelul nr 2 Principalele rate de rotație ale C'(S$R6C$.0.+ ..rotaţii) 2##" 2##* 2##+ 2iteza de rota5ie a acti!elor circulante +. 9.zile) 2##" 2##* 2##+ 0urata edie a stocurilor de ărfuri .054 &ursa : (ate furnizate de contul de profit și pierdere și balanța de verificare 2iteza de rota5ie a acti!elor circulante arat5 num5rul de cicluri efectuate de activele circulante >n decursul unei perioade =i se determin5 astfel: 6u cCt num5rul de rota<ii efectuate >n decursul unei perioade este mai mare. +.5 9.5.2.+. S.7+ Rota5ia stocurilor de ărfuri .7..1 (urata de rotație -ndicatori (nr. deoarece aceste rate m5soar5 ritmul de re>nnoire a elementelor patrimoniale.97 &ursa : (ate furnizate de contul de profit și pierdere și balanța de verificare $abelul nr.09. cu atCt activele circulante au fost folosite mai eficient* $entru a avea o imagine clar5 asupra acestui indicator. 2.0 +..2.94 .0 0urata edie de 7ncasare a clien5ilor . el trebuie analizat >n evolu<ie =i >n compara<ie cu situa<ia din alte societ5<i comerciale din ramuri de activitate similare sau dac5 este posibil cu nivelul mediu al ramurii* ..A$ -ndicatori (nr./. >n cele din urm5.2 Analiza ratelor financiare pentru societatea Construct... >n rate de rentabilitate a capitalurilor* &istemul Mdu $ontN identific5 aceast5 agregare* %ate de rotaţie $entru calculul acestor rate se folosesc de obicei datele din conturile de profit și pierdere* Ratele de rota<ie furnizeaz5 cele mai importante informa<ii calitative privind analiza bilan<ului financiar* &tudiul acestor rate permite aprecierea comportamentului fiec5rei componente a fondului de rulment..at.4 9 0urata edie de plată a furnizorilor .05 1.R.-0 .1 Analiza ratelor de profitabilitate Ratele de profitabilitate agreg5 ratele de mar@5 cu ratele de rota<ie pentru a se sintetiza..

se poate folosi cifra de afaceri* Haloarea furnizorilor nepl5ti<i reprezint5 m5rimea creditelor comerciale ob<inute..An cazul societ5<ii 6%2&"RG6"M!" *&*R*F* din anul +007 pCn5 >n +00.respectiv cre=te ? ca num5r de zile. ceea ce nu e o situa<ie bun5 pentru >ntreprindere Ratele eDprimate >n num5r de rota<ii au o putere informativ5 redus5. viteza de rota<ie a activelor circulante a cunoscut o evolu<ie ascendent5 de la +. durata medie de >ncasare a clien<ilor este >n sc5dere. rota<ii >n +007 pCn5 la +. deoarece >=i >ncaseaz5 mai rapid crean<ele de la clien<ii s5i* (urata medie de plat5 a furnizorilor este mai mic5.iar activele circulante au fost folosite mai efficient decCt 5n anii precedenți* Ans5 totu=i num5rul de rota<ii a crescut. totuși este o >mbun5t5țire a situației firmei. produse finite. ceea ce este favorabil pentru firm5. ca num5r de rota<ii. respectiv +001 . reprezint5 amCnarea medie a pl5<ii c5tre furnizori: (urata creditului comercial acordat clien<ilor depinde de natura activit5<ii.. de raporturile An cazul >n care costul aprovizion5rilor este dificil de determinat. adic5 >ntreprinderea pl5te=te mai rapid datoriile c5tre furnizori decCt >=i >ncaseaz5 crean<ele de la clien<i* (eci pentru societatea comercial5 6%2&"RG6"M!" s-au urgentat pl5<ile =i s-au >ncetinit >ncas5rile. etc* pentru o mai bun5 analiz5* Rota5ia stocurilor de produse finite8 ărfuri: Rota<ia stocurilor de m5rfuri. care scade pCn5 >n anul +00. fiind de 54 zile >n +00. produse >n curs de fabrica<ie. de aceea mai util este s5 utilizez ratele eDprimate >n num5r de zile* 0urata edie de 7ncasare a clien5ilor eDprimat5 >n zile. de for<a financiar5 a societ5<ii creditoare. +007. reprezint5 amCnarea medie a pl5<ii acordat5 clien<ilor: M5rfurile livrate =i ne>ncasate reprezint5 valoarea creditelor comerciale acordate clien<ilor =i acest indicator arat5 durata medie a acestor credite* acesteia cu clien<ii s5i* 0urata edie de plată a furnizorilor eDprimat5 >n zile.7+ rota<ii >n +00.- . ceea ce >nseamn5 c5 activele circulante au fost folosite mai eficient* Hiteza de rota<ie poate fi calculat5 =i distinct pentru diverse tipuri de stocuri (materii prime. iar indicatorul arat5 durata acestor credite* (in tabelul nr*-* se observ5 c5 pCn5 >n anul +00.* !ceast5 creștere este nesemnificativa.

net de impozit (#BI". fin. eDprimat prin rata de remunerare a investi<iei de capital f5cut5 de ace=tia >n procurarea ac<iunilor ei sau a re>nvestirii totale:par<iale a profiturilor ce le revin de drept* $abelul nr.$e viitor conducerea acesteia trebuie s5 urm5reasc5 reducerea amCn5rilor la plat5 acordate clien<ilor. indicatorii de rentabilitate pot fi grupa<i astfel: a b Rentabilitatea economic5 Rentabilitatea financiar5 Rentabilitatea econo ică eDprim5 capacitatea unei societ5<i comerciale de a ob<ine profit din >ntreaga sa activitate economico-financiar5* Rata rentabilit5<ii economice nete numit5 =i Return on !ssets(R%! net5 net5 eDprim5 capacitatea activului economic efectiv investit (6apitalurile propriiJ(atorii de a dega@a un profit global. -ndicatorii rentabilitații financiare Indicatori Rata rentabilită5ii financiare : R'% Rata rentabilită5ii financiare nete&Rfin netă) Rata rentabilită5ii fin. f5r5 >ns5 a pre@udicia prin aceasta pie<ele de desfacere* 2.9 .500 2*.1<+= 2##"<#= 112<2= &ursa : Bilanț.9. curente&Rfin) Rata rentabilit..+. .. +001.2.= 2*19<*= **1<1= +70 -00 5400 7700 ..brute&Profitabilitatea) 6$2&& (mil*lei $rofit net (mil*lei Rezultat curent (mil*lei 2007 2008 299.balanț5 de verificare pe anii +007.Impozit pe profit .4 4000 2009 2*11<1= +"<"= 12+<+= 1700 1500 . prin care s5 se asigure autofinan<area cre=terii nete a >ntreprinderii =i remunerarea investitorilor de capital (ac<ionarii =i creditorii * Rentabilitatea financiară eDprim5 capacitatea capitalului investit de a produce profit =i reflect5 scopul final al ac<ionarilor unei >ntreprinderi.<9= 91*<9= 2#"9<1= 1"><.2 Analiza ratelor de rentabilitate Rentabilitatea reprezint5 capacitatea agentului economic de a ob<ine profit din activitatea proprie !vCnd >n vedere modul de structurare a contului de profit =i pierdere =i baza de raportare. +00.

O 7+.-..Raiffeisen >n calculul ratelor de mai sus. ..rate calculate >n "abelul nr*9*. deoarece ele sunt cele ce au contribuit la ob<inerea profitului net de la sfCr=itul anului (=i nu capitalurile proprii de la sfCr=itul anului * #volu<ia ratelor de rentabilitate financiar5 pentru 6%2&"RG6"M!" a fost descresc5toare (dup5 cum este prezentat >n tabelul de mai sus pe parcursul perioadei analizate.0O 10.4O 4+.7O 2##+ . respectiv 6$2&& este foarte redus >n perioada +007-+00.1O +0.7O 5.5 ... datorit5 faptului c5 capitalurile proprii.2.* 2. respectiv 6$2&& au crescut de la an la an ca urmare a >ncorpor5rii profiturilor >ntreprinderii 6%2&"RG6"M!" >n rezerve* 6u toate c5 R%# a sc5zut de nivelul ei este bun fiind mai mare decCt rata medie a dobCnzii pe pia<5* Ans5 trebuie men ționat c5 valorile mari ale celor .9O 2##* 11. la numitor a folosit indicatorul capitaluri proprii nete >n sens strict (6$2&& .-. >ns5 dezavanta@ul este c5 rezultatul se raporteaz5 la 6$2&& de la sfCr=itul anului* Mult mai corect din punct de vedere economic este s5 se raporteze capitalurile proprii de la >nceputul anului.9O . de=i descriu o situa<ie favorabil5 pentru >ntreprindere.7O .1 Analiza ratelor de lic?iditate Fic'iditatea reprezint5 capacitatea unui client de a face fa<5 datoriilor sale pe termen scurt prin transformarea rapid5 a activelor sale circulante >n disponibilit5<i* $abelul nr. totu=i sunt eDagerate deoarece nivelul capitalurilor proprii.O 11. Indicatori Rata lic?idită5ii generale &R/@) Rata lic?idită5ii i ediate &R/-) Rata lic?idită5ii reduse &R/R) Rata lic?idită5ii curente 2##" 10.O . care prezint5 avanta@ul c5 din capitalurile proprii se scad diferen<ele din reevaluare =i subven<iile pentru investi<ii =i valoarea activelor incerte.7O 0..

1. acest indicator a cunoscut o evolu<ie ascendent5 de la 10.7O >n +00. &ursa:"abelul nr 5 6alculul lic'idit5<ii se face cu a@utorul urm5torilor indicatori: Rata lic?idită5ii generale&R/@) Mai este numit5 =i rata capacit5<ii de plat5 a ciclului de eDploatare* R F0 obliga<iile de plat5 eDigibile* eDprim5 posibilitatea activelor curente de a se transforma >ntr-un termen scurt >n lic'idit5<i pentru a stinge An perioada +007-+00.igura nr. situa<ie favorabil5 pentru >ntreprindere =i important5 pentru banc5 prin faptul c5 a crescut capacitatea agentului economic de a-=i transforma activele sale circulante >n lic'idit5ți lucru ce faciliteaz5 plata rapid5a datoriilor pe temen scurt* &itua<ie ideal5 se consider5 atunci cCnd acest indicator este mai mare ca .4 .-.An .9O >n +007 la . totuși Raiffeisen accept5 și un nivel de 10O alacestui indicator* Rata lic?idită5ii i ediate &R/-) 2umit5 =i rata capacit5<ii de plat5 imediat5* .00O.* . evolu<ie a ratelor de lic'iditate >n perioada +007-+00.igura nr*-* este prezentat5 o evolu<ie a ratelor de lic'iditate >n perioada +007+00.

acesta nu arat5 o problm5 a firmei deoarece.9 Analiza ratelor desol!abilitate &olvabilitatea reflect5 capacitatea general5 a societ5<ii de a transforma toate activele sale >n Mcas'N pentru plata tuturor datoriilor* An cadrul acestei analize. (respectiv 10O =i . >ncas5rile pot fi foarte variabile* Rata lic?idită5ii reduse 2umit5 =i Mtestul acidN sau rata rapid5 =i eDprim5 capacitatea >ntreprinderii de a-=i onora datoriile pe termen scurt din crean<e =i disponibilit5<i* Haloarea supraunitar5 a acestei rate indic5 faptul c5 stocurile nu sunt finan<ate prin datorii pe termen scurt* An general raportul este subunitar* !ceast5 rat5 a fost >ntr-o continu5 sc5dere pCn5 >n +00.00O a acestei rate indic5 faptul c5 stocurile au fost finan<ate prin datorii pe termen scurt* 2ivelul optim conform teoriei de specialitate este considerat >ntre 0. care se soldeaz5 cu beneficii* $ierderile atrag dup5 sine starea de insolvabilitate* Indicatorul de solvabilitate reflect5 capacitatea agentului economic de a garanta cu activele sale creditele contractate. precum =i posibilitatea de a-=i onora obliga<iile fa<5 de ter<i.> Indicatori 2##" 2##* 2##+ . din activele sale totale*Halorile ratelor de solvabilitate sunt prezentate >n tabelul de mai @os: $abelul nr.Rata lic'idit5<ii imediate caracterizeaz5 capacitatea de rambursare instantanee a datoriilor <inCnd cont de disponibilit5<ile (>ncas5rile eDistente* 6u toate c5 valorile sale sunt reduse >n perioada +007-+00. comparat5 cu participarea ter<ilor (inclusiv banca * Ratele de solvabilitate se vor calcula astfel: Rata sol!abilită5ii generale An aprecierea acestui indicator se va urm5ri ca pe total el s5 fie supraunitar* "otodat5 o >ntreprindere poate fi solvabil5 c'iar dac5 la un moment dat din lips5 de lic'idit5<i nu prezint5 capacitate de plat5* Ans5 lipsa capacit5<ii de plat5 poate avea caracter temporar dac5 firma se bazeaz5 pe o solvabilitate general* &olvabilitatea are la baz5 o activitate eficient5.* Haloarea subunitar5 (mai mic5 ca .00O .2.7 .* 2. nivel care >ntreprinderea 6%2&"RG6"M!" nu l-a atins >n perioada +007-+00.1 =i . banca urm5re=te eviden<ierea ponderii contribu<iei personale a ac<ionarilor la finan<area datoriilor.

00..1 . apare o degradare a rentabilit5<ii financiare datorit5 diminu5rii profitului* (in punct de vedere bancar. cu atCt plata dobCnzii este mai sigur5* .0. ceea ce e bine pentru agentul economic.00. #volu<ia acestui indicator este favorabil. din activele sale totale* (eci >ntreprinderea este solvabil5 Rate de acoperire Riscul financiar apare >n momentul >n care se apeleaz5 la credite pentru a completa sursele de finan<are ale unei activit5<i* $remisa fundamental5 ca o firm5 s5-=i sporeasc5 rentabilitatea financiar5 >n condi<iile apel5rii la credite..9+O An cadrul Raiffeisen acest indicator se calculeaz5 >n modul urm5tor: Haloarea stoc*nevalorificabile. ace=ti indicatori au o importan<5 deosebit5 >ntrucCt ei prezint5 indicii asupra posibilit5<ii societ5<ilor comerciale de a rambursa >mprumuturile =i de a pl5ti dobCnda* Riscul financiar se eDprim5 prin indicatorul de acoperire a ratei dobCnzii care arat5 capacitatea societ5<ii de a pl5ti dobCnda la creditele anga@ate* #l se eDprim5 astfel: !cest indicator mai este numit =i rata "I# ("imes Interest #arned * 6u cCt !aloarea acestui indicator este ai ică. a= putea zice c5 pe parcursul perioadei analizate aceste rate sunt constante =i supraunitare (mai mari ca . cl*incer<i =i altor active incerte este zero >n perioada +007+00. avCnd astfel capacitatea de a-=i pl5ti datoriile totale.01 Rata sol!abilită5ii patri oniale . cCnd apelarea la credite se face >n condi<iile >n care rata rentabilit5<ii este inferioar5 ratei dobCnzii. este ca rentabilitatea economic5 s5 fie superioar5 ratei dobCnzii* An caz contrar. adic5 are capacitatea de a garanta cu activele sale creditele contractate.00O .O O ... precum =i posibilitatea de a-=i onora obliga<iile fa<5 de ter<i.

precum si alinierea productiei la normele europeneB 6aracteristici: • • • • &uma maDima: nu eDista o suma maDimaB valoarea creditului depinde de nevoia specifica a companiei la un moment datB $erioada de rambursare: maDim . pe o perioada de maDim 5 ani Moneda: R%2. S. .at.+0 luniB $erioada de gratie: maDim 4 luni.2. astfel incat presiunea rambursarii ratelor de credit sa fie minima* &e poate acorda si din surse europene 3fP companiilor cu sediul in localitati sub 50*000 locuitori. eDtinderea parcului auto etcB (ezvoltarea sau modernizarea capacitatilor de productie.5O./. in functie de specificul afaceriiB !vans(cas' sau in natura : .. la preturi mai avanta@oase. eficientizare activitate companie prin utilizarea unor ec'ipamente. An cazul 7n care fir a este aptă pentru obținerea unui credit acesteia 7i este reco andat creditul pentru in!estiții Credit-n!est de la Raiffeisen Bank cu ur ătoarele caracteristici : • Gtilizare: • • !c'izitia de utila@e si ec'ipamente de productie noi. corelata cu perioada de implementare a proiectului.R. ceea ce inseamna modernizare. crestere productivitate. in functie de perioada necesara pentru implementarea investitieiB Modalitate de rambursare: rate de capital egale sau inegale (lunare sau trimestriale . in situatia indeplinirii anumitor conditiiB • • 0arantii: ipoteca.1. ga@B Mod de utilizare : "ragerile din credit se vor aproba in baza unei cereri a clientului si a documentelor care certifica utilizarea fondurilor conform intelegerii contractuale (trageri controlate !vanta@e si beneficii: • !ccesarea acestei finantari va duce la dezvoltarea bazei materiale a companiei. va confera timpul necesar pentru ca investitia sa inceapa sa genereze valoare adaugata. #GR si G&( (compania trebuie sa aiba incasari in valuta respectiva sau preturile sa fie indeDate la valuta respectiva B .5O din valoarea investitiei fara "H!B avansul poate fi mai mic de . Prezentarea creditului reco andat pentru societatea Construct. utila@e sau masini noi* • • &e poate garanta cu obiectul investitieiB $erioada de gratie de pana la 4 luni.

care reprezint5 de fapt stocuri degradate sau f5r5 perspectiv5 cert5 de desfacere. modul cum firma evolueaz5. >ns5 Raiffeisen Bank ia >n calculul acestor rate la num5r5tor stocurile nevalorificabile =i clien<ii incer<i (=i alte active incerte >n cazul solvabilit5<ii . adic5 de eDploatare. se poate observa c5 firma 6onstructMat &*R*F este apt5 pentru a primi un credit* 6u toate acestea o analiz5 financiar5 nu este de a@uns pentru a acorda un credit* Banca Raiffeisen Bank mai trebuie s5 ia in considerare si alte criterii >nainte de a acorda creditul* $rintre acestea se num5r5 mediul economic >n care se dezvolt5 firma. Raiffeisen Bank utilizeaz5 rata lic'idit5<ii curente (numit5 =i rata lic'idit5<ii generale =i rata solvabilit5<ii. respectiv crean<e cu posibilit5<i improbabile de recuperare* (in analiza grilelor de rating se observ5 observat c5 profitabilitatea clientului este calculat5 de c5tre Raiffeisen Bank prin mar@a profitului din eDploatare* !cesta este un punct >n minus pentru Raiffeisen Bank. finaciar5 =i eDtraordinar5 ci doar la nivelul de eDploatare a firmei* Fa Raiffeisen Bank se reg5sește coeficientul *de acoperire a dobCnzii care m5soar5 capacitatea clientului de a-=i onora pl5<ile dobCnzii din profitul din eDploatare* 6onform analizei financiare efectuate. concurența.Concluzii 6u privire la analiza financiar5 a clientului. prin faptul c5 nu eDprim5 profitabilitatea clientului la nivelul >ntregii sale activit5<i. etc* +0 . bazCndu-se pe principalii indicatori. riscul de stat.

solduri intermediare de gestiune etc nu au nici un sens dac5 nu eDist5 criterii care s5 permit5 analiza calit5<ii lor* #Dist5 sectoare economice >n care firmele genereaz5 trezorerie foarte ușor =i altele >n care trezoreria este epuizat5 rapid* !stfel se poate p5rea logic ca unele >ntreprinderi s5 aib5 deficit. . de-a lungul timpului. dar nu trebui negli@at5 =i analiza calitativ5.An plus mai trebuie luat5 >n considerare și criza economic5 mondial5 actual5 care a avut o influenț5 negativ5 asupra ma@orit5ții firmelor* An plus a dus la >n5sprirea condițiilor de creditare pentru a reduce riscul de nerambursare a >mprumuturilor $erforman<a financiar5 reflect5 poten<ialul economic =i soliditatea financiar5 ale unei entit5<i economice. fiind c5 agen<ii economici pot >n unele cazuri s5 foloseasc5 diferite artificii pentru a face ca documentele financiare >nmCnate ofi<erilor de credite. anali=tilor s5 denote rezultate mai bune decCt realitatea* Gn alt factor care nu trebuie negli@at este și inflația care poate produce probleme* &e afirm5 >n domeniul credit5rii c5 un credit acordat prost (c'iar dac5 e acoperit cu garan<ii care trebuie valorificate necesit5 alte 1 credite MbuneN pentru a se acoperi pierderea rezultat5 din creditul men<ionat mai sus* (e aceea e foarte important5 analiza efectuat5 de c5tre institu<iile de credit atCt a priori. cCt =i nefinanciar* An urma acestei analize se determin5 categoria de risc din care face parte >ntreprinderea respectiv5. iar altele eDcedent de trezorerie. deoarece calculele financiare (rate. B sau 6* 6'iar dac5 un client are un rating inferior de ( sau # acestuia i se poate acorda un credit dar dac5 se dovedește c5 posed5 resursele ramburs5rii sale. trebuie interpretat5 cu mult5 gri@5. ob<inut5 >n urma analiz5rii unui ansamblu de factori cantitativi =i calitativi* !naliza clientului este important5 din punct de vedere financiar. fiind acceptabil5 categoria !. >n plus are garanții care sa acopere contravaloarea acestuia* !naliza a ratelor financiare pentru o >ntreprindere. banca analizeaz5 activitatea sa atCt sub aspect financiar. cCt =i a posteriori* +. >n determinarea performan<ei financiare a unui client solicitator de credit. a=a c5 se @ustific5 cunoa=terea sectorului economic =i ramurei de activitate >n care se >ncadreaz5 >ntreprinderea >nainte de a efectua orice calcule financiare* (e aceea o analiz5 a criteriilor nefinanciare nu trebuie omis5* (eci.

Bucure=ti. edit*N#conomic5N. MRatingN. Bucure=ti. M.6ostic5 Ionela. MMoned5. Barbu "eodora. edit*!&#. Bucuresti. Bucure=ti. +009 9 (ardac 2icolae. F5z5rescu &orin. b5nci =i politici monetareM.Institutul 2ational de &tatistica ++ . Ia=i +007B . +005 5 (edu Hasile. edit*N#conomic5N. M0estiune =i audit bancarN. +000 7 2orme Metodologice Raiffeisen bank privind creditarea persoanelor @uridice Adrese Beb 'ttp:::RRR*raiffeisen*ro RRR*bnro*ro 'ttp:::RRR*insse*ro: . !ana$ementul &ancar 'i analiza de risc (n activitatea de creditare: )eorie 'i cazuri practice. Bucure=ti. #ditura Gniversit5<ii Q!l* I* 6uzaN.inan<ele AntreprinderiiN. +00+ 6ocri= Hasile. Bran $aul. +004 F5z5rescu &orin. M$olitici =i te'nici bancareM.Bibliografie Carți . edit* M(idactic5 =i $edagogic5M. edit*!&#.