You are on page 1of 34

PHẦN 2: TỦ ĐIỆN TRUNG THẾ PART 2: MEDIUM VOLTAGE SWITCH BOARDS

1. TỔNG QUAN GENERAL Mục đích của tài liệu là cung cấp mô tả chi tiết về Tủ Đóng Ngắt Trung Thế đ !c "# $ụng ch% công tr&nh nà'( The aim of this document is to give the detailed description of the Medium Voltage Switchboards to be used in the current project.

1.1. Mô tả Functional !"c#i$tion )h*m vi công việc tủ đóng ngắt trung thế +a% g,m- .hu/n +0 c1c +ản v2 thiết 3ế chi tiết4 +ản v2 35 thu6t4 +ản v2 chế t*% và đ !c $u'ệt4 th7c hiện c1c 3i8m tra t*i nhà m1'4 n9i "ản :uất4 cung cấp4 gia% hàng4 lắp đ;t4 3i8m tra ch*' thủ và +àn gia% "au c<ng đến ng =i chủ của Tủ Đóng Ngắt Trung Thế v>i đ0nh m?c đ@ đ !c chA ra trBn +ản v2 liBn Cuan tr%ng 3huôn 3hD của việc h%àn thành t%àn +E $7 1n đ@ đ !c chA ra trBn c1c +ản v2 liBn Cuan( The Medium Voltage Switchboards Scope of Works includes the detailed design, engineering, workshop drawings preparation and approval, manufacturing, factory testing, supply, delivery, installation, testing and commissioning and finally handover to the mployer of the Medium Voltage Switchboards rated as shown on the relevant drawing in the framework of entire project completion as indicated on the relevant drawings.

1.2. Tham chiế ch!" C#o"" #!%!#!nc!" .1c 'Bu cFu tDng Cu1t của phFn công việc( Systems !eneral "e#uirements G .1c 'Bu cFu tDng Cu1t của hệ thHng điều 3hi8n I phFn công việc điện Workstation !eneral "e#uirements of Workstation lectrical $ %ontrol G .1c tủ đóng ngắt ca% 1p Medium Voltage Switchboards G .1c m1' +iến 1p phJn phHi &istribution Transformers
Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification Page: 1 / 34

G

.1c c1p đEng l7c 'ower %ables

1.#.

Thiết $ế D!"i&n TDng Cu1t !eneral G Tủ đóng ngắt trung thế đ !c thiết 3ế ph< h!p v>i c1c +ản v2 1p $ụng4 và c1c tiBu chu/n đ@ nBu trBn( The Medium Voltage Switchboards shall be designed in accordance with the above( mentioned standards, and applicable drawings( G Tủ đóng ngắt trung thế phải có 3hả nKng v6n hành liBn tục t*i điện 1pLtFn "H đ@ đ !c nói rM tr%ng đ;c tính 35 thu6t nà'( Medium Voltage Switchboards shall be capable of continuous duty at rated voltage)fre#uency stated in this Specification( %&c thô'( )* $+ th ,t T!c'nical Pa#a(!t!#s G Điện 1p đ0nh m?c N OP3Q "ated voltage * +, kV G Điện 1p v6n hành N RS3Q Thiện hUuV -perating voltage * ./ kV 0e1isting2 G Điện 1p v6n hành N OO3Q Tt 9ng laiV -perating voltage * ++ kV 0future2 G TFn "H G SW XY 3re#uency * /4 56 G Điện 1p ch0u đ !c tFn "H công "uất đ0nh m?c N SW 3Q N SW XY4 R phZt( "ated power fre#uency withstand voltage ( /4 kV ( /4 56, . min G Điện 1p ch0u đ !c :ung "[t đ0nh m?c N ROS 3Q N R(OLSW \" "ated lightning impulse withstand voltage ( .+/ kV ( .,+)/4 7s G ]^ng cắt ngắn m*ch đ0nh m?c N OS 3_ N ` giJ'
Page: 2 / 34

Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification

"ated short(circuit breaking current ( +/ k8 ( 9 s G ]^ng đ0nh m?c thanh c1i N a`W_ :usbars rated current * ;948 G Điện 1p ch% c1c thiết +0 phụ RRW Q]. v>i ph*m v0 +óBn đDi chấp nh6n đ !c G RSb đến cRWb The au1iliary supply voltage shall be ..4 V &% with a permissible variation range of (./< to =.4<.

%&c -i. $i/' 0h1c 21 S!#)ic! con ition" G Tủ đóng ngắt ca% 1p ph< h!p ch% việc lắp đ;t và v6n hành t*i Qiệt nam và c1c điều 3iện môi tr =ng đ@ đ !c mô tả tr%ng c1c trang "H liệu và đ;c tính 35 thu6t của $7 1n( Medium Voltage Switchboards shall be suitable for installation and operation in Vietnam and the environmental conditions described in the data sheets and project specifications. G Nhà chế t*% có nhiệm vụ +ả% đảm rdng tất cả thiết +0 và c1c phFn h!p thành đ@ đ !c cung cấp ph< h!p ch% việc v6n hành và c1c điều 3iện đ@ nBu rM trBn( T*i nhUng che mà tiBu chu/n của nhà chế t*% ha' "7 l7a chfn thiết 3ế u tiBn 3hông thích h!p v>i c1c điều 3iện h%*t đEng ha' điều 3iện môi tr =ng4 th& nhà chế t*% phải ch% chi tiết 35 thu6t tha' đDi và c1c ảnh h gng th 9ng m*i đến c1c điều 3iện đ@ đ0nh(Tủ đóng ngắt trung thế đ !c thiết 3ế ch% điều 3iện môi tr =ng PWh.( Mnufacturer shall be responsible for ensuring that all e#uipment and components supplied are suitable for the operation and conditions stated. Where the manufacturer standard or preferred design option does not meet the operation or environmental conditions, the manufacturer shall give details of the technical changes and commercial impact of complying with the stated conditions. The Medium Voltage Switchboards shall be designed for ambient temperature of ,4>%. G i7 an t%àn và tin c6' Safety and "eliability G Tủ đóng ngắt trung thế đ !c thiết 3ế nhdm giảm thi8u tHi đa rủi r%4 ngu' hi8m của "7 ngắn m*ch +Bn tr%ng và có vj +dng 3im l%*i( Nga' cả +ất 3k $^ng r^ h, Cuang nà% +Bn tr%ng +E ph6n h%*t đEng4 "7 h hjng đ !c giU l*i tr%ng +E ph6n đó nh v6' c1c thanh c1i và c1c +E ph6n h%*t đEng 3h1c 3hông +0 h hjng và vln có th8 $<ng đ !c(

Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification

Page: 3 / 34

Medium Voltage Switchboards shall be designed to minimise any risk of an internal short circuit and shall be of metal clad design. vent flaps2 shall be identified.n $^ng r^ h.g. ?n the event of any internal arcing fault on a functional unit. Cuang ch% tủ trung thế nà% đ@ đ !c nói rM và +ất 3k tiện ích 'Bu cFu nà% đ !c nh6n ra Tví $ụ c1c viền thông gí%V Tủ đóng ngắt trung thế đ !c thế 3ế thn% c1ch mà tr%ng đó tất cả c1c phFn h!p thành đ !c v6n hành và +ả% tr& an t%àn và 3hông đ !c hiện $iện +Jt 3k mHi ngu' h*i nà% đến ng =i ha' gJ' h h*i đến c1c thiết +0 3h1c( Medium Voltage Switchboards design shall incorporate arc fault containment features.4 years or . The level of arc containment test to which the switchboard complies shall be stated and any re#uired features 0e. The Medium Voltage Switchboards shall be designed in such a manner that all components shall be operated and maintained safely and shall not present a ha6ard to personnel or cause damage to other e#uipment.4 444 mechanical operations. đ9n tu'ến Single Dine &iagram G i9 đ. G )hFn đóng ng1t phải đ !c 3i8m tra r^G h. G Qj tủ 3im l%*i +0t 3ín và oan t%àn 3hi ch*m và%p( Metal enclosure shall be hermetically sealed and @safe to touchA. Cuang( Switchgear shall be arc(fault tested Đ/ t34'h Su*(i""ion Nhà thFu cung cấp nhUng tính t%1n và +ản v2 tri8n 3hai thi công đ8 đ !c "7 chấp thu6n của 35 " The %ontractor shall submit for the ngineerBs approval the following workshop drawings and calculationsC G i9 đ. G Tất cả c1c phFn trung thế và c1c phFn chu'8n đEng +Bn tr%ng th& 3hông cFn +ả% tr& tHi thi8u RW nKm ha' RW WWW lFn v6n hành c9 3hí( MV and internal drive parts shall be maintenance(free for at least . Cuang( mi8m tra m?c ch?a $^ng r^ h. +ả% vệ Page: 4 / 34 Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification . G Thiết 3ế đóng ngắt trung thế đ !c 3ết h!p v>i c1c tiện ích ngKn ch. the damage shall be confined to that unit so that the busbars and all other functional units are undamaged and operational.

knobs G .t hàng 'urchaser order number Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification Page: 5 / 34 .t đ?ng phía tr >c và m.'rotection &iagram G Tính t%1n c1c cài đ. đ9n tu'ến 3hắc giả ngraving Mimic &iagram G TBn nhà chế t*% ManufacturerBs name G q a chfn l%*i Type designation G iH đ9n đ.t r= ln $7 đ0nh %alculation of prospective relay settings G q%*i4 "H mô đnn và đ0nh m?c ch% c1c +E ph6n lắp r1p Types.t cắt của trng +E ph6n Shipping sections.1c +E ph6n v6n chu'8n4 "ắp :ếp chung4 m. G .t +dng4 m. general arrangement. front elevations and cross( section of each compartment( G NhUng che nhô ra csa c1c +E ph6n có th8 ảnh h gng đến c1c 3h%ảng 3hông ha' c1c tha% t1c 3hông chủ t4 nh móc Cuai4 ta' nắm 'rojections from the assembly that may affect clearances or inadvertent operation.1c chi tiết +ệ m1' và c1c chi tiết thi công4 c1c 'Bu cFu thông gió %onstruction and plinth details.hi tiết gắn và% "àn ha' trBn t =ng 3i1ing details for floor or wall mounting. G Xệ thHng "9n và màu "9n +Bn tr%ng và +Bn ng%ài 1ternal and internal paint colours and paint systems( G . model numbers and ratings of assemblies( G . plan view.1c 3ích th >c chi tiết &etailed dimensions. ventilation re#uirements G i9 đ. such as handles.

t tủ( .2. 2.t tr%ng nhà đ !c thiết 3ế v>i cấp đE có th8 chấp nh6n nhj nhất của +ả% vệ lHi và% Tu)V ch% c1c thiết +0 và c1c $ụng cụ nh là u)O:( The Medium Voltage Switchboards shall be indoor type unit designed with the minimum acceptable degree of ingress protection 0?'2 for electrical e#uipment and devices shall be as ?'+1.t tr7c tiếp trBn trục v6n hành tiếp đi8m( Tủ đóng ngắt trung thế có tuDi thf phục vụ ít nhất `W nKm( The Medium Voltage Switches shall use low pressure S3. The Medium Voltage Switches enclosure shall be mounted hori6ontally within the cubicle and the position of the main and earthing contacts shall be clearly visible from the front of the cubicle. gas or vacuum for current interruption and shall re#uire no maintenance. and all switching operation shall be carried out from the dead(front operating panel( G .$! G Tủ đóng ngắt trung thế là l%*i tủ đ. %&c -.2.1c ph 9ng tiện 3i8m tra đ =ng $J' đang h%*t đEng đ !c gắn trBn m. floor mounted. %H5T 678NG +UALIT. &rive mechanism and current transformers secondary circuits shall be freely and safely accessible. 6"9i t: -i/' S-itc'*oa# " t.t tr >c tủ v6n hành( The Medium Voltage Switchboards shall be free(standing.1c đóng ngắt trung thế đ !v "# $ụng 3hí iwa 1p "uất thấp ha' chJn 3hông đ8 ngắt $^ng và 3hông 'Bu cFu +ả% tr&( )hFn đóng ngắt trung thế đ !c gắn thn% hàng ngang +Bn tr%ng tủ và v0 trí của c1c tiếp đi8m chính và tiếp đất đ !c nh&n thấ' rM ràng tr phía tr >c tủ( Xi8n th0 v0 trí đ !c đ. 2.1. The position Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification Page: 6 / 34 .1c c9 cấu chu'8n đEng và c1c m*ch th? cấp của c1c +iến $^ng đ% l =ng đ !c đ8 t7 $% và có th8 tiếp c6n an t%àn( Dive line test facilities shall be available on the panel front. G Tủ đóng ngắt trung thế là l%*i 3hông gi1 đv4 gắn trBn "àn4 và tất cả v6n hành đóng ngắt đ !c th7c hiện tr m.' 2< h"9t -='( Functional unit"  Đ>'( '(?t t3 '( thế M! iu( Volta&! S-itc'!" G .

444 mechanical operating cycles sespectively and /4 breaking operations at rated short circuit breaking current.1c $ụng cụ đóng ngắt đ !c gắn trBn c9 cấu chu'8n m*ch và 3hông phụ thuEc và% 3hí h6u và môi tr =ng( .n điều 3hi8n ch% m1' ngắt đóng4 ngKt và n*p điện ch% c1i nhả' là ngu.444 operations.x( . tripping and spring charging shall be &%. Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification Page: / 34 .n ]. ?f spare au1iliary contacts are not available.hZng 3hông phải +ả% tr& đHi v>i c1c ngu'Bn tH đóng ngắt và c1c +E phFn c9 3hí h%*t đEng( .V4 và đ !c nHi $J' đến c1c 3hHi nHi $J' có th8 tiếp c6n đ !c ch% việc 3ết nHi ng%ài( Nếu c1c tiếp đi8m phụ $7 ph^ng nà' 3hông có đ !c4 th& mEt r= ln phụ "# $ụng đ8 tKng c1c c1c tiếp đi8m phụ $7 ph^ng( The Medium Voltage %ircuit :reakers shall be provided with a minimum of two 0+2 Eormally -pen 0E-2 and two 0+2 Eormally %losed 0E%2 spare au1iliary contacts. Switching devices have to be fitted in the switchgear vessel to be independent from climate and environment.The mechanical endurance of the switch operating mechanisms shall ensure at least .4 V. The Medium Voltage Switches shall have a service life of at least 94 years( G i7 ch0u đ7ng c9 3hí của c1c h%*t đEng c9 3hí phải +ả% đảm ít nhất RWWW v6n hành( Eo shall be re#uired over this period. G Ngu. fi1ed mounted ordraw(out type.1c m1' ngắt trung thế đ 9c cung cấp ít nhất hai TOV tiếp đi8m phụ $7 ph^ng th =ng mg TNyV và hai TOV tiếp đi8m th =ng đóng TN. and wired up(to an accessible terminal block for e1ternal connections.1c m1' ngắt của tủ đóng ngắt trung thế đ !c thiBế 3ế ch0u đ !c RW4WWW chu 3k v6n hành riệng +iệt và SW lFn ngắt t*i $^ng đ0nh m?c cắt ngắn m*ch( The Medium Voltage %ircuit :reakers shall be of the three(pole. The Medium Voltage %ircuit :reakers shall be designed to withstand . RRWQ( Tất cả c1c m*ch điều 3hi8n ch% mei m1' ngắt đ !c +ả% vệ riBng +iệt +dng c1c M.  M&@ '(?t AB'( tC -='( Ci#cuit B#!a/!#" G . They must be maintenance free as regards the switching element and the operating mechanism.1c m1' ngắt $^ng t7 đEng của tủ trung thế có +a c7c4 gắn cH đ0nh ha' l%*i th1% ra đ !c( .1c m*ch đóng4 ngắt "2 đ !c +ả% vệ riBng +iệt( The control power for breaker closing. an au1iliary relay shall be used to multiply the available spare au1iliary contacts. 8ll control circuits of each %ircuit :reaker shall be separately protected by means of M%:Bs.indicator shall be placed directly on the contact operating shaft.. The close and trip circuits shall be separately protected( G .4.

c nắp( 3use must be accessible from the front of shall be re#uired over this period( 2. associated au1iliaries. kV rated for continuous operation G . etc( Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification Page: ! / 34 .Fu ch& phải có th8 tiếp c6n tr phía tr >c của th<ng ch?a +dng c1ch th1% tấm chn h%. trip units. or vacuum(  %D ch4 t3 '( thế E M! iu( Volta&! Fu"!" G . $hiF' 2G Hả" 2/ P#ot!ction an cont#ol ". the circuit breakers shall be provided with manual spring charging facilities.m c1c thiết +0 "au.#. relays.n ngắt m1' m1' ngắt nà' 3hông $<ng đ !c( .9 cấu ngắt trung thế +dng 3hí iwa ha' chJn 3hông( The Switchgear ?nterrupting Medium shall be S3."t!( TI'( J &t E G!n!#al G Thu6t ngU ohệ thHng điều 3hi8n và +ả% vệp đ !c hi8u là +a% g.Fu ch& trung thế có điện 1p $anh đ0nh OP 3Q g cấp h%*t đEng liBn tục( Medium Voltage 3uses shall be +.n ngắt m1' ngắt đ !c gi1m "1t t*i cuEn ngắt của mei m1' ngắt và mEt r= ln +1% đEng chung đ !c h%*t đông nếu ngu.G Ngu. automation devices. G . ?n addition to motorised spring charging. G Tất cả c1c m1' ngắt trung thế có c1c tiện ích ng1t +dng c9 3hí L điện và nZt nhấn ngắt +dng c9 3hí có th8 tiếp c6n đ !c mà 3hông phải mg nắp tủ điện( 8ll The Medium Voltage %ircuit :reakers shall have electrical ) mechanical tripping facilities and the mechanical tripping button shall be accessible without opening the switchboard cover. H/ th*'( -i.1c +E ph6n h%*t đEng c9 3hí +dng đEng c9 $J' Cuấn "2 đ !c t7 đEng n*p l*i nga' l6p t?c "au mei h%*t đEng đóng( ThBm và% đó đHi v>i việc n*p ch% c1c c1i nhả' m1' cắt +dng đEng c94 th& m1' cắt phải đ !c cung cấp c1c tiện ích n*p c1i nhả' +dng ta'( The tripping supply shall be monitored at the tripping coil of each breaker and a common alarm relay shall be operated if the tripping supply is unavailable.c1c +iến 1p và +iến $^ng4c1c r= ln4 c1c thiết +0 t7 đEng4 c1c +E ph6n t1c đEng ngắt4 c1c phụ 3iện 3h1c(v(v( The term Fprotection and control systemF designate all the elements includedC current and voltage sensors. Motor wound operating mechanisms shall be automatically recharged immediately following a closing duty.

m c1c ch?c nKng liBn l*c4 đ% đếm4 t7 đEng và +ả% vệ(xgi v& +E ph6n điều 3hi8n và +ả% vệ đ !c lắp đ. in particular ? % standardso OSSGP mhả nKng ch0u điện 1p :ung S mv +//(. chu'Bn ngành "au đJ'The functional units shall be e#uipped with integrated digital protection and controlunits. 3ast transients %lass ?V o OSSGOOG` x?c :* điện tr tHi thi8u là OW QLm +//(++(9 lectromagnetic radiation +4 V)m minimum o Nhiệt đE v6n hành "2 lBn t>i PS{ .I44.. G Nhà m1' "ản :uất c1c +E ph6n +ả% vệ đ@ đ !c công nh6n ch?ng chA uiy }WWR(. counting and communication functions. The operating temperature shall be up to =.1c m?c l%gic đFu và% "2 có điện 1p đ0nh m?c giHng nh điện 1p đ0nh m?c g ngu.G . certified.. and voltage sensorsC . M56 wave %lass ??? o OSSGOOGP i7 cH th%1ng Cua cấp uQ +//(++(. và có $^ng đ0nh m?c tHi thi8u là a m_( The manufacturerBs plant of the 'rotection Hnits shall be ?S.n điện phụ. RRG`OV liBn Cuan đến c1c tiBu chu/n l6p tr&nh +dng )q.1c +E ph6n điều 3hi8n và +ả% vệ "2 đ !c v6n hành +gi ngu.$^ng đ0nh m?c là R_| c1c +iến 1p-điện 1p đ0nh m?c là RRWQ The 'rotection and %ontrol units shall be operational by au1iliary power supply voltageC . it must meet the severest environmental withstand re#uirements.t c1c thông "H "2 đ !c tiến hành +dng c1ch nh6p tr7c tiếp c1c gi1 tr0 của $^ng "9 cấp( Page: " / 34 Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification . which include the protection. automation. m8 G Qiệc cài đ. measurement.(9+2 relative to 'D%Bs and the current shall be at least . and current sensorsC .n cấp phụ và "2 tuJn thn% c1c tiBu chu/n Tuz. Since the 'rotection and %ontrol unit is integrated as close as possible to the switchgear.4 V &%.1c thiết +0 nà' g.1c +E ph6n h%*t đEng "2 đ !c trang +0 v>i c1c thiết +0 điều 3hi8n và +ả% vệ "H ph< h!p( .t tr%ng tủ điện 3ín nBn cFn 3h%ảng 3hông gian thn% 'Bu cFu đ8 việc +ả% hành4+ả% tr& đ !c tHt nhất4 thn% c1c tiBu chu/n uz. . o .4 V ( VT. ?mpulse withstand / kV o OSSGOOGR ióng điện tr R MXY cấp uuu +//(++(../G %.The logic input shall have the same voltage rating as the au1iliary power supply and shall comply with the standards 0? % .điện 1p mEt chiều RRWQ4 và c1c +iến $^ng.8 ( %T.

G ]^ng "7 cH ch*m đất "9 cấp có th8 đ*t đến RWW m_( &etection fault pick(up may reach . G Thiết +0 +ả% vệ đFu và%LđFu ra ngu. this applying to protection plans using ?&MT times as well.t tr >c của thiết +0 nh= đ~n tín hiệu và mEt $^ng chU +1% ngu'Bn nhJn gJ' ra "7 cH( 'rotection tripping shall be indicated on the front of the device by a signal lamp and a message indicating the cause of the fault. which are protecting ?ncoming)-utgoing feeders shall be e#uipped with protection relays be able to perform the following protection functionsC o xả% vệ Cu1 $^ng -vercurrent o xả% vệ ch*m đất arth fault o xả% vệ $ >i 1p đ1nh ng !c "emnant Hnder Voltage o xả% vệ Cu1 1pL$ >i 1p| +ả% vệ Cu1 tFnL$ >i tFn -ver)HnderVoltage-ver )Hnder 3re#uency G xả% vệ m1' +iến 1p phJn phHi &istribution Transformer 'rotection G Tất cả c1c +E ph6n h%*t đEng $<ng đ8 +ả% vệ c1c m1' +iến 1p phJn phHi "2 đ !c trang +0 v>i c1c r= ln +ả% vệ đ8 có th8 đảm +ả% đ !c c1c ch?c nKng +ả% vệ "au- Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification Page: 1# / 34 .n cấp chính "2 đ !c trang +0 v>i c1c r= ln +ả% vệ đ8 có th8 đảm +ả% đ !c c1c ch?c nKng +ả% vệ "au8ll functional units. G xE ph6n t1c đEng ngắt "2 đ !c chA ra trBn m.44 m8 primaries current G .Setting shall be performed by the direct input of primary current values..n cấp chính ?ncoming)-utgoing 3eeder 'rotection G Tất cả c1c +E ph6n h%*t đEng $<ng đ8 +ả% vệ c1c đFu và%LđFu ra của c1c ngu.8s a minimum.1c +E ph6n nà' "2 ch% ph[p $<ng ch?c nKng +ả% vệ có chfn lfc g đFu và% và đFu ra4 điều nà' c^n đ !c $<ng ch% c1c thiết +0 +ả% vệ u]MT( The unit shall allow for the use of upstream and downstream logical discrimination.

OSSGPV( Measurement accuracy shall be < 0according to ? % +//(.2 G xE ph6n nà' c^n đ% l =ng điện 1p4 tFn "H và công "uất( The unit shall include voltage. which are protecting power transformers shall be e#uipped with protection relays be able to perform the following protection functionso xả% vệ Cu1 tải +dng l vng 3im Thermal -verload o xả% vệ Cu1 $^ng -vercurrent o xả% vệ ch*m đất arth fault o ĐE lệch pha của điện 1p trung tính Eeutral Voltage &isplacement o ]ung "ai m1' +iến 1p Transformer &ifferential KC -" LMN'( E M!a"u#!(!nt Mei +E ph6n điều 3hi8n và +ả% vệ "2 g. fre#uency and energy measurements( Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification Page: 11 / 34 .m c1c 3hJu đ% l =ng cFn thiết ch% "7 v6n hành và nghiệm thu4 ch•ng h*nMeasurement o Đ% l =ng $^ng pha 'hase current measurement o Đ% l =ng $^ng pha 'Bu cFu l>n nhất Ma1imum phase current demand o Đ% l =ng $^ng ngắt "7 cH tr%ng mei pha Measurement of fault current interrupted in each phase o Đ% l =ng $^ng ph1t "ing nh $^ng r^ ch•ng h*n 8dditional measurements such as residual current G ]ung "ai của ph[p đ% "2 là R b Tthn% tiBu chu/n uz.8ll functional units.

n phụ tr!V i7 liBn l*c thông tin xE điều 3hi8n và +ả% vệ "2 t 9ng thích v>i phFn gia% $iện thông tin của thiết +0 3i8u My]x•i4 ‚iGO`OL‚iGPOOL‚iG PƒS4 tHc đE +Ht ROWWG`ƒPWW( Page: 12 / 34 G G G G G G G G G G G G G Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification .n cấp4đấu nHi và Cuấn $J'V Nh6n +iết đ !c +E ph6n nà% đang 3ết nHi v>i c1c thiết +0 nHi( xE đếm "H lFn ngắt "7 cH4 "H lFn v6n hành( mhí iwa( TDng $^ng ngắn m*ch tích tụ( q u trU c1c thông tin T tr%ng "uHt th=i gian ngrng cấp ngu.n ra( 3or power and energy data.G ĐHi v>i $U liệu đ% công "uất và nKng l !ng4 +E nà' "2 đ% gi1 tr0 công "uất tiBu thụ và công "uất phản 3h1ng và đ !c th7c hiện t*i c1c v0 trí ngu.t c1c thông "H 35 thu6t đ !c th7c hiện nh= mEt cDng nHi 3hông cH đ0nh mà c1c thông "H cài đ.m c1c ngu.m c1c thiết +0 hi8n th0 ch% +iếtG G G G G mết Cuả đ% l =ng ]^ng chU +1% c1% tr*ng th1i h%*t đEng +dng tiếng anh ]^ng chU nhắc nhv +ả% tr&( Tr*ng th1i đóng L mg cFu $a% t7 đEng4 đ !c hi8n th0 g m. the unit shall measure real and reactive values and take into consideration the direction of energy safe watchdog changeover contacts. Q6n hành xE điều 3hi8n và +ả% vệ "2 g.n và% ngu.ô l6p c1c v0 trí có "7 cH €i1m "1t c1c h%*t đEng c9 của cFu $a% t7 đEng và c1c m*ch t1c đEng ngắt T ngu.t tr >c của thiết +0 nh= hai đ~n tín hiệu( Qiệc cài đ.c tu'ến ngắt nà% ha' +E điều 3hi8n ngắt điện cuEn $J' g điện 1p thấp Q0 trí đóng công tắc tiếp đất( .n và% và c1c m?c l%gic g đFu ra thn% 'Bu cFu điều 3hi8n của cFu $a% t7 đEng( Điều 3hi8n đóngLmg4 +ất 3& l%*i đ.t trBn cDng nà' đ !c lấ' tr tr*m 3ết nHi hệ thHng trung tJm thn% $Mi4 điều 3hi8n và ghi nh6n c1c $U liệu( €i1m "1t và điều 3hi8n xE điều 3hi8n và +ả% vệ "2 g.

ông "uất 'Bu cFu tính t%1n T ch% trng phaV ]^ng 'Bu cFu T ch% trng phaV NKng l !ng t1c $ụng Tvà%4 ra4 trng phFn4 tDng cEngV NKng l !ng phản 3h1ng Tvà%4 ra4 trng phFn4 tDng cEngV NKng l !ng +i8u 3iến Tvà%4 ra4 trng phFn4 tDng cEngV Page: 13 / 34 Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification .t tr >c của thiết +0 +gi c1c đ~n tín hiệu và $^ng chU +1% tr*ng th1i đang t7 3i8m tra( .t g m.ông "uất phản 3h1ng Tch% trng pha và t%àn +EV .mMEt c9 cấu c9 t7 gi1m "1t c1c ch?c nKng +Bn tr%ng4 "2 3ích h%*t hai tiếp đi8m chu'8n đDi lln nhau 3hi v6n hành lZc có "7 cH( MEt thiết +0 t7 đEng chu'8n "ang chế đE v6n hành an t%àn 3hi "7 cH4 và hu† c1c lệnh t1c đEng g đFu ra 3hi mEt lei +Bn tr%ng +0 ph1t hiện( .pV ]^ng +ất đHi :?ng ]^ng ch*m đất .1c +E chA th0 "2 đ !c đ.1c thông "H cFn đ% Điện 1p trBn mei pha TqGNLqGqV ]^ng trBn mei pha ]^ng phụ T$^ng ch*m đấtV .ông "uất +i8u 3iến Tch% trng pha và t%àn +EV .1c thông "H cFn tính Điện 1p hiệu $ụng giUa $J' phaG trung tính Tch% trng phaV Điện 1p hiệu $ụng giUa $J' pha nà' v>i $J' pha 3ia Tch% trng c.1c đFu và% "H TFn "H .ông "uất t1c $ụng Tch% trng pha và t%àn +EV .G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G G xE nà' "2 cung cấp th„ +1% c1% th=i gian của trng "7 cH thn% đ9n v0 tính m"4 v>i đFu và% có "…n ph< h!p v>i thiết +0 +1% gi= đ.ng +E g +Bn ng%ài( ĐE v6n hành tin c6' xE điều 3hi8n và +ả% vệ "2 g.ông "uất 'Bu cFu tHi đa .

G .hA có việc cài đ.1c gi1 tr0 cài đ.t ha' thiết +0 đ.G G G Xệ "H công "uất Tch% mei pha và trung +&nhV Điện 1p và $^ng hài trBn mei pha Tcó t>i `R "óng hàiV ĐE m[% $*ng "óng TTX]V ch% trng pha Tđiện 1p và $^ngV N(hi/m th Co((i""ionin& xE điều 3hi8n và +ả% vệ đ !c phJn phHi luôn "•n "àng đ8 "# $ụng( .4 outputs G Qiệc tha' đDi ch 9ng tr&nh điều 3hi8n "2 có "…n thn% 'Bu cFu của 35 " ( Modification of the control logic program shall be available on the ngineer re#uest G xả% tr& Maintenance G iau 3hi c1c thiết +0 phFn c?ng $7 ph^ng đ !c lắp thBm4 hệ thHng đề ngh0 đ !c 3hgi đEng l*i mà 3hông có "7 cài đ. which is part of the unit Tham $hả" R!%!#!nc!" Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification Page: 14 / 34 . the unit shall include capacity for customisation and adaptationC G iH l !ng đFu và%LđFu ra lô gic mg rEng về "au.t và thông "H 35 thu6t "2 đ !c l u l*i trBn môi tr =ng ch?a có th8 th1% r=i4là mEt phFn của +E ph6n( The parameter and setting values shall be saved on a movable storage medium. the proposed system shal enable restarting without any setting or the use of special e#uipment.t hàng5owever.c +iệt nà%( 8fter a spare hardware base has been set up.lBn đến OW đFu và% và RW đFu ra( 1tension of the number of logic inputs and outputsC to +4 inputs and . -nly settings and parameter setting specific to the installation will need to be performed on site.t và :1c đ0nh c1c thông "H cài đ.t đ !c tiến hành t*i công tr =ng( The 'rotection and %ontrol unit shall be delivered ready to use. Tu' nhiBn4 c1c +E nà' có $ung l !ng ph< h!p v>i c1c 'Bu cFu thn% đ9n đ.

t4 tr1ch nhiệm của nhà "ản :uất là cung cấp tất cả c1c $0ch vụ cFn thiết( Nhà "ản :uất "2 có mEt tD ch?c có th/m Cu'ền và thiết +0 đ !c u† Cu'ền đ8 cFn thiết ch% việc 3i8m tra nhanh chóng g đ0a ph 9ng n9i mà công tr&nh hiện $iện( 8fter installation. G ngineer re#uest iau 3hi lắp đ.The list of references shall be enclosed with the proposal.safe watchdog changeover contacts( be enclosed with the technical 2.c đa4 lắp +Bn tr%ng tủ trung thế có $J' nHi đất( ]^ng th? cấp $anh đ0nh của +iến $^ng v^ng tr^n là R_( xiến $^ng v^ng tr^n có đFu nHi th‡R cấp +Bn ng%ài tủ trung thế4 lắp tr%ng hEp đấu nHi ph< hEp4 có th8 tếip c6n đ !c( Tất cả c1c $J' th? cấp của tất cả c1c +iến $^ng phải đ !c đấu về đFu nHi 3i8u ngắn trBn $@' đấu nHi tr%ng hEp điều 3hi8n t*i che của mei gian( xiến $^ng thuEc phJn l>p W4S h%. The manufacturer shall have a competent organisation and the e#uipment necessary for #uick diagnoses locally.tV thn% c1c th=i đi8m tHt nhất có th8( The %ontractor shall carry out network co( ordination studies on the 0including settingsB sheets2 according to the best terms possible.m +ảng thHng "H cài đ. O<ch 21 Hả" hG'h S!#)ic! G Nhà thFu "2 tiến hành c1c cuEc th# nghiệm 3ết h!p trBn m*ng hệ thHng v>i 'Bu cFu của 35 " Tg. G ]anh "1ch c1c h*ng mục +ả% hànhL+ả% tr& "2 đ !c đính 3~m thn% giải ph1p 35 thu6t( The list of maintenance service outlets shall proposal. the manufacturerBs personnel shall provide all necessary services.Nhà cung cấp +E điều 3hi8n và +ả% vệ đề ngh0 "2 có mEt "H l !ng l>n c1c tài liệu tham 3hả% CuHc tế v>i c1c ?ng $ụng chu'Bn ngành và c1c tiện ích( ]anh "1ch của tài liệu tham 3hả% "2 đ !c đính 3~m v>i giải ph1p đề ngh0 The proposed 'rotection and %ontrol unit supplier shall have a large number of international references with well(known industrialists and utilities.P. G G G Qiế' AB'( -" LMN'(: xiến $^ng $<ng ch% +ả% vệ và đ% l =ng phải $7a trBn 3i8u v^ng tru'ền thHng tA lệ đ9n h%.c tHt h9n( G Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification Page: 15 / 34 .

%&c tiế0 -iFm 0h1 Au0ilia#.c tHt h9n( Voltage Transformers shall be 4. which received the available au1iliary contacts.U. Tiế0 -iFm thV0 &0 Page: 16 / 34 Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification .S.2.R.( . The secondary connections must be wired to a terminal strip in the local control cabinet.t tr%ng ngKn h* thế( The switchgear shall be e#uipped with au1iliary indication contacts connected to terminals in the factory. 2. They shall be mounted directly on the medium(voltage enclosure with plug( in contacts to allow easy removal. G ĐFu nHi th? cấp của +iến 1p đ !c đ. shall be located in the low voltage compartment. Qiế' &0 -" LMN'( Volta&! t#an"%o#(!#" G xiến 1p ch% +ả% vệ và đ% l =ng l%*i chia ‚.t tr%ng hEp đấu nHi có nHi đất và $ˆ tiếp c6n trBn +ản thJn +iến 1p( Đấu nHi th? cấp phải đ !c đấu về $@' đFu nHi tr%ng tủ điều 3hi8n t*i che( The secondary terminals of the Voltage Transformers shall be located in easy accessible. contact" Tủ điện đ !c trang +0 c1c tiếp đi8m chA th0 phụ đấu nHi và% đFu nHi t*i nhà m1'( mhHi đFu nHi4 nh6n c1c tiếp đi8m phụ có "…n4 đ !c đ. grounded terminal bo1es on the voltage transformer itself. The terminal blocks. %h*'( )!t Li&'tnin& a##!"t!#" Nhà thFu phải th7c hiện "7 mô phjng v>i c1c $U liệu thiết +0 th7c tế đ8 có đ !c "7 :1c đ0nh chính :1c "7 Cu1 1p và đ8 thiết 3ế "H l !ng và v0 trí của c1c +E chHng "[t( The %ontractor shall perform simulation with the actual plant data to give accurate determination of the over(voltages and to design number and location of lightning arresters.hZng đ !c lắp tr7c tiếp trBn vj tủ trung thế v>i c1c tiếp đi8m 3i8u cắm và% đ8 $ˆ $àng th1% ra( The Voltage Transformers for protection and measurements shall be of "%(divider type.T. 2./ %lass or bette 2. The G xiến 1p thuEc phJn l>p W4S h%.

. O}ƒ4 phFn SGP và uz. unit for protection current circuits G R thiết +0 ch% m*ch $^ng Ynr% . unit for voltage G R thiết +0 ch% m*ch $^ng đ% l =ng .Fu $a% t7 đEng m*ch +ả% vệ điện 1p thấp đ. section /. G .t phía tr >c của ngKn h* 1pTest units for the injection of current or voltage into the transformer secondary circuits. unit for measurement current circuits G R thiết +0 ch% m*ch $^ng +ả% vệ . article /.)olta&! au0ilia#i!" Xệ thHng điều 3hi8n và +ả% vệ đ !c trang +0The protection and control system shall also be e#uipped withThiết +0 th# nghiệm đ8 đ a $^ng điện h%. installed on the front of the low voltage compartmentC G R thiết +0 ch% điện 1p L .1p h* thế phải là l%*i t7 $6p tắt4 phJn l>p c1ch điện RWWWQ( Xai đFu đ !c nh6n +iết đˆ he tr! việc 38m tra tr%ng Cu1 tr&nh +ả% $ vng(ĐHi v>i m*ch $^ng4 tiết $iện c1p là O4SmmO và R4SmmO ch% c1c m*ch 3h1c( Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification Page: 1 / 34 .c điện 1p và% m*ch th? cấp +iến thế4 lắp đ.. a}P4 3h%ảng S4 phFn S(P( The low voltage au1iliaries shall comply with the standards ? % +IJ section /(.t tích h!p v>i mEt hệ thHng điều 3hi8n và gi1m "1t tr :a( 8 Flocal(remoteF selector switch shall be installed monitoring and control system. 3use protections are not acceptable.Lo. and ? % . G MEt công tắc :%a' chfn 3i8u ot*i cheG tr :ap đ !c lắp đ.I. G for integration in a remote .1c tiếp đi8m thấp 1p phải tuJn thủ tiBu chu/n uz. located in the low voltage compartment.t tr%ng ngKn thấp 1p( xả% vệ cFu ch& 3hông đ !c chấp nh6n( Dow voltage protection circuit breakers. unit for the 6ero current circuit G ..

G Tủ điện có $*ng mEt l>p4 đ. The epo1y based paint shall have a thickness at least /4 microns and shall be applied at both side of all sheet metal. 3or the current circuits. ventilated.1Z. or both. doors. floor mounted. free standing suitable for tropical indoor application in accordance to the re#uisition specification ( The Switchboard shall be designed for ease of maintenance and operation with the height of e#uipment re#uiring regular operation and testing being kept to a minimum( Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification Page: 1! / 34 . XY t: Enclo"u#! Qj tủ 3im l%*i +dng tôn tr1ng 32m +dng điện $à' tHi thi8u Omm( Qj tủ đ !c "9n +ả% vệ chHng Kn m^n( q>p "9n gHc BG pôG:' có đE $à' tHi thi8u SW micr%n và đ !c "9n hai m. :oth ends shall be identified to facilitate checking during maintenance operations.ung cấp vj tủ c?ng4 có thông gió4 có l >i chHng côn tr<ng trBn v1ch tủ4 c#a tủ4 ha' cả cả hai4 đ8 có vj tủ thn% thiết 3ế4 đ !c t1ch riBng và thn% cấp đE +ả% vệ( They shall be rigid.444 V insulation class./ mmK for the other circuits( 2.t trBn "àn4 $*ng đ?ng t7 $% ph< h!p v>i điều 3iện tr%ng nhà v<ng nhiệt đ>i4 ph< h!p v>i c1c 'Bu cFu đ. 6?0 3&0 A""!(*l. the cable cross( section shall +. TDng Cu1t !eneral G Tủ trung thế đ !c thiết 3ế thành trng 3hHi m%đun đ8 có th8 t7 $% 3ết h!p và mg rEng( The Medium Voltage Switchboards shall be combination and e1tension( of the modular design for free G . . and . The colour shall correspond to the colour range proposed( 2..The low voltage cables shall be of the self( e1tinguishing. ?t shall be painted to provide protection against corrosion. separation and degree of protection./ mmK.c tính 35 thu6t( Tủ điện đ !c thiết 3ế $ˆ $àng +ả% tr& và v6n hành v>i chiều ca% c1c thiết +0 có 'Bu cFu v6n hành và th# nghiệm th =ng :u'Bn giU g m?c thấp nhất( The Medium Voltage Switchboards shall be single tier. giving the designated enclosure.t ch% tất cả c1c tấm 3im l%*i( Màu "9n đ1p ?ng thn% $ải màu đ !c đề ngh0( Steel enclosuresC minimum + mm thick electro(galvani6ed sheet steel.W. insect( screened enclosures consisting of panels.

G Tất cả 3hHi của tủ điện đ !c chế t*% tr th[p tấm mềm có đE $à' tHi thi8u O(Wmm trBn 3hung th[p góc ha' trBn c1c th[p 3ết cấu( .on a framework of folded sheet steelor structural sections. N*i -Vt Ea#t'in& G MEt thanh tiếp đất +dng đ. The Switchboard construction shall be such that no distortion occurs when it is being lifted by hoist or moved into position on rollers( G i# $ụng c1c thành phFn h!p thành l%*i có thiết 3ế đ@ đ !c 3i8m ch?ng v>i đE tin c6' ca% và $u' tr& tuDi thf lJu $ài( T*i nhUng n9i có liBn Cuan4 c1c +E ph6n h!p thành phải có đ. 8ll metallic.11. Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification Page: 1" / 34 .ấu trZc của tủ trung thế ch% ph[p mg rEng tr%ng t 9ng lai t*i mEt tr%ng hai đFu( Móc nJng đ !c đảm +ả%4 đ !c gắn trBn mei phFn nJng chu'8n của tủ điện( The construction of the Medium Voltage Switchboards shall allow for future e1tensions at either end.c tính ngKn ch.ấu trZc của tủ điện chắc chắn 3hông +0 :%ắn 3hi tủ điện đ !c nJng lBn +dng cFn trục ha' $i $=i v0 trí trBn nhUng c%n lKn( 8ll cubicles shall be manufactured from electro(galvanised steel sheets with a minimum thickness of +.n l#a lan Cua( The components used shall be of proven design with high service reliability and maintenance free long life features. arthing bolts.t "uHt chiều $ài tủ điện4 phía $ >i( Tất cả c1c +E ph6n 3im l%*i 3hông mang điện của tủ điện phải đ !c 3ết nHi hiệu Cuả và chắc chắn và% thanh tiếp đất nà'( Tất cả c1c miếng đệm +ít đ !c nHi đất và% thanh tiếp đJt nà'( . 8ll gland plates shall be earthed to the earth bar.1c t1n ch„4 đai Hc4 v^ng đệm h@m4 +ulông đ !c cung cấp t*i đFu cuHi thanh tiếp đất thích h!p ch% việc 3ết nHi $J' c1p tiếp đất tiết $iện OPWmmO đến l >i tiếp đất chính +Bn ng%ài( 8n earthing bar of hard drawn. %ertified lifting lugs shall be provided in each shipping sections of the switchboard. Where relevant. non( current carrying parts of the switchboards shall beeffectively and securely connected to this earthing bar.ng 3[% nguEi có đE $ln điện ca% đ !c lắp đ. lugs. components shall have flame retardant properties( G . high conductivity copper shall be installed the full length of the switchboard in the bottom compartment.1c tấm đệm và c1c tấm v1ch của vj tủ đ !c giU +dng đinh vít và đai Hc( !land plates and enclosure panels shall be provided with captive nuts or screws.G .4 mm. 2.

t và l>p "9n chHng Kn m^n nga' tr >c 3hi +ắt +ul%n và% thanh tiếp đất( .1+. G Tất cả c1c c#a và c1c tấm chn của tủ điện phải đ !c nHi đất hiệu Cuả "# $ụng c1c $J' nHi mềm(MEt công tắc tiếp đất +a pha đ !c gắn tích h!p4 có 3hả nKng th7c hiện chu'8n tải $^ng ngắn m*ch l>n nhất có tr%ng t 9ng lai4 và ph< h!p v6n hành +dng ta' t*i che đ !c cung cấp t*i c1c phía có c1p của c1c $ụng cụ đóng ngắt trung thế( . capable of making and carrying the full perspective short circuit current and suitable for local manual operation shall be provided on the cable side of all Medium Voltage switching devices. The cross(section of the busbars shall be determined so as to withstand the rated short(circuit current of the switchgear in accordance with ? % .1c thanh tiếp đất gắn trBn mei tủ đ !c nHi liền v>i nhau +dng thanh c1i4 c1c thanh c1i nà' có th8 3ết nHi g +Bn ng%ài và mg rEng hết chiều $ài(Tiết $iện của thanh c1i đ !c :1c đ0nh "a% ch% ch0u đ !c $^ng ngắn m*ch đ0nh m?c của tủ điện thn% tiBu chu/n uz. G .4 mm+ earthing cables to the e1ternal main earthing grid. arthing facilities for the earthing of the busbar system of each section shall also be provided.*% +j l>p "9n phủ +ề m.8n integrally mounted three phase earthing switch. N*i -Vt Li[' t1c Ea#t' Continuit.sng phải cung cấp c1c tiện ích tiếp đất ch% việc tiếp đất của hệ thHng thanh c1i t*i mei +E ph6n( 8ll doors and covers of the switchboards shall be effectively earthed using fle1ible connections. G mết nHi hiệu Cuả thiết +0 và c1c 3hung 3im l%*i tủ điện và% thanh tiếp đất +ả% vệ( .ung cấp nhUng v^ng đệm có rKng c a $ >i +ulông và đai Hc t*i che đ@ "9n4 c1c liBn 3ết 3im l%*iGđếnGcấu trZc 3im l%*i( ffectively bond e#uipment and assembly cabinet metal frame to the protective earth conductor.nuts and springwashers shall be provided at each end of the bar suitable for the connection of. aWO}ƒ( The earthing bars of each of the cubicles making up the switchboard shall be interconnected by a set of busbars which shall be connectable outside the switchboard and e1tend over its full width.4+IJ recommendations( G Thanh tiếp đất đ !c thiết 3ế đ8 3ết nHi và% thanh tiếp đất chính của tr*m mà 3hông phải th1% r=i +ất 3k thanh c1i nà%( The earthing bar shall be designed for connection to the main earthing bar of the substation without dismantling any of the bars. Strip painted surfaces and coat with corrosion resistant material immediately Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification Page: 2# / 34 .

. 8 padlocking system shall be provided to lock the earthing switch in either open or closed position.th[p $à' R(amm4 3h%an tr >c m* điện $à'( 'rovide cable entry facilities within incoming and outgoing sections.+I recommendations.n c1c tha% t1c nhFm lln nh 3hi đóng tiếp đất 3hi công tắc ha' cFu $a% điện g v0 trí đóng( Qiệc "# $ụng D 3hóa ch&a ha' 3h%1 điện đ8 t1c đEng hệ thHng 3h%1 liBn đEng trBn là 3hông đ !c chấp thu6n Mechanical interlocking systems shall be provided to prevent incorrect operations such as the closing of the earthing switch with the switch or disconnector in closed position.. ?t shall be possible to operate the earthing switch when the switch or disconnector is open. The use of keyed or electric locks to actuate the above mentioned interlocking system shall not be accepted 2. Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification Page: 21 / 34 . materialsC pre(drilled . 'rovide serrated washers under bolt heads and nuts at painted. aWRO}( )hải có th8 tha% t1c cFu $a% tiếp đất 3hi công tắc ha' cFu $a% điện g v0 trí mg( MEt hệ thHng 3hóa móc đ !c cung cấp đ8 3h%1 cFu $a% tiếp đất t*i mEt tr%ng hai v0 trí mg ha' đóng( Q0 trí đóngL mg của cFu $a% tiếp đất đ !c thấ' rM ràng tr phía tr >c tủ điện( %able earthing shall be carried out by an earthing switch with short(circuit making capacity. The gland plates shall be fitted with gaskets tomaintain the degree of protection. The position of the earthing switch shall be clearly visible from the front of the cubicle. 6*i 2G" ch" c&0 Ca*l! !nt#i!" . 'lease specify the cable entry trench depth. G Xệ thHng 3hóa liBn đEng c9 3hí đ !c cung cấp nhdm ngKn ch.ung cấp đF' đủ 3h%ảng 3hông tr%ng tủ đ8 c1p 3hông +0 ch~n [p ha' t1c đEng trBn +1n 3ính +„ c%ng( Đề ngh0 chA ra chiều "Ju m 9ng c1p và%( .ung cấp nhUng điều 3iện $ˆ $àng đ8 đi đ =ng c1p và% phFn ngKn và% và ngKn ra( .12. 'rovide sufficient clear space for cables not to be stressed or impose on there bending radius. in accordance with ? % . structural metal( to(metal joints( G Tiếp đất ch% m*ch điện đEng l7c arthing of the 'ower %ircuit G ]J' c1p tiếp đất đ !c 3ết nHi và% cFu $a% tiếp đất có 3hả nKng ch0u ngắn m*ch thn% tiBu chu/n uz.4. mm thick electro(galvanised steel.ung cấp tấm +ít ph•ng có viền đệm đ8 đ*t cấp đE +ả% vệ4 v6t liệu.before bolting to the earth bar.

operating a latching system with latching bar and guides strong enough to withstand e1plosive force resulting from fault conditions within the assembly.2.ung cấp đF' đủ 3h%ảng 3hông tr%ng tủ đ8 c1p 3hông +0 ch~n [p ha' t1c đEng trBn +1n 3ính +„ c%ng( The %ontractor shall design and construct cable ducting facilities within the premises of Medium Voltage Switchboard %hamber for incoming and outgoing cables.1#.ung cấp miếng +ít ph•ng có viền đệm đ8 đ*t cấp đE +ả% vệ4 v6t liệuth[p $à' R(amm m* điện $à'( !land platesC 'rovide removable gland plates fitted with gaskets to maintain the degree of protection made from .. N?0 2G tVm -/m Co)!# an &lan $lat!" Miếng +ít ph•ng.t 3h%ảng c1ch giUa c1c c#a gFn 3ề nhau "a% ch% có th8 mg hai c#a }W% c<ng lZc( .1R. The single right angle return shall be implemented on all sides and fit suitable resilient sealing rubber to provide the degree of protection and prevent damage to paintwork( G Tất cả c1c c#a đ !c lắp ta' nắm 3i8u cFn g*t chHng Kn m^n4 t1c đEng lBn hệ thHng chHt gài +dng c1c thanh chHt và ra' $ln h >ng đủ m*nh đ8 ch0u đ !c l7c nD m*nh gJ' ra $% điều 3iện h hjng +Bn tr%ng thiết +0( The all doors shall be fitted with corrosion(resistant lever(type handles. 'rovide sufficient clear space for cables not to be stressed or impose on there bending radius 2.ung cấp nhUng góc vuông Cua' trg về trBn c1c m. mm thick electrically galvanised steel.n "7 tróc "9n( Space adjacent doors to allow both to open to I4o at the same time.. Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification Page: 22 / 34 . %^a 2G '?0 Doo#" an co)!#" G Đ.t và gắn nhUng ca% "u c% gi@n thích h!p đ8 đ*t cấp +ả% vệ và ngKn ch.1P. G i7 liBn tục nHi đất đ !c th7c hiện ch% c#a g mfi v0 trí( arth continuity shall be maintain to door in all positions.. 2. \NG %]P CABLE DUCTING Nhà thFu thiết 3ế và thi công nhUng điều 3iện $ˆ $àng đ8 đi đ =ng c1p và% phFn ngKn và% và ngKn ra( .

Tha'h c&i Bu"*a#" G .1c thanh c1i +dng đ.ng điện phJn 3[% nguEi4 có đE $ln điện ca% và có c<ng đ0nh m?c $^ng điện :u'Bn "uHt chiều $ài thanh c1i tr%ng tủ điện( MEt thanh tiếp đất có công "uất đ1p ?ng đ !c h%àn t%àn $^ng "7 cH đ !c lắp đ.1c thanh c1i đ !c lắp đ.e1tending from incoming supply terminalstothe line side of protective e#uipment for outgoing functional units and for future functional units.1S. assuming magnetic material enclosures located indoors in well( ventilated rooms and I4o% final temperature.to shall withstand thermal and magnetic stresses under ma1imum prospective fault currents. G .( Thanh $ln tiếp đất +ả% vệ. 'rovide corrosion(resistant acorn nuts if the cover e1ceeds .44 mm in width.t tr%ng nhà thông th%1ng tHt và nhiệt đE "au c<ng }W%.44< of the clearance time( Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification Page: 23 / 34 . G G €i1 đv +dng v6t liệu c1ch điện 3hông hZt /m có 3hả nKng giU thanh c1i g RWS%.4/o%.G qắp và% 3hung " =n +dng ít nhất P che( i# $ụng đai Hc arc%n chHng Kn m^n nếu tấm nắp rEng Cu1 aWWmm( .4 đủ "?c ch0u đ7ng c1c ?ng "uất tr và nhiệt 3hi có $^ng ngắn m*ch l>n nhất "au nà'( Sufficient supports made from non( hygroscopic insulation material capable of holding busbars at .mích th >c tHi thi8u SWb của $^ng ch0u ngắn m*ch đ0nh m?c "uHt RWWb th=i gian ch0u ngắn m*ch 3or active conductors calculation it shall be taken into account Take into account thermal stresses due to short circuit current.phải tính t%1n đến ?ng "uất nhiệt 3hi ngắn m*ch4 giả "# vj tủ +dng v6t liệu tr tính4 đ.t tr%ng tủ riBng +iệt( mhông có +ất 3k thiết +0 ha' $ụng cụ nà% gắn tr%ng tủ ch?a thanh c1i( .1c nắp c^n l*i th& cJu và% thJn 3hHi tủ( The covers shall be fi1ed to frames with at least .n đến thiết +0 +ả% vệ ch% c1c ch?c nKng đFu ra và thiết +0 ch?c nKng ch% t 9ng lai( The main circuit supply busbars within assemblies. "est cover edges on the cubicle body( 2. G Thanh $ln pha nóng. fi1ings. The si6e of protective earth conductors shall be at least /4< of the rated short( circuit withstand current for .n chính tr%ng c1c tủ điện4 3[% $ài tr đFu cấp ngu.t tr%ng tủ điện và 3ích th >c đ !c chA ra tr%ng 3hi chà% hàng( 8 fully fault rated earth bus shall be provided in the switchboard and the si6e shall be indicated in the offer.1c thanh c1i cấp ngu.

+ shall be used in the construction of the Switchboard.ông "uất của hệ thHng cấp ngu.1c đai Hc và c1c +ulông hệ m[t thn% tiBu chu/n CuHc tế uiyRRRR và uiyRRRO đ !c "# $ụng thi công tủ điện( Tất cả c1c 3h%1 nhanh là l%*i chHng Kn m^n( ?S. %&i $h>a 'ha'h Fa"t!nin&" G .n mEt chiều đ !c :1c đ0nh +gi nhà thFu đ8 thja m@n c1c thiết +0 h%*t đEng tHt( Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification Page: 24 / 34 .1U.2.. G xulông ch% nắp chn là l%*i vln $ính trBn nắp 3hi th1% ra( %over bolts shall be retained in place when undone( 2.1T. Tất cả c1c +E cấp ngu. 8ll fastening shall be corrosion resistant.2Z.metric nuts and bolts in accordance with the re#uirements of ?S-. and ?S-. _h"& L`' 2G I $h"& Tr%ng tDng th84 cung cấp c1c tiện ích D 3h%1 móc tHi thi8u nhUng che "au?n general the following minimum padlocking facilities shall be providedo .m tr%ng h!p đ. N( a' O% 2.#a tủ điện 'anel door o .1W.ông tắc tiếp đất g v0 trí đóng arthing switch in closed position Nhà cung cấp tủ điện gi>i thiệu và cung cấp chi tiết c1c 'Bu cFu về 3hóa liBn đEng ch% thanh c1i tiếp đất( The Switchboard manufacturer shall recommend and provide the details of the interlocking re#uired for busbar earthing.ng nà'( Điện 1p cấp ngu.n mEt chiều ch% tủ điện trung thế là RRWQ( ... 2..n mEt chiều đ8 đ8 h%àn thành4 đ8 th%ả m@n và v6n hành đEc l6p ch% tất cả c1c thiết +0 đóng ngắt trung thế đ !c +a% g.ông tắc đóng L ngắt t*i che Tc9 3híL điệnV Docal trip)close switches 0electrical ) mechanical2 o . DC $o-!# "u$$l..

fuses for outgoing circuits. bc J i Batt!#i!" ‰c Cu' là l%*i nic3nnGca$mium( M1' "*c hai m?c n*p điện Tch6mLnhanhV4 ampn 3ế4 vôn 3ế4 đ~n chA th04 cFu ch& csng đ !c cung cấp( Tất cả c1c phFn h!p thành của +E cấp ngu. 8ll components of the &% supply units shall be housed metalclad enclosurewith hinged door floor or wall mounted.21.' hG'h O$!#ation Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification Page: 25 / 34 . M&@ )9c ?c J i :attery %harger ‰c Cu' ngắt có đủ công "uất đ8 cung cấp $^ng ngắt ch% +a +E h%*t đEng đ. &ual rate 0trickle)booster2 charger. voltmeter. ammeter mains or indication lamp.. voltmeter with terminal voltage clearly marked in red on scale inclusive of engraved instruction label for manner and duration of test( 2.t thiết +0 :*c t7 đEng4 cFu ch& ch% c1c m*ch ra4 ampn 3ế4 ngu. 8 battery test switch and all necessary test components shall be provided to test the discharging capacity of the &% supply units. X. Together with the batteries.ông tắc th# nghiệm ắc Cu' và tất cả c1c thành phFn h!p thành đ !c cung cấp đ8 th# nghiệm công "uất điện phóng điện của +E cấp ngu. there shall be installed with the automatic charging e#uipment.t tr%ng vj tủ đ?ng riBng +iệt +dng tôn tr@ng 32m có thông gió( . satisfactory and independent operation of all the Medium Voltage Switchgears are to be included in this %ontract. ammeter.4 volt.n mEt chiều( :atteries to be nickel)cadmium type. non locking load test switch.8ll &% power supply units necessary for the complete. &% supply voltage for the Medium Voltage Switchgear shall be .ng th=i và đ !c đ.<ng v>i ắc Cu'4 c^n lắp đ. fuses must also be provided.n ch% đ~n chA th04 công tắc th# nghiệm tải 3hông 3h%14 vôn 3ế v>i điện 1p đFu c7c đ !c ghi màu đj rM ràng trBn thang đ% 38 cả nh@n hu>ng $ln về th7c hiện và th=i gian th# nghiệm( The tripping battery shall be of sufficient capacity to supply the tripping current of three units simultaneously and housed in a self contained free standing ventilated steel sheet cubicle.t trBn "àn ha' gắn trBn t =ng( .n mEt chiều đ !c gắn tr%ng vj phủ 3im l%*i có c#a +ản lề4 đ. %apacities of the &% supply system shall be determined by the %ontractor to satisfy the3unctional Hnits correct performance. indicating lamps.

t g phía tr >c của thiết +04 đ.m mEt +1% gi1 cóThe Main -ffer shall comprise a #uotation includingC G )h 9ng 1n 35 thu6t đ8 đ1p ?ng c1c Šui đ0nh 35 thu6t The technical proposal to meet the Specification G .1c 3h1c +iệt đề ngh0 đHi v>i Šui đ0nh 35 thu6t 'roposed variances with respect to the Specification G X. 2. in particular. cable and busbar connections must be accessible via the front. the following construction re#uirements must be met- G .G Đ8 Tủ trung thế đ9n giản và an t%àn ch% "# $ụng4 c1c 'Bu cFu "au phải đ !c đ1p ?ng 3hi chế t*% ?n order to make the Medium Voltage Switchboard simple and safe to use. G Điều nà' đ !c mô tả riBng thn% mlu m@ màu và c1c 3t hiệu rM ràng This shall be described e1clusively in the form of e1plicit symbols and colour codes. %hG" hG'( chc'h Main o%%!# xảng chà% chính +a% g.9 cấu tha% t1c -perating Mechanisms G Tất cả c1c c9 cấu cFn tha% t1c và c1c đi8m tiếp c6n phải đ.22. "9 tr&nh phải đi 3~m tHi thi8u c1c 'Bu cFu "au This document shall be accompanied by at least the followingC G Tài liệu 35 thu6t của thiết +0 Page: 26 / 34 Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification . G X >ng $ln v6n hành ?nstruction !uide G Tr&nh t7 tha% t1c ch% hFu hết c1c tha% t1c hiện t*i phải đ !c mô tả g phía tr >c của mei thiết +0( The operating procedures for the most current operations must be described on the front of each functional unit.c +iệt là đấu nHi c1p và thanh c1i phải tiếp c6n đ !c tr phía tr >c( 8ll operating mechanisms and access points shall be on the front of the functional units.

1c hệ thHng liBn Cuan đến cung cấp thiết +0 The services associated with e#uipment supply G . the supplier will be re#uested to supply the complete wiring diagrams.Technical documents presenting the e#uipment G i9 đ. indicating the average delivery lead times G . La*!l" Nhd' ]1n nh@n v>i tBn nh "au Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification Page: 2 / 34 . 2. as well as the engineering and installation documents.t tr >c của thiết +0 8n accurate representation of the front view of the e#uipment G ]anh "1ch c1c giấ' ch?ng nh6n th# nghiệm liBn Cuan đến hiệu "uất 'Bu cFu The list of test certificates related to the re#uested performances G .t hàng4 nhà cung cấp đ !c 'Bu cFu cung cấp t%àn +E 'Bu cFu đấu $J'4 csng nh c1c tài liệu 35 thu6t và lắp đ. with prices and impact on e#uipment availability time G Tài liệu v6n hành và +ả% $ vng -perating and servicing documents G ]anh "1ch c1c phụ t<nh $7 trU v>i gi14 th8 hiện v>i th=i gian gia% hàng trung +&nh The list of spare parts with prices.2#.1c t<' chfn4 v>i gi1 và t1c đEng trBn th=i gian nh6p hàng của thiết +0 8ny options. with mounting and cable running G xản v2 chính :1c m.t :efore an order is placed. ch?c nKng tủ h* thế Dow voltage functional diagrams G xản v2 +H trí và c1c 3ích th >c4 có c1c 3hung gi1 và c1p &imensional and layout drawings. đ9n tu'ến của tất cả c1c tủ điện Single(line diagrams of all the switchboards G i9 đ.1c điều 3h%ản +ả% hành Warranty terms G Tr >c 3hi đ.

Dabel with essentialmarkings shall includeC G TBn nhà "ản :uất ManufacturerBs name G . Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification .ấp đE +ả% vệ &egree of protection G Nh@n tBn..h% c1c +E ph6n ng%ài tủ chính4 cung cấp c1c nh@n tBn chA ra ngu. ?dentify separate sections of enclosures ngắn #.t hàng của ng =i mua hàng 'urchaser order number G TBn tủ điện và m@ "H Switchboard title and tag number G NKm "ản :uất Lear of manufacture G Điện 1p h%*t đEng4 tFn "H đ0nh m?c Service voltage.n cấp điện( Đ1nh $ấu trng phFn riBng của vj tủ &esignation labelsC 3or other than main assemblies.hA đ0nh l%*i tủ điện Switchboard type designation G M@ "H đ. KeN fU5T MANUFACTURING NhG )ả' g Vt: Page: 2! / 34 #. rated fre#uency G ]^ng đ0nh m?c ch% hệ thHng thanh c1i "ated current of the busbar system G Điện 1p đ0nh m?c ch% c1c m*ch phụ "ated voltage of the au1iliary circuits G Đ0nh m?c ca% đi8m và $^ng ngắn m*ch đ0nh m?c và th=i gian ch0u $^ng m*ch "ated peak and short time withstand current and withstand time G . providedesignation label stating source of electrical supply.1.

2. G qắp đ. Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification Page: 2" / 34 . which are involved in the related manufacturing. G X%àn tất lắp r1p t*i : gng4 v>i thanh c1i gắn nDi và lắp r1p c1c thiết +0 h%*t đEng 3actory assembly completed.t và đấu nHi :%ng 8ssembly installed and connected( G .4 years e1perience in the specified e#uipment production( #.Manu%actu#!# Tủ điện trung thế và c1c phụ 3iện phải đ !c "ản "uất tr%ng nhà m1' có ch?ng nh6n uiy }WWR v>i tHi thi8u RW nKm 3inh nghiệm tr%ng "ản :uất thiết +0 Cui đ0nh( The Medium Voltage Switchboards and their components shall be manufactured in the factory0ies2 certified with ?S. testing.I44.t "…n "àng ch% th# nghiệm thông lệ và g#i đi 8ssembly ready for routine testing and dispatch. with busbars e1posed and functional units assembled. The %ontractor shall make provision in his rates to cover the ngineer e1penses for such inspection( Thiết +0 phải đ !c gia% hàng c<ng v>i tất cả c1c tài liệu 'Bu cFu ch% lắp đ. commissioning. certificate with at least . G qắp đ. Nhà thFu thông +1% ch% Nhà t vấn "a% ch% việc th# nghiệm có th8 th7c hiện thn% c1c + >c "auThe %ontractor shall notify the ngineer so that inspections may be conducted at the following stagesC G X%àn tất chế t*% và "9n 3abrication and painting completed. _iFm t3a In"$!ction" Thiết +0 đ !c 3i8m tra tr%ng Cu1 tr&nh "ản :uất tr%ng +ất 3k nhà m1' nà% tham gia và% Cu1 tr&nh "ản :uất( €i1 trZng thFu đ@ +a% g.m chi phí ch% Nhà t vấn đ8 th7c hiện nhUng chu'ến đi 3i8m tra nh v6'( The e#uipment may be inspected during manufacturing in any of the plants. operation and servicing(maintenance.hấp thu6n và +àn gia% 8cceptance and handover.t4 th# nghiệm4 ch*' th# và nghiệm thu4 v6n hành và +ả% $ vng( The e#uipment shall be delivered with all the documents re#uired for installation.

THh NGHIỆM TESTS Th^ '(hi/m m` T.1.P. Nhà thFu phải đệ tr&nh $u'ệt ch% Nhà t vấn giấ' ch?ng nh6n th# nghiệm mlu tủ điện trung thế của nhà "ản :uất tr ph^ng thí nghiệm đEc l6p( The %ontractor shall submit for the ngineerBs approval with the proposed manufacturer Medium Voltage Switchboards Type Test certificates from independence laboratory( Nhà thFu phải tr&nh c1c giấ' ch?ng nh6n th# nghiệm mlu "auThe %ontractor shall present the following type testing certificatesG Th# nghiệm :ung c1ch điện ?mpulse dielectric withstand test G ĐE c1ch điện g th# nghiệm tFn "H công "uất &ielectric withstand at power fre#uency test G Th# nghiệm Cu1 nhiệt -verheating test G Th# nghiệm ch0u đ7ng $^ng ngắn m*ch chấp nh6n 8dmissible short time current withstand test G Th# nghiệm tha% t1c c9 3hí Mechanical operation test G mi8m tra m?c đE +ả% vệ &egree of protection check G mi8m tra tính t 9ng thích điện tr lectromagnetic compatibility check 0 M% test2 G mi8m tra công "uất ngắt của thiết +0 tr%ng tủ Switchgear device breaking capacity checks G mi8m tra công "uất h%*t đEng của thiết +0 tr%ng tủ Page: 3# / 34 Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification .$! t!"t P.

1c th# nghiệm c9 và điện thông th =ng t*i nhà m1' +dng c1ch "# $ụng c1c m*ch điện4 c1c thiết +0 mô h&nh 3ết nHi tr ng%ài 8ssembliesC lectrical and mechanical routine function tests at the factory using e1ternally connected simulated circuits and e#uipment.Switchgear device making capacity check P. %arry out the following testsC G .2. relays. G Th# nghiệm l>p c1ch điện &ielectric testing- G Th# nghiệm ch?c nKng. Th^ '(hi/m thô'( thMN'( Routin! t!"tin& Tất cả c1c thiết +0 +a% g. interlocking and alarm e#uipment( G Th# nghiệm $^ng và% "9 cấp và th? cấp 'rimary and secondary current injection test G Th# nghiệm điện trg c1ch điện ?nsulation resistance test G Th# nghiệm tFn "H công "uấtLđiện 1p :%a' chiều tr%ng mEt phZt 8% voltage)'ower fre#uency one minute test G Th# nghiệm điện 1p :ung ?mpulse voltage test G Th# nghiệm "7 liBn tục của $J' Wiring continuity test G Th# nghiệm h%*t đEng c1c +E ph6n h!p thành Page: 31 / 34 Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification .v6n hành c1c thiết +0 c9 3hí4 r= ln4 +ả% vệ4 3hóa liBn đEng và thiết +0 +1% đEng 3unctional testingC -perate mechanical devices... The manufacturer shall notify the ngineer fourteen 0.2 days in advance when the tests are to be performed.1c tủ điện. protection.m tr%ng tài liệu 35 thu6t nà' t<' thuEc và% 3i8m tra +gi Nhà t vấn t*i : gng của nhà "ản :uất( Nhà "ản :uất phải thông +1% ch% Nhà t vấn RP ngà' tr >c 3hi c1c th# nghiệm đ !c th7c hiện( Th7c hiện c1c th# nghiệm "au8ll e#uipment covered by this specification shall be subject tothe ngineerBs inspection at the manufacturerBs works.

Supplier shall make necessary correction to the satisfaction of the ngineer before acceptance is made( R.z( L ?nstallation of the Medium Voltage Switchboards shall be carried out according to the manufacturerBs recommendations and relevant drawings and in conformity with ? regulations and applicable ? % standards. 6?0 -it In"tallation qắp đ.ng t của Nhà t vấn tr >c 3hi thiết +0 :uất : gng( Nếu 3ết Cuả th# nghiệm chA ra +ất 3k thiết +0 nà% thn% 'Bu cFu của Nhà t vấn 3hông đ*t 'Bu cFu4 th& nhà cung cấp phải th7c hiện c1c chAnh "#a cFn thiết đ8 thja m@n Nhà t vấn tr >c 3hi "7 chấp thu6n đ !c $u'ệt Test reports and certificates shall be approved by the ngineer prior to the e#uipment leaving the factory. X.?f the test results show that any e#uipment of the purchase order is not met. from training of personnel to installation and full commissioning on site if re#uired by the ngineer( G G R.t và% mEt "àn ge( ach functional unit shall be set on and screwed onto a wooden floor G Thiết +0 phải đ !c +ả% vệ riBng +iệt chHng m a và +ụi +dng c1ch +fc p%l'nth'lnnn4 tr%ng đó có đ.' ch @F' T#an"$o#tation G Mei thiết +0 đ !c đ.t và +ắt +ul%n ch.1.t c1c +a% hZt /m( Page: 32 / 34 Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification .3unctional test of all components G Tất cả c1c giấ' ch?ng nh6nL +1% c1% th# nghiệm đ !c đệ tr&nh lBn Nhà t vấn tr%ng v^ng RP ngà' "au 3hi h%àn tất th# nghiệm 8ll test reports)certificates shall be submitted to ngineer within fourteen 0.t và ch*' th# và nghiệm thu t%àn +E trBn công tr =ng thn% 'Bu cFu của Nhà t vấn( L The Switchgear manufacturer shall be capable of providing all the services necessary..2 days of the completion of such tests. G .1c giấ' ch?ng nh6n và +1% c1% th# nghiệm phải đ !c "7 đ.t tủ trung thế đ !c th7c hiện thn% c1c tiến c# của nhà "ản :uất và c1c +ản v2 liBn Cuan và tuJn thủ c1c Cui đ0nh uzz và c1c tiBu chu/n 1p $ụng của u. Nhà "ản :uất tủ trung thế phải có 3hả nKng cung cấp tất cả c1c $0ch vụ cFn thiết4 tr đà% t*% nhJn "7 đến lắp đ.

1c $ải ge đ !c "# $ụng đ8 ch0u c1c va ch*m( rain and dust by polyethylene Wooden straps shall be used to protect against impact. sand and all direct chemical pollution G ‹E /m nh là tr%ng điều 3iện h%*t đEng +&nh th =ng thn% Cui đ0nh 5umidity in compliance with that defined for normal operating conditions S. THh NGHIỆMk %Hlm THh Xn NGHIỆM THU TESTING AND COMMISSIONING Th# nghiệm t*i công tr =ng4 ch*' th# và nghiệm thu đ !c th7c hiện +gi c1c Cui đ0nh của NzT_( 3ield testing and commissioning of the Medium Voltage Switchboards shall be carried out by the code of ?nterEational lectrical Testing 8ssociation 0E T82. fế0 Aj 2G LM $h" Han lin& an "to#a&! G iàn ge của thiết +0 phải có th8 ch0uđ !c việc :ếp $v +dng :n nJng( The wooden floor onto which each functional unit is screwed should allow for handling by a forklift( G Tủ điện phải có 3hả nKng ch0u đ !c l u 3h% lJu tr%ng 3h%ảng th=i gian cFn thiết $ >i c1c điều 3iệnThe switchgear should be capable of being stored for as long as necessary in the following conditions- G QKng n >c4 gió4 c1t và tất cả c1c ô nhiˆm h%1 chất tr7c tiếp Splashing water. G G . in which desiccant bags are placed( G . R.1. wind.2. Th^ '(hi/m t9i cô'( t3MN'( Sit! t!"tin& Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification Page: 33 / 34 .hA có c1c nhJn "7 đủ tr&nh đE "2 th7c hiện th# nghiệm và ch*' th# và nghiệm thu Tủ điện trung thế -nly #ualified personnel shall test and commission the Medium Voltage Switchboards( S.The units shall be individually protected against wrapping.

checking of the parameter settings by direct reading G mi8m tra tính l%gic của đấu $J' và% và ra %hecking of logical input)output wiring G Tha% t1c c1c thiết +0 tủ điện +dng c1c nZt nhấn Switchgear device operation by push( button G Th# nghiệm đấu nHi $J' thí đi8m mhông có c1c cấu h&nh nà% cFn có thủ tục th# nghiệm 3h1c4 "2 đ !c chấp thu6n 'ilot wire connection test Eo configurations. which re#uire other test procedures. the e#uipment proposed shall be designed so that the commissioning of each functional unit does not re#uire an additional individual testing of each protection and measurement function. Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification Page: 34 / 34 . S.t thông "H m*ch +ả% vệ và +1% đEng trBn thiết +0 điều 3hi8n và +ả% vệ( The only settings re#uired during the commissioning of the Medium Voltage Switchboards shall be parameter settings of the protections and the alarms on the protection and control unit.‹8 giảm th=i gian ch*' th# và nghiệm thu4 thiết +i phải đ !c thiết 3ế "a% ch% việc ch*' th# và nghiệm thu của trng thiết +0 3hông đ^i hji thBm c1c th# nghiệm riBng +iệt của mei tính nKng +ả% vệ và đ% l =ng(Th# nghiệm phải đ !c gi>i h*n tr%ng?n order to reduce commissioning time.2.t +dng c1ch đfc tr7c tiếp 3i8m tra c1c đấu nHi đến c1c cảm +iến $^ng và 1p +dng c1ch đ a và% $^ng th? cấp %hecking of the connections to the current and voltage sensors by secondary injection. %h9@ th^ 2G '(hi/m th Co((i""ionin& .1c cài đ. will be accepted.t tr%ng Cu1 tr&nh ch*' th# và nghiệm thu tủ điện trung thế chA có là cài đ. Testing shall be limited toC G Đ% $^ng $ và điện 1p ch% c1c cấu h&nh có "# $ụng c1c gi1 tr0 nà' Measurement of residual current and voltage for configurations which use those values G mi8m tra c1c thông "H cài đ.