You are on page 1of 5

PHẦN 10: CHIẾU SÁNG THOÁT KHẨN CẤP PART 10: EMERGENCY EVACUATION LIGHTING

1. TỔNG QUAN GENERAL 1.1. Mô tả Functional de c!i"tion Phạm vi công việc hệ thống chiếu sáng khẩn cấp bao gồm các loại đèn biển báo lối thoát hiểm có nguồn ac ui !" ph#ng t$ong t$%&ng h'p mất điện v( báo đ)ng chá*+ The emergency evacuation lighting scope of work covers a system of battery backed exit signs for evacuation purposes in the event of power failure and fire alarm. 1.2. Tha !h"#$ !h%& C!o ,-ng uát General Ph. h'p v/i ch%0ng 1h2ng *3u c4u chung+ Comply with the General requirements worksection. 1h2ng ch%0ng li3n uan Related worksections ,ham chiếu đến các ch%0ng sau5 1h2ng *3u c4u chung v6 điện7 89o !án7 :hất t$;t k<n7 Ph= kiện k>p ch?t7 :hất ng@n chá*7 AB* cáp điện v( !B* !Cn7 Dệ thống ống điện v( thang máng cáp7 :hạ* thE v( nghiệm thu Dệ thống điện+ Refer to the following worksections: Commissioning. 1.'. T"($ !h$)* $tanda!d ,-ng uan General ,h9o ti3u chuẩn Fiệt 1am TC() standard
Project: Lacasa – Part 1: Electrical System Specification Page: 1 / 5

Re#e!ence

lectrical General Requirements! "dhesives! #ealants! lectrical

$asteners! $ire #topping! %ower Cables! Cable #upport & 'uct #ystems!

'.hông số kP thuQt sRn phẩm %roduct data :ung cấp thông số kP thuQt sRn phẩm cSa nh( sRn Tuất cho mUi loại đèn 9Tit bao gồm bRng t$Vnh b(* khoRng cách tối đa gi2a các đèn W đ) cao lXp đ?t cho đY cho+ #ubmit manufacturer1s data for each type of exit sign including tables indicating the maximum luminaire spacing for a given mounting height. CHẤT +. CẤU KI3N COMPONENT$ Project: Lacasa – Part 1: Electrical System Specification Page: 2 / 5 .$Vnh !u*ệt nh2ng chi tiết sau5 #ubmit the following: :hi tiết v6 kết cấu7 k<ch th%/c t-ng uan v( bố t$< đi !B* cho mUi loại đèn7 đèn thoát hiểm+ Construction details! overall dimensions and wiring arrangement for each type of luminaire and exit sign../*h 0$12t $u&'i ion  ..  . 1gôn ng2 v( k] hiệu cho việc thoát hiểm v( k] hiệu h%/ng !Cn 3anguage & signage for exit and direction signage..h9o ti3u chuẩn GH 1IH JJKL+LMNKKO "# )*# +.--.hông số thE nghiệm mCu Type test data .  [Rn v\ thi công #hop drawings ./.-NG %UALITY T.$Vnh !u*ệt nh2ng chi tiết sau5 #ubmit the following: Zc ui v( báo cáo thE nghiệm hiệu suất b) sạc7 bao gồm đ?c t<nh TR điện v( nạp điện+ 2attery and charger performance test reports! including discharge and charging characteristics.0 2.

-ng uát General ^èn hiển th_ nhVn thấ* đ%'c5 :ung cấp đèn hiển th_ m(u đ` ho?c Tanh7 !a nhVn thấ* khi đèn t$ong tVnh t$ạng hoạt đ)ng v( đèn n(* hiển th_ $bng Xc ui đang đ%'c nạp điện Dệ thống ngh_ch l%u5 :ung cấp s" bRo vệ cho hệ thống ngh_ch l%u để t$ánh thiệt hại t$ong t$%&ng h'p bóng đèn b_ h%7 tháo $a ho?c tha* thế t$ong lcc hoạt đ)ng bVnh th%&ng (isual indicator lights: %rovide a red or green indicator! readily visible when the luminaire is in its operating location! which indicates that the battery is being charged. 4nverter system: %rovide protection of the inverter system against damage in the event of failure! removal or replacement of the lamp! while in normal operation.0 hours during subsequent tests. Project: Lacasa – Part 1: Electrical System Specification Page: 3 / 5 . $in(le)Point $* te' Lu'inai!e  .acid or nickel.cadmium batteries capable of operating each lamp at its rated output continuously at least + hours during acceptance tests and /. :ông tXc kiểm t$a tại chU5 :ung cấp công tXc kiểm t$a hoạt đ)ng nhất th&i7 có thể đến g4n đ%'c td t$4n nh(7 t$3n mUi đèn để tạm th&i ngXt nguồn cung cấp cho đèn v( nối td Xc ui đ6n đèn+ 3ocal test switches: %rovide a momentary action test switch! accessible from below the ceiling! on each luminaire to temporarily disconnect the mains supply and connect the battery to the lamp.  Zc ui 2atteries eoại5 Zc ui loại aT<t chV ho?c nick9lM ca!mium có khR n@ng hoạt đ)ng cho mUi đèn W đ_nh mfc cSa nó li3n t=c tối thiểu J gi& khi th"c hiện thE nghiệm chấp thuQn v( N+O gi& khi th"c hiện các thE nghiệm tiếp sau+ Type: 3ead.45* 6h)* h2 th7*8 9:* 9". ^ấu nối hệ thống v/i tS báo chá* ch<nh sao cho khi có báo chá* thV tất cR các đèn 9Tit phRi bQt sáng t" đ)ng+ %rovide the system to be connected to fire alarm control pannel so that when there is a fire alarm! all the exit lights are turned on automatically.

$%/c khi chạ* thE v( nghiệm thu7 đRm bRo $bng nguồn cung cấp ch<nh đY đ%'c nối li3n t=c cho <t nhất l( Jk gi&+ 2efore commissioning! ensure mains supply has been continuously connected for at least +9 hours+  Dệ thống đ0n điểm  #ingle. >.ối thiểu L n@m khi hoạt đ)ng t$ong đi6u kiện bVnh th%&ng W nhiệt đ) môi t$%&ng l( JOo: v( t.years when operating under normal conditions at an ambient temperature of +0oC and sub5ected to charging and discharging at 6 monthly intervals. THI C=NG IN$TALLATION . HO?N TẤT COMPLETION Ch@1 thA BC *8h"2 th$ Co''i ionin(  1guồn cung cấp ch<nh 7ains supply .  1gôn ng2  3anguage 1gôn ng2 tiếng Gnh t$3n biển báo cSa đèn+ .-ng uan General 1guồn cung cấp cho hệ thống đ0n điểm :ung cấp nguồn JJj F không ua công tXc cho mUi đèn thoát hiểm+ %ower supply to single. #ubmit for approval.point systems Project: Lacasa – Part 1: Electrical System Specification Page: 4 / 5 .1.point systems %rovide a ++8 ( unswitched active supply to each exit sign.$Vnh !u*ệt n)i !ung+ nglish language on signs. >. 1hYn5 iUi Xc ui có nhYn không Tóa đ%'c v( có ng(* sRn suất cSa nó+ 7arking: 4ndelibly mark each battery with its date of manufacture.u-i thg cSa Xc ui5 .* thu)c v(o việc nạp v( phóng điện W mUi ngXt uYng th&i gian h tháng 2attery life: "t least .. <.

2.monthly procedures before practical completion and again before the end of the maintenance period.'.-ng uát General . >. ThA *8h"2 h&C* tDt Co'"letion Te t Dệ thống đ0n điểm #ingle. >. Then restore normal supply and verify the operation of the indicator lights on each luminaire.iến h(nh thS t=c thE nghiệm mUi h tháng+ Carry out the 6.point systems .:Xt nguồn cung cấp ch<nh đến mUi mạch đèn chiếu sáng chung v( kiểm t$a hoạt đ)ng đcng cSa đèn chiếu sáng khẩn cấp v( đèn thoát hiểm hoạt đ)ng t$ong th&i gian tối thiểu l( J gi&+ Hau đó đóng lại nguồn th%&ng v( kiểm t$a s" hoạt đ)ng cSa đèn chl th_ cho mUi đèn+ 'isconnect the mains supply to each general lighting final sub.monthly procedures. Project: Lacasa – Part 1: Electrical System Specification Page: 5 / 5 .circuit and verify the correct operation of luminaires and exit signs for a continuous period of at least + hours.iến h(nh thS t=c thE nghiệm h tháng t$%/c khi ho(n tất th"c tế v( m)t l4n n2a t$%/c khi kết thcc th&i gian bRo t$V+ Carry out the 6./ Maintenance . Eả& t.