You are on page 1of 9

PHẦN 9: CHIẾU SÁNG PART 9: LIGHTING

1. TỔNG QUAN GENERAL Mô tả Functional Description Phạm vi công việc hệ thống chiếu sáng bao gồm tất cả các máng đèn và phụ kiện cần thiết đ !"p đ#t hệ thống chiếu sáng$ The luminaries scope of work covers all light fittings and all necessary accessories for installation of the lighting system. 1.2. Tham h!"# h$% Cross References %&ng 'uát General Ph( h)p v*i ch+,ng Related worksections -h.ng /0u cầu chung$ Refer to the General requirements worksection. 1.&. T!'# h#() Standards %i0u chu1n Standards %&ng 'uát2 General: %h3o %45- chiếu sáng t6ong và ngoài External and nternal lighting system: T!"# %h3o ti0u chu1n 789-:8 ;<=> $S%#&S '()*

1.1.

Project: Lacasa – Part 1: Electrical System Specification

Page: 1 / 9

4hế đE ta/ cK th1m 'u/Dn cao h.ng việc sau2 !ustom.uminaires manufactured to order.ng bE đèn cK sLn th3o cata!ogu3$ 0roprietary luminaires: . +h.n đ#t hàng2 !à !oại đèn đ+)c sản Buất th3o đ.?èn ngu/0n bE mua sLn2 -h.1.n đ#t hàng$ PGa chQnR thiết kế và cung cấp bE phản 'uangR phụ kiện và thiết b@ điDu khi n th3o khu/ến cáo cOa nhà sản Buất và cho phSp đèn đạt đ+)c các đ#c tMnh đ+)c ghi t6ong tài !iệu kT thuUt cOa nhà sản Buất Select1 design and provide reflectors1 accessories and control equipment to the lamp manufacturer2s recommendations and which allow the lamps to achieve the performance given in the lamp manufacturer2s pu-lished data sheets.. Nh/)0 1'# 2# 3a ô)0 t45)h Project Re uire!ents  %Mnh nNng cOa đèn 0erformance of custom.*.evels 5iệc chQn !Ga đèn đV đ+)c thGc hiện v*i sG tham khảo cOa các nhà sản Buất th3o bảng !iệt k0$ 5iệc tha/ đ&i nhVn hiệu thW đ+)c chấp nhUn nh+ng việc tha/ đ&i nhVn hiệu nà/ đXi hXi phải cK bảng tMnh !ại đE sáng$ Project: Lacasa – Part 1: Electrical System Specification Page: 2 / 9 ..n /anual overrides. 1.ng cấu kiện điDu khi n$ $utomatic sensing and control components.-uilt light fittings ?#c tMnh cOa đèn th3o đ. .n đ#t hàng 6i0ng$ Cệ thống điDu khi n2 Cệ thống điDu khi n đèn bao gồm việc kết h)p mEt vài ha/ toàn bE nh. !ontrol system: $ lighting control system comprising a com-ination of some or all of the following: F %hiết b@ cảm biến tG đEng và nh.uminaires availa-le as a catalogue item.! )!-m Interpretation  ?@nh nghAa +efinitions ?èn th3o đ. . F HE điDu chInh thJi gian$ Timers.  ?E sáng .-uilt luminaires: .ighting .

1. 2.ng cấu kiện đèn$ Su-mit control system data detailing the method of control and the matching of control system and luminaire components.ng pháp điDu khi n và sG t+.ng mKng !"p cEt$ Su-mit shop drawings of column mounting -ases.ng thMch hệ thống điDu khi n và nh. CH6T L78NG "#ALIT$ T45)h 9#1-t Su%!issions  %&ng 'uát General %6Wnh [u/ệt chi tiết thông số kT thuUt hệ thống điDu khi nR ph+.  Hản v\ thi công Shop drawings %6Wnh [u/ệt bản v\ thi công cOa nh. $lternative -rands are permissi-le -ut lighting calculations are required for alternative -rands.  %hông số kT thuUt sản ph1m 0roduct data %6Wnh [u/ệt thông số kT thuUt cho tất cả đèn và phụ kiện$ Su-mit product data for all lighting fixtures and accessories.ux level calculations 4ung cấp bản tMnh toán đE 6Qi cho tất cả nh.The selection of lighting fittings has -een made with reference to the scheduled manufacturers.ng đèn đV đ+a 6a mà không cK t6ong bảng !iệt k0 đèn$ 0rovide lux level calculations for all light fittings proposed1 that differ from the scheduled light fittings.  Hản tMnh toán đE 6Qi . 2. Project: Lacasa – Part 1: Electrical System Specification Page: 3 / 9 . %6ong tất cả các t6+Jng h)pR nhà thầu ki m t6a và cung cấp việc tMnh toán đE sáng tY nhà cung cấp đ bảo đảm 6Zng đE sáng chI đ@nh không tha/ đ&i$ n all cases1 the contractor is to check and provide lighting calculations from the supplier to ensure that the specified lighting levels are maintained.

%hiết b@ ngu/0n bE mua sLn 0roprietary equipment %&ng 'uát2 4ung cấp đèn ngu/0n bE mua sLnR máng choá và các phụ kiện$ General: 0rovide proprietary luminaires1 fittings and accessories.  Ciệu chInh hệ số công suất 0ower factor correction 4ung cấp hiệu chInh hệ số công suất cho tất cả các bE đèn hu]ng 'uang đến tối thi u <R^$ 0rovide power factor correction on all fluorescent luminaires to (. 0"!%0"! flexi-le cord %iết [iện cOa [`/ mDm cho các phụ kiện khác2 e >R= mmd$ <ther fittings flexi-le cord cross sectional area: 7 *.5 as minimum.1.n >$=m 0rovide recessed luminaires with an external 7 *. &.&. Project: Lacasa – Part 1: Electrical System Specification Page: 4 / 9 .)) mm8 9.  4hấn !+u 3allasts %6Y khi cK th hiện khác đi t6ong bảng k0 đènR cung cấp chấn !+u điện kháng !oại t&n thất nNng !+)ng thấp cho đèn ngu/0n bE mua sLn$ 4nless otherwise stated on technical schedule of lighting fittings provide low loss reactive -allasts in proprietary luminaires. &.core :minimum.) mm8.2.) m length of *.T T7 &AT'RIALS T<)0 =#a) General  %&ng 'uát General Hao gồm2 4ung cấp bKng đèn và phụ kiện cOa tất cả các đèn$ nclusions: 0rovide lamps and accessories for all luminaires. :. >! 9?1 (irin)  _`/ mDm 6lexi-le cords 4ung cấp đèn `m t6ần cK sLn [`/ mDm atối thi ub P549P54R c 6uEt >$= mmd [ài h.

 4hấn !+u điện kháng cho bKng hu]nh 'uang Reactive fluorescent lamp -allasts 8ố !+)ng chấn !+u2 4ung cấp > chấn !+u cho mji bKng đèn$ #um-er of -allasts: 0rovide separate -allasts for each lamp.5.  4hấn !+u cho đèn phKng điện +ischarge lamp -allasts C. Poại đèn alb . Project: Lacasa – Part 1: Electrical System Specification Page: 5 / 9 .i thO/ ng`n áp suất caoR h.u2 h =i$ !urrent total harmonic distortion: > )?.i thO/ ng`n áp suất thấpR h. 8ố !+)ng chấn !+u2 4ung cấp > chấn !+u cho mji bKng đèn$ #um-er of -allasts: 0rovide separate -allasts for each lamp.&.pressure mercury vapour1 low. ?E mSo hài hiện h.connect terminals or wiring1 suita-le for the operating temperature close to the -allast.&. Hảng t&n thất tối đa cOa chấn !+u k nhiệt đE hoạt đEng !onnections: 0rovide quick.ow cost power :@.ight type :@.pressure sodium vapour and metal halide type: F m >=< l chấn !+u điện kháng ho#c điện tf$ C *)( @: Reactors or electronic controlgear$ F %6ong nhà g >=< l2 th3o đD ngh@ cOa nhà chế tạo bKng đèn$ = *)( @ indoor: To the lamp manufacturer2s recommendation.i 8o[ium áp suất cao và !oại m3ta! ha!i[32 Bigh. Ch@) AB# *allasts  4hấn !+u điện tf cho bKng hu]nh 'uang Electronic fluorescent lamp -allasts Cệ số công suất2 g <$^$ 0ower factor: = (.pressure sodium vapour1 high. 4ấp chấn !+u F !oại bUt bZng công t"c 3allasts A switch type %&n thất thấp alb .

*.unless otherwise stated Hảng chI th@ màu2 %ối thi u pa q=$ !olour rendering index: $t least Ra F).pin caps: Standard.F -goài t6Ji g >=< l2 th3o đD ngh@ cOa nhà chế tạo bKng đèn$ HE kMch2 4ung cấp bE kMch ng"t 6a khi đèn sáng$ = *)( @ outdoor: To the lamp manufacturer2s recommendation.amps1 conventional: 8D mm1 colour corrected temperature 9((( E unless otherwise stated...finish sJ b0n t6ongR t6Y khi cần thiết phải đáp tng hoạt đEng /`u cầu cOa bKng$ nternally frosted1 unless otherwise necessary for correct operation of the lamp. ?uôi đèn d chấu2 ti0u chu1n 3i. CD)0 FGt t!m Incandescent La!ps  Poại Type _`/ tKc vonFr6am cho hệ thống chiếu sáng chungR điện thế [anh đ@nh d=<5$ Tungsten filament for general lighting service1 rated 8)( ". HKng tiết kiệm nNng !+)ng2 cK đ+Jng kMn >n mmR nhiệt đE màu c<<< o t6Y khi cK chI đ@nh khác$ . HKngR thông th+Jng2 cK đ+Jng kMnh dn mmR nhiệt đE màu !à c<<< o t6Y khi cK chI đ@nh khác$ . &.amps1 low energy: *D mm1 colour corrected temperature 9((( E.ow resistance.  HD m#t hoàn thiện bKng 3ul. gnitors: 0rovide ignitors which cut out when lamp ignites. &. Project: Lacasa – Part 1: Electrical System Specification Page: 6 / 9 . CD)0 h#E)h =#a)0 Fluorescent La!ps %&ng 'uát General ?iện cGc2 ?iện t6k thấp$ !athodes: .

*.i cK /0u cầu$ %O điDu khi n chMnh cK th +u chiếm 'u/Dn +u ti0n h.  -ối mạng #etwork -ối mạng cho nhKm đèn hành !ang và khu toi!3t$%O điDu khi n tại chj$ 4ung cấp các tO điDu khi n tại chj n.i cK /0u cầu$ 4ác tO điDu khi n tại chj cK th chiếm 'u/Dn +u ti0n h. %6Wnh tG đ+)c đ@nh nghAa t6+*c cK th đ+)c !+u !ại và cất gi.  %O điDu khi n chMnh /aster control panels 4ung cấp tO điDu khi n chMnh n. The local control panels may override the lighting control from the central computer. cho việc sf [ụng sau nà/$xiá t6yng thầu đV bao gồm việc cài đ#t phần mDm t60n má/ vi tMnh [o 4hO đầu t+ cung cấpR các [`/ [zn nối !zn cần thiết9 các c&ng giao tiếpR và đào tạo đ 4hO đầu t+ cK th cài đ#tR cấu hWnh và 'uản !{ hệ thống$ Project: Lacasa – Part 1: Electrical System Specification Page: /9 . The master control panels may override the lighting control from the central computer or the local control panels.o--y and toilet area of the lighting control units together control panels 0rovide local control panels where required.  Phần mDm Software 4ung cấp phần mDm cho hệ thống điDu khi n đèn sf [ụng giao [iện đồ hoạ t60n nDn lin[ovs đ cho phSp nh`n vi0n vUn hành nhanh chKng và [w [àng !Up t6Wnh hệ thống đèn đáp tng các tMnh nNng nh+ mô tả t6ong %i0u chu1n kT thuUt$ 0rovide lighting control system software utilising a @indows -ased graphical interface to allow the operator to quickly and easily programme the lighting system to meet the functions as descri-ed in this specification. HH THING >IJU +HIKN >LN LIGHTING C+NTR+L S$ST'&  %&ng 'uan General uấu nối toàn bE hệ thống đèn th3o nh+ bảng !iệt k0 đến mEt hệ thống điDu khi n đèn t6ung t`m$ !onnect all lighting as scheduled to a centrally controlled lighting control system.n sG điDu khi n đèn tY má/ vi tMnh t6ung t`m #etwork .n sG điDu khi n đèn tY má/ vi tMnh t6ung t`m ho#c tY tO điDu khi n tại chj$ 0rovide master control panels where required.

0re. 8ai !ệch2 • c mm$ Tolerance: H 9 mm$  ?èn t63o Suspended luminaires %hanh t63o2 %hanh t63o bZng ống thSp h)p v*p nh.ng kh*p nối cacđNng$ Rods: Steel pipe suspension rods fitted with gim-al Goints.defined sequences shall -e a-le to -e saved and stored for later use. THI CMNG INSTALLATI+N T4N% FO Supports  %&ng 'uát General P"p đèn vào giá đ} mua sLn ngu/0n bE bZng tấm !"pR n~pR miếng ch0mR n. .evelling ?iDu chInh đE [ài cOa thanh t63o ho#c [`/ BMch đ cK hệ thống đèn nZm nagng và c(ng cao đE$ $dGust the length of suspension rods or chains so that the lighting system is level and even. .evelling wire: Stainless steel. gàiR ho#c các vUt !iệu đKng gKiR tu] mtc đE cần thiết$ /ount luminaires on proprietary supports -y means of -attens1 trims1 noggings1 roses and packing material1 as necessary.. _`/ BMch2 _`/ BMch nối hàn mạ điện$ _`/ chInh cao đE2 thSp không 6I$ !hains: Electroplated welded link chain.evelling: $dGust the suspension system length so that the lighting system is level and even.-ased operation over an intranet using BTT0% 0 protocols.  8G c`n chInh cao đE . 4`n chInh cao đE2 điDu chInh đE [ài hệ thống t63o đ cK hệ thống đèn nZm ngang và c(ng cao đE$ . $llow to install the sofware on a client provided computer1 interconnecting wiring% interfaces1 and training to allow the client to setup1 configure and manage the system.  ?èn b"t n&i Surface mounted luminaires Project: Lacasa – Part 1: Electrical System Specification Page: ! / 9 . Phần mDm cho phSp vUn hành t60n nDn v3b 'ua mạng int6an3t sf [ụng nghi thtc C%%P9|P Software to allow for we-.

thZng hàng d đầu cOa đèn P"p đ#t2 4ung cấp d đi m gá !"p k mji đầu đèn$ > đi m cố đ@nh k đầu đèn nối v*i tấm !+ng >$n mm cK th sf [ụng cho nh.ng bE đèn h~p$ General: 6it packing pieces to level luminaires and prevent distortion of luminaire -odies. $ single fixing at each end in conGunction with *. c`n bZng và ngNn ngYa sG biến [ạng cOa th`n đèn$ 4ung cấp miếng đệm đ gi. Project: Lacasa – Part 1: Electrical System Specification Page: 9 / 9 . P.n =<i tu&i thQ cOa bKng đèn nh+ công bố cOa nhà sản Buất bKng$ Re. %ha/ bKng2 %ha/ nh.%&ng 'uát2 P"p các chi tiết !àm kMn đ gi. HQRN T6T C+&PL'TI+N %&ng 'uát General oi m t6a và Bác nhUn hoạt đEng cOa tất cả các đèn$ "erify the operation of all luminaires.ng bKng đV sf [ụng !`u h.D mm -acking plates may -e used for narrow luminaires.lamping: Replace lamps which have -een in service for a period greater than )(? of the lamp life as pu-lished -y the lamp manufacturer. 0rovide packing strips to align end to end luminaires. 6ixing: 0rovide 8 fixings at each end of fluorescent luminaires.