You are on page 1of 19

PHẦN 7: ỐNG ĐIỆN, THANG MÁNG CÁP PART 7: CABLE SUPPORT & DUCT SYSTEMS

1.
1.1. TỔNG QUAN GENERAL Mô tả Functional Desc i!tion Phạm vi công việc hệ thống ống điện và thang máng cáp bao gồm tất cả các lắp đặt điện yêu cầu cho ! án" The cable support & duct systems scope of work covers all electrical installation required for the project. 1.2. Tham ch !" ch#$ C oss Re"e ences #$ng %uát General Ph& h'p v(i ch)*ng +h,ng yêu cầu chung" Comply with General requirements section #ất cả các ống điện và thang máng cáp phải đ!'c -ản .uất th/o tiêu chu0n 123 liên %uan m(i nhất" All cable support & duct systems shall be manufactured in accordance with the latest relevant I C !tandards.

2.
2.1.

CH%T &'(NG #UAL$TY M)" *+t t, Sa%!les 3ung cấp bảng m4u v5t t) c6 m4u v5t t) c7a tất cả giá đ8 cáp và hệ thống ống điện đ)'c đ9 ngh: -; <ng cho công t=>nh" !ubmit a sample board with samples of all Cable support and duct system proposed to be used on the project.

2.2.

T-./h 0"12t Su&%issions  ?ản v@ thi công

Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification

Page: 1 / 19

D #uyBn máng cáp c6 lK ph< và nh. D #uyBn Fhay cáp và máng cáp và thang cáp Cable tray and trunkin" and cable ladder routes.  #hông -ố FM thu5t Technical data #=>nh uyệt tài liệu FM thu5t c6 tối thiAu nh. D Gố FHo cáp và ống điện chôn ngầm %nder"round conduits and pits.Ey !ng" #it locations with construction "rid references. D 3ao đI đáy ống điện chôn ngầm Invert levels for under"round conduits.ng thông -ố đặc tLnh &esi"n basis and performance parameters.ng t=<c . 3ao đI đáy ống điện hoặc chi9u -Eu chôn các tuyBn ống điệnQ m)*ng máng ngầm" Invert level or depth of burial for under"round enclosures. D #=>nh bày t7 điện bao gồm nh.u c6 phối h'p v(i FBt cấu và các hệ thống Fhác" (ayout of cable supports and enclosures on the current architectural back"round coordinated with the structure and other services. ?ố t=L giá đ8 cáp và m)*ng máng t=ên bản v@ FiBn t=Oc hiện h.ng chi tiBt -auC #rovide shop drawin"s showin" the followin"$ D #uyBn Ey cáp Cable routes. !hop drawin"s 3ung cấp bản v@ thi công thA hiện nh. D JI -Eu chôn Ey cáp và ống điện &epth of burial for cables and conduits. Page: 2 / 19 D D Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification .ng Ey tLn hiệu" !ub'main cable tray routes and si"ns. P: t=L hố cáp c6 tham chiBu l)(i .ng thông tin -auC #rovide technical submissions with at least the followin" information$ D D 3* -N thiBt FB và nh.uyên tầng" !witchboard cupboard layouts includin" risers.

ng phXng máyC YEy cáp Fhông c6 vV bWc bên ngoài đi t=ên Fhay cáp Q đi t=ên máng cáp hoặc t=ong ống điện uPP3 ch:u tải l(n" Z nh. HỆ THỐNG ỐNG ĐIỆN 45 THANG MÁNG CÁP CABLE SUPPORT & DUCT SYSTEMS 3. +here prone to mechanical dama"e use metallic conduit. 67 ch8/ 97a Selection #$ng %uát General 3ung cấp nh.ng Ey cáp c6 chất cách điện bTng nh!a Uo và c6 c6 vV bWc ngoài đi t=ên Fhay cáp hoặc Ey cáp Fhông c6 vV bWc bên ngoài đi t=ong máng cáp hoặc ống điện PP3" Concealed spaces$ Thermoplastic insulated and sheathed cables on cable tray* or unsheathed cable in trunkin" or in #)C conduit. Shông gian b: ch/ FLnC +h. #)\ng vách ạng thạch caoC YEy cáp t=ong ống điện PP3 !tud walls$ Cable in #)C conduit.1. <ng ống Fim loại" #lant rooms$ %nsheathed cable on cable tray* in trunkin" or in heavy duty u#)C conduit.ng hệ thống -auC #rovide the followin" systems$ D D Jặt t=ong -àn bêDtông đOcC Ey cáp đặt t=ong ống điện PP3 Cast concrete slabs$ %nsheathed cable in #)C conduit.D D R4u v5t t) !amples Gồ -* hoàn công thA hiện chLnh .ng n*i [ c6 h) hVng c* hWcQ -.aC YEy cáp t=ong ống điện PP3 #lastered or rendered surfaces$ Cable in #)C conduit. Page: 3 / 19 D D D D Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification . 3. Shông gian c6 thA tiBp c5n đ)'cC Ey cáp c6 chất cách điện bTng nh!a Uo ch:u nhiệt và c6 c6 vV bWc ngoài đi t=ên Fhay cáp hoặc Ey cáp Fhông c6 vV bWc ngoài đi t=ong máng cáp hoặc ống điện PP3" Accessible spaces$ Thermoplastic insulated and sheathed cables on cable tray* or unsheathed cable in trunkin" or in #)C conduit.ác hệ thống ống điệnQ m)*ngQ máng chôn ngầm" Accurate records of installed under"round enclosure systems. #=ong nh. ?9 mặt tô v.

ng v: t=L 0m thấpQ t=áng F@m cho các thangQ máng cáp và hệ thống t=/o đ8 bTng thHp m9m" If installed in damp locations* "alvani1e mild steel wirin" enclosures and support systems. 4.  #=)ng bày e/t out +Bu lI =a chK nh>n thấy đ)'cQ lắp đặt ống điện chạy -ong -ong và th5t vuông g6c Fhi đ$i h)(ng" If e2posed to view* install conduits in parallel runs with ri"ht an"le chan"es of direction Inspection fittin"s  Ph< Fiện ph<c v< FiAm t=a Assesscial for checkin" Jặt N v: t=L c6 thA tiBp c5n đ)'c" (ocate in accessible positions.1.--mm concrete . Ố/< = 2/ Con'uits  bng ccng 0i"id conduits 3ung cấp ống điện chạy ài thdngQ đ9u và Fhông b: l7ngQ c6 g\ hay cạnh -ắc" #h!c hiện ống điện -ao cho c6 Lt -ố ph< Fiện đ)\ng ống nhất" #rovide strai"ht lon" runs* smooth and free from ra"s* burrs and sharp ed"es.minimum thickness from conduit /.  #=áng F@m Galvani1in" +Bu lắp đặt N nh. :. !et conduits to minimise the number of fittin"s.  YEy FHo mồi &raw cords Page: 4 / 19 Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification .D 3hôn ngầmC YEy cáp bWc Fim loại t=ong ống điện uPP3 hoặc Ey cáp c6 l(p vV bWc đi t=ong ống uPP3 ngoài đOc t=ong bê tông ]^^ mm _đI ày tối thiAu t` ống điệna %nder"round$ armoured cable in u#)C conduit or sheathed cables in u#)C conduit encased in .T T' MATER$ALS :.

ng chK thay đ$i đI cao hoặc h)(ng"GIp FHo Ey chôn ngầmC -. Ố/< = 2/ =>t ?m Conceale' Con'uit  #uyBn 0outes #uyBn bng đ)'c Em t=ong =inh t)\ngQ đOc vào t=ong tấm -àn hoặc đ)'c lắp đặt N nh. m of cord coiled at each end of the run" P5t t)C YEy Polyp=opyl/n/ hoặc Ey tiBp đất nhi9u tao c6 bWc cách điện tiBt iện tối thiAu là f mmg" 3aterial$ #olypropylene cord* or insulated stranded earth wire* 4.#$ng %uátC 3ung cấp Ey FHo mồi t=ong ống điện ! t=.-m* and cable tray and ladder to be used otherwise" :. (eave .mm5 minimum si1e.  3hi9u ài tối đa 3a2imum len"th 3hi9u ài tối đa c7a ống điện là ]^m và nBu Fhông th> máng cáp c6 lK và máng cáp -@ đ)'c -.  bng điện t=ong -àn bêDtông Conduits in concrete slabs Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification Page: 5 / 19 ." JA ) ] mHt Ey cuIn t=Xn lại N đầu cuối c7a ống điện" General$ #rovide draw cords in conduits not in use.  GIp FHo Ey &raw'in bo2es #$ng %uátC 3ung cấp hIp FHo Ey N Fhoảng cách Fhông %uá h^m cho nh. <ng" 3a2imum len"th of conduit run to be .2.ng ống điện chạy thdng và N nh. <ng loại nắp c6 đệm FLn và làm FLn hIp đA chống h*i n)(c" General$ #rovide draw'in bo2es at intervals not e2ceedin" 6. &o not provide inspection fittin"s. %nder"round draw'in bo2es$ #rovide "asketed covers and seal a"ainst moisture.m in strai"ht runs* and at chan"es of level or direction.ng v: t=L Fhông thA đBn gần đ)'cC 3hạy t=!c tiBp gi.a các điAm nốiQ giảm thiAu -ố ống điện và điAm nối" Shông lắp đặt các ph< Fiện ph<c v< công tác FiAm t=a" Conduits concealed in wall chases* embedded in floor slabs or installed in inaccessible locations$ 0un directly between points of termination* minimisin" the number of sets..

an tanF =oom-" GollonDblocF mloo= +h.#uyBn ống điệnC Shông đ)'c chạy ống điện t=ên l(p mặt bêDtông" Shông chạy t=ong nh. 0oute to avoid crossovers and minimise the number of conduits in any location.ng -àn gạch Fhối =Kng #rohibited floor slabs Yo not =un con uit.ng v&ng cjng cáp FBt cấu" 3hạy các tuyBn Ey cáp t=ánh chHo nhau và giảm tối thiAu -ố l)'ng ống điện N bất Fk v: t=L nào" bng đặt -ong -ong cách nhau tối thiAu là f^ mm N mKi bên" 0oute$ &o not run in concrete toppin"s. SLch th)(c ống điệnC J)\ng FLnh tối đa là gf mm" Conduit si1e$ 54 mm ma2imum diameter. &o not run within pretensionin" cable 1ones7 cross pretensionin" cable 1ones at ri"ht an"les. !pace parallel conduits at least 4.om boil/= =oom-Q plant =oom.ng v&ng cjng cáp FBt cấuQ cắt ngang vuông g6c nh.ma2imum/ diameter conduits centrally in each column.om p=/ca-t hollonDblocF typ/ mloo=-" 9:t .mm.mm. 3hK uốn congC bng đi vào cIt c6 bán FLnh bU cong tối thiAu ]f^mm"J<c cắtC Fhông cắt cIt" Mends$ nter columns via bends with minimum radius of . +h. 3hi9u -Eu chôn tối thiAuC bTng đ)\ng FLnh ống điện hoặc g^ mm" 3inimum cover$ Conduit diameter or5.n" <i=n c>c <o?n l@ cA <B kCn bDtonE vFa cGa sHn bIn" "?ch cA l@ <Jc trKLc"  3It nhà 3olumn- #$ng %uátC Shông đặt %uá p ống điện c6 đ)\ng FLnh gf mm _tối đaa tại tEm mKi cIt" General$ &o not place more than four 54 mm .in th/ co=/Dmill/ -/ction. Chasin"$ &o not chase column-" Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification Page: / 19 .ng n*i ống điện đi %ua phLa t=ên ] l(p thHp gia cố 8i2in"$ 8i2 directly to top of the bottom layer of reinforcin" where the conduits pass above a sin"le layer of reinforcin".4.in th/ mloo= -lab.ng tấn -àn cấm đặt ống điện Shông chạy ống điện t=ong mặt -àn c7a phXng nồi h*iQ phXng máy và bA chca oocat/ con uit. e! lắp chặtC lắn t=!c tiBp t=ên b9 mặt c7a l(p gia cố đáy N nh.mm apart.

GIp gắn t)\ng t=ên ống điện uPP3C Jối v(i FLch th)(c đặt biệtQ hIp gắn t)\ng Fhông c6 -un bTng uPP3Q cung cấp hIp Fim loại c6 nối đất đ)'c chB tạo -un" +all bo2es on %#)C conduits$ 8or special si1e wall bo2es not available in %#)C* provide prefabricated earthed metal bo2es.  Ph< Fiện đA FiAm t=a Page: ! / 19 Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification .  +h.:.o" 8or direct buried installations requirin" the use of Cate"ory A conduit* provide protective cover strips and corru"ated conduit.  bng điện loại s Cate"ory A conduit Jối v(i việc lắp đặt chôn t=!c tiBp c6 yêu cầu -. N nh. If necessary* provide for adjustment or ease of maintenance. Ố/< = 2/ @h A m 9$B *C @hD A 2/ Non(Metallic Con'uits An' Fittin)s  Jặt bên )(i tấm cách nhiệt và tấm l6t" 3on uit. #rovide the minimum possible len"th. <ng bjng ph7 bảo vệ và ống m9m lX .3.ng Fhoảng cách đ9u nhau đA đạt đ)'c đI thdng t=ên anh nghra" 3edium duty conduit* restrained at re"ular intervals to achieve a nominally strai"ht run.  bng điện t=ong -àn Conduit in slabs bng ch:u tải t=ung b>nhQ đ)'c gi.ng ống điện ch:u tải nhq" (ocate below roof insulation and sarkin".in =oom -pac/ #=ong Fhoảng Fhông gian mái c6 thA tiBp c5nQ phải áp <ng các biện pháp bảo vệ c* hWc cho nh.  bng m9m 8le2ible conduit 3ung cấp cho máy m6c và thiBt b: đA chống =ung" +Bu cần thiBt lắp đặt -ao cho c6 thA đi9u chtnh hoặc [ bảo t=>" 3ung cấp chi9u ài ống ngắn nhất" #rovide for equipment and plant subjected to vibration. In accessible roof spaces* provide mechanical protection for li"ht' duty conduits. <ng ống điện loại sQ -.ng ph< Fiện FBt h'p Associated fittin"s ooạiC 3&ng loại và v5t liệu nh) ống điện Type$ The same type and material as the conduit.

ng Fhoảng cách Fhông %uá ] mHt" General$ #rovide purpose'made accessories and covers to match the duct system.ng n*i c6 thA tiBp c5n đ)'c và N nh.ng giá đ8 ccng" ?o t=Xn nh.:.ng cạnh bHn và cung cấp nh. :.ng n*i mà nắp đ5y nTm N mặt t=ênQ đ8 bTng Fqp gi.ng miBng l6t cao -u cho Ey cáp chK đi vào bên t=ong máng Fim loại" #rovide purpose'made ducts* skirtin" ducts and floor ducts* incorporatin" se"re"ation where used for multiple services* and ri"idly supported. CEc 9$B mE/< = 2/ Ducte' *i in) enclosu es  Ráng &uctin" 3ung cấp máng -ản . 2pansion couplin"s$ If encased in concrete* do not provide bellows type.Inspection fittin"s 3ung cấp loại ph< Fiện đA FiAm t=a cht N nh. <ng loại lX . Cable support$ 2cept for hori1ontal runs where the covers are on top* support wirin" with retainin" clips at intervals of not more than .ng nắp đ5y ph& h'p v(i hệ thống máng" 3ung cấp nh.uất đA đi EyQ máng Wc t)\ngQ máng t=ên -ànQ c6 nhi9u ngjn =iêng N nh. m" Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification Page: " / 19 .ng n*i -.ng n*i nh>n thấy" #rovide inspection'type fittin"s only in accessible locations and where e2posed to vien"  Jầu nối Noints ooạiC loại án F/o hay lắp vào nhau" Sh(p nối giin nNC +Bu đặt t=ong bêD tông th> Fhông -.  Ph< Fiện Accessories #$ng %uátC 3ung cấp nh.ng ph< Fiện chB tạo đA đi Ey và nh. 0oun off sharp ed"es and provide #)C bushes for cable entries into metallic ductin". #rovide screw'fi2ed covers* or clip'on covers removable only with the use of tools.o đàn hồi" Type$ Cemented or snap on joints. N nh.ng nắp đ5y loại bắt vLt hoặc loại t! Fqp cht tháo đ)'c bTng <ng c<" liá đ8 Ey cápC +goại t=` chạy đ)\ng nTm ngang N nh. <ng cho nhi9u hệ thốngQ và nh.

ng tLnh chất đặc biệt cần phải đ)'c .  Shả njng ch:u tải (oadin" capacity TPi thiQt kQ$ R= s.HtQ FiAm t=a nh. <ng máng cáp c6 lKQ thang cáp và nh.ng ph< Fiện nguyên bI mua -un t` mIt nhà chB tạo t=ong c&ng mIt cng <ng" #rovide proprietary trays* ladders and accessories from a sin"le manufacturer in the same application" o!a chWn nhà thầu c6 đ7 njng l!c đ)'c phê chu0n cho cIt" 8or columns* a qualified supplier need to be selected with approved. an toHn vH <S l=ch t.  Gệ thống !ystem Gệ thống giá đ8 cáp th> đ)'c cung cấp cho việc chạy nhi9u ống điệnQ Ey cáp chống cháy và Ey cáp c6 vV bWc ngoài bTng PP3 và thông th)\ng t` các -ản ph0m tiêu chu0n c7a nhà chB tạo Cable support systems are to be provided for multiple runs of conduit* fire rated and #)C sheathed cable7 and are "enerally to be from manufacturersO standard ran"es.:.4 lVn sWc bXn sau cYn" . G E =G cE@ Ca&le Su!!o ts  Gệ thống !ystem 3ung cấp hệ thống đ8 Ey cáp hoàn chtnh bao gồm máng cáp c6 lKQ cIt cho thang cáp bao gồm các giá đ8Q bát t=/o thiBt b: và ph< Fiện #rovide a complete cable support system consistin" of trays* ladders columns includin" brackets* fi2in"s and accessories. an tUan t.ng .ng n*i thi công n$i và nh.F.  e! chB tạo 3anufacture e.i thiTu bIn" .  3hB tạo 3anufacture Z nh./m .i thiTu* h= s.. liệu đi đ)'c .tPi ph> hZn"/ Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification Page: 9 / 19 .uất bản c7a nhà -ản -uất cho -! ph& h'p" +here e2posure and special properties need to be considered* check manufacturersO published data for suitability.

0eturn ed"es . <ng hệ thống đạt yêu cầu bTng cách -..4 on ultimate stren"th . +ắp đ5y cho thang đ)'c làm c&ng mIt v5t liệu và h>nh ạng" 3hi9u =Ing tiêu chu0n t` zf mm đBn {^^ mmQ chi9u ài tiêu chu0n là g"p m và h m" (adder covers from same materials and profiles. P5t liệuC wRáng thangx đu'c -ản -uất t` Fim loại 5p Fhuôn _Fhông c6 hàna Goàn thiệnC Rạ F@m lh^^Q ph7 ngoài loại s| ]f^" Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification Page: 1# / 19 . <ng t=ong tất cả các t=)\ng h'p" Jầu nối Fim loại phải c6 đai ốcQ buDlông và lông đ9n D cht &ng =iêng lU" +here fire ha1ard properties are required under the MCA clauses A5.[ m and 6 m.&esi"n loads$ 3inimum safety factors and deflection* a minimum safety factor of .] mm in hei"ht* or ^4 mm deep profile ed"es with top return flan"e of ..5 mm to . 2terior$ 8or non corrosive environments hot dipped "alvani1in" .and !pecification C.collapse load/.ng n*i đặc tLnh nguy cháy đ)'c yêu cầu th/o đi9u Fhoản ?3s sg"pQ 3]"]^ và vui đ:nh FM thu5t 3]"]^Q cung cấp hệ thống tuEn th/o -. !tandard widths ^4 mm to _-..after fabrication/. <ng mạ F@m nhOng n6ng _-au Fhi chB tạoa cho môi t=)\ng Fhông c6 -! jn mXn" Interior$ 8or "eneral purpose dry conditions 1inc or 1inc'aluminium coated steel* or non metallic materials.  Ráng cáp c6 lK" Cable trays ooạiC Gệ thống wmáng thangx v(i thanh ngang c6 =inh đ)'c đ<c lK và đ)\ng =ay N mặt bên" 3ạnh hồi cao t` ]g mm đBn ]y mm hoặc mặt cạnh -Eu zf mm c6 mặt hồi t=ên đtnh ]gmm đA tjng đI ccng" Type$ \(adder trayO systems with punched inte"ral slotted run"s and side rails.  #hi công n$i 2posure ?ên t=ongC đối v(i đi9u Fiện Fhô =áo n6i chungQ -. 3etal connectors to be with all nuts* bolts and washers ' sin"le use only. <ng đầu nối và ph< Fiện Fqp chặt Fim loại" Jầu nối -'i ny lon th7y tinh wFhoá t=ongx c6 thA đ)'c -. #roprietary \snap inO "lass fibre'nylon connectors may be used in all other cases.. <ng v5t liệu phi Fim loại hoặc thHp mạ nhôm F@m hoặc mạ F@m" ?ên ngoàiC e.5 mm for added ri"idity.  Jặc tLnh nguy cháy 8ire ha1ard properties Z nh.-* provide a complyin" system usin" metal connectors and fasteners..[* C.mm* standard unit len"ths are "enerally 5..

Installation$ In wet or damp conditions drain holes required for \ladder trayO. } nguyên bI mua -unQ Ey -iBt PP3" #roprietary cable clamps .M3T/* M3T ran"e is from -.4-.5 mm.  3hi tiBt gi.a các =ay hoặc nhôm bTng các thanh =ay hay thanh nhôm nhôm đOc FBt cấu" 3aterial$ Rot dipped "alvanised steel construction for "eneral use with folded steel side rails and cable support run"s between rails or aluminium as e2truded structural "rade aluminium rails and bars.anh cho điện thoại và . Allow for any nesseccary chan"es from cable tray as shown on the drawin" to cable ladder to ensure load capacity of support. <ng chung v(i thanh =ay thHp uốn và thanh ngang gi. cáp Cable fi2in" e. lắn vào FBt cấu c7a toà nhà 8i2in" to buildin" structure #$ng %uátC lắn nh. liệu" 8or tray identification powder coat paint finish$ oran"e for power* blue for data & telecom.saddles/* #)C ties._ mm to . JI àyC JI ày Fim loại n9n _?#RaQ t` ^Q{ mm đBn ]Qg mm"e! lắp đặtC t=ong đi9u Fiện )(t hoặc 0m thấp th> đXi hVi phải c6 lK thoát n)(c cho wmáng thangx"liá t=Ong thầu đi bao gồm chi phL cho việc chuyAn đ$i cần thiBt t` máng cáp nh) thA hiện t=ên bản v@ -ang thang cáp đA đảm bảo Fhả njng ch:u tải c7a thang máng cáp" Thickness$ Mase metal thickness . Ey cáp Cable fi2in" Page: 11 / 19 Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification . 8inish$ 8inish$ `incalume G6--* coatin" class A` ..3aterial$ \(adder trayO manufactured in press formed metal .  3hi tiBt gi.ng giá đ8 vào FBt cấu c7a tXa nhà hoặc vào nh.ng giàn Fhung bTng cách gắn t=!c tiBp nh.  #hang cáp Cable ladders P5t liệuC Y&ng thHp mạ F@m nhOng n6ng &ng cho m<c đLch -.without weldin"/. <ng Fqp cáp ch.ng cái m6c hoặc cái Fqp" General$ 8i2 supports to the buildin" structure or fabric by means of direct fi2in" han"ers or brackets. Ráng cáp ph7 hoàn thiện -*n trnh điệnC màu cam cho đIng l!cQ màu .

mm. <ng Ey hoặc m6c ch. HI@ ?m JC/ Floo &o+es e.  ?án FLnh cong Mend radius oắp đặt các đoạn bU cong c6 bán FLnh t=ong tối thiAu ]g lần đ)\ng FLnh ngoài c7a đ)\ng FLnh cáp l(n nhất đ)'c bU" #rovide bends with a minimum inside radius of .7. } ph& h'p cho việc -iBt cáp" #rovide strappin" or saddles suitable for fi2in" cable ties.mm. :. 3ách nồi h*i hoặc lX nungC f^^mm Moilers or furnaces$ 4-. ?ảo vệ Ey cáp Cable protection oắp đặt các chi tiBt đ8 c6 b9 mặt t=Xn bên )(i Ey cáp n*i =\i FhVi máng cáp hay thang cáp #rovide rounded support surfaces under cables where they leave trays or ladders.  Gố cáp mua -un #roprietary cable pits Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification Page: 12 / 19 .5 times the outside diameter of the lar"est diameter cable carried. HK cE@ Ca&le !its  #$ng %uát General Gố FHo Ey cápC FLch th)(c đ)a =a là FLch th)(c lWt lXng" &raw'in pits$ !i1es "iven are internal dimensions. :. <ng hIp &ng cho m<c đLch Em -àn c6 nắp đ5y bTng thHp Fhông =t" #rovide purpose manufactured floor bo2es with stainless steel lids.H.  Shoảng cách tối thiAuC 3inimum clearances 3ách ống n)(c n6ngC g^^mm Rot water pipes$ 5-.e.

Ey !ng tô hồQ hoặc bê tông cốt thHp ày zf mm" Phối t=In chất chống thấm vào bêton và v.5 m* provide proprietary concrete or polymer moulded pits. Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification Page: 13 / 19 .5 2 .5 m* select from the followin"$  Gố cáp nguyên bI mua -un #roprietary cable pits •Ey t)\ng và mặt đáy bTng gạch ..mm.  +ắp đ5y hố #it covers #$ng %uátC 3ung cấp nắp đ5y hố cáp ph& h'p v(i tải" Phdng v(i đtnh hố" General$ #rovide pit covers to suit e2pected loads. nsure #its are waterproof when installed below water table. R6c nEngC 3ung cấp m6c nEng cho t`ng tấm nắp đ5y" (iftin" handles$ #rovide a liftin" handle for each si1e of cover section.. ]"g mQ 3hWn các loại -auC 8or pits b . •inh hOt n)(cC SLch th)(c tối thiAu làC h^^ .k" for any section of the cover. h^^ .  •Ey tại chK In site construction Jối v(i hố € ]"g . ]"g mQ -. #=Wng l)'ng tối đaC p^ Fg cho bất Fk phần nào c7a nắp đ5y" 3a2imum wei"ht$ [.a tô" Construct walls and bottoms from rendered brickwork or ^4 mm thick reinforced concrete. g^^^ mm" Absorption trenches$ 3inimum si1e 6-. <ng hố cáp mua -un hoặc đOc polym/" Jảm bảo =Tng hố cáp phải Fhông b: thấm n)(c Fhi đặt N )(i mcc n)(c ngầm" 8or pits a . Incorporate a waterproofin" a"ent in the render or concrete..2 5--. nsure that if installed below water table that waterproofin" is provided to ensure cable pit does not fill with water.  Gệ thống thoát n)(c &raina"e #$ng %uátC 3ung cấp hệ thống thoát n)(c t` đáy c7a hố Ey cápQ hoặc đBn =inh hOt n)(c chca -ViQ hoặc đBn hệ thống thoát n)(c m)a" Jảm bảo =Tng nBu đặt hố thấp h*n mạch n)(c ngầmQ phải thi công hố c6 chất chống thấm n)(c đA đảm bảo hố cáp Fhông c6 n)(c" General$ #rovide draina"e from the bottom of cable pits* either to absorption trenches filled with rubble or to the stormwater draina"e system.2 6-. 8it flush with the top of the pit.Jối v(i hố ~ ]"g .5 2 ..

?ệC 3ung cấp cIt c6 chEn đB lắp t=ên chEn m6ng bê tông cốt thHp" +hà thầu này phải cung cấp và lắp đặt chEn m6ng bê tông cốt thHp" Mases$ #rovide columns with mountin" bases for fi2in" to reinforced concrete footin"s.  3ung cấp cIt c6 b5c thang l/o lắp chắc chắn vào mặt cIt cho đA tiBp c5n ph< Fiện" P: t=L c7a b5c thang đầu tiên tối thiAu là h m t=ên mặt đất" #rovide pole stirrups secured to either side of the column for access to accessories. CIt Colu%ns  J:nh nghra Y/minition 3It đ)'c chB tạo cao h*n gp^^ mmQ đ)'c thiBt FB đA đ8 cho nh.ng đầu nối điệnC Page: 14 / 19 Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification .  +h.  liá lắp ph< FiệnC Accessory mountin"s$ 3ung cấp giá đ8 đi9u chtnh đ)'cQ đA ph& h'p v(i các ph< Fiện và Fqp ccng mKi m6n đOng v: t=LQ mIt Fhi đi9u chtnh đOng" #rovide adjustable mountin"s* to suit accessories* and with provision for ri"idly clampin" each item in position* once adjusted correctly. 0einforced concrete footin"s shall be the responsibility of this contractor.:. oối vào bảo t=>C 3aintenance access$ #nnections hi"her than 6 m provide a catenary wire cable support system. (ocate the first stirrup at least 6 m above "round level. nghiệm bNi nhà -ản -uất chuyên nghiệp" General$ #rovide columns desi"ned* manufactured and tested by a specialist manufacturer.ng hệ thống bên ngoài 8abricated columns more than 5[-.mm hi"h* desi"ned to support accessories outdoors.L.  #hiBt FB &esi"n #$ng %uátC 3ung cấp cIt đ)'c thiBt FBQ -ản -uất và th.  Ccu t?o Construction #$ng %uátC 3It và nh.ng ph< Fiện mạ F@m -au Fhi chB tạo" General$ Galvani1e columns and fittin"s after fabrication.

F. CE@ Ahô/< cN *O P8c /<$C Q 9R@ =>t U/JhSathS0 Q /Jta99at $/ #$ng %uát General 3ung cấp ống điện cố đ:nh th)\ng t=!c đ)'c lắp đặt t=)(c Fhi FHo Ey" 3ung cấp Ey mồi đA FHo Ey t` đầu này đBn đầu FiaQ hoặc cung cấp máng c6 nắp đ5y" #rovide permanently fi2ed conduit enclosures assembled before installin" wirin".lectrical connections$ 3ung cấp hIp N phần chEn cIt đA tiBp c5n nối Ey cáp và thiBt b:Q c6 nặp đ5y phdng mặt" 3ho nh. F.U/< Ca&les in t enc-es  Piệc lắp đặt Ey cáp _bên )(i mặt đấta Cable Installation . #rovide draw wires to pull in conductor "roups from outlet to outlet* or provide ducts with removable covers.oắn hoặc cắt nhau" YEy cáp Fhông b: uốn N bán FLnh nhV h*n bán FLnh tối thiAu đ)'c đ)a =a bNi nhà -ản .ng đầu nối cao h*n h m cung cấp hệ thống đ8 cáp ạng Ey .1. T?1 cE@ t-$/< m.2.ECUT$ON #$ng %uát General 3ung cấp ống điện cố đ:nh vrnh vi[n đ)'c lắp đặt t=)(c Fhi FHo EyC tất cả các ống điện uPP3 và ph< Fiện phải đ)'c án F/o cố đ:nh v(i nhau t=)(c Fhi FHo Ey" #rovide permanently fi2ed conduit enclosures assembled before installin" wirin"$ all u#)C conduits and fittin"s have to be "lued to"ether permanently. Cables shall not be bent to a radius less than the minimum specified by the manufacturer.Lch" #rovide a recess at the base of the column for access to cable connections and equipment* fitted with a flush mounted cover.uất" Cables shall be laid parallel in cable trenches in sin"le layer without twists or crossovers. F. Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification Page: 15 / 19 .Melow Ground/ YEy cáp -@ đ)'c nTm -ong -ong t=ong =inh cápQ thành ] l(p mà Fhông b: . THI CMNG E. 8or connections hi"her than 6 m provide a catenary wire cable support system.

#ất cả việc bjng %ua đ)\ng -@ c6 tối thiAu g ống điện ! t=.a -ạch ày zf mm _đi -àn cát đA c6 FLch th)(c tối đa là g mma và mặt t=ên đ)'c -. Noints or splices are not acceptable.mm.ng đXi hVi c7a Fhu v!c .YEy cáp -@ đ)'c chạy thdng liên t<c t` điAm gốc đBn n*i ! đ:nh" Rối nối hoặc ghHp -@ Fhông đ)'c chấp nh5n" +hà thầu phải đảm bảo =Tng việc cắt Ey cáp th> đ7 ài cho nh.  JI chôn -Eu cáp -@ đ)'c !a th/o -auC Cable of burrial depth as followin"$ JI -Eu chôn t=!c tiBp cho Ey cáp hạ thB và Ey cáp đi9u FhiAnC {^^ mm Cable layin" depths shall be as follows$ Murial depth for () #ower and Control Cables $ _-.ung %uanh bTng cát đ)'c =. The cable covers shall be the interlockin" type and laid directly on top of the ^4 mm of washed sand. đ)\ng FLnh ]^^mm đ)'c lắp đặt c6 Ey mồi FHo cáp và đ)'c b:t FLn ph& h'p" All cables will run in continuous len"ths from the point of ori"in to destination. YEy cáp t=ong =inh -@ đ)'c bao .mm overlap beyond the outer cables. đ:nh t=)(c Fhi lắp đặt" 3hất làm đầy c7a =inh cáp Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification Page: 1 / 19 .ng -! ling phL là thấp nhất The Contractor shall ensure that cut len"ths are sufficient for their intended purpose and that wasta"e is kept to the minimum. YEy cáp -@ đ)'c lắp đặt th/o cách mà Fhông gEy h) hVng o -! jn mXn hay cjng %uá mcc" Cables shall be installed in a manner that does not cause dama"e by abrasion or e2cessive tension. for li"ht or heavy traffic duty. The cover and finish of the cable duct or trench shall be desi"ned and fabricated to suit the requirements of the surroundin" area i. YEy cáp -@ đ)'c bảo vệ bTng tấm ch/ bảo vệ Ey cáp c6 FLch th)(c ph& h'pQ tấm này đ)'c ph7 hBt chi9u =Ing c7a =inh và chồng lên thêm =a tối thiAu là f^ mm t` -'i Ey cáp ngoài c&ng" #ấm đ5y Ey cáp là loại Fhoá l4n và nTm t=!c tiBp t=ên b9 mặt c7a cát đ)'c =.á. JI -Eu chôn cho Ey cáp t=ung thBC ‚^^ mm Murial depth R) Cables$ d--mm.ng m<c đLch đ)'c đ:nh -un và nh.a -ạch ày zf mm" +ắp đ5y và hoàn thiện c7a máng cáp hoặc =inh đ)'c thiBt FB và chB tạo ph& h'p v(i nh. 3echanical protection shall be provided for all cables risin" from covered trenches. <ng là cát -ạch hoặc đất" Piệc 4n nhiệt c7a chất làm đầy -@ đ)'c .ung %uanh vL < nh) ch:u tải giao thông nặng hay nhq" ?ảo vệ c* hWc -@ đ)'c cung cấp cho tất cả các Ey cáp đi lên t` =inh cáp c6 đ5y nắp" ?ảo vệ c* hWc -@ cách tối thiAu là zf mm t=ên mặt -àn hoàn chtnh" Cables shall be protected by suitably si1ed cable protection covers e2tendin" the full width of the trench with a minimum 4.e.

 ?:t FLn máng và ống điệnC !ealin" ducts and conduits$ ?:t FLn toàn bI máng và ống điện v(i đệm FLn chống n)(c" ?:t FLn ống điện và máng ! phXng ngay -au Fhi lắp đặt ?:t FLn nh. !eal spare ducts and conduits immediately after installation. The thermal conductivity of the infill material must be established before installation. !eal other ducts and conduits after cable installation. +here it is not possible to e2cavate and prepare the entire len"th of the cable trench a detailed pro"ramme for each sta"e of the installation shall be submitted for approval. 3arkers shall be installed alon" the centre of trenches less than . m in width* cable markers shall be installed at both sides of the trench.đ)'c đầm chặt và đất đ)'c tái l5p th/o đI ốc và hoàn thiện th/o yêu cầu" Jánh ấu Ey cáp chống jn mXn đặt t=ong Fhối bêDtông đ)'c lắp đặt N mKi h^ m và N mKi chK thay đ$i h)(ng Wc th/o -uốt chi9i ài c7a =inh cáp" Piệc đánh ấu -@ đ)'c lắp đặt Wc th/o tEm c7a =inh cho nh.  o(p cát l6t và đệm .ng n*i Fhông thA đào và chu0n b: toàn bI chi9u ài c7a =inh cápQ mIt FB hoạch chi tiBt cho mKi công đoạn thi công -@ đ)'c t=>nh uyệt" protection shall project a minimum of ^4 mm above the finished floor level.ung %uanhC !and bed and surround$ 3ung cấp cát -ạch .ng máng và ống điện Fhác -au Fhi Ey cáp đ)'c lắp đặt" !eal buried entries to ducts and conduits with waterproof seals. 8or trenches "reater than . The infill of cable trenches shall be compacted and the "round re' instated to the required "rade and finish.ng =inh c6 chi9u ngang l(n h*n ] m đánh ấu Ey cáp -@ đ)'c lắp đặt N cả g mặt c7a =inh" Z nh. Cables in trenches shall be surrounded by a minimum of ^4 mm of washed sand . m in width.ung %uanh Ey cáp và ống điện đ)'c lắp đặt ngầm" #rovide clean sharp sand around cables and conduits installed under"round.sieved to a ma2imum si1e of 5 mm/ and later back filled by usin" clean sand or soil.ng =inh c6 chi9u ngang nhV h*n" 3ho nh. Corrosion resistant cable markers set in concrete blocks shall be installed every 6m* and at every chan"e in direction* alon" the entire len"th of the cable trench. Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification Page: 1! / 19 .ng n*i c6 thAQ Ey cáp -@ đ)'c lắp đặt t=ong m)*ng cáp -au Fhi toàn bI tuyBn đi đ)'c đào và đ)'c chu0n b:" Z nh. +here possible cables shall be installed in cable trenches after the entire route has been e2cavated and prepared.

ác nh. #ấm nhinC ?Tng đồng thauQ FLch th)(c tối thiAu là zf .  ?jng đánh ấu Page: 1" / 19 Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification . zf mm . ày ] mm #lates$ Mrass* minimum si1e ^4 2 ^4 2 .ác v: t=L c7a tuyBn Ey cáp ngầm v(i nh. T"1!/ cE@ chô/ /<Vm Un'e ) oun' ca&le outes  e! Fhảo -át !urvey lhi lại chLnh .ng Fhoảng cách Fhông %uá ]^^ m" (ocation$ #lace markers at each joint* route junction* chan"e of direction* termination and buildin" entry point and in strai"ht runs at intervals of not more than .F. Include on the record drawin"s. P: t=LC Jặt nh. ?ệ bê tôngC #ối thiAu đ)\ng FLnh g^^ mm .mm deep* minimum. Indicate distance to the ne2t marker. Jánh ấu h)(ngC #hA hiện h)(ng Ey cáp chạy bTng các mƒi tên cht h)(ng t=ên tấm nhin" lhi =„ Fhoảng cách đBn tấm nhin FB tiBp" &irection markin"$ !how the direction of the cable run by means of direction arrows on the marker plate.ng nhin ấu N mKi mối nốiQ mối chK chia tuyBnQ chK thay đ$i h)(ngQ đầu nối và điAm đi vào tXa nhà và N nh.ng tuyBn chạy thdng N nh.mm diameter 2 5-.ng tuyBn Ey cáp chôn ngầm t=)(c Fhi lấp đất" lhi nh5n lại t=ên bản v@" Accurately record the routes of under"round cables before backfillin".-.ng chi tiBt đánh ấu tuyBn gồm các tấm đánh ấu đặt phdng mặt v(i n9n bêton" General$ Accurately mark the location of under"round cables with route markers consistin" of a marker plate set flush in a concrete base. lắn nhinC ?Tng chất FBt Lnh chống n)(c hoặc bTng vLt đầu ch>m thHp Fhông =t" 3hiBu cao tấm nhinC Jặt miBng nhin bTng v(i b9 mặt c6 lát gạch và cao t=ên gf mm -o v(i các mặt Fhác" #late fi2in"$ +aterproof adhesive and [ brass or stainless steel countersunk screws.3. chi9u -Eu g^^" Concrete bases$ 5-. 3arker hei"ht$ !et the marker plate flush with paved surfaces* and 54 mm above other surfaces.  Jánh ấu v: t=L (ocation markin" #$ng %uátC Jánh ấu chLnh . mm thick.m.

Project: La Casa – Part 1: Electrical System Specification Page: 19 / 19 . <ng gạch hoặc nắp đ5y phLa t=ên Ey chôn ngầmQ cung cấp bjng đánh ấu màu vàng hoặc màu cam mang Xng ch.3arker tape Z nh.ng n*i Fhông -. …3hO † ‡ YEy cáp điện đ)'c chôn bên )(iˆ và đặt nTm t=ong =inh )(i mặt đất ]f^ mm" +here electric bricks or covers are not provided over under"round wirin"* provide a .4mm wide yellow or oran"e marker tape bearin" the words e+A0fIfG ' electric cable buried belowg* laid in the trench .mm below "round level.4.